1929 – 14/12 1932 – 1g

7. Lindknud Sogneraadsprotokol 1.aug 1931 –

 

Ekstraordinært Møde afholdtes d 1.aug. 1931 hvor man forhandlede følgende:

Side 176

Et Udvalg har forgæves forsøgt at leje et Hus til Harald Petersen, Hyldelund. Man har pr. Brev forspurgt Carsten Baggesgaard, Kokær om han vilde udleje sin Ejendoms Beboelse i Kokær, han har endnu ikke svaret.

Det vedtoges at gøre Forsøg endnu en Gang idet man valgte Ths. Thomsen til at rejse hen og forhandle med Baggesgaard om Lejemaalet.

Saafremt nævnte Leje ikke skulle komme i Stand fik Foprmanden Tilhold om at forsøge at faa Murer Brink til at flytte ind i den lille Lejlighed i Vittrup Skole, saa den store saaledes kunde blive ledig til Harald Petersen.

Da det har vist sig at man ikke faar Tilskud af Vejfonden til Udvidelsen af Assersbøl og Raabjergvejen vedtog man allerede i Sommer at grundforbedre Assersbølvejen da man var enig i ikke at kunde udvide Vejen for egen Regning.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Jensen Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen H.M.Petersen

Side 177

 

Onsdag d. 12. Aug. 1931 afholdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro med følgende Dagsorden:

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser for Juni 1931.

    Født d 24/6 Søn af Boelsm. Christian Petersen, Risbøl og Hustru Johanne

      –     d. 24/6 1931 Søn af Gaardbestyrer Peder Høher Hansen og Hustru Metha Sørensen.

      –     d. 25/6 1931 Datter af Husm. Anders Vilhelm Nielsen, Risbøl og Hustru Johanne Laura Mortensen. Navn Elna Sørine Nielsen. Notering i Hejnsvig maa fortages.

2. Cirkulære far Undervisningsministeriet af 16/6 1931 angaaende Skolevæsenet. Til Efterretning.

3. Fra Samme af18/6 angaaende Statstilskud til Husholdningsskole.                                –

4. Cirkulære fra Socialministeriet af 29/6 1931 ang. Indberetning for 1930/31 om Udgifter ved Fattigvæsenet, Aldersrente m. m.                                                                              Til Efterretning.

5. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at vor Skyld pr. 1.Juli 1931 er 3812,55 Kr.            –

6. Statstilskud til Børn af Enker er modtaget som Forskud for Aaret 1930/31 200 Kr.      –

Side 178 

7. Fra Ribe Stiftamt under 27/7 1931 forelaa Afgørelse for at Heinsvig Sygekasse har været berettiget til at slette Niels Brink, Vittrup af Sygekassen.                               Til Efterretning.

8. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler under 30/7 1931 at Husmoder Jensine Ullerup, Vittrup har begæret Invaliderente.                                                                    Til Efterretning.

9. Fastsættelse af Hushjem i Vittrup Gl.Skole idet Pladsen er lidt fordelt, Loftet er tildelt den lille Lejlighed. Ansættes til 10 og 12 Kr.                                                                  Til Efterretning.

10. Kørselsregning for Sygekassemedlemmer fra Henriksen, Vorbasse 135 Kr.       –

11.Ligesaa fra Læge Møller i Brørup 50 Kr.                                                               –

12. Fra Læge Teglhus Jensen, Brørup Januar Kvartal 1931 286,50 Kr., April Kv. 218 Kr., Juli Kv. 1929 Carl Staal 118,75 Kr., Okt. Kv. 1929 Carl Staal 8 Kr., Januar 1930 Carl Staal  4 Kr., April 1930 Carl Staal 4 Kr., Juli 1930 Hans Brandt 5 Kr., April 1931 Poul Nielsen 10,50 Kr., April 1931 Hans Brandt 11 Kr., Juli 1931 Hans Brandt 52,50 Kr. Juli 1931 Aksel Pedersen 84 Kr.

                                                                                          Til Efterretning. Undersøger Rigtigheden.

13. Meddelelse fra Sørine Sørensen.                                                                     Godkendtes.

Side 179

14. Fattigsager.Fra Politimesteren i Haderslev Afkrævning af Alimentationsbidrag for Johan Chr. Damkjær 108  Kr.                                                                                          Afsoning forlanges.

15. Politikontoret I Holsted for Hans Chr. Fyhnbo 120 Kr.                           Til Efterretning.

16. Fra den i herv. Kommune Forsørgelsesberettigede Olaf Svendsen Olesen, Ribe forlaa Anmodning om at Kommunen betaler Alimentationsbidrag for ham. Sin Resolution havde han medsendt.                                                                                                         Tilbagesendes.

17. Iver Nielsen, Vittrup beder om at faa to Fag af Laden lagt til Stuehuset endvidere at faa tækket fire Fag samt Reparation af Vinduer og Døre.

Et Tomandsudvalg nedsattes og fik Fuldmagt, Peter Christensen og Formanden.

18. Sanatoriet i Silkeborg meddeler at Iver Nielsen bliver udskrevet d. 12. ds. og han vil derfra blive ydet Rejsepenge paa Regning herv. Kommune.

19. Vamdrup Sogneraad forespørger om man anerkender Forsørgelsespligt af Hans Chr. Fyhnbo. Ja.

20. Fra Skatteraadet udbedes Erklæring herfra angaaende Andragende fra Peder Jensen, Hovborg om Omlæggelse af sit Skatteaar fra 1/6 til 31/5 at være gældende. Skatteraadet tager ingen Hensyn alligevel.                                                             Sogneraadet finder ingen Anledning til Anbefaling.

21. Mette Heick har fremsendt Klage over Skatteansættelse.                          Nedsættes til 600 Kr.

Side 180.

22. Anders Andersen, Gammelby beder om Selvangivelse for Brugsforeningen. Til Efterretning.

23. Noteret i Skads er Datter af Husm. Hans P. Petersen, Louise Margrethe Petersen født 3/3 1929.

24. Efter Anmodning herfra har Politimesteren i Ribe foranstaltet Undersøgelse i Anledning af at Hans N. Hansen er indsat paa Tvangsarbejde for et Beløb af 41 Kr.. Det oplyses imidlertid der, at Aarhus Kommune har indsat ham for nævnte Beløb Alimentationsbidrag for et dødfødt Barn af Kirstine Iversen.

25. Regning fra Grindsted Sygehus for Hans P. Pedersen 35 Kr.                      Til Efterretning.

26. Fra Politikontoret i Holsted forelaa Alimentationsafkr. for Erik Clausen Ravn 48 Kr. Afsones.

27. Oppebørselsstuen i Kolding beder om økonomiske Forhold for Murer Brink, Vittrup.

                                                                                            Formanden paafører Oplysning.

28. Vejle Amtsstue ligesaa for Laust Hansen, Okslund. Formanden svarer. Kan ikke betale.

Side 181.

29. Der forlaa Tilsagn frta Lærer Kaaberbøl og Frk. Catrine Knudsen at de gerne vilde søge Pladserne igen for Vinteren i Lindknud og Klelund Skoler. Sogneraadet er enig i at antage nævnte uden Opslag. Sogneraadet afæsker Skolekommissionen en Udtalelse.

30. Hans Nissen Hansen beder om at Kommunen vil betale Fagforeningskontingent. Sogneraadet vedtog ikke at betale. Formanden undersøger om han som han oplyser kan faa Understøttelse af nævnte Forening.

31. Kathrine Stengaard, Hovborg ansattes fra 1/6 1931 Indkomst 1200 Kr. 7458 Kr. i Formue Fradrages Indkomsten 200 Kr

32. Hans P. Pedersen, Hyldelund nedsættes i Understøttelsen til 45 Kr. i Brugsforeningen og til 20 Kr. kontant.                                                                                 Saaledes vedtaget at gælde fra 1/9.

33. Nationalforeningen beder om Tilskud.                                                   Bevilgedes 10 Kr.

34. Boghandler Kirk Regning 6,50 Kr.

35. Der forelaa Indbydelse til Sogneraadsforeningsmøde i Esbjerg d. 21/8 1931.

                            Formanden rejser derned. Lærer Skovbjerg indbydes. Hans Kr. Hansen Suppleant.

Side 182

Claus Jensen ansøger om at Kommunen betaler to Lægebesøg.                   Bevilgedes Halvdelen.

Der afholdtes derefter Licitation over Vejmaterialer til Vejen Lindknud – Asserbølgaard.

 

P.J. Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen, Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, H.M.Petersen.

 

Ordinært Sogeneraadsmøde afholdt i Lindknud Kro Onsd. 9. Sept. 1931, hvor følgende forhandledes:

1. Fra Pastor Hansen Fødselsindberetning

Dreng født 24/6 31 Søn af Boelsm. Christian Pedersen, Risbøl og Hustru Johanne Pjenggaard. Navn Peter Pjenggaard Pedersen.

Dreng født 17/7 31 Søn af Husm. Johs. Valdemar Mikkelsen Brock Assersbøl og Hustru Sine Marie Jepsen.

Dreng f. 24/6 31 Søn af Gaardbestyrer Peder Højer Hansen, Vittrup og Hustru Meta Sørensen. Navn Ernst Højer Hansen.

Dreng f. 31/7 31 Søn af Bestyrer Niels Boysen Hansen, Debel og Hustru Frida Khyne

Side 183

Pige f. 25/4 31 Datter af Husm. Anders Vilhelm Nielsen, Risbøl og Hustru Johanne Laura Mortensen. Navn Elna Sørine Nielsen

Pige f. 16/7 31 Datter af Fodermester Alfred Chr. Hygum, Okslund og Hustru Sigrid Hansen. Navn Erna Hygum.

Pige f. 17/7 31 Datter af Vognm. Nikolaj Jeppe Nikolajsen, Hovborg og Hustru Johanne Jakobsen.

Pige f. 20/7 31 Datter af Gaardm. Kristen Hansen Pedersen, Hovborg og Hustru Johanne Marie Hermansen.

2. Landbrugsministeriet meddeler at have approberet Udstykning fra Poul Nikolajsen til Søren Mortensen Matr. No. 1sm.                                                                             Til Efterretning.

3. Ribe Stiftamt meddeler at Kommunens Bidrag til Amtsfonden for Aaret 1930/31 udgør 3342,75 Kr. som betales 1/5 31 med 1670 Kr. Restbeløb 1672,75 Kr. pr. 1/11 31            Til Efterretning.

4. Samme meddeler at Kommunens Tilskud i Henhold til Lov No. 85 af 15/5 1903og 31 udgør pr. 1/7 31 632 Kr.                                                                                                       Til Efterretning.

5. Samme har fremsendt Sagen angaaende Berigtigelse af Flytning til herv. Folkeregister af Godsejer Hans Middelbo der bebor Slottet i Klelund.                                         Til Efterretning.

Side 184.

6. Skoledirektionen har under 3/ meddelt Kaldelse af Lærer Kaaberbøl til Lindknud Skole og Lærerinde Kathrine Knudsen til Klelund Skole.                                  Til Efterretning.

7. Kreditforeningen af Kommuner i Danmark meddeler at der skal vælges to repræsentanter.

                                                                                   Henlagdes til næste Møde.

8. Fra Ribe Stiftamt af 4/9 1931 Cirkulære gaaende ud paa at Tegninger af Bankbygninger ikke udleveres til uvedkommende.                                                         Til Efterretning.

9. Sygehuset i Kolding meddeler under 1/9 1931 at Børge Østergaard Nielsen der d. 30//8 d. Aar er indlagt til vederlagsfri Behandling for Meningitis.                                Til Efterretning.

10. Ribe Amtsstue forespørger om Betalingsevnen hos Andreas Nikolajsen, Hovborg, Ernst Søgaard, Adsersbøl og Conrad Thomsen, Lindknud.                            Maa kunde betale.

11. Regning fra Sygehuset i Brørup for Marie Pedersen 90,15 Kr.                         Til Efterretning.

12. Fra Sanatoriet i Silkeborg for Iver Nielsen. Rejsepenge til hjemturen 10 Kr.             –

13. Fra Stubbekøbing for Husassistent Maja Louise Christensen 98,47 + 7,50 Kr.          –

Side 185.

14. Fra Hans Peter Jensen, Jordrup. Ansøgning om Hjælp til Husleje m. m.

                                              Formanden har svaret at Hjælpen skal ydes i Opholdskommunen.

15. Gørding Sogneraad har tilbagevist Anmodning herfra om Notering af Søn af Iver Martin Nielsen, Vittrup, Kristian Bonde Nielsen født 11/8 1929. Formanden undersøger endnu engang.

16. Fra Politimesteren i Nykøbing Mors Alimentation for Hans N. Hansen 66 Kr. Til Efterretning.

17. Fra Politimesteren i Hasle for samme 60 Kr.                                                                –

18. Politimesteren i Kolding  for Ove Skovdal Nielsen 90 Kr.                                           –

19.         –              i  Nykøbing Mors for Th. Møller Hansen 78 Kr.  Skal betale.

20.         –              i Assens for Svend Stølsvig Jepsen 78 Kr.                                             –

21. Samme Jepsen tilbyder at betale 40 Kr. nu og 40 Kr. igen om 2 Mdr.          Tilbuddet modtages.

Side 186.

22. Skatteraadet meddeler at Gdr. Peder Jensen, Hovborg maa føre sit Regnskab fra 1/6 til 31/5 fra 1932/33 at regne                                                                                                Til Efterretning.

23. Skatteraaadet meddeler følgende Ændringer i Ansættelsen:

     No. 63. Mathias Friis                2400                           0

       –   85.  Hans Chr. Hansen        4020                       38,000

       – 126.  Robert Christensen      3300                          2600

       – 594.  Søren Jensen                2500                            0

       – 165   Peder Jensen                2400                            900

       – 103  P.M. Pedersen (Klager) 2300                         5000                                Til Efterretning.

24. Henrik Ullerup, Vittrup ansøger om Forskud paa Invaliderente til sin Hustru.

                                                                                                Bevilgedes 40 Kr. pr Mdr. indtil videre.

25. Formanden har overdraget Malerarbejde Vinduer og Døre udvendig samt noget Rækværk til Maler Bonde, Lindknud for 60 Kr.                                                                            Til Efterretning.

26. Forsømmelseslister forlaa. Fra Lærer Christiansen, Okslund fulgte Anmodning om Omlavning i Lejligheden. Bevilgedes 1 Trækgardiner, 2 Kapper til samme. Lampe overlodes til Peter Christensen at ordne. Tilskud  til Aftenskole bevilgedes 5 pr. læst Time.

Side 187.

27. Regning fra Sygehuset i Kolding for Kiste til Børge Nielsen, Vittrup 62,50.   Til Efterretning.

28. Rasmus Hansen beder om Hjælp til Datterens Konfirmation.  Bevilgedes 25 Kr.

29. Iver Nielsen tilkaldes til næste Møde angaaende Understøttelsen.

30. Regninger. L.H.R. Jepsen, Holsted Kørsel for Andreas Jepsen til Odense 6/2, 18/8, 6/5 a´ 25 Kr.        

       29/6 for de Gamle 28 Kr.                                                                                  Til Efterretning.

31. Fra Magnus Baagø afhentes købt raa Sten i alt 10 Tons Pris 22 Kr. til Fordeling i Hovborg.

32. Morten Mortensen, Assersbøl ansøger om at maatte faa et Værelse indrettet paa Værelset. Anslaas til ca. 75 Kr.                                                                                               Bevilgedes 50 Kr.

33. I Anledning af at Lærer Skovbjerg beder sig fritaget som Kommunal Revisor valgtes Uddeler Christensen, Lindknud.

Side 188.

Ida Simonsen, Hovborg ansøger om Enkebørnsunderstøttelse fortsat til den ældste af Drengene idet han er i Lære. Det vedtoges at yde Understøttelsen indtil ¼ 1932.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.Jensen Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

 

Aar 1931 d. 14 Okt. holdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro.

 

1. Pastor Hansen fremsendte Fødselsmeddelelser.

   Født 19/7 Søn af Husm. Johannes Valdemar Mikkelsen Brock og Hustru Sine Marie Jepsen, Assersbøl. Navn Martin Jepsen Brock

Født 23/8 Søn af Gdr.Th. Chr. Bruun og Hustru Johanne Marie Nielsen, Vittrup

Født 17/7 Datter af Vognm. Nikolaj Jeppe Nikolajsen og Hustru Johanne Jakobsen. Navn Thyra Nikolajsen.

Født 20/7 datter af Kresten Hansen Pedersen og Hustru Johanne Marie Hermansen. Navn Helga Petra Pedersen.

Født 26/6 Datter af Husm. Mathias Peder Jensen og Hustru Maren Kristiane Hansen, Okslund. Navn Marie Jensen.

Født 29/8 Datter af Arbejdsm. Andreas Chr. Knudsen og Hustru Thora Petrea Jensen, Risbøl. Navn Karen Andreasen.

Født 22/9 Datter af Vognm. Niels Høgh Jensen Rohde og Hustru Maren Katrine Mortensen Holm.

Født 20/9 Søn af Husm. Jens Hansen og Hustru Hansine Kjestine Thøstesen.

Født 30/9 Søn af Boelsm. Johs. Nikolajsen og Hustru Margrethe Christine Mølleskov

2. Handelsbanken i Esbjerg meddeler vor Skyld pr.1/10 d.Aar 3822,90 Kr.       Til Efterretning.

3. Cirkulære. Ministeriet for Offentlige Arbejder af 6/10 1931 ang. Vejkryds.               –

4. Ribe Stiftamt meddeler at Resttilskud af Motorafgiften andrager 2448,32 Kr.            –

5. Samme meddeler Tilskud for Regnskabsaaret 1931/32 i Henhold til §14 8145 Kr.     –

6. Borgerforeningen i Lindknud ansøger om Tilskud til Gadebelysning.           Bevilgedes 35 Kr.

7. Grinsted Sogneraad anmoder om Notering af Barn af Mathias P. Jensen og Hustru Maren Jensen født paa Sygehuset 26/6 1931.                                                                                    Noteres. 

Side 190

8. Det statistiske Departement beder sig tilsendt fremsendte Folketællingsskemaer paaført de ønskede Oplysninger.

9. Hans Chr. Fyhnbo beder om Kaution for indlæggelse paa Hald idet Sygekassehjælpen er opbrugt. Kaution fra Sygekassen for de 3 Kr. pr. Dag forlanges fremskaffet før videre forhandles.

10. Hansine Olsen, Okslund beder om fortsat Enkebørnsunderstøttelse til Erik og Aage til de er fyldt 16 Aar (de er nu 15). Under Hensyn til at Drengene tjener deres Løn nægtedes Andragendet.

11. Husholdningsforeningen søger om Tilskud til Afholdelse af Kursus for unge Piger samt Lys og Varme med Renholdelse af Skolestuen. Renholdelse maa de selv udføre.  Bevilgedes Tilskud.

12. Tilbud om Renholdelse af Lindknud Skole for Vinteren forelaa.

Johanne Knudsen 200 Kr. Christine Germansen, Anders Chr. Andersen, Petra Henriksen og Maler Bonde med ens Tilbud paa 125 Kr.                                Ved Lodtrækning blev det Maler Bonde.   

13. Regninger. Fattiggaarden for Conrad Albert Schmidt 4,20 og for Anton Jørgensen 2,80 Kr.

14. Læge Lind for Marie Katrine Pedersen, Lindknud 22,50 Kr.                 Til Efterretning.

Side 191.

15. Aandssvageanstalten i Ribe for Niels Knudsen Nielsen 155,15, for Morten Nielsen 275, for Anna Hansen 96,15 Kr.                                                                                         Til Efterretning.

16.Østifterne for carl Johannes Hansen 125 Kr.                                                              –

17. Den Kellerske Brejninge Frode Andersen 125 og Hans Jørgensen 125 Kr.              –

18. Fra Rødsten for Helga Andersen 415,15 Kr. Man forhandler med Faderen om ikke det var muligt at hun kunne faa en Plads.

19. Læge Bennike, Holsted for Elfrida Trøiborg 25 Kr.                                        Til Efterretning

20. Snedker Askou, Brørup for Kiste til H. Brandt.                                                           –

21 Brørup Apotek for H. Brandt 3,60, Iver Nielsen 3,53, Poul Nielsen 19,50, Axel Petersen 18,25 Kr. H. Schønning 79,10 Kr.

22. Læge Lind for Sygekassemedlemmer 90,50 Kr.

23. Aldersrentenyder Marie Iversen 22,75 Kr.

24. Vamdrup Sogneraad har under 25/9 1931 anerkendt Marie Katrine Pedersen, Lindknud.

Side 192.

25. Brande Sogneraad beder om Anerkendelse af Kresten Kristensen født i Lindknud 13/1 1864.

                                                                                                                                 Anerkendes.

26. Starup Sogneraad har under 15/9 1931 anerkendt Hans Johannes Schultz, Lindknud.

27. Fra Politimesteren i Esbjerg for Olaf Svendsen Olesen 60 Kr..                       Til Efterretning.

28.   –             –             – Kolding for Emil Th. Møller 60 Kr.                                 Skal betale.

30. Fra Hans N. Hansen,Vejle om Understøttelse Da der ikke foreligger noget for at han kan faa Understøttelse af Fagforeningen henlægges Sagen.

31. Skattesager. Fra Krogsbølle Sogneraad meddeler paa Foranledning herfra at Godsejer H. Middelbo er ansat til for Aaret 1931/31 Indtægt 5000 Kr. Formue 22,395 Kr.

Side 193.

33. Kommunens Regnskab for Aaret 1930/31 forelaa og udsviser:

Indtægt Statstilskud Lov No. 85               1122 Kr.

              Motorafgiften                              7097 Kr.

              Jagttegn                                         594 Kr.

              Ejendomsskat                            30832  –

              Personlige Skatter                     44000  –     

Udgift  Renter og Afdrag                        14228   –

            Fattigvæsenet                               13345   –

            Hjælpekassen                                 1386   –

            Ifølge Sygekasseloven                     645   –

            Invalide forsikringen                     2500   –

            Aldersrente                                   10450  –

            Børn af Enker                                   115  –

            Skolevæsenet                                20824  –

            Vejvæsenet                                   11000   –

             Brandvæsenet                                  470   –

             Frikørsel for Sygekassemedl.        4173  

             Tilskud til Amtsfonden                  3346   –

              Løn til Formand og Kasserer        1000   –

              Til Lokale m. v.                              591   –

              Porto, Tlf., Annonce, Skrivem.     1008   –

              Folkeregistret                                  311   –

              Erholdelige Skatterestancer          1157   –

              Skatterestance                              28000  –

              Balance med                               143,280

34. Til Kredtitforeningen af Kommuner i Danmark afgaar Gdr. Emil Jensen Vælk og Amtsraadsmedlem Chr. Krog.                                                                Stemmer ikke.

Side 194.

35.Kørselsregning fra Henriksen, Vorbasse for Sygekassemedlemmer 136,50 Kr.

36. Man forhandlede den i sin Tid af Borgerforeningen i Lindknud ansøgte Tilskud til Tjæring af Vejen gennem Lindknud By. Der var fuld Enighed om at Ansøgning om Tilskud af Vejmillionerne til Arbejdets Udførelse vilde være helt omsonst saa bortfalder paa nuværende Tidspunkt for videre Behandling.

37. Iver Nielsen, Vittrup mødte efter Tilsigelse herfre og forhandlede om Understøttelsen.

Ansættes til 15 Kr. pr. Uge fordeles med 10 Kr. til Varer og 5 i kontanter.

38. Fra Georg Thomsen Kørsel for Chr. Pedersen, Gilbjerg til Læge i Vorbasse 7 Kr., Mette Ehmsen 5 Kr., Johannes Damgaard 5 Kr., Niels Hansen jun. til Grindsted Sygehus 11 Kr.

39. Hans Marinus Pedersen ansøger om at Hedelaanet Kr. 3000 rykket tilbage for nyt Laan i Kreditforeningen. Begæret 41,000 Kr.                            Sogneraadet bevilgede Andragendet.

40. Lærer Skovbjerg mødte og bad om at maatte fremskaffe nogle Bøger til Dansk Efterskrivningen. Vilde andrage om ca. 80 Kr. Skovbjerg fik tilladelse til at anskaffe Bøgerne.

Side 195

Ebbe Nielsen, Kjeldbjerg Legatrente uddeltes 4 Kr. Fordeltes Niels Jensens Hustru, Lindknud.

Johs. Nielsen

Hans Kr. Hansen, Jes Schmidt, Peter Christensen, P.J.Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Skatteansættelser fra 1/7 1931

Chr. Julius Jørgensen, Klelund Slot    200 Kr           Andreas Nielsen adr. Grethe Madsen     900

 Peter Edvin Brandt, Savværket 1400 minus 400      Astrid Sørensen, Morten Pedersen         800

Johs. Friis, Laurids Laugesen             1000 Kr.          Købm. Arnold Larsen Formue 22345   5000

Ane Elisabeth Hansen                          200  –             Marius Andr. Jørgensen adr. Baagø       1000

Ingeborg Kruuse                                   800   –            Niels P. Jensen, Kokær                          1000

Marie Jørgine Mikkelsen Okslund Sk. 800   –            Henriette Jensen (er de gift?)                   200

Axel Møller Hovborg Savværk            900   –

Lindknud Brugsforening Indt. 18968 a´3 % = 569,04

Hovborg            –               –       6000    –      = 180,00

Plantager                                    2545    –      =  76,35

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdt i Lindknud Kro Onsdag d. 11 Novb. 1931 hvor følgende

forhandledes:

side 196.

1. Cirkulære fra Skattedepartementet af 22/10 1931 forlaa angaaende ekstra 1 Kvartal Statsskat for de i Lov af 19/10 1931 fastsatte Foranstaltning imod Landbrugskrisen.                 Til Efterretning.

 2. Lov af samme Dato forelaa medfulgt af fornødent Blanketter og Skema til Opføring af kriseramte Landbrugere som i Henhold til Loven kan komme i Betragtning ved Fordelingen.

Det vedtoges at holde Møde saa snart Selvangivelse foreligger fra de ikke Selvangivende.

3. Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 10/10 1931 angaaende Læreres Ansættelser.

4. Ribe Stiftamt har under 19/10 henledt Opmærksomheden paa at Ansøgning om Tilskud til ekstraordinære Vejarbejder maatte være indsendt senest 1.Nov. d.Aar.

Er af Formanden henlagt i Henhold til Sogneraadets Beslutning om ikke at søge Tilskud til ekstraordinære Vejarbejder.

5. Lov af 19/10 1931 om midlertidig Hjælp til Arbejdsløse forelaa.                     Til Efterretning.

6. Hovborg Husholdningsforening beder om Tilskud samt Lokale, Lys og Varme. Ligeledes ansøges om Tilladelse til at benytte Gymnastiksalens Køkken.

Formanden har anbefalet Ansøgningen om Tilskud i det hele taget idet Ansøgningen skulde til Skoledirektionens før Sogneraadsmødets Afholdelse. Godkendtes.                        Til Efterretning.

Side 197.

7. Fra Landinspektør Gregersen forlaa Ansøgning om Udstykning for følgende Andreas Nikolajsen Matr. No. 1t, Parcel 1 beholder Ejendommen, Parcel 2. solgt til Viggo Nikolajsen, Parcel 3. agtes solgt.                                                                                                                         Anbefales.

8. Fra samme for Margrethe Madsen Klelund Matr. No. 10a. Parcel 1. er solgt til Johannes Madsen og Parcel 2 til O. E. Madsen.                                                                                    Anbefales.

9. Fra samme for Poul Jessen, Okslund. Parcel 1 Matr. No. 1a beholder Ejendommen, Parcellerne 2, 3 og 4 agtes solgt.                                                                                                      Anbefales.

10. Det Statistiske Departement Cirkulære og Blanketter med Anmodning om Indhentning af Høstudbyttet for 1931. Formanden har gjort Foranstaltning til Resultatets Fremskaffelse.

11. Regninger. Holsted Trælasthandel 27 Kr.                                                         Til Efterretning.

12. Plejehjemsforeningen for Ribe Amt.

      688 Karl Hansen                           95 Kr. minus Opfosterb. ?? 72 Kr.

      715 Ebba Viola Kristensen           95 Kr.      –           –               60 Kr.

      797 Karen Margrethe Andersen 120  –         –           –               72  –

      838 Anna Marie Rasmussen       125  –         –           –               84  –

Udgifter til Læge og Medicin for 797                                              40,20 

                                                                                     I alt Udgift 187,20                Til Efterretning.

Side 198.

13. fra Tvangsarbejdsanstalten i Horsens for Hans Nissen Hansen til Tøj 63,50 Kr.           –

14. Fra Læge Mortensen, Holsted for Sygekassemedlemmer 180,75 Kr.                             –

15. Læge Teglhus Jensen, Brørup 187,50 Kr.

      Samme for Hans Brandt 18,50 og Klaus Jensen 68,50 Sidstnævnte skal betale saafremt der i Dødsboet er Dækning. Henvendelse til Christoffer Christoffersen, Glejbjerg.          Til Efterretning.                                                                    

16. Aldersrente til Folding for Bertel Petersen 177,75 Kr.                                                    –

17. Til Holsted for Daniel Pedersen 60,75 Kr.                                                                      –

18. Til Aastrup for Bertha Johannesen 147 Kr.                                                                     –

19. Til Vejen for Jakob Lebæk Jakobsen 434,25 Kr.                                                            –

20.   –      –       – Vilhelm Jepsen 267,16 Kr.                                                                          –

21. Til Kolding for Anders Hansen 245,25 Kr.                                                                     –

22.   –      –          – Anna K. Hansen 191,25 Kr.                                                                     –

23. Til Brande for Kirsten Kristensen 54 Kr.                                                                        –

Side 199.

24. Til Odense for Laurids Clausen Pedersen 316,79 Kr.                                                      –

25. Fattigsager. Til Brande for Harald Petersen 150 Kr.                                                        –

26. Til Vejstrup for Villiam Nielsen 470 Kr.                                                                          –

27. Til Vejen for Morten Mortensen 422,31 Kr.                                                                     –

28.   –     –        – Marius Hansen 55,02 Kr. Er han forsørgelsesberettiget?

29. Til Holsted Daniel Pedersens Hustru Invaliderente 299,79 Kr.                                         –

30    –      –        Iver Nielsen 792,02 Kr.                                                                                   –

31. Til Vamdrup for Hans Chr. Fyhnbo 20,25 Kr.                                                                  –

32. Sogneraadet i Gørding anmoder om Notering i Kirkebogen her af Datter af Kirstine Houborg der er født i Klelund d. 3/5 1916 datter af Andreas Houborg. Barnet Navn Dorthea Houborg.

Afhøring forlanges af Sogneraadet i Gørding.

33. Fortsanderen fra Rødsten forespørger om man vil betale ca. 35 Kr. til nye Tænder til Helga Andersen idet Forstanderen selv vil udrede Restbeløbet ca. 35 Kr.

Svarer Forstanderen at man forhandler om at faa en billigere Plads til Helga.

Side 200

34. Politimesteren i Rudkøbing meddeler at Underholdsbidrag 64 Kr. er betalt for Niels P. Christensen, Okslund født d. 25/6 1906.                                                                  Til Eftrretning.

35. Sogneraadet i Kærby anmoder om Notering af et Drengebarn født 12/12 1928 af Frasepareret Johanne Hansen født Jensen har været gift med Hans Nissen Hansen.               Sagen undersøges.

36. Ulykkesforsikringen Bjergby pr. Spentrup fremsender regnskabet.

37. Kvindehjælpen i Aarhus ligesaa og beder om Tilskud.                                     Henlagdes.

38. Samfundet af Hjemmet for Vanføre ligesaa.                                                             –

39. K.F.U.M. Gothersgade, København ligsaa.                                                                –

40. Fængselshjælpen beder om Tilskud.                                                                           –

41. Skatteraadet for Bogense har paa Foranledning herfra meddelt Godsejer Middelboe Ansættelse for Skatteaaret 1931/32 Selvangivet Indkomst minus 20,240 Kr. Formue 470,371 Kr.

Selvangivelsen er Godkendt af Sogneraadet og Skatteraadet.                                    Til Efterretning.

42. Forsømmelseslister forelaa fra Okslund.

Side 201.

43. Licitation over Levering af Tørv til Kommunens Skoler samt Gravning, Stuvning og Kørsel af 125 Tusind Tørv. Dernæst Kørsel og Levering af Vejmaterialer til Kommunens Veje afholdes i Lindknud Kro d. 26. Kl. 2½.

44. Regning fra Aarhus for Aldersrentenyder Hans S. Hansen og Hustru 276, 75 Kr.Til Efterretning.

45. Fra Gesten Aldersrentenyder Mathilde Christensen 233,05 Kr.                                        –

        –      –                    –               Johanne K. Lauridsen 234 Kr.                                             –

        –      –                    –               Gunner Adamsen        502,50 Kr.                                        –

46 Fra Læge Møller for Sygekassemedlemmer 171,75 Kr.                  

47. Hans Chr. Fyhnbo mødte angaaende fortsat Ophold paa Hald .

Man endes om at han afventer Indlæggelsen til Sygekassen vil Kautionere pr. 1/1 1932.

48. Iver Nielsen mødte og ansøgte om at faa Understøttelsen sat op til 20 Kr. pr. Uge + 1½ Tons Brændsel.  Bevilgedes 12 Kr. pr. Uge Varer i Brugsf. 5 Kr. kontant + 1 Tons Kul.

Side 202

49. Man forhandlede Hans N. Hansen Fagforeningsrestance i alt 6. Mdr. Det vedtoges at betale Restancen til Carlsen, Vejle.

50. Transformatorforeningen ansøger om at faa Laanet i Kommunekreditforeningen forhøjet fra 25,000 til 34,000 kr.                                                                                        Anbefales og bevilges.

51. Fra Amtsvejinspektøren forlaa Indbydelse til Møde i Foftlund Fredag d. 13 Kl. 9 Formiddag.

Indbudt er Ølgod, Ansager, Starup og Lindknud Sogneraad. Til at repræsentere Sogneraadet ved Mødet i Toftlund angaaende Raabjegvejen valgtes Jes Schmidt og Peter Christensen.

52. Schønning afhenter Datteren af Rs. Hansen i Augustenborg d. 12 ds. for en pris af 32 Kr. Rs. Hansen begærer Understøttelsen idet han fremfører intet Arbejde at have.

Bevilgedes indtil næste Møde foreløbig 20 Kr. pr Uge.

53. Chr. Therkelsen, Høllund pr. Vorbasse tilskrives at han enten betaler Restance for Børnenes Undervisning i Okslund Skole eller Børnene vil blive henvist til den retmæssige Skole.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen, P.Jensen Hermansen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen H.M.Petersen.

Side 203

 

Sogneraadsmøde ekstraordinært i Lindknud Kro d. 26. Nov. 1931.

Chr. Buhl mødte i Henhold tiol Tidliger Forhandling og ansøgte om Tilskud til Vandafledningen der gaar gennem hans Mark og ud i Vest begyndende ved Kommunevejen Lindknud Brørup.Under Hensyn til den Gode Vejen har af Afledningen vedtog man at yde i Tilskud et Beløb stort 85 Kr.

Andragendet fra Transformatorforeningen i Hovborg om Kreditforeningslaan var til anden Behandling.                                                                                                               Anbefales.

Man ansatte derefter Kommunens Forpagtere til Indstilling af Krisehjælp i Henhold til Lov af 19/10 1931.

Niels Pedersen, Kidholm beregnet efter 38,630 Kr, Peter Hansen, Vittrup beregnet efter 28,280 Kr.

Niels Chr. Nielsen, Klelund efter 6,850 Kr. Chr. Sørensen, Klelund 7000 Kr.

Side 204

Anders Østergaard 7000 Kr., Poul Hansen, Hovborg 8500 Kr., Nikolaj Jensen 8500 Kr., Poul andersen 4000 Kr., Hans Skov, Lindknud 5100 Kr. Henrik Schønning 21,000 Kr.

Menighedsraadet forspørger om Sogneraadet er interesseret i at Raadet lader Kirkegaarden udvide allerede i Vinter for derved at opnaa Beskæftigelse til Arbejdsløse.

Sogneraadet vedtog at svare at man ikke er til Sinds at animere Menighedsraadet til at lade Arbejdet udføre i nuværende urolige Tid.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen, P.Jensen Hermansen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *