1909 – 1915 afsnit 7

Afsnit 7

2. Lindknud Sogneraads Forhandlingsprotokol 1909 – 15.                                                                side 221                                                                                                                                                       24. Aarhus Fattigvæsens Udvalg har meddelt at der e tilstaaet Carl Chr. A. Carlsens Hustru 2 Kr ekstra d. 5/12                                                                                                               Til Efterretning.    25. Københavns Magistrat 3. Afdeling har fremsendt Regning for Kusk A. Chr. Hansen.      –            26. Odense Fattigudvalg har meddelt at de har tilstaaet Anders Chr. Sønke Sørensens Enke Abelone Margrethe Sørensen 5 Kr. til Underhold samt en maanedlig Husleje af 8 Kr.                                      Hun anerkendes men man vil ikke betale Rejsepenge for hende.                                                          27. Vorbasse Hejnsvig Sogneraad har tilstaaet Ane Katrine Hansen 12 Kr./Md. Har før faaet 10 Kr.   .                                                                                                                                  Til Efterretning. 28. Søren Kristensen har bedt om at faa sin Understøttelse forhøjet.                                                   Tilstodes 20 Kr./Md. for Vinteren fra 1/12.                                                                                           29. Terkel Sørensen har fremsendt Ansøgning om at faa sin Understøttelse forhøjet.                           Da Ansøgningen er fremført af M. Sørensen nægtede man forhøjelse.                                             30. Fr. Hansen var mødt for at faa sin Understøttelse forhøjet pga. Sønnens Indkaldelse.                                                                                                    Tilstodes midlertidigt 20 Kr.                                                                                                                      31. Hovborg Haandværker og Borgerforening har fremsendt Ansøgning opm at faa Lov til at afholde Tombola i Hovborg Kro i Dagene mellem 5 og 8. Feb. 1915 og ønsker i den Anledning Sogneraadets Anbefaling.                            Anbefales med Forbehold at der ikke serveres Spiritus.  32. P. N. Pedersen fremførte at Mette M. Hansen savner en Overdyne.                                               Tilstodes 12 Kr. Angaaende Plejen enedes man om at give Datteren 25 Øre daglig fra 1/12 og indtil Sygdommen forbedrer sig.                                                                                                                         33. Niels Thøgersen fremførte at Skolerne mangler Anskuelsesbilleder, man vedtog at overlade dette til Niels Thøgersen og Formanden.                                                           Mødet sluttet.                      P. Nielsen,                                                                                                                                                     Chr. Hermansen. P. N. Pedersen, H. P. Hansen, Chr. Mortensen, N. Thøgersen, Laurids Simonsen. Side 222                                                                                                                                                    .                                                                                                                                                                   Onsd. 13/1 1915 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle var mødt.                              Følgende Sager var til Behandling:                                                                                        

1. Skolemulkterne dikteredes.                                                                                                                      2. Fra Pastor Nielsn var fremkommen Fødselsanmelser for Dec. Maaned.                                            27/12 en Dreng Niels Vase Hansen af Husm. Andr. Hansen og Hustru Henriette Pedersen af Hovb. 30/12  –     –       af Husm. Martin Peder Stokholm og Hstru Andrea Kirstine Jensen af Oxlund.           25/12  –   Pige Julie Dagmar Jepsen af Søren Jepsen og Hustru Marie Sørine Kristoffersen,Klelund  14/12  –     –    af Boelsm. Søren Jensen og Hustru Martine Kæthy Thomsen, Vittrup.                        Til Efterretning.                                                                                                                                        3. Overslag for 1915/15 var til 2. Behandling.                                                                                       4. Andragende fra Pastor Nielsen og Lærer Skovbjerg til Stiftamtet om Offeransættelse for Gdr. Niels Nielsen, Vittrup, der intet Offer har ydet de 3 sidste Højtider i afvigte Aar er tilstillet Sogneraadet til Erklæring.                                                                                                                      Foreslaar at hans Offer ansættes til 1 Kr/Højtid til hver af de Offerberettigede.                                    5. Distriktjordemoderen i Holsted  har fremsendt Regning til Amtet for Fødselshjælp i Lindknud Kommune, hvorfor Vejlængdens Rigtighed attesteres.                                                                          6. Skatteraadsformanden har indbudt til Møde paa Larsens Hotel i Lunderskov d 20/1 Kl. 1.             Til at møde valgtes P. N. Pedersen og Formanden.                                                                                7. Ministeriel Cirkulære af 30/12 14 om Fastsættelse af Maksimalpris for udenlandsk Rug. Til Eft.    8. Holger Hansen, Vittrup har indsendt Ansøgning om Eftergivelse af  hans Personlige Skatter baade til Kommunen og Staten. Man vedtog at nægte Eftergivelse, men er er villig til og forberedt paa at nedsætte Skatten til den forstaaende Ansættelse til næste Aar.                                                   Side 323                                                                                                                                                     9. Landkommunernes Ulykkesforsikring har fremsendt Beretning og Regnskab for 1913/14. Til Eft. 10. Ministerielt Cirkulære af 16/12 14 om Eftergivelse af Skat.                                Til Efterretning. 11.          –                 –         –  14/12   – ang. Overenskomst med Norge og Sverrig vedr. Understøttelse af værdigt Trængende.                                                                        Til Efterretning.  12. Stiftamtet har forespurgt om hvorvidt der efter tidligere Aars Erfaring vil fremkomme Oldenborre i Kommunen i 1915.                                                    Man venter ikke et Angreb i Aar.   13. Der er af Formanden udstedt Kautionsbevis for Chr. Mortensen, Vittrup for Indlæggelse paa Sygehuset i Varde.                                                                                                      Til Efterretning.  14. Ribe Amts Sogneraadsforeningsformand Vilh. Pinholt har indbudt til Møde  i Esbjerg d. 5. Jan til Drøftelse af Justitsministeriets Cirkulære af 16/12 ang. Dyrkning af indkaldte værnepligtiges Jorder i kommende Foraar. Jeg var tilstede og der blev affattet en Erklæring som blev oplæst. P.N.  15. I Lighed med Punkt 14. har Hr. Herredsfogeden udbedt sig indsendt Meddelelse om paa hvad Maade der bedst kan sikres de Indkaldtes Ejendommes Jorder behandlet.                                          Sogneraadet i Forening med Sognefogederne vedtog at arbejde efter Vedtægterne fra Mødet 5/1.   16. Statslaan.                                                                                                                                          Stiftamtet har d. 15/12 14 meddelt at der med Hensyn til Hedelaan til Andr. Nikolajsen, da ha Ministeriet ikke set sig Istand til at udbetale det omtalte Beløb, men at der paany kan indsendes Ansøgning om samme Laan og maaske faa den anvist af det Beløb der vil blive stillet til Raadighed i Aaret 1915/16.                                                   Ansøgning er indsendt. Til Efterretning.                   17. Stiftamtet har d. 17/12 14 meddelt at saafremt der i Kommunen findes Fortegnelser som i Henhold til Lov No. 87 af 16/6 1876, da er de i Henhold til Lov No. 70 af 8/4 1913 § 14 bortfalden, hvorfor de bør indsendes til Amtet.                                          Der findes ingen saadan i Kommunen. Side 224.                                                                                                                                                   18. Stiftamtet har d. 15/12 meddelt at Lindknud Kommune skal indbetale til Statskassen gennem Amtsstuen 69,12 Kr. for afvigte Finansaar til Vurderingsformænd og Vurderingsmænd til Ejendomsskyld.                                                                                                    Beløbet er indsendt. 19. Lambert Hansen, Darum  har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Plejehjemsforeningen for Ribe Amt.                                                                                                                  Tilstodes 10 Kr.                   20. Ministerielt Cirkulære af 17/9 14 ang. Omregulering af Offer og Aksidencer.  Til Efterretning.      21.        –                –            –  30/5  –    –    Fortsættelsesundervisning .                             –                   22.  Holsted Sogneraad har meddelt at Hans Egon Hermansen Laugesen, Søn af Arbejdsm. Hans P. Thomsen Laugesens Fødsel er noteret i Holsted Sogns Kirkebog.                           Til Efterretning.     23. Veerst Bække Sogneraad har d. 11/12 14 meddelt at Ane Marie Hansens Understøttelse er forhøjet fra 18 til 20 Kr./Md. fra 1/1 15                                                                     Til Efterretning.  24. Bramming Sogneraad har d. 7/12 14  meddelt at Maren Nielsens Understøttelse er forhøjet med 2 Kr./Md.                                                                                                                    Til Efterretning.   25. Folding Sogneraad har d 16/12 14 meddelt at der tilstaaes Marie Pedersen en Ekstrahjælp paa 5 Kr.                                                                                                                               Til Efterretning.  26. Vejle Byraads Fattigudvalg har d. 15/12 meddelt at der tilstaaes Maren Margrethe Ekstrahjælp til Brændsel 4 Kr.                                                                                                       Til Efterretning.   27. Hover Sogneraad har fremsendt Regning for Maren M. Hansen 79 Kr.                       –          Middelfart Sindssygeanstalt. Regning for Kirstine Thomsen 67,50 Kr.                              –                                            28. Kolding Fattigvæsens Udvalg  har d 30/12 14 meddelt at der er tilstaaet Jens P. J. Bejerholm Medicinhjælp  i Hjemmet.                                                                                                                        29. Kolding Fattigvæsens Udvalg har 7/12 14 fremsendt en Afhøring over Alma Birgitte Jakobsen Jensen f. 30/8 1893 i Lindknud om meddelt at hun er indlagt paa Fattiggaard blottet for                       side 225                                                                                                                                         Subsistensmidler og uden Erhverv. Der forespørges om hun anerkendes i Lindknud og hvor hun kan afleveres naar hun bliver Hjemsendt.                                                                                                        Anerkjendes. Man enedes om at prøve paa at faa hende anbragt paa Asbo Fattiggaard.                        30. Gladsaxe Sogneraad har d 29/12 14 meddelt at Sofus Peder Diderik Hansen erkendes som Forsørgelsesberettiget og at vores Udlæg for hans Barns Kur og Pleje paa Brørup Sygehus kan forventes refunderet.                              Man har udstedt Kautionsbevis for Barnet. Til Efterretning.  31. Ole J. Henriksen har d 17/11 14 indsendt Ansøgning om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet fra 12 til 18 Kr./Md.                                                                     Tilstodes 16 Kr. fra 1/12 14. 32. Gjørding Sogneraad har 21/12 14 meddelt at N. D. Madsen igjen har indsendt Ansøgning om at faa sin Understøttelse forhøjet og Sogneraadet vilde maaske Delvis have givet ham Tillæg. Endvidere henstiller de at Amtet ikke skal indblandes i Sagen.                                                              Man fastholder vores sidste Udtalelse af 11/11 14.                                                                               33. Laust Nielsens Enke har henvendt sig til Sogneraadet om at faa sin Søn Morten Nielsen f. i Lindknud 23/10 1897 indlagt paa Epilepsihjemmet i Nyborg.                                                                Man vedtog at lade ham indlægge paa Hjemmet i Nyborg og forhandle med Brørup Sogneraad om Forsørgelsespligten. Den aarlige Ydelse er 660 Kr.                                                                               34. Stiftamtet har d 7/1 tilsendt Sogneraadet en Rapport med Bilag for Jens Mygind Nielsen, Vittrup og ønsker Sogneraadets Erklæring i Sagen.                                                                                     Man fastholder vores sidste Udtalelse af 11/11 14. Man mener J.M.N. og Hustru lever under daarlige Forhold.                                                                                                                                   35. Mads Kr. Nielsen, Vittrup var mødt og ønskede at faa ekstra Understøttelse pga. Vinteren.         Man tilstod ham 5 Kr. til at købe en Greb?? paa Brugsforeningen.                                                     Side 226.                                                                                                                                                     36. Brørup Sognerad har for en Tid siden indbudt til Møde sammen med Læborg, Vejen, Malt, Folding og Føvling. Niels Thøgersen og Formanden var mødt og det vedtoges at fremme Sagen behandlet og dersom der vedtoges Tilslutning til Sagen at vælge et Udvalg paa 3 Medlemmer til at foretage det videre fornødne i Sagen.                                                                                                      Man vedtog at nedsætte et Udvalg. Valgt blev Niels Thøgersen, Hans P. Hansen og Formanden.      37. Hr. Herredsfoged Frost har fremsendt en Skrivelse fra Venners Ly i Hovborg om at faa lukket for Udsalg af Spiritus i Hovborg Kro Kl. 8 om Aften saavelsom Udskænkning af Spiritus.              Man har indhentet Erklæring fra P. Nikolajsen som meddeler at han er villig til at sætte Lukketiden til Kl. 8 paa den Betingelse at han har Beværterbevilling.                                                                     Man kan anbefale at Hovborg Kro faar Beværterbevilling uden Udskænkning af Spiritus.                 38. Skatteansættelser.                                                                                                                                 Søren Ibsen. Ansættelse 16 Kr. for 1 Aar, fra 1/1 4 Kr. Jakob Jakobsen samme Ansættelse.               39. Kr. Poulsen har fremført at han ikke kan have P. Hansen for den Understøttelse han faar.             For at faa Forhøjelse skal der indsendes skriftlig Ansøgning fra rette vedkommende.                        Mødet sluttet.                                                                                                                                          P. Nielsen,                                                                                                                                                  N. Thøgersen, Chr. Hermansen, Chr. Mortensen, H. P. Hansen, Laurids Simonsen, P. N.Pedersen.                                                                                                                                                        .                                                                                                                                                              Onsdag d. 10/2 1915 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle var mødt.                       Følgende Sager var til Behandling.                                                                                                            1. Ministerielle Cirkulærer af 11 og 15/2 fremlagtes.                                                                             2. Stiftamtets Skrivelse af 2/2 fremlagtes.                                                                                             3. Ministeriel Cirkulære af 15/2 ang. Hjælpekassen fremlagtes.                                                          4. Danmarks Afholdsforening har fremsendt Aarsberetning og anholder om Bidrag.   Nægtedes.      Side 227.                                                                                                                                                     5. Herredskontoret har d 16/1 meddelt at Stiftamtet har beskikket Gdr. Hans Ingvard Johansen som Brandfoged for Gildbjerg Debel Distrikt i Stedet for Anders L. Knudsen.                  Til Efterretning.    6. Regnskabet for sidste Aar er kommet fra Amtsrevisorer P. Kristensen uden Bemærkning.   –         7. Vejle Byraads Fattigudvalg har meddelt at N. Kristensens fraskilte Hustru er tilstaaet Brændselshjælp af 4 Kr. i hver Maaned i de 3 Vintermaaneder.                                  Til Efterretning.  8. Kolding Byraads Fattigudvalg har meddelt at Alma Birgitte J. Jensen er undvegen Fattiggaarden.  9      –            –                 –              –        –        –  Jens Peder J. Bejerholm er afleveret paa Asbo Fattiggaard.                                                                                                                 Til Efterretning.  10. Vorbasse Hejnsvig Sogneraad har d 25/1 15 meddelt at der er tilstaaet Ane Katrine Hansen en forhøjelse af hendes Alderdomsunderstøttelse af 2 Kr./Md. fra 1/12 14.                  Til Efterretning.   11. Stiftamtet har d 30/1 meddelt at med hensyn til Jens Mygind Nielsens Klage finder Amtet ingen Anledning til at foretage sig videre i Sagen.                                                           Til Efterretning.     12. Chr. Pedersens Enke, Gildbjerg har indsendt Ansøgning om at faa sin Understøttelse forhøjet. Tilstodes 20 Kr./Md. fra 1/2 d. Aar at regne.                                                                                          13. Laust Nielsens Enke har fremsendt Ansøgning om at faa lidt mere i Fattigunderstøttelse saa længe hun har Morten hjemme.                                                            Tilstodes midlertidig 10 Kr.     14. Formandens Løn for næste Aar var til 1. Behandling. Man vedtog at sætte Lønnen til 350 Kr. for Formand og Kasserervirksomheden.                                                                                                     15. Legatrenten tilstodes Kjerstine Sørensen.                                                                                       16. Til at revidere Folketingsvalglisten valgtes Niels Thøgersen, Hans P. Hansen og Formanden. Side 228                                                                                                                                                   17. Ang. det nedsatte Udvalg i forrige Møde under Punkt 36 har Udvalget flere Gange holdt Møde og Resultatet er bleven at Malt, Folding, Brørup, Lindknud og Føvling Sogneraad har købt Brørup Fattiggaard, og agter at benytte den som fælles Fattiggard. Købesummen er 22,500 Kr. som er nedbragt til ca. 18,000 Kr. og denne Udbetaling kommer Køberne tilgode. Brandassurancen kommer ligeledes Køberne tilgode.                                                   Der er oprettet Købekontrakt.    Man enedes om at der skal være et staaende Udvalg til at føre Tilsyn med Fattiggaardens Opførelse og Ledelse idet hele, dertil valgtes Niels Thøgersen.                                                                               18.  Lærer Skovbjerg var mødt og fremførte at han mente det var nødvendigt med nogle Lærebøger til 3. Klasse, man vedtog at lade Niels Thøgersen og Skovbjerg ordne det fornødne.                           19. Ministerielt Cirkulære af 28/1 om mulig Fastsættelse af Maksimalpris paa Brød og Mel i Kommunen.                                                                                                                                                 Da der er stillet i Udsigt mulig at holde fælles Møde i Herredet ang. dette Forhold udsattes Sagen.      20. Da Brandfoged Chr. Hansen, Oxlund har indsendt sin Beskikkelse som Brandfoged hvorefter han ønsker sig fritaget for Hvervet tillader man sig at indstille Boelsm. Hans P. Andersen, som Brandfoged og vælge Niels Hansen Kristensen og Niels Jørgensen begge Oxlund som Brandvidner.  21. Ligeledes har Jens P. Jensen, Lindknud indsendt Beskikkelse hvorefter ogsaa han ønsker sig fritaget.                                                                                                                                                      Hans Beskikkelse er udstedt 2/3 saa hans 3Aar er ikke fuldtud udløbet, men pga. Jensen er meget syg og ikke kan udfylde Hvervet indstilles Niels Hansen sen., Lindknud som Brandfoged i dette Distrikt. Elias Dam og Anders Kristensen valgtes som Brandvidner.                                                     22. Hans Chr. Hansen jun., Hyldelund har indsendt sin Beskikkelse som Brandfoged i Hyldelund, Kidholm og Sønderlund Distrikt.                                                                                                             Side 229  Funktionstiden er først udløben 3/4, men da han er Indkaldt til Sikringstjenesten vedtog man at indstille Niels Jørgensen, Klelund og som Vidner valgtes Erik Johansen, Klelund og Mads Madsen Hyldelund.                                                                                                                                     23. Fortegnelser over de højst beskattede Vælgere vil blive fremlagt til almindelig Eftersyn i Lindknud.                                                                                                                 Til Efterretning.  24. Ang. Skrivelse fra Provst Gad, Veerst om mulig Oplysninger ang A. P. Lustrups Pension vedtog man at søge de fornødne Oplysninger i Brørup Arkiv.                                                                            25.  Karl Pedersen Ullerup f. 9/7 1849 i Tørring Sogn Skanderborg Amt har fremsendt Ansøgning om at faa 15 Kr./Md. i Alderdomsunderstøttelse om Vinteren og 5 Kr. om Sommeren. Han angiver at være forsørgelsesberettiget i Brørup.                                                                                                Tilstodes 12 Kr. fra 1/2 1915 men paa den Maade at han faar Lov at købe Varer i Brugsforeningen i Stedet for at faa Pengene udbetalt.                                                                                                          26. Pga. at Sundhedskommissionen har ønsket at blive fritaget for dette Hverv valgtes Andr. Thomsen, Lindknud, Niels A. Nielsen, Oxlund, Lars P. Thomsen, Ole Simonsen, Hovborg og Søren Stejner, Hyldelund.                                                                                                                                  27.  Ang. Chr. Poulsens henvendelse om at faa Peder Hansens Understøttelse forhøjet vedtog man at P. Hansen selv skal indsende Ansøgning.                                                                                           28. Skatteansættelser 22/2.                                                            Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 9.      .                                                                                                                                                                     P. Nielsen,                                                                                                                                                  Niels Thøgersen. Laurids Simonsen, H.P. Hansen, P. N. Pedersen, Chr. Mortensen, Chr. Hermansen side 230                                                                                                                                                      Tirsd d 23. og Onsd. d. 24/2 1915 var Sogneraadet forsamlet paa Lindknud Kro for at foretage Skatteansættelser til Kommunens Skat. Alle Medlemmer var mødt.                                                      Skatte% udviste at blive 6,3 for 1915/16 .                                                                     Mødet sluttet. P. Nielsen,                                                                                                                                                   Chr. Mortensen, Chr. Hermansen, N. Thøgersen, P. N. Pedersen, H. P. Hansen, Laurids Simonsen.           .                                                                                                                                                                                Onsd. 10/3 1915 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle var mødt.                               Følgende Sager var til Behandling:                                                                                                              1. Skolemulkter dikteredes.                                                                                                                          2. Fra Pastor Nielsen var indkommen Fødselsanmeldelser for Januar Maaned .                                   D. 5/1 en Dreng af Manufakturhandler Th. Konrad Thomsen og Hustru Maren Frølund Kristensen, Debel.                                                                                                                                                         D. 2/1 en Pige Karen Fynbo af Husm. Hans Chr. Fynbo og Hustru Margrethe Karlsen, Gildbjerg.            D. 15/1 en Pige (Dagny) af Boelsm. Chr. Elias Pedersen og Hustru Maren Nielsen.                                  D. 27/1 en Pige af Boelsm. Andr. Nikolajsen og Hustru Ane Kristensen, Hovborg.                                  D. 30/1 en Pige af ugifte Ane Sofie Pedersen, Lindknud.    Fødslen foranstaltes noteret andetsteds. Fødsler for Februar Maaned.                                                                                                                       D. 2/2 en Dreng af Boelsm. Bertel Hansen Søgaard og Hustru Else Katrine Marie Kjerstine Møller, Raabjerg.                                                                                                                                                    D. 5/2 en Dreng af Boelsm. Niels Hansen Kristensen og Hustru Maren Margrethe Jørgensen, Oxlund,                                                                                                                                                          D. 16/2 en Dreng af Sognepræst Laurids Vilhelm Frederik Nielsen og Hustru Ida Andrea Cecilie Madsen (Barnet Dødfødt).                                                                                                                           D. 6/2 en Pige af Niels P. Hansen og Hustru Hansine Simone Rasmine Jensen, Klelund.                     Side 231.                                                                                                                                                    3. Ministerielt Cirkulære af 2/11 14 ang. Brandpolitiloven fremlagtes.                                                        4. Hedebrugt har fremsendt Skrivelse om Bidrag af Kommunens kasse.                 Tilstodes 10 Kr.   5. Indenrigsminister Ove Rodes Taler om Korn og Brød Spørgsmaalet fremlagtes.                            6. Formandens og Kasserens Løn for næste Aar fastsattes ved 2 Behandling til 350 Kr.                    7.  Stiftamtet har d 11/1 meddelt at der er anvist til Udbetaling paa Amtsstuen 1164 Kr. som Resttilskud til Alderdomsunderstøttelsen.                                                                  Til Efterretning.  8. Beretning om Tilsyn med Plejebørn for 1914.                                                         Underskrives.  9. Hr. Johs. Jensen, Østerbygaard og Tjenestekarl N. C. Nielsen, Frøslev har oprettet Overenskomst om at af Hr. Johs. Jensen adopterer et Drengebarn Anker Østerby Jensen der er født 19/12 1912 paa følgende Vilkaar: N. C. Nielsen, Frøslev betaler 450 Kr. én gang for alle i Stedet for at betale aarlig Underholdsbidrag til Barnet.                                                                                                                        I henhold hertil har Hr. Johs Jensen indsendt Ansøgning til Ribe Stiftamt om at faa pengene udbetalt i Stedet for at de bliver indsat i Overformynderiet.                                                                                           I den Anledning har Stiftamtet tilstillet Herredskontoret Sagen til Erklæring og Herredskontoret har udbedt sig Sogneraadets Erklæring.                                                                             Anbefales.     10. Ministerielt Cirkulære af 17/2 fremlagtes.                                                                                    11. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Peder Hansens Søns Indlæggelse fra 16/11 14 til 26/1 15 144 Kr.                                                                                                      Til Efterretning.      12. Peder Hansen, Oxlund har indsendt Ansøgning til Justitsministeren om at yde Bidrag til hans nye Bygning da der ved tidligere Ansøgning blev ham nægtet.                                                                  Ministeren har forespurgt Amtet og Amtet har udbedt sig Herredskontorets Erklæring efter forud at indhente Sogneraadets Erklæring.                                                                                     Anbefales. Side 232                                                                                                                                                       13. Brørup Sogneraad har den 14/2 fremsendt en Afhøring over Johanne Fredsted som den 17/1 har født et Drengebarn paa Eskelund Mark. Moderen har paa 10 Maanedersdagen før barnets Fødsel opholdt sig i Vittrup, Lindknud Sogn. Barnets Fødsel ønskes noteret i Lindknud Kirkebog.                   Man vedtog at foranstalte Noteringen.                                                                                                         14. Brørup Sogneraad har den 13/2 anerkjendt Morten Nielsen som forsørgelsesberettiget i Brørup til hans fyldte 18 Aar d. 13/10 1915 og er villig til at yde fuld Refusion for vores Udgift baade til Beklædning og Indlæggelse paa Epilepsihjemmet.                                                                               15. I Anledning af Skoledirektionens Skrivelse 1915 og af Ministeriet for Kirke og Undervisningvæsenets Skrivelse af 22/1 1915 ang. Pensionsberegning til Fastsættelse af Pensionen til forhenværende Lærer i Lindknud A. P. Lustrup meddeles tjenstlig.                                                   Af den tidligere Lindknud Brørup Sogneraadsprotokol fremsættes følgende fra Mødet i Lindknud Kro 8/7 1901: Lærer Lustrup faar i Afløsningssum for Embedsjorden 234,76 Kr aarlig og Skolefoderet 90,24 Kr i alt 325 Kr. dog forbeholder Sogneraadet sig at Begyndelseslønnen for Embedet naar Lærer Lustrup engang fraflytter Embedet ikke overstiger den i Skoleplanen fastsatte Sum 825 Kr.                                                                                                                                             Heraf fremkommer den i fornævnte Skrivelse Uoverensstemmelse nemlig saaledes:                           Lærerembedet i Lindknud Begyndelsesløn ifølge Skoleplan 825 Kr. minus Afkortning for Jordlod 150 Kr. samt Fourage 90,24 Kr = Restpengeløn 585 Kr.                                                                              Afløsningssum for Jordlod 234,76 + Fourage 90,25 = 325 + 585 Kr. = 910 Kr.                                    16. Lærer Skovbjerg har indsendt Ansøgning om Honorar for afholdt Aftenskole i Vinteren 1914/15. Tilstodes 20 Kr.                                                                                                                                      side 233.                                                                                                                                                       17. For Renholdelse af Lindknud Skole for Aaret fra 1/4 15 til 31/3 16.                                                      Der er indkommen Tilbud fra Lærer Skovbjerg for 185 Kr og fra Julie Hansen paa 180 Kr.                                                          Renholdelsen overdroges til lavestbydende Juli Hansen for 180 Kr.                                                        18. Kjerstine Marie Jessen fik Renholdelsen af Oxlund Skole til den før ansatte Pris 65 Kr.              Lærerinde Frk. Ovesen beholder Renholdelsen af Adsersbøl Skole.                                                    19. Peder Hansen har sendt Ansøgning om at faa Tillæg til hans Alderdomsunderstøttelse. Nægtes.  20. Vejen Sogneraad har fremsendt Afhøring af Marius Pedersen Buhl s forladte Hustru Maren Kirstine Due og forespørger om hun anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud og om der kan forventes Refusion. Der er tilstaaet hende 10Kr./Md samt Huslejehjælp for Marts Maaned.               Man anerkender hende og er villig til at yde lovmæssig Refusion efter fremsendt Regning.                21. Andst, Slaugs og Jerlev Herredskontor har meddelt at der er udbetalt Alimentationsbidrag for Marius P. Buhl for hans uægte fødte Barn Viola Jensine Kirstine Lauridsen for ½ Aar til 22/7 1915 med 36 Kr.                                                                                                                                               Man vedtog at betale Beløbet, men da man mener at det er uforsvarlig at saa ung og arbejdsdygtig en Mand skal falde det offentlige til Byrde da at forsøge at faa ham til at afsone Beløbet.                22. H. P. Ullerup har sendt Bud om at faa nogle Tørv.                                                Nægtedes.        23. Da Morten Nielsen mulig nu bliver indlagt paa Epilepsihjemmet i Nyborg vedtog man at vælge to Mand til at købe Tøj til ham samt sørge for at faa ham anbragt                                                        Valgt blev Niels Thøgersen og Formanden.                                                                                          Side 234.                                                                                                                                                 24. Niels Thøgersen har fremsat Forslag fra Niels A. Nielsen om mulig at optage Vejen fra Oxlund By til Nielsens Gaard paa den Betingelse at Kommunen optager Vejen som Kommunevej og lader den Grundforbedre og Vedligeholde og som Vederlag tilbyder han at give Kommunen Bevis paa at han afstaar Ret til hans Kampesten.                                                                                                      Man vedtog at se paa Forholdene og til at give Møde. Valgtes det samlede Sogneraad.                         25. Man enedes om at dele Formands og Kasserervirksomheden og udarbejde en Forretningsorden og faa den approberet af Amtet.                                                                                                             26. Til Formand for det kommende Aar valgtes Niels Thøgersen.                                                         27. Til Kasserer valgtes Peder Nielsen.                                                                           Mødet sluttet. P. Nielsen,                                                                                                                                                N. Thøgersen, Laurids Simonsen, P.N. Pedersen, H. P. Hansen, Chr. Mortensen, Chr. Hermansen.     Onsd. D. 14/4 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.  Alle Medlemmer mødte.      Følgende Sager var til Behandling:                                                                                                         1. Fra Pastor Nielsen var indkommen Fødselsanmeldelser for Marts Maaned.                                          3/3 født en Dreng Jens P. Johansen af Gdr. Mads Kr. Johansen og Hustru Ane Petrea Kristensen, Gildbjerg.                                                                                                                                                      3/3 født en Dreng af Boelsm. John P. Madsen og Hustru Line Katrine Nymand, Oxlund.                         4/3 født en Dreng Ejner Rimmer Nielsen af Boelsm. Anton Nielsen og Hustru Maren Mathilde Nielsen, Vittrup.                                                                                                                                               24/3 født en Dreng af Boelsm. Jens Holger Hansen og Hustru Kirstine Bolette Dorthea Stenager, Vittrup.                                                                                                                    Til Efterretning.     2. Fra Pastor Richter, vejen. Meddelelse om at ugifte Pige Ane Sofie Pedersens Barns Fødsel er noteret i Læborg Kirkebog                                                                                     Til Efterretning.     3. Ministeriel Cirkulære af 29/3 15 der giver Sogneraadet Ret til mod Amtsraadets Sanktion at garantere for Laan til Sædekorn for Husmænd der ikke er i Stand til ved egen Hjælp at skaffe det nødvendige.                                                                                                                                                     Man mener ikke det var nødvendigt at foretage sig noget i Sagen.                            Til Efterretning. Side 235.                                                                                                                                                      4. Cirkulære af 23/3 15 fra Indenrigsministeriet om Drift og Tilsaaning af ekstraordinære indkaldte Værnepligtiges Ejendomme i Foraaret jævnfør Herredskontorets Skrivelser af 27/3 og 8/4 med Forespørgsel om hvorledes Sogneraadet tænker sig en Ordning af ovennævnte Sag.               Sogneraadet anser det ikke for sandsynlig at der bliver noget at foretage ang. denne Sag, dog enedes man om for alle Tilfældes Skyld at nedsætte et Udvalg paa 3 Mand.                                                       Valgt blev H.C. Ravn, Adsersbøl, N. A. Nielsen, Oxlund og P. Nikolajsen, Hovborg.                          5. Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 8/2 15 om Begrænsning af Rug og Hvedeklid m. v. Til Eft.  6. Kolding Fattigudvalg har sendt Regning for Jens P. J. Bejerholm for afholdte Udgifter til Beklædning og Forplejning m. m. til et Beløb af 31,54 Kr.                                     Til Efterretning.      7. Vejle Fattigudvalg har sendt Meddelelse om at der er tilstaaet Maren M. Hansen 15,60 Kr. inclusiv Medicin.                                                                                                       Til Efterretning.    8. Læge B. Møller, Vejen har sendt Regning for Behandling af Jens Mygind Nielsen, Vittrup paa 21 Kr.                                                                                                                                 Til Efterretning.    9. Vejen Apotek har sendt Regning for Medicin til Jens Mygind J. til Beløb af 5,15 Kr.      –                  10. Give Apotek har fremsendt Regning for Medicin til Anders Petersen, Give Plejehjem 2 Kr.           11. Distriktsjordemoder Kirstine Kristensen, Brørup har sendt Regning til Amtet og ønsker Vejlængdens Rigtighed attesteret.                                                                                      Attesteres.    12. Stiftamtet har 31/3 beskikket følgende til at være Brandfogeder i Lindknud Sogn:                                  For Oxlund Distrikt Boelsm. Hans Peter Andresen, Oxlund. Lindknud Distrikt Boelsm. Niels Hansen sen. Lindknud og for Hyldelund, Kidholm og Sønderlund Distrikt Skovfoged Niels Jørgensen, Sønderlund.                                                                                          Til Efterretning.    13. Henrik Vase, Adsersbøl har indsendt sin Beskikkelse og Instruks og ønsker sig fritaget for Hvervet som Brandfoged. Funktionstiden udløber 3/4 15.                                                                Sogneraadet indstillede Morten Mortensen som Brandfoged og Karl V. Andersen og Jens P. Jensen som Vidner.                                                                                                                                               14. O. Krabbe har sendt Opfordring til at bestille et Hæfte under Navnet Dansk Lovsamling.         Sogneraadet ønsker ikke nævnte Hæfte.                                                                                                    15. I Henhold til Punkt 24 ved Mødet 9/3 15 har det samlede Sogneraad holdt Møde paa Aastedet for at se paa Forholdene. Skjønt det erkendes at være et smukt Tilbud fra N. A. Nielsen kan Sogneraadet dog ikke paa dette Tidspunkt gaa ind paa Forslaget.                                                           Side 236. 16. En Deel Beboere fra Nr. Vittrup har fremsendt Andragende om Optagelse paa Regulativet af et Vejstykke fra Vittrup Skole mod Øst, Nord og Vest om H. S. Hansens Gaard derfra mod Nord forbi Kr. Kristensens Ejendom til det Punkt hvor Vejen gaar mod Øst til Lars P. Thomsens Gaard.                                                                                                                                      Andragerne erklærer sig villige til at udføre al Indgrøftningsarbejde samt levere en Deel Materialer efter nærmere Aftale med Sogneraadet.                                                                                                   Skjønt Optagelse af nævnte Vejstykke kan have sin Berettigelse kan Sogneraadet dog ikke af økonomiske Grunde gaa ind paa Forslaget.                                                                                          17. Lorens H. Ravn, Klelund har fremsendt Andragende om Tillæg til Lønnen for Undervisning af Skolens yngste Klasse for Sommeren 1915.         Bevilgedes 25 Kr. men kuns for Sommeren 1915.  18. Lindknud Gymnastikforening har fremsendt Andragende om Tilskud for Skolelæreres Benyttelse af Foreningens Redskaber.                                                                    Bevilgedes 15 Kr.   19. Kristelig Soldaterhjem i Viborg har sendt Aarsberetning og søger om et Bidrag.        Nægtedes.   20. Den ved Mødet 10/3 Punkt 12 omhandlede Sag fra Peder Hansen, Oxlund om Tilskud af det offentlige er af Herredskontoret tilbagesendt med Bemærkning om at Sogneraadet skal fremskaffe en Deel detaljerede Oplysninger om Ejendommens og Bygningernes Værdi, Prioritetsforholdene m. m.                                                 Det overdroges til Formanden at besvare de stillede Spørgsmaal.     21.Stiftamtet har gennem Gjørding Malt Herredskontor sendt Sagen ang. Afløsning af Offer og Aecidenser i Lindknud Sogn til Sogneraadets Erklæring særlig om fra hvilket Tidspunkt Afløsningen skal træde i Kraft samt om Sogneraadet ønsker Udbetalingerne skal foregaa til de Offerberettigede enten Maanedvis el. Kvartalsvis.                                                                               Sogneraadet foreslaar at Afløsning af Højtidsoffer afløses fra 1/10 1915 og at Beløbene udbetales til de Berettigede Kvartalsvis.                                                                                                                    22. Forslag til Forretningsorden til Deling af Formands og Kasserervirksomheden fremlagtes og Behandledes.                                                                                                                                                    Det overdroges til Formanden og Kassereren at udarbejde et Forslag til Forretningsorden der fremlægges ved næste Møde.                                                                                                                      23. Arbejdsm. N. P. Nielsen, Hovborg har indsendt Begæring om Understøttelse af Fattigvæsenet. Han opgiver at være forsørgelsesberettiget i Starup Sogn.                                                                Aarsagen til hans Trang opgives at være Sygdom, Nervesvaghed. Ønsker 35 Kr./Aar til Renter + 15 Kr./Md fra 1/3 15. Født 25/9 1870.                                                                                                                Der tilstodes ham 35 Kr./Aar til Renter der betales ½aarlig med 17,50 Kr. og 10 Kr./Md. i Understøttelse for Vinteren, 5 Kr. for Sommeren.                                                                                24. Kirsten Marie Sørensen, Adsersbøl (Enke efter Therkel Sørensen) har fremsendt Begæring om Alderdomsunderstøttelse, hun ønsker 25 Kr./Md.                        Tilstodes 18 Kr./Md. fra 1/4 15.       24a. Til Therkel Sørensens Begravelse bevilgedes 25 Kr. til Kiste og Ligklædning.                           Side 237                                                                                                                                                 25. Iver Jensen født 19/5 1854 har indsendt Begæring om Alderdomsunderstøttelse, han anser sig forsørgelsesberettiget i Brørup Sogn og ønsker 30 Kr. straks til Tøj samt 10 Kr./Md. i Penge.           Tilstodes 30 Kr. til Tøj samt 6 Kr. om Maaneden fra 1/4 1915.                                                             26. Hans P. Mikkelsen, Vittrup ansøger om Forhøjelse af Alderdomsunderstøttelsen pga. Sygdom, han ønsker 15 Kr./Md. for Sommeren.                                    Tilstodes 12 Kr./Md. for Sommeren.     27. Holsted Apotek har fremsendt Regning paa Medicin for følgende: Niels M. Henriksen  12,35 Kr., Morten Poulsen, Lindknud 3,70 Kr., Mette M. Hansen, Adserbøl 3,75 Kr., Frederik Heick, Hovborg 2,95 Kr., Hans P. Jensen, Adsersbøl 3 Kr., Therkel Sørensen, Adsersbøl 90 Øre.    Til Eftr.   28. Mads Kr. Nielsen mødte og stillede Krav om følgende: Forskud for Maj Maaned 15 Kr. ekstra + 150 Pund Havre til Foraarssæd samt 25 Kr pr. Kbf. Stenslag i Stedet for som nu 23 Kr.                     Det vedtoges at udbetale ham ekstraordinært 10 Kr, 15 Kr. som Forskud der afdrages med 5 Kr. i Maj, Juni og Juli samt 150 Pund Havre, der kan hentes paa Lindknud Brugsforening som Kommunen har købt af H. P. Hansen, Klelund.                                                                                    29. Ole Olsen, Gildbjerg har fremsendt Begæring om forhøjelse af hans Alderdomsunderstøttelse af 10 Kr./Md.                                                                                     Tilstodes 18 Kr./Md. fra 1/5 15.    30. Kresten Sørensens Enke, Adsersbøl har indsendt Ansøgning om Understøttelse til Børn af Enker i Henhold til Lov No.124 af 29/4 15.                            Sagen udsattes pga. manglende Oplysninger.    31. Karl Ullerup, Vittrup har indsendt Begæring om ekstra Hjælp til Brændsel. Konen ligger syg.   Tilstodes 8 Kr. til Brændsel.                                                                                                                 32. Hans P. Jensen har sendt Begæring om et Læs Tørv.                                                                           Der er ikke flere Tørv i Kommunens Hus.   Tilstodes 5 Kr. til Brændsel.                                            33. Chr. Pedersens Enke, Gildbjerg har sendt Begæring om et Læs Tørv. Tilstodes 5 Kr. til Brændsel   34. Snedker Niels Jensen, Hovborg har indsendt Klage over sin Skatteansættelse. Han er ansat til personlig Skat 14,49 Kr.                                                                 Skatten nedsattes til 10 Kr./Aar. Side 238.                                                                                                                                                           35. Skomager Th. Nielsen, Hovborg har indsendt Klage over sin Skatteansættelse. Har indsendt Selvangivelse med en Indtægt af 1100 Kr..                                                                                                      Er ansat i Forhold hertil saa der kan ikke tages Hensyn til Klagen.                                                         36. Lærer Skovbjerg har indsendt Ansøgning om Tilskud til Børnebogsamlingen, Lærer – og Folkebogsamlingen.                                                            Tilstodes henholdsvis 20, 10 og 10 Kr.    37. Lærer Skovbjerg ansøger om at faa Hegn ved den søndre Ende af Legepladsen.        Udsattes.    38. Peder Nielsen henstiller at man gaar over til at opkræve Kommuneskat 2 Gange/Aar i Stedet for som nu 4 Gange.                                                                                                                 Udsattes.     Mødet sluttet.                                                                                                                                           Niels Thøgersen,                                                                                                                                                 P. Nielsen, Chr. Mortensen, Chr. Hermansen, P. N. Pedersen, Laurids Simonsen, H. P. Hansen.                                                                                                                                                             .                                                                                                                                                                        Tirsd. d. 27/4 holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro. Fraværende Chr. Mortensen.                                                                                                                                                    1. I Henhold til det Kgl. aabne Brev af 23/4 1915 bliver der at afholde Valg i Ribe Amts 4. Folketingsvalgkreds, Bække d. 7. Maj.                                                                                                                  I den Anledning bliver der at foretage Valg af 1. Medlem til at tiltræde Valgbestyrelsen i Kredsen ved ovennævnte Valgsted, og har som saadan at give Møde paa Sogneraadsformand J. Hejlskovs Bopæl d. 7. Maj Kl. 9 medbringende Kommunens Valgliste evt. Bekendtgørelsen om Valget.           Valgt blev Niels Thøgersen.                                                                                                                               2. Som Valgbestyrelse for Kommunen valgtes endvidere som Valglisteførende Niels Thøgersen, Hans P. Hansen og Chr. Mortensen.                                                                                                         3. Da der i Henhold til Udtalelse i Bladene skal afholdes Valgmandsvalg i Kommunen d. 10. Maj i Anledning af Landstingsvalget d. 21. Maj vedtog Sogneraadet at indkalde til Prøvevalg i Lindknud Kro Fred. 7. Maj Kl. 7. Efterm.                                                                                                                       4. Lærer Skovbjerg har fremsendt Ansøgning til Skoledirektionen om Tilladelse til at beholde hidtilværende Vinterlærer ved Skolen                                                                                                          side 239.                                                                                                                                                     Julius Søe som Vikar ved Skolen pga. Sygdom. En Lægeattest er vedlagt.                       Anbefales.   5. Som Tællingskommisærer ved den forestaaende Kreaturtælling valgtes Tællere og Suppleanter til de 12 forskellige Distrikter i Kommunen.                                                                                                   Mødet sluttet.                                                                                                                                            Niels Thøgersen,                                                                                                                                             Chr. Hermansen, H. P. Hansen, P. N. Pedersen, P. Nielsen, Laurids Simonsen.                                                             .                                                                                                                                                                            Aar 1915 d. 12 Maj holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:                        1. Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen for April Maaned.                                                                       6/12 en Dreng af ugifte Pige Marie Magdalene Christensen, Gildbjerg hos Jakob Nordgaard. Fødslen noteres andetsteds.                                                                                                                       8/12 en Dreng Viggo Severin Hansen af Hans S. Hansen og Hustru Rigmor Sofie Stølsvig Jepsen, Sønderlund.                                                                                                                                               10/12 en Dreng af Niels P. Hansen og Hustru Petrea Dorthea Kirstine Thomsen, Hovborg.                     12/12 en dødfødt Dreng af Husm. Søren P. Larsen og Hustru Ane Marie Sørensen, Vittrup.                      28/12 en Dreng af Skovarbejder Jens Hansen A. Nikolajsen og Hustru Marie Kirstine Johansen, Sønderlund.                                                                                                                                                    2. Skolemulkterne diktereds efter de fra Lærerne fremsendt Forsømmelseslister.                                   3. Skrivelse fra Stiftamtet ang det Kgl. aabne Brev af 23/4 om Rigsdagens Hjemsendelse samt om Udskrivning af Valg saaledes til Folketinget 7. Maj. Valgmandsvalg til Valg til Landstinget d. 10. Maj. Landstingvalg d 21 Maj.                                                                                   Til Efterretning.    4. Stiftamtet Skrivelse af 29/4 om at der umiddelbart efter Valgmandsvalget sendes Beretning om hvor mange Valgberettigede der er i Kommunen og hvor mange Stemmer der bliver afgivet ved Valgmandsvalget.                                                                                                       Til Efterretning.  Side 240.                                                                                                                                                      5. Stiftamtet har fremsendt Bekendtgørelse om Valgmandsvalget samt Landstingsvalget, Skema til Valgbreve for Valgmanden og Fortegnelse over de til umiddelbar Deltagelse i Landstingsvalget i Varde d. 21. Maj 1915 berettigede højstbeskattede Vælgere i 11. Landstingskreds.                                 6. Cirkulære af 24/4 ang. Kreaturtælling der foretages 15. Maj. Skemaerne efter Tællingen sendes til Statistisk Departement senest 22. Maj.                                                                   Til Efterretning.     7. Stiftamtet har meddelt at Jordemoder Marie Viktoria Johnsen er beskikket som Jordemoder for Lindknud Distrikt fra 1. Maj 1915.                                                                             Til Efterretning.    8. Højtidsoffer, Offer og Acidenter.                                                                                                         Ministeriet meddeler herved Aprobation paa én i Henhold til § 4 i Lov indeholdene nogle Bestemmelser vedr. Folkekirkens Præsters Lønningsforhold af 14/3 1913 imellem Menighedsraadet for Lindknud og Hovborg Kirkedistrikter og de Offerberettigede i Lindknud Sogn indgaaet af Lindknud Sogneraad tiltraadt Overenskomst om Afløsning af Højtidsoffer samt Offer og Acidenter for hele Lindknud Sogn derunder Hovborg Distrikt med Undtagelse af Risbøl By fra d. 1 Oktober 1915 at regne, imod aarlig Vederlag der med Forbehold af Omregulering saafremt en Lov om denne Afløsning maatte blive givet, fastsattes til 598,24 Kr. til Præsten (deraf 371 Kr. som Højtidsoffer og 326,33 Kr. for Offer og Acidenter), 288,78 Kr. til Kirkesangeren i Lindknud og 224,07 Kr. for Kirkesangeren i Hovborg.                                                                                                                        Disse Afløsningsvederlag omreguleres hver for sig efter hver alm. Folketælling paa Grundlag af det da fundne antal Beboere, henholdsvis i hele Sognet(med Undtagelse af Risbøl) saaledes at Folketallet ved den i 1911 afholdte Tælling lægges til Grund for Udregningerne nu.                                    De nye Afløsningsvederlag gælder fra fra den paa Folketællingens Afslutning nærmest følgende 1. Oktober.                                                                                                                                   Afløsningsvederlagene udbetales Kvartalsvis den 1. i hvert Kvartals sidste Maaned.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *