1915 – 19 – 1j

Side 300

I. Lindknud Sogneraads Protokol Skolesagen 1917/18 Novb. 1918

Den under Side 296 under Punkt 57 nævnte sag om Ordningen af Skoleforholdene i Kommunens østre Distrikt Lindknud samt om Tilbygning til Vittrup og Okslund Forskoler var til Behandling.

Sagen har været til Behandling i Skolekommissionen, der har vedtaget en Udtalelse om at Kommissionens Flertal beholdt sit Syn paa sagen og betragter den foreslaaede Ordning som et betydeligt Tilbageskridt.

Sogneraadets Flertal udtaler: Man maa fastholde sit Syn paa den anmeldte Skolesag. Man mener fremdeles at denne Ordning er et ret betydeligt Tilbageskridt idet der højst bliver 2 Klassedelinger. Børn fra mindre Hjem, der skal ud at tjene vil undertiden ingen Undervisning faa om Sommeren.

Desuden vil Ordningen ganske sikkert medføre at der ansættes Lærerinder ved Enelærerembederne hvilket vil blive en meget dyr Ordning.

Niels Thøgersen, Marius Madsen, H. I. Johansen, H.M.Petersen. Er tiltraadt af Ole P. Simonsen

 

Et Mindretal anseer fremdeles Planen om selvstændige Skoler for den bedste under de foreliggende Forhold og ønsker Ministeriets Henstilling fremsendt.

P. M. Pedersen, P. Donslund Jensen

Side 301

Aar 1918 d. 9/12 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager behandledes:

1. Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen for November Maaned.

Den 10/11 født en Pige af Murer Rasmus Hansen og Hustru Julie Fischer af Vittrup.

Legal Fødekommune: Det den 6/8 af ugifte Alma Kirstine Jensen fødte Barn Frode Jens Peter Schvartz s Fødsel er d. 4/11 indført I Holsted Sogns Kirkebog.                              Til Efterretning.

3. Bekendtg. af 9/11 om Handel med Sirup.                                                                           –

4.       –                       –   Befolkningens Forsyning med Mælk                                               –                5.       –                –     vedr. Foderbenmel.                                                                                –              6.       –                          –    Ernæringskortenes paalydende.                                                    –             7.       –              12/11  om Fastsættelse af Maksimalpris paa Meel.                                       –             8.       –              13/11    –   Fremstilling af Kartoffelmeel.                                                      –                      9.       –              15/11    –   Ombyning af Svinekødsmærker med Sukkermærker.                  –            10.     –              22/11    –   Salg af Flæsk.                                                                                –           11.     –              16/11  ang. Indberetning om Beholdning af Frø.                                            –          12.     –              21/11 vedr. Jordbrugeres Pligt til at meddele Oplysning ved Tællingen 10/12.        side 302                                                                                                                                                    13. Bekendtg. af 25/11  om Fordeling af Overskud i Henhold til § i Lov af 10/12 17 ang. Befolkningens Forsyning med Smør og Flæsk                                                        Til Efterretning.        14. Bekendtg. af 25/11 om Befolkningens   Forsyning med Kød                                          –                 15.       –          –  26/11   –   Handel med Fløde.                                                                      –               16.       –             30/11  Tillæg. Ang Aflevering af Korn.                                                       –             17.       –                 –     om Flæske og Kødrationeringen i Dec.                                             –                   18. Cirkulære af 18/11 om Befolkningens Forsyning med Ernæringskort og Tillægsbrødkort.        19.          –           21/11 ang. Tælling af Svin, Vintersædarealer m. m.                      Til Efterretning.     20.          –           23/11 om Dyrtidshjælp pga. Ulykkestilfælde.                                           –             21.          –           26/11 om Nedsættelse af Prisen paa Mælk til Børn under 6 Aar dog saaledes at Børn indtil 3 Aar faar 1 Kilo sød Mælk daglig. Børn mellem 3 og 6 Aar ½ Kilo. Der kan fra Staten ventes Refusion af 7½ Øre/Liter.                                                                                                          Det overdroges Mælkeudvalget at fremskaffe det fornødne Udstedelse Mælkerabatmærker.                     22. Cirkulære af 30/11 om Nedsættelse af Prisen paa Brændsel for Højskoler og Landbrugsskolers Elever.                                                                                                                      Til Efterretning.    23. Stiftamtet har i Henhold til Skrivelse af 12/11 fastsat Normalbidrag for Børn i og udenfor Ægteskab f.T. Fra 1/7 1919 til 30/6 20. 2 Første Leveaar 132 Kr. i Esbjerg til Moderen. Den øvrige Deel af Amtet 108 Kr.                                                                                                  Til Efterretning. Side 303                                                                                                                                                   24. Kommunens Budget for 1919/20 var til 1. Behandling, foreslaaes ansat til 40,000 Kr. deraf 1/3 paa fast Ejendom og 2/3 paa Indtægt og Formue.                                                                               25. Banesag. Pensioneret Lærer N. J. Thomsen, Nr. Vittrup har fremsendt Forslag til en Bane fra Holsted By over Klelund Station ved Skovriddergaarden  og endvidere en Station ved Lindknud Brugsforening, Nørre Vittrup, Fitting, Thorsted, Nordbæk, Nybjerg eller Bindeballe Station paa Vejle Vandel-banen. Thomsen opfordrer Sogneraadet til at tage Sagen under velvillig Behandling.   Det overdroges Formanden at affatte et Svar til Thomsen gaaende ud paa at Sogneraadet ialfald ikke paa nuværende Tidspunkt kan arbejde for den foreslaaede Plan.                                                              26. Fedt. Esbjerg Slagteri har tilstillet Lindknud og Hovborg Brugsforeninger hver 25 Kg. i Novb.   27. Udstykningsaprobation for Niels S. K. Klausens Ejendom Matr. No. 7a, til 7u Vittrup samt 8h. Endvidere Matr. No. 2d Gildbjerg, Anton Jepsen og 2a, Hyldelunds Hans Chr. Hansens sen.         28. Kirkens Korshær har fremsendt Ansøgning om Støtte til Arbejdet.                       Henlagtes.         29. Ernæringsraadet har under 29/11 fremsendt en Cheks som Betaling for Rygflæskmærker 734,54 Kr. og for Grynrabatmærker 267,30 Kr. = 1001,84 Kr.                                      Er tilstillet Kasseren.    30 Stiftamtet har under 4/12 anvist Kommunens Skolevæsen m. m. 600 Kr. som Statstilskud til Lærerlønninger 62,50 Kr. Formanden har sendt Kvittering. Pengene er endnu ikke modtaget!       31. Stiftamtet har i Skrivelsen af 30/11 udbedt sig Indberetning om Kommunale Arbejder.                       En saadan er indsendt baade til Indenrigsministeriet og til Ribe Stiftamt.                                       Side 304                                                                                                                                                    32. Stiftamtet har under 2/12 tilbagesendt Opgørelsen over Kommunens Udgifter til Kornnævn, der udbedes Kvitteringer for Medhjælp og for Bekendtgørelser i Bladene.                                                       Det overdroges Marius Madsen, H.M.Petersen og Niels Thøgersen at ordne det fornødne.             33. Hovborg Haandværker, Industri og Borgerforening ansøger om Tilladelse til at lade afholde Udstilling med Tombola i dagene fra 1. til 3/3 1919.                                                                                   Anbefales paa Betingelser som tidligere, at der ikke serveres stærke Drikke.                                          34. Til at revidere Valglisterne valgtes Hans I. Johansen, P. M. Pedersen og Niels Thøgersen.        35. Lov No. 562 – 1918 om Statstilskud til Kommunale Arbejder. Cirkulære af 2/11.Til Efterretning 36. Bekendtg. 4/11 om Godtgørelse af Kornleveringspligten og Levering af Kartofler.          –           38.        –         7/11 vedr. Handel med Ost.                                                                                –       Skatteklage.                                                                                                                                                38. Erik Hansen, Klelund har fremsendt Klage over den ham paalignede Skat af 6 Kr./Md., beder om at faa den betydelig nedsat.                Sogneraadet finder ikke Anledning til nogen Nedsættelse.  39. Vederlagsfri Behandling for Fnat. Regning for Niels Nielsens Behandling paa Kolding Sygehus 1 Dag 3,20 Kr. Regning for Jeppe Jepsen og Svend Clausen paa Brørup Sygehus 10,05 + 10 Kr.   side 305                                                                                                                                                   40. Ernæringsraadet har fremsendt Kvittering for 121 Htk Kartofler a´9 Kr. = 1089 Kr. Kommunen betaler 2 Kr. pr. Tdr. = 242 Kr.                                                                                                               41. Sygekørsel. Vognmand Andersen, Brørup har fremsendt Regning for Kørsel med Sygevogn for nedennævnte fra Lindknud til Brørup Sygehus: Johanne Kirstine Kristensen, Vittrup 20 Kr., Conrad Thomsens Datter 15 Kr., Sygeplejerske Petrine Pedersen, Lindknud 15 Kr., Karl Madsens Hustru, Okslund 20 Kr.  Kørsel til Læge Møller med Elisabeth Frydendahl 8 Kr.                                           En Regning fra Asbo Fattiggaard. Søges nærmere Oplysning.              Resten toges til Efterretning.     Skolesager.                                                                                                                                              42, Klelund Skole. Købt et Parti Tørv af Mads Andersen i Hovborg for 125 Kr. til Skolen. Til Efterr. 43. Sendt Meddelelse til Skolekommissionen og til Skoledirektionen om Besættelse af Vinterlærerpladsen ved Klelund Skole og forespørger om Pladsen skal opslaaes ledig paany eller Johanne Jensen kan ansættes for Vinteren.                                                                                           44.  Provst Gad har pr. Telefon meddelt at der kuns var indkommen 1 Ansøgning til Lærerembedet ved Klelund Skole hvorfor den opslaaes ledig paany saaledes Løn 850 Kr. + 50 for Haandgerning samt anordningsmæssig Bolig, Brændsel og Have. Organist ved Hovborg Kirke Løn 100 Kr.                  45. Lindknud Skole. Der er købt 15 Meter Fyrretræ til en Pris af 11 Kr./Meter, savet og kløvet samt Indbragt i Kommunens Tørvehus.                                                                                Til Efterretning. 46. Cirkulære af 16/11. Blanketter for Lærere og Lærerinder til Ansøgning om Dyrtidstillæg for 1919 skal efter at være udfyldt sendes til Sogneraadet. Efter foretagen Paategning sendes videre til Skoleraadet.                                                                                                                 Til Efterretning. Side 306                                                                                                                                                   47. Cirkulære af 30/11. Kvindelig Haandgerning bør ikke indskrænkes Pga. Prisstigning paa Materialer hvis Anskaffelse paahviler Kommunen. Kan der ikke anskaffes hvidt Tøj kan Arbejdet udføres af broget Tøj.                                                                                                Til Efterretning.   48. Undervisningsministeriet hat under 29/11 meddelt at Gymnastikinspektøren har fremsendt følgende Bemærkninger: Ved Adsersbøl Skole mangler en Snor med Sandposer. Ved Lindknud Skole mangler en Snor med Sandposer. Skal være i Orden senest 15/4 19.                                    Overdroges til Hans I Johansen og P. M. Pedersen.                                                   Til Efterretning.  49. Fornyet Behandling af Skolesagen i Okslund og Vittrup. Hvad skal der foretages desangaaende? Det vedtoges at indbyde Beboerne i Vittrup Skoledistrikt til Møde i Vittrup Skole 17/12 Kl. 5 Efterm. til Forhandling  om hvor den ny Skole skal bygges m. m. Der nedsættes et Byggeudvalg til at tage affære ang. Skolebyggeriet i Vittrup og Okslund.                                                                      Valgt blev Niels Thøgersen, Marius Madsen og P. M. Pedersen.                                                           49a.  Therkel Therkelsen, Høllund har forespurgt om han maa lade et Barn søge Okslund Skole. Jørgen Karlsen, Risbøl lader et Barn søge Klelund Skole. Begge nævnte Børn maa søge Skolerne mod at betale 2 Kr. om Maaneden og selv holde Skolematerel samt tage børnene ud naar der er Mangel paa Plads.                                                                                                                         Alderdomssager.                                                                                                                                         50.  Valborg Højen født Kristensen har fremsendt Ansøgning om Alderdomsunderstøttelse. Hun ønsker at beholde den samme Understøttelse der var tilstaaet hendes Mand 35 Kr./Md. grundet paa at hun skal have en Pige hjemme. Ansøger om lidt Tørv, har faaet 10,000 + 2 Læs.                           Tilstodes 30 Kr./Md. fra 1/1 19. Tørvene udsættes.                                                                                   51.  Jakob Lebæk Jakobsen f.T. Vejen ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet. Han har taget foreløbig Ophold paa Alderdomshjemmet i Vejen, skal betale 55 Kr./Md. Har Formue paa 1400 Kr.                                                                                                                         .                                                                                                           Tilstodes 20 Kr./Md. fra 1/1 19. side 307                                                                                                                                                     52.  Niels P. Madsen, Lindknud har fremsendt Ansøgning om Alderdomsunderstøttelse. Opgiver at eje en Formue af 3600 Kr., ønsker 15 Kr./Md. + 25 Kr./Aar til Brændsel.                                               I Foraaret opgav Madsen at være ejer af 4900 Kr. se Side 246.                                                        Det undersøges hvorvidt Kommunen er pligtig at yde Understøttelse til en Familie med saa stor en Formue.                                                                                                                                                    53.  Anders Petersen, Give ansøger om Hjælp til et par Skjorter.                             Tilstodes 15 Kr.  54. Chresten Hansen. Føvling Sogneraad har fremsendt Refusionsregning paa 26,25 Kr. Ligeledes Regning for Marie Egelund paa 54 Kr.                                                                     Til Efterretning.  55. Enke Ane Katrine Hansen. Kolding Fattigudvalg har sendt Regning paa 75 Kr.          –              56.  Cirkulære af 18/11. Ministeriet henstiller til Sogneraadet at foretage en ekstra Forhøjelse af Alderdomsunderstøttelserne pga. Dyrtiden.                                                                Til Efterretning.   56a. Kirsten Marie Petersen. Folding Sogneraad har sendt Regning for 1. Halvaar 87 Kr.      –         Fattigsager.                                                                                                                                            57. Mette Kirstine Andresen. Helsingør Byraad har under 25, 18 og 30/11 meddelt at hun er indlagt paa Københavns Tuberkulosesanatorium og har maattet udstede Betaling for hendes Ophold. Til E.  58. Emil Iversen, Adsersbølgaard. Der er udstedt Kautionsbevis for hans Indlæggelse paa Brørup Sygehus, er senere afgaaet ved Døden.                                 Gaarden betaler samtlige Udgifter.    Side 308                                                                                                                                                   59. Karlo Vilhelm Klausen, Adsersbølgaard er d 31/11 indlagt paa Brørup Sygehus mod Kommunens Kaution, anses forsørgelsesberettiget i København. Skrivelse samt Afhøring er sendt til Magistraten.                                                                                                                                    60. Kresten Marius Jensen, Adserbølgaard er d 18/11 indlagt paa Brørup Sygehus mod Kommunens Kaution, anses for at være forsørgelsesberettiget i Kolding, hvortil der er sendt en Skrivelse med Afhøring.                                                                                                                                             61. Morten Nielsen, Epileptikerhjemmet ved Nyborg har fremsendt Regning paa et par Platfodstøvler og Læster 55,50 Kr. Hjemmet betaler 29 Kr.. Resten betales af Kommunen.         Forskjelligt.                                                                                                                                            62. Lindknud Hovborg Sygeplejeforening ansøger om et Tilskud af Kommunen.     Tilstodes 75 Kr.  63. Lærer Skovbjerg ansøger om 25 Salmehæfter samt et Hold Læsebøger til 4. Klasse.                          Det overdroges Skovbjerg at anskaffe de anførte Bøger.                                                                    64. Vejmandslønninger forhøjedes fra 1/12 til 28/2 til 4 Kr./Dag.                                                          65. Skatteansættelser. Chr. Rasmussen ansat til at betale i Skat fra 1/11 til 31/3 7,50 Kr., Marie Ibsen, Klelund 2,50 Kr., Kirstine Hermansen, Klelund 10 Kr.                                                            side 309                                                                                                                                                 Pige hos Hans Kr. Pedersen 2,50. Ligeledes Pige hos P.M. Pedersen 2,50 Kr. samt Pige hos H. Kr. Hansen 2,50 Kr., Pige hos Lehmann 2,50 Kr., Poul Lehmann 7,50 Kr..  Bogholder Chr. Christensen, Adsersbølgaard 20 Kr.                        

.                                                                                                                                                                  Efter Sogneraadsmødet Slutning afholdtes fælles Møde med Hjælpekassens Bestyrelse for at forhandle om fremtidig Plan for Dyrtidsforanstaltninger i Henhold til § 3 i Dyrtidsloven, hvor der er givet Tilladelse til at anvende indtil 9 Kr./Indbygger.                                                                  Hjælpekassens Bestyrelse oplyser at de ifølge deres Plan agter at anvende ca. 2000 Kr. til Dyrtidsforanstaltninger i Henhold til Lov af 13/7 18 i Tiden indtil 31/3.                                      Restbeløbet i Henhold til nævnte Lov i Forbindelse med det Beløb der endnu er til Rest fra den tidl. Dyrtidslov anvendes til Anskaffelse af Beklædningsgenstande, hvortil der udstedes Rabatmærker og saavidt mulig at faa dem uddelt til Julen.                                                                                                   I foranstaaende Anledning bliver der at indsætte et Udvalg til at fremkomme med Forslag, hertil valgtes for Hjælpekassen Andr. Thomsen og Chr. Heick, for Sogenraadet H.M.Petersen, Marius Madsen og Niels Thøgersen.                                                                                                              Udvalget holder Møde i Lindknud d 12/12 Kl. 1.                           Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1.      Niels Thøgersen,                                                                                                                                          H.I. Johansen, Marius Madsen, P. D. Jensen, P. M. Pedersen, H.M.Petersen.                                           Side 310                                                                                                                                                 Aar 1919 d 9/1 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.                                                      Følgende Sager forhandledes:                                                                                                                 1. Fra Pastor Nielsen forelaa Fødselsanmeldelser for Dec. Maaned.                                                       1/1 født to Drenge af Boelsm. Hans P. Hansen Madsen og Hustru Amalie Lønborg, Kongens Vase.     4/1    –   en Dreng dødfødt af ugifte Pige Marie Pedersen af Debel.                                                      19/1  –  en Pige af ugifte Ane Elise Iversen af Vittrup.                                                                           19/1  –   –     –      af Boelsm. Marius Peter Nielsen og Hustru Marie Kirstine Sørensen, Okslund.      2. Forsømmelseslister forelaa for Novb. Og Dec.. Mulkter paaføres af  ??                                             3. Bekendtg. 16/12 18 om Handel med Sirup.                                                            Til Efterretning.     4.      –           19/12 om Svinekødsmærkernes Paalydende.                                                 –                     5.      –           17/12  –  Handel med Ost.                                                                               –                  6.      –                –             –    med Blaasten og Kobbervitriol.                                              –              7.      –           13/12 om Handel med Tørv m. m.                                                                   –                     8.      –             6/12  ang. Handel med Oliekager.                                                                  –              9.      –             7/12 vedr. Handel med Husholdnings og Tobakssurrogater.                          –            10.    –             9/12 ang Maltning af Byg til Hjemmebrygning.                                            –             11.     –            3/12 vedr. Kløverfrø.                                                                                       –           12.     –          10/12 ang. Fremstilling af og Maksimalpris paa Kartoffelmel.                        –         side 311.                                                                                                                                                      13. Bekendtg. 27/12 vedr. Kødrationerne i Januar.                                                     Til Efterretning. 14. Bekendtg. 20/12 om Forbud mod tørring af Sukkerroeaffald.                               Til Efterretning. 15.        –            –       vedr. Handel med Frø.                                                                           –          16.        –         30/12    –     Fordeling af Riis og Sago.                                                             –         17.        –         28/12 Lukning af Restauranter Nytaarsaften.                                                   –          18. Cirkulære af 2/12 18 ifølge Lov af 30/11 18 om overordentlig Hjælp til arbejdsløse.       –          19. Midlertidig Lov af 30/11 18 om Hjælpen til arbejdsløse. En Deel Skemaer til Ansøgning om Hjælpen tilstilles Bestyrelsen for Arbejdsløshedskassen.                                                                         20. Cirkulære af 11/12 18 om der i henhold til Lov af 13/7 om Stats og Kommunale Dyrtidsforanstaltninger (No 370) § 2 – 3 evt. 4. I den nærmeste Fremtid bliver anvist Forskud paa Statens Tilskud ifølge nævnte Lov paa 10 Kr./Indbygger 1559 Kr.                            Til Efterretning.  21. Cirkulære af 14/12 18. Avl af Rug og Hvede med Undtagelse af højst 3 % Frarensning skal afleveres til Staten.                                                                                                     Til Efterretning.  22. Cirkulære af 14/12 18 fra Brændselsnævnet hvor der tilbydes samtlige Kommuner Brændsel til Husholdningsbrug.                                                                                                      Til Efterretning.  23. Cirkulære af 16/12 18 hvorved der gives Kommunerne Tilladelse til gennem den Kommunale Hjælpekasse for Regnskabsaaret 1918/19 at yde Understøttelse til mindre bemidlede Haandværkere og andre Næringsdrivende mod Refusion af 2/3 Deele af Statskassen. Skemaer til Ansøgninger findes vedlagt.                                                                         Tilstilles Hjælpekassebestyrelse.         Side 312.                                                                                                                                                  24. Midlertidig Lov af 30/11 18 i § 40 og 41 i Lov No. 104 af 10/6 1912 om Beværtning og Gæstgiveri samt Handel med stærke Drikke.                                                                                         25. Cirkulære af 2/12 18 om Fastsættelse af Afgiften for Udskænkning og Handel med stærke Drikke for 1919 i Henhold til foran nævnte Lov.                                                                                 26. Stiftamtet foreslaar Kroejer P. Nikolajsen, Hovborg Kro ansat til en aarlig Afgift for 1919 paa 150 Kr.                                                                                                              Toges til Efterretning.     27. Statslaan til Oprettelse af Husmandsbrug. Kristian Brandt, Lindknud har fremsendt Andragende om Anbefaling fra Sogneraadet til Oprettelse af et Husmandsbrug.                                              Jordstykket, der er paa ca. 20 Tdr. L. mager Sandjord hvoraf Størstedelen er gammel Ager, Resten Hede. Lodden er en Firkant der langs den Sydvestlige Side grænser ind til en god gennemførende Vej fra Lindknud til Brørup. Prisen er fastsat til 100 Kr./Tdr.L.                                                          Sogneraadet behandlede Sagen – det overdroges Niels Thøgersen at afgive en Erklæring om Sagen.   27a. Cirkulære af af 23/12 18. Hjælp til § 61 til Spansksyge har ikke Fattighjælps Virkninger. 1/3 kan Refunderes af Staten.                                                                                                                     28. Statslaan til Opdyrkning af Hede og Moser. Landbrugsministeriet har fremsendt Gældsbevis paa Statslaan paa 1000 Kr. til Lindknud Kommune til videre Udlaan til Boelsm. Andr. Nikolajsen, Hovborg. Laanet forrentes med 4 ½ %, men er Afdragsfri indtil 5 aar fra 11/3 1923, hvorefter det afdrages over 10 aar. Gældsbeviset skal være underskreven af samtlige Sogneraadets Medlemmer.    Side 313                                                                                                                                              Formanden foranstalter udstedt en Obligation til Nikolajsen fra Sogneraadet.                                          29. Landbrugsministeriet har under 6/12 18 fremsendt aprobation paa Udstykning af Matr. No. 3ag Debel.                                                                                                                          Til Efterretning.  30. Samfundet til Ædruelighedens Fremme har fremsendt Beretning for 1917/18.      Henlagtes.          31. K.F.U.M. Soldaterhjem har fremsendt Beretning og ansøger om Bidrag.                      –              32. Børneloven. V. Pio s Boghandel har fremsendt Tilbud paa en ny Bog til Brug ved Behandling af Værgeraadssager og Børnesager. Priis 5,50 Kr.                                   Overdroges til Værgeraadet.    33. Flæskerationeringerne. Ernæringsraadet har fremsendt en Liste over hvor mange Personer der overgaar som Selvforsørgere med Flæsk.                                                                   Til Efterretning. 34. Kong Fr. d 7. s Stiftelse har fremsendt Beretning.                                                    Henlagtes.     35. Landkommunernes Ulykkesforsikring har fremsendt Beretning og Regnskab for 1917/18. Et Eks. af Vedtægterne som de er vedtaget paa Selskabets Generalforsamling d. 26/9 1917 hvorved selvejende Kirker eller Kirker der ejes af Kommunens Beboere kan inddrages under Forsikringen.     36. Indberetning om hvor mange Kbm. Skærver der for Regnskabsaaret 1918/19 er foranstaltet slaaet af Kommunen samt Antallet af Kirker der høre ind under Loven.                                      Kommunen har ladet slaa 260 Kbm. Skjærver og Tørvegravning i ca 35 Dage.                                 Side 314                                                                                                                                                      36.  Overslaget for 1919/20 var til 2. behandling. Det vedtoges at udskrive et samlet skattebeløb af 42,000 Kr deraf 1/3 paa fast Ejendom og 2/3 paa Formue og Indkomst og af de faste Skatter 2/5 paa Hartkorn og 3/5 paa Formue.                                                                                                                   37. Ifølge Opfordring fra Landarbejdernes Arbejdsløshedskasse har Sogneraadet vedtaget saa vidt muligt at skaffe Kommunale Arbejder til evt. Arbejdsløse.                                                                                I den Anledning har Formanden anskaffet 3 Sæt Steenhamre, 3 smaa og 3 store til Skjærveslagning hos Købmand Nielsen, Brørup paa Kommunens Regning.                                       Til Efterretning. 38 . Skatteklage. Kirstine Hermansen, Klelund hat tilbagesendt Skattekortet idet hun ifølge vedlagt Kvittering har betalt Skat indtil 1/12 18.                Skatten ansattes til 8 Kr. fra 1/12 18 til 31/3 19.      39. Skolesager.                                                                                                                                        Okslund Skole hidtilværende Vikar Frk Anne M. Jensen er indstillet som No. 1 til en Plads ved Gjesing Skole og har i den Anledning overtaget Pladsen som Vikar indtil Kaldelsen foreligger. Kirstine Nielsen, Okslund har paataget sig at undervise Børnene indtil der kan faaes en ny Vikar.  40. Klelund Skole. Murermester N. Nielsen ansøger om at faa et større Beløb udbetalt af Akkordsummen samt at faa en Regning paa ekstra Arbejde, bl.a. Oplægning af Tagsteen m. m. i alt 448,83 Kr. udbetalt.                          Det vedtoges at udbetale ham 1500 Kr. + den vedlagte Regning.  Side 315.                                                                                                                                              41. Lindknud Skole. Blikkenslgaer Glarberg, Brørup har sendt Regning paa 2 Latrinspande 24 Kr.   42. Grundet paa at Marie Petersen er indlagt paa Brørup Sygehus har Katrine Schønning paataget sig at udføre den daglige Rengøring ved Skolerne og Bodil Poulsen har foretaget Hovedrengøring og Fernisering.                                                                                                                                       Der er ikke truffet Aftale om Betalingen. Overdroges til Hans I. Johansen og Niels Thøgersen at ordne.                                                                                                                                                       43. Nybygning i Vittrup og Okslund. Det ved sidste Møde nedsatte Udvalg har vedtaget at henstille til Sogneraadet at der købes en Byggeplads i den nordøstre Hjørne af Matr. No. 1b, Vittrup hvilket er tilbudt til en Sum af 1000 Kr. og der lade opføre en Skolebygning. Og at sælge den gamle Skole.   At foretage en Udvidelse af Okslund Skole saaledes at der bliver en reglementeret Bolig for en Enelærer og dersomt det anses fornødent da at købe et Stykke Jord af Th. Nielsen Matr. No. 5r af Okslund.                                                                                                                                                44. Arkitekt Grue, vejen har været ude at se paa Forholdene og skal lave Tegning og Overslag til de nævnte Bygninger, har fremsendt 3 Forslag til Tegninger for hver af Skolerne med 1, 2 ,3 iblandt hvilke der kan vælges.                                                                                                                              For Vittrup Skole anser Sogneraadet Plan 1 for den bedste med mulige mindre Ændringer.                          For Okslund Skole antages Plan 2 med mulige Ændringer.                                                                   45. Mads B. Adamsen. Veerst Bække Sogneraad har i Skrivelsen af 10/12 18 meddelt at hans Understøttelse er forhøjet fra 20 til 30 Kr./Md . Fra 1/12 18.                                    Til Efterretning.     Side 316                                                                                                                                                   46. Karl H. Buhl. Bryndum V. Nebel Sogneraad har under 12/12 18 meddelt at Buhls Understøttelse er forhøjet med 6 Kr./Md. fra Novb. til Maj.                                                          Til Efterretning.     47. Regning fra Holsted Apotek for Nis Højen ; Lindknud 11,15 Kr., Hans P. Jensen, Adsersbøl 2,15 Kr., Ane Marie Jensen, Klelund 4,50 Kr.,                                                                                             Brørup Apotek for Nis Højens Enke 4,65 Kr., Ole Olsen Gildbjerg 10 Kr., Søren Christensens Hustru 21,55 Kr.                                                                                                                                         Johanne Chrestensen, Hejnsvig Regning fra Brørup f.T. fra 5/9 til 16/12 257,50 Kr.                                  Sidste Regning undersøges.                                                            Resten toges til Efterretning.         Fattigsager.                                                                                                                                              48. Mads Kr. Nielsen. Regning fra Brørup Apotek 14,90 Kr. Ifølge Andragende tilstodes Nielsen 25 Kr. ekstra for januar Maaned..                                                                                                                 49. Iver Jepsen. Odense Politikammer afkræver Lindknud Kommune Alimentationsbidrag for ½ Aar indtil 21/10 18 48 Kr.                                                                                           Til Efterretning.   50. Maren Kirstine Due modtaget gennem Gjørding Malt Herredskontor Barnefaderens Bidrag for barnet Harry 42. Kr.                                                                                       Er betalt til Kassereren.  51. Maren Margrethe Hansen. Vejle Fattigudvalg d. 8/12 meddelt at der er tilstaaet hende 15 Kr. til Julen.                                                                                                                         Til Efterretning.  52. Carlo Vilhelm Clausen er af Københavns Magistrat ifølge Skrivelse af 12/12 18 anerkendt Forsørgelsesberettiget. Lovmæssig Refusion kan forventes.                                                                  Side  317.                                                                                                                                             53. Hans Chr. Andersen, Adsersbølgaard er d. 14/12 18 indlagt paa Brørup Sygehus mod Kommunens Kaution. Anses for at være forsørgelsesberettiget i Sødinge Nebbelslunde, er endnu ikke anerkendt.                                                                                                                                           54. Niels P. Nissen. Øjenlæge Schneider, Kolding har fremsendt Regning for Behandling af Nissens Øjne 20 Kr. Behandlingen er foretaget 8/3 og 5/12 18.                                                                     Lindknud Kommune betaler 2,50 Kr. mens Starup er pligtig at betale Resten. Sendt til Schneider.    55. Andst Slaugs Herredskontor har under 21/12 18 forespurgt hvorvidt Emil Th. Møller Hansen, f. 21/2 1895 i Vittrup af Arbejdsm. Hans P. Hansen og Hustru Eline Marie Kirstine Nissen Schødt, anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud. Fødslen er indført i Lindknud Kirkebog uden Anmærkninger. Sagen                                                 Undersøges forinden man anerkender ham.     56. Regninger fra Brørup Sygehus for Carlo Clausen, Adsersbølgaard fra 31/10 til 6/12 92,05 Kr. Forsørgelsesberettiget i København.                                                                                                  Marius Jensen, Adsersbølgaard fra 1/11 til 13/11 32,50 Kr. Formentlig forsøgelsesberettiget i Kolding.   Emil Iversen, Adsersbølgaard fra 29/10 til 13/11 15 Kr. Betales af Gaarden.                  57. Mads Kr. Nielsen. P. Billund Vejen har paany fremsendt Regning paa Brøndrør m. m. til Beløb 330 Kr. + Renter 9,90 Kr. Regningen ønskes betalt snarest.                                                               Det undersøges hvor mange Rør der er brugt fra Billund.                                                                      58. Bodil Hansen. Købmand H. Lorentsen har fremsendt Regning paa 22,50 Kr.                                Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1.                                                                                                       Niels Thøgersen,                                                                                                                                   Marius Madsen, P. M. Pedersen, P. D. Jensen, Ole P. Simonsen, Hans I. Johansen, H.M.Petersen side 318.                                                                                                                                                   Aar 1919 d 12/2 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle var mødte.                                         Følgende sager behandledes:                                                                                                                        1. Lærer Skovbjerg har fremsendt Fødselsanmeldelser for Januar.                                                          11/1 født en dreng af Gdr. Niels Nielsen Kruse og Hustru Kristine Sørensen, Lindknud.                         4/1     –   en Pige af Gaardmand Søren Hansen Stejner og Hustru Maren Andresen, Hyldelund.            14/1              –    Husmd. Andreas Hansen og Hustru Henriette Petersen af Hovborg.                           25/1              –     Skovarbejder Niels P. Larsen og Hustru Pouline Marie Schønning af Sønderlund.      2. Bekendtg 7/1 vedr. Maksimalpris paa dansk røget Sild.                                     Til Efterretning.     3.      –          8/1     –    Tilvirkning af Smørsurogater.                                                          –                       4.       –        10/1 om Svinekødsmærkers paalydende for Novb. Maaned                            –               5.       –        11/1 vedr. Fordeling af Risengryn og Sago 200 Gr./Md.                                  –               6.       –        11/1  om Maksimalpris paa Risengryn.                                                             –              7. 8.   –        11/1  om        –                 – Sagogryn og Sagomel.                                            –                    9.       –        14/1 vedr. Befolkningens Forsyning med Flæsk og Fedt.                                 –                  10.     –        Rygflæskmærkerne indløses med 38 Ører fra 16 – 31/1.                                  –              11.      –       16/1  om Ernæringskortene.                                                                               –            12.     –        20/1  om Maksimalpris paa Peber .                                                                    –            13.     –        21/1 Beregning af Budpenge ved Udbringning af Varer.                                   –           side 319.                                                                                                                                                     14. Bekendtg. 24/1 Fordeling af Riis og Sago i Feb. 1919.                                                  –            15.       –          27/1 om Tilvirkning af og Handel med Meel fremstillet af Rug og Hvede.    –          16.       –          28/1 vedr. Flæske og Kødrationeringerne i Feb, 1919        .                            –          17. Bekendtg. 30/1 ang. Flæskerationeringerne.                                                       Til Efterretning.    18. Cirkulære af 5/12 18 om Befolkningens Forsyning med Smør, Mælk, Ost m.m.       –                19.         –           18/1 om Revision af Regninger paa Medikamenter.                               –                20.         –           20/1 ang. Tælling af Landets Svinebestand. Tællingen foretages 10/2, de enkelte Sogneraadsmedlemmer foranstalter Tællingen i hver sit Distrikt.                            Til Efterretning.   21. Cirkulære af 21/1. der nedsættes et 6 Mand Udvalg indenfor hvert Amt til at være Nævnene behjælpelig ved evt. Overtagelse af Kornavlen for de Jordbrugere der ikke har opfyldt deres Leveringspligt.                                                                                                            Til Efterretning.  22. Cirkulære af 29/1 der er ved Indenrigsministeriets Foranstaltning udarbejdet Skemaer til Brug ved Ansøgning om Hjælp til Arbejdsløse.                                                                  Til Efterretning.  23. Cirkulære af 31/1 ang Behandling af Patienter for den Spanske Syge hvorved Udgifterne ifølge Lov No 686 af 21/12 18 kan udredes af Hjælpekassen. I Henhold til nævnte Cirkulære kan Kommunalbestyrelsen tage Bestemmelse om hvorvidt Udgifterne skal betales af denne Kasse.        24. Stiftamtet har under 6/2 fremsendt Regning over Udgifterne ved Ejendomsskyldvurderingerne til Beløb 37,58 Kr, der indbetales til Amtsstuen.                                                       Til Efterretning.   25. Skemaer til Opgørelser over Udgifter til Kornnævnet. Tilstillet Nævnet.                                  Side 320                                                                                                                                                       26. Statstilskud til kommunale Arbejder. Cirkulære af 28/1 19 hvorved der kan ydes Statstilskud 1% halvaarlig i 8 Aar af Laan der anvendes til større kommunale Arbejder til Afhjælpning af Arbejdsløshed samt Tilskud til Byggeforeninger.                                                                                  Der foretages indsendt Ansøgning om Tilskud til Skolebyggeriet.                                                        27. Cirkulære af 29/1 19 om overodentlig Hjælp til Arbejdsløse hvorved der kan ydes Mand og Hustru hver 20 Ører/Dag forsaavidt begge er Arbejdsløse samt 10 Ører/Barn.         Til Efterretning.  28. Stiftamtet har fremsendt Cirkulære af 4/2, ifølge dette kan der ifølge Lov af 16/12 18 tilstaaes mindre Næringsdrivende indtil 115 Kr./Md. + 40 Kr. til Huslejehjælp.                     Til Efterretning.  29. Stiftamtet har under 4/2 fremsendt Cirkulære ifølge hvilket arbejdsløse der rejser fra By til By for at søge Arbejde kan indsende Andragende til Bestyrelsen for Hjælpekassen i den Kommune hvor de paa dette Tidspunkt har Ophold.                                                                    Til Efterretning. Statslaan.                                                                                                                                                    30. Stiftamtet har under 1/2 meddelt at det Lindknud Kommune bevilgede Statslaaan paa 1000 Kr. til videre Udlaan til Bolesm. Andr. Nikolajsen er anvist til Udbetaling paa Amtsstuen. Formanden har indsendt Kvittering for Beløbet.                                                                                                  Det overdroges Formanden at faa udstedt en Obligation af Nikolajsen. Beløbet overtages af Kassereren.                                                                                                                                                  31. Oldenborre. Stiftamtet har forespurgt om der efter tidl. Erfaring vil komme Oldenborre.         Formanden har svaret at man ikke antager der kommer Oldenborrer i Aar.               Til Efterretning.  32. 1. Klassevejen. Amtsvejinspektør Højer, Ribe har udbedt sig Meddelelse om hvilke Materialer der er tilstaaet Vej No. 1. Bøgeskov Klelund og den samlede Licitations Størrelse.  Til Efterretning.  33. Esbjerg Andelsslagteri har 21/1 sendt Lindknud Brugsforening 25 Kg. Fedt.                –                   side 321                                                                                                                                                      34. Statistisk Departement har forespurgt hvorvidt Kommunen fremdeles ønske at modtage Fedt til Udlevering til Beboerne mod Aflevering af Smørmærker.                                                            Formanden har svaret at man ønsker fremdeles at faa tilstillet 100 Kg. Fedt fordelt mellem Hovborg og Lindknud Brugsforeninger.                                                                                   Til Efterretning.   35. Overslag for 1919/20. For at undgaa at søge Amtsraadets Tilladelse til Udskrivning af Skat foreslaar Kassereren og Formanden at ændre Forslaget fra 42,000 Kr. til 41,250 Kr.                                    Det ved Overslaget foretagne Ændring vedtoges. Der undersøges om der skal Ansøgning til Amtet.  36. Boghandler Chr. Hansen, Kolding. Regning for Love og Skemaer 2,80 Kr.       Til Efterretning.  37. Olaf O. Barfod. Regning for Skemaer 18 Kr.                                                                  –           38.  Banen Holsted, Fitting, Bindeballe. Pens. Lærer Niels Thomsen, Vittrup har paany fremsendt en Skrivelse ang. nævnte Bane til Sogneraadets Overvejelse.               Formanden svarer Thomsen.  39. Gift for Ræve. Det tidl. af Sofus Olsen, Kjeldbjerg fremsendt Andragende om Tilladelse til at udsætte Gift for Ræve er efter at Ejerne af Naboejendommene har erklæret ikke at have noget imod den nævnte Foranstaltning paany tilstillet Sogneraadet til Erklæring.                                Anbefales.  40. Udstykning. Landbrugsministeriet har under 27/12 18 aproberet Udstykningen af Peter M. Petersens Ejendom Matr. 2b, Hyldelund samt for Jeppe Th. Thorp Matr. No 2b, Hovborg.             41. Købmand N. P. Nielsen, Brørup har fremsendt Regning for 3 Sæt Steenhamre 84 Kr.  Til Efterr. 42.       –          V. Schmidt, Brørup har fremsendt Regning paa saltglaseret Rør til Lindknud Skolesti 41,40 Kr.                                                                                                                      Til Efterretning. 44. Ribe Amts Plejehjemsforening har fremsendt Skema til Indberetning om de i Kommunen værende Plejebørn. Tilsynet har ikke fremført nogen Bemærkninger, der er i alt 19 Børn.    Sogneraadet finder ikke Anledning til særlige Bemærkninger.                                                                  Side 322.                                                                                                                                                    44. Brændselshjælp. Indenrigsministeriet har i Henhold til et fra h.v.d. Kommune rettet  Forespørgsel meddelt at Brændselshjælpen skal udredes af den Kommune hvor vedkommende Person eller Personer har Ophold og ikke absolut af den Kommune hvor de er optaget paa Mandtalslisten.                                                                                                           Til Efterretning.  45. Normalbidraget for Børn er for Ribe Amt vedtaget saaledes:                                                           For Esbjerg for Barnets to første Leveaar  156 Kr, Resten 120 Kr.                                                      Øvrige Deel af Amtet                                  132  –      –          96  –                                                              For Barnemoderen 20 – 20 – 20 Kr.                                                                          Til Efterretning.    46. Amtsfondsbidraget. Stiftamtet har under 9/1 meddelt at Fondsbidraget formentlig vil blive forhøjet for Regnskabsaaret 1919/20 med 2/5 Deele.                                               Til Efterretning.     47. Stiftamtet har under 9/1 meddelt at der er anvist  Lindknud Kommune 15,590 Kr. som Statens Tilskud til Brændsel  i  Henhold til Lov No. 370 af 13/9 1918.                     Beløbet er modtaget.    48. Kreditforeningen for Kommuner i Danmark har fremsendt Opfordring til Sogneraadet om snarest at betale 294 Kr. + Renter fra Dec. Termin.                                                   Til Efterretning. Skolesager.                                                                                                                                                   Okslund Skole. Formanden har antaget Lærerinde Frk. Marie Madsen, Brarup Guldbjerg, Falster som Vikar fra 6/2 hvilket er meddelt Skoledirektionen.                                            Til Efterretning.   49. Provst Gad, Veerst har fremsendt indkomne Ansøgninger til Lærerembedet ved Klelund Skole i alt 2 der indstilledes saaledes:                                                                                                               1. Ingeborg Olsen, f.T. Klelund Skole og 2. Anna M. Jensen, Okslund Skole.          Til Efterretning.  50. Købmand A.E. Sørensen, Brørup har sendt Regning paa Fernis 3,25 Kr.                       –           side 322 !!!                                                                                                                                                51. 1. Vittrup Skole. Det af Sogneraadet nedsatte Udvalg for Skolebygningerne i Vittrup og Okslund  har købt 6 Skp. Land  af den nordvestlige Hjørne af Matr. No. 1b, Vittrup tilhørende Lars Jensen Larsen for 1000 Kr. Der er oprettet Slutseddel.                                                                                        2. Samme Udvalg har Tilbud paa indtil 2 Skp. Land til Udvidelse af Pladsen ved Okslund Skole hos Th. Nielsen Matr. No. 5 for 166 Kr./Skp. Land.                                                                                      3. Sluttet Akkord med Andr. Nielsen, Lindknud om at levere 50,000 Cementmursten paa den købte Grund i Vittrup for 59 Kr./1000 med evt Stigning eller Fald i Prisen i Forhold til Cementpriserne der f.T. Er 12,65 Kr./Sæk.                                                                                                                                 4. Har overdraget Arkitekt N. E. Grue, Vejen at lave Tegning, Overslag, Beskrivelse og Konditioner over Opførelse af en Bygning for én Lærer i Vittrup samt for Tilbygning til Okslund Skole efter de af Udvalget fremsatte Planer.                                                                                Til Efterretning.        52. Købmand H. Lorentsen, Brørup har fremsendt Regning paa et Flag til Klelund nye Skole 12,75. 53. Vederlagsfri Behandling.
Kolding Byraads Fattigudvalg har i Skrivelsen af 22/1 meddelt at Tjenestepige Mette Ehmsen Datter af Peter Kr. Ehmsen, Adsersbøl f. 17/2 1899 i Lindknud er indlagt paa Kolding Sygehus til Vederlagsfri Behandling for Difteritis. Der forespørges om hun anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud og om Refusion kan forventes.                                                          Anerkendes.                  54. Dusine Ehmsen, Datter af P. K. Ehmsen og Hustru f. i Adsersbøl 11/2 1899. Formanden har udstedt Kautionsbevis for hende til Indlæggelse paa Finsens Lysinstitut til Behandling for Tuberkuløs Kirtelsyge.                                                                                           Til Efterretning. Side 323

Alderdomssager.

54. Marie Mogensen, Vittrup ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet til 10 Kr./Md.            Tilstodes 8 Kr./Md.                                                                                                                             55. Jakob Lebæk Jakobsen,, Vejen Alderdomshjem. Vejen Sogneraad har i Skrivelsen af 9/1 meddelt at Jakobsen er tilstaaet en Ydelse af 25 Kr./Md. fra 1/1 1919. Forespørger om han anerkendes i Lindknud.                             Afhøringen tilbagesendes.                                          Til Efterretning. 55b. Anders Pedersen, Give Plejehjem er d. 4/2 19 afgaaet ved Døden. Læge Haldbo har fremsendt Regning paa 4,40 Kr.                                                                                                                               55c. Jens Sørensen Jensen f. T. Vittrup ansøger om Alderdomsunderstøttelse. Tilstodes 150 Kr. til Tøj forsaavidt hans Forsørgelseskommune vil eftergive ham den modtagne Fattighjælp.                   Fattigsager.

56. Emil Th. Møller Hansen f. 21/2 1895 i Lindknud Søn af Hans P. Hansen Nørsø og Hustru Elna Marie f. Skøtt. Andts Slaugs herredskontor har forespurgt i Anledning af en Partanitetssag ? Om bemeldte Emil Th. M. H. anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud.                                         Formanden har svaret at da han efter forliggende Oplysninger altid har opholdt sig i Vorbasse mener man at han der efter 24 Aar har vundet Forsørgelsesret der.                                      Til Efterretning. 57. Hans Chr. Andersen, Adsersbølgaard. Forsørgelsesberettiget i Sødinge Nebelunde Kommune, Rødby.                     Brørup Sygehus har fremsendt Regning paa 55,07 Kr.             Til Efterretning. Samme har faaet Tilladelse til at købe et par Træsko og Strømper paa Brugsforeningen paa Kommunens Regning.                                                                                                Til Efterretning. 58. Morten Nielsen. Epileptikerhjemmet ved Nyborg har fremsendt Regning for Opholdet for Januar Kvartal paa 200 Kr. Er betalt af Kasseren.                                                                              Side 324.                                                                                                                                             59. Bodil Hansen. Skomager Dahl har fremsendt Regning paa 28 Kr.                       Til Efterretning. 60. Niels P. Christiansen. Formanden har skaffet yderligere Oplysninger i Sagen hvorefter denne med Erklæring er tilstillet Stiftamtet.                                                                         Til Efterretning. 61. Jens Fr. Jensen. Kolding Byraads Fattigudvalg har i Skrivelsen af 7/2 19 meddelt at der er tilstaaet Jensen en Huslejehjælp paa 33 Kr. Der forepørges om han anerkendes i Lindknud og om Refusion kan forventes.                                                                                                  Anerkendes. 62. Gunder Chr. Adamsen, Vittrup. Andst Slaugs Herredskontor, Kolding har sendt Opfordring til at betale Alimentationsbidrag til Barnet Anna Marie Mathiesen f. 20/11 1909 for et Aar 84 Kr. Sognefogeden har forsøgt Udpantning i hans Indbo men der fandtes intet at Pante.                            Der foranstaltes foretaget Afhøring hvilket overdroges til Formanden.                                                63. Kristen Marius Jensen. Kolding nu Adsersbølgaard. I Henhold til Indenrigsministeriets Cirkulære af 3/1 19 er Forsørgelseskommunen pligtige til for Behandlingen for den Spanske Syge at refundere Udgifterne med 3/4 i Henhold til Fattigloven.                                                                  Formanden har i den Anledning paany forespurgt om han anerkendes i Kolding og om der kan forventes lovmæssig Refusion.                                                                                  Til Efterretning. 64. Mads Kr. Nielsen mødte og fremsatte Krav om at faa Understøttelsen forhøjet til 80 Kr. for Feb. Maaned samt om Kommunen vil betale Konfirmationstøj til en Dreng der skal konfirmeres til Foraaret.                                 Tilstodes ekstra 35 Kr. for Feb. Maaned. Tøjet udsættes indtil videre. 65. Rengøring af Klelund Gymnastikhus og Lindknud Forsamlingshus. Betalingen for Rengøring side 325                                                                                                                                                     af de nævnte Huse foreslaaes ansat til 35 Kr. for indeværende Aar for hver af Husene. Der udarbejdes en Plan for den fremtidige Rengøring hvilket overdroges Formanden i Forbindelse med Skolens Tilsynsførende evt. Lærerne at fremskaffe  Forslag til Regler for Rengøring og Benyttelse af Husene til Gymnastik og Foredrag.                                                                                                   Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1                                                                                                             Niels Thøgersen,                                                                                                                                    Marius Madsen, Ole P. Simonsen, P. D. Jensen, P. M. Pedersen H. I. Johansen, H.M.Petersen

Aar 1919 d. 12/3 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro.

Følgende sager forhandledes:

1. Lærer Skovbjerg har fremsendt Fødselsanmeldelser for Februar Maaned.                                     3/2 født en Dreng Niels Jensen Jæger og Hustru Kristiane Johansen, Østerbygaard, Hovborg.                28/2   –           – Hmd. Jørgen Simonsen og Hustru Marie Dorthea Jæger, Hovborg.                                     5/2     –        Pige af Peter Poulsen Jensen og Hustru helene Marie Mejrup af Hovborg.                            2. Fødselsnotering. Den 17/11 1918 født Pige af Cand Phil. Frands Torp og Hustru, Lindknud. Barnet er født paa Kolding Sygehus men da Forældrene havde Bopæl i Lindknud har Kolding Fattigvæsen forlangt Fødslen noteret i Lindknud Kirkebog hvilket er sket 25/2 19.  Til Efterretning. 3. Forsømmelseslisterne forelaa for Jan. og Feb. Maaneder.        Mulkter paaføres af Formanden. Side 326                                                                                                                                                        4. Bekendtg. 1/2 om Handel med Foderstoffer.                                                       Til Efterretning.         5.       –           –     –  Fiskefangst og Handel med visse Arter af Fisk.                                 –                 6.       –          15/2 –  Rygflæskmærkernes Gyldighed.                                                        –                 7.       –          17/2 –  Slagtning af Lam.                                                                               –                 8.       –          20/2 ang. Salg af undenlandsk Fisk.                                                              –                  9.       –          20/2  –       –      –  Margarine.                                                                          –                10.     –          21/2 om Ophævelse af Bekendtgørelse ang. visse Avertissementer.             –                11.     –          24/2   –  Forøgelse af Franskbrødrationerne i Marts.                                      –                12.     –                    –  Flæsk og Kødrationeringen i Marts 19                                              –               13.     –          24/2 ang. Fordelingen af Riis og Sago i Marts.                                               –                14.     –          24/2   –  Tilvirkning af Meel fremstillet af Rug.                                               –              15.     –          25/2  vedr. Befolkningens Forsyning med Margarine.                                     –                16.     –           1/3 om Handel med Chilesalpeter. Maksimalprisen er 55 Kr./100 Kg i Jernbanevogne-   17.     –              –    – Tørring og Konservering af Grøntsager.                                     Til Efterretning.   18.     –              –   Loven om Handel med Kunsthonning og Sirup er ophævet.                   –            19. Statistisk Departement har under 5/3 sendt Cheks 744,02 Kr. som Betaling for Rygflæsk og Grynrabatmærker.                                                                                                        Til Efterretning. Side 327.                                                                                                                                                   20. Karl Johnsen, Vittrup. Det ved sidste Møde behandlede Sag ang. Arbejdsløshedsunderstøttelse til Smed Johnsen er paany tilstillet Sogneraadet.                               Foretages ikke videre i sagen.        21. Stiftamtet har under 6/3 fremsendt Cirkulære hvori Tjenestemænd opfordres til i Sundhedens Interesse at lade sig revaksionere.                                                                              Til Efterretning.    22. Cirkulære fra samme om at Kommunerne har afholdt Udgifterne til Understøttelse til Svenske og Norske Statsborgere kan forvente at faa den sidste 1/4 Deel refunderet i Henhold til Arktikel 8 af 26/5 1914.                                                                                                                   Til Efterretning.   23. Stiftamtet har under 11/2 meddelt at der er anvist Kommunen 5100 Kr. til Udbetaling paa Amtsstuen som Statstilskud ifølge Lov af 20/3 18 til Dækning af Kommunens Udgifter til Dyrtidsforanstaltninger i April Kvartal  18.  Er modtaget af Kassereren.                   Til Efterretning.  24. Ribe Amts Plejehjemsforening har under 30/1 meddelt at Plejelønnen paa Grund af Dyrtiden er forhøjet for Børn indtil 2 Aar til 125 Kr./Aar.                                                                                              Fra 2 – 8 Aar 120 Kr., fra 8 – 11 Aar 95 Kr., og fra 11 til 14 Aar 40 Kr.                     Til Efterretning.  25. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har paany fremsendt Opfordring til at yde et Bidrag.                                                                                                                          Nægtedes.         26. Esbjerg Svineslagteri har under 20/1 og 11/2 tilstillet Brugsforeningen i Lindknud  25 + 25 Kg. Fedt og 19/2 Hovborg 25 Kg.                                                                                       Til Efterretning.  27. Bager Anton Sørensen, Lindknud har under 21/2 gaaet over til at være Selvforsørger med Flæsk for 5 Personers Vedkommende.                                                                                    Til Efterretning. Side 328.                                                                                                                                                28. Valg af Formand og Kasserer for det næste Regnskabsaar. Genvalg.                            –                 29. Forslag til Løn for Formand og Kasserer var til 1. Behandling. Udgaar.                       –                30. Skatteudskrivning. Stiftamtet har under 4/3 meddelt Samtykke til at der udskrives samlet Skat for Lindknud Kommune for Regnskabsaaret 1919/20 paa 41,250 Kr.                       Til Efterretning. 31. Ejendomsskyld. I Henhold til Lov af 21/12 18 gælder følgende Bestemmelser:                           1. Den ordinære Vurdering udsættes til 1920.                                                                                        2. Skatten til Staten udredes med 2 Kr./1000 Kr. Ejendomsskyld efter Fradrag af 4500 Kr.                      3. Efter Vurdering i 1920 foretages Vurdering af den nøgne Jord uden Bygninger og Besætning under Hensyn til Jordens Beskaffenhed og Beliggenhed.                                                                      4. Ved Handel med Ejendomme er saavel Sælger som Køber pligtig til inden 3 Uger efter Oprettelse af Skøde at sende Oplysning til Overskyldraadet om Ejendommens Matr.. Hartkorn, Areal, Købesum, Besætningsværdi, Prioritetsforhold og Aftægt eller andre Byrder.                                        5. Fra 1/1 19 tilkommer der Vurderingsmændene som Løn 8 Kr./Dag                        Til Efterretning.    32. Frikørsler. Regning fra Læge Poulsen, Bække 4 Kr. for afdøde Lene Poulsen. Er betalt af P. Jessen.                                                                                                                                                    33. Marie Petersen, Lindknud. Snedker Schultz for Ligkiste 10 Kr.                           Til Efterretning.   34. Vederlagsfri Behandling. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Mary, Olga, Signe og Viggo Petersen, Hyldelund, Peder M. Pedersens Børn til Beløb 50,07 Kr.                 Til Efterretning.  

35. Læge Poulsen, Bække. Regning paa Frikørsler til Beløb paa 326 Kr.                                           Tages til Efterretning, dog rettes der Henstilling om selv at betale Kørslen til Læge.                                                                  Side 329.                                                                                                                                                   Skolesager.                                                                                                                                                35. Blikkenslager Graf, Holsted har udbedt sig en Deel Penge for Arbejdet ved Klelund Skole. Kassereren udbetaler 700 Kr. som Forskud.                                                                                          36. Forrentning af Skolelaan. Finansministeriet har i en Skrivelse meddelt at der er tilstaaet Kommunen 520 Kr./Aar i 8 Aar som Rentegodtgørelse til Dækning af en Deel af Udgifterne til Opførelse af Klelund Skolebygning.                                                                                                      Nævnte Beløb udbetales gennem de Kommunale Laanekasse enten til Laangiveren som deelvis Renter af Laanet eller om det ønskes indbetalt til Kommunen.                                                                Der ønskes Oplysning om 1. Hvorvidt Laanet er optaget. 2.Renteterminerne. Naar Renten første Gang er forfalden. 4. Hvorvidt Laantageren er villig til at modtage Renten.                                       Det overdroges Formanden at svare paa Spørgsmaalene. Laanet er optaget.                                       37. Gymnastikhusene. Det ved sidste Møde nedsatte Udvalg har udarbejdet Forslag til Regler for rengøring og Brugen af Lindknud Forsamlingshus og Klelund Gymnastikhus.                                 Forslaget forelaa til Behandling af Sogneraadet og vedtoges med en Deel Ændringer.                           38. Vittrup Skole. Lærerinde Frk. Anna Petersen er f. T. syg og kan af den Grund ikke passe Skolen. Man har faaet Holger Hansens Hustru, Vittrup til midlertidig at overtage Undervisningen.                39. Vittrup og Okslund Skoler. Tegninger og Beskrivelser for Opførelser af Enelærerembede i Vittrup og Tilbygning i Okslund er gennem Skoledirektionen indsendt til Ministeriet.                      40. Renholdelse af Skolerne og Gymnastikhuse udbydes inden 25/3.                                                 Reglement for Renholdelsen fremlægges i Skolerne.                                                                         Side 330.                                                                                                                                     Alderdomssager.

41. Anders Petersen, Give. Andr. Petersen, Brørup har fremsendt kvitterede Regninger over Udgifterne ved A. Petersens Begravelse til samlet Beløb 98 Kr.                         Til Efterretning.       42. Ole Olsen. Snedker Schultz har sendt Regning for Ligkister og Klædning til Ole Olsen og Hustru paa 125 Kr.                                                                                               Til Efterretning.       43. Nis Højen Regning fra Snedker Schultz paa Kiste og Klædning 62,50 Kr.             –                    44. Niels P. Madsen. Stiftamtet har paany fremsendt Sagen ang. Madsens Understøttelse og udbeder sig Oplysning om hvor meget Indtægt Madsen har havt sidste Aar af Ejendommen m. m.                  Det overdroges Formanden at afgive Svar paa Spørgsmaalene.                                                           45. Mathilde Juhl, Lindknud har fremsendt Ansøgning om at faa tilstaaet Hjælp pga. Sygdom samt at faa den maanedlige Understøttelse forhøjet.                                                                                              Har faaet et Læs Tørv. Tilstodes ekstra 20 Kr. Understøttelsen forhøjes til 25 Kr. fra 1/4 19.                     Adamsen har lovet at betale i Maj 1919.     

46. Morten Petersen, Lindknud har ansøgt om at faa et Læs Tørv.                           Bevilgedes.         46a. Marie Schaffer ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet. Tilstodes 25 Kr. fra 1/4 19.     Fattigsager.

’47. Jens Fr. Jensen. Kolding Fattigudvalg har i Skrivelsen af 7/3 meddelt at der er tilstaaet Jensen Sengetøj og Beklædningsgenstande til Beløb af 768,95 Kr., 1/4 Tons Tørv 11 Kr., til Vask, 3 Kr. samt at der der ydes en fast ugentlig Understøttelse af 20 Kr.                                                               Forholdene ønskes nærmere oplyst for at overveje om man evt. skal forlange ham hjemsendt.         48. Anders Kr. Hansen. Københavns Magistrat 3. Afd. har i Skrivelsen af 26/2 meddelt at Hansens Hustru er indlagt paa Bispebjerg Hospital til Behandling for ?                                Til Efterretning.  Side 331                                                                                                                                                  49. Maren Margrethe Hansen. Vejle Fattigudvalg har i Skrivelsen af 11/2 meddelt at der er tilstaaet hende en ugentlig Understøttelse af 10 Kr. + Husleje og Brændselshjælp.

Man afventer senere nærmere Oplysninger.                                                             Til Efterretning.

50. Chresten Marius Jensen, Adserbølgaard. Kolding Fattigudvalg har i Skrivelsen af 18/2 meddelt at han anerkendes og at lovmæssig Refusion kan ventes.                                        Til Efterretning.

 51. Ernst Th. Møller Hansen, Vorbasse anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud da han ifølge modtagne Oplysninger ikke har vundet Forsørgelsesret andetsteds.                         Til Efterretning. 52. Mads Kr. Nielsen. Fabrikken Phønix, Vejen har 15/2 fremsendt Regning paa Brøndsten til Beløb 84,20 Kr. Samme ønsker Konfirmationstøj til en Dreng + ekstra Understøttelse.                            Det overdroges Marius Madsen at købe Konfirmationstøj.             Tilstodes ekstra 25 Kr. i Marts.   53. Jeppe Alfred Jensen har henvendt sig med Begæring om at faa et par Træsko og et par Sokker. Der er udstedt Anvisning til Køb af det nævnte i Hovborg Brugsforening.                                              I Henhold til Afhøringen er han forsørgelsesberettiget i Egtved . Der er sendt Skrivelse og Afhøring desangaaende til Egtved .                                                                   Har endnu ikke modtaget Svar.   54. Niels Mikkelsen Jensen, Klelund  har henvendt sig med Begæring om at blive tilstaaet Fattigunderstøttelse 60 Kr./Md. for Vinteren pga. af han har en Hjertefejl og ikke kan taale at arbejde. Ifølge Afhøring maa han anses forsørgelsesberettiget i Dale Østerby Kommune i Sønderjylland og er som saadan at betragte som forsørgelsesberettiget  efter Fattiglovens § 27.     Sagen fortsætter. Det overdroges til Formanden at indsende Sagen til Amtet.                                       Tilstodes 60 Kr./Md. for Vinteren fra 1/3.                                                                                                   55. Anne Dorthea Albertsen ansøger om en Deel Understøttelse. Henvises til Hjælpekassen.        Side 332                                                                                                                                                      56. Maren Nielsen Post ansøger om at faa et Læs Tørv.                                            Tilstodes.         57. Forskjelligt. Ellen Lauridsen, Hovborg har fremsendt Begæring om at faa Hjælp til 2 hos hende værende Børn.                                                                                                                                        Der kan i dette Tilfælde ikke ydes Hjælp efter Enkeloven. Man foreslaar at Børnene kommer ind under Plejehjemsforeningen.                                                                                                        Skatteansættelserne.                                                                                                                                         58 Der er rettet en Forespørgsel til Redaktionen af Sogneraadstidende ang. ansættelse af Grev Molte til Erhvervsskat til Lindknud Kommune. Foreslaar ansat til en Indtægt af 100.000 Kr.                   Formanden træffer nærmere Aftale med Klaus Johansen.                                                                      59.Vejmændenes Dagløn forhøjedes til 6 Kr./Dag fra 1/3.                                                           Kassekredit.                                                                                                                                                60. Kassekreditten i Vejen Bank er i Henhold til Stiftamtets Beslutning forfalden til Udbetaling 1/4 19. det vedtoges at ansøge om Tilladelse til at optage en Kassekredit i i Lindknud Sogns Andelskasse paa 25,000 Kr.   Udbetaling af samme Beløb i Vejen Bank.                                            61.  For at tiltræde Nævningeretten i Henhold til den nye Retsreform valgtes Poul Poulsen, Hovborg, Søren Stejner, Hyldelund og Andr. Thomsen, Lindknud.                                                      Mødet sluttet.   Næste Møde Kl. 1.                                                                                                        Niels Thøgersen,                                                                                                                                      Marius Madsen, H. M. Pedersen, Ole P. Simonsen, H. I. Johansen, H.M.Petersen                                    

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *