1919 – 23 – 1a

Forhandlingsprotokol for Lindknud Kommune fra 1. August 1919 –

Side 1.

Aar 1919 d. 13. August holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager forhandledes:

Fødselsanmeldelser fra Pastor Barfod Petersen for Juli Maaned 1919.

1. Den 23 juli 1919 født en Søn dødfødt af Husm. Hans Kr. Hansen og Hustru Martha Hansen Nørskov, Vittrup.                                                                                                      Til Efterretning.

2. Bekendtgørelse af 4/7 19. Anvendelse af frarensning og Opfejning.                                –

3.           –              – 10/7  –  om Høstbindegarn                                                                      –

4.           –              – 11/7  –  om Fyring med Halm under Dampkedler                                  –

5.           –              – 15/7  –  om Fiskefangst og Handel med Fisk                                          –

6.           –              – 16/7  –    – Befolkningens Forsyning med Flæsk                                     –

7.           –              – 18/7  –    –  Handel med Såsæd                                                                –

8.           –              – 18/7  –    –  Maksimalpris paa Foderkager                                               –

9.           –              – 24/7  –    –  Handel med Kul, Koks, Cinders og Briketter                       –

10.         –              – 24/7  –    –  Forbud mod Opfodring af Rug og Hvede af Høst 1919        –

11.         –              – 24/7  angaaende Priser paa Kontrolsmørmærker.                                    –

12.         –              – 24/7 19 om Flæskerationering i August 1919.                                         –

13.         –              – 24/7   –   –  Regulering af Restaurantpriserne                                           –

14.         –              – 28/7   –   –  ekstra Rationering af Sukker til Husholdningsbrug               –

Side 2.

15. Bekendtgørelse af 29/7 19 om Formaling af og Maksimalerne paa Byggryn.       Til Efterretning.

16.         –                 – 30/7    –    –  Ophævelse af Rationering af Hvedemel og Franskbrød      –

17.         –                 – 31/7    – angaaende Priserne paa dansk Hvede og dansk Hvedemel        –

18. Cirkulære af d. 8/7 1918 angaaende Oprettelse af Statshusmandsbrug og angaaende Laan og Tillægslaan samt Meddelelse om at Husm. Niels Thuesen er Formand for Kommissionen.

19. Ribe Stiftamt har under 9/8 19 sendt Opfordring om at indsende Beretning om 1. Kommunens Indtægter og Udgifter. 2. Alderdomsunderstøttelse. 3. Til Børn af Enker samt 4. om Hjælpekassens Virksomhed for Regnskabsaaret 1918/19. Er tilstillet Kassereren.                              Til Efterretning.

20. Børn af Enke resten af Statstilskud for 1917/18 3,33 Kr. er anvist til Udbetaling paa Ribe Amtsstue, Beløbet modtaget, er betalt til Kassereren.

21. Motorkørsel. Ribe Stiftamt har under 9/8 19 befalet at Lindknud Kommunes Veje No. 1 – 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 lukkes for Motorkøretøjer hvis egen Vogn overstiger 2000 Kg. samt at der i den Anledning bliver at anbringe Opslagstavler i Overensstemmelse med Justitsministeriets Bekendtgørelse af 3/3 d.Aar Jævnfør Skrivelse 27 s. M.

Der bliver at foranstalte Tavler opsat ved begge Ender af Vejene.

21a Ribe Stiftamt har under 24/7 anvist som Rest paa Alderdomsunderstøttelse for 1917/18, Kr.28,53                                                                                                         Kvitteringen er indsendt.

22. Indkvarteringer. Ribe Stiftamt har i Skrivelse af d. 2. og 9/8 meddelt at der fra 25/8 til 1/9 vil blive foranstaltet Indkvarteret af 30. Batallion, 16 Officerer, 60 Underofficerer, 276 Underkorporaler og Menige, 17 Heste i Lindknud og Bække Sogne. Indkvarteringen ordnes af Sognefogeden i Forbindelse med Befalingsmændene.                                              Til Efterretning.

Side 3.

23. Udstykning. Landbrugsministeriet har gennem Gørding Malt Herredskontor aproberet Udstykningen af Matt. Nr. 10h Klelund tilhørende Eilcai Petersen Lintrup Holsted Sogn

                                                                                                                                   Til Efterretning

24.Menighedsudgifter. Chr. Heick, Hovborg har paa Menighedsraadets Vegne sendt Opfordring til Sogneraadet om at indkassere Udgifterne der er fremkommen ved Præsteembedets Besættelse hvilket for Hovborg Kirkedistrikts vedkommende udgør 144 Kr minus et mindre Beløb der skal udredes fra Risbøl. For Lindknud Kirkedistrikts vedkommende dækkes Udgifterne af Kirkens Midler. Lov af 10. Maj 1912  §10 2det Stk. Det henstilles til Menighedsraadet at denne foretager Ligningen af det ovenfor nævnte Beløb

25. Frikørsler. Læge Povlsen Bække har fremsendt Regning paa Frikørsler til Beløb  146 kr.

                                                                                                                                   Til Efterretning

26. Burchall og Søn Kolding har fremsendt Regning paa 7 Kr 85 Ører.                  Undersøges

27. Hjælpekassen. Boghandler P. N. Petersen har fremsendt Regning for 1000 Stk Kvitterings-blanketter til Hjælpekassen til Beløb 8 Kr 75 Ø

                                                                                       Sendes til Hjælpekassen     Til Efterretning

28. Kartofler. Lindknud Kommune har i 1918/19 modtaget fra Ernæringsraadet til en Del mindrebemidlede indenfor Kommunen 121 Td og ifølge Kontrakt i Kommunen 44 Td = i alt 165 Td                                                                                                                                 Til Efterretning

29. Bekgs. af 26/7 om Indførsel af Spiritus                                                              Til Efterretning

29b. Erik Hansens Hustru er under 11/8 af Læge Povlsen Bække bleven indlagt til Observation paa Brørup Sygehus paa Sygekassens Regning. Regning til Bil 40 kr.  Anders Nielsens Hustru Vittrup do 30 kr.                                                                                                                           Frikørsler.     

Skolesager

30. Undervisningsministeriet har under 30. Juli tilbagesendt det tidligere indsendte Skoleplan og udbeder sig tilsendt forskjellige Oplysninger om forskjellige Ting bl.a.et Kort med Angivelse af Skoledistrikternes nuværende og fremtidige Omfang. Børneantallet  i de forskjellige Distrikter / Forslag til Løn for Vinterlærer og Vinterlærerinde mm. Vinterlærerens Løn foreslaes ansat til 600Kr og Vinterlærerindens Løn til 500 Kr.                                                                     Til Efterretning

31.Okslund Skole. Da det har vist sig at være meget vanskelig for ikke at sige umulig at skaffe Tegl Tagsten har Byggeudvalget truffet Aftale med Therkel Lund Brørup om at lægge Cement Tag paa for en Pris af 1 Kr 80 Ører pr. Kvadrat Alen og leverer alt paa Pladsen. Arbejdet er udført.                                                                                                                                                  Til Efterretning

32. Hans P. Brandt Lindknud har kørt 13300 Cement Sten fra Vittrup til Okslund Skole for en Pris af 15 Kr. pr. 1000 Sten                                                                                                             Til Efterretning

33.Cement Mursten. Andreas Nielsen har nu leveret i alt 64000 Cement Mursten paa Skolepladsen  ved Vittrup nye Skole for en samlet  Beløb af 3712 Kr. 00 Ø eller 58 Kr pr. 1000 .Stenene er antaget af Byggeudvalget.                                                                                                         Til Efterretning

34. Vittrup gamle Skole. Pens. Lærer Niels Thomsen har givet Tilbud paa Køb af Vittrup gamle Skole for 3000 Kr at betale med 1000 Kr i Januar Maaned 1920 medens 2000 henstaar mod 1ste Prioritet i Ejendommen i 3 Aar og forrentes med 5 %. I tilfælde af at den nye Skole ikke bliver færdig til at tages i Brug til 1ste Novb 1919 maa den gamle Skole fremdeles afbenyttes indtil Juleferien. Sogneraadet ønsker ikke at sælge endnu. Sagen vil senere blive behandlet.

35. Købmand A.E. Sørensen Brørup har fremsendt Regning paa Ferniks til Skolerne paa i alt 80 Kr 03 Ører                                                                                                                Til Efterretning

36. Laan til Skolebygningen. Ifølge Forespørgsel har Horsens Sparekasse under 10 Juli meddelt at Skolelaanet vil kunde blive Ordnet naar Ribe Stiftamts Tilladelse til at optage Laanet foreligger.

                                                                                                                                   Til Efterretning

Ungdomsskoler.

37. Ungdomsskoleforeningen har fremsendt Beretning for 1919

38. Ungdomsskolen i Kommunen for Vinteren 1919/20

39.Om at Opslaa følgende Pladser ved Kommunens Skoler ledig, nemlig Okslund og Vittrup Enelærerembeder. Begyndelsesløn 1100 Kr + fri Bolig Brændsel og Have. 1 Vinterlærer ved Lindknud Skole Løn 600 Kr + fri Bolig og Brændsel. En Vinterlærerinde ved Klelund Skole Løn 500 Kr + fri Bolig og Brændsel. For så vidt Provsten giver sin Tilslutning opslaaes Pladsen ledig.

40.Lærerindepladsen ved Klelund Skole. Hans Kr. Petersens Hustru Hovborg og Søren Jepsen Klelund har opfordret til at ansætte Johanne Jensen som Vinterlærerinde ved Klelund Skole for Vinteren 1919/20.

Johanne Jensen har forespurgt om Sogneraadet vil indstille hende stil pladsen som No 1? I modsat tilfælde vil hun ikke søge Pladsen.

Sogneraadet har faaetbestemt Opfordring om at opslaa Pladsen hvorfor Sogneraadet ikke vil binde sig paa Forhaand.

41. Reparationer ved de forskellige Skoler. Det overdrages til de forskjellige  Skolepatroner.

Lærer Skovbjerg ønsker et nyt Vask. Overdrages Hans J. Johansen

41. Elektricitetesværkets udvalg. Nis Ravn Lindknud har rettet en Forespørgsel til Sogneraadet om de evt vil gaa med til at betale for Indlæggelse af Elektricitet i Skolen og Forsamlingshus. Der nedsættes et Udvalg til at tiltræde det nedsatte Udvalg. Valgt blev H.J. Johansen og N. Thøgersen

 

Alderdomssager

42. Maren Nielsen Esbjerg Byraads Udvalg for Alderdomsunderstøttelse har under 14. Juli meddelt at der er tilstaaet hende Sygepleje i Hjemmet.                                                  Til Efterretning

43. Iver Jensen har forespurgt om han ikke kan faa et Sengested og en par Lagener. Tilstedes, overdrages til Hans J. Johansen at ordne Sagen

44. Niels M. Henriksen klager over at de ikke kan være i deres Lejlighed for Røg fra Komfuret.

                                                                                 Anses for at være Sogneraadet uvedkommende

45.Niels P. Madsen Lindknud ansøger om at faa et Beløb til Brandsyn.

                                                                                                 Sagen kommer senere til Behandling

46. Søren Kristensen Lindknud har i længere Tid været meget syg, hans Hustru kan ikke selv passe ham og Huset hvorfor Magrete Sørensen midlertidig har paataget sig at sove hos dem om Natten, og Skrædder Frederiksens Kone går ned og hjælper til om Dagen.                         Til Efterretning

46a. Maren Larsen Regning fra Læge Povlsen Bække paa  6 Kr

        Søren Kristendsen                 do                                    6 Kr

        Niels M. Henriksen               do                                   30 Kr                            Til Efterretning

 

Fattigsager

47. Jens Fr. Jensen Kolding Byraads Fattigudvalg har under 11 Juli fremsendt Begæring om at Jens Fr. Jensens Barns Fødsel født 26/4 19 maa blive foranstaltet noteret i Lindknud Kirkebog

Fødselsnoteringen er foretaget d 16/7 19                                                                  Til Efterretning

48. Jens Fr. Jensen Kolding Fattigudvalg har under 9/7 meddelt at der i Juni Maaned er ydet ham et Contant Pengebeløb af 122 Kr, at der i Juli Maaned er ydet ham en Pengeunderstøttelse af 123 Kr og Beklædningshjælp til Beløb 164 Kr 86 Ører                                                             Til Efterretning

49. Mads Kr. Nielsen. Brøndgraver Kjær Askov mødte med en Regning for Gravning af Brøndehos Mads Kr. Nielsen  paa tilsammen 462 Kr. Efter en del forhandling gik Kjær ind paa at reducere Summen til 400 Kr + 3,75 for Materialer til en Ramme. Kjær sender meddelelse som husg. Mads Kr. Nielsen skal have

do regning fra Læge Povlsen for Medicin 4,75

do Øjenlæge Schyder Kolding har fremsendt regning paa 26 Kr

do Regning fra P. Ballund Vejen paa Brøndrør paa 339 Kr 90 Ø + Renter 10 Kr 20 = 350,10

                                                                                       Formanden søger at faa den Sag ordnet

50. Hans Kl. Ravn mødte personlig og forespurgte om Sogneraadet vil anbefale at der fraskilles ca. 10 Td. Land fra Matt. No 3e Adsersbøl fra den søndre ende af Marken, til Rest bliver ca. 40 Td. Land Parcellen ønskes dreven sammen med Gaarden.                                                                                            Formanden har Fuldmagt til at anbefale Udstykningen paa Sogneraadets Vegne

 

                                            Næste Møde Kl. 3 Eftmd

                                                                                                                                   Mødet sluttet                     

                                                                                                                                   N. Thøgersen

Ole P. Simonsen                                H.M. Petersen                          P.M.Pedersen

Marius Madsen                                  H.J  Johansen      

 

 

 

 

Aar 1919 den 10. September afholdt Lindknud Sogneraad ordinær Møde i Lindknud Kro 

alle vare mødte

 

Følgende Sager forhandledes

Fødselsanmeldelser fra Pastor Barfod Petersen for August 19

1. Den 9 August født 1 Dreng af Boelsmand Morten Hansen Mortensen og Hustru Elisabet Ovesen Adsersbøl

Den 7de 1 Datter af Grd Peter Madsen Petersen og Hustru  Hyldelund

Den 25 1 Datter af Bmd. Niels P Hansen og Hustru  Klelund                                 Til Efterretning

2. Forsømmelseslisterne for Juli og August fremlagdes. Mulkterne paaførtes af Formanden

3. Bekgørelse af 5/8 19 om Handel med Furage  er ophævet                                   Til Efterretning

4. Bekgs af 5/8 19 Forbud mod Handel med Rug og Hvede             Til Efterretning

5. Bekgs af 5/8 19 om Fremstilling af og Handel med Fedt, Talg og Benmel mm   Til Efterretning

6. Bekgs af 29 Juli 19 om Formaling af og Maksimalpris paa Byggryn                    Til Efterretning

    Bekgs af 15/8 19 vedrørende Handel med Ost                                                     Til Efterretning

Side 8

7. Bekgs af 13/8 19 om Indførsel af Sukker                                                             Til Efterretning

8. Bekgs af 11/8 19 ekstra Ration af Sukker til Husholdningsbrug                          Til Efterretning

9. Cirkulære for Forligsmæglere. I Henhold til Retsplejelovens §268 og 269

Undertegnede der af NN Sogneraad er valgt til Forligsmægler i NN Forligskreds (eller til at mægle Forlig i Fogedsager)erklærer herved paa Ære og Samvittighed, at jeg med al mulig Nidkærhed og Redelighed efter bedste Evne og Overbevisning vil søge at befordre      villig og mindelig Overenskomst mellem Parterne i de Sager der indkommer for mig

                                            Underskrift                                                                    Til Efterretning

10. Cirkl af 14/8 19. I henhold til Lov No 58 af 1373 1908. No 124 af 29/4 13 og 162 af 7 August 14. Indberetningen skal være indsendt senest 15 Septb 1919 for at kunne modtage Forskud af Statskassen i Henhold til ovennævnte Love                                                             Til Efterretning

11Cirkl af 14/8 19 om Skemaer til Ansøgning  om Statstilskud ti Kommunale Arbejder.

                                                                                                                                   Til Efterretning

12. Cirkulære af 5/8 angaaende Tilskud til Brændsel til Børnehjem i Henhold til Dyrtidloven §2 af 13/7 18                                                                                                                 Til Efterretning

13. Cirkulære af 5/8 om Huslejenævnet og Loven                                                    Til Efterretning

14. Cirkulære af 1ste August 19 med Henstilling om et midlertidig Tillæg til Alderdomsunderstøttelse enten i Penge eller Naturalier paa grund ag Dyrtiden

                                                                                       Tages op til Behandling i et senere Møde

15. Cirkulære af 8/8 19 angaaende Indberetning om Foldudbytte evt i Henhold til Forskningsresultaterne

Skemaer sendes til

P. Nikolajsen og Thorsten Thorstensen Hovborg, Søren Stejner Hyldelund og Jens Bonde Adsersbøl, Henrik Thomsen og Hans P. Hansen, Niels Kruse og Andreas Thomsen Lindknud, Chr. Thomsen og Søren Storm Vittrup, Peder Nielsen, Jens Jakobsen og Carsten Runge, Chr. Petersen . Chr. Hansen

Side 9

16.´ Ribe Amtsraads cirkulære af 20 August ang. Ændringer i Politivedtægterne hvorved der paabydes Lygteføring paa hestekøretøjer i Tiden fra 16/8 til 31/3.                  Til Efterretning..

17.´Bekendtgørelse af 30/9 19 om Befolkningens Forsyning med Flæsk for Sept. Md. Mærkerene gælder for 200 gram/Uge.                                                                                       Til Efterretning

18.´Bekendtgørelse af 30/8 vedr. Befolkningens Forsyning med Smør. 5,90 /Kg.      –

19.´Landsindsamling til Sønderjyske Fond.                                                                       Henlagtes.

20.´Dk.s Afholdsforeninger har fremsendt Beretning og søger om Bidrag.                             –

21.´Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har sendt Beretning og søger om Bidrag. –

22.´Kassekredit. I Henhold til et af Sogneraadet til Ribe Amtsraad fremsendt Andragende har Raadet meddelt Tilladelse til at Lindknud Sogneraad optager en Kassekredit i Lindknud Andelskasse pa 25,000 Kr pa Betingelse af at Laanet tilbagebetales i næste Regnskabsaar 1920/21, dog kan et saadant Laan optages paany  når Amtsraadets foreligger.

23.´Hjemstedsbeviser. Siftamtet har fremsendt Skemaer til Hjemstedsbeviser for Mænd og ugifte Kvinder.                                                                                                              Til Efterretning.

24.´Sogneraadsforeningen for Ribe Amt afholder Generalforsamling paa Paladshotellet i Esbjerg 17/9 Kl. 1. Til at repræsentere Lindknud valgtes Niels Thøgersen, Ole Simonsen. Der bevilges 10 Kr. til Turen pr Person.

25.´Amtsvejinspektør Højer, Ribe kan 1/10 fejre 25 Aar Jubilæum. I den Anledning opfordrer Bestyrelsen for Sogneraadsforeningen til at yde et Bidrag paa højst 10 og mindst 5 Kr. beløbet opkræves sammen med det aarlige Bidrag. Tilstodes 5 Kr,

side10

26.´Vikarbureauet Lærer A. Jensen, Tagmark Skole pr. ? , Brønderslev anbefaler sig.Til Efterretn.

27.´ Amtsvejinspektøren i Ribe opfordres til at drage Omsorg for at Materialerne til Kommunen s 1. Klasse Biveje bliver leverede til Kontraktmæssig Tid i modsat tilfælde vil Mulktparagraffen blive bragt til Anvendelse. Saasnart Materialerne er leverede sendes Meddelelse til Amtet.

28.´Kredirforeningen for Kommuner i DK har fremsendt Opfordring til paa medsendte Stemmeseddel at stemme paa 2 Repræsentanter, de afgaaede er Kammerherre Carl Bock, Engelsholm og Folketingsmand Klaus Berntsen. De er villige til at modtage Genvalg.

´29.´Brændselshjælp. I Henhold til Lov Nr. 363 af 30/6 19 forlænges Lov om Stats og kommunale Dyrtidsforanstaltninger Lov Nr 370 af 13/7 18 § 2 saaledes at der af Staten ydes et Beløb af 3,34 Kr pr. Indbygger paa Betingelse af at Kommunen anvender et Beløb svarende til ½delen af Statens Tilskud, denne Statstilskud maa kuns komme de Husstande tilgode der har en skattepligtige Indtægt af indtil 2500 Kr.. Hjælpen maa kuns ydes til faktisk indkøbt Brændsel

Iføle Mandtalslisten af 10/9 18 er Indbyggertallet 1558 Personer gange 3,34 = 5200 Kr, Kommunens Tilskud 2600 = 7800 Kr. hvilket udgør det Beløb som Kommune raader over til Brændsel ifgølge Lov Nr 190 af 1/4 19, 2 Kr./Indbygger.

Det overdroges det staaende Udvalg nemlig Ole P. Simonsen, H. J. Johansen og N. Thøgersen  at fremkomme med Forslag til Fordeling af Midlerne.

29a.´Stiftamtet har under 2/9 anvist Kommunen 941,85 Kr som Statstilskud til Nedsættelse af Prisen paa Mælk f.T. Fra 1/11 18 til 30/4 19.

side 11

30.´Landarbejderforbundet. Niels M. Nielsen, Vittrup har forespurgt hvorvidt Kommunen nu og i den kommende Vinter vil kunne anvise Arbejde til de af Forbundets Medlemmer der evt. kommer til at gaa arbejdsløse. Der gøres opmærksom paa at Arbejdslønnen i Henhold til forandrede  Lønforhold vil blive større end sidste Aar. Svar udbedes

Kommune er villig til at anvise Arbejde til  evt..arbejdsløse f eks. Stenslagning, Regulering af Vej, Gravning ved Vittrup og Okslund Skoler, dog finder man det rettest at der afholdes et Møde af Sogneraadet og Bestyrelsen for Arbejdsløshedskassen for at træffe Aftale om Betalingen for de nævnte Arbejder 

31.´Murersvendenes Arbejdsløshedkasse i Grindsted har ved Chr. L. Hansen, Vittrup fremsendt Andragende om Tilskud til 1 heltbetalende Medlem. Aarsbidraget er 27,20, Kommunens Tilskud 1/3 deraf = 9,06 Kr.                                                            Til Efterretning.

32.´Skræddersvendenes  Arbejdsløshedskasse, Vejen har ved K. Jørgensen fremsendt Andragende om Tilskud til 1 heltbetalende Medlem Aarsbidraget er 15,60 Kommunens Tilskud 1/3 = 5,20 Kr.

33.´Snekastningslisterne er revideret.

34.´Stiftamtet har under 21/8 meddelt Tilladelse til at optage et Laan paa 42,000 Kr. at forrente med højst 5% og afdrages over 28 Aar.  

34a.´Laan til Skolebygninger. Horsens Sparekasse har under 23/8 sendt Obligation paa 42,000 Kr. til Sognefoged P. Nielsen og efter at den var underskreven af samtlige Sogneraadsmedlemmer tilbagesendt til Sparekassen. 29/8 modtog man Cheks paa Beløbet, denne er afleveret til Kassereren.

35.´Den ny Skole i Klelund er nu paa det nærmeste færdig og kan forventes afleveret en af de nærmeste Dage. Derefter vil der blive foranstaltet afholdt et Møde med Distriktets Beboere og andre interesserede og Pastor Barfod Petersen vil foretage Indvielsen. Det overdroges Byggeudvalget at ordne det fornødne.

Side 12.

35.´Byggeudvalget  har i et Møde ved Klelund Skole vedtaget at lade Skoleborde og Kateder til den ny Skole male og Vinduerne i de andre Skoler male indvendig samt truffet Aftale med Jeppe L. Jepsen om at rydde og planere Gaardspladsen.                             Til Efterretning.

36.´Lærer og Lærerinderembeder er af Provst Mouridsen opslaaede ledige og efter Provstens meddelelser er Fristen for Ansøgere udløbet 23/9. Det overdroges til Formanden at indvarsle til Møde ang. Indstilling. Forud for dette afholdes Møde om Brændselshjælp m. m.

37.´Vittrup gl. Skole. Et Udvalg paa 3 Mand H. P. Andresen, Chr. Thomsen og Chr. Mortensen alle af Vittrup har paa Vittrup-Beboeres Vegne sendt Opfordring til Sogneraadet om at blive gjort bekendt med naar Skolen skal sælges.

38.´Anders Nielsen, Vittrup har for lang Tid siden fremsat Ønske om at maatte faa første Bud paa Skolen naar den skal sælges.

Det vedtoges at forlange skriftlig Tilbud for Skolen. Byggeudvalget fremsætter Regler for Salget.

39.´Okslund Skole. Købmand Rich, Brørup har fremsendt Regning paa en Gruekedel m. m. til Skolen paa i alt (den ny Skole) 52,05 Kr.

40.´Stiftamtet har under 2/9 anvist 941,85 Kr. som Rest paa Statstilskud for Regnskabsaaret 1919.

41.´Maren Nielsen. Esbjerg Byraad har under 8/9 meddelt at der er tilstaaet hende ekstra 28 Kr.+ et par Sko.                                                                                           Til Efterretning.

Side 13

41.´Fattigsager. Iver Jepsen. Odense Politikontor har under 25/8 meddelt at der er udbetalt Alimentationsbidrag til Barnet Elise Margrete Hemmingsen 59 Kr., nævnte Beløb affordres Lindknud Kommune som hans Forsørgelseskommune.                        Til Efterretning.

42.´Niels P. Storm Sørensen. Herning Byraads Fattigudvalg har under 28/8 meddelt at Elo Storm Sørensen Søn af Lærer N.P. S. Sørensen den 24/8 er indlagt paa Herning Amtssygehus til Behandling for Skarlagensfeber. Det forespørges om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud samt om lovmæssig Refusion kan forventes i Henhold til Lov Nr. 138 § 28.

Anerkendes. Refusion kan forventes.

43.´Svend P. Nielsen, Adsersbølgaard. Kolding Fattigudvalg har under 21/8 forespurgt hvorvidt Lindknud Sogneraad er villig til at yde lovmæssig Refusion for hans Ophold og evt Hjemsendelse, som Opholdskommunens Forpligtelse, ved hans Indlæggelse paa Brørup Sygehus og Trangen i Kolding betragtes som en Fortsættelse af den i Lindknud opstaaede Trang i Henhold til Ministeriets Resolution af 8/2 1904.

Formanden har under 28/8 meddelt at man ikke kan gaa ind paa at yde den omhandlede Refusion. Koldings Fattigudvalg har derefter sendt Sagen til Ribe Stiftamts Afgørelse.

Stiftamtet har derefter sendt Sagen til Lindknud Sogneraads Erklæring.

Der rettes en Forespørgsel til Adsersbølgaard om Selskabet er villig til at yde Lindknud K. den omhandlede Refusion. I bekræftende fald betaler Sogneraadet 1/4 af Udgifterne.

44.´Anton Nielsen. Brørup Sygehus har under 21/8 sendt Regning for hans Ophold, Kur og Pleje til Beløb 15,07 Kr.                                                                             Til Efterretning.

45.´Niels M. Jensen, Klelund ansøger om Tøj til en Datters Konfirmation samt Fodtøj til Hustruen og en lille Pige samt Undertøj til Vinteren.

Tilstodes 150 Kr. Overlodes P. M. Pedersen at foranstalte det fornødne. Regning til Kasseren.

Side 14

46.´Mads Kr. Nielsen. Fabrikken Phønix har fremsendt Regning paa forskjellige Materialer til Brønden samt Fragt af samme til Beløb 118 Kr.                            Til Efterretning.

Ane Kirstine Christensen.Jes P. Christiansen har fremsendt Ansøgning om en Understøttelse af 35 Kr./Md. til sin Søster Ane der er Aandssvag og pga. Apolektiske Anfald er ude af Stand til udføre noget Arbejde, hun ejer ikke nogen Formue, men samtlige 6 Søskende ejer Ejendommen i Fællesskab.                                                                     ilstodes 35 Kr./Md fra 1/10 19 at regne.

Skatteansættelser.

7 Personer ansattes til Skat.                                         Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2

Niels Thøgersen,

P. D.Jensen, P. M. Pedersen, Ole P. Simonsen, Marius Madsen, H. I. Johansen. H.M.Petersen.

Side 15

Aar 1919 d. 20/9 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager behandledes:

1.´Iver Bendix, Gildbjerg har fremsendt Klage over sin Skatteansættelse pga. at ikke kan forrente hele Købesummen paa Ejendommen. Er ansat til 42 Kr. ½aar 21 Kr. Nedsættes til 16 Kr.

2.´Kommis Petersen, Lindknud Brugs klager over sin Ansættelse. Pga. at han har gaaet Arbejdsløs, opgiver at Lønnen er 50 Kr./Md. + Kost og Logi.

Ansat fra 1/9 19 til 31/3 til 24,50 Kr, nedsættes til 16 Kr.

3.´Peter Nielsen, Lindknud har fremsendt Klage over sin Skat Pga. at han har været ansat til Brørup for et Aar 24,50 Kr. Ansat i Brørup til en Indtægt 900 Kr, Formue 6000 Kr. er i Henhold hertil ansat til Skat for 3/4 Aar 23,85 Kr.                                                          Ansættelsen fastholdes.

4.´Indberetning af Høstudbytte.

Der er udsendt  15 Skemaer hvoraf man har modtaget 4 tilbage med følgende gennemsnitsresultat: Rug 3½ Tdr,., Byg 5 Tdr. Hvid Havre 52/3 Tdr., Graa 5 3/8, Blandsæd 4 Tdr., Boghvede 3, Ærter 3 Tdr.alt pr. Tdr. l.

5.´Sogneraadet vedtog at overdrage Udfyldningen af Skemaerne til Formanden.

6.´Cirkulære af 22/9 om valg af Kornnævn. Valgt blev Marius Madsen, Ole P. Simonsen og Andr. Thomsen genvalgtes.

7.´Det staaende Brændselsudvalg har i Henhold til Beslutningen ved sidste Møde fremsat Forslag til Fordeling af det i Henhold til Lov af 1/4 19 af staten bevilgede Beløb af 2 Kr./Indbygger for April Kvartal i alt 3116. Hustandene er deelt i 3

side 16

Skalaer hvoraf 1. faar 5 Kr,. 2. 10 Kr, og 3. 16 Kr.                           Udsættes til næste Møde

8.´Det under Punkt 30 ved sidste Møde udsatte Sag ang. Lindknud Landarbejderforenings arbejdsløshedskasse ang. Betaling for kommunale Arbejder. Niels M. Nielsaen var indbudt. Han forweslaar at der betales 60 Kr. pr Kbf. Steenslag, Grøftegravning  1½ til 3/4 Alen udsattes. Niels M. Nielsen fik lov til at harpe Grus, der sattes ingen Pris.

 

Holsted Sparekasse. Modtaget Tilskud 166 Kr. Beløbet tilstodes Lindknud Sogns Sygekasse.

 

Indstilling.

9.´Provst Mouridsen har fremsendt samtlige ansøgninger til de opslaaede Embeder i Klelund, Lindknud, Vittrup og Okslund Skoler saaledes til Klelund 4, Lindknud 11, Vittrup 22, og Okslund 21. Vittrup, Okslund og delvis Lindknud 15.

Skolekommissionen og Førstelærerne Thomsen og Skovbjerg havde holdt Møde og foreslog til Indstilling. Efter en Deel Forhandling foretoges følgende Indstilling til Vittrup:

Ole Hartung Mortensen, Hjerting, Esbjerg. Johs Hansen, Gaarslev, Børkop og Thorsen Vokke ?? som henholdsvis  1,2 og 3.

Til Okslund: Aksel Rungø, Brædstrup, Horsens, Laurids Chr. Larsen gelleruip, varde og S. Jensen, Koldkær, Hals.

Til Vinterlærer i Lindknud:  Georg Kjær, København, Ingolf Petersen, København og Niels Hove Nielsen ?.

Til Vinterlærer i Klelund: Dagmar Rossau, Hovborg, Johanne Larsen, ? og Johanne Jensen København.

Side 17

Ved Lærerindeindstillingen førtes der en Deel Forhandling ang. Johanne Jensen, hvilket førte til at der foretoges Afstemning hvor 2 stemte for at hun blev Nr. 1 og 4 imod.     Mødet sluttet.             Niels Thøgersen,                                                                                                                                   Marius Madsen P. M. Pedersen, Ole P. Simonsen, H. I. Johansen H.M.Petersen                                                                         

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *