1909 – 1915 afsnit 6

Afsnit 6

Lindknud Sognerådsprotokol 1909 – 15

 

side 200

N.B. Jørgen Aarø Jørgensen og Niels Kristensens Børn foranstaltes noteret i Vorbasse Kirkebog da disse er født i Vorbasse Sogn

Dorthea Kristensens Barns Fødsel foranstaltes noteret andet Steds da hun 10 Maanedersdagen før Fødslen har haft Ophold Andetsteds.

Distriktsjordemoderen i Holsted har fremsendt Regning til Amtet for at faa Vejlængdens Rigtighed atteseret. 4. Distriktslægen i Grindsted har fremsendt Bekendtgørelse om at offentlig Vaxinationen bliver afholdt i Hovborg Kro 19/5 Kl. 2 og i Lindknud Kro Kl. 3. Dette bekendtgøres paa Kirkepladsen og ved Opslag.                                                                                                                                                                5. Beretning fra Finsens Lysinstitut fremlagtes.                                                                                                6. Ormslev Børnehjem har fremsendt Regnskab for 1913 og anholder om Tilskud.            Nægtedes.         7. Lærer Bork, Klelund har fremsendt Ansøgning om at faa Spisestuen istandsat.                                    Det overlodes til Chr. Hermansen og Hans P. Hansen og Laust Simonsen.                                                        8. Efter Forhandling med Formanden for Brørup Sparekasse kan man faa et Laan paa 2000 Kr. i Sparekassen til Betaling af Lindknud Forsamlingshus. (Da Amtets Tilladelse endnu ikke er indhentet bliver det et midlertidigt Laan).            Obligationen underskreves af samtlige Sogneraadsmedlemmer.    9. Til Betaling af Forsamlingshuset vedtog man at optage et Laan i Brørup Sparekasse paa 2000 Kr. og at indhente Amtets Tilladelse. Laanet afdrages over 5 Aar.                                                                     10. Ministerielt Cirkulære af 1/4 ang. Værgeraads Forhold fremlagtes.                                                        11. I Henhold til Lov No 85 af 15/3 1903 § 31 er Lindknud Kommune anvist 505,84 Kr. til Udbetaling paa Amtsstuen i Ribe.                                                                                                      Til Efterretning.       12. Karl Madsen, Okslund har besværet sig over sin Skatteansættelse.                                    Nægtedes.   13. Hover Sogneraad har meddelt at der er tilstaaet Marenta Hansen 4 Kr.                    Til Efterretning.   14. Mads Kr. Nielsen har fremsendt Ansøgning om ekstra Understøttelse 20 Kr. Tilstodes ekstra 15 Kr.  15. Søren Kristensen anholder om sine Renter.                                                             Tilstodes 20 Kr.   side 201                                                                                                                                                            16.  Læborg Sogneraad hat fremsendt Skrivelse af 21/4 og meddelt at Morten Pedersen har søgt om Alderdomsunderstøttelse og at der er tilstaaet ham 10 Kr./Md. fra 1/4 1913.                                         Morten Pedersen anerkendes Forsørgelsesberettiget.                                                                                  17. Gjørding Sogneraad har anerkendt Arbejdsm. Jens Houborg som Forsørgelsesberettiget. Til Efterr.   18. Fra Byfogedkontoret i Horsens har man modtaget Alimentationsbidrag for Iver Jepsen for ½ Aar 15 Kr.                                                                                                                                    Til Efterretning.   19. Vorbasse Hejnsvig Sogneraad har anerkjendt H. P. Hansen og er villig til at betale Refusion.                 Man formener at kan faa fuld Refusion.                                                                                                   20. Dorthea Kristensens Barns Fødsel er noteret i Hjørring Købstads Ministerialbog 26/4 1914.  Til Eft.  21. Maren Nielsen har sendt Ansøgning om at faa sin Understøttelse forhøjet til 30 Kr./Md.     Nægtes.  22. Regninger fra andre Kommuner. Hover for M. N. Hansen 141,75 Kr.,

Svendborg for A. C. Synke Sørensens Enke Abelone 8,85 Kr., Vilslev Hunderup for Maren Nielsen 179,06 Kr., Viuf Kommune for Villiam Th. Nielsen 17,25 Kr., Føvling for Albert Sørensen 84 Kr. og Jens Madsen 54 Kr., Bække for Peder Hansens Enke 8 Kr., Folding for Kirstine Marie Pedersen 54 Kr. Gjørding for Maren Nielsen 50 Kr., Plejehjemsforening. Plejeløn for Karen D. Albertsen 35 Kr.                                                            23. P. Nikolajsen har fremsendt Ansøgning om Tilladelse til at afholde offentlig Dans i hans Lokale for et Aar fra 1/6 14 alt i Henhold til Lov af 10/5 1912 § 22.                                                                               Man vedtog at anbefale at der gives Tilladelse til at afholde Dans 5 Gange/Aar fra 1/6 mod at der ikke serveres stærke Drikke og at der ydes 10 Kr. for et Aar til Kommunens Kasse.                                                24.  Til at være Ligsynsmænd i Hovborg indstilledes Husm. Bertel Andersen  og Gmd. Peder Donslund Jensen og som Suppleant Gmd. Andr. Hansen.                                                                                           Mødet sluttet.                                                                                                                                               Niels Thøgersen,                                                                                                                                                     H. P. Hansen, P.N. Pedersen, P. Nielsen, Chr. Hermansen, Laurids Simonsen, Chr. Mortensen.                         25. I Henhold til Jakob Nørgaards Ansøgning af Mødet 8 April om Antagelse af et Barn.      Udsattes.                                                                                                                                                                   Side 202                        

 

Onsd. d. 10/6 1914 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødt.      Følgende sager vare til Behandling:                                                                                                                   1. Aarsberetning for Ribe Amts Plejehjemsforening fremlagtes.                                                                   2. Ministerielt Cirkulære af 29/4 hvoraf det fremgaaar at det skal bringes til almindelig Kundskab at Generalstabens Personale ikke maa forhindres deres Opmaaling.                               Til Efterretning.     3. Sogneraadet har modtaget Skøde paa Lindknud Forsamlingshus og betalt 1700 Kr. for den. Omkostningerne betales af begge Parter med Halvdelen hver. (i alt 82,50 Kr.)                                               4. Stiftamtet har fremsendt Justitsministeriets Skrivelse hvoraf det fremgaar at Ministeriet med Amtet er enige i at der savnes Hjemmel til at afbrænde Peder Hansens Hus i Okslund.                 Til Efterretning.   5. Hr. Herredsfogeden har beskikket Peder Donslund Jensen, Bertel Andersen til Ligsynsmænd med Søren Andr. Hansen som Suppleant.                                                                                 Til Efterretning.   6. Hjælpekassens Formand har aflagt Regnskab for sidste Aar. Den udviser en Omsætning af 623 Kr. og slutter med en Kassebeholdning af 99 Kr.                                                                         Til Efterretning.   7. Statstilskud til Forrentning og Afdrag af Laan er modtaget 332,25 Kr.                                  –                8. Stiftamtet har af 28/5 meddelt at man maa regne med, at der snart bliver Valg, at der skal læses til Kirkestævne efter Valglovens § 34 (67) med korteste Varsel og at alt er rede til Valg.    Til Efterretning.   9. Stiftamtet har fremsendt Udskrift af Amtsraadet Forhandlingsprotokol (No. 197) hvoraf det fremgaar at Lindknud Sogneraad har faaet Tilladelse til at garantere for Lindknud og Omegns Mergelselskab for 100,000 Kr.                                                                                                                          Til Efterretning. Side 203.                                                                                                                                                          10. Ministerielt Cirkulære af 7/5 14 af os forskjellige Sager er fordelt mellem Ministeriets.  Fremlagtes.  11. Landbrugsministeriets Cirkulære af 5/5 om at der i indeværende Aar kan anvendes et Beløb af indtil 30.000 Kr. til Rentebærende Udlaan til Opdyrkning af Heder og Moser.                                                   12. Pensioneret Lærer Lustrup forh. Lindknud har til Ribe Amts Skoleraad fremsendt Ansøgning om at faa Pensionsforhøjelse at 50 Kr./Aar. Som Motiv hertil har han fremført at han har haft et Tab i Pensionen af det han fik for lidt i Løn, hvorved han ved Højesteretsdom af 20/5 1912 blev tilkendt 1302 Kr + Renter.                                                                                                                                              Skoleraadet har derefter udbedt sig Provstens Erklæring efter forud at have indhentet Sogneraadets. I Henhold til foranstaaende undlader man ikke herved at meddele naar Lærer Lustrup til Trods for Kommunens Protest blev tilkendt 1302 Kr. som Erstatning for for lidt officiel Løn i Lindknud Lærerembede, kan man ikke se rettere end at Hr. Lustrup i nogen Maade har Krav paa Pension i Forhold til nævnte Beløb.                                                                                                                                               13. Der er af Formanden udstedt Kautionsbevis for Anna Hansens Indlæggelse paa Brørup Sygehus.      14. Da Lærer Bork, Klelund Skole har faaet Plads som Lærer ved Stadil Skole er Pladsen bleven opslaaet ledig og efter Forhandling med Provst Gad, Veerst skal Sogneraadet selv sørge for Vikar.           Der er fremkommen Ansøgning fra Lærer Johannes Schmidt, Nyby, Seminarist Chr. Thomsen, Haslev, Chr. Jørgensen, Haslev og fra Lærer Andresen Vejen Vestermark.                                                            Man antog Johs Schmidt som Vikar. Begynder 22. d. M.                                                                             15. Arbejdsm. Knud Peder Hansen førhen Vittrup f. d. 4/5 1875 i Vorbasse Sogn har ladet Tinglæse en Kundgørelse om at han agter at indgaa borgerlig Ægteskab. I den Anledning skal der udstedes Attester for hans Ophold de forskellige Steder. Man har udstedt Attest for ham som udviser at han ikke har vundet sig Forsørgelsesret her, han har ingen Fattighjælp modtaget her.                                                   Afhøringen er foretaget af Fuldmægtig Richter.                                                             Til Efterretning.   16. Aastrup Sogneraad har meddelt at der paalignes en Skat af den Deel af Klelund Plantage, som ligger i Aastrup Sogn en Indtægt af 500 Kr. = Skattebeløb 15,33 Kr.        Man har sendt den til Grev Molkte. Side 204                                                                                                                                                            17. Næsborg Salling Outrup Sognerad meddeler at Barnet Aage Anders Nøhrs Fødsel er foranstaltet noteret i Kikebogen i Outrup Sogns og at den er foranstaltet noteret i Lindknud Sogns.                          18. Therkel Sørensen, Adsersbøl har udtalt Ønsket om at faa nogle Tørv.                            Nægtedes.      19. Laust Nielsen Enke har ansøgt om 30 Kr. til Tørv.                                            Tilstodes 30 Kr.           20. Udbyneder Kastbjerg Kommune har tilbagesendt Sagen ang. Ane Kirstine Pedersens Barns Fødsels Notering i Udbyneder Ministerialbog, og dette er samtidig indført i Lindknud Kirkebog Til Efterretning. 21. Ingen fødte i Sognet i Maj Maaned.                                                                                           –           22. Peder Hansen har fremsendt Ansøgning om Alderdomsunderstøttelse, han er født i Ullerslev Sogn, Svendborg Amt d 21/8 1835. Er forsørgelsesberettiget i Læborg Kommune. Ansøger om 23 Kr./Md.    Tilstodes 20 Kr. fra 1 Juli d. Aar.                                                                                                                 23. Hr. P. Nikolajsen har fremsendt Ansøgning om Dispensation fra Beværterbevilling paa den Dag Kolding Vesteregns Landboforening holder Dyrskue.                                                                            Anbefales paa den Maade at der ikke serveres Spiritus.                                                                                24. Skatteansættelser. Niels Karlsen ansætes til Skat for et Aar 15 Kr. fra 1/7 12,50 Kr.                               Skovarbejder Niels P. Johansen Pedersen ansættes til 10 Kr./Aar fra 1/6 8,33 Kr. Ligeledes Ejler Pedersen og Frederik Johansen Pedersen.                                                                            Mødet sluttet. Niels Thøgersen,                                                                                                                                              P.N. Pedersen, H. P. Hansen, P. Nielsen, Chr. Hermansen, Laurids Simonsen, Chr. Mortensen                                         side 205                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                                                                         Fredag d 19 Juni holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.                                Følgende Sager behandledes:                                                                                                                            1. I Anledning af det forestaaende Landstingsvalg d. 10/7 vedtoges at udnævne til Valgbestyrelsen ved Valgmandsvalget d. 29/6 d. M. det samlede Sogneraad. 2. Man enedes om at indbyde til Prøvevalg d. 27/6 Kl. i Lindknud Kro 6½.                                                                                             Mødet sluttet. Niels Thøgersen,                                                                                                                                              P. N. Pedersen, Laurids Simonsen, Chr. Mortensen, Chr. Hermansen, P. Nielsen, H. P. Hansen                    .                                                                                                                                                                     Lørdag d. 27 Juni 1914 holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro. Laust Simonsen ikke mødt.                                                                                                                                                           Følgende Sager behandledes: Mergelforeningen for Lindknud og Omegn har fremsendt en Obligation til underskrift paa 100,000 Kr. for Lindknud Sogns vedkommende. Denne underskreves.                                 Mødet sluttet.                                                                                                                                         Niels Thøgersen,                                                                                                                                                P.N. Pedersen, H. P. Hansen, Chr. Hermansen, P. Nielsen.                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                 Lørdag d. 11 Juli holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødt. Følgende Sager behandledes.                                                                                                                             1. Skolemulkter dikteredes.                                                                                                                                 2. Lærerinde Sørine Nielsen, Okslund har fremsendt                                                                                      side 206                                                                                                                                                           Ansøgning til Skoledirektionen om at blive fastansat ved Okslund Skole og ønsker Sogneraadets Anbefaling.                                                                                                                    Anbefaledes.          3. Ribe Amts Sogneraadsforening afholder sin aarlige Generalforsamling paa Højskolehjemmet i Esbjerg d 11 Juli  Kl. 1.                                                                                                 Til Efterretning.    4. Meddelelse fra Landsoverskatteraadet fremlagtes.                                                                                    5. Fra Pastor Nielsen er fremkommen Fødselsanmeldelser for Juni Maaned 1914,                                  6/6 en Dreng af Gdr. Aksel Nielsen og Hustru Rigmor Andersen af Vittrup                                               9/6  –      –       –  Husm. Chr. Nielsen og Hustru Ane Kjestine K. Kjeldsen, Hyldelund.                                            26/6      –       – Forstander Tycho Emil Castberg og Hustru Ellen Henriette Blitzel, Adsersbølgaard       27/6      –       –  Førstelærer og Kirkesanger N. Chr. Skovbjerg og Hustru Christiane Pedersen                     5/6     Pige Maren Kirstine Jensen af ugift Tjenestepige Karen Kirstine Jensen, Lindknud                     19/6     –      af Plantagearbejder Niels P. Johansen og Hustru Gertrud Katrine Thomsen, Klelund.        27/6     –      –   Boelsm. Henrik Nissen og Hustru Kirstine Marie Sørensen, Oxlund.                                  N.B. Maren Kirstine Jensens Fødsel foranstaltes noteret andetsteds.                                                          6. Stiftamtets Skrivelse af 23/6 om at der d. 15/6 skal afholdes Kreaturtælling.                                         Til at foretage disse valgtes Tællere og Suppleanter for alle Sognets Distrikter.                                            Til at hjælpe Formanden at ordne Kortene valgtes Hans P. Hansen.                                                           Side 207.                                                                                                                                                            7. Bramminge Sogneraad har meddelt  at der er tilstaaet Maren Nielsen 3 Læs Tørv.     Til Efterretning.     8. Læborg              –           –   anerkjendt Peter Hansen som forsørgelsesberettiget.                    –                           9.      –        har meddelt at der er tilstaaet Morten Pedersen 15 Kr./Md. fra 1/7 14.                     –           10. Ole J. Henriksen, Vittrup har fremsendt Ansøgning om Alderdomsunderstøttelse. Han er født Skodborg 22/6 1844, ønsker 15 Kr./Md.                                                                                                               Han er forsørgelsesberettiget i Lindknud.  Tilstodes 12 Kr./Md. fra 1/7 1914.                                           11. Peder Hansen, Lindknud har sendt Ansøgning om at faa sin Understøttelse forhøjet til 24 Kr./Md.        Tilstodes 22 Kr. fra 1/8 1914.                    

Skatteansættelse. Hans Elbæk ansattes til 18 Kr./Aar fra 1/7 13,50 Kr. Abeline Simonsen 4,64 Kr./Aar. Fra 1/7 3,48 Kr.                                                                                                                                      13.Stiftsfysikus fra Ribe Amt samt Distriktslægen fra Grindsted har været hos Peder Hansen, Okslund for om mulig at decifensere føromtalte Hus. Da Peder Hansen har begyndt at bygge et nyt Stuehus og omforandre noget ved det gamle talte Stiftsfysikussen med Niels Thøgersen om Kommunen mulig vil yde et Tilskud.                                                                                                                 Nægtedes.                 14. Mads Kr. Nielsen var mødt og fremførte at han trængte til Tøj og endvidere forhøje Fattigunderstøttelsen til 20 Kr./Md. hele Aaret.                                                                                        Tilstodes 30 Kr. til Tøj som Chr. Mortensen sørger for at faa købt. Der tilstodes en Danmarkshistorie, en Atlas samt en Bibelhistorie til et af Børnene.                                                                                                                                                             .                                                                                                                                                                   Derefter foretoges Indstilling af Lærere til det ledige Embede i Klelund. Skolekommissionen og Lærer Skovbjerg var indbudt og mødt. Pga. at man ønskede forskjellige Oplysninger om Ansøgerne nedsattes et Udvalg til at                                                                                                                                          side 208                                                                                                                                                      undersøge Forholdene for senere at foretage Indstilling.                                                                               Valgt blev Hans P. Hansen, Chr. Hermansen og Formanden.                                                                      Mødet sluttet.                                                                                                                                                  Peder Nielsen,                                                                                                                                                  H.P. Hansen, N. Thøgersen, Chr. Mortensen, P. N. Pedersen Chr. Hermansen, Laurids Simonsen                                                                                                                                                        .                                                                                                                                                                       Onsdag 12/8 1914 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer mødt. Følgende Sager forhandledes:                                                                                                               1. Statens Bogsamlingskomite har tilstaaet Børnebogsamlingen 10 Kr. og Lærerbogsamlingen 7. Til Eft. 2. En Lov af 13/6 ang. Oprettelse af Husmandsbrug fremlagtes. 3.  –     –    –  21/4 No. 88 ang. Kommunal Lægehjælp fremlagtes.                                                                                                                   4.  Skovridder Sørensen har fremsendt Ansøgning om Tilladelse til at sætte Gift for Ræve i Baldersbæk Plantage i Treaaret 1915, 16 og 17.                                                                                    Anbefales.                 5. Ang. vores Andragende til Stiftamtet om hvorvidt Vorbasse Hejnsvig Sogneraad er pligtig til at yde fuld Refusion for Hans P. Hansen af Vorbasse har Amtet svaret benægtende.                                               6. Hover Sogneraad har  6/7 meddelt at der er tilstaaet N. M. Hansen 5 Kr. ekstra.      Til Efterretning.     7. Kjøbenhavns Magistrat har 13/7 fremsendt Regning for Alimentationsbidrag for Cigarmager Iver Jepsen 15 Kr.                                   Man betaler Pengene og fordrer Manden indsat til afsone Beløbet.  8. Regnskabet for 1913/14 fremlagtes, oplæstes og underskreves.                                                                   9. Mads Kr. Nielsen var mødt og fremførte at da hans Kone havde faaet et Barn og at han skulde have noget ekstra Understøttelse.                        Man vedtog at betale hans Tørv og endvidere 5 Kr. kontant. 10. Markus Sørensen har fremsendt Ansøgning om at faa nogle Tørv .                                    Nægtedes. 11. Ministerielt Cirkulære af 8/8 om Tilskud til ekstraordinære Indkaldelser fremlagtes.                         Mødet sluttet.                                                                                                                                                 P. Nielsen                                                                                                                                                        Niels Thøgersen, Chr. Hermansen, L. Simonsen, P. N. Pedersen, H. P. Hansen,                                   side 209                                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                                   Onsdag d. 26/4 1914 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro for at foretage Indstilling af Lærere til det ledige Førstelærerembede ved Klelund Skole.                                                                                              Skolekommissionen samt Lærer Skovbjerg var indbudt. Chr. Mortensen, Pastor Nielsen og Chr. Andersen var ikke mødt.                                                                                                                                    Der var indkommen 10 Ansøgninger hvoraf indstilledes:                                                                           1. Johannes S. Schmidt, Klelund.

2. S. Thomsen Sørensen, Vrenderup pr. Varde.                                                                                             3. Ludvig Rasmussen, Vinterbølle, Vordingborg                                                                  Mødet sluttet. P. Nielsen,                                                                                                                                                    Laurids Simonsen, Chr. Hermansen, P. N. Pedersen, H. P. Hansen, Niels Thøgersen. .                                                 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Onsd. d. 9/9 1914 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.                             Følgende Sager forhandledes:                                                                                                                            1. Skolemulkter dikteredes.                                                                                                                              2. Distrikstjordemoderen i Holsted har fremsendt Regning til Stiftamtet for Fødselshjælp i Lindknud Kommune og ønsker Vejlængden attesteret.                                                                       Attesteres.             3. Stiftamtet har af 29/8 meddelt at der i Mødet d. 26/8 1914 No. 321 er givet Lindknud Kommune Tilladelse til at optage Laan af 2000 Kr. til Køb og Istandsættelse af Forsamlingshuset i Lindknud.              4. Ribe Amts Skoleraad har tilstaaet Lindknud Kommune 500 Kr. til Ophjælpning af Skolerne. Til Eft. 5. Stiftamtet har anvist Lindknud Sogneraad 1750 Kr. som Forskud paa Alderdomsunderstøttelsen.  –             6. Ministeriel Cirkulære af 14/8 ang. Understøttelse af udenlandsk Værnepligtige Familier fremlagtes. 7. Karen Kjerstine Jensens barns Fødsel er af Brørup Sogneraad foranstaltet noteret i Brørup Sogns Kirkebog                                                                                                                          Til Efterretning. Side 210 mangler. Side 211                                                                                                                      19. Hover Sogneraad har d. 21/9 meddelt at der er tilstaaet M. M. Hansen en Hjælp af 5 Kr. Til Efterr. 20. Angaaende Mariette P. Buhk Barns Fødsel d. 24/4 har man efter de foreliggende Oplysninger antaget at hun har opholdt sig i Lindknud Kommune d. 24/6 1914.                                                                  21. Aarhus Fattigvæsens Udvalg har fremsendt en Forsørgelsessag ang. een i sin Tid paa Østerbygaard boende Carl Chr. Adolf Carlsen. Det fremgaar af Afhøring af Carlsens Hustru (Carlsen er nemlig bortrejst og hvorhen vides ikke) at de har haft Ophold paa Gaarden fra 23/10 1906 til 1/2 1912. Efter Oplysningen har han været bortrejst 2 Gange hvorfor man mener at han ikke er forsørgelsesberettiget her.                                                                                                                                                                    22. Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen. For Juli Maaned.                                                                           3/7 en dreng af Villy Ficher Hansen af ugifte Julie Ficher Hansen (senere viet til Barnefaderen Hans Chr. Hansen).                                                                                                                                                    7/7 2 Drenge Henry Peder og Hans Chr. Hansen af Bestyrer Hans Chr. Hansen og Hustru Marie Christine Pedersen, Adsersbølgaard.                                                                                                                16/7 en Dreng Robert Jørgen Thomsen af Landpost Th. Thomsen og Hustru Ceciie M. Hansen, Hovb. 29/7 en Pige Marie Nielsine Kristensen af Plantagearb. Kristian og Hustru Maren Mathiesen, Klelund. 31/7    –    –  af Husm. Chr. Stejner Sørensen og Hustru Mary H. Lund, Debel.                                            August Maaned.                                                                                                                                               2/8 en Dreng af Arbejdsm. Sofus P. Diderik Hansen og Hustru Ane M. K. Sørensen, Vittrup.                               8/8     –          Laurids A. Nielsen af Husm. Mads Kr. Nielsen og Hustru Ane Johanne K. Sørensen, Vittr. 20/8   –          Møller Hans P. Hansen og Hustru Nikoline Serafia Adolfine Jensen,Vittrup                             4/8 en Pige af Boelsm. Chr. Madsen Kristensen og Hustru Karen Marie Johansen, Oxlund.                          N.B. Julie Fichers Barns Fødsel noteres andet Steds.                                                                                        23. Stiftamtmanden har 7/9 meddelt at det tilfalder Lindknud Kommune at udrede til Andel af Berigtigelse af Valglister for Landstingsvalget et Beløb af 29,37 Kr.                              Til Efterretning.  24. Ang. Andragende den af d. 15/3 14 indsendte Sag ang. Jakob Nørgaards Ansøgning om Forældreret til et Barn.                                                                                                                                 Anbefales. Mødet sluttet.                                                                                                                                                    P. Nielsen,                                                                                                                                                       Niels Thøgersen, H.P. Hansen, Chr. Hermansen, Chr. Mortensen. L. Simonsen. P. N. Pedersen                                                                                                                                                                .                                                                                                                                                                    Side 212                                                                                                                                                            Torsdag d 24/9 14 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro for at foretage Indstilling af Lærere til Vinterlærerembedet i Lindknud. Skolekommissionen samt Lærer Skovbjerg var indbudt og mødt med Undtagelse af Ole P. Simonsen.                                                                                                                     Som No. 1 indstilledes Peter Petersen Ø. Starup pr. Gravens.                                                                           Som  –    2      –             Jul. Søe, Spettrup pr Stenderup ved Horsens                                                              Som  –    3      –             Mikkel Jensen, Hunderup pr Nykøbing Mors                                                                                                                                                                       .                                                                                                                                                                       Bertel Andersen har frasagt sig Bestillingen som Vejmand, i hans Sted antages Søren Ibsen, Klelund.        Mødet sluttet.                                                                                                                                                     P. Nielsen,                                                                                                                                                               Laurids Simonsen, Chr. Hermansen, H. P. Hansen, P. N. Pedersen, Chr. Mortensen, Niels Thøgersen.      .                                                                                                                                                                     Onsd. d. 14/10 14 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødt. Følgende Sager behandledes:                                                                                                                              1. Fra Pastor Nielsen var fremsendt Fødselsanmeldelser for Septbr. Md.                                                          1/9 en Dreng af Arbejdsm. Hans P. Th. Lauesen og Hustru Karoline Marie Hermand, Holsted.                9/9  –     –       –  Husm. Lars P. Thomsen og Hustru Marie Hansen Gehlert, Vittrup.                                    21/9      –       –   Boelsm. Katrinus Th. Jepsen og Hustru Kirstine Marie Hansen af Hyldelund.                17/9    Pige   –   Musiker Ole P. Madsen og Hustru Mathilde Sørensen af Oxlund.                                       N.B. Arbejdsm. H.P.Th. Lauesens Barns Fødsel foranstaltes noteret i Holsted.                                         2. Til at foretage Syn over Kommunens Veje valgtes Chr. Hermansen, Niels Thøgersen og P. Nielsen.   3. Distriktsjordemoderen i Brørup har indsendt Regning til Amtet og ønsker Vejlængdens Rigtighed attesteret.                                                                                                                          Attesteres.          4. Indstilling af Mænd til Forligsmæglere i Tyende og Aftægtssager. Ole P. Simonsen indstilles  med Suppleant N. A. Nielsen.                                                                                                                         Side 213.                                                                                                                                                            4. Statslaan. Paa Andr. Nikolajsen er udstedt en Obligation paa et Statslaan ligesom Gældsbrevet til  Statslaanet er stemplet til Takst 3 Kr. I alt Omkostninger 17,60 som Hr. Andr. Nikolajsen skal betale.  Man vedtog at hæve Pengene og sætte dem i Brørup Sparekasse indtil Nikolajsen faar Brug for dem.    5. Beretning fra den almindelige  Brandkasse for Aaret fra 1/4 13 til 31/3 14 fremlagtes.                        6. Peder Pedersen, Ø. Starup har meddelt at han har faaet Ansættelse paa Landerupgaard. Til Efterretn.   7. Kvindehjælpen har fremsendt Aarsberetning for 1913 og beder om Tilskud.                   Nægtedes.       8. Provst Gad, Veerst har meddelt at Seminarist S.Thomsen Sørensen er kaldet til Førstelærer ved Klelund Skole fra 1/10 1914.                                                                                              Til Efterretning.   9. Amtsstuen i Ribe har fremsendt Forlystelsesskat for ½ Aar til 31/8 24,27 Kr.                         –               10. Københavns Magistrat har d 15/7 meddelt at Iver Jepsen har forladt Horsens pga. Arbejdsløshed og hvorhen vides ikke.                   Alimentationsbidraget kan saaledes ikke f.T. Inddrives. Til Efterretning. 11. Hjemmet for Vanføre har fremsendt Beretning for Aaret 1913/14 og anholder om Tilskud.  Nægtes.   12. Samfundet til Ædrueligheden Fremme har fremsendt Beretning for 18. Aargang.     Til Efterretning.  13. Holsted Spare og Laanekasse har fremsendt Regnskab for 1913/14 ledsaget af 210,53 Kr. til Fordeling i gavnlig og veldædig Øjemed.         Sygekassen faar 123,53 Kr. Sygeplejeforeningen 90 Kr.    14. Ministerielt Cirkulære af 2/9 fremlagtes.                                                                                                Side 214                                                                                                                                                                   15. Læborg Sogneraad har meddelt at der er tilstaaet Morten Pedersen 25 Kr. til Tøj.     Til Efterretning. 16. Aarhus Fattigvæsens Udvalg har fremsendt Meddelelse om at der tilstaaes Carlsens Hustru Huslejehjælp af 15 Kr.                                                                                                        Til Efterretning.  17. Andst, Slaugs Jerlev Herreders Kontor har af 30. f. M. meddelt at Marinus Pedersen Buhl er tilpligtig at betale Alimentationsbidrag for et Aar til 22/1 1915 72 Kr. og til Moderen 36 Kr.                                              Man vedtog at betale Beløbet.                                                                                                                           18. Københavns Magistrat har af 30. f. M. meddelt at Peder Johan Volfram er anerkjendt Forsørgelsesberettiget der.                                                                                                  Til Efterretning. 19. Vejen Sogneraad har meddelt at Julie Fichers Barns Fødsel er noteret i Vejen Sogns kirkebog.        20. Himmelbjerggaard har fremsendt Beretning for 1913/14 og anholder om Tilskud.            Nægtedes.  21. Hover Sogneraad har meddelt at der er tilstaaet Maren Margrethe Hansen 20 Kr.     Til Efterretning.   22. Bramming Sogneraad har fremsendt Regning for Maren Nielsen 147 Kr.                                                                                                                                           .     Folding             –                    –               –          – Kirstine Marie Pedersen 54 Kr.                               .      Brørup Sygehus for Nis Højen 34,05 Kr.                                                                           Til Efterretning. 23. Hans Tyge Pedersen har fremsendt Ansøgning om at faa 5 Kr./Md. for hele Aaret.                              Tilstodes 5 Kr./Md fra. 1/11 14 at regne.                                                                                                         24. Markus Sørensen har beklaget sig over at hans Fader faar for lidt Alderdomsunderstøttelse. Nægtes.  25. Hans P. Mikkelsen har fremsendt Ansøgning om at faa sin Understøttelse forhøjet med 4 Kr./Md.    Man vedtog at forhøje Understøttelsen med 4 Kr./Md. for Vinteren.                                                       26. Jens Mygind Nielsen, Vittrup har indsendt Ansøgning om at faa sin Understøttelse forhøjet med 1 Kr./Dag.                                                                                                                                       Nægtedes.  27. Benned Hansen har fremsendt Ansøgning om at faa Hjælp til en Overdyne.             Tilstodes 12 Kr. side 215.                                                                                                                                                         28. Marie Nielsen har fremsendt Ansøgning om at faa noget Hjælp til Tøj og Sko samt 5 Kr./Md. til Huslejehjælp for Vinteren.                     Tilstodes 30 Kr. til Tøj og Sko samt 5 Kr./Md. for Vinteren.       Mødet sluttet.                                                                                                                                                  Peder Nielsen,                                                                                                                                                   Chr. Hermansen, Niels Thøgersen, P. N. Pedersen, Chr. Mortensen, H. P. Hansen, Laurids Simonsen.                                                                                                                                             .                                                                                                                                                                      Onsd. d. 11/11 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle var mødt.                                      Følgende Sager forhandledes:                                                                                                                           1. Skolemulkterne dikteredes.                                                                                                                      2. Hr. Provst Gad har den 23/10 meddelt at har intet imod at Seminarist Havemose vikarierer for Lærer S. Thomsen Sørensen.                                                                                                      Til Efterretning.  3. Stiftamtet har d. 30/10 meddelt at der i Lov om Jordemodervæsenet af 13/6 1914 § 7 bestemmes følgende:                                                                                                                                                       Paa Landet skal ansættes saa mange Jordemødre at Beboerne uden Besvær kan faa Jordemoderhjælp.                I den Anledning har Stiftamtet forespurgt om Raadet ønsker Forandring i de forskjellige Distrikter. Sogneraadet finder intet at bemærke.                                                                                                             4. Hr. Provst Gad har meddelt at Seminarist Jul. Søe er kaldet som Vinterlærer ved Lindknud Skole.             5. Markus Sørensen har klaget over at Skolestien efter Niels Kruses er ufarbar.                                           Det overlodes til P. Nielsen og Niels Thøgersen at se paa Forholdene.                                                        6. Anders Niels Knudsen, Debel har indsendt hans Beskikkelse som Brandfoged og ønsker at blive fritaget for Hvervet da han har fungeret i 3 Aar. Søren Th. Sørensen, Gildbjerg og Anders Jepsen, Lindknud har ønsket at blive fri som Brandvidner.                                                                                     Til ny Brandfoged indstilledes: Henlagtes til næste Møde.                                                                           7. Ministeriel Cirkulære af 25/9 14 med Forbud mod Fodring med Rug og Hvede fremlagtes.                Side 216.                                                                                                                                                                  8. En Skrivelse fra Jens Fr. Jensen om at udstede Kautionsbevis for hans datter Alma.                                Man mener ikke at være pligtig til at udstede Kaution for Alma.                                                                      9. Andst Slaugs og Jerlev Herredskontor har i Anledning af en Paternitetssag forespurgt hvorvidt i Lindknud Sogn  født Mads Pedersen, Søn af Hans Thyge Pedersen anerkender ham forsørgelsesberettiget i Lindknud.                                                              Anerkender Mads Pedersen.    10. Angaaende den i Mødet d 9/9 omhandlende Fattigsag under Punkt 21 hvorved Aarhus Fattigvæsen har taget Hr. Carlsens Hustru under Forsørgelse og Fattigvæsenet har i den Anledning indsendt Sagen til Amtets Afgørelse og Ribe Stiftamt har udbedt sig Sogneraadets Erklæring.                                           Man henholder sig vores Udtalelse af 9/9 14 og tilføjer  at Hr. Karlsen intet har ydet til Familiens Ophold og han har afbrudt al Forbindelse til hans Hjem.                                                                                17. Fra Doktor Møller er fremkommen forskjellige Regninger. Regning fra Veerst Bække Kommune for P. Hansens Enke 81 Kr.                                                                                                    Til Efterretning.  18. Hover Sogneraad har meddelt at der er tilstaaet M. M. Hansen en ekstra Hjælp til Husleje af 10 Kr.   19. Vejle Byraads Fattigudvalg har meddelt at Maren Margrethe Hansen har taget Ophold i Vejle og at der er tilstaaet 20 Kr. Kvartaarlig samt en Understøttelse af 5 Kr. straks pga. Sygdom, hvorfor der forespørges om man har noget imod det omhandlede Beløb der er tilstaaet hende samt om Lindknud Kommune er villige at yde fuld Refusion.                                                                                                             Man finder intet at indvende mod Understøttelsen og hun anerkendes i Lindknud Kommune.                        20. Udvalget for Aarhus Fattigvæsen har d 26/10 meddelt at der er tilstaaet Carl Chr. Adolf Carlsens Familie 2 Kr. ekstra.                                                                                                                   Henlagtes.   21. Københavns Magistrat 3. Afdeling har d 13/10 meddelt at der er tilstaaet Kusk Anders Chr. Hansen med Hustru og 5 Børn en Huslejehjælp af 20 Kr. da han har oplyst at han er forsørgelsesberettiget i Lindknud forespørger Magistraten om han anerkendes.                                                       Anerkendes.                                                                                                                                                                              Side 217.                                                                                                                                                     22. Hans Mikkelsen Gehlert har indsendt Ansøgning om at faa sin Understøttelse forhøjet til 10 Kr./Md. Tilstaaet 10 Kr./Md. fra 1/12 under Forbehold af at han faar Varer paa Brugsforeningen.                                23. Gjørding Sogneraad har d 25/10 fremsendt Meddelelse om at Niels P. Madsen, Varho har faaet tilstaaet 5 Kr./Md. hvorefter der forespørges om han anerkendes forsørgelsesberettiget og om Lovmæssig Refusion kan forventes.                                                                                                                Angaaende Sogneraadets ærede Skrivelse meddeles at at man synes det er haardt nok at en saa energisk og dygtig Mand skal have Understøttelse, tilmed da han har saa stor en Ejendom, hvor der føres 500 Kr. som hans Indtægt i Aar, saa formener man at kende ham saa nøje, at man kan gaa ud fra at det maa være under særegne Omstændigheder for Eksempel med Uheld i Besætningen.                                                   Forinden man gaar ind pa at refundere Understøttelsen udbedes en Politiafhøring af ham.                                 24. Jens Mygind Nielsen, Vittrup har klaget til Amtet over Utilstrækkeligheden af sin Understøttelse og i den Anledning har Amtet udbedt sig Sogneraadets Erklæring.                                                                  I Henhold hertil meddeles at man er villig til at forhøje Understøttelsen naar J. M. Nielsen og Hustru rejser fra deres Søn og tager Ophold andet Steds.                                                                                          Saa længe de har Ophold hos ham og delvis hjælper ved Gaardens Drift formener man at de nok kan tjene en Deel af deres Føde og at Sønnen ingen Fordel skal have af sine Forældres Understøttelse.         25. Mads Kr. Nielsen var mødt og ønsker enten ekstra 5 Kr./Md. for Vinteren eller en Deel af hans Mergel betalt, det er = 4 Kr.                                       Man vedtog at betale 4 Kr. til Mergelforeningen.       26 Lærer S. Thomsen Sørensen, Klelund Skole har indsendt Ansøgning til Amtets Skoleraad om at faa Tilskud til Vikarhjælp pga. ekstraordinær Indkaldelser og ønsker Sogneraadets Anbefaling. Anbefales.  27. Hovborg ”Logen” har fremsendt mulig Ansøgning om at Lukketiden til Kl. 8 i Stedet for Kl. 11.    Da man ikke rigtig er klar over Ansøgningen udsættes Sagen                                                                       side 218.              

28. Mette M. Hansen, Adsersbøl har sendt Ansøgning om at faa 1 Kr./Md til Vask fra 1/8.     Tilstodes. 29. Vejlicitationen fastsattes til Lørdag d. 28. Kl. 1 i Lindknud Kro, samtidig afholdes Licitation over Tørvegravning i Kommunens Mose.                                                                                                               30. Skatteansættelser.                                                                                                                                    Lærer Havemose ansattes til 24 Kr. fra 1/11 10 Kr.       Lærer Jul. Søe                   12 Kr. fra 1/11 5 Kr. Jens Brandt              –            18   –                  7,50 Kr.   Søren Mortensen            4,64 Kr  –      –  1,94 – Mads Poulsen          –            18   –         –        7,50  –     Kjerstine Pedersen          4,64   –        –    1,94 –  Hans Kristensen      –            18   –         –        7,50  –     Frandsen, Hovborg        24,00  –         –  10,00 –    Jes P. Kristiansen    –            18  –          –        7,50  –     Marie Kristiansen            4,64  –         –   1,94  –     Aksel Hermansen                 18  –          –        7,50  –     Kjerstine Hansen,            4,64  –         –   1,94  – Chr. Mortensen                    18   –         –        7,50   –     Mette Ibsen                     4,64  –         –   1,94   –    Mødet sluttet.                                                                                                                                                  P. Nielsen,                                                                                                                                                                 Chr. Hermansen, H.P. Hansen, P.N. Pedersen, Laurids Simonsen, Niels Thøgersen, Chr. Mortensen.                                 .                                                                                                                                                                         Lørd. 28(11 1914 holdt Sogneraadet Vejlicitation i Lindknud Kro. Chr. Hermansen fraværende.                 1. Peder N. Pedersen fremførte at Mette Marie Hansen er syg og trænger til Pleje.                                                     Man overlod P. N. Pedersen at sørge for at faa én til passe hende foreløbig.                                                   2. N. Lauridsen, Vejen har telefoneret til Frk. Petersen om at hun henvender sig til Sogneraadet om at faa en Anbefaling til at holde Koncert med efterfølgende Dans.                                                                  Man synes ikke for Øjeblikket at man kan anbefale Sagen.                                                                              P. Nielsen,                                                                                                                                                         H.P. Hansen, Laurids Simonsen, P. N. Pedersen, N. Thøgersen, Chr. Mortensen                                     side 219.                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                                                                   Sogneraadet holdt ordinær Møde i Lindknud Kro Onsd. 9/12 1914. Alle Medlemmer var mødt. Følgende sager var til Behandling:                                                                                                              1. Fra Pastor Nielsen er indkommen Fødselsanmeldelser for Okt. Maaned.                                                   13/10 en Dreng Viggo Lehmann Pedersen af P. Madsen Pedersen og Hustru Marie Sørine P. Lehmann   18/10  –     –      af Arbejdsm. Anders Simonsen Schmidt og Hustru Marie Magdalene, Nyby, Læborg.         18/10  –     –      – Gdr. Niels N. Kruse og Hustru Kristine Sørensen, Lindknud.                                           27/10  2  Piger Ragnhild og Olga Kristensen af Vognmand Kristen Kristensen og Hustru Knudine Dorthea Hansen, Klelund. Begge Piger døde.                                                                                               November Maaned.                                                                                                                                      28/11 en Pige af Boelsm. Kristen Vad Sørensen og Hustru Hansine K. Hansen, Oxlund.                          30/11  –    –      –  Hans Bejsnap Hansen og Hustru Karen Kirstine Hansen, Klelund.                                     N.B. Anders Schmidt, Nyby anmelder i Læborg.                                                                                          3. Ministerielt Cirkulære af 9/11 om Forbud mod Fodring af Rug og Hvede.               Til Efterretning.    4. Stiftamtet har d. 11/11 fremsendt Skema til Udfyldelse om Høsten 1914.             Disse udfyldtes.          5. Ministerielt Cirkulære af 3/11 1914 fremlagtes.                                                                                        6. Stiftamtet har 11/11 meddelt at der er anvist Lindknud Sogneraad 107 Kr. til Udbetaling paa Amtsstuen som Tilskud til Hjælpekassen.                                                                    Til Efterretning.      7. Ministerielt Cirkulære af 5/11 ang. Hjælpekassen fremlagtes.                                                                8. Lov No. 237 – 1914 om midlertidigt Statstilskud til de Kommunale Hjælpekasser fremlagtes.           9. Stiftamtet har d. 11/11 fremsendt Bekendtgørelse om én mellem Danmark, Norge og Sverrig afsluttet Konvention fremlagtes.                                                                                                                                10. Carl Madsen, Holbæk har fremsendt Haandbog som koster 2 Kr. Man vedtog at købe Bogen.           Side 220                                                                                                                                                          11. Til at revidere de Kommunale Valglister valgtes N.Thøgersen, H. P. Hansen og P. Nielsen.                12. Anders N. Knudsen, Debel har ønsket sig fritaget for Hvervet som Brandfoged da han har fungeret i 3 Aar. Søren Th. Sørensen og Anders Jepsen ønsker at blive fri for at være Brandvidner.                        Til Brandfoged indstilledes Hans I. Johansen og som Vidner valgtes Købmand Thomsen og Skrædder Ravn begge Lindknud.                                                                                                                                    13. Ministerielt Cirkulære af 26/11 fremlagtes.

14. Stiftamtet har d. 20/11 anvist Sogneraadet 164,71 Kr. til Udbetaling paa Amtsstuen som er vores Udlæg for Bodil D. Hansen for ½ Aar til 30/9 1914.                                                  Til Efterretning.

15. Stiftamtet har ligeledes anvist 120 Kr. for Udlæg for Frederikke Jespersen.                  –                      16. Overslag for Aaret 1915 var til 1. Behandling.                                                                                             17. Skatteraadsformanden havde indbudt til Møde i Ribe d. 28/11 men da man den Dag havde Vejlicitation kom der ingen herfra til Mødet.                                                              Til Efterretning.        18. Th. Thomsen, Hovborg har indsendt Ansøgning om Tilskud til Afholdsforeningen. Tilstodes 10 Kr.  19. Søren Storm Thomsen har indsendt Ansøgning om Tilskud til             –                           –        10  –     20. Jordemoder Fru Thøstesen har indsendt Regning og ønsker Sogneraadet attesterer Vejlængden.        21. Lokalforeningen ”Arbejde Adler”ansøger om Tilskud til Holstedlokalafdelingen.     Tilstodes 10 Kr.  22. Jes P. Kristiansen klager over sin Skatteansættelse. Har kuns tjent 400 Kr. Nedsattes til Skat 15,08 Kr.                                                                                                                                                                   23. Læborg Sogneraad har fremsendt Regning for M. Petersen 56,25 Kr.                       Til Efterretning. Side 221

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *