1923 – 26 – 1a

1. Lindknud Sogneraads Protokol 1. Aug. 1923 –

Aar 1923 d 1. Aug. holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende Sager forhandledes:

 

1. Fødselsanmeldelser fra Pastor Barfod Petersen for Juli Maaned

6. Juli født en Søn af  Bmd. Niels Chr. Sørensen og Hustru, Vittrup

8.  –       –    –     –    –   Bmd.  Niels Poulsen Madsen og Hustru, Klelund

9.  –       –    – Datter af Arbejdsm. Peder Madsen Andresen og Hustru, Debel

 

2. Cirkulære af 25/7 1923 angaaende Fradragsreglerne ved Vurdering til Ejendomsskyld. Til Efterr.

3.     –            – 5/7       –   om Fordeling af Byggeriet jævnf. Cirkulære af 29/6 23.                    –

4. Hjem for Kronisk Syge. Der agtes oprettet et Hjem for kronisk syge i Aarhus, Stefanshjemmet der kan modtage indtil 25 Patienter, dog ingen der lider af Epilepsi, Sindssyge, Tuberkulose eller andre smitsomme Sygdomme. Betalingen bliver 5 Kr. pr. Dag, Lægebehandling iberegnet, der betales forud for en Maaned.                                                                                    Til Efterretning.

Side 2.

5. Diakonskolen i Aarhus uddanner kristne unge Mænd til Filantropisk arbejde i Menigheder.

6. Der er indsendt Bestilling paa en Deel Jagtkort hos Chr. Justesens Bogtrykkeri i Kjøbenh. Bl.a. 100 Stk. 20 Kr.                                                                                                         Er modtaget.

7. Rutebiler. Ved Lov No. 164 af 1/5 1923 § 19. Ingen maa færdes med Rutebiler uden Amtsraadets og Kommunalbestyrelsens Tilladelse. For Rutebiler fastsættes en Afgift der fordeles til de Kommuner hvis Veje befærdes af Rutebiler. Kommunalbestyrelsen er pligtig til at passe at der er Udsigt ved Vejsving.

8. Kommissionen til Erstatning af visse Baner med Rutebiler havde indbudt til Møde i Hovborg Kro d. 16/7, hvor Chr. Heick og Niels Thøgersen var tilstede. Kommissionen ønskede nærmest  Oplysning angaaende Banen om hvorvidt der var Mulighed for at bygge den projekterede Bane fra Holsted til Donslund. Man fik ingen som helst Oplysninger fra Kommissionen.    Til Efterretning.

9. Statistisk Departement har i sin Tid fremsendt et Spørgeskema hvor der ønskedes Oplysninger om: 1. Hvor mange Hovedpersoner der d 1/3 23 modtog Alderdomsunderstøttelse.

       2.   –         –       Aldersrentenydere der har modtaget Renter i April Kv.

       3. Den samlede Udgift hertil.

       4. Hvor stort et Beløb de 4/5 Dele af Differencen mellem Alderdomsunderstøttelse og 

           Aldersrente udgør. Besvarelserne er indsendt af Formanden.                         Til Efterretning.

10. Cirkulære ad 28/6 23 angaaende Skilsmisse, Separation, Alimentation eller lign. skal altid sendes i lukket Kuvert.

11. Cirkulære af 19/6 323. Indberetninger for Regnskabaaret 1922/23 om Fattigvæsenet, Alderdomsunderstøttelse, Børn af Enker samt om Hjælpekassens Virksomhed.

Indberetningen tilstilles Amtet inden1/9 23. Skemaerne findes vedlagt. Cirkulære og Skemaer er afleveret til Kassereren.

Side 3

12. Vittrup Mergelselskab. En Deel Beboere i Vittrup agter at købe ca. 2500 Meter Mergel og faa samme tilkørt deres Ejendomme fra Mergellejet ved Teglgaard i Bække. I den anledning ansøger Selskabet om Kommunens Garanti for Optagelse af Laan paa 13,000 Kr til Betaling af Mergelen. Selskabet tæller 16 Medlemmer. Vedtægter og Tegningsliste findes vedlagt.

Sagen tidligere behandlet se Forhandlingsprotokol side 345/23. Ansøgningen bevilgedes under Forbehold af Amtets Tilladelse.

13. Oksebremsen. Holsted Apotek har fremsendt Regning paa Hejpol til Indsmøring af Kreaturer for Oksebremselarven til et samlet Beløb af 200,35 Kr.                                              Til Efterretning.

14. Ribe Stiftamt har under 7/8 23 meddelt at der af Indenrigsministeriet til Udbetaling paa Ribe Amtsstue er anvist Lindknud Kommune i Henhold til Lov om Understøttelse til Børn af Enker fra ¼ 1921 til 31/3 22 ialt 128,75 Kr.                                                                               Til Efterretning.

15. Efter samme Lov som Forskud for 1922 til 23 i alt 400 Kr.                                       –

16. Og i Henhold til Lov af 13/3 1908 om Alderdomsunderstøttelse som Forskud for Regnskabsaaret 1922/23 10,400 Kr.                                                                          Til Efterretning.

                                                                                     De tre Anmeldelser er afleveret til Kassereren.

17. Sagen angaaende Opfyldning af Vejen ved Poders Ejendom i Lindknud var til anden Behandling.                      Sogneraadet finder ikke f. T. Anledning til at foretage denne Opfyldning.

18. Aldersrenter. Niels Mortensen Henriksens Hustru, Lindknud. Snedker Askov, Brørup har frem-sendt Regning paa Kiste og Ligklædning Til Karoline Henriksen 80 Kr.     Er betalt af Kommunen.

19. Valborg Højen. Læge Møller udtaler at der næppe er Udsigt til hun kommer Hjem fra Sygehuset

  Er der saa nogen Mening i at udbetale Plejepenge

Side 4

10 Kr. om Maaneden til Katrine Højen.

20. Jens Lambert Sørensens Enkes Aldersrentesag var til 2den Behandling. Søren Thomsen Sørensen oplyser at der ikke sker nogen Fradrag i Aftægten i anledning af Jens L. S. s Død med Undtagelse af at hun selv skal betale for evt. Pleje og Pasning.

A.R. kan i Henhold til de foreliggende Oplysninger ikke bevilges. Derimod udbetales Renten til J.L. Sørensen f. T. 1/5 – 30/6 med 112 Kr.

21. Fattigsager. Gunder Chr. Adamsen, Alimentationsbidrag. Løgumkloster Politikontor har fremsendt Refusionsregning for udlagt Bidrag til Barnet Anna Marie Mathiesen f. 29/11 1909 med 66 Kr. for et ½ Aar. Alimentanten er forgæves efterlyst.                                        Til Efterretning.

22. Hans Kr. Hansen Fynbo har ikke betalt de ifølge Separationsbevillingen af 13/10 21 tilpligtede Børnebidrag til de med hans fraseparerede Hustru avlede Børn. Beløbet 384,50 Kr. er for et ½ Aar forskudsvis udbetalt til Børnenes Moder med det angivne Beløb af Politikontoret i Holsted der udbeder sig Dækning for sine Udlæg af Lindknud Kommune. Hans Kr. Hansen Fynbo har nægtet at betale Beløbet og det anses for uerholdeligt at foretage Udpantning.      Sagen toges til Efterretning.

Der rettes en Forespørgsel til Sogneraadstidendes Redaktionen om man har Ret til lægge Beslag paa en Deel af hans Hus, det skal være 1000 a´1200 Kr. aarlig?

23. Bertha Marie Thisen, der f. T. opholder sig hos hendes Datter og Svigersøn Carl Hansen, Klelund er ifølge en Skrivelse af 19/7 23 fra Brørup Sogneraad anerkendt forsørgelsesberettiget i Brørup Kommune hvorfra Refusion for ydet Understøttelse kan forventes.         Til Efterretning.

               Da hun udelukkende lever af Understøttelsen forlanges fuld Refusion evt. Hjemsendelse.

Side 5

24. Carlo Theodor Osvald Kragelund f. 15/2 1888 der har havt Ophold paa assersbølgaard er fra 16/7 indlagt paa Brørup Sygehus til Behandling for – ?

Ifølge Oplysninger ved Afhøring maa han anses for at være forsørgelsesberettiget i Staden Københ. har opholdt sig en Tid i Horsens Tugthus.

                              Der er udstedt Kautionsbevis for Indlæggelsen paa Sygehuset.  Til Efterretning.

25. Harry Due. Børnehjemmet ved Vejle Fjord har fremsendt Regning f. T. fra ¼ til 30/6 1923 paa 141 Kr.                                                                                                                       Til Efterretning.

26. Anders Chr. Andersen, Assersbølgaard meddeler at han har modtaget af Brørup Sogneraad som Invaliderenter for hans afdøde Datter 154,75 Kr.                                                      Til Efterretning.

27. Hans Nissen Hansen. Horsens Fattigudvalg har i Skrivelsen af 6/8 meddelt at Sømand H. N. H. f. 1/11 1897 f. T. afsoner 40 Dages Straffearbejde i Horsens, der forespørges om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune.

Vedkommende anerkendes. Efter udstaaet Straf foreslaaes at han maa rejse til hans Hjem i Vejle.

27a  Josefine Jensen. Regning fra Læge Kofoed Jensen, Bække paa 10 Kr.

       Marie Nielsen Post    –                 –                        –                       5   –                Til Efterretning.

28. Mads Kr. Nielsen ansøger om ekstra Understøttelse af 50 Kr. grundet paa at han bjerger Hø og skal have Tørvehuset en Deel Repareret.                                                              Tilstodes 25 Kr.

29. Lindknud Sygekasse har meddelt at nedennævnte ikke har betalt deres Bidrag til Sygekassen:

Ernst Søgaard, Assersbøl      29,10 Kr.                 N.Kr. Hansens Enke Assersbøl 32,85 Kr.

Andreas Hansen, Lindknud  29,10   –                   Hans Lauridsen, Hyldelund       32,60  –

Hans. P. Andersen Debel      29,10   –                   Peter Larsen, Hovborg               19,40  –

Det vedtoges at betale, der rettes en Henstilling til Peter Andersen og P. Larsen om selv at betale.

Side 6.

30. Skolesager. Lærer Skovbjerg ansøger om:

1. at faa en Rørledning fra Skolens Brønd samt fra Tagrenden ud til Vejgrøften efter Knud Pedersen

2. At faa Væggene malet i første Klasse.

Det vedtoges at nedlægge Rørledning som anført. Malingen af Skolen bevilgedes, det overdrages Knud Pedersen at faa sagen ordnet.

31. Peter Bonde ansøger om Tilladelse til at indhegne et lille Stykke Jord ved Forsamlingshuset til Hønsegaard.                                                                              Bevilges. Overdroges Knud Pedersen.

32. Jeppe L. Jepsen som er bortrejst skulde levere 10 Meter Stenslag paa Vej No. 1 vest for Kroen. Der henligger ca. 5 Favn hos Hans Kr. Hansen, Debel.

                                                                               Det overlodes Knud Pedersen at faa Stenene kørt.

33. Broen ved Østerbygaard. Der er ved at blive Hul paa Broen over Aaen.

                                                                            Det overdroges til Oluf Jepsen at faa Sagen ordnet.

34. En Rørledning under Vejen til Kommunens Mose trænger til Fornyelse.

                                                          Overdroges til Oluf Jepsen. Brørup Sogneraad betaler ½delen.

35. Hans P. Nielsen ansøger om Forskud paa I.R. 40 Kr. pr Maaned. Bevilges 40 Kr. fra 1/8 23.

Mødet sluttet, næste Møde Kl. 2

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Knud Pedersen, Ths. Thomsen, Chr. Heick, Oluf Jepsen, H.M.Petersen

 

Aar 1923 d. 6/9 holdt Sogneraadet Møde I Lindknud Kro for at foretage Indstilling til Vinterlærer- og Lærerindepladserne i henholdsvis Lindknud og Klelund Skoler.

Skolekommissionen var indbudt og mødte, ligeledes Førstelærerne.

Der var indkommen 35 Ansøgninger til Pladsen ved Lindknud Skole og 37 ved Klelund.

Skolekommissionen havde gennemgaaet Ansøgningerne og udtaget en Deel til hver af Pladserne

Efter en Deel Forhandling foretoges følgende Indstilling:

Til Vinterlærerembedet ved Lindknud Skole

1. Alfred Hansen, Bryndum, Guldager

2. A. C. Lundgaard Christensen, Videbæk (Maskinbygger Chr.Christensen)

3. Carl Jensen adr. Jens Jensen Lille Ørtoft, Søby

Lærerindeembedet i Klelunf

1. Johanne Jensen, Klelund, Holsted (3 Stemmer)

2. Karoline Hansen, Klejtrup Skole, Hobro (2 Stemmer)

3 Astrid Storm Sørensen, Vejle Seminarium

 

I Henhold til én af Sogneraadet Forespørgsel i Sogneraadstidende angaaende Betaling af Hans Kr. Fynbos Børnebidrag. Svaret var: Sogneraadet kan overfor Arbejdsgiveren nedlægge Forbud mod at hans Tilgodehavende kan udbetales til Hans Kr. Fynbo.

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Oluf Jepsen, Chr Heick, Knud Pedersen, Ths Thomsen, H.M.Petersen

Side 8

 

Aar 1923 d.12/9 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt

Følgende Sager forhandledes:

 

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for August Maaned.

20. August f. en Søn af Murer Jens Lambert Christensen og Hustru, Lindknud.

26.     –       –         –     –  Hmd. Jørgen Simonsen og Hustru, Hovborg

28.     –       –         –     –  Bmd. Ernst Chr. Julius Jensen og Hustru, Lindknud.

 4.      –       –    Datter  –    –      Søren Jørgen Detlefsen og Hustru, Hovborg

27.     –       –       –       –   Gmd. Peter Poulsen Jensen og Hustru,        –             Til Efterretning.

 

2. Cirkulære af 10/8 23 angaaende Fradragsreglerne ved Beregning af  Skat til Stat og Kommune i Henhold til Lov No. 352 af 7/8 22.                                                                        Til Efterretning.

3. Bekendtgørelse om Størrelsen om det Aldersrentenydere i Halvaaret 1/10 23 til 31/3 24 tilkommende Dyrtidstillæg. I Henhold til Lov No. #48 af //8 22 om Aldersrente ifølge Loven §5. For Ægtefolk hvor begge er fyldt 65 Aar med 66 Kr. = 11 Kr. pr. Md, for andre Ægtepar eller enlige Mænd eller Kvinder 33 Kr.                                                                                 Til Efterretning.

5. Ribe Stiftamt har i Skrivelsen af 1/9 23 henledet Opmærksomheden paa at et enkelt Medlem af Kommunalbestyrelsen ikke kan hindre Automobilfærdslen med Rutebil ad Kommunens Biveje, men at Afgørelsen tilkommer Justitsministeriet.                                                Til Efterretning.

6. Meddelelser fra Landsoverskatteraadet.                                                                     –

7. Maskinsyn. Da Forslaget om Ændringer i § 35 i Lov af 29/4 1913 om Arbejde i Fabrikker ikke er bleven endelig vedtaget vil Betalingen for Maskinsyn blive udredet af Statskassen i Lighed med foregaaende Aar.                                                                                                      Til Efterretning.

8. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har fremsendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.                                                                                                                           Henlagdes.

Side 9.

9. Udstykning. Landbrugsministeriet bifalder at Bmd. Jens Holger Hansen af Vittrup fra sin Ejendom sælger Matr. No. 7u og 8k af Vittrup til Hans Kr. Nielsen.                       Til Efterretning.

10. Landinspektør Schouenborg, Holsted har paa Sofie Petersens vegne sendt Ansøgning til Landbrugsministeriet om Tilladelse til at sælge en Parcel paa ca. 4 Tdr. L. fra Matr. No. 6a Debel til Peder Chr. Schmidt. Sogneraadets Anbefaling udbedes.                                         Anbefales.

11. Samme ansøger paa Søren Pedersens Vegne af Klelund om Tilladelse til fra Hans Ejendom Matr. No. 1o, 2g, og 2k Klelund at sælge Matr. 2k til Nikolaj Søndergaard Jensen, Klelund til Sammenlægning med Matr. No. 1g og 2h. Anbefaling udbedes.                            Anbefales.

12. Landsforeningen Arbejde Adler har fremsendt Ansøgning om Bidrag.             Henlagdes.

13. Politimesteren i Ribe har for et Tidsrum af 3 Aar fra d. 25/8 23 beskikket Gaardejer Jes P. Schmidt som Brandfoged for Klelund Brandfogeddistrikt, Beskikkelse og Instruks findes vedlagt.

14. Snekastningsreglerne revideres og fremlægges til Eftersyn fra 1. til 8/10.

15. Frikørsler. Læge Teglhus Jensen har fremsendt Kørselsregning paa 312 Kr. for 13 Patienter (hvis navne er nævnt)

Side 10.

16. Læge Møller, Brørup har fremsendt Regning for Frikørsler for Peter Chr. Schmidt, Gilbjerg 63 Kr., Murer Brinks Børn, Vittrup 10 Kr., Skomager Bondes Barn 1 Kr.               Til Efterretning.

17. Invaliderenter. I Henhold til Lov No. 253 af 6/5 1921 om Invalideforsikring paahviler det Kommunen efter at en Invaliderentenyder er fyldt 62 Aar at udrede Halvdelen af I.R. Til Efterretn.

18. Invalideforsikringsfonden. J.N.R. N. 3553. Th. Thomsen, Lindknud er d. 17/7 23 fyldt 62 Aar. I den Anledning paahviler det L. Kommune fra 1/8 23 at udrede som ovenstaaende.  Til Efterretning.

19. Husmoder Mette Bothilde Marie Høgh, Vittrup er af Invalideforsikringsretten tilstaaet I.R. fra Ansøgningens Dato.                                                                                                   Til Efterretning.

20. Præstelønning. Ribe Stiftskassererkontor har under 5/9 23 udbedt sig resterende Afløsningsvederlag for Højtidsoffer for første Halvaar 1923 snarest indbetale til Stiftskontoret med 380, 45 Kr.                                                                                                                 Til Efterretning.

21. Skolesager. Ungdomsskoleforeningen har fremsendt Aarbog med Oversigt og Vejledning i 4 Eksplarer.                                                                                                                    Til Efterretning.

22. Forsømmelseslister forelaa for Juli og August. Formanden paafører Mulkter.

23. OPkslund Skole. Lærer Vinther ansøger om Tilladelse til at faa Tapet til Spisestuen mod at han selv besørger Opklæbningen m. m.                                                        Bevilgedes til rimelig Pris.

Side 11.

24. Landbrugsministeriet har under 10/9 meddelt Tilladelse til Klaus Jensen fra sin Ejendom i Debel Matr. No. 3ad, ae, an,  og 5bg, Bække sælger Matr. No. 3ad til Kristelig Forening for Indre Mission i Danmark.                                                                                           Til Efterretning.

25. Plejebarn. Skovarbejdsmand Knud Hansen, Hovborg ansøger Ribe Amts Plejehjemsforening om et Plejebarn en Pige paa 2.3 Aar. L. Simonsen har anbefalet Hjemmet. Plejehjemsforeningen forespørger om Lindknud Sogneraad kan anbefale Hjemmet.                            Anbefales.

26, Regulativ for Skole og Kirkestier i Lindknud kommune fremlagdes til Behandling evt til Revision. 1. Fra Niels Kruses Gaard mod Nordøst til Vej No. 1 syd for Lindknud.

                2. Sdr. Vittrup fra Vittrup Kjeldbjergvejen ved Matr 3a lige mod Vest til Kirken

                3. Nr. Vittrup Lindknud. Fra Matr. No. 2d mod sydvest til Vittrup Lindknudvejen ved  

                    Matr. 2a, Debel

                4. Assersbøl Mark til A. Skole fra Chr. Sørensens Enkes Ejendom mod Nord til Skolen.

                                                                                                         Henlagdes indtil videre.

27. Aldersrentesager. Ifølge Bekendtgørelse af 10/8 23 bliver der at foretage en Revision af samtlige A.R.nyderes Understøttelser, der skal træde i Kraft fra 1/10 23 desuden er Daniel Pedersen og Chr. Knudsen Høghs Hustrus Tilstand Invaliderenter, Niels M. Henriksen beklager sig over hans tilstaaede Renter ikke kan slaa til osv.

Der rettes en Forespørgsel til Sogneraadstidende om ?? beregnes før Dyrtidstillæget bliver tillagt og om Beregningen kan ændres naar Forholdene taler derfor ved øgede Indtægter.

Side 12

28. Karl Hansen Buhl. Holsted Kommune har meddelt at K.H. Buhl fra 1/7 er tilflyttet Holsted Kommune at de fra nævnte Dato er tilstaaaet ham som A.R. Dyrtidstillægget indbefattet 50 Kr. pr. Maaned. Forespørger om han anerkendes samt om Refusion af de han tilstaaede A.R. kan forventes.

                                                                                             Renten kan forventes efter Regning.

29. Mette Katrine Andersen boende hos Peter Andersen, Lindknud ansøger om A.R. Hun er født 2/2 1852 er forsørgelsesberettiget i Gørding har nydt Alderdomsunderstøttelse siden hun var 63 Aar var tilstaaet som A.R. maanedlig 25 Kr.+ Dyrtidstillæg 4,50 Kr. Forskel paa A.U. og A.R. er 16,40 Kr. i alt 45,90 Kr. pr Md. Understøttelsen er udbetalt til 1/9 23.     Den nævnte Understøttelse bevilgedes.

30. Simon Møller f. T. Lindknud. Læge Møller har fremsendt Regning for Lægehjælp 8 Kr. Til Eft.

31. Hans Th. Petersen, Lindknud. Læge Møller har fremsendt Regning for Sygebesøg og Lægehjælp paa 10 Kr. Regningens paaalydende er betalt af Kommunen med nævnte 10 Kr.. Andr. Jepsen beholdt den kvitterede Regning

32. H. Th. Petersen er d. 4/9 afgaaet ved Døden. Dødsboet afholder Udgifterne til Begravelsen m. m. der er bestilt en Krans til 3 Kr. til Begravelsen.                                         Til Efterretning.

Side 13.

Fattigsager.

33. Karl Johansen Hansen paa Ourø Optagelseshjem, Kristelig Forening til Børns Redning har fremsendt Regning fra 3/3  til 31/3 29 Dg. a´3 Kr. = 89 Kr. Beklædning 20 Kr. Medicin 2 Kr.= 109 Kr. fra ¼ – 30/6 91 Kr. gange 3 = 273 Beklædning 60 Kr for en Regnfrakke hos Skrædder Svenning, Brørup 25 Kr. i alt 473 Kr.                                                                 Til Efterretning.

34. Abeline Nikolajsen Sygehusophold. Ribe Stiftamt har meddelt at der ikke paahviler paagældende Husbonde nogen Pligt til at betale Regningen eller sørge for at Tyende optages i Sygekassen. Udgiften skal betales af Pigens Forældre evt. af Kommunen med Fattighjælpsvirkning for Faderen.                                                                                                           Til Efterretning.

35. Carlo Th. Osvald Kragelund er d. 16/8 23 afgaaet ved Døden paa Brørup Sygehus. Ifølge én fra Københavns Magistrat modtagen Skrivelse af 29/8 23 er nævnte Kragelund anerkendt forsørgelsesberettiget i Købhn. hvorfra Lovmæssig Refusion kan forventes.

36. C. Kragelund. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for hans Ophold paa Sygehuset fra 16/7 til 15/8 23 31 Dage a´6 Kr. 186,20 Kr.                                                               Til Efterretning.

37. Hans Nissen Hansen, Vejle. Politikontoret i Horsens har fremsendt Regning for hans Ophold paa Tvangsarbejdsanstalten, hjemsendelse m. v.  51,58 Kr.

38. sammes Hustru har henvendt sig til Karby Hvidbjerg Kommune hvor hun i Henhold til til én fra nævnmte Kommune modtagen Skrivelse af 28/8 2 er tilstaaet 25 Kr./Md fra d 1/6 23 + en Deel til Beklædning i alt 130 Kr.

Der forespørges om hun anerkendes forsørgelsesberettiget samt om der da hun Dagmar Johanne Hansen f. Jensen søger Skilsmisse kan forventes fuld Refusion i Henhold til Fattigdomsloven § 22 efter lovlig Regning.

Vedkommende anerkendes men man finder ikke Anledning til at yde fuld Refusion idet man anser at hun vil faa en Deel til Barnet naar Skilsmissen gaar i Orden.

Side 14.

39. Knud Kristian Knudsen f. 27/2 1882 var som betinget benaadet indlagt paa Brørup Sygehus fra Assersbølgaard, men blev fra 4/9 fri Mand. fra nævnte Dato overtog Lindknud Kommune Opholdskommunens Forpligtelse. De Manden var meget syg og efter Lægens Udsagn næppe kan leve blev han i Sygebil ført til sit Hjem i Skarild hvor han skal være bosiddende hvorfor man akkorderede med Vognmand Peter Andersen om en Betaling af 50 Kr. Der er sendt en Skrivelse vedlagt en Afhøring til Skarild Kommune med Forepørgsel om han anerkendes samt om der kan forventes Refusion.                                                                                                 Til Efterretning.

40. Bodil Hansen, Surhave. Læge Møller har fremsendt Regning for ydet Lægehjælp paa 7 Kr.

41. Mads Kr. Nielsen. Læge Møller har sendt Regning for Lægehjælp til hans Hustru og Børn 25 Kr

42. M.C. Nielsens Søn Adolf har Brørup Sygehus sendt Regning for 95,20 Kr.         Til Efterretning.

43.           –          Læge Teglhus J. har sendt Regning for Lægehjælp + Befordring 64 Kr.     –

44. Josefine Jensen       –                                 –                      –                       –          30  –        –

45.Forskjelligt. Landpost Jakob Poder ansøger om Tilladelse til at lade gaa en Sti forbi hans  Ejendom og opfylde i passende Højde mod at Poder laver en Kloak uden Bund inde i hans have og modtager Vandet fra Rendestenen. Foreslaar at Kommunen murer en Stenkiste med Rist i Rendestenen samt lægger en 4 Tommers Rør gennem Gangstien.                               Vedtoges.

 

Mads Kr. Nielsen ansøger om at Sogneraadet betaler Resten af det Stk. Tag fra Grindsted der henligger i Lindknud Kro. Endvidere om lidt ekstra

Side 15

Hjælp da hans Fortjeneste ikke kan slaa til til Føden.                                             Nægtedes.

Ribe Stiftamtstue har rettet en Opfordring til Sogneraadet om at fremsende Oplysninger angaaende en Deel Landbrugere der har forsømt at betale Renter og Afdrag af de i henhold til Lov No. 166 af 20/3 1918 tilstaaede Driftslaan. Særlig med Hensyn til deres økonomiske til at betale.

Jens Laugesen i Hejrskov, Chr. Stejner Sørensen, Leervad, Jens Jensen Larsen, Vorbasse, Aksel Petersen Opholdsted ubekendt, Carl Madsen vist Hundsbæk, Niels P. Hansen vist Hejnsvig.

 

Fængselshjælpen ansøger om et Bidrag.                                                                           Henlagdes.

Skatteansættelser

Thomas Thomsen Okslund fra Gørding Indtægt 1200 Kr. Formue 11,400 ansættes til Skat 60 Kr

Peter          –              –                                                                                                          –   35  –

Betty         –               –                                                                                                          –   24  –

Iver Iversen, Vittrup                                                                                                              –  12  –

Thomas Hansen  –    Indtægt 1500 Kr. fra 1/10                                                                     –  12  –

Peter Andersen, Lindknud     1200  –     –   1/9                                                                      –  21  –

Holger   –         hos J. P. Petersen fra 1/8                                                                                –  74 –

Jens Skovbjerg Jensen                   –     –                                                                                 –   48 –

Laura Petersen hos Chr. Petersen  –   1/5                                                                                –   44  –

Peter Riise, Lindknud                    –    1/8                                                                               –   96  –

Smedesvend Johs Christensen       –    1/9                                                                               –  49  –

Aage Henning hos Tømrer Sørensen   1/9                                                                              –   21  –

Anna Hansen, Klelund                         1/9                                                                              –   24  –

Marius Mikkelsen                                 1/9                                                                             –   28  –

Anna Knudsen, Debel                          1/5                                                                              –   35  –

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2.

Niels Thøgersen

Ths Thomsen, Oluf Jepsen, Marius Madsen, Knud Pedersen, Chr. Herick, H.M.Petersen

Side 16

Aar 1923 d. 10/10 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgendes Sager behandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Sept. Maaned + en fra August     

24. Aug. Søn af Bmd. Anton Marinus Christensen og Hustru, Risbøl. Noteres i Hejnsvig.

1. Sept. 2  –    –     – Jens Skovbjerg og Hustru, Hovborg.

3.    –    Datter af Husm. Andreas Hansen og Hustru, Lindknud

12.           –         Skovarbejder Niels K. Silles  Larsen og Hustru, Klelund

12.  –       –          Bolsm. Jens Holger Hansen og Hustru, Vittrup

20.  –        –         ugifte Emilie Bonde, Assersbøl. Udlagt Barnefader Tjenestekarl Andr. Jensen, Nørbølling. Der foranstaltes Afhøring.                                                              Til Efterretning.

2. Cirkulære af 15/9 23. En Udgave af Lov No. 529 af 22/12 21 er udarbejdet af Fuldmægtig Drejer, Indenrigsministeriet.                                                                                               Til Efterretning.

3. Cirkulære af 14/9 23 om Regler for Betaling for Brændsel til A.R.nydere. Kørslen maa udføres frit af Kommunen.

4. Cirkulære af 8/9 23 angaaende én af Kommunelærer Dragehjelm udarbejdet Plan for Anlæg af Legepladser for Børn evt. Unge.                                                                             Til Efterretning.

5. Cirkulære af 12/9 23 om fælles Protokol der foruden Danmark, Norge, Sverige er bleven tiltraadt af Finland. Protokollen omfatter Regler for Behandling af Undersaatter, der bliver trængende i én af de nævnte Lande men udenfor Fædrelandet Lov No. 117 af 27/5 1908 og Artikel 8 af 26/5 1914.

6. Bekendtgørelse af 12/9 23 som Afskrift af den mellem de 4 Stater opnaaede Overenskomst.

                                                                                                                                   Til Efterretning.

Side 17.

7. Bekendtgørelse af 28/9 23 vedrørende Ydelse af ekstraordinært Arbejdsløshedsunderstøttelse i Henhold til § 31 i Lov No. 329 af 22/2 21 angaaende Tillægshjælp grundet paa Pristallets Forhøjelse.                                                                                                                 Til Efterretning.

8. Sogneraadsformand Rasmus Nielsen Houlbjerggaard pr. Laurbjerg tilbyder at levere Afhøringsskemaer med Kopiblad, Meddelelsesblanketter til samme, Skemaer til Opgørelse over Aldersrentesøgeres Formue og Indtægter til nærmere angivne Priser.

50 Stk. til Oplysning om A.R.søgeres Formue og Indtægter.

9. Skatteraadet har fremsendt Skemaer til Brug ved Ansættelser til Statsskat fra 1/10 tilflyttede.

10. Benzintank. Sofus N. Petersen, Hovborg har sendt SAnsøgning til Politimesteren om Tilladelse til at lade anbringe en Benzintank ved sin Ejendom, en Situationsplan findes bvedlagt..

Politimesteren har sendt Sagen til Lindknud Kommune til Erklæring og Anbefaling. Samt Oplysning om Anlægget vil genere Færdslen samt om Køretøjer der skal aftage Benzin heelt kan have Plads paa privat Grund.

Sagen anbefales. Ifølge Situationsplanen bliver selve Anlægget paa privat Grund, men ifølge samme vil Vognene komme til at holde paa Vejens yderste Kant.

11. Samfundet og Hjemmet for Vanføre har sendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag. Faar 10 Kr.

12. Kirkens Korshær                                  –    –              –                         –        –       –     . Henlagdes.

13. Skolehjemmet Himmelbjerggaard        –                   –                         –        –       –             –

14. Holsted Sparekasse. Af Sparekassens Overskud er der tildelt Lindknud Kommune 136,90 Kr. til Anvendelse i veldædig Øjemed. Beløbet fordeltes med 80 Kr. til Sygekassen og Resten til Folkebogsamlingen 36,90 Kr.

Side 18

15. I Henhold til Beslutningen paa sidste Møde har man sendt en Forespørgsel til Sogneraadstidende om: 1. Hvorvidt Forskellen mellem A.R. og Aldersunderstøttelse skal beregnes

                                          Før eller efter Dyrtidstillægget er tillagt A.R.

                                       2. Om Sogneraadet har ret til paa nuværende Tidspunkt at foretage en          

                                          Omregning af A.R.nyderes Indtægter når disse grundet paa tilstaaet

                                           I.R. er bleven væsentlig forøgede

Svar: 1. Dyrtidstillægget tillægges A.R. før Forskellen beregnes. 2. Ja. Når Indtægten er væsentlig ændret.                                                                                                                         Til Efterretning.

16. Vejsyn foretages af Vejudvalget. Tidspunkter fastsættes senere.

17. Materialerne til Vej No. 1 er de leverede? Der mangler 20 a´30 M. der sikkert snart leveres.

18. Læge Dammegaard, Brørup har fremsendt Regning på 238 Kr. for Kørsler for følgende.

       15 Patienters Navne er nævnt.  P. Nikolajsen og Sofus M. Petersen forelaaes at betale selv.

19. Elektricitet. Firmaet Kamp og Lauritsen, Odense ansøger om Tilladelse til Anbringelse af Lavspændingsmaster med Tilbehør langs Kommunens Veje indenfor Lindknud Elektricitetsværks Forsyning samt den nødvendige Topkapning af Kommunens Træer.                        Tillodes.

20. Statshedelaanet, Kr. Kristensen, Vittrup. Amtet har under 16/8 23 meddelt Tilladelse til at Obligationen maa rykke tilbage for Tilladelse D.V.og Sønderjyske Kreditforening paa 3000 Kr.

                                                                                                     Obligationen sendt til Kassereren.

Side 19.

21. Skolesager. Cirkulære af 5/9 23. Ved Undervisning i Kommunale Ungdoms eller Efterskoler kan der forventes Statstilskud til en Løn af 3,60 Kr. pr. Time for Vinteren 1923/24.  Til Efterret.

22. Provst Mouridsen har for Telefon meddelt at Lærer Alfred Hansen, Bryndum er kaldet som Vinterlærer ved Lindknud Skole og Johanne Jensen, Klelund som Lærerinde ved Klelund Skole for Vinteren 1923/24.                                                                                                    Til Efterretning.

23. Ketty Thomsen, Vittrup har efter Opfordring henvendt sig til Sogneraadet med Forespørgsel om Børnene kunde faa et Værelse i Vittrup Skole som Opholdsrum i Frikvartererne. Lærer Frandsen var villig til at afstaa Pigeværelset for Vinteren.                 Sagen kan Raadet ikke have med at gøre.

24. Lindknud Skole. Elektrisk Lys. Der er nu dannet et Selskab under Navnet Lindknud Andels -Elektricitetsværk med det Formaal at lade foretage Installation og levere Elektrisk Strøm til Lindknud By. I den Anledning forespørges om Kommunen vil lade foretage Installering af Lampesteder i Lærernes og Lærerindernes Lejligheder med i alt 4 Maalere og følgende Lampesteder: Lærer Skovbjerg 12 Lampesteder, den lille Skole 2 L.s = 14 Lampesteder 1 Maaler

                       Frøken Rasmussen 2        –                                                                            1    –

                       Den store Skolestue 3      –                                                                             1    –

                       Forsamlingshuset    2       –                                                                             1    –

Maalerafgift 50 Øre pr. Maaler pr. Maaned. Firmaet Kamp og Lauritsen har givet Tilbud paa Installering uden Pærer og Lysekroner i Henhold til vedlagte Regning for en samlet Sum af 724,35 Kr. Installationen af elektrisk Lys bevilgedes. Til at foretage det videre fornødne nedsattes et Udvalg valgt blev Marius Madsen, Knud Pedersen og Niels Thøgersen.

25 Lærer Skovbjerg ansøger om at faa Skolebordene malet. Det vedtoges at udsætte Malingen til næste Sommerferie.

Side 20

26. Bertel Pedersen, Debel ansøger Kommunen om fri Læge og Medicin. Hans Hustru er d. 5/9 indlagt paa Brørup Sygehus. Læge Kofoed Jensen har afgivet Erklæring am at Lægetilsyn er nødvendig.                                                                                                            Bevilgedes.

27. Gjørding Sogneraad har under 7/9 meddelt at Mette Katrine Andersen anerkendes. Lovmæssig Refusion  kan forventes.                                                                                        Til Efterretning.

28. Læge Dammegaard har fremsendt Regning for Lægehjælp og Befordring for Chresten Hansen paa 106 Kr.                                                                                                             Til Efterretning.

29. Valborg Højen. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for ½ Aar paa 915 Kr.

30. Maren Larsen.      –             –          –         –               –          –           –  –      –      Til Efterretning.

31. Iver Jensen ansøger om at blive tilstaaet Lægehjælp og Medicin da Jens Pedersen faar hans A.R. for Opholdet samt om af faa en lille Smule selv af sin A.R. til Tobak og Barbering.

 Læge og Medicin bevilgedes. Forhøjelsen af Dyrtidstillægget 1 Kr pr. Md. betales foreløbig til Iver Jensen.

32. Laurids Klausen Petersen. Skjærup Sogneraad har fremsendt Regning for Understøttelse fra 1/7 til 31/10 22 100 Kr. Lægehjælp 15 Kr., Medicin 43,40 Kr. i alt 158,40 minus 39;60 = 118,80 Kr.

                                                                          Til Efterretning. Regningen afleveret til Kassereren.

33. Husmoder Ane Marie Hansen, Debel f. 2/4 1861, Medlem af Sygekassen, Forsørgelsesberettiget i Vejle. Beregnes sammen med Manden.

34. Andreas Jakobsen f. 8/10 1855 og Hustru f. 10/4 1856 begge er Medlem af Sygekassen og Forsørgelsesberettiget her. I Henhold til § 2 i A.R.loven mener man ikke at være berettiget til at tilstaa vedkommende A.R.

35. Kresten Nielsen, Vittrup f. 3/6 1852 og Hustru Kristine Nielsen f. ? 1858, begge er Medlem af Sygekassen og forsørgelsesberettiget her.                                 Tilstodes maanedlig fra 1/11 63 Kr.

Side 21

Fattigsager.

36. Frederikke Jepsen. Læge Dammegaard har fremsendt Regning for Lægehjælp og Befordring paa 56 Kr. Holsted Apotek for Medicin 7,80 Kr.                                                               Til Efterretning.

37. Mads Kr. Nielsen. Brtørup Apotek har sendt Regning for Medicin paa 46,40 Kr.           –

38. Jens Sørensen Jensen har henvendt sig til Sogneraadet med Begæring om at faa et par Arbejdsbenklæder, 2 Skjorter, et par Underbenklæder og et par Træsko. ?? har opholdt sig hos Vilhelm Chrestesen, Vittrup, han fik Tilladelse til at købe de nævnte Genstande paa Lindknud Brugsforening.                                                                                                             Til Efterretning.

39. Maren Louise Chrestensen. Københavns Magistrat har under 1/10 meddelt at hun under 22 i sidste Maaned af Politiet er afleveret til Fattigvæsenet som værende uden Erhverv og Midler samt at hun blev indlagt paa Sundholm, hvorfra hun i de nærmeste dage vil blive foranstaltet hjemsendt.

40. Maren Louise Chrestensen er i Henhold til foranstaaende, under Ledsagelse afleveret her i Lindknud d. 9/10. Hun bad imidlertid om Tilladelse til at rejse Hjem til sin Fader der bor i Kolding og erklærede at nok skulde klare sig selv naar hun kom der, men hun havde ingen Penge hverken til rejse eller Underhold.                              Man gav hende 10 Kr. og lod hende rejse. Til Efterretning.

41. Marie Nielsen, Lindknud. Varde Sygehus har fremsendt Regning for hendes Ophold og Behandling paa Sygehuset 95 Kr.                                                                                Til Efterretning.

42. Marie Thisen. Brørup Sogneraad har under 12/9 meddelt at der ydes fuld Refusion for den hende tilstaaede Understøttelse fra d. 1/9 at regne, men forbeholder sig senere at tage Bestemmelse om Hjemsendelse dersom Understøttelsen stiger yderlig.                                          Til Efterretning.

43. Knud Kr. Knudsen. Skarraild Sogneraad har under 12/9 23 anerkendt ham som forsørgelsesberettiget.                            Anordningsmæssig Refusion kan forventes.            –

Side 22.

44. Niels Jakob Thomsen. Sindssygehospitalets Kontor i Viborg har fremsendt Regning for hans Ophold paa Hospitalet i V. Vedsted f. T. 1/10 til 31/12 23 paa 184 Kr.                    Til Efterretning.

45. Ane Marie Hansen. V. Vedsted, som ovenfor nævnte Regning 184 Kr.                         –

46. Johanne Nielsen, Datter af Hans P. Nielsen, Hyldelund ansøger om Fritagelse for at betale Skat grundet paa at hun er syg og ikke maa bestille ret meget de første 2-3 Aar.

                                                                                                Bevilgedes sendes til P. Hermansen.

47. Mads Kr. Nielsen. Maanedlig Understøttelse sættes til 50 Kr. fra 1/11 23 til 30/4 24.

Det ved sidste Møde nægtede Betaling for Tøj fra Grindsted blev efter fornyet Henvendelse fra Mads Kr. Nielsen bevilget.

Samme meddelte at der var bleven ham afkrævet 28 Kr. af Ribe Stiftsøvrighed.

48 Legatrenter. Renter af Ebbe Petersens Legat 4,07 Kr. tilstodes Ane Kirstine Hansen, Assersbøl

 

Til Gymnastikforeningen i Hovborg. Gymnasterne er pligtige til at foranstalte Salen gjort ren og Redskaberne sat paa Plads efter Afbenyttelsen.

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Ths. Thomsen, Knud Pedersen, Marius Madsen, Oluf Jepsen, H.M.Petersen 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *