1919 – 23 – 1c

Side 132.

Lindknud Sognerådsprotokol 4. Jan. 1921

Aar 1921 den 4. Jan. holdt Lindknud Sogneraad ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.

Behandling af Skatteklager

1.´  Møller Madsen hos Hans Chr. Petersen har betalt Skat til Grindsted Grene Kommune indtil1.Jan 21                                                                                           Ansat til 25 Kr. Fra 1. Jan. 21 til 15. Kr.

2.´Karl Hansen  hos Hans Kr. Hansen, Hyldelund. Synes Skatten er for høj. Foregiver at hans Løn er 800 Kr. og skal betale 200 Kr. til et Barn.   Ansættelsen fastholdes. Skal betale  25 Kr. fra 1/1 21.

3.´Harry Jensen hos Jens Kr. Nielsen, Brunbjerg. Klager over Skatten er for høj foregiver at hans Løn er 400 Kr. for Vinteren.                                                                     Ansat til 20 Kr. for 5 Md.

4.´Peter Møller Hansen hos P. Bonde. Klager over Skatten er for høj da han ikke er fuld Arbejdsdygtig, har et kunstig Ben , har betalt 17 Kr. for et Aar i Varde.               Ansat il 25 Kr.        side 133

5.´Margrete Christensen hos P. Nikolajsen. Mener ikke at være forpligtet til at betale en saa stor Skat efter at have tjent en Maaned.                                                 Ansat til 15 Kr. for 5 Md.

6.´Peter Andersen hos H. C. Hansen, Debel. Meddeler at han har betalt Skat til Brørup Kommune indtil 1/1 21.                                                                                           Ansat til 25 Kr. for 5 Md.

7.´Anders Johansen evt. Vittrup hos Hans Kr. Petersen.                          Brevet kommet Retur.

8.´Jes Schmidt, Hovborg har kuns svaret nogle faa Kr. i Brørup Kommune i indeværende Aar.

                                                                                                              Ansat til 2 Kr. om Maaneden.

9.´Udarbejdelse af Valglister til Kommunale Valg foretages i Overensstemmelse med Loven.

10.´Gymnastikforeningen ansøger om faa en Knagerække anbragt i Forsamlingshuset.   Bevilgedes.

11.´ Adoptionssag. Boelsmand Rasmus Jørgensen af Assersbøl førhen Llæborg ansøger om at faa Tilladelse til at antage Barnet Gerda Annelise Dorthea Brejner f. 21. Novb 1919 i Vejle. Sagen er behandlet i Læborg hvorfor der foreligger en Erklæring fra Læborg Sogneraad og fra Børnenævnet ? Samt en Erklæring underskreven af Handelsm. Gravs Nielsen af Læborg og Thorvald Mortensen af Gammelby. Lægeerklæring fra Bendix Poulsen, Bække. Endvidere en Erklæring fra Murer Rsmus Hansen, Lindknud og Ernst Søgaard Adsersbøl.

Sagen er af Politimesteren fremsendt til Lindknud Sogneraads Erklæring.                                         Side 134

I Henhold til Sagen vedrørende Erklæringer og de dermed givne Anbefalinger vedtog Sogneraadet at give Sagen sin Anbefaling.

 

Andr. Hansen, Lindknud har kørt 15 Alen Steenslag af Kommunens som laa paa Morten Hansens Mark i Debel, forespørger hvor meget han skal betale for de nævnte 15 Alen.

Steen og slaaning sattes til 40 Kr.                                                                        Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Hans I. Johansen, Marius Madsen, Ole P. Simonsen, H.M.Petersen.  

 

Aar 1921 d. 12 Jan. holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Fravæende P. D. Jensen

Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Dec. 1920

1.´ 17/12 En Søn af Sovarbejder Johs. Møller Johansen, Klelund

     24/12  –      –   –   Poul Marinus Poulsen og Hustru, Hyldelund 

     28/12   –     –   –   ugifte Erna Kirstine Schmidt af Hovborg. Fødslen noteres andetsteds.

     31/12   –     –   –   Hans I. Johansen og Hustru, Gildbjerg

     23/12   –   Datter af Jens Søndergaard Andresen og Hustru, Hovborg.

     24/12   –       –      –   Lærer Thomsen Sørensen og Hustru, Hovborg

     28/12   –       –      –   Arbejdsm. Gunder Adamsen, Vittrup

2.´Arbejdsløse. Cirkulære af 29/12 20. I Henhold til Lov f 22/12 20 kan der gennem Tilskud til Hjælpekassens Bestyrelse ydes Understøttelse til arbejdsløse efter nærmere fastsatte Regler. Loven omfatter kuns Tiden indtil 31/3 21.                                                                Til Efterretning.

3.´ Bekendtgørelse af 22/12 20 om midlertidig Lov No. 305 af 28/6 20 om offentlig Forsørgelse i de Sønderjyske Landsdele.                                                                                     Til Efterretning.

4.´Cirkulære af 6/12 20 om Forbrug af Lys i Butikker og Forretninger.                    –

side 135

5.´Cirkulære af 30/11 20 om dispenstion fra Byggeloven med Hensyn til Opførelse af Beboelsesbygninger                                                                                            Til Efterretning.

6.´Folketælling. Cirkulære af 14/12 20. I Henhold til allerhøjeste Resolution af 9/6 1836 bliver der d. 1/2 21 at afholde alm. Folketælling. Skemaer til dette Brug vil senere blive fremsendt. Til at udføre dette arbejde valgtes følgende:

For Hovborg øst for Landevejen P. J. Jensen                    suppleant  Steffen Rasmussen

    –           Laurids Simonsen                –         Poul Poulsen

Klelund søndre                           Jens P. Petersen                               Andr. Jensen

Klelund nordre                           Jens Poulsen Jensen                        Laurids Laugesen

Sønderlund                                 Niels Jørgensen                              Th. Nissen

Hyldelund                                   Hans Kr. Hansen jun.                     Poul Poulsen

Adsersbøl                                    Frands Frandsen                             Korin

Lindknud                                     Elias Dam                                       Niels Hansen jun.

Debel                                           Anders Knudsen                             Bager Sørensen  

Gildbjerg                                     Anton Jepsen                                   Hans Kr. Fynbo

Vittrup søndre                             Niels M. Nielsen                              J. Kristoffersen

Vittrup nordre                              Chr. Mortensen                                Hans Kr. Nielsen

Okslund østre                              Kresten Vad Sørensen                        Jens Hansen

Okslund vestre                             Svend Poder                                     Henrik K. Nielsen

7.´Normalbidraget er for Ribe Amtsraadskreds ifølge Amtets Skrivelse af 10/12 20 for Tiden 1/7 21 til 30/6 22 fastsat saaledes: For Esbjerg Købstad                   Det øvrige Amtsraadskreds

            For de første 4 Leveaar      204 Kr.                                        180 Kr.

                  5-10             –                180                                              156  –

                 11 – 14          –                156  –                                           132 –

                 15 – 18                           120                                               108  –

Til Barnemoderen for hver Maaned 20 Kr. Barselsfærden 20 Kr.                      Til Efterretning.

Pastor Barfod P. har paa Kirkebestyrelsens Vegne fremsendt Ansøgningom et Beløb 500 Kr. til Dækning af Underskud ved 

side 136

Kirkens restaurering i Sommeren 1920.                                                             Til Efterretning.

8.´Lindknud Kommunes Budget for Regnskabsaaret 1021 – 22 var til 2. Behandling. Der foreslaas at udskrive en direkte Skat for aaret paa i alt 66,000 Kr. fordelt med 22.000 paa Hartkorn og Ejendomsskyld og 44,000 paa Formue og Lejlighed. De faste fordeles med 17,500 paa Ejendomsskyld og 4400 Kr. paa Hartkorn.

9.´Ribe Amts Sogneraadsforenng har under 1/12 20 fremsendt en Opfordring til samtlige Kommunalbestyrelsesmedlemmer om i videst mulig Omfang at iværksætte Arbejder til Imødegaaelse af Arbejdsløsheden.                                                                       Til Efterretning.

10.´Skandinaviske Kvinders Genrejsnngsforbund har sendt Ansøgning om Bidrag. Henlagtes.

11.´Brandfoged i Hovborg. Bertel Andersen har fremsendt Beskikkelse og Instruks og beder sig fritaget for Hvervet som Brandfoged. Funktionstiden udløber 26/1 21.

Som ny Foged indstilledes Jens S. Andersen. Som Brandvidner valægtes J. Simonsen og Jens Ø. Andresen.

12.´Brandfoged i Vittrup. Politimester Strøjbæk, Ribe har efter Sogneraadets Indstilling beskikket Boelsm. Søren Storm Thomsen af Vittrup som Brandfoged for Vittrup Distrikt fra 1/1 21 til 7/1 24

13.´Landsoverskatteraadet har fremsendt en Deel Oplysninger ang Ansættelse til Statsskat. 

Til Overvejelse.

 Side 137

14.´En Deel Beboere fra Adsersbøl Mark har fremsendt Klage over Adsersbælgaard Holsted Vejen. Ønsker den grundig forbedret snarest mulig.

15.´Kirkens Korshær har frendt Beretning og ansøger om Bidrag.                           Henlagtes.

16.´Vederlagsfri Behandling. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Vederlagsfri Behandling Difteritis for indlagt til Behandling Marie Johanne Hansen, Datter af N. P. Hansen, Hovborg. Jens Madsen, Søn af Mads Madsen, Hyldelund 12,75 Kr., Sigrid Jensen Datter af Jens M. Jensen, Okslund 13,50 Kr. Og Jenny Jensen Datter af samme 15 Kr.,

 Mette Johanne Madsen, Datter af Niels P. Hansen, Hovborg er indlagt.               Til Efterretning.

17.´Frikørsler. Læge Dømmegaard, Holsted St. har fremsendt Regning for Frikørsler til Sygekassemedlemmer. Skomager Nielsen, Hovborg 50 Øre, Marie Hansens Datter, Adsersbøl Mark 10,40 og Lærer Thomsen, Klelund 18,20 Kr.                                                         Til Efterretning.

18.´Skolesager

Ungdomsskolen. Det nedsatte Udvalg for Ungdomsskolen har udarbejdet og insendt en Plan for Undervisningen i Lindknud til Skoledirektionen,der under 20/12 20 har godkendt Planen uden Ændringer.                                                                                                               Til Efterretning.

19.´Timeløn for Arbejdet i Ungdomsskolen. Der er endnu ikke truffet Aftale om hvor stort Beløb der skal udredes for nævnte Undervisning pr. Time.Lærerne har ikke villet udtale sig om Spørgsmaalet.                                                                                                              Udsættes.

Side 138

20.´Der tænkes foretaget Undervisning i alm. Landbrugsregnskab. I den Anledning vil det muligvis blive nødvendigt at anskaffe Regnskabsbøger eller Hefter. Overdroges til Udvalget.

21.´Undervisningsplan for Folkeskolen.

I Henhold til Undervisningsministeriets Cirkulære af 2/8 20 skal der udarbejdes en Plan for Kommunens Skoler. Planen er behandlet i Skolekommisionen der vedtog at foreslaa den nugældende Plan med følgende Ændringer:

For Klelund og Lindknud Skolers vedkommende afholdes Gymnastik og Haandgerning i selve Planen. For samtlige Skoler stilles 4½ Dag til Disposition som evt. Fridage efter Kommissionens Bestemmelse. Det overdroges Formanden at indsende Planen i Henhold til foranstaaende.

22.´Lærer Rungø? Ansøger om Tilladelse til at benytte Skolestuen til Undervisning i Husflid.   Ja. 23.´Lindknud Skole. A. Brink Henriksen. Regning 7,30 Kr.                           Til Efterretning.

24.´Forsømmelseslister forelaa for Novb./Dec 20. Formanden paafører Mulkterne.

25.´Klelund Skole. Lærer Thomsen ansøger om 20 Sangbøger og 20 Ny Testamenter til Skolens 4. Klasse.                                                                                                              Bevilgedes.

25.´Alderdomssager.

Ane Jensen Grøn, Klelund. Regning fra Brørup Apotek 6,20 Kr.                          Til Efterretning.

Jens Kr. Thomsen, Lindknud  Ansager Sogneraad har under 19/12 20 meddelt at Thomsen anerkendes forsørgelsesberettiget i Ansager og at Refusion kan forventes.   Til Efterretning.

Side 139

Fattigsager

27.´Cigarmager Ivar Jepsen, Odense politikontor har under 12/12 21 meddelt at Alimentationsbidraget til Barnet Else Margrethe Hemmingsen er udbetalt af Politikassen med 90 Kr. Beløbet forlanges indbetalt. Jepsen opholder sig i Viborg.

Der ønskes nærmere Oplysninger om Barnet.

28.´Maren Margrete Hansen er af Vejle Byraads Fattigudvalg tilstaaet ekstra pga. Dyrtid i Anledning af Julen 15 Kr.                                                                                Til Efterretning.

29.´Niels M. Jensen ansøger om at faa Huslejen forhøjet til 25 Kr. pga. at Andr. Jakobsen har forhøjet Lejen med nævnte Beløb.                                                                     Bevilgedes.

30.´Jens Fr. Jensens Enke, Vittrup har fremsendt Ansøgning om at faa Understøttelsen forhøjet til 25 Kr. og om at faa tøj til Børnene samt om Tilladelse til at rejse til Byen naar der bliver Lejlighed.

                                   Understøttelsen forhøjes til 25 Kr./Md fra 1/1 21 samt 50 Kr. til Børnenes Tøj 31.´Mads Kr. Nielsen mødte personlig og ansøgte om ekstra 50 Kr. samt et par Arbejdsbenklæder.

                                                                                                                     Tilstodes ekstra 50 Kr.

Skattesager.

Andr. Jakobsen har fremsendt Klage over den ham paalignede Skat 25 Kr grundet paa at han har været Soldat i 2 Somre og intet tjent.                                                   Skatten nedsættes til 15 Kr. side 140

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1.

Niels Thøgersen

Hans Ingv. Johansen, Marius Madsen, Ole P. Simonsen, P. M. Petersen, H.M.Petersen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *