1923 – 26 – 1c

3.  Lindknud Sogneraadsprotokol d. 12. Marts 1924 –

 

Aar 1924 d. 12/3 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende forhandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har sendt Fødselsanmeldelser for Februar Maaned

D. 14/2 født en Søn af Gmd. Jes Peter Schmidt og Hustru, Klelund

 –  17/2    –           –        Hmd. Søren Petersen og Hustru, Kidholm

 –  21/2   –           –        Bmd.  Boe Schmidt og Hustru, Debel

 –  28/2    –           –        Lærer Vinther og Hustru, Okslund

 –   2/2     –        Datter af Træskomand Nis Marinus Mortensen og Hustru, Hovborg

 –  16/2    –           –        –  Morten Hansen Mortensen og Hustru, Hyldelund

 

2. Cirkulære af 28/2 24. Svenske og Norske Skillingsmønter ophører med at være lovlige Betalingsmidler fra 15/8 24 her i Danmark.                                                  Efterretning.

3. Cirkulære af 9/2 24 der kan efter Ansøgning gives Dispensation fra Reglerne i Loven om Opførelse af Bolighuse.                                                                                            Til Efterretning

Side 52.

4. Tillægsbekendtgørelse af 1/3 24 til Bekendtgørelse af ½ 24 vedrørende Udbetaling af ekstraordinært Arbejdsløshedsunderstøttelse Lov No.729 af 22/12 1921.                 Til Efterretning.

5. Ribe Stiftamts Cirkulære af 26/2 24 vedrørende evt. Hjemsendelse af danske Undersaatter der opholder sig syd for den nye Grænse mellem Danmark og Tyskland.                    Til Efterretning.

6. Kreditforeningen af Kommuner i DK. Viborg Amtsraadsforening forelaar ved valget af en Repræsentant at stemme paa Hans Jensen Sjørslev.                                                       Henlagtes.

7. Okslund Husflidsforening har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Bestridelse af Udgifterne til Brændsel og Lokale.                                                                                            Tilstodes 20 Kr.

8. Vandssynsmænd. Gdr. Hans P. Hansen, Klelund beder sig fritaget for Hvervet som Vandsynsmand, valgt blev Peder Jensen Hermansen, Klelund, Søren Jensen, Vittrup og Magnus Baagø, Assersbøl.

9. Udstykninger. Paa Poul Nikolajsens Vegne har Landinspektør Hjort Gregersen fremsendt Ansøgning til Ministeriet om Tilladelse til fra sin Ejendom at udskille Matr. No. 1bd m. fl. til Bebyggelse og udbeder sig Sogneraadets Anbefaling.                                              Anbefales.

10. Landbrugsministeriet har under 16/2 24 meddelt Tilladelse til at Peder Donslund Jensen fra sin Ejendom Matr. No. 3 m. fl. sælger Matr. No. 2h, Hovborg og 8x, Klelund til sin Søn Peter Jensen af Hovborg.                                                                                                                          Til Efterretning.

11 Samme Ministerium har under 29/2 24 meddelt Tilladelse til at Matr. No. 4h Lindknud By udstykkes saaledes at Andreas Jepsen beholder Matr. No 4h af Hartkorn 3 Fjk 2 ¼ Alb, medens Th. Ch. Thomsen faar Matr. No. 4k 1 Alb.                                                                             Til Efterretning.

Side 53

12. Niels Jensen af Vorbasse har paa Hans Chr. Nielsens Vegne af Vittrup fremsendt Ansøgning til Ministeriet om Tilladelse til fra Hans Chr. Nielsens Ejendom at sælge Matr. No. 8k og 7u begge af Vittrup til Laurids Skjønnemand af Vorbasse. Sogneraadets Anbefaling udbedes.  Anbefales.

13. Olaf Barfod tilbyder Skemaer af forskellig Slags særlig til Brug ved Plejebørn.   Henlagtes.

14. Lambert Hansen forespørger om Sogneraadet har noget imod at Tilsynet med Plejehjemsforeningens Børn hidtil udøves af de af Foreningen valgte Tilsynsværger.  Tiltrædes.

15. Driftslaan. Jørgen Aarø Jørgensen. varde Amtsstue forespørger om Sogneraadet mener at Jørgensen kan betale resterende Renter og Afdrag af det af Staten modtagne Driftslaan med 57,96 Kr. samt om evt. Udpantning for Beløbet kan gennemføres uden at virke ødelæggende for paagældendes Økonomi.                                                                           Anses for at kunde betale.

16. Henrik Thomsens Statslaan. Ansøgningen far Thomsen om at Statslaanet paa 1000 Kr. til Opdyrkning af Hede og Moser maa rykkes tilbage for et Kreditlaan paa 11,000 Kr er af Ribe Stiftamt sendt tilbage med Bemærkning om at før der foretages videre ønskes Oplysning om Areal, Besætning samt om Ejendommens Værdi i Handel og Vandel.

Besætningen bestaar af 2 Heste, 6 Køer, 3 Kvier med Kalv 2 mindre Kvier og 7 Svin. Areal 50 Tdr. L. deraf 1 Eng. Ejendommens Værdi i Handel og Vandel 18,000 Kr.

17. Valglisterne. De af Valglisteudvalget affattede Valglister har efter forudgaaet Bekendtgørelse været fremlagt til Eftersyn i Lindknud og Hovborg Kroer fra 1 – 8 Marts, der er fremkommet en Deel Klager eller Anmeldelser om Optagelse. Listerne fik de fornødne Tilføjelser.

Side 54.

18. Invaliderenter. Husmoder Fru Tine Katrine Hansen f. Klausen førhen Hovborg har søgt om I.R., men hendes Arbejdsevne skønnes ikke at være nedsat til 1/3 Deel eller derunder. Kan ikke bevilges.

19. I Henhold til Lov om Ejendomsskyld skal der af Lindknud Kommune til Dækning af Udgifter til Vurderingsmænd for 1922/23 til Ribe Amtsstue indbetales 51,39 Kr.                    Til Efterretning

20. Invaliderenter. Husm. Knud P. Knudsen af Okslund indsendte for ca. 1 Aar siden Ansøgning om I.R. Invalideforsikringsretten har i den Anledning udbedt sig Oplysninger om hans Helbredstilstand, Arbejdsførlighed, økonomiske Forhold m. m.               Forrmanden besvarer.

21. Frikørsler. Læge Teglhus Jensen har fremsendt Regning for Befordring paa 104 Kr. for 9 navngivne Patienter.                                                                                              Til Efterretning.

Side 55.

22. Skolesager. Forsømmelseslister forelaa for Jan. og Feb.. Mulkterne paaføres af Formanden.

23. Assersbøl Skole. Undervisningsministeriet gør ifølge Gymnastikinspektørens Indberetning opmærksom paa at der savnes 2 Bomopstandere og et Bomstykke ved Skolen samt at Redskaberne bør bringes under Tag. Redskaberne fremskaffes inden 15/4 24. H.M.Petersen ordner Sagen.

24. Okslund Skole. Der vil komme til at mangle Brændsel, – overdroges til Niels Thøgersen.

25. Tilbud paa Renholdelse af Skolerne. Vittrup Skole Kirstine Johnsen har fremsendt tilbud af Skolen med Gang og smaa Huse for et Aar fra ¼ 24 for en Sum af 175 Kr.           Antoges.

26. Klelund Skole. Kirsten Hummerlund har sendt Tilbud paa Renholdelse af samtlige Lokaler med Gange og smaa Huse samt Gymnastiksalen for et Aar fra ¼ 24 for 430 Kr.

Rengøring af Gymnastiksalen efter Møder uden Fyring 1 Kr. med Fyring 2 Kr.     Antoges.

27. Lindknud Skole. Peter Andersen, Debel har fremsendt Tilbud paa Renholdelse af Skolelokaler, Gange og smaa Huse samt Forsamlingshuset for et Aar fra ¼ 24 for i alt 350 Kr.    Antoges.

28. Okslund Skole, ingen Tilbud. Overlodes til den Tilsynsførende

29. Assersbøl  –         –         –             –                              –

Side 56.

Lærer Skovbjerg ansøger om at faa Trærødder ryddet Nord for Skolen, Tjørn plantet langs Vejen samt Hegn, Løvtræer plantet i Trekanten efterhaanden som Granerne gaa ud. Skovbjerg tilbyder at besørge Plantningen mod at Kommunen betaler Planterne. Sagen udsættes til Efteraaret.

Lærer Thomsen, Klelund Skole ansøger om en Deel Sangbøger. Bevilgedes. Overdroges Ths. Thomsen og Lærer Thomsen at anskaffe Sangbøgerne.

30. Aldersrenter. Cirkulære af 25/2 24 Lov No. 348 af 7/8 22. Til Brug ved Affattelse af Regnskab over Udgifter til A.R.nydere er der fremsendt Skemaer til Opgørelse

A. Fortegnelse over A.R.nydere med vedlagt Begæringer.

B.         –                            –            –     Refusion til andre Kommuner.

C.         –                            –            –          –         modtaget fra andre Kommuner.     Til Efterretning.

31. Anders Paaske Christensens Hustru har paany fremsendt Begæring am A.R.       Udsættes .

32. Peder Hansens Hustru af Gildbjerg har ligeledes fremsendt fornyet Begæring, hun er f. 12/4 1863.                                                                                                        Ønskes en samlet Skema.

33. Læge Teglhus Jensen har fremsendt Regning for ydet Lægehjælp til Mette K. Jensen, Okslund 5 Kr., Maren Stengaard (har ikke søgt fri Lægehjælp) 15 Kr., Johs. Hansen, Lindk. 6 Kr., undersøges.

34. Petrea Marie Christensen, Okslund Skole ansøger om Lægehjælp og Medicin paa Kommunens Regning.                                                                                                        Kunde ikke bevilges.

35. Niels Mortensen Henriksen. Regning for Sygehusophold 70 Kr.                         Til Efterretning.

Side 57.

36. Søren Nielsen forhen Vittrup. Sagen har paany været tilstillet Malt Sogneraad der har foretaget en fornyet Afhøring, men Søren Nielsen fastholder at hans Opgivelser er rigtige.

                                                                                          Der foranstaltes foretaget en Politiafhøring.

37. Dyrtidstillæg til A.R.nydere i T. fra ¼ til 30/9 24 er fastsat saaledes for Ægtepar over 65 Aar 72 Kr. og enlige Personer 36 Kr.                                                                         Til Efterretning.

38. Maren Nielsen, Debel beklager sig over at hun ikke er tilstaaet Brændsel.            Nægtedes.

39. Fattigsager. Ane Marie Hansen. Odense Fattigudvalg har meddelt at der er udstedt Kautionsbevis for hende til indlæggelse paa Rigshospitalet.

Refusion forbeholdes.                                                                                               Til Efterretning.

40. Nikolaj P. Larsen. Københavns Magistrat har under 28/2 meddelt at han anerkendes forsørgelsesberettiget og lovmæssig Refusion kan forventes.

41 Samme. Regning fra Brørup Sygehus paa 150,20 Kr.                                         Til Efterretning.

42. Mads Kr. Nielsen har af Formanden faaet Tilladelse til at købe 100 P. Kul paa Kommunens Regning. Samme ansøger om et Sæt Tøj til en Dreng, der skal konfirmeres + et Sæt Arbejdstøj.

Side 58

Lærred til Skjorter, Støvler, Hat, Kraver til Konfirmanden. Et par Støvler til sig selv og 50 Kr. i Penge, da han siger de intet har til Føden.

Til et Sæt Konfirmationstøj, Sko, Hat, Kraver, Lærred til Skjorter og Garn til Strømper tilsammen indtil 100 Kr. Endvidere maa han købe i Brugsforeningen for 25 Kr. paa Kommunens Regning. Tilstodes et Læs Tørv i Kommunens Tørvehus mod at han selv henter dem. Forskud for April Maaned 25 Kr.

43. Aage Andersen Søn af A. Kr. Andersen. Brørup Sogneraad meddeler at Havgaard, Gjerndrup forlanger 200 Kr. aarlig til Kost og Klæder, ellers vil han ikke beholde ham. Brørup Sogneraad har intet imod om Lindknud S. sørger for en anden Plads til ham.              Sagen tages til Efterretning.

44. Hans Chr. Fynbo. Politikontoret i Holsted meddeler at den har udbetalt Børnebidrag til hans fraseparerede Hustru f. T. indtil 13/4 214 med 360 Kr. Refusion udbedes.

45. Dagmar J. Hansen f. Jensen. Karby, Hvidbjerg, Rested Sogneraad ønsker endelig Svar paa om Kommunen er villig til at yde fuld refusion for de 25 Kr. maanedlig til D.J.H.

                                                                                   Sogneraadet vil kun betale lovmæssig Refusion.

Sømand Hans Nissen Hansen. Der forligger Bevilling for Separation imellem H.N.H. og Hustru D.J.H. f. Jensen. Ifølge Bevillingen skal H.N.H. tilsvare aarlig til Hustruen indtil videre 300 Kr. Børnebidraget der er fastsat i Henhold til Normalbidraget for Vejle Amt h.h.v 192, 168, 144 og 108 Kr. aarlig. Politikontoret Nykøbing Mors har f. T. indtil 19/7 udlagt 230 Kr. og Politikontoret i Vejle indtil 19/1 24 309 Kr.                                                                  Til Efterretning.

Side 59.

Murer Brink af Vittrup ansøger om Eftergivelse af den ham ydede Understøttelse.

Sogneraadet vedtog enstemmig at eftergive den ham ydede Understøttelse, deri indbefattet resterende Husleje indtil ¼ 24. Huslejen nedsættes fra ¼ 24 til 12 Kr. pr. Maaned.

Forskjelligt.

Der foretoges Valg af Formand, Næstformand og Kasserer.

Til Formand valgtes Niels Thøgersen, Næstformand Marius Madsen og Kasserer H.M.Petersen

Udryddelse af Oxebremselarven foranlediges ordnet i Lighed med sidste Aar.

Forsaavidt der ikke inden 15/4 foreligger Dyrlægeattest for at der ikke findes Oxebremselarver i Besætningen lader Sogneraadet foretage Skridt til Bremsens Udryddelse.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1½

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Oluf Jepsen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, Knud Pedersen, H.M.Petersen

 

Aar 1924 d. 9/4 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende Sager behandledes:

Side 60.

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Februar Maaned

2/3   født en Søn af Forpagter J. Aarø Jørgensen og Hustru, Klelund

28/3   –           –     –  Hmd. Jes Jessen Poulsen og Hustru, Okslund

13/3   –        Datter af Smed Karl P. Runge og Hustru, Lindknud

24/3   –           –       –  Bmd. Peter P. Krestensen og Hustru, Okslund

24/3   –           –       –  Landmand Marius Jørgensen og Hustru, Risbøl, noteres i Hejnsvig

2. Bekendtgørelse af 4/3 24, Lov No. 529 af 22/2 21 om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring m. m. saaledes som der er ændret i Henhold til Lov af 4/3 24.

3. Bekendtgørelse af 29/3 24 om Regler for ydelse af ekstraordinært Arbejdsløshedsunderstøttelse i Henhold til Lov af 4/3 24 § 13 om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring m.m.

3a. Bekendtgørelse af 29/3 24 om Arbejdsløshedskort.                                             Til Efterretning

4.           –                 – Lov No. 251 af 6/5 21 om Ændringer i Fattigloven saaledes som den er ændret i Henhold til Lov af 20/3 24.                                                                                       Til Efterretning.

5. Cirkulære af 9/3 24 om Brændsel til A.R.nydere. Sogneraadet indsender inden 31/5 Regnskab for ydet Brændselshjælp til A.R.nydere i Henhold til Cirkulære af 3/12 23 og Lov af samme Dato. Staten refunderer ¼ Deel af Kommunens Udgifter dog ikke over 600.000 Kr. Der kan ikke forlanges Refusion fra Forsørgelseskommunen.                                                        Til Efterretning.

6. Cirkulære af 24/3 24 angaaende Tekstudgave af Boligloven af Maj 1922.                      –

7.        –         –     –     –        –           Arbejdsanvisning og Forsikring                                    –

Side 61

8. Ribe Stiftamt. Cirkulære af 13/3 24. Det anses ikke Lovstridigt at uddele Legater til A.R.nydere

9. Brandfoged. Hans Kr. Hansen, Debel har bedt sig fritaget for Hvervet som Brandfoged for Debel Gildbjerg Distrikt. Som afløser indstilledes Møller P. Nielsen. Som Brandvidne valgtes i Stedet for Mads Poulsen og Chr. Brandt Karl L. Jessen og Th. C. Thomsen

10. Arbejdsdirektoratet har fremsendt Cirkulære angaaende Lov af 4/3 24. Landet vil blive delt i Kredse og Lindknud Kommune hører under Arbejdsanvisningskontor i Esbjerg.    Til Efterretning.

11. Vejsager i søndre Lindknud. Den af Niels Madsen i sin Tid fremsendte Ansøgning til Ribe Stiftamt senere vadlagte Erklæring fra Lindknud Sogneraad angaaende Aabning eller Udlæg af en Vej fra Vej No 23 ved Hans Gr, Hansens Gaard mod sydøst efter Nyby.

I én af Ribe Stiftamt modtagen Skrivelse at ¼ 24 gaaende ud paa

1. Forsaavidt Spærringen af Vejen ikke godvillig bliver hævet kan Klagren anlægge Sag mod de paagældende til Anerkendelse af hans Færdselsret evt erholde fri Proces.

2. Ifølge vedlagt Kort skal den forsvundne Vej anses som Byvej. Sogneraadet kan maaske ved at undersøge det gamle Arkiv eller ved en Laandinspektør søge oplyst om det kan konstateres at det er en gammel Byvej samt om den paa Lovformelig Maade i sin Tid er nedlagt eller overgaaet til privat Vej. Er den at betragte som offentlig Vej kan Sogneraadet uden Erstatning lade den ekspropiere. Er Byvejen overgaaet som privat Vej maa Klageren gaa frem efter Reglerne i Lov No. af 14/4 1865  j.f. Lov af 3/11 1876. Der søges oplyst om der findes noget i Sogneraadets Arkiv i Brørup om der findes Hjemmel for den omhandlede Vej.

Side 62.  

12. Afløbsforholdene i Lindknud Bye. Vandsynsmændene i Kommunen har under 28/3 tilstillet Sogneraadet følgende Skrivelse. Aar 1924 d. 28/3 har undertegnede efter Begæring af I Stokholm, Jakob Poder, jens Christensen, og Chresten Sørensen afholdt Syn over Kommunens Vejgrøfter der fører Vandet fra Okslund Debel Vejen ned hvor Vejen fører sammen i Lindknud Bye.

Vi henstiller til Sogneraadet at faa en Afledning for Vandet.

P.J.Hermansen, Søren Jensen, Magnus Baagø. Sagen henlagtes, det ønskes oplyst hvorledes man skal forholde sig i den omhandlede Sag.

13 Formandens og Kassererens Løn fastsattes til 1000 Kr. til Deling.

14. De ag Sogneraadet nedsatte Udvalg.

Til medlem af Bestyrelsen for Bogsamlingen valgtes Marius Madsen i Stedet for Ths. Thomsen.

Til ???

?

 

Udryddelse af Oxebremsen. H. Schønning, Lindknud har tilbudt at overtage Eftersyn og evt. Behandling i Lighed med sidste og for en lignende Betaling som sidste Aar.

                                                                               Toges til Efterretning. Bekendtgøres i Bladene.

Side 63.

15. Skolesager. Okslund skole. Købmand N.P. Nielsen, Brørup har fremsendt Regning for en Kakkelovn paa 150 Kr.                                                                                       Til Efterretning.

16. Kan Okslund Skole faa Brændsel fra Kommunens mose.          Et Læs eller 2.

17. Lære Vinther tilbyder en Afkortning i sin Løn paa 175 Kr. mod at Kommunen leverer ham fornøden Brændsel til privat Brug.                                                                    Godkendtes.

17a. Frikørsel. Læge Møller har fremsendt Regning for Jørgine Jørgensen, Vittrup, Lærer Vinthers Hustru og Dagny Petersen, Lindknud 50 Kr.                                                       Til Efterretning.

18. C.P. H. Christensen, Varde har fremsendt Regning for kørsel med Sygebil fra Varde til  Hovborg efter Kristine Nielsen hos Jeppe Th. Tarp, Hovborg.                             Til Efterretning. 

19. Børn af Enker. Hans P. Olesens Enke, Klelund har fremsendt Ansøgning om ekstra Hjælp til Sønnen Hans P. Olesens Konfirmation.                                                        Kunde ikke bevilges.

Derimod bevilgedes der Understøttelse i Henhold til Loven for et Aar fra ¼ 24.

20. Aldersrenter.

Hans P. Hansen, Hyldelund f. 10/2 1857, forsørgelsesberettiget i Lindknud, er ikke Medlem af Sygekassen, opgiver en Formue af 1100 Kr. og en Indtægt af i alt 550 Kr.  Søges Oplysninger.

21. Peter Hansen og Hustru, Gildbjerg har paany fremsendt Ansøgning om A.R., er Medlem af Sygekassen, angiver en Indtægt af 500 Kr., Formue 0.

                                                         Bevilges A.R. pr. Maaned 31,25 + Dyrtid 12 Kr. fra 1/5 24.

Side 64.

22. Husmoder Mette Margrete Chrestensen af Lindknud har paany fremsendt Ansøgning om A.R.. Hun er f. 26/3 1858, er forsørgelsesberettiget i Lindknud og Medlem af Sygekassen. Ægtefællernes Formue 2800 Kr. Indtægt ca. 1200 Kr.

                                                                                 Tilstodes fra ¼ 24 9,58 + 6 Kr. = 15,58 Kr.

23. Klage. Én fra Andreasc Jakobsen, Klelund til Ribe Stiftamt indsendt Klage over at Lindknud Sogneraad har nægtet at tilstaa ham A.R. grundet paa at man mener han ved Afstaaelse af sin Ejendom til en Søn deelvis har betaget sig selv Midlerne til sin fremtidige Underhold.

Nævnte Klager er tilstillet Sogneraadet til Erklæring. Der affattes en Erklæring af Formanden.

24. Daniel Petersen, Assersbøl har ligeledes sendt Klage til Stiftamtet over at Sogneraadet grundet paa at hans Hustru blev tilstaaet I.R. har nedsat hans A.R. fra 339 Kr. til ca. 40 Kr. aarlig.

                                                                                    Stiftamtet udbeder sig en Erklæring tilstillet.  

25. Marie Schaffer. Læge Teglhus Jensen, Brørup anbefaler at hun faar fri Lægehjælp og Medicin.

26. Ane Marie Jensen forespørger om hun kan faa Tørv fra Kommunens Huse.            Nægtes.

27. Maren Larsen. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for ½ Aar indtil 31/3 24 paa 915 Kr.

                                                                                                                              Til Efterretning.

28. Brørup Apotek har fremsendt Regning for Mette K. Andersen, Lindknud 2,65 Kr., Johs Hansen 2,40 Kr., Bertel Pedersen 6,15 Kr., Marie Schaffer, Klelund 11,30 Kr.                      Bevilgedes. 

Side 65.

29. Fattigsager. Johs. Jensen, Lindknud. Brørup Sygehus har sendt Regning for Ophold og Pleje paa 180 Kr.                                                                                                                 Vil du selv betale?

30. Aage Madsen, Assersbølgaard, forsørgelsesberettiget i København. Brørup Sygehus har sendt Regning for Behandling og Ophold paa 528,20 Kr.                                                Til Efterretning.

31. Ane Marie Hansen, E. Hansens Hustru. V. Vedsted. Bogholderkontoret ved Viborg Sindssygehospital har fremsendt Regning for Ophold og Forplejning fra 1/1 til ¼ 24 paa 180 Kr.

32. Niels Jakob Thomsen, Middelfart Regning for Ophold og Forplejning fra 1/4 til 30/6 182,60 Kr. + restancer indtil ¼ 24 150 Kr.                                                                               Til Efterretning.

33. Hans Jørgensen, Søn af Aarø Jørgensen, Klelund. Aandssvageanstalten i Brejninge har fremsendt Regning f. T. ¼ til 30/6 24 paa 150 Kr.                                                 Til Efterretning.

34. Mads Kr. Nielsen. Regning fra Læge Møller paa 141,50 Kr

                 –                        –        –   Brørup Apotek      44,75   –                                          –

35. Vederlagsfri Behandling. Brørup Sygehus har sendt Meddelelse om at følgende er indlagt til Behandling for Difteritis:

36. Magnus Nielsen, Søn af  Husmand M. C. Nielsen, Vittrup

      Marie        –         datter        –                    –

      Jenny M. Jensen                   –                                      –

      Lilly           –                          –                                      –

      Børge Skovbjerg Søn af Lærer Skovbjerg                                                          Til Efterretning.

37. Vittrup Mergelselskab har fremsendt Ansøgning om Kommunegaranti for yderlig 25,000 Kr.

Side 66.

Kommunen har tidligere overfor samme Selskab garanteret for et Laan indtil 13,000 Kr. hvortil Amtets Tilladelse foreligger.

Sogneraadet vedtog at garantere for en Sum af yderlig indtil 25,000 Kr under Forbehold af Amtsraadets Tilladelse, dog paa betingelse af at disse Vedtægter tinglæses paa Melemmernes Ejendomme næstefter nuværende Hæftelser.

38. Aldersrenter. Matin Hansen af Hovborg og Hustru fremsender Begæring om A.R., de er ca. 71 Aar, har en Formue af 10,900 Kr., er ikke Medlem af Sygekassen. Samlet Indtægt 1160 Kr.

Bevilgedes som A.R. fra 1/5 24, 23 Kr. pr Maaned + Dyrtid 12 Kr. = 35 Kr.

39. Fattigsag. Morten Nielsen ansøger om at faa et Sæt Tøj.

Bevilgedes. Overdroges til Niels Thøgersen at henvende sig til Johs. Jensen med Opfordring til at give ham et Sæt Tøj.

40. Søren Poulsen Jensen og Poul Madsen Poulsen, Hovborg, tidligere Klelund om Tlladelse til fra Ejendommen Matr. No. 2m, 2i, 11p, 11r og 1b at sælge Matr. No. 1b, og fraskille samme fra de øvrige Matr. No.                                                                                                               Anbefales.

41. Snedker N. C. Nielsen, Hovborg ansøger om Tilladelse til at tage et Plejebarn.               –

42. Bogsamlinger. Lærer Skovbjerg ansøger om Tilskud til Folkebogsamlingen 75 Kr., Børnebogsamlingen 100 Kr. og Lærerbogsamlingen 30 Kr.

Side 67.

43. Lærer Skovbjerg tilbyder at afkorte 200 Kr. af Grundlønnen mod at Kommunen leverer Brændsel til privat Forbrug.

44. Lærer Hansen afkortes for Brændsel 25 Kr.

45. Lindknud Gymnastikforening ansøger om Tilskud for Børnenes Benyttelse af Gymnastikredskaber.                                                                                           Bevilgedes 15 Kr.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2½

Niels Thøgersen

Knud Pedersen, Marius Madsen, Oluf Jepsen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1924 d. 23/4 holdt Lindknud Sogneraad ekstraordinært Møde til Behandling af indkomne Skatteklager til Kommunen m. m.

Jens J. Bonde der er ansat til 15 Kr. klager over at han skal betale medens A. Christoffersen er fri.

                                                                                                                       Ansættelsen fastholdes.

J. J. Bonde klager endvidere over at hans Søn Karl Bonde der angives at være 16 Aar skal betale 30 Kr. i Skat medens andre der er ældre slipper fri.                                           Ansættelsen fastholdes.

Kresten K. Høgh klager over at han skal svare saa meget under Hensyn til at Sønnen Marinus ogsaa er ansat til Skat.                                                                                               Ansættelsen fastholdes.

Side 68.

Kresten Mortensen, Vittrup klager paa sin Søns Vegne over den ham paalignede Skat, grundet paa at han 2 gange det sidste Aar har været indlagt paa Brørup Sygehus og f. T henligger paa Rigshospitalet.                                                                                                 Skatten eftergives.

Skatteansættelser.

Købmand Jens Petersen, Hovborg der er tilflyttet Kommunen fra Aarhus er ifølge Medddelelse fra Skattekontoret i Aarhus ansat til Statsskat saaledes for 1924/25 Indtægt 2921 Kr. og med en formue paa 900 Kr.                                                                  Ansattes fra ¼ 24 til Kommuneskat 3210 Kr.

Chr. Petersen, V. Skjerning ansattes til Statsskat fra ¼ 24 Indtægt 1200 Kr.

 

Tilsyn med Plejebørn i Henhold til Lov af 28/3 1923. Til at føre Tilsyn vedtog Sogneraadet at overdrage det til Værgeraadet, – der søges til Ministeriet.

 

Skatteklager. Frederik Hansen hos Andreas Jensen klager over at han skal betale dobbelt saa meget i Skat som Karl Madsen hos Carl Jakobsen der betaler 30 Kr.

                                                                   Karl Madsen forhøjedes til Indtægt 1100 – 300 = 800 Kr.

Kresten Bonde klager over at han skal betale 60 Kr. medens Axel Kristoffersen kuns betaler 30 Kr.

                                                           Axel Kristoffersen har været Soldat. Ansættelsen fastholdes.

Træskomand N. M. Mortensen, Hovborg klager over sin Skatteansættelse, opgiver sin Indtægt til 1700 Kr.                                                                                                           Ansættelsen fastholdes.

Side 69.

Morten M. Christensen klager over Ansættelsen, udtaler at han ikke har modtaget et Skema, er ansat til 2500 Kr.                                                                                                      Ansættelsen fastholdes.

Hans Hansen, Klelund klager over Ansættelsen særlig over at han skal betale lige saa meget som P. M. Petersen.                                                                      Indtægten nedsættes fra 1780 Kr. til 1500.

Chresten H. Petersen, Hovborg klager over sin Ansættelse, mener den er for høj, foreslaar den nedsat til 425 Kr.                                                                                             Ansættelsen fastholdes.

Som Brandsynsvidne for Klelund i Stedet for Povl Povlsen valgtes Jens Karl Jensen, Klelund.

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Oluf Jepsen, Ths. Thomsen, Marius Madsen, Knud Pedersen, H.M.Petersen

 

Aar 1924 d. 14/5 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende Sager behandledes:

Fødselsanmeldelser for April var fremsendt af Pastor Barfod Petersen

1. April født en Søn af P. Thøgersen og Hustru, Hovborg

7.    –       –           –        Hmd. Søren Larsen og Hustru, Vittrup

8.    –       –           –        Gmd. Nis Nielsen Hansen og Hustru, Hyldelund

25.  –       –           –        Hmd. Mads Poulsen og Hustru, Debel

5.    –       –   Datter af   Bmd. Jens Søndergaard Andersen og Hustru, Hovborg

13.  –       –        –      –    Gmd. Chresten Salomonsen og Hustru, Risbøl. Noteres i Hejnsvig

Side 70.

2. Bekendtgørelse af 31/3 24 vedrørende Nødhjælpsarbejde. Stiftamtmand Herskind, Ribe er valgt som Formand for Arbejdsløshedsudvalget i Ribe Amt.                                          Til Efterretning.

3. Bekendtgørelse af 29/3 24 om hvilke Fag og Brancher der er berettiget til Understøttelse i Henhold til Lov af 14/3 24 § 31 om Arbejdsløshedsunderstøttelse.                        Til Efterretning.

4. Cirkulære af 16/4 24 om Forskud paa I.R. i Form af A.R. i henhold til § 5 i Lov af 29/3 24 som Tillæg til Lov No. 253 af 6/5 1921.                                                                          Til Efterretning.

5. Cirkulære af 31/3 24 om Ændringer i Porto for Pakke og Postforsendelser.                  –

6.        –         –  25/4 24 Lov No. 101 af 29/3 1913 om Hjælpekasser Jvf Lov No. 107 af 28/8 23. Indberetning tilstilles Amtet snarest efter Regnskabsaarets Slutning.                       Til Efterretning.

7. Lov No. 101 af 29/3 24 om Kommunevalg                                                                      –

8. Det Kommunale Arbejdsanvisningskontor i Esbjerg hvorunder Lindknud Kommune henhører forespørger om hvilken Institution i Kommunen der bemyndiges til at udbetale Ekstraordinært Arbejdsløshedsunderstøttelse.                                             Foreslaas overdraget til Hjælpekassen.

Side 71.

9. Kommunens Bidrag til Arbejdsløshedskassen for 1923/24.

Nedennævnte Arbejdsløshedskasser har fremsendt Opkrævning.

Kassen i Sønderborg for Elektriker Chr. Holm 30,13 Kr.,

     –        Holsted         – Landarbejder Ejler Johansen 10,25 Kr. Hvor har han været?

     –        Ulfborg         – Snedkerfaget Niels Henning 42,38 Kr.

                                                                                          De to sidstnævnte toges til Efterretning. 

10. Ribe Stiftamt udbeder sig Indberetning om Kommunens Skatte % for 1924/25 , 6,7

                                                                                   –           Lignings %           –     ,  7,5

                                                                                                                         Sendt til Stiftamtet.

11. Driftslaan til Landbrugere i Henhold til Lov No. 166 af 20/3 1918. Ribe Stiftamt udbeder sig Erklæringer om nedennævntes økonomiske Stilling bl. a. om Restancerne kan forventes inddreven ad retlig Vej ved evt. Udpantning.

         1. Lars J. Larsen,           Vittrup Restlaan 238 Kr. Restance 57,12 Kr.

         2. Chr. Stejner Sørensen, Debel       –          –    –         –         76,72  –

         3.  Aksel Petersen,        Gilbjerg       –         –     –         –         57,12  –

         4.  Karl Madsen,           Okslund       –         –     –         –         57,12  –

         5.  N.H. Christensen          –              –          –     –         –         37,80  –   Anses for god

         6. Th. C. Thomsen, Debel       Restlaan 238 Kr. Restance 27,76 Kr.  Anses for god

         7. Peter Andersen , Gørding         –          –     –           –       62,10  –   Man kender ham ikke 

Side 72.

12. Cirkulære af 27/3 24. Vurderingsmænd til Ejendomsskyld. I Henhold til Lov af 7/8 1922 bliver der at foretage Valg af 2 Vurderingsmænd og 2 Stedfortrædere. Valget gælder for 6 Aar. Valgt blev Niels Thøgersen og Chr. Heick og Stedfortrædere blev Oluf Jepsen og Niels Martin Nielsen.

12a Cirkulære af 5/5 24 om Arbejdsløshedsforsikring.                                                Til Efterretning.

13. Udstykninger. Landbrugsministeriet har under 26/4 24 meddelt Tilladelse for Poul Nikolajsen at fraskille Matr. No. 1bc og 1bd, 3 ¾ Alb .                                                                     Til Efterretning.

14. samme Ministerium har under 3/5 meddelt Tlladelse til at Hans Kr. Nielsen, Vittrup fra sin Ejendom må sælge Matr. No. 7u og 8h af Vittrup til Laurids Schønnemand, Vorbasse.                –

15. Told for servering i Forsamlingshuse. Esbjerg Toldkammer har i Skrivelsen af 3/r henledt Opmærksomheden paa at saavidt der serveres Spise og Drikkevarer i Forsamlingshuse til andre end Medlemmer er det Afgiftspligtig.                                                                                Til Efterretning.

16. Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser stiftet af Chresten Chrestensen, Vittrup i 1904 er nu 20 Aar gammel og skal i den Anledning have en fornyet Paategning, der skal underskrives af Formanden.

I samme Anledning har Ribe Stiftamt fremsendt Fuldmagt for Formanden der skal underskrives af samtlige Medlemmer af Sogneraadet, attesteres af Formanden, og

Side 73

derefter medbringes ved den nævnte Paategning eller Erklæringsunderskrift, der skal foretages paa Dommerkontoret i Holsted.                                                                        Fuldmagten underskreves.

17. Brandvidner i Lindknud. I Stedet for Niels Andresen, der er bortrejst, valgtes Poul Sørensen.

18. Brandfogeden i Lindknud Andreas Thomsen har meddelt at Brandsynet ikke kunde godkende Andr. Hansens Skorsten idet Piben saa ud til at kunde falde ned. Det ansaas for farligt at gaa paa Huset.                                                         Sogneraadet kunde ikke f. T. have med den Sag at gøre.

19. Beboelse i Jordhuler. Søren H. Steiner har henledt Opåmærksomheden paa at 2 Familier nemlig Hans Lauridsen, Hyldelund og H. P. Pedersen tidligere Klelund skal have gravet sig ned og taget Bolig i Jorden i Heden vest for Hyldelund. Henvises til Værgeraadet evt. Sundhedskommisionen.

20. Vittrup Mergelselskab. Den ved sidste Møde under Punkt 37 behandlede Sag om Kommunegaranti for et Laan til nævnte Selskab paa yderlig 25,000 Kr.= i alt 38,000 Kr. er af Ribe Stiftamt tilbagesendt til Sogneraadet til fornyet Erklæring og Beslutning da dette skal ske i 2 Møder med 14 dage imellem.                                                                      Vedtoges ved 2. Behandling.

21. Vejsagen i sønder Lindknud. Man har henvendt sig til Sogneraadets Arkiv i Brørup for der igennem at søge Oplysning om den omhandlede Byvej.                                        Udsættes.

Vejen Sogneraad har fremsendt Regning for en Deel Skemaer til Skatteligning paa 10 Kr. Til Eft.

Side 74

22. Afløbsforholdene i Lindknud Bye. Søren H. Steiner har som Formand for Lindknud Mejeri meddelt pr. telefon at Mejeribestyrelsen har nedsat et Udvalg til at fremkomme med Forslag til en Ordning til bortledning af Vandet der staar Nord for Mejeriet og forespurgt om Kommunen evt vilde arbejde sammen med Mejeriet til Løsning af dette Spørgsmaal naar der samtidig skaffedes Afløb for Vandet der kommer forbi Missionshuset ud paa Vejen ved Conrad Thomsens.

Der søges Oplysning om hvorvidt Vand fra Vejene maa bortledes i en aaben Grøft.

23. Ribe Plejehjemsforening har fremsendt Regning for Barnet Carl Hansen hos Morten Holm paa 125 Kr. og Barnet Ebba Viola Chrestensen, Nørre Nebel paa 125 Kr.       Afleveret til Kassereren.

24. Kirkeministeriet har under 28/3 24 meddelt at der til Ribe Stiftsøvrighed skal indbetales som Kommunens Tilskud til Præstelønninger 774 Kr.                                                       Til Efterretning.

 

Frikørsler til Sygekassemedlemmer. Læge Dammegaard, Holsted har fremsendt Regning paa 187 Kr. for Kørsel til 25 Patienter hvis Navne er nævnt.                                                    Til Efterretning.

Kørselsregning for N. Christensen, Klelund for Kørsel fra Nordenskov til Klelund 15 Kr.    –

Side 75

25. Læge Kofoed Jensen. Regning for Frikørsler 53,50 Kr. Navnene paa 5 Patienter er nævnt.   –

26. Chauffør M.J. Mikkelsen har fremsendt Regning for Kørsel med Doktor Larsen til Peder Thøgersens Hustru, Hovborg paa 9 Kr.                                                                    Til Efterretning.

27. Oxebremselarvens Udryddelse. Hans Schønning, Lindknud har paataget sig at foretage Eftersyn og evt. Behandling af samtlige Kreaturbesætninger i Kommunen for en Betaling i Lighed med sidste Aar. Til H. Schønning 210,20 Kr., Hymbol antagelig 60 Kr.                          Til Efterretning.

28. Dyrlæge Larsen, Bække har fremsendt Attest for at besætningen paa Assersbølgaard er fri for Larven.                                                                                                                         Til Efterretning.

29. Kreditforeningen af Kommuner i DK har fremsendt Regnskab for 1923.                     –

Børn af Enker.

30. For Marianne Sørensens Søn Poul har Holsted Sogneraad fremsendt Regning for andet Halvaar 23/24 paa 30 Kr.

For samme Regning fra Brørup Sogneraad paa 30 Kr.                                                Til Efterretning.

Skolesager.

31. Ribe Stiftamt har fremsendt et Cirkulære angaaende Stedtillæg til Lærere og Lærerinder.   –

Afløbsforholdene ved Okslund Skole. Overlodes til Niels Thøgersen og Oluf Jepsen at ordne Sagen og sælge Kakkelovnen.

Side 76

32. Kalkning af Skolerne m.m. Varetages af Tilsynsførende. Lærer Thomsen ønsker at faa Køkkenet malet.                                      Bevilgedes. Overdroges til Ths. Thomsen.

33. Forsømmelseslisterne forelaa for Marts og April.                    Mulkterne paaføres af Formanden. 

Lærer Skovbjerg ansøger om at faa en Deel malet i Spisestuen og Soveværelset samt Skoleborde og Vægtavler malet i Ferien.                      Undersøges af Knud Pedersen. Behandles paa næste Møde.

34. Søren Nielsen forhen Vittrup nu Malt. Ifølge Sogneraadets Beslutning i Mødet d,.12/3 har man foranlediget foretaget en Politiafhøring af ham til Oplysning om hans økonomiske Forhold, men den afgivne Forklaring som han er villig til at bekræfte under Ed er tildeels overensstemmende med tidligere afgiven Forklaring.                                                                            Til Efterretning.

35. Bengtha Johansen. Aastrup Sogneraad har sendt Regning for andet Halvaar 23/24 paa 137,25 Kr

36. Marie Schaffer har henvendt sig til Ribe Stiftamt med Anmodning til Amtet om at undersøge om hun faar den A.R. hun kan tilkomme.

                                    Sagen er tilstillet Sogneraadet til Erklæring. Overdroges Formanden at svare.

37. Samme, Læge Kofoed J. har fremsendt Regning for Konsultation paa 10 Kr.     Til Efterretning.

Side 77.

38. Mathilde Chrestensen. Veerst Bække Sogneraad har sendt Regning for 2. Halvaar 226,54 Kr. 

39. Johanne Buck                        –                  –                                  –                     –       148,50  –  

40  Karl H. Buhl                Holsted                 –                                  –                     –       229,50  –

41. Søren Nielsen               Malt                     –                                  –        – 2 Mdr.          19,88  –

42. Iver Jensen. Jens Petersen, Okslund beklager sig over at A.R. ikke er saa stor som den var akkorderet med ham om, han siger det var 40 Kr. pr. Mdr. + Klæder og Brændsel.

                                            Kan ikke faaes til Klæder. Bevilgedes 5 Kr. som Plejepenge fra 1/6 24.

43. Jens P. Veldt. Gjørding Kommune har sendt Regning for andet Halvaar 23/24 paa 228,38 Kr.

44. Ane Katrine Hansen. Koldings Forsørgelse        –                          –                      –   226,67  -.

45. Hans P. Hansen, Hyldelund ifølge Sogneraadets Beslutning ved sidste Møde har man rettet en Deel Spørgsmaal til ham for at faa Oplysning om hans økonomiske Stilling og Forhold. Spørgsmaalene er besvaret, ifølge dette ejer han en Formue paa ca 2700 Kr.. Sagen er fremsendt paany. Der forsøges at faa et nyt Skema der er i overensstemmelse med de opgivne Forhold.

                                                   Bevilgedes A.R. fra 1/7 24, 16 Kr. + Dyrtidstillæg 6 Kr. ialt 22 Kr.

46. Cirkulære af 3/5 24. Indenrigsministeriet har fremsendt nævnte Cirkulære vedlagt Skemaer til Indberetning om ydet A.R. m. m. i T. fra ¼ til 30/9 23.

Indberetningen sendes inden 31/5 til Statistisk Departement.                                    Til Efterretning.

Side 78.

47. Jakob S. Jakobsen. Vejen Sogneraad har fremsendt Regning for ½ Aar 655,59 Kr.        –

48. Niels P. Madsen.    Brørup     –                     –                –           – 2. ½ Aar 23/24 259,88 Kr.  –

49.   –      –   Olsen            –                                  –                –           –      –            –     186,75  –     –

50. Th. Kr. Therkelsen  Hejnsvig  –                    –                –           –       –                  234,00 –      –

51. Marie Jensen. Hejnsvig Sogneraad har fremsendt Regning for andet Halvaar 171 Kr. Til Efterr.

Fattigsager.

52. John Andr. Jepsen. Brørup Sogneraad har sendt Regning paa 45,07 Kr. denne Regning deles efter de 2 Kommuners Delingstal 32/45.                                                                 Til Efterretning.

53. Martha M. Andersen. Folding Sogneraad har fremsendt Regning for Carl V. Andersens Bidrag til hans fraseparerede Hustru ifølge Separationspapirerne  340 Kr.                         Til Efterretning.

54. Karl Johs. Hansen. Kristelig Forening til Børns Redning har fremsendt Regning for hans Ophold, Beklædning m. m. paa 327 Kr.                                                                    Til Efterretning.

Side 79

55. Johs. Jensen forhen Lindknud. Ifølge Afhøring skulde han være forsørgelsesberettiget i Nørup Kommune hvortil Sagen i sin Tid sendtes. Da man ikke modtog Svar sendtes Forespørgsel hvorpaa der blev svaret at han skulde være berettiget i Thyregod.

Man har rettet Forespørgsel til Johs. Jensen om han selv vil betale Regningen.    Der ventes Svar

56. Harry Due. Børnehjemmet ved Vejle Fjord har sendt Regning f. T. 1/1 til 31/3 24 paa 141 Kr.

57. Margrete Sørensen. Gjeldsted Sogneraad har fremsendt Regning for ydet Understøttelse 15 Kr.

58. Niels Jakob Thomsen. Man retttede i sin Tid en Forespørgsel til Ribe Stifamt om der ikke kunde gives Tilladelse at udrede Udgifterne ved hans Ophold af hans egne Midler idet han ejer en Formue af 4700 Kr. Pension aarlig ca. 750 Kr. + 2 Livsforsikringspolicer paa i alt 3000 Kr. hvoraf de 2000 er fuldt indbetalt.

Stiftamtet har under 16/4 meddelt at den Deel af Udgifterne der ikke kan dækkes af paagældendes egne Midler vil ifølge Cirkulære af 6/11 1830 være at udrede af Amtsreparationsfonden.

Det foreslaaes at han søges umyndiggjort for at der kan forhandles om Anvendelsen af hans Midler.

59. Anna Marie Hansen. Odense Fattigudvalg har fremsendt Regning for Ophold paa Rigshospitalet i Tiden fra 4/12 23 til 29/1 24, 171 Kr. Understøttelsen er ophørt.                         Til Efterretning.

Side 80

60. Bodil Hansen fra Fattiggaarden i Surhave er der fremsendt Regning for hendes Ophold for 2. Halvaar 23/24  256,20 Kr.

Samme for Beklædning m.m. paa i alt 37 Kr. Afleveret til Kassereren.

Bodil Hansen har fra 1/5 taget Plads hos Gdr. Hans Juhl, Tobøl. Juhl skal ifølge Aftale betale hende 25 Kr. i Løn pr. Maaned. Man har rettet Henvendelse til et Sogneraadsmedlem der bor i Nærheden af Juhl om at være hendes Kurator.                                                                              Til Efterretning.

61. Chr. Møller Petersen. Fattiggaarden har sendt Regning for Ophold i 4 Dg. 5,60 Kr.       –

62. Anton Nielsen.                    –                      –         –                       –                5,60  –          –

63. Skomager Niels Chr. Johansen. Da Holsted Sogneraad har nægtet at anerkende ham forsørgelsesberettiget i Holsted Kommune under Henvisning til, at han ikke ved Ophold her har vundet Forsørgelsesret, idet han er født i Lindknud 12/4 1884, har han ifølge Politiet opgivet at han er født nævnte Dato, har opholdt sig i Holsted 1898 til 1904, igen fra 1905 til 1907, siden i Gjørding, Gjerndrup, Brørup, Askov, Malt. Ansat hos Skomager Dahl, Brørup fra 1909 til 14. Er nu bosiddende i Vamdrup. Vamdrup Sogneraad forespørger om

Side 81

Lindknud Sogneraad ifølge disse Oplysninger vil anerkende ham forsørgelsesberettiget i Lindknud. Da han har opholdt sig i Vamdrup siden 1/1 1914 mener man han har vundet Forsørgelsesret der.

64. Hans Erik Hansen, Klelund ansøger paa sin Søns vegne om Forskud paa I.R. til Tøj m. m. ca. 200 Kr. Han oplyser at det er ca 1½ Aar siden han indsendte Ansøgning.

Forsaavidt I.R. bliver bevilget vil Beløbet blive tilbagebetalt.         Tilstodes 100 Kr. som Forskud.

65. Maren Margrete Chrestensen. Vejle Byraads Fattigudvalg har fremsendt Regning for 2. Halvaar 23/24 467,92 Kr.                                                                                                      Til Efterretning.

66. Jens Chr. Rasmussen. Som foranstaaende 297,11 Kr.                                                 –

67. Dagmar J. Hansen. Politikontoret i Nykøbing Mors har fremsendt en Redegørelse for den tidligere fremsendte Regning.           Refunderes 230 Kr.                                        Til Efterretning.

68. Carl Johs. Hansen. Aandssvageanstalten i Ribe forespørger om C.J.H. fremdeles ønskes indlagt paa Anstalten, samt om Sogneraadet har noget imod at han indlægges paa den nye Anstalt Ebberødgaard.                                                                                                    Tiltraadtes.

69. Mads Kr. Nielsen har personlig henvendt sig og udtaler at hans Kone henligger med Barselsfeber og under Lægebehandling. De har f. T. en Kone om dagen men hun forlanger 4 Kr. om Dagen. Han har ingen Sædekorn og intet Arbejde. Ansøger om 20 Kr. til Reparation af hans Tænder

Sogneraadet vedtog at han maa købe Varer i Brugsforeningen for 15 Kr. om Ugen.

Side 82

Kommunen betaler den Kone, der skal gaa i Huset under Konens Sygdom.

      –                  –     for Reparation af Tænderne.

70. A.R. Laurids Clausen Pedersen. Vejle Kommune har sendt Regning paa 188,07 Kr.

71. Th. Thomsen. Invalideretten har sendt Regning paa ½Deel af Udgiften med 166,69 Kr

72. Niels Madsen, Lindknud har siden April 1923 modtaget som Forskud paa I.R. 50 Kr. pr. Maaned siden Begæringens Indgivelse. Nu ansøger han om at faa Resten af de 800 Kr. = ca. 200 Kr.                                                                       Tilstodes 100 Kr. som Forskud paa I.R.

73.Murer P. Hansen, Hovborg har indsendt Ansøgning om I.R. i Nov. 1923. Han har nu sendt Ansøgning om Forskud paa Renten fra 1. Nov.                   Bevilgedes 50 Kr. pr. Maaned fra ¼ 24.

74. Paa Værgeraadets Vegne ansøger Lærer Skovbjerg Sogneraadet om Tilskud til en Rejse til Mødet paa Nyborg Strand d. 18 og 19 Juni.                                       Bevilgedes 25 Kr.

75. Brandfoged i Okslund. Niels Chr. Vase ansøger om at blive fritaget for Hvervet for nævnte Distrikt. Som ny Foged indstilledes Chr. Pedersen.  Som Vidner valgtes H.C. Axelsen og C.V. Sørensen.

Side 83

Carl Madsen klager over at Sogneraadet har forhøjet hans Skat fra 30 til 60 Kr. Ansættelsen fastholdes.

Anna Simonsen, Hovborg ansattes til Statsskat fra ¼ 24 til Indtægt 900 Kr., Kommuneskat 600.

Eli Petersen hos Chr. Mortensen ansattes fra ¼ til 600 Kr.

Jeppe Fr. Madsen, Klelund Indtægt til Statsskat ? , Kommuneskat ?

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Chr.Heick, Marius Madsen, Oluf Jepsen, Knud Pedersen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen   

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *