1915 – 19 – 1m

1j. Lindknud Sogneraads Protokol d. 29 Marts 1919 –

 

Aar 1919 d. 29/3 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.                                     Fraværende Ole P. Simonsen og P.D. Jensen

Følgende Sager forhandledes:

Ifølge derom fremsat Bekendtgørelse var der indkommen følgende Tilbud paa Rengøring af Kommunens Skoler og Gymnastikhuse for et Aar fra 1/4 19 til 31/3 1920.

1. Vittrup Skole. Anders Nielsen for Skolen og de smaa Huse 80 Kr.                                Antoges.

2.Lindknud Skole 3 Lokaler og Gymnastikhus Andr. Jepsen 320 Kr.                                   – .             3.            –             de smaa Huse Hans Th. Petersen 30 Kr.                                                   –             4. Klelund      –     Kirsten Hummellund 210 Kr.                                                                     –

 For Klelund Gymnastikhus foreligger Tilbud fra Kirsten Hummellund for hver Gang der skal fejes efter Børnenes Gymnastik 75 Øre, For Rengøring efter Møder 2 Kr. og for Hovedrengøring 8 Kr. Man ønsker helst en samlet Tilbudssum                                                                                                     5. Lindknud Sogns Sygekasse har fremsendt en Opfordring om at foranstalte oprettet en kommunal Sygeplejeforening i Henhold til et ved Sygekassens Generalforsamling vedtaget Resolution.            6. Kassekredit i Andelskassen. Amtsrevisor Okholm, Ribe har tilbagesendt Sagen om nævnte Kassekredit og udbeder sig Oplysning om Kommunens Gjæld, betalte Renter og                                   side 334                                                                                                                                                    Afdrag for Regnskabsaaret 1917/18.                       Det overdroges Formanden at afgive Erklæring. Alderdomssager                                                                                                                                           7. Niels P. Madsen. Stiftamtet har under 20/3 meddelt at der ikke i den paagældendes Formueomstændigheder findes at være noget til Hinder for at der f.T. kan ydes ham Understøttelse efter Sogneraadets nærmere Skøn.                                                 Tilstodes 10 Kr./Md. fra 1/4 19.     8. Hans Vind Pedersen, Klelund. Regninger over Udgifterne ved hans Hustrus Begravelse 79 Kr. Hans Vind P. har fremsendt Begæring om Alderdomsunderstøttelse, ønsker 50 Kr./Md. fra 1/4 19. Tilstodes 35 Kr./Md fra 1/4 19.                                                                                                                  Marie Hansen f. Mathiasdatter hos Th. Thomsen, Lindknud ansøger om Alderdomsunderstøttelse. Hun er Født i Vonsild 4/5 1828.                                                     Tilstodes 35 Kr./Md. fra 1/4 19       Frikørsler fra Læge Poulsen til H. C. Ravn paa 91 Kr. Overlodes Kassereren at betale Regningen.     9. Ligning af Dyrtidsskat. ?                                                                                                                       10. Fuldmyndighedsbevilling. Nikolaj Christoffer Nikolajsen, Søn af Kroejer Poul Nikolajsen af Hovborg f. 8/6 1895 ansøger om Fuldmyndighedsbevilling. Stiftamtet har under 15/3 fremsendt Sagen til Sogneraadets Erklæring.                                                                        Anbefales.              Mødet sluttet.                                                                                                                                          Niels Thøgersen,                                                                                                                                             P. M. Pedersen, H. M. Petersen, H. I. Johansen, Marius  Madsen.                                                         .                                                                                                 .                                                                                                                                                                  Aar 1919 d. 9/4 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro. Alle var mødt.                                                        Følgende Sager forhandledes:                                                                                                                       side 335                                                                                                                                                 1. Fødselsanmeldelse fra Lærer Skovbjerg for Marts.                                                                                  28/3 født en Dreng af Hmd. Søren Kr. Petersen Vase og Hustru Karen Pjengaard af Hovborg                                                                                                                                         2. Bekendtgørelse af 5/4 om Handel med Sæbe.

3.-       –          16/4 Indløsning af Flæskemærker 38 Øre/Stk. Svinemærke. Gyldighed slut 15/3.

4.        –        7/3 om Salg af Spisefedt af udenlandsk Oprindelse.

5.        –          8/3  –   Maksimalpris paa Peber.

6.        –                 –  Handel med og Maksimalpris paa Sojakærner 42.,25 Kr.

7.        –         12/4  – Handel med Foderstoffer. Knusning 40 Øre/100 Kg.

8.        –         12/4  –  Fiskefangst og Handel,med Fisk.

9.        –         12/3  – Oliekager og Foderblandinger.

10.      –        15/3 om Befolkningens Forsyning med Brød.

11.      –        15/3   –          –                      –            –    Kød.

12.      –        18/3   –  Handel med,Stempling af avance paa udenlandsk Flæsk.

13.      –        20/3   –  Talglys.

14.      –        20/3  ang. Salg af Margarine.

20/3   –       –      – udenlandsk Flæsk. Udsalgstedet skal være forsynet med en Plakat hvorpaa der er angivet at Salget foregaar. Der maa ikke drives Forretning med dansk Flæsk.                                          Side 336                                                                                                                                                  16. Bekendtg. 20/3 ang Salg af Margarine fra Fabrik.                                                Til Efterretning. 17.      –           21/2 om Ophævelse af Bekendtg vedr. visse Avertissementer.                      –                                      18.      –           22/3  –  Maksimalpris paa Sago ophæves.                                                     –              19.      –           22/3  –  Handel med Riis og Sagogryn.                                                          –                   20.      –           24/3  –  Forøgelse af Brødrationerne i Marts.                                                 –                  21.      –           24/3 fra 16. til 31/3 gælder Rygflæskmærker og Svinekød kun for Flæsk.   –                  22.      –           24/3 om Fordeling af Riis og Sagogryn.                                                        –                        23.      –           24/3  –   Fremstilling af og Handel med Rugmel.                                           –                   24.      –           24/3  –   Eddikesyre.                                                                                        –                 25.      –           25/3 vedr. Befolkningens Forsyning med Margarine. Indhold af Vand højst 16%.             26.      –           26/3  om Flæskerationering i April.                                                    Til Efterretning. 27.      –           28/3   –  Barbersæbe.                                                                                      –               28.      –           28/3   –  Forøgelse af Brødrationerne i April                                                  –                   29.      –           28/3   –  Befolkningens Forsyning med Smør og Margarine. Et Mærke/150 Gram.           30.      –           28/3   –  Handel med Høstbindegarn.                                                  Til Efterretning. 31. Cirkulære af 11/2 om Valg til Nævningegrundlisten. Vejledning ved Valget.                  –                  32.        –             28/3  – Indberetning af Udgifterne til Dyrtidsforanstaltningerne indtil 1/4 19.              33.        –                     om Svinetælling 10/4 19.                                                         Til Efterretning. 34.        –             31/3 Understøttelsen til Sikringsstyrken ophæves.                                 –                side 337                                                                                                                                                    35. Cirkulære af 14/3  ang. Handel med Svinefedt, der kan faaes hos Handlende mod Aflevering af Smørmærker. Skrivelse fra Esbjerg Svineslagteri ang. denne Sag. Der faaes 25 Kg./Md til hver af Brugsforeningerne.                                                                                                    Til Efterretning. 36. Universitet i Jylland. Fra Borgmesteren i Aarhus Dresel har man modtaget Forespørgsel om hvorvidt Sogneraadet kan give sin Tilslutning til Oprettelse af et Universitet i Jylland.     Anbefales. 37. Vaksination afholdes i Lindknud Kro 15/5 1919.                                                  Til Efterretning. 38. Kommunale Arbejder. Cirkulære fra Stiftamtet om at Kommunalbestyrelsen skal være behjælpelig med at Arbejdere der udfører offentlig Kommunal Arbejde kan faa Kosten i Nærheden af Arbejdspladsen for en rimelig Betaling.                                                                  Til Efterretning. 39. Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser til videre Udlaan til Boelsm. Andr. Nikolajsen, Hovborg. Nikolajsen har udstedt Obligation paa 1000 Kr. der agtes anvendt til Betaling af Mergelgæld til Lindknud og Omegns Mergelseskab.                                                                              I den Anledning vedtoges følgende: Laanet forrentes med 2% /Halvaar indtil 1923 og fra 1923 til 33 med 2½ % og fra 1933 indtil Laanet er betalt med 3%                                                                              Det vedtoges at udbetale hele Laanet til Mergelselskabet.                                                                       40. Købmand V. Schmidt, Brørup har fremsendt Regning paa 35 galvaniserede 12 Tommer Rør og 6 6 Tommerrør 267 Kr.                                                                                                 Til Efterretning. 41. Den Kongl. Landsoverret i Viborg har under 11/3 meddelt at Sognefoged Peter Nielsen, Gildbjerg i Tiden indtil 31/5 1923 er valgt som Formand for det Udvalg der skal foretage Valg af Nævninge til Grundlisten i Henhold til Lov No. 73 af 11/4 1916.                              Til Efterretning. Side 338.                                                                                                                                                  42. Sygeplejeforening. Lindknud Sogns Sygekasse har sendt en Opfordring til Sogneraadet om at foranstalte oprettet en Sygeplejeforening. Det vedtoges med 4 Stemmer mod 3 at rette en Forespørgsel til Amtet om hvorvidt Kommunen kan faa Tilladelse til at oprette en saadan Forening og afholde de deraf følgende Udgifter af Kommunens Kasse samt om der evt. kan forventes Tilskud fra Amtet. Det maa anses for nødvendigt at der ansættes en Sygeplejerske, Udgiften anslaaes til 2000 Kr./Aar.                                                                                                                                              43. Formandens og Kassererens Løn for Regnskabsaret 1919/20 fastsattes til?. Det vedtoges at sætte Lønnen til 1000 Kr. til Deling.                                                                                                                    44. Det vedtoges at opkræve en Dyrtidsskat paa 8000 Kr efter følgende Regler., bliver nærmere at afgøre ved 2 Behandling hvilket foretages sammen med Behandling af Skatteklager.                    Kassekredit.                                                                                                                                         Amtsrevisor Okholm har i Anledning af Sagen om Kassekredit i Andelskassen  meddelt at han ønsker en Forhandling med Amtmanden evt med Sogneraadsforeningen om Spørgsmaalet.  Kommunen henvises til at klare sig med midlertidig Laan indtil Sagen bliver ordnet.

–         

45. Holsted Donslund Banen. Forretningsudvalget for nævnte Bane henstiller til Sogneraadene i Holsted, Lindknud, og Henjsvig at fordele de antagelig manglende 7% saaledes at Lindknud forpligter sig til at overtage 3%, Holsted 3% og Hejnsvig 1%.                                                           Man kan ikke gaa ind paa det af Forretningsudvalget stillede Forslag, men er villig til evt. at deltage i et fælles Møde.                                                                                                                                       Skolesager.                                                          

Lærer Skovbjerg har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Skolernes Børnebogsamling, Lærerbogsaling og Folkebogsamling.                                  Tilstodes henholdsvis 50, 25 og 25 Kr. 47. Okslund Skole. Kirsten Marie Jensen har givet Tilbud paa Rengøring af Skolen f.T. 1/4 til 1/11 19 for et Beløb af 60 Kr. Antoges.                                                                                                           Side 339.                                                                                                                                                 48. Lindknud Skole. Hans I. Johansen har købt Træ hos Søren P. Jensen, Klelund til Levering i Skolen for 8,50 Kr./Meter.                                                                                    Til Efterretning.                              49. Ny Skolebygninger i Okslund og Vittrup. Provst Gad har sendt Tegninger og Konditioner over Skolebygningerne tilbage. Tegningerne ere godkendte af Autoriteterne, Amtslægen har været ude at se paa Byggepladsen i Vittrup der ligeledes er godkendt. Landinspektør Nielsen har foretaget Opmaaling af Byggepladserne i Vittrup og Okslund og afsat hhv. 6 Skp. Og 2 Skp. Land i Henhold til forud truffet Aftale. Formanden har sendt Ansøgning til Stiftamtet om Tilladelse til:                      1. At optage Laan paa ca. 45,000 Kr. til Bestridelse af Udgifterne ved Opførelse af en Skolebygning med Beboelse for en Enelærer i Vittrup.                                                                                                   2. En Tilbygning til den nuværende Forskole i Okslund til anordningmæssig Bolig for en Enelærer. 3. Til Køb af de ovenfor anførte Jordstykker eller Byggepladser.                                                               4. Tilladelse til at sælge den gamle Forskole i Vittrup og benytte det derved indvundne Beløb til deelvis Dækning af Udgifterne ved det nye Byggeri.                                               Til Efterretning. Det vedtoges at lade Arkitekt Grue indrykke en Bekendtgørelse i Bladene om Tilbud paa Bygningerne.                                                                                                                           Gymnastikredskaberne ved Adsersbøl Skole er i Orden.                                                                  Forskjelligt.                                                                                                                                         50. Ellen Lauridsen. Niels Thøgersen har rettet en henvendelse til Sognefoged Vith, Vorbasse for at faa nærmere Oplysning ang. Hans Jensens Børn der for Tiden opholder sig hos Ellen Lauridsen. Det vedtoges at nedsætte et Udvalg til videre Behandling af Sagen.                                                             Valgt blev P.D. Jensen, Ole P. Simonsen og Niels Thøgersen.                                                                                                      Alderdomssager.                                                                                                                                          51. Nis Højens Enke ansøger om at faa et Læs Tørv.                                                      Tilstodes.             52. Mathilde Juhl. Brørup Apotek har fremsendt Regning paa Medicin 13,15 Kr.   Til Efterretning. 53. Hans P. Jensen. Holsted Apotek har fremsendt Regning paa Medicin 4,50 Kr.             –                       54.  Mads B. Adamsen. Bække Sogneraad har under 20/3 meddelt at Adamsen er afgaaet ved Døden i Januar. Der er tilstaaet Enken 85 Kr. til Begravelsen og 25 Kr./Md. fra 1/2 19.      Til Efterretning. Fattigsager.                                                                                                                                            55. Mads Kr. Nielsen. Brørup Apotek har sendt Regning paa Medicin 13,80 Kr.                –            56.  Anton Jensen, Skomagerlærling fra Aal Kommune. Brørup Apotek Regning for Medicin 1,55 Kr. Øjenlæge Eigil Hansen, Kolding har fremsendt Regning for A. Jensen for Behandling og Ophold paa samlet Beløb 215 Kr.                                                                               Til Efterretning.                                        57. Laust Nielsens Enke, Lindknud ansøger om at faa 35 Kr/Md. foreløbig fra 1/5 19.        –                   58.  Niels Mikkelsen Jensen, Klelund. Stiftamtet har under 22/3 meddelt at Jensen anerkendes forsøgelsesberettiget i Henhold til Fattiglovens §! 27 naar behørig Dokumenteret Opgørelse mærket No. 100 indsendes efter udløbet af hvert ½ Aar.                                                          Til Efterretning. 59. Niels M. Jensen har fremsendt Ansøgning om 75 Kr. til Tøj til en Datter paa 14 Aar der skal ud at tjene.                                                                                               Tilstodes ekstraordinært 75 Kr.    60. Jens Fr. Jensen. Kolding Fattigudvalg har i Skrivelsen af 21/3 meddelt at Familien bestaar af Mand, Hustru og 4 Børn, den 5 er i vente. Manden tjener 4 a´5 Kr./Ugen.                                           Den ringe fortjeneste skyldes Humørsyge i Forbindelse med Mangel paa Arbejdslyst.                          Side 341.                                                                                                                                                 Efter at have modtaget de forannævnte Oplysninger vedtoges at stille Sagen i Bero.                           61. Jens Fr. Jensen. Udvalget har under samme Dato meddelt at der yderlig er tilstaaet Familien Børnetøj til Beløb af 18,50 Kr. 1/4 Tons Tørv 11 Kr. Ekstra til Vask 3 Kr. Under 26/3 til Beklædningsgenstande 28,90 Kr. Under 28/3 ekstra 5 Kr og 3/4 1/4 Tons Tørv 11 Kr. Til Efterretn. 62. Mads Kr. Nielsen, Vittrup. P. Billund, Vejen har paany fremsendt Regning paa Brøndrør 339,90 Kr.                                                                                                                                                          Der rettes en fornyet Henvendelse til Fabrikant Billund om at reducere Regningen, hvorefter man er villig til at betale den evt. Rest af Regningen.                                                                                     Den fra Phønix fremsendte Regning betales.                                                                                          Mads Kr. Nielsen ansøger om at Kommunen vil betale Renter til Kreditforeningen 26 Kr. samt 10 Kr. ekstra for April Md.                           Det vedtoges at betale Renterne og 10 Kr. ekstra for April.    .                                                                                                                                                                Det vedtoges at indkalde til Behandling af modtagne Skatteklager d. 2/4 Kl. ?.                                      Niels Thøgersen,                                                                                                                                    Ole P. Simonsen, P. D. Jensen, Marius Madsen, H.I. Johansen, P. M: Pedersen, H.M.Petersen                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                   Aar 1919 d 25/4 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro.                                                              Følgende forhandledes:                                                                                                                              1. 9 Skatteklager forelaa til Behandling.                                                                                            Side 342.                                                                                                                                                    2. Valg af to Brandvidner i Adsersbøl.                        Valgt blev Mads Hansen og Frands Frandsen.     3. Mejeribestyrer Roussau har rettet Henstilling til Sogneraadet om at betale en Regning paa Lægekørsel paa 80 Kr.                                                                  Sogneraadet betaler Regningen.         4. Lærer Skovbjerg ansøger om at faa 1 a´2 Læs Tørv til Skolen.                  Tilstodes det ønskede.    5. Tilbudende paa Skolebygningerne i Vittrup og Okslund aabnedes.                                                       Det vedtoges at behandle de indkomne Tilbud sammen med Arkitekten Onsd. 30/4 Kl .5               Eftermiddag i Lindknud Kro.                                                                                                                   6. Det vedtoges at der yderlig maa paaføres Vejen fra Lindknud til Okslund 1 Kbf. Steenslag.              .                                                                                                                                             Dyrtidsforanstaltninger.                                                                                                                               I Henhold til Lov af 1/4 No 370 af 13/7 1918 gives der Kommunalbestyrelsen Ret til at anvende indtil 2 Kr./Indbygger til Brændsel, Belysning m. m. og indtil 3 Kr. til kommunale Dyrtidsforanstaltninger i Henhold til den sidst afholdte Mandtalsliste af 10/10 1918.                         I den Anledning afholdtes et fælles Møde af Sogneraadet og Hjælpekassens Bestyrelse.        Følgende vedtoges:                                                                                                                                     1. Det vedtoges at administrere de ifølge nævnte Lov til Raadighed staaende Midler ved direkte Pengehjælp.                                                                                                                                                 2. Det overdroges til Hjælpekassens Bestyrelse at anvende de nævnte Beløb der udgør ca. 4650 Kr. til Dyrtidsforanstaltninger Bliver der evt. en Deel af Beløbet til Rest i det anførte Tidsrum indtil 1/7 1919 maa                                                                                                                                                   side 343.                                                                                                                                                      det resterende Beløb anvendes paa et senere Tidspunkt inden  31/3920.                                             .                                                                                                             .                                                                                                                                                            Dyrtidsskat. Det vedtoges ved 2. Behandling at udskrive en samlet Dyrtidsskat af 8000 Kr., der fordeles saaledes:                                                                                                                                   4800 Kr. paa Formue og Indtægter. 1920 Kr. paa Ejendomsskyld og 1280 Kr. paa Hartkorn.            Det vedtoges at der før Paaligning paa Formue og Indtægter fradrages 1200 Kr. for alle Skatteydere hvorefter Ligningen foretages paa den resterende Formue med en ligestor %.                                   Før Paaligningen paa Ejendomsskyld fradrages 7000 Kr. paa alle Ejendomme af det Skattepligtige Beløb medens der paalignes Skat paa Resten.                                                                                     Før Skatten paalignes paa Hartkorn fritages Skatteydere der ikke har over 7000 Kr i Skattepligtig Ejendomsskyld og ikke betaler personlig Skat til Dækning af Dyrtidsskatten.                                   Der rettes forespørgsel til Stiftamtet om Tilladelse til at udskrive ovennævnte Skat efter foranstaaende Regler.                                                                                                                             Niels Thøgersen,                                                                                                                                      Ole P. Simonsen, H. I. Johansen, P. M.Pedersen, Marius Madsen, P. D. Jensen, H.M.Petersen                    side 344.

 

Aar 1919 d. 30/4 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde. P. D. Jensen fraværende. Arkitekt Grue, Vejen var tilstede.                                                                                                                                   I Henhold til derom fremsat Bekendtgørelse i Bladene skulde Tilbuddene være tilstillet Sogneraadet senest 29/4 Kl. 12.                                                                                                                                   samtlige Tilbud indkom 29/4. Der var 1. samlet Tilbud for hver Skole. Endvidere 3 Tilbud paa Muerarbejdet, 7 paa Tømrerabejdet, 5 paa Snedkerarbejdet, 2 paa Blikkenslagerarbejdet, 5 paa Glarmesterarbejdet og 1 paa Malerarbejdet.                                                                                          Det højeste Bud paa  Murerarbejdet var paa 13383 Kr. for Vittrup Skole og 5680 paa Okslund.     Det laveste lød paa 10632 og 3683 Kr. (M. N. Brink, Lindknud)                                                                                                    Det højeste Bud paa Tømrerarbejdet var paa 8594 Kr. Vittrup Skole og 3480 paa Okslund.                Det laveste var paa 6853 Kr. og 2730 Kr. (Tømrer W. Sørensen, Lindknud)                                        Det højeste Bud paa Snedkerarbejdet var paa 3338 Kr. og 1529 Kr.                                                          Det laveste paa 3046 Kr. og 1470 Kr.                                                                                                    De 2 Bud paa Blikkenslagerarbejdet var meget ens 940 Kr. og 334 Kr.                                               De 5    –     –    Glarmesterarbejdet laa paa fra 416 til 115 Kr.                                                                    De 2    –     –    Malerarbejdet var paa 875 Kr. og 452 Kr. og 1203 Kr. 616 Kr.                                      Endelig var der et samlet Bud paa hele Byggeriet fra Firmaet G. Christensen, Vejen paa 27666 Kr. for Vittrup Skole og 10755 Kr. for Okslund.                                                                                         Side 345.                                                                                                                                           Tilbuddene aabnedes under Arkitekt N.E. Grue og Tømrer Østergaard Tilstedeværelse.                     Følgende antoges:                                                                                                                            Murerarbejdet M.N. Brink, Lindknud for en Sum af 10632 Kr. for Vittrup og 3683 Kr. Okslund.       Tømrer   –       W. Sørensen, Lindknud            –           6855  –             –          –  2583  –        –              Maler     –        Otto Nørgaard, Lindknud        –              875  –            –                472  –        –             Snedker  –      tilbydes Niels Hansen, Askov   –           3046   –            –                                                     Snedker  –          –        Rohmann, Brørup                                                             1470  –        –             Glarmester      Snedker Askov, Brørup            –            390    –            –                110   –        –            Mestrene Brink, W. Sørensen og Otto Nørgaard alle Lindknud var tilstede og overtog Arbejdet til de anførte Summer.

 

Dyrtidsforanstaltninger. Cirkulære af 12/4 med Forespørgsel om hvorvidt Sogneraadet ønsker en Forlængelse af Dyrtidsloven af 13/7 18 samt om hvorvidt der kunde ønskes Ændringer i den nævnte Lov og d hvilke.                                                                                                                                       1. Man finder det nødvendigt at Dyrtidsloven forlænges.                                                                         2. Man finder det formaalstjenlig at Staten foretager regulerende Foranstaltninger med Hensyn til Nedsættelse af Priserne paa Beklædningsgenstande og Fodtøj.                                                           Mads Kr. Nielsen. Understøttelsen foreslaaes ansat til 30 Kr./Md. fra 1/5 19.                                        Niels M. Jensen, Klelund. Understøttelse                                                                                             side 346                                                                                                                                                   ansættes til 30 Kr./Md for Sommeren.                                                                                                     Niels Thøgersen,                                                                                                                                    Ole P. Simonsen, P.M. Pedersen, Hans I. Johansen, Marius Madsen, H.M.Petersen.

 

Aar 1919 d. 3/5 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.

 

Det ved sidste Møde vedtagne Tilbud paa Opførelse af Skolebygningerne i Vittrup og Okslund som foran anført. Imidlertid er Tømrer Sørensen og Murer Brink, der umiddelbart før Tilbuddene skulle afgives, har indmeldt sig i Mesterforeningen og ikke havde indsendt deres Tilbud til den Forening. Først dermed er de bleven gjort opmærksom paa Forpligtelsen af Mesterforeningen og bleven blokeret af samme og vil blive idømt en Mulkt hvis Størrelse bliver fastsat ved Voldgiftsret.                Endvidere vil Mesterforeningen stille sig hindrende i Vejen med Hensyn til Glarmester og Blikkenslagerarbejdet, evt. forhindre dem i at faa købt Materialer.                                                            Af forannævnte Grunde ønskede  Brink og Sørensen en Forhandling med Sogneraadet og tilbød at trække deres Tilbud tilbage og overlade Arbejdet til de næstlaveste Tilbud.                                        2 Repræsentanter for Mesterforeningen var kommen tilstede og foreslog Sogneraadet at tage de 2 næstlaveste til Murer og Tømrerarbejdet.                                                                                                Sogneraadet protesterede mod Mesterforeningens Optræden overfor de to Mestre og Sogneraadet.. Efter en Deel Forhandling stillede de nævnte Repræsentanter efter Opfordring fra Sogneraadet følgende Ændringsforslag:                                                                                                                        Sogneraadet forhøjer Brinks og Sørensens Tilbud med tilsammen 3000 Kr. Haandværkerne betaler deres Mulkt der er mindst 2 % af Tilbudssummerne og vilde saa lægge deres Indflydelse ind paa at Sørensen og Brink fritages for yderligere Mulkter og samtidig garantere for de Medlemmer af Mesterforeningen, der faar                                                                                                                  side 347                                                                                                                                               Arbejdet ved Byggeriet, vil blive udført.                                                                                                   Sogneraadet har nu forskjellige Maader at ordne Sagen paa.                                                                1. At fastholde de antagne Tilbud, men derved vil Brink og Sørensen, hvis Tilbud efter al Sandsynlighed er meget lave, maaske faa direkte Tab + Mulkten og yderlig for Fremtiden blive generet af deres Kollegaer.                                                                                                                        2. Tage de to næstlaveste Tilbud hvilket vil betyde at en Forhøjelse af ca 4500 Kr.                             3. Forkaste alle Tilbud og udbyde Arbejdet paany.                                                                                      4. Forhøje Brink og Sørensens Tilbud med 3000 Kr. efter de to Repræsentanters Forslag.                   Efter Samtale pr. Telefon med Arkitekt Grue har Mesterforeningen udtalt at de vilde anerkende en Ordning med Brink og Sørensen selv om den blev lidt under de nævnte 3000 Kr.                                 I den Anledning vedtog Sogneraadet at forhøje de 2 Tilbud med i alt 2500 Kr der fordeles saaledes at Brink faar 1505 og Sørensen 995 Kr.                                                                                                  De specielle Summer bliver derefter:

Murerarbejdet i Vittrup Murer Brink      11,720 Kr. og i Okslund 4100 Kr.

Tømrer   –             –       Tømrer Sørensen 7460   –     –           –       2890  –    + et Gulv 150 Kr.

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

P. D. Jensen, Marius Madsen, Ole P. Simonsen, P.M. Pedersen, H. I. Johansen, H.M.Petersen                 side 348

 

Aar 1919 d. 14/5 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager forhandledes:

1. Fødselsanmeldelser for April fra Lærer Skovbjerg.

2/4 født en Dreng af Tømrer N.W. Sørensen og Hustru Pouline Jensine Petersen af Debel

26/4  –            –          Hmd. Karl Chr. August Madsen og Hustru Bengtha Sofie Henriksen, Okslund

3. Forsømmelseslister forelaa for Marts og April. Mulkter paaføres af Formanden.

4. Bekendtg. 31/3 om Handel med Frø                                                                   Til Efterretning.      5. Bekendtg. 31/3 om Talg.                                                                                     Til Efterretning.      6.       –             –     –    Handel med Fløde.                                                                           –                 7.       –           1/4   – Maksimalpris paa Superfosfat.                                                            –                8.       –           4/4   –  Handel med Foderstoffer m. v.                                                           –                9.       –           3/4   – Fremstilling af og Handel med Sæbe.                                                  –               10.     –             –     –  Handel med fremmed Hvedemel.                                                       –               11.     –             –     –  Fabrikation af og Handel med Vaskepulver.                                        –                   12.     –           4/4   –  Frihandel med Bælgsæd og Kogeærter.                                               –              13.     –           5/4   –  Handel med Fedt og Talg, Benmel, Klude m.m.                                  –             14.     –          10/4  –      –         –    Sukker.                                                                              –               15.     –              –    –  Produktionsmidler til Fiskeri.                                                               –                     16.     –              –    –  Handel med Riis.                                                                                  –            16a    –             9/4  – Begrænsning af Forbrug af Lys og Brændsel                                        –            side 349       

17. Bekendtg. 14/4 om Maksimalpris paa Foderkager og om Udlevering af samme.            –                18.       –            –      –   Handel med udenlandsk Havregryn                                                   –             19.       –          15/4  –  udenlandsk Smør, Fedt og om Spisefedt                                             –             20.       –             –     –  Befolkningens Forsyning med Margarine.                                          –             21.       –          29/4   –  Sukker til Næringsbrug.                                                                      –             22.       –          30/4   –  Flæskerationeringerne i Maj Maaned.                                                –             23.       –            1/5   –  Befolkningens Forsyning med Smør og Margarine.                           –            24.       –              –     –  Maksimalpris paa Foderkager og Palmekager 38,50 Kr.                    –                    25.       –              –     –  Salg af udenlandsk Klid Pris 40,25 Kr.                                               –            26.       –          22/4 og 2/5  Maksimalpris paa og Indkøb af Foderkager.                                 –           27.       –          24/4  om Franskbrødrationerne i Maj Maaned.                                                 –            28.       –          23/4    –  Maksimalpris paa Høstbindegarn 3 Kr./Kg.                                       –           29. Cirkulære af 26/4 om at der paa Finansloven er et Beløb paa 30,000 Kr. til Raadighed til Opdyrkning af Heder og Moser.                                                                               Til Efterretning.   30. Cirkulære af 11/4 fastsættes Rejsediæter for Politibetjente indtil 5 Kr./Dag                 –                31. Sogneraadsforeningen for Ribe Amt afholder Generalforsamling paa Højskolehjemmet  i Esbjerg 20/5 Kl.1 Eftermiddag.               H.M.Petersen og Niels Thøgersen valgtes som delegerede. 32. Sygeplejeforeningen. Stiftamtet har under 6/5 i Henhold til én fra Lindknud S. fremsendt Forespørgsel om Tilladelse til at antage 1 a´2 Sygeplejersker til en Kommunal Sygeplejeforening meddelt at man ikke skal søge Amtets Tilladelse til at oprette Foreningen, men derimod til at anvende de nødvendige Midler. Der er hidindtil ikke                                                                         side 350                                                                                                                                                       af Amtsfonden ydet Tilskud til Sygeplejeforeninger og det er ikke sandsynlig at Amtsraadet vil indlade sig herpaa.                                                           

Der nedsattes et Udvalg til at rette Henvendelse til eller Forhandling med Sygekassebestyrelsen.  Valgt blev Niels Thøgersen, Marius Madsen og Hans I. Johansen.                                                      33. Cirkulære af 15/4 fra Ribe Stiftamt ang. Anbringelse af Tavler ved Bivejene med Angivelse af Kørselshastigheden med Motorkøretøjer og Automobiler i Henhold til Justitsministeriets Bekendtgørelse af 3/4 19.                                                                                        Sagen henlagtes.   34. Kassekredit Andelskassen.                                                                                                                 Stiftamtet har under 15/4 meddelt at Sogneraadet om fornødent kan optage et midlertidigt Laan i Andelskassen til Udbetaling af Kassekreditten i Vejen Bank.                                                               Ønskes fremdeles Tilladelse til at optage en Kassekredit paa 25,000 Kr. bedes Andragende indsendt paany.                                                                                Det vedtoges at indsende en ny Ansøgning. 35. Ernæringskort til sønderjyske.                                                                                                        Statistisk Departement har under 15/4 meddelt at der maa udleveres Ernæringskort til sønderjyske Børn naar der forevises Seddel paategnet af Niels Skrumsager.                            Til Efterretning.    36. Cirkulære af 8/4 fra Stiftamtet om at Patienter der indlægges paa Københavns Kommune – Hospital 6. Afdeling kan betragtes som henhørende til Fattiglovens § 61 og betragtes ikke som Fattighjælp. Det samme vil kunde gælde andre Sygehuse naar der indsendes Ansøgning herom.     37. Statstilskud til kommunale Arbejder.                                                                                                  Indenrigsministeriet har under 12/4 meddelt at der er blevet tilstaaet Lindknud Kommune som Statstilskud til Forrentning af et Laan paa indtil 44,000 Kr. til Opførelse af et Enelærerembede i Vittrup samt til en Tilbygning til Okslund Forskole.

Tilskuddet ydes med 2 % aarlig i 8 Aar med indtil 880 Kr. Der sendes Indberetning til Udvalget til Sagsafdelingen for Sociale Arbejders Forhold Journal No. 13 – 134 – 1919 om:                                    1. Laanet er optaget. 2. Renteterminer. 3. Naar Renten første Gang er forfalden. 4. Hvor Tilskuddet skal betales.                                                   Det overlodes Formanden at svare paa Spørgsmaalene.  38. 1. Klasses Biveje. Indberetning ved Udgangen af Maj Maaned.                         Til Efterretning.  Side 351                                                                                                                                                  39. Købmand I. V. Jørgensen, Holsted. Regning paa en Planke til Adsersbøl Skolesti 3,08 Kr.              .                                                                                                                                                             Regninger for Frikørsler fra Læge Bundsgaard, Vejen for Ove Kruse, N. J. Jensen, Hans Møgelvang, Hans Chr. Axelsens Hustru 33 Kr.                                                                                       Regning fra Læge Møller, Brørup paa 359 Kr. for Frikørsel for 28 navngivne Personer.                         Én af Kørslerne gælder Stinus Eskildsen som er sygesvag og som skulde til Grindsted Sygehus.           40. Kønssygdomme.                                                                                                                               Stiftamtet har under 10/5 fremsendt et Cirkulære hvori meddeles at dersom Personer behandles for nævnte Sygdom og det kan godtgøres at de tidligere er blevet behandlet af andre Læger i andre Kommuner kan der forlanges Refusion i Henhold til Fattiglovens § 62.                  Til Efterretning.    41. Boghandler Chr. Hansen, Kolding. Regning paa Forsømmelseslister 6,80 Kr.              –                         side 352.                                                                                                                                            Skatteklage.

42. Skomagersvend J. Møller hos Bonde, Lindknud har fremsendt Klage over Ansættelsen til Kommuneskat, foregiver at have været Soldat fra August 1917 til Nov. 18.   Ansættelsen fastholdes. Skolesager.                                                                                                                                             43. Brøndgraver V. Kjær, Askov har gravet en Brønd paa den nye Skoleplads i Vittrup.                    Fabrikken Phønix har fremsendt Regning paa 10 Brøndrør minus Rør der var knust 121,50 Kr.        44. Da det bliver nødvendig at anskaffe en ny Pumpe spørges om den skal være af Eg, Gran eller Jern.                                                    Det vedtoges at henvende sig til Pumpemageren i Knudsbøl.  45. Lorentz H. Ravn har efter Opfordring af Sogneraadet tilbudt at sælge ½ Tdr. L. af sin Jord øst for og i lige Linie med den nuværende Skoleplads til Udvidelse af Legeplads og evt. Have for en Pris af 666 Kr. mod følgende Forbehold:                                                                                                    1. Ejeren eller Sælgeren forbeholder sig Brugsret af Jorden for Sommeren 1919.                                       2.  Kommunen betaler ½ Deelen af Omkostningerne ved Udstykningen samt oprettelse af Skøde.    3.         –           forsyner det købte Jordstykke med et godt og forsvarligt Hegn.                                   4. Ved evt. Køb oprettes Købekontrakt. Naar Udstykningen er i Orden oprettes Skøde samtidig betales Købesummen. Forsaavidt Handelen sker i nærmeste Fremtid skal Købesummen betales eller forrentes  fra 11/12 Termin 19 med 4½ %.                                                                                              Det vedtoges at købe Jorden paa de nævnte Betingelser.                                                                        45a. P. Jensen Hermansen har fremsendt Regning for Leje af af et Værelse til Lærerinden for Vinteren 1918/19 paa 50 Kr.                                                                                        Til Efterretning. Fattigsager.                                                                                                                                                    46. Ingelise Nielsen. Vejrup Sogneraad har sendt Regning for Behandling for Fnat 5,70 Kr.    –         47. Mads Kr. Nielsen. Læge Møller har fremsendt 2 Regninger for for Sygdomsbehandling 7 Gange i alt 28 Kr.                                                                                                                                            Gjørding Apotek Regning paa 1,35 Kr.                                                                        Til Efterretning. Side 353                                                                                                                                       Alderdomssager.                                                                                                                                    46. Ole Olsen. Læge Møller Regning for Lægehjælp og Medicin, Befordring  64 Kr.            –               47.  og 48. Bennet Hansen og Johanne Christensen Læge Møller for Dødsattester 4 Kr. Til Efterretn. 49. Kirsten Marie Sørensen Regning fra Holsted Sogneraad for et ½ Aar 153 Kr.                   –          50. Jens Veldt. Gjørding Sogneraad Regning for et Aar 1/4 18 til 31/3 19 229,50 Kr.              –           51. N.P. Madsen,    –              –             –         13,70 Kr.                                                              –       52. Kirsten M. Sørensen, Gjørding Sogneraad har under 14/4 meddelt at der er tilstaaet hende 35 Kr./Md. fra 1/4 19. Spørger om hun anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud.      Anerkendes. 52a. Maren Nielsen f. Hansen. Esbjerg Byraad har sendt Regning 1/10 18 til 31/3 19 paa 366 Kr.  Fattigsager.                                                                                                                                                  53.  John Andresen Jepsens Barn. Brørup Sogneraad har sendt Refusionsregning 52 Kr. Til Efterr.   54. Villiam Th. Nielsen. Starup Nebel har sendt Refusionsregning 1/10 18 – 1/4 19 paa 131,25 Kr.  55. Anders Chr. Hansens Hustru s Kur og Pleje paa Bispebjerg Hospital. Københavns Magistrat 3. Afd. har sendt Refusionsregning paa 143,63 Kr.                                                 Til Efterretning.        56. Niels M. Jensen, Klelund har fremsat Begæring om at faa sin Understøttelse forhøjet til 60 Kr./Md. pga. han ikke kan taale at arbejde.                                 Tilstodes 45 Kr./Md. fra 1/5 19.            side 354.                                                                                                                                                 57. Jeppe A. Jepsen. Egtved Sogneraad har i Skrivelse af 10/4 meddelt at Jepsen anerkendes i Egtved samt at lovmæssig Refusion kan forventes.                                                    Til Efterretning.     58. Morten Nielsen No.155 Epilepsihjemmet har sendt Regning for April Kv. 779,60 Kr.    –         59. Jens F. Jensen. Kolding Fattigudvalg har under 30/4 meddelt at der er tilstaaet ham 1/4 Tons Tørv = 11 Kr.                                                                                                               Til Efterretning.  60. Maren M. Hansen. Vejle Fattigudvalg har sendt Regning 1/10 18 til 31/3 19 487 Kr.     –           61. Svend P. Nielsen, Adsersbølgaard er d 24/4 indlagt paa Brørup Sygehus til Behandling for dødt Kød i et Ben mod Formandens Kaution.                                                                                                 Ifølge Afhøring anerkendes han forsørgelsesberettiget i Københ. hvortil en Skrivelse er afsendt samt Afskrift af Afhøringen.                                                                                           Svar forventes.     62. Søren P. Pedersen, Adsersbølghaard er d. 29/4 indlagt paa Brørup Sygehus til Behandling for Gigt mod Formandens Kaution.                                                                                                                Ifølge Afhøring maa han anses for forsørgelsesberettiget i Roslev Rybjerg Kommune hvortil er afsendt en Skrivelse samt Afskrift af Afhøringen.                                                   Svar forventes.    63. Mette Ehmsen, Adsersbøl. Kolding Sygehus har fremsendt Regning for 18 Dage 54 Kr minus Statstilskud 40,50 Kr. = 13,50 Kr.                                                                           Til Efterretning.   Side 355                                                                                                                                                   64. Formanden har forespurgt Vejen Sparekasse om Kommunen kan forvente et Laan ordnet paa 44,000 Kr.                                 Sparekassen har meddelt at den ikke f.T. Kan yde et saadant Laan.   65. Hovborg Bogsamling har sendt Ansøgning om Tilskud til Folkebogsamlingen. Tilstodes 25 Kr. Alderdomssager.                                                                                                                                       66. Veerst Bække Sogneraad har sendt Regning for Mads Adamsen for 2. Halvaar 169,31 Kr.          67. N. M. Henriksen, Askov ?                                                                                    177,45  –           68. Hejnsvig Sogneraad. Marie Jensen, Donslund                                                      94,45   –           69.      –              –            Katrine Hansen                                                                   119,00   –            70.   Folding      –            Marie Petersen                                                                      76,00   –            71.   Vejen         –            Jakob L. Jakobsen                                                                 67,20   –            72.      –              –            Harry Due                                                                            170,10  –          Fattigsag.                                                                                                                                                  73. Mads Kr. Nielsen har fremsendt Ansøgning om at faa noget ekstra Hjælp pga. Sygdom.             Tøj til en Dreng samt Tilladelse til at lade ham behandle af en Øjenlæge. Fodtøj til hans Hustru.         Tilstodes ekstra pga. Sygdom 40 Kr. Fodtøj indbefattet. Tøj til Drengen tilstodes 25 Kr.                   De ved Drengens Behandling af en Øjenlæge paaløbende Udgifter + Rejsen betales af Kommunen. Side 356.                                                                                                                                                  Til at sørge for at der bliver lagt Foraarssæd hos Jeppe Elias Jepsen, Klelund, der f.T. er indlagt paa Varde Sygehus valgtes P. M. Pedersen.                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                    Lærerlønninger.                                                                                                                                   Som Begyndelseslønninger for Enelærere i Vittrup og Okslund foreslaaes ansat til 950 Kr. + fri Bolig, Brændsel og Have.                                                                                                                         Det af Sogneraadet nedsatte Udvalg har meddelt at Ane Dorthea Albertsens Dreng mangler Tøj. Foreslaaes udbetalt af den ordinære Hjælpekasse.                                                                                Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2½.                                                                                                        Niels Thøgersen,                                                                                                                                     Marius Madsen, Ole P. Simonsen, H. I. Johansen, P. M. Pedersen, H.M.Petersen.                                                                                                                                             .                   .                                                                                                                                         Aar 1919 d. 10/6 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle vare mødte.                    Følgende Sager forhandledes:                                                                                                                   1. Fødselsanmeldelser modtaget af Lærer Skovbjerg for Maj Maaned.                                                 8/5 født en Dreng af Husm. Søren P. Larsen og Hustru Ane Marie Sørensen af Vittrup.                        30/5  –           –      Boelsm. Niels Kristensen og Hustru Marie Kirstine Sørensen, Risbøl.                      Fødslen foranstaltes noteret i Hejnsvig.                                                                                               9/5 født en Pige af Boelsm. Jens Skovbjerg og Hustru Karen Jensen af Hovborg.                                  10/5 –           –        Hmd. Aksel Adolf Gustav Petersen og Hustru Ane Marie Thomsen, Gildbjerg.              2. Bekendtg. 14/5 om Udlevering af Foderkager indtil 15 Kg pr. Ko.                      Til Efterretning. Side 356.                                                                                                                                                  3. Bekendtg. 15/5 vedr. Handel med Fløde.                                                                         –                       4.      –              –       –        –          –     Ost.                                                                            –               5.      –           17/5    –        –          –     Udenlandsk Havre.                                                    –                   6.      –              –       –        –          –     Sukkersække.                                                            –                   7.      –           20/5    –        –          –      Udenlandsk Klid.                                                      –              8.      –           21/5  om Maksimalpris paa Sojaskraa.                                                            –              9.      –              –    vedr. Handel med Kaffe  og  ?.                                                                –                 10.    –           26/5 om Ernæringskortene.                                                                              –               11.    –           28/5 Tillæg. Om Maksimalpris paa Foderkager.                                              –                12.    –           30/5 vedr. Prisen paa Kontrolsmørmærker.                                                      –               13.    –             –     Tillæg. Ang Salg af udenlandsk Flæsk.                                                    –              14.    –             –    om Handel med Frø.                                                                                  –              15.    –             –   vedr. Flæskerationeringerne i Juni.                                                             –              16. Cirkulære af 15/5 med Forespørgsel om hvorvidt der er gjort Brug af Huslejeloven-     –             17. Brændselsnævnet har under 8/5 meddelt at der kan forventes en Godtgørelse paa Petroleum til Tærskning af 82 Øre/Kg af 174 Kg. = 142.68 Kr.                  Der indsendes Kvittering for Beløbet.  18. Ulykkelig stillede Mødre. Foreningen har sendt Beretning, spørger om Bidrag. Tilstodes 10 Kr  19. Dyrtidsskat. Stiftamtet har under 28/5 meddelt Tilladelse til at udskrive Skat paa 8000 Kr. efter indsendt Forslag.                         Der er foretaget Ligning i overensstemmelse med ovenstaaende. Side 358.                                                                                                                                                   20. Cirkulære af 20/5 og 7/6 fra Stiftamtet om Arbejdsløse.                                                                     21. Laan til Skolebygninger. Formanden har rettet Henvendelse til Vejen, Holsted, Ribe, Odense, Søvind Gangsted og Horsens Sparekasser om Laan paa ca. 42,000 Kr. men kun Horsens har givet Tilbud paa Laanet paa følgende Betingelser:                                                                                            At udbetale Laanet i indeværende Maaned. Rente 5 %, Provision 1 %, Gensidig Opsigelsesfrist paa 3 Maaneder, Afdragstid efter nærmere Aftale.                                                                                        Det vedtoges at søge dette Laan paa ovenstaaende Betingelser, man ønsker helst Afdragstid 25 Aar.    22. Snefoged. Søren P. Kristensen har fremsendt Snekastningslisten og bedt sig fritaget for Hvervet pga. bortrejse. Som ny Snefoged indstilledes Gdr. Laurids Laugesen, Klelund.                                    23. Brandforsikring i Klelund Skole er foretaget 11/6 19.                                                                     23a. Børnebogsamlingen. Der indsendes Indberetning til Skoleraadet.                                                 24. Skatteraadet har i Skrivelsen af 6/6 meddelt at de af Sogneraadet foretagne Nedsættelser af Skatteansættelser ikke kan tiltrædes af Skatteraadet i Peder Mikkelsens og Forstander Castbergs Tilfælde, bliver ført tilbage til den oprindelige Ansættelse medens Mads Madsens Enkes Formue er forhøjet fra 31800 til 36180 Kr.                                                                                                            Sogneraadet fastholder at Ansættelsen bliver som anført af Sogneraadet.                                            25. Udstykning. Elias Petersen har ansøgt Ministeriet om Tilladelse til at udstykke Matr. No. 10b, Klelund.                                                                                                                                           Ministeriet udbeder sig det samlede Sogneraads Anbefaling i Henhold til midlertidig Lov af 1/4 19. Ansøgningen anbefaledes af det samlede Raad.                                                                                      26.  Jordemoderboligen. Stiftamtet har fremsendt Anmeldelse paa 118,07 Kr. som Refusion paa Arbejder paa Boligen i Henhold til indsendte Regninger.                     Er afleveret til Kassereren.   Side 359.                                                                                                                                                 27.Regning fra Boghandler Kirk, Holsted paa 100 Ark Papir. 2,30 Kr.                  Til Efterretning.    28. Frikørsler. Regning fra P. Andersen, Brørup for Kørsel til Sygehuset med Sygevogn for H.Chr. Axelsens Hustru, P. Jensen Petersens Søn og Peder M. Pedersens Børn, Hyldelund 60 Kr.   Til Eft.  29. Sygeplejeforeningen. Det ved sidste Møde nedsatte Udvalg har holdt Møde sammen med Sygekassens Bestyrelse.                                                    Det vedtoges at henlægge Sagen foreløbig Alderdom.                                                                                                                                                    29a. Mads Adamsens Enke er af Egtved Sogneraad tilstaaet 25 Kr./Md fra 1/5 19.                                   31. Chresten Hansen, Vittrup ansøger om 10,000 Tørv.              Tilstodes Tørvene mod egen Kjørsel.  32. Anders Petersen. Læge Haldbo, Give har fremsendt Regning for Lægebehandling 32 Kr. Til Eft. 33. Føvling Sogneraad har fremsendt Regning for Kresten Hansen nu Vittrup 52,50 Kr., Marie Egelund, Tirslund 54 Kr., Marie Petersen forhen Folding 18,75 Kr.                         Til Efterretning.   34. Maren Larsen, Lindknud ansøger om Tørv og lidt Træ.                                                                       Niels J. Kjær spørger om han kan købe 8,000 Tørv af Kommunen.  P.M. Petersen leverer Tørvene.  34a. Hans Th. Petersen tilstodes 25 Kr./Md fra 1/5 19.                                                                      Fattigsager.                                                                                                                                                 35.  Th. Villiam Nielsen. Starup Nebel Sogneraad har under 30/5 meddelt at Petersens Understøttelse er forhøjet med 25 Kr fra 1/5 pga. at hans Hustru er død saa han maa holde fremmed Medhjælp.                                                                                                                     Til Efterretning. Side 360.                                                                                                                                                      36. Svend P. Nielsen Adserbølgaard. Københavns Magistrat 3. Afdeling har under 3/6 meddelt at han anerkendes samt at lovmæssig Refusion kan forventes.                                      Til Efterretning.  37. Catrine Marie Thomsen født i Kokjær, Lindknud Sogn 30/8 1896 er indlagt paa Blegdams Hospital. En Skrivelse vedlagt Afhøring er fremsendt af Københavns Magistrat samt Forespørgsel om hun kan anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud samt om der kan forventes Refusion.      Undersøges om hun er født i Lindknud Sogn. Hun kan ikke findes i Kirkebogen!!                          38. Marie Nielsen, Lindknud ansøger om at faa noget Brændsel.                  Er tilstaaet 15,000 Tørv. 39. Jens Sørensen Jensen er af  Engom Sogneraad anerkendt forsørgelsesberettiget.                                 Den tilstaaede Understøttelse kan forventes refunderet.                                          Til Efterretning.   40. Else Margrete M. Nielsen, Datter af Villiam Th. Nielsen har været indlagt til Behandling paa Kolding Sygehus hvorfra der er vedlagt Regning paa 36 Kr.                                                             Hun er født I Vittrup 28/9 1897. Der forespørges om hun anerkendes i Lindknud og om Refusion kan forventes i Henhold til Lov af 10/5 1915.                                                                                            I Henhold til omtalte Lov betaler Staten 3/4 og Kommunen 1/4 som er 36 Kr.     Sagen undersøges.  41. Jeppe A.Jepsen. Egtved Sogneraad har fremsendt Refusion for de afholdte Udgifter 8,32 Kr.    42. Mads Kr. Nielsen. Læge Jensen, Gjørding har fremsendt Regning Lægehjælp 6 Kr.                        Samme ansøger om at faa 3 Par Underbenklæder og 3 Uldtrøjer, i Henhold til Skrivelse fra Læge Møgelvang Hansen.                                                                                                                        Formanden har udbetalt ham til en Rejse med een af Børnene til Læge Scneider, Kolding 10 Kr. Det vedtoges at betale ham 6 Kr. hver Gang Drengen skal ud til Øjenlægen i Kolding. Der tilstodes Mads Kr. N. at købe 2 Uldtrøjer paa Kommunens Regning.                                      Til Efterretning. 42a. Georg Vilhelm Almig, Adsersbølgaard er 1/4 indlagt paa Brørup Sygehus mod Kommunens Kaution. Han anses for forsørgelsesberettiget i Københ.                                           Til Efterretning.   Side 361.                                                                                                                                                  43. Dusine Ehmsen. Fra Finsens Lysinstitut har man modtaget Regning for hendes Ophold og Behandling paa 98,75 Kr.  Instituttet ønsker at hun skal have en ny Kur i Sept.    Til Efterretning.    Skolesager.                                                                                                                                                      44, Skolebygningen i Klelund er nu tildels færdig med Undtagelse af Maling.                                   Snedker E. W. Petersen, Holsted, Tømrer Østergaard, Andst, Blikkenslager Garff, Holsted har fremsendt Ansøgning om at faa Resten af den akkorderede  Sum udbetalt, samt om at der i Lighed med Staten og Amtet maa blive betalt dem et ekstra Beløb paa 5 % af Tilbudssummen pga. den forholdsvise store Stigning Deels paa Arbejdslønnen og Deels paa Materialerne.                                     Det vedtoges at udbetale Mestrene Akkordsummerne dog med Undtagelse af et mindre Beløb. Det vedtoges ogsaa at nægte Udbetalingen af de 5 %.                                                                                  45. Skoleplan og Undervisningsplan for Sognets østre Skoledistrikter.                                                    Skolekommissionen har udarbejdet og vedtaget Planer for Lindknud Hovedskole og Okslund og Vittrup Enelærerembeder samt Adsersbøl Forskole.                                                                          Sogneraadet vedtog at anbefale det foreliggende Forslag. Det overdroges Formanden at indsende Sagen til Ministeriet.                                                                                                                               46. Tørvehusenen ved Lindknud Skole trænger til en Deel Reparation. Overdroges H. I. Johansen.                                                                                                                                                  Lærer Skovbjerg ønsker at faa alle Vinduer malet ind- som udvendig samt Dørene i Dagligstuen og   Køkkenet kalket med Limfarve.          Overdroges H. I Johansen, Malerarbejdet til O. Nørgaard.     Side 362.                                                                                                                                                   47. Brændselsnævnet. Hans P. Hansen, Klelund ansøger om at faa udbetalt et Honorar for Arbejde og Porto i Anledning af Hvervet som Nævnets Tillidsmand.                          Tilstodes 100 Kr.         48. Lindknud Gymnastikforening ansøger om Tilskud for Børnenes Benyttelse af Foreningens Redskaber. Tilstodes 5 Kr., ønskes for Fremtiden Ansøgning sammen med sidste Aars Regnskab.      49 Kolding Vesteregns Landboforening ansøger om Tilladelse til at afholde Tombola sammen med Dyrskuet i Hovborg 22/7.                                                                                              Anbefales.       50. Murer Brink ønsker Sogneraadets Hjælp til at skaffe en Deel Penge til de løbende Udgifter ved Bygningen af Skolerne.                                                                                                                   Sogneraadet agter at yde ham den Hjælp der kan anses forsvarlig. Det overdroges Byggeudvalget at udstede Anvisninger paa de Beløb der til enhver Tid maa udbetales af Kassereren.                                Skatteansættelser.                                                                                                                                      10 Personer blev ansat til Skat.                                                                                                              Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 3.                                                                                                           Niels Thøgersen,                                                                                                                                         Marius Madsen P. D. Jensen, P. M. Pedersen, Ole P. Simonsen, H. I. Johansen, H.M.Petersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *