1919 – 23 – 1e

Lindknud Sognerådsprotokol 1919 – 23 side 202

35.´Mads Kr. Nielsen. Brørup Sygehus har meddelt at Nielsens Børn Laura og Katrine fra 10/8 er Indlagt paa Sygehuset til Behandling for Scarlatina??                                                                             Samme ansøger om enten at faa sin faste Understøttelse forhøjet fra 1/9 eller Sæderug og Kunstgødning + 1 Pose Cement og !00 Pund Kalk. Bevilgedes 50 Kr til Sæderug og Kunstgødning.

 

36.´Niels M. Jensen, Klelund ansøger om 150 Kr til Klæder.                           Tilstodes 100 Kr.

 

Statshusmandsbrug. Jeppe L. Jepsen, Okslund ønsker at faa sin Ejendom ind under Statshusmandsloven saaledes at der kan optages Statslaan. I den Anledning ønsker han at høre Sogneraadets Mening speciel om den vil give Sagen sin Anbefaling.                                                Det vedtoges at anbefale Forslaget paa betingelse af at Bygningerne bliver bragt i Orden og der bliver opført en Ladebygning.

 

Vejmændenes Lønninger behandles paa næste Møde sammen med Vejmændene. Næste Møde Kl. 2 Niels Thøgersen,                                                                                                                                            Ths Thomsen, Chr. Heick, Marius Madsen Oluf Jepsen, Knud Pedersen, H.M.Petersen

 

Aar 1921 d. 13/10 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Kroen.

 

1.´Pastor Barfod ´Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for September.                                            Den 12/9 født en Søn af Iver Nissen Bonde og Hustru, Gildbjerg                                                             side 203

2.´Cirkulære af 7/9 21 Ministeriet for Offentlige Arbejder henstiller at der saa vidt mulig anvendes dansk Arbejde.                                                                                               Til Efterretning.

3.´Cirkulære af 9/9. Indenrigsministeriet forespørger hvorvidt Lov No. 150 af 1/4 21 ang. Boligforholdene ønskes forlænget, samt om der ønskes foretaget Ændringer i samme og da hvilke.

 

4.´Cirkulære af 24/9 om Indsendelse af Spørgeskema ang. Høsten for Aaret 1921. Indberetningen sendes til Statistisk Departement. Høstudbyttet fastsættes af Sogneraadet.

 

5.´Cirkulære af 20/10 21 Indberetning om Kommunens Tilskud til Hjælpekassen i Henhold til Lov No. 693 af 22/12 20 og No. 147 af 1/9 21 om Statstilskud i Anledning af Arbejdsløsheden. Til Eft.

 

6.´Cirkulære af 30/9 Lov No. 253 af 6/5 21 om Invalideforsikring træder i Kraft d 6/10. Begæring om Renten indgives ad de paagæøldende Invalider. Det er en betingelse at vedkommende er Medlem af en Statsanerkendt Sygekasse.                                                    Til Efterretning.

 

7´Cirkulære af 30/9 ang. Sygekasseloven og Fattigloven § 63. Sygekasseloven er Lov No. 346 af 20/6 21.                                                                                                              Til Efterretning.

 

8.´Samfundet og Hjemmet for Vanføre har fremsendt Beretning og ansøger om Bidrag. Henlagtes.

 

9.´Opdragelsesanstalten Himmelbjergaard har fremsendt Aarsberetning for 1920/21 og ansøger om Bidrag.                                                                                                                        Henlagtes.

 

10.´Stiftamtet har fremsendt Cirkulære af 16/9 21 ang. Regler og Betalingsvilkaar for Optagelse af Patienter paa St Josephsøstrenes Hospital i Esbjerg.                                                   Til Efterretning. Side 204 ´                                                                                                                                                     11.´Nødhjælpsarbejder. Ifølge et af Landbrugs- g Indenrigsministeriet i Forbindelse med et nedsat Udvalg til Drøftelse af Spørgsmaalet om Grundforbedringsarbejder til Afhjælpning af Arbejdsløsheden er der fra Forskjellige Teglværker opgivet Priser paa Drænrør til Dræning. Den fornødne tekniske  Hjælp til Udarbejdelse af Plan og Overslag kan faaes gratis ved Henvendelse til Amtsudvalget.                                                                                                      Til Efterretning.

 

12.´Stiftamtet har under 20/9 fremsendt Meddelelse ang Taksterne for Benyttelse af Alderdomshjem og Forsørgelsesanstalter.                                                                                              Til Efterretning.

13.´Stiftamtet har under 8/10 21 fremsendt Opfordring til omgaaende at sende Indberetning om Indtægter og Udgifter til Fattigvæsen, Alderdomsunderstøttelse, Enkebørns understøttede, Hjælpekassen m. m.                                                                                               Til Efterretning.

14.´Bekendtgørelse af 27/9 21 ang. Optagelse af arbejdsføre kronisk syge Personer i anerkendt Sygekasse.                                                                                                              Til Efterretning.

15.´Cirkulæreskrivelse ang Overflytningsreglerne fra Sygekassenævnet til samtlige Centralforeninger af Sygekasser og Sygekassebestyrelser.                                   Til Efterretning.

16.´Regler for Overflyttelse af Medlemmer af anerkendte Sygekasser ifølge Lov No. 144 af 10/5 1915 § 27.                                                                                                               Til Efterretning.

17.´Cirkulære fra Statens Sygekasseinspektorat til Sygekassebestyrelser.                        –

18.´Skemaer til Udfyldning ved Optagelse i Syge- og begravelseskasser. Paa Bagsiden er optrykt Skema til Lægens Erklæring.                                                                                  Til Efterretning.

19.´Statslaan. Henrik Thomsen, Klelund ønsker at modtage Laanet paa 1000 Kr. til Opdyrkning af heder og Moser paa de af Sogneraadet angivne Betingelser. Begæring er indsendt. Til Efterretning. Side 205

20.´Holsted Sparekasse har under 14/9 meddelt at der af Sparekassens Overskud er tilstaaet Sogneraadet 92,60 Kr. til at anvende i velgørende Øjemed. Beløbet tilstodes Sygekassen 75 Kr. og Bogsamlingen 17,60 Kr.

 

21.Udstykninger Landbrugsministeriet har under 1½0/10 aproberet Udstykning af Matr. No 1a, Hovborg   saaledes: 1a til Poul Nikolajsen, 1bi til Jeppe Sørensen, 1bk til Jeppe P. Jepsen, 1kl  til S. P. Jensen og Matr. No.1af til P. Nikolajsen, 1bm til S. P. Jensen samt 1bu til N. C. Nielsen. Til Efter.

 

22.´Ægteskabsattest er udfstedt til Ungkarl Jens Chr. Sørensen og Hustru, Adsersbøl.

 

Brandvidner i Stedet for Mads Madsen der er bortrejst fra Hyldelund valgtes Peter M. Petersen.

 

23.´Forslag til Deling af Skatter paa fast Ejendom samt paa Formue og Indtægt for Treaaret fra 1/4 21 til 31/3 25 bedes snarest indsendt til Stiftamtet.                                                                                   Den nuværende Deling er 1/3 paa fast Ejendom og 2/3 paa Formue og Indtægt. Det vedtoges at fastholde denne Deling.

 

24.´Vejmændenes Dagløn. I Sogneraadet sidste ordinære Møde vedtoges at forsøge Forhandling med samtlige Vejmænd om Fastsættelse af dagløn for det kommende Aar.                                     Vejmændene mener ikke der er grund til at gaa ned med Daglønnen for Vinterhalvaaret fra 1/11 til 15/3 er det 5 Kr og for Resten af Aaret  8 Kr./Dg   Det vedtoges med denne Aflønning.                           Side 206                                                                                                                                                   25.´Det ved sidste Møde nedsatte Udvalg ang. Afløbsforholdene i Lindknud By foreslaar at der nedlægges en Rørledning onder Brørup Klelund.vejen vest for Jens P. Jepsens Ejendom. Vedoges.

26.´Vejsyn foretages.

27.´Snekastningslisterne har været fremlagt til Eftersyn i Tiden fra 1 til 7 Okt. Der er endnu ikke fremkommnen Klager over Affattelsen. Klagefristen udløber 15/10.       Til Efterretning.

 

28.´Vederlagsfri Behandling. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Søren Sørensen Søn af Niels Kr. Sørensen, Vittrup der har været indlagt til Behandling.                    Til Efterretning.

 

29.´Iver Bendix, Gildbjerg har fremsendt en kvitteret Regning fra A. Jensen, Brørup paa Kørsel med Jordemoder i Anledning af Fødsel påaa 15 Kr.                                           Til Efterretning.

 

29.´Præstelønning. Kirkeministeriet har under 3710  meddelt at Lindknud Kommune i Henhold til Cirkulære af 8/12 og 25/8 1920 har at paaligne og indbetale til Stiføvrigheden i Ribe til Præstelønninger et Beløb af 1122 Kr minus 2 % af Beløbet til Opkrævning.  Til Efterretning.

Skolesager

30.´Lærer Skovbjerg har fremsendt Ansøgning om et Hold Læsebøger til Skolens 2. Klasse samt et Europakort.                                                                                                 Til Efterretning.

31.´Der er indkommen 2 Ansøgninger om Pladsen nemlig fra Niels Hedegaard Holm, Fourfeld, Esbjerg og Aksel Hansen, Hovborg. Efter at Skolekommissionen samt Førstelærerne var indbudt Pastor barfod og Lærer Thomsen ikke mødt                                                                                                   side 207

foretoges følgende Indstilling Niels Hedegaard Holm No 1 og Aksel Hansen No. 2.

32.´Okslund Skole. Direktionen har under 19/9 meddelt at Lærer J. Vinther sørensen er kaldet som Lærer ved Okslund Skole fra 1/10 21 at regne. Han tiltræder Pladsen i Dag.  Til Efterretning.

 

33.´I dagligstuen i Okslund Skole er der faldet nogle Tapeter ned af Væggen, der findes inden Reservebeholdning til trods for at man har forsøgt mange Steder har det ikke været muligt at fremskaffe det samme Tapet eller én der lignede.        Det overdroges Formanden at ordne Sagen.

34.´Klelund Skole. Skoledirektionen har under 19/9 meddelt at Johanne Jensen er kaldet som Vinterlærerinde fra 2/11 til 30/4 21.                                                          Til Efterretning.

Álderdomssager

Holsted og Brørup Apoteker har fremsendt Regninger paa Medicin hhv. 88,40 og 30,40 Kr. til 8 forskjellige Familer.

Side 208

37.´Johs. Jensen, Lindknud ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet med 40 Kr./Md pga. at hans Datter Ædel Johansen stadig er syg og er det fremdeles, har været indlagt paa Brørup Sygehus, desuden gaa der meget til Medicin.

Det overdroges Knud Pedersen og N. Thøgersen at søge Oplysninger om hvorvidt Ædel kan komme ind under Loven for Kronisk Syge.

38.´Ane Marie Jensen boende hos Andr. Jepsen, født d. 14/1 1861 anses for at være forsørgelsesberettiget i Andst Kommune, har fremsendt Ansøgning om Alderdomsunderstøttelse, ønsker 40 Kr./Md  + 15000 Tørv /Aar. Er Medlem af Sygekassen.       Henlægges til næste Møde.

39.´Hans A. Egelund ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet pga. at skal købe Kosten paa Kroen. Sofie Petersen  har tilbudt at han kan faa Middagsmaden for 1 Kr./Dg.

Middagsmaden kan faaes paa Kroen for 1 Kr./Dg.

 

39a.´Iver Jensen ansøger om 2 Skjorter og 2 par lange Strømper samt en Kasket. Bevilgedes.

Fattigsager.

40.´Brørup Apotek har fremsendt Regning for Medicin til Mads Kr. Nielsen, Vittrup paa 7,60 Kr.

41.´og Rudolf Aage Oskar Andersen fra København paa 6,85 Kr.

Sidstnævnte er d. 30/9 udskreven fra Brørup Sygehus og d. 24/9 hjemsendt og afleveret paa Københavns Magistrats Kontor under Ledsagelse af den unge Hr. Buus fra Surhavegaard. Til Eft.

42.´Harry Due for Tiden paa Børnehjemmet ved Vejlefjord. Man har under 9/8 indsendt Ansøgning til Overværgeraadet om Statstilskud til deelvis Dækning af de ved hans Ophold og Forplejning paaløbende Udgifter for Aaret 1920/21. Ansøgningen er d. 3/10 tilbagesendt med følgende

side 209

Bemærkninger. Opgørelse paategnes af de kommunale revisorer. Oplysning om hvor Pengene ønskes anvist til Udbetaling og paa hvilken Tidsrum det fradragne Underholdsbidrag beregnes.

48.´Vejlefjord Børnehjem har fremsendt Regning f.T. fra 1/7 til 30/9 21 for Harry Due s Ophold paa 150 Kr.                                                                                                                      Til Efterretning.

44.´Niels M. Jensen, Klelund. Købmand Juhl, Brørup har fremsendt Regning for Beklædningsgenstande til Jensens familie til samlet Beløb 100.03 Kr.           Til Efterretning.

Mads Kr. Nielsen ansøger om Garn til Strømper pga. at Strømperne var blevet ødelagt paa Sygehuset.                                                                                                  Bevilgedes Garn.

Gunder Adamsen. Politikontoret i Kolding har fremsendt Krav om Indbetaling af  Alimentationsbidrag for Adamsen til Barnet Ane Marie Mathiesen med 66 Kr. f.T. Indtil 20/3 22.

 

Høllund Bro. Jens V. Jørgensen, Holsted har fremsendt Regning paa Brædder til Broen paa 14,56 Kr. Vorbasse betaler ½deelen.

 

Ungdomsskolen. Det fra sidste Aar nedsatte Udvalg har sendt Meddelelse om at der er indmeldt 14 Deltagere evt. 18.                                            Det vedtoges at indsende Plan for Undervisningen. Der rettes en Forespørgsel til Amtet om det kan tillades.

Der rettes en Henstilling til Sognefogederne om at fremme Udpantninger af Kommuneskatter. Mødet sluttet. N                                                                                                                                        Knud Pedersen, Ths. Thomsen, Marius Madsen, Oluf Jepsen, Chr. Heick, H.M.Petersen

side 210

Revision af Alderdomsunderstøttelser. Navne paa 24 Personer der faar Understøttelse er nævnt samt Navne paa 4 fra andre Kommuner. Understøttelsen er fra 15 til 60 Kr./Md.

side 211

Aar 1921 d. 9/11 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Kroen. Alle var mødt.

Følgende Sager behandledes:

1.´Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser i Okt.

1/10 en Søn af Hmd. Karl Marinus Olesen og Hustru, Hyldelund.

7/10  – Datter af Hmd Peter Petersen og Hustru, Vittrup.

13/10     –        – Gmd. Chr. Bernhardt Nissen og Hustru, Okslund

20/10     –        –    –      Peder Madsen Petersen og Hustru, Hyldelund.

2.´Bekendtgørelse af 21/9 21 om Ophævelse af § 6 i Indenrigsministeriets Bekg. Af 1/11 19 vedr. Befolkningens Forsyning med Mælk.                                                        Til Efterretning.

3.´Bekgs. Af 7/11 21 om Notering i Personregistrene af udenfor Ægteskab fødte Børns Fødsel i Tilfælde hvor Moderen er forsørgelsesberettiget i de sønderjyske Landsdele. Dette gælder kun for uægte Børn.                                                                                                     Til Efterretning.

4.´Bekgs. Af 24/9 21 ang. Indberetning om Kartoffel og Roehøsten i Tdr/Tdr.L.. Kartofler 75 Tdr. Gulerødder 75 Tdr., Runkelroer 150 Tdr., Kaalrabi 175 Tdr., Turnips 200 Tdr.

 

5.´Siftamtets Cikulære af 20/10 21 ang. Udstedelse af Lægeattester til Brug ved Optagelse af Krigsinvalider i Krigsinvalideskolen. Honoraret for nævnte Attester sættes til 10 Kr.  Til Efterret.

6.´ Stiftamtet har fremsendt Cirkulære ang. Forlængelse af Loven af 28/6 og 6/5 om Understøttelse til arbejdsløse Fiskere.                                                                                     Til Efterretning.

7.´Stiftøvrigheden har under 25/10 forlangt Indberetning om samtlige til Folkekirken hørende Personers Indtægter for Regnskabsaret 1921/22.                               Er indsendt af Formanden.

Side 212

8.´Landkommunernes Ulykkesforsikring har fremsendt Skema til Indberetning om hvor mange Skjærver Kommunen lader slaa, Tørvegravning m.m.                                                                                      Ca. 230 favn Stenslag og 20 Dages Tørvearbejde,

9.´Samme  Forening har fremsendt Beretning og Regnskab for 1920/21

10.´KFUM  Soldaterhjem har sendt Aarsberetning og Regnskab og søger om Bidrag. Tilstodes 10Kr

11.´Distriksjordemoder. Stiftamtet har under 15/10 meddelt at Fru Kirstine Margrethe Lytken født Poder er ansat som Distriktsjordemoder i Lindknud fra 1/11 21 og skal tiltræde Pladsen 15/11.              Hun er tiltraadt Pladsen 3/11.

12.´Iver Moe tilbyder en ny udkommen Bog om Social- og Erhvervspolitik til 10 Kr.      Henlagtes.

13.´Ribe Amts Sogneraadsforening har fremsendt beretning for de samvirkende Sogneraadsforeninger. Repræsentantskabmøde i København d 23/9 21. Bl. a. om Nødhjælpsarbejde

14.´Licitation over Tørvegravning, Stugning og Hjemkørsel af 300,000 Tørv i Kommunens Mose samt over Levering af Vejmateriale afholdes i Lindknud Kro d. 19/11 Kl. 2.                                   Vejmaterialer der ikke er leveret til Dato modtages ikke.

15.´Børn af Enker. Sdr. Omme Sogneraad har fremsendt Regning for Søren Johs. Sørensens Enkes Barn f.T. Fra 1/4 til 31/10 21 paa 87,50 Kr.

side 213

16.´Peter Petersen, Vittrup ansøger om at faa en Regning paa 18 Kr. for Kjørsel med Jordemoder refunderet.                                                                                             Tages til Efterretning.

17.´Chauffør Mikkelsen, Holsted har fremsendt Regning paa Kjørsel med Læge Larsen til Mejeribestyrer Rossau, Hovborg paa 13 Kr.                                                Betales.

18.´Hans Kr. Fynbo. Andr. Thomsen, Lindknud har fremsendt Anmodning om at faa udbetalt det tidligere affordrede Beløb for Margrethe Karlsens Barns Ophold til samlet Beløb 268 Kr.                  Det henstilles til Hjælpekassen at betale Beløbet og henstille til Margrethe at refundere Regningen.

19.´Skolesager, Forsømmelseslisterne for Sept og Okt. Mulkterne paaføres af Formanden.

20.´Vinterlærer. Provst Mouridsen, lejrskov har under 20/10 meddelt at Aksel Hansen, Hovborg er kaldet som Vinterlærer ved Lindknud Skole fra 11/11 21 til 30/5 22.             Til Efterretning.

21.´Lærer Vinther, Okslund ansøger om at faa et Europakort til 9 Kr. samt en lille Globus.  Bevilg.

22.´Der er truffet Aftale med Kirstine Nielsen, Okslund om at lede Haandarbejdet ved Okslund Skole i Vinteren 1921/22.                                                                                   Til Efterretning.

23.´Okslund Husflidsforening ansøger om Tilladelse til at benytte Skolen til Husflidsarbejdet i Vinteren 1921/22.

24.´Martin Madsen ansøger om at faa de ham paadømte Mulkter eftergivet . Kunne ikke bevilges.

Side 214

25.´Udstykning. Landinspektør Schouenborg ansøger paa Vegne af Th. Thomsen  om Tilladelse til at udstykke Matr. No. 9b, Lindknud saaledes at ca. 2 Tdr,l. Landkjærjord bliver fraskilt nævnte Matr.No. Og samme solgt til Gdr. P. Kjems, Gjerndrup og sammenlagt med matr. No. 11 l og 2d. Sogneraadets Erklæring udbedes.                                                                          Anbefales.

26.´Alderdomssager. Ane Marie Jensen. Det ved sidste Møde fremsendte Andragende om Alder-domsunderstøttelse var til fornyet Behandling. Se side 203. Tilstodes 40 Kr./Md + 15,000 Tørv.

27.´Ane Thomsen født 25/9 1850, forsørgelsesberettiget i Lindknud har fremsendt Ansøgning om Understøttelse, ønsker 15 Kr./Md + 15,000 Tørv aarlig. Tilstodes de 15 Kr..fra 1/12 samt Tørvene.

28.´Carl H. Buhl. Holsted Sogneraaad har fremsendt for Buhl f.T. fra 1/4 til 30/9 paa 232 Kr. Tileft.

29.´Mathilde Christensen. Bække Sogneraad for Mathilde f.T. fra 1/4 til 30/9 225 Kr.                 –

30.´Ane Katrine Hansen. Kolding Kæmnerkontor Regning f.T. Fra 1/4 til 30/9 225 Kr.               –

31.´Vederlagsfri Behandling.

Flemming Castberg. Kolding Fattigudvalg har fremsendt Regning for Opholdet paa Sygehuset. Rest 42,70 Kr.                                                                                                              Til efterretning.

Side 215

32.´Niels M. Jensen, Klelund ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet til 60 Kr./Md fra 1/11. Tilstodes 50 Kr./Md for vinteren

33.´Mads Kr. Nielsen. Købmand V. Schmidt har fremsendt Regning paa 105 Kg. Rug til 36,20 Kr + 1 Sæk Kunstgødning 13,80 Kr. i alt 50 Kr.                                         Nævnte Beløb bevilgedes.

34.´Ane Marie Hansen, Klelund. Lindknud Sogns Sygekasse har gennem Sindssygehospitalet i Middelfart meddelt at Sygekassens Betalingspligt ophører 31/12 21.                                                Meddelelsen er sendt til Erik Hansen, samme har i den Anledning rettet Henvendelse til Sogneraadet om at overtage den med Hustruens Ophold paa Hospitalet paaløbende Udgift da han ikke selv ser sig i Stand til at klare disse Udgifter.                                                                          Kommunen overtager Sagen i Henhold til Fattiglovens § 63.

35.´Fattigsager. Mads Kr. Nielsen ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet til 80 Kr./Md for Vinteren samt en Deel Lærred til Lagner og Linned og nogle Sko til Børnene samt Garn til Strømper. Endvidere om Kommunen vil betale Renter og Afdrag af Mergellaan.

Bevilges 60 Kr./Md. 100 Kr. til Lærred og Strømper samt 45,19 Kr. til Mergellaanet.

36.´Alderdomssager. Klaus Jensen, Lindknud har fremsendt Ansøgning om Alderdomsunderstøttelse, han er født 28/7 1853 og forsørgelsesberettiget her. Opgiver som Indtægt 1008 Kr for sidste Aar, Ejer et Hus der er sat til Ejendomsskyld 5800 Kr. Samlet Gjæld 3095 Kr. Ansøger om 25 Kr./Md.                                                        Tilstodes 15 Kr./Md fra 1/12 21

side 216

37.´Skattesager. Hovborg Plantage. Propritær Momsen, Skovlyst har ifølge Opfordring meddelt at Indtægten for Plantagen i 1920 har været 3232 Kr. og Selskabets Formue er 21845 Kr.

38.´Selskabet ansættes i Skat til Kommunen af 3232 Kr + 10 %. Skat for et Aar 241,40 Kr.

 

Poul Sørensen, Vittrup. Randbøl Kommune har meddelt at han er ansat til en Indtægt 1800 Kr. og Formue 2000 Kr,                                                                     Ansat til Skat for et Aar til ??

 

Lærer Frandsen, Vittrup. Saxild Nølev Sogneraad har meddelt at han ikke er ansat i Skat. Ansættes til Skat fra 1/11 21 til 31/3 22 70 Kr.

 

Lærer Vinther Sørensen, Okslund. Mandø Sogneraad har meddelt at han er ansat til Skat af en Indtægt 3800 Kr., Formue 0 har betalt Skat til 1/11 21.             Ansættes fra 1/11 til 123,80 Kr.

 

Karl Marinus Olsen, Hyldelund – fra Holsted ingen Oplysninger.

 

38.´Alderdomssager. Jakob L. Jakobsen, Vejen Sogneraad har sendt Regning for 1½aar paa 488,10.

Skolesager

39.´Johanne Jensen forespørger hvor meget hun skal betale for Lys for Vinteren.                         Sogneraadet foreslaar at hun betaler 15 Kr. for Vinteren. Johanne J. jklager over at hendes Kakkelovn oser. Henstiller at se Tiden an!. Huslejen meddeles??

Søren Jensen, Vittrup ansøger om Tilladelse til at tage et Plejebarn paa 2 ½ Aar i Pleje. Anbefales.

Side 217

40.Vittrup gl. skole. Skolens Tag var nær blæst af under Stormen. Det overdroges Marius Madsen at faa Taget sat fast.                                                                  Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2. ´                 Niels Thøgersen,                                                                                                                                        Marius Madsen, Chr. Heick. Oluf Jepsen, Knud Pedersen Ths. Thomsen. H.M.Petersen

 

Aar 1921 d 19/11 holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Kroen umiddelbart efter Licitationen.

Betalingen for Slaaning af Steen sattes til 50 Kr.

Ungdomsskolen

Ministeriet ønsker oplyst hvor meget Kommunen skal betale for Undervisning i Skolen for Vinteren 1921/22.                                                                                            Pr. Time 4 Kr.

 

Fattigsag. Tinne Katrine Klausen ansøger om 50 Kr. til Beklædningsgenstande. Bevilgedes.

 

Marius Madsen og Knud Pedersen undersøger noget Sandgrus hos H. P. Kjær, N. Andresen og Elias Dam.           Man lader de nævnte give Tilbud paa Levering af 2 favn paa Vej No. 23, Kjeldbjerg.

 

Nis Ravn har købt en stor Flækhammer af hans hansen for 10 Kr.. Kommunen betaler hammeren men betragter den som sin Ejendom. De 10 Kr. betales til Hans Hansen.

 

Det omtalte Grus til Harpning hos P. Nielsen udsættes.                                                                        Niels Thøgersen,                                                                                                                                   Marius Madsen, Knud Pedersen, Ths. Thomsen, Oluf jepsen, Chr. Heick, H.M.Petersen

side 218

 

Aar 1921 d. 14/12 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Kroen. Alle var mødt.

Følgende Sager forhandledes.

1.´ Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for November.                                           .2/11 født en Søn af Bmd. Henrik Nielsen og Hustru, Okslund.

6/11    –      Datter af Slagter Thorvald Jepsen og Hustru, Lindknud

2.´Arbejdsløse. Stiftamtet har under 24/11 forespurgt hvilke Beløb der af Sogneraadet er udbetalt til Hjælpekassen, til Understøttelse af Arbejdsløse i Tiden fra  1/7 til 30/9.

Der er ingen Understøttelse ydet hvilket er meddelt.

3.´Stiftamtet har under 10/11 sendt Opfordring til at indsede Kommunens Regnskab.    Det er sendt.

4.´Stiftamtet har under 15/11 forespurgt hvilken Dagløn Sogneraadet har fastsat for Snekastning.

Sendt Svar samme Dato at Betalingen er fastsat til 1 Kr/Time.

5.´Statslaan. Stiftamtet har under 22/11 meddelt Tilladelse til at Kommunen optager et Statslaan stor 1000 Kr. til videre Udlaan til Bmd. Henrik Thomsen, Klelund til Opdyrkning af Hede og Moser med oprykkende Panteret i Ejendommen Matr. No. 11q og 11p af Klelund næstefter 7700 Kr.

6.´Landbrugsministeriet har under 8/12 21 fremsendt Obligation paa de forannævnte 1000 Kr.

side 219

Obligationen underskreves af det samlede Sogneraad. Laanet forrentes med 2 % ½aarlig men er Afdragsfri de første 6 Aar, efter den Tid betales 2 1/4 % ½aarlig indtil 11 Dec. Termin 1936 hvorefter der betales 30 Kr. ½aarlig indtil Gjælden er betalt.

Laanet er uopsigelig fra Statskassens Side saalænge Kommunen opfylder sine Forpligtelser.

7.´I Henhold til foranstaaende udsteder Henrik Thomsen en Panteobligation til Lindknud Kommune paa 1000 Kr. med pant i Ejendommen næst efter 7700 Kr.  Formanden udsteder nævnte Obligation.

8.´Pengene udbetales til Thomsen saaledes pr Tdr.L. naar Jorden er pløjet første gang 1/3 Deel af Beløbet og naar Jorden er tilført passende Mergel og behandlet færdig til Tilsaaning Resten 2/3.

 

9.´ Elektrisk Lys i Klelund Skole. Ribe Amtsraad har under 2/12 21 meddelt Tilladelse til af Kommunens kasse at anvende 1000 Kr. til nævnte Formaal.                            Til Efterretning.

 

´

Aandssvage. Udskrift af Amtsraadets Forhandlingsptrotokol i Mødet 2/12 21 Punkt 521.             Lindknud Sogneraad andrager om Tilskud til 3 Aandssvage Patienter Mette Christiansen, Niels Nielsen og Hans Erik Hansen, der opholder sig i deres Hjem.

Budgetudvalget anbefaler at yde samme Tilskud af Amtsfattigkassen som Kommunen vilde have faaet hvis de paagældende havde været anbragt paa statsanerkendte Anstalter. Forslaget tiltraadtes.

.                                                                                                                         Til Efterretning.

Side 220

11.´Steenlejerne paa Sjælland Odde, Aktieselskab meddeler at de er leveringdygtige i Skjærver.

12.´Udstykninger.

Landinspektør Schouenborg ansøger paa Mads Madsens Vegne om Tilladelse til fra Matr. No. 12a og 12b at udstykke en parcel paa ca. 11 Tdr.L. Hede og sælge samme til Skrædder S. L. Svenning, Brørup. Parcellen agtes tillagt hans nuværende Ejendom Matr. No. 19c, Lindknud.

13.´samme Landinspektør ansøger paa Peter Chr. Schmidts Vegne om Tilladelse til fra hans Ejendom at sælge Matr. No 4d af Adsersbøl til Husm. Mads Hansen, Debel der agter at drive det sammen med hans nuværende Ejendom Matr. No. 3ag, Debel.

Paa disse 2 Udstykninger afgives Erklæring af Sogneraadet. De anbefaledes.

14.´Den midlertidige Laanekasse af 1914 No 256 har meddelt at der vil blive fremsendt 420 Kr. til Deelvis Dækning af Kommunens Laan i Horsens Sparekasse. Naar kvittering for Renterne pr. 11Dec. Termin 21 er betalt fremsendes til Laanekassens Forretningsfører, Kongeriget Danmarks Hypotekbank.                                                                                              Afleveret til Kasseren

 

15.´Elektriske Ledninger. Poul Nikolajsen og Søren Jepsen, Hovborg ansøger om paa Elektricitetsforeningens Vegne om Tilladelse til at anlægge Ledningerne med Tilbehør langs Vorbasse, Hovborg Baldersbæk-vejen.                                                                         Tillades.

16.´Lindknud Sogns Folkebogsamling. Lærer Skovbjerg har fremsendt Forslag til Vedtægter for Samlingen til Sogneraadets Godkendelse.                                                         Godkendtes.

Side 221

Endvidere ønskes der valgt  et af Kommunalbestyrelsens Medlemmer til at tiltræde Bestyrelsen. Valgt blev Thomas Thomsen.

17.´Chr. Christensen, Vittrup har paa Lindknud Gymnastikforenings Vegne fremsendt Ansøgning til Sogneraadet om at lade opstille 8 evt. 12 Fag Ribber ved den nordre Væg i Forsamlingshuset da de opgiver at være ca. 20 Gymnaster og Øvelserne tager for meget Tid. Der er kun 8 Fag Ribber nu.    Det vedtoges at yde indtil ½deelen af Udgiften til 8 fag Ribber. Det overdroges Knud Pedersen at være medvirkende ved Ordningen af Sagen.

18.´Lindknud Kommunes Budget for 1922-23 var til 1. behandling. Efter den foreløbige Oversigt kan der næppe ventes Nedgang i Skatteudskrivningen.

 

19.´Vederlagsfri Behandling. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Niels Hansens Hustru, Lindknud for Ophold og Behandling for Difteritis paa 13,50 Kr.               Til Efterretning

 

20.´Cirkulære af 1/12 21 om Understøttelse gennem de Kommunale Hjælpekasser til Arbejdsløse i Henhold til Lov No. 693 af 22/12 20 jf. Lov No. 147 af 1/4 1921. Loven er forlænget indtil 31/12 1921. Ved § 2 i Lov af 1/12 21 er Indenrigsministeren bemyndiget til for Dec.Md at yde Statstilskud til Kommuner eller kommunal støttede Arbejder, dog saaledes at Tilskuddet højst bliver 3 Kr./Dg pr. Mand .                                                                                                                Til Efterretning.

21.´Normalbidraget er ifølge Stiftamtets Skrivelse af 3/12 21 for Landkommuner fastsat saaledes: Barnets første 4 Leveaar 180 Kr./Aar. 5-10 Aar 156 Kr./Aar, 11-14 Aar 132 Kr./Aar og 15-18 Aar 108 Kr. For Moderens Underhold 1. Md før og 1 efter Fødslen 20 Kr./Md.            Til Efterretning.

Side 222

Skolesager.

22.´Ribe Amts Skoleraad har i Mødet 2/12 21 tildelt Lindknud Kommune 1500 Kr. som Stats-kassens Tilskud til trængende Kommuners Ophjælpning af deres Skolevæsen for Aaret  1921-22.

23.´Lærer Thomsen, Klelund forespørger hvorledes han skal forholde sig med Hensyn til Betaling af Elektrisk Lys ved Møder og lignende i Skolens Gymnastiksal eller Skolelokaler.                        Det vedtoges at fastsætte Betalingen for Lys til 1,50 Kr./Aften.

24.´Okslund Skole. Afløbet fra Skolens Vaskerum er stoppet og det nye Tørvehus er bygget over Afløbsledningen. I den Anledning vil det blive nødvendigt at faa Afløbet flyttet og faa lavet et nyt. Det foreslaaes at faa muret i Cement en Kumme uden Bund men med Dæk over. Overdroges Udv.

24a.´Lindknud Skoles Pumpe er i uorden, overdroges Knud Pedersen

24b.´Klelund Skole. Ths. Thomsen har anskaffet en Pumpe til Skolen

24c.´Adsersbøl Skole. H.M.Petersen har anskaffet en Pumpe til Skolen.

 

25.´Alderdomssager. Niels P. Olsen. Brørup Sogneraad har sendt regning f.T. 1/4 til 30/9 166,50 Kr

26.´Føvling Sogneraad har sendt Regning for Steffen Petersen f.T. 1/4 til 30/9 paa 403,15 Kr.

27.´Marie Egelund fra 1/4 til 30/9 + Lægekørsel 16 Kr minus 1/4 = 12 Kr

28.´Hejnsvig Sogneraad for Marie Jensen f.T. 1/4 til 30/9 paa 90 Kr.                        Til Efterretning.

29.´Anne Marie Jensen, Lindknud. Andst Sogneraad har under 17/11 meddelt at hun anerkendes forsørgelsesberettiget i Andst samt at Refusion kan forventes.                                   Til Efterretning.

Side 223.

30.´Bengta Johannesdatter Aastrup Sogneraad forespørger om hun anerkendes i Lindknud og om Refusion kan forventes.                                                                   Er besvaret bekræftende.

31.´Valborg Højen, Debel ansøger om Tilskud til Betaling af renter til Kreditforeningen. Faar 40 Kr.

32.´Hans Hansen boende i Debel f. 5/8 1854 i Skave Sogn, Haderslev Amt har fremsendt Ansøgning om Alderdomsunderstøttelse, ønsker 50 Kr./Md + 15,000 Tørv. Han ejer selv et Hus hvoraf han mener at eje  en Formue paa 1000 Kr., er Medlem af Sygekassen, foregiver at være forsørgelsesberettiget i Vejle.                          Tilstodes 35 Kr./Md fra 1/1 1922 samt 15,000 Tørv.

33.´Jens Kr. Thomsen, Lindknud er blæevet indlagt paa varde Sygehus. Der siges at Dec.-Understøttelsen forlængst er brugt formentlig til Renter. Konen har ialfald laant Penge ho Tømrer Sørensen.                                   Tilstodes ekstra 25 Kr. Ønsker fremtidig skriftlig Henvendelse!!

34.´Niels P. Madsen, Lindknud har solgt sin Ejendom til en Priis af 12,500 Kr. og skal afstaa samme hen paa Vinteren. Efter de Oplysninger man har modtaget vil Madsen forsaavidt Handelen gaar i Orden være ejer af 7-8000 Kr                                           Sagen udsættes midlertidig.

Fattigsager

35.´John Andr. Jepsen. Brørup Sogneraaad har sendt Regning for Alimentationsbidrag paa 41,60 Kr.

36.´Mads Kr. Nielsen. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Nielsens Børn Laurids og Katrine for Ophold og Behandling paa 76,50 Kr. Købmand Juhl, Brørup for Tøj 100 Kr. Til Efterr.

37.´Kirstine Hansen, Vittrup. Pga. at Lindknud Sygekasse far 1/12 21 har opsagt sin

side 224

Kaution for nævnte Kirstine H. der f.T. opholder sig paa Sygehuset har Sygehuset fremsendt Kautionsbevis til Lindknud Kommune der i Henhold til Sygekassen skal overtage Betalingspligten for et Aar efter Fattiglovens § 63 (Uden Fattighjælpsvirkning). Formanden har udstedt Kautionsbevis. Forpligtelsen gælder for et Aar.

38.´Bodil Hansen, Surhave Fattiggaard. Bestyreren og hans Hustru ønsker at Pigen der skal være frugtsommelig maa blive anbragt paa Fødselsstiftelsen i Aarhus under Nedkomsten. Fødselsstiftelsen har derom fremsendt Forespørgsel meddelt at den er villig til at modtage Pigen ca 3 Uger forinden Fødslen til 12-14 Dage efter gratis, mod at hun medbringer daglig Tøj og Linned og deeltager i forefaldende Husgerning.

Der rettes Henvendelse Aarhus med Forespørgsel om Opholdet er gratis naar hun er under offentlig Fattigforsørgelse. Der forespørges hos  Ribe Amts Plejehjemsforening om de vil overtage Barnet.

 

39.´Mads Kr. Nielsen. Købmand Juhl, Brørup har sendt Regning paa Beklædningsgenstande til Beløb  100 Kr.

40.´Jens Sørensen Jensen. Købmand Juhl har sendt Regning paa Frakke, Benklæder, Skjorter og Kasket til samlet Beløb 51,16 Kr.                                                               Til Efterretning.

41.´Maren Margrethe Hansen. Vejle Byraads Fattigudvalg har fremsendt Regning f.T. Fra 1/4 til 30/9 paa 240 Kr. + Hushjælp 100 Kr.                                                           Til Efterretning.

42.´Anders Marinus Olsen. Varde Byraads Fattigudvalg har fremsendt Regning for hans Ophold paa Varde Sygehus til Behandling for Fnat til Beløb 16,50 Kr.                          Til Efterretning.

43.´Villiam Thorvald Nielsen, Viuf.  Starup Sogneraad har paa Nielsens vegne fremsendt Ansøgning om at eftergive ham den tidligere modtagne Fattighjælp idet han agter at indgaa Ægteskab med sin Husbestyrerinde Karen Klausen. Sagen anbefales af Sogneraadets Formand.

Side 225

Samme erklærer at Nielsen ikke er i Stand til at betae Understøttelsen tilbage.

Der søges Oplysninger om hvorvidt nævnte Karen Klause modtager offentlig Ydelse.

44.´Iver Jepsen. Odense Politikontor har fremsendt Begæring om at indbetale Alimentationsbidrag for Jepsen til Barnet Else Margrethe Nielsen f. Hemmingsen f.t. 21/10 21 til 21/4 1922  med 78 Kr.

45.´Niels Mikkelsen Jensen, Klelund. Stiftamtet har under 22/11 21 tilbagesendt Refusion-regninger for Jensen og samtidig meddelt at han ifølge de modtagne Oplysninger i Sagen vil være at betragte som forsørgelsesberettiget i Daler Kommune, Tønder Amt.

I den Anledning har man sendt den nævnte Regning stor 675 Kr til Daler Sogneraad og udbedt Dækning for hele Regningens Paalydende.                                                     Til Efterretning

45a.´Laust Nielsens Enke, Lindknud ansøger om Brændsel. Tilstodes et Læs Tørv.

Skattesager.

46.´N. C. Nikolajsen forhen Klelund har fremsendt Ansøgning om helt eller deelvis eftergivelse af sin Skat for Juli Kvartal pga. at han ved Opgørelsen af sin Status ikke var istand til at yde sine Kreditorer fuld Dækning.        Kunde ikke bevilges da Skatten er ansat efter forrige Aars Indtægt.

Skatteansættelser.

Søren Lytken, Lindknud Indtægt 2700 Kr, Formue 1000 Kr tilflyttet 1/11 1921. Ansattes til 64 Kr.

Arbejdsm. Jørgen Thomsen, Debel ansat til Indtægt 1950 Kr i Brørup Ansat fra 1/12 til 16 Kr.

Skovarbejder Nicolaj Houborg Sønderlund. Indtægt 1800 Kr. Ansat fra 1/12 til 16 Kr.

side 226

Mads Kr. Nielsen ansøger om ekstra Understøttelse til Julen pga af Sygdom.  Tilstodes ekstra 20 Kr.

 

Lindknud Sogns sygekasse ansøger om Tilskud for 1921 af Kommunens kasse 600 Kr.   Bevilgedes.

 

Ths. Thomsen, Hovborg har ladet Ingeniør Bjerre foretage en Prøvelse af Installationen i Klelund Skole hvorfor han har betalt 10 Kr.                                           Beløbet betales af Kommunen.

 

Hans Jespersen Gehlert har fremsat ønske om en fristaaende Gruekedel til Brug ved Hovedrengøringen. Man finder det vanskelig at faa en Gruekedel anbragt. Derimod finder man Anledning til at yde ekstra 50 Kr. deels pga. af Ulemper ved Hovedrengøringen, deels som Erstatning for Rengøring efter Ungdomsskolen, dette gælder indtil 1/4 1922.

 

Marius Madsen og Knud Pedersen har faaet  Tilbud paa Levering af Grus (Naturgrus) hos Niels Andresen og H. P. Kjær, forlanger 40 Kr./Favn uharpet. Kjærs Tilbud antoges.

Mødet sluttet. Næ                                                                                                                                        Marius Madsen, Knud Pedersen, Chr. Heick, Oluf Jepsen, Ths. Thomsen, H.M;.Petersen

 

Aar 1922 d. 11/1 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Kroen. Alle mødt.                                    Følgende Sager forhandledes                                                                                                                       1.´Fødselsanmeldelser fra Pastor Barfod Petersen.                                                                                         Den 23/12 en Søn af Gdr. P. Poulsen Jensen og Hustru Helene Mejrup, Hovborg.

Side 227

24/12 en Søn af Gmd. Hans A. Chrestensen og Hustru, Risbøl. Noteres i Hejnsvig

9/12 en Datter af Bmd. Anton Nielsen og Hustru, Gildbjerg.

15/12       –       –  Gmd. Peter Chr. Petersen og Hustru, Okslund

16/12       –          Bmd. Frederik Hansen Johansen Petersen og Hustru, Vittrup

Kommunale Valglister.

2.´Cirkulære af 22/12 21. I Henhold til Lov afg 22/12 skal der kun affattes Valglister for de Aar hvor der skal afholdes ordinære kommunale Valg, altsaa hver fjerde Aar. I Tilfælde af ekstraordinære Valg skal der udarbejdes nye Lister forud for en saadan.         Til Efterretning.

3.´Lærlingeloven No. 342 af 6/5  21. Cirkulære af 23/12 21 om dette Forhold.           –

4.´Cirkulære af 12/12 21 om Maskintilsyn hvorfor der aarlig betales 3 Kr. pr Bedrift er fra 1/1 22 nedsat til 2 Kr./Bedrift.                                                                                      Til Efterretning.

5.´Cirkulære af7/12 21 hvori meddeles at der efter Sundhedsstyrelsens Erklæring ikke f.T. Er Anledning til at benytte Myndiggørelsen til at yde Understøttelse til Influenzapatienter uden Fattighjælps Virkning, Lov No. 686 af 21/12 18 om Ændring af § 61.            Til Efterretning.

6.´Cirkulære af 1/12 21 om Understøttelse til arbejdsløse Fiskere. Tilstilles Hjælpekassen.

Grundforbedringsarbejder.

7.´Cirkulære af 21/12 21. Ifølge Lov af 21/12 har Kommunalbestyrelsen Ret til uden Samtykke fra højere Myndigheder at garantere for Laan til saadanne Arbejder.                  Til Efterretning.

8.´Cirkulære af 22/12 21 om Regler for Arbejdsløshedsunderstøttelse under Hensyn til andre Kommuners Arbejder.                                                                                      Til Efterretning.

9.´Landbrugsministeriet har fremsendt Forslag til Lov vedr. Grundforbedringsarbejder. Cirkulære fra Jensen Sønderup. Forslag til Panteobligation ved Optagelse af Laan til Formaalet. Obligationerne er Stempelfri.                                                                             Til Efterretning.

Side 228

Fra Mødet 14/12 21. Navne paa 25 Personer som er ansat til Skat fra 1/12 21 fra 8 til 25 Kr. Fortsættelse fra Mødet 14/12 side 227. Niels Thøgersen.

10.Udstykninger. Landbrugsministeriet har under 13/12 21 aproberet Udstykninger af Matr. No. 9 Lindknud saaledes 9d til Thomas Thomsen, Lindknud, og 9k til P. Kjems, Gjerndrup.

Under 15/12 21 meddelt Samtykke til at Søren Jensen fra sin tidligere Ejendom Matr. No. 3i, 2c, Klelund selv beholder Matr. No. 2c og 2d, Klelund.

Under 5/1 22 meddelt Samtykke til at Conrad Thomsen fra sin Ejendom Matr. No. 3 q, Debel sælger Matr. No. 3 ak til Uddeler Christensen, Lindknud.                                    Til Efterretning. Side 229

11.´Stiftamtet har under 20/12 21 at der er anvist Kommunen 133,33 Kr. som Statstilskud til de af Kommunen ydede Understøttelser til Næringsdrivende i henhold til Lov No. 655 af 6/12 18 og 286 af 9/5 19.                                                                                             Til Efterretning.

12.´Kvindehjælpen i Aarhus har fremsendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.     Henlagtes.

13.´Plejehjemsforeningen for Ribe Amt har fremsendt en Tak for tidligere Støtte og ansøger igen om et Bidrag.                                                                                                Tilstodes 10 Kr.

14.´Stiftamtets Cirkulære af 17/12 21 meddelt Tilladelse til at Restauranter m. m. i Tiden indtil 15/1 22 maa holdes aabne til Kl. 1. Nat.                                                              Til Efterretyning.

Udstykninger.

15.´Landbrugsministeriet har undr 7/1 22 bevilget Udstykning af Matr. No. 3z Debel saaledes at Matriklen er Johannes Jensens og 3au Bager A. K. Sørensens.

Samme har under 7/1 bevilget Udstykning af Matr. No. 3 Debel saaledes: 3m til Skomager J. P. Bonde, 3av til Hans Schønning, 3ax til Karl Lebæk Jessen og 3ay til Conrad Thomsen. Til Eftr.

 

16.´Vej No. 1, sendt Indberetning til Amtsvejinspektøren. Den samlede Udgift anslaaes til 1930 Kr.

17.´Politimester Strøjbæk, Ribe har udbedt sig Oplysning om hvorvidt der eksisterer en Sundhedsvedtægt for Lindknud Kommune. Findes i Lovtidende B. No. 77 af 31/8 1910. Hvilket er meddelt. Tilstillet Politimesteren.

18.´Samme har under 31/12 21 opfordret Sogneraadet til at anskaffe en Brandprotokol til Brandfogeden i Risbøl. Da Risbøl kommunalt hører til Hejnsvig har man rettet en Henstilling til side 230

Hejnsvig Sogneraad om at anskaffe omtalte Protokol og sende Meddelelse til Politimesteren i Ribe eller hertil naar Protokollen er anskaffet hvilket er godkendt af Hejnsvig Sogneraad. Meddelelse desangaaende er tilstillet Politimesteren.                                                   Til Efterretning.

19.´Overslaget for 1922-23. var til 2 Behandling. Skatteudskrivningen foregaar som hidtil idet der paalignes 1/3 paa fast Ejendom deraf 1/5 paa Hartkorn og paa Ejendomsskyld 4/5 og 2/3 paa Formue og Indkomst. Efter at have gennemgaaet Overslagene for de foregaaende Aar vedtoges at udskrive et samlet Beløb paa 66,000 Kr der fordeles paa Hartkorn med 4400 og paa Ejendomsskyld 17600 Kr. Samt paa Indtægt 44000 Kr

Skatteklager.

20.´Kresten P. Krestensen hos P. Hermansen har fremsendt Klage over sin Skat der er sat til 24 Kr. fra 1/12 21 til 31/3 22, forespørger om den nedsættes til det halve. Ansættelsen  fastholdes.

21.´Anna Paaske hos Kr. Kristensen, Vittrup klager over den hende paalignede Skat paa 15 Kr. fra 1/12 til 31/3 22, opgiver at hun ikke er hos Kr. Kristensen før paa Fredag samt at hendes Løn er 400 Kr.                                                                                                       Nedsættes til 10 Kr.

22.´Marie Christensen hos P. Poulsen, Hovborg klager over hendes Skat 14 Kr. oplyser at hun ikke er 18 Aar.                                                                                               Skatten eftergives.

23.´Nikolaj Houborg har personlig klaget over sin Skat. Jeg opfordrede ham til at sende skriftlig Klage men en saadan er ikke kommet.                                          Ansættelsen fastholdes.

Side 231

24.´Frikørsler. Læge Bundsgaard forhen Vejen har fremsendt Regning for Frikørsel til Murer Brink, Vittrup paa 20 Kr.                                                                                            Til Efterretning.

25.´Brørup Sygehus har sendt Meddelelse  om at Kirstine og Kamille Døtre af Niels P. Hansen, Hovborg er fra 9/12 indlagt til vederlagsfri Behandling for Difteritis .         Til Efterretning.

26.´Skolesager. Okslund Skole Boghandler Bennesen, Brørup har sendt Regning paa Skolemateriel paa 4,68 Kr. og til Kommunen 1,20 Kr.                                                            Til Efterretning.

27.´Cirkulære af 13¤. Undervisningsministeriet har i nævnte Cirkulære henledt Opmærksomheden paa at den af Danmarks Lærerforening  udarbejdede Normalskole for Undervisningsplan paa flere Punkter ikke kan tiltrædes af Ministeriet bl.a. med Hensyn til Religionsundervisning, i Gymnastik samt at der lægges for ringe Vægt paa at repetere det gennemgaaede Stof m. m.. Til Efterretning.

28.´Kommunale Ungdomsskoler. Cirkulære af 1/12 21. Ifølge det er der foretaget visse Ændringerr i Reglerne for Oprettelse og Drift af Kommunale og andre Ungdomsskoler bl.a. er Bestemmelsen om Dagskoler ændret derhen at der maa undervises indtil Kl. 9  Aften for at faa Statstilskud skal der være mindst 10 Elever i hver Skole eller Klasse mellem 14 og 18 Aar, dog er det tilladt at lade Eleverne betale Indskrivningspenge men af saadanne Penge ydes ingen Statstilskud. Undervisningen skal strække sig over mindst 60 Timer i 4 – 6 Maaneder. Skoler for unge Piger i Husgerning, Madlavning m. m. er ligeledes berettigede til Tilskud = 75 % af Udgiften. Til Efterr.

 

29.´Statstilskud for April Kvartal til Lærerlønninger er anvist til Udbetaling paa Amtsstuen 212, Kr.

side 232

30.´Ribe Amts Skoleraad har fremsendt Skema til Opgørelse af Lærerlønninger for Juli Kvartal 21. Okslund Enelærerembede var ikke medtaget. Formanden har rettet en Forespørgsel til Skoleraadet om Kommunen ikke er berettiget til Statstilskud under Vacansen idet Grundlønnen antages at være medgaaet til Vikarløn.                                                                                      Til Efterretning.

31.´Statstilskud. Som Tilskud i Henhold til Lov No. 85 af 15/5  1903 er der til Udbetaling paa Amtsstuen anvist et Beløb paa 2073,54 Kr.                                                     Til Efterretning.

32.´Malerarbejder.                                                                                                                                       Maler Nielsen, Bække har fremsendt regninger for udført Arbejde i Sommeren 1921 for Vittrup Skole 146 Kr, Lindknud Skole 77 Kr. og Okslund, Tapetet repareret 9 Kr. ialt 232 Kr.  Til Efterr.

33.´Forsømmelseslisterne for Nov. og Dec.  fremlagtes.            Formanden paafører Mulkterne.

Alderdomssager.

34.´Bengtha Johansen. Aastrup Sogneraad har under 3/12 22 meddelt at at der er tilstaaet hende en Understøttelse fra 1/11 paa 20 Kr./Md mod lovmæssig Refusion.             Til Efterretning.

35.´Marie Jensen. Hejnsvig Sogneraad har meddelt at der er tilstaaet hende 5 Kr. ekstra til Julen.

36.´Frederik Hansen. Holsted Apotek har under1/1 22sendt Regning for Medicin til Fr. Hansens Kone 7,45 Kr.                                                                                                Til Efterretning.

37.´Karl H. Buhl. Holsted S. har under 8/12 21 meddelt at Buhls Understøttelse er forhøjet fra 1/1 22 med 5 Kr./Md. samt til Beklædning 30 Kr.                                               Til Efterretning.

Side 333

38.´Mathilde Christensen. Bække S. har under 5/1 22 meddelt at der er tilstaaet hende til Brændsel 20 Kr.

Iver Jensen. H. Lorenzen, Brørup har sendt Regning for Beklædningsgenstande til Jensen 21,25 Kr.

Fattigsager.

39.´Købmand Juhl, Brørup har sendt Saldoregning paa 157,16 Kr. Mads Kr. Nielsen til Beklædning 100 Kr. og  Jens Sørensen Jensen ligeledes Beklædning 57,16 Kr.               Til Efterretning.

40.´Morten Nielsen. Brørup S. har meddelt at den ike har noget at indvende imod den af Lindknud Sogneraads foreslaaede Ordning med Hensyn til Mortens Forsørgelse.        Til Efterretning.

41.´Bodil Hansen.

Ifølge en fremsendt Forespørgsel har Fødselsanstalten i Aarhus under 21/12 21 meddelt at der ikke findes at være noget til hinder for at Bodil Hansen kan optages gratis selv om hun er under offentlig Fattigforsørgelse .

Læge Møller har under 15/12 undersøgt Bodil Hansen og udtaler at hun paa dette Tidspunkt ansaas for at gaa i Slutningen af 6. Maaned

Ifølge et til Ribe Amts Plejehjemsforening rettet Forespørgsel har Foreningen i Skrivelsen af 27/12 21 meddelt at den er villig til at modtage Bodil Hansens Barn umiddelbart efter Fødslen, men seer helst at det kan blive døbt inden det afleveres til Foreningen.                        Til Efterretning.

Der rettes en Henvendelse til Politimesteren om at foranstalte det fornødne til at faa konstateret hvem der er Barnefaderen, samt faa ham sat i Bidrag.                                   Til Efterretning.

42.´Ane Marie Hansen. Middelfart Sindssygehospital har fremsendt Regning for hendes Ophold f.T. fra 1/1 til 31/3 22 paa 180 Kr.                                                                          Til Efterretning.

43.´Villiam Th. Nielsen. Ifølge Sogneraadets Beslutning i sidste Møde har man rettet en Deel Spørgsmaal til Sogneraadsformand H. Sørensen der oplyser følgende ang. Karen Klausen: Hun er født i Ægteskab 31/8 1876 af Klaus Jakobsen og Hustru Anne Marie dengang boende

side 334

i Tølstrup Mark, har ikke modtaget nogen Understøttelse, har aldrig været gift, har et uægte Barn f. 28/12 1902.

I Henhold til hvad der er foretaget i denne Sag og til de modtagne  Oplysninger ang. nævnte Karen Klausen vedtog Sogneraadet fra Dags Dato at eftergive Villiam Thorvald Nielsen, Viuf den ham tidligere ydede Fattigunderstøttelse.                                                                Til Efterretning.

Forskjelligt.

Niels Hansen jun., Lindknud ønsker at sælge ca ½ Favn Steenslag. Man tilbød at han maa levere ½ Favn Steenslag paa Adsersbølvej fra Mejeriet til Priis 85 Kr./Favn.

Endvidere tilbød Sogneraadet at købe raa Steen af Niels Hansen til 25 Kr./Favn  leveret paa Vej No. 1. N. Hansen sørger selv for Læggeplads. Af den anførte Priis betales som Forskud efter midlertidig Opmaaling 20 Kr. og 5 Kr. naar Gruset er leveret paa Vejen alt pr. Favn indtil 6 Favn

Der er truffet en Ordning med Andr. Hansen, Lindknud om at levere 10 favn Steenslag paa Vej No. 1 Bøgeskov Lindknud omkring ved  N. Hansen og N M. Nielsen til en Priis af 160 Kr. for10 Meter.

Statslaan.

 Finansministeriet har under 9/1 22 meddelt at den af Lindknud Kommune bevilgede Statslaan 1000 Kr. til videre Udlaan til Bmd. Henrik Thomsen, Klelund til Opdyrkning af Heder og Moser vil efter d. 14/1 22 blive anvist paa Ribe Amtsstue mod Kvittering af Formanden. Renter af Laanet skal betales til 11/3  f.T. fra 14/1 1922 . Afdrag fra 11/3 1927. Renter ønskes indbetalt til Amtsstuen.

 

Chr. Heick ansøger om Tilladelse til at bygge en Lade i samme Linie som den nuværende Gavl paa den gamle Lade, der ligger lidt for tæt ud mod Vejen.

Sogneraadet finder ikke Anledning til at modsætte sig den

side 235

paatænkte Bygning.                                                                                              Sagen anbefales.

Hans Chr. Fynbo s fraseparerede Hustru. Karl M. Pedersen har fremsendt Regning for Margrethe og Børnenes Ophold for i alt 68 Dage = 204 Kr.

Det overdroges Knud Pedersen og Niels Thøgersen at forhandle med Karl M. Petersen og Margrethe om at foranledige Beløbet udbetalt af det fælles Bo.                                                           Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1.                                                                                                            Niels Thøgersen,                                                                                                                                       Marius Madsen, Knud Pedersen, Oluf Jepsen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, H.M.Petersen       

 

Aar 1922 d. 8/2 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle var mødt.                         Følgende forhandledes:                                                                                                                           1.´Fra Pastor Barfod var fremsendt Fødselsanmeldelser for Jan                                                                 Den 12/1 født en Søn af Landmand Hans Engelbret Nielsen og Hustru, Vittrup.                                      31/1 født en Datter af Hmd. Jakob Nielsen Jakobsen og Hustru, Klelund

2.´Bekendtgørelse af 8/1 22 om Regler for ydelse af ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse i Henhold til § 31 i Lov af 22/12 21 om Arbejdsanvisning og Forsikring m. m.         Til Efterretning.

3.´Cirkulære af 5/1 22 om Regler for Arbejdsløshedsunderstøttelse og Kontrol af samme.    –

4.´      –          –  10/1 om Understøttelse i Anledning af Influenza-epidemi uden Fattighjælpsvirkning i Henhold til Lov No. 686 af 21/12 1918 og Cirkulære No. 249 af 28/12 1918 og No. 21 af 31/1 1919.                                                                                                                Til Efterretning.

Side 236

5.´Bekendtg. af 23/1 22 ang. Fordeling og Opkrævning af Kommunens Bidrag til Forsikring af de kronisk syge i Henhold til Sygekassen §13 -3 -4 Stykke.                            Til Efterretning.

6.´Cirkulære af 23/1. Vejledning for Kommunerne ang. Anvendelse af Invalideforsikringslovens § 25.                                                                                                                    Til Efterretning.

7.´Bekendtg. Af 23/1 22 ang Ydelsen af  Kommunernes Bidrag til Invalideforsikringen i Henhold til Forsikringslovens § 5 – 6 og 27.                                                                      Til Efterretning.

8.´Arbejdsløshedsunderstøttelse. Stiftamtet har under 22/1 221 opfordret til at sende Indberetning om udbetalt Understøttelse for Okt. Kv.                     Der er ikke udbetalt Understøttelse i Okt. Kv.

 

9.´Stiftamtet har under 10/1 22 udsendt Cirkulære ang Anbringelse af de gamle Grænsesteene.

 

10.´Stiftamtet har forespurgt om man mener der kan forventes Oldenborre i indeværende Aar.

.                                                              Spørgsmaalet besvaret benægtende. Til Efterretning.

11.´Brandfoged. Hidtilværende Foged for Hovborg Distrikt Niels P. Hansen har solgt sin Ejendom og er fraflyttet Distriktet. Ths. Thomsen og Niels Thøgersen har opfordret Bmd. Christen Pedersen, Hovborg til at fungere som Brandfoged indtil Beskikkelse af en ny foreligger.

Som ny Brandfoged indstilledes Chr. Hansen Petersen for Hovborg Distrikt.

Der anskaffes en ny Brandprotokol

12.´Stiftamtet har ifølge en Forespørgsel fra en Tjenestemand (Postbud) om hvorvidt han er pligtig til selv at afholde Udgifterne ved en Deel af Posttjenesten pga han er valgt som Kasserer i et Sogneraad for en mindre Løn.

Svaret gaar ud paa at nævnte Bestilling i H.h.t. Lov af 6/7 maa betragtes som alm. Ombud. Til Eft.

Side 237.

13.´Statslaan. Stiftamtet har under 12/1 meddelt at det af Lindknud Kommune bevilgede Statslaan paa 1000 Kr vil blive anvist til Udbetaling paa Amtsstuen. Der er sendt Kvittering for modtagelsen.

14.´Statshusmandsbrug. Marius Nielsen, Okslund ejer af Matr. No. 5x, Okslund hvorpaa der hæfter et Statslaan paa 9000 Kr har solgt nævnte Ejendom til Martin Madsen forhen Vittrup for 10.000 Kr. under Forbehold af at kan indtræde som Ejer med samme Rettigheder og Forpligtelser som hidtil Marius Nielsen.

I den Anledning ønskes Sogneraadets Udtalelse el. Anbefaling. Handelen gik ikke i Orden!

15.´Poul Nikolajsen, Hovborg ansøger Landbrugsministeriet om Tilladelse til fra sin Ejendom at afhænde Matr. No. 1al, 1bl, og 1bm til Søren Poulsen Jensen, Hovborg. I den Anledning ønskes Sogneraadets Anbefaling.                                                                                Anbefales.

16.´Oluf O. Barfod har fremsendt Regning for en Deel Skemaer samt Brandprotokol paa 70,50 Kr.

17.´Vejen Trælast, Brørup Afd. har fremsendt Regning paa Brædder paa 35,39 Kr.  Til Efterretning.

18.´Frikørsler. Andr. Jensen, Brørup har sendt Regning for Kørsel med Jordemoder fra Brørup til Carl Olsen, Hyldelund paa 20 Kr.                                                            Til Efterretning.

19.´Ribe Amts Plejehjemsforening har fremsendt Fortegnelse over samtlige Plejebørn i Lindknud Kommune. Tilsynet har anført sine Bemærkninger. Sogneraadets Erklæring udbedes. Anbefales.

20.´Børn af Enker. Søren Johansen Sørensens Enke er tilflyttet Holsted Kommune og ansøger Sogne

side 338

raadet for Holsted om Understøttelse til sin Søn i Henhold til Lov No. 124 af 29/4 1913. Holsted Sogneraad forespørger om hun anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud samt om Refusion kan forventes.                                                                                  Anerkendes og Refusion ydes.

20a.´Udpantning. Sognefoged P. Nielsen har meddelt at der er foretaget Pantning for Kommuneskat m. m. hos M. Mortensen, Adsersbøl for 115 Kr, Conrad Thomsen 182 Kr., Niels Madsen 131 Kr., Karl Johansen, Vittrup 47,80 Kr., S. P. Lauritsen 41,81 Kr., og Jens M. Jensen 104 Kr. Til Efterr.

Skolesager.

21.´Provst Mouritsen, Lejrskov har fremsendt et Eksemplar af Ribe Amts Skoleraads Forhandlingsprotokol fra Mødet d 2/12 21

22.´Undervisningsministeriet gør opmærksom paa at der mangler en Buk ved Vittrup og Okslund Skoler.                        Det overdroges M. Madsen og Niels Thøgersen at anskaffe det manglende.

23.´Klelund Skole. Pga. Kulden og at der er for lidt Brændsel har Ths. Thomsen købt 1500 Pund Kul til Skolen.                                                                                             Til Efterretning.

24.´I samme Anledning har man købt Kul til Okslund Skole.                                 –

25.´Vittrup Skole. Jørgen Christoffersen har forespurgt om en gammel sort Tavle maa benyttes til Nodetavle. Den sorte Tavle trænger til Reparation. Der er atter blæst en Deel Tagsteen af Skolebygningen og Tørvehuset.

Nodetavlen udsættes. De andre Mangler foranstaltes afhjulpet af Marius Madsen.

26.´Ungdomsskolen. Den i sin Tid indsendte Undervisningsplan for Kommunens Efterskole er under 19/1 22 stadfæstet af Ministeriet, samme beder sig tilstillet en Afskrift af Planen. Til Efterr.

339.

´

27.´Alderdomssager. Iver Jensen. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Jensens Ophold fra 27/9 21 til 7/1 22 paa 515,20 Kr.                                                                    Til Efterretning

28.´Ane Marie Jensen, Lindknud er d 26/1 indlagt paa Kolding Sygehus. Formanden har udstedt Kautionsbevis for Betalingen.                                                                         Til Efterretning.

29.´Jens Kr. Thomsen, Lindknud ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet med 10 Kr. ialfald saa længe han er syg.                                                                                   Tilstodes ekstra 20 Kr.

30.´Hans M. Gehlert. Søren Gehlert har paa sin Faders Vegne sendt Ansøgning om at forhøje Understøttelsen særlig pga. at han f.T. Er syg.                                            Tilstodes ekstra 20 Kr..

31.´Juliane Petersen, Enke efter Søren P. Petersen boende i Vittrup har fremsendt Ansøgning om Alderdomsunderstøttelse, ønsker 25 Kr./Md fra 1/3 22 i Penge.

Juliane Petersen er f. 22/12 1861 i Røjle, Middelfart. Manden døde i 1876, hun har boet forskjellige Steder bl.a. i Bække og fra 1911 til 1919 og fra 1/10 19 i Lindknud Sogn, anses for at være forsørgelsesberettiget i Bække. Er Medlem af Sygekassen. Trangen begrundes med Alderdom og manglende Arbejdsevne.                                                        Tilstodes 25 Kr,/Md fra 1/3 22.

32.´Hans B. Niels Andresen, Lindknud ansøger om Dækning for et Beløb 15 Kr. for en Gravplads paa Gjesten Kirkegaard m.m. i Anledning af sin Svigerfars Begravelse.              Til Efterretning.

33.´Laust Nielsens Enke, Lindknud ansøger om et Læs Tørv.                            Bevilgedes.

Jens Fr. Jensens Enke ansøger om Tørv + ekstra Understøttelse pga. Sygdom samt at betale Brinks Kone, der har hjulpet til i Huset under Sygdommen.

Tørvene er leveret. Understøttelsen agtes ikke forhøjet. Bevilgedes 5 Kr. at betale til Brinks Kone.

Side 240

33.´Fattigsag. Bodil Hansen. Man har sendt Indberetning til Ribe Amtsraad eller Stiftamtet ang. Bodil Hansens forventede Nedkomst samt om de Foranstaltninger der i den Anledning er eller agtes foretaget, hvilket er godkendt at Stiftamet. Man har forespurgt hvor det forventede Barns Fødsel skal noteres, hvortil Amtet har svaret at Barnet ikke vil faa Fødehjemsstedsret i Lindknud K. Til Eft.

34.´Mads Kr. Nielsen. Læge Jensen, Gjørding har fremsendt Regning for Konsultation og Tandudtrækning 14 Kr.                                                                                    Til Efterretning.

35.´Tinne Katrine Klausen. Simonsen, Varde har sendt Regning for Sygekørsel til Varde Sygehus 75,20 Kr.                                                                                                           Til Efterretning.

36.´Hans Nissen Hansen, Vejle ansøger om Tilladelse til at indgaa Ægteskab, foregiver at skulle giftes med den Pige han har et Barn sammen med hvortil Kommunen har betalt Alimentationsbidrag. Han oplyser at Pigen atter er frugtsommelig.

Sogneraadet finder ingen Anledning til at eftergive den modtagne Fattighjælp.

37.´Hans Erik Hansen, Klelund ansøger om et Beløb til Klæder.                          Tilstodes 100 Kr.

Forskjelligt.

Niels Chr. Sørensen, Vittrup. Formanden udstedte i sin Tid  Trangsattest for Katrine Hansen nu gift med Niels Chr. Sørensen for det af hende d. 11/12 17 udenfor Ægteskab fødte Barn Jørgen Thomsen Hansen, den udlagte Barnefader Jens Madsen Stokholm, Asbo erklæres ude af Stand til  at betale Bidraget og Bække Kommune nægter at betale Bidraget for ham idet de ikke mener der er Trang tilstede hos Niels Chr. Sørensen. Man har en Gang tidligere sendt Indberetning om Sørensens økonomiske Forhold. Politimesteren forlanger Beløbet for 1. Aar 156 Kr. betalt af Lindknud Kommune.

Der rettes en Forespørgsel ang. Sagen til Stiftamtet.

Side 241

Ane Marie Jensen, Klelund ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet til 60 Kr./Md.

Bevilgedes 60 Kr. /Md fra 1/3 22.

Frikørsler. Luis Jensen. Læge Jensen, Gjørding har sendt Regning for Frikørsel til Jensen, Hovborg i 1917 paa 17 Kr.                                                                                                   Til Efterretning.

Klaus Jensen ansøger om et Læs Tørv han selv vil hente.                                         Bevilgedes.

Grundforbedringsarbejde.

Chresten Nielsen, Vittrup ønsker at faa ca. 1 ½ Tdr.L. af sin Jord drænet og udbeder sig i den Anledning i Henhold til Cirkulære af 12/9 21 Sogneraadets Anbefaling.             Sagen anbefales.

 

Nikolaj Nikoplajsen, Vittrup ønsker at levere Steen til Kommunen. Det vedtoges at købe Steen til 20 Kr./Favn mod at de ligger ved vejen og Mads Kr. Nielsen kan slaa dem evt. en anden.                   Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1.                                                                                                          Niels Thøgersen,                                                                                                                                  Marius Madsen, Oluf Jepsen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, Knud Pedersen, H.M.Petersen

 

Aar 1922 d. 8/3 holdt sogneradet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle var mødt.                            Følgende Bbarfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Februar:                                          20/2 født en Søn af Bmd. Jørgen P. Hansen og Hustru, Tved, Okslund.                                                               9/2 født en Datter af Gmd. Chresten Salomonsen og Hustru, Risbøl,Hejnsvig.                                                                                                                                                  2/2 født en Datter af Bmd. Hans P. H. Madsen og Hustru, Kongens vase.

7/2 født en Datter af Niels Chr. Silles Larsen og Hustru, Klelund.                                                              18/2 født en Datter af Landmand Boe Schmidt og Hustru, Debel.                                                            9/2 født en Datter af Gmd. Peter Petersen og Hustru, Klelund.                                                                 22/2 født en Datter af Mejeribestyrer Rossau og Hustru, Hovborg

side 242

2.´Cirkulære af 13/2 ang. Indberetning om Boligforholdene for de Kommuner der hat Huslejenævn.

3.´      –             16/2   –   Udbetaling af Arbejdsløshedsunderstøttelse under Strejker o. lign  i Henhold til Lov af 23/12 21 om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring.  Til Efterretning.

4.´Cirkulære af 22/2 22 om Indsendelse af Indberetning for at kunde erholde Statstilskud.    –

5.´Bekendtg. af 11/2 med Regler for Ydelse af ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse i henhold til Lov af 22/12 21 om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsunderstøttelse.  Til Efterr.

6.´Bekendtg.af 1/2 om Nødhjælpsarbejde til Afhjælpning af Arbejdsløsheden samt nærmere Regler for Betalingen af nævnte Arbejde.                                                                    Til Efterretning.

7.´Midlertidig Lov af 13/2 om Ændringer i og Tillæg til de nugældende Regler for den kommunale Beskatning.                                                                                                       Til Efterretning.

8.´Forslag til en Deel Love vedr. Arbejdsløshed, Retspleje m. fl.                               –

9.´Brandslukningsredskaber. Katalog fra V. Løvener.                                                 –

10.´Ejendomsskyldvurderingen.

Stiftamtet har fremsendt Regning over Vurderingerne til Ejendomsskyld i 1920. Ifølge dette paahviler det Lindknud K. at udrede et Beløb af 519,83 Kr.                           Til Efterretning.

11.´Kassekredit i Vejen Bank. Banken har fremsendt følgende Skrivelse d. 24/2:                                      Vi tillader os herved at anmode Dem om at nedbringe Deres Gjæld til Banken i hvilken Anledning vi foreslaar at fjerne den aarlige Afdrag efter nærmere Aftale. Gjælden er den 1/1 23 11211, 72 Kr.                               Det overdroges Hans M. Petersen og Niels Thøgersen at forhandle med Banken om en Ordning af Forholdet. Sagen fremlægges senere.

Side 243

12.´Valg af Formand. Som Formand for det kommende Aar valgtes Niels Thøgersen. Genvalg af Næstformand og Kasserer H.M.Petersen.

13.´Statslaan. Henrik Thomsen, Klelund har under 23/1 udstedt en Obligation til Kommunen paa 1000 Kr med oprykkende Prioritets og Panteret i Matr. No. 11q og 11p, Klelund næst efter 6500  Kr. til Kreditforeningen og 1200 Kr. til Jysk Landhypotekforening.

Nævnte Obligation tjener som Sikkerhed for skadesløs Tilbagebetaling af Statslaanet.

Ifølge Opkrævning er der til Dommerkontoret betalt 15,15 Kr. Obligationen opbevares hos Form.

14.´Foreningen til Hjælp for Ulykkeligt stillede Mødre ansøger om Bidrag.         Henlagtes.

15.Adoptivsag.

Gdr. Hans Kr. Hansen af Debel og Hustru Jenny f. Andersen har fremsendt en Ansøgning til Kongen om Tilladelse til at adoptere Barnet Gerda Karlsen f 25/12 1919, Datter af Arbejdsm. Niels Karlsen og afdøde Hustru Bothilde Marie født Iversen. Andragerne ønsker at Barnet faar Efter-navnet Hansen. Barnet modtages uden Vederlag eller Betaling og indtræder med Arveret i Lighed med ægte Børn. Sogneraadets Erklæring og Anbefaling udbedes.       Nærværende Sag anbefales.

16.´Grundforbedringsarbejder.

 Morten P. Mortensen, Vittrup ønsker at faa ca. 14 Tdr.L. af sin Jord drænet og har i den Anledning fremsendt Ansøgning til Grundforbedringsudvalget og udbeder sig Sogneraadets Anbefaling i Henhold til Cirkulære af af 12/9 21.                                Sagen er anbefalet af Formanden.

17.´Afløbsforholdene i Lindknud By. Afløbet er næsten heelt standsede.

Side 244.

18.´Okslund lindknud-Vejen fik ikke alt det bevilgede Steenslag i Efteraaret. Da Vejen er meget slidt og hullet anskes 1 favn fra Stokholm ? Kørt paa fra Byen mod ?

19.´Frikørsler. Læge Dammegaard, Holsted har fremsendt Regning paa Frikørsler for Befordring til Sygekassens Medlemmer indtil 1/1 22 (Navne paa 13 Folk er nævnt) i alt 243 Kr.                                  Der rettes en Henstilling til Lærer Thomsen om selv at betale.

19.´Honoraret for en Rejse til Esbjerg fastsattes til 10 Kr.                                                          Husmandsudvalget. I Henhold til Lov af 22/6 skal af Kommunalbestyrelsen vælges 2 Medlemmer som valgformænd til Valg til Udvalget til at medvirke ved Oprettelse af Husmandsbrug. Valget foregaar paa Raadhuset i Ribe 22/4 22.                                          Henlægges til et ekstra Møde.

Skolesager.

20.´Johanne Jensen, Klelund Skole har meddelt at hun boede i den hende anviste Lejlighed ved Skolen i 1 Maaned. Resten af Vinteren hjemme.. Det overlades til Sogneraadet at bestemme Betalingen.                                                                        For Huslejen betales 20 Kr.

21.´Man har forlangt Tilbud paa Renholdelse af samtlige Skoler med gange, Smahuse og Gymnastiksale tilstillet Sogneraadet inden 15/3 22. Der forlanges skriftlige Tilbud for et Aar.

22.´Vittrup Skole. Lærer Mortensen har meddelt at han agter at søge sin Afsked fra 1/7 22. Den nuværende Vikar Lærer Frandsen har tildeels lovet at fortsætte som Vikar indtil  Pladsen bliver besat.                                                                                                               Til Efterretning.

23.´Lærer Vinther, Okslund fremsatte for en Tid siden

side 245

Ønsker om at faa indrettet Hønsehus i den gamle Tørvehus. Man har i den Anledning truffet Aftale med Tømrer Sørensen om at fraskille ca. ½deelen af Rummet fra til Høns med de nødvendige Døre Vinduer m. m.                                                                                                Til Efterretning.

24.´Simon Simonsen, Hovborg der fra 1/4 flytter til Baldersbæk ansøger om Tilladelse til at hans Børn fremdeles maa søge Klelund Skole,- der er 3 Børn hvoraf den ene bliver konfirmeret til Okt. 22. Lærer Thomsen har intet at indvende derimod. Bevilgedes som Skolepenge betales 44 Kr./Aar for Børnene eller 4 Kr./Md. alt under Forudsætning at der er Plads i Skolen.

25.´ Forsømmelser i Skolen i 1921. 315 Dage for Skolerne tilsammen. Bøder i alt 198,73 Kr.

Magnus Madsen erklæres at have været syg i 2 Maaneder.

26.´Gymnastikredskaber til Okslund og Vittrup Skoler. Poul Madsen, Dons har ifølge en Skrivelse meddelt at 1 Buk vil koste 70 Kr.

27.´Ungdomsskolen afsluttedes 28/2 22. Skal der udbetales et ekstra Honorar til Lærer Skovbjerg for Ledelsen af Skolen. Menes ikke at være Anledning til det!

Forsømmelseslisterne fremlagtes. Formanden paafører Mulkterne

Alderdomssager.

28.´Johanne Petersen, Vittrup er under 23/2 anerkendt forsørgelsesberettiget i Veerst Bække.

29.´H.A. Egelund er foranstaltet indlagt paa Brørup Sygehus mod Kommunens Kaution. Paa Alderdomshjemmet i Vejen er der f.T. ingen Plads. Der forspørges om én af Brødrene ikke kan tage ham.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *