1929 – 14/12 1932 – 1d

4. Lindknud Sognerådsprotokol fra 8 Okt. 1930 til

Side 86

Ordinært Møde afholdtes i Lindknud Kro Onsd. D. 8. Okt. 1930 hvor følgende forhandledes:

1. Fra Byraadet i Varde forelaa Afskrift af ansøgning om Fredning af Flodperlemuslingen i Varde Aa. Ansøgningen var fremkommen fra Naturfredningsraadet.        Sogneraadet har intet at erindre.

2. J.L.R. Jepsen, Holsted havde fremsendt Anmodning om Anbefaling af Rutebilkørsel 12 Personers fra Hovborg til Holsted to gange Retur daglig.                                      Anbefales.

3. Invalideforsikringsraadet udbeder sig Erklæring fra Sogneraadet angaaende Søren Jørgen Ditlefsens helbredstilstand idet nævnte søger Invaliderente.                Overdrages P. Hermansen.

4. Samme Raad melder at Katrine Jørgine Hansen forhen Vittrup nu Holsted ophører med at oppebære Invaliderente fra d. 1. Maj 1930.                                                             Til Efterretning.

5. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at Husmoder Ragnhild Schønning, Lindknud  er fyldt 62 Aar og Kommunen maa ifølge § 27 udrede Halvdelen af den oppebærende Invaliderente Kr. 540,00. Gælder fra 1.Sept. 1930.                                                                       Til Efterretning.

6. Ribe Stiftamt meddeler at Kommunens Bidrag til Amtsførelsen for Aaret 1930/31 udgør 3,346,30 Kr. som betales pr. 1/5 1930 med 1664,00 Kr. og pr. 1/11 1930 med 1682,30 Kr. Til Efterretning.

Side 87

7. Fra Politimesteren i Ribe forelaa Ansøgning om Indfødsret for Erik Tharp, Hovborg til Udtalelse.

                                                                                                                                  Til Efterretning.

8. Fra Ribe Stiftamt Afskrift af Samtykke til Udredelse af Løn til Formand og Kasserer.   –

9. Fra Samme Betsemmelse af Kvantum Materiale til Raabjerg Vejen nemlig 8 Kubikalen Ler og 23 Alen groft Naturgrus pr 100 løbende Meter samt Stenslag for daarligste Vejbund.

10. Husholdningsforeningen ansøger om Tilskud samt Benyttelse af en Skolestue med Lys og Varme. (50 Øre pr Time)                                                                                       Bevilgedes.

11. Lauridsens Kulforretning bekræfter Salg af 12 Tons Kul til en Pris af 24 Kr. pr Tons.

12. Den ved sidste Møde forhandlede Brandvedtægt forelaa paany til Udtalelse. Formanden paafører evt. Udtalelse.

13. Der forlaa Tilbud paa Haandkraftsprøjte fra Jens Sørensen, Holsted. Ligesaa fra Arnold Nyborg, Ribe.                                                                                                                            Henlagdes.

Side 88

14. Fra Søren Sørensen, Hejnsvig forelaa Tilbud om smaa Skærver. Fra Vorbasse Skel til Hovborg 10 Kr. pr. m.. Fra Hovborg til Baldersbæk 11 Kr.pr m.                                             Henlagdes.

15. Vejinspektøren meddeler at Ansøgning om Tiskud fra Vejfonden maa være fremsendt inden 1. Novb.

16. Regninger. Fra Sindssygehospitalet i Viborg Okt. Kvartal for Kirstine Jensen 184 Kr.

17.                     – Aanssvageanstalten i Ribe for Morten Nielsen 2784 Kr.             Til Efterretning.

                         Samme for Niels R. Nielsen 155,11 Kr.                                                   –

                         Samme for Anna Hansen        95,15   –                                                    –

18. Anstalten Brejning for Frode Andersen   125,00  –                                                     –

      Samme for Hans Jørgensen                      125,00  –                                                     –

19. Apoteket i Brørup for H. Brandt 3,35 Kr., for Klaus Jensen 6,90 Kr. Poul Nielsen 22,45 Kr. for Sygekassen 65 Kr.                                                                                                      Til Efterretning.

20 Fra Fredehjemmet Rødsten 207,20 Kr.                                                                              –

Side 89

21. Fra Holger Henriksen, Brørup Sygebil for Anders Thomsens Hustru til Esbjerg 25 Kr.  –

22. Stinus Eskildsen Sygebil for Slagter Schultz 20 Kr. og Købmand Thomsen 20 Kr.         –

23. Fra Brørup Sogneraad Enkebørnsunderstøttelse til K.Mariane Sørensen 45 Kr.              –

24. Fattigsager. Fra Christoffer Jensen, København meddeler paa herfra given Foranledning ikke for Tiden at kunde udrede nogen Del af Udgiften ved Hustruens Anbringelse paa Sindssygehospitalet.

25. Fra Politikontoret i Holsted Alimentationsafkrævning for Erik Clausen Ravn 48 Kr.Skal afsone.

26. Fra Hans N. Hansen Skrivelse ang. Betaling af Fagforeningskontingent.

27. Regning fra Østifternes Aandsvageanstalt for Carl Johs. Hansen 125 Kr.          Til Efterretning.

Side 90

28. Kommunens Regnskab forelaa til gennemgang for Aaret 1929/30. regnskabet balancerer med 110,218,00 Kr. Indtægtssiden Ejendoms – og Personlige Skatter 75,395,56 Kr.

Udgift til Fattigvæsenet 13,053,49, Hjælpekassen 1,566,00, Invalideforsikring 2,359,29, Aldersrente 9,721,14, Børn af Enker 406,25, Skolevæsenet 18828,67, Vejvæsenet 9,720,21 Kr.

29. Carl Staal har henvendt sig til Sogneraadet om Betaling af Husleje 12 Kr. pr. Maaned.

Man vedtog at betale for Okt.og samtidig meddele ham at det er sluttet.

30. Jørgen Hansen, Okslund ansøger om Grundforbedringslaan til Mergling af ca. 10 Tdr. Land Hede stor 600 Kr. Laanet kan indføres paa Ejendommen næst efter Gæld til Husmandskreditforeningen stor Kr. 8000,00.                                      Bevilgedes Overslagssummen.

31. Kvindehjælpen i Aarhus fremsendte Aarsberetning og bad om Tilskud.        Bevilgedes 10 Kr.

32. Kirkens Korshær ligesaa.                                                                                   Henlagdes.

33. Mandes ”Hjem”, København ligesaa.                                                                       –

Side 91

34. Himmelbjeggaarden pr. Ry ligesaa.                                                                          –

35. Fagskolen for Haandværkere ligesaa.                                                                       –

        Regning fra Læge Bennike, Holsted for N. Kidholms Hustru 22,50 Kr.        Til Efterretning.

36. Hansine Olsen beder om fortsat Understøttelse til sine to Drenge som blev konfirmeret nu.

                                                                                                                   Bevilgedes til 1. April.

37. Lærer Skovbjerg beder om Tilladelse til at anskaffe ca.15 Læsebøger, pris omkr. 40 Kr.

                                                                                                                            Til Efterretning.

38. Chr. Holm, Høllund Okslund Skole, Chr. Terkelsen, Høllund, Okslund Skole, Søren Vind, Klelund Skole. Nævnte tilskrives at saafremt de ikke erholder ansatte Udgifter ved Børnenes Gang i Kommunens Skole vil de blive afvist fra herværende Skoler.

39. Sogneraadet besaa Vejen Asserbølgaard, Lindknud idet man paatænker at Grundforbedre Vejstykket og evt. udvide samme. Det vedtoges at Grundforbedre nævnte Vejstykke og udvide det i Sommeren 1931 dog med Forbehold af at der kan erholdes Tilskud af Vejfonden med 50 ? ?

Skulle Tilsagn om nævnte Tilskud ikke saa betids være indgaaet

Side 92.

at arbejdet kan paabegyndes rettidig vedtog man at Grundforbedre Vej No 1 fra Lindknud Skole ca. 2 km. efter Klelund.

Da der er betalt for Lys i Forsamlingshuset Kr. 18,00 vedtoges det at afkræve Gymnastikforeningen Kr. 10,00.

Katrine Bonde beder om Rejsegodtgørelse med en Søn til Øjenlæge i Esbjerg nogle Gange samt for sig selv til Undersøgelse i Varde.                                                                                 Bevilgedes.

? Ebbe Nielsen, Kjeldbjerg er Kr. 4,00 uddelt til Anne Marie Jensen.

Skatteansættelser: Hans Brorsen Nielsen, Hovborg fra 1. juli ansat til 12,00 Kr.

Gunnar Hansen, Okslund adr. Holger Lundgaard ansat til                1200.00  –   Formue 2000 Kr.

Marinus Nikolajsen, Hovborg + 2 Børn                                     –      1000,00  –

Chr. Christensen, Vittrup adr. Juhl                                                        12,00  –

Niels Brink, Vittrup                                                                                8,00   –

Henry Lund     –                                                                                      6,00   –

Christian Glerup, Østerbygaard                                                            25,00  –

Holger Poulsen, Lindknud       + 2 Børn                                           1000,00  –

Aage Røen Barber                                                                             1000,00  –

Sigurd Pedersen Præstegaard                                                                 8,00   –

Jørgen Vejlby Knudsen +1 Barn                                                       1000,00  –

Ejnar Møller, Vittrup adr. Ullerup                                                          6,00  –

Simon Fisker fritaget. Chr Brink, Vittrup                                              8,00  –

Aksel Akselsen                                                                                       4,00  –

Aksel Trøjborg                                                                                  1000,00 –  = 8 Kr.

Johs. Nielsen

Hans Kr. Hansen, Peder Christensen, P.J.Hermansen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen, H.M. Petersen

Side 93

Ekstraordinært Sogneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro 27 Okt. 1930 med følgende Dagsorden:1. Valg af Tællere til Folketællingen d. 5. Novb. d. Aar.

Øster Hovborg valgtes Marinus Rasmussen, Suppleant Marius Jensen.

Vester     –            –      Søren Jepsen,                    –         Chr. Larsen.

Nordre Klelund    –     Aksel Hermansen              –         Karl Hermansen

Søndre      –          –      Karl Jakobsen                   –         Hermes Thomsen

Sønderlund          –      Carl Thorup                      –          Chr. Sørensen

Hyldelund           –      Hans Chr. Hansen sen.                Povl Povlsen

Assersbøl            –      Niels Pedersen, Kidholm             Ludvig Christensen

Lindknud            –      Hans Christensen                         Hans S. Andersen

Debel                  –      Søren Lytken                                Jens Christensen

Gilbjerg              –       Mathies Friis                                Johs. Schmidt

Sønder Vittrup   –       Henrik Ullerup                             Chr. Nielsen

Nørre      –          –        Chr. L Hansen                             Niels Chr. Sørensen

Øster Okslund    –       Peder Thomsen                            Niels Chr. Hansen

Vester    –           –       Karl Vase                                     Niels P. Vase

Side 94

2. I Anledning af at Kaldelse for Lærer Vinther, Okslund som Lærer ved Præstkjær Skole forelaa udtaler Provsten sig samtidig det ledige Embede i Okslund opslaaet.

Det vedtoges at lade Embedet opslaa saaledes at der med Besættelsen forlanges at Læreren skal forestaa evt. Kirkesang.

3. Man er af Formanden for Starup Sogneraad anmodet om en Udtalelse angaaende evt. Grundforbedring af Raabjergvejen og i Fællesskab at ansøge Amtet om Tilskud. Det vedtoges at grundforbedre Vejstykket dog med Forbehold af at Tilskud kan indhentes fra Vejfonden.

4. Doktor Kofoed Jensen, Bække har klaget over et Vejstykke Klelund, Hyldelund.

Jes Schmidt sørger for Afhjælpning af det fornødne.

5. Der forelaa Skrivelse fra Borgerforeningen i Agerbæk med Anmodning om at Istandsætte Vejen. Vejen er efterset og de værste Mangler afhjulpne.

6. Formande meddelte at han havde udstedt Kautionsbevis for Mads Chr. Nielsen til Indlæggelse paa Grindsted Sygehus.

Side 95

7. I Anledning af at Harald Petersen skal flytte ud af nuværende Lejlighed i Hyldelund og man i nævnte Anledning skal sørge for Lejlighed. Jes Schmidt valgtes til at sørge for det fornødne.

8. Anders Andersen mødte efter Tilkaldelse idet man forhandlede om Lejeafgift. Nævnte fremførte at have gjort forskellige Bekostninger paa og ved Huset hvorfor man enedes om at Huslejen for kommende Vinter maatte udgaa. Lejeafgiften skal derefter at være gældende fra 1. April 1931 og ansættes for de syv Sommermaaneder til på Maaned Kr. 15,00, de 5 Vinter maaneder til 8 Kr.

Det vedtoges at Lejeren selv som før afholder Udgifter ved mindre Vedligeholdelser f.eks. Kalkning og Maling af det fornødne.

9. Brandvedtægten forelaa til Underskrift. Formanden bemyndigedes til at underskrive Vedtægten.

10.Det forhandledes om Lærere selv skal afholde Udgifterne eller rettere selv foranskaffe.

Henlagdes til Forhandling med Lærerne.

Johs. Nielsen

 Ths. Thomsen, Jes Schmidt, P.J.Hermansen, Peder Christensen, Hans Kr. Hansen, H.M.Petersen 

Side 96,

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro Onsdag d. 12. Okt. 1930.

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser for Sept.

  Søn af Murermester Hans Severin Hansen og Hustru ellen Marie Nielsen, Hovborg født 6. Sept. 30 

  Søn af Gdr. Niels Nielsen og Hustru Metha Nielsen født 31. Juli 30. Navn Kruse Nielsen

  Søn af Gdr. Marius Thomsen, Vittrup født d. 4. Aug. 30. Navn Vagner Storm Thomsen

  Pige datter af Gdr. Andreas Jensen og Hustru Kirsten Jessen, Hovborg, født d. 13. Sept. 1930

2. Cirkulære fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 11. Okt. 1930.

3. Fra Landinspektør Gregersen, Grindsted forelaa Udstykningsansøgning for Anders Knudsen, Debel af en Parcel solgt til Hans Andersen sammesteds.                                         Anbefales.

4. Ribe Stiftamt forespørger i Henhold til Lov No. 83 af 31 Marts 1926 hvilke Fradrag i Ejendomsskylden Kommunen vil anvende i Perioden fra ¼ 1931 til 31/3 1935.

Det vedtoges at bruge samme Fradrag som før 3000 Kr. med fire Stemmer, 3 Stemmer paa 4000 Kr

Side 97

5. Samme forespørger i Henhold til Lov af 31 Marts 1924 § 6 om Forholdet mellem Ligning paa fast Ejendom og paa Formue og Lejlighed Kommunen ønsker fastsat for Perioden ¼ 1931 til 31/3 1935.  Det vedtoges at bibeholde 2/5 Del af fast Ejendom og de 3/5 af Formue og Lejlighed.

6. Skattesager. Departementet havde fremsendt Anmodning om Oplysning af Gennemsnitshøsten for 1930 med Blanketter til Fordeling blandt forskellige Landmænd.                 Til Efterretning.

7. Landbrugsministeriet har approberet Udstykning af følgende Jorder:

    Parcel fra Ingvard Damgaard, Lindknud, Johs S. Madsen, Lindknud, Jens Lambert Christensen og Kroejer Poul Nikolajsen, Hovborg.                                                                  Til Efterretning.

8. Fra den af Peder Christensen og Pastor Hansen samt Formanden antaget Vikar K.A. Kristiansen Raaby Dalbyover forelaa Meddelelse om at nævnte Vikar vilde paabegynde Skolen d. 15 ds..

9. Invalideforsikringen anmoder om Oplysning oom Helbredstilstand af Gertrud Sophie Martine Hansen, Okslund idet Raadet betvivlede om hendes Berettigelse til fortsat at oppebære Renterne.

                                                                                                     Formanden paafører Oplysningerne.

Side 98

10. Fra Hejnsvig Pastorat forelaa Paategning om Notering af Fødsel i Risbøl Sine Nørlykke Christensen født 2 Juni 1930.

11. Surhave Fattiggaards regnskab for Aaret 1929/30 forelaa og udviser et Underskud stor Kr.1,44 afbetalt paa Gæld 2181,76 Kr. Formue pr. 31/3 1930 40,557 Kr.                          Til Efterretning.

12. Brandvedtægten forelaa i Stadfæstet Stand og Stiftamtet paabyder at Sogneraadet maa meddele Forstanderen paa Assersbølgaard om Anskaffelse af en Haandkraftsprøjte.           Til Efterretning.

13. Tilbud paa Sprøjten Ginge forelaa fra Essmann, Brørup Pris 76,50 Kr. Det vedtoges at købe én hos Jens Sørensen og én hos ovennævnte.

14. Fra en Del Beboere i Nr. Vittrup forelaa Andragende om at maatte faa Vejen fra Baunen til Alfred Juhl optaget som Kommunevej mod at Beboerne var villige til at gøre et forberedende Arbejde med Indkastning og Regulering evt. Levering af en Del Sten.                    Henlagdes.

Side 99.

15. Lærer Frandsen, Vittrup ansøgte om at faa Sluddet gennem Aabningen mellem Skolen og Udhuset med Opsættelse af Brædder i ca. 3 Alens Højde.                                         Vedtoges.

16. Regninger.

Fra Marius Laursen, Vejen for Kørsel med Mads Chr. Nielsen til Lægen i Bække. 6 Kr.

17. Fra Læge Teglhus Jensen, Brørup for Sygekassemedlemmer. 125 Kr. For Hans Brandt for Lægetilsyn 5 Kr.                                                                                                          Til Efterretning.

18. Fra Læge Henriksen, Vorbasse for Sygekassemedlemmer 96,50 Kr.                             –

19. Sygehuslæge Lange Kørsel for Smed Simon Simonsen 18 Kr.                                      –

20. Fra Boghandler fredslund. Materialer til Okslund Skole 38,70 Kr. til Kommunen 21 Kr.

21. Fra Plejehjemsforeningen for Ribe Amt stor Kr. 319,15                                      Til Efterretning.

Side 100

22. Fra Gesten Apotek for Hans P. Pedersen 17,50 Kr. For Rasmus Hansen 2,50 Kr. For Glarmester Mortensen 3,75 Kr.                                                                                                      Til efterretning.

23. Fra Georg Thomsen Kørsel for 29/8 Sofus Pedersen 5 Kr, 22/8 for Maler Bonde samt Sofus Pedersen 5 Kr., 16/8 for Maler Bondes og Skomager Bondes Børn 5 Kr., 1/9 for Harald Pedersen 5 Kr., Samme 6/9 og 15/9 10 Kr., 27/9 for Frederik Pedersen 12 Kr., Henriette Hansen 12 Kr., 20/9 for Niels Jensens og  Johan Madsens døtre 6 Kr.                                                        Til Efterretning.

24. Fra Kolding Sygehus for Indlæggelse Sygebil 23,10 Kr.                                                –

25. Fra Lauridsens Kulforretning 8/10 1930 36,65 Kr. og 4/11 48 Kr.                                 –

26. Aldersrente. Fra Engum for Kristen Kristensen 150,75 Kr.                                            –

27. Fra Odense for Laurids Hansen Petersen og Hustru 356,12 Kr.                                      –

28. Fra Kolding Anders Hansen 245,25  og for Anna K. Hansen 191,25 Kr.                       –

29. Fra Holsted for Daniel Pedersen 453,50 Kr.                                                                    –

      Fra Samme Invaliderente for Daniel Pedersens Hustru 303,42.Kr.                                 –

30. Hejnsvig for Johanne Nielsen 141,75 Kr.                                                                         –

31. Fra Vejen for Vilhelm Jepsen 272,52 Kr., for Morten Mortensen 67,50 Kr.,

for Jakob Lebæk Jakobsen 532,50 Kr.                                                                                    –

32. Fattigsager. Politimesteren i Vejle har med Fremsendelse af Afhøring over Marinus Petersen Buhl forespurgt om Forsørgelsesretten. Formanden har anerkendt paagældende under 6/11 1930.

33. Politimesteren i Kolding havde fremsendt Afkrævning for udlagte Bidrag til Børn af Mads Chr. Nielsen 240 Kr.                                                                                                             Til Efterretning.

34. Læborg Kommune for Ingvardt Nielsen 103,03 Kr.                                                          –

35. Brande         –           –   Harald Petersen 75 Kr.                                                                  –

36. Holsted Sogneraad forespørger om herv Kommune anerkender Forsørgelsesret for Mads Chr. Nielsens Hustru idet hun der har begæret en Understøttelse af 25 Kr. om Ugen. Man vedtog at meddele Sogneraadet i Holsted at man ikke vil betale udover 60 Kr. pr. Maaned                  –

side102.

37. Fra Randbøl kommune for Lene Jeppesen 300 Kr.                                                Til Efterretning.

38. Fra Vejle Kommune for Niels Christensens Hustru 312 Kr.                                              –

39. Fra Vejstrup Kommune for William Nielsen 495 Kr.                                                        –

40 Fra Andst           –             –  Mads Chr. Nielsen 346,31 Kr.                                                 –

41. Udvalget for Fattigvæsenet i Esbjerg meddeler at Opholdskommunens Udgifter ved Indlæggelse af Slagtermester Christoffer Jensens Hustru Kirsten Margrethe ikke vilde kunde derfra idet paagældende har været indlagt derfra fra d. 30/3 til d. 4/5 1930 og først har faaet offentlig Hjælp fra 16/5 1930 da man herfra lod hende indlægge. Sindssygehospitalet bedes oplyse hvornaar og af hvem Indlæggelsen blev gjort i Viborg.                                                                      Til Efterretning.

42. Vamdrup Sogneraad meddeler under 10/10 1930 at have eftergivet ydet Fattighjælp til A.S. Andersen tidl. Vittrupgaard.                                                                                        Til Efterretning.

43. Fra Politikontoret i Holsted Alimentationsbidrag for Laurids P. Jensen 60 Kr.               –

44. Stubbekøbing Kæmnerkontor forespørger om Forsørgelsesret for Marie Louise Christensen født i Okslund d. 8/2 1906 Datter af forhv. Chr. Christensen, Okslund. Paagældende trængende er indlagt paa sanatoriet.                                                                                      Kirkebogen undersøges.

Side 103

45. Skattesager. Gunnar Hansen, Pedersminde klager over Ansættelsen idet han udtaler at han ingen Formue ejer.                                                                                      Ansættes til en Indtægt 1000 Kr.

46. Fra Skatteraadet forelaa  Kendelse afsagt af Landoverskatteraadet gaaende ud paa at Gdr. Jens Skovbjerg maatte anlægge sit regnskab til at være gældende fra 1.Juni til 31 Maj. Til Efterretning.

47. Skrædder Chr. Jepsen, Hovborg beder om Tilskud til Kørsel for sin Hustru idet hun har 40 gange været i Grindsted og faaet Lysbehandling.

Man spørger om paagældendes Udgift og Behandlingens Varighed. 

48. Niels Kruse, Lindknud tilbyder ca. 5 Favn raa Sten til Salg. Stenene ligger ved Vejen til hans Gaard ved den østre Side af hans Mark.                                           Det vedtoges at købe Stenene.   

49. Forsømmelselisterne forelaa.                                                 Formanden paafører evt. Mulkter.

50. Det vedtoges at afholde Licitation over Tørv til Kommunens Skoler samt Kørsel af Vejmateriale d. 26. Novb. Kl. 3.

Side 104.

51. Ribe Stiftamt meddeler under 10/10 1930 at Restandelen i Motorafgift andrager 2297,55 Kr. Beløbet er modtaget.

52. Hans Vind mødte og vilde forhandle om Betaling for Børnene. Han betalte med det samme 39 Kr. og vilde betale Restskylden saa snart han kan.

53. Kristelig Forening fremsendte Beretning.

54. KFUM Soldaterhjem fremsendte ligesaa og bad om Tilskud.                 Bevilgedes 10 Kr.

55. Landforeningen for Vanføre ligesaa bad om Tilskud.                                Henlagdes.

56. Reparation af Klelund Skole i alt 101,90 Kr.

57 Regning far Marinus Nikolajsen stor 38 Kr. minus 12.

58. Fra Lærer Skovbjerg forelaa Ansøgning om sædvanlig Tilskud med Lys og Varme samt Lokale til Afholdelse af Aftenskole 50 Øre pr læst Time.                                              Bevilgedes.

59. Provst Mouridsen meddeler Godkendelse af antaget Vikar.

Side 105.

60. Regning. Fra Gjeldsted for Margrethe Sørensen 89,55. Kr.

61. Fra Gesten for Gunner Adamsen 443,33 Kr. og for Mathilde Christensen 245,25 Kr.

62. Skolekommissionen samt Kommunens Lærere mødte efter Indbydelse og Undervisningsplanen blev gennemgaaet. I Affattelsen som kuns var indført smaa Ændringer var man enig i at underskrive hvilket Formanden overdroges Fuldmagt til.

Johannes Nielsen.

Jes Schmidt, P. Jensen Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen. Hans Kr. Hansen,

 H.M. Petersen.

 

Ekstraordinært Møde afholdtes d. 26. Novb. 1930. Følgende forhandledes:

Johs. P. Madsen ansøger om at Kommunen lader indføre sit Grundforbedringslaan næst efter Kreditforeningslaan til Viborg til den størrelse han for Tiden vilde faa bevilget.    Bevilgedes. 

Side 106

Bestyrer Hansen, assersbølægaarf tilbyder 3 Favn Stenslag til Levering i en Afstand af 4 Km. antoges med Forbehold af at man overtager dem efter Behov.

Alfred Juhl og Søren Jensen mødte og fremførte Berettigelsen for Overtagelse af Vejen fra Baunen til Alfred Juhls Vej.                                     Det vedtoges at Vejudvalget beser vejen og Forholdene. 

Det vedtoges at foretage Lærerindstilling 2. dec. Kl. 4½.

 

Aar 1930 d. 10. Dec. afholdtes ordinært Møde i Lindknud Kro med følgende Sager til Forhandling:

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser for Okt. Maaned.

    Født d. 22. Okt. datter af Husmand Ludvig Aage Aggerholm Christensen og Hustru Anne Petre-

    nelle Nielsen, Assersbøl.

    Født d. 13. Sept. 1930 Datter af Gaardmand Andreas Jensen og Hustru Kirsten Jessen, Hovborg.

    Navn Birthe Donslund Jensen.

    Født d. 6. Sept. Søn af Murer Hans Severin Hansen og Hustru Ella Marie Nielsen. Navn Kirstine.

Side 107

    Født d 13 Okt. Søn af Foderm. Jørgen Anton Kristensen og Hustru Marg. Rasmussen, Vorbasse.

    Født d. 14 Okt. Søn af Skovarbejder Anders Mikkelsen Østergaard og Hustru Frederikke Jensen.

    Født d. 15 Okt. Søn af Boelsm. Aksel Christoffersen og Hustru Hansine Katrine Espensen.

2. Fra Landkommunernes Ulykkesforsikring Bjergby pr. Spentrup forelaa Skema til Brug ved Indberetning og tilbyder samtidig at Sogneraadet kan lade Forsikringen overtegne fra 1 til 5 eller 10 årige Perioder med Nedsættelse af Aarspræmien paa henholdvis 5 og 10 %.

Det vedtoges at tegne Forsikringen i en 10 aarig Periode og da modtage de 10 %.

3. Statstilskud i Henhold til Lov no. 85 af 15. Maj 1903 udgør pr. 1/7 1930 Kr. 561. Til Efterretning

4. Ribe Stiftamt udbeder sig Oplysning om Størrelsen af Kommunens Indtægt af Brændevinsafgift i Regnskabsaaret 1930 til Brug ved Udarbejdning i Henhold til Lov No. 83 af 22 Marts d. Aar.

                                                                                                                       Formanden svarer 80 Kr.

5. Cirkulære fra Socialministeriet af 25. Nov. 1930 angaaende Sogneraadets Pligt til at indberette om Aldersrente tilstaaes et Medlem af en anerkendt Arbejdsløshedskasse.

Cirkulære far Ministeriet for Offentlige arbejder af 1. dec. 1930.                      Til Efterretning.

Side 108

6. Landbrugsministeriet har approberet Udstykning af Jorder fra Matr. No. 3f, Klelund P. Mikkelsen 1h Hovborg.                                                                                                          Til Efterretning.

7. Invalideforsikringsraadet meddeler under 18. Nov. 1930 at Søren Jørgen Ditlefsen er tilkendt Invaliderente.                                                                                                         Til Efterretning.

Samme Raad under 3. Nov. til Enevold Ehmsen.                                                         –

8. Fra Ribe Amts Vejvæsen forelaa Overslag over Regulering og Udvidelse af Bivej Nr. 29 (Raabjergvejen). I alt 46,200 Kr.                                                                            Til Efterretning.

Fra samme over Vej Nr. 28 Lindknud – Assersbølgaard 32,500 Kr.                                –

9. Regninger. Fra Læge Iversen, Vejrup for Kørsel Sygekassemedlem Elisabet Hansen Kr. 5.

                                                                                       Man forespørger hvor hun har opholdt sig.

10. Læge Kofed, Bække for Kørsel for Sygekassemedlemmer Juli Kvartal. 115 Kr. Til Efterretning.

Fra Samme for Marie Mogensen, Vittrup (Operation) Kr. 10.                                      Nægtet.

 –        –         –   Lægetilsyn hos H.P. Pedersen, Hyldelund, 20 Kr., Glarmester Mortensen 5 Kr., Rasmus Hansen 5 Kr.                                                                                                   Til efterretning.

Side 109

11. Fra Gørding for Jens Veldt Kr. 238,50.                                                                            –

12.   –   Folding for Bertel Pedersen 221,33 Kr.                                                                      –

13.   –   Aastrup  –   Bente Johannesen 160,20 Kr.                                                                   –

14. Regning fra Laridsens Kulforretning 180 Kr. 4. 13. 15. 19. Nov.                                     –

15. Chr. Jepsen, Hovborg bad paany om Kørselshjælp til Grindsted for sin Hustru. Kørslen omfatter Hovborg – Grindsted 40 gange og begyndte 16. Juni og sluttede d. 29. Sept dette Aar.

                                                                                                            Bevilges Rutebiltakst 80 Kr.

16. Aldersrente fra Føvling for Jens Chr. Pedersen 55,50 Kr.                                     Til Efterretning?

17. Fattigsager.

Henriette Hansen beder om Hjælp til bl.a. Varer i Brugsforeningen for 30 Kr. m. m.     Bevilges.

18. Magistraten, København meddeler at have udredt Fattighjælp til Kontrollør Aksel Petersen født d. 19/4 1897 i Faxe.                                                                                                      Til Efterretning.

19. Fra Søren Lytken 64,03 Kr.                                                                                               –

20. Forsørgelsesret er anerkendt for Marie Louise Christensen født i Lindknud 8/2 1904 af Formanden d. 19/11 1930                                                                                            Til Efterretning.

Side 110

21. Aldersrenteudvalget i Aarhus forespørger om Forsørgelsesret for Hans Simon hansen forh. Vittrup født 20/9 1865 i Viby og Hustru Mette Katrine født 11/4 1860 i Tørring. Nævnte er tilstaaet Aldersrente fra 1 Nov. d. Aar med 61,50 Kr. pr. Maaned.                                           Anerkendes.

22. Paa herfra given Foranledning meddeler Sindssygehospitalet i Viborg at Indlæggelsen af Kirsten Margrethe født jepsen fra 1 Okt 1930 til 4/5 d. Aar er betalt d. 1 Okt. 1930 af fattigudvalget i Esbjerg.                                                                     Udvalget i Esbjerg bedes gøre rede for Sagen.

23. N.H. Hansen, Vejle beder om Understøttelse Kr. 25.                                   Bevilgedes 15 Kr.

24. Alfred Trøjborg som er ansat i herv. Kommune til en Indkomst af Kr. 1000 beder om Nedsættelse idet han kuns har tjent fra 1/1 1930 til 1/11 1930 Kr. 450.     Eftergaves Okt. Kvartal.

25. Regning fra Viborg Sindssygehospital for Kirsten Jensen 180 Kr.              Til Efterretning.

26. Sognefoged P. hermansen havde fremsendt Udpantninger hos slagter Niels Jensen 277 Kr., hos Gdr. Jens Pedersen, Klelund 1053 Kr., Dennes Tjenestekarl Holger Andersen 155,15 Kr., dennes Søn Henning Pedersen 124,35 Kr.

Side 111

Dennes Datter Albine Pedersen 23,34 Kr. Formanden tilskriver paagældende at De maa betale omgaaende.

27. Fra Skorstenfejermester Nielsen, vejen forelaa til Cirkulering blandt de i Kredsen omfattende Sogneraad Udkast til Omforandring af Taksterne for Syn m.m. Formanden svarer ifølge Vedtagelse.

28. Rasmus Hansen beder om Forhøjelse af Understøttelsen samt Brændsel.

                                                                                           Forhøjes til 30 Kr. samt et Læs Brændsel.

29.H.S.Pedersen, Hyldelund beder om Brændsel.                                                    Et læs Tørv.

30. Vognmand Høgh Rohde, Lindknud anmoder om Anbefaling af Forlængelse af Postruten til Hovborg to Gange daglig.                                                                Sogneraadet har intet at erindre.

31. Slagter Schønning, Lindknud beder om Kørselsgodtgørelse for Jordemoderen fra Holsted til Karl Pedersen Kr. 10.                                                                                              Bevilgedes.

32. I Anledning af at helga Andersen som er i Rødsten gerne vilde hjem til Julen skriver Forstanderen at hun kommer saafremt der ikke protesteres herimod.

Da nævnte Skriverier er foregaaet med Faderen betragtes det Sogneraadet uvedkommende.

Side 112.

33. Andreas Andersen, Brørup meddelte at vilde skænke Renter af A. Andersens Legat Kr. 400 og vilde ankomme og uddele Beløbet d. 20 Kl. 10 i Lindknud og Kl. 1 i Hovborg.

34. Carl Mortensen bad om lidt til Brændsel.                                          Bevilgedes 200 pund Kul.

I Betragtning ved Uddelingen af Legatrenterne kom hvor hver fik 25 Kr.: Sine Nielsen, Niels Mathinus Nielsen, Dorthea Fogtmann, Chr. Hansen, Hans P. Brandt, Laurids Simonsen, Aksel Christoffersen, Chr. Pedersen, Fr. Thomsen, Jens Chr. Thomsen, Juliane Pedersen, Niels Christiansen, Ane Marie Jensen, Maren Hansen, Poul Nielsen, Hans Hansen.

34. Arbejde Adler takker for Tilskud og beder om Tilskud igen i Aar.         Bevilgedes 10 Kr.

35. Mads Chr. Nielsen mødte personlig og bad om at faa et Sæt Tøj.

                                              Bevilgedes og paagældende maatte købe et Sæt hos Lund, Brørup.

36. Kommunens Overslag forhandledes ved 1. Behandling.

Side 113

Sogneraadet holdt derefter sammen med Skolekommisionen Indstilling af Lærer ved Okslund Skole. Indbudt var Lærerne Skovbjerg og Thomsen som ogsaa var tilstede.

Som nr. 1 Karl Andreas Kristiansen født d. 14/9 1905 i Thisted By og Amt. For Tiden Vikar ved nævnte Skole.

No. 2. Hans Jørgen Lund Jensen, født d. 24/11 1900 Indslev Sogn Odense Amt

No. 3. Ejnar Poul Andreas Gam Pedersen født 30/6 1904 i Aarhus.

Johs. Nielsen

Peder Christensen, Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, P.Jensen Hermansen, Ths. Thomsen

H.M. Petersen

 

Vejudvalget havde samme Daag beset Vejen fra Vittrup Baun til Alfred Juhls Vej som Beboerne ønskede optaget som Kommunevej.

Sogneraadet udtalte at have optaget Veje som var i en ringere Stand og ønskede ikke at optage her nævnte Vejstykke for nævnte Mangler var afhjulpne.                                           Sagen henlagt.

Side 114

 Ekstraordinært Møde afholdt d. 19/12 1930.

Til Uddeling til værdig Trængende forelaa fra Holsted Sparekasse Kr. 200 som uddeltes saaledes:

10 Kr. til Niels P. Johansen, Klelund, P. Larsen, Hovborg, Mads P. Hansen, Hovborg, Niels Jepsen, Klelund, Valdemar Broch, Assersbøl, Niels Jensen, Lindknud, Harald Pedersen, Assersbøl, Ernst Søgaard, Assersbøl, Niels Hansen jun., Lindknud, Aksel Petersen, Lindknud, Niels Nielsen, Vittrup, Iver Nielsen, Vittrup, Peder Henriksen, Vittrup, Hans Knudsen Jensen, Okslund, Fr. Pedersen, Vittrup, Hansine Olsen, Okslund, Karl Pedersen, Lindknud, Peder Andersen, Lindknud, Anders Andersen Lindknud, Skomager Bonde, Lindknud.

Gældsbrev om Statslaan til Opdyrkning af Hede og Mose til Chr. Buhl stor Kr. 1500 forelaa til Underskrift. Landbrugens Tilladelse 12/12 1930. 18/12 1930 Underskrevet af Sogneraadet.

Johs. Nielsen

Hans Kr. Hansen, Peder Christensen, H.M. Petersen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *