1929 – 14/12 1932 – 1h

8. Lindknud Sogneraadsprotokol 9.dec. 1931 –

 

Aar 1931 d. 9. Dec. afholdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro.

Side 205

1. Pastor Hansen fremsendte Fødselsindberetning for Okt.

Dreng født 10/10 Søn af Søren Jensen og Hustru Marthine Kætty Thomsen, Vittrup

Dreng f. 28/10 Søn af Forpagter Carl Chr. Andersen Thorup og Hustru Elna Kirstine Eskildsen,

Dreng f. 23/8 31 Søn af Gdr. Th. Chr. Bruun og Hustru Johanne Marie Nielsen, Vittrup. Navn Niels Madsen Bruun.

Dreng f. 20/9 Søn af Husm. Jens Hansen og Hustru Hansine Kjestine Thøstesen, Gilbjerg. Navn Niels Peter Hansen.

Pige f. 22/9 Datter af Vognm. Niels Høgh Rohde og Hustru Maren Katrine Mortensen Holm, Lindknud. Navn Lilly Holm Rohde.

Pige f. 21/10 Datter af Husm. Johs. Marinus Karl Johansen og Hustru Marie Kirstine Mortensen, Debel. Navn Mary Johansen.

Pige f. 26/10 Datter af Husm. Johs Møller Johansen og Hustru Metha Andrea Thorstensen.

Side 206

2. Direktoratet for Sygekassevæsenet har meddelt at Hansine Kirstine Vad Sørensen har ansøgt om Invaliderente.                                                                                                              Til Efterretning.

3. Fra Ribe Stiftamt forelaa Meddelelse om Tilskud til Hjælpekassen ekstraordinært. Beløb til Udligning hertil 22 Kr. Samtidig meddeles ar der i Rigsdagen under 13 Sept. er fremlagt Lovforslag hvorved det Beløb der for Tiden er stillede til Raadighed til Hjælpekassen 250,000 forhøjes til 1500,000.                                                                                                                     Til Efterretning.

4. Fra Arbejdsanvisningskontoret forelaa Anvisning paa Fremgangsmaaden med Indtegningen af Arbejdsløse i Henhold til Lov af 19/10 d. Aar.                                                           Til Efterretning.

5. Cirkulære fra Landbrugsministeriet af 1/12 i Henhold til Lov af 19/10 om Hjælp til nødstedte Landbrugere i særdeleshed Lovens Fortolkning.                                                         Til Efterretning.

6. Fra Ribe Stiftamt meddelelse om at Administrationsudgifter i Henhold til Lov af 19/10 om Understøttelse til Arbejdsløse ikke kan refunderes. Men udelukker ikke at der kan ydes Vederlag for Arbejdet i Lighed med Administration af Kommunens øvrige Arbejde.               Til Efterretning.

7. Endvidere Cirkulære af 3/12 angaaende samme Understøttelseslov angaaende Vejledning for Lovens Adminstration.                                                         Loven administreres af ?  Sogneraadet!

Side 207

8. Fra Blindeinstituttet i København ansøges på Svend Ø. Nielsens Vegne om Værktøj til ca. 165 Kr. til Drittelfremstilling og Børstenbinderi. Invalideforsikringsraadet ansøges samtidig om 217 Kr. til Maskiner.                                                                                         Bevilgedes 165 Kr.

9. Johs. S. Madsen, Lindknud ansøger om Afdragsfrihed i et Aar første Gang i Dec. Termin 1931 for sit Grundforbedringslaan stor oprindelig 1000 Kr.

Man anbefalede og vedtog at ansøge Amt og Ministeriet om den ansøgte Afdragsfrihed.

10 Regninger. Ane Marie Jensen, Lindknud har ansøgt om Brændsels penge.        Er tildelt 15 Kr.

11. Vejassistent Christensen, Grindsted anmoder om 270 Kr. for Vandkørsel ved Grundforbedringen.                                                                                                 3 Kr. pr Time.

12. Fra Holger Henriksen Sygekørsel 23 Kr.                                                          Til Efterretning.

13. Fra Teglhus Jensen for Enke Elise Holm hos H.S. Pedersen, Klelund(Lægehjælp) 21 Kr.

14. Fra Hejnsvig for Johanne Nielsen 145,95 Kr.                                                   Til Efterretning.

15. Fra Gjelsted for Margrethe Sørensen 73,31 Kr.                                                            –

16. Fra Vejle for Niels Christensens fraskilte Hustru 312 Kr.                                            –

Side 208

17. Fra Sindssygehospitalet i Viborg for Kjestine Jensen Jan. Kvartal 1932 182 Kr. Til efterretning.

18. Fra Vandel for Lone Jepsen 331,20 Kr.                                                                          –

19. Aldersrentesagen for andreas Jepsen, Lindknud er nu afsluttet fra Ministeriet eller Invalideforsikringsraadet gaaende ud paa at haner berettiget til Aldersrente ansat efter 65aarige fra 1/7 d. Aar.                                                               Ansat til 28,50 Kr. pr. Mdr. fra 1/7 at regne.

20. Fra Sygekassen i Vamdrup Anmodning om Refusion af Dagpenge til Hans Chr. Fyhnbo ud over 13 Ugers Sygdom. Første 13 Uger er ydet af Sygekassen i Vamdrup 36,40 Kr.         Til Efterretning.

21. Københavns Magistrat meddeler at Fattighjælp er ydet Carl V. G. Olsen, Assersbølg.   –

22. Forsørgelsesattest er udstedt d 25/11 1931 til Martin Jakobsen f. 10/6 1910 i Lindknud Søn af Arbejdsm. Niels Chr. Jakobsen.                                                                                   Til Efterretning.

23. Sogneraadet i Brørup forespørger om man anerkender Johs. Boesen Vinding f. 30/9 1918 i Lindknud.                                                                                                                     Anerkendes.

Side 209.

24. Sogneraadet i Holsted forespørger om man anerkender forsørgelsesberettiget Jens Kr. Nielsen, førhen i Føvling. Anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud. Man nægter at yde refusion.

25. Sogneraadet i Vejen meddeler at have forhøjet Understøttelsen til Morten Mortensen til 16 Kr. pr. Uge.                                                                                                                    Til Efterretning.

26 Johan Chr. Damkjær der har indgaaet paa at betale udlagte Alimentation med 20 Kr. pr. Maaned beklager at de ikke er fremsendt. Grunden er Sygdom. Til Efterretning. Man afbier Sagen foreløbig.

27. fra Sogneraadet i Gørding forelaa paa Foranledning herfra Afhøring af Andreas Chr. Houborg af hvilken fremgaar at han er forsørgelsesberettiget her saafremt han ingen Hjælp har erholdt under Opholdet her.                                          Man undersøger om foran nævnte har erholdt Hjælp herfra.

28. Fra Politimesteren forespørges om man anerkender Hans P. Houborg f. i Klelund 18/7 1911. Paa Tiden Nyborg Arrest.                                                                                            Anerkendes.

29. Henriette Hansen, Bøgeskov anmoder om 30 Kr. til Indkøb til Julen.           Bevilgedes 30 Kr.

30. Fra Else Christensen, Lindknud. Anmodning om Tillæg til Aldersrenten.   Afhøring forlanges.

Side 210.

31. En Del Ansøgninger om Tilskud bl.a. fra Hedebruget forelaa.        Hedebruget bevilges 20 Kr.

32. Kommunens Overslag for Aaret 1932/33 var til første Behandling. Man gennemgik Overslaget og forhandlede om Resultatets Endeligt der resulterede i at man formoder at der skal udskrives i Skat 62,000 Kr.

33. Marie Nielsen ansøgte om Briketter.                                                            Bevilgedes 20 Kr.

34. Prisen paa Kommunens Tørv ansattes til 3 Kr. pr Tusind leveret.

35. Borgerforeningen i Hovborg ansøger om Tilskud til Gadebelysningen.      Bevilgedes 25 Kr.

Under hensyn til at tilskuddet regnes først fra 1/12 hvorimod Lindknud har haft tændt fra Efteraaarets Begyndelse (og fik bevilget 35 Kr.)

36. Rasmus Hansen beder om at faa Understøttelsen sat op til 30 Kr. pr. Uge. Bevilges 30 Kr. i indeværende Maaned.

Side 211.

37. Hans P. Pedersen bevilgedes Tøj til Børnene samt ekstra Understøttelse til Julen 20 Kr. til Indkøb i Brugsforeningen.                                                Jes Schmidt foranstalter Tøjets Indkøb.

38. Til Brug under Rengøringen i Klelund Skole af Lys fik P. Hermansen Fuldmagt til at ordne det med Lærer Thomsen.

39. Boe Schmidt rejser til Silkeborg en Gang imellem har for nylig udlagt 14 Kr.

 

Skatteansættelser. Fra 1/7 Inger Nielsen adr. Bager Nielsen 600 Kr. = 400

Fra 1/1 Holger Bendixen              1000 kr. = 800              Hans Chr. Hansen          500 Kr. = 300

            Henry Hansen                     500          300              Lærerinde C. Knudsen   800  –       500

            Niels S. Nielsen, Okslund 1200        1000              Thomas Thomsen Oksl. 1000        800

            C. Stokholm Nielsen         1231        1000              Axel Madsen, Vittrup    1000        800

            Anders Marinus Hansen      600         200               Kirstine Marie Jensen     800         500

            Peder Haugaard adr. Bruun 1000       800               Sigvald Poulsen              600          200

            Nora Nielsen, Brugsf.           800        500               Alfred Nikolajsen          1000         800

            Leo Salomonsen                  1000       800                Niels Magnus Pedersen 1000         800

            Peder Rs. Schmidt                600        200                Jenny Christensen           600         400

Side 212

           Knud Jepsen,Vittrupgaard     800        500                Chr. Steiner, Hyldelund 1050        850

           Alfred Julius                        1000        800                 Mary Nielsen                  600         400

           Anton Nielsen adr Axel N.   500         200                 Frederik Mattrup (rejst)

           Peder Madsen Jensen          1000           ?                   Johanne Nielsen     –

           Chr. Nissen adr, Axel Nielsen, Vittrup Soldat i 6 Maaneder 200 Kr. ?

           Arne Pedersen, Klelund      500           200              Martin Hansen adr Baagø   1000      ?

           Peder Mejer, Lindknud       1200            ?               Henrik Albert, Hovborg Kro 900     300

           Harald Thomsen                 1000            ?                Axel Thøstensen                   500      200

           Jens P. Jensen                     1000             ?               Niels Pedersen adr.Murer H.1000       ?

           Thorsted Sørensen              1000             ?               Niels Blæsgaard N.                800        ?

           Søren Nielsen Købm.i V.    1000             ?               Mette M. Nikolajsen sygepl. 800        ?

           Thomas Knudsen                1000             ?

Iver Nielsen ansøgte om ekstra til Jul til Træsko til 3 Børn samt Overtøj + 10 Kr. Bevilgedes 25 Kr.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, P.Jensen Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen 

 

Side 213.

Ordinært Sogeneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro Onsdag d. 13 Jan. 1932 med følgende Dagsorden:

1. Pastor Hansen fremsendte Fødselsanmeldelser.

Født 10/10 Søn af Boelsm. Søren Jensen og Hustru Marthine Kæthe Thomsen. Navn Jens Thomas Storm Jensen

Født 28/10 Søn af Forpagter Carl Chr. Andersen Thorup, Klelund og Hustru Elna Kirstine Eskildsen. Navn Aage Dusinus Thorup.

Født 25/11 datter af Forpagter Niels Pedersen, Kidholm og Hustru Marinka Kirstine Mahler. Navn Magdalene Hansen Mahler.

2. Cirkulære fra Landbrugsministeriet af 30/12 1931 angaaende Beretigelse for Krisehjælp for Landbrugere i Henhold til Lov af 19/10 samme Aar. Det vedtoges at saasnart Kommuneskat og Amtsskat er betalt at udbetale hjælpen.

3. Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 24/11 1931 angaaende Fastsættelse af Timetal for Lærere ved Realskoler.                                                                                           Til Efterretning.

4. Landbrugsministeriet har under 14/12 1931 meddelt Udstykning af Matr. No. 7a Okslund Poul Jessens Ejendom.                                                                                                     Til Efterretning.

Side 214.

5. Landbrugsministeriet meddeler under 9/1 d. Aar at der vil blive tilstillet Kommunen som 1. rate af Kriselaan til Ejere af Landbrugsejendomme et Beløb stort 13,217,08 Kr.

6. Fra Ribe Stiftamt var tilbagesendt Ansøgningen for Transformatorfoeningen i Hovborg om Ommodifikation af et Laan i Kommunekreditforeningen stor 25,000 til 34,000 Kr. med Bemærkning at Foreningens Vedtægter maa ændres forinden Tilladelsen til Kommunegarantien kan gives.                                                                                                               Til Efterretning.

7. Fra Invalideforsikringen Spørgeskema angaaende Hansine Kirstine Sørensen, Lindknud. H.M. Petersen svarer.

8. Fra Politimestern i Ribe forelaa til Erklæring Ansøgning fra Mekaniker N. Andersen, Hovborg om Nedlæggelse af Benzintank.                                                         Sogneraadet har intet at erindre.

9. Statstilskud pr. 1/1 1932 i Henhold til Lov No. 85 af 15/5 1903 § 31 er fremsendt fra Amtsstuen med 632 Kr.                                                                                                         Til Efterretning.

10. Lærerlønninger for Okt. Kv. 1931 er opgjort til 539,20 Kr.                                    –

Side 215.

11. Lindknud Sogns Sygekasse ansøger om Tilskud 400 Kr.

Man vedtog at tildele Sygekassen et fra Holsted Sparekasse modtaget Tilskud 245 Kr.

12. Vejinspektør Kærn udbeder sig Oplysning om Grundforbedring af Vejstykke i kommende Sommer. Grundforbedre Vej No. 1. fra Lindknud Skole vest paa efter Hovborg. Forbrug 170 m. Skærver 85 harpet Grus.

13. Invalideforsikringsraadet  forespørger i Henhold til Svend Østergaard Nielsens Oplæring i Smørdrittelfremstilling om Sogneraadet kan anvise ham Arbejde i nævnte Fag.

Sogneraadet ved intet men er villig til at gøre Forsøg paa at skaffe ham Beskæftigelse.

14. Skattedepartementet fremsender Cirkulære af 4/1 1932 hvilket meddeler at den ny Ejendomsskyld skal benyttes ved Skatteligningen.

15. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at Kommunens Skyld pr. 1/1 1932 er Kr. 3816, 85.

16. Anton Nielsen Remmers Enke i Vittrup fremsendte Ansøgning om Enkebørnsunderstøttelse nemlig Harry Nielsen f. 29/6 1920.                                                                              Bevilgedes.

Samme ansøger om Refusion af Medicinregning 20,83 Kr. samt Betaling af Kiste 70 Kr.

                                                                                         Bevilgedes 50 Kr. til Medicin og Kiste.

17. Fra Læge Henriksen, Vorbasse Regning for Sygekassemedlemmer (Kørsel) 93 Kr. minus Kriserabat 9,30. At betale 83,70 Kr.

Side 216.

18. Fra Gesten Apotek, Medicin til H.S. Pedersen, Hyldelund 8,75 Kr.             Til efterretning.

19. Brørup Boghandel Lindknud Skole 3 Kr., Vittrup 12,20, Okslund 66,30 Kr.        –

20. Michael Glarbjerg Reparation v. Lindknud Skole 9 Kr.                                         –

21. Fra Jepsen, Holsted for Kørsel med Andr. Jepsen 25 Kr.                                       –

      Samme Jordemoderkørsel for Thorup, Klelund 7 Kr. Skal selv betale.

           –      Kørsel med Mathilde Juhl til Sygehuset i Esbjerg 14 Kr.                           –

22. Fra Holger Henriksen Sygehuskørsel med Agnethe Mortensen 9 Kr. Undersøges.

23. Fra Købm. Lorentzen, Brørup, Iver Nielsen 148,85 Kr., Svend Ø. Nielsen 65 Kr., Andreas Hansen 31 Kr.                                                                                                       Til Efterretning.

24. Fra Læge Lind, Bække for Sygekassemedlemmer 51,50, Hans S. Hansen 10, Ostehandler Nielsens Barn 45,28, Marie Iversen 27,75 Kr.(betaler selv Halvdelen)                Til Efterretning.

Side 217.

25. Fra Rødsten for Helga Andersen 415,90, Tænder 60 Kr. Sogneraadet nægter at betale Tænderne

26. Fra Østifternes Aandssvageanstalt Carl Johs. Hansen 125 Kr.                          Til Efterretning.

27. Fra Gørding Aldersrente for Jens Veldt 251,99 Kr.                                                      –

28. Fra Ribe Stiftamt Udtalelse i Sagen Jens Chr. Nielsen udbedes herfra idet Sogneraadet i Holsted anmoder Stiftamtet om at paalægge herv. Kommune at refundere den nævnte tilstaaede Aldersrente 21,50 pr. Maaned.

Sogneraadet oplyser foruden ommeldtes Angivelse at Jens Chr. Nielsen ejede en Obligation i Brunbjerg 10,000 Kr. tillige fri Lejlighed og 50,000 Tørv Aarlig. Nævnte Beløb 10,000 Kr. har han faaet udbetalt i 1929 eller 1930. Det oplyses endvidere at Erik Johansen dengang Klelund nu Briksbøl ved Skads har faaet tildelt 3000 Kr.

Da nævnte Forhold i Begyndelsen af 1930 kom Sogneraadet for Øre fremsendte man det oplyste til Føvling.

29. Else Christensen, Lindknud har ansøgt om Tillæg til Aldersrenten i den Anledning har man indhentet Oplysning om nævntes Formueforhold.             Ansættes til 30,75 fra 1. Feb. at regne.

Side 218.

30. Ansøgning om Aldersrente forelaa fra Niels Jørgensen, Lindknud. Indkomsten opgjort til 1300 Kr.                                                                                                 Indtægten antages forkert opgjort.

31. Sogneraadet i Nørup anmoder om Notering af Barn af ugift Ketty Jensen nu gift med Svend Stylsig Jepsen. Barnet Navn Stylsvig Jeppesen f. 16/3 1931.

Sogneraadet her henleder Nørup Sogneraads Opmærksomhed paa at Barnet skal noteres i Opholdskommunen for 10 Maanedersdagen.

32. Hans Chr. Hansen Fyhnbo ansøger om Sogneraadets Tilladelse til at gifte sig med Astrid Anna Margrethe Larsen, Næstved, Sjælland.              Det søges oplyst med Hensyn til Alder og Stilling.

33. Politikontoret i Holsted beder om Refusion af Alimentationsbidrag for Knud Sørensen, Agerbæk 72 Kr.                                                                                                    Til efterretning.

34. Fra samme for Maurits P. Jensen 60 Kr.                                                                    –

35. Fra Københavns Magistrat for Charles Christensen 144 Kr.                                     –

36. Politimesteren i Hasle for U. N. Hansen 96 Kr.                                                         –

Side 219

37. Vejle Byraad meddeler at have tilstaaet Maren M. Christensen Brændselshjælp.     –

38  Nora Nielsen, Hovborg Brugsf. klager over Skatteansættelsen 800 Kr. Nedsættes med 100 Kr.

39. Forsømmelselister forlaa.

40. Fra Holsted Apotek Medicin til Iver Nielsen 9,88 Kr.                                     Til Efterretning.

41. Iver Nielsen, Vittrup ansøger om to Hamre til Stenslag.              Bevilgedes en lille Hammer.

42. Kommunens Overslag for 1932/33 var til 2. Behandling og balancerer med 136,479,47 Kr.

Indtægt                                                                                  Udgift

Beholdning 55,757, 47.

Strafrenter og Indtægt af Ejendomme   1700 Kr                   Renter og Afdrag         94,000Kr.

Statstilskud Lov 85                                1200  –                     Fattigvæsenet              13,200  –

Ekstraordinært                                        8000  –                     Hjælpekassen                1400  –

Andel i Motorafgiften                            7000   –                     Invalidefors.                  2945  –

Ejendomsskat 2/5 af 62000 Kr.           24,800  –                     Aldersrente                  10,500 –

Personlig Skat 3/5 af    –                      37.200  –                     Skolevæsenet               19,250  –

                                                                                                 Vejvæsenet                  11,000  –

Det vedtoges at udskrive 62000 Kr. På fast Ejendom 24,800, Personlig 37,200 Kr.

Side 220

43. Fra Nikolaj Nikolajsen og Christian Nielsen, Vittrup forelaa Ansøgning om Refusion af Benzin Skatten til deres stationære Benzinmotorer.                                                                       Nægtedes.

44. Murer Brink, Vittrup mødte for at forhandle om Huslejen. Tilbyder at betale 50 Kr. i indeværende Maaned.

45. Hans N. Hansen, Vejle mødte og bad om Tilladelse til at gifte sig paany.

                                                 Vedtoges at søge Oplysning om Tilkommendes Alder og Stilling .

46. Maler Bonde ansøger om Kriseunderstøttelse. Sogneraadet maa udtale at der ikke i Loven af 19/10 1931 findes Hjemmel for Krisehjælp til Mesterhaandværkere.

47. For Hovborg Skole Installation af elektrisk Lys 146,55 Kr. 

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, P.Jensen Hermansen, Peter Christensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

Side 221

 

 Ordinært Sogneraadsmøde afholdtes paa Lindknud Kro Onsd. D. 10. Feb. 1932 hvor følgende forhandledes:

1. Pastor Hansen fremsendte Fødselsanmeldelser.

Pige f. 6/12 1931 Datter af Boelsm. Marinus Søholm Jensen og Hustru Ane Marie Jensen.

Dreng f. 30/9 1931 Søn af Boelsm. Johannes Nikolajsen og Hustru Margrethe Christine Møllerskov. Navn Tyge Johan Møllerskov.

Dreng f. 3/12 1931 Søn af Arbejdsm. Peder Christensen og Hustru Clara Cristine Mikkelsen.

Dreng f. 10/12 1931 Søn af Boelsm. Michael Panikovski og Hustru Margrethe Sørine Christine Sørensen.

Dreng f. 25/12 1931 Søn af Husm. Niels Peter Jensen og Hustru Henriette Marie Thede. 

2. Fra Ribe Stiftamt forelaa Cirkulære af 18/1 gaaende ud paa at der ikke kan udbetales Arbejsløshedunderstøttelse til ikke Medlemmer af nogen Forbund med noget større Beløb end Halvdelen af hvad Medlemmer kan faa.                                                         Til efterretning.

3. Fra Socialministeriet af 15/1 1932 angaaende Fremme mest muligt af Sager angaaende den sociale Lovgivning.                                                                                          Til Efterretning.

Side 222.

4. Skema til Udfyldelse af Forligskommissionen for Tyendesager.

5. Fra Skattedepartementet af 11/1 der bestemmer at modtaget Krisehjælp for Landbrugere maa fradrages i Indkomsten som om de var betalt af Landbrugeren selv.

6. Fra Ribe Stiftamt det herfra fremsendte Skema om Berettigelse af Kriseunderstøttelse for Maler Bonde, Lindknud. Amtet meddeler og har meddelt Vedkommende at han ikke er berettiget.

7. Sogneraadet i Brørup fremsender til Notering her født paa Brørup Sygehus Kirsten Marie Mortensen f. 4/11 1931 datter af Søren Lars Mortensen og Hustru Agnete Kirstine Thiesen, Hovborg.                                                                                                                 Noteres.

8. Ribe Stiftamt meddeler under 25/1 1932 samtykke til at Hans Marinus Pedersens Hedelaan to hver 1500 Kr. maa rykke tilbage for Kreditforeningslaan i Vest og Sønderjysk Kreditforening næst efter 35,000 Kr.                                                                                                        Til Efterretning.

9. Politimesteren i Ribe har fremsendt Kommunen tilfaldende Bøder nemlig 30 Kr. samt for Næringsbeviser Magnus Hansen, Hovborg 90 Kr., Søren Nielsen, Vittrup 90 Kr. Til Efterretning.

Side 223.

10. Vejle Amtsstue forespørger om der hos Jakob Nielsen Andersen, Klelund kan indkasseres 14 Kr.                                                                                                                 Kan næppe betale.

11. Regninger. K.Petersen, Esbjerg Briller til Mathilde Juhl 20 Kr.            Til Efterretning.

12. St. Joseph Hospital for samme 333 Kr.                                                              –

13. Olaf Barfod Kr. 54,45                                                                                         –

14. Læge Møller for Sygekassemedlemmer Kørsel. 69,75 Kr.                                –

15. Kirstine Vad Sørensen beder om Forskud paa Invaliderente fra d.1/2 1932      –

      Det overlodes Formanden at forhøre sig om hendes fremtidige Opholdssted.

16. Mathilde Juhl beder om Tillæg til Aldersrenten idet datteren fremfører at hun ikke som før har kunnet passe sig selv og endda tjent lidt til.               Man vedtog at betale Huslejen én Maaned.

17. Fra Politikontoret i Holsted Alimentationsafkrævning for Skomager Bonde, Lindknud 84 Kr.

18.  –    Politimesteren i Kolding for Emil Thorvald Møller Hansen 78 Kr.    Afkræves om to Mdr.

Side 224

19. Julie Hansen beder om en Bandage efter Tilhold fra Læge Teglhus Jensen. Skal have Bandagen.

20. Man har modtaget fra Hans P. Jensen, Jordrup Meddelelse om at han med Familie vil hjem til herv. Kommune og have Arbejde idet han fremfører at han kuns der kan faa Hjælp med Fattighjælpsvirkning.                                                                                                 Henlagdes.

21. Hans N. Hansen, Vejle og Hans Chr.Fyhnbo har ved sidste Møde bedt om Forsørgelsesattest. Kan ikke paa nuværende Tidspunkt udstede Forsørgelsesattest til ansøgerne.

22. Valg af Hegnssyn og Markfredssyn. Valgt blev Marius Madsen (Formand) Chr. H. Petersen, Hovborg og Andreas Thomsen, Lindknud.

23. Som Brandfoged for Distriktet Lindknud valgtes i Stedet for H.N. Knudsen Smed Peder Runge under 1/12 1932.                                    Formanden ansøger Amtet om Tilladelse til Indstillingen.

24. Jens Bonde, assersbøl der har solgt Ejendommen ansøger om Forhøjelse af Aldersrenten. Opgiver Indkomsten til 100 Kr.                  Ansattes til 33,50 Kr. pr. Mdr. fra 1/3 1932 at regne.

Suppleanter til Punkt 22 valgtes Alfred Juhl, Vittrup, Marinus Hansen, Hovborg og Hans J. Christensen, Lindknud.

Side 225

25. Arbejdsm. Hans Hansen, Hovborg ansøger om Aldersrente. Opgiver Indkomst 200 Kr.

                                                                             Ansættes til 29,50 Kr. pr. Mdr. fra 1/3 at regne.

26. Aagaard Knudsen (Tømrersvend) har henvendt sig om Arbejde eller Kriseunderstøttelse.

                                                                     Det vedtoges at indstille ham til Kriseunderstøttelse.

                                                           Simon H. Simonsen maa slaa Sten anvises hos Formanden.

27. Hovborg Transformatorforening fremsendte paany Ansøgning om Amortation af Kreditforeningslaan. Ændring af Vedtægtens § 4 er sket.                         Anbefales som sidst.

28. Niels Petersen, Kidholm tilbyder Salg af raa Sten. Man vedtog at købe ca. 12 Favn, der ligger hos Hans J. Christensen, Lindknud.

29. Det vedtoges at lade foretage Afhøring af Jeppe Sørensen, Hovborg.

                                             Én af Sogneraadsmedlemmerne lader Ansøgningsskema udfylde.

Side 226.

Skatteansættelser. Fra 1/1 1932 Peter Emil Johansen, Hovborg Indtægt      1000 Kr.

                                –   1/10  –    Ejnar Nielsen, Lindknud                                500  –

                                –   1/1    –    Axel Pedersen adr. Chr. Pedersen, Klelund   900  –

                                –   1/10  –    Christiane Marie Hansen, Tved                      800  –

                                –   1/1    –    Aage Burkal adr. Niels Garder                     1000   –

Folketingsvalglisterne d. 22. Feb.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, Peter J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

 

Fødselsanmeldelser.

Dreng f. 3/12 1931 Søn af Arbejdsm. Peder Christensen og Hustru Clara Kirstine Mikkelsen, Lindknud. Navn Niels Hansen Christensen.

Dreng f. 10/12 1931 Søn af Gdr. Michael Panikovski og Hustru Margrethe Sørine Christine Sørensen, Lindknud. Navn Viggo Sørensen Panikovski.

Dreng f. 25/12 1931 Søn af Husm. Niels Peter Jensen og Hustru Henriette Marie Theede, Kokær Navn Arne Juhl Jensen.

Dreng f. 26/1 1932 Søn af ugift Astrid Johanne Nielsine Ulsted, Lindknud

Dreng f. 26/1 1932 Søn af ugift Kirstine Marie Brink, Vittrup.

Side 227

Pige f. 9/1 1932 datter af Vognm. Ejnar Lund og Hustru Mette Marie Kristensen, Hovborg. Navn Inger Lund.

Pige f. 6/12 1931 datter af Boelsm. Marinus Søholm Jensen og Hustru Ane Marie Rasmussen, Klelund. Navn Margrethe Søholm Jensen.

Pige f. 31/1 1932 Datter af Gdr. Magnus Baagø og Hustru Marie Hansen, Assersbøl.

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdt i Lindknud Kro 9 Marts 1932 følgende Sager forhandledes:

1. Landbrugsministeriet meddeler Udstykning fra Jens Fr. Hansens ejendom i Okslund Matr. No. 5bh. Bække maa udgaa.                                                                                    Til Efterretning.

2. samme meddeler Udstykning fra Andreas Nikolajsens Ejendom i Hovborg Matr. No. 1cn og 1co kan udgaa.                                                                                                          Til Efterretning.

3. Invalideforsikringsraadet meddeler at Renten er tilstaaet Husmoder Jensine Ullerup, Vittrup.

4. Samme Raad ønsker en Udtalelse herfra angaaende Fru Gjertrud Hansen, Okslund Helbredstilstand.

Side 228

5. Cirkulære fra Socialministeriet af 13/2 1932 angaaende Rabatkort forelaa.        Henlagdes.

6. Fra Kirkeministeriet forelaa Meddelelse om Kommunens Indbetaling til Stiftsøvrigheden af 25/2 1932 nemlig 1297 Kr.                                                                                          Til Efterretning.

7. Ribe Stiftamt har under 29/2 1932 meddelt at Resttilskud til Hjælpekassen i henhold til Lov af 12/1 1932 udgør 113 Kr.                                                                  Beløbet er modtaget.

8. Samme udbeder sig tilsendt Kvittering for Renter til Skolelaan.                    Til efterretning.

9. Fra Socialministeriet Cirkulære af 1 Feb. angaaende Rejseydelse til Bevogtning af hjemvendende Fattige.                                                                                                                 Til efterretning.

10. Hovborg Transformatorforening har paany fremsendt Ansøgning om Tilladelse til Optagelse af Kommunekreditforeningslaan 39,000 Kr.                                                            Anbefales.

11. Cirkulære fra Socialministeriet af 26/2 1932 angaaende Regler for Aandssvageanstalter.

12. Regninger. Amtsygehuset i Kolding Kørsel for Marie Damgaard Madsen 24,50. Til Efterretning

Side 229.

13. Mejeribestyrer Rossau der har afledet Vandet fra Vejen ud for sin Havejord med en Rørledning ned gennem nævnte Jord ansøger om Kommunens Tilskud til Afledningen der har kostet 72,50 Kr.

                                                                                                                          Bevilgedes 35 Kr.

14 Aldersrentesager. Else Marie Schmidt f. 28/2 1866 ansøger om Aldersrente. Ansattes fra 1/3 1932 efter 66aarige til 32,25 Kr. pr. Mdr.

15. Murer Niels Jørgensen f. 11/12 1866 er ansat til Aldersrente sammen med sin Hustru til 48 Kr. pr. Mdr. fra 1/1 regnet efter 150 Kr. det bemærkes at der forlaa Lægeattest for Uarbejdsdygtighed.

16. Aastrup sogneraad forspørger om Anerkendelse af Forsørgelsesret for Mette Ehmsen f. 10/2 1857 ansat efter 180 Kr. til 38,75 regnet efter 68aarige.                                            Til Efterretning.

17. fra Politimestern i Kolding alimentationsbidrag for Ove Skovdahl Nielsen 78 Kr.       –

18. Fra samme for Emil Th. Møller Hansen 78 Kr.                                                              –

19. Fra Politimesteren i Assens for Svend Stølsvig Jeppesen 78 Kr.                                   –

Side 230

20. Hans Nissen Hansen, Vejle beder om Hjælp til fagforening m.m.

                                         Man vedtog at betale Fagforeningen 17 Kr. bevilgedes yderligere 20 Kr.

21. Tilbud om Rengøring af Skolerne forlaa fra Vittrup Kristian Pedersen 190 Kr. Antoges

                                                                       Fra Okslund Hansine Olsen 200 Kr.        –

                                                                         – Lindknud Maler Bonde 550 Kr.

                                                                            Else Andersen               450  –

                                                                            Laura Jensen                 500  –

                   Ditte Christensen 420 Kr.                Christine Germansen    295  –          Antoges

Klelund Skole Metha Ibsen 375 Kr. Antoges. Rengøring i Salen m. Fyring 2 Kr. u. Fyring 1 Kr.

22. Lena Horn, Lindknud har ansøgt om Invaliderente efter svære Former.     Henlagdes.

23. Valg af Formand, Næstf. og kasserer samt alle Udvalg. Der vedtoges Genvalg over hele Linien.

Side 231

24. fastsættelse af Vejmandlønninger gældende fra 1 April d. Aar. Man fastsatte Lønningerne saaledes Sommermaanederne April til Okt. inklusive 9 Timer 5 Kr./Dag. Øvrige Mdr. 4 Kr./Dag.

For Slaaning af Sten pr. Favn 25 Kr.

25. Mathilde Juhl ansøger om Tilskud til Aldersrenten fortsat. Formanden forhandler med Nævnte.

26. Iver M. Nielsen mødte og ansøgte om at Kommunen betaler Kreditforeningsrenten.

                                                                                          Man vedtog at betale den ansøgte Rente.

27. Marie Nielsen ansøger om Brændselshjælp.                                             Bevilges et læs Tørv.

28. Plejehjemsforeningen beder om Tilskud.                                                         –        20 Kr.

29. Chr. Therkelsen, der har 2 Børn der går i Okslund Skole har ikke betalt det derfor skyldige Beløb. Man vedtog at meddele Nævnte samt Sogneraadet i Vorbasse at Sogneraadet maa betale for Børnenes Gang 22 Kr. Aarlig indtil 10 Aarsalderen og 44 Kr. fra 10 Aarsalderen fra 1/5 d. Aar at regne. Ligesaa for Chr. Holm, Høllund og Søren Vind, Høllund, sidstnævnte hvis Barn gaar i Klelund Skole.

Side 232

30. Hans Clausen Ravn ansøgte om yderligere Tilskud til Aldersrenten der for Tiden er paa 80 Kr. pr. Maaned. Som Grund nævnes at De maa holde en Pige idet Konen er syg.

                                                               Man vedtog at yde dem pr. Maaned 90 Kr. indtil videre.

31. Forsømmelseslisterne forelaa.                                            Formanden paafører evt. Mulkter.

32. Ida Simonsen ansøgte om fortsat Hjælp Enkebørnsunderstøttelse idet Sønnen er i Lære. Afvistes

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Ekstraordinært Møde afholdt i Lindknud Kro d. 4.April 1932 hvor følgende forhandledes:

 

Skal man fortsat vedblive at lade slaa Sten? Man vedtog at indstille Stenslagning efterhaanden som de faar Favnen fuld, som der evt. er begyndt paa.

Side 233.

Formanden bemyndiges til at sælge en Del af vores slaaet Sten (3 Favn)

Hans Chr. Fyhnbo anmoder om at Kommunen vil betale Husleje evt. give ham Arbejde.

                                                                                                          Kan faa Krisehjælp.

Andreas Hansens Hustru, Bøgeskov har anmodet om yderligere Hjælp i indeværende Maaned ca. 30 Kr. idet de har faaet i Forskud af Brugsforeningsvarer.              Formanden fik Fuldmagt.

Da Kommunen har indestaaende i den forh. Mads Chr. Nielsens Ejendom, Vittrup tilhørende nu Søren Storm Thomsen 800 Kr. forhandledes om Sogneraadet skal lade Beløbet staa saafremt nævnte Thomsen afhænder Ejendommen til Bent Nielsen der nylig er tilflyttet herv. Kommune.

                                                                                    Man vedtog at Obligationen maa indfries.

Formanden meddelte at Helga Andersen er ankommet og er gaaet i Pladsen hos Madsen Christensen, Vittrup. Det meddeles tillige at hun var saa godt som nøgen hvorfor Formanden i Samraad med Husmoderen har foranstaltet nødvendigt Tøj.                        Til Efterretning.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

Side 234.

 

Aar 1932 d. 13. April afholdtes Ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser

1. Dreng f.26/1 1932 Søn af Kirstine Marie Brink, Vittrup. Navn Henning Brink.

Dreng f. 27/2 1932 Søn af Foderm. Niels P. Nielsen og Hustru Erna Marie Larsen, Okslund. Navn Jens Marius Nielsen.

Dreng f. 27/2 1932 Søn Af Gdr. Jens Hedegaard Jørgensen og Hustru Mary Mortensen, Okslund. Navn Kristian Hedegaard Jørgensen.

Dreng f. 6/3 1932 Søn af Boelsm. Hans Knudsen Jensen og Hustru Hansine Frandsen, Okslund.

Dreng f. 21/3 1932 Søn af Købm. Kristian Vagner Thomsen og Hustru Katrine Johanne Kirstene Brandt.

Dreng f. 23/3 1932 Søn af Mejerist Jens Theodor Henriksen og Hustru Karen Margrethe Eriksen

Dreng f. 31/3 1932 Søn af Husm. Karl Marius Hansen og Hustru Mette Marie Thiesen.

Side 235

2. Fra Kolding Oppebørselsstue Forespørgsel for Murer Brink, Vittrup. Økonomiske Forhold.

                                                                                                                         Kan ikke betale.

3. Landbrugsministeriet har approberet Udstykning fra Matr. No 10a  Klelund, Margrethe Madsen Ejendom.                                                                                                              Til Efterretning.

4. Cirkulære af 17. Feb. 1932.

5. Samme af 5/3 1932. Maskinsynet nedsat fra 2 Kr. til 1,50 fra 1/1 1932.                     –

6.     –        –  1/3    –     Brug af dansk Brændsel                                                                –

7.     –        –  22/2  –                                                                                                            –

8.     –        –  17/2  –     angaaende Gymnastik                                                                    –

9.     –        –  29/3  –                                                                                                            –

10.   –        –  15/3  –                                                                                                            –

11.   –        –  15/3  –    Forhandling af Varer                                                                       –

12. Oksebremselarvens Udryddelse. Formanden gør Foranstaltning med Avertering i de forskellige Blade. Til at udføre Arbejdet!

Side 236

13. Landsretssagfører Juhl, Kolding ansøger om Anbefaling af Akkord for Chr. Glerup Østerbygaard.                                                                                                   Anbefales.

14. Ribe Stiftamt har anvist Kommunen som Tilskud for Børn af Enker for Aaret 1930/31 76,67 Kr

15 Samme udbeder sig Oplysning om Skatteudskrivning i 1932/33. Formanden udfylder Erklæring.

16.    –       meddeler at der som Tilskud til Aldersrente for Aaret 1930/31 221,88 Kr.    Er modtaget.

17.    –             –        at man maa indbetale for Vurdering af Fast Ejendom 103,98.  Til Efterretning.

18. Direktoratet for Sygekassevæsenet har meddelt at Niels Kr. Nielsen, Klelund søger Invaliderente.                                                               Bevilgedes som Forskud 30 Kr. pr. Maaned.

19. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at Kommunens Skyld pr. 31/3 er 3816,85 Kr.

      Ansøger Amtet om Henstand i 2 Aar 3750 Kr.

20. Statens Direktorat for Arbejdsanvisningen meddeler at man maa indbetale for Aaret 1930/31 75,45 Kr.                                                                                                                 Til Efterretning.

237.

21 Ribe Stiftamt forespørger om man anerkender forsørgelsesberretiget Chauffør Poul Chr. Johan Østergaard, Vejen f. i Lindknud 10/11 1902.                                    Anerkendes. Maa selv betale.

22. Regning fra Teglhus Jensen 69,50. For Sygekassemedlemmer Kørsel 297 Kr.    Til efterretning.

23. Fra Sindssygehospitalet i Viborg for Kirstine Jensen 182 Kr.                                         –

24. Aandssvageanstalten i Ribe for Niels Knudsen Nielsen 155,15, Morten Nielsen 274, Anna Hansen 95,15 Kr.                                                                                                          Til Efterretning.

26. Vilhelm Kirk 205,89 + 67,75 +11,76 + 29,30 Kr. Forespørger i Sogneraadstidende om Kommunen skal betale Violin med fornødent Reparation.

27. Østifternes Aandssvageanstalt for Carl Johs. Hansen 125 Kr., Hans Jørgensen 125, Frode Andersen 125 Kr.                                                                                                        Til Efterretning.

28 Læge Svend Lind, Bække. Regning for Niels Hansens Hustru 30,88 Kr. ?

Side 238

29. Samme 60,07, 8,10, 88,20 Kr. For Laust Iversen man aftaler Lægeregning. Betaler selv medicin.

30. Brørup Apotek. Marie Jensen 12,60., Iver Nielsen 5,95., Niels Nielsen 2,20., Poul Nielsen 13,20., H.P. Pedersen 15,35., Chr. Schultz 6,15 (vist fejlagtigt)

31. Gesten Apotek Hans P. Pedersen 15,05 Kr. Stinus Eskildsen Sygebil 16 Kr.

32 Aldersrenteansøgning fra P.N. Pedersen, Assersbøl. 40 Kr. pr. Uge fra 1/5

33. Løgumkloster Regning for Abeline Nikolajsen, Draved 12 Kr.  Undersøges.

34. Lejrskov Jordrup forespørger om Anerkendelse af Hans P. Jensen f. i Lindknud 13/6 1902.

                                                                                                    Anerkendes Forsørgelsesberrettiget.

35 Fra Hans Chr. Fyhnbo forelaa to Skrivelser én til Ribe Amtstue og én til herv. Sogneraad.   Ægteskabsattesten nægtes. Sagen sendes til Stiftamtet.

36. Maler A. Bonde anmoder om ekstra Vederlag for Skolerengøringen idet der i dette Aar er faldet fire Hovedrengøringer.                                                                                        Kan ikke betale.

Side 239.

37. Lærer Christiansen ansøger om Nedsættelse af Brændselsspørgsmaalet som er for Tiden ansat til 200 Kr. Aarlig. Det overlodes Læreren i Fremtiden selv at foranstalte Brændsel. Regnes fra 1/7 32.

38. Kirstine Germansen ansøger om at Kommunen yder Petroleum til en Primusapparat.

                                                                                                       Bevilgedes Petroleum for et Aar.

39. Et Udvalg nemlig Peter Andersen, Harald Pedersen, Frederik Pedersen og Th Chr. Thomsen mødte og vilde forhandle om den fastsatte Vejmandslønning. Udvalget ønskede en ny Forhandling angaaende den fastsatte Løn.

Blev af Sogneraadet indbyrdes forhandlet endnu en Gang. Det vedtoges at beholde det vedtagne.

40. Marie Nielsen beder om lidt Briketter.                                                        Bevilgedes for 8 Kr.

41. Lærer Skovbjerg ansøger om Tilskud til Folke – og Børnebogbogsamlingen. Bevilges som før.

Side 240

42. Hansa S. Pedersen, Hyldelund beder om en ny Kaabe samt Tøj til en Kjole og Linnet samt et sæt Tøj til én af Drengene dernæst en ny Kaabe til Hans S. Pedersens Hustru.                 Bevilgedes.

43. Rasmus Hansens Hustru beder om Udstyr til Datteren der igen skal til Augustenborg.      –

44. Man vedtog Grundet paa de meget økonomiske Vanskeligheder at ansøge om Afdragsfrihed for et Laan i Horsens og Omegns Sparekasse et Beløb af 1680 Kr. Aarlig samt i Holsted Sparekasse 910 Kr. Aarlig, dernæst i Andelskassen 1000 Kr. Aarlig. Ansøgningen gælder fra 1. April d. Aar og for et Aar frem i Tiden.

Næste Møde d 20. ds. Kl. 7 Aften.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen                

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *