1915 – 19 – 1b

Lindknud Sogneraads Protokol d. 22 Feb. 1916 –

side 26

Aar 1916 d. 22/2 holdt Sogneraadet sammen med Hjælpekassens Bestyrelse Møde.

1. Mødet var berammet for evt. at foretage en Deel Ændringer i de tidligere foretagne Dyrtidsforanstaltninger. Det vedtoges at ansætte følgende Skalaer, der træder i Kraft fra 1/3 1916.  1. Skala 5 Kr. om Ugen 2. 3,50 Kr. og 3. 2 Kr.. Disse Skaler bliver en Grundregel, dog staar det Hjælpekassebestyrelsen frit for at foretage mindre Ændringer i samme.                                        Efter Forhandling enedes man om at ansætte nedenstaaende efter Skalaerne som følger:                   1. Skala. H.P. Nissen, Hyldelund Chr. Christensen, Sandager, Mads Madsen, Sandager, H.P. Hansen, Vittrup, Ernst Søgaard Adserb., Daniel Petersen, Adserb., Jens P. Bonde Adserb., P. Kr. Ehmsen, Adserb., Hans Skøt, Lindknud, Kr. A. Pedersen, Lindknud, Kr. Asmussen, Lindk., Niels M. Nielsen, Vittrup, Jørgen Erbs, Hovborg, Chr. Holm, Klelund.                                                           2. Skala: Jeppe L. Jepsen, Vittrup, Maler Nørgaard, Lindknud, Maren P. Vase, Hovborg, Ejler Johansen, Klelund, Hans Schønning, Lindk., Asksel Petersen, Gildbjerg, Susanne Mikkelsen, Vittrup, Andrea Pedersen, Gildb., Poul Andersen, Hovborg, N. M. Olesen, Klelund, Bertel Pedersen, Vittrup, Poul Sørensen, Lindk., Marius Nielsen, Vittrup, Andr. Nikolajsen, Hovborg.                 3. Skala: Theodor Jepsen, Hyldelund, Kr. Larsen, Klelund, Hans P. Hansen Hyldel., Jens P. Jensen Adsersb., Gunder Adamsen, Lindk., Chr. Christensen, Okslund, Karl Madsen, Oksl., Frederik Johansen, Klelund, Karl Johnsen, Vittrup, Rasmus Hansen, Lindk., Mathilde Juhl, Lindk., Morten Madsen, Lindk.                                                                                                                                    Side 27                                                                                                                                                    Jens Nikolajsen, Klelund, Andr. Houborg, Klelund, N.P. Johansen, Klelund, Niels Kr. Hansens Enke, Adsersb., Hans Olsen, Okslund.                                                                                                     Der udsendes Lister til hver enkelt af Hjælpekassebestyrelsens Medlemmer. Bestyrelsen udsteder Sedler til de skal have Naturalier i Stedet for Penge.                                          Mødet sluttet.             Niels Thøgersen                                                                                                                                          Laurids Simonsen, H.P. Hansen, Chr. Hermansen, P.N. Pedersen, Chr. Mortensen

                                                                                                                                                                Aar 1916 d. 8/3 holdt Sogneraaadet Møde i Lindknud Kro.                                                      Følgende Sager forhandledes:                                                                                                                 1. Fødselsanmeldelser for Jan. Md. forelaa fra Pastor Nielsen                                                              20 Jan. en Dreng af Skovarbejder Ejler Nielsen Johansen og Hustru Johanne Møller Johansen. Ane Bothilde Jørgensen, Sønderlund.                                                                                                          20. Jan. en Dreng af Lærer Skovbjerg og Hustru Kirstine Pedersen, Lindk.                                        3. Jan. en Pige af ugifte Pauline Marie Nielsen, Debel. 10 Maanedsdag for Nedkomsten hos Gdr. Marius Nissen, Lintrup, Holsted. Foranstaltet noteret i Holsted.                                                         8. Jan en Pige af Husm. Ingvar Damgaard og Hustru Terese Augusta Marie Larsen, Lindk.             Fødselsanmeldelser for Feb.                                                                                                                 2.  19 Feb. en Pige af Husm. Niels Kr. Sørensen og Hustru  Laura Nielsine Jensen af Vittrup.                  3. Forsømmelseslisterne forelaa. Mulkter dikteredes.                                                                             4. K. Korner, Thisted forespørger om Kommunen ønsker at modtage Regningsskemaer. Til Efterr.    5. Dansk Blindesamfund ansøger om Bidrag.                                                         Nægtedes.          Side 28                                                                                                                                                        6. Skyldkredse. Finansministeriet har fremsendt en Fortegnelse over samtlige i Landet værende Skyldkredse.                                                                                                        Til Efterretning.            7. Indenrigsministeriets Cirkulære af 26/3 16 hvrved der gives Hjælpekassen Tilladelse til at betale Alimentationsbidrag for saa vidt en saadan forefalder mens vedkommende Alimentant er indkaldt til Sikringsstyrken og naar han i øvrigt opfylder Betingelserne for Understøttelse af Hjælpekassen.     8. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse ansøger om Bidrag.           Nægtedes.             9. Hyldelund Adsersbøl Lindknud Bæk. Ribe Amtsraad har under 25/2 16 stadfæstet et gennem Lindknud til Stiftamtet fremsendt Forslag til Regulativ over nævnte Vandløb og udbeder sig en bekræftet Afskrift af samme.                                                                                Til Efterretning.     10. Indkomst og Formueskatten til Kommunen udgør i Henhold til Ansættelsen med en Skatte% af 5 12025,50 Kr.. Overslaget var 12,000.                                                                Til Efterretning.       11. Om Valg af en Repræsentant til Kommunekreditforeningen i Stedet for afdøde P. Blem. Udsat    12. Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 19/2 16 om Fastsættelse af Maksimalpris paa Majs og om  Handel med Majs samt om Forbud mod Opfodring af Sukker.                    Til Efterretning.     13. Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 14/2 16 om Optællling af Kommunens Beholdning af Korn, Foderstoffer, Kartofler m. m., Tælling af Kreaturer. Begge Tællinger foretages i Slutningen af Feb. Maaned.                                                                                                             Til Efterretning.    14. Korntællingen gav følgende Resultat: Rug 938 Tdr., Byg 120, Havre 3116, Blandsæd 289, Roer 13243, Kartofler 4133 Tdr.                                                                                                                 side 29                                                                                                                                                     14a. Kreaturtællingen Heste V 198, H. 157, P. 68, Føl 12 i alt 435, Kreaturer T. 50, K. 1041, Kvier 341, Kalve 598 i alt 2030, Faar  430, Svin Orner 7, Søer  192, Fedes. 361, Grise 734 i alt 1294.                  15. Carl Mortensen Vejrup ønsker ikke at indgaa paa Sogneraadets Beslutning ang. Udlægning af Rør under Indkørslen til hans Ejendom i Klelund eller modtage Jorden fra Grøften. Sogneraadet maa fremdeles fastholde den tidl. vedtagne Beslutning  ang. denne Sag.                                               16. Kommunens Regnskab for Finansaaret fra 1/4 14 til 31/3 15 er tilbagesendt fra Stiftamtet uden Bemærkning.                                                                                                                              Skolesager. I Henhold til tidl. Bekendtgørelse  forlaa følgende Tilbud paa Renholdelse af Skolerne Lindknud for et Aar: Pouline Sørensen 170 Kr., Hans Schønning 200 Kr., Karoline Jepsen, Lindknud 170 Kr..                                                                                          Overdroges sidstnævnte,                                                                                                      Vittrup Skole, Anders Nielsen, Vittrup 70 Kr. tiltraadtes.                                                                      Okslund Skole, Kirsten M. Jessen 70 Kr.             –                                                                              Klelund Skole, Lærer Thomsen   150 Kr.             –                                                                                 Adsersbøl Skole overdroges til P.N. Pedersen at ordne.                                                                                 17. Lærerinde Frk. Laura Møller forespørger om Pladsen som Vikar ved Lindknud Skole dersom Frk Ussing overtager Pladsen ved Vejen Vestermark Skole.               Overdroges til Formanden.                      18. Alderdomssager. Marie Benedikte Schaffer, Stiftamtet har gennem Herredskontoret foranstaltet foretaget en Politirapport af M. Schaffer og Søn, der er vedlagt Sagen hvorefter Stiftamtet paany udbeder sig Sogneraadets Erklæring. Det overdroges Formanden at faa oplyst om Andrageren har dansk Indfødsret, er dette Tilfældet at tilstaa hende en Understøttelse af 8 Kr. fra 1/4 16 samt sende detaljeret Redegørelse med Sagen til Amtet. Efter det oplyste er Gælden nu 9600 Kr + Aftægt 10500 Kr.                                                                                                                                               side 30                                                                                                                                                    19. Fattigsager. Margrete Sørensen at. C. Synke. Sørensens Enke anmoder Sogneraadet om at sende det hende tilhørende Tøj der henstaar i Lindknud Forsamlingshus til Bred pr. Bred paa Efterkrav.    Tøjet foranstaltes sendt til rette vedkommende.                                                                                   20. Marie Andersen bliver formodentlig indlagt paa Tuberkulosehospitalet ved Ribe. Udstedt Kautionsbevis sendt til Amtet. Afhøring.                                                                    Til Efterretning.   21. Pouline Marie Nielsen f. 17/12 1894 i Føvling har til Maanedsdagen for Nedkomsten opholdt sig hos Gdr. Marius Nissen, Lintrup. Barnet f. 3/1 16. Barnets Fødsel noteres i Holsted Sogn.         22. Jens P. J. Bejerholm. Kolding Fattigudvalg har d. 16/2 indlagt ham paa Koldings Fattigvæsen. Den 26/2 meddelt at han bliver hjemsendt 27/2, blev i dag indlagt paa Fattiggaarden i Surhave, men straks gaaet derfra.                                                                                                      Til Efterretning.   23. Maren Harbæk. Man har gennem Herredskontoret foranstaltet en Rapport af Harbæk hvoraf fremgaar at hun er født i Hjerting paa en Rejse Moderen foretog til Rødding. Moderen blev gift med Faderen Marcus Harbæk 10/11 1865. Boede i Lindknud Sogn, Vittrup i 6 Aar.                               Det overdroges Formanden at faa undersøgt hvorvidt Harbæk bliver at  forsørge i Lindknud evt. efter § 27 i Fattigloven.                                                                                                                                           24.  Peter Albert Larsen. Ophold paa Adsersbølgaard. Indlagt paa Brørup Sygehus, anser ser forsørgelsesberettiget i Københ. Afskrift af Afhøring vedlagt, en Skrivelse er sendt til Københavns Magistrat.                                                                                                                                              25. Murer Rasmus Hansen har paany forespurgt om Sogneraadet kan anbefale det ved forrige Møde onmhandlede Jord til en Husmandslod. Formanden fremskaffer et Skema der tilstilles Rasmus H.   26. Mads Kr. Nielsen, Vittrup har sendt Andragende om Tillæg til Understøttelsen pga. Dyrtiden.                    Tilstodes 10 Kr. ekstra. Chr. Mortensen sørger for at skaffe Rugmel.                                                   27. Ole Olsen, Gildbjerg ansøger om Hjælp pga  af Konens Sygdom samt at de er nødsaget til at holde en Pige.                                                                                               Tilstodes ekstra 20 Kr.           side 31.                                                                                                                                                 28.   Ove Jepsen Søn af Jeppe L. Jepsen, Vittrup er indlagt paa Brørup Sygehus til vederlagsfri Behandling for Skarlagensfeber.                                                                                Til Efterretning.        29. Niels P. Nielsen, Hovborg har sendt Ansøgning om ekstra 15 Kr. pga. Sygdom. Tilstodes 10 Kr.  30. Lærer Thomsen, Klelund har fremsendt Ansøgning til Ribe Amts Skoleraad om Tilskud til Aftenskolen.                                          Kommunen tilstod Lærer Thomsen  et Tilskud paa 20 Kr.  

31. Andr. Hansen, Hovborg har henvendt sig til Sogneraadet og udbeder sig Tilladelse til at antage et mindre Plejebarn.                                          Sagen udsattes for at søge nærmere Oplysninger. Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2                                                                                                    Niels Thøgersen                                                                                                                                          Laurids Simonsen, P.N. Pedersen, Chr. Hermansen, Chr. Mortensen, H.P. Hansen

                                                                                                                                                                                 Aar 1916 d. 1/4 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro.                                          Følgende Sager forhandledes:                                                                                                              1. Til Formand for Sogneraadet fra 1/4 1916 til 31/3 1917 valgtes Niels Thøgersen                           2. Til Kasserer i samme Tidsrum valgtes Peter Nielsen                                                                        3. Til at revidere Kommunens Regnskab valægtes  Hans M. Petersen og Hans P. Hansen                   4. Som Medlem af Udvalget for Surhave Fattiggaard valgtes Niels Thøgersen                                  5. Husmandskommisionen. I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 6/3 16 vælger Sogneraadet af sine Medlemmer 2 Udsendige til at deltage i Valget af Husmandskommisionen.  Valgt blev Chr. Mortensen, Vittrup og Niels Thøgersen.                                                                    Side 32                                                                                                                                                  6. Forhandling om hvorvidt der skal foretages ekstra Ligning i Henhold til Dyrtidsloven af 22/12 15. Da der ifølge Kassererens Fremstilling stilles i Udsigt at Regnskabet kan slutte med en Kassebeholdning ca. paa 3000 Kr. vedtoges det ikke at foretage nogen ekstra Ligning. Til Efterr.     7. Cirkulære af 10/1 16. Forklaring af Lov om Dyrtidsforanstaltninger.                                –            8. Skatteligningen. Overslag samt Uddrag af den foreløbige Skatteansættelse for 1916 fremlagtes i Henhold til Loven.                                                                                                    Til Efterretning.    9. Lærerinde Karen Ussing, Lindknud har meddelt at hun er kaldet som Lærerinde ved Vejen Vestermarks Skole fra 1/4 16 og skal tiltræde Pladsen 10/4.                                                               10. Pastor Nielsen har ved et Cirkulære ad 2/3 16 gjort Opmærksom paa at for Fremtiden er det Skolekommissionen der skal antage Vikarer, hvorfor det er overladt Nielsen at skaffe en Vikar til Lindknud Skole.                                                                                                                                    11. Pladsen som Forskolelærerinde ved L. Skole foranstaltes opslaaet ledigt paa sædvanlige Betingelser. 550 + 50 + 20 Kr.                                                                                                             12. Johanne Marie Jepsen er d. 24/3 afgaaet ved Døden paa Brørup Sygehus. Der er sendt en Regning for Ophold stor 81 Kr. Hun efterlader sig 100 Kr. i Penge samt til Bohave, Gangklæder m. m. Therkel Pedersen har afholdt Begravelsesomkostningerne der andrager 40 Kr.. Det vedtoges at Sogneraadet overtager de 100 Kr., medens Therkel Pedersen beholder Tøjet.                                    13. Mads Kr. Nielsen har henvendt sig med Ansøgning om en ekstra Hjælp paa 10 Kr. + et Læs Tørv eller Træ fra Plantagen pga. at han har bulne Hænder og ikke kan arbejde foreløbig. Fik 10 Kr side 33                                                                                                                                                   14.  Nis Højen, Lindk. Ansøger om at faa et Læs Tørv fra Kommunens Mose, vil selv besørge Kørslen. Tilstodes.                                                                                           Mødet sluttet.                Niels Thøgersen                                                                                                                                      Peter Nielsen, Chr. Mortensen, Chr. Hermansen, Laurids Simonsen, P.N. Pedersen, H.P. Hansen                                                   

 

Aar 1916 12/4 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro                                                                     Følgende Sager forhandledes:                                                                                                               1. Det af Laurids Petersen og Hustru  Kirstine Karoline Andersen  i Adsersbøl d. 3/12 1915 fødte Barn er foranstaltet noteret i Brørup Kirkebog.                                                            Til Efterretning. 2. Fødselsanmeldelser for Marts fra Pastor Nielsen                                                                             20/3 en Dreng af Gaardm. Anders Nielsen Knudsen og Hustru Johanne M. K. Simonsen, Debel       31/3         –       –  Hans P. Hansen og Hustru Nikoline Serafa Adolfine Jensen, Vittrup Mølle             13/3  –  Pige af Skomager Th. Nielsen og Hustru Anna Frederikke Ludvigsen, Hovborg                   3. Menighedsraadet har forespurgt hvorvidt Sogneraadet er villig til i Tilfælde af at der anskaffes et Orgel til Kirken da at bekoste en Organist samt evt. en Bælgtræder til at betjene Orglet.                 Det vedtoges at yde 50 Kr. i Lighed med hvad der ydes i Hovborg.                                                    4. Tidsskrift for Landboret opfordrer til Supskription.                                                Til Efterretning.          5. Gjørding Malt Herredskontor har indkaldt Brandbøgerne til d. 10/4 .                  Er indsendt                           6. Tidsskrift til Ædruelighedens Fremme er fremsendt til Sogneraadet.                     Til Efterretning. 7. Cirkulære fra Indenrigsministeriet ad 4/3 ang. Overenskomst med Norge og Sverrig vedr. Understøttelse af Trængende.                                                                                       Til Efterretning.  Side 34                                                                                                                                                   8. Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 21/2 ang. Opbevaring af Brødkorn.                       –             8a  Bekendtgørelse om udfærdigelse af Valglister af 13/1 16.                                              –              9. Kristelig Soldaterhjem i Viborg har sendt Aarsberetning og beder om Bidrag.         Nægtedes.     10. Carl Mortensen har paany sendt en Skrivelse ang. Oprensning af Vejgrøften, der gaar over hans Jord, han fastholder ikke at modtage den opkastede Jord langs Vejen. Sogneraadet gør intet i Sagen. 11. Formanden og Kassereren har efter Stiftamtets ønske sendt Meddelelse om hvor storet Beløb man forventer refunderet af Staten til Dyrtidsforanstaltninger i Anledning  af Kassekreditlaanet i Vejen Bank.                                                                                                                   Til Efterretning. 12. Skatteraadsformand Klaus Johansen, Brørup har sendt Meddelelse fra Landsoverskatteraadet.   13. Kvindehjælpen for Aarhus har sendt Beretning og beder om Bidrag.                   Henlagtes.        14. Postkører Lytken har sendt Regning for en Biltur med Læge Larsen, Holsted til Landpost Th. Thomsen, Hovborg paa 8 Kr.                         L. Simonsen forespørger om Thomsen selv betaler.    15. Ungdomsskolen. Lærer Banke, Esbjerg holdt i Matrs Maaned et Møde i Lindknud hvor han gjorde rede for for Tanken om Oprettelse af Ungdomsskole.. Ved nævnte Lejlighed blev der rettet en Henstilling til Sogneraadet om at tage Sagen op til Behandling i et Møde. Det vedtoges at foranstalte afholdt to Møder h.h.v. et i Hovborg og et i Lindknud til Forhandling af Sogneraadet.    16. Der foretoges Valg af Vandsynsmænd, Hans G. Hansen og Niels Thøgersen afgaar. Valgt blev Søren Steiner, Hyldelund og Hans P. Andresen. Supl. Søren Jepsen fra 1/5 16. S. Steiner Formand.  17.  Cirkulære af 6/3 16 vedlagt Skemaer til Indberetning om de i forrige Aar afholdte Udgifter til Fattigvæsen, Understøttelse til Børn af Enker samt over samtlige Ud – og Indtægter alt inden 1/8 16. side 35                                                                                                                                                     18. Valg af Valgmænd til at deltage i det forestaaende Amtsraadsvalg, valgt blev Chr. Mortensen og Niels Thøgersen, evt Laust Simonsen.                                                                                                  19. Marie Schaffer, Gildbjerg. Ribe Stiftamt har under 4/4 meddelt at den ikke finder noget at indvende mod den hende af Sogneraadet  tilstaaede Understøttelse af 8 Kr./Md fra 1/4 16. Til Efterr. 20. Therkel Sørensens Enke, Adsersbøl har gennem Marcus Sørensen fremsendt Begæring om Tillæg til Alderdomsunderstøttelsen.                                                    Kunde ikke bevilges.              21. Maren Nielsen. Esbjerg Byraad har under 13/3 meddelt at der er tilstaaet hende 30 Kr./Md i Alderdomsunderstøttelse samt forespørger om hun anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud smt om der kan forventes  lovmæssig Refusion.                                              Anerkendes.                   22. Ane Katrine Hansen. Hejnsvig Sogneraad har under 6/4 meddelt hendes Understøttelse er forhøjet fra 12 til 15 Kr. 1/3 16                                                                            Til Efterretning.     23. Marie Jensen. Hejnsvig S. har under 6/4 16 forhøjet hendes Alderdomsunderstøttelse fra 6 til 10 Kr. fra 1/4 16.                                                                                                        Til Efterretning.    24. Anders Petersen, Give Plejehjem ansøger om ekstra Hjælp pga. Dyrtiden.      Tilstodes 15 Kr.   25. Læge Bagger, Give har sendt Regning for Anders Petersen paa 4 Kr.                 Til Efterretning.    26. For Kirsten M. Pedersen har Folding S. sendt Regning for 2. Halvaar 66,75 Kr         –                27. Hans Th. Petersen, Debel Regning fra Brørup Apotek paa 3,05 Kr.                             –                28 Ole Olsen, Gildbjerg. Regning fra Brørup Apotek paa 16,30 Kr.                                   –                28a. Maren Kirstine Jensen ansøger om Alderdomsunderstøttelse, ønsker 15Kr./Md. Tilstodes 15 Kr. fra 1/5 16.                                                                                                                                      side 36                                                                                                                                                  29. Fattigsager. Marie Nielsen, Lindknud ansøger om forhøjet Understøttelse for Sommeren pga. Dyrtiden.                                                                                                                        Nægtedes       30. Overværgeraadet har frmsendt Dekret over Harry Due f. 21/2 1811 Søn af Maren Kirstine Due. Udlagt barnefader Forvalter Frøkær. Alimentationsbidrag 60 Kr./Aar hæves paa Gjørding Malt Herredskontor. Drengen er i Pleje i Ribe hos Moderens Søster f.T. Askov. Fodermester Hardemann O.V.R.J.   No 816/15                                                                                               Til Efterretning.              Harry Due f. 24/2 1911. Plejeløn 90 Kr./Aar. Barnefaderen betaler 60 Kr./Aar til Moderen                  31. Peder Albert Larsen, Adsersbølgaard anerklendt forsørgelssberettiget i Københ. Regning fra Brørup Sygehus for Ophold og Forplejning 56,10 Kr.                                                Til Efterretning. 32. Maren M. Hansen ekstra Hjælp 7-14-21-28/2 =32 Kr. 1/3 5,68 Kr. Medicin 1,90,                  Søger Oplysning om hende, der vil senere blive tage Stilling til om hun kan hjemsendes.                           33. Erik Clausen Ravn, Adsersbøl. Gjørding Malt Herredskontor har i Anledning af en Alimentationssag mod førnævnte forespurgt om E. Ravn anerkendes Forsørgelsesberettiget i Lindknud.                                                                                                                      Anerkendes.     34. Ernst Kaan. Køge Byraads Fattigudvalg forespørger om forhenv. Skovridder Kaan anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud pga. at en Søn er indlagt til vederlagsfri Behandling for Skarlagensfeber paa Køge Sygehus.                                                                            Anerkendes.     35. Niels M. Nielsen.  Ribe Stiftamt har paany fremsendt Sagen. Starup Sognerad har paany vedlagt et nyt Indlæg ligesom en Politiafhøring over Nielsen er vedlagt, der er ikke fremkommen noget nyt i Sagen. Sogneraaadet afæskes en Erklæring. Formanden overdroges at afgive den ønskede Erklæring. Der søges Oplysning om Nielsen har søgt Understøttelse af Hjælpekassen.                 Side 37                                                                                                                                                   36. Marie Andersen. Ribe Stiftamt har under 25/3 16 tilbagesendt hendes Daabsattest samt Faderen Chr. Andersens, samt Straffeattest og hjemstedsbevis. Marie A. er fra 15/3 indlagt paa Ribe Sanatorium til Behandling, Kur og Pleje for Tuberkulose.                                                             Sanatoriet har fremsendt Regning til 1/4 paa 40,10 Kr.                                                                   Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Marie A. 316,05 Kr.                                                               14/3 er Marie A. tilstaaet 10 Kr til Rejsen til Ribe.                                                                                Marie A. har endvidere fremsendt Begæring om ekstra Hjælp til Sommertøj, Fodtøj m. m.            Der sendes Forespørgsel til Amtet ang. de omhandlede Forhold.                                                       37. Frederikke Jespersen. Brørup Apotek Regning paa Medicin 9 Kr.               Til Efterretning.       38. Mads Kr. Nielsen               –                               –                  18,40 Kr.                    –                     39. Epilepsihjemmet ved Nyborg har fremsendt Regning for Morten Nielsen for Jan. og April Kv.  paa 330 Kr.    Er sendt for Jan. Kv.                                                                        Til Efterretning.   40. Villiam Thorvald Nielsen. Viuf Sogneraad har sendt Regning  for et Aar til 1/4 16  51,84 Kr.     41. Jens P.J. Bejerholm. Kolding Fattigudvalg har sendt Regning for Ophold og Tøj, Hjemsendelse m. v. 14,69 Kr.                                                                                                        Til Efterretning.     42. Alderdomsunderstøttelse. Chr. Hansen, Vittrup har sendt Begæring om forhøjelse af Understøttelsen fra 10 til 20 Kr.                                                        Tilstodes 15 Kr. fra Maj 16.         43.  Holsted Apotek har sendt Regning for Medicin til N.M. Henriksen, Lindknud, Hans P. Jensen, Adsersbøl og Mette Marie Hansen paa 22,48 Kr.                                               Til Efterretning.       Side 38.                                                                                                                                                  44. Lærer Skovbjerg har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Lærerbogsamlingen, Børne – og Folkebogsamlingen.                                                        Tilstodes henholdsvis 10, 15 og 10 Kr.        45. M.P. Iversen har fremsendt Begæring om Tilskud til Gymnastikforeningen for Skolebørnenes Benyttelse af Foreningens Redskaber.                                                        Tilstodes 15 Kr.               46. Lærerinde Frk. Laura Møller har tiltraadt Pladsen som Vikar ved Lindknud Skole fra 10/4. Pastor Nielsen har sendt Meddelelse til Provsten.                                              Til Efterretning.       47. Fattigsager. Mads Kr. Nielsen, Vittrup har fremsat Begæring om om Hjælp til Renter, ønsker 20 Kr. til Renter + 10 i Understøttelse.                                                               Tilstodes det ønskede.    Skattesager. Hans Kr. Hansen, Hovborg er af Starup Kommune ansat til Indkomst 1000 Kr., Formue 8500 5% = 50 Kr.                                                                                                                               Ane Hansen Ansat til Skat 8,20 Kr.                                                                                                    Niels Kr. Sørensen, Vittrup er af Bække Sogneraad  ansat til Indkomst 900 Kr, Formue 5000 Kr = 324 Kr. Jeppe Th. Tarp, Hovborg Formue 3000 Kr Skat 24 Kr. Ansættelserne gælder fra 1/4.           Pauline Nielsens Barns Fødsel er foranstaltet noteret i Holsteds Kirkebog. Barnet f. 3/1 16.            Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 3.                                                                                                      Niels Thøgersen                                                                                                                                    Laurids Simonsen, Chr. Hermansen, P. Nielsen, H.N. Hansen, P.N. Pedersen, Chr. Mortensen         side 39                                                                                                                                                                       

 

Aar 1916 d. 18/4 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro                                             

 

1. Ribe Siftamt har under 13/4 16 fremsendt et Cirkulære ang. Valg af Valgmænd til det forestaaende Amtsraadsvalg der er berammet til Afholdelse paa Ribe Raadhus 28/ 16 Kl. 9. Valgt blev Chr. Mortensen, Laurids Simonsen og Niels Thøgersen.                                                              2. Skomager Th. Nielsen, Hovborg har fremsendt Klage over Skatteansættelsen. Ved den af ham fremsendte Selvangivelse er Indtægten anført til 900 Kr. forneden paa Selvangivelsen, Lejeværdi f Bolig 180 Kr., Forbrug af egne Produkter 15 Kr., nævnte to Summer er lagt til 90 hvilket bliver 1095 Kr.                                                                                                                                                  Man henvender sig til Skatteraadsformand Kl. Johansen samt til Skomager Nielsen for at faa oplyst om de 180 + 15 er indbefattede i de 900, i saa Tilfælde nedsættes Indkomsten til 900 Kr. og beregnes med 20% Fradrag.                                                                                                                 Hans J. Hansen, Brørup har sendt Klage over den ham til Lindknud Kommune paalignede Skat idet han personlig har fremført at han af Brørup S. er ansat til Indkomst af alle Indtægter der indbefatter Indtægten af Ejendommen i Lindknud.                                                                                                 Det vedtoges at forhandle med Brørup S. om dette Forhold.

3. Grundet paa Frk. Laura Møller ønsker at fratræde Pladsen som Vikar til 1/5 overdroges det til Formanden at træffe Aftale med en anden Vikar til 1/5.                                                                     Mødet sluttet.                                                                                                                                    Niels Thøgersen                                                                                                                                       P. Nielsen, P.N. Pedersen, Chr. Hermansen, Chr. Mortensen, Laurids Simonsen, H. P. Hansen          side 40                                                                                                                                                  

 

Aar 1916 d. 28/4 holdt Sogneraadet og Hjælpekassebestyrelsen Møde i Lindknud Kro.                    1. Forhandling om en revision af den tidligere fastsatte Skala hvorefter der er udbetalt Hjælp i Henhold til Dyrtidsloven, Efter en Deel Forhandling vedtoges at lade en Deel af understøttede familier udgaa og for Fremtiden kun at udbetale efter to Skaler nemlig 3,50 og 2 Kr. om Ugen.                              

 

Første Skala 3,50 Kr. tilstodes: Mads Madsen, Hyldelund, Hans P. Nielsen, Hyldelund, P.Kr. Ehmsen, Adsersbøl, N.M. Nielsen, Vittrup, Kr. Holm, Klelund, Kr. C. Sandager, Susanne Mikkelsen, Lindk., Ernst Søgaard, Poul Sørensen                                                                              og efter anden Skala 2 Kr.: Daniel Petersen, Adsersbøl, Jens Bonde, Adsersbøl, Hans J. Skøtt, Hans P. Hansen, Vittrup, Bertel Pedersen, Vittrup, Hans Olesen, Okslund, Maren Vase, Hovborg, Anna Petersen, Gildbjerg, Poul Andersen, Hovborg, Jørgen Erbs, Hovborg..                                               Mødet sluttet.                                                                                                                                         Niels Thøgersen                                                                                                                                    Laurids Simonsen, Chr. Mortensen, Chr. Hermansen, P.N. Pedersen, P. Nielsen, H.P. Hansen            

 

Aar 1916 d. 10/5 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.                             Følgende Sager forhandledes:                                                                                                              1. Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen for April Maaned                                                                   16/4 en Dreng af Gdr. Chr. Elias Pedersen og Hustru Marie Nielsen, Klelund                                   side 41

21/4 en Dreng af Landbruger Mads Andersen og Hustru Marie Nielsen, Klelund                                219/4 en Dreng af Boelsm. Søren Jørgen Detlefsen og Hustru Maren Kirstine Simonsen, Klelund    2. Ministeriel Cirkulære af 7/4 16 vedlagt Spørgeskema  ang. Indberetning om Erhvervsbeskatning for 1914/15 indsendes til Amtet inden 10/7 16.                                                     Til Efterretning.     3. Det Danske Hedeselskab, Viborg har fremsendt to trykte Rundskrivelser ang. Produktion af Tørv til Privat og industriel Brug vedlagt to Spørgeskemaer  der bedes udfyldt og tilbagesendt snarest.      Det overdroges Formanden at sende det ønskede til Hedeselskabet.                                                   4. Ungdomsskoler. I Henhold til det ved sidste Møde under Punkt 15 behandlede Forslag har Formanden henvendt sig til Lærer Blok, Ølgod der har givet Tilsagn om at komme tilstede ved et Møde ang. denne Sag. Der holdes Møde i Hovborg d. 20 og i Lindknud d. 27 Maj med Blok som Taler.                                                                                                                                                     5. Vilanderhjemmet har fremsendt Beretning og Regnskab.                                 Til Efterretning.       6. Kreditforeningen for Kommuner har ligeledes sendt Beretning og Regnskab.             –                 7.  Forsømmelseslister for Skolerne forelaa. Mulkter dikteredes.                                                                 8. Vikar. Formanden har antaget Vinterlærerinde Frk. Marie Kielholm, Rom pr. Lemvig som Vikar ved Lindknud Skole fra 1/5 16 og indtil Embedet bliver besat, der er sendt Meddelelse til Skolekommissionen og Pastor Nielsen har sendt Indberetning til Direktionen.     Til Efterretning.     9. Læreren ved Klelund Skole har beklaget sig over at Kakkelovnen ikke kan opvarme Skolelokalerne.                                                                                                                                  Det overdroges til Udvalget, Chr. Hermansen, H.P. Hansen og L. Simonsen at undersøge Forholdene evt. at anskaffe en ny Ovn.                                                                                                                      Side 42                                                                                                                                                10.  Lærer Skovbjerg har gjort opmærksom paa at der forefindes en Deel Mangler ved Skolen bl.a. trænger Tørvehusene til at blive repareret før Tørvene skal leveres.                         

Det overdroges til P. Nielsen at ordne de omhandlede Forhold.                                                             11. Karl M. Pedersen, Okslund forespørger om han kan leje Tørvejord til Gravning i Kommunens Mose.                                                                                                                             Nægtedes.      12. Alderdomsunderstøttelse. Maren Nielsen. Esbjerg Byraad. Regning for Marts 33 Kr. Til Efterr.  13. Marie Petersen. Folding Sogneraaad. Dyrtidstillæg 2 Kr/Md fra 1/5 16 til 1/10.               –          14. Therkel Sørensens Enke, Adsersbøl. Marcus meddelt at han ikke vil beholde hende, sin Moder, længere medmindre der tilstaaes hende 25 Kr./Md. Samt meddeler at hun har været meget syg i Vinter.                                                                                           Tilstodes 20 Kr./Md. Fra 1/6 16.    15. Hans Vind Petersen hos Sønnen Peter J. Petersen, Klelund har fremsendt Begæring om Alderdomsunderstøttelse,han er 82 Aar, Hustruen 83 har havt en Indtægt  der er gaaet tabt ved Handel, ingen Formue, ingen Gjæld, har intet tjent, anser sig forsørgelsesberettiget i Vejrup Kommune, ønsker 40 Kr./Md.                                                                                                            Søger nærmere Oplysning om Tilflytning og Ophold. Tilstodes 30 Kr./Md. fra 1/6 1915.                16. Niels P. Madsen. Den mellem Gjørding og Lindknud Sogneraaad tidligere verserende Sag ang. Madsens Understøttelse har af Gjørding været indanket for Ministeriet, der gennem Ribe Stiftamt og Gjørding Sogneraad har sendt følgende Skrivelse:                                                                           I denne Anledning skulde man til Efterretning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstlig melde at Ministeriet efter Omstændighederne ikke skal modsætte sig at den paagældende indtil videre oppebærer Understøttelsen                                                                                                                   side 43                                                                                                                                                    En Regning følger hermed tilbage. Hvilket herved tjenstlig meddeles til behagelig Efterretning og Bekendtgørelse.                                         Ribe  17/2 1916 Steemann.                                           Man udbeder sig afskrift af det Sogneraadet til Indenrigsministeriet indsendte Skrivelse, endvidere ønskes oplyst hvorvidt det paahviler Sogneraadet at refundere Madsens Understøttelse til Gjørding Kommune.                                                                                                                                            17. Marie Andersen. Formanden har spurgt Ribe Stiftamt om hvorvidt hvd. Sogneraad maa betale 2,50 Kr. pr. Dag for hendes Ophold paa Sanatoriet samt om man maa tilstaa hende det nødvendige til Beklædningsgenstande. Stiftamtet hat besvaret Spørgsmaalene bekræftende.                           Man har  senere modtaget 2 Breve fra Marie A. ang. Tøjet, hvorefter Formanden har meddelt Sanatoriet Tilladelse til at anskaffe nødvendig Beklædning paa  Lindknud Kommunes Regning.          18. Ludvig Vilhelm Andreasen, Adsersbølgaard der ifølge Afhøring er forsørgelseberettiget i Københ.. Formanden har udstedt Kautionsbevis for Indlæggelse paa Brørup Sygehus. Københavns Magistrat har under 19/4 16 meddelt at han anerkendes i Københ.                          Til Efterretning.        19. Maren M. Hansen som vedtaget  i sidste ordinære Møde har Formanden henvendt en Forespørgsel til Forsørgelsesvæsenet i Vejle ang. hendes Forhold hvorpaa der foreligger Svar.       Understøttelsen er fremtidig ansat til 20 Kr./Md. + Husleje og Brændselshjælp.                             Det vedtoges at man forlanger M.M. Hansen hjemsendt og indlagt paa Fattiggaarden i Surhave samt faa det ukonfirmerede Barn udsat i Pleje, man nægter endvidere at betale Understøttelsen.             20. Vejen. Jens P.J. Bejerholm har Vejen sendt en Regning paa 19,39 Kr.                                          21. Marius Buhls fraseparerede Hustru Maren K. Due har Vejen Sogneraad sendt Regning  paa Plejeløn til Karl Hartmann for Barnet. Vejen Værgeraad har sendt Regning paa Plejeløn, Læge og Medicin paa 38,55 Kr.                                                                                                                              Der søges at faa Alimentationsbidraget hos Barnefaderen samt det Moderen paalignede Bidrag inddrevet til Betaling af Plejelønnen.                                                                                                    Side 44                                                                                                                                                 22. Mads Kr. Nielsen,  Vittrup mødte personlig og meddelte at hans Hustru er indlagt paa Brørup Sygehus til Behandling for Blindtarmsbetændelse m.m. I den Anledning har M. Kr. N. lejet en pige for en Løn af 15 Kr.  for Maj og evt. 20 Kr. for Juni, ønsker Træskoer til sig selv og Børnene samt en Deel Undertøj til Hustruen naar hun skal udskrives.                                                                         Tilstodes 10 Kr. til Træskoer og 7,50 til Pigens Løn for Maj .                                                           23. Alderdomssager. Mette Marie Hansen, Adsersbøl har fremsendt Begæring om en til mere i maanedlig Understøttelse ligesom Datteren forlanger højere Plejeløn. Tilstodes 20 Kr./Md. Fra 1/6.     24. Der foretages Indstilling af Lærerinder til Embedet i Lindknud Kl.6 i Lindknud Kro d. 15/5.     25. Skatteansættelser. Bestyrer N. Poulsen Skat for et Aar 24 Kr. fra 1/5 22 Kr.,                              Ejler Thøgersen 12 Kr. fra 1/5 11 Kr., Jens H. Tarp, Hovborg 12 Kr. for et Aar  12  Kr., Karl L. Jessen Okslund 18 Kr. fra 1/5., Undermejerist Lindknud 18 Kr. for et Aar  18 Kr.                              Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 3 .                                                                                                       Niels Thøgersen                                                                                                                                       P. Nielsen, P.N. Pedersen, Chr. Hermansen, Laurids Simonsen, Chr. Mortensen, H.P. Hansen         

 

Aar 1916 d. 15/5 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro. Skolekommissionen og Førstelærerne var indbudte. Pastor Nielsen og Lærer Skovbjerg vare mødte for at foretage Lærerinder til Lindknud Skole.                                                                                                            Efter at have gennemgaaaet de fremkomne Ansøgninger i alt 7 deraf 1 kvalificeret Kommunelærerinde  2 kvalificerede Forskolelærerinder og 4                                                            side 45

ukvalificerede Forskolelærerinder vedtaget at indstille følgende:

 No. 1. Karen Rasmussen, Vikar ved Vittrup Skole.

        2. Mariane Koudal, Skanderup pr. Gjern

–        3. Margrete Andersen, Hvalsø, Roskilde                                                                    

 

Formanden har lejet Daniel Petersen til at grave, stuve og levere 20,000 Tørv til Lindknud Skole fra Kommunens Mose for en Pris af 2,25 Kr/1000.

Mødet sluttet

Niels Thøgersen

P. Nielsen, Chr. Hermansen, H.P. Hansen, Chr. Mortensenidhed

 

Aar 1916 d. 14/6 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager forhandledes:

  1. Pastor Nielsen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Maj Maaned.

Den 3. Maj født en Pige af Husm. Andr. Chr. Houborg og Hustru Dorthea K. E.Jespersen, Klelund 

  –   19   –      –            –      Boelsm. Søren P. Larsen og Hustru Marie Sørensen, Vittrup

–        31 Maj født en Pige af Boelsm. Hans P. Andresen og Hustru Inger M. Knudsen Høgh, Oksl.

–         

2. I Henhold til Sogneraadets Beslutning i Mødet d. 12/4 16  har man besluttet foranstaltet afholdt 2 Møder til Drøftelse af Sagen om Oprettelse af Ungdomsskoler. Ved Mødet i Hovborg d. 20/5 blev der af Forsamlingen nedsat et Udvalg paa 3 Medlemmer nemlig Bertel Andersen, Kr. Burkal og Peder Hermansen, Klelund. I Lindknud d 28 hvor Lærer Dige Bække indledte valgtes Hans P. Andersen, Okslund, Carsten Runge, Debel og Andr. Thomsen.                                                        Det samlede Udvalg undersøger Forholdene og fremkommer med Forslag til en Ordning af Spørgsmaalene.

3. Beretning om Finsens Lysinstitut fremlagtes. Side 46.                                                                         4. Foreningen til Hjælp for ulykkelig stillede Mødre har fremsendt Beretning og ansøger om Bidrag                                                              5. Dansk Kulbureau har fremsendt Forespørgsel om den forventede Kulforbrug.                  Formanden har i et Svar angivet at der antages at Forbruget vil andrage 200,000 Pund for et Aar.            6. Skatteraadet har forlangt Regnskaberne for Lindknud og Hovborg Brugsforeninger.

                                                                                                                     Er foranstaltet indsendt.    7. Landbrugsministeriet har under 15/5 aproberet Udstykning af Matr. No. 4a Lindknud By. Ejer Elias Dam.                                                                                                                                             8.   Cirkulære af 27/5 16. Indenrigsministeriet gør herved opmærksom paa at Folketællingslisterne af 1/2 16 i Løbet af Juni Maaned vil blive tilstillet Sogneraadene for i Henhold til Cirkulæret at i de Kommuner værende Skattepligtige Personers Indkomst og Formuer kan blive paaført Listerne.      Til Foretage det dermed forbundne Arbejde valgtes P. Nielsen, Han P. Hansen og Niels Thøgersen.   9. Cirkulære af 16/5. Landbrugsministeriet gør herved opmærksom paa at der paa Finansloven for indeværende Aar er stillet et Beløb paa 30,000 Kr til Raadighed for Kommuner til Videreudlaan til Opdyrkere af Hede og Moser. Ved Opdyrkning af Moser skal Ansøgningen vedlægges en Erklæring fra Hedeselskabet.                                                                                                     Til Efterretning.  10. Regulativ for Gangstier affattes i Henhold til Lov af 4/7 1850 og fremlægges til Eftersyn i 3 Uger efter forudgaaet lovlig Bekendtgørelse.                  Fremlægges i samme Form som hidindtil.                   11. Knud Højbjerg, Vittrup har givet Tilbud paa Steen til Stenslag i Dynger ved Vejen og Baunen ved Vittrup for 10 Kr./Kubikfavn.                       Det vedtoges at købe Steenene til den anførte Pris.   12. Hans Kr. Axelsen, Okslund der har opholdt sig her i Kommunen siden 1/4 08 forespørger om Sogneraadet vil medgive en evt.                                                                                                          side 47                                                                                                                                                  Ansøgning fra ham om dansk Indfødsret sin Anbefaling.                                                 Anbefales.   13. Cirkulære af 10/5 16. I Tilfælde af at Generalstaben i indeværende Aar foretager Opmaalinger i Kommunen bliver der ved Bekendtgørelser at gøre Kommunens Beboere bekendt med at de af Staten fremskaffede Mærker ikke beskadiges eller tilintetgøres.                         Til Efterretning.      14. Skolesager. Provst Gad, Veerst har under 31/5 meddelt at Forskolelærerinde Karen Johanne Rasmussen er konstitueret som Lærerinde ved Lindknud Skole fra 1/6 1916 at tiltræde Pladsen senest 16/6 1916.                                                                                                   Til Efterretning.   15. Drøftelse af Skoleforholdene i Kommunen.                          Udsættes til senere Behandling.       16. Alderdomssager. Anders Pedersen, Give Plejehjem ansøger om forhøjelse af sin  Understøttelse pga. Dyrtiden.                                 Ønskes Oplysning om han ejer privat Kapital og hvor meget.   17. Mads B.Adamsen, Lejrskov Jordrup Sogneraad har under 16/5 16 meddelt at der er tilstaaet ham en Understøttelse af 10 Kr./Md. samt Dyrtidshjælp af 5 Kr. maanedlig indtil 1/11 16, samt forespørger om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud.  Afhøring er vedlagt. Anerkendes. 18. Holsted Apotek har fremsendt Regning for N.M. Henriksen 9,80 Kr., Hans P. Jensen, 3,60 Kr., Mette M. Hansen 9,85 Kr.                                                                                  Til Efterretning.         19. N.P. Madsen. Ribe Stiftamt har i Skrivelse meddelt at Lindknud Sogneraad er pligtig at betale lovmæssig Refusion for den N.P. Madsen af Gjørding Sogneraad tilstaaede Alderdomsunderstøttelse.                                                                                                                      20.  Hans Andresen Egelund har fremsendt Begæring om Alderdomsunderstøttelse pga. Alderdom.  Side 48                                                                                                                                                      og Svagelighed, han anseer sig forsørgelsesberettiget i Læborg, ønsker 15 Kr. om Maaneden fra 1/6 16.                                                                              Tilstodes 10 Kr. om Maaneden fra 1/6 16.         21. Fattigsager. Jens P. J. Bejerholm. Fredericia er 10/5 sendt Meddelelse om at Bejerholm er afgaaet ved Døden d. 12/5 og vil blive begravet paa Fattigvæsenets Regning.         Til Efterretning.  22. I Henhold til Beslutningen ved sidste Møde ang. Maren Margrete Hansen, Vejle har Formanden meddelt Fattigudvalget at man ønskede hende hjemsendt og indlagt paa Fattiggaarden i Surhave samt meddelt at der ikke kan forventes Refucion herfra.                                                                      Man har senere modtaget en Skrivelse fra Fattigudvalget hvori fremhæves at Maren M. Haansen har boet i Vejle i 14 Aar, ansøger om Tilladelse til at blive indtil videre da hun mener daarlig at kunne klare sig paa Landet, hun modtager en Deel Hjælp af en hjemmeværende Datter, vil til Vinter komme til at trænge til Brændselshjælp evt. en mindre Understøttelse af 10 Kr. om Maaneden.      Under Forudsætning af at hun kan klare sig som anført henstilles at Sagen indtil videre stilles i Bero. Forsaavidt der kan forventes Indskrænkning i Understøttelsen gaar man ind paa ovenstaaende.  23. Chr. Hansen. Hjarup Sogneraad har nu foranstaltet foretaget en Afhøring af bemeldte Chr. H. f. i Lindknud 4/8 1888, da han ifølge Politiafhøringen ikke har vundet Forsørgelsesret andetsteds forespørges om han anerkendes i Lindk. samt om man er villig til i Henhold til Sygdommens Art at refundere 3/4 af de ved hans Ophold paa Kolding Sygehus paaløbende Udgifter.          Anerkendes. 24. Mads Kr. Nielsen, Vittrup har pga. hans Hustru er indlagt paa Brørup Sygehus og at han ikke selv kan komme ud at tjene noget, henvendt sig til                                                                           side 49                                                                                                                                      Sogneraadet med Begæring om ekstra Hjælp under de forhaanden værende Forhold.                         Man har i ekstra Møde tilstaaet ham en Deel Linned til Børnene samt en ekstra Hjælp paa indtil 20 Kr + 3 Kr. til Brændsel.                                                                       Tilstodes ekstra 20 Kr.           25. Ernst Kam. Køge Byraads Fattigudvalg har fremsendt Begæring for en Søns Ophold paa Køge Sygehus stor 150 Kr. deraf tilkommer det Lindknud at betale 37,50 Kr.                                       Formanden har forespurgt Skovridder Kam hvorvidt han selv vil betale de 37,50 Kr. Man har endnu ikke modtaget Svar på Spørgsmaaalet. Man seer Tiden an foreløbig.                                                     26.   Marie A. Andersen, Ribe Sanatorie har fremsendt Begæring om at faa nogle Kroner en Gang imellem til smaa Fornødenheder.                                                                   Tilstodes 5 Kr.               27. Plejehjemsforeningen for Ribe Amt har fremsendt Aarsberetning.                     Til Efterretning.   28. Lov No. 155/1916 om Merindtægtsskat til Staten er fremsendt af Skatteraadet.                      Findes ingen Skattepligtige Personer i Kommune efter nævnte Lov.                                                 29.  Ribe Stiftamt har under 10/6 16 fremsendt Meddelelse om at den Lindknud Kommune paahvilende Bidrag til Amtsfonden for 1916/17 udgøre 1303 Kr. at indbetale med Halvdelen 1/5 og anden Halvdel 1/11.                                                                                                   Til Efterretning.  30. Stiftamtet har fremsendt Kvittering paa Statstilskud paa Begyndelseslønningerne for Lærere og Lærerinder for April Kvartal 1916 med 62,50 Kr. Kvitteringen underskreven og sendt til Amtet.   31. Ribe Stiftamt samt Gjørding Malt Herredskontor har i Henhold til en Ministeriel Cirkulære forespurgt hvorvidt der indenfor Kommunen findes tilstrækkelig Brødkorn indtil sidst i August 1916.                           Man har besvaret Spørgsmaalet med at der formentlig mangler Brødkorn.     Side 50                                                                                                                                                  32.Ole Olsen, Gildbjerg mødte og fremsatte Begæring om at faa sin Understøttelse forhøjet med 2 Kr. om Maaneden fra 18 til 20 Kr.                                                            Tilstodes 20 Kr. fra 1/6 16.  33. Hans P. Jensen, Adsersbøl har fremsendt Begæring om at faa sin Understøttelse forhøjet med 2 Kr. om Maaneden.                                                                     Tilstodes 2 Kr. mere fra 1/6 16.         34. Niels P. Madsen. Man har modtaget Meddelelse fra Ribe Stiftamt om at Lindknud Sogneraad er pligtig at refundere N.P. Madsens Understøttelse til Gjørding Sogneraad.                                         35. Laust Nielsens Enke har sendt Begæring om at faa 30 Kr. evt. lidt mere til Brændsel. Faar 30 Kr. 36. Harald Egelund der vil blive udskreven fra Anstalten ved Nyborg til 8/7 16. Da han har været syg og ikke har lært noget hvorved han selv kan tjene til Livets Ophold traf man midlertidig Aftale med Broderen Andr. Egelund om at modtage Broderen mod at Lindknud Sogneraad yder Erstatning som senere fastsættes.                                                                                                                           37. Som Revisorer genvalgtes Hans M. Petersen og Hans P. Hansen, Klelund.                                  Mødet sluttet. Næste Møde Kl.3.                                                                                                          Niels Thøgersen                                                                                                                                   Chr. Mortensen, Chr. Hermansen, P. Nielsen, P.N. Pedersen, H.P. Hansen, Laurids Simonsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *