1926 – 29 – 1l

11. Lindknud Sogneraads protokol 9. Okt 1929 –

 

Aar 1929 d. 9. Okt. holdtes ordinært Møde i Lindknud Kro hvor følgende behandledes.

 

1. Fødsler.

 Sofus Kidholm Pedersen f. 23/6 29 Søn af Husm. Søren Pedersen, Klelund og Hustru Anne Marie Christine Schmidt.

Svend Aage Nikolajsen f. 3/7 29 Søn af Bolesm. Johs. Nikolajsen, Lindknud og Hustru Margrethe Christine Møllerskov.

Villy Madsen f. 27/8 29 Søn af Mads Poulsen Madsen, Assersbøl og Hustru Karen Kirstine Larsen

Egon Thomsen f. 25/9 29 Søn af Husm. Peder Thomsen, Okslund og Hustru Sigrid Valborg Hansen

2. Provst Mouridsen meddeler at Skoledirektionen har kaldet som Vinterlærer ved Lindknud Skole Seminarist Otto Kaaberbøl og som Vinterlærerinde ved Klelund Skole Frk. Katrine Clausen. Til Eft

Side 355.

3. Anders Andersens Legat Fundats forlaa i sin Helhed vedføjet en Bestemmelse til Punkt 2 som gaar ud paa at Legatets Aktiver altid skal være forsynet med Amtets Forbudspaategning derefter bedes Sogneraadet udtale sig om man vil have bekendtgjort i Ministerialtidende Udgiften vil være 30 Kr ? Sogneraadet vedtog at tage Bestemmelsen Punkt 2 til Efterretning og ikke at lade bekendtgøre i Ministerialtidende.

4. Politimesteren i Ribe udbeder sig Udfyldning af tilsendt Skema om Afstemningsresultater i Tiden fra 1925 til 30/9 1929 i Henhold til Beværterloven af 29/3 1924.                       Formanden udfylder.

5. Ribe Stiftamt har fremsendt Skema til Indsendelse til Skoleraadet om Tilskud til Børnebogsamlingen.                                                                   Man vedtog at lade Skemaet udfylde.

6. Ribe Stiftamt meddeler at Kommunen Restandel i Motorskatten andrager 2391,23 Kr. Beløbet er indbetalt.                                                                                   Forskud var 3500 Kr. Til Efterretning.

7. Ribe Stiftamt meddeler Amtets Tilladelse til Grundforbedringslaanet 1000 Kr. til Johs Damgaard, Lindknud.                                                                                                                     Til Efterretning.

8. Handelsbanken i Esbjerg har fremsendt Opgørelse pr. 1/10 29 at vor Skyld da skal udgøre 11433,58 Kr.                                                                                        Anerkendelse er meddelt.

Side 356

9. Politimesteren i Svendborg har anmodet om Anerkendelse af Forsørgelsespligt af Olaf Svendsen Olsen f.i Klelund 4/12 1905. Forsørgelsespligt er herfra anerkendt i 1928. Har meddelt Anerkendelse.

10. Ribe stiftamt udbeder sig en Udtalelse over herfra fremsendte Sag om Indskrænkning af Syn over Gilbjerg Klelund Bækken til kuns at foretages én Gang aarlig nemlig i August Md. Til Efterret.

11. Ribe Stiftamt meddeler at Landmand Knud Peder Hansen vedblivende maa anses forsørgelsesberettiget i Vorbasse Kommune. Vedkommende er f. i Vorbasse d. 4/5 1875.      –

12. Lauritsens Kulforretning i Esbjerg bekræfter at have solgt Kommunen 12,000 Kg Nøddekul til en Pris af 26 Kr. pr 1000 Kg.

13. Regning fra Gjesten Apotek Rasmus Hansen 1,40 Kr., Claus Jensen 3,75 Kr      Til Efterretning.

14. Læge Kirkebjerg, Holsted har fremsendt Regning for Kørsel 56 Kr.                                 –

15. Peder Mikkelsen, Hovborg ligesaa Kørselsregning 125 Kr. minus Kørsel for ?? Nielsens Hustru til Holsted.                                                                                                                    Til Efterretning.

Samme tilstiller Regning for anden Gang for Kørsel af Anne Marie Dam til Sanatoriet i Esbjerg.

                                                                                                                                       Tilbagesendes.

Side 357.

16. Aandssvageanstalten Brejninge har sendt Regning for Hans Jørgensen f.1/10 – 31/12 29 125 Kr.

                                                                                                                                     Til Efterretning.

17.               –                  Østifterne    –     –           –         –  Carl Johs. Hansen 125 Kr.           –

Fattigsager

18.  Politimestren i Kolding beder sig tilsendt Alimentationsbidrag for Marinus Pedersen Buhl 96 Kr.                                                                                                                               Til Efterretning.

19. Hans Nissen Hansen, Vejle har anmodet om Sogneraadets Tilladelse til at han selv maatte hæve sin Arbejdsløshedsunderstøttelse.                                                                     Tilladelsen er meddelt .

20. Tilskud. Fængselshjælpen i Københ. anmoder om Tilskud                                         Henlagdes.

21. Skolehjemmet Himmelbjerggaard har sendt Aarsberetning  og beder om Tilskud.           –

22. Regning fra Fredehjemmet Rødsten, Holstebro for Helga Andersen. 207 Kr.      Til Efterretning.

23. Sv. Fredslund fremsender Regning for Skolerekvisitter til Vittrup og Okslund 81,58 Kr.  –

Side 358

Fødsler.

Anne Marie Jensen f. 21/7 29 Datter af Jens Nikolajsen Jensen, Baldersbæk og Hustru Ane Marie Sørensen.

Marie Mogensen f. 19/8 29 datter af Husm. Thorvald Mogensen, Risbøl og Hustru Petrea Iversen.

Sigrid Kristine Vase f. 27/8 29 Datter af Bsm. Niels P. P. Vase, Okslund og Hustru Kirstine Nielsen 

24. Harboe Jensen, Holsted tilbyder at tegne Kautionsforsikring mod Forbrug af betroede Midler.

                                                                                                                                         Henlagdes.

25. Lindknud Husholdningsforening ansøger om Tilladelse til at gøre Brug af én af Lindknud Skoles Klasselokaler én Gang om Ugen nemlig Onsdag Eftermiddag idet der da er et Værelse ledig Tillige ansøges om sædvanlig Tilskud 50 Øre pr. Time.                                                 Bevilgedes. 

26. Lærer Vinter, Okslund anmoder om Tilskud til Afholdelse af Aftenskole samt Tilladelse til at gøre Brug af en Skolestue med Lys og Varme.                                                               Bevilgedes.

27. Georg Thomsen, Lindknud fremsender Regning for Kørsel med Henriette Hansen fra Grindsted Sygehus 11 Kr. Samme. Regning for Kørsel for Søn af Peder Hansen, Vittrup til Kolding Sygehus 14 Kr.                                                                                                                         Til Efterretning.

Side 359

28. Brørup Apotek har fremsendt regning for Medicin til Marie Christensen, Okslund 45,40 Kr.

29.  Holsted   –        ligesaa for Medicin til Dorthea Fogtmann, Hovborg 22,35 Kr. Til Efterretning.

30. Niels Chr. P. Vase, Okslund ansøger om Tilladelse til at sit gennem Lindknud Kommune erhvervede Statslaan stor 1250 Kr. nu nedbragt til 1125 maa rykke tilbage for et Tillægslaan i Kreditforeningen.                                                                                                      Anbefales.

31. Poul Nikolajsen, Hovborg ansøger om Tilladelse til at faa udfriet af Pantet 3 Parceller syd for Kirkevejen i Henhold til Grundforbedringslaanet gennem Lindknud Kommune oprindelig 1500 Kr.

                                                                                                                                    Anbefales.

32. Til Eftersyn af Kommunens Veje valgtes Vejudvalget Jes Schmidt, Peter Christensen og H.Kr. Hansen som saa vil fremkomme med Forslag til næste Møde.

33. Regnskabet blev gennemgaaet og Kassebogen blev fundet i Overensstemmelse dermed, ligesaa at kontant Kassebeholdningen var Tilstede.

Dagsordenen udtømt. Mødet sluttet.

Johannes Nielsen

P. J. Hermansen, Peter Christensen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen, Hans Kr. Hansen, H.M.Petersen

 

Side 360

Aar 1929 d. 13/11 afholdtes ordinært Møde i Lindknud Kro. Følgende Sager behandledes.

 

Fødsler

1. Søn af Landmand Johs. Møller Johansen og Hustru Mette Andrea Thorstensen . Barnets Navn Aage Thorstensen Johansen f. 15/8 29

Søn af Landmand Iver Martin Nielsen og Hustru Emilie Bonde, Vittrup f. paa Brørup Sygehus d. 11/8 29 er tilført Kirkebogen i Lindknud.

Datter af Arbejdsm. Magnus Hansen, Hovborg f. 29/8 29. Birgit Hvidbjerg Hansen

Datter af Skom. Thomas Nielsen, Hovborg f. 18/8 29. Navn Ingrid Elisabeth Nielsen

Søn af Pastor Hansen, Lindknud f. 22/7 29. Navn Hans Jørgen Hansen.

Søn af Husm. Søren P. Larsen, Vittrup f. 3/10 29. Navn Karl Martin Larsen

Søn af Arbejdsm. Enevold Kristian Ehmsen, Lindknud f 7/10 29

Søn af Møllersvend Jens Kr. Jakobsen, Hovborg f. 23/10 29

Side 361

Søn af Gdr. Holger Lundgaard, Okslund f. 28/10 29

Søn af Martin Nielsen, Vittrup f.10/8 29. Navn Kristian Bonde Nielsen

2. Ribe Stiftamt meddeler at der i Henhold til Hjælpekasseloven af 1913 § 13 af Socialministeriet vil blive tilstillet herværende Kommune et Beløb stor 31 Kr.                     Beløbet er modtaget

3. Samme fremsender Statstilskud i Henhold til Lov No. (5 af 15/5 1903 484 Kr.

4. Samme meddeler til Efterretning at Ophold for Patienter paa Sht. Hedvigs Klinik i Kolding kan indgaa med Tilskud som alm. Sygehusophold.

5. Samme meddeler at der i Amtsraadets næste Møde skal fortages Valg af Vurderingsmænd i Henhold til Udlaan af Umyndiges Midler i faste Ejendomme. I denne Anledning forespørges herværende Sogneraad m. fl. hvem man finder egnet til at komme i Betragning.

                                                                                    Man foreslaar Oluf Jepsen, Okslund

6. Peter Christensen, Lindknud Kommune fremsender Ansøgning om Statshusmandlod ved Skodborghus pr. Vejen.                                                               Sogneraadet udtaler at anbefale.

7. Angaaende Ændringen i Postruten Lindknud Brørup til Dobbelttur med Kørsel over Vittrup, Nyby den ene Gang har Stiftamtet fremsendt Sagen til Udtalelse. Intet at indvende paaaføres.

Side 362

8. Skorstensfejermester Nielsen, Vejen fremsender en Ansøgning fra Ejnar Mortensen om Bibeholdelse af  en Vaskerumsskorsten  trods Skorstenens  Lysning kuns er 23 gange 14 cm.

                                                                                                                    Anbefales.

9. Kristian Buhl, Lindknud ansøger om Kommunens Assistance i Anledning af at han vilde grave en Grøft fra Vejen Lindknud Bøgeskov igennem sin Mark og vest paa. Vedkommende formoder at man er interesseret i at faa Vandet ledet væk fra Vejen.

Sogneraadet udtaler at være til Sinds at give et Tilskud saafremt Vandet kan bortledes.

10. Silkeborg Sanatorium forespørger om man vil betale Hjemrejsen for Boe Schmidt idet han opgiver at ikke have Midler dertil.                                                          Sogneraadet protesterer.

11. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at d. 5/11 29 have modtaget af Husm. Niels Chr. Lund, Hyldelund Begæring om Invaliderente.                                              Til Efterretning.

Regninger.

12. Grindsted Sygehus har fremsendt Regning for Signe Thorstensen, Hovborg 30 Kr, Marie Thorstensen 15 Kr.,  Anne Thorstensen 15 Kr., Ninna Thorstensen 10 Kr., Hans Thorstensen 10 Kr., Godtfred Hansen, Hovborg 10 Kr.

Side 363

Johanne Thorstensen 10 Kr.                                                                             Til Efterretning.

13. Læge Mynster, Grindsted Kørselsregning 30 Kr.                                                  –

14. Sygehuslæge Møller, Brørup      –              33  –                                                     –

15.        –              Lange, Grinsted    –                9,50 Kr.                                             –

16. Læge Henriksen, Vorbasse         –             140,50  –                                                –

17.   –      Kirkebjerg, Holsted St.      –                 8,00  –                                                –

18.   –      Kofoed Jensen Bække        –             491,50  –                                                –

     Samme Regning for Marie Christensen, Okslund 16,75 Kr.                                    –

          –            –         –  Rasmus Hansen, Lindknud     10,00  –

          –            –         –   Klaus Jensen            –               5,00  –   Til Efterretning med Bemærkning.

19. Læge Teglhus Jensen Kørselsregning     226 Kr.                               

      Samme for konsultation hos Karl Staal   118,75 Kr.

Formanden henstiller at han bliver Medlem af Sygekassen og betaler denne Regning.

Side 364

20. Spangsbjerg Sanatorium har sendt Regning for Rasmus Hansens Ophold fra 1/7 – 16/7 16 Kr.

21. Johs. Jakobsen for Kørsel til Grindsted Sygehus 23,25 Kr.                             Til Efterretning.

22. Sogneraadsform. Rasmus Nielsen, Houlbjerggaard, Laurbjerg for en Aldersrentebog 8,50 Kr.

23. Enkebørnsunderstøttelse fra Brørup for Marianne Sørensen fra April til Okt. 60 Kr. Til Efterr.

Aldersrentesager.

24. Vorbasse Sogneraad anerkender Husm. Jørgen A. Holm, Lindknud som forsørgelsesberettiget i derværende Kommune.                                                                                           Til Efterretning.

25. Niels Kristensens Hustru Mette Marie, Klelund f. 13/9 1864 ansøger om A.R.

                                                                                 Formanden ansætter hende at regne fra 1/11 29.

26. Poul Henrik J. Nielsen, Vittrup f. 7/6 1855 anmoder ligesaa om A.R., har før modtaget A.R.           

                                                                                                                            33,50 Kr. pr. Maaned.

27. Regning fra Vonsild for Anders Hansen Første Halvaar 1928/29 169,88 Kr.      Til Efterretning.

28.      –         –   Kolding   –  Anne K. Hansen 191,24 Kr.                                                      –

Side 365

29. Fra Vejen for Jakob Lebæk Jakobsen  343,13 Kr.                                                            –

30.          –            Vilhelm Jepsen              210,38   –                                                              –

31.   –   Folding for Bertel Petersen            180,00   –                                                              –

32.   –   Brørup   –   N. P. Madsens Enke      82,50   –                                                              –

33.   –   Føvling  –   Jens Kr. Nielsen, Tirsl.160,50   –       Forholdet undersøges                     –

34.   –   Aastrup  –   Bentha Johannesen      157,50   –                                                              –

35.   –  Thyregod    Kristen Kristensen       122,63   –                                                               –

36.   –   Gjesten   –  Mathilde Christensen    198,00   –                                                              –

37    –       –         –   Johanne K. Lauridsen   189,00   –                                                               –

38. Invaliderentetilskud fra Holsted for Daniel Pedersens Hustru Aug. Sept. 24,36 Kr.          –

Fattigsager

39. Fra Politimesteren i Varde alimentationsbidrag for Charles Christensen 78 Kr.                 –

40. Fattigvæsenet i Kolding har sendt Regning for Skrædder Gerhart Marienhof Nielsen Huslejehjælp 17,50 Kr.                                                                                                                –

Side 366.

41. Vejstrup for Villiam Nielsen                 480,00 Kr.                                                               –

42. Gjelsted   –   Margrethe Sørensen            74,44  –                                                                  –

43. Randbøl   –  Lene Jepsen, Vandel          310,00  –                                                                 –

44. Birkerød  –  Harry M. A. Hansen           137,25  –                                                                 –

45. Vejen       –  Mads Kr. Nielsen                713,70  –                                                                 –

46.    –            –   Morten Mortensen                54,00  –                                                                 –

47. Vejle        –   Niels Kristiansens fraskilte Hustru Maren Margrethe 316,50 Kr.                     –

48. Føvling    –   Hans Frederik Nygaard for Hjemsendelse til Københ. 17,09 Kr.                      –

49. Læborg    –   Ingvard Nielsen Aandssvageanstalten i Ribe 187,50 Kr.                                   –

50. Gjesten    –   Gunnar Adamsen                 509,18 Kr.                                                              –

51. Grindsted Sygehus for Anna Thorstensen  10,00  –                                                                –

52. Plejehjem i Varde No. 688 Karl Hansen, No. 699 Ruth Kirstine N. Andersen, No. 718 Ebba Viola Kristensen, No. 797 Karen Margrethe Andersen i alt 137,75 Kr.                      Til Efterretning.    

Side 367.

53. Olaf Svendsen Olsen Søn af Mads M. Olsen som f. T. sidder i Svendborg Arrest beder om Tilsendelse af 25 Kr. samt nyt Tøj.                                                           Kunde ikke imødekommes. 

54. Surhave Fattiggaards Regnskab forelaa til Efterretning. Det viser et Underskud paa 736,68 Kr.

55. Overskyldraadet meddeler at have fastsat de pr. 1/1 1927 løbenr. 294, 295, 296, 297 saaledes herfra Ejendomsskyld 129,800 Kr. Grundværdi 69,200 Kr. hvoraf falder paa Plantagens Ejendomsskyldværdi 42,000 Kr. Grundværdi 28,000 Kr.

Ændringen skal tages til Følge under skatteberegningen 1/1 1928. Formanden undersøger Sagen.

56. Poul Jensen, Hovborg har klaget til Landsskatteraadet over sin Ansættelse for 1929/30 i den Anledning tilstilles Sogneraadet følgende Spørgeskema

1. Klagerens samlede Privatforbrug               1000 Kr.

2.       –         Bolig i egen Ejendom                   300  –

3. Tyendets Hjælp i den private Husholdning      0

4. Forbrug af egne Produkter i           –              200  –

5. Kørsler i privat Øjemed                                     0

Side 368

57. Arbejde Adler fremsender Aarsberetning og beder om Tilskud idet der fremføres Ophold for J. P.Nielsen.                                                                                                                 Henlagdes.

58 Bækken Gilbjerg Klelund. Ansøgningen om Indskrænkning af Synet til én Gang aarlig skal fremlægges til alm. Eftersyn.                                                                                 Til Efterrretning.

59. Fagskolen for Haandværkere beder om Støtte.                                                   Henlagdes.

60. Krabbesholm Sanatorium beder om Tilskud idet Sanatoriet paatænkes udvidet til at omfatte Gigtpatienters Behandling.                                                                                  Bevilgedes 10 Kr. 

61. Landsforeningen for Vanføre beder ligesaa om Støtte                                        Henlagdes.

62. Storm Nielsen, Vittrup ansøger om Tilladelse til at maatte gøre Brug af Forsamlingshuset til Gymnastik i Vinterens Løb.

Tillodes imod at Huset efterlades i ren stand og Forbruget af Lys betales.

63. Mathias Olander ansøger om Tilladelse til at slaa Skærver af Kommunens Sten.

                                                                                                               Kunde ikke imødekommes.

64. Fra Hejnsvig søges om Ombytning af Skærver fra smaa til 2½ Toms.        Ikke for øjeblikket.

65. Hans Chr. Fynbo tilbyder ca. 1 Favn Stenslag til Afhentning hos Laust Iversen, Vittrup.

                                                                                                                Henvises til Licitation.

66. Prisen for Slaaning af Kommunens Sten fastsattes saaledes 1½ Toms 45 Kr. 3 Toms 30 Kr.

Side 369

67. Niels M. Nielsen, Vittrup har fremsendt Tilbud for Levering af harpet Grus fra Lindknud til Bække skel 42 Kr. pr. Favn.

Aldersrente.

68. Fra Odense for Fodermester Laurids Clausen Pedersen og Hustru 308,53 Kr.  Til Efterretning.    

69. Landbrugsministeriet meddeler Tilladelse til at Hovborg Plantage afhænder til Peter Donslund Jensen Matr, No.2g                                                                                                     Til Efterretning.

70. Forsømmelseslister forlaa. Formanden paafører Mulkter.

71. Rasmus Hansen beder om Understøttelse sat noget op evt. noget til Tøj ca. 50 Kr. Bevilges 40.

72. Hans P. edersen, Hyldelund beder om at faa Understøttelsen sat op et. Med 20 Kr./Md. Nægtes.

73. Det henstilles til Sygekassen at Egnens Læger benyttes

74. Jeppe P. Rasmussen ansøger om Tilskud til I.R.. Bevilges indtil ¼ 1930.

75. Kristelig Forening til Børns Redning. Regning for Frode Andersen fra 3/8 til 30/9 29 198,25 Kr.

Side 370

76. Lærer Thomsen, Klelund beder om Lokale, Lys og Varme samt om Tilskud 50 Øre pr. Time til Aftenskole.                                                                                                              Bevilgedes.

77. Regning fra Stinus Eskildsen for Sygehuskørsel 65 Kr.                                    Til Efterretning.

78. Borgerforeningen ansøger om Tilskud til Belysning af Hovborg By .

                                                                              Man søger Oplysning om hvad Udgiften andrager.

79. Regning for Sygehuskørsel fra Chr Rossau, Hovborg for N. P. Hansens Barn 8 Kr. Til Efterret.

80. Niels Jepsen, Klelund tilbyder at leverer Sten til Klelund By. 3 Favn 65 Kr.      Antoges.

81.Murer Brink, Vittrup faar Henstilling om at betale sin Husleje.

82. Holger Petersens Fond tilbyder at betale til Baldersbækvejens Grundforbedring et Beløb stor 2200 Kr. hvilket modtages med Tak.

83. Det vedtoges at afholde Licitation over Tørv til Kommunens Skoler samt Gravning, stuvning af 100 Tusind Tørv og Vejmaterialer med Kørsel evt. Levering Mandag d. 25 Okt. Kl.  ?

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, P.J.Hermansen, H.M.Petersen 

Side 371

 

Ekstraordinært Møde holdtes i Lindknud Kro  25/11 1929 hvor følgende Sager behandledes:

 1. Henriette Hansen beder om Tøj herunder Sengetøj og Linned.

Det vedtoges at lade dem faa benævnte i Lindknud Brugsforening under Tilsyn af Hans Kr. Hansen.                                                            

2. Lærer Skovbjerg sørger for Tøj til en datter af H. P. Pedersen Hyldelund idet Vedkommende er mangelfuldt paaklædt.                                                                                            Til Efterretning.

3.Det vedtoges at revidere Aldersrentebegæringen under et ekstraordinært Møde som afholdes i Lindknud Kro ?

4. Invalidenævnet har meddelt at Hans Brink, Vittrup ikke kan tilstaas I.R. som Følge deraf ophører Forskuddet med det samme.

5. Maren Ehmsen beder om Forhøjelse af Tilskud idet de har faaet Søn.

                                                                                    Bevilgedes en Forhøjelse af 15 Kr. pr. Maaned.

Johannes Nielsen

Jes Shmidt, Peter Christensen, Hans Kr. Hansen, P. J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

Side 372

 

Aar 1929 d. 12/12 afholdtes ordinært Møde i Lindknud Kro

Fødsler.

1. Søn af Dagny Storm Sørensen f. 29/9 29. Navn Erik Storm Sørensen. Holsted Sogneraad har fremsendt Fødselsberetningen til Indførelse i Kirkebogen her.

Datter af Maler A. N. C. Bonde og Hustru f. 9/10 29. Navn Agnes Hansine Jensen Bonde.

Datter af Husm. Hans Knudsen Jensen og Hustru, Vittrup. Navn Inga Thora Jensen

Datter af Vognm. Nikolaj J. Nikolajsen og Hustru, Hovborg f. 18/10 29

Søn af Holger Lundgaard og Hustru f. d. tidligere tilført. Navn Regnar Lundgaard.

Søn af Møllersv. Jens Chr. Jakobsen og Hustru, Hovborg. Navn Sv. Aage Jakobsen.

Søn af Arbejdsm. Enevold Ehmsen og Hustru, Lindknud. Navn Christian Malvig Ehmsen

Side 373

Datter af Boelsm. Marinus Søholm Jensen og Hustru Ane Marie Rasmussen f. 7/11 29

Datter af Arbejdsm. Magnus Hansen og Hustru, Hovborg .Navn Birgit Hvilbjeg Hansen.

 

2. Ansøgningen om Indskrænkning af Syn ved Bækken Klelund Gilbjerg til kuns at udføres én Gang aarlig nemlig i Aug. Maaned har været fremlagt til Eftersyn i den paakrævede Tid.

                                                                                                   Formanden faar den anerkendt.

3. Justitsministeriet meddeler at der ved Udhængning af Lygter ved Vejkryds eller Vejafspærringer kuns maa udhænges Lygter med ufarvet Glas.                                                      Til Efterretning.

4. Af Holger Petersens Fond er modtaget i Anledning af Istandsættelsen af Baldersbækvejen stor 2200 Kr.                                                                                                                 Til Efterretning.

5. Jens Th. Hansen, Okslund anmoder om Tilladelse til at maatte sælge fra sin Ejendom en Parcel Matr. No.1o stor ca. 20 Tdr. L. Hovedparcellen har et Areal af ca. 31 Tdr. l.            Anbefales.

6. Invalideforsikringsraadet meddeler i Henhold til Ansøgning af Jeppe P. Rasmussen, Lindknud om Forskud paa Udbetaling af I.R. kunde ikke bevilges.                                       Til Efterretning.

Side 374

7. Samme meddeler at I.R. ikke kan tilstaaes Hans Nielsen Brink, Vittrup.                      –

8. Samme fremsender nogle Spørgsmaal angaaende Niels Chr. Lund Hyldelund som søger I.R.

                                                                                           H.M.Petersen udfylder Spørgsmaalene.

9. Fra Houlberg Sogneraad forelaa Anerkendelse af Forsørgelsespligt for Jeppe P.Rasmussen.

                                                                                                                                   Til Efterretning.

10. Fattigudvalget i Vejle forespørger om herværende Kommune vil anerkende Forsørgelsespligt for Anna Dorthea Hansen f. i Vittrup 5/4 1909.

Afhøring af Faderen Hans Hansen, Nørregade 12, Kolding indhentes

11. Til Statistisk Departement er indsendt Beretning om Gennemsnitsudbytte af Høsten for Aaret 1929. Afskrift forlaa.                                                                                                Til Efterretning.

12. Hestehandler Munck, Vejen forespørger om Lindknud Kommune vil betale Rest Prioritet paa Andr. Hansens Ejendom i Bøgeskov stor 1350 Kr. i modsat Fald vil Beløbet søges inddrevet ved Udlæg. Man vedtog at udbetale en Prioritet af Hestehandler Munck, Vejen i Andr, Hansens Ejendom.

Side 375

13. Holsted Sparekasse har fremsendt et Beløb stor 220 Kr. til Uddeling i godgørende Tjeneste.

                                                                                                     Kvittering sendes af Formanden.

14. Andr. Andersen meddeler at allerede nu vil tilstille til Uddeling et Beløb stor 400 Kr. af Anders Andersens Legatrente. I nævnte Anledning udbedes Forslag med Opstilling af en Liste over hvem der skal kunde komme i Betragtning og hvor stor Beløb til den Enkelte og dernæst at tilstille Niels Thøgersen, Lindknud Listen.                                                       Opstilling foretoges af Uddelingen.

Regninger.

15. J. Lauridsens Kulforretning, Esbjerg Regning af 20/11 29 39 Kr.                      Til Efterretning.

Samme af 27/11 29 52 Kr                                                                                                    –

16. Fra V. Vagner, Brørup for Bil med Jordemoder til Søren P. Larsen, Vittrup 7 Kr.       –

17. A.R.sager. Egtved Kommune anerkender Forsørgelsespligt for Poul Henrik J. Nielsen, Vittrup

18. Marie Mogensen ansøger om Tilskud til A.R. idet hun udtaler at hun ikke kan klare sig med det hun faar. Ansøgte om 23 Kr.                              Henvises til Uddeling af A. Andersens Legatmidler.

Side 376

19. Fra Gørding for Jens Veldt           259,65 Kr.                                                      Til Efterretning.

20.   –   Holsted   –    Daniel Petersen    71,18  –                                                                     –

21. Kolding A.R.udvalg forespørger om Anders Hansen f. 21/6 1855 i Gjesten Sogn anerkendes her.                                                                       Anerkendes.                                  Til Efterretning.

22. Hejnsvig fremsender Regning for Johanne Nielsen 94,50 Kr.                                      –

Fattigsager

23. Fra Politikontoret i Holsted. Alimentationsbidrag for Mourits P. Jensen 60 Kr.           –

24.   –          –               – Lemvig                  –                  – Simon H. Simonsen                    –

25. Andr. Hansen, Bøgeskov har bedt om Fødevarer hvilket er tildelt.

26 Centralmissionen beder om Tilskud.                                                                         Henlagdes.

27. Møltrup Optagelseshjem beder om Tilskud.                                                                     –

28. Soldaterhjemmet Gothtergade ligesaa.                                                               Bevilgedes 10 Kr.

29. Blaa Kors, Københ.                     –                                                                             Henlagdes.

30. Plejehjemsforeningen i Ribe Amt ligesaa.                                                         Bevilgedes 20 Kr.

Side 377.

31. Boe Schmidt, Debel ansøger om Eftergivelse af sin Indkomstskat i den Tid han har ligget paa Sanatorium.                                                                                                                  Nægtet.

32. Legatfundatsens Bestemmelser. Andr. Andersen, Brørup er indsat efter Paakrav.

                                                                                         Formanden har underskrevet Ændringerne.

33. Fra Sygekassen forlaa Ansøgning om Tilskud idet Underskuddet antages at vilde blive meget stort maaske 4000 Kr.

Da Sogneraadet agter at afholde ekstraordinært Møde indbydes Sygekassens Bestyrelse.

34. Finansministeriet udbeder sig Kommunens Udregning til Kommuneskat for Statstjenestemænd med forskellige Indtægter.                                               Til Efterretning indsendes til Ministeriet.

35. Peder N- Pedersen, Okslund klager over Vejen ved sin Ejendom, han udtaler at Vandet løber af Vejen og ned over hans Marker hvilket han mener kan udgaaes saafremt der bliver gravet en Grøft.

 Overlodes til Peter Christensen og evt. Vejmanden at faa sagen klaret.

36. Det foreslaaes at afholde Folketælling.

Side 378

37. Søren Gehlert ansøger om at Kommunen skaffer ham en Lejlighed.     Det forsøger man at gøre.

38. H. N. hansen, Vejle meddeler at have opbrugt sin Understøttelse af Fagforeningen og i nævnte Anledning beder han om Hjælp til Sygekassekontingent m. m. i alt 35 Kr.

Undersøges om Rigtigheden af ovenstaaende. Sygekassekontingent fremsendes. Saafremt Konstatering ?? Bevilges 15 Kr.

39. Rasmus Hansen beder om Tilskud da Julen staar for Døren.       Bevilges 30 Kr.

40. Hans P. Pedersen, Hyldelund bevilges et Læs Tørv samt kontant Beløb 20 Kr.

41. Der forlaa Oplysning om Udgifter til Gadebelysning i Hovborg. Aarlig Udgift har være 35 Kr. for Borgerforeningen. Selve Belysningen beløber sig til 200 Kr.                               Henlagdes.

42. Fra Møller P. Mikkelsen, Hovborg forelaa Andragende om Anbefaling af Adoption af Plejedatteren Marie Sørensen.                                     Formanden paategner Sagen til Anbefaling

Side 378.

43. Skrædder Chr, Jepsen, Hovborg. Regning for H. P. Pedersen, Hyldelund stor 97,85 Kr.

44. Undertøj til H. P. Pedersen 22,99 Kr. Fodtøj til samme 22 Kr.

45. Anna Rasmussen, Vittrup har meldt sig til Kommunen og beder om Foranstaltning til Anbringelse under Barnefødsel.

Man forsøger at faa hende anbragt paa Fødselsstiftelsen i Aarhus.

46. Ungdomsforeningen i Hovborg anmoder om Tilladelse til at benytte Gymnastikhuset til Afholdelse af Foreningsbal i samme.                                                        Sagen undersøges

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, P.J. Hermansen, H.M.Petersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *