Love og Vedtægter for Lindknud Lokalråd

§1
Navn og formål
Foreningens navn er” Lindknud Lokalråd” og har hjemsted i Vejen Kommune.
Foreningens formål er: At arbejde for alt, hvad der kan tjene Lindknud og Lindknud skoledistrikts tarv, forskønnelse og fremme på enhver måde og med de midler, som står til foreningens rådighed, samt etablere en fælles og målrettet indsats for lokalområdet i samarbejde med institutioner og erhvervsliv 

§2
Som medlem af foreningen kan optages enhver borger i Lindknud skoledistrik 

§3
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. 

§4
Regnskabsåret er kalenderåret. 

§5
Foreningens midler indsættes i et solidt pengeinstitut, foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§6
Lindknud Lokalråd består af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Medlemmerne afgår skiftevis 3 og 4, første gang ved lodtrækning. Den samlede bestyrelse vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når 4 stemmeberettigedemedlemmer er mødt.

Formanden tegner Lindknud Lokalråd, med baggrund i LindknudLokalråd bestyrelses beslutninger.

Ved  formandens forfald tegnes Lindknud lokalråd af næstformanden.

I økonomiske anliggender, bortset fra køb, salg eller belåning af fast ejendom, tegnes Lindknud Lokalråd af formand og næsteformand i forening. Ved forfald suppleres fra bestyrelsen Ved køb, salg eller belåning af fast ejendom, kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen godkender forretningsgangen for Lindknud Lokalråd daglige økonomiske anliggender.

De af bestyrelsen nedsatte arbejdsgrupper udpeger hver især en repræsentant til bestyrelsesarbejdet uden stemmeret.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år afgangen

Der vælges 2 bilagskontrollanter for et år af gangen 

§7
Valgbar til Lindknud Lokalråd, er alle medlemmer over 16 år, dog undtaget kommunal-, regions- samt folketingspolitikere, medmindre generalforsamlingen godkender personen. 

§8
Sekretæren udfærdiger referater af Lindknud Lokalråds generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Disse opbevares både elektronisk og i papirform.

§ 9
Den højeste’ myndighed er hos generalforsamlingen uden appel til domstolene. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Bestyrelsen kan til enhver tid sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling, og ligeledes kan 10 medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlange afholdt ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages frist i ugeblad/dagblad.

§ 10
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog med undtagelse af ændring af disse love, hvilket kun kan ske, når ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

§ 11
Den ordinære generalforsamling afholdes efter minimum flg. dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Valg af stemmertællere
4 Godkendelse af stemmeberettigede
5 Bestyrelsens beretninger v/ formand
6 Beretning fra div. grupper
7 Regnskab v/ kasserer
8 Regnskab vedr. Lokalbladet
9 Indkomne forslag
10 Fastsættelse af næste års kontingent
11 Div. valg
          Forretningsudvalg
          Repræsentantfra div. grupper
12 Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftlig til bestyrelsen med underskrift fra forslagsstilleren senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 12
I tilfælde af ”Lokalbladets” ophør overgår bladets formue til Lindknud Lokalråd, der også hæfter for ”Lokalbladets” gæld

§13
Lindknud Lokalråd kan kun opløses , når det vedtages af ¾ af de fremmødte medlemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger,
der afholdes med mindst 3 måneders mellemrum.

Lindknud, marts 23 2010

Revideret på generalforsamlingen 23 marts 2010

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *