1915 – 19 – 1d

1d.. Lindknud Sogneraads Protokol d. 8/11 1916 –

Aar 1916 d. 8/11 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager forhandledes:

1. Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen.

20/10 en Dreng af Arbejdsm. Kresten Krestensen og Hustru Knudsine Dorthea Hansen, Klelund Plantage.                                                                                                                     Til Efterretning.

1a. Bekendtgørelse af 2/11 16 med Forbud mod Opfodring af Rug og Hvede. Tilladelse til at opfodre 10% bortfalder. Bestemmelsen træder i Kraft straks.                                    Til Efterretning.  Side 75                                                                                                                                                     2. Forsømmelseslisterne forelaa. Mulkter for Sept. og Okt. paaføres af Formanden                             3. Cirkulære af 19/10 16 om Tørring af Rug.                                                              Til Efterretning.   4.         –        –  30/10   –  fra Indenrigsministeriet ang Dyrtidslovens Forlængelse indtil 31/12 1916.  5. Statstilskud til Lærerlønninger er anvist til Udbetaling paa Ribe Amtsstue med 62,50 Kr.              6. Kul til mindrebemidlede, følgende har til Dato fremsat Begæring om at faa en Deel Kul i Fragtgodtgørelse paa Kul gennem Kommunen nemlig Landpost A.H. Sørensen, Skrædder Ravn, Fru Lustrup, Skomager Nielsen og Pastor Nielsen, Skrædder Jepsen, Niels Kr. Knudsen, Gertrud Jensen og A. Nielsen Enke, Hovborg.                                                                                                Det vedtoges at alle Beboere i Kommunen hvis Skattepligtige Indtægter er under 1200 Kr. kan faa Fragtgodtgørelse.                                                                                                                                   7. Olaf O. Barfod, København har fremsendt Regning paa 100 Stk. Rugerklæringer 2,10 Kr.             8. Burchardt og Søn, Kolding har fremsendt Regning paa Gulvfernis til Skolerne inclusiv Forsendelse, Embelage 34 Kr.                                                                                 Til Efterretning.    9. Plejehjemsforeningen for Ribe Amt har fremsendt Regning for Barnet No. 253 Karen Dorthea Albertsen for Tiden fra 1/4 til 1/10 16 paa 218,15 Kr. deraf Medicin 3,15             Til Efterretning.  10. Chr. Hansen, Kolding har fremsendt Regning paa Skemaer m. m. paa 10,10 Kr.      –                    11. Landsforeningen Arbejde Adler ansøger om Bidrag.                         Tilstodes 10 Kr. som i fjor. Side 76                                                                                                                                                  12. Udstykning af Hans Chr. Hansens Ejendom Matr. No. 2a Hyldelund er af Gjørding Malt Herredskontor aproberet og fremsendt til Sogneraadet.                                          Til Efterretning.    13. J.P. Jensen. Amtraadsmedlem, har fremsendt forespørgsel om Sogneraadet ønsker at købe een af ham skreven Bog: Valgene til Rigsdagen 1848 – 1915, for 1 Kr. pr. Stk. naar der tages 5 Eksemplarer.                                                                                          Der ønskes 6 Stk.                     14. Cirkulære af 15/9 er af Indenrigsministeriet fremsendt vedlagt nye Skemaer til Søfolk Deeltagelse i Valg til Rigsdagen.                                                                             Til Efterretning.   15. Holsted Sparekasse har fremsendt Regnskab.                                                              –                   16. Det ved sidste Møde nedsatte Vejudvalg har fremlagt Forslag til Reparationer og Vedligeholdelse af Kommunens Veje for Regnskabsaaret 1916/17. Udvalget foreslaar følgende: ca. 40 Kbf Steenslag, 40 Kbf. Leer, 12 Kbf. Sandgrus, 800 Favn Grøfterensning, 1700 Favn Regulering heri indbefattet Sammenpløjning og Rabataftagning 2000 Favn.                                                      Vejlicitation afholdes i Lindknud Kro 24/11 Kl.2 samt Licitation af Tørvegravning, Stugning og Levering af Tørv.                                                                                                                                    17. Skolesager. Vinterlærer. Provst Gad, Veerst har under 12/10 16 meddelt at Seminarist Svend Trøst Steffensen er kaldet som Vinterlærer ved Lindknud Skole fra 1/11 16.       Til Efterretning.   18. Vikar. Forskolelærerinde Martha Hansen, Barløse er af Formanden antaget som Vikar ved Vittrup Skole fra 1/11 til 30/4 17 hvilket er meddelt Skolekommissionen og Skoledirektionen. Provst Gad har under 4/11 meddelt at hun antages som Hjælpelærerinde for at Frk. Petersen kan faa større Tilskud af Skolefondet.                                                                                   Tiltraadt.           Side 77.                                                                                                                                                 19. Lærer Skovbjerg ansøger om Tilladelse til at faa klippet Træ til Skolens og eget Brug.                 Tilstodes et Læs Træ.                                                                                                                            Samme forespørger om der maa udleveres Skolemateriale som f.eks. Penne, Blyanter, Skrivebøger m. m. til Eleverne ved Ungdomsskolen paa Kommunens Regning.                                  Tilstodes.  Vinterskolen begynder med følgende Børneantal 1.Klasse 12, 2. Klasse 9, 3. Klasse 47 og 4. Klasse 51 Børn.                                                                                                                                             Ansøger endvidere om et Bogskab til Skolens Brug. Overlodes til P. Nielsen at se paa Forholdene.           Ansøger                    –   –  Ventil i Vægen mellem 2 Stuer.                                              Bevilgedes.    20. Alderdomssager. Anders Pedersen. Give Plejehjem ansøger om lidt Hjælp til Undertøj. Nægtes.  20a.                                 –           –           –  Apotek har sendt Regning paa Medicin 13,20 Kr. Til Eftr.  21. Jens Madsen. Føvling Sogneraad har fremsendt Regning for J.M. for Halvaaret indtil 1/10 16 paa 87 Kr.                                                                                                                    Til Efterretning.      22. Fattigsager. Villiam Th. Nielsen. Starup Nebel Sogneraad har fremsendt Afhøring og Daabsattest for V.T.N. Grundet paa hans Hustrus Sygdom og forespørger om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud.                                    Anerkendes og Lovmæssig Refusion ydes.   Samme, Viuf Sogneraad har fremsendt Regning for Villiam Th. Nielsen paa 44,85 Kr.  Til Efterret. 23. Oluf Gregers Schmidt, Gildbjerg. Regning fra Brørup Sygehus 12,05 Kr.                                  Hvem er Forsørgelseskommune??                                                                                                        24. Peter Jæger. Regning paa 44,05 Kr. Hvem er Forsørgelseskommune??                                        25. Rejnholt Vilhelm Aaberg er d. 25/10 indlagt paa Brørup Sygehus for Lungebetændelse, ifølge    side 78                                                                                                                                                    Afhøringen er han født i København d 28/5 1885 og anser sig Forsørgelsesberettiget der..          Hjælp til Sygehusophold?                               Der søges oplyst om han anerkendes i København.    26. Maren M. Hansen. Vejle Byraad har under 25/10 16 forhøjet hendes Huslejehjælp fra 35 til 37,50 Kr. kvartaarlig mod fuld Refusion samt at der ifølge Skrivelse af 21/10 er tilstaaet hende en Brændselshjælp for de 7 Vintermaaneder af 6 Kr./Md.                                         Til Efterretning       26a. Bodil Hansen. Regning fra Fattiggaarden 128,10 Kr. og Skomager Dahl 3,50 Kr.= 131,60 Kr.   27. Hans Nissen Hansen. Holsted Sogneraad har under 27/9 sendt Sagen ang. Hansens Forsørgelse til Ribe Stiftamt. Stiftamtet har d. 31/10 sendt Sagen til Lindknud Sogneraad til Erklæring.           Sogneraadet finder fremdeles ikke Anledning til at lade den ønskede Notering foretage. Formanden overlodes det til at afgive en Erklæring.                                                                                              28. Alderdomssager. Ole Olsen, Gildbjerg ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet til 25 Kr. om Maaneden.                                                                           Tilstodes 5 Kr. for Vinteren fra 1/11.  29. Hans Th. Pedersen ansøger om ekstra Understøttelse. Tilstodes ekstra 3 Kr. for Vinteren.    –      30. Bennet Hansen ansøger om af faa sin Understøttelse forhøjet fra 15 til 20 Kr. Tilstodes 5 Kr./Md 31. Therkel Sørensens Enke. Marcus Sørensen har beklaget sigh over at der ikke er tilstaaet Moderen Forhøjelse af Understøttelsen.                                  Man udbeder sig skriftlig Begæring.  Side 79.                                                                                                                                                   32. Kr. Poulsen forespørger om der kan købes Byggegrund nord for Forsamlingshuset.                    Man finder f.T. ikke Anledning til at sælge.                                                                                        Mads Kr. Nielsen ansøger om en Deel Undertøj samt en Mand til at pløje og saa Rug.  Nægtedes.                                 S                                                                                                                                                       Samme Dag Kl. 3½ holdt Sogneraadet i Forening med Hjælpekassens Bestyrelse fælles Møde ang. Administration af Dyrtidsloven for Tiden indtil 31/12 i Henhold til Cirkulære af 30/10 16.              Det vedtoges at fortsætte med Hjælpen som hidtil saaledes at den væsentlige Deel faar Hjælpen i Penge.

 Al Hjælp udbetales gennem Hjælpekassen og dele de nydende i 3 Klasser saaledes at Hjælpen udbetales til !.Klasse med 4 Kr. 2. Klasse med 3 Kr. og 3. Klasse med 2 Kr. om Ugen fra 1/11 at regne. Udbetalingen fortages af Bestyrelsesmedlemmerne hver for sin Kreds hver Tirsdag mellem Kl. 2 og 5. Følgende tilstodes Hjælp. 11 Familier tilstodes efter 1. Klasse 15 efter 2 Klasse            side 80

10 familier efter 3. Klasse.                                                                                                                     Der sendes skriftlig Meddelelse til hver enkelt og opslaaes Bekendtgørelse om at melde sig dersom nogen anseer sig berettiget men ikke er taget med.                                                                           Endvidere meddeles Hjælpekassens Bestyrelse hvem der er medtaget og hvor meget der kan udbetales ugentlig.                                                                                                     Mødet sluttet.   Sogneraadet holdt derefter Møde for at tage endelig Beslutning om ekstra Ligning. Efter en Deel Forhandling enedes man om at paaligne ekstra 1/4 Deel af indeværende Aars Skat i Henhold til Dyrtidslovens § 15. Der fremkom 2 Forslag                                                                                         1 at paaligne Beløbet 5000 Kr. paa Indtægterne fra 800 Kr og opefter.                                                       2. at udskrive Skat af alle Skatteydere med 1/4 Deel. Sidste Forslag vedtoges paa 1 Stemme nær.                                             Man søger Amtets Tilladelse til at foretage den vedtagne Ligning.                       Mødet sluttet.        Niels Thøgersen                                                                                                                                        H.P. Hansen, P.N. Pedersen, P. Nielsen, Chr. Mortensen. Laurids Simonsen, Chr. Hermansen

 

Aar 1916 d. 24/11 holdt Sogneraadet Licitation over Gravning, Stugning og Kørsel af Tørv til Lindknud Kommune og Levering til Skolerne samt over Vejarbejder for 1916/17.

Den største Deel af Arbejdet blev udliciteret, dog blev der kun bortliciteret et No. Tørv til Lindknud Skole da man ansaa Buddene uforholdsmæssig store.                                                                      Side 81

Derefter holdtes Møde.

1. Indberetning til Statistisk Departement om Kartoffel og Roehøsten i Lindknud Kommune 1916/17                                                                                                                                                    2. Cirkulære af 13/11 16. I Henhold til nævnte Cirkulære bliver der at foretage Valg af et Medlem til at tiltræde Valgkredsens Valgbestyrelse.                                               Valgt blev Niels Thøgersen.           3. Cirkulære ang. Afstemning om Afstaaelse af De Vestindiske Øer, der skal foregaa ved Ja eller Nejafstemning paa dertil indrettede Stemmekort efter samme Regler som til Folketingsvalg i Henhold til Valgloven af 10/5 1915. I den Anledning bliver der at foretage Valg af Valgstyrere hvoraf Sogneraadet har Lov til at vælge ialfald nogle udenfor Sogneraadet.                                        Som Valgstyrere ved Afstemningen i Lindknud valgtes P. Nielsen, Chr. Mortensen, Peder N. Pedersen, Niels Thøgersen og J. Rossau.                                                                                          Som Valgstyrere i Hovborg valgtes Chr. Hermansen, H.P. Hansen, L. Simonsen. Chr. Rossau og Møller P. Mikkelsen. Kul til Kommunen for Februar.                      Det vedtoges at bestille 5 Tons. Niels Thøgersen                                                                                                                                        P. Nielsen, H.P. Hansen, Chr. Mortensen, Chr. Hermansen, Laurids Simonsen, P. N. Pedersen

 

Aar 1916 d. 5/12 holdt Sogneraadet i Forening med Prisreguleringskommissionen samt de af Sogneraadet valgte Valgstyrere Møde i Lindknud Kro.                                                                     Følgende Sager forhandledes:                                                                                                               1. De af Sogneraadet valgte Valgstyrere konstituerede sig med som Formand for det østlige Distrikt Niels Thøgersen og for det vestlige Hans P. Hansen                                                                             side 82                                                                                                                                                   2. Skatteraadet har fremsendt Indbydelse til Sogneraadet til Møde i Esbjerg Lørdag d. 9/12 Kl 1½ paa Hotel Spangsbjerg til Forhandling om Reglerne for den forestaaende Skatteligning.                         Et Udvalg af Overskatteraadet kommer tilstede.                                                                             Som delegerede valgtes H.P. Hansen og Niels Thøgersen.                                                                                                                                                   3. Banesagen. Fra et paa Vejle Raadhus d. 25/11 afholdt Møde er der fremsendt Opfordring til Sogneraadet om at vælge 2 Medlemmer til at tiltræde et Udvalg til fremme af de fornødne Forarbejder til en Plan om en Jernbane fra Holsted gennem Holsted, Lindknud, Vorbasse og Randbøl Kommuner til Bindeballe Station.                                                                                             Valgt blev Poul Nikolajsen og Niels Thøgersen. Mulige Udgifter i nævnte Anledning afholdes.        4. Cirkulære af 10/11 16 hvorved Indenrigsministeriet anbefaler én af K.K. Steinke udarbejdet Haandbog for Forsørgelsesvæsenet. Prisen er 6,50 Kr.                                                                          Formanden har faaet Bogen til Gennemsyn og finder den i mange Maader praktisk. Bogen købes.  5. Sikring af Brødkorn. Efter Indbydelse af Herredsfoged Frost, Holsted afholdtes Lørdag 2/12 et Møde paa Tinghuset i Holsted hvortil samtlige Sognefogeder, Sogneraadsformænd og Prisreguleringskommissioner var indbudt og mødt for at drøfte Spørgsmaalet om hvilke Foranstaltninger der bør tages for at sikre Landet i Forsyningen med Brødkorn. Herredsfogeden foreslaar: 1. At Møllerne efterses 1 Gang om Ugen af Sognefogederne.                                               2. Paa Ejendomme med Husmøller, Motorer og Kværne foretages Tilsyn mindst hver 14. Dag.         3. Paa alle Ejendommene foretages Tilsyn mindst én Gang om Maaneden, dette foretages af Sogneraadet og Prisreguleringskommissionen evt. suppleret af dertil udvalgte Mænd valgt af Sogneraadet. Det anses formaalstjenlig at der ved Tilsyn følges 2 og 2  f.eks et Sogneraadsmedlem. Side 83                                                                                                                                                 og et af de valgte Medlemmer. Tilsynet skal være grundig. Beboerne er pligtig til at give fri Adgang overalt i Husene. Forefindes der Brødkorn blandet med andet Korn eller der paa anden Maade findes at foregaa noget ulovligt skeer der straks Anmeldelse til Politimesteren. Samtidig sikrer man sig en Prøve af det mistænkelige Korn.                                                                                             Endvidere sendes der hvert afsluttet Tilsyn Indberetning gennem Sognefogeden til Politimesteren.  Kommunen deles i saaledes: 1. Hovborg, 2. Klelund, 3. Hyldelund og Sønderlund, 4. Adsersbøl, 5. Lindknud, 6. Debel Gildbjerg, 7. Vittrup, 8. Okslund.                                                                     Som Medhjælpere valgtes: for 1. P.P. Jensen, 2. Jes Schmidt, 3. Søren Steiner, 4. Hans Cl. Ravn, 5. Niels Kruse, 6. Karstin?, 7. H. S. Hansen, 8. N. A. Nielsen.                                                                    S. P. Jørgensen, Laust Simonsen, P. Poulsen, Kr. Hermansen, S. Steiner, N.A. Nielsen, Carsten Runge, Kr. Mortensen.                                                                                                                               6. Ekstra Ligning. Ribe Stiftamt har under 2/12 16 tilskreven Sogneraadet saaledes:                        Andragende fra Lindknud Sogneraad om Tilladelse til i Henhold til Dyrtidsloven § 15 at foretage ekstraordinært Skatteudskrivning paa alle Skatteydere med 1/4 af indeværende Aars Skat.               Revisor udtaler at da Dyrtidsloven ikke har faaet forlænget Gyldighed bør Tilladelse gives i Henhold til Landkommunallovens § 26a.  Samtykke meddeltes i Overensstemmelse med Revisors Udtalelse. Det vedtoges at saadanne Andragender der fremkommer inden næste Sogneraadsmøde kunde afgøres af Dyrtidsudvalget paa Amtsraadets Vegne.                                  Til Efterretning.           7. Fra Ribe Amtsstue er der anvist 1275,74 Kr som Statens Godtgørelse for det af Lindknud Kommune indtil 15/10 16 afstaaede Rug til Brødkorn i alt 31893 Kg.                                            Formanden har sendt Kvittering for nævnte Beløb til Ribe Amtsstue. Beløbet udbetales 8/12 i Hovborg fra Kl. 10 12 og i Lindknud fra Kl. 2 til 4.                                           Mødet sluttet.           Niels Thøgersen                                                                                                                                     Chr. Hermansen, Chr. Mortensen, Laurids Simonsen, P.N. Pedersen, H.P. Hansen, P. Nielsen        side 84.                                                                                                                                                 Aar 1916 d. 13 Dec. holdt Sogneraadet møde i Lindknud Kro. Alle vare mødte.                                 Følgende Sager Forhandledes:                                                                                                            Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen for Nov. Maaned                                                                     . 2/11 en Dreng af Boelsm. Anton Marius Kristiansen og Hustru Ane Birgitta K.Rasmussen, Risbøl    15/11       –          Husm. Simon Simonsen og Hustru Karen Madsen, Hovborg                                   16/11    Pige     – Boelsm. Peder Marinus Nielsen og Hustru Inger Marie Lauridsen, Okslund            2. Cirkulære af 30/11 16 ang. militære Personers Deeltagelse i Afstemningen om de Vestindiske Øer 3.       –          –   20/11 – om Fragtnedsættelse paa tyske Koks i Lighed Kul.         Til Efterretning.    4.       –         –    20/11 – ang. Kirkers Styrelse. Kommunen skal vælge 1Medlem til sammen med Menighedsraadet at danne Kirkens Bestyrelse. Valgt blev for Sognets 2 Kirker: P. Nielsen               5. Bekendtgørelse af 22/11 om Kontrollen med Opretholdelse af Fodringsforbuddet.  Til Efterretn.   6. Cirkulære af 23/11 Opfodring af 10% bortfalder, der betales 4 Øre pr. Kg. Indtil 1/1 1917.  –        7. Bekendtgørelse af 27/11 16. Forbud mod Fodring af Sukkerroer.                                                   Anmeldelse af Prisforhøjelse paa Levnedsmidler.                                                                          Fremstilling af Meel og Brød.                                                                                                       Forbud mod Anvendelse af Brødkorn og Sukkerroer og Kaffesurrogater.                                              Maksimalpriser paa Byg og Havre.                                                                                                         8. Udgifterne til Rejser m. m. for det nedsatte Jernbaneudvalg afholdes af Kommunens Kasse.        Side 85                                                                                                                                                    9. Kommunens Ulykkesforsikring. Husm. Karl M. Pedersen, Okslund har under Arbejdet d. 15/11 med at Slaa Skærver til Kommunens Vej faaet en Steensplint i det højre Øje. Læge Larsen, Holsted blev d. 21 /11 tilkaldt og beordrede ham indlagt paa Øjenlæge Egild Hansens Klinik i Kolding. Patienten blev indlagt 23 Novb. og udskreven 9/12 16.                                                                 Formanden har udstedt Kaution for Indlæggelsen. Der er sendt Indberetning vedlagt Lægeerklæring til Ulykkesforsikringen samt til Arbejderforsikringsraadet. Der skal senere sendes flere detaljerede Oplysninger.                                                                                                                Til Efterretning.  10. Cirkulære af 9/12. Instruks for Valgbestyrelse og Valgstyrere.                                        –            11. Kul til Kommunen for Marts. Der bestilles 5 Tons til 1/3.                                                              12. Kørende Post J. Lytken, Holsted har fremsendt Regning paa Doktorkørsel til Henrik Thomsen, Klelund dengang den lille Pige blev skudt, det er fra April Maaned 1810. H. Thomsen nægter at betale 8 Kr.                                                                                    Regningen betales af Kommunen.  13. Udstykning aproberet paa Matr. No. 1r Lindknud.                                            Til Efterretning.   14. Plejehjemsforeningen for Ribe Amt ansøger om et Bidrag.                                Tilstodes 10 Kr.  15. Hovborg Industri, Haandværk og Borgerforening har fremsendt Andragende til Ribe Stiftamt om Tilladelse til at afholde Udstilling Haandværk og Industrifremstillinger og Tombola i Dagene 2. til 5/2  1917 og udbeder sig Sogneraadets Anbefaling.                                                                    Anbefales paa Betingelse af at der ikke udskænkes stærke Drikke.                                                             16. Skomager Nielsen og Snedker Nielsen ønsker Kul h.h.v. 2000 Pund og ubestemt Kvantum.     Side 86.                                                                                                                                                  17. Ansøgning fra Forskolelærerinde Frk. Rasmussen, Lindknud Skole om Fastansættelse.     Anbefales.                                                                                                                                               18. Knud B. Pedersen, Lindknud har atter beklaget sig over at Hegnet ved den søndre Ende af Legepladsen er rendt ned, forlanger at der bliver sat et forsvarligt Hegn.   Overdroges til P. Nielsen. 18a. Okslund Skole ønsker noget Træ, der er for faa Tørv.          Bevilgedes 1 – 2 Læs klippet Træ.  19. Forskjelligt. Forslag til Overslag for Kommunen for Regnskabaaret 1917/18 var til 1. Behandling. Skatteindtægten anslaaet til 25,000 Kr for 1917/18.                                                          20. Vittrup Bogsamling ansøger om Bidrag.                                                          Tilstodes 10 Kr.   21. Maskintilsyn. Carsten Runge har fremsendt Regning paa Tilsynet paa ? Kr.                                 22. Elias Pedersen, Klelund henvendte sig til Sogneraadet og udbad sig Raadets Hjælp til at faa Vej til sin Englod over Mads Madsens Enkes Fortov. Madsens Enke nægter at udlægge Vej for Sagen. Henvistes til det staaende Udvalg for Mark og Vejfred P. Nikolajsen, N.A. Nielsen og Søren Stejner. 23. Skatteansættelser. Lærer Andersen fra 1/11 10 Kr. Lærer Steffensen det samme. Sine Thomsen fra 1/11 2 Kr., Niels Hansen fra 1/12 8 Kr., Laurids Laugesen fra 1/1 1917 12 Kr., do Husholderske 2 Kr. fra 1/1 , Hans Kristensen fra 1/11 6 Kr. Staldmester Sørensen, Hovborg Kro fra 1/12 5 Kr. Avlskarl Pedersen Hovborg Kro fra 1/12 5 Kr., Skænkejomfru Helga Pedersen fra 1/11 4 Kr.        side 87.                                                                                                                                                    24.  Alderdomssager. Terkel Sørensens Enke, Adsersbøl ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet fra 20 til 30 Kr. om Maaneden.             Forhøjes med  5 Kr. fra 1/1 1917 som Dyrtidshjælp.                  25. Anders Pedersen Give Plejehjem ansøger om at faa lidt ekstra Hjælp 5 a´10 Kr. til Undertøj og Lægeregning.                                                          Tilstodes 5 Kr. til Julen. Regningen betales.       26. Ole Henriksen, Vittrup ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet.                                                 Tilstodes 4 Kr. ekstra om Maaneden fra 1/12 16.                                                                           Maren Nielsen. Esbjerg Byraad har under 18/11 meddelt at der er tilstaaet hende en Dyrtidshjælp af 10% for Tiden fra 1/2 til 31/10 1916.                                                                         Til Efterretning.  27. Niels M. Henriksen har fremsendt Begæring om at faa sin Understøttelse forhøjet.    Udsættes.   28. Fattigsager. Peder M. Nielsen Jæger, Varde, Fiskbæk Romslund Kommune har under 23/11 16 meddelt at bemeldte Jæger anerkendes Forsørgelsesberettiget i nævnte Kommune. Lovmæssig Refusion kan forventes.                                                                                             Til Efterretning.  29. Rejnholt Aaberg, Adsersbøl. Københavns Magistrat ønsker yderligere Oplysninger om Aaberg for den vil anerkende ham forsørgelsesberettiget. Man har henvendt sig Til Adsersbølgaard, aaberg er afgaaet ved Døden d. ? 1916. Regning fra Brørup Sygehus paa 18,05 Kr.                                      De modtagne Oplysninger sendes til Københavns Magistrat. Regningen betales.                                30. Marie Andersen, Ribe Sanatorie ansøger om Penge til Julen.                Tilstodes 5 Kr. til Julen.   31. Mads Kr. Nielsen der pga. Sygdom var tilstaaet en ekstra Hjælp af 10 Kr. om Ugen                side 88                                                                                                                                               saalænge Sygdommen varede er for længst udskreven fra Sygehuset. Tilstodes en Forhøjelse af 10 Kr. om Maaneden fra 1/1 1917 til 30/4 i alt til 30 Kr.                                                                       Hans Clausen Ravn, Adsersbøl beder sig fritaget for Tilsynet med Brødkorn, i hans Sted valgtes Marius Madsen.                                                                                                                                      Skatteansættelser. 9 navngivne Personer som har faaet en tjensteplads pr 1/11 er sat til at betale fra 2 til 4 Kr. i Skat fra 1/11.                                                                                        Næste Møde Kl.1    Niels Thøgersen                                                                                                                                      Laurids Simonsen, Chr. Mortensen, H.P. Hansen, Chr. Hermansen, P. Nielsen, P. N. Pedersen         

 

Til Julen blev der ydet ekstra Understøttelse af henholdvis 5 og 3 Kr. til følgende. 8 navngivne Familier fik 5 Kr. og 17 fik 3 Kr.

 

Aar 1916 d. 23/12 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager forhandledes:

Til at revidere Kommunens Valglister samt Hjælpekassevalglister valgtes P. Nielsen, H.P. Hansen og Niels Thøgersen.                                                                                                                                2. Holsted – Bindeballe Banen.                                                                                                           Efter at Delegerede fra de forskjellige Sognekommuner og Byer m. fl. har holdt Møde i Vejle d. 18/12 16 for at forhandle Planen om nævnte Bane blev man foreløbig enige om en Linie fra Holsted By mod Nord over Favrskov med Station ved Lintrup derfra efter Lindknud med Station vest for Byen, videre efter Hovborg vest om Hovborg Plantage over Mosgaard Nebel til Vorbasse.              Efter denne Plan forespørges hvor stort et Tilskud Lindknud Kommune kan yde til Banen.                  Efter en foretagen Skøn mener man at de interesserede Kommuner i Forening med Vejle Byraad skal svare til et Tilskud af ca. 400,000 Kr.                                                                                            Der nedsattes et Udvalg til at arbejde for en Forbindelse fra Agerbæk efter Hovborg, Lindknud, Kjeldbjerg. Valgt blev Chr. Mortensen, H. P. Hansen og Johan Rousau                                                    Der afholdes Møde i Lindknud Kro d. 3/1 Kl. 2 til Forhandling om Banetilskud. Der indbydes med Kort.                                                                                                                                                              3. I Henhold til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 13/12 og do Cirkulære af 15/12 1915 skal der for Maanederne Jan., Feb. og Marts 1917 udstedes Sukkerkort hvorefter Forbruget af Sukker ansættes til 2 Kg. pr. Person om Maaneden. I den Anledning skal der d 27/12 foretages Optælling over hvor mange Personer der findes paa hver Ejendom i Kommunen samt Optælling af hvor store Partier Sukker der findes saavel hos de enkelte Familier som hos alle Handlene og Næringsdrivende hvad der findes over 1 Kg. pr. Individ, er der mere end det fradrages dette ved Udlevering af Sukkerkort. Optællingen foretages paa dertil indrettede Mandtalskort.                                               Hele Ordningen foretages af Kommunalbestyrelsen ligesom mulige Udgifter afholdes af Kommunens Kasse.                                                                                                                                    Det vedtoges at besørge Mandtalskortene bragt ud ved direkte Ombæring. Til det valgtes Hovborg østre Distrikt J. Jensen side 90 den vestre M.P. Simonsen. Klelund nordre Peder Hermansen, søndre S P. Kristensen, Klelund Plantage, Niels Jørgensen Hyldelund, Poul Poulsen Adsersbøl, H.M.Pedersen Lindknud, H.G.Hansen Debel, Anders N. Knudsen Gildbjerg, Kr. Johansen Vittrup søndre, Vittrup midterste J. L. Johansen, nordre Søren Storm Thomsen, Okslund vestre Kr. Pedersen, østre Hans P. Andresen.                                                                                   Mødet sluttet. Niels Thøgersen

Chr. Hermansen, Laurids Simonsen, P.N. Pedersen, H.P. Hansen, Chr. Mortensen, P. Nielsen

 

 Aar 1917 d. 3 Jan havde Lindknud Sogneraad indbudt samtlige Kommunens Vælgere til Møde paa Lindknud Kro for at forhandle om om Tilskud til en Jernbane fra Holsted over Lintrup, Lindknud, Hovborg, Donslund, Nebel, Vorbasse til Bindeballe Station Vejle Vandelbanen.                              Driftbestyrer Thomsen, Vejle Vandelbanen gjorde rede for Banen. Lucas Jørgensen, Holsted for Banen fra Holsted St, Holsted Bys Bane.                                                                                             Det d. 23/12 16 nedsatte Udvalg for en Esbjerg, Agerbæk, Vejen eller Bække Bane gjorde Rede for deres Arbejde og udtalte at de mente der var Betingelser tilstede for Gennemførelse af denne Plan.  Efter en længere Forhandling om de 2 Planer behandledes en Resolution fra et Møde i Hovborg saalydende:                                                                                                                                                Til Lindknud Sogneraad!                                                                                                                      52 Vælgere samlet til Møde i Klelund Skole henstiller til Lindknud Sogneraad at der ikke bevilges nogen Tilskud til Holsted – Bindeballe Banen før Betingelserne for en Esbjerg, Agerbæk Vejen el. Bække Bane er tilstrækkelig undersøgt.                                                                                        Sogneraadet overdrog den tilstedeværende Forsam-                                                                              side 91                                                                                                                                               ling, der talte ca. 150 Vælgere at tage Beslutning ang. den fremsatte Udtalelse.                              Resolutionen vedtoges med stor Flertal, mange undlod at stemme.                                          Derefter blev der nedsat et Udvalg for Banen Esbjerg, valgt blev H.P. Hansen, Klelund, Møller P. Mikkelsen,, Hovborg, Gaardmand H. S. Hansen, Vittrup.                                                                   Der blev rettet en Henstilling til Udvalget for Bindeballebanen om at fortsætte Arbejdet.

 

Aar 1917 d. 10/1 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle vare mødte.

Følgende Sager forhandledes.

1. Fra Pastor Nielsen forelaa Fødselsanmeldelser for Dec. Maaned.                                                      28/12 født en Dreng af Hmd. Chr. Stejner Sørensen og Hustru Mary Hansen Lund, Debel                   1/12    –     –  Pige      – Gmd. Aksel Nielsen og Hustru Rigmor Andersen, Vittrup                              4/12    –     –    –         – Plantagearb. Fr. Hansen Johansen Petersen og Hustru Maren Adelheid Larsine Irene Christiansen Hartmann, Kokjær                                                                                    14/12 født en Pige af Boelsm. Thorsten Thorstensen og Hustru Ane Mathilde Andersen Jæger         22/12   –           –     –  Hmd. Julius Andr. Jepsen og Hustrtu Kirstine Pedersen, Debel                         30/12   –           –     –  Tømrer Niels Villiam Sørensen og Hustru Pouline Nielsine Pedersen, Debel    2. Bekendtgørelse af 23/12 16 om Forbud mod Tørring eller Konservering af Kartofler. Til Efterr.   3.             –                       –         –  Handel med Byg og                                                                             side 92                                                                                                                                                     Havre til Saasæd. Det er tilladt at tage en højere Pris end Maksimalprisen naar der afgives en Erklæring paa Tro og Love om at det købte Kvantum bliver udsaaet i Køberens egen Bedrift. Til Ef. 4. Bekendtgørelse af 11/12 16 om Fastsættelse af Maksimalpris paa Træ til Brændsel for Fyr og Gran af mindst 6 cm. i Diameter højst 7 Kr./Rummeter. Bøgetræ fra 8 – 12 Kr.      Til Efterretning.  5. Cirkulære af 5/11 16 om Godtgørelse af tyske Koks i Forhold til Indbyggerantallet        –                            6.Cirkulære af 5/11 16. det er forbudt at købe Rug eller Hvede naar Klid skal leveres Sælgeren tilbage.                                                                                                                                                       7. Cirkulære af 23/12 – ang. Ordningen af Sukkerkort samt om hvorledes de handlende og Sogneraadet skal forholde sig med Hensyn til Indsendelse af Sukkermærker for at faa Statstilskuddet paa 18 Øre/Kg.                                                                                  Til Efterretning.  8. Cirkulære af 23/12 om Prisen paa Sukker. En Deel Skemaer til maanedlig Indberetning om Sukkermærkerne findes vedlagt.                                                                               Til Efterretning.   9. Landkommunernes Ulykkesforsikring har efter Opfordring sendt en Forsikringspolice vedlagt et Eksemplar af Vedtægterne.                                                                                        Til Efterretning.     9a. Arbejdsforsikringsraadet har sendt et Skema til Lægeerklæring til Indberetningen om Carl M. Pedersen samt Øjenlæge Egild Hansen, Kolding om samme.                                   Til Efterretning.  10. Øjenlæge Egild Hansen har fremsendt Regning for Carl M. Pedersens Behandling Kur og Pleje paa 265 Kr.                                                                                    Betalingen udsættes indtil videre. Side 93                                                                                                                                                      11. Ribe Stiftamt har fremsendt Skemaer til Indberetning om Kommunens 1.Klasse Biveje. Til Eft.  12. N. Pedersen Thaastrup har fremsendt Skemaer til Brug ved Indsendelse af Mandatlister. Henlagt 13. Kommunens Budget fremlagtes til 2. Behandling og vedtoges saaledes. Der paalignes samlet Skat paa 25,000 Kr. der fordeles saaledes: Skat paa Hartkorn 4000 Kr., Ejendomsskyld 6000 Kr. og paa Indkomst og Formue 15,000 Kr.                                                                           Til Efterretning.

14. Skatteligningen udsattes indtil der er foretaget Valg til Sogneraadet.                                             15. Sogneraadsvalg. Det vedtoges at Sogneraadet indbyder samtlige Vælgere i Kommunen til Prøvevalg for evt. at faa opstillet en fælles Liste. Mødet afholdes d. 14/2 17 Kl.2 i Lindknud Krosal. 16. Skolesager. Forsømmelseslisterne for Novb. og Dec. fremlagtes. Formanden paafører Mulkter. 17. Bekendtgørelse af 1/12 16 hvori det meddeles at Ansøgere til Enelærer og Forskolelærerindeembeder der ikke ifølge Eksamensbevis kan forestaa Undervisning i Sang og Gymnastik maa anses som ukvalificerede til nævnte Embeder, det kan evt. gælde for førstelærere. 18. Ungdomsskolen. Konsulent Jes Nielsen, Kolding har fremsendt Regning for 4 Dages Undervisning eller Foredrag i Ungdomsskolen 3 Dg. a´15 1 Dg. a´10 Kr. = 55 Kr.                              19. Konsulent Jens Thorsen, Vejen har fremsendt Regning for Foredrag i Ungdomsskolen 40 Kr. Regningerne betales.                                                                                                                            Side 94                                                                                                                                                    20. Skatteklager. A. Chr. Andersen, Vikar ved Lindknud Skole har fremsendt Klage over den ham d. 13. i forrige Maaned paalignede Skat paa 10 Kr. fra 1/11 16 til 31/3 17.                Nedsættes til 5 Kr. 21. Svend Trøst Steffensen, Vinterlærer ved Lindknud Skole klager over det samme.         –                   22. Fattigsager. Harald Egelund, Formanden for Landbrugsskolen for Døvstumme har fremsendt en Skrivelse til Marie Egelund der med Brev fra hende er sendt til Sogneraadet hvori der udtales ønske om at Harald bliver paa Skolen indtil 1/3 1917, hvorefter han ønsker at blive anbragt paa en Chokoladefabrik helst i Kolding.                                                                                                           Det vedtoges at betale for hans Ophold i Nyborg indtil 1/3 19. Det henstilles til Skolen at finde en passende Plads til ham til den Tid.                                                                                                        23. No. 155 Morten Nielsen. Epileptikerhjemmet har sendt Regning for M.N. paa 330 Kr.    Til Eft. 24. P.S. Pedersen. Sindssygehospitalet ved Aarhus har fremsendt Regning for Jan Kv. 17 67,50 Kr samt paa Restancen for Okt. Kv. 16 paa 69 Kr.                                                         Til Efterretning. 25. Maren M. Hansen. Vejle Byraads Fattigudvalg har under 4/1 17 meddelt at der er tilstaaet hende ekstra til Julen 10 Kr.                                                                                                 Til Efterretning. 26. Aaberg, Adsersbølgaard er d. 2/11 16 afgaaet ved Døden. Da Københavns Magistrat ikke ifølge de fremskaffede Oplysninger vil anerkende ham Forsørgelsesberettiget har Forstander Castberg Adsersbølgaard givet Tilsagn om at betale                                                                                          side 95                                                                                                                                                       hele Regningen for hans Ophold paa Brørup Sygehus  stor 18,05 Kr. til Lindknud Kommune. Regningen sendes til Adsersbølgaard. Overdroges P. Nielsen.                                                                 27. Anders Julius Chr. Jensen, Adsersbølgaard er d. 6/1 17 indlagt paa Brørup Sygehus. Da han i Henhold til Afhøringen maa anses Forsørgelsesberettiget i Københ. bliver der at forespørge desangaaende. Sendt Forespørgsel d. 13/1 17                                                       Til Efterretning.            28. Alderdomssager. N. M. Henriksen, Lindknud ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet fra 25 til 30 Kr./Md.                                                                                        Tilstodes 30 Kr. fra 1/2 17. 29. Hans Vind Pedersen, Klelund ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet fra 30 til 80 Kr./Md. Forhøjedes med 5 Kr./Md. Fra 1/2 17.                                                                                                     30. Lærer Skovbjerg ansøger paa Delitanternes Vegne om Frigivelse for den Deel af Forlystelsesskatten for Afholdelse af Delitantforestillingen der tilfalder Kommunen.     Fritages. Næste Møde afholdes Kl. 9 Form. Mødet Sluttet.                                                                                  Niels Thøgersen                                                                                                                                       Laurids Simonsen, Chr. Hermansen, Chr. Mortensen, H.P. Hansen, P. Nielsen, P. N. Pedersen               side 96  

 

Aar 1917 d. 18/1 holdt Sogneraadet Møde i Hovborg Kro sammen med de 2 Jernbaneudvalg. Grunden til dette Møde var Jernbanesagen idet Forretningsudvalget for Holsted – Bindeballebanen ønskede et Fællesmøde med Sogneraadene fra Hejnsvig, Vorbasse, Holsted og Lindknud til Drøftelse af Planen for den nævnte Bane.                                                                                                 Forud for Jernbanemødet behandlede Sogneraadet følgende Sager:                                                               1. Mejeribestyrer Johan Rossau og Hustru, Debel agter at adoptere d. 14/12 16 fødte Pige Marie Elisabeth Rossau. I den Anledning ønskes en Erklæring fra Sogneraadet om at J. Rossau og Hustru er retskafne og paalidelige Folk samt at de har ført et hæderligt og ulasteligt Vandel.    Anbefaledes.  2. Skatteraadsformand Claus Johansen, Brørup har paa Skatteraadets Vegne indbudt Sogneraadet til Møde pa Hansens Hotel i Vejen Lørdag d. 20/12 kl. 1½ Eftermiddag. Overskatteraadsformand Hjort Lorenzen kommer tilstede.                                                                                                                    Til at repræsentere Sogneraadet valgtes P. Nielsen, H. P. Hansen og Niels Thøgersen.                            3. Politimesteren i Holsted har under 13/1 17 fremsendt et Cirkulære hvorved Sogneraad og Prisreguleringskommisionen fritages for den Maanedlige Tilsyn paa samtlige Ejendomme i Kommunen ang. Sikring af Brødkorn.                                                                       Til Efterretning.  4. Cirkulære af 9/1 17 hvorved det forbydes at sende Kartofler til Tørring paa Kartoffeltørrerier.                              

.

Ved Jernbanemødet vedtog Sogneraadet i Forbindelse med de 2 forannævnte Udvalg følgende:       1. at indbyde samtlige Kommuners Vælgere til Møde                                                                         side 97                                                                                                                                                     i Lindknud Kro Onsd. d. 24/3 Kl. 2 for at tage Stilling til hvilken af de to Forslag Holsted – Bindeballe eller Agerbæk – Vejen der ønskes gennem Kommunen.                                                     2. at foreslaa et Kommunetilskud paa indtil 100,000 Kr. til den af de to Planer der bliver vedtaget naar Stationerne ved Lindknud og Hovborg saavidt de tekniske Forhold tillader det, kommer indenfor ½ Kilometer fra Korsvejene ved Lindknud Mejeri og Hovborg Kro.                                      I Henhold til foranstaaende vedtoges det efter en længere Forhandling at der foretages 3 Afstemninger.

1. Ønskes der en Bane gennem Lindknud Kommune? Vedtoges omtrent Enstemmigt.

2. Hvor stort et Tilskud kan Kommunen bevilge til en Bane? Det vedtoges at bevilge indtil 100,000 Kr. til den af Banerne der bliver vedtaget at arbejde for.              

3. Afstemning om hvilken af de to Planer der skal arbejdes for? Det vedtoges med 93 Stemmer for gennemførelsen af Agerbæk – Vejenbanen. 58 stemte for Holsted – Bindeballebanen.                      Endelig overdroges det til Sogneraadet at arbejde videre med Sagen.                                               Valgt blev H. P. Hansen, Chr. Hermansen, Chr. Mortensen, – det overlodes dette Udvalg at supplere sig med andre.

I Henhold til foranstaaende er det vedtaget at der arbejdes for Agerbæk – Vejenbanens Gennemførelse. Dog hvis denne Plan viser sig uigennemførlig forbeholder man sig sin Stilling til Holsted – Bindeballebanen indtil det er oplyst.

                                                                                                                                                                   Det overdroges P. Nielsen at forskaffe Brændsel til Lindknud Skole.                                                 Side 98                                                                                                                                                     Det vedtoges at afholde et fælles Møde for Sogneraadet, Hjælpekassens Bestyrelse og Prisreguleringskommissionen i Lindknud Kro Tirsd. D ”9/1 Kl. 3.                                                    Mødet sluttet.                                                                                                                                               Niels Thøgersen                                                                                                                                     P. N. Pedersen, H. P. Hansen, Laurids Simonsen, Chr. Hermansen, Chr. Mortensen, P. Nielsen         

 

Aar 1917 d. 30/1 holdt Sogneraadet i Forbindelse med Bestyrelsen for den kommunale Hjælpekasse og Prisreguleringskommissionen fælles Møde i Lindknud Kro for at forhandle om hvilke Foranstaltninger der skal foretages for at sikre Kommunens Beboere mod Dyrtidens Følger i Henhold til Lov No.397 af 28/12 16 om Kommunale Foranstaltninger i Anledning af Dyrtiden.    

Følgende vedtoges:

1. at træffe Foranstaltninger i Henhold til Lovens §1 ved direkte Pengehjælp der af Kommunen udbetales til Hjælpekassens Bestyrelse og derfra videre til de enkelte Familier.

2. Foranstaltninger fortages som nævnt af Hjælpekassen efter Sanmraad med Sogneraad og Prisreguleringskommissionen, dog kan Hjælpekassens Bestyrelse fortage Ændringer uden derfor ved ethvert enkelt at spørge de andre, – men erkende Intentionerne.

3. Hjælpen i Henhold tilnævnte Lov ordnes i alt væsentlig ved at man udpeger de Familier der maa anses                                                                                                                                                     side 99

berettiget til at komme i Betragtning og Deels ved at de der mener sig forurettet kan melde sig til Hjælpekassens Bestyrelse.

4. Det vedtoges at fastsætte 3 Skalaer som hidtil 1. 6 Kr. om Ugen, 2. 4,50 og Skala 3. 3 Kr.

5. Der udstedes Bekendtgørelse om hvorvidt der er nogen der anser sig berettiget til at komme i Betragtning at de i saa Tilfælde kan melde sig til Hjælpekassens Bestyrlse

6. Til Slutning enedes man om hvilke Familier eller Personer der skal tilbydes Dyrtidshjælp.

7. Formanden sender Meddelelse til dem der ikke f. T. faar Hjælp som anført samt sender en Liste til Hjælpekassens Bestyrelse.

Mødet sluttet.

                                                                                                                                                                     Derefter afholdtes Sogneraadsmøde.                                                                                                        1. Jens Frederik Jensen førhen Vittrup Mølle ansøger om Tilladelse til at indgaa nyt Ægteskab til trods for at der ikke er hengaaet 5 Aar side han pga. Hustruens Sygdom fik Fattighjælp.   Anbefales. 2. Ribe Stiftamt har fremsendt Anmodning om at indsende det tilsendte Skema ang. Dyrtidsudgifterne fra Tiden 1/4 1915 til 31/12 15.                                                   Til Efterretning.     3. Vælgere i Lindknud Kommune til Sogneraadsvalget i Marts skal for at beholde Valgret have deres Kommuneskat for Okt. Kv. indbetalt senest 13/2 17.                                                                   side 100                                                                                                                                                  4. Der er fremsendt Klage over at Kakkelovnen i Lærerindens Værelse ved Vittrup Skole ikke afgiver tilstrækkelig Varme.                  Det overlodes Chr. Mortensen at anskaffe en ny Kakkelovn. 5. En Deputation fra Hovborg og Klelund bestaaende af Peter Hermansen, Joh. Jensen, S.P. Jensen, Henrik Frandsen?, Klelund og P. Nikolajsen, Hovborg mødte med et Andragende om at yde en Undergaranti for et af private tegnet Tilskud paa 23,500 Kr for en Holsted, Hovborg – Bindeballe – Bane. Efter at Jernbanesagen i Almindelighed gik man over til Spørgsmaalet om den ønskede Garanti.                                        Sogneraadet vedtog med 5 Stemmer mod 2 at nægte Andragendet. 6. Forretningsudvalget for Holsted Bindeballebanen har indbudt til afsluttende Møde i Vejle ang. nævnte Baneprojekt. Da Sogneraadet er paalagt at optage Sagen for at arbejde for Planen om en Agerbæk – Vejenbane, men grundet paa at Forretningsudvalget fra Holsted ønsker at Lindknud Sogneraad bliver repræsenteret ved Mødet vedtoges det at P. Nielsen og Niels Thøgersen rejser.     Mødet sluttet.                                                                                                                                       Niels Thøgersen                                                                                                                                            P. N. Pedersen, Chr. Mortensen, H.P. Hansen, Chr. Hermansen, Laurids Simonsen, P. Nielsen                  .                                                                                                                                                               Aar 1917 d. 2/2 havde Sogneraadet atter indbudt Kommunens Vælgere til Møde ang. Banesagen idet Agerbækbanens Udvalg har holdt Møde i Vittrup med Beboerne og da                                     side 101                                                                                                                                                  disse gav Tilslutning til Planen over Banen Holsted, Lindknud, Bindeballe ansaa man det for sandsynlig at førstnævnte Linie kan vedtages.                                                                                      . Efter en Deel Forhandling om Sagen foresloges en Afstemning om Holsted, Lindknud, Bindeballe eller Agerbæk – Vejen Linien.                                 For det første Forslag stemte 100, for det andet 4. Kommunens Tilskud 100,000 Kr. overføres samtidig paa det sidst vedtagne Forslag.                       Dog forbeholder Udvalget for Agerbækbanen og Sogneraadet sig sin Stilling til fortsat Arbejde for Banen Agerbæk – Vejenplanen dersom den vedtagne Plan ikke kan fremmes.                                

 

Sogneraadet udfærdiger en Skrivelse til Forretningsudvalget saalydende:                                        Lindknud Sogneraad har i et Møde d. 2/2 1917 under Forbehold af Ribe Amtsraads Tilladelse vedtaget at yde et Tilskud paa 100,000 Kr. af Kommunens Kasse til en Bane fra Holsted By over Lintrup, Lindknud, Hovborg, Donslund, Nebel, Vorbasse, Gejlvang, Frederikshaab til Bindeballe Station paa Vejle, Vandel, Grindstedbanen, naar Forslaget om en saadan Bane en Gang bliver til Lov.                                                                                                                                              Sogneraadet indgaar paa, sammen med de øvrige interesserede Kommuner samt Vejle Byraad procentvis at deltage i mulige Overskridelser af Overslagssummerne samt at stille en Undergaranti for det ved Mødet i Hovborg d 16/1 17 manglende private Tilskud paa ca. 22,500 Kr., sammen med de øvrige interesserede Kommuner og Vejle Byraad.                                                                          Beløbet forventes fremskaffet ved private Tilskud.                                  Lindknud Sogneraad.        Side 102.                                                                                                                                                  Til at repræsentere Sogneraadet ved det afsluttende Møde i Vejle d. 3/2 valgtes N. Thøgersen og P. Nielsen.                                                                                                                         Mødet sluttet.    Niels Thøgersen                                                                                                                                    P. N. Pedersen, H.P. Hansen, Chr. Mortensen, Laurids Simonsen, P. Nielsen, Chr. Hermansen            

 

Nedennævnte Familier og Personer er tilstaaet Dyrtidshjælp i Henhold til Lov No. 397 af 28/12 1916 fra 1/2 17 indtil videre.                                                                                                               11 Familier/navne er nævnt som faar 6 Kr. om Ugen, 13 faar 4,50 . og 24 som faar 3 Kr. om Ugen.  Side 103 Aar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *