1915 – 19 – 1A

1a. Forhandlingsprotokol for Lindknud Kommune fra 1. Novbr. 1915

Side 1

Aar 1915 d. 10. Nov. holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro. Følgende sager forhandledes:

1. Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen forelaa for Oktober Maaned. De under Indkaldelsen til Sikringstjenesten fødte Børn forsøges foranstaltet noteret i Mandens Forsørgelseskommune.

Carl Madsen Ohlsen, Frederik Pedersen, Klelund.

   D. 15. Oktober en Dreng af Boelsmand Hans Peter Hansen Madsen og Hustru Anna Amalie,

        Kongens Vase.

   D. 2.  Oktober en Pige af Gaardmand Peder Chr. Pedersen og Hustru Mette Marie Kristensen,

        Okslund. 

   D. 22.      –       en Pige af Boelsmand Henrik Nissen og Hustru Kirsten Marie Henriksen, Okslund

   D. 24.    –         en Pige af Plantagearbejder Frederik Hansen Johansen Pedersen og Hustru Maren

        Adelheid J.P. Hardtmand

   D. 26. Oktober en Pige af Boelsmand Carl Christian August Madsen og Hustru Bente Sofie

        Henriksen, Okslund.                                                                                              Til Efterretning.

2. Forsømmelseslisterne for Sept. og Okt. Skolemulgter dikteredes. Mulgterne ansættes af Formanden.

3. Ribe Stiftamt har under 4. Nov. meddelt at der er anvist 20 Kr. som Tilskud til Hjælpekassen for 1914/15.        

4. Ministeriets Cirkulære af 15. Okt. om Arbejdsløshedskasser                                                                              

5. Bekendtgørelse af 18 Okt. Udfærdigelse af Valglister i Henhold til Lov af 7. Feb. 1901 bortfalder. Meddelelse om Udfærdigelse ag Valglister i Henhold til Lov af 10. Maj vil senere blive fremsendt.

                                                                                                                                        Til Efterretning.

6. Hjælpekassen Midlertidig Lov af 27. Okt.. Understøttelse til Børn af Enker kan tilstedes selvom vedkommende Enke faar Tilskud af den Kommunale Hjælpekasse.                             Til Efterretning.

7. Cirkulære af 30. Okt. hvori meddeles at der afholdes almindelig Folketælling d. 1. Feb. 1915.                            

8. Landbrugskollonnerne for fattige Børn meddeler at der er nogle ledige Pladser for Børn af begge Køn under 4 Aar for en moderat Betaling.                                                                      Til Efterretning.

9. Udstedt Ægteskabsattest for Oskar Nebek Chrestensen, Klelund.

10. Sogneraadsforeningen for Ribe Amt. Om Drift af indkaldte Værnepligtiges Ejendomme.

Side2                                                                                                                                                             11. Grønvald Fynbo. Tilbud paa Bøger og Lommebøger.                                                                       12. Udstykningsbevilling paa M.P. Jakobsens Ejendom Matr. No. 8A, Vittrup.           Til Efterretning.                                         13. Aarsberetning fra den Kellerske Aandssvageanstalt ved Brejninge.                                  –               14. Vejudvalget fremlagde Forslag til Vedligeholdelse af Kommunens Veje for 1915/16. Vej – og Licitation over Tørvegravning, Stugning, Kørsel samt Levering af Tørv til Skolerne afholdes i Lindknud Kro 27/11 Kl. 1.                                                                                             Til Efterretning.  15, Udvalget til Regulering af Vejen gennem Lindknud By har truffet Aftale med P. Kr. Schmidt om Reguleringsarbejdet samt fremskaffet Tilbud paa Lægning af Rendestenen fra A. Jakobsen, Gjerndrup paa 50 Øre pr. løbende Alen 1½ Alen bred, der er endvidere rettet Henvendelse til N. M. Nielsen, Vittrup ang. Rendestenen. N.M. Nielsen paatog sig Lægning af Rendestenen for 15 Øre pr.¤ Alen. Anton Nielsen, Vittrup leverer Steen til Brolægningen for en Pris af 30 Kr. pr Kubikfavn.                  16. John P. Madsen har tilbudt at fylde og jævne Udgravningerne ved Østerbygaard Bro for et Vederlag af 30 Kr, tilstodes paa Betingelse af at Pengene ikke betales før Arbejdet er udført.               17. Henrik Thomsen, Klelund ønsker Sogneraadets Tilladelse til evt at antage et Plejebarn. Nægtedes.  18. Renholdelse af Lindknud Forsamlingshus og Klelund Gymnastikhus.                                                19. Lærer Skovbjerg har fremsat Ønske om følgende: Kul til Skolen 10..000 Pund, En Kakkelovn til Pigens Værelse, Maa Vikaren tage sin Brændselsforbrug fra Skolens Tørvehus.                                      Overdroges til P. Nielsen at ordne det fornødne.                                                                                     20. Formanden har antaget Forskolelærerinde Karen Rasmussen som Vikar ved Okslund Skole fra 1/11 15. Antaget af Provsten.                                                                                   Til Efterretning.      Side 3.

21. Lærer Thomsen, Klelund har fremsendt Skema om Fastsættelse af Tjenestealder.

                                                                                                                           Paategnet af Formanden.   22. A.D. Buchardt og Søn, Kolding har fremsendt Regning paa Gulvfernis til Skolerne 32,69 Kr.      23. Johanne Marie Jepsen. Der er af Udvalget truffet følgende midlertidige Ordning. Hun forbliver i den nuværende Lejlighed. Therkel Jepsen leverer hende Mælk. Der anskaffes Kontrabog med Brugsforeningen. Varerne betales af Kommunen. Hun faar daglig Middagsmad hos Thøgersens. Hun ejer 100 Kr. som man foreslaar hun selv beholder til smaa Fornødenheder. Pengene administreres af N. A. Nielsen.                                                                                                                      Til Efterretning.       24. Karen Margrethe Madsen, Klelund ansøger om Tilladelse til at antage et plejebarn.     Anbefales.   25. Boghandler P.M. Pedersen, Holsted har fremsendt Aarsberetning for Foreningen Arbejde Adler, søger om et Bidrag.                                                                                                    Tilstodes 5 Kr.       26. Maler Nielsen, Bække har fremsendt Regning paa Malerarbejde ved Vittrup Skole 54 Kr. Til Eft.  27.Gdr. J. P. Jensen, Nordgaard, Roskilde har fremsendt Tilbud paa en Bog. Valgene til Rigsdagen 1848 – 1915 samt Bestillingskort paa samme.                                                           Til Efterretning.     28. Skattedepartementet har gennem Skatteraadet til Vejledning ved Skatteansættelsen sendt et Cirkulære af 30/10 1915.                                                                                            Til Efterretning.   29. Alderdomsunderstøttelse. Følgende har sendt Regning: Give Apotek for Anders Petersen, 3,35 Kr., Læge Haldbo, Give for samme 5 Kr., Føvling Sogneraad for Jens Madsen 54 Kr., og for Albert Sørensen 90 Kr., Bække Sogneraad for Peder Hansens Enke 86,99 Kr., Gesten Sogneraad for Mads Adamsen 30 Kr.                                                                                                          Til Efterretning.      30. Benedikta  Marie Schaffer har fremsendt Begæring om Alderdomsunderstøttelse. Sønnen Jes skal give hende fri Hus samt 1 Pot Sødmælk                                                                                                    side 4                                                                                                                                                                daglig, hun opgiver at eje 200 Kr., ønsker 12 Kr. om Maaneden i Penge, for videre foretages i Sagen ønskes oplyst hvor stor Gjæld der ved Afstaaelsen var i Ejendommen.                                                 31. N. P. Madsen. Gjørding Sogneraad har sendt Sagen ang. Refusion af den Madsen tilstaaede Understøttelse tilbage til Ribe Stiftamt med Begæring om at faa Sagen afgjort af Ministeriet. I den Anledning udbeder Stiftamtet sig Sogneraadets Erklæring. Formanden maa/skal afgive Erklæringen.  32. Fattigsager. Københavns Magistrat meddeler at Jørgen Lars Hejnrik Michelsen anerkendes Forsørgelsesberettiget i Staden Københ. Samt at de er villig til yde Refusion.      Til Efterretning.      33. Samme Magistrat har under 22/10 meddelt at den paa Adsersbølgaard værende Hans Henrik Leonhard  ?? paahvilende Underholdsbidrag er uerholdelig.                                   Til Efterretning.     34. Oluf M. Andersen, Adsersbølgaard søger om Understøttelse, pga. Sygdom, er indlagt paa Brørup Sygehus. Formanden har udstedt Kautionsbevis. Ifølge Afhøringen anses han forsørgelsesberettiget i Københ.- der er forespurgt om Magistraten anerkender Andersen og er villig til at yde Refusion.       35. Følgende har fremsendt Regninger: Vejen Sogneraad for Marius P. Buhls Hustru 96 Kr.,  og for J.P.J. Bejerholm 12 Kr., Varde Fattigudvalg for Dorthea Sørensen 48,92 Kr., og Maren M. Hansen 131 Kr., Gjørding Apotek for N. Kr. Nielsen 0,80 Kr.                                                                                     side 5.                                                                                                                                                        36. Ribe stiftamt har fremsendt Sagen ang. den af Lindknud Sogneraad N.P. Nielsen tilstaaede Fattigunderstøttelse. Starup S. nægter fremdeles at refundere Understøttelsen og har under 30/10 afgivet en Erklæring hvorved det  udbeder sig Sagen afgjort ved Amtet, som derfor udbeder sig Sogneraadets Erklæring i Sagen.                                                                                                                 Det overdoges P. Nielsen i Forening med Formanden at afgive den ønskede Erklæring.                               37. Lindknud Sygeplejeforening ønsker ikke at modtage de bevilgede 50 Kr. paa de nærmere fremsatte Betingelser. Der ansøges om et Bidrag uden særlige Forpligtelser.                           Tilstodes 15 Kr.    38. Hovborg Borger – og Haandværkerforening har fremsendt Ansøgning til Stiftamtet om Tilladelse til at afholde Udstilling af Haandværkernes Frembringelser samt Tombola i Tiden 11 til 15/2 samt udbeder sig Sogneraadets Erklæring. Anbefales paa Betingelse af at der ikke udskjænkes Spiritus.     39. Skatteansættelser. Lærer Jul. Søe for et Aar fra 1/10 8 Kr., Lærer Povlsen for et Aar fra 1/11 5,66  Kr. Ligeledes 5,66 Kr. for Nørgards Efterf., Kommis paa Brugsforeningen og Kr. Mortensen, Vittrup 40. Da der maaske kan være Tvivl om hvorvidt det paahviler Lindknud i Henhold til Fødsler at betale fuldtud for Mortens Nielsens Ophold paa Epilepsiplejehjemmet i Nyborg grundet paa at Brørup Kommune var hans Forsørgelseskommune ved Indlæggelsen idet man i dette Tilfælde mener           side 6                                                                                                                                                           man  at det paahviler Brørup at betale 1/4 af Udgifterne.       P. Nielsen og Formanden ordner Sagen.   41. Efter Indbydelse fra Skolekommissionen og Førstelærerne afholdes Indstilling af Lærerinder til Embedet i Okslund hvor man enedes om at indstille følgende: 1. Else Magdalene Jenny Sørensen, Sdr. Lindskov, Horsens, 2. Marie Rasmussen Lindegaarden, Kalundborg, 3. Karen Rasmussen, Risby, Taastrup f. T. Okslund.                                               Mødet sluttet.  Næste Møde Kl. 1.                        Niels Thøgersen                                                                                                                                        P. Nielsen, P.N. Petersen, Laurids Simonsen, Chr. Hermansen, H. N. Hansen, Chr. Mortensen                       

 

Aar 1915 d. 27/11 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro.

Følgende forhandledes:

1. Boelsmand Svend Børge Poder ønsker at overtage et Plejebarn, en lille Pige paa ca. 3 Maaneder fra Ribe Amts Plejehjemsforening og udbeder sig Sogneraadets Tilladelse i nævnte Anledning. Tilsynsværge H. P. Hansen. Anbefales.

2. Statslaan. Andr. Nikolajsen. Ribe Stiftamt har under 23/11 15 fremsendt Obligation paa det af Kommunen ansøgte Laan af Statslaanfondet stor 1500 Kr. til videre Udlaan til Nikolajsen af Hovborg. Obligationen undersrives af samtlige Medlemmer af Sogneraadet hvorefter det tilbagesendes til Amtet og videre til Ministeriet.                                                                                                                            3. Sogneraadet har fra Skoledirektionen modtaget følgende Skrivelse. Efter at Sogneraadets Indstilling har cirkuleret mellem Direktionens Medlemmer sendes Sagen tilbage til ny Indstilling idet Direktionen maa holde paa at man tager Hensyn til de kvalificerede Ansøgere. Skjønt Skoleloven                             side 7

§ 16 siger at Direktionen i saadant Tilfælde kan tage den som er mest kvalificeret til Embedet uden Hensyn til Sogneraadets Indstilling vil vi dog give Sogneraadet Lejlighed til paany at tage Sagen under Overvejelse. Jeg tror man gør klogest i at tage en Forskolelærerinde da én med Lærerindeeksamen straks vil søge at faa bedre lønnet Embede, og Skolen kommer til at lide under stadige Omskiftelser.                                                                                                                                Efter at have indbudt Sogneraadets og Skolekommissionens Medlemmer og Førstelærerne behandledes Sagen paany. Efter Forhandling enedes man om at ændre Indstillingerne saaledes at man fastholder den tidligere Indstilling af No. 1. og 2. I Stedet for No. 3. indstilledes Marie Chrestensen Korsgaard. Det overlodes Formanden at sende en nærmere Forklaring til den tidligere Indstilling.                           Mødet sluttet.                                                                                                                                              Niels Thøgersen                                                                                                                                           P.N. Pedersen, P. Nielsen, Chr. Mortensen, Laurids Simonsen, Chr. Hermansen, H. P. Hansen                                     

 

Aar 1915 d. 8/12 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.                                              Følgende Sager forhandledes:                                                                                                                1. Pastor Nielsen har fremsendt Fødselsanmeldelser for November.                                                            24/11 en Dreng af Gdr. Niels Nielsen Kruse (Skovgaard) og Hustru Kristiane Sørensen                     25/11  –      –       –  Husm. Søren Hansen Ibsen og Hustru Ane Katrine Dinnesen, Klelund                     1711   –  Pige (dødfødt) af Gdr. Chr. Heick og Hustru Laura Marie Christenen, Hovborg                     28/11  –    –      af Murer Rasmus Hansen og Hustru Julie Fisker, Lindknud                                            1a. Til at revidere Valglister valgtes Peter Nielsen, H. P. Hansen og Formanden                                   side 8                                                                                                                                                         2. Ejendomsskyld. Valg af en Vurderingsmand og en Suppleant. Niels Thøgersen og Johs. Hansen afgaar. Niels Thøgersen genvalgtes og Hans I. Johansen Suppleant.                                                       3. Ribe Stiftamt har under 11/11 15 meddelt at det af Lindknud Sogneraad indsendte Andragende om tilbagebetaling af det til Statskassen indbetalte Beløb for Brændevinsafgift for Lindknud Kro og Brugsforening siden Handelens og Udskænkningens Ophør er tilstillet Revisionsdepartementet. Til Ef. 4. Forretningsorden. Det af Sogneraadet til Ribe Stiftamt indsendte Forslag til Forretningsorden til Deling af Formands og Kasserervirksomheden er d. 22/11 stadfæstet af Ribe Amtsraad. En bekræftet Genpart indsendes til Stiftamtet.                                                                                  Til Efterretning.   5. Udstykning. Gørding Malt Herredskontor har fremsendt Ministeriets Aprobation paa Udstykning af Matr. No. 1A af Hovborg samt paa 2c og 2d, Klelund.                                                  Til Efterretning. 6. Cirkulære af 30/11 15 hvorved Kommunalbestyrelsen bemyndiges til efter Ansøgning at nedsætte eller eftergive saavel Stats som Kommuneskat for det til Sikringsstyrken indkaldte værnepligtige Mandsskab. Evt nedsættelse af Statsskat meddeles samtidig med Indsendelse af Statsskat til Skatteautoriteterne.                                                                                                         Til Efterretning. 7. Cirkulære af 27/11 15 ang. Forbud mod Fodring af Brødkorn, Afstaaelse af Brødkorn til Staten m. m.                                                                                                                                    Til Efterretning. 8. Ribe Stiftamt har under 23/11 15 beskikket Boelsmand Chresten Chrestensen, Vittrup som Brandfoged for Vittrup By med Udflytter.                                                                     Til Efterretning.  9. John P. Madsen ønsker ikke at udføre det ved Østerbygaards Bro ved sidste Møde ham af Sogneraadet overdragne Opfyldning paa de af Sogneraadet anførte Betingelser. Det overdroges til Broudvalget at faa det omhandlede Arbejde udført.                                                                                Side 9                                                                                                                                                        10. Vejmand P. Chr. Schmidt, Gildbjerg har meddelt at han anser den aftalte Dagløn som Vejmand for lille, vil dog fortsætte i indeværende Vinter for den fastsatte Løn mod at der ydes ekstra Tilskud fra Sommeren 1914. Daglønnen er f.T. fra 1/12 til 28/2 2 Kr., fra 1/3 til 30/11 3 Kr. pr. Dag. Raadet vedtog at forhøje Daglønnen til 2,25 og 3,50 Kr. Forhøjelsen træder i Kraft 1/12.                                  11. Overslag til Kommunens Budget for 1915/16 var til 1. Behandling.                                                 12. Forskolelærerinderne Frk. Vissing og Ovesen har fremsat Ønske om at faa et Skab henholdsvis med og uden Bagbeklædning. Det overdroges P. Nielsen og P.N. Pedersen at skaffe det ønskede til Veje.                                                                                                                                                         13. Alderdomsunderstøttelse. Cirkulære af 6/11 15 hvorved Kommunalbestyrelsen uden særlig Andragender kan forhøje Understøttelsen til samtlige Understøttede i Kommunen pga de høje Priser paa Livsfornødenheder. Raadet vedtog deels at yde en ekstra Hjælp til Julen, deels at forhøje den ordinære Understøttelse efter Skøn Maanedsvis dog højst indtil 1/5 1916.                                             14. Ole Olsen, Gildbjerg har fremsendt Ansøgning om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet til 25 Kr Maanedlig fra 1/1 1916. Tilstodes 20 Kr. indtil 1/5 1916 fra 1/12 15.                                          15. Folding Sogneraad har under 1/12 meddelt at der er tilstaaet Marie Petersen en ekstra Hjælp til Julen paa 5 Kr.                                                                                                          Til Efterretning.      16. Jes H. Schaffers Enkes Andragende om Alderdomsunderstøttelse forelaa til fornyet Behandling. Formanden har efter Opfordring modtaget skriftlig meddelelse om at den samlede Gjæld paa den tidligere Ejendom var ved Overdragelsen af denne til Sønnen 8000 Kr., hun ansøger om 12 Kr./Md. Sogneraadet kan ikke paa dette Tidspunkt tilstaa hende nogen Alderdomsunderstøttelse. Det overdroges Formanden ved en Skrivelse at begrunde Sogneraadets Stilling til Sagen.                           17. Ole Henriksen,Vittrup ansøger om ekstra Hjælp til Julen pga. Dyrtiden. Tilstodes 20 Kr. 1/12 -1/5 side 10.                                                                                                                                                           18. Anders Petersen. Give Plejehjem ansøger om ekstrahjælp til Klæder. Tilstodes 10 Kr. til Tøj.        19. Dronningborg Sogneraad har fremsendt Regning for Maren Nielsen paa 127 Kr.                               

     Hejnsvig                –                       –              –              Katrine Hansen  –     54  –                                      

           –                       –                             Marie Jensen                                     27  –                              20. Fattigsager. Oluf Madsen Andersen. Københavns Magistrat har under 11/11 15 meddelt at Andersen anerkendes forsørgelsesberettiget i Københ. Samt at de er villige til at yde loverholdelig Refusion.                                                                                                                      Til Efterretning. 21. Vejen Sogns Værgeraad har forespurgt hvorvidt Marinus Petersen Buehli fraseparerede Hustru Maren Kirstine f. Due anerkendes forsørgelsesberettiget i hvd. Kommune. Anerkendes hvilket er meddelt Værgeraadet, Harry Due anerkendes også indtil sit fyldte 18 Aar.                                             22. Odense Fattigudvalg har sendt Regning for A.C.S. Sørensens Enke 58,17 Kr.                               23. J.P. J. Bejerholm. Ifølge Skrivelse fra Kolding Fattigvæsen af 25/10 15 indlagt paa Kolding Fattiggaard og ønskes hjemsendt og er ved Formandens Foranstaltning indlagt paa den fælles Fattiggaard i Surhave d. 3/12.                                                                                        Til Efterretning. 24. Alma Birgitte Jakobine Jensen. Kolding Fattigudvalg har sendt Regning for Kurpleje og Vagt paa K. Sygehus til Beløb 106,69 Kr.                                                                                                             25. Fattigudvalget i Vejle har under 30/11 meddelt at der er tilstaaet Maren M. Hansen en ekstrahjælp pga. Sygdom 30/10 8 Kr. og d. 11/11 8 Kr.                                                                   Til Efterretning. 26. Mads Kr. Nielsen ,Vittrup har atter beklaget sig over at den Jernplade han slaar Steen paa er afslidt ønsker at faa den byttet hos N.C.Nielsen, Gjerndrup, beder Sogneraadet betale den gamle samt tilbytningen.                                                                                                                             Tilstodes. 27. Chr. Hansen, Hjarup Sogneraad har fremsendt                                                                               side 11                                                                                                                                                      Afhøring over Hansen f.T. Kolding Sygehus. Ifølge den er han født i Lindknud d 4/8 1888, Søn af Peder Hansen og Hustru Margrete f. Paaske, han anser sig forsørgelsesberettiget i Lindknud. Der forespørges om han anerkendes samt om der kan forventes lovmæssig Refusion. Ønskes Oplysninger. 28. Th.Thomsen, Hovborg har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Afholdsforeningen for 1916. 10Kr. 29. Kassereren er ikke i Stand til at faa de nødvendige Penge ind til de løbende Udgifter, ønsker et midlertidigt Laan. Det vedtoges at optage et Veksellaan i Vejen Bank paa 2000 Kr.                   Skatteansættelser.                                                                                                                                Søren Larsen, Søren Sørensen, P. Larsen hos J.M.Jensen, Karoline Andresen, Brugsforeningen, Karen Sofie Krestensen, Mejeriet, Erik Sørensen, Hovborg Kro J.P. Sørensen, Jens Thorup og Petrea Pedersen hos Lærer Frandsen blev sat i Skat pr. 1/12 fra 1,65 Kr. til 5,33 Kr.                                             Til Julen tilstodes følgende nedennævnte Beløb (3 til 5 Kr.) Hans M. Gehlert, Mette N. Hansen, Frederik Hansen, Bennet Hansen, N.M. Henriksen, Kr. Hansen, Skomager Heick,, Iver Jensen, Maren Larsen, Jens Houborg, Therkel Sørensens Enke Th. Kr. Therkelsen, Marie Nielsen. H.P. Jensen, Mette K. Jensen, Kirstine Sørensen, Nis Højen, Ole Olsen, Hans Th. Pedersen og Søren Krestensen tilstodes 15 – 20 Kr. Mødet sluttet.  Næste Møde Kl. 1                                                                                         Niels Thøgersen                                                                                                                                          Chr. Mortensen, P.N. Pedersen, H.P. Hansen, P. Nielsen, Chr. Hermansen, Laurids Simonsen                side 12                                                                                                                                                                Aar 1915 d 14/12 holdt Sogneraaadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt. Prisreguleringskommissionsmedlem Søren P. Jensen, Klelund var indbudt til Mødet.                    Behandling af Cirkulæret af 27/11 ang. afstaaelse af Rug. Man vedtog at paaligne med ½ Deel af det ifølge Høstindberetning avlede Høstudbytte af Rug = 2744 Tdr. Der udarbejdes Lister efter nærmere Aftale. Sognet dels i Distrikter hvorved Arbejdet fordeles. Listerne udarbejdes af et Udvalg betaaende af P. Nielsen, Peder N. Pedersen, H.P. Hansen og Niels Thøgersen. Udvalget vedtog at holde Møde 17/12 Kl. 9. Mødet sluttet.                                                                                                                              Niels Thøgersen                                                                                                                                            Laurids Simonsen, Chr. Mortensen, P. Nielsen, H.P. Hansen, P. N. Pedersen, Chr. Hermansen.

Aar 1915 d. 17/12 holdt det ved sidste Møde nedsatte Udvalg Møde i Lindknud Kro, hvor det for Lindknud Kommune af Indenrigsministeriet gennem Stiftamtet paalignede 2744 Tdr. Rug fordeltes paa de enkelte Landbrugere med 2½ Tdr. pr Tdr. Land.                                                                 Udvalget vedtog at lade trykke Kort hvoraf et tilstilles hver enkelt Landbruger hvorved der gives Lejlighed til for hver enkelt ved Attest at godtgøre om der er afstaaet Rug til Brød eller Saasæd til andre.                                                                                                                                                           Sogneraadet møder i Hovborg Kro 27/12 fra Kl. 2 til 5 Efterm. Og i Lindknud Kro 29/12 ligeledes fra Kl. 2 til 5. Mødet sluttet.                                                                                                                       Niels Thøgersen, Chr. Mortensen, P.N. Pedersen, H. P. Hansen                                                                  side 13.                           

Aar 1916 d. 12/1 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle var mødt.                               Følgende sager forhandledes:                                                                                                                    1. Fødsler i Dec. Maaned anmeldt af Pastor Nielsen.                                                                                  1.Jan. En Dreng af Husm. Chr. Stejner Sørensen og Hustru Mary Hansine Lund, Debel.                       2.  –     –   Pige/Dreng af  Arbejdsm. Jakob L. Pedersen og Hustru Karoline Andersen af Esbjerg           2.  –     –   Dreng af Boelsm. Chresten Madsen og Hustru Karen Marie Johansen af Okslund                  3.  –     –       –      –  Husm. Aksel Adolf Petersen og Hustru Anna Marie Thomsen af Gildbjerg            20. –            –      –  Boelsm. Hans Bejsnap Hansen og Hustru Karen Kirstine Hansen, Klelund              25. –     –    Pige  –  Husm. Niels Martin Nielsen og Hustru Ane Katrine Jørgine N. af Vittrup                2. Cirkulære af 23/12 15 hvorved der gives Sikringsstyrkens indkalædte Mandskab Ret til Optagelse paa Valglisterne. Eksemplar af Skemaer til Brug ved Optagelsen er vedlagt.                Til Efterretning.  3. Cirkulære af 23/12 15 om Dækning af evt. overordentlige Udgifter i Anledning af Dyrtidsforslaget.  4.       –           –  27/11 15 om Paaligning af Rug til Brødkorn for Lindknud Kommune. Til Efterretning. 5. Ribe Stiftamt har under 13/12 15 meddelt at Rug og Hvede, der er anvendt til Saasæd ikke maa fradrages i det Kvantum der skal paalignes Kommunerne.                                              Til Efterretning. 6. Statslaan til A. Nikolajsen. Finansministeriet har under 4/1 16 meddelt at det af Lindknud Kommune   ansøgte Laan til videre Udlaan til Nikolajsen, Hovborg vil blive anvist til Udbetaling paa Ribe Amtsstue i en nær Fremtid mod Formandens Kvittering. Ribe Stiftamt har under 6/1 sendt en lignende Meddelelse. Tinglæsning af Obligationen 9,50 Kr.                                                         Til Efterretning.   Side 14.                                                                                                                                                       7. Kommunernes Ulykkesforsikring har fremsendt Beretning og Regnskab  for 1914/15.           –           8. Skatteraadsformand Klaus Johansen, Brørup har meddelt at der afholdes Skatteraadsmøde paa hansens Hotel i Vejen Onsdag d. 19/1 16 Kl. 16 1 om Skatteligningen. Sogneraadet valgte P. Nielsen og Niels Thøgersen til at deltage i Mødet.                                                                       Til Efterretning. 9. Cirkulære af 9.Dec.15 ang. Benyttelse af Folketællingskemaerne ved Udarbejdelse af Valglister.  10. Foreningen til Bedre Byggeskik har fremsendt et Hæfte samt Opfodring til at indmelde sig i Foreningen.                                                                                                                                                  11. Gjørding Malt Herred har under 11/12 15 sendt Landbrugsministeriets Aprobation paa Udstykning af følgende Ejendomme Matr. No. 5a, 5e,, 4a, 4c, tilhørende Jes L. Christiansen, Klelund. Matr. No. 2q, 2h, tilhørende Marius Rasmussen, Hovborg og Matr. No. 2a Hyldelund, Gdr. H. Kr. Hansen.        12. Plejehjemsforeningen for Ribe Amt ansøger om Bidrag.                                Tilstodes 10 Kr.         14. Grundejerforeningens Brandforsikring har fremsendt Regnskab.                             Til Efterretning. 15. I Henhold til Cikulæret af 30/10 15 bliver der at afholde alm. Folketælling d. 1/2 16. Til i denm Anledning at foretage nævnte Tælling valgtes som Kommisærer følgende:

For Hovborg østre Distrikt P.P. Jensen Stedfortræder A. Nikolajsen

For Hovborg vestre Distrikt Morten P. Simonsen, Stedfortræder Chr. Jepsen

For  Klelund  østre        –       Chr. Burkal                        –              Søren Ibsen

  –          –       vestre       –     P. Hermansen                      –             Søren Jepsen

Sønderlund                          Niels Jørgensen                   –             Erik Jørgensen

Hyldelund                            P. M. Pedersen                    –              P. Poulsen                                            Adsersbøl                             Morten Pedersen                 –             Morten Mortensen                              Lindknud                              Niels Hansen sen.               –             Th. Thomsen                                          Debel                                   Poul Sørensen                      –              Conrad Thomsen                              Gildbjerg                              Søren Th. Sørensen             .               Hans Kr. Fynbo                              side 15                                                                                                                                                        Vittrup Søndre                     Aksel Nielsen                                       Chr. Sørensen                                            Vittrup midterste                  Kr. Nielsen                                          H. S. Hansen                                    Vittrup nordre                       Marius Thomsen                                 Søren Jensen                                 Okslund østre                        Kr. Hansen                                          Kresten Madsen                            Okslund vestre                      Kr. Pedersen                                        Søren Nielsen                                     16. Daabsattest for et af Johanne K. Bonde udenfor Ægteskab født Barn Jens P. Bonde f.1/10 15. Da Barnemoderen 10 Maanedersdagen for Nedkomsten har opholdt sig i Adsersbøl har man foranstaltet Fødslen noteret i Lindknud Kirkebog. Er tilbagesendt.                                                  Til Efterretning.  17. Ribe Amts Sogneraadsforening indbyder til Møde i Esbjerg 15/1 Kl. 1. Folketingsmedlem J. Sønderup holder Foredrag om Dyrtidsloven. Valgt blev Niels Thøgersen og H. P. Hansen til at deltage 18. Sogneraadet indbydes til Møde paa Brørup Afholdshotel Onsd. d.19/1 kl.7.                                     19. Ribe Stiftamt har under 15/12 15 meddelt at Epedimihusene for Fremtiden vil tilstille Amtet Regning over 3/4 af Udgifterne ved vederlagsfri Behandling og Sogneraadene Regning over 1/4 af disse Udgifter saaledes at Sogneraadene fritages for at søge Refusion hos Amtet i disse Sager.         

 

Skoleraadsmøde i Vejen Onsd. D 19/1 Kl.1. Niels Thøgersen, P. Nielsen m. fl.      Til Efterretning.     

 

20. Skolemulkterne for Novb. Og Dec.. dikteredes paaført af Formanden.                       –                    21. Ribe Stiftamt har d. 16/12 15 afkrævet Sogneraadet for Afdrag og Renter af et Hævelaan til Klelund Skole 7,65 Kr.. Beløbet er betalt af Kassereren. Sogneraadsformand A. Andersen, Brørup oplyser at Laanet er anbefalet af Brørup/Lindknud Sogneraad i 1904 og maa være tildeels udbetalt.    22. A.D. Buchardt og Søn, Kolding har fremsendt Faktura/Regning paa 28,88 Kr. for en Anker støvbindende Gulvolie.                                                                                                                          Side 16.

Skoledirektionen for Andst M. fl. Herreder har under 13/12 meddelt at Forskolelærerinde Marie Christensen Korsgaard er kaldet som Lærerinde ved Okslund Skole fra 1/1 16 og tiltræder Pladsen senest 7/1 16. Til Efterretning.                                                                                                                     24. Forskolelærerinde Anna Petersen ved Vittrup Skole har under 29/12 15 meddelt at hun pga. Sygdom  ikke kan forestaa Undervisningen i Skolen foreløbig samt opfordret Sogneraadet til at ansætte en Vikar. Formanden har i den Anledning antaget Forskolelærerinde Karen Rasmussen, Risby Taastrup som Vikar fra 1/1 for en Løn af 40 Kr. om Maaneden hvilket er meddelt Skoledirektionen. 25. Karen Rasmussen, Vittrup Skole ønsker en Tørvekurv. Overdroges Kr. Mortensen, Vittrup.               26. Skrædder Ravn, Lindknud har beklaget sig over at Børnene laver saa meget Svineri ved Latrinbygningen ved Forsamlingshuset og ønskede den fjernet. Det overdroges Peder Nielsen at undersøge dette Forhold.                                                                                                                           27. Alderdomssager. Folding Sogneraad har meddelt at der er tilstaaet Marie Petersen 4 Kr. ekstra om Maaneden fra 1/1 16 til 30/4 16.                                                                                    Til Efterretning. 28. Maren Nielsen. Dronningborg Sogneraad har tilstaaet hende et Dyrtidstillæg af 5 Kr. mdl. fra 1/12 15 til 30/4 16.                                                                                                             Til Efterretning.    29. Mads B. Adamsen har Gesten Sogneraad tilstaaet 5 Kr. mdl fra 1/12 15 til 30/4 16 i Dyrtidstillæg.  30. Frederik Høgh, Hovborg ansøger om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet til 20 Kr. om Maaneden.                                                                                           Tilstodes 20 Kr. mdl. fra 1/2 16.   31. Marie B. Schaffer  har indsendt Klage til Amtet over at Sogneraadet har nægtet at tilstaa hende nogen Alderdomsunderstøttelse. Amtet udbeder sig sig Sogneraadets Erklæring om Sagen.                            Sogneraadet henholder sig til sine tidligere Udtalelser ang. nævnte Sag.                                                   Side 17.                                                                                                                                                     32. Fattigsager. Johanne Jepsen, Okslund har modtaget Regning fra Læge Møller, Brørup for ydet Lægehjælp 10 Kr.                                                       Sogneraadet vedtog at betale Regningen.            33. H.P. Jespersens Enke. Ribe Stiftamt  meddeler at der i den nærmeste Fremtid vil blive anvist 120 Kr. til Udbetaling paa Ribe Amtsstue i Henhold til Lov af 7/3 1872 for første Halvaar 1915/16.         34. J.P. J. Bejerholm. Fredericia Fattigudvalg har i Skrivelse af 7/1 meddelt at Bejerholm fra  5, ds. er . Indlagt paa Forsørgelsesanstaltens Sygeafdeling som subsistensløs og uden Erhverv, forepørger hvor han ved Hjemsendelsen kan afleveres.                                     Henvises til Fattiggaarden i Surhave.   35. Marie A. Andersen, Roager. Ribe Stiftamt meddeler 11/12 15 at Udgifterne ved hendes Ophold paa Sygehuset evt. Forsørgelse kunne forventes fordelt i Overensstemmelse med Reglerne i Fattiglovens §! 27 naar behørig dokumenteret Opgørelse mærket No. 814 indsendes til Stiftamtet efter udløbet af hvert Halvaar. Daabsattest er vedlagt.                                                              Til Efterretning.                                                                                                                                             36. Morten Nielsen. Brørup Sogneraaad meddeler i Skrivelse af 10/12 15 at de er villige til til at yde 1/4 af Udgifterne ved hans Ophold og Forplejning paaa Epleptikerhjemmet ved Nyborg saalænge Opholdet fortsættes uden Afbrydelse.                                                                        Til Efterretning.   37. Maren Harbæk. Vejen Sogneraad forespørger i en Skrivelse af 18/12 15 om hun erkendes forsørgelsesberettiget i Brørup eller Lindknud. Der er af Brørup/Lindklnud Sogneraad udstedt Hjemstedsbevis d. 6/5 1888 hvori er anført at hun er født paaa Rejse i Slesvig. Lindknud Kirkebog udviser at hun er født i Lindknud. Forinden yderligere foretages skal der skaffes Oplysninger i Sagen.  Side 18                                                                                                                                                      38. Maren M. Hansen. Vejle Fattigudvalg meddeler i Skrivelser af 31/12 15 og 5/1 16 at der er tilstaaet hende ekstra 10 Kr. til Julen samt d. 8. og 29/12 hver gang 8 Kr.                            Til Efterretning.       39.  Mads Kr. Nielsen, Vittrup angiver at hans Hustru er syg og skal til Lægen i Morgen.                   Det overdroges Kr. Mortensen at ordne det fornødne.                                                                               Betaling for Stenslagning forhøjedes med 2 Kr. pr. Favn indtil videre, han fik Tilladelse til at anskaffe en Hjulbør paa Kommunens Regning mod at M.Kr. N. afdrager 2 Kr. paa hver Kvartal Skat.             40. Overslag til Kommunens Budget var til 2 Behandling for 1916/17. Skatteudskrivningen foreslaaes til 20,000 Kr. Hele Budgettet med et Beløb paa 26,650 Kr.

Næste Møde Kl. 1.

Niels Thøgersen

P.N.Pedersen, P. Nielsen, H. P. Hansen, Laurids Simonsen, Chjr. Mortensen, Chr. Hermansen.

 

Aar 1916 d. 18/1 holdt Sogneraadet sammen med Kommunal Hjælpekassebestyrelsen og den kommunale Prisreguleringskommission Møde i Lindknud Kro til drøftelse af Dyrtidsloven.                 1. Det vedtoges at fortage visse Foranstaltninger til Afhjælpning af Dyrtidens følger saaledes:             a.   Hjælpekassens Bestyrelse i forening med Sogneraadets Medlemmer undersøger hver sit Distrikt hvem der ifølge deres Stilling bør ind under Loven evt. ved personlig Henvendelse til visse Familier.   b. Den evt. Understøttelse  udbetales som Regel i Penge.                                                                            c. Efter at de nævnte Undersøgelser er fortaget afholdes nyt Møde af samtlige tilstedeværende. Det fastsattes til Lørdag d. 22/1 Kl. 1.. Mødet sluttet.                                                                                    Side 19.

Derefter holdt Sogneraadet Møde.

1. Da Marius Andersen, Klelund har solgt sin Gaard og som følge deraf frasagt sig Bestillingen som Snefoged . Sogneraadet indstillede Jes Schmidt, Klelund som afløser.                                                    2. Ane Dorthea Albertsen  er løben fra Bertel Pedersen over til Jes H. Schjaffer med sit Barn. Det vedtoges at indbyde J.H. Schaffer til næste ordinære Sogneraadsmøde og tale med ham om Forholdet. 3. Skatteansættelser Søren P. Kristensen, Klelund ansattes for et Aar til 60 Kr. Margrete Blok for et Aar til 5 Kr. og Elisabeth Frydendal for et Aar 15 Kr.                                                                             4.  Andr. Nikolajsen ønsker at den Deel at Statslaanet der ikke benyttes til det første Afdrag paa Mergellaanet indsættes i en Bank paa Sogneraadets Konto saaledes: Sogneraadet hæver og udbetaler Beløb for Mergel eller evt til andre med Hedeopdyrkning forbundne Udgifter. Mødet sluttet.            Niels Thøgersen

 Chr. Mortensen, P.N. Pedersen, Laurids Simonsen, P. Nielsen, H. P. Hansen, Chr. Hermansen       

 

Aar 1916 d. 22/1 holdt  Sogneraadet i forening med Hjælpekassens Bestyrelse og Prisreguleringskommissionen paany Møde for at træffe Foranstaltninger i Henhold til Dyrtidsloven.     1.  Efter en Deel Forhandling blev der opnaaet Enighed opm at dele de Familier der blev taget med i 3 Klasser og tildele dem der er anført i 1 Klasse 6 Kr. ,2 klasse 4,50 Kr. og 3 Klasse 3 Kr., følgende tilstodes 6 Kr. om ugen: Theodor Jepsen, Hyldelund, Haans Petersen, Hyldelund, Daniel Pedersen, Adsersbøl, Jens P. Bonde, P.Kr. Ehmsen, H.J.Skjøtt, Kr. A. Pedersen, Kr. Asmussen, Niles M. Nielsen, Vittrup                                                                                                                                        side 20

fortsat. Jeppe L. Jepsen, Maler Nørgaard, Plantør Jørgen ?, Hovborg, Maren P. Vase, Chr. Holm, H.P. Hansen, Vittrup, Chr. Christensen, Sandager, Ejler Johansen, Kresten Larsen, H. Schønning, Lindknud, indkaldt Ernst Søgaard Hyldelund.                                                                                      Følgende tilstodes 4½ Kr.: Hans S. Hansen, Chr. Krestensen, indkaldt Aksel Petersen, Mads Madsen, H.P. Hansen, Jens P. Jensen,  Gunde Adamsen, Susanne Mikkelsen, Anna Pedersen, Kr. Krestensen, Karl Madsen, Fr. Johansen, Emil Sørensen, Karl Johnsen, Vittrup, Rasmus Hansen, Mathilde Juhl, Poul Andersen, M. M. Olesen, Martin Madsen, Bertel Pedersen, Poul Sørensen, Marius Nielsen, Jens Nikolajsen, Andr. Houborg, N.P. Johansen, Andr. Nikolajsen.                                                            Følgende tilstodes 3 Kr.: N. Kr. Hansens Enke, Jens L. Hansen, Hans Olesen, Klaus Jensen, Nis H. ravn, Martin Hansen, Lorens P. Hansen, Niels Krestensen.                                                                  Der sendtes Meddelelse til hver enkelt af foranstaaende ang. den tilstaaede Hjælp der foreløbig udbetales i Penge. Hjælpen hæves hos Hjælpekassens Bestyrelse en Gang om Ugen der fastsattes til Tirsdag Eftermiddag mell. Kl. 2 og 5. Første Udbetaling tager sin Begyndelse 1/2. Fællesmødet sluttet. Derefter holdt Sogneraadet Møde.                                                                                                                1. Magnus Magnussen ønsker Tilladelse til at antage et Plejebarn.                                     Anbefales     2. Da der grundet paa Dyrtidsforanstaltningerne bliver                                                                         side 21.

bliver nødvendig at rejse et større Laan til Dækning af Udgifterne vedtog Sogneraadet at søge ordnet et Kassekreditlaan i Vejen Bank paa 8000 Kr. Den f.T. løbende Veksel paa 2000 Kr.  forventes udbetalt.  3. Der er klaget over at den vestre Grøft syd for Adserbølgaard paa Surhavevejen er opgrøftet i en Dybde saa det kan være farlig for Færdslen.                                                                                              Der nedsattes et Udvalg til at se paa Forholdene, P. N. Petersen, Peder Nielsen og Kr. Mortensen.          Niels Thøgersen

 Laurids Simonsen, H.P. Hansen, P.N. Petersen, Chr. Hermansen, Chr. Mortensen, P. Nielsen        

 

Aar 1916 d. 14/2 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro.                                                                          1. Formanden har forhandlet med Vejen Bank om det ved sidste Møde omhandlede Kassekreditlaan paa  8000 Kr. Dokumentet laa til Underskrift af det samlede S.raad samt af Vitterlighedsvidner.          2.  Læge Møller, Brørup har meddelt at der kan blive Plads til Johanne Marie Jepsen paa Kolonien Philadelfia og ønsker i den Anledning at Sogneraadet udsteder Kautionsbevis for Indlæggelsen. Betalingen er 500 Kr/Aar der betaes pr. Kvartal forud. Sagen udsattes til næste ordinære Møde.        

 

Aar 1916 d. 9/2 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Fraværende  P. Nielsen.              Følgende Sager forhandledes:

1. Gjørding Malt Herredskontor har under 12/2 16 fremsendt Indenrigsministeriets Aprobation paa Udstykning af Matr. No. 11D, Klelund tidl. Marius Andersen, Klelund.               Til Efterretning.      Side 22                                                                    

2. Andr. Nikolajsen, Hovborg har ved en tidl. Lejlighed fremsat Ønsker om at ca. 200 Kr. af det ham bevilgede til Lindknud udbetalte Statslaan til Indkøb af Sædekorn og Kunstgødning til et nyt opdyrket Hedeareal. Det modtagne Laan anvendes saaledes at 1 Rate paa Mergel betales til Mergelselskabet. 200 Kr. overdrages det staaende Udvalg. Resten indsættes i Banken.                                                      3. Ribe Stiftamt har under 15/1 15 sendt følgende Skrivelse. 1. at indbetale til Ribe Amtsstue den Statskassen tilkommende Deel af Brændevinshandel og Krohold. 2. Herredskassepenge. 3. Under i indeværende Aar forventet Oldenborrer af nævneværdig Betydning. Det sidste er af Formanden besvaret benægtende.                                                                                                 Til Efterretning.     4. Ribe Stiftamt har under 13/1 afkrævet Amtsfondbidraget indbetalt omgaaende til Amtsstuen. Beløbet er betalt. Under samme Dato meddelt at saavidt det paalignede Kvantum Rugstykke pga. af ringere Høstudbytte ikke kan leveres maa der lægges Beslag paa Hvede i Stedet forsaavidt det findes. . 5. Cirkulære af 22/12 15. I Henhold til Lov af 10/5  15 § 6 Stk. 2 Begrænsning for hvem der har Ret til at være Medlem af en anerkendt Sygekasse.                                                                  Til Efterretning. 6. Dansk Sundhedstjeneste. Gyldendahl Boghandel et Eksemplar af Sundhedstidende samt tilbyder Haandbog i Dansk Kommunalvæsen.                                                                             Til Efterretning. 7. Kreditforening af Kommuner i DK. har sendt Medlemsfortegnelse. Cirkulære og Stemmeseddel til Valg af en Repræsentant i Stedet for afdøde P. Blem. Stemmeseddel indsendes inden  udgangen af April 16.                                                                                                                           Til Efterretning. 8. Ejendomsskyld til Lindknud Kommune paalignede Udgifter til Vurdering til Ejendomsskyld for Aaret 1915 er 77,33 Kr., indbetales omg. til Ribe Amtsstue.                                                                        Side 23                                                                                                                                                        9. Ribe Stiftamt har under 22/1 16 approberet Lindknud Sognraads Indstilling af Jes P. Schmidt som Snefoged for Klelund Distrikt.                                                                                         Til Efterretning.  10. Ved Folketælling d. 1/2 16 fandtes at være af Mænd 777 + 7, og 784 af Kvinder + 4 fraværende i alt 1477 Personer samt Bærn under 7 Aar 293 og mellem 7 og 14 Aar 248.                   Til Efterretning.  11. Der forelaa Indberetning om de i Kommunen gennem Plejehjemsforeningen anbragte Plejebørn. Sendt til Amtet 11/2 16                                                                                                     Til Efterretning. 12. Redaktør Anton Bast ansøger om Bidrag til Centralmissionens  Organ Fyrtaarnet.  Tilstodes 5 Kr.  13. Andr. Nikolajsen, Hovborg ansøger om Hjælp til Dyrtidsloven. Foreslaaes 5 Kr. om Ugen til 1/4 dog overlodes til Hjælpekassebestyrelsen at tage endelig Beslutning.                             Til Efterretning. 14. Bestyrelsen for DK s Afholdsforening har sendt Beretning samt ansøger om Bidrag. Nægtedes.   15. Carl Mortensen og J.F.Vejrup andrager om Tilladelse til at jævne en Indkørsel over den søndre Grøft ved Vej No. 1 ind til sin Jord i Klelund samt ønsker Grøften langs Ejendommen Matr. No.  12F renset. Tilstodes paa Betingelse af at der nedlægges Rør under Overkørslen og modtager Jorden fra Grøften.                                                                                                                                                        16. Det af  Folketingsmand Jensen Sønderup ved Mødet i Esbjerg d. 15/1 om Dyrtidsforanstaltninger i Henhold til til Dyrtidsloven af 22/12 15 holdte Foredrag forlaa trykt.                                                    17. Landsoverskatteraadet har sendt en Oversigt over Skatteansættelser for Aaret 1914/15 og 15/16.    18. Ribe Stiftamt har under 5/2 16 tilbagesendt Bilagene der var indsendt sammen med Listerne over Paaligning af Brødkorn samt meddeler at da Sogneraadet erklærer det for umuligt at fremskaffe det paalignede Kvantum Brødkorn skal Fodringsforbuddet opretholdes i sin fulde Udstrækning.            Side 24                                                                                                                                                       19. Ribe Stiftamt har gennem Gjørding Malt Herreds Kontor fremsendt Bekjendtgørelse om at Brød, der af Bagere udleveres eller sælges  skal være angivet: Brødets vægt, om det er fremstillet af én eller flere Kornsorter, i sidste Tilfælde % af hver Sort samt Bagerens Navn.                      Til Efterretning.    20. Vognmand Andersen, Brørup. Regning for Kørsel med Bager Sørensens Hustru fra Lindknud til Brørup Sygehus. Sygevogn.                                                                                                                      21. Fattigsager. Marie Andersen, Roager har fremsendt Begæring om at blive indlagt paa Sanatorium til Behandling for Lungetuberkulose mod Kommunens Kaution. Omkostningerne vil andrage 32 Kr. pr. Dag da hun ikke opfylder Betingelserne for at faa Tilskud fra Staten. Ribe Stiftamt vil undersøge hun kan foranstaltes hjemsendt.                                                                                    Til Efterretning. 22. Johanne Marie Jepsen. Læge Møller, Brørup har forskaffet hende Plads paa Kolonien Philadelfia for en Betaling af 125 Kr. pr 3 Maaneder der betales forud og udbeder sig Sogneraadets Kaution for Betalingen. Man har henvendt sig til ?? Enke i Hovborg og Landpost A.H. Sørensen, Lindknud om at tage hende i privat Pleje men uden Resultat. Indlæggelsen anbefales paa de anførte Betingelser.         23. Jens P. J. Bejerholm er af Fattigudvalget i Fredericia foranstaltet hjemsendt d. 19/2 og indlagt paa Fattiggaarden i Surhave. Kolding By s Fattigudvalg har sendt Regning for samme paa 13,73 Kr., Uhrmager Henriksen, Brørup for 1 Brille til samme 2 Kr.                                            Til Efterretning.  24. Oskar E.T. Møller. Kolding Sygehus har sendt Regning for hans Ophold  og Behandling for Benbrud 316 Kr, han er forsørgelsesberettiget i Københ.                                                                     Side 25.                                                                                                                                                      25.  Niels P. Nielsen, Hovborg har fremsendt Ansøgning om en Fattigunderstøttelse af 15 Kr/Md. fra 1/1 til 1/4 1916 + 35 Kr. til Renter af hans Kreditforeningsgæld. I April 1915 blev han tilstaaet 10 Kr./Md for Vinteren og 5 Kr. fra 1/1 til 1/5 1916 + 17,50 til Renter som Dyrtidstillæg.                         26. Mads Kr. Nielsen, Vittrup har fremsendt Ansøgning om Tøj til Børnene samt  Brød eller 50 Kg. Rugmel om Md.. Tilstodes 15 Kr. til Tøj til Børnene samt indtil 100 Kg. Rugmel indtil 1. Maj 1916.   27. Renterne af Ebbe Pedersens Legat tilstodes P. Sørensens Enke, Assersbøl.                                       28. Formandens og Kasserens Løn var til 1. Behandling, foreslaar 400 Kr. til Deling.                          29. Den Deel af det paalignede Brødkorn som Rugdyrkerne erklærer selv at Skulle bruge til Brød maa paa ingen Maade anvendes til andet end Brød.                                                       Til Efterretning.       30. Det ved sidste ordinære Møde nedsatte Udvalg har seet paa Forholdene paa Surhavevejen syd for Adsersbølgaard. Udsættes til næste Møde.                                                                                              31. Lærer Skovbjerg mødte og fremsatte Ønsket om at faa et nyt Komfur pga. at den gamle var tildeels udbrændt og vanskelig at bage i.. Det overdroges til P. Nielsen at undersøge Forholdene og evt købe et nyt Komfur.                                                                                                                                              32. Kulbeholdningen er omtrent opbrugt i Skolen, overdroges ligeledes til P. Nielsen.                        33.  Murer Rasmus Hansen har forespurgt om Sogneraadet evt. kan anbefale ca. 15 Tdr L. syd for Vittrup Lindknudvejen vest for Aleander Hansens Ejendom til Statshusmandsbrug. Sogneraadet ønsker ikke paa dette Tidspunkt at udtale sig om Sagen da én dertil nedsat Kommission først maa tage Stilling dertil.                                                                                  Mødet sluttet. Næste Møde Kl..1      Niels Thøgersen                                                                                                                                          P.N. Pedersen, Chr. Hermansen, Chr. Mortensen, Laurids Simonsen, H.P. Hansen         

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *