1929 – 14/12 1932 – 1k

Lindknud Sogneraadsprotokol 11.Jan 1933 –

Side 311

Aar 1933 d.11. Jan. afholdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

1. Landkommunernes Ulykkesforsikring meddelte at tilskadekomne Nikolaj Nikolajsen, Hovborg kan udbetales 2,50 Kr. pr. Dag.                                                                               Til Efterretning.

2. Politimesteren i Ribe havde fremsendt en Sag hvori Møller P. Nielsen, Lindknud beder om Tilladelse til Flytning af sin Benzintank ud til Vejen med Salg for Øje og beder om en Udtalelse herfra.                                                                                                                       Anbefales.

3. Politimesteren beder sig oplyst om forskelligt ang. vores Brandvæsen.

                                                     Formanden meddeler Politimesteren de fornødne Oplysninger.

4. Fra Skrivelse forelaa af hvilke Afslutning fremgik for Otto Johansen, Hyldelund Antagelse under Aandsvageforsorg under kontrolleret Familiepleje hos Forældrene til en Tilskud (Plejeløn) af 300 Kr. Aarlig hvoraf man skal betale Halvdelen.                                                         Til efterretning.

5. Sogneraadsforeningen havde indbudt til Møde paa Højskolehjemmet i Esbjerg d.14.ds. Kl. 2½.

                                                                             Man vedtog at rejse til Esbjerg saa mange som kan.

Side 312

6. Arbejdsdirektoratet anmoder om Meddelelser af Kontrollører  af  Arbejdsløse. Til Efterretning.

7. Cirkulære af 23/12 1932 ang. Valg til Hjælpekassen.                                                      –

           –         –     5/12    –      –     Opslagstavler langs Landevejen.                                      –

           –         –   20/12    –      –    Pantefogeds Ansættelse.                                                    –

           –         –   29/12    –      –    Indberetning fra Folkeregisterene om  Ind- og Udrejse til Udlandet

           –         –   30/12    –      –    Grundligningsskyld.                                                Til Efterretning. 

           –         –   20/10    –      –    Indberetning af de i Kommunen værende Invalider.         –

           –         –   23/12    –      –    Gymnastikhusene.                                                              –

8. Vognm. J.L.R. Jepsen, Holsted ansøger om Tilladelse til at køre Rutebil til Grindsted gennem Hovborg 2. Gange i Døgnet.                                                                                        Anbefales.

Side 313

9. Anton Jepsen, Gilbjerg ansøger om Fritagelse for Hvervet som Vandsynsmand.

Nyvalgt blev Marius Thomsen som Form. Morten Mortensen, Assersbøl og N.P. Vase.

10. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at vores Skyld pr.1/1 er 3817,15 Kr.             Til Efterretning.

11. Lærerlønningerne for Okt. Kv. er kvitteret 822 Kr. – 205,50 = 551,27 Kr.

12. Johs. P. Madsen ansøger om at maatte afstaa en Favn Skærver til Kommunen.

                                                                        Man vedtog at han maatte levere 2 Favn i slaaet Stand.

13. Regninger.

       Fra Schou Andersen, Vejen for Kiste til Martin Hansens Hustru  70 Kr.            Til efterretning.

14. Til Brørup Sygehus for Gerhardt Chr. Eskildsen, Assersbølgaard 20,15 Kr.                  –

       Samme for Carl Leopold Petersen Assersbølgaaard 25 Kr.                                            –

15. Vejen Apotek for Medicin til Martin Hansens Hustru 6,25 Kr.                                       –

16. Østifternes Aanssvageanstalt for Carl Johs. Hansen 125 Kr.                                           –

Side 314

17. Brejning for Hans Jørgensen 125 Kr., for Frode Andersen 37,50 Kr.                              –

18. Vornm. P. Hansen, Vejen Kørsel med Martin Hansens Hustru 6 Kr.                              –

19. Holsted Apotek Søren Mortensen 6,28, Marie Thiesen 3,75 Kr.           Sidstnævnte betales.

20. H. Lorentzen, Brørup for Carl Mortensen 40 Kr., Rasmus Hansen 20 Kr., Hans P. Pedersen 49,85 Kr., Fr. Chr. Jensen 8,85 Kr., Cathrine Jensen 39 Kr., Hans P. Pedersen 44 Kr.Til Efterretning

21. Træhandler Chr. Andersen et Par Træsko til Helga Andersen 4,05 Kr.                           –

22. Blindeinstituttet for Svend Ø. Nielsen, Vittrup. Værktøj 165 Kr.                                    –

23. Askov, Brørup Klædeskab til Helga Andersen 45 Kr.                                          Til Efterretning.

24. Brørup Boghandel Okslund Skole 5,07 Kr., Vittrup Skole 30,54 Kr.                             –

Side 315.

25. Læge Lind. Kørsel for Sygekassemedlemmer 45,45 Kr.                                                 –

26. Til Politimesteren i Vejle for Hans N. Hansen 90 Kr.                                                     –

27. Skatteklager. Hans J. Pedersen, Assersbøl ansat til 1500 Kr. gaar ned til 1100 Kr.

                           Nikoline Thomsen, Lindknud  –      –    800  – nedsættes med 100 Kr.

                            Hansine Lund, Assersbøl        –      –    800  –  fastholdes. 

28. Menighedsraadet har fremsendt Forslag eller Overslag over Udgifterne for Aaret 1933/34 I alt 5005,68 Kr.

29. Formanden meddeler at Søren Gehlert for en Tid siden da havde henvendt sig med Anmodning om at faa Støtte til Istandsættelse af sit Hus idet han fremførte at Huset var i en saadan Stand at han umuligt kunde vedblive at bebo det hvilket Formanden fastslog efter Besigtigelse at være rigtigt. Det fremgik at Haandværkerne og Arbejdsmændene i Lindknud By havde tilbudt at gøre Arbejdet uden Vederlag efter en Plan hvor Huset skulde omlaves til Halvtag med Zink som Tag.

                                                                                                           Man vedtog at søge Samarbejde

Side 316

Med Haandværkerne og da foranstalte at Huset bliver brugelig for ham som er enligstillet imod at man faar nogle raa Sten.

30. Lindknud Husholdningsforening ansøger om sædvanlig Tilskud til Afholdelse af Kursus 20 Timer Varighed et Beløb 60 Øre pr. læst Time.                                                Bevilgedes.

31. Skomager Bonde ansøger om Anbefaling af Bevilling til Salg af skattepligtig Øl ud af Huset.

                                                                                                                    Kunde ikke anbefales.

32. Else Marie Nymann, Gilbjerg klager over Skatteansættelse. Ansat til 800 – 400 Kr.

      Nyansattes til 400 – 200 Kr. (har et Barn)

33. Johanne Thomsen, Lindknud klagede over Ansættelsen 800 – 400 Kr. Nedsattes til 600 – 300.

34. Forsømmelseslister forlaa.

35. En Del Lodsejere i Klelund ansøger om Anbefaling til at udlægge Gift for Rovdyr i Aarene fra ¼ 1933 – 34 og 35 ved Th. Christensen, Hovborg.                                                   Anbefales.

Side 317

36. Kommunens Overslag var til 2. Behandling. Balancerer med 158,372,05 Kr.

      At udskrive i Skat i alt 60,000 Kr. fordelt saaledes fast Ejendom 24,000 og Personlig 36,000 Kr.

                                                                                                    Saaledes vedtaget med alle Stemmer.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Ordinært Møde afholdtes i Lindknud Kro d.8/2 1933 med følgende Dagsorden.

 

Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser.

Dreng f. 22/10 1932 Søn af ugift Agnete Nielsen, Brunbjerg. Navn Aage Nielsen

    –         2/12      –      –   af Gdr. Hans Fris Burchal og Hustru Katrine m. Andersen.

                                                                                                     Navn Kristian Lindbæk Burchal

Pige f. 25/11       –      –  Datter af Murer Peder Jørgensen og Hustru Ely Elna Pedersen. Ingrid J.

  –        27/11       –      –      –      – Vognm. Lorentz P. Axelsen og Hustru Kirstine

Side 318                                                                           Marie Jensen. Navn Metha Marie Axelsen

Pige f. 29/11       –      –      –     –  Boelsm. Niels K.Hansen og Hustru Marie Kirstine Husmann

                                                                                           Navn Elna Husmann Hansen

   –       22/12       –      –       –        Gdr. Jens. P.H. Brandt og Hustru Ane Kirstine Jakobsen

   –       28/12       –      –       –       Husm. Peder Andersen og Hustru Ane Margrethe Hansen, Vittrup

2. Husm. Niels Jensen, Klelund ansøger om Laan til Grundforbedring i Henhold til Lov af 2/11 32.

Han anslaar at Grundforbedringen der omfatter Dræning af det meste af hans Ejendom vil koste ca. 6 a´800 Kr.                                                                               Den nuværende Behæftelse oplyses.

3. Fra Skattedepartementet Bekendtgørelse og Cirkulære af 3/1 1933.               Til Efterretning.

4. Odense Byraads Udvalg for social Forsorg meddeler at Fodermester Laurits Clausen Pedersens Hustru er indlagt for Øjenlidelse.                                                                          Til Efterretning.

Side 319

5. Ribe Stiftamt har fremsendt som Resttilskud for 1931/32 73 Kr.                                  –

6. Sogneraadet i Eltang havde fremsendt Fødselsattest for Barn af ugift Agnete Nielsen, Brunbjerg paategnet at Fødslen er der registreret.                                                                  Til Efterretning.

7. Amtsvalgbestyrelsen meddeler at man maa indbetale som Omkostning ved Folketingsvalget d. 16/11 1932 12,98 Kr.                                                                                             Til Efterretning.

8. Arbejderforsikringsraadet har meddelt at have modtaget herfra fremsendte Indberetning om Ulykkestilfælde overgaaet Arbejdsm. N.P. Jensen, Hovborg ved Stenslaaning.   Til Efterretning.

9. Aalborg Fattigudvalg meddeler Anerkendelse under 31/1 1933 af Gerhard Christian Eskildsen født 2/8 1909.                                                                                                          Til Efterretning.

10. Claus Jepsen, Lindknud ansøger om Tilskud til Johanne Adamsens Aldersrente idet han oplyser at hun er sengeliggende. (10 Kr. pr. Maaned)                                                         Bevilgedes.

11. Regninger. Læge Møller, Vejen for Martin Hansens Hustru 23,40 Kr.            Til Efterretning.

Side 320

12. Olaf Barfod 39,65 Kr.                                                                                                   –

13. Læge Møller, Brørup 54,23 Kr., for Søren Nielsen, Vittrup 4,60 Kr.                          –

14. Læge Henriksen, Vorbasse 206,55 Kr.                                                                         –

15. Læge Teglhus Jensen, Brørup 175,95 Kr., Axel Pedersen, Lindknud 33,30 Kr., Søren Nielsen, Vittrup 4,50, Niels Christiansen 16,65, Hans P. Pedersen 7,20 og Poul Nielsen 4,50 Kr.

16. Fra Anna Jensen, Vejen for Helga Andersen 4,85 Kr.                                        Til Efterretning.

17. Fra Politimesteren i Haderslev for Johan C. Damkjær Alimentationsbidrag 96 Kr.     –

18.   –           –              i Nykøbing Mors Alimentationsbidrag for Gudmund Chr. Søvang  90 Kr.

                                                                                                              Til Efterretning. Skal betale.

Side 321

19. Fra Politikontoret i Holsted samme for Skomager J.P. Bonde. Lindknud 84 Kr. Til Efterretning.

20. Simon Chr. Hansen, Hovborg klager over Skatteansættelsen. Ansat til Indkomst 1700 Kr.

                                                                                                                       Ansættelsen fastholdes.

21. Sogneraadet i Vorbasse har paany fremsendt Afhøring for Julius Sørensen f. 7/3 1904 i Vorbasse med Anmodning om Anerkendelse.                                                        Anerkendes.

22. Ribe Stiftamt har under 25/1 1933 meddelt at de ikke finder Anledning til at paalægge herv. Sogneraad at forhøje den ugentlige Understøttelse for Iver Martin Nielsen, men vedføjer at han formentlig skal have ekstra Tøj.                                                                                   Til Efterretning.

23. Sognefoged Peder Hermansen, Hovborg har fremsendt Ansøgning om Fritagelse for Skatternes Inddrivelse (Pantefogedhvervet).                                       Henlagdes til Sogneraadsmødet i April.

Side 322.

24. Fra Brørup Sygehus Regning for Poul Nissen 108,10 Kr.                                    Til Efterretning.

25. Det traditionelle Prøvevalg afholdes i Lindknud Kro d. 18.Feb. Kl. 3.

26. Det kommunale Valg fastsattes til 2.Marts.

27. Valg til Hjælpekassen? Man vedtog Grundet de forelagte Lovforslag at lade dette Spørgsmaal hvile.

28. Johs. Jensen anmoder om Leje af Grunden ved Forsamlingshuset. Man vil ikke udleje Jorden.

Han ansøgte tillige om Laan 20 Kr. Man kan ikke laane ud, men man vedtog at lade ham faa 10 Kr. til det fornødne.

29. Chr. Østergaard Nielsen ansøger om Eftergivelse af Halvdelen af sin Kommuneskat.

                        Da den skyldige Skat ikke er ældre Restance er man ikke for Tiden villig til at slette.

Side 323

Jes Schmidt, Klelund ansøger om Eftergivelse af personlig Skat.

Man vedtog at forhandle Spørgsmaalet sammen med evt flere Ansøgninger d. 18. ds.

Niels P. Jensen, Hovborg ansøger om Kommunens Betaling af Fagforeningskontingent Skyld i alt ca. 50 Kr. At betale med Halvdelen herfra.

Medlemmerne i Hovborg søger en Ordning med Transport af et Beløb som han evt. har til Gode.

Maren Hansen Aldersrentenyder i Hovborg der er syg ansøger om Tilskud til Aldersrenten.

Bevilgedes 15 Kr. som Tilskud i den Tid hun er syg fra 1. Feb. at regne.         Meddeles Sterup!

Laust Simonsen ansøger om Forhøjelse af Aldersrenten. Ansat efter en Indkomst af 141 Kr.

                                                                                                                    Som 68-aarige 42,50 Kr.

Jeppe Sørensen, Hovborg ansøgte om Forhøjelse af Aldersrenten.

                                                      Ansattes til 45 Kr. fra 1. Marts at regne sammen med Hustruen.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Side 324

Ekstraordinært Møde afholdt i Lindknud Kro d. 18. Feb. 1933 hvor følgende forhandledes:

Niels Jepsen Klelund ansøgte ved sidste Møde om Laan til Grundforbedring, var anslaaet til ca. 800 Kr.      Vedtoges. Jes Schmidt, P. Hermansen, Ths. Thomsen valgtes til at ordne det fornødne.

Peder Christensen, Lindknud ansøgte om Vinterhjælp. Hans Brink, Vittrup samme.

Søren Carstensen Hansen ligeledes samt ved Kødfordeling.

Murer M. Brink, Vittrup        –           –                     –

Harald Petersen      –               –           –                     –

Chr. Skov, Gilbjerg                –           –                     –

Kirstine Johnsen, Vittrup        –           –                    –

Thorvald Jensen, Klelund ansøgte om Eftergivelse af Halvdelen af den personlige Skat for de 6 Kv. som skal være betalt for Vejrettens Skyld.                                                           Kunde ikke bevilges.

Arbejdsm. Peder Christensen, Lindknud om samme. Eftergaves de 6 Kv. mod at han betaler den anden Halvdel.

Side 325

Harald Pedersen, Vittrup ligesaa.                                                                        Eftergaves Halvdelen.

Murer M. Brink, Vittrup     –                                                                                       –                  –

Marius Jensen, Hovborg     –      idet han fremfører at have haft Uheld i Besætn.      –                  –

Jes Schmidt, Klelund paa Grund af hans Sygdom                                                       –                  –

Søren Mortensen, Hovborg                                                                                          –                  –

Hans Brink, Vittrup ansøger om Krisehjælp. Man lader Skema udfylde og indmelder ham som Arbejdsløs.

Johs. Nielsen

Hans Kr. Hansen, Peter Christensen P.J. Hermansen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Side 326

Akkordudvalget anmoder om Sogneraadets Anbefaling af Opnaaelse af Akkord for Jakob Andersen, Klelund.                                                                                                       Anbefales.

Anders Knudsen, Lindknud ansøger om Understøttelse for sin Datters Underhold, Husleje Og Fornødenheder. Sogneraadets medlemmer i den østre Del ordner nævnte Forhold paa bedste Maade.

Der forelaa 40 Ansøgninger om Vinterhjælp.          Man vedtog at udsende Skema til Ansøgerne.

Den kommunale Valgliste blev gennemgaaet og Skatterestanterne blev slettet i alt ca. 200 kr.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *