1915 – 19 – 1i

 

Lindknud Sogneraads Protokol 8 Maj 1918 –    (Stig)

 

Aar 1918 d.8/5 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt

 

Følgende Sager forhandledes:

1. Bekendtgørelse af 25/4 18, Brødmærkernes Gyldighed ophører til Dato for Kortene af 1/3.                                                               

                                                                                                                                    Til Efterretning.  2.            –               –     –     – , de uddelte Flaskemærker gælder for for 100 og Rygflæskemærker 140 Gram.                                                                                                               Til Efterretning.    3. Bekendtgørelse af 23/4 18 om Tilvirkning af og Handel med Mel fremstillet af Rug.     –             4.             –              – 19/4   – ang. Fremstilling af Steenkulstjære og  deraf Destillater.        –             5.             –              –   9/4   – om Udlevering af Sæbe                                                            –             6.             –              –   9/4   – ang. Kartoffeldyrkning                                                             –             7.             –              –   3/4   – om Beværtningernes Lukning paa Valgdagene

 

side 232

 

8. Bekendtgørelse af 19/4 18 om Udlevering af Oliekager                                                    –             9.            –              –  17/4   . vedrørende Handel med røget Sild                                           –             10.          –              –  13/4   – om Fastsættelse af Maksimalpris paa Eddike                           –             11. Cirkulære   af      19/4 17 med anmodning om at ud lever de reviderede  Kornlignings Skemaer                                                                             

                                                                                                                                      Til Efterretning.

12. Cirkulære   af     6/4 18  om Udfærdigelse af Landtings                                                  

                                              Valglister  de Valgberettigede af 1915 maa ikke stille

                                                                                                                                      Til Efterretning.

13. Cirkulære   af       8 April.  18 senest  i Juli måned foretages

                                    Valg af  Kornnævnsmænd  de f T. udvalgte kan genvælges                                         

 

14. Cirkulære    af       ¾ 18  punkt 1 der  gives  Kommunal Bestyrelserne         

                                    Ret til indrømme  Skattelempelser

                                    for nye Beboelsesejendomme  ind til 31/3  1919

                                    2. Forbud  mod  Nedrivning  af Bygninger  er forlænget

                                    Indtil   Oktober  Flyttedag   1918

                                    3  Ansøgning  om  Tilskud til Byggeforetagender sendes

                                    Til Indenrigsministeriet  i  Arbejdsudvalg

                                                                                                                                      Til Efterretning.

16. Cirkulærer    af      4/4 18  Udbetaling  af Statstilskud  Tilskud

                                     til Kommunner vil  foregaa   gennem  Udvalget

                                     for de  eksportberettigede  Slagterier

                                                                                                                                      Til Efterretning.

17. Cirkulærer    af      13 April 18 Al Indberetning om Udgifter

                                     til Alderdomsunderstøttelser, Børn af Enker, Sikrings

                                     Styrken, Hjælpekasser kan være tildeels skønsmæssige

                                                                                                                                      Til Efterretning.

18.                                Sukkermærker udsendes fremdeles med 200 i Bundter

                                     Godtgørelse  22 Kr.  for  200 stk.

                                                                                                                                      Til Efterretning.

19.                               Lov af 20 Marts 1918  som   Statens  Overtagelse

                                   af  Høsten  1918

                                                                                                                                      Til Efterretning.

                                 

Side  233

 

20.  Brændselsnævnet   Cirkul. af  30. April 1898.  Henstilling til Kommunalbestyrelsen om at fremskaffe  Reservebeholdning af Brændsel evt. ved  Henvendelse til Rentefordelingsinstitutionen  

                                                                                                                                      Til Efterretning.

21.  Cirkulære af 25/4 18. Opfodringsforbudet paa Brødkorn gælder ikke grøn Rug og Hvede der er bestemt til Staldfoder.                                                                                                  Til Efterretning.                                                                                                                                  

22.  Laurids  Petersen, Klelund ansøger om Tilladelse til at faa Grøften ud for hans Ejendom fyldt  e v t  nedlagt Rør.                                                                                                            Til Efterretning

                                                                       

23.  Kristelig Forening for KFUM  Soldaterhjem har fremsendt Beretning og  ansøger  om  Bidrag

                                                                                                                                      Nægtedes

24.  Udstykningsbevilling  for  Matt_No  1 c  Østerbygaard  Hovborg

                                                                                                                                      Til Efterretning.

25.  Til  Afhjælpning af  Arbejdslosheden har Rigsdagen bevilliget 500,000 Kroner til  Anlæg af Kommunale Plantager paa  mindst 10 Td  Land.Tilskuddet ydes med Halvdelen af alle dermed forbundne Udgifter.                                                                                                      Henlagtes.

                                                                                                                                   

26.  Dyrtidsforanstaltninger efter § 2  Indenrigsmisteriet har under 10/4 meddelt Tilladelse til at der udstedes Rabatmærker for April og MAJ  Måneder paa  hhv.  2 1/ 2  og  2 kroner pr.  Indbygger

                                                                                                                                      Til Efterretning.

27.  Ribe Amts Plejehjemsforening har fremsendt Regning for Barnet No 253 Karen Dorthea  Albertsen  Plejeløn  35  Kr  til  Konfirmationen  50  Kr    =   85 Kr

                                                                                                                                                      Til Efterretning.

28.  Statslaan. Det Lindknud  Kommune tilstaaede Statslaan Stor 1000 Kr. er indbetalt og Obligation  modtaget i  kvitteret   Stand.

                                                                                                                                      Til Efterretning.

29.  Alimentationssag. Magnus Chrestensen  Født den 8 November 1896 i Adsersbøl er af Gjørding  Malt.

Side  234

Herreds  Ret udlagt som  Barnefader til et af Ugifte  Pige  Alfrida  Kerstine Olsen af Gammelby       Læborg Sogn den 5  Decb  1917 fødte  Barn  samt dømt til at betale til Barnemoderen til  Barselfærden  15 kr.  + i  Måneden før og en Måned efter Fødslen 30 Kr = 45  Kr.  Til  Barnets  Underhold aarlig i 2 Aar 96  Kr.   ½  Aar = 48  Kr.  +  Gebyr 1  Kr.

Da der forgjæves har været foretagen Udpantning hos Magnus Christensen har Gørding  Malt  Herredskontor udbetalt  nævnte  Beløb  94  Kroner og forlanger samme Refunderet  af  Lindknud   Kommune der efterdet foreliggende maa betragtes som  hans  Forsørgelseskommune.

 Til yderlig Oplysning angaaende  denne Sag tjente Magnus Chrestensens Moder, der er født  i  Gørklint,  Holsted  Sogn i 1876,  hun havde Tjeneste i Sønder Jylland i 1896 og kom så fra  Sønderjylland og her til Kommunen og fik Ophold hos Niels Olsen, Adsersbøl,  hvor Magnus  Chrestensen  blev født  den  8/11  96. Fødselen burde den Gang været  indført i  Holsted  Sogns  Kirkebog, som hans legale Føde Kommune.   Men dette er imidlertid  ikke sket. Jeg fremskaffede Daabsattest  for hende fra Holsted og nægtede at erkende ham Forsørgelsesberettiget her, og efter  forlydende er  Sagen  sendt  til  Holsted  Sogneraad.

             Man afventer  Sagens  Slutning  før Bidraget  betales

 

   Fattigsager

30.  Frederikka  Jespersen   Ribe  Stift amt  har  under  30/4   18  i  Skrivelse  under  Mærket  o.  74/18  meddelt  at  Udgifterne  for  Frederikka  Jespersens  Forsørgelse  kan forventes Refunderet   naar behørig dukumenteret Opgørelse  indsendes  under  paaberaabelse  af  nævnte Skrivelse.

                                                                                Til Efterretning  sendes  senere til  Aastrup

 

31.  Niels  Chriestensens  fraskildte  Hustrus Vejle Byes Fattigudvalg  har den  12 April 18  meddelt

 at der er  tilstaaet  Maren  Margrete  Hansen  16 Kr til = 26 kr. Brændsel + 10 Kr   Pga. af  Sygdom

                                                                                                                                      Til  Efterretning

Side  235

32.   Villiam  Thorvald  Nielsen  Starup Nebel Sogneraad  har fremsendt  Regning for den hans tilstaaede  Undertøttelse  stor – 447,30 Kr. Der  refunderes  med  3/4  dele  = 335kr  48 øre

                                                                                                                                    Til  Efteretning

33.  Mads Kr  Nielsen  Vittrup har  fremsendt  Ansøgning  om at maatte  komme i Betragtning  ved  et  Driftlaan  i  Henhold til Lov  af  20/3 paa  ind til  500 Kr. til Brug ved  Gravning og Sætning af en Brønd ved hans  Ejendom.  Sogneraadet kan ikke anbefale  det  ønskede Laan, men er villig  til  at  ofre  noget  for at der skaffes Vand  til Ejendommen.

 

   Alderdomsager  

34.   Gjørding   Sogneraad  har fremsendt  Refusionsregning  for Jens Ø. Veldt, Gjørding   paa                             127 kr  20 Øre. Og Niels Ø. Madsen  Lourup   paa                       184 Kr. 86 Ør.

                                                                                                                                     Til   Efteretning

 35.   Ane  Marie  Jensen  Klelund  er Ifølge Skrivelse  af  13/4 anerkendt  Forsørgelsesberettiget  i  Vorbasse  Kommue.   Lovmæssig  Refucion  kan  forventes

                                                                                                                                        Til  Efteretning

36.   Marie  Schjaffer   Gilbjerg  har sendt en Klage til  Amtet over at Sogneraadet  ikke har villet

 tilstaa  hende en større Understøttelse, foregiver at  hun kun har  600 Kr til  Rest af de 1000  Kr.

Nævnte 600  Kroner  ønsker  hun at tilstå  hendes Søn for Husleje.  Betales hende  15 Kroner fra  1ste  Juni  1918

Det overlodes  til Formanden at sende et Svar i en Skrivelse  til  Amtet.

 

37.   Anders  Pedersen, Give søger om 20 Kroner til daglig Tøj og Linned.   Nægtes foreløbig

37a  Johanne  Kristine  Krestensen  Vittrup, der foregiver at være Forsørgelsesberettiget  i  Hejnsvig  Kommune. Søger om 35 Kroner om Maaneden.        Tilstaaes 30 Kroner Maaneden  Fra  1/5  1918

                                     Født i  Høllund, Hejnsvig Sogn 16 Oktober 1838

      Skolesager.

38.   Forsømmelseslisterne for Marts og  April Maaneder  forelaa

        Det overlades  til  Formanden at  paaføre  Mulkterne.

 

39.   Regning fra Boghandler Kirk, Holsted paa Læsebøger  m.m. til Okslund Skole paa  22,90 Kr 

                                                                                                              Er  maaske  betalt

Side  236

40.   Regning fra  A  E  Sørensen,  Brørup  paa  Fernis til Lindknud Skole til  Beløb   27,80 Kr 

                                                                                                                                                                    

41.    Til Folkebogsamlingen i Klelund  ansøger  om Tilskud.                             Tilstodes  15 Kr

42.    Brændsel  Til Skolerne

 

43.    Kristian  Terkelsen  Høllund  ønsker at få en Dreng paa 7 Aar til at gaa til  Okslund  Skole

  Hvor meget  skal  der  e v t  betales pr. Maaned?

 Bevilligedes  paa  Betingelse af at der betales 24 Kr.  Aarlig og selv holder Materiel samt forpligter sig til at  tage Drengen ud naar der bliver for lidt  Plads.

 

Forskelligt

44.   Jordværdiskyld  Søren Jakob Sørensen,  Brørup har meddelt at der afholdes Møde om

        Revicion af Jordværdiskylden paa Brørup Afholdshotel  Fredag den10  Kl  2  Eftermiddag

        Til  at møde valgtes Niels Thøgersen og Chr. Mortensen, Vittrup

 

45.   Brandfoged. Niels Hansen, Lindknud har  fremsendt sin Beskikkelse og beder sig  fritaget  for  Hvervet. Sogneraadet indstillede som Brandfod for Lindknud  Distrikt Hans Peder Andersen  Kjær

  og  valgt  som Vidner er Anders Christensen  og  Niels Hansen  jun.

 

46. Valgene. Udgiften i Anledning af Valgene er for Lindknud Kommunes vedkommende 76,50 Kr. 

47.    For fire Rejser til Bække i Anledning af  Valgene  til tilstodes der Formanden 15  Kr.

48.    Befolkningens Forsyning  med Mælk. Det ved sidste Møde nedsatte Udvalg, der skulle

        fremkomme  med  Forslag til Fordeling af det modtagne Statstilskud  har i Forhen Tid

Side  237

med  de to Mejeribestyrere og Mejeriformænd udarbejdet Forslag til Uddeling af  Mælkerabatmærker. Forslaget vedtoges med nogle mindre Ændringer. Rabatmærker udstedes i

den  Anledning og sættes til 2 Kr.  pr. Mærke                                  

49. Broen  over Kanalen ved  Østerbygaard  trænger til reparation, der skal vist et nyt Underdæk til.

         Det overdroges  Ole P. Simonsen og N. Thøgersen at  faa Sagen ordnet

 

50.           Skolesager

Skolekommissionen har sendt Opfordring til Sogneraadet om at opsætte en Kakkelovn i  Gymnastikhuset.  Sagen er udsættes idet man anser en saadan Foranstaltning for unødig og dyr.

 

50. Andragende fra Skolekommissionen om at anskaffe Gymnastiksko til Børnene samt et skab med Laas til Opbevaring af samme.                                                                      Sagen udsættes

51.    Lærerinde  ved  Okslund  Skole Frk. Jensen har gennem  Skolekommissionen og  Skoledirektionen fremsendt  Andragende til Ribe Amts Skoleraad om Dyrtidstillæg af Skolefondet.  Præsten har bemærket at han anser det for Kommissionens Pligt at yde nævnte Tilskud.  Skoleraadet  udbeder sig Sogneraadets  Erklæring.

 Sogneraadet vedtog at anbefale Andragendet.   Der ydes f. T.  30 Kroner.

 

52. Vittrup  Lærerinden i Vittrup Skole beklager sig over at Ovnen i Komfuret er gaaet itu ligesom

Komfuret er til dels opbrændt.  Det vedtoges at anskaffe et nyt Komfur hvilket overdroges til        Marius  Madsen at ordne.

53. Lærer Skovbjerg ansøger om en Sæt  Regneklodser til Kalikrægning ? for  ældste Klasse.

                                                                                                                                            Tilstodes

54. Hans M.Gehlert  ansøger om at faa sin Understøttelse i  Penge da han lejer Kosten. Bevilges

                       

Side.  238.

                                     Skattenedsættelser

54.      Frk.  Jensen  Okslund  Skole

        Anders  Jensen   Okslund                         Skat for et Aar          48   Fra   1/5    44

        Smedesvend   Jens  Nielsen   Houborg                 do                 15     –  –    –     15

        Niels  Krestensen   Houborg                   Skat for et  Aar                                                           

         Sofus   Chrestensen    do

        Hans   Kr.  Hansen      Vittrup                         for  et  Aar         36 Kr. –   –  –     36

        Lars  G.  Larsen                  ”                              for  et  Aar          15      –    –   –    15

        Niels Højen                      ”                                     do                36     –    –   –    33

        Jørgen  Thomsen          Vittrup                                do               15      –    –   –   15

                  Bertelsen            “             “                               6     –     –   –     6

        Karoline Friis   hos   N.  Nielsen                                 ”                 5/50 .   –  –      5/50 .

        Jens  Jakobsen               Gilbjerg                              do               50     –     –   –   50

        Niels  Lemman                Klelund                                do               36    –    –     –   36                    

        Niels   Kr.  Lund             Hyldelund     

        Ellen   Lauridsen              Houborg                         do                 24  –     –      –    22

        Mejerist  Bjernes                 Lindknud                         do            15   –    –    –     13/75

        Ejner   Lustrup                         do                                 do                 8  –    –   –         8/25

        Morten  Hansen               Hyldelund                        do                24   –    –   –       24

        Ove  Kruse                        Lindknud                         do               15   –    –   –       13/75

 

           Fødselsanmeldelser   fra  Pastor  Nielsen

 1 April  født 1  Dreng af  Bmd. Morten  Peter  Mortensen og Hustru Hedvig Oline  Henriksen

 6      ”     ”   1  Dreng af  Husmand  Ingvard    Damgaard og Hustru  Agneta Larsen af Lindknud

29     ”     ”   1 Dreng af  Bmd. Jens  Laurids Jensen og Hustru Kerstine Henriksen. Vittrup

12      ”     ”   1 Pige  af  Ugifte Pige Emma Marie Rømer af  Adsersbøl

13      ”     ”  1 Pige  af  Arbejdsm.  Niels P. J. Petersen og Hustru Gjertrud C.Thomsen Sønderlund

19      ”      ”  1 Pige  af  Maler Otto Nørgaard og Hustru  Mette  Kathrine Riis  af  Debel

23      ”      ”  1 Pige  af  Husm. Christian Stejner Sørensen og Hustru Marry Hansen Lund af Debel.

29     ”      ”  1 Pige af Gaardm. Lars P Bentsen Thomsen og Hustru Marie Hansen Gehlert  Vittrup

      

Side  239

                                         Mødet  Sluttet  Næste  Møde  Kl. 2

 H. M. Petersen,N. Thøgersen, Marius  Madsen. P. Donslund  Jensen

                P. M. Pedersen, Ole P. Simonsen, Hans I. Johansen

 

 Aar  1918  den  27  Maj  holdt Lindknud  Sogneraad  ekstraordinær Møde  i  Lindknud Kro  hvortil  Vurderings  mænd   til  Ejendomskyld  samt  Kornnævnet var jndbudt

             

                               Følgende  sager  forhandledes

1. Andragende  fra  Lærerinde  Frk. Jensen Vikar  ved Okslund Skole  om  Dyrtidstillæg  af  Ribe Amt Skolefond. Er af  Skoleraadet tilstillet Lindknud Sogneraad til Erklæring med en Bemærkning fra Provst Gad om at han ansaa  det som Kommunens Pligt at yde en saadan  Dyrtidstillæg at  Lærerinden kunde eksistere    Sognerådet  bevilligede 75 Kr. og anbefaler Sagen til Skoleraadet.

 

2.  Dyrtidstillæg  til  Læreren og Lærerinden for 1918-19. Sogneraadet  tilstod  Lærer  Skovbjerg  50 Kr. + 10 Kr.  til hvert Barn. Lærer Thomsen 50 Kr. Læreinderne Rasmussen , Ovesen og  Petersen hver 30 Kroner.

 

3.´Surhave  Fattiggaard. Udvalget  for Fattiggaarden har gjort Skridt til at optage et Laan til Fattiggaarden i Fyn Stifts Sparekasse paa  45000 Kr. til  Udbetaling, af 10500  Kr. til  Brørup Kommune, samt Restlaan til Ribe Sparekasse Rest 35000 Kr.

Rådet gav N.Thøgersen Fuldmagt  til at underskrive Obligationen paa Kommunens Vegne.

 

                   Brandfogeden

4.  Gjørding  Malt  Herredskontor har fremsendt  Beskikkelse og Instruks som Brandfogeder  for

Magnus  Magnussen  fra  4  Maj  1918  for Okslund, Knud  B. Petersen  for  Debel, Gildbjerg         og  Hans  P.  Madsen  for  Hyldelund.

        

 side 240

                     Skatteklager

Niels Lemann, Klelund  har fremsendt  Klage over sin Skat, er ansat til 36 Kr.  nedsættes til 18  Kr.

 

Smedesvend  Jens Nordgaard Nielsen, Houborg  har sendt Klage over sin Skat 16  Kr.  nedsættes  til   9   Kr.

 

Jørgen Thomsen, Vittrup har fremsendt  Klage over sin Skat 15 Kr.   Ansættelsen  fastholdes.

 

                      Skolebygning  i  Klelund

 Skoledirektionen har fremsendt  Sagen angaaende Skolebygninger i Klelund ,den fremsendte        Tegning til Bygningen er godkendt af  baade Ministeriet og Skoledirektionen ligesom Amts       Lægen  har godkendt  Planen. Direktionen finder ikke at der er nogen Grund til at vente paa  Godkendelseaf Skoleplanen da det kan betragtes som afgjort at der bliver om ansat en 2 den  Lærer  ved  Klelund Skole.

Foreslaar at tage fat paa  Bygningen. I Henhold til foranstaaende udbydes  Arbejdet  ved offentlig Bekendtgørelse til Udførelse.

I den Anledning skal der ske Henvendelse til Arkitekt Grue, Vejen om at  foranstalte de nødvendige Forberedelser til Udbydning af Arbejdet, Levering og Oplægning af  Tagsten holdes udenfor  ligesom  Leveringen af Cement.

Sten til Bygningerne besørges af Sogneraadet.  Formanden træffer Aftale med Arkitekten  om at  komme til Lindknud i den  nærmeste Fremtid.

        

Da der i foranstaande Anledning skal skaffes Penge til Bygningerne vedtoges det at søge Amts        Raadets  Tilladelse til at optage et Laan  i Kommunekreditforeningen.  Sagen  udsattes.

 

 N. Thøgersen

H. M. Petersen. Marius Madsen,  P. M. Pedersen, H. I. Johansen, Ole P. Simonsen,  P. D. Jensen

 Side   241

 

 Aar  1918 den 12  juni  holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro  Alle  var  mødte.

 

            Følgene sager behandledes:                                                                                             

1.      Pastor  Nielsen  har fremsendt  følgende  Fødselsanmeldelse for Maj

 

1.      Den 13. Maj  født 1 Dreng af  Murer Mads Nielsen Brink og Hustru

                                                         Thora Thomine  Adamsen  af  Debel

2.      Den 29.1 Dreng af Gdr Søren Poulsen Christensen og Hustru Kristine  Sørensen  af  Klelund

3.      Den 29.1 Dreng af Gdr  Hans  Andersen  Christensen og Hustru Sørine Marie Sørensen  af  Riisbøl  Hejnsvig  Sogn

4.      Den 1. 1 Pige  af  Husmand Hans Jørgen Skødt og Hustru Kathrine  Petersen  af  Lindknud

5.      Den 20.1 Pige af Mejeribestyrer  Chr.  Rossau og Hustru Dagmar Frederiksen,  Houborg.

6.      Den 20.1 Pige af  Gdr Chr. Salomonsen og Hustru Bodil Krestjansen, Risbøl,  Hejnsvig  Sogn

         N. 3  og  6  foranstaltes  noteret i Hejnsvig  Sogn  Kirkebog

                                                                                                   Til  Efterretning

2.      Bekendtgørelse  af  16  Maj  om Maksimalpris   Paa  Svovlsur  Amoniak

           54 Kr.  pr  100  Kg.

                                                                                                    Til  Efterretning                   

3.      Bekgs  af  29  Maj 18 Vedrørende  Befolkningens  Forsyning med Brød Mel m.m.

         Fri Adgang  for  Ernærings Rådet til at  Kontrollere  Statslageret.

                                                                                                   Til  Efterretning

4.      Bekgs  af  29/5 18  angaaende  Flæskeracionering i Juni  Maaned

         Stor  Svinekøds mærker  120g.  Rygflæsk eller  Svinekød  smaa  10 g.

                                                                                                   Til Efterretning

5.      Bekgs  af   6/5  18  om  Forbud  mod  Handel med  Møllesække 

                                                                                                   Til  Efterretning

6.      Bekgs  af   7/5  18  om  Cikoriedyrkeres   Kornleverings  pligt 

                                                                                                  Til  Efterretning

7.      Bekendtgørelse  af  6/5 18  om Fabrikacion   af og  Handel med  Vaske og Skurepulver  m.m.

                                                                                                  Til  Efterretning

8.      Bekgs  af  6/5  18   angaaende   Handel med  Barbersæbe  til  Brug paa  Barberstuer.

                                                                                                  Til  Efterretning

9.      Tillægs bekgs  af  22/5   ved rørende  Handel  med  Runkelroer  frø og  Gulerodfrø

                                                                                                   Til  Efterretning

10.    Tillægs Bekendtgørelse ang. Maksimalpris  paa  Havregryn for Salg fra

         Detail 85 Ører pr 1 Kg. ½  45 fra  Mølle  62 ører  pr  Kg  i Sække a. 25 = 50 Kg

                                                                                                   Til  Efterretning

Side  242  

11.     Bekendgs.  Af  17/5 18  Indberetning  om  Dyrkning af Frø.                Til  Efterretning

12.     Tillægsbekentgørelse af 4/5 -18  ang. Handel med Risgryn  og  Sagogryn.            –                                                                                    

13.     Bekendtgs.  Af  1/5 – 18.  Der maa kun udleveres 750 g. Rigsgryn paa et 800  gr. Mærke

                                                                                                                                Til  Efterretning

14.     Bekendtgs. Af  3/5 18  om Forbud mod  Anvendelse af  Byggryn til Bagere og  Konditors  brug

                                                                                                                                Til  Efterretning

15.´ Bekendtgørelse  af  9/5- 18  om  Kartoffeldyrkning.                                              –

             

                                                                                            

16.     Cirkulære af  10/5- 18  om  Foranstaltninger  til Turkulosens  Bekæmpelse´        –

                                                                                              

17.     Cirkulære  af 10/5- 18  Klager over Fradragene i Jordværdiansættelsen eller´over selve Ansættelsen skal   indsendes til  Skyldkredsformanden snarest.                          Til Efterretning         

18.     Cirkl.  af  10  Maj  18 ang. Kommnernes Forsyning  med  Kartofler.                  –  

                                                                                      

19.     Bestemmelser vedrørende Levering af og  Betalingen for Kartofler.                   –

                                                                                   

20.      Kornloven af  20  Marts  1918

                 Korn nævnet

21.     Ribe  Stift amt  har  under  17  Maj  meddelt .1. Naar der afholdes  Møder i et af  Medlemmernes Hjem kan der beregnes  Dagpenge 2 /   Der kan ydes Medlemmerne Godtgørelse         For Brug af eget Befordring indenfor Kommunens Grænser, men ikke udenfor  Kommunens  3. /  Hvor det bliver nødvendig  at  Formanden maa  anskaffe Telefon kan der ydes Tilskud  af   Kommunens Kasse alt  mod  Refueson af  halvdelen  fra  Statskassen. De  under 3. / nævnte  Beløb for som Medhjælp  og de under 2  Dagpenge

                                                                                                                             Til  Efterretning

22.     Ribe  Amtsnævnet 10/5  18. Medlemmer af  Kornnævnet er pligtige til at modtage  Genvalg   for Høstaaret   1918 / 19.                                                                                      Til Efterretning.                    

             

                                                                                             

Side 243

23.    Som  medlemmer af  Kornnævnet  for Høstår  1918 / 19 valgtes Marinus Madsen, Ole P.  Simonsen,  Andreas Thomsen  alle  Genvalg.

 

 24.     Ribe  Stift amt  har under  30 Maj  meddelt  at der er anvist 111,50 Kr. som  Statstilskud  i  Henhold til Dyrtidsloven af 15 December 1915  Beløbet er tilstillet  Kasseren. Til Efterretning.                                                                                                  

25.     Ribe  Stift amt  har  under  25 Maj  18  meddelt  Tilladelse til at Kommunen udskriver en  Dyrtidskat samt at den Del der skal udskrives som personlig Skat paalignes Indtægter over 1200  Kroner saaledes at alle Skatteyders faar  et  skattefri  Beløb paa 1200  Kr.        Til Efterretning.         

                                                                                                  

26.     Ribe Stiftamt  har inden 16  Maj  i Henhold til Forespørgsel meddelt at det fra Staten modtagne  Beløb til Nedsættelse af Prisen paa  Mælk  ikke maa  anvendes til Nedsættelse af Priser  paa Fløde samt at der vil være at  aflægge særlig  Regnskab  for det  modtagne  Beløb

                                                                       Til  Efterretning

27.     Ribe Stiftamt  har i Skrivelsen af  8  Juni rettet en Opfordring  til Kommunen  om  at  tage  ubenyttede  Arealer med til Dyrkning samt at Plante Træer paa Vejrabatterne. Til Efterretning

28.´Bendtgs   af  1/6  18  om  Frødyrkernes  Kornleveringspligt.                        Til  Efterretning

29.  Bkgs  af  31  Maj   1918 om Fastsættelse af Maksimalpris paa Blod  til  Menneskeføde                                                      

                                                                                                                             Til  Efterretning

30. Bekg  af  1 ste Juni  1918  Klager  over Jordværdiansættelse maa  indgives skriftlig  til  Amtsnævnet inder  8  Dage efter  at  Listen har været fremlagt til Eftersyn. Den af Amtsnævnet  trufne Afgørelse kan indankes for Revisions  Kommisionen gennem  Amtsnævnet.

                                                                                                                  Til   Efterretning

           Surhave   Fattig gaard

31. Ribe Stiftamt  har under 25 Maj 1918 meddelt Brørup, Malt, Folding, Føvling og  Lindknud   Kommuner Tilladelse  til at optage  et  Laan  på Surhave Fattiggaard  paa  45000 Kr  til 11 Juni  Termin til Indfrielse af Laanene paa 35000 Kr i Ribe Sparekasse og 10500 Kr til Brørup  Kommune

                                                                                                                            Til Efterretning

Side  244

 

32.´ Statens Kulfordelings udvalg har fremsendt spørgeskemaer  ang. nuværende  Beholdning  og forventet Forbrug af Kul, Koks og Briketter  m.m.         Formanden  har meddelt   at  man  ingen  Beholdning havde  samt  at  man forventer at klare sig Vinteren over med Tørv og Træ.

                                                                                                                         Til  Efterretning

33. Statistisk  Departement har udbedt sig Reservebeholdningen  af  Ernæringskort tilsendt  med  Undtagelse af  indtil 10 Stk  af hver Slags.

 

34.´´ Cirkulære  af  21 Maj   angaaende Optælling af Uld  og uklippede  Faar der er foretaget den  31 Maj.    I  følge  det  det  foreliggende  Resultat  findes der 483 Kg. ren  Uld, 36  Kg. Smudsuld  og 20 uklippede Får.                                                                                       Til Efterretning.  

                                                                                     

35.  Kristelig  Soldaterhjem i Viborg har fremsendt  Ansøgning om Tilskud til Driften´.               

                                                                                                                              Nægtedes

36.´ I  Henhold  til Lov Nr. 166 af 20 Marts 18 om Amtslaan til mindre Jordbrugere er der  Indkommen og  indsendt ialt  51  Ansøgninger  her fra Kommunen desuden har en Deel  Haandværkere og Næringsdrivende meldt  sig,  til dem forventer man senere at modtage Skemaer     

                                                                                               Til Efterretning.

37. Skatterådet  har fremsendt Forslag til Ændringer i den foretagne Skatteansættelse  Sogneraadet´vedtog at  rette en Henstilling til Skatteraadet om ikke at foretage nogen Forhøjelse af Indtæg        ter eller Formuer for de anforte Nr. s  vedkommende.

 

38. Erhvervskat. Andreas Jakobsen,  Klelund er ansat i Erhvervskat til Starup  Kommune 1,20 Kr.                                

                                                                                                                          Til  Efterretning

39.   Læge Poulsen, Bække  Regning paa Frikørsler til  Forskellige 59  Kr.´                    –

 

40.´  Vederlagsfri Behandling paa  Brørup Sygehus for  Alvilda Lauridsen, Okslund 6 Kr. 04  Ører.   

 

Side   245

41.  Snefoged Chresten Sørensen, Vittrup beder sig fritaget for Hvervet som Snefoged.        Udsættes indtil videre.

 

42.  Ungdomsskolen. Kommunen har modtaget 317 Kr. fra Staten som Tilskud til Ungdomskolen  for Vinteren 1917 /18.

 

42a  1ste  kl. Bivej No.1. Sendt Indberetning angaaende Vedligeholdelsesudgifterne for  1917  til  sammen 1677,60 kr. minus Amtets Tilskud 289.50  Netto Udgift 1388 Kr.10.

 

      Alderdomsager.   Refusionsregninger for

43.     Marie  Schjaffer         fra       Læge Poulsen  Bække    —      —-      —       64 Kr

          Maren  Nielsen             ”       Esbjerg        Byraad                                      214 Kr 80

          Kathrine  Hansen          ”       Hejnsvig      Kommune                                183 Kr 75

          Marie   Jensen               ”            ”                     ”                                          98 Kr 75

          Karl  H  Buhl                 ”           Vejen       Kommune                                118 Kr 13

          Mads   Adamsen        ”  Lejerskov Jordrup Kom-og Veerst Bække Kom.    97 Kr 54

          Niels  M. Henriksen     ”                                                    do  –    –             108 Kr 94

          Marie  Petersen           fra         Folding       Kommune                                 79 Kr 50

          Jens  Madsen                ”          Føvling            ”                                            75 Kr 00

          Marie  Egelund             ”              ”                   ”                                           54 Kr 00

 

44. Ole Olesen, Gildbjerg har fremsendt fornyet  Begæring om Alderdomsunderstøttelse, ønsker at  bibeholde de til ham og Hustru bevilligede 35 Kr. om  Maaneden. Hans Hustru døde den 15/5 18

                                                                    Tilstaaes 30 Kr. om Maaneden fra 1/7 18.

45.  Anders Pedersen, Give.  Regning fra Læge Haldbo, Give 5 Kr.              Til Efterretning.

                                                                                                                                                                    46.  Mathildte Frederika Juul  f. Schvartz  18/4  1858 i Sønderjylland.  Har boet i Lindknud i ca. 30  Aar.  Ingen  Familie. Ingen  Gjæld  ønsker 15 Kr. om  Maaneden + 10000  Tørv.

                                                          Tilstaaes 15 Kr. om Maanden fra 1/7  18  +  10000  Tørv.

 

47. Karl H. Buchl,  Bryndum Vester Nebel Sogneråd har under 22 Maj meddelt at K.H. Buchl ejer  1500 Kroner som  han har laant sin Plejesøn Emil uden nogen Sikkerhed og har ingen tro til at faa  Pengene tilbage.

                                                                                                       Til  Efterretning

 

 

 

 

     

 

Side   246

48.    Ane  Kathrine  Hansen  Koldings  Byraads  Udvalg  for

         Alderdomsunderstøttelse  har   under  23  Maj  meddelt  at  der

         er tilstaaet   hende  en  Understøttelse  af 25  Kroner  om Maa-

         neden  vistnok  fra  1ste.   Maj   1918                  Anerkendes

 

49.    Kirsten   Marie  Sørensen   førhen  Adsersbøl   Holsted  Sogn

         Raad  har  inden  30/5  meddelt  at  der  er  tilstaaet  hende

         en  Alderdomsunderstøttelse  af   25  Kroner  om  Maaneden

         fra  1ste.   Maj  1918.  forespørger  om  hun  anderkendes

         samt  om  lovmæssig   Refusion  kan   forventes

                    Anerkendes   lovmæssig   Refusion   ydelse.

 

50.    Niels  Peder  Madsen  før hen  Gjørding  Starup  Sognraad

         har  under  29  Maj  meddelt  at  der  er  til staaet  ham

         en  Alderdomsunderstøttelse  af  12 Kr.  50 Ører  om  Maa-

         neden  fra  1ste.  Maj  1918  N. P. Madsen  ejer  en Kapital  af

         3000  Kr. + Formue  i  fast  Ejendom  1900  Kr.  der  fore-

         spørges  om  han  anderkendes  forsørgelsesberettiget  i  Lind-

         knud  Kommune  samt  om  der  kan  forventes   lovmæssig 

         Refusion    Anerkendes    Refusionen   kan  forventes

         dog  finder   man   Formuen  er  stor i  Forhold  til  den

         Tilstaaende    Understøttelse.

 

               Fattigsager

51.    Ane  Dorthe  Albertsens   Barn.     N.  Thøgersen

         har  henvendt  sig  til  Læge  Poulsen   Bække  med

         Opfordring  til  ham  om  at  undersøge  bemeldte  Barn

         og  i en  Skrivelse  af  7 Maj  1918  har han udtalt  følgende

         Drengen er  velvoksen  af  sin  Alder  og  gør  Indtryk af  at

         Være legmelig   Sund  og  i  god  Ernæringstilstand.   Hans

         aandelige   Udvikling skønnes  at  være  betydelig  under

         Jævn maalet  for hans  Alder  uden  at  jeg  paa  Basis  af  den

         enkelte   Undersøgelse  med  Sikkerhed  før  paastaa, at

         Drengen  kan belegner  som abnorm,  men når Hen-

         syn  taget  til  Forholdene i det Hjem hvor  han  er  anser

         Jeg  det  for  særdeles  heldigt  om  Drengen  er  i  nogen  tid

         Kunde blive  indlagt  til  Observersion  paa et  dertil  egnet

         Sted,  da  der  derved  kunde  skabes det bedste  Grundlag

         til  Bedømmelse  af  hans  mentale  Tilstand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          Side  247

 

         Sogneraadet   udsatte  Sagen.  Forus  anden  retter  en  Forespørgsel

         til  Over værgeraadet  om  hvorledes  man  bedst  kan gribe  sagen  an

         samt  hvor  han  i  paakommend  Tilfælde  kan  Anbringes 

          

52.    Laurits  Jørgen  Kaspersen   Adserbølgaard   er  den  4  Maj

         Indlagt  paa  Brørup  Sygehus, der  er udstedt  Kaucionsbevis

         for  indlæggelsen   han  er født  den  31/12  1868  i  Højby Kommune

         fra  Nykøbing  Sjælland  og  menes  at  være  forsørgelsesberettiget

         i  sin  Fødekommune  man  har endnu  ikke modtaget  Meddelelse

         om  at  han   anderkendes

 

53.    Magnus  Christensen  Læborg   Alimentationssag.

         Gjørding  Malt  Herredskurator  har  i  en  Skrivelse  af  22  Maj

         meddelt  at  bemeldte.  Magnus  Christensen  er  af  Holsted

         Sogneraad  anderkendt  forsørgelses  berettiget  i  Holsted  Kommune

                                                                                        Til  Efterretning

 

54.    Mads  K.  Nielsen  Vittrup  har  fremsendt  Ansøgning  om  at

         Sogneraadet  vil  afholde  Udgifterne  ved  Gravning  af  en  Brønd

         ved  Hans  Ejendom  evt.  paa  N. Hansens  Mark,  samt  om  en

         ny  Trillebør  og  om  Betaling  for  Tørv C.  40  Kroner.

         Tilslandes  1  Trillebør  Sogneraadet  betaler  for  Dyndet til Tørvene

         Til  at  undersøge  Forholdene  angaaende  en  Brønd  nedsættes  et

         Udvalg.  Valgt  blev.  Marinus  Madsen       Hans I. Johansen 

         Og   N.  Thøgersen

 

55.    Morten  Nielsen.  Epelepligehjemmet  har  fremsendt

         en  Skrivelse  af  1/6  18  med  Forespørgsel,  om der for

         Kommunens  Regning  maa  anskaffes  et  par Platfodsstøvler

         til  ham  da  han  ikke  kan benytte  det  for  Hjemmet

         almindelige  Fodtøj  Hans  Tilstand  er  ret  god,  har  dog  stadig

         Krampeanfald,  vil  næppe kunde  undvære Anstaltsbehandling

         Bevilligedes  til  et  par  Støvler  dog  finder  Sognerådet  at 

         Hjemmet  burde  af  holde  nævnte  Udgifter

 

56.    Laust Nielsens  Enke  Lindknud  ansøger  om  at  faa

         noget  Brændsel  Tilstodes  10000 Tørv fra  Kommunenens

         Mose

 

57.    Frederika   Jespersen  har  fra   1 / 4  18  taget  Ophold  i

         Aastrup  Kommune,  de for  hendes   Forsørgelse  udstedte

         Papirer  Ekstraardinærd   Hjemstedsbevis  2  Skrivelser  fra

         Ribe  Stift  amt  m. m.  er  tilstillet   Aastrup  Sogneraad

         Der  er  for  2 de.  Halvaar   af  Ribe  Stift amt   anvist  166 Kr

         Til  Udbetaling  paa  Ribe  Amtstue  hvorfor  er udsendt  Kvitering     

           

            

 

                    

                

            Side   248

 

57.    Vitus   Vilhelm  Vrønding er ifølge Skrivelse

         10  Juni   Anerkendt  forsørgelses berettiget   i  Birke-

         rød   for  Lovmæssig  Refusion   kan  forventes

         Regning  fra  Brørup  Sygehus  for  Vitus   Vrønding  85 Kr  o5 Ø.

        

58.    Harry  Due  Gjørding  Malt  Herreds kontor

         har  under  11  Junni  fremsen  Alimentions

         bidrag   til  Barnet  Harry  Due  84 Kr. for  tiden

         fra   24 / 8  1917  til  24 / 8  1918  der  udbedes Kvite –

         ring  for  Beløbet

 

58.a   Jan  A.  Jepsen  Barn  Brørup  Kommunes  Regning   26  Kr.

                                              Forskjelige    Sager

 

59.     I  Henholdt   til  Cirkulære  af  4  Juni  bliver  der  at  fore-

          tage  Optælling  af  Svinebestanden   paa  dertil  fremsend-

          te  Skemaer  Som  Tællings kommisioren  valgliste

        

          For  Hovborgs vestre S. A.  Hansen vestre  Ø.. Kr. Vase

          for Klelund nordre S. Detlefsen  søndre  Jakob Jakobsen

          Hyldelund og Sønderlund  H.  P.  H.  Madsen

          Adsenbøl   Morten  Mortensen  Jun.

          Lindknud   Niels  Hansen  Jun.

          Debel  Chr.  Stejner   Sørensen  Gildbjerg   Peter  Chr.  Schmidt

          Sønder Vittrup  Morten  P.  Mortersen  Nørre  N.  C.  Sørensen

          Okslund  Oluf  Jepsen  for  vestre,  og  Østre  Karl  Madsen

 

60.     Handelsministeriet  har  Dags  Dato  Fremsendt

          et  antal Cirkulærer  angaaende  Haandværkere

          og  Næringsdrivendes  Ansøgning  om  Diftslaa

          Der  bliver  at opslaa  Bekendt gørelse  i  Lindknud

          og  Hovborg  desangaaende

 

61.     Ribe  Stift amt  har  under  11  juni  fremsendt An-

          meldelse  om  at der  er  anvist  Kommunen

          62  Kr  50 Ører som  Tilskud  til  Lærerlønninger

          for  Januar  Kvartal

 

62.     Det  ved  Mødet  i  Hovborg  med  satte  Udvalg  angaa-

          ende  en  Banelinie  fra  Holsted  over  Lindtrup  Lindknud

         Hovborg  Donslund  foretager  en  Tur  paa  tur  linien

         Med  Udgang  fra  Holsted  Onsdag  den  19 de.

         Kl.  9  

 

       

      

                    

 

               Side  249

 

               Skolesager

63.   Tilbud  paa  Bygningen  ved  Klelund Skole Aabenes

         i  Lindknud   Kro   Fredag  den  14  Juni  kl.  4   Eftemd.

 

64.    Tjæring  af  Skolerne  der  er   Deel af  Skolebygningerne

         med  Paptag  ikke er bleven  tærede de  sidste  2 Aar er  det

         Paatrængende  nødvendig  at  faa  det  ud  ført  i  Aar.  kommunen

         tillægger   Tjæren.  Johannes  Jensen  Paatog  sig  Tjæringen  for

         2  Ører pr  Kardrat alen  paa   Betingelse af  at  Arbejdet  bliver

         Godt  udført.

 

65     Brænselsnævnet  Tillidsmand  Hans  P.  Hansen

         Klelund  mødt  for  at  faa  afgjort  hvor  stor  en

         Godtgørelse der til kommer  ham  indtil   1st. April

         1918  Han  har  havt  arbejde  i  92  Timer + udgifter

         til  Rejser  Porto  m.m   er medgaaet  23 Kr.  80 Ø.

         Tilstædes  et  samlet  Beløb  af  100 kr.

 

66                   Skatteansættelser.

         Niels  Christensen  Hovborg  Foregives  at  han

         Har  en  samlet  Gjæld  af  25000  Kroner

         Ansattes  til Skat for et  Aar  –   –    –  —    3 ti Kr.

         Jens  Jacobsen  Gildhjerg   Skat for et  Aar  48 fr 1/5   44 Kr.

         Niels  Chr.  Lund   Formue  5500 Kr.  Indtægt  ?

         Skal  for  et  Aar   30  Kr.   fra   1/5  –   –   –   –       27  Kr.  50

         Marens  Sørensen  Efterfølger  Skat  skal for et Aar 18 Kr. for

         1/5  18   6 ½  Kr.

         Jens Jakobsen  Husholderske for  et  Aar  6 Kr. fr. 1/5 5,50

         H. F. Hansen  Husbestyrerinde  Hovborg  fra 1/5 5,50

         Uddeler   Frandsen   Martin  Christensen  fra   1/5  5,00

         Frk.  Pedersen  Villa  Baldersbæk  for  et  Aar    60 Kr.

         Frk.  Schmidt        do –   –      –    –  do                  24 Kr

         Serine    Rasmussen      do  –      –       –     do         6 Kr

         Maja  Skovdal                   Do  –      –       –   do      6 Kr

 

67     Bager  Sørensen  Lindknud  ansøger  om  Tilladelse  til

         At  lægge  en  Rørledning  fra  sin  Ejendom  og  hen  til

         Kloakken  med  Udløb   grøften  langs    den  indvendinge  side

         Af  Rendestenen.  Sogneraadet  finder   ikke  noget

         At  indvende  Her  i mod  men i  til  fælde  af  at  der  fremkommer

         Klage over  det  vil  Sogneraadet  ikke  have  nogen  ansvar

         P.  Donslund  Jensen   He.  Johansen  Marius  Madsen  N. Thøgesen

         Ole  P.  Simonsen  H.  M.  Petersen  P.  M.  Pedersen        

         

        

        

        

 

   

 

            Side  250

 

                 Aar 1918 den  14  Juni  holdt Sogneraadet    Møde

         For  sammen  med  Arkitægt  Grue  Vejen  at aaben

         de indkomne Tilbud  paa  opførelse  af  en  Skolebyg-

         ning  ved Klelund  Skole  i  Overenstemmelse    med

         de  fremlagte Tegninger  og  Konditonen 

         Der  ind kom  følgende  Tilbud

         Tømmermester    Ullerup   Holsted  samlet  tilbud

                                                                       23320  Kr.

         Povl  Østergård   Andst  Samlet  Tilbud

         Med  undtagelse  af  Male arbejdet       19850  Kr

         P.  W.  Petersen   Holsted   samlet     Tilbud

         med  undtagelse  af   mur  og  Glarmester arbejde

                                                                        10195  Kr.

         Murerarbejdet.  Brink  og  Hansen  Lindknud                 

                                                                        11800  Kr.

         Tømmer arbejde    Th.  Rokmann  Brørup     6439  Kr.

             do  –     E. V.  Sørensen   Lindknud      6190  Kr.

         Sneker arbejde   Askov  Brørup               2587  Kr.

             do             N. C. Nielsen Hovborg       4000  Kr.

             do             P.  Christensen  Vejen        2840  Kr.

         Glarmesterarbejde  Joh .Jensen Lindknud   400  Kr.

               do  –      –     –         Andersen    Vejen     200  Kr.

         Blikkenslager  arbejde   Graf    Holsted

                                                                            1075  Kr.

               dito                           Stærk    dito        1265  Kr.

               dito        Miekal  Glarbjerg  Brørup     1075  Kr.                    

                                                                             1175  Kr.

         Malerarbejde             Rand    Holsted         735  Kr.

                do            O,   Nørgaarg  Lindknud      720  Kr.

 

         Arkitekt  Grue   Vejen  lovede at rette  en  hen-

         stilling   til  Povl  Østergård  om  evt.  at  staa

         ved  sit  Bud  i  8  Dage  længere

 

         Da  Tilbudene  laa  en  del  højere  end   over slaget

         i  Modsætning  til  hvad  man  havde

         ventet   vedtaget  Sogneraadet  at  indbyde  de Be

         boerne   i  Klelund  Skoledistrikt  til  Møde

         i  Hovborg   Krosal   Tirsdag   eller

         Onsdag  Efter  at  Kl.  8.  hvor  Bygning  for-

         Slaget  fremlægges  som  deet  har  udvikles 

         

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

                Side   251

 

         Ind   til    nu  og  rette  en  Henstilling  til  Beboerne  om at

         Give  sin  Mening  tilkende  om  hvor vigt  der  evt.  ønsker

         en  midlertidig  ordning  for  E p?  gællende  gaaende ud  paa  enten

         at  træffe  en  ganske  midlertidig  Ordning  i  lighed   med

         sidste  aars  eller  ogsaa  dele  Børnene  i  3  Klasser

         saaledes  at  Børnene  indtil   11  aar  deles  i  2  Klasse

         med  6  Dage  a  3  Timer  om  ugen  og  ældste  Klasse

         hver  Dag  om  Vinteren  +  en  Deel  Om  Sommeren

         Der  medrykker  Bekendtgørelse  i  Bladene              

                                                          Mødet  sluttet

                                                                           N. Thøgesen

         P.M.Pedersen  Ole P. Simonsen  H. M.  Petersen

 

        Aar  1918  den  24  Juni  holdt  Lindknud Sogneraad

        ekstre   ordennærd  Møde  fraværende  P.  D.  Jensen

               Følgende  forhandles

 

         Ernærings  kortene  uddeles  i  Lindknud  og  Hovborg

         Torsdag  den  27  Juni  fra  Kl. 8 til 12 i Hovborg og fra

         Kl.  4  til 8  i  Lindknud  kro

 

2.      Den  19de  d.  afholdes møde  i  Hovborg  Kro  hvor

         hvor  Spørgsmaalet  om  der  ønsker  øpført en  skole-

         bygning  ved  Klelund  Skole  efter  den   foreliggende

         Tegning  og  kondiesoner   samt efter de  indkommende

         Tilbud  hvor  af  de  laveste  var  23500  Kr.

         Efter  en  deel  Forhandlinger  vedtages  en  Resuliseon

         Hvors  udtales  Ønskes  om  at  udsætt  Bygningen

         indtil  det  blev  billigere  samt  søge  Autoriteter-

         nes  Tilladelse  til  at  forsætte  lige som  sidste  Vin-

         ter  ved  at  afbenytte  det  lille  Lokale  ved  Gymna-

         stikhuses  og   ansætte  en  Vinterlærer  eller  Lærerinde

         Det  overdrages  Formanden  at  Medsende  en  Anbefaling

         ling   med  den  anmeldte  Resolison

 

3.      Sten  til  Skolebygningen.  Jens  S. Andreasen

         har  lavet  C.  30000  Cementsten  til  Skolen

         han  ønsker  at faa  dem  fjernet  fra  Pladsen

         det  vedtaget  at  søge   J. S.  Andresen  om  Tilladelse

         til  at  Stenene  maa  blive  staaende  lidt ennu

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Side  252

 

          For  at  se  om  man  muligvis  kunde  sælge  dem

          fastholde  Andresen  at  Stenene skal  fjernes  lader

          køre  op  til  Skolen

 

4.       Listen  over  Mælkerabatmærke  Revideres  Mærker-

          ne  sættes  op  til  3  Kroner  og  gælder  for  3  Maaneder

        

5.      Det  ved  sidste  Møde  nedsatte  Udvalg  angaaen-

         De  Gravning  af  en  Brønd  har  for  uden  at  de  paa

         forholdene  henvendt  sig  til  Brøndgraver  Valde-

         mar  Kjær  Askov   Efter  at  Kjær  har  været  ude

         at  se  paa  Forholdene  og  paatog  sig  at  grave

         en  Brønd  og skaffe  Vand  paa  følgende  Betingel-

         ser  Naar  Brønden  er  færdig  og  den  anses  at  være

         tilstrækkelig  Vand  tilkommer  der  Kjær  4  Kr.  pr.

         Alen  Kommunen  Tillægger  Brøndrør  og  skaf-

         fer  dem  paa  Pladsen  her for betales 11 Kr. pr. Rør a  ½ meter

         Sogneraadet  ved  tog  at gaa  med  paa  de  anførte

         Betingelser

 

                    Mødet  slutter

 

          H. M. Petersen    Marinus  Madsen                  N.  Thøgesen

          Ole  P.  Simonsen    Hans. J.  Johansen           P.  M.  Pedersen

 

          Aa  1918  den  10  Juli  holdt  Lindknud  Sogne-

          raad  ordinærd  Møde  i  Lindknud  Kro

 

          Følgende  Sager  Forhandledes

 

1.       Pastor  Nielsen  har  fremsendt  Fødselsanmelser   for  Juli  Maane

 

1.       Den  2de  Juni  1  Dreng  af  Gaardejer  Andreas  Hansen  Thomsen

                                          og  Hustru  Helene  Marie  Nielsen   Lindknud

2.       Den 7de  do 1Dreng Tvilling (Død) af  Møllersvend  P. Hansen og Hustru

                                           Nekoline  Serafie  Adolfine  Jensen  Vittrup

3.       Den  9de  do  1 Dreng  af Arbejdsmand  Oskar  Vilhelm  Julius  Svensson

                                               Og  Hustru  Gudrund Antonie  Agnes  Davier  Lindknud

4.       Den  17de do 1 Dreng  af  Boelsmand  Niels  Christian  Sørensen  og  Hustru

                                                  Sørine  Kirstine  Hansen   af   Vittrup                                  

 

 

    

     

        

        

 

        

 

 

Side  253

 

5.       Den  19de  1  Dreng  af  Boelsmand  Søren  Jørgen  Ditlevsen  og Hustru

                                                   Marie  Kristine  Simonsen  Hovborg

6.       Den  27  1  Dreng  af  Ugifte Pige  A nine   Christensen  Bonde  Adserbøl

 

7.       Den 7d 1 Pige (Tvilling)  Andrea  Hansen) af Møldersvend  Hans Peter Hansen

                                    Og Hustru  Nekoline  Serafia  Adolfine  Jensen  Vittrup

8.       Den  10de 1 Pige  af  skovarbejdsmand  Johannesen  Møller Johansen og Hustru

                                       Mette  Andrea  Thorstensen  af   Klelund

9.       Den 13de 1 Pige  af  skovarbejdsmand  Frederik  Hansen  Johansen  Petersen

                             og  Hustru  Marie  Adelhejd   Larsen  Irene  Christansen

10.     Den  15de 1 Pige af Gårdejer Andreas  julius  ( Hartmann  Sønderlund

                             Jepsen og Hustru  Ane Kirstine  Petersen  Debel Nygård    

11.     Den  18de 1 Pige  af Gaardejer  Marinus Sofus  Madsen  og  Hustru

                                                 Mette  Kristine  Hansen  Schjelde  Vittrup

12.     Den.  21de  1 Pige af Gaardejer Søren  Thomsen  Sørensen  og  Hustru

                                              Niceline  Kirstine  Thomsen  af  Gildbjerg

13.     Den.  15de  1 Pige  af  Gaardejer  Aliander  Martin  Christian  Hansen

                                               Og Hustru  Ane  Ellen  Kristine  Prysse  Vitrup

                                                                                                    Til  Efterretning

                 

                 Angaaende  Oskar  V.  Severinsen  søger  Oplysninger

 

2.       Forsørmmelses  listerne  for  Maj  og  Juni  Maaneder  framlagtes

          Mulkteren  paaføres  af  Formanden

 

3.       Bekendtgørelse  af  4/6  18  vedrørende  Handel  med  Kartoffelmel

                                            Do           do               do     af   ny  Avl

                                                                                                     Til  Efterretning

4.       Bekgj.      af  8/6  18  om  Udlevering  af  Restbeholdning  af  Olie kager

          og  Foderblandin        

                                                                                                     Til Efterretning

5.       Bekgs.    af  10/6   om  Handel  med  Ost

                                                                                                     Til  Efterretning

6.       Bekgs.   af   14/6   vedrørene   Handel  med  Hø  og   Græsfrø

          halm  

                                                                                                     Til  Efterretning

7.       Tillægs  Bekgs.  af  19/6  18    om  Maksimalpris   paa  Blod tjen-        

          lig   til  Menneskeføde     

                                                                                                      Til  Efterretning

8.       Bekendtgs.   Af  24  juni  18  Forbud  mod  Tærring   og  Konsevering

          af  Grøntsager  med  mere  

                                                                                                      Til  Efterretning

9.       Bekgs.  af  28  Juni  vedrørende Handel  med  Apettal  ost

         Kloster  ost  Ryg  ost

                                                                                                      Til  Efterretning            

 

 

 

 

 

Side  254

 

10      Bekendtgørelse  af  29/6  om  Handel  med  Frø  af   Høsten  1918               

                                                                                                      Til  Efterretning

11.     Bekgs.  af   2  juli  18  Fordelingsmærkernes   Gyldighed

                                                                                                       Til  Efterretning

12.     Cirkulære   af  25  juni  18  Kommunalbestyrelsen   kan  give  Tilladel-

          se  til  at  Forenings  og  Selskabslokaler  1  Aften om Ugen  Holdes  aaben

          indtil  Kl  1  Nat

                                                                                                        Til  Efterretning

13.     Cirkulære  af  4  Juni  18  om  Tælling  af  Landet   Svinebestand

          den  12  juni  d Aa

 

14.     Cirkulærer  af  12de  Juni  18  For medværende Finans aar  vil

          der  kunne  anvendes  indtil  30000  Kroner  til  opdyrkning  af

          Hede og  Moser  Ansøgningerne  skal  være  indsendte  inden

          1st  Oktober               

                                                                                                         Til  Efterretning         

15.     Cirkulære  af  14  Juni 18  om  Indretning  af  Børnelegeplads

                                                                                                         Til  Efterretning

16.     Cirkulære  af  18de  Juni  18  angaaende  Indberetning  af  om

          Oprettelse  af  Statshusmandsbrug     

                                                                                                         Til  Efterretning

17.     Det  Statistiske  Departement  har under  17/6  meddelt  at  der

          bliver tilstillet  Kommunen  940  Stk  Flæskekort  hvilket

          skal  være  tilstrækkelig  til  de  Personer  der  ikke  forsyner

          sig   selv  med  flæsk

                                                                                                          Til  Efterretning

18.     Ribe  Amts  Plejehjemsforening  har  fremsendt  Aars beretning 

          for  1917 – 18

                                                                                                           Til  Efterretning

19.     De  hjemløses  Venners  Bestyrelse  for  Selskabet  har

          fremsendt  Beretning  og  ansøger  om  Bidrag  

                                                                       Nægtes

20.     Statistiske  Efteretninger   har  sendt  Beretning  om  Høstudsigterne

          Pr.    15  Juni  1918  

                                                                                Til  Efterretning

21.     Statistisk   Departement   har  meddelt  at  Kommunen  har  faaet

          tilstillet   alle  de  ekstra  Brødkorn  der  i  Henhold  til  Indbyger

          antallet  kan  tildeles  dem

                                                                                                           Til  Efterretning

22.     Amtsnævnet  for  Ribe  Amt meddeler  at  der  kun   skal

          leveres  Korn  til  Staten  af  berigtiget   Jordværdi   over  3000  Kr  

                                                                                                           Til  Efterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side  255

 

         Samt  at  Tallene  maa  afrundes   nedad  til   100  Kroner        

                                                                                                                Til  Efterretning

23.     Foreningen  for  ulykkelig  stillede   Mødre  har  fremsendt   Beretning

          og  Regnskab

                                                                                                                Til  Efterretning

24.     Kornligningslisterne    Ribe  Stift amt   har under   4  Juni  meddelt  at 

          et  Eksenplar  af  Listen  skal  tilstelles  følgende

          1  Erværengsraadet     2  Resionskommison  3 Amtsnævnet     4  Kornnæv-

          net     5  evt      Ribe  Stiftamt  

                                                                                                                 Til  Efterretning

25.     Plejehjem   Maren  Clausen   Hovborg  ansøger   om   Sogneraadets

          Anbefaling   til  at  antage  et  Plejebarn    

                                                                                                                 Anbefales

26.     Statslaan   til  Opdyrkning  af  Hede  og  Mose

         Andreas  Nikolajsen  har  femsendt  Ansøgning  til  Lindknud

         Sogneraad  om  Optagelse  af  et  Statslaan   paa  1000  Kroner  til  vidre

         Udlaan  til Andreas  Nikolajsen  til  Betaling  af  Mærgel  saaledes

         at  Kommunen  desponerer  over  Beløbet  og  indbetaler

         de  aarlige  Afdrag  til  Mærgelselskabet,  eller   betaler  Mærgelen

         i  Forhold  til  som  denne   bliver   paakørt  Heden

         Til  Oplysning  om  hans  Økonomeske  Forhold   meddeler  han

         følgende.  Gjæld  t il  Kreditforeningen  6000  Kr  2de  Prioritets

         Holsted  Sparekasse   1000  Kr  nu  550  Statslaanefonten   1500  Kr.

         Povl  Nikolajsen  1200  Kr.  i  alt   9250  Kr.

         Til  af  frem  komme  med   Forslag  om  Laanet  nedsættes

         et  Udvalg   valgt  blev  Peder  M.  Pedersen   Ole

         P.  Simonsen    og  Peder  D.  Jensen

 

27.    Beskikkelse  som  Brandfoged

         Ribe  Stift amt  har  under   2 juli   bestikket  Hans  Peder

         Andersen   af  Lindknud  som  Brandfoged   for   Lindknud

         Destrikt   indtil   2  Juli  1921

                                                                                                                       Til  efterretning

 

28.     I  Henhold  til  Lov  af  No.  172   af   20  Marts   1918  er  det

         forbudt   uden   Kommunalbestyrelsens  Tilladelse  at  bort

         sælge  Besætning   Avl  saasom  Korn  Roer   Hø  Halm  m.m

         fra  en  Ejendom   der   ved  handel  Forpagning  eller   ligende

         overdrages   til   2 den  Mand   ligeledes  har  Kommunal 

         bestyrelsen   Pligt  og  Bemyndigelse   til  at   paa  se  at  en

         Ejendom   ikke   forringes  ved  Bortsalg  af  Besætning  eller 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

         Side  256

 

         Avl  og  i  saa   tilfælde  Ret  til  at  standse  dette  og   derefter siden

         Indberetning   til  Landbrugsministeriet                      Til  Efterretning

         Af  Sogneraadets  Medlemmer.

         Cirkulærer  af  26  juni  18  angaaende  Kreatur  og  arialtælling

         der  bliver  at  foretage  den  15  Juli  1918  Efter  at  Skemaerne

         er  berigtige  skal  de  senest  d.  25  juli   indsendes  til  det  stati-

         stiske   Departement

         Som  Tællingskummisoærer  valgtes  Følgende

         For  Hovborg   østre     Chr.    Hejch           Supleant   Andreas   Nekolajsen   

                       do       H. P.  Simmonsen        do         Poul  Nekolajsen

         Klelund    Nordre         Hans  P.  Hansen         do       Laurids  Laugesen

              do        Søndre      Søren  P.   Krestensen     do      Niels  Madsen

         Sønderlund Plantage     N.  Jørgensen              do     Erik  Johansen

         Hyldelund                      Peder  Madsen  Petersen  faar  det  besørget                                   

         Adserbøl            Peder  N.  Petersen       Supleant   Bestyrer  H Chr.  Hansen

         Lindknud    Hans Gr.  Hansen                     do      Hans P.  Brandt

         Debel     Hans  Kr.  Hansen                         do       Carsten  Runge

         Gilbjerg    Anton  Jepsen                          do      Hans  Kr.  Fynbo

         Vitrup  Sønder   Niels  s.  Hansen               do      Peter  Jakobsen

             do    nordre    Chresten  Christensen      do      Chr.  L.  Hansen

         Okslund  Øster  Søren   P.  Lauritsen                do      Jens  Petersen                 

             do       Vestre    Niels Kr. P.  Vase           do      Søren  Nielsen

                                                                                                Til  Efterretning

                   Skolesager

29.    I Henhold  til  det  paa  Forsiden  af  Ribe  Amts  Skole

         raad   for  handlinger  Trykte  Bekendtgørelse  skal

         Ansøgning   om  Statstilskud  i  Henhold  til  Lov  No.

         128   af  27  Maj  1908  medsendes  til  Ribe  Amts  Skoleraad

         Inden  15de  juli  ledsages  af  Oplysning   om

         1.  Antallet  af  Skolesøgende  Børn  i  Kommunen

         2.  Kommunens  Udgift   til  Skolevæsen  –  Statstilskud

         3.  Kommunes   Udgift  pr.  Skolesøgende  Barn

         4.  Oplysning  om  Skolebygninger,  Lærerkræfter,  Klassedeling

             og  hver  enkelt  Klasses  antald  af   Skoletimer

         B 1. Kommunens   Skatteindtægt   og  Formue

             2.  Indbyggerantal

                                                                                                  Til  Efterretning

30.     I  Andledning  af  et  fra  Vinterlærer  Lorens  H.  Rasmussen

          Klelund  til  Ribe  Amt   Skoleraad   medsendt

          Andsøgende  om  en  aarlig  Understøttelse  af

 

          

        

 

 

 

 

 

 

 

         Side  257

 

         af  Skolefonden  har  Skoleraadet  vedtaget  at  yde  ham

         en  Understøttelse  paa  200  Kr.  aarlig  fra  1/5  18  paa  Betingelse

         af  at  Sogneraadet  for  Fremtiden  (fra 1/5 19)  Yder

         ham  et  tilsvarende   Beløb

         Sagen  udsættes  indtil  videre  vidre  i  det  man  forvender  at  Ravn

         Har  medsendt  Ansøgning  om  Pension  vil  man  afvente

         Resultatet  af  dette

 

31.    Hovedrengøring  i  Skolerne  i  Sommerferien  og

         Fernisering  af  Gulvene.  Det  overlades  til  Skolernes                                               

         tilsynsførende   at  ordne  Sagen  paa   bedste  Maade

 

32.     Reglemang  for  Renholdelse  af  Gymnastikhusene

          i  Lindknud  og   Klelund   

         Til  at  fremkomme  med  Forslag  til  Rengøring

         og  Afbenyttelse  af  husene  nedsættes  et  Udvalg

         valgt  blev .   Ole  Simonsen  og   N.  Thøgesen

 

33.    Skolebygningen  i  Klelund

         Som  svar  paa  den  fra  Mødet  i  Hovborg  vedtages

         Reselusion  om  Udsættelse  af  Bygningen  ved  Klelund

         Skole  har    Skolederiksionen   meddelts  at  en  saadan

         Udsættelse  ikke  kan  anbefales  af  følgende  grund

         Priserne  paa  Materialer  vil  være  væreskelig  gaa  ned  i

         de  første  10  aar , snarere  stige,  Børneantallet er

         så stor at en udvidelse er nødvendig . Planen

         om  at  benytte  de lille  Lokale  i  Gymnastikhuset

         er  meget  utilfredsstillende.  En  udsættelse af

         Sagen  med  Sogneraadet  selv  tage  Ansvaret  for.

         Et  Cirkulære  af  2 April  1918 hvor  Sogneraadene

         Medtrængende  opfordres  til  til  afhjælpning  af  Arbejds

         Løsheden  at  fremme  Kommunnale  Arbejder  nedlægger

         J.  henholdtil  til  den  af  Behovne  i  Klelund  Skoledistrkt

         vedtagende  Resolusion  om  Udsættelse  af  Bygningen

         indtil  det  bliver  billigere  kan  Sogneraadet  ikke  paa

         nuværende  Tidspunkt   Tage  fat  paa  Bygningen  før

         man  har  hørt  Ministeriets  Mening  om   sagen

         Dog  vedtag  man  at  værlge  et  Udvalg  til  at rejse hen til

         Provsten  for  om  mulig  at  få  Dereksionen  til  at give  Re-

         soledsioner   sin  Anbefaling,  eller  gøre  alt  for at  faa

         Ministeriets  Svar  saa  snart  som  mugligt   Valgt  blev

         Peder  Donslund  Jensen  og  P.  M. Petersen

        

     

             

 

 

 

 

 

           Side 258

 

34.                 Alderdomsager                  

                                                                 do            Brørup      do         2 Kr           

         Anna  Marie  Jensen  Klelund  Regning  fra  Holsted  Apothek   2 Kr 75

         Marie  Schjeffer   Lindknud         do         Brørup                         8 Kr 80

         Ole  Olesen           Gildbjerg         do            do                             9 Kr 85

         Søren   Christensen         Lindknud                                                8 Kr 40

 

35.    Kresten  Hansen   Vittrup   ansøger  om      25 Kr   til

         Brændsel   speciel   til  Kørsel                                                                                       

                                                          Tilstodes  25 Kr

 

36.    Maren   Larsen   Lindknud  ansøger  om  at  faa  sin

         Alderdomsunderstøttelse  forhøjet  til  25  Kr  omm

         Maaneden   fra  1st August  1918  Er  77 Aar  kan

         Intet  tjene    Føden  og  Huslejen  stiger  stadig

         Tilstodes 25 Kr  om  Maaneden  fra  1st August  18

 

36a   Ane  Kathrine  Hansen  Kolding  Byraads  Udvalg  for  Alderdoms

         undersøgelse  at der er tilstaaet  hende 20 kr om  Maaneden  + 10 Kr Dyrtids

         fra  1st  Maj  1918                                                         

                                                                                                   Til  Efterretning

         Fattigsager

 

37.    Niels  Peder Nielsen   Ribe  Stift amt  har  inden  11  Maj

         1918  sendt  følgende  Skrivelser  indenrigsministeret  har

         under  4  Maj  18  tilskrevet  Amtet   saaledes

         I den  med  Amtes  Skrivelse  af  26  Marts  d.  Aar  modtagne

         Andragende   har  Starup  Sogneraad  for  Ministeriet   med an-

         ket    den  af   Amtet  inden  21  August  f.  Aar  afgivne  Reso-

         lusion  ved  hvilket   det  er  statueret  at  det  paa   hviler

         Starup  Kommune    som forsørgelse kommune   at  give

         Lindknud  Kommune  lovmæssig   Refusion  af  den

         Arbejdsmand  Niels  P.  Nielsen  af  Lindknud  Kommune

         ydede  Fattighjælp.

         I  den  Anledning  skulde  man  til  Efteretning  og  videre

         Fornøden  Bekendtgørelse  melde,  at  Indenrigmini-

         stiriet   her ved  tiltræder  Amtets før  nævnte  Resoliseion

         ved  hvilket  det  saaledes  maa  have sit  forblivende

         Hvilket  meddeles  til  behagelig    Efterretning        

                                                                     Steemann

                                                                                                 Til  Efterretning

 

38.    Maren  Magrethe  Hansen.  Vejle  Byraads  Fattigudvalget

         har  under  15 Juni  med delt  at  den  29  Maj  og  8 Juni

         er  tilstaaet  hende  10 + 10 Kr. =  20  paa  Grund af  sygdom.

               

                                                                                                 Til  Efterretning

   

        

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *