1929 – 14/12 1932 – 1l

Lindknud Sogneraadsprotokol 1929 – 33                                                                      

Side 1

Aar 1929 d. 16. december afholdtes ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.

1./  Skrædder Søren Gehlert har bedt Sognerådet skaffe sig en Lejlighed idet han har fremhævet ikke at kunde bo i sit Hus. Da man forgæves har forsøgt at skaffe ham en Lejlighed maa man foreløbig tilbyde ham at give ham Ophold paa Fattiggaarden.

2./ I Anledning af at Vognmand Peder Christensen, Bække har ansøgt om Forskud af Mergelpenge for leveret Mergel hos Johs. Damgaard, Lindknud har Sogneraadet vedtaget at vilde garantere for Halvdelen af et Forskud paa 500 Kr. saa fremt Beløbet kan indhentes fra Landbrugsministeriet.

Man forbeholder sig dog at det bevilgede beløb stort 1000 Kr. er tilført Pant i Ejendommen næst efter Kreditforeningen.

3./ Kommunens Overslag for 1930/31 blev gennemgaaet og henlagt til sidste Behandling i næste Møde.

Side 2.

Skatteansættelser

Husbestyrerinde Agnes Andersen, Hyldelund

Fra 1.Januar ansættes 400 Kr.                                                        200

Pastor Hansen, Lindknud

Fra 1 Okt. ansattes Indtægt 1600 Kr.                                            1600

Ole Kr. Hansen, Østerbygaard

Fra 1. Okt.  ansættes 1000 Kr.                                                        800

Erhardt Sørensen, Hovborg

Fra 1 Okt. ansættes 1000 Kr.                                                          800

Alfred Sørensen, Hovborg

Fra 1 Okt. ansættes 1000 Kr.                                                          800

Laurids Lundgaard, Pedersminde

Fra 1 Okt. ansættes 1000 Kr.                                                          800

Sofus Adam Andersen, Hovborg

Fra 1 Juli. ansættes 1000 Kr.                                                          800

Lærer Otto Kaaberbnøl, Lindknud

Fra 1. Januar ansættes 1000 Kr.                                                      800

Oluf Schmidt, Gildbjerg

Fra 1. Januar ansættes 1000 Kr.                                                      800                   

Johannes Andersen, Lindknud

Fra 1. Januar ansættes 800 Kr.                                                         500

Anton Christensen, Vittrup

Fra 1 Januar ansættes 1000 Kr.                                                        800

Astrid Thøgersen, Lindknud

Fra 1 Januar ansættes  800 Kr.                                                         500

                       Agnes Schmidt, Klelund  800 Kr.                             500

  –         –         Mette Sørine Pedersen       –                                      500

  –         –         Kamille Agnethe Holm      –                                      500

  –         –         Marinus Hansen, Hovborg 900 Kr.                           600

Side 3.

  –         –         Holger Nielsen, Gilbjerg     600 Kr.                           400

Fra d. 1. april Else K. Espensen, Assersbøl  600 Kr.                        400

Fra 1. Januar  Mads Johansen, Okslund       600 Kr.                         400

  –          –        Kristian Rasmussen, Lindknud 1000 Kr.                    800                                                                                                                        

Fra 1 Januar   Viggo Hansen, Hovborg            600 Kr.                     400                        

  –         –         Jens Ditlefsen, Klelund              900 Kr.                     600

  –         –         Kresten N. Christensen, Hovborg 900 Kr.                  600

  –         –         Elly Elna Petersen, Lindknud        800 Kr.                  500

  –         –         Lærerinde Chatrine Clausen, Klelund  800 Kr.           500

  –         –         Andreas P. Nielsen, Gilbjerg                1000 Kr.         800

  –         –         Katrine Andersen, Klelund                     800 Kr.         500

  –         –         Signe Jensen, Gilbjerg                            600 Kr.          400

  –         –         Knud Hansen Høgh                               1000 Kr.         800

  –         –         Sv. Aage Stokholm                                         0

  –         –         Jens Hansen Houborg, Okslund              800 Kr.         600

  –         –         Olga Lehmann Petersen, Hyldelund               0

  –         –         Julius Larsen Pedersen, Lindknud           600 Kr.        400

  –         –         Robert Pedersen, Assersbøl                    1000  –          800

  –         –         Henning Bro Olander, Gilbjerg                800  –          500

  –         –         Karl Kristian Kimer, Vittrup                    900  –          600

  –         –         Karl Gotfredsen, Assersbølgaard            1000  –         800

  –         –         Mads P. Jensen, Vittrup                            800  –          500

  –         –         Johs. M. Jakobsen, Hovborg                   1200  –         1200

  –         –                               3 børn fradrages

  –         –         Peder Kok Pedersen                                 600   –           400

  –         –         Holger Pedersen Boe, Okslund                900   –           600

  –         –         Hans Chr. Fynbo                                       800  –           500

  –         –         Frederikke Nielsen, Vittrup                       800  –           500

  –         –         Kirstine Schmidt, Gilbjerg                         800  –           500

  –         –         Margrethe Nikolajsen, Hovborg                600  –           400

  –         –         Karl Juhl, Lindknud                                  1000 –           800

  –         –         Ella Nielsen, Okslund                                400  –           200

  –         –         Gertrud Jensen, Hovborg                           800  –

                                                               Af formue           200  –           800

  –         –         Eleonora Kirstine Christensen, Raabjerg   800   –           600

Side 4

  –         –         Anna Nielsen, Vittrup                                600   –           400

  –         –         Margrethe Due, Hovborg                            800  –           500

  –         –         Anna Marie Jørgensen, Lindknud               800  –           500

  –         –         Anders ? Jørgensen, Brovnbjerg                  800  –          500

  –         –         Johannes Jensen, Klelund                            900   –          600

  –         –         Arne Burkal, Klelund                                   800  –          500

  –         –         Hansine Tøstesen, Hovborg                         800  –           500

Fra 1 Okt.       Anton Magnussen, Okslund                       1000  –          800

  –        –          Johannes Pedersen, Lindknud                     1000  –          800

Fra 1. Januar   Niels P. Jørgensen, Klelund                       1000  –          800

 

Et Udvalg fra Sygekassen mødte efter Anmodning af Sogneraadet og gjorde rede for Sygekassens stilling da der er Fare for at Sygekassen faar et Underskud paa henimod 4000 Kr. enedes man enstemmig om at yde et Tilskud af 1000 Kr.

Det vedtoges at afholde Folketælling d. 10. Januar 1930.                                                     

Johs. Nielsen

Hans Chr. Hansen, Jes Schmidt, Peder Christensen, Peder Jensen Hermansen, Ths. Thomsen, hans M. Pedersen 

 

Som Tællere ved Folketællingen 10. Januar er følgende valgt:

Øster Hovborg,    Peter Poulsen Jensen,               Suppleant Anders Andersen

Vester Hovborg   Kresten H. Pedersen                      –           Marinus Hansen

Nordre Klelund   H. S. Hansen                                   –          Nikolaj Søndergaard

Søndre Klelund   Mogens Madsen                             –           Henrik Thomsen

Sønderlund          Niels Jørgensen                              –          Niels Schults

Side 5

Hyldelund           P. M. Pedersen                                –          S. Steiner

Assersbøl            Morten Mortensen                           –          Morten Pedersen

Lindknud            Andreas Thomsen                            –          Ingvard Damgaard

Debel                  Johannes Johansen                           –          Tømrer Sørensen

Gilbjerg              Anton Jepsen                                    –          Søren Brandt

 Sønder Vittrup   Jens Jensen                                       –          Chr. Jørgensen

Nr. Vittrup          Peder Hansen                                   –          Chr. Christensen

Øster Okslund    Holger Lundgaard                             –          Kruuse Hansen

Vester Okslund  Magnus Magnussen                          –          Johs Fr. Hansen

 

Aar 1930 d. 8. Januar afholdtes ordinært Møde i Lindknud Kro .

 

1./  Fødseler

a.Lilly Elise Buhl født d. 2/12 1929 Datter af Husm. Chr. Buhl og Hustru Petrine Jørgine Henriksen, Lindknud.

b. Pige født d. 12/12 1929 Datter af Gdm. Andreas Julius Jepsen og Hustru Ane Kirstine Petersen, Debel

c.  Pige født d. 13/12 1929 datter af ugift Marie Jensine Pouline Rasmussen, Vittrup. Barnets Navn Anna Marie Rasmussen.

side 6

d. Pige født d, 18 Okt. 1929 Datter af Vognmand Nikolaj Jeppe Nikolajsen, Hovborg. Barnets Navn Else Marie Nikolajsen.

e. Pige født d. 7. Novb. 1929. Datter af Boelsmand Marinus Søholm Jensen, Klelund. Barnets Navn Marie Søholm Jensen.

f. Dreng født 7. Dec. 1929 Søn af Boelsmand Jens Christiansen, Okslund.

 

2./ kautionsbevis udstedt d. 27/11 1929 for Niels Brink, Okslund for Indlæggelse på Grindsted Sygehus.                                                                                                               Til Efterretning.

3./ Landkommunernes Ulykkesforsikring, Bjergby pr. Spentrup meddeles at have modtaget Meddelelse tilskadekomne Harald Petersen, Hyldelund.                                     Til Efterretning.

4./ Formanden for Ribe Amts Plejehjemsforening meddeler at Hjemmet i Bramminge kan modtage et Barn af Anna Marie Rasmussen i Vittrup og såfremt det ønskes søge et Plejehjem til Barnet snarest?

Barnet er anbragt! Man anmoder Plejehjemsforeningen om at søge Barnet anbragt.

5./ Ribe Amtsråd meddeles samtykke til at Lindknud Kommunekasse udreder til Formand og Kasserer til Deling 1000 Kr. samt til Folkeregisterføring 150 Kr.                       Til Efterretning.

Side 7.

6./ Cirkulære af 14. Dec. 1929. Socialministeriet angående Betingelse for Sømænd, som lider af Tuberkulose i smitsom Form m. m.                                                                       Til Efterretning.

7./ Landsskatteraadet indbyder til (Årligt) Møde d. 10 Jan.1930 med Dagsorden: Skatteligningen s.4

8./ Ministeriet for Offentlige Arbejder forespørges i Anledning af et fremlagt Lovforslag er fremlagt gaaende ud paa at stille et Beløb til Raadighed for Amts og Sognekommuner paa 25 Mill. som skulde anvendes til ekstraordinære Vejarbejder for Afhjælpning af Arbejdsløshed hvilke Vejarbejder man kunde tænke sig at iværksætte?                                                                               Ingen.

Hvilket Beløb man ekstraordinært kunde anvende.                                                 Ingen.

Foreligger der Eksempler paa at man ikke til nævnte Arbejde har kunnet opnaa Laan paa rimelige Vilkaar?                                                                                                                    Nej.

9./ Fra Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler Forslag til Lov om Folkeforsikring dateret d. 27/12 1929.                                                                                                              Til Efterretning.

10./ Invalideforsikringsraadet meddeler at Invaliderente er tilstaaet Harry Marius Asbjørn Hansen, Hyldelund.                                                                                                                Til Efteretning.

11./ Landkommuners Ulykkesforsikring beder om Indberetning af forskellige Ting.

                                                                                               Udfyldtes og Formanden indsender.

Side 8

12. Ribe Stiftamt fremsender Andragendet angaaende Indskrænkning af Synet over Bækken Gilbjerg, Klelund og forespørger om evt. Klager efter Fremlæggelsen.Formanden svarer benægtende.

13. Regninger. Fra Søren Lytken for Kørsel med Jordemoderen for Ture til Peder Thomsen, Okslund 6 kr.                                                                                                            Til Efterretning

En Tur til Peter Henriksen, Vittrup 3 Kr.                                                                 Til Efterretning.

En Tur til ugift Anna Marie Rasmussen, Vittrup 3 Kr.                                            Til Efterretning

14./ Gesten Apotek

For Medicin til Søren Nielsen, Vittrup 32 Kr. 65Øre                                               Til Efterretning

  –         –        –  Enkefru M. Nielsen, Lindknud  35 Kr.                                            Til Efterretning

  –         –        –   Andreas Nielsen, Lindknud 7 Kr. 35 Øre                                          Nægtet

  –         –        –   Jakob Andresen, Okslund 5 Kr. 50 Øre                                             Nægtet

15./ Købmand V. Scmidt, Brørup for Drænrør 19,08 Kr.                                          Til Efterretning

16./ Spangsbjerg Sanatorium for H.P. Pedersen fra 3/12  til 31/12 1929, 32 Kr. 75 øre

                                                                                                                                    Til Efterretning

17./ Fra Lauridsen Kulf. 18 dec. 1929. 39 Kr.

                                        14   –       –     39  –

                                        11   –       –     78  –                                                                Til Efterretning

18./ Aandssvageanstalten i Brejning for Hans Jørgensen  125 Kr.                             Til Efterretning

Side 9

19./ Østifternes for Carl Johannes Hansen  125 Kr.                                                      –          –

20./ Fra Svend Fredslund, Brørup for Okslund Skole 39,90 Kr.

                                                        –   Vittrup      –      10,45  –                                      –          – 

21./ Læge Henriksen, Vorbasse for kørsel for Sygekassepatienter 83,50 Kr.

                                                                     Tilset H.P. Petersen       5. –   –                  –          –  

Fattigsager

22./ Aksel Petersen, Lindknud har faaet midlertidig Hjælp til Underhold for sin Datter hvis Mand er bortgaaet et Beløb af 10 Kr. Skal Forsørgeren opspores og idømmes Forsørgelsespligt?

Formanden henstiller til Forsørgeren at han maa sende underholdet.

23./ Har kvitteret for Modtagelse af Olaf Svendsen Olsen ankommet fra Svendborg. Til Efterretning.

24./ H.N. Hansen, Vejle anmodes om Fastsættelse af maanedlig Tilskud til underhold af 45 Kr.

                                                                                                                                      Bevilges 20 Kr.                                                                                                                                      

25./ Charles Christensen, Bomstræde 11, Nysted, Lolland beder om Eftergivelse af Fattighjælp som herfra er ydet i Form af Alimentationsbidrag, idet han mener at kunde betale tillige beder han om Fremsendelse af Forsørgelsesattest til Ægteskab.

Saafremt Loven paabyder faar Formanden Fuldmagt til Udstedelse af Forsørgelsesattest.

Side 10

26./ Fra Holsted politikontor i Holsted anmodes om Alimentationsbidrag for Emil Sørensen, Varde

                                                                                                                                      Til Efterretning.

27./ Fra Politimesteren i Vejle for H.N. Hansen, Vestergade 87                                    –          –

28./ Fattigudvalget i Vejle har anmodet herværende Sogneraad om Anerkendelse af Forsørgelsespligt for Datter af forhv. Hans Hansen, Vittrup født i Vittrup indenfor Ægteskab af nævnte Hans Hansen og Hustru , Vittrup.

Anerkendelse er nægtet af følgende Grunde:1. At Lindknud Pastorats Kirkebog indeholder Paategning om Fødsel d. 5. April 1909, men er senere tilført Bemærkning at Navn paa Pigen forgæves har været eftersøgt hos den katolske Præst i Kolding, hvor Barnet skulde døbes.

2. At Forhandlingsprotokol for Lindknud Kommune af 1909 udviser at daværende Sogneraad ikke har forment at Pigen kunde faa Forsørgelsesret i herværende Kommune og der er vedføjet at Forholdet undersøges. Resultat af nævnte undersøgelse er endnu ikke fundet.

Skal man godkende Amtets kendelse saafremt den gaar os imod?

Man forsøger at faa Afhøring af Hans Hansen som vist bor et steds i Kolding.

Side 11

29./ Astrid Thøgersen, Hovborg føler sig for højt ansat i Skat idet hun fremfører ikke at have tjent ret meget bl. a. grundet paa Sygdom.                                                                   Ansættes til 600 Kr.

30./ Fra Sognefoged P. Hermansen var fremsendt Afskrift af nogle Udpantninger. Theodor Sjaffer  afkræves Beløbet.

31./ Byllerup Kommune anerkender som Forsørgelsesberettiget i derværende Kommune Niels Brink, Søn af M. Brink , Vittrup.                                                                                           Til Efterretning

32./ Kommunens Overslag for 1931/32 var til anden Behandling.

Det vedtoges at udskrive 76 Tusinde som fordeler sig med 2/5 Dele paa fast ejendom og 3/5 Dele af Indtægt og Formue.

Side 12

33./ Skal man forsøge at faa fuld refusion for Rasmus Hansen, idet familien fuldt ud opretholdes af kommunen.                                                                        Ja, saasnart Vedkommende kommer hjem.

Aldersrentesager

34./Martin Hansen og Hustru, Lindknud har efter Opfordring fremsendt ny Aldersrenteskema. Ansat til 35,50 Kr. pr. Maaned fra 1.Januar 1930 at regne.                                Ansat efter 65 årige.

36./ Oline Kold Sørensen ansættes til en Aldersrente af 27,50 Kr. Mdl.

37./ Anna Marie Jensen ansøger om Tillæg til Aldersrenten. Bevilges en samlet Rente af 40 Kr. Mdl.

38./ Handelsbanken i Esbjerg fremsender Opgørelse over Kommunens Skyld pr.1. Januar 1930.

                                                                                                                                        11433,78 Kr.

39./ Grindsted Sygehus har fremsendt Regning for Ophold for Niels Brink, Vittrup       144 Kr.

40./ Anna Petersen, Hyldelund anmoder om Hjælp til forskellige Ting.

Jes Schmidt og Peter Hermansen skal undersøge Forholdet.

Side 13

41./ Regning fra Købmand Thomsen, Hovborg, forskellige Ting for et Beløb af 23,63 Kr.

                                                                                                                             Til Efterretning

42./ I Anledning af at Ungdomsforeningen i Hovborg har anmodet om at afholde Foreningssammenkomst med Dans i Gymnastiksalen i Klelund. I den Anledning har P. Hermansen forespurgt i Sogneraadet om deres reaktion, om nævnte kan tillades idet det fremføres at Huset 

skulde være opført med Tilskud af Stat og Kommune samt en Del Beboere, sidstnævnte paa Betingelse af at Huset ikke maatte benyttes til Dans.          Svaret lyder at Dans ikke maa afholdes.

43./ Julie Hansen ansættes til 35 Kr. på Uge fra 6/1 1930 at regne. Rasmus Hansen bevilges 5 Kr.

44./ Vandsynsmændene anmoder om Fritagelse og der foretoges nyt Valg. Følgende valgtes:

Som Formand Anton Jepsen, Gilbjerg,

øvrige medlemmer Karl Jakobsen Klelund, Niels Nielsen Vittrup.

Johannes Nielsen

Peter Jensen Hermansen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen, Peder Christensen, Hans Chr. Hansen,

H. M. Pedersen

Side 14

 

Anno 1930 d. 18/1 afholdtes ekstraordinært Møde i Lindknud Kro, hvor følgende Sager behandledes:

1./ en Obligation udstedt til Søren Kr. Vase, Hovborg med anden Prioritets Panteret i Andr. Hansens Ejendom, Bøgeskov, er af Peder Mikkelsen, Hovborg bebudet opsagt til Indfrielse.

I nævnte Anledning er Sogneraadet blevet spurgt om man er Køber af Obligationen.

Første Prioritet paa Ejendommen er stor 3000 Kr. til Kreditforeningen i Aalborg.

                                                                                                       Man vedtog at svare benægtende.

Man vedtog ligeledes at annullere Vedtagelsen fra Decembermødet om Betaling af tredje Prioritet nedbragt til 140 Kr. idet Munk, Vejen endnu ikke har meldt sig for at forhandle desangaaende trods given Anmodning fra Formanden.

2./ Niels Jørgensen er Tilskadekommen med det ene Øje, i den Anledning er Indberetning sket til Ulykkesforsikringen. Tilskadekomne spørger om man vil betale Rutebilen til Øjenlæge Kjølby i Kolding idet han der er henvist af Doktor Møller.                                                         Bevilges.

3./ Det vedtoges at søge Ribe Stiftamt om Fritagelse for at svare Afdrag til Handelsbanken i Esbjerg i Regnskabsaaret 1929/30.

Grunden til Anmodningen er denne at man har tilbagebetalt til Klelund Plantage efter Landsogns Skatteraadets Kendelse for meget betalt Skat er 1800 Kr.

Side 15

Forsørgelseskommunen for H.P. Pedersen, Hyldelund forespørger om den vil udrede Sygekassekontingent for Nævntes Hustru.

Samme Forespørgsel stilles til Gesten Kommune for Julie Hansens Vedkommende.

Søren Chr. Vase, Hovborg mødte personlig og vilde forhandle i Anledning af Skatterestance. Nævnte erklærede at han ikke saa sig i stand til at betale det i udpantningen opgjorte Beløb, men indgik paa at betale d. 15 April 1930 200 Kr. og inden 15 Maj 1930 Restbeløbet ca. 182 Kr.

Hans P. Pedersen Hyldelund bevilgedes 15 Kr., de 5 Kr. er medgaaet til Hjemrejsen fra Sanatoriet.

 

Skatteansættelser

Anna Nielsen                                                                        600 Kr.                                     400

Agent Karl Alfred Pedersen, 2 børn ansættes til en indtægt 800 Kr.                                     400

Ane M. Nielsen, Assersbøl                                                    800  –                                       500

Karsten Baggesgaard pr. Agerbæk (Kokær) 300 Kr. + formue 26,965                                3000

Niels P. Brandt, Lindknud                                                    1000 Kr.                                    800                                                                                                                                              

 Hans Veldt P. Madsen Hyldelund                                          600  –                                       400

 

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, P. Jensen Hermansen, Peder Christensen, Hans Chr. Hansen, Ths. Thomsen

H.M. Pedersen.

 

Side 16

Anno 1930 d. 12/2 afholdtes Sogneraadsmøde i Lindknud Kro

 

1./  Pastor Hansen havde fremsendt Indberetning om Fødsler for Januar Maaned

Dreng født d. 4. Søn af Husmand Thomas Lauridsen Knudsen og Hustru Lene Kjerstine Henriksen, Okslund.

Pige født d. 4. Datter af Peder Christensen og Hustru Clara Kirstine Mikkelsen, Lindknud.

Pige født d. 7. datter af Husmand Hermes Hagen Thomsen og Hustru Karla Amalie Nielsen, Klelund. Navn Grethe Hagen Thomsen.

Pige født d. 26. datter af Boelsmand Christian Nielsen og Hustru Rigmor Kirstine Knudsen, Vittrup

Døbte Datter af Gdr. Julius Jepsen, Debel. Navn Ingrid Gerda Jepsen.

Søn af Husmand Johs. Marinus Karl Johansen. Navn Viggo Johansen.                 Til Efterretning  

2./ Arbejderforsikringsraadet meddeles at have modtaget Indberetning om Ulykkestilfældet som er overgaaet H. Petersen d. 12/12 1929.

Meddelelsen er af 22/1 1930 form. 5556/29 Oplysning om Forulykkede faar varigt Me´n indhentes.

Side 17

3./ Nærings Afgift fra Politikontoret i Ribe er modtaget og fordeler sig saaledes:

Micael Sørensen, Vittrup        90 Kr.

Sv.Aage Thomsen, Hovborg    –   –

Søren Poulsen Jensen               –   –

Minus Inkassationsgebyr       10, 80 Kr.

I alt                                       259, 20 Kr.                                                                    Til Efterretning.

4./ Til Lærerlønninger er indgaaet Kr. 504, 37 Okt. Kvartal 1929. Kvittering udstedt 11/1 1930.

                                                                                                                                    Til Efterretning.

5./  Fra Amtsfonden i Statstilskud pr. 1/1 1930 Kr. 487. Kvittering udstedt 13/1 1930.

                                                                                                                                    Til Efterretning.

6./ Legatet Anders Andersen, Brørup forelaa nu i Stadfæstet Stand. En Regning fra Fuldmægtig Hilden Kr.5700 betales af Kommunen.                                                                      Til Efterretning.

7./ Ribe Stiftamt udbeder sig tilsendt nugældende Regulativ over Bækken Gilbjerg Klelund i Anledning af Indskrænkning af Synet over Bækken.                      Man søger at finde Regulativet.

8./ Ribe Amts Vejinspektorat udbeder sig på her tilsendt Skema Oplysning om Tromling af Amtets Tromle m. m. Ansloges til 160 m. Stenslag samt 80 m. harpet Grus. Tromling ønskes ca. 7. Juli.

9./Ribe Stiftamt meddeler at Statstiskud Ifølge Aldersrentelovens § 17 2. Kapitel kun har kunnet ydes i 1927(28 og 1928/29.                                                               Anbefales. Til Efterretning.

10./ Fra Landinspektør Gregersen, Grindsted forlaa Ansøgning om Udstykning af Andreas Jepsens Ejendom til Udvidelse af Kirkegaarden i Lindknud samt Holdeplads foran.           Til Efterretning.                                                                                                                           

11./ Grundforbedringslaanet tilf. Johannes Damgaard rettet Lærer Johannes Peder Madsen forelaa til Underskrift.                                                                                                      Underskreves.

Side 18

12./ Andreas Hansen jun. Fremsender en Ansøgning om et Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser og Mergling af ca. 12 Tdr. Land. Som Sikkerhed anføres at Laanet kan indføres paa Nævntes Ejendom Matr. 9e, 9m og 12b af Lindknud By og Sogn næst efter Statslaan stor 13,250 Kr.

Sogneraadet anbefaler med alle Stemmer. Til at føre Tilsyn med Arbejdets Gang valgtes Hans Chr. Hansen.

13./ Regninger

H.M. Pedersen og Formanden Georg Thomsen har fremsendt Kørselsregning for Værgeraadet til Nebel 1 Tur til Vittrup 2 Ture 10 Kr.                                                                    Til Efterretning.

14./ Samme Kørsel for Konrad Thomsen til Læge i Brørup d. 30/12 1929

For Sigurd Thomsen til Læge i Brørup 5/2 1930 i alt 10 Kr.                                 Til Efterretning.

15./ Samme Kørsel for Klaus Jensen til Læge i Bække d. 11/12 1929

d. 13/2 til Sygehuset i Kolding for samme i alt 19 Kr.                                            Til Efterretning.

16./ Samme Kørsel for Andreas Hansen til Lægen i Vorbasse fire Ture d. 26/10 1929, d. 6/12 1929, en tur mangler, d. 16/1 1930 i alt 32 Kr.                                                                  Til Efterretning.

17./ Kristelig Forening for Frode Andersen fra 1/10 til 31/12 1929                          –          –

Side 19

18./ Fredshjemmet ”Rødsten” for Helga Andersen fra 1/10 til 31/12 1929               –          –

                                                                                                     Man undersøger om muligt Tilskud

19./ Brørup Isenkramforretning P. Esmann 265 Kr.                                                 Til Efterretning

20./ Politimesteren i Svendborg for Olaf Svendsen Olsen 122, 40 Kr.                       –         –

21./ Amtssygehuset i Kolding for Klaus Jensen i alt 68,50 Kr.                                   –         –

22./ Lauridsen Kulforretning Regning af 15/1 1930 60 Kr.

23./ Olaf Barfod Ifølge Regning af 1/1 1930             60,13 Kr.                                   –         –

24./ V. Kirk i Følge Regning       –    –     –                 21,60  –                                       –         –

25./ H. Lorentzen af 1/1 1930 for Niels Anton H. Nielsen      8,05 Kr.

                                                  –   Kaj Oluf Thøgersen        129,10  –

                                                  –   Andreas Hansens Søn       26,75  –

                                                  –   Jørgen Mortensen               5,30  – 

                                                  –   Niels Mortensen                 1,85   –                        Til Efterretning

26./ Spangbjerg Sanatorium for H.P. Pedersen 13/12 1929     32,75 Kr

                                                                           30/1    1930    11,00  –                        Til Efterretning

27./Kørselsregning for Sygekassemedlemmer fra Teglhus Jensen, Brørup 283,90 Kr.

Okt. Kvartal. Lægehjælp til Carl Staal, Klelund                                              8,00   –  Til Efterretning

Side 20

28./ Engum Sogneraad pr. Daugaard forespørger om Kristen Kristensen født 13/1 1864 i Lindknud anerkendes Forsørgelsesberettiget i herværende Kommune. Han er tilstaaet Aldersrente fra ½ 1930 med 33 Kr. pr. Maaned.                                                                   Anerkendes Forsørgelsesberettiget

29./ Alderrenteudvalget i Kolding meddeles at have tilstaaet Ane K. Hansen som Brændselshjælp 15 Kr.                                                                                                                           Til Efterretning

30./  Aldersrenteudvalget i Odense Kommune meddeles at have ydet samme til                                 

Fodermester Laurids Clausen Pedersen og Hustru.                                                    Til Efterretning

31./ Efter herfra given Anmodning forelaa fra Føvling Sogneraad Afskrift af Aldersrentebegæring for Husmand Chr. Nielsen, Tirslund hvis økonomiske Forhold man har ønsket klarlagt.

                                                             Oplysninger er indhentet og fremsendes til Føvling.                                                                                                                                   

32./ I henhold til Anmodning om ny Aldersrenteberegning fra Jens S. Bonde Assersbøl forelaa en saadan.                                                                       Ansattes til 23 Kr. pr Maaned efter 65 Aarige.

33./ Thomas Thomsen, Okslund havde fremsendt Begæring om Aldersrente. Udfyldt Skema forlaa.

                                                                                       Ansattes efter 68 Aarige til 46, 75 Kr.  

Fattigsager

34./ Politimesteren i Haderslev havde fremsendt Begæring om Alimationsbidrag  for Johan Chr. Damkjær i alt 108 Kr.

Det vedtoges at han indsættes til Afsoning saafremt han ikke af Familien hjælpes.

Side 21

35./ Til Charles Christensen, Bomsræde 11 Nysted, Lolland er udstedt Forsørgelsesattest d. 20/1 1930.

36./ En uforstaaelig Forespørgsel fra Jens Nikolajsen, Draved, Løgumkloster om Invaliderente til sin Hustru. Nikolajsen Oplyser at de har staaet i Sygekassen til 1922.

Formanden tilskriver Vedkommende at Invaliderente ikke kan opnaas da de ikke er i Sygekassen. 

37./ Sognefoged S. Hermansen har fremsendt Udpantningsafskrift for Kommuneskat hos Nikolaj Nikolajsen, Hovborg i alt 228, 05 Kr.                         Det vedtoges at lade Udpantede Ejendom sælge.

38./ ”Hedebruget” Viborg søger om Tilskud.                                                      Bevilgedes 20 Kr.

39./ Komiteen Fregatten Jylland beder om Tegning                                                  Nægtet

40./ Niels Nielsens Hustru, Vittrup ansøger om Tilladelse til at maatte tage eet eller to Plejebørn

                                                                                                                                 Nægtedes

41./ Arbm. Hans Christensen født 28/5 1907 i Drenderup, Ødis Sogn er fra Assersbølgaard indlagt paa Sygehuset i Brørup og idet han er Frimand har man herfra udstedt Kautionsbevis.

Den 11/2 1930 udstedt Kaution for Samme for indlæggelse paa Tuberkulose Afdelingen i Kolding Angaaende disse Frimænd fra Assersbølgaard har Fængselshjælpen stillet Forventning om at vilde holde herværende Skadesløs idet der derfra udredes denne Fjerdedel som ikke indhentes fra Forsørgelseskommunen.                                                                                        Til Efterretning.

Side 22

42./ H.J. Hansen, Berørup har fremsendt Regning for Tøj til Hans Christiansen Assersbølgaard i alt Kr. 131,00. Meddeles Førsørgelseskommunen Ødis                                             Til Efterretning 

43./ Skrædder A.H. Ravn, Lindknud har fremsendt Regning for Tøj til Rasmus Hansen stor 80 Kr.

                                                                                                                                Til Efterretning.

44./ Gymnastikforeningen i Hovborg anmoder om Anskaffelse af en Rullemadras.

                                                  Det vedtoges at at Kommunen betaler Halvdelen af en Rullemadras

45./ Julie Hansen beder om Tilskud til Jordemoderhjælp 15 Kr

                                                        Hjælp i Hjemmet        18 Kr.                          Bevilgedes.

46./ Maren Hansen, Hovborg Medicin           8,65 Kr.

47./ Knud Hansen, Hovborg Lægehjælp      19,00 Kr.

48./ Poul Andersen, Hovborg Plantage ansat i Aldersrente pr. Maaned efter 65 Aarige Kr. 11,25

                                                                                        Hvilket meddeles Vedkommende.

49./ Peder Andersen faar Fuldmagt til at lade mergle Kommunens Jord ved Forsamlingshuset paa Kommunens Regning mod at han forpligter sig til at dyrke Jorden foreløbig.

 

Johannes Nielsen                                                                                                                                

Jes Schmidt, P. Jensen Hermansen, Peder Christensen, Hans Chr. Hansen, Ths. Thomsen

H.M. Petersen

 

Side 23

Aar 1930 d. 12/3 afholdtes ordinært Møde i Lindknud Kro.

 

1./ Pastor Hansen havde fremsendt af Kirkebogen født og døbte:

Lindknud Datter af Arbm. Peder Christensen og Hustru Clara Kirstine Mikkelsen født 4. Januar 1930 Navne Gudrun Marie Christensen

Lindknud datter af Jens Fæhnø Thomsen og Hustru Marie Nissen født 8. Februar 1930

Klelund Datter af Carl Chr. Andersen Thorup og Hustru Elna Kirstine Mikkelsen født 25. Feb. 1930

Okslund Søn af Peter Poulsen Christensen og Hustru Karoline Friis født 26. Feb. 1930

 

2./ Cirkulære af 11 Feb. 1930 angaaende Kommunalt Pligtarbejde                        Til Efterretning.

3./ Cirkulære af 10. Jan. 1930 angaaende  Døvstummes Undervisning                    –          –

4./ Fra 2. Regiment Sønderborg forelaa Fortegnelse over udpegede Motorkøretøjer bilagt Skrivelse fra samme af 18/2 1930. Genpart er overleveret Marius Madsen, Vittrup               Til Efterretning.

Side 24

5,/ Landbrugsministeriet meddeler Tilladelse til at Jens Fr. Hansen, Okslund afhænder fra sin Ejendom til Mathias Ø. Jensen Matr. Nr. 1o under 25. Feb. 1930.                           Til Efterretning.

6./ Poul Nikolajsen, Hovborg ansøger om Udstykningstilladelse af Matr. 1bv Hovborg By.

Parcellen udgør ikke nogen Landbrugsejendom iflg. Lov Nr. 106 af 3. april 1925.

                                                                                                 Anbefales                   Til Efterretning

7./ Kirkeministeriet meddeler under 2o Feb. 1930 at herværende Kommune for Aaret 1930/31 maa udrede til Stiftsøvrigheden Kr. 1404.                                                                          Til Efterretning.

8./ Ribe Stiftamt meddeler under 24/2 1930 at man maa indberette til Brug ved Udregning af Andel i Motorkøretøj.

    1. Vejudgifter Motortilskuddet iberegnet i 1928/29

    2.  Motorafgift udbetalt i 1928/29

    3.  Specifikation over hvorledes denne Afgift er anvendt                                       Til Efterretning.

9./ Samme meddeler at der af Socialministeriet er anvist Kommunen Kr.153 til Hjælpekassen for Aaret 1928/29 i henhold til Lov af 14/1 1930                                                              Til Efterretning.

10./ Samme meddeler at man maa udrede til Statskassen  ? ? i henhold til Lov af 7/8 1922 om Beskatning af fast Ejendom Kr. 103,77.                                                                       Til Efterretning.

Side 25

11./ Samme forespørger angaaende Driftslaan i henhold til Lov af 20 Marts 1918 om man formoder der retslig kan indkasseres hos:

                                Ernst S. Søgaard, Assersbøl             Kr. 15,40

                                Anders Nikolajsen, Hovborg             –   15,40

                                Thomas Conrad Thomsen, Lindknud     15,40

Det bemærkes at Ernst Søgaard ligger paa Sygehuset, de to sidstnævnte kan betale.

12./ Invalideforsikringsraadet meddeler under 19/2 1930 at Husm. Niels Chr. Lund, Hyldelund er tilstaaet Invaliderente.                                                                                                    Til Efterretning.

13./ Kolding Sygehus fremsender for Hans Christiansen, Assersbølgaard for Kiste, Ligtøj samt Kørsel til Vamdrup Kr. 104 + Ophold i 9 Dage 9 Kr.                                                 Til Efterretning.

14./ Brørup sygehus for samme for Ophold fra 23/1 til d. 11/2 1930 Kr. 120,15             –          –

15./ Skomager Bonde, Lindknud for Rasmus Hansen Kr. 11,75                                       –          –

16./ Fra Sygehuset i Grindsted for Maren Hansen fra 21/1 til d. 1/3 1930 Kr. 200           –          –                                                                                                                                 

17./ Fra skomager Nielsen, Brørup for Hans Christiansen, Assersbøl Kr. 22,25        Til Efterretning

18./ Fra Lauridsens Kulforretning, Esbjerg af 19/2 1930 Kr. 31                                       –          –

Side 26

19./ Fra Holger Henriksen, Brørup. Kørsel for Jordemoderen til Th. Knudsen, Okslund.

                                                                                                                  Der bevilgedes 10 Kr.

20./ Stinus Eskildsen, Grinsted. Sygebil d. 21/1 for Knud Hansen, Baldersbæk 20 Kr.

       D. 12/2 1930 for Skomager Nielsen, Hovborg                                          20 Kr. Til Efterretning

21./ Fra P. Mikkelsen, Hovborg. Kørsel for Sygekassemedlemmer til Sygehus eller Læge 62 Kr.

                                                                                                                                   Bevilgedes

22./ Fra Læge Kofod Jensen, Bække for

       Søren Nielsen, Vittrup Konsultation og Kørsel i alt 98,25 Kr. Man vedtog at betale 40 Kr.

       Marie Christensen, Okslund, Konsultation               15,00  –                             Bevilgedes.

       Eleverne i Hovborg Skole                                         50,00  –

       Sygebesøg og Kørsel                                                 25,00  –  i alt 75 Kr.          Bevilgedes.

       Andreas Nielsen, Lindknud                                       45,50  –                              Nægtedes.

       Marie Nielsen, Lindknud                                           15,00  –                              Bevilgedes.

       Rasmus Hansen, Lindknud                                        28,75  –                                       –

       Hans S. Pedersen, Hyldelund                                    15,00   –                                      –

Side 27

       Klaus Jensen, Lindknud                                               5,00   –                                      –

       Anna Rasmussens Barn, Vittrup                                18,75   –                                      –

       Kørsel for Sygekassemedlemmer                              243,50  –                            Til Efterretning.

23./ Aldersrentesager

Margrethe Christensen, Lindknud beder Kommunen betale Medicin idet hun fremfører at i modsat Fald medgaar hendes hele Aldersrente dertil. Attest for Nødvendigheden af det store Forbrug var udstedt af Læge Teglhus Jensen og vedlagt.

                                  Det vedtoges at betale Halvdelen af deres egen Part fra 1 marts og til 1. Maj.

24./ Fra Aandssvageanstalten i Ribe forlaa Regning fra 1/5 1929 til 31/3 1930 for

Nr. 71. Niels Knudsen Nielsen           310,26 Kr.

 –    72. Morten Nielsen                       546,00  –

 –  101. Anna Hansen                          190,30  –                                                          Til Efterretning.

25./ Invalideforsikringsraadet anmoder om Oplysninger Katrine Jørgine Hansen, tidl. Vittrup.

                                                                                                             Formanden paategner Skemaet.

26./ Jens Nikolajsen, Draved er af Formanden anerkendt Forsørgelsesberettiget i Lindknud kommune under 26/2 1930.

Side 28

27./ Sogneraadet i Vamdrup anmodes om Anerkendelse af forhv. Gaardejer i Vittrup Anders Andersen. Politiafhøring er nu vedlagt. Formanden har forespurgt ved Amtet om Opholdskommunen vil være at betragte hvor Manden bor eller hvor Hustruen bor, i sidstnævnte Tilfælde vil Andersen formodentlig ikke have Forsørgelsen i herværende Kommune.          

                                                                                                                    Man oppebier Amtets Svar.

28.Politimesteren i Varde meddeler at have udlagt Alimationsbidrag for Frederik Albert ialt 204 Kr.                                                                                              Tilbagesendes Politimesteren i Varde.

29./ Politimesteren i Kolding fremsender Afkrævning af Alimationsbidrag for Skomager Ove Skovdahl Nielsen 90 Kr.                                                                                            Til Efterretning.

30./ Brørup apotek har forespurgt om man vilde betale en Sending Medicin for Hans Brandt, Lindknud.                                                               Formanden har indrømmet fremtidig. Henlagdes.

31./ Forstander Sørensen, Assersbølgaard meddeler at en Del Tøj af Hans Christiansens dertil er ankommet. Formanden bemyndiges til at søge Tøjet udbragt i det mest mulige.                                                                                                                              

32./ Ernst Søgaards Hustru har været kaldt til Varde Sygehus i Anledning af Operation af hendes

Mand, i den Anledning beder hun om Kørselsgodtgørelse.                  Henvises til Hjælpekassen.

Side 29

33./ Tilbud paa Renholdelse af forskellige Skoler i Kommunen forelaa.

Der forelaa følgende Tilbud fra Lindknud Skole: Anton Bonde og P. Andersen for en pris af 400 Kr. for et Aar.                                                                                                                    Antoges

Klelund Skole fra Metha Ibsen for 300 Kr. samt 1 Kr. for hver Gang Salen skal rengøres eller 2 Kr. naar der skal fyres i Kakkelovnene udover Brug for Skolebørnene.                          Antoges

Vittrup Skole fra Lærer Frandsen mod at Kommunen yder Brændsel til privat Brug. Man vedtog at ansætte Forbrug af Brændsel til 200 Kr. for Okslund og Vittrups Vedkommende.

                                                                                                     Rengøringen antoges til nævnte Pris 

34./ Valg af Formand, Næstformand og Kasserer.                                                   Genvalg overalt

35./ Lindknud Borger og Haandværkerforening anmoder om Aarligt Tilskud til Gadebelysningen idet en Udvidelse  paatænkes af Master.                                                  Bevilgedes for et Aar 40 Kr.

Side 30

36./ Hans P. Pedersen, Hyldelund anmoder om Bevilling af Kreditforeningsrenter 26 Kr.  Bevilges

37./ Rasmus Hansen beder om Tøj til 2 Piger samt til Julie.

                                                       Bevilgedes. Formanden bemyndiges til at sørge for det fornødne.

38./ Politimesteren i Ribe fremsendte indkomne Beløb til Kommunens Kasse

       Ejner Pagh                    40 Kr.

       Christian Skov              30  –

       Anders Germansen       10  –

       Anton L. Donslund       30  –

39./ Forsømmelseslister forelaa. Formanden paafører Multher.

40./ Laust Hansen, Okslund mødte og vilde forhandle om Skatterestancer. Han indgik paa at udrede fra 1. April 25 Kr. og 1. Maj 25 Kr. Rest Skylden falder naar Tørv bliver leveret til Skolen i Sommer 1930.

Næste Møde Kl. 2 ½

 Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Peder Jensen Hermansen, Peder Christensen, Hans Chr. Hansen, Ths. Thomsen

H.M. Petersen

Side 31

Skatteansættelser

Fra 1. Okt. 1929 Chr. Thorup              Kr. 600                                                400

  –   1 Jan. 1930 Laurids Degnebolig     –    800                                                500

  –   1. Okt. 1929 Hans Chr. Tonnesen  –   1000                                                800

  –   1. Jan. 1930 Valdemar Kjestrup     –   1000                                                800

  –    –   –        –     Mads Hansen             –   1000                                                800    

                                                                                                                       

2. Lindknud Sogneraadsprotokol fra 9. April 1930 til Juni 1930

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdt i Lindknud Kro Onsdag d. 9. April 19,30 med følgende Sager til Behandling

Pastor Hansen havde fremsendt Anmeldelser for Fødte og Døbte::

1. Døbte. Eva Nielsen datter af Boelsmd. Christian Nielsen og Hustru Rigmor Kirstine Knudsen født d. 26. Januar 1930

b. Ruth Thomsen datter af Lmd. Jens Fæhnø Thomsen og Hustru Marie Nissen født d. 8. Feb. 1930

c. Søn af Boelsmd. Jens Christiansen og Hustru Mette M. Jensen. Kaj Lykke Christiansen født d.  7. Feb. 1930

d. Søn af Lmd. Thomas Lauridsen Knudsen og Hustru Lene Kirstine Henriksen. Leif Knudsen født  

    4. Jan. 1930

e. Fødte. Søn af Forpagter Niels Pedersen og Hustru Marenta Kirstine Magdalena Mahler

f. Søn af Bent Niels Petersen og Hustru Anna Marie Jensen 

side 32

2. Ribe Stiftamt havde fremsendt Stadfæstelse over Regulativet Gilbjerg Klelund Bækken med ændring til kuns at skal synes én gang Aarlig nemlig i August Maaned.         Til efterretning                                                                                                           

3. Kolding Oppebørselsstue om Oplysninger om Betalingsevne hos Murer Brink, Vittrup samt Skrædder Ravn, Lindknud.

Formanden svarer at for Brink er Sagen tvivlsom derimod Ravn kan betale.

4. Ribe Stiftamt har meddelt at Andragende om Fritagelse for at betale Afdrag til Landsbanken i Esbjerg stor 3750 Kr er nægtet.                                                                               Til Efterretning                                                                                                                    

5. Samme meddeler Tilladelse til at Kommunens Kasse udreder til Sygekassen 1000 Kr. af Regnskabet 1929/30.                                                                                               Til Efterretning

6. Landinspektør Gregersen, Grindsted ansøger om Udstykningstilladelse

    for Jens L. Christensen, Lindknud

      –   Ejner Bæk, Vittrup

      –   Katrine N. Højen , Lindknud

      –   K. N. Knudsen,            –                                                                                  Anbefales alle

Side 33

7. I Anledning af Fru Thomsen Sørensens Sygdom har været antaget en Vikar nemlig Lærer Peder Leonhard  ? for Godkendelse af nævnte Antagelse er stillet Ansøgning til Skoledirektionen.

                                                                                                                           Til Efterretning

8. Som Tilskud til Lærerlønninger er modtaget 636, 37 Kr.                               –           –

9. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at vores Skyld pr. 31. marts udgør 7683,73 Kr.

                                                                                                                            Til Efterretning

10.Regulativ for ansatte Skorstensfejere i Ribe Amtsraadskreds forelaa

     1. For skorstensfejning 60 Øre for hver Skorsten med 1 Etage for hver Etage derudover 25 Øre

     2. Tilkaldelse af Skorstensfejer til Udbrænding af Skorsten 1,60 Kr. pr Time

     3. For Udførelse af det i Brandpolitiloven § 51 forudsatte Brandsyn der normalt afholdes hvert   

         Efteraar inden 1. Nov. betales 25 Øre på Ejendom hvor den ansatte Skorstensfejer udfører

         Fejningen og 50 Øre hvor dette ikke er Tilfældet. For Udførelse ad de i § 51 ommeldte                                                                                                                         

         Eftersyn betales ingen Honorar.                                                                 Til Efterretning

11. Fra Socialministeriets Cirkulære af 19 Marts 1930. Personlige Tillæg forhøjes for

Side 34

Landkommuner fra 1/8 til 1/7 Del af Kommunens Udgift til Aldersrentenydere. Til efterretning                                                                              

12. I. Esbjerg Toldkammer forespørger i Skrivelse af 31 Marts 1930 om Antal Udskænkningssteder eller Handelssteder af stærke Drikke i Kommunen. Formanden har svaret.                                                                                         

     II. Omsætningsbeløb af hvilket hver enkelt er ansat til at svare Brændevinsafgift fra 1 April 1930 til 31 Marts 1931 ?   Oplysninger indhentes.                                                         Til Efterretning

13. Arbejderforsikringen meddeler under 25/3 1930 at Niels Jørgensen, Lindknud, der kom til Skade d. 14/1 1930 betragtes som helbredet uden Erstatningsberettiget Forringelse af Arbejdsevnen.

                                                                                                                                Til Efterretning

14. Fra Undervisningsministeriet meddeles at forskellige Mangler ved Skolerne i Lindknud, Okslund og Vittrup maa afhjælpes omgaaende.                   Manglerne afhjælpes som foreskreven.

15. Statens Direktorat for Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsforsikring meddeler at Kommunen maa udrede 16,97 Kr. Nydende Medlemmer i Kommunen er A. Sørensen.           Til Efterretning.

16. Paa herfra given Foranledning forelaa Skrivelse fra ”Rødsten” ledsaget Lægeattest for Helga Andersen hvoraf fremgaar at hun formentlig kan overføres til et af Fredehjemsforeningernes Hjem hvor Statstilskud kan opnaas.                                                                                 Søges anbragt.

Side 35

17. Fra Malt Herreds Vurderingskreds forelaa ansæætelse af Klelund Plantage gældende fra 1. Jan. 1928. Samlet Ejendomsskyld 110,000 Kr.

                            Grundværdi   63,000  –

                       Lindknud Ejendomsskyld 91,300 Kr. Grundværdi 46,400 Kr.

                        Holsted             –                 1300  –           –               1300  –

                       Aastrup              –              17,100  –           –            15,000  –

                       Faaborg              –                   300  –           –                 300  –

Fradrag for 5 Lejligheder i hver Kommune.                                                             Til Efterretning

18. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddelelse under 2 April 1930 at Invaliderente er begæret af Anders Hansen Andersen, Lindknud.                                                                        Til Efterretning

19. Ribe Stiftamt har fremsendt Cirkulære fra Landbrugsministeriet af 26. Marts 1930 at der i Henhold til Lov Nr. 299 af 22 Dec. 1928 i Finansaaret 1930/31 er stillet 1 Mill. Kr. til Udlaan for Grundforbedringer.                                                                                                     Til Efterretning

Samme Cirkulære af 24 Marts 1930 om Udryddelse af Oksebremselarver i Henhold til Lov af 9. Feb. 1926. H. Schønning mødte og indgik  paa at synet pr. Stk Kreatur 5 Øre, behandlede Dyr 20 Øre.

Samme fra Skattedepartementet af 18 Marts 1930 angaaende Valg af Vurderingsmænd til faste Ejendomme samt Stedfortrædere.

Man valgte følgende:

Som Formand Oluf Jepsen, Okslund, Stedfortræder Peder Jensen, Hovborg

                        Poul Poulsen, Hyldelund, Stedfortræder Niels M. Nielsen, Vittrup

Side 36

Samme forespørger om Udgifter i Henhold til Lov Nr. 76 af 8 April 1913. Synsmænd om Udpegning af Heste. Han har ingen Udgifter haft.

Samme fra Indenrigsministeriet af 27. Marts 1930 om Oplysning af Skatteudskrivning m. m. i Regnskabsaaret 1930/31.                                                                                           Til Efterretning

                                                                                                                           

Regninger

20. Lauridsens Kulforretning af 22. Marts       39,00 Kr                                            Til Efterretning

21. Smed Runge Okslund Skole                     157,40  –

                           Vittrup       –                             3,00  –

                           Assersbøl   –                           72,00  –

                           Lindknud   –                           60,55   –

                           Forsamlingshuset                     1,50   –

22. Aandsvageanstalten Brejning for Hans Jørgensen fra ¼ til 30/6 1930  125 Kr.   Til Efterretning

23. Østifternes for Carl Johannes Hansen samme tid                                   125 Kr.     –           –

24. Spangbjerg sanatorium for Rasmus Hansen fra 6/1 til 31/3 1930        87,65  –        –          –

25. Brørup Apotek for Hans Brandt, Lindknud                                             7,25  –     

           –           –        –   Marie Christensen, Okslund

Oplysninger indhentet om Efterladenskaber 50,40 Kr.

      Brørup Apotek for Rasmus Hansen                                                          3,85 Kr. Til Efterretning

Side 37

          –           –        –    Poul Nielsen                                                             34,90  –      –         –

26. Gesten Apotek for Hans P. Pedersen Hyldelund                                    21,65  –      –         –

           –          –         –  Søren Nielsen, Vittrup                                                2,40   –      –         –  

27. V. Schmidt   11,50 Kr.                                                                                               –         –

28. Fra Graver J. Hansen, Vamdrup for Gravkastning til Hans Christensen 15,00  –    

      Man formoder Stenhugger Jakobsen skal betale

29. Lindknud Brugsforening Lindknud Skole     135,77 Kr.

                                               Vittrup        –           54,46   –

                                               Okslund      –           59,24   –

                                               Assersbøl    –           19,85   –

                                               Kommunen              48,37  –

                                               Anna Rasmussen     18,50  –  

                                               Andreas Hansen       58,68  –

                                                     –           –           134,88  –

                                               Hans S. Pedersen      29,95 –

                                               Rasmus Hansen        45,55  –           Afleveret              Til Efterretning

30. Boghandler Kirk, Holsted: Til Kommunen       25,12 Kr.

                                                  Lindknud Skole   237, 86  –

                                                  Assersbøl    –          17,13   –

                                                  Hovborg      –        105,65   –

                                                  Værgeraadet             2,60   –                                        Til Efterretning

Fattigsager

31. Løgumkloster Sogneraad har fremsendt Regning for Jens Nikolajsens Hustru Ophold paa

Tønder Sygehus

Side 38          fra 6/8  til 13/8 1929  65,25 Kr.

Man tillader sig at gøre Indsigelse grundet på Regningens Dato.

32. Rasmus Hansen beder om Rejsepenge idet han bliver udskrevet d. 12. ds.            Afsendt 10 Kr.

33. Paa herfra given Foranledning har Sogneraadet i Holsted tilsendt Afhøring af Erik Clausen Ravn, Holsted St. af hvilket fremgaar at han er forsørgelsespligtiget i herværende Kommune

                                                                Til efterretning herværende Kommune forlanger Afsoning

34. Politimesteren i Horsens fremsender Alimationsafkrævning for udlagt Bidrag for Svend Kølsvig Jeppesen 96 Kr.                                                                                            Han maa udrede Beløbet.

                                                                                                                     

35. Politimesteren i Nykøbing Mors ligesaa for C.N. Hansen, Vejle, 66 Kr.              Til Efterretning

36. I Anledning af Paakrav herdra om Indsættelse til Afsoning af Johan Chr. Damkjær, Ørsted Mark for udlagte Alimationsbidrag har Politimesteren indhentet Afhøring som der foreligger af hvilket fremgaar at Paagældende er noget svagelig og opgiver at have haft en Indtægt sidste Aar af 300  – 350 Kr. + Kost og Logi.                                                                      Man fastholder indsættelsen.

Side 39

37. Fra Politimesteren i Nakskov forelaa Meddelelse om Underholdsbidrag, 78 Kr. er udlagt for Hans Georg Prangsbøl, Assersbølgaard.                                                                     Til Efterretning

38. Fra Politimesteren i Kolding for Marinus P. Buhl, 48 Kr.                     Man forlanger Afsoning.

39. Døstrup Sogneraad har i Skrivelse af 12 Marts 1930 anerkendt Forsørgelsesret for Karl Staal

                                                                                                                                    Til Efterretning

40. Enevold Ehmsen anmoder om Beklædningsgenstande saasom Tøj, Strømper og Uldtrøje.

                                                                                                                                       Bevilgedes

41. Anders J. Andersen forhv., Vittrup er under 21/3 1930 anerkendt forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune.                                                                                                   Til Efterretning

42. Magistraten i København fremsender Alimationsafkrævning for Smedesvend Martin Bertelsen, Paradisgade 12, Rønne. 114 Kr.

43. Chr. Christensens Enke forespørger om man vil betale noget af hendes Sygekassekontingent idet hun ikke ser sig i Stand til at betale det hele selv.               Man vedtog at betale 2 Kr. Aarlig.

Side 40

44. Gigtsanatoriet Krabbesholm ansøgte om Tegning eller Tilskud.                                Henlagdes.

45. Julie Hansen beder om ekstra Tilskud i Anledning af Konfirmation samt Forhøjelse i Understøttelsen idet Rasmus Hansen kommer hjem.

                                   Punkt 1 kunne ikke bevilges. Understøttelsen fastsættes til 40 Kr. pr. Uge

46. Regning fra Fredslund, Brørup til Vittrup Skole 25,58 Kr.

      Samme                                        – Okslund   –     14,65  –                                   Til Efterretning

47. Ferdinand Jepsen Kørsel til Kolding Sygehus 16 Kr.                                            –          –

48. Fra Købmand Thomsen, Hovborg 8,81 Kr.                                                            –         –

49. Sanginspektøren har paabudt til Klelund Skole Anskaffelse af 32 Stk. Sangbøger.

                                                                                                   Man anskaffer Bøgerne Danmark.

Side 41

50. Lærer Skovbjerg anmoder om Erstatning af forbrugt Lys i Skolelokalet, Frk. Rasmussens som   gaar paa hans Maaler. Har intet faaet for sidste Vinter og i Aar er afholdt Husholdningsskole.

                                                                         Lærer Skovbjerg anmodes om møde ved næste Møde.

      Anmoder ligesaa om Grusning omkring Skolebygningerne.

51. Hans S. Pedersen forandres saaledes at Vedkommende faar i Penge 30 Kr.

      Brugsforeningen i Hovborg                                                                 50  –

                               Bevilgedes forskellige Beklædningsgenstande. Jes Schmidt ordner det fornødne.

52. Takster for Brug af Gymnastikhuset i Klelund ansættes saaledes:

       Naar Fyring sker pr. Aften 3 Kr., uden Fyring intet.

53. Amtslæge Bundsgaard har paabudt at Askemøddingen skal være indlukket.     Henlagdes.

54. Man ansatte i Lejeafgift for Lærerinde Cathrine Clausen til 75 Kr. Lys og Brændsel 35 Kr.

      Lærer Kaaberbøl, Lindknud, Brændsel 30 Kr.

Side 42

55. Thomas Knudsen, Okslund tilbyder en Favn Stenslag til 70 Kr.                             Antoges

56. Det vedtoges at Murer Brink, Vittrup skal betale Husleje fra 1 Maj.                   Meddeles.

57. Familien Theodor Schaffer maa ogsaa betale fra samme Dato

                                                                                                                        

Næste Møde Kl.5 Efterm. d. 22 ds.

Johs. Nielsen

Hans Chr. Hansen, Peter Jensen Hermansen, Peder Christensen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen

H.M.Pedersen

 

Ekstraordinært Sogneraadsmøde afholdt i Lindknud Kro 22/4 1930

Følgende sager behandledes:

1. Lærer Skovbjerg ansøgte om Vederlag for Lys til Husholdningsforeningen i Vinteren 1929/30 samt Forbrug under Rengøring af Skolestuen for to Vintre. Bevilgedes det ansøgte Beløb 30 Kr.

Side 43

2. Sogneraadsformanden i Gesten forespørger pr. telefon om man fastholder Begæringen om fuld refusion for Rasmus Hansen idet han gør opmærksom paa at Sogneraadet i Gesten vil honorere for Gunner Momsens Vedkommende.  Man vedtog at afbie og se hvad Rasmus Hansen kan tjene.

Skatteansættelser

Fra 1 April 1930 Husbestyrerinde Helga Pedersen, Lindknud    600 Kr.                             400

                            Boelsmand Karl Hartvig Pedersen,     –          1000  –                               800

                            Tjenestekarl Mads Chr. Jørgensen, Okslund    900  –                               600

                                 –       pige Metha Hansen                  –          800  –                               500

Regning  Kørsel med Lægen 3 gange a´1,50 Kr. = 4,50 Kr.                                      Til Efterretning

 

Okslund Skole mangler Brændsel.                                                        Formanden sørger herfor

I Aledning af at man herfra har anket over det sene Tidspunkt fra Løgumkloster Sogneraads Anmodning om Anerkendelse af Jens Nokolajsen meddeler Sogneraadet at de havde forment at han selv betalte Regningen.                                               Man vedtog at betale Regningen på 65 Kr.

Jeppe Rasmussen mødte og begærede Invaliderenten for svære Former fortsat.      Bevilgedes

Side 44

Ernst Søgaard beder om Erstatning for udlagt Kørselsregning fra Sygehuset i Grindsted 9 Kr.

                                                                                                                                    Bevilgedes.

Næste Møde Kl. 2 ½ Eftermiddag

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Peder Christensen, P. Jensen Hermansen, Hans Chr. Hansen, Ths. Thomsen

H.M.Petersen

 

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro Onsdag d. 14 Maj 1930 følgende sager behandledes:

Pastor Hansen havde fremsendt Fødsler til Indførelse.

Pige født d. 11/4 1930 datter af Husmand Anders Vilhelm Nielsen og Hustru Johanne Laura Mortensen, Risbøl.                                                                                                                           

Pige født 16/4 1930 Datter af Gaardm. Magnus Baagø og Hustru Marie Hansen, Assersbøl.

Pige født 25/2 1930 Datter af Forpagter Carl Chr. Andersen Thorup og Hustru Elna Kristine Eskildsen, Klelund. Barnets Navn Rosa Elvira Thorup

Pige født 17/4 1930 datter af Savværksbestyrer Peter Jørgen Christiansen og Hustru Cecilie Katrine Holdt, Hovborg

Dreng født 26/3 1930 Søn af Forpagter Niels Pedersen og Hustru Marenka Kirstine Magdalene Hansen Mahler. Barnets Navn Arne Pedersen.

Dreng født 30/3 1930 Søn af Boelsm. Niels Chr. Nielsen og Hustru Anna Marie Jensen, Klelund. Barnets Navn Svend Aage Nielsen.

Side 45

2. Ribe Stiftamt havde fremsendt Cirkulære. I Henhold til Lov af 15 April 1930 om Tilskud til særlige Vejarbejder.                                                                                              Til Efterretning.

3. Socialministeriet af 1 April 1930 til udarbejdning af Forslag til Folkeforsikring udbedes paa medfølgende Liste Aldersrentenyderes Indtægt og Formue i herværende Kommune.

                                                                                                                               Til Efterretning.

4. Indenrigsministeriet af 5 April 1930 om Foranstaltning til Udryddelse af Rotter.

                                                                                                                               Til Efterretning.

5. Lov af 22 Marts 1930 om Afgift af Omsætning af stærke Drikke forelaa.         –         –

6. Invalideforsikringsfonden udgør for 1929 1771,84 Kr. hvilket Beløb bedes fremsendt fordeler sig saaledes:  Thomas Thomsen                    605, 01 Kr.

                Marie Bothilde  Mette Høgh    111,56   –

                Niels Christensen                      605,01  –

                Marie Ellen Hansen                  450, 00                                                  Til Efterretning

7. Direktoratet meddeler tillige at Begæring om Invaliderente er indgivet af Emilie Nielsen, Vittrup

                                                                                                                                 Til Efterretning

8. Godkendelse af Vikar Ansættelsen ved Klelund Skole forelaa                             –           –

Side 46

9. Amtsvejinspektøren forespørger om Sogneraadet i Henhold til Lov af 1 Feb. 1930 angaaende Oversigt ved Vejkryds agter at ansøge om Tilskud.                        Formanden svarer benægtende.

10. Ribe Stiftamt meddeler at den af Lindknud Sogneraad som foreløbig anerkendte Forsørgelsespligt for Anne Dorthea Hansen født i Vittrup d. 5. April 1909 vil være at fastslaa.

                                                                                                                                   Til Efterretning

11. Iver Nielsen, Vittrup fremsendte Ansøgning om Forskud af Invaliderente for sin Hustru.

                                                                                                    Bevilges 35 Kr. fra 1. Maj at regne.

12. Chr. Buhl, Lindknud ansøger om et Statslaan stor 1500 Kr. til Opdyrkning af hede og Mose. Laanet kan indføres paa Ejendommen Matr.9i, 9g, 4f næst efter Gæld til Holsted Sparekasse 8600 Kr. og til Jeppe Jepsen Holsted 5500 Kr.

       Bevilges. Hans Chr. Hansen, Hans M. Petersen og Formanden valgtes som Tilsynsførende.

13. Aksel Pedersen, Lindknud forspørger om Sogneraadet er til Sinds at anbefale at han lægger til sin Ejendom ca. 10 Tdr. Land fra  Johs. P. Madsens Ejendom.                 Sogneraadet svarer Ja

14. Ejnar Ravn, Assersbøl anmoder om Rejsegodtgørelse til Rigshospitalet i København i Anledning af Rejse med sin Søn som er 4 Aar gammel. Rejsen har andraget 58 Kr.

                                                                          Forespørger om Drengen har været Sengeliggende.

 Side 47.

15.Direktoratet for sygekassevæsenet meddeler at Undersøgelse er iværksat over om Anders Hansen Andersen, Lindknud berettiget er optaget i sygekassen.               Til efterretning.

16. Regninger

Plejehjemsforeningen i Ribe fremsender Regning for Børnene for Halvaaret til m. til 30/4 1930

  Nr. 698 Karl Hansen                                     120 Kr.

   – 699 Ruth Kirstine Marie Andersen               0  –

   – 715 Ebba Viola Kristensen                          95  –

   – 791 Karen Margrethe Andersen                120  –

   – 838 Anne Marie Rasmussen  til m. 31/3   145  –

Udgifter til Medicin til Nr. 797                        17,85  I alt 498,85 Kr.

Opfostringsbidrag for Nr. 688                          72 Kr.

              –                –    –    715                          72  –

              –                –    –    797                          84  –   Rest 270,45 Kr.           Til Efterretning.

17. Lauridsen Kulforretning Regning af 12/4 1930 13 Kr

                                                     –          26/4     –    26  –                                  –          –

18. Chr. Madsen, Silkeborg for Tøj til Ehmsen 121 Kr.                                    –          –

19. Fra Teglhus Jensen, Brørup Lægeydelse til Carl Staal      4,00  Kr.

                                                          –             – Hans Brandt 32,25   –

      Samme Kørselsregning for Sygekassemedlemmer  240 Kr.                         –          –

20. Læge Henriksen, Vorbasse for Sygekassemedlemmer 125 Kr.                     –          –

21. Læge Mortensen, Holsted     –                   –                   167  –                       –           –

Side 48

22. Fredehjemmet ”Rødsten” for Helga Andersen fra 1/1 – 31/3 1930, 207Kr.  –          –

23. Kristelig Forening for Børns Redning for Frode Andersen, 283 Kr.              –          –

24.Chauffør Jepsen, Holsted. Kørsel for Andr. Jepsen, Lindknud til Sygehuset i Odense 25 Kr.

                                                           Kan ikke betales udover Rutebil til Kolding Takst 4 Kr.

25. Mekaniker A. Andersen, Hovborg. Forskellige Ting samt to Kørsler i alt 40,40 Kr.

                                                                                       Til Efterretning. Regning afleveret.

26. Mads Poulsen, Lindknud Rutebilen til Kolding 30/8, 12/9, 11/12 1929, 12 Kr. Til Efterretning.

27. Georg Thomsen, Lindknud Kørsel til Læge d. 3/3 1930 for Elias Dam  5 Kr.

      d. 17/2, d. 26/2 og 3/3 for Conrad Thomsen                                           14  –

      d. Holger Hansens Dreng til Sygehuset i Kolding                                  16  –

      d. 12/4 Katrine Sørensens Børn til Sygehuset i Brørup                            5   –

      d. 17/4,!9/4, 22/4, 28/4 for Kirstine M. Jensen til Brørup Sygehus         20  –   Til Efterretning.

Aldersrentesager.

28. Kirstine Marie Jensen, Lindknud beder om Forhøjelse i Aldersrenten idet hendes Formue er gaaet til Regninger.                                                        Ansættes til 28,25 Kr. fra 1. Maj 1930.

29. Holsted Sogneraad fremsender for Daniel Petersen, 34,88 Kr.                          Til Efterretning.

30. Samme Invaliderente for Daniel Petersens Hustru  97,48 Kr.                              –           –

Side49

31. Gørding Sogneraad for Jens Veldt                    241,13 Kr.                                   –           –

32. Engum         –            – Kresten Krestensen         50,25   –                                     –            –

33. Kolding                     –  Enke Anna K. Hansen  209,13   –                                     –            –

34.    Samme                   –   Anders Hansen            215,83   –                                     –            –

35. Folding Sogneraad    –   Bertel Pedersen           180,00   –                                     –            –

36. Aastrup       –             –   Bentha Johansen          175,88   –                                     –            –

37. Vonsild       –             –   Anders Hansen 1 Mdr.   28,31   –                                     –            –

38. Odense                      –   Laurids H. Pedersen og Hustru 322,10 Kr.                      –            –

39. Vejen           –            –   Vilhelm Jepsen              215,72  Kr.                                 –            –

40. Samme                      –   Jakob Lebæk Jakobsen  494, 63  –                                    –            –

41. Gesten          –            –   Johanne A. Lauridsen    198,00   –                                   –             –

42. Samme                      –    Mathilde Christensen    210,00   –                                    –            –

43. Hejnsvig       –           –    Johanne Nielsen            141,75   –                                    –             –

44. Thyregod      –           –    Kristen Kristensen           54,50   –                                    –             –

Side 50

45. Enkebørnsunderstøttelse Brørup for Kirstine Vad Sørensen 52,50 Kr.

                        –                         –        –   Marianne Sørensen       60,00  –                      –             –

46.                   –                     Folding  –         –              –              22,50  –                      –             –

Fattigsager

47.Gesten Sogneraad fremsender for Gunner Mamsen             675, 58  –                      –             –

48. Andst Sogneraad forespørger om Mads Chr. Nielsen anerkendes Forsørgelsesberretiget i herv. Kommune.                                                                            Formanden anerkender Vedkommende.

49. Harte Bramdrup har anerkendt Forsørgelsespligt for Hans Jakob Jessen, Vittrup født 9/12 1861 i Harte Bramdrup Kommune.                                                                                       Til Efterretning 

50. Randbøl Kommune fremsender Regning for Lene Jeppesen, Vandel 300,00 Kr.      –         –

51. Læborg        –                  –                –         –   Ingvard Nielsen            187,50   –        –          –

52. Vamdrup     –                   –                –        –    Anders J. Andersen      191,93   –        –          –

53 Vejstrup        –                  –                –         –   Villiam Nielsen             603,82   –        –          –

54. Løgumkloster                  –                –         –   Jens Nikolajsens Hustru 65,25   –        –           –

55. Birkerød                          –                –         –  Harry M. Asbjørn Hansen 42,75  –        –           –

56. Gjelsted                           –                –         –   Margrethe Sørensen         79,16  –        –            –

57. Vejen                               –                –         –   Morten Mortensen            60,75  –        –           –

58.  Samme                                                            Mads Chr. Nielsen         288,55  –        –           –

Skattesager

59. Bække Sogneraad har fremsendt Anmodning om Erhvervskat fra følgende for Aaret 1929/30:

      H.P. Ravn, Vittrup           21,67 Kr.

      Jens A. Jensen, Morten Mortensen, P.Chr. Jørgensen, Holger Hansen, Ejnar Mortensen, Jens 

      Chr. Christensen alle Vittrup og alle er sat til hver 12,67 Kr.

60. Smedemester Carl Johnsen, Vittrup anmoder om Slettelse af Kommuneskat for Sønnen idet han lærer Haandværket hos Faderen.                                                        Slettelse for Skat for 1930/31.

61. Regning fra Oluf  Barfod              7,20 Kr.                                                           Til Efterretning.

Fattigsager

62. Fra Harboøre Engbjerg Regning for Carl Christensen Tygesen Bonde 15 Kr.    Til Efterretning.

63. Fra Politimesteren i Holsted Alimentationsbidrag for Laurids Peder Jensen 18,50 Kr.    –

64. Mælk til Andreas Hansen, Bøgeskov 18,60 Kr., Ulykkesforsikring 15,36 Kr.

Side52

65. Ane Marie Jensen, Lindknud anmoder om 15 tusind Tørv.                         Bevilgedes.

66. Læge Kofoed Jensen fremsender Regning for Hans P. Petersen 18,75 Kr.

                        Samt for Enkefru Marie Christensen                          75,75  –

                        Kørselsregning for Sygekassemedlemmer                310,50  –

                        Medicin for Hans P. Petersen og kørsel for Samme      6,40  –  Til Efterrretning

67. Lærer Skovbjerg ansøger om Tilskud til Folkebogsamlingen og Børnebogsamlingen.

                                                                                                               Bevilgedes som sidste Aar.

68. Maren Hansen, Baldersbæk Regning for Medicin 3,75 Kr.

69. Forsømmelseslister forelaa for Lindknud, Okslund, Vittrup og Klelund Skoler. Multker paaføres

70. Værgeraadsmøder afholdes ved Nyborg Strand i Dagene 24 til 26/6. Til Rejsen bevilges 30 Kr.

71. Licitation over Vejmaterialer fra Grundforbedringen i Klelund ca. 20 Favn Stenslag samt Sand(Kørsel) afholdes Onsdag d. 28ds. Aften Kl. 7 i Hovborg Kro.

Næste Møde Kl. 2 ½.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Peder Christensen, P.J.Hermansen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, H.M. Petersen.

Side 53.

 

Ordinært Sogneraadsmøde d. 11/6 1930.

Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsmeddelelser samt de Døbte.

1. Søn født d 27 Maj 1930 af Boelsmand Niels Hansen jun. og Hustru Marie Dorthea Dam, Lindknud.

Datter født d. 16/4 1930 af Vejm. Harald Petersen og Hustru Kristiane Frederikke Kock, Hyldelund.

Datter født d. 11/4 1930 af Husm. Anders Vilhelm Nielsen og Hustru Johanne Laura Mortensen, Risbøl. Navn Anna Laura Nielsen.

2. Fra følgende Beboere i den vestre Del af Sognet forelaa en gennem Ribe Stiftamt fremsendt Klage over Sogneraadets Uvillighed til Istandsættelse af Raabjergvejen.

Otto Hansen, Vognmand, Niels Garder, Lindknud Sogn, N.J. Nikolajsen, Vognmand, Søren Ditlefsen, Ejner Lund, Jens Poulsen Jensen, Bengt Nielsen, Jens S. Jørgensen, Julius K. Pedersen, O.A. Adelholt, Kristen Velth, Jens A. Kristiansen, Ejner Nielsen, Niels Hansen.

Formanden paategner Klagen.

Side 54

3. Ribe Stiftamt meddeler at Kommissionens Andel som Forskud i Motorafgiften for Aaret 1929/30 er beregnet til 41 Kr. Beløbet er modtaget.                                                    Til Efterretning.

4. Samme fremsender fra Socialministeriet Cirkulære af 10. Maj 1930. Eftergivelse af Fattighjælp i Anledning af 10 Aarsdagen for Genforeningen. Formanden og Kassereren undersøger og kommer med Forslag til næste Møde.

5. Samme fremsender Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 8. Maj 1930. Forandring i Skatteansættelse af Sømænd.                                                                           Til Efterretning.

6. Samme fremsender Meddelelse om Tilskud til Aandssvage og Sindssyge for 1929/30 hvorved anvises 965,12 Kr.                                                                                            Er indgaaet.

7. Samme fremsender Cirkulære af Indenrigsministeriet af 14. Maj 1930 angaaende Henstand med Renter og Afdrag af Statsboligfondslaan.                                                         Til Efterretning.

8. Samme af Ministeriet for Offentlige Arbejder af 15. Maj 1930 angaaende Sikring af Vejkryds.

                                                                                                                            Til Efterretning.

9. Samme meddeler under 4. Juni at Kommunens Tilskud til Aldersrentenyderer udgør 846, 75 Kr. for Aaret 1928/29                                                                                                Til Efterretning

Side 55

10. Samme Cirkulære af Indenrigsministeriet af 30 Maj 1930 hvori Kommunens Indbetaling for Ophold af Aandssvage fremskyndes.                                                                   Til Efterretning.

11. Landbrugsministeriet meddeler approberet Udstykning af følgende:

      Matrikel No.3ø Nielssine K. Nielsen.

            –         –   3bl Chr. Christensen

            –         –   1bv Poul Nikolajsen

            –         –   1cb Micael Lauritsen                                                                   Til Efterretning.

12. Invalideforsikringsraadet har fremsendt et Spørgeskema angaaende Henriette Hansen, Lindknud

13.                       –                   –          –          –         –                    –           Karoline Jensen, Assersbøl.

                                                                                                          Formanden udfylder Skemaerne.

14. Fra Socialminiseriet under 28 April 1930 forelaa Meddelelse om Ændring i Sygekasseloven om Indtægtsgrænserne. Indtægtsgrænsen paa Landet 2800 + 300 for hvert Barn under 15 Aar.

15. Fra Landinspektør Gregersen var fremsendt Anmodning om Anbefaling af Udstykning fra Matr. 1m. Byggepladsen parcel 2 til Chr. Christensen, 3 til Chr. Hansen, 4 til H. Møller.   Anbefales alle.

Side 56

16. Skema med Cirkulære fra Undervisningsministeriet forelaa. Skemaet skal udfyldes over Skoleplanen. Lærerne afæskes en Plan over Undervisningen.

17. I Anledning af Forespørgsel herfra til Udvalget for Fattigvæsenet i Esbjerg om Forsørgelsesret for Christoffer Jensens Hustru Kirstine Margrethe født Jepsen for hvem herv. Sogneraad har udstedt Kautionsbevis for Indlæggelse på St. Josephs Hospital i Esbjerg meddeler Udvalget i Skrivelse af 7. Juni 1930 at Omhandlede er forsørgelsesberettiget i Thorning pr. Kjellerup. Mandens Adr. Ryesgade 118, København.

18. Niels Thøgersen havde på Lindknud Menighedraads Vegne fremsendt Anmodning om Godtgørelse af evt. Udgifter for Kørsel ved De Gamles Udflugt til Jels Voldsted d. 1. Juni d. Aa.

                                                                                                                                 Bevilgedes.

19.Regninger. fra Vognmand Jepsen, Holsted, Kørsel for Andreas Jepsen til Sygehuset o Odense d. 25/4 1930, Kr. 25.                                                                                            Bevilgedes Beløbet.

20. Fra Ejnar Ravn Kørsel til Rigshospitalet i København 58 Kr.                   Bevilgedes 56 Kr.

21. Fra Jepsen, Holsted, Kørsel for L.P. Madsens Hustru til Sygehuset i Varde 17. Kr.

      Samme for P. Kristensen, Hovborg med Jordemoderen 8 Kr.                       Til Efterretning.

22. Nationalforeningen. København for Enevold Ehmsen, Rejsepenge.               –          –

23. Fra Spangsbjerg Sanatoruim for Rs. Hansen for tiden ¼ til 12/4 12 Kr.          –          –

24. Fattigsager. Regninger. Fra Sygehuset i Kolding for H.P. Pedersen fra 24/4 til 3/5 50 Kr.

25. Fra Vejle Fattigvæsenet for Anna Dorthea Hansen 108,80 Kr.                      Til Efterretning.

      Samme for Niels Christensens fraskilte Hustru 392,46 Kr.                              –        –

26. Sygekassedirektoratet meddeler at Kommunen som Tilskud til kronisk Syge maa udrede til Sygekassen 120,16 Kr.                                                                                           Til Efterretning.

27. Pastor Bertelsen, Skanderup meddeler at Helga Andersen ikke skønnes egnet til Fredehjem, men bør formentlig henvises til Aandssvageanstalt. Man henvender sig til Forstander Norrild, Ribe med Forespørgsel om Optagelse.

Side 58

28. Politimesteren i Lemvig meddeler at S.L.Simonsen har modtaget Fattighjælp. Til efterretning.

29. Fra Politikontoret i Holsted bedes om Alimentationsbidrag for L. C. Fynbo. Kr. 190.     –       

30. Karruselejer Marinus Buhl har tilskrevet Sogneraadet i Anledning af herv. Sogneraads Vedtagelse om Pågældenes Afsoning af Alimentationsbidrag. Han bemærker bl. andet at have sørget for sig og sine alle Dage og vil nødig til Fattigvæsenet med Familien, men tilbyder at evt afdrage Beløbet. Skal ikke afsone Beløbet. Formanden tilskriver Politimesteren i Kolding.

31. Anders Andersen Gammelby har fremsendt Forslag til Ændringer i Skatteansættelser for 30/31.    

      No. 66 Hans Ingvard Johansen                                                   3600 til 4018

       –    72  S.Chr. Schmidt                                                                1500  – 2000

       –  119  Uddeler C.R. Christensen                                                2700  – 3000

       –  277  M.S. Jensen                                                                      2200  – 2600

       –  467  Jens Fr. Hansen                                                                2600

       –  547  P.Chr. Jørgensen                                                              4000  –  4500

       –    41  Forvalter Godtfredsen                                                      1800  –  1500

       –  215  Svend Thomsen                                                                2000

Side59

32. Landbrugministeriet meddeler at have approberet Udstykning fra Matr. 7a til Viggo Mogensen 7z                                                                                                                               Til Efterretning.

33. H.N. Hansen, Vejle mødte personlig og opgav at være arbejdsløs, men vilde rejse til Frederikshavn og søge Arbejde.                                                                         Bevilgedes 48 Kr.

34. Tilsendte Kommunal Aarbog vedtog Kommunen at betale med 6,52 Kr.

35. Formande ansøger Amtet om Tlladelse til at udbetale til Form. og Kasserer 1000 Kr. + Folkeregister150 Kr. + telefon til Form. 35 Kr. og 25 Kr. til Kasserer.

36. Politimesteren i Nykøbing meddeler at C.N. Hansen som har været efterlyst er hos Adr. Vedelsgade 89, Vejle.

37. Marie Mogensen, Vittrup anmoder om Godtgørelse af Lægeregning 9 Kr. Saafremt Omhandlede faar i Aftægt 10 Kr. pr. Maaned nægtedes Andragendet.

38. Birgitte Sørensen ansøgte om Aldersrente. Ansættes til 15 Kr. fra 1. Juli at regne.

39. Idet Rs. Hansen har begyndt at tjene lidt nedsættesd Understøttelsen til pr. Uge 25 Kr. at regne fra 1. Udbetalingsdag.

Side 60

Skatteansættelser

Inger Kristensen Adr. Karl Hermansen                                                     ansat til        600   400

Martin Chr. Hansen, Tved                                                                                            1000   800

Mette Karoline Heich                                                                                                     800   500

Poul Henry Hansen adr. Murer Hansen, Vittrup                                                           1000  800

Gdr. Ths. Bruun, Hovborg                                                                                            1300  1300

Chr. Peder Nielsen adr. Ludvig Christensen, Assersbøl                                                800    500

Terkel Nielsen Teilmann adr. H. Ullerup, Vittrup                                                        1000   800

Kirstine M. Hansen adr. Marie Nielsen                                                                         600    400

Maren Nikolajsen, Villa Baldersbæk                                                                              800   500

Nielsine      –             –            –                                                                                        800   500

Leo Thisen adr. Hans Chr. Hansen, Klelund                                                                      0

Eleonora Christine Christensen, Brugsf. Hovborg                                                          600    400

Niels B. Hansen to Børn                                                                                                  600    400

Henry Hansen, Hovborg Mejeri                                                                                     1000    800

Gerda Pedersen, adr. H.Chr. Pedersen, Hovborg                                                             600    400

Johanne Tonnesen adr. Ejnar Ravn                                                                                  600    400

Jørgen Gustav Jensen, Assersbøl                                                                                    1000    800

Ane Hansen Jessen, Assersbøl Skole                                                                               800     500

Thyra Paaske adr. P. Jessen                                                                                              600     400

 Chr. Jensen, Hovborg Savværk                                                                             600 – 200     400

Hansine Hansen adr. Margrethe Madsen, Klelund                                                           800     500

Vagn Christiansen adr. Ths. Bruun                                                                                 1000     800

Evald Sørensen, Lindknud                                                                                               1000     800 

Det vedtoges at tilbageholde Aldersrenten samt Understøttelse af Marie og Ane Schaffer Halvdelen af hver til Dækning af husleje.

Næste Møde Kl. 21/2

Johs. Nielsen

Hans Chr. Hansen, P. Jensen Hermansen, Peder Christensen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen

H.M. Pedersen       

 

3. Sogneraadsprotokol 9 juli 1930 –

Side 61.

Ordinært Sogneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro d. 9. Juli 1930

1. Fødselsanmeldelser:

Født d. 14. Juni 1930 Søn af Tjenestekarl Aage Andersen og Hustru Anna Katrine Hansen, Vittrup.

Født d. 2. Juni 1930 Datter af Gaardmand Anders Frode Boesen Christensen og Hustru Henny Theodora Hørlykke Petersen, Risbøl.

Født d. 11. Juni 1930 Datter af Vognmand Ejnar Lund og Hustru Mette Marie Kristensen, Hovborg

Født d. 18. Juni 1930 Datter af Husmand Karl Marius Hansen og Hustru Mette Marie Thise, Klelund.

Født d. 17. April 1930. Datter af Savværkarbm. Peter Jørgen Schmidt Christiansen, Hovborg. Barnets Navn Cecilie Andrea Christiansen

2. Formanden meddelte at i Anledning af at Glejbjerg og Omegns Mergelselskab ogsaa omfatter en del af herværende Kommune havde Sogneraadet været indbudt til deltagelse i et Møde afholdt i Holsted d. 23. Juni.                                                            Formanden mødte.

3. Landbrugsministeriet meddelte approberet Udstykning af fire Byggetilladelser fra A.N. Knudsens Ejendom i Debel.                                                                          Til Efterretning.

4. Fra Ribe Stiftamt forelaa Andragende fra Rutebilejer Chr. Christensen i Bække om Tilladelse til Udvidelse af Kørslen til ogsaa at omfatte Søn- og helligdage.

Amtet tillader under Forudsætning af at Sogneraadet intet indvender.            Anbefales.

5. Ribe Stiftamt meddeler at der af Socialministeriet er anvist Sogneraadet som Forskud som understøttelse til Børn af Enker 300 Kr. for Aaret1929/30. Senere under samme Restbeløb 68,75 Kr. for Aaret 1928/29.                                                                        Til Efterretning.

6. Ribe Stiftamt meddeler Tilladelse til Optagelse af ansøgte Statslaan til Chr. Buhl, Lindknud 1500 Kr. under 25. Juni 1930.                                                                       Til Efterretning.

7. Formanden har under 27. Juni 1930 kautioneret for Indlæggelse af Frode Andersen født 27/12 !912 paa Aandssvageanstalt og samtidig anmodet om at Lindknud Sogneraad da maatte overtage Forældremyndigheden.

Side 63

8. Invalideforsikringsraadet udbeder sig Oplysninger om Husmoder Emilie Nielsen, Vittrup.

                                                                                                       Formanden udfylder Skemaet.

9. Ingvard Damgaard, Lindknud forespørger om Sogneraadet er til Sinds at anbefale en Udstykning som omfatter fra nævntes Ejendom seks Tdr. Land af den sydøstlige Hjørne. Til Ejendommen hører for Tiden 34 Tdr. Land.                                                         Anbefales.

10. Andragende om Statslaan til Oprettelse af Husmansbrug i Henhold til Lov af 29 Marts 1924 forelaa fra Jens M. Jensen, Hovborg.                                                                    Anbefales.

11. Fra Landinspektør Gregersen, Grindsted forelaa Andragende om Udstykning for

1. Møller P. Mikkelsen, Hovborg.   Anbefales

2. Johannes P. Madsen, Lindknud.        –

3. Niels Chr. P. Vase, Okslund.             –

12. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at Kommunens skyld pr. 1. Juli udgør 7799,09 Kr.

13. I henhold til Cirkulære fra Socialministeriet af 10/5 1930 om Eftergivelse af Fattighjælp havde Formanden og Kassereren udtrukket en Del af hvilke man udtog følgende:

Side 64

   I Hans Mogensen, Ansager.            Eftergives

   II Søren Gehlert, Lindknud                   –           Martin Madsen

   III K. Thøgensen Bonde, Harboøre.     –            Aage Andersen

   IIII Abeline Karoline Nokolajsen         –            Kirstine Jørgensen

   V   Hans P. Jensen.                               –            Murer Brink.

   VI Poul Ditlef Schults                          –

14. Regninger. Gesten Apotek. Søren Nielsen Vittrup 2,65. Kr.                    Kan selv betale 

                                                  Hans P. Pedersen, Hyldelund 26,20 Kr.

                                                  Samme                                      2,65  –            Til Efterretning

15. Svend Fredslund, Brørup for Materialer til Skolerne Vittrup 20,03 kr. Okslund 41,25, Samme  1,00 Kr.                                                                                               Til Efterretning.

16. Fra Poul Madsen, Dons 301,00 Kr.                                                                        –

17. Østifternes Aandssvageanstalt  for Carl Johannes Hansen 125 Kr.                       –

18. Brejning                 –                   –   Hans Jørgensen            125  –                         –

19. Fra Læge Henriksen, Vorbasse for Sygekassemedlemmer 124,50 Kr.                  –

20. Fra Rødsten for Helga Andersen 217,20 Kr. Forstanderen forespørger om Synspunkt.

21. Aldersrente fra Føvling for Jens Chr. Nielsen 166,50 Kr.                           Til Efterretning.

Side 65

Fattigsager.

22. Fra Politimesteren i Vejle Alimentationsafkrævning for Hans N. Hansen 102 Kr.   –

23.  –                –          – Bogense for Lennert A. Jensen 78 Kr. Til Efterretning. Skal afsone.

24. Sogneraadet i Bække havde fremsendt Fortegnelse over herv. Beboeres Ansættelse som Erhvervsskat til Bække Kommune for Aaret 1930/31

           Hans P. Ravn,        Vittrup            500 =  21,67 Kr.

           Jens L. Jensen            –                    –    –      –      –

           Morten Mortensen,    –                  300  –  12,67  –

           Chr. Jørgensen           –                     –    –      –     –

           Ejner Mortensen        –                  200   –   8,67  –

           Holger Hansen,         –                   150   –  6,50  –                                     Til Efterretning.

25. Fra forehv. Møllersvend Viggo Svendsen forlaa Klage over Skatteansættelse han er ansat til 1000 Kr.                                                                                                               Fastholdes.

26. ”Arbejde Adler” søger om Tilskud og henviser til at have hjulpet en Mand fra herv. Kommune nemlig Olaf Svendsen Olsen.                                                          Bevilgedes 10 Kr.

27. Forsømmelseslister forlaa.

Side 66

28. Cirkulære fra Landbrugsministeriet af 30/5 1930 meddeler at Areal og Kreaturtælling skal foretages d. 15 Juli 1930. Til at foretage nævnte Tælling valgtes:

Øster Hovborg       A. Nikolajsen              suppleant  Peder Jensen

Vester Hovborg   Marinus Jensen                    –         Marinus Rasmussen

Nordre Klelund   Niels Garder                         –         Nikolaj Søndergaard

Søndre Klelund   Jens P. Jensen                       –         Søren Pedersen

                            Hans Hansen                         –         Karl Jakobsen  

Sønderlund       Nikolaj Houborg                     –          Niels Christensen

                         Jens Johansen                          –          Niels Schults

Hyldelund        Hans Chr, Hansen jun.            –          Hans P. Madsen

                         Poul Poulsen                           –           Nis Hansen

Assersbøl         Ejnar Ravn                              –           Viktor Ehmsen

                         Magnus Baagø                        –           Anders Sørensen

Lindknud          Niels Kruse                             –           Anders Thomsen

                         Chr. Lund                                –           Jens Thomsen

Debel                Julius Jepsen                           –           Chr. Brandt

                         Johs. Pedersen                         –           Conrad Thomsen

Gilbjerg            Mathias Friis                           –           Johs. Olander

                         Anders Andersen                    –           Hans Ingv. Johansen

Søndre Vittrup M.M.Christensen                    –           Morten Mortensen

                         Marius Madsen                       –           Ejnar Bæk

Nørre      –        Søren Storm                            –           Peder Jæger

                         Otto Juhl                                 –           Anton Nielsen

Øster Okslund  Jakob Andersen                      –           Martin Stokholm

                         Frederik Jepsen                       –           Herman Pedersen

Vester    –         Oluf Jepsen                             –           John P. Madsen

                         Niels P. Vase                          –           Hans Chr. Akselsen

29. Aldersrenteansøgning forelaa fra Hans Pedersen Brandt. Han ansøger om Aldersrente for sin Hustru som er 62 Aar idet han henviser til at han er syg og kan intet fortjene.

                                             Man ansøger Ministeriet om Dispensation ifølge Aldersrenteloven.

Side 67

30. Fra Direktoratet for Sygekassevæsenet forelaa Sagen om Niels Brinks slettelse af Sygekassen i Hejnsvig til Udtalelse angaaende et Ophold i Vorbasse Kommune.

Formanden paategner paa Sogneraadets vegne.

31. Hans N. Hansen beder om Sogeneraadet vil betale resterende Sygekassekontingent.

                                                                   Sogneraadet sender 15 Kr. til Arbejdernes Sygekasse

32. Glarmester Karl Mortensen, Lindknud mødte personlig og bad om et sæt billigt tøj.

                                                                                                                     Kunne ikke bevilges.

33. Direktoratet meddeler at Enevold Ehmsen har indgivet Begæring om Invaliderente.

                                                                                                                     Til Efterretning.

34. Hans S. Pedersen beder om Tørv til Vinterbrug.                                 Bevilges to Læs.

35. Fra S. Mikkelsen forelaa Kørselsregning Aksel Mikkelsen til Sygehuset i Esbjerg 20 Kr. Samme for Fru Jensen 70 Kr. og Murer Hansen 8 Kr. samme for Sygekassemedlemmer 74 Kr.

36. Enkefru Fogtmann ansøgte om Tilskud til Medicinregning 32 Kr.        Bevilgedes 16 Kr.

Johs. Nielsen

Hans Chr. Hansen, Jes Schmidt, Peder Christensen, P. Jensen Hermansen, Ths. Thomsen

H.M. Petersen.

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro d. 13 Aug. 1930, hvor følgende forhandledes:

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser

  Født d. 27/5 1930 Søn af Boelsmand Niels Hansen og Hustru Marie Dorthea Dam. Navn:  

  Viggo Hansen.

  Født 16/7 Ernst Kristian Julius Jensen Lund og Hustru Karen Kruse en Dreng og en Pige.

  Født 210/7 1930 Søn af Boelsmand Ingvard Damgaard og Hustru Maria Augusta Larsen.

  Født 31/7 1930 Søn af Niels Nielsen og Hustru Metha Kruse, Vittrup

  Født 14/6 Søn af Aage Andersen og Hustru Anna Katrine Hansen, Vittrup. Navn Verner H.

  Født 2/6 1930 Datter af Gaardmand Anders Frode Boesen Christensen og Hustru Henny  

  Theodora Hørlykke Christensen. Navn Sine Hørlykke Christensen.

  Født d. 11/6 1930 Datter af Vognmand Ejnar Lund og Hustru Metha Marie Christensen. Navn

  Ruth Kirstine Lund.

  Født d. 18/6 1930 datter af Husmand Karl Marius Hansen og Hustru Mette Marie Thiesen.

  Navn Erna Amalie Hansen, Klelund.

  Født d. 4/7 1930 datter af Gaardmand Karl Laurids Pedersen Vase og Hustru Bengtha Maria    

  Thomsen, Okslund.

  Født d. 6/7 1930 Datter af Boelsmand Christen J. Christensen og Hustru Maren Christiansen,

  Vittrup.

  Født 13/7 1930 Datter af Vejmand Frederik Hansen Johansen Pedersen og Hustru Karen N.

  Larsine Irene Christiane Hartmann, Vittrup.

Side 69

2. Fra Ribe Stiftamt forelaa Cirkulære fra Socialministeriet af 18 Juli 1930 angaaende Overenskomst om Betaling af Nødhjælpsarbejde.

3. Fra Samme af 3 Juli 1930 angaaende Medlemsret til at staa i Sygekassen m. m. Saafremt Udvalg skal Vælges sker det ved næste Møde.

4. Fra Samme af Justitsministeriet af 30 Juni 1930. Henstilling om Overholdelse af Brandpolitiloven. Formanden svarer at Zonesprøjten kan tilkaldes meget hurtigt. Ligesaa maa tages Hensyn til spredte Bebyggelser.

5. Fra Samme forelaa Forslag til Brandvedtægt for herv. Kommune.

6. I Anledning af Oprettelse af Mergelselskabet i Glejbjerg forelaa fra Dommerkontoret i Holsted Udskrift af Landvæsenskommissionens Protokol.                       Til Efterretning.

7. Fra Ribe Amtsstue forlaa Forespørgsel om økonomisk Stilling for Peder Hansen, Lindknud. Anledning han beder sig fritaget for videre Betaling af et Driftslaan stiftet i 1918. Laanets Størrelse oprindelig 280 Kr. Formanden paategner at vedkommende intet ejer og Indkomsten er 200 Kr.

8. fra Ribe Amts Sogneraadsforening forelaa indbydelse til Generalforsamling i Esbjerg Lørdag d. 22 /8 kl. 2. Samtlige Medlemmer tager derud.

9. fra Johs M.Jakobsen, Hovborg forelaa Andragende om Ændring i Rutebilkørsel med Forlængelse til Holsted By og Kørsel to gange daglig i hver Retning. Anbefales af Sogneraadet. 

10. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at der ikke vel kunde tilstaaes Anders Hansen Andersen Invaliderente idet det har vist sig at Optagelse i Sygekassen er sket under urigtige Forudsætninger.                                                                                           Til Efterretning.

11. Samme meddeler at Begæring om Invaliderente er Søren Jørgen Ditlefsen, Hovborg

12. Ribe Amtsstue forespørger om økonomiske Forhold for Andreas Nikolajsen, Hovborg, Ernst Søgaard, Assersbøl og Conrad Thomsen, Lindknud. Ernst Søgaard kan næppe betale. De øvrige kan betale.

13. Kolding Oppebørselsstue ligesaa for Murer Brink, Vittrup. Ejer intet, men har nogenlunde god Indtægt.

14. Vejle Amtsstue ligesaa for Laust Hansen, Okslund.

15. S’øren Ditlefsen, Hovborg anmoder om at maatte udtræde af Værgeraadet pga. Helbredet. Suppleanten rykker ind hvilket meddeles. Som Suppleant valgtes Petrine Pedersen Hustru til Hans Chr. Pedersen.

16. Paa given Foranledning forelaa Ansøgninger fra Lærer og Læreinde Kaaberbøl og Catrine Clausen om Pladserne igen for Vinteren. Man vedtog at tilkalde Kommunens Førstelærere og Skolekommissionen til Møde her d. 19/8 kl. 7

17. Regning fra Amtssygehuset i Kolding. Lærer Vinthers Datter 26, 95 Kr.  Til Efterretning.

18. Fra P. Nielsen, Lindknud

Kørselsregning for Jordemoderen 2 Gange til Holger Hansens Datter, Vittrup 6 Kr.

Afhentning af Ernst Søgaards Søn i Gørding 15 Kr.

For Jordemoderen til Frederik Pedersen, Vittrup 5 Kr.

Til Kolding Sygehus med P. Christensen, Lindknud 16 Kr.

For Anders Christensens Hustru til Læge i Brørup d. 17/5, 31/5, 20/6 15 Kr.  Til Efterretning.

19. Fra Georg Thomsen, Lindknud, for Anders Hansens Hustru til Læge i Vorbasse 8 Kr. Samme Sygekørsel 12 Kr., og 8 Kr. for Kirstine M. Jensen 5 Kr.                     Til Efterretning.

Side 72

20. Regning fra Brejning Aandssvageanstalt for Frode Andersen til 30/9 84,24 Kr. Benklæder 12 kr.                                                                                                                   Til Efterretning.

21. Sindssygehospitalet i Viborg for Kirstine Jepsen til 30/9 176 Kr.                         –

     Fra Sht. Joseph Hospital i Esbjerg for Samme 235 Kr.                                           –

22. Kristelig Forening for Frode Andersen 322,12 Kr.                                                 –

23. Jepsen, Holsted for Kørsel for Ludvig Christensen, Assersbøl til Sygehuset i Esbjerg 17 Kr.

      For de Gamle til Udflugten 82 Kr.                                                                 Til Efterretning.

24. Fra Brørup Sygehus Restbeløb som er forglemt under Fremsendelse af Regning for Carl Mortensen 16 Kr.                                                                                                 Til Efterretning.

25. Henriksen, Brørup for Kørsel til Brørup Sygehus med Anna Madsen 7 Kr.           –

26. Læge Mynster Kørsel med Meta Pedersen, Hovborg 10,50 Kr.                              –

27. Vagner, Brørup Kørsel for Jordemoderen til Andreas Kristensen, Kjeldbjerg. 5 Kr. Lindknud  Kommune uvedkommende.

28. Sogneraadet i Vejen Restbeløb for Mads Chr. Nielsen 30 Kr.                      Til Efterretning.

29. Læge Møller Tuberkuloseattest for Hans Christensen, Assersbølgaard 10 Kr.     –

Fattigsager

30. Odense Byraads Udvalg for social Forsorg meddeler at have tildelt Fodermester Laurids Clausen Petersen en Støvle 60 Kr.                                                                       Til Efterretning.

31. Politikontoret i Holsted meddeler at have udlagt Alimentationsbidrag for Niels Nikolajsen, Hovborg 96 Kr.                                                                        Maa Betragtes som Fattighjælp.

32. Fra Politimesteren i Odense forelaa Afkrævning for nævnte Beløb 96 Kr.         Skal afsone.

33. Fra Politikontoret i Holsted forelaa Afkrævning over udlagte Alimentationsbidrag for Knud Sørensen, Agerbæk.                                                                                              Til Efterretning.

34. Fra Magistraten for Carlo Christensen 72 Kr. Formanden tilskriver om Afsoning.

35. Fra Politimesteren i Haderslev Johan Chr. Damkjær 108 Kr. Skal Afsone.            –

36. Værgeraadet i Lindknud meddeler at Forældremyndigheden over Frode Andersen overdrages Sogneraadet.

Side 74

37. Paa herfra given Foranledning meddeler Forstanderen paa Rødsten at han mener at Helga Andersen har hjemme paa Fredehjem.                                                                Til Efterretning.

38. Mødrehjælpen fremsender Aarsberetning og bad om Tilskud.                      Henlagdes.

39. Østifternes Aandsvageanstalt fremsender Beretning                                     Til Efterretning

40. Nationalforeningen ligesaa og bad om Tilskud.                           Bevilgedes som sidste Aar.

Skattesager

41.Meddelelser fra Landsoverskatteraadet.

42. Skatteraadet for Andst m. fl. Herreder fremsendte Ansøgning fra Jens Skovbjerg, Hovborg som gaar ud paa at nævnte ønsker at omlægge sit Regnskab til at gælde fra 1 Juni til 31Maj.

Sogneraadet finder ingen Anledning til anbefaling idet det ingen Grund ser.

43.Forsømmelseliste fra Vittrup Skole forelaa, var for sent fremkommet til sidste Møde.

44. Hans N. Hansen mødte personlig og bad om Hjælp til Betaling af Fagforeningskontingent  i tre Maaneder og Husleje i to 27 Kr + 18 Kr.= 45 Kr.                                        Bevilgedes 39 Kr.

45. Niels Østergaard Nielsen ansøgte om Fritagelse for at svare en Del af sin Skat pga. i sin Tid Sygdom.                                                                                             Kunde ikke imødekommes.

Side 75

I Anledning af at Sine Nielsen, Gildbjerg er svækket af Alderdom og på Helbredet vedtog man at forsøge at faa én til at tilse hende et par gange om Dagen. Hans Chr. Hansen gør et Forsøg.

Johs. Nielsen

Ths. Thomsen, Hans Kr. Hansen, Peder Christensen, Jes Schmidt, P.J. Hermansen,

H.M. Petersen.

 

Aar 1930 d.19. August afholdtes Møde i Lindknud Kro for at foretage Indstilling af Lærer og Læreinde, indbudt var Skolekommissionen, samt Kommunens Lærere. Det vedføjes at Lærer Vinther er udrejst og Indbydelsen er kommet her tilbage.

Der forelaa Ansøgning fra Lærer Kaaberbøl og Catrine Clausen begge har haft Pladserne sidtse Vinter. Man forhandlede om man skulde antage dem begge igen hvilket eenstemmig blev vedtaget. Det overlodes til Formanden at indsende til Provsten nævnte Indstilling.

Derefter drøftede man Skoleplan som skal indsendes i dette Aar. Man overlod sagen til Skolekommissionen og vedtog at indkalde til Fællesmøde omkring d. 20. Nov. Kommissionen vil da møde med Forslag.

Sogneraadet forhandlede Spørgsmaalet angaaende Komfur og Kakkelovn i Klelund Skoles Lejighed der blev fremhævet at det alt er opbrændt. Man vedtog at indhente Priser paa ti Kakkelovne og et Komfur ligeledes evt. Pris paa centralvaarmeanlæg.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen. Peder Jensen Hermansen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, H.M. Petersen.

 

Aar 1030 d. 10 Sept. afholdtes Sogneraadsmøde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

1. Pastor Hansen fremsendte Fødsler for August Maaned.

   Søn af Marius Thomsen og Hustru Elna Marie Rasmussen, Vittrup født 4/8 1930. Vagner  

   Storm Thomsen.

    Søn af Aage Andersen og Hustru Anna Katrine Hansen født 14/6. Verner Andersen

   Søn af Chr. Lund og Hustru Karen Kruse født 16/7.Verner Lund.

   Datter af Karl Vase og Hustru Bengtha Thomsen født 4/7 . Sigrid Margrethe Pedersen Vase

   Datter af Chr. Christensen og Hustru Maren Christiansen født 6/7. Edith Alise Christensen.

   Datter af Chr. Lund født 17/7. Astrid Lund.

   Datter af Købm. Sv. Aa. Thomsen og Hustru Elise Kirstine Nielsen født 30/6.Gerda Thomsen  

Side 77

Cirkulære fra Socialministeriet  26/8 1930 om Listeforbund mellem Lister til  Hjælpekassevalg.

2. Invalideforsikringsraadet fremsendte Spørgeskema for Enevold Kristian Ehmsen, Lindknud.

                                                                                                   Formanden paafører Skemaet.

3. Samme meddeler at have tilskrevet Svend Østergaard Nielsen, Vittrup om Muligheden af at kunde lære at tilvirke Smørdritler og forespørger om Sogneraadets Formodning desangaaende.                       Formanden svarer at man anser paagældende nogenlunde egnet.

4. Ribe Stiftamt meddeler under 1. Sept. at man skal foretage Valg af Snefogeder for Treaaret fra 30 Nov.1930 samt affatte Snekastningslisterne og fremlægge samme til lovmæssig Eftersyn.

Som Snefogeder valgtes for Huldelund, Assersbøl Distrikt Søren Steiner.

For Lindknud afgaar Niels Hansen. Chr. Lund valgtes for Lindknud

For Vittrup afgaar Niels Nielsen. I stedet valgtes Nikolaj Nikolajsen.

For Okslund afgaar Niels Chr. P.Vase. I stedet valgtes Anton Christensen

For Hovborg afgaar Hans Chr. Pedersen. Valgtes Andreas Jensen.

Side78

For Klelund afgaar Jens Poulsen Jensen. Valgtes Laurids Laugesen.

For Sønderlund valgtes Johannes Johansen

For Debel afgaar Hans Chr. Hansen. Valgtes Peder Pedersen, Lindknud

5.Den af Ribe Stiftamt fremsendte Brandvedtægt forlaa paany. Man paaførte vedtægten Forslag

6. Afnoterede Fødsler i Lindknud Sogns Kirkebog Marie Kirstine Jensen født 12/1 1929 Datter af Hans S. Jensen, Lindknud. ? Maanedsdagen

Svend Jon Fibiger Jensen født d. 30/9 1926 søn af Ungpige Edith Emilie Pedersen, Vittrup.

 ? Maanedsdagen.

Anna Laura Nielsen født d. 11/4 1930 Datter af Anders Vilhelm Nielsen, Risbøl.

7. Provst Mouridsen meddeler under 22/8 1930 at Lærter Otto Kaaberbøl og Lærerinde Catterine Clausen er kaldede til henholdsvis Lindknud og Klelund Skoler for Vinteren 1930/31.

8. Statistisk Departement forespørger under 30/8 om Antal Beværtnings – og Udskænkningssteder indenfor Kommunen.                                             Formanden har svaret.

9. Forsørgelsesattest udstedt til Jens Hansen, Gilbjerg født 10/12 1901 i Hovborg. Udstedt 31/8 1930.                                                                                                                    Til Efterretning.

10. Enevold Ehmsen ansøger om Forskud paa Invaliderente. Bevilgedes 40 Kr. pr Maaned.

11. Landinspektør Gregersen, Grindstyed ansøger om Udstykning af Matrikel Nr. 7a Ingvard Damgaard, Lindknud for en Parcel solgt til Bernhard Larsen, Lindknud.                     Anbefales.

Fra Samme. Udstykning af Matr. 1a Hovborg Poul Nikolajsen solgt til Forsøgshaven.      –

12. Ribe Stiftamt meddeler at Niels Boisen Hansen Tved, Okslund er Forsørgelsesberettiget efter § 27 mrkt. 1527.                                                                                       Til Efterretning.

13. Socialministeriet meddeler under 25/8 1930 Tilladelse til at Emma Brandt, Lindknud modtager Aldersrente som 65aarige, er ansat fra 1. Sept 1930 sammen med Manden til 61,25 Kr. pr. Maaned.                                                                                                 Til Efterretning.

Side 80

14. Regninger Grindsted Sygehus for Laurids Laugesens Hustru og Barn. 30 Kr.     –

15. Læge Kofoed Jensen. Kørselsgregning for Sygekassemedlemmer 192 Kr.          –

      For Hans S. Pedersen, Hyldelund                                                     20 Kr.           –

16. Læge Teglhus Jensen for Sygekassemedlemmer                            165 Kr.

      For Hans Brandt 38,25, for Klaus Jensen 25,25, Karl Staal 4,00 Kr.                    –

Det undersøges om Lægehjælp kan faa Fattighjælpsvirkning saafremt Vedkommende opfylder Betingelserne for at kunde staa i Sygekassen.

17 Fattigsager.

Johan Chr, Damkjær, Jelsbjerge, Sommersted anmoder om Fritagelse for Afgsoning idet han fremfører at være svagelig og staar ikke i nogen Sygekasse.          Betales.   Til Efterretning. 

18. Politimesteren i Kolding anmoder om udlagte Alimentationsbidrag for Emil     Fr. Møller Hansen, Hotel Kolding 78 Kr. Alimentanten har givet Tilsagn om at indbetale Beløbet paa Politimesterens Kontor inden d. 15 ds. Saafremt Beløbet ikke indgaar Afsoning.Til Efteretning.

19. Samme fremsender for Ove Skovdal Nielsen Agtrupvej 7, Kolding. 90 Kr. Han har tilbudt at betale fra 1. Sept. (side 81) pr. Maaned 15 Kr.                               Til Efterretning.

20. Samme for Marinus Pedersen Buhl 48 Kr.                                                            –

21. Politimesteren i Nykøbing Mors for H.N. Hansen, Vejle 66 Kr.                          –

22. Regning for Kristelig Forening for Børn. Regning for Frode Andersen for Ophold paa Reballegaard 320,25 Kr.                                                                                  Til Efterretning.    

23.H.N. Hansen, Vedelsgade 89, Vejle beder om Fagforeningskontingent. Kunne ikke bevilges.

24. Skattesager. Skatteraadet meddeler at Boelsmand Poul Jensen, Hovborg for Aaret 1929/30 er nedsat fra 3000 Kr. til 2400.                                                          Til Efterretning.

Samme meddeler Ansættelser fra 1930/31

No. 72. Peder Chr. Schmidt              Indkomst  2000 Kr.     Formue 0

 –   119 Chr. R. Christensen                     –         3000  –             –       1700

 –   467 Jens Fr. Hansen                           –         2600  –             –        8200

 –   547 P.Chr. Jørgensen                         –         4500  –             –      18700

 –   132a M. Hansen                                 –         1200  –             –        9200

 –   172a  J. Sørensen                                –         1200  –             –        6300

       Klager

 –    41   Karl Gotfredsen                          –         1500                 –            0

 –   277  M. Søholm Jensen                      –          2600  –             –            0

 –   215  Svend Thomsen                          –          2000  –             –            0     Til Efterretning.

Side 82

25. Skovridder Christensen har fremsendt Opgørelse over Skattebeløb for Klelund Plantage regnet saaledes af Grundskyld 46,400 Kr. Bygninger 22.900 Kr. Samlet Ejendomsskyld 91,300.

Man foreslaar saaledes at svare af en Bygningsskyld stor 23,900 som fremkommer derved at Ejendomsskylden paa selve Plantagen andrager 42000 og Grundskylden er 2800. Differencen 14000 fradrages i Henhold til Lov om Plantagernes Fritagelse for at svare Kommuneskat i de første 60 Aar saafremt Grunden ikke ved Plantningstiden har været ansat til over 200 Kr. pr ha.

Grundskyld 46,400, Bygningsskyld 44,900 differencen –14,000 samt 7000 = at svare af 23,000.

                                                                                                            Udsat til næste Møde.

26. Forsømmelseslister forelaa.

27. Gigtsanatoriet i Skive bad om Tilskud.  Henlagdes. Fængselshjælpen ligesaa. Henlagdes. Sønderskovhjemmet ligesaa. Henlagdes. Til Kræftens Bekæmpelse ligesaa. Henlagdes. Hjemmet for Vanføre ligesaa. Henlagdes.

Side 83

28. Regning fra Sygehuset i Kolding for Kørsel med Johs. Nikolajsen.24,85 Kr. Til efterretning

29. Niels Christiansen, Lindknud ansøger om Brændselshjælp.                      Bevilgedes 30 Kr.

30. kirstine Jensen, Lindknud ansøger ligesaa om Brændselshjælp.                  Henlagdes.

31. Sine Nielsen skylder 20 Kr. for Tørv som eftergaves..

32. ida Jensine salling Simonsen ansøger om Understøttelse til sine to Børn. Laurids født 23/1 1916 og Anne Marie født 12/9 1921. Bevilges fra 1 Sept. 1930 lovmæssig Understøttelse 120/160 Kr.

33. Hans Chr. Hansen, Klelund beder om Tilladelse til Antagelse af et Plejebarn. Anbefales.

34. Hans P. Pedersen ansøger om 25 Kr.                                                           Bevilgedes.

Side 84

Man enedes om at anskaffe til Klelund Skole et Tilbud fra Jens Sørensen, Holsted Komfur og én Kakkelovn samt Istandsættelse af én Kakkelovn Kr. 410. Saafremt sidstnævnte Kakkelovn ikke kan sættes i Stand tages mod Tilbud No. 2  Kr.615. Sogneraadet vedtog at yde det af nævnte Beløb som bliver paakrævet plus de Udgifter som maatte fremkomme ved oprettelse, til Lærer Thomsen, Klelund, mod at han indlægger Centralvarmeanlæg og erholder den Merudgift, som dette vilde medføre.

Det vedtoges at købe 12 Tons Kul til Levering suksesive indtil 1 Jan. 1931.

Simon Simonsens Enke ansøger om Eftergivelse af Kommuneskat fra 1 Sept. 1930 idet Manden er død i Aug. og hun saaledes ser sig ude af Stand til at betale.

Johs. Nielsen

Peder Christensen, P.Jensen Hermansen, Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen

H.M. Petersen.

Side 85

Ekstraordinært Møde afholdtes i Klelund Skole Lørdag d. 20 Sept 1930 hvor alle Medlemmer var mødt.

Peder Jensen Hermansen oplyste at der forelaa Tilbud paa Morsø Støbegods til privat Lejlighed to Kakkelovne plus Komfur til en samlet Pris opsat Kr. 515. Endvidere forelaa fra Samme Tilbud paa en Kakkelovn til Skolestuen Kr. 300 minus 15 Kr. for den gamle Ovn.

Det vedtoges at anskaffe det nævnte.

Det vedtoges ligesaa at saafremt Lærer Thomsen indlægger Centralvarme i privatLejlighed og anskaffer bevilgede Kakkelovn til Skolestuen erholder han det samlede Beløb 800 Kr.

Det vedtoges at ansætte Timeløn ved Snekastning til 75 Øre.

I Anledning af at Kommunens Bygninger efter Sogneraadets Skøn var ansat for højt ansættes de nu saaledes: Lindknud Skole   nuværende 38,628 Kr.  fremtidig 35,000 Kr.

                         Gymnastikhuset          –            3000   –             –         2,000  –

                         Assersbøl Skole          –          11,500  –             –       10,000  –

                         Vittrup Skole              –            4,000  –                        3,000  –

                         Klelund Skole             –          45,000  –             –       40,000  –

                         Okslund Skole            –          24,000  –             –       21,000  –

                         Gymnastikhuset          –         10,000  –              –        8,000   –

                         Ibsen                           –            1,000                           1,000  –

                         Bolighuset i Lindknud              4600  –              –         4500  –

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Peder Christensen, P.Jensen Hermansen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen

H.M.Petersen.

Side 86           

 

Lindknud Sognerådsprotokol fra 8 Okt. 1930 til

Side 86

Ordinært Møde afholdtes i Lindknud Kro Onsd. D. 8. Okt. 1930 hvor følgende forhandledes:

1. Fra Byraadet i Varde forelaa Afskrift af ansøgning om Fredning af Flodperlemuslingen i Varde Aa. Ansøgningen var fremkommen fra Naturfredningsraadet.        Sogneraadet har intet at erindre.

2. J.L.R. Jepsen, Holsted havde fremsendt Anmodning om Anbefaling af Rutebilkørsel 12 Personers fra Hovborg til Holsted to gange Retur daglig.                                      Anbefales.

3. Invalideforsikringsraadet udbeder sig Erklæring fra Sogneraadet angaaende Søren Jørgen Ditlefsens helbredstilstand idet nævnte søger Invaliderente.                Overdrages P. Hermansen.

4. Samme Raad melder at Katrine Jørgine Hansen forhen Vittrup nu Holsted ophører med at oppebære Invaliderente fra d. 1. Maj 1930.                                                             Til Efterretning.

5. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at Husmoder Ragnhild Schønning, Lindknud  er fyldt 62 Aar og Kommunen maa ifølge § 27 udrede Halvdelen af den oppebærende Invaliderente Kr. 540,00. Gælder fra 1.Sept. 1930.                                                                       Til Efterretning.

6. Ribe Stiftamt meddeler at Kommunens Bidrag til Amtsførelsen for Aaret 1930/31 udgør 3,346,30 Kr. som betales pr. 1/5 1930 med 1664,00 Kr. og pr. 1/11 1930 med 1682,30 Kr. Til Efterretning.

Side 87

7. Fra Politimesteren i Ribe forelaa Ansøgning om Indfødsret for Erik Tharp, Hovborg til Udtalelse.

                                                                                                                                  Til Efterretning.

8. Fra Ribe Stiftamt Afskrift af Samtykke til Udredelse af Løn til Formand og Kasserer.   –

9. Fra Samme Betsemmelse af Kvantum Materiale til Raabjerg Vejen nemlig 8 Kubikalen Ler og 23 Alen groft Naturgrus pr 100 løbende Meter samt Stenslag for daarligste Vejbund.

10. Husholdningsforeningen ansøger om Tilskud samt Benyttelse af en Skolestue med Lys og Varme. (50 Øre pr Time)                                                                                       Bevilgedes.

11. Lauridsens Kulforretning bekræfter Salg af 12 Tons Kul til en Pris af 24 Kr. pr Tons.

12. Den ved sidste Møde forhandlede Brandvedtægt forelaa paany til Udtalelse. Formanden paafører evt. Udtalelse.

13. Der forlaa Tilbud paa Haandkraftsprøjte fra Jens Sørensen, Holsted. Ligesaa fra Arnold Nyborg, Ribe.                                                                                                                            Henlagdes.

Side 88

14. Fra Søren Sørensen, Hejnsvig forelaa Tilbud om smaa Skærver. Fra Vorbasse Skel til Hovborg 10 Kr. pr. m.. Fra Hovborg til Baldersbæk 11 Kr.pr m.                                             Henlagdes.

15. Vejinspektøren meddeler at Ansøgning om Tiskud fra Vejfonden maa være fremsendt inden 1. Novb.

16. Regninger. Fra Sindssygehospitalet i Viborg Okt. Kvartal for Kirstine Jensen 184 Kr.

17.                     – Aanssvageanstalten i Ribe for Morten Nielsen 2784 Kr.             Til Efterretning.

                         Samme for Niels R. Nielsen 155,11 Kr.                                                   –

                         Samme for Anna Hansen        95,15   –                                                    –

18. Anstalten Brejning for Frode Andersen   125,00  –                                                     –

      Samme for Hans Jørgensen                      125,00  –                                                     –

19. Apoteket i Brørup for H. Brandt 3,35 Kr., for Klaus Jensen 6,90 Kr. Poul Nielsen 22,45 Kr. for Sygekassen 65 Kr.                                                                                                      Til Efterretning.

20 Fra Fredehjemmet Rødsten 207,20 Kr.                                                                              –

Side 89

21. Fra Holger Henriksen, Brørup Sygebil for Anders Thomsens Hustru til Esbjerg 25 Kr.  –

22. Stinus Eskildsen Sygebil for Slagter Schultz 20 Kr. og Købmand Thomsen 20 Kr.         –

23. Fra Brørup Sogneraad Enkebørnsunderstøttelse til K.Mariane Sørensen 45 Kr.              –

24. Fattigsager. Fra Christoffer Jensen, København meddeler paa herfra given Foranledning ikke for Tiden at kunde udrede nogen Del af Udgiften ved Hustruens Anbringelse paa Sindssygehospitalet.

25. Fra Politikontoret i Holsted Alimentationsafkrævning for Erik Clausen Ravn 48 Kr.Skal afsone.

26. Fra Hans N. Hansen Skrivelse ang. Betaling af Fagforeningskontingent.

27. Regning fra Østifternes Aandsvageanstalt for Carl Johs. Hansen 125 Kr.          Til Efterretning.

Side 90

28. Kommunens Regnskab forelaa til gennemgang for Aaret 1929/30. regnskabet balancerer med 110,218,00 Kr. Indtægtssiden Ejendoms – og Personlige Skatter 75,395,56 Kr.

Udgift til Fattigvæsenet 13,053,49, Hjælpekassen 1,566,00, Invalideforsikring 2,359,29, Aldersrente 9,721,14, Børn af Enker 406,25, Skolevæsenet 18828,67, Vejvæsenet 9,720,21 Kr.

29. Carl Staal har henvendt sig til Sogneraadet om Betaling af Husleje 12 Kr. pr. Maaned.

Man vedtog at betale for Okt.og samtidig meddele ham at det er sluttet.

30. Jørgen Hansen, Okslund ansøger om Grundforbedringslaan til Mergling af ca. 10 Tdr. Land Hede stor 600 Kr. Laanet kan indføres paa Ejendommen næst efter Gæld til Husmandskreditforeningen stor Kr. 8000,00.                                      Bevilgedes Overslagssummen.

31. Kvindehjælpen i Aarhus fremsendte Aarsberetning og bad om Tilskud.        Bevilgedes 10 Kr.

32. Kirkens Korshær ligesaa.                                                                                   Henlagdes.

33. Mandes ”Hjem”, København ligesaa.                                                                       –

Side 91

34. Himmelbjeggaarden pr. Ry ligesaa.                                                                          –

35. Fagskolen for Haandværkere ligesaa.                                                                       –

        Regning fra Læge Bennike, Holsted for N. Kidholms Hustru 22,50 Kr.        Til Efterretning.

36. Hansine Olsen beder om fortsat Understøttelse til sine to Drenge som blev konfirmeret nu.

                                                                                                                   Bevilgedes til 1. April.

37. Lærer Skovbjerg beder om Tilladelse til at anskaffe ca.15 Læsebøger, pris omkr. 40 Kr.

                                                                                                                            Til Efterretning.

38. Chr. Holm, Høllund Okslund Skole, Chr. Terkelsen, Høllund, Okslund Skole, Søren Vind, Klelund Skole. Nævnte tilskrives at saafremt de ikke erholder ansatte Udgifter ved Børnenes Gang i Kommunens Skole vil de blive afvist fra herværende Skoler.

39. Sogneraadet besaa Vejen Asserbølgaard, Lindknud idet man paatænker at Grundforbedre Vejstykket og evt. udvide samme. Det vedtoges at Grundforbedre nævnte Vejstykke og udvide det i Sommeren 1931 dog med Forbehold af at der kan erholdes Tilskud af Vejfonden med 50 ? ?

Skulle Tilsagn om nævnte Tilskud ikke saa betids være indgaaet

Side 92.

at arbejdet kan paabegyndes rettidig vedtog man at Grundforbedre Vej No 1 fra Lindknud Skole ca. 2 km. efter Klelund.

Da der er betalt for Lys i Forsamlingshuset Kr. 18,00 vedtoges det at afkræve Gymnastikforeningen Kr. 10,00.

Katrine Bonde beder om Rejsegodtgørelse med en Søn til Øjenlæge i Esbjerg nogle Gange samt for sig selv til Undersøgelse i Varde.                                                                                 Bevilgedes.

? Ebbe Nielsen, Kjeldbjerg er Kr. 4,00 uddelt til Anne Marie Jensen.

Skatteansættelser: Hans Brorsen Nielsen, Hovborg fra 1. juli ansat til 12,00 Kr.

Gunnar Hansen, Okslund adr. Holger Lundgaard ansat til                1200.00  –   Formue 2000 Kr.

Marinus Nikolajsen, Hovborg + 2 Børn                                     –      1000,00  –

Chr. Christensen, Vittrup adr. Juhl                                                        12,00  –

Niels Brink, Vittrup                                                                                8,00   –

Henry Lund     –                                                                                      6,00   –

Christian Glerup, Østerbygaard                                                            25,00  –

Holger Poulsen, Lindknud       + 2 Børn                                           1000,00  –

Aage Røen Barber                                                                             1000,00  –

Sigurd Pedersen Præstegaard                                                                 8,00   –

Jørgen Vejlby Knudsen +1 Barn                                                       1000,00  –

Ejnar Møller, Vittrup adr. Ullerup                                                          6,00  –

Simon Fisker fritaget. Chr Brink, Vittrup                                              8,00  –

Aksel Akselsen                                                                                       4,00  –

Aksel Trøjborg                                                                                  1000,00 –  = 8 Kr.

Johs. Nielsen

Hans Kr. Hansen, Peder Christensen, P.J.Hermansen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen, H.M. Petersen

Side 93

Ekstraordinært Sogneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro 27 Okt. 1930 med følgende Dagsorden:1. Valg af Tællere til Folketællingen d. 5. Novb. d. Aar.

Øster Hovborg valgtes Marinus Rasmussen, Suppleant Marius Jensen.

Vester     –            –      Søren Jepsen,                    –         Chr. Larsen.

Nordre Klelund    –     Aksel Hermansen              –         Karl Hermansen

Søndre      –          –      Karl Jakobsen                   –         Hermes Thomsen

Sønderlund          –      Carl Thorup                      –          Chr. Sørensen

Hyldelund           –      Hans Chr. Hansen sen.                Povl Povlsen

Assersbøl            –      Niels Pedersen, Kidholm             Ludvig Christensen

Lindknud            –      Hans Christensen                         Hans S. Andersen

Debel                  –      Søren Lytken                                Jens Christensen

Gilbjerg              –       Mathies Friis                                Johs. Schmidt

Sønder Vittrup   –       Henrik Ullerup                             Chr. Nielsen

Nørre      –          –        Chr. L Hansen                             Niels Chr. Sørensen

Øster Okslund    –       Peder Thomsen                            Niels Chr. Hansen

Vester    –           –       Karl Vase                                     Niels P. Vase

Side 94

2. I Anledning af at Kaldelse for Lærer Vinther, Okslund som Lærer ved Præstkjær Skole forelaa udtaler Provsten sig samtidig det ledige Embede i Okslund opslaaet.

Det vedtoges at lade Embedet opslaa saaledes at der med Besættelsen forlanges at Læreren skal forestaa evt. Kirkesang.

3. Man er af Formanden for Starup Sogneraad anmodet om en Udtalelse angaaende evt. Grundforbedring af Raabjergvejen og i Fællesskab at ansøge Amtet om Tilskud. Det vedtoges at grundforbedre Vejstykket dog med Forbehold af at Tilskud kan indhentes fra Vejfonden.

4. Doktor Kofoed Jensen, Bække har klaget over et Vejstykke Klelund, Hyldelund.

Jes Schmidt sørger for Afhjælpning af det fornødne.

5. Der forelaa Skrivelse fra Borgerforeningen i Agerbæk med Anmodning om at Istandsætte Vejen. Vejen er efterset og de værste Mangler afhjulpne.

6. Formande meddelte at han havde udstedt Kautionsbevis for Mads Chr. Nielsen til Indlæggelse paa Grindsted Sygehus.

Side 95

7. I Anledning af at Harald Petersen skal flytte ud af nuværende Lejlighed i Hyldelund og man i nævnte Anledning skal sørge for Lejlighed. Jes Schmidt valgtes til at sørge for det fornødne.

8. Anders Andersen mødte efter Tilkaldelse idet man forhandlede om Lejeafgift. Nævnte fremførte at have gjort forskellige Bekostninger paa og ved Huset hvorfor man enedes om at Huslejen for kommende Vinter maatte udgaa. Lejeafgiften skal derefter at være gældende fra 1. April 1931 og ansættes for de syv Sommermaaneder til på Maaned Kr. 15,00, de 5 Vinter maaneder til 8 Kr.

Det vedtoges at Lejeren selv som før afholder Udgifter ved mindre Vedligeholdelser f.eks. Kalkning og Maling af det fornødne.

9. Brandvedtægten forelaa til Underskrift. Formanden bemyndigedes til at underskrive Vedtægten.

10.Det forhandledes om Lærere selv skal afholde Udgifterne eller rettere selv foranskaffe.

Henlagdes til Forhandling med Lærerne.

Johs. Nielsen

 Ths. Thomsen, Jes Schmidt, P.J.Hermansen, Peder Christensen, Hans Kr. Hansen, H.M.Petersen 

Side 96,

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro Onsdag d. 12. Okt. 1930.

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser for Sept.

  Søn af Murermester Hans Severin Hansen og Hustru ellen Marie Nielsen, Hovborg født 6. Sept. 30 

  Søn af Gdr. Niels Nielsen og Hustru Metha Nielsen født 31. Juli 30. Navn Kruse Nielsen

  Søn af Gdr. Marius Thomsen, Vittrup født d. 4. Aug. 30. Navn Vagner Storm Thomsen

  Pige datter af Gdr. Andreas Jensen og Hustru Kirsten Jessen, Hovborg, født d. 13. Sept. 1930

2. Cirkulære fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 11. Okt. 1930.

3. Fra Landinspektør Gregersen, Grindsted forelaa Udstykningsansøgning for Anders Knudsen, Debel af en Parcel solgt til Hans Andersen sammesteds.                                         Anbefales.

4. Ribe Stiftamt forespørger i Henhold til Lov No. 83 af 31 Marts 1926 hvilke Fradrag i Ejendomsskylden Kommunen vil anvende i Perioden fra ¼ 1931 til 31/3 1935.

Det vedtoges at bruge samme Fradrag som før 3000 Kr. med fire Stemmer, 3 Stemmer paa 4000 Kr

Side 97

5. Samme forespørger i Henhold til Lov af 31 Marts 1924 § 6 om Forholdet mellem Ligning paa fast Ejendom og paa Formue og Lejlighed Kommunen ønsker fastsat for Perioden ¼ 1931 til 31/3 1935.  Det vedtoges at bibeholde 2/5 Del af fast Ejendom og de 3/5 af Formue og Lejlighed.

6. Skattesager. Departementet havde fremsendt Anmodning om Oplysning af Gennemsnitshøsten for 1930 med Blanketter til Fordeling blandt forskellige Landmænd.                 Til Efterretning.

7. Landbrugsministeriet har approberet Udstykning af følgende Jorder:

    Parcel fra Ingvard Damgaard, Lindknud, Johs S. Madsen, Lindknud, Jens Lambert Christensen og Kroejer Poul Nikolajsen, Hovborg.                                                                  Til Efterretning.

8. Fra den af Peder Christensen og Pastor Hansen samt Formanden antaget Vikar K.A. Kristiansen Raaby Dalbyover forelaa Meddelelse om at nævnte Vikar vilde paabegynde Skolen d. 15 ds..

9. Invalideforsikringen anmoder om Oplysning oom Helbredstilstand af Gertrud Sophie Martine Hansen, Okslund idet Raadet betvivlede om hendes Berettigelse til fortsat at oppebære Renterne.

                                                                                                     Formanden paafører Oplysningerne.

Side 98

10. Fra Hejnsvig Pastorat forelaa Paategning om Notering af Fødsel i Risbøl Sine Nørlykke Christensen født 2 Juni 1930.

11. Surhave Fattiggaards regnskab for Aaret 1929/30 forelaa og udviser et Underskud stor Kr.1,44 afbetalt paa Gæld 2181,76 Kr. Formue pr. 31/3 1930 40,557 Kr.                          Til Efterretning.

12. Brandvedtægten forelaa i Stadfæstet Stand og Stiftamtet paabyder at Sogneraadet maa meddele Forstanderen paa Assersbølgaard om Anskaffelse af en Haandkraftsprøjte.           Til Efterretning.

13. Tilbud paa Sprøjten Ginge forelaa fra Essmann, Brørup Pris 76,50 Kr. Det vedtoges at købe én hos Jens Sørensen og én hos ovennævnte.

14. Fra en Del Beboere i Nr. Vittrup forelaa Andragende om at maatte faa Vejen fra Baunen til Alfred Juhl optaget som Kommunevej mod at Beboerne var villige til at gøre et forberedende Arbejde med Indkastning og Regulering evt. Levering af en Del Sten.                    Henlagdes.

Side 99.

15. Lærer Frandsen, Vittrup ansøgte om at faa Sluddet gennem Aabningen mellem Skolen og Udhuset med Opsættelse af Brædder i ca. 3 Alens Højde.                                         Vedtoges.

16. Regninger.

Fra Marius Laursen, Vejen for Kørsel med Mads Chr. Nielsen til Lægen i Bække. 6 Kr.

17. Fra Læge Teglhus Jensen, Brørup for Sygekassemedlemmer. 125 Kr. For Hans Brandt for Lægetilsyn 5 Kr.                                                                                                          Til Efterretning.

18. Fra Læge Henriksen, Vorbasse for Sygekassemedlemmer 96,50 Kr.                             –

19. Sygehuslæge Lange Kørsel for Smed Simon Simonsen 18 Kr.                                      –

20. Fra Boghandler fredslund. Materialer til Okslund Skole 38,70 Kr. til Kommunen 21 Kr.

21. Fra Plejehjemsforeningen for Ribe Amt stor Kr. 319,15                                      Til Efterretning.

Side 100

22. Fra Gesten Apotek for Hans P. Pedersen 17,50 Kr. For Rasmus Hansen 2,50 Kr. For Glarmester Mortensen 3,75 Kr.                                                                                                      Til efterretning.

23. Fra Georg Thomsen Kørsel for 29/8 Sofus Pedersen 5 Kr, 22/8 for Maler Bonde samt Sofus Pedersen 5 Kr., 16/8 for Maler Bondes og Skomager Bondes Børn 5 Kr., 1/9 for Harald Pedersen 5 Kr., Samme 6/9 og 15/9 10 Kr., 27/9 for Frederik Pedersen 12 Kr., Henriette Hansen 12 Kr., 20/9 for Niels Jensens og  Johan Madsens døtre 6 Kr.                                                        Til Efterretning.

24. Fra Kolding Sygehus for Indlæggelse Sygebil 23,10 Kr.                                                –

25. Fra Lauridsens Kulforretning 8/10 1930 36,65 Kr. og 4/11 48 Kr.                                 –

26. Aldersrente. Fra Engum for Kristen Kristensen 150,75 Kr.                                            –

27. Fra Odense for Laurids Hansen Petersen og Hustru 356,12 Kr.                                      –

28. Fra Kolding Anders Hansen 245,25  og for Anna K. Hansen 191,25 Kr.                       –

29. Fra Holsted for Daniel Pedersen 453,50 Kr.                                                                    –

      Fra Samme Invaliderente for Daniel Pedersens Hustru 303,42.Kr.                                 –

30. Hejnsvig for Johanne Nielsen 141,75 Kr.                                                                         –

31. Fra Vejen for Vilhelm Jepsen 272,52 Kr., for Morten Mortensen 67,50 Kr.,

for Jakob Lebæk Jakobsen 532,50 Kr.                                                                                    –

32. Fattigsager. Politimesteren i Vejle har med Fremsendelse af Afhøring over Marinus Petersen Buhl forespurgt om Forsørgelsesretten. Formanden har anerkendt paagældende under 6/11 1930.

33. Politimesteren i Kolding havde fremsendt Afkrævning for udlagte Bidrag til Børn af Mads Chr. Nielsen 240 Kr.                                                                                                             Til Efterretning.

34. Læborg Kommune for Ingvardt Nielsen 103,03 Kr.                                                          –

35. Brande         –           –   Harald Petersen 75 Kr.                                                                  –

36. Holsted Sogneraad forespørger om herv Kommune anerkender Forsørgelsesret for Mads Chr. Nielsens Hustru idet hun der har begæret en Understøttelse af 25 Kr. om Ugen. Man vedtog at meddele Sogneraadet i Holsted at man ikke vil betale udover 60 Kr. pr. Maaned                  –

side102.

37. Fra Randbøl kommune for Lene Jeppesen 300 Kr.                                                Til Efterretning.

38. Fra Vejle Kommune for Niels Christensens Hustru 312 Kr.                                              –

39. Fra Vejstrup Kommune for William Nielsen 495 Kr.                                                        –

40 Fra Andst           –             –  Mads Chr. Nielsen 346,31 Kr.                                                 –

41. Udvalget for Fattigvæsenet i Esbjerg meddeler at Opholdskommunens Udgifter ved Indlæggelse af Slagtermester Christoffer Jensens Hustru Kirsten Margrethe ikke vilde kunde derfra idet paagældende har været indlagt derfra fra d. 30/3 til d. 4/5 1930 og først har faaet offentlig Hjælp fra 16/5 1930 da man herfra lod hende indlægge. Sindssygehospitalet bedes oplyse hvornaar og af hvem Indlæggelsen blev gjort i Viborg.                                                                      Til Efterretning.

42. Vamdrup Sogneraad meddeler under 10/10 1930 at have eftergivet ydet Fattighjælp til A.S. Andersen tidl. Vittrupgaard.                                                                                        Til Efterretning.

43. Fra Politikontoret i Holsted Alimentationsbidrag for Laurids P. Jensen 60 Kr.               –

44. Stubbekøbing Kæmnerkontor forespørger om Forsørgelsesret for Marie Louise Christensen født i Okslund d. 8/2 1906 Datter af forhv. Chr. Christensen, Okslund. Paagældende trængende er indlagt paa sanatoriet.                                                                                      Kirkebogen undersøges.

Side 103

45. Skattesager. Gunnar Hansen, Pedersminde klager over Ansættelsen idet han udtaler at han ingen Formue ejer.                                                                                      Ansættes til en Indtægt 1000 Kr.

46. Fra Skatteraadet forelaa  Kendelse afsagt af Landoverskatteraadet gaaende ud paa at Gdr. Jens Skovbjerg maatte anlægge sit regnskab til at være gældende fra 1.Juni til 31 Maj. Til Efterretning.

47. Skrædder Chr. Jepsen, Hovborg beder om Tilskud til Kørsel for sin Hustru idet hun har 40 gange været i Grindsted og faaet Lysbehandling.

Man spørger om paagældendes Udgift og Behandlingens Varighed. 

48. Niels Kruse, Lindknud tilbyder ca. 5 Favn raa Sten til Salg. Stenene ligger ved Vejen til hans Gaard ved den østre Side af hans Mark.                                           Det vedtoges at købe Stenene.   

49. Forsømmelselisterne forelaa.                                                 Formanden paafører evt. Mulkter.

50. Det vedtoges at afholde Licitation over Tørv til Kommunens Skoler samt Kørsel af Vejmateriale d. 26. Novb. Kl. 3.

Side 104.

51. Ribe Stiftamt meddeler under 10/10 1930 at Restandelen i Motorafgift andrager 2297,55 Kr. Beløbet er modtaget.

52. Hans Vind mødte og vilde forhandle om Betaling for Børnene. Han betalte med det samme 39 Kr. og vilde betale Restskylden saa snart han kan.

53. Kristelig Forening fremsendte Beretning.

54. KFUM Soldaterhjem fremsendte ligesaa og bad om Tilskud.                 Bevilgedes 10 Kr.

55. Landforeningen for Vanføre ligesaa bad om Tilskud.                                Henlagdes.

56. Reparation af Klelund Skole i alt 101,90 Kr.

57 Regning far Marinus Nikolajsen stor 38 Kr. minus 12.

58. Fra Lærer Skovbjerg forelaa Ansøgning om sædvanlig Tilskud med Lys og Varme samt Lokale til Afholdelse af Aftenskole 50 Øre pr læst Time.                                              Bevilgedes.

59. Provst Mouridsen meddeler Godkendelse af antaget Vikar.

Side 105.

60. Regning. Fra Gjeldsted for Margrethe Sørensen 89,55. Kr.

61. Fra Gesten for Gunner Adamsen 443,33 Kr. og for Mathilde Christensen 245,25 Kr.

62. Skolekommissionen samt Kommunens Lærere mødte efter Indbydelse og Undervisningsplanen blev gennemgaaet. I Affattelsen som kuns var indført smaa Ændringer var man enig i at underskrive hvilket Formanden overdroges Fuldmagt til.

Johannes Nielsen.

Jes Schmidt, P. Jensen Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen. Hans Kr. Hansen,

 H.M. Petersen.

 

Ekstraordinært Møde afholdtes d. 26. Novb. 1930. Følgende forhandledes:

Johs. P. Madsen ansøger om at Kommunen lader indføre sit Grundforbedringslaan næst efter Kreditforeningslaan til Viborg til den størrelse han for Tiden vilde faa bevilget.    Bevilgedes. 

Side 106

Bestyrer Hansen, assersbølægaarf tilbyder 3 Favn Stenslag til Levering i en Afstand af 4 Km. antoges med Forbehold af at man overtager dem efter Behov.

Alfred Juhl og Søren Jensen mødte og fremførte Berettigelsen for Overtagelse af Vejen fra Baunen til Alfred Juhls Vej.                                     Det vedtoges at Vejudvalget beser vejen og Forholdene. 

Det vedtoges at foretage Lærerindstilling 2. dec. Kl. 4½.

 

Aar 1930 d. 10. Dec. afholdtes ordinært Møde i Lindknud Kro med følgende Sager til Forhandling:

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser for Okt. Maaned.

    Født d. 22. Okt. datter af Husmand Ludvig Aage Aggerholm Christensen og Hustru Anne Petre-

    nelle Nielsen, Assersbøl.

    Født d. 13. Sept. 1930 Datter af Gaardmand Andreas Jensen og Hustru Kirsten Jessen, Hovborg.

    Navn Birthe Donslund Jensen.

    Født d. 6. Sept. Søn af Murer Hans Severin Hansen og Hustru Ella Marie Nielsen. Navn Kirstine.

Side 107

    Født d 13 Okt. Søn af Foderm. Jørgen Anton Kristensen og Hustru Marg. Rasmussen, Vorbasse.

    Født d. 14 Okt. Søn af Skovarbejder Anders Mikkelsen Østergaard og Hustru Frederikke Jensen.

    Født d. 15 Okt. Søn af Boelsm. Aksel Christoffersen og Hustru Hansine Katrine Espensen.

2. Fra Landkommunernes Ulykkesforsikring Bjergby pr. Spentrup forelaa Skema til Brug ved Indberetning og tilbyder samtidig at Sogneraadet kan lade Forsikringen overtegne fra 1 til 5 eller 10 årige Perioder med Nedsættelse af Aarspræmien paa henholdvis 5 og 10 %.

Det vedtoges at tegne Forsikringen i en 10 aarig Periode og da modtage de 10 %.

3. Statstilskud i Henhold til Lov no. 85 af 15. Maj 1903 udgør pr. 1/7 1930 Kr. 561. Til Efterretning

4. Ribe Stiftamt udbeder sig Oplysning om Størrelsen af Kommunens Indtægt af Brændevinsafgift i Regnskabsaaret 1930 til Brug ved Udarbejdning i Henhold til Lov No. 83 af 22 Marts d. Aar.

                                                                                                                       Formanden svarer 80 Kr.

5. Cirkulære fra Socialministeriet af 25. Nov. 1930 angaaende Sogneraadets Pligt til at indberette om Aldersrente tilstaaes et Medlem af en anerkendt Arbejdsløshedskasse.

Cirkulære far Ministeriet for Offentlige arbejder af 1. dec. 1930.                      Til Efterretning.

Side 108

6. Landbrugsministeriet har approberet Udstykning af Jorder fra Matr. No. 3f, Klelund P. Mikkelsen 1h Hovborg.                                                                                                          Til Efterretning.

7. Invalideforsikringsraadet meddeler under 18. Nov. 1930 at Søren Jørgen Ditlefsen er tilkendt Invaliderente.                                                                                                         Til Efterretning.

Samme Raad under 3. Nov. til Enevold Ehmsen.                                                         –

8. Fra Ribe Amts Vejvæsen forelaa Overslag over Regulering og Udvidelse af Bivej Nr. 29 (Raabjergvejen). I alt 46,200 Kr.                                                                            Til Efterretning.

Fra samme over Vej Nr. 28 Lindknud – Assersbølgaard 32,500 Kr.                                –

9. Regninger. Fra Læge Iversen, Vejrup for Kørsel Sygekassemedlem Elisabet Hansen Kr. 5.

                                                                                       Man forespørger hvor hun har opholdt sig.

10. Læge Kofed, Bække for Kørsel for Sygekassemedlemmer Juli Kvartal. 115 Kr. Til Efterretning.

Fra Samme for Marie Mogensen, Vittrup (Operation) Kr. 10.                                      Nægtet.

 –        –         –   Lægetilsyn hos H.P. Pedersen, Hyldelund, 20 Kr., Glarmester Mortensen 5 Kr., Rasmus Hansen 5 Kr.                                                                                                   Til efterretning.

Side 109

11. Fra Gørding for Jens Veldt Kr. 238,50.                                                                            –

12.   –   Folding for Bertel Pedersen 221,33 Kr.                                                                      –

13.   –   Aastrup  –   Bente Johannesen 160,20 Kr.                                                                   –

14. Regning fra Laridsens Kulforretning 180 Kr. 4. 13. 15. 19. Nov.                                     –

15. Chr. Jepsen, Hovborg bad paany om Kørselshjælp til Grindsted for sin Hustru. Kørslen omfatter Hovborg – Grindsted 40 gange og begyndte 16. Juni og sluttede d. 29. Sept dette Aar.

                                                                                                            Bevilges Rutebiltakst 80 Kr.

16. Aldersrente fra Føvling for Jens Chr. Pedersen 55,50 Kr.                                     Til Efterretning?

17. Fattigsager.

Henriette Hansen beder om Hjælp til bl.a. Varer i Brugsforeningen for 30 Kr. m. m.     Bevilges.

18. Magistraten, København meddeler at have udredt Fattighjælp til Kontrollør Aksel Petersen født d. 19/4 1897 i Faxe.                                                                                                      Til Efterretning.

19. Fra Søren Lytken 64,03 Kr.                                                                                               –

20. Forsørgelsesret er anerkendt for Marie Louise Christensen født i Lindknud 8/2 1904 af Formanden d. 19/11 1930                                                                                            Til Efterretning.

Side 110

21. Aldersrenteudvalget i Aarhus forespørger om Forsørgelsesret for Hans Simon hansen forh. Vittrup født 20/9 1865 i Viby og Hustru Mette Katrine født 11/4 1860 i Tørring. Nævnte er tilstaaet Aldersrente fra 1 Nov. d. Aar med 61,50 Kr. pr. Maaned.                                           Anerkendes.

22. Paa herfra given Foranledning meddeler Sindssygehospitalet i Viborg at Indlæggelsen af Kirsten Margrethe født jepsen fra 1 Okt 1930 til 4/5 d. Aar er betalt d. 1 Okt. 1930 af fattigudvalget i Esbjerg.                                                                     Udvalget i Esbjerg bedes gøre rede for Sagen.

23. N.H. Hansen, Vejle beder om Understøttelse Kr. 25.                                   Bevilgedes 15 Kr.

24. Alfred Trøjborg som er ansat i herv. Kommune til en Indkomst af Kr. 1000 beder om Nedsættelse idet han kuns har tjent fra 1/1 1930 til 1/11 1930 Kr. 450.     Eftergaves Okt. Kvartal.

25. Regning fra Viborg Sindssygehospital for Kirsten Jensen 180 Kr.              Til Efterretning.

26. Sognefoged P. hermansen havde fremsendt Udpantninger hos slagter Niels Jensen 277 Kr., hos Gdr. Jens Pedersen, Klelund 1053 Kr., Dennes Tjenestekarl Holger Andersen 155,15 Kr., dennes Søn Henning Pedersen 124,35 Kr.

Side 111

Dennes Datter Albine Pedersen 23,34 Kr. Formanden tilskriver paagældende at De maa betale omgaaende.

27. Fra Skorstenfejermester Nielsen, vejen forelaa til Cirkulering blandt de i Kredsen omfattende Sogneraad Udkast til Omforandring af Taksterne for Syn m.m. Formanden svarer ifølge Vedtagelse.

28. Rasmus Hansen beder om Forhøjelse af Understøttelsen samt Brændsel.

                                                                                           Forhøjes til 30 Kr. samt et Læs Brændsel.

29.H.S.Pedersen, Hyldelund beder om Brændsel.                                                    Et læs Tørv.

30. Vognmand Høgh Rohde, Lindknud anmoder om Anbefaling af Forlængelse af Postruten til Hovborg to Gange daglig.                                                                Sogneraadet har intet at erindre.

31. Slagter Schønning, Lindknud beder om Kørselsgodtgørelse for Jordemoderen fra Holsted til Karl Pedersen Kr. 10.                                                                                              Bevilgedes.

32. I Anledning af at helga Andersen som er i Rødsten gerne vilde hjem til Julen skriver Forstanderen at hun kommer saafremt der ikke protesteres herimod.

Da nævnte Skriverier er foregaaet med Faderen betragtes det Sogneraadet uvedkommende.

Side 112.

33. Andreas Andersen, Brørup meddelte at vilde skænke Renter af A. Andersens Legat Kr. 400 og vilde ankomme og uddele Beløbet d. 20 Kl. 10 i Lindknud og Kl. 1 i Hovborg.

34. Carl Mortensen bad om lidt til Brændsel.                                          Bevilgedes 200 pund Kul.

I Betragtning ved Uddelingen af Legatrenterne kom hvor hver fik 25 Kr.: Sine Nielsen, Niels Mathinus Nielsen, Dorthea Fogtmann, Chr. Hansen, Hans P. Brandt, Laurids Simonsen, Aksel Christoffersen, Chr. Pedersen, Fr. Thomsen, Jens Chr. Thomsen, Juliane Pedersen, Niels Christiansen, Ane Marie Jensen, Maren Hansen, Poul Nielsen, Hans Hansen.

34. Arbejde Adler takker for Tilskud og beder om Tilskud igen i Aar.         Bevilgedes 10 Kr.

35. Mads Chr. Nielsen mødte personlig og bad om at faa et Sæt Tøj.

                                              Bevilgedes og paagældende maatte købe et Sæt hos Lund, Brørup.

36. Kommunens Overslag forhandledes ved 1. Behandling.

Side 113

Sogneraadet holdt derefter sammen med Skolekommisionen Indstilling af Lærer ved Okslund Skole. Indbudt var Lærerne Skovbjerg og Thomsen som ogsaa var tilstede.

Som nr. 1 Karl Andreas Kristiansen født d. 14/9 1905 i Thisted By og Amt. For Tiden Vikar ved nævnte Skole.

No. 2. Hans Jørgen Lund Jensen, født d. 24/11 1900 Indslev Sogn Odense Amt

No. 3. Ejnar Poul Andreas Gam Pedersen født 30/6 1904 i Aarhus.

Johs. Nielsen

Peder Christensen, Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, P.Jensen Hermansen, Ths. Thomsen

H.M. Petersen

 

Vejudvalget havde samme Daag beset Vejen fra Vittrup Baun til Alfred Juhls Vej som Beboerne ønskede optaget som Kommunevej.

Sogneraadet udtalte at have optaget Veje som var i en ringere Stand og ønskede ikke at optage her nævnte Vejstykke for nævnte Mangler var afhjulpne.                                           Sagen henlagt.

Side 114

Ekstraordinært Møde afholdt d. 19/12 1930.

Til Uddeling til værdig Trængende forelaa fra Holsted Sparekasse Kr. 200 som uddeltes saaledes:

10 Kr. til Niels P. Johansen, Klelund, P. Larsen, Hovborg, Mads P. Hansen, Hovborg, Niels Jepsen, Klelund, Valdemar Broch, Assersbøl, Niels Jensen, Lindknud, Harald Pedersen, Assersbøl, Ernst Søgaard, Assersbøl, Niels Hansen jun., Lindknud, Aksel Petersen, Lindknud, Niels Nielsen, Vittrup, Iver Nielsen, Vittrup, Peder Henriksen, Vittrup, Hans Knudsen Jensen, Okslund, Fr. Pedersen, Vittrup, Hansine Olsen, Okslund, Karl Pedersen, Lindknud, Peder Andersen, Lindknud, Anders Andersen Lindknud, Skomager Bonde, Lindknud.

Gældsbrev om Statslaan til Opdyrkning af Hede og Mose til Chr. Buhl stor Kr. 1500 forelaa til Underskrift. Landbrugens Tilladelse 12/12 1930. 18/12 1930 Underskrevet af Sogneraadet.

Johs. Nielsen

Hans Kr. Hansen, Peder Christensen, H.M. Petersen.

 

5. Lindknud Sogneraads Protokol fra 2. Jan. 1931

Side 115

Fredag d. 2.Jan. 1931 afholdt Lindknud Sogneraad Indstilling af Lærerinde til Klelund Skole. Indbudt til Deltagelse i Indstillingen var Skolekommissionen og Lærerne Thomsen og Skovbjerg.

Der forelaa 9 Ansøgninger af Forskolelærerinder samt 16 Kommunelærerinder. Man vedtog som hidindtil at henholde sig til Forskolelærerinderne.

No. 1. Mary Skovsende, Ruerne pr. Ebberup. No. 2. Katrine Knudsen, Smidstrup Forskole pr Gadbjerg og No. 3. Jenny Pedersen, Voldby Forskole pr. Voldby.

Det vedtoges at antage No. 1. som Vikar fra 1.Jan at regne.

Johs. Nielsen

Ths. Thomsen, P. Jensen Hermansen, Jes Schmidt, H.M. Petersen

 

Side 116

Aar 1931  holdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro d. 14. Januar.

1. Pastor Hansen fremsendte Fødselsanmeldelser

Født 13/10 1930 Søn af Foderm. Jørgen Anton Kristensen og Hustru Mary Rasmussen. Barnets Navn Villy Kristensen, Lindknud

Født 14/10 1930 Søn af Skovarbejder Anders Mikkelsen Østergaard og Hustru Else Frederikke Jensen, Klelund. Barnets Navn Thomas Christian Jensen Østergaard.

Født 15/10 1930 Søn af Boelsm. Aksel Marius Marinus Christoffersen, Assersbøl. Barnets Navn Vagn Christoffersen.

Født 15/11 1930 Søn af Boelsm. Boe Schmidt og Hustru Nanna Karoline Runge, Lindknud. Barnets Navn Erling Runge Schmidt.

Født d 27/11 1930 Søn af Gdr. Andreas Marius Jensen og Hustru Hansine Marie Nielsen, Klelund. Barnets Navn Ejler Herluf Jensen.

Født d. 22/10 1930 datter af Husm. Ludvig Vagn Aggerholm Christensen og Hustru Anna Petronelle Nielsen, Assersbøl. Barnets Navn Valborg Augusta Christensen.

Side 117

Født d 23/11 1930 Datter af Repræsentant Carl Alfred Petersen og Hustru Jenny Jensine Hansen, Lindknud.

Fødtd  9/12 1930 Søn af Sognepræst Viggo Hansen og Hustru Valborg Johannesen. Barnets Navn Søren Hansen.

Født d. 20/12 1930 Søn af Husm. Viktor Hartmann Ehmsen og Hustru Anne Marie Nielsen, Assersbøl. Barnets Navn Vagn Leif Ehmsen.

Født d. 13/5 1930 datter af Husm. Anders Kristiansen og Hustru Johanne Katrine Bonde, Risbøl. Barnets Navn Rosa Otilie Krisiansen. Indført i Heinsvig d 19/12 1930.

2. til Brørup Sygehus er udstedt Kautionsbevis for Indlæggelse af Mads Chr. Nielsen(Spillemand) d. 13/1 1931

3. Provst Mouridsen har inden 8/1 1931 meddelt Kaldelse af Karl Andreas Kristiansen til Okslund Skole fra 1. Jan. 1931 at regne. Ligesaa Kaldelse af Lærerinde Mary Skovsende til Klelund Skole fra samme Tid at regne.

Lindknud Sogneraad vedtog at udtale til Skoledirektionen samt den Kaldede ikke at kunde antage hende idet hun ved skriftlig Meddelelse har udtalt først at kunde tiltræde Pladsen d 1/3 1931.

Side 118

4. Ribe Stiftamt meddeler at man i henhold til Lov No. 85 er tilstaaet Kr. 561.  Beløbet er modtaget.

5. Folkeregisterføreren i Hejnsvig udbeder sig Oplysning pr. Brev for den del som hører under Hovborg Kirkedistrikt, hvad angaar Fødsler lader Formanden Meddelelser tilgaa.

6. Svend Østergaard Nielsen søger om et Grundforbedringslaan stor 125 Kr. til Dræning af den til Matr. No 7 en hørende Parcel med Panteret næst efter Gæld til Husmandskreditf. 4000 Kr. og 1000 Kr. til Søren S. Hansen, Bække. Sogneraadet anbefaler Andragendet saafremt Laanet kan indføres efter Kreditf. Laanet paa de 4000 Kr.

7. Landbrugsministeriet meddeler at det fornødne for Udbetaling af Laanet til Chr. Buhl er til Stede og Beløbet vil snarest blive tilstillet Lindknud Sogneraad.                                        Til Efterretning.

8. Forsørgelsesattest er udstedt 5/1 1931 til Olaf Svendsen Olesen født i Klelund.              –

9. Landbrugsministeriet har approberet Udstykning af Matr. No. 3a Debel til Hans Andersen Matr. No. 3bs. Samme for Matr. No. 1m Okslund Niels Chr. P. Vase.                                Til Efterretning.

Side 119

10. Ribe Stiftamt meddeler at have stadfæstet Valg af Snefogeder samt godkendt indsendte Forslag af Betaling for Snekastning.                                                                                         Til Efterretning.

11. Samme meddeler at der i Henhold til § 13 i Lov No. 101 af 29/4 1913 er anvist Kommunen et yderligere Tilskud af 27 Kr. Beløbet er modtaget.                                                       Til Efterretning.

12. Samme meddeler at Normalbidraget til Børn udenfor Ægteskab er fastsat uforandret fra 1/7 1931 til 30/6 1932.                                                                                                        Til Efterretning.

13. Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 3/12 1930 angaaende Fradrag af fast Ejendom og Ligning paa Formue og Lejlighed.                                                                                             Til Efterretning.

14. Cirkulære fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 8/12 1930 om Indberetning til Geodætisk Institut.                                                                                                                          Til Efterretning.

15. Fra Landkommunernes Ulykkesforsikring forelaa Police til Underskrift efter Anmodning efter sidste Vedtagelse. Nævnte gælder kuns Ansvarsf. Hvilket er tegnet i Mejeriernes.

16. Invalideforsikringf. Meddeler at Husmoder Emilie Nielsen, Vittrup ikke kan tilstaaes Invaliderente.                                                                                                               Til Efterretning. 

Side 120

17. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at kommunens Skyld pr1. Jan 1931 er 7622,97 Kr.   –

18. Regninger. Fra Mortensen, Holsted for Kirsten Jensen 23,50 Kr.

      Kørselsregning for Sygekassemedlemmer 158 kr.

19. Samme fra Henriksen, Vorbasse 84,50 Kr.                                                           Til Efterretning. 

20. Sygehuset i Grindsted for Mads Chr. Nielsen 200 Kr.                                                     –

21. Østifternes Aandssvageanstalt for Carl Johs. Hansen 125 Kr.                                         –

22. Lorentsen, Brørup for Rasmus Hansen 61,35 Kr. Samme 87,50 Kr.

      Samme for Hans P. Pedersen 165,74 Kr.                                                                          –

23. Fra Møller P. Nielsen Jordemoderkørsel for Ludvig Christensen, Assersbøl 5 Kr.

      Samme til Aksel Christoffersen, Assersbøl 5 Kr.                                                              –

Side 121

24. Fra L.H. R. Jensen, Holsted Kørsel Andr. Jepsen til Odense 25 Kr.                                 –

25. Gesten Apotek for N.P. Pedersen 18,95 Kr.                                                                      –

26. Fredehjemmet Rødsten for Helga Andersen 217,50 Kr.                                                   –

27. Brejning for Frode Andersen 125 Kr. Samme for Hans Jørgensen 125 Kr.                     –

28. Brørup Boghandel til Vittrup Skole 16,75 Kr. Samme for Okslund 30,35 Kr.                –

29. Lund, Brørup for Mads Chr. Nielsen 84,65 Kr.                                                                –

30. Brørup Isenkram for Sprøjte 78,50 Kr.                                                                             –

31. Lauridsens Kulforretning Regning af 20/12 1930 36,82 Kr., 3/1 1931 24 Kr.                 –

32. Husmd. Kresten Bertelsen, Vittrup ansøger om Aldersrente født d. 22/11 1864 i Harte, Skema forelaa.                                                             Ansat fra 1. jan 1931 at regne til 28,25 pr. Maaned.

Side 122.

33. Aldersrenteudvalget i Odense meddeler at have tilstaaet Brændselshjælp Kr. 15 til Fodermester Laurits Klausen Petersen og Hustru.                                                                           Til efterretning.

34. Sygekasseudvalget i Vejle meddeler at M.N.Hansen staar i restance med Kr. 19.         –

35. Til Sogneraadet henstilles fra en Del Beboere i Hyldelund at Vejen fra hyldelund til Vej No. 1 Istandsættes senest førstkommende Foraar.

Det vedtoges at forbyde den store Mergelbil at køre med Læs paa nævnte Vej.

36. Fattigsager. Fra Politikontoret i Holsted Anmodning om Alimentationsbidrag for Knud Sørensen Kr. 72.                                                                                                           Til efterretning.

37. Politimesteren i Varde meddeler at Fattighjælp er ydet Alfred P. Eriksen Trøjborg.      –

38. Politimesteren i Vejle for N.A. Hansen 102 Kr.                                                               –

39. Samme for Marinus Buhl Kr. 40.                                                                                      –

40. Magistraten meddeler at Fattighjælp er ydet Aksel Pedersen, Assersbølgaard 10/12      –

Side 123.

41. Løgumkloster Landsogn Sygehusregning for  Marie Nikolajsen, Draved  Kr. 9.            –

42. Forsømmelseslister forelaa.                                                         Formanden paafører evt Mulkter.

43.Plejehjemsforeningen beder om Tilskud (Ribe Amt)                        Bevilgedes 20 Kr.

44. Møltrup Optagelseshjem ligesaa.                                                       Henlagdes.

45. Jakob Kristensen, Kvæshusgade, København udbeder sig et Skatteskema idet han har opholdt sig paa Assersbølgaard i Vinteren 1929. Har ikke staaet i Folkeregistret i herv. Kommune.

46. Kommunens Overslag var til 2. Behandling. Det vedtoges at udskrive 75,000 Kr. i Skat i Aaret 1931/32, som fordeles med 275 paa fast Ejendom og de 3/5 paa Formue og Lejlighed.

Side 124.

47. Anders Linnet anmoder om at maatte bebo Skolen i Okslund idet han med Familie paa Grund af Brand er uden Lejlighed.

                                  Sogneraadet har intet at erindre idet Læreren har Rettighed over Lejligheden.

48. Anton Nielsen, Vittrup tilbyder 2 Favn Sten til Salg.                                       Antoges.

49. Lars P. Pedersen, Hyldelund anmoder om Brændsel da de intet har.

                                                                       Jes Schmidt sørger for at Fam. faar et Læs Tørv.

50. Aksel Pedersen, Lindknud fremsender Andragende om Anbefaling af en fra Matr. 2a indkøbt Parcel ca. 14 Tdr. Land. Pris 4650 Kr. Parcellen skulde indlægges under Andragerens Ejendom.

                                                                                Sogneraadet forstaar ikke Sagens Sammenhæng.

51. Tømrer Sørensen fremsendte Liste over Restancer til Sygekassen pr.1 Jan. 1931.

                                 Niels Jensen meddeles at Kommunen kuns bt. de 3 Kr., Anders Andersen én.

52. H.N. Hansen, Vejle mødte og bad om Betaling af Fagforeningskontingent for Dec. 1930 og Jan. 1931. Husleje for 3.maaneder a´12 Kr. samt til Indløsning fra Laanekontoret et Sæt Tøj 15 Kr.         

                                                                                                                             Bevilges 40 Kr.

Side 125.

53. I Anledning af en truffen Afgørelse i Sogneraadstidende der gaar ud paa at Fnatpatienter indlægges under samme Vikaar som andre Sygdomme. I den Anledning forsøger Formanden at faa godtgjort udlagt for Regning for Laurids Laugesen Kr. 30 og Torsten Torstensen ?.

54. Fradrag i Ejendomsskylden fastsættes som ved 1. Behandling 3000 Kr.

55. Lærer Skovbjerg mødte og meddelte at Kakkelovnen i Stuen var itu.       

                                                        Bevilges en ny Kakkelovn som Hans Chr. Hansen foranstalter.

56. Ivar Nielsen anmoder om at faa en Hammer udleveret af Kommunen.

                                                                       Kommunen anskaffer en Hammer som han kan laane.

57. Formanden meddeler Skads Sogneraad at man maa forlange fuld Refusion for Understøttelse til Hans P. Pedersen, Hyldelund.

58. Alfred Juhl, Vittrup anmoder om at blive fritaget for den personlige Skat som tilfaldt Broderen Otto. Det vedtoges at dele Indk. og respektere Delingen fra 1. Okt. idet Otto først har taget Flyttebevis i Juli Kv.

Side 126.

59. Regninger fra Holsted Trælasthandel Kr. 8,40                                                   Til efterretning.

60. Købmand Thomsen, Hovborg Kr. 21,90                                                                        –

61. Kørselsregning Georg Thomsen, Lindknud. For Morten Pedersens Pige 5 Kr., For Samme 5 Kr., for Ludvig Christensen 5 Kr., for Viggo Mogensen 21 Kr., Anton Hansen og P. Pedersen 5 Kr., For Jens P. Pedersen 15 Kr.(undersøges om Sygekassen er anerkendt), for Hans K. Jensen 5 Kr.

Skatteansættelser:

Fra 1. Okt. Simon Fisker adr. Brovnbjerg                                 1000  – 800

  –       –      Viggo Sørensen adr. Niels Jørgensen, Klelund          800    500

Fra 1. Jan.  Johanne Brandt, adr Mejeriet                                     800    500

  –       –      Hans J. Pedersen adr. Chr. Pedersen, Vittrup           1000    800

  –       –      Ernst Emil Nielsen, Barber, Hovborg                         800    500

  –       –      Henry Knudsen, Okslund                                            400    200

  –       –      Gudrun Johannesen Præstegaard                                 800    500

  –       –      Chr. Bruun, Vittrup                                                    1200    1200

Side 127

Valborg Pedersen, adr. E. ravn                                                      800     500

Jakob Nielsen, adr. Søren Nielsen                                                1000    800

Anders Faurby   –    Chr. Lund                                                      1000    800

Carl Madsen      –     Niels Kruse                                                   1000    800

Kamille Hansen  –   Vester pr Thyregod                                         800     500

Arne Sørensen, Baagø, Assersbøl                                                   600     400

Robert Andersen                                                                               800     400

Martine Jensen, adr. Jens Carl Jensen                                              800     500

Hans Nielsen, Østerbygaard                                                            1000     800

Anders P. Pedersen adr. Chr. M. Pedersen                                       600      400

Kirstine Christensen adr. karl Hermansen                                        800      500

Chr. Christiansen, Lindknud                                                            1000     800

Mathias Søgaard Kidholm                                                                 800      500

Rasmus Jensen Hansen adr. Hans Gregersens Enke                      1000     800

Sofus Nielsen, Vittrupgaard                                                            1000     800

Astrid Nielsen, Lindknud Brugs                                                       600      400

Otto Mikkelsen, Vittrup                                                                   1000     800

Magnus Madsen, Kontrol                                                                 1000     800

Ditlef Holk Pedersen, Okslund                                                          900      600

Svend Andersen, Gilbjerg                                                                 1000     800

Johanne Thøgersen, Hovborg                                                              800     500

Andreas Heich                                                                                     800      500

Anders Chr. Hansen, Hovborg                                                           1000      800

 Hans Sigvald Pedersen  –                                                                   1000     800

Niels Garder, Klelund, Hovborg                                                         1000     800

Ejner Kristensen ved samme                                                                600      400

Amalie Knudsen, Hovborg Kro                                                            600      400

Ingeborg Thomsen, Østerbygaard                                                         800      500

Hans Vejleby, Lindknud Kro                                                                900       600

Georg Damgaard adr. Johs P. Madsen                                                   600       400

Ole Hansen, Hovborg                                                                            1000      800

Anna Therp, Vittrup                                                                                800       500

Albine Pedersen, Klelund                                                                        600      400

Herman Koed Pedersen, Assersbølgaard                                               1000      800

Lærer Christiansen, Okslund                                                                  1000      800

Side 128.

Alfred Chr. Pedersen, Hovborg                                                              1400      1400

Maren Veldt, Klelund                                                                               400        200

Peder Nielsen, Bager fra 1 Juli                                                               1000       800

Lars Søren Mortensen                                                                               600       400

Anna Katrine Pedersen, Vittrup                                                                600       400

Frederik Flintholm adr.Tornum                                                              1000        800

 Amalie Sørensen, Vittrup                                                                        400         200

Thora Madsen          –                                                                                800         500

 Niels Chr. Jessen     –                                                                              1800      8 Børn

Lene Højen, Lindknud                                                                               200         200

Niels P. Hansen, Klelund                                                                         1000        800

Jørgen Jepsen, Lindknud                                                                            600        400

Clara Horn            –                                                                                     800        500

Morten S. Christensen, Hovborg                                                              1000        800

 

Johs. Nielsen

Ths. Thomsen, Peder Christensen, P.J. Hermansen, Jes Schmidt. Hans Kr. Hansen, H.M.Pedersen.

 

Aar 1931 d. 11 Feb. afholdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser.   

   Født d. 20/1 1931 Søn af Gdr. Holger Lundgaard og Hustru Sidsel Katrine Pedersen Boe.

     –     –   7/1 1931 Datter af Gdr. Ejnar Bæk og Hustru Ane Laurine Mousing. Barnet Navn Kaja  

                               Petrea Mousing Bæk.

     –     –   19/1 1931 Datter af Husm. Iver Martin Nielsen og Hustru Emilie Bonde.

     –     –    28/1 1931  Datter af Gdr. Niels Nielsen Garder, og Hustru Maren Petrea Christensen.

2. Fra Vejinspektøren forelaa Skema til Udfyldning angaaende Tromling i 1931. 200 m. Stenslag, 100 m. harpet Grus. Tromlingen ønskes først i Juli Maaned.

3. Fra Landinspektør Gregersen, Grindsted forlaa Anmodning om Anbefaling af ny Udstykning af Matr. No. 1a, Hovborg Poul Nikolajsen.                                                                 Anbefales.

4. Poul Nikolajsen fremsender samtidig Anmodning om Anbefaling af at nævntei Udstykningen Parceller maa udgaa i Pantet for det gennem herv. Kommune i sin Tid indhentet Grundforbedringslaan. Henlagdes til Oplysninger færdiggør om Pantene i Ejendom matr. 1a.

5. Cirkulære fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 26/1 1931 angaaende Køb af Vejmateriale gennem danske Industrier.                                                                                          Til Efterretning.

6. fra samme af 15/1 1931 angaaende Sikring af Vejkryds med evt hvidtning af Vejtræer.   – 

Side 130.

7. Vejle Amtsstue udbeder sig Oplysninger om økonomiske Forhold hos Laust Hansen, Okslund.

                                                                                                                  Kan næppe betale.

8. S.N. Pedersen, Assersbøl ansøger Tilbagerykning af Hedelaan stor 500 Kr. for et Kreditforeningslaan stor 16000 Kr. Formanden har paa Sogneraadets Vegne anmodet Amtet om nævnte Tilladelse.                                                                                         Til Efterretning.

9. Skoledirektionen har under 24/1 1931 meddelt Kaldelse af Lærerinde Frk. Katrine Knudsen ved Klelund Skole fra 1 Jan. d.Aar at regne.                                                            Til Efterretning.

10. Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 22/1 1931 angaaende Forskolelærerindens Undervisning af Børn over 10 Aar samt Undervisningsarbejdets fortræffeligst Fordeling blandt Lærerkræfter.                                                                                                      Til Efterretning.

11. Regninger. Lauritsens Kulforretning af 4/2 1931 Kr. 24.                                         –

12. Fra Møller S. Mikkelsen Kørselsregning for Sygekassemedlemmer. 57 Kr.           –

13. Læge Teglhus, Brørup for Samme 217 Kr.                                                               –

Side 131

14. Fra Holger Henriksen ligesaa Kr. 48

15. Olaf Barfod Kr. 18,60                                                                                                –

16. Snedker Askov Ligkiste til Maler Bondes Hustru 76,50, Dødsattest 4 Kr.               –

17. Boghandler Kirk, Holsted Lindknud Skole 179,80, Assersbøl 2,80 Kr.

    Houborg Skole 76,07 Kr.                                                                                              –

18. Flensborg Lager, Holsted til L.P. Pedersen Varer 37,97 Kr.                                      –

19. Karl Hermansen, Hovborg ønsker om sin personlige Skats Udregning for 1930/31 idet han mener at han er ansat efter Selvangivelse  Kr. 1300 og maa da fejlagtig og ulovlig udregnet naar det har vist sig at nævnte Skat andrager 185 Kr.

Formanden har svaret at han er ansat til en Indkomst af 2500 Kr. hvilket er udgaaet Meddelelse om d. 1/3 1930. Nævnte Hermansen meddeler nu uden Dato Angivelse i sit Brev at han aldrig har faaet omtalte Meddelelse.

Forbliver ved det svar Formanden har givet.

20. Andreas Nikolajsen beder om Henstand med sin Skyld af Statslaanet til Kommunen.

Fik Henstand til midt i Marts, men det paalagdes ham at Overholdelse er unødvendigt.

Side 132

21. Udvalget for Fattigvæsenet i Esbjerg meddeler under 1371 1931 at vilde erholde opholdskommunen Udgifter ved Sygehusophold af Kirsten Jensen født Jepsen.

22. Forsørgelsesattest er udstedt 572 1931 til Morten Kristian Marinus Jensen født i Hovborg d. 30/1 1898. Oluf Kristensen Jensen Forsørgelsesattest d. 7/2 1931.                       Til Efterretning.

23. Fattigsager. Fra Politimesteren i Nykøbing Mors Alimentationsafkrævning for Ernst Th. Møller Hansen Kr. 78. Skal betale da han i modsat Fald maa afsone.

24. Fra Haderslev for Johan Chr. Damkjær Kr. 108.                                              Skal betale.

25. Politimesteren meddeler under 23/1 1931 at Iver Martin Nielsen, Vittrup har faaet fattighjælp med Forsørgelseskommunen. Betaling af Alimentationsbidrag.                              Til Efterretning.

26. Hans N. Hansen, Vejle mødte personlig og bad om Understøttelse idet han ikke kunde leve.

                                                                                                                        Bevilgedes 35 Kr.

27. Ane Marie Nielsen, Holsted mødte og bad om Forlængelse af den ugentlige Understøttelse som er 15 Kr.                                                                                             Henvistes til Holsted Sogneraad.

Side 133.

28. Iver Martin Nielsen, Vittrup mødte og bad om Understøttelse.        Bevilgedes pr. Uge Varer i Brugsen for 10 Kr. derudover Tøj indkøbt straks i alt 82,95 Kr.

29. Marie Hansen oplyser at Hans P. Pedersens Hustru skal have et Barn og mangler i den Anledning Lærred til Lagen samt Tvistlærred.                                                           Til Efterretning.

30. Som Brandfoged for Vittrup og Okslund i stedet for Chr. Christensen som er flyttet til Lindknud valgtes Holger Lundgaard, Pedersminde, Okslund.

31.Georg Thomsen for Lægekørsel 97 Kr.

32. Møller P. Nielsen og Murer Jens L. Christensen mødte og fremførte Anmodning fra Borgerforeningen i Lindknud om Tjæring af Vejbane i fuld Bredde gennem Lindknud By samtidig med Grundforbedring. Under Hensyn til at Tidspunktet er for fremskredent til Indhentning af Tilbud af Vejfonden vedtoges at udskyde Grundforbedringen gennem Byen i et Aar og da forsøge Overenskomst med Borgerf. om evt. Tilskud idet Vejbanen skulde udvides fra Rendesten til Rendesten.

Side 134.

Andragende fra Aksel Pedersen, Lindknud om Supplering af sin Ejendom med en Parcel fra Johs. P. Madsens Ejendom overlodes til Formanden at svare: 1. Arealet egner sig for Ejendommen? 2.Ansøgeren er ikke vel egnet som Bruger.

Sogneraadet i Vejen meddelte at have tildelt Morten Mortensen en ugentlig Fattigunderstøttelse af 12 Kr. i Forbindelse med den tidligere ydede Huslejehjælp.

Hedebruget bad om Tilskud.                                                                       Bevilgedes 15 Kr.

Fra Jens Sørensen, Holsted Regning paa en Brandsprøjte 76,50 Kr.

Skatteligningen paabegyndes Lørdag d. 28. ds. Kl. 9 Formiddag.

 

Johannes Nielsen

H.M.Pedersen, Peder Christensen,, Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen  

 

Side 135

Onsdag d. 11. Marts afholdtes ordinært Møde i Lindknud Kro.

1. Fra Pastor Hansen forelaa Fødselsanmeldelser.

    Født 20/1 Søn af Holger Lundgaard og Hustru Sidsel Katrine Pedersen. Navn Erik Lundgaard

       –    1/2   Søn af Peder Jensen, Hovborg og Hustru Maren E. Kirstine Fogtmann. Navn Erik J.

       –   11/2 Søn af Møller Jens Kr. Jakobsen og Hustru Bothilde K. Burchal. Navn Villy Jakobsen.

       –   17/2 Søn af Karl Ingvard Jakobsen, Klelund og Hustru Marie Nielsine Nielsen. Navn  

                    Kristian Alfred og Tvilling Jens Peder Jakobsen.

       –   28/1 Datter af Niels Nielsen Garder og Hustru Maren Petrea Christensen. Navn Marie

                    Mogensen Garder.

       –   27/2 Datter af Andreas M. Hansen, Hovborg og Hustru Dagny Marie Jørgensen Hansen.

2. Ribe Stiftamt anmodede om Indberetning om Antal og Størrelse af den gennem herv. Kommune oprettede Grundforbedringslaan. Formanden har svaret. Chr. Heich 700 Kr., Poul Nikolajsen 1600 Kr., Niels Chr. P. Vase 1250 Kr., jens Carl Jensen 1500 Kr., Johannes P. Madsen 1000 Kr.

Side 136

3. Ribe Stiftamt anmoder om Indberetning om Antal verseret under Forligskommisionen.

4. Fra Samme Cirkulære angaaende Dispensation i Bygningsloven.                 Til Efterretning.

5. Samme udbeder sig Indberetning om Vejudgifter i 1929/30 m. m. for Udregning af Motorafgiften.                                                                                                                    –

6. Præsidenten for Vestre Landsret meddeler at have valgt Gdr. Søren Steiner, Hyldelund til Formand for Udvalget som vælger Nævninge Grundlisten fra 1 Juli 1930 til 30 Juni 1931.

7. Til samme Udvalg vælger Sogneraadet 3 Mand. Valgt blev Sognefoged Peter Hermansen, Tømrer Sørensen og Johannes Nielsen.

8. Fra Ribe Stiftamt forelaa til Erklæring  Anmodning fra Poul Nikolajsen, Hovborg om Henstand til 10 Marts 1930 med Ydelse af Renter og Afdrag af Grundforbedringslaanet.

                               Da Fristen er overskredet finder Sogneraadet ingen Anledning til at udtale sig.

9. Landbrugsministeriet meddeler Udstykning af Matr. No.1m Andreas Jepsen. Til Efterretning.

Side 137.

10. Kirkeministeriet meddeler at der til Stiftsøvrigheden skal paalignes et Beløb stor 1548 Kr. for Aaret 1931/32.                                                                                                          Til Efterretning.

11. Udvalget for Aldersrente i Kolding meddeler at have tilstaaet Aldersrentenyderne i Kolding til Indkøb af Brændsel fra 15 til 25 Kr. i Vinteren 1930/31.                                         Til Efterretning.

12. Ribe Stiftamt meddeler om Fredning af Flodmuslingen i Varde Aa.                            –

13. P. Hermansen fremsendte Udpantning hos N.S. Johansen, Klelund 100,59 Kr.           –

14. Fra Beboerne i Risbøl forelaa ansøgning om Ligstilling i kirkelig Henseende med Ydelse af Kirkeskat idet der fremføres at de for Tiden betaler fuld Kirkeskat til Lindknud Kommune og dernæst 10% til Heinsvig Kommune.

Henviser til Heinsvig Sogneraad at de tager nærværende Ansøgning til Efterretning og videre Foranstaltning idet man samtidig forslaar at herv. Kommune refunderer Heinsvig Kommune deres Udlæg ved Beregning af Indkomsten til Stiftsøvrigheden og man formoder dernæst ikke at Heinsvig Kommune har berettiget Krav paa Kirkeskat ved Risbøl Beboerne.

Side 138.

15. direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at Begæring om Invaliderente er indgaaet fra Anton Nielsen, Vittrup.

16. Regninger. Fra Lauritsens Kulforretning i Esbjerg 12 Kr.                                  Til Efterretning.

17. Politimesteren i Ribe fremsendte Afkrævning af Alimentationsbidrag Mads Chr. Nielsen 240 Kr

18.          –             –  Kolding for Marius S. Buhl 48 Kr.                                           Til Efterretning.

19.          –             –      –         –   Ove Skovdal Nielsen 90 Kr.                                 Skal selv betale.

20.          –             –  Saxkøbing fremsender 782 Kr. for Charles Christensen.

21           –             –  Haderslev forelaa Afhøring af Johan Chr. Damkjær hvoraf fremgik at Alimentanten har været svagelig. Han tilbyder at betale pr. Maaned 10 Kr.        Tilbudet antoges.

Side 139

22. fra Ødis Sogneraad forelaa Anmodning om Anerkendelse for Fodermester Chr. Bonde idet hans Hustru søger Invaliderente.                                                                                         Undersøges.

23. Fra Gørding Sogneraad forelaa Nægtelse af Notering af Barn af Iver Nielsen,Vittrup idet Sogneraadet fremfører ar der ikke for os havde været Anledning til nævnte Begæring.

                                                                                                             Sagen fremsendes til Amtet.

24. Tilbud paa Rengøring af Kommunens Forsamlingshus, Skoler med Smaahuse og Kloakker.

      For Vittrup Dagmar Nielsen 200 Kr.                                                                 Antoges.

      Samme lærer Frandsen for Brændsel til privat Brug.

25. For Okslund Skole Hansine Olsen 148 Kr. Samme Oliver Thomsen 12 Kr. pr. Maaned. Samme

      Lærer Christiansen for Brændsel minus 50 Kr.                                   Oliver Thomsen antoges.

26. Lindknud Peder Germansen 450 Kr., Samme Anders Chr. Andersen 425 Kr., Samme Maren 

      Christensen 300 Kr., Peder Andersen 400 Kr.                                     Maren Christensen antoges.

Side 140.

      Hovborg Skole Metha Ibsen 300 Kr.,Salen naar Møder afholdes uden Fyring 1 Kr. pr. Gang,   

      Med Fyring 2 Kr.                                                                                               Antoges.

27. Ribe Stiftamt udbeder sig Oplysninger for Beregning af Motorafgift. 1. Vejudgifter Motortilskudet medregnet i 1929/30 11,397 Kr. 2. Motorafgift udbetalt i 1929/30 6.397 Kr. 3. Specifiseret Opgørelse over hvorledes Motorafgiften er anvendt. 3270 Kr.

28. Hansine Olsen fremsender Ansøgning om Forlængelse af Enkebørnsunderstøttelsen til Erik og Aage. Vedtoges at yde Understøttelsen til at erholde med dette Halvaars Udgang som Børnene fylder 15 Aar.

29. Forsømmelselister forlaa. Formanden paafører evt Mulkter.

30. Søllerød Sogneraad meddeler at vilde betale resterende Sygekassekontingent 3. Kv. med Halvdelen.                                                                              Man vedtog at betale anden Halvdel.

Side 141.

31. Niels Christensens Hustru ansøger om Forhøjelse af Aldersrente som er 11,25 Kr.

                                                                            Beregnes efter 65 aarige af en Indkomst af 330 Kr.

32. Mads Chr. Nielsen fraskilte Hustru anmoder om Tøj i Anledning af Mads Chr. Nielsens Begravelse. En Kaabe til sig selv. Et Sæt Tøj til én af Drengene samt en Svitter til én af Drengene.      Bevilgedes gennem Holsted Kommune Tøjet til Drengene.

33. Valg af Formand, Næstform. og Udvalg. Genvalg over det hele.

 

Johs. Nielsen

Hans Kr. Hansen, Peder Christensen, P. Jensen Hermansen, Jes Schmidt, H.M.Petersen.

 

Det vedføjes Brændselsprisen for Lærer Christiansen ansattes pr. Maaned til 12 Kr.

Vejmandslønningerne fastsattes til gældende uforandret i et Aar. 

Side 142

 

6. Lindknud Sogneraadsprotokol fra 8. April 1931 –

Side 142

Ordinært Sogneraadsmøde afholdt i Lindknud Kro 8. April 1931.

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser.

Pige født 4/3 1931 datter af Boelsm. Karl Hartvig Pedersen og Hustru Helge Pedersen. Navn Kirstine Engholm Pedersen.

Pige født 5/3 1931 Datter af Husm. Nikolaj Thomsen Houborg og Hustru Augusta Verner. Navn Poula Henriette Houborg.

Pige født d. 6/31931 Datter af Boelsm. Jens Christiansen, Okslund og Hustru Mette Marie Jensen.

Pige født 11/3 1931 Datter af Tømrer Niels Kr. Silles Larsen, Hovborg og Hustru Sørine M.P. ?

Pige født 12/3 1931 datter af Husm. Torkild Poulsen, Hovborg og Hustru Anne Marie Hansen. Navn Inger Hansine Poulsen.

Dreng født 25/ 1931 Søn af Boelsm. Niels P. Hansen, Klelund og Hustru Hansine Simonie Rasmine Jensen.

Dreng født 28/3 1931 Søn af Thomas Bruun, Hovborg og Hustru Sigrid Larsen. Navn Henning B.

2. Landbrugsministeriet meddeler Udstykningstilladelse af Matr. No. 1a, 3d i Hovborg, Poul Nikolajsen.                                                                                                                 Til efterretning.

3. fra Politimesteren i Ribe er fremsendt Bøde tilfaldende Kommunen 5 Kr.                   –

4. Sparekassen i Horsens meddeler at Udlaansrenten er nedsat fra 5½ til 5 en kvart pro Anno fra Juni Termin at regne.                                                                                                 Til Efterretning.

5. Der forlaa den ny Lov Giftes med Rekvieiensblanketten ?? Lov af 28/2 1931.                 –

6. Ribe Stiftamt meddeler at man i Henhold til Lov af 7/8 1922 Vurdering af fast Ejendom maa indbetale til Ribe Amtstue 80,51 Kr.                                                                         Til Efterretning.

7. samme meddeler under 23/3 at Statens Tilskud til Tuberkulosepatienter pr. Sygedag nedsættes fra ¼ 1931 til 2,90 Kr. pr Dag.                                                                                        Til Efterretning.

8. Samme under samme dato hvor man henstiller til fortrinsvis at benytte dansk Arbejde.   –

9. Samme udbeder sig Indberetning om Udgifter til Synsmd. ved Udpegning af Heste. Ingen Udgift.

Side 144

10. Fra Kolding Oppebørselsstue forespørges om økonomiske Forhold for Murer Brink, Vittrup.

                                                                                                                      Kan betale i Sommeren.

11. Invalideforsikringsraadet fremsender Spørgeskema for Anton Nielsen, Vittrup.

                                                                                                    Formanden udfylder skemaet.

12. Samme for Ane Eline Hansen, Klelund.                         H.M.Petersen udfylder Skemaet.

13. Provst Mouridsen har under 31/3 1931 paa Skoledirektionens Vegne godkendt Vikarantagelsen af Dahl Nielsen indtil 30/4 d. Aar. I Anledning af at Dahl Nielsen har faaet anden Plads har man fra d. 5. ds. antaget Seminarist Harald Iversen, Jellinge Aaret ud.                                   Til Efterretning.

14. Holsted Sogneraad har anerkendt Forsørgelsespligt for Peder Pedersen og den anmodede Notering herfra vil finde Sted.                                                                                     Til Efterretning.

15. Samme meddeler under 21/3 1931 at have Forsørgelsespligt for Frode Andersen født 21/12 1912 i Holsted.                                                                                                             Til Efterretning.

16. Sogneraadet i Tim forespørger om man anerkender forsørgelsesberettiget her Ellen Bertelsen, Datter af Kr. Bertelsen, Vittrup idet sidstnævnte er indlagt paa Sindssygehospitalet.  Anerkendes.

Side 145.

17.Svend Jeppesen bedr om Forsørgelsesattest har Ads.? Vandel.       Skal ifølge Loven udstedes.

18. Landbrugsministeriet meddeler under 30/3 1931 at man maa gøre Foranstaltning til Ødelæggelse af Oksebremselarven og herom fremsende Indberetning inden 1. Juni.

19. Fra Indenrigsministeriet Cirkulære af 27/3 1931 angaaende Fremsendelse af Oplysningsskema for Skatteudskrivningen i 1931/32.                                                 Formanden udfylder Skemaet.

20. Regninger. Fra Aandssvageanstalten i Ribe for Anna Hansen 96,15 Kr.         Til Efterretning.

      Samme for Niels Knudsen Nielsen 156,15 Kr.                                                            –

           –        –   Morten Nielsen 275 Kr.                                                                             –

21. Lauridsens Kulforretning Regning af 14/3 12 Kr., 18/3 12 Kr. 19/3 24 Kr.                –

22. Fra Fredehjemmet Rødsten for Helga Andersen 217 Kr.                                             –

               Formanden henstiller at Forstanderen selv meddeler Nedsættelsen når Tiden er dertil.

Side 146

23. Fra Sygehuset i Brørup for Chr. Pedersen Assersbølgaard 70,15 Kr.                Til Efterretning.

24 Fra Østifternes Aandssvageanstalt for Carl Johs. Hansen 125 Kr.                                 –

25.  –   Brejninge for Frode Andersen  og Hans Jørgensen hver 125 Kr.                            –

26. Gesten Apotek for M.S. Petersen 43,15,Carl Mortensen 2,45, Rs.Hansen 8,20 Kr.     –

27. Stinus Eskildsen Sygebil for Niels Christensen, Klelund 20 Kr.                                  –

28. Snedker Askov, Brørup Ligkiste til Maler Bondes Hustru 76,50 Kr.,Mads Chr. Nielsen 83,50 29. samt til Marie Schaffer 75,50 Kr.                                                                  Til Efterretning.

30. Fra Læge Lind, Bække for Rs. Hansen 9 Kr., samme 24 Kr. M.S. Pedersen 5 Kr. og for Sygekassemedlemmer 65 Kr.                                                                               Til Efterretning.

Side 147.

31. Fattigsager.

Fra Politimesteren i Nykøbing Mors for N.H.Hansen Alimentationsbidrag 66 Kr.        –

32. Fra Magistraten for Charles Christensen. Skal selv betale 40,50 Kr.                         –

33.  –   Politikontoret i Holsted for Erik Clausen Ravn 48 Kr. Skal selv betale.              –

34. Sogneraadet Hejnsvig har udbedt sig Anerkendelse M.N.Hansen. Udlæg et par træsko og et par Strømper.                                                                              Formanden har anerkendt nævnte.

34. Viktor Sørensen født 30/8 1885 har henvendt sig her og faaet udleveret et par Støvler til 16 Kr.

35. Conrad Albert Schmidt er herfra indlagt paa Fattiggaard født 5/9 1888.      Til Efterretning.

36. Regning fra Brørup Sygehus for Mads Chr. Nielsen 290,15 Kr.                              –

37. Lauridsen Kulforretning 24 Kr.                                                                                 –

38. Man forhandlede Boligspørgsmaalet for Harald Pedersen, Hyldelund. Det overlodes til Jes Schmidt at forhøre om han selv agter at bygge et Hus eller hvad de agter at gøre idet deres nuværende Lejlighed kuns var for Vinteren.

Side 148.

39. Hjælpekassebestyrelsen har henvendt sig her med Forslag om at man forhandler med Niels Jensen, Lindknud om Transport af hans Arbejdsfortjeneste til Varer i Brugsf. for hans Families Ophold.                                                                                                         Sagen henlagdes.

40. Hvad skal man gøre ved Tørvehusene ved Lindknud Skole?

41. Man vedtog at aflevere Mads Chr. Nielsen Tøj til Sønnen Laurids med undertøj og det hele, derimod hans private Genstande udleveres til den ældste Søn Niels Nielsen i Holsted.

42. Hans S. Pedersen, Hyldelund bad om Understøttelse til Betaling af Renter samt Tøj til datterens Konfirmation. Bevilgedes 25,55 Kr. Til Tøj til Konfirmationen 25 Kr. hvad det det koster derudover skal man herfra udlægge og modtage i Pigens Løn. Formanden tilskriver Margrethe Madsen at hun maa tilbageholde i Lønnen.

43. Rasmus Hansen har nu faaet Arbejde og man ansatte da Understøttelsen pr. Uge til 10 Kr. indtil næste Møde.

Side 149.

44. Snedker Niels Chr. Nielsen ansøger om Tilladelse til at adoptere deres Plejebarn Margrethe ca. 5 Aar.                                                                                                                             Tillodes.

45. Man ansatte Aldersrenten for Jens Chr. Hansen, Klelund til 30,25 Kr. pr. Maaned.

46. Fra Lærer Skovbjerg var fremsendt nyt Regulativ for Skolerengøringen. Henlagdes indt. videre.

Læreren indbydes til Forhandling desangaaende til Lærerindstillingen.

47.Hans Schønning mødte op og meddelte at han var villig til at besørge Udsmøring af Oksebremselarven med  Ugemol?? som før.  Som Vederlag enedes man om for Syning pr. Stk. 5 Øre og for behandlede i alt derunder forstaaes Syning tillige 20 Øre pr. Stk. Paabegyndes d. 18.ds.

48. Andreas Nikolajsen paalægges omgaaende at betale af sin Skyld for Statslaanet

                                                                                               Formanden tilskriver vedkommende.

49. Fra Marinus Nikolajsen forelaa Kørselsregning til Lindknud Jordemoder. Nikolaj Houborg 9 Kr., Chr. Larsen 8 Kr. Torkild Poulsen 8 Kr.                             Sidstnævnte skal selv betale.

Side 150.

50. Regning fra Købmand for jens Tharps hustru. Kørsel til sygehuset 8 Kr.

51. Man enedes om at gøre Forsøg paa at indkassere Skatterestance hos Anders Knudsen og Peder hansen ved at lægge Beslag paa Arbejdsfortjenesten. Formanden søger Oplysning hos en Sagfører.

52. Det paabydes H.P. Pedersen, Hyldelund at henvende sig til Jes Schmidt naar han skal til Lægen.

Næste Møde d. 20. ds. kl. 7½. Skatteklager. Ordinært Sogneraadsmøde i Maj Kl. 2½

 

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Ths. Thomsen, P. Jensen Hermansen, Peter Christensen, Hans Kr. Hansen,

H.M. Petersen.

 

Ekstraordinært Møde afholdt d. 20. april 1931 hvor følgende forhandledes:

Man ansatte for Lærerinde Frk. Knudsen, Klelund Lejeværdi til Kr. 50, Forbrug af Brændsel 20 Kr. Otto Kaaberbøl, Lindknud, Brændsel 25 Kr.

Side 151.

I Anledning af at Murer Rasmus Hansen har Arbejde det meste af Tiden forhandlede man om Understøttelsen. Ifølge indhentet Oplysning formoder man at han fra 1. Maj kan have en Fortjeneste af 10 Kr. pr. Dag. Saafremt Arbejdet holdes i gang slettes Understøttelsen fra 1. Maj.

Hans Chr. Hansen oplyser at Tømrer Sørensen udtaler at Tørvehusene v. Lindknud Skole med smaa Huse kan istandsættes for ca. 35 Kr.                                                                              Tiltraadtes.

Johs. Nielsen

Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen. Jes Schmidt, P.Jensen Hermansen, Peter Christensen

H.M.Petersen.

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro Onsdag d. 13. Maj 1931 hvor følgende forhandledes:

1. pastor Hansen fremsendte Fødselsanmeldelser.      (Først bagefter dagsordenen)

Side 152

2.Landbrugsministeriet har meddelt Tilladelse til Udstykning fra Ejner Ravn Ejendom i Assersbøl.

3. Ribe Stiftamt har fremsendt Tilskud til Aandssvage og Sindssyge for 1929/30 999,32 Kr.

4. Ministeriet for Offentlige Arbejder har fremsendt Cirkulære af 15/4 1931 angaaende Opslag af Tavle med Oplysning om Redningskrav.                                                              Til Efterretning.

5. Cirkulære af 21/4 31 angaaende Skatteansættelser Oplysning paa Folketællingsskemaer.

6. Cirkulære af 28/4 31. Meddelelse om at der af Landbrugsministeriet stilles et Beløb af 1 Mill. Kr. til Raadighed til Grundforbedringsarbejder. Rente 4,5 %.                                    Til Efterretning.

7. Fra Socialministeriet er modtaget yderligere Tilskud til Aldersrenteudgifter for Aaret 1929/30 372, 94 Kr.                                                                                                             Til Efterretning.

8. Fra Ribe Stiftamt er modtaget Forskud af Motorafgifter 4800 Kr.                             –

9. Frede Hansen, Højskolelærer meddeler at man i Forsamlingshuset maa anskaffe en stor Maatte at lægge udenfor Omklædningsværelset samt anstille en Kakkelovn i Huset.

Sogneraadet anser ikke at Varme i Gymnastiksalen er nødvendig. Andre Steder hvor Kakkelovn findes gøres ingen Brug deraf.

Side 153.

10. Som yderligere Tilskud til Børn af Enker er modtaget 137,50 Kr.                   Til Efterretning.

11. Alfred Hygum ansøger om at der maa anbefales Udstykning fra Laust Hansens Ejendom ca. 35 Tdr.L. fra den vestre Side af Ejedommens 70 Tdr. L.. Samt Anbefaling af Statslaan paa nævnte Lod. Valgtes tre Mand til at bese Forholdene Johs. Nielsen, Hans Kr. Hansen og Peter Christensen.

12. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at vores Skyld pr. ¼ 1931 er 3882,39 Kr.  Til Efterretning.

13. I Henhold til Skrivelse herfra til Forstander Korsbæk om Nedsættelse af Plejeløn for Helga Andersen forelaa Skrivelse fra Forstanderen som besvarer Anmodningen noget afvisende. Til Efter.

14. Landinspektør Gregersen anmoder om Anbefaling af Udstykning af en Parcel tilhørende Henrik Thomsen, Klelund beliggende i Hovborg.                                                                Anbefales.

15. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at man maa betale til Invalideforsikringen 1574 Kr.

Side 154.

16. Læge Henriksen, Vorbasse fremsender regning for Sygekassemedl. 202 Kr.      Til Efterretning.

17. Cold Mortensen, Holsted ligesaa stor 302 Kr. Enkefru Fogtmann 20 Kr., Kirsten Jensen 28 Kr.

18. Doktor Møller ligesaa 135,50 Kr., Erik Hansen 23 , Hans J.Gehlert 5 og Mads C. Nielsen 7 Kr.

19. Olaf Barfod 34,70 Kr.                                                                                           Til Efterretning.

20. Stinus Nielsen (Rykker)

21. Brørup Boghandel 0,50 Kr., Klelund Skole 59,70 Kr. Vittrup Skole 14,13 Kr.            –

22. Flensborg Lager, Holsted til Hans P. Pedersen, Hyldelund 78,02 Kr.                           –

23. Fra Plejehjemsforeningen i Ribe Amt 161,90 Kr.                                                          –

Side 155.

Aldersrente. Regninger

24. Fra Brørup Enkebørnsunderstøttelse for Mariane Sørensen 45 Kr.                               –

25. Fra Aastrup for Bentha Johannesen 157,50 Kr.                                                             –

26. Fra Vejen for Jakob Lebæk Jakobsen 341,25 Kr.                                                          –

       –        –     for Vilhelm Jensen 257 59 Kr.                                                                      –

27.  –    Kolding for Anders Hansen 245,25, for Anna K. Hansen 208,76 Kr.                    –

28.  –    Odense for Laurids Clausen Pedersen og Hustru 324,77 Kr.                                  –

29.  –    Aarhus for Hans Simon Hansen og Hustru 230, 63 Kr. (Politiafhøring) Formuen?  –

30   –    Gørding for Jens Veldt 244, 80 Kr.                                                                         –

31.  –    Holsted for Daniel 60,75 og sammes Hustru Invaliderente 97,47 Kr.                    –

32.  –    Hejnsvig for Johanne Nielsen 141,75 Kr.                                                               –

            Brørup Sygehus for Hans Jespersen 10 Kr.                                                             –

Side 156.

33. Fra Horsens forelaa Anerkendelse af Viktor Sørensen født d. 30 Aug. 1885 i Horsens. –

34. Fra Politimestern i Fredericia Alimentationsafkrævning Mourids S.Jensen 78 Kr.       –

35. Fra Politimesteren i Vejle for Marinus Buhl 102 Kr.                                                      –

36.   –   Engbjerg for Christen Thygesen Bonde  37,50 Kr.                                                   –

37.   –   Vamdrup for Anders Andersen 27,30 Kr.                                                                 –

38.   –   Vandel for Lene Jepsen 331 Kr.                                                                                –

39.   –   Andst for Anna Nielsen 67,58 Kr.                                                                             –

40.   –    Vejstrup for Villiam Nielsen 480 Kr.                                                                       –

41.   –    Gjelsted for Margrethe Sørensen 74,81 Kr.                                                             –

42.   –   Vejen for Morten Nielsen 150,83 Kr.                                                                       –

43.   –   Filskov for Hans Nissen Hansen 3,38 Kr.                                                                –

Side 157.

44.  Fra Holsted for Anna Nielsen 434,10 Kr.                                                          Til Efterretning.

45.    –   Hejnsvig for Hans Nissen Hansen 4,95 Kr.                                                              –

46. Politimesteren i Næstved meddeler af Alimentationsbidrag er udbetalt for Iver Martin Nielsen, Vittrup                                                                                                                        Til Efterretning.

47. Iver Nielsens Hustru beder om mere Understøttelse idet hendes Mand er paa Sygehuset og skal paa Sanatoriet.                                                                   Bevilges 5 Kr. pr. Uge samt 15 Kr. til Tøj.

48. Emil Th. Møller Hansen født d. 21/2 1895 anmoder om Forsørgelsesattest. Formanden udsteder.

49. Aksel Christoffersens Hustru Kørsel til Lægen i Haderslev. 12 Kr.       Kvaksalver betales ikke.

50. Forsømmelseslister forlaa.

51. Skattesager. Olga Pedersen, Hyldelund tilbagesender Skattekort for 1931/32 idet hun fremfører at have været Lærling og kuns tjent 50 Kr. For sent. Ansattes at svare af 200 Kr.

52. Kresten Sørensen, Klelund klager over Ansættelsen under 24/4 31.     Ansættelsen fastholdes.

     Til Okslund Skole Ekoramme ?? 2 Kr.

Side 158.

53. Begæring om aldersrente fra Hans Johansen Schultz født 17/4 1866. Ny Begæring maa skaffes.

54. Fra Sygehuset i Kolding Regning for Sygebil til Jens Chr. Pedersen, Vittrup 32,10 Kr.

55. Fra Brande Regning for Harald Pedersen 150 Kr.                                               Til Efterretning.’

56. Olivia Thomsen, OPkslund anmoder om Betaling af udlagte 4 Kr. til Lægekørsel.    Bevilges.

57. Fra Fredehjemmet Rødsten for Helga Andersen 217,80 Kr.                                 Til Efterretning.

58. Niels Christensens fraskilte Hustru fra Vejle 382,92 Kr.

59. Fra Gesten for Mathilde Christensen 238,50, Johanne K. Lauridsen 237, 75 Kr.           –

60    –       –       –    Gunnar Adamsen 490,50 Kr.                                                                   –

61. Landsretssagfører Jørn Nordentoft, Grinsted fremsender Transport paa de af Anton H. Nielsen i sommeren 1931 leverede Tørv ca. 1/8 1931 Kr. 155 saafremt Kommunen ikke har noget Skat til Gode til nævnte. Til ham kan man ikke have noget at indvende, men maa ellers først gøre sig betalt.

Side 159.

62. Engum for Kresten Christensen 785,38 Kr.

63. Lærer Skovbjerg ansøger om Tilskud til Folkebogsamlingen og Børnebogsamlingen.

                                                                                                                      Bevilges 50 Kr. til hver.

64. Regning fra Georg Thomsen (Kørsel) for Else Ehmsen og Chr. Pedersen 5 Kr. Anders Hansens Hustru 8, Katrine Bonde 10, Else Ehmsen og Morten Pedersens Hustru 5, Peder M. Pedersens Søn 5, anton Nielsens Hustru 5, Bodil Brandt 5, Valdemar Brock 5, Rasmus Hansen 5, Maler Bonde 5, Harald Pedersen Hustru og Ernst Søgaard 5, Aagaard Knudsen 1,50 Kr.

Henstilles til Søren Chr. Vase at han maa betale Kommuneskat. Slagter Niels Jensen faar samme Henstilling.

Hans P. Pedersen maa henvende sig til Kassereren naar han skal til Lægen, sidste Bestemmelse annuleres.

Side 160

Fra 1. April 1931 Niels Brandt Pedersen                               1000 Kr. 800

                            Sofus Sørensen, Møllersvend, Lindknud   1000  –    800

                            Metha Nielsen, Østerbygaard                      700   –    400

                            Alma Pedersen, Assersbøl f. d. 20/2 1910   800   –    500

                            Chr. Thorup adr. Peder Jensen                     600   –    400

 

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

 

Pige født d. 19/1 1931 Datter af Husm. Iver M. Nielsen, Vittrup og Hustru Emilie Bonde. Navn Tove Bonde Nielsen.

Pige født d. 6/3 1931 Datter af Boelsm. Jens Christiansen, Okslund og Hustru Mette Marie Jensen. Navn Anna Katrine Christiansen.

Pige født 11/3 1931 Datter af Tømrer Niels Chr. Silles Larsen, Hovborg og Hustru Sørine Mathilde Pedersen Meng. Navn Lydia Meng Larsen

Pige født 22/4 1931 Datter af Simon Simonsen, Baldersbæk og Hustru Petra Nielsine Margrethe Kristensen. Navn Karen Marie Simonsen.

Pige født d. 25/4 31 Datter af Husm. Andres Vilhelm Nielsen, Risbøl og Hustru Johanne Laura Mortensen.

Side 161.

Pige født d. 29/4 31 Datter af Husm. Chr. Buhl, Lindknud og Hustru Petra Jørgine Henriksen.

Dreng f. d. 4/4 31 Søn af Hans Peder Pedersen, Hyldelund og Hustru Anna Magdalene Dael. Navn Svend Aage D. Pedersen.

Dreng f. d. 14/4 31 Søn af Arbejdsm. Kristen Peder Hendriksen, Vittrup og Hustru Petra Christine Christensen. Navn Kaj Tage Hendriksen.

Dreng f. d. 19/4 31 Søn af Niels Kristensen Hansen, Okslund og Hustru Marie Kirstine Huusmann.

Dreng f. d. 21/4 31 Søn af Arbejsm. Peder Madsen Andersen, Lindknud og Hustru Ane E. Andersen

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro Onsd. 10/6 1931 hvor følgende forhandledes:

1. Beretning fra Udvalget som var udpeget til at besigtige Forholdene ved Laust Hansens Ejendom i Okslund angaaende Udstykning og Antagelse af en Del af Ejend. S Areal som Statshusmandsbrug.

Udvalget udtalte sig imidlertid ikke idet Ansøgeren efter Meddelelse fra Formanden havde frafaldet sin Ansøgning i det hele taget.

Side 162.

2. Formanden meddelte at have bevilget til Sognets Værgeraad som Udgifter ved nævntes Møde paa Nyborg Strand samme Beløb som af Sogneraadet bevilget sidste Aar Kr. 30. Til Efterretning.

3. Formanden meddelte at have kautioneret for Indlæggelse paa grindsted Sygehus af Frk. Elfride Trøjborg, Hyldelund. Nævnte søges anerkendt i Ovre Vejstrup, Fyn.                    Til Efterretning.                                                  

4. Surhave Fattiggaards Regnskab for Aaret 1930/31 forlaa og udviste et Driftsunderskud paa 4912,06 Kr.                                     Afdraget 2269,31 Kr.                                       Til efterretning.

5. Panteobligationen af Lindknud Kommune paa P.N. Pedersens Ejend. i Assersbøl er tilladt af Ribe Stiftamt under 18/3 1931 mrkt. A.R.H.9/31.                                                           Til Efterretning.

6. Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 28/4 1931 angaaende den ny Lærerlønningslov som træder i Kraft d.1. Juli forelaa. Lønnen saaledes:

       Første og Enelærere 2700 Kr. stigende hver 3. Aar med 300 Kr. indtil 4680 Kr.

       Andenlærere             2250  –        –           –     –   –      –    300   –      –      3120  –

                                                               Derefter hver 3. Aar 330   –   indtil 3780 Kr.

       Forskolelærerinder   1710  –  stigende hver 3. Aar med 150 Kr.     –      2010  –

                                                      Derefter hver 3.Aar med   180  –       –      2730  –

       Vinterlærere              960   –  stigende hver 3. Aar med  150  –      –       1260  – Til Efterretning.

Side 163.

7. Cirkulære fra Ministeriet for Offentlige Arbejder af 15/5 1931 angaaende Ændring af Lov No. 133 af 15/4 1930. Nuværende Lov er 135 af 28/4 1931.                                            Til Efterretning.

8. Finansministeriet anmoder om Besvarelse af forskellige Indkomsters Betaling i Kommuneskat samt Kirkeskat. Formanden har udfyldt Skemaet.                                                     Til Efterretning.

9. Ribe Stiftamt at der som Statstilskud Resttilskud for 1929/30 til Hjælpekasseudgifter er anvist Kommunen 137 Kr. Beløbet er modtaget.                                                                  Til Efterretning.

10. Formanden har under 30/56 1931 udstedt Forsørgelsesattest for Jens Peder Arnold Simonsen født i Lindknud d. 15/8 1908.                                                                                     Til Efterretning.

11. Landbrugsministeriet meddeler Abprobering af Matr. No. 1 Debel og 1m Lindknud Andreas Jepsens Ejendom til Kirkegaardsjord. Samme for Andreas Jepsens Ejendom en Parcel til Uddeler Christensen.                                                                                                                Til Efterretning.

12. Invalideforsikringsraadet meddeler at Renten er tilstaaet Anton Nielsen Remmer, Vittrup.

13. Niels Thøgersen, Lindknud ansøger Kommunens Afholdelse af Udgifter ved de Gamles Udflugt. Udflugtsstedet er ikke afgjort.                                                                      Bevilgedes.

Side 164

14. Sogneraadsformanden i Holsted har indbudt Fmd her til Møde i Holsted d. 9.ds. i Anledning af paatænkte Planer om Nedlæggelse af Dommerembedet i Holsted hvilket Fmd. paa Sogneraadets Vegne protesterer imod.                                                                                              Til Efterretning.

15. Laust Iversen og Hustru, Vittrup ansøger om Hjælp til Medicin idet de fremfører at Hustruen hyppig søger Læge og har meget maattet indskrænke sig med Tilkaldelse Grundet paa Økonomi.

                                                                                                                  Bevilges det halve Medicin.

16. Regninger. Fra Sygehuset i Grindsted for Elfrida Trøiborg  65 Kr.                    Til Efterretning.

17. A.S. Straarup, Frydensborg for 2 Tons Tørv til Vittrup Skole 44 Kr.                           –

18. Holger Henriksen, Brørup for Kørsel for Sygekassemedlemmer 36 Kr.                       –

      For Arnold Sørensen 10 Kr. til Andst kan man ikke betale.

19. Læge Kofoed Jensen forhv. Bække 602,50. Samme for Hans P. Pedersen 35 Kr. Mads Chr. Nielsen 5 Kr. Carl Mortensen 5 Kr. Rasmus Hansen 5 Kr.                                        Til Efterretning.

20. Fra Folding for Bertel Pedersen 200,25 Kr.                                                                      –

Side 165.

21. Fra Odense for Fodermester Laurids Clausen Pedersen og Hustru 324,77 Kr.  Er kvitteret.

22. Aldersrenteskema forelaa paany fra Hans Johansen Schultz. Ansat til 33,50 fra 1/5 1931.

23. Sogneraadet i Vejen meddeler at Morten Mortensen er tilstaaet et Sæt Tøj. Til Efterretning.

24. Politimesteren i Odense meddeler at Andreas Ferdinand Andersen født 14/9 1904 har modtaget Fattighjælp i Form af Alimentationsbidrag.                                                                Til efterretning.

25. Ligningskommissionen i Ribe udbeder sig Skatteansættelse for Carl Alfred Pedersen.

                                                                                                                                     Ikke ansat her.

26. Skatteraadet foreslaar følgende Ændringer i Ansættelsen 1931/32.

   No. 63 Mathies Friis                        fra 2000 til 2400 Kr.

    –    85. Hans Chr. Hansen sen.          –  4020  –  4020  –  (36,300 til 38000)

    –  165  Peder Jensen                          –  2000  –  2400  –

    –  297  Jens Skovbjerg                       –  2200  –  2500  –

    –  564  Peder Thomsen                      –  1700   –  2100  –

    –  583  Chr. A. Hansen                      –   1000  –  1000  –  (3900)

    –  594  Søren Jensen                          –   2400  –  3000  –

    –  620  Ejnar Mortensen                    –   1400  –  1800  –

    –  655  Chr. Sørensen                        –   3500  –  4000  –

Forsøger Forhandling med Skatteraadet.

Fra Marinus Nikolajsen Kørsel for Sygekassemedlemmer Søren Ditlefsen 5, Skrædder Jensen 4 Kr.

Side 166.

27. H.N. Hansen, Vejle mødte og bad om Understøttelse. Fik frit Valg. Fattiggaardsophold eller 10 Kr. i Understøttelse.

28. Det vedtoges at avertere i Vestkysten i kommende Tid

29. Landbrugsministeriet har approberet Udstykning af Matr, No. 1al Hovborg tilhørende Henrik Thomsen, Klelund.                                                                                                   Til Efterretning.

30. Niels Christiansen, Lindknud ansøger om Brændselshjælp.                         Bevilgedes 30 Kr.

31. Hans P. Pedersen, Okslund ansøger om Betaling af Ligkiste og Klædning for Svigermoderen Elise Hansen formentlig Forsørgelsesberretiget i Vorbasse i alt 84 Kr. havde Ophold i Nr. Vilstrup Forsørgelsesberett. i Vorbasse.                                                                            Bevilgedes.

32. Det henstilles til Murer Brink at han maa betale Huslejen.

33. Iver Nielsen, Vittrup bevilgedes til Familien til Underhold pr. Uge 20 Kr.

34. Bernhard Larsen, Lindknud tilbyder Levering af Grus til Kommunen. Hans Kr. Hansen og H.M. Pedersen søger Køb af et Parti.

Side 167.

Skatteansættelser fra 1.Juli.

Marie Katrine Pedersen 100 Kr. minus 80 = 20 Kr., Thyge Bruun, Vittrup adr Bruun 1000 = 800 Kr. Olga Ravn adr. Anders Sørensen 800 = 500, Murer Frits Chr. Hansen adr. Hans Chr. Akselsen 1400 – 1400 Kr., Mette Heich 800 – 800 Kr. Thora Pedersen, Okslund 600 – 400 Kr., Marie Damhus 100 – 80 Kr., Eva Madsen Okslund Skole 500 – 300 Kr., Margrethe Nikolajsen, Villa Baldersbæk 800 – 500 Kr., Maren Nikolajsen 800 – 500 Kr., Katrine Pedersen, Klelund Slot 1000 – 800 Kr., Niels Chr. K. Christensen 1000 – 800 Kr.,

 Hans Schults 100 – 80 Kr., Kamille Holm, Hovborg Mejeri 800 – 500 Kr., Forstander Frederiksen 4182 + 200 – 3982 + 700 = 4772 Kr., Eljnar Karlsen, adr Aksel Nielsen, Vittrup 1000 – 800 Kr., Gertrud Jensen adr Chr. Jakobsen 1100 – 900 Kr., Dagmar Schmidt adr. Bruun, Hovborg 800 – 500 Kr., Mette Hansen, Hovborg Kro 600 – 400 Kr., Birgitte Olander, Gilbjerg 800 – 500 Kr., hans Nielsen, Vittrup 1200 – 1000 Kr., Andrea Madsen ved samme 700 – 450 Kr., Dorthea Tonnesen adr. Aksel Nielsen 800 – 500 Kr., Frants Hjort, Hovborg Mejeri 1000 – 800 Kr., Emilie Nielsen, Klelund Slot 800 – 500 Kr., Marie Dansen Klelund Slot 800 – 500 Kr., Fra ¼ Jørgen J. Hansen 1000 – 800 Kr. rejst til Dødsmosegaard Vester Ulslev pr. Øster Ulslev.

Side 168.

Adolf Nielsen, Vittrup fra ¼ 1000 – 800 Kr., Chr. Hansen, Kidholm fra ¼ 1000 – 800 Kr., Emil Mathiesen Tømrer, Lindknud 1000 – 800 Kr.

Johannes Nielsen

Peter Christensen, Hans Kr. Hansen, P.J. Hermansen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

 

Aar 1931 d. 19.Juni samledes Sogneraadet i Lindknud Kro i Anledning af at Skatteraadet vilde give Møde for at forhandle om Ændringer i følgende Skatteansættelser:

Aaret 1931/32 No. 63 Mathies Friis                  Indtægt 2000   Formue  Indtægt 2400 + Formue.

                               85. Hans Chr. Hansen                      4020    36300                 4020     38000

                             165 Peder Jensen                                2000      900                   2000       900

                             297  Jens Skovbjerg                           2200          0                   2500

                             248 Karsten Baggerd                            600     19300                 600      19300

                             564 Peder Thomsen                           1700                                1700

                             583  Chr. L. Hansen                           1000                                1000        3900

                             594 Søren Jensen                               2400                                 2500

                             620  Ejnar Mortensen                         1400                                1400

                             655  Chr. Sørensen                             3500      21500                3500      21500

Poul Nikolajsen, Hovborg ansøger om at Landejendommen som er solgt til Jens A. Jensen maa udgaa af Pantet for Grundforbedringslaanet til herv. Kommunes Restsum Kr. 975, tilbage bliver Matr. No. 1a og 3h.                                                                                        Sogneraadet svarer Nej.

Side 169.

Da der ved sidste Møde var valgt et Udvalg til at anskaffe Grus til Grundforbedring hos Bernhard Larsen og det viste sig at nævnte havde solgt valgtes et Udvalg til at sikre en Del Grus til Kommunen. HansM.Petersen, Hans Chr. Hansen og Formanden.

Føvling Sogneraad forspørger hvad Katrine Stengaard er ansat til i Indkomst for Skatteaaret 1931/32.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Hans Kr. Hansen, Ths Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1931 d. 8. Juli afholdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser for Maj Maaned.

Pige født d. 29/4 1931 Datter af Husm. Chr. Buhl, Lindknud og Hustru Petra Jørgine Henriksen. Navn Erna Elvira Buhl.

Pige født d. 19/5 31 Datter af Træskom. Holger Poulsen, Lindknud og Hustru Lydia Amalie Sørensen. Navn Elly Kirstine Poulsen.

Dreng født 19/4 31 Søn af Boelsm. Niels Christensen Hansen, Okslund

Side 170

Og Hustru Marie Kirstine Husmann. Navn Gudmund Hansen.

Dreng født 21/ 31 Søn Af Arbejdsm. Aksel Peder Madsen Andersen, Lindknud og Hustru Ane Elisabeth Andersen. Navn Andreas Andersen

Dreng født d. 9/5 31 Søn af Gaardm. Jens Peder Hansen Brandt og Hustru Ane Kirsten Jakobsen. Navn Villy Jakobsen Brandt.

2. Landinspektør Gregersen ansøgte om Anbefaling af Udstykning af en Parcel fra Poul Nikolajsen til Søren Mortensen.                                                                                                   Anbefales.

3. Cirkulære angaaende Jord i Henhold til Loven 4/10 1919 forelaa.                       Til Efterretning.

4. Ribe Stiftamt meddelte at Kommunens Tilskud til Aldersrenteudgifter andrager for Aaret 1930/31 14,200 Kr.                                                                                                    Til Efterretning.

5. Departementet for Told og Forbrugsafgifter havde fremsendt et Kommunen tilkommende Beløb Kr. 230.                                                                                                                       Til efterretning.

6. Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 17.Juni angaaende Grundstigningsskyld.               –

7. Ribe Stiftamt forespørger om Kommunen ikke har anslaaet et for højt Beløb til Alders – og Enkebørnsunderstøttelse nemlig 24,500 Kr. Udgifter for 1929/30 androg 24,457 Kr. Svar udbedes.

                                                                           Maa fastholde Overslaget 24,500 Kr.

Side 171

8. Conrad Thomsen, Lindknud ansøger om Anbefaling for et Laan til Opdyrkning af Hede (Statslaan) ca.. 10 Tdr. L. Ansøger om 1000 Kr. som kan indføres paa Ejendommen Matr. No. 3n næst efter Kreditforeningsgæld 7,500 samt 2. Prioritet 1000 Kr. paa Matr. No 3e. 7,500 Kr. samt 2. Prioritet 1800 Kr.

Sogneraadet anbefaler nævnte Laan mod at Laanet indføres som 1. Prioritet i det Areal som paatænkes grundforbedret samt 2. Prioritet paa  Landejendommen i Lindknud.

9. Forpagteren af Klelund Slot Hans Middelbo meddeler at han ikke formener at skal tilflyttes herv. Kommune i Registeret idet han ejer Ejendom paa Fyn. Formanden gør Foranstaltning til at nævnte Hr. Middelbo bliver tilført Registret saafremt Loven dette betinger.

10. Fra Kirkeminsteriewt forlaa fremsendte Ansøgning om Afdragsfrihed af to Laan 2000 og 1500 Kr. til Juni Termin 1933 med Forespørgsel om ikke det fornødne Beløb til betaling af Kirkelige Udgifter allerede er paalignet for Aaret 1931/32.

Formanden svarer at Overslaget vanskelig kan holde idet Tab er undgaaelige.

11. Regninger. Fra Fredehjemmet Rødsten for Helga Andersen 207,20 Kr.               Til Efterretning.

12. Gesten Apotek for Hans P.Pedersen, Hyldelund 6,80 Kr.                                                  –

13. Fra Østifternes Aandssvageanstalt for Carl Johannes Hansen 125 Kr.                              –

14. Aandssvageanstalten i Brejning for Hans Jørgensen 125, for Frode Andersen 125 Kr.    –

Side 172

15. Kørselsregning for H. Schønning, Lindknud 61 Kr., samme 111 Kr.

16.          –                –   Georg Thomsen 63 Kr., samme 62 Kr. Man vedtog at betale halvdelen af Udgifter for Laust Iversen, Vittrup

17. Læge Lind, Bække 174 Kr.., samme 54,25 Kr.                                             Til Efterretning.

18. Hvad skal man gøre for at faa nedbragt Kørselsudgifter til Læge?? Det vedtoges at Sygekassemedlemmer som vil køre til Læge paa Kommunens Regning maa erholde Kørselsattest? hos én af Sogneraadsmedlemmerne.

19. Vorbasse Sogneraad meddeler under 29/6 31 Anerkendelse af Elise Hansen (død i Lindknud)

20. Fra Politimesteren i Ribe forelaa herfra fremsendte Anmodning om Afhøring af H.S. Hansen, Aarhus medfølgende Rapporten for Belysning af nævntes Formueformindskelse. Det fremgik navnlig at Afhørte har udlaant en Del Penge for hvis Sikkerhed er tvivlsomt bl.a. hos Sønnen Niels Carl Hansen, Asbo. Det indhentede Materiale sendes til Alderrenteudvalget i Aarhus.

21. Invalideforsikringsraadet anmoder om Oplysning angaaende Johanne Catrine Jensens Arbejdsevne samt Skatteansættelse evt. m. m.                                                Formanden svarer.

Side 173

22. Fra Politimesteren I Aarhus Alimentationsafkrævning for Hans Nissen Hansen 96,80 Kr.

23. Politimesteren i Ribe forespørger i Henhold til at Skomager J.P. Bonde, Lindknud er udlagt som Fader til et Barn som Ungpige Anna Cartrine Pedersen, Agerbæk venter at føde, om nævnte Bonde anerkendes Forsørgelsesberettiget i herv. Kommune. Anerkendes Forsørgelsesberettiget her.

24. Sogneraadet i Ovre Vejstrup anerkender Forsørgelsespligt for Elfrida Trøjborg p.t. Hyldelund.

25. Magistraten har anerkendt Christian Pedersen Asserbølgaard født 19/11 1907 i København.

26. Politimesteren i Ribe forespørger om Sogneraadet vedblivende anbefaler Indfødsret for Erik Tharp.                                                                                                                               Anbefales.

27. Politikontoret i Holsted fremsender Afkrævning af Alimentationsbidrag for Knud Sørensen, Agerbæk. 75 Kr.                                                                                                   Til Efterretning.

28. Hans Nissen Hansen, Vejle beder om Betaling af Kontingent til Fagforening og Sygekasse.    Sogneraadet betaler Sygekassen men ikke Fagforeningen.

29. Morten Mortensen, Assersbøl meddeler at have opsagt Lejeren Harald Petersen fra 1/8 1931.

               Sogneraadet valgte til at forsøge at skaffe ham Lejlighed Ths. Thomsen og H.M.Petersen.

Side 174.

30. Arbejde Adler bad om Tilskud.                                                     Bevilgedes 10 Kr.

31.  Sogneraad fremsender til Notering her Gerda Thomsen Datter af Købm. Sv. Aage tomsen og Hustru Elise Kirstine Nielsen, Hovborg samt Henry Christensen Søn af Murer Thomas Christensen og Hustru Margrethe Mejer, Hovborg.                                                                         Noteres.

32. Fra Bække Sogneraad forelaa Ansættelse af Erhvervsskat følgende:

      Hans P. Ravn         Indtægt 500 Kr. =  21,66

      Jens L. Jensen            –        300  –        13,00

      Morten Mortensen     –        300  –        13,00

      Christian Jørgensen    –          –    –            –

      Ejnar Mortensen         –        200  –          8,60

      Chr. Bruun                           150   –         6,50

33. Forsømmelseslister forelaa.                                                 Formanden paafører evt. Mulkter.

34. Andreas Jepsen og Hustru, Lindknud ansøger om Aldersrente Grundet paa Sygdom og kan af Aldershensyn ikke faa Invaliderente. Formanden forsøger at indhente Aldersrente regnet efter en Indkomst af 440 Kr.

Side 175.

Departementet fremsendte Tællingsskema til Areal og Kreaturtællling d. 1½5. Juli 1931

Øster Hovborg valgtes   Søren Poulsen Jensen  suppl.  Jens Skovbjerg

Vester     –            –        Poul Jensen                       –      Torkild Poulsen

Nordre Klelund    –        Karl Hermansen               –       Chr. Poulsen

Søndre    –            –        Niels P. Hansen                –        Hans Burkal

Sønderlund          –         Nikolaj Houborg              –        Niels Jørgensen

Hyldelund           –         Hans Chr Hansen sen.      –        Søren Steiner

Assersbøl            –         Frands Frandsen               –        Aksel Christoffersen

Lindknud            –         Chr. Buhl                          –         Hans Skov

Debel                  –          Boe Schmidt                    –         Julius Jepsen

Gilbjerg              –           Anton Jepsen                   –         Søren Brandt

Sønder Vittrup   –          Niels Nielsen                   –          Viggo Mogensen

Nørre       –          –         Marinus Høgh                   –         Marinus Mikkelsen

Øster Okslund     –         Fr. Jepsen                         –         Niels Chr. Hansen

Vester    –            –          Chr. Pedersen                   –         Jens Hedegaard

 

Johs. Nielsen

Peter Christensen, Jes Schmidt, P. Jensen Hermansen, Hans Kr. Hansen , Ths. Thomsen

H.M.Petersen

7. Lindknud Sogneraadsprotokol 1.aug 1931 –

Ekstraordinært Møde afholdtes d 1.aug. 1931 hvor man forhandlede følgende:

Side 176

Et Udvalg har forgæves forsøgt at leje et Hus til Harald Petersen, Hyldelund. Man har pr. Brev forspurgt Carsten Baggesgaard, Kokær om han vilde udleje sin Ejendoms Beboelse i Kokær, han har endnu ikke svaret.

Det vedtoges at gøre Forsøg endnu en Gang idet man valgte Ths. Thomsen til at rejse hen og forhandle med Baggesgaard om Lejemaalet.

Saafremt nævnte Leje ikke skulle komme i Stand fik Foprmanden Tilhold om at forsøge at faa Murer Brink til at flytte ind i den lille Lejlighed i Vittrup Skole, saa den store saaledes kunde blive ledig til Harald Petersen.

Da det har vist sig at man ikke faar Tilskud af Vejfonden til Udvidelsen af Assersbøl og Raabjergvejen vedtog man allerede i Sommer at grundforbedre Assersbølvejen da man var enig i ikke at kunde udvide Vejen for egen Regning.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Jensen Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen H.M.Petersen

Side 177

 

Onsdag d. 12. Aug. 1931 afholdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro med følgende Dagsorden:

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser for Juni 1931.

    Født d 24/6 Søn af Boelsm. Christian Petersen, Risbøl og Hustru Johanne

      –     d. 24/6 1931 Søn af Gaardbestyrer Peder Høher Hansen og Hustru Metha Sørensen.

      –     d. 25/6 1931 Datter af Husm. Anders Vilhelm Nielsen, Risbøl og Hustru Johanne Laura Mortensen. Navn Elna Sørine Nielsen. Notering i Hejnsvig maa fortages.

2. Cirkulære far Undervisningsministeriet af 16/6 1931 angaaende Skolevæsenet. Til Efterretning.

3. Fra Samme af18/6 angaaende Statstilskud til Husholdningsskole.                                –

4. Cirkulære fra Socialministeriet af 29/6 1931 ang. Indberetning for 1930/31 om Udgifter ved Fattigvæsenet, Aldersrente m. m.                                                                              Til Efterretning.

5. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at vor Skyld pr. 1.Juli 1931 er 3812,55 Kr.            –

6. Statstilskud til Børn af Enker er modtaget som Forskud for Aaret 1930/31 200 Kr.      –

Side 178 

7. Fra Ribe Stiftamt under 27/7 1931 forelaa Afgørelse for at Heinsvig Sygekasse har været berettiget til at slette Niels Brink, Vittrup af Sygekassen.                               Til Efterretning.

8. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler under 30/7 1931 at Husmoder Jensine Ullerup, Vittrup har begæret Invaliderente.                                                                    Til Efterretning.

9. Fastsættelse af Hushjem i Vittrup Gl.Skole idet Pladsen er lidt fordelt, Loftet er tildelt den lille Lejlighed. Ansættes til 10 og 12 Kr.                                                                  Til Efterretning.

10. Kørselsregning for Sygekassemedlemmer fra Henriksen, Vorbasse 135 Kr.       –

11.Ligesaa fra Læge Møller i Brørup 50 Kr.                                                               –

12. Fra Læge Teglhus Jensen, Brørup Januar Kvartal 1931 286,50 Kr., April Kv. 218 Kr., Juli Kv. 1929 Carl Staal 118,75 Kr., Okt. Kv. 1929 Carl Staal 8 Kr., Januar 1930 Carl Staal  4 Kr., April 1930 Carl Staal 4 Kr., Juli 1930 Hans Brandt 5 Kr., April 1931 Poul Nielsen 10,50 Kr., April 1931 Hans Brandt 11 Kr., Juli 1931 Hans Brandt 52,50 Kr. Juli 1931 Aksel Pedersen 84 Kr.

                                                                                          Til Efterretning. Undersøger Rigtigheden.

13. Meddelelse fra Sørine Sørensen.                                                                     Godkendtes.

Side 179

14. Fattigsager.Fra Politimesteren i Haderslev Afkrævning af Alimentationsbidrag for Johan Chr. Damkjær 108  Kr.                                                                                          Afsoning forlanges.

15. Politikontoret I Holsted for Hans Chr. Fyhnbo 120 Kr.                           Til Efterretning.

16. Fra den i herv. Kommune Forsørgelsesberettigede Olaf Svendsen Olesen, Ribe forlaa Anmodning om at Kommunen betaler Alimentationsbidrag for ham. Sin Resolution havde han medsendt.                                                                                                         Tilbagesendes.

17. Iver Nielsen, Vittrup beder om at faa to Fag af Laden lagt til Stuehuset endvidere at faa tækket fire Fag samt Reparation af Vinduer og Døre.

Et Tomandsudvalg nedsattes og fik Fuldmagt, Peter Christensen og Formanden.

18. Sanatoriet i Silkeborg meddeler at Iver Nielsen bliver udskrevet d. 12. ds. og han vil derfra blive ydet Rejsepenge paa Regning herv. Kommune.

19. Vamdrup Sogneraad forespørger om man anerkender Forsørgelsespligt af Hans Chr. Fyhnbo. Ja.

20. Fra Skatteraadet udbedes Erklæring herfra angaaende Andragende fra Peder Jensen, Hovborg om Omlæggelse af sit Skatteaar fra 1/6 til 31/5 at være gældende. Skatteraadet tager ingen Hensyn alligevel.                                                             Sogneraadet finder ingen Anledning til Anbefaling.

21. Mette Heick har fremsendt Klage over Skatteansættelse.                          Nedsættes til 600 Kr.

Side 180.

22. Anders Andersen, Gammelby beder om Selvangivelse for Brugsforeningen. Til Efterretning.

23. Noteret i Skads er Datter af Husm. Hans P. Petersen, Louise Margrethe Petersen født 3/3 1929.

24. Efter Anmodning herfra har Politimesteren i Ribe foranstaltet Undersøgelse i Anledning af at Hans N. Hansen er indsat paa Tvangsarbejde for et Beløb af 41 Kr.. Det oplyses imidlertid der, at Aarhus Kommune har indsat ham for nævnte Beløb Alimentationsbidrag for et dødfødt Barn af Kirstine Iversen.

25. Regning fra Grindsted Sygehus for Hans P. Pedersen 35 Kr.                      Til Efterretning.

26. Fra Politikontoret i Holsted forelaa Alimentationsafkr. for Erik Clausen Ravn 48 Kr. Afsones.

27. Oppebørselsstuen i Kolding beder om økonomiske Forhold for Murer Brink, Vittrup.

                                                                                            Formanden paafører Oplysning.

28. Vejle Amtsstue ligesaa for Laust Hansen, Okslund. Formanden svarer. Kan ikke betale.

Side 181.

29. Der forlaa Tilsagn frta Lærer Kaaberbøl og Frk. Catrine Knudsen at de gerne vilde søge Pladserne igen for Vinteren i Lindknud og Klelund Skoler. Sogneraadet er enig i at antage nævnte uden Opslag. Sogneraadet afæsker Skolekommissionen en Udtalelse.

30. Hans Nissen Hansen beder om at Kommunen vil betale Fagforeningskontingent. Sogneraadet vedtog ikke at betale. Formanden undersøger om han som han oplyser kan faa Understøttelse af nævnte Forening.

31. Kathrine Stengaard, Hovborg ansattes fra 1/6 1931 Indkomst 1200 Kr. 7458 Kr. i Formue Fradrages Indkomsten 200 Kr

32. Hans P. Pedersen, Hyldelund nedsættes i Understøttelsen til 45 Kr. i Brugsforeningen og til 20 Kr. kontant.                                                                                 Saaledes vedtaget at gælde fra 1/9.

33. Nationalforeningen beder om Tilskud.                                                   Bevilgedes 10 Kr.

34. Boghandler Kirk Regning 6,50 Kr.

35. Der forelaa Indbydelse til Sogneraadsforeningsmøde i Esbjerg d. 21/8 1931.

                            Formanden rejser derned. Lærer Skovbjerg indbydes. Hans Kr. Hansen Suppleant.

Side 182

Claus Jensen ansøger om at Kommunen betaler to Lægebesøg.                   Bevilgedes Halvdelen.

Der afholdtes derefter Licitation over Vejmaterialer til Vejen Lindknud – Asserbølgaard.

 

P.J. Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen, Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, H.M.Petersen.

 

Ordinært Sogeneraadsmøde afholdt i Lindknud Kro Onsd. 9. Sept. 1931, hvor følgende forhandledes:

1. Fra Pastor Hansen Fødselsindberetning

Dreng født 24/6 31 Søn af Boelsm. Christian Pedersen, Risbøl og Hustru Johanne Pjenggaard. Navn Peter Pjenggaard Pedersen.

Dreng født 17/7 31 Søn af Husm. Johs. Valdemar Mikkelsen Brock Assersbøl og Hustru Sine Marie Jepsen.

Dreng f. 24/6 31 Søn af Gaardbestyrer Peder Højer Hansen, Vittrup og Hustru Meta Sørensen. Navn Ernst Højer Hansen.

Dreng f. 31/7 31 Søn af Bestyrer Niels Boysen Hansen, Debel og Hustru Frida Khyne

Side 183

Pige f. 25/4 31 Datter af Husm. Anders Vilhelm Nielsen, Risbøl og Hustru Johanne Laura Mortensen. Navn Elna Sørine Nielsen

Pige f. 16/7 31 Datter af Fodermester Alfred Chr. Hygum, Okslund og Hustru Sigrid Hansen. Navn Erna Hygum.

Pige f. 17/7 31 Datter af Vognm. Nikolaj Jeppe Nikolajsen, Hovborg og Hustru Johanne Jakobsen.

Pige f. 20/7 31 Datter af Gaardm. Kristen Hansen Pedersen, Hovborg og Hustru Johanne Marie Hermansen.

2. Landbrugsministeriet meddeler at have approberet Udstykning fra Poul Nikolajsen til Søren Mortensen Matr. No. 1sm.                                                                             Til Efterretning.

3. Ribe Stiftamt meddeler at Kommunens Bidrag til Amtsfonden for Aaret 1930/31 udgør 3342,75 Kr. som betales 1/5 31 med 1670 Kr. Restbeløb 1672,75 Kr. pr. 1/11 31            Til Efterretning.

4. Samme meddeler at Kommunens Tilskud i Henhold til Lov No. 85 af 15/5 1903og 31 udgør pr. 1/7 31 632 Kr.                                                                                                       Til Efterretning.

5. Samme har fremsendt Sagen angaaende Berigtigelse af Flytning til herv. Folkeregister af Godsejer Hans Middelbo der bebor Slottet i Klelund.                                         Til Efterretning.

Side 184.

6. Skoledirektionen har under 3/ meddelt Kaldelse af Lærer Kaaberbøl til Lindknud Skole og Lærerinde Kathrine Knudsen til Klelund Skole.                                  Til Efterretning.

7. Kreditforeningen af Kommuner i Danmark meddeler at der skal vælges to repræsentanter.

                                                                                   Henlagdes til næste Møde.

8. Fra Ribe Stiftamt af 4/9 1931 Cirkulære gaaende ud paa at Tegninger af Bankbygninger ikke udleveres til uvedkommende.                                                         Til Efterretning.

9. Sygehuset i Kolding meddeler under 1/9 1931 at Børge Østergaard Nielsen der d. 30//8 d. Aar er indlagt til vederlagsfri Behandling for Meningitis.                                Til Efterretning.

10. Ribe Amtsstue forespørger om Betalingsevnen hos Andreas Nikolajsen, Hovborg, Ernst Søgaard, Adsersbøl og Conrad Thomsen, Lindknud.                            Maa kunde betale.

11. Regning fra Sygehuset i Brørup for Marie Pedersen 90,15 Kr.                         Til Efterretning.

12. Fra Sanatoriet i Silkeborg for Iver Nielsen. Rejsepenge til hjemturen 10 Kr.             –

13. Fra Stubbekøbing for Husassistent Maja Louise Christensen 98,47 + 7,50 Kr.          –

Side 185.

14. Fra Hans Peter Jensen, Jordrup. Ansøgning om Hjælp til Husleje m. m.

                                              Formanden har svaret at Hjælpen skal ydes i Opholdskommunen.

15. Gørding Sogneraad har tilbagevist Anmodning herfra om Notering af Søn af Iver Martin Nielsen, Vittrup, Kristian Bonde Nielsen født 11/8 1929. Formanden undersøger endnu engang.

16. Fra Politimesteren i Nykøbing Mors Alimentation for Hans N. Hansen 66 Kr. Til Efterretning.

17. Fra Politimesteren i Hasle for samme 60 Kr.                                                                –

18. Politimesteren i Kolding  for Ove Skovdal Nielsen 90 Kr.                                           –

19.         –              i  Nykøbing Mors for Th. Møller Hansen 78 Kr.  Skal betale.

20.         –              i Assens for Svend Stølsvig Jepsen 78 Kr.                                             –

21. Samme Jepsen tilbyder at betale 40 Kr. nu og 40 Kr. igen om 2 Mdr.          Tilbuddet modtages.

Side 186.

22. Skatteraadet meddeler at Gdr. Peder Jensen, Hovborg maa føre sit Regnskab fra 1/6 til 31/5 fra 1932/33 at regne                                                                                                Til Efterretning.

23. Skatteraaadet meddeler følgende Ændringer i Ansættelsen:

     No. 63. Mathias Friis                2400                           0

       –   85.  Hans Chr. Hansen        4020                       38,000

       – 126.  Robert Christensen      3300                          2600

       – 594.  Søren Jensen                2500                            0

       – 165   Peder Jensen                2400                            900

       – 103  P.M. Pedersen (Klager) 2300                         5000                                Til Efterretning.

24. Henrik Ullerup, Vittrup ansøger om Forskud paa Invaliderente til sin Hustru.

                                                                                                Bevilgedes 40 Kr. pr Mdr. indtil videre.

25. Formanden har overdraget Malerarbejde Vinduer og Døre udvendig samt noget Rækværk til Maler Bonde, Lindknud for 60 Kr.                                                                            Til Efterretning.

26. Forsømmelseslister forlaa. Fra Lærer Christiansen, Okslund fulgte Anmodning om Omlavning i Lejligheden. Bevilgedes 1 Trækgardiner, 2 Kapper til samme. Lampe overlodes til Peter Christensen at ordne. Tilskud  til Aftenskole bevilgedes 5 pr. læst Time.

Side 187.

27. Regning fra Sygehuset i Kolding for Kiste til Børge Nielsen, Vittrup 62,50.   Til Efterretning.

28. Rasmus Hansen beder om Hjælp til Datterens Konfirmation.  Bevilgedes 25 Kr.

29. Iver Nielsen tilkaldes til næste Møde angaaende Understøttelsen.

30. Regninger. L.H.R. Jepsen, Holsted Kørsel for Andreas Jepsen til Odense 6/2, 18/8, 6/5 a´ 25 Kr.        

       29/6 for de Gamle 28 Kr.                                                                                  Til Efterretning.

31. Fra Magnus Baagø afhentes købt raa Sten i alt 10 Tons Pris 22 Kr. til Fordeling i Hovborg.

32. Morten Mortensen, Assersbøl ansøger om at maatte faa et Værelse indrettet paa Værelset. Anslaas til ca. 75 Kr.                                                                                               Bevilgedes 50 Kr.

33. I Anledning af at Lærer Skovbjerg beder sig fritaget som Kommunal Revisor valgtes Uddeler Christensen, Lindknud.

Side 188.

Ida Simonsen, Hovborg ansøger om Enkebørnsunderstøttelse fortsat til den ældste af Drengene idet han er i Lære. Det vedtoges at yde Understøttelsen indtil ¼ 1932.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.Jensen Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

 

Aar 1931 d. 14 Okt. holdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro.

 

1. Pastor Hansen fremsendte Fødselsmeddelelser.

   Født 19/7 Søn af Husm. Johannes Valdemar Mikkelsen Brock og Hustru Sine Marie Jepsen, Assersbøl. Navn Martin Jepsen Brock

Født 23/8 Søn af Gdr.Th. Chr. Bruun og Hustru Johanne Marie Nielsen, Vittrup

Født 17/7 Datter af Vognm. Nikolaj Jeppe Nikolajsen og Hustru Johanne Jakobsen. Navn Thyra Nikolajsen.

Født 20/7 datter af Kresten Hansen Pedersen og Hustru Johanne Marie Hermansen. Navn Helga Petra Pedersen.

Født 26/6 Datter af Husm. Mathias Peder Jensen og Hustru Maren Kristiane Hansen, Okslund. Navn Marie Jensen.

Født 29/8 Datter af Arbejdsm. Andreas Chr. Knudsen og Hustru Thora Petrea Jensen, Risbøl. Navn Karen Andreasen.

Født 22/9 Datter af Vognm. Niels Høgh Jensen Rohde og Hustru Maren Katrine Mortensen Holm.

Født 20/9 Søn af Husm. Jens Hansen og Hustru Hansine Kjestine Thøstesen.

Født 30/9 Søn af Boelsm. Johs. Nikolajsen og Hustru Margrethe Christine Mølleskov

2. Handelsbanken i Esbjerg meddeler vor Skyld pr.1/10 d.Aar 3822,90 Kr.       Til Efterretning.

3. Cirkulære. Ministeriet for Offentlige Arbejder af 6/10 1931 ang. Vejkryds.               –

4. Ribe Stiftamt meddeler at Resttilskud af Motorafgiften andrager 2448,32 Kr.            –

5. Samme meddeler Tilskud for Regnskabsaaret 1931/32 i Henhold til §14 8145 Kr.     –

6. Borgerforeningen i Lindknud ansøger om Tilskud til Gadebelysning.           Bevilgedes 35 Kr.

7. Grinsted Sogneraad anmoder om Notering af Barn af Mathias P. Jensen og Hustru Maren Jensen født paa Sygehuset 26/6 1931.                                                                                    Noteres. 

Side 190

8. Det statistiske Departement beder sig tilsendt fremsendte Folketællingsskemaer paaført de ønskede Oplysninger.

9. Hans Chr. Fyhnbo beder om Kaution for indlæggelse paa Hald idet Sygekassehjælpen er opbrugt. Kaution fra Sygekassen for de 3 Kr. pr. Dag forlanges fremskaffet før videre forhandles.

10. Hansine Olsen, Okslund beder om fortsat Enkebørnsunderstøttelse til Erik og Aage til de er fyldt 16 Aar (de er nu 15). Under Hensyn til at Drengene tjener deres Løn nægtedes Andragendet.

11. Husholdningsforeningen søger om Tilskud til Afholdelse af Kursus for unge Piger samt Lys og Varme med Renholdelse af Skolestuen. Renholdelse maa de selv udføre.  Bevilgedes Tilskud.

12. Tilbud om Renholdelse af Lindknud Skole for Vinteren forelaa.

Johanne Knudsen 200 Kr. Christine Germansen, Anders Chr. Andersen, Petra Henriksen og Maler Bonde med ens Tilbud paa 125 Kr.                                Ved Lodtrækning blev det Maler Bonde.  

13. Regninger. Fattiggaarden for Conrad Albert Schmidt 4,20 og for Anton Jørgensen 2,80 Kr.

14. Læge Lind for Marie Katrine Pedersen, Lindknud 22,50 Kr.                 Til Efterretning.

Side 191.

15. Aandssvageanstalten i Ribe for Niels Knudsen Nielsen 155,15, for Morten Nielsen 275, for Anna Hansen 96,15 Kr.                                                                                         Til Efterretning.

16.Østifterne for carl Johannes Hansen 125 Kr.                                                              –

17. Den Kellerske Brejninge Frode Andersen 125 og Hans Jørgensen 125 Kr.              –

18. Fra Rødsten for Helga Andersen 415,15 Kr. Man forhandler med Faderen om ikke det var muligt at hun kunne faa en Plads.

19. Læge Bennike, Holsted for Elfrida Trøiborg 25 Kr.                                        Til Efterretning

20. Snedker Askou, Brørup for Kiste til H. Brandt.                                                           –

21 Brørup Apotek for H. Brandt 3,60, Iver Nielsen 3,53, Poul Nielsen 19,50, Axel Petersen 18,25 Kr. H. Schønning 79,10 Kr.

22. Læge Lind for Sygekassemedlemmer 90,50 Kr.

23. Aldersrentenyder Marie Iversen 22,75 Kr.

24. Vamdrup Sogneraad har under 25/9 1931 anerkendt Marie Katrine Pedersen, Lindknud.

Side 192.

25. Brande Sogneraad beder om Anerkendelse af Kresten Kristensen født i Lindknud 13/1 1864.

                                                                                                                                 Anerkendes.

26. Starup Sogneraad har under 15/9 1931 anerkendt Hans Johannes Schultz, Lindknud.

27. Fra Politimesteren i Esbjerg for Olaf Svendsen Olesen 60 Kr..                       Til Efterretning.

28.   –             –             – Kolding for Emil Th. Møller 60 Kr.                                 Skal betale.

30. Fra Hans N. Hansen,Vejle om Understøttelse Da der ikke foreligger noget for at han kan faa Understøttelse af Fagforeningen henlægges Sagen.

31. Skattesager. Fra Krogsbølle Sogneraad meddeler paa Foranledning herfra at Godsejer H. Middelbo er ansat til for Aaret 1931/31 Indtægt 5000 Kr. Formue 22,395 Kr.

Side 193.

33. Kommunens Regnskab for Aaret 1930/31 forelaa og udsviser:

Indtægt Statstilskud Lov No. 85               1122 Kr.

              Motorafgiften                              7097 Kr.

              Jagttegn                                         594 Kr.

              Ejendomsskat                            30832  –

              Personlige Skatter                     44000  –     

Udgift  Renter og Afdrag                        14228   –

            Fattigvæsenet                               13345   –

            Hjælpekassen                                 1386   –

            Ifølge Sygekasseloven                     645   –

            Invalide forsikringen                     2500   –

            Aldersrente                                   10450  –

            Børn af Enker                                   115  –

            Skolevæsenet                                20824  –

            Vejvæsenet                                   11000   –

             Brandvæsenet                                  470   –

             Frikørsel for Sygekassemedl.        4173  

             Tilskud til Amtsfonden                  3346   –

              Løn til Formand og Kasserer        1000   –

              Til Lokale m. v.                              591   –

              Porto, Tlf., Annonce, Skrivem.     1008   –

              Folkeregistret                                  311   –

              Erholdelige Skatterestancer          1157   –

              Skatterestance                              28000  –

              Balance med                               143,280

34. Til Kredtitforeningen af Kommuner i Danmark afgaar Gdr. Emil Jensen Vælk og Amtsraadsmedlem Chr. Krog.                                                                Stemmer ikke.

Side 194.

35.Kørselsregning fra Henriksen, Vorbasse for Sygekassemedlemmer 136,50 Kr.

36. Man forhandlede den i sin Tid af Borgerforeningen i Lindknud ansøgte Tilskud til Tjæring af Vejen gennem Lindknud By. Der var fuld Enighed om at Ansøgning om Tilskud af Vejmillionerne til Arbejdets Udførelse vilde være helt omsonst saa bortfalder paa nuværende Tidspunkt for videre Behandling.

37. Iver Nielsen, Vittrup mødte efter Tilsigelse herfre og forhandlede om Understøttelsen.

Ansættes til 15 Kr. pr. Uge fordeles med 10 Kr. til Varer og 5 i kontanter.

38. Fra Georg Thomsen Kørsel for Chr. Pedersen, Gilbjerg til Læge i Vorbasse 7 Kr., Mette Ehmsen 5 Kr., Johannes Damgaard 5 Kr., Niels Hansen jun. til Grindsted Sygehus 11 Kr.

39. Hans Marinus Pedersen ansøger om at Hedelaanet Kr. 3000 rykket tilbage for nyt Laan i Kreditforeningen. Begæret 41,000 Kr.                            Sogneraadet bevilgede Andragendet.

40. Lærer Skovbjerg mødte og bad om at maatte fremskaffe nogle Bøger til Dansk Efterskrivningen. Vilde andrage om ca. 80 Kr. Skovbjerg fik tilladelse til at anskaffe Bøgerne.

Side 195

Ebbe Nielsen, Kjeldbjerg Legatrente uddeltes 4 Kr. Fordeltes Niels Jensens Hustru, Lindknud.

Johs. Nielsen

Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, Peter Christensen, P.J.Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Skatteansættelser fra 1/7 1931

Chr. Julius Jørgensen, Klelund Slot    200 Kr           Andreas Nielsen adr. Grethe Madsen     900

 Peter Edvin Brandt, Savværket 1400 minus 400      Astrid Sørensen, Morten Pedersen         800

Johs. Friis, Laurids Laugesen             1000 Kr.          Købm. Arnold Larsen Formue 22345   5000

Ane Elisabeth Hansen                          200  –             Marius Andr. Jørgensen adr. Baagø       1000

Ingeborg Kruuse                                   800   –            Niels P. Jensen, Kokær                          1000

Marie Jørgine Mikkelsen Okslund Sk. 800   –            Henriette Jensen (er de gift?)                   200

Axel Møller Hovborg Savværk            900   –

Lindknud Brugsforening Indt. 18968 a´3 % = 569,04

Hovborg            –               –       6000    –      = 180,00

Plantager                                    2545    –      =  76,35

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdt i Lindknud Kro Onsdag d. 11 Novb. 1931 hvor følgende

forhandledes:

side 196.

1. Cirkulære fra Skattedepartementet af 22/10 1931 forlaa angaaende ekstra 1 Kvartal Statsskat for de i Lov af 19/10 1931 fastsatte Foranstaltning imod Landbrugskrisen.                 Til Efterretning.

 2. Lov af samme Dato forelaa medfulgt af fornødent Blanketter og Skema til Opføring af kriseramte Landbrugere som i Henhold til Loven kan komme i Betragtning ved Fordelingen.

Det vedtoges at holde Møde saa snart Selvangivelse foreligger fra de ikke Selvangivende.

3. Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 10/10 1931 angaaende Læreres Ansættelser.

4. Ribe Stiftamt har under 19/10 henledt Opmærksomheden paa at Ansøgning om Tilskud til ekstraordinære Vejarbejder maatte være indsendt senest 1.Nov. d.Aar.

Er af Formanden henlagt i Henhold til Sogneraadets Beslutning om ikke at søge Tilskud til ekstraordinære Vejarbejder.

5. Lov af 19/10 1931 om midlertidig Hjælp til Arbejdsløse forelaa.                     Til Efterretning.

6. Hovborg Husholdningsforening beder om Tilskud samt Lokale, Lys og Varme. Ligeledes ansøges om Tilladelse til at benytte Gymnastiksalens Køkken.

Formanden har anbefalet Ansøgningen om Tilskud i det hele taget idet Ansøgningen skulde til Skoledirektionens før Sogneraadsmødets Afholdelse. Godkendtes.                        Til Efterretning.

Side 197.

7. Fra Landinspektør Gregersen forlaa Ansøgning om Udstykning for følgende Andreas Nikolajsen Matr. No. 1t, Parcel 1 beholder Ejendommen, Parcel 2. solgt til Viggo Nikolajsen, Parcel 3. agtes solgt.                                                                                                                         Anbefales.

8. Fra samme for Margrethe Madsen Klelund Matr. No. 10a. Parcel 1. er solgt til Johannes Madsen og Parcel 2 til O. E. Madsen.                                                                                    Anbefales.

9. Fra samme for Poul Jessen, Okslund. Parcel 1 Matr. No. 1a beholder Ejendommen, Parcellerne 2, 3 og 4 agtes solgt.                                                                                                      Anbefales.

10. Det Statistiske Departement Cirkulære og Blanketter med Anmodning om Indhentning af Høstudbyttet for 1931. Formanden har gjort Foranstaltning til Resultatets Fremskaffelse.

11. Regninger. Holsted Trælasthandel 27 Kr.                                                         Til Efterretning.

12. Plejehjemsforeningen for Ribe Amt.

      688 Karl Hansen                           95 Kr. minus Opfosterb. ?? 72 Kr.

      715 Ebba Viola Kristensen           95 Kr.      –           –               60 Kr.

      797 Karen Margrethe Andersen 120  –         –           –               72  –

      838 Anna Marie Rasmussen       125  –         –           –               84  –

Udgifter til Læge og Medicin for 797                                              40,20 

                                                                                     I alt Udgift 187,20                Til Efterretning.

Side 198.

13. fra Tvangsarbejdsanstalten i Horsens for Hans Nissen Hansen til Tøj 63,50 Kr.           –

14. Fra Læge Mortensen, Holsted for Sygekassemedlemmer 180,75 Kr.                             –

15. Læge Teglhus Jensen, Brørup 187,50 Kr.

      Samme for Hans Brandt 18,50 og Klaus Jensen 68,50 Sidstnævnte skal betale saafremt der i Dødsboet er Dækning. Henvendelse til Christoffer Christoffersen, Glejbjerg.          Til Efterretning.                                                                   

16. Aldersrente til Folding for Bertel Petersen 177,75 Kr.                                                    –

17. Til Holsted for Daniel Pedersen 60,75 Kr.                                                                      –

18. Til Aastrup for Bertha Johannesen 147 Kr.                                                                     –

19. Til Vejen for Jakob Lebæk Jakobsen 434,25 Kr.                                                            –

20.   –      –       – Vilhelm Jepsen 267,16 Kr.                                                                          –

21. Til Kolding for Anders Hansen 245,25 Kr.                                                                     –

22.   –      –          – Anna K. Hansen 191,25 Kr.                                                                     –

23. Til Brande for Kirsten Kristensen 54 Kr.                                                                        –

Side 199.

24. Til Odense for Laurids Clausen Pedersen 316,79 Kr.                                                      –

25. Fattigsager. Til Brande for Harald Petersen 150 Kr.                                                        –

26. Til Vejstrup for Villiam Nielsen 470 Kr.                                                                          –

27. Til Vejen for Morten Mortensen 422,31 Kr.                                                                     –

28.   –     –        – Marius Hansen 55,02 Kr. Er han forsørgelsesberettiget?

29. Til Holsted Daniel Pedersens Hustru Invaliderente 299,79 Kr.                                         –

30    –      –        Iver Nielsen 792,02 Kr.                                                                                   –

31. Til Vamdrup for Hans Chr. Fyhnbo 20,25 Kr.                                                                  –

32. Sogneraadet i Gørding anmoder om Notering i Kirkebogen her af Datter af Kirstine Houborg der er født i Klelund d. 3/5 1916 datter af Andreas Houborg. Barnet Navn Dorthea Houborg.

Afhøring forlanges af Sogneraadet i Gørding.

33. Fortsanderen fra Rødsten forespørger om man vil betale ca. 35 Kr. til nye Tænder til Helga Andersen idet Forstanderen selv vil udrede Restbeløbet ca. 35 Kr.

Svarer Forstanderen at man forhandler om at faa en billigere Plads til Helga.

Side 200

34. Politimesteren i Rudkøbing meddeler at Underholdsbidrag 64 Kr. er betalt for Niels P. Christensen, Okslund født d. 25/6 1906.                                                                  Til Eftrretning.

35. Sogneraadet i Kærby anmoder om Notering af et Drengebarn født 12/12 1928 af Frasepareret Johanne Hansen født Jensen har været gift med Hans Nissen Hansen.               Sagen undersøges.

36. Ulykkesforsikringen Bjergby pr. Spentrup fremsender regnskabet.

37. Kvindehjælpen i Aarhus ligesaa og beder om Tilskud.                                     Henlagdes.

38. Samfundet af Hjemmet for Vanføre ligesaa.                                                             –

39. K.F.U.M. Gothersgade, København ligsaa.                                                                –

40. Fængselshjælpen beder om Tilskud.                                                                           –

41. Skatteraadet for Bogense har paa Foranledning herfra meddelt Godsejer Middelboe Ansættelse for Skatteaaret 1931/32 Selvangivet Indkomst minus 20,240 Kr. Formue 470,371 Kr.

Selvangivelsen er Godkendt af Sogneraadet og Skatteraadet.                                    Til Efterretning.

42. Forsømmelseslister forelaa fra Okslund.

Side 201.

43. Licitation over Levering af Tørv til Kommunens Skoler samt Gravning, Stuvning og Kørsel af 125 Tusind Tørv. Dernæst Kørsel og Levering af Vejmaterialer til Kommunens Veje afholdes i Lindknud Kro d. 26. Kl. 2½.

44. Regning fra Aarhus for Aldersrentenyder Hans S. Hansen og Hustru 276, 75 Kr.Til Efterretning.

45. Fra Gesten Aldersrentenyder Mathilde Christensen 233,05 Kr.                                        –

        –      –                    –               Johanne K. Lauridsen 234 Kr.                                             –

        –      –                    –               Gunner Adamsen        502,50 Kr.                                        –

46 Fra Læge Møller for Sygekassemedlemmer 171,75 Kr.                  

47. Hans Chr. Fyhnbo mødte angaaende fortsat Ophold paa Hald .

Man endes om at han afventer Indlæggelsen til Sygekassen vil Kautionere pr. 1/1 1932.

48. Iver Nielsen mødte og ansøgte om at faa Understøttelsen sat op til 20 Kr. pr. Uge + 1½ Tons Brændsel.  Bevilgedes 12 Kr. pr. Uge Varer i Brugsf. 5 Kr. kontant + 1 Tons Kul.

Side 202

49. Man forhandlede Hans N. Hansen Fagforeningsrestance i alt 6. Mdr. Det vedtoges at betale Restancen til Carlsen, Vejle.

50. Transformatorforeningen ansøger om at faa Laanet i Kommunekreditforeningen forhøjet fra 25,000 til 34,000 kr.                                                                                        Anbefales og bevilges.

51. Fra Amtsvejinspektøren forlaa Indbydelse til Møde i Foftlund Fredag d. 13 Kl. 9 Formiddag.

Indbudt er Ølgod, Ansager, Starup og Lindknud Sogneraad. Til at repræsentere Sogneraadet ved Mødet i Toftlund angaaende Raabjegvejen valgtes Jes Schmidt og Peter Christensen.

52. Schønning afhenter Datteren af Rs. Hansen i Augustenborg d. 12 ds. for en pris af 32 Kr. Rs. Hansen begærer Understøttelsen idet han fremfører intet Arbejde at have.

Bevilgedes indtil næste Møde foreløbig 20 Kr. pr Uge.

53. Chr. Therkelsen, Høllund pr. Vorbasse tilskrives at han enten betaler Restance for Børnenes Undervisning i Okslund Skole eller Børnene vil blive henvist til den retmæssige Skole.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen, P.Jensen Hermansen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen H.M.Petersen.

Side 203

 

Sogneraadsmøde ekstraordinært i Lindknud Kro d. 26. Nov. 1931.

Chr. Buhl mødte i Henhold tiol Tidliger Forhandling og ansøgte om Tilskud til Vandafledningen der gaar gennem hans Mark og ud i Vest begyndende ved Kommunevejen Lindknud Brørup.Under Hensyn til den Gode Vejen har af Afledningen vedtog man at yde i Tilskud et Beløb stort 85 Kr.

Andragendet fra Transformatorforeningen i Hovborg om Kreditforeningslaan var til anden Behandling.                                                                                                               Anbefales.

Man ansatte derefter Kommunens Forpagtere til Indstilling af Krisehjælp i Henhold til Lov af 19/10 1931.

Niels Pedersen, Kidholm beregnet efter 38,630 Kr, Peter Hansen, Vittrup beregnet efter 28,280 Kr.

Niels Chr. Nielsen, Klelund efter 6,850 Kr. Chr. Sørensen, Klelund 7000 Kr.

Side 204

Anders Østergaard 7000 Kr., Poul Hansen, Hovborg 8500 Kr., Nikolaj Jensen 8500 Kr., Poul andersen 4000 Kr., Hans Skov, Lindknud 5100 Kr. Henrik Schønning 21,000 Kr.

Menighedsraadet forspørger om Sogneraadet er interesseret i at Raadet lader Kirkegaarden udvide allerede i Vinter for derved at opnaa Beskæftigelse til Arbejdsløse.

Sogneraadet vedtog at svare at man ikke er til Sinds at animere Menighedsraadet til at lade Arbejdet udføre i nuværende urolige Tid.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen, P.Jensen Hermansen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

. Lindknud Sogneraadsprotokol 9.dec. 1931 –

Aar 1931 d. 9. Dec. afholdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro.

Side 205

1. Pastor Hansen fremsendte Fødselsindberetning for Okt.

Dreng født 10/10 Søn af Søren Jensen og Hustru Marthine Kætty Thomsen, Vittrup

Dreng f. 28/10 Søn af Forpagter Carl Chr. Andersen Thorup og Hustru Elna Kirstine Eskildsen,

Dreng f. 23/8 31 Søn af Gdr. Th. Chr. Bruun og Hustru Johanne Marie Nielsen, Vittrup. Navn Niels Madsen Bruun.

Dreng f. 20/9 Søn af Husm. Jens Hansen og Hustru Hansine Kjestine Thøstesen, Gilbjerg. Navn Niels Peter Hansen.

Pige f. 22/9 Datter af Vognm. Niels Høgh Rohde og Hustru Maren Katrine Mortensen Holm, Lindknud. Navn Lilly Holm Rohde.

Pige f. 21/10 Datter af Husm. Johs. Marinus Karl Johansen og Hustru Marie Kirstine Mortensen, Debel. Navn Mary Johansen.

Pige f. 26/10 Datter af Husm. Johs Møller Johansen og Hustru Metha Andrea Thorstensen.

Side 206

2. Direktoratet for Sygekassevæsenet har meddelt at Hansine Kirstine Vad Sørensen har ansøgt om Invaliderente.                                                                                                              Til Efterretning.

3. Fra Ribe Stiftamt forelaa Meddelelse om Tilskud til Hjælpekassen ekstraordinært. Beløb til Udligning hertil 22 Kr. Samtidig meddeles ar der i Rigsdagen under 13 Sept. er fremlagt Lovforslag hvorved det Beløb der for Tiden er stillede til Raadighed til Hjælpekassen 250,000 forhøjes til 1500,000.                                                                                                                     Til Efterretning.

4. Fra Arbejdsanvisningskontoret forelaa Anvisning paa Fremgangsmaaden med Indtegningen af Arbejdsløse i Henhold til Lov af 19/10 d. Aar.                                                           Til Efterretning.

5. Cirkulære fra Landbrugsministeriet af 1/12 i Henhold til Lov af 19/10 om Hjælp til nødstedte Landbrugere i særdeleshed Lovens Fortolkning.                                                         Til Efterretning.

6. Fra Ribe Stiftamt meddelelse om at Administrationsudgifter i Henhold til Lov af 19/10 om Understøttelse til Arbejdsløse ikke kan refunderes. Men udelukker ikke at der kan ydes Vederlag for Arbejdet i Lighed med Administration af Kommunens øvrige Arbejde.               Til Efterretning.

7. Endvidere Cirkulære af 3/12 angaaende samme Understøttelseslov angaaende Vejledning for Lovens Adminstration.                                                         Loven administreres af ?  Sogneraadet!

Side 207

8. Fra Blindeinstituttet i København ansøges på Svend Ø. Nielsens Vegne om Værktøj til ca. 165 Kr. til Drittelfremstilling og Børstenbinderi. Invalideforsikringsraadet ansøges samtidig om 217 Kr. til Maskiner.                                                                                         Bevilgedes 165 Kr.

9. Johs. S. Madsen, Lindknud ansøger om Afdragsfrihed i et Aar første Gang i Dec. Termin 1931 for sit Grundforbedringslaan stor oprindelig 1000 Kr.

Man anbefalede og vedtog at ansøge Amt og Ministeriet om den ansøgte Afdragsfrihed.

10 Regninger. Ane Marie Jensen, Lindknud har ansøgt om Brændsels penge.        Er tildelt 15 Kr.

11. Vejassistent Christensen, Grindsted anmoder om 270 Kr. for Vandkørsel ved Grundforbedringen.                                                                                                 3 Kr. pr Time.

12. Fra Holger Henriksen Sygekørsel 23 Kr.                                                          Til Efterretning.

13. Fra Teglhus Jensen for Enke Elise Holm hos H.S. Pedersen, Klelund(Lægehjælp) 21 Kr.

14. Fra Hejnsvig for Johanne Nielsen 145,95 Kr.                                                   Til Efterretning.

15. Fra Gjelsted for Margrethe Sørensen 73,31 Kr.                                                            –

16. Fra Vejle for Niels Christensens fraskilte Hustru 312 Kr.                                            –

Side 208

17. Fra Sindssygehospitalet i Viborg for Kjestine Jensen Jan. Kvartal 1932 182 Kr. Til efterretning.

18. Fra Vandel for Lone Jepsen 331,20 Kr.                                                                          –

19. Aldersrentesagen for andreas Jepsen, Lindknud er nu afsluttet fra Ministeriet eller Invalideforsikringsraadet gaaende ud paa at haner berettiget til Aldersrente ansat efter 65aarige fra 1/7 d. Aar.                                                               Ansat til 28,50 Kr. pr. Mdr. fra 1/7 at regne.

20. Fra Sygekassen i Vamdrup Anmodning om Refusion af Dagpenge til Hans Chr. Fyhnbo ud over 13 Ugers Sygdom. Første 13 Uger er ydet af Sygekassen i Vamdrup 36,40 Kr.         Til Efterretning.

21. Københavns Magistrat meddeler at Fattighjælp er ydet Carl V. G. Olsen, Assersbølg.   –

22. Forsørgelsesattest er udstedt d 25/11 1931 til Martin Jakobsen f. 10/6 1910 i Lindknud Søn af Arbejdsm. Niels Chr. Jakobsen.                                                                                   Til Efterretning.

23. Sogneraadet i Brørup forespørger om man anerkender Johs. Boesen Vinding f. 30/9 1918 i Lindknud.                                                                                                                     Anerkendes.

Side 209.

24. Sogneraadet i Holsted forespørger om man anerkender forsørgelsesberettiget Jens Kr. Nielsen, førhen i Føvling. Anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud. Man nægter at yde refusion.

25. Sogneraadet i Vejen meddeler at have forhøjet Understøttelsen til Morten Mortensen til 16 Kr. pr. Uge.                                                                                                                    Til Efterretning.

26 Johan Chr. Damkjær der har indgaaet paa at betale udlagte Alimentation med 20 Kr. pr. Maaned beklager at de ikke er fremsendt. Grunden er Sygdom. Til Efterretning. Man afbier Sagen foreløbig.

27. fra Sogneraadet i Gørding forelaa paa Foranledning herfra Afhøring af Andreas Chr. Houborg af hvilken fremgaar at han er forsørgelsesberettiget her saafremt han ingen Hjælp har erholdt under Opholdet her.                                          Man undersøger om foran nævnte har erholdt Hjælp herfra.

28. Fra Politimesteren forespørges om man anerkender Hans P. Houborg f. i Klelund 18/7 1911. Paa Tiden Nyborg Arrest.                                                                                            Anerkendes.

29. Henriette Hansen, Bøgeskov anmoder om 30 Kr. til Indkøb til Julen.           Bevilgedes 30 Kr.

30. Fra Else Christensen, Lindknud. Anmodning om Tillæg til Aldersrenten.   Afhøring forlanges.

Side 210.

31. En Del Ansøgninger om Tilskud bl.a. fra Hedebruget forelaa.        Hedebruget bevilges 20 Kr.

32. Kommunens Overslag for Aaret 1932/33 var til første Behandling. Man gennemgik Overslaget og forhandlede om Resultatets Endeligt der resulterede i at man formoder at der skal udskrives i Skat 62,000 Kr.

33. Marie Nielsen ansøgte om Briketter.                                                            Bevilgedes 20 Kr.

34. Prisen paa Kommunens Tørv ansattes til 3 Kr. pr Tusind leveret.

35. Borgerforeningen i Hovborg ansøger om Tilskud til Gadebelysningen.      Bevilgedes 25 Kr.

Under hensyn til at tilskuddet regnes først fra 1/12 hvorimod Lindknud har haft tændt fra Efteraaarets Begyndelse (og fik bevilget 35 Kr.)

36. Rasmus Hansen beder om at faa Understøttelsen sat op til 30 Kr. pr. Uge. Bevilges 30 Kr. i indeværende Maaned.

Side 211.

37. Hans P. Pedersen bevilgedes Tøj til Børnene samt ekstra Understøttelse til Julen 20 Kr. til Indkøb i Brugsforeningen.                                                Jes Schmidt foranstalter Tøjets Indkøb.

38. Til Brug under Rengøringen i Klelund Skole af Lys fik P. Hermansen Fuldmagt til at ordne det med Lærer Thomsen.

39. Boe Schmidt rejser til Silkeborg en Gang imellem har for nylig udlagt 14 Kr.

 

Skatteansættelser. Fra 1/7 Inger Nielsen adr. Bager Nielsen 600 Kr. = 400

Fra 1/1 Holger Bendixen              1000 kr. = 800              Hans Chr. Hansen          500 Kr. = 300

            Henry Hansen                     500          300              Lærerinde C. Knudsen   800  –       500

            Niels S. Nielsen, Okslund 1200        1000              Thomas Thomsen Oksl. 1000        800

            C. Stokholm Nielsen         1231        1000              Axel Madsen, Vittrup    1000        800

            Anders Marinus Hansen      600         200               Kirstine Marie Jensen     800         500

            Peder Haugaard adr. Bruun 1000       800               Sigvald Poulsen              600          200

            Nora Nielsen, Brugsf.           800        500               Alfred Nikolajsen          1000         800

            Leo Salomonsen                  1000       800                Niels Magnus Pedersen 1000         800

            Peder Rs. Schmidt                600        200                Jenny Christensen           600         400

Side 212

           Knud Jepsen,Vittrupgaard     800        500                Chr. Steiner, Hyldelund 1050        850

           Alfred Julius                        1000        800                 Mary Nielsen                  600         400

           Anton Nielsen adr Axel N.   500         200                 Frederik Mattrup (rejst)

           Peder Madsen Jensen          1000           ?                   Johanne Nielsen     –

           Chr. Nissen adr, Axel Nielsen, Vittrup Soldat i 6 Maaneder 200 Kr. ?

           Arne Pedersen, Klelund      500           200              Martin Hansen adr Baagø   1000      ?

           Peder Mejer, Lindknud       1200            ?               Henrik Albert, Hovborg Kro 900     300

           Harald Thomsen                 1000            ?                Axel Thøstensen                   500      200

           Jens P. Jensen                     1000             ?               Niels Pedersen adr.Murer H.1000       ?

           Thorsted Sørensen              1000             ?               Niels Blæsgaard N.                800        ?

           Søren Nielsen Købm.i V.    1000             ?               Mette M. Nikolajsen sygepl. 800        ?

           Thomas Knudsen                1000             ?

Iver Nielsen ansøgte om ekstra til Jul til Træsko til 3 Børn samt Overtøj + 10 Kr. Bevilgedes 25 Kr.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, P.Jensen Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen 

 

Side 213.

Ordinært Sogeneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro Onsdag d. 13 Jan. 1932 med følgende Dagsorden:

1. Pastor Hansen fremsendte Fødselsanmeldelser.

Født 10/10 Søn af Boelsm. Søren Jensen og Hustru Marthine Kæthe Thomsen. Navn Jens Thomas Storm Jensen

Født 28/10 Søn af Forpagter Carl Chr. Andersen Thorup, Klelund og Hustru Elna Kirstine Eskildsen. Navn Aage Dusinus Thorup.

Født 25/11 datter af Forpagter Niels Pedersen, Kidholm og Hustru Marinka Kirstine Mahler. Navn Magdalene Hansen Mahler.

2. Cirkulære fra Landbrugsministeriet af 30/12 1931 angaaende Beretigelse for Krisehjælp for Landbrugere i Henhold til Lov af 19/10 samme Aar. Det vedtoges at saasnart Kommuneskat og Amtsskat er betalt at udbetale hjælpen.

3. Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 24/11 1931 angaaende Fastsættelse af Timetal for Lærere ved Realskoler.                                                                                           Til Efterretning.

4. Landbrugsministeriet har under 14/12 1931 meddelt Udstykning af Matr. No. 7a Okslund Poul Jessens Ejendom.                                                                                                     Til Efterretning.

Side 214.

5. Landbrugsministeriet meddeler under 9/1 d. Aar at der vil blive tilstillet Kommunen som 1. rate af Kriselaan til Ejere af Landbrugsejendomme et Beløb stort 13,217,08 Kr.

6. Fra Ribe Stiftamt var tilbagesendt Ansøgningen for Transformatorfoeningen i Hovborg om Ommodifikation af et Laan i Kommunekreditforeningen stor 25,000 til 34,000 Kr. med Bemærkning at Foreningens Vedtægter maa ændres forinden Tilladelsen til Kommunegarantien kan gives.                                                                                                               Til Efterretning.

7. Fra Invalideforsikringen Spørgeskema angaaende Hansine Kirstine Sørensen, Lindknud. H.M. Petersen svarer.

8. Fra Politimestern i Ribe forelaa til Erklæring Ansøgning fra Mekaniker N. Andersen, Hovborg om Nedlæggelse af Benzintank.                                                         Sogneraadet har intet at erindre.

9. Statstilskud pr. 1/1 1932 i Henhold til Lov No. 85 af 15/5 1903 § 31 er fremsendt fra Amtsstuen med 632 Kr.                                                                                                         Til Efterretning.

10. Lærerlønninger for Okt. Kv. 1931 er opgjort til 539,20 Kr.                                    –

Side 215.

11. Lindknud Sogns Sygekasse ansøger om Tilskud 400 Kr.

Man vedtog at tildele Sygekassen et fra Holsted Sparekasse modtaget Tilskud 245 Kr.

12. Vejinspektør Kærn udbeder sig Oplysning om Grundforbedring af Vejstykke i kommende Sommer. Grundforbedre Vej No. 1. fra Lindknud Skole vest paa efter Hovborg. Forbrug 170 m. Skærver 85 harpet Grus.

13. Invalideforsikringsraadet  forespørger i Henhold til Svend Østergaard Nielsens Oplæring i Smørdrittelfremstilling om Sogneraadet kan anvise ham Arbejde i nævnte Fag.

Sogneraadet ved intet men er villig til at gøre Forsøg paa at skaffe ham Beskæftigelse.

14. Skattedepartementet fremsender Cirkulære af 4/1 1932 hvilket meddeler at den ny Ejendomsskyld skal benyttes ved Skatteligningen.

15. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at Kommunens Skyld pr. 1/1 1932 er Kr. 3816, 85.

16. Anton Nielsen Remmers Enke i Vittrup fremsendte Ansøgning om Enkebørnsunderstøttelse nemlig Harry Nielsen f. 29/6 1920.                                                                              Bevilgedes.

Samme ansøger om Refusion af Medicinregning 20,83 Kr. samt Betaling af Kiste 70 Kr.

                                                                                         Bevilgedes 50 Kr. til Medicin og Kiste.

17. Fra Læge Henriksen, Vorbasse Regning for Sygekassemedlemmer (Kørsel) 93 Kr. minus Kriserabat 9,30. At betale 83,70 Kr.

Side 216.

18. Fra Gesten Apotek, Medicin til H.S. Pedersen, Hyldelund 8,75 Kr.             Til efterretning.

19. Brørup Boghandel Lindknud Skole 3 Kr., Vittrup 12,20, Okslund 66,30 Kr.        –

20. Michael Glarbjerg Reparation v. Lindknud Skole 9 Kr.                                         –

21. Fra Jepsen, Holsted for Kørsel med Andr. Jepsen 25 Kr.                                       –

      Samme Jordemoderkørsel for Thorup, Klelund 7 Kr. Skal selv betale.

           –      Kørsel med Mathilde Juhl til Sygehuset i Esbjerg 14 Kr.                           –

22. Fra Holger Henriksen Sygehuskørsel med Agnethe Mortensen 9 Kr. Undersøges.

23. Fra Købm. Lorentzen, Brørup, Iver Nielsen 148,85 Kr., Svend Ø. Nielsen 65 Kr., Andreas Hansen 31 Kr.                                                                                                       Til Efterretning.

24. Fra Læge Lind, Bække for Sygekassemedlemmer 51,50, Hans S. Hansen 10, Ostehandler Nielsens Barn 45,28, Marie Iversen 27,75 Kr.(betaler selv Halvdelen)                Til Efterretning.

Side 217.

25. Fra Rødsten for Helga Andersen 415,90, Tænder 60 Kr. Sogneraadet nægter at betale Tænderne

26. Fra Østifternes Aandssvageanstalt Carl Johs. Hansen 125 Kr.                          Til Efterretning.

27. Fra Gørding Aldersrente for Jens Veldt 251,99 Kr.                                                      –

28. Fra Ribe Stiftamt Udtalelse i Sagen Jens Chr. Nielsen udbedes herfra idet Sogneraadet i Holsted anmoder Stiftamtet om at paalægge herv. Kommune at refundere den nævnte tilstaaede Aldersrente 21,50 pr. Maaned.

Sogneraadet oplyser foruden ommeldtes Angivelse at Jens Chr. Nielsen ejede en Obligation i Brunbjerg 10,000 Kr. tillige fri Lejlighed og 50,000 Tørv Aarlig. Nævnte Beløb 10,000 Kr. har han faaet udbetalt i 1929 eller 1930. Det oplyses endvidere at Erik Johansen dengang Klelund nu Briksbøl ved Skads har faaet tildelt 3000 Kr.

Da nævnte Forhold i Begyndelsen af 1930 kom Sogneraadet for Øre fremsendte man det oplyste til Føvling.

29. Else Christensen, Lindknud har ansøgt om Tillæg til Aldersrenten i den Anledning har man indhentet Oplysning om nævntes Formueforhold.             Ansættes til 30,75 fra 1. Feb. at regne.

Side 218.

30. Ansøgning om Aldersrente forelaa fra Niels Jørgensen, Lindknud. Indkomsten opgjort til 1300 Kr.                                                                                                 Indtægten antages forkert opgjort.

31. Sogneraadet i Nørup anmoder om Notering af Barn af ugift Ketty Jensen nu gift med Svend Stylsig Jepsen. Barnet Navn Stylsvig Jeppesen f. 16/3 1931.

Sogneraadet her henleder Nørup Sogneraads Opmærksomhed paa at Barnet skal noteres i Opholdskommunen for 10 Maanedersdagen.

32. Hans Chr. Hansen Fyhnbo ansøger om Sogneraadets Tilladelse til at gifte sig med Astrid Anna Margrethe Larsen, Næstved, Sjælland.              Det søges oplyst med Hensyn til Alder og Stilling.

33. Politikontoret i Holsted beder om Refusion af Alimentationsbidrag for Knud Sørensen, Agerbæk 72 Kr.                                                                                                    Til efterretning.

34. Fra samme for Maurits P. Jensen 60 Kr.                                                                    –

35. Fra Københavns Magistrat for Charles Christensen 144 Kr.                                     –

36. Politimesteren i Hasle for U. N. Hansen 96 Kr.                                                         –

Side 219

37. Vejle Byraad meddeler at have tilstaaet Maren M. Christensen Brændselshjælp.     –

38  Nora Nielsen, Hovborg Brugsf. klager over Skatteansættelsen 800 Kr. Nedsættes med 100 Kr.

39. Forsømmelselister forlaa.

40. Fra Holsted Apotek Medicin til Iver Nielsen 9,88 Kr.                                     Til Efterretning.

41. Iver Nielsen, Vittrup ansøger om to Hamre til Stenslag.              Bevilgedes en lille Hammer.

42. Kommunens Overslag for 1932/33 var til 2. Behandling og balancerer med 136,479,47 Kr.

Indtægt                                                                                  Udgift

Beholdning 55,757, 47.

Strafrenter og Indtægt af Ejendomme   1700 Kr                   Renter og Afdrag         94,000Kr.

Statstilskud Lov 85                                1200  –                     Fattigvæsenet              13,200  –

Ekstraordinært                                        8000  –                     Hjælpekassen                1400  –

Andel i Motorafgiften                            7000   –                     Invalidefors.                  2945  –

Ejendomsskat 2/5 af 62000 Kr.           24,800  –                     Aldersrente                  10,500 –

Personlig Skat 3/5 af    –                      37.200  –                     Skolevæsenet               19,250  –

                                                                                                 Vejvæsenet                  11,000  –

Det vedtoges at udskrive 62000 Kr. På fast Ejendom 24,800, Personlig 37,200 Kr.

Side 220

43. Fra Nikolaj Nikolajsen og Christian Nielsen, Vittrup forelaa Ansøgning om Refusion af Benzin Skatten til deres stationære Benzinmotorer.                                                                       Nægtedes.

44. Murer Brink, Vittrup mødte for at forhandle om Huslejen. Tilbyder at betale 50 Kr. i indeværende Maaned.

45. Hans N. Hansen, Vejle mødte og bad om Tilladelse til at gifte sig paany.

                                                 Vedtoges at søge Oplysning om Tilkommendes Alder og Stilling .

46. Maler Bonde ansøger om Kriseunderstøttelse. Sogneraadet maa udtale at der ikke i Loven af 19/10 1931 findes Hjemmel for Krisehjælp til Mesterhaandværkere.

47. For Hovborg Skole Installation af elektrisk Lys 146,55 Kr. 

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, P.Jensen Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

Side 221

 

 Ordinært Sogneraadsmøde afholdtes paa Lindknud Kro Onsd. D. 10. Feb. 1932 hvor følgende forhandledes:

1. Pastor Hansen fremsendte Fødselsanmeldelser.

Pige f. 6/12 1931 Datter af Boelsm. Marinus Søholm Jensen og Hustru Ane Marie Jensen.

Dreng f. 30/9 1931 Søn af Boelsm. Johannes Nikolajsen og Hustru Margrethe Christine Møllerskov. Navn Tyge Johan Møllerskov.

Dreng f. 3/12 1931 Søn af Arbejdsm. Peder Christensen og Hustru Clara Cristine Mikkelsen.

Dreng f. 10/12 1931 Søn af Boelsm. Michael Panikovski og Hustru Margrethe Sørine Christine Sørensen.

Dreng f. 25/12 1931 Søn af Husm. Niels Peter Jensen og Hustru Henriette Marie Thede. 

2. Fra Ribe Stiftamt forelaa Cirkulære af 18/1 gaaende ud paa at der ikke kan udbetales Arbejsløshedunderstøttelse til ikke Medlemmer af nogen Forbund med noget større Beløb end Halvdelen af hvad Medlemmer kan faa.                                                         Til efterretning.

3. Fra Socialministeriet af 15/1 1932 angaaende Fremme mest muligt af Sager angaaende den sociale Lovgivning.                                                                                          Til Efterretning.

Side 222.

4. Skema til Udfyldelse af Forligskommissionen for Tyendesager.

5. Fra Skattedepartementet af 11/1 der bestemmer at modtaget Krisehjælp for Landbrugere maa fradrages i Indkomsten som om de var betalt af Landbrugeren selv.

6. Fra Ribe Stiftamt det herfra fremsendte Skema om Berettigelse af Kriseunderstøttelse for Maler Bonde, Lindknud. Amtet meddeler og har meddelt Vedkommende at han ikke er berettiget.

7. Sogneraadet i Brørup fremsender til Notering her født paa Brørup Sygehus Kirsten Marie Mortensen f. 4/11 1931 datter af Søren Lars Mortensen og Hustru Agnete Kirstine Thiesen, Hovborg.                                                                                                                 Noteres.

8. Ribe Stiftamt meddeler under 25/1 1932 samtykke til at Hans Marinus Pedersens Hedelaan to hver 1500 Kr. maa rykke tilbage for Kreditforeningslaan i Vest og Sønderjysk Kreditforening næst efter 35,000 Kr.                                                                                                        Til Efterretning.

9. Politimesteren i Ribe har fremsendt Kommunen tilfaldende Bøder nemlig 30 Kr. samt for Næringsbeviser Magnus Hansen, Hovborg 90 Kr., Søren Nielsen, Vittrup 90 Kr. Til Efterretning.

Side 223.

10. Vejle Amtsstue forespørger om der hos Jakob Nielsen Andersen, Klelund kan indkasseres 14 Kr.                                                                                                                 Kan næppe betale.

11. Regninger. K.Petersen, Esbjerg Briller til Mathilde Juhl 20 Kr.            Til Efterretning.

12. St. Joseph Hospital for samme 333 Kr.                                                              –

13. Olaf Barfod Kr. 54,45                                                                                         –

14. Læge Møller for Sygekassemedlemmer Kørsel. 69,75 Kr.                                –

15. Kirstine Vad Sørensen beder om Forskud paa Invaliderente fra d.1/2 1932      –

      Det overlodes Formanden at forhøre sig om hendes fremtidige Opholdssted.

16. Mathilde Juhl beder om Tillæg til Aldersrenten idet datteren fremfører at hun ikke som før har kunnet passe sig selv og endda tjent lidt til.               Man vedtog at betale Huslejen én Maaned.

17. Fra Politikontoret i Holsted Alimentationsafkrævning for Skomager Bonde, Lindknud 84 Kr.

18.  –    Politimesteren i Kolding for Emil Thorvald Møller Hansen 78 Kr.    Afkræves om to Mdr.

Side 224

19. Julie Hansen beder om en Bandage efter Tilhold fra Læge Teglhus Jensen. Skal have Bandagen.

20. Man har modtaget fra Hans P. Jensen, Jordrup Meddelelse om at han med Familie vil hjem til herv. Kommune og have Arbejde idet han fremfører at han kuns der kan faa Hjælp med Fattighjælpsvirkning.                                                                                                 Henlagdes.

21. Hans N. Hansen, Vejle og Hans Chr.Fyhnbo har ved sidste Møde bedt om Forsørgelsesattest. Kan ikke paa nuværende Tidspunkt udstede Forsørgelsesattest til ansøgerne.

22. Valg af Hegnssyn og Markfredssyn. Valgt blev Marius Madsen (Formand) Chr. H. Petersen, Hovborg og Andreas Thomsen, Lindknud.

23. Som Brandfoged for Distriktet Lindknud valgtes i Stedet for H.N. Knudsen Smed Peder Runge under 1/12 1932.                                    Formanden ansøger Amtet om Tilladelse til Indstillingen.

24. Jens Bonde, assersbøl der har solgt Ejendommen ansøger om Forhøjelse af Aldersrenten. Opgiver Indkomsten til 100 Kr.                  Ansattes til 33,50 Kr. pr. Mdr. fra 1/3 1932 at regne.

Suppleanter til Punkt 22 valgtes Alfred Juhl, Vittrup, Marinus Hansen, Hovborg og Hans J. Christensen, Lindknud.

Side 225

25. Arbejdsm. Hans Hansen, Hovborg ansøger om Aldersrente. Opgiver Indkomst 200 Kr.

                                                                             Ansættes til 29,50 Kr. pr. Mdr. fra 1/3 at regne.

26. Aagaard Knudsen (Tømrersvend) har henvendt sig om Arbejde eller Kriseunderstøttelse.

                                                                     Det vedtoges at indstille ham til Kriseunderstøttelse.

                                                           Simon H. Simonsen maa slaa Sten anvises hos Formanden.

27. Hovborg Transformatorforening fremsendte paany Ansøgning om Amortation af Kreditforeningslaan. Ændring af Vedtægtens § 4 er sket.                         Anbefales som sidst.

28. Niels Petersen, Kidholm tilbyder Salg af raa Sten. Man vedtog at købe ca. 12 Favn, der ligger hos Hans J. Christensen, Lindknud.

29. Det vedtoges at lade foretage Afhøring af Jeppe Sørensen, Hovborg.

                                             Én af Sogneraadsmedlemmerne lader Ansøgningsskema udfylde.

Side 226.

Skatteansættelser. Fra 1/1 1932 Peter Emil Johansen, Hovborg Indtægt      1000 Kr.

                                –   1/10  –    Ejnar Nielsen, Lindknud                                500  –

                                –   1/1    –    Axel Pedersen adr. Chr. Pedersen, Klelund   900  –

                                –   1/10  –    Christiane Marie Hansen, Tved                      800  –

                                –   1/1    –    Aage Burkal adr. Niels Garder                     1000   –

Folketingsvalglisterne d. 22. Feb.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, Peter J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

 

Fødselsanmeldelser.

Dreng f. 3/12 1931 Søn af Arbejdsm. Peder Christensen og Hustru Clara Kirstine Mikkelsen, Lindknud. Navn Niels Hansen Christensen.

Dreng f. 10/12 1931 Søn af Gdr. Michael Panikovski og Hustru Margrethe Sørine Christine Sørensen, Lindknud. Navn Viggo Sørensen Panikovski.

Dreng f. 25/12 1931 Søn af Husm. Niels Peter Jensen og Hustru Henriette Marie Theede, Kokær Navn Arne Juhl Jensen.

Dreng f. 26/1 1932 Søn af ugift Astrid Johanne Nielsine Ulsted, Lindknud

Dreng f. 26/1 1932 Søn af ugift Kirstine Marie Brink, Vittrup.

Side 227

Pige f. 9/1 1932 datter af Vognm. Ejnar Lund og Hustru Mette Marie Kristensen, Hovborg. Navn Inger Lund.

Pige f. 6/12 1931 datter af Boelsm. Marinus Søholm Jensen og Hustru Ane Marie Rasmussen, Klelund. Navn Margrethe Søholm Jensen.

Pige f. 31/1 1932 Datter af Gdr. Magnus Baagø og Hustru Marie Hansen, Assersbøl.

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdt i Lindknud Kro 9 Marts 1932 følgende Sager forhandledes:

1. Landbrugsministeriet meddeler Udstykning fra Jens Fr. Hansens ejendom i Okslund Matr. No. 5bh. Bække maa udgaa.                                                                                    Til Efterretning.

2. samme meddeler Udstykning fra Andreas Nikolajsens Ejendom i Hovborg Matr. No. 1cn og 1co kan udgaa.                                                                                                          Til Efterretning.

3. Invalideforsikringsraadet meddeler at Renten er tilstaaet Husmoder Jensine Ullerup, Vittrup.

4. Samme Raad ønsker en Udtalelse herfra angaaende Fru Gjertrud Hansen, Okslund Helbredstilstand.

Side 228

5. Cirkulære fra Socialministeriet af 13/2 1932 angaaende Rabatkort forelaa.        Henlagdes.

6. Fra Kirkeministeriet forelaa Meddelelse om Kommunens Indbetaling til Stiftsøvrigheden af 25/2 1932 nemlig 1297 Kr.                                                                                          Til Efterretning.

7. Ribe Stiftamt har under 29/2 1932 meddelt at Resttilskud til Hjælpekassen i henhold til Lov af 12/1 1932 udgør 113 Kr.                                                                  Beløbet er modtaget.

8. Samme udbeder sig tilsendt Kvittering for Renter til Skolelaan.                    Til efterretning.

9. Fra Socialministeriet Cirkulære af 1 Feb. angaaende Rejseydelse til Bevogtning af hjemvendende Fattige.                                                                                                                 Til efterretning.

10. Hovborg Transformatorforening har paany fremsendt Ansøgning om Tilladelse til Optagelse af Kommunekreditforeningslaan 39,000 Kr.                                                            Anbefales.

11. Cirkulære fra Socialministeriet af 26/2 1932 angaaende Regler for Aandssvageanstalter.

12. Regninger. Amtsygehuset i Kolding Kørsel for Marie Damgaard Madsen 24,50. Til Efterretning

Side 229.

13. Mejeribestyrer Rossau der har afledet Vandet fra Vejen ud for sin Havejord med en Rørledning ned gennem nævnte Jord ansøger om Kommunens Tilskud til Afledningen der har kostet 72,50 Kr.

                                                                                                                          Bevilgedes 35 Kr.

14 Aldersrentesager. Else Marie Schmidt f. 28/2 1866 ansøger om Aldersrente. Ansattes fra 1/3 1932 efter 66aarige til 32,25 Kr. pr. Mdr.

15. Murer Niels Jørgensen f. 11/12 1866 er ansat til Aldersrente sammen med sin Hustru til 48 Kr. pr. Mdr. fra 1/1 regnet efter 150 Kr. det bemærkes at der forlaa Lægeattest for Uarbejdsdygtighed.

16. Aastrup sogneraad forspørger om Anerkendelse af Forsørgelsesret for Mette Ehmsen f. 10/2 1857 ansat efter 180 Kr. til 38,75 regnet efter 68aarige.                                            Til Efterretning.

17. fra Politimestern i Kolding alimentationsbidrag for Ove Skovdahl Nielsen 78 Kr.       –

18. Fra samme for Emil Th. Møller Hansen 78 Kr.                                                              –

19. Fra Politimesteren i Assens for Svend Stølsvig Jeppesen 78 Kr.                                   –

Side 230

20. Hans Nissen Hansen, Vejle beder om Hjælp til fagforening m.m.

                                         Man vedtog at betale Fagforeningen 17 Kr. bevilgedes yderligere 20 Kr.

21. Tilbud om Rengøring af Skolerne forlaa fra Vittrup Kristian Pedersen 190 Kr. Antoges

                                                                       Fra Okslund Hansine Olsen 200 Kr.        –

                                                                         – Lindknud Maler Bonde 550 Kr.

                                                                            Else Andersen               450  –

                                                                            Laura Jensen                 500  –

                   Ditte Christensen 420 Kr.                Christine Germansen    295  –          Antoges

Klelund Skole Metha Ibsen 375 Kr. Antoges. Rengøring i Salen m. Fyring 2 Kr. u. Fyring 1 Kr.

22. Lena Horn, Lindknud har ansøgt om Invaliderente efter svære Former.     Henlagdes.

23. Valg af Formand, Næstf. og kasserer samt alle Udvalg. Der vedtoges Genvalg over hele Linien.

Side 231

24. fastsættelse af Vejmandlønninger gældende fra 1 April d. Aar. Man fastsatte Lønningerne saaledes Sommermaanederne April til Okt. inklusive 9 Timer 5 Kr./Dag. Øvrige Mdr. 4 Kr./Dag.

For Slaaning af Sten pr. Favn 25 Kr.

25. Mathilde Juhl ansøger om Tilskud til Aldersrenten fortsat. Formanden forhandler med Nævnte.

26. Iver M. Nielsen mødte og ansøgte om at Kommunen betaler Kreditforeningsrenten.

                                                                                          Man vedtog at betale den ansøgte Rente.

27. Marie Nielsen ansøger om Brændselshjælp.                                             Bevilges et læs Tørv.

28. Plejehjemsforeningen beder om Tilskud.                                                         –        20 Kr.

29. Chr. Therkelsen, der har 2 Børn der går i Okslund Skole har ikke betalt det derfor skyldige Beløb. Man vedtog at meddele Nævnte samt Sogneraadet i Vorbasse at Sogneraadet maa betale for Børnenes Gang 22 Kr. Aarlig indtil 10 Aarsalderen og 44 Kr. fra 10 Aarsalderen fra 1/5 d. Aar at regne. Ligesaa for Chr. Holm, Høllund og Søren Vind, Høllund, sidstnævnte hvis Barn gaar i Klelund Skole.

Side 232

30. Hans Clausen Ravn ansøgte om yderligere Tilskud til Aldersrenten der for Tiden er paa 80 Kr. pr. Maaned. Som Grund nævnes at De maa holde en Pige idet Konen er syg.

                                                               Man vedtog at yde dem pr. Maaned 90 Kr. indtil videre.

31. Forsømmelseslisterne forelaa.                                            Formanden paafører evt. Mulkter.

32. Ida Simonsen ansøgte om fortsat Hjælp Enkebørnsunderstøttelse idet Sønnen er i Lære. Afvistes

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Ekstraordinært Møde afholdt i Lindknud Kro d. 4.April 1932 hvor følgende forhandledes:

 

Skal man fortsat vedblive at lade slaa Sten? Man vedtog at indstille Stenslagning efterhaanden som de faar Favnen fuld, som der evt. er begyndt paa.

Side 233.

Formanden bemyndiges til at sælge en Del af vores slaaet Sten (3 Favn)

Hans Chr. Fyhnbo anmoder om at Kommunen vil betale Husleje evt. give ham Arbejde.

                                                                                                          Kan faa Krisehjælp.

Andreas Hansens Hustru, Bøgeskov har anmodet om yderligere Hjælp i indeværende Maaned ca. 30 Kr. idet de har faaet i Forskud af Brugsforeningsvarer.              Formanden fik Fuldmagt.

Da Kommunen har indestaaende i den forh. Mads Chr. Nielsens Ejendom, Vittrup tilhørende nu Søren Storm Thomsen 800 Kr. forhandledes om Sogneraadet skal lade Beløbet staa saafremt nævnte Thomsen afhænder Ejendommen til Bent Nielsen der nylig er tilflyttet herv. Kommune.

                                                                                    Man vedtog at Obligationen maa indfries.

Formanden meddelte at Helga Andersen er ankommet og er gaaet i Pladsen hos Madsen Christensen, Vittrup. Det meddeles tillige at hun var saa godt som nøgen hvorfor Formanden i Samraad med Husmoderen har foranstaltet nødvendigt Tøj.                        Til Efterretning.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

Side 234.

 

Aar 1932 d. 13. April afholdtes Ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser

1. Dreng f.26/1 1932 Søn af Kirstine Marie Brink, Vittrup. Navn Henning Brink.

Dreng f. 27/2 1932 Søn af Foderm. Niels P. Nielsen og Hustru Erna Marie Larsen, Okslund. Navn Jens Marius Nielsen.

Dreng f. 27/2 1932 Søn Af Gdr. Jens Hedegaard Jørgensen og Hustru Mary Mortensen, Okslund. Navn Kristian Hedegaard Jørgensen.

Dreng f. 6/3 1932 Søn af Boelsm. Hans Knudsen Jensen og Hustru Hansine Frandsen, Okslund.

Dreng f. 21/3 1932 Søn af Købm. Kristian Vagner Thomsen og Hustru Katrine Johanne Kirstene Brandt.

Dreng f. 23/3 1932 Søn af Mejerist Jens Theodor Henriksen og Hustru Karen Margrethe Eriksen

Dreng f. 31/3 1932 Søn af Husm. Karl Marius Hansen og Hustru Mette Marie Thiesen.

Side 235

2. Fra Kolding Oppebørselsstue Forespørgsel for Murer Brink, Vittrup. Økonomiske Forhold.

                                                                                                                         Kan ikke betale.

3. Landbrugsministeriet har approberet Udstykning fra Matr. No 10a  Klelund, Margrethe Madsen Ejendom.                                                                                                              Til Efterretning.

4. Cirkulære af 17. Feb. 1932.

5. Samme af 5/3 1932. Maskinsynet nedsat fra 2 Kr. til 1,50 fra 1/1 1932.                     –

6.     –        –  1/3    –     Brug af dansk Brændsel                                                                –

7.     –        –  22/2  –                                                                                                            –

8.     –        –  17/2  –     angaaende Gymnastik                                                                    –

9.     –        –  29/3  –                                                                                                            –

10.   –        –  15/3  –                                                                                                            –

11.   –        –  15/3  –    Forhandling af Varer                                                                       –

12. Oksebremselarvens Udryddelse. Formanden gør Foranstaltning med Avertering i de forskellige Blade. Til at udføre Arbejdet!

Side 236

13. Landsretssagfører Juhl, Kolding ansøger om Anbefaling af Akkord for Chr. Glerup Østerbygaard.                                                                                                   Anbefales.

14. Ribe Stiftamt har anvist Kommunen som Tilskud for Børn af Enker for Aaret 1930/31 76,67 Kr

15 Samme udbeder sig Oplysning om Skatteudskrivning i 1932/33. Formanden udfylder Erklæring.

16.    –       meddeler at der som Tilskud til Aldersrente for Aaret 1930/31 221,88 Kr.    Er modtaget.

17.    –             –        at man maa indbetale for Vurdering af Fast Ejendom 103,98.  Til Efterretning.

18. Direktoratet for Sygekassevæsenet har meddelt at Niels Kr. Nielsen, Klelund søger Invaliderente.                                                               Bevilgedes som Forskud 30 Kr. pr. Maaned.

19. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at Kommunens Skyld pr. 31/3 er 3816,85 Kr.

      Ansøger Amtet om Henstand i 2 Aar 3750 Kr.

20. Statens Direktorat for Arbejdsanvisningen meddeler at man maa indbetale for Aaret 1930/31 75,45 Kr.                                                                                                                 Til Efterretning.

237.

21 Ribe Stiftamt forespørger om man anerkender forsørgelsesberretiget Chauffør Poul Chr. Johan Østergaard, Vejen f. i Lindknud 10/11 1902.                                    Anerkendes. Maa selv betale.

22. Regning fra Teglhus Jensen 69,50. For Sygekassemedlemmer Kørsel 297 Kr.    Til efterretning.

23. Fra Sindssygehospitalet i Viborg for Kirstine Jensen 182 Kr.                                         –

24. Aandssvageanstalten i Ribe for Niels Knudsen Nielsen 155,15, Morten Nielsen 274, Anna Hansen 95,15 Kr.                                                                                                          Til Efterretning.

26. Vilhelm Kirk 205,89 + 67,75 +11,76 + 29,30 Kr. Forespørger i Sogneraadstidende om Kommunen skal betale Violin med fornødent Reparation.

27. Østifternes Aandssvageanstalt for Carl Johs. Hansen 125 Kr., Hans Jørgensen 125, Frode Andersen 125 Kr.                                                                                                        Til Efterretning.

28 Læge Svend Lind, Bække. Regning for Niels Hansens Hustru 30,88 Kr. ?

Side 238

29. Samme 60,07, 8,10, 88,20 Kr. For Laust Iversen man aftaler Lægeregning. Betaler selv medicin.

30. Brørup Apotek. Marie Jensen 12,60., Iver Nielsen 5,95., Niels Nielsen 2,20., Poul Nielsen 13,20., H.P. Pedersen 15,35., Chr. Schultz 6,15 (vist fejlagtigt)

31. Gesten Apotek Hans P. Pedersen 15,05 Kr. Stinus Eskildsen Sygebil 16 Kr.

32 Aldersrenteansøgning fra P.N. Pedersen, Assersbøl. 40 Kr. pr. Uge fra 1/5

33. Løgumkloster Regning for Abeline Nikolajsen, Draved 12 Kr.  Undersøges.

34. Lejrskov Jordrup forespørger om Anerkendelse af Hans P. Jensen f. i Lindknud 13/6 1902.

                                                                                                    Anerkendes Forsørgelsesberrettiget.

35 Fra Hans Chr. Fyhnbo forelaa to Skrivelser én til Ribe Amtstue og én til herv. Sogneraad.   Ægteskabsattesten nægtes. Sagen sendes til Stiftamtet.

36. Maler A. Bonde anmoder om ekstra Vederlag for Skolerengøringen idet der i dette Aar er faldet fire Hovedrengøringer.                                                                                        Kan ikke betale.

Side 239.

37. Lærer Christiansen ansøger om Nedsættelse af Brændselsspørgsmaalet som er for Tiden ansat til 200 Kr. Aarlig. Det overlodes Læreren i Fremtiden selv at foranstalte Brændsel. Regnes fra 1/7 32.

38. Kirstine Germansen ansøger om at Kommunen yder Petroleum til en Primusapparat.

                                                                                                       Bevilgedes Petroleum for et Aar.

39. Et Udvalg nemlig Peter Andersen, Harald Pedersen, Frederik Pedersen og Th Chr. Thomsen mødte og vilde forhandle om den fastsatte Vejmandslønning. Udvalget ønskede en ny Forhandling angaaende den fastsatte Løn.

Blev af Sogneraadet indbyrdes forhandlet endnu en Gang. Det vedtoges at beholde det vedtagne.

40. Marie Nielsen beder om lidt Briketter.                                                        Bevilgedes for 8 Kr.

41. Lærer Skovbjerg ansøger om Tilskud til Folke – og Børnebogbogsamlingen. Bevilges som før.

Side 240

42. Hansa S. Pedersen, Hyldelund beder om en ny Kaabe samt Tøj til en Kjole og Linnet samt et sæt Tøj til én af Drengene dernæst en ny Kaabe til Hans S. Pedersens Hustru.                 Bevilgedes.

43. Rasmus Hansens Hustru beder om Udstyr til Datteren der igen skal til Augustenborg.      –

44. Man vedtog Grundet paa de meget økonomiske Vanskeligheder at ansøge om Afdragsfrihed for et Laan i Horsens og Omegns Sparekasse et Beløb af 1680 Kr. Aarlig samt i Holsted Sparekasse 910 Kr. Aarlig, dernæst i Andelskassen 1000 Kr. Aarlig. Ansøgningen gælder fra 1. April d. Aar og for et Aar frem i Tiden.

Næste Møde d 20. ds. Kl. 7 Aften.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen           

Nr.9. Lindknud Sogneraadsprotokol 20. April 1932 –

Side 241

Født 25/11 1931 Asta Petersen, Datter af Niels Petersen, Kidholm

  –    31/1    1932 Erna Baagø Datter af Magnus Baagø, Assersbøl

  –     9/1       –      Inger Lund Datter af Vognm. Ejnar Lund, Hovborg

  –     7/1       –     Kirstine Engholm Pedersen Datter af Karlo Pedersen, Lindknud

  –    18/2      –     Datter af Anders Chr. Faurby, Klelund

  –    20/2      –     Datter af Harald Pedersen, Vittrup

  –    25/1      –     Olaf Ulsted Olesen Søn af Astrid Johanne Nielsine Ulsted

  –    6/2        –     Martin Blæsgaard Nielsen Søn af Niels Blæsgaard Nielsen, Klelund

  –    25/2      –     Leif Andersen Søn af Arbejdsm. Anders Andersen, Hejnsvig. Noteres i Hejnsvig hvor faderen havde Ophold da Drengen blev født.

Født 27/2  1932  Søn af Niels P. Nielsen, Okslund

   –    27/2    –        –     –  Jens Hedegaard Jørgensen, Okslund

 

Ekstraordinært Møde afholdt i Lindknud Kro d. 20 April 1932. Følgende forhandledes:

 

Skatteklager. Bagerlærling Ejnar Nielsen, Lindknud 19 Aar Ansat ved Ligningen til 900 Kr. Slettes.

Johannes Schmidt, Gilbjerg. Ansat til 1000 Kr. Nedsættes til 900 Kr.

Side 242

Barber S.C. Johansen, Hovborg. Ansat til 1000 Kr. Ansættes til 600 Kr. minus 300

Maren Pedersen, Lindknud. Ansat til 1600 Kr. Ansættes til 1400                –      100

Jens Meirup Jensen, Hovborg. Ansat til 1500 Kr. Ansættelsen fastholdes.

Svend Anton Knudsen har under 16/4 1932 anmodet om Fattighjælp idet han fremfører at mangle det fornødne til Livets Ophold. Er tilstaaet 30 Kr. Meddeler under 20/4 at være lige nær udgaaet. Bevilgedes 45 Kr.

Andreas Nikolajsen der er i stor Restance med Renter af Hedelaanet til herv. Kommune til skrives at der maa indbetales inden 11/5 1932.

Formanden tilskriver Niels Jørgensen, Klelund at Sogneraadet meget gerne ser om der sættes Arbejdere ind fra herv. Kommune.

Johs. Nielsen

Ths. Thomsen, Hans Kr. Hansen, P.J. Hermansen, Jes Schmidt, H.M.Petersen

Side 243

 

Aar 1932 d. 11. Maj afholdtes ordinært Møde i Lindknud Kro. Følgende forhandledes:

1. I Henhold til Vedtagelsen fra sidste Møde om Afdragsfrihed svarer Sparekassen i Holsted. Kan ikke gives. Sparekassen i Horsens forbeholder sig at svare sidst i Maj Maaned.    Til Efterretning.

2. Stiftsøvrigheden begærer Indberetning over Indkomst m. m.                    Formanden besvarer.

3. Stiftamtet begærer Indstilling af 1 Voldgiftsmand i Henhold til Lov No. 234 af 12/6 1932.

                                                                                Valgt blev Hans Chr. Hansen jun. Hyldelund.

4. Samme har sendt 1800 Kr. som ekstra Tilskud til vanskelig stillede kommuner.  Til Efterretning.

5.      –        –      –    Genpart af Meddelelse til Hans Chr. Fyhnbo hvori udtrykkes at det ikke kan paahvile Lindknud Sogneraad at udstede Ægteskabsattest.                                        Til Efterretning.

6. Formanden har fremsendt Indberetning om Skatteudskrivningen.                                   –

Side 244

7. Aldersrenteudvalget i Aarhus meddeler at Hans Simon Hansen og Hustru er forhøjet i Aldersrente til 73,25 Kr.                                                                                             Til Efterretning.

8. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at Katrinus Theodor Jepsen Hyldelund ansøger om Invaliderente.                                                                                                               Til Efterretning.

9. Cirkulære af 18/4 angaaende Kriselovene.                                                                         –

10. Fra Undervisningsministeriet af 23/3 1932 angaaende Vederlag for Lærere.

Ugentlig 39 Timer 20 Kr., 40 Timer 40 Kr., 41 T. 60 Kr., 42 T. 75 Kr., 43 T. 90 Kr., 44 T. 100 Kr.

11. Sogneraadet i Holsted har anerkendt Sv. Østergaard Nielsen, Vittrup.                 Til Efterretning.

12. Landinspektør Gregersen anmoder om Udstykningstilladelse for Sofie Petersen, Lindknud.

13. Samme for Hans Gr. Hansens Enkes Ejendom.                 Formanden anbefaler Udstykningerne.

14. Fra Kreditforeningen i Ringkøbing henleder Opmærksomheden paa Indbetaling af Krisehjælp for Interessenter.                                                                                          Formanden svarer.

Side 245.

15. Forskud paa Motorafgiften for 1931/32 er modtaget med 5300 Kr.                    Til Efterretning.

16. Tjæreborg Sogneraad har anerkendt Hans Hansen, Hovborg.                                         –

17. Sogneraadet i Vorbasse har telefonisk garanteret for et Aar for 2 Børn af Chr. Therkelsen til Undervisningen i Okslund Skole. Den store Pige gaar i Sommer mod at Therkelsen betaler 10 Kr.

18. I Henhold til Sygekasseloven § 9 skal vælges 1 Mand idet Læge Kofoed Jensen, Bække er bortrejst. Valgt blev Læge Kofoed Jensen ?

19. Peder Mikkelsen, Hovborg beder sig fritaget som Brandfoged. Indstillet blev Murer Larsen.

20. Regninger. Til Brørup for Poul Sørensen Søn af Mariane Sørensen 45 Kr.         Til Efterretning.

21. Læge Teglhus Jensen 251,50 Kr.                                                                                   –

22. Direktoratet for Sygekassevæsenet for Invaliderentenydere 1080 Kr. + 748.

Side 246

23. Olaf Barfod 26,20 Kr.                                                                                            Til Efterretning.

24. Svend Thomsen, Hovborg 2,50 Kr.                                                                                    –

25. Aastup Sogneraad for Mette Ehmsen 58,13 Kr.                                                                 –

26.     –            –             –  Bentha Johansen 141,75. Kr.                                                           –

27. Holsted Sogneraad for Jens Chr. Nielsen 112,88, Anna Nielsen 610,70 (undersøges hvor meget faar hun pr. Uge), Daniel Pedersen 97,47 Kr.                                                              Til Efterretning.

28. Brørup Sygehus for Hans Hugo Mortensen 324,15 Kr.                                                    –

29. St. Joseph Hospital for Nora Nielsen, Hovborg 24 Kr. Er ikke indlagt herfra.                 –

30.  –      –              –        Dagmar Nielsen, Vittrup 345 Kr. Formanden sørger for det videre fornødne

31. Plejehjemsforeningen i Ribe Amt 148,49 Kr.                                                       Til Efterretning.

32. Erik Hansen, Klelund søger om Aldersrente (og Hustru) Ansættes til 43 Kr. pr. Mdr. fra 1/5 32

Side 247.

33. Fra Politimesteren i Vejle Alimentationsafkrævning for Marinus Buhl 102 Kr.  Til Efterretning.

34. Fra Brørup for Johs. B. Vinding 150 Kr.                                                                          –

35. Fra Randbøl for Lene Jepsen 321,20 Kr.                                                                          –

36. Holsted Apotek for Iver M. Nielsen 7,10 Kr.                                                                   –

37. Fra Kauslunde for H. N. Hansen 2,70 Kr.                                                                         –

38.   –   Vejstrup      –   Villiam Nielsen 4,20 Kr.                                                                     –

39. Andreas Hansen, Bøgeskov beder om Sædekorn m. m. Sædekorn har Sogneraadet ingen Hjemmel til at yde. Han tilskrives at de maa stile efter at faa deres Midler til at slaa til selv.

40. Skatteklage fra Fr. Mathiesen, Vittrup. Nedsættes til 600 Kr. minus 300

41. Fra Odense for Laurids Clausen Pedersen 328,38 Kr.                                          Til Efterretning.

Side 248.

42. Fra Brande for Harald Petersen 150 Kr                                                                             –

43.   –       –        .    Chr. Christensen 81 Kr.                                                                             –

44. Gesten for Johanne K. Lauridsen 248,30, for Mathilde Christensen 238,61, Gunner Adamsen 706,46 Kr.                                                                                                                    Til Efterretning.

45. Fra Lærer Christiansen, Okslund. Ansøger om Bøger. Overlodes Peter Christensen .

46 Sogneraadsformanden i Hejnsvig meddeler at Kirkeskatten i deres Kommune i 1931/32 var 20% og de har paalignet Risbøl 10%.

Formanden havde intet imod at man herfra til 7% ved Beboerne at de saaledes betalte lig med herv. Kommune og man saa opgør evt. Mellemværende med Kommunen i Hejnsvig.

 For 1932/33 er ingen Kirkeskat paalignet i Risbøl fra Hejnsvig. Man paaaligner dem for 1932/33 18& lig med herv. Sogns beboere.

Side 249.

47. Skal man ansøge ved Amtet om Afdragsfrihed efter det foreliggende?

Formanden ansøger for Horsens Sparekasse og Lindknud Andelskasses Vedkommende.

Theodor Jepsen ansøger om Forskud paa Invaliderente 30 Kr. pr. Maaned.                  Henlagdes.

48. Cirkulære fra Socialministeriet af 6/4 og 8/4.

49. Lærer Skovbjerg  ansøger om Rejsegodtgørelse til Nyborg Strand for Værgeraadet.

Grundet paa de økonomisk vanskelige Tider vedtog man om det ikke er muligt at spare nævnte Rejse.

50. Svend Knudsen, Hovborg beder om 30 Kr. i Understøttelse pr. Uge. Man bevilgede 20 Kr.

 

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Hans Kr. Hansen Ths. Thomsen. H.M.Petersen.

Side 250

Ekstraordinært Møde afholdt d. 25. Maj 1932 hvor følgende forhandles.

Hans Nissen Hansen ansøger om Hjælp til Husleje.

Formanden tilskriver nævnte at man betaler 12 Kr. til Huslejen men man maa opgive Værtens Navn.

Hans Chr. Fyhnbo har ved Læge Lind ansøgt om Lægeattest til Ansøgning af Invaliderente.

                                                                                         Man vedtog at betale Attesten 15 Kr.

Svend Anton Knudsen, Hovborg bevilgedes Sygekassekontingent 7,50 Kr.

Man vedtog at fastholde de 20 Kr/Uge, men maa maaske i enkelte Tilfælde give lidt ekstra Tilskud

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, P.J. Hermansen, Peter Christensen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdt i Lindknud Kro d. 8. Juni 1932 hvor følgende forhandledes.

1. Fødsler:

Dreng f. 6/3 1932 Søn af Boelsm. Hans Knudsen Jensen, Okslund og Hustru Hansine Frandsen. Navn Johannes Emil Jensen.

Side 251

Født 21/3 1932 Søn af Købm. Kristian Vagner Thomsen og Hustru Kirsten Brandt. Navn Bent Vagner Thomsen.

Født 23/3 1932 Søn af Mejerist Jens Theodor Henriksen og Hustru Karen Margrethe Eriksen. Navn Hans Frode Henriksen.

Født 31/3 1932 Søn af Husm. Karl Marinus Hansen og Hustru Mette Marie Thiesen., Klelund Navn Egon Hansen.

Født 18/2 1932 Datter af Husm. Anders Chr. Faurby og Hustru Mary Knudsen, Klelund. Navn Karen Faurby

Født 20/2 1932 Datter af Arbejdsm. Harald Pedersen og Hustru Kirstine Frederikke Kock, Vittrup. Navn Betty Pedersen.

Født 6/4 1932 Datter af Husm. Andreas Hansen og Hustru, Vittrup. (Galtlund) 

   –    12/4 1932 Datter af Husm. Niels Peter Hansen og Hustru Petrea Kirstine Tonnesen, Hovborg

   –   14/4 1932 Datter af Boelsm. Jens Søndergaard Andreasen og Hustru Magdalene Hansen,  –

   –   22/4 1932 datter af Husm. Carl Enemark Bonde og Hustru Agnes Elisabeth Hermansen, Assersbøl.

Side 252

Født 26/4 1932 Datter af Arbejdsm. Niels Peter Larsen og Hustru Pouline Marie Schønning, Hovborg. Navn Hilda Marie Larsen.

Født 28/4 1932 Datter af Husm. Herman Hagen Thomsen og Hustru Karla Amalie Nielsen, Klelund

2. Cirkulære far Indenrigsministeriet af 17/5 1932 angaaende Optagelse af Kommunale Laan.

3. Fra Landbrugsministeriet af 12/5 1932 angaaende Laan i 1932/33 til Grundforbedring. Til Efterr.

4. Fra Ministeriet for offentlige Arbejder af3/5 1932 angaaende Motorafgift med Anmodning om Indberetning.                                                                                                              Til Efterretning.

5. Ribe Stiftamt har under 13/5 1932 meddelt Arbejdsm. Niels P. Jensen, Kolding, at den til ham af Lindknud Kommune ydede Arbejdsløshedsunderstøttelse 1,33 Kr. er Lovmæssig.  Til Efterretning.

6. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at man for Kronisk Syge til Sygekassen skal betale 20 Kr.                                                                                                                           Til Efterretning.

7. Sagfører Anger, Holsted meddeler at der d. 21/6 1932 vil blive afholdt Møde paa Dommerkontoret i Holsted ang. Tvangsauktion  paa P. Holmskov Lauridsens Ejendom i Vittrup.

Man vedtog at bese Ejendommen med hele Sogneraadet d. 13. ds. Mandag Aften Kl. 7 ved Ejend.

Side 253.

8. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at Hans Chr. Fyhnbo har ansøgt om Invaliderente.

9. Thybjerg Sogneraad har under 17/5 1932 meddelt Anerkendelse af Svend Anton Knudsen.

                                                                            Da ommeldte er straffet forlanges fuld Refusion. 

10. Invalideforsikringsraadet anmoder om Oplysninger om Theodor Jepsen, Klelund, s Helbred og Tilstand.                                                                                                 P. Hermansen udfylder.

11. Sogneraadet i Faaborg anerkender under 10/5 1932 Niels Chr. Nielsen, Klelund. Til Efterretning

12. Vejinspektøren i Ribe meddeler at det af os tilbudte Vejmateriale ikke kan aftages.       –

13. Læge Bang Hald anmoder om Betaling for fremsendt Erklæring for Hans Chr. Fyhnbo mentale Tilstand.                                                                                                                     Tilbagesendes.

14. Regninger. Fra Hald for Hans Chr. Fyhnbo 104,50 Kr                                    Til Efterretning.

15. Fra Vejen Aldersrente Vilhelm Jepsen 263,58 Kr.                                                      –

Side 254.

      Samme for Jakob Lebæk Jakobsen 343,18 Kr.                                                            –

16. Kolding for Anders Hansen 248,25 Kr., for Anne K. Hansen 208,46 Kr.                   –

17. Fra Hejnsvig for Johanne Nielsen 141,75 Kr.                                                              –

18. Gørding for Jens Veldt 194,55 Kr.                                                                               –

19.  Læge Cold Mortensen, Holsted for Sygekassemedlemmer 237 Kr                             –

      Og for Chr. Schultz 22 Kr.    (undersøges)

20. Læge Henriksen, Vorbasse 142,20 Kr.                                                                        –

21.  Læge Møller, Brørup 41,40 Kr.                                                                                   –

22. Købm. V. Scmidt, Brørup  52,51 Kr.                                                                            –

23. Holger Henriksen, Brørup for Kørsel 34 Kr.                                                                –

24. Fra Vejle Fattigvæsen Regning for Maren Margrethe Christensen 371, 65 Kr.           –

25. Fra Gjeldsted for Margrethe Sørensen 61,84 Kr.                                                          –

Side 255

26. Fra Vejen for Marinus Hansen 48 Kr.                                                                 Til Efterretning

27. Vamdrup for Hans Chr, Fyhnbo 16,50 Kr.                                                                    –

28. Lejrskov for Hans P. Jensen  105 Kr.                                                                            –

29. Tim for Ellen Bertelsen 42,90 Kr.                                                                                 –

30. Sogneraadet i Jerne forespørger om Anerkendelse for Valdemar Hansen f. 17/8 1903 i Lindknud

     (Hvilken Hjælpekasse?) Hvad siger Kirkebogen? (10 Maanedersdagen?)

31. Politimesteren i Aalborg Alimentationsbidrag for Poul Chr. Johan Holmgaard 156 Kr. Afsone.

32. Fra Sønderleves? Forbund, Carlsen, Vejle forelaa Anmodning om Kontingent for Hans Nissen Hansen for April, Maj og Juni.                                                                               Nægtet.

33. Hans Chr. Fyhnbo beder om Forskud paa Invaliderenten fra 1/11 1932.

      Man vedtog at yde 10 Kr. pr. Maaned idet han tillige faar Dagpenge fra Sygekassen.

34. Iver Nielsen, Vittrup mødte angaaende Understøttelsen. Nedsættes til 10 Kr./Maaned til Varer.

Side 256.

35. Søren Vind, Hovborg Mødte og vilde forhandle om Børnenes Gang i Klelund Skole.

Til byder at betale pr. Maaned 10 Kr.. Betalte straks 18 Kr. Restskyld 110 Kr.

36. Man forespørger Rasmus Hansen om han har modtaget Arbejdsfortjeneste.

Formanden undersøger om han ikke har Arbejdsfortjeneste Lejlighedsvis. I saa Fald maa Understøttelsen tilsvarende nedsættes.

37. Andreas Jepsens Hustru ansøger om Aldersrente fra 1/7 d.Aar at regne.

     Ansættes sammen med Manden til 39,25 Kr.

38. Valg af Tællere til Areal og Kreaturtælling d. 20/6 d. Aar.

For Hovborg      valgtes       Andreas Nikolajsen            Suppleant Chr. Glorup

Vester   –                –              Jørgen Simonsen                        –        Jens S. Andresen

Nordre Klelund      –             Niels Garder                                –        Jens Poulsen

Søndre     –             –             Henrik Thomsen                          –         Jakob Andersen

Sønderlund            –              Erling Kristensen                         –         Karl Thorup

Hyldelund              –              Hans P. Madsen                          –         Hans Chr. Hansen jun.

Assersbøl                –             Ejnar Ravn                                   –         Anders Sørensen

Lindknud                –              Chr. Gr. Hansen                          –          Ingv. Damgaard

Side 257.

Debel                      –              Henrik Schønning                        –         Johs Johansen

Søndre Vittrup        –             Axel Nielsen                                 –         Chr. Jørgensen

Nørre      –               –             Andreas Hansen                            –         Søren Jensen

Gilbjerg                   –             Mathies Friis                                 –         Jens Hansen

Øster Okslund         –             Holger Lundgaard                         –         Jens Bo

Vester    –                –             Niels P. Vase                                 –         Mathias Peder Jensen

 

Da man refunderer til Ane Marie Nielsen, Holsted By lader man undersøge Mulighederne af om hun samlever med en anden da man i saa Fald maa forbeholde os Pligt til at refundere.

Henstillingen gaar til Sogneraadet i Holsted.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, P.J. Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Det tilføres herved at Lindknud Brugsforening  har afgivet af den sydøstlige Hjørne af sin Have 5 m. Jord til Vejsvinget paa nævnte Sted. Overdragelsen er sket uden Vederlag for at faa Vejsvinget mere fuldkommen og til Forskønnelse af Forholdene ved nævnte Hjørne. D. 8. Juni 1932

Side 258

Aar 1932 d. 29. Juni var undertegnede Sogneraad samlet paa Johs. P. Madsens Ejendom i Anledning af at der er bestemt Auktionsmøde 7/7.

Da herv. Kommune har indestaaende paa nævnte Ejendom et Grundforbedringslaan stor 1000 Kr. Restskyld 850 Kr. næst efter Gæld til Vest og sønderjysk Kreditforening 8500 Kr.

Til Indberetning Ejendommens Tilstand.

Der henstaar 3 Køer og 2 Kalve men Ejeren oplyser at Køerne ikke ej heller to Heste tilhører. Marken er besaaet helt igennem. Den formentlig Salgsværdi er 10,000 Kr.

Man vedtog at møde til Auktionsmøde d. 7/7 og da forsøge at redde Grundforbedringslaanet med Hans Kr. Hansen og Johannes Nielsen.

Johannes Jensen, Lindknud beder om Understøttelse 10 a´15 Kr. Bevilgedes 10 Kr.

Man vedtog at indbyde Harald Petersen og Murer Brink, Vittrup til næste Møde angaaende Huslejen.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Ths. Thomsen, P.Jensen Hermansen, Peter Christensen. H.M.Petersen.

 

Aar 1932 d. 13. Juli afholdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsberetning.

Født 6/4  Datter af Boelsm. Andr. Hansen og Hustru Amalie G. Sørensen, Gilbj. Navn Ester Marie

  –    12/4    –       –  Husm. Niels P. Hansen og Hustru Petrea D.K. Tonnesen, Hovborg. Edith Hansen 

  –    14/4    –       –  Boelsm. Jens Søndergaard A. og Hustru Magdalene Hansen. Asta S. Andreasen

  –    22/4    –       – Husm. Carl Enemark Bonde og Hustru Agnes E. Hermansen. Viola Elisabeth B.

  –    28/4    –       –     –      Hermes H. Thomsen og Hustru Karla Amalie Nielsen. Lydia Thomsen

  –    20/5    –       –     – Iver M. Nielsen og Hustru Emilie Bonde, Vittrup. Navn Nora Bonde Nielsen

  –    25/5  Søn af Boelsm. Axel Chr. M. Christoffersen og Hustru Hansine K. Espersen. Viktor C.

  –    27/6 Datter af Husm. Anders Vilhelm Nielsen og Hustru Johanne Laura Mortensen, Risbøl

  –   12/6     –       – Cigarh. Magnus Hansen og Hustru Kristiane Kirstine Pedersen, Hovborg

  –   26/6  Søn af Savsk.Søren Marinus Nissen og Hustru Bodil Birgitte Madsen Olander, Gilbjerg 

Side 260

2. Lov af 23/6 1932 med følgende Cirkulære af 29/6 fra Ministeriet forelaa angaaende Understøttelse til Arbejdsløse.                                                                                 Til Efterretning.

3. Afnoteret er Olav Ulsted Olesen født 25/1 1932 i Lindknud Søn af ugifte Astrid Johanne Nielsine Ulsted til Kirkebogen i Holsted under 14/6 1932 .                                                  Til efterretning.

4. Ribe Stiftamt meddeler under 6/7 at Niels Ferdinand Blismann født i København d. 16/10 1911 er Forsørgelsesberretiget efter § 27 med No. 1624 Skrivelse 503/32.                     Til Efterretning.

5. Lærerlønninger for April Kv. er modtaget med 734,94 Kr.                                             –

6. Finansministeriet udbeder sig forskellige Oplysninger ang. Skatteligningen i 1932/33.

7. Forsørgelsesattest er udstedt til Martin Sørensen f. 17/2 1907 i Lindknud.         Til Efterretning.

8. Landbrugsministeriet meddeler Udstykning af Matr,. No. 1x  Fru Margrethe Carlsen.  –

9. Horsens Sparekasse kunde ikke bevilge den ansøgte Afdragsfrihed.                              –

10. Ribe Stiftamt har givet Kommunen Tilladelse til at garantere for et Laan stor 39,000 Kr. for Transformatorfoeningen i Hovborg.                                                                         Til Efterretning.

11. Ribe Stiftamt meddeler Tilladelse til Afdragsfrihed for Aaret 1932/33 Lindknud Andelskasse 1000 Kr., Horsens Sparekasse 1680 Kr.                                                                    Til Efterretning.

Side 261

Midlertidigt Laan i Handelsbanken i Esbjerg 3750 Kr. nedbringes med Halvdelen i Aar.   –

12. departementet for Toldvæsenet meddeler at det tilkommende Beløb for Omsætning af stærke Drikke er 359,13 Kr. Beløbet er modtaget.                                                                Til Efterretning.

13. Ribe Stiftamt meddeler at Forskud paa Aldersrente for Aaret 1931/32 andrager 13,700 Kr.

14. Samme meddeler at man som Statstilskud til Børn af Enker for 1931/32 kan tilkomme 300 Kr.

Beløbet er mopdtaget.                                                                                                 Til Efterretning.

15. Ribe Stiftamt meddeler at Refusion for Vikarudgifter fremtidig kun vil blive 1/5 af 9/10 af Embeds Grundløn.                                                                                                       Til Efterretning.

16. Cirkulære af 25/6 om Indbetaling af ekstra Skat i Anledning af Understøttelsesloven.   –

17. Cirkulære af 20/6 ang. Indsendelse af Udgift til Fattigvæsenet m.m.                               –

18. Finansminsteriet meddeler at man vil faa tilsendt Kriselaan til Landbrugere med 13,660, 88 Kr.

                                                                                                        Beløbet er modtaget.

19. Fra Arbejdsanvisningskontoret i Esbjerg Oplysninger ang. Understøttelsesloven af 23/6. –

Side 262.

20. Handelsbanken i Esbjerg meddeler vor Skyld pr. 1/7 d. Aar 3884,15Kr.             Til Efterretning.

21. Arbejderforsikringsraadet udbeder sig forskellige Oplysninger angaaende Peder Pedersen, Okslund, Skatteansættelse m.m.                                                                    Formanden svarer-

22. Regninger. Herunder meddeler Brejninge Aandssvageanstalten at Frode andersen er anbragt i familiepleje hvorved Betalingen nedgaar til 300 Kr. Aarlig. Fra d. ¼ til 7/6 93,41 Kr., fra 8/6 til 30/6 9,48 Kr., 24/8 til 30/8 15,39 Kr.                                                                         Til Efterretning.

23. Fra Augustenborg for Kirstine Jensen for Juli Kv. 185 Kr.                                             –

24. Fra Brejning for Hans Jørgensen 125 Kr.                                                                        –

25. Østifternes for Carl Johannes Hansen 125 Kr.                                                                –

26. Brørup Boghandel Okslund Skole 31,07Kr., Vittrup Skole 25,90 Kr.                            –

27. Fra Træhandler Matin jensen, Brørup for Frederik Chr. Jensen 5,25 Kr.                        –

28. Holsted Apotek for Iver Nielsen 11,85 Kr.                                                                      –

Side 263

29. Fra Læge Lind, Bække for Sygekassemedlemmer 56,70, for Marie Iversen 31,50, for Hans Chr. Fyhnbo 15 Kr.                                                                                                             Til Efterretning.

30. Invalideforsikringsraadet forespørger om man er villig til at erholde Udgifter ved Pasning af Johanne Catrine Jensens Børn under et Kur for hende paa Hald.

Man vedtog at være hende behjælpelig med Anskaffelse af fornødent Tøj idet hun selv klarer Børnenes Pasning.

31. Samme har meddelt at Invaliderenten er nægtet Kirstine Vad Sørensen.          Til Efterretning.

32. Maren Clausen f. 14/12 1861 i Aarre beder om Aldersrente. Ansættes fra 1/7 at regne til 32,50.

33. Niels Christiansen, Lindknud beder om Brændselshjælp.                       Bevilges 3 Læs Tørv .

34. Ribe Stiftamt forespørger i Anledning ad den i sin Tid verserende Noteringssag for Barn af Hans Nissen Hansens fraskilte Hustru Dagmar Johanne født Jensen om man anerkender nævnte fraskilte som forsørgelsesberettiget 10 Maaneders Dagen el. 12/2 1928.

                                                                                    Man undersøger Understøttelsens Refusion.

35. Under én af Hans Chr. Fyhnbo til Ministeriet indsendt Klage over Bestemmelserne i Separationen med Margrethe Carlsen hvorved han har faaet Forsørger Forpligtelser, der har medført at han har været under vedvarende Fattigforsorg har Ribe Stiftamt her fremsendt Sagen til behagelig Udtalelse.                                  Tilbagesendes Ribe Stiftamt. Man har ikke herfra noget at fremføre.

Side 264

36. Johan Poul Østergaard, Lintrup tilbyder at betale 15 Kr. pr. Maaned første Gang d.1/8 af herfra udlagte Alimentationsbidrag 156 Kr.                                                            Tilbuddet antaget.

37. Fra Politimesteren i Aarhus Alimentationsafkrævning for Hans Nissen Hansen, Vejle 84 Kr.

38. Poolitikontoret i Holsted for Knud Sørensen 72 Kr.                                           Til Efterretning.

39. Magistraten har meddelt Anerkendelse af Hans Hugo Mortensen, Adsersbølgaard f. 18/5 1903.

 Samme har meddelt Anerkendelse af Typograf Hans Oskar Gregers Chr. Vandrup. Til Efterretning.

40.Surhave Fattiggaards Regnskab for 1931/32 forlaa og udviste et Underskud paa 520,88 Kr.     Afdraget fast Gæld 2357,57 Kr.

41. Sogneraadet Bække meddeler at Erhvervskat for 1932/33 er ansat saaledes for (forslaar under Hensyn til Rentabiliteten i 1931/32 at nedsætte

Saaledes til 300 Hans Ravn      Indkomst 400 Kr    22,88

                   200 Jens L. Jensen      –          300  –      17,20

                   200 Morten Mortensen           300  –      17,20

                   200 Chr. Jørgensen                 300  –      17,20

                   100 Ejnar Mortensen              200  –       11,41

                   100 Holger Hansens eftf.       150  –         8,60 

Side 265

43. Sogneraadet i Vorbasse Erhvervskat for P.J. Hermansen 200 = 8 Kr.                 Til Efterretning.

44. Forsømmelseslister forelaa. Formanden paafører Mulkter.

45. Ansøgninger om Understøttelse i Henhold til Lov af 21/6 d. Aar. Hans Nielsen Brink ansøgte.

46. Hans Nissen Hansen, Vejle mødte og ansøgte om ca. 34 Kr. i Understøttelse. Fik 25+ 3 Kr.

47. Rasmus Hansen beder om Forhøjelse af Understøttelsen. Ansattes til 25Kr/Uge.

Kommunen skal betale P. Hansen, Vittrup 18 Kr. for Dynd. Udbetales Tillægget samtidig.

48. Lærer Frandsen, Vittrup ansøgte om at maate faa Skolebordene omlavet til fra 3 Mands til 2 Mands Borde idet han fremførte det mewget upraktiske i 3 Mandsbordene.

                                                                                     Omlavningen bevilgedes anslaaes til 50 Kr.

49. Skatteansættelser. Fra ¼ Karlo Damgaard 16 Aar 600 = 200 Kr. Adr. Ejnar Ravn.

      Albert Ejner Andersen  1000 minus 300 = 700 Kr.

1/7 Jakobine Jessen adr. Johanne Schmidt 800 minus 300 minus 300

Side 266.

Karl Mørk 22 Aar           1000  – 300  = 700  Magnus Uhrskov 1 Barn           1000 – 300 = 700

Hans Rosenborg 1 Barn  1000  – 300  = 700  Mads Herman Madsen 23 Aar 1000              700

Marie Vingel 41 Aar        600                300   Vilhelm D. Christensen 19 –     900               500

Kirstine M. Jakobsen Pgd.800                400   Eleonora K. Christensen 21 –   800               400

Johs. Th. Nielsen 34 Aar 1000                700   Margrethe Nikolajsen   21   –   800                400

Dagmar Nikolajsen 19 –    600                300   Andreas Jensen             27   –   800                400

Johs. Bøjlesen, Brugsen    900                500    Astrid Nielsen              20   –   800                400

Niels Højen, 2 Børn          800                 400    Erna Hansen                18   –   600                300

Karen Hedager Jensen      800                 400    Petra J.M. Andersen    23   –   800

Vibekke Augusta Luun 21 800                          Hans P. Andresen        20   –  1000

Chr. Østergaard Nielsen   1000                         Ninna Slot, Brugsen     23   –   800

Arne Nielsen, adr Tvedsb. 800

Side 267

Sinnet Sørensen     18 Aar  600                          Emil Hansen                21 Aar 1000

 

Angaaende Understøttelsen forhandlede man en Del. Hans Nielsen Brink søgte. De ugifte kunde man ikke tildele Understøttelse indtil næste Møde. Anders P. Knudsen søgte ligesaa, bevilgedes 1 Kr. pr Dag. Søren Mortensen, Hovborg søgte og bevilgedes 1,50 Kr. pr. dag. Ligeledes søgte Niels P. Jensen og bevilgedes 1,50 Kr. pr. dag

Hans Hansen, Hovborg ansøgte om Tilskud til en ny Bandage der vilde koste 30 Kr.    Bevilgedes.

Samme beder om Forhøjelse af Aldersrenten. Bevilgedes Tilskud til Brændsel 8 Kr.

Til Hovboprg Plantage under Adr. Poul Andersen, Hovborg rettes Henvendelse med Anmodning om at de fortrinsvis gør Brug af herv. Kommunes Arbejdere.

Man tilskriver Chaufførerne om ikke de kunde give samme Rabat som Lægerne 10%. Samtlige Chauffører i Kommunen.

Johannes Nielsen

Hans Kr. Hansen, P.J. Hermansen, Jes Schmidt, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

Side 268

 

Ar 1932 10. Aug. holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde paa Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

1. Finansministeriet havde fremsendt i Anledning af Krisehjælp til Lajndbrugere en Opgørelse med Rettelse for en Dels vedkommende.

Resultatet derefter bliver at man skal have pr Kv. 13847,88 Kr. det er 93,50 Kr. mindre end man herfra har opgjort det berettigede Beløb til. Man er til Sinds at fastholde Opgørelsen herfra, men venter med Protest indtil Krisehjælpen er udbetalt.

2. Invalideforsikringsraadet meddeler at have modtaget Oplysningskema fra Hans Chr. Fyhnbo.

3. Samme meddeler at Thora Brink, Vittrup ansøger om Invaliderente.                     Til Efterretning.

4. Ribe Amtsstue har under 15/7 d. Aar meddelt at Ministeriet ikke vil give Bud paa Johs. P. Madsens Ejendom i Lindknud.                                                                                     Til Efterretning.

Finansministeriet meddeler under 2/8 at man herfra i Henhold til Grundforbedringslaanets Tab paa foran nævnte Ejendom som vores Part maa Indsende til Ribe Amtsstue 449,56 Kr.  Til Efterretning.

Side 269

5. Justitsministeriet har fremsendt Cirkulære af 11/6 d. Aar angaaende Udtagelse af Brandmandskab

                                                                                           Man undersøger den kommunale Vedtægt.

6. Ministeriet for Offentlige Arbejder har fremsendt Cirkulære af 1/7 angaaende Mærkesten ved Vejsving eller Hvidtning af Træer.                                                                              Til Efterretning.

7. Cirkulære af 8/7 angaaende Krisehjælp til Landbrugere.                                                   –

8. Andreas Nikolajsen, Hovborg ansøger om Henstand med Renter og Afdrag af sit Statslaan.

                                  Bevilgedes Henstand for Aaret 1931 og maa betale det derudover skyldige.

9. Ribe Amtsstue anmoder om Oplysning om Betalingsevnen hos:

Thomas Conrad Thomsen, Lindknud kr. 58,52, Kan næppe betale.

Susanne Mikkelsen, Vittrup 14,28 Kr. Kan betale.

Andreas Nikolajsen, Hovborg 43,68 Kr. Kan ikke betale.

Ernst Søgaard, Assersbøl 28,84 Kr. Kan ikke betale.

10. Fra Ribe Stiftamt forelaa herfra fremsendte Sag angaaende Dagmar Nielsen, Vittrup hvori man udbad sig Konstatering af Sygdoms Art for hvilken nævnte Dagmar Nielsen havde været indlagt paa St. Joseph Hospital idet man ikke forinden kunde se under hvilken § i Fattigloven de derved fremkomne Udgifter skulde henføres.

Efter at Amtet har foranlediget

Side 270

Regningen fra St. Joseph Hospital nedsat fra 5 til 5,50 Kr. pr. Dag har Amtet udtalt at Beløbet skal henføres under Fattiglovens § 62. Man har derefter betalt Regningen 310,30 Kr. som man forventer at faa refunderet Amtsreparationsfonden. Man maa sætte et Spørgsmaalstegn ved nærværende Indføring idet Skrivelsen ikke for sikkert kan tydes.

11. Læge Møller, Brørup har fremsendt Regning for Niels Mathinus Nielsen, Lindknud 50,40 Kr. og Søren Nielsen, Vittrup 4,50 Kr. samt for Sygekassemedlemmer 159,75 Kr.     Til Efterretning.

12. Læge Henriksen, Vorbasse for Sygekassemedlemmer 129,60 Kr.                               –

13 Læge Teglhus Jensen, Brørup for Ostehandler Nielsen, Vittrup 181,50, For Poul Nielsen 21,00, for Hans P. Pedersen, Hyldelund og for Sygekassemedlemmer i alt 307,35 Kr.     Til Efterretning.

14. Ribe Stiftamt meddeler under 15/7 at Jens Chr. Nielsen, Holsted ikke er berettiget til at opppebære Aldersrente.                                                                                             Til Efterretning.

15. Sogneraadet i Brande meddeler at Chr. Christensen er indlagt paa Alderdomshjemmet og forbeholder sig lovmæssig Refusion.                                                                         Til Efterretning.

Side 271.

16. Andreas Jepsen, Lindknud beder om Tilskud til Aldersrenten paa Grund af Sygdom.

                                                            Man vedtog at give ham et Tilskud stor 10 Kr. pr. Maaned.

17. Politikontoret i Holsted beder om Alimentationsbidrag for Maurits P. Jensen. 48 Kr.

18. Samme for Skomager J.P. Bonde, Lindknud 84 Kr.                                             Til Efterretning.

19. Kolding Byraads Udvalg for Hjælp til Arbejdsløse beder om Oplysning om Refusion for Emil Th. Møller Hansen, Kolding.

20. Kuranstalten ved Hald Regning for Hans Chr. Fyhnbo 60,50 + Kørsel 15 Kr.    Til Efterretning.

21. Politimeasteren i Toftlund beder om Alimentation for Johan Chr. Damkjær 108 Kr.          –

22. Københavns Magistrat har under 14/7 anerkendt Slagtersvend Aage Hansen f. 12/4 1908  –

23. Thora Brink, Vittrup ansøger om Forskud paa Invaliderenten.

                                             Bevilgedes som Forskud pr. Maaned 40 Kr. Meddeles Hjælpekassen.

24. Søren Mortensen, Hovborg og N.P. Jensen har mødt hos Formanden og klaget over den tildelte Arbejdsløshedsunderstøttelse.

Side 272.

Man ansatte følgende Skala for Understøttelse til Arbejdsløse:

Familieforsørgere Betalende Medlemmer til Arbejdsløshedkassen

pr. Dag 2 Kr. med 2 Børn og derover, 1,75 Kr. pr. Dag under 2 Børn

Ikke Medlemmer 1,75 Kr pr Dag med 2 Børn og derover, 1,50 Kr under 2 Børn.

Alle Udgifter afvises indtil 1. Nov.

25. Karen Hedager Jensen, Baldersbæk klager over Skatteansættelsen. Ansat til 800 Kr. Nedsættes til 600 Kr.

26. Angaaende Vinterlærer og Lærerindeembederne vedtog man at lade begge Embeder opslaa.

27. Hans Nissen Hansen, Vejle mødte og ansøgte om Hjælp til Betaling af Huslejen samt 10 Kr. til Indløsning af et sæt Tøj som er paa Laanekontoret.                                                 Bevilgedes 15 Kr.

28. Man vedtog at opgøre hvor meget vi igennem Tiden har betalt for meget til St. Joseph Hospital idet det nu er opplyst at Taksten er 4,50 Kr. pr. Dag og Regningen er betalt med 5 Kr.

Man undersøger videre Sagen med Dagmar Nielsen, Vittrup idet man ikke formoder at Udgiften skal afholdes efter Fattiglovens § 61.

Side 273

29. Man vedtog at Formanden indsender til Vejinspektøren til Levering til Amtet ca. 500 Meter til ca. 9 Kr. pr. Meter paa Pladsen her hjemme.

30. Magnus Hansen, Hovborg beder om Arbejde i Stedet for Krisehjælp. Man kan ikke tildele ham Arbejde frem for andre. Samtidig spørger han om Anbefaling til at drive Afholdscafe´.

Man er ikke til Sinds at anbefale en saadan Ansøgning.

31. Knud Brink der er født 13/5 1918 er ikke udmeldt af Skolen idet der ikke er ansøgt derom.

Man tilskriver Faderen at han saavidt Sagen skal ordnes paa lempelig Maade snarest maa henvende sig til Skolekommissionen og faa Drengen udskrevet .

32. Svend H. Knudsen, Hovborg har under 15/7 ansøgt om Sengested, Sengetøj og Tøj til en Dreng som er syg.                                                                                     Er bevilget nævnte Dato.

33. Andreas Jepsen ansøger om en Udtalelse ang. Udstykning af sin Ejendom saaledes at den søndre Mark samt Engen kommer fra og han da beholder nuværende Bygninger med Arealet til Nord.                                                                                 Sogneraadet er ikke til Sinds at anbefale.

 

Johs. Nielsen

P.J. Hermansen, Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

10. Lindknud Sogneraads Protokol 18.Aug 1932 –

Aar 1932 d. 18. Aug. afholdtes ekstraordinært Møde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

 

Formanden meddelte at have været ved Stiftamtet og der søgt Oplysning  angaaende Ostehandler Niels Nielsens Hustrus Sygdom først under Indlæggelsen paa St. Joseph Hospital i Esbjerg. Fuldmægtig Lerche Thomsen erklærede at Sygehusets Overlæge ikke havde Pligt til at oplyse Sygdommens Art men fast holdt som for at Sygdommen ikke kunde henføres til nogen offentlig Sygdom (§ 62 i Fattigloven)

Men Fuldmægtigen vedføjede at der var den Mulighed at ommeldte Fru Nielsen siden Indlæggelsen kunde have en saadan Sygdom.

Under Hensyn til nævnte maa den ydede Hjælp betragtes som Fattighjælp.

Man vedtog at Formanden foranledigede ved Læge Teglhus Jensen, Brørup nævnte Dagmar Nielsen indlagt paa et Sygehus til Observation.

Hypotekforeningen i Aarhus der i Februar Maaned d. Aar har overtaget den Laust Hansen, Okslund tilhørende Ejendom meddelte pr. Tlf. ikke at vilde betale en ældre Skatterestance som fra 1.Juli 1930/31 (Ejendomsskat).

Skal man forsøge Hypotekforeningen idømt ad rettens Vej? Der resterer fra 1929/30 en Skat fra Juli Kv. Man vedtog at fastholde at Hypotekforeningen maa betale det resterende Beløb selv om Sagen skal gaa til Domstolen.

Side 275

Sagen angaaende Ægteskabsattest til Hans Chr. Fyhnbo forelaa fra Ministeriet med Anmodning om Specifikation af den ham herfra ydede Hjælp fra 1925 og indtil nu.

Formanden fremsender Specifikation.

Johannes Nielsen

P.Jensen Hermansen, Peter Christensen, Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen H.M.Petersen

 

Aar 1932 d. 14. Sept. holdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

1. Pastor Hansen fremsendte Fødselsanmeldelser.

Pige f. 2/7 Datter af Husm. Thorvald Mogensen og Hustru Petra Iversen, Risbøl.

  –    f. 9/7     –       –  Boelsm. Jens Christensen og Hustru Mette Marie Jensen, Risbøl.

  –    f. 11/7   –       –  Gdr. Anton Christensen og Hustru Emma Marie Andersen, Risbøl.

  –    f. 24/7   –       –  Gdr. Andreas Jensen og Hustru Kirsten Jessen, Hovborg.

Dreng f. 9/7 Søn af Husm. Ludvig Hagen Aggerholm Christensen og Hustru Anna Petronelle Nielsen. Navn Hans Knudsen Christensen.

Side 276

2. Landbrugsministeriet har meddelt Udstykning far Sofie Pedersens Ejendom i Debel.

3, Samme for Peder Andersens Ejendom i Debel

4. Samme For Peder Kjems Gerndrup

5. Deklaration for Elektricitetsværket i Hovborg forelaa til Underskrift fra Kommunekreditforeningen Restgæld 17,259, 20. Hovedstol 25,000 Kr.               Underskreves.

6. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at man fra 1/8 1932 maa yde Halvdelen af Invaliderente for Niels Jensen, Hovborg idet paagældende er fyldt 62 Aar.       Til Efterretning.

7. Plejehjemsforeningens Formand Lambert  Hansen, Darum beder Sogneraadet om at udpege en god Mand eller Kvinde i Stedet for Laurids Simonsen der er syg og han hat bedt sig fritaget.

Man indstiller Gdr. Chr. Heick, Hovborg.

8. Sogneraadet i Grindsted har fremsendt til Notering datter af Landpost Johannes Pedersen og Hustru Inger, Lindknud f. 14/7 1932 paa Sygehuset i Grinsted. Formanden lader Barnet notere.

9. Sogneraadet i Holsted beder om Notering af Søn af ugift Astrid Abeline Sørensen. Barnet er født 9/5 1932. Navn Søren Tage Sørensen. Moderen var paa 10 Maaneders Dagen hos Gdr. Morten Pedersen, Assersbøl.                                                                                               Barnet noteres.

Side 277

10. Cirkulære fra Landbrugsministeriet af 18/8 1932 angaaende Fuldmagt til at meddele Natjagt paa forskelligt Vildt.

12. Cirkulære fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 30/8 1032 angaaende Arbejde i Henhold til Arbejdsløshedsloven af 23/6 1932. Det meddeles at ekstra Vejarbejder igangsættes i Henhold til Loven hvis Udgifter for den Del man selv kan udrede kan opføres paa Vejbudgettet (hvoraf Motorafgiften beregnes) derimod ikke den Del man faar refunderet i Henhold til nævnte Lov.

13. Vejinspektøren fremsender Forespørgsel om hvor meget og til hvilken Pris man vil levere Vejmaterialer i kommende Aar til medfulgte nærmere anviste Amtsveje.

Man meddeler Vejinspektøren at man ønsker at levere 500 m. til Vejen til Grindsted eller 500 m til Vejen Lunderskov – Hejnsvig at begynde ved 10 Km. Stenen fra Lunderskov. Alt beregnet efter 2,5 Tons Skærver til en Pris af 12 Kr. pr. m.

Side 278

Regninger. Fra J.L.R. Jepsen, Holsted. 20/1 Mathilde Juhl Til Esbjerg 14 Kr., 13/2, 24/5, 8/9 for Andreas Jepsen til Odense a´25 Kr. I alt 89 Kr.                                              Til Efterretning.

14.Fra Den Kellerske Aandssvageanstalt for Frode Andersen 5 Kr.                          –

15. Fra Holger Henriksen. Kørsel for 3/1 Marie Thiesen, Hovborg 12 Kr., 13/7 for Johannes Pedersen Hustru 28 Kr., 25/7 for Chr. Jeppesen, Lindknud 9 Kr., 3/8 for Marie Nielsen, Gilbjerg 5 Kr. I alt 54 Kr.                                                                                                  Til Efterretning.

16. Forpagter Thorup, Klelund ansøger om Godtgørelse for Benzinafgift til stationær Motor.

                                                                                                Sogneraadet kan ikke betale nævnte.

17. Sogneraadet i Gørding har noteret Børn af Iver Martin Nielsen, Vittrup født 19/1 1931 og 20/5 1932.                                                                                                                 Til Efterretning.

18. Hans P. Hansen søger Forhøjelse af Aldersrenten. Ansattes til 40,50 Kr. fra 1/10.

19. Johanne Kirstine Adamsen født 10/11 1842 søger om Aldersrente. Vil blive ansat senere.

      Aastrup for Mette Ehmsen 29,06 Kr.

Side 279

20. Ribe Byraad spørger om Anerkendelse af Olaf Svendsen Olesen født 4/12 1905. Anerkendes.

21. Andreas Hansen, Bøgeskov beder om Tag til sit Hus. Man bevilger Tag saa snart Tømrer kan.

22. Alimentationsbidrag for Ove Skovdahl Nielsen til Politimesteren i Kolding 78 Kr. Til Efterr.

23. Politikontoret I Holsted for Hans Chr. Fyhnbo 120 Kr.                                                   –

24. Politimesteren i Nykøbing Mors for Emil Th. Møller Hansen 78 +78 Kr.                      –

25.          –             i Assens for Svend Stølsvig Jeppesen 78 Kr.                                            –

26. Forsømmelseslister.

27. Hans Chr. Fyhnbo beder om Forhøjelse af Understøttelsen i Form af Forskud paa Invaliderente.

                                                                          Bevilgedes 20 Kr. pr. Maaned fra 1 Sept.

Side 280.

Hans Nissen Hansen, Vejle mødte og ansøgte om man skulde betale Fagforeningskontingent. Der resterer ca. 4 Maaneder. Ligesaa var det galt med tøj og Husleje.

Bevilgedes 20 Kr. samt Fagforeningskontingent saa stor en Del som skal betales forinden Understøttelsen kan hæves.

Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse Bevilgedes 10 Kr.

 

Johannes Nielsen

Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, P.J. Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

Side 281

Ekstraordinært Møde afholdtes i Lindknud Kro d. 23. Sept. 1932 hvor følgende forhandledes:

 

Peter Christensen og Peter Hermansen havde mødt til forhandling i Ribe om Levering af Stenslag til Amtet hvilket resulterede i at man fik Tilsagn om 500 m dog med Forbehold af senere Tilbud til levering paa den nye Vej Asbo – Vejen.

Man endes om at lade de gifte begynde at slaa Sten i kommende Uge til en Pris af pr. Favn 34 Kr. Der anskaffes af Kommunen Harpe formentlig med Masker 1,5 Tommer. Derimod saafrent nogen mangler Hamre og ikke kan komme i Gang anskaffer Kommunen Hamre og fradrager Indkøbsprisen i Arbejdslønnen.

Man enedes om at Vejudvalget for en passende Vederlag paatager sig Eftersyn.

Man antager at kunde paatage sig en Levering af mindst 500 m, maaske man kan levere 1000???

I Henhold til en Skrivelse fra Hjælpekassen angaaende Arbejde til Trængende som derfra oppebærer Understøttelse enedes man om at meddele Hjælpekassen at de Arbejdsdygtige kan henvises til Sogneraadet som da anviser Stenslag.

Side 282 mangler. Der savnes afslutning på ovennævnte møde og begyndelse på det næste

Side 283.

Pige f. 11/7 Datter af Gdr. Anton Christensen og Hustru Emme Marie Andreasen, Okslund.

                                                                                                  Navn Sofie Kirstine Christensen

  –        24/7    –       –  Gdr. Andreas Jensen og Hustru Kirsten Jessen. Navn Marie Donslund J.

  –       14/7     –       –  Datter af Johs. Madsen og Hustru Ninna Jensen, Klelund.

                                                                                                  Navn Magda Margrethe Madsen.

2. Cirkulære far Indenrigsministeriet af 13/9 1932 ang. den amtskommunale Skat af Landbrugsejendomme for Okt. Termin 1932 forelaa.                                       Til Efterretning.

3. Cirkulære fra Socialministeriet af 19/9 1932 ang. Arbejdsløsheds Fortsættelseskassen forelaa.

4. Landbrugsministeriet meddeler Approbation af Enke Marie Hansens Ejendom i Lindknud.

5. Fra Vejinspektøren forelaa Fortegnelse over hvilke Kommuner og med hvor store Kvantum de kommer i Betragtning med Levering til Amtets Veje samt en fortegnelse over hvilke Leverancer der udbydes i Licitation d. 18 ds.

6. Ribe Stiftamt meddeler at den os tilkommende Restandel af Motorafgift for 1931/32 er 3055,33 Kr. hvilket Beløb er modtaget.

7. Samme henleder Opmærksomheden paa den kvartaarlige Opgørelse over udbetalt Arbejdsløshedshjælp skal være fremsendt inden d. 15/10 d. Aar.                         Til Efterretning.

Side 284

8. Ribe Amtsstue afkræver Beløbet 449,50 Kr. som man skalæ betale for Johs. P. Madsens Grundforbedringslaan.                                                                  Kasseren fremsender Beløbet.

9. Skoledirektionen meddeler under 4. ds. at have kaldt Evald Skovbjerg og Katrine Knudsen henholdsvis til Lindknud og Klelund Skoler.                                                     Til Efterretning.

10. Vejinspektøren beder om en Udtalelse ang. Raabjergvejen idet Vejassistent Christensen har Indberettet at Vejen er i daarlig Stand.

                                                             Man er til Sinds at holde Vejen I Stand efter bedste Evne.

11. Ejvind Ravn, Lindknud beder om Autorisation som Elektrisk Installatør for Elektricitetsværket i Lindknud.                                              Man ønsker Elektricitetsværkets Bestyrelses Anbefaling

12. Handelsbanken I Esbjerg meddeler at vores Skyld er d. Aar 3818, 85 Kr.    Til Efterretning.

13. Indbydelse til Sogneraadsforeningens Generalforsamliong paa Jubilæumsdagen d. 21. ds. Kl.

1 ½ forelaa. Mødet holdes paa Hotel Kikkenborg i Bramming.

                                                                                Formanden skaffer Bil fra Lidknud Kl.12/2.

14. Chr. Skov ansøger om fri Proces i Anledning af at han har solgt Ejendommen og Køberen undslaar sig at vedkende sig Købet. Slutsedlen er Stemplet med 59 Kr.

Sogneraadet er villig til at attestere at Sælgeren ikke uden Afsavn af det fornødne kan føre en saadan sag.

15. Chr. Bramming i Holsted tilbyder Kommunen Sten fra V. Brochs Ejendom i Assersbøl.

Ved Opgravning kan to Mand fra herv. Kommune komme i Arbejde saafremt man vil købe Stenene.                                                                                                                   Afvises.

Side 285

16. Regninger.

Fra Sindssygehospitalet Augustenborg for Kirsten Jensen 184,15 Kr.       Til efterretning.

17. Øjenlæge Killerich, Esbjerg for Mathilde Juhl, Lindknud 15 kr.                       –

18. Østifternes Aandssvageanstalt for Carlo Johs. Hansen 125 Kr.                         –

19. Aandssvageanstalten i Ribe for Anna Hansen 99,15 Kr., for Morten Nielsen 274 Kr., Niels Chr. Nielsen 155,15 Kr. Man vedtog at lade et Udvalg paa to Mand forhandle om Marie Nielsen evt. nedsættelse.

20. Brejninge Frode Andersen 37,50 Kr., Hans Jørgensen 125 Kr.              Til Efterretning.

21. Fra Læge Lind, Bække for Laust Iversen 36 Kr. For Sygekassemedlemmer 243 Kr.

For Laust Iversen betaler man Halvdelen.                                                     Til Efterretning.

22. Brørup Boghandel 0,70 + 8,65 + 8,80 Kr.                                                          –

23. Brørup Apotek Ole Henriksens Enke 34,10 Kr.?, Iver Nielsen 5,40 Kr., Niels Martinus Nielsen 15,25 Kr.?, Poul Nielsen 31,30 Kr., Ostehandler Nielsen 106,60 Kr., Axel Pedersen 2,45 Kr., Hans P. Pedersen 28,95 Kr.                                                                                      Til Efterretning.

Side 286

24. Fra Holsted Apotek Marie Thiesen 3,85 Kr., Iver Nielsen 0,95 Kr.                   –

25. Surhave Fattiggaard Hans Oskar Chr. Vandrup 4.20 Kr., Fritz Ferdinand Blismann 7,00 Kr., Sofus Magnus Mathiesen 2,80 Kr., Niels Pedersen Mørck 2,80 Kr., Otto Bertelsen 2,80 Kr., Aage Hansen 4,20 Kr., Hans Marius Christoffersen 2,80 Kr., Chr. Jepsen 4,20 Kr.

26.  Invalideforsikringsraadet beder om Oplysning om Thora Brink, Vittrup.

                                                                                                        Formanden udfylder Skemaet.

27. Samme meddeler at Theodor Jepsen, Hyldelund ikke kan faa Invaliderenten. Til Efterretning.

28. Fattigsager. Politimesteren i Nykøbing Mors beder om Alimentationsbidrag for Gudmund Christensen Søvang 150 Kr.                                                                        Til Afsoning.

29. Fattigvæsenet i Hillerød forespørger om man anerkender Forsørgelsespligt for Helga Rerup Nielsen f. i Lindknud Sogn 28/9 1907.                                                       Anerkendes.

30. Fra Københavns Magistrat 3. Afd. forespørges om man anerkender Anders Chr. Hedelyng f. 1279 1882 i Lindknud. Man forespørger paa hvilken Tidspunkt han i1924 er fraflyttet København.

Side 288.

31. Politimesteren i Aalborg beder om Refusion af Alimentationsbidrag for Poul Chr. Johan Østergaard 96 Kr.                                                                            Skal afsones for et helt Aar.

32. Overretssagfører Rode, København protesterer mod Skatteansættelsen for Godsejer Middelbo, Klelund for Skatteaaret 1932/33.

Han var ansat til at betale 780 Kr., kunde blive 50 Kr. Fremsendes til og beder om en Udtalelse.

33. Formanden meddeler at have foranlediget at Helga Andersen har faaet Plads hos Chr. Sørensen, Vejen Østermark fra 1/11 d. Aar og skal fortsat have fri Ophold.

Kan man tilstaa Helga en Kommode idet hun intet som helst har at have sit Tøj i ?

Formanden anskaffer et Skab.

34. Ejler Johansen, Hyldelund mødte og ansøgte om at der maatte blive tilstaaet ham til Pleje af Sønnen Otto Johansen f. 15/10 1917. Man udsatte Sagen til Fastsættelse af Beløbets Størrelse til næste Møde.

35. Fra Henriksen, Vorbasse for Sygekassemedlemmer 159 Kr.                Til Efterrretning.

Side 288

Hovborg Borgerforening ansøger om et Tilskud til Gadebelysning for 1932/33. Bevilges 30 Kr.

Niels Jørgensen har bedt om Arbejde ved Stenslagning. Man vedtog at lade ham slaa en Favn/Mdr.

Kommunens Regnskab for 1931/32 der balancerer med 61,125,48 Kr. Kassereren oplæste Regnskabet, ingen havde noget at bemærke.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, P.J. Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen. H.M.Petersen.

 

Aar 1932 d. 21/10 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde hvor følgende forhandledes:

 

Lærer Skovbjerg, Lindknud ansøgte om Forhøjelse af Kommunens Tilskud til Børnebogsamlingen fra 50 Kr. til 70 Kr. for at kunde opnaa Amtstilskud.                          Nævnte 20 Kr. bevilgedes.

Harald Petersen Hustru, Vittrup ansøgte om Hjælp idet hun oplyser at faar 17 Kr. pr. Uge ved Hjælpekassen hvilket Beløb hun erklærer ikke at kunde klare sig med.

Sogneraadet ønsker Møde i Samraad med Hjælpekassens Bestyrelse.

Side 289

Formanden meddelte at han ansaa det nødvendigt at gøre Foranstaltning tilæ at faa Restavcerne nedbragt idet de som Sogneraadet bekendt i sidste Regnskabsaar var steget med 4,5 Tusind Kr. trods Modtagelse af Krisehjælp.

Man var enig i at der maatte sættes med haard Haand for at indkassere Restancerne.

Man gaar frem paa den Maade at man i Samraad gennemgaar Restancerne og da afskriver de paa Forhaand uerholdelige.

Derefter ser man sig nødsaget til at foretage Udpantning overalt.

Man lader forud nævnte Vedtagelse komme til Kundskab ved Avertering i de stedlige Blade idet man vedtog Udpantning. Realisation vil blive paabegyndt 15. Novb. d. Aar.

Om bibeholdelse af Renter af Restancen vil senere blive forhandlet.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P. Jensen Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

side 290

Aar 1932 d. 26. afholdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.

Man gennemgik Restancelisterne.

Henriette Hansen, Bøgeskov beder om Understøttelse i Form af Fødevarer og Garn samt Tøj.

Bevilgedes 15 Kr. til Fødevarer foruden det hun har modtaget Dags Dato. Ligesaa bevilgedes Garn til Strømper indtil 6 a´8 Kr. Underbukser samt Trøje til Henriette.

Et sæt Tøj til Andr. Hansen at købe ved Skrædder Svenning.

Man samledes til sidst med Hjælpekassens Bestyrelse ang. Harald Pedersens Hustru s Ansøgning om forøget Understøttelse.

Hjælpekassen vilde yde 20 Kr. pr Uge men kuns indtil Manden kommer hjem hvilket man meddeler hende.

Man forhandlede dernæst om at yde Maler Bonde Tilskud foreløbig indtil han faar lidt bedre Øvelse i Stenslagning.

Hjælpekassen bevilgede ham 5 Kr. pr. Uge indtil videre.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Side 291

Aar 1032 d. 9. Novb. afholdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

Fødselsanmeldelser forlaa.

1. Født 23/9 Datter af Gdr. Niels P. P. Vase og Hustru Kirstine Nielsen

      –     28/9 Søn af Savskærer Stefan E. T. Bertelsen og Hustru Kirstine Houborg

      –     25/8  –     – Sognepræst Viggo Hansen og Hustru Valborg Johannesen. Navn Poul Hansen

2. Lindknud Sogns Sygekasse beder om Tilskud 50 Øre pr. Medlem. Medlemstal 830.

                                                                                                          Udsattes til næste Møde.

3. Cirkulære fra Ministeriet for offentlige Arbejder ang. Skovhugst af 30/9 32. Til Efterretning.

4. Ribe Amtsstue meddeler under 21/10 1932 at man maa indsstille Udfærdigelse af Juli Kv. Krisehjælpsliste indtil videre.                                                                                Til Efterretning.

5. Arbejdsdirektoratet har fremsendt Forskud paa Arbejdsløshedunderstøttelsen i Henhold til Lov af 19/10 1931 med 279 Kr.                                                                                         Til Efterretning.

6. Ribe Stiftamt har under 4/11 1932 meddelt at man er tilstillet som ekstraordinært Tilskud i Henhold til Lov af 23/6 1932 med 8,978 Kr.                                                          Til Efterretning.

Side 292

7. Fra det statistiske Departement anmodes om Indhentning af Oplysninger om Høstudbyttet i 1932.

8. Invalideforsikringsraadet meddeler gennem Sygekassevæsenet at Hans Georg Diderik Henry Johansen er fra 1/10 tilstaaet Invaliderente med 380,40 Kr.                                   Henlagdes.

9. Johanne Katrine Jensen (Bonde) beder om Tiolskud 25 Øre pr. Dag fra 1. Nov. idet hun fra den Tid har faaet en Søn hjem, selv ligger hun paa Kuranstalten Hald.

Bevilgedes for Nov.75 Øre/Dag at udbetale pr. Ugedag.                      Hun skal tilbagebetale.

10. Ribe Stiftamt meddeler at der skal fortages Revision af Kommunens Veje. Blanketten til brug forelaa.

11. Jordemoderen i Holsted meddeler at Husassistent Agnete Nielsen f. 27/6 1915 har under 22/10 1932 født et Drengebarn. Moderens Forsørgelseskommune skal udfindes idet Barnet der, skal noteres da Moderen er under 18 Aar.

Man anmoder Politimesteren om at fortage Afhøring af nævnte.

12. Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 17/10 1932 ang. Grundligningsskyld.   Til Efterretning.

13. Ribe Stiftamt henleder Opmærksomheden paa Lov af 15/43 1930 om Tilskud til ekstraordinære Vejarbejder.                                                                                                             Til Efterretning.

Side 293

14. Cirkulære fra Socialministeriet af 20/10 1932 ang. Indberetning om Invaliderentenydere.

                                      Skema til Brug forelaa.                                                       Til Efterretning.

15. Lindknud Borgerforening beder om Tilskud til Gadebelysning.                    Bevilgedes 30 Kr.

16. Formanden meddelte at have tilstaaet Niels Anton Henry Nielsen f. 4/2 1892 forsørgelsesberretiget under § 27 Underbeklædning i alt 13,70 Kr. Formanden indhenter Oplysning om Anerkendelsen ved Amtet.

17. Sundhedskommisionen beder sig fritaget for Hvervet. Nuværende er: Andreas Thaysen, Lindknud, Nikolaj Nokolajsen, Vittrup, Martin Stokholm, Okslund, Afdøde Ole P. Simonsen, Hovborg, og Søren Steiner, Hyldelund.

Nyvalgt blev: Vognm. Høgh Rohde, Lindknud, Boelsm. Chr. Nielsen, Vittrup, Gdr. Holger Lundgaard, Okslund, Skomager Thomas Nielsen, Hovborg, Gdr. Niels P. Hansen, Klelund.

18. Brandmandskab valgtes i Henhold til Vedtægtens § 4.

Lindknud Kreds 1. valgtes Jens Lambert Christensen, Peder Jørgensen og Holger Poulsen.

Hovborg    –       2.     –       Murer Th. Christensen, Smed Søren Kolbæk og Snedker Niels Chr. Nielsen.

Side 294

19. Regning fra Plejehjemsforeningen i Ribe Amt 177,15 Kr.                              Til Efterretning.

20. Fra Læge Bennike, Holsted 31,95 Kr. Katbøl er Aastrup Kommune.

21. Cold Mortensen for Maren Hansen, Baldersbæk 9 Kr. Sygekassemedl. 261 Kr. minus Rabat ??

22. V. Schmidt, Brørup 94,91 Kr. minus 52,51                                                      Til Efterretning.

23. Plejehjemsforeningen i Ribe Amt for Dorthea Houborgs Barn 447 Kr.

                                                                             Tilbagesendes undersøges Refusion fra Gørding

24. Læge Møller, Brørup for Ole Henriksens Enke 52,20, Sygekassemedl.86,85 Kr. Til Efterretning.      

25. Teglhus Jensen, Brørup for Ostehandler Nielsen 16,20 Kr., Hans P. Pedersen, Hyldelund 3,60 og for Sygekassemedlemmer 225,90 Kr.                                                                  Til Efterretning.

26. Aastrup Kommune Mette Ehmsen 174,38, Bentha Johannesen 141,75 Kr.                   –

Side 295

27. Fra Kolding for Anders Hansen 263,25., Anna K. Hansen 191,25 Kr.                           –

28.  –    Holsted Daniel Petersen 60,75., hans Hustru 299,97 Kr.                                          –

29.  –    Vorbasse for Anne H. Jensen Tilbagesendes. (Andst)

30.  –    Gesten      – Johanne K. Lauridsen 234 Kr.                                                               –

31. Fattigunderstøttelse. Fra Gesten for Gunnar Adamsen 534,91 Kr.                                 –

32. Odense Laurids Clausen Pedersen 311,53 Kr.                                                                –

33. Alimentation fra Politimesteren i Vejle for Marius Buhl 102 Kr.                                   –

34. Ribe Fattigvæsen for Olaf Svendsen Olesen 169,86 Kr.                                                 –

35. Alimentation fra Politimesteren i Mors for Hans N. Hansen 66 Kr.                               –

36. Politimesteren i Ribe forespørger om man vil give Afkald paaa Alimentationsbidrag nemlig 60 Kr. den Del som er bestemt til Udgifter under Fødslen for Dorthea Houborg idet der i Sagen fremgaar at Fædrene har betalt direkte til Moderen.                             Kunde ikke imødekommes.

Side 296

37. Sogneraadet i Andst forespørger om man anerkender Peder Pedersen f. 30/9 1892 i Holsted.

Man mener ikke at nævnte er forsørgelsesberettiget i herv. Kommune.

38. Ribe Stiftamt meddeler at have tilskrevet Hans Chr. Fyhnbo ang. Ægteskabsattest hvilken Sag har været indanket for Socialministeriet. At da det er blevet oplyst at nævntes Forlovelse er hævet frafalder Sagens Behandling.                                                                           Til Efterretning.

39. Formanden har til Magistraten anerkendt Anders Chr. Hedelyng f. i Lindknud 12/9 1882.

                                                                                                                    Under 30/10 1932.

40. Regning fra Holsted for Ane Nielsen 774,45 Kr.                                               Til Efterretning.

41. Vandel for Lene Jepsen 340 Kr.                                                                                    –

42. Aagaard Knudsen beder om Understøttelse ved fremsendt Skema som Arbejdsløs.

                                                                                                 Nævnte maa tjene 10 Kr. pr. Uge.

43. Overretssagfører Rode, København meddeler paa Godsejer Middelbo s Vegne ikke at vil anerkende Statsskatteansættelsen. Saafremt Kommunen fastholder maa Sagen indankes for Landoverskatteraadet.

Man beder Overretssagføreren saafremt han fastholder sit Standpunkt at lade Sagen indanke.

44. Forskellige Ansøgninger forelaa.

Side 297

45. Vejlicitationen afholdes i Lindknud Kro d 24 ds. Kl. 4. Sogneraadet møder Kl. 2 .

46. Som Valgstyrere ved Folketingsvalget d. 16. Novb. 1932 valgtes:

For Lindknud Peder Christensen, Hans Chr. Hansen, H.M.Petersen og Formanden

For Hovborg Ths. Thomsen, P.Jensen Hermansen, Jes Schmidt eller Oluf Jepsen.

47. Johannes Jensen mødte og bad om Understøttelse som Arbejdsløs eller paa anden Maade.

                                                                                                                                Bevilgedes 10 Kr.

48. Hans Nissen Hansen mødte og bad om en Erklæring om at den ydede Fattighjælp for de sidste 3 Maaneder eftergives.                                                                                               Bevilgedes 15 Kr. 

49. Chr. Kruuse Hansen, Lindknud ansattes til en Aldersrente af pr. Maaned 33,50 Kr. indtil han evt. udlejer Huset.

50. Vinding Sogneraad for Hans N. Hansen 3 Kr.                                                      Til Efterretning.

51. Gjedsted for Margrethe Sørensen 82,84 Kr.                                                                     –

52. Hejnsvig for Johanne Nielsen 141,75

53. Hans H. Ravn ansøger om at man vil betale Udgifter til Nævntes Hustru Ligkiste.   Bevilgedes.

54. Lære Skovbjerg ansøger om 16 Sangbøger. Formanden forespørger Skolekommissionens Form. om Bøgernes Anbefaling.

56. Forsømmelseslister forelaa. Formanden paafører evt. Mulkter.

57. Ejler Johansens Søn skal anbringes under Aandssvageforsorgen. Man foranlediger at Cold Mortensen undersøger nævnte og udsteder Erklæring om hans Tilstand hvilken Erklæring fremsendes til Aandssvageanstalten i Ribe.

58. Poul Andersen Hovborg ansøger om forhøjelse af Aldersrenten.

                                                                                      Bevilgedes mens han er syg fra 1/11 10 Kr.

59. Harald Pedersen søger om at faa betalt Arbejdsløshedskontingentet.

                                                                   Man vedtog at betale den lovmæssige Del.

Side 299

Man vedtog at opstille Skilte ved Lindknud og Klelund Skoler ved sidstnævnte Skole søges om lovmæssig Skilte derimod i Lindknud opsættes Skilte af Træ.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, P.J. Hermansen, Peter Christensen. Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1932 d. 19. Nov. afholdtes ekstraordinært Møde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

 I Anledning af at man i Sept. Maaned havde givet Tilbud paa Stenslag til Vejen Hovbnorg – Grindsted eller Vejen Vorbasse – Lunderskov. Angaaende nævnte Tilbud var man indbudt til Møde hos Amtsvejinspektøren i Ribe og herv. Sogneraad lod sig repræsentere ved P.J.Hermansen og Peter Christensen.

Mødet resulterede i at man som var lavestbydende 22 Kr. pr m blev skubbet ud imod at man fik Tilsagn om at kunde faa en levering paa Asbo – Vejen Vejen.

Imidlertid meddeler Formanden nu at have været hos Vejinspektøren og der faaet konstateret at der ikke vil blive taget Hensyn til Kommunen med mindre end at man ved Licitationen bliver lavestbydende eller ligestillet i Bud med Private.

Formanden fremlagde derefter Blanket til Brug ved Tilbud.

Man vedtog at tilbyde saaledes:

Side 300

Fra 7 til 8 km. Stenen 300 m 11 Kr.            Slaaede Paksten fra 7  til  8 km Stenen 300 m a´ 7,00 Kr.

  –   6  –  7  –        –       300  –  11,50 Kr.            –            –         –   6   –   7  –        –      300  –      7,25  –

       5  –  6  –       –        300  –  12,00  –              –             –         –   5   –   6  –       –       300  –      7,50  –

Fra 7 – 8 km Stenen raa Paksten 300 m. a´5,75 Kr.

JOHS. Nielsen

P.J. Hermansen, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

 

Ekstraordinært Møde afholdt I Lindknud Kro d. 24. Nov. 1932 hvor følgende forhandledes.

 

 Man ansatte Prisen paa Arbejdet ved Slaaning af Paksten til 1,50 Kr. pr. m. forløbig.    

Man vedtog at ansætte Prisen paa harpet Grus til 28 Kr. pr. Favn og paa harpet af de store 25 Kr.

Iver Nielsen, Vittrup mødte efter Tilsigelse for at forhandle om Understøttelsen, han fastholdt at han ikke kan klare sig med en mindre Understøttelse.

Man vedtog at fortsætte med Understøttelsen indtil videre.

Side 301

Jens Poulsen Jensen, Klelund faar Tilsagn om at han maa rense op saa Vandet kan løbe fra ved sin Ejendom idet man ellers graver de private Overkørsler op.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen  

 

Ekstraordinært Møde afholdtes i Lindknud Kro Tirsdag d. 6. Dec. 1932 hvor følgende forhandledes.

 

1.Kommunens Bivejfortegnelse fremlagdes af Formanden med Forslag om enkelte Ændringer.

Nedsat fra 2. til 3. Klasse Veje blev en Del af Kommunens Veje, ligesom en ny Vej blev optaget Damhusvejen fra Tved til Jørgen Hansen.

Side 302

2. Aandssvageanstalten i Ribe der har godkendt den aandssvage Otto Johansen, Hyldelund til optagelse i Anstalten afæsker Sogneraadet en Erklæring om man finder det forsvarligt at paagældende forbliver hos Forældrene i kontrolleret Familiepleje, ligesom en lignende Udtalelse afæskes Læge Cold Mortensen, Holsted.

Man vedtog at udtale til Aandssvageanstalten at som Forholdende for Tiden er i Hjemmet finder man det forsvarligt at den Aandssvage forbliver i Hjemmet.

3. Iver Nielsens Hustru, Vittrup ansøger om Tøj til sig selv og Børnene samt ekstra Pengehjælp til Julen.

Man vedtog at tildele hende en Korset samt stille dem i Udsigt at de kan faa 15 Kr. til Julen.

4. Johannes Damgaard, Lindknud beder om Stenslagningsarbejde.     Maatte slaa 2 Meter pr. Uge.

Johs. Nielsen

P.J. Hermansen, Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M. Petersen

Side 303

 

Aar 1932 d. 14. Dec. afholdtes Sogneraadsmøde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

 

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser.

Dreng f. 22/10 Søn af ugift Agnete Nielsen, Brunbjerg.

    –      – 14/8     –    af Hans Chr. Hansen og Hustru Karen Kirstine Hansen. Navn Niels Holger H.

Pige     – 23/9 Datter af Boelsm. Niels P. Vase og Hustru Kirstine Nielsen. Navn Elly Mary Vase

  –        –  6/10   –       – Skovarb. Jens Nikolajsen Jensen og Hustru Ane Marie Sørensen

  –        – 12/10  –       – Husm. Jens P.H.Tarp og Hustru Ane K. M. Jensen. Navn Anna Dorthea     

                                                                                                                           Boysen Tarp

  –        – 17/10  –       – Smed Karl P. Runge og Hustru Bodil Hansen Nielsen

Dreng  – 28/9  Søn af Savsk. Stefan E.T. Bertelsen og Hustru Kirstine Houborg. Børge Bernhard B.

Pige     – 6/10 Datter af Skovarb. Jens Nikolajsen og Hustru Ane Marie Sørensen. Ester Marie S.

  –        – 24/11  –       – Boelm. Marinus Mikkelsen og Hustru Elise Petrine Pedersen.

  –        – 25/11  –       –  Murer Peder Jørgensen og Hustru Ely Elna Pedersen.

  –        – 27/11  –       – Vejm. Lorents P. Axelsen og Hustru Kirstine Marie Jensen.

Side 304

Pige f.  29/11 Datter af Boelsm. Niels Chr. Hansen og Hustru Marie Kirstine Husmann.

2. Lov og Cirkulære af 2/11 1932 ang. Laan og Tilskud til Grundforbedring forelaa. Til Efterretning

3. Ribe Stiftamt har meddelt at man som Forskud paa udbetalte Arbejdsløshedsunderstøttelse er tildelt 200 Kr.                                                                                                           Er modtaget.

4. Forenede Danske Motorejere havde fremsendt Anmodning om at Kommunen i glat Føre lader Vejkryds m.m. gruse.

Saafremt Forholdene bliver absolut nødvendig foranstaltes Grusning paa udsatte Steder.

5. Ribe Stiftamt meddeler under 9/11 én af Indenrigsministeriet truffet Afgørelse om Flytning paa Valglister efter 1/3.                                                                                   Kunde ikke lade sig gøre.

6. Vejinspektøren i Ribe anmoder om en Specifikation over de Vejmaterialer der er tiltænkt Raabjegvejen.

7. Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 27/10 1932 ang. Læreransættelser.

Side 305

8. Ribe Stiftamt meddeler under 23/10 1932 at man er tildelt ekstra Tilskud til Hjælpekasseudgifter et Beløb paa 14 kr.                                                                                                     Er modtaget.

9. Ribe Stiftamt har under 7/11 1932 me3ddelt Tilladelse til at Andreas Nikolajsen, Hovborg faar Henstand med skyldige Renter 2.Halvaar 1931 og 1. Halvaar 1932. At afdrage i 10. Termin første Gang 1/3 1934.                                                                                Paategnet blev Obligationerne.

10. Ribe Stiftamt har under 7/12 1932 meddelt Anerkendelse af Niels Anton Henry Nielsson mrkt. No. 997.

11. Ribe Stiftamt meddeler at Normalbidraget er fastsat uforandret.              Til Efterretning.

12. Gæstgiver og Beværterloven er af Formanden foreslaaet uforandret.                  –

13. Skatteraadsformanden beder om en Udtalelse af Godsejer Middelbo Skatteansættelser for 1932/33 idet nævnte har klaget til Landsskatteraadet.     Formanden paategner Skrivelsen.

14. Vejinspektøren meddeler at vores Tilbud paa Materialer til Asbovejen er antaget saaledes:

290 m Skærver a´11 Kr. = 7450 Kr.,

840 m. Paksten a´7 Kr. = 9000 Kr.

310 Skærver a´11 Kr. = 9000 Kr.

Side 306.

15. Ulykkesforsikringen beder om Indberetning.                    Formanden og Kassereren.

16. Regninger. Vognm. Grejsen Jordemoderkørsel til Steffen Bertelsen og til Brunbjerg hver 7 Kr. Har afleveret Regningen.                                                                                            Til Efterretning. 

17. Fra P. Mikkelsen Kørselsregning  32 Kr.                                                                          –

18. Fra Sogneraadet i Brande for Johs. H. Petersen 150 Kr., Kirsten Kristensen 277,50 Kr. –

19. Holger Henriksen, Brørup 28 Kr.                                                                                      –

20. Sygehuset i Grindsted for Ligkiste til Marie Mathiesen 83 Kr.                                         –

21. V. Schmidt, Brørup 42,40 Kr.                                                                                             –

22. Fra Folding for Marie Christensen 76,50 Kr.                                                                      –

23.  –    Gørding for Maren Veldt 184,39 Kr.                                                                            –

24.  –    Vejen for Vilhelm Jepsen 257,90, for Jakob Lebæk Jakobsen 422,18 Kr.                   –

Side 307

25. Invalideraadet beder om Oplysning om Hans Georg Diderik Henry Johansen, Lindknud.

                                                                                                            Formanden udfylder Skemaet.

26. Fra Aarhus for Hans S. Hansen 320,81 Kr.                                                           Til Efterretning.

27. Niels Christeansen, Lindknud beder om Tillæg til Aldersrenten. Bevilges 10 Kr./Mdr. fra 1/12.

28. Fra Vejstrup for Villiam Nielsen 428 Kr.                                                              Til Efterretning

29. Magistraten i Københ. for Anders Chr. Hedelyng 160,80 Kr.                               Til Efterretning.

30. Samme Alimentation for Poul Chr. Johan Østergaard 76 Kr.  Til afsoning.

31. Vejle for Niels Christensens fraskilteHustru 331,30 Kr.                                                      –

32. Vejen for Marius Hansen 93,08, for Morten Mortensen 428,25 Kr.                                    –

33. Lejrskov for Hans S. Jensen 77,40 Kr.                                                                                 –

34. Politimesteren i Faaborg for Laust August Jensen 84 Kr.                                                    –

35. Vejen for Bentha Christensen 8,30 Kr.                                                                                 –

36. Anna Adamsen beder om ekstra Hjælp til Julen.                    Kunde ikke bevilges.

Side 308

37. Chr. Jensen anmoder om Tilladelse til at benytte Forsamlingshuset til Boksning. Ikke tillades.

38. Fra sidste møde ansøgtes om Tilskud til Sygekassen 50 Øre/Medlem.

                                                                              Bevilgedes under Forbehold af Amtets Tilladelse.

39. Martin Hansen mødte og meddelte at hans Hustru paa Grund af Sygdom er taget i Pleje af Svigersønnen i Vejen. Angaaende Lægetilsynet var man enig i at Regningerne stiles direkte til herv. Kommune. Man gav ham i Tillæg 6,25 Kr. pr. Maaned at regne fra 1/12.

40. Niels Jørgensen ansøger om at maatte slaa 2 Favn Grus mere end han er ansat til.

                                                                    Man vedtog at forblive ved det vedtagne indtil videre.

41. Plejehjemsforeningen i Ribe beder om Tilskud.                                              Bevilgedes 20 Kr.

42. Sindssygehospitalet i Augustenborg for Kirsten Jensen 180 Kr.

43. Valgbestyrelsen i Bække 46,30 Kr.

44. Rasmus Hansen beder om Forhøjelse  i Vintermaanederne og ekstra Hjælp til Julen. Bevilges 20

Side 309

Gymnastikforeningen i Hovborg ansøgte om Halvdelen af en Rullemadras til Klelund Gymnasstikhus.                                                                            Er vedtaget før dog ikke over 30 Kr.

Hans Clausen Ravn ansattes til Aldersrente 44 Kr/Mdr.

Skatte ansættelser.

Fra 1/10 Hans Jørgen Pedersen, Assersbøl  1500 – 400

  –   1/1  Søren Carstensen Hansen, Hovborg  100

  –  1/10 Chr. Sigvald Pedersen Østerbygaard et Barn 1000 – 400

  –   1/1  Marie Hansine Nielsen adr. Hans Skov 27 Aar 800

  –  1/10  Morten Henriksen, Lindknud 1 Barn  1000 – 400

  –   1/1  Jensine Andersen (Maler Bonde) 1 Barn     800

Johanne Thomsen adr Chr. Mortensen      800     Johs. Holm adr. Carl Hermansen              1000

Hedvig Jensen, Vittrup                               600    Caterine Knudsen, Lærerinde                    1000

Karen Pedersen, Okslund                           600     Nikoline Thomsen, Lindknud                     800

Else M. Nymann adr. J. Schmidt 21 Aar    800     Marie Madsen adr. Ullerup                        800

Mads Boesen Jepsen 17 Aar                       600     Andr. Jakobsen adr. S. Steiner                   600

Eli Olesen, Vittrup 17 Aar                          600      Simon Chr. Hansen                              1700- 1000

Marius Hansen, 20 Aar                               100      Aage Hansen adr. Hans Chr.Hansen        1000

Gertrud Jensen, Hovborg                            800      Ingrid Nielsen, Vittrup                              800

Johanne Madsen, Okslund                          800      Hansine Vase, Hovborg                             800

Jens Chr. Rasmussen                                 1000

Side 310

Solveig Thoutrup, Hovborg                        600       Niels Chr. Holm, Klelund                          1000

Viggo Hermansen, Kidholm 17 Aar           600       Anders Boisen Andresen                            1000

Jens P. Hansen adr. J. Hedegaard                             Hans Chr. Madsen, adr John Madsen 17    600

Margrethe Salomonsen 18Aar Præsteg.     600        Lysias Søholm Jensen                                1000

Mickael Lauridsen Schmidt 18 Aar            600       Marentha Rasmussen 23 Aar                       800

Lilly Jepsen                                                 600        Katrine Brink                                               600

Mads P. Boisen adr. Bruun, Vittrup 16 Aar 600      Herman Kok Pedersen                                1000

Vagn Hansen, OPkslund                            1000      Mary Sørensen                                             1000

Peder Valdemar Pedersen                            800       Edel Pallesen 19Aar                                      600

Karl Viktor Kjær, Hovborg                         100        Ester Marie Pedersen adr C. Hermansen      800

Chr. P. Nielsen                                            1000       Mary Christensen adr Heich                        600

Frederik Jessing                                          1000       Rudolf Pedersen Hovb. Kro                       1000

Eli Hansine Lund                                         800        Maren Degnebolig, Kidholm                       600

Olga Christensen Hovb. Brugsforening      800         Magnus Poulsen adr. Poul Poulsen             900

Overslaget for 1933/34 var til 1. Behandling og blev henlagt til næste Møde efter grundig Gennemgang

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen      

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *