1926 – 29 – 1g

7. Lindknud Sognerådsprotokol 24. april 1928 –

 

Aar 1028 d. 24/4 holdt Lindknud Sogneraad ekstraordinært Møde til Behandling af indkomne Skatteklager.

Der var indkommen i alt 7 Klager fra Skatteydere der er ansat til at svare Statsskat.

Side 202

Der var fremkeommen Klager fra 2 Skatteydere nemlig Andreas og Gregers Heick, der er mellem 16 og 17 Aar, der forlanger sig fritaget for Skat.

Efter en Deel Forhandling angaaende Spørgsmaalet om hvorvidt det er rigtigt at paaligne personlig Skat paa mindreaarige hjemmeværende Børn vedtoges det at fastholde Ansættelsen.

 

 Den ved sidste Møde fremsatte Andragende  fra Andreas Nikolajsen om at rykke Statslaanet tilbage for et Tillægslaan i Kreditforeningen paa 4000 Kr. til 18,000 Kr. var til fornyet Behandling. Sogneraadet vedtog at lade den ene Laan paa oprindelig 1500 Kr. rykke tilbage paa Betingelse af at det andet Laan paa oprindelig 1000 Kr. bliver udbetalt naar det paatænkte Laan i Kreditforeningen bliver ordnet og udbetalt.

 

Andreas Hansen ansøger om Tilladelse til at bygge en Lade ud mod Hovborg Baldersbækvejen.

Der nedsættes et Udvalg til at se paa Forholdene og fremkomme med Forslag til en Ordning. Valgt blev Ths. Thomsen, Heick og O. Jepsen.

 Formandens og Kassererens Løn fastsattes ved 2. Behandling til 1000 Kr. til Deling. Folkeregisterførerens til 150 Kr.

 

Lindknud Forsamlingshus. Gulvet repareres, en Buestolpe fornyes de andre renses for Svamp, evt repareres. Alle Vinduer repareres og laves i Stand saaledes at de kan lukkes op.

Side 203

Der ansøges om et Hold Læsebøger til Klelund Skoles 2. Klasse. Det overdroges Ths. Thomsen at anskaffe Bøgerne.                                                                 Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Ths. Thomsen, Chr. Heick, Oluf Jepsen, Marius Madsen, H.M.Petersen

 

Aar 1928 d. 9. Maj holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende Sager behandledes:

Pastor Barfod har fremsendt Fødselsanmeldelser for April Md.

D. 18/4 født en Søn af Landpost Ingvar Morten Stokholm og Hustru Karoline M. Sørensen, Lindk.

 –  23/4    –           –                      Peter Poulsen Christensen og Hustru Karoline Friis af Okslund

 –  26/4    –           –                      ugifte Ingeborg Kruse af Lindknud

 –  9/4      –          Datter af  Bmd. Kresten Hansen Petersen og Hustru Johanne M. Hermansen, Hovb.

Døbte jens Jensen f. 17/1 af Niels Jakob Jensen, Niels Chr. Nikolajsen f 16/3 af Peder Nikolajsen, Ejner Christensen f 23/4 søn af Peder Christensen, Okslund, Elna Marie Hansen f. 3/3 Datter af Thøger Hansen Okslund, Marie Jakobsen Brandt f. 22/3 D. af Jens P. Brandt, Karen K. Petersen f. 9/4 D. af Kr. H. Petersen, Hovborg. 

Side 204

2. Kundgørelse af 14/4 28. De af Nationalforeningen udstedte blaa 1 Kronesedler ophører med at have Gyldighed med udgangen af Dec. Md. 1928.                                            Til Efterretning.

3. Grundforbedringslaan. Lov af 14/4 29 No. 108. Der 2. Mill. Kr. til Raadighed til Udlaan med højst 4000, Renten 4%. Afdragstid normalt 10 Aar Kommunen garanterer for ½ delen af Laanene.

4. Cirkulære af 21/4 28 angaaende forannævnte Laan.                                     Til Efterretning.

5. Udstykninger. Landbrugsministeriet har godkendt Udstykning af Matr. 5a Andreas Hansens Ejendom, Hovborg saaledes at A. Hansen beholder 5a Hartk. 1 Tdr.2 Skp. 2 Fjk. 2 Alb.

                                                  Jens Tarp       –         5d      –     0   –   2   –     2  –      0

6. Samme Ministerium har godkendt Udstykning af Matr. 1a Hovborg Poul Nikolajsens Ejendom  1a Hartk. 1 Tdr. 2 Skp. 1 Fjk. ½ Alb.

1bu –                                        ½  –

1bv  –                                      2½  – kan afhændes.                                                    Til Efterretning.

7. Afløbsforholdene i Lindknud. Ribe Stiftamt godkender at der anvendes 500 Kr. af Kommunens Kasse til Nedlægning af en Rørledning til Afløb af Vandet .                                    Til Efterretning.

8. Ribe Stftamt udbeder sig Indberetning om Udgifter ved Udpegning af Heste.               –

9. Ejendomsskyldvurderingen. Ribe Stiftamt meddeler at Lindknud Kommune til Dækning af Udgifterne ved Vurderingen skal udrede 451,26 Kr, der indbetales til Ribe Amtsstue. Til Efterr.

 

10. Klage over Kirkestien fra Nr. Vittrup. En Deel Beboere i N. Vittrup har fremsendt

Side 205

Klage over at Iver Nielsen har pløjet og harvet Stieen saaledes at den er ufarbar. 

Det overdroges Marius Madsen at undersøge Forholdene og forsøge en Ordning med I. Nielsen

11. Arbejderherberget i Holsted. Formanden Peter P. Petersen har fremsendt Ansøgning om et Tilskud til Arbejdet.                                                                                   Bevilgedes 10 Kr.

12. Grundforbedringslaanet til Niels P.P. Vase, Okslund er nu udbetalt 550 Kr.  Til Efterretning.

13. Kassekreditten i Handelsbanken i Esbjerg var for ¼  28 15,000 Kr. + resterende Renter 244,65 Kr.                                                                                                                           Til Efterretning.

14. Klelund Plantage, Tilbagebetaling af fm. Betalt Skat. Indenrigsministeriet meddeler at da der ikke ved Vurderingen af Plantagens Ejendomskyld er taget Hensyn til § 3 i Lov No. 174 af 1/5 1923 om Beskatning af Hedeplantager med Hensyn til Afgiftslempelser er Kommunen pligtig til at Tilbagebetale det for meget indbetalte Skattebeløb til Stamhusbesidder Direktør Scehested.

15. O.O. Barfod har fremsendt Regning for Overslag 3 Kr.                                     Til Efterretning.

16. Bække Trælast har sendt Regning for 700 8 Tommers Drænrør 371 Kr.                        –

17. Oxebremselarvens Udryddelse. Hans Schønning har i 216 Besætninger efterset 2208 Kreaturer deraf behandlet 536 med Hymbol a´10 Øre 274 Kr. + forbrugt Hymbol 159,90 Kr.  Til Efterretning.

Side 206      

18. Sognefoged Peder Nielsen har for en Tid siden indsendt Begæring om at blive fritaget for Hvervet som Sognefoged. Efter at politimesteren og Underdommeren personlig har opfordret ham til at fortsætte er han gaaet indpaa paa Betingelse af at han kan blive fritaget for at opkræve og foretage udpantning for Kommunens Skatter. Peter Nielsen har i den Anledning fremsendt Ansøgning til Sogneraadet om at der kan blive ansat en Pantefoged  til foruden Opkrævning at foretage Udpantning for Kommuneskatter.

Det vedtoges at indsende Ansøgning til Ribe Stiftamt om Tilladelse til at ansætte en Pantefoged til Udpantning for Skatter.

19. Afskrift af Udpantningsforretning hos Jens Jakob Andersen. Den 30/4 28 mødte Sognefoged Peter Nielsen med N. Thøgersen som Vidne. Der fandtes ikke Tøj eller Genstande hvori der kunde gøres Udpantning. Paagældendes Husbonde Graves Nielsen oplyste at J.J.Andersen havde 60 Kr. til gode af sin Løn dette Beløb lagdes der Beslag paa. G. Nielsen lovede at betale de 60 Kr. i løbet af 14 dage. Jens J. Andersen har taget Ophold hos Anders Andersen, Orten Hede, Varde Landsogn. Hele Skatterestancen er nu 97,40 Kr.                                                            Til Efterretning.

20. Ribe Plejehjemsforening har sendt Regning for       No.688 Karl Hansen for        ½ Aar 120 Kr

                                                                                         –  715 Ebba Viola Kristensen       –   120  –

                                                                                          – 797 Karen M. Andersen            –   120  –

Udgifter til Beklædning, Læge og Medicin                                                                             66,10 –

Minus Barnefaders Bidrag til No. 688                                                                                        72   –

                                                                                                                                         I alt 324,20 –

Frikørsler. Murer Christensen, Hovborg Regning fra Læge Lange Grindsted 12 Kr. Til Efterretning

Side 207

21. Frikørselsregning fra Læge Teglhus Jensen 140 Kr.(14 Patienters Navne er nævnt) 

22.              –                –     –     Møller, Brørup 110 Kr.(11 Navne paa Patienter er nævnt)Undersøges

23               –                –     –    Henriksen, Vorbasse. Jens Therkelsen, Okslund 18 Kr. Til Efterretn.

24. Invaliderentesager. Direktoratet for Sygekassevæsenet har fremsendt Opgørelse over Kommunens Udgifter til I.R.fonden der falder saaledes:

For I.R.nydere over 62 Aar i alt 3 betales ½ Deel = 866,70 Kr.Yderlig til Fonden 1410 Kr.= 2276

25. Husmoder No. 38163 Ragnhild Schønning af Lindknud er bevilget I.R. efter Loven. Invaliditeten skønnes at være vedvarende. Renten udbetales gennem Sygekassen. Til Efterretning.

Side 208

26. No. ? Mary Johanne Dam. Elias Dam ansøger om at hans Datter fremdeles maa beholde den fulde I.R., 800 Kr. aarlig.                                                                                                    Bevilgedes.

27. Skolesager. Forsømmelselisterne for Marts og April Maaneder forlaa. Mulækterne paaføres af Formanden. Der rettes en Henstilling til Andr. Hansen om at lade Børnene følge Skolen.

28. Lærer Skovbjerg ansøger om at faa Loftet i Dagligstuen malet over.

29. Bygningen ved Lindknud Skole. Tømrer Sørensen har leveret Grundplan og Tegning over Overbygningen paa Lindknud Skole samt specificeret Overslag over Materialerne baade for Murer, Tømrer og Snedkerarbejdet der tilsammen andrager 2270,40 Kr.

Murerarbejdet skal ud i Tilbud, Murer Brink, C. L. Hansen, og Jens Christensen. Tilstilles Sogneraadet inden 10 Juni.

30 A.R.Sager. Marie Schaffer. Læge Kofoed Jensen, Bække anbefaler at hun erholder Lægehjælp og Medicin paa Kommunens Regning.                                                                   Godkendtes.

31. Anne Katrine Hansen. Regning fra Udvalget for A.R. Sager i Kolding for ½ Aar paa 198 Kr.

32. Daniel Petersen Regning fra Holsted Kommune for ½ Aar 25,88 Kr.    Til Efterretning.

33. Fattigsager. Hans Jørgensen. Regning fra Brejninge paa 135 Kr.. Den Paagældendes Forældre er flyttet til Starup d. 25/4 28, sendes fremtidige Regninger dertil.                          Til Efterretning. 

Side 209

34. Hans Nissen Hansen. Vorbasse Sogneraaad har fremsendt Afhøring af ham dateret 7/3 28 hvori angives at han har været arbejdsløs og mangler Undertøj og Benklæder. Der forespørges om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud.                                                    Han anerkendes.

H.N. Hansen mødte personlig og bad om til Husleje 12 Kr., en Cykel 10 Kr. til Betaling af Varer og Gas 15,73 Kr.                                                              Bevilgedes 35 Kr.                Til Efterretning. 

35 Aandssvage der er i Familiepleje. Aandssvageanstalten i Ribe har sendt Regning for følgende: Anne Kirstine Kristiansen, Klelund          420 Kr.   Niels Knudsen Nielsen, Hovborg 309,59 Kr.

Morten Nielsen,  Lindknud                    543,50 –     Anna Hansen, Lindknud                 77,50  –

 I alt 1349,65 Kr.                                                                                                    Til Efterretning.

36. Regninger for fattiges Ophold paa Fattiggaarden i Surhave f. T. 1/110 27 til 31/3 28

Niels Mortensen 4 Dg. a´ 1,40 Kr., Jørgen Mortensen 4 Dg. a´1,40, Olevius O. E. Reis 3 Dg. a 1,40 íalt 15,45 Kr.                                                                                                          Til Efterretning.

37. Svend Stølsig Jepsen har indbetalt 50 Kr. Han skal nu være Soldat.                        –

Side 210

38. Forskjelligt. Elektriker H. Mø’ller, Lindknud ansøger om at blive autoriseret som Installatør i Lindknud Elværks Omraade. Bestyrelsens Anbefaling findes vedlagt.                     Anbefales.

39. Broen paa Assersbølvejen.   Bestyrer Hansen har forespurgt om man kan faa Lov til at sænke Rørledningen under Vejen 3/4 Alen for Dræningens Skyld, naar han selv lader Arbejdet udføre, der skal i saa  Tilfælde nedlægges 2 Rør mere da Vejbanen er for smal. Kommunen tillægger Rørene.

NB. Han kunde ønske at Rørene var noget større 34 Tommers koster 14,25 pr Meter.

40. Udgiften for Afholdelse af Sogneraadets Hjælpekasse Bestyrelsens Møder i Kroen for 1927/28 har andraget i alt 587,45 Kr.                                                                                     Til Efterretning.

41. Hans P. Petersen, Hyldelund har været til Undersøgelse hos Lægen i Grindsted. Udgiften til Læge og Medicin har været 11 Kr. han spørger om Kommunen vil godtgøre han denne Udgift. Jo.

42. Kørsel med Sygebil. Kolding Sygehus har sendt Regning paa Kørsel med Hans Kr. Jørgensen 43. Og Ketty Jensen, Vittrup 45 + 34 Kr.                                                               Til Efterretning.

44. Rasmus Hansen, Lindknud og Frederikka Madsen, Assersbøl har begge modtaget Forskud paa

Side 211.

forventet Dagpenge fra Ulykkesforsikringen. Man har endnu intet hørt derfra.

                                                                       Der søges anerkendelse hos Forsørgelseskommunerne.

45. Landpost Stokholm har en Søn, der er bleven indlagt paa Børnesanatoriet ved Kolding. Stokholm har i den Anledning anskaffet Beklædningsgenstande til et Beløb af i alt 92,16 Kr. Han har foresapurgt om Kommunen vil indgaa paa at betale ½delen.             46,08 Kr. Betales.

46. Bagersvend Anton Christensen, Klovborg meddeler at han ikke seer sig i Stand til at betale sin resterende Skat, men vil betale 5 Kr. Pr Md. Det henstilles at han betaler 10 Kr/Md. og betaler det hele Beløb.

47. Assersbøl Skole ønsker at faa ny Tapet i Dagligstuen , Køkkenet malet, Døre og Vinduer malet ind – som udvendig, Taget kittes og tjæres. Samt ønsker en Grue i Vaskerummet.       Bevilgedes.

                                                                             Overdroges H.M.Petersen at ordne det fornødne.

Kirstine Vad Sørensen. Børn af Enker. Malt Sogneraad har sendt Regning for April Md. 7,50 Kr.

 48. Klelund Skole. Lærer Thomsen ansøger om at faa en Dør flyttet. Overdroges Ths. Thomsen

49. Der foretoges en Deel Skatteansættelser.

Side 212  

Det nedsatte Udvalg har været ude at se paa Vejen forbi Andr. Hansens Gaard i Hovborg. Der findes ikke fra Udvalgets Side noget at bemærke angaaende Vejen, men det foreslaaes at han lægger Rendesten langs den nye Ladebygning.                                                                   Tiltrædes.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2½ .

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Oluf Jepsen, Chr. Heick, Niels Jørgensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1928 d. 13/6 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt

Følgende Sager Behandledes :  

Pastor Barfod Petersen havde fremsendt Fødselsanmeldelser for Maj Md.

15/5 født en Søn af Bmd. Fr. Jepsen og Hustru  Marie Andreas Hansen, Okslund

24/5   –     – Datter af Arbejdsm. Harald Petersen og Hustru Kristiane Frederikke Kock, Klelund

26/5   –          –       – Bmd. Ernst Chr. Lund og Hustru Karen Kruse, Lindknud

Døbte i Maj. Holger Mogensen f. 5/3, Søn af Th. Mogensen, Risbøl , Thorvald Stokholm f. 18/4 Søn af Post Stokholm, Gunner Kruse f.26/4 Søn af ugift Ingeborg Kruse, Lindknud

Elna Thorstensen f. 31/3 Datter af Joh. Th. Johansen.                              Til Efterretning.

2. Cirkulære af 15/5 28 Udgifter ved Søfolks Behandling for Tuberkulose afholdes af Statskassen   

3. Udstykninger. Landbrugsministeriet har godkendt at Matr. 5ø, Bække maa sælges fra Matr. 3a, Vittrup.                                                                                                                  Til Efterretning.

Side 213

4. Landbrugsministeriet godkender at Peter D. Jensen, Hovborg fra sin Ejendom Matr. No. 3a og 3g og 8y Donslund, Hejnsvig Sogn  maa fraskille nævnte 3g, og 8y og 3a danner selvstændig Ejendom.

 5. Hans Chr. Axelsen, Okslund har indsendt sin tidligere behandlede Ansøgning til Ministeriet som derefter har sendt Sagen til Lindknud Sogneraad med forespørgsel om Grunden til at sagen ikke kunde anbefales af Sogneraadet. Formanden har svaret i Lighed med Raadets tidligere Begrundelse.

6. Statslaan til Niels Schultz, Klelund. 1. Ribe Stiftamt har tilbagesendt Sagen og udbeder sig foretaget en Vurdering af Ejendommens Værdi i Handel og Vandel. 2. Forespørger om Niels Schultz naar Laanet rykker tilbage vil stille 2 Mand som Kautionister

Ad.1. Ths. Thomsen og Niels Jørgensen har foretaget en Vurdering af Ejendommen og anslaaet samlet Værdi i Handel Og vandel paa ca. 12,000 Kr.

Ad. 2 Niels Schultz nægter at stille yderlig Sikkerhed, mener Ejendommen yder fuld Dækning for Laanet.                                                                                                                      Til Efterretning.

7. Grundforbedring af Vej No.1. Man har rettet en Forespørgsel til Ribe Stiftamt angaaende Vejen. Behandling med Tromle, Vejstykket Længde, Tidspunktet for Arbejdets Udførelse. Om der yderlig kan faaes Tilskud til Vejen. Spørgsmaalene er besvarede af Vejinspektøren.         Til Efterretning.

Side 214

8. Vorbasse, Hovborg, Baldersbækvejen. Sagfører Engberg, der har opholdt sig i nogle Dage paa Baldersbæk har gennem Skovridder Christensen udtalt en Beklagelse over at Vejstykket endnu ikke var belagt.

Efter en Samtale med Ths. Thomsen har man sendt Brev til Sagføreren i Københ. Der er nu slaaet ca. 100 m2 grus + 35 m2 Harpet.                                                                               Til Efterretning.

9. Skatteklage. Bagersvend Anton Christensen, Hovborg har sendt en Skatteklage til Landsskatteraadet over Skatten til Lindknud Kommune. Klagen er gennem Skatteraadet tilstillet Lindknud Sogneraad. Skatteraadet udbeder sig Sogneraadets Erklæring. Da det er Kommuneskatten f, 27/28 mener man det bliver en Sag der afgøres af Sogneraadet og paagældende. Til Efterretning

10. Frederik Jepsen, Okslund har fremsendt Klage over sin Skatteansættelse ansøger om Nedsættel-se udtaler at han har 800 Kr. Gæld som ikke er medtaget paa Selvangivelsen.   Kunde ikke bevilges.

11. Mathias P. Jensen, Klelund har fremsendt Klage over sin Skat ca. 50 Kr. udtaler at han paa Grund af en Mavelidelse ikke kan taale at arbejde ved Smedehaandværket.       Kunde ikke bevilges.

12. Kørselsregning fra Læge Kofoed Jensen Bække for Januar Kv. (Navne paa 16 Patienter)

Side 215. Kørselsregning fortsat med Navne paa 50 Patienter                                 I alt 701,75 Kr.

Det henstilles at P. Nielsen, Rossau og Uddeler Christensen selv betaler.            Til Efterretning

13. Børn af Enker. Regning fra Brørup for Barnet Povl Sørensen 60 Kr.                         –

14. Invaliderentesager. Elisabeth Hansen, Klelund. Invaliderenteraadet udbeder sig en Udtalelse angaaende hendes Arbejdsevne, økonomiske Forhold osv.

                                                               Man mener ikke hun er i Stand til at udføre nogen Arbejde.

Side 216.

15. Hans Chr. Jørgensen, Klelund er bevilget Invaliderente fra Begæringens Dato. Til Efterretning.

16. Skolesager. Skolebygningen i Lindknud. Ifølge henstilling er der indkommet følgende Tilbud paa Arbejdet nemlig:

17. Murer Brink Vittrup paa 650 Kr.,

18.    –      Jens Lambert Christensen, Lindknud paa 525 Kr. Overdroges til J.L.C. til den Pris.

19. Rasmus Hansen, Lindknud har forespurgt om han ikke kan faa Lov til at give Tilbud.

20. Man har spurgt paa Rebelsig Tegjværk hvad 1. Sort Facadesten koster. Prisen er 44 Kr/1000.

                                                                       Der forsøges at faa nogle Steen som ligner de gamle.

21. Vognmand Høgh Rohde har spurgt om han kan faa Lov til at køre den hjem.   Forhandles.

22. Brændsel til Læreres private Forbrug Lærerne Skovbjerg o Thomsen har tilbudt at der maa foretages en Afkortning i deres Løn for hver paa 200 Kr. mod at Kommunen leverer dem fornøden Brændsel til privat Brug.                                                                                            Godkendes.

23. For Okslund og Vittrup Skoler udlignes med Renholdelse af Skolerne.

Side 217

 24. Frk. Rasmussen sidste Afkortning 75 Kr. Ansættes til 75 Kr.

25. Klelund Skole. Skorstensfejeren har kasseret et Kakkelovnsrør, der gaar fra Kakkelovnen op gennem Loftet hvorefter den ca. 10 Tommer over Loftet i ret vinkel gaar over i Skorstenen.

Klagen begrundes med at Røret er usynlig grundet paa at den er oven Loftet.

Bogsamlingerne. Lærer Skovbjerg har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Lindknud Sogns

26. Folkebogsamling (1927) 60 Kr. Bevilget 50 Kr.

27. Børnebog   –                      –   –         –         –    –

28. Lærer         –                     20  –         –        20  –

29. Invaliderentesager. No. 48711 Husmoder Ellen Marie Hansen(Kruse) af Lindknud. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at de d. 6/6 28 har modtraget hendes Ansøgning om I.R. Til Efterr.

Side 118

Aldersrentesager.

30. Bertel Petersen             Regning fra Folding Sogneraad  180 Kr.                       Til Efterretning.

31. Laurids K. Petersen           –         –   Vejle     Byraad        155  –                                     -.

32. Johannes Adamsen            –         –   Gjesten Sogneraad   132,36 Kr.                              –

       Samme                              –         –        –            –             189 , –   –                                –

33. Mathilde Christensen         –                  –            –              202,80  –                                –

34. Anders Hansen                    –              Vonsild     –             164,87  –                                –

35. Th.Kr. Therkelsen              –               Hejnsvig    –             225,-     –                               –

36. Ane K. Buck                       –               Skanderup  –            120, –    –                               –

37. N.P. Madsens Enke            –               Brørup        –             138,75  –                               –

38. J.L. Jakobsen                      –                Vejen         –             430,50  –                               –

39. Maren D. Nielsen                –                   –             –             473,50  –                               –

40. Vilhelm Jepsen                   –                    –             –             212,18  –                               –

41. Jens Veldt                           –                Gjørding     –            210,38  –                                –

42. Ane Kirstine Sørensen        –               Aastrup       –            233,14   –                               –

43. Bengta Johansen                 –                      –            –           290.33   –                                –

44. Kristian Hansen (Kruse) har fremsendt Ansøgning om A.R. Han er f. 20/5 1861 i Skrave Sogn, Ægteviet 9/6 1892 har dansk Indfødsret er Medlem af Sygekassen, forsørgelsesberettiget i Lindknud, Ejer Formue i fast Ejendom paa 1500 Kr.

Der forlanges detaljeret Oplysninger. Indtægt 175 Kr. ½Deel 87,50. Beregnes efter Skalaen 40,50 pr. Md.

44a Jens Kr. Nielsen. Regning fra Føvling Sogneraad paa 169,23 Kr.                     Til Efterretning .

Side 219.

Fattigsager.

45. Gunder Adamsen               Regning fra Gjesten Sogneraad  458, – Kr.                            –

46. Skrædder G. M. Nielsen         –              Vonsild      –            176,25 –                              –

47. Margrethe Sørensen               –              Gjedsted     –              60,35 –                              –

48. Marius P. Buhl                       –               Vejle                         89,25  –                              –

49. Maren M. Christensen           –                  –                             381,45 –                              –

50. Karl Thygesen Bonde            –               Vorbasse     –              52,50  –                             –

51. M. Mortensen                        –                Vejen          –            171, –   –                              –

52. Martin Madsen                       –                   –               –             12,90  – (Sygekasseregning)

53. Cigarmager Iver Jepsen. Fattigudvalget i Viborg meddeler at der i henhold til Fattiglovens § 63 er bevilget paagældende fortsat Sygehjælp med 3,50 Kr. pr dag indtil 90 Dg.           Til Efterretning.

54. Skomager Ove Skovdahl Nilesen. Politikontoret i Kolding udbeder sig Refusion for ulagt Alimentationsbidrag til ugift Birgitha petersen af Vonsild til Barnet Kristian M. Petersen f. 30/1 1928 med i alt 150 Kr.                                              Til Efterretning. Forlanges indsat til Afsoning.

Side 220

55. Helga Andersen. Kvindehjælpen i Aarhus meddeler at Sinkehjemmet vil blive ophævet i den nærmeste Fremtid, hvorfor Helga Andersen maa have en anden Plads. Det tilraades at faa hende anbragt paa Fredehjem.                             Der søges Oplysninger om Hjemmets Betaling m. v.

56. Ane Marie Hansen. Regning fra Sindssygehospitalet i Viborg for Juli Kv. 184,40 Kr. Til Efterr.

57. Lene Jepsen. Regning fra Randbøl Sogneraad 300 Kr.                                                           –

58. Villiam Th. Nielsen. Regning fra Vejstrup Sogneraad 514,27 Kr.                                          –

59. Maren K. Due                –          –   Fredericia               111,53  –                                             –

60 Hans Nissen Hansen. Var herude for 8 Dg siden og bad om at faa 35 Kr. i Lighed med forrige Md., man gav ham 10 Kr.. Resten udsattes til Mødet.. Han ønsker 10 Kr. til Indløsning af Tøj, Købmanden 13 Kr., Husleje f. 2 Md., 24 Kr., Gas 3 Kr.                             Bevilgedes 25 kr.

61. Hans P. Petersen, Hyldelund har søgt Læge Lange i Grindsted og betalt for Konsultation 4 Kr. Han spørger om Kommunen vil godtgøre Regningen.                                        Betales.

62. Knud Sørensen, Agerbæk. Der er ifølge Begæring udstedt Forsørgelsesattest til Brug ved indgaaelse af Ægteskab. Han har endnu intet betalt af det resterede udlagte Børnebidrag.

                                                                                        Foranstaltes indsat til Afsoning.

63. Rasmus Hansen har fra Ulykkesforsikring modtaget Dagpenge for 40 Dg. 162 Kr. Den modtagne Hjælp 96 Kr. er tilbagebetalt.

Side 221

64. Pantefoged. Sagen angaaende Ansættelse af en Pantefoged er tilsendt Ribe Stiftamt idet det ønske oplyst om der i Kommunen findes Mænd der egner sig til at overtage dette Hverv. Sogneraadet kan bl.a. foreslaa Hans P. Hansen, Søren Lytken, Lindknud, Søren Jepsen, Hovborg.

Der rettes en Forespørgsel til de paagældende om de vil overtage Hvervet.

 

65. Udpantning er foretaget hos Erik Johansen, Klelund for Restyacer af Kommuneskatter til ca. 140 Kr. der er gjort Udlæg i en ? til Værdi af 200 Kr. Der rettes Henvendelse til Dommerkontoret om at foranstalte de pantede Genstande solgt.

66. Hovborg Borger og Haandværkerforening ansøger Kommunen om at foranstalte anbragt nogle Vejvisere bl.a. ved Korsvejen i Hovborg i Klelund og ved Østerbygaard.

                                                                                                             Ansøgningen tilstilles Amtet.

67. Post Stokholm ansøger om at faa hele Beløbet til indkøb af Tøj til Drengen der er indlagt paa Sanatoriet.                                                                                                            Til Efterretning.

68. Kørselsregning. Mekaniker N. Andersen har sendt Regning paa Kørsel til Grindsted Sygehus med Murer Christensen, Hovborg, Niels Jensen, Hovborg, Niels P. Hansen, Hovborg og Margrete Jæger 2 Gange til Holsted i alt 38 Kr.                                                                          Godkendt.

Side 222

N. Andersen, Hovborg. Regning for Kørsel til de gamles Udflugt i 1926 og 27 i alt 24 Kr. Godkendt 

Klelund Skole. N. Andersen. Regninger for Reparation af Installationerne i Skolen 10,70 Kr.  –

69. Mads Kr. Nielsen ansøger om at faa 6 Læs Tørv hos Anton Nielsen i Nr. Vittrup.   Bevilges.

70 Ansøgning om Statslaan til Oprettelse af Husmandsbrug. Andr. Marinus Hansen af Hovborg har sendt Ansøgning om Statslaan til Oprettelse af Statshusmandsbrug. Andrageren er f. 26/6 1900 i Hovborg. Ifølge en bvedlagt Slutseddel har han paa Haanden en Jordlod paa 19 Tdr.L..Ager og 1 Tdr. L. Eng fra Ejendommem Matr. 4a Hovborg. Købesummen for Jorden er sat til 6500 Kr.

Andragendet er underskrevet af Køberen og Jeppe Th. Tarp samt Post Thomsen, Hovborg. Anbef.

Vejmaterialer Vej No. 21 ekstra 1 Kbf Leer N.C.Vase 15 Kr. Ligeledes til Vej No. 20

Okslund – Lindknud Vejen Materialer Grus evt. Leer.

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Chr. Heick. Marius Madsen, Niels Jørgenssen, Ths. Thomsen, Oluf Jepsen, H.M.Petersen

 

Aar 1928 d. 30/6 holdt Lindknud Sogneraad ekstraordinært Møde i Lindknud kro.

 

1. Hans Nissen Hansen. Kassereren for Sømændenes Fagforbund meddeler at H.N.H. skylder til Forbundet 9 Kr. Forespørger endvidere om Sogneraadet vil give Tilladelse til at H.N.H. i Tilfælde af at han kan faa Hyre og kommer ud at sejle maa blive forsynet med det nødvendige Tøj, Olietøj og Søstøvler paa Kommunens Regning. Han oplyser endvidere at Hansen ikke kan faa udbetalt Understøttelse af Fagforbundet før han har været en Tur til Søs.

Sogneraadet vedtog at give Carlsen Fuldmagt til at anskaffe det nævnte Tøj paa Betingelse af at Hansen kommer til Søs. Hans Nissen H. skriver en Deel i samme Anledning.

 

2. Anna Elisabeth Hansen er forsørgelsesberettiget i S. Stenderup. Frasepareret A.E.H. der f. T. opholder sig hos Svend Anton Knudsen Tved, Okslund og har hos sig et Barn Lady Sarah Bodil Hansen f. 25/1 1919 udenfor Ægteskab og en Dreng Huggo Alfred Herbert Hansen f. 1/6 1925 i Ægteskabet med Manden. Desuden venter hun sig i den nærmeste Fremtid sin Nedkomst med et 3. Barn. En Seperations Resolution er udfærdiget d. 13/6 1927 forkyndt for Manden d 2/8 27.

Ifølge dette er Manden pligtig til at betale Normalbidraget til Børnene og Hustruen 300 Kr/Aar. Anna E. Hansen har modtaget Understøttelse af h.v. Kommune 50 Kr. der efter foregivende blev anvendt til Beklædning til de 2 Børn og Børnetøj til det ventede Barn

Der er foretaget Afhøring af hende, ifølge

Side 224

dette er Manden forsørgelsesberettiget i Sdr. Stenderup ved Kolding . Hun har nu atter ansøgt om 75 Kr. til Tøj til sig selv og til et Barn der er syg og skal til Læge. Hun er indmeldt som Medlem af Sygekassen i Lindknud.

Jordemoder og Læge har været tilkaldt i dag. Elisabeth Hansen er indlagt paa Kolding Sygehus. Drengen Huggo foranstaltes undersøgt af en Læge. Værgeraadet opfordres til at tage sig af Pigen.

 

3. Svend Anton Knudsen, boende paa Tved f. 4/5 1887 i Vorgod er Enkemand og har 3 ukonfirmerede Børn hos sig. Angiver at være forsørgelsesberettiget i Snejbjerg Kommune Ringkøbing Amt. Knudsen har henvendt sig til h.v. d. Sogneraad og begæret Fattighjælp og har modtaget 20 Kr. og i denne Uge 35 Kr.

Han vil formodentlig komme fremdeles indtil videre. Sogneraadet vedtog at yde Knudsen og hans 3 Børn 18 Kr./Uge og de 2 Børn 7 Kr./Uge.

 

4. Rasmus Hansen skal efter Lægen Udsagn være stærk angreben af Lungetuberkulose. Læge Kofoed har sendt Ansøgning om at faa ham paa Spangsbjerg sanatorium ved Esbjerg. Han skal i den Anledning forsynes med en Deel Beklædningsgenstande. En Datter Gurli er atter beordret Indlagt paa Augustenborg Sanatorie, man har allerede købt Tøj til hende.

Rasmus Hansens Hustru har spurgt om Sogneraadet ikke kunde fastsætte et Beløb pr Uge til Forplejning, Husleje, Brændsel osv., hun mente at det mindste Beløb var 50 Kr., der bliver i alt 8 Personer, har modtaget Forskud paa I.R. 45 Kr. + 25.

Det vedtoges at levere dem 15,000 Tørv af Kommunens Mose a´4 Kr/1000, betaler Huslejen med 35 Kr./Md. + 35 Kr/Ugen for Juli Md.. Naar Rasmus rejser fradrages 5 Kr. om Ugen og fra d. 1/8 sættes Understøttelsen yderlig ned naar der udbetales Forskud paa I.R.

Side 225

Anders Nielsens Hustru, Kirstine Nielsen af Vittrup er d. 29/7 afgaaet ved Døden. A.R. for Anders Nielsen fastsattes fra 1/7 28 efter Skalaen med en Indtægt af 370 Kr.

Mødet sluttet

Niels Thøgersen

Ths. Thomsen, Oluf Jepsen, Marius Madsen, Chr. Heick, Niels Jørgensen, H.M.Petersen

 

Aar 1928 d.11/7 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt

Følgende Sager Behandledes:

1. Pastor Barfod havde sendt Fødselsanmeldelser for Juni Md.

13/6 En Søn af Bmd. N.P.P. Vase og Hustru Kirstine Nielsen , Okslund

19/6  –    –     – Forpagter N. Petersen og Hustru Marenka K. M.H. Mahler, Kidholm

8/6    –  Datter af Niels Kr. S. Larsen Og Hustru Sørine M.P. Meng, Klelund

6/6    –     –       –  Gmd. Peter Kr. Petersen og Hustru Mette Marie Krestensen, Okslund

                                                                                                                   Døbt Viola P.

29/6  –     –      – Hmd. Richardt Hansen og Hustru Ketty Synøve A. E. Vahlin af Risbøl. N. i Hejnsv.

Døbte Poul Elmholt Frandsen Søn af Lærer Frandsen f. 29/2 28, Gunnar Kruse f.26/4 28 Hans Jepsen f. 29/5 28, Agnete Petersen f. 24/5 28 Harald Petersen, Elisabeth Lund f. 26/5 28

 

2. Cirkulære af 14/6 28 om Ansøgning om Jord til Statshusmandsbrug i.h.h. t. Loven af 4/10 1919 Fortegnelse over Formændene i Amtskommissionen. Fortegnelse over Jord der kan ventes solgt.

3. Grundforbedringslaan. Hmd. Axel Pedersen, Lindknud, ejer af Matr. No. 6k

Side 226

Ca. 9 Tdr. l. Ager, Ejendomsskyld 3000 Kr., samlet Prioriteter ca. 5000. Axel Pedersen ansøger om et Grundforbedringslaan paa 500 Kr. til Mergling af Ejendommen, han agter selv at opgrave Mergelen i, eller i umiddelbar Nærhed af Ejendommen, han mener der vil medgaa ca. 140m3 til en Pris af 3 Kr. pr. m.. Laanet indføres med Pant i Ejendommen næst efter 5100 Kr..

Forsaavidt Laaanet kan faa Pant i Ejendommen næst efter Kreditf. laanet eller 1. Prioritet kan Sogneraadet anbefale Sagen.

4. Areal og Kreaturtælling afholdes 16/7 i h. h. t. Cirkulære 18/6 1928

Som Tællingskommisærer og suppleanter valgtes for

Øster Hovborg Anders Andersen/Jens Skovbjerg

Vester    –         Chr. H. Petersen/ Chr. Pedersen

Nordre Klelund Hans P. Hansen/Laurids Laugesen 

Søndre      –       Henrik Thomsen/ Carl Jakobsen

Sønderlund  Niels Schultz/Niels Krestensen

Hyldelund Peter Madsen/Søren Steiner

 Assersbøl Frand Frandsen/ Viktor Ehmsen

Lindknud Hans Christensen/ Jens Brandt

Debel    Hans Kr. Hansen/ Skov Chr.

Gildbjerg  Hans I. Johansen/Boe Schmidt

Sdr. Vittrup  Nikolaj Nikolajsen/Anton Nielsen

Nr.      –        Chr, Mortensen/Chr. J. Christensen

Ø.Okslund   Peder Christensen/Marius Hermansen

V.    –            Jens Fr. Hansen/ Niels Kr. P. Vase

5. Fra Amtsraadsforforhandlinger d. 22/6 1928.

Sag No. 219 Formands og Kassererløn 1000 Kr. til Deling Folkeregisterløn 150 Kr. Godkendt

Sag No. 224. Kommunens Kassekredit afvikles med mindst ¼ Deel aarlig fra 1/4 1928 at regne.

6. Landsforeningen Arbejde Adler har sendt Ansøgning om et Bidrag.                 Henlagdes. 

Side 227. 

7. Holsted Apotek. Regning paa Hymbol 9,65 Kr.                                        Til Efterretning

8. Baldersbækvejen..Sagfører Engelberg Københ. henstiller at den sidste ½ af Vejen laves i Stand inden 1/7 1929                                                                                                   Til Efterretning.

9. Ribe Amts Plejehjemsforening har sendt Aarsberetning for 1927/28                        –

10. Skatteraadet for Andst m. fl. Herreders har fremsendt meddelelser om at følgende Skatteyderes Indtægter forhøjes som anført for Skatteaaret 1928/29 nemlig:

No.135 Steffen Rasmussen    Sogneraadets ansættelse 2500/ 7000 Skatteraadets  0/8000

  –   164 Hans P. Hansen                –                     –        6000/45000        –               0/45000

  –   165 Peter Hermansen             –                      –              0/32000        –               4000/32000

  –   361 Brødrene Juhl                                                         0/0                –               4000/0

  –   373 Niels Nielsen jun.                                                   0/0                –                3000/0

  –   386 Søren Storm Thomsen                                        1700/7600        –                    0/7600

Der ønskes en personlig Forhandling med Skatteraadet. P.D.Jensen, Th. Thomsen, Chr. Heick føorsøger at faa en fuldstændig Redegørelse

11. Skatteklage.Nikoline Thomsen, Okslund har personlig afleveret sit Skattekort da hun først fylder 18 Aar 13/8 28 og udtalte at hun gik hjemme fordi hun ikke kunde taale at arbejde. Slettes.

Side 228

12. Rasmus Hansen har henvendt sig til Sogneraadet grundet paa at hans Hustrus Mor er Død i Odense og hendes Far skal være alvorligt syg skal Hustruen over til Begravelsen, men har ingen Kjole eller Sko til Rejsen.                                               Man bevilgede hende det nævnte.

Beklager sig ovr at Familien ikke kan leve for 35 Kr pr Md. saa længe han og Pigen er hjemme.

                   Bevilgedes 40 Kr/Ugen saa længe han er hjemme + ekstra 10 Kr. til Fodtøj fra Dato.

12a Kassekreditten. Handelsbanken melder at Saldoen er pr. 1/7 28 15,244,99 Kr. For Rigtigheden ønskes bekræftelse.

13. Frikørsler. Kolding Sygehus Regning for Kørsel med Maren Sørensen, Vittrup 32,50 Kr. Til Efr

14. Stinus Eskildsen Grindsted Kørsel m. Sygebil for Kirstine Vase, Okslund 25 Kr.Til Efterretning

15. Kørselsregning fra Læge Kirkebjerg, Holsted 190 Kr. 18 Patienters navne er nævnt. Til Efterret

16. Kørselsregning fra Læge Henriksen 47 Kr. Navne paa 4 Patienter er nævnt.                   –

17. Hans P. Petersen, Hyldelund. Regning fra Læge Lange, Grindsted ønskes godtgjort 8 Kr Betales Samme foreslaaes optaget til Kurbehandling i Vejle. Skal til Vejle i nær Fremtid.

Side 228 (der er 2 sider 228).

18. Invaliderenter. Niels Madsen. Brørup Sogneraad meddeler at han ifølge Ansøgning er bevilget et Forskud paa I.R  pr Md. 20 Kr.                                                                                Til efterretning

19. Skolesager. Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 15/6 28 angaaende Undervisningspligt for blinde Børn.                                                                                                           Til Efterretning

20. Lindknud Skole Regning fra Snedker Schultz for en Hattehylde 6 Kr.                            –

21. Samme. Vognmand Høgh, Lindknud har tilbudt at køre Mursten fra Rebelsig til Lindknud for samme Pris pr. 1000 som de bliver kørt til Hovborg derfra.

22. Klelund Skole. Udvalget for Foreningen af Brandforsikringselskaber udbeder sig Meddelelse om hvorvidt Installationerne i Skolen er i Orden.

22a. Forsømmelselisterne fremlagdes. Mulkterne paaføres af Formanden.

23. Aldersrentesager. Laurids Klausen Pedersen, A.R.Udvalget i Vejle meddeler at Pedersen er bevilget som A.R. 37 Kr. + evt. Læge og Medicin.                                            Til Efterretning.

24. Hans P. Hansen, Lindknud. Regning fra Snedker Schultz for en Kiste 78 Kr.      –

25. Fattigsager. Frederikka Jespersen. Regning fra Holsted Apotek for Medicin 45 Kr.

      Samme. Regning for Lægehjælp Læge Kirkebjerg   47 Kr.                         Til Efterretning.

Side 229

26. Ingelene Nielsens Søn Ingvard Nielsen. Regning fra Læborg Sogneraad for Ophold Aandssvageanstalten i Ribe paa 450 Kr. Samme for Beklædning 93 Kr.          Til Efteretning.

27. Hans Jørgensen. Regning fra Brejninge 135 Kr.                                                     –

28. Helga Andersen. Regning fra Kvindehjælpen i Aarhus 185,50 Kr.                        –

     Der rettes Henvendelse til Kvindehjælpen om at forsøge at faa hende anbragt.

29. Karl Johs. Hansen. Regning for Jan. Kv. fra Ebberødgaard paa 150 Kr.

                                          Do      – Juli     –                 –                –    135  –                   –

30. Iver Iversen, Lindknud ansøger om extra Understøttelse til Brændsel, Sygekassebidrag, Husleje, Beklædningsgenstande paa et Beløb af 100 Kr. Bevilges 10,000 Tørv, Sygekassebidraget, Resterende Husleje evt et Beløb til Tøj efter Forhandling. Bevilgedes til Tøj 50 Kr.

31. De Gamles Udflugt. Pastor Barfof ansøger paa Menighedsraadet Vegne Sogneraadet i Lighed med sidste Aar at afholde evt Udgifter til Kørselen.                                               Bevilges.

32. Skolebygningen i Lindknud. Brørup Trælast Regning for brændt Faxe Kalk 114 Kr.

Mads Kr. Nielsen har henvendt sig til Sogneraadet med Begæring om at faa hele Huset til beboelse.

                                                                                                                Kan ikke bevilges.

Regning fra Holsted Trælast paa 14 Stk Rør til Vej No. 27, Baldersbæk ved Fiskedammen 60,30 Kr.

Side 230

Kassekreditten. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at der pr. 1. Juli skyldes 15,244,99 Kr. Til Efterr

Assersbøl Skole. Maler A. Bonde har sendt Regning paa maling af Køkkenet, kalke og Males 1 gang. 15 Kr. Udhuset samt Vinduer og Døre malet udvendigt 30 Kr.. Stuen tapetseret  40 Kr.

Lindknud Skole. 3 Yderdøre males.

Vejen til Vester Okslund er nu lavet i god og farbar Stand. Udvalget indstiller Arbejdet til Godkendelse.                                                                                                        Godkendt

Anna E. Hansen f. T. Kolding Sygehus kan efter Svend Anton Knudsens Udtalelse ventes at vende tilbage til Tved i nær Fremtid og vil sikkert straks henvende sig til Kommunen. Hvor meget skal man i saa Tilfælde yde hende i Understøttelse pr. Uge. Som Husbestyrerinde mener man hun kan tjene til sig selv. De 2 Børn faar fremdeles 7 Kr/Uge.

Det overdroges H.M.Petersen og Niels Thøgersen evt. at bevilge hende det nødvendigste Beklædning.                                                                           Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Marius Madsen, Niels Jørgensen, Oluf Jepsen, ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1928 d. 19/7 holdt Lindknud Sogneraad ekstraordinært Møde.

1. Regning far Gesten Apotek. Oxebremselarvens Udryddelse Hymbol 20 Kr., Medicin til 6 forskellige 112,65 Kr.                                                                              Til Efterretning.

2. Erhvervsskat til Bække Chr. J. Sørensen 13 Kr., Morten Mortensen 13 Kr., Jens L. jensen 13 Kr., Hans P. rav 21 Kr., Chr. J. Christensen 8 Kr., Ejner Mortensen 8 Kr., Holger Hansen 6 Kr.

3. Pantefoged. I Henhold til Ribe Stiftamts Skrivelse af 6/6 28 har Sogneraadet ifølge Beslutning i Mødet 13/6 28 rettet Forespørgsel til Hans P. Hansen, Klelund og Cementstøber S. Jepsen,Hovborg om de er villige til at overtage Stillingen som Skatteopkræver og Pantefoged for hele Kommunen. Begge de nævnte har erklæret sig villige til at overtage Bestillingen.       Hans P. Hansen blev valgt. 

4. Laan til Skolebygningen. Da Kommunen i Henhold til Amtets Beslutning skal udbetales kassekreditten til Handelsbanken med 3750 Kr/Aar, vil det sikkert blive nødvendigt

Side 232

at optage et Laan til Bestridelse af Udgifterne ved Skolebygningen i Lindknud. Der rettes Forespørgsel til Holsted Sparekasse om man kan laane yderlig 3500 Kr. og faa Laanet ordnet sammen med Laanet paa oprindelig 6000 Kr.. Dersendes Ansøgning til Amtet om Tilladelse til at optage Laanet.

Vinterlærerpladsen ved Lindknud Skole og Lærerindepladsen ved Klelund for Vinteren 1928/29 opslaaes ledig snarest. Personlig Henvendelse frabedes.

 

Hans Chr, Hansen Fynbo. Politikontoret i Holsted udbeder sig Refusion for udlagt Bidrag til hans Hustru og Børn ned 252 Kr                                                                              Til Efterretning

Niels Thøgersen

Ths Thomsen, Niels Jørgensen, Marius Madsen, Oluf Jepsen, Chr. Heick, H.M.Petersen                                                                 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *