1915 – 19 – 1g

1g. Lindknud Sogneraads Protokol 1917 –

 

Møde af Sogneraad, Hjælpekassebestyrelsen og Prisreguleringskommissionen ag Foranstaltninger til Afhjælpning af Dyrtiden for Vinteren 1917/18.

Nævnte Foranstaltninger foretages i Henhold til §1 i Lov af 28/12 1916.

Det vedtoges for fremtiden at udpege de Familier der anse for berettigede til at komme i Betragtning.                                                                                                                                          Der opslaaes Bekendtgørelse om at de der anser sig berettigede kan melde sig til Hjælpekassen.

Den Skala der f. T. udbetales efter anser man for at være tilstækkelig indtil 1/11 17. Fra den Tid enedes man om at forslaa følgende Skalaer nemlig Skala 1. 4 Kr./Uge, Skala 2. 3 Kr. og 3. 2 Kr.

 

7 Familier blev sat i 1 Skala,  12 i Skala 2 og 6 i Skala 3 med Navns nævnelse.

 

Hjælpekassens Bestyrelse er berettiget til at foretage Ændringer i den vedtagne Beslutning evt at medtage Familier der anses berettigede dertil.

Formanden giver Skovridder Sørensen meddelelse om at Poul Andersen fra 1/10 opfordrer Bestyrelsen til at erstatte dennes Tab ???                                                                     Mødet sluttet. Niels Thøgersen                                                                                                                                       side 166

 

Aar 1917 d. 28/9 holdt Sogneraad, Skolekommission samt Førstelærerne Skovbjerg og Thomsen fælles Møde for at foretage Indstilling til Vinterlærer Embederne ved Lindknud Skole samt Indstilling af en Vinterlærerinde ved Klelund Skole for Vinteren 1917/18.

Der var indkommet i alt ? Ansøgninger til Embederne ?

Efter en Deel Forhandling foretoges Indstillingerne

Liste I. Svend Trøst Steffensen ?  pr. Jellinge     Liste II Emil Retoft, Gelsted, Fyn

            Aksel Christensen, Nørrebro, Odense                  Aksel Christensen, Nørrebro, Odense

            K. Samuelsen, Skyttehuset, Vejle                         Rasmus Mikkelsen, Them, Brædstrup

Til Lærerindeembedet ved Klelund Skole.

Ingeborg Olsen, Kirkehelsinge, Gørlev

Katherine Mygind, Bjert pr. Bjert

Karen Jensen, Nordgaarden, Svanninge

Evt. Marius Madsen rettede en henstilling om at tage Tegning i Undervisningen.                             Side 167

Da der ikke er meldt tilstrækkelig med Elever til Ungdomsskolen vedtoges det af Sogneraadet og Skolekommissionen + det staaende Udvalg at henvende sig i Hjemmene hvor der er Unge der kan ventes at deltage.

Mødet sluttet.

 

Kornsynsmændenes Løn. I henhold til Cirkulære af 6/8 17 hvori det tillades Sogneraadet at yde en ekstra Godtgørelse for deres Arbejde udover det at Staten bevilgede Beløb af 100 Kr.

Da man antager at de faar hver 100 Kr. af Staten finder Sogneraadet ikke Anledning til at betale Ekstra. I Tilfælde at Staten ikke betaler deres personlige Udlæg refunderes det af Kommunen.

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Marius Madsen, P..M. Pedersen, Ole P. Simonsen Hans I Johansen P. D. Jensen, H.M.Petersen

 

Aar 1917 d 10/10 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager forhandledes:

Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen

3/9 født en Pige af Forstkandidat Regnar Jakobsen og Hustru Mathilde C. Bryde af Hovborg

                                                                                                                               Til Efterretning.

Cirkulære af 7/9 Ejendomsskyldskema kan ikke ventes udleverede ved Ansættelse af Jordværdi.                3.        –         –  18/9 Uddeling af Brød og Sukkerkort, der kan faaes ekstra Brødkort.Til Efterretning. 4.        –         – 19/9 Sager vedr. Beholdning af Korn af Høst 1916 el. tidl. Høst  skal af det kommunale Nævn forelægges Amtsnævnet til Afgørelse.                                                                      5. Cirkulære af 28/9 fra 5/10 er al Blanding af Rug og Hvedemel forbudt.               Til Efterretning. Side 168 6. Cirkulære af 29/9 fra 1/10 forhøjes Prisen paa Sukker mod Aflevering af Sukkermærker 6 Øre pr. Kg. Og mod Aflevering af Industrisukkermærker 10 Øre pr. Kg. Statens Godtgørelse bliver fra 1/10 11 Øre pr. ½ Kg.                                                                                   Til Efterretning. 7. Bekendtgørelse af 5/9. Maksimalpris paa Talg fastsættes raa Talg 1,30 andet Talg 1,10 Kr.                   8.          –                  12/9 Indberetning om Beholdning af Hamp, Tovværk, Reb og Bindegarn.                   9.          –                  13/9 Handelen med Kul og Koks. ½ delen ad det normale Forbrug kan faaes. 10.        –                  13/9 om Statens Overtagelse af udenlandsk Hvedemel.             Til Efterretning. 11.        –                  12/9 Forbud mod annoncering hvor der tilbydes Ombytning af Varer hvorpaa der er Maksimalpris med andre hvorpaa der ikke er Maksimalpris.                            Til Efterretning. 12. Bekendtgørelse af 20/9 Forbud mod Fodring af Gryn eller Grynmel.                            –                       13.          –                   20/9 Fremstilling af og Maksimalpris paa Byggryn.                          –                     14.          –                   29/9 Brødmærker Septembermærker er fortsat gyldige.                    –                     15. Høstindberetning indsendt saaledes Rug pr. Tdr. L. 3 Tdr. Byg 4 Tdr./Tdr. L. Havre 4 Tdr./Tdr.L. Boghvede 5 Tdr. , 2½ Læs Agerhø, 1 Læs Enghø.                                  Til Statistisk Departement. 16. Synet over Kommunens 1.Klasse Veje foretages af side 169 Amtsvejinspektøren 4/10, der resterer i alt 6 Kbf. Stenslag nemlig Th. Thomsens 2 Kbf, P. Nielsen 1 Kbf og Hans Chr. Fynbo 3 Kbf.  hvilket skal leveres snarest mulig hvorefter der sendes Meddelelse til Inspektøren der saa foranlediger Opmaalingen foretaget. Der forsøges at leje til at slaa nogle Steen til Vejen.               17. Vejsyn over samtlige Veje foretages. Hertil valgtes Niels Thøgersen, Hans I. Johansen og P. D. Jensen.                                                                                                                                                      18. Statslaan. Stiftamtet har under 2/10 meddelt at det af Sogneraadet ansøgte Statslaan paa 1000 Kr til videre Udlaan til Kr. Johansen, Gildbjerg er bevilget og sendt til Ministeriet. Der nedsættes et Udvalg til at tage Bestemmelse om Ordningen af Laanet.                                                                    Valgt blev P. M. Petersen, Hans M. Petersen og Niels Thøgersen.                                                        19. Godtgørelse for Rug. Stiftamtet har under 29/9 meddelt at der til Udbetaling paa Amtsstuen er anvist 666,26 Kr. som Staterns Godtgørelse for Rug til Brødforbrug for T. fra 1/5 indtil ny Høst 1917. Der er sendt Kvittering for Beløbet.                                                               Til Efterretning. 20. Samfundet og Hjemmet for Vanføre har sendt Beretning, ansøger om Bidrag.   Tilstodes 10 Kr. 21. Stiftamtet har under 20/9 meddelt at Amtsraadet har vedtaget at ændre Politivedtægten ang. Lygtetænding. Sagen har været forelagt Ministeriet der udbeder sig Sogneraadets Erklæring. Amtsraadets Beslutning tiltrædes af Sogneraadet.                                                                                     22. Det statistiske Departement har under 28/9 rettet en Henstilling om at stille sig velvillig overfor ”Arbejdet Adler” i Klelund Plantage med Hensyn til Brød og Sukkerkort.                                                    23. Udstykningsaprobation for Matr. No. 6l  K. Højbjergs Ejendom, Vittrup og 10b Elias Pedersens Ejendom, Klelund til h.h.v. 6o, Vittrup og 10c, Klelund .                                 Til Efterretning.             Side 170                                                                                                                                                      24. Stiftamtet har under 19/9 sendt Liste over Bøder til Statskassen fordi de ikke har afleveret Rug til Staten af Høsten 1916 nemlig: P.J.Pedersn,Klelund 8 Kr., Erik Hansen, Klelund 6 Kr., Morten Mortensen, Adsersbøl 16 Kr., Marcus Sørensen, Adsersbøl 8 Kr., Laust Iversen, Vittrup 10 Kr., Chr. Bertelsen, Vittrup  8 Kr., N. H. Chrestensen Dam, Okslund 8 Kr. Tilsammen 64 Kr.                        Beløbene indbetales til Amtet inden 15/10 .                                                                 Til Efterretning. 25. Brændselsnævnet. Cirkulære af 20/9 om Uddeling af Petroleumskort for Oktober.       –               26. Sygeplejeforeningen for L. Sogn ansøger om Tilskud. Tilstodes 63,13 Kr.  fra Holsted Sparek. 27. Holsted Sparekasse har af Overskuddet tilstillet Lindknud K. 113,46 Kr hvorfor udbedes Kvittering samt Meddelelse om hvorledes Pengene bruges. De fordeltes saaledes:                                                                  Sygeplejeforeningen 63,13 Kr. og Sygekassen 50 Kr.                                                                          28. Valg af Forligsmægler i Tyende og Aftægtssager. Fristen udløber 31/12. Indberetning snarest.   Ole P. Simonsen genvalgtes og N. N. Nielsen som Suppleant.                                                           29. Plejehjemsforeningen for Ribe Amt har i Skrivelse af 8/9 meddelt at Plejelønnen pga. Dyrtiden er forhøjet for de 3 yngste Klasser med 20 Kr. og for de ældste med 10 aarlig fra 1/5 17.                 30. Chr. Heick s Sønner af Hovborg, Elbæk og Gregers er indlagt paa Brørup Sygehus til vederlagsfri Behandling.                                                                                           Til Efterretning.  Side 171                                                                                                                                           Skolesager.                                                                                                                                                     30a. M.P. Madsen har fremsendt Tilbud paa Olietrykt Billede af Luther til Ophængning i Skolen. Pris 5 Kr.                                                                     Man ønsker ikke at købe Billederne.                  31. Pladsen som Lærerinde ved Vittrup Skole bliver opslaaet ledig paany da der ikke meldte sig Ansøgere, evt. Vikar.   Det overdroges Formanden evt. at skaffe en Vikar indtil Pladsen besættes.   32. Sagen ang. Vinterlærerembedet ved Klelund s. og Lorenz Ravn er sendt til Skoledirektionen idet den tidligere Adresses Underskrivere ikke godvillig vilde gaa ind paa at Ravn beholdt en Klasse til Maj 18.                                        Repræsentanter for Hovborg indkaldes til Møde om Sagen.         33. Skolelokalerne. Der mangler en Kakkelovn samt en adgang til Lærerindens Lejlighed med Kogehuller. Der nedsattes et Udvalg til at faa de nødvendige Ting i Orden.                                     Valgt blev Ole P. Simonsen. P D. Jensen og Niels Thøgersen .                                                                34. Brændsel. Grundet paa forøgelse saavel af Lokaler som Lærerpersonale bliver det vist nødvendigt  at anskaffe mere Brændsel til Skolerne. Johs. Jensen Østerbygaard har givet Tilbud paa Levering af Klippet Fyrretræ.                                                                                                                  Det overdroges P. D. Jensen og H.I Johansen at skaffe fornødent Brændsel.                                                  34a. Hans A,. Egelund ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet til 20 Kr./Md. + 2 Kr. i Dyrtidsjælp fra 1/11.                                             Det ønskede tilstodes  Egelund fra 1/11 1917.      35. Niels Martinus Nielsen af Lindknud ansøger om Alderdomsunderstøttelse. Han ejer en Formue paa 800 Kr. Tilstodes 15 Kr./Md. fra 1/11 17.                                                                                                36. Hans P. Jensen, Adsersbøl. Understøttelse 18Kr. /Md + 5 Kr. Dyrtidstillæg.                                     37. N.M. Henriksen Regning fra Brørup Apotek 4,25 Kr., H.M. Gehlert 0,95 Kr., Mette M. Hansen, Adsersbøl 3,60 Kr.                                                                                                                                      side 172                                                                                                                                                   38. Karen H. Hansen, Okslund. Sanatoriet i Esbjerg har sendt Regning f.T. 16/6 til 30/9 7 86,55 Kr. 39. Bodil Hansen. H.A.Lundemejer, Brørup har sendt  Regning paa Beklædningsdele 20,60 Kr.        Margrete Sørensen for samme 11,60 Kr. og Mads Kr. Nielsen 59,90 Kr. samt betalt Foderstofregning for Mads Kr. N. for 200 Kg. Havre 53,99 Kr.                             Til Efterretning.   40. Anton Marius Andersen, Mellerup pr. Randers har henvendt sig til Kommunen om Rejsepenge til sin Fødekommune Støvring.                                                                                                             Formanden lod ham indlægge paa Fattiggaarden efter at have taget Afhøring af ham.                           Støvring Mellerup har i Skrivelse af 28/9 meddelt at han anerkendes forsørgelsesberettiget der, og at der kan forventes Refusion.                                                                                     Til Efterretning.  41. Lars Chr. Johansen, Adsersbølgaard. Øde Førslev Sogneraad pr. Harte har i Skrivelse af 15/9 meddelt at Johansen anerkendes der og lovmæssig Refusion kan forventes.          Til Efterretning.  42. B.5. 1909/14. Københavns Magistrat. Peter Johan Volfram, Adsersbølgaard er d 29/9 indlagt paa Brørup Sygehus for Maveforgiftning. Formanden har udstedt Kautionsbevis for Indlæggelsen og sendt Meddelelse til København, hvor han anerkendes.                                        Til Efterretnning.  43. Laust Nielsens Enke ansøger om lidt Hjælp for Vinteren pga. alt er saa dyrt. Tilstodes 5 Kr./Md. 44. Alderdomssag. Søren Krestensen, Lindknud ansøger om ekstra Hjælp paa 10 Kr. til Kørsel af Tørv.                                                                                                                       Tilstodes 10 Kr.   side 173.                                                                                                                                                45. Bekendtgørelse af 29/9 om Salg af Kartofler. Enhver Landbruger er pligtig til at afstaa indtil 30 Tdr. Kartofler pr. Tdr. L. af hele sin Udsæd dog ikke over 1/3 af sin Avl for en Pris af 8 Kr./Tdr. Leverede paa Sælgers nærmeste Jernbanestation. De 2/3 har han Ret til selv at disponere over.       46. Bekendtg. af 3/10. Det er forbudt at handle med Rug, Hvede, Byg og Havre samt Klid og Mel.  47.       –           –  2/10 Ved Salg, Bortforpagtning eller lignende af Landejendomme er Sælgeren pligtig til at lade saa stort et Kvantum Korn forblive paa Ejendommen som er nødvendig til Saasæd under normal Drift.                                                                                                     Til Efterretning.        48. Bekendtg. af 2/10. Forbud mod Fremstilling af og Handel med Foderblanding.         –                   49. Cirkulære af 8/10 ang. de fremtidige Belysningsmidler. Saafremt Tilførsel af Petroleum indskrænkes eller maaske standses kan der faaes Lygter til Tran eller Lamper til Karbid. Der vedhængende Bogblad udfyldes og indsendes med Bestilling paa Tranlamper i Henhold til Cirkulæret.                                                                                                                                                   50. Valg af Valgbestyrelse til at revidere Valglisterne. Valgt blev H.M.Petersen og N. Thøgersen.      51. Forslag om ekstra Ligning var til 1. Behandling. Det vedtoges at foretage ekstra Ligning paa 33 1/3 % der paalignes efter stigende Skala. Indtil 1000 Kr. skattefri til 1600, 2500, 3500, og over 3500 efter Ansættelse til Kommuneskat under Forbehold af Amtsraadets Aprobation.                             52. Kassekreditlaanet skal være udbetalt til 31/3 18. Hvorledes skal man ordne Pengesagerne til den Tid?? Sagen udsattes.                                                                                                                            53. Prisen paa Tørv til Alderdomsunderstøttede fastsattes til 5 Kr./1000 leverede.                                Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1.                                                                                                       Niels Thøgersen                                                                                                                                        Hans I. Johansen, Ole P. Simonsen, P. D. Jensen, P. M. Pedersen, Marius Madsen, H.M.Petersen   side 174                                                                                                                                                                           .                                                                                                                                                                   Aar 1917 d 26/10 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.                                Følgende Sager forhandledes:                                                                                                                  2. Behandling af sagen om ekstra Ligning. Formanden har rettet Forespørgsel til Stiftamtet om       Kan der i Henhold til Dyrtidsloven af 28/12 16 udskrives større Beløb som ekstra Skat end der er medgaaet til Dyrtidsforanstaltning?.                                                                                                      Kan der benyttes stigende Skal eller %vis?.                                                                                        Efter hvilken Lov skal der foretages Ligning til Udgifter der ikke vedr. Dyrtidsudgifter?                   Svar:                                                                                                                                                          Nej til det første ?.                                                                                                                                         Det andet ?. Skatten skal paalignes %vis med lige stor Forhøjelse efter Skatteligningen 1917/18.         Det tredje ?. I Henhold til § 22 i Lov No. 79 af 20/4 1908.                                                               Sogneraadet vedtog at foretage en ekstra Ligning efter Dyrtidsloven. Der udskrives 4000 Kr. der paalignes saaledes personlig Skat, de Skatteydere der er ansat til højst 1000 Kr. fritages. Skatteansættelser over 1000 Kr fradrages 1000 Kr.. Resten beskattes %vis. Ejendomsskyld paa 5200 Kr fast Ejendom er ligeledes Skattefri. Der paalignes 2/5 Deel paa fast Ejendom og 3/5 Deel paa Indkomst og Formue.                                                                                                                   Endvidere paalignes 1/6 Deel af Indeværende Aars Skat paa alle Skatteydere efter samme Fordeling. 2 og 3/5 Deele.                                                                                                                   Dette Forslag tilstilles Amtsraadet.                                                                                                     Der rettes en Henstilling til Kolding Slagteri om 10 Svinekroppe.                                                    I Henhold til Indenrigsministeriets Bekendtg. Af 20/10 bliver der at foretage Mandtal paa dertil tilsendte Mandtalskort. Der udpegedes Tællingskommisærer for de forskellige Distrikter i Sognet. Side 175                                                                                                                                                                            .                                                                                                                                                           Derefter holdt Sogneraad og Skolekommission Fællesmøde.                                                               I Henhold til Skoledirektionens Skrivelse har Ministeriet godkendt Planen om Oprettelse af et nyt Vinterlærerembede ved Lindknud Skole og Lærerindeembede ved Klelund Skole paa Betingelse af at der foretages en ny Ordning til Foraar 1918.                                                                                          Som ny Lærer ved Lindknud S. er antaget Emil Retoft 3. Klasse Svend T. Steffensen 4. Klasse. Frk. Ingeborg Olsen Løn 500 Kr. for Vinteren + Bolig, Brændsel samt med Pligt til at have Haandarbejde for alle Skolens Piger. L. Ravn forbliver i sin Plads for en Løn af 300 Kr.

Da det anses for et stort Arbejde for Frk. Rasmussen at undervise alle Pigerne i Haandarbejde ved Lindknud S. har Frk. Ovesen, Adsersbøl gaaet ind paa at tage en Deel Haandarbejde, hvorfor der er tilstaaet hende 50 Kr. for Vinteren.                                                                                                       Ungdomsskolen.                                                                                                                                              I Henhold til de fremkomne Oplysninger anser man det for sikkert at der i Lighed med sidste Vinter afholdes Undervisning i baade Lind                                                                                                  side 176                                                                                                                                                    knud  og Klelund Skoler.                                                                                                                   Ledelsen af Skolerne bliver Skovbjerg og Thomsen, Klelund. Honorar er 25 Kr./Vinteren til hver.   Timelønnen for Undervisningen fastsattes til 2 Kr./Time. Den endelige Plan for Undervisningen overdrages til Skolekommissionen og de faste Lærere.                                                                        De nødvendige Ændringer i Undervisningsplanen foretages ligeledes af  Kommission og Lærere.    Niels Thøgersen                                                                                                                                        P.M. Pedersen, Ole P. Simonsen, Marius Madsen, Hans I. Johansen, P. D.Jensen, H.M.Petersen           .                                                                                                                                                              Aar 1917 d. 13/11 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Fraværende P.M. Pedersen pga. Sygdom.                                                                                                                                          Følgende Sager forhandledes:                                                                                                             Fra Pastor Nielsen forelaa Fødselsanmeldelser for Oktober.                                                                 4/10 født en Dreng af Hmd. Hans P. Larsen og Hustru Ane Marie Sørensen, Vittrup                         15/10               –          Arbejdsm. Ejler N. Johansen og Hustru Bothilde Jørgensen, Sønderlund         13/10             Pige      Hmd. Hans Kr. Hansen Fynbo og Hustru Magrete Carlsen af Gildbjerg          2. Forsømmelseslisterne forelaa og Mulkter paaførtes (betales fuldtud)                                            side 177                                                                                                                                                   3. Bekendtg. 9/10 om fremstilling af Malt.                                                                 Til Efterretning.                                                                                                                           4.        –        15/10 Tørring og Konservering af Hvidkaal.                                                    –                                                                      5.        –        12/10 ang. Hugst i Skove og Plantager samt Handel med Effekter.                   –              6.        –      om begrænsning af Forbruget af Lys og Brændsel i Butikker, Forlystelsessteder m. m.     7.        –         4/10 om Opgivelse af Beholdninger af Foderkager og Blandinger hos Forbrugere.      8.        –         6/10 om Anvendelse af Maltspirer.                                                        Til Efterretning.  9.        –         5/10 ang. Afstaaelse eller Henlæggelse af Kartofler til Menneskeføde            –              10.      –         2/10 om Brødmærkernes Gyldighed.                                                                –             11.      –         26/10 Fastsættelse af Maksimalpris paa Kartoffelmel.                                                    12.      –         26/10 vedr. Hjemmemarkedets Forsyning med Smør.                                      –              13.      –         26/10 vedr. Handel med Talg.                                                                            –            14. Midlertidig Lov af 27/10 ang. Forhøjeælse af Understøttelse til Arbejdsløse m. fl. der fremtidig kuns udbetales gennem Arbejdsløshedskassen.                                                                                    15. cirkulære af 30/10 ang. forhøjet Understøttelse til Arbejdsløse.                                                    16. Ribe Amts Sogneraadsforening har indbudt til Møde paa Paladshotellet i Esbjerg Lørd. 17/11 Kl. 1. Som delegerede valgtes Niels Thøgersen og H.M.Petersen.                                                         17. Opdragelsesanstalten Himmelbjerggaarden har sendt Beretning og ansøger om Bidrag. Henlagt side 178                                                                                                                                                    18. Andelssvineslagteriet i Kolding har under 1/11 meddelt at man ikke skal henvende sig til Energiraadet ang. Flæskeforsyninger hvilket er sket. Der vil senere blive meddelt hvor Flæsket kan faaes.                                                                                                                            Til Efterretning.  19. Ribe Amts Plejehjemsforening har fremsendt Regning for Barnet No.253 Karen Dorthea Albertsen paa 45 Kr. for Halvaaret til Novb. 1917.                                                    Til Efterretning.  21. Dansk Kvindesamfund har fremsendt Spørgeslema ang. for unge Kvinder paa Landet.                       Formanden har besvaret Spørgsmaalene.                                                                                                22. Landkommunernes Ulykkesforsikring har fremsendt Regnskab for det forløbne Aar, udbeder sig Indberetning tilsendt.                                                                                  Overdrages Formanden.   23. Husholdningsudvalget har fremsendt en Deel Hæfter ang. Økonomi med Fedtstof samt om Anvendelse af Brænde og Tørv i Ovne bestemt til Kul og Koks.                             Til Efterretning.   24. Stiftamtet har under 9/11 meddelt at der skal foretages en Fortegnelse over samtlige Kommunens Veje, nævnte Fortegnelse skal fremlægges til alm. Eftersyn i 4 Uger og sendes til Amtet senest 8/1 1918.                                                         Hans I. Johansen og Niels Thøgersen.     25. Forslag til Vejbudget for 1918 var til Behandling og vedtoges saaledes til Levering 38 Kbf. Steenslag 26 Favne Leer, 10 Kbf. Sandgrus + Jordarbejde.                                                                    26. Vejlicitation samt Gravning, Stugning og Hjemkørsel af Tørv fra Kommunens Mose               Licitation over Tørv til Skolerne afholdes i Lindknud Kro 1/12 Kl. 1½.                                            27. Lindknud Sygekasse ansøger om 100 Kr.                                                 Tilstodes 100 Kr. side 179                                                                                                                                                              28. Jordemoder Fru Andersen har fremsendt Regning paa 10 Kr. for Hjælp hos Erbs, Hovborg.     Foreslaaes betalt af Hjælpekassen.                                                                                                            29. Hoven Sogneraad har i Skrivelsen af 15/10 meddelt at Smed S. Simonsens Barn er indlagt paa Epedimihus for Skarlagensfeber, forespørger om Simonsen anerkendes i Lindknud, samt om der kan ventes lovmæssig Refusion                                                    . Anerkendes og Refusion ydes.    30. Chr. Heick Drenge af Hovborg har været indlagt paa Brørup Sygehus til Vederlagsfri Behandling hvorfor der er fremsendt Regning paa 27,75 Kr                                                            Der rettes  Forespørgsel til Heick om Betalingen.                                                                                  31. Boghandler Kirk, Holsted har sendt Regning paa 50 Øre                                                                     32.  Skatteklage. Henrik Thomsen, Klelund  har besværet sig over sin Skat sat forespørger hvorledes han skal forholde sig med Hensyn til Klagen over Ansættelsen.                               Forsaavidt han ønske at klage skal det stiles til Skattteraadet.                                                              33. Ekstra Skat. Stiftamtet har under 23/10 tilbagesendt Sagen ang. ekstraskat. Amtsrevisionen foreslaar at paaligne ekstraskat paa alle Skatteydere med 20 a´25 % og at paaligne Dyrtidsskat ved Aarets Slutning.                                                                                                                                        Det vedtoges at udskrive ekstraskat paa 20 % af alle Skatteydere af indeværende Aars Ligning. Skatten opkræves senest 1/1 1918.                                                                                                 Skolesager.                                                                                                                                               34. Købmand Sørensen, Brørup har fremsendt Regning paa en Dunk Fernis til Skolerne 78,15 Kr.  35. A. D. Buchardt, Kolding har fremsendt Regning paa en Kakkelovn og en Skoleovn til Klelund Skole 423,89 Kr.                                                                                                       Til Efterretning. 37. Skoledirektionen har under 29/10 meddelt at Anna Petersen er afskediget fra 1/11 og tilstaaet 189,72 Kr/Aar i Pension.                                                                                                                                 Side 180                                                                                                                                                       38. Lorenz P. Ravn har i Skrivelse af 15/10  meddelt at han overtager Vinterlærerpladsen ved Klelund Skole paa Betingelse af at han søger sin Afsked og passer sin Virksomhed ved Skolegerningen til 1/5 18.                                                                                        Til Efterretning.   39. Indstilling til Vittrup Skole. Efter at Pladsen har været opslaaet 2 Gange var der indkommen 5 Ansøgninger hvoraf 3 var kvalificerede. Skolekommission og Førstelærerne var indbudt.                     Efter en Deel Forhandling enedes man om følgende:                                                                                 1. Anna Pedersen, Nebel, Vorbasse  2. Hansine Rasmussen Kastelev Forskole og                                 No. 3 Johanne Johansen, Spettrup, Stenderup.                                                                                         40. Belysning til Ungdomsskolen. Tilstodes 2 Karbidlamper.                                                           Hovborg Haandvæørker og Industriforening ansøger Stiftamtet om Tilladelse til at afholde Tombola i fastelavnen 1918.                                Anbefales paa Betingelse at der ikke serveres stærke Drikke.  Fattigsager.                                                                                                                                            41. Heinrik Fode  fra Kolonien Arbejde Adler, Klelund Plantage har henvendt sig til Kommunen om at faa en Deel Gangklæder, Undertøj og Træskostøvler.                                                                        I Henhold til den foretagne Afhøring maa han anses forsørgelsesberettiget i København hvortil der er sendt Skrivelse.                                                                                                                                 42. Mads Kr. Nielsen har personlig henvendt sig med Begæring om at faa sin Understøttelse forhøjet til 40 Kr./Md for Vinteren og 20 Kr. for Sommeren.                                                             Tilstodes 35 Kr. fra 1/12, 100 Kr. til Lagner og Dynelinned 35 Kr. pr. Kbf. Steenslag, 1 Kbf Eftergrus, 12 Kr. Kbf Steen. Kreditforeningslaan nægtedes.                                                                43. Villiam Th. Nielsen. Starup Nebel Sogneraad har i Skrivelse af 3/11 meddelt at der pga. Sygdom er tilstaaet ham ekstra Hjælp 25 Kr.                                                                            Til Efterretning.  44. Frederikke Jespersen ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet pga. Dyrtiden. Fik 30 Kr./Md  side 181                                                                                                                                              Frederikke Jespersen. Regning fra Holsted Apotek paa 6 Kr.                                   Til Efterretning.  45. Harald Egelund. Formanden for Døvstummeskolen ved Nyborg har sendt en Skrivelse af 26/10 hvori han foreslaar at Egelund kommer i Sølvsmedelære men det vil jo blive nødvendig med Understøttelse i Læretiden. Udbeder sig Sogneraadets Mening om Sagen.                                           Det overdroges N. Thøgersen at afgive Erklæring efter først at have konfereret med Familien.         46. Maren M. Hansen. Vejle Byraads Fattigudvalg har sendt Regning for 1/4 til  1/10 92,80 Kr.      46a. Morten Nielsen for Opholdet forhøjet til 740 Kr./Aar.                                                                      46b. Volfram, Adsersbølgaard. Regning fra Brørup Sygehus 58,05 Kr.                    Til Efterretning. Alderdomssager.                                                                                                                                        47.  Regning fra Holsted Apotek for 4 Lindknudborgere i alt 40 Kr.                                   –            48. Maren Nielsen. Esbjerg Kommune har fremsendt Regning for 1.Halvaar 17/18 197,18 Kr.       49. Mads B. Adamsen. Lejrskov Jordrup har fremsendt Meddelelse om at Adamsens Understøttelse er forhøjet med 3 Kr./Md fra 1/10. Regning for 1. Halvaar 108,75 Kr.                     Til Efterretning.  50. Karl H. Buhl. Vejen Sogneraad har i Skrivelsen af 11/10 meddelt at der er tilstaaet Buhl en Alderdomsunderstøttelse af 25 Kr./Md. fra 1/10. Forespørger om han kan anerkendes i Lindknud. Han opgiver at eje en Formue af 1500 Kr.                                                                   Anerkendes.     51. Anders Petersen, Give Plejehjem ansøger om at faa 5 Kr. til Reparation af Sko og Strømper. Tilstodes 5 Kr.                                                                                                                                           52. Marie Petersen. Folding Sogneraad har sendt Regning for 1. Halvaar 17/18 72 Kr. Til Efterr.    53. Læge Poulsen har sendt Regning for Poul Sørensens Hustru 12 Kr.                  Til Efterretning. Side 182                                                                                                                                                 54. Brandfoged. Pga. Johs. Jensen Østerbygaard fraflytter bliver der at foretage Indstilling til ny Brandfoged for hovborg Distrikt.                                                           Bertel Andersen indstilledes.   54a. Frk. Johanna Dahl er antaget som Vikar ved Vittrup Skole fra 1/11 hvilket er meddelt Skoledirektion og Kommssion.                                                                               Til Efterretning.    55. Skolekommissionen har fremsendt Forslag til en fremtidig Skoleordning ved Hovedskolerne fra 1/5 1918. Forslaget vedtoges uforandret med undtagelse af at P.Donslund Jensen stiller følgende Ændring: 4. Klasse i Klelund faar 8 Timers/Uge Undervisning om Sommeren i Stedet for 12.         Til at undersøge og fremkomme med Forslag til Skolebygninger ved Klelund og Lindknud Skoler valgtes Niels Thøgersen, Hans I. Johansen og P.D.Jensen.                                                                                                                                              .                                                                                                                                                              Jeppesens Barn, København. Brørup Sogneraad har fremsendt Regning for Barnet Laura Jeppesen fælles med Brørup der betaler 106,67,  Lindknud 43,63 Kr.                                     Til Efterretning.      Til Ungdomsskolerne  i Lindknud og Klelund bevilgedes 1 Karbidlampe til hver af Skolerne 5 Kg.                                                                                                                                                .                                                                                                                                                    Skatteansættelser  Der er nævnt Navne paa 15 Tjenestefolk  som er sat i Skat fra 3 til 6 Kr.           side 183                                                                                                                                               fortsat  med 41 Navne på Tjenestefolk, der er sat i Skat fra 3 til 6 Kr. for Resten af Aaret.                                  Mødet sluttet.                                                                                                                                                Niels Thøgersen                                                                                                                                     Marius Madsen, P. D. Jensen, Hans I. Johansen, Ole P. Simonsen, H.M.Petersen                             side 184                                                                                                                                              

 

Aar 1917 d .27/11 holdtes Vej og Tørvelicitation i Lindknud Kro hvor alt hvad der opraabtes blev bortliciteret.

Skatteansættelser: Assistent Martin Nielsen ansattes fra 1/11 til 31/1 til 10 Kr.

                             Bestyrer Martin Nielsen Østerbygaard 1/11 til 1/4 18 10 Kr.

                             Nielsine Jensen hos P. Madsen Påetersen fra  /11 til 31/3 18 3 Kr.

Der foretoges Indberetning over Gennemsnitudbytte for Rodfrugter saaledes:                              Kartofler 70 Tdr./Tdr.L.  Gulerødder 100 Tdr., Kaalrabi 200, Turnips 200 Tdr.

 

Forhøjelse af Alderdomsunderstøttelsen. 26 Navne er nævnt paa Folk der faar Understøttelsen hævet med 5 til 10 Kr. mest pga. Dyrtiden.

Side 185

Aar 1917 d. 12/12 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager forhandledes:

1. Pastor Nielsen, Fødselsanmeldelser for Novb. Maaned.

Den 10/11 født en Pige (Jenny Lehmann Petersen) af  Boelsm. P. Madsen Petersen og Hustru Sørine Poulsen Lehmann.

2. Cirkulære af 10/11 ang. Kornligningen. Landbrugere gøres bekendt med at de er fritaget for Levering af Korn til Staten før Tærskningen er slut og Kornet vejet.               Til Efterretning.

3. Cirkulære af 19/11 forsaavidt der ønskes Kød til Nedsaltning skal der sendes Meddelelse til Kødkontoret, Københ.                                                                                        Til Efterretning. 

4. Cirkulære af 23/11 om Optælling af Svin samt tilsaaede Vintersædarealer m. m.       –

5. Bekendtgørelse af 8/10 om Sukkerforbrugene Virksomheder. Forsyning nedsættes med 25%.

6.       –                     12/11 ang. Ændringer i Kornligningsskemaerne                  Til Efterretning.

7.        –                      9/11 om Fastsættelse f Maksimalpris pa Kartofler. (aflyses)           –                        8.       –                      9/11 vedr. Handel med Konstruktionsfedt.                                        –                         9.       –                     22/11 Handel med og Slagtning af Svin                                             –                    10.       –                     22/11 om Opgivelse af Frøbeholdninger.                                          –                            11.                            19/11   –   Foder til Arbejdsheste                                                         –                          12.                            20/11   – Udlevering af Foderkager og Foderblandinger                     –     

         –                       20/11   – Handel med Spisefedt                                                                           side 186

Bekendtg. 27/11 ang. Handel med Tørv og Befolkningens Forsyning med samme.      –                           4.       –          30/11 om Kommunalt Mandtal.                                                                     –                       15.       –          20/11 ang. Brugsretten til Tærskeværker og Lokomobiler til Tæskning af Korn.             16. Marmelade. Gennem Statistisk Departement er der efter Ansøgning tilstillet Lindknud Kommune 250 Kg. Smørmarmelade fra Horsens Margarinefabrik til en Pris af 86 Øre./Kg. Partiet deles mellem Lindknud Brugsforening og Købmand Stilling med 130 Kg. til hver.                   Forespørgsel til de to om de vil betale efter Faktura og udsælge med passende Fortjeneste.                    17. Kvindehjælpen i Aarhus har fremsendt Beretning og beder om Bidrag.               Nægtes.                   18. Stiftamtet udbeder sig meddelt om Sogneraadet  fastsætter Maksimalpris paa Kartofler og da hvilke senest 15/12.                                                                                                    Til Efterretning. 19. Boghandler Chr. Hansen, Kolding har fremsendt Regning for Skemaer 5,62 Kr.          –                    20. Stiftamtet har under 15/11 meddelt at der er anvist Lindknud K. 3338, 50 Kr som Statens Tilskud i Henhold til Dyrtidsloven  af 22/12 15 og Lov No. 117 af 30/10  16.                                   Og under samme Dato meddeles at der paa Amtsstuen er anvist Forskud paa Statstilskud i Henhold til Lov af 28/12 15 med 2220 Kr.                                                                          Er modtaget.                    21. Stiftamtet har under 7/12 meddelt Tilladelse til at der opkræves en Ekstra Skat af samtlige Skatteydere  i Kommunen paa 20 % af indeværende Aars Skat. 2/5 paa Fast Ejendom og 3/5 paa Formue og Indtægt.                                                                                         Til Efterretning.                 Side 187.                                                                                                                                                  22. Forhandling om evt. at foretage Dyrtidsforanstaltninger i Henhold til Dyrtidsloven § 2. Det vedtoges at foretage en Undersøgelse af hvorvidt der kan være Grund til at Administrere baade efter § 1 og 2 hvilket overdroges Formanden og Kassereren.                                                                          23. Værgeraadsvalg. I Henhold til Lov No. 72 at 14/4 1905 bliver der at foretage Valg af 3 Medlemmer til Værgeraadet f.T. fra 1/1 1918 til 31/12 23 med tilhørende Suppleanter. Én skal vælges blandt Sogneraadets Medlemmer.                                                                                                 Valgt blev af Sogneraadet Niels Thøgersen , Suppleant Marius Madsen.                                            Thomas Thomsen, Hovborg, Suppleant Chr. Burkal,                                                                          Chr. Andersen, Vittrup,                Suppl. Niels Martin                                                                            24. Overslaget for regnskabsaaret 1918/19 var til 1. Behandling. Det foreslaaes at udskrive en Skat paa ca. 33.000 Kr.                                                                                                                                25. Valglisterne. Til at revidere dem valgtes Niels Thøgersen, P. Madsen og Hans I. Johansen.       27. Anton Sørensen, Hovborg har paataget sig at slaa 3 Kbf. Steen til Skjærver for 30 Kr./Favn. Steenene er købt af Formanden af Ejeren af Østerbygaard ligeledes for 30 Kr./Favn..                        28. Gdr. Chr. Pedersen, Okslund har tilbudt Kommunenen Deel Steen til 20 Kr./Favn mod at de opmaales og betales kontant. Det vedtoges at købe Steenene.                                                            Niels Thøgersen og Hans I. Johansen opmaaler dem.                                                                          29. Forstander Kastberg, Adsersbølgaard har givet Løfte om at Lindknud Kommune kan købe de Steen der                                                                                                                                               side 188                                                                                                                                                     kan undværes til en rimelig Pris.                                                                         Til Efterretning.        30. Skatteklager. Niels Havberg hos P.P. Jensen har fremsendt Klage over Ansættelsen. Han har betalt Skat til Føvling Kommune. Kan han komme med Kvittering frafaldes Ansættelsen i modsat fald fastholdes den.                                                                                                                              31. Peter Hermansen meddeler at hans Datter ikke ejer nogen Formue. Hun fritages.                        Skolesager.                                                                                                                                             32. Skoledirektionen har under 7/12 meddelt at Forskolelærerinde Anna Petersen, Nebel, Vorbasse er konstitueret ved Vittrup Skople fra 1/1 18.                                                            Til Efterretning.  33. Det ved sidste Møde nedsatte Udvalg har faaet udarbejdet en Plan til Skolebygninger ved Lindknud og Klelund Skoler der fremlagtes til Behandling. Der fremskaffes et Overslag over Bygningerne og derefter indkaldes Beboerne til Møder til Drøftelse af Spørgsmaalene.                        Det overdroges Udvalget at foranstalte nævnte Møder afholdt.                                                           34. Vederlagsfri Behandling. Simon Simonsens Børn. Hoven Sogneraad har fremsendt Regning for Barnets Behandling paa Tarm Syugehus 63 Dg. 189 Kr. deraf har Staten betalt 141,75, hvorefter Lindknud kommune skal betale Resten 47,25 Kr.                                                    Sagen udsattes.  35. Chr. Heuck s Sønners Behandling paa Brørup Sygehus. Heuck mener at Sygekassen betalr i dette Tilfælde. Ønsker ikke Kommunen skal betale.                                                                             Alderdomssager.                                                                                                                                     36. Hans Vind Pedersen, Klelund ansøger om at faa en Deel ekstra Understøttelse til Tøj til ham selv og Hustruen.                                                                                           Tilstodes 40 Kr.          side 189                                                                                                                                                  37. Bodil Marie Egelund har fremsendt Ansøgning til Føvling Sogneraad om Alderdomsunderstøttelse og er der tilstaaet 12 Kr./Md fra 1/5 1917. Afhøring findes vedlagt. Der forespørges om hun anerkendes i Lindknud og om der kan ventes lovmæssig Refusion. Til Efterr.  38. Regning for Jens Madsen fra 1/4 til 1/10 17 135 Kr.                                                            –       39. Bodil Marie Egelund fra 176 til 1/10 17 36 Kr.                                                                    –        Fattigsager.                                                                                                                                              40. Marie Andersen. Gjørding Malt Herredskontor har under 21/11 meddelt at Dødsboet er udlagt til Lindknud Kommune mod at Begravelsesomkostningerne betales.                                                   Formanden har sendt Meddelelse til afdødes Søster med Opfordring til at give Møde personlig eller at udpege en anden til at varetage Arvingernes Interesser da Boet er fælles for alle Søskende.        41.  Chr. Vandel Andersen, Adsersbølgaard er d 25/11 indlagt paa Brørup Sygehus. Formanden har udstedt Kautionsbevis for ham. Ifølge Afhøringen maa han anses for forsørgelsesberettiget i København. Man har ikke modtaget Meddelelse om han anerkendes der.                                            Der sendes Forespørgsel derom.                                                                                                          42. Oluf Andersen, Adsersbølgaard er d 24/11 indlagt paa Brørup Sygehus. Formanden har udstedt Kautionsbevis.                          Han er tidligere anerkendt Forsørgelsesberettiget i København.      43. Henrik Fode fra ”Arbejdet adler” i Klelund Plantage har i Forening med Bestyreren for Kolonien faaet Tilladelse til at købe                                                                                                    side 190                                                                                                                                                  et Sæt Tøj, noget Undertøj samt et par Træskostøvler paa Kommunens Regning forsaavidt Bestyreren indsaa et saadant Indkøb for nødvendigt.                                                                       Bestyreren lod imidlertid Manden selv gaa til Holsted og foretage Indkøbet og fik hos Købmand S. Hansen et Sæt Tøj 53 Kr og Undertøj 23 Kr. og købte hos Skomager et par lange Støvler + en Deel andre Genstande til i alt 38 Kr., medens en Rekvisitation lød paa Træskostøvler.

Han rejste bort og solgte Tøjet og er senere indsat i Holsted Arrest.

Ifølge én over Fode foretagen Afhøring maa han anses for at være forsørgelsesberettiget i København, men Københavns Magistrat har i en Skrivelse der f.T er paa Herredskontoret meddelt at han ikke kan anerkendes der.      Der søges oplyst hvor Vedkommende er forsørgelsesberettiget. 44. Iver Jepsen. Viborg Byfogedkontor har i Skrivelsen af 13/11 forespurgt hvorvidt Cigarmager Jepsen, Søn af Murer H.P: Jepsen f.T. Kolding født I Lindknud d 11/10 1885 anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud.                                                                                                          Jepsen er tidl. anerkendt her idet Kommunen har udlagt Alimentationsbidrag til et andet Barn. Anerkendes.                                                                                                                                           45. Peder Søren Pedersen. Sindssygehospitalet i Aarhus har i Skrivelse meddelt at P.S.Pedersen d. 16/11 er afgaaet ved Døden.                                                                                                                  Liget blev ført til Lindknud og begravet her. Kommunen betaler de ordinære Begravelsesomkostninger medens Transporten betales af Morten Pedersen.            Til Efterretning. Side 191.                                                                                                                                   Alderdomssager.                                                                                                                                    46.  Hans M. Gehlert har fremsendt Ansøgning om at faa sin A-Understøttelse forhøjet med 10Kr./Md. fra 1/12 pga. svækket Arbejdsevne og paa at hans Tørv staar paa Mosen saa han maa leje Kosten. Pengene ønske udbetalt kontant.                                                                                          Udsættes indtil man faar undersøgt hvorledes hans Regning staar paa Brugsforeningen.                         47.  Kirsten Marie Sørensen, Adsersbøl ansøger om at faa sin A-understøttelse forhøjet med 10 Kr. Tilstodes ekstra 5 Kr./Md.                                                                                                              Forskjelligt.                                                                                                                                          48. Normalbidraget er for Ribe Amts vekommende f. T. 1/7 1918 til 31/6 1919 fastsat saaledes: For Barnets 2 første Leveaar 96 Kr./Aar. Resten af Tiden 84 Kr.. For Barselsfærden 15 Kr. og Maaneden efter 15 Kr.                                                                                                              Til Efterretning.      49. Gennem Amtsstuen er anvist som Statstilskud til Hjælpekassen i Henhold til Lov No. 10 141,67 Kr.                                                                                    Kvittering for Beløbet er indsendt.            50. Den 11/12 modtaget fra Amtsstuen 236,66 Kr. + Porto 30 Øre.                           Til Efterretning.   51. Stiftamtet har under 11/12 fremsendt Obligation paa 1000 kr. til Lindknud Kommune til videre Udlaan til Gdr. Chr. Johansen af Gildbjerg. Obligationen underskrives og efter foretagen Stempling og Tinglæsning indsendes gennem Stiftamtet til Ministeriet.                                                      Laanet forrentes med 4 % , Afdragsfri i 5 Aar. I de næste 10 Aar betales 4½ %/Aar indtil 1/3 1933. Fra den Tid afdrages med 6 % indtil Gælden er indfriet. Beløbet ønske anvist til Udbetaling paa Amtsstuen.                                                                                                                                             Side 192                                                                                                                                                 52. Cirkulære af 3/12 om at Sogneraadet bemyndiges til at give Tilladelse til at der i Restauationer én Aften om Ugen maa holdes aaben indtil Kl. 1 Nat ligeledes maaButikkerne én aften om Ugen holde aaben til Kl. 7. Aften.                                                                                       Til Efterretning. 53. Alderdomsunderstøttelse. Anders Pedersen ansøger om et Tillæg paa 2 Kr./Md fra 1/10. Tilstodes.                                                                                                                                                   54. Mette Marie Hansen, Adsersbøl ansøger om Lærred til Linned og til Nattrøje. Tilstodes 15 Kr.  55. Marie Schaffer, Gildbjerg ansøger om Brændsel m. m.                                                                     Han I Johansen og N. Thøgersen undersøger Forholdene.                                                                    56.  Udvalget for de Eksportberettigede Svineslagterier har meddelt at Lindknud Kommune kan forvente 500 Kg. Flæsk tilstillet fra Esbjerg Slagteri. Som Tillidsmand for Kommunen til at modtage Flæsket valgtes P.M.Pedersen.                                                                                                57. Jernbaneudvalg. Til evt. at arbejde videre for Banesagen nedsattes et Udvalg paa 3 Medlemmer. Valgt blev Marius Madsen, Hans M. Petersen og Niels Thøgersen.                                                         58. Der er truffet Aftale med Lindknud og Hovborg Brugsforeninger om Udlevering af Tran.     Mødet sluttet.  Næste Møde Kl. 1.                                                                                                          Niels Thøgersen                                                                                                                                    Marius Madsen, Ole P. Simonsen, P.M. Pedersen , Hans I Johansen, P. D. Jensen, H.M.Petersen  side 193                                                                                                                                          .                                                                                                                                                      Skatteansættelser. Nette Carlsen, Lindknud Kro er ansat til fra 1/11 17 til 31/3 18 3 Kr. Ligeledes for Jørgine Jørgensen, Arbejdet ”Arbejde Adler”, Klelund Plantage 3 Kr.                                       Bestyrer Bengtsen ”Arbejde Adler” Klelund Plantage ansættes til en Indtægt af 2000 Kr. fra 1/10 + 10 % = 2200 Kr. for et Aar = 110 Kr. fra 1/10 55 Kr.                                                                  Sygeplejerske  Frk. Bjerre, Lindknud fra 1/12 3 Kr. Ligeledes 5 andre Tjenestefolk i forskellige Pladser ansættes til 3,60 Kr.                                                                                                                      .                                                                                                                                                           Aar 1917  d 22/12 holdt Sogneraadet ekstra Møde til Forhandling om at gaa over til at administrere Dyrtidslovens § 2.                                                                                                                              Det vedtoges at gaa over til denne § i Forbindelse med § 1.                                             Prisreguleringskommissionen samt Bestyrelsen for Hjælpekassen holder fælles Møde ang Dyrtidsforanstaltningerne i Lindknud Kro d. 27/12 Kl. 2 .                                                              Udvalget der ved sidste Møde blev nedsat til at se paa Forholdene hos Kr. Johansen ang. Udbetaling af Statslaanet paa 1000 Kr. foreslaar at der udbetales Kontant ved Laanets Modtagelse 666 Kr. Resten indsættes i Vejen Bank.                                               Indstillingen tiltrædes af Sogneraadet.  Da Sogneraadet til Brug ved Administrationen af Dyrtidsforanstaltningerne vil faa Brug for                 side 194                                                                                                                                                en større Kassebeholdning  vedtoges det at rette en Forespørgsel til Vejen Bank om man evt. kan faa en Kassekredit paa indtil    25,000 Kr.                                                                                                      Det vedtoges at udsætte Udlevering af det gennem Esbjerg Slagteri til Kommunen tildelte Flæsk til et senere Tidspunkt hvilket meddeles Slagteriet,                                                                              Mødet sluttet.                                                                                                                                  Niels Thøgersen                                                                                                                                     Ole P. Simonsen, P. D. Jensen, Marius Madsen, Hans I. Johansen, P. M. Pedersen, H.M.Petersen                         

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *