1909 – 1915 afsnit 1

Lindknud Sogneråds Forhandlingprotokol 1909 – 1915.

 

Onsdagen den 24. marts 1909 afholdt Lindknud første sogneråd konstituerende møde i Lindknud kro, alle

Medlemmer vare mødte, følgende Sager behandledes:

 

1/. Til Formand for det kommende Aar såvelsom Kasserer valgtes Peder Pedersen af Assersbøl

2./ Til Næstformand valgtes P. Nielsen af Gildbjerg

3./ Til at føre Tilsyn med Brændselsgravningen og Indkørsel af samme valgtes P. Nielsen og P.N.   

    Pedersen.

4./ Som Tilsynsførende ved Lindknud Skole valgtes Chr. Andersen

5./ Til at føre Tilsyn med Vittrup Skole valgtes Graves Nielsen  

6./ Til at føre Tilsyn med Klelund Skole valgtes Chr. Hermansen

7./ Til at føre Tilsyn med Assersbøl Skole valgtes Peder Pedersen

8/  Tilsynet med Vejarbejdet fordeltes således: P.N. Pedersen faar Vejene No. 18, 17, 24 og 14 til Klelund Skel. Chr. Hermansen No. 14 fra Hyllelund Skel til 1. klasses Vejen, endvidere No. 29, 31 samt 1. klasses Vejen fra Chr. J. Pedersens ud til Landevejen og Klelund Kirkevej. Laust Simonsen faar Vejene No. 27 og 21. Graves Nielsen faar No. 20 fra Kjeldbjerg Skel til Okslund samt No. 28 fra Bække Skel til Assersbøl. Peder Nielsen faar Vej No. 22, No. 20 fra Okslund til Klelund Skel og endvidere 1. klasses Vejen fra Broen i Lindknud til Chr. J.

 Pedersens.

Chr. Andersen faar Vej No. 23 og endvidere 1. klasses Vejen fra Bøgeskov til Knud Pedersens.

9./ På foranledning af at Forskolelærerinden i Assersbøl er bleven forflyttet til et andet Embede vedtog Sognerådet i Forening med Skolekommissionen og Lærer Skøtt, der efter Indbydelse af Sognerådet var kommen tilstede ved Mødet, at forsøge paa hos Skoledirektionen at faa den nye Lærerinde i Assersbøl kaldet paa den Maade, at hun tilpligtes til at undervise 4 halve Dage om Sommeren i Lindknud.

10./ Det vedtoges at ansætte de ordinære Sognerådsmøder til den 1. Onsdag i hver Maaned og Mødetiden til kl. 2 en halv Eftermiddag, samt indtil videre at holde Møderne i Lindknud Kro.

11./ Den 1. Tirsdag i hver Måned foretager Kassereren Udbetaling i Lindknud Kro til Alderdoms – og Fattigunderstøttelse såvelsom Kommunens Arbejdere.

                                                                                                                         Mødet hævet.

Peder N. Pedersen,

Peder Pedersen, Lavrids Simonsen, Graves Nielsen, P. Nielsen, Chresten Hermansen, Kristen Andersen

 

 

Den 7. April 1909 Eftermiddag Kl. 2½ aabnede Lindknud Sogneraad sit første ordinære Møde alle Medlemmerne vare mødte.

Følgende Sager behandledes:

 

Alderdomssager:

1./ Andragende fra Maren Stengaard hos Jens Fr. Hansen om Forhøjelse af Alderdomsunderstøttelse fra 8 Kr. til 12 Kr. månedlig. Tilstodes

2./ Andragende fra Mette Kirstine Jensen om forhøjet Alderdomsunderstøttelse. Tilstodes 8 Kr. maanedlig

 

Forskellige Sager:

1./ Valg af Jordboniteringsmænd der vælges 3 efter 3 Aars forløb afgaar 1 eller 2 ved Lodtrækning hvorefter der foretages nyt Valg.  Valgtes:

Johannes Hansen, Niels Thøgersen og Chr. Mortensen, Vittrup

2./ Valg af Skolekommissionsmedlemmer 2 fra Sogneraadet og 2 udenfor Sogneraadet valgtes Lavst Simonsen, og Chr. Andersen samt Chr. Nielsen og Niels Thøgersen.

3./ Valg af Vandsynsmænd, valgtes P. Nielsen, Hans G. Hansen og Lavrids Lavridsen.

 

 

Skolesager:

Til i Forening med Sogneraadet at udarbejde Forslag til Skoleplaner i Kommunens var efter indbydelse mødt Skolekommissionen og Hovedskolernes Lærere, man enedes om at fremsende følgende Andragende med Forslag til Skoleplaner i de forskellige Skoler til Ministeriet og Skoledirektionens Aprobation:

Undertegnede Sogneraad for Lindknud Kommune tillader sig herved at andrage om en Forandring i Skoleplanen, der efter Adskillelsen fra Brørup antages nødvendig efter de forandrede Forhold.

Skoleplanen foreslaaes saaledes:

 

I Lindknud Skole om Vinteren.

I Lindknud Skole hvor Børnetallet er for stort efter den nuværende Ordning foreslaaes Børnene delt i 4 Klasser saaledes at 4 Klasse undervises af Førstelæreren med 33 Timers Undervisning + 2 timers Undervisning i Gymnastik. 3 Klasse undervises af en eksamineret Vinterlærer med 30 Timers ugentlig Undervisning + 2 timers Undervisning i Gymnastik. 2 og 1 Klasse undervises af en Vinterlærerinde med 36 Timers Undervisning i hver Klasse med 6 Dage a´ 3 timer.

Hertil bliver dog at tilføje at 2 Timer ugentlig underviser Lærerinden 1 og 2 Klasses Piger i Haandgerning samtidig dermed har Vinterlæreren Gymnastik med Drengene. 2 Timer ugentlig har Førstelæreren Gymnastik med 3 og 4 Klasses Drenge, samtidig dermed har Vinterlærerinden Pigerne af disse Klasser til Haandgerning medens Vinterlæreren i samme tid overtager Undervisningen af Pogerne i 2 Klasse

 

I Lindknud Skole om Sommeren.

Om Sommeren underviser Førstelæreren 4 Klasse 4 Timer ugentlig, 3 Klasse 8 Timer fordelt på 2 Dage, 1 Klasse 18 Timer fordelt på 6 Dage, 2 Klasse undervises af Førstelæreren i 6 Timer fordelt på 2 Dage og af Forskolelærerinden fra Assersbøl Skole med 12 Timer fordelt på 3 Dage = 18 Timer ugentlig.

 

Assersbøl Forskole.

Forskolelærerindeembedet i Assersbøl er for Tiden vakant. Afstanden derfra til Lindknud Skole er ca. 3000 Al., en passende Spadseretur for et ungt Menneske der tilbringer sin meste Tid inden Døre. Vi har  derfor ment at den nye Forskolelærerinde som ansættes i Adsersbøl kunde tilpligtes til at undervise de 4 halve dage om sommeren i Linknud .I Adsersbøl Forskole ,hvor Børnetallet ikke er saa stort , omkring ved en Snes Stkr.  Mener man ikke at burde foretage nogen Deling og foreslaar derfor:                                                                                                                                                                                       

Hver Dags Undervisning om Vinteren med 5 Timer daglig = 30 Timer ugentligt og 6Halve Dage om Sommeren =18 Timer ugentlig. Lærerinden faar saaledes til Gjengjæld for at hun bliver taget lidt stærkere i Brug lidt mere Frihed end aldmindelig

 

VittrupForskole. 

I Vittrup Forskole foreslaaes en Deling i 2 Klasser med 3 Timers Undervisning daglig =18 Timer ugentlig baade Vinter og Sommer for hver Klasse.

 

I Klelund Skole om Vinteren :  I Klelund Skole hvor Børneantallet ogsaa er for stort efter de nuværende Forhold foreslaaes følgende: Børnene deles i 3 Klasser , 3 die Klasse undervises af Førstelæreren med 33 Timer ugentlig Undervisning fordelt paa 6 Dage. 2den Klasse undervises af Vinterlæreren med 3 Timer daglig i 5 Dage + 1 Dag med 6 Timer = 21 Timer ugentlig . 1ste. Klasse undervises af Vinterlæreren 4 Halve Dage med 3 Timer daglig =12 Timer ugentlig . Endvidere undervises Drengene i Gymnastik 2 Timer ugentlig af Førstelæreren og Pigerne i Haandgjerning af en dertil lejet Lærerinde.

  

I Klelund Skole om Sommeren.   Om Sommeren deles Børnene i 4 Klasser , det vil sige at Klassedelingen fra Vinteren forud bibeholdes , men der bliver en særlig Klasse for de Børn der begynder at søge Skolen om Foraaret

Førstelæreren underviser da 3die Klasse i 16 timer ugentlig fordelt paa 4 Halve Dage og 1 Klasse b ( de omtalte begyndere ) 15 Timer ugentlig fordelt paa 6 Dage . 1 ste Klasse a ( altsaa den samme som 1 ste Klasse fra Vinterhalvaaret forud ) undervises af Vinterlæreren – der er villig til at fungere ogsaa om sommeren,med 24 Timer ugentlig fordelt fordelt paa 6 dage .

Dette forslag  er enstemmig vedtaget ved et af Lindknud Sogneraad indvarslet Fællesmøde bestaaende af Sogneraad , Skolekommision og Hovedskolernes Lærere og indstilles nu herved med Ønske om velvillig Modtagelse til de høje Skoleavtoriteters Aprobation .

                                                                                                  Mødet hævet .

                                                                                                                                  Peder Pedersen

Graves Nielsen   P. Nielsen   Karsten Andersen  Chresten Hermansen  Laurids Simonsen  Peder N Pedersen .

 

   Den 19 April 1909 afholdt Lindknud Sogneraad ekstraordinær Møde i Lindknud Kro . Alle Medlemmer var mødte .

           Der forelaa til Behandling                                                                                                       

1/ .  Ansøgning fra pens . Lærer Løbner om Bidrag til Hedeselskabet .   Kunde ikke bevilges .

2/   Andragende fra Lærer Harbo Asbo om Tilskud til Biavlens Fremme.    Kunde ikke bevilges .

3/  Der vælges 2 Valgmænd til Deltagelse i Amtsraadsvalg .  Valgtes Laurids Simonsen og P . Pedersen .

4/  Valg til Udvalg til Udfærdigelse af Valglister til Valg af Hjælpekassebestyrelse der skal være 5 Bestyrelses-

    medlemmer  .                                     Valgtes :   Peder Nielsen   Chr . Hermansen     Peder Pedersen  .

                                                                                                                                                                                    

    Listerne fremlægges til Eftersyn 3 Uger før Valget i 10 Dage .  Nævnte Valglister ligger til Eftersyn i

    Lindknud og Hovborg fra 25 April til 6te Maj .                                             

Side 5                                                                                

    Der vælges Forligsmægler i Tyendesager , til Forligsmægler valgtes :     Carl M. Pedersen

                                                                         Og til Suppleant :                   Ole Simonsen

 

5/          Skatteklager .

    1 Bertel Andersen Hovborg klager over sinSkatteansættelse , han opgiver at hans Restformue er

       4600 Kr. desuden ejer han Kapital 1000 Kr . efter dette kan der ikke være tale om nedsættelse

                                                                                                                                               Ingen Nedsættelse

    2 Chr Mortensen Hyldelund klager over sin Aarsansættelse ,han oplyser at hans Kapital kun er 4000 Kr. og

       Restgjæld til Kreditf  . 1300 Kr .                                                                                    Ingen Nedsættelse .

   

     3 Lavra Petersen klager over sin Skatteansættelse hun opgiver                    Da hendes Ansættelse ikke er 25%

        Kapital 1200 Kr. + 1000 Kr. fra1 Jan. 1909 .                                             for høj kunde der ikke indrømmes

                                                                                                                            nogen Nedsættelse .

 

4        Klage fra P V Jepsen over hans Skat , da han har ligget inde som Soldat

vedtog man at eftergive ham Skatten .                                                           eftergives .

    

5        Skrivelse fra Brørup Sogneraad hvori det henstilles til Lindknud Sogneraad om at tage Del i en Erstatning til  Vejen – Læborg Kommune i en formodet Ret til del i Hestehandler Ingvard Hansens Formueskat .

                                                                                              Overlades til Formanden at svare derpaa .

                                                  Mødet hævet .         Peder Pedersen

                                                 Graves Nielsen    P . Nielsen           Lavrids Simonsen

                                                 Kresten Andersen   Chresten Hermansen     Peder N Pedersen .

 

 

         Ekstraordinær Sogneraadsmøde den 30 April 1909  Eftermiddag Kl . 7 i Lindknud Kro

 

   1    Til Børnebogsamlingen bevilgedes                        bevilgedes  25 Kr .

   2    Til Lærerbogsamlingen bevilgedes                         bevilgedes  25 Kr .

   3    Til at tiltræde Valgbestyrelsen ved Folketingsvalget i Bække i Maj :      Formanden valgtes .

   4    Forespørgsel fra Amtet 20 f . M .om hvorvidt der af Sogneraadet med Amtsraadet Samtykke er udfærdiget

         Vedtægt i Henhold til Lov af 6 Juli § 14 sidste Punkt .                     Ønsker ingen Vedtægter .

   5   Skrivelse fra Amtet af 13 f .M om efter hvilke

Side 6 . nærmere regler ved Forholdstalsvalget man ønsker bragt til anvendelse her i Sogneraadet .                                                                                                                       

                                                                                                    Man tiltræder Sogneraadsforeningens Forslag .

       Meddelelse fra Skoledirektionen om at der maa indgives Andragende til Ministeriet om at det ene Vinterlærer –   indeembede ved Lindknud Skole forandres til et Vinterlærerembede , samt at Forskolelærerinden i Adsersbøl

    tilpligtes  til at undervise 4 Halve Dage om Sommeren i Lindknud og at Vinterlæreren i Klelund lejes til at

   undervise ogsaa om Sommeren , hvilket Direktionen ikke mente at Ministeriet gik med paa . Det overlodes til

   Formanden at sende Andragende til Ministeriet om at faa Skoleplanen forandret i Henhold til ovenstaaende om-

   talte Undervisningsplan                                                                                                                             

                                                                              Mødet hævet .                      

                                                  P . Nielsen    Peder Pedersen   Peder N . Pedersen

                                      Lavrids Simonsen   Graves Nielsen    Chr . Hermansen    Kristen Andersen .

 

 

         Fredag den 14 Maj 1908 holdt Lindknud Sogneraad Møde i Lindknud Kro alle Medlemmer var mødt .

                              Følgende Sager behandledes :

 1/   Meddelelse fra Læborg Sogneraad at der er tilstaaet alderdomsunderstøttede Gertrud Rasmussen .14 Kr .

       maanedlig  fra 1 juni d . Aar .     

                                                                            Til Efterretning .

 

  2   Forespørgsel fra Fredericia Fattigudvalg angaaende Abelone Margrete Sørensen , Enke efter Anders Synke

       Sørensensom ifølge vedlagt Afhøring skulde være født her i Sognet , ikke oplyst hvornaar , om man

       anerkjender hende for forsørgelsberettiget her og vil modtage hende naar hun hjemsendes fra Fredericia

       Sygehus , hvor hun er indlagt lidende af Alkoholisme , samt refundere de deraf følgende Udgifter .

       Man vedtog at svare at da der ikke findes noget om at den i Afhøringen omtalte Sygehusophold er refunde-

       ret herfra maa omtalte Person vist ikke være hjemmehørende her ,

side7 man mener ogsaa sikkert at omtalte Synke Sørensen var fra før hans Forældre blev bosat her .

 

4        Fornyet Andragende fra Lærer Løbner om tilskud til det Danske Hedeselskab .

Lindknud Sogn tog en hel del Aktier da Løbners Plantage

 blev startet , men fik ikke en eneste Ejendom afhændet til Plantagen , dette var man mindre velfornøjet med , og det kunde jo ogsaa være at dette bidrog

til Afslaget .

  5    Henvendelse til Formanden fra Skovarbejder Anders Nielsen Andersen Klelund Plantage om udbetaling af

        Plejeløn fra 1/11 1908 ,60 Kr aarlig for et Plejebarn som Randers Fattigudvalg har betroet ham . 

                                                        Overlodes til Formanden at ordne .

 

  6     Begjæring om Alderdomsunderstøttelse fra H .P .Mikkelsen i Vittrup .

         Det vedtoges at give en midlertidig Understøttelse af 30 Kr .

 

  7    Henvendelse fra N . Thøgersen om nyt Valg af to ny Medlemmer til at tiltræde Værgeraadet i Stedet for de

        to afgaaede Sogneraadsmedlemmer Niels Thøgersen og Povl Nikolajsen .

        De øvrige Medlemmer af Værgeraadet , der formentlig rettest bør gjenvælges ere foruden Formanden ,Lærer

        Lærer Bork med Suppleant Lærer Skøtt ,Mads Chr Clavsen Supleant Marie Pedersen ,Chr .Mortensen , Vit

        trup , Supleant Lene Sørensen .                               Valgtes :    Niels Thøgersen ,Supl. Ole Simonsen .

        Chr Mortensen , Supl .Lene Sørensen . P. N. Pedersen  med Supl. P Nielsen.

 

  8    Der tages Bestemmelse om, naar Hjælpekassebestyrelsesvalget skal afholdes.

        Det vedtoges at afholde Prøvevalg til Hjælpekasseudvalget Lørdag  den 22 .Kl. 7 i Lindknud Kro.

        Selve Valget afholdes den 2 Juni Eftermiddag KL. 2.

   Side 8

   9    Skolemulkterne dikteres

  

  11        Fra Pastor Nielsen er modtaget følgende Anmeldelser om Fødsler i April Maaned :

         Den 8 April 1 Dreng i Klelund af Plantagearbejder P.Lykke Pedersen og Hustru Mathilde Marie Thastrup.

        14 April 1 do i Hovborg af Boelsmand Peder Povlsen Jensen og Hustru Helene Marie Mejerup .

        27 do 1 do i Vittrup Af Jeppe L. Jepsen og Hustru Helene Marie Kjerstrup.

        5  do 1 Pige i Vittrup af Arbejdsmand Hans Hansen og Hustru Marie Katterup Kulper.

                 Da denne sidste formentlig ikke kan faa legal Fødekommune her, da Forældrene vist ikke havde et til

              Erhvervelse af Forsørgelsesret egnet Ophold her paa den Tid Barnet fødtes, maa man se snarest at faa

              opgivet hvor Faderen er forsørgelsesberettiget for at kan Fødselen kan kan blive noteret i Kirkebogen der

 

                                                          Forholdet undersøges.

 

  12   Ansøgning om Alderdomsunderstøttelse fra Enke efter Husmand Hans Christoffersen af Vorbasse ,

         Jakobine Friis , andrager om 15 Kr. maanedlig.

                                                        Bevilges 14 Kr . maanedlig fra 1 Maj at regne.

                                                                                                                                                                                                              

   13   Andragende fra Ane M. Hansen om Forhøjelse af hendes Alderdomsunderstøttelse fra 15 Kr. maanedlig.

          til 25 Kr. maanedlig .

                                           Tilstodes 18 Kr . maanedlig fra 1 Maj at regne.

  

   14   Andragende fra Bestyrelsen af Okslund Skole om Forhøjelse af  Kommunetilskuddet fra 375 Kr. til 475 kr.

          Udsættelse til næste Møde for at faa Underretning om der er nogen Udsigt til at Skolen kan faa Statstilskud.

  

   15   Ole Olesen andrager om større Alderdomsunderstøttelse .      Kunde ikke bevilges.

                                 Næste møde Onsdag den 2 Juni.       Mødet sluttet.

 

                       Peder N Pedersen            Graves Nielsen            Peder Pedersen          

                Lavrids Simonsen              Chresten Hermansen          P. Nielsen

 

   Side 9

                Onsdag den 2 Juni Eftermiddag Kl.2.30 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro .

                                                                                                           Alle Medlemmer var mødte.

                          Følgende Sager behandledes:

    1    Henvendelse fra Formanden for Vorbasse – Hejnsvig Sogneraad om at faa Broen over Høllund Aa mellem

          Vorbasse og Vittrup repareret.  Til at tage sig af denne Sag valgtes Graves Nielsen , som i Forening med et

          Medlem valgt af Vorbasse Sogn , har at stille Forslag om paa hvad maade sagen skal afhjælpes .

    2   Skrivelse fra Sogneraadsformanden i Brørup  angaaende Ane Dorthea Albertsen som efter hans Mening nu

         maatte  tilhøre Lindknud , eftersom hendes uægte Børn der er udsat gjennem Plejehjemsforeningen ved

         Delingen tilfaldt Lindknud – om at hun paa Grund af opstaaet Uenighed mellem hende og hendes Madmo-                                      

         der havde forladt sin Tjeneste hos P.Nielsen i Tuesbøl , samt endvidere at hun var syg hvorfor han , der i sin

         Tid af  af Sogneraadet var udnævnt til at drage Omsorg for hende , havde ladet hende indlægge paa Syge-

         huset .  Nu henstiller han saa til Lindknud Sogneraad at udstede Kautionsbevis for Indlæggelsen , samt

         udvælge en Formynder for hende .

 

         Til Formynder for Ane Dorthea Albertsen valgtes Graves Nielsen og til at assistere ham ved at faa Sagen

         ordnet med P.Nielsen i Tuesbøl valgtes Sognefoged P Nielsen .

 

    3   Jens Hansens Enke anholder i Henhold til tidligere Tilstaaelse om 20 Kr. til Renter , hendes oprindelige  

         Laan i Kreditf. er 800 Kr.  Der tilstodes hende 20 Kr . til at betale hendes Renter med , endvidere overdro-

         ges det P Nielsen og Chr. Andersen at forhandle med hende om hendes Pleje.

 

    4   Marie Nielsen anholder ligeledes om Hjælp til Anskaffelse af Brændsel , hun opgiver at hun plejer at faa

         30 Kr. dertil.                         Tilstodes.

 

    5   Til Hjælpekassebestyrelsesvalget er kun indkommen den ved Prøvevalget i Lindknud Kro opstillede Liste

         nemlig : Lene Petersen, Gilbjerg.  Chr. Mortensen , Vittrup.   H.C . Ravn, Adsersbøl .  Ole Simonsen

         Hovborg og Amalie Lavridsen , hvilken Liste derfor erklæres for valgt.

   Side 10

     6   Henstilling fra Lærer Skøtt til Sogneraadet om at lade det udvendige Træværk , Vinduer, og Døre ved

          Lindknud Skole male . Man overdrog til Chr Andersen at sørge for det nødvendige.

     7   Angaaende den i forrige Møde omtalte Anders Synke Sørensen , der ved senere Afhøringer har vist sig at                                                                                              

         være identisk med Anders Chr. Sørensen og som saadan være hjemmehørende her , hvis Hustru var indlagt

         paa Fredericia Sygehus , da er der nu , efter at der var givet Byraadet Meddelelse om at hun kunde afleveres                                  

         paa  Arbejdsgaarden i Surhave til Indlæggelse der , kommen Meddelelse om at hun er deserteret fra       

         Anstalten.

                                                                   

                                                                                 Til Efterretning.

    8   Meddelelse fra Ribe Amts Skolefondskasserer , om at der af de 6500 Kr. som af  Statskassen er anvist

         Ribe Amts Skolefond til Fordeling imellem trængende Kommuner til Ophjælpning af deres Skolevæsen

         er tilstaaet Lindknud Kommune 200 Kr.

                                                                                      Til Efterretning.

   

   9   Hjælpekassens Regnskab for AAret  1908 fremlagdes .

   9a  Formandens Medhjælpsvederlag fastsattes til 250 Kr.

   10  Valg af en Mand til at møde paa Sessionen , Hertil valgtes P Nielsen .

   11  Den ved sidste Møde udsatte Sag om Tilskud til Okslund Skole behandledes .  Tilstodes 475 Kr.

                      Næste Møde afholdes den 7 Juli til sædvanlig Tid .      Mødet sluttet.

                             Peder N Pedersen       Lavrids Simonsen     Peder Pedersen

                            Graves Nielsen   Kristen Andersen   Chresten Hermansen   P. Nielsen.  

 

 

          Den 19 Juni 1909 Eftermiddag Kl. 3 holdt Lindknud Sogneraad efter Indbydelse af Skatteraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro , følgende Sager behandledes.

    1   Til at afgive Votum til Kapitelstakstens Fastsættelse valgtes : Uddeler S. Simonsen.

    2   Der forelaa Meddelelse fra Skanderup Sogneraad om at det har tilstaaet J. Iversen en Alderdomsunder-                                            

         støttelse af 280 Kr. for 1Aar fra 1Maj at regne .Understøttelsen for Maj Maaned er dog betalt med 20 Kr.           

         herfra.                                  Til Efterretning.

   Side 11

    3   Forespørgsel fra Ministeriet angaaende Sadelmager H Egelunds Formues omstændigheder i anledning af                                                                                                                                                          

         dennes Søns Optagelse i det Kongelige Døvstummeinstitut.

         Besvaret af Formanden saaledes , at nævnte H. Egelund er et stakkels degenereret Individ , der er separeret

         fra Konen hvorved hans smule Ejendom er blevet delt , og man anser det for godt om han vil være i stand

         til at skaffe det nødvendigste til sig selv .                  

                                                                                                                   Til Efterretning.

    4   Meddelelse fra Fattigudvalget i Fredericia , at Abelone Margrete Sørensen paany er blevet indlagt paa

         Forsørgelsesanstalten der , og at hun nu i i Henhold til Skrivelse herfra af 27 f.M.vil blive hjemsent til

         Arbejdsgaarden i Surhave , men Abelone naaede til Adsersbøl før Skrivelsen og fik lov af Formanden til

         til at tage Tjeneste hos Gaardejer Trøk i Firring, fra hvem hun medbragte Brev om at han havde lejet hende .    

                                                                                             Til Efterretning.

    5   Det overlodes Graves Nielsen i Forening med et Udvalg fra Vorbasse Sogn at tage Bestemmelse om hvad  

         der skal foretages med Hensyn til Istandsættelse af Broen mellem Vittrup og Vorbasse .

    6   Formanden anskaffer en Protokol og Lov til Vandsynsmændene .

    7   Det overlodes Kr. Hermansen at anbringe en Kvist over Tørrerummet ved Klelund Skole            

                                                                                                                     Mødet sluttet . Peder Pedersen .

                           Graves Nielsen      P.Nielsen        L.Simonsen      Peder N Pedersen

                                                      Chresten Hermansen        Kristen Andersen .

 

 

                 Onsdag den 7 Juli holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro følgende Sager behandledes

     1   Fornyet Andragende fra Lærer Harbo om Bidrag til Bipestens Bekæmpelse .                  

                                                                                                                                   Tilstodes5 Kr.

     2   Regning fra Jordemoder Kirstine Christensen for ydet Fødselshjælp til Hans Hansens Hustru fremlagdes.

    Side12

     3   Cirkulære fra Ministeriet for Kirke og Undervisningsministeriet, som bestemmer at de Medlemmer af

          Skolekommisionen som er valgt efter 1 April 1909 skal fungere indtil 30 April 1913, og Valg til en

          ledig Plads i løbet af de 4 Aar gjælder kun den Del af Valgperioden ,der ved Valgets Foretagelse endnu        

          er tilbage.                                                     Til Efterretning.

     4   I Henhold til ministeriel Cirkulære af 14 Maj 1909 skal der den 15 Juli d.A.foretages Kreaturtælling.                            

          Tællingen skal saa vidt mulig være tilendebragt den berammede Dag og udføres med al mulig Omhu og

           Nøjagtighed .  Til at forestaa bemeldlte Kreaturtælling valgtes :

           I Hovborg:   Hans C. Pedersen og Peder Mikkelsen og som Suppleant M. P. Simonsen.

           I Klelund :  Søren Povlsen og H.P.Andreasen og i Sønderlund Skovrider Kann og som Supleant

                              J.S.Jørgensen.

           I Okslund .  Therkel Jepsen og Kristian Hansen og som Suppleant  Jens Pedersen

 

           I Hyllelund:  Peder Madsen Pedersen og som Suppleant Søren H. Stejner.

           I Adsersbøl:  Frode Kristensen og H. M. Pedersen .

           I Lindknud:  H. G. Hansen og som Suppleant Niels Kruse.

           I Debel :    H.A. Hansen og Manufakturhandler Thomsen og som Suppleant N.H.Ravn.

           I Gilbjerg:  H. J. Johansenog som Supleant S. Th. Sørensen .

           I Vittrup:  Marius Madsen , Søren St. Thomsen , Axel Nielsen og som Suppleant Jakob Jensen.

    5   Fra Pastor Nielsen modtaget Anmeldelse om følgende Fødsler :

          3 Juni  1 Dreng af Skovrider Kann  og Hustru Ragnhild Barfod. 

          16 ”    1  do. af Gdr. Søren A. Hansen og Hustru Ane Hansen.

          29 ”     1 do  af Husmand P. G. Schmidt og Hustru Else M. Jepsen .

          30 ”   1 Pige af  Gdrm. A Nikolajsen og Hustru Ane Christensen.                                                                                                                                                                              

                                                                                                                           Til Efterretning.

    6   Spørgsmaalet om at lade Kommunens Arbejdere forsikre i Landkommunernes Ulykkesforsikringsforening

          afgjores . Det vedtoges at lade dem forsikre dersteds.

    Side13.

    7   Formandens Medhjælpsvederlag ansattes.   Vederlaget fastsattes til 250 Kr.

    8   Frederik Hansen Lindknud har anholdt om Tilladelse til at faa et Barn i Pleje.       

         Kunde ikke tillades da Manden er for gammel.

    9           Skatteansættelser.

          Kontrolassistent J. Møller Christensen ansættes til 40 Kr. for et Aar svares fra 1 Juni.

          Smedesvend Søren Runge fra 1 Maj 10 Kr. for et Aar.

          Kommis i Brugsforeningen Viggo Jensen fra 1 Juni 12 Kr. for et Aar.

          Hans C. Hansen paalignes 1 Kr.

          Lærerinde Kiilsholm fra 1 Juni 12 Kr. for et Aar

          Snedker Petersen Hovborg fra 1 Juni   10 Kr. for et Aar.

    10   I Medfør af Lov 6 Marts 1869 vælges for et Tidsrum af 3 Aar i hver Kommune 3 Hegnssynsmænd ,

           hvoraf den ene beskikkes som Formand , og en eller flere Supleanter valgtes :  Jeppe Sørensen Vittrup

           Lavrids Lavridsen og Povl Nikolajsen hvoraf Jeppe Sørensen valgtes til Formand , til Suppleant valgtes:

                                                                                                                                                      H. A. Hansen.

     11   Til Formand for de i Mødet den 7 April d.A .valgte Boniteringsmænd udnævntes :Niels Thøgersen.

 

     12   Til Formand for Vandsynsmændene valgtes Peder Nielsen ,og til Supleanter valgtes valgtes

                                                                                  Niels Kruse og Jens P. Simonsen.

     13   Til Vejmand i Stedet for Søren Jepsen der har bedt sig fritaget antoges : Jens Velt.

     14   Om Indmeldelse i Sogneraadsforeningen.                                                                                                             

            Det vedtoges ar melde Sogneraadet i Foreningen.

     15   Skolemulkterne dikteres

     16   Fra Gjørding Sogneraad er modtaget en Skrivelse af 5 Maj tillige med en Afhøring af Mads Chr. Nielsen,

            der er hjemmehørende her paa Grund af Fødsel . Der er tilstaaet ham en midlertidig Understøttelse af

            20 Kr. og det stilles i Udsigt at det vist vil blive nødvendig at tilstaa ham en mindre maanedlig Under-

            støttelse .                              Til Efterretning.

      Side 14

      16   Endvidere Meddelelse fra Gjørding Sogneraad at der er tilstaaet Maren Nielsen Enke efter Mads Nielsen

             en Brændselshjælp af 30 Kr.                          Til Efterretning.

       17   Forhandling om yderligere Alderdomsunderstøttelse til H.P. Mikkelsen i alt 100 Kr. for Sommeren som

              midlertidig Understøttelse.     Næste ordinære Møde den 4 August.

                                                                                                                             Mødet hævet.  Peder Pedersen

                            Graves Nielsen       P. Nielsen     Peder N . Pedersen    Lavrids Simonsen   Kresten Andersen.

 

            Den 4 August 1909 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro .Alle Medlemmer var mødte.

            Følgende Sager behandledes:

      1   Fornyet Henvendelse fra et patriotisk Udvalg bestaaende af 2 Ministre , I .C. Christensen med flere om

           endelig at levere Sten , selv om det kun var en enkelt Sten til Kristiansborg Slot .              

                                                                                                                                        Kunde ikke bevilges.

 

     2    Meddelelse fra Amtet om at Valget af Kapitelsmand gjælder for den tilbagestaaende Del af Treaaret

            1908-10.                                             Til Efterretning.

     3   Der affattes Fortegnelser over de snekastningspligtige i Kommunen . Til at affatte nævnte Fortegnelse

          valgtes :   P.N. Pedersen    Lavst Simonsen og Formanden.

     4   Dagløn for Snekastning , derom indsendes Forslag til Amtsraadet .   Foreslaas 30 Øre i Timen.

     5   Er der offentlige Biveje som ønskes undtaget fra Snekastning.    Nej.

    

     Side15

     6   Der indsendes Forslag til Amtet til Fastsættelse af forholdet mellem Paaligningen paa faste Ejendomme og

          og paa Formue og Lejlighed for Treaaret 1910-12.

          Det vedtoges at ligne de 2/5 paa Hartkorn og Ejendomsskyld og 3/5 paa Formue.

     7   Regninger fra Læge Møller for ydet Befordring og Lægehjælp fremlagdes.

     8   Der beskikkes Snefogeder i samtlige Kommunens Kredse for Treaaret til 30 Nov. 1912, og Valgene indstil-

          les til Amtsraadet Stadsfæstelse inden 1 Sept. D.Aar . Sognet er delt i 8 Kredse eller Distrikter nemlig :                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                            1

          Hovborg Distrikt hvortil hører de snekastningspligtige Beboere i Hovborg med følgende Vejstrækninger:

       1  Vej Nr. 21 fra Broen over Hovborg Aa ved Okslund Skjel til Østerbygaard.

       2  Vej nr. 27 fra Vorbasse Skjel til Baldersbæk.

       3  Landevejen fra Donslund Skjel til Aastrup vejen

                       Til Snefoged i dette Distrikt valgtes :   Peder Mikkelsen.

                                                            2 .

            Klelund Distrikt med de snekastningspligtige Beboere af Klelund By med undtagelse af nogle enkelte som

          henlægges under Sønderlund og medfølgende Vejstrækninger

       1   Vej nr. 14 fra østre Side af Mads Madsens Mark til Klelund .By .

       1 a Landevejen fra Peter Hermansens til H . P . Hansens søndre Skjel .

       3  Vej nr . 20 fra Okslund Skjel til Klelund By .

       4  Klelund Kirkevej fra nr . 20 til Landevejen .

       5  Faaborgvejen .

       6  Vej nr . 29 fra Landevejen til Faaborg Sogneskjel .

       7  Aastrup Vejen fra Chr . Hermansens Gaard .

           Til Snefoged i dette Distrikt beskikkes :   Søren J . Sørensen .                                                                                                     

                                                            3

           Adsersbøl – Hyldelund Distrikt med de snekastningspligtige Beboere iAdsersbøl og Hyldelund med           

   Side 16      Undtagelse af enkelte Beboere som er henlagt under Sønderlund , her er følgende Vejstrækninger .

       1  Vej nr .14 fra Surhave til Klelund Markskjel .

       2  Vej nr . 24 fra Kidholm til Vej nr . 1

       3 Vej nr . 17 fra Adsersbølgaard til Kidholm .

       4  Vej nr . 18 fra Holdsted Skjel til Adsersbølgaard .

       5  Vej nr . 28 fra Adsersbølgaard til Pastor Fengers vestre Markskjel .

               Til Snefoged i dette Distrikt beskikkes Markus Sørensen .                                            

                                                              4

               Vittrup Distrikt med de snekastningspligtige af Vittrup By med følgende Vejstrækninger :

       1  Vej nr . 28 fra Marius Madsens vestre Markskjel til Bække Sogneskjel .

       2  Vej nr . 20 fra Kjeldbjerg Skjel igjennem Vittrup til Okslund Markskjel .

               Til Snefoged i dette Distrikt beskikkes Mathias P Hansen .

                                                               5

           Okslund Distrikt med de snekastningspligtge Beboere i Okslund og med følgende Vejstræknnger .

       1  Vej nr .20 fra Vittrup igjennem Okslund til Klelund Markskjel

       2  Vej nr . 22 fra Gilbjerg Markskjel igjennem Okslund til Høllund Aa .

       3  Vej nr . 25 fra Gilbjerg Markskjel til Vej nr . 20 .

       4  Vej nr .21 til Østerbygaards Mark .

                   Til Snefoged i dette Distrikt beskikkes :    Jens Lunding Hansen .

                                                                6                                                                                         

               Lindknud Distrikt med de snekastningspligtige Beboere i Lindknud og med  følgende Vejstrækninger :

        1  Vej Nr .1fra Bøgeskov eller Brørup Skjel til Vej Nr .28 .

        2  Vej No .23 fra Lindknud til Kjeldbjerg Markskjel .

                   Til Snefoged i dette Distrikt beskikkes    H .G . Hansen .

    Side 17                                                7

          Gilbjerg Debel Distrikt med de derboende snekastningspligtige Beboere med følgende Vejstrækninger :

      1  Vej No . 22 fra Lindknud Skole til Okslund Markskjel .

      2  Vej No . 1 fra Vej No 28 til Klelund Skjel .

      3  Vej No . 28 fra vestre Side af Pastor Fengers Mark til Vittrup Markskjel .

                        Til Snefoged i dette Distrikt beskikkes   Knud Pedersen .

                                                                  8

             Sønderlund Distrikt med Beboere der og med følgende Beboere af Klelund og Hyldelund : H . P. Hansen,

            Mads Madsens Enke, Mads Madsen , de Skovfogedejendomme som hører under Klelund By , Mads Mad-

            sens Ejendom i Hyldelund ,Kreditforeningens Ejendom , Peder M. Pedersen , Søren Stejner , P.N.

            Pedersen , Lavrids Lavridsen og Jens Chr. Nielsen .

                          Til Snefoged i dette Distrikt beskikkes :    Skovrider Kann .

   9    Andragende fra Niels P. Hansen af Hovborg til Ribe Stiftamt om Tilladelse til, at den Pant som hans umyn-

         dige Børn har i den ham tilhørende Ejendom i Hovborg maa rykkes 1000 Kr. længere tilbage , saaledes at

         Kreditforeningen faar en 1 Prioritet paa 5000Kr. i stedet for som nu 4000.

                                                                                                                               Anbefaledes .

   10  Meddelelse fra Stiftamtet om at der er tilstaaet Lindknud Sogneraad et Eksemplar af samtlige udkomne

         Aargange af saavel Lovtidende som Ministerialtidende.    

                                                                                                   Til Efterretning .

   11  Meddelelse fra Skoledirektionenom om at Ministeriet har tilladt at det ene Vinterlærerinde Embede ved

         Lindknud Skole forandres til et Vinterlærer Embede paa Vilkaar at der tillægges Vinterlæreren en Løn af

         400 Kr. foruden en Bolig og Brændsel , samt at det paalægges Forskolelærerinden i Adsersbøl at undervise

         4 halve Dage om Sommeren i Lindknud mod,at hendes Begyndelsløn forhøjes til 600 Kr.foruden anord-

         ningsmæssig Bolig ,

   Side 18 .

          Brændsel og Have . Endelig har Ministeriet for et Tidsrum af 2 Aar bifaldet atVinterlærerindeembedet ved

          Klelund Skole forandres til et Vinterlærerembede og at det paalægges Vinterlæreren ogsaa at undervise en

          Klasse om Sommeren , dog paa Grund af det store Børneantal . Forslag om et Embedes (Eventuelt et

          Forskolelærerindeembede) Oprettelse maa være indsendt til Ministeriet inden 1 Maj 1911.

          Man tiltræder den omtalte Fordring med Hensyn til Forskolelærerindens Løn .      

    12  Skrivelse fra Skovrider Kann om Andreas Klavsens Søns Indlæggelse paa Hospital til Behandling , hvor-   

          efter der er udbetalt Andreas Klavsen 15 Kr. i Rejsepenge for at han kan faa sin Søn hjem fra Hospitalet i

          Aarhus . Samtidig med Udbetalingen er der taget Afhøring af ham og Afhøringen er tilstillet hans forment-

          lige Forsørgelseskommune Nørre Farup med Anmodning om ikke alene at refundere Kommunen den Part

          den Part af Udlæget som Opholdskommunen kan tilkomme , men ogsaa at lade Skovrider Kanns Udlæg

          blive Genstand for Refusion , eftersom han har handlet i god Tro til at han let blev holdt skadesløs baade

          med Hensyn til Udlæg og indgaaet Kaution naar han havde to Kommuner for Haanden .

          Til under Forudsætning af at Andreas Klavsens Forsørgelseskommune indgaar paa at refundere de ¾ af

          det hele udlagte Beløb er herværende Kommune villig til at betale den ene Fjerdedel .

    13  Mads N. Knudsen anholder om en Hjælp af 25 Kr. udover Udgifter til Kiste , Ligklæder ,Ligsyn og Grav-

          kastning til hans Svigermors Begravelse .        Tilstodes 15 Kr .

    14  Ole Olesen ansøger om et midlertidig Tillæg til sin Alderdomsunderstøttelse .   Tilstodes 5 Kr.

    15  Ansøgning fra Morten Povlsen om forhøjet Alderdomsunderstøttelse .  Udsattes indtil videre .

    16  Andragende fra Andreas Jepsen til Amtet om Tilladelse til at drive Afholdsbeværtning .

          Anbefaledes under hensyn til at der er saa mange Beboere af Sognet , der har ønsket at faa omtalte

   Side 19 .                                                                                                                                      Afholdsbeværtning                                                                                                                  

     17  Kontrolassistentens Skatteansættelse var til fornyet Behandling , idet det er bleven oplyst at hans Løn kun    

         er 500 Kr. , og at han har været paa Ladelund Landbrugsskole sidste Vinter , af hensyn til disse Oplysninger

          nedsættes hans Skat til 16 Kr .                      Næste Møde Onsdag d. 1 Sept .

                                                                                            Mødet sluttet .        Peder Pedersen     

                        Graves Nielsen           Lavrids Simonsen           Kresten Andersen

                                 Chresten Hermansen      Peder N . Pedersen       P. Nielsen .

 

         Den 1 Sept . 1909 holdt Lindknud Sogneraad ordinær Møde i Lindknud Kro. Peder Nielsen  ikke mødt

                Følgende Sager behandledes :

    1   Efter Anmodning fra Skattedepartementet skal der i Henhold til Ejendomsskyldlovens §9 Stk. 6 vælges 2

         Medlemmer til Vurderingsraadet samt 2 Stedfortrædere .

         Til Vurderingsmænd valgtes :Peder Pedersen og Christian Mortensen Vittrup .

         og  til Stedfortrædere : Johannes Hansen og Chresten Christensen Vittrup .

    2   Lars P.Thomsen anholder om at Kommunens Pant for hans Statslaan rykkes tilbage for et Kreditforenings –

         laan paa 8000 .           Tilstodes .

    3   Til Snefoged i Vittrup i Stedet for Mathias P. Hansen der er fraflyttet valgtes : Søren Nielsen .

                                                                                 Mødet sluttet . Peder Pedersen .

                                Peder N . Pedersen     Graves Nielsen     Chresten Hermansen   

                                        Lavrids Simonsen      Kristen Andersen     Laurids Lauridsen .

     Side 20

                 Lørdag den 18 Sept. Holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro for at foretage Indstilling til Vinterlærer samt til Vinterlærerindeembedet ved Lindknud Skole . Til Mødet var indbudt Skolekommissionen og Lærerne ved Kommunens Hovedskoler .        Alle Sogneraadsmedlemmer var mødte .

         Der havde meldt sig i alt 38 Ansøgere hvoraf indstilledes til Vinterlærerembedet ved Lindknud Skole :

    1   Ludvig Pedersen , Bavngaarsvej 11 A Gentofte .

    2   P A Pedersen , Nors pr. Thisted .

    3   Antonius Østergaard , Ajstrup pr Højslev .

   

         Til Lærerindeembedet indstilles :   Margrete Pedersen .

              

                   Endvidere behandledes følgende Sager :

     1   Begjæring fra A. P. Buck  om større Alderdomsunderstøttelse til hans Moder .                                                                                

                              Tistodes en midlertidig Understøttelse af 15 Kr .

     2   Skolemulkterne dikteredes .

     3   Fra Holsted Sparekasse er indgaaet for Aaret 1908-9. 159 Kr. 65 Øre at uddele i velgørende Øjemed .

                                      Dette beløb deles saaledes :

         Til Sygekassen 100 Kr.  til hver af de 3 Bogsamlinger 10 Kr. og til Hjælpekassen 29 Kr.65 Øre .

                                                                                                                                 Mødet sluttet.

                             P. Nielsen     Peder Pedersen         Kristen Andersen    

                                       L. Simonsen         Peder N. Pedersen         Graves Nielsen     

 

 

                 Sogneraadsmøde den 6 Okt. I Lindknud Kro .

                                             Alle Medlemmer var mødte med undtagelse af P.N. Pedersen .

     1   Henvendelse fra Brørup Sogneraad om at deltage i en for Brørup – Lindknud fælles Udgift af i alt 251 Kr.

          som Kjøbenhavns Magistrat har udbetalt for Alimentanten Johan A. Jepsen , som skulle være født i

     Side 21                                                                                                  Lindknud Sogn den 30 Juni 1862 .

                      Overlodes til Formanden at svare paa .

      2   Angaaende Andreas Jepsens Ansøgning til Amtet om Tilladelse til at drive Afholdsbeværtning i Lindknud

           har Amtet forlangt , at Andragendet skal forsynes med Stempelmærke til 65 Øre . Endvidere forlanges

           Oplysning om paa hvilket Matr. No. Ejendommen er beliggende og om den er indrettet til Beværtning , og

           fra Herredskontoret fordres oplyst , hvorvidt der skjønnes at være særlig Trang til den attraaede Bevært-

           ning .    Sogneraadet indser ikke , at der er nogen særlig Trang for omtalte Beværtning i Lindknud . Naar

           man tidligere har anbefalet Sagen er det mest af Hensyn til , at der har været Stemning derfor blandt

                                                                                                                                                 Sognets Beboere .

      3   Andragende fra Skomager F. Heick om Alderdomsunderstøttelse . Andrageren er 81 Aar gammel , hans

           Indtægt er anslaaet til 40 Kr.   Tilstodes 12 Kr. maanedlig fra 1 Okt . at regne .

      4   Mette M. Hansen anholdt om at faa et par Træsko .               Tilstodes .

      5   Kakkelovne til Lindknud Skole . Det vedtoges at anskaffe en dobbelt Ovn No. 105 til den store Skole , og

           en Magasinovn til Mellemklassen ( No. 113 ) . Pris efter Katalog med Fradrag af 15% .

      6   Nye Regnebøger til Lindknud Skole .

                                        Det overlades til Lærer Skøtt at skaffe de fornødne Regnebøger .

      7    Om Indbinding af de Kommunen fra Ministeriet tilstillede Aargange af Lovtidende og Ministerialtidende

 

 

           Det vedtoges at lade Niels P. Povlsen indbinde Halvdelen af de tilsendte Aargange til en Pris af 60 Øre

 

      8   Henvendelse fra Marie Nielsen om at betale hendes Husleje , samt om at tilstaa hende noget Tøj .Da hun i

           Forvejen har en temmelig stor Understøttelse vedtog man at rette Henvendelse til Brørup Sogneraad ,om

           det er villig til at tilstaa hende mere .

     Side 22

      9   Henvendelse fra Ane Buck om større Understøttelse saa længe hun er syg . Udsattes til næste Møde.

    10   Begjæring fra Lindknud Husmandsforening og Afholdsforening om Tilskud . Man turde ikke indlade sig

           derpaa i Aar da det ser ud til at vore Indtægter ikke vil strække til .

    11   Til Bengta Johannesson for at passe og pleje Jens Hansens Enke , der er nylig udbetalt hende 5 Kr.

                    Der tilstodes hende 5 Kr. om Maaneden fra 1 Okt.

    12   Den 29 og 30 Okt. foretages Syn over Kommunens Veje

                     Der begyndes i Lindknud den 29 om Formiddagen Kl. 9.

                                                                                                                   Mødet hævet

                                          Lavrids Simonsen     Peder Pedersen       Kristen Andersen  

                                                Graves Nielsen     Kresten Hermansen     Peder Nielsen   

 

 

            Den 12 Okt. 1909 holdt Sogneraadet i Forening med Skolekommisionen Indstilling af Lærerinde

           til Forskolen i Adsersbøl   .

           Som No .1 indstilledes Marie Jensen Aagaard , Retholt pr Hjørring .

           Som No. 2       ”            Marie Nissen, Bjerring Forskole pr Bjerringbro .

           Som No. 3       ”            K . Røn , Nykjøbing Mors .

                                                                                                 Mødet sluttet .     Peder Pedersen

                                    Graves Nielsen       Kresten Andersen       Peder N Pedersen

                                              Peder Nielsen      Chresten Hermansen       Lavrids Simonsen 

       Side 23

                    Den 3 Novbr. 1909 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro , alle Medlemmer var mødte.

                                         Følgende Sager behandledes :

     1    Meddelelse fra Seest Sogneraad om at der er tilstaaet Skrædder Niels P Nielsen Konfirmationstøj til en

           Datter til et Beløb af 25 Kr.        Til Efterretning .

     2   Forespørgsel fra Ministeriet om Rottelovens Virkninger.  Overlodes til Formanden at besvare .

     3   Meddelelse fra Føvling Sogneraad om at det har forhøjet Albert Sørensens Understøttelse fra 16 -18 Kr.

          pr. Maaned .          Til Efterretning .

     4   Indberetning til Landkommunernes Ulykkesforsikring Foretages ,  Indberettes 25 Kbf. Stenslag .

     5   Der foretages en Revision af Sundhedsvedtægten for Brørup – Lindknud Kommune, saaledes at Sognet faar

          sin egen Sundhedskommision og Vedtægterne ændres til kun at omfatte Lindknud Kommune .Til Medlem-

          mer af Sundhedskommisionen valgtes :P. V. Jensen  Knud Petersen  Aleander Hansen  Chr. Burkal  og

          Chr. Hansen .   Det overlodes til Formanden at revidere Vedtægterne .

     6   Fra Fattigudvalget i Kolding forelaa Afhøring over Skrædder N. P. Nielsen samt Meddelelse om at der er

          tilstaaet ham en øjeblikkelig Hjælp af 12 Kr.             Til Efterretning .

     7   Regninger fra Varde Fattigvæsen over ydet Hjælp til C. Christensen  , fra Føvling Sogneraad til Albert

          Sørensen , fra Skanderup Sogneraad til J. Iversen , og fra Læborg Sogneraad til Gertrud Hansen , samt end-

          videre en do. Fra Ribe Amts Plejehjemsforeningfremlagdes .

     8   Begjæring fra Ane Buck om Tillæg til hendes Alderdomsunderstøttelse i Anledning af Sygdom

                                                                     Tilstodes et Ekstra tillæg af 10 Kr.

     9   Skolemulkterne dikteredes.

    Side 24

          Meddelelse fra Skolekommissionen om at Seminarist P. A. Pedersen er  beskikket til Vinterlærer ved

          Lindknud Skole , samt om at Lærerinde Marie Nissen er kaldet til Lærerinde ved Adsersbøl Skole fra 1

          November 1909  

          Andragende fra Jakobine Friis om forhøjet Alderdomsunderstøttelse .

                                                                                                                 Tilstodes 20 Kr. maandlig .

 

 

 

           Den 20 Novbr.afholdes Licitation over Vejarbejde og Klynegravning i Kommunens Mose

           Licitationen tager sin Begyndelse Eftermiddag Kl. 1 .  Mødet hævet     Peder Pedersen .

                                     Graves Nielsen       Peder Nielsen       Kristen Andersen  

                                             Lavrids Simonsen       Chresten Hermansen     Peder N Pedersen      

 

 

          Den 1 Decbr. 1909 holdt Lindknud Sogneraad ordinær Møde i Lindknud Kro

                                                                                                    Alle Medlemmer var mødte .

                              Følgende Sager behandledes .

     1   Med Hensyn til den Betaling der i Treaaret 1909- 12 skal ydes for Snekastning i Stedet for at stille Mand-

          skab in Natura , og som af Sogneraadet i Mødet den 4 Aug. Er sat til 30 Øre pr Time , har Amtet forlangt

          at at Betalingen skal fastsættes efter halve Dage – 4 Timer og derunder, og heleDage. Ansættes til 2Kr. for

          en hel Dag , 1 Kr. for en ½ Dag .

     2   Hans P. Poder anholdt om Fritagelse for at være Brandfoged idet han gjør gjældende at han er valgt i Jens

          P. Sørensens Sted og at Jens P. Sørensens Funktionstid nu ville være udløben.

                                                                   Sogneraadet kunde ikke indlade sig derpaa.

     3   Magnus Magnussen og Søren Nielsen , der har funger i 3 Aar som Brandsynsvidner ber sig fritagne herfor.   

                                     I  deres Sted valgtes :      Peder Nissen og Jens Fr. Hansen .

     4   Høstberetning udfærdigedes .

     5   Meddelelse fra Varde Byraads Fattigudvalg om at det har

    Side25         maattet forhøje C.C. Sørensens Huslejehjælp fra 85 Kr. – 100 Kr.   Til Efterretning .

     6   Meddelelse fra Skanderup Sogneraad om, at det anerkender Chr. Fr. Hejck som forsørgelsesberettiget der 

          og er villig til at yde Refussion efter lovl. Regning .                Til Efterretning.

     7   Foreningen Hedebruget anholder om Bidrag .       Kunde ikke bevilges .   

     8   Hans P. Jensen , Adsersbøl anholder om et Tillæg til sin Alderdomsunderstøttelse af 8 Kr. maanedlig .

                                                        Tilstodes 4 Kr. maanedlig i Tillæg .

     9   Morten Povlsen søger om forhøjet Alderdomsunderstøttelse .     Tilstodes 10 Kr. til Jul .

    10  Et Udkast til Regulativ for Stilde Aa fremlagdes til Behandling og Underskrift

                      Sogneraadet har intet imod det foreliggende Udkast at indvende .

    11  Pensioneret Lærer Thomsen , Vittrup anholder Sogneraadets Anbefaling til Ophævelse af det Umyndig-

          hedsdekret som blev udstedt i Anledning af hans Sygdom .                Anbefales .

    12  Skovarbejder A. N . Andersen har henvendt sig til herværende Sogneraad om Lov til at leje Pigebarnet

          Ingeborg Salome Hansen ud , naar hun til Foraaret bliver Konfirmeret . Der er i den Anledning rettet

          Henvendelse til hendes Forsørgelseskommune hvorpaa er modtaget følgende Svar : I Anledning af det

          ærede Sogneraads Skrivelse af 15 d. M . meddeles det herved at man vil bede Sogneraadet ordne Sagen

          med Ingeborg S Hansens Anbringelse saaledes som det finder det forsvarligt , men at man i øvrigt gaar ud

          fra , at hun efter at være Konfirmeret vil kunde anbringes i Tjeneste paa saadanne Vilkaar kan at hun kan    

          ernære sig selv .          Overlodes til Kr. Hermansen at varetage Pigens Interesser .

     13  Der var indkommen Tilbud fra Marie Nielsen om Renholdelse af Vittrup Skole for den sædvanlige Beta-

           ling + et lille Tillæg for Fernisering .     Tilstodes 65 Kr .

           Henriksen Adsersbøl tilbyder at renholde og fernisere Adsersbøl Skole imod den sædvanlige Betaling .  

                                                                                                                                                Tilstodes .

     14  Skatteansættelser : Dyrlæge Dolmer opgiver sin Indtægt for 1908 til 2450 Kr. samt sin Formue til 10000

           Kr.     Ansættes til Skat 190 Kr. for et Aar .

           Mejeribestyrer Rossau , Hovborg Løn 1200 Kr. + Fribolig , Brændsel ,Belysning skummet Mælk

                                                                    Ansættes til 20 Kr. for et Aar .

           Peder Dam , Lindknud ansættes til 20 Kr. for et Aar .

           Sigvald Christensen ansættes til 10 Kr. for et Aar .

           Morten Mortensen , Hyldelund ansættes til 20 Kr. for et Aar.

           Olaf Jepsen , Hovborg fra 1 Okt. 16 Kr. for et Aar.

           Adolf Schvabe ,do       fra  do     10 Kr for et Aar.

           Povl Nikolajsens Karl fra   do     16 Kr. for et Aar.

           Jørgen Jørgensen hos P. Nikolajsen , 8Kr. for et Aar .

           Jens Ravn Hermansen , fra 1 Dec. 25 Kr. for et Aar .

           Kommis Charles Hansen , Brugsf. Fra 1 dec . 12 Kr. for et Aar .

           Kristian Højen hos J. Lorentsen .  4 Kr. for et Aar.

           Emil Sørensen hos Niels Kruse .  8 Kr. for et Aar.

           Sjurnalist Grøde .                         8 Kr. for et Aar.

     15  Lærer Skøtt anholder om en Stol til Skolen , samt en Latrinspand til Retiraden . Det overlodes til

           Kristen Andersen at anskaffe det nødvendige .

     16  Nationalforeningen anholder om Bidrag . Kunde ikke bevilges.

     17  Legatrenten tilstodes Jørgen Hansens Enke .

     18  De ordinære Møder ansættes fremtidig til 2 Onsdag i hver Maaned   sædvanlig Tid.                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  Mødet sluttet.

                               Peder Nielsen   Peder Pedersen   Graves Nielsen

              Kristen Andersen   Lavrids Simonsen   Peder N. Pedersen   Chresten Hermansen 

     Side 27

           Den 20 Dec . holt Lindknud Sogneraad ekstraordinær Møde i Lindknud Kro . Alle Medlemmer var    

                                                                                                                                                                  mødte.

      1   Andragende fra Niels Nielsens Enke , Nielsine Hansen om Tillæg af Alderdomsunderstøttelse

                         Tilstodes 12 Kr. maanedlig fra 1 Nov. at regne .

      2   Andragende fra Ribe Amts Plejehjemsforening om Bidrag .   Tilstodes 10 Kr.

      3   Meddelelse fra Brørup Sogneraad om at det har delt Legaterne saaledes at Lindknud Sogn faar Ebbe

           Nielsens Legat , og Brørup beholder Juhl Jakobsens Legat . De to Legater er hver paa 100 Kr.

                                                                                                                                 Samtykke meddeles .

      4   Der vælges en Mand til i Forening med et Udvalg fra Brørup Sogneraad at rejse til Kjøbenhavn for at

           antage en Sagfører i den Lustrupske Sag .

      5   P. Buck , Debel anholder om Tillæg til sin Moders Alderdomsunderstøttelse i Form af Begravelseshjælp.

                                                                                               Kunde ikke tilstaaes .

      6   Morten Hansen klager over sin Skatteansættelse , han oplyser at han ejer 700 Kr. og at han sidste Sommer

           har tjent 250 Kr.            Nedsattes til 15 Kr.

      7   Peder Dam, Lindknud klager over sin Skatteansættelse, han ejer 800 Kr. Nedsattes til 10 Kr.under

           Hensyntagen til at han har været paa Højskole sidste Aar .

      8   Skatteansættelser :

           Lærer Petersen ansattes til 20 Kr.for et Aar .

           Lærerinde Nissen ansattes til 22 Kr. for et Aar

           C. Christensen hos P. Hermansen  10 Kr. for et Aar.

           Søren Christensen hos Hans Chr. Pedersen 10 Kr. for et Aar .

           Jens Mygind Nielsen , det oplystes at han før Kjøbet af Ejendommen i Vittrup var i Besiddelse af 10000.

           Kr.                           Ansattes til 57 Kr. for et Aar.

     9   Jens P. Sørensen, Vittrup 73 Aar gammel ansøger om Alderdomsunderstøttelse , tilstodes Naturalier ,

          Spiritus undtaget for 10 Kr. maanedlig om Vinteren og for 5 Kr. om Sommeren . Er hjemmehørende i

          Vorbasse –Hegnsvig .

    Side 28

           I Henhold til Skrivelse fra Ministeriet til Skoledirektionen paalægges det Sogneraadet at anskaffe 1 Bom-

           stykke og 9 Fag Ribber til Klelund Skole .

               Det overlodes til Kr. Hermansen at anskaffe det forlangte.

    10   Med Hensyn til Renholdelsen af Lindknud Skole , da overlodes det til P. Nielsen og Chr. Andersen at

           ordne denne Sag . Afgjort med det samme , Klavs Jensen og Skøtt paatager sig Renholdelsen for en

           Betaling af 180 Kr.

    11   Overslag over Indtægter og udgifter for Regnskabsaaret 1909 var til 1 Behandling .

    12   Sogneraadet bemyndiger Formanden til ved Hjælp af en Veksel at skaffe 800 Kr. til Veje til

           Afholdelse af forhaandenværende Udgifter .                      Mødet sluttet .

                                   Peder N. Pedersen        Lavrids Simonsen       Peder Pedersen   

                 Kristen Andersen      Peder Nielsen     Chresten Hermansen      Graves Nielsen  

 

                                

      Den 12 Jan. 1910 holdt Lindknud Sogneraad efter forud paa en Bekendtgjørelse Møde i Lindknud Kro

                                                                                                                         Alle Medlemmer var mødte .

                                                                 

              Følgende Sager behandledes :

    1   Petrine Nielsens Indlæggelse paa Finsens Lysinstitut . Der er sendt Regning fra Instituttet ledsaget af

         Meddelelse om at hun langtfra er helbredt . Kuren er bleven afbrudt ved at hun har ønsket at komme hjem

         til Jul , men instituttet anbefaler at hun vender tilbage senest om 2 Maaneder .

               Sogneraadet ønsker at vide , hvorfor Kuren er blevet afbrudt .

    2   Niels Jensen, Vittrup anholder om Hjælp til sin Moders Begravelse .    Tilstodes 10 Kr.

    3   Henstilling fra Amtet til Sogneraadene om ikke at opføre Udgiftsposterne i Overslaget med utilstrækkelige

         Beløb , men sørge for at der optages Beløb , saavel til uforudsete Udgifter som til Kassebeholdning .

                                                                                                                     Til Efterretning .

    4   Meddelelse fra Læborg Sogneraad om at der er bevilget Gertrud Hansen i Tillæg til hendes Alderdoms-

         understøttelse 2 Kr. maanedlig .          Til Efterretning .

    Side 29

    5   Meddelelse fra Gjørding Sogneraad om at det efter modtaget Andragende har forhøjet Maren Nielsens

         Alderdomsunderstøttelse fra 14 til 16 Kr.            Til Efterretning

    6   Andragende fra Maren Kirstine Knudsen Høgh om Forhøjelse af hendes Alderdomsunderstøttelse til 25 Kr.

         Maanedlig .     Kunde ikke bevilges .

    7   Kolding Fattigudvalg meddeler at det har tilstaaet Jens Fr . Jensen en maanedlig Huslejehjælp af 7 Kr ., da

         hans Arbejdsfortjeneste er utilstrækkelig .         Til Efterretning .

    8   K. M . Kristensen hos P. Hermansen beder om Skattenedsættelse , angiver som grund at han lider af

         Kjertelsvaghed .         Kunde ikke tilstaas .

    9   Skolemulkterne  dikteredes .

   10  Overslaget for Skatteaaret 1910/11 udfærdigedes og underskreves .

   11  Obligationen til Holsted Sparekasse paa det i Holsted Sparekasse sidste Foraar optagne Laan paa 4000 Kr.

         fornyes , da der ikke var Raad til for Tiden at betale Afdrag af Laanet .

   12  Forhandling om et større Bidrag til Hjælpekassen

                          Tilstodes 500 Kr. under forbehold af Amtsraadets Samtykke .

   13  Hans P. Mikkelsen anholder om en Alderdomsunderstøttelse af 8 Kr. maanedlig .                                          

                                Tilstodes 8 Kr. maanedlig fir Vintermaanederne .

   14  Lærer Skøtt anholder om Lærebøger til underste Klasse ved Lindknud Skole ,  overlodes til Chr. Andersen       

                                                                                                                                                          at forskaffe .

   15  Valglisterne underskrives .         Mødet sluttet .

  Side 30

                                    Peder Pedersen      Peder N. Pedersen   Graves Nielsen   Peder Nielsen 

                                                      Christen Hermansen          Kristen Andersen  

 

         Onsdag den 9 Febr. holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro .Graves Nielsen var ikke mødt .

                                 Følgende Sager behandledes .

    1    13/1  Meddelelse fra Brørup Sogneraad om at J. Iversen er kommen til Aagaard og at det har tilstaaet ham

          en maanedlig Understøttelse af 20 Kr. fra 1 Jan . at regne .            Til Efterretning .

    2   Skrivelse fra Føvling Sogneraad , bilagt med Afhøring angaaende Mads Chr. Nielsen , som har henvendt sig

         til Sogneraadet der om Fattigunderstøttelse og faaet udbetalt 10 Kr. til Fødevarer , hvorefter han har  

         anholdt om en maanedlig Understøttelse af 15 Kr. for Vinteren .              Til Efterretning .

    3   Under 26/1 1910 har Udvalget for Kolding Fattigvæsen meddelt , at det har tilstaaet Skrædder Niels P.

         Nielsen en Sygehjælp af 2 Kr. , som det mener vil være nødvendig at yde ham i nogen Tid da han er syg

         og sengeliggende .                  Til Efterretning .

    4   Under 30/1 atter Meddelelse fra Kolding Fattigudvalg at der er tilstaaet N.P, Nielsen Træsko til Børnene

         til Beløb 7 Kr.25 Øre og Garn til Strømper til Beløb 4Kr. 35 Øre .

    5   Den18 Jan. Meddelelse fra Kolding Fattigudvalg om at det har tilstaaet N. P. Nielsen en Maaneds

         Husleje til beløb 13 Kr.        Til Efterretning .

    6   Andragende fra Tømrer og Murer A. Petersen , Lindknud om forhøjet Alderdomsunderstøttelse

               Udsattes indtil videre.

    7    Andragende fra H. Th. Pedersen om Hjælp 20-25 Kr. til at betale hans Renter med .      

                                                                                                                 Henvises til Hjælpekassen .

     Side31

    8    Andragende fra Bestyrelsen for Lindknud Forsamlingshus om at faa udbetalt 50 Kr. for Brug af Forsam-

          lingshuset til Skolebørnenes Gymnastik i Tiden fra 1/1 1908 til 1/1 1909 .Sogneraadet ønsker at Andragen-

          det kommer til at omfatte Tiden fra 1/1 1908 til 1 April 1909 .

           Fremtidig bevilges fra 1 April 1909, 45 Kr. aarlig .

    9   Andragende fra Pastor Nielsen til Amtet om Offeransættelse for Gaardejer C. Carlsen af Hovborg der intet

         Offer har ydet for de tre Højtider i afvigte Aar , er tilstillet Sogneraadet til Erklæring .

         Foreslaaer at hans Offer ansættes til 1Kr.25 Øre for hver Højtid.

   10  Skrivelse fra Gjørding Malt Herreders Kontor med Forespørgsler :

        1/ Er Kommunens Brandfogder hver især i Besiddelse af et Brandfogedskilt !

        2/ Bliver Brandsynsvidnerne ved deres Ansættelse tilstillet et Aftryk af Brandfogedinstruxen .

        3/ Er der ansat faste Skorstensfejere i Kommunen , og er der for disse udfærdiget særlig Instruks i

           Brandpolitilovens § 23 .

           Endelig er der nogle Forespørgsler om Sprøjter og Vandforsyning og sluttelig anmodes Sogneraadet om at

           foranledige samtlige Brandbøger indsente til Herredskontoret inden d. 15 d. M .

           P. Nielsen underretter Brandfogden i Okslund , samt Debel og Gilbjerg .Chr. Andersen Brandf.i Lindknud

           og Vittrup .Lavst Simonsen Brandf. i Hovborg og Chr. Hermansen Brandf. i Klelund .P .Pedersen

           Brandf. i Hyldelund og Adsersbøl .                                                                                                                     11. Meddelelse fra 17/1 1910 fra Vorbasse/ Hejnsvig ogneråd om at det anser J. P. Sørensen af Vittrup for forsørgelsesberettiget der i Kommunen og at det er villig til at refundere efter lovlig Regning hvad der bliver udbetalt ham i Alderdomsunderstøttelse.                                                                            Til Efterretning.              12. Lindknud Kommune har under 24/1 10 faaet tilstillet Anvisning paa Udbetaling af Statstilskud til Lærerlønninger fra 1/4 at regne med følgende Beløb: Lindknud Førstelærerembede 100 Kr., Vittrup Forskolelærerembede 25 Kr. Adsersbøl Forskolelærerindeembede 25 Kr. og Klelund Førstelærerembede 100 Kr. Tilsammen 250 Kr. De 250 Kr. er imidlertid opført som Indtægt i det for Brørup/Lindknud kommune for Aaret 1908/09 aflagte Regnskab og Formanden har derfor atter udbetalt Beløbet til Brørup Kommune. Men samtidig med Anvisningen paa Statstilskuddet for Aaret 1908/09 blev der ogsaa givet Anvisning paa de resterende 3 Kvartaler af 09, hvilket Beløb er hævet og indgaaet i Kommunekassen med 187,50 Kr. Dernæst meddeler Skoledirektionen at Ministeriet appelerer til at Lindknud og Klelund Vinterlærerindeembeders Løn forhøjes til 350 Kr. og at Vinterlærerembedet ved Lindknud Skole Begyndelsesløn er fastsat til 400 Kr.. Det bemærkes derfor at Adsersbøl Forskolelærerindes Løn ved Ministeriets Skrivelse af 20/7 1908 er forhøjet fra 550 til 600 Kr. Et i Overensstemmelse hermed udarbejdet Skoleplan tilstilles nu nu Sogneraadet til Gennemgang og bedes tilbagesendt med Bemærkning om om Sogneraadet skulle have noget imod at ændre.                                                Det vedtoges at forespørge hos Skoledirektionen om Skoleplanen er at forstaa saaledes at de 350 Kr. henholdvis til Vinterlæreren i Klelund og Lærerinden i Lindknud er ren Pengeløn.                                                                     13. Ansøgning fra Pastor Nielsen om Tilskud til Sygeplejeforeningen af Kommunens Kasse af pekuniære Hensyn ikke tiltrædes.                                                                                                                                                               14. Der affattes et Gangstiregulativ som er forudgaaet Bekendtgjort paa den i Kommunen sædvanlige brugelige Maade, ligger til Eftersyn i 3 Uger. Underretning om at det efter det forstaaende fornødne er foretaget indsendes til Stiftamtet inden 1/6 d. Aar.                                                                                                                                 Følgende Stier optages.                                                                                                                                                   Kirke og Skolestien fra Vittrup, Kjeldbjergvejen forbi Jens Myginds Gaard og videre forbi A. Nielsens og Chr. Andersens Ejendomme over Søren Nielsens Mark, forbi J. Thomsems Enkes Ejendom over Lindknud Bæk, over N. Kjærs og Anders Knudsens Ejendomme til Lindknud By.                                                                                 Adsersbøl – Lindknudstien.                                                                                                                                        Vittrup – Lindknudstien over følgende Ejendomme C. Christensens, H. M. Gehlerts, Martin Hansens, Carl Buhls. Chr. Høghs, Niels Adamsens og H. Anderens Ejendomme.                                                                                       Adsersbøl Skolesti.                                                                                                                                                           Side 33.                                                                                                                                                                             15. Meddelelse fra Stiftamtet om at Lindknud Kommune skal saafremt Udskrivning i Henhold til Lov af 16/6 1876 skal finde Sted i Aaret 1910 fremstille 3 og afgive 2 Heste paa Mønstringstedet i Holsted. Følgende Heste anvises: Adsersbølgaard 14 aarig Hoppe, 1 rød Vallak 3 Aar, Niels Jørgensen 1 brun 4 aarig Hoppe.                     16. Ministeriet forlanger Oplysning om Antallet ef Enker med Børn, der det sidst afsluttede Regnskabsaar har modtaget Understøttelse henholdvis af det offentlige Fattigvæsen og af Hjælpekassen.                                           Man erindrer kun Laust Nielsens, Jørgen Hansens og Niels Nielsens Enker.                                                            17. Meddelelse fra Stiftamtet om at der i Aar skal foretages Indsamling af Oldenborrer.                                          Der skal antages Mænd én el., flere til hvem de indsamlede Oldenborrer og Larver kunne afleveres mod den til Indsamlingen fastsatte Betaling, hertil valgtes: H. C. Ravn, Hyldelund/Adsersbøl, Carsten Runge Lindknud/Debel/Gildbjerg, Cgr. Nielsen, Vittrup, Andr. Jakobsen, Klelund, S. P. Lavridsen, Okslund, Sønderlund Skovridder Kann og Smed Kolbæk, Hovborg. Betalingen for at dræbe dem er fastsat til 2 Øre/Pund.                      I løbet af April Maaned skal udstedes Bekendtgørelse om Afleveringsstederne. Saasnart Betalingen er fastsat bekendsgøres det Kommunens Beboere. Amtsraadet fastsætter Maksimums og Minimumsgrænser for Betalingen i næste Amtsraadsperiode, men Amtet mener at det vil være rigtigst at Betalingen sættes lavere for Indsamlingens første Tid og højere for den efterfølgende, og at den ikke ansættes i de tilgræsende Kommuner.                             18. Indberetning fra Sognepræsten om fødte i Januar Maaned.                                                                                 3/1 en Pige af P. N. Pedersen og Hustru Kirsten M. Mortensen.                                                                                   15/1      –     Plantagearbejder Lars Chr. Th. Hansen og Hustru Marie Kirstine Simonsen                                         23/1      –     Gmd. Hans P. Brandt og Hustru Emma Marie Ida Agnete Jensen                                                          24/1 en Dreng af ugifte Marie Kirstine Pedersen, Gildbjerg                                                                                       30/1         – Søren J. Ditlefsen og Hustru Marie Kirstine Simonsen                                                                            19. Folketingsvalglisterne revideres. Til at foretage Revisionen valgtes Formanden, Kr. Hermansen og P. Nielsen side 34.                                                                                                                                                                             20. Det af Ministeriet indsendte Udkast til Sundhedsvedtægt for Lindknud Kommune er kommet tilbage med Krav om Fejsikatet og Herredskontoret om nogle Ændringer og Tilføjelser.                                                        Overlodes til Formanden at foretage de nødvendige Ændringer i bemeldte Udkast.                                                  21. Der vælges ifølge det forliggende Udkast til Vedtægt som kan ventes snart at blive approberet en Kommission paa 5 Medlemmer. De vælges for 4 Aar, efter 2 Aar afgaar 2 ved Lodtrækning men de kan genvælges, dog er ingen pligtig til at modtage Valg før efter 4 Aars forløb.                                                                                            22. Formandens Løn for næste Aar fastsattes til 275 Kr.                                                                                             23. D. 25/2 Kl. 9 holdes Møde i Lindknud Kro til ansættelse af Statsskat.                                                                24. Tiden og Stedet for Afholdelse af Licitation over Levering af Tørv til Skolerne bestemmes. Det overlodes til P. Nielsen og Graves Nielsen at afholde nævnte Licitation Lørdag 5/3 Kl. 2 Eftermiddag.                                      25. Meddelelse fra A. Andersen om den Lustrupske Sag.                                                                                           26. Cirkulære af 15/1 10 fra Ministeriet om Standsning af Overgangen fra Hartkorn til Ejendomsskyld. Til Efterr.  27.        –         –   13/1 ang. Tilsyn med Kirkerne. Antages ikke at Cirkulæret er os vedkommende.                         28. Fortegnelsen over det dobbelte Antal af umiddelbare Vælgere til Landstingsvalg fremlagdes og bliver at fremlægge til Eftersyn i Kommunen fra 1 – 3/3 efter at Bekendtgørelse med mindst 8 Dages Varsel derom er foregaaet ved Kirkestævne eller paa anden brugbar Maade. Dernæst har Sogneraadet uopholdelig under Forløbet af 3 dage at indberette til Amtet om der er fremkommen Indsigelser eller ikke.          Til Efterretning.                 Side 35                                                                                                                                                                             29.   Morten Pedersens Hustru, Lindknud ansøger om højere Aldwerdomsunderstøttelse. Under Hensyn til de særlige Omstændigheder, da hun ligger og kan ikke røre et Lem tilstodes der hende et Tillæg paa 25 Kr./Md.               30. Hans P. Jensen andrager om Brændsel, tilstodes 1000 Pund Kul, som han selv afhenter i Holsted.                     31. 16/2 revideres Valglisterne af P. Nielsen og Kr. Hermansen i forening med med Formanden ved et et Møde hos P. Pedersen Kl. 1  Eftermiddag.                                                                                                                           32. Andragende fra Morten Pedersen om 15 Kr./Md i Alderdomsunderstøttelse foruden de 25 Kr. som er tilstaaet hans Hustru.                                                                                                     Tilstodes 5 Kr. for Feb. og Marts      33. Det overlodes Formanden at skaffe Brændsel til Sine Nielsen, Mette B. Hansen samt Ane Hansen.                   34. Til at tage affære i Parnitetssagen ang. Marie Pedersens Barn valgtes Kr. Hermansen og P. Nielsen.                  Mødet sluttet.                                                                                                                                                              Lavrids Simonsen, Peder Nielsen. P. Pedersen, P. N. Pedersen, Chresten Hermansen.                                                                                                          .

  1. 25.  Februar 1910 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro.

 

Følgende Sager forhandledes:                                                                                                                                     1. Mette M. Hansen har fremført en Klage over at hun ikke har mere at leve af, samt at ingen Nattrøje har, saa hun har maattet døje den tort at ligge uden uden en Nattrøje da Vorbasse Provst var oppe at tale med  hende.                 .                                                              Kunde ikke tilstaaes mere, da hun efter Forlydende lægger Penge op.       2. Nis Højen andrager om at faa tilstaaet noget Brændsel, da han ikke fik sine Tørv bjerget sidste Sommer.                                                                                                                                .                                                                                                                                             Tilstodes et Læs Tørv.     3. Meddelelse fra Kolding Fattigudvalg om at der er tilstaaet Niels P. Nielsen 22 Alen Lærred til Beløb af 5,40 Kr.                                                                                                                                                    Til Efterretning. Side 36.                                                                                                                                                                              2. Endvidere under 15/2 fra samme Udvalg om at der er tilstaaet Nels P. Nielsen en Huslejehjælp af 13 Kr.                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                                                          Til Efterretning.    3. Meddelelse fra Varde Fattigvæsen om at der tilstaaet K. K. Sørensen i Okt Kv. en ugentlig Hjælp af 6 Kr. og i ekstra Hjælp til Julen 10 Kr.                                                                                                             Til Efterretning.   4. Forespørgsel fra Fejsikatet ang. Plejebørnene i Kommunen. Hvor mange der findes og af hvem de er udsatte.              .                                      Besvares af Formanden efter de derom modtagne Oplysninger.                 Mødet sluttet.   P. Pedersen,                                                                                                                                                                     Peder Nielsen, Kristen Andersen, Graves Nielsen, P. N. Pedersen, Chr. Hermansen                                                                .                                                                                                                                                                                               Den 7 Marts 1910 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro. Alle var mødt.                                                           Følgende Sager behandledes:                                                                                                                                               1. Meddelelse af 24/2 fra Fattigvæsenet i Kolding om at der tilstaaet Jens Fr. Jensen en Maaneds husleje 7 Kr.         2. Under 28/2 meddeler Stiftamtet at det er enig med Sogneraadet i at det ikke for Tiden er Spørgsmaal om at foretage Valg af Kirketilsyn i Lindknud Sogn.                                                                               Til Efterretning.    3. Meddelelse fra Føvling Sogneraad om ar Mads Kr. Nielsens Hustru er bleven indlagt paa Brørup Sygehus og Børnene er udsat midlertidig paa forskjellige Steder i Kommunen, desuden har Mads Kr. Nielsen i Feb. faaet udbetalt 15 Kr. kontant, og det vil være nødvendigt at tilstaa ham et lign. Beløb for Marts til Husleje m. m., desuden har han forlangt et større Beløb til Klæder.                                                                                                 Føvling Sogneraad forespørger om det ikke vil være rigtigst at Familien hjemsendes, naar Hustruen udskrives fra Sygehuset, idet det nærer Tvivl om at Mads Kr. Nielsen vedblivende kan skaffe sig Husly og Arbejde.                     Man var enig med Føvling i at det er rettest at faa Manden Hjemsendt. Det overlodes til Chr. Andersen og P. Nielsen at sætte sig i Virksomhed for at forskaffe en Lejlighed til ham.                                                                         Side 37.                                                                                                                                                                             4.   Chresten Hansen, Vittrup andrager om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet til 10 Kr./Md. for hele Aaret, han er 76 Aar. Da Manden er rask og let kan tjene 1 Kr/Dag og dertil Føde finder man ingen Anledning til at indrømme Understøttelsen for Sommeren.                                                                                                             5.  Hans Tyge Pedersen, Andragende behandles paany da Hjælpekassens Bestyrelse ikke mener at kunne lade ham komme i Betragtning med Hjælp derfra.                                                              Tilstodes 20 Kr. til Renter.     6. Hans Sørensen af Gildbjerg der er født 29/12 1845 i Bække, men formentlig hjemmehørende i Harte, hvor han skal have boet i 9 Aar indtil 1906 andrager om 22 Kr/Md i Understøttelse.                  Tilstodes 12 Kr./Md.          7. Pastor Nielsen andrager om at Udgifterne til Organist og Bælgtræder ved Hovborg Kirke maa blive afholdt af Kommunens Kasse.                                                                                          Tilstodes 50 Kr. i Tilskud pr. Aar.    8. Holger Petersen, København andrager om Skattefrihed for 2 Ejendomme Matr. No 5c og 5b af Hovborg, der er indkøbt til Beplantning, den første i 1899 og den anden i 1900.    Kunne ikke indrømmes. Formanden svarer.           9.  Morten Pedersen af Lindknud har under 23/2 indsendt Besværing til Amtet over at der tilstaaes ham for lidt i Alderdomsunderstøttelse. Stiftamtet har i den Anledning udbedt sig Sogneraadets Erklæring ledsaget af den af Andrageren indgivne skematiske Begjæring om Understøttelsen eller Oplysninger om naar den er indsendt til Amtet.                                                                              Et af Formanden formuleret Udkast til Svar tiltraadtes.  10. Formandens Medhjælpsum fastsattes til 275 Kr..                                                                          Mødet sluttet.  P. Pedersen,                                                                                                                                                                        P. Nielsen, P. N.  Pedersen, Graves Nielsen, Kristen Andersen, L. Simonsen, Chr. Hermansen                                                                                                                                     

side 38         

 Sogneraadsmøde d. 14 Marts 1910. Alle mødt.                                                                                                                   1. Henvendelse fra Brørup Sogneraad om at deltage i  Delingsvilkaarene i en Rejsegodtgørelse af 20 Kr. til Graves Nielsen og Mejeribestyrer Christensen i Anledning af en Rejse til Kjøbenhavn for at virke for en Omlægning af Lindknud Sogns Postruter.                                                                                         Tiltraadtes.       2. Skolemulkter dikteredes.                                                                                                                                               3. Henvendelse fra Lærer Bork om Tilskud til Aftenskolen.                                                      Tilstodes 10 Kr.      4. Derefter foretoges Ligning af Formue og Lejlighedsskat, der udskrives i Aar efter Hartkorn 3497 Kr. af Ejendomsskyld 2331 Kr. og af Formue og Indtægt 8742 Kr. og Lignings% bliver 6,2.                 Mødet sluttet.     Peder Pedersen,                                                                                                                                                              Chr. Hermansen, Lavrids Simonsen,, Kristen Andersen, Graves Nielsen, P. Nielsen, P. N.Pedersen                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                                                                                           Den 10 April 1910 afholdtes ekstraordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro med Dagsorden:                                       1. Anmodning fra Stiftamtet om Afholdelse af Valg af 2 Valgmænd til at deltage i Amtsraadsvalget paa Ribe Raadhus Onsdag d. 27 ds. Formiddag Kl. 9 samt i Henhold til ministeriel Cirkulære af 3/3 1910 til ligeledes at deltage i Valg som samme Dags Eftermiddag Kl. 2 og samme Sted skal afholdes for at vælge 2 Kommissionsmedlemmer  samt Suppleanter i Henhold til Lov om Oprettelse af Husmandsbrug.                               Til Delegerede eller Valgmænd valgtes Peder Pedersen og Lavrids Simonsen.                                                               2. Stiftamtet udbeder sig Erklæring   om hvorfor der er tilstaaet Morten Pedersen af Lindknud Alderdomsunderstøttelse, da han efter Stiftets Mening ikke opfylder alle Betingelser derfor, idet han maa anses for Drikfældig.                                                                                            Overlodes Formanden at svare herpaa. Side 39.                                                                                                                                                                                3. Harte- Bramdrup Sogneraad forlanger Oplysning om hvor Arbejdsmand Søren Hansen har opholdt sig i Harte Sogn.                                                                                                                                                                           4. Hans Tyge Pedersen 67 Aar søger o0m Alderdomsunderstøttelse til Renter.        Er i Forvejen bevilget 20 Kr.     5. Provst Nissen meddeler at Biskoppen ved Skrivelse af 26/3 underretter om at Sognepræst C. C. Hjortkær i Malt er konstitueret som Provst i Malt, Andst og Slaugs Herreders Provsti fra 1/4 10 at regne.            Til Efterretning.    6. Skrivelse fra Gjørding Malt Herredskontor af 29/3 saalydende: Efter Modtagelsen af de herfra begærte Oplysninger ang. Brandsynet m. v. i Kommunen har jeg fundet Anledning til følgende Bemærkninget:                         Det maa anses for ønskeligt at samtlige Brandfogeder forsynes med de i Instruksens § 1 foreskrevne Skilte. Det bedes hertil Indsendt inden 1/4 om Sogneraadet samtykker i at at de manglende 9 Skilte anskaffes for Kommunens Regning ved Kontorets Foranstaltning  til en Pris af 5 Kr./Stk..                                                           Sogneraadet ønsker at være fri for at anskaffe disse Skilte.                                                                                                Der vil være at anskaffe nye Brandbøger til alle Brandfogeder og det anbefales at købe den paa Olav Barfods Forlag udkomne Brandbog No. 6608. Disse Bøger vilde være at indsende hertil til Autorisation inden de tages i Brug.                                                                                                  Det vedtoges at anskaffe de nye Brandbøger.    7. Ministeriel Cirkulære om Kroafstemninger fremlagdes.                                                                                            8. Formanden P. Pedersen genvalgtes som Formand.                                                                                                     9. Som Revisorer valgtes Graves Nielsen og Hans Marinus Petersen                                                                                 10. Mette M. Hansen anholder om Brændsel. Da det er blevet Sogneraadet meddelt at Mette M. Hansen laaner Penge ud kunde man ikke anse hende for trængende.                                                     Mødet sluttet.                         Peder Pedersen,                                                                                                                                                            Kristen Andersen, Graves Nielsen, P. N. Pedersen, P. Nielsen, L. Simonsen, Chr. Hermansen.                                Side 40.                                                                                                                                                                               D. 23/4 1910 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro. Alle vare mødte.                                            Følgende sager forhandledes: 1. Ansøgning fra Andr. Nikolajsen om Hjælp til at faa sin Kone uddannet til Jordemoder, imod at hun efter endt Uddannnelse forpligter sig til at nedsætte sig her i Kommunen og praktisere i 4 Aar.                                                                                                                                                                                Da der efter forlydende er flere som agter at henvende sig til Kommunen i den Anledning kunde Sogneraadet i al fald ikke foreløbig indgaa herpaa.                                                                                                                                      2. Henvendelse fra Prinsesse Marie Ligaen om Støtte.                                Man kunde ikke indlade sig herpaa.         3. Ansøgning fra H. P. Mikkelsen om Understøttelse ogsaa for Sommermaanederne.                                              Tilstodes ham midlertidig 10 Kr. samt en Bandage.                                                                                                       4. Meddelelse fra Stiftamtet om at det efter det af Sogneraadet oplyste ikke finder Anledning til at foretage sig videre i Sagen med Hensyn til den af Morten Pedersen indgivne Klage.                                                                       5. Skatteklage fra H. P. Poder. Efter det af Poder, der var indkaldt til Mødet for at afgive Forklaring oplyste, nedsættes hans Kommuneskat til 33,01 Kr.                                                                                                                           6. Skatteklage fra Erik Johansen.                                                                                                 Skatten eftergives.   7. Meddelelse fra Harte Bramdrup Sogneraad om at man der anerkender Søren Hansen som forsørgelsesberettiget.                                                                                                               Til Efterretning.         8. Lavst Nielsens Enke andrager om Understøttelse.                                                                                                         Man vedtog at overlade til Brørup at bestemme om der skal tilstaaes hende mere.                                                       9.  Der vælges til Valgbestyrelse til Folketingsvalget i Bække 20 Maj.                                                                        Hertil valgtes Formanden, Lavst Simonsen, Peder Nielsen og Kristen Andersen.                                                      10. Prisen paa Oldenborrer som formentlig i Foraaret vil blive indsamlet ansættes til 10 Øre/Pund.                           11. Til Næstformand for det kommende Aar valgtes P. Nielsen.                                                                                   12. Til at føre Tilsyn med Brændselsgravningen og Hjemkørslen m. m. gjenvalgtes P. Nielsen og P. N. Pedersen side 41                                                                                                                                                                               13. Klage fra Andr. Jepsen med Trusel om at forbyde Skolebørnene at lege paa Kirkegaardspladsen, hvilken han gjorde gældende at han havde Adkomst til.                                Det overlodes Formanden at undersøge Forholdet.  14. N. M. Henriksen klager over at han ikke kan faa sin tilgodehavende Penge udbetalt hos Niels Jensen, Vittrup. Man vedtog at at tilkalde Niels Jensen til næste Sogneraadsmøde for at forhandle med ham om Sagen.                  15. Det vedtoges at udbetale Hans P. Jensen Understøttelse Maanedvis.                                                                   16. Ansøgning fra Niels Thøgersen om Tilskud til Okslund Privatskole. Tilstodes som sidste Aar 475 Kr.    Skatteansættelser:                                                                                                                                                          Marius Andersen ansættes til 18,88 Kr. for et Aar – for 11 Maaneder er det 17,30. Svogeren Jens Edv. Madsen ansættes til 4,72/Aar- for 11 Mdr. 4,32 Kr. Hans Chr. Fynbo ansættes til 18,88 Kr/Aar, 17,30 Kr. for Md . Lærerinde Kirstine S. Stenager ansættes til 5,90 Kr./Aar. 5,40 Kr. for 11 Md.                       Mødet sluttet.            Peder Pedersen,                                                                                                                                                           Graves Nielsen, Kristen Andersen, Chr. Hermansen, Lavrids Simonsen, P. N.Pedersen.                                         .                                                                                                                            .                                                                                                                                                                                   Onsdagen d. 11 Maj holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Graves Nielsen var ikke mødt.                 Følgende Sager behandledes:                                                                                                                                          1. Skolemulkterne dikteredes.                                                                                                                                            2. Forhandling om Antagelse af en Vikarlærer ved Lindknud Skole i Anledning af Lærer Skøtts Forflyttelse.             Det vedtoges at antage Lærer A. Petersen som Vakancelærer under Embedet og her i Lindknud                                      3. Mette M. Hansen anholder om Brændsel.                                                                                                                     4. Ole Olesen anholder om Brændsel.                                                                                                                       Det vedtoges at dele de Tørv der er i Behold mellem Klelund Skole og de to Ansøgere.                                           Side 42.                                                                                                                                                                             5. Legepladsen ved Lindknud Skole. Man vedtog at købe et Stykke Jord af Andr. Jepsen pa Betingelse af at Graves Nielsen giver sin Samtykke dertil.               Det overlodes Kristen Andersen at tale med Graves derom.           6. Hegn ved Lindknud Skoles Have. Det overlodes Kristen Andersen at lade sætte Hegn ved Havens søndre Side samt sørge for at Fortovet omkring Skolen bliver reguleret og belagt med Ler og Afharpning.                              Mødet sluttet.                                                                                                                                                                Peder Pedersen,                                                                                                                                                             Lavrids Simonsen, Kristen Andersen, Chr. Hermansen, P. N. Pedersen, Peder Nielsen.                                                    .                                                                                                                                                                                                    D 8/6 1910 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro. Alle vare mødte.                                                                Følgende Sager forhandledes:                                                                                                                                      1. Der forelaa Skrivelse fra Herredskontoret om Udredelse af Alimentationsbidrag for A. Chr. Hansen der efter Herredskontorets Mening skal være hjemmehørende i Lindknud, hvor han er født 12/9 1882.                                     Det vedtoges at undersøge Sagen inden man udreder det affordre Bidrag.                                                                        2. Det vedtoges at afholde Syn over Klelund Bæk Fredagen 17/6, der begyndes fra østre Ende Kl.8,30.                          3, Skrivelse fra Ludvig Andersen, Stenbrogaard om Tilladelse til at køre med Motorvogn paa 1. Klassevejen fra Bøgeskov til Landevejen vesten for Klelund By.                                                                                                         Tilstodes under Forbehold af at nødvendig Forsigtighed iagttages.                                                                                 4. Ansøgning fra Lærer Harbo om Bidrag til Biavlerforeningen.                                             Kunde ikke tilstaaes.. 5. Der tilstodes P. Pedersen og Lavrids Simonsen Dækning for deres Udlæg til Rejsen til Ribe Amtsraadsvalget.    6. Det vedtoges at henvende sig til Peter Andreasen om Tjæring af Husene ved Kommunens Skoler.                      7. Mads Kr. Nielsen anholder om Hjælp til Fødevarer.                                                    Tilstodes Varer for 7 Kr.    8. Det vedtoges at lade Hans Danielsen male det udvendige Træværk ved Adsersbøl Skole.                                        9. Hans P. Mikkelsen anholder om fast Understøttelse for hele Aaret.                    Kunde ikke for Tiden tiltrædes. Side 43.                                                                                                                                                                           10. Skatteansættelser.                                                                                                                                                  Møllersvend Martin Hansen, Hovborg ansattes til 15,34 Kr for et Aar, det bliver for 9 Maaneder 11,50 Kr. Kontrolassistenten ansattes fra 1/6 til 12,78 Kr.                                                                                                           11. det overdroges Chr. Hermansen og P. N. Pedersen at skaffe lads til A. H. Andersens Hustru, der er bortløben fra sin Mand under foregivende af at han mishandlede hende og Børnene og derfor har anholdt om Skilsmisse, og at Sogneraadet skal skaffe Plads.                                                                                                Mødet hævet.                    P. Pedersen,,,                                                                                                                                                                    ,Graves Nielsen, P. N. Pedersen, P. Nielsen, L. Simonsen, Kristen Andersen, Chr. Hermansen.                                    .                                                                                                                                                                                         Jeg Andr. Jepsen af Lindknud sælger herved til Lindknud Kommune et Stykke Jord paa Kortet betegnet + af Matr. No. 1r, Lindknud for en Købesum af 200 Kr, der bliver at erlægge samtidig med at Kommunen faar ubehæftet Skøde paa nævnte Parcel. Samtidig med dette Skødes Udstedelse giver jeg Lindknud Kirkes Ejere Skøde paa den saakaldte Kirkegaardsplads, som er beliggende imellem 1 Klassevejen i Vest, min Have i Nord og Kirkegaardsdiget i Øst i en Bredde af 34 Alen, hvilken Plads bliver at adskille og Kortlægge paa Kirkeejernes Bekostning.                                                                                               Lindknud 8/6 1910 Andr. Jepsen.                   .                                                                                                                                                                                          Den 44. D. 24/6 1910 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro for at foretage et foreløbigt Udvalg blandt de indkomne Ansøgninger til Lærerembedet i Lindknud. Der var indkommen i alt 13 Ansøgninger, hvoraf Sogneraadet gjorde et Udvalg paa 5, nemlig Skovbjerg, Brørup St., Jørgen P. Pedersen, Debelmose Skole pr. Borris, C. M. Hansen, Holmstrup Skole pr Slagelse, Holger Sørensen, Vorgodhede Skole, Herning og Chr. Dissing, Laurbjerg Skole.          Til at søge Oplysninger om vedkommende valgtes P. Pedersen og  P.Nielsen                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                   Derefter gaves en Oversigt over det afsluttede Regnskab. Den 27 ds. Bestemtes det at afholde Revision over Kommunens Regnskab. Indstilling foretages 6/7.                                                        Mødet hævet.                               P. Pedersen,                                                                                                                                                                          L. Simonsen, Graves Nielsen, P. N. Pedersen, Kristen Andresen, Chr. Hermansen.                                                             .                                                                                                                                                                                        Den 6/7 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.                                                                              Følgende Sager behandledes:                                                                                                                                         Mads Kr. Nielsen har været hos Lægen i Brørup og denne har forbudt ham at arbejde.                                             Man tilstod ham en midlertidig Hjælp paa 7 Kr. Derefter foretoges Indstilling af Lærere til Embedet Lindknud. Skolekommissionens Medlemmer var mødt (efter Indbydelse) med undtagelse af Chr. Nielsen.                              Som Nr. 1 indstilles Lærer Skovbjerg, Brørup Skole.                                                                                                Nr. 2. C. M. Hansen Holmstrup pr Slagelse.                                                                                                                     No. 3. J. C. Jakobsen, Grærup Skole pr. Hørdum.                                                                          Mødet sluttet.             P. Pedersen,                                                                                                                                                                    P. Nielsen, Kristen Andersen, Graves Nielsen, L. Simonsen, Chr. Hermansen, P. N. Pedersen                                      .                                                                                                                                                                                          Den 13/7 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro. P. Nielsen var ikke mødt.                                                     Følgende Sager behandledes:                                                                                                                                                                  1. Lavst Kristoffersen anholder om at blive fritaget for Hvervet som Brandfoged og Søren Johansen og Søren Poulsen som Vidner. Til Brandfoged valgtes Henrik Thomsen og som Vidner Erik Hansen og Knud Vinding.              2. Lavst Kristoffersen og Andr. Jakobsen anholder om fritagelse for at være Ligsynsmænd, i deres Sted valgtes Hans Chr. Pedersen og Steffen Rasmussen.                                                                                                                3. Sogneraadsforeningen meddeler at den afholder sin aarlige Generalforsamling paa Højskolehjemmet i Esbjerg d 14/7 kl. 1 Eftermiddag.                                        Som Repræsentant til at deltage i Mødet valgtes P. Pedersen side 45.                                                                                                                                                                              5. Skolemulkterne dikteredes.                                                                                                                                              6. Hans P. Jespersens Enke boende hos sin Svigersøn Andr. Houborg, i Klelund Plantage, har henvendt sig til herværende Kommune om Fattigforsørgelse, hun er forsynet med et ekstraordinært Hjemstedsbevis som i 1871 er udstedt til hendes Mand.                                                                                                Tilstodes 20 Kr./Md.            7. Ansøgning fra Hans P. Mikkelsen om vedvarende Understøttels ogsaa for Sommeren.       Faar 6 Kr./Md.          8. Revision af Sundhedsvedtægt for Lindknud Sogn.                                                                                                  9. Mads Kr. Nielsen anholder om fast Understøttelse ogsaa i Sommermaanederne.                                                        Man enedes om at tilstaa ham en midlertidig Understøttelse paa 10 Kr. ogsaa for Sommeren, men paa den Maade at han faar Varer for 8 Kr. og 2 Kr. kontant i den tid han plukker Lyng til at tække Huse med.                                Mødet sluttet.                                                                                                                                                                    P. Pedersen,                                                                                                                                                                            L. Simonsen, Kristen Andersen, Chr. Hermansen, P. N. Pedersen                                                                                 .                                                                                                                                                                                        Den 10/8 910 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro. Alle var mødte..                                                         Følgende Sager behandledes.                                                                                                                                           1. Fornyet Henvendelse til Sogneraadet fra Birgitte K. Lauridsen om at kautionere eller rettere at betale for hendes Ophold paa Fødselsstiftelsen mod at hun forpligter til efter endt Uddannelse at praktisere i 5 Aar som Jordemoder i hvilken Tid hun agter at afvikle sin Gæld til Kommunen                     Kunde ikke tiltrædes.                           2. Fornyet Henvendelse fra Herredsfoged Frost til Kommunen om Anskaffelse af Skilte til Kommunens Brandfogeder.                                                                                                                                                                  Da Kommunen ikke indser Nødvendigheden af at Brandfogeden er forsynet med Skilt kunde man ikke tiltræde Herredsfogedens Henstilling.                                                                                                                                         3. Skrivelse fra Amtmanden om Landstingsvalget og Valg af Valgmænd hertil         .                  Til Efterretning.                       Side 46.                                                                                                                                                                              4. Meddelelse om Mødet i Vorbasse med Amtsraadet d 26/7.                                                        Til Efterretning.  5. Skrivelse fra Herredskontoret i Anledning af A. H. Andersens Separation om hvilket Bidrag man anser for passende for Andersen at yde til de uforsørgede Børn og Hustru.                            Ansattes til 200 Kr./Aar.               6. Kalkning af Skolerne og Istandsættelse af Lejligheden ved Lindknud Skole. Formanden tager imod Tilbud ang. Kalkning. Kr. Andersenm sørger for Istandsættelsen af Lejligheden.                                                                            7. Morten Petersen, Lindknud var mødt og anholder om fast Understøttelse og desuden Penge til et Sæt Tøj. Tilstodes ham 5 Kr./Md fra 1/9 og desuden 20 Kr. til et Sæt Tøj.                                                                                       8. Til at møde paa Sessionen i Holsted valgtes P. N. Pedersen.                                                                                  9. Det vedtoges at afholde Prøvevalg til Valgmandudvalget i Lindknud Forsamlingshus d. 3/9 Eftermiddag Kl. 5. Mødet sluttet.                                                                                                                                                                      P. Pedersen,                                                                                                                                                                       P. N. Pedersen, P. Nielsen, Chr. Hermansen, Kristen Andersen, L. Simonsen                                                                       .                                                                                                                                                                                             Onsd. D 21/9 holdt Sogneraadet efter forudgaaende Bekendtgørelse til Kirkestævne Møde i Lindknud Kro. Alle vare mødte. Følgende Sager behandledes:                                                                                                                  1. Skolemulkterne dikteredes.                                                                                                                                            2. Snekastningslisterne revideres, dertil valgtes P. N. Pedersen og Chr. Hermansen.                                                         3. Der fremlagdes en Skrivelse fra Stiftamtet ifølge hvilken Udgifterne til Frederikke Jespersen, Klelund Plantage kan ventes refunderede af Statskassen, naar behørig dokumenteret Opgjørelse indsendes til Amtet efter Udløbet af hvert Halvaar, første Gang ledsaget af hendes afdøde Mands ekstraordinære Hjemstedsbevis eller en bekræftet Afskrift af samme, samt under paaberaabelse af nævnte Skrivelse dateret 30/8 1910.                    Til Efterretning 4. Der er paany af Formanden udstedt Kautionsbevis for J. Chr. Nielsens Hustrus Ophold paa Finsens Lysinstitut. Skrivelse fra Instituttet fremlagdes.                                                                                                                                  Side 47.                                                                                                                                                                         5. Ansøgning fra S. C. Svenning, Vejen om Tilladelse til Kørsel paa Kommunens Veje med Automobil i den Udstrækning som Automobillovens Bestemmelser giver Adgang til.                                                                           Tillades paa 1 Klassevejene under Forbehold at der iagttages al mulig Forsigtighed.                                                                                                                                                                          6. Ansøgning fra Læge Møller om Tilladelse til Kørsel med Automobil paa Kommunens Veje om Natten og kun i Praksis.                                                                                                                  Tilstodes paa samme Betingelser. 7. Regning fra Aarhus Politikammer over udlagt Alimentationsbidrag for J. Chr. Hansen som ifølge en vedlagt Alimentationsresolution skulde være født i Lindknud 6/3 1879. Barnenoderen hedder Nikkoline Holm og Barnet er født 27/1 1903. Bidraget er 60 Kr./Aar. Alimentanten har været eftersøgt af Esbjerg Politi men uden Resultat. Det vedtoges at skaffe Oplysning om hans Opholdssted og derefter forlange Afhøring.                                                    8. Fornyet Henvendelse fra Politimesteren til Kommunen om Anskaffelse af Brandskilte.                                            Man ønsker sig fremdeles fritaget.                                                                                                                              9. Til Vurderingsmand til Ejendomsskyld i Stedet for P. Pedersen, der fraflytter Sognet. Hertil valgtes Niels Thøgersen.                                                                                                                                                                          10. Til Vurderingsmand for umyndiges og andre under offentlig Tilsyn staaende Midler indstilles i P. Pedersens Sted Peter Nielsen.                                                                                                                                                       11. Der tilstodes Mads Kr. Nielsen Varer for 10 Kr./Md i Sept og Okt.                                                                             12. Murer og Tømrer Andres Petersen, Lindknud ansøger om højere Alderdomsunderstøttelse , han ønsker at faa 8 Kr./Md. hele Aaret rundt. Han er 73 Aar.                                                                                                               Sogneraadet maa have nøjagtige Oplysninger om hans Formueomstændigheder.                                                            13. Skrivelse fra Amtet af 15/9 10 om at Justitsministeriet har stadfæstet den af Lindknud Sogneraad vedtagne Sundhedsvedtægt og at en Bekendtgørelse om Stadfæstelsen vil blive trykt i Lovtidende.            Til Efterretning. 14. Fra Statens Bogsamlingskomite er tilstillet Lindknud Kommune Til Børnebogsamling 20 Kr og 15 Kr. til Lærerbogsamlingen. Kommunen tilstaar lign. Beløb.                                                                                                        Side 48.                                                                                                                                                                          15. For Betaling af Alimentationsbidrag for A. Chr. Hansen er forlangt Afsoning,men Kjøbenhavns Politi meddeler at Fængslerne f. T. er overfyldte og at der ikke er Udsigt til Forandring i dette Forhold saa Afsoningen udsættes.                                                                                                                                         Til Efterretning.     16. Chr. Anker Christensen født i Adsersbøl 3/10 1880 anholder om Hjemstedsbevis, hans Far igennem hvem Henvendelsen har fundet Sted angiver at han ikke har noget andet Sted hvor der er vundet Forsørgelsesret eftersom han hele Tiden siden sit 18 Aar med Undtagelse af enkelte Afbrydelser har opholdt sig i Sønderjylland, men der forligger ingen Bevisligheder og Faderen mente ikke at han var i Besiddelse af Skudsmaalsbog eller andre Papirer som kunde godtgøre hvor han har opholdt sig.                       Vedtoges at udstede Hjemstedsbevis. 17. Et Cirkulære fra Kirke og Undervisningsvæsenet ang. den i Lov af 29/3 1904 § 12 og 13 paabudte Revision af Skoleplanerne og Undervisningsplanerne fremlagdes.                                                                                                    18. Et Cirkulære fra Indenrigsministeriet ang. Rotters Bekæmpelse fremlagdes                                                          19. Begjæring far Søren Kristensen, Lindknud om Tilstaaelse af Alderdomsunderstøttelse, han er født 28/2 1844. Hustruens Alder er 64 Aar.                                                                          Tilstodes 7 Kr./Md fra 1/11 at regne          20. Regnskab fra Lærer Skøtt for Lærer- og Bogsamlingen fremlagdes.                                                                   21. Skrivelse fra Svostrup Sogneraad ang. Barnefaderen Anton Petersen fremlagtes.                                               22.      –            –  Stiftamtet ang. Beskikkelse af Sagførere i den Lustrupske Sag fremlagdes.                                   23. Til Snefoged i Okslund i Stedet for Jens L. Hansen der er fraflyttet valgtes Torkild Jepsen.                               Side 49                                                                                                                                                                                24. Til Formand for Sogneraadet i Stedet for P. Pedersen der fraflytter valgtes Chr. Hermansen. 25. Derefter foretoges Indsstilling af Vinterlærere og en Lærerinde til Lindknud Hovedskole. Skolekommissionen og Hovedskolernes Lærere havde efter Indbydelse givet møde og deltog i Indstillingen.                                                  Som No. 1. Bertel Kristensen, Ravnholt Skole pr. Frederiks.                                                                                      No. 2. Nikolaj Laier, Aarestrup pr Frederiks.                                                                                                                       No. 3 Povl Petersen Skuldelev Skole pr Skibby.                                                                                                          Til Vinterlærerinde indstilles Margrethe Pedersen.                                                                                                          26. Sagen ang Gymnastikhuset ved Klelund Skole afgjordes paa den Maade at Kommunen paatager sig at udrede Fjerdedelen af Udgifterne ved Opførelsen imod at Beboerne skaffer den ene Fjerdepart ved Opførelsen af samme. Lærer Bork indgaar paa saa længe han er Lærer ved Skolen at besørge Renholdelsen af samme og af Skolelokalerne for samme Vederlag som han nu faar for Renholdelsen.                                                                     27. Der forhandles med J. H. Schaffer om Ane D. Bertelsen. Schaffer indgaar paa at holde hende vedlige med Tøj saaledes at hun til enhver Tid er godt forsynet hermed, sa længe hun er der, samt endelig ogsaa aar hun rejser derfra, endvidere indgaar han paa at betale Kontingent for hende til Sygekassen.                                                             28. Skatteansættelser.                                                                                                                                                       Laurits Frederiksen ansættes fra 1/8 til 24 Kr./Aar. Henrik Foss ansættes til 16 Kr/Aar fra 1/9. Kristian Runge ansættes fra 1/7 til 15 Kr./Aar. Vilhelm Jepsen ansættes til 4 Kr/Aar at regne fra 1/6.             Mødet sluttet.              P. Pedersen.                                                                                                                                                                     P. N. Pedersen, Kristen Andersen, Graves Nielsen, P. Nielsen, Lavrids Simonsen, Chr. Hermansen.                         Side 50.                                                                                                                                                                            Den 12 Okt. 1910 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle vare mødte.                                             Følgende Sager behandledes:                                                                                                                                              1. Aarhus Politikammer er sendt Oplysninger om at Alimentanten Jørgen Chr. Hansen opholder sig paa Varde Vestermark, og man har udbedt sig at der paa Politiets Foranstaltning maa blive foretaget Udpantning hos ham for at faa Bidraget inddrevet. Skulle Bidraget ikke derved indkomme er der forlangt Afsoning.     Til Efterretning.      2. Nationalforeningen anholder om Bidrag.                                                                      Kunde ikke ydes noget.     3. Meddelelse fra Holsted Sparekasse om at der af Sparekassens Overskud i Regnsskabsaaret 1909/10 er tilstaaet Lindknud Sogneraad et Beløb af 239,60 Kr, hvilket Beløb er modtaget af Formanden til Uddeling i Sognet til veldædige og gavnlige Formaal. Anførte Beløb fordeles saaledes: Sygekassen 139,60, Hjælpekassen 50 Kr. og Sygeplejeforeningen 50 Kr.                                                                                                                                          4. Fra Nykjøbing By og Herredskontor paa Falster er modtaget en Regning paa 35 Kr paa udlagt Alimentationsbidrag for Cigarmager Iver Jepsen, der som Resolutionen udviser skal være født i Lindknud Sogn 11/10 1885. Bidraget er forgæves forsøgt inddrevet ved Udpantning.                                                                             Forinden man indlader sig paa at betale ønsker man bevisliggjort at han ikke selv har ventet sig Forsørgelsesret. Side 51.                                                                                                                                                                         5. Meddelelse fra Provst Hjortkær om at Seminarist R. Christensen, Ravnholt pr. Bording og Margrethe Pedersen er antagne til Vinterpladserne ved Lindknud Skole.                                                                Til Efterretning.          6. Brev fra Murer Anders Pedersen med Opgivelse af hans Formueomstændigheder. Han opgiver at han har 500 Kr. staaende i Brørup Sparekasse, hertil kommer kontant Beholdning 75 Kr., men naar han skal betale sin Skyld har han kun 400 Kr. Hertil kommer en aarlig Indtægt af 15 Kr. fra Holsted Vaabenbroderforening.                       7. Tilstodes et Tillæg af 2 Kr./Md.                                                                                                                                    8. Laurits  Frederiksen klager over sin Skatteansættelse. Skatten nedsættes til 8 Kr.                                                        9. Søren Hansen, Gildbjerg andrager om højere Alderdomsunderstøttelse. Tilstodes et Tillæg af 4 Kr./Md.            10. Magnus Magnussen var efter Indbydelse af Sogneraadet mødt for at forhandle om Betingelserne for Bodil D. Hansens Ophold hos ham. Magnussen paatager sig at beholde Bodil D. Hansen til Maj 1911 for en Betaling af 90 Kr. dog paatager Sogneraadet sig at yde ham et mindre Tillæg hvis M. Magnussen om den Tid finder han kan være tjent med det fastsatte Vederlag.                                                                                                                               Det overlodes Magnussens Hustru at bestemme hvad Tøj der anskaffes til hende.                                                         11. Da Chr. Hermansen nødig vil overtage Formandshvervet og truer med at forlade Sogneraadet hvis man fastholder Afgørelsen fra sidste Møde. Man har Grund til at tro det er hans virkelige Mening at han agter at frigøre sig.                                                                                                                                                                        Side 52.                                                                                                                                                                         Da Peter Nielsen endvidere har erklæret at han ligesaa gerne vil overtage Hvervet nu, hvis han alligevel skal overtage det om kort Tid indgaar Sogneraadet paa at fritage Hermansen og overdrage Formandshvervet samt Kassererposten til P. Nielsen.                                                                                                                                       12. Det overlodes til Chr. Hermansen. P. Nielsen og P. N. Pedersen at syne Kommunens Veje i løbet af Okt Maaned samt at tage Bestemmelse om hvilket Arbejde der skal udføres.                                                                   13. Der toges Bestemmelse om at afholde Vejlicitation samt licitation over Klynegravning d. 12/11.                       Mødet hævet.                                                                                                                                                                      P. Pedersen,                                                                                                                                                                       Graves Nielsen, Lavrids Simonsen, Kristen Andersen, Peder Nielsen, P. N. Pedersen, Chr. Hermansen                      .                                                                                                                                                                                           Den 9/11 1910 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro . Alle vare mødte.                                                      Følgende Sager behandledes:                                                                                                                                             1. Skolemulkterne dikteredes.                                                                                                                                          2. Regninger over ydet Fattighjælp til Jens Fr. Nielsen fra Kolding Fattigvæsen, Fra Varde Fattigvæsen over ydet Hjælp til Bodl Dorthea Hansen og Arbejdsmand C. C. Sørensen, fra Føvling Sogneraad for Mads Kr. Nielsen, og Albert Sørensen, fra Læborg for Gertrud Rasmussen til den Kellerske Anstalt, Niels Chr. Pedersen fra Finsens Lysinstitut, Kirstine Johansen samt endvidere en Regning fra Ribe Amts Plejehjemsforening.                                        3. Til at føre Tilsyn med Brændselsgravningen og Hjemkørsel valgtes Laurids Laurids Lauridsen.                             Side 53                                                                                                                                                                                4. Ministeriets Cirkulære om Kroafstemninger fremlagdes.                                                                                          5.          –               –            –  Bogsamlingernes Regnskaber revideres sammen med de paagjældende Købstads og Landkommuners Aarsregnskaber.                                                                                                                                    6. Andragende fra Jørgen Frederiksen, Okslund om Alderdomsunderstøttelse, han er forsynet med Hjemstedsbevis der er udstedt i Vissenbjerg 20/6 1875, han er født 17/6 1843. han har boet i Sønderjylland siden Hjemstedsbeviset er udstedt. Efter Alderdomsunderstøttelseslovens § 2 kan han ikke faa Alderdomsunderstøttelse. Der tilstodes 10Kr./Md i Fattighjælp fra 1/11 at regne.                                                              7. Regning fra Brørup Sogneraad over ydet Alderdomsunderstøttelse til Jørgen Iversen fremlagtes.                              8. Peder Sørensen Knudsen af Vittrup er født 16/9 1862 i Lindknud Sogn, men formentlig hjemmehørende i Føvling hvor han har haft Ophold fra 1/11 1891 til 1/11 1898, andrager om fattighjælp. Det vedtoges at han maa købe i Brugsforeningen i Lindknud for 3 Kr./Uge fra 1/11 til 1/4 at regne.                                                                     9. Til at møde til Vejlicitationen  Lørd. d. 12/11 i Linmdknud Kro valgtes Graves Nielsen, P. N. Petersen, Laurids  Lauridsen og Formanden.                                                                                                                                                 10. Cirkulære fra Formanden i Valgbestyrelsen for 11 Landstingskreds hvor det meddeles at Lindknud Kommune skal indbetale 22,28 Kr til Ribe Stiftskontor i Henhold til Valgloven af 7/2 1901 § 96 .                 Til Efterretning. 11. Andst m. fl. Herreders Biavlerforenings Regnskab for 1910 fremlagtes.                                                             12. Søren Jepsen blev indsat som Vejmand for Raabjergvejen paa Vejen fra Landevejen forbi Chr. Hansens Gaard til Jens P. Sørensens Enkes Mark der hvor Vejene samles og derfra til Østerbygaard og fra Baldersbæk til Vorbasse Skjel, fra Hyldelund til Klelund og 1 Klassesvejen fra P. Eriksens  Gaard til Landevejen.                          13. jens Veldt faar vejen fra Hans Chr. Hansens Gaard i Hyldelund til Lindknud Klelundvejen.                             Side 54.                                                                                                                                                                              14. Mads N. Knudsen, Okslund var mødt for at forhandle med Sogneraadet om Betingelser for Gabriel Andersens Ophold hos ham. Mads N. Knudsen paatager sig at beholde G. Andersen for 50 Kr. for et Aar, men dersom Mads N. Knudsen skal af med Drengen til 1/5 skal han have Beløbet udbetalt.                                                                           15. Skrivelse fra Lærer Skovbjerg, Lindknud om en sort Tavle til 3 Klasse, Blækhuse, et Hold Læsebøger samt et sæt Regnehefter.                                                                  Det overlodes til Chr. Andersen at skaffe det anførte.   16. Da der er bygget en Bro over Høllund Aa som efter Tegningen er 6 Alen bred, men den er opført paa kun 5 blev Sogneraadet enige om at kassere Broen og faa den opført efter Tegningen.                                                            16. Begjæring fra Mads Kr. Nielsen, om Tilskud til Renter.                                                          Tilstodes 20 Kr.  17.        –           – Jens Moff Kristensen om Alderdomsunderstøttelse. Han er forsørgelsesberettiget i Grindsted Grene Kommune.                                                                                            Tilstodes 10 Kr. fra 1/11 at regne.           18. Skrivelse fra Terkel Sørensen, Adsersbøl om højere Alderdomsunderstøttelse.              Kunde ikke bevilges.   19.        –         –   Chr. Nielsen, Vittrup om at faa Tilskud til Vittrup Bogsamling.              Tilstodes 10 Kr.          20. Det vedtoges at subskrivere paa Kongeriget Danmarks Love.                                                                                    21. Det vedtoges at udbyde Skolernes Rengøring fra 1/1 1911. Skriftlig Tilbud modtages til næste Sogneraadsmøde 14/12 10.                                                                                                                                                 22. Da Søren Johansen Sørensen, Klelund har gravet Mergel indtil Klelundvejen er Sogneraadet enige om at retter Henvendelse til ham om at han skal faa forsvarlig Rækværk inden den 16/11. Graven skal selvfølgelig jævnes.  Mødet hævet.                                                                                                                                                                     P. Nielsen,                                                                                                                                                                         Graves Nielsen, Laurids lauridsen, P. N. Pedersen, Chr. Hermansen, L. Simonsen, Kristen Andersen                     side 55                                                                                                                                                                              .                                                                                                                                                                                          Den 22/11 1910 holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro. Alle vare mødte.                                Følgende Sager behandledes:                                                                                                                                 Skolekommissionens Medlemmer, samt Lærer Skovbjerg og Lærer Bork var indbudt og alle var mødt      

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *