1919 – 23 – 1b

                                            Indstillinger

9. Provst Mouridsen har fremsendt samtlige Ansøgninger til de opslaaede Embeder  i Klelund, Lindknud, Vittrup og Oksluns saaledes til Klelund 4 – Lindknud 11 – Vittrup 22 – Okslund 21. Vittrup, Okslund og Delvis Lindknud 15.

Skolekommissionen samt førstelærerne Thomsen og Skovbjerg var indbudt og mødt. Skolekommissionen havde holdt Møde og opstillet Forslag til Indstillingen.

Efter en Deel Forhandling foretages følgende Indstilling

                      Til Vittrup

No. 1   Ole Hartvig Mortensen, Hjerting, Esbjerg

 –     2   Johannes Hansen, Gaarslev, Børkop

 –     3   Thorsen,  Vække

                      Til Okslund

No. 1   Aksel Rungø, Brædstrup, Horsens

 –     2   Laurids Chr. Larsen, Gellerup, Varde

 –    3    G. Jensen, Koldkær, Hals

                      Til Vinterembedet i Lindknud

No. 1   Georg Kjær, Absalonsgade 1 C, København

 –    2    Ingolf Petersen, Sankelmarksgade 21, 3,  København

 –    3    Niels Hove Nielsen

                      Til Vinterlærerindeembedet i Klelund

No. 1   Dagmar Rossau, Hovborg, Holsted

 –    2   Johanne Larsen

 –    3   Johanne Jensen, Bjarkesgade, København

(side 17)

Ved Lærerindeindstillingen førtes der en Deel Forhandling angaaende Johanne Jensen, hvilket førte til at der foretoges Afstemning hvor 2 stemte for at hun blev No. 1, 4 imod

                                            Mødet sluttet

                                                                                                             Niels Thøgersen

Marius Madsen

H.M. Petersen                                          P.M. Pedersen

Ole P. Simonsen                                       H.J.Johansen

 

 

 

Aar 1919 den 8de Oktober holdt Lindknud Sogneraad ordinær Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager forhandledes

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for September Maaned

Den 6. Septb 19 født en Søn af Murermester Hans Severin Hansen og Hustru, Hovborg

Den 20. Septb 19 født en Søn af Bend Johannes Nielsen og Hustru, Vittrup

Den 10. Septb 19 født en Datter af Landmand Andreas Hansen Thomsen og Hustru Marie Nielsen, Lindknud.                                                                                                                                   Til Efterretning

2. Bekgs af 11/9 19 Tilrejsendes Ernæringskort.                                                       Til Efterretning

3.   —      af 13/9 19 Handelen med Kul, Koks og CindersBriketter mm.                 Til Efterretning

4.   —      af 22/10 om Aflevering af og Ombytning af Korn og Foderstoffer fra Statens Lagre

                                                                                                                                   Til Efterretning

5.  —       af 22/9  om Transport og Handel med Brunkul                                          Til Efterretning

6.  Cirkulære af 5. September 19 med Forespørgsel om hvorvidt der i Kommunen er gjort Brug af Loven af 12/2 19 om uden Samtykke fra højere Myndighed

(side 18)

at nedsætte eller eftergive Skattebeløb, om der er ønsker om at forlænge Loven for 1919-20.

                                                                                                             Loven foreslaaes forlænget

7.Cirkulære af 24/9 19 angaaende Flæskekortordningen for Oktober Maaned 1919

                                                                                                                                   Til Efterretning

8. Skatte- og Ligningsprocenter for Regnskabsaaret 1919/20 er henholdsvis 5,24 og 6 % hvilket er meddelt Ribe Stiftamt.                                                                                      Er indberettet til Amtet

9. Indfødsret. Ribe Stiftamt henleder Opmærksomheden paa Lov No. 363 af 27/11 15 i Tilfælde af at Personer om hjælp af det offentlige og Udgifter ønskes refunderede i Henhold til Fattiglovens §27 maa der foretasges nøjagtig Afhøring af paagældendes statstilhørlige Forhold.

                                                                                                                                   Til Efterretning

10. Soldaterhjem.Kristelig Soldaterhjem i Viborg ansøger om et Bidrag.                Henlagdes

11. Samfundet og Hjemmet for Vanføre har fremsendt Beretning og ansøger om Bidrag.

                                                                                                                                   Henlagdes

12. Fængselshjælpen ansøger om et Bidrag til støtte for Arbejdet for de unge       Henlagdes

13. Hedebruget har fremsendt Beretning og ansøger om et Bidrag                         Bevilliget 10 Kr.

14. Københavns Skattevæsen har meddelt at Fru Castberg, Adsersbølgaard er ansat til Indtægt af en Ejendom i København af 220 Kr.                                                                       Til Efterretning15. 15. Landarbejdernes Arbejdsløshedskasse har fremsendt Andragende om Kommunens Tilskud, oplyser at der er 24 heltbetalende Medlemmer. Kommunens Bidrag er 4 Kr. pr. Medlem = 96 Kr.

                                                                                                                                   Til Efterretning

(side 19)

16. Udstykningsbevilling.

Christian Mortensen af Vittrup, Lindknud Sogn har i August Maaned 19 indsendt Ansøgning til Landbrugsministeriet om Tilladelse til at udstykke den ham tilhørende Ejendom Matt. No. 8e af Vittrup. Formanden har under 15/8 19 anbefalet Ansøgningen. Ministeriet har under 30te September tilbagesendt Sagen med Bemærkning om at Sagen i Henhold til midlertidig Lov af 1ste April 19 §3 skal der søges Dispensation hvortil der fordres en af den samlede Sogneraad afgiven Erklæring.                                                                                        Sogneraadet anbefaler Sagen

17. Det under Punkt 7 i Mødet 30. September anførte Sag om Brændselshjælp var til fornyet Behandling.                                                 Det af Udvalget udarbejdede Forslag til Fordeling vedtoges

17a. Hans Kr. Nielsens Hustru, Vittrup. Der er udstedt Kaution for Ophold paa Brørup Sygehus

18. Vederlagsfri Behandling. Amtssygehuset i Brørup har under 25/9 19 meddelt at Bager Anton Chr. Sørensens Datter af Lindknud den 20/9 er indlagt paa Brørup Sygehus til vederlagsfri Behandling for Difteritis.                                                                                             Til Efterretning

                      Frikørsler

19. Aleander Hansen af Vittrup ansøger om Betaling af en Regning fra Læge Møller paa Lægekørsler i Anledning af Aleanders Sygdom til samlet Beløb 43 Kr.

                                                                                       Sagen udsættes indtil videre og undersøges

20. Anders Schmidt af Nyby ansøger om Dækning af en Regning for Kørsel til Brørup Sygehus med hans Søn, der tjente hos Jens Jæger, Lindknud, hvor han kom til Skade under Tærskning med Maskine.                                                                                                        Regning betales til A. Schmidt

21. Understøttelse til Kursus af Ribe Amts Skolefond søges af Abeline Simonsen, Hovborg. Skoleraadet udbeder sig Oplysning om Ansøgerindens og Forældrenes Formueforhold.

 

Fyrbøder og fhv. Mejerist N. Olsens Enke

22. Nyborg Forsørgelsesvæsen har i en Skrivelse af 27. September meddelt at N. Olsens Enke f. Schjaffer

(side 20)

er tilstaaet 30 pr. Kvartal = 120 Kr. Aarlig i Understøttelse til et Barn Harald Børge Olsen født 16. April 1911 samt at Moderen er indlagt paa Middelfart Sindsygehospital. Barnet opholder sig f.T. hos Bedstemoderen Marie Schjaffer, Gildbjerg, Lindknud. Værgeraadet har Sagen til Behandling angaaende fremtidige Opholdssted.

Det vedtoges ikke at udbetale Bidraget foreløbig men se tiden an indtil Sagen bliver undersøgt.

Der betales 10 Kr. om Maaneden saa længe Barnet er hos M. Schjaffer

23. Jeppe Elcai Jepsens Enke ansøger om Understøttelse til Børn af Enken, til Hans Peter Jepsen, født 3. Februar 1915.

Ifølge Begæringen ejer Enken en Formue paa ca. 1000 Kr. Tilstedes 120 Kr. Aarlig og udbetales Maanedsvis med 10 Kr. om Maaneden fra første Oktober 19.

24. Statstilskud til mindre Næringsdrivende.

Indenrigsministeriet har under 7. Oktb. gennem Ribe Amtstue anvist som Statstilskud for Regnskabsaaret 1918/19 til Udbetaling af Ribe Amtstue 133 Kr. 33 Ører.

                                                                                                                                   Sagen undersøges

25. Samme Ministerium har den 7. Oktb anvist som Statstilskud tilArbejdsløse for Regnskabsaaret 1918/19 som Overordentlig Hjælp til Arbejdsløse mm. Til Udbetaling af Ribe Amtstue   8 Kr.

                                                                                                             Sagen undersøges nærmere

26. Bekgs. af 30/9 19 om Formaling og Udlevering af Korn fra Statens Lagre mm

                                                                                                                                   Til efterretning

27.    —      af 30/9 19 angaaende Tilvirkning af og Handel med Mel fremstillet af Rug og Hvede

                                                                                                                                   Til Efterretning

28.    —      af 30/9 19 om Fastsættelse af Maksimalpriser paa Mel, Klid og Rugbrød

                                                                                                                                   Til Efterretning

29.    —      af 2/10 19 om Maksimalpriser paa Plantemargarine.         Salg til Forbruger  3 Kr. pr. Kg

30.    —      af 2/10 19 om Ophævelse af Bekendtgørelse af 28/7 angaaende Formaling af og Maksimalpriser paa Byggryn.                                                                  Til Efterretning

(side 21)

31. Cirkl. Af 27. Septb 19. Den kommunale Kornnævn udsteder Rekvisitionssedler eller Anvisninger, der giver Jordbrugere Ret til hos Kommunalbestyrelsen af faa udbetalt 4 Kr. for 100 Kg. Rug og Hvede, som de har leveret paa Statens Lagre                                         Til Efterretning32

Skolesager

32. Formanden har sendt Meddelelse til samtlige indstillede Lærere og Lærerinder d a g. Lærer Rungø, Brædstrup og Ole H. Mortensen, Hjerting har meddelt at de for saa vidt de bliver kaldede til Embederne  h h v i  Okslund og Vittrup vil overtage og tiltræde Embederne til 1ste November 1919.

33. Lindknud Skole der som No. 1 indstillede Kjær har meddelt at da han havde Udsigt til at faa Plads som 2den Lærer ønskede han at imødese Udfaldet af Indstillingen, der foretages i indeværende Uge, før han gav endelig Svar. Dette er meddelt No. 2

34. Okslund Skole. Der er Udsigt til at Frk. Madsen faar Plads ved Holsted Byskole og vil i saa tilfælde fraflytte Skolen til 15de Oktober.

35. Skoleplan og Undervisningsplan for Lindknud Kommune gældende fra 1ste Novb. 1919 er af Provst Mouridsen, Lejrskov tilbagesendt med Skoledirektionens og Ministeriets Approbation af 24/9 19.                                                                                                                               Til Efterretning

36. Vittrup gamle Skole.

Byggeudvalget for Vittrup og Okslund Skoler har ved Bekendtgørelse i Bladene efter nærmere angivne Betingelse og efter skriftlig Tilbud. Ifølge dette har Sogneraadet modtaget følgende Tilbud fra

Anders Nielsen, Vittrup for Ejendommen som den staar med Støbegods uden Brændsel 3525 Kr

(side 22)

37. Et Konsortium bestaaende af Hans P. Andresen, Chr. Mortensen og Chr. Thomsen af Vittrup har givet Tilbud paa Skolen uden Støbegods   3300 Kr.

                                              Med Støbegods   3600 Kr

Jens Chr. Thomsen Vittrup et Tilbud paa        4000 kr.

Det vedtages at antage det højeste Bud. Det overdrages Byggeudvalget at ordne Sagen.

38. Byggeudvalget for Vittrup og Okslund Skoler har gennem Lindknud Brugsforening bestilt Støbegods paa Voss Fabrikker i Fredericia til Skolerne, nemlig 1 Skoleovn, 1 Komfur, 1 Gruekedel og 5 Kakkelovne til Beløb 1350 Kr.

                                            Tages til Efterretning. M. Madsen og N. Thøgersen tilstedes hver 10 Kr.

39. Skatteansættelse. Pastor Barfod Petersen 80 Kr. for et Aar, fra 1ste Juli 60 Kr.

 

Statstilskud til Skolelaan. Forespørgsel om naar og hvor Laanet er optaget. Er optaget den 26. August 1919   i Horsens og Omegns Sparekasse. Beløb 42000 Kr. Renter 5%. Afdragstid 25 Aar

 

Fattigsager

40. Jens P. Jensen, Kolding Fattigudvalg har under 2/10 meddelt at der for Septb Maaned er ydet ham en Pengeunderstøttelse af       128 Kr

        Beklædningsgenstande til Beløb        40 Kr 75 Ø

        Samt Huslejehjælp for Juli Kvartal    33 Kr

M.C.Nielsen ansøger om Fastsættelse af Understøttelse for Vinteren.                                                                                      Tilstodes 60 Kr. Maaneden fra Novb. 19 + 20 Kr. ekstra for Oktober

41. Mads  Kr. Nielse; Kolding Løveapotek har fremsendt

Regning for Medicin for Medicin                                    4 Kr. 28

Holsted Apotek for  do                                                 35 Kr. 20

Rama Sørensen  do   do                                                   2 Kr. 25                            Til Efterretning

42. Hans Kr. Nielsens Hustru, Vittrup

Brørup Sygehus har fremsendt Kautionsbevis for Kathrine Nielsens Indlæggelse paa Brørup Sygehus.                                                                                                  Der udstedes Kautionsbevis

42a. Niels M. Jensen, Klelund tilstedes 60 Kr. Maanedlig til 30. April fra 1ste Novb. 60 Kr.

Alderdomssager

43. Jakob L Jakobsen, Vejen Sogneraad har i Skrivelsen af 11 Septb 19 meddelt at der fra 1ste Oktober 19 er tilstaaet ham en Maanedlig Understøttelse af  40 Kr.                         Til Efterretning

(side 23)

44. Steffen Pedersen p.T . Føvling

Ifølge modtagen Meddelelse fra Ribe Stiftamt af 23. September 19 har Holsted Sogneraad indanket Sagen angaaende Steffen Petersens Forsørgelse til Afgørelse af Indenrigsministeriet. Da Ministeriet ikke ifølge de fremsendte Oplysninger kan anse for godtgjort at han har vundet Forsørgelsesret bliver han at anse som Forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune hvor han skal være født den 15de August 1842                                                                      Sagen tages til Efterretning

45. Ane Marie Jensen Grøn, Klelund

Holsted Apotek har fremsendt Regning for Medicin    5 Kr. 70

     do        en saldoregning paa                                      3 Kr. 20

                                            Sidstnævnte undersøges af Kassereren, første til Efterretning

46. Regning er fra Brørup Apotek for

      Chr. Hansen, Vittrup                          Medicin                              5 Kr. 60

47. Maren Larsen, Lindknud                     do                                     1 Kr. 70

48. Ole Henriksen, Vittrup                         do                                     3 Kr. 25

49. Søren Christinsen, Lindknud               do                                     42 Kr.

50. N. M. Henriksen,          do                   do                                     17 Kr. 40

                                                                                                             Tages alle til Efterretning

 

Behandling af alle Alderdomsunderstøttedes Dyrtid

Mette K. Jensen, Okslund            P.T      20  forhøjes til   5 Kr.

Frederik Hansen, Lindknud                     30 Kr                10 Kr.

Chr. Hansen, Vittrup                                30                       5 Kr.

Maren Larsen, Lindknud                         25                       5 Kr.

Marie Nielsen, Debel                                10                       5 Kr.

Sine Nielsen,      —                                    25                      10 Kr.

H. Th. Petersen,  —                                   25                      10 Kr.

H.M.Gehlert,      —                                   25

Ole Henriksen    —                                    25                      10 Kr.

(side 24)

Kirstine Sørensen, Debel             f.T.       10  forhøjes med 5 Kr.

Thomas Kr. Therkelsen, —                        20                        5 Kr.

Marie Schjaffer, Gildbjerg                       25                        5 Kr.

Morten Petersen, Lindknud                     30                        5 Kr.

Niels M. Nielsen, do                                20                        5 Kr.

Mathilde Juul, do                                     25                        5 Kr.

Marie Mogensen, Vittrup                           8                        2 Kr.

Marie Hansen, Lindknud                                                     5 Kr.

Nis Højens Enke, do                                30                       10 Kr.

N.M. Henriksen, do                                 50                       10 Kr.

Niels P. Madsen,  do                                10                         5 Kr.

Maren Stengaard, Okslund, Vorbasse     30                         5 Kr.

Hans Vind Petersen, Klelund, Vejrup     35                     

Iver Jensen

Hans A. Egelund, Lindknud, Læborg     30                         5 Kr.

Ane Marie Jensen Grøn, Klelund, Vorbasse   30                  5 Kr.

                      Fattigunderstøttelse

Marie Nielsen, Lindknud, Brørup            35                        40

Jørgen Frederiksen, do, Vissingbjerg       25 + 10 + 5

 

                      Forskjelligt

Brandfoged i Klelund har fremsendt Beskikkelse og Instruks og beder sig fritaget for Hvervet som Brandfoged.

Som Brandfoged indstillede Sogneraadet Peter Jensen Hermansen. Som Vidnere Jakob Jakobsen og Andreas Jensen.

 

Vejudvalget. Til Medlemmer af Vejudvalget valgtes P.N.Petersen, Ole P. Simonsen og N. Thøgersen

 

Vejmændenes Løn fastsættes for Tiden fra 1/12 til 28/2. Vejmændene indbydes til Møde.

                                            Næste Møde Kl. 1½

                                            Mødet sluttet

                                                                                       N. Thøgersen

Ole P. Simonsen                 H.C. Petersen                     Marius Madsen

P.M. Pedersen                    H.J. Johansen

 

(side 25)

 

Aar 1919 den 12te November holdt Lindknud Sogneraad ordinær Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager blev behandlet

 

Fra Pastor Barfod Petersen forelaa Fødselsanmeldelser for Oktober Maaned

Den 27. Oktober født en Søn af Forpagter Erik Johansen og Hustru, Sønderlund Skovridergaard

Den 21  do  født en Søn af Arbejdsmand Gunder Christian Adamsen og Hustru, Vittrup

Den 25. do født en Datter af Husmand Thomas Laurids Knudsen og Hustru, Okslund

Den 25. do  født en Datter af Boelsmand Steffen Rasmussen og Hustru, Hovborg

 

2. Forsømmelseslisterne for Sept. og Oktober 19 foresaa til Behandling. Mangleer fra Lindknud og Adsersbøl. Overdrages Formanden at paaføre Mulkterne.                                    Til Efterretning

3. Bekendtgørelse angaaende Ophævelse af Bekgs. om Kartoffelmel af 13/10 19  Til Efterretning

4.   – – af 14/10 19 Midlertidig Lov af 30. August 19 om Havregryn ophæves undtagen Bekgs af 10/9 18                                                                                                                    Til efterretning

5.  – –  af 3/10 19 om Handel med Foderstoffer                                                        Til Efterretning

6.  – –  af 27/10 angaaende Salg af preseverede Æg, der kan købes paa Brødkortets A-Mærke, naar samme indleveres inden 8de Novb.                                                                                      Til Efterretning

7.  – –  af 24/10 19 om Forbud mod Anvendelse af udenlandsk Brændsel til forretningsmæssig Tørring eller Konservering af Kartofler                                                                   Til Efterretning

8.   – –  af 24/10 19 om Maksimalpriser paa Foderkager                      Til Efterretning

9.   – –  af 31/10 om Maksimalpriser paa visse Arter Spiritus                                     Til Efterretning

(side 26)

10.  – –  af 31/10 angaaende Indberetning om Beholdning af Frø                             Til Efterretning

11.  – –  af 1/11 19 om Befolkningens Forsyning med Mælk.

                                                                 Det overdrages Mælkeudvalget at behandle Sagen

12.  – –  af  1/11 19 om Befolkningens Forsyning med Flæsk                                   Til Efterretning

13.  – – om Befolkningens Forsyning med Sukker                                                     Til Efterretning

14.  – –  om Frø. Tidligere Bekgs. ophæves                                                               Til Efterretning

15. Cirkulære af 1ste Novb. 19 vedlagt Blanketter til Erklæring for de Husstande der ønsker at komme ind under Flæskerationeringen.                                                                                       Til Efterretning

16. Cirkulære af 29/10 angaaaende Efterbetaling af Godtgørelse for leveret Rug og Hvede til Staten                                                                                                                           Til Efterretning

17. Cirkl. Af 16/10 om Udbetaling af 4 Kr. for 100 Kg leveret Rug                       Til Efterretning

18. Cirkulære af 1ste November 19. Indberetning om forefald Ulykkestilfælde indenfor Straffeanstalter e. l. i de sidste 5 Aar                                                                                     Til Efterretning

18.  Kundgørelse. I Henhold til Kundgørelse af 25/10 1883 og 21/4 1904 om 50 Kroner Sedler

27/5 1891 og 21/4 04 graabrune 10 Kr. Sedler

10/9 98 og 21/4 04 graablaa 5 Kr. Sedler

15/8 1914 Rødbrune 1 Kr. Sedler ophører at have Gyldighed som lovlig Betalingsmiddel med Udgangen af Januar Maaned 1920                                                                            Til Efterretning

19. Cirkl. Angaaende Brødkornsadministrationens Pengeanvisninger                     Til Efterretning

20. Spørgeskema vedrørende Anvendelse af Statstilskud til Nedsættelse af Prisen paa Mælk.                                                                                                                                       Til Udvalget

21. 1. Kl Vej No 1. Amtsvejinspektør Højer , Ribe har i en Skrivelse af 8. Oktober meddelt at han har foretaget Syn over nævnte Vej og udtaler at Vejen var en Del hullet. Rabatterne var i nogenlunde Orden og at den bør have mindst lige saa meget Materiale til næste Aar som sidste Aar.

(side 27)

22. Vejlicitationen afholdes i Lindknud Kro. Det overdrages Vejudvalget at bestemme Licitationen

23. I henhold til Sogneraadets Beslutning ved sidste ordinære Møde indbydes samtlige Vejmænd i Kommunen til Møde og Forhandling om Lønspørgsmaalet umiddelbart før Licitationen.

24. Stenlag til Vej No. 1. Kr. A. Petersen resterer 1 Kbf. Stenlag til Vej No 1. Dersom det ikke bliver leveret, lejes der en til at køre en Favn fra Morten Hansen.        Overdrages til H.J.Johansen

25. Landbrugministeriet har i Skrivelse  af 25. Oktober forespurgt til hvilke Terminer Renterne af Laanet paa 42000 Kr. i Horsens Sparekasse skal betales.

                      Renterne betales 11. Juni og 11. December. Termin første Gang 11. December 1919

26. Boghandler Chr. Hansen, Kolding har sendt Regning for Skemaer til Forsømmelseslister paa 2 Kr. 65 Ører                                                                                                                                   Til Efterretning

27. Ribe Stiftamts Politivedtægt giver i Henhold til Cirkulære af 20/5 19 alle Hestekøretøjer Pligt til at føre klart lysende Lygter i Tiden fra 16. August til 31. Marts fra 1 Time efter Solens Nedgang til 1 Time før dens Opgang samt ½ Time efter Maanens Opgang til ½ Time før dens Nedgang. Denne Bestemmelse gælder saavel for Amtets Kommuner som Amtets Veje.                     Til Efterretning

28. Optagelsesanstalten Himmelbjerggaarden har fremsendt Beretning og ansøger om Bidrag.

                                                                                                                                   Henlagt

29. Samfundet og Hjemmet for Vanføre har fremsendt Beretning og ansøger om et Bidrag                                                                                                                                          Henlagt

30. Der er udstedt Ægteskabsattester for Ebbe Hansen Ebbesen født 25/2 91, Søn af Jeppe Ebbesen, Vittrup .      Og for Christian Jensen født i Adsersbøl i Juni 1897, Søn af Hans Lund Jensen førhen Adsersbøl og Klelund.                                                                                                             Til Efterretning

31. Brandfoged i Adsersbøl. Morten Mortensen, Adsersbøl har fremsendt Beskikkelse og Instruks og beder sig fritaget for Hvervet. Sogneraadet indstiller som Brandfoged for nævnte Distrikt Morten Mortensen Jun. Og som Vidnere Jens Bonde,   Daniel Petersen

Daniel Petersen beder sig fritaget paa Grund af Alder. Morten Petersen valgtes.

(32) Brandfoged i Vittrup. Jens Holger Hansen,

(side 28)

Vittrup har fremsendt Beskikkelse og Instruks og bedt sig fritaget for Hvervet som Brandfoged. Sogneraadet indstiller som Brandfoged Steffen Christensen og valgte som Vidnere Marius Thomsen og Søren Jensen.

33. Udstykningapprobationer. Landbrugsministeriet har under 9. Oktober approberet Udstykningen af Matt. No 5r tilhørende Th. L. Knudsen af Okslund. Og under 14. Oktober Matt. No 1a Lindknud tilhørende Hans P. Brandt, Lindknud. Matt. No 1b Vittrup Lars J. Larsen. Matt. No 2t Lindknud Niels Hansen samt Matt. No 4e Gildbjerg Jens P. Jepsen

34. Landinspektør Nielsen, Grindsted har fremsendt Sagen angaaende Udstykning og Omlægning af Matt. No 5b, 5h og 4f af Okslund, Lindknud Sogn til Lindknud Sogneraads Erklæring.                                                                                        Sogneraadet vedtog at give Sagen sin Anbefaling

35. Frikørsler

Vognmand P. Andersen, Brørup har fremsendt Regning til Brørup Sygehus med

Chr. Christensens Datter, Vittrup                                                                             20 Kr.

Hans  Kr. Nielsens Hustru,  do                                                                                 20 Kr.

Sygevogn til Adsersbølgaard                                                                                    15 Kr.

                                                                                       De to første betales.  Betales af Gaarden

Niels Jensen, Hovborg. Kørsel til Grindsted Sygehus                                              14 Kr.

Amalie Sørensen  (har H.C. Akselsen) Befordring af Læge Povlsen, Bække          12 Kr.

Regning for Sygebesøg                                                                                             18 Kr.

                                                                 Antages at det betales af Folding Kommune

36. Vederlagsfri Behandling.

Amtssygehuset i Brørup har under 9/10 19 meddelt at Kroejer Povl Nikolajsens Børn, Emilie og Alfred Nikolajsen er indlagt paa Sygehuset til Vederlagsfri Behandling for Difteritis.

Og under 22/10 meddelt at Kirstine Nielsen, Lindknud Mejeri og Ida Andersen, Datter af Distriktsjordemoder Fru Andersen, Lindknud

37. Tjenestepige Mette Marie Sørensen f. T. Askov, Datter af Chr. Sørensens Enke, Adsersbøl har været indlagt til

(side 29)

Behandling paa Brørup Sygehus’ Epidemiafdeling hvorfor der er fremsendt Regning paa 12 Kr.                                                                                                                                  Til Efterretning

Skolesager.

38. En Deel Beboere i Klelund Skoledistrikt har fremsendt en Adresse til Sogneraadet med en stærk Kritik over den af Sogneraadet foretagne Indstilling til Vinterlærerindeembedet ved Klelund Skole

 

Fru Mortensen, Adsersbøl ønsker en Moderne Vask.

                                            Overdrages Peter M. Petersen at undersøge om den gamle er brugbar

39. Vinterlærerindepladsen ved Klelund Skole. Provst Mouridsen har pr. Telefon meddelt at No. 1 Fru Dagmar Rossau, Hovborg ønskede sig fritaget for Pladsen. Pladsens No. 2 har faaet andet Embede og at han i  den Anledning har antaget No. 3 (Johanne Jensen) som Vinterlærerinde ved nævnte Skole fra Novb. 19 til Maj 20 til Pladsen.                                                         Til Efterretning

40. Provst Mouridsen har under 18/10 meddelt at Direktionen i Henhold til Indstillingen har kaldet Aksel Rungø, Brædstrup ved Horsens som Enelærer ved Okslund Skole og Ole Hartvig Mortensen som Enelærer ved Vittrup og at begge nævnte Lærere tiltræder Pladsen fra 1ste November 1919.

                                                                                                                                   Til Efterretning

41. Vinterlærer I Lindknud. Grundet paa at de til nævnte Plads indstillede 3 Læerer alle har faaet anden Plads har Formanden antaget Seminarist C. F. Christensen, Taarnby pr. Hjørring som Vinterlærer  ved Lindknud Skole fra 1/11 19 til 30/4 20 under Forbehold af Sogneraadets og Autoriteternes Approbation.

Lærer Christensen har tiltraadt Pladsen fra 3/11 19                            Taget til Efterretning

42. Skoledirektionen har fremsendt Cirkl. af 22/10 19 hvori der meddeles at der for Fremtiden skal benyttes Ugeskemaer til Indberetning om Skoleforsømmelser.  Skemaerne faaes hos O.C. Barfod, Vingaardstræde, Købh.                                                                                                   Til Efterretning

(side 30)

43. Skoledirektionen har fremsendt Cirkl. af 24/10 19 angaaende Timelønnen for Lærere i Ungdomsskolen.                                                                                          Til Efterretning

44. Landbrugsministeriet har forespurgt til hvilke Terminer Renterne af Laanet til de nye Skolebygninger i Vittrup og Okslund skal indbetales. Renterne betales til 11 Juni og 11 Decb. Terminer, første gang 11/12 19

45. Cirkl. af 17/10 19 angaaende Læ ogHegnsplantning ved Skolerne, der kan søges Assistance hos Hedeselskabet                                                                                                           Til Efterretning

46. Blikkenslager Graf, Holsted beder sig Restbeløbet for Arbejdet ved Klelund Skole udbetalt.                                                                Beløbet indbetales for saa vdt Arbejdet er udført.

47. Snedker I. W. Petersen, Holsted har sendt Regning paa Resten  af sit Arbejde ved Klelund Skole til Beløb  217 Kr.                                                                                                 Til Efterretning

48. Støbegods. Da en Deel af det gennem Lindknud Brugsforening bestilte Støbegods endnu ikke vist paa Grund af Strejke er leveret og ikke kan ventes i de første 8 Dage har man foretaget Bestilling paa 1 Komfur, 1 Gruekedel og 1 Kakkelovn til Vittrup Skole hos Købmand Ricks, Brørup.                                                                                                    Overdrages Marius Madsen

49. Okslund Skole. Lærer Rungø, Okslund ansøger om en Deel Skolemateriel til Skolens Brug bl a

1 Violin, 1 Skab og Børnebogssamling.

Det overdrages M. Madsen for Vittrup og N. Thøgersen for Okslund Skoler at anskaffe nødvendig Skolemateriel.

50. Brændsel til Skolerne. Der vil muligvis mangles Brændsel til Skolerne, navnlig Okslund og Vittrup.

Overdrages til de stedlige Tilsynsførende at anskaffe mere Brændsel.

51. Der er truffet Aftale med Kirsten Hummelund om Renholdelse af Klelund Gymnastikhus for Børn i Tiden indtil 1ste April 20 60 Kr. for de smaa Huse Nov. April 20 Kr.

For Brug af Gymnastikhuset til Møder 75 Ører for hvert og for Opfyring af Kakkelovnen i Huset 1 Kr. for hver Gang                                                                                            Til Efterretning

(side 31)

52. Rengøring af Okslund Skole. Therkel Jepsens Enke, Okslund har tilbudt at overtage Renholdelse af Okslund Skole fra 1ste Novb. til April 20 for en Sum af 110 Kr. for et Aar tilbydes forespørger om Kommunen tillægger Koste

53. Arkitekt Grue, Vejen udbeder sig Resthonoreret for Klelund Betalt med 220 Kr.

                                                                                                                                   Til Efterretning

54. P.D. Jensen stillede Forslag om at sætte en Bræddepanel i Klelund Skoles sydligste Klasse. Sogneraadet finder ikke Anledning til at foretage noget foreløbig.

 

Alderdomssager

55. Maren Nielsen, Esbjerg Byraad har fremsendt Regning paa 571 Kr. 77            Til Efterretning

56. Johanne Adamsen, Egtved Sogneraad har i Skrivelsen af 15/10 19 meddelt at der er tilstaaet hende Maanedlig fra 1/11 19 30 Kr.                                                                                    Til Efterretning

57. Johanne Adamsen, Regning fra Egtved Sogneraad paa    108 Kr 75

                  do                     do           Bække         do                 18 Kr 75                Til Efterretning 58. Mathilde Christensen, Bække . Bække Sogneraad har i Skrivelsen af 14/10 meddelt at der er tilstaaet hende en Understøttelse Maanedlig fra 1ste Oktober paa 30 Kr.

Lovmæssig Refusion forbeholdes                                                                             Til Efterretning

59. Ane Kathrine Hansen, Kolding. Kolding Byraad har fremsendt Regning for hendes Understøttelse paa  135 Kr.

Byraadet har forhøjet Understøttelsen med 100 % og Brændselshjælpen fra 8 – 12 Kr. Maanedlig fra Novb til April                                                                                                     Til Efterretning

60. Søren Kristensen. Læge Povlsen har sendt Regning for Konsultation 9 Kr. Dødsattest 2 Kr. Badning 8 Kr. = 19 Kr.

samme Regning for 1 Ligkiste Snedker Askov, Brørup  95 Kr

Kommunen betaler 62 ½ Kr. Resten betales af Otto Christensen.

61. Steffen Petersen. Holsted Sogneraad har fremsendt Refusionsregning for Steffen Petersen paa  495 Kr.

Det undersøges hvorvidt Opholdskommunen har betalt ¼ Deel af Beløbet.

62. Jens P. Veldt. Gjørding Sogneraad har i Skrivelsen af 23/10 meddelt at Understøttelsen er forhøjet med 10 Kr. Maanedlig fra 1/11 19 for Vinteren. for Sommeren 25 Kr.

                                                                                                                                   Til Efterretning

63. Carl H. Buhl. Gjørding Sogneraad har 23/10 meddelt at der er tilstaaet ham en Understøttelse af 35 Kr. mdl fra 1/9 19. Lovmæssig Refusion forbeholdes.                             Til Efterretning.

(side 32)

64. Kirstine Sørensen. Gjørding Sogneraad har 23/10 meddelt at Understøttelsen er forhøjet med 10 Kr. Maanedlig fra 1/10 19                                                                                               Til Efterretning

65. Niels M. Henriksen. Regning fra Bække Sogneraad paa Refusion   83 Kr 25 Ø

                                                                                                                                   Til Efterretning

66.  Bengta Johannesen, født 1ste Oktober 1859 i Yrsane, Sverrig har dansk Indfødsret er forsørgelsesberettiget i h v d Kommune ansøger ansøger om 20 Kr. Maanedlig i Alderdomsunderstøttelse om Maaneden + noget Brændsel.                                                                                                                               Tilstedes 20 Kr. om Maaneden fra 1/11 19 + et læs Tørv

 

                      Fattigsager

67. Maren Magrete Hansen. Regning fra Vejle Byraad     360 Kr

samme er tilstaaet Maanedlig til Brændsel                          15 Kr                            Til Efterretning

68. Svend P. Nielsen, forhen Adsersbølgaard. Kolding Byraad har sendt Regning for hans Ophold i Kolding paa 6 Kr 8 Ø, der betales af Adsersbølgaard

69. Jepsens Barn Laura Jepsen. Brørup Sogneraad har fremsendt Refusionsregning paa  27,74                                                                                                                                      Til Efterretning

70. Viliam Th. Nielsen. Regning fra Starup Nebel Sogneraad paa  222,50              Til Efterretning

71. Jens P. Jensen, Kolding. Kolding Byraad har fremsendt Refusionsregning paa 786, 38                                                                                                                                            Til Efterretning

72. Mads Kr. Nielsen, Vittrup har gennem Sagfører Sivebæk, Vejen fremsendt Regning paa Renter til Kreditforeningen paa 28 Kr 20 Ø som han opfordrer Sogneraadet til at betale. 

                                                                                                                                   Til Efterretning

P. Billund, Vejen har paany fremsendt Regning

(side 33)

paa Brøndrør til Mads Kr. Nielsens Brønd paa 350 Kr. udbeder sig Forslag til Reduktion af Regningen.

Forlanger 16 Rør fradraget + Renterne 20 Kr.

Mads Kr. Nielsen mødte personlig og ansøgte om at faa en Deel til Linned og Undertøj.

Tilstedes 50 Kr, der udstedes Bevis med Ret til at købe for det anførte Beløb paa Kommunens Regning.

73. Angaaende nye Lærerlønningslove vedtog Sogneraadet at indkalde Forslag fra Lærere og Lærerinder om hvor stor en Sum hver især vil afkorte Lønnen mod at Kommunen tillægger Brændsel.

 

                                            Mødet sluttet.  Næste Møde kl. 1

                                                                                                             Niels Thøgersen

H.J. Johansen                      Ole P. Simonsen                 Marius Madsen

P. M. Pedersen                   P. Donslund Jensen            H.M.Petersen.

 

Aar 1919 den 26 Novb. holdt Lindknud Sogneraad ekstraordinær Møde i Lindknud Kro

 

1. Sogneraadet havde indbudt Hjælpekassens Bestyrelse til Forhandling om evt Dyrtidsforanstaltninger i Tiden indtil 31. Marts 19.

 I Henhold til Lov af 1ste April 1919 kan anvend    4674 Kr

    Do                         30/6 19                                     4674 Kr

    Do             Lov af  31/10                                       3739 Kr

                                                                                 13600 Kr

ifølge Oplysning er der anvendt                           c    5000 Kr

                                                                 Rest           8000 Kr

2. Af de 3739 Kr skal  Kommunen afholde Halvdelen og 1/3 af det øvrige.

Det overdrages til Hjælpekassens Bestyrelse Ret til at administrere med de c 8000 Kr indtil 1ste April 1919

3. I Henhold til Sogneraadets Beslutning var Vejmændene indbudt til Møde med Sogneraadet til Forhandling  om Fastsættelse af Vejmændenes Dagløn. Samtlige Vejmændene

(side 34)

vare mødte . Efter en Deel Forhandling fremsatte Vejmændene følgende Forslag til Dagløn nemlig fra 15de Marts til 1ste Novb 10 Kr pr Dag og fra 1ste Novb til15 Marts 6 Kr pr Dag. Forslaget vedtoges idet Sogneraadet ønskede at Vejmændene foruden udlægning af Materialer ogsaa paa andre Forbedringer.

4. Fastsættelse af Lærerlønninger

I Henhold til Lov af 4 Oktober 1919 bliver der af Sogneraadet at fastsætte Begyndelseslønnen for Kommunens Lærere og Lærerinder.

Efter en Deel Forhandlinger vedtog Sogneraadet at foreslaa Begyndelseslønningerne saaledes

I Henhold til No 561 af 4de Oktober 1919

Første Lærer N.K.N. Skovbjerg, Lindknud                                        2640 Kr

    –      Lærer Søren Th. Sørensen, Klelund                                         2640 Kr

Ene Lærer   Aksel Rungø, Okslund                                                    2640 Kr

 Do    do      Ole Hartvig Mortensen, Vittrup                                      2640 Kr

Lærerinde Fru Sørensen, Klelund                                                       2100 Kr

Forskolelærerinde Fru Mortensen, Adsersbøl                                     1650 Kr

Frk. Karen Rasmussen, Lindknud                                                       1650 Kr

Vinterlærer C.F. Christensen, Lindknud                                               900 Kr

Vinterlærerinde Johanne M. Jensen, Klelund                                        900 Kr

5. Efter Opfordring fra Sogneraadet har samtlige fastansatte Lærere og Lærerinder i Kommunen fremsendt Forslag til Afkortning i Lønnen mod at Kommunen leverer Brændsel til Lærernes private Forbrug mod at Lærerne Skovbjerg, Lindknud, Thomsen, Klelund, Rungø, Okslund, Mortensen, Vittrup hver 250 Kr. Lærerinderne Fru Mortensen, Adsersbøl, Frk Rasmussen, Lindknud hver 100 Kr. Forslaget antages.

Den sidste Bemærkning  om at Lærerne vil være medbestemmende ved Antagelse af Brændsel kan ikke gælde for i Aar, dog er Sogneraadet utilbøjelig til at gaa med paa dette Forslag.

6. Vejudvalget har foretaget Syn over Vejene og fremsatte Forslag om Levering af 36 Kbf Stenslag og 46 Kbf Ler  c 1800 Favn Rabat og 2700 Favn Sommerpløjning samt 7 Favn Sandgrus

(side 35)

7. Vejlicitation afholdes Lørdag den 6. Decb Kl 1 Eftmd i Lindknud Kro

8. Man enedes om et Forslag til Levering af Tørv til de forskellige Skoler samt at udlicitere Gravning af 300000 Tørv i Kommunens Mose, der udliciteres sammen med Vejlicitationen

 

Tombolaer

9. Hovborg Haandværker, Industri og Borgerforening samt Lindknud  do har hver for sig fremsendt 2 Andragender til Ribe Stiftamt om Tilladelse til Afholdelse af Tombola hhv 31/1 og 1 / 2  og 28. og 29. Februar.

Begge Foreninger udbeder sig Sogneraadets Anbefaling. Det vedtages at foretage Lodtrækning om hvilket af de 2 Foreninger der skal have Tombola i Aar da Sogneraadet ikke vil anbefale dem begge. Ved den foretagne Lodtrækning blev det vedtaget at anbefale Andragendet fra Lindknud Forening.

NB. Marius Madsen ønsker tilført Protokollen at han og P.D.Jensen stemte imod Tombolaer medens Resten stemte for Forslaget som vedtoges.

10. Børnebogssamlinger.

Lærer Rungø, Okslund og Mortensen, Vittrup ansøger om et Tilskud af Kommunens Kasse til Børnebogssamlinger. Der tilstodes i alt 100 Kr. med 50 Kr. til hver Skole

11. Brøndrør.

P. Billund, Vejen har meddelt at han ikke vil gaa ind paa Sogneraadets Forslag om at slette de 16 Brøndrør + Renter men tilbyder at dele saaledes at han nedskriver Regningen med 88 Kr. + Renterne.  Forslaget antages.

12. Holsted Donslund Banen

Herredsfoged Frost har pr Telefon meddelt at Holsted og Hejnsvig Sogneraad har vedtaget at yde henholdsvis 15 og 4 % til nævnte Bane, forespørger om Lindknud Sogneraads Stilling til dette Spørgsmaal

(side 36)

Sogneraadet henholder sig til det om Sagen afholdte Mødes Beslutning.

13. Til Brandvidne i Stedet for Daniel Petersen valgtes Morten Petersen

Forslag til Fordeling af Fæsk (Flæsk?) overdrages til Mælkeudvalget

 

                                            Mødet sluttet

                                                                                                             Niels Thøgersen

P.M.Pedersen                     Ole P. Simonsen

Marius Madsen                   Hans J. Johansen

P. Donslund Jensen            H.M.Petersen

 

Aar 1919 den 10 Decb holdt Lindknud Sogneraad ordinær Møde i Lindknud Kro

Alle vare mødte

Følgende Sager forhandledes

 

1. Fødselsanmeldelser for Novb Maaned var fremsendt af Paster Barfod Petersen

Den 15de Novb 1 Søn af Husmand Niels J. Jensen, Lindknud

 Do  15de  do     1 Datter      do          –            –

(Tvillinger) og Hustru

Den 1 Novb 1 Datter af Murer Christian Laurids Hansen og Hustru, Vittrup

Den 8de Novb 1 Datter af Boelsmand Niels Hansen Christensen og Hustru Andrea Petrine  Olesen, Okslund

Den 25 1 Datter af Gaardejer Peter Oluf Jepsen og Hustru Kirstine Hansen, Okslund

                                                                                                                                   Til Efterretning

2. Bekgs af 31/10 19 Forbud mod Tørring af visse Havesager                                 Til Efterretning

3.    –       af 6/11 19 om Maltning af Byg og Hjemmebrygning                                Til Efterretning

4.    –       af 6/11 19 Indkøb af Dansk Byg til Spiritusfabrikker

       do    af  6/11 19                     –                                                                            Til Efterretning

5.    –       af 8/11 19 om Hugst i Landets Skove og Handel med Brændsel             Til Efterretning

6.    –       af 14/11 19 Cikoriedyrkeres Kornleveringspligt

(side 37)

7.    –       af 15/11 19 om de i Kornloven af 19de Septb 19 anmeldte Berigtigelser af den reviderede Jordværdi                                                                                                                                   Til Efterretning

8.    –       af 15/11 19 om Salg af preseverede Æg                                                    Til Efterretning

9.    –      af 29/11 19 vedrørende BefolkningensForsyning med Flæsk                    Til Efterretning

10.  –      af 2/12 19 om Denatureret Sprit Maksimalpris                                           Til Efterretning

11. Cirkulære af 13/11 om at give Lærere og Lærerinder Lejlighed til at deltage i Afstemninger i Sønderjylland                                                                                                            Til Efterretning

12. Børn af Enker

Jeppe Elcai Jepsens Enke. Vorbasse Sogneraad har under 20/11 19 meddelt at hun anerkendes forsørgelsesberettiget i Vorbasse Kommune og at lovmæssig Refusion kan forventes

                                                                                                                                   Til Efterretning

13.Brandfoged.

Hans P. Madsen, Kongensvase har fremsendt Beskikkelse og Instruks og beder sig fritaget for Hvervet som Brandfoged paa Grund af Sygdom. En Lægeattest vedlagt.

Som Brandfoged indstilledes Hans Chr. Hansen nu Hyldelund

14. Huslejelov af 30 Juli 1918 No 401 samt Cirkulære af 5 Novb er fremsendt      Til Efterretning

15.Selskabet for Missionen blandt hjemløse Mænd i København har fremsendt Ansøgning om Bidrag.                                                                                                                        Henlagdes

16. Chr. Hansens Boghandel i Kolding har sendt Regning paa Forsømmelseslister  4 Kr.

                                                                                                                                   Til Efterretning

17. Horsens Sparekasse har i Skrivelsen af 10/11 meddelt at Udlaansrenten fra 11te Decb Termin er forhøjet til 5 ¾ % Pr A. Der ønskes meddelelse om hvorvidt Kommunen er villig til at yde nævnte Rente, i benægtende tilfælde vil Kapitalen blive opsagt.

Tages til Efterretning. Formanden underskriver vedlagte Erklæring

(side 38)

18. Den kommunale Laanekasse. Indenrigsministeriet har i Skrivelsen af 1 Decb 19 meddelt at Lindknud Kommune efter at Renterne af Laanet paa 42000 Kr er betalt til Horsens Sparekasse og der foreligger Bevis for Betalingen vil Statstilskudet 420 Kr. blive anvist til Udbetaling

                                                                                                                                   Til Efterretning

19. Udstykninger.

Landbrugsministeriet har under 22 November Approberet

Udstykningen af Niels Madsens Jorder Matt No 12, Lindknud

og do  15/12 19 af Hans B. Hansens Jorder  Matt No 8a, Klelund

og do  9/12            Chr. Mortensens Jorder  Matt No 8e, Vittrup

                                                                                                                                   Til Efterretning

20. Frikørsler.

Regning fra Læge Møgelrung Hansen, Brørup Agate Madsen, Nyby for 8 Kr. maa slettes

                                                                                                                                   Til Efterretning

21. Vederlagsfri Behandling

Mette Ehmsen Regning fra Brørup Sygehus paa  5 Kr 25                                        Til efterretning

Brørup Sygehus er indlagt Anders J. Andresens Søn Herluf, Okslund

          Do                                       do                    do   Valdemar,  –

                                           Marie Petersen Damhus

                                           Jens M. Jensens Hustru Marie

                                            Husmand Niels H. Christensens Hustru og 6 Børn

                                            Mette Ehmsen Regning Kolding Sygehus  5 Kr 25

22. Budgettet for Lindknud Kommune 1920 / 21 var til første Behandling

23. Ret til Frikørsler.

Lov No 144 af 10 Maj 1915 § 15. Alle der er Medlem af en anerkendt Sygekasse og som ikke har Heste og Vogn har Ret til Frikørsel til Læge eller Jordemoder for en Vejlængde af indtil 12 Klmt. Vejlængder derover betales af Sygekassen. Børn der opholder sig i Hjemmet hos Forældre der ikke har Ret til Frikørsel kan ikke forlange en saadan. Der rettes en nærmere enativeret? Forespørgsel i Sogneraadets Tidende om dette Forhold.

24. Skøde. Thomas L. Knudsen har den 23 Oktober 19 udstedt Skøde til Lindknud Kommune paa Matt No 5t af Okslund                                                                                           Til Efterretning

(side39)

25. Indenrigsministeriet har gennem Ribe Amtsraad meddelt at der er anvist Lindknud Kommune til Udbetaling paa Ribe Amtstue med 10529 Kr 74 Ører. Der sendes Kvittering for Beløbet.

26. Cirkulære angaaende Belysning i Selskabslokaler

 

Skolesager

27. Vittrup Skole. Snedker N. Hansen, Askov har fremsendt Regning paa Snedkerarbejde ved Vittrup nye Skole paa Akkordsum        3046 Kr

                      Dyrtidstillæg                          62 Kr 25

                      Ekstra Inventat                     214 Kr 22

                                                                 3322 Kr 47 Ø

Brink skal maaske betale et Kældervindue

28. Der er truffet Aftale med Murer Brink om at mure en Skarrekasse (?) samt nedlægge de nødvendige Kloakrør.

29. Støbegods. Lindknud Brugsforening har fremsendt Regning paa Støbegods til Vittrup og Okslund Skole til Beløb  923 Kr 73 Øre

30. Lindknud Brugsforening. Regning    for Kommunen                                           24 Kr 21 Ø

                                                                  for Okslund Skole                                    100 Kr 45 –

                                                                 –    Lindknud Skole                                    80 Kr 35 –

                                                                 –    Vittrup       –                                          66 Kr 23 –

                                                                 –    Adsersbøl   –                                            9 Kr 66-

Hvad der er medgaaet til Haandarbejde i Lindknud Skole bliver slettet paa Regningen

31. Til Okslund Skole ønskes et Skab særlig til Børnebogsamlingen, der kan forventes Statstilskud i Lighed med Kommunens Tilskud. Tilstedes 70 Kr til Deling mellem Vittrup og Okslund

32. Indhegning af Skolepladsen ved Vittrup og Okslund Skoler og Forarbejder ved Haverne.                                                                                                                Overlades til Byggeudvalget

33. Lærer Thomsen, Klelund forespørger om Fru Thomsen skal have udlagt Have. Der udlægges Jord til Have.  Overlades Byggeudvalget

34. Sygekassen ansøger om et Tilskud af Kommunens Kasse paa 1000 Kr. Tilstodes 1000 Kr.

35. Budgettet for 1920/21 var til første Behandling. Grundet paa de uforholdsmæssige store Udgifter vil Budgettet stige ganske Betydelig. Udsættes til 2. Behandling i Janauar.

(side 40)

Alderdomssager

36. Vejen Sogneraad har under 14/11 meddelt at Kommunen har forhøjet Alderdomsunderstøttelsen med 25 %.                                                                                                                              Til Efterretning

37. Steffen Petersen. Føvling Sogneraad  Regning for første Halvaar                     271 Kr

      Marie Egelund          –               –                        –                                                 72 Kr

      Marie Petersen                                                                                                    150 Kr                                                                                                                                              Til Efterretning

38. Karl H. Buhl. Gjørding Sogneraad har 28/11 at der er tilstaaet ham ekstra til Beklædning 50 Kr                                                                                                                             Til Efterretning

39. Maren Nielsen. Esbjerg Byraad har 20/11 meddelt at hendes Understøttelse er 50 Kr Maanedlig + 48 Kr i Dyrtidstillæg fra 1/11 19 endvidere 1 Tons Tørv, 4 Rummeter Brændsel og 15 hl. Koks                                                                                                                          Til Efterretning

40. Bengta Johannesdatter ansøger om et Læs Tørv. Tilstedes et Læs Tørv. Sogneraadet gør opmærksom paa at Brændselsleveringen vil blive begrænset

40a. Iver Jensen ønsker et par Træskostøvler

 

Fattigsager

41. Jens Fr. Jensen. Kolding Byraad har i en Skrivelse af 18. Novb. meddelt at der for Oktober Maaned er tilstaaet Jens F. Jensen et Pengebeløb paa 100 Kr, Huslejehjælp 33 og Beklædningsgenstande for 112 Kr samt meddeler at da Familien næsten udelukkende lever af Understøttelsen anser Raadet sig berettiget til at forlange Familien hjemsendt i Henhold til Fattiglovens § 51. Forespørger hvorvidt Kommunen er villig til at modtage Familien til Forsørgelse i Hjemstedskommunen.    Sogneraadet ønsker Sagen udsat til Mødet i Januar Maaned

42. Jens F. Jensen har for Novb modtaget 105 Kr + ½ Tons Tørv til Beløb 22 Kr                                                                                                                                                           Til Efterretning

(side 41)

43. Niels M. Jensen, Klelund ansøger Sogneraadet om at betale hans Husleje til Andreas Jakobsen, Klelund med 10 Kr om Maaneden fra 1ste Oktober 19 grundet Sygdom.      Taget til Efterretning

44. Ulrika Petersen hos Magnus Magnussen, Okslund er den 8 Decb blevet indlagt paa Grindsted Sygehus mod Formandens Kaution. Hun er født i Asmundstorp, Malmø Len, Sverrig den 12 Juni 1844 og har opholdt sig til 1866 i Sverrig. Fra 66 til 1880 i Koldingegnen, Danmark. Fra  1880 til 8de November 1919 i Sønderjylland og fra nævnte Dato hos M. Magnussen. Hun blev gift med Christian Nielsen omkring 1880 men faa Aar efter rejste Manden til Amerika og hun har intet hørt fra ham i ca 35 Aar.                                             Formanden indsender Sagen til Amtet

45. Mads Kr. Nielsen. Købmand Degn, Bække har fremsendt Regning for Varer til M.K. Nielsen paa 50 Kr. Ansøger endvidere om Lærred til Lagener Lærred (?) til hele Familien samt 2 par Underbenklæder til hver af de gamle mm.                                           Tilstedes yderligere 50 Kr

46. Skattesager

Forstander Castberg har sendt Klage over Skatteansættelsen for 1919-20 til Overskatteraadet. Skatteraadet har sendt Sagen til Sogneraadets Erklæring.                                                                 Der afgives Erklæring til Sagen i Henhold til Sogneraadets sidst foretagne Ansættelse

47. Mælkeordningen. Det nedsatte Udvalg foreslaar at der udstedes Mælkerabatmærker til alle i de Hjem hvis Skatteindtægt er under 2000 eller 2500 Kr og det derved indvundne Beløb udbetales til gamle. Sagen behandledes af Sogneraadet der vedtog at udbetale Beløbet 12 Ører pr Dag fra 1/11 19 til 31/3 20 for Børn under 3 Aar og 6 Ører pr Dag fra 3 til 12 Aar

(side 42)

                      Skatteansættelser

Karen Thøgersen                                      1000 Kr for et Aar fra 1/11                                            16,75

Marie Knudsen                                           500  –             do                                       4,00

Anna Hansen                                                                   500  –              do                                      4,00

Peter Nikolajsen                                         600  –              do                                      6,50

Kresten Hansen    / H.C.Pederesn            1000  –              do                                    16,75

Albert Frederiksen                                     600  –              do                                      6,50

Olga Johansen J. Jæger                              500  –              do 1/10 19                         4,80

Kammes Rold                                            600  –              do 1/12                              5,20

Marinus Chresten E Jakens   600   –             do 1/11                              6,50

Ninna Hansen   N. Hansen                         500  –              do 1/11                              4,00

Johanne Jensen                                         1000 Kr   1/11                                          16,75

Mejerist Aksel Andersen                          1200 Kr   1/11                                          20,00

Kirstine Pedersen Kidholm                        500 Kr   1/11                                            4,00

Hans Hansen  v A.H. Hovborg                  600 Kr   1/11                                            6,50

Minna Petersen   Morten Petersen             500 Kr   1/11                                            4,00

Karin og Comp

Hans Andersen                                         1000 Kr   1/11                                          16,75

Mejerist Hagel                                          1200 Kr   1/11                                          20,00

Lærer Christensen                                    1200 Kr   1/11                                          20,00

Aksel Storm  PN                                        600 Kr   1/11                                            6,50

Niels        J. Jakobsen

Knud Høgh                                                600 Kr   1/11                                            6,50

N. Højens Efterfølger Jørgen Christoffersen 1500   Formue 2000 Kr fra 1/12 19   20 Kr

Pige hos Chr. Petersen Thersie Jensen       500 Kr   1/11                                            4,00

Lærer Mortensen                                      2000 Kr   1/11                                          45,00

Lærer Rungø                                            2000 Kr   1/11                                          45,00

           Thomsem                                         600 Kr   1/11                                            6,50

Anton Magnusen                                        600 Kr   1/11                                            6,50

Thomas Knudsen                                         24 Kr   1/11                                          10

 

                                            Mødet sluttet   næste Møde kl. 1

                                                                                                             Niels Thøgersen

Ole P. Simonsen                                       Marius Madsen

Hans J. Johansen                P. Donslund Jensen            P.M. Pedersen

                                                                 H.M.Petersen

 

(side 43)

 

Aar 1920 den 15de Januar holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro.

Alle vare mødte

                      Følgende sager forhandledes

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Decb. Maaned 1919

Den  2/12 19 født 1 Dqtter af Boelsmand Jens Andersen Jæger og Hustru, Lindknud

Den 3/12 19 født 1 Datter af Gaardejer Søren Thomsen Sørensen og Hustru, Gildbjerg

Den 21/12 19 født 1 Datter af Boelsmand Niels Hansen Christensen og Hustru, Damgaard Okslund

Den 25/12 19 født 1 Datter af Gaardejer Anders Nielsen Knudsen og Hustru, Debel

                                                                                                                                   Til Efterretning

2. Forsømmelseslisterne for Novb og Decb fremlagdes. Mulkterne paaførtes af Formanden. Henstillingen fra H.P. Olesen kunne ikke tages til følge.

3. Bekgs af 3/12 19 om Ophævelse af Bekendtgørelser angaaende Surrogater       Til Efterretning

4. Bekgs af 6/12 19 Ombytning af Brødkorn med Foderstoffer                              Til Efterretning

5. Bekendtgørelse af 23/12 19 om Handel  med Ost                                                Til efterretning

6. Bekgs af 30/12 19 om Opgørelse af Beholdning af Foderstoffer                         Til Efterretning

7. Cirkulære af 12te Decb 19. Alle Jordbrugere der ikke har opfyldt deres Leveringspligt i Henhold til Kornloven for 1918 er forpligtiget til at aflevere det resternde Kvantum af Høsten 1919 til Pris af 26 Kr pr 100 Kg                                                                                                 Til Efterretning

8. Ribe Amts Plejehjemsforening ansøger om et Bidrag.                                          Tilstedes 10 Kr

9. Landbrugsministeriet har fremsendt Approbiation paa Udstykning af Matr No 1aa, Lindknud.

                                                                                                                                   Til Efterretning

10. Cirkulære af 15/12 19 Kommunalbestyrelsen skal fremtidig opkræve 50 Ører for Liter Kaffefløde for Detailsalg                                                                                             Til Efterretning

(side 44)

11. Ribe Stiftamt har under 15/12 udbedt sig Indberetning om Kommunale Alderdomshjem.

Formanden har sendt svar.

12. Statstilskud til Dyrtidsforanstaltninger. Ribe Stiftamt har under 13/12 19 fremsendt Opgørelse over Statstilskud til Dyrtidsforanstaltninger i Henhold til Lov No 397 af 28/12 1916

13. Statshusmandsbrug. Landbrugsministeriet har fremsendt Skemaer til Andragende om Jord  til Oprettelse af Statshusmandsbrug vedlagt Lov og Cirkulærevilkaar over bortsalg af Jorder i offentlig Eje

14. Børn af Enker. Lov no 672 af 22/12 19. Forlængelse af Lov  No 101 af 4 Marts 1918

                                                                                                                                   Til Efterretning

15. Statslaan. Marius Nielsen, Okslund ansøger om et Statslaan paa 2000 Kr som 2den Prioritet i en Ejendom på ca 20 Td. Land  deraf 15 Td. Land  Ager. Jordlodden er beliggende i Okslund, der agtes opført nye Bygninger til Foraaret 1920. 

Sogneraadet mener ikke at kunne anbefale Ansøgningen

16. Brandfoged. Ribe Stiftamt har under 13/12 1919 gennem Gørding Malt Herredskontor Beskikket Gaardejer Steffen Christensen som Brandfoged for Vittrup Brandfogeddistrikt fra 13/11 1919 i Stedet for Jens Holger Hansen                                                                             Til Efterretning

17. Brandfoged, Samme har beskikket Gaardejer P. Jensen Hermansen som Brandfoged for Klelund Brandfogeddistrikt fra 13/11 19 i Stedet for Boelsm. Søren P. Jensen, Klelund     Til Efterretning

18. Brandfoged. Samme har beskikket Morten Mortensen junior som Brandfoged for Adsersbøl Distrikt fra 13/11 19 i Stedet for Morten Mortensen senior                                  Til Efterretning

(side 45)

19. Brandfoged. Bertel Andersen af Hovborg har fremsendt Beskikkelse og Instruks og  beder sig fritaget for Hvervet som Brandfoged for Hovborg Brandfogeddistrikt. Sogneraadet indstiller som Brandfoged N.P. Hansen og som Brandvidnere N.R. Andersen, Jørgen Simonsen

20. Skatteraadene i Ribe Amt har afholdt Fællesmøde og udsendt en Afskrift af Forhandlingsprotokollen bl.a indeholdende en Skala for Besætninger, saaledes Heste over 2 Aar 1000 Kr, Plage Russiske Heste 500 Kr, Føl 300, Køer og Tyre over 2 Aar 500, Ungkvæg og Klave 200, Faar Lam 100, Orner og Søer 200, Fedesvin 200, Ungsvin og Grise 75 Kr, samt Opfordring til at indsende de Kommunale Skalatakster og forhøje Ejendomsskyldvurderingen med fra 12½ til 17%                                                                                                                      Til Efterretning

21. Annoncer. Forskellige lokale Blade har meddelt at Akkord med Hensyn til Annoncer er ophævet fra 1/1 1920. Samtidig tilbydes en Rabat paa 50 % forudsat at alle Annoncer gaar til Bladene.

Der forsøges en Ordning med samtlige Blade om Betaling for Sogneraadets Annoncer

22. Overslager for 1920/21 var til 2den Behandling. Der foreslaaes Udskrevet en direkte Skat paa tilsammen 63000 Kr, fordelt saaledes paa Hartkorn             1/5      4200 Kr

                                                             paa Ejendomsskyld    4/5    16800 Kr

                                                    og paa Indtægt og Formue  2/3    42000 Kr

                                                    Forventet Kassebeholdning         11500 Kr

23. Ekstra Skat. Sogneraadet vedtog at søge Amtets Tilladelse til at udskrive Ekstra Skat for indeværende Aar paa 20 % af det oprindelige Budget

24. Frikørsler. I Henhold til et af Sogneraadet fremsendt Forespørgsel meddeler Sogneraadstidendes Redaktion: Sygekassemedlemmer der har 2 Heste og en dertil egnet Vogn kan ikke fordre Frikørsel. Hjemmeværende Børn over 18 Aar har ikke Ret til Frikørsler. Tyender har som Sygekassemedlem ret til Frikørsel uanset om Husbonden har Heste og Vogn. Sogneraadet kan ikke sætte nogen Skala eller Indtægtsgrænse. I øvrigt har alle ubemidlede Sygekassemedlemmer Ret til Frikørsler.

(side 46)

25. Frikørsler. Regningen paa Frikørsel for Aleexander Hansen var til fornyet Behandling.

26. Læge Damgaard,Holsted  St. har fremsendt Regning paa Frikørsel for Joh. Johansens Søn, Klelund paa 12 Kr.

Sogneraadet kan ifølge Loven ikke betale for Kørsel

27. Chauffør Mikkelsen, Holsted By har fremsendt Regning paa Frikørsel for 1918

And. Hansens  kone, Lærerinde                                                          17 Kr

Otto Møller       do          do                                                                22,50 Kr

N. Johansen, Joh. Johansen, Ingeb. Olsen                                           22 Kr

Anna M. Jensen, And. Hansens Kone, J. Sørensen, Chr. Larsen        24,00 Kr

Niels P Schults 16 Kr, samme 16 Kr =                                                32 Kr

Andreas Johansen                                                                                13 Kr

                                                                                       I alt Kr         131                 Til Efterretning

28.Niels Pedersen, Vejen har fremsendt Regning for Kørsel med N.H. Christensens Familie til Brørup Sygehus    52 Kr

28a. Las Johansens Søn. Regning for Læge Damgaard Frikørsel.   12 Kr

29. Vederlagsfri Behandling.

Brørup Sygehus har fremsendt Regning for

Bager Sørensens Datter (Anna), Lindknud                                           9 Kr 75

P. Nikolajsens Søn (Alfred), Hovborg                                                15 Kr 00

         Do          Datter (emilie),  do                                                        6 Kr 00

Kirstine Nielsen, Lindknud Mejeri                                                      15 Kr 00

Fotograf Andersens Datter (Ida), Lindknud                                       15 Kr 00

Niels Hansen Christensen, Okslund                                                    13 Kr 50

Sørensens Hustru                                                                                   2 Kr 25

   Do         Barn    Ove                                                                           9 Kr 75

   Do           do      Signe                                                                       13 Kr 50

   Do           do      Ingeborg                                                                                       13 Kr 50

   Do           do      Anna                                                                         6 Kr 00

   Do           do      Ejner                                                                       13 Kr 50

                                                                                                           132 Kr

Jens M. Jensens Hustru, Okslund                                                        23 Kr 25

Marie Petersen Damhus, Okslund                                                       13 Kr 50       

                                                                                                           168 Kr 75       Til Efterretning

30. Herning Byraad har under 9/12 19 meddelt at Lærer Niels P. Storms Hustru er indlagt paa Herning Sygehus til Vederlagsfri Behandling for Difteritis.                            Til Efterretning

(side 47)

Plejebørn. Laurids Simonsen har fremsendt Skemaer til Indberetning om Tilsyn med Plejebørn til Sogneraadets Erklæring.

Sogneraadet finder ikke Anledning til særlige Bemærkninger.

 

                      Skolesager

31. Der er foretaget Brandforsikring af Vittrup Skole til samlet Beløb                    33500 Kr

                                            do          for Okslund Skole                                                                 21800 Kr

                                                                                                                                   Til Efterretning

32. Lindknud Skole. Regning fra N.P. Nielsen, Brørup   9 Kr 80                            Til Efterretning

33. Ribe Stiftamt har under 3die Januar fremsendt 2 Cirkulærer

      1. angaaende 2den Lærere der bliver lønnet efter 1ste Lønskala

      2. Udbetaling af Løn til Vinterlærere og Lærerinder

34. Skoleplan. Provst Mouridsen har fremsendt Skemaer til Udarbejdelse af Skoleplan i Overensstemmelse med de nye Lærerlønninger.

Skolekommissionen har holdt Møre d.a.g. og vedtaget ikke at foreslaa nogen Ændringer i den den 19 September 19 Approberede Skoleplan. Sogneraadet ønsker ikke nogen Ændringer.

35. Provst Mouridsen ønsker Oplysning om de nuværende Vinterlærere og Vinterlærerinders Tjenestealder.                                                                                          Til Efterretning

                      De nye Skolebygninger

36. Arkitekt Grue, Vejen har sendt Regning paa Resten af Arkitekthonoraret  444 Kr

                                                                                                                                   Til Efterretning

37.Snedker Rasmussen, Brørup har (sendt) sin Regning på Restbeløbet til Okslund Skole  513 Kr, deraf for Forhøjelse af Arbejdsløn 43 Kr                                                                                 Til Efterretning

38.Therkel Lund, Brørup har sendt Regning for Oplægning ag Tag paa Okslund Skole  581 Kr 50

                                                                                                                                   Til Efterretning

39. Glarmester Petersen, Brørup har fremsendt Regning for Glarmesterarbejdet ved Okslund Skole paa i alt 113 Kr og for Vittrup Skole     397 Kr                                                Til Efterretning

(side 48)

40. Snedker N. Hansen, Askov forespørger om Restbeløbet for Snedkerarbejdet ved Vittrup Skole snart kan forventes udbetalt, da han mangler Pengene. Restbeløbet er  1322 Kr 47

Betales af Kontrakt.                                                                                                  Til Efterretning

41. Blikkenslager Glarberg; Brørup har fremsendt Regning paa Blikkenslagerarbejdet til Okslund og Vittrup Skoler til samlet Beløb  1268 Kr. Ønsker gerne Pengene til den 15de Januar

42. Lindknud Skole Regning fra samme  19 Kr.                                                      Til Efterretning

43. Gjørding Malt Herreders Dommerkontor har fremsendt Skøde og Kort over den købte Jordlod til Vittrup nye Skole Matr. No 1b, Vittrup af Hartkorn 1 Tdk ½ Ml. Tinglyst 5 Decb 1919

Overdraget til H.M. Petersen

44. Formanden har under 19 Decb 1919 udstedt Skøde til Pens. Lærer Niels Jakob Thomsen af Vittrup paa Matr. No 7g af Vittrup (Vittrup gamle Skole) for en Købesum af 4000 Kr. Køberen betalte 1000 Kr kontant og udstedte Gældsbreve paa Resten 3000 Kroner, der skal betales til 19 Juni 1920.                                                                                                                                 Til Efterretning

45. Okslund Skole. Lærer Rungø har paataget sig at male en Sort Tavle paa Væggen i Okslund Skole mod at Kommunen betaler Materialerne                                                         Til Efterretning

46. Da der mangler Plads til Tørv og Høns i Okslund Skole vil det blive nødvendigt enten at udvide det gamle Udhus eller bygge et nyt.

Sagen foreslaaes udsættes, dersom det kan ordnes

47. Cirkulære angaaende Paaligning af en Kirkeskat paa de til Folkekirken  hørende Kommunale Skatteydere udenfor København

(side 49)

48. Lønninger for Kirketjenester. Pastor Barfod Petersen har fremsendt et Afskrift af  et af Menighedsraadet i Forbindelse med Kirkebestyrelsen udarbejdet Forslag til Lønninger for Kirketjeneste i Henhold til Cirkulære af 28/10 1919

   1.  Kirkebylærerløn          Lindknud                            50 Kr

                   do                    Hovborg                              50 Kr

   2. kirkesangerløn             Lindknud                            300 Kr

                      do                  Hovborg                             300 Kr

       Organistløn                      do                                   300 Kr

   3. Kirkelige Forretninger uden for Søn- og Helligdage ansat til 15 Kr. for hver paabegyndt 100 Indbyggere for hver Skoledistrikt for sig. Dette gælder kun Førstelærere

For Organister et fast Beløb paa  80 Kr.

De har alle Pligt til at medvirke medmindre det udtrykkelig frabedes

   4. Ringerløn                     Lindknud                            150 Kr

            do                           Hovborg                             150 Kr

        Bælgtræderløn                  do                                 100 Kr

        Gravkastning ønskes ordnet privat

   5. Løn for Kirkens Rengøring               Lindknud      100 Kr

                      do                                       Hovborg        100 Kr

   6. Opvarmning af Kirken i Lindknud                         120 Kr

                      do                     Hovborg                          100 Kr

Vedkommende har Pligt til om det ønskes at opvarme Kirken ved Kirkelige Forretninger paa Søgnedage i Vinterhalvaaret uden særlig Vederlag

   7. Det vedtages at rette en Opfordring til Sogneraadet om at denne for Fremtiden paatager sig Paaligning og Opkrævning af de Beløb der bliver nødvendige for Kirkens Drift     Til Efterretning

(side 50)

49. 1. Undervisningsministeriet har under 6/12 19 meddelt at der ifølge Gymnastikinspektørens Indberetning ikke drives Gymnastik i Lindknud  Skoles 1ste Klasse. I Henhold til Cirkl af 17/4 17 skal den have Gymnastik. Der forlanges Indberetning om hvor mange af Skolens Piger der undervises i Gymnastik.

Der søges Oplysning om foranstaaende.

      2. Vittrup Skole mangler 2 Bomopstandere, 1 Bomstykke, 1 Snor med  Sandposer.

Det overdrages til Marius Madsen at faa Gymnastikredskaber til Vittrups nye Skole i Orden

                      Skatteklager

50. Hans P. Andersen klager over den ham paalignede Skat idet han  opgiver at have betalt Skat i Brørup indtil 1. Jan 1920

Ansættes fra 1/1 1920 til 10 Kr 05

51. Mejerist Hagel Quist klager over den ham paalignede Skat, opgiver sin Løn for sidste Aar til 430 Kr

Nedsættes til en Indtægt af 850 Kr for et Aar

                      Alderdomssager

52. Morten Petersen, Lindknud ansøger om 50 Kr til Tøj.                                        Tilstedes 50 Kr

53.Ane Katrine Hansen, Kolding Kæmnerkontor har fremsendt Regning for 1ste Halvaar   135 Kr 53. Hans Jørgen Carl Jensen midlertidig Ophold i Hejnsvig der har 2 Børn under Værgeraadet forsørger ifølge Skrivelse af 10/12 1919 anerkendt forsørgelsesberettiget i Gesten Kommune hvorfra Lovmæssig Refusion kan forventes

                      Fattigsager

54. Ulrika Petersdatter, Ribe Stiftamt har under 10/1 1920 meddelt at de ved hendes Forsørgelse paaløbende Udgifter kan forventes refunderede i Henhold til Fattigloven § 27, naar behørig dokumenteret Opgørelse mærk 1063 indsendes til Stiftamtet  J.Nr  O. 306/19    Til Efterretning

(side 51)

55. Jens Fr. Jensen. Kolding Fattigudvalg har i Skrivelsen af 8. Januar meddelt at der for Decb Maaned er ydet ham   en  Pengeunderstøttelse af                           145 Kr

                                    til Beklædningsgenstande                                262 Kr 45

                                    samt 1 Rm Tørv til Beløb                                   22 Kr 00

Fattigudvalget har meddelt at den beregner fuld Refusion fra 18/11 1919.

Sogneraadet vil forlange Familien hjemsendt saa snart der kan skaffes Plads

56. Købmand J.N. Lorentsen, Holsted St har fremsendt Regning til samlet Beløb  83 Kr 83 Ører

Ønsker oplysning om hvem der har faaet Varerne

57. Jens Sørensen Jensen. Johannes Jensen har fremsendt Regning for et par Træsko  4 Kr 25

58. Maren M. Hansen, Vejle byraads Fattigudvalg har under 29/12 19 meddelt at der paa Grund af Dyrtider er tilstaaet Ekstra til Julen  15 Kr                                                            Til Efterretning

59. Hans Jørgen Carl Jensen.. Gesten Sogneraadhar i Skrivelsen af 10. Decb 19 meddelt at han anerkendes forsørgelsesberettiget i Gesten Kommune og at de er villige til at refundere Udlæg vedr. ham og hans 2 under Overværgeraadets Forsorg anbragte Børn efter lovmæssig Regning

                                                                                                                                   Til Efterretning

60. Amalie Sørensen, Datter af Mads Sørensen Nørbølling. Regning paa Lægekørsel til Læge Povlsen, Bække 12 Kr, Sygebesøg 18 Kr, i alt 30 Kr.

Folding Sogneraad har under 12/12 meddelt at da hun er under 18 Aar er de villige til at yde lovmæssig Refusion                                                                                              Til Efterretning

Faderen er forsørgelsesberettiget efter Fattiglov § 27

61. Cigarmager Iver Jepsen, Odense Politikammer har under 12. decb 19 meddelt at have udbetalt Aarmaalbidraget Karoline H. P. Henningsen for Barnet Else M Henningsen for Tiden indtil 21/4 1920 med 48 Kr                                                                                                         Til Efterretning

(side 52)

62. Mads Kr. Nielsen. Købmand Jørgen J Degn, Bække har fremsendt Regning for Lærred mm til samlet Beløb  50 Kr                                                                                        Til Efterretning

                      Forskelligt

62. Ribe Stiftamt har meddelt at Amtsfundsbidraget sandsynligvis vil blive forhøjet med 50 % for 1920/21                                                                                                                Til Efterretning

63. Ribe Stiftamt har meddelt at der er anvist Kommunen 259 Kr 56 Ører til Udbetaling paa Ribe Amtstue i Henhold til Lov No 85 af 15. Maj 1905 § 33                                      Til Efterretning

64. Kommunernes Ulykkesforsikring har fremsendt nye Skemaer til Indberetninger om evt. Ulykkestilfælde                                                                                         Til Efterretning

65. 11 Kl Vejen. Ribe Stiftamt har fremsendt Skemaer til Indberetninger til første kl Vejen

66. Der afholdes Skattemøde i Esbjerg Onsdag den 21 kl. 1½ paa Hotel Spangsbjerg.

Til at møde som Delegerede valgtes H.M. Petersen og Hans J. Johansen

67. Skatteansættelse. Det vedtoges at foretage Skatteansættelse i Dagene 5-6-7 Februar for saa vidt Skatteraadsformanden kan komme tilstede.

 

Mødet sluttet.

Næste Møde kl. 1                                                          Niels Thøgersen

H.J. Johansen                      H.M. Petersen                     P.M. Pedersen

Ole P. Simonsen                 P. Donslund Jensen            Marius Madsen

 

(side 53)

Aar 1920 den 11 Februar holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro.

Fraværende Peter D. Jensen

                      Følgende Sager forhandledes.

1. Fødselsanmeldelser for Januar Maaned 1920 var fremsendt af Pastor Barfod Petersen

     1. Den 20 Januar født en Søn af Husmand Jens Hansen og Hustru Anna Marie Ahrnkiel, Okslund

     2. Den 22/1 født en Søn af Husmand Mads Kristian Nielsen og Hustru Anna Sørensen, Vittrup

     3. Den 22. Jan født en Søn af Husmand Niels Hansen og Hustru Marie Dam, Lindknud

     4. Den 1ste Jan født en Datter af Husmand Ernst P. Søgaard og Hustru, Adsersbøl

     5. Den 9. Januar født en Datter af Købmand Nicolaj Christoffer Nikolajsen og Hustru, Hovborg

                                                                                                                                   Til Efterretning

2. Kirkeskat. I Henhold til Cirkulære af 8/12 1919 har man under1 / 2 20 sendt Meddelelse til Ribe Stiftamt om samtlige i Lindknud Kommune til Folkekirken hørende Personers Skattepligtige Indkomst.

Indberetningen er sendt ca 1 / 2 20.

3. Tillægsbekendtgørelse af 24/1 20 om Hugst i Landets Skove og Plantager samt Handel med Brændselseffekter                                                                                                     Til Efterretning

4. Udstykning. Landbrugsministeriet har under 9. Januar approberet Udstykningen af Matr. No 3c Adsersbøl tilhørende H.C. Ravn til 3c og 3d                                                       Til Efterretning

5. Kassekredit Vejen. Grundet at Kassereren mangler Penge til Bestridelse af Udgifterne har man forespurgt Vejen Bank om Kommunen fremdeles kan trække Penge paa den tidligere aabnede Kassekredit. Banken har under 27. Januar meddelt at der er indrømmet Kommunen en Kredit paa indtil 12000 Kr.                                                                                                Til Efterretning

(side 54)

6. Ifølge Sogneraadets Beslutning ved sidste Møde har Formanden rettet en Henstilling til Folkebladet, Venstrebladet samt til Kolding Socialdemokraten om at gaa ind paa en Kontrakt med en Del Rabat for Sogneraadets Annoncer i Lighed med tidligere. Kolding Socialdemokraten har under 24/1 meddelt at den ifølge en Overenskomst mellem samtlige Dagblade i det sydlige Jylland ikke kan gaa ind paa nogen Moderaciase. De to andre har man intet hørt fra.          Til Efterretning

7. Vandsynsmænd. Søren H. Stejner, Hans Peter Andresen og Søren Jepsen har fremsendt Begæring om at blive fritaget for Hvervet som Vandsynsmænd.

Valgt blev Hans P. Hansen, Klelund Formand, Knud B. Petersen, Lindknud og Lars P. Thomsen, Vittrup

8. Hejnsynsmænd og Vurderingsnævnet for Mark og Vejtilsyn. Ribe Stiftamt har fremsendt et Skema til Indberetning om, hvem der beklæder nævnte Stillinger. De for tiden valgte er Povl Nikolajsen Fmd, Niels A. Nielsen og Søren Stejner. Suppleanter Ole P. Simonsen og Martin Stokholm.

Genvalg

9. Normalbidraget.

Ribe Stiftamt har under 12/1 20 meddelt at Normalbidraget er fastsat saaledes

                                                                 0-4 Aar          4-10 Aar        10-14 Aar      14-18 Aar

For Esbjerg Købstad                                204 Kr           180 Kr           156 Kr           120 Kr

For det øvrige Amt                                  180 Kr           156 Kr           132 Kr           108 Kr

Til Barnemoderen     før Fødslen 20 Kr , under Barselsfærden 20 Kr,  efter   20 Kr.

                                                                                                                                   Til Efterretning

10. Regning fra Kirk, Holsted for Kontorrekvisitter  5, 39 Kr                                 Til Efterretning

11. Hovborg Borgerforening har fremsendt ansøgning til Politimesteren i Ribe om Tilladelse til at afholde Dilletant den 5-6 og 7. Marts, og udbeder sig Sogneraadets Anbefaling                 Anbefales

(side 55)

12. Skatteklage. Lærer O. H. Mortensen har fremsendt Klage over den ham paalignede Skat 45 Kr. Oplyser at hans samlede Indtægt kun har været 1070 Kr medens Skatten var ansat efter en Indtægt af  2000 Kr.

Nedsættes til en Indtægt af 1070 Kr. Ansættes til Skat 25 Kr

13. J.P.Petersen. Peter Jensen Petersens Efterfølger. Funder Sogneraad har ifølge en Forespørgsel meddelt at han for Regnskabsaaret 1919/20 var ansat til en Indtægt af 1700 Kr og en Formue paa  13635 Kr                                                                                                                                Til Efterretning

14. Læge Povlsen, Bække udbeder sig en Liste over de Beboere i Lindknud Kommune, der kan faa Lægekørsel paa Kommunens Regning.

Det meddeles Læge Povlsen at man for Fremtiden henholder sig til Lovens Bestemmelser.

                      Frikørsler

15. Andreas Gravesen, Holsted St har fremsendt Regning paa Frikørsler

Peter Larsen, Sønderlund                         3 Ture            30 Kr

Murer H.S. Hansen, Hovborg                  2 Ture            15 Kr 20

Laurids Simonsen, Hovborg                    2 Ture            14 Kr

Simon Simonsen, Hovborg                      1 Tur               7 Kr

Jens S. Jørgensen Andresen                     1 Tur               7 Kr

Fru Christensen. ?                                       Tur             12 Kr

Maren Bonde, Adsersbøl                         1 Tur               8 Kr

Niels Pagh, Hovborg                                1 Tur             14 Kr 40

Steffen Rasmussen,  do                           1 Tur               8 Kr                                  Til Efterretning

                      Vederlagsfri Behandling

16. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for

Anders J. Andresens Sønner, Okslund,  Valdemar Andresen            29 Kr 25

                      Do                                       Herluf Andresen                 29 Kr 25

17. Aage Hansen, Søn af Hans Severin Hansen, Glejbjerg er indlagt paa Brørup Sygehus til vederlagsfri Behandling.                                                                                         Til Efterretning

(side 56)

                      Skolesager

18. Lærerlønninger. Ribe Amts Skoleraad har fremsendt en Skrivelse med Redegørelse for Lønningerne til samtlige Lærerpersonale i Kommunen med  Opgørelse  over Delingen af Lønningerne mellem Stat og Kommune. Et Skema for Afregningen for Oktober Kvartal findes vedlagt.Ifølge dette tilkommer der Kommunen en Godtgørelse paa 380 Kr 98 Ører for nævnte Kvartal

19. Haandgerningsmaterialer. Købmand J.N. Lorentsen Holsted St har fremsendt Regning for Materialer til Klelund Skoles Haandgerning til Beløb  83 Kr 83 Ører                    

20. Vittrup Skole. Købmand  D. Nielsen Risch, Brørup har fremsendt Regning paa Kakkelovne mm til Vittrup Skole til samlet Beløb Kroner 390,65                                                  Til Efterretning

21.Skoledirektionen henleder Sogneraadets Opmærksomhed paa at der har været uforholdsmæssig mange Forsømmelser i Klelund Skole uden lovlig Grund

Henvises til Skolekommissionen

22. Cirkulære af 28. Januar 1920 er af Ministeriet gennem Skoledirektionen fremsendt. Ifølge det ønskes oplyst hvorvidt der gives Undervisning i Haandgerning i de Skoler paa Landet hvor der ikke er  Lærerinder. 2.Lønnen for dette Arbejde. 3. Navnet paa vedkommende, der har paataget sig Undervisningen.

Sagen forelægges Skolekommissionen ligesom det anses Formålstjenligt at forhandle med Haandgerningslærerinderne

23. Lindknud Skole. Købmand V. Schmidt, Brørup har fremsendt Regning paa Rør til Kloak til Beløb 1021, 50                                                                                                         Til Efterretning

Vittrup Skole. Det overdrages M Madsen at anskaffe en Katederstol til Læreren

                      (side 57)

                      Alderdomssager

24. Ribe Stiftamt har meddelt at der er anvist Kommunen 5300 Kr som Forskud paa Statens Tilskud til Alderdomsunderstøttelse for Regnskabsaaret 1918/19 til Udbetaling paa Ribe Amtstue. Formanden har sendt Kvittering

25. Maren Nielsen, Esbjerg Byraad har fremsendt Regning for første Halvaar paa  571 Kr 77

                                                                                                                                   Kvitteret

26.Hans A. Egelund har fremsendt Andragende om en Huslejegodtgørelse paa 40 Kr Aarlig regnet fra 1/11 1919 samt et Beløb paa indtil 200 Kr til Klæder.

Det vedtoges at betale Huslejen og tilstaa ham indtil 150 Kr til Klæder.

Niels M. Henriksen ansøger om lidt mere Brændsel                           Tilstedes et Læs Tørv

                      Fattigsager

27. Laurits Jørgen Kaspersen, Arbejdsmand Adsersbølgaard født 31/12 1868 i Højby ved Nykøbing paa Sjælland er den 3/2 indlagt paa Brørup Sygehus. Opgiver at være Forsørgelsesberettiget i sin Fødekommune.

Sender Meddelelse til Forsørgelseskommunen Højby Pr Nykøbing – Sjælland.      Til Efterretning

28.Gunder Chr. Adamsen. Politikontoret i Kolding har fremsendt Begæring til Lindknud Kommune om at Alimentationsbidraget for G. Adamsen til Barnet Else Marie Mathiasen for et halvt Aar indtil 20/3 1920 med 48 Kr. Sognefoged Peter Nielsen har forsøgt Udpantning men erklærer at der ikke er noget at foretage Udpantning i.

Kommunen betaler Beløbet. Kassereren indfører det under Fattigudgifter

29. Hans Erik Hansen. Erik Hansen, Klelund ansøger om 150 Kr til klæder til Sønnen Hans Erik Hansen grundet paa at han er baade Legemlig og Aandelig svækket.

Tilstedes 150 Kr

(side 58)

30. Marie Nielsen, Lindknud har fremsendt Ansøgning om at faa nogle flere Tørv.

Tilstedes et læs Tørv

31. Jens Fr. Jensen. Kolding Byraads Fattigudvalg har i Skrivelse af 5/2 meddelt at der for Januar Maaned er tilstaaet ham en Pengehjælp af                 120 Kr

                                            Huslejehjælp                      33 Kr

                                            Brændselshjælp                  23 Kr                                  Til Efterretning

32. Samme Udvalg meddeler at de fastholder Kravet om fuld Refusion fra 28/11 f. Aar.

Sagen tages til Efterretning

33. Hans Nissen Hansen. Sagen angaaende indførelse af bemeldte Navn i Lindknud Sogns Kirkebog. Holsted Sogneraad har indanket Sagen til Afgørelse for Ribe Stiftamt.

Stiftamtet har i Henhold til Skrivelsen af 27/1 20 dømt Lindknud Sogneraad til at lade foretage den anførte Fødselsnotering i Lindknud Kirkebog i Overensstemmelse med Fattigloven § 19, 21 og 22.

Sagen indankes for Ministeriet

34. Mads Kr. Nielsen ansøger om en ekstra Understøttelse paa 60 Kr grundet paa at hans Hustru er nedkommen med  og at hun af den Grund ikke har kunnet komme ud at tjene noget.

Tilstedes 50 Kr. Kassereren har betalt 10 Kr til Jordemoderen.

 

Ekstra Ligning. Ribe Stiftamt har under 5/2 meddelt Tilladelse til at udskrive en ekstra Skat = 20% af indeværende Aars Skat

 

35. Hovborg Kirke. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Ansøgning om et Tilskud til Maling af Hovborg Kirke. Den væsentlige Del af Beløbet 2500 Kr er sikret ved Private Bidrag.

Det vedtages at yde et Tilskud paa 150 Kr

36. Ribe Stiftamt har under 5. Februar meddelt Tilladelse til at udskrive en ekstra Skat  – 20 & af indeværende Aars Ligning                                                                                        Til Efterretning

(side 59)

Ribe Stiftamt forespørger om der kan forventes Oldenborrer i Sommeren 1920  / det antages ikke

 

I Anledning af et af Forstander Castberg med Lindknud Sogneraads Erklæring indsendt Klage over den ham paalignede Skatteindtægt har Skatteraadet meddelt at Ansættelsen 6000 Kr er stadfæstet af  Overskatteraadet.

 

Cirkl af 29/1 1920. Det meddeles at der i nærmeste Fremtid kan forvente Forskud paa Statens Tilskud til Dyrtidsforanstaltninger i Henhold til Lov No 190 af 1/4  18 og 596 af 31/10 18

 

Det vedtoges at udbetale Det ifølge Dyrtidsloven anmeldte Godtgørelse for Mælk til Børn mellem 0 og 3 samt 3 og 12 Aar. Ifølge foretagen Optælling er de ca  100 Børn mellem 0 og 3 Aar a 18 Kr pr. Barn = ca 1800 Kr og mellem 3 0g 12 Aar ca 320 = 9 Kr pr. Barn = ca 2900 Kr. Det vedtoges ut udbetale Pengene sammen med Godtgørelsen for Rug.  Bekendtgørelsen senere.

 

                                            Mødet sluttet

                                            Næste Møde kl. 2

                                                                                                             Niels Thøgersen

Hans I. Johansen                Marius Madsen                                         P.J. Pedersen

H.M. Petersen                     Ole P. Simonsen                                      

 

 

Aar 1920, den 10 Marts holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager forhandledes

 

1. Fra Pastor Barfod Petersen forelaa Fødselsanmeldelser for Januar Maaned

Den 16. Febr født en Søn af Gmd Johan Christian Siem og Hustru af Risbøl  (noteret i Hejnsvig)

Den 29/2  20 1 Søn af Skovarbejder Niels Christian Silles Larsen og Hustru, Sønderlund

Den 17/2 20 1 Søn af Gmd Morten Peter Mortensen og Hustru, Vittrup

Den 19/2 20 1 Søn af Husm. Christian Stejner Sørensen og Hustru, Debel             Til Efterretning

(side 60)

2. Bekgs af 23/2 om Indskrænkning af Forbruget af Gas og Elektricitet                 Til Efterretning

3. Cirkulære af 1ste marts angaaende Jordbrugere der i Henhold til Kornloven af 20. Marts 1918 ikke har opfyldt deres Leveringspligt af Vaarsæd. Fristen  forlænges indtil 20. Marts 1920

                                                                                                                                   Til Efterretning

4. Ejendomsskyld. Den Lindknud Kommune paahvilende Del af Udgifterne  til Vurdering mm til Ejendomsskyld indbetales til Statskassen inden 18. Marts 1920 med 26 Kr 30 Ører

                                                                                                                                   Til Efterretning

5. Amtsvejinspektør Højer, Ribe udbeder sig Opgørelse over 1ste Kl. Bivej No 1 for Levering af Materialer for 1919/20. Vedlagt bilag.                                                                       Til Efterretning

6. Cirkulære af 23/2 20 angaaende  Indskrænkning af Forbruget af Gas og Elektricitet

                                                                                                                                   Til Efterretning

7. Cirkulære af 29/2 20 angaaende Statstilskud til kommunale Arbejder vedlagt Spørgeskemaer

                                                                                                                                   Til Efterretning

8. Arbejdsløshedsunderstøttelse. Ribe Stiftamt har i en Skrivelse af 21/2 20 fremsendt en Forklaring angaaende Forstaaelsen af Loven  Loven om Hjælpekassens Understøttelse til Arbejdsløse

                                                                                                                                   Til Efterretning

9. Dyrtidsforanstaltninger. Ribe Stiftamt har under 21. Februar meddelt at der i en nær Fremtid vil blive anvist Kommunen som Forskud paa Statens Tilskud til Dyrtidsforanstaltninger i Henhold til Lov No 190 af 1/ 4 , 363 af 30/6 og No 596 af 31/10 1919  Beløb 7795 Kr.

Kvittering sendt 26/2 1920. Kassereren har modtaget Beløbet.

10. Udstykninger. Landbrugsministeriet har under 13/2 approberet Udstykningen af Matr. 5b tilhørende Anders Jensen Andresen, Okslund                                                     Til Efterretning

11.  Landinspektør Nielsen, Grindsted har fremsendt Ansøgning til Landbrugsministeriet om Tilladelse til Johan P. Madsen af Okslund udstykke og sælge et Stykke Jord fra sin Ejendom Matr No 1e Okslund til Niels Kr. Petersen Vase samme Sted,

I den Anledning ønskes Sogneraadets Erklæring                                                     Anbefales

12. Kassebog. Ribe Bogtrykkeri forespørger om Kommunen ønsker en Kassebog, evt. hvor stor.

                                                                                                             Overladt Kassereren

13. Lov No 62 af 1ste Marts 1920 om Ændringer i den kommunale Beskatning. Ifølge Loven skal Kommunalbestyrelsen fradrage 200 Kr for hver Barn under 18 Aar, men Sogneraadet kan sende Ansøgning til Amtsraadet om Fritagelse for at foretage Ændringer i den for 1920-21 allerede foretagne Ligning.

Det vedtages at sende Ansøgning til Amtsraadet om Fritagelse for at foretage Ændringer i Skatteligningen for 1920-21

14. Anders Petersen og Christian Petersen af Hovborg har fremsendt Klage over den af Ligningsmyndighederne foretagne Ansættelse til Statsskat.

Henlægges til Behandling sammen med evt. andre Skatteklager

15. Arbejdsløshedsinspektoratet har fremsendt Lister over samtlige i Kommunen værende Medlemmer af forskellige Arbejdsløshedskasser, og udbeder sig oplysning om hvorvidt de nævnte Medlemmer kan anses berettiget til Understøttelse. J.H.Schaffer Formuende angives paa Listen

16. Efterbetaling af 1 Kr for 100 Kg leveret Rug i Henhold til Kornloven af 1918. Ribe Amtsraad har fremsendt Lister og Opgørelser over Efterbetalingen vedlagt en Check paa 1812 Kr 63 Ører. Pengene udbetales sammen med Uddeling af Ernæringskort.

17. Mælk til Børn under 12 Aar udbetales ligeledes sammen med Uddeling af Ernæringskort.

18. Kirkebestyrelsen har fremsendt Opgørelse over Fyring i Lindknud Kirke 130 Kr, Brændsel 110. Forslag til Vedligeholdelse 300 Kr                                                                       Til Efterretning

(side 62)

18. Vederlagsfri Behandling.

Starup Sogneraad har under 21. Febr 1920 meddelt, at Sørine Christensens Datter af afdøde Søren Christensen, Klelund har været indlagt paa Epidemihuset til vederlagsfri Behandling, hvorfor Starup Sogneraad har modtaget Regning. Der spørges om hun anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune og om Refusion kan forventes efter Regning

Anerkendes, Regning betales.

19. Amalie Sørensen, Datter af Birgitte Sørensen har været indlagt paa Epidemihuset til vederlagsfri Behandling, hvorfor Nakskov Fattigudvalg forespørger om hun anerkendes forsørgelsesberettiget samt om Refusion kan forventes.

Anerkendes. En Afhøring vedlægges. Sendt Svar den 19/2  20

20. Frikørsel. Stinus Eskildsen har fremsendt Regning for Kørsel fra Magnus Magnusen; Okslund med hans Moder til Grindsted Sygehus ført under Fattig (Side 65) 35 Kr.       Til Efterretning

21.Formanden har udstedt Ægteskabsattester for

     1. Mads Povlsen, Debel, Søn af Povl Jessen, Okslund

     2. Hans Martin Christensen, født i Debel den 7/9 1896 af Ugifte Pige Christine Christensen.        Udlagt Barnefader Marius Nielsen Højen, Debel

     3. Chresten Hansen, Søn af Jørgen Th. Hansen, Vittrup født 27/3 1897

     4. Ejner Lustrup, Lindknud

22. Vederlagsfri Behandling. Tjenestekarl Johannes Fritsen indlagt paa Brørup Sygehus til vederlagsfri Behandling. Antages at være forsørgelsesberettiget i Læborg

23. Kong Frederik den 7ndes Stiftelse har fremsendt Beretning

((side 63)

                      Skolesager

24. Forsømmelseslisterne for Januar og Februar Maaneder fra de forskellige Skoler forelaa. Det overdrages Formanden at paaføre Mulkterne.

25. Det fra sidste Møde behandlede Sag angaaende Betaling for Haandarbejde ved Okslund og Vittrup Skoler der blev henvist til Skolekommissionen, er atter modtaget. Kommissionen foreslaar en Løn til hver af Skolerne paa 100 Kr mod, at der undervises 2 Timer ugentlig i de 6 Vintermaaneder.                                                                                                        Til Efterretning

26. Vittrup Skole. Murer Brink, Lindknud har givet Tilbud paa at lægge Fortov paa en Alens Bredde for 250 Kr. Byggeriudvalget har endvidere vedtaget at afgrave en Del af Jorden ved den  nordre Ende af Huset og fylde en Del ved den søndre Ende af Skolen.

Brinks Tilbud anses for at være for høj.

27. Fra Statens Bogsamlingskomite har man  modtaget 170 Kr til Børnebogssamlinger og Bogskabe til Okslund og Vittrup Skoler                                                                  Til Efterretning

28. Klelund Skole. Lærer Thomsen, Klelund har beklaget sig over, at det jævnligt vil ryge i Klelund nye Skole. Han mener der bør anbringes et Rør eller Ventil paa Skorstenen.       Er sat i værk

29. Slagter J.N. Hansen og H.J. Gehlert har forespurgt om Kommunen vil sælge de Cementrør der henlægger ved Skolen                                                                     Der er ingen til Salg

30. Undervisningsministeriet har under 5/2 20 tilbagesendt Skoleplanen med Bemærkning om, at de nye Lønninger bliver at opføre i den nye Skoleplan hvorefter denne sendes gennem Direktionen til Ministeriet, hvilket er sket.

31. Lærerlønninger. Der er rettet en Del Spørgsmaal til Skoleraadet hvorpaa man har modtaget Svar. Se Brevbog No 296/20

(side 64)

                      Alderdomssager

32. Bengta Johannesen ansøger om at faa et læs Tørv                                              Bevilligedes

33. Sidsel Kirstine Kristensen, født den 31. Marts 1826 i Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt, opholder sig p.t. hos sin Søn P.H. Kristensen i Vittrup ansøger om Alderdomsunderstøttelse. Er forsørgelsesberettiget i Ølgod Kommune.

Tilstedes 40 Kr Maanedlig fra 1/3 1920.

                      Fattigsager

34. Niels M. Jensen, Klelund henstiller at Kommunen betaler hans  Husleje  med 15 Kr om Maaneden og ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet til 60 Kr om Maaneden for Sommermaanederne. Tilstedes 15 Kr Maanedlig til Husleje. Tilstedes 50 Kr i Maanedlig Understøttelse for Sommeren.

35. Aksel Leo Laursen. Københavns Magistrats 3die Afdeling har under 4/3 1920 anerkendt forsørgelsesberettiget i København hvorfra  lovmæssig Refusion kan forventes.

36. Laurids Caspersen, Adsersbølgaard. Brørup Sygehus har fremsendt Regning paa 60 Kr 10 Ø

Anerkendt i Højby Kommune pr Højby, Sjælland d 10/6 18

37. Hans Nissen Hansen. Ifølge Sogneraadsbeslutning ved sidste Møde har Formanden fremsendt Sagen angaaende  Fødselsnoteringen for H.N. Hansen i Lindknud Kirkebog gennem Stiftamtet til Ministeriet  ledsaget af en Skrivelse, hvoraf afskrift foreligger

38. Holsted Sogneraad har under 28/2 sendt en Opfordring til at refundere Holsted Kommune en Regning paa 9 Kroner, som denne i Aaret 1917/18 har betalt til Vejle Byraad.

Man vil ikke betale Regningen fortsøbig.

39. Mads Kr  Nielsen mødte personlig op og gjorde Opmærksom paa at der var Fare for at en Del af Huset er udsat for at falde ned.

Det overdrages Marius Madsen, H.J. Johansen og N. Thøgersen at undersøge Forholdene

(side 65)

40. Jens Fr. Jensen.  Pens Lærer N.J. Thomsen af Vittrup har  tilbudt Sogneraadet en Lejlighed i Vittrup gamle Skole bestaaende af Lærerindens tidligere Lejlighed nemlig Køkken, Stue, Soveværelse, fælles Gang og Vaskehus, samt halvdelen af Tørvehuset og et Stk Havejord for 300 Kr Aarlig, eller blot Skolestuen i Stedet for  Lejligheden for 15 Kr. om Maaneden. Lejemaalet gælder for 3 Aar.

Det overdrages til et Udvalg at træffe endelig Aftale samt faa oprettet endelig Kontrakt. Valgt blev Marius Madsen, Hans I Johansen og N. Thøgersen

Tilstandet af Kolding Byraad for Februar 20:  Kontant 120 Kr, til Brændsel  11Kr 50 Ører, + Medicinhjælp i Hjemmet

41. Ursula Petersen. Frikørsel til Grindsted Sygehus af Stinus Eskildsen ifølge Regning der forventes refunderet af Amtet  35 Kr

                      Forskelligt

42  Valg af Formand for 1920 – 21                               Niels Thøgersen

43. Valg af Næstformand  do                                       Marius Madsen

44. Valg af Kasserer           do                                       Hans M. Petersen

45. Formandens og Kassererens Løn var til første Behandling. Foreslaaes 1000 Kr. til Deling mellem Form og Kasserer

46. Cirkulære af 12/2 20 om Tilskud til Brændsel til *Elever paa Høj- og Landbrugsskoler samt Børnehjem.

 

Mødet sluttet.   Næste Møde kl. 2

P. Danslund Jensen                                                        Niels Thøgersen

H.I. Johansen                      Ole P. Simonsen

H.M. Petersen                     Marius Madsen

 

(side 66)

Aar 1920 den 22. Marts holdt Lindknud Sogneraad ekstraordinær Møde i Lindknud Kro.

Følgende forhandles:

 

Tilbud paa Renholdelse af Kommunens Skoler og Gymnastikhusene

 

Skolerne i Lindknud.

Hans Jespersen Gehlerz. Skolestuerne og Forsamlingshuset for et Aar fra 1ste April 1920 til 31 Marts 1921 for et Beløb af 250 Kr.  Dog ikke de smaa Huse.                                     Tilbudet antages

Jens Kr. Thomsen, Lindknud. Renholdelse af Skolestuerne for et Aar fra 1 / 4 1920 for et Beløb af  300 Kr

Hans Thyge Petersen for Renholdelse af de smaa Huse for et Aar fra 1/4  20  25 kr

                                                                                                                                   Tilbudet antages

Vittrup Skole. Anders Nielsen for et Aar fra 1/4  1920 for Renholdelse af Skolestuen og Gang 150 Kr.                                                                                                                       Tilbudet antages

 

Klelund Skole. Kirsten Hemmenlund. For Renholdelse af de 2 Skolestuer for et Aar fra 1/4 1920 mod en Betaling af 150 Kr. For Lokalerne i den nye Skolestue med Gang 180 Kr. For de smaa Huse og Salen 100 Kr

For Salen efter Møder eller lignende 1 Kr for hver Møde, med Opfyring  2 Kr. for hver Gang

Overdrages Ole P Simonsen at forhandle med Kirsten Hemmenlund

(side 67

Udskrivning af Dyrtidsskat i Henhold til Lov No 190 af 1ste April 1919 §5.., Lov No 363 af 30 Juni 1919 §4, Lov No 596 af 31 Oktober §8.

Forhandling om Dyrtidsskat i Henhold til ovennævnte Love.

Følgende vedtages:

For Paaligning af ekstra Skat foretages til Dækning af det Kommunen paahvilende Del  af Udgifterne til Dyrtidsforanstaltninger foretages et Fradrag af 1200 Kr fra alle Skatteyderes til Kommuneskat ansatte Indkomster. Alle Indtægter under 1200 Kr. fritages for denne Skat.

Ejendomsskyldskat svares kun af det Beløb, der fremkommer efter at alle ansatte Ejendomme fradrages et Beløb  af 8000 Kr fra det oprindelig ansatte Beløb

Hartkornsskat paalignes ikke de Skatteydere, der i Henhold til foranstaaende er Fritaget for Tillægsskat paa Indkomst og Formue.

Skatten udskrives efter Reglerne for  Kommuneskat. Ejendomsskyldskat svares ikke medmindre vedkommende svarer Formueskat

 

Lærer Thomsen Klelund har forespurgt om Kommunen vil betale Fodbold til Benyttelse ved Klelund Skole                                                                                         Bevilligedes

 

Hegn ved Okslund Skole. Kommunen bekoster Pæle og Traad om Legeplads og Have ved Okslund og Vittrup Skole samt planter Træer om Skolepladsen. Stakit mener man er Kommunen uvedkommende.

 

Kirkens Regnskab. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Overslag over Indtægter og Udgifter til vedligeholdelse af Hovborg og Lindknud Kirker til Sogneraadets Erklæring.

Det overdrages Formanden at afgive Erklæring

(Side 68)

Det ved sidste Møde nedsatte Udvalg angaaende Lejning af en Del af Lejligheden i Vittrup gamle Skole. Udvalget vedtog at leje den gamle Skolestue med Gang og lade opsætte et Bræddeskillevæg saa der kan blive 2 Stuer. Sogneraadet lader opsætte Paneler. Desuden gives der Adgang til Benyttelse af Vaskerum, en del af Tørverummet, 1 Latrin samt et Stykke Havejord for en Leje af 15 Kr om Maaneden fra 1ste April 1920

Udlejer udfærdiger Kontrakten

 

Kolding Fattigudvalg forespørger om det snart er Kommunen belejliget at modtage Jens Kr. Jensen med Familie

Det meddeles Kolding Kommune at Familien kan modtages den 15de April 1920

 

Mødet sluttet                                                                                       Niels Thøgersen

Ole P. Simonsen                                                             Marius Madsen

Hans I. Johansen                                                            H.M. Petersen

 

 

Aar 1920 den 14de April afholdt Lindknud Sogneraad ordinær Møde i Lindknud Kro.

Fraværende paa Grund af Sygdom: P.M. Petersen

Følgende Sager forhandledes

 

1. Fra pastor Barfod Petersen forelaa Fødselsmeddelelser for Marts Maaned

den 1ste Marts født en Pige af Skovarbejder Frederik H. Johansen Petersen og Hustru, Sønderlund

Den 15de 1 Pige af Bmd. Peter Christensen Jørgensen og Hustru Kirstine Andersen, Vittrup

Den 31 en Datter af Gmd. Jes Peter Schmidt og Hustru, Klelund                           Til efterretning

2. Bekgs af 6/3 20, Bekendtgørelse af 31 Maj 18 om Blod til Menneskeføde ophæves                                                                                                                                                  Til Efterretning

(side 69)

3. Bekgs af 10/3 20 om Statskvitteringer og Ombytningsanvisninger mm.              Til Efterretning

4. Bekgs af 11/3 20 om Befolkningens Forsyning med Flæsk og Maksimalpriser paa samme

                                                                                                                                   Til Efterretning

5. Bekgs af 15/3 20 om Ophævelse af en Del Bekendtgørelser givne i Henhold til midlertidig Lov af      7. August 1914                                                                                        Til Efterretning

6. Cirkulære af 27. Marts angaaende Oplysninger om Personer, der er under offentlig Forsørgelse grundet Sygdomme, der har forringet Arbejdsevnen, dog ikke Kroniske Sygdomme.

Man antager ikke der findes nogen Personer af  benævnte Art, dog kunne man tænke sig at Kirstine Krestensen, Vittrup kunne regnes med

7. Ribe Amtsraad har meddelt Tilladelse til at der for Regnskabsaaret 1920-21 udskrives samlet Skat paa 63000 Kr, hvilket er 31750 Kr mere end der maa udskrives uden Amtsraadets Tilladelse.

                                                                                                                                   Til Efterretning

8. Ribe Stiftamt har under 20/3 20 meddelt Tilladelse paa Amtsraadets Vegne til Dispensation fra Midlertidig Lov for den Kommunale Beskatning med Hensyn til Fradrag af 200 Kr pr Barn for Børn under 15 Aar                                                                                                 Til Efterretning

9. Umyndiges Midler. Ribe Stiftamt har under 8/4 20 meddelt, at der bliver at foretage Indstilling af en Vurderingsmand til Vurdering af fast Ejendom til Udlaan af Umyndiges og andre under offentlig Tilsyn staaende Midler.

Nuværende Medlem Sognefoged Peter Nielsen foreslaaes Genvalg

10. Folketingsvalg. Aaben Brev og Cirkulære. I Henhold til Kongelig aaben Brev af 31 Marts 1920 blive der at afholde nyt almindelig Valg til Folketinget Torsdag den 22 April 1920. I den Anledning skal der foretages forskellige Valg.

1 Et Medlem til at tiltræde Folketingskredsens Valgbestyrelse.         Valgt blev N. Thøgersen

2 Valgbestyrere ved Afstemningen i Lindknud

   Valgt blev Hans M. Petersen, Hans I. Johansen, Marius Madsen, N.Thøgersen

3 Valgbestyrere ved Afstemningen i Hovborg

   Valgt blev Ole p. Simonsen, P.D.Jensen, Peter Madsen Pedersen, Morten P. Simonsen

   Suppleant Oluf Jepsen

11. Kreditforeningen af Kommuner i Danmark har fremsendt Opfordring til paa en vedlagt Stemmeseddel  at afgive sin Stemme paa en Repræsentant i Stedet for afdøde C. Beck, Engelsholm.

Udsættes for om Stemmerne indenfor Amtet mulig

12. Meddelelse fra Landsoverskatteraadet angaaende Skatteansættelserne for 1918/19 og 1919/20

                                                                                                                                   Til Efterretning

13. Til evt. under P.M. Petersens Sygdom at føre Tilsyn med Kommunens Mose valgtes Hans I. Johansen

14. Lindknud Forsamlingshus er forsikret i den almindelige Brandforsikring for 2000 Kr

                                                                                                                                   Til Efterretning

15. Bekendtgørelse vedrørende Plantemargarine. Der maa højst beregnes en Avance paa 27 Ører pr. Kg.                                                                                                                     Til Efterretning

16. Marius Madsen og N. Thøgersen har sluttet Kontrakt med Pens. Lærer Niels J. Thomsen om Leje af en Del af Vittrup gamle Skole mm for et Tidsrum af 3 Aar fra 1ste April 1920 mod en halvaarlig Leje af  90 Kr  = 180 Kr aarlig. Der er oprettet Kontrakt

(side 71)

                      Skolesager.

Købmand V. Schmidt, Brørup har fremsendt Regning til Beløb  115 Kr. 10          Til Efterretning

 

Ribe Amts Skoleraad har sendt Opgørelse over Lærerlønninger for Oktober Kvartal

Statskassens Andel i Grundlønnen                                                                           888 Kr

Kommunens Andel i Konjunkturtillaæget                                          617,50

  Do modtaget til Pensionsfonden                                                       111,00         -728 Kr 50

Modtaget Restbeløb af Skoleraadet med                                                                  159 Kr 50

                                                                                                             Afleveret til Kassereren

 

Okslund Skole.

Niels Thøgersen har leveret 1 Kbf Mergel til Mergling af Lærerens Have. Lærer Rungø forespørger om Kommunen betaler denne Udgift, eller om han selv skal betale dette.

For saa vidt Kommunen har Forpligtigelsen dertil betaler den Mergelen

 

Klelund Skole har ingen Tørv. Der er købt et Læs hos Chr. Burkal, Klelund. Der kan evt. faaes et Læs ved Oluf Jepsen. N. Thøgersen ringer

 

Renholdelse af Okslund Skole er foreløbig overdraget Therkel Jepsens Enke, Okslund

 

Renholdelse af Klelund Skolelokaler, Gymnasikhuset og de smaa Huse er overdraget Kirsten Hennelund , Klelund for et samlet Beløb af 430 Kr + ekstra for Fyring og Renholdelse af Salen efter Foredrag og Møder                                              Tilbuddet taget til Efterretning               

Det vedtages at plante 2 Rækker Sitkagran udenom Legepladsen ved Klelund Skole evt. 3 Rækker Hvidgran. Det overdrages til P.D. Jensen at ordne Sagen, samt at faa hegnet med Pæle og Traad

 

Renholdelse af Okslund Skole er overdraget Rosa Jepsen fra 1/4  til 31/10 1920 for 80 Kr

(side 72)

                      Alderdomssager

Sidsel Kirstine Kristensen. Ølgod Sogneraad har i Skrivelse af 25/3 meddelt at bemeldte Sidsel Kirstine Kristensen anerkendes forsørgelsesberettiget og at lovmæssig Refusion kan forventes efter senere fremsendt Regning                                                                                               Til Efterretning

 

Bertel Petersen, Lindknud  har fremsendt Begæring om Alderdomsunderstøttelse af 50 Kr om Maaneden paa Grund af Alderdom og Svaghed. Bertel Petersen ejer Huset han bebor Gældfri og har en Hædersgave paa 100 Kr. aarlig

Tilstedes 35 Kr om Maaneden fra 1ste April 1920

 

Frederik Hansen, Lindknud ansøger om lidt Tørv. Tilstedes et Læs Tørv mod at de selv henter det.

 

                      Fattigsager

Harald Egelund. Forstanderen for det Kgl Døvstummeinstitut i Nyborg har fremsendt en Opfordring til at betale Halvdelen af de med hans Uddannelse faa Cohrs Sølvvarefabrik i Fredericia medgaaede Beløb med 113 Kr 99 Ører                                                                                                          Til Efterretning

 

Jens Fr. Jensen. Kolding Fattigudvalg har under 17/3 forespurgt til hvilken Tidspunkt Familien kan modtages til Forsørgelse i Kommunen.

Der er meddelt at de modtages Torsdag den 15de April cirka kl. 12 paa Bække Station. Marius Madsen sørger for at faa Familien til Vittrup

Samme Udvalg har meddelt at der er tilstaaet Jens Fr. Jensen følgende i Marts Maaned

Pengeunderstøttelse                                                       165 Kr

Til Beklædningsgenstande                                             172 Kr 20

Samt ¾ Tons Tørv til Beløb                                             34 Kr 50

                                            Tilsammen                          371 Kr 70                           Til Efterretning

Der tilstedes Jens Fr. Jensen med Familie en fast maanedlig Understøttelse af 80 Kr fra 15. April 1920 at regne til Udgangen af Maj

 

Bodil Hansen. Skomager Dahl, Brørup har fremsendt Regning for et par Sko paa  11 Kr 50 Ø

                                                                                                                                   Til efterretning

 

Erik Hjalmar Larsen, Adsersbølgaard er den 6/3 20 indlagt paa Brørup Sygehus mod Kommunens Kaution. Formanden har  sendt en Skrivelse vedlagt en Afskrift af Afhøringen til Københavns Magistrat, der anses som vedkommendes Forsørgelseskommune.

Sendt Skrivelse og Afhøring, men ikke modtaget Svar.

 

Værgeraadssag. Underdommer Trøst , Holsted har fremsendt Regning for en Bil til Hovborg i Anledning af Værgeraadets Beslutning om Fratagelse af Forældreretten fra Arbejdsmand Hans Jensen over hans 2 Børn  stor  14 Kr 30 Ø                                                             Til efterretning

 

Viliam Nielsen, Starup Nebel Sogneraad har  i Skrivelse n af 17/3 20 meddelt at der er ydet V. Nielsen en Konfirmationshjælp af  60 Kr                                                             Til Efterretning

 

Laurids Jørgen Kaspersen, Adsersbølgaard. Højby Sogneraad har i Skrivelse af  13/3 meddelt at L.J. Kaspersen anerkendes forsørgelsesberettiget der og at lovmæssig Refusion kan forventes

                                                                                                                                   Til Efterretning

 

Harry Due. Hornstrup Værgeraad har fremsendt Regning for Harry Dues Ophold paa Børnehjemmet ved Vejle Fjord for Tiden fra 20/10 til 31/3 paa  267 Kr

Man har udbedt sig nærmere Oplysninger. Regningen henlægges

 

Mads Kr. Nielsen. Hvad skal man foretage sig med Hensyn til Huset.                    Udsattes

Understøttelsen fastsættes til 45 Kroner om Maaneden fra 1ste Maj 1920 til 1ste November 20

 

Dyrtidsskat. Sogneraadet vedtog ved anden Behandling at udskrive en Dyrtidskat paa 3400 Kr i Overensstemmelse med det i Mødet den 22 Marts vedtagne Grundlag

 

Mødet Afsluttet                                                                                   Niels Thøgersen

Ole P. Simonsen                 P.Donslund Jensen

H.I. Johansen                      H.M. Petersen                     Marius Madsen

 

Aar 1920 den 24. April holdt Lindknud Sogneraad ekstra Møde

Alle var mødte.

Følgende forhandledes:

1. Der var fremkommet i alt 15 Skatteklager, der tages under Behandling, hvoraf 7 nedsattes med et samlet Beløb paa 1420 Kr, 7 uforandret og 1 fejl rigtigregnet

2. Mads Kr. Nielsen mødte med en Henstilling fra Læge Møgelvang,Brørup om at han skal henvende sig til en Øjenlæge.

Det vedtoges at betale Udgifterne for ham til at søge Øjenlæge Schnejder, Kolding. Tilstedes 20 Kr til Rejsen

3. I Henhold til Cirkulære af 9. April 1920 bliver der at afholde Optælling af samtlige Personer inden for Kommunen 24. Maj. Følgende valgtes:

Hovborg østre                     Marius Rasmussen              Supl. Steffen Rasmussen

               Vestre                  Chr. Petersen                      Supl. Knud Hansen

Klelund nordre                   S.P. Jensen                          do     N. Lemann

    —       søndre                   Andreas Jensen                   do     Jakob Jakobsen

Sønderlund                         Forst. Hannibal Nissen

Hyldelund                          Søren Stejner                      Supl. H.P.Madsen

Adsersbøl                           Frank Fransen                     do     Morten Petersen

Lindknud                            Hans P. Andersen               do     Anders Christensen

Debel                                  Nis Ravn                             do     P. Sørensen

Gildbjerg                            Søren Th. Sørensen             do     Jens Jakobsen

Landevej og Byen              Chr. Thomsen                     do     Jak. Nielsen

Nørre Vittrup                      Hans Kr. Nielsen                Søren Storm Thomsen

Okslund øster                     Anders Jensen                    Jens Jensen

               Vester                  N. Chr. Petersen                 Oluf Jepsen

 

Amtets Tilskud til Vej Nr.1 anvist med  397 Kr 50

 

Hjælpekassen. Bestyrelsen ansøger om et Tilskud til den ordinære Hjælpekasse paa 1000 Kr i Henhold til Cirkulære af 12te April 1920

Tilstaaes 1000 Kr under forudsætning af at der kun udbetales til gamle Personer

 

Lærere Skovbjerg; Lindknud ansøger om en Serie Botaniske Vægtavler antagelig 32 Kr, og endvidere en sortmalet Vægtavle.

Vedtaget. Det overlades til Hans I. Johansen

 

Jens Fr. Jensen, Vittrup ansøger om en større Maanedlig Understøttelse.

Tilstedes yderligere 20 Kr for April og 100 Kr for Maj

 

Søren Vind, Høllund ansøger om Tilladelse til at faa 2 Børn paa henholdsvis 7 og 8 Aar maa søge Undervisning i Klelund Skole.

Bevilligedes paa Betingelse af at der er Plads , 2. at der betales i Forhold til Udgifterne for Børn i Klelund Skole

 

Til at tiltræde Valgstyrere i Lindknud valgtes Lærer Skovbjerg

 

Mødet sluttet                                                                                                             N. Thøgersen

Ole P. Simonsen                 P. Donslund Jensen

P.M. Pedersen                    Marius Madsen                   H.M. Petersen

H.I. Johansen

 

(side 76)

Aar 1920 den 12. Maj holdt Lindknud Sogneraad ordinær Møde i Lindknud Kro

Fraværende Ole P. Simonsen og P.D. Jensen

                      Følgende Sager forhandledes:

 

1. Pastor Barfor Petersen, Lindknud har fremsendt Anmeldelser af Fødsler i April Maaned

Den 3de født en Dreng af Ugift Elna Jørgensen af Risbøl. Barnet er død!

Den 4de en Pige af Hans Andreas Krestensen og Hustru af Risbøl

Den 7 en Pige af Gaardejer Peter Jensen Hermansen og Hustru, Klelund               Til Efterretning

2. Forsømmelseslisterne for Marts og April Maaned var fremlagte. Mulkterne paaførtes af Formanden

3. Bekendtgørelse af 9. April 1920. Det paahviler enhver Person senest inden 14 Dage efter Fraflytning fra en Kommune at melde Fraflytning til Kommunalbestyrelsen, og af denne udstedes et Flyttebevis efter nærmere Regler. Bl.a. meddelelse om vedkommende Persons Ansættelse til Formue og Indkomst til Statsskat                                                                               Til Efterretning

4. Cirkulære af 19/4 20. Honoraret for at føre Tilsyn med Makiner og Motorer er forhøjet fra 1 til 3 Kr for hver Bedrift                                                                                                 Til Efterretning

5. Cirkulære af 19/4 20 angaaende Indbetaling af Stats- og Merindkomstskat        Til Efterretning

6. Cirkulære af 23/4 20 angaaende Mantalskortene. Personer der er Midlertidig fraværende paa Rejser, midlertidig Indkaldelse til Militærtjeneste, Indlagt paa Hospitaler eller Sygehuse eller lignende medtages i Registreringen                                                                                      Til Efterretning

7. Kreditfpreningen af Kommuner i Danmark har fremsendt Beretning og Regnskab vedlagt et Indbetalingskort til Indsendelse af Renter for Juni Termin

Overladt til Kassereren                                                                                              Til Efterretning

(side 77)

8. Købmand Nielsen Risch,Brørup har fremsendt en Saldoregning paa  390 Kr 65 Ører

                                                                                                                                   Til Efterretning

9. Boghandler Chr. Hansen, Kolding har fremsendt Regning paa Skemaer med mere paa i alt    12 Kr                                                                                                                         Til Efterretning

10. Frikørsler. Læge Povlsen, Bække har fremsendt Regning paa Frikørsler til Beløb 174 Kr. Et Beløb paa 4 Kroner for en Tur til Christian Petersen, Okslund slettes paa Regningen. Marie Nielsen, Vittrup,  undersøges hvorvidt Kommunen skal betale

12. Vederlagsfri Behandling følgende er Indlagt

Viola Petersen                    fra 15/4 1920                      Forsørgelsesberettiget i Vorbasse

Rasmus A. Rasmussen       fra 19/4 20                                          do   Brørup eller Folding

Peter Nikolajsen                 fra 21/4 20                                                                      Til Efterretning

 

Regning for samme

Johannes Friis                     36 Dage        27 Kr             Forsørgelsesberettiget i Læborg

Anna Hansen                                            24 Dage        18 Kr                            do                    Faaborg

                                                                                                                                   Til Efterretning

Legat H.J.Gehlert og Hustues sendt Indberetning til Amtsrevisor Okholm, V. Vedsted

 

                      Skolesager

13. Lærer Skovbjerg, Lindknud har paa Lindknud – Klelund – Okslund – og Vittrup Skolers Vegne fremsendt Ansøgning om Tilskud til Børnebogssamlingerne til de nævnte Skoler. Vittrup og Okslund Skoler har modtaget hver 50 Kr til Oprettelse af Børnebogssamlingen. Lindknud og Klelund 50 Kr til Deling sidste Aar.

Tilstedes 120 Kr til Deling

14. Samme har sendt Ansøgning  om Tilskud til Lærerbogssamlingen.                   Tilstedes 40 Kr

(side 78)

15. Lærer Skovbjerg ansøger om Tilladelse til at anskaffe 20 Eksemplarer af det Nye Testamente til Brug ved Religionsundervisningen i Skolen

Bevilligedes

16. I Henhold til Ministeriets Cirkulære af   ……  skal der være en Bestyrelse til at forestaa Ordningen af Kommunens Lærer- og Børnebogssamlinger, bliver der at vælge en Bestyrelse bestaaende af 2 Lærere og 1 Sogneraadsmedlem. Som Medlem af Sogneraadet valgtes N.Thøgersen

17. Grundet paa at Lærer Mortensen, Vittrup er syg og ikke kan passe Skolen, har ham ved Sogneraadets  Foranstaltning antaget Seminarist Nielsen som Vikar under Forbehold af Autoriteternes Sanktion

18. Kommunens fastansatte Lærere og Lærerinder ønsker Brændselsspørgsmaalet ordnet for det kommende Aar, da det er paa Tide at faa det afgjort i Tilfælde af at Lærerne skal selv anskaffe Brændselet.

Lærerne opfordres til paany at give Tilbud helst for ½ eller 1½ Aar

19. I Henhold til Søren Vinds Forespørgsel har man meddelt ham, at Klelund Skole vil modtage hans 2 Børn til Undervisning mod et aarlig Vederlag af 50 Kr for hver Barn

19a. Klelund Skole bevilligedes 1 a 2 Læs Tørv

20. Christian Therkelsens Dreng søger fremdeles Okslund Skole. Betalingen er sat til 24 Kr. aarlig

                                                                                                             Sagen behandles senere

21. Gymnastikredskaber Okslund og Vittrup Skoler. Gymnastikinspektøren har inspiceret Vittrup og Okslund Skoler og foreslaar i Henhold til Cirkl af 21/7 16  8 Fag Ribber, Bomme, Springstøtter med Snor, 1 Svingtov, 12 Sippetov og 1 Buk. Ribberne udsættes indtil der bliver bygget.

                                                                                                                                   Til Efterretning

(side 79)

                      Alderdomssager

21. Marie Jensen. Hejnsvig Sogneraad har fremsendt Regning for et Aar fra 1/4 19 til 31/3 20 paa 93 Kr 75 Ører                                                                                                      Til Efterretning

22. Ane Katrine Hansen. Kolding Fattigudvalg har fremsendt Regning for 2det Halvaar paa 190 Kr

                                                                                                                                   Til Efterretning

23. Johanne Adamsen. Egtved Sogneraad har fremsendt Regning for 2det Halvaar paa 131 Kr 25 Ører                                                                                                                       Til Efterretning

24. Kirsten Marie Sørensen. Gjørding Sogneraad har fremsendt Regning for et Aar paa  382,50

25. Jens Veldt                                          do                  do                                                  255 Kr

26. Karl H. Buhl                                       do                  do       for et halvt Aar                  249,75

                                                                                                                                   Til Efterretning

27. Maren Nielsen. Esbjerg Fattigudvalg har i en Skrivelse af 19/4 20 meddelt at Maren Nielsen er indlagt paa Sct. Josefs Hospital                                                                             Til efterretning

28. Niels M. Henriksen.. Bengta Johansen har fremsendt Regning. Vask i Tiden fra 1ste Novb 1919 til 1ste Maj 1920 paa i alt  18 Kr 75 Ø                                                                                  Til efterretning

29. Susanne Mikkelsen, Enke efter Hans P. Mikkelsen, Vittrup født 15/3 1858, er forsørgelsesberettiget i Lindknud, ansøger om 20 Kr om Maaneden

Tilstedes 15 Kr om Maaneden for Sommeren

30. Hans Christiansen Baun, Lindknud født 31/7 1838 i Bække Sogn har haft ophold i Gesten i ca. 25 Aar og anses for at være forsørgelsesberettiget der, har efter foregivende modtaget 45 Kr om Maaneden . Forlanger 1000 Kr for et Aar. Tilstedes 45 Kr om Maaneden fra 1ste April 1920

31. Maren Nielsen. Esbjerg Byraad har fremsendt Regning  680 Kr 48                   Til Efterretning.

(side 80)

                      Fattigsager

31. Aksel Leo Laursen, Adsersbølgaard. Regning fra Brørup Sygehus 120 Kr.

Til Efterretning. Overladt H.M.Petersen

32. Laurids Nielsens Enke , Lindknud ansøger om at faa lignende understøttelse for Sommeren som for Vinteren.

Bevilligedes. Tilstedes et Læs Tørv

33. Niels Severin Hansen, Søn af Rasmus Hansen. Vamdrup Sogneraad har i Skrivelse af 6. Maj meddelt at Hansen er født i Lindknud og anses for at være forsørgelsesberettiget her. Forespørger om han anerkendes samt om der kan forventes Lovmæssig Refusion for Udgifterne  ved Ophold paa Sygehuset.

Anerkendes for saa vidt Fødslen er rigtig opgivet.

34. Erik Hjalmar Larsen, Adsersbølgaard er under 24/4 anerkendt forsørgelsesberettiget i København. Lovmæssig Refusion kan forventes.                                                   Til Efterretning

35. Regning fra Læge Aksel Hansen   10 Kr

36. Jeppesens Barn. Brørup Sogneraad har fremsendt Regning paa 27,73               Til efterretning

37. Marie Olsen født Schaffer. Valløby Taarnby Sogneraad har under 25 April meddelt at Udgifterne til Harald Olsen kan forventes refunderede efter lovlig Regning.          Til Efterretning

38. Maren Margrethe Hanbsen. Vejle Fattigudvalg har fremsendt Regning for 2det halvaar paa 481 Kr 80 Ører                                                                                                                                   Til Efterretning

Villiam Th. Nielsen. Starup Nebel Sogneraad har fremsendt Regning for 2det Halvaar paa 248,40

                                                                                                                                   Til Efterretning

39. Jens F.Jensen. Kolding Fattigudvalg har fremsendt Regning for 2nd Halvaar paa H.h.v. 1388,45  og 248,81 = 1637 Kr 26

do  Skrivelse af 24 April om nogle laante Kasser

do  En søn har været her og beklaget sig over Niels Thomsen og forespurgt om der ikke kunne faaes en anden Lejlighed.

40. Mads Kr. Nielsens Hus. Skorstenen er af Skorstenssynet erklæret for ubrugelig. Niels Madsen og N. Thøgersen har opfordret ham til at faa den sat i Stand. Mads Kr. Nielsen m,odtog personlig og ønskede foruden at faa Huset repareret at faa en Fag bygget ved den søndre Ende af Huset. Overlades til Byggeudvalget at stille Forslag.

Ansøger om at faa et Forskud paa 20 Kr.                                                                 Tilstedes

41. Harry Due. I Henhold til Beslutningen ved sidste Møde angaaende  Oplysninger om hvorledes bemeldte Barn er blevet anbragt paa Vejlefjord Børnehjem har Hornstrup Værgeraad  meddelt at Barnet er anbragt af Overværgeraadet samt at Sogneraadet  evt. maa henvende sig der. Det vedtages at forespørge Overværgeraadet om man evt. maa anbringe ham i privat Plejehjem

42. Jens Sørensen Jensen har henvendt sig til lSogneraadet om at faa noget Arbejdstøj mm

                      Alderdomssager

43. Jakob Lebæk Jakobseb. Vejen Sogneraad har fremsendt Regning for et Aar  377 Kr 52 Ører

                                                                                                                                   Til Efterretning

44. Johannes Adamsen. Veerst Bække Sogneraad har fremsendt Regning paa  25 Kr 50

45. Mathilde Christensen  do  Regning  150 Kr                                                       Til efterretning

(side 81) 

46. Vederlagsfri Behandling. Søren Christense. Starup Sogneraad Regning 16 Kr 50

                                                                                                                                   Til Efterretning

47. Frikørsel. Chr. Christensen, Vittrup har fremsendt Ansøgning til Sogneraadet om at betale en Regning til Vognmand Peter Andersen, Brørup paa  65 Kr for at hente Datter fra Varde til Brørup Sygehus                                                                                                            Kommunen betaler Regningen

48. Udgifter ved Valget. Formanden for Valgbestyrelsen har sendt Regning for Udgifterne ved Folketingsvalget, hvilket for Lindknud Kommune andrager 58,65                          Til efterretning

 

                      Skatteansættelser

 

Niels Lemann, Lindknud                         1600 Kr         4500    1200    830      1/6                        44  

Marinus Nielsen, Vittrup                          1600              3000     1200    730      1/6                        50

Jørgen Nielsen, do 5arv Formue              1500              fra 1/5   1200   730      1/5                        44

Niels Andresen, Lindknud                       1500 ?           fra 1/5    1200   730      1/5                       44

Kommis Ebbesen, do                               1500                    1/5                                                      55

Magnus Friis, Adsersbøl                                                      1/5                                                      33

              Povlsen, do                                 1140 * %3

Landpost Ingv. Stokholm                        Statsskat       fra 1/5                                              76 Kr 10

Frøken Petersen  Pastor Barfod                                     fra 1/5                                            600  Kr

Frøken Knudsen hos Mads N. Knudsen                                                                              600 Kr

Niels Nielsen, Vittrup                                                    fra 1/5                                            600 Kr

Kristian Jensen, Lindknud                                                   1/5                                            600 Kr

Chr. Christensen, Vittrup                                                     1/5                                            600 Kr

Karl hos Aksel Nielsen, Jens Ebbesen                                  1/5                                             33 Kr

Magnus Mortensen, Kr. Sørensen                                         1/5                                             33 Kr

Peter Povlsen hos Aksel Nielsen                                           1/5                                             33 Kr

 

                      H.M. Petersen                                                                Niels Thøgersen

                      Hans I. Johansen                Marius Madsen                   P.M. Petersen                                                                                                                                                    

(side 82)

 

Aar 1920 den 25. Maj holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro

Følgende Sager forhandledes

 

1. Det i Anledning af Vittrup gamle Skole og Familien Jens Fr. Jensen nedsatte Udvalg har henvendt sig til Niels J. Thomsen, Vittrup for at faa Sagen ordnet med Hensyn til Lejen af Huset og for evt at faa det ophævet grundet paa at Jensen med Familie ikke mere bor i Huset sammen med N. Thomsen. Imidlertid tilbød N. Thomsen at Sogneraadet kunne købe Huset igen. Efter en Del Forhandling købtes Huset paa følgende Betingelser:

Huset købtes for den tidligere Pris 4000 Kr. Desuden skal Sælgeren have 250 Kr for en Del Arbejde han har udført ved at anlægge en Have paa Legepladsen + nogle mindre Bekostninger ved Boligen Deltagelse i Papiromkostningerne med ½ Del

Betalingen ordnes saaledes: Den af Thomsen udstedte Obligation paa 2000 Kr slettes. Der udstedes Obligation til Køberen paa 2000 Kr, der forrentes med 5% p. A fra 1ste Juni med ½ Aar Opsigelse. De 250 Kr udbetales (af) Køberen ved Udstedelse af Skøde. Sælgeren fraflytter lejligheden fra 1ste Juni 1920

2. Sogneraadet vedtog at overtage Huset igen paa de anførte Betingelser og at ansøge Stiftamtet om Tilladelse til at købe Huset.

3. Det overdrages til Formanden at faa oprettet Skøde paa Huset snarest belejliget.

 

Afkortning for Brændsel til Lærere og Lærerinder. Efter Opfordring fra Sogneraadet har man modtaget Tilbud paa Afkortning af Grundlønnen for Brændsel til privat Brug

Lindknud Skole. Lærer Skovbjerg                                300 a 325 Kr

   Do                    Frk. Rasmussen                                  100 a 125 Kr

Okslund Skole….Lærer Rungø                                     250 Kr

Fru Mortensen, Adsersbøl Skole vil tillægge Brændsel til Skolen mod at Kommunen betaler 100 Kr alt for et Aar fra 1ste Oktober 1920

Tilbuddene antages saaledes: Lærer Skovbjerg 325 Kr, Lærer Rungø 250 Kr, Frk. Rasmussen 100 Kr. Til Fru Mortensen betales 100 Kr

Der træffes Aftale med Lærer Thomsen og Lærer Mortensen

 

Skatteansættelser

Marinus Schmidt, Adsersbøl                                         fra 1/5           33

Bue Schmidt                                                                  –    1/5           33

Niels P. Povlsen                                                             –    1/5           33

Hans Larsen                                                                   –    1/5           33

Gunnar Christiansen                                                      –    1/5           33

Hans Andersen Thorstensen                                          –    1/5           33

Karl hos Marius Rasmussen, Edvar Hansen                  –    1/5           33

Hans Hansen, Lindknud                                                –    1/6           20

 

Der gaves Lindknud Kro Tilladelse til at holde Lokalerne aabne til Kl 1 Nat paa Grundlovsdagen

 

                                                                                       Mødet Afsluttet

Ole P. Simonsen                                                                                  Niels Thøgersen

Hans I. Johansen                P. Donslund Jensen

P.M.Pedersen                     Marius Madsen                   H.M. Petersen

 

Aar 1920 den 9. Juni holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle var mødt

Følgende Sager forhandledes

 

1.  Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Maj Maaned:

Den 20/5 1 Søn af Bmd. Frands Frandsen og Hustru Mette Ravn, Adsersbøl

25 Maj 1 Søn af  Sognepræst Barfod Petersen og Hustru, Lindknud

5 Maj En Datter af Bmd Hans P. Olesen og Hustru, Klelund

(side 84)

den 5 Maj. En Datter af Snedker Johannes Recktnagel og Hustru Karen Jepsen, Lindknud, Brørup

Den 30 Maj en Datter af  Hmd Martin Madsen og Hustru, Vittrup

                                                                                                                                   Til Efterretning

2. Bekendtgørelse af 14/5 20 Forbud mod Udlevering af udenlandsk Hvede og Hvedemel mv, samt om Optælling af Beholdningen af Hvedemel og udenlandsk Hvede                             Til Efterretning

3. Bekgs af 14/5 20. om Befolkningens Forsyning med Brød, Mel mv

4. Cirkl af 11/5 20. For indeværende Aar findes der paa Finansloven et Beløb af 30000 Kr til udlaan til Kommuner til videre Udlaan til Opdyrkning af Heder og Moser. Ansøgninger om nævnte Laan skal være indsendt til Amtet inden 1ste September                                            Til Efterretning

5. Cirkl af 21/5 20 om Andragende om Statslaan til Oprettelse af Husmandsbrug i Henhold til Lov af 22 Juni 1917, Jvf Lov af 14 April 1920. Sogneraadet har modtaget Blanketter til Ansøgninger d.a.g                                                                                                                  Til Efterretning

6. Cirkl af 25. Maj 1920. Grundet paa at der i den nærmeste Fremtid kan forventes et eller flere Valg til Folketing og Landsting opfordres Sogneraadene til at Udfærdige nye Udskrifter af Folketingsvalglisten og at forberede Udfærdigelse af Landstingsvalglisten.

Overdrages til Valglisteudvalget

7. Cirkulære af 21/5 20 om Statstilskud til Kommunale Hjælpekasser angaaende Understøttelser til de til Sikringsstyrken indkaldte Familieforsørgere. Statskassen refunderer 2/3 Dele af Udgifterne.                                                 Til  Efterretning, er afleveret til Kassereren

8. Cirkulære af 7. Maj 20. Kommunalbestyrelsen indsender Beretninger til Amtet om Udgifterne til Fattigvæsenet, Alderdomsunderstøttelse samt Børn af Enker, Hjælpekassen, Kommunens Indtægter og Udgifter, Formue og Gæld mm senest 1ste August 20

                                                                 Til Efterretning.  overladt Kassereren Skemaer

(side 85)

9. Udstykninger. Landbrugsministeriet har under 4. Juni 1920 Approberet Udstykningen af Matr No 9e af Lindknud, tilhørende H.J. Hansen til 9e Hartk 1 Skp 3 Fdk ¼ Alb og 9f 1 Skp 1Fdk ½ Alb

                                                                                                                                   Til Efterretning

10. Samme Ministerium har under 14. Maj 20 Approberet Udstykning af Matr No 1e af Okslund saaledes 1e Hartkorn 1 Skp 1 Fdk 1 Alb og 1r Hk ¼ Alb. 1r er solgt til N. Chr. P. Vase

                                                                                                                                   Til Efterretning

11. Den kommunale Laanekasse. Kassens Tilskud udbetales naar der indsendes Bevis for at Fenten er betalt                                                                   Til Efterretning, er overladt H.M. Petersen

12. Udstykning. Landbrugsministeriet har under 19.Maj 20 Approberet Udstykningen af Matr No 3o Okslund til 3v og 3p. Sidstnævnte 3p der er uden Hartkorn er solgt til Lindknud Kommune og er overtaget af samme. Det overdrages N. Thøgersen at faa oprettet Skøde pa Parcellen

                                                                                                                                   Til Efterretning

13. I Henhold til Sogneraadets Beslutning af 25. Maj har N. Thøgersen faaet oprettet Skøde paa Matr No 7g,Vittrup (Vittrup gamle Skole) men Skødet kan ikke Tinglyses før Amtsraadets Tilladelse til Køb af Ejendommen foreligger. Udgifterne til Skrivning, Stempling mm blev for Kommunen 95 Kr 50 Ører + Udgifter til Udstedelse af Obligation til Sælgeren paa 2000 Kr, 18 Kr 50 Ører = 114 Kr. Obligationen underskrives af det samlede Sogneraad   Til Efterretning

14. Ribe Amts Plejehjemsforening har fremsendt Beretning for 1919/20                Til Efterretning

15. Valgbestyrelsen for Ribe Amtskreds har fremsendt Regning paa 23 Kr 49 Ører som Lindknud Kommunes Andel i Udgifterne                                   Til  Efterretning, overladt H.M.Petersen

16. Arbejdsløshedshjælp. Søren er i 1919/20 tilstaaet af Hjælpekassen 18 Kr, hvilket er indberettet til Amtet.                                                                                                              Til Efterretning

(side 86)

17. Mælkeudvalget har under 29/5 20 fremsendt et Cirkulære angaaende Afregning paa Mælk og Fløde                                                                                                                     Til Efterretning

18. Kommunekreditforeningen. Sagen angaaende Valg af Repræsentant i Stedet for afdøde Kammerherre Bech, Engelsholm fremlagdes paa ny. Sogneraadet vedtog at stemme paa Plantør Pinholdt, Vejrs pr. Varde

19. Oluf O Barfod har fremsendt Regning for Skemaer til Forsømmelseslister til Beløb 4 Kr

                                                                                                                                   Til Efterretning

20. Bilkørsel. Margarinefabrikken Alfa, Vejen ansøger om Tilladelse til 1 Gang ugentlig at køre paa Vejstrækningen Klelund, Lindknud Gjerndrup med Margarinebilen, hvis Egenvægt er over 2000 Kg.                                                                                                    Kørsel ikke bevilliges

21. Politimesterembede i Holsted. Holsted Sogneraad har under 1/6 rettet en Forespørgsel til Lindknud Sogneraad om hvorvidt Raadet vil være med til at indsende Andragende om at faa oprettet et Politimesterembede i Holsted grundet paa at der evt skal henlægges en Del Sager fra Sønderjylland under Ribe Politiembeds Distrikt                       Anbefales af Sogneraadet

22. Vederlagsfri Behandling. Herning Kæmnerkontor har fremsendt Regning for vederlagsfri Behandling paa Herning Sygehus af Lærer Niels P. Storm Sørensens Barn paa      34 Kr 50 Ø

      do                                                        do                                         Hustru          18 Kr 00 Ø

Forespørges om Lærer Storm ikke ifølge Loven har saa stor en Indtægt at han selv kan betale Regningen

23. Jens Kr Petersen Vase. Give Sogneraad har i Skrivelse n forespurgt om Skræddermester Jens Kr P. Vase anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune og om Udgifterne til Behandlingen paa Sygehuset for Skarlagensfeber kan forventes refunderede efter lovlig Regning. En Afhøring findes vedlagt.                         Anerkendes, lovmæssig Refusion kan forventes

(side 87)

24. Amalie Sørensen. Nakskov Sygehus har fremsendt Regning for Amalie Sørensens Behandling paa Sygehuset for Difteritis paa  6 Kr.                                                                            Til efterretning

25. Skatteklage.Maren Madsen, Klelund har fremsendt Klage til Ribe Amtsraad over den hende paalignede Skat til Lindknud Kommune. Amtsraadet har sendt Klagen til Sogneraadets Erklæring. Ansættelsen fastholdes, man betvivler at Andrageren har været sengeliggende i 9 Maaneder. Formanden giver svar.

26. August Jensen. Kolding Skattekontor har meddelt at Aug. Jensen har meldt Afgang fra Kolding til Hovborg. Ansat til Indtægt 1200 Kr . Formue 0

27. Forstander Lichtenstein, Adsersbølgaard er ifølge modtagne Oplysninger fra Horsens til Indtægt 0 , Formue 3700 Kr.

Ansættes i Skat til Kommunen. Nærmere Oplysninger

28. Boghandler Petersen, Holsted har fremsendt Regning for en Del Kontorrekvisitter til Beløb  122 Kr 25                                                                                                                 Til Efterretning

29. Hans P. Hansen, Klelund mødte for at faa Arbejdet som Tillidsmand for Brændselsnævnet honoreret.                                                                      Tilstedes for tiden 1/4  19 til 1/4  20   75 Kr

                      Skolesager

30. Samtlige Lærere og Lærerinder er gaaet ind paa følgende Afkortninger i Grundlønnen for Levering af Brændsel til privat Forbrug

Lærer Skovbjerg, Lindknud                                          325 Kr

 Do    Thomsen, Klelund                                                325 Kr

 Do    Rungø, Okslund                                                   250 Kr

 Do    Mortensen, Vittrup                                              250 Kr

Lærerinde Frk. Rasmussen, Lindknud                          100 Kr

Fru Mortensen forsyner Adsersbøl Skole med det nødvendige Brændsel mod at Kommunen betaler 100 Kr for et Aar

(side 88)

Okslund Skole. Der er blevet ca 40 Hegnspæle til overs fra Indhegningen af Okskund Skoles Legeplads og Have, deraf har N. Thøgersen lovet Hans Hansen 15 Stk mod en Pris, der svarer til Indkøbet + Fragten.                                                                                                Til Efterretning

 

Mads Kr Nielsen. N. Thøgersen har faaet Tilbud paa ca 5 Lkp Tag fra forrige Aar hos John N. Christensen, Kragelund for en Pris af 20 Kr for Skp + 10 Kr for at levere det i Vittrup

 

Iver Jepsen. Odense Politikammer har fremsendt Begæring om Alumentationsbidrag  til Hermine Petrea Hemmingsen fra d    74 Kr for et halvt Aar                                                              Til Efterretning

 

Hans Nissen Hansen. Ministeriet har ifølge Skrivelse af 1ste Juni 1920 meddelt at bemeldte H.N. Hansen bliver at indføre i Lindknud Kirkebog som født og forsørgelsesberettiget i Lindknud.

                                                                 Fødslen foranstaltes Noteret i Lindknud Kirkebog

 

Samme. Vejle Politistation har fremsendt Sagen angaaende Hans N. Hansen, der i Henhold til Resolution af 11/3 1920 er udlagt som Barnefader til et af Ugifte Dagmar Johansen Jensen af Vejle den 9. Januar 1920 født Barn, Vagn Åge Hansen.  Ifølge Resolutionen skal han betale normal Bidrag  204 Kr aarlig + til Barselsleje 60 Kr. Ifølge vedlagte Stævning kan han  ikke selv betale Beløbet, æhvorfor Lindknud Kommune som hans Forsørgelseskommune opfordres til at betale.

                                                                                       Anerkendes. Sagen tages til Efterretning

(side 89)

N.M. Jensen, Klelund ansøger om Brændsel da han paa Grund af Sygdom ikke selv kan grave Tørvene.

Tilstedes 12000 Tørv fra Kommunens. Prisen sættes til 6 Kr for 1000 Tørv

 

Marie Olsen født Schaffer. Skrædder Jepsen, Hovborg har fremsendt Regning paa et sæt Tøj til Drengen Harald Olsen paa 46 Kr

                                            Søges oplyst om det betragtes som Fattighjælp.           Til Efterretning

 

Peter Marius Nielsen Jæger. Romlund Fiskbæk Kommune har under 29. Maj meddelt at han anerkendes forsørgelsesberettiget der, samt at fuld Refusion for hans Indlæggelse paa Sanatorie kan forventes.                                                                                                                             Til Efterretning

 

Samme er D.D. blevet udstyret med reglementerede Klæder, Undertøj og Fodtøj til Indlæggelse paa Sanatoriet i Esbjerg til et samlet Beløb af ca 200 Kr.                                               Til Efterretning

 

Jens Th. Jensen. Kolding Fattigudvalg har under 4/6 meddelt der er ydet ham en Pengeunderstøttelse af 70 Kr, Beklædning 13 Kr og Omkostninger ved Rejsen eller Hjemsendelsen 33 Kr 65 Ører                                                                                                   Til Efterretning

 

Samme forespørger hvor stor en Del af Huset de maa afbenytte og Hvilken Del og om de maa benytte begge Haver.

Sogneraadet vedtog at Familien beholder de 2 Værelser de nu bebor, og midlertidig maa benytte den gamle Køkken med Kælder, ligeledes midlertidig begge de anlægte Haver

 

                      Alderdomssager

Føvling Sogneraad har fremsendt Regning for

Marie Petersen paa                                   191 Kr 48

Steffen Petersen paa                                287 Kr 10

Marie Egelund  paa                                    75 Kr 00                                                 Til Efterretning

 

(side 90)

Maren Nielsen. Esbjerg Buraad har under 17 Maj meddelt at Maren Nielsen en indlagt paa de gamles Hjemme                                                                                                             Til Efterretning

 

Niels P. Madsen ansøger om at faa Alderdomsunderstøttelse forhøjet med 15 Kr om Maaneden                                                                 Tilstedes yderligere 5 Kr om Maaneden fra 1ste Juli 1920

 

                                                                 Mødet afsluttet

                                                                                                             Niels Thøgersen

Ole P. Simonsen                 Marius Madsen                   P. Donslund Jensen

H.M. Petersen                     H.I.Johansen                       P.M.Pedersen

 

Aar 1920 den 14. Juli holdt Lindknud Sogneraad ordinær Møde i Lindknud Kro

Følgende Sager forhandledes

 

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Juni Maaned

Den 2nd Juni 1 Dreng af Mejeribestyrer Christian Rossau og Hustru Dagmar Frederiksen, Hovborg

Den 5. Juni 1 Dreng af Boelsmand Christian Johansen og Hustru Anna, Klelund

Den 26.  1 Dreng af Bmd. Anton Nilesen og Hustru Maren Nielsen, Vittrup         Til Efterretning

2. Kongelig aaben Brev af 24. Juni angaaende udskrivning af Valg til Folketinget Tirsdag den 6. Juli 1920 samt Valg af Valgmænd den 30 Juli til at foretage Valg af Medlemmer til Landstinget. Landstingsvalget foretages den 10de August i Herning.                           Til Efterretning

3. Cirkulære af 24 Juni 1920 angaaende nævnte Valg                                              Til Efterretning

4. Til Valgstyrere i Anledning af Valgmandsvalget den 30 Juli valgtes

for Lindknud Afstemningsdistrikt de 4 Sogneraadsmedlemmer og Lærer Skovbjerg

for Hovborg Afstemningsdistrikt 3 Sognerådsmedlemmer samt Oluf Jepsen og M.P.Simonsen

(side 91)

5. Tælling af Arealer og Kreaturer. I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 15. Juni skal der foretages Tælling af Kreaturer og Arealer Torsdag den 15. Juli 1920. Som Tællere valgtes:

Hovborg vestre                   Poul Nikolajsen                  Suppleant      M.P.Simonsen

        –      østre                     Jens Skovbjerg                            –             A. Nikolajsen

Klelund nordre                   H.P. Hansen                               –             Chr. Johansen

       –     søndre                    Magnus Madsen                         –             Chr. Burkal

Sønderlund                         N. Jørgensen                               –             Th. Nissen

Hyldelund                          Søren Stejner                              –             P. Povlsen

Adsersbøl                           Bestyrer Hansen                         –             P.N. Petersen

Lindknud                            Hans G. Hansen                         –             N. Kruse

Debel                                  Hans Kr. Hansen                        –             Carsten Runge                   

Vittrup nordre                    Hans Kr. Nielsen                        –             L.P. Thomsen

     –      søndre                     Aksel Nielsen                             –             Kr. Jørgensen

Gildbjerg                            Peter Nielsen                              –             Anton Jepsen

Okslund  østre                    Jens Petersen                              –             Chr. Hansen

     –         vestre                   Chr. Petersen                               –             Jens Fr. Hansen

                                                                                                                                   Til Efterretning

6. Cirkulære af 30.Juni 1920 om at Civile og Militære Personer, der opholder sig i Sønderjylland kan faa adgang til at afgive deres Stemme til Valgene 6te Juli og 30. Juli, forudsat at de er optagne paa Valglisten i deres Hjemkommune                                                                           Til Efterretning

7. Cirkulære af 3. Juli 20. Indbyggertallet af 10. September 1918 lægges til Grund for det Beløb, der i Henhold til Lov No 124 af 29. Marts 1920 er stillet til Raadighed til Kommunerne til Dyrtidsforanstaltninger for vanskeligt stillede Personer i Tiden fra 1/4  til 31/10 1920

                                                                                                                                   Til Efterretning

8. Cirkulære af 3. Juli om Ret til Ekspropriation af Tørvejord til fremskaffelse af Tørv for evt at hæve Produktionen                                                                                                             Til Efterretning

9. Ribe Stiftamt har fremsendt Cirkulære af 3. Juli hvori det betones at der tilkommer Maskinsynsmanden i Kommunen en Betaling af 3 Kr for hver Bedrift for Tilsyn med Maskiner. Det udlagte Beløb refunderes fuldt ud af Staten                                              Til Efterretning

(side 92)

10. Horsens Sparekasse. Ribe Amtsraad har under 22 Juni i Henhold til et fra Kommunen fremsendt Andragende givet sit Samtykke til at Kommunen betaler en Rente af 5 ¾  pct af Laanet i Horsens Sparekasse fra 11/12 1919 at regne                                                                        Til Efterretning

11. Brandsprøjter. Thorvald Petersen, Nykøbing F har fremsendt Reklame for Brandsprøjter

12. Ungdomsskoleforeningen har fremsendt Beretning og opfordrer til at indtræde som Medlem. Enkelte Medlemmers Bidrag 1 Kr, Kommuner 5 Kr aarlig

                                                                 Indmelder sig som Medlem. Bevilligedes 5 Kr

13. Foreningen til Hjælp for ulykkeligt stillede Mødre har fremsendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.                                                                                                                 Tilstedes 10 Kr

14. Selskabet de hjemløses Venner har fremsendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.

15. Meddelelser fra Landsoverskatteraadet.                                                             Til Efterretning

16. Bestyrelsen for Ribe Amts Sogneraadsforening har fremsendt Indbydelse til Generalforsamling paa Paladshotellet i Esbjerg Fredag den 16. Juli Eftermd Kl. 1.

                                                                 Til at repræsentere Sogneraadet valgtes N. Thøgersen

17. Forstander Søe har fremsendt Opfordring til at indsende Plejepenge for Harry Due.

                                                                                                                                   Til Kassereren

18. Boghandler Bennesen, Brørup har fremsendt Regning paa 1 Kr 20 Ører          Til Efterretning

19. Adoptivsag. Slagter Jørgen Nielsen Hansen af Lindknud og Hustru Anna Dorthea Hansen, født Lassen ansøger om Bevilling til at adoptere Pigebarnet Karoline Marie Madsen, Datter af Fodermester Jens Kristian Madsen  J F Stubdrup og afdøde Hustru Antonica Madsine, født Christoffersen. Sagen med Bilag fremsendt til Sogneraadets Erklæring

                                                                                       Forannævnte Andragende  anbefales

Skatteraadet for Malt Herreds Skattekreds har fremsendt meddelelse om at No 10 Bertel Andersen, 17 P. Mikkelsen, 22 N.Nikolajsen, 51 S. Jepsen, 124 N. Hansen, 142 Lindknud Brugsforening, 147 Chr. Christensen.                                              Ansættelserne meddeles  Skatteraadet

20. Skattesager. Starup Sogneraad har under 28. Juni meddelt A. Andreas Andersen, Klelund er ansat i Skat til Starup Kommune 1 Kr 60                                                               Til Efterretning

21. Hejnsvig Kommune. P.D. Jensen, Hovborg. Indtægt 200 Kr. Skattebeløb 5 Kr 37 Ører                                                                                                                                          Til Efterretning

22. Forstander Lichtenstejn, Adsersbølgaard oplyser at hans Indtægt for 1919/20 var ca. 4000 Kr, Formue 0, og at han har 4 Børn.

Ansattes fra 1. Juni 1920 til Skat til Kommunen 237 Kr 00. Der fremlagdes en Regning for det ordinære Vurdering  til Ejendomsskyld paa 784 Kr

23. Frikørsler. Vognmand P. Andersen, Brørup kørt Murer Brinks Hustru til Brørup Sygehus 25 Kr                                                                                                                             Til Efterretning

24. Læge Dammegaard. Regning for Frikørsler til følgende:

S. Kolbæk, Hovborg            2 Kr 50        Maren Petersen, Hovborg                          0 Kr 50

N. Fogt,        –                     28 Kr 50        Th. Thomsen,     –   Post                           15  –   00

Ellen K Jepsen, –                   0   –   50       Murer Hansen,   –                                       0  –   50

Marie Knudsen,   – Kro        6   –   00       Meta Ibsen,        –                                     56   –  50

Lærer Thomsen, Klelund      1   –   00       P.N-Petersen, Kidholm                            44   –   00

Søren Jepsen     –                   1   –   00       Viola Petersen, Hovborg Kro                   28   –   00

Anna Hansen, Hovb. Kro   14   –   00       Ingeborg Petersen,  –                                15   –   00

Skrædder Jepsen,  –              0   –   50       Kathrine Klausen,   –                                  0   –   50      

S. Simonsen,    –                  36   –   00       Anna Schmidt,  –                                      14   –   00

N.P. Hansen,   –                  32   –   00       Transport                                                 122  –   50

Thorst. Thorstensen, –           0   –   50 = 122,50                                                         296 Kr 50 Ører

 

(side 94)

Vederlagsfri Behandling

25. Niels Severin Hansen, født i Adsersbøl 17/9 1901. Forsørgelsesbrtg. I Lindknud. Regning for Sygehusophold 55 Kr 65 Ø, deraf  ¾ = 41 Kr 74 Ø

                                                                 Søn af Rasmus Hansen og Hustru. Føres under Fattige

26. Knud Nielsen, Søn af Sognepræst Nielsen f.k. Lindknud, født i Lindknud 29/1 1913. Sygehusophold i Henhold til Epidemiloven. Skæringe Sogneraad forespørger om han anerkendes og om Refusion kan forventes.                                                                       Anerkendes

27. Regninger fra Brørup Sygehus for

Johanne Hansen, Adsersbøl                                                                                      10 Kr 00

Johannes Friis, Klelund                            forsørgelsesbrgt. Læborg                         15  –   00

Viola Petersen, Hovborg Kro                                                                                      0  –   75

Rasmus Rasmussen,  –       –                                   –       vist Folding                         12  –   50

Peter Nikolajsen,       –        –                                                                                      11  –   25

Anna Schmidt,          –        –                     ?  fra Sønderjylland                                   5  –   25

    –         –                indlagt 9/5 20            hvor er hun Hjemmehørende

28. Fødselsnoteringer i Hejnsvig Sogns Kirkebøger. Samtlige Fødsler fra Risbøl i Tiden fra 1896 til Dato er nu foranstaltet noteret i Vorbasse eller Hejnsvig Sogns Kirkebog. Attesteringen for Noteringer har derefter været tilstillet Sognepræsten og Førstelæreren i Lindknud, hvorefter man har modtaget Attest for at Ministerialbøgerne A og B i Lindknud er tilført Bemærmninger om Fødselsnoteringen i Hejnsvig og Vorbasse, hvorefter Sagen anses for at være i Orden

                                                                                                                                   Til Efterretning

                      Skolesager

29. Forsømmelseslisterne fro Maj og Juni Maaneder fremlagdes og behandledes. Mulkterne paaførtes af Formanden

30. Ckl. Af 24. Juni 1920. Den Lærere paahvilende Forpligtigelse til Savning, Hugning og Indbæring af Brændsel til Skolens og Læreres eget Forbrug bortfalder ved Afkortning i Grundlønnen for Levering af Brændsel.                                                                       Til Efterretning

(side 95)

31. Skøde paa Matr No 3p, Klelund. Lorens H. Ravn har under 12. Juni 1920 udstedt Skøde paa 4 Skp. Land under Matr No 3p Klelund til Lindknud Kommune. Jordstykket anvendes til Udvidelse af Legepladsen ved Klelund Skole. Købesummer 666 Kr + Halvdelen af Omkostningerne betalt Kontant. Skøde og Kort er afleveret til Kassereren

32. Skolelokalernes Restaurering  i Sommerferien saa som Kalkning mm overlades til de enkelte Skolers Tilsynsførende,

33. Vinterlærerindepladsen ved Klelund Skole                                  Henlagde Sagen til næste Møde

34.Vinterlærerpladsen ved Lindknud Skole                                       Ligeledes

35. Lindknud Skole. Blikkenslager Glarborg, Brørup har fremsendt Regning paa 2 Spande + 1 Rør fra Vasken = 34 Kr                                                                                                Til Efterretning

36a. Vittrup Skole. Regning fra Købmand Christensen, Brørup paa Trækgardiner til Beløb 31 Kr 20

                                                                                                                                   Til Efterretning

                      Alderdomssager

36. Mathilde Juhl ansøger om mere i Alderdomsunderstøttelse grundet paa at Huslejen er steget og alt er saa dyrt..                                                                              Tilstedes 5 Kr mere fra 1/8

37. Enke Sidsel Kristine Kristensen, født Jakobsen ansøger om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet for ikke at ligge Sønnen til Byrde                                       Tilstedes ekstra 10 Kr fra 1/8

38. Hans Lauridsen, Klelund har forespurgt om hans Svigermoder Ane Jensen, Klelund kan faa lidt Brændsel

(side 96)

                      Fattigsager

39. Aksel Leo Laursen, pt Adsersbølgaard. Regning fra Brørup Sygehus paa 72, 60 Kr. Forsørgelsesberettiget i København. Adsersbølgaard betaler ¼  = 18 Kr.        Til Efterretning

40. Harry Due. Vejen Sogneraad hfremsendt Regning for Barnets Ophold paa Drejens Børnehjem 682 Kr – Statens Tilskud 320 Kr 25. Rest 362 Kr 25                                                              Til Efterretning

41.Hans Nissen Hansens Fødsel er foranstaltet noteret i Lindknud Kirkebog den 16 Juni 1920

Samme. Holsted Sogneraad har fremsendt Refusionsregning for H.N. Hansen paa 9 Kr

                                                                                                                                   Til Efterretning

42. Kolding Fattigudvalg anmoder om at faa sit Tilgodehavende for Jens Fr. Jensen udbetalt.

                                                                                                             Er betalt af Kassereren

43. Peter Marius Nielsen Jæger er den 9/6 bleven indlagt paa St. Josephsøstrenes Sanatorium ved Esbjerg og udskrevet fra samme den 17de s.M. Grunden til at han blev udskrevet var, at han stadig overtraadte Reglementet, bl. a. har han sammen med en anden Patient løbet fra Sanatoriet om Natten

Sanatoriet har fremsendt Regning for Jægers Ophold + Transporten til Samlet Beløb  24 Kr 40

P.M.Jæger. Købmand Christensen, Crome & Goldschmidts Udsalg, Brørup har fremsendt Regning fort Beklædning efter Reglementet for Indlæggelse paa Sanatoriet til et samlet Beløb af 436 Kr 20 .

Der er sendt Meddelelse til hans Forsørgelseskommune om Sagen med Forbehold om fuld Refusion.                                                                                                                          Til Efterretning

44. Jens Sørensen Jensen. Købmand H. Christensen, Brørup har fremsendt Regning paa en Del Beklædningsgenstande til samlet Beløb  50 Kr 65Ører                                            Til Efterretning

45. Mads Kr. Nielsen. Øjenlæge Schneider, Kolding har fremsendt Regning for Behandling + 1 Par Briller til Beløb  22 Kr

(side 97)

46. Mads Kr. Nielsen. Det nedsatte Udvalg har sammen med Laust Iversen været oppe at se paa M.C. Nielsens Hus. Udvalget overlod til Laust Iversen at faa Huset afstivet, saaledes at den kan staa uden at foretage store Reparationer. Udvalget gav Tilsagn om at skaffe de nødvendige Materialer til veje.                                                                                                                               Til Efterretning

47. Samme ansøger om at Kommunen betaler for Hjemkørsel af hans Tørv ca 30000 fra Steffen Kristensens Mose                                                                                                    Til Efterretning

48. Politimester Strøberg, Ribe har sendt en Forespørgsel om hvorvidt Jørgen Chr. Christensen, født i Oksenvad den 10. Nov 1883, Søn af Knud Christensen og Hustru Anne, født Thomsen. Der forklares at Knud Christensen anses for at være forsørgelsesberettiget i Lindknud; skulle have boet her i 1890; ligeledes at Børnene var opdraget gennem Ribe Amts Plejehjemsforening.

Det overdrages Formanden at faa Sagen oplyst, evt ved Brørup Sogneraad. Sagen er sendt til Brørup, bliver vist forsørget efter ekstraordinært Hjemstedesbevis.

                      Forskelligt

49. Bogsamling. Lærer Skovbjerg, Lindknud har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Folkebogsamlingen. Skovbjerg oplyser, at det er Meningen at samle alle i Kommunen værende Bogsamlinger under et og lade det hele lede under en fælles Bestyrelse og ordne Udlaan fra 5 Udlaanssteder, nemlig Klelund, Lindknud, Adsersbøl, Vittrup og Okslund. Ved denne Ordning vil de nye Bøger kunne komme alle Laanere til gode. Der udtales Haab om at Sogneraadets Velvilje også i denne Sag.                                                        Sogneraadet bevilligede 200 Kr

50. Klaus Jensen har henvendt sig til Sogneraadet angaaende Betaling for Rensning af Kloak og Rørledning. Sogneraadet havde regnet med at Lærer Skovbjerg selv skulle betale. Da Skovbjerg var uvillig hertil valgte Sogneraadet at betale.

 

Mødet sluttet

Næste Møde kl 3                                                                                 Niels Thøgersen

Ole P. Simonsen                 P. Donslund Jensen           

Marius Madsen                   Hans I. Johansen                H.M. Petersen

 

Aar 1920 den 11 August holdt Lindknud Sogneraad ordinær Møde i Lindknud Kro

Følgende  Sager forhandledes

 

1. Fra Pastor Barfod Petersen forelaa Fødselsanmeldelser fro Juli Maaned

Den 4de Juli født 1 Dreng af Hmd. Niels P. Hansen og Hustru Petrea Thomsen, Hovborg

Den 2nd en Søn af Gaardejer Jens Povlsen Jensen og Hustru Marie Christensen, Klelund

Den 7/7 1 Søn af Lærer  Aksel Rungø og Hustru Djessye, Okslund

Den 9/7 1 Søn af Ugift Anna Iversen, Vittrup

Den 23/7 1 Søn af Knud Jakob Nielsen Jakobsen og Hustru Kathrine, Klelund

                                                                                                                                   Til Efterretning

2. Lov No 355 af 23. Juni 1920 om Folkeafstemning i Anledning af Grundlovsændringen

                                                                                                                                   Til Efterretning

3. Midlertidig Lov No 359  af 28. Juni 1920 om udfærdigelse af nye Valglister til Brug ved Folketingsvalg                                                                                          Til Efterretning

4. Lov om Forandringer i Lov af 11te April 1920 om  Valg til Rigsdagen.             Til Efterretning

5. Lov Nov121 af 29 Marts 1920 om Optagelse paa valglister for Aaret 1920 af Personer, der er fødte i de sønderjyske Landsdele og bosiddende her i Landet.                          Til Efterretning

(side 99)

6. Cirkulære af 23. Juni 1920 med nærmere Regler for Udfærdigelse af Valglister i Henhold til Grundlovsændringerne angaaende nedsættelse af Valgretsalderen, Sønderjyllands Indlemmelse, mm

6a. Cirkulære af 8/7 om Udfærdigelse og Fremlæggelse af Valglister mm              Til Efterretning

7. Valg af et Medlem til at tiltræde Valgbestyrelsen samt Valg af Valgstyrere ved den forestaaende Folkeafstemning.                                                                                                       Genvalg

8. Kalksandstens Skorstene. Ribe Politikontor har under 2. August 1920 fremsendt en Sag angaaende 6 Kalksandstensskorstene i Hovedbygningen paa Optagelseshjemmet Adsersbølgaard, som Bestyrelsen for Vridsløselille Fængselsselskab har ansøgt om Tilladelse til at bibeholde nævnte Skorstene uforandrede. Justitsministeriet har i den Anledning givet den ønskede Tilladelse paa Betingelse af at der i  Juli 1921 tilvejebringes en ny af Politimesteren godkendt Bedømmelse af, at de  omhandlede Skorstenes Tilstand er af den Beskaffenhed at de kan bibeholdes. I den  Anledning Opfordres Sogneraadet til at henlede Brandsynets Opmærksomhed paa Sagen.

                                                                                                             Sagen taget til Efterretning

9. Ribe Stiftamt har under 5te August meddelt, at der i de nærmeste Dage vil blive anvist Lindknud Kommune 2800 Kr til Udbetaling paa Ribe Amtstue som Forskud paa Statens Tilskud i Henhold til §2-3 i Lov No 190 af 1/4 19 og § 1-2 i Lov No 363 af 30/6 19 for Finansaaret 1919/20

10. Samme har under 7/8 20 meddelt at der er anvist 9 Kr 90 som Statstilskud i Henhold til Lov No 58 af 13/3 1908 om  Alderdomsunderstøttelse for Finansaaret ¼ 18 til 31/3 19.

Formanden har sendt Kvitteringer for begge Beløb                                                 Til Efterretning

11. Ribe Stiftamt har under 7/8 forlangt Indberetning i Henhold til Lov No 655 af 16/12 18 om Understøttelse til mindre Næringsdrivende. Hjælpekassen har under4de August 1919 udbetalt 2100 Kr til Svend Carl Johnsen, Vittrup. Har sendt Indberetning.                                          Til Efterretning

12. Børnebogsamling.Ribe Stiftamt har under 18/7 fremsendt en Skrivelse med vedlagt Skema til Indberetning am Kommunens Tilskud til  Børnebogsamlingen grundet paa at Tilskuddet udbetales efter andre Regler end tidligere.

Den ønskede Indberetning er indsendt af Formanden                                             Til Efterretning

13. Lov af 28. Juni om Understøttelse til ubemidlede arbejdsløse Fiskere, der har faaet Ophold her i Landet.

14. Cirkl. af 30/6 i Henhold til forannævnte Lov

15. Skemaer til Andragender om Understøttelser i Henhold til foranstaende          Til Efterretning

16.Vederlagsfri Behandling. Lærer n.P.Storm Sørensen. Herning Byraads Fattigudvalg meddeler at Sørensen ikke har betalt for sin Hustru og Barns Ophold paa Herning Sygehus og vanskelig kan faa Lov dertil ifølge Lov af 10/5 15 § 28 og 34                                             Til Efterretning

17. Frikørsler. Læge Povlsen, Bække har fremsendt Regning for Kørsler for:

Mads Povlsen, Debel                               14 Kr             Transport                            181

Johan Rossau, Lindknud                            8 Kr             Petrea Jepsen, Klelund       13 Kr

Jørgen Larsen, Vittrup                               9 Kr             Erik Hansens Hustru, do    14 Kr

Chr. L. Hansen,   –                                    14 Kr             M. Mortensens Søn, Adsb  15 Kr

Anton Nielsen,   –                                       7 Kr             Nis Ravn, Klelund              30 Kr

Marius Nielsen,   –                                    27 Kr             Povl Sørensen, Lindk         16 Kr

Gunder Adamsen                                       6 Kr             Jørgen Nielsen Vitt               5 Kr (Privat)

Lærer Mortensen,  –                                  42 Kr.            Marie Nielsen, Lindk            4 Kr  (fattig)

Jens Fr. Jensen 25+29         (fattig)           54 Kr             Ole Henriksen, Vittrup         4 Kr  (alder)

                                                                 181                                      Kroner           282

                                                                                                                                   Til Efterretning

(side 101)

18. Kirkens Betjening.Ribe Stiftamt har under 31.Juli 1920meddelt følgende: Under 28. forrige Maaned har Lindknud Sogneraad forespurgt hvorvidt Kommunen skal udrede alle Lønninger til Kirkens Betjening til Kirkesanger, Organist mm + Afløsningssummen for afløst Offer mv til Præsten og + de 383 Kr der i Henhold til Ministeriets Skrivelse er indbetalt til Stiftsøvrigheden. Foranlediget heraf skal man meddele, at de stillede Spørgsmaal formentlig maa besvares bekræftende

19. Else Petersens Legat. Renterne af ovennævnte Legat tilstedes Hans Olesen,Okslund for Regnskabsaaret 1919/20

20. Skolesager. Vinterlærerpladsen ved Lindknud Skole og Vinterlærerindepladsen ved Klelund Skole Opslaaes ledig snarest Mulig. Det overdrages Formanden at foretage det fornødne vedrørende denne Sag.

                      Forskelligt)

20. Peter Madsen Petersen fremlagde en Regning Brædder mm til 2 Trærunder til nedlægning i Kommunens Mose samt Reparation af Tørveskuret, tilsammen 71 Kr                    Til Efterretning.

(side 102)

21. Morten Petersen,Lindknud har fremsendt Ansøgning om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet til 50 Kr om Maaneden. , Grundet paa at den hidtil moddtagne Understøttelse ikke kan slaa til. Endvidere ansøges om et ekstraBeløb til Sengetøj og Lagner.

Tilatedes 50 Kr om Maaneden fra 1ste August 1920. Sengetøjet overdroges til Hans I. Johansen.

22. Mathilde Christensen. Veerst Bække Sogneraad har under 15/7 meddelt at Mathilde Christensens Aldersunderstøttelse er forhøjet til 40 Kr om Maaneden fra 1ste April 1920          Til Efterretning

23. Chresten Hansen, Vittrup ansøger om Tilladelse til at faa de bevilligede 10000 Tørv kørt til Vittrup paa Kommunens Regning samt en Sum til Tøj.

                                                                 Bevilligedes Kørsel af Tørv samt 75 Kr til Tøj

                      Fattigsager

24. Børnehjemmet ved Vejle Fjord har fremsendt Regning for Barnet Harry Dues Ophold paa Hjemmet i Tiden fra 1/4  til 30/6 1920 til Beløb 150 Kr                                       Til Efterretning

25. Hans Nissen Hansen, Vejle. Vejle Politikontor har fremsendt Alimentationsresolution af 11 Marts 1920. Ifølge nævnte Resolution er H.N. Hansen udlagt som Barnefader til det af Ugifte Dagmar Johanne Jensen af Vejle den 9de Januar fødte Barn, der endnu ikke er navngiven. Barnefaderen skal betale for Barnet                      0-4 Aar          204 Kr aarlig

                                                                 5-10 Aar        180 Kr   –

                                                                 11-14 Aar      156 Kr   –

                                                                 Resten  –        120 Kr   –

26. For Tiden Arrestant og uden Fortjeneste. Udpantning forgæves. Bidrag for ½ Aar indtil 9/1 1921   102 Kr                                                                                                             Til Efterretning

27. Gunder Chr. Adamsen. Politikontoret i Ribe har fremsendt Resolution paa Alimentationsbidrag til Barnet Anne Marie Mathiesen, der er ansat i Pleje i Gesten for et halvt Aar 60 Kr. Da Gunder Adamsen ikke har været at formaa til at betale tidligere forfaldne Alimentationsbidrag vedtog Sogneraadet at betragte de saaledes afholdte Udgifter som Fattighjælp.

Bidrag til Kolding Politikontor for ½ Aar indtil 20/11 1920  60 Kr.

28. Mads Kr. Nielsen mødte personlig og meddelte at et af Børnene havde Brokskade og skulle Indlæggges til Operation.                           Bevilligedes for saa vidt Lægen anser det for nødvendigt

2. Ønsker en Vaskemaskine, da hans Kone ikke kan taale selv at vaske                  Nægtedes

3. Kan paa Grund af at han har været syg ikke tjene noget, ønsker et ekstra Beløb for August Maaned                                                                                                  Tilstedes ekstra 25 Kr

29. Ludvig Grundtvig Christensen, Søn af Oluf Christensen f.h. Okslund, født 11/1 1891. Vejle Købstad og Nørvang Torrild Herreds Politikammer forespørger om bemeldte L.G. Christensen anerkendes som forsørgelsesberettiget i Lindknud. Afhøring findes vedlagt. Udstedt Hjemstedsbevis 9/4 1914.                                             Sagen undersøges nærmere

 

Mødet sluttet. Næste Møde kl. 3 Eftermd

                                                                                                             Niles Thøgersen

H.I. Johansen                                           Ole P. Simonsen

Marius Madsen                   P.M. Pedersen                    H.M. Petersen

 

 

Aar 1920 den 8. September holdt Lindknud Sogneraad ordinær Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager forhandledes:

 

Fra Pastor Barfod Petersen forelaa Fødselsanmeldelser for August Maaned

Den 10. En søn af Gmd Jens Skovbjerg og Hustru Karen Jensen af Hovborg

Den 13de 1 Søn af Bmd Holger Hansen og Hustru Kirstine BirgitteDorthea Sørensen, Steenager Vit

Den 19de 1 Søn af Hmd Thorsten H. Thorstensen og Hustru Ane Mathilde Andersen Jæger,                                                                                                                                                   Hovborg

Den 20. 1 Søn af Hmd Hans Kr Hansen og Hustru Magda Hansen Nørskov Schultz, Hovborg

Den 22 . 1 Søn af Hans Kr Hansen Fynbo og Hustru Margrethe Karlsen, Gildbjerg, Vittrup

Den 24. 1 Søn af Husmand  Niels Chr. Sørensen og Hustru Sørine Kirstine Hansen af Vittrup

Den 27. 1 Datter af Skovfoged Thomas Nissen og Hustru Elisabeth Moe, Klelund

(side 104)

2. Cirkulære af 1ste September 1920 gaaende ud paa at der til Valgene kan gives Personer, der er udkommanderede til de sønderjyske Landsdele Lejlighed til at stemme ved Folkeafstemningen d 6. September 20                                                                                                             Til Efterretning

3. Cirkulære af 25 August 1920 om Regler for Afløsning af Offer og Akcidenser samt Regler for Kirkens Betjening og de dermed fremkomne Lønningers Udredelse og Administration mm.

                                                                                                                                   Til Efterretning

4. For Emil Theodor Møller Hansen f. 21. Febr 1895, Søn af H.P. Hansen (Nørsø) og Line Nissen Skøtt har Formanden under 8/9 20 udstedt Attest til Indgaaelse af Ægteskab  Til Efterretning

5. Ribe Stiftamt har fremsendt Skrivelse af 23. August 20 om Indbetaling af Statens Andel af Brændevinsafgifter samt om Indberetning d.a.g.                               Er indbetalte af Kassereren

6. Forligsmægler og Suppleant i Tyende og Aftægtssager  Ole P. Simonsen, N.A. Nielsen. Ribe  Stiftamt har under 21/8 20 meddelt, at Funktionstiden udløber den 31/12 1920 og opfordrer til at foretage Valg. Som Forligsmægler valgtes Carsten Runge, Debel. Suppl. Søren P. Jensen, Klelund

7. Vej No 1. Amtsvejinspektøren har under 6/9 20 meddelt, at der den 4/9 20  er foretaget Syn over nævnte Vej. En Del  Materialer var leverede. Kørebanen ikke saa god, knudret og hullet, fuld af løse Sten. En Stenkiste mellem Lindknud og Klelund ligger Dækstenene saa højt at det generer Færdslen.                                                                                                                  Til  Efterretning

8. Ribe Stiftamt har under 26/9 20 meddelt, at Generalstaben har bestemt, at en Styrke paa 7 Officerer og nogle Meninge i Tiden fra 23/8 – 25/9 e. i.  skal Indkvarteres i en Del Sogne her omkring, Bl.a. Lindknud                                                                                             Til Efterretning

9. Amtsvalgbestyrelsen har under 2. September meddelt at Lindknud Kommunes Andel i Udgifterne ved Folketingsvalget den 6. Juli udgør 18 Kr 88 Ører. Beløbet indbetales til Ribe Stiftamts Kontor.                                                                                       Til  Efterretning

10. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har fremsendt Beretning og ansøger om et Bidrag.                                                                                                                   Bevilligedes 20 Kr

11. Den almindelige Brandforsikring har fremsendt Beretning                                Til  Efterretning

12. Det Statistiske Departement har fremsendt Spørgeskemaer til Indberetning om Høstudbyttet for Høsten 1920 snarest mulig efter Høstens Afslutning, og for Roer og Kartofler senest inden 1ste Decb.

Skemaer tilsendes Chr. Heick, Chr. Burchal, P.M.Petersen, Peter N. Petersen, Hans G. Hansen, Peter Nielsen., Chr. Christensen, Morten P. Mortensen, Martin Stokholm, Povl  Povlsen

13. Fra Engelsen og Skrøder har  man modtaget 1570 Stk Ernæringskort for Maanederne Septb, Oktober og Novb Maaneder, samt 553 Tillægsbrødkort                                        Til  Efterretning

14. Jernbanemøde. Herredsfoged Frost, Holsted har meddelt at der agtes afholdt et Møde af Repræsentanter for Holsted Lindknud Donslund Banen i Hovborg Kro den 17 eller 18de Sept, hvortil Lindknud Sogneraad opfordres til at sende 2 Repræsentanter. 

                                                                                       Ole P. Simonsen og Niels Thøgersen

15. Hovborg Foredrags- og Ungdomsforening har fremsendt Ansøgning om at blive fritaget for at betale for Afbenyttelse at Møder i Klelund Gymnastiksal, grundet paa at Foreningen har det smaat med Penge. Ifølge Regulativet skal der betales 3 Kr pr Møde = 15 Kr.          Kunne ikke bevilliges.

16. Til de forestaaende Valg valgtes som Medlem af Valgbestyrelsen og Valgstyrere .      Genvalg 17. Hedebruget har fremsendt Beretning for 1919/20                                                    Til  Efterretning

18. Henrik Thomsen ansøger om at en Dreng, der gaar til Konfirmationsforberedelse maa blive fritaget for Skolen i Oktober Maaned grundet paa at han skal i Malerlære.          Bevilligedes

(side 106)      Skolesager

19. Forsømmelseslisterne for Juli og August Maaneder fremlagdes. De anførte Forsømmelser og de deraf følgende Mulkter paaføres af Formanden

20. Ungdomsskolen. Ungdomsskoleforeningen har fremsendt sin Aarbog og Oversigt over Virksomheden 1919.                                                                                                    Til Efterretning

21. Skal der foretages noget for at fortsætte Ungdomsskolen i den kommende Vinter. Sogneraadet vedtog evt. at stille Lokaler og Lærerkræfter til Raadighed, samt rette en Henstilling til Husmandsforening, Venstre, Det radikale Venstre og Socialdemokratisk Forening om at tage Sagen under Overvejelse.

Cirkulære af 24/6 20 om Lærernes Forpligtrigelse til Savning, Hugning og Indbæring af Brændsel til Skolen er ophævet                                                                                               Til  Efterretning

22. Cirkulære af 2den August 20 om den 10aarige Revision af samtlige Skoleplaner, der skal finde Sted  i indeværende Aar.  Da Lindknud Kommunes Skoleplaner f. T. er indsendt til Ministeriet har man rettet Forespørgsel til Provsten om en saadan Revision desuagtet skal foretages for Lindknud Kommunes vedkommende                                                                                                           Til Efterretning

23. Okslund Skole.

a. Lærer Rungø ansøger om at faa en Kakkelovn i Soveværelset

b. En Lampe til Brug i Skolen

c. Om Tilladelse til at holde Vikar i November Maaned for saa vidt at han faar Bevilling til et Kursus i Husflid paa Askov Husflidsskole

Samtlige Andragender bevilligedes. Det overdrages Formanden at anskaffe en lille Kakkelovn

24. Klelund Skole ansøger om en Nodetavle samt et Skab til Opbevaring af Haandarbejdet.

                                                                                       Tavlen bevilligedes. Skabet udsættes

(side 107)      Alderdomssager

25. Morten Petersen, Lindknud. Grindsted Sygehus har fremsendt Regning for Ophold i 19 Dage a 2 Kr 50 Ører = 47 Kr 50                                                                                                         Til  Efterretning

26. Hans Baun, Lindknud. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for hans Ophold paa Sygehuset i 36 Dage a 2 ,50 Kr pr. Dag =  90 Kr 20 Ører. Det meddeles at Understøttelsen tilbageholdes for den Tid han var paa Sygehuset.

Hans Baun er under 5. September 1920 anerkendt forsørgelsesberettiget i Gesten Kommune. Lovmæssig Refusion kan forventes.                                                                       Til Efterretning

27. Johannes  Hansen, Lindknud har fremsendt Ansøgning om Alderdomsunderstøttelse. Han er født i Klelund, Lindknud Sogn den 13/3 1850. Hans Hustru den 12/7 1849. Deres Formue andrager ca 2000 Kr. Kan paa Grund af Alderikke fortjene noget. Ønsker 60 Kr om Maaneden i Penge.

                                                                 Tilstedes 60 Kr om Maaneden fra 1ste Oktober 1920

28. Johanne Adamsen der har taget Ophold hos hendes Søn Niels Adamsen, Debel har fremsendt Ansøgning om Alderdomsunderstøttelse, opgiver at hun har ingen Formue, ingen Gæld. Ønsker 40 Kr om Maaneden + Brændsel.

Tilstedes 40 Kr om Maaneden fra 1ste September 1920. Det søges oplyst om der er noget til overs fra Huset i Lindknud

29. Iver Jensen, Lindknud ansøger om 75 Kr. til et Sæt Tøj                                    Bevilligedes

30. Alderdomsunderstøttelserne revideres til næste Maaned

31. Fattigsager.  Jens Fr. Jensen, Vittrup ansøger om en større Understøttelse grundet paa at Manden er syg og paa at Børnene er underernærede. Huset trænger til Tjæring.

Tilstedes 130 Kr om Maaneden fra 1ste Oktober for Vinteren

(side 108)

32. Fattigsager. Viliam Thorvald Nielsen Aagaard har fremsendt Ansøgning om  Eftergivelse af den ham ydede Fattighjælp, grundet paa at han agter at indgaa nyt Ægteskab. Hans Hustru døde i Marts Maaned 1919.                                            Der søges nærmere Oplysninger om Familiens Forhold

33. Christian Detlef Frische der har taget Ophold i Hovborg født i Lindum eller Tjele Sogn ved Viborg den 18/1 1879.  Efter foreliggende Oplysninger er han en meget berygtet Plattenslager. I Slutninge af August forlod han Hustruen og 6 Børn uden at efterlade noget til deres Underhold. Konen henvendte sig til Fattigvæsenet og modtog i alt 60 Kr. Imidlertid er Manden atter kommet tilstede og har betalt de 60 Kr tilbage. Der er modtaget 2 meget graverende Breve fra hans Broder og Konens Broder.                                                                               Sagen hævet midlertidig

34. Mads Kr. Nielsen, Vittrup. Johnsen Christensen, Kragelund har fremsendt Regning for 6½  Skp Taga 20 Kr pr Skp = 130 Kr + 10 Kr for Fragt = i alt 140 Kr.                         Til  Efterretning

35. Samme ansøger om:

2 par Underbenklæder, 2 Uldtrøjer samt om at faa sin Understøttelse forhøjet i Lighed med hvad Sogneraadet vil bevillige for den kommende Vinter

Undertøjet bevilligedes. Tilstedes 60 Kr om Maaneden fra 1ste September 1920 til 30/4 1921

 

Mødet sluttet.

Næste Møde Kl. 3 Eftermiddag

                                                                                                             Niels Thøgersen

P.M. Pedersen                    P. Donslund Jensen            Ole P. Simonsen

Hans I. Johansen                H.M. Petersen                     Marius Madsen

 

(side 109)

Aar 1920 den 20. Septb. holdt Lindknud Sogneraad ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.

Alle var mødte.

Skolekommissionen var indbudt tillige med Førstelærerne Skovbjerg og Thomsen, der ligeledes alle var mødt.

 

Provst Mouridsen har fremsendt de til Vinterlærerembedet i Lindknud og Vinterlærerindeembedet i Klelund indkomne Ansøgninger, hhv 4 og 5

Skolekommissionen har stillet Forslag om at indstille

Som No 1 til Lærerembedet i Lindknud  Aage Steffensen, Styvel

Som No 1 til Lærerindeembedet i Klelund  Kommunelærerinde Gudrun Petersen, Skudderløse pr. Haslev

Efter en Del Forhandlinger indstilledes

Som Vinterlærer ved Lindknud Indstilledes

Som No 1      Aage Steffensen, Styvel pr. Jellinge

  –    No 2       Gunnar Rasmussen, Staby pr. Ulfborg

  –    No 3       Jens Møller Jensen, Lervang Agersted

Som Vinterlærerinde i Klelund Indstilledes

Som No 1      Indstilledes Johanne Jensen

   –   No 2       Kommunelærerinde Gudrun Petersen

   –   No 3       Elna Nielsen, Brøndum pr Guldager

 

Skønt vi ønskede den Eksaminerede Ansøger indstillet som No 1, har vi i Henhold til hvad der tidligere er foregaaet i denne Sag og til en  fra en Del beboere i Distriktet fremsendt Adresse og Grundet paa at Medlemmerne fra Hovborg ønskede Johanne Jensen indstillet, undladt at stemme.

                                            Niels Thøgersen, H.M.Petersen, Hans Ingv. Johansen, Marius Madsen

 

Mødet afsluttet.

H.M.Petersen,                     H.I. Johansen,                     P.M.Pedersen,                    Niels Thøgersen

P. Donslund Jensen,           Marius Madsen,                  Ole P. Simonsen

 

Aar 1920 den 13. Oktober holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro.

Alle var mødt

 

Følgende Sager forhandledes.

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for September Maaned

Den 26. September født en Dreng af Ugift Anna Kirstine Meng, der p.t. opholder sig hos H.P.Hansen, Hyldelund. Fødslen bliver at foranledige noteret andet Steds, formodentlig i Brørup Sogn

Den 5/9 1 Datter af Gmd Aksel Nielsen, Vittrup og Hustru Rigmor Andersen

Den 6/9 1 Datter af Gmd Peter Christian Petersen og Hustru Marie, af Okslund

Den 13. 1 Datter af Gmd Peter Poulsen Jensen og Hustru Helene Mejrup af Hovborg

                                                                                                                                   Til Efterretning

2. Kgl. Aaben Brev af 10. September 1920 om nyt almindeligt Valg til Rigsdagen

                                                                                                                                   Til Efterretning

3. Lov No 467 af 30/8 20 om de sønderjydske Landsdeles Repræsentation i Rigsdagen

                                                                                                                                   Til Efterretning

4. Cirkulære af 10/9 20 angaaende Valg af Valgmænd mm                                     Til Efterretning

5. Cirkl. af 9/9 20 om at Stammende, Talelidende, Ganespaltede Behandling, Kur og Pleje ikke udredes af det offentlige uden Fattighjælps Virkninger                       Til  Efterretning

6. Cirkl. af 10/9 20 om Udfærdigelse af Valglister for Personer, der er født i sønderjydske Landsdele men har fast Bopæl nord for den gamle Grænse                         Til  Efterretning

7. Cirkl. af 9/9 20 om at Personer der opholder sig i de sønderjydske Landsdele kan optages paa Valglisten                                                                                                                Til Efterretning

(side 111)

8. Cirkulære af 18. Sept. 1920. Loven om Forbud mod nedrivelse af Beboelseshuse er forlænget indtil 31/3 1921                                                                                                     Til Efterretning

9. Cirkl af 18 Septb 20. Indenrigsministeriet gør opmærksom paa at der er udarbejdet en kortfattet Oversigt over fattigretslige Regler for Fallig, Alderdoms og Hjælpekassens Virksomhed i de sønderjydske Landsdele ved Lov No 105 af 28/6 1920                                                             Til  Efterretning

10. Bekendtgørelse af 14/9 20 om Befolkningens Forsyning med Brød og Mel mv                                                                                                                                                        Til  Efterretning

11. Bekgs af 14/9 1920 om Formaling og Udlevering af Korn fra Statens Lagre    Til Efterretning

12. Bekgs af 12/9 20 om Tilvirkning af og Handel med Mel fremstillet af Rug og Hvede

                                                                                                                                   Til Efterretning

14. Bekgs af 14/9 20 om Aflevering af Brødkorn paa Statens Lagre mm                Til  Efterretning

15. Bekgs af 14/9 20 om Fastsættelse af Maksimalpriser paa Franskbrød                Til  Efterretning

16. Bekgs af 13/9 20 om Fastsættelse af Maksimalpriser paa Mel                            Til  Efterretning

17. Tillægsbekendtgørelse af 15/9 20 om Fastsættelse af Maksimalpriser paa Mel

                                                                                                                                   Til  Efterretning

18. Overenskomst med Læger. Læge Hinkbøl, Bramming har fremsendt Meddelelse om, at da deden mellem Sogneraadsforeningens Bestyrelse og Lægeforeningen trufne Overenskomst ikke blev vedtaget af Sogneraadsforeningens Generalforsamling har Lægeforeningen fastsat Prisen for Kørsel til  1 Kr pr. løbende Klmt. Mindstebeløb 5 Kr                                               Til  Efterretning

19. Frikørsler.

Vognmand Peter Andersen har sendt Regning paa Kørsel til Brørup Sygehus med

Magnus Friis, Adsersbølgaard                                       18 Kr

Murer Brinks Hustru, Vittrup til Brørup  Sygehus        25 Kr

 Do          do   Datter        –                  –       –                 20 Kr                                  Til  Efterretning

20. Brandfoged. Steffen Christensen, Vittrup har fremsendt sin Beskikkelse og Instruks og bedt sig fritaget for Hvervet som Brandfoged grundet paa at han har faaet sit ene Ben skamferet i en Slaamaskine og mener ikke at kunne udføre Hvervet i al Fald foreløbig.

Man har bedt ham om at fremskaffe Lægeattest. Som Brandfoged indstilledes Søren Storm Thomsen

20a. Pastor Nielsens Sønner Helge og Hans Nielsen, Spørtinge, Lolland er indlagt til Vederlagsfri Behandling paa Nakskov Sygehus                                                    Anerkendes   Til  Efterretning

21. Assurancekompagniet Baltica har fremsendt Opfordring til at tegne Forsikring i nævnte Selskab der omfatter Personer og Ting, der hører ind under Kommunen. Præmierne er

For et tidsrum af 10 Aar  2 Kr 35 Ører aarlig pr. 100 Indbyggere

    Do                    5   –     3  –   10   –        –         –    –            –

    Do                    1   –     3  –    40  –        –         –    –            –

Sagen kan ordnes ved Rejseinpektør C. Petersen, Brørup                  Sagen udsættes foreløbig

22. Samfundet og Hjemmet for Vanføre har fremsendt Beretning og anmoder om Tilskud.

                                                                                                             Henlagdes i fjor. Henlægges

23. Ægteskabsattester er udstedt for

1)  Peter Rasmus Schmidt af Esbjerg       Sømand

2)  Otto Madsen, Klelund  pr Holsted     Skomager

3)  Niels Chr. Nielsen, Hovborg   do       Snedker                                                    Til Efterretning

24. Fængselshjælpen har fremsendt Ansøgning om Bidrag                                      Henlægges

25. Cirkl af 25/8 om Paaligning af Skat til Kirkens Betjening.  Skatten paalignes som en Tillægsskat til den almindelige Ligning paa Formue og Lejlighed, dog med Undtagelse af de Personer eller Familier, der staar udenfor Folkekirken                                                                            Til  Efterretning

(side 113)

26. Vejudvalg til at foretage Syn over Kommunens Veje og fremkomme med Forslag til Vedligeholdelse samt Overslag over Udgifterne overdrages det staaende Udvalg

27. Materialerne til 1ste Klasses Vejen, der mangler en Del

27a. Johan Nielsen. Oplysning om Statsskat i Aastrup

27b. V. Schmidt har fremsendt Regning paa 119 Kr 44 Ører             Ønskes specificeret Regning

                      Skolesager

28. Vittrup Skole. Formanden har rettet en Forespørgsel til Maler Nørgaard angaaende Vinduerne i Vittrup Skole. Nørgaard har i et Brev meddelt, at han nok vidste at der resterede lidt af Malingen, men havde Haabet paa at Sogneraadet ville have eftergivet ham Arbejdet under Hensyn til at hans Tilbud laa langt under det andet, men ønskede Sogneraadet Arbejdet udført af ham, ville han gøre det.

Man enedes om at give Nørgaard fri for Malingen. H.I.Johansen henvender sig til P.Mikkelsenmed Forespørgsel om han vil paatage sig Arbejdet.

29. Fru Mortensen, Vittrup ønsker at overtage Ledelsen af Haandgerningen til den kommende Vinter for saa vidt det bliver hende overdraget.

Tilstedes. Løn 100 Kr for 2 Timer ugentlig.

30. Lærer Mortensen, Vittrup ønskede en Del Bagharpning til Vittrup. N.C. Nielsen har lovet at meddele om der er noget til overs i Vittrup

31. Lindknud Skole. Aksel Petersen, Gildbjerg skulle levere 3 Huse fulde af Tørv. Har leveret 1 til. fuld Pris 300 Kr, hvorfra man har fradraget 50 Kr medens de sidste er kasserede. Man har i den Anledning foretaget Bestilling paa 20 – 25 Meter Træ i Hovborg Plantage. Prisen bliver 12 Kr pr. M.eter.  Anders Jensen har lovet at køre det Hjemme                                                       Til Efterretning

32. Vinterlærer og Lærerinde. Provst Mouridsen har under 5/10 meddelt at Seminarist Aage Steffensen er kaldet som Vinterlærer ved Lindknud Skole                                      Til Efterretning

33. Klelund Skole. Provst Mouridsen har under 5/10 meddelt at Johanne Jensen er kaldet som Vinterlærerinde ved Klelund Skole.                                                                              Til Efterretning

34. Vikar. Grundet paa at Lærer Thomsen, Klelund er indlagt paa Rigshospitalet er Seminarist Aage Steffensen antaget som Vikar i Embedet for Oktober Maaned                                Til Efterretning

35. Formanden har gennem Lindknud Brugsforening bestilt en Kakkelovn til Okslund Skole. Pris ca 125 Kr

36. Ungdomsskolen har man endnu intet hørt noget om, men Organisationerne agter efter Forlydende at behandle Spørgsmaalet i Fællesskab                                                   Til Efterretning

37. Alderdomssager.

Signe Nielsen, Gildbjerg ansøger om et ekstra Beløb til Dækning af Udgifterne ved Reparation af Huset, ca 50 Kr. Beklager sig over, at hun ikke har modtaget sine Tørv.

Tilstedes ekstra 50 Kr. Tørvene overdrages til P.Madsen

38. Johanne Adamsen. I Henhold til Beslutningen ved sidste Møde har man rettet Forespørgsel til hende Angaaende hendes økonomiske Forhold og modtaget utilfredsstillende Svar. Brevet fremlægges.                                                                                    Der foretages ikke mere i den Sag foreløbig 

39. Regning fra Brørup Apotek for Medicin

Niels Mathiesen, Lindknud                      3 Kr 80

Ole Henriksen, Vittrup                             5 Kr 30

Morten Petersen, Lindknud                     7 Kr 30

Niels P. Madsen       –                               10 Kr 85

Frederik Hansen       –                               17 Kr 70

Bengta Johansen,     –                               3 Kr 70

Niels M. Henriksen,   –                             19 Kr 25

Hans Baun, Lindknud. Kørsel til  Sygehuset   25 Kr

Hans Baun, Lindknud                              4 Kr 20

Chresten Hansen, Vittrup                        2 Kr 15

Bertel Petersen, Lindknud                       23 Kr 85                                                   Til  Efterretning 40. Reguleringer af Alderdomsunderstøttelserne gældende fra 1ste November 1920 pr Maaned

                                                                 Nuværende

                                                                 Understøtt.

Johanne Adamsen               Debel           40                                                            40

Hans A. Egelund                Lindknud      35                                                             40

Hans M. Gehlerts                  –                  25                                                             30

Frederik Hansen                    –                  40                                                             45

Ole Henriksen                     Vittrup         35                                                             40

Chresten Hansen                   –                  35                                                             40

Nis Højens Enke                 Lindknud      35                                                             40

Niels N.M. Henriksen            –                  60                                                             65

Johannes Hansen                   –                  60                                                             60

Mathilde Juhl                         –                  40                                                             40

Bengta Johansen                 Debel            20                                                             25

Mette K. Jensen                  Okslund        25                                                             30

Maren Larsen                      Lindknud      30                                                             30

Hans P. Mikkelsens Enke   Vittrup          15                                                             15

Niels P. Madsen                 Lindknud      20                                                             20

Marie Mogensen                 Vittrup          10                                                             10

Marie Mathiasdatter           Lindknud      40                                                             45

Niels Nielsens Enke            Gildbjerg       35                                                             40

Jesper Th. Nielsens Enke    Debel            15                                                              15

Hans Th. Petersen               Lindknud     35                                                             40

Morten Petersen                 Lindknud      50                                                             50

Bertel Petersen                   Debel            35                                                             40

Kirstine Sørensen               Lindknud      15                                                             20

Marie Schaffer                    Gildbjerg       30                                                             35

Th Kr. Therkelsen               Debel            25                                                             30

Niels Marthinus Nielsen     Lindknud      25                                                             30                 

Fra andre Kommuner

Hans Baun                          Gesten           45     Fradrag for Sygehusophold            45

Iver Jensen                          Brørup           40                                                             40

Sidsel Kirstine Christensen, Ansager       50                                                             50

Maren Stengaard                Vorbasse       35                                                             45

Ane Marie Jensen,              Vorbasse       35                                                             45

Fattige

Mads Kr. Nielsen               Vittrup

Jens Fr. Jensen                    Vittrup

Marie Nielsen                     Lindknud      40                                                             40

Niels M. Jensen                  Klelund         50                                                             60

(side 117)

48. Christian Ditlev Frische. Tjele Vinge Sogneraad har under 5/10 meddelt at nævnte Frische anerkendes Forsørgelsesberettiget samt at der kan forventes Refusion efter lovlig Regning, dog ikke fuld Refusion                                                                                                 Til  Efterretning

49. Jens Fr. Jensen. Kolding Sygehus har fremsendt Regning for Kørsel til  Kolding Sygehus 70 Kr.

                                                                                                                                   Til  Efterretning

50. Niels J. Thomsen, Vittrup har tilbudt at sælge et Komfur, der staar i  Vittrup Skole for 40.

                                                                                                                                   Tilbuddet antages

51. Pastor Barfod Petersen ansøger om Tilladelse til at afbenytte  Skolelokale med Lys og Varme en gang ugentlig i Klelund, Lindknud, Vittrup og Okslund til Afholdelse af Menighedsmøder

                                                                                                                                   Bevilligedes

52. Lindknud Sogns Hjælpekassebestyrelse ansøger om en yderligere Bevilling paa indtil 1000 Kr. Hvis det ønskes er Hjælpekassens Bestyrelse villig til at holde Møde sammen med Sogneraadet.

Der foreslaaes at afholde Fællesmøde med Hjælpekassens Bestyrelse til næste ordinære Møde.

 

Mødet Sluttet.  Næste Møde Kl. 1

                                                                                                             Niels Thøgersen

H.M. Petersen                     P.M.Pedersen                     P. Donslund Jensen

Ole P. Simonsen                 Marius Madsen                   H.I. Johansen

 

Aar 1920 den 10. November holder Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager behandledes.

 

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Meddelelser om Fødsler for Oktober Maaned

Den 16/10 født en Søn af Husmand Andreas Hansen og Hustru Henriette Petersen, Lindknud

Den 24/10 1 Søn af Husmand Niels Peter Hansen og Hustru Edel Andresen af Hovborg

Den 1/10 1 Datter af Fodermester Marius Rasmussen og Hustru, Adsersbølgaard

Den 24/10 1 Datter af Gaardejer Andreas Marinus Jensen og Hustru, Klelund

2. Vej No 1. Vejassistent Saaby, Ribe har meddelt at han paa Grund af Vejinspektørens Sygdom har truffet Aftale med Vejassistent Schmidt, Brørup om at foretage Opmaaling af Vejmaterialerne paa Vej No 1. Schmiodt har pr. Telefon meddelt at Opmaalingen kan foretages i Slutningen af denne Uge. Det overdrages Hans I. Johansenat være med ved Opmaalingen.

3. Vejudvalget har foretaget Eftersyn af Kommunens veje og forelagt Forslag til Vedligeholdelsesmaterialerne mm

4. Vejlicitation, samt Licitation over Gravning, Strygning af Tørv, 300000, i Kommunens Mose, samt Levering af Tørv til Kommunens Skoler,  afhodes i Lindknud Kro den 22/11 Kl 1½ i Lindknud Kro

5. Lindknud Gymnastikforening ansøger om Tilskud fra Kommunen for Skolebørnenes Benyttelse af Foreningens Gymnastikredskaber                                                                             Tilstedes 25 Kr

6. Bekendtgørelse af 28. September od Udførsel  af Byg og Havre mm                 Til  Efterretning

7. Cirkulære af 22 September 20 om Erhvervelse af dansk Indfødsret i Henhold til Lov af 5te September 20                                                                                        Til Efterretning

8. Cirkulære af 22/9 20 om Understøttelse til arbejdsløse Fiskere i Henhold til Lov No 363 af 28. Juni 1920                                                                                                                Til  Efterretning

9. Himmelbjerggaards Opdragelseshjem har fremsendt Aarsberetning og ansøger om et Bidrag.

                                                                                                                                   Henlægges

(side 119)

10. Skøde paa Matr. No 7g, Vittrup, Vittrup gamle Skole. Dommerfuldmægtig Rikter, Holsted har fremsendt Skøde paa Matr. No 7g, Vittrup hvorved denne Ejendom er overdraget Lindknud Kommune. Skødet oprettet 25. Maj 20, Tinglyst 15de Oktober 20. Under 25. Maj 20 er der udstedt Obligation til N.J.Thomsen paa 2000 Kr. Under 25 August 1920 har Amtsraadet givet Samtykke til Købet.                                                                                     Skødet indgaar i Arkivet.   Til Efterretning

11. Vejtavler for Motor og Bilkørsler. Snedker Schultz, Brørup har fremsendt Regning paa 6 Stk Tavler for Motor og Automobilkørsler paa 168 Kr, deraf skal Holsted Kommune betale for 2 = 56 Kr, dog – evt Ændring ved Malingen                                                                                       Til Efterretning

12. Christian Hansen, Kolding har fremsendt Regning for Skemaer til Valglister, Snekastningslister,Trangsattester, Ægteskabsattester mm paa 22 Kr                        Til  Efterretning

13. Udstykninger. Landbrugsministeriet har under 4de og 5te Novb. 20 fremsendt Approbation paa Udstykning af Matr. No 1u Lindknud  Kromand Jørgen Th. Hansens Enke, Lindknud saaledes

1u  ¼ Alb,  1af  ¼ Album samt Matr. No 1a Lindknud tilhørende H.P. Brandt til Matr No 1a  5 Skp 3Tdk 1 ¼ Alb  og Matr No 1ag  5 Skp 3 Tdk  2 ¾  Alb                                      Til Efterretning

14. Statstilskud til Dyrtidsforanstaltninger. Ribe Stiftamt har under 25/10 20 anvist Lindknud Kommune 5071 Kr 48 Ører som Statstilskud til Nedsættelse af Prisen paa Mælk til Børn under 12 Aar                                                                                                                            Til Efterretning

15. Skattesager. Aksel Storm Sørensen ansøger om Skattenedsættelse paa Grund af ekstraordinært Indkaldelse, er ansat til 48 Kr 91 Ører                          Er fritaget for at betale for April Kvartal

16. Skolesager. Forsømmelseslisterne for September og Oktober Maaneder fremlagdes. Mulkterne paaføres af Formanden

17. Okslund Skole. Renholdelse af Okslund Skole er fra 1ste Novb. overdraget Lærer Rungø, Okslund for en Betaling af 150 Kr aarlig eller 12 ½ Kr om Maaneden indtil 1ste April 1921

                                                                                                                                   Til Efterretning

18. Haandgerningen. Det er endnu ikke lykkedes at faa nogen til at overtage Haandgerningen ved Okslund Skole                                   Overdrages Formanden at forsøge at faa Sagen ordnet  

Havelaan til Okslund Skole.                    Kommunen garanterer for Renter og Afdrag

19.Lærer Rungø har nu faaet Tilsagn om en Vikar i Tiden 15. November til 15. Decb. 20, hvilket er godkendt af Skoledirektionen. Agter i Nævnte Tid at tage Kursus i Husflidsarbejde

                                                                                                                                   Til Efterretning

20. Klelund Skole. Skoledirektionen har under 20/10 bifaldet at Seminarist Steffensen vikarierer under Lærer Thomsens Hospitalsophold i Oktober Maaned 1920                          Til Efterretning

21. Lejlighed til Vinterlærerinden i Klelund. N. Thøgersen har meddelt Vinterlærerinde Johanne Jensen at hun maa overtage et Værelse paa Loftet i den søndre Gavl over Klelund Skole for Vinteren paa Betingelse af  1) At der foretages Afkortning i Lønnen i Henhold til Loven.  2) At hun sender Meddelelse om hvorvidt hun agter at benytte Værelset.

Johanne Jensen har under 12/11 20 meddelt at hun agter at bo hjemme som sædvanlig.

Lejlighed for Vinterlærer hos P. Sørensen for ½ Aar 72 Kr                                     Til Efterretning

22. Vittrup Skole. Lærer Mortensen, Vittrup Skole har fremsendt Ansøgning til Ribe Amts Skoleraad om et Havelaan paa 300 Kr. Skoleraadet forespørger om Kommunen garanterer for rettidig Betaling af Afdrag og Renter                                                       Kommunen garanterer

(121)

23. Bagharpning. Niels Kr. Nielsen, Gjerndrup har meddelt at der kan faaes Bagharpning hos Marius Nielsen, Vittrup.                               Det overdrages Marius Madsen at ordne Sagen 

24. Lindknud Skole. Der er kørt 11 Rummeter Træ til Skolen og rekvireret 9 do i alt 20 do

                                                                                                                                   Til  Efterretning

25. Vinterlærere og Lærerinder skal i Lighed med de fastansatte Lærerpersonaler afkortes 2½% af Grundlønnen til Pensionsfonden.                                                                              Til  Efterretning

 

Fru Mortensen, Adsersbøl ansøger om et Hold Læsebøger.               Overdrages P.M.Petersen   

                      Alderdomssager

26. Ane Kathrine Hansen. Kolding Alderdomsudvalg har fremsendt Regning 1ste Halvaar 1920/21 paa 180 Kr                                                                                                                              Til  Efterretning

27. Samme Udvalg har meddelt at Brændselshjælpen for Vinterhalvaaret er sat til  24 Kr pr. Maaned                                                                                                                          Til  Efterretning

28. Jakob Lebæk Jakobsen,. Vejen Sogneraad har fremsendt Regning for 1ste Halvaar paa 315 Kr 79 Ører

29. Samme Sogneraad har meddelt at Understøttelsen er forhøjet med 25%          Til  Efterretning

29a. Johanne Adamsen. Egtved Sogberaad har fremsendt Regning for 1ste Halvaar paa 165 Kr

                                                                                                                                   Til  Efterretning

                      Fattigsager

30. Viliam  Thorvald Nielsen. Starup Nebel Sogneraad   har fremsendt Regning for Tiden  1 /4 – 1/8 20 a 40 Kr, Brændsel 16 Kr, Medicin 7,55 = i alt 183,55 Kr , ¾  137,68 Kr  Til Efterretning

31. Viliam Th. Nielsen. Ansøgning om Eftergivelse af den ham ydede Fattighjælp var til fornyet Behandling, efter at man har modtaget nærmere Oplysninger fra V. Th Nielsen om Karen Kirstine Klausen som  han efter foregivende ønsker at indgaa Ægteskab med. Ifølge dette har Nielsen i alt 6 Børn, 2 ukonfirmerede, der opholder sig i Hjemmet. Karen K. Klausen der pt. bestyrer Hus for Nielsen har et uægte Barn, der er ca. 17 Aar. Det stedlige Sogneraad bekræfter de af Nielsen fremsendte Oplysninger. Formanden udtaler han personligt ville anbefale at tillade Giftermaalet. Man har tillige henvendt sig til det stedlige Værgeraad, der udtaler at baade Karen Klausen og Børnene ser godt ud, finder intet at erindre mod Giftermaalet.

Sagen udsættes for at søge nærmere Oplysninger, særlig om hun har flere uægte Børn, samt om hun er eller har været under Fattigforsørgelse.

32. Jens Fr. Jensen. Kolding Fattigudvalg har fremsendt Regning for April Maaned paa 45 Kr

                                                                                                                                  Til  Efterretning

33. Kolding Sygehus har fremsendt Regning for Jens Fr. Jensens Ophold mm paa Kolding Sygehus til samlet Beløb af  123 Kr 50 Ører, deraf for Ligkiste, Ligtøj og Dødsattest og en Krans  116 Kr

                                                                                                                                   Til  Efterretning

34. Jens Fr. Jensen er den 27/10 afgaaet ved Døden paa Kolding Sygehus. Efter Aftale er Begravelsen foregaaet i Kolding.

Enkens Understøttelse fastsættes til 100 Kr Maaned fra 1ste December 1920 at regne for Vinteren

35. Brødrene Knudsen, Kolding har fremsendt Regning paa Beklædningsgenstande, Undertøj mm til samlet Beløb 83 Kr 35 Ører                                                                            Til  Efterretning

36. John Andreas Jepsens Barn. Brørup Sogneraad har fremsendt Regning paa 41 Kr 60 Ører   

                                                                                                                                   Til  Efterretning

37. Harry Due. Horsestrup Værgeraad har fremsendt Regning for Barnets Ophold paa Vejle Fjord Børnehjem for Tiden 1/7 til 30/9 20         150 Kr                                                  Til  efterretning

(side 123)

38. Mads Kr. Nielsen forespørger om han maa faa Dagløn for den Tid han har hjulpet Laust Iversen med Huset i alt 53 Timer                                                                                                   Tilstedes 50 Kr

39 Ansøger om at faa Understøttelsen forhøjet pr. Maaned for Vinteren. Man finder ikke Anledning til at forhøje den ordinære Understøttelse

40. Samme ansøger om Lærred til Linned.                                         Tilstedes 30 Kr til Linned

41. Alderdomsunderstøttelse. Hans M. Gehlert ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet i Lighed med H.Egelunds p.t. 40 Kr om Maaneden                            Tilstedes 35 Kr fra 1/12 1920

42. Marie Nielsen, Jesper Th Jensens Enke ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet med 5 Kr

                                                                                       Tilstedes 5 Kr Maanedlig fra 1/12 20

                      Forskelligt

43. Formanden har udstedt Forsørgelsesattest til Brug ved Indgaaelse af Ægteskab for Adolf Ditlefsen, født i Vorbasse, nuværende Forsørgelsesberettiget i Lindknud.

og Tømrersvend Bertel Thullesen født i Lindknud den 19/3 1894

 

Det overdrages P.M.Petersen at faa Taget repareret paa Kommunens Mose

 

44. Fællesmøde af Sogneraadet og Hjælpekassens Bestyrelse. I Henhold til tidligere modtaget Andragende om et yderligere Bevilling paa 1000 Kr ønskede Sogneraadet et Fællesmøde.

Samtlige Medlemmer var mødt.

45. Hjælpekassen har brugt ca 350 Kr i det sidst forløbne Halvaar, mest ekstraordinært paa Grund af Sygdom.  Efter de modtagne Oplysninger bevilligede Sogneraadet yderligere 1000 Kr i Henhold til Loven af 29. Marts 1920

 

Næste Møde Kl 1 Efterm.

Mødet sluttet                                                                                                             Niels Thøgersen

Marius Madsen                   H.I. Johansen                      P.M.Petersen

Ole P. Simonsen                 H.M. Petersen

 

Aar 1920 den 8. Decb holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro.

Alle var mødt.

Følgende Sager behandledes

 

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Novb. Maaned

Den 7 Novenber født 1 Søn af Smed Steffen Steffensen og Hustru, Lindknud

Den 17 do 1 Søn af Forpagter Jens Sørensen Petersen og Hustru af Risbøl

   Sidstnævnte foranstaltes indført i Hejnsvig Sogns Kirkebog

2. Cirkulære af 22/11 20 om Udlevering af Ernæringskort                                       Til Efterretning

3. Modtaget 1590 store  1590 smaa Ernæringskort og 553 Tillægskort

4. Cirkulære af 30/11 om Dispensation fra Byggereglerne med Hensyn til Bolighuse

                                                                                                                                   Til Efterretning

(side 125)

5. Bekendtgørelse af 30/11 20 til Vejledning om Indtægts og Formueforhold samt Øvrige Omstændigheder, der som Regel betinger en Persons Optagelse eller Forbliven i en anerkendt Sygekasse med Ret til gennem denne at nyde Tilskud fra Staten.

Den paa Skøn fastsatte normale Grænse med Hensyn yil Skatteindtægten er ansat fra 3000  til 3500 Kr + 500 Kr for for det første Barn under 15 Aar og 400 Kr for hver af de Øvrige, og med en Formue for enlige Personer paa 14000 Kr, for en Familie ca 20000 Kr

Til paa Sogneraadets Vegne  at tiltræde et evt Bedømmelsesudvalg valgtes Hans M. Petersen

6. Bekendtgørelse af 26 Novb 20 , jvf Ribe Stiftamts Cirkulære af 4 Decb 20 om Hugst i Landets Skove og Plantager samt Handel med Brændselseffekter.

Ifølge nævnte Bekendtgørelse er fastsat følgende Maksimalpriser for Naaletræer

Bjergfyr mindst 6 Cm  for Rummeter                           14 Kr

For andre Naaletræer                                                     12 Kr

Smaat Brænde  3 – 6 Cm     do                                     8 Kr

Rafter af Fyr eller Lærk                                                 5 Kr

Udhugst af Bjergfyr, ikke afrisede, for Bunke af Størrelse paa indtil 8 Rummeter   0 Kr

                                                                                                                                   Til  Efterretning

7. Budget for Lindknud Kommune for Regnskabsaaret 1921 – 22 var til første Behandling.

Den endelige Beslutning udsattes til 2den Behandling i Januar 1921.

8. Kristelig Forening f U.M. Soldaterhjem har fremsendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag

                                                                                                                                   Henlægges

9. Danmarks Afholdsforening har fremsendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag     Henlægges

10. Ribe Stiftamt har under 18/ 11 bedt sig Ansøgninger om dansk Indfødsret tilstillet

                                                                                                             Er indsendt Sept 1920

11. Missionen for hjemløse Mænd har fremsendt Ansøgning om Bidrag                Henlægges

12. Kassekredit. Vejen bank forespørger om Kommunen fremdeles ønsker at holde Kassekreditten paa 12000 Kr aaben. I Bekræftende fald skal en saadan Beslutning tages i  et Sogneraadsmøde, og Afskrift af samme tilstilles Banken for hvert  Regnskabsaars Begyndelse. Sogneraadet vedtog at den staaende Kassekredit i Vejen Bank paa 12000 Kr ønskes holdt aaben indtil videre (særlig grundet paa at der resterer store Beløb af Kommuneskatter)

13. Frikørsler N.P. Christensen .         Bil Klelund Brørup Sygehus                         30 Kr

                                  do                       do  Vittrup  Kolding   do                             70 Kr

                                                                                       Til  Efterretning. Den ene er sikkert betalt

14. Statstilskud. Ribe Stiftamt har under 3/12 anvist Kommunen som Statstilskud til trængende Kommuner til Ophjælpning af deres Skolevæsen mm  1500 Kr.

                                                                                       Formanden har sendt Kvittering 3/12 20

15. Børnebogssamlingerne. Ribe Stiftamt har under 3/12 20 anvist som Tilskud fra Amtets Skolefond til Børnebogssamlinger  55 Kr                      Formanden har sendt Kvittering d 3/12

16. Ribe Amts Plejehjemsforening har under 12/11 sendt Ansøgning om Bidrag

                                                                                                                                   Tilstedes 20 Kr

17. Vederlagsfri Behandling. Give Sogneraad har under 20/11 fremsendt Regning for J.P.Chr. Vases Søns Behandling for Skarlagensfeber  40 Kr 50 Ører                                  Til Efterretning

18. Jens M. Jensens Børn af Okslund er indlagt paa Brørup Sygehus til Vederlagsfri Behandling for Difteritis, nemlig Sigrid og Jenny Jensen                                                             Til  Efterretning

19. Formanden har under 3/12 udstedt Ægteskabsattest for Niels Jørgen Carlsen, Søn af Møller Jeppe Carlsen forhen Vittrup, født i Vittrup 17/3 1889

(side 127)

20. Præstelønninger.

Kirkeministeriet har under 30/11 fremsendt Opgørelse i Henhold til Lønningslov No 543 af 4de Oktober 1919 § 38  over Fordeling af det Beløb, der skal udredes af Kommunerne til Præstelønninger i Tiden fra 1/4  1920 til 31 Marts 1921.

I Henhold til nævnte Opgørelse skal Lindknud Kommune udrede et Beløb af 895 Kr 07 Ører, der paalignes Kommunens til Folkekirken hørende Skatteydere og indbetales til Ribe Stiftamt  – 2% til Opvarmning                                                                                                                        Til  Efterretning

21. Børn af Enker. Søren Johansen Sørensens Enke er af Sønder Omme Sogneraad tilstaaet Understøttelse til et Barn i Henhold til Lov on Understøttelse til Børn af Enker. Sogneraadet forespørger om nævnte Enke anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud samt om Lovmæssig Refusion kan forventes                                                    Anerkendes, Lovlig Refusion kan forventes

22. Hjælpekassens Bestyrelse ansøger om at faa det  der i Henhold til Dyrtidsloven af 28/10 20 kan stilles til Raadighed til Dyrtidsforanstaltninger i Tiden fra 1/11 1920 til 1/4 1921 nemlig 2 Kr pr Indbygger i Kommunen = ca 3000 Kr bevilliget.                                                   Bevilligedes.

23. Lindknud Sogns Sygekasse har fremsendt Ansøgning om et Tilskud  af Lindknud Kommunes Kasse paa 1200 Kr                                                                          Bevillegedes 1200 Kr

24. Alderdomssager. Iver Jensen, Lindknud ansøger om et par Uldtrøjer               Tilstedes

25. Niels Peter Olesen, p.t. Gjerndrup Er af Brørup Sogneraad tilstaaet 30 Kr om Maaneden 1ste Novb 1920. N.P.Olesen er født i Gildbjerg, Lindknud Sogn d 23/3 1851 har for ca 6 Aar siden modtaget et mindre Beløb som Fattigunderstøttelse som ikke er tilbagebetalt, hvilket begrunder, at han ikke har vundet Forsørgelsesret i Brøruphvor han har opholdt sig i ca 6 Aar

                                                                                       Anerkendes. Lovmæssig Refusion ydes

26. Steffen Petersen. Føvling Sogneraad har fremsendt Regning for St. Petersen f T 1/4  til 1/10 1920 paa 270 Kr.                                                                                                        Til Efterretning

27. Marie Egelund. Føvling Sogneraad har fremsendt Regning for M. Egelund f T.  1/4 til 30/9 20 paa 67 Kr 50 Ører                                                                                                 Til  Efterretning

28. Karl H. Buhl. Gørding Sogneraad har under 13/11 1920 meddelt at Karl H. Buhls Understøttelse er forhøjet fra 1/12 20 til  50 Kr om Maaneden                                                            Til Efterretning

29. Maren Nielsen. Esbjerg Byraad har under 11/11 fremsendt Regning for Maren Nielsen for Tiden 1/4  til 30/9 20

Understøttelse for April Maaned                                   50 Kr

Dyrtidshjælp          do                                                    48 Kr

Ophold paa Hospitalet       do                                       64 Kr

Ophold paa de gamles Hjem 58 Dage a 2,40                139 kr 20

Ugepenge 8 Uger  a 52½ Øre                                            4 Kr 20

Ringning 2 Kr, Ligtøj 12Kr 16                                      14 Kr 16

Ligkiste  78 Kr 50  Gravkastning 5 Kr                          83 Kr 50

Lægehjælp  8 Kr. Pleje og Pasning  50 Kr                     58 Kr 00

                                                                                       461 Kr 06

                                                                                     – 115 Kr 26    

                                            Regningsrest                       345 Kr 80                           Til  Efterretning

30. Ane Kathrine Hansen. Kolding Byraad har fremsendt Meddelelse om at Understøttelsen er forhøjet fra 20 til  25 Kr + 100 % Dyrtidstillæg fra 1/12 20                                       Til Efterretning

(side 129)

31. Jens Kr. Thomsen, Lindknud har fremsendt Ansøgning om Alderdomsunderstøttelse fra 1ste Decb 1920. Han er født i  Onsted ved Aarhus den 1/3 1859, har boet i Stenderup, Ansager Sogn fra 1895 til 1916 og i Lindknud Sogn fra 14. Novb 1916 til Dato. Ejer en Formue af ca. 1000 Kr. Ansøger om 40 Kr om Maaneden i Penge. Er Medlem  af Sygekassen..

                                                                                       Tilstedes 40 Kr om Maaneden indtil 1/5 1921

                      Fattigsager

32. Ugifte Anna Kirstine Meng der f.t. opholder sig hos Bmd Hans Peter Hansen i Hyldelund er den 26. Sept 1920 nedkommet med en Søn (Svend Aage Marius Hansen). Udlagt Barnefader Karl Marius Hansen, formentlig Forsørgelsesberettiget i Randbøl Kommune. Barnemoderen forsørgelsesberettiget i Vejstrup Kommune pr. Sjølund. Da Moderen og den udlagte Barnefader begge 10 Maaneder før Barnets Fødsel har opholdt sig paa Firmgaard, Brørup Sogn er Fødslen foranstaltet noteret i Brørup Sogns Kirkebog.                                                              Til  Efterretning

33. Jens P. Petersen, Klelund. Vinderslev Sogneraad har i en Skrivelse af 23/11 20 meddelt at Ugifte Anna Marquart  den 22 Oktober 1920 født en Datteer. Udlagt Barnefader Gaardejer Jens P. Petersen, Klelund

Da nævnte Anna Marquart 10 Maanederdagen for Fødslen har opholdt sig hos Jens P. Petersen forlanges Fødslen noteret i Lindknud Sogns Kirkebog.               Er udført og tilbagesendt

34. Jens Sørensen Jensen ansøger om at faa et par Arbejdsbenklæder, 2 Bluser 2 Skjorter 2 Uldtrøjer 2 par Strømper 1 par Underbenklæder + 1 par Træsko 1 Kasket                 Til  Efterretning

35. Mads Petersen født i Debel. Kolding Politikontor har fremsendt Begæring om at indbetalte Resterende Alimentationsbidrag med 10 Kr til det  med Anna Marie Gregersen uden for Ægteskab den 29. Oktober 1914 fødte Barn.

Alimentanten er f. t. bortrejst men har før Bortrejsen indbetalt 68 Kr, hvilket er 10 Kr for lidt. Bidraget gælder f.t. indtil 29. April 1921                                                                      Sagen undersøges

36. Gunder Adamsen, Vittrup. Kolding Politikontor har fremsendt Begæring om at Indbetalte Alimentationsbidrag for Gunder Adamsen for det med Christine M. Mathiesen den 20 Novb. 1909 udenfor Ægteskab fødte Barn (Anne Marie Mathiesen) f.t. indtil 20 Maj 1921 med 66 Kr.

                                                                                                                                   Bidraget betales

37. Niels Mikkelsen Jensen, Klelund ansøger om 100 Kr til Tøj,                        Bevilligedes 100 Kr

38. Mads Kr. Nielsen Købmand Degn, Bække har fremsendt Regning paa Lærred og Undertøj til Mads Kr. Nielsen til Beløb 62 Kr 50                                                                   Til  Efterretning

39. Samme ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet til 100 Kr om Maaneden for Decb 1920 og Januar 1921.                                                                                                    Tilstedes ekstra 50 Kr

40. Jens Fr. Jensens Enke tilstedes ekstra i Anledning af Rejse til Kolding mm 20 Kr

Jens Fr. Jensens Enke ansøger om at faa lidt ekstra grundet paa at Maaneden har 5 Uger

                                                                                                                                   Nægtedes

(131)

                      Skatteansættelser

Niels P. Nielsen                  hos N.A.Nielsen, Okslund         fra 1/11 20- 31/3 21    25 Kr

Magnus Magnus                 –  M. Magnusen, Okslund                        1/10 20          30

Anna Simonsen                  – O.P. Simonsen, Okslund                        1/11               15

Martin Sørensen                 Plantagemedarbejder, Hovborg Kro        1/12               25

H.C.Nikolajsen                   – J. Nikolajsen, Sønderlund  18 Aar         1/11               15

Harry Jepsen                       – Jens  kr Nielsen Bruun  19 Aar              1/11               20

Aksel Møller                       – Jes Schmidt, Hovborg                                                 25

Johanne Kolbæk                 –  Kolbæk, Hovborg                                 1/11

Jesper Nielsen                     –  Indsidder L. Laugesen, Klelund  24     1/11               25

Emilie Stenager                  – Lichtenstejn, Adsersbøl  24                   1/11               15

Louise Jensen                                           do                  23                  1/11               15

Jes Povlsen                         – P. Jessen, Okslund           21                  1/11               25

Else Sigtrud Bruhn             Th .Nissen                           19                  1/11               15

Lærer Steffensen, Lindknud                                                               1/11               40

Jens Kruse                          – M. Mortensen                                         1/11               25

Susanne Dalberg                         do                               22                  1/11               15

Hans P. Hansen                  –  S.A. Hansen, Hovborg    24                  1/11               25

Møller Madsen                   – H.C.Petersen, Hovborg    20                  1/11               25

Anders Madsen Johansen             ?                                24                  1/11               25

Aksel Stokholm                  – Aksel Nielsen                                         1/11               25

Andreas Nielsen                 – Marinus Nielsen               20                  1/11               25

Rasmus Jørgensen,             Adsersbøl                                                 1/11               25

Viggo Nielsen                     – Joh. Nielsen, Vittrup        18                  1/11               15

Marie Petersen                        ?

Johannes Mortensen fra Arre ?

Møller Hansen                    – P.Bonde                                                 1/11               25

Carl Hansen                        – Hans Chr. Hermansen                            1/11               25

Holger Andersen                – Jens P. Petersen, Klelund 28                  1/11               25

Karen Hansen                     – H.G. Hansen                                          1/11               15

Johanne Andersen                 do                                                          1/11               15

Søren Sørensen,Bække                                                  23                  1/11               25

Eva Jensen                          – N.H. Christensen              20                  1/11               15

Harald Clausen                   – O.P. Simonsen                  19                  1/11               15

Hans Christensen                – Hovborg Kro                    24                  1/11               40

Margrethe Christensen           do                                   20                  1/11               15

Søster       do                      – N.C.N                               ?

Jes Schmidt                        Hovborg  Brørup                                      1/11

Alfred Jessen,                     Vittrup  Læborg                                       1/12               25

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *