1923 – 26 – 1b

2. Lindknud Sogneraads Protokol Novb. 1923 –

Side 22 og 23 mangler

Side 24

6. Anders Nielsen, Vittrup har rettet en Forespørgsel til Sogneraadet om han ikke fra fra 1/5 24 kan leje en Lejlighed i Vittrup gamle Skole der f. T. beboes af Peter Petersen. Udsattes til næste Møde.

7. Landbrugsministeriet hat under 30/10 meddelt Tlladelse til at Direktør Albert Jensen den ham tilhørende Anpart i Klelund Plantage til Københavns Diskonto og Revisionsbank.    Til efterretning. 

8, samme Ministerium har under 3/11 meddelt Tlladelse til at Søren Petersen fra sin Ejendom Matr. No. 1o, 2g og 2k Klelund maa sælge Matr. No. 2k til Nikolaj S. Jensen til Forening med 2h og 1g sammesteds.                                                                                                                  Til Efterretning.

9. Øbergs Bogtrykkeri forespørger om Kommunen ønsker et Skatteberegningstabel til Brug ved Beregning af personlig Kommuneskat. Prisen er 10 Kr. pr. Eksemplar.                      Henlagdes.

10. Som Forlystelsesskat for første Halvaar 1923/24 er der pr. Chekc tilstillet Kommunen 1/3 af 124 Kr = 41,33 Kr., nævnte Chekc er bortkommen. Efter Henvendelse til Ribe Amtsstue har man faaet tilstillet en Erklæring fra Amtsstuen og naar denne underskrives af det samlede Sogneraad og tilstilles Amtsstuen vil en ny Chekc paa det nævnte Beløb blive sendt.    Erklæringen underskreven     

11. Skatte Baneformand I. C. Henning Lime har fremsendt en ret stærk Klage over at hans Søn Aage Henning er bleven ansat til at svare en personlig Skat til Lindknud Kommune f. T. 1/9 23 til 31/3 24 paa 20 Kr. I Tilfælde af at Skatten ikke slettes vil han klage videre.        Skatten eftergivet.

12. Hans P. Nielsen, Hyldelund. Invalideretten har meddelt at Raadet ikke skønner at hans erhvervsevne er nedsat til under 1/3 Deel .                                                              Til Efterretning.

Side 25

13. Ribe Amts Plejehjemsforening har fremsendt Regning for Kommunens Bidrag til Børnene

No. 688 Karl Hansen for første Halvaar 1923/24 Læge, Medicin i alt 125,50 Kr.

 –    715  Ebba Viola Chrestensen   –            –           –             –         –   127 Kr.       Til Efterretning.

14. Børn af Enker. Mariane Sørensen. Holsted Sogneraad har fremsendt Regning for Barnet Povl Sørensen f. T. ¼ til 30/9 23 paa 60 Kr.                                                                     Til Efterretning.

15. Vejlicitation samt Licitation over Gravning Stuvning og Kørsel af 200.000 Tørv fra Kommunens Mose og Levering af Tørv til Skolerne afholdes i Lindknud Kro d 3/12 Kl. 2.

                                                                                           Forud for Licitationen holdes Møde Kl. 1

16. Skolesager.

Forsømmelseslisterne for Sept. og Okt. Maaneder fremlagtes. Formanden paafører Mulkterne.

17. Lærer Vinther, Okslund Skole har klaget over at Taget paa Skolen er meget utæt, i stærk Regnvejr staar Loftet helt blank, enkelte af Loftsbrædderne er slaaet op. Vandet er gaaet gennem Gipsdækket og ned paa Gulvet under den søndre Halvtag kan de intet Tøj have Staaende uden det bliver vaad.

Arkitekt Grue, Vejen har tilraadet at oversmøre Taget med Vandglas eller alm. Fernis, men dette skulde helst ske naar Taget er tørt.

Det undersøges hvad der er det bedste og billigste enten Vandglas eller Fernis det overdroges Oluf Jepsen og N. Thøgersen at ordne det fornødne.

17a Statistisk Departement ønsker Indberetning om fødte, døde, til- og fraflyttede.

Da der mangler mange Flyttebeviser kan det ikke give Oplysninger af Værdi.

Side 26

18. Læge Kofoed Jensen, Bække har sendt Regning paa Frikørsler paa 68 Kr. Navne paa 6 Patienter

19. A.R. Ole Henriksen. Læge Kofoed Jensen har fremsendt Regning paa Lægehjælp og Befordring tilsammen 108 Kr.                                                   Regningen sendes til Ole Henriksen.

20. Daniel Petersen har beklaget sig over at Sogneraadet har nedsat hans A,.R. fordi hans Hustru var tilstaaet I.R.          Formanden har svaret og betonet at man var i sin gode Ret til at nedsætte Renten.

21. Valborg Højen er d. 2/11 afgaaet ved Døden paa Brørup Sygehus. Ifølge en Udtalelse af Sønnen Niels Højen var afdøde Medlem af Begravelseskassen og ventede derfra paa 100 Kr., desuden betaler Familien de øvrige Omkostninger.                                                          Til Efterretning.

Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Valborg Højens Ophold fra 1/10 til 2/11 paa 165 Kr.

22. Ane Katrine Hansen, Kolding Sygehus har fremsendt Regning for første Halvaar paa 214 Kr.

23. Anders Hansen. Vonsild Sogneraad har i Skrivelse af 31/10 23 meddelt at Anders Hansen f. 21/6 1855 i Gjesten Sogn og har opholdt sig i Vittrup Mølle i Tiden fra 1/11 1912 til 5/11 1919 forespørger om han anerkendes  forsørgelsesberettiget i Lindknud samt om der kan forventes Refusion paa den ham tilstaaet A.R.                                                                            Undersøges.

24. Bengtha Johansen. Aastrup Sogneraad har fremsendt Regning for 1. Halvaar  132 Kr. Til Efterr

Side 27.

25. Karl Hansen Buhl. Holsted Sogneraad har sendt Regning for 1. Halvaar paa 112,50 Kr.     –

26. Samme                   Gjørding      –           –     –          –           – A.R.                   129,50  –       –

27.  Jens Veldt                   –             –                  –          –                         –             233,88  –        –

28. Laurids Kl. Petersen Vejle  Kommune          –          –                         –             178,99  –       –

29. N. P. Olesen.          Brørup Sogneraad           –          –                         –             184,50  –        –

30  N. P. Madsen             –              –                    –          –                         –             250,87  –        –

31. Mathilde Chrestensen Veerst    –                    –          –                         –             177,30  –        –

32. Anders P. Buck       Veerst/Bække                 –           –                        –             168,00  –        –

33. Anders Thomsen der har taget Ophold hos Th. Thomsen,Lindknud har fremsendt Begæring om A.R. Han er f. 14/11 1834 i Hejnsvig Sogn har været Enkemand siden 1914. Ejer en Formue af 3800 Kr. er ikke Medlem af Sygekassen. Er forsørgelsesberettiget i Bække hvorfra han har modtaget som A.R. 42 Kr. pr. Maaned. Tilstodes pr. Maaned 36,50 + Dyrtidst. 5,50 Kr. ialt 42,50 fra 1/12 at regne.

34. Fattigsager. Anders Chr. Andersen. Brørup Sogneraad har fremsendt Regning for familiens

Ophold paa Abejdsgaarden i Surhave for Tiden ¼ 23 til 23/5 23 paa 302,25 Kr.    Til Efterretning.

35. Samme ansøger Kommunen om at betale ham Forpagtningsafgift til P. Christensen for Sommeren med 50 Kr. og Skolebøger til en Datter paa ca. 9 Kr.                              Til Efterretning

                                                                For Fremtiden maa han melde sig i rette Tid.

Side 28.

36.maren Louise Chrestensen. Københavns Magistrat har fremsendt Regning for hendes Ophold paa Sundholm. Hjemsendelse til Lindknud, Rejseomkostninger m.m. tilsammen 96,04 Kr. Til Efterr

37. Harry Due. Vejle Fjords Børnehjem har fremsendt Regning f. T. 1/7 til 30/9 23 paa 141 Kr.  –

38. Karl Johs. Hansen. Kristelig Forening til Børns Redning har fremsendt Regning for hans Ophold paa Ourø i 3 Maaneder + Lægehjælp, Medicin, Beklædning og Rejseudgifter tilsammen 334,90 Kr.                                                                                                   Afleveret til Kassereren.

39. Maren Margrethe Chrestensen. Vejle Fattigudvalg har fremsendt Regning for 1. Halvaar 333,99

40. Anna Marie Hansen, Odense Fattigudvalg har fremsendt Regning for Ophold paa Sindssygehospitalet i Middelfart fra ¼ til 26/6 23, Rejseomkostninger til Odense 179 Kr minus ¼  44,80 = 134,50 Kr. at betale                                                                           Til Efterretning.

Mads Kr. Nielsen ansøger Sogneraadet om at betale Renter og Afdrag paa Mergel med i alt 39,05 Kr. Bevilgedes mod at man er sikker paa at Mergelen kan køres bort.

Landgildet paa 28 Kr. betales til Sognefoged Peter Nielsen.

Forskelligt.

41 Hans P. Nielsen, Hyldelund er bleven nægtet I.R.. I den Anledning ansøger han om Hjælp fra Kommunen som hidindtil uden Fattighjælpsvirkning

Det meddeles Hjælpekassen at H. P. Nielsen faar ingen Forskud. Henvises til Hjælpekassen

42. Ernst Søgaard, assersbøl ansøger Sogneraadet om der ikke gennem Lindknud Sogns Hjælpekasse kunde ydes dem en Deel Hjælp til Tøj til Børnene, der kommer 3 hjem til Novb. og deres Løn er til dels optaget.                                                              Henvises til Hjælpekassen.

Side 29.

43. Udstykning. Landbrugsministeriet har under 12/11 23 meddelt samtykke til at Frk. Sofie Petersen, Debel Kro udstykker sin Ejendom Matr. No. 6a saaledes:

6a Hartkorn 3 Skp. 1 Fdk. 2 , 1/4 Alb. og sælger sidstnævnte til 6d ¾ Alb. P. Chr. Schmidt, Gilbj.

44. KFUM i København har fremsendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.          Tilstodes 10 Kr.

45. Bestyrelsen for Lindknud Salonsakytteklub ansøger om Tilladelse til at afholde Salonskydning i Forsamlingshuset i Vinterhalvaaret.                                                            Kunde ikke bevilges.

46. Kommunegaranti. Lindknud Andelselektricitetsselskab ansøger Sogneraadet om Kommunens Garanti ved Optagelse af Laaan indtil 38,000 Kr. til Anlæg af et 220 Volts Værk.         Bevilges.

47. Th. C. Thomsen ansøger om Tilladelse til at udstykke og sælge 1½ Skp. Land mest Sandhuller beliggende Nord for Klaus Jensens Ejendom.                                                            Bevilgedes.

48. Peter Andersen forespørger om Vejmandsdaglønnen ikke kunde forhøjes fra 1/12 til 28/1.                 

                                                                                                                                    Nægtedes.

49. Hovborg Gymnastikforening ansøger om Tilskud til en ny Madras til Klelund Gymnastikhus.

Sogneraadet vedtog at slette det Beløb som Foreningen skylder Kommunen for Lys og Varme i Gymnastiksalen for Vinteren 1921 – 22.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl.1½

Niels Thøgersen

Chr. Heick., Ths Thomsen, Oluf Jepsen, Marius Madsen, Knud Pedersen, H.M.Petersen

 

Side 30.

Aar 1923 d. 29/11 holdt Sogneraadet ekstra Møde. Ths. Thomsen og Oluf Jepsen ikke mødt.

 

Det ved sidste Møde under Punkt 46 behandlede Sag om Kommunens Garanti for et Laan til Lindknud Elektricitetsværk indtil 30,000 Kr. var til 2den Behandling.             Vedtoges.

Vejlicitationen. Grundet paa at Krosalen er optaget d. 3/12 fastsattes Licitationen til Lørdag d. 1/12 Efterm. Kl. 2.

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Marius Madsen, Knud Pedersen, H.M.Petersen

 

Aar 1923 d.12 Dec.holdt Lindknud Sogneraaad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende Sager behandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Novb. Maaned.

3/11 født en Søn af Murer Mads Nielsen Brink og Hustru, Vittrup

3/11   –           –    –  Købmand Peder Riise Sørensen og Hustru af Lindknud.

3/11   –           –    – Enke af Hans P. Olesen, Klelund

Der udbetales Understøttelse til sidstnævnte i Henhold til Lov om  Børn af Enker fra 1/12 23.

2. Statistisk Departement har fremsendt en Deel Spørgeskemaer til Indberetning om Høstudbyttet for Sommeren, der er udsendt 10 Skemaer hvoraf 10 er kommen tilbage i udfyldt Stand. Sogneraadet ansatte Middeludbytte a´Tdr. og Læs pr. Tdr. L. saaledes:

Rug 5 Tdr. Læs 500 a´500 Kg.,  Byg ?, Hvid Havre 6 Tdr. 3 Læs a´500 Kg. Boghvede 3 Tdr. 2 Læs 500 Kg., Kartofler 90 Tdr., Gullerødder ?, Runkler ?

Side 31.

Kaalroer 200 Tdr., Turnips 200 Tdr. Agerhø 4 Læs a´500 Kg., Enghø 4 Læs a´500 Kg.

 

3. Normalsundhedsvedtægtsbestemmelser angaaende Kødkontrollen I Kommuner hvor der ikke er offentlig Slagtehus. Nævnte Vedtægt kan benyttes som Tillæg til den for Kommunen gældende Sundhedsvedtægt og tilstilles Sundhedskommissionens Formand.                       Til Efterretning.

4. Normalbidraget for Tiden fra 1/7 24 til 30/6 25 er af Ribe Amtsraad fastsat saaledes:

For Barnets første 4 Leveaar Esbjerg Købstad 192 Kr. Den øvrige Deel af Amtet 168 Kr

  –         –     er 5 – 10 Aar             –            –        168  –      –                   –              –    144  –

  –         –      – 11 – 14 –                –            –         144  –      –                   –              –    120  –

  –         –      – 14  – 18  –                                      108  –      –                   –                      96  –

Til Barnemoderen 1 Maaned før Nedkomsten 20 Kr efter de 20 under Barselfærden 20 Kr. Til Efter

5. Arbejdsdirektoratet har fremsendt Kvitteringer for de af Kommunen indbetalte Tilskud til

Malersvendenes Arbejdsløshedskasse 23,33 Kr.

Tømrer   –                           –                39,30  –

Handels og Kontor             –                  3,67  –

Murerfaget                         –                 42,00  –

Landarbejdernes                 –                  8,00  –  Kvitteringerne afleveret til Kassereren

6. Finsens Lysinstitut har fremsendt Beretning for 1921/22                           Til Efterretning.

Sønderskovhjemmets Forstander har fremsendt Ansøgning om Bidrag              Henlagtes.

7. Anders Nielsen, Vittrup. Det ved sidste Møde henlagte Ansøgning om at leje en Lejlighed i Vittrup Gl. Skole fra 1/5 24 var til fornyet Behandling

Der forespørges om P. Petersen agter at blive i Lejligheden.

Side 32.

8. Vittrup Husflidsforening ansøger om Tilladelse til at afholde Husflidsskole i Vittup Skoles Klasselokaler en Aften om Ugen samt tage det fornødne Brændsel fra Skolens Tørvehus. Foreningen besørger ekstra Rengøring samt Belysning.                                Bevilgedes.

9. Elektrisk Lys i Lindknud Skole. Ribe Stiftamt har under 24/11 meddelt Tilladelse til at Kommunen lader installere Elektrisk Lys i Skolen + Førstelærerens og Lærerindens Lejligheder og Forsamlingshuset for Kommunens Regning til en samlet Udgift af 750 a´800 Kr.   Til Efterretning.

10. Overslaget for Regnskabsåret ¼ 24 til 31/3 1925 var til 1. Behandling. Raadet foretog en midlertidig Behandling af Budgettet, Sagen sendes til 2. Behandling

11. Grundet paa Opstilling af Master og Ledningsnet for elektrisk Strøm har det vist sig nødvendig at fælde en Deel Graner ved Lindknud Skole og Forsamlingshus, hvilket er overdraget til Vejmand Peter Andersen der har tilbudt at udføre Arbejdet for at faa de fældede Træer. For Nedhugning af Træerne forlanger han ?  Kr.

De fældede Træer overlodes P. Andersen mod at han sørger for at faa Træerne fjernet snarest mulig.

12. Invaliderenter.

Ane Marie Hansen, Odense Fattigudvalg har i Skrivelse af 19/11 23 meddelt at ifølge Begæring er tilstaaet hende som Forskud paa I.R. 50 Kr. pr. Md. fra 15/11 23 at regne. Der er sendt Opfordring til Amtet om at fremme Sagen angaaende hendes Forsørgelse.                                Til Efterretning

13. Invalideforsikringsretten har i Skrivelsen af 7/12 23 meddelt at Husmoder Berta Marie Kolbæk af Hovborg er tilstaaet I.R. fra Ansøgningens Dato 80 Kr. aarlig.                             Til Efterretning.

Side 33

14. A.R.-Sager

Mette Katrine Andersen af Lindknud ansøger om Betaling af en Lægeregning og Medicin. Der forligger en Erklæring fra Læge Møller.                                                                   Bevilgedes.

15. Marie Jensen Donslund. Hejnsvig Sogneraad har under 1/12 23 meddelt at der fra ¼ 23 er tilstaaet hende A.R. pr Md. 32,50 + Dyrtidstillæg 4,50 Kr.

Regning for samme f.T. ¼ 23 til 30/9 23 minus ¼  166,50 Kr                                 Til Efterretning.

16. Th. Kr. Terkelsen. Hejnsvig Sogneraad har i Skrivelsen af 1/12 23 meddelt at der fra 1/7 23 er Tilstaaet ham som A.R. pr. Md. 36,50 + Dyrtidstillæg 4,50 Kr

Regning for samme f.T. fra 1/7 til 30/9 23 minus ¼ 96,25 Kr.                                 Til Efterretning

17. Anders Nielsen af Vittrup f. 11/12 1855 og Hustru Kjerstine f. Andersen f. 7/2 1855 har fremsendt Ansøgning om A.R. De er begge Medlemmer af Sygekassen opgiver at eje en Formue af 3000 Kr. der indestaar i Ejendommen til 5% men skal ikke have Husly eller Aftægt.

Tilstaaet A.R. fra 1/1 24 med 57;50 Kr. pr Md. + Dyrtidstillæg 11 Kr = 68,50 Kr.  Til Efterretning.

18. Lov om Ydelse af Brændsel til A.R.nydere i Tiden fra 1/10 23 til 31/3 24. Til Ægtefæller der begge nyder A.R. maa der ydes indtil 40 Kr, for enkelte Personer 35 Kr. saavidt Kommunalbestyrelsen anseer dem for trængende dertil. Af den saaledes afholdte Udgift refunderer Staten ¼ Deel dor ikke over 500,000 Kr. Brændselen leveres in natura.

                                                                                 Nærmere Bestemmelser udsættes indtil videre.

Side 34.

19. Fattigsager. Skomager Niels Kr. Johansen. Vamdrup Sogneraad har i Skrivelsen af 16/11 23 meddelt at nævnte ifølge derom fremsendt Begæring er tilstaaet Fattigunderstøttelse, forespørger om han anerkendes Forsørgelsesberettiget i Lindknud samt om lovmæssig Refusion kan forventes. Ifølge den vedlagte Afhøring oplyses at han er født 13/4 1884 Søn af Johs. Johansen, Klelund, at de har 4 Børn fra 3 til 13 Aar og har boet i Vamdrup fra 1916 til Dato, men har hele Tiden modtaget Arbejdsløshed – Dyrtids – og Hjælpekassehjælp.

Efter de foreliggende Oplysninger kan vedkommende ikke anerkendes i hvd. Kommune.

20. Jens Kr. Rasmussen af Vejle. Vejle Byraads Fattigudvalg har i Skrivelsen af 30/7 23 meddelt at der er tilstaaet nævnte ifølge Begæring 17 Kr. pr. Uge + ekstra Hjælp til Husleje og Brændsel.

Der forepørges om han anerkendes i Lindknud samt om Lovmæssig Refusion kan forventes.

Ifølge den vedlagte Afhøring oplyses at han er Søn af Steffen Rasmussen af Hovborg f. 17/4 1897 har boet i Vejle fra 24/4 til Dato og at han ansees forsørgesesberettiget i Lindknud

                                                                                         Anerkendes. Lovmæssig Refusion betales.

21. Gunder Chr. Adamsen. Politikontoret i Løgumkloster har meddelt at der forskudsvis er udbetalt Alimentationsbidrag for det af Christiane Mathiesen d. 20/11 1909 fødte Barn Anna Marie Mathiesen for et halvt Aar indtil 20/5 1924. Refusion udbedes. Barnet er nu fyldt 14 Aar Til Efterr.

22. Cigarmager Iver Jepsen. Politikontoret i Odense har under 10/12 23 meddelt at der forskudsvis er udbetalt Alimentationsbidrag for det af Karoline Hermine Petrea Henningsen d. 21/10 1917 fødte Barn Margrete Nielsen for ½ Aar med 78 Kr Refusion udbedes.                           Til Efterretning.

Side 35.

23. Anton Nielsen, Sliber f. 13/3 1881 i Sinding pr. Herning har henvendt sig til hvd. Kommune som subsistensløs og begæret sig indlagt paa Fattiggaarden. Til Afhøringen oplyser han at være født i Ægteskab og at have modtaget Fattighjælp i 1922/23 og at være forsørgelsesberettiget i Fødekommunen.

24. Chr. Møller Petersen, Sliber f. 22/9 1896 paa Aaby Hede Aabybro har under 24/11 henvendt sig til hvd. Kommune som subsistensløs og bedt sig indlagt paa Fattiggaarden. Til Afhøringen oplyser han at være født i Ægteskab og at han har modtaget Fattighjælp i 1918/19 og at være forsørgelsesberettiget i Aaby Biersted Kommune.

25. Mads Kr. Nielsen ansøger om at faa lidt ekstra til Julen grundet paa at fortjensten er for lille. Børnene har ingen Sko at tage paa i Skolen og desuden mangler de Brændsel. Kan der ikke ydes et kontant Beløb ansøges om Ret til at købe Varer i Brugsforeningen for 25 Kr. til Julen paa Kommunens Regning.                                    Tilstodes ekstra Varer paa Brugsforeningen for 25 Kr.

26. Lindknud Gymnastikforening ansøger om Tilladelse til at lade bore 3 Huller i Gymnastiksalens Gulv til Anbringelse af en Støtte til Bommene.                                                            Bevilgedes.

26a. Anders Kr. Andersen tilstodes ekstra til Tøj til Julen 50 Kr.

27. Lindknud Sygekasse ansøger om et Tilskud af Kommunens Kasse paa 400 Kr.   Bevilgedes.  

28. Lindknud Borger og Haandværkerforening har fremsendt Ansøgning til Ribe Stiftamt om Tilladelse til at lade afholde Tombola i Lindknud i Fastelavnen og udbeder sig Sogneraadets Anbefaling.                                                                                                                     Anbefales.

29. Træskomand Anton Nielsen af Hovborg, født 12/3 1895 har fremsendt Ansøgning om Jord til Statshusmandsbrug 14 a´16 Tdr. L. fra Østerbygaard i Vamdrup + 12 til 13,000 Kr. til Byggelaan. Foregiver at eje følgende Møbler til Værdi af 8000 Kr., Høns 200 Kr., varelager og Værktøj 1000 Kr. Ansøgningen er attesteret af Poul Nikolajsen og Søren P. Jensen, Hovborg.

                                              Sogneraadet er betænkelig ved at give Ansøgningen sin Anbefaling.

Side 36  

Skatteansættelser

Bmd. Carl Chresten, Tved  Indtægt 1800 Kr.   Formue 10,880 Kr. ansattes til Skat fra 1/10 80 Kr.

Clara Nørgaard Husbestyrerinde hos samme  fra 1/10   20 Kr.

Jakob Andersen, Okslund                                 –   1/12   60  –

Jens Chrestiansen    –                                                –      60  –

Jørgen Nielsen hos Niels Kruse                                –      24  –

Jens         –        Assersbølgaard  19 Aar                   –       20  –

Therkel Poulsen, Hovborg                                        –  efter Broderen

Anna Lauridsen, Kongens Vase                               –       12  Kr.

Knud Sørensen, Okslund                                          –       24   –

Kirstine Kristensen Steffen C. Vittrup                      –       12   –

Jens P. Nielsen                                                           –       24   –

Anders Thomsen 87 Aar Formue  3500 Kr.              –         3   –

Gunnar Jensen 22 Aar hos Baagø                              –       24   –

Maren Christiansen       –  H.C. H.                              –      12   –

Peter Hansen Olesen  hos H.C. H.                          fra 1/12 24 Kr.

Jens C. Christensen, Hovborg Mejeri                             –     24  –

Abeline Madsen, Debel                                                         12  –

Maren Holm, Vittrup 20 Aar                                                 12  –

Christiane Christensen hos M.-K. Assersbølgaard      

Anton Magnussen, Okslund                                               Ansat

Herluf Schønning, Lindknud                                         1/12  20 Kr

Harald Petersen, Kidholm                                                –       8  –

Lærer Hansen                                                                   –     48   –

Frk. Fogh                                                                          –      12  –

Alfred Knudsen, 18 aar Skovbjerg                                   –      20  –

Aksel Jørgensen, Slagter Nielsen                                      –      24 –

Malte Søgaard, Raabjerg                                                   –      12  –

Else Nielsen, Klelund Skole                                              –      12  –

Regner Christiansen J.P. J.                                                –      12  –

Hans Kok, Klelund                                                           –         8  –

            Hansen, Brunbjerg                                                 –      24  –

Olga Ravn, Assersbøl                                                        –       12  –

Sofus Petersen, M. P. Assersbøl                                        –       20  –

Ejner Karlsen                                                                     –       24  –

Morten Pedersen, D. P.                                                       –      24  –

Hans Krestensen, Lindknud                                             1/10   36  –

Ejler Hansen hos Maren Thomsen                                     –       20  –

Peter Nielsen hos Marie Nielsen                                      1/12   36  –

Andreas Hansen, Lindknud                                              1/11   40  –

Side37

Charlotte Jepsen, Okslund                                          fra 1/12   12 Kr.

Mødet sluttet

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Knud Pedersen, Ths. Thomsen, Oluf Jepsen, Chr. Heick, H.M.Petersen

 

Aar 1924 d. 9/1 holdt Lindknud Sogneraad Møde I Lindknud Kro. Alle mødt

Fødselsanmeldelser fra Pastor Barfod Petersen for Dec. Maaned 

1. D. 10/12 født en Søn af Slagter Junker og Hustru, Hovborg

     –   24/12  –           –     –  Husm. Iver Knudsen Iversen og Hustru, Vittrup

     –   25/12  –      Datter  –  Forpagter Erik Johansen og Hustru, Sønderlund

     –   27/12  –          –      –  Hmd. Jens Jørgensen og Hustru, Vittrup

2. Cirkulære af 6/12 23 Kommunen maa yde Bidrag til den af Dansk Fiskeriforening oprettede Understøttelseskasse.                                                                                        Til Efterretning

3. Cirkulære af 23/12 23 gaaende ud paa ved fremsendelse af Skrivelser og Indhentning af Oplysninger vedrørende de enkelte Sager altid at benytte den letteste og hurtigste Fremgangsmaade.

4. Tillægsbekendtgørelse af 20/12 23 til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 9/6 23 vedr. Udbetaling af ekstraordinære Arbejdsløshedsunderstøttelse i Henhold til Lov No.521 af 22/12.

5. Cirkulære af 22/12 23 angaaende Udfærdigelse af Folketingsvalglister samt Valg af Valgmænd til Landstinget. Listerne skal udfærdiges for Aaret ¼ 24 til 31/3 25.                      Til Efterretning.

6. Brandvidner Jens S. Andresen og Jørgen Simonsen beder sig fritaget for Hvervet. Valgt blev Chresten Pedersen og S. Andreas Hansen.

Side 38

7. Ribe Amtsraadsforhandlinger Sag No. 59. Amtsraaadet har indstillet Lindknud Kommune til Statstilskud til trængende Kommuner til Ophjælpning af deres Skolevæsen.         Til Efterretning.

8. Ribe Amts Plejehjemsforening har fremsendt Ansøgning om Tilskud.          Tilstodes 20 Kr.

9. Landkommunernes Ulykkesforsikring har fremsendt Beretning og Regnskab for 1922/23 samt udbeder sig Indberetning om Skærveslagning m. m.

10. Børnetilsyn. Lov af 28/3 23 om Tilsyn med Børneplejebørn, Ved denne Lovs Ikrafttræden ¼ 24 ophæves Lov No. 43 af 1/3 1895, Lov No. 112 af 29/4 1913 og 113 af 29/4 1913 m. m. Til Efterret.

11. Landsoverskatteraadet har fremsendt en Deel Meddelelser.                                                –

12. De danske Afholdsforeninger har sendt Aarbog for 1919/20 og Ansøger om Bidrag.  Henlagtes.

13. Skatteraadet for Andst m. fl. Herreders Skattekreds udbeder sig Oplysninger om hvor mange Skatteydere i Lindknud Kommune der har Bogføringspligt.

Antagelig Møller P. Mikkelsen, Købmand S.P. Petersen, Brugsforeningen i Hovborg, Møller Nielsen, Købmand Rise, Brugsforeningen i Lindknud, Købmand Jensen, Vittrup.

14. Overslaget for 1924/25 var til 2. Behandling. Det vedtoges at foretage en Udskrivning af 78,000 Kr. fordelt med 1/3 Deel paa fast Ejendom = 26,000 deraf 5200 paa Hartkorn og 20,800 paa Ejendomsskyld og 2/3 Deel = 52,000 paa Formue og Indtægt.

Som direkte Udgifter kan anføres Fattigvæsen, Renter og Afdrag 12,00 Fattig 9000, Alders 10,000, Skolevæsen 22,000, Vej 8500, Frikørsel 3500, Bestyrelsesudgifter 3000.

Side 39.

15. Ane Marie Nielsen. Grindsted Sogneraad har under 7/1 24 meddelt at Pigen Ane Marie Nielsen f. i Gilbjerg d 8/4 1905 datter af Niels Nielsen, Risbøl er indlagt paa Grindsted Sygehus til Behandling for Fnat. Der spørges om hun anerkendes og om Refusion kan forventes.  Anerkendes.

16. Frikørsler. Læge Møller. Regning for Kørsel til N.P. Hansens Hustru, Klelund paa 11 Kr. Til Eft

17. Chauffør M. J. Mikkelsen, Holsted har sendt Regning for Kørsel med Læge Larsen til Lærer Skovbjergs Søn 10 Kr.                                                                                                       Nægtes.

17a. A. Graversen, Holsted har sendt Regning for Kørsel med Læge Larsen til Skrædder Chr. Jepsen, Hovborg 8,40 Kr., Rossau, Hovborg 8,80 Kr., Else Poulsen, Klelund 3 Gange 26,40 Kr., S. Jensen, Vittrup 12 Kr.                                                                                                   Til Efterretning.

Jens P. Bonde har rettet en Forespørgsel til Sogneraadet om Tilladelse til at faa de Træer syd for Forsamlingshuset mod at han rydder alle Træer med Rødder, kultiverer hele Arealet, planter en Række Tjørn rundt om Jordstykket samt 2 a´3 Rækker Løvtræer.

18. Skolesager. Forsømmelseslister forelaa for Novb.. og Dec. Formanden paafører Mulkter.

19. Lærer Vinther, Okslund beklager sig at det har været umuligt at faa Skolestuen opvarmet i den kolde Vinter. De Børn der sidder ret langt fra Kakkelovnen kan ikke skrive særlig om Formiddagen paa Grund af kolde Fingre, foreslaar at der indsættes en ny Kakkelovn.

Der foreslaaes at en Murer undersøger om der er nogen Fejl ved Opstillingen, overdroges til N. Thøgersen.

20. Lærer Skovbjerg ønsker noget Kul til Skolen. Overdroges til Knud Pedersen.

Side 40.

20. Bertel Petersens Hustru af Lindknud Maren Katrine har været indlagt paa Brørup Sygehus fra 7/10 til 27/12 23, 82 Dage. Sygehuset har sendt Regning paa 410,25 Kr.               Til Efterretning.

 

Aldersrenter. Gjertrud Jensen, Hovborg har fremsendt Ansøgning om A.R., er født 14/2 1846, Enke er ikke Medlem af Sygekassen, har en Aftægt paa 430 Kr. aarlig.

                                                                      Tilstodes A.R. 329 Kr. + Dyrtid 66,39 Kr. fra ½ 1924.

21. Fattigsager. Gartner Aage Maurits Madsen, Assersbølgaard faldt i den glatte Føre og brækkede et Ben og blev indlagt paa Brørup Sygehus til Behandling imod Lindknud Kommunes Kaution.

Vedkommende er født i Værløse d. 9/2 1900, har tidliger været under Fattigforsørgelse, anses forsørgelsesberettiget i Værløse. Aa. M. Madsen er under 3/1 24 anerkendt i Værløse. Til Efterretn.

22. Mads Kr. Nielsen, Vittrup. Regning fra Doktor Møller for ydet Lægehjælp 35 Kr.          –

            –           –        har fremsendt Ansøgning om ekstra Understøttelse pga. hans Kone er syg og sengeliggende.                                                                                          Tilstodes Varer for 20 Kr.

23. Anders Chr. Sønker Sørensens Enke Abelone Magrete. Gjelsted Sogneraad har i Skrivelsen af 6/12 23 meddelt at den har maattet tilstaa hende en foreløbig Understøttelse af 20 Kr.

Der forespørges om hun anerkendes forsørgelsesberettiget samt om Refusion kan forventes.

                                                                             Anerkendes og lovmæssig Refusion kan forventes.

24. Carl Vilhelm Andersen. Politikontoret i Holsted har meddelt at den har udbetalt Alimentationsbidrag for C. V. A. til barnet Jens Peter Bonde for ½ Aar indtil 9/4 24 med 72,75 Kr. Beløbet bedes Refunderet.                                                                                     Til Efterretning.

25. Ane Marie Hansen, Klelund. Sindssygehospitalet i Viborg har fremsendt Regning f. T. indtil 31/3 24 paa 182 Kr.                                                                                                Til Efterretning.

Side 41

26. Pens. Lærer N.J. Thomsen. Sindssygehospitalet i Viborg har fremsendt Regning for ¼ Aar indtil 31/3 24 paa 182 Kr.

NB. Der er paany udstedt Kautionsbevis for N.J.T., derefter forlydende bliver overført til Middelfart. De 2000 Kr. foranstaltes udbetalt evt. optaget Laan i Holsted

27. Anders Kr. Andersen ansøger om midlertidig Understøttelse af 25 Kr. grundet paa at han ingen Arbejde har i den strenge Vinter. NB. Han har vistnok modtaget 10 Kr. af Kassereren. Tilstodes 25

28. Barber Peder Lorentsen Søberg er falden i den glatte Føre og slaaet en Slint løs i Hoften er indlagt til Behandling paa Brørup Sygehus. Ifølge Afhøring er han født i Marstrup v. Haderslev d. 21/1 1888 men er forsørgelsesberettiget i Veerst Bække. Der er udstedt Kaution for hans Behandling paa Sygehuset.

Søberg foregiver at han kan faa Understøttelse fra Haderslev Stiftamts Ulykkesforsikringsselskab grundet paa at et ved ham overgaaet Ulykkestilfælde har faaet højre Fod afsat ved Ankelen og nu gaar med et kunstigt Ben. Endvidere mener han at nævnte Selskab, da det er det daarlige Ben han har slaaet, vil betale for Ophold og Behandling paa Sygehuset.

Der er rettet Henstilling til Selskabet om at sende et Kautionsbevis.                         Til Efterretning.

29. Købmand H. Lorentsen, Brørup har fremsendt Regning for Anders Kr. Andersens Beklædningsgenstande paa 59,40 + 8,58 Kr.                                                              Til Efterretning.

30. Mads Kr. Nielsen, Vittrup paa 8,55 Kr.                                                                             –

31. Bodil Hansen, Fattiggarden 57,50 Kr.                                                                                 –

Side 42

32. Dagmar Johanne Hansen. Karlby, Hvidbjerg, Rested Sogne har i Skrivelsen af 7/1 24 meddelt at Skilmissesagen mellem Hans Nissen Hansen o Hustru nu skulde være i Orden og hun ifølge Resolutionen klan faa 25 Kr. pr. Maaned fra ½ 24.

Da dette Beløb svarer til den Understøttelse hun hidindtil har modtaget af Kommunen seer denne sig berettiget til at faa hele sit Udlæg dækket.

I Henhold til de foreliggende Forhold godkendes den foreslaaede Ordning.

33. L. Nielsens Enke ansøger om Tørv.                                                        Tilstodes 4000 Tørv .

34. Ane Albertsen klager over at hun ikke kan klare sig med de 20 Kr. om Maaneden og hun mangler Tøj.                                                         Tilstodes 25 Kr. Pr. Maaned fra ½ 24

Skatteklager fra følgende:

Aksel Jørgensen over at den paalignede Skat er for høj grundet paa at han er i Slagterlære og skal have en Løn af 250 Kr. for et Aar.                                                                   Ansættelsen fastholdes.

Mette Søgaard synes at den hende paalignede Skat er for høj da hun ingen Formue har.      –

Jakob Andersen, Okslund har fremsendt en Klage over den ham paalignet Skat 15 Kr. pr. Maaned, han foregiver at have en Prioritetsgæld paa 15,000 Kr + en Deel anden Gjæld, ansøger om Nedsættelse.                                                                          Skatten nedsattes til 40 Kr. fra 1/12 23

Lærer Alfred Hansen, Lindknud ansøger om Nedsættelse af den ham paalignede Skat grundet paa at han har læst paa Seminariet indtil Sommerferien 23 og intet tjente indtil 1/11 23.

                                                                                                              Nedsat til 40 Kr. fra 1/12 23

Rydning af Træer ved Forsamlingshuset. P. Andersen tilbyder at rydde alle Træer og Rødder paa Hjørnet syd for Forsamlingshuset mod at han 1. kan faa Træerne, 2. endvidere faar Jorden i Kultur, sætter Pæle og Traadhegn, planter en række Tjørn ved søndre og østre Side og faar Lov at dyrke Jorden i 2 Aar. Kommunen tillægger Mergel.

Side 43

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1½

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Marius Madsen, Ths. Thomsen, Oluf Jepsen, Knud Pedersen, H.M.Petersen

Aar 1924 d. 18/1 holdt Lindknud Sogneraad ekstraordinært Møde hos Niels Thøgersen.

 

Ansøgning fra Henrik Thomsen, Klelund om at den ham i sin Tid bevilgede Statslaan til Opdyrkning af Hede og Mose paa 1000 Kr. maa rykkes tilbage for et Tillægslaan i Kreditforeningen paa 4500 Kr. saaledes at Laanet kommer til at hæfte som Pant paa Ejendommen Matr. No. 11g og 11p, Klelund næst efter 11,000 Kr til nævnte Kreditforening.

Et Udvalg af Sogneraadet nemlig Oluf Jepsen, Chr. Heick og Ths. Thomsen anbefalede Sagen.

                                                                                                                           Sagen anbefaledes.

Tømrer Sørensen har forespurgt om Sogneraadet vil betale ¾ Dele af Sygekassebidraget for Andr. Hansen, Lindknud, hans Lauridsen, Hyldelund og Peder Larsen, Hovborg.       Anbefales.

Niels Thøgersen

Knud Pedersen, Marius Madsen, H.M.Petersen

 

Aandssvag. Hans Jørgensen, Søn af J. Aarø Jørgensen, Klelund f. 13/3 1914 i Risbøl er fra 4/12 23 anbragt paa Brejninge Aandssvageanstalt mod Lindknud Kommunens Kaution.

Aarø Jørgensen er forsørgelsesberettiget i Hejnsvig.

Anstalten har fremsendt Regning f. T. 4/12 23 til 31/3 24 215 Kr. + Beklædning 40 Kr.

 

Aar 1924 d. 13/2 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende sager forhandledes:

Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Januar Maaned.

6/1 1924 født en Søn af Gmd. Peter Kristian Pedersen og Hustru, Okslund

31/1  –      –           –     –  Bmd. Jens Kristiansen og Hustru, Okslund

1/1    –      –        Datter   Hmd. Frederik Hansen Johansen Petersen og Hustru, Vittrup

22/1  –      –           –     –  Lmd.  Harald Petersen og Hustru, Assersbøl, Kidholm

Cirkulære af 1/2 24 om ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse.                        Til Efterretning.

2.    –         –  3/1  –    –   Oplysninger hos Ministeriet ang. Regler for Bygningsvedtægter.     –

3.    –         – 15/1 –    –  Vilkaar for Laan af Statsboligfondet Lov No. 55 af 23/12 22 at der ikke maa anvendes udenlandsk Materialer uden Fondets Samtykke.                                          Til Efterretning.

4. Cirkulære af 15/1 24. Boligloven af 18/5 23 om Lejeforhold.                                            –

5.      –           –  31/12 23. En Deel Bemærkninger ang. Tilsyn med Børn i Henhold til Lov af 28/3 23

6. Uddrag af forskellige nugældende Love er fremsendt af Indenrigsministeriet.       Til Efterretning.

7. Brændevinsafgiften. Ribe Stiftamt udbeder sig Forslag til Fastsættelse af Afgiften for Lindknud Kommune for 1924. Poul Nikolajsen f. T. 100 Kr. Der foreslaaes 100 Kr.  

8. Cirkulære af 28/1 24 § 2 i Lov af 21/12 23 om Udryddelse af Oxebremselarven. Kommunalbestyrelsen foranstalter udpeget dertil egnede Mænd til 14 Dage før Udbinding at foretage Eftersyn af alle Kvægbesætninger indenfor

Side 45

Kommunen. En Kreaturejer kan dog fritages for den nævnte Eftersyn ved at tilstille Kommunalbestyrelsen Attest fra en Dyrlæge om at der ikke i den paagældende Besætning kan paavises Oxebremselarver. Pligten til at udrydde Larven paahviler Kreaturejeren ogsaa efter Udbindingstiden. De Kreaturejere der nægter Tilsynet Afgang kan straffes med Bøder fra 100 til 1000 Kr.                                                                                                                       Til Efterretning.

9. Lindknud Elektricitetsforening. Ribe Amtsraad har under 2/2 24 meddelt Samtykke til Lindknud Kommune stiller Garanti for et Laan til Elektricitetsværk paa indtil 30,000 Kr. mod at Laanet afdrages i 20 Aar og forrentes formentlig med 5%.                                                   Til Efterretning.

10. Kreditforeningen af Kommuner i DK har meddelt at der grundet paa at Landstingsmand J. P. Dalsgaard, der var Medlem af Repræsentantskabet er afgaaet ved Døden bliver der at foretage Valg af en Stedfortræder.                                                    Udsættes til næste Møde.

11. Olaf O. Barfod har fremsendt Regning paa 10 Stk. Regningssskemaer til Beløb 60 Øre.

12. Vittrup Gl. Skole. Anders Nielsen, Vittrup forespørger om han kan købe Huset mod at han overtager Kommunens Forpligtelser overfor de f. T. værende Lejere, Peter Petersen og Murer Brink. Sogneraadet seer sig ikke i Stand til at sælge paa nuværende Tidspunkt og kan heller ikke give nogen Løfte om at Lejligheden kan lejes.

13. Formanden for Assersbølgaardnævnet har ansøgt Ribe Stiftamt om Skattefrihed for de af Assersbølgaards Bygninger der anvendes til optagne. Stiftamtet har sendt Sagen til Sogneraaadets Erklæring under Henvisning til § 24 i Lov No. 85 af 15/5 1903.       Kunde ikke bevilges.

Side 46.
14. Laanet i Horsens Sparekasse. 5/2 har Sparekassen meddelt at Renten af Kommunens Laan fra 11/5 24 er forhøjet til 5 3/4 %. En vedlagt Erklæring skal underskrives og tilstilles Sparekassen, i modsat Fald vil Laanet blive opsagt.  Det vedtoges at betale den forhøjede Rente fra 11/6 24.

15. Plejebarn.

Theodor Jepsen, Hyldelund ansøger om Tilladelse til at antage et Plejebarn.    Kan ikke anbefales.

16. Indfødsretssag. Bmd. Peter Petersen af Okslund ansøger om dansk Indfødsret. Sager er tilstillet Sogneraadet til Erklæring.                                                Anbefales. Formanden afgiver Erklæring.

17. Invaliderenter. Invalideforsikringsraadet har under 16/1 24 meddelt at Hmd. Niels Peter Hansen af Hovborg d. 28/12 23 har indsendt Begæring om I.R.   Cirkulære af 28/9 23.       Til Efterretning.  

18. Vandafløbet i Lindknud By.

19. Frikørsler. Læge Dammegaard, Holsted har fremsendt Regning paa Frikørsler for 14 forskellige Patienter hvis Navne er nævnt ialt 238 Kr. 

Side 47.

20. Vognmand Klockmann, Vejen. Regning for Bil fra Bernhardt Nissen, Okslund til Brørup 30 Kr.

                                                                   Sogneraadet mener ikke at have Betalingspligt

21. Læge Kofoed Jensen, Bække. Regning for Befordring til 6 forskellige Patienter hvis navne er nævnt i alt 87 Kr.

Skolesager.

22. Lærerinde Fru Mortensen, Assersbøl Skole ansøger om Tilladelse til at holde Vikar i Marts Maaned.                                                                                                           Bevilgedes.

23. Statstilskud til Ophjælpning af fattige Kommuners Skolevæsen. Undervisningsministeriet meddeler at den fra Lindknud mfl. Kommuner i Ribe Amt fremsendte Ansøgning om Statstilskud først vil blive behandlet ved Finansaarets Slutning.                                                     Til Efterretning.

24. Lindknud Kirke.

Glarmester Glarberg, Brørup har fremsendt Regning for Reparation af Kirkens Tag 8 Kr.   –

25. Okslund Skole. Glarmester Glarberg Regning for en Spand 9 Kr.                                    –

26.     –           –     . Da den gamle Kakkelovn ikke var i Stand til at varme Skolestuen op har Niels Thøgersen købt en brugt Ovn hos Købmand N. P. Nielsen, Brørup for 150 Kr. Ovnen er opsat og er af Læreren erklæret tilfredsstillende. Lufttrækket for neden mangler, men kan evt. skaffes mod en Udgift paa ca. 15 Kr.                                                                                                   Til Efterretning.

Lindknud Brugsforening har fremsendt Regning for Skolematerialer for Lindknud Skole 105,93 Kr. Assersbøl Skole 9,52 Kr., Okslund Skole 89,13 Kr., Vittrup Skole 126,30 Kr., Lindknud Sogneraad 6,36 Kr.                                                                                                                        Til Efterretning.

Side 48.

27. Aldersrenter. Bertel Petersen, Lindknud. Læge Kofoed Jensen har fremsendt Regning for Læge og Medicin + Befordring.                                                                                           Til Efterretning.

28. Ole Henriksen. Samme har sendt Regning for Læge og Medicin 7 Kr.                     Nægtes.

29.Andreas Jakobsen, Klelund har rettet en Henstilling til Sogneraadet om at tage hans Ansøgning fra Okt. Maaned op til fornyet Behandling.                                                                      Nægtedes

30. Kirsten Marie Jensen f. Christiansen d. 23/ 1859 i Faurskov, Holsted Sogn har fremsendt Ansøgning om at blive tilstaaet A.R. Hun oplyser at hendes Mand døde d. 19/7 1915 og at hun ejer en Formue af 5000 Kr, er Medlem af Sygekassen og anser sig forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune.                                 Bevilgedes A.R. maanedlig 12,50 Kr. + 5,50 Kr. fra 1/3 24.

31. Daniel Petersen af Assersbøl har sendt en Klage til Ribe Stiftamt over at Lindknud Sogneraad grundet paa at hans Hustru blev tilstaaet I.R. 800 Kr. pr. Aar, har nedsat A.R

Klagen samt et Brev fra Sogneraadet findes vedlagt. Stiftamtet udbeder sig Sogneraadets Erklæring i Sagen.                                                                     Det overlodes til Formanden at afgive denne.

32. Niels Mortensen Henriksen af Okslund ansøger om at der maa blive ham tilstaaet fri Lægehjælp og Medicin paa Kommunens Regning.                                                     Bevilgedes.

Søren Nielsen forhen Vittrup er af Malt Sogneraad tilstaaet A.R. Da man mener at Formuen er større end opgivet udsættes Sagen.

33. Fattigsager. Karl Johs. Hansen. Efter at der er foretaget forskellig Forberedelser og Formanden har udstedt Kaution er han bleven erklæret som egnet til Optagelse på Aandssvageanstalten i Ribe men staar imidlertid paa Venteliste grundet paa Pladsmangel. Regning fra Læge Rasmussen Omø paa 15 Kr.                                                                                                              Til Efterretning.

Side 49.

34. Pens. Lærer Niels Jakob Thomsen. Direktionen for Sindssygehospitalet i V. Vedsted har i Skrivelsen af 11/1 24 meddelt at han nu anses for uegnet til fortsat Ophold paa Anstalten i V. Vedsted og skal overflyttes til Middelfart, der er udstedt Kaution for Betalingen af Sogneraadet. Overflytningen har allerede fundet Sted.

Hospitalet i Vedsted har sendt Regning som skal betales af Lindknud Kommune og er paa 68,27 Kr.

35. N. J. Thomsen. Bogholderkontoret i Viborg har fremsendt Regning for hans Ophold i Vedsted f. T. til 16/1 24 paa 34,05 Kr. Regningen fra 11/12 23 er annulleret.                   Til Efterretning.

36. Sømand Jens Chr. Møller. Aaby Bjergsted Sogneraad har under 17/1 24 anerkendt ham forsørgelsesberettiget der.                                                                                      Til Efterretning.

37. Harry Due. Børnehjemmet ved Vejle Fjord har fremsendt Regning  f. T. fra 1/10 23 til 31/12 paa 141 Kr.                                                                                                              Til Efterretning.

36. Bække Sogneraad har under 16/1 24 anerkendt Barber Peter Lorentzen Søborg forsørgelsesberettiget i Bække.                                                                                            –

37. Ungkarl Johs. Jensen Søn af Enke Ane Marie Jensen er under 27/1 indlagt paa Brørup til Behandling for Lungebetændelse mod Lindknud Kommunes Kaution. Han er ikke Medlem af Sygekassen. Ifølge Afhøring maa han anses som forsørgelsesberettiget i Nørup Kommune.

38. Frederikke Jespersen. Ribe Stiftamt har under 24/1 24 meddelt at Ministeriet har truffet Foranstaltning til at der i løbet af nogle Dage til Dækning af afholdte Udgifter for første Halvaar 1923/24 vil blive anvist Kommunen et Beløb af 293,80 Kr. En Genpart er tilstillet Kassereren.

39. Jens Sørensen Jensen. Lindknud Brugsforening har fremsendt Regning paa en Deel Beklædning til et samlet Beløb af 41,28 Kr.                                                                            Til Efterretning.

Side 50.

40. Maskinarbejder Nikolaj Per Larsen, Assersbølgaard er d. 8/1 24 indlagt paa Brørup Sygehus med Lindknud Kommunes Kaution.

Nævnte Larsen anses for at være forsørgelsesberettiget i Staden København.

41. Mads Kr. Nielsen. Lindknud Brugsforening har fremsendt Regning for udleveret Varer til M.K.N. til et samlet Beløb af 45 Kr.                                                                     Til Efterretning.

42. Anna Albertsen, Klelund meddeler at hun ikke kan nøjes med 25 Kr om Maaneden, det kan ikke slaa til til Føden og hun kan intet tjene.           Sogneraadet agter ikke at forhøje Understøttelsen. 

43. Karl Johs. Hansen. Kristelig Forening til Børns Redning har fremsendt Regning for hans Ophold f.T. fra 1/10 23 til 31/12 354,83 Kr.                                                        Til Efterretning.

 

Aldersrenter. Marie Schaffer, Klelund ansøger om højere A.R.

                                          Kunde ikke bevilges da hun faar hvad hun kan faa ifølge Loven.

Sygekassens Formand meddeler at foruden de tidligere nævnte staar Marie Damhus til en Restance med 14,50 Kr., Anders Kr. Andersen 19,40 Kr., Helga Andersen 7 Kr.

                                                                       Kommunen betaler de anførte Kontingenter.

I Henhold til Cirkulære 14/9 23 vedtog Sogneraadet at tilstaa nedenævnte Brændselshjælp: Sine Nielsen, Marie Schaffer, Mathilde Juhl, N. M. Henriksen, Bertel Petersen

Side 51

Johs. Hansen, Karen hansen, Ane Thomsen, Marie Kolbæk, Iver Jensen, Ane M. Jensen, Hans Hansen, Mette K. Andersen.

Peter Petersen, Vittrup Gamle Skole. Forsaavidt du ikke betaler din resterende Husleje inden 1/3 er du udsagt til Fraflytning fra Lejligheden i Henhold til Kontrakten

Hjælpekassebestyrelsen forespørger om den fremdeles maa fortsætte med at yde Understøttelse til Iver Iversen, Lindknud de f. T. grundet paa Mandens Sygdom faar ca. 70 Kr. pr. Maaned. Sagen henlagtes, der søges supplerende Oplysninger om Familien der ikke er Medlem af Sygekassen kan faa Understøttelse efter Fattigloven § 63.

Mødet sluttet næste Møde Kl. 1 ½.

Niels Thøgersen

 Oluf Jepsen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, Marius Madsen, H.M.Petersen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *