1919 – 23 – 1d

Lindknud Sogneraads Protokol 9/2 1921 –

 

Aar 1921 d. 9/2 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager behandledes:

Pastor Barfod har sendt Fødselsanmeldelser for Januar Maaned

1.´Den 9. en Søn af Gaardejer Kristian Mikael Thomsen, Vittrup

Den 24.  en Søn af Plantør Nikolaj Herman Petersen og Hustru, Vittrup

Den 2. en Datter af Husmand Søren Peter Larsen og Hustru Marie Sørensen af Vittrup

Den 11 –     –        –      –          Ingvard Damgaard og Hustru Theresse

Den 26  –    –        –   Gmd. Poul Madsen Poulsen og Hustru, Klelund.                 Til Efterretning.

 

2.´Cirkulære af 5. Jan 21. I Henhold til Lov No. 479 af 10/9 20 om Statstilskud og Statslaan til Boligbyggerier der er egnede til afhjælpe Bolignøden og Arbejdsløsheden.        Til Efterretning.

3.´Landstingsvalget d. 1/10 1920. Valgbestyrelsen har indsendt Regning paa 99,40 Kr. til Dækning af Udgifterne  for Lindknud Kommunes vedkommende.

4.´Folketingsvalget d 21/9 20. Samlet Udgift for Ribe Amt 1970 Kr. deraf skal Lindknud betale 24,10 Kr.                                                                                                                 Til Efterretning.

5.´Sogneraadsvalg afholdes i Lindknud og Hovborg Kroer Tirsdag d 1. Marts 21. Afstemningen foregaar paa sædvanlig Maade. Som Valgbestyrere valgtes Sogneraadet.

Side 141

Valg til Hjælpekassens Bestyrelse foretages Lørdag d. 5. Marts 1921

6.´Prøvevalg

Sogneraadet vedtog at indbyde samtlige kommunale Vælgere til et fælles Prøvevalg, der afholdes i Lindknud Kro Onsd. Eftermiddag Kl. 3 præcis. Prøvevalget gælder baade til Sogneraad og Hjælpekassebestyrelsen.

7.´Ribe Stiftamt har under 8/1 21 fremsendt forespørgsel om hvorvidt og i hvilket Omfang Sogneraadet har benyttet sin hjemlede Ret til Eftergivelse af Fattighjælp for Sønderjyder før 5 Okt 1920 samt om hvor mange der efter Eftergivelsen atter er falden tilbage under Fattigforsørgelse.

8.´Formanden har sendt Ansøgning til Ribe Amtsraad om Tilladelse til at udskrive 66,000 Kr. som Skat for Regnskabsaaret 1921 – 22. I den Anledning udbeder Revisor Okholm sig en Afskrift af Overslaget.

Denne er sendt af Kassereren. Findes ingen i Kommunen der har faaet eftergivet Fattighjælp.

10.´Ribe Stiftamt har udbedt sig Kvittering for Kommunens Tilskud til den ordinære Hjælpekasse og til indkaldtes Familier.                                                                      Er besvaret af Formanden.

11.´Lindknud Borger og Haandværkerforening ønsker at faa Spadserestier langs Vejene gennem Lindknud By. I den Anledning

side 142

har Foreningerne fremsendt Ansøgning til Sogneraadet om at lade tilhugge og sætte Kantsten og Rendesten langs Stierne. Foreningerne tilbyder at levere Materialerne paa Pladsen samt planere og belægge Gangstierne.                                                                                  Ansøgningen anbefales.

Tilsammen med Foreningerne at foranstalte det fornødne valgtes Hans I. Johansen og Niels Thøgersen.

Elektrisk Lys.

12.´Poul Nikolajsen, Hovborg har meddelt at der agtes oprettet et Elektricitetsværk for Hovborg og Omegn. I den Anledning forespørges om Kommunen vil lade installere elektrisk Lys i Klelund Skole samt om Kommunen ønsker at være Andelshaver eller kjøber af Forbruget.

Sagen henlægges til det kommende Sogneraad.

13.´Olaf Barfod har sendt Regning for Valglisteskemaer til Beløb 2 Kr.             Til Efterretning.

Bogsamlinger

14.´Ribe Stiftamt har under 27/1 21 meddelt Tilladelse til at der af Kommunens Kasse ydes til 5 Bogsamlinger 200 Kr. til Børnebogsamlinger 120 Kr. og til Lærerbogsamlinger 40 Kr. Til Efterr.

15.´Beretnng om Plejebørn er af Ribe Amts Plejehjemsforening fremsendt til Børnetilsynet og Sogneraadets Erklæring.                                                                          Findes intet at erindre.

16.´Kirkeskat fra Risbøl, Hejnsvig Sogn. Efter Opfordring har Hejnsvig Sogneraad fremsendt en Liste over de Beboeres Skatteindtægter i Risbøl der hører under Hovborg Kirkedistrikt for Regnskabsaarene 1919/20 og 1920/21.

Niels Simonsen, Baldersbæk                          19/20 2600 Kr.     20/21 3000 Kr.

Kresten Salomonsen, Risbøl                                     1100                     1300   –

side 143

Anton Kristiansen, Mosgaard                                   1100 Kr.                1300  –

J. Aarø Jørgensen         –                                            1100  –                   1100  –

Hans A. Christensen, Risbøl                                      1500  –                   1700  –

Niels Krestensen                                                        1500  –                   1700  –

Kristian Siam   Risbøl                                                1000                      1300  –

John Hansen       –                                                       1300                      1600 

Kr. Nielsen         –                                                       1100  –                   1400  –

Marius Vind        –                                                      1100  –                    1200  –

Anders Jensen     –                                                       1100 –                    1200  –

17.´ Holsted – Donslund Banen .

Herredsfoged Frost, Holsted har pr. Telefopn meddelt at der afholdes et Møde i Foldingbro Kro Fredag 11 Feb Kl. 2½ til Døftelse af Spørgsmaalet om en Bane fra Rødding over Holsted, Donslund, evt. Grindsted hvortil Lindknud Sogneraad er indbudt.

                                                       Sogneraadet valgte Ole Simonsen og Niels Thøgersen

18.´Ribe Bogtrykkeri forespørger om Kommunen i Lighed med tidligere Aar ønsker en Kassebog tilstillet. Svar udbedes paa vedlagte Kort.                                            Besvares af Kasseren.

Frikørsler

19.´Læge Kirial, Grindsted har fremsendt Regning for Kjørsel med Tjenestepige Marie Kristensen der en Tid i Sommeren 1921 har opholdt sig paa Villaen Baldersbæk.                                  40 Kr. Regningen er først tilstillet Hejnsvig der har sendt den retur.

Man antager at Pigen er Medlem af Starup Sogns Sygekasse og er saa vidt vides ikke indført i Lindknud Sogns Register og er ikke ansat i Skat. Sagen forsøges overdraget paa Starup Sogneraad da hun har meldt til- og Fraflytning og ikke har modtaget Ernæringskort og ikke er eller har været Medlem af Lindknud Sygekasse.                                                                                                     Side 144.

Frikørsler.

20.´Chauffør M. J. Mikkelsen, Holsted har fremsendt Regning for Lægekørsel til karen Marie Nielsen, Hovborg 16,50 Kr., Thorsten Thorstensen, Hovborg 7,00 Kr., Niels Jensen Kjær, Lindknud 16,50 Kr., Murer Brinks Hustru, Vittrup 20,00 Kr., Søren Kolbecks Hustru, Hovborg 6,00 Kr., Aage Burkall, Hyldelund 15 Kr. i alt 81 Kr.                                                                         Til Efterretning.

21.´Andr. Hansen, Lindknud ønsker at levere en Deel Steenslag til Kommunen. Hvor kan han levere det ? Paa Vejen Lindknud Brørup og til hvilken Priis? Fastsattes til 21 Kr./Meter paa Betingelse af at Steenslaget ikke er for stort.

22.´Mads Kr. Nielsen. Købmand Schmidt har fra Forretningen i Bække fremsendt Regning paa en Del Materiale til Reparation af Nielsens Hus til et samlet Beløb af 129,12 Kr. Er betalt af Kasseren.

23.´Hans Erik Hansen

Erik Hansen, Klelund har fremsendt Ansøgning om at faa en Deel Hjælp til sin Søn H. E. Hansen enten en fast Understøttelse eller et Beløb til Klæder.                                 Tilstodes 100 Kr.

24.´Villiam Thorvald Nielsen, Viuf udbeder sig en Attest antagelig for at indgaa Ægtesab. Man har under 13/11 rettety en Forespørgsel til Herslev Sogneraad ang Karen K. Klausen men endnu ikke modtaget Svar.          Sogneraadet vedtog ikke f. T. at eftergive ham hans modtagne Fattighjælp.

25.´Laust Nielsens Enke, Lindknud ansøger om lidt Hjælp til sin Datters Konfirmation og et Læs Tørv.                                                                                              Tilstodes 75 Kr. og et Læs Tørv

side 145  

26.´Cigarmager Iver Jepsen. Formanden har rettet en Forespørgsel til Odense Politikontor om hvorvidt Alimentationsbidraget til Barnet Else Margrete Hemmingsen fremdeles skal udredes af Barnefaderen efter at Barnet ifølge kongelig Bevilling er adopteret af Gartner Laurids Nielsen og Hustru af Herlev Odense Amt.

Svaret gaar ud paa at Bidraget fremdeles skal betales.                                       Til Efterretning.

27a.´Hans Nissen Hansen. Vejle Politikontor har fremsendt Opfordring til at indbetale Alimentationsbidraget for H.N.H. til Politikontoret for Tiden indtil 9/7 21 med 102 Kr.

Hansen afsoner f.T. 1. Aars Straffearbejde paa Nyborg Straffeanstalt.

Alderdomssager.

27b.´Morten Petersen. Snedker Askov har sendt Regning for Ligkiste og Klædning 96 Kr. Til Eftr.

28.´Bengta Johansen ansøger om et Læs Tørv.                                                               Bevilgedes.

29.´Marie Schaffer ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet, faar f. T. 35 Kr.       Nægtedes.

Skatteklage

30.´Eva Jensen ansøger om Nedsættelse eller Fritagelse for den hende paalignede Skat. Nedsat 5 Kr.

31.´Undervisningsplanen er tilbagesendt af Provsten med en Deel Bemærkninger.

 Henvises til Skolekommissionen.

32.´Lærer Skovbjerg ansøger om lidt mere Tørv til Skolen.                           Tilstodes 2 Læs Tørv.

Side 146.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1

Niels Thøgersen

P. D. Jensen, Hans I. Johansen, Ole P. Simonsen, P.M. Pedersen, Marius Madsen, H.M.Petersen

 

Aar 1921 d. 10/3 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro, alle var mødt.

1.´Fødselsanmeldelser for Feb. Maaned fra Pastor Barfod Petersen

Den 13 Feb. født en Datter af ugifte Nielsine Kirstine Jensen af Okslund. Fødslen foranstaltes noteret andetsteds.

2.´ved det d. 1/3 afholdte Sogneraadsvalg valgtes følgende som Medlemmer af Sogneraadet fra 1/4 1921 nemlig: Nyvalgt blev Chr, Heick, Hovborg,  Th. Thomsen, Hovborg, Oluf Jepsen, Okslund  og Knud Pedersen, Lindknud.

Genvalgt blev: Marius Madsen, Vittrup, H.M.Petersen, Lindknud og Niels Thøgersen, Okslund.                                                                                        

                                                                                                                                Til Efterretning.

3.´Og det d. 5/3 foretagne Valg til den kommunale Hjælpekassebestyrelse blev Nyvalgt:

Peter Hermansen, Sognefoged, Klelund, Søren Storm Thomsen, Bmd. Vittrup, Fru Jenny Hansen, Husmoder, Debelgard, Peter Madsen Petersen Gmd., Hyldelund.

Genvalgt blev: Søren Jepsen Bmd. Klelund, Andr. Thomsen, Bmd., Lindknud og Fru Kirstine Rousau, Husmoder, Lindknud.                                                                               Til Efterretning. Side 147.

14.´Cirkulære af 10/2 21. I Henhold til Lov No. 712 af 22/12 1920 er der fastsat at Vederlaget fopr Opkrævning af Statsskat fra 1/4 21 er nedsat fra 1½ til 1 1/4 %, dette gælder ogsaa Statsskatten der forfalder til 1/4 21.                                                                                             Til Efterretning.

5.´Ribe Stiftamt forespørger om der har været Oldenborrer og Oldenborrelarver i indeværende Aar.

6.´Brandvidner Hans Kr. Hansen, Jens og Theodor Jepsen, Hyldelund beder sig fritaget for Hvervet.                                           Valgt i Stedet Niels Kr. Lund og Mads Madsen, Hyldelund.

7.´Ribe Stiftamt har under 19/2 21 sendt fornyet Anmodning om at indbetale 447,77 Kr. som Kommunens Tilskud til Staten i Henhold til midlertidig Lov af 30/11 20 om overordentlig Hjælp til Arbejdsløse.                                                                                    Beløbet er indbetalt af Kasseren.

8.´Formanden har gennem Folketingmand Søgaard sendt et Andragende til Ministeriet om at faa nævnte Beløb 447,77 Kr. tilbagebetalt men endnu ikke modtaget Svar.

9.´ Ribe Stiftamt har under 10/2 meddelt at der af Indenrigsministeriet er anvist Kommunen 66,67 Kr. som ´Statstilskud til Hjælpekassen for Finansaaret 1919/20´. Overgivet til Kassereren.

10.´Overordentlig Hjælp til Arbejdsløse. Stiftamtet har under 5/3 meddelt at Lindknud Kommune ifølge Lov af 30/11 1918 skal indbetale til Statskassen et Beløb af 51,41 Kr., nævnte Beløb betales til Ribe Amtsstue.                                                                                               Til Efterretning.

11.´Ejendomsskyld. Siftamtet har under 5/3 21 meddelt at Lindknud Kommunes Andel i Omkostningerne ved den i 1920 foretagne Vurdering til Ejendomsskyld er 44,57 Kr. Beløbet betales paa Amtsstuen.                                                                                                     Til Efterretning.

12.´Cirkulære af 28/2 21. Kommunen sender Opgørelse over Udgifterne i Henhold til Lov No. 693 side 148

af 22/12 1920 om de af Kommunen afholdte Udgifter til Dyrtidsforanstaltninger gennem Hjælpekassen indtil 1/3 1921.                                                                              Til Efterretning.

13.´Landsforeningen Arbejde Adler agter at foretage en Landsindsamling d 1 – 3/3 1921, forespørger om Kommunen vil yde et Bidrag og hvor meget. Beretning om Virksomheden findes vedlagt.                                                                                                                  Sagen henlagtes

14.´Foreningen til Hjælp for ulykkeligt stillede Mødre har fremsendt Beretning og ansøger om Bidrag.                                                                                                                      Henlagtes.

15.´Kommunale Valg. Statisk Departement har gennem Stiftamtet fremsendt Skemaer til Indberetning om Kommunale Valg. 1. Optagne paa Valglisten, Mænd, Kvinder, Stemmer ved valget Mænd – Kvinder, Antal Kandidatlister. Politiske lister.                           Overdraget til Formanden.

Fredehjem

16.´Bestyrelsen for Fredehjem(redningshjem for unge Piger) har fremsendt Beretning og ansøger om Bidrag.                                                                                                                Henlagtes.

17.´Landkommunernes Ulykkesforsikring har fremsendt Selskabets nye Vedtægter der foreslaaes indlagt i Arkivet medens ældre tilintetgøres. Endvidere er fremsendt Skemaer til Brug ved Indberetning om hvor mange Kubikm. Steenslag i 1920/21, Tørvegravning Antal Dage. Skorstensfejere antal Mand, Antal Kirker. Det vedtoges at lade Forsikringen ændre saaledes at dagpenge udbetales fra Ulykkesdagen. Anmeldt 2 Kirker. Tørvearbejde ca. 200 Dage. Vedtægterrne overgivet til Kassereren.

Banen Rødding Holsted St.

18.´Baneudvalget  har fremsendt en Udtalelse der agtes sendt til Kommissionen for Sønderjyske Baner, der ønskes underskreven af Sogneraadene i Mellem Holsted og Grindsted. Den fremsendt Opraab tiltraadtes af Sogneraadet, det overdroges Formanden at underskrive paa Raadets Vegne.   

 

Radiumfondets Forretnings Udvalg har fremsendt et Opraab til Kommunalbestyrelserne om at yde Bidrag til Indkøb af Radium. Sogneraadet mener at saadant Fond burde Fuldtud betales af Staten. Side 149 

20´. Holsted, Lindknud Donslundbanen.

Lucas Jørgensen, Holsted har pa Forretningsudvalget Vegne fremsendt en Opgørelse over Udgifterne til Fremførelse af Projektet. Holsted, Lindknud, Donslundbanen, den samlede Udgift er 1453,05 Kr. hvoraf Lindknud skal betale 1/3 = 484,30 Kr. der indetales til Lucas Jørgensen, Holsted. Der søges til Amtet om Tilladelse.                                                         Til Efterretning.

21á. Kassekredit i Lindknud Andelskasse behandledes. Spørgsmaalet udsættes til det nye Sogneraad

21.`Wienerbørn. Jens Skovbjerg har fremsendt en kviteret Regning paa Udgifter til Wienerbarns Behandling af Læge Møller , Brørup paa 6 Kr.. Spørger om Kommunen vil betale Regningen.

Sogneraadet finder ikke Anledning til at betale Regningen.

22.´ Plejebarn.

Bmd. Henrik Thomsen, Klelund har fremsendt Ansøgning om at antage et Plejebarn. Thomsen har tidligere fremsendt en lign. Andragende som den Gang blev nægtet grundet paa at der den Gang var 2 ukonfirmerede Børn i Hjemmet.Der søges Oplysninger hos Naboere efter Udtalelse.

Efter P. D. Jensen og O. Simonsen har søgt Oplysninger anbefales Andragendet.

23.´Skatteudskrivning for 1920/21.

Sogneraadet har under 12/3 21 modtaget Amtets Tilladelse til for Regnskabsaaret 20/21 at udskrive et samlet Skattebeløb 66,000 Kr.  hvilket er 34,750 Kr. mere end der kan udskrives uden Amtets Tilladelse.                                                                                                               Til Efterretning.

24.´Frikørsler.

Vognmand Peter Andersen, Brørup har fremsendt Regning for Kørsler til Brørup Sygehus med Bertel Petersen, Lindknud 20 Kr. og Gunder Adamsens Kone,  Vittrup 25 Kr.        Til Efterretning

25.´Nikoline Nissen. Esbjerg Sanatorium har fremsendt Regning paa Udgifterne til Beklædningsgenstande til N.N. Paa 60 Kr.. Tilstilles Søren Nielsen Vittrup, der vil betale Regningen

side 150.

26.´Folkebogsamlingerne. Ifølge Biblioteksloven kan Bogudlaanene foregaa gratis paa Betingelse af at Kommunen i Forbindelse med private udreder 3/5 af de aarlige Udgifter. I den Anledning mødte Bestyrelserne for Bogsamlingerne med Forslag til Vedtægter og ønskede Sogneraadets Godkendelse.                                                                                                   Sagen henlagtes.

Brandfoged og Brandvidner.

 Knud B. Pedersen har fremsendt Beskikkelse og Instruks og beder sig fritaget for Hvervet for Debel, Gildbjeg Distrikt. Brandvidner Julius Jepsen og Hans Kr. Fynbo beder sig ligeledes fritaget. Som Brandfoged indstilledes Hans Kr. Hansen, Debel og som Vidner Mads Poulsen og Kr. Brandt.

Skolesager.

27.´Forsømmelseslisterne forelaa for Jan. og Feb. til Behandling.

28.´Boghandler Kirk, Holsted har fremsendt Regning paa Skemaer til Forsømmelseslister. 3,60 Kr

29.´Skoleplan.

Undervisningministeriet har gennem Malt m. fl. Herreders Skoledirektion fremsendt Skoleplanen for Lindknud Kommune, der under 23 Feb. 21 er stadfæstet af Ministeriet.

Tilstilles Skolekommisionen

 29a.´Ungdomsskolen. Sogneraadet vedtog at sætte Vederlaget for Undervisningen i Ungdomsskolen til 5 Kr./Time for samtlige Lærerer.                                              Til Efterretning.

Alderdomssager.

30.´Nis Nissen, boende hos Sønnen Bmd. Henrik Nissen, Okslund f. 21/7 1846 i Skovbøl, Feldsted Sogn, Aabenraa Amt boet her i Kommunen sidenm 5/12 13 har fremsendt Ansøgning om Alderdomsunderstøttelse, ønsker 35 Kr./Md. fra 1/4 at regne.       Tilstodes 75 Kr./Md. fra 1/4 21.

31.´Karl Hansen Buhl. Holsted Sogneraad har under 20/2 meddelt at der er tilstaaet ham en maanedlig Understøttelse af 45 Kr. Der spørges om han anerkendes Forsørgelsesberettiget i Lindknud samt om lovmæssig Refusion kan forventes. Anerkendes. Refusion ydes. Til Efterretning

side 151

32.´Bengtha Johansen ansøger om et Læs Tørv.                                                      Bevilgedes.

Fattigsager

33.´Kirstine Kristiansen, Klelund. Jens Poulsen Jensen, Klelund har rettet Forespørgsel til Sogneraadet om der ikke kan ydes en størrre understøttelse af kommunen til hendes Underhold og Pasning grundet paa at hun til Tider har mange Tilfælde af Krampeanfald og at der næsten altid skal være mindst én til at passe paa hende. Kirstine ejer en Kapital af 3000 Kr.

Sogneraadet finder ikke Anledning til at yde højere Hjælp.. Der henstilles at bruge en Deel af den Kapital Pigen selv ejer aarlig.

34.´Epilepsihjemmet ved Nyborg har under 28/2 meddelt at Betaliongen for Patienterne er forhøjet til 250 Kr/Kvartal fra 1/4 1921 at regne.                                                           Til Efterretning.

35.´Mads Kr. Nielsen ansøger om at faa noget Hjælp til Konfirmationstøj til en Dreng nemlig et Sæt Tøj, et par Støvler samt 2 a 3 Linned samt Hat og Krav, Træskoer til en Deel af Børnene 4 par.

Træskoerne bevilgedes. Det ansøgte bevilgedes. Det overdroges til Marius Madsen at være behjælpelig med at købe det ansøgte.

36.´Børnehjemmet ved Vejle Fjord har fremsendt Regning for Harry Due s Ophold paa Hjemmet f. T. 1/10 til 31/12 1921 150 Kr.                                                                             Til Efterretning.

Udskrivning af ekstra Skat.

37.´Kasseren gav en Fremstilling af Kommunens Stilling i økonomisk Henseende. Det er jo vanskelig at danne sig nogen bestemt Skøn over hvor stort et Beløb der ved Aarets Slutning kommer til at mangle, men da flere af Posterne paa Overslaget allerede er overskredet                   side 152

 vil der sikkert mangle et ret stort Beløb. Kasseren foreslaar at udskrive en ekstra Kvartal.

Raadet vedtog at udskrive en ekstra Skat. 1. At følge Kasserens Forslag om 25% af Skatteudskrivningen for Aaret 1920/21 = 15,750 Kr. 2. At søge Amtsraadet om Tilladelse til at foretage nævnte Udskrivning.

Niels Thøgersen

P. M. Petersen, Ole P. Simonsen, Marius Madsen, H. I. Johansen, P. D. Jensen, H.M. Petersen

 

Renholdelse af Skolerne.

Der er fremkommen Tilbud om Renholdelse af følgende Skoler fra Hans Jespersen Gehlert for samtlige Klasseværelser med Gange samt Gymnastikhuset (dog ikke de smaa Huse) for en samlet Sum af 250 Kr. for et Aar fra 1/4 21.                                                                Tilbuddet antoges.

Klelund Skole . Kirsten Hummelund, Skolestuer med Gange, Gymnastiksal og smaa Huse for et Aar fra 1/4 21 for 430 Kr. For Rengøring efter Møder el. lign betales ekstra 1 Kr./Gang, skalæ der fyres i Kakkelovnen betales ekstra 2 Kr.                                                          Til buddet antoges.

Vittrup Skole. Anders Nielsen, Vittrup Skolestue med Gang og med smaa Huse for 175 Kr./Aar fra 1/4 21 at regne.                  Tilbudet antoges, men finder lidt for høj. Der var ikke andre Tilbud.

Asserbøl Skole. Fru Mortensen Skolestue og Gang samt smaa Huse for et Aar fra 1/4 21 at regne 130 Kr.                                                                                                               Antoges.

 

Aar 1921 14 Marts holdt det nyvalgte Sogneraad konstituerende Møde.

Raadet konstituerede sig saaledes:

Til Formand                        Niels Thøgersen

–        Næstformand          Marius Madsen

Til Kasserer                       H.M.Petersen

Som Tilsynsførende ved Skolerne: Lindknud Skole: Knud Pedersen., Klelund Skole Th. Thomsen, Okslund: Niels Thøgersen, Vittrup: Marius Madsen, Adsersbøl: H.M. Petersen

Som Medlem af Kirkebestyrelserne. For Lindknud Kirke: Knud Pedersen, Hovborg: Chr. Heick

Som Tilsynsførende for Jordemoderboligen valgtes Marius Madsen, for Fattiggaarden N. Thøgersen

Som            –             – Kommunens Mose valgtes Oluf Jepsen.

Vejudvalget: Marius Madsen, Chr. Heick og Niels Thøgersen

Som Revisorer valgtes udenfor Sogneraadet Lærer Skovbjerg og af Raadet Th. Thomsen.                     side 154

Som Medlemmer af Skolekommissionen valgtes af Raadet medlemmer Niels Thøgersen og Chr. Heick, udenfor Raadet Jørgen Kristoffersen, Vittrup og Hans I. Johansen.

Til Medlemmer af Valglisteudvalg: Marius Madsen, Oluf Jepsen og Niels Thøgersen.

Fordeling af Vejene: Marius Madsen fra Lindknud Mejeri til Bække Skel, Kjeldbjerg. Vittrup til Okslund Skel og Kjeldbjerg til Lindknud

Knud B. Pedersen: Bøgeskov til Jordemoderboligen, Lindknud – Adsersbøl og Lindknud til P. Nielsens. Adsersbølgaard til H. P. Nielsen, Hyldelund.

H.M. Petersen: Surhave – Adsersbølgaard, Holsted Skel – Adsersbølgaard, Holsted/Kidholm – Adserbølgaard, Hyldelund- Kidholm.

Chr. Heick: No.1. Jordemoderboligen til Landevejen, Vorbasse, Klelund til H. C. Hansens Gaard, fra Hyldelund til Jep L. Jepsens, Okslund

Th. Thomsen: fra Landevejen til Raabjerg, fra L. Lauridsen til Faaborg og Næsbjerg, Hovborg Kro – Baldersbæk

Oluf Jepsen: P.J. Hermansen til til den gamle Teglovn, og fra den til Østerbygaard.

Niels Thøgersen: Høllund til Peter Nielsen, Vittrup Skel til den gamle Teglovn, Okslund til Jeppe L. Jepsens.                                                  Mødet sluttet. Næste Møde 13/4 Kl. 2

Niels Thøgersen

Knud B. Pedersen, Oluf Jepsen, Marius Madsen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

side 155

 

Aar 1921 13/4 holdt det nye Sogneraad sit første ordinære Møde i Lindknud Kro. Alle var mødt.

Følgende Sager behandledes:

1.´Pastor Barfod petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Marts Maaned

9/3 født en Søn af Arbejdsm. Jesper Hansen Nielsen og Hustru, Klelund

24/3 –           –     –  Bent Jens Laurids Jensen og Hustru, Vittrup

18/3 –         Datter af Husmd. Niels Jakobsen og Hustru, Lindknud

2.´Bekendtgørelse af 31/3 21 om Maksimalpris paa Rugmel fremstillet af tørret/utørret Rug. Til Eftr

3.´Tillægsbekendtg. af 23/2 om fastsættelse af Maksimalpris paa Brød                                       –

4.´          –                  –     –    om Befolkningens Forsyning med Sukker.                                      –

5.´Bekendtgørelse om tilrejsendes Forsyning med Ernæringskort-                                               –

6.´Cirkulære af 23/2. Hjælpekassens Pligt til at aflægge Regnskab over Udgifter til arbejdsløse Fiskere.                                                                                                                      Til Efterretning.

7.´Cirkulære af 22/3 om Fastsættelse af Takster for Ophold paa Alderdomshjem.             –

8.´Brandfoged. Magnus Magnussen har fremsendt Beskikkelse og Instruks og beder sig fritaget for Hvervet som Foged for Okslund Distrikt. Fristen udløber d. 4/5 21.                                                   side 156

I den Anledning indstilledes i Stedet Niels Kr. P. Vase og som Brandvidner Søren Nielsen og John P. Madsen.

9.´Ribe Stiftamt har under 31/3 21 fremsendt et Cirkulære med Opfordring til Sogneraadet om at sende en Indberetning til Statistisk Departement om Sogneraadsvalget snarest.            Er besvaret.

10.´Ribe Stiftamt har under 31/3 meddelt at Valgperioden for Fredningsnævnet udløber i Juni Md. I den Anledning opfordres Sogneraadet til at vælge et Medlem. P. M. Petersen er f. T. valgt. Genvalg.

11.´Vej No. 1. Amtstilskud. Under 10/2 indsendtes samtlige Bilag over Udgifterne til Materialerne til denne Vej No. 1 Brørup Klelund til samlet Beløb 2030 Kr. til Vejassistent Saaby, Ribe.

Hr. Saaby sendte Bilagene tilbage med Bemærkning at han desværre ikke kunde anvise Kommunen nogen Forskud, men bedre Held næste Gang.

Man har nu rettet en Forespørgsel til Saaby om Grunden til at der ej ydedes Forskud, men har endnu ikke faaet Svar. Svaret gar ud paa at der ikke er bevilget Tilskud for 1920/21.

12.´Overordentlig Hjælp til Arbejdsløse. Den under Punkt 8. ved sidste ordinære Møde nævnte Sag hvor Formanden har sendt Ansøgning til Ministeriet om at faa tilbagebetalt 447,77 Kr. der er indbetalt til Statskassen som overordentlig Hjælp til Arbejdsløse. Sagen har været tilbagesendt idet der ønskedes nærmere Oplysning om hvor mange Medlemmer der havde modtaget Understøttelse og hvilke Beløb, hvor mange bosatte og hvor mange løse. Hvor mange hjemmehørende i Kommunen.                                                   Svaret er afgivet og Sagen sendt paany. Til Efterretning.

13.´Forskud paa Statstilskud til Dyrtidsforanstaltninger. Siftamtet har under 31/3 meddelt at Lindknud Kommune ved Refusioner i Henhold til Lovene af 1/4 19 §§ 2-3 og 30/6 §§ 1-2 samt 31/10 §6 har modtaget som Forskud 468,63 Kr.                                                          Til Efterretning.

Side 157

14.´Cirkulære af 22/3. I Henhold til Lov No. 124 af 29/3 1920 §2 Stk. 1 kan der forventes Forskud paa Statens Tilskud til Dyrtidsforanstaltninger for Aaret 1920/21 naar Indberetning om de af Kommunen afholdte Udgifter er tilstillet Amtet senest 15/5 paa de vedlagte Skemaer. Til Efterretn.

15.´Stiftamtet udbeder sig senest 30/4 tilstillet Indberetning om Kommunens Udgifter i Henhold til Lov af 13/8 1908 om Alderdomsunderstøttelse og Lov af 29/4 1913 om Understøttelse til Børn af Enker samt Lov af 4/3 1918 om Understøttelse til Hjælpekassen.          Afleveret til Kassereren

16.´Stiftamtet har fremsendt Opgørelse over Lærerlønninger for Okt. Kvartal 1920. Statens Andel af Grundlønninger  798 Kr. minus Kommunens Andel i Konjunturtillægget 498 Kr. Kommunen har opkrævet 300 Kr.. Af Lærerpersonalet Grundløn 2½ % = 99,75 Kr.

Anvist til Udbetaling paa Amtsstuen 300 Kr.                                        Overladt til Kassereren.

17.´Stiftamtet har under 7/4 meddelt Amtsraadets Tilladelse til for 1920/21 af Kommunens Kasse at yde et Forskud til Lindknud Sogns Sygekasse paa 1200 Kr.                             Til Efterretning.

18.´Statstilskud til fattige Kommuners Skolevæsen i Henhold til Lov af 27/5 1908 § 6. Formanden har under 31/3 sendt Ansøgning herom til Ribe Amts Skoleraad.                        Til Efterretning.

19.´Taksterne for Indlæggelse på Forsorgsanstalterne. Stiftamtet har har under 10/3 meddelt at Amtsraadet i sit den 25/2 afholdte Møde forhøjet Taksterne for Forplejning og Ophold til 1,40 Kr./Dag for voksne og til 1 Kr. for Børn.                                                           Til Efterretning.

20.´Kirkeskat for Lærere og Lærerinder samt Præster.. Formanden har under 28/2 forespurgt Stiftsøvrigheden om ovennævnte skal deltage i Udgifterne til Lønninger m. m. til Kirkens Betjening og Præsteløn. Siftsøvrigheden meddeler at Spørgsmaalet er forelagt Ministeriet til Afgørelse. Til Ef.

Side 158

21.´Til Medlem af Sygekasseudvalget valgtes Niels Thøgersen.

22.´Værgeraadet. Thomas Thøgersen udgaar i Stedet valgtes Poul Nikolajsen

23.´Kirkebestyrelsen. Grundet paa at Oluf Jepsen er Medlem af Hovborg Menighedsraad og desuden af Sogneraadet valgt som Medlem af Hovborg Kirkebestyrelse anses det rettest at vælge et andet Medlem til Kirkebestyrelsen. Valgt blev Chr. Heick.

24.´Vederlagsfri Behandling. Brørup Sygehus har fremsendt Meddelelse om at Fr. Heick Søn af Chr. Heick er indlagt til Vederlagsfri Behandling for Difteritis ifølge ifølge Regning for samme 19 Dg. 21,38 Kr., Marie Johanne ´Hansen datter af P.H. Houborg 16 Dg ´18 Kr.

Sygehuset har endvidere sendt Regning for vederlagsfri Behandling af Chr. Jensen hos L.P. Thomsen, Vittrup for Skab 4 Dg. 20 Kr., Wienerbarn Hermine Hejova hos J. Skovbjerg 26 Dg. 130 Kr., Wienerbarn Rudolf Stummer hos Heick 5 Dg. 25 Kr.

De to sidste Regninger henlægges indtil der er faaet nærmere Oplysninger fra Komiteen. 

25.´Frikørsler.

Læge Dammergaard har fremsendt Regning for kørsel til 14 forskellige Patienter  i alt 162,20 Kr.

26.´Skattesager. Murer Brink er ved en Forglemmelse ikke sat i Skat. Ansattes til 1700 Kr.                 side 159.

27.´Ekstra Skat. Sogneraadet har i sit ordinære Møde i Marts vedtaget at udskrive et Kvartal ekstra Skat. Der er indsendt Ansøgning til Amtet.

28.´Kassekredit i Lindknud Andelskasse skal i Henhold til Amtsraadets Beslutning være indbetalt ved sidste Regnskabsaars Slutning 1920/21.

Det vedtoges at søge Amtsraadet om Tilladelse til at optage en Kassekredit paa 15,000 Kr. det overdroges til Formanden at indsende Andragende.

29.´Tilsyn med Plejebørn

29a.´Revisor hans P. Hansen beder sig fritaget for Hvervet som kommunal Revisor. Sogneraadet vedtog at vælge Lærer Skovbjerg.

30.´Skolesager.

Okslund Skole. Lærer Rungø ønsker at faa Køkkenet malet. Naar Kommunen vil betale Malingen vil han selv udføre Arbejdet.                                                                                    Tiltraadtes

31.´Gymnastikredskaber. Undervisningsministeriet har i Skrivelsen af 28/2 forespurgt om de af Inspektøren udsatte Mangler er afhjulpne.

32.´Renholdelse af Skolen. Der er ikke fremkommen nogen Tilbud, men Lærer Rungø besørger dette foreløbig for en Betaling af 150 Kr./Aar.

33.´Da der er for lidt Plads til Tørv og ingen Plads til Høns maa det anses for nødvendigt at faa afhjulpen disse Mangler.

Der nedsattes et Udvalg paa 3 Mand. Oluf Jepsen, Chr. Heick og Niels Thøgersen valgtes.

34.´Forsømmelser i Skolerne uden lovlig Grund har indbragt for 976 Dage 369,79 Kr

Lindknud 248, Klelund 312, Adsersbøl 13, Vittrup 256 og Okslund Skole 147 Dage.

Side 160

35.´Klelund Skole mangler Brændsel overdroges til Ths. Thomsen, – der er Brændsel i Kommunens Tørvehus.

Ungdomsskolen Beretning. Regnskab samt Ansøgning om Statstilskud fremlagtes. Til Efterretning.

Lærer Steffensens Bolig og Brændsel for Vinteren til 115 Kr.                                            –

Alderdomssager.

36.´Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Bertel Petersens Ophold 210,20 Kr.          –

37.´Ane Jensen Grøn, Klelund. Øjenlære Schneider, Kolding har sendt Regning for Operation, rejse og Forbindsstoffer 175 Kr.                                                                                        Til Efterretning

38.´Brørup Sogneraad meddeler at den hidtidige Dyrtidshjælp til Alderdomsunderstøttede 25 Kr. til enlige Personer og 35 Kr. til Famileforsørger fremdeles er gældende indtil 30/9 1921 alt pr. Maaned.

39.´Gesten Apotek har fremsendt Regning for Medicin til Mette Kirstine Jensen, Okslund, Maren Steengaard og Ane M. Jensen Grøn i alt 35,85 Kr.                                        Afleveret til Kasseren

40.´Holsted Apotek for Ane M. Jensen Grøn 32,10 Kr.                                          Til Efterretning

41.´Vederlagsfri Behandling. Efterbetaling i Henhold til Cirkulære af 5/3 21 5 Personer 32,64 Kr. side 161

42.´Vederlagsfri Behandling for ikke her hjemmehørende 3 Personer 9,71 Kr. Søges Refusion fra andre Kommuner.

43.´Cirkulære af 15/3 jf. Lov af 4/3 21 om Ændringer i Lov af 10/5 15 om Forhøjelse af Tasterne for Behandling af smitsomme Sygdomme fra h.h v. 3 og 2 Kr/Dag til 4,50 og 3 Kr. Til Efterretning

44.´Fattigsager

Niels M. Jensen, Klelund ansøger om Brændsel samt om at Understøttelsen maa blive sat til 60 Kr./Md om Sommeren. Anfører som Grund at han ikke kan bestille noget.

Tilstodes 50 Kr./Md for Sommeren samt 15,000 Tørv.

45.´Jens Sørensen Jensen, Chr. Christensen. Claus Goldschmidts Forretning i Brørup har sendt Regning for forskellige Beklædningsgenstande til Beløb 109 Kr.                      Til Efterretning.

46.´Jens Fr. Jensens Enke, Vittrup. Kolding Sygehus meddeler at Agnes Ehms og Hanne Marie Larsen fra 21/2 er indlagt til Behandling. I Henhold til Fattiglovens § 62. Udgifterne udredes forskudsmæssig af Opholdskommunen, men kan derefter erholde Refusion fra Amtet hvorefter fordeles paa hele Amtsraadsdistriktet.

Sagen er af Stiftamtet sendt til Sogneraadets Erklæring. Det overlodes Formanden at afgive denne.

47.´Alimentationssag for Grænsegendarm Albert S. Albertsen. Ifølge vedlagte Resolution er Albertsen udlagt som Barnefader til et af Kokkepige Theodine Marie Nielsen af Rørvig d. 15/2 udenfor Ægteskab fødte Barn (Pige). Der er i Slutningen af Aaret 1920 udstedt Forsørgelsesattest for Albertsen.

Politikontoret i Tønder forespørger om han anerkendes i Lindknud Kommune.         Anerkendes.

Side 162

48.´Mads Kr. Nielsen. Regning fra Gesten Apotek paa 9,50 Kr.. Understøttelsen for Sommeren ansattes til ´40 Kr./Md.

49.´Jens Fr. Jensens Enke, Vittrup. Ansøgning om ekstra Hjælp til Tøj til sig selv og Børnene, den ene af Pigerne skal ud at tjene.

Tilstodes 50 Kr. til Tøj dog finder Sogneraadet at Understøttelsen er saa høj at den i Forbindelse med Alimentationsbidraget maa være tilstrækkelig til Familiens Underhold. Man synes ogsaa Skolerengøring kunde være noget for hende.

50.´Hjælpekassen. Formanden Kirstine Roussau mødte paa Hjælpekassebestyrelsens Vegne og forespurgte om Hjælpekassen fremtidig skal søge Bevilling forud eller den maa administreres paa bedste Maade og hæve Beløbene hos Kasseren.                                         Det sidste vedtages.

51.´Forespørger endvidere om Hjælpekassen fremdeles skal understøtte Ane Dorthea Albertsen. Det henstilles til Hjælpekassen at udbetale Understøttelsen foreløbig.

52.´Det henstilles til Hjælpekassen at træde hjælpende til overfor Andreas Hansen, Lindknud der f.T. Er rejst bort.

53.´Biblioteksforeningen for Lindknud Sogn. Det ved sidste ordinære Møde fremsendte Andragende med Forslag til Vedtægter for Foreningen.                                    Forslaget forkastedes.

Der stilledes følgende Forslag til Ændringer at alle Lærere betaler et Bidrag. Det vedtoges.

54.´Lærer Skovbjerg har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Børnebogsamlingerne til de 4 Hovedskoler. Bevilgedes 100 Kr. Til Lærerbogsamlingen bevilgedes 40 Kr.

side 163

Til Folkebogsamlingen bevilgedes 200 Kr.

55.´Lærer Thomsen ansøger om at faa Lejligheden sat i Stand i løbet af Sommeren, en Del Døre er løse og flere Stuer trænger til maling.

Ths. Thomsen søger nærmere Oplysning om hvor meget der skal laves og Prisen.

56.´Lærerne Thomsen og Skovbjerg, Rungø og Fru Mortensen har fremsendt Tilbud paa Afkortning af Lønnen mod at Kommunen leverer Brændsel til privat Brug.

Foreslaar 300 Kr. til hver af de 4 Lærere og 75 Kr. for Frk. Rasmussen.          Forslaget vedtoges.

57.´Skatteklager behandles i Lindknud Kro Mand d. 18 Kl. 6 Efterm.

58.´Frederik Hansen ansøger om 2 Læs Tørv.                                                          Bevilgedes.

59.´Vejmændene. Hans P. Nielsen, Hyldelund ønsker at faa Vejene fra Kidholm Hyldelund til Vej No. 1 og fra Adsersbølgaard over Hyldelund til Vej No. 1 ved Klelund By.                      Vedtages.

Næste Møde Kl. 3. Mødet sluttet

Niels Thøgersen

Oluf Jepsen, Chr. Heick, Knud Pedersen, Ths. Thomsen, Marius Madsen, H.M.Petersen                                                                                                      

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *