Lindknud / Brørup protokol 1c

Brørup-Lindknud sogneråds protokol siderne 375-464

side 375

der udskrives af kommunen til amts repartionsfonden. I den anledning har sognerådet fået en skrivelse fra amtet hvori der oplyses, at stiftsamtet har meddelt Vorbasse-Heinsvig at tilbagebetale det, herværende sogneråd har udbetalt for meget i alt 21 kr. 86 øre.

2/ En ansøgning fra herning sogneråd m. fl. til den af ministeriet nedsatte jernbanekomm.

om en midtjydsk jernbane fra Herning efter Brørup fremlagdes og underskreves.

3/ Skrivelse fra stiftamtet om at der i indeværende års maj måned skal foretages valg for treåret fra 1. juli d. å. til 30. juni 1902 af vurderingsmænd iflg. lov af 19. marts 1869 om udlån i faste ejendomme af umyndiges og og andre under offentlig tilsyn stående midler. Villum

Nielsen, Hulvad og P. Pedersen, Adsersbøl har været det

hidtil, V. Nielsen frabeder sig gjenvalg, i hans sted foreslår sognerådet Niels Chr. Nielsen,

Eskelund og Peder Pedersen gjenvalgtes.

4/ Idet kommunen for året 1898 har en underbalance på 6583 kr. forårsaget ved forskjellige ekstra udgifter ved skolen enedes man om at gjøre skridt til et større fast lån på en længere afdrags-tid. Møde hævet.

S. Jac. Sørensen, Graves Nielsen, Klaus Moltesen, A. Søltoft, Niels Nikolajsen, N. Mortensen, Jeppe Terkelsen, Peder Pedersen, Niels Chr. Nielsen.

 

Kapitelstaxt for Ribe Amt for året 1898

Rug               pr. td.           11 kr. 22 øre

Byg                ”   ”                9  ”   71  ”

Havre           ”   ”                7  ”   59  ”

Boghvede     ”   ”                 9 ”   49  ”

Tørt flæsk    ”   pd.                     45  ”

Smør             ”    ”                        97  ”

Honning       ”    ”                        94  ”

Ribe Amtsrådsforhandlinger i mødet den 13. marts 1899

 

1899 d. 2den maj afholdtes på fattiggården sognerådsmøde hvor følgende forhandledes:

Alderdomsunderstøttelser:

1/ Meddelelse fra Ribe byråd, at der er tilstået Andreas Andreasens enke en midlertidig alderdomsunderstøttelse af 10 kr. til efterretning.

2/ Rasmus Nielsen, Brørup St. hjemh. i Bårse ansøger om højere understøttelse, man enedes om at tilstå ham 2 kr. mere mdl. om sommeren altså nu 5 kr. mdl.

3/ Hans Nielsen Jensen, Vittrup ansøger om understøttelse, man enedes om at give ham

for i sommer – midletidig – 5 kr. mdl.

4/ Foreningen af jydske landboforeninger har i en skrivelse anmodet sognerådet om at arbejde for oksebremsens udryddelse. Da det var så sent i året antog man ikke en alm.

udryddelse kunne iværksættes i år, indskrænkede man sig til at hver af sognerådsmedlemmerne kjøber sig en udhaler til larvernes udtrækning.

5/ Da det er flyveår for oldenborre vedtog man at efterstræbe dem ved dræbning som de tidligere år. Til dem der påtager sig at dræbe dem, betales 1 øre for vejning og 1 øre for dræbning. Til indsamlerne betales 8 øre pr. pd. oldenborre, videre se nedenfor.

6/ Til boniteringsmænd i Brørup- Lindknud valgtes sognefoged Hans M. Mortensen i stedet for afdøde Villum Nielsen, Hulvad , og som formand for boniteringsmændene valgtes Niels Chr. Nielsen, Eskelund

Til at modtage oldenborre valgte og indstillede sognerådet , følgende:

1) Eskelund,                      Jac. Refslund

2) Gjerndrup,                    V. Schlosser

3) Thusbøl,                        Niels P. Jensen

4) Tirslund,                        Peder Holst

5) Stilde,                             Hans Lund

6) Hulkjær,                        P. Jensen

Lindknud:

1) Chr. Sørensen,              Vittrup

2) Jens P. Sørensen,          Okslund

3) Povl Nikolajsen,            Hovborg

4) Erik Pedersen,              Klelund

5) Hans Hansen,                Hyllelund

6) Hans Grejsen,               Lindknud

7) Karsten Runge,            Debel

Mødet sluttet.

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, Graves Nielsen, Niels Nikolajsen,

Jeppe Terkelsen, Peder Pedersen, N. Mortensen, Klaus Moltesen.

 

!899 d. 7. juni afholdtes sognerådsmøde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Eske Johnsens enke ansøger om en højere alderdomsunderstøttelse, der bevilgedes hende et ekstra tillæg på 25 kr. til brændsel.

2/ Til ny skolebygninger, deriblandt 2500 kr. til Tirslund skoles ombyggelse, til Klelund skole 2000 kr. og flere andre skoler i kommunen 600 kr. samt til dækning af kommunens underbalance 2700 kr. i alt 8000 kr. Amtsrådets tilladelse til dette lån er indhentet, og tilbud har man fra landmandsbankens hypoteksafdeling til 4½ % og at afdrage i 20 år, dette til efterretning.

3/ Kristiane Lorentsen andrager om at sognerådet yder hende en påskjønnelse for at hun i

vinteren har holdt syskole for børnene i Klelund skole. Man kunde ikke indlade sig på nogen tilskud, da man formente at hun tillige med de andre fag, også skulde undervise i syning.

4/ Andragende fra beboerne i Råbjerg nemlig Jørg. P. Jepsen, Bertel Søgård og Jens M. Ditlevsen, om på kommunens regning at få en skolesti udlagt for dem til Hovborg kirke. Sagen afvistes.

5/ Joh. Jul og Hans Hansen, Hyllelund klager over en skjelgrøft imellem deres og fattiggårdens mose. Nu i den travle tid syntes man ikke man kunde, da der ingen folk er at opdrive, men have det i erindring hen ad efteråret.

6/ Th. Thomsen, Lindknud anmodes om at rydde skjelgrøften imellem ham og moselodden til

Lindknud skole inden 8te dage.

7/ Skrivelse fra Malt-Folding, at man der har måttet tilstå Birta Marie Jensen 20 kr. til brændsel. Mødet sluttet.

S. Jac Sørensen, Niels Chr. Nielsen, Niels Mortensen, Jeppe Terkeæsen, Niels Nikolajsen, Klaus Moltesen, Peder Pedersen, A. Søltoft, Graves Nielsen.

 

Den 24. juni 1899 afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ En obligation fra Landmandsbankens hypotekafdeling på 8000 kr. underskreves af samtlige sognerådsmedlemmer, men forinden pengene kan udbetales forlanger banken yderligere amtsrådets samtykke til, at der kan udskrives extraordinær opkrævning til dækning af udgifterne.

2/ Tillægsligningen over de i sidste halvår ankomne ny skatteydere lagdes.

Mødet sluttet.

S. Jac. Sørensen, Niels Mortensen, A. Søltoft, Klaus Moltesen, Niels Nikolajsen,

Peder Pedersen, Niels Chr. Nielsen.

 

!899 d. 31. juli afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Begjæring fra Barbara Pouline Pedersen, Thuesbøl om højere alderdomsunderstøttelse; der blev hende tilstået 6 kr. mdl. fra 1. aug. at regne, tidligere 4 kr. mdl. om sommeren og 6 kr. mdl. om vinteren, foruden 20 kr. til brændsel.

2/ Iver Lauridsen, Vittrup blev tilstået 8 kr. mdl. fra 1. aug. at regne i alderdomsunderstøttelse, har tidligere fået 20 kr. årlig.

3/ Som brandfoged og opsynsmand i Thuesbøl distrikt i stedet for Jens Mikkelsen, der har bedt sig entlediget, valgtes Hans Peder Laugesen, Firing, og som vidner Peder Nielsen Jensen og skom. Juhl, Thuesbøl.

4/ Ligeledes som brandfoged og opsynsmand i Lindknud by med udflyttere, i stedet for entledigede Niels Madsen Henriksen, valgtes Hans Grejsen Hansen, Lindknud og som vidner Peder Smidt og Hans Thomsen, Lindknud.

5/ Bestyrer Schack fæstedes for et år fra 1. novbr. 1899 til novbr. 1900, løn 350 kr.

Mødet sluttet.

S. Jac Sørensen, Niels Nikolajsen, Klaus Moltesen, Jeppe Terkelsen, Graves Nielsen,

Peder Pedersen, Niels Chr. Nielsen, A. Søltoft, N. Mortensen.

 

1899 d. 4. september afholdtes ordinær møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Andragende fra landhusholdningsselskabet om et bidrag til den 18de danske landmandsforsamling, der afholdes i Odense sommeren 1900. Sognerådet kunde ikke indlade sig derpå.

2/ Skrivelse fra læge Freisleben, der flyttede fra kommunen d. 6. august d. å. foreslår at sognerådet eftergiver ham 2/3 del af den ham pålignede skat for indeværende års juli-september termin, kunne ikke bevilges.

3/ Andragende fra bestyrelsen for Lindknud forsamlingshus om et bidrag af kommunens kasse for brug af huset til skolebørnenes gymnastik for år 1898. Uagtet, at andragendet først kom et år efter vedtog man at give 15 kr. for året og ligeledes 15 kr. for 1899, men omtalte bestyrelse må for fremtiden indsende event. andragende i rette tid.

4/ Skrivelse fra amtet at amtmanden tilligemed en del af amtsrådets medlemmer vilde møde ved Brørup St. for at efterse kommunens 1. klasses veje hvortil udbedes delegerede af sognerådet, som delegerede valgtes Niels Chr. Nielsen, Niels Mortensen, Jep Terkildsen,

Niels Nikolajsen og formanden.

5/ Mette Marie Christensen, Vittrup ansøger om højere alderdomsunderstøttelse, man enedes om at hun får 8 kr. mdl. , har tidligere fået 4 kr. mdl.

6/ Gjerndrup kro, som i den sidste tid er solgt til Morten Hansen, forelå der andragende fra til kongen om kroholdsbevilling til sognerådets erklæring. Man vedtog at erklære således:

Gjerndrup kro er, så vidt sognerådet skjønne ikke til nogen nytte eller gavn for rejsende og vejfarende. Manden som har kjøbt kroen er uden synderlig formue og har en stor familie at forsørge, bliver bevillingen ham nægtet, vil manden formentlig blive ødelagt.

S. Jac. Sørensen, Niels Chr. Nielsen, A. Søltoft, Graves Nielsen, Peder Pedersen,

Jeppe Terkelsen, Niels Mortensen, Niels Nikolajsen, Klaus Moltesen.

 

1899 d. 14. septbr. afholdtes ekstra møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ At befordre lægen til sygekassens ubemidlede medlemmerda overdrages det til Jens Hansen, Brørup St. og Niels Hansen sammesteds for en betaling af 2 kr. pr. tur i Brørup sogn og 4 kr. pr. tur til Lindknud øster sogn.

2/ Snekastningslisterne revideredes.

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, N. Nikolajsen, Graves Nielsen, Jeppe Terkelsen, Klaus Moltesen, Peder Pedersen, Niels Mortensen, Niels Chr. Nielsen.

 

1899 d. 2. oktober afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Det anbefaledes at Hans Peder Klausen af Holsted tidligere boende i Lindknud, handler med uldtøj i vinteren 1899-1900.

2/ Det vedtoges at vejeftersynet foretages i denne måned af sogneforstanderen hver i sit sogn og licitationen over vejarbejde på kommunens veje afholdes i Lindknud d. 3. novbr. form. kl. 10, og i Brørup på fattiggården d. 4. novbr. kl. 2 efterm.

3/ Sognerådet bestemte sig til at tegne forsikring i Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af 1889 for stenslagere i kommunen for 1 år fra 1ste november at regne. På begjæringen opførtes 50 kubf.

S. Jac. Sørensen, Peder Pedersen, Jeppe Terkelsen, Klaus Moltesen, Graves Nielsen,

Niels Nikolajsen, Niels Chr. Nielsen, A. Søltoft, N. Mortensen.

 

Vejen-Læborg sogneråd meddeler at der ved mødet d. 9. oktobr. er bevilget Barbara Poulsen Pedersen en alderdomsunderstøttelse af 8 kr. mdl. fra 1. oktober at regne.

Vedkommende anerkjendes.

Skanderup sogneråd forespørger i skrivelse af 12. oktbr. 1899 om enken Mette Margrethe Nielsen erkjendes forsørgelsesberettiget i Brørup-Lindknud, hun har taget ophold i Stenderup kommune og er tilstået hende en alderdomsunderstøttelse af 24 kr. årlig. Omtalte anerkjendes forsørgelsesberettiget her.

 

1899 d. 6. novbr. afholdt sognerådet møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Meddelelse fra vejinspektøren, at Ribe amtsråd i sit møde d. 26. septbr. bevilgede et tilskud af 2/3 dele af omkostningerne ved grundforbedring i året 1900 af kommunens 1ste kl. bivej no. 10, dog under forudsætning af, at arbejdet bortliciteres efter amtsvejvæsenets overslag og konditioner. Sognerådet vedtog at tage imod tilbudet, dog beklager man at amtsrådet ikke har svaret før (i febr. 1898 blev andragendet indsendt om tilskud) da man i den tid har havt store udgifter ved vejen ca. 700 kr. vedtog man samtidig at forespørge amtsrådet om ikke det kunde give tilskud til det sognerådet allerede har bekostet på vejen 2/3 dele eller i det mindste en del deraf.

2/ Som forligsmægler og suppleant i tyende – og aftægtssager valgtes gårdm. Søren Moltesen, i stedet for S. Jac. Sørensen og som suppleant gårdmand Balser Nielsen, Tuesbøl.

3/ Alderdomsunderstøttelser:

a Peder N. Pedersen, Eskelund ansøger om højere understøttelse, har tidligere fået 48 kr. årlig, det vedtoges at give ham 6 kr. mdl. om vinteren om sommeren som hidtil.

b  Albert Sørensen, Lindknud ansøger om højere understøttelse, har tidligere fået 4 kr. mdl. om vinteren, man vedtog ikke at give ham mere da han må kunne tjene sig noget.

S. Jac. Sørensen, N. Nikolajsen, Jeppe Terkelsen, A. Søltoft, N. Mortensen, Klaus Moltesen, Graves Nielsen, Peder Pedersen.

 

 

1899 d. 4. decbr. afholdtes sognerådsmøde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelser:

a/ Albert Sørensen anholder atter om højere understøttelse, man kunde ikke indlade sig derpå, da han går i Lindknud kro og udføre en del arbejde, blandt andet passer han kreaturerne og må nok derfor kan tjene føden og ophold.

b/ Ane K. Greve anholder ligeledes om højere understøttelse, man enedes om at give hende 1 kr. mere mdl. om vinteren fra 1ste januar at regne.

2/ Andragende om tilskud til plejehjemsforeningen, der bevilgedes 20 kr.

3/ Til brandfoged og opsynsmand i Eskelund distrikt i stedet for H. P. Hansen valgtes murer H. Jørgensen ved Brørup St. og som vidner M. B. Henriksen og snedker Freudendahl, Brørup St.

4/ Gjennemsnitsudbyttet af høsten f. året 1899 pr. tdr. land udarbejdedes på de fra amtet tilsendte lister.

5/ Fra alle beboere i Gjerndrup forelå der klage over kirkestien fra Gjerndrup til Brørup kirke, til at underhandle med lodsejerne desangående valgtes A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen og formanden. Et åstedsmøde fastsattes til afholdelse 18. decbr. d. å. efterm. kl. 2 ved kirkespangen.

6/ Det vedtoges at afholde næste møde fredag d. 15. ds. og lægge ligningen denne dag.

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, Graves Nielsen, Jeppe Terkelsen, Niels Nikolajsen,

Peder Pedersen, Klaus Moltesen, Niels Chr. Nielsen, N. Mortensen.

 

1899 d. 15. decbr. afholdtes sognerådsmøde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/                   2. cirkulærer:

1ste af 30. novbr. 1899 om indberetning ved kommunevalg.

2. af 30 novbr. 1899. Vagabonder må der ikke ydes rejsepenge til.

2/ En klage fra Albert Sørensen i Debel til stiftsamtet lydende på at sognerådet havde nægtet ham en højere alderdomsunderstøttelse, var til sognerådet til erklæring. Man fastholder hvad man ved sidste møde punkt 1 vedtog.

3/ Aprobation fra amtsrådet over vejarbejde ved vejen no. 10 fra Brørup St. efter Maltbæk forelå. Ansøgningen fra sognerådet til amtsrådet om tilskud til nævnte vej over det arbejde kommunen havde ladet udføre i 1898 nægtedes. Se punkt 1, mødet 6. novbr. d. å.

4/ Rasmus Nielsen ansøger om højere alderdomsunderstøttelse, har tidligere fået 5 kr. mdl. man vedtog at give ham 3 kr. mdl. mere i vintermånederne fra 1ste januar 1900 at regne.

S. Jac Sørensen, Jeppe Terkelsen, Niels Chr. Nielsen, Graves Nielsen, Niels Nikolajsen,

A. Søltoft, Klaus Moltesen, N. Mortensen.

 

1899 d. 20. decbr. afholdtes ekstraordinær møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Overslag over udgifter og indtægter i året 1900 udfærdigedes og underskreves.

2/ Ligning af kommunebidrag for året 1900 lagtes og underskreves. Se nedenfor punkt 5.

3/ Rasmus Nielsen fra Brørup St. mødte i dag på fattiggården og klagede over at han ikke kunde hjælpe sig med det sognerådet havde bevilget ham ved sidste møde i alderdomsunderstøttelse, da han skal give daglig 50 øre for opholdet hos sin søn ved Brørup St. Man enedes om, under de forhold han lever, dels ved at han skal give så meget for opholdet og fordi han er fremmed på egnen og kan ikke fortjene synderligt, at give ham 10 kr. månedlig om vinteren og 6 kr. mdl. om sommeren, ialt 96 kr. årlig.

4/ Jens Lambert Sørensen beder sig entlediget som brandfoged og opsynsmand i Debel og Gildbjerg, i hans sted valgtes Jens Peder Jepsen, Debel og som vidner Jes H. Schaffer og Anders Jepsen.

5/ På grund af underbalance og stigende udgifter i forskjellig retning vedtoges at pålægge hartkornet yderligere 3 kr. 84 øre pr. tdr. hartkorn, altså nu 36,48 pr. tdr.

6/ Legaterne uddeltes til Mads Daugaard, Brørup St. 3,50

og Jørgen Hansens enke i Okslund, Lindknud 3,50

7/ Til at revidere kommunens regnskab valgtes:

Kjøbm. Schmidt, Brørup og mejeribestyrer Justesen do.

8/ Til formand for sognerådet i året 1900 valgtes S. J. Sørensen.

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, Jeppe Terkelsen, Graves Nielsen,

Klaus Moltesen, N. Mortensen, Peder Pedersen.

 

Den døvstumme Mikkel Johansen, forsørgelsesberettiget her, der tidligere har boet i S. Omme er flyttet til Brande og der tilstået en alderdomsunderstøttelse på 10 kr. mdl. fra 1. novbr. at regne.

 

1900 d. 5. januar afholdtes et åstedsmøde angående kirkestien fra Gjerndrup efter Brørup kirke. Et udvalg af beboere, der havde klaget over stien, nemlig Chr. Madsen, Morten Madsen, Niels Chr. Nielsen og Chr. Laugesen tilligemed udvalget af sognerådet der blev nedsat i nævnte anledning ved sognerådsmødet den 4. decbr. 1899 samt lodsejerne H. Hansen og Nikolaus Jensen var alle mødte. Man enedes således, at kirkestien går ud fra vejen der går fra Hansens gård efter Nikolaus Jensens på det sted hvor den går lige i syd, skrå i sydvest til midtvejs imellem nogle huller i skjellet mellem Hansen og Jens Jensen og digen mellem Hansen og Jens Jensen, derfra følges vejen hen til nævnte dige og derfra skrå i sydvest over Nikolaus Jensens mark, dog umiddelbar norden om lavningen der er på Jensens mark, hvilket herved tiltrædes med vor underskrift.

H. Hansen.

 

1900 d. 8. januar afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Ansøgning fra Chr. Gaarde om højere alderdomsunderstøttelse, man enedes om at give ham 4 kr. månedl. hele året fra 1. januar at regne 2 kr. i de 6 vintermåneder.

2/ Chr. Mortensen har ved indsendelsen af beskikkelse bedt sig entlediget som brandfoged og opsynsmand for Vittrup by med udflyttere. I hans sted valgtes gårdmand Chr. Sørensen, Vittrup og som vidner Carl Buhl og Jacob Jensen, begge af Vittrup.

3/ Fra stiftamtet var tilbagesendt en udstykningsforretning angående den gamle fattighus ved Lindknud skole og kirke, amtsrådet udbad sig oplysning om når sognerådet har erholdt tilladelse til salg af den parcel, der agtes fraskildt. Kan der ikke skaffes oplysning, må der søges på ny.

4/ Fra Ribe borgmesterkontor forelå skrivelse om at der var tilstået Andreas Andreasens enke en midlertidig alderdomsunderstøttelse på 10 kr. at udbetale efter 1. januar 1900.

5/ Niels Martinsen ved Brørup St. der får alderdomsunderstøttelse, hvis kone er død, forelå der regninger over ligkiste, fra præst og degn samt for ringning og graven i alt 28 kr. 50 øre, man vedtog af denne regning at betale 20 kr.

6/ Til sammen med formanden at udarbejde valglister valgtes Kl. Moltesen og Niels Nikolajsen.

7/ Som næstformand i sognerådet valgtes Kl. Moltesen.

8/ Til kasserer for kommunen valgtes A. Søltoft.

9/ Til at have tilsyn med fattiggården og forestå handelen med kreaturer m. m. valgtes Niels Chr. Nielsen, Kl. Moltesen og Jeppe Terkelsen.

10/ Til at være skolepatron i Brørup valgtes Niels Chr. Nielsen, Niels Mortensen og Kl. Moltesen.

I Lindknud sogn valgtes Graves Nielsen og Niels Nikolajsen.

11/ At have tilsyn med jordemoderlodden i Brørup valgtes Kl. Moltesen.

I Lindknud Jeppe Terkelsen.

12/ Til den fri fattigkasse bevilgedes indtil 300 kr. for året 1900.

13/ Fra Brørup sygekasse forelå der andragende om tilskud. Sagen udsættes til næste møde på grund af at man ønsker oplysning hvem der er medlemmer af sygekassen.

14/ Det vedtoges at afholde et ekstra møde d. 20. d. m.

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, Jeppe Terkelsen, Niels Nikolajsen,

N. Mortensen, Klaus Moltesen, Peder Pedersen.

Kapiteltaksterne for Ribe Stift for året 1899 er fastsatte således: Ribe amt:

                      Rug                                    11 kr. 25 øre

                      Byg                                     10  ”    13  ”

                      Havre                                   7  ”    47  ”

                      Boghvede                            9  ”    94  ”

                      tørt flæsk pr. pd.                           41  ”

                      Smør         ”     ”                  1  ”    01  ”

                      Honning pr. pot                            81  ”

 

1900 d. 5. febr. afholdtes sognerådsmøde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Den i sidste møde post 13 omskrevne andragende fra sygekassen i Brørup, var der på sognerådets opfordring, indkommen medlemsfortegnelse. Efter sognerådets skjøn er de fleste ret velstillede folk, de der kunde tænkes at komme under offentlig hjælp er for det meste under alderdomsunderstøttelse. Sognerådet kunde derfor ikke indlade sig på at give bidrag til omtalte sygekasse af kommunens kasse, så meget mere som dette bidrag man gav i 1898 ansås for uanstændigt bidrag.

2/ Fra sygekassen i Lindknud forelå der også andragende om tilskud, kunde ikke bevilges.

3/ Bestyrelsen for Lindknud forsamlingshus ansøger om tilskud for at skolebørnene afholder gymnastik i forsamlingshuset., Man bevilgede som sædvanlig 15 kr.

4/ De indkomne skatteklager over skatteligningen for året 1900 behandledes:

For det første dem der klager over at giver for meget

a/ Hans Iversen, Anelyst: Skat 40 kr. nedsat til 28 kr.

b/ Jens Madsen, Vittrup                        Skat   2   ” blev fritaget for skat

c/ Jens Thomsen, Eskelund                     ”     10   ” forblev ved det samme

d/ Dines Pedersen, Gjerndrup                ”      40  ”    ”              ”

e/ Kjøbm. Sandagger                               ”       12  ”    ”              ”

f/ Portør Barsø                                          ”       22  ” nedsat til 12 kr.

g/ Freudendal, Brørup St.                       ”       25  ” forblev ved det samme

h/ Hans J. Pedersen, Hovborg                 ”       45  ” nedsat til 30 kr.

i/ Erik Pedersen, Klelund                         ”      28  ” forblev ved det samme

k/ Andr. Pedersen, Brørup St.                 ”      20  ”     do         do

l/ Jens Madsen, Eskelund                         “      55  “ nedsat til 40 kr.

m/ Dueholm eller h. plejedatter                ”      25  ”     ”       ”  20  ”

 

For det andet: dem der er klaget over der giver lidt og dem der ved ligningen er glemt.

a/ Andreas Andersen, Tuesbøl: blev pålignet                                  15 kr.

b/ Jens P. Jensen, Lindknud                 ”                                            6 ”

c/ Steffen Rasmussen, Hovborg: Skat 10 kr. tillagt                          4 ”.

d/ Laust Christoffersen, Klelund   ”       8  ”     ”                              6 ”

e/ Hans Peder Hansen,     ”           ”      20  ”     ”                                4 ”

f/ Elias Dam, Lindknud, blev pålignet                                               4 ”

5/ Valglisterne udfærdiges d. 19. febr.

S. Jac. Sørensen, Graves Nielsen, Jppe Terkelsen, Niels Nikolajsen, Peder Pedersen,

Klaus Moltesen, N. Mortensen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen.

 

Mandag den 5. marts 1900 afholdt sognerådet møde, hvor følgende forhandledes:

1/ Andragende fra lærer Mads Lauridsen Falk, Eskelund skole. Man enedes om, at bevillige 3 kr. månedlig fra 1. marts.

2/ Andragende fra Jens Hansen i Debel om en midlertidig alderdomsunderstøttelse på grund af sygdom, forud får han understøttelse på 6 kr. månedlig om sommeren og 8 kr. månedlig om vinteren. man enedes om, at bevillige ham yderligere 10 kr. for marts og 10 kr. for april måneder.

3/ Skrivelse fra Vejen Læborg sogneråd, at derværende sogneråd har bevilliget Therkild Sørensen i Drostrup en alderdomsunderstøttelse for 1900 på 10 kr. månedlig for vinteren i alt 50 kr. og fremtidig 60 kr. årlig med forespørgsel om herværende sogneråd vil anerkjende ham som forsørgelsesberettiget. Vedkommende er forsørgelsesberettiget her! dog må man gjøre Vejen-Læborg sogneråd opmærksom på, at man formener, at Terkild Sørensen har aftægt fra sønnen Markus Sørensen i Lindknud, hvilket bedes nærmere undersøgt.

4/ Andragende fra Jens Hansen i Klelund om en forhøjet understøttelse forud har han i alderdomsunderstøttelse 4 kr. månedlig. Man enedes om at bevillige ham yderligere 2 kr. månedlig.

5/ Jens Th. Mortensen, Eskelund mark har udbetalt resten 225 kr. 32 øre af den sum 350 kr. som han skyldte kommunen for fattighuset han kjøbte i sin tid. Renten af førstnævnte kapital 225,32 i 3 år à 9,01 i alt 27 kr. 03 øre må afdrages i de af ham for kommunen udførte arbejde.

6/ Af skatteklager var der fremkommen 2 fra amtet til sognerådets erklæring nemlig en fra Sandagger, Brørup St. og Jens Madsen, Eskelund kjær, sognerådet fandt ingen anledning til at forandre ved deres skatteansættelse, Jens Madsen, har sogrd. sat 15 kr. ned ved mødet d. 6. f. m. og anser det for at være passende i forhold til de andre skatteydere i kommunen.

7/ Et cirkulære fra R. A. Westenholst, Mattrup pr. Brædstrup fra et afholdt møde dersteds hvor 1500 jydske bønder havde vedtaget en resolution sålydende:

Vi jydske bønder ønske ingen told på korn og foderstoffer; Vi ønske ingen beskyttelse fra andres bekostning, eller at fordyre livsfornødenhederne for vort eget folk:

Vi ville ved alle midler til vor rådighed modsætte os enhver hindring for vor fri omsætning med udlandet ved toldskranker: Men idet vi overlade til landbrugets repræsentanter på thinge at give staten anvisning på erstatning, fordre vi derimod ligeberettigelse med industrien for os og vore arbejdere ved ophævelse af eller nedsættelse, som på vor bekostning ydes denne ved de nugjældende toldtariffer og en mere ligelig fordeling af skattebyrden mellem land og by.

S. Jac. Sørensen, Klaus Moltesen, Peder Pedersen, Niels Nikolajsen, Jeppe Terkelsen,

N. Mortensen, Graves Nielsen, Niels Chr. Nielsen, A. Søltoft.

 

Fra stiftamtet er der indkommen skrivelse dat. 26. marts d. å. under henvisning til et andragende fra aktieselskabet ”Forenede sydjydske Telefonselskaber” om at meddele bemeldte selskab konsession på anlæg og drift af telefoner i den sydlige del af Jylland.

Skrivelsen er i brevbogen 1899 no. 320.

 

Mandag den 2. april 1900 afholdtes sognerådsmøde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

Forskjellige meddelelser fra formanden:

1/ Skomager Reich som for tiden er på tvangsarbejdsanstalten i Holstebro, ansøger om, når han er færdig på anstalten d. 7. april, at tage arbejde hos en skomager Christensen i Holstebro, hvilket sognerådet tiltrådte.

2/ Om konsessionen til tellefonselskabet, se ovenfor tiltrådtes ligeledes.

Fra landbrugsministeriet forelå cirkulære hvori sognerådets opmærksomhed henledes på

fælledsskabets ophævelse af 23. april 1781 § 33, skulde det originale udskiftningskort afleveres til den største lodsejer i ejerlavet, medens en kopi af kortet skulde indsendes til rentekammeret. Ministeriet udbeder sig meddelelse om, om der haves sådanne bykort i kommunen og at indsende dem for i det tilfælde ministeriet ikke har nøjagtige kopier af dem, da derved at få sådanne, og uden udgifter for kommunen!

2/Fra formanden for Nyby husflidsforening var der andragende om tilskud til nævnte forening i betragtning af at der er 12 elever fra Brørup som i denne vinter har søgt skolen. Sognerådet kunde ikke indlade sig på at give bidrag til sådanne skoler udenfor kommunen.

3/ Cirkulære fra amtet om at kommunen lader foranstalte indsamling af oldenborre og oldenborrelarver i sommeren1900. Sognerådet har allerede ladet bekjendtgjøre ved kirkerne om denne indsamling og fastsat prisen således 10 øre stigende til 12 øre og 2 øre for vejning og dræbning.

4/ Angående Terkild Sørensens alderdomsunderstøttelse i sidste møde, da er der indkommen oplysning om, at han var tiltænkt lidt aftægt fra sønnen Markus Sørensen, Adsersbøl, men havde solgt den for 150 kr. og udbetalt dette beløb i et hus han har kjøbt på Drostrup mark, man enedes om at lade sagen passere.

S. Jac. Sørensen, Klaus Moltesen, Graves Nielsen, Niels Nikolajsen, N. Mortensen,

 Jeppe Terkelsen, Peder Pedersen.

 

1900 d. 7. maj afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

side 395

1/ Jørgen Hagen, Eskelund ansøger om alderdomsunderstøttelse, med skemaet var vedlagt en aftægtskontrakt ansøgeren har på sin søn Hans Hagen, som ifølge de anførte præstationer løber op til ca. 400 kr. årlig, med så stor aftægt kunde sognerådet ikke indlade sig på at give understøttelse.

2/ Fra amtet forelå spørgsmål om kommunens gangstiregulativ i overensstemmelse med loven af 4. juli 1850. Spørgsmålet besvares af formanden.

S. Jac. Sørensen, Klaus Moltesen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, Graves Nielsen,

Niels Nikolajsen, N. Mortensen, Jeppe Terkelsen, Peder Pedersen.

 

Onsdag d. 6. juni afholdt sognerådet møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Cirkulære ang. ansøgninger om indfødset til efterretning.

2/ Sognerådets erklæring udbedes betræffende fastsættelsen for 5 år fra 1. juli d. å.at regne af det i lov no. 75 af 3. april d. å. § 8 omhandlede normalbidrag til børn, der er avlede udenfor ægteskab, det vedtoges at sætte bidraget til 50 kr. årlig.

3/ Skrivelse fra Føvling-Holsted sgrd. ang. Jac. Terps enke til hvem sgrd. har tilstået en understøttelse på 5 kr. månedlig- man antager alderdomsunderstøttelse- om herv. sgrd. anerkjende hende forsørgelsesberettiget, hvilket bekræftes!

4/ Et exemplar af den hertil af indenrigsministeriet oversendte beretning fra vedkommende folkethingsudvalg angående det i afvigte forslag til lov om en forandret affattelse af lov om alderdomsunderstøttelse af 9. april 1891, idet man udbeder sig de udtalelser meddelte hvortil sognerådet måtte finde anledning, man enedes om foreløbig, at exemplaret cirkulerer blandt medlemmerne indtil det næste sognerådsmøde.

5/ Det fastsattes at lægge tillægsligningen torsdag d. 28. juni efterm. kl. 2.

6/ Formanden valgtes til at stemme ved repræsentantvalget d. 8. d. m. til vest og sønderjydske kreditforening for fattiggårdens vedkommende. And. Søltoft valgtes som suppleant.

S. Jac. Sørensen, Niels Chr. Nielsen, A. Søltoft, Klaus Moltesen, Niels Nikolajsen,

N. Mortensen, Graves Nielsen, Jeppe Terkelsen.

 

1900 d. 27. juni afholdtes extraordinær møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Den 30te d. m. afholder sognerådsforeningen møde i Esbjerg med følgende dagsorden:

1) Beretning og forslag til forandring i alderdomsunderstøttelsesloven

2) Skoleloven og de derefter følgende cirkulærer

3) Lov om jordlodder til landarbejdere

4) Ulykkesforsikringsloven

Til at repræsentere herv. sogneråd valgtes Niels Nikolajsen, Kl. Moltesen og formanden.

2/ Malt-Folding sogneråd udbeder sig herværende sogneråds erklæring ang. Ane Elisabet Poulsdatter der har ansøgt dette sogneråd om alderdomsunderstøttelse. På ansøgningen er anført at hun har en obligation på 1000 næstefter kreditgjælden på Niels B. Beks ejendom i Nørbølling endvidere har hun en jordlod 5 tdr. land, ansat til 300 kr. og løsøre for 100 kr. Uagtet obligationen måske er usikker, synes man ikke at kunne anbefale at der bliver ydet hende understøttelse, da hun foruden de opgivne formuer og er en dygtig væver.

3/ Lejrskov-Jordrup sogneråd meddeler at der er bevilget Niels Pedersen Juhl fra 14 til 16 kr. mdl. da han lider af brokskade og kan ikke fortjene videre. Herv. sogneråd synes, det er lidt rundelig understøttelse.

4/ I henhold til § 8, 2det punktum, i lov no. 75 af 3die april d. å. om underholdningsbidrag til børn, der er avlede udenfor ægteskab, er det i bemeldte lovbestemmelse omhandlede normalbidrag for femåret fra 1ste juli d. å. til 30te juni 1905 for Ribe amts vedkommende fastsat således:

For børn, der forsørges i Esbjerg kjøbstad 60 kr.

For børn, der forsørges i den øvrige del af amtet 50 kr. årligt

 

Ribe stift amt 15. juni 1900. Steemann. Til efterretning.

 

5/ Tillægsligningen lagtes og underskreves.

S. Jac. Sørensen, N. Mortensen, Niels Chr. Nielsen, Klaus Moltesen, A. Søltoft,

Graves Nielsen, Niels Nikolajsen, Peder Pedersen, Jeppe Terkelsen.

 

Den 9. juli 1900 afholdtes extra ordinær møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Andragende fra Mette Marie Hansen, Gjerndrup om alderdomsunderstøttelse. Det vedtoges at bevilge hende 6 kr. mdl. (72 kr. årlig), fra 1. juli at regne.

2/ Andragende fra afholdsforeningen ved Brørup St. – der omfatter en del af Folding sogn- om bidrag, der bevilgedes 5 kr. af de fra Holsted sparekasse indkomne penge, ligeledes bevilgedes der 5 kr. til Gjerndrup afholdsforening af samme kasse.

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, Jeppe Terkelsen, Graves Nielsen,

N. Nikolajsen, Klaus Moltesen, N. Mortensen, Peder Pedersen.

 

1900 den 6. aug. afholdtes sognerådsmøde hvor følgende forhandledes:

1/ Cirkulære 16. juli 1900 om understøttelse til udenlandske sømænd til efterretning.

2/ Cirkulære af 18. juli d. å. med pålæg om at indsende beretning til branddirektoratet om de i kommunen værende håndværkere, der til deres næringsdrift anvende hjælp fra andre end deres hustru og børn.

3/ Til at overvære sessionen i Holsted dette år valgtes Cl. Moltesen.

4/ Fra stift amtet en skrivelse til sgrd. om fastsættelse af forholdet mellem påligningen på hartkorn og på formue og lejlighed for Brørup-Lindknud kommune for treåret 1901-1903. Sognerådet vedtog i dag ved mødet for ovennævnte treår til fastsættelsen af forholdet mellem påligningen på hartkorn og på formue og lejlighed således:

På hartkornet med halvdelen og på formue og lejlighed halvdelen.

5/ Til brandfoged og opsynsmand i vester sognet i Brørup valgtes vejassistent P. Schmidt, Ålykke i stedet for P. Jensen, Hulkjær mølle, og som vidner Mads Sørensen Haar og Jens Nielsen, Præstkjær.

Og i Okslund by med udflyttere valgtes Niels Andreasen som brandfoged og opsynsmand i stedet for Hans Peder Poder i Okslund og som vidner Jens Pedersen og Mads Nielsen Knudsen af Okslund.

6/ Bestyrer Schak fæstedes for et år fra 1ste novbr. 1900 til 1ste novbr. 1901 for en løn af 350 kr. og for øvrigt på samme betingelser som tidligere.

S. Jac. Sørensen, N. Nikolajsen, Jeppe Terkelsen, Klaus Moltesen, Graves Nielsen,

Peder Pedersen, A. Søltoft, N. Mortensen, Niels Chr. Nielsen.

 

1900 d. 3. septbr. afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Et andragende til generaldirektoratet for postvæsenet og til generaldirektoratet for statsbanerne om udvidelse af lokalerne ved Brørup St., varehuset, samt anskaffelse af kran, rampe og sporforlængelse tiltrådtes og underskreves af sognerådet.

2/ Mads Rasmussen ansøger om en højere alderdomsunderstøttelse der tilstodes ham en midlertidig hjælp på 50 kr. på grund af at både manden og konen begge er syge.

S. Jac. Sørensen, Niels Nikolajsen, Klaus Moltesen, Graves Nielsen, A. Søltoft,

Peder Pedersen, Jeppe Terkelsen, Niels Chr. Nielsen, N. Mortensen.

 

1900 d. 18. septbr. afholdtes ekstra møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Fra amtsvejinspektøren forelå skrivelse, at denne lod foretage opmåling af vedligeholdelsesmaterialer til 1st kl. biveje i i ca. 25 kommuner. –Man så sig ikke i stand til, at der kan foretages opmåling deraf, da materialerne for det meste er påført vejen for lang tid siden og udjævnet.

2/ Henning Madsen, der får alderdomsunderstøttelse og for tiden er syg og sengeliggende ansøger om at få højere understøttelse, man enedes om at give ham en ekstra tillæg på 20 kr.

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, Klaus Moltesen, Peder Pedersen, Jeppe Terkelsen,

Niels Nikolajsen, Graves Nielsen, Niels Chr. Nielsen, N. Mortensen.

 

Mandag den 1. oktober 1900 var sognerådet samlet på fattiggården. Medlemmerne mødte undtagen formanden som er bortrejst, følgende sager forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelse begjærtes af Jeppe L. Rindbo som er hjemmehørende her i kommunen, man enedes om, at bevillige 8 kroner månedlig fra dato.

2/ Indstilling af snefogeder for tidsrummet fra 1. oktober 1900 til 1. oktober 1903.

i Eskelund søndre             distrikt          Th. Krafak

i      ”          nordre                 ”                 Godske Knudsen

i Thusbøl                            distrikt          Peter N. Jensen

i Gjerndrup                           ”                  Dines Pedersen

i Vestersogns                         ”                  Jes Th. Jensen

i Tirslund                               ”                  Jens Mortensen

i Houborg                              ”                   Peder Donslund Jensen

i Klelund                                ”                   Kristian Burkal

i Sønderlund                          ”                   Laurids Lauridsen

i Hyldelund og Adsersbøl     ”                   Thysen Hansen

i Okslund                                ”                  Jens P. Sørensen

i Gildbjerg og Debel              ”                   Simom Simonsen

i Lindhnud                             ”                   Elius Dam

i Vittrup                                  ”                   Anders Nielsen

3/ Begjæring om alderdomsunderstøttelse fra Kresten Mikkel Svenning hjemhørende i Gjesten kommune; vedkommende har modtaget 10 kroner månedlig fra hans forsørgelseskommune. Man enedes om at bevillige 10 kroner månedlig fra dato.

4/ Til brandfoged og opsynsmand for Klelund by og distrikt indstilles Poul Sørensen, Klelund og som vidner Erik Hansen og Mads Madsen bg. af Klelund.

5/ Til sammen med formanden, at udarbejde valglisterne til det forestående sognerådsvalg valgtes Niels Nikolajsen og Niels Kr. Nielsen.

6/ Det vedtoges at vejeftersynet foretages i denne måned af sogneforstanderne hver i sit sogn og licitationen over vejarbejde på kommunens veje afholdes i Brørup den 6. november formiddag kl. 2 og i Lindknud den 7. november formiddag kl. 10.

Mødet sluttet.

Klaus Moltesen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, N. Mortensen, Graves Nielsen, Peder Pedersen, Jeppe Terkelsen.

 

Fra Kolding byråd meddeles, at den J. Outzens enke tillagte alderdomsunderstøttelse fra 1.ds er forhøjet til 168 kr.

Til fastsættelse af den betaling, der i samme treår pr. dag skal udredes i stedet for at stille mandskab foreslåes fastsat til 1 kr. 75 øre pr. dag.

 

Den 5. novbr. 1900 afholdtes sognerådsmøde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelser

a/ Albert Sommer, Lindknud ansøger om højere understøttelse, der bevilgedes ham 6 kr. mdl. i vintermånederne novbr.-maj fra 1. novbr. d. å. at regne.

b/ Niels Chr. Jensen, Houborg om understøttelse. Det oplystes, at han om sommeren tjente 70 kr. om sommeren og føden hele året igjennem. Der bevilgedes ham en midlertidig hjælp på 20 kr. straks til anskaffelse af klæder.

c/ Chr. Gaarde, Brørup St. om højere understøttelse. Sognerådet fandt ingen anledning til at give højere understøttelse af følgende grunde:

Han har bygget sig et hus og har kun 1200 kr. gjæld og formue 500 kr. hos J. Schmidt og så har han en stor dreng gående han kun får 25 kr. af årlig, man antager at drengen i stedet for kunde tjene en god løn.

d/ Maren Jensdatter, Gildbjerg hjemhørende i Grindsted ansøger om alderdomsunderstøttelse, der bevilgedes hende, som hun har fået sidste år i hendes forsørgelseskommune, 10 kr. mdl. eller 120 kr. årlig fra 1. novbr. at regne.

e/ Hans Jacobsen Friis om højere understøttelse har tidligere fået 30 kr. der bevilgedes ham 18 kr. tillagt således, at han får 5 kr. mdl. om vinteren og 3 kr. mdl. om sommeren.

2/ Skrivelse fra formanden for den fri fattigkasse med ønske om en udtalelse af sognerådet med hensyn til et bidrag af den fri fattigkasse til skovfoged Hans Lunds kone i Stilde, der er bleven behandlet for lupus på Finsens lysinstitut i Kjøbenhavn. Udgiften andrager ca. 300 kr. Sognerådet syntes ikke der var anledning til at yde nævnte familie bidrag, da de sidder i gode omstændigheder og ere dygtige folk.

3/ På forslag af vejassistent Saaby om at bortlicitere 6 favne stenslag og 2 favne ler til vedligeholdelse af den i sommer grundforbedrede vej no. 10 efter Maltbæk, tiltrådtes.

4/ Det forestående sognerådsvalg fastsattes til at afholdes mandag d. 3. december formd. kl. 9 på fattiggården

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, Graves Nielsen, Klaus Moltesen,

Niels Nikolajsen, Jeppe Terkelsen, Peder Pedersen, N. Mortensen.

 

1900 d. 30. novbr. afholdtes sognerådsmøde i Hulvad hvor følgende forhandledes:

1/ For C. M. Svenning forelå anerkjendelse af hans forsørgelsesret i Gjesten kommune og refundere lovmæssig den tilståede alderdomsunderstøttelse.

2/ Jens Lauridsen, Eskelund kjær ansøger om højere understøttelse, der bevilgedes ham 4 kr. tillagt fra 1. jan. 1901 at regne. Understøttelsen bliver så i alt 12 kr. mdl.

3/ Fra Vejen-Læborg meldes af J. L. Rendbo og Th. Sørensenhver har fået 10 kr. mdl. i alderdomsunderstøttelse fra 1. novbr. at regne.

4/ Ansøgning om tilskud til Brørup sogns sygekasse, henlægges til næste møde.

5/ Kjøbm. Sandagger anmoder sognerådet om, at anbefale ham en autoriseret fæstemand. Sognerådet kunde ikke indlade sig derpå og indser heller ikke, at der er trang til en fæstemand.

S. Jac. Sørensen, Klaus Moltesen, Niels Chr. Nielsen, A. Søltoft, N. Mortensen,

Jeppe Terkelsen, N. Nikolajsen.

 

År 1900 d. 10. decbr. afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Jørgen Iversen ansøger om højere understøttelse, har tidligere fået 10 kr. man vedtog at give ham 2 kr. mere mdl. fra 1. januar 1901 at regne.

2/ Til sognerådets erklæring forelå et andragende fra skovrider Jensen, Klelund om tilladelse til at lægge gift i Klelund plantagedistrikt for rovdyr navnlig rævene, sognerådet vedtog at anbefale andragendet.

3/ Fra Hans Andersen Hansen, Debel forelå skrivelse om at blive entlediget som ligsynsmand i Lindknud sogns østre distrikt samt hjælpeligsynsmænd Niels Madsen Henriksen og Niels Poulsen, Vittrup. I stedet for nævnte valgtes skomager Hans Thomsen, Lindknud og som hjælpeligsynsmænd husmand Niels Lauridsen Hansen og Hans Peder Kjær, Lindknud.

4/ Forslag om en større bidrag til formandens medhjælp, det vedtoges at give 200 kr. tillæg, altså for året 1901 i alt 400 kr.

5/ Skatteligning over kommunens skatteydere lagdes med halvdelen på hartkorn og anden halvdel på formue og lejlighed. Efter den udarbejdede overslag for dette år, er den samlede skat på hartkorn og formue 24.500 kr.

6/ Legaterne uddeltes til Jørgen Hansens enke i Okslund med 3,50 øre og til Mads Daugaard, Brørup St. med 3,50 øre.

7/ Til midlertidig formand valgtes S. Jac. Sørensen, Hulvad.

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, Graves Nielsen, N. Mortensen, Niels Chr. Nielsen,

Jeppe Terkelsen.

I mødet d. 10. januar 1895 ang. et lån Henrik Jensen i Lindknud har i Holsted sparekasse. Graves Nielsen er indskreven som låner og Klaus Moltesen som kausion på kommunens vegne, men idet de nu går ud af sognerådet og for ikke at få ny kausioner indskreven i sparekassen, påtager det nuværende sogneråd at holde nævnte mænd skadesløs for omtalte lån. Den fremtidige kasserer for kommunen må sørge for lånets afdrag og rentebetaling.

Lånet forfalder 1. febr.

S. Jac. Sørensen, Niels Chr. Nielsen, Klaus Moltesen, A. Søltoft, Niels Nikolajsen,

Graves Nielsen, Peder Pedersen, Jeppe Terkelsen, N. Mortensen.

 

Tirsdag den 18. decbr. 1900 afholdtes et ekstra møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Den endelige behandling af ligningen foretoges og underskreves.

2/ Chr. Mortensen, Hyldelund andrager om at blive fri for at være snefoged da han ikke var rask, men da der ingen lægeattest forelå syntes sognerådet ikke der var anledning til at fritage ham i så henseende.

S. Jac. Sørensen, Klaus Moltesen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, Graves Nielsen,

Niels Nikolajsen, Jeppe Terkelsen, Peder Pedersen, N. Mortensen,

 

!901 d. 3. jan. afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Da kirkeklokkeringning nu i fremtiden må foretages på kommunens regning overdrages det til Niels Chr. Nielsen og N. Chr. Nielsen at sørge for at få en lejet dertil.

2/ Chr. Mortensen, Hyllelund har frabedt sig bestillingen som snefoged for Hyllelund og Adsersbøl distrikt på grund af dårlig helbred, og har fremlagt lægeattest for at han lider af mavekatar og nervesvækkelse. I hans sted valgtes Thysen Hansen, Adsersbølgård.

3/ Ved den forestående folketælling d. 1. febr. 1901 inddeltes kommunen i følgende distrikter:

1/ distrikt: Alt syd for jernbanen og øst for landevejen (murer Jørgensen)

2/     ”      : Alt syd for banen og vest for landevejen (Svejstrup Jensen)

3/     ”      : Nord for banen, husene der ligger ind til og øst for landevejen (snedker Freudendahl)

4/     ” Øst for landevejen og syd for Kolding landevejen samt Eskelund kro. Husene ved stationen undtagen (Ludvig Andersen)

5/     ” Eskelund kjær nord for landevejen undtagen Eskelund kro (Godske Knudsen)

6/     ” Nord for banen alle huse vest for landevejen indtil H. J. Søltofts hus derfra lige i vest til Balser Nielsens østre markskjel og fortsættes i syd lige til banen. (Mads Henriksen)

7/     ” Thuesbøl by og alle vest for vejen fra broen mellem fattiggården og kirken derfra vest om Damgård til Folding skjel, samt S. P. Andersen, møllen og mejeriet. (And. Andersen)

8/     ” Tirslund med alle udflyttere syd for Kolding-Varde landevej i øst indtil Damgård mark. (Jens Mortensen)

9/     ” Alle nord for Kolding-Varde landevej ind til Brørup kirke og vest for Adsersbølvejen. (Hans Simon Hansen)

10/ Gjerndrup by og Surhave øst for Adsersbølvejen. (Morten N. Madsen)

11/ N. Gjerndrup Jeppe Jacobsen og alle udflyttere på Gjerndrup mark, Hans Møller og Schlosser iberegnet. (Vilhelm Schlosser)

12/ Øster Gjerndrup samt Hulvad. (Ole Madsen)

13/ Vittrup syd for Bække landevejen. (Jeppe Sørensen)

14/ Nord for Bække-Lindknudvejen og øst for Vittrup-Vorbassevejen. (Chr. Mortensen)

15/ Vest for Vittrup-Vorbassevejen. (Møller J. F. Jensen)

16/ Lindknud distrikt. (Hans Gr. Hansen)

17/ Adsersbøl  distrikt (Peder Nielsen Pedersen)

18/ Hyllelund distrikt. (Laurids Lauridsen)

19/ Sønderlund, Klelund vest for landevejen og syd for åen.(Jørgen P. Jeppesen)

20/ Klelund øst for landevejen og syd for Klelund-Lindknudvej. (Peder M. Pedersen)

21/ Øst for landevejen nord for Klelund-Lindknudvej. ((Hans P. Hansen)

22/ Hovborg vest for landevejen. (Morten Peder Simonsen)

23/ Øst for landevejen. (Hans Pedersen)

24/ Okslund vest for Lindknud-Høllundvej. (Jens P. Sørensen)

25/ Okslund øst for Lindknud-Høllundvej. (Niels Thygesen)

26/ Gildbjerg distrikt. (Peder Nielsen)

27/ Debel distrikt. (Hans Andersen)

 

4/ Til formand for året1901 valgtes S. Jac. Sørensen og til kommunens kasserer And. Søltoft.

5/ Til at udarbejde valglisterne for året 1901 valgtes tilligemed formanden Niels Nicolajsen og Niels Chr. Nielsen, Eskelund.

6/ Til næstformand i sognerådet valgtes Niels Chr. Nielsen, Eskelund.

7/ Til at have tilsyn med arbejdsgården og forestå handelen med kreaturerne med mere, valgtes Jeppe Terkelsen, Niels Chr. Nielsen og And. Søltoft.

8/ Til skolepatroner for Brørup sogn valgtes Andr. Dahl, And. Søltoft og Niels Chr. Nielsen, Eskelund, og i Lindknud sogn Ebbe Lauridsen og Chr. Nielsen og Niels Nicolajsen.

9/ At have tilsyn med jordemoderlodden valgtes i Brørup N. Chr. Nielsen, Tirslund og i Lindknud Jeppe Terkelsen.

10/ Til den fri fattigkasse i kommunen bevilgedes 300 kr. for året 1901.

11/ Fuldmagt til formanden om at have og kvittere for anviste beløb fra amtsstuen udfærdigedes og underskreves.

12/ Til at revidere kommunens regnskab valgtes købm. V. Schmidt og mejeribestyrer Justesen.

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, Niels Kr. Nielsen, Niels Nikolajsen, E. Sørensen, Andr. Dahl, Niels Chr. Nielsen.

 

!901 d. 4. febr. afholdtes sognerådsmøde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Samtlige skatteklager behandledes.

1 Henrik Jensen, Hovborg nedsat 3 kr. på grund af aftægt

2 Anders Husmann, Tirslund, skatten er uforandret

3 S. P. Andersen, Stenbrogård, do.

4 Morten Poulsen, Vittrup, do.

5 Chr. Pedersen, Thusbøl, do.

6 Jørgen Thomsen, Lindknud, nedsat med 2 kr.

7 Hans P. Andersen, Thusbøl, skatten uforandret, oplysninger mangler

8 Hans Iversen, Anelyst, do.

9 Mathias P. Hansen, Klelund, do.

10 Jens Vedstesen, Tveråd, nedsat med 10 kr.

11 Hans Søberg, Surhave, nedsat med 10 kr.

12 Christen Thomsen, Debel, do. med 12 kr.

13 A. P. Lustrup, Lindknud, skatten uforandret

14 Hans Petersens enke, Brørupgård, nedsat med 4 kr.

15 Jes Carl Nielsen, Eskelund, skatten uforandret

16 Jens Mikkelsen, do. kjær do.

17 Jacob L. Jacobsen, Vittrup, do.

19 P. Bergs enke, Brørup Station, skatten nedsat med 20 kr.

20 P. Loutrup Jensen, do. skatten uforandret

21 Jørg. Christensen, Okslund nedsat med 4 kr.

22 Peder Hansen, Hulvad, Skatten uforandret, oplysninger mangler

23 Bødker N. Jensen, Brørup Station, nedsat med 10 kr.

24 Karen Pedersen, do., skatten uforandret

25 Skovrider Jensen, Klelund, nedsat med 15 kr.

26 Stationsforstander Lauesen, Brørup Station, nedsat med 10 kr.

27 Anders H. Sørensen, Gildbjerg, skatten uforandret

28 Murer Jensen, Brørup Station, nedsat med 5 kr.

29 Kjøbmand Sandagger, do. skatten uforandret

30 Jeppe Poulsen, Eskelund nedsat med 10 kr.

31 Eskild Mortensen, Brørup Station, skatten uforandret

Ane Søgård , Klelund ansat til 4 kr., ny skatteyder

Chr. Madsen Christensen, Okslund ansat til 6 kr., ny skatteyder

Elias Dam, Lindknud. 6500 kr. grd. 2300 kr. gjæld form. 4200 kr. tillagt 17 kr.

Hans Møller, Eskelund, 12000 kr. formue, tillagt 25 kr.

Mathias Møller                  9500  ”       ”            ”      25  ”

Cl. Moltesen, Gravengård, do. uforandret

Formand Jensen, Brørup, tillagt 4 kr.

 

Begjæringer om alderdomsunderstøttelser.

1/ Jens Hansen, Debel, bevilgedes tillagt 4 kr. mdl. i år, febr., marts og april d. å.

2/ Peder Nielsen Pedersen fandt man ingen anledning at give tillæg.

3/ Trine Dorthea Andreasen, hjemhørende i Vissenbjerg kommune, Odense amt, andrager om alderdomsunderstøttelse. I nævnte kommune har hun tidligere fået 28 kr. Der blev hende tilstået 5 kr. mdl. fra 1. febr. at regne. Forsørgelseskommunen forespørger til hvilken tid understøttelsen er udbetalt.

4/ Jens Chr. Hansens enke, Gjerndrup , der bevilgedes hende en ekstra hjælp på 10 kr. og 1 læs tørv.

6/ Ole Olesen, Gildbjerg: Sogrd. enedes om at indstille andragendet foreløbig, idet ansøgerens hustru for tiden ligger på Poulsens klinik i Vamdrup og som sgrd. har kausioneret for og antager om regningen derfor ikke kunde dækkes ved tilskud fra de fattiges kasse og event. ved tilskud fra amtsfattigkassen.

7/ Jens Thomsen Mortensen, Eskelund. På grund af den strænge vinter bevilgedes der ham en midlertidig hjælp på 10 kr.

8/ Iver Lauesen, Vittrup: bevilgedes ham 12 kr. mdl. fra 1. marts at regne.

9/ Chr. Gaarde, Brørup St. bevilgedes 8 kr. mdl. fra 1. januar d. å. at regne, får tidligere 6 kr. mdl.

10/ Borgermesterkontoret i Ribe meddeler, at Kristine Marie Poulsen er tilstået en understøttelse på 14 kr. månedlig for året 1901.

11/ Ove Jeppe Olesen, Gjerndrup, der er hos Duus Pedersen, Gjerndrup oplyses og klages over at han undertiden kommer beruset hjem fra Gjerndrup kro, og hvis det ikke kan forebygges i fremtiden, nægter værten at beholde ham længere. Sognerådet vedtog at kroværten får en tilrettevisning derfor og tilhold om ikke at skjænke spiritus for ham.

3/ Indberetning om fattiggården berigtigedes.

4/ Bestyrelsen for skytteforeningen i Lindknud ansøger om tilskud af kommunens kasse for skolebørnenes afbenyttelse af gymnastikapparaterne i Lindknud forsamlingshus. Der bevilgedes 15 kr.

Det samme bevilgedes til Brørup skyttekreds for skolebørnenes afbenyttelse af gymnastikapparater i forsamlingshuset-15 kr.

S. Jac. Sørensen, Niels Chr. Nielsen, E. Sørensen, Niels Kr. Nielsen, Jeppe Terkelsen,

Chr. Nielsen, Andreas Dahl, A. Søltoft, N. Nikolajsen.

 

Folketællingen 1. febr. 1901

 

I Brørup sogn 291 beboelseshuse 1644 deraf i stationsbyen 502

” Lindknud  ” 231          ”               1140

I alt                                                   2784

 

Efter Amtsrådstidende antagelig sidste folketælling- 2230

 

Kapiteltaksten for Ribe stift for året 1900

Rug         pr td.            10 kr. 69 øre

Byg            ”                   9  ”   89  ”

Havre        ”                   7  ”   47  ”

Boghvede  ”                   9  ”   84  ”

Tørt flæsk pr. pd.                  52  ”

Smør           ”    ”                   102  ”

Honning     ”  pot                   98  ”

 

Mandag d. 4. marts afholdtes det ordinære sognerådsmøde i Lindknud kro hvor følgende forhandledes:

Alderdomsunderstøttelser:

1/ Jørgen Hansen, Brørup St. anholder om højere understøttelse. På grund af, at hans kone er så svag, og han må blive hjemme og pleje hende og derved ikke kan fortjene noget bevilgedes der ham 12 kr. mdl. fra 1ste marts at regne- indtil videre.

Anne Kalle i Lindknud sogn, om alderdomsunderstøttelse. Da hun har en ejendom til 1400 kr. værdi og kun 300 kr. gjæld, fandt sognerådet ingen anledning til at give hende understøttelse.

Henning Madsen, Brørup, anholder om højere understøttelse, man enedes om at give ham en ekstra understøttelse på 10 kr. at udbetale ham straks, for øvrigt blev den mdl. understøttelse som hidtil nemlig 10 kr. mdl. om vinteren og 6 kr. mdl. om sommeren.

Peder N. Pedersen, Eskelund mark, der ved sidste møde anholdt om højere understøttelse, har atter i dag ved en skrivelse anmodet om at få mere, da han umulig kunne klare sig, man enedes om at give ham ekstra 10 kr. på grund af den lange og trange vinter hvorved fortjenesten har været for lille.

Ole Olesen, Gildbjerg, der til sidste møde havde indsendt ansøgning om alderdomsunderstøttelse, men henlagtes indtil man så hvor stor regningen blev fra læge Poulsen i Vamdrup, omtalte regning forelå og var på 89 kr. 88 øre, man vedtog at dække denne regning i form af alderdomsunderstøttelse og bevilgedes der 15 kr. mdl. så længe konens sygdom varer fra 1. febr. at regne.

2/ Fra stiftamtet var indkommen 4 skatteklager til sognerådets erklæring.

a/ Svejstrup Jensen, Brørup St. hvori han anfører 4 andre skatteydere der giver for lidt i forhold til ham, men i klagen til sgrd., var der ikke anført noget derom og kan derfor ikke gøre noget derved.

b/ M. P. Hansen, Klelund ligeledes om nedsættelse af skatten. Da vedkommende har en kapital på 6500 kr. og tjener en del ved handelen ser man ikke der er anledning til nedsættelse.

c/ Fra lærer Lustrup, der klager svært over skatteansættelsen og ligeledes over, at Cl. Moltesen giver for lidt i forhold til ham og har anført nogen i klagen som ikke passer. Man antager at skatteansættelsen er rigtig og retfærdig i forhold til andres.

d/ Skovrider Jensen, Klelund: De i klagen fremsatte oplysninger om indtægten, kan på ingen måde give anledning til at sætte skatten ned.

3/ Til at tiltræde valgbestyrelsen ved forestående folkethingsvalg valgtes formanden.

4/ Loven af 7. febr. d. å. om valg til det danske folkething fremlagtes og uddeltes til valgbestyrelsen.

5/ Licitationen over læge og jordemoderkjørsel i Lindknud:

1 Vittrup: Lægekjørsel overdroges Karl Buhl for   3   kr. pr. tur

do.jordemoderkjørsel: Jac. Jensen                            2½ ”    ”    ”

2 Okslund: Lægekjørsel: Chr. Hansen                     3    ”    ”    ”

       do.       jordemoder k. Poul Jessen                      2    ”    ”    ”

side 414

3 Lindk. Debel Gildbj. lægekjørs. Jens P. Jensen   3     ”   ”    ”

       ”          ”          ”      jordemoderk. P. Nielsen     2    ”    ”    ”

4 Adsersb. Hyldl. H. Cl. Ravn, lægekjørsel             3     ”    ”    ”

         ”            ”      jordem.    ”                                   2½  ”    ”    ”

5 Klelund Hovborg Søndl. Andr. Jacobsen             3     ”    ”    ”

       ”              ”             ”  jordem.  ”                           2½  ”    ”    ”

S. Jac, Sørensen, Niels Chr. Nielsen, Andreas Dahl, Niels Kr. Nielsen, A. Søltoft,

Niels Nikolajsen, Chr. Nielsen, E. Sørensen, Jeppe Terkelsen.

 

Lørdag d. 23. marts 1901 afholdtes et ekstra møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Ansøgning fra bestyrelsen for Lindknud forsamlingshus om tilskud til huset for skolebørnenes afholdelse ag gymnastik, bevilgedes 15 kr.

2/ I stedet for Mads Chr. Klausens hustru i Houborg valgtes Morten Peder Simonsens hustru til at have tilsyn med plejebørn i Lindknud v-sogn.

3/ Mette Margrethe Jensen, Gjerndrup ansøger om alderdomsunderstøttelse. På grund af at hun ingen pension får i år af invalidekassen bevilgedes der hende for dette år 2 læs brændsel.

S. Jac Sørensen, Niels Nikolajsen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, Andreas Dahl,

Jeppe Terkelsen, Chr. Nielsen, Niels Kr. Nielsen, E. Sørensen.

 

Lørdag d. 13. april 1901 afholdtes sognerådsmøde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ a. Jens Thomsen, Eskelund blev i mødet d. 4. febr. d. å. tilstået en midlt. understøttelse på 10 kr. men på grund af sygdom og lille fortjeneste blev der i dag tilstået ham, ligeledes, en midlertidig hjælp på 15 kr.

b. Ane Jensen, Vittrup ansøger om alderdomsunderstøttelse der bevilgedes hende 8 kr. mdl. fra 1. marts at regne.

c. Rasmus Nielsen, Brørup St., bevilgedes der fri læge og medisin.

2/ Ansøgning fra Frydendahl, Hundsbæk om tilskud til husflidsforeningen i Nyby, ledet af Poul Schmidt, og anført i andragendet, at der var 19 elever fra Brørup sogn og 1 fra Nyby. Idet eleverne omtrent var herfra bevilgedes 10 kr.

3/ Cirkulære fra landbrugsministeriet med vedlagte skema med anmodning om de nuværende forhold vedrørende tiendebyrden her i landet. For kongetiendens vedkommende vil det i dette øjemed være nødvendigt at fremskaffe nøjagtige besvarelse af spørgsmålene.

S. Jac. Sørensen, Andreas Dahl, Niels Kr. Nielsen, A. Søltoft, Jeppe Terkelsen,

 N. Nikolajsen, E. Sørensen, Chr. Nielsen.

 

I henhold til ministeriets og stiftamtets cirkulære af 20. marts og 10. april 1901 er der indsendt beretning om sognenes kongetiende således:

1. Lindknud sogns kongetiende hartkorn er 118 td. 6skpr. 1 f. 2 ¾. a. Ved en i året 1771 afholdt auktion købtes den hele kongetiende af sognets samtlige tiendeydere, således at enhver af dem for sit vedkommende frigjorde sig for ydelsen af kongetiende.

Overgangen skete på den måde, at tiendeyderne med rede penge betalte kjøbssummen, der var 1470 rigsdaler.

Anmærkning: Af byrder og afgifter, der hvile på tienden, er der ikke andet, end de på amtsstuen indbetalende skatter af det matrikulere tiende hartkorn 20 td. samt halvanden skillings afgiften, begge dele tilsammen kr. 56,66 årligt.

Efter de, som synes klare og tydelige ord i lov af 8. maj 1894 § 5 andet punktum, mener tiendeyderne sig berettiget til fritagelse for disse skatter, men hidtil har de forgæves henvendt sig til ministeriet og til tiendeafløsningskommissionen for at få tiende fritagelsen anerkjendt.

Chr. Nielsen, Vittrup pr. Holsted

 

Brørup sogns kongetiende hartk. 199 td 4 sk. 2 f. ¾ alb.

Efter sognefogdens meddelelse og så vidt han husker, er ca. 160 td. hartkorn afløst af 1840 og resten ca. 40 mellem 1856-60.

Med hvilken sum tienden er afløst kan ikke oplyses, dog for Eskelund degnebolig foreligger skøde af 30 decbr. 1862 hvori konge og kirke korn og kvægtiende af degneboligen matr. no. 1 af Eskelund, hartkorn 1 td. 1 sk. 2 alb., som er vurderet til årlig vederlag 6 sk. rug er afløst for 52 rd. 3s.

Brørup sogns selvejer skattebog udviser:

Kongetienden, matrikuleret                                    20 td. – sk. –fj. – alb.

Tiendeydende hartkorn                                         200  ”   1  ”  –  ”  ½ ”

Ifølge ordre af 21/7                                                    –        4       1      ¾ ”

                                                                                  199 ”    4 ”   2 ”   ¾ ”

S. Jac. Sørensen, Hulvad, Brørup St.

 

År 1901 d. 13. maj afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelser:

a Niels Nielsen, Debel ansøger om højere understøttelse, har hidtil fået 3 kr. mdl. om sommeren og 5 kr. om vinteren, der bevilgedes ham 4 kr. mdl. om sommeren og 10 kr. om vinteren.

b Jens Hansen, Debel ligeledes om højere understøttelse, der bevilgedes ham fra 1st. maj at regne 10 kr. mdl. om sommeren og 14 kr. om vinteren.

2/ Som brandfoged og opsynsmand i Gjerndrup by med udflyttere i stedet for Morten N. Madsen, der har begjæret sig entlediget, valgtes snedker Hans Pedersen, Gjerndrup, og som brand synsvidner i stedet for Knud Møller og Ludv. Lund valgtes gårdejer Peder Madsen og skomager H. P. Hansen alle af Gjerndrup.

S. Jac. Sørensen, Andreas Dahl, N. Nikolajsen, A. Søltoft, E. Sørensen, Jeppe Terkelsen, Niels Kr. Nielsen, Niels Chr. Nielsen, Chr. Nielsen.

 

1901 d. 10. juni afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Ansøgning fra foreningen ”De hjemløses venner” og Ormslev børnehjem, om tilskud, henlagdes.

2/ Fra Landmandsbanken forelå der tilbud om et kommunelån på 16.300 kr. til 5 % renter og uopsigeligt fra kommunens side i 10 år, uagtet betingelserne er hårde, ser sognerådet sig nødsaget til at reflektere på lånet.

3/ Bestyrelsen for Brørup Gjæstehjem ansøger om at blive fri for afgift for gymnastiksalen forelå til sognerådets erklæring. Sagen udsattes til nærmere undersøgelse.

4/ Tillægsligningen for året 1901 lagtes som følger:

Brørup: Jacob Bondesen, Blankenhof                                                            15 kr.

Do.         Mads Clausen, Klegvanghus                                                             40 ”

”              Peder Callesen, Thusbøl                                                                      12 ”

“              Kjerstine Pedersen, Brørup St.                                                            5 “

“              Andreas Hansen, do.                                                                             2 “

“              Ledvogter Jensen, “                                                                               2 ”

”              Anton Lauridsen, Gjerndrup                                                               4 ”

”              Gotfred Vilker, Thusbøl                                                                      16 ”

      ”              Kjøbm. Madsen, Brørup St.                                                                15 ”

      ”              Slagter I. Damgaard, ”                                                                           5 ”

Lindknud:   Jens Fr. Vilker, Lindknud                                                                     5 ”

”                    Skrædder Søren Hansen Gelerth, Klelund                                          5 ”

”                    Smed Søren J. Kolbæk, Houborg                                                         5 ”

”                    Plantør Thyge Sørensen, do.                                                                  5 ”

”                    Knud Pedersen                                                                                       5 ”

”                    Skovfoged Søren Sørensen, Klelund                                                     1 ”

”                           ”          Chr. Møller, Sønderlund                                                     1 ”

”                           ”         Jens Nicolajsen, Klelund                                                      1 ”

”                           ”          Niels Christensen   ”                                                            1 ”

”                    Lærer Andreas Nielsen                                                                         15 ”

Brørup St.    Cyklereparatør Nedergaard                                                                   4 ”

                                                                                                                                     164 ”

S. Jac. Sørensen, Niels Chr. Nielsen, A. Søltoft, Jeppe Terkelsen, Andreas Dahl, N. Nikolajsen, Chr. Nielsen.

 

1901 d. 18. juni afholdtes møde i Hovborg kro hvor følgende forhandledes:

1/ Tillægsligningslisten behandledes anden gang og underskreves.

2/ Post 2 i mødet 5. novbr. f. å. ang. ansøgning om bidrag til udgifterne ved Hans Lunds kones kur og behandling på Finsens lysinstitut i Kjøbenhavn, da enedes man om, idet hun nu må have en kur mere for sygdommen, at sognerådet samtykker i, at der ydes familien af de fattiges kasse ca. 70 kr.

3/ Cirkulære om gangstiregulativet henlagdes til næste møde.

4/ Angående kommunelånet forelå der skrivelse fra kammerassessor Rosenvinge at han måske kunde skaffe lånet til 4½ % gjennemsnitlig, men lånet kan først ordnes til decbr termin, og som man ikke kan vente efter, da man allerede skal bygge i sommer. Fra landmandsbanken, hvor man har tilbud om lånet til 5 % renter og uden opsigelse fra kommunens side i 10 år, agter man at sende en forespørgsel til banken, om ikke opsigelsesfristen kan nedsættes, hvis ikke nødsages man til at reflektere derpå.

Da der ved cirkulære af 1. juni 1901 fra landbrugsministeriet er tagen bestemmelse om, at sognerådet indhenter oplysninger om arealets benyttelse her i landet, har man her i sognet valgt følgende mænd til at ordne det den 15. juli d. å.

Tirslund: Niels Chr. Nielsen og Jens Mortensen ca. 24 steder

Vester sogn, Hulkjær, Præstkjær, Gravengård, Skovhøj og Ågård:

Kl. Moltesen                                                                                                             ” 13”

Surhave: Chr. Thygesen                                                                                         ” 8 ”

V. Gjerndrup: A. Søltoft                                                                                        ” 9 ”

Sdr. og Øster do. M. Madsen og Ole Madsen                                                       ” 21 ”

Hulvad: S. Jac. Sørensen                                                                   ”2 ”

Eskelund kjær: Godske Knudsen                                                                          ” 20 ”

do. by og mark: Niels Chr. Nielsen, Kl. Johansen og Jacob Refslund               “ 30 “

Thusbøl: derunder Brørupgård, Damgård , Tveråd og Firring:

Balser Nielsen, And. Andersen og Svabe                                                              ” 28 ”

 

1901 d. 6. juli afholdtes sognerådsmøde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Efter mange skrivelser fra Landmandsbanken i Kjøbh. og kammerassessor Rosenvinge i Ribe om kommunelånet 19.300 kr. har Landmandsbanken givet samtykke til, at lån optages og ordnes ved Rosenvinge i Ribe til 5 % renter og med ½ års opsigelse for begge sider.

2/ Fra de samvirkende sognerådsforeninger i Danmark forelå opfordring til sognerådet om at indmelde sig i en af nævnte forening oprettet ulykkesforening for Danmarks landkommuner, der kunne overtage disses erstatningsforpligtelser over for deres arbejdere, i henhold til lov af 7. januar 1898. I henhold til fremlagte oplysninger om foreningen vedtoges at indmelde sig fra 1. ja, 1902 at regne, da foreningen først begynder sin virksomhed fra nævnte dato.

3/ I skrivelse meddeles at amtsrådet berejser en del af bivejene i amtet d. 26. og 27. d. m. og anmoder sognerådet at lade give møde d. 27. d. m. efterm. kl. ca 3½ ved sydøstre ende af vej no. 30. Ved denne eftersyn møder Niels Chr. Nielsen, Tirslund og formanden.

4/ Ang. forslag til lov om anlæg og vedligeholdelse af lukkede spildevandsledninger forelå cirkulære om sognerådets erklæring til forslaget. Da nævnte lov nærmest må betragtes at have interesse for byerne finder sognerådet ingen anledning til at udtale sig denne retning.

5/ I skrivelse fra amtet anmodes sognerådet om snarest muligt i overensstemmelse med § 1 i lov af 4. juli 1850 ved et for et tidsrum af 3 år forfattet regulativ at bestemme, hvilke gangstier på grund af deres nødvendighed eller almindelige benyttelse, det således affattede regulativ fremlægges i henhold til den nævnte lov § 2 efter forudgået offentlig bekjendtgjørelse på den i kommunen sædvanlige måde til eftersyn. Sognerådet vedtog, at de der allerede er optagne på regulativet vedblivende at være der.

6/ Til at overvære sessionen i dette år valgtes formanden.

7/ Over tillægsligningen for indeværende år var der fremkommen klage fra Mads Clausen, Klegvanghus opgiver at være ejer af ca. 10.000 mark, en aftægt til 266 kr. årlig og 5 ukonfirmerede børn. Skatten var sat til 40 kr. nedsat til 20 kr.

8/ Ang. Ole Olesens alderdomsunderstøttelse antages nu at manden kan forsørge sig uden understøttelse foreløbig, dog at kommunen betaler regningen for hans kone fra læge Poulsen, Vamdrup.

S. Jac. Sørensen, Andreas Dahl, Niels Nikolajsen, Jeppe Terkelsen, A. Søltoft, Chr. Nielsen,

E. Sørensen, Niels Nikolajsen.

 

År 1901 d. 12. august afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Mads Frederik Thomsen, og H. J. Gelerth fremlagte et andragende fra beboerne i Vittrup om at kommunen påtager sig at anlægge og vedligeholde en vej fra Vittrup efter Vorbasse Sønderhede. Man henstillede at afholde åstedsmøde sammen med Vorbasse-Hejnsvig sogneråd som efter forhandling med dette sogneråd senere vil blive bestemt.

2/ Plejehjemsforeningen for Ribe amt forespørge om sognerådet har noget imod at foreningen anbringer et plejebarn hos boelsmand Niels Pedersen i Hovborg. Sognerådet har ikke noget at indvende derimod.

3/ Fra politiefterretningernes kontor i Kjellerup forelå skrivelse hvori kontoret tilbyder sognerådet ugentlig portofrit at tilstille rådet en fortegnelse over samtlige efterlyste alimentanter med angivelse af fulde navn, fødested, fødselsår og dag, alt mod en betaling af 4 kr. årlig, regnet fra 1. oktober d. å. Sognerådet vedtog at abonnere på nævnte fortegnelse over alimentanter for derved at fremhjælpe at underholdningsbidraget indkommer.

4/ Alderdomsunderstøttelser:

a Mette Marie Hansen, Gjerndrup om højere understøttelse: idet hun er gammel og kan ikke udrette stort bevilgedes der hende 2 kr. mere, altså 8 kr. mdl. fra 1. sept. at regne.

5/ b Chr. Gaarde om hjælp til brændsel. Der bevilgedes ham 25 kr. men andrageren må først insende til sognerådet et nyt lovmæssig udfyldt skema.

6/ Bestyrer Niels Schak fæstedes for 1 år fra 1, novbr. 1901 til 1. novbr. 1902 for en løn af 350 kr. for øvrigt på samme betingelser som tidligere.

S. Jac. Sørensen, Niels Chr. Nielsen, Jeppe Terkelsen, Andreas Dahl, Chr. Nielsen,

Niels Nikolajsen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, E. Sørensen.

 

Den 9. september 1901 afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Skrivelse fra Vorbasse-Hejnsvig sogneråd om den i post 1 sidste møde ang. vejen fra Vittrup til Vorbasse, fastsattes til åstedsmødet til d. 2. oktober efterm. kl. 2 hvortil nævnte sgrd. møder tilligemed Brørup- Lindknud.

2/ Fra nationalforeningen til tuberkulosens bekjæmpelse forelå opfordring til at støtte, sognerådet vedtog ved afstemning at bidrage til foreningen 20 kr. årlig foreløbig.

3/ Til brandfoged og opsynsmand i Hovborg distrikt valgtes husmand Bertel Andersen af Hovborg i stedet for den entledigede Hans J. Pedersen, og som vidner Søren Pedersen og Niels Peder Hansen. Og i Hyllelund, Kidholm med udflyttere, vejen fra Kongensvase i nord til Ole Pedersens søndre markskjel og fra plantør Poulsen, Th. Johansen, M. Kr. Bertelsen, Niels Poulsen og Jacob Christensen, Sønderlund – valgtes Chr. Mortensen, Hyldelund i stedet for Hans Hansen og som vidner Peder Nielsen Pedersen og Jes Madsen henhv. Kidholm og Brunbjerg.

4/ Alderdomsunderstøttelser:

a Ane Kirstine Greve om højere understøttelse, der bevilgedes hende 2 kr. mere mdl. fra 1. oktbr. at regne, har tidligere fået 7 kr. mdl.

b Peder Andreasen, Brørup St. ansøger om alderdomsunderstøttelse, der bevilgedes ham for de 6 vintermåneder fra 1. novbr. at regne 4 kr. mdl.

5/ Forsømmelseslisterne behandledes:

I juni måned har bødker Jensens søn Peder forsømt skolen 2 dage, og derfor idømt mulkt 24 øre. Efter flere opkrævninger er mulkten ikke indkommen hvorfor der må skrides til yderligere foranstaltning.

S. Jac. Sørensen, E. Sørensen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, Andreas Dahl, Niels Kr. Nielsen, Chr. Nielsen, Jeppe Terkelsen, Niels Nikolajsen.

 

År 1901 d. 14. oktober afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

Om alderdomsunderstøttelser var der følgende begjæringer:

Enke Ane Kjerstine Pedersen, Eskelund mark, hjemh. i Hjarup-Vamdrup kommune. Det vedtoges at understøtte hende med 10 kr. mdl. fra 1. oktober at regne.

Fra stiftamtet til erklæring om udgifterne ved jordemoderboligen i Hulkjær:

Reparationer                     ca.                 21.00

Malen                                 ”                    10.00

1 kakkelovn                       ”                    50.00            

3/ Angående den i post 1 i mødet 12. august om vejen fra Vorbasse efter Vittrup er der afholdt et åstedsmøde sammen med Vorbasse-Hejnsvig sgrd. og hvorved der resultat blev idet Brørup-Lindknud sgrd. forbeholdt sig at udtale sig efter at mødet var afholdt i dag, og ved dette bestemtes at kommunen giver et tilskud på 20 kr. til yderligere istandsættelse af nævnte vej.

4/ Vejeftersyn af kommunens veje bestemtes til at afholdes engang i oktober måned og at afholde licitation d. 12. november.

S. Jac. Sørensen, E. Sørensen, Jeppe Terkelsen, N. Nikolajsen, A. Søltoft, Andreas Dahl,

Chr. Nielsen, Niels Chr. Nielsen, Niels Kr. Nielsen.

 

Hjarup-Vamdrup sogrd. meddeler i skrivelse af 18. oktbr. at Ane Kjerstine Pedersen erkjendes for hjemhørende der i kommunen og er villig til at yde lovmæssig refusion af den hende tilståede alderdomsunderstøttelse.

P. S. V. Chr. Moes

 

1901 d. 11. novbr. afholdtes møde på fattiggarden hvor følgende forhandledes:

1/ Circulære fra amtet sålydende: For fremtiden kunne udbetalinger ved amtsstuerne af amtsrepartitionsfonden og amtsfattigkassen ske mod kvittering af sognerådets formand alene, når sognerådene årlig indberettes til vedkommende amtsstue, hvem der for det pågjældende år er valgt til formand.

2/ Sandagger anmoder og sognerådets anbefaling til at han bliver antaget som autoriseret fæstemand for Brørup og omegn. Sognerådet finder ikke anledning til at anbefale andragendet, da der i virkeligheden ingen trang føles for en fæstemand for Brørup og omegn.

S. Jac Sørensen, Andreas Dahl, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, Niels Kr. Nielsen, E. Sørensen, N. Nikolajsen, Jeppe Terkelsen, Chr. Nielsen.

 

!901 d. 9. decbr. afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelser:

a Niels Chr. Jensen ansøger om højere understøttelse , sidste år fik han 20 kr. til klæder, der bevilgedes ham i år 25 kr. ligeledes til klæder.

b Ole Olesen, Gildbjerg bevilgedes der en understøttelse på 6 kr. månedlig de 6 vintermåneder.

c Rasmus Nielsen, Brørup St. bevilgedes der 12 kr. mdl. om vinteren og 8 kr. mdl. om sommeren, fra 1. januar at regne, har tidligere fået 96 kr. årlig.

d Trine Dorthes Andreasen bevilgedes der 10 kr. mdl. i understøttelse fra 1. januar at regne.

2/ Morten Mortensen, Adsersbøl udbeder sig entlediget som brandfoged for Adsersbøl by med udflyttere, i hans sted valgtes Hans Clausen Ravn som brandfoged og vidner Hans Peder Jensen og Daniel Pedersen.

3/ I anledning af en ansøgning fra Brørup sogneråd og borgerforeningen i Brørup til postgeneraldirektoratet om at få kjørende post fra Brørup til Lindknud og Åtte og Nyby underlagt Brørup postdistrikt forelå der afslag fra nævnte generaldirektorat, til efterretning.

4/ Skrivelse fra amtet om indberetning af gangstiregulativet. Det vedtoges at de gangstier, der tidligere har været på regulativet vil blive fremlagt til alm. eftersyn fra 15. d. m. Regulativet gjælder for 3 år fra 1. januar 1902.

5/ Andragende fra håndværkerforeningen i Brørup om at benytte den ene skolestue ved Brørup St. til aftenskole for håndværkerlærlinge 3 aftener om ugen, samt fri brændsel, bevilgedes således at håndværkerforeningen besørger skolens rengjøring.

 

6/ Fra Vejen St. og Holsted by er der indsendt et andragende til kulturministeriet om oprettelse af apotheker dersteds og nedlæggelse af Brørup apothek, i den anledning har herv. sogneråd sammen med Malt-Folding at nedlægge en bestemt protest. Et udkast til en sådan var sendt til Malt-Folding sogneråd til underskrift, men dette ønskede denne ændret forskellige steder og enkelte ting udeladt, og foreslåer, at der nedsættes et udvalg på 3 medlemmer af begge råd og sammen vedtager en protest og så afsender den.

7/ Der bevilgedes til formanden medhjælp for år 1902 som sidste år 400 kr.

8/ Meddelelse fra Skanderup sogneråd, at der er tilstået Mette Margrethe Nielsen 72 kr. i alderdomsunderstøttelse årlig fra 1. januar 1902 at regne, til efterretning.

9/ Legaterne uddeltes med 3.50 til Jørgen Hansens enke i Okslund og til Mads Daugaard, Brørup St. 3.50-

10/ Overslag over den nødvendige skat for året 1902 lagtes og måtte forhøjes med 3kr. 84 øre pr. td. hertkorn, altså vil skatten blive 40 kr. 32 øre pr. td. hartkorn hvorfor den samlede skat på hartk. og formue bliver 27.124 kr. 64 øre, derefter lagtes ligningen.

S. Jac. Sørensen, Niels Kr. Nielsen, A. Søltoft, Andreas Dahl, Niels Chr. Nielsen,

Niels Nikolajsen, E. Sørensen, Chr. Nielsen, Jeppe Terkelsen.

 

Chr. Brandt af Lindknud, som er indlagt på sindssygehospitalet i Holbæk, har en ejendom i Lindknud, der i foråret brændte og i sommerens løb er opbygget. Idet han er sindssyg og ingen udsigt til at han selv vil kan komme til at overtage nævnte ejendom, har sognerådet bestemt sig for at sælge ejendommen og at lade tilovers blevne fra den på ejendommen værende gjæld indsætte i en sparekasse til dækning af udgifterne for ham på sindssygeanstalten.

Chr. Brandts broder Hans Brandt af Adsersbøl har i dag tilbudt at overtage ejendommen med ald dens gjæld og løse regninger, samt betale papirudgifterne ved skødens udstedelse og i det hele alt hvad udgifter der følger med ved ejendommens overtagelse sognerådet skadesløst, samt erlægge sognerådet 850 kr. er otte hundrede femti kroner, der betales således: De 500 kr. så snart som en fra ejendommen solgt parcel til Hans Egelund aproberes og siden afdrag i den på ejendommen værende gjæld i kreditforeningen i Ringkjøbing og resten 350 kr. senest i 11. juni termin 1902. Under denne akord er sognerådet enig om at overdrage Hans Brandt nævnte ejendom alt under forbehold at sognerådet kan erholde de nødvendige autoriteters samtykke, hvilket herved tiltrædes med min underskrift.

Lindknud d. 18. decbr. 1901

Hans Pedersen Brandt

 

1901 d. 18. decbr. afholdtes møde i Lindknud kro hvor følgende forhandledes:

1/ Den endelige behandling af ligningen for næste år behandledes og underskreves.

2/ Nis Nielsen Højen, Lindknud ansøger om alderdomsunderstøttelse, bevilgedes 7 kr. månedlig i vintermånederne fra 1. januar at regne.

3/ Plejehjemsforeningen for Ribe amt ansøger om den sædvanlige bidrag af kommunens kasse, der bevilgedes 20 kr..

S. Jac. Sørensen, Andreas Dahl, Jeppe Terkelsen, Chr. Nielsen, E. Sørensen,

Niels Chr. Nielsen, N. Nikolajsen, Niels Kr. Nielsen, A. Søltoft.

 

Skrivelse fra stiftamtet:

At der af stiftamtmand Nielsens jubilæumslegat er tilstået tjenestekarl Mikkel Hansen, Klevanggård og tjenestepige Johanne K. Ebbesen, Thusbøl belønninger for lang og tro tjeneste henhv. 20 kr. og 10 kr.

 

23/12-1901

Henning Madsen har i dag henvendt sig til sognerådet om en ekstra hjælp nu i denne tid, på grund af at 2 af børnene har mæslinger, 2 lungebetændelse og konen er også syg, tilbød formanden ham 5 kr. med det forbehold at det godkjendes ved næste sognerådsmøde.

 

1902 d. 13. januar afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Chr. Gaarde ansøger om højere alderdomsunderstøttelse. På grund af sygdom bevilgedes der ham en midlertidig understøttelse på 4 kr. mdl. i vintermånederne fra 1. jan. d. å. at regne indtil 1. maj d. å. Har tidligere fået 8 kr. mdl.

2/ Chlaus Rehn ligeledes om højere understøttelse, der bevilges 3 kr. tillagt mdl. fra 1. jan. d. å. at regne. Understøttelsen er nu 15 kr. mdl.

3/ Til formand for sognerådet valgtes S. Jac. Sørensen for året 1902 og til næstformand valgtes Niels Chr. Nielsen.

4/ Som kasserer for kommunens regnskab vedtoges at A. Søltoft vedbliver at være hovedkasserer, men for Lindknud sogn overtog Niels Nikolajsen udbetalingen af indbetalingerne, vederlaget derfor afgjøres af dem selv.

5/ Til at udfærdige valglisterne for d. å. valgtes N. Nikolajsen,, Niels Chr. Nielsen, og J. Jac. Sørensen.

6/ Som tilsynshavende med fattiggårdens drift og forestå handelen valgtes A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen og Jeppe Terkelsen.

7/ Til skolepatroner for Brørup sogn valgtes Anders Søltoft, Niels Chr. Nielsen og Andreas Dahl.

Og for Lindknud sogn Niels Nicolajsen, Chr. Nielsen og E. Sørensen.

8/ Tilsyn med jordemoderboligerne for Brørup og Lindknud valgtes henhv. Niels Chr. Nielsen, Tirslund og J. Terkelsen.

9/ Til at revidere kommunens regnskab valgtes kjøbm. V. Schmidt og mejeribestyrer Justesen.

10/ Fra redningshjemmet Solhjem forelå andragende om bidrag, kunde ikke bevilges.

11/ Til den fri fattigkasse vedtoges det at yde af kommunens kasse for året 1902 400 kr.

S. Jac Sørensen, Andreas Dahl, Jeppe Terkelsen, Niels Kr. Nielsen, Chr. Nielsen,

Niels Chr. Nielsen, Niels Nikolajsen, E. Sørensen, A. Søltoft.

 

1902 d. 8. febr. afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Valg af hegnsynsmænd og vurderingsmænd for mark og vejfred, i tiden fra 1. april 1902 til 31. marts 1903.

De tidligere gjenvalgtes nemlig:

Hans Chr. Nielsen, Eskelund

Søren Jørgensen, do.

Søren Jepsen, Vittrup

Niels Poulsen, do.

2/ Skatteklager over ligningen for dette år behandledes.

Der var indkommen i alt 15 klager hvoraf 1 ugyldig idet der manglede underskrift.

Kristen Andersen, Houborg,                                       skatten uforandret

Benned Chr. Poulsen, Klelund,                                  do.

Hans Jensen, Houborg,                                                do.

Karl H. Buhl, Vittrup,                                                 nedsat med 4 kr.

Hans P. Andersen, Brørup Station,                            skatten uforandret

efter de i klagen fremkomne oplysninger synes det at fremgå, at Hans P. Andersen er ejer af over 50.000 kr.

Elias Dam, Lindknud,                                                 skatten uforandret, oplysning mangler

Jeppe Poulsen, Eskelund,                                            skatten uforandret

P. Sveistrup Jensen, Brørup Station,                         nedsat med 5 kr.

Murer H. P. Jensen, do.,                                              nedsat med 2 kr.

Hans M. Jensen, Oxlund,                                            skatten uforandret

Niels Christian Nielsen, Gjerndrup, gjælden 6.000 kr., aftægt 100 kr.,

ejendomsskværdi 9.000 kr.                                         skatten uforandret

Sandagger, Brørup Station,                                        nedsat med 2 kr.

P. Jensen, do.                                                                skatten uforandret

Godske Knudsen, Eskelund,                                       nedsat med 5 kr.

3/ Det bestemtes at afholde næste sognerådsmøde i Lindknud kro d. 10. marts og ved samme møde at licitere tørvene til skolerne i kommunen kl. 3 efterm.

4/ det vedtoges at udfærdige valglisterne d. 18. d. m. og for så vidt N. Nicolajsen der er syg, ikke bliver rask forinden tiltræder Chr. Nielsen valgbestyrelsen i hans sted.

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, E. Sørensen, Jeppe Terkelsen, Ghr. Nielsen, Niels Chr. Nielsen, Andreas Dahl. Niels Kr. Nielsen.

 

1902 d. 10.marts afholdtes møde i Lindknud kro hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelser:

a Hans Peder Jensen af Adsersbøl ansøger om understøttelse, der bevilgedes ham 15 kr. i marts, april og maj måneder d. å.

b Jens Th. Mortensen af Eskelund ansøger ifl. skrivelse om højere understøttelse, han fik sidste vinter 25 kr., der tillagtes ham 5 for i vinter.

c Henning Madsen af Brørup Stationsby ligeledes i skrivelse om højere understøttelse, der bevilgedes ham en ekstra understøttelse på 20 kr. foruden det han får tidligere.

d Jeppe Jan Andreasen af Eskelund kjær om højere understøttelse, der bevilgedes ham 12 kr.

foruden den tidligere bevilgede understøttelse.

e Peder Andreasen, Brørup St. ligeledes en ekstra understøttelse på 10 kr. foruden den ham tidligere tilståede understøttelse.

f Chr. Gaarde af Brørup Stationsby ligeledes om højere understøttelse, der bevilgedes ham en ekstra understøttelse på 20 kr. foruden den ham tidligere bevilgede understøttelse.

g Ole Olesen, Gildbjerg om en ekstra understøttelse på grund af sygdom, der bevilgedes ham 25 kr. foruden den ham tidligere bevilgede understøttelse.

h Morten E. Tullesen, Okslund andrager om understøttelse, der bevilgedes ham 8 kr. mdl. om vinteren og 4 kr. mdl. om sommeren.

2/ Jens Mortensen, Tirslund har indsendt sin beskikkelse og bedt sig entlediget som brandfoged , i hans sted valgtes husmand Anders Husmand af Tirslund, og som brandsynsvidner i stedet for Jacob B. Høher og Hans P. Rasmussen valgtes Hans Hansen, Vejen, og Chr. Gammelgård, alle for Tirslund by og udflyttere.

3/ Cirkulære fra kultusministeriet hvori sognerådets opmærksomhed henledes på valget af bestyrelsen for de fattiges kasse.

4/ Forsømmelseslisterne for januar og februar måned behandledes.

5/ Ang. den i mødet d. 9. decbr. f. å. trufne aftale med Hans Brandt om overdragelsen til ham af hans broder Chr. Brandt tilhørende gård i Lindknud da forandres det således at hans Brandt indbetaler 350 kr. kontant ved nævnte ejendoms overtagelse eller tilskødes, resten 500 kr. udsteder Hans Brandt en 2den prioritetsobligation på næst efter og oprykningsret efter den på ejendommen værende kreditforeningsgjæld i Ringkjøbing, samt afdrager 100 kr. årlig første gang 11. decbr, 1902, for øvrigt henvises til den foromtalte møde vedtagne bestemmelser og autoriteternes samtykke.

Hans Pedersen Brandt

6/ Fra stiftamtet var der fremkommen 2 skatteklager til sognerådets erklæring, den ene fra H. P. Andersen, Brørup St. og hans M. Jensen fra Okslund, af formanden laves udkast til erklæringer til næste møde.

7/ For børnenes afbenyttelse af gymnastikredskaber i Lindknud forsamlingshus bevilgedes 15 kr.

S. Jac. Sørensen, Andreas Dahl, A. Søltoft, Niels kr. Nielsen, Niels Chr. Nielsen, E. Sørensen, N. Nikolajsen, Chr. Nielsen.

 

Skrivelse fra Stiftamtet, at der i amtsrådsmødet i indeværende års maj måned skal foretages valg for treåret fra 1. juli d. å. til 30. juni 1905 af vurderingsmænd ifl. lov af 19. marts 1869 om udlån i faste ejendomme af umyndiges og andre under offentlig tilsyn stående midler, er sognerådet anmodet om, at indsende betænkning, hvem man finder egnet til at komme i betragtning ved valget. De afgående Niels Chr. Nielsen, Eskelund og PederPedersen, Adsersbøl, foreslåes gjenvalgt.

Godkjendt i mødet d. 7. april 1902.

 

1902 d. 7. april afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:, Jep Terkildsen syg.

1/ Stiftamtet udbeder sig sognerådets udtalelse om hvorvidt der efter tidligere års erfaringer kan ventes at ville forekomme oldenborre eller oldenborrelarver i kommunen i indeværende år. Da der i året 1899 var oldenborreår antager man ikke der vil komme nogen i år.

2/ Fra plantageejeren i Klelund ved skovrider Jensen forelå skrivelse med opfordring til sognerådet om at ville drage omsorg for , dels at vejene indenfor sognets område i Klelund plantage, for så vidt disse ere offentlige, afsættes til en bestemt og varig bredde, enten ved indgrøftning eller på anden måde bliver befriet for lyng og brandfarlig vegetation. Sagen overlodes til Niels Nicolajsen.

3/ Forespørgsel fra Iver Lauridsens enke i Vittrup om hun ved et besøg hos sin svigersøn i Kolding kan få dækning for læge og medisin under hendes sygdom der. For et enkelt lægebesøg og medisin hun må henvende sig til byrådet i Kolding.

4/ Forslag til politivedtægt for Ribe amts landdistrikt fremlagtes til sognerådets erklæring. Sognerådet har ikke noget at erindre mod nævnte vedtægt.

S. Jac. Sørensen, Niels Chr. Nielsen, Andreas Dahl, E. Sørensen, Chr. Nielsen,

Niels Kr. Nielsen, Niels Nikolajsen, A. Søltoft.

 

1902 d. 12. maj afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelse:

a Hans Peder Jensen, Adsersbøl anholdt om højere understøttelse. For de sidste 3 måneder er der tilstået ham 15 kr. månedlig og herefter fra 1. juni at regne er der tilstået ham 7 kr. mdl.

b Iver Lauridsens enke af Vittrup der er flyttet til Kolding er af byrådet tilstået en understøttelse af 8 kr. mdl. for et år at regne.

c Chr. Gaarde, Brørup St. klager stærkt over at han ikke kan klare sig med den tilståede understøttelse, der bevilgedes ham et tillæg på 4 kr. mere månedlig fra 1. maj at regne, har tidligere fået 12 kr. mdl. om vinteren og 8 kr. om sommeren, altså nu 12 kr. mdl. hele året.

d Hans Jacobsen Friis ligeledes om højere understøttelse, har tidligere fået 5 kr. mdl. om vinteren og 3 om sommeren -herefter, fra 1. juni at regne 8 kr. mdl. om vinteren og 6 om sommeren.

e Henrik Jensen, Lindknud bevilgedes et tillæg på 34 kr. årlig fra 1. juni at regne, har tidligere fået 110 kr.

f Malt-Folding meddeler at Ane Kirstine Greve er flyttet til Askov og tilstået hende en understøttelse på 9 kr. mdl.

2/ Fra Stiftamtet anmodes sognerådet om at foretage valg af en mand til for treåret 1902-1904 at afgive indberetning til kapiteltaxtens fastsættelse. Til dette hverv gjenvalgtes kjøbm. Sørensen, Brørup St.

3/ Bestyrelsen for Lindknud forsanlingshus ansøger sgrd. om et tilskud på 15 kr. for året 1902 for skolebørnenes gymnastik deri, bevilgedes.

4/ Kredsforstander Lustrup for Ribe amts plejehjemsforening anmoder sgrd. om tilladelse til at husmand Laurids Simonsen modtager i pleje et af foreningens børn. Da der hos L. Simonsen er et godt hjem, har sgrd. ikke noget derimod.

5/ Ved Eskelund skole er der udlagt ca. 3½ skp. land til havejord som lærer Jensen har ladet anlægge og taget i brug alt sammen, hvorved han anmodes om at afstå ½ skp. land af nævnte jord til den nu fast ansatte lærerinde eller give hende vederlag for samme.

S. Jac. Sørensen, Andreas Dahl, A. Søltoft, E. Sørensen, Niels Kr. Nielsen, Niels Chr. Nielsen, Niels Nikolajsen, Chr. Nielsen.

 

Cirkulære om udlån til hedekommuner til videre udlån til opdyrkere af hede- og moselodder.

I indeværende finantsår vil der ligesom i de foregående finantsår kunne anvendes et beløb af indtil 20.000 kr. til rentebærende udlån til hedekommuner til videre udlån til opdyrkere af hede – og moselodder.

Idet ministeriet herved tjenstligst anmoder de hrr. amtmænd om, for sit amts vedkommende, på hensigtsmæssigste måde at bringe foranstående til almindelig kundskab, undlader man ikke at tilføje, at andragender om lån af ovennævnte sum må for at kunne komme i betragtning indsendes hertil inden den 1. oktober d. å. og være ledsaget dels af oplysning om de særlige omstændigheder, der tale for at tilstå vedkommende lån, derunder navnlig lånsøgernes formueomstændigheder, den pågjældende hedelods størrelse og beskaffenhed, hvor stor en del af samme, der alt er opdyrket, hvor længe han har besiddet den, hvilken kreaturbesætning der holdes, størrelsen af assurancesummen for bygningerne, hvorledes det beløb der ønskes til låns, agtes anvendt m. v. dels af erklæring fra amtsrådet om, hvorvidt dette samtykker i, at kommunen optager lånet.

Såfremt lånet agtes anvendt til opdyrkning af moselodder, må sagen være bilagt med en erklæring fra det (danske) Hedeselskab over den private lånsøgers andragende.

De lån de herefter måtte blive tilståede af statskassen, henstår afdragsfrit i de første 5 år, men forrentes fra anvisningsdagen med 3½ pct. årlig; efter udløbet af de 5 år forrentes og afdrages lånet med 5 pct. årlig af lånets oprindelige beløb, således at 3½ pct. af det til enhver tid skyldige beløb beregnes som rente og resten afskrives som afdrag. Det er derfor en betingelse for ethvert sådant lån, at beløbet på de samme vilkår af kommunen udlånes til vedkommende private lånsøger.

Landbrugsministeriet d. 15. april 1902

Ole Hansen

 

1902 d. 9. juni afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Jeppe Jan Andreasen ansøger om højere alderdomsunderstøttelse, der bevilgedes ham 6 kr. mdl. om sommeren, og 8 kr. om vinteren.

2/ Fra P, Andreasen forelå der klage fra amtet om hans alderdomsunderstøttelse til sgrds. erklæring, vedkommende har fået hvad der var bevilget og havde han indsendt et nyt andragende havde den selvfølgelig bleven behandlet uden at han behøvede at sende klage til amtet.

3/ Det fastsattes at lægge tillægsligningen d. 23. juni.

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, E. Sørensen, Niels kr. Nielsen, Niels Chr. Nielsen,

Niels Nikolajsen, Jeppe Terkelsen, Chr. Nielsen, Andreas Dahl.

 

1902 d. 23. juni afholdtes ekstraordinært møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

17 Tillægsligningen lagtes og følgende ansattes i slat for sidste halvår i 1902.

Gjæstgiver Johannes Jensen, Brørup St.                                                              75 kr.

Dyrlæge Larsen                                      do                                                             25 ”

Gustav Jørgensen                                   do                                                               5 ”

Møllebestyrer Hansen                            do.                                                            10 ”

Peder Holm Pedersen, møllersvend      do.                                                               2 ”

Savskjærer Hans Hansen                      do.                                                               2 ”

Hans Sørensen Hansen, Tirslund                                                                              4 ”

Uddeler Flensborg, Lindknud                                                                                10 ”

Skrædder Jens Chr. Pedersen                                                                                  5 ”

Hans Lund, Klelund                                                                                                   2 ”

2/ Til Niels Nielsen i Lindknud vedtoges det at yde en ekstra alderdomsunderstøttelse 25 kr. på grund af megen sygdom og elendighed.

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, N. Nikolajsen, E. Sørensen, Jeppe Terkelsen, Andreas Dahl,

Niels Kr. Nielsen, Chr. Nielsen, Niels Chr. Nielsen.

 

1902 d. 14. juli afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Chr. Gaarde andrager om hjælp til brændsel, der bevilgedes ham 25 kr. som de foregående år.

2/ Til at overvære sessionen i Holsted d. å. valgtes formanden.

3/ Niels Schak fæstedes for næste år på de sædvanlige betingelser og en løn på 350 kr., dog forbeholder sognerådet sig, hvis man skulde bestemme sig for at sælge fattiggården, at tjenesten ophæves og får i så tilfælde afregning til dato ejendommen afhændes.

S. Jac. Sørensen, Niels Chr. Nielsen, A. Søltoft, Andreas Dahl, E. Sørensen, Jeppe Terkelsen, N. Nikolajsen, Niels Kr. Nielsen.

 

1902 d. 11. aug. afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ I anledning af det forestående landsthingsvalg forelå der cirkulære fra amtet om afholdelse af valgmandsvalg at afholde den 3. septbr. d. å. Valget skal efter den ny valglov af 7. febr. 1901 foregå hemmelig. Til nævnte valg organiserede sognerådet sig således: Til listeførere valgtes A. Søltoft og Ebbe Sørensen og S. J. Sørensen, til at modtage stemmesedlerne, Niels Chr. Nielsen og Niels Nikolajsen, til evnt. at assistere vælgerne ved skrivning af stemmesedler, Niels Kr. Nielsen og A. Dahl. Valget bestemtes til at afholdes på fattiggården den 3. september eftermiddag kl. 2.

2/ Alderdomsunderstøttelse:

Henning Madsen ansøger om at få ekstra understøttelse, på grund af at hans kone har været indlagt på Kolding sygehus, er svag endnu og trænger til hjælp, der bevilgedes ham 14 kr.

3/ En stenkiste i skjellet mellem Brørup og Folding sogn vest for Damgård var falden sammen på grund af at Jacob Hansen vilde uddybe den, Nævnte stenkiste er nu af J. Hansen omsat og uddybet og forlanger tilskud dertil af kommunens kasse hvilket sognerådet ikke kunde indlade sig på.

4/ Gjæstgiver C. Pedersen, der har ejet Brørup St. kro, solgte den og flyttede fra den d. 24. april d. å. og har derved nægtet at betale den ham pålignede skat for de to første kvartaler i alt 181 kr. 04 øre. man har sendt udpantningsforretning til Silkeborg birk hvor han opholder sig, og fik sagen afvist, sendte den derefter til stiftamtet i Ribe og fik til svar derfra, at ifølge § 21 3de pkt. i lov 6. juli 1867 at domstolen og administrationen fortolkes således, at der til at begrunde skattepligt i en kommune kræves 4 måneders ophold i denne i skatteåret.

5/ Et andragende fra den entledigede jordemoder Ane Marie Pedersen om hafte udgifter ved den fraflyttede jordemoderbolig nemlig til kløver og græsfrø                                    8 kr.

til behandling af brakmarken og udsæd                                                               27 ”

som de ønsker dem godtgjort. Sagen forelå til sognerådets erklæring, og man anbefalede, at nævnte udgift bliver dem udbetalt.

S. Jac. Sørensen, Niels Kr. Nielsen, Niels Chr. Nielsen, Jeppe Terkelsen, Chr. Nielsen,

Niels Nikolajsen, E. Sørensen, A. Søltoft, Andreas Dahl.

 

År 1902 d. 3. septbr. afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

Alderdomsunderstøttelser:

1/ Peder Andreasen, Brørup St. ansøger om højere understøttelse, bevilgedes 8. kr. i de 6 vintermåneder fra 1. novbr. at regne, har tidligere fået 4 kr.

2/ Niels Nielsen, Gildbjerg, bevilgedes tillagt 4 kr. mdl. om vinteren og 6 kr. mdl. om sommeren, i alt nu 14 kr. mdl. om vinteren og 10 kr. om sommeren, og mulig lidt udgift til en sengested.

S. Jac. Sørensen, Niels Kr. Nielsen, Chr. Nielsen, Andreas Dahl, Niels Chr. Nielsen,

Niels Nikolajsen, Jeppe Terkelsen, A. Søltoft.

 

1902 13. oktober afholdtes mode på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelser:

a Albert Sørensen, Debel ansøger om højere understøttelse, bevilgedes et tillæg fra 6 til 8 kr. mdl i de 6 vintermåneder fra 1. novbr. at regne

b Ane Kirstine Greve der er flyttet tilbage til kommunen igjen, bevilgedes en understøttelse på 10 kr. mdl. fra 1. oktbr. at regne, samt et læs brændsel fra fattiggården.

c Til Jens Lauridsen, Eskelund kjær bevilgedes 2 læs tørv fra fattiggården i løbet af den forestående vinter.

2/ a Til brandfoged og opsynsmand for Lindknud distrikt valgtes i stedet for H. Gr. Hansen, gårdejer Niels Kruse og som vidner Jens Peder Jensen og Th. Thomsen alle af Lindknud.

b Og i Thuesbøl brandfogeddistrikt i stedet for Peder Laugesen valgtes Niels Chr. Chr. Snabe som formand og vidner Hans Godske Knudsen og Jacob Hansen, Damgård.

3/ Ifølge cirkulære fra stiftamtet om valg af forligsmæglere i tyende og aftægtssager; de tidligere S. Moltesen og Balser Nielsen gjenvalgtes.

4/ Til at repræsentere sognerådet ved den årlige generalforsamling for sognerådsforeningen for Ribe amt valgtes S. Jac. Sørensen, supleant Niels Chr. Nielsen.

5/ Ulykkesforsikringspolice for kommunens arbejder i det hele fremlagt.

6/ Ørum-Daugård sogneråd forespørge om herv. sogneråd anerkjender enke Maren Nielsen der ifl. skrivelse har opholdt sig i Lindknud fra 1879-1896, er tilstået hende en understøttelse på 50 kr. årlig i alderdomsunderstøttelse. Pågjældende anerkjendes forsørgelsesberettiget her.

7/ Fra sognerådene i Gosmer-Halling, Beder-Malling, Saxild-Nølev og Torrild kommuner forelå et cirkulære og ansøgning til rigsdagen om forandring af beskatning af fidejkommiskapiteler i lovforslaget.

Sagen henlagtes og vedtoges at fremlægge sagen i det på lørdag i Esbjerg indvarslede generalforsamling for sognerådsforeninger.

8/ Skrivelse fra stiftamtet om revision af kommunens offentlige veje.. Man enedes om at fremlægge vejfortegnelsen efter den af 30. september 1898 uden nogen forandring.

Chr. Nielsen, E. Sørensen, Jeppe Terkelsen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, N. Nikolajsen,

Niels Kr. Nielsen.

 

År 1902 d. 10. novbr. afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelser:

a Hans P. Jensen, Adsersbøl anholder om højere understøttelse for forestående vinterhalvår, der bevilgedes ham 10 kr. månedlig fra 1. novbr. at regne, har i sommermånederne fået 7 kr. mdl.

b Niels Jensen, Eskelund mark, som er flyttet hertil fra Malt sogn ansøger om alderdomsunderstøttelse, der bevilgedes ham fra 1. novbr. 12,50 mdl., ligesom han har fået i kommunen hvor han kom fra. Det henstilles til Malt-Folding at udbetale ham for oktbr. måned da han først har meldt sig her d. 5. d. m.

c Hans P. Dam, Brørup St., der ligeledes er flyttet hertil fra Malt-Folding kommune bevilgedes der 16 kr. mdl. fra 1. decbr. at regne, og foruden 20 kr. til brændsel forudsat at der er trang derfor, hvilket Andr. Dahl undersøger.

d Peder Jensen Husted, Brørup St. der også er kommen fra Folding sogn, ansøger om alderdomsunderstøttelse. Manden havde tidligere en ejendom på Nørbølling mark, hvorpå de kunde holde 2 à 3 køer og en hest som han har solgt, og kjøbte derefter et hus ved Brørup St. der kostede 1700 kr. og efter skemaet at dømme har han kun 200 kr. gjæld altså en formue på 1500 kr. og desuden er manden og konen raske og arbejdsdygtige, hvorfor man ikke kan indlade sig på at yde ham alderdomsunderstøttelse.

2/ Det vedtoges at yde medhjælp til formanden for året 1903 ligesom de to sidste år 400 kr.

3/ Håndværkerforeningen andrager om at sognerådet overlader en af skolestuerne ved Brørup St. til aftenskole samt brændsel, bevilgedes dog med det forbehold at håndværkerforeningen sørger for at lokalerne gjøres rent straks og skolen ikke ramponeres eller forulempes på nogen måde.

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, Jeppe Terkelsen, E. Sørensen, Andreas Dahl, Niels Nikolajsen, Chr. Nielsen, Niels Kr. Nielsen.

 

1902 10. decbr. afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelser:

a Niels P. Jensen af Okslund hjemhørende i Føvling-Holsted ansøger om understøttelse, der bevilgedes dem 6 kr. mdl. fra 1. jan. 1903 at regne.

b Morten Thullesen, Okslund ansøger om at få sin understøttelse forhøjet, der bevilgedes ham 10 kr. mdl. om vinteren fra 1. jan. at regne og 5 kr. mdl. om sommeren, har tidligere fået 8 og 4 kr.

c Jens Thomsens understøttelse forhøjedes fra 30 til 60 kr. årlig.

d Byrådet, Kolding meddeler at Iver Laursens enke er tilstået en alderdomsunderstøttelse fra 1. dcbr. d. å. på 120 kr.

e Mette Marie Hansen bevilgedes tillagt 2 kr. mdl. fra 1. jan. at regne, i alt nu 10 kr. mdl.

2/ Der fremlagtes forslag over kommunens udgifter og indtægter for det kommende år1903. Skatteafgiften forblev som sidste 40 kr. 32 øre pr. tdr. hartkorn.

3/ Som brandsynsvidner i stedet for H. Jørgensen, M. B. Henriksen og F. Freudendahl ved Brørup St. valgtes drejer Aug. Jørgensen som brandfoged og opsynsmand og vidner Chr. Daugård og Jens Hansen.

4/ For Debel og Gildbjerg distrikt valgtes i stedet for Jens P. Jepsen, H. Schaffer og Andr. Jepsen – gårdmand Anders Knudsen Nielsen, vidner Søren Christensen og Klaus Jensen.

S. Jac. Sørensen, E. Sørensen, N. Nikolajsen, Niels Chr. Nielsen, Chr. Nielsen, Andreas Dahl, A. Søltoft.

 

1902 d. 11. decbr. afholdtes møde i Lindknud kro hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelser:

a Peder Gaarde ansøger om at få lidt hjælp til julen, der bevilgedes ham en ekstra hjælp på 10 kr.

b Peder N. Pedersen, Eskelund mark ansøger ligeledes om højere understøttelse, der bevilgedes ham 9 kr. mdl. om vinteren og som tidligere 4 kr. mdl. om sommeren, fra 1. decbr. d. å. at regne, har tidligere fået 6 kr. om vinteren.

2/ Ved anden behandling i dag bevilgedes der til formandens medhjælp 400 kr. for året 1903.

3/ Legaterne uddeltes således:

Til Jørgen Hansens enke, Okslund                             3 50 øre

” Mikkel Hansen, Eskelundkjær                                3 50 ”

S. Jac. Sørensen, Niels Chr. Nielsen, Niels Nikolajsen, A.- Søltoft, Niels Kr. Nielsen,

Andreas Dahl, Jeppe Terkelsen, Chr. Nielsen, E. Sørensen.

 

1902 d. 22. decbr. afholdtes ekstre møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Sidste behandling af skattelisten foretoges og underskreves.

2/ Til formand for sognerådet for 1903 valgtes S. Jac. Sørensen.

S. Jac. Sørensen, Niels Kr. Nielsen, Chr. Nielsen, A. Søltoft, E. Sørensen, Niels Chr. Nielsen.

 

1903 d. 12. jan. afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Fra kjøbm. Sørensen, Brørup St. forelå skrivelse, at han ikke længere vil afgive indberetning til kapittelstaxtens fastsættelse på grund af dårligt helbred. I hans sted for resten af tiden til 1904 valgtes kjøbm. Schmidt, Eskelund.

2/ Til at revidere kommunens regnskab valgtes kjøbm. Schmidt og Justesen, Brørup.

3/ Til at udfærdige valglister for året 1903-1904 valgtes Niels Chr. Nielsen, Nikolajsen og S. jac. Sørensen.

4/ Tilsynsmænd ved fattiggården, A. Søltoft, N. Chr. Nielsen og Jep Terkelsen.

5/ Til skolepatron for Brørup sogn valgtes A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen og Andr. Dahl.

6/ Dito for Lindknud Chr. Nielsen, N. Nikolajsen og Jep Terkelsen.

7/ Tilsyn med jordemoderboligen i Brørup Niels Chr. Nielsen i Lindknud Ebbe Sørensen.

8/ Til den fri fattigkasse bevilgedes til begge sogne 400 kr.

9/ Ane Kirstine Greve ansøger om højere alderdomsunderstøttelse, sognerådet enedes om, at så vidt der ikke kan skaffes hende en lejlighed billigere end 6 kr. mdl. bevilgedes der hende et tilskud på 2 kr. mdl.

10/ Indberetning om høstens udfald i året 1902 udarbejdedes.

11/ Forespørgsel fra amtet om der kan forventes oldenborre i indeværende år. Da vi havde oldenborre i 1899 kan vi vente dem i år.

Til næstformand i sgrd. for år 1903 valgtes n. Chr. Nielsen.

S. Jac. Sørensen, Jeppe Terkelsen, Niels Kr. Nielsen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen,

Andreas Dahl, Chr. Nielsen, E. Sørensen, N. Nikolajsen.

 

1903 d. 9. febr. afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelse.

a Fra Mikkel Hansen, Eskelund kjær forelå andragende om alderdomsunderstøttelse, der bevilgedes ham 12 kr. – 4. kr. mdl. fra 1. febr. d. å. at regne.

b Hans P. Dam, hjemh. i Malt-Folding, der er meget svag, bevilgedes 1 læs brændsel og 20 kr. til linned og klæder.

c Niels Peder Jensen anerkjendes hjemh. i Føvling-Holsted kommune.

d Byrådet i Ribe meddeler, at Marie Kirstine Andreasen er bevilget et tillæg på 2 kr. fra 1. jan. d. å. Understøttelsen er nu i alt på 16 kr. mdl.

2/ Det bestemtes at udfærdige valglisterne d. 21. d. m.

3/ Til brandfoged og opsynsmand i Vittrup by med udflyttere valgtes i stedet for den entledigede Chr. Sørensen husmand Aleksander Hansen af Vittrup og som vidner Chr. Christensen og Jens Hansen også fra Vittrup.

4/ Fra ministeriet forelå forespørgsel om hvilken skade stormnatten d. 25-26 decbr. 1902 har forvoldt i kommunen. man kjender ingen skader udover en værdi af 25 kr.

5/ Ved slutningen af mødet fremkom en ansøgning om alderdomsunderstøttelse fra Knud Sørensen, Okslund. Efter de foreliggende forhold finder sgrd. ingen anledning til at give ham understøttelse.

6/ Behandling af skatteklagerne for indeværende år i alt indkommen 21

1 Hans Chr. Nielsen nedsat med 15 kr.

2 Hans Mogensen, Vittrup, mangler oplysning om formue og gjæld og forblev derfor ved det samme.

3 Morten Poulsen, Vittrup, nedsat med 2 kr.

4 Peder Jensen, Brørup St. nedsat med 7 ”

5 Kock Pedersen do.         do.                 10 ”

6 Niels Jørgensen, Klelund efter oplysningerne ingen nedsættelse

7 Andreas Sørensen, Nørgård, nedsat 7 kr.

8 Mads Fred. Thomsen ingen forandring

9 Baneformand Jensen, nedsat 8 kr.

10 Jørg. Christensen, Okslund,             do.                 2 kr.

11 S. Moltesen,                  Brørup,        do.                 30 ”

12 Laurids Lauridsen       do,                 do                  3 ”

13 Peder Hansen, Hulvad,                     do                  15 ”

14 Thøger Jørgensen hos Jens Madsen, Eskelund skatten overføres på Jens Madsen, hvoraf de overfør 3 kr. til Thøger Jørgensen

15 Chr. Mortensen, ingen forandring

16 Kjøbm. Laursens enke ingen forandring

17 Niels Nielsen, Brørup, nedsat 3 kr.

18 Carl Jensen, nedsat 2 kr.

19 Martha Hansen, savner oplysning

Ny slatteydere

2o Thomas Thomsen, Lindknud, sat i skat                3 kr.

21 Søren Christensen, Gildbjerg           do                  1 ”

Nedsættelsen bliver i alt 104 kr. Gevinsten 4 kr. altså et tab på 100 kr.

S. Jac. Sørensen, Niels Kr. Nielsen, A. Søltoft, Andreas Dahl, Niels Chr. Nielsen,

Niels Nikolajsen, E. Sørensen, Chr. Nielsen.

 

1903 d. 9. marts afholdtes møde i Lindknud kro hvor følgende forhandledes:

1/ Distriktlæge Bringer fore spørge om vaksinationen må afholdes i Eskelund skole som sædvanlig. Sognerådet har ikke noget at indvende derimod.

2/ andragende fra bestyrelsen for kystsanatoriet ved Juelsminde om at yde sanatoriet tilskud, ved event. ret til indlæggelse af patienter herfra kommunen til den i andragendet nævnte billige betaling, bevilges 20 kr. for dette år.

3/ Fra bestyrelsen for ”Hjem for arbejdsføre blinde kvinder” søger ligeledes om tilskud, kunde ikke bevilges.

4/ Fra amtet forelå cirkulære, at sognerådet foranstalter indsamling af oldenborre i dette år.

Det vedtoges at udbetale til modtagerne af oldenborre 1 øre for vejning og 1 øre for dræbning pr. pd. og til indsamlerne betales 8 øre pr. pd. i flyvetiden, for øvrigt henstilledes til formanden at forhøre i nabokommuner til hvilken pris de afregner for at få en fælleds ensartet pris i egnen.

S. Jac. Sørensen, Niels Chr. Nielsen, A. Søltoft, Niels kr. Nielsen, Jeppe Terkelsen,

Andreas Dahl, N. Nikolajsen, E. Sørensen, Chr. Nielsen.

 

Til at modtage oldenborre valgte og indstillede sognerådet følgende:

1 Eskelund, Jacob Refslund

2 Gjerndrup, V. Schlosser

3 Thuesbøl, Peder N. Jensen

4 Tirslund, Peder Holst

5 Stilde, Hans Lund

6 Hulkjær, Peder Jensen

Lindknud:

1 Vittrup, Chr. Sørensen

2 Okslund, Jens P. Sørensen

3 Houborg, Poul Nicolajsen

4 Klelund, Erik Pedersen

5 Adsersbøl, Hans Cl. Ravn

6 Lindknud, Hans Grejsen

7 Debel, Carsten Runge

 

16/3 03

Henning Madsen, Brørup St. henvendte sig i dag til sognerådet om en eksta hjælp, da hans kone er meget syg og der må våges ved hende nat og dag og han kunde ikke holde det ud længere uden mere hjælp. Der udbetaltes ham 10 kr. foreløbig, og vedbliver sygdommen i hjemmet må sagen behandles ved næste møde om yderligere hjælp.

S. Jac. Sørensen

 

1903 d. 6. april afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelse:

a Anders Pedersen, Gjerndrup tidligere Nyby, hjemh. i Vejen-Læborg kommune ansøger om understøttelse, der bevilgedes ham 22 kr. mdl. fra 1. april d. å. at regne, har tidligere fået samme understøttelse hvor han kom fra, samt 3 kr. mdl. om sommeren.

b Ole Olesen, Gildbjerg ansøger om højere understøttelse i form af bandage til hans kone.

c Ane Kirstine Greve om at få lidt brændsel, der bevilgedes hende et læs brænde fra savskjæreriet i Brørup.

d I henhold til ovenstående ang. Henning Madsen, da bevilgedes der ham ekstra 5 kr. ugentlig så længe hans kone er så dårlig som hun er.

2/ Cirkulære i Ribe amts skoleråds forhandlinger i mødet d. 12. febr. 1903 ang. ansøgninger om tilskud for fattige elever på høj- og landbrugsskoler oplæstes og kundgjordes.

Mødet sluttet

S. Jac. Sørensen, Chr. Nielsen, Jeppe Terkelsen, Andreas Dahl. A. Søltoft, Niels Kr. Nielsen, N. Nikolajsen, E. Sørensen, Niels Chr. Nielsen.

 

1903 d. 11. maj afholdtes møde hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelse:

a Karen Jjensdatter, efter skemaet hjemh. i Grindsted-Grene kommune ansøger om understøttelse, bevilgedes 20 kr. mdl. fra 1. juni d. å. at regne.

b Niels Chr. Jensen, Houborg, der hidtil har fået 20 kr. årlig til klæder, bevilgedes 30 kr. for år 1903 til klæder.

c Hans Olander, Eskelund, er kommen hertil kommunen fra Harte-Bramdrup. da der ingen oplysning er om understøttelses størrelse han har oppebåren hidtil, må der søges oplysning fra nævnte kommune og bevilges ham understøttelse som han har fået i denne.

d Brande sogneråd meddeler, at der er bevilget Mikkel Johansen 2 kr. mere mdl. altså fra 1. maj d. å. 12 kr. mdl.

e Anders Pedersen, post 1 ved sidste møde anerkjendes forsørgelsesberettiget i Vejen-Læborg kommune.

f Hans P. Jensen, Adsersbøl bevilgedes et tillæg på 1 kr. mdl. i sommermånederne altså nu 10 kr. om vinteren og 8 kr. om sommeren fra 1. maj d. å. at regne.

g Ole Sørensen, Tirslund, ophold hos H. Alb. Pedersen bevilgedes som han har fået i Malt-Folding, hvor han kom fra, men er hjemh. i Gjesten. En skema sendes ham til udfyldning, og må se sig om efter et andet ophold, som hos hende.

2/ Skrivelse fra generaldirektoratet for postvæsenet om den af sognerådet i april måned f. å. indsendte ansøgning om kjørende post fra Brørup til Lindknud fandt direktoratet ikke tilstrækkelig anledning til at imødekomme.

3/ Et andragende til generaldirektoratet for statsbanedriften om et senere tog fra Kolding om aftenen kl. 10 eller 11 vestpå underskreves og indsendtes til kjøbm. J. P. Jørgensen, Eskelund.

4/ Angående indsamling af oldenborre i indeværende år, meddelte Malt-Folding sogneråd at de der har fastsat prisen pr. pd. oldenborre og larver til 1 øre pd.? i den anledning vedtoges her at betale samme 1 øre pd.?

5/ Cirkulære fra indenrigsministeriet om opbevaring af de af generalstaben på kommunens marker fastsatte pæle, pløkke og andre mærker. Til efterretning.

s: Jac. Sørensen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, Andreas Dahl, Jeppe Terkelsen, Chr. Nielsen, Niels Nikolajsen, Niels Kr. Nielsen.

 

!903 d. 8. juni afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelse: Ole Sørensen anmoder om at få bevilget 6000 tørv til vinterbrug, bevilgedes, tørvene leveres fra fattiggården.

2/ Skrivelse fra stiftamtet med tilladelse til, at kommunen optager et lån på 6.000 kr. at anvende til opførelse af en ny skole i Klelund.

3/ I anledning af at jordemoderembedet fremdeles står ledig, har sognerådet på beboernes vegne klaget over at der ingen jordemoder bliver ansat i sognet. Amtet svarede at der ingen ansøgere var indkommen, embedet er opslået på ny.

4/ Til at tiltræde valgbestyrelsen ved forestående folkethingsvalg d. 16. juni d. å. valgtes formanden.

5/ Fra Handelsforeningen i Esbjerg forelå opfordring til at underskrive et andragende til regeringen og rigsdagen om en bedre forbindelse med Kjøbenhavn. Idet der for kort tid siden underskreves et lignende andragende henlagtes sagen uden at underskrives.

6/ Fra Finsens lysinstitut framlagtes regning for Chr. Burchals søns kur i alt 172 kr. 50 øre, må indsendes snarest.

7/ I henhold til ministeriets cirkulære af 15. april 1902 om udlån til hedekommuner til videre udlån til opdyrkning af hede og moselodder, er indkommen en ansøgning fra Jacob Jensen og Chr. Christensen af Vittrup med anmodning om et lån af 200 kr. pr. tdl. til det af dem indkjøbte hede og moseareal stor 10 tdl.

Sagen vil med det første blive indsendt og anbefalet af sognerådet, idet der tilbydes kommunen 1ste prioritet i de nævnte hedelodder i Gispel mose og ligeledes prioritet i deres ejendomme i Vittrup, næst efter kreditforeningens gjæld. Til nærværende ansøgning fulgte en kulturplan no. 83 samt en bekostningsoverslag som afskrives på omstående side.

8/ I henhold til lov af 15. maj 1903 er der ved mødet i dag, efter opfordring fra stiftamtet, valgt vurderingsmænd, 1 i Lindknud sogn og 1 i Brørup sogn, samt stedfortrædere for disse, til at vurdere alle faste ejendomme i kommunen til ejendomsskyld.

I Lindknud sogn valgtes gårdejer Peder Pedersen fra Adsersbøl som vurderingsmand og gårdejer Johannes Hansen, Klelund som stedfortræder, og i Brørup sogn valgtes gårdejer Niels Chr. Nielsen, i Eskelund som vurderingsmand og gårdejer S. Jac. Sørensen af Hulvad som suppleant.

9/ Post c i mødet 11. maj ang. Hans Johansen Olander fastsattes hans alderdomsunderstøttelse ligesom han har fået i forsørgelse i kommunen Harte-Bramdrup 16 kr. 75 øre fra 1. juni d. å. at regne.

Og Ole Sørensen af Tirslund ligeledes som han havde fået i Malt-Folding 12,50 mdl. fra 1. juni d. å. at regne og 6000 tørv.

S. Jac. Sørensen, Andreas Dahl, A. Søltoft, N. Nikolajsen, Niels Chr. Nielsen, Jeppe Terkelsen, Chr. Nielsen, Niels Kr. Nielsen.

 

Afskrift af den på omstående side post 7 af det danske hedeselskabs kulturplan no. 83 for Jacob Jensen og Chr. Christensens hede og moselodder.

 

Det danske hedeselskab, .distrikt III, mose og engvæsenet.

Kulturplan no. 83

Arealet, matr. no. 68, tilhøre husmændene Jens Jensen og Chr. Christensen, Vittrup pr. Holsted, Ribe amt, og er beliggende i den vestre del af Gispel mose.

Parcellerne, der ligger ved siden af hinanden, er udpræget højmose med gode afvandingsforhold. Tørven er dyb og bevokset med lyng, pors etc.

Begge stykker foreslåes kultiveret til langvarigt græsleje på følgende måde:

Efter at lyngen er afbrændt, og skelgrøfterne gravet 4 fod dybe, 6 fod brede foroven og 1 fod i bunden, pløjes jorden 5-6 tommer dybt, således at furen skæres løs og kommer til at ligge godt og tromles derpå fast til. Der udsåes ca. 1000 pd. brændt kalk pr. tde. land, hvorefter jorden henligger c. et år til udluftning, inden der påføres sand. Sandet påføres om efteråret i en tykkelse af 2 decimal tommer (1 al = 20 decimal tom.), hvilket giver c. 50 cub. favn pr. td. land og spredes jævnt.

Ovenpå sandet køres 40 læs mærgel à ca. 1½ cub. alen.

Det følgende forår harves jorden, der såes kunstgødning og derefter blandsæd med ca. 180 pd. pr. td.ld. (100pd. havre 80 pd. ærter og lidt rødkløver).

Jorden tromles meget fast efter såningen, der må foretages så tidligt som muligt –først i april.

Når sæden er høstet, harves jorden godt igjennem, bedst med en knivharve og i løbet af vinteren udsåes 600 pd. kajnit eller 200 pd. 37 % kaligjødning og 300 pd. Thomasforfat eller 200 pd. 18 % superfosfat pr. td. ld., i det tidlige forår-først i april udlægges arealet med følgende frøblanding pr. td. ld:

3-4 pd. sildig, nordisk rødkløver                                 10 pd. hundegræs

2 ”                 hvidkløver                                               4” timothe og

5 ”                 alsikke                                                      2 ” alm rapgræs

2 ”                 engrævehale

samt 70 pd. havre, der høstes grøn. Der tromles stærkt.

Derefter gives et årligt tilskyd af 400 pd. kajnit og 150 pd. thomasfosfat pr. td. ld.

det vil være meget heldigt om der til blandsæden eller udlæget kan tilføres lidt staldgødning for at sætte liv i jorden.

 

Bekostningsoverslag:

                                                                                                             pr. td. ld.

1/ Udgrøftning (imellem udplanering af fyld)                                 20,00 kr.

2/ 1 pløjning                                                                                        12,00 ”

3/ 1000 pd brændt kalk à 1 øre pr. pd.                                            10,00 ”

4/ Påførsel af 50 cub. fv. sand à 3 kr.                                               100,00 ”

5/ Påførsel af 60 cub. fv. mærgel (40 læs à 1 kr.                             40,00 ”

6/ Udlægsfrø                                                                                       20,00 ”

7/ Kunstgødning til udlæg 600 pd. k. à 210/100 pd.

                                              300 ”   th. ” 250/100 pd.                       20,00 ”

8/ Forskjellige udgifter                                                                          8,00 ”

                                                                 i alt                                     230,00 kr.

 

Når hertil dette beløb føjes kjøbesum, omkostninger ved almindelig bearbejdning, kunstgødning første år etc. vil arealet færdig udlagt stå ejeren i ca. 400 kr. pr. td. ld., og da det særlig i denne egn må regnes for at have betydning at have nogen lav jord, anbefales det på det bedste, at der ydes et lån af 200 kr. pr. td. ld.

Århus, d. 27/5 1903

West

 

1903 d. 22. juni afholdtes ekstra møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Der foretoges ligning over nyankomne skatteydere i sidste halvdel af indeværende skatteår, følgende ansattes i skat:

Anders Peder Andersen, Gjerndrup                                               8 kr.

Skomager Rasmus Andreasen, Eskelund                                        4 ”

Julius Jørgensen, Gjerndrup                                                            2 ”

Jørgen Sørensen, landpost,                    Brørup St.                         6 ”

Michael Glarbjerg, blikkenslager         do.                                      4 ”

Skovfoged Fred. Nielsen                        do.                                      2 ”

Væver Jensen                                         do.                                      2 ”

Ane Nissen                                              do.                                      4 ”

Daniel Henrik Nielsen,                           Tirslund                             7 ”

B. Hans Pedersen,                                  Vittrup                               6 ”

Jeppe Jepsen                                           do.                                      1 ”

Lærer Bork,                                            Klelund                              15 ”

                     61,00

1/ Alderdomsunderstøttelser

a Jens Lauridsen, Eskelund ansøger om højere understøttelse, der bevilgedes et tillæg på 6 kr. mdl. fra 1. juni d. å. at regne, understøttelsen er nu på 18 kr. mdl.

S. Jac. Sørensen, Andreas dahl, Niels Chr. Nielsen, A. Søltoft, Niels Kr. Nielsen,

 Jeppe Terkelsen, Chr. Nielsen, E. Sørensen, N. Nikolajsen.

 

1903 d. 16. juli afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Skrivelse fra amtet hvori sognerådet anmodes om ved udfyldning af medfølgende blanket til amtet at indsende forslag inden 14 dage til fastsættelse af forholdet mellem påligning på faste ejendomme og på formue og lejlighed for Brørup-Lindknud kommune for treåret 1904-1906, hvorved opmærksomheden henledes på lov 15. maj d. å. om ændringer i og tillæg til de nugjældende regler for den kommunale beskatning samt om statstilskud til kommunerne §§ 22 og 26.

Sognerådet vedtog enstmmig at indsende forslag til fastsættelse af forholdet mellem påligning på faste ejendomme og på formue og lejlighed for treåret 1904-1906 således:

På faste ejendomme med halvdelen

” formue og lejlighed med halvdelen

2/ Alderdomsunderstøttelse:

a Jens Lauridsen, Eskelund kjær, bevilgedes 1 læs tørv straks og 2 læs til vinterbrug.

b Chr. Gaarde bevilgedes 25 kr. til brændsel.

c Niels Nielsen i Gildbjerg andrager om reparation på hans hus navnlig taget, der er i en meget dårlig forfatning, det overdroges til Jep Terkelsen at få taget i stand.

3/ Peder Schmidt, Ålykke beder sig entlediget som brandfoged i Brørup sogns vestre distrikt, i hans sted valgtes hans Søberg, Surhave og vidner Anders Andersen, Søldal og H. Klindt, Firring.

4/ Der forelå skrivelse fra direktionen for kommunernes kreditforening at herv. kommune hos foreningen kan få de begjærte lån på 6000 kr. og 16.000 kr., første til dækning af udgifter ved den ny skolebygning i Klelund og sidste til dækning af lånet i Ribe discontokasse. Man enedes om at optage de omskrevne lån i nævnte kreditforening til en rente til 4½ % og at afdrage i 28 år.

5/ Da Hans Hansen (Vejen) som brandsynsvidne i Tirslund distrikt er bortrejst, valgtes i dag i hans sted husmand hans Sørensen Hansen af Tirslund for resten af funktionstiden.

6/ Til Ane Kjerstine Greve bevilgedes 2 læs tørv fra fattiggården.

S. Jac. Sørensen, Niels Kr. Nielsen, E. Sørensen, Chr. Nielsen, Niels Chr. Nielsen,

Andreas Dahl, Jeppe Terkelsen, N. Nikolajsen. Kreaturtællingen d. 15. juli 1903 foretages af;

Peder Hansen, Hulvad

Knud H. Møller, Gjerndrup                 Gjerndrup-Hulvad branddistrikt

Dines Pedersen, do.

 

Jac. Refslund

M. Maasbøl                                             Eskelund

Godske Knudsen

 

Anders Andersen

Balser Nielsen                                         Thuesbøl

Hans G. Knudsen

 

Cl. Moltesen

Hans S. Hansen                                       Vestre sogn

Jens Mortensen

Jes T. Jensen

 

Jeppe Sørensen

Søren Nielsen                                          Vittrup

Chr. Mortensen

 

Hans Gr. Hansen

Niels Kruse                                              Lindknud

 

G. Thaarup                                             Debel

 

Peder Nielsen,                                         Gildbjerg

Niels Thygesen

Niels Nielsen                      Okslund

 

Hans Hansen,                                          Hyldelund

 

Peder Pedersen,                                      Adsersbøl

 

H. P. Hansen, jun.

Poul Sørensen                                         Klelund

 

Skovrider Jensen,                                   Sønderlund

 

Poul Nicolajsen

Morten P. Simonsen                               Houborg

 

1903 d. 10 aug. afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelser:

a Peder Nielsen Pedersen ansøger om højere understøttelse, der bevilgedes ham fra 1. aug. d. å. at regne 8 kr. mdl. om sommeren og 10 kr. do. om vinteren, har tidligere fået 4 og 9 kr. månedlig.

b Jens Th. Mortensen, Eskelund, der for tiden ligger meget syg og har snart ikke det nødvendige til livets ophold bevilgedes der en ekstra hjælp på 30 kr.

c Mette Margrethe Jensen, Gjerndrup bevilgedes 3 kr. mdl. fra 1. aug. at regne foruden brændsel som sædvanlig.

 

d Albert Sørensen, Debel androg om høiere alderdomsunderstøttelse, har tidligere fået 8 kr. md. om vinteren, bevilgedes 4 kr. md. om sommeren fra 1. september1903.

e Hans Peder Dam, Brørup Station, androg om høiere understøttelse, har tidligere fået 16 kr. om md., på grund af sygdom forhøiedes understøttelsen til 20 kr. md. fra 1. september, samt brændsel.

2/ Til at overvære sessionen i Holsted d. å. valgtes Niels Kr. Nielsen.

S. Jac. Sørensen, Niels Kr. Nielsen, Andreas Dahl, Niels Chr. Nielsen, A. Sølætoft,

Jeppe Terkelsen, Chr. Nielsen, Niels Nikolajsen, E. Sørensen.

 

1903 d. 14. septbr. afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Fra Esbjerg handelsforening forelå forespørgsel om sognerådet kunde tiltræde et andragende om bedre togforbindelse østfra. Sognerådet fandt ingen anledning, dertil, da man i dette forår underskrev en lignende andet steds fra.

2/ Skrivelse fra lærer Harbo, Asbo m. fl. at kommunen ydede et tilskud til dækning af udgifterne til bekæmpelse af bipest, -kunde ikke tiltrædes.

3/ Fra stiftamtet skrivelse af 8. septbr. d. å. at der er opstået spørgsmål om at omlægge de nuværende jordemoderdistrikter i Brørup-Holsted, Malt-Folding og Vejen-Læborg således, at Holsted sogn kommer til at udgøre et distrikt med bolig i Holsted by, Brørup og Folding sogne og den vestre del af Malt sogn kommer til at udgøre et distrikt med bolig i Brørup stationsby, og endelig Vejen og Læborg sogne samt den østre del af Malt sogn kommer til at udgjøre et distrikt med bolig i Vejen stationsby, udbeder man sig tjenstligst sognerådets erklæring herover.

Den ovenfor nævnte omlægning af jordemoderdistrikter kan sognerådet tiltræde, dog synes man at det vilde være heldigere for beboerne i Tirslund af Brørup sogn og dem fra Hulkjær marker at de blev henlagt til distriktet i Holsted.

4/ Niels Andreasen Nielsen begjærer sig entlediget som brandfoged og opsynsmand for Okslund by, i hans sted valgtes boelsmand Hans Peder Andreasen, Okslund og vidner Niels Jørgensen og Niels Hansen Christensen Ø. Okslund.

S. Jac. Sørensen, Andreas Dahl, E. Sørensen, Niels Chr. Nielsen, Jeppe Terkelsen,

N. Nikolajsen, Chr. Nielsen, A. Søltoft, N. Kr. Nielsen.

 

1903 d. 28. septbr. afholdtes ekstraordinær møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Ifølge cirkulære fra amtet foretoges indstilling af snefogder i kommunens snefogeddistrikter således:

1 Eskelund sdr. distrikt                                               Peder Lind, Eskelund

2 do. nordre          ”                                                      M. Maasbøl do.

3 Thuesbøl            “                                                      Hans G. Knudsen, Thusbøl

4 Gjerndrup distrikt,                                                   Knud Møller, Gjerndrupholm

5 Vester sogns distrikt                                                  Hans Iversen, Anelyst

6 Tirslund do.                                                               Marius Olesen, Tirslund

7 Houborg do.                                                               Ole Peder Simonsen, Houborg

8 Klelund do.                                                                Knud Hansen, Hans Lund, Klelund

9 Sønderlund do                                                           Mads Madsen jun., Klelund

10 Hyldel. & Adsersbøl do.                                          Hans Hansen, Hyldelund

11 Okslund do.                                                             Niels Thygesen, Okslund

12 Gildbjerg & Debel do.                                            Anders Knudsen Nielsen, Debel

13 Lindknud do.                                                           Hans P. Brandt, Lindknud

14 Vittrup do.                                                               Jørgen Kruse, Vittrup

Til fastsættelse af den betaling der i samme treår pr. dag skal udredes i stedet for at stille mandskab foreslåes fastsat til ikke over 2 kr. pr. dag.

2/ I henhold til lov af 15. maj 1903 vedtoges vedtægt for ligningen af personlig kommuneskat i Brørup-Lindknud kommune. Vedtægten vedhæftes i protokollen.

S. Jac. Sørensen, Andreas Dahl, Chr. Nielsen, A. Søltoft, E. Sørensen, N. Nikolajsen,

Jeppe Terkelsen, Niels Kr. Nielsen, Niels Chr. Nielsen.

 

1903 d. 12. oktober afholdtes møde på fattiggården, hvor følgende forhandledes:

1/ Mette Margrethe Jensen ansøger om højere understøttelse. Efter de indtægter der er anført på skemaet i alt 12 kr. mdl. finder sognerådet ingen anledning at forhøje understøttelsen så længe hun er så rask som hun er.

2/ Meddelt fra udvalget for alderdomsunderstøttelse i Kolding at Iver Laursens enke er tilstået pleje fra d. 5. septbr. nat og dag for en dækning af 1 kr. pr. døgn.

3/ Fra beboerne i Tirslund forelå et andragende om at kommunen yder et større bidrag til en af dem fra Tirslund til Brørup St. projegtteret vej. vejen er afsat i en lige linje fra Kirkevejen i Tirslund plantage til stationen. Beboerne har kjøbt jord af B. Såttrup og Thyge Iversen og skal give 600 kr. for, ligeledes over Marie Holsts mark er der kjøbt jord for 50 kr. hvilket beboerne selv har ordnet. I andragendet anføres at Malt-Folding kommune yder et større bidrag til omskrevne vejanlæg. Til nævnte anlæg vedtog sognerådet i dag at yde 200 kr.

4/ Formanden for Lindknud forsamlingshus ansøger om at få tilskud for at skolebørnene afholder gymnastik i huset, bevilgedes 15 kr.

5/ Møller P. Jensen, Hulkjær mølle ansøger om, at kommunen yder tilskud til ombygning af møllebroen, der har medført en udgift for ham på 1500 kr. Der var samtidig fremlagt en overenskomst, af 7. novbr. 1845 mellem den daværende ejer,af møllen A. Holm, og Ribe amtsråd, at amtet opførte en ny bro og reparerede den anden forsvarligt og at ejeren og fremtidige ejere siden selv overtager broerne og vedligeholder dem på egen regning. sagen udsattes til et senere møde.

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, Niels Nikolajsen, E. Sørensen, Jeppe Terkelsen,

Niels Chr. Nielsen, Chr. Nielsen, Andreas Dahl, Niels kr. Nielsen.

 

1903 d- 9. novbr. afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelser:

a Jens Thomsens enke Karen Andersen Mortensen, født Bramsen ansøger om alderdomsunderstøttelse.

Forinden videre foretages i sagen, må der skaffes oplysning om hvorledes ejendommen hun med hendes afdøde mand ejede, er afhændet og hvor formuen er bleven af.

b Mikkel Hansen, Eskelund kjær ansøger om højere understøttelse, bevilgedes 4 tillagt for vintermånederne, altså 8 kr. mdl. i de seks vintermåneder fra 1. novbr at regne.

c Albert Sørensen, Lindknud, ligeledes om højere understøttelse, bevilgedes 10 kr. mdl. om vinteren og 8 kr. mdl. om sommeren, fra 1. decbr. at regne.

2/ En behagelig overraskelse for Brørup sogn forelå, idet gårdejer Søren Peder Andersen og hustru af Stenbrogård har oprettet en legat på 10.000 kr. til værdige trængende i Brørup sogn, efter legatstifterens død at uddele i 8 portioner. Bestyrelsen består af sognets præst og sognets sognerådsmedlemmer, i øvrigt henvises til fundatsen for nævnte legat.

3/ I henhold til lov om afløsning af tienden af 15. maj 1903 § 9 forelå skrivelse fra tiendekommissær H. Skøde med forespørgsel om

1) hvilke tiender der påhviler sognene Brørup og Lindknud sogne.

2) hvem der er ejer af disse tiender, for de tienders vedkommende som tiendeyderne selv er det formentlig tilstrækkelig når jeg i stedet for alle ejere får opgivet hvem der på disses vegne besørge den halvårlige indbetaling af skatter og afgifter på amtsstuen.

4/ Den i post 5 ved sidste møde angående bro opført af P. Jensen, Hulkjær forelå til behandling, efter en del forhandling vedtoges at yde 100 kr. til omhandlede brobygning.

5/ Det vedtoges at afholde sognerådsvalget mandag d. 7. decbr. efterm. kl. 2 på fattiggården, og at valgbestyrelsen udfærdiger valglisterne og lægger dem til eftersyn snarest muligt.

6/ Idet den nylig valgte brandfoged og opsynsmand for Okslund boelsmand Hans Peder Andreasen ved ejendomshandel er fraflyttet egnen valgtes i hans sted husmand Christen Madsen Christensen.

s. Jac. Sørensen, Andreas Dahl, N. Nikolajsen, Niels Kr. Nielsen, A. Søltoft, Jeppe Terkelsen, Niels Chr. Nielsen, E. Sørensen.

 

1903 d. 7. decbr. afholdtes ekstraordinær møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

17 Alderdomsunderstøttelser:

a Peder Jensen Husted af Brørup St. anholder om understøttelse, da der på skemaet mangler oplysning om andragerens alder, sendes sagen tilbage med anmodning om oplysning i så henseende, og behandles sagen så på det næste ordinære møde.

b Niels Jensen, Okslund begjærer en højere understøttelse, har tidligere fået 6 kr. mdl. bevilgedes 2 kr. tillagt fra 1. januar 1904 at regne.

c Jens Thomsens enke, Karen Mortensen, Brørup St. forelå ansøgning ved sidste møde, tilbagesendtes med forlangende om oplysning om hendes formueforhold. Oplysning foreligger i dag hvori der meddeles at hun er ejer af højst 400 kr., bevilgedes 4 kr. månedlig fra 1. jan. 1904 at regne.

d Henning Madsen bevilgedes en ekstra hjælp ved at give ham en anvisning på varer hos kjøbm. Skovdrup for 3 kr. ugentlig indtil 1. jan. 1904 og det yngste barn anbragt i plejehjemsforeningen.

e Peder Hansen, Nørsø kaldet, Vittrup hjemh. i Vorbasse-Hejnsvig ansøger om alderdomsunderstøttelse, bevilgedes 15 kr. fra 1. jan. 1904 at regne, men forinden må indhentes anerkjendende skrivelse fra Vorbasse.

2/ Om den i Ribe amtsråd vedtagne skatteindtægt forespørge centraltrykkeriet i Ribe om kommunen ønsker eksemplarer til uddeling eller sælge til en billig pris til skatteyderne, det vedtoges at anskaffe 100 stk. (8.50)

3/ Jørgen Hansen, Brørup St. andrager om højere alderdomsunderstøttelse, og anfører at hans kone kom så uheldig af sted at knække benet og kan derved ikke fortjene noget. Konens kur har kommunen betalt i Vamdrup og han får nu 12 kr. mdl. Sognerådet finder ingen anledning til at forhøje understøttelsen, men give ham en lille ekstra hjælp nu til julen på 10 kr.

S. Jac. Sørensen, A. Søltoft, Niels Chr. Nielsen, Jeppe Terkelsen, Niels Nikolajsen,

Chr. Nielsen, Andreas Dahl, Niels Kr. Nielsen, E. Sørensen.

 

Den 14. decbr. afholdtes møde på fattiggården hvor følgende forhandledes:

1/ Alderdomsunderstøttelser:

a Jacobine Augustine Katrine Hansdatter af Vittrup, iflg. andragende bevilgedes 60 kr. årlig, har tidligere fået 20 kr. årlig, fra jan. at regne.

b Katrine Marie Christensen, Tirslund andrager om understøttelse, bevilgedes 3 kr. mdl. fra 1. jan. 1904 at regne.

c Ole Sørensen begjærede højere understøttelse, under de forhold han lever kunde ikke bevilges udover det der allerede er ham bevilget.

d Chr. N. Christensen, Brørup St. ansøger om alderdomsunderstøttelse. Dertil er at bemærke at vedkommende for ca. 4 år siden fik 10 kr. fattighjælp men som i sommer d. 27. juni tilbagebetaltes. Efter lovens § 2 kan ingen alderdomsunderstøttelse bevilges i dette tilfælde.

e Chr. Gaarde beder om lidt tillæg bevilgedes ekstra 10 kr.

f Mads Fall og hustru, der for tiden er syge og til dels sengeliggende og har ondt ved at pleje og passe dem selv, bevilgedes en ekstra tillæg på 10 kr. mdl. under de givne forhold.

g Fra Andst sogneråd meddeles at Chr. Hansen hjemh. her, har tidligere opholdt sig i Lejrskov er bevilget understøttelse på 12 kr. mdl. til efterretning.

2/ Plejehjemsforeningen for Ribe amt andrager om tilskud, bevilgedes som sædvanlig 20 kr.

3/ Peder Husted ansøger om alderdomsunderstøttelse. Da manden og konen er raske og arbejdsomme endnu, finder man ingen anledning til at give dem understøttelse.

4/ Til midlertidig formand valgtes A. Søltoft.

Mødet sluttet.

S. Jac. Sørensen, E. Sørensen, Andreas Dahl, N. Nikolajsen, Jeppe Terkelsen,

Niels Chr. Nielsen, A. Søltoft, Niels Kr. Nielsen, Chr. Nielsen.

 

Den 11. januar 1904 afholdt sognerådet møde på fattiggården i Surhave hvor følgende sager forhandledes:

1/ Fra Knud Sørensen, Okslund forelå begjæring om alderdomsunderstøttelse, efter de oplysninger der forelå kunde man ikke yde understøttelse.

2/ Niels Chr. Christensen, Brørup St. androg om højere understøttelse, der bevilgedes ham varer for 5 kr. månedlig fra 1. januar 1904.

3/ Fra Peder J. Husted, Brørup St. forelå et til stiftamtet indsendt klage over nægtet understøttelse.

4/ Jeppe Larsen Rendbo der tidligere har opholdt sig i Vejen-Læborg er flyttet til Lindknud, bevilgedes 14 kr. fra 1. januar 1904.

5/ Som brandfoged for Debel og Gildbjerg indstiller sognerådet smed Karl Runge af Debel.

6/ Legatmidlerne uddeltes for Brørup sogns vedkommende til tømrer Hans Pedersen, Gjerndrup og for Lindknud sogn til Jørgen Hansens enke, Oxlund.

7/ Til at supplere bestyrelsen for sygekassen valgtes A. Søltoft.

8/ Til ”De fattiges kasse”bevilgedes for fjerdingåret fra 1. januar til 31. marts 1904 100 kr.

9/ Til formand for sognerådet for året 1904 valgtes V. Schmidt og til næstformand A. Søltoft.

10/ Til revisorer valgtes J. P. Justesen og Søren Jac. Sørensen.

11/ Til at føre tilsyn med fattiggården valgtes A. Andersen, N. Thygesen og A. Søltoft.

12/ Til at føre tilsyn med jordemoderboligen i Brørup valgtes Niels Kr. Nielsen, Tirslund og i Lindknud Niels Thygesen.

13/ Til i forening med formanden at udarbejde valglisterne valgtes A. Søltoft og Christen Nielsen.

14/ Til medlemmer til skolekommissionen i Brørup valgtes M. B. Henriksen og i Lindknud Chr. Nielsen, Niels Thygesen, N. Nikolajsen og Peder Pedersen.

15/ Fuldmagt til formanden underskreves.

A. Søltoft, Andreas Dahl, Chr. Nielsen, V. Schmidt, Niels Tøgersen, E. Sørensen,

N. Kr. Nielsen, N. Nikolajsen, A. J. Andersen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *