1923 – 26 – 1e

5. Lindknud Sogneraads Protokol d. 10. Sept. 1924 –

 

Aar 1924 d. 10/9 holdt Lindknud ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende Sager forhandledes:

Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for August Maaned.

1/8    født en Søn af Bmd. Peter Knudsen og Hustru, Okslund.

28/8    –          –     –  Gdr. Andreas M. Jensen og Hustru, Klelund

31/8   –           –     –  Arbejdsm. Hans Peter Petersen og Hustru, Hyldelund

10/8   –        Datter af ugifte Karoline Thomsen hos Niels Madsen, Lindknud. Moderen har Timaanedersdagen  for Fødslen opholdt sig i Folding Sogn, Sønderskov Mark hos Karl Iversen der skal være Barnets Fader.

Side 111

18/8 født en Datter af Murer Chr. Laurids Hansen og Hustru, Vittrup

20/8  –            –        –  Landmand Peter Christensen og Hustru, Lindknud

22/8  –            –       –   Plantør Nikolaj Herman Petersen og Hustru, Vittrup.              Til Efterretning.

 

2. Folkeregisterføring. Cirkulære af 23/8 24. I Henhold til Lov af 14/3 24 bliver der d. 5. Nov. 24 at paabegynde Folkeregisterføring ved at der nævnte Dato foretages Oplysninger om samtlige i Kommunen værende Personer saaledes at Mand. Hustru og Børn føres paa et Familiekort, alle andre Personer paa Enkeltkort evt. i dertil indrettede Protokoller hvor følgende anføres:

1. Navn 2.Køn. 3. Stilling og Erhverv. 4. Bopæl. 5. Fødselsaar. 6. Fødselsdag. 7. Fødested. 8. Statsborgerforhold. 9. Ægteskabelig Stilling. 10. Stilling i Husstand. 11. Tilflytning Aar og Dag. 12. Om Vedkommende er Medlem af Folkekirken.

Et Prøvekort findes vedlagt. Inden 7/10 sendes Meddelelse til Amtet om der skal benyttes Kort eller Protokoller.                                                                                                 Til Efterretning.

3. L. Levinsen, København har fremsendt Katalog over Materialer til Brug ved Folkeregisterføring.                                                                                                           –

4. Møller og Landschultz, København har ligeledes sendt Tilbud paa Materiale.             –

5. K. Rosendahl og Co., Esbjerg indbyder til Møde Torsdag 11/9 paa Paladshotellet i Esbjerg, hvor der vil blive Udstilling og Demonstration af Materialer til Folkeregisteret.

6. Ribe Amts Sogneraadsforening afholder Møde paa samme Hotel Torsdag 11/9 Kl. 1½, hvortil Sogneraadet indbydes. Dagsorden 1. den Kommunale Valglov. 2. Folkeregistret. 3. Bestyrelsesvalg.                        Som Repræsentanter valgtes H.M.Petersen og Niels Thøgersen.

Side 112

Udstykninger

7. Landbrugsministeriet har under 3/9 24 meddelt Tilladelse til at Søren Stejner fra sin Ejendom maa bortsælge Matr. No. 1g,h,i,k,l og m m. fl. af Hyldelund til Vridsløselille og Nyborg Straffeanstalter.(Assersbølgaard)                                                                     Til Efterretning.

8. Ribe Amtsraad har under 28/8 24 meddelt at da Ejendomsskyldvurderingen endnu ikke er tilendebragt anmodes Sogneraadet om at indbetale til Amtsstuen pr. 1/11 1924, som der blev indbetalt 1/11 23. Tilstilles Kassereren.                                                           Til Efterretning.

9. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har fremsendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.                                                                                                              Henlagtes.

10. Afløbsforholdene i Lindknud. Der forsøges en Ordning med Karl Lebek Jensen og Sofie Petersen om at modtage Vandet der kommer fra Thomsens Mark mellem Johs. Hansens Hus og Missionshuset.

Tilskud fra Amtet til hjemmeværende Aandsvage m. v. Stiftamtet har bevilget 597,91 Kr. hvilket er hævet af Kassereren.

11. Skolesager. Forsømmelseslister for Juli og August fremlagtes. Mulkterne paaføres af Formanden.

12. Lærer Aagaard Jensen, Hillerød har meddelt at han agter at overtage Vinterlærerpladsen ved Lindknud Skole og Frk. Astrid Bedstrup agter at overtage Pladsen ved Klelund Skole. Til Efterr.

Side 113

13. Invaliderenter. Forskud. Arbejdsm. Peter Petersen, Vittrup har fremsendt Ansøgning om Forskud paa I.R. Ansøgning om Renten skal være indsendt i Maj 24.

                                                                         Der bevilgedes ham 30 Kr. pr. Maaned fra 1/10 24.

14. Aldersrenter. Cirkulære af 25/8 24. Ifølge A.R.lovens § 16 Stk. 2 stilles der 1½ Mill. Kr. til Raadighed for de Kommuner, der har store Udgifter til A.R. i Forhold til Udgifterne til Understøttelse efter Fradrag af Statens Tilskud.

De Kommuner der ønsker at komme i Betragtning ved Fordeling af dette Beløb, sender Ansøgning gennem Stiftamtet til Indenrigsministeriet inde 1/10 24.           Kommunen indsender Ansøgning.

15. Bekendtgørelse af 18/8 24 om Dyrtidstillæg til A.R.nydere, der i T. fra 1/10 24 til 31/3 25 er fastsat til 13 Kr. pr. Maaned for Ægtepar og 7,50 for Enlige.                          Til Efterretning.

Fattigsager

16. Hans Chr. Hansen Fynbo. Politikontoret i Holsted meddeler at der er udbetalt Børnebidrag til Margrethe Fynbo f. Karlsen 356 Kr. Beløbet bedes Refunderet. Der er forgæves søgt Udpantning hos H. C. Fynbo.                                                                                               Til Efterretning.

 

17. Harry Due. Børnehjemmet ved Vejle Fjord har sendt Regning f. T. ¼ til 13/6 24 paa 121,70 Kr.

Side 114.

18. Peter Marinus Nielsen Jæger f. 24/5 1889 i Varde, Romlund Fiskbæk Kommune har under 14/8 modtaget en Understøttelse grundet paa Ulykkestilfælde 25 Kr. og ca. d. 20/8 24 Kr. til Rejseudgifter til København. For at blive fremstillet for en Læge 30 Kr. Han skal være forsørgelsesberettiget i Fødekommunen.                                                        Til Efterretning.

19. Povl Ditlef Schultz f. 21/1 1902 er den 26/8 anholdt i Kerteminde for Betleri og indsat i Arresten, blev d. 3/9 hjemsendt og indlagt paa Surhave Fattiggaard.

Nævnte Politikontor har fremsendt Regning over Udgifterne ved Mandens Hjemsendelse til en Sum af 47,30 Kr.                                                                                                      Til Efterretning.

 

Ths. Thomsen forespurgte paa Vegne af Lærer Thomsen om Kommunen vil betale Maalerleje af Maaleren, hvorfra Thomsen faar Lys.

Sogneraadet anser det som givet at Lærer Thomsen betaler Maalerleje.

 

Renten af Ebbe Petersens Legat tilstodes Ane Kirstine Hansen, N.C. Hansens Enke, Assersbøl.

 

Skolesager. Peter Andersen ansøger om Tillæg til Rengøring af Skolen grundet paa at dennes Klasseværelse skal Gulvet vaskes 3 Dage om Ugen. Han forlanger 30 Kr. fra dato til 31/3 25.

                                                                                                                                        Bevilgedes.

Side 115.

Mads Kr. Nielsen ansøger om Garn til Strømper og 2 Par Underbenklæder til sig selv. Bevilgedes.

 

Se Punkt 10, Afløbsforholdene. Sofie Petersen og Karl Lebæk J. gik ind paa at der maa holdes en aaben Grøft fra Vej No. 1 gennem Karl Lebæk J. s Have og mod syd gennem Sofie Petersens Jord saa langt at der bliver Afløb.

Det overdroges Knud Pedersen, H.M.Petersen og N. Thøgersen evt at ordne Forholdene Nord for Vejen.

 

Vejmændenes Dagløn. Peter Andersen har henvendt sig til Sogneraadet med Anmodning om en lidt større dagløn for Vejarbejdet.

Det vedtoges at forhøje Lønnen for alle Vejmænd med 1 Kr. pr. Dag hele Aaret fra 15/9 at regne.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2

Niels Thøgersen

Oluf Jepsen, Marius Madsen, Chr. Heick, Knud Pedersen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

 

Aar 1924 d. 25/9 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro. Oluf Jepsen og Chr. Heick var fraværende.

Folkeregister.

I Henhold til Cirkulære af 23/8 24 skal Sogneraadet tage i Bestemmelse om der ved Ordningen af Folkeregister skal benyttes

Side 116

Protokol eller Kortsystem.

Sogneraadet vedtog at anvende Katoteksystemet ved Indførelse af Folkeregistret.

Boghandler Petersen, Holsted ønsker at levere Materialer til Registret.

Bevilges paa Betingelse af at Materialerne er fuldt ud Reglementerede.

 

Det vedtoges at henvende sig til Tømrer Sørensen, Lindknud med Anmodning om at lave et Skab til Opbevaring af Registret.

 

Købmand P. Riise, Lindknud har forespurgt om Kommunen mangler Kul til Skolerne, i saa Tilfælde tilbyder han at levere Kullene i Skolernes Huse til en Pris af ca. 37 Kr. pr 1000 Pund.

Det vedtoges at Riise maa levere 6,000 Pund Kul i Huset ved Lindknud Skole til den anførte Pris.

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen, H.M.Petersen, Knud Pedersen, Marius Madsen.

 

Aar 1924 d. 8/10 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende sager forhandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har meddelt at der ingen Fødsler har været i September.

2. Bekendtgørelse af 29/8 om hvilke Fag der i Henhold til Lov af 4/3 24 § 31 er berettiget til ekstraordinært Arbejdsløshedsunderstøttelse.                                                         Til Efterretning.

Side 117

3. Bekendtgørelse af 26/9 vedrørende ekstra Arbejdsløshedsunderstøttelse Lov No.47 § 31

4. Cirkulære af 23/9 24. Fuldm. E.S. Sand, Indenrigsministeriet har udgivet en Vejledning angaaende Huslejeloven af 4/6 24. Pris 1,25 Kr.                                                     Til Efterretning.

5. Cirkl. af 26/9 angaaende Panteobligationer til Statsboligfonden.                                   –

6.   –        –  2/10 24 angaaende Fremgangsmaaden ved Oprettelse af Folkeregister. Der gives nærmere Regler for Maaden ved Indsamling af Materialer til Brug ved Oprettelsen.

                                                Det overlodes Formanden at ordne Sagen med Boghandler Petersen.

7. Udstykning. Landbrugsministeriet har under 2/10 24 meddelt Tilladelse til Udstykning af Matr. No. 1ab, Lindknud, tilhørende Tømrer Sørensen saaledes at 1ab uden Hartkorn beholder Tømrer Sørensen, 1ap sælges til Lindknud Elektricitetsforening.                                        Til Efterretning.

8. Kirkens Korshær har fremsendt Aarsberetning og anmoder om Bidrag.                Henlagtes.

9. Samfundet og Hjemmet for Vanføre ligeledes.                                                     Tilstodes 10 Kr.

10. Missionen for Hjemløse Mænd i Københ. ansøger om Bidrag.                             Henlagtes.

11. Pastor Barfod Petersen ansøger om at holde Møde i Klelund, Okslund og Vittrup Skoler den kommende Vinter én Gang om Maaneden.                                                               Bevilges.

12. 1.Kl. Vejen. Vejinspektør Horn har fremsendt konditioner for levering af Materialer til Amtets Landeveje, foreslaar at anvende lignende for 1.Kl. Biveje. For Fremtiden skal Materialerne været leveret inden 1/9.                                                                                                        Til Efterretning.

Side 118

13. Vejsyn over Kommunens Veje foretages i sidste Halvdel af Oktober Maaned.

14. Vejmanden har nu oprenset og gravet Grøfter fra Vejen mod syd gennem Karl L. Jensens Have og ned gennem Sofie Petersens Jord til Afløb for Vandet fra Th. Conrad Thomsens Mark, samt oprenset og gravet Grøft nord for Højen og Poders Haver.

15 Jakob oder forespørger om han maa lade Vejen opfylde forbi hans Have, mod at han selv afholder Udgifterne derved.

Bevilgedes paa Betingelse af: 1. Der fyldes med gode Materialer. 2. Arbejdet maa ikke udføres før i Marts eller April Maaned 1925.

16. Snekastningslisterne har været fremlagt til Eftersyn fra 1. til 8. Okt., fremlagtes nu for Sogneraadet.

17. Klage. Skovridder Sørensen, Baldersbæk ønsker Snekastningspligten for Baldersbækvillaen og Arbejdsmændenes Ejendomme ene fordeles saaledes at Arbejdsmændene faar Pligten at kaste for deres Ejendomme. De kaster hver 1.Dag i hver Omgang.

18. Fængselshjælpen har fremsendt Ansøgning om Bidrag.

19. Statstilskud i Henhold til Lov No. 85 af 15/5 1908 § 31. Som Tilskud pr. 1/7 24 er der anvist Kommunen et Beløb af 893,11 Kr til Udbetaling paa Ribe Amtsstue.                      Til Efterretning.

Invaliderentesager

20. Birgitte Madsen. I.R.- retten har under 13/9 24 meddelt at Husmoder Birgitte Madsen er tilstaaet I.R. 800 Kr. aarlig. Den af Kommunen ydede Forskud vil blive tilbagebetalt.          Til Efterretning.

Side 119.

21. Knud P. Knudsen. I.R. –retten har under 24/9 24 meddelt at den ikke skønner at vedkommendes Erhvervsevne er nedsat til en tredjedel. I.R. nægtes                                                   Til Efterretning.

22. Folkeregister.

For at foretage ifølge Cirkulære af 2/10 m. Hensyn til den d. 5. Nov. berammede Folketælling til Grundlag for Indførelse af Folkeregister valgtes for:

Hovborg østre Distrikt Snedker N.C. Nielsen,  Suppleant Søren P. Jensen

       –      vestre     –      Møller P. Mikkelsen              –       Chr. Jepsen

Klelund nordre    –                 H.P. Hansen                 –       Jens S. Jørgensen

     –       søndre     –                 Henrik Thomsen         –        Niels P. Hansen

Sønderlund          –                  Niels Jørgensen

Hyldelund            –                  Søren Stejner              –        Hans Chr. Hansen jun.

Adserbøl              –                  Bestyrer Hansen          –        Morten Mortensen

Gildbjerg             –                  Peter Nielsen               –         Hans I. Johansen

Lindknud             –                  Hans G. Hansen           –         Niels Kruse

Debel                   –                  Hans Chr. Hansen        –         Chr. Brandt

Vittrup søndre     –                   Niels M. Nielsen          –         N. Nikolajsen

    –       nordre      –                   Søren Storm                 –         Chr. Mortensen

Okslund østre       –                   Martin Stokholm         –         Peter Christensen

      –       vestre     –                   Chr. Pedersen               –        John P. Madsen

Til Brug for Fremskaffelsen foreslaaes anvendt de i Cirkulære af 2/10 nævnte Formularer B2, der bestilles hos O. Barfod inden 10/10.

23. Ansøgning om Statslaan.

Arbejdsmand Marinus Hansen af Hovborg f. 23/2 1899 agter at ansøge om Statslaan til Oprettelse af Statshusmandsbrug efter Loven af 4/10 1919. Han ønsker 20 Tdr. L. paa Ordrup Hede i Outrup Kommune. Han udbeder sig Sogneraadets Anbefaling.                                     Sagen anbefales.

Side 120

24. Frikørsler. Læge Dammegaard, Holsted har fremsendt Regning over Kørsler med fri Befordring for følgende: 12 Personers Navne er nævnt. I alt 140,50 Kr.

25. Vognmand N.P. Christensen, Bække har sendt Regning for Kørsel med Niels Hansens Søn ? til Brørup Sygehus paa 15 Kr.                                                                                       Undersøges.

26. Vederlagsfri Behandling. Difteritis. Brørup Sygehus meddeler at Holger Nielsen, Søn af N.C. Nielsen, Gjerndrup og Svend Nielsen Søn af mennesker i Brørup!! Er indlagt til vederlagsfri Behandling.                                                            Undersøges . Sendt til Brørup

27. Oksebremselarvens Udryddelse. Brørup Apotek har sendt Regning paa Hypol 68 Kr. Til Efterr.

Skolesager.

28. Skoledirektionen har unde 22/9 meddelt at H.B. Gregersen, Gjesing v. Esbjerg er kaldet som Vinterlære ved Lindknud Skole og Frk. Bidstrup, Løgten som Vinterlærerinde ved Klelund Skole.

 

Statstilskud til fattige Kommuners Skolevæsen m. m. Ribe Amts Skoleraad har meddelt at der er tilstaaet

Side121

Lindknud Kommune 1137 Kr. hvilket er alt hvad Amtet har modtaget fra Staten.

29. Børnebogsamlingen. Ribe Amts Skoleraad udbeder si Indberetning om Børnebogsamlingen, derunder Kommunens Tilskud.                                                                           Til Efterretning.

29a. Lærer Vinther, Okslund ansøger om at faa malet i Køkkenet.

Grundet paa det ?? Tidspunkt forelaaes evt. at kalke nu og udsætte malingen til Foraaret.

30 A.R.-sager. Brørup Sygehus har fremsendt Regning paa Niels M. Henriksens Ophold paa Sygehuset fra 1/8 til 18/9 paa 245 Kr.                      Der ønskes en Erklæring fra Doktor Møller.

31. Niels M. Henriksen er foranstaltet indlagt paa Give Plejehjem mod en Betaling af 2,45 Kr. pr. dag + Læge, Medicin og Beklædning.

32. Bertel Pedersen. Holsted Apotek har sendt Regning paa Medicin 4,90 Kr.  Betalingen nægtes.

Fattigsager.

33. Ane Marie Hansen. Bogholderkontoret paa Sindssygehospitalet i Viborg har sendt Regning fra 1/10 til 31/12 184 Kr.                                                                                                Til Efterretning.

34. Niels J. Thomsen. Sindssygehospitalet i Middelfart har sendt Regning f. T. 1/10 til 31/12 24 paa 186,40 Kr.                                                                                                                  Til Efterretning.

35. Rigmor Andersen. Brørup Sogneraad har sendt Regning over afholdte Udgifter paa 478,25 Kr.

Sammen med Regningen har Sogneraadet sendt en Skrivelse hvori meddeles at Rigmor A. hidtil har vist Villighed til selv at betale en Deel af Udgifterne, og det menes at hun vil fortsætte dermed. Hendes Adr.

Side 122

er Casino Hotellet, Esbjerg. Der er meddelt Ribe Amts Plejehjemsforening at Regning for Plejehjem m. m. fremtidig sendes til Lindknud.

Det ønskes oplyst hvor Barnefaderens Bidrag er indbetalt.

36. Mads Kr. Nielsen. Brørup Apotek har sendt Regning for Medicin paa 36,25. Til Efterretning.

Samme ønsker Prisen for Steenslag forhøjet fra 50 til 55 – 60 Kr. og at faa Garn til Strømper samt at faa sin maanedlig Understøttelse forhøjet til 75 Kr. pr. Maaned.

Sogneraadet vedtog følgende: Den maanedlige Understøttelse for Vinteren fastsattes til 60 Kr. Garn bevilgedes. 55 Kr. pr. Favn Steenslag.

 

Hans Jørgensen. Aandssvageanstalten i Brejninge har sendt Regning f. T. 1/10 til 31/12 150 Kr.

 

A.R. Jeppe Sørensen og Hustru, Hovborg har fremsendt Ansøgning om A.R. Jeppe S. er f. 4/2 1853 hans Hustru 7/9 59, de ejer en Formue af 7280 Kr. Jeppe S. er ikke Medlem af Sygekassen, men Hustruen er. Der bevilges som A.R. 43,25 pr. Maaned + Dyrtidstillæg fra 1/11 24 at regne.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Knud Pedersen, Oluf Jepsen, Chr. Heick. Ths. Thomsen, H.M.Petersen

Side 123.

 

Aar 1924 d. 12/11 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt

Følgende Sager forhandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Oktober Maaned.

21/10 født en Søn af Bmd. Morten Peter Mortensen og Hustru, Vittrup.

5/10     –     –  Datter  Arbejdsm. Peder Kresten Germansen og Hustru, Lindknud

18/10   –     –     –       Skovarbejder Niels P. Schultz og Hustru, Klelund.

2. Bekendtgørelse af 29/10 24 om hvilke Fag der er berettiget til Arbejdsløshedsunderstøttelse.

3. Cirkulære af 31/10 angaaende Anvisning af Arbejde til arbejdsløse i Stedet for Understøttelse.

4.       –           –  28/10. Indenrigsministeriet udbeder sig Indberetning for Regnskabsaaret 1922/23 over Udgifter til Pligtkørsel og Pligtarbejder hvortil Skemaer findes vedlagt.         Til Efterretning.

5. Folkeregister

a. Lov No. 57 af 14. Marts 1924

b. Bekendtgørelse af 25 Oktober 24

c. Cirkulære af 25/10 med Oplysninger om Folkeregisterets Førelse, samt Formularer til Blanketter til Flyttebeviser m. m. Disse Skemaer kan faaes hos O. O. Barfod.                           Til Efterretning.

6. Folkeregisterets Førelse overdrages til Formanden. Der fastsættes et Vederlag for Oprettelse og Førelse af Registeret indtil ¼ 25 paa 200 Kr.

Side 124.

7. Kvindehjælpen i Aarhus ansøger om et Bidrag.                                                         Henlagtes.

8. Blindehjemmet i Vejle        –                    –                                                                         –

9. Foreningens Danmarks Blinde                 –                                                                         –

    En Liste findes vedlagt med Opfordring til at tegne et privat Bidrag til Foreningen         –

10. Skatteraadet har fremsendt meddelelse om afsagte Kendelser m. m.                  Til Efterretning.

11. Beretning om Udbytte af Aarets Høst. Cirkulære af 22/10 24 angaaende Indberetning om Høstudbytte. Statistisk Departement har fremsendt en Deel Spørgeskemaer til Brug ved Indhentning af Oplysninger hos Landbrugere.                                  De gule Skemaer udsendes til Landbrugere.

12. Vejudvalget har foretaget Syn over Kommunens Veje og foreslaar at der for det kommende Aar bortliciteres til Levering: 40 Kbf. Steenslag, 40 Favn Leer, 3 Favn Sandgrus, ca. 1250 Favn Rabataftagning, 1200 F. Regulering, 600 F. Sammenpløjning og 650 F. Grøfterensning.

                                                         Efter der var foretaget mindre Ændringer godkendtes Forslaget.

13. Vejlicitation samt Licitation over Gravning, Stugning og Kørsel af 200,000 Tørv i Kommunens Mose og Levering af Tørv til Skolerne afholdes i Lindknud Kro Tirsdag d. 25. Kl. 1½.

14. Gift for Ræve.

Jens Jørgensen af Vittrup har fremsendt Ansøgning til Ribe Amtsraad om Tilladelse til paa sin Ejendom at udlægge Gift for Ræve og udbeder sig Sogneraadets Anbefaling.             Anbefales.

Side 125

15. Skolekommissionen har rettet en Henstilling til Sogneraadet om at faa Forsamlingshuset frigjort for Beboelse, saaledes at det kan tages i Brug til Gymnastik for Skolebørnene. A. Jensen mødte og udtalte, at han selv vil forsøge at faa en Lejlighed, mislykkes dette henvender han sig til Sogneraadet.

16. Niels Madsen, forhen Lindknud ansøger om Eftergivelse af resterende Skatter.

                                                                                             Restancen bliver sikkert betalt af Boet.

17. Ribe Amts Plejehjemsforening har fremsendt Regning f. T. 1/1 til 30/9 for No. 688 Karl Hansen og No. 715 Ebba Viola Chrestensen 120 + 120 Kr.                                              Til Efterretning.

18. Holsted Sparekasse har af sit Overskud tilstaaet Lindknud Kommune 137,66 Kr. til Uddeling i veldædig Øjemed og udbeder sig Kvittering samt Meddelelse om Beløbets Anvendelse.

Beløbet tilstodes Lindknud Sygekasse 50 Kr. og Folkebogsamlingen 87,66 Kr.

19. Andreas Hansens i Lindknud.

Hustruens Ansøgning om, I.R. er bleven indsendt i den senere Tid. Den har Ligget hos Tømrer Sørensen grundet paa at der i Skemaet stod: søger f. T. om dansk Indfødsret.

Man har henvendt sig til Stiftamtet og søgt Oplysning om han har dansk Indfødsret, samt hvor han skal være Forsørgelsesberettiget. Svarene er tvetydige.                Der søges Oplysning i denne Sag

Invaliderentesager.

20 Invalideretten meddeler at den har modtaget Begæring om I.R. fra Husmoder Henriette Hansen af Lindknud.                                                                                                          Til Efterretning.

21. Retten har ligeledes modtaget Ansøgning fra Alfred G. Jensen, Ulvehøj.                –

Side 126.

22. Hans Erik Hansen, Klelund er af Invalideretten tilstaaet I.R. fra Ansøgningens Dato, han har modtaget som Forskud 100 Kr.                                                                             Til Efterretning. 

23. Peter Petersen af Vittrup er nægtet I.R.

24. Frikørsler. Læge Kofoed Jensen, Bække har fremsendt Regning for Frikørsler for 10 navngivne Personer paa 92 Kr.                                                                                                 Til Efterretning.

Skolesager.

25. Forsømmelseslister forelaa. Mulkterne paaføres af Formanden

26. Der er indsendt Ansøgning om Tilskud af Ribe Amtsfond, Statstilskud til Ophjælpning af trængende Kommuners Skolevæsen m. m.

27. Vittrup Skole. Frk. Elmholt vil ikke overtage Ledelsen af Haandgærning i Skolen.

28. Det overdroges Marius Madsen at se at faa Sagen ordnet

29. Lindknud Skole. Lærer Skovbjerg ansøger om et Hold Læsebøger, de kan købes til 1/5 Deel Pris = 40 Øre pr. Stk.                                                                                              Bevilgedes.

Side 127.

30. A.R.sager. Andreas Jakobsen. Ribe Stiftamt har under 11/11 24 meddelt at den er enig med Sogneraadet i at A. Jakobsen ikke efter det oplyste kan faa A.R.                            Til Efterretning.

31. Karl H. Buhl.      Regning fra Holsted Sogneraad                  351,33 Kr.                     –

32. Daniel Petersen       –                           –                                    60,00   –                       –

33. Laurids Petersen     –          –   Vejle Byraad                            192,77  –                       –

34. Anders Hansen       –               Vonsild Kommune                   145,13  –                       –

35. Jens P.  Veldt         –                Gjørding     –                            232,88  –                        –

36. Ane Katrine Hansen                Kolding Byraad                       212,31  –                        –

37. Jakob L. Jakobsen                   Aastrup Sogneraad                  275,25  –                         –

38. Bengtha Johansen                        –            –                              139,50  –                        –

39. Th. Kr. Therkelsen                  Hejnsvig    –                              195,00  –                        –

40. Maren Jensen                                –           –                               173,25  –                       –

41. Johanne Buck                          Bække       –                               145,13  –                       –

42. Mathilde Chrestensen                   –            –                               126,21  –                       –

42.     Samme                                 Gjesten      –                                 60,63  –                       –

43. Johanne Hansen ansøger Sogneraadet om at betale en Regning til Teglhus Jensen for ydet Sygehjælp paa 6 Kr.                                                                                                    Til Efterretning.   

44. Fr. Hansens Hustru, Lindknud for ydet Lægehjælp 5 Kr.                                               –

45. Karl Johansens Hustru. Kristelig Forening har sendt Regning f.T. 1/7 – 30/9 paa 327 Kr.  Til E.

Side 128

Fattigsager.

46.Vejle Fattigudvalg har fremsendt Regning for Maren Margrete Chrestensen paa 312 Kr. Til Eft.

47. Jens Chr. Rasmussen paa 292 Kr.                                                                                          –

48. Bodil Hansen Regning fra Fattiggaarden 11,20 Kr

49. Povl Schultz      –                            –           2,80  –

50 Hans Jørgensen   –             Brejninge      150 kr.                                                                      –

51. Mads Kr. Nielsen. Regning fra Læge Teglhus Jensen for Læge, Medicin og Befordring 106 Kr.

               –                  har fremsendt Ansøgning om en Overfrakke til Drengen paa Brørup Sygehus. Skoletøj til Børnene. Udgaar. Betaling af Reparation af Fodtøj. Udgaar. Lærred til Lagener 100 Kr. 50 Kr. til Linned. 1 Trillebør og en Skovl. Betales. Betaling af Brandpenge.        Til Efterretning.

2 Liter sød Mælk daglig fra Mejeriet. Bevilges                                                              1 Liter.

Aldersrentesager.

52. Frue Marie Chrestensen, Okslund ansøger om Betaling af wen Regning paa Lægehjælp, Medicin og Kørsel paa 44,95 Kr.                                                                               Betales.

53. Kr. Hansen, Klelund ønsker at faa en Rørledning under Vejen flyttet et lille Stykke mod vest grundet paa at Skellet er flyttet.

Sogneraadet enedes om at uddybe Vejgrøften men ikke flytte Rørledningen.

Skatteansættelser. Kontrolassistent Nielsen ansættes til fra 1/7 45 Kr.. J. Lindbæk, Østerbygaard ansattes fra 1/10 til 30 Kr.

Side 129

Alfred Jensen fra Aastrup. Indtægt 1500 Kr. – 200 + 800 = ½ Aar 37,50 Kr. Kommis Carlo Nedergaard 1500 Kr, fradrag 200 – 1200 = for ½ Aar 45 Kr.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Oluf Jepsen, Knud Pedersen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1924 d. 10/12 holdt Sogneraadet ordinært Møde I Lindknud Kro. Alle  mødt

Følgende Sager forhandledes

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for November Maaned.

4/11 f. en Søn af Bmd. Hans P. Ravn og Hustru Mathilde Hansen. Døbt 7/12 Peter Hansen Ravn.

5/11        –               .    Chr. B. Nissen  –     –       Ane M. Højen          –    30/11 Johan Kr. Nissen

27/11     Datter af   –    Jens Skovbjerg       –        Karen f. Jensen, Hovborg.

2. Cirkulære af 25/11 24 ang. Kommunevalg, der skal foregaa i første Halvdel af Marts 1925.

3.        –         –  27/11       –     Indberetning om Ændringer i Folkeregisteret.          Til Efterretning.

4. Lov No. 99 af 29/3 1924 om Beværtning og Gæstgiveri, samt om Handel med stærke Drikke.

5. Cirkulære af 14/11 24 ang.          –                       –                 –             –                   –          –

Side 130.

6. Udstykning. Landbrugsministeriet har under 28/11 meddelt Tilladelse til at den Karen Marie Nielsen tilhørende Ejendom Matr. No. 1r og 1ad af Hovborg og 12 Klelund sælges til Slagter Niels Chr. Nielsen, Hovborg.                                                                                        Til Efterretning.

7. Fornyet Forespørgsel om Kommunen vil tegne abonnement paa dansk Vejtidsskrift.        Nej.

8. Udryddelse af Rotter. Arnold Luch og Rosvald anbefaler sig med Midler til Udryddelse af Rotter.

                                                                                                    Der ønskes ikke foretaget Forsøg. 

Normalbidraget

9. Ifølge Lov af 22/12 1919 er Normalbidraget for Ribe Amt fastsat saaledes:

                                          For Esbjerg                               For den øvrige Deel af Amtet

Barnets første 4 Leveaar       192 Kr.                                      168 Kr.

      –     5 til 10 Aar                168                                            144  –

      –     11 til 14 –                   144  –                                         120  –

      –     15  –  18 –                   108                                              96  –                      Til Efterretning.

Skatteklage.

10 Skatteraadet har grundet paa at Marius Rasmussen af Hovborg har klaget til Skatteraadet over den foretagne Forhøjelse af hans Skatteindtægt for 1024/25 stillet følgende Spørgsmaal, der ønskes besvaret af Sogneraadet.

1. Værdi af Klagerens Besætning og Inventar    5700 Kr.

2.      –              –           Bolig                                350    –

3. Forbrug af egne Produkter                                700   –

4. Kørsler i privat Øjemed                                     50    –

11. KFUM Soldaterhjem i Københ. har fremsendt Beretning og søger om Bidrag.  Bevilges 10 Kr.

Side 131

12. Ribe Amts Plejehjemsforening ansøger om Bidrag                                              Bevilges 20 Kr.

13. Overslaget over Kommunens Indtægter og Udgifter for 1925/26 var til 1. Behandling.

                                        Vedtoges i 1. Behandling.          2.Behandling i Jan. 26. 

14.

15. Den nye Vej fra Vej No. 20 ved Vittrup gl. Skole mod øst forbi Vittrupgaard og derfra mod nord til Matr. 2d m. fl. tilhørende Chr. Christensen, Nr. Vittrup. Stenslag med Kørsel samt Levering af Leer blev ikke udbuden. Overdroges til Marius Madsen. Der ønskes en Fordeling af de 40 F. Sten

Folkeregisteret.

16. Ifølge Folketællingen d. 5. Nov. 1924 er der i alt 1472 Personer i Lindknud Sogn, deraf i Lindknud 915 og Hovborg 557 + Risbøl.

17. De kommunale Valglister baade til Sogneraad og Hjælpekassebestyrelsesvalg skal være udfærdigede inden 15. Jan. 1925 og fremlægges fra nævnte Dato.

Opholdsbestemmelserne er for Sogneraadsvalglisterne fra 1/1 1924, ligeledes for Hjælpekassen.

Til at udfærdige Listerne valgtes M. Madsen, Oluf Jepsen og Niels Thøgersen.

18. Frikørsler. Martin Stokholm har fremsendt en Regning fra Doktor Møller for Kørsler i Tiden fra 1920 til 24 paa 117,50 Kr. og forespørger Sogneraadet vil betale den.                     Betales.

19. Brørup Sogneraad har fremsendt Refusionsregning for Barnet Poul Sørensen paa 60 Kr. Til Eft.

Side 132

20. Skolesager. Lærer Skovbjerg forespørger om Sogneraadet vil lade foretage Hugning af enkelte Træer fra Trekanten nord for Skolen, faa Rødderne ryddet og tillægge Mergel og Hegn. Skovbjerg vil saa plante Tjørn.                                                                                                         Bevilgedes.

21. Der rettes en Henstilling til Peter Andersen om at faa Hjørnet ved Forsamlingshuset ryddet.

 

Lærer Frandsen har fremsendt Ansøgning om Fastsættelse af hans Tjenestealder, og udbeder sig Sogneraadets Erklæring paa Sagen. En Deel Bilag er vedlagt.                                    Tiltraadt.

22. Vinterlærerinden ved Klelund Skole Frk. Bidstrup er f.T. indlagt paa Brørup Sygehus for Difteritis. Hendes 2.Klasse gaar ikke i Skole af den Grund.

23. Haandgerningen i Vittrup Skole er af Marius Madsen overdraget til Ane Chrestensen, Vittrup.

24. Aldersrentesager. Cirkulære af 20/11 24 angaaende Ydelse af Brændsel til A.R.nydere. Der maa ydes indtil 40 Kr. til Ægtefæller naar begge oppebærer A.R., og 35 Kr. til enlige Personer efter Sogneraadets Skøn.

Følgende bevilgedes til: Fr. Hansen 40 Kr., Marie Nielsen 35 Kr.

Side 133.

25. Regninger fra Niels P. Olsen,    Brørup Sogneraad f. T. indtil 1/10 24 199 Kr.

26        –                  –      –   Madsen      –               –                    –                 277  –

27.       –                Søren Nielsen      Malt             –                    –                   61,88 Kr.

28.       –               Brørup Sygehus for Maren Larsen paa                            460,20   –

29. Graves Nielsen, Lindknud har fremsendt en Ansøgning om A.R., han er f. 30/7 1860 er Medlem af Sygekassen, har modtaget A.R. i Vejen og er forsørgelsesberettiget i Læborg, forespørger om han kan faa noget mere.                               Tilstodes som A.R. 2/3 15,40 pr. Maaned + Dyrtid 4,34 Kr.

30. Jens Kr. Hansen, Klelund ansøger om A.R., han er f. 14/5 1842 og hans Hustru Mette Sofie f. 26/3 1856, de er ikke Medlem af Sygekassen. Er forsørgelsesberettiget i Lindknud.

                                                   Bevilgedes fuld A.R. 65 Kr. pr. Maaned + Dyrtid 13 Kr. i alt 78 Kr.

31. Marie Schaffer, Klelund. Den af hende under 12/4 24 til Amtet indsendte Klage over for lille A.R. Stiftamtet meddeler at hun kan tilkomme fra ¼ 24 41 Kr. pr. Maaned.

32. Niels M.Henriksen. Give Plejehjem har sendt Regning f. T. 27/9 til 31/12 24, 213,75 Kr. Til Eft.

33. Valborg Højen. Snedker Askov har sendt Regning for Ligkiste m.m. 87 Kr.                           –

Side 134

34. Mads Kr. Nielsen har sendt en regning fra Læge Teglhus Jensen, Brørup for Lægehjælp og Kørsel 99 Kr.                                                                                                                Til Efterretning.

Samme ansøger om Tilladelse til at sælge sin Ejendom til Peder Pedersen og faa Lejlighed i Skolen, den gamle.                                                      Det vedtoges at lade M.Kr. N. handle med P. Pedersen.

Samme ønsker lidt ekstra til Julen. Bevilgedes 25 Kr. samt 2 Liter Sødmælk daglig. Bevilgedes 1 L.

 

35. Jens Sørensen Jensen er af Formanden bevilget 1 Arbejdsbluse, 1 par Underbenklæder, 1 par Strømper, 1 Krave, 1 Kasket, 1 par Træsko, ønsker endvidere 1 par Strømper, 1 par Arbejdsbenklæder og 2 Skjorter.                                                                                    Bevilgedes.

36. Frederikke Jespersen ønsker lidt ekstra Understøttelse til Beklædningsgenstande.        –     50 Kr.

 

Niels Jakob Thomsen. Regning fra Middelfart paa 180 Kr.

37. Forskjelligt. Læge Teglhus Jensen har fremsendt Regning paa Frikørsler 94 Kr. Navne paa 8 Patienter er nævnt.

38. Landinspektør Hjort Gregersen har paa Niels Hansen og Anders Christensens Vegne sendt Ansøgning til Ministeriet om Tilladelse til Udstykning og salg af 2 Parceller paa hver ca. 5 Tdr. L. der ligger 2 -.3 Km. fra deres respektive Ejendomme.                                                Anbefales.

Side 135.

39. Kommunegaranti. Bestyrelsen for Kultivering af Bække Mose ansøger Kommunens Garanti for et Laan paa 10,000 Kr. Beløbet agtes anvendt til Dækning af Udgifterne for Kultivering af den Deel af Bække Mose, der ejes af Beboere i Lindknud Sogn.

                                                                                Der søges nærmere Oplysninger. Sagen udsættes.

40 Skatteansættelser.

Lærer Asmussen, Hovborg ansattes fra 1/10 til 31/3 25 til 100 Kr.

Frk. Bidstrup             –                           1/1 25                      10  –

Maren Søgaard, Raabjerg                          –                           10  –

Hansine   –             –                                   –                           10  –

Carl Petersen, K.J. Peteren                        –                            18  –

Peter Rasmussen, Hovborg Kro             1/10 24                     36  –

Uddeler H. Jensen, Hovborg                  1/1 25                       25  –

Maren Gregersen, Hovborg Kro               –                              10  –

Mejerist Mortensen   –         Mejeri           –                              20  –

P. Simonsen hos Karl Engelbert               –                              15  –

Maren M. Chrestensen                              –                               5   –

Karl Anders Mikkelsen   ansattes til fra 1/1 25                      18 Kr.

Arnold Kjærgaard                                      –                            18  –

Viktor Jakobsen                                         –                            15  –

Karl hos Marinus Lauridsen                      –                             15  –

Sigurd Pedersen, Kidholm                        –                              15  –

Robert     –         , Assersbøl                       –                              15  –

S. Rasmussens Datter

Forkarl B. Larsen, Assersbølgaard            –                               18  –

Mejerist Mortensen, Lindknud                  –                               20  –

Lærer Gregersen           –                            –                               20  –

Jens Kusted                                                –                               18  –

Kirstine Jensen                                           –                               10  –

Karl hos Oluf Jepsen                                  –                               18  –

Knud Høgh                                                 –                               18  –

   –      Juhl                                                   –                               20  –

Henry Johansen                                          –                                18  –

Marinus Lauridsen 17 Aar                         –                                  7  –

      –       Mathisen, Vittrup 23 Aar             –                                 18  –

Side 136

Julius Petersen hos Oline Nielsen              –                                  10  –

Lorens Axelsen, Okslund                           –                                  15  –

41. Ths. Thomsen mener der jkan faaes Grus til Harpning hos Poul Nikolajsen evt. Steffen Rasmussen, det overdroges Thomsen, Chr. Heick og Oluf Jepsen at undersøge Forholdene evt. foretage Forsøg paa en Deel kørt ud.

Mødet sluttet, næste Møde Kl. 1½

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Oluf Jepsen, Ths. Thomsen, Chr. Heick, Knud Pedersen, H.M.Petersen

 

Aar 1925 d. 14/1 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende Sager behandledes.

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Dec. Maaned 24.

3/12 f. en Søn (Ejner Jensen) af Hmd. Niels Jakobsen og Hustru Johanne Sørensen, Lindknud

15/12         –                            –   Bmd. Peder Jensen og Hustru Maren E. K. Fogtmann

17/12         –                                  –     Chr. J. Nielsen        –       Maren J. Mogensen, Risbøl

                                Fødslen foranstaltes noteret i Hejnsvig Kirkebog

20/12         –   af Bmd. Jens L. Jensen og Hustru Kirstine Henriksen af Vittrup

20/12         –        Gdr. Jens Poulsen Jensen og Hustru Kirstine Marie Christensen af Klelund

Døbte Jens Skovbjerg Datter f. 27/11 24, Døbt 28/12 Navn Anna Nielsen Skovbjerg

Side 137.

2. Cirkulære 4/12 angaaende Lov af 29/3 24 om Udryddelse af Rotter.                  Til Efterretning.

3.      –          6/12 24 angaaende Udstedelse af Trangsattester for Mødre, hvor Barnet er i tjenende Stiling, hvorved den selv kan tjene til sit Underhold uden Udgift for Moderen.    Til Efterretning.

4. Cirkulære af 9/12 24 angaaende Regler for ydelse af ekstraordinært Arbejdsløshedsunderstøttelse  i Henhold til Lov af 24/3 24 § 31.                                                                           Til Efterretning.

5. Lov af 23/12 24 om Ændringer i den kommunale Skattelovs Bestemmelse om Overgang fra Hartkorn til Ejendomskyld. Ifølge nævnte Lov bliver der for Regnskabsaaret 1925/26 i Lighed med indeværende Aar, at paaligne 1/5 Deel af de faste Skatter paa Hartkorn, dog ikke med større Beløb end for 24/25.                                                                                                            Til Efterretning.

6. Cirkulære af 30/12 24 der er i Tilslutning til ovennævnte Lov.                                   –

7. Vejen Trælasthandel har sendt Regning paa Kloakbrønd med Rist 15,25 Kr.             –

8. Cirkulære fra Ribe Stifamt, hvor der gøres opmærksom paa at den i § 6 i Lov No. 79 af 20/4 1908 givne Tilladelse til at dele Kommunen i 2 eller flere Afstemningskredse er ophævet ved Lov om Kommunale Valg af 29/4 24. Dog kan Sogneraadet uden Amtsraadets Tilladelse bestemme Deling af Kommunen i flere Afstemningskredse. Sogneraadet vedtog at beholde de 2 Kredse Lindknud og Hovborg.

9. Landkommunernes Ulykkesforsikring udbeder sig den sædvanlige Indberetning om Kommunens Arbejder.                                                                             Overdroges til Formanden at indberette.

10. Lindknud og Omegns Mergelselskab har meddelt at den af Kommunen d. 27/6 1914 stillede Kommunegaranti for et Laan i Forsikringsselskabet Skandinavien paa 150,000 Kr. nu er ophævet idet Laanet er fuldt udbetalt.                                                                                       Til Efterretning.

Side 138

11. Udstykninger. Landbrugsministeriet har under 15/12 24 aproberet Udstykning af Jens Kr. Thomsens Ejendom Matr. No. 3h af Debel til 3h og 3bg uden Hartkorn.                Til Efterretning.

12. Samme Ministerium har under nævnte Dato aproberet Udstykning af Matr. No. 2k af Hovborg Mejeribestyrer Rousau s Ejendom til Deling saaledes at Rousau beholder No. 2h og Jeppe Th. Tharp 2 l.                                                                                                                   Til Efterretning.

13. Cirkulære angaaende Udbetaling af Arbejdsløshedsunderstøttelse.                              –

14. P. Billund, Vejen har sendt Regning paa 37 Stk. Cementrør a´85 Øre = 31,45 Kr.      –

15. Overslaget for 1925/26 var til 2 Behandling. Det vedtoges for Aaret at udskrive Skatter i Lighed med indeværende Aar med 78,000 Kr. deraf 1/3 26,000 paa fast Ejendom fordelt med 1/5 Deel 5200 Kr. paa Hartkorn og 20800 Kr. paa Ejendomsskyld og 52,000 paaalignes efter Indtægt og Formue.

16. Niels Nielsen jun. af Vittrup har flere Gange spurgt om han kan købe Resten af den Mergeldynge der er beliggende paa hans Ejendom men udkørt til Mads Kr. Nielsens f.h.v.d. Ejendom.

Sogneraadet foreslaar at Niels Nielsen faar indtil 2/3 dele af det resterende Mergel og P. Petersen Resten paa Betingelse af at Mergelen udkøres paa Ejendommen. Det overdroges til M. Madsen at ordne Sagen.

17. Peder Pedersen der har overtaget Mads Kr. Nielsens Ejendom har forespurgt om han kan faa en Deel af forannævnte Mergel til Ejendommen.                                                 Se ovenfor.

Side 139.

18. Graves Nielsen af Lindknud har forespurgt om Sogneraadet ikke kan være ham behjælpelig med at faa en lovlig Vej fra hans Ejendom.

Sogneraadet henstiller at Graves N. prøver ad privat Vej at søge en Ordning med Beboerne om en Vej.

19. Jakob Andersen, Okslund har forespurgt om han kan faa Lov til at levere en Deel Stenslag til Kommunens Veje. Kommunen vil nok købe Grusene til Levering, hvor der er Brug for dem. Prisen fastsættes i hvert enkelt Tilfælde.

20. Th. C. Thomsen er misfornøjet med at der er gravet Grøft til Afløb for Vandet fra Okslundvejen ind over hans Mark, medens der ikke er Afløb fra Missionshuset under Vej No. 1.

Kommunen nedlægger en 6 Tommer Rør under Vejen.

21. Materialerne til 1.Klasse Vejen er nu leverede og antaget af Vejassistent Christensen, Grindsted. Der er indsendt Beretning til Amtsvejinspektøren.

Der resterer endnu 5 ¾ M. paa Vej No. 1. Det foreslaaes at Jakob Andersen det manglende.

22. Nis Hansen Møller af Okslund har sendt en Forespørgsel til Ribe Stiftamt om at faa Understøttelse uden for Fattigvæsenet.

Sagen er tilstillet Sogneraadet til Erklæring. Vedkommende er nylig tilflyttet og har ikke henvendt sig hertil om Hjælp af nogen Art.

23. Pastor Barfod Petersen meddeler at der antagelig vil blive følgende Underskud paa Kirkeregnskabet. Lindknud Kirkeregnskab 300 Kr., Hovborg Kirkeregnskab 547 Kr., Kirkebetjeningsregnskabet for Lindknud 936 Kr. og Hovborg 909 Kr.               Til Efterretning.

24. Invalideforsikringsretten udbeder sig en Deel Oplysninger ang. Niels P. Hansen, Hovborg, der for lang Tid siden har indsendt Begæring om I.R.

Ths. Thomsen skaffer Oplysninger om de omhandlede Forhold.

25. Samme Ret meddeler at Husmoder Henriette Hansen af Lindknud ikke kan tilstaaes I.R. før Manden kan fremlægge Bevis for at han har dansk Indfødsret.

                                                                                 Det henstilles til Hansen at søge Indfødsret.

26. Kommunegaranti. Det ved sidste Møde under Punkt 39 Sag ang. Garanti for et Laan paa 10,000 Kr. til Kultivering af Mose i Vittrup forelagtes paany vedlagt følgende Oplysninger:

1. Arealet udgør ca. 20 Tdr. l.

2. Parcellerne er ikke pantsatte til Kreditforeningen.

3. Lodsejerne hæfter ikke solidarisk for Statslaanet, men enhver for det Areal han er tegnet for.

Sogneraadet vedtog at stille den ønskede Garanti paa Betingelse af at Lodsejerne hæfter solidarisk overfor Kommunen.

27. Skatteklage. Engelbrekt Salomonsen hos O.P. Simonsen klager over den ham paalignede Skat 15 Kr. pr Kvartal. Der er vedlagt en Opgørelse over Løn og Udgifter sidste Aar. Nedsættes til 10 Kr

28. Henry Johs. Petersen hos Hans Kr. Hansen sen., Hyldelund oplyser at han kuns er 17 Aar og at hans Løn sidste Aar var 450 Kr. + Kost og Logi. Er ansat til 18 Kr./Kvartal. Nedsættes til 7,50 Kr.

29 Lærer Asmussen, Vikar ved Klelund Skole, har fremsendt en Deel Oplysninger ang. sin Løn, der er anslaaet til 230 Kr. pr. Maaned. Skatten er 18 Kr./Kvartal.                  Ansættelsen fastholdes.

30. Mette Mogensen, Vittrup hos hvem der er pantet for Skatterestancer, beklager sig over at hun ikke kan betale Skatten, men tilbyder at afbetale 2 Kr./Kvartal.

                                                          Sogneraadet gaar ind paa at nedsætte Skatten til 2 Kr./Kvartal.

31. Lærer Thomsen. Københavns Skattekontor meddeler at Thomsen er ansat til Statsskat til Københ s Kommune for Okt. Kvartal efter en Indtægt paa 7000 Kr.

                                                                                                         Der protesteres mod ansættelsen.

Side 141

32. Regninger for Frikørsler. Niels M. Jensen for Ostehandler Nielsens Datter 10 Kr. Klockmann, Vejen for Frk. Bidstrup, Klelund Skole 20 Kr. og for Bernhart Nissen, Okslund 30 Kr. Til Efterr.

33. Graversen, Holsted for Søren Jensen, Vittrup 12 Kr., Th. Laugesen 12 Kr., Hans P. Brandt 10 Kr. , Skrædder Jepsen, Hovborg 17,60 Kr. i alt 57,60 Kr.

Chauffør Mikkelsen, Holsted for Jørgen Simonsen 2 Gange 16,20 Kr.                    Til Efterretning.

34. Læge Dammegaard. Regning paa 278,10 Kr. for 15 Patienters hvis navne er nævnt.          –

35. Skolesager. Forsømmelseslister forelaa. Formanden paafører Mulkterne.

36. Klelund Skole. I.A. Hansen, Kolding har sendt Regning for 300 Stk. Tegltagsten 60 Kr.   –

37. Lindknud Skole. Lærer Gregersen er fratraadt Pladsen som Vinterlærer fra 1½/1 25 at regne. I den Anledning har man antaget seminarist Johs. P. Hansen fra 1/1 til 30/4 25. Ansættelsen er godkendt af Provsten.                                                                                                  Til Efterretning.

38. Maler Nielsen, Bække har sendt Regning for maling i Lindknud Skole sidste Sommer 426,55 Kr

Side 142.

39. Maler Nielsen, Bække for maling i Forsamlingshuset sidste Sommer 15 Kr.      Til Efterretning.

40. Aldersrenter.

Hans P. Hansen, Adserbøl har fremsendt Begæring om A.R., er f. i Gesten 1/3 1855 , er forsørgelsesberettiget i Lindknud, er ikke Medlem af Sygekassen, ejer ingen Formue.

Bevilgedes 438 Kr aarlig + Dyrtid fra ½ 25.

41. Hans Kl. Ravn, Adserbøl ligeledes Ansøgning om A.R. f. i Gesten 12/5 1855. Hans Hustru f. 28/3 1857 er forsørgelsesberettigede i Lindknud og Medlem ag Sygekassen. Nettoformue 1300 Kr. Sogneraadet ønsker Oplysninger om Gaarden ved Skøde er overdraget Sønnen Ejner og hvornaar, før Renten kan bevilges.

42. Kristen P. Krestensen, Enkemand, boende i Vittrup f. 23/7 1858 i Føvling, forsørgelsesberettiget i Føvling, ejer ingen Formue, er ikke Medlem af Sygekassen, har tidligere modtaget A.R. i Bække og Læborg Kommuner. Tilstodes i alt 39,50 Kr. med Dyrtidstillæg.

43. Ane Katrine Hansen. Kolding Byraads Udvalg for A.R.sager meddeler at der er bevilget hende Brændsel for 25 Kr. i Henhold til Loven om Brændsel.                                              Til Efterretning.

44. Søren Nielsen, Vittrup ansøger om A.R., er f. 25/10 1855, er Medlem af Sygekassen, forsørgelsesberettiget i Lindknud. Tilstodes som A.R. 10,80 + 6,50 Kr./Maaned fra 1/1 25.    –

44a. Sogneraadet indbyder til Prøvevalg i Lindknud Kro 16/2 Kl.2.

Valglisterne berigtiges i et Sogneraadsmøde d. 21/2 Kl. 4 Eftermiddag.

Side 143.

45. Fattigsager. Sindssygehospitalets Bogholderikontor i Viborg har sendt Regning for Ane Marie Hansen f.T. Vester Vedsted 180 Kr.                                                                           Til Efterretning.

46. Karl Johs. Hansen, Ebberødgaard har fremsendt Regning for hans Ophold m. m. f.T. 22/12 til 31/3 25 paa 165 Kr.                                                                                                     Til Efterretning.

47. Mads Kr. Nielsen ansøger om ekstra Hjælp til Familiens Underhold samt til Køb af Tørv.

Tilstodes Varer paa Brugsforeningen f. 10 Kr. Sønnen Laurids for Ophold paa Sygehus 295,20 Kr.

48. Iver Jepsen, Odense Politikontor har sendt Regning for Udlæg af Alimentationsbidrag til Hermine Henningsen for Barnet Else Margrete f. 21/10 1917, 78 Kr.                      Til Efterretning.

49.Vederlagsfri Behandling. Brørup Sygehus meddeler at Holger Ditlefsen og Frk. Bidstrup er indlagt paa Sygehuset for Difteritis.                                                                           Til Efterretning.

50. Lindknud Haandværker og Borgerforeningen agter at afholde Tombola d. 22 – 23/2, udbeder sig Sogneraadets Anbefaling.                                                                                          Anbefales.

51. Fattigsag. Jens Poulsen Jensen Klelund har henvendt sig til Sogneraadet og beklager sig over at den Betaling han faar for pleje og passe hans Svigerinde. Han faar f.T. 35 Kr. af Kommunen pr. Maaned + Renter af den Kapital hun ejer 3000 Kr = 150 Kr. aarlig.

Sogneraadet finder ikke f.T. Anledning til at forhøje Understøttelsen.

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Chr. Heick, Oluf Jepsen, Ths. Thomsen, Knud Pedersen, H.M.Petersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *