1923 – 26 – 1i

  1. 9.      Lindknud Sogneraadsprotokol  14 April 1926 –

Aar 1926 d. 14/4 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.                            Følgende Sager forhandledes:                                                                                                                1. Fødselsanmeldelser for Marts var fremsendt af Pastor Barfod Petersen.                                                      D. 3/3 en Søn af Hmd. Søren Pedersen og Hustru Ane Marie K. Schmidt                                           Døbt 5/3 Peter Kidholm Petersen                                                                                                        D. 6/3 F. en Søn af Bmd. Jens Skovbjerg og Hustru Karen f. Jensen, Hovborg                                   D. 19/3 f. en Søn af Bmd. Hans Laurids Hansen og Hustru Jensine f. Petersen                                 D. 22/3 f. 2 Drenge af Uddeler Harald Johansen Jensen og Hustru Sigrid E. Nielsen. Døbt samme Dag Jørgen og Poul Jensen.                                                                                                                 D. 25/3 en Søn a Boe Schak Schmidt og Hustru Nanna Runge, Debel.                                           Side 259                                                                                                                                        D. 26/3 f. en Søn af Bmd. Jens Chrisiansen og Hustru Mette Marie Jensen af Okslund.       Døbte Drenge: 14/3 Henry Søholm Jensen, Klelund, 28/3 Sv.Aage Søndergaard Andrsen, Hovborg, 5/4 Aksel Sørensen Jensen, Hovborg, 5/4 Georg Vilfred Johansen Petersen, Klelund d. 7/3 f. en Datter af Bmd Niels Martin Nielsen og Hustru Ane K. J. Nielsen, Vittrup                D.19/3 f.       –       –    – Chresten F. Brandt og Hustru Bodil Poulsen, Debel                              D. 26/3          –       –   .       –        Jesper Chrestensen og Hustru Maren Chriostiansen, Vittrup   Døbte Piger: 15/3 Lilly Nielsen, Vittrup, 27/3 Povla Andersen, Lindknud.  Til Efterretning.      2. Cirkulære af 24/3 26 om Indførelse af dansk Fattiglovgivning i de sønderjyske Amter i Henhold til Lov af 19/3 26.                                                                             Til Efterretning.     3. Cirkulære af 16/3 26 ang. en ny Haandbog for Forsørgelsesvæsen medtaget ny Love. Der anskaffes 1 Eksemplar.                                                                                                                     4. Cirkulære af 31/3 26 Jf. Lov af samme Dato ang. Ændringer i Reglerne for Beskatning af fast Ejendom.                                                                                                  Til Efterretning      5. Udstykning af Matr. No. 3h Debel, Lindknud. Landinspektør Gregersen, Grindsted har sendt Regning for nævnte Udstykning 5 Kr                                                                                             5a. Cirkulære af 30/3 26 om Kommunegaranti for Driftslaan.                                                       6. Næringsbevis. Politimesteren har under 24/3 26 meddelt at Sofie Petersen, Lindknud for Erhvervelse af Næringsbevis har indbetalt 300 Kr. hvoraf 288 Kr er tilstillet Lindknud Kommune.                                                                                                           Til Efterretning. Side 260.                                                                                                                                         7. Ribe Amts Sogneraadsforening indbyder til Møde paa Højskolehjemmet i Esbjerg Tirsd.27/4 Kl.2. Sogneraadet agter at deltage i Mødet.                                                                                   8. Bidrag til Arbejdsløshedskasse. Der er fremsendt Opkrævning for et Medlem af Arbejdsmændenes Fagforening paa 12,99 Kr. A.H.Rohde hos Morten Holm, Vittrup. Da han ikke d. 1/4 25 var tilmeldt Folkeregistret anses den Sag at være os uvedkommende.                  9. Plejebarn. Hmd Carl Hansen, Hyldelund har fremsendt Ansøgning om Tilladelse til at antage et Plejebarn en Dreng paa ca. 4 Maaneder.                                        Der søges Oplysninger.       10. Invaliderentesager. Husmoder Kirstine Marie Jepsen, Hyldelund. Invalideforsikringsfonden har under 10/4 meddelt at der er rettet Anmodning til Lindknud Sygekasse om at betale Kommunen som Forskudsudlæg med 550 Kr.                                                   Til Efterretning. 11. Niels P. Hansen, Hovborg. Invalideforsikringsfonden har under 11/4 26 meddelt at den ikke kan gaa ind paa  at betale Kørselsregning for de 2 Bilture til Ribe idet Fonden ikke kan anerkende Nødvendigheden af at blive befordret i Bil. Der er rettet Opfordring til Sygekassen om at betale Kommunen 20 Kr. Der forlanges Attest fra Læge Kirkebjerg. Sagen sendes paany. 12. No.36676 Chr. N. Madsen, Okslund. Invalideforsikringsfonden har under 23/3 26 meddelt at den har modtaget Ansøgning om I.R.                                                              Til Efterretning side 261                                                                                                                                           13. Thomas P. Pedersen, Hovborg No. 36357 I.F. Fonden meddeler under 9/3 26 at den har modtaget Pedersens Ansøgning om I.R.                                                              Til Efterretning. 14. Mette Bothilde Marie Høgh, Vittrup. I.F.Fonden meddeler at da hun 17/2 26 er fyldt 62 Aar er Kommunen pligtig at betale Halvdelen af I.R. Med 400 Kr./Aar fra 1/3 26 at regne. Til Efter. 15. Meta Ibsen,Klelund No. 32249. Invalideretten udbeder sig Oplysninger om hendes Helbred, arbejdsevne og økonomiske Forhold. Besvares af Formanden.                                      Samme Kørselsregning fra P. Mikkelsen til Lægen paa 10 Kr.                         Til Efterretning. 16. Skolesager. Lærer Skovbjerg har fremsendt Ansøgning om Tilskud fra Kommunen til til Folkebog -, Børnebog – og Lærerbogsamlingerne. Bevilgedes 75,75 og 25 Kr.                         17. Haandarbejdet ved Skolerne. Jens M. Jensens Hustru, Vejen tidl. Okslund forespørger om hun kan faa Ledelsen af Haandarbejdet ved samtlige Skoler i Kommunen.                    Afvistes. 18. Adsersbøl Skole. Gymnastikinspektøren har henledt Opmærksomheden paa at der mangler 1 Sæt Springstøtter.                                                                    Overdroges til H.M.Petersen.  Side 262                                                                                                                                         19. A.R.sager. Cirkulære af 22/3 26. Opgørelse over Kommunens Udgifter til A.R.nydere til Brændsel i Vinteren 1925/26 skal være tilstillet Amtet senest 15/6 26.           Til Efterretning.   20. Niels P. Madsen. Brørup Sogneraad meddeler at der er tilstaaet ham en Brændselshjælp af 30 Kr.                                                                                                                  Nægtes          .  21. Daniel Pedersen.Holsted Sogneraad har sendt Regning for andet Halvaar paa 74,25 Kr       22. Karl Hansen Buhl  –              –                   –          –          f.T. 1/10 25 – 1/4 26 1183,28 Kr.  23. Ole J. Henriksen har sendt Regning fra Læge Møller for ydet Lægehjælp paa 72 Kr.          24. Karen Gehlert, Brørup Sygehus har sendt Regning for Ophold f.T. 14/12 25 – 31/3 26 paa 540 Kr.                                                         Det undersøges om han selv vil betale Regningen. 25. Hans P. Poder har sendt Begæring om A.R., er f. 10/4 1859 i Bække har ved Selvangivelse opgivet sin Formue til 300 Kr.. Indtægt ved Skatteansættelsen 800 Kr, er Medlem af Sygekassen. Han udtaler at han stadig maa søge Læge og ikke kan taale Arbejdet.                 Bevilgedes som A.R. pr. Maaned fra 1/5 26 8,50 Kr. + Dyrtid 4,50 Kr = 13 Kr.                       Marie Schaffer ansøger om Tilskud til hendes 80 Aars Fødselsdag.        Kan ikke bevilges.    Side 263                                                                                                                                             26. Fattigsager. Ane Marie Hansen,Klelund. Regning fra Bogholderkontoret i Viborg  182 Kr. 27. Jeppe L.Jepsens Hustru. Randbøl Sogneraad har under 15/3 rettet en Henstilling til h.v.d. Sogneraad om at der fra 1/1 26 ydes fuld Refusion for den hende ydede Fattigunderstøttelse under Henvisning til at hun væsentligst underholdes af Fattigvæsenet.                          Nægtes. Hendes Ansøgning om Tilladelse til at tage J.Jepsens Barn i Pleje for 30 Kr. pr. Maaned toges til Efterretning.                                                                                                                              28. Hans Nissen Hansen, Vejle meddeler at han ikke kan blive paa fattiggaarden da han har sit Hjem i Vejle, ellers skal han have sine Sager flyttet. Meddeler at han nu handler med Fisk og i den Anledning mangler 15 Kr. for at komme i Gang. Naar han faar dem skal Sogneraadet aldrig høre fra ham mere.                                                                                                Nægtedes.       29. Hans Jørgensen. Aandssvageanstalten i Brejninge har sendt Regning 150 Kr. Til Efterretni. 30. Carl Johs Hansen. Anstalten Ebberødgaard har sendt Regning 1½50 Kr.                  –           31. Maren K. Due. Fredericia Byraad har sendt Refusionsregning for ydet Husleje og Brændselshjælp paa 75,50 Kr.                                                                              Til Efterretning. 32. Ernst Th. Møller Hansen, Søn af Hans P. Hansen Nørsø f. i Vittrup d 21/2 1895 anser sig forsørgelsesberettiget i Lindknud er ifølge Separationsbevilling af 20/1 25 separeret fra sin Hustru Josefine Frederikke                                                                                                        side 264                                                                                                                                      Mathilde f. Andersen. Politimesteren i Kolding udbeder sig Refusion for udbetalt Bidrag til Fællesbarnet Gerda C. Hansen f. 23/1 1921 90 Kr.           Der bliver at foretage Politiafhøring til Oplysning om hans Forsørgelse.                                                                                               33. Mads Kr. Nielsen. Arbejdsforsikringsraadet meddeler at der efter de foreliggende Oplysninger ikke findes Lovhjemmel til at yde han Erstatning for det ham de 13/3 25 overgaaede Ulykkestilfælde.                                                                            Til Efterretning.  34. Samme. Øjenlæge Killerick, Esbjerg har sendt Regning for fortaget Undersøgelse 15 Kr.  35. Samme. Om Tilladelse til at købe 2 Skovle til Vejarbejde på Kommunens Regning.  Jo.     36. Morten Nielsen. Læge Møller har sendt Regning for Behandling af M.N. For ydet Lægehjælp 4 Gange og for Udstedelse af Attest samt Befordring 102 Kr.                                     Man har sendt Reningen til Aandssvageanstalten med Anmodning om Refusion, men dette er blevet nægtet. Regningen fremsendes paany med Henvisning til Kontrakten.                           A.R.sager. Johanne M. Hansen. Regning fra Snedker Askov for lig kiste og Klædning. Betales. Side 265                                                                                                                      Udpantninger. Peter Nielsen har fremsendt Meddelelse om fortagne Udpantninger for Kommuneskat hos følgende: Jørgen Hansen, Okslund pantet for 49 Kr. Jens Jørgensen, Vittrup for 133,76 Kr, Anders Andersen, Vittrup for 137,67 Kr., Niels Nielsen, Vittrup for 76,16 Kr.     De faste Skatter maa inddrives og de personlige evt. ved Salg af de pantede Genstande.

 

Harpet Grus. Steffen Rasmussen, Hovborg har harpet 3 Kbf. Grus. Ths Thomsen har truffet aftale med ham om en Pris af 50 Kr pr Favn.                                                             Godkendtes. 

 

Prisen paa Tørv til A.R.nydere fastsattes til fra Mosen 4 Kr. pr 1000 og 5 Kr. fra Huset.          

 

Lysinstallationen i Klelund og Lindknud Skoler foranstaltes Brandforsikrede.                         Lærer Hansen betaler for Brændsel for Vinteren 25 Kr. Frk. Bidstrup for Lys og Varme 30 Kr.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2½

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Chr. Heick, Niels Jørgensen, Oluf Jepsen, Ths Thomsen, H.M.Petersen       side 266

Aar 1926 d 27/4 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Hovborg Kro

Følgende behandledes:

Udstykning: Landinspektør Hjort Gregersen, Grindsted har paa Hans Kr. Axelsens Vegne gremsendt Ansøgning til Landbrugsministeriet om Tilladelse til at udstykke en Parcel fra sin ejendom Matr. 7C af Okslund og sælge Parcellen til Jørgen J. Damm til Oprettelse af sevstændigt Brug. Sogneraadets Anbefaling udbedes.

Anbefalingen nægtes grundet paa  Jordens Beskaffenhed og Beliggenhed.

 

Harald Egelund har under 16/4 26 i et Brev rettet en Forespørgsel om han ikke grundet paa Arbejdsløshed m.v. kan faa en Deel Understøttelse direkte fra Lindknud Kommune.

Han bor i Københ. Skal betale 20 Kr. i Husleje pr. Maaned men tjener intet. Man har for ca. 1 Aar siden modtaget et lign. Brev fra ham.                      Henvises til Københavns Magistrat.

 

Andr. Hansen, Lindknud ansøger om at faa 3 Sæk Kunstgødning paa Kommunens Regning, dog saaledes at der kan betales tilbage i hver Maaned dog ikke de to første.   Bevilgedes.

 

Jeppe L. Jepsens Hustru. Randbøl Sogneraad har under 21/4 meddelt at da der ikke af Lindknud S. kan forventes fuld Refusion for den hende ydede Under

side 267

støttelse agtes hun foranstaltet hjemsendt med mindre Lindknud S. selv vil lade hende afhente. Sogneraadet protesterer mod Hjemsendelse under Hensyn til hun er Biperson.

 

Driftslaan til Haandværkere. Kolding Oppebørselsstue har fremsendt Liste over Restancer paa Renter og Afdrag af Driftslaanene for nedennævnte og udbeder sig Sogneraadets Erklæring ang Skylnernes økonomiske Forhold samt af hvilke Beløb paagældende svarer Skat.

Tømrer N.V. Sørensen,Lindknud, kan bt., Murer M.N. Brink, Vittrup, ?, Skrædder Nis Ravn,  Lindknud, kan bt. Handelsm. N. Nielsen, Vittrup kan ikke bt., Smed S. Simonsen, Hovborg ?, Snedker N. C. Nielsen, Hovborg kan bt.

Laan

Holsted Sparekasse har fremsendt en Obligation paa et Laan paa 6000 Kr. Laanet forrentes med 6% og afdrages over 10 Aar, første Afdrag forfalder til Betaling 1/10 26. Obligationen underskrives af alle Sogneraadets Medlemmer.

 

De kommunale Ejendomsskatter. I Henhold til Lov af 31/3 26 til Afløsning af den sidste 1/5 Deel af Hartskornskatten

side 268

Kommunens Pengeforhold. Grundet paa at man endnu ikke har kunnet foretage Ligning paaa fast Ejendom og staar i en meget stor Forskud for Staten til A.R m. m. vil det blive nødvendig at optage midlertidig Laan.

Sogneraadet vedtog at give Formanden og Kassereren Bemyndigelse til paa Kommunens Vegne at optage midlertidig Laan paa indtil 15,000 Kr.

Niel Thøgersen

H.M.Petersen, Chr. Heick, Niels Jørgensen, Ths. Thomsen, Marius Madsen, Oluf Jepsen

 

Aar 1926 d. 3/5 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro

Følgende forhandledes:

Mund og Klovesyge. Ifølge et af Landbrugsministeriet udstedt Cirkulære af 22/4 26 bliver der at af Kommunalbestyrelsen at foretage Valg af en Landbrugskyndig Medlem til at forhandle med Politimesteren om hvilke Forholdsregler der bør træffes for de Ejendomme, hvor der er udbrudt Mund og Klovesyge. Valget meddeles Ribe Stiftamt og Politimesteren.

Valgt blev Sognefoged Peder Nielsen.

 

Fornyet Behandling af Ansøgningen fra Carl Hansen, Klelund om Tilladelse til at antage et Plejebarn.                                                                                                     Anbefales.

Side 269

Lov af 31/3 26 om kommunale Ejendomsskatter paa fast Ejendom, Grundskyld og Bygningsskyld. I Henhold til Lovens § 3 skal der af Kommunalbestyrelsen tages Bestemmelse om hvilke Fradrag der skal bringes i Anvendelse i Bygningsskylden før Skatten beregnes.

Loven fastsætter mindst 3000 og højst 5000 Kr.

Kassereren har foretaget et meget grundigt Udredningsarbejde efter de 3 forskellige Fradrag.

Der blev stillet Forslag om 3000 og 4000 Kr. Fradrag. 3000 vedtoges med 4 Stemmer, – til at yde et ekstra Fradrag paa 1000 Kr. for Ejendomme med 2 Køkkener.

 

Skolesøgende Børn fra Vorbasse. Søren Vind, Høllund ansøger om at faa Tilladelse til at en Pige paa 11 Aar maa søge Klelund Skole. Lærer Thomsen hat intet derimod.

Det vedtoges at lade Barnet søge Skolen mod at betale Skolepenge 4 Kr pr. Maaned

 

Lærer Thomsen, Klelund ansøger om at faa Loftet repareret i Spisestuen og ny Tapet i den lille Stue. Bevilgedes.                                                  Overdroges til Ths. Thomsen.

 

Mas Kr. Nielsen klager over at der er for lidt og daarligt Vand i Brønden samt at Pumpen er raadden. Der rettes en Henvendelse til Jens Bonde om at rense evt. sænke Brønden og naar Brønden bliver lavet i Stand da at anskaffe en ny Træpumpe.

Samme. Understøttelsen fastsattes til 25 Kr. pr. Maaned for Sommeren 26.

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Niels Jørgensen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, Oluf Jepsen, H.M.Petersen

side 270

 

Aar 1926 d. 12/5 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt

Følgende Sager forhandledes:

Pastor Barfod har fremsendt Fødselsanmelder for April Md.

???

  1. Cirkulære af 14/4 26 i Henhold til Lov No. 86 af 31/3 26 om Boligbyggeri. Til Efterretning.  3. Kolding Socialdemokrat meddeler at der fra Dags dato ikke ydes Rabat paa Annoncering.   4. V. Schmidt har sendt Regning paa 14 Stk 4 Tommer glasserede Rør paa 21 Kr. Til Efterretn.  5. Skatteraadet har fremsendt Meddelelser fra Overskatteraadet. Samme har meddelt at Knud B. Pedersen der er afgaaet ved Døden i Maj 25 fører til Afgang fra Skattelisten. Til Efterretn.   6. Brandfoged i Adsersbøl. Politikontoret meddeler at Morten Pedersen, Adsersbøl fra 17/4 er beskikket som Brandfoged i Stedet for Frands Frandsen s. St.                        Til Efterretning.   Side 271                                                                                                                                          7. Iver Iversen. Ulykkesforsikringen meddeler at der fra Forsikringen vil blive udbetalt Iversen Dagpenge fra Ulykkesdagen. Kommunen anmodes om at udbetale Forskud på Beløbet. Til Eft. 8. Gældsbeviset fra Holsted Sparekasse paa 6000 Kr. udstedt i Nov. 1925 er fremsendt i kvitteret Stand.                                                                                                   Til Efterretning.   9. Arbejdsløshedsbidrag for Høgh Rohde. Direktoratet meddeler at Kommunen har Pligt til at betale Bidrag selv om vedkommende ikke var optaget i Folkeregistret, naar han havde Ophold i Kommunen d. 31/3 25, hvilket Rohde oplyser han havde.        Kommunen betaler de 12,99 Kr.  10. Brandpolicerne for Klelund Skole, Lindknud Skole og Forsamlingshuset er tilbagesendt idet Forsikringerne er bleven forhøjet i Anledning af Lysinstallationerne.       Til Efterretning.    11. Cirkulære ang. Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring.                            –               12. Grundet paa at Sognefoged Peder Nielsen paany har faaet Mund og Klovesyge bliver der at vælge en anden landbrugskyndig Repræsentant. Hans I. Johansen valgt. Supl. H. Kr. Hansen.  Side 272                                                                                                                                          14. Ribe Amts Plejehjemsforening meddeler at Kommunen har at betale følgende Bidrag til Børnene: Carl Hansen hos M. Holm, Vittrup 48 Kr., Ruth M. Andersen hos Ølgod 48 Kr., Ebba Viola Chrestensen hos ? 48 Kr. Der søges Oplysninger om Maren Louise Chrestensen og Rigmor Andersen.                                                                                                                        15. Læge Lange, Grinsted Regning for Frikørsler. Plantør N. Simonsen 32 Kr. Th. Nielsen, Hovborg 50 Øre. Mejeribestyrer Rossau 18 Kr. betaler selv, Jens S. Andersen 15 Kr. Til Eft.  16. Fra Læge Møller, Brørup Regning paa 225 Kr.14 Patienters Navne nævnt.               –          17.   –     –      Kofoed, Bække      –         –    190  –   12        –            –         –                      –        18.   –     –      Kirkebjerg, Holsted  –       –     73   –    6        –            –         –                              side 273                                                                                                                                       19. Invaliderentesager.                                                                                                                      Henriette Hansen. Hendes Ansøgning er modtaget af Fonden 13/4 26 No. 36051  Til Efterretn. 20. No. 28387 Anna Mortensen, Lindk. Er d. 16/4 26 bevilget I.R.                                 –          21.   –   31830 Murer Niels Jensen, Hovborg. Fonden ønsker Oplysninger om hans arbejdsevne, økonomiske Forhold m.m. Er f. T. paa Grindsted Sygehus, har ikke arbejdet i lange Tider.       22. Th. Thomsen. Fonden har sendt Regning paa ½ Delen af Renten 400 Kr.                           Kommunens Bidrag til Invalideforsikringsfonden er for 1925 – 26 2102 Kr. i alt at betale 2502 23. No. 36676 Chr. Nymand Madsen, Okslund har fremsendt Ansøgning om Forskud paa I.R. 66 Kr. pr. Maaned fra 1/5 26.                 Bevilgedes som Forskud pr. Maaned fra 1/5 26 35 Kr.  24. Skolesager. Forsømmelseslisterne forelaa. Mulkter paaføres af Formanden.                       25. Lærer Frandsen, Vittrup Skole meddeler at hans Skoledagbog er udskreven.                     Der anskaffes en Dagbog til Skolen og en Forhandlingsprotokol til Sogneraadet                      side 274                                                                                                                                       27. A.R.sager. Mathilde Christensen Regning fra Gesten Sogneraad + Brændsel 235 Kr.        28. Johanne Buck. Regning fra Veerst Bække + Brændsel 162,67 Kr.                Til Efterretning  29. Jakob L. Jakobsen  –       –    Vejen                                 341,25  –                            –                30. Anders Hansen       –       –     Vonsild                             147,38  –                            –              31. Jens P. Veldt           –       –      Gjørding + Brændsel       260   –  –                             –             32. Marie Jensen          –              Hejnsvig                          146,25  –                             –           33. Th. Kr. Therkelsen  –                    –               et Aar        459, –   –                             –            34. Ane Katrine Hansen              Kolding                           213,90  –                             –            35. Laurids Kl. Petersen Regning fra Vejle                     195,50 Kr.                Til Efterretning.     36. Johanne Hansen          – fra Læge Kofoed J, Bække 5 Kr.                                    –               37. Ole Henriksen, Vittrup beklager sig over at Sogneraadet har nægtet at betale den fra Læge Møller fremsendte Regning paa 72 Kr. under Henvisning til at Kommunen har bevilget han fri Læge og Medicin saalænge Sygdommen varer. Regningen betales saavidt det er samme Sygdom endnu.                                                                                                                          Side 275.                                                                                                                                   Fattigsager. Aandssvageanstalten ved Ribe har fremsendt Regninger for 1925-26 for:             38. Morten Nielsen, Lindknud paa 405 Kr.                                                          Til Efterretning. 39. Anne K. Christensen, Klelund  315  –                                                                        –              40. Niels K. Nielsen, Hovborg       229,85 Kr.                                                                 –           41. Marlene Madsen, Regning fra Veerst Bække 138,75 Kr.                                           –          42. Arbm. Chr. Rasmussen  –     –   Vejle               528,86  –                                             –         43.     –     Alex H. Chrestensen         –                       8,10  –                                             –         44. Hans N. Hansen                          –                       2,70   –                                            –           45. Maren M. Chrestensen                –                   392,93  –                                             –           46. Villiam Th. Nielsen. Vejstrup Sogneraad har fremsendt Afskrift af Afhøring af Nielsen hvoraf fremgaar at han har modtaget en midlertidig Understøttelse af 20 Kr. pr. Maaned. Der forespørges om han er forsørgelsesberettiget i Lindknud.                Kan f. T. ikke anerkendes.   47. Maren K. Due. Fredericia Byraad har under 13/4 26 meddelt at de grundet paa utilstrækkelig Erhverv har maattet yde hende en øjeblikkelig Hjælp paa 25 Kr.  Til Efterretning. 48. Esben Snare Chrestensen. Politikontoret i Vejle udbeder sig Refusion for udlagt Børnebidrag til det af Karen Katrine Eskesen                                                                           side 276                                                                                                                                         af Utoft  d.8/7 1913 fødte Barn med 66,75 Kr. Alimentanten har saavidt vides selv betalt indtil nu.. der hat været forsøgt Udpantning men forgæves. E.S. Christensen er anerkendt forsørgelsesberettiget her i 1914.                          Man kan ikke erkende at han er berettiget her. 49. Carl V. Andersen. Politikontoret i Holsted udbeder sig Dækning for udbetalt Alimentationsbidrag til det af Johanne K. Bonde d. 9/10 1915 fødte Barn med 120 Kr. for et Aar.                                                                      Alimentanten foranstaltes indsat til Afsoning.  50. Abeline Caroline Nikolajsen. Varde Byraads Fattigudvalg udbeder sig Refusion for hendes Ophold paa Sygehuset i alt 75 Kr.                                                                     Til Efterretning.  51. Frederikke Jespersen ansøger om ekstra Hjælp til Tøj, – bevilgedes 40 Kr. Samme Regning fra Holsted Apotek paa 12,50                                                                             Til Efterretning.  52. Mads Kr. Nielsen. Læge Kofoed, Bække har fremsendt Regning for Sygebesøg og Befordring 54 Kr. Samme. Regning fra Læge Møller, Brørup paa 5 Kr.           Til Efterretning.  53. Anna Dorthea Albertsen ansøger om at faa 10,000 Tørv.              Bevilgedes et Læs Tørv.    Skatteklage. Steffen Rasmussen har paa Holger Bendixens Vegne klaget over at                      side 277                                                                                                                                      Bendixen er forhøjet ved Skatteansættelse fra 600 til 1000 Kr. Indtægt, henvises til at han grundet Operation ikke kan taale strengt.arbejde.                                                                  Under Hensyn til Klagen som anses for rigtig nedsættes til en Indtægt af 600 Kr.                        Brandfoged i Hyldelund.                                                                                                              Peder Madsen Petersen, Hyldelund har fremsendt Beskikkelsen som Brandfoged og beder sig fritaget for Hvervet. Som ny Foged indstilledes Hans P. H. Madsen. Som Vidnere valgtes Nikolaj Houborg og Chresten Hansen, Hyldelund.                                              Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Marius  Madsen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, Niels Jørgensen, Oluf Jepsen, H.M.Petersen

                                                                                                                                                       Aar 1926  d 1/6 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.                           Følgende forhandledes:  I Henhold til Sogneraadets Beslutning om at der for Ejere af Ejendomme, hvor der findes mere end én selvstændig Lejlighed med Køkken kan sendes Ansøgning om Fradrag i Ejendomsskylden 1000 Kr. for hver.                                          Følgende har sendt Ansøgning: Klaus Jensen for 2 Lejligheder 2000 Kr., Poul Sørensen for 1 Lejlighed 1000 Kr. Bevilgedes. Marius Rasmussen for 1 Lejlighed. Bevilgedes forsaavidt der findes Køkken.                                                                                                                            Side 278                                                                                                                                         Andr. Jepsen for 3 Lejligheder 3000 Kr.  Nis H. Ravn for 1 Lejlighed 1000 Kr. Bevilgedes.   Statslaan til Bolighuse. I Henhold til Lov No 551 af 23/12 1923 har Statsboligfonden efter Opfordring fra Indenrigsministeren udstedt og fremsendt en Obligation til Kr. Nielsen, Lindknud paa 2000 Kr, der skal underskrives af Kr. Nielsen med 2 Vitterlighedsvidner.      Endvidere skal Sogneraadet Medlemmer underskrive Obligationen og paa Kommunens Vegne Kaytionere for indtil ½ Delen af det nævnte Beløb. Obligationen blev underskreven.                     

 

Der er ingen Vand i Mads Kr. Nielsens Brønd. Det overdroges Marius Madsen og N. Thøgersen at faa undersøgt om Brønden kan sænkes eller undermures.    Mødet Sluttet.       Niels Thøgersen

Marius Madsen, Oluf Jepsen, Vhr. Heick, Niels Jørgensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen      side 279

Aar 1926 d. 9/6 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Fraværende Marius Madsen.                              Følgende Sager forhandledes:

Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for April og Maj.

10/4 født en Datter af Landm. Marius Jørgensen og Hustru Johanne Mikkelsen af Risbøl. Noteres i Hejnsvig.           

13/4 f. en Datter af Lærer Jens Vinther Sørensen og Hustru Anna Overgaard, Okslund

13/5 f. en Søn af Hmd. Th. Lauridsen Knudsen og Hustru Lene Kjerstine Henriksen, Okslund

14/5 f. en Søn af ugifte Charlotte V. Jepsen af Lindknud.

12/5 f. en Datter Hmd. Chr. Skov og Hustru Elna Henriksen Ullerup, Gildbjerg.

Døbte: Aksel Sørensen Jensen f. 17/2 26, Georg Vilfred Johansen Pedersen f. 18/1 26, Peter Kidholm Petersen f.3/3 26, Sv. Aage Skovbjerg f. 6/3 26, Laurids hansen f. 19/3 26, Ove Runge Schmidt f. 25/3 26, Peder Egon Christensenf. 26/3 26, Ester Nielsen f. 7/3 26, Ida Poulsen Brandt f. 19/3 26, Oda Kirstine Chrestensen f 26/3 26                                    Til Efterretning.  Side 280                                                                                                                                          2.Cirkulære af 6/5 26. I Henhold til Lov No. 73 af 31/3 26 kan der anvendes indtil 500,000 Kr til Udlaan til Grundforbedring af Ager, Eng og til Afvanding, Mergling m. m. samt til Kultivering af Moser og Heder. Laanene maa ikke overstige 1500 Kr. Renten er 5%. Kommunen stiller Garanti for ½Delen af Laanet med Amtsraadet Samtykke. Til efterretning.    3. Cirkulære af 29/5 26 A.Rentenydere der ikke er Medlem af Sygekassen kan kuns faa højere Dagpenge i Sygdomstilfælde naar deres Indtægter virkelig fordrer det paa Grund af Sygdommen. Sygekasselovens § 25 Stk. 2 Lov af 20/6 21.                                Til Efterretning.  4. Cirkulære af 29/5 26 ang. Ansøgning om Statslaan til Husmandsbrug i H h.t. Lov af 4/10 19. 5. Ribe Amts Sogneraadsforening afholder Generalforsamling paa Paladshotetellet i Esbjerg d 21/6 Kl. 1½. Sogneraadet deltager.                                                                     Til Efterretning.  6. Benzintank. Der agtes anlagt en Benzintank ved Hovborg Brugsforening. Politimesteren har fremsendt Sagen vedlagt en Situationsplan og udbeder sig Sogneraadets Erklæring om Sagen.                                          Anbefales.

  1. Kirkeministeriet har fremsendt Meddelelse at der for Lindknud Kommune skal udredes eller paalignes et Beløb af 696 Kr., der indbetales til Stiftsøvrigheden i Ribe. Overgives Kassereren .  8. Fortegnelse over Købstad og Landkommuner samt disses Folkeregistre er fremsendt af Indenrigsministeriet. Yderligere Eksemplarer kan faaes for 1 Kr. pr. Stk.          Til Efterretning.  Side 281                                                                                                                                         9.  Ulykkesforsikringen har fremsendt en Forespørgsel ang. Iver Iversens Helbredstilstand, Arbejdsevne m. m. Man henviste ham til Læge Teglhus Jensen der afgav en Erklæring gaaende ud paa at han ikke er helbredt og ikke kan arbejde, grundet Svimmelhed naar han skal have Hovedet nedad. Iversen forespørger om han ikke kan faa højere Dagpenge da de ikke kan leve af det de faar evt yderlig Understøttelse.                                                                                            Udgifter til Læge og Medicin er ret stor ca. 100 Kr.            Der forventes svar fra Forsikringen  11. Børn af Enker. Brørup S. har sendt Regning for Mariane Sørensens Søn af Gjerndrup, Poul Sørensen 60 Kr.                                                                                                   Til Efterretning. 12. I.R.sager. Meta Ibsen, Klelund har fremsendt Ansøgning om Forskud paa I.R. 50 Kr./Md.  Bevilgedes som Forskud 35 Kr. fra 1/7.                                                                                      13. No.37645 Husmoder Gjertrud Sofie Hansen af Okslund har d. 12/5 26 paany indsendt Ansøgning om I.R.                                                                                                Til Efterretning. Skolesager
  2. Vittrup Skole. Lærer Frandsen ansøger om at faa Entre og Kontor lavet i Stand med Maling og Tapet og Loftet hvidtet nu i denne Maaned. Overdroges M. Madsen. Kan Bonde male det?                                                                                                                                            Side 282                                                                                                                                           16. A.R.sager. Bertel Petersen. Folding Sogneraad har sendt Regning paa 216 Kr. Til Efterretn.  17. Bengtha Johansen. Regning fra Aastrup Sogneraad paa 157,50 Kr.                          –         18. Ane Kirstine Sørensen  –              –                    –             109, 69 –                             –          19. N.P. Olesen                   –           Brørup             –              287,66  –                            –         20. Niels P. Madsen            –               –                                  324,00  – inclusiv Brændsel   –     21. Niels Hansens Hustru, Klelund f. Dynnesen 14/6 1863 i Ansager har fremsendt Ansøgning om A.R.. Begge Ægtefæller er opført paa samme Skema. Hustruen er Medlem af Sygekassen.  Bevilgedes som A.R. Fra 1/7 26 511 Kr. + Dyrtid 90 Kr.                                                                22. Anders Christoffersen af Adsersbøl har fremsendt Ansøgning om A.R., han er f. i Vorbasse 16/12 1853 Oplyser at Sønnen for længe siden har overtaget Ejendommen, han ejer en Kapital paa 1000 Kr, men ingen Aftægt eller Ret til Husly. Er ikke Medlem af Sygekassen.                                   Oplysning om Ejendommens Salgsværdi og Gjæld. Bevilgedes i A.R. fra 1/7 36,50 + 4,50 Kr.  23. Fattigsager. John A.Jepsen. Regning fra Brørup paa 26 Kr.                      Til Efterretning.     24. Carl V. Andersen var her i gaar og var meget ked af at komme til at afsone Børnepengene, han indgik paa at betale 25 Kr. d. 15/6 og yder                                                                         side 283                                                                                                                                            ligere  25 Kr. d. 15 i hver Maaned indtil Nov. 26 evt efter ny Akkord.            Til Efterretning.  25. Jeppe L. Jepsens Hustru, Randbøl Sogneraad har fremsendt Regning for ½ Aar paa fuld Refusion 325 Kr.                                                            Der betales lovmæssig Refusion 3/4.    26. Dagmar Hansen, f. Jensen. Kærby Hvidbjerg Redsted Sogneraad har sendt Regning for et Aar 225 Kr.                                                                                                       Til Efterretning.  27. Maren Kirstine Due. Fredericia fattigudvalg meddeler at de har maattet tilstaa hende til Underhold 10 Kr. og til Husleje 18 Kr.                                                            Til Efterretning.   28. Kirstine Karoline Marie Jørgensen f 7/4 1899 i Klelund, Datter af fhv. Skovarb Anton Jørgensen. Randers Købstads fattigudvalg meddeler at de har udstedt Kaution for hendes Barns Indlæggelse paa Hospitalet i Randers. Ifølge medfulgte Afhøring har hun ikke ved Ophold vundet Forsørgelsesret i nogen anden Kommune. Der forespørges om hun anerkendes i Lindknud og om Refusion kan forventes efter lovlig Regning. Anerkendes. Refusion ydes.     29. Villiam Th. Nielsen. Vejstrup Sogneraad har ladet foretage en Politiafhøring af ham hvoraf fremgaar at han har boet i Starup Kommune indtil 1/5 1919. I Viuf fra 1/5 19 til 1/5 23. I Hejls fra 1/5 23 til 1/5 25 hos Gdr. Lauge Holst derefter i Vejstrup til Dato.                                    Efter de foreliggende Oplysninger maa han anses forsørgelsesberettiget i Lindknud.             Side 284                                                                                                                                       30. Mads Kr. Nielsen. Crome og Goldschmidts Forretning i Brørup har fremsendt Regning paa Konfirmationstøj til M.K. Nielsens Søn paa 60 Kr.                                         Til Efterretning.

Statstilskud til  Aldersrenter.                                                                                                        Indenrigsministeriet har gennem Ribe Stiftamt fremsendt Meddelelse om at der d. 24/6 gennem Amtsstuen vil blive udbetalt som Forskud for 1925/26 17,400 Kr.                 Til Efterretning.     Løn til Formand og Kasserer til Deling 1000 Kr. Til Folkeregisterfører 150 Kr.                  Skatteraadet har frtemsendt Meddelelse om at der er foretaget Forhøjelse for i alt 14 Skatteydere, for en Deels vedkommende med ret store Beløb. I Henhold til foranstaaende ønsker Sogneraadet en personlig Forhandling med Skatteraadet efter Aftale om Tid og Sted. Mødet sluttet.                                                                                                                                Niels Thøgersen                                                                                                                                Ths. Thomsen, Chr Heick, Oluf Jepsen, Niels Jørgensen, H.M.Petersen            

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *