1926 – 29 – 1a

1. Lindknud Sogneraads forhandlingsprotokol fra 1. Juli 1926

Side 1.

Aar 1926 14. juli holdt Lindknud Sogneraaad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle var mødt.

Følgende sager behandledes:

Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Juni Maaned.

1. Den 13/6 f. Søn af Husm. Laurids Gammelgaard og Hustru Kirstine Nielsine Pedersen, Vittrup

      –    24/6  f. Søn af Gmd. Andreas Marius Jensen og Hustru Marie Nielsen, Klelund

2. Ribe Amts plejehjemsforening har fremsendt Aarsberetning.                               Til efterretning.

3. Mødrehjælpen har fremsendt Beretning.                                                                            –

4. Statslaan til Bolighuse. Chresten Nielsen, Lindknud har nu udstedt en anden Panteobligation for et Laan af Statsboligfonden paa 2000 Kr. næstefter et Laan i Husmandskreditforeningen paa 4000 Kr.           Kommunen garanterer for evt. Tab med Halvdelen. Chr. Nielsen har modtaget Laanet.

5, Attester til indgaaelse af Ægteskab er 30/6 udstedt til Lærer Christian Folmer Nielsen, Tømmerby pr. Frøstrup f. 27/3 1902 Adoptivsøn af Uhrmager C. Nielsen tidl. Lindknud.          Til Efterretning.

6. Ribe Stiftamt udbeder sig Forslag til Fastsættelse af Brændevinsafgifter. Fastsættes til Hovborg Kro til 100 Kr.

7. Andreas Hansen, Lindknud. Regning fra Købm. V. Schmidt, Brørup for 2 Sække Superfosfat

 23 Kr.                                                                                                                       Til efterretning.

Side 2

Kassekredit A.R.F. 30/9 No. 353

8. Ribe Stiftamt har i Skrivelse af 1/7 1926 meddelt Tilladelse til at Lindknud Sogneraad maa optage en Kassekredit paa indtil 15,000 Kr. i en Bank eller Sparekasse naar Bestemmelsen io Landkommunalloven i§ 26 k overholdes. H.M.Petersen undersøger Forholdene til næste Møde.

9. Udflugt for de gamle. Menighedsraadet agter en Udflugt for de gamle til Estrup Skov og Ladelund. I den anledning tillader man sig at ansøge Sogneraadet om at bevilge det fornødne Beløb til Leje af Biler til Turen.                                                                                         Bevilgedes.

10. Niels Schultz har slaaet 2 Favn Stenslag som han gerne vil levere paa Kommunens Veje. Han har forespurgt hvor Skærverne ønskes leveret. Der er udbetalt som Forskud 150 Kr. Fordeles paa Hovborg, Vorbasse, og Hovborg Baldersbæk efter anvisning.

11. Vej No. 23 fra Damgaards til Lindknud er fuldstændig gennemkørt, Damgaard har lovet at køre en Del Leer paa Vejen for 2 Kr pr. Læs. Kristian Kruse er i Gang med at harpe Grus i Damgaards Grusgrav. Det forslaaes at lade Vejen faa en del af det harpede Grus.                  Til Efterretning.

12. Vej No. 28 Assersbølgaard Lindknud er ligeledes gennemkørt. Der køres en Deel Leer i Kørslerne. Derefter en Deel Grus.

13. Vej No. 25. Fra 1 Nov. skal der vist gaa Mælkevogn fra P. Pedersen efter Alfred Jensens . I den Anledning vil det vist blive nødvendigt at faa Vejen reguleret en Deel.      Overdroges til Heick.

Side 3. mangler

Side 4.

21. Ragnhild Schønning, Lindknud No. 38163 Invalideforsikringsfonden meddeler at Direktionen d. 8/6 1926 har modtaget hendes Ansøgning om Invaliderente.                            Til Efterretning.

22. Husmoder Gjertrud Sofie Marthine Emilie Hansen af Okslund har fremsendt Ansøgning om Forskud paa Invaliderente. Hun søger for 2. Gang. Bevilgedes 30 Kr. pr. Maaned fra 1/7 1926.

23. Skolesager.

Forsømmelseslister for Maj og Juni Maaneder forlagdes og Mulkterne paaføres af Formanden.

24. Vinterlærer og Lærerindepladserne ønskes opslaaet saa betids at Pladserne kan besættes til næste Møde.

25. Kalkning af Skolerne samt Tjæring af Tørvehusene.             Overdrages til Tilsynsførende.

      Brændsel til Lærere og Lærerinder foreslaaes leveret efter samme Regler som sidste Aar.

26. Aldersrentesager

Johannes Hansen har søgt Lægehjælp hos Læge Teglhus Jensen, Brørup, samme har udstedt Attest for at Lægehjælpens Nødvendighed.                                                                      Til Efterretning.

27. Christine Sørensen, Lindknud har søgt Lægehjælp hos Læge Kofod Jensen, Bække, samme har udstedt Attest for at hun trænger til Lægehjælp.                                                     Til Efterretning.

Side 5.

28. Sine Nielsen, Lindknud. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Sygehusophold i 11 Dage 55,20 Kr.                                                                                                                   Til Efterretning.

29. Therkel L. Therkelsens Hustru Grethe M.J. Lauritsen f. 13/4 1861 i Hejnsvig Sogn har fremsendt Ansøgning om Aldersrente. De opgiver at eje en fælles Formue paa 1000 Kr. opgivet som Indtægt det sidste Aar 690 Kr. Er Medlem af Sygekassen.

Berettigedes som Aldersrente pr. Maaned fra 1/8 1926 20,80 Kr. Dyrtidstillæg 4,50 Kr. i alt 25,30

30. Hans P. Poder har fremsendt Ansøgning om at faa Aldersrente forhøjet grundet paa at han er syg og intet kan bestille. Berettiget til midlertidig Plejeløn 50 Øre pr. Dag fra 1/8 1926.

Fattigsager.

31. Jørgen J. Dam, Okslund. Ribe Stiftamt har under 10/7 meddelt at Lindknud Kommune anses pligtig til at udrede ¼ af den ham nu og i Fremtiden ydede Understøttelse.              Til Efterretning.

32. Maren Kirstine Due, Fredericia Fattigudvalg meddeler at der er tilstaaet en Maaneds Husleje.

33. Frederikke Jespersen, Holsted Apotek har fremsendt regning for Medicin 11,65. Til efterretning.

Samme. Læge Kirkebjerg, Holsted har fremsendt Regning for ydet Lægehjælp 36 Kr. samt for Befordring 21 Kr.                                                                                                         Til efterretning.

34. Ane Marie Hansen, Klelund, nu V. Vedsted. Bogholderkontoret for Sindssygehospitalet i Viborg har fremsendt Regning for Juli Kv. paa 184 Kr.                                              Til Efterretning.

Side 6.

35. Hans Jørgensen Aandssvageanstalten i Brejninge har fremsendt Regning for Juli Kv. 150 Kr.

36. Carl Johs. Hansen Aandssvageanstalten Ebberødgaard ligeledes     –          –      –    –    150 Kr.

37. Tilskud til Aandsvage for 1924/25. Ribe Stiftamt har undr 22/6 1926 anvist Kommunen som Tilskud til Aandsvage1005,52 Kr. Overgivet Kassereren.                                          Til Efterretning. 

38. Hans Nissen Hansen af Vejle kom for ca. 14 Dage siden cyklende herud og beklagede sig over at han ikke kunde blive boende længere i sin Lejlighed med mindre han betalte mindst 1 Maaneds Husleje.                                                                                                  Man udbetalte ham 18 Kr.

For nogle Dage siden kom han atter herud og forklarede at hyan ikke kunde bo i Lejligheden læmgere da han resterede en Deel Husleje og meddelte at han nu atter havde faaet sine Papirer som han foreviste os. Derefter foregav han at han nu ønskede at komme til København, hvor der var Mangel Paa Søfolk for at faa Hyre, men han manglede Penge til Rejsen + lidt Tøj, naar vi vilde hjælpe ham denne Gang skulle vi ikke høre mere fra ham. Skjøndt man ikke troede paa hans Historie blev Kassereren og Formanden enige om at det maaske var bedst han fik nogle Penge og udbetalte ham35 Kr. Indfinder han sig atter foreslaaes han indlagt paa Fattiggaarden.

39. Mads Chr. Nielsen havde under Tørvegravningen faaet en Blodsamling paa venstre Haand og Haandled. Læge Kofod Jensen beordrede at han skulde gaa med varmt Omslag i 6 Dage.

I den Anledning har man maattet bevilge ham en Deel Varer paa Brugsforeningen + Penge til Brød og Kød hos Slagteren. Ligeledes har man maaattet yde ham Hjælp

Side 7

Mens han gravede Tørv idet han foregav at de intet havde til Føden. Samme en Regning fra Skomager Dahl for Reparation af Skotøj paa 11,50 Kr.                                              Til Efterretning.

Niels Jensen, Hovborg ansøger om at faa sin Forskud paa Invaliderente forhøjet fra 50 til 60 Kr. pr. Maaned fra 1/7 1926.                                                                                            Bevilgedes.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2½.           

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Oluf Jepsen, Marius Madsen, Niels Jørgensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Brændsel til Lærere og Lærerinder. Sogneraadet har vedtaget at levere Brændsel til Lærere og Lærerinder mod nedennævnte Afkortning i Grundlønnen.

Lære Skovbjerg, Lindknud 200 Kr., Lærer Thomsen, Klelund 200 Kr., Lærer Frandsen, Vittrup 160 Kr. Lærer Vinther, Okslund besørger Reenholdelse af Skolen m. m. mod Afkortning for Brændsel. Frk. Rasmussen, Lindknud 75 Kr.

 

Aar 1926 d. 11 Aug.  holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager behandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Juli Maaned.

6. Juli Søn af Tømrer Niels Villiam Sørensen og Hustru Povline Nielsine Pedersen, Lindknud.

Side 8.

17. Juli Søn af Boelsm. Knud Peder Knudsen og Hustru Marie Margrethe Knudsen, Okslund.

20.   –     –     –      –         Niels P.P. Vase og Hustru Kirstine Nielsen, Okslund

25    –     –     –  Husm. Jørgen Simonsen og Hustru Marie Dorthea Jager, Hovborg

27.   –     –     –  Boelsm. Thøger Chr. Hansen og Hustru Rosa Margrethe Kristine Krestensen, Oksl.

6.     –   Datter af Husm. Peder Pedersen og Hustru Kirstine Højrup, Vittrup 

13    –      –        – Boelsm. Mads Poulsen Madsen og Hustru Karen Kirstine Marie Lassen, Assersb.

                                                                                                 Døbt 1/8 1926 Karen Marie Madsen

Døbte: 11/7 Jens Gammelgaard Søn af Jens Gammelgaard, Vittrup

            30/7 Hans Ernst Jensen Søn af Andr. M. Jensen, Klelund

              4/7 Marie Kirstine Skov, Datter af Knud Chr. Skov, Gilbjerg                   Til Efterretning. Cirkulære af27/7 26 Socialministeren opfordrer til at tage under Overvejelse at Planlægge Arbejder for Vinteren til Imødegaaelse af Arbejdsløsheden for den kommende Vinter og i den nærmeste Fremtid indsende Beretning om hvilke Arbejder der agtes udført.                           Til Efterretning.

3. Cirkulære af 30/6 26 om nærmere Regler for Ydelse af ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.                                                                                              –

4. Dansk Købestævne i Fredericia i Tiden 7 – 15 Aug. Der vil blive demonstreret Vejbelægning med Colus = Makadam paa et Vejstykke ved Købestævnet. Bestillingspri-

Side 9

serne er nedsat med 25% paa III Kl.

5. Haaandkøbsapotek. Indenrigsministeriet har under 3/7 26 meddelt Tilladelse til at Indehaveren af Holsted Apotek maa anlægge et Haandkøbsudsalg i Hovborg.                                Til Efterretning.

6. Overenskomst mellem Ribe og Tønder Amter Lægekredsforening og i Ribe Amts Sogneraadsforening. Naar Lægerne befordrer sig selv er de berettiget til en Godtgørelse af 30 Øre for løbende Km. For Natkørsel mellem 12 og 6 betales ekstra 25 Øre. For Kommunens Fattige samt aldersrentenydere for hvem Kommunen betaler skal der udstedes Rekvisitionsseddel som Lægen vedlægger Regningen.                                                                                                Til Efterretning.

7. Driftslaan til Landbrugere. Ribe Amtsstue forespørger om følgende Restancer kan forventes indkasseret ad rettens Vej. No. 5361 N:P: Hansen, Hovborg resterer 17,36 Kr. og No. 2094 Th. Conrad Thomsen 52.92 Kr.                                                           Anses for at kunde betale.

8. Andr. Hansen Husm., Lindknud. Ribe Amtsraad godkender at Lindknud Sogneraad har ladet Andr. Hansens Hus istandsætte og ladet et Beløb af 1000 Kr. indføre paa Ejendommen næst efter tidligere Hæftelser. Dog henstiller amtet at Beløbet afdrages til Kommunen med et aarligt Beløb paa mindst 100 Kr.          Skødet afleveret til Kassereren.                                 Til Efterretning.

9. Iver Iversen. Handbjerg Sogneraad har i Skrivelse af 31/7 26 meddelt at han anerkendes forsørgelsesberettiget i Handbjerg.

Side 10

Kommune. Samme Landkommunernes Ulykkesforsikring har i en Skrivelse meddelet at hans Dagpenge fra    ? 26 er forhøjet fra 3,89 Kr. til 5,33 pr. Dag hvilket svarer til en Aarsindtægt af 2400 Kr.                                                                                                              Til Efterretning.

10. Pens. Lærer Niels Y Thomsen, Middelfart har fremsendt et langt Brev hvori han beklager sig over at Sogneraadet har faaet Udgifterne for hans Ophold paa Sindssygehospitalerne dækkede af hans egne Midler idet han anser dette for at være uberettiget.

                                         Derfor foranstaltes en Samtale med Svend Hansen om Brevets Indhold.

11. Frikørsler. Læge Teglhus Jensen har sendt Regning på Kørsler.

Kr. Mortensen Hustru 36 Kr.        Skomager Bonde Lindknud 7 Kr. Lærer Vinthers Hustru 8 Kr.

P. Andersens Fader     18  –           Schmidts Familie, Debel     8  –    Mette Jensen, Assersbøl 8  –

Kr. Poulsen Lindknud   8  –           Axel og H.C. Axelsen       22  –    Transport                      82 Kr.

                                                                                                                                         I alt 116 Kr.

12. Regning fra Kofod Jensen for Frikørsel   

Mary Pedersen Okslund      24 Kr.   Skrædder Jepsen, Hovborg  7 Kr. H.P. Poder, Lindknud 7,50

Fru Vinther, Okslund          32   –     Murer Brink, Vittrup           15 –    Anna Iversen, Vittrup 9    Kr

Smed P. Runge                  7,50  –     Poul Sørensen, Lindknud     6  –    Søren Lytken             10    –

Charlotte Jepsen                  63   –     Fru Vinther, Okslund          89  –   Anna M. Dam, Hovb. 3     –

Andr. Thomsen, Lindknud  26   –    Slagter Sørensen, Lindk.       7   –   Vagn Hansen              21   –

Charlotte Jepsen, Okslund  26   –    Rasmus Hansen, Lindk.        10  –   Marius Nielsen, Oksl. 10   –

Frk. Anne Ravn                    1   –     H.C. Ravn, Lindknud             2  –    I alt                          357 Kr.

Konfereres med Sygekasseforeningen

Side 12.

13.Statslaan til Husmandsbrug lov af 29/3 1924. Ejner Peter Mortensen af Lindknud har fremsendt Ansøgning om Statslaan til Oprettelse af Statshusmandsbrug i Vittrup. Hanagter at købe ca. 23 Td. Land Agerjord af Faderen Chr. Mortensen fra Ejendommen Matr. No. 8e Vittrup + 7 Td. Land kultiveret Højmose i Bække Sogn, begge Lodder ligger ikke langt fra hinanden.

Prisen for Jorden er aftalt til 5500 Kr. Ejner Peter Mortensen er ifølge Attester Ejer af 2500 kr.

Der ønskes Erklæring fra Kommunalbestyrelsen hvorvidt Andrageren anses for at egne sig til overtage og drive et Statshusmandbrug.

Sogneraadet kan anbefale Andrageren som egnet til at overtage et Statshusmandbrug.

14. Steffanshjemmet i Aarhus har fremsendt Aarsberetning.                                    Til Efterretning.

15. Skomager H.P.Bonde, Lindknud har fremsendt Ansøgning til Sogneraadet om at erholde dets Anbefaling til en Bevilling til Udsalg af Øl deri indbefattet Skattepligtig Øl.   Kan ikke anbefales.

16. Skolesager. Det ved sidste Møde nedsatte Udvalg har fremskaffet Tilbud for en Deel Maling i Klelund Skole nemlig fra Maler Anders Poulsen Andersen, Hovborg for et samlet Beløb 194,25 Kr.

17. Maler Marinus Poulsen, Hovborg til samlet Beløb 264 Kr. Maling og Lakering af 43 Skoleborde, 3 Pulter,

Side 13                    

2 Bogskabe og 3 Tørvekasser for en Sum af 79,80 Kr. Resten overdroges A.P. Andersen for 105,50

17. Okslund Skole repareres der mangler 1 Bom og 1 Bomstøtte, VC dørene repareres. 2 Læs Afharpning  overdroges Oluf Jepsen.

20. Aldersrentesager Andreas Jakobsen, Klelund. Indenrigsministeriet har under 17/7 meddelt at der ifølge de i Sagen givne Oplysninger ikke findes at være Grund til at yde Andr. Jakobsen Aldersrente idet Ribe Amtsraads Resolution den Sag vedrørende tiltrædes.             Til Efterretning.

21. Johannes Hansen, Lindknud. Regning fra Læge Kofod Jensen for Sygebesøg Nattur 24 Kr. + Befordring 10 Kr.                                                                                                       Til Efterretning.

22. Sine Nielsen, Gilbjerg. Regning fra Læge Kofod Jensen, Bække for Sygebesøg 31 + Kørsel 12 Kr.                                                                                                                               Til Efterretning.

23. Ane Thomsen, Lindknud. Læge Kofod J. meddeler at hun trængte til øjeblikkelig Lægehjælp.

24. Christine Sørensen, Lindknud. Læge Kofod J. har sendt Regning for sygebesøg 29 + 11,50 Kr.

25. Johs. Hansen, Lindknud er den 1/8 afgaaet ved Døden. I den Anledning ansattes hans Hustrus Aldersrente saaledes Aldersrente 32,50 + Dyrtidstillæg 4,50 Kr. pr. Mdr. = 37 Kr.

Side 14.

26. Peter Chjr. Ehmsen, Assersbøl er d. 1/7 afgaaet ved Døden. Hans Hustru Mette Ehmsens Aldersrente ansættes saaledes: Enken er 69 Aar, men var ved Begæringens Indgivelse 66 Aar. Tilkommer aarlig 330. Egen Indtægt 320 = 165 + 100 = 265 fragaar 65 med ½ 32,50, 330 – 32,50 = 297,50 = Aldersrente 25,25 + 4,50 = 29,70 Kr. pr. Maaned.

27. Fattigsager. Aage Andersen hos Andreas Jepsen. Anders Chr. Andersen har paa Sønnens Vegne ansøgt Sogneraadet om 2 Skjorter pa Kommunens Regning.                                      Til Efterretning.

28. Villiam Thorvald Nielsen. Vejstrup Sogneraad har sendt Regning for ydet Fattighjælp 30 Kr.

29. Maren Kirstine Due. Fredericia Fattigudvalg meddeler at der er bevilget hende 20 Kr. til Betaling af 1 Maaneds Husleje.                                                                                    Til Efterretning.

30. Jeppe L. Jepsens Hustru. Randbøl Sogneraad har under 16/6 26 tilstillet Vejle Stiftamt Sagen ang. Ydelse af fuld Refusion for den hende ydede Fattigunderstøttelse. Vejle Amt har, efter at have ladet foretage en Politiafhøring af paagældende oversendt Sagen til Ribe Stiftamt med i alt 4 Stk. Bilag. Ribe Stiftamt har derefter under 27/7 26 fremsendt Sagen til Lindknud Sogneraads Erklæring, bl.a. ønskes oplyst hvilken Tilknytning den paagældende har til Lindknud Kommune. Ifølge Politiafhøringen har hun en Indtægt af ca. 50 Kr. pr. Mdr. + 50 Kr. i Understøttelse. Hun ønsker at blive i Vandel, hvor flere af hendes Børn har Ophold eller Bopæl. Hun agter at indgive Begæring om Separation.                                          Formanden afgiver den ønskede Erklæring.

Side 15.

31. Hans Nissen Hansen. Kalundborg Byraads Fattigudvalg har i en Skrivelse af 9/8 meddelt at H.N.Hansen af politiet er afleveret til fattigvæsenet som supsistensløs. Der forespørges om han anerkendes Forsørgelsesberettiget samt om der kan forventes Refusion idet de forbeholder sig Ret til at hjemsende ham. En Afhøring fælgert med Sagen.

                                                                         Paagældende anerkendes lovmæssig. Refusion ydes.

32. Mads Chr. Nielsen. Læge Kofod Jensen har fremsendt Regning for Sygebesøg og Konsultation 58 Kr., Kørsel 2 Kr.                                                                                                  Til Efterretning.

33. Statslaan til Opdyrkning af Hede og Mose. Hans Knudsen Jensen af Vittrup ansøgerr om et Laan paa 1000 Kr. til Opdyrkning og Mergling af ca. 10 Td. Land.

Laanet indføres som Pant i hans Ejendom Matr. No. 9e af Vittrup næst efter 4700 Kr. Ejendommens Areal er 28 Td. L., Besætning 2 Heste, 3 Køer, 3 Stk. Ungkvæg og 3 Grisesøer.

Der nedsættes er Udvalg til at se paa Forholdene, valgt blev H.M.Petersen, Marius Madsen og N. Thøgersen.

35. Hans.M. Petersen, Kidholm ansøger om et Laan paa 1500 Kr. til Opdyrkning og Mergling af 15 Td. L. Hede. Laanet indføres med Pant i hans Ejendom Matr. No. 4a,4b, og 1e Adserbøl næst efter 26,300 Kr. besætning 4 Heste, 16 Køer, 20 Stk. Ungkvæg. Samlet Areal 135 Td. L. Opdyrket 70.

Side 16

Til at se paa Forholdene valgtes M. Madsen, N. Jørgensen og Niels Thøgersen.

36. Ansøgning om Grundforbedringslaan ifølge Lov af 31/3 26. Chr. Heick, Hovborg ansøger om et Driftslaan paa 700 Kr. til Dækning af Udhiftyerne ved Dræning og Mergling af ca. 2½ Td. L. omgravet Mose og Hede. Plan og Overslag følger. Laanet indføres paa Ejendommen Matr. No. 1b Hovborg næst efter 8800 Kr. Der slettes Garanti for Halvdelen af Laanet. Tilsynsførende Th. Thomsen.

37 Niels N. Garder, Raabjerg ansøger om et Driftslaan paa 1500 Kr. til Dækning af Udgifterne ved Mergling af ca. 18,4 Ha. Jord, den samlede Udgift antages at beløbe sig til 2700 Kr. Laanet kan blive indført med Pant i Ejendommen Matr. No. 13b, 5d og 7k Klelund, næst efter 30,000 Kr.

Der foreligger Plan over Arealet der agtes merglet samt Overslag og Rentabilitetsberegning over Udgifterne.            Der stilles Garanti for Halvdelen af Laanet. Ths. Thomsen er Tilsynsførende.

38. Peder Madsen Petersen, Hyldelund har fremsendt Ansøgning om et Driftslaaan paa 1500 Kr. til Dækning af Udgifterne ved Dræning af 5,3 Ha. Agerjord. Laanet kan indføres paa Ejendommen Matr. MNo. 2b Hyldelund efter 8500 Kr. Der foreligger Plan over Dræningen samt Overslag og Rentabilitetsberegning over Udgifterne.

                                  Der slettes Garanti for Halvdelen af Laanet. Tilsynsførende Niels Jørgensen.

Side 17

Der foretoges Skatteansættelser. Mødet sluttet, næste Møde kl. 2½

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Oluf Jepsen, Marius Madsen, H.M. Petersen, Ths. Thomsen.

 

Aar 1926 d. 8 Sept. holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Fraværende Chr. Heick og Oluf Jepsen. Følgende forhandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for August Maaned.

Født 4/8 Datter af Plantør Marinus Mathiesen og Hustru Mette Katrine M. Jakobsen, Galtlund.

   –   15/8    –      – Husm. Knud Fr. Poulsen Madsen og Hustru Karen Katrine Nielsen, Assersbøl.

   –   16/8    –      –  Mejerist Niels P. Mortensen og Hustru Anna Margrethe Knudsen, Debel.

   –   29/8    –      –  Niels Jakob Jensen og Hustru Johanne Sørensen.

Døbte Karlo Johanne Sørensen f. 6/7 26

   –      Niels Kr. P. Vase            –  20/7 –

   –     Viola Højrup Petersen     –   6/7  –

   –     Karen Marie Madsen       –  13/7 –                                                         Til Efterretning.

2. Brandpolitiet paa Landet. Lov No. 174 af 31/3 26 samt for Opførelse af Bygninger paa Landet.

3. Cirkulære af 22/7 26 med nærmere Regler for den nævnte Lov.

4. Brandfoged i Hyldelund. Politimesteren har fremsendt Beskikkelse og Instruks for Bmd. Hans Peter

Side 19.

Hansen Madsen som Brandfoged for Hyldelund Kidholm Distrikt fra 14/8 1926 for et Tidsrum af 3 Aar.                                                                                                                     Til Efterretning.

5. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har fremsendt Aarsberetning og ansøger et Bidrag.                                                                                                                  Henlagdes.

6. Politimesteren i Ribe har fremsendt Beskikkelse og Instruks for Th. Conrad Thomsen og Claus Jensen som Ligsynsmænd og Jens Kr. Thomsen som Suppleant fra 1/8 at regne. Til Efterretning.

7. Grundforbedringslaan. Ribe Stiftamt har under 19/8 meddelt Tilladelse til at Kommunen garanterer for Halvdelen af Laanene til Peter Madsen Petersen paa 1500 Kr., Niels N. Garder paa 1500 Kr. og Chr. Heick paa 700 Kr.                                                                       Til Efterretning.

8. Kraks Vejviser. Kommunen opfordres til at købe et Eksemplar.                         Henlagdes.

9. Redningskorpset har fremsendt Opfordring til at organisere sig med Hensyn til Anskaffelse af Brandsprøjter m.m. Et Eksemplar af Brandpolitiloven findes vedlæagt.                  Henlagdes.

10. Fængselshjælpen har fremsendt Ansøgning om et Bidrag.                                         –

11. Vejsag fra Risbøl. Anton Chrestensen, Mosegaard har ønsket en Vej fra hans Ejendom ud til Landevejen over Møller Chr. Jørgensens Hede. Hejnsvig Sogneraad har forsøgt Mægling uden resultat. Sagen er tilstillet Lindknud Sogneraad.                                                       Anbefales

Side 20.

under Hensyn til at A. Krestensen henhører under Hovborg Kirkedistrikt.

12. Vejen til Nørre Vittrup. Beboerne i Nørre Vittrup har efter Opfordring fremsendt en fortegnelse over hvem der skal levere de 40 KubikFavn sten til den nye Vej. Fordelingen er saaledes:

 Matr. No. 7a Anders Andersen, Vittrup            10 Favn

    –       –    7c  Morten Holm           –                    6   –

    –       –    7d  Søren P. Larsen                           2½  –

    –       –    7h  Jens Holger Hansen                      6    –

    –       –    6e  Frederik Wolff                             2½  –

    –       –    8e  Christian Mortensen                      1   –

    –       –    2d  Chresten Chrestensen                  12   –

Leveringspligten gælder for evt. nye Ejere af de nævnte Ejendomme. Beboerne forespørger hvor mange Rørledninger der skal nedlægges under Vejen.

Der nedlægges 3 Rørledninger under Vejen 2 i Nærheden af Andersens Mergelgrave og 1 i Andersens Toft vest for Gaarden.

13. Vej No. 1. Bøgeskov Klelund. Materialerne er endnu ikke leverede. Forholdene ser saaledes ud: Th. Thomsen 10 m. bliver leveret. Th. C. Thomsen 20 m er ikke slaaet. Chr. Brandt 10 m én Deel er leveret, men de er stærk blandet med Flintsten. Søren Brandt 10 m- er slaaet. Hos Alfred Jensen vil der sikkert mangles ca. 1 Favn. Der kan købes Stenslag paa Assersbølgaard til 70 Kr. pr Favn uden Kørsel. Antaget. Der foreslaaes at faa Stenslaget leveret der er slaaet og skaffe Resten snarest mulig

13a. Magnus Baagø Assersbøl har tilbudt at sælge en Deel raa Kampesten til Kommune for 25 Kr. pr. Favn.                                                                                                   Tilbuddet antoges.

Side 21

14. Snekastningslisterne skal revideres og fremlægges til Eftersyn fra 1 til 8/10, overdroges

Marius Madsen, Niels Jørgensen og Niels Thøgersen.

15. Barfod har fremsendt Regning for 25 Stk. Trangsattester paa 63 Ører.       Til Efterretning.

16. Invaliderentesager. No. 32249 Meta Ibsen er berettiget Invaliderente fra Ansøgningens Dato. Invaliditeten skønnes at være forbigaaende.                                                       Til Efterretning.

17. No. 39528 Svend Østergaard Nielsen Invalideforsikringsfonden meddeler at den har modtaget Ansøgning fra ham om Invaliderenter Medlemsnr. 5002                                    Til Efterretning.

18. No. 37645 Husmoder Gjertrud Hansen Invalideforsikringsfonden meddeler at den anerkender Modtagelsen af Meddelelsen om at der er ydet Forskud fra Kommunen.            Til Efterretning.

19. Ulykkesforsikringer. Iver Iversen. Forsikringselskabet har sendt Dagpenge for i alt 13 Uger og meddeler at Udbetalingen standser indtil videre. Da Iversen erklærer at han ikke kan arbejde vedtoges det at udbetale ham 30 Kr. om Ugen fra d.d.

19a Lindknud Salonskytteforening ansøger om Tilladelse til at afholde Skydeøvelse i Forsamlingshuset til Vinter. Bevilges paa Betingelse af at Huset ikke beskadiges.

Side 22.

20. Statslaan til Heder og Moser. Hans Knudsen Jensen, Vittrup. Det nedsatte Udvalg har set paa Forholdene og modtager følgende Oplysninger. Til Ejendommen hører 16 Td. L. opdyrket. H.Jensen har Merglet ca. 10 Td.L. mest Ager + et par i Hede, der er ca. 5 Td. L. uopdyrket Hede hvoraf lidt er pløjet og ca. 5 Td. L. Egekrat. En stor Deel af Jorden trænger haardt til Afvanding. Det vedtoges at bevilge det omhandlede Laan pa 1000 Kr, saaledes at det udbetales i Forhold til som Opdyrkning og Mergling er udført.

21. Hans M. Petersen, Kidholm. Udvalget har ligeledes set paa Forholdene der. Der er opdyrket og Merglet ca. 18 Td. L., der har været tilsaaet i Aar og en Deel af det forrige Aar.

                                                                             Bevilges. Beløbet kan efter det oplyste udbetales.

22. Sklosager. Forsømmelseslisterne for Juli og August Maaneder fremlagtes. Mulkterne paaføres af Formanden. Vittruplisten – Oplysning!

23. Okslund Skole. Lærer Vinther klager over at Taget paa den gamle Tørvehus er meget utæt.

                                                                                       Det vedtoges at lægge Bølgeblik ovenpaa.

24. Lindknud Skole. Th. Conrad Thomsen har ved Licitationen paataget sig at levere 2 Læs Tørv til Skolen, men de staar paa Mosen endnu.

                           Det vedtoges at købe ca. 25 m. klippet Træ + en Deel Kul. Træet ønskes snarest.

Side 23.

Aldersrentesager. Ifølge Cirkulære af 12/8 26 er Dyrtidstillæget til Aldersrentenydere fra 1/10 26 fastsat saaledes: For Ægtepar hvor begge er 65 Aar pr. Maaned 7 Kr. For andre Ægtepar samt enlige Personer 3,50 Kr.                                                                                                        Til Efterretning.

Hans Peter Hansen, Hyldelund ansøger om at faa sin Aldersrente forhøjet. Der ønskes ny Skema.

Ferdinand Vilhelm Jepsen f. 20/1 1865 i Vejen er af Vejen Sogneraad bevilget Aldersrenter med 2/3 af det for 65aarige enlig Mænd fastsatte Beløb fra 1/7 at regne. Der forespørges om paagældende anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune.

                           Der søges Oplysning om hvor han har opholdt sig siden han rejste fra Lindknud.

Fattigsager. Maren Kirstine Due, Fredericia Fattigudvalg meddeler at der er ydet hende en ekstra Hjælp paa 5 Kr. paa Grund af utilstrækkelig Erhverv.                                              Til Efterretning.

Ane Dorthea Albertsen ansøger om af faa sin Understøttelse forhøjet med 10 Kr. Mdr. Nægtedes.

Fru Thomsen, Klelund ansøger om at faa installeret Elektrisk Lys i Lærerindelejligheden. Bevilges.

Mødet sluttet, næste Møde Kl. 1½.

Niels Thøgersen

Ths. Thomsen, Niels Jørgensen, Marius Madsen, H.M.Petersen

Side 24.

Aar 1926 d. 8/9 var Sogneraadet samt Skolekommisionen og Førstelærerne Thomsen og Skovbjerg samlede for at foretage Indstilling til Vinterlærerembedet i Lindknud (75 ansøgere) og til Vinterlærerindeembedet ved Klelund Skole (54 Ansøgninger)

Som Vinterlærer i Lindknud Indstilledes No. 1. Johannes Peder Hansen Erikavej, Søborg

                                                                    –   2. Anders Boes, f. Tiden Bakkely Skole i Vejen

                                                                    –   3. Viggo Poulsen, Nr. Nissum, Lemvig

Til Vinterlærerindeembedet i Klelund       –   1. Fru Astrid Rise, Lindknud

                                                                     –  2. Kirsten Nielsen Eris Bramer f.T. Bramminge

                                                                     –  3. Gjertrud Petersen, Holme Skole pr. Viby

Indstillingen sluttet. Niels Thøgersen

H.M.Petersen, Chr.Heick, Marius Madsen, Niels Jørgensen, Ths. Thomsen

 

Aar 1926 d. 13/10 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødte. Følgende Sager behandledes.

Pastor Barfod Petersen har fremsendt

Side 25. Fødselsanmeldelser for September Maaned.

1. Den 1/9 f. Søn af Arbejdsm. Johs. Marinus K. Johansen og Hustru Kirstine Mortensen, Gilbjerg.

      –    4/9 –    –     – Boelsm. Andr. Hansen Thomsen og Hustru Helene Marie Nielsen, Lindknud

      –  14/9 –    –     –      –       Søren Pedersen Brandt og Hustru Margrete Abeline K. Johansen, Gilbj.

      –  30/9 –    –     – Ugifte Edith Emilie Pedersen, Vittrup.

Fødsler foranstaltes noteret andetsteds.                                                           Til Efterretning.

2. Døbte. Edvar Knudsen f. 13/5 26, Evald Arnfred Knudsen f. 17/6 26, Andreas Simonsen 25/6 26, Tage Hansen f. 27/7 26, Sigurd E. Madsen 15/8 26 og Johanne Kirstine Mortensen f. 16/8 26.

3. Vera Jørgensen f. 10/4 26 i Risbøl. Fødslen er noteret i Hejnsvig

4. Samfundet og Hjemmet for Vanføre har fremsendt Beretning og ansøger om Bidrag. Bevilges 10

5. Kirkens Korshær har fremsendt Beretning og søger ligeledes om bidrag.                  Henlagdes.

6. Møltrup Optagelseshjem har fremsendt nogle Blade og ansøger om et aarligt eller én Gang for alle et større Bidrag.                                                                                                         Henlagdes.

7. Sønderskovhjemmet har fremsendt Ansøgning om Bidrag.                                               –

Konsulent Jørgen Banke og Lærer C. J. Hammer Sønderup har fremsendt 1. No. af Maanedsbladet Danskeren.                                                                                                                        Henlagdes.

Side 26.

8. Lærer Larsen, Fensmark har fremsendt Tilbud paa Klembind til Skrivelser og Selvhæfter til Sogneraadstidender m.m.                                                                                                  Henlagdes.

9. Postgiro.

10. Landsoverskatteraadet har fremsendt et Cirkulære ang. Udsendelse af Blanketter der kan benyttes som Gjenpart ved Selvangivelser for Skatteydere.                                 Til Efterretning.

11. Udstykning. Landbrugsministeriet har under 21/9 26 godkendt Udstykning af Matr. No. 3a af Hovborg saaledes at Peder D. Jensen beholder 3a Hartkorn 7 Skp. 2 Fdk. 2 ¼ Alb.

                                  Poul Jensen faar 3n                              4   –     0   –     1       -.

12. Nødhjælpsarbejde. Ribe Stiftamt har paa Amtsraadets vegne fremsendt en Henstilling at foranstalte Oprensning og Regulering af mindre offentlige Vandløb til afhjælpning af Arbejsløsheden.  

13. Andreas Hansen, Lindknud. Husmandskreditforeningen har grundet paa et Stk. Hede er frasolgt Ejendommen Matr. No. 12d forlangt at A. Hansen skal indbetale 500 Kr. af Laanet paa 3000 Kr. til Kreditforeningen.

Man har i den Anledning henstillet at frafalde Kravet under Henvisning til at Huset nu er blevet sat i brugbar Stand. Kreditforeningen har nu sendt en Redegørelse for det stillede Krav.

Der bliver ? at foretage ny Vurdering af Ejendommen.

Side 27.

14. Statslaaan til Opdyrkning af Hede og Mose til H.K. Jensen. Ribe Stiftamt har tilbagesendt Sagen under Henvisning til, at der er flere Hæftelser paa Ejendommen end anført i ansøgningen nemlig til Husmandskreditforeningen 3500 Kr., hans Chr. Jensen 2000 Kr., der skal være nedbragt til 1200 Kr.. Iver Iversen 2600 Kr., men denne Obligation skal være overtaget af Hans Jensen, Vorbasse ( H.K. Jensens Fader) der skal have givet Tilladelse til at nævnte Obligation rykkes tilbage for Statslaanet.

Laanet fastholdes nedsat paa 3. Pant efter nu 4700 Kr.

15. Fri Proces. Peter Hub af Okslund, der har tjent i Skodborg er kommet af sin Plads i utide og mener at have 350 Kr. til gode hos sin Husbonde Jokum Fredsted Krogstrup. Da Fredsted ikke vil betale et saa stort Beløb agter P. Hub at anlægge Søgsmaal mod ham og udbeder sig i den Anledning Sogneraadets Anbefaling til Fri Proces.                                                 Anbefalet.

16. Skal Kommunen faa tegnet en Ansvarsforsikring? Evt. hvor?

                                     Der søges Oplysninger hos Mejeriets og Landbrugets Ulykkesforsikring.

17. Vej No. 1. Vejassistent Chrestensen, Grindsted har været her og foretaget Opmaaling af det leverede Stenslag og antaget samme dog med Undtagelse af en Deel som Chr. Brandt leverede hvilket antages paa Betingelse af at Brandt leverer ligesaa mange m. Sand som Stenslag til Afdækning af Flintestensgruset.

Side 28. Man har skrevet til Brandt om at levere nævnte Sand, men intet hørt fra ham. Dersom han ikke leverer Sandgruset + ½ Favn Sten inden 1/11 lejes der paa hans Regning.

18. Conrad Thomsen skulde levere 20 m. men har endnu intet leveret, derimod har Elias Dam til dato leveret 1 ¾ Favn for 105 Kr. pr. Favn og vil levere mere til den Pris.

19. Vejsyn. Det staaende Udvalg.

20. Vejmændene. Der foreslaaes en fastere Plan for Vejmændenes Arbejde.

Der vedtoges en Plan for den fremtidige Vejmandsarbejde hvorfor der bliver at oprette Kontrol + Stenslag som hidindtil.

21. Kassekredit for Kommunen kan faaes i Handelsbanken i Esbjerg paa 15,000 Kr. til en Rente af 6 ¾ uden Provision. Et Udvalg paa 3 Mand. Valgt blev Marius Madsen, H.M..Petersen og Niels Thøgersen der forsøger Restancer nedsat.

22. Skatteklage fra Marie Petersen hos Jensen Jepsen idet hun oplyser at hun er født i 1910 paa Flyttebeviset staar 1900.                                                                                             Slettet.

23. Frikørsler. Hans P. Petersen, Hyldelund ansøger om Frikørsel efter Jordemoder. Bevilges.

24. Læge Kirkebjerg har sendt Regning paa Frikørsel til N.P. Hansens Hustru 9 Kr., L. Christoffersen Klelund 16 Kr., Th. Torstensens Hustru 36 Kr., Jørgen Simonsens Barn 10,50 Kr., Povl Vind 34 Kr., Karl Hermansen 8 Kr., Chr. Lauridsen, Klelund 37,50 Kr. I alt 177,50 Kr.

25. H. Olsens Enke har henvendt sig til Kommunen om at faa en Lejlighed til Nov.

                                                                                                   Der søges om at faa en Lejlighed.

Side 29.

26. Mary Holm har meddelt at hendes Barn nu fra 8. Okt. kan blive optaget paa Aandssvageanstalten i Ribe og beder i den Anledning Lindknud Sogneraad om at faa 139 Kr. som skal betales ved Indleveringen af Barnet. Sogneraadet har i sin Tid kautioneret for Betalingen. Der foreslaaes foretaget en Afhøring og søges Oplysning om hvem der skal afholde Udgifterne.

27. Skolesager. Lærer Skovbjerg har fremsendt Ansøgning om 1 Hold Læsebøger til 3. Klasse, 16 – 17 Exemplarer. Et Skab til Børnebogsamlingens Bøger. En ny Kakkelovn til Kontoret.

                                                                                Kakkelovnen undersøges, det andet bevilgedes.

28. Jorden ved Forsamlingshuset er nu gravet og Stenbroen ved den søndre Side samt ved begge Gavle bliver omlagt. Karsten Runge har forespurgt om han kan leje Jorden til næste Aar.

29. Tørvehusene ved Lindknud Skole er meget utætte paa Taget, det regner ned i alle Husene. Okslund Skole. Lærer Vinther ansøger om et Skab til Skolematerialer.                   Bevilgedes.

30. Aldersrentesager. Karen Jespersen Gehlert er d. 1/10 afgaaet ved Døden paa Brørup Sygehus. H.J. Gehlert bekoster selv Begravelsen.                                                            Til Efterretning.

31. Karen Hansen, Lindknud. Læge Kofod har meddelt at hun  trænger til Lægehjælp. Karen Hansen er d. 9/11 afgaaet ved Døden. Arvingerne bekoster begravelsen.         Til Efterretning.

                                                                                        Det undersøges om der er nogle Tørv.

Side 30

32. Ane Thomsen, Lindknud. Læge Kofod, Bække har meddelt at hun trænger til Lægehjælp.

33. Ferdinand Vilhelm Jepsen. Ifølge de fra Vejen Sogneraad modtagne Oplysninger har Jepsen ikke ved Ophold vundet Forsørgelsesret i nogen anden Kommune siden han rejste fra Lindknud.

Yderligere meddeles at Jepsen er bevilget Aldersrente som 65aarig fra 1/10 26.

                                                                                                     Anerkendes. Refusion er ydet.

34. Maren Hansen, Vittrup. Læge Kofod, meddeler at hun trænger til Lægehjælp. Til efterretning.

35. Brørup apotek har fremsendt følgende Regning for Medicin:

Fru Chrestensen, Okslund     16,30 Kr.               Karen Hansen, Lindknud         5,30 Kr.

Johannes Hansen, Lindknud  13,05  –                 Kirstine Sørensen   –               17,80  –

Ane Thomsen              –           3,65  –                                                                        Til Efterretning.

36. Invaliderentesager. No. 30843 Mary Johanne Dam, Lindknud er bevilget Rente.         –

37. No. 31830 Murer Niels Jensen af Hovborg er bevilget Invaliderente.                           –

38. Husmoder Kirstine J. Nielsen af Vejen tidl. hos Axel Nielsen, Vittrup. Invaliderenter nægtes.

Side 31

39. Fattigsager. Maren Kirstine Due. Fredericia Byraad meddeler at der er hende tilstaaet Huslejehjælp for en Maaned, 20 Kr. til Beklædning 50 Kr.                                     Til efterretning.

40. hans Nissen Hansen. Vejle fattigudvalg meddeler at han er indlagt paa Vejle Sygehus til Behandling for en Beskadigelse af venstre Albue.                                                   Til Efterretning. 41. Hans N. Hansen. Politikontoret i Nykøbing Mors har fremsendt Regning paa Refusion for udlagt Børnebidrag til Hansens Barn med hans fraseparerede Hustru Dagmar født Jensen til Barnet Vagn Aage Hansen født 19/1 1920, for et Aar fra 19/1 26 til 19/1 27 med 156 Kr. Til Efterretning.

42. Andreas Søgaard, Nykøbing Falster. Politikontoret i Holsted udbeder sig refusion for udlagt Børnebidrag til Barnet Maren Søgaard født 10/1 1924 med 84 Kr.      Fordres indsat til Afsoning.

43. Kirstine Caroline M. Jørgensen, Randers Fattigudvalg har sendt Regning paa 162.Kr. Til Efterr.

44. ane Marie Hansen, Klelund f.T. Vester Vedsted. Sindssygehospitalet i Viborg har sendt Regning paa 184 Kr.                                                                                                                   Til Efterretning.

45. Hans Jørgensen, Aandssvageanstalten i Brejninge har sendt Regning paa 150 Kr.         –

46. Mads Chr. Nielsen, Vittrup, Regning fra Brørup Apotek paa 33,70 Kr. Reglerne noteret. Beklædning til Sønnen der skal indlægges paa Sanatoriet. Rejsepenge for Mads og Drengen til Sanatoriet. Indretning af et Børneværelse paa Loftet. Apotekerregning, Tøj til Drengen, Rejsepenge 12 Kr. bevilgedes. Værelset paa Loftet bevilgedes.                Overdroges Marius Madsen at ordne.

Side 32.

47. Mads Chr. Nielsen. Regning fra Gesten Apotek paa Medicin 22,60 Kr.            Til Efterretning.

48. Jørgen P. Dam, Okslund ansøger om at faa et Laan af Kommunen paa 400 Kr. til at faa Huset lavet i Stand.                                                                                                          Kan ikke bevilges.

49. Aldersrentesager. Ane Thomsen. Regning fra Brørup Apotek for Medicin 13,30 Kr. Til Efterr.

50. Maler Anton Bonde ansøger Kommunen om at betale Sygebilen der har kørt hans Kone fra Lindknud til Varde Sygehus.                                                                    Kommunen betaler Bilen.

51. Jørgen Aarø Jørgensen ansøger om Frikørsel efter Jordemoderen.             Bevilgedes.

52. Graves Nielsen forespørger om der kan blive Afsætning paa harpet Grus til Kommunen. Graves Nielsen undersøger hvor meget det evt. skal koste pr. Favn.

53. Til næste Mødefastsættelse af Forholdet mellem faste og personlige Skatter samt Fradraget ved Grundskyld.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl 1.

Niels Thøgersen

Oluf Jepsen, Niels Jørgensen, Marius Madsen, Chr. Heick, H.M.Petersen, Ths. Thomsen

 

Aar 1926 d. 29/10 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro. Til Behandling om Kassekreditten.

Dokumentet fra Handelsbanken i Esbjerg til Optagelse af en Kassekredit paa 15,000 Kr. forelaa til Underskrift. Før Dokumentet blev underskrevet vedtog Sogneraaadet (efter Begæring fra Chr. Heick) at Kassekreditten skal være udbetalt senest inden ¼ 1929.

 

Skatterestancerne. Sogneraadet vedtog at rette en fornyet Henstilling til Sognefogederne om at sørge for at resterende Skatter bliver indbetalt saavidtmulig i 2 Kv. efter den Restancelisten omfatter. Grundet paa at Kommunens Kassebeholdning ikke paa langt nær strækker til saa udstrakt Kredit, som for Tiden er Tilfældet.

Renter af Skatterestancer. Det vedtoges at der fra ¼ 1927 at regne paalægges Renter af Skatterestancer med en ½ % pr. Maaned.

Mødet Sluttet.  Niels Thøgersen

H.M.Petersen, Marius Madsen, Chr. Heick, Oluf Jepsen, Niels Jørgensen, Ths. Thomsen

Side 34.

Aar 1926 d. 10/11 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle var mødt. Følgende Sager forhandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Oktober Maaned.

3/10 født en Søn af Hans K. Jensen og Hustru af Vittrup. Døbt Imanuel Jensen.

11/10 –     –    –     – Hmd. Hans P. Pedersen og Hustru Anna Magdalene, Hyldelund

19/10 –     –    –     – Boelsm. Jens Kr. Lund og Hustru Ingrid Kirstine Hansen, Gilbjerg.

1/10   –     –  Datter af Mejerist Jens Th. Henriksen og Hustru Karen Margrethe Eriksen, Lindknud.

                                Døbt Inger Marie Henriksen.

12/10 –     –      –      af Bmd. Jørgen Aarø Jørgensen og Hustru Karoline Jørgensen, Klelund. Døbt   

                                  Martha Elisabeth Jørgensen.

17/10 –     –      –       Arbm. Iver Iversen og Hustru Margrethe Hansen, Lindknud.

20/10 –     –      –       Husm. Ernst P. Søgaard og Hustru Marie Kirstine ? , Assersbøl

Døbte Harry Ingvard Johansen f. 1/9 26 J. Johansen og Hustru

    –     Ane Thomsen                 –  4/9  –   A. Thomsen og Hustru

    –     Asbjørn Johansen Brandt  14/9 –   Søren Brandt –    –

    –     Anny Jensen                      29/8 –  A. Jensen       –     –      , Klelund.           Til Efterretning.

2. Folkeregistret. Cirkulære af 16/10 26. Det forslaaes at Kommunerne foretager en Folketælling for at faa konstateret om Folkeregistret er i virkelig Overensstemmelse med de i Kommunen værende Personer.                                                                                   Der agtes ikke foretaget en Tælling.

Hans Knudsen Jensen, Vittrup har skriftligt givet Tilladelse til at der af det ham bevilgede Statslaan til Opdyrknig af Hede og Mose maa indbetales 600 Kr. til Nebel Sparekasse. Det forventede Laan er paa 1000 Kr.

3. Ribe Amts Plejehjemsforening har Regning for Børnene Carl Hansen hos M. Holm 48 Kr. og

    Ruth K. Chrestensen hos Knud Hansen, Hovborg 48 Kr.                                Til Efterretning.

4. KFUM s Soldaterhjem og Soldatermission har fremsendt Beretning for 1926/27 og ansøger om Bidrag.                                                                                                               Bevilgedes 10 Kr.

Side 35.

5. Missionen blandt hjemløse Mænd i København ansøger om Bidrag.                    Henlagdes.

6. Møltrup Optagelseshjem har sendt Meddelelser.

7. Arbejdsherberget for Holsted m. fl. Sogne ansøger om et Bidrag. Herberget har givet Husly for ca. 1100 rejsende.                                                                                                        Henlagdes.

8. Brandfoged i Klelund. Politikontoret har fremsendt Beskikkelse og Instruktion for Bmd. Niels Peter Hansen som Brandfoged for Klelund Distrikt fra 30/10 26 at regne.        Til Efterretning.

9. Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser er af amtet bevilget Lindknud Kommune med 1500 Kr. til Udlaan til Hans M. Petersen næst efter Kreditlaanet og Hans K. Jensen, Vittrup paa 1000 Kr. næst efter 3500 + 1200 Kr. Ifølge en Transport fra H.K. Jensen maa der indbetales 600 Kr. til Nebel Sparekasse.                                                                                                          Til Efterretning.

10. Iver Iversen Lindknud. Læge Kofod Jensen meddeler at det er nødvendigt at Iversens Hustru faar en Bandage for Navlebrok. Samtidig anbefales ar Kommunen betaler en Deel af Bandagen som Sygekassen ikke betaler. Bandagen koster 52 Kr.           Han har modtaget 17 Kr. af Kommunen.

 11. Skattesager. Lærer Thomsen, Klelund har indsendt Klage til Landsoverskatteraadet over Skatteansættelsen. I den Anledning udbeder Skatteraadet sig en Erklæring fra Sogneraadet.   Sogneraadet kan ikke give Erklæring i den sag.

12. Fra Ribe Stiftamt. Snekastningsforpligtelse i Forhold til Lov No. 33 af 31/3 26 om Grundværdi og Ejendomsskyld.

13. Forsorgelsesanstalter og disses Sygeafdelinger. Indenrigsministeriet har gennem Amtet

Side 36

meddelt at de Takster der overfor Statskassen maa lægges til Grund ved Beregning af Refusioner for indeværende Finansaar maa forhøjes med 100 % over de pr. 31/12 1924 gældende Takster.

14. Udstykninger. Landbrugsministeriet har under 14/10 26 meddelt Tilladelse til Udstykning af en Deel af Klelund Plantage nemlig Matr. No. 4l, 5h – i –l – o – p – s – t. 6a, 7a, 9b – l.  Til Efterretn.

15. Udpantning hos Jens Jørgensen boende i Seest. Civildommerkontoret i Kolding meddeler ifølge Sognefogedens Forklaring i Seest at J. Jørgensen absolut ikke ejer møblement til et Beløb af 500 Kr.                                                                                                                              Til Efterretning.

16. Driftslaan til Haandværkere. Kolding Oppebørselsstue udbeder sig en Udtalelse om følgende Haandværkeres Betalingsevne.

No. 4571 Niels V. Sørensen Tømrer, Lindknud 31 Kr. No. 4573 Murer M. N. Brink, Vittrup 31 Kr. No. 4574 Skrædder Nis H. Ravn, Lindknud     31 Kr.  –      4613 Vognm. N. Nielsen      –       31 Kr. No. 2196 Smed Simon Simonsen, Hovborg     31  –   No. 4613 N. Nielsen kan næppe betale.

17. Marry Kirstine Holm. Fattigudvalget i Fredericia udbeder sig Oplysning om hvilken Dato Barnet blev indlagt paa Aandssvageanstalten i Ribe og meddeler endvidere at dersom Moder og Barn under Indlæggelsen havde Ophold i Holsted Kommune bliver det Holsted der skal afholde Opholdskommunens Udgifter.                                                                                     Til Efterretning.

Side 37.

18. Kommunens Ansvarsforsikring. Man har nu foranstaltet fortaget Tegnet en Ansvarsforsikring i Mejeriet og Landbrugets Ulykkesforsikring mod en aarlig Præmie af 22,80 Kr. – 15% og mod et Indmeldingsgebyr af 5,80 Kr.                                                                            Til Efterretning.

19. Kommunens Ulykkesforsikring udbeder sig Indberetning om Skjærveslagning m.m.

20. Børn af Enker. Hansine Olsen ansøger om at bibeholde Enkebørnsunderstøttelsen til det nu konfirmerede Barn Carl Johannes Olsen.                                                                    Bevilges.

21. Vejsager. Udvalget har nu foretaget Syn over Kommunens Veje. Der foreslaaes anvendt til Vej No. 1 100 m. Stenslag. Til de øvrige Veje 20 m. Stenslag, 16 Favne Sandgrus, 7 Favne Harpet og 5 ½ Favn Leer. Rabatter, Grøfterensning m.m. forventes udført af Vejmændene og evt. Arbejdsløse. Der graves 200,000 Tørv.                                                                                Til Efterretning.

22. Vejlicitation afholdes i i Lindknud Kro Tirsd.30/11 Kl. 1½.

23. Behandling om Fordeling af Skatterne mellem Fast Ejendom hvorved forstaaes Grundskyld og Ejendoms el. Bygningsskyld og Skat af Indtægt og Formue. Det vedtoges for de følgende 3 Aar at paaligne 2/5 paa fast Ejendom og 3/5 paa Formue og Indtægt.

24. Behandling om det Skattefri Beløb ved Paaligning af Skat paa fast Ejendom Lov af 31/3 26 § 3. 

                                                                                    Det vedtoges at fastsætte fradraget til 3000 Kr.

25. Frikørsler. Læge Kofod Jensen har fremsendt Regning for Kørsel til.

Fru Vinther, Okslund  3 Kr, Peder Runge, Lindknud   5,50 Kr., Chalotte Jepsen, Lindknud 22    Kr.

Chr. Hansen, Lindk.   22 –  , Slagter Jørgensen, Klel. 21,00  –   , Signe Poder             –           5,50  –

Johs. Nielsen, Vittrup   6 –  , Peder Andersen Lindk.    1,00  –   ,Rasmus Hansen        –         27,50  –

Edit Pedersen,   –          4  –  , Hans P. Poder      –           2,00  –  , Fru Henriksen          –           7,00  –

Mette Rasmussen         5,50 , Johs Hansen, Vittrup       4,50  –  ,  Søren Brandt, Gilbj.            7,00  –

Peter Petersen, Vittrup 4,50 , Jakob Andersen, Oksl.     7,50  –  ,  Plantør Mathiesen, Vittrup 11,00 –

Stokholm, Lindknud    7,00                       I alt 163,50 Kr.   Johs. Nielsen udgaar.

26. Invaliderentesager. No. 35642 Uhrmager Thomas P.Petersen. Invalideforsikringsretten udbeder sig en Udtalelse om hans Arbejdsevne, Fortjeneste m.v.                                         Er besvaret.

27. No. 35356 Kristian Nyman Madsen, Okslund Invalideretten udbeder sig en Udtalelse om hans Arbejdsevne, Fortjeneste m. v.                                                                        Til Efterretning.

28. No. 40545 Jensine Marie Jespersen af Lindknud. Indvalidefonden meddeler at den d. 1/11 26 har modtaget hendes Ansøgning om Invaderente.                                           Til Efterretning.

29. Poul Jessen, Okslund har til budt en Dynge raa Sten for en Pris af 25 Kr. pr Favn mod at han faar ca. ½delen af Pengene udbetalt som Forskud. Det vedtoges at købe Stenene, dog ikke Flintestenene, der betales 50 Kr. i Forskud.

30. Kassekreditten i Handelsbanken i Esbjerg paa 15,000 Kr. er nu deponeret. Der spørges om Pengene ønskes overført til Andelskassen.

Side 39.

I saa Tilfælde ønskes en skriftlig Anmodning derom. Udgiften ved Ordningen andrager 35 Kr.

                                                                                                           Overføres til Andelskassen.

31. Skolesager. Lindknud Skole. Efter at Murer Chr. Hansen har undersøgt Kakkelovnen paa Skovbjerg Kontor og mente den var meget forbrændt er der bestilt et nyt paa Brugsforeningen til ca. 85 Kr. Chr. Hansen tager den gamle til 10 Kr. og opsætter den nye gratis.          Til Efterretning.

32. Cirkulære af 31/8 26. For Undervisning i Efterskoler er Betalingen ansat til 3,20 Kr. pr. læst Time.                                                                                                                      Til Efterretning.

33. Forsømmelseslister forelaa og Mulkter paaføres af Formanden.

34. Aldersrentesager. Johanne Brink. Regning fra Bække paa 174 Kr.                            –

35. Johanne Adamsen. Hejls Sogneraad meddeler at hun er bevilget Aldersrente med 38.50 Kr. pr. Maaned mod lovmæssig Refusion.                                                            Anerkendes. Refusion ydes.

36. Petrine Borck Christiansen, Enke, Okslund ansøger om Aldersrente født d.6/11 1848 i Egtved. Ejer ingen Formue. Har ingen Gæld har vist nydt Aldersrente og er Forsørgelsesberettiget i Jerlev, Højen Kommune. Er ikke Sygekassemedlem. Forespørges om hvor meget hun har havt i Understøttelse og til hvilken Tidspunkt det er betalt.

Er forsørgelsesberettiget i Lindeballe. Aldersrente som 65aarige + forskellige Tillæg 10,56 for indeværende Aar.

Side 40.

37. Hans P. Hansen, Hyldelund ansøger om at faa sin Aldersrente forhøjet, opgiver en Formue af 900 Kr. og en Indtægt af 700 Kr.                                            Kan efter det oplyste ikke forhøjes.

38. Ane Katrine Hansen Regning fra Kolding paa 188,23 Kr.

39. Jakob L. Jakobsen         –          –  Vejen       –   341,25  –

40 Vilhelm Jepsen              –                 –            –     62,25  –

41. Jens P. Veldt                 –           –   Gørding  –   219,38  –

42. Daniel Pedersen            –           –   Holsted   –    65,25   –

43. Carl H. Buhl                  –           –       –          –   143,01  –

44. Laurids H. Pedersen      –           –   Vejle       –   204,90  –                         Til Efterretning.

45. Cirkulære af 4/10 26 ved Finansloven af 1926/27 er der stillet et Beløb af 500,000 Kr. til Raadighed som Bidrag til Dækning af Kommuners Udgifter til Aldersrente med Hensyn til Udgifterne til Alderdomsunderstøttelse  i Finansaaret 1922/23.  Vi indsender Ansøgning.

46. Bengta Johansen.        Regning fra Aastrup paa 132,70 Kr.

47. Ane Kirstine Sørensen      –        –        –          –   189       –

48. Enkefru Krestensen.  Regning fra Læge Kofod paa   25,50 Kr.

49.     –       Ane Thomsen     –         –       –        –          –   106      –

50. Johannes Hansen             –        –       –        –          –     31       –

51. Karen Hansen                  –        –       –        –          –       8       –

52. Maren   –        Vittrup      –         –       –        –          –     46      –                Til Efterretning.

52a. Mathilde Christensen    –         –     Gesten paa 214,88 Kr.                                 –

52b Dorthea Marie Nielsen. Vejen Sogneraad meddeler at hun er bevilget fri Læge og Medicin samt Aldersrente som 65aarig. Meddeler at hun har modtaget Aldersrente fra hun var ca. 60 Aar.

Side 41

53. Karl Vilhelm Andersen. Politikontoret i Holsted udbeder sig Refusion for udlagt Alimentationsbidrag til Johanne Katrine Bonde paa 60 Kr.                    Ønskes indsat til Afsoning.

54. Martin Madsen. Regning fra Bække paa 210 Kr.                                          Til Efterretning.

55. Hans Nissen Hansen. Regning fra Kalundborg paa 3,96 Kr. Samme har to Gange personlig henvendt sig til Formanden og Kassereren og modtaget h.h.v. 20 og 25 Kr.       Til efterretning.

56. Jeppe L. Jepsens Hustru Randbøl. Ribe Stiftamt har paany fremsendt Sagen ang. Ydelse af fuld Refusion til Sogneraadets Erklæring, men henstiller at der ydes fuld Refusion.

                                                                                                  Formanden afgiver Erklæring i Sagen.

57. Hans Kr. Hansen Fynbo. Politikontoret i Holsted udbeder sig fuld Refusion for udlagt Underholdsbidrag til Margrete Fynbo f. Karlsen 334 Kr.                                         Til Efterretning.

58. Gunder Chr. Adamsen. Politikontoret i Tønder udbeder sig Refusion for udlagt Alimentationsbidrag for Barnet Ane Marie Mathiesen f. 20/11 1909 med 48 Kr.

                                                                                      Henvises til G. Adamsen personlig i Gesten.

59. Maren Kirstine Due. Fredericia Fattigudvalg har sendt Regning paa 124,50Kr.   Til Efterretning.

60. Jørgen J. Dam, Okslund ansøger om Hjælp til Tøj, skriver at de ikke har noget hverken til at ligge eller gaa i, ønsker 150 Kr.                                                                       Bevilgedes.

Side 42.

61. Frederikke Jespersen. Sygehuslæge Lange, Grindsted har sendt Regning for Sygebesøg 26 Kr. + Befordring 12 Kr.                                                                     Til Efterretning. Refunderes af Amtet.

62. Mads Kr. Nielsen. Læge Kofod, Bække har sendt Regning for Sønnen Laurids paa 69 Kr. for Datteren 16 Kr. og for Hustruen 5 Kr. i alt 90 Kr.                                               Til Efterretning.

Ansøger om 3 par Træsko til Børnene og Syning af et sæt Tøj til sig selv. Fastsættelse af Understøttelse for Vinteren 40 Kr. pr Maaned samt en Skovl og 3 par Træsko.  Bevilgedes.

63. Forskelligt. Svend Østergaard Nielsen, Vittrup ansøger om Forskud paa Invaliderenter.  Bevilgedes 35 Kr. pr. Maaned fra 1/12 26. 

64. Grundforbedringslaan til Chr. Heick, Hovborg. Landbrugsministeriet har under 9/10 26 meddelt at der er bevilget et Grundforbedringslaan til Chr. Heick paa 700 Kr. samt fremsendt en Panteobligation med Genpart paa Beløbet, det samlede Sogneraad underskriver som Kaution for ½Deel af Laanet Obligationen underskrives af det samlede Sogneraad.

65. Kassekreditten.

66. Invaliderenter. Jørgen Hansens Hustru, Okslund ansøger om at faa sit Forskud paa Invaliderenten forhøjet for Vinteren.                         Bevilgedes 40 Kr. pr. Maaned fra 1/12 26.

Side 43.

67. Søren Kr. Hansen, Klelund. Invalidefonden forespørger om Hansens Arbejdsevne og Fortjeneste maa anses for at være 1/3 Deel af det som en legemlig og aandelig sund Person paa samme Egn plejerat kunde udrette og fortjene og udbeder sig en Udtalelse af Sogneraadet desangaaende.                                                  Det overdroges Formanden at afgive en Erklæring.

68. Fattigsager. Anna Dorthea Albertsen ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet med 10 Kr. Bevilgedes 5 Kr. mere fra 1/11 26 til 30/4 27

69. Graves Nielsen mødte og meddelte at han havde fundet en Deel godt Grus der egner sig godt til Harpning tilbyder at levere paa Vej No. 1 og No. 23 for 60 Kr. pr Favn.

Det vedtoges at overdrage Graves Nielsen Levering af 9 Favn harpet Grus der egner sig paa Vej Nord fra Præstevejen til Lindknud Bro.

Legatrenter. Renten af Ebbe Pedersens Legat tilstilles Hans P. Nielsen, Hyldelund.

De tre Arbejdere i Hovborg sættes evt. i Skat !!

70. Folketingsvalg skal ifølge Bladmeddelelse afholdes d. 2/12. Til at tiltræde Kredsens Valgbestyrelse valgtes Niels Thøgersen. Som Valgstyrere valgtes for Lindknud Distrikt H.M.Petersen, Marius Madsen og Niels Thøgersen.

For Hovborg valgtes Oluf Jepsen, Chr. Heick, Niels Jørgensen og Ths. Thomsen. Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Cgr. Heick, Niels Jørgensen, Marius Madsen, Oluf Jepsen H.M.Petersen, Ths. Thomsen.   

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *