1909 – 1915 afsnit 4

Afsnit 4

Side114

20 Hans M. Gehlert har fremsendt Begjæring om at faa hans Understøttelse forhøjet paa Grund af hans Kones

     Sygdom. Tilstodes 5 Kr. i Januar og 5 Kr. i Februar.

21 Mads Chr. Nielsen var mødt for at faa Penge.                                                                   Tilstodes 20 Kr.

22 Nis Højen har fremsendt Begjæring om at faa hans Understøttelse forhøjet paa Grund af hans høje Alder.

     Man vedtog at forhøje hans Alderdomsunderstøttelse til 12 Kr. om Sommeren og 15 Kr. for Vinteren fra

     1 Februar d. Aar.

                                                                    Mødet hævet

                  P. N. Pedersen.                Kristen Andersen.             P. Nielsen.

                                Laurids Simonsen.               Chr. Hermansen.          Hans I. Johansen.

    

      Onsdag d. 14 Februar 1912 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødte med undtagelse af Graves Nielsen. 

              Følgende Sager behandledes.

 1 Ribe Stiftamt har i en Skrivelse af 16. Dec.1911 meddelt følgende,

    Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsenet har under 4.ds. tilskrevet Skoleraadet saaledes: 

    I det med Skoleraadets paategnede Erklæring af 27. Maj d. Aar. hertil indsendte Andragende har Brørup-

    Lindknud Sogneraad anholdt om Tilskud i Henhold til Lov af 29. Marts 1904 § 33 til Forrentning og

    Afbetaling af de af Kommunen, blandt andet til Dækning af Udgifterne ved Opførelsen af en ny Skole i Hov-

    borg (Klelund Skole) en Forskole i Adsersbøl, og en ny Skole i Lindknud optagne Laan, nemlig henholdsvis

    et den 1. Juli 1903 optaget Laan stor 21,500 Kr., der forrentes og afbetales i Løbet af 28 Aar med en aarlig

    Ydelse af 6,5 %, og et den 30. Sept. 1904 optaget Laan stor 3.500 Kr., der forrentes med 4,5 % og afdrages

    med 125 Kr. aarlig, og et den 1. Juli 1905 optaget Laan, stor 8.000 Kr. der forrentes og afdrages i løbet af 28

    Aar med

Side 115

    en aarlig Ydelse af 6,5 %.

    I Anledning heraf skal Ministeriet efter stedfunden Brevveksling med vedkommende Skoledirektion tjenstlig

    melde til Efterretning og videre Bekjendtgjørelse, at medens der ikke vil kunne ydes noget Statstilskud til 

    dækning af Udgifterne til Opførelsen af den nye Skole i Lindknud, idet denne Skoles Udvidelse og Flytning

    ikke er paalagt Kommunen i Henhold til nogen Bestemmelse i Skoleloven, finder Ministeriet intet at erindre

    imod, at der udbetales Kommunen sædvanlig Statstilskud efter Reglerne i ovennævnte Lovbestemmelse til

    Dækning af Udgifterne ved Klelund Skoles Flytning, dog kun i Forhold til en saa stor Del af Laanebeløbet,

    der kan antages at være medgaaet til Udvidelse af Lærerboligen fra Bolig for en ugift til Bolig for en gift

    Lærer, nemlig 5.000 Kr. og kun for Tiden fra 11. Juni d. Aar at regne, samt til Dækning af Udgifterne til

    Opførelse af Forskolen i Adsersbøl i Forhold til hele det i dette Øjemed optagne Laan, 3.500 Kr. dog kun for  

    Tiden fra 11 Juni d. Aar at regne. 

    Hvilket herved tjenstlig meddeles til behagelig Efterretning og Bekjentgjørelse.                    Til Efterretning. 

 2 Fra Pastor Nielsen er Indkommen Fødselsanmeldelser for Januar Maaned 1912. 

    Den 11. 1 Dreng, Skovarbejder Jens Hansen A. Nicolajsen, Klelund og Hustru Marie Christine Johansen,

                                                                                                                                                                    Klelund.

    Den 4. 1 Pige, Boelsmand Lavrids Lavridsen og Hustru Anna Amalie Lønborg, Kongens Vase.

    Den 30. 1 Pige, Boelsmand Niels Hansen Kristensen og Hustru Marie Margrete Jørgensen, Okslund.

                                                                                                                                                     Til Efterretning.

 3 Bygmester August Kristiansen, Holsted, har fremsendt Andragende om Tilladelse til at køre med Automobil

    paa Kommunens første Klasses biveje. Tilladelse gives under forbehold af, at der udvises Forsigtighedsregler

    over for de Vejfarende, og at Tilladelsen til enhver Tid kan tages tilbage.

 4 Finsens Lysinstitut i Kjøbenhavn har fremsendt Regning for Kristine Johansens Ophold paa Instituttet for 2

    Maaneder. 177 Kr.93 Øre.                                                                                                       Til Efterretning.

Side 116

 5 Poul Madsen, Dons, fremsendte Regning paa Gymnastikredskaber til Gymnastikhuset i Klelund 675 Kr.

                                                                                                                                                             Fremlagdes.

 6 Fortegnelse over det dobbelte Antal af de umiddelbar Deltagelse i Landstingsvalgene i 11. Landstingkreds

    berettigede, højstbeskattede paa Landet,( Grundlovens § 37), Affattet i Henhold til Lov af 7. Febr. 1901 § 61

    som Grundlag for Affattelsen af Valglister for Aaret fra 1 April 1912 til 31 Marts 1913.    Fremlagdes.

 7 Pastor Nielsen, Lindknud, agter at afholde Koncert i Lindknud Kirke d. 15 d. M., og i den Anledning har han

    indsendt Andragende om at faa 1/3 af Afgiften eftergivet til Fordel for Sognets Trængende.

    Man vedtog at eftergive 1/3 af Afgiften til Fordel for trængende.

 8 Stiftamtet har d. 10 f.M. meddelt, at Indenrigsministeriet har Meddelt, at Politimyndigheder og Fattigbesty-

    relsens Opmærksomhed henledes paa Personer uden Statsborgerret (hjemløse) der af de Tyske Myndigheder

    bliver udvist.                                                                                                                               Til Efterretning.

 9 Formandens Løn for næste Aar fastsættes til 300 Kr.

10 Ribe Stiftamt har d. 6 f.M. meddelt, at der er tilstaaet Hjælpekassen i Lindknud Tilskud, for Regnskabsaaret

     1919/11 59 Kr. til Udbetaling paa Ribe Amtstue.                                                                    Til Efterretning.

11 Hans Gr. Hansen, Lindknud, har indsendt sin Beskikkelse som Brandfoged, da han har fungeret i 3 Aar.

     Man indstiller Jens Peder Jensen som Brandfoged, og valgte Niels Kruse og Thomas Thomsen som Vidner.

12 Ernst Søgaard, Adsersbøl, har indsendt sin Beskikkelse som Brandfoged, og ønsker sig fritaget for dette Hverv

     Man indstiller Henrik H. Voss som Brandfoged, og valgte Peder Chr. Ehmsen og A. Christoffersen som

     Vidner.

Side117

13 Christian Mortensen, Hyldelund, har fremsendt sin Beskikkelse som Brandfoged og ønsker at fritages for dette

     Hverv. Man indstiller Hans Chr. Hansen (jun.) Hyldelund og man valgte Povl Povlsen og Jens Chr. Nielsen,

     Hyldelund til Vidner.

14 Jakob Jensen, Vittrup, har indsendt Ansøgning om at blive fritaget for at være Brandfoged for Vittrup Distrikt.

     Man indstiller Jep Sørensen til Brandfoged, og man valgte Laust Iversen og Aksel Nielsen til Vidner.

15 Vejle Byraads Fattigudvalg har d.5 d. M. meddelt, at der er ydet Niels Kristensens Kone Medicin i Januar

     Maaned for 1 Kr.70 Øre.                                                                                                          Til Efterretning.

16 Udvalget for Fattigvæsenet i Kolding har d.7 d. M. meddelt, at Jens Fr. Jensen har faaet 1 Td. Kul.

                                                                                                                                                        Til Efterretning.

17 Kjøbenhavns Magistrats 3 Afdeling har d.1 d. M. meddelt, at Aksel Vilh. Klausen erkendes som forsørgelses-

     berettiget.                                                                                                                                   Til Efterretning.

18 Ane Hansen, Lindknud, har fremsendt Ansøgning om at faa c.a.10.000 stk. Tørv, da hun ikke har mere at

     brænde.                                                                                                          Tilstodes 5 Kr. til Brændsel.

19 Morten Povlsen, Lindknud, har fremsendt Ansøgning om at faa 5.000 Stk. Tørv til Vinteren 1912/13. Tilstodes

20 Terkel Sørensen, Adsersbøl, har fremsendt Ansøgning om at faa hjælp til Brændsel.                      Nægtedes.

21 Til at revidere Folketingsvalglisterne valgtes: Laust Simonsen Peder n. Pedersen og Formanden.

22 Man vedtog at søge Amtsraadets Tilladelse til at yde 200 Kr. til Lindknud Sogns Hjælpekasse for Aaret

     1911/12.

Side 118   

23 Man vedtog at købe 1 Danmarkskort og 3 Regnebøger Første Del til Okslund Skole.

24 Mads Povlsen, Okslund, har fremsendt Tilbud paa Kulegravning og Hegning ved Okslund Skole. Man overlod

     til Hans Ingvard Johansen og P. Nielsen at ordne det fornødne.        

25 Amtsvejinspektør Højer har meddelt, at Amtsraadet under 10 ds. har tilladt Fabrikant Schvenning af Vejen,

     at køre med Automobil om Dagen paa Kommunens 1 Kl. Bivej No. 1.                                 Til Efterretning.

26 Povl Nikolajsen har i Skrivelse af 1 d. M. meddelt, at Beboerne i Hovborg indgaar paa at yde 50 Kr. Årlig i

     3 Aar til istandsættelse af Vorbasse – Hovborg Vejen.

27 Mads Chr. Nielsen var mødt og fremførte, at dersom han kunde faa 65 Kr. udbetalt inden 1 April d. Aar, saa

     mente han at kunde klare sig selv uden at faa Fattigunderstøttelse. 

                                                                                      Mødet sluttet.                                                                           P. Nielsen.

 Lavrids Simonsen.  Chr. Hermansen.   P.N. Pedersen. Kristen Andersen.            Hans I. Johansen.

 

 1 Lørdag d. 2 Marts og Mandag d. 4 Marts var Sogneraadet forsamlet i Lindknud Kro for at foretage Ligning til Kommuneskat, hvor det fremgik at Procenten bliver 6,8.

 2 Til at se paa Vejen fra Hovborg efter Vorbasse hvad der skal foretages Valgtes: Laust Simonsen,

    Kristen Hermansen og Peder N. Pedersen.          Mødet sluttet.   P. Nielsen.

                               Hans I Johansen.        Graves Nielsen.           Kristen Andersen.

                                        P.N. Pedersen.           Chr. Hermansen.        Lavrids Simonsen.

Side 119

     Onsdag d.13 Marts holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.  Alle Medlemmer var Mødte.

       Følgende Sager behandledes.

 1. Formandens Løn for næste Aar var til anden Behandling, fastsattes til 300 Kr.

 2. Der er af Formanden udstedt Kautionsbevis for Jens Chr. Nielsens Hustrus Indlæggelse paa Finsens

     Lysinstitut.                                                                                                                                   Til Efterretning.

 3. Der er af Formanden udstedt Kautionsbevis for Hans M.Gehlerts Hustrus Indlæggelse paa Brørup Sygehus.

                                                                                                                                                          Til Efterretning.

 4. Hans Ingvard Johansen og Formanden har akkorderet med Mads Povlsen, om at hegne og plante ved Okslund

     Skole, samt kulegrave i Haven, for en sum af 50 Kr.                                                                 Til Efterretning.

 5. Skolemulkterne Dikteredes.

 6. Ribe Stiftamt har d.7 d. M. meddelt, at der er givet herv. Sogneraad Tilladelse til en forøget Skatteudskrivning

     af 1985 Kr.                                                                                                                                   Til Efterretning.

 7. Regler for Skolernes Renholdelse i Lindknud Kommune.

     a. Gulvene i Skolestuerne og Forstuerne fejes daglig for aabne Vinduer, Kommunen tillægger Koste. 

     b. Borde Bænke og Kateder, Vinduer Bænke og Hylder aftørres daglig med en vaad Klud,

         Spytbakkerne renses.

     c. Vinduerne holdes rene.

     d. Hvor der findes Cementgulve i Forstuerne vaskes disse hver anden Dag. Fodtrinshylderne holdes rene.

     e. Retirader og Pisoarer.

         Retirader tømmes saa ofte det er nødvendig inden de overfyldes, mindst en gang ugentlig, Sæderne og

         Gulvene vaskes en gang ugentlig. Pisoarerne skylles en gang ugentlig og desinficeres jævnlig med

         Karbol der leveres af Kommunen.

      f. Gulvene ferniseres saa ofte det er nødvendig. Kommunen

Side 120.

          tillægger Fernis.

      g. Hvor der holdes Aftenskole i Lokalerne skal Rengjøringen finde Sted om Aftenen eller om Morgenen,

          alt forsaavidt det ikke medfører forøgede Udgifter for Kommunen.

  8. Obligationen paa det føromtalte Laan til Kommunen, Kreditforeningen Danmark stor 9000 Kr. underskrives,

     hvorefter den tilstilles Amtet.

  9. Da man har et Laan i Vejen Bank paa 3697 Kr.34 Øre som er forfalden til Betaling d. 16 Marts, og en dito paa

      5000Kr. som er forfalden til Betaling d. 23 Marts, vedtog Sogneraadet at forny den første for 1 Maaned og

      saafremdt at Kreditforeningslaanet ikke modtages inden 23. Marts fornyes ogsaa denne for 1 Maaned.

10. Ribe Stiftamt har den 5 d. M. meddelt, at det ønsker en Erklæring om Nødvendigheden af at bevare Ansæt-

      telsen af Boghvede, Smør, Flæsk og Honning til Kapitelstakstens Fastsættelse. Man mener ikke at Boghvede,

      Smør, Flæsk og Honning har indflydelse paa Kapitelstakstens Fastsættelse.

11. Herredsfoged Frost har meddelt, at Jens Peder Jensen er af Stiftamtet beskikket til at være Brandfoged for

      Lindknud Distrikt, i stedet for Hans Gr. Hansen.                                                                     Til Efterretning.

12. Ribe Stiftamt har i Skrivelse af 12 d. M. meddelt, at de fri eksemplarer af Statstidende, som hidtil er uddelte,

      vil blive inddragen fra 1. April d. Aar. at regne.                                                                      Til Efterretning.

13. Ribe Stiftamt har i Skrivelse af 12 d. M. meddelt, at der er anvist herværende Kommune 829 Kr. 23 Øre som

      Tilskud for Regnskabsaaret fra 1. April 1910 til 31. Marts 1911 til Udgifter til Alderdomsunderstøttelse efter

      Fradrag af tidligere anvist Forskud. Af samme Dato er anvist 268 Kr. 74 Øre til Udbetaling i Henhold til

      Lov No. 85 af 15. Maj 1903 § 31.                                                                                            Til Efterretning.

14. Herredsfoged Frost har meddelt, at Kristian Hansen, Okslund er beskikket til Brandfoged for Okslund.

Side 121

15. Fra Pastor Nielsen er indkommen Fødselsanmeldelser for Februar Maaned.

      Den 9. 1 Dreng, af Boelsmand Hans Bejsnap Hansen og Hustru Karen Kirstine Hansen af Klelund.

      Den 13. 1 do. af Skovarbejder Anders Clausen Christensen og Hustru Maren Dorthea Pedersen, Klelund.

      Den 27. 1 Pige, Ugift Tjenestepige Mariette Pedersen Buch, Lindknud. Opholdt sig 10 Maaneders Dagen før

                    Fødselen hos Vaskeriejer Christiansen, Nørrevoldgade 35 1/ Kjøbenhavn K.

      Den 28. 1 Pige, Mary Simonsen, af Skovfoged Simon Simonsen og Hustru Karen Kirstine Madsen, Hovborg.

                   Det vedtoges at lade Peder Nielsen foretage Afhøring af Mariette Pedersen Buch, og indsende denne

                   til Kjøbenhavns Kommune, og faa Barnet anerkjendt der til Forsørgelse der efter dets attende Aar.

16. En Regning over Ligtøj 9 Kr.50 Øre er sendt Kommunen fra A. M. Schmidt, Holsted, til Ane Marie Jensen,

      Vittrup som døde i 1909,  Fremlagdes.                                              Man vedtog at nægte at betale Regningen.

17. Bestyrelsen for Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark har opfordret til at indtræde som Medlem i

      Selskabet.                                                                                                                                            Nægtedes.

18. Fra en Del Beboere i Hovborg har man modtaget et Skrivelse af 22.f.M. om, at Hovborg-Vorbasse Vejen

      istandsættes fra den Vestre Ende og Østpaa.    Vedtoges.   Man vedtog at afholde Licitation over Levering af

      Materiale til denne Vej, samt Licitation over Grøftning og Regulering, i Hovborg Kro Torsdag d. 21.d.M.

      Kl.5. Til at møde valgtes: Lavrids Simonsen, Chr. Hermansen, P.N. Pedersen og P. Nielsen.

19. Den Kellerske Aandsvageanstalt har d.22.f.M. meddelt at Niels Chr. Pedersen d.22-2 er afgaaet ved Døden,

      og den 11.d.M. meddelt at Omkostningerne ved Begravelsen har udgjort i alt 44Kr. men da den af

      Sogneraadet indsendte Kontingent skal tilbagebetales 36 Kr.62 Øre, bliver der kun at betale 7 Kr.38 Øre.

                                                                                                                                                         Til Efterretning.

20. Fra Jordemoderen i Brørup er fremsendt en Regning til Amtet for Vakancetiden i Lindknud.

      Regningens rigtighed Attesteres.

Side 122

21. Fra Skoledirektionen er modtaget en Ansøgning fra Lærerinde Karen Ussing om at faa fast Ansættelse.

      Anbefales med den Forudsætning at Skolekommisionen anbefaler Andragendet.

22. Udvalget for Fattigvæsenet i Kolding har d.27 f.M. meddelt at de har tilstaaet Jens Fr. Jensens Hustru en

      ugentlig Sygehjælp af 2 Kr.                                                                                                      Til Efterretning.

23. Vejle Byraads Fattigudvalg har d.2 d.M. meddelt, at der er ydet Niels Kristensens Kone hjælp til Medicin

       1 Kr.                                                                                                                                         Til Efterretning.

24. Hans Brandt har fremsendt Ansøgning om at tilstaa Jens Hansens Enke noget Brændsel.  Nægtedes.

25. Laust Nielsens Enke har fremsendt Andragende til Sogneraadet om at hun mulig kan faa hendes Søn Morten             

      anbragt et Sted, hvor han mulig kunde lære et Haandværk, og samtidig andrager hun om at faa noget Tøj

      til ham.                                                                                                                           Tilstodes 10 Kr. til Tøj.

26. Chr. Hansen, Vittrup har fremsendt Ansøgning om at faa noget mere Alderdomsunderstøttelse.

                                                                                                                                 Tilstodes 8 Kr. for Sommeren.

27. Karsten Runge var mødt og fremførte, at Chr. Thomsen for en tid siden blev indlagt paa Brørup Sygehus og at

      han led af en Hjerneforkalkning, og at han ikke var Normal, hvorfor Karsten ikke vil have ham længere.

      Til at undersøge forholdene valgtes Hans Ingvard Johansen og Formanden.

28. Til Formand for det kommende Aar Valgtes Peder Nielsen. 

                                                    Mødet sluttet.                                                                                                             Peder Nielsen.

 Laurids Simonsen.   Chr. Hermansen.   Kristen Andersen.    P. N. Pedersen.           Hans Ingvard Johansen.

Side 123

    Onsdag d. 10 April  1912, holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødte.

 1. Paa Grund af at Graves Nielsen, Vittrup er fraflyttet Kommunen, kan han jo ikke længere fungere som

     Medlem af Sogneraadet, og da Kristian Mortensen er Supliant, var han tilsagt til at møde.

 2. Til at føre tilsyn med Vittrup Skole i stedet for Graves Nielsen, valgtes Kristian Mortensen.

 3. Til at føre tilsyn med disse Vejstrækninger som Gr. Nielsen har haft valgtes Kristian Mortensen.

 4. Marius Madsen, Vittrup har fremsendt Ansøgning om at faa Tilskud til Lindknud Forsamlingshus for

     Afbenyttelsen deraf ved Skolebørnenes Gymnastik.                                                              Tilstodes 50 Kr.

 5. Dyrlæge H. Olsen, Brørup St. har indsendt Ansøgning om Tilladelse til at køre med Automobil paa Kommu-

     nens Biveje. Tilstodes under forbehold af at der udvises størst mulig forsigtighed over for de andre vejfarende,

     og at Tilladelsen til enhver Tid kan tages tilbage.

 6. Ribe Stiftamt har d. 26. f. M. fremsendt et Ministerielt Cirkulære, at saafremt der findes gamle Faner i

     Kommunale Bygninger, da at indsende dem til Kjøbenhavns Tøjhus.

 7. Lærerinde Else Brun, Adsersbøl Skole, har fremsendt Ansøgning om at faa fast Ansættelse som Forskole-

     lærerinde ved Adsersbøl Skole.

 8. Louis Vilhelm Jensen har fremsendt Ansøgning til Skoleraadet for Ribe Amtsraadskreds, og ønsker 

     Sogneraadets Erklæring.

 9. Finsens Lysinstitut har fremsendt Regning over Petrine Nielsens ophold paa Instituttet.

     Den samlede Beløb er 231,45 Kr.                                                                                                    Fremlagdes.

Side 124

10. Beretning fra Finsens Lysinstitut For Regnskabsaaret 1911.                                                          Fremlagdes.

11. Ribe Stiftamt har i Skrivelse af 16. f. M. meddelt, at Lindknud Kommune er pligtig til at refundere Politi-

      mesteren i Helsingør hele ved den paagældende Resolution paalagde Bidrag, dog med Regres i Overenstem-

      melse med Grundsætningen i § 14, 4 Stykke i Lov No. 130 af 27. Maj 1908.

      Det tilføjes derhos, at Kjøbenhavns Magistrat i Skrivelse hertil af 20. f. M. (til Stiftamtet) har erklæret sig

      villig til at yde Refusion for halvdelen af det af Politimesteren i Helsingør udbetalte Underholdsbidrag i

      Henhold til Fattiglovens § 27.  Dette forstaaes paa den Maade, at Lindknud Kommune ikke skal betale hele

      beløbet for Carl Gøpfert og Ivar Jepsen til et uden for Ægteskab født Barn, men at Lindknud Kommune kan

      faa Halvdelen Refunderet fra Kjøbenhavns Magistrat.                                                           Til Efterretning.

12. Anders Pedersen, Lindknud har fremsendt Ansøgning om at faa 7. Kr. Maanedlig ogsaa om Sommeren.

      Tilstodes 7 Kr. Maanedlig fra 1. Maj 1912.

13. Mette Marie Hansen, Adsersbøl har fremsendt Ansøgning om at faa noget Brænde.                    Nægtedes.

14. Skatteansættelser.

      H. S. Hansen, Vittrup (Efter Oplysninger fra Vejen Sogneraad, har han været ansat til en Indkomst af 1000Kr.

       og en Formue af 3000 Kr.) Ansattes til 50 Kr. for 1 Aar, er fra 1. Maj 45 Kr.82 Øre.

       Søren Johansen Sørensens Efterfølger. Ansættes til 36 Kr. for 1 Aar, er fra 1. Maj 33 Kr.

15. Næste Møde ansattes til d. 19 d. M. for at forhandle med Skatteklagerne. Mødetid Kl. 3 Eftermiddag.

                                                                                                                Mødet sluttet                                               P. Nielsen.

   Hans I. Johansen. P. N. Pedersen. Chr. Hermansen. S. Simonsen.   Kristen Andersen.  Christian Mortensen.

Side 125

       Fredag d. 19. April holdt Sogneraadet ekstraordinær møde i Lindknud Kro, for at forhandle med

       Skatteklagerne.       Alle Medlemmer var mødt.

  1. Martin Hansen var tilsagt til at møde og fremførte, at hans Gæld var 2500 Kr., men efter hans oplysninger

      viste det sig, at han var beregnet en ganske ubetydelighed for høj, men forblev det samme.

  2. Niels Madsen var tilsagt til at møde og var mødt, han var ansat til en Løn af 500 Kr. og 200 Kr. til Kost, men

      blev staaende i Aar for samme Skatteansættelse.

  3. Maren Madsen, Klelund var ansat til 5 Kr.44 Øre, men da hun er svag nedsættes hendes Skat til 2 Kr.72 Øre.

  4. Marinus Ditlevsen var tilsagt til at møde, men var ikke mødt, man antog ikke at der er grund til nedsættelse.

  5. Povl Sørensen var tilsagt men ikke mødt, man antog ikke at der var grund til nedsættelse

  6. Christian Sørensen, Klelund, var tilsagt til at møde, han var ej mødt, men efter hans Oplysninger ejer han                               

      ingen Restformue, Skatten nedsættes til 20 Kr.

                                                                                        Mødet sluttet.                                                                      P. Nielsen.

   P. N. Pedersen.  Christian Mortensen. Chr. Hermansen. Kristen Andersen. Lavrids Simonsen. Hans I Johansen.

Side 126

         Onsdag d. 8. Maj. holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro, følgende Sager behandledes.

  1. Skolemulkterne behandledes.    

  2. Fra Pastor Nielsen er indkommen Fødselsanmeldelser for Marts og April Maaned 1912.

      Marts.

      Den 27. 1 Dreng af Chr. Jørgen Pedersen og Hustru Maren Mortensen, af Klelund.  

      Den 8. 1 Pige af Gaardmand Aksel Nielsen og Hustru Rigmor Andersen, af Vittrup.

      Den 13. 1 Pige af Husmand John Peder Madsen og Hustru Line Katrine Nymand, af Okslund.

      Den 20. 1 Pige af Boelsmand Niels Hansen Kristensen og Hustru Andrea Petrine Olesen, af Okslund.

      April.

      Den 17. 1 Dreng af Boelsmand Povl Marinus Povlsen og Hustru Petrea Marie Madsen, af Hyldelund.

      Den 9.   1 Pige af Skomager Peder Chr. Lautrup og Hustru Petrea Birtha Marie Hesselberg, Hovborg.

      Den 16. 1 Pige af Husmand Anton Marinus Knudsen og Hustru Hansine Levine Kristine Madsen af Okslund.

      Den 18. 1 Pige af Husmand Marinus Christensen Vind og Hustru Ellen Marie Nielsen Lund, Risbøl. 

      Den 29. 1 Pige af Kromand Poul Nicolajsen og Hustru Sine Vibekke Johansen, Hovborg.

  3. Herredskontoret, Holsted har af 13. April meddelt, at Ribe Stiftamt har beskikket Henrik H. Voss til Brand-

      foged i Adsersbøl, Hans Chr. Hansen(jun.)til Brandfoged for Hyldelund og Jeppe Sørensen til at være

      Brandfoged for Vittrup.                                                                                                            Til Efterretning.

  4. En Cirkulære fra Indenrigsministeriet oplæstes og fremlagdes.

  5. En Skrivelse fra Fuldmægtig Schvendsen, samt en Skøde paa Adsersbøl Skole, og en Skøde til Adsersbøl –

      gaard paa den gamle Adsersbøl Skole fremlagdes.                                                      Skøden underskreves.

  6. Regning fra Gjørding Sogneraad paa 101 Kr. for Maren Nielsen, Udvalget for Kolding Fattigvæsen har  

      fremsendt.

Side 127.

      Regning for Jens Frederik Jensen 117Kr. 55Øre, en do. for Jes Peder Pedersen paa 172Kr.05Øre, en do. fra

      Vejle Fattigudvalg paa 62Kr.70Øre, fra Niels Kristensens Kone, en dito fra Føvling Kommune paa 88Kr.50

      Øre for Albert Sørensen,                                                                                                                 Fremlagdes.

  7. Vejle Byraads Fattigudvalg har d.15 f.M. meddelt, at Niels Christensens kones Barn er bleven underkastet

      Behandling af en Øjenlæge, hvorved Udgifterne er 40Kr.                                                       Til Efterretning.

 8. Peder I. Skov har fremsendt Begjæring om Alderdomsunderstøttelse, han er født den 26. Marts 1845 i Herslev,

     Vejle Amt, han opgiver at være forsørgelsesberettiget i Brørup Kommune, han ønsker 10 Kr. Maanedlig.

     Han har faaet 8 Kr. Maanedlig i Brørup for Vintermaanederne.

     Tilstodes 8 Kr. for Vinteren og 5 Kr. om Sommeren pr. Maaned fra 1 April d. Aar.

 9. Hover Sogneraad pr. Vejle har den 2 d. M. fremsendt en Afhøring af Maren Margrethe Hansen (Niels Kristen-

     sens fraskilte Hustru) hvoraf det fremgaar, at hun har taget ophold i denne Kommune, Vardevej 32. Hun har

     begjæret et Aarlig Huslejehjælp af 80 Kr. samt Hjælp i Anledning af Barnets Sygdom.

     Der spørges om hun anerkjendes og ydes fuld Refusion i Henhold til Fattiglovens Paragraf 51.

      Anerkjendes og ydes fuld Refusion.

10. Føvling Sogneraad har fremsendt Begjæring fra Jens Madsen, Tirslund Føvling Kommune, han oplyser at

      han har boet hos hans Søn Niels Jensen i ca. 8 Aar. D. 16/12 1900 flyttet fra Lindknud til Folding, og fra Fol-

      ding til Føvling i Juni 1902, fra Føvling til Holsted i November 1906 og til Føvling 1 Oktober 1907, hvor han

      siden har haft Ophold. Han er født d. 7 Februar 1830 i Grindsted.

      Forinden han anerkjendes, ønskes en Politiafhøring af ham.

11. Niels Jensen, Vittrup har fremsendt Andragende om at faa Jakobine Hansdatters Understøttelse forhøjet fra

      10 Kr. til 15 Kr. Maanedlig.                                                                                               Tilstodes fra 1 Juni.

12. Da Børnene fra Kjeldbjerggaard i Læborg Sogn i mange Aar har gaaet i Vittrup Skole uden at der er betalt

      Kommunen nogen vederlag derfor, og da Kommunen

Side 128

      yder en del fri Skolemateriale, har man vedtaget at henvende sig til Olsen om at betale 30 Kr. for den sidste

       Aar, og dersom han ønsker at Børnene skal vedblive at gaa i Skole der, saa kommer han til at betale 15 Kr.

       for hvert Barn Aarlig. Alt under forbehold af at Skolen ikke bliver overfyldt, og Lærerinden ikke har

       noget derimod.

13. Skatteansættelser.

      Niels Christian Nielsen, Hovborg ansattes til at svare i Skat for 1 Aar 24 Kr. er fra 1 Maj 22 Kr.

      Mejerist Bek, Lindknud ansattes til at svare Skat for 1 Aar 20 Kr. fra 1 Juni 18 Kr. 34 Øre. 

      Avlskarl Hans P. Fink, Adsersbølgaard ansattes til at svare Skat for 1 Aar 20 Kr. er fra 1 Juni 18 Kr. 34 Øre.  

      Martin Stokholm, Okslund ansattes til at svare Skat for 1 Aar 18 Kr. er fra 1 Juni 15 Kr. 50 Øre.

14. Da Gymnastikhuset i Klelund er noget medtaget baade indvendig og udvendig paa Optrækning (pudsning),

      enedes man om at henvende sig til Murer Jørgensen, Brørup om at se paa Forholdene, og mulig henvende sig

      til Niels Pedersen, Vejen om at faa manglerne afhjulpen.

                                                                                                       Mødet sluttet.                                                             P. Nielsen.

  Lavrids Simonsen. Christian Mortensen. Kristen Andersen.  Chr. Hermansen.         P. N. Pedersen.

         .                                                                                                                                                                                                          Onsdag d. 12 Juni 1912 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.

                    Følgende Sager behandledes.

 1. Amtsvejinspektør Høier, Ribe har i en Skrivelse af 4 f. M. meddelt, at Ribe Stiftamt har givet Ludvig

     Andersen, Stenbrogaard Tilladelse til at køre med Automobil om dagen paa Lindknud Kommunes Bivej No. 1

                                                                                                                                                        Til Efterretning.

 2. Forhv. Lærer A. P. Lustrup Har d. 21f.M.meddelt, at Højesteretten under 20s.M. har dømt Brørup-Lindknud

Side 129.

     Sogneraad til at betale A. P. Lustrup 1302 Kr. 47 Øre +5 % Renter fra 4 Jan. 1907 og indtil Betalingen sker.

                                                                                                                                                       Til Efterretning. 

 3. Indehaveren af Otto Mønsted a/s Depot i Esbjerg, Hans Nielsen, har fremsendt Andragende om at faa Tilla-

     delse til at køre med Last-automobil til Lindknud.

     Nægtedes paa grund af, at man er bange for, da Vejen er meget smal efter Brørup, at man ikke kan køre

     forbi med Vognen.

 4. Indbydelse til at Deltage i Hygiejnisk Møde i Aalborg den 29 og 30. August 1912 fremlagdes.

                                                                                                                                   Man sender ingen Delegeret.

 5. Bekjendtgørelse angaaende Skolebørns Fribefordring paa Statsbanerne oplæstes og fremlagdes.

 6. Til at Revidere Kommunens Regnskab valgtes: Hans Marinus Pedersen og Hans Ingvard Johansen.

 7. Karsten Runge har meddelt, at der af Sogneraadet skal udvælges en af Sogneraadets Medlemmer (helst en

     uden for Sygekassen) til at være Medlem af et Udvalg til at udfylde Lister som skal bruges ved en revision af

     Sygekassens Medlemmer. Hertil valgtes Chr. Andersen.

 8. Vridsløselille Fængselsskole har fremsendt ønske om, at Lindknud Sogneraad mulig vil støtte Selskabet med

     en aarlig Bidrag.                                                                                                                               Nægtedes.

 9. Peder Erik Nielsen, Klelund, som i en længere Tid har haft Ophold paa Sanatoriet i Esbjerg, har i en Skrivelse

     meddelt, at han ikke længere selv kan betale for hans Ophold paa Sanatoriet, hvorfor han beder Sogneraadet

     betale for ham. Han tilbyder at betale Pengene tilbage om seks Aar, til den Tid kan der optages Laan paa

     Gaarden i Klelund.

     Man vedtog at Kautionere for Indlæggelsen og Betale, men overlod til Formanden at forsøge at faa ham selv

     til at betale en Del deraf.

10. Der er af Formanden udstedt Kautionsbevis for Bodil Dorthea Hansens Indlæggelse paa Sygehuset i Grind-

      sted, og samtidig skrevet til Stiftamtet om at yde fuld refusion for disse paaløbende Udgifter.

Side 130.

11. Chr. Nielsen, Vittrup har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Vittrup Bogsamling.   Tilstodes 10 Kr.

12. Hover Sogneraad har d. 20 f. M. meddelt, at der er betalt Maren Margrethe Hansen en Hjælp af 10 Kr.

                                                                                                                                                        Til Efterretning.

13. Samme Sogneraad har i en senere Skrivelse meddelt, at der igjen er udbetalt Maren Margrethe Hansen en

      Hjælp af 10 Kr.                                                                                                                         Til Efterretning.

14. Fra Finsens Institut er fremkommen en Regning for Kristine Johansens Ophold paa 35 Kr. 93 Øre.

      Fra Læborg Sogneraad er fremkommen en Regning for Gjertrud Hansen paa 176 Kr. 21 Øre. 

      Fra Dr. Møller er fremkommen forskellige Regninger som fremlagdes.

15. Fra Helsingør Politi er fremkommen en Regning paa, at der Forskudsvis er udbetalt for Iver Jepsen 36 Kr.

      som ønskes tilsendt.                                                                                                                  Til Efterretning.

16. Hans P. Mikkelsen, Vittrup har fremsendt Ansøgning om at faa noget Hjælp til Brændsel. Tilstodes 5 Kr.

17. Chr. Pedersen, Gilbjerg har fremsendt Andragende om at faa 30 Kr. Maanedlig i Alderdomsunderstøttelse.

      Udsættes indtil der faaes nærmere forklaring om hvad de 30 Kr. er.

18. Hr. P. Hermansen, Klelund har paa Kolding Vesteregns Landboforenings vegne fremsendt Ansøgning til

      Ribe Stiftamt om Tilladelse til at afholde Tombola i Hovborg ved Dyrskuet i Juli Maaned d. Aar.

      Denne Ansøgning ønskes anbefalet af Sogneraadet.                                                                    Anbefales.

19. Lærer Bork, Klelund var mødt og ønskede nogle nye Regnebøger, samt fire Bøger til Skriftlig Dansk.

      Bork fik Tilladelse til at anskaffe det fornødne.

Side 131.

20. Lærer Bork har ladet en Stue male, Sogneraadet betaler Materialer.

21. Søren Kristensen har fremsendt Ansøgning om at faa 10 kr. Maanedlig hele Aaret. Han er 69 Aar.

                                                                                                                     Tilstodes 10 Kr. Maanedlig fra 1 Juli.

22. Man vedtog at Tapetsere Dagligstuen i Okslund Skole.

23. Da Bodil Dorthea Hansen kommer Hjem fra Sygehuset om et par Dage og hendes Fader ingen Plads kan faa

      til hende. Man vedtog at Hans I. Johansen og Formanden at forhandle med Magnus Magnussen om at faa ham

      til at tage hende i Pleje til man faar forhandlet med Amtet om hvorledes forholdene bør ordnes.

24. I Anledning af, at man har tabt Sagen med Forhv. Lærer Lustrup vedtoges, at dersom man ikke kan tilveje-

      bringe Beløbet ad anden Vej, da at optage et Laan i Brørup Sparekasse(Midlertidig) paa 500 Kr.

      Til at underskrive valgtes Hans Ingvard Johansen, Peder N. Pedersen og Formanden.

25. Til at efterse Adsersbøl Skole i Anledning af noget reparation valgtes: P.N. Pedersen, Hans I. Johansen og

      Formanden.

26. Skatteansættelse.

      Slagter Henriksen, Hovborg ansættes til at svare i Formue og Indkomstskat for 1 Aar 24 Kr. er fra 1 Juli 18Kr.

      Niels Karlsen ansattes til 18 Kr. for 1 Aar er fra 1 Juli 13 Kr. 50 Øre.

      Abeline Simonsen ansattes til 5 Kr.44 Øre for 1 Aar er fra 1 Juli 4Kr.8Øre.

      Marie Andersen ansattes til 5Kr.44Øre for 1 Aar er fra 1 Juli 4Kr.8Øre.

                                                                                       Mødet sluttet                                           P. Nielsen.

       P.N. Pedersen. Chr. Mortensen. Chr. Hermansen. Lavrids Simonsen. Hans I. Johansen. Kristen Andersen.

Side 132.

          Onsdag d.1. Juli 1912 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Kristen Andersen var ikke mødt.

                        Følgende Sager forhandledes.

  1. Skolemulkterne Dikteredes.

  2. Ribe Stiftamt har den 25 f. M. et antal Cirkulærer af 30 Maj d.Aar samt en del Skemaer til at faa udfyldt til

      Opgørelse over Arealets Benyttelse den 15 Juli d.Aar.

      Til at foretage dette Arbejde valgtes i de forskellige Distrikter følgende Mænd:

      a. Gilbjerg Valgtes, Chr. Johansen, som Suppleant S. Th. Sørensen.

      b. Okslund, Hans P. Andreasen, Povl Jessen. Som Suppleant Chr. Hansen.

      c. Hovborg, Bertel Andersen, Povl Nicolajsen. Som Supliant Johs. Jensen, Østerbygaard. 

      d. Klelund, Hans P. Hansen, Jens Søndergaard Jørgensen. Som Supliant Søren Povlsen Jensen.

      e. Sønderlund, Niels Jørgensen. Som Supliant

      f. Hyldelund, Søren Stejner. Som Supliant Peder M. Pedersen.

      g. Adsersbøl, Hans M. Pedersen. Som Supliant.

      h. Lindknud, Jens P. Jensen. Som Supliant Hans Gr. Hansen.

       i. Vittrup, Jakob Jensen, Jep. Sørensen. Som Supliant Aksel Nielsen.

       k. Debel, Th. C. Thomsen, Anders Knudsen. Supliant Nis Ravn.

  3. Hedebrugets Aarsregnskab for Aaret 1911/12 fremlagdes.

  4. Ribe Stiftamt har d.8.d.M. meddelt, at Sogneraadet anmodes om at udfylde vedlagte Blanket til Amtet for at

      indsende Forslag til Fastsættelse af Forholdet mellem Paaligningen af faste Ejendomme og paa Formue og   

      Lejlighed for Kommunen for Treaaret 1913-15.

Side 133.

      Det vedtoges at paaligne 2/5 paa Hartkorn og Ejendomsskyld, og 3/5 paa Formue.

  5. I Henhold til § 2 i Lov af 8.f. M. om Voldgift i Tvistigheder angaaende Handel med Husdyr, skal der for hver

      Retskreds beskikkes fra 5 til 7 Mand. Hertil indstilles Peder Nielsen.

  6. Stiftamtet har d. 8. Juli fremsendt Cirkulære om, at der inden den 15. August d. A. fremsendes Indstilling af

      Snefogder der for Treaaret til 30. Nov. 1915 til Amtsraadets Stadfæstelse.

      a. I Hovborg Distrikt Valgtes: Hans Chr. Pedersen.

      b. I Klelund Distrikt Valgtes: Andreas Jakobsen.

      c. I Adsersbøl- Hyldelund Distrikt Valgtes: Chr. Mortensen.

      d. I Vittrup Distrikt Valgtes: S. Hansen.

      e. I Okslund Distrikt Valgtes: Povl Jessen.

      f. I Lindknud Distrikt Valgtes: Hans P. Brandt.

      g. I Gilbjerg – Debel Distrikt beskikkes: Jens P. Jepsen.

      h. I Sønderlund Distrikt beskikkes: Lavrids Lavridsen.

      i.  Er der offentlige Veje som ønskes undtagen for Snekastning. Nej.

      k. Dagløn for Snekastning, derom indsendes Forslag til Amtet. Foreslaaes 35 Øre i Timen.

  7. A. P. Lustrup har d.2 f. M. meddelt, at dette beløb som Sogneraadet skylder i Henhold til Højesteretsdom af

      20. Maj d. A. skal betales øjeblikkelig. Beløbet er betalt med 479,73.

  8. Der er af Formanden udstedt Kaucionsbevis for Husmand Povl Povlsens Hustrus Indlæggelse paa Sygehuset

      i Varde.

      Ligeledes er af Formanden udstedt Kaucionsbevis for Peder Erik Nielsens Indlæggelse paa Sanatoriet i

      Esbjerg.                                                                                                                                  Til Efterretning.

Side 134.

  9. Man har nu modtaget Kort og Skøde paa Byggepladsen ved Okslund Skole.                      Til Efterretning.

10. Fødselsanmeldelser for Maj Maaned. 1912 fra Pastor Nielsen.

      Den 14. 1 Dreng. Klelund, Plantagearbej. Bodulf Morten Pedersen og Hustru Petra Nielsen, Klelund.

      Den 14. 1 Pige. Anna Lovise Dam, af Murer P. Kristensen Dam og Hustru Ane Marie Dorthea Pedersen,

                                                                                                                     Lindknud.               Til Efterretning.

11. Vejmand Peder Chr. Schmidt, Gilbjerg anmoder om at faa Daglønnen forhøjet fra 2,50 Kr. til 3 Kr. Daglig fra

       1 Marts. til 1 December. Man vedtog at yde 50 Øre mere Daglig fra 1 Marts til 1 Nov. og resten 2 Kr. Daglig.

12. Gjørding- Malt Herredskontor har begjeret en Fortegnelse over de Personer, der har løst Næringsbevis med

      Ret til Brændevinshandel. Lindknud og Hovborg Kro.

13. Ribe Stiftamt har d. 24 f. M. fremsendt Eksemplar af Lov nr. 104 1912, om Beværtning og Gæstgiveri samt

      om Handel med stærke Drikke, og en Ministerielt Cirkulære af 6 Juni d. A.

      Hvorefter Amtet udbeder sig følgende Punkter besvaret:

      a. Hvilke Personer i Kommunen have Adkomst paa Beværtning (Lovens § 45 Stykke 3) Lindknud og

          Hovborg Kro.

      b. Disse Personer opfordres til inden 1. Okt. d. A. til Amtet at indlevere deres Næringsadkomster til

          Prøvelse og eventuelt Ombytning i Overensstemmelse med den nye Lov. M. Pedersens Enke og P. Niko-

          lajsen tilsiges til at indlevere deres Næringsbeviser.

      c. Sogneraadets Indstilling i Henhold til Lovens § 10 om det Tidsrum, for hvilket Bevillinger ville være at

          udfærdige.       For 5 Aar.

      d. Oplysning om hvilke Beværtere, Handlende og Forbrugsforeninger der skulde svare Næringsafgift (Lovens

          § 40) af Udskænkning af eller Handel med stærke Drikke:

          Lindknud og Hovborg Kro. Brugsforeninger forhandler ikke Spiritus.

Side 135.

       e. Forslag til Afgiftens Beregning for det kommende Treaar 1913-15.

       f. De Fordringer der bør stilles til Lokalerne (Lovens § 8).

       g. Lukketid § 29.    Lukkes Kl. 10 Aften til 5 Morgen.

       h. Aldersgrænsen for Personer til hvem der maa udskænkes stærke drikke (§ 32). 18 Aar.

14. Ribe Stiftamt har meddelt, at udlægget for Bodil D. Hansen kan forvaltes i overensstemmelse med Reglerne i

      Fattiglovens § 27. Amtet meddeler, at det ikke ser sig i Stand til at udtale sig om, hvor den paagjældende

      bør anbringes.                                                                                                                           Til Efterretning.

15. Esbønderup- Nøddebo Sogneraad har fremsendt Fødselsattest d. 13. Maj 1912 for en uægte født Barn af ugift

      Kamille Valborg Christensen, som skulle have haft Ophold i Hovborg ti Maanedersdagen før fødselen.

      Man vedtog at affordre en Afhøring da man ikke ved hvor hun har haft Ophold.

16. Hover Sogneraad pr. Vejle har d.11.f.M. meddelt, at der er udbetalt Maren Margrethe Hansen en hjælp af 10

      Kr.                                                                                                                                             Til Efterretning.

      Endvidere er af 21 s. M. meddelt, at der atter er udbetalt hende en Hjælp af 10 Kr.               Til Efterretning.

17. Udvalget for Kolding Fattigvæsen har den 18 f. M. meddelt, at Niels P. Olesen den 16 s. M. er bleven afleve-

      ret til Fattigvæsenet som blottet for Subsistensmidler og uden Erhverv. I den Anledning forbeholder de sig ret

      til nærmere at fremsende Regning ved hans Underhold og Hjemsendelse.                             Til Efterretning.

18. Vejle Fattigvæsen har fremsendt Regning for N. Kristensens fraskilte Hustru, April kvartal 20 Kr. til Øjen-

      lægen 40 Kr. Hun har jo for en tid siden taget Ophold i Hover.                                              Til Efterretning.

19. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Hans Mikkelsen Gehlerts Hustrus Ophold 226 Kr. 40 Øre.

                                                                                                                                                        Til Efterretning.

20. Fra Hr. Hans Nielsen, Esbjerg er der paany fremkommen Ansøgning om Tilladelse til at køre med Lastauto-

      mobil til Lindknud med

Side 136.

      Margarine.                                                                                         Man fastholder vores tidligere Udtalelse.

21. Brørup Sogneraad har meddelt at Peder Jensen Skov anerkjendes forsørgelsberettiget i Brørup Kommune.

                                                                                                                                                        Til Efterretning.

22. Føvling Sogneraad har paany fremsendt den i mødet d. 8 Maj dette Aar (punkt 10) omhandlende Jens

      Madsen, en Politiafhøring følger. Efter de foreliggende oplysninger anerkendes han som forsørgelsesberettiget

      her i Kommunen.

23. Laust Nielsens Enke har fremsendt Begjæring om at faa 30 Kr. til Brændsel.                                 Tilstodes.

24. Jens Mygind Nielsen af Vittrup har fremsendt Begjæring om Alderdomsunderstøttelse. Han er i Besiddelse af

      Daabsattest og Hjemstedsbevis. Han mener at være forsørgelsesberettiget i Skanderup Kommune. Har haft

      Ophold i 2 Aar og 2 Mdr. i Vittrup. Andrageren begjærer 35 Kr. Maanedlig.

      Udsættes for at faa Sagen nærmere undersøgt.

25. Angaaende den i sidste Møde omhandlende Begjæring fra Chr. Pedersen, Gilbjerg har man faaet oplyst , at de

      60 kr. er en Aarlig Ydelse i form af Mælk m. m. 20 Kr. Tilstodes fra 1. Juli at regne.

26. Til at møde paa Sessionen i Holsted Valgtes: P. N. Pedersen.

27. Mads Chr. Nielsen var mødt og fremførte, at han ikke kunde klare sig selv eller med den Hjælp han fik af

      Hjælpekassen.  Tilstodes ham 10 Kr. Maanedlig for Sommeren og 20 Kr. for Vinteren fra 15 Juli at regne.

28. Hans Mikkelsen Gehlert anmoder om at faa noget Hjælp til hans Hustrus Begravelse.       Tilstodes 25 Kr. 

                                                                                                                     Mødet sluttet.

      P- Nielsen                                                                                                                                                                      P.N. Pedersen. Lavrids Simonsen. Christian Mortensen. Chr. Hermansen.      Hans I. Johansen.

Side 137.

       Onsdag d. 14. august 1912 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.

                            Følgende Sager forhandledes.

 1. Fra Pastor Nielsen var fremkommen Fødselsanmeldelser for Juni Maaned.

     Den 12. 1 Dreng af Ugift Tjenestepige Anna Lauridsen, Okslund. 

     Den 28. 1 Dreng af Boelsmand Daniel Pedersen, Adsersbøl og Hustru Ane Marie Jenny Steffensen, Adsersbøl.

     Den 11. 1 Pige af Boelsmand Andreas Nicolajsen og Hustru Ane Kristensen af Hovborg.

     Forsøges oplyst hvor Anna Lauridsen har haft Ophold 10 Maaneders Dagen før Barnets Fødsel.

 2. Sygekasseinspektoratet har i en Skrivelse af 26. Juni d. A. ønsket en Udtalelse af Indenrigsministeriet om,

     hvorvidt det kan antages, at Mejeribestyrer J. Rossau og Hustru af Lindknud kan vedblivende være nydende

     Medlemmer af Lindknud Sogns anerkjendte Sygekasse, eller at det kan antages, at Rossau er for meget

     bemidlet til at være nydende Medlem.

     I den Anledning har Ministeriet udbedt sig Ribe Stiftamts Erklæring, og Ribe Stiftamt har da udbedt sig Gjør-

     ding- Malt Herredskontors Erklæring efter først at høre en Udtalelse af herværende Sogneraad. Da Mejeri-

     bestyrer Rossau ejer en meget lille Formue, og da hans Løn dels er i Procenter er den meget usikker, hvorfor

     Sogneraadet anbefaler at Hr. Rossau og Hustru vedblivende bør være nydende Medlemmer.

 3. Ribe Stiftamt har d. 25 f. M. fremsendt et Ministerielt Cirkulære af 8. juli 1912, som gaar ud paa, at Personer

     der nyder fast Fattighjælp, ikke maa overføres fra Fattigvæsenet til fremtidig Forsørgelse for Hjælpekassens

     Regning.                                                                                                                                     Til Efterretning.

 4. Der er af Hr. Hans Nielsen, Esbjerg fremkommen ny andragende om at køre til Lindknud med Lastautomobil

     med Margarine, en a to gange ugentlig, og han er tilfreds med at faa Tilladelse paa en eller to Maaneder.

     Tilladelse gives paa den Betingelse, at der udvises størst mulig Forsigtighed for andre Vejfarende, at

     Tilladelsen til enhver Tid kan tages tilbage, men der skal køres fra Klelund Landevej til Lindknud og samme

     Vej tilbage.

Side 138.

 5. Skovrider Kam, Klelund har fremsendt Ansøgning om, at Hr. Grosserer Pagh, Esbjerg maa faa Tilladelse til at

     køre med Automobil paa Kommunens Veje. Hr. Grossereren kommer kun en a to gange Aarlig for at se til sin

     Plantage. Tilladelse gives paa Betingelse af, at der udvises Forsigtighed for andre Vejfarende.

 6. Et Udvalg af Ribe Amts Sogneraadsforening har fremsendt Forslag til Politivedtægten for Landkommunerne

     i Henhold til Lov Nr.104- 1912. om Beværtning og Gæstgiveri, samt Handel med stærke Drikke.

     Forslaget gaar ud paa:

     a. Bevilling til at drive Gæstgiveri, Beværtning eller Conditori, o.s.v. i Henhold til Lov Nr. 104 1912.

         meddeles fremtidig kun for 5 Aar ad gangen.

     b. Brændevinsafgiften sættes til:

         Forhandling af stærke Drikke, 100 Kr. Aarlig. Udskænkning af samme fra 40 til 200 Kr. Aarlig.

     c. Lukketid er fra Kl. 11 Aften til Kl. 5 Morgen.

     d. Aldersgrænsen for Personer, til hvem der maa udskænkes stærke Drikke sættes til 18 Aar.

                                                             Til Efterretning. Da man har behandlet Sagen i sidste Møde foretages intet.

 7. Gjørding Malt Herredskontor har d.5 d.M. fremsendt en del Instrukser for Brandfogder som det er paalagt

     Sogneraadet at gøre sig bekendt med, samt udlevere 1 til hver af Brandvidnerne, og paaminde Dem at blive

     bekendt med dets Indhold, og ved deres fratrædelse aflevere den enten til Sogneraadet el. til deres Eftermand.

     1 Instruks udleveres til hver af Brandvidnerne. 

 8. Man har modtaget Forskud til Alderdomsunderstøttelse 1510 Kr. for Regnskabsaaret 1911/12. Til Efterretning.

 9. Vikarbureauet ” Arnborg Skole” pr. Herning har meddelt, at den for Tiden har 70 Vikarer, der søger Plads.

                                                                                                                                                          Til Efterretning.

10. St. Josefsøstrenes Sanatorium i Esbjerg, har fremsendt en Regning for Peder Erik Nielsens Ophold paa

      82 Kr. 40 Øre. I Tiden fra ¼ til 15/7 1912, og meddelt at han er udgaaet. 

11. Finsens Lysinstitut i Kjøbenhavn har meddelt, at der skyldes en Regning for Kristine Johansen paa 427 kr.

      93 øre. Og for Petrine Nielsen paa 231 kr. 45 øre. I alt Kr. 639,38. og de fordrer pengene indbetalt snarest.

Side 139.

12. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Niels Kr. Jensens Ophold paa Sygehuset 8 Kr. 10 Øre.

                                                                                                                                                       Til Efterretning.

13. Fra den i forrige Møde omhandlende Fødselsattest fra Esbønderup-Nøddebo Sogneraad pr. Esrom, har man

      den 9 d. M. atter modtaget en Skrivelse hvoraf det fremgaar, at den omtalte Kamille Valborg Kristensen har 

      haft Ophold hos Parcelist Jørgen Jørgensen, Mosgaard, Hovborg pr. Holsted. Da Mosgaard er i Vorbasse

      Sogn tilbagesendes Sagen.

14. Hover Sogneraad har den 10/7 meddelt, at Maren M. Hansen har faaet 10 Kr. Husleje?, samme Sogneraad har

      den 17/7 meddelt at samme Maren M. Hansen har faaet 15 Kr. husleje?. Samme Sogneraad har d. 19/7

      meddelt at Maren M. Hansens Barn, som i længere Tid har været Syg nu er Død, og at der er tilstaaet hende

      en Begravelseshjælp af 30 Kr. Alt under fuld Refusion.                                                          Til Efterretning.

      Man formener ikke at vi er berettiget til at betale Begravelseshjælp i Henh. til Fattiglovens § 44.

15. Sønderbroby Sogneraad pr. Brobyværk har d.23 f. M. fremsendt en Skrivelse, samt en Afhøring over

      Skærsliber Jens P. Jensen Bejrholm som er syg og Subsistensløs.                                             Anerkjendes.

16. Iver Jensen af Okslund som er del svag og har henvendt sig til herværende Sogneraad for at faa udstedt

      Seddel paa fri Lægehjælp, man har i den Anledning foretaget en Afhøring af ham (Lægehjælp honoreres

      ikke i Henhold til Fattiglovens § 44 men man har alligevel foretaget Afhøring). Det fremgaar deraf, at

      Iver Jensen er født i Veerst Sogn d.19. Maj 1854, men at han er forsørgelsesberettiget i Brørup Kommune.

      Brørup Sogneraad har i en Skrivelse af 8 d. M. anerkjendt ham.                                                Til Efterretning.

17. Den i forrige Møde omhandlende Jens Mygind Nielsen af Vittrup, som er født den 19. August 1848 i

      Skanderup Sogn, Ribe Amt, som er forsynet med Hjemstedsbevis og Daabsattest, og som har fremsendt

      Begjæring om Alderdomsunderstøttelse.

      Da han kun har haft Ophold her i Kommunen i godt 2 Aar formener man ikke, at man kan yde ham Alder-

      domsunderstøttelse i Henhold til Lov om Alderdomsunderstøttelse.

      I den Anledning Tilstodes 10 Kr. Maanedlig som Fattighjælp fra 1. August d. Aar.

Side 140.

18. Hans Jespersen Gehlert, Vittrup har henvendt sig til Sogneraadet om at overtage hans Ejendom, da han ikke

      længere ser sig i Stand til at have den, da hans Arbejdsevne er en del svækket. Han har en Gjæld i Kredit-

      foreningen paa 900 kr. og en Laan i Ribe Sparekasse paa 700 Kr. Som gjengjæld skal Kommunen skaffe dem

      Hus og Underhold. Der nedsættes Udvalg til at tale med Hans Jespersen Gehlert om Sagen, og Sogneraadet

      kan næppe overtage Ejendommen uden Amtsraadets Tilladelse.

      Til dette Udvalg valgtes: Chr. Mortensen, Chr. Andersen og Formanden.

19. Vorbasse – Hegnsvig Sogneraad har i en Skrivelse af 12. Aug. d. Aar fremsendt en Afhøring over Peder

       Mogensen, Donslund, som er bleven indlagt paa Sygehuset i Kolding, hvori det formenes, at han skulle være

       Forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune. Forinden man anerkjender ham ønskes en Politiafhøring af

       P. Mogensen.

20. Skatteansættelser.

      Ingeborg Sørensen, hos Pastor Nielsen ansættes til at svare Skat for 1 Aar 5 Kr. 44 Øre er fra 1. Aug. 3,60 Kr.

      Karen H. Fynbo ansættes til 5 Kr. 44 Øre for 1 Aar er fra 1. Aug. 3 Kr. 60 Øre.

      Mejerist, Lindknud Mejeri ansættes til 20 Kr. for 1 Aar er fra 1. Aug. 13 Kr. 32 Øre.

      Bestyrer Hansen, Adsersbølgaard ansættes til en Indtægt paa 600 Kr. pr. Aar + Kost 400 Kr.- 25 % er 750 Kr.

      = 51 Kr. er fra 1. Aug. 34 Kr.

      Forvalter, Adsersbølgaard ansættes til 600 Kr. for 1 Aar + Kost 200 Kr. – 40 % er 480 Kr. = 32,64 Kr.

      Er fra 1. Aug. 21 Kr. 76 Øre.

                                                                                                    Mødet sluttet.    P. Nielsen.

  Chr. Mortensen. Chr. Hermansen. Kristen Andersen. Lavrids Simonsen. P. N. Pedersen. Hans Ingvard Johansen.

 

Side 141.

         Onsdag d. 11. Sept. 1912 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødte.

                Følgende Sager behandledes:

 1. Skolemulkterne Dikteredes.

 2. Fra Pastor Nielsen var fremkommen Fødselsanmeldelser for Juli og August Maaned.

     Den 18. Juli. 1 Dreng af Gaardbestyrer Mads Chr. Johansen og Hustru Ane Petrea Kristensen, Gilbjerg.

     Den 21. Juli . 1 Pige Hedvig Kristine Jensen af Boelsmand Jens Lavrids Jensen og Hustru

                            Kirstine Henriksen af Vittrup.

     Den 22. Juli. 1 Pige Jenny Kristine Kristensen af Boelsmand Niels Kristensen og Hustru

                             Maren Kristine Sørensen, Risbøl.

     Den 23. Juli. 1 Pige Boelsmand Kristian Elias Pedersen og Hustru Maren Nielsen, Klelund.

     Den 28. Juli. 1 Pige Husmand Peder Madsen Pedersen og Hustru Marie Sørine Povlsen Lehmann, Hyldelund.

     Den 13. Aug.1 Dreng af Boelsmand Terkel Jepsen og Hustru Anna Rosaura Jørgensen, Okslund. 

     Den 24. Aug. 1 Dreng af Husmand Hans Peder Andreasen og Hustru Inger Marie Knudsen Høgh, Okslund.

     Den 27. Aug. 1 Pige af Plantagearbejder Knud Hansen og Hustru Karen Marie Hansen, Hovborg.

                              Boelsmand Niels Kristensens Barns Fødsel anmeldes til Vorbasse Sogneraad.

 3. Angaaende den i sidste Møde omhandlende Sag, om at overtage Hans Jespersen Gehlerts Ejendom, da har han

     faaet Gaarden bortbyttet med en Steffen Kristensen i Lindknud tilhørende Hus, og dermed er den

     Sag foreløbig afgjort. 

 4. Da Lærer Skovbjerg i den sidst afvigte Aar har haft Aarskursus i Kjøbenhavn har han ment, at han ikke kan

     tilkomme at svare hele den ham paalignede Skat for Aaret 1912/13. Man enedes med ham om at nedsætte

     hans skat med 50 Kr. hvorefter Skatten bliver 92 Kr. 12 Øre.

 5. Fødsels og Daabsattest for Alfred Lavridsens fødsel i Okslund Lindknud Sogn er Noteret i Gjesten Sogns

     Kirkebog. Er fremsendt til Notering i Lindknud Sogns Kirkebog.

 6. Nationalforeningen har fremsendt Regnskab for afvigte Aar, og beder Sogneraadet om at yde Tilskud.

                                                                                                                                                                   Nægtedes.

Side 142.

 7. Tandlæge Axel Skrødder, Vejen har fremsendt Ansøgning om at faa Tilladelse til at køre med Automobil paa

     Kommunens Veje. Tilladelse gives med forbehold, at den til enhver Tid kan tages tilbage.

 8. Ribe Stiftamt har under 6. d. M. fremsendt Ansøgning om, at Medlemmer af Besigtigels og Ekspropriations-

     kommisionen for Anlægget af Funder-Bramming Banen med Ledsagere til Kjørsel med Motorvogn paa de

     offentlige Biveje i Kommunen i de Dage som ville medgaa til den foranstaaende Besigtigelse af Banelinjen.

                                                                                                                                                        Tilladelse gives.

 9. Til at revidere Snekastningslisterne valgtes:  

     Hans Ingvard Johansen. Christen Hermansen og Formanden.

10. Kjøbenhavns Magistrat har den 4. September fremsendt 36 Kr. for Karl Gøpfert. Dette er Alimentationsbidrag

      som herværende Kommune har udlagt for ham sammen med Iver Jepsen.                           Til Efterretning.

11. Hover Sogneraad har i en Skrivelse den 24 f. M. meddelt, at da vi da har indgaaet paa at yde fuld refucion af

      den Hjælp, der er tilstaaet Maren Margrete Hansen, maa den faa gjældende Begravelsesudgift ligeledes

      refunderet, hvilket er Skik og Brug. Man henholder sig til vores tidligere Udtalelser i Henhold til

      Fattiglovens § 44.

12. Jens Mygind Nielsen har fremsendt Ansøgning om at faa sin Fattigunderstøttelse forhøjet til 30 Kr. Mdl.

      Udsættes til næste Møde, for at høre om han bliver anerkendt i Skanderup Kommune.

13. Mads Boisen Adamsen, Lindknud har fremsendt Begjæring om Alderdomsunderstøttelse, han er født d. 19-6-

      1837. Efter Begjæringen fremgaar, at han har Indtægt af 280 Kr. Aarlig. Han anholder om at faa 5 Kr.

      Maanedlig.                                                                                         Tilstodes fra 1. Oktober d. Aar. at regne.

14. Chr. Pedersen, Gilbjerg har fremsendt Ansøgning om at faa hans Alderdomsunderstøttelse forhøjet til 40 Kr.

      Maanedlig.   Tilstodes 25 Kr. Maanedlig fra 1. Okt. d. Aar at regne.

Side 143.

15. Da Jep Sørensen, Vittrup er fraflyttet, indstilles en ny Brandfoged.    Dertil indstilles: Aliander Hansen.

16. Da Jens Veldt er fraflyttet Kommunen har man antaget Peder Chr. Schmidt, Gilbjerg som Vejmand i

      Klelund Distrikt. 

17. Til Vejmand i Adsersbøl valgtes Ernst Søgaard.

18. Dernæst foretoges Indstilling af Lærere til det ledige Vinterlærerembede i Lindknud.

      Der var indkommen 43 Ansøgninger hvoraf de 21 er Seminarister. Skolekommisionen samt Hovedskolens

      Lærere var indbudte. Lærerne samt Christen Nielsen var ikke mødt.

      Som No. 1 Indstilledes: C. M. Dige, Snedsted.

         ”   No. 2     –    –        :  Jeppe Linding, Bounum pr. Tistrup.

         ”   No. 3.   –     –        : Johannes S. Schmidt, Nyby pr. Vejen.

                                                                               Mødet sluttet.                                                  P. Nielsen.

     Chr. Hermansen. Kristen Andersen. Lavrids Simonsen. P. N. Pedersen. Chr. Mortensen.  Hans I Johansen.

 

         Onsdag d. 9. Okt. 1912 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødt.

               Følgende Sager forhandledes.

 1. Samfundet og Hjemmet for Vanføre har fremsendt Aarsberetning for 1911/12, og ønsket om et Bidrag.

                                                                                                                                                                Nægtedes.

 2. Den almindelige Brandkasse har fremsendt Beretning og Regnskab for Aaret 1911/12.       Til Efterretning.

 3. Gjørding- Malt Herredskontor har i en Skrivelse af 5. d. M. meddelt, at Ribe Stiftamt s. M. har beskikket

     Gaardejer Aliander Hansen, Vittrup til at være Brandfoged for Vittrup By med Udflyttere, i stedet for

     Jeppe Sørensen, Vittrup.                                                                                                          Til Efterretning.

 4. Skoledirektionen har meddelt, at Seminarist J. S. Schmidt er antaget som Vinterlærer i Lindknud Skole for

     1912/13. No.1 og 2 kunde ikke modtage Pladsen.                                                                  Til Efterretning.

Side 144.

 5. Karsten Runge, Debel har fremsendt ønske om at blive fritaget for som Brandvidne for Gilbjerg-Debel

     Distrikt, da han formener at have fungeret i over 3 Aar.  Valgt blev Andreas Jepsen.

 6. Hr. Bogtrykker P. N. Pedersen, Holsted har paa Lokalforeningens Vegne under ” Arbejdet Adler” fremsendt

     Ansøgning om Tilskud til Foreningen.                                                                                   Tilstodes 10 Kr.

 7. A. M. Schmidt, Holsted har paany fremsendt Regning over Ligtøj til Ane Marie Jensen, Vittrup.

     Man vedtog at betale Beløbet.

 8. Til at foretage Syn over Kommunens Veje Valgtes: Hans I. Johansen, Christian Mortensen og Formanden.

 9. Holsted Sparekasse har fremsendt Regnskab for Aaret 1911-12. Af Sparekassens Overskud i Regnskabsaaret

     1911-12 har Lindknud Kommune modtaget 170 Kr. 95 Øre til Uddeling i Lindknud Sogn i gavnlige og

     veldædige Øjemed. Anførte Beløb fordeltes saaledes:

                  Sygekassen.                80 Kr.

                  Hjælpekassen.            50 Kr.

                  Sygeplejeforening.     40 Kr. 95 Øre. = 170 Kr. 95 Øre.

10. Skanderup Sogneraad har den 20. f. M. meddelt, at Jens Mygind Nielsen anerkjendes som forsørgelses-

      berettiget i Skanderup Kommune.                                                                                           Til Efterretning.

11. Den i foregaaende Møde omhandlende Andragende fra Jens Mygind Nielsen, Vittrup om at faa sin Under-

      støttelse forhøjet toges op til fornyet Behandling. Tilstodes 18 Kr. Maanedlig fra 1. Nov. d. Aar.

12. Hover Sogneraad har i en Skrivelse af 4. d. M. meddelt, at i henhold til den tidligere omhandlende Sag

      angaaende Begravelseshjælp til Maren Margrete Hansens Barn 30 Kr. De har henvist til Indenrigsministeriets

      skrivelse af 8/10 1894 som fastslaar, at naar en Kommune indgaar paa at yde fuld Refusion da er dette

      ensbetydende med, at alt vedrørende en Kommunes Forsørgelsesudgifter, derunder ogsaa Læge og Medicin

      eller Begravelsesomkostninger skal betales fuldt ud. Da Fattiglovens § 44 ikke i mindste Maader tager

      særskilt Hensyn til den som faar fuld Refusion, fastholder vi vores sidste Udtalelse om, at Begravelseshjælp

      ikke er gjenstand for Refusion.

Side 145.

13. Lavrids Lavridsen, Hyldelund har fremsendt Skrivelse om at blive fritaget for at være Snefoged i Sønderlund

      Distrikt. Aarsagen dertil er at han er svag. Man indstiller Elias Pedersen, Klelund.

14. Laust Nielsens Enke, Lindknud har fremsendt Ansøgning om at faa Huslejehjælp, og endvidere Hjælp til

      Hans Søn Morten, og mulig at faa ham anbragt i Lære. Tilstodes 5 Kr. Maanedlig i Huslejehjælp for Vinteren

      1912/13. Man henvender sig til Brørup Sogneraad om at fremkomme med Forslag om hvad der bør gøres ved    

      Morten.

15. Else Marie Katrine Klausen har fremsendt Ansøgning om at komme paa en Højskole.             Anbefaledes.

16. Fra Pastor Nielsen er fremkommen Fødselsanmeldelser for September Maaned.

      Den 7. 1 Dreng (Dødfødt) af Søren Povlsen Christensen og Hustru Kirstine Sørensen, Okslund. 

      Den 30. 1 Dreng af Landpost Frands Hansen Vinding og Hustru Lavrine Kirstine Adamsen, Lindknud.

      Den 15. 1 Pige, Boelsmand Christen Madsen Kristensen og Hustru Karen Marie Hansen, Okslund.

17. Fra Lærer Bork, Klelund er forlangt 15 Læsebøger og en Skarnkasse.                                            Tilstodes.

18. Ernst P. Søgaard, Adsersbøl har fremsendt Andragende om at komme i Betragtning ved Fordelingen af det

      Beløb som Staten uddeler til Opdyrkning af Hede og Moselodder. Prioritetsgæld 3200 Kr. Besætning 2 Køer

      1 Kvie, 2 Russiske Heste samt nogle Svin. Der ønskes Laan paa 1000 Kr. Man vedtog at nedsætte et Udvalg

      Til at se paa Ejendommen og mulig forhandle om hvorledes Sagen bedst bør ordnes. Hertil valgtes:

      Christian Mortensen. Lavst Simonsen og Hans Ingvard Johansen.

19. Lærer Skovbjerg har fremsendt Ansøgning om Rullegardiner til Klassen mod Syd. Sangbøger er opslidte,

      10 Stk. Blækhuse, Læsebøger. Tilstodes, men kan forhandles med Chr. Andersen.

20. Mads Chr. Nielsen var mødt for at faa sin Understøttelse forhøjet. Tilstodes midlertidig 5 Kr.

Side 146.

21. Chr. Hansen, Vittrup andrager om at faa sin Understøttelse forhøjet. Tilstodes 10 Kr. Mdl. fra 1. Nov. d. Aar.

22. Ane Katrine Hansen, Okslund har fremsendt Ansøgning om Alderdomsunderstøttelse, hun er født d. 17/8

      1850 i Lejrskov Sogn, men er forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune. Tilstodes 10 Kr. fra 1. Nov.d.Aar.

23. Amtet har fremsendt en Skrivelse eller Klage som er tilsendt fra Chr. Pedersen, Gilbjerg om at faa sin

      Understøttelse forhøjet fra 25 Kr. til 40 Kr. Maanedlig. Man formener at det er alt for store Fordringer.

      De har jo nu 25 Kr. Maanedlig, Husly og Mælk, 20,000 stk. Tørv og fri Lægehjælp og Medicin,

      Dette er efter vor mening tilstrækkelig til Underhold.

24. Skatteansættelser:

      Jens Thorup hos Henrik Jensen, Hovborg. Ansættes til 10 Kr. 88 Øre for 1 Aar er fra 1. Okt. 5 Kr. 44 Øre.

      Morten P. Mortensen, Vittrup ansættes til Formue og Indkomstskat for 1 Aar 18 Kr. er fra 1. Okt. 9 Kr.

      Hans Peder Hansen, Vittrup Mølle ansættes til 24 Kr. for 1 Aar, er fra 1. Okt. 12 Kr.

      Hans Nielsen Henriksen, Hovborg ansættes til 30 Kr. for 1 Aar, er fra 1. Okt. 15 Kr.

                                                                                                 Mødet sluttet.                               P. Nielsen.

      Chr. Hermansen. Lavrids Simonsen. Chr. Mortensen. P. N. Pedersen. Kristen Andersen.  Hans I. Johansen.

 

              Tirsdag d. 12. Nov. 1912 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.

       Følgende Sager behandledes.

 1. Skolemulkterne Dikteredes.

 2. Fra Pastor Nielsen, Lindknud har man modtaget Fødselsanmeldelser for Oktober Maaned 1912.    

     den 24. 1 Dreng af Husmand Mads Mathias Olesen og Hustru Katrine Dorthea Christensen, Klelund.

Side 147.

 3. den. 2. 1 Pige af Boelsmand Thorsten Hansen Thorstensen og Hustru Ane Mathilde Andersen Jæger, Hovborg.

       ”  24.  1 Pige af Boelsmand Peder Nielsen, Okslund og Hustru Distriktsjordemoder Birgitte Kirstine

                                                                                                                                          Rasmussen, Lindknud.

       ”  28.  1 Pige af Boelsmand Søren Nielsen og Hustru Marie Dorthea Christensen, af Okslund.

 3. Skoledirektionen har i en Skrivelse af 2. d. M. meddelt, at De i Skrivelse af 31/10 f. M. modtog Skrivelse fra  

     Amtet saaledes: Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsenet har under 24. s. M. tilskrevet Amtet saaledes:

     I Anledning af det med Skoleraadets Skrivelse af 29. August d. M. hertil indsendte Andragende hvori Sogne-

     raadet for Lindknud Kommune anholder om Statstilskud i Henhold til Skolelovens § 33 til Forrentning og

     Afbetaling af et til Dækning af Udgifterne ved Opførelse af en Skole i Okslund og et Gymnastikhus ved

     Klelund Skole optaget Laan, skal Ministeriet tjenstlig melde til behagelig Efterretning og videre Bekjendt

     gjørelse, at der ikke herfra haves noget at erindre imod, at der i det anførte Øjemed udbetales Kommunen

     Statstilskud efter Reglerne i den nævnte Lovbestemmelse i Forhold til det paagjældende Laans fulde Beløb

     9000 Kr. Hvilket herved tjenstlig meddeles.                                                                          Til Efterretning.

 4. Ribe Stiftamt har under 8. f. M. fremsendt Cirkulære eller Lov Nr. 100. 1912 om adgang for Søfolk, hjemme-

     hørende paa Færøerne, til at deltage i Folketingsvalg.                                                           Til Efterretning.

 5. Cirkulære fra Ribe Stiftamt om, at der skal affattes Fortegnelse over Vejene i Kommunen.  Til Efterretning.

 6. Skovrider Kann, Klelund har fremsendt en Skrivelse om at faa en Vej aflagt som gjennemskærer Skovriderens

     Tjenestejord, og han har ikke noget imod at de Vejfarende benytter Vejen som gaar fra Landevejen til

     Skovridergaarden og ligeledes fra Landevejen forbi Skovfogedboligen som for tiden beboes af Skovfoged

     Niels Jørgensen. Sogneraadet formener ikke at det er en Kommunevej, og man har ikke noget imod at Vejen                                                                 

                                                                                                                                                   bliver aflagt.

 7. Ministeriel Cirkulære af 15. Okt. 1912 om udmeldelse af Heste og Vogn til Mobilisering i Henhold til Lov Nr.

     87 af 16. Juni 1876 fremlagdes. Følgende Heste anvises:

                                                         Kristen Hermansen, Klelund. 1 Rød Hoppe 7 Aar.

                                                                    Do.                               1 Brun do.     6 –    

                                                         Morten Pedersens Enke, Kidholm. 1 Brun Hoppe 9 Aar.

Side 148.

 8. Ribe Stiftamt har under 24 f. M. meddelt, at forinden Lavrids Lavridsen kan fritages for at være Snefoged

     maa der fremsendes Lægeattest.

 9. Bekjendtgørelse om Anmeldelser af 17 Aarige Mandskab til Optagelse i Lægsrullen.          Til Efterretning.

10. Vorbasse-Hejnsvig Sogneraad har nu fremsendt Afhøring af den i Mødet d.14. August d. Aar omhandlende

      Peder Mogensen, Donslund. Efter den foreliggende Politiafhøring anerkjendes Peder Mogensen som

      forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune.

11. Finsens Lysinstitut har fremsendt Regning for Petrine Nielsen 48,20 Kr. og for Kristine Johansen 105 Kr.

      Føvling Sogneraad for Albert Sørensen 88 Kr. 50 Øre. J. Madsen 45 Kr. Sønderbroby Kommune for J.P.J.

      Bejrholm Kr. 87 Øre. Veerst Bække for P. Hansens Enke 81 Kr. Gjørding, Maren Nielsen 108 Kr. 75 Øre.

      Kolding Fattigvæsen for Jens Fr. Jensen 112 Kr. 99 Øre. Jes P. Pedersen 30 Kr. Hover Sogneraad Maren

      Margrethe Hansen 115 Kr. Plejehjemsforeningen 90 Kr. samt forskjellige Regninger fra Doktor Møller

      fremlagdes.

12. Ribe Stiftamt har fra Vejle Amt modtaget en Skrivelse fra Hover Sogneraad om, at De ønsker Amtets Afgøre-

      relse om hvem der skal betale for Begravelse af Maren Margrethe Hansens Barn, enten Opholdskommunen

      eller Forsørgelseskommunen. I den Anledning ønsker Amtet en Udtalelse af herv. Sogneraad. Herv. Sogne-

      raad tillader sig at formene, at i henhold til Fattiglovens § 44 er Begravelseshjælp ikke genstand for refusion.

13. Nis Jørgensen født i Gilbjerg, Lindknud Sogn udbeder sig en Attest til brug ved Indgaaelse i Ægteskab.

      Han er forsynet med Hjemstedsbevis og Tysk Skudsmaalsbog m.m. Forinden nævnte Attest udstedes, udbedes

      denne Attest, som er udstedt af P. Nicolajsen, Holte, attesteret af Sognefogden i vedkommende Sogn.

14. Jens Mygind Nielsen, anholder om at faa sin Fattigunderstøttelse forhøjet til 35 Kr. Maanedlig.  Nægtedes.

15. Søren Kristensen, Debel anholder om at faa 20 Kr. til Renter. Tilstodes midlertidig 20 Kr.

Side 149.

16. Hans P. Mikkelsen anholder om at faa sin Understøttelse forhøjet med 3 Kr. Maanedlig fra 1 November.

                                                                                                                                           Tilstodes fra 1 November.

17. Laust Nielsens Enke anholder om at faa noget hjælp til Linned.                                Tilstodes 5 Kr. til Linned.

18. Ole Olesen, Gilbjerg anholder om at faa sin Understøttelse forhøjet.

      Tilstodes 2 Kr. mere Maanedlig for Vinteren fra 1. Dec. at regne. 

19. Chr. Mortensen, Hyldelund anholder om at blive fritaget for at være Snefoged, han fremfører at han er svag.

      Lægeattest fordres.

20. Mads Chr. Nielsen har gjennem Skolekommisionen fremsendt Ansøgning om at faa en Danmarkshistorie og

      Atlas.  Man overlod til Kr. Andersen at skaffe det fornødne.

21. Markus Sørensen var mødt for at faa hans Faders Understøttelse forhøjet.          Tilstodes midlertidig 20 Kr.

22. Fra Brandfogderne var fremkommen Anmeldelse om Brandredskaber for Okslund og Adsersbøl Skoler.

      Der er af Formanden beordret Stige og Brandhage til Okslund Skole. Man fik Murer P. Dam til at mure ny

      Skorsten paa Adsersbøl Skole for 40 Kr. P. N. Pedersen anskaffer Stige og Brandhage.

23. Der vedtoges, at Sager til Behandling skal for at blive behandlet ved de ordinære Møder være indsendt mindst

      2 Dage før Mødets Afholdelse.

24. Man vedtog at afholde Vejlicitation i Lindknud Kro Lørdag d. 30 d. M. Til at være tilstede ved Licitationen

      Valgtes Vejudvalget.  Mødetid Kl. 1. Eftermiddag.

                                                                                                      Mødet hævet.                              P. Nielsen.

      Kristen Andersen. Lavrids Simonsen. Chr. Mortensen. Chr. Hermansen.  Hans I Johansen.   P. N. Pedersen. 

 

Side 150.

      Lindknud Sogneraad afholdt ordinær Sogneraadsmøde i Lindknud Kro Onsdag d.11. Dec. 1912.

      Alle Medlemmer var mødte.

      Følgende Sager behandledes.

 1. Ribe Stiftamt har den 14/11 meddelt, at der er tilstaaet Lindknud Kommune Tilskud til Hjælpekassen for

     Regnskabsaaret 1911/12. 97 Kr. Til Efterretning.

 2. Hovborg og Omegns Haandværkerforening har i en Skrivelse til Indenrigsministeriet udbedt sig Sogneraadets

    Anbefaling til at afholde Tombola i Hovborg den 22 og 23 Februar 1913, i Lighed med de foregaaende Aar.

    Tilladelse gives med afholdelse af Dans, men ingen Servering af Spiritus.

 3. Til at revidere og udfærdige Valglister Valgtes:

     Peder N. Pedersen.  Laust Simonsen.  Hans I. Johansen og Formanden.

 4. Der er af Formanden udstedt Kaucionsbevis for Peder Skov, Lindknud.                                 Til Efterretning.

 5. Overslag for Regnskabsaaret 1913/14 var til første Behandling.

 6. Ribe Stiftamt har den 19. f. M. fremsendt Skema til Udfyldelse af Udbyttet af Høsten for Aaret 1912.

                                                                                                                                                          Udfyldtes.    

 7. Ribe Stiftamt har den 30 f. M. Approberet, at Elias Pedersen, Klelund er valgt til Snefoged for Sønderlund

     Distrikt.                                                                                                                                     Til Efterretning.

 8. Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsenet har gjennem Skoledirektionen meddelt, at da Lindknud

     Kommune kun har optaget et Laan, stor 9000 Kr. til Bestridelse af Udgifterne ved Opførelse af en Forskole

     i Okslund og et Gymnastikhus i Klelund, da kan Kommunen kun faa Tilskud til halvdelen af det optagne Laan.

                                                                                                                                                       Til Efterretning. 

 9. Herredskontoret i Holsted har fremsendt en Beskrivelse over Taksterne for Personers Rejser med Automobilen

     paa Ruten Holsted St. og Hejnsvig. Sogneraadets Erklæring udbedes.  Herimod haves intet at erindre.

Side 151.

10. Jordemoderen i Brørup har fremsendt Regning for en tur til Okslund, 4 Mil a” 2 Kr.=7 Kr.. Da denne

      Opgjørelse ikke stemmer bliver Regningens Rigtighed ikke Attesteret inden dette er rettet.

11. Kvindehjælpen i Aarhus har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Opførelse af et nyt Pigehjem.  Nægtedes.

12. Niels Nielsen, Vittrup, Formand for Lindknud Gymnastikforening, har fremsendt Ansøgning om Tilskud til

      nævnte Forening for Skolebørnenes brug af Redskaberne.                                                      Tilstodes 15 Kr.

13. Ministerielt Cirkulære af 1. Novbr. 1912. for Regler for Bagerivirksomhed.

                                                                                            Henlagt til næste Møde for at se Sundhedsvedtægten.

14. Herredskontoret i Holsted har fremsendt 9 stykker Særtryk af Brandpolitiloven til fordeling blandt

      Kommunens Brandfogder.                                                                                                          Til Efterretning.

15. Ribe Stiftamt har under 21. f. M. meddelt, at da Lindknud Kommune har erklæret sig villig til at yde fuld

      Refusion for Hover Sogneraads udlæg for Maren Margrethe Hansen, da vil det ogsaa paahvile Lindknud

      Kommune at yde Begravelseshjælp 30 Kr..                                                                               Til Efterretning. 

16. Udvalget for Fattigvæsenet i Kolding har d. 21 f. M. meddelt, at der er tilstaaet Jens Fr. Jensen en ugentlig

      Sygehjælp af 2 Kr.                                                                                                                      Til Efterretning.

17. Maren K Høgh, Vittrup anholder om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet fra 8 til 20 Kr. Maanedlig.

      Tilstodes 10 Kr. Maanedlig fra 1. Januar 1913.

18. Frederik Hansen, Lindknud har fremsendt Begjæring om Alderdomsunderstøttelse. Han er født d. 8. Januar

      1843 i Vejen Sogn. Er Forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune. Maanedlig Understøttelse 20 Kr.

      Man udsatte Sagen og ønsker at se Andragerens Aftægtskontrakt.

19. Hover Sogneraad har den 13. f. M. meddelt, at der er tilstaaet Maren Margrethe Hansen en aarlig

      Huslejehjælp af 80 Kr.                                                                                                               Til Efterretning. 

20. Niels M. Henriksen anholder om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet fra 18 til 25 Kr. Maanedlig.

      Tilstodes 20 Kr. Maanedlig fra 1. Januar. 1913.

Side 152.

21. Tømrer Anders Pedersen, Lindknud anholder om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet med 1 Kr. mere

      Maanedlig. Fra 1. Januar. 1913.   Tilstodes. 

22. Niels Marthinus Nielsen, Vittrup har fremsendt Begjæring om at faa 120 Kr. til Bestridelse af udgifter ved en

      Sygehusophold. Han er født d. 8. Maj.1847 i Lindknud Sogn og er Forsørgelsesberettiget i Lindknud

      Kommune. Han opgiver at eje ca. 400 Kr.                                                                                         Tilstodes. 

23. Hans P. Jespersens Enke, boende hos sin Svigersøn Andreas Hovborg, Klelund, har henvendt sig til herværen-

      de Kommune om Fattigunderstøttelse, hun er forsynet med et ekstraordinært Hjemstedsbevis som i 1871 er

      udstedt til hendes Mand.    Tilstodes 20 Kr. fra 1. Dec. 1912.

24. Jens Mygind Nielsen, Vittrup har klaget til Amtet over, at 18 Kr. Maanedlig i Fattigunderstøttelse er for lidt.

      I den Anledning har Ribe Stiftamt udbedt sig Sogneraadets Erklæring. Ved fastsættelse af Jens M. Nielsens

      Fattigunderstøttelse da har herv. Sogneraad taget hensyn til, at De stadig tager del i alt forefaldende Arbejde.

      Som bevis herfor kan fremføres, at Konen selv staar for Husholdningen, da der ikke holdes andet Kvindelig

      Hjælp, og Manden passer Kreaturer og malker m.m. og det maa efter vor formening have Betydning for en

      Mand og kan klare sig med de to gamle paa saadan en Gaard.

25. Ribe Stiftamt har tilbagesendt den Sag angaaende Chr. Pedersen, Gilbjergs Klage, som man har behandlet d.

      19. Okt. d. Aar. Efter disse Oplysninger som Politiafhøringen giver, kan man kun holde os til vores sidste

      Udtalelse af 19. Okt. d. A. da det efter vor Formening bekræfter vores Udtalelse fuldt ud. Det vil vist være

      det høje Amtsraad bekjendt, at den Understøttelse som her er tilstaaet Chr. Pedersen, er en høj Understøttelse

      efter vores Forhold, og det kan vel ikke være Meningen at Sogneraadet skal yde saa stor en Understøttelse at

      de gamle, at Datteren ogsaa skal leve deraf.

26. Hans M. Gehlert har fremsendt Ansøgning om at faa noget Understøttelse for Vinteren. Tilstodes Varer fra

      Brugsforeningen for 8 Kr. Maanedlig for Vinteren fra 1/11. 1912.

27. Markus Sørensen har fremført at han umulig kan have hans Forældre for 25 Kr. Maanedlig. (der er 2 sider

      Tilstodes 30 Kr. Maanedlig fra 1/1 1913.                                                                                  nr. 153)

28. Man vedtog at Bekjendtgøre, at tilbud for Renholdelse af Kommunens Skoler skal være indsendt Skriftlig til

      Sogneraadet inden 28. d. M. Sogneraadet forbeholder sig Ret til at vælge mellem Tilbudene.

29. Skatteansættelser:

      Julius Høj, Gilbjerg ansættes til Formue og Indkomstskat for 1 Aar. 6 Kr. fra 1. Jan. 1,50 Kr.

      Anton?  hos Jens Chr. Nielsen, Brunbjerg ansættes for 1 Aar. 12 Kr. fra 1. Jan. 3 Kr.

      Peder Andersen, Hovborg Kro ansættes til 16 Kr. for 1 Aar. fra 1. Jan. 4 Kr.

      Søren Søndergaard, hos Hans Chr. Pedersen, Hovborg for 1 Aar. 20 Kr. fra 1. Jan. 5 Kr. 

      Jens Raun Hermansen, for 1 Aar. 24 Kr. er fra 1. Jan. 6 Kr.

      Hans Skøt Olesen, Lindknud for 1 Aar 6 Kr. er fra 1. Jan. 1,50 Kr.

      Ane Simonsen for 1. Aar. 4,44 Kr. er fra 1. Jan. 1,36 Kr. 

                                                                                                       Mødet Hævet.    P. Nielsen.

      P.N. Pedersen. Hans I. Johansen. Lavrids Simonsen.  Chr. Mortensen. Kr. Hermansen.      Kristen Andersen.

 

          Mandag d. 30. Dec. 1912 holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro.

          Kr. Hermansen, Chr. Mortensen og Chr. Andersen var ikke mødt.

 1. Kommunevalglisterne udfærdigedes.

 2. Murer Chr. Povlsen, Lindknud gav Tilbud paa renholdelse af Lindknud Skole for 1 Aar fra 1. Jan. 1913 til

     1. Januar. 1914 for 130 Kr.

     Vilhelm Jepsen gav Tilbud og fik arbejdet til 140 Kr. for 1. Aar, samme Tidsrum.

 3. Maren Nielsen, Vittrup gav Tilbud paa Vittrup Skole, for 1. Aar. 65 Kr.   Tilstodes.

Side 153.

 4. Ernst Søgaard gav Tilbud paa Adsersbøl Skole for 1. Aar. 60 Kr.  Tilstodes.

 5. Da der ikke var indkommen Tilbud fra Klelund fik Lærer Bork Renholdelsen til den gamle Pris.

 6. Der var ikke indkommen Tilbud fra Okslund, det overlodes Formanden at foretage det fornødne i Sagen.

 

                                                                                                          Mødet Sluttet.               P. Nielsen.

                                   Hans I Johansen.     P.N. Pedersen.      Lavrids Simonsen.  

    

      Torsdag d. 9. Januar. 1913 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var Mødt.

      Følgende Sager behandledes.

 1. Skolemulkterne dikteredes.

 2. Der er af Formanden udstedt Kaucionsbevis for Jørgine Jørgensens Indlæggelse paa Brørup Sygehus.

                                                                                                                                                         Til Efterretning.

 3. Renterne af Legaten tilstodes:   Kirstine Sørensen, Debel.

 4. Overslag for næste Aars Regnskab 1913/14 var til anden Behandling. Der udskrives 4200 Kr. paa Hartkorn,

     2800 Kr. paa Ejendomsskyld, 10.500 Kr. paa Formue og Lejlighed.

 5. Beretning og Regnskab for Kommunernes Ulykkesforsikring for Aaret 1911/12 fremlagdes.

 6. Statistisk Aarbog for 1912 fremlagdes.

 7. Ministerielt Cirkulære eller oversigt over de Bestemmelser, hvorefter en af det offentlige ydet Hjælp ikke

     medfører Fattighjælps Virkning.

 8. Faarupgaards Pleje og Optagelseshjem i Jelling fremsendt Skrivelse.                                      Til Efterretning.

 9. Vognmand Klokmann, Vejen søger om Tilladelse til paa Automobil at køre med Automobil paa

      Kommunens Veje.

Side 154.

     Tilladelse gives. Anbefales med det forbehold, at der udvises den størst mulige Forsigtighed over for andre

     Vejfarende og at Tilladelsen til enhver Tid kan tages tilbage.

10. Skovrider Kann, Klelund har fremført en Skrivelse om, at Sogneraadet kan formaaes til at give Arbejdsmand

      Jens Conradsen, Kokjær en Erklæring om, at han har opført sig godt. Han har haft ophold paa Adsersbølgaard

      fra 20. Juli. 1906 til 1. nov. s. Aar. da han agter at faa Æresoprejsning.

                                                                                                               Man er villig til at give denne Erklæring.

11. Ribe Amts Plejehjemsforening fremsender Tak for sidste Aars Bidrag og ønsker ogsaa for indeværende Aar

      at modtage Bidrag.                                                                                                                   Tilstodes 10 Kr.

12. Dansk Fiskeriforening, Kjøbenhavn anmoder om at faa Kommunen til at indmelde sig som Medlem.

      Aarlig Medlemsbidrag mindst 10 Kr.                                                                                                Nægtedes.

13. Lærer Skovbjerg søger om Tilskud til Lærer og Børnebogsamlingen, samt om Tilskud til Folkebogsamlingen.

      Tilstod 20 Kr. til Børnebogsamlingen og 15 Kr. til Lærerbogsamlingen og 10 Kr. til Folkebogsamlingen.

14. Paa Grund af, at Hr. Elias Pedersen er blevet meget Syg, saa han ikke kan foretage det fornødne med hensyn

      til Snekastning, vedtog man at indstille Hr. Søren Stejner, Hyldelund.

15. I henhold til Punkt 13 i forrige Møde angaaende, blev man enige om at tilsende Sundhedskommisionen

      Cirkulæret.

16. Fra beboerne i Vittrup er der fremkommen en Skrivelse om, at faa Vejen optaget som offentlig Vej fra

      Bavnen til Vorbasse Sogns Skjel. Man vedtog at nedsætte en Udvalg til at se paa Forholdene. Valgt blev:

      Chr. Andersen, Chr. Mortensen, Hans Ingvard Johansen og Formanden.

17. Marthinus Pedersens Enke, Debel Kro har gjennem Amtet fremsendt Andragende om at faa Gjæstgiver

      Beværtning uden Ret til Udskænkning af stærke Drikke.                                     Anbefales paa det bedste.

18. Hans Brandt, Lindknud har fremsendt Ansøgning om at faa noget Brændsel til hans Svigermoder.  Nægtedes.

19. Angaaende den i forrige Møde omhandlende Sag med Fr. Hansen vedtoges. Tilstodes 5 Kr. Maanedlig fra

      1. Februar. 1913.

Side 155.

20. Angaaende den af Chr. Pedersen, Gilbjerg til Amtet fremsendte Klage over at deres Alderdomsunderstøttelse

      var for lavt ansat. I den Anledning har Amtet af 23. f. M. meddelt, at Amtet intet har noget mod Sogneraadets

      Ansættelse at bemærke.                                                                                                              Til Efterretning.

21. Efter indsendt Ansøgning fra Hjælpekassens Bestyrelse har man vedtaget at yde Hjælpekassen en Tilskud for

      I indeværende Aar ud over det Lovbefalede 300 Kr. og ønsker Amtsraadets Tilladelse.

22. Skatteansættelse:

      Svend Poder ansættes til at svare Skat for 1. Aar 17,68 Kr. er fra 1. Jan. d. A. 4 Kr. 42 Øre.

      Lærer Schmidt for 1. Aar 17,68 Kr. er fra 1. Jan. d. A. 4 Kr. 42 Øre.

      Ingvard Damgaard for 1 Aar 24 Kr. er fra 1. Jan. d. A.6 Kr.

                                                                                         Mødet sluttet.     Peder Nielsen.

       Chr. Hermansen. Lavrids Simonsen. Kristen Andersen. P. N. Pedersen. Chr. Mortensen.  Hans I. Johansen.

 

         Onsdag den 5. Februar 1913 holdt Sogneraadet ekstraordinær Sogneraadsmøde i Lindknud Kro.

             Alle Medlemmer var mødt

             Følgende Sager behandledes.

 1. Fra Pastor Nielsen, Lindknud er fremkommen Fødselsanmeldelser for Nov. og Dec. Maaneder 1912.

     Den 11. Nov. 1 Pige af Plantagearbejder Kristen Kristensen og Hustru Kristine Dorthea Hansen, Klelund.

     Den 18. Dec. 1 Dreng af Boelsmand Knud Balthasar Pedersen og Hustru Maren Larsen, Lindknud.

     Den 20. Dec. 1 Dreng af Skovarb. Andreas Christian Hovborg og Hustru Dorthea Cathrine Elisabeth

                             Jespersen, Klelund.

     Den 3. Dec. 1 Pige af Husmand Ernst Pedersen Søgaard og Hustru Marie Kirstine Schmidt, Adsersbøl.

Side 156.

  2. Formandens Løn for næste Aar var til første Behandling.   Fastsættes: 300 Kr.

  3. Ribe Stiftamt har under 21.f. M. udbedt sig Oplysninger om, hvorvidt Sogneraadet antager, at der i Sommeren

     vil forekomme Oldenborrer i Kommunen i1913. Man mener ikke at der kommer Oldenborrer i Aar.

  4. M. B. Henriksen, Brørup har fremsendt Ansøgning om Tilladelse til at køre med Automobil paa Kommunens

      Veje. Tilladelsen gives med det forbehold, at der udvises størst mulig Forsigtighed over for andre Vejfarende

      og at Tilladelsen til enhver Tid kan tages tilbage.

  5. Ribe Stiftamt har den 18. f. M. meddelt, at Lindknud Kommune skal, saafremt Udskrivning i Henhold til lov

      af 16. Juni. 1876 skal finde Sted i Aaret 1913 fremstille og Afgive Heste og Vogne fra Mønstringsstedet i

      Holsted saaledes: Fremstillet 3 Heste og Afgivet 2. Da der i Mødet d. 12. Nov. 12 er anvist Heste,

      foretages intet i Sagen.

 6. Lindknud Afholdsforening har fremsendt Ansøgning om Tilskud.                                          10 Kr. Tilstodes.

 7. Ribe Stiftamt har den 16. f. M. meddelt, at Elias Pedersen fritages og Søren Stejner beskikkes til at være

     Snefoged for Sønderlund Distrikt.                                                                                              Til Efterretning.

 8. I Anledning af, at man i sidste Møde vedtog, at søge Amtsraadets Tilladelse til for indeværende Aar, at

     udbetale Hjælpekassen 300 Kr. ekstra, da har Amtet henvist til Amtsraadets Beslutning af nr. 192- 1912.

     hvoraf det fremgaar, at der maa ydes indtil 1 Kr. pr. Indbygger.                                               Til Efterretning.

 9. Amtsvejinspektør Højer har meddelt, at Amtsraadet har givet Tandlæge Skrøder, Vejen Tilladelse til at køre

     med Automobil paa Kommunens Veje.                                                                                     Til Efterretning.

10. Finsens Lysinstitut har fremsendt Regning for Petrine Nielsens Ophold 35 Kr. og for Kristine Johansens

      Ophold 210 Kr.                                                                                                                         Til Efterretning.

11. Kjøbenhavns Magistrat har fremsendt Alimentationsresulotion for Cigarmager Iver Jepsen, Leveattest for

      Barnet, Regning paa 15 Kr. for ½ Aar til 30. April. 1913. Baade Iver Jepsen og Carl Gøpfert er forgjæves

      efterlyst i Politiefterretningerne.                                                                                               Til Efterretning.

Side 157.

12. Fra Skatteraadet har man modtaget en Meddelelse fra Landsoverskatteraadet til samtlige

      Skatteraad, hvilket fremlagdes.

13. En cirkulære af 20. Jan. har man modtaget fra Carnegies Belønningsfond for Heltemod, fremlagdes. 

14. En Ministerielt Cirkulære af 21. f. M. angaaende Kommunale Valg, fremlagdes.

15. Sogneraadsvalg fastsættes til den 1. Marts.

      Prøvevalg fastsættes til Onsdag d. 12. Febr. Kl. 3 Eftermiddag i Lindknud Kro.

16. Til at Revidere Folketings og Hjælpekassens Valglister valgtes P. N. Pedersen, L. Simonsen og Formanden.

17. Hover Sogneraad har d. 16 f. M. meddelt, at der er tilstaaet Maren Margrethe Hansen en Brændselshjælp af

      5 Kr.                                                                                                                                           Til Efterretning.

18. Frederikke Jespersen har fremsendt Ansøgning om Tilskud til sin Datters Konfirmation. Udsættes til vi holder

      Møde senere paa Grund af at Amtet endnu ikke har anerkjendt hende.

19. Til Valgbestyrelse valgtes: Alle Sogneraadets Medlemmer.

                                                                                         Mødet sluttet.  Peder Nielsen.

        Lavrids Simonsen. Chr. Hermansen. Kr. Andersen.  P. N. Pedersen. Christian Mortensen. Hans I. Johansen.

 

       Onsdag d. 12. Febr.1913 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødt.

      Følgende Sager behandledes.

 1. Fortegnelsen over det dobbelte Antal af de til umiddelbar Deltagelse i Landstingsvalgene 11. Landstingskreds

     Berettigede, højstbeskattede paa Landet affattet i Henhold til Lov af 7. Feb. 1901 § 61 som Grundlag for 

     Affattelsen af Valglisten for Aaret fra 1. April 1913 til 31. Marts 1914.                                      Fremlagdes.

Side 158.

 2. Regulativ over Kommunens Gangstier udfærdigedes, og den vil derefter blive fremlagt til Eftersyn.

 3. Ministerielt Cirkulære hvorefter en af det offentlige ydet Hjælp ikke medfører Fattighjælp virkning.

                                                                                                                                                        Til Efterretning.

 4. Paa grund af, at dette Beløb som man i Aar skal udskrive i Skat overstiger dette med 1485 Kr.02 Øre. mere

     mere end man kan udskrive uden Amtsraadets Tilladelse, hvorefter denne er indhentet.

 5. Ribe Stiftamt har d. 6. d. M. meddelt, at udgifterne ved Fattigunderstøttelse af den paa Fæsted Mark d. 26.

     April 1844 fødte, med ekstraordinært Hjemstedsbevis forsynede Hans P. Jespersens Enke, kunde forventes

     refunderet af Statskassen. I Henhold til hendes Andragende fra Mødet d. 5. d. M. vedtoges, at tilstaa hende

     Hjælp til hendes Datters Konfirmation 20 Kr.

 6. Kristian Povlsen Kristensen, Vittrup har henvendt sig til herværende Sogneraad om at faa Fattigunderstøttelse.

     Han er født i Føvling Sogn den 23. Juli 1858, han formener at være forsørgelsesberettiget i samme Kommune.

     Aarsagen er Sygdom. Han begjærer 30 Kr. Maanedlig. Tilstodes 30 kr. Maanedlig fra 1. Feb. D. Aar.

 7. Jens Mygind Nielsens andragende til Amtet om forhøjet Fattigunderstøttelse er fremsendt til Erklæring efter at

     Politibetjenten har foretaget Rapport. Man kan kun fastholde vores Udtalelse af 17-12 f. Aar. da Rapporten

     paa det nærmeste slutter sig dertil.

 8. Fra Pastor Nielsen er fremkommen Fødselsanmeldelser for Januar Maaned 1913. 

     Den 11. 1 Dreng af Boelsmand Kristen Vad Sørensen og Hustru Hansine Kirstine Hansen, Okslund.

     Den 29. 1 Dreng af Sognepræst L.V.F. Nielsen og Hustru Ida Andrea Cecilie Madsen, Lindknud.

     Den 13. 1 Pige af Boelsmand Jens Linding Hansen og Hustru Margrethe Othea Mikkelsen, Vittrup.

     Den 28. 1. Pige af Plantør Niels Marius Nielsen og Hustru Maren Kirstine Mogensen, Vittrup.

Side 159.

 9. Fra Ribe Stiftamt har man den 8. d. M. modtaget en Klage fra Chr. Pedersen, Gilbjerg over at hans Alderdoms-

     Understøttelse er for lille, Amtet udbeder sig Sogneraadets Erklæring. Det overlodes til Formanden og

     Hans I. Johansen at svare paa spørgsmaalet.

                                                                                      Mødet sluttet.   Peder Nielsen.

     Chr. Hermansen. Kristen Andersen. Chr. Mortensen. P.N. Pedersen. H.I. Johansen.  Lavrids Simonsen.

 

               Onsdag d. 12. Marts. 1913 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.           

                           Alle Medlemmer var mødt.

          Følgende Sager Behandledes.

 1. Skolemulkterne Behandledes.

 2. Formandens Løn for næste Aar fastsattes til 300 Kr.

 3. Chr. Heick, Hovborg har fremsendt Ansøgning om at bygge helt ud til Vejen og jævne den søndre Vejgrøft

     samt lægge Rørledning under Vejen.   Kr. Hermansen og L. Simonsen valgtes til at se paa Forholdene.

 4. Beretning om Hedebruget fremlagdes.

 5. Hovedkontoret ” Arbejdet Adler” har fremsendt Aarsberetning og beder om Tilskud.

                                                                                     Nægtede at yde Tilskud, da man har ydet til Lokalforening.

 6. Herredskontoret har udbedt sig Brandbøgerne indsendt i første halvdel af Marts Maaned.

                                                                                                                    Formanden skriver til alle Brandfogder.

 7. Brørup Sogneraad har fremsendt Daabsattest for Richard Aksel Mathiasen, født i Tirslund, Brørup Sogn den

     20. Januar. d. Aar af ugift Syerske Ane Margrethe Mathiasen, Tirslund. Det formenes at Barnemoderen har

     opholdt sig hos skrædder Nis Ravn, Lindknud timaanedersdagen før Fødselen.        Anerkjendes og Noteres.

Side 160.

 8. Brørup Sygehus har fremsendt Regning 130 Kr. 05 Øre. for P. Skovs Kur og Pleje paa Sygehuset, Fremlagdes.

 9. Laust Simonsen, Hovborg har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Hovborg Afholdsforening. Tilstodes 10 Kr.

10. Provst Hjortkjær har meddelt, at Lærerinde Else Bruun er kaldet til at være Lærerinde ved Holsted Stations-

      skole fra Marts d. A. at regne, og anmoder os om at sørge for en Vikar.                                  Til Efterretning. 

11. Jørgen Holm, Høllund har henvendt sig om at faa sin Søn til at gaa til Lindknud Skole for Sommeren. Han

      gaar til Undervisning i Lindknud i Vinter. Tilstodes saafremt der er plads.

     Man mener at 5 Kr. for Sommeren er passende Vederlag.

12. Maren Larsen har fremsendt Ansøgning om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet til 10 Kr. Maanedlig

      Fra 1. April, samt at faa 10.000 Stk. Tørv Aarlig.                                                                                Tilstodes.

14. Vorbasse- Hejnsvig Sogneraad meddeler, at Vejen fra Vorbasse efter Vittrup kun er optaget til Rasmus

      Jensens Mark, men de er ikke uvillige til at tage Del i Broens Istandsættelse, efter nærmere Bestemmelse.

                                                                                                                                                          Til Efterretning.

15. Angaaende en d. 13. Dec. 1911 omhandlende Sag om at faa en Kristian Pedersen, født i Lindknud Sogn d.7.

      Okt. 1895 anbragt paa en Aandsvageanstalt.

      Man mener at det stedlige Sogneraad maa kende forholdene bedst, og man overlader til det ærede Sogneraad

      handler som de kan forsvare. Anerkjendes efter sit fyldte 18. Aar.

16. Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen for Februar Maaned.

      Den 6. 1 Dreng, Klelund Boelsmand Peder Johnsen Christensen og Hustru Kirstine Nielsen.

      Den 7. 1 Pige, af Gaardmand Anders N. Knudsen, Debel og Hustru Johanne Marie Kirstine Simonsen.

      Den 12. 1 Pige, Boelsmand Jens Holger Hansen, Vittrup og Hustru Kirstine Birgitte Dorthea S. Stenager.

      Den 20. 1 Pige, Gaardmand Hans P. Brandt Lindknud og Hustru Emma Marie Ida Agnete Jensen.

      Den 23. 1 Pige, Arbejdsmand Jeppe Larsen Rennebo Jepsen og Hustru Hanne Kjerstine Andersen.

Side 161.

17. Ribe Stiftamt har under 4. Marts 1913 meddelt, at den finder ikke Anledning til at foretage noget angaaende

      Jens Mygind Nielsens Fattigunderstøttelse.                                                                              Til Efterretning.

18. Afhøring af Arbejdsmand Anton Hansen fremlagdes. Han mente at være Forsørgelsesberettiget i Tødsø-

      Erslev, Men de har nægtet at yde os vort udlæg af 5 Kr.

      Ligeledes er fremlagt Afhøring af Chr. Bruns. Han opgav at være Forsørgelsesberettiget i Skjælskør,

      Men de har nægtet at anerkjende ham og betale de 5 Kr.

19. Fredericia Fattigvæsens udvalg har meddelt, at Jens P.J. Bejrholm er antaget Subsistensløs, og man har

                                                                                                                                                   Anerkjendt ham.

20. Mads Nielsen Knudsen, Okslund andrager om at faa 50 Kr. for at have Gabriel Andersen for 1 Aar fra

      1. November 1912.                                                                                                                            Tilstodes.

21. Hover Sogneraad har meddelt, at der er tilstaaet Maren M. Hansen 10 Kr. ekstra.                 Til Efterretning.

22. Lærer Bork har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Folkebogsamlingen.                             Til Efterretning.

23. Lærer Skovbjerg ansøger om en Globus. Tilstodes.

24. Lærer Bork og Kr. Rossau anholder om Tilskud til Husflidsskole i Hovborg.                       Tilstodes 15 Kr.

25. Ole Olesen, Gilbjerg anholder om at faa Understøttelse i Anledning af hans Sygdom.            Faar 10 Kr.

26. Efter der er foretaget Skatteligning, har det givet til følge, at Procenten bliver 6,03.

                                                                                                                   Mødet sluttet.   Peder Nielsen.

      Lavrids Simonsen. Chr. Hermansen. Chr. Mortensen. Kristen Andersen.  P. N. Pedersen. Hans I. Johansen.

Side 162.

                 Onsdag d. 9. April 1913 afholdt Lindknud Sogneraad ordinær Møde i Lindknud Kro.

                                                                  Alle Medlemmer var Mødt.

                     Følgende Sager behandledes.

 1. Valg af Formand for det nye Aar. Valgt blev Peder Nielsen, baade som Formand og Kasserer.

 2. Fra Pastor Nielsen er fremkommen Fødselsanmeldelser for Marts Maaned.

     Den 7. 1 Dreng af Husmand Ingvard Damgaard og Hustru Terese Marie Augusta Larsen, Lindknud.

        ”  16. 1 Dreng af Lærer Niels Chr. Nielsen Skovbjerg og Hustru Christine Pedersen, Lindknud.

      Den 3. 1 Pige af Skovarb. Hans Severin Hansen og Hustru Regine Sofie Stølsvig Jepsen, Sønderlund.

      Den 16. 1 Pige af Gaardmand Hans Chr. Pedersen og Hustru Petrine Marie Skygebjerg, Hovborg.

      Den 23. 1 Pige af Husmand Mads Chr. Nielsen og Hustru Anne Johanne Kirstine Sørensen, af Vittrup.

 3. Ribe Stiftamt har den 17. f. M. meddelt, at saafremt der ikke i 1912 er foretaget Valg af Vurderingsmænd til

     Ejendomsskyld og Suplianter til samme bedes dette foretaget. Kristian Mortensen, Vittrup valgtes, og til

     Supliant valgtes Niels M. Nielsen, Vittrup til at fungere til 1918.

 4. Politivedtægtsbestemmelser for Indretning af Beværtnings og Gæstgiverilokaler fremlagdes.

 5. Beretning for Finsens Lysinstitut for Aaret 1912 fremlagdes.

 6. Provst Hjortkjær har den 22. f. M. meddelt, at der til Lærerindeembedet i Adsersbøl kun er indkommen 2

     ukvalificerede, hvorfor Embedet opslaaes paany.                                                                      Til Efterretning.

     Endvidere har Provsten meddelt, at der i Vittrup, Okslund og Adsersbøl Skoler bør anskaffes 1 Sæt Spring-

     støtter, 1 Svingtov og henholdsvis 6, 12 og 10 Hoppetov. Det ugentlige Timetal for disse Skoler bedes

     fremtidig opgivet. I Adsersbøl Skole er det omtalte Redskaber og i Vittrup ligeledes. I Okslund sørger Niels

     Thøgersen for det fornødne. Man vedtog at henvise til Skoleplanen med hensyn til Timeplan.

 7. Ribe Stiftamt har den 5. d. M. meddelt, at der af Indenrigsministeriet til Udbetaling paa Ribe Amtstue er

     Anvist Sogneraadet 832 Kr. 99 Øre. som Tilskud for Regnskabsaaret fra 1. April. 1911. til 31. Marts. 1912. til

     Udgifter til Alderdomsunderstøttelse.                                                                                       Til Efterretning.

Side 163.

 8. Justitsministeriets Cirkulære af 15. februar 1913 om Tuberkulosens Bekæmpelse fremlagdes.

 9. Angaaende den omhandlende Sag af 9. Januar d. A. angaaende Vej fra Vittrup efter Vorbasse, har man

     forhandlet med Vorbasse Sogneraad, og de er mulig villig til at tage Del i Broens Istandsættelse, Sogneraadet

     har efterset Vejen hvorfor der i Dag skal foretages den endelige Afgjørelse.

     Man vedtog at paatage sig at gøre Broen i Stand over Landgrøften, og sammen med Vorbasse sætte Broen i

     Stand over Aaen . Og dermed udsættes Sagen til der kommer sti i Vorbasse, hvorefter Sagen kan tages op igen.

10. Chr. Sørensen, Adsersbøl anmoder om at faa Skolestien fra hans Mark til Adsersbøl Skole istandsat .

      Peder N. Pedersen ser paa Stien og foretager det fornødne.

11. Henrik Thomsen besværer sig over en Stenkiste som gaar under Hyldelund – Klelund Vejen.

      Christen Hermansen og Hans Peder Hansen ser paa forholdene.

12. Til at føre tilsyn med Lindknud Skole og Okslund Skole valgtes N. Thøgersen.

13. Tilsyn med Kjeldbjerg – Lindknud Vejen overdroges Kristian Mortensen. Lindknud – Brørup og Lindknud –

      Høllund Vejen, Klelund – Okslund – Vittrup Vejen, Østerbygaard – Okslund faar Niels Thøgersen og føre

      Tilsyn med. Hans P. Hansen faar tilsyn med Vejen fra Lindknud Skole til Hovborg – Holsted Landevej,

      Og H. P. Hansen fører Tilsyn med Kommunens Høst. ?

14. Til Medlemmer af Skolekommisionen valgtes indenfor Sogneraadet: Niels Thøgersen og Peder N. Pedersen.

      Udenfor Sogneraadet valgtes: Ole Simonsen, Hovborg og Chr. Andersen, Vittrup.

15. Brørup Sogneraad har den 28 f. M. meddelt at Jens P. Jensen Bejrholm er indlagt paa Fattiggaarden lidende af

      Alkoholisk Nervelidelse i begge Ben og der forbeholdes ret til fuld refusion.                           Til Efterretning.

Side 164.

16. Mads Chr. Nielsen var mødt og fremførte at han endnu havde en daarlig finger. Man vedtog at give ham

      ekstra 20 Kr. Maanedlig fra 1 Marts og indtil videre.

17. Boghandler Kr. Hansen, Kolding har fremsendt Regning paa 31,45 Kr. Regninger fra Holsted Apotek.

      Sindssygeanstalt K. Thomsen 68,75 Kr. Viuf Kommune for Villiam Thorvald Nielsen 15 Kr.

18. Viuf Sogneraad har den 24 Marts meddelt, at der er tilstaaet Villiam Th. Nielsen foreløbig Fattigunderstøttelse

       af 20 Kr.                                                                                                                                   Til Efterretning.

19. Føvling Sogneraad meddeler, at Kræsten Povlsen Kristensen, Vittrup anerkjendes som Forsørgelsesberettiget

      i Føvling Sogn.

20. Chr. P. Christensen, Vittrup anholder om at faa noget til Tøj da Børnene ikke har noget.  Tilstodes 15 Kr.

21. Hans Thyge Pedersen anholder om at faa en ekstra understøttelse paa 10 Kr.                                Tilstodes.

22. Søren Hansen, Gilbjerg om en ekstra Tilskud paa grund af Sygdom paa 15 Kr. Tilstodes.

23. Marie Nielsen, Lindknud anholder om Tilskud til Tøj til hendes Søn Morten. Tilstodes 15 Kr. Formanden

      retter henvendelse til Doktor Møller om mulig at faa Morten anbragt et Sted paa et Optagelseshjem.

24. Tømrer Anders Pedersen, Lindknud anholder om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet.

      Tilstodes 12 Kr. fra 1. Maj.

25. Angaaende den i forrige Møde omhandlende Sag om, at Kr. Heick faar Tilladelse til at bygge ud til Vejen,

      da mener Laust Simonsen og Kr. Hermansen, at der intet er til hinder derfor. Tilladelse gives med den

      forbehold at han skal lægge Rendesten i Grøften.

26. Næste Møde for at behandle mulige Skatteklager fartsættes til Tirsdag. den 22. Eftermiddag Kl. 4.

27. Da der fra forskjellige Sider er klaget over, at den nye Beværterlov ikke bliver overholdt, har Sogneraadet

      vedtaget at henvende sig til Kroejerne om at dette for Fremtiden sker.

                                                                                                             Mødet sluttet. P. Nielsen.

     Chr. Hermansen. Lavrids Simonsen. Niels Thøgersen. H. P. Hansen.?  Chr. Mortensen.  P. N. Pedersen. 

 

Side 165.

                  Tirsdag d. 23. April 1913 holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro for at prøve

                   at forhandle med Skatteklagerne. Alle Medlemmer var mødt.

 1. Daniel Pedersen, Adsersbøl var mødt og man enedes med ham om at nedsætte hans Formueskat fra 5 Kr. 04

     Øre. til 2 Kr. 52 Øre.

 2. Henrik Thomsen var mødt og fremførte at hans formue er lig 0, hvorfor man enedes med ham om at

     nedsætte hans Skat til 0. Kr.

 3. Søren Ditlevsen, Klelund var mødt, men da hans Skat staar i Forhold til andre ligestillede skete der

     ingen Forandring.

 4. Ebbe Lauridsen var mødt, men med Forhandling med ham enedes man om, at han blev staaende ved det

     samme.

 5. der er af Formanden udstedt Kaucionsbevis for Peder Erik Nielsens Indlæggelse paa Sanatoriet i Ribe.

                                                                                                                   Mødet sluttet. Peder Nielsen.

     Niels Thøgersen. Chr. Hermansen.  H. P. Hansen. Christian Mortensen. P. N. Pedersen. Lavrids Simonsen.

 

                 Onsdag d. 30. April 1913 holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro for at foretage

                 Indstilling til det ledige Forskolelærerindeembede ved Adsersbøl Skole. Skolekommisionen samt

                 Skolens Lærere var indbudt, Skolens Lærere var ikke mødt.

 1. Som Nr. 1. indstilledes Elisabet Kirstine Ovesen, Lustrup Skole pr. Ribe.

                       Nr. 2. Karen M. Madsen, Vor Frue Skole pr. Roskilde.

                       Nr. 3. Kirstine Nielsen, Ørslevunderskov ? pr. Ringsted.

 2. Til at tiltræde Valgbestyrelsen valgtes: Formanden

     Til at være i Valgbestyrelsen valgtes, til at føre Listen og en til at være ved Kassen m. m.:

     Det samlede Sogneraad.

 3. Til at se paa en Skolesti ved Adsersbøl valgtes: Peder N. Pedersen, Niels Thøgersen og H. P. Hansen.

                                                                                                                     Mødet sluttet. Peder Nielsen.

     P. N. Pedersen. Chr. Hermansen. H. P. Hansen. Niels Thøgersen. Christian Mortensen.  Lavrids Simonsen.

Side 166.

    

      Onsdag d. 14. Maj holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle Medlemmer var mødt.

                        Følgende Sager behandledes.

 1. Skolemulkterne Dikteredes.

 2. Fra Pastor Nielsen var indkommen Fødselsanmeldelser for April Maaned.

     Den 2. 1 Pige Eva Skøtt, af Husmand Hans Jørgensen Skøtt og Hustru Nielsine Katrine Pedersen af Lindknud.

     Den 25. 1 Pige Marie Simonsen, af Husmand Jørgen Simonsen og Hustru Marie Dorthea Jæger af Hovborg.

 3. Sjødt og Veiss, Kolding har fremsendt Skrivelse til Raadet, om vi mulig skulde bestille en Bog, som giver

     oversigt over Kommunens Bestillingsmænd?                                                Man ønsker ikke at købe den.

 4. Amtsfuldmægtig Madsen, Holbæk har fremsendt en Skrivelse om at Sogneraadet kan bestille en Haandbog

     Over Kommuner, Amtsraadskredse m.m. og ønsker at sælge en saadan.

                                                                                             Man mener ikke for Tiden at have brug for en saadan. 

 5. Muchadell m. fl. Birker, Faaborg har den 21. April d. A meddelt, at der er forskudsvis udbetalt et Johannes

     Marinus Nielsen, Adsersbølgaard paahvilende Underholdsbidrag 30 Kr.                                 Til Efterretning.

 6. En Meddelelse af Landsskatteraadet af 24. April d. A. oplæstes og fremlagdes.

 7. Kreditforeningen af Kommuner i Danmark har fremsendt Beretning og Regnskab for Aaret 1912.

                                                                                                                                                         Til Efterretning.

 8. Niels Nielsen, Vittrup har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Gymnastikforeningen for Skolebørnenes brug

     af Redskaberne 15 Kr.

 9. Ribe Stiftamt har d. 3. d. M. meddelt, at Kommunens Bidrag til Amtsrepartitionsfond udgør 1. d. M. 626 Kr.

     23 Øre. 1. Nov. 626 Kr. 24 øre.                                                                                                  Til Efterretning.

10. Ribe Stiftamt har fremsendt Cirkulære af 25. April d. A om Patienters Indlæggelse paa Statsanerkjendte

      Anstalter til Behandling for Tuberkulose.                                                                                 Fremlagdes.

11. Distriktslægen i Grindsted har meddelt, at der afholdes Offentlig Vaccination i Hovborg og Lindknud Kro den

      19. d. M. Eftermiddag Kl. 2 og 31/2. Eftersyn den 26. s M. Dette er bekjendtgjort i Venstrebladet og Folkebl.

Side 167.

12. Ribe Stiftamt har fremsendt Ministerielt Cirkulære af 28 April d. A om, at der kan ventes Opmaaling af

      Generalstaben, og at de ikke maa forhindres i dette arbejde.                                                     Til Efterretning.

13. P. Nikolajsen, Hovborg har indsendt Ansøgning om at faa Tilladelse til at drive Beværternæring med stærke

      Drikke. Sogneraadet kan kun anbefale Beværterbevilling uden Spiritus.

14. P. Nikolajsen, Hovborg har fremsendt Ansøgning om Tilladelse til at afholde offentlig Dans i hans Lokale for

      1 Aar fra 1. Juni 1913, alt i Henhold til Lov af 10. Maj 1912 § 22. Man vedtog at anbefale, at der gives

      Tilladelse til at afholde Dans 5 gange i 1 Aar fra 1 Juni d. A, imod at der ikke serveres stærke Drikke, og at

      der ydes 10 Kr. for 1 Aar til Kommunens Kasse.

15. Der er fremkommen følgende Regninger: Fra Brørup, J. P. J. Bejrholm 6,20 Kr. John Jepsen 17 Kr. 33 Øre.

      Bodil D. Hansen 169 Kr. 57 Øre. Tandlæge Skrødder, Vejen Tandudtrækning Mads Chr. Nielsens Hustru

      6 Kr. Gørding Sogneraad Maren Nielsen 103 Kr. 60 Øre. Kolding Sygehus M Chr. Nielsen 10 Kr. Veerst-

      Bække for Peder Hansens Enke 87 Kr. 75 Øre. Hover Sogneraad for Maren M. Hansen 76 Kr. Fredericia for

      J. P. J. Bejrholm 43 Kr. 13 Øre. Føvling, Jens Madsen 54 Kr. Albert Sørensen 81 Kr.           Til Efterretning.

16. Til at revidere Kommunens Regnskab valgtes: Hans M. Pedersen og Niels Thøgersen.

17. Ribe Stiftamt har den 15. April meddelt, at med Hensyn til Chr. Pedersens Klage angaaende hans Alderdoms-

      understøttelse, da finder Amtet ingen Anledning til at foretage videre i Sagen.                     Til Efterretning.

18. Vorbasse-Hegnsvig Sogneraad har den 1. d. M. meddelt at de har tilstaaet Thomas Chr. Terkildsens Hustru

      (de er Separeret) 6 Kr. Maanedlig fra 1. April d. A. og der forespørges om man er villig til at yde

      Lovmedholdelig refusion . Hun er født d. 21/3 1843 i Lindknud Sogn.

      Da Marie Jensen kun er Separeret fra hendes Mand, har han forsørgelsespligt over for hende, hvorfor hun

      anerkjendes som forsørgelsesberettiget.

19. Niels Chr. Jensen, Hovborg har fremsendt Ansøgning om at faa sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet med

      10 Kr. Maanedlig. Dette tilstodes, hvorefter han faar 10 Maanedlig fra 1. Juni + 40 Kr. Aarlig til

      Tøj, som udbetales hver Aar til Jul.

Side 168.

20. Bestyrelsen for Lindknud og Omegns Mergelselskab har fremsendt Ansøgning om at faa Tilladelse til at

      lægge spor over Kommunens Veje. Denne Ansøgning anbefales med det forbehold, at Vejene bliver efter-

      ladt i samme Stand end før Sporet bliver lagt.

21. Skatteansættelse: Maler Nørgaard ansættes til 24 Kr. for 1 Aar. er fra 1 Maj. 22 Kr.

                                  Jakob Nørgaard, Gilbjerg ansættes til 4 Kr. for 1 Aar. er fra 1 Maj. 3 Kr. 33 Øre.

                                  H. Kristensen hos H. C. Pedersen til 16 Kr. for 1 Aar. er fra 1 Maj. 14 Kr. 66 Øre. 

                                  Hans Elbæk hos Laust Simonsen til 16 Kr. for 1 Aar. er fra 1 Maj. 14 Kr. 66 Øre.

                                                                                              

                                                                                                   Mødet sluttet.  Peder Nielsen.

     Chr. Hermansen. Niels Thøgersen. Lavrids Simonsen. P. N. Pedersen.   H. P. Hansen.  Christian Mortensen.

 

 

        Onsdag d. 11. Juni. 1913 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.

        Alle Medlemmer var mødt.

       Følgende Sager behandledes.

 1. Vedr. Omkostninger ved Folketingsvalget i Bække d. 20. f. M. har herværende Kommune betalt 8 Kr. 41 Øre.

                                                                                                                                                         Til Efterretning.

 2. Ministerielt Cirkulære af 24. April. d. M. om, at der kan faas Hjælp til Udarbejdelse af Sundhedsvedtægter, og

     Cirkulære af 27. Maj. d.Aar. om hvem der er Kommissionsformand for oprettelse af Statshusmandsbrug.

                                                                                                                                                         Til Efterretning.

 3. Ribe Amts Sogneraadsforening afholder Aarlig Generalforsamling paa Højskolehjemmet i Esbjerg Fredag d.

     20 Juni. d. Aar. Kl. 1 ¼ Eftermiddag. Til at give Møde Valgtes: Formanden. 

 4. Provst Hjortkjær har meddelt, at Lærerinde Elisabet Ovesen er konstitueret som Forskolelærerinde ved

     Adsersbøl Skole fra 1. Juni. d. Aar, at tiltræde inden 15 d. M. Frk. Ovesen har meddelt at hun kommer til

     Adsersbøl den 12 d. M.                                                                                                               Til Efterretning.

 5. Karsten Runge har paa Ordningsudvalgets Vegne indsendt Ansøgning om at faa Sogneraadets Anbefaling til at

     afholde Tombola i Lindknud Dyrskuedagen. Den forventede overskud indgaar i Landboforeningens Kasse.

                                                                                                                                                                  Anbefales.

Side 169.

 6. Aarsberetning for Ribe Amts Plejehjemsforening fremlagdes.

 7. Ministerielt Cirkulære af 26. Maj d. A. om Skolebørns Fribefordring paa Statsbanerne fremlagdes.

 8. Pastor Nielsen, Lindknud har fremsendt Fødselsanmeldelser for Maj Maaned.

       D. 19. 1 Dreng af Husmand N. Martin Nielsen og Hustru Ane Katrine Jørgine Nielsen af Vittrup.

       D. 21. 1 dreng af Møller Hans Peder Hansen og Hustru Nikoline Serafie Adolfine Nielsen, Vittrup Mølle.

       D. 15. 1 Pige af Skovrider Ernst Kr. Kann og Hustru Ragnhild Barfred Barfod, Klelund Skovridergaard.

       D. 20. 1 Pige af Husmand Christian Salomonsen og Hustru Bodil Kristjansen, Risbøl.

       D. 23. 1 Pige af Boelsmand Niels Hansen Kristensen og Hustru Marie Margrete Jørgensen, Okslund.

                  Kristian Salomonsens Børns Fødsel giver Indberetning til Vorbasse – Hejnsvig Sogneraad.

 9. Ministeriets Cirkulære af 29. April d. A. om at der i indeværende Aar kan anvendes 30.000 Kr. til rentebæren-

     de Udlaan til Opdyrkere af Hede og Moselodder.                                                                              Fremlagdes.

10. Der er af Formanden udstedt Kaucionsbevis P. Hansens Søn.                                                   Til Efterretning.

11. Skatteraadet for Andst m.fl. Herreders Skattekreds har fremsendt Skrivelse om, at De finder Anledning til at

      henlede Raadets Opmærksomhed paa, at der er 6 Mand som er sat for lavt i Skat. Man har overvejet de

      forskjellige Mænds Ansættelse og fundet at der er ingen Grund til at forhøje Skatteudskrivning.

12. Andreas Nicolajsen, Hovborg har fremsendt Ansøgning om at faa et Statslaan paa 1500 Kr. til hjælp til

      Opdyrkning af Hede. ( 1 Prioritet 6000 Kr. 2 Pr. 1000 Kr. 3 Pr. 1200 Kr.) 

      Man nedsatte et Udvalg til at se paa Ejendommen. Kresten Hermansen, Laust Simonsen og Hans P. Hansen.

13. Vilslev-Hunderup Sogneraad har fremsendt Meddelelse om, at Vejmand Mads Nielsens Enke Maren Nielsen

       har taget Ophold der i Kommunen, og om hun anerkjendes, og vil yde Lovmedholdelig refusion til hende.

                                                                                                                                                           Anerkjendes.

14. Morten Pedersen anmoder om Tørv.10 Kr.                                                                                    Tilstodes.

Side 170

15. Hans Peder Mikkelsen anmoder om Hjælp til Tørv.                                                                         5 Kr.

16. Svanninge Kommune har fremsendt Afhøring over Jens P. Jensen Bejrholm som er indlagt paa Faaborg

      Sygehus og ønsker ham anerkjendt.                                                                                            Er anerkjendt.

17. Hans M. Gehlert har indsendt Ansøgning om at faa Understøttelse hele Aaret (han har faaet 8. Kr. for Vin-

      teren ). Tilstodes 8 Kr. Maanedlig hele Aaret som indbetales paa Brugsforening, fra 1/6 at regne.

18. Kresten Sørensens Hustru har indsendt Ansøgning om at faa 1 Kr. 50 Øre Maanedlig fordi hun vasker for

      hendes Moder Mette Marie Hansen. Tilstodes 12 Kr. for 1 Aar, fra 1/6 d. A.

19. Laust Nielsens Enke har indsendt Ansøgning om 30 Kr. til Brændsel.                                            Tilstodes.  

20. Det vedtoges at give 30 Kr. i Tilskud til Formanden til Telefon for 1 Aar fra 1/7 d. A.

21. Søren Kristensen anmoder om at faa Tilskud til Renter.                                                           Tilstodes 20 Kr.

22. Derefter foretoges Skatteansættelse.

               Margrethe Andersen, Hovborg ansættes til at svare Skat for 1 Aar 5Kr.4 Øre. er fra 1 Juli 3 Kr. 78 Øre.

               Kristian Rossau ansættes til 5 Kr. 4 Øre for 1 Aar. er fra 1 Juli 3 Kr. 78 Øre.

 

                                                                                                           Mødet sluttet. Peder Nielsen.

       Niels Thøgersen. P. N. Pedersen. Lavrids Simonsen. Christian Mortensen.  Chr. Hermansen.  H. P. Hansen.

 

      Onsdag d. 9. Juli holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.  Alle Medlemmer var mødt.

     Følgende Sager behandledes.

 1. Skolemulkterne behandledes.

 2. Ministerielt Cirkulære af 2. Juni d. A. om at foretage Valg af en Mand til at føre Tilsyn med Maskiner, for de 

     kommende fire Aar. Valgt blev Karsten Runge, som Supliant Kolbæk, Hovborg.

 3. Provst Hjortkjær har meddelt, at Lærerinde ved Okslund Skole Anna Sørensen er kaldet til Lærerinde ved

     Sønderskov Skole i Aastrup Kommune fra 1. Juli. d. A.     Til Efterretning.

 4. Til Forligsmægler i Tyendesager i stedet for K. M. Pedersen, som har bedt sig fritaget, Valgtes:

     Ole Simonsen, Supliant N. M. Nielsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *