1929 – 14/12 1932 – 1a

1. Lindknud Sogneraadsprotokol 1929 – 33                                                                      

 

Aar 1929 d. 16. december afholdtes ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.

1./  Skrædder Søren Gehlert har bedt Sognerådet skaffe sig en Lejlighed idet han har fremhævet ikke at kunde bo i sit Hus. Da man forgæves har forsøgt at skaffe ham en Lejlighed maa man foreløbig tilbyde ham at give ham Ophold paa Fattiggaarden.

2./ I Anledning af at Vognmand Peder Christensen, Bække har ansøgt om Forskud af Mergelpenge for leveret Mergel hos Johs. Damgaard, Lindknud har Sogneraadet vedtaget at vilde garantere for Halvdelen af et Forskud paa 500 Kr. saa fremt Beløbet kan indhentes fra Landbrugsministeriet.

Man forbeholder sig dog at det bevilgede beløb stort 1000 Kr. er tilført Pant i Ejendommen næst efter Kreditforeningen.

3./ Kommunens Overslag for 1930/31 blev gennemgaaet og henlagt til sidste Behandling i næste Møde.

Skatteansættelser

Husbestyrerinde Agnes Andersen, Hyldelund

Fra 1.Januar ansættes 400 Kr.                                                        200

Pastor Hansen, Lindknud

Fra 1 Okt. ansattes Indtægt 1600 Kr.                                            1600

Ole Kr. Hansen, Østerbygaard

Fra 1. Okt.  ansættes 1000 Kr.                                                        800

Erhardt Sørensen, Hovborg

Fra 1 Okt. ansættes 1000 Kr.                                                          800

Alfred Sørensen, Hovborg

Fra 1 Okt. ansættes 1000 Kr.                                                          800

Laurids Lundgaard, Pedersminde

Fra 1 Okt. ansættes 1000 Kr.                                                          800

Sofus Adam Andersen, Hovborg

Fra 1 Juli. ansættes 1000 Kr.                                                          800

Lærer Otto Kaaberbnøl, Lindknud

Fra 1. Januar ansættes 1000 Kr.                                                      800

Oluf Schmidt, Gildbjerg

Fra 1. Januar ansættes 1000 Kr.                                                      800                   

Johannes Andersen, Lindknud

Fra 1. Januar ansættes 800 Kr.                                                         500

Anton Christensen, Vittrup

Fra 1 Januar ansættes 1000 Kr.                                                        800

Astrid Thøgersen, Lindknud

Fra 1 Januar ansættes  800 Kr.                                                         500

                       Agnes Schmidt, Klelund  800 Kr.                             500

  –         –         Mette Sørine Pedersen       –                                      500

  –         –         Kamille Agnethe Holm      –                                      500

  –         –         Marinus Hansen, Hovborg 900 Kr.                           600

  –         –         Holger Nielsen, Gilbjerg     600 Kr.                           400

Fra d. 1. april Else K. Espensen, Assersbøl  600 Kr.                        400

Fra 1. Januar  Mads Johansen, Okslund       600 Kr.                         400

  –          –        Kristian Rasmussen, Lindknud 1000 Kr.                    800                                                                                                                         

Fra 1 Januar   Viggo Hansen, Hovborg            600 Kr.                     400                        

  –         –         Jens Ditlefsen, Klelund              900 Kr.                     600

  –         –         Kresten N. Christensen, Hovborg 900 Kr.                  600

  –         –         Elly Elna Petersen, Lindknud        800 Kr.                  500

  –         –         Lærerinde Chatrine Clausen, Klelund  800 Kr.           500

  –         –         Andreas P. Nielsen, Gilbjerg                1000 Kr.         800

  –         –         Katrine Andersen, Klelund                     800 Kr.         500

  –         –         Signe Jensen, Gilbjerg                            600 Kr.          400

  –         –         Knud Hansen Høgh                               1000 Kr.         800

  –         –         Sv. Aage Stokholm                                         0

  –         –         Jens Hansen Houborg, Okslund              800 Kr.         600

  –         –         Olga Lehmann Petersen, Hyldelund               0

  –         –         Julius Larsen Pedersen, Lindknud           600 Kr.        400

  –         –         Robert Pedersen, Assersbøl                    1000  –          800

  –         –         Henning Bro Olander, Gilbjerg                800  –          500

  –         –         Karl Kristian Kimer, Vittrup                    900  –          600

  –         –         Karl Gotfredsen, Assersbølgaard            1000  –         800

  –         –         Mads P. Jensen, Vittrup                            800  –          500

  –         –         Johs. M. Jakobsen, Hovborg                   1200  –         1200

  –         –                               3 børn fradrages

  –         –         Peder Kok Pedersen                                 600   –           400

  –         –         Holger Pedersen Boe, Okslund                900   –           600

  –         –         Hans Chr. Fynbo                                       800  –           500

  –         –         Frederikke Nielsen, Vittrup                       800  –           500

  –         –         Kirstine Schmidt, Gilbjerg                         800  –           500

  –         –         Margrethe Nikolajsen, Hovborg                600  –           400

  –         –         Karl Juhl, Lindknud                                  1000 –           800

  –         –         Ella Nielsen, Okslund                                400  –           200

  –         –         Gertrud Jensen, Hovborg                           800  –

                                                               Af formue           200  –           800

  –         –         Eleonora Kirstine Christensen, Raabjerg   800   –           600

  –         –         Anna Nielsen, Vittrup                                600   –           400

  –         –         Margrethe Due, Hovborg                            800  –           500

  –         –         Anna Marie Jørgensen, Lindknud               800  –           500

  –         –         Anders ? Jørgensen, Brovnbjerg                  800  –          500

  –         –         Johannes Jensen, Klelund                            900   –          600

  –         –         Arne Burkal, Klelund                                   800  –          500

  –         –         Hansine Tøstesen, Hovborg                         800  –           500

Fra 1 Okt.       Anton Magnussen, Okslund                       1000  –          800

  –        –          Johannes Pedersen, Lindknud                     1000  –          800

Fra 1. Januar   Niels P. Jørgensen, Klelund                       1000  –          800

 

Et Udvalg fra Sygekassen mødte efter Anmodning af Sogneraadet og gjorde rede for Sygekassens stilling da der er Fare for at Sygekassen faar et Underskud paa henimod 4000 Kr. enedes man enstemmig om at yde et Tilskud af 1000 Kr.

Det vedtoges at afholde Folketælling d. 10. Januar 1930.                                                     

Johs. Nielsen

Hans Chr. Hansen, Jes Schmidt, Peder Christensen, Peder Jensen Hermansen, Ths. Thomsen, hans M. Pedersen  

 

Som Tællere ved Folketællingen 10. Januar er følgende valgt:

Øster Hovborg,    Peter Poulsen Jensen,               Suppleant Anders Andersen

Vester Hovborg   Kresten H. Pedersen                      –           Marinus Hansen

Nordre Klelund   H. S. Hansen                                   –          Nikolaj Søndergaard

Søndre Klelund   Mogens Madsen                             –           Henrik Thomsen

Sønderlund          Niels Jørgensen                              –          Niels Schults

Hyldelund           P. M. Pedersen                                –          S. Steiner

Assersbøl            Morten Mortensen                           –          Morten Pedersen

Lindknud            Andreas Thomsen                            –          Ingvard Damgaard

Debel                  Johannes Johansen                           –          Tømrer Sørensen

Gilbjerg              Anton Jepsen                                    –          Søren Brandt

 Sønder Vittrup   Jens Jensen                                       –          Chr. Jørgensen

Nr. Vittrup          Peder Hansen                                   –          Chr. Christensen

Øster Okslund    Holger Lundgaard                             –          Kruuse Hansen

Vester Okslund  Magnus Magnussen                          –          Johs Fr. Hansen

 

Aar 1930 d. 8. Januar afholdtes ordinært Møde i Lindknud Kro .

 

1./  Fødseler

a.Lilly Elise Buhl født d. 2/12 1929 Datter af Husm. Chr. Buhl og Hustru Petrine Jørgine Henriksen, Lindknud.

b. Pige født d. 12/12 1929 Datter af Gdm. Andreas Julius Jepsen og Hustru Ane Kirstine Petersen, Debel

c.  Pige født d. 13/12 1929 datter af ugift Marie Jensine Pouline Rasmussen, Vittrup. Barnets Navn Anna Marie Rasmussen

d. Pige født d, 18 Okt. 1929 Datter af Vognmand Nikolaj Jeppe Nikolajsen, Hovborg. Barnets Navn Else Marie Nikolajsen.

e. Pige født d. 7. Novb. 1929. Datter af Boelsmand Marinus Søholm Jensen, Klelund. Barnets Navn Marie Søholm Jensen.

f. Dreng født 7. Dec. 1929 Søn af Boelsmand Jens Christiansen, Okslund.

 

2./ kautionsbevis udstedt d. 27/11 1929 for Niels Brink, Okslund for Indlæggelse på Grindsted Sygehus.                                                                                                               Til Efterretning.

3./ Landkommunernes Ulykkesforsikring, Bjergby pr. Spentrup meddeles at have modtaget Meddelelse tilskadekomne Harald Petersen, Hyldelund.                                     Til Efterretning.

4./ Formanden for Ribe Amts Plejehjemsforening meddeler at Hjemmet i Bramminge kan modtage et Barn af Anna Marie Rasmussen i Vittrup og såfremt det ønskes søge et Plejehjem til Barnet snarest?

Barnet er anbragt! Man anmoder Plejehjemsforeningen om at søge Barnet anbragt.

5./ Ribe Amtsråd meddeles samtykke til at Lindknud Kommunekasse udreder til Formand og Kasserer til Deling 1000 Kr. samt til Folkeregisterføring 150 Kr.                       Til Efterretning.

6./ Cirkulære af 14. Dec. 1929. Socialministeriet angående Betingelse for Sømænd, som lider af Tuberkulose i smitsom Form m. m.                                                                       Til Efterretning.

7./ Landsskatteraadet indbyder til (Årligt) Møde d. 10 Jan.1930 med Dagsorden: Skatteligningen s.4

8./ Ministeriet for Offentlige Arbejder forespørges i Anledning af et fremlagt Lovforslag er fremlagt gaaende ud paa at stille et Beløb til Raadighed for Amts og Sognekommuner paa 25 Mill. som skulde anvendes til ekstraordinære Vejarbejder for Afhjælpning af Arbejdsløshed hvilke Vejarbejder man kunde tænke sig at iværksætte?                                                                               Ingen.

Hvilket Beløb man ekstraordinært kunde anvende.                                                 Ingen.

Foreligger der Eksempler paa at man ikke til nævnte Arbejde har kunnet opnaa Laan paa rimelige Vilkaar?                                                                                                                    Nej.

9./ Fra Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler Forslag til Lov om Folkeforsikring dateret d. 27/12 1929.                                                                                                              Til Efterretning.

10./ Invalideforsikringsraadet meddeler at Invaliderente er tilstaaet Harry Marius Asbjørn Hansen, Hyldelund.                                                                                                                Til Efteretning.

11./ Landkommuners Ulykkesforsikring beder om Indberetning af forskellige Ting.

                                                                                               Udfyldtes og Formanden indsender.

12. Ribe Stiftamt fremsender Andragendet angaaende Indskrænkning af Synet over Bækken Gilbjerg, Klelund og forespørger om evt. Klager efter Fremlæggelsen.Formanden svarer benægtende.

13. Regninger. Fra Søren Lytken for Kørsel med Jordemoderen for Ture til Peder Thomsen, Okslund 6 kr.                                                                                                            Til Efterretning

En Tur til Peter Henriksen, Vittrup 3 Kr.                                                                 Til Efterretning.

En Tur til ugift Anna Marie Rasmussen, Vittrup 3 Kr.                                            Til Efterretning

14./ Gesten Apotek

For Medicin til Søren Nielsen, Vittrup 32 Kr. 65Øre                                               Til Efterretning

  –         –        –  Enkefru M. Nielsen, Lindknud  35 Kr.                                            Til Efterretning

  –         –        –   Andreas Nielsen, Lindknud 7 Kr. 35 Øre                                          Nægtet

  –         –        –   Jakob Andresen, Okslund 5 Kr. 50 Øre                                             Nægtet

15./ Købmand V. Scmidt, Brørup for Drænrør 19,08 Kr.                                          Til Efterretning

16./ Spangsbjerg Sanatorium for H.P. Pedersen fra 3/12  til 31/12 1929, 32 Kr. 75 øre

                                                                                                                                    Til Efterretning

17./ Fra Lauridsen Kulf. 18 dec. 1929. 39 Kr.

                                        14   –       –     39  –

                                        11   –       –     78  –                                                                Til Efterretning

18./ Aandssvageanstalten i Brejning for Hans Jørgensen  125 Kr.                             Til Efterretning

19./ Østifternes for Carl Johannes Hansen  125 Kr.                                                      –          –

20./ Fra Svend Fredslund, Brørup for Okslund Skole 39,90 Kr.

                                                        –   Vittrup      –      10,45  –                                      –          – 

21./ Læge Henriksen, Vorbasse for kørsel for Sygekassepatienter 83,50 Kr.

                                                                     Tilset H.P. Petersen       5. –   –                  –          –  

Fattigsager

22./ Aksel Petersen, Lindknud har faaet midlertidig Hjælp til Underhold for sin Datter hvis Mand er bortgaaet et Beløb af 10 Kr. Skal Forsørgeren opspores og idømmes Forsørgelsespligt?

Formanden henstiller til Forsørgeren at han maa sende underholdet.

23./ Har kvitteret for Modtagelse af Olaf Svendsen Olsen ankommet fra Svendborg. Til Efterretning.

24./ H.N. Hansen, Vejle anmodes om Fastsættelse af maanedlig Tilskud til underhold af 45 Kr.

                                                                                                                                      Bevilges 20 Kr.                                                                                                                                     

25./ Charles Christensen, Bomstræde 11, Nysted, Lolland beder om Eftergivelse af Fattighjælp som herfra er ydet i Form af Alimentationsbidrag, idet han mener at kunde betale tillige beder han om Fremsendelse af Forsørgelsesattest til Ægteskab.

Saafremt Loven paabyder faar Formanden Fuldmagt til Udstedelse af Forsørgelsesattest.

26./ Fra Holsted politikontor i Holsted anmodes om Alimentationsbidrag for Emil Sørensen, Varde

                                                                                                                                      Til Efterretning.

27./ Fra Politimesteren i Vejle for H.N. Hansen, Vestergade 87                                    –          –

28./ Fattigudvalget i Vejle har anmodet herværende Sogneraad om Anerkendelse af Forsørgelsespligt for Datter af forhv. Hans Hansen, Vittrup født i Vittrup indenfor Ægteskab af nævnte Hans Hansen og Hustru , Vittrup.

Anerkendelse er nægtet af følgende Grunde:1. At Lindknud Pastorats Kirkebog indeholder Paategning om Fødsel d. 5. April 1909, men er senere tilført Bemærkning at Navn paa Pigen forgæves har været eftersøgt hos den katolske Præst i Kolding, hvor Barnet skulde døbes.

2. At Forhandlingsprotokol for Lindknud Kommune af 1909 udviser at daværende Sogneraad ikke har forment at Pigen kunde faa Forsørgelsesret i herværende Kommune og der er vedføjet at Forholdet undersøges. Resultat af nævnte undersøgelse er endnu ikke fundet.

Skal man godkende Amtets kendelse saafremt den gaar os imod?

Man forsøger at faa Afhøring af Hans Hansen som vist bor et steds i Kolding.

29./ Astrid Thøgersen, Hovborg føler sig for højt ansat i Skat idet hun fremfører ikke at have tjent ret meget bl. a. grundet paa Sygdom.                                                                   Ansættes til 600 Kr.

30./ Fra Sognefoged P. Hermansen var fremsendt Afskrift af nogle Udpantninger. Theodor Sjaffer  afkræves Beløbet.

31./ Byllerup Kommune anerkender som Forsørgelsesberettiget i derværende Kommune Niels Brink, Søn af M. Brink , Vittrup.                                                                                           Til Efterretning

32./ Kommunens Overslag for 1931/32 var til anden Behandling.

Det vedtoges at udskrive 76 Tusinde som fordeler sig med 2/5 Dele paa fast ejendom og 3/5 Dele af Indtægt og Formue.

33./ Skal man forsøge at faa fuld refusion for Rasmus Hansen, idet familien fuldt ud opretholdes af kommunen.                                                                        Ja, saasnart Vedkommende kommer hjem.

Aldersrentesager

34./Martin Hansen og Hustru, Lindknud har efter Opfordring fremsendt ny Aldersrenteskema. Ansat til 35,50 Kr. pr. Maaned fra 1.Januar 1930 at regne.                                Ansat efter 65 årige.

36./ Oline Kold Sørensen ansættes til en Aldersrente af 27,50 Kr. Mdl.

37./ Anna Marie Jensen ansøger om Tillæg til Aldersrenten. Bevilges en samlet Rente af 40 Kr. Mdl.

38./ Handelsbanken i Esbjerg fremsender Opgørelse over Kommunens Skyld pr.1. Januar 1930.

                                                                                                                                        11433,78 Kr.

39./ Grindsted Sygehus har fremsendt Regning for Ophold for Niels Brink, Vittrup       144 Kr.

40./ Anna Petersen, Hyldelund anmoder om Hjælp til forskellige Ting.

Jes Schmidt og Peter Hermansen skal undersøge Forholdet.

41./ Regning fra Købmand Thomsen, Hovborg, forskellige Ting for et Beløb af 23,63 Kr.

                                                                                                                             Til Efterretning

42./ I Anledning af at Ungdomsforeningen i Hovborg har anmodet om at afholde Foreningssammenkomst med Dans i Gymnastiksalen i Klelund. I den Anledning har P. Hermansen forespurgt i Sogneraadet om deres reaktion, om nævnte kan tillades idet det fremføres at Huset  

skulde være opført med Tilskud af Stat og Kommune samt en Del Beboere, sidstnævnte paa Betingelse af at Huset ikke maatte benyttes til Dans.          Svaret lyder at Dans ikke maa afholdes.

43./ Julie Hansen ansættes til 35 Kr. på Uge fra 6/1 1930 at regne. Rasmus Hansen bevilges 5 Kr.

44./ Vandsynsmændene anmoder om Fritagelse og der foretoges nyt Valg. Følgende valgtes:

Som Formand Anton Jepsen, Gilbjerg,

øvrige medlemmer Karl Jakobsen Klelund, Niels Nielsen Vittrup.

Johannes Nielsen

Peter Jensen Hermansen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen, Peder Christensen, Hans Chr. Hansen,

H. M. Pedersen

 

Anno 1930 d. 18/1 afholdtes ekstraordinært Møde i Lindknud Kro, hvor følgende Sager behandledes:

1./ en Obligation udstedt til Søren Kr. Vase, Hovborg med anden Prioritets Panteret i Andr. Hansens Ejendom, Bøgeskov, er af Peder Mikkelsen, Hovborg bebudet opsagt til Indfrielse.

I nævnte Anledning er Sogneraadet blevet spurgt om man er Køber af Obligationen.

Første Prioritet paa Ejendommen er stor 3000 Kr. til Kreditforeningen i Aalborg.

                                                                                                       Man vedtog at svare benægtende.

Man vedtog ligeledes at annullere Vedtagelsen fra Decembermødet om Betaling af tredje Prioritet nedbragt til 140 Kr. idet Munk, Vejen endnu ikke har meldt sig for at forhandle desangaaende trods given Anmodning fra Formanden.

2./ Niels Jørgensen er Tilskadekommen med det ene Øje, i den Anledning er Indberetning sket til Ulykkesforsikringen. Tilskadekomne spørger om man vil betale Rutebilen til Øjenlæge Kjølby i Kolding idet han der er henvist af Doktor Møller.                                                         Bevilges.

3./ Det vedtoges at søge Ribe Stiftamt om Fritagelse for at svare Afdrag til Handelsbanken i Esbjerg i Regnskabsaaret 1929/30.

Grunden til Anmodningen er denne at man har tilbagebetalt til Klelund Plantage efter Landsogns Skatteraadets Kendelse for meget betalt Skat er 1800 Kr.

Forsørgelseskommunen for H.P. Pedersen, Hyldelund forespørger om den vil udrede Sygekassekontingent for Nævntes Hustru.

Samme Forespørgsel stilles til Gesten Kommune for Julie Hansens Vedkommende.

Søren Chr. Vase, Hovborg mødte personlig og vilde forhandle i Anledning af Skatterestance. Nævnte erklærede at han ikke saa sig i stand til at betale det i udpantningen opgjorte Beløb, men indgik paa at betale d. 15 April 1930 200 Kr. og inden 15 Maj 1930 Restbeløbet ca. 182 Kr.

Hans P. Pedersen Hyldelund bevilgedes 15 Kr., de 5 Kr. er medgaaet til Hjemrejsen fra Sanatoriet.

 

Skatteansættelser

Anna Nielsen                                                                        600 Kr.                                     400

Agent Karl Alfred Pedersen, 2 børn ansættes til en indtægt 800 Kr.                                     400

Ane M. Nielsen, Assersbøl                                                    800  –                                       500

Karsten Baggesgaard pr. Agerbæk (Kokær) 300 Kr. + formue 26,965                                3000

Niels P. Brandt, Lindknud                                                    1000 Kr.                                    800                                                                                                                                             

 Hans Veldt P. Madsen Hyldelund                                          600  –                                       400

 

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, P. Jensen Hermansen, Peder Christensen, Hans Chr. Hansen, Ths. Thomsen

H.M. Pedersen.

 

 

Anno 1930 d. 12/2 afholdtes Sogneraadsmøde i Lindknud Kro

 

1./  Pastor Hansen havde fremsendt Indberetning om Fødsler for Januar Maaned

Dreng født d. 4. Søn af Husmand Thomas Lauridsen Knudsen og Hustru Lene Kjerstine Henriksen, Okslund.

Pige født d. 4. Datter af Peder Christensen og Hustru Clara Kirstine Mikkelsen, Lindknud.

Pige født d. 7. datter af Husmand Hermes Hagen Thomsen og Hustru Karla Amalie Nielsen, Klelund. Navn Grethe Hagen Thomsen.

Pige født d. 26. datter af Boelsmand Christian Nielsen og Hustru Rigmor Kirstine Knudsen, Vittrup

Døbte Datter af Gdr. Julius Jepsen, Debel. Navn Ingrid Gerda Jepsen.

Søn af Husmand Johs. Marinus Karl Johansen. Navn Viggo Johansen.                 Til Efterretning  

2./ Arbejderforsikringsraadet meddeles at have modtaget Indberetning om Ulykkestilfældet som er overgaaet H. Petersen d. 12/12 1929.

Meddelelsen er af 22/1 1930 form. 5556/29 Oplysning om Forulykkede faar varigt Me´n indhentes.

 

3./ Nærings Afgift fra Politikontoret i Ribe er modtaget og fordeler sig saaledes:

Micael Sørensen, Vittrup        90 Kr.

Sv.Aage Thomsen, Hovborg    –   –

Søren Poulsen Jensen               –   –

Minus Inkassationsgebyr       10, 80 Kr.

I alt                                       259, 20 Kr.                                                                    Til Efterretning.

4./ Til Lærerlønninger er indgaaet Kr. 504, 37 Okt. Kvartal 1929. Kvittering udstedt 11/1 1930.

                                                                                                                                    Til Efterretning.

5./  Fra Amtsfonden i Statstilskud pr. 1/1 1930 Kr. 487. Kvittering udstedt 13/1 1930.

                                                                                                                                    Til Efterretning.

6./ Legatet Anders Andersen, Brørup forelaa nu i Stadfæstet Stand. En Regning fra Fuldmægtig Hilden Kr.5700 betales af Kommunen.                                                                      Til Efterretning.

7./ Ribe Stiftamt udbeder sig tilsendt nugældende Regulativ over Bækken Gilbjerg Klelund i Anledning af Indskrænkning af Synet over Bækken.                      Man søger at finde Regulativet.

8./ Ribe Amts Vejinspektorat udbeder sig på her tilsendt Skema Oplysning om Tromling af Amtets Tromle m. m. Ansloges til 160 m. Stenslag samt 80 m. harpet Grus. Tromling ønskes ca. 7. Juli.

9./Ribe Stiftamt meddeler at Statstiskud Ifølge Aldersrentelovens § 17 2. Kapitel kun har kunnet ydes i 1927(28 og 1928/29.                                                               Anbefales. Til Efterretning.

10./ Fra Landinspektør Gregersen, Grindsted forlaa Ansøgning om Udstykning af Andreas Jepsens Ejendom til Udvidelse af Kirkegaarden i Lindknud samt Holdeplads foran.           Til Efterretning.                                                                                                                            

11./ Grundforbedringslaanet tilf. Johannes Damgaard rettet Lærer Johannes Peder Madsen forelaa til Underskrift.                                                                                                      Underskreves.

12./ Andreas Hansen jun. Fremsender en Ansøgning om et Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser og Mergling af ca. 12 Tdr. Land. Som Sikkerhed anføres at Laanet kan indføres paa Nævntes Ejendom Matr. 9e, 9m og 12b af Lindknud By og Sogn næst efter Statslaan stor 13,250 Kr.

Sogneraadet anbefaler med alle Stemmer. Til at føre Tilsyn med Arbejdets Gang valgtes Hans Chr. Hansen.

13./ Regninger

H.M. Pedersen og Formanden Georg Thomsen har fremsendt Kørselsregning for Værgeraadet til Nebel 1 Tur til Vittrup 2 Ture 10 Kr.                                                                    Til Efterretning.

14./ Samme Kørsel for Konrad Thomsen til Læge i Brørup d. 30/12 1929

For Sigurd Thomsen til Læge i Brørup 5/2 1930 i alt 10 Kr.                                 Til Efterretning.

15./ Samme Kørsel for Klaus Jensen til Læge i Bække d. 11/12 1929

d. 13/2 til Sygehuset i Kolding for samme i alt 19 Kr.                                            Til Efterretning.

16./ Samme Kørsel for Andreas Hansen til Lægen i Vorbasse fire Ture d. 26/10 1929, d. 6/12 1929, en tur mangler, d. 16/1 1930 i alt 32 Kr.                                                                  Til Efterretning.

17./ Kristelig Forening for Frode Andersen fra 1/10 til 31/12 1929                          –          –

18./ Fredshjemmet ”Rødsten” for Helga Andersen fra 1/10 til 31/12 1929               –          –

                                                                                                     Man undersøger om muligt Tilskud

19./ Brørup Isenkramforretning P. Esmann 265 Kr.                                                 Til Efterretning

20./ Politimesteren i Svendborg for Olaf Svendsen Olsen 122, 40 Kr.                       –         –

21./ Amtssygehuset i Kolding for Klaus Jensen i alt 68,50 Kr.                                   –         –

22./ Lauridsen Kulforretning Regning af 15/1 1930 60 Kr.

23./ Olaf Barfod Ifølge Regning af 1/1 1930             60,13 Kr.                                   –         –

24./ V. Kirk i Følge Regning       –    –     –                 21,60  –                                       –         –

25./ H. Lorentzen af 1/1 1930 for Niels Anton H. Nielsen      8,05 Kr.

                                                  –   Kaj Oluf Thøgersen        129,10  –

                                                  –   Andreas Hansens Søn       26,75  –

                                                  –   Jørgen Mortensen               5,30  – 

                                                  –   Niels Mortensen                 1,85   –                        Til Efterretning

26./ Spangbjerg Sanatorium for H.P. Pedersen 13/12 1929     32,75 Kr

                                                                           30/1    1930    11,00  –                        Til Efterretning

27./Kørselsregning for Sygekassemedlemmer fra Teglhus Jensen, Brørup 283,90 Kr.

Okt. Kvartal. Lægehjælp til Carl Staal, Klelund                                              8,00   –   Til Efterretning

28./ Engum Sogneraad pr. Daugaard forespørger om Kristen Kristensen født 13/1 1864 i Lindknud anerkendes Forsørgelsesberettiget i herværende Kommune. Han er tilstaaet Aldersrente fra ½ 1930 med 33 Kr. pr. Maaned.                                                                   Anerkendes Forsørgelsesberettiget

29./ Alderrenteudvalget i Kolding meddeles at have tilstaaet Ane K. Hansen som Brændselshjælp 15 Kr.                                                                                                                                  Til Efterretning

30./  Aldersrenteudvalget i Odense Kommune meddeles at have ydet samme til                                  

Fodermester Laurids Clausen Pedersen og Hustru.                                                         Til Efterretning

31./ Efter herfra given Anmodning forelaa fra Føvling Sogneraad Afskrift af Aldersrentebegæring for Husmand Chr. Nielsen, Tirslund hvis økonomiske Forhold man har ønsket klarlagt.

                                                             Oplysninger er indhentet og fremsendes til Føvling.                                                                                                                                  

32./ I henhold til Anmodning om ny Aldersrenteberegning fra Jens S. Bonde Assersbøl forelaa en saadan.                                                                           Ansattes til 23 Kr. pr Maaned efter 65 Aarige.

33./ Thomas Thomsen, Okslund havde fremsendt Begæring om Aldersrente. Udfyldt Skema forlaa.

                                                                                       Ansattes efter 68 Aarige til 46, 75 Kr.  

Fattigsager

34./ Politimesteren i Haderslev havde fremsendt Begæring om Alimationsbidrag  for Johan Chr. Damkjær i alt 108 Kr.

Det vedtoges at han indsættes til Afsoning saafremt han ikke af Familien hjælpes.

35./ Til Charles Christensen, Bomsræde 11 Nysted, Lolland er udstedt Forsørgelsesattest d. 20/1 1930.

36./ En uforstaaelig Forespørgsel fra Jens Nikolajsen, Draved, Løgumkloster om Invaliderente til sin Hustru. Nikolajsen Oplyser at de har staaet i Sygekassen til 1922.

Formanden tilskriver Vedkommende at Invaliderente ikke kan opnaas da de ikke er i Sygekassen. 

37./ Sognefoged S. Hermansen har fremsendt Udpantningsafskrift for Kommuneskat hos Nikolaj Nikolajsen, Hovborg i alt 228, 05 Kr.                         Det vedtoges at lade Udpantede Ejendom sælge.

38./ ”Hedebruget” Viborg søger om Tilskud.                                                      Bevilgedes 20 Kr.

39./ Komiteen Fregatten Jylland beder om Tegning                                                  Nægtet

40./ Niels Nielsens Hustru, Vittrup ansøger om Tilladelse til at maatte tage eet eller to Plejebørn

                                                                                                                                 Nægtedes

41./ Arbm. Hans Christensen født 28/5 1907 i Drenderup, Ødis Sogn er fra Assersbølgaard indlagt paa Sygehuset i Brørup og idet han er Frimand har man herfra udstedt Kautionsbevis.

Den 11/2 1930 udstedt Kaution for Samme for indlæggelse paa Tuberkulose Afdelingen i Kolding Angaaende disse Frimænd fra Assersbølgaard har Fængselshjælpen stillet Forventning om at vilde holde herværende Skadesløs idet der derfra udredes denne Fjerdedel som ikke indhentes fra Forsørgelseskommunen.                                                                                        Til Efterretning.

42./ H.J. Hansen, Berørup har fremsendt Regning for Tøj til Hans Christiansen Assersbølgaard i alt Kr. 131,00. Meddeles Førsørgelseskommunen Ødis                                             Til Efterretning 

43./ Skrædder A.H. Ravn, Lindknud har fremsendt Regning for Tøj til Rasmus Hansen stor 80 Kr.

                                                                                                                                Til Efterretning.

44./ Gymnastikforeningen i Hovborg anmoder om Anskaffelse af en Rullemadras.

                                                  Det vedtoges at at Kommunen betaler Halvdelen af en Rullemadras

45./ Julie Hansen beder om Tilskud til Jordemoderhjælp 15 Kr

                                                        Hjælp i Hjemmet        18 Kr.                          Bevilgedes.

46./ Maren Hansen, Hovborg Medicin           8,65 Kr.

47./ Knud Hansen, Hovborg Lægehjælp      19,00 Kr.

48./ Poul Andersen, Hovborg Plantage ansat i Aldersrente pr. Maaned efter 65 Aarige Kr. 11,25

                                                                                        Hvilket meddeles Vedkommende.

49./ Peder Andersen faar Fuldmagt til at lade mergle Kommunens Jord ved Forsamlingshuset paa Kommunens Regning mod at han forpligter sig til at dyrke Jorden foreløbig.

 

Johannes Nielsen                                                                                                                                 

Jes Schmidt, P. Jensen Hermansen, Peder Christensen, Hans Chr. Hansen, Ths. Thomsen

H.M. Petersen

 

 

Aar 1930 d. 12/3 afholdtes ordinært Møde i Lindknud Kro.

 

1./ Pastor Hansen havde fremsendt af Kirkebogen født og døbte:

Lindknud Datter af Arbm. Peder Christensen og Hustru Clara Kirstine Mikkelsen født 4. Januar 1930 Navne Gudrun Marie Christensen

Lindknud datter af Jens Fæhnø Thomsen og Hustru Marie Nissen født 8. Februar 1930

Klelund Datter af Carl Chr. Andersen Thorup og Hustru Elna Kirstine Mikkelsen født 25. Feb. 1930

Okslund Søn af Peter Poulsen Christensen og Hustru Karoline Friis født 26. Feb. 1930

 

2./ Cirkulære af 11 Feb. 1930 angaaende Kommunalt Pligtarbejde                        Til Efterretning.

3./ Cirkulære af 10. Jan. 1930 angaaende  Døvstummes Undervisning                    –          –

4./ Fra 2. Regiment Sønderborg forelaa Fortegnelse over udpegede Motorkøretøjer bilagt Skrivelse fra samme af 18/2 1930. Genpart er overleveret Marius Madsen, Vittrup               Til Efterretning.

5,/ Landbrugsministeriet meddeler Tilladelse til at Jens Fr. Hansen, Okslund afhænder fra sin Ejendom til Mathias Ø. Jensen Matr. Nr. 1o under 25. Feb. 1930.                           Til Efterretning.

6./ Poul Nikolajsen, Hovborg ansøger om Udstykningstilladelse af Matr. 1bv Hovborg By.

Parcellen udgør ikke nogen Landbrugsejendom iflg. Lov Nr. 106 af 3. april 1925.

                                                                                                 Anbefales                   Til Efterretning

7./ Kirkeministeriet meddeler under 2o Feb. 1930 at herværende Kommune for Aaret 1930/31 maa udrede til Stiftsøvrigheden Kr. 1404.                                                                          Til Efterretning.

8./ Ribe Stiftamt meddeler under 24/2 1930 at man maa indberette til Brug ved Udregning af Andel i Motorkøretøj.

    1. Vejudgifter Motortilskuddet iberegnet i 1928/29

    2.  Motorafgift udbetalt i 1928/29

    3.  Specifikation over hvorledes denne Afgift er anvendt                                       Til Efterretning.

9./ Samme meddeler at der af Socialministeriet er anvist Kommunen Kr.153 til Hjælpekassen for Aaret 1928/29 i henhold til Lov af 14/1 1930                                                              Til Efterretning.

10./ Samme meddeler at man maa udrede til Statskassen  ? ? i henhold til Lov af 7/8 1922 om Beskatning af fast Ejendom Kr. 103,77.                                                                       Til Efterretning.

11./ Samme forespørger angaaende Driftslaan i henhold til Lov af 20 Marts 1918 om man formoder der retslig kan indkasseres hos:

                                Ernst S. Søgaard, Assersbøl             Kr. 15,40

                                Anders Nikolajsen, Hovborg             –   15,40

                                Thomas Conrad Thomsen, Lindknud     15,40

Det bemærkes at Ernst Søgaard ligger paa Sygehuset, de to sidstnævnte kan betale.

12./ Invalideforsikringsraadet meddeler under 19/2 1930 at Husm. Niels Chr. Lund, Hyldelund er tilstaaet Invaliderente.                                                                                                    Til Efterretning.

13./ Kolding Sygehus fremsender for Hans Christiansen, Assersbølgaard for Kiste, Ligtøj samt Kørsel til Vamdrup Kr. 104 + Ophold i 9 Dage 9 Kr.                                                   Til Efterretning.

14./ Brørup sygehus for samme for Ophold fra 23/1 til d. 11/2 1930 Kr. 120,15             –          –

15./ Skomager Bonde, Lindknud for Rasmus Hansen Kr. 11,75                                       –          –

16./ Fra Sygehuset i Grindsted for Maren Hansen fra 21/1 til d. 1/3 1930 Kr. 200           –          –                                                                                                                                 

17./ Fra skomager Nielsen, Brørup for Hans Christiansen, Assersbøl Kr. 22,25            Til Efterretning

18./ Fra Lauridsens Kulforretning, Esbjerg af 19/2 1930 Kr. 31                                       –          –

19./ Fra Holger Henriksen, Brørup. Kørsel for Jordemoderen til Th. Knudsen, Okslund.

                                                                                                                  Der bevilgedes 10 Kr.

20./ Stinus Eskildsen, Grinsted. Sygebil d. 21/1 for Knud Hansen, Baldersbæk 20 Kr.

       D. 12/2 1930 for Skomager Nielsen, Hovborg                                              20 Kr. Til Efterretning

21./ Fra P. Mikkelsen, Hovborg. Kørsel for Sygekassemedlemmer til Sygehus eller Læge 62 Kr.

                                                                                                                                   Bevilgedes

22./ Fra Læge Kofod Jensen, Bække for

       Søren Nielsen, Vittrup Konsultation og Kørsel i alt 98,25 Kr. Man vedtog at betale 40 Kr.

       Marie Christensen, Okslund, Konsultation               15,00  –                             Bevilgedes.

       Eleverne i Hovborg Skole                                         50,00  –

       Sygebesøg og Kørsel                                                 25,00  –  i alt 75 Kr.          Bevilgedes.

       Andreas Nielsen, Lindknud                                       45,50  –                              Nægtedes.

       Marie Nielsen, Lindknud                                           15,00  –                              Bevilgedes.

       Rasmus Hansen, Lindknud                                        28,75  –                                       –

       Hans S. Pedersen, Hyldelund                                    15,00   –                                      –

       Klaus Jensen, Lindknud                                               5,00   –                                      –

       Anna Rasmussens Barn, Vittrup                                18,75   –                                      –

       Kørsel for Sygekassemedlemmer                              243,50  –                            Til Efterretning.

23./ Aldersrentesager

Margrethe Christensen, Lindknud beder Kommunen betale Medicin idet hun fremfører at i modsat Fald medgaar hendes hele Aldersrente dertil. Attest for Nødvendigheden af det store Forbrug var udstedt af Læge Teglhus Jensen og vedlagt.

                                  Det vedtoges at betale Halvdelen af deres egen Part fra 1 marts og til 1. Maj.

24./ Fra Aandssvageanstalten i Ribe forlaa Regning fra 1/5 1929 til 31/3 1930 for

Nr. 71. Niels Knudsen Nielsen           310,26 Kr.

 –    72. Morten Nielsen                       546,00  –

 –  101. Anna Hansen                          190,30  –                                                          Til Efterretning.

25./ Invalideforsikringsraadet anmoder om Oplysninger Katrine Jørgine Hansen, tidl. Vittrup.

                                                                                                             Formanden paategner Skemaet.

26./ Jens Nikolajsen, Draved er af Formanden anerkendt Forsørgelsesberettiget i Lindknud kommune under 26/2 1930.

27./ Sogneraadet i Vamdrup anmodes om Anerkendelse af forhv. Gaardejer i Vittrup Anders Andersen. Politiafhøring er nu vedlagt. Formanden har forespurgt ved Amtet om Opholdskommunen vil være at betragte hvor Manden bor eller hvor Hustruen bor, i sidstnævnte Tilfælde vil Andersen formodentlig ikke have Forsørgelsen i herværende Kommune.           Man oppebier Amtets Svar

28./ Politimesteren i Varde meddeler at have udlagt Alimationsbidrag for Frederik Albert ialt 204 Kr.                                                              Tilbagesendes Politimesteren i Varde.

29./ Politimesteren i Kolding fremsender Afkrævning af Alimationsbidrag for Skomager Ove Skovdahl Nielsen 90 Kr.                                                                                            Til Efterretning.

30./ Brørup apotek har forespurgt om man vilde betale en Sending Medicin for Hans Brandt, Lindknud.                                                               Formanden har indrømmet fremtidig. Henlagdes.

31./ Forstander Sørensen, Assersbølgaard meddeler at en Del Tøj af Hans Christiansens dertil er ankommet. Formanden bemyndiges til at søge Tøjet udbragt i det mest mulige.                                                                                                                              

32./ Ernst Søgaards Hustru har været kaldt til Varde Sygehus i Anledning af Operation af hendes

Mand, i den Anledning beder hun om Kørselsgodtgørelse.                  Henvises til Hjælpekassen.

33./ Tilbud paa Renholdelse af forskellige Skoler i Kommunen forelaa.

Der forelaa følgende Tilbud fra Lindknud Skole: Anton Bonde og P. Andersen for en pris af 400 Kr. for et Aar.                                                                                                                    Antoges

Klelund Skole fra Metha Ibsen for 300 Kr. samt 1 Kr. for hver Gang Salen skal rengøres eller 2 Kr. naar der skal fyres i Kakkelovnene udover Brug for Skolebørnene.                          Antoges

Vittrup Skole fra Lærer Frandsen mod at Kommunen yder Brændsel til privat Brug. Man vedtog at ansætte Forbrug af Brændsel til 200 Kr. for Okslund og Vittrups Vedkommende.

                                                                                                     Rengøringen antoges til nævnte Pris 

34./ Valg af Formand, Næstformand og Kasserer.                                                   Genvalg overalt

35./ Lindknud Borger og Haandværkerforening anmoder om Aarligt Tilskud til Gadebelysningen idet en Udvidelse  paatænkes af Master.

                                                                                                  Bevilgedes for et Aar 40 Kr.

36./ Hans P. Pedersen, Hyldelund anmoder om Bevilling af Kreditforeningsrenter 26 Kr.                                          Bevilges

37./ Rasmus Hansen beder om Tøj til 2 Piger samt til Julie.

                                                         Bevilgedes. Formanden bemyndiges til at sørge for det fornødne.

38./ Politimesteren i Ribe fremsendte indkomne Beløb til Kommunens Kasse

       Ejner Pagh                    40 Kr.

       Christian Skov              30  –

       Anders Germansen       10  –

       Anton L. Donslund       30  –

39./ Forsømmelseslister forelaa. Formanden paafører Multher.

40./ Laust Hansen, Okslund mødte og vilde forhandle om Skatterestancer. Han indgik paa at udrede fra 1. April 25 Kr. og 1. Maj 25 Kr. Rest Skylden falder naar Tørv bliver leveret til Skolen i Sommer 1930.

Næste Møde Kl. 2 ½

 Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Peder Jensen Hermansen, Peder Christensen, Hans Chr. Hansen, Ths. Thomsen

H.M. Petersen

 

Skatte ansættelser

Fra 1. Okt. 1929 Chr. Thorup              Kr. 600                                                400

  –   1 Jan. 1930 Laurids Degnebolig     –    800                                                500

  –   1. Okt. 1929 Hans Chr. Tonnesen  –   1000                                                800

  –   1. Jan. 1930 Valdemar Kjestrup     –   1000                                                800

  –    –   –        –     Mads Hansen             –   1000                                                800    

                                               

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *