1926 – 29 – 1b

2. Lindknud Sogneraads Forhandlingsprotokol 8. Dec. 1926 –

Aar 1926 d. 8. Dec. holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt. Følgende Sager behandledes:

 

1. Fødselsanmeldelser for Nov. Maaned er fremsendt af Pastor Barfod Petersen

1/11 Født en Søn af Murer Chresten Laurids Hansen og Hustru Anne Kirstine Nissen, Vittrup

9/11   –      –    –     –  Bmd. Peder Kristian Jørgensen og Hustru Maren Kirstine Andersen, Vittrup

Døbte Elisabeth Jørgensen født 12/10 Datter af Johan Aarø Jørgensen, Klelund

   –      Astrid Iversen            –     17/10    –       –  Iver Iversen, Lindknud

   –      Dagny Søgaard          –     20/10    –       –  Ernst Søgaard

2. Cirkulære af 2/11 26 ang. Udbetaling af ekstraordinært Arbejdsløshedsunderstøttelse i henhold til Cirkulære af 29/3 1924.                                                                                            Til Efterretning.

3. Cirkulære af  23/11 26 Snekastningspligten fordeles som hidtil efter et Fradrag paa 2800 Kr.

4. Vridsløselille og Nyborg Fængselsselskab har fremsendt Aarsberetning og ansøger om et Bidrag. 

                                                                                                                                            Nægtes.

5. Kvindehjælpen i Aarhus har fremsendt Aarsberetning og ansøger om et Bidrag.      Henlagdes.

6. Grundforbedringslaan til Chr. Heick, Hovborg 700 Kr., Niels N. Garder, Raabjerg 1500 Kr. og Peter Madsen Petersen 1500 Kr. er alle bevilgede. Landbrugsministeriet har fremsendt 3 Stk. Panteobligationer med Genpart der alle er underskreven de paagældende Laansøgere med Hustruer og af det samlede Sogneraad

Side 45

og derefter tilstillet amtet til Erklæring og Paategning.                                               Til Efterretning.

7. Ribe Amts Plejehjemsforening har fremsendt Ansøgning om et Bidrag (1925 20 Kr.) Faar 20 Kr.

8. Holsted Sparekasse har af sit Overskud tilstillet Sogneraadet 140 Kr. til Uddeling i godt Øjemed.  Sygekassen bevilges 100 Kr. Bogsamlingerne 40 Kr.

9. Overslaget for 1927/28 var til 1. Behandling. Sogneraadet gennemgik de forskellige Poster. Sagen kommenteres til 2. Behandling.

10. Stenslagning til Kommunen. Følgende har meldt sig: Aksel Petersen, Lindknud og Frederik Madsen slaar hos Baagø. Mads Poulsen ønsker at slaa hos Poul Jessen.                          Bevilgedes. Anders Kr. Andersen er henvist til Peter Nielsens.                                                                    –       Peter Rasmussen, Klelund maa slaa1 Favn Steen for 60 + 20 Kr.

Laurids Gammelgaard har forespurgt om han maa slaa Steen hjemme.

11. Fastsættelse af Pris paa Rabat og Grøftearbejde ca. 15 Øre pr. Vejfavn kan tages Hensyn til Arbejdets Beskaffenhed. Peter Germansen forespørger om der kan faaes Arbejde hos N. Adamsen.

12. Chr. Skov, Gildbjerg har ca. 2 Favn Stenslag som han ønsker at sælge til Kommunen. Der savnes mindst 1 Favn paa Lindknud – Okslundvejen.                                               Vedtoges 1 Favn.

13. Stamhusbesidder Scheested, Klelund Plantage meddeler at Overskyldraadet har nedsat Ejendomsskylden til 53,000 Kr. I den Anledning udbeder Stamhusbesidderen sig Refusion for for meget betalt Skat til Lindknud Kommune.       Der søges nærmere Oplysning hos Overskyldraadet. Side 46.

14. Steffenshjemmet i Aarhus har fremsendt Ansøgning om Bidrag.                        Henlagdes.

15. Mary Holms Søn Helge Holm. I Henhold til Forespørgsel om hvorvidt det paahviler Lindknud Sogneraad Pligt til at Afholde Opholdskommunens Udgifter ved Drengens Ophold paa Aandssvageanstalten i Ribe grundet paa at Kommunen i sin Tid stillede Koncion?? for Betalingen. Ribe Stiftamt har i Skrivelsen af 18/11 26 meddelt at Udgiften vil paahvile den Kommune, hvor paagældende havde Ophold ved Indlæggelsen, i dette Tilfælde Holsted Kommune. Til Efterretning.

16. Vej No. I. Som Tilskud til nævnte Vej har Kommunen af Ribe Stiftamt modtaget 889,50 Kr.

17. Børnetilsynet i Aarhus meddeler at Søn af Husassistent Mathilde Kirstine Krestensen, Klelund, Børge Krestensen født 18/11 26 tænkes anbragt i Pleje hos Niels Krestensen, Klelund.

                                                                                                                 Meddeles til Børnetilsynet.

18. Frikørsler. Læge Møller har sendt Regning paa Kørsel til Viktor Ehmsen, Assersbøl 2 Ture 16 Kr., Murer Brinks Datter, Vittrup 1 Kr., Maler Bondes Barn, Lindknud 6 Kr.          Til Efterretning.

19. Charlotte Larsen (I. Damgaards Svigerdatter)Læge Møller har sendt Regning for Lægehjælp 32 Kr. + Kjørsel 13 Kr. = 45.                                        Er indstillet til fri Læge og Medicin. Afvises.

N. Adamsen forespørger om Kommunen vil købe Steen. Købes til 15 a´18 Kr.

Side 47.

20. Holsted Trælasthandel har sendt Regning paa 18 Stk. 6 Tommer Cementrør. 23,40 Kr. Til Efterr

21. Invaliderenter. Afdøde Uhrmager Th. P. Petersen, Hovborg er ifølge Invaliderettens Skrivelse af 31/11 26 bevilget Invaliderente.                                                                                   Til Efterretning.

22. Børn af Enker. Mariane Sørensen, Brørup har sendt Regning for et halvt Aar 60 Kr.      –

23. Skolesager. Ifølge Henstilling fra Direktionen for den almindelige Brandforsikring er Forsikringsummen nedsat for Klelund Skole fra 59,800 Kr. til 54,950 Kr.

                                            –   Vittrup     –       –   33,500  –     –  27,800  –                    Til Efterretning.

24. Vittrup skole. Aftenskole. Lærer Frandsen har d. 25/11 26 bewgyndt Aftenskole med 11 Elever og agter at afslutte til 1.Marts. Undervisningen omfatter Dansk, Regning og Bogføring med 5 Timer ugentlig. Der ansøges om fri Lokale, Lys og Varme samt et Kommunalt Tilskud pr. læst Time.

                                                            Der bevilgedes Lokale, Lys og Varme samt et mindre Tilskud.

25. Brændsel til Skolerne. Skovridder Sørensen har forespurgt om Kommunen ikke vil købe en Deel klippet Træ fra Høllund Søgaard Plantage saaledes at det bliver klippet nu i Vinter og kan saa køres hjem til Sommer.                                                                       Der søges Oplysning om Prisen.

Side 48.

27. Aldersrentesager. Lov af 13/11 jævnf. Cirkulære af samme Dato om Brændsel til Aldersrentenydere giver Kommunalbestyrelsen ret til indtil ¼ 1927 at yde Brændsel A.R. nydere som dertil maa anses for at være trængende med et Beløb af indtil 20 Kr. for Ægtefolk og 20 Kr. til enlige Personer. Følgende bevilgedes Brændsel: Sine Nielsen, Marie Schaffer, Mathilde Juhl, Ane Thomsen, Klaus Jensen, Peter Hansen, Poul Andersen, Marie Kolbæk, Hans P. Brandt, Hans K. Ravn, Maren Steengaard, Jens Kr. Thomsen, Hans Hansen, Eskild Sørensen og Maren Hansen.

27a. Marie Schaffer ansøger om at faa sin A.R.-rente forhøjet.        Hun faar hvad Loven hjemler.

28. Petrine Borck Christiansen af Okslund er anerkendt forsøgelsesberettiget i Lindeballe Kommune pr. Vandel. Tilkommer A.R-rente + Dyrtidstillæg og Forskjelstillæg pr. Maaned fra 1/11 26 med 30,26 Kr.                                                                                                       Til Efterretning.

29. Ole Henriksen Regning fra Læge Møller paa 5 Kr.                                                      –

30. Refusionsregninger. Bertel Pedersen fra Folding Sogneraad 184,50 Kr.                     –

31. Niels P. Madsen,                                      Brørup        –           282,45  –                       –

32.    –     –   Olesen                                     –       –             –           210,67  –                       –

33. Anders Hansen                                     –  Vonsild       –           138,38  –                        –

34. Th. Kr. Therkelsen                               –  Hejnsvig      –           184,50  –                        –

Side 49.

35. Fattigsager. Regninger for Hans N. Hansen fra Vejle Fattigvæsen 48,50 Kr.               –

36.                                          Maren M. Christensen  –             –         312.00  –                  –

37.                                          Jens C. Rasmussen        –             –         210,00  –                  –

38. M.C. Nielsens Søn, Laurids. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse fra 19/10 til 31/12 1926, 75,15 Kr.                                                                                                  Til Efterretning.

39. Magrete Sørensen, Anders Chr. S. Sørensens Enke. Regning fra Gjeldsted Kommune for Fattighjælp 33,75 Kr.                                                                                                    Til Efterretning.

40. Jørgen J. Dam, Okslund ansøger om lidt ekstra til Julen til Brændsel m. m.    Bevilges 20 Kr.

41. Karl Chr. Thygesen Bonde (Søn af Chr. Bonde) født 1/11 1899 i Klelund. Han er gift og har to Børn bor f. T. i Glejbjerg. Aastrup Sogneraad meddeler at han har henvendt sig til Kommunen om Hjælp. Der forespørges om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud samt om der vil blive ydet lovmæssig Refusion.                            Anerkendes. Lovmæssig Refusion ydes efter Regning.

42. Slagter E. W. Laursen af Tørring ansøger paa flere Jagtlejeres Vegne om Tilladelse til at udlægge Gift for Ræve i Klelund Plantage der omfatter ca. 2800 Tdr.L.              Anbefales.

Side 50.

Niels Garder, Raabjerg ansøger om Tilladelse til at faa den søndre Grøft paa en kortere Strækning uddybet til Afløb for Vandet fra hans Mark. Sogneraadet vil anse det for rettest, at der blev nedlagt Rør. Ansøgningen bevilgedes paa Betingelse af, at du selv udfører Arbejdet og er ansvarlig for at Vejkanten ikke skrider ned i Grøften. Det nærmere kan aftales med Th. Thomsen.

 

Kørsel til Læge. Regning fra Peter Mikkelsen. Kørsel med Niels Krestensen til Grindsted 9 Kr. Indsendes til Invalideretten. Endvidere kørsel med Søren P. Sørensens Hustru til Holsted 10 Kr samt Kørsel med Niels Jensen ligeledes til Holsted. 10 Kr.                              Til Efterretning.

Skatteansættelser.

Johs. Olander 25 Aar                   1/10      32 Kr.      Elisabeth M. Clausen 1 Barn                   7 Kr.

Hans J. Petersen, kontrolassistent   –        32  –         Niels Jensen, Slagter                1/10        32 –

Ejner K. Hansen                              –        25  –         Mette K. Olesen, Assersb.        1/11         7  –

Chr. Chrestensen hos Baagø         1/11      7   –        Sigrid Hansen, Lindknud 21 Aar  –          10 –

Harald M. Madsen, Assersb.                      7   –        Søren J. Hansen 18 Aar                           12  –

Frederik Heick                               1/1       16  –       Georg H. Ullerup                        1/1        16  –

Oskar Madsen, Vittrup                    –         16  –        Kathrine Jessen, Hovborg Kro     –           7  –

Morten Øhlenslæger 22 Aar            –         16  –        Karl Bonde, Assersb.                             12,50

Niels Bjerrum                                  –          16  –       Ansgar Møbjerg                            –        12,50

Aage Burkal                                     –          16  –

Side 51

Agnete Hansen, Hovborg Kro         –          10  –       Chr. Helveg Madsen                     –          7 Kr.

Hans Jensen Mejer                           –         16  –        Christian Christensen                   –           7  –

Aksel Petersen                                 –          16  –       Kirstine D. Schmidt, Gilbjerg       –          10  –

Johannes Friis,     Kruse                   –          16  –       Søren K. Hansen, mejerist            –          28  –

Jakob Nielsen, Lindknud                 –            9  –       Peder Hub, Okslund                      –            7  –

Anna Mahler, Lindknud                   –           7  –       Georg F. Thomsen                         –           16 –

Knud Gammelgaard                         –          14 –        Ejvind Ravn                                ¼            14 –

Søren Kristiansen, Hovborg Kro    1/10      32 –        H.C. Andersen, Hovborg Kro     1/10       32 –

Johs. Christensen                               –         32 –        Jens Rask Jensen, Foderm. Assersb          16 –

Karoline Heick                                1/11      10 –       Jens Jakob Andersen                   1/10        32  –

Anna Jepsen Co Jepsen                   1/10      10 –       Hovborg Plantage Indtægt 6924 Kr.    207,72  –

Hovborg Brugs Indtægt 7319 Kr.         219, 57 –       Lindknud Brugs      –     16556 Kr.      496.68  –

Otto Mikkelsen                               1/1         16  –

 

Der rettes Forespørgsel til Skatteraadet om hvorledes man skal forholde sig med Hensyn til Beregning af Forenings – og Selskabskat.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1½.

Niels Thøgersen

Ths. Thomsen, Chr. Heick, Niels Jørgensen, Marius Madsen, Oluf Jepsen, H.M.Petersen.

Side 52.

Aar 1927 d.12/1 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Følgende sager behandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt fødselsanmeldelser for Decb. Maaned

d.6/12 26 født en Søn af Jens P.Hansen Brandt og Hustru Ane Kirstine Jakobsen, Lindknud.

 – 29/12   –    –     – Datter af Husm. Chresten Petersen og Hustru Thomasine Marie Petersen. Døbt

                                                                                                     Ester Lucia Petersen.

Døbte. Richardt Petersen f. 11/10 26 Hans P. Petersen, Hyldelund

           Søren Hansen Lund f. 15/10 26  Jens Chr. Lund

           Henry Ricard Hansen f. 1/11 26 Murer Chr. L. Hansen

           Jørgen P. Jørgensen f. 19/11 26 Peter Chr. Jørgensen                                      Til Efterretning.

2. Cirkulære af 16/12 26. Der indsendes til Amtet en Fortegnelse over de Ejendomme i Kommunen som ikke beboes af Ejeren, Matr. No. for Ejendommen, Navn og Adresse for Ejeren. Til Efterretn.

3. Blindehjemmet i Vejle ansøger om Bidrag.                                                             Henlagdes.

4. Centralmissionen har sendt Beretning og ansøger om et Bidrag.                                    –

5. Lambert Hansen og Ribe Amts Plejehjemsforening. Bestyrelsen for Foreningen har besluttet i anledning af Lambert Hansens 80 års Fødselsdag d. 24/12 26 at stifte et Legat paa Lambert Hansens Navn til fremme af Opgaver for Foreningen. Kapital agtes rejst ved Bidrag fra Kommunerne mindst

Side 53.

25 Kr. fra hver.                                                                                                             Til Efterretning.

6. Brandpolitiloven. Repræsentanter fra Brørup, Folding og Lindknud Kommuner har ved et d. 8/1 27 afholdt Møde i Brørup vedtaget følgende Indstilling angaaende den fremtidige Ordning for Fejning og Syn af Skorstene i Kommunerne saaledes:

      1. Brørup, Folding og Lindknud danner en Kreds.

      2. Murer Niels Volter, Brørup har erklæret sig villig til at tage et Kursus paa Teknologisk 

          Institut, og efter tilfredsstillende aflagt Prøve paatage sig Rensning og Syn af samtlige i de 3 

          Nævnte Kommuner i Overensstemmelse med de af Ribe Amtsraad af 9/12 26 foreslaaede

          Takster.

       3. Der kan antagelig træffes en Ordning med Brørup Kommune med Hensyn til Lejning af

           Sprøjte saaledes at der betales for hver gang Sprøjten bliver benyttet.

       4. Jeppe Nielsen skaffer Oplysninger om hvilke Krav der stilles til Kommunen med Hensyn til         

           Anskaffelse af en Haandsprøjte.

7. Brandpolitiloven. Ribe Amtsraad har i Skrivelse af 9/12 26 foreslaaet at Vejen, Læborg, Malt, Folding, Brørup og Lindknud Sogne danner én Brandkreds. Betalingen for Fejning foreslaaes til 50 Øre for 1 Etage med Loft + 25 Øre for hver ekstra Etage, for Synet 25 Øre pr. Ejendom og Udbrænding 1,60 Kr. pr.Gang.

8. Skorstensfejer Nielsen, Vejen har fremsendt Ansøgning om at blive antaget som Skorstensfejer i Lindknud.                                                                                                                        Henlagdes.

Side 54

9. Normalbidraget er som hidtil ansat for 0 – 4 Aar 168 Kr. 4 – 10 Aar 144 Kr. 10 – 14 Aar 120 Kr. 14 – 18 Aar 96 Kr. For en Maaned før og efter Fødslen 20 Kr. pr. Maaned.               Til Efterretning.

10. Vej No 26. Klelund, Agerbæk, Faaborg Vejen. Agerbæk Borgerforening har sendt en Klage til Ribe Amtsraad over nævnte Vej, og henviser til at Vejen er næsten ufremkommelig særlig for Biltrafik. Sagen har været forelagt Amtsvejinspektøren der udtaler at en Forbedring af Vejen anses for at være formaalstjenlig.

Det overdrages O. Jepsen, N. Jørgensen og Th. Thomsen at se paa Forholdene evt. faa Sandet dannet saaledes at Vejen kan blive farbar.

11. Ejendomsskyldvurderingen. Skattedepartementet meddeler at Lindknud Kommune som sin Part af Udgifterne skal betale et Beløb af 86,62 Kr. inden 14 Dage til Ribe Amtsstue.    Til Efterretning.

12. Statslaan til Opdyrkning af Hede og Mose. Landbrugsministeriet har gennem Ribe Stiftamt fremsendt Gældsbevis for et Laan paa 1500 Kr. til videre Udlaan til Gdr. H.M. Petersen, Kidholm. Samt en Dito paa 1000 Kr. til videre Udlaan til Husm. Hans Knudsen Jensen, Vittrup. Gældsbeviserne foranstaltes underskreven af Sogneraadet og stemplet med henholdsvis 3 og 2 Kr. hvorefter de tilstilles Ministeriet gennem Ribe Stiftamt.

Side 55.

13. I henhold til Lov No. 85 af 15. Maj 1903 er der anvist Lindknud Kommune et Statstilskud paa 972 Kr. mod Kvittering til Ribe Amtsstue.                       Til Efterretning, afleveret til Kassereren.

14. Cirkulære af 22/12 1926 Lov No. 37 af 31/3 1926 om blinde Børns undervisning. Til Efterretn

15. Ribe Stiftamt forespørger om og evt. hvornaar det i Cirkulære af 16/10 omtalte Mandtal er foretaget.

16. Udstykning. Landinspektør Hjort Gregersen, Grindsted har paa Købmand Jensen, Vittrup Vegne fremsendt Ansøgning om Udstykning af Matr. No. 8k og 8m af Vittrup og udbeder sig Sogneraadets Anbefaling.                                                                                                Anbefales.

17. Ekstraordinært Arbejdsløshedsunderstøttelse. Murer Rasmus Hansen, Lindknud har sendt Ansøgning om ekstraordinært Arbejdsløshedsunderstøttelse. Han oplyser at hans Fortjeneste sidste Aar har været 2200 Kr. f. t. 1/4 – 1/11 1926, at Arbejdet er ophørt d. 26/11, og at der ikke er mere Arbejde at faa, samt at han fra 5/7 26 er indmeldt i Arbejdsløshedskasse.

Det vedtoges saa vidt muligt at anvise ham Arbejde, enten Rabataftagning eller Stenslag.

18. Skal Kommunen anskaffe Stenhamre til dem der ønsker at slaa Sten. Der bevilges en Hammer til R. Hansen anvist at Beløbet fradrages i Arbejdslønnen.

19. Andreas Hansen, Andr. Thomsen og Niels Thøgersen har været oppe hos A. Hansen og foreløbig truffet følgende Ordning. 1. Forskud paa Y.R. forhøjedes fra 1/12 til 60 Kr. pr. Maaned + 10 Kr. fra Hjælpekassen. Af de 70 Kr. anvises Varer paa Brugsf. for 30 Kr., Kød el. Flæsk hos Slagter for 20 Kr., Brød hos Bageren i Lindknud for 10 Kr.

Side 56. Contant Beløb. Men Andr. Hansen er allerede forud med Optagelse af Penge eller Varer. Har faaet brækket et par Ribben og ligger til Sengs. Har lagt 4 – 5 Favn Tag paa et stykke af Huset og nu løber Vandet igennem naar det regner. Hjælpekassen forespørger om Sogneraadet vil overtage hele Administrationen. Deres Kakkelovn var helt opbrændt og der er købt en anden for 10 Kr. Rasmus Hansen er i gang med at Arbejdet fra i fjor færdig og lægger Cementgulv i Gang og Køkken.

Sogneraadet vedtog at overtage Administrationen. Det overdroges H.M. Petersen M. Madsens Sag. Niels Thøgersen at svare for den fremtidige Administration.

20. Skatteklager. Johan Nielsen har fremsendt Klage over sin Skat til Kommunen, han er ansat til 9 Kr. pr Kvartal.                                                                                                   Nedsættes til 6 Kr.

21. Fodermester Rask Jensen, Assersbølgaard har sendt Klage over sin Skat. Henviser til at han var Soldat sidste Sommer.                                                                                       Nedsættes til 10 Kr.

22. Ejner K. Hansen, Vittrup klager over Skatteansættelsen, meddeler at han har betalt Skat til Brørup for Oktober Kvartal.                                                                               Undersøges.

23. Overslaget for 1927/28 var til 2. Behandling. Efter at Raadet havde gennemgaaet de forskellige Poster vedtoges det for Regnskabsaaret 1927/28 at udskrive et samlet Skattebeløb af 77,000 Kr. fordelt med 2/5 paa fast Ejendom og 3/5 paa Indtægt og Formue, lig med hhv. 30,800 og 46,200 paa Formue og Indtægt.

Side 57.

24. Skatter af Aktieselskaber og Foreninger kan i Henhold til Lov No. 73 af 29/3 1924 paalignes med 3% uden Tillæg eller Fradrag af Indtægter.

25. Frikørsler Regning fra Læge Teglhus Jensen

P.M. Ehmsen, Assersbøl 14 Kr.,   Uddeler Jensen, Hovborg 26 Kr.  Tømrer Sørensen, Lindk. 6 Kr.

Graves Nielsen, Lindk.     6  –     Hans Petersen,Hyldelund    8  –     Kirsten Petersen, Kidholm 8 –

Hans P. Nielsen,               8  –     Søren Nielsen s Barn          10 –     Chr. Mortensens Hustru    12 –

Karsten Runge     –          12 –     S.P. Larsens Barn                10 –    Chr. Jensen Lindk.             18 –

M. Madsen, Assersbøl     12 –    Carl Hansens Hustru             9  –                                   I alt 151 Kr.

 

26. Læge Kirkebjerg, Holsted

Peder Larsen, Hovborg   10 Kr. J. Jørgensen, Klelund    14 Kr.    S. Salomonsen, Hovborg   8,50 Kr.

Aksel Jakobsen                 8  –    N.P. Hansen                   36  –      Hermes Thomsen               9       –

Søren P. Sørensen           15  –    Meta Ibsen                      9   –      Mathilde Christensen         8       –

Chr. Larsen                     28  –   Chresten Pedersen            1  –      Andr. Nikolajsen                 9       –

Elna Andersen                71  –

27. A. P. Graversen, Holsted St.  Søren Houborg             8   –      Else Poulsen                         9       –

Jeppe Sørensen                8 Kr.    Lydia Jørgensen            6   –      Th. Laugesen                       12     –

Henrik Thomsen              8  –                                                                                       Til Efterretning.

 

28. Invaliderente. Afdøde Uhrmager Thomas P. Petersen er bevilget Invaliderenter. Kommunens Forskud 150 Kr. kan hæves i Sygekassen.                                                                   Til Efterretning.

Side 58

29. Grundforbedringslaan. Poul Nikolajsen, Hovborg har fremsendt Ansøgning om et Grundforbedringslaan paa 1500 kr. til delvis Dækning af Udgifterne ved Dræning af en Deel lavtliggende Jorder. Ifølge medfølgende Plan og Beregning vil hele Udgiften andrage 1400 Kr.

Laanet kan indføres som 3. Prioritet paa Ejendommen Matr. No. 1a af Hovborg næst efter 1 Prioritet til Sønderjyske Kreditforening stor oprindelig 44,500 Kr. og en 2 Prioritet paa 3000 Kr. til Vejen Bank i alt 47,500 Kr.

Sogneraadet vedtog at stille garanti for Halvdelen af Laanet.

30. Grundforbedringslaanet til P.M. Petersen paa 1500 Kr. vil ifølge Landbrugsministeriets Skrivelse af 10/1 27 snarest blive udbetalt i Cheks paa Nationalbanken.

31. Vandsynsform. Peter Jensen Hermansen, Klelund har fremsendt Begæring om at blive fritaget for Hvervet som Vandsynsformand idet han har fungeret i 3 Aar.

Valgt blev som Formand Martin Stokholm, Jes P. Schmidt og Andreas Jepsen.

32. Skolesager.

Forsømmelseslisterne forelaa for Novb. og Dec. Maaneder. Mulkterne paaføres af Formanden.

33. Lindknud Skole. Lærer Skovbjerg ansøger om at faa nogle Briketter.

Der bevilgedes Briketter eller Kul for ca. 60 Kr. Oplysning om Prisen paa Kul?

Side 59.

Aldersrentesager. Petrine Chjristiansen, Okslund. Læge Kofoed Jensen, Bække meddeler at hun trænger til Lægebehandling og Medicin.                                  Bevilges Lægehjælp og Medicin.

35. Ane Katrine Hansen. Kolding Kommune meddeler at samtlige Aldersrentenydere er bevilget 20 Kr. til Brændsel.                                                                                                           Til Efterretning.

36. N.P. Madsen. Brørup Sogneraad meddeler at N.P. Madsen er bevilget 20 Kr. til Brændsel.  –

37. Charlotte Larsen. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Sygehusophold paa 468,20 Kr.

                                                                           Forsøges betalt af Forsørgelseskommunen.

38. Johannes Hansen. Læge Teglhus Jensen har fremsendt regning for ydet Lægehjælp paa 61 Kr. + Kørsel 20 Kr.                                                                                      Undersøges . Til efterretning.

39. Møllebygger Enkemand Johan Nielsen, Lindknud født 5/12 1852 i Føvling Sogn, ved Holsted har fremsendt Ansøgning om Aldersrente, han opgiver at være Ejer af et nyopført Hus i Lindknud + en Formue i Obligationer paa 5400 Kr. Han har dansk Indfødsret men er ikke Medlem af Sygekassen. Har modtaget Aldersrente i Vamdrup indtil 1/12 1926 med 225 Kr. pr Maaned + Dyrtidstillæg. Renten er beregnet efter Købstadskolen for 68 aarige.

Huslejen nedsattes til 14. bogd. Aldersrente 7,75 + Dyrtidstillæg 8,50 = 11,25 Kr.

40 Enke Else Christensen f. 17/2 1956 i Sønder Vium, Ringkøbing Amt har fremsendt ansøgning om A.R.. Hun ejer en Kapital af 3800 Kr. holder Hus for en Enkemand, har Dansk Indfødsret er ikke Medlem af Sygekassen. Har modtaget A.R. i Vamdrup indtil 1/12 1926 med 33 Kr. pr Maaned + Dyrtidstillæg. Renten er beregnet efter Købstad Skole for 65 aarige.

Bevilgedes A. R. pr. Maaned fra 1/12 26, 26 Kr. + Dyrtidstillæg 3,50 Kr. = 29,50

Side 60

41. Hans Nissen Hansen, Odinsgade 46 i Vejle har d. 19/12 anmodet om at faa lidt Hjælp til Julen. Hans M. Petersen og Niels Thøgersen blev enige om at sende ham 15 Kr.            Til Efterretning.

42. Lene Jepsen. Randbøl Sogneraad har fremsendt Regning for Tiden 4/4 til 29/9 1926 paa 330 Kr. efter fuld Refusion.                                                                                Der betales ¾ af Beløbet.

43. Poul Detlef Schults kom for en Tid siden personlig og begærede sig indlagt paa Fattiggaarden, henvendte sig derefter til Formanden og bad om om Kommunen ikke vilde betale hans Restance til Fagforeningen i Koldingegnens ca. 16 Kr. Man betalte Restancen hvorefter han atter forlod Fattiggaarden idet han var berettiget til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse. Til Efterretn.

44. Hans Jørgensen. Aandssvageanstalten i Brejninge har fremsendt Regning for 1/1 til 31/3 1927 150 Kr.                                                                                                                         Til Efterretning.

Carl Johs. Hansen. Aandssvageanstalten Ebberødgaard har sendt Regning Januar Kv. 150 Kr.  –

45. Ane Marie Hansen. Boholderkontoret i Viborg har sendt Regning for Opholdet paa Sindssygehospitalet i Vedsted for Januar Kv. 180 Kr.                                                                   –

46. Frederikke Jespersen. Læge Kirkebjerg, Holsted har sendt Regning for ydet Lægehjælp paa 54 Kr. + Kørsel 24 Kr.                                                                                                     Til Efterretning.

Side 61.

47. Mads Chr. Nielsen. Regning fra Crome og Goldschmidts Forretn. for 1 Habit og 1 Hue til Drengen Laurids paa 51,85 Kr. Samme. Regning fra Nationalforeningen for Laurids 75,35 Kr.

Samme har under Grusslaaningen faaet et Stk. Skjærve op i Øjet og Ansigtet. Der blev straks tilkaldt Læge. Mads C. Nielsen er uarbejdsdygtig. I den Anledning har man midlertidigt bevilget ham en Understøttelse af 25 Kr. pr. Uge, deraf Varer i Brugsforeningen for 15 Kr., Resten i Penge. Mads C. Nielsen har henvendt sig til undertegnede med Begæring om Forhøjelse af Understøttelsen idet han udtaler at de umulig kan leve af det de har faar.

Sogneraadet vedtog at han maa købe Varer i Brugsforeningen for 20 Kr. om Ugen + 10 i Penge.

M.C. Nielsen. Ulykkestilfældet er indberettet til Ulykkesforsikringen vedlagt Lægeerklæring samt en Forespørgsel om, om der straks kan forventes udbetalt Dagpenge.

48. Helga Andersen, Datter af A.C. Andersen, Lindknud der f.T. henligger paa Brørup Sygehus skal efter sigende være Frugtsommelig. Naar hun kommer Hjem lader man Politiet foranstalte oplyst hvem der er Fader til Barnet. Under Fødetiden forsøges hun anbragt paa Fødehjemmet i Aarhus.

 

Sygekassemedlemmer der resterer Bidrag. A. Jørgensen, Lindknud 16,70, P. Petersen, Vittrup 29,10, Ernst Søgaard 29,10, A.C. Andersen, Lindknud 9,70, N.P. Larsen, Hovborg 29,10, N.P. Hansen, Hovborg 25,50, h. P. Nielsen, Hyldelund 29,10, Maren Damhus, Lindknud 19,40 Kr.

Side 62.

Lindknud Sygekasse ansøger om 500 Kr. som Tilskud fra Kommunen.       Bevilgedes.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1½.

 

Niels Thøgersen

Ths. Thomsen, H.M.Petersen, Niels Jørgensen, Chr. Heick, Oluf Jepsen, Marius Madsen

Aar 1927 10. Februar holdt Lindknud Sogneraad ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle mødt. Følgende Sager behandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Januar 1927.

10/1 Søn af Nikolaj Thomsen og Hustru Augusta Verner, Hovborg

18/1  –     –  Jens F. Thomsen og Hustru Marie Nissen, Lindknud

24/1  –     –  Nikolaj H. Pedersen og Hustru Johanne Kirstine Mathiesen, Okslund

24/1  –     –  Maler Anton Bonde og Hustru Line Nielsine Kirstine Jensen, Lindknud

26/1  –     –  Niels Hansen jun. og Hustru Marie Dorthea Dam, Lindknud

3/1  Datter af Niels Petersen Og Hustru Marenka Kirstine Magdalene Mahler, Kidholm

5/1     –       –  Karl Ingvard Jakobsen og Hustru Marie Nielsine Nielsen, Klelund

13/1   –       –  Murer Rasmus Hansen og Hustru Julie Tæker, Lindknud

26/1   –       –  Gdr. Nis Nielsen Hansen og Hustru Maren Henriette Nielsen, Brunbjerg

Døbt Ove Jakobsen Brandt Søn af Jens Brandt f. 6/12 26

2. Cirkulære af 14/1 27. Forsaavidt Vurderingen til Ejendomsskyld er tilendebragt inden 1/1 27 vil denne Vurdering være at lægge til Grund ved Skatteansættelsen for 1927/28.      Til Efterretning.

3. Cirkulære af 18/12 26 ifølghe Lov No. 99 af 29 Marts 1924 angaaende Indbetaling af Brændevinsafgiften der andrager ½ Deel af Afgiften paa indtil 40 Kr., over 40 Kr. 20 Kr. aarlig.

4. Uddrag af Brandpolitiloven.

Side 63

5. Første Klasse Vejen. Amtsvejinspektør Kærn, Ribe har ved Eftersyn af Vejen udtalt følgende: Kørebane er stærkt sporet oh hullet, Rabatterne er næsten overalt for høje, Afvandingen er elendig, en kort Strækning lige Syd for Lindknud er betydelig bedre end den øvrige Vej. Vejen maa i det hele kaldes mindre godt passet.                                                                                Til Efterretning.

6. Postkører Jeppe Jepsen, Holsted ansøger om Tilladelse til at køre Ruteautomobil paa Kommunens Veje 3 Gange om Ugen med Udgang fra Hovborg over Lindknud til Holsted og tilbage samme Vej.                                                                                 Ansøgningen bevilgedes.

7. Grundforbedringslaan til P. Nikolajsen paa 1500 Kr. Ribe Amtsraad har under 27/1 27 meddelt Tilladelse til at Kommunen garanterer for ½ af Laanet.

8. Poul Nikolajsen, Hovborg ansøger om at Sogneraadet vil stille Kaution overfor Teglværkernes Salgskontor for et Beløb af indtil 600 Kr. til indkøb af Rør til den planlagte Dræning paa Betingelse af at Sogneraadet af det forventede Grundforbedringslaan forlods maa tilbageholde et Beløb der er tilstrækkelig til at dække Regningen til Teglværkerne dog ikke over 600 Kr.

Henlagdes. Sagen undersøges om Laanet bliver bevilget samt om Beløbet kan blive udbetalt til Sogneraadet.

9. Udstykning. Landbrugsministeriet har under 24/1 27 meddelt Samtykke til Udstykning af en Deel Parceller, der er solgt til Karsten Bakkesgaard af Aastrup kaldet Kokær m. m. fra Klelund Plantage.

                                                                                                                                     Til Efterretning.

Side 64.

10. Stamhusbesidder Schested, Klelund PÅlantage. I Henhold til det af Hr. Schested tidligere fremsendte Andragende om at faa refunderet for meget betalt Skat til Lindknud Kommune grundet paa at Overskyldraadet har nedsat Ejendomsskylden fra 147,900 Kr. til 108,800 Kr.

Ifølge Meddelelse fra Overskyldraadet ved Jens J. Østergaard Testrup gælder Nedsættelsen for hele Aaret 1926/27 idet Stamhusbesidderen forlangte Vurderingen nedsat i Feb.26 og Overskyldraadets Nedsættelse bliver at betragte som endelig Afslutning paa den foretagne Vurdering.

Det vedtoges at yde Hr. Schested Refusion for for meget betalt Skat i Forhold til Differencen mellem Vurderingsraadets og Overskyldraadets Vurderinger for Skatteaaret 1926/27.

11. Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser. Landbrugsministeriet meddeler under 27/1 27 at Laanene til Hans M. Petersen paa 1500 Kr.og Hans K. Jensen, Vittrup paa 1000 Kr. Efter at Gældsbeviserne nu er modtaget i behørig underskreven Stand af Nationalbanken vil blive udbetalt til Lindknud Kommune til videre Udlaan til forannævnte. Begge de nævnte Beløb er modtaget af Nationalbanken i Check.

For Hans M. Petersens vedkommende er arbejdet fuldt udført.                            Til Efterretning.

Hans K. Jensen mangler endnu en stor Deel af Arbejdet at faa udført desuden har Hans Jensen, Vorbasse eller Nebel Sparekasse ydet ham 600 Kr. som Forskud paa Laanet mod at Sogneraadet betaler de 600 Kr. til paagældende af Laanet. Sogneraadet vedtog at udbetale

Side 65.

Hans K. Jensen et Beløb af 400 Kr. for det til Dato udførte Arbejde paa Betingelse af  at Sparekassen maa vente med Indbetalingen af de 600 Kr. indtil Sogneraadet finder Tidspunktet Belejligt for Udbetalingen eller naar Arbejdet er fuldbragt.

12. Mads Madsen og Hustru, Assersbøl ansøger om Sogneraadets Tilladelse til at antage et Plejebarn.                                              Anbefales paa Betingelse af at der fremskaffes Lægeattest.

13. Vandsynsformand. Martin Stokholm ansøger Sogneraadet om Fritagelse for Bestillingen som Vandsynsformand henviser til at hans Helbred ikke er godt, samt at han om fornødent kan fremskaffe Lægeattest.                                          Peter Christensen, Okslund valgtes til Formand.

14. Lindknud Gymnastikforening har fremsendt Ansøgning til Kommunen om et Tilskud til Vedligeholdelse af Gymnastikredskaber.                                                       Bevilgedes 15 Kr.

15. Driftslaan til Haandværkere. Kolding Oppebørselsstue har fremsendt Forespørgsel om hvorvidt Sogneraadet mener at nedenstaaende nævnte er i Stand til straks at udrede de resterende Afdrag og Renter. No. 4571 Tømrer N.V. Sørensen, Lindknud 32 Kr. Ja.

              –    4572  Bager Anton Kr. Sørensen, Gesten 30,50 Kr.

              –    4573  Murer Mads N. Brink, Vittrup  34,50 Kr. Svar skyldig

              –    4574 Skrædder Nis H. Ravn, Lindknud 32 Kr. Ja

              –    4613  Vognmand Niels Nielsen, Vittrup 35 Kr. Nej

Driftslaan til Landbrugere Andreas Nikolajsen, Hovborg 17,08 Kr.

Th. Conrad Thomsen, Lindknud.  Ja.

Side 66

16. Cirkulære af 15/1 1927 om Indberetning til Direktoratet for Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikringen.                                                                              Til Efterretning.

17. Stinus Eskildsen, Grindsted har sendt Regning for Kørsel, med Sygebil med Karl Pedersens Karl, Baldersbæk 12,25 Kr.                                                                                 Til Efterretning.

18. Læge Møller, Brørup har sendt Regning for Kørsel til Astrid Rise, Lindknud, Enevold Ehmsens Børn, Anders Chr. Andersens Hustru, Bestyrer Hansens Datter, Assersbøl, alle a´6 Kr.Bager Chresten Chrestensen, Lindknud 12 Kr. Hans Andersens Barn 6 Kr.

Bestyrer Hansen og C. Chrestensens Enke betaler selv.                                     Til Efterretning.

19. Aldersrentesager. Hans J. Gehlerts Hustru Regning fra Doktor Møller (Dødsattest) 2 Kr.

20. Ole Henriksen. Regning fra Doktor Møller for ydet Lægehjælp 5 Kr.         Til Efterretning.

21. Ane Katrine Hansen, Kolding. Regning for ydet Brændselshjælp 15 Kr.                –

22. Johanne Bush. Bække Sogneraad meddeler at der er bevilget hende Brændselshjælp 15 Kr.

Side 67.

23. Fattigsager. Anna Albertsen ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet fra 35 til 40 Kr./Md.                                     

                                                                                                                                  Nægtedes.

24. Hans Nissen Hansen skriver at han nu kan blive optaget som Medlem af Fagforeningen naar han indbetaler sin Restskyld til Fagforeningen 21 Kr. og kan saa faa enten Arbejde eller Understøttelse. Sogneraadet vedtog at betale de 21 Kr. paa Betingelse af at Pengene bliver indbetalt direkte til Fagforeningen og at Sagen er fuldt i Orden.

25. Helge Andersen. Sagen angaaende en Undersøgelse af hvem der kan være Fader til det endnu ikke fødte Barn er udsat idet Jordemoderen udtaler at hun er i 4. eller 5. Maaned. Sagen optages senere.                                                                                                                      Til Efterretning.

Samme. Er det forsvarligt at Faderen skal selv afholde Udgifterne ved hendes Underhold. Der træffes Aftale med A. Andersen om Betalingen. Der søges Oplysning om evt. at faa hende anbragt paa et Anstalt eller Hjem for Kvinder.

26. Aage Andersen er vist af sin Plads hos Andreas Jensen og gaar ligeledes hjemme hos Faderen. Det forsøges at finde en Plads til ham evt. at indlægge ham paa Fattigaarden.

27. Frederikke Jespersen. Sygehuslæge Lange, Grindsted har sendt Regning for Sygebesøg 26 Kr. + Befordring 12 Kr.                                                                                                 Til Efterretning.

28. Andreas Vind, Chr. H. Petersen. Læge Lange for Kørsel 14 Kr.                               –

29. Mary Holms Barn Helge Holm Andersen Anstalten i Ribe. Holsted Sogneraad har tilbagesendt Sagen angaaende Betalingen for nævnte Barns Indlæggelse og Ophold paa Hospi-

Side 68

talet under Henvisning til Amtets Skrivelse. Tilbagesendes Holsted Kommune med Bemærkning om at Betalingspligten paahviler Holsted Kommune.

Mary Holms Barn Helge Holm. Aandssvageanstalten i Ribe har sendt Regning f.T. 1/1 til 31/3 27 150 Kr.                                                                                                                   Sendes til Holsted.

31. Charles Christen F.T. Varde Landsogn født 15/4 1900 i Tømmerby v. Esbjerg. Født udenfor Ægteskab af ugifte Mette Chrestine Christensen. Efter det i Sagen oplyste har Moderen 10-maanedersdagen for Fødslen havt Ophold i Debel, Faaborg Sogn, men ifølge Notats i Lindknud Kirkebog har C. Christensen legal Fødehjemstedsret i Lindknud Kommune under Henvisning til, at hun under Nedkomsttiden fik Fattigunderstøttelse af Brørup/Lindknud Kommuner.

Politikontoret i Varde forespørger om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune. Efter det i Sagen oplyste maa paagældende anses for at være forsørgelsesberettiget i Lindknud.

32 Ernst Thorvald Møller Hansen, Kolding. I Anledning af én af Politikontoret i Kolding fremsendt Sag angaaende nævnte Hansen der er udlagt som Fader til den af Anna Maria Aagaard den 17/1 1926 uden for Ægteskab fødte Barn Poula Kristina Aagaard.

Endvidere oplyses at han har været gift og er frasepareret.

Politikontoret udbeder Oplysning om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud. Tilstillet Forsørgelsesattest i Novb. 1926.                                                                           Anerkendes.

Side 69

33. Andreas Søgaard Nykøbing Falster. Ifølge Sagen angaaende at faa nævnte Søgaard indsat til Afsoning for det af Sogneraadet betalte Bidrag til hans fraseparerede Hustru og Barn. Søgaard tilbyder at afdrage Beløbet med 10 Kr. om Ugen første Gang d. 29/1 1927.

Sogneraadet frafalder sit Krav om Afsoning paa Betingelse af at Søgaard betaler som anført.

34. Mads Kr. Nielsen. Læge Møller har fremsendt Regning for Lægehjælp + Kørsel 33 Kr.

Til Efterretning. Ulykkesforsikringen meddeler at Mads Kr. Nielsen d. 28/12 26 overgaaede Ulykkestilfælde henhører under Loven.

35. Lene Jepsen. Randbøl Sogneraad har fremsendt Begæring om om at Lindknud skal modtage hende til Forsørgelse evt. yder fuld Refusion.

Stiftamtet i Ribe har i Skrivelse af 25/1 27 tiltraadt Randbøls Begæring.

                                                                                                   Det vedtoges at yde fuld Refusion.

36. Lindknud Skole. Lærer Skovbjerg ansøger om en Deel Kul eller Briketter. Det forsøges at faa Peter Hansen til at hente et Læs Briketter i Esbjerg.

37. Peder Germansen forespørger om han maa slaa flere Steen hos Adamsens, har 3 Favn. Henvises til Steenslag eller Rabatarbejde.                                                             Mødet sluttet.

Niels Thøgersen.

Ths. Thomsen, Marius Madsen, Olaf Jepsen, Chr. Heick, Niels Jørgensen, H.M.Petersen 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *