1915 – 19 – 1k

1. h a Lindknud sognerådsprotokol side 246

48´ Ane Katrine Hansen, Kolding Byraads Udvalg for Alderdomsunderstøttelse har under 23 Maj  meddelt at der er tilstaaet hende en Understøttelse af 25 Kr. om Maaneden vistnok fra 1 Maj 1918.                        Anerkendes

49´. Kirsten Marie Sørensen forhen Adsersbøl, Holsted Sogneraad har under 30 Maj meddelt at der er tilstaaet hende en Alderdomsunderstøttelse af 25 Kr. om Maaneden fra 1. Maj 18, foprespørger om hun anerkendes samt om lovmæssig Refusion kan forventes.                                                                    Anerkendes og Refusion ydes.

50´. Niels Peter Madsen forhen Gjørding. Starup Sogneraad har under 29. Maj meddelt at der er tilstaaet ham en Alderdomsunderstøttelse af 12,50 Kr. opm Maaneden fra 1. Maj 18 N. P. Madsen ejer en Kapital af 3000 Kr. + Foprmue i fast Ejendom 1900 Kr.. Der forespørges om han anerkendes forsørgelsesberretiget i Lindknud samt om lovmæssig Refusion kan forventes.   Anerkendes. Dog synes man at Ydelsen er stor i Forhold til Understøttelsen.

51´. Fattigsager.

Ane Dorthea Albertsens Barn. N. Thøgersen har henvendt sig til Læge Poulsen, Bække med Opfordring til ham om at undersøge bemeldte Barn og i en Skrivelse af 7. Maj har han udtalt følgende: Drengen er velvoksen af sin Alder og gør Indtryk at være legemlig stærk og i god Ernæringtilstand. Hans aandelige Udvikling skønnes at være betydelig under jævnmaalet for hans Alder uden at jeg paa Basis af den enkelte Undersøgelse med Sikkerhed tør paastaa at Drengen betegnes som abnorm, men naar Hensyn tages til Forholdene i det Hjem hvor han er, anser jeg det for særdeles heldigt om Drengen i nogen Tid kunde blive indlagt til Observation paa et dertil egnet Sted, da der derved kunde skabes det bedste Grundlag til Bedømmelse at hans mentale Tilstand.

side 247

Sogneraadet udsatte Sagen. Formanden retter en Forespørgsel til Overværgeraadet om hvorledes man bedst kan gribe Sagen an samt hvor han i paakommende Tilfælde kan anbringes.

52.´Laurids Jørgen Kaspersen, Adsersbølgaard er d. 4. Maj indlagt paa Brørup Sygehus, der er udstedt Kautionsbevis for Indlæggelsen, han er født 31/12 1868 i Højby Kommune, Nykøbing Sj. og mener at væøre forrsørgelseberettiget i sinm Fødekommune, man har endnu ikke modtaget Meddelelse om han anerkendes der.

53.´Magnus Christensen, Læborg Alimentationsbidrag. Gjørding, Malt Herredskontor har i en Skrivelse af 22. Maj meddelt at bemeldte M. Christensen er af Holsted Sogneraad anerkendt forsørgelseberettiget der.   Til Efterretning.

54.´Mads Kr. Nielsen, BVittrup har fremsendt Ansøgning om at Sogneraadet vil afholde Udgifterne til Gravning af en Brønd ved hans Ejendom evt. paa N. Hansens Mark samt om en ny Trillebør og om Betaling for Tørv ca. 40 Kr.

Tilstodes en Trillebør, Sogneraadet betaler for Dyndet til Tørvene. Til at undersøge Forholdene ang. en Brønd nedsattes et Udvalg af Marius Madsen, Hans I. Johansen og N. Thøgersen.

55.´Morten Nielsen. Epilepsihjemmet har fremsendt en Skivelse af 1/6 18 med Forespørgsel om der for Kommunens Regning maa anskaffes et par Platfodsstøvler til ham da han ikke kan benytte det for Hjemmet alm. Fodtøj. Hans Tilstand er ret god, har dog stadig Krampeanfald, viol nmæøppe kunde undvære Anstaltsbehandling

Bevilgedes til et par Støvler dog finder Sogneraadet at Hjemmet burde afholde nævnte Udgift.

56.´Laust Nielsens Enke ansøger om at faa noget Brændsel. Tilstodes 10,000 Tørv fra Kommunens Mose.

57.´Frederika Jespersen har fra 1/4 18 taget Opåhold i Aastrup Kommune. De for endes forsøgelse udstedte Papirer, Ekstraordinær Hjemstedsbevis, 2 Skrivelser fra Ribe Amt m. m. er tilstillet Aastrup Sogneraad. Der er for 2 Halvaar af Ribe Amt anvist 166 Kr. til Udbetaling paa Ribe SAmtsstue hvorfor er indsendt Kvittering.

side 248

57.´Vitus Vilhelm Vrønding er ifølge Skrivelse af 10/6 anerkendt forsørgelsesberettiget i Birkerød Kommune. Lovmæssig Refusion kan forventes paa Regning fra Brørup Sygehus paa 85,05 Kr.

58.´Harry Due. Gjørding Malt herredskontor har under 11/6 fremsendt Alimentationsbidrag til Barnet Harry Due for Tiden fra 24/8 17 til 24/8 18. Der udbedes Kvittering for Beløbet.

58a.´Jeppe Jepsens Barn, Brørup Kommune Regning 26 Kr.

Forsjkellige Sager

59.´I Henhold til Cirkulære af 4/6 bliver der at foretage Svinetælling paa dertil indrettede Skemaer.

Som Tællere valgtes:

Hovborg vestre S.A. Hansen, østre S. Kr. Vase. Klelund nordre S. Ditlefsen, søndre Jakob Jakobsen. Hyldelund og Sønderlund H. P. H. MadsenAdsersbøl Morten Mortensen jun., Lindknud Niels Hansen jun., Debel Chr. Stejner Sørensen, Gildbjerg Peter Cgr. Schmidt. Sdr. Vittrup Morten P. mortensen, Nordre N. C. Sørensen. Okslund Oluf Jepesen østre Karl Madsen.

60.´Handelsministeriet har Dags dato fremsendt et Antal Cirkulærer ang. Haandværkere og Næringsdrivende s Ansøgning om Driftslaan. Der bliver at opslaa Bekendtgørelse i Lindknud og Hovborg desangaaende.

61.´Ribe Stiftamt har under 11/6 fremsendt Anmeldelse om at der er anvist Kommunen 62,50 Kr. som Tilskud til Lærerlønningher for Jan. Kvartal.

62.´det ved Mødet i Hovborg nedsatte Udvalg ang Banelinien over Lintrup, Lindknud, Hovborg, Donslund foretager en Tur paa Linien med udgang fra Holsted onsdag d. 19 Form. Kl. 9

side 249

Skolesager

63.´Tilbuddene paa Bygningen ved Klelund Skole aabnes i Lindknud Kro Fredag d. 14/6 Kl. 4 Efterm.

64.´Tjæring af Skolerne, da en Del af Skolebygningerne med Paptag ikke er blevet tjærede i 2 Aar er det paatrængende nødvendigh at faa det udført i Aar. Kommunen lægger Tjæren til. Johs. Jensen paatog sig Tjæringen for 2 Ører pr. Kvartratalen paa Betingelse af at Arbejdet bliver udført godt.

65.´ Brændselsnævnets Tillidsmand Hans P. Hansen var mødt for at faa afgjort hvopr stor en Godtgørelse der tilkommer ham indtil 1/4 18. han har havt Arbejde i 92 Timer + Udgifter til Rejser, Porto m. m. er edgaaet 23,80 Kr.. Tilstodes et samlæet Beløb paa 100 Kr.

Skatteansættelser

66.´Niels Christensen, Hovborg foregiver at han har en salet Gjæld paa 25,000 Kr. Ansattes til Skat for et Aar 36 Kr. Jens Jakobsen, Gildbjerg Skat for et Aar 48 Kr. Maren Sørensens Efterfølger Skat for et Aar 18 Kr. Jens jakobsen Husholderske 5,50 Kr. Uddeler Frandsen, Morten Christoffersen 5 Kr. Frk. Petersen Villa Baldersbæk for et Aar 60 Kr. Frk. Schmidt Baldersbæk 24 Kr., Sørine Rasmussen og Maja Skovdfal, Baldersbæk hver 6 Kr.

67.´Bager Sørensen, Lindknud ansøger om Tilladelse til at lægge en Rørledning fra sin Ejendom og hen til Kloakken ved Udløbet i Grøften langs den indvendige Side af Rendestenen. Sogneraadet finder ikke noget at indvende herimod, men i Tilfælde af at der fremkommer Klage over det vil Sogneraadet ikke have noget Ansvar.

Niels Thøgersen

P. Donslund Jensen, H. I. Johansen, Marius Madsen, Ole P. Simonsen, P. M. Petersen, H.M.Pedersen

side 250

 

Aar 1918 den 14.Juni holdt sogneraadet Møde for sammen med Arkitekt Grue, vejen at aabne de indkmone Tilbud paa Opførelse af en Skolebuygning ved Klelund Skole i Overensstemmelse ed de fremlagte Tegninger og Kondicioner.

der inmdkom følgende Tilbud:

Tømrermester Ullerup, Holsted samlet Tilbud 23320Kr.

Poul Østergaard, Andst samlet Tilbud med Undtagelse af Malerarbejde 19850 Kr.

Murerarbejdet Brink og Hansen, Lindknud 11800 Kr.

Tømrerarbejde Th. Rekman, Brørup 6439 Kr.

          –             E. V. Sørensen, Lindknud 6190 Kr.

Snedkerarbejde Askov, Brørup 2587 Kr.

          –             N.- C. Nielsen, Hovborg 4000 Kr

          –             P. Christensen, Vejen 2840 Kr.

Glarmesterarbejde Johs. Jensen, Lindknud 400 Kr.

          –             Andersen, Vejen 200 Kr.

Blikkenslagerarbejde Graf, Holsted 1075 Kr.

              –          Stærk, Holsted 1265 Kr.

              –          Glarbjerg, Brørup 1075 Kr.

Malerarbejde    Rand, Holsted 735 Kr.

          –             P. Nørgaard, Lindknud 720 Kr.

Arkitekt Grue lovede at rette en Henstilling til Poul Østergaard om evt at staa ved sit Tilbud i 8 dage længere.

Da Tilbuddene laa en Del højere end Overslaget i Modsætning til hvad man have forventet vedtog Sogneraadet at indbyde Beboerne i Klelund Skloedistrikt til Møde i Hovborg Kro Tirsdag Eftermiddag Kl. 8, hvor Bygningsforslaget frenlægges som den har udvikllet sig

side 251

indtil nu og rette en henstilling til Beboerne om at give sin Mening tilkende om hvorvidt der evt ønskes en midlertidig Ordning gaaende ud paa enten at træffe en ganske midlertidig Ordning i Lighed med sidste Aar eller ogsaa dele Børnene i 3 Klasser saaledes at børnene indtil 11 Aar deles i 2 Klasser med 6 Dage om Ugen og ældste Klasse hver Dag om Vinteren + en Del om Sommeren.

Der indrykkes Bekendtgørelse i Bladene.                                                  Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

P.M. Petersen, Ole P. Simonsen, H.M. Petersen

 

Aar 1918 d 24/6 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde. Fraværende P.D. Jensen. Følgende forhandledes:

1.´Ernæringskortene uddeles i Lindknud og Hovborg Torsd. d. 27/6 fra Kl. 8 til 12 i Hovborg og fra Kl. 4 til 8 i Lindknud Kro.

2.´Den d. 19. afholdte Møde i Hovborg Kro, hvor Spørgsmaalet om der ønskes opført en ny Bygning ved Klelund Skole efter den forliggende Tegning samt efter de indkomne Tilbud hvoraf de laveste er 23500 Kr.

Efter en Del Forhandling vedtoges en Resolution hvori udtales ønsket om at udsætte Byggeriet indtil det bliver billigere samt søge autoriteternes Tilladelse til at fortsætte ligesom sidste Vinter ved at afbenytte det lille Lokale ved Gymnastiksalen og ansætte en Vinterlæer el. Lærerinde.

Det overdroges Formanden at medsende en Anbefaling med den medsendte Resolution.

3.´Steen til Skolebygningen. Jens S. Andreasen har lavet ca. 3000 Cementsteeen til Skolen, han ønsker at faa dem fjernet fra Pladsen. Det vedtoges at søge J. S. Andreasen om Tilladelse til at Steenene maa blive staaende lidt endnu.

side 252

for at se om man muligvis kunde sælge dem. Fastholder Andresen at Steenene skal fjernes lader man dem køre op til Skolen.

4.´Listen over Mælkerabat revideres. Mærkerne sættes op til 3 Kr og gælder for 3 Mdr.

5.-´Det ved sidste Møde nedsatte Udvalg ang Gravningen af en Brønd har foruden at se paa Forholdene henvendt sig til Brøndgraver V. Kjær, Askov. Efter at Kjær har været ude at se paa Forholdene og paatog sig at grave en Brønd og skaffe Vand paa fælgende Betingelser. Naar Brønden er gravet og den anses at være tilstækkelig tilkommer der Kjær 4 Kr/Alen. Kommune tillægger Brøndrør og skaffer dem paa Pladsen herfor betales 11 Kr./Rør a´½ Alen. Sogneraadet vedtog at gaa nmd paa de anførte Betingelser

Mødet sluttet

Niels Thøgersen

Marius Madsen, P. M. Pedersen, Ole P. Simonsen, Hans I. Johansen H.M. Petersen

 

Aar 1918 d. 10. Juli holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager forhandledes:

1.´Pastor Nielsen har fremsendt Fødselsanmeldelse fgor Juni Md.

2 Juni en Dreng af Gdr. Andr. Hansen Thomsen og Hustru Helene Marie Nielsen, Lindknud

7. Juni       –     (tvilling død) af Møller Hans P. Hansen og Hustru Nikoline Serafia Adolfine Jensen, Vittrup

9. Juni       –     Arbejdsm. Oskar Vilhelm Julius Sørensen og Hustru Gudrun Antonie Agnes Davier

17.  –        –      Boelsm. Niels Chr. Sørensen og Huistru Sørine Kirstine Hansen, Vittrup

side 253

19 Juni en Dreng af Boelsm. Søren J. Detlefsen og Hustru Marie Kirstine Simonsen, Hovborg

27   –          –       – Ugifte Pige Anine Christine Bonde, Adsersbøl

7.    –      Pige (Tvilling) af Møllersvend Hans P. Hansen og Hustru N. Serafie A. Jensen, Vittrup

10.  –       –     Arbejdsm. Jojhs. Møller Johansen og Hustyru Johanne Thorstensen, Klelund

13.  –       –      Skovarbm. Fr. Hansen J. Pedersen og Hustru Marie Adelheid Larsine Irene Christiansen

15.  –       –      Gdr.Andr. Julius Hartmann Jepsen og Hustru Ane Kirstine Petersen, Debelgaard

18.  –       –      Gdr. Marius Sofus Madsen og Hustru Mette Kirstine Hansen Schelde, Vittrup

21.  –       –        –   Søren Thomsen S’ørensen og Hustru Nielsine Kirtstine Thomsen, Gilbjerg

15.  –       –        –   Aleander Martin Chr. Hansen og Hustru Ane Elle Kirstine Prusse, Vittrup

Ang. Oskar V. Simonsen søges Oplysninger.                                                  Til Efterretning

2.´Forsømmelseslisterne for Maj og Juni forelaa. Mulkterne paaføres af Formanden.

3.´Bekendtgørelse af 4/6 18 vedr. Handel med Kartoffelmel                                 Til Efterretning

4.´       –                –  8/6 om Udlevering af Restbeholdning af Oliekager.                       –

5.´       –                –  10/6 om Handel med Ost                                                             –

6.´       –                –  14/6 vedr. Handel med Hø og Græsfrøhalm                                  –

7.´       –                –  19/6 om Maksimalpriser på Blod tjenlig til Menneskeføde              –

8.´       –                –  24/6  Forbud mod tørring og Konservering af Grøntsager m. m.     –

9.´       –                –  28/76 vedr. Handel med Apetitost, Klosterost og Rygeost             –

side 254

10.´Bekendtgørelse af 29/6 om Handel med Frø af Høsten 1918 .                                  –

11.            –             – 2/7  om Fordelingsmærkernes Gyldighed                                      –

12.´Cirkulære af 23/6 Kommunalbestyrelsen kan give Tilladelse til at Forenings og Selskabslokaler 1 Aften om Ugen holdes aabne indtil Klæ. 1 Nat.

13.´Cirkulære af 4/6 om Tælling af Svinebestanden d. 12/6 d. Aar                             Til Efterretning.

14.´    –           –  12/6 For indeværende Finansaar vil der kunde anvendes indtil 30,000 Kr. til Opdyrkning af Heder og Moser. Ansøgere skal være indsendt inden 1/10.                                                    Til Efterretning

15.´Cirkulære af 14/6 om Indretning af Børnelegepladser.                                                       –

16.´     –          –  16/6  ang Indberetning om Oprettelser af Statshusmandsbrug.                       –

17.´Det statistiske Departement har under 17/1 meddelt at der bliver tilstillet kommunen 940 Stk. Flæskekort hvilket skal være tilstrækkelig til de Personer der ikke forsyner sig selv med Flæsk.                 Til Efterretning.

18.´Ribe Amts Plejehjems Forening har fremsendt Aarsberetning for 1917 – 18                     –

19.´De hjemløses Vennmer. Bestyrelsen for Selskabet har sendt Beretning og ansøger om Bidrag.  Nægtes.

20.´Statistisk Departement Efterretninger om Høstudsigterne pr. 15/6

21.´    –                 –          har meddelt at kommunen har faaet tilstillet alle de ekstra Brødkort der i Henhold til Indbyggerantal kan tildeles dem.                                                                                      Til Efterretning.

22.Ámtsnævnet for Ribe Amt meddeler at der kun skal leveres Korn til Staten af berigtiget Jordværdi over 3000 Kr.

side 255

samt at Tallene maa afrundes nedad til 100 Kr.                                                                 Til Efterretning.

23.´Foreningen for ulykkeligt stillede Mødre har fremsendt Beretning og Regnskab.                    –

24.´Kornligningslisterne. Ribe Stiftamt har under 4/6 meddelt at et Eksemplar af Listerne skal tilstilles følgende: Ernæringsraadet. Revisionskommissionen. Amtsnævnet. Kornnævnnævnet. evt Ribe Stifamt.          Til Efterretning.

25.´Plejehjem. Maren Clausen, Hovborg ansøger om Sogneraadets Anbefaling til at antage et Plejebarn. Anbefales.

26.´Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser. Andr. Nikolajsen, Hovborg har fremsendt Ansøgning om Optagelse af et Statslaan påaa 1000 Kr. til videre Udlaan til Nikolajsen til Betaling af Mergel saaledes at Kommunen disponerer over Beløbet og indbetaler de aarlige Afdrag til Mergelselskabet eller betaler Mergelen i Forhold til som denne bliver kørt paa Heden.

Til Oplysning om hans økonomiske Forhold meddeler han følgende: Gjæld til Kredfitforeningen 6000 Kr. 2. Prioritet. Holsted Sparekasse 1000 Kr. nu 550 Kr. Statslaanfonden 1500 Kr.. Poul Nikolajsen 1200 Kr. ialt 9250 Kr. Til at fremkomme med Forslag om Laanet nedsættes et Udvalg valgt blev P. M. Pedersen, Ole P. Simonsen og P. D. Jensen.

27.´Beskikkelse som Brandfoged. Ribe Stiftamt har under 2/7 18 beskikket Hans P. Andersen, Lindknud som Brandfoged for Lindknud Distriklt indtil 2/7 1921.                                                               Til Efterretning.

28.´I Henhold til Lov No. 172 af 20/3 18 er det forbudt uden Kommunalbetsyrelsens Tilladelse at bortsælge Besætning, Avl saasom Korn, Roer Halm, Hø eller lign. fra en Ejendom der ved Handel, Forpagtning el lign overdrages til 2 Mand. Ligeledes har Kommunalbestyrlsen Pligt og Bemyndigelse til at paase at en Ejendom ikke forringes ved Bortsal af Besætning eller

side 256

og i saa Tilfælde ret til at Standse og derefter sende Inmdberetning til Landbrugsministeriet. Toges til Efterretning.

Cirkulære af 26/6 18 ang. Kreatur og Arealtælling der bliver at foretage 15/7. Efter at Skemaerne er berigtigede skal de senest 25/7 indsendes til Statistisk Departement. Som Tællingskommissærer valgtes følgende:

For Hovborg østre Chr. Heick og suppleant Andr. Nikolajsen

  –        –       vestre M. P. Simonsen    –        Poul         –

  –   Klelund nordre H. P. Hansen        –       Laurids Laugesen

  –        –      søndre  S. P. Christensen         Niels Madsen

Sønderlund Plantage N. Jørgensen               Erik Johansen

Hyldelund                P. Madsen Petersen

Adsersbøl                P. N. Pedersen            Bestyrer H. C. Hansen

Lindknud                 H. Gr. Hansen             H. P. Brandt

Debel                      H. Kr. Hansen             Carsten Runge

Gildbjerg                 Anton Jepsen               H. Kr. Fynbo

Vittrup søndre         S. Hansen                    P. Jakobsen

   –      nordre          Chr. Christensen           Chr. L. Hansen

Okslund østre         S. P. Lauridsen             Jens Pedersen

     –      vestre         N. Kr. P. Vase             Søren Nielsen                                            Til Efterretning.

Skolesager

29.´I Henhold til det paa Forsiden af Ribe Amts Skoleraads forhandlinger trykte Bekendtgørelse skal Ansøgning om Statstilskud i Henhold til Lov Nr.128 af 1/5 1908 indsendes til Amtets Skoleraad inden 15/7 ledsaget af Oplysning om Antallet af skolesøgende Børn io Kommunen samt Kommunens Udgift til Skolevæsenet minus Statstilskud. Kommunens Udgift pr. Barn. Oplysninger om Skolebygninger, Lærerkræfter, Klassedeling og hver enkelt Klasses Antal af Skoletimer.

Kommunens Skatteindtægt og Formue samt Indbyggertal.

30.´I Anledning af et fra Vinterlærer Lorenz H. Ravn, Klelund til Ribe Amts Skoleraad indsendt Andragende om en aarlig Understøttelse af

side 257

Skolefonden, har Skoleraadet vedtaget at yde ham en Understøttelse paa 200 Kr. aarlig paa Betingelse af at Sogneraadet for Fremtiden fra 1/5 19 yder ham et tilsvarende Beløb.

Sagen udsattes indtil videre idet man mener at Ravn har indsendt Ansøgning m Pension vil man afvente Resultatet af dette.

31.´Hovedrengøring af Skolerne i Sommerferien og Fernisering af Gulvene. Det overlodes til Skolernes Tilsynsførende at ordne Sagen paa bedste Maade.

32.´Reglement for Renholdelse af Gymnastikhusene i Lindknud og Klelund. Til at fremkomme med Forslag til Rengøring og Afbenyttelse af Husene nedsattes et Udvalg af Ole P. Simonsen og Niels Thøgersen.

33.´Skolebygningen i Klelund. Som Svar paa den fra Mødet  i Hovborg vedtagne resolution om Udsættelse af byggeriet har Skoledirektionen meddelt at en saadan Udsættelse ikke kan anbefales af følgende grunde. Priserne paa Materialer vil vanskelig gaa ned i de første 10 Aar snarere stige.

Børneantallet er saa stor at en Udvidelse er nødvendig. Planen om at benytte det lille Lokale er meget utilfredsstillende. En Udsættelse af Sagen maa Sogneraadet selv tage Ansvaret for.

Et Cirkulære af 2/4 18 hvor Sogneraadene indtrængende opfordres til  Afhjælpning af Arbejdsløsheden at fremme kommunale Arbejde vedlægges.

I Henhold til den af Beboerne i Klelund Skoledistrikt vedtagne Resolution om Udsættelse indtil videre indtil det blev billigere kan Sogneraadet ikke paa nuværende Tidspunkt tage fat paa byggeriet før man har hørt Ministeriets Mening om Sagen. Dog vedtog man at vælge et Udvalg til at rejse til til Provsten for om mulig at faa Direktionen til at give Resolutionen sin Anbefaling eller gøre alt for at faa Ministeriet Svar saa snart som mulig.

Valgt blev P. D. Jensen og P. M. Pedersen.

side 258

34.´Alderdomssager. Anne Marie Jepsen Regning fra Holsted og Brørup Apoteker 4 Kr.

                                M;arie Schaffer            –                                 –             –        8,20 Kr.

                                 Ole Olsen, Gildbjerg   –                                 –                       9,80  –

                                 Søren Christensen, Lindknud                         –                       8,40  –

35.´Kresten Hansen, Vittrup ansøger om 25 Kr. til Brændsel og Kørsel.                    Tilstodes 25 Kr.

36.´Maren Larsen, Lindknud ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet til 25 Kr/Md fra 1/8 18. Er 77 Aar og kan intet tjene. Føden og Huslejen stiger stadig.                                                        Til stodes 25 Kr. fra 1/8

36a.´Ane Katrine Hansen. Kolding Byraads Udvalg for Alderdomsunderstøttelse meddeler at der tilstaaet hende 20 Kr/Md + 10 Kr. Dyrtid fra 1/5 18.                                                                           Til Eftterretning .

Fattigsager

37.´Niels P. Nielsen. Ribe Stiftamt har u8nder 11/5 sendt følgende Skrivelse. Indenrigsministertiet har under 4/5 tilskrevet Amtet saaledes: I den med Amtets Skrivelse af 26/3 modtagne Andragende har Starup Sogneraad for Ministeriet indanket den af Amtet under 21/8 afgivne Resolution ved hvilket der er statueret at det paahviler Starup Kommune som Forsørgelseskommune at yde Lindknud Kommune lovmæsssig Refusion af den Arbejdsm. N. P. Nielsen af Lindknud Kommune ydede Fattighjælp.

I den Anledning skulde man til Efterretning og videre fornødne Bekendtgørelse melde at Indenrigsministeriet herved tiltræder Amtets førnævnte Resolæution ved hvilket det saaledes maa have sit forblivende. Hvilket meddeles til behagelig Efterretning.                                                                           Stemann

38.´Maren Margrethe Hansen. Vejle Byraads Fattigudvalg jhar unde 16/6 meddelt at d. 29/5 og 8/6 er tilstaaet hende 10 + 10 Kr pga. Sygdom.                                                                              Til Efterretning

side 259.

39.´Laurids Kaspersen. Højby Sogneraad har under 10/6 meddelt at Kaspewrsen anerkendes forsørgelsesberettiget der og at lovmæssig Refusion ydes. Regning fra Brørup Sygehus 107,55 Kr.            Til Efterretning.

39a.´Regning fra Brørup Apotek for Mads Kr. Nielsen 18,40 Kr.                                   –

40.´Iver Jepsen, Cigarmager. Odense Politikontor har under 17/7 meddelt at den I. jepsen idømteAlimentationsbidrag til Karoline H. P. Henningsen ikke er betalt og at hans Opholdsted er ubekendt hvorfor Bidraget for T. indtil 21/10 med 48 Kr. Beløbet forlanges refunderet af Odense Politi. Resolutionen findes vedlagt.

Iver Jepsen ønskes Efterlyst af Politiet for at Kommunen kan faa Beløbet refunderet.

 Pengene tiligemed Resolutionen tilstilles Odense Politikontor af Kassereren.

41.´marie Andersen. Det efter afdøde M. Andersen værende D’ødsbo der er blevet solægt ved Auktion i Hovborg Kro har bragt som Indtægt 581,38 Kr minus forskjellige Udgifter ifølge Opgørelse 129,50 Kr. = 451,83 er efter Aftale tilstillæet Provst Thyssen, Ribe d 28/6 19                                                       Til Efterretning

Mads Kr. Nielsen. Marie Pedersen, Gildbjerg har henvendt sig til Sogneraadet om at faa en Syregning paa 18 Kr betalt af Kommunen.                                                   Man kan ikke betale da der ikke foreligger en Regning.

Forskjelligt Driftslaan til Haandværkere og Næringsdrivende. Der er indkommen Ansøgninger fra ialt 9 Næringsdrivende nemlig Skomager P. Bonde, Skrædder Ravn, Smed Jens Nielsen, Murer Brink, Tømrer Sørensen, Bager Sørensen, Barber Andersen, Maler Nørgaard alle af Lindknud og Snedker Nielsen og Skomager Nielsen af Hovborg der forelaa til Sogneraadets Erklæring.

Det overdroges til det tidl nedsatte Udvalg at afgive Erklæring.

42.´Som Revisor genvalgtes Hans P. Hansen og P. M. Petersen

Niels Thøgersen

 P.D. Jensen, H. I. Johansen, P. M. Petersen Marius Madsen, Ole P. Simonsen, H.M.Petersen.

side 260

 

Aar 1918 d. 7/7 holdt Sogneraadet og Skolekommissionen efter Forslag fra Provsten Møde i Klelund Skole.

Probvsten ønske personlig at se paa Lokaliteterne ang Tilbygningen til Skolen og udtaler med hensyn til den fremtidige Skoleorden følgende:

Den fra Beboerne fremsendte Udtalelse om at udsætte byggeriet indtil Materialerne bliver billigere kan direktionen ikke tiltræde. Det bliver jo nærmest Sogneraadet selv der bestemmer om der skal bygges straks eller det skal udsættes, men Direktionen fastholder at der senest Foraaret 1919 maa tages fat paa byggeriet eller der maa gaaes over til en anden Skoleplan.

Provsten betonede som sin og flere Sagkyndiges Mening at en YUdsættelse foreløbig vil betyde øgede Udgifter.

Efter hvad der f.T. er fremkommen i Sagen indser man ikke der er nogen Grund til at udsætte Byggeriet. I Henhold til det foranstaaende vedtog man enstemmig at tage fat paa Byggeriet snarest mulig.

Det vedtoges at Formanden retter Henvendelse til Arkitekt Grue samt til de Haandværkere, der har givet Tilbud med Forespørgsel om hvorvidt de er villige til at paatage sig Arbejdets Udførelse for de foreliggende Tilbud.                                                                                            Mødet sluttet

Niels Thøgersen

H.I. Johansen, Ole P. Simonsen, P. M. Petersen, Marius Madsen, P. D. Jensen, H.M.Pedersen

side 261

 

Aar 1918 d. 14/8 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Fraværende P. D. Jensen

1.´Fødselsanmeldese var fremsendty fra Pastor Nielsen for Juli Md.

30/7 en Dreng af Boelsm. Jens Holger Hansen og Hustru Kirstine Birgite D. S. Stensvang, vittrup

13/7 en Pige af      –        Jens Andreasen Jæger og Hustru Jørgine Marie Krarup, Lindknud

19/7  –    –             –        Anders Jensen Anmdreasen og Hustru Kirstine Thorstensen, Okslund

2.´Bekendtgørelse af 5/9 om Meelkortenes Gyldighed                                                   Til Efterretning

3.´        –                  11/7 om Aflevering af Korn, Opfodring af Rug og Hvede samt Handel m. Korn. –

4.´        –                  12/7 vedr. Udlevering fra Statens Lagre og fra Handlende af Høst 1918.

5.´        –                  13/7 om Handel med Saasæd

6.´        –                  18/7 vedr. Salg af Fiskemel og Fiske ? m. m.                                Til Efterretning.

7.´        –                   19/7 om Fuselolie.                                                                                 –

8.´        –                (foreløbig) om Maksimalpriser paa Blaasteen til anv. vbed Kartoffelsprøjtning.

9.         –                   24/7 ang. Flæske og Kødretioneringen i Aug. 18                           Til Efterretning.

10.´      –                   24/7 ang. Eddikefabrikation                                                                  –

11.´      –                   25/7 ang Blaasteen                                                                               –

12.´      –                   25/6 om Flæskerationeringen i Juni 18                                                   –

13.´      –                     1/8 om Handel med Halm m. m.                                                          –

side 262

14.´     –                      1/7 om Handel med Saasæd fra Jordbruger til Jordbruger.                   –

15.´Cirkulære af 31/7. Den Jordbruger der har opfyldt sin leveringspligt i henhold til Lov af 20/3 18 har Ret til at faa Resten af sin Brødkorn ombyttet med Vaarsæd hvilket ogsaa gælder fritagelse for Levering.

16.´Cirkulære af 15/7. Fritagelse for Kornlevering(samme Lov) ved Dyrkning af Frø, Brun Sennep, Solsikke Raps, Rybs, Hørfrø og hampefrø.

17.´Cirkulære af 9/7. I Tilfælde af yderlig Revision af Jordværdien skal denne Liste atter fremlægges til Eftersyn.

18.´Ribe Stiftamt udbeder sig Forslag til fastsættelse af Forholædet mellem Paalignigen paa fast Ejendom samt paa Foprmue og Lejlighed for Kommunen for 3Aaret 18 – 21. Lov af 15/5 1903.´Det vedtoges at udskrive 1/3 paa fast Ejendom og 2/3 paa Formue og Lejlighed

19.´Snekastningslisterne revideres og fremlægges til Eftersyn.

Der beskikkes Snefogeder i samtlige Distrikter.

Forslag til Amtsraadet til Fastsættelse af Betalingen for Snekastning pr. Dag el. Time

Findes der offentlige Biveje i Kommunen der ønskes fritagne for Snekastning de nævnte 3 Aar.

Til at Revidere Listerne valgtes Hans Kr. Petersen, Klelund, Søren Kristensen, Sønderlund, Hans B. Hansen, Hyldelund, Hans Kr. hansen jun., Lindknud, Hans Gr. Hansen, Gildbjerg, Debel Anton Jepsen, Vittrup H. P. Andersen, Okslund Kr. Petersen. Betalingen fastsattes til 75 Kr./Time

20.´Ribe Stiftamt hjar under 30/7 anvist Kommunen 8100 Kr. som Statstilskud til Dyrtidsforanstaltninger i Henhold til Lov af 28/2 1916.                                                                            Til Efterretning.

side 263

21.´i henhold til Ribe Stiftamts Skrivelse af 18/7 18 ifølge Lov Nr 79 af 20/4 1908 er Kommunens Lignings% 5,60 og Skatte% 4,71 for 1918 – 19, hvilket er meddelt Stiftamtet.

22.´Ribe Stiftamt har under 23/7 18 meddelt at der er anvist 1439,54 Kr som Statstilskud til Alderdomsunderstøttelse for Regnskabsaaret 1/4 16 til 31/3 17.                           Til Efterretning.

23.´Statstilskud til de kommunale Hjælpekasser i Henhold til midlertidig Lov Nr. 162 af 7/8 14 og Nr. 49 af %/2 1918 for Regnskabsaaret 1917 – 18 500 Kr.                                            Til Efterretning

24. Amtsnævnet for Ribe Amtsraadskreds ønske oplyst hvor mange Ejendomme der driver Landbrug der har under 3000 Kr Jordbærdi. Af ovennævnte Gruppe er der f.T. 56 hvilket er meddelt Amtet.

25.´Ribe Amtsraad har under 13/7 meddelt at der ønskes Erklæring om hvorvidt Sogneraadet ønsker foretaget Ændringer i Reglerne for Snekastningspligten.

Sogneraadet foreslaar at 12,000 Kr i Ejendomsskyld sætte = med 1 Mand/Dg.

26.´Holsted – Donslundbanen. Herredsfoged Frost har indbudt det nedsatte Udvalg til Møde ang. Planen for en Bane Holsted By, Lintrup Lindknud, Hovbrog, Donslund hos Bager Grunddahl 15/8 Kl. 4 Efterm.

27.´Agerbækbanen. H. S. hansen Gildbjerg og Kr. Mortensen, Vittrup har henvendt sig til Formanden med Forespørgsel om hvorvidt Sogneraadet er villige til at afholde Udgifterne ved evt. Forarbejder til Gennemførelse af en Bane fra Agerbæk til Hovborg, Lindknud, Vittrup, Bække Gesten til Vejen.

Sogneraadet vedtog at at betale de nødvendige Udgifter efter Regning.

side 264

28.´Ribe Amts Plejehjemsforening. Normal betaling for Plejebørn der ønskes optagne af foreningen er foreløbig med et Dyrtidstillæg fra 0 – 2 Aar 200 Kr, fra 2 – 8 Aar 190 Kr., fra 8 – 11 Aar 140 Kr. og fra 11 – 14 80 Kr. Konfirmationshjælp 45 Kr.                                                                                                    Til Efterretning.

29.´De danske Afholdforeninger har sendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.                     Nægtedes.

30.´Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser. til videre Udlaan til Andr. Nikolajsen. Det nedsatte Udvalg har været ude at se paa Forholdene den ene var fraværende, de to andre nemlig Ole P. Simonsen og P. M. Pedersen  anbefaler at Laanet bevilges.. Sogneraadet vedtog at bevilge Laanet paa betingelse af at Pengene benyttes til Betaling af Mergel efter Andragerens Ønske.

31.´Broen Vittrup Vorbasse. Formanden for Vorbasse Sogneraad har pr. Telefon meddelt at Broen var ufarbar, der er truffen Aftale om at et Udvalg hver af Sogneraadene møder paa Aastedet Lørdag 17/8 Efterm Kl. 5. Valgt blev Marius Madsen, Vittrup.

32.´Skatteopkrævning. Sognefoged Peter Nielsen, Gildbjerg har forespurgt om der ikke kunde træffes en Ordning med hensyn til Opkrævningen. Foreslaar at der blev ansat en Skattekræver da han ikke ser sig i Stand til at faa Pengene ind, det sidste Aar har han modtaget 8 Restancelister fra Kommunen. Sagen udsattes til senere.

33.´Erhvervsskat. Københavns Skattevæsen har meddelt at Fru Castberg er ansat til en Indtægt af 130 Kr. Meddeles Fru Castberg.

side  265

34.´Hejnsvig Sogneraad har i en Skrivelse af 10/7 meddelt at P. Donslund Jensen er ansat i Erhvervsskat til Hejnsvig af 300 Kr. Lignings% er 5.                                                           Er meddelt P. D. Jensen   

35.´Fødselsnotering. det af ugifte Dorthea Nielsen Ahrenkil d. 12/3 18 fødtye Barns Fødsel er foranstaltet noteret i Gamborgs Kirkebog, kauslunde, Fyn.                                                                            Til Efterretning.

35a.´Sygebehandling for Anne Magdalen Christine Jakobsen, datter af og født i Lindknud 19/111 1898 er af Odensen Byraad tilstaaet Syugebehandling udover 13 Uger i henhold til fattigloven § 63. Forespørger om hun anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud og om Refusion kan forventes.       Anerkendes og Refusion ydes.

Alderdomssager

36.¨Birgitte Andersen, Klæelund ansøger om at fa sin Understøttelse forhøjet Hun faar f. T. 15 Kr./Md.

Tilstodes 25 Kr. fra 1/9 18.

37.´Marie Mogensen født Jørgensen af Vittrup ansøger om A-understøttelse, ønsker 15 Kr./Md.

Andragerinden har en Aftægt bestaaende af fri Bolig et mindre stk Havejord, Ret til at lægge 1 Skp Kartofler i Yderens Kartoffelmark, 16,000 Tørv leverede, 1. 8punds Rugbrød om Ugen,1 Pot nymalket Mælk daglig samt ugentlig 2 Potter Skummetmælk. Dersom hun fraflytter Yderens Bopæl tilkommer der hende som Erstaning for de nævnte Naturalier 200 Kr/Aar. Aftægtyderen skal betale Begravelsomkostninger  + 10 Kr/Md. i Penge samt aarlig 1 Kalvekrop og 52 Æg.

Sagen udsættes idet man ønsker nærmere Oplysninger ang hendes Formue.

38.´Jakob Lebæk Jakobsen har fremsendt Begæring om A-understøttelse. Andrageren er 62 Aar ejer efter de foreliggende Oplysninger 1400 Kr, ønsker 25 Kr./Md i Penge.               Tilstodes 10 Kr.Md. fra 1/9 18

side 266

39.´Jahanne Kirstine Kristensen. Hejnsvig Sogneraad har i Skrivelse af 20/7 meddelt at hun anerkendes forsørgelsesberettiget i Hejnsvig hvorfra Refusion kan forventes.                              Til Efterretning.

39a.´Anders Petersen ansøger om en lille Pengehjælp.                     Tilstodes 15 Kr. til Hjælp til Klæder.

40.´Fattigsager. Henrik Theodor Fode. Københavns Magistrat har paany gennem Ribe Amt fremsendt Sagen ang. Børnebidrag til de i Ægteskab fødte Børn nemlig Henry, Anne, Elle, Kaj og Agnes for et Aar med 900 Kr. samt Bidrag for Barnet Marie for ½ Aar tilsammen 1032 Kr.

Der søges Oplysning om hvorvidt der kan forventes Refusion fra Staten for de ommeldte 1032 Kr., tilstilles Ribe Amt.

41.´Anine Kirstine Bonde, Adsersbøl er d 27/6 nedkommen med en Dreng. Efter hendes Udtalelse er Faderen Dragon Nr. 660, Navnet ubekendt. Sagen er indsendt til Gjørding Malt herredskontor.

Barnemoderen er født paa Ribe Mark d 8/11 1897.

42.´Mads Kr. Nielsen, Vittrup. Valdemar Kjær har fra Fabrikken Phønix rekvireret 26 Stk. Brøndrør a´13,50 Kr, Brøndrammer. der er fremsendt Regning paa 565 Kr.                      Betalingen udsættes.

42a.´Frikørsler for Murer Brink 18 Kr. og for Hans Jørgen Skøtt 5 Kr. til Læge Poulsen, Bække.

side 267.

Skolesager.

43.´Ungdomsskoleforeningen har fremsendt Aarsberetning.

44.´Fernis til Skolerne. Regning fra Købmand A. S. Sørensen for 2 Fl. fernis til Lindknud Skole 10 Kr.

45.´Lindknud Gymnastikforening har fremsendt Ansøgning om Tilskud for Skolebørnenes Benyttelse af Gymnastikredskaber.                                                                                       Tilstodes 15 Kr.

46.´Vittrup Skole. Købmand Nielsen Rick, Brørup har fremsendt Regning paa et Komfur paa 46. Kr. Regningen overdroges tiil Marius Madsen som skal forsøge at faa en Deel Rabat.

47.´Ribe Stiftamt har i Anledning af et Andragende fra Lorenz H. Ravn, Klelund om Understøttelse af Skolefonden i Skrivelse af 20/2 meddelt at da Sogneraadet har henlagt Sagen hvilket er ensbetydende med at Sagen er bortfalden da Skolefondens Tilskud var betinget af Sogneraadets ydede et Lign . Beløb.

48.´Lorenz H. Ravn har til Undervisningsministeriet fremsendt Ansøgning om Pension. Ministeriet har i Skrivelse af 24. i forrige Md. jævnfør Ribe Stifamts Skrivelse af 6/8 rettet fornyet Forespørgsel til Sogneraadet om hvorvidt man er villig til af Kommunens Kasse at yde forhenv. Lærer Ravn en Understøttelse af 200 Kr./Aar. Svar udbedes snarligst belejligt.

Der rettes Forespørgsel til Provsten eller H. Skjøde om hvorvidt Skrivelsen skal forstaaes at Kommunens Tilskud betinger Pensionen.

49.´Frk. Ingeborg Olsen, Klelund har fremsendt Ansøgning til Ribe Amts Skoleraad om Dyrtidshjælp af Skolefonden. Skoleraadet har i Skrivelse af 25/7 meddelt at der ikke af Fonden ydes Dyrtidstillæg til Lærere el. Lærerinder i Folkeskolen.                                                                         Til Efterretning.

50.´Begyndelseslønnen for en Andenlærer ved Klelund Skole ansattes til 850 Kr. + fri Bolig, Brændsel under Forbehold at Autoriteternes Godkendelse.

side268.

51.´Statstilskud. Ribe Stiftamt har i Skrivelse af 6/8 meddelt at der er anvist Kommunen Statstilskud til Børn af Enker i Henhold til Lov No. 124 af 29/4 1913 90 Kr. til Udbetaling paa Amtsstuen.

Beløbet er modtaget minus 10 Øre til Porto.

52.´Under samme Dato anvist Tilskud til Alderdomsunderstøttelse 4100 Kr.         Beløbet modtaget.

53.´Hans I. Johansen beder sig fritaget for Hvervet som Medlem af Byggeudvalget. I hans Sted valgtes H.M.Petersen og Ole P. Simonsen.

Skemaer til Klage over Kornligningen.

54.´Marius Rasmussen, Hovborg anser sig for højt sat til Leveing af Korn til Staten. Sogneraadet finder ikke tilstrækkelig Grund til at foreslaa nedsættelse.

55.´Mads Madsens Enke.                                        Sogneraadet finder ikke Jordværdien for høj sat.

56.´P. Jensen Hermansen. Jordværdien kan evt. nedsættes til 130 Kr./Tdr. L.

56a.´Hans P. Andersens Eng til Hans Chr. Hansen, Vittrup 1000 Kr.

56b.´Anton Jepsen. 4 Tdr. L. Ager til P. Nielsen 500 Kr.

57. Det vedtoges at nedsætte et Huslejenævn, følgende valgtes: P. Nikolajsen, Hovborg, Hans S. Hansen, Lindknud og Niels M. Nielsen, Vittrup.

side 269

58.´Skatteansættelser

Jens Skovbjerg angiver at være ejer af 10,000 Kr. ansattes til Skat for et Aar 40 Kr.

P. Hansen                    –                       13,000  –                 –                         40  –  fra 1/8

Kr. Skalkhøj Jensen                                                                                       24  –

Andr. Lauridsen og Jens Lauridsen ligeledes hver                                            24 

Mødet sluttet. Næøste Møde Kl. 2

Niels Thøgersen

Ole P. Simonsen, Marius Madsen, Hans I. Johensen, P. M. Pedersen, H.M.Petersen

 

Aar 1918 d. 29/8 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro. Følgende Sager behandledes

Bygningen ved Klelund Skole

1.´Er af Byggeudvalget overdraget følgende Haandværkere til nedennævnte Priser efter den tidl. fremlagte og godkendte Tegning og Konditioner.

Murerarbejdet med Tillæg af Materialer med Undtagelse af 20,000 Cementsteen, Mursteen, Kampesteen til Syld og Gulvunderlag samt Tag med Oplægning til Murermester N. Nielsen, Veerst for samlet Sum 10,923 Kr. Tømrerarbejdet, Tømrer Østergaard , Andst for 4706 Kr. Snedkerarbejdet til W. Petersen, Holsted for 2485 Kr. Glarmester ligeledes W. Petersen for 200 Kr. Blikkeslagerarbejdet til Graf, Brørup for 1075 Kr. Malerarbejdet til Nørgaard , Lindknud for 720 Kr. Lindknud Kommune 20,000 Cementsteen 1300 Kr. Tag oplagt 1200 Kr. Støbegods ca. 500 Kr. Arkitektløn ca. 500 Kr. Kloak m. m. 200 Kr. ialt 23,809 Kr + 9 Kbf. Kampesteen 450 Kr.                                                            Til Efterretning

side 270

2.´Laan til Bestridelse af Udgifterne ved Opførelse af Tilbygningen ved Klelund Skole foreslaaes optaget i Kommunekreditforeningen paa 26,000 Kr. til Dec. Termin 1918.

Der sendess Ansøgning til Ribe Stiftamt om Tilladelse til at optage nævnte Laan.

3.´Lorenz H. Ravn s Pension. Det i Mødet d. 14 ds. under Punkt 47 og 48 behandlede Sag var til 2 eller fornyet Behandling. Formanden har rettet en Forespørgsel til Provsten om hvorvidt Ravns Understøttelse vil være betinget af om Kommunen yder Tilskud. Provsten erklærer at han ikke kan besvare Spørgsmaalet men mener at dersom Understøttelsen nægtes faar Ravn kun 200 Kr./Aar men antager at der kan søges paany. henviser til at Ravns Andragende ikke gav Anledning til nogen Bitterhed mod ham samt at Kommunen i mange Aar har havt en billig Lærer.

Sogneraadet vedtog at nægte Tilskud idet man ikke finder Grund til at yde Pension/Understøttelse hvilket maa anses Kommunen uvedkommende.

4.´Lokaler til Vinterlærerte eller Lærerinder.

4a.´Undervisningsplan for Klelund Skole.

5. Forslag til Regulativ for Renholdelse ag Gymnastikhusene ved Skolerne var til Behandling. Det fremlagte Forslag vedtoges.

6.´Ungdomsskoler. Forhandling om fortsat Undervisning i Vinteren 1918 – 19. Der rettes Henvendelse til det staaende Udvalg om at undersøge om der kan forventes Tilslutning til Sagen.

7.´Skatteklage. Peder A. Hansen, Vittrup klager over sin paalignede Skat af 60 Kr., foregiver at have Gjæld paa 22,500 Kr og ejer 3000 Kr.                              Nedsættes til 28 Kr. fra 1/8 18

side 271

8.´Ribe Amts Sogneraadsforening afholder generalforsamling paa Paladshotellet i Esbjerg Lørdag d. 31/8 Kl. 1.                                                    Som Deltagere valgtes Niels Thøgersen og H.M.Petersen

9.´Holsted Donslund-banen. Samtlige interesserede Sogneraad er indbudt til Møde i Hovborg Kro Lørdag 14/9 Kl. 2½ for at træffe Bestemmelse ang Fremskaffelse af den nødvendige Anlægskapital.

Det vedtoges at indbyde Kommunens Beboere til Møde om Sagen Lørdag 7/9 Kl. 5.

10.´Mandtalæsregister til Uddeling af Kort foretages Tirsdag 10/9 for hver enkelt Husstand i Kommunen med Angivelse af Personer under 6 Aar samt hvor mange Husstande der vil ind under Flæskerationeringen. Som Tællingskommissærer valgtes følgende:

For Hovborg østre Bertel Andersen med suppleant Søren Vase

  –        –       vestre Poul Nikolajsen                      L. Simonsen

Klelund nordre       Søren Jepsen                         Søren Detlefsen

      –     søndre       Chr. Burkal                            J. Jakobsen

Sønderlund             Erik Johansen

Hyldelund              Søren Stejner                         N. C. Lund

Adsersbøl              Frands Frandsen                    H. C. Hansen

Lindknud               N. Hansen jun.                       N. Christensen

Debel                    Jens P. Jepsen                        P. Sørensen

Gildbjerg               P. Nielsen                               H. S. Hansen

Vittrup søndre       N. M. Nielsen                         Chr. Nielsen

    –     nordre         Holger Hansen                        Chr. Mortensen

Okslund østre      Jens Pedersen                            Jens Jensen

    –       vestre      Svend Poder                             P. Hansen

11.´Børn af Enker Lov Nr. 124 af 29/4 1913 jvf. Lov af 4/3 1916. Forhandling om evt Forhøjelse af Understøttelsen. Sogneraadet vedtog at udbetale den Understøttelse som Loven hjemler. denne Bestemmelse træder i Kraft 1/4 18.

side 272

Lov. Nr. 370 af 13/7 18 om Stats – og Kommunale Dyrtyidsforanstaltninger. I Henhold til den nævnte Lovs § 6 afholdtes et fælles Møde af Sogneraadet og Hjælpekassens Bestyrelse og Prisreguleringskommissionen til Drøftelse af den fremtidige Administration af Loven.

I den derved foretagne Forhandling vedtoges følgende:

At foretage Foranstaltninger efter Skøn.

 –      –       de nævnte Foranstaltninger ved direkte Pengehjælp

At overlade til Hjælpekassebestyrelsen at udpege de Familier eller Personer der skal ind under Loven samt i det hele foretage Udbetalingen af de i Loven anviste Beløb.                              Mødet sluttet

Niels Thøgersen

H.I. Johansen, Ole P. Simonsen, Marius Madsen, P. M. Pedersen, H.M.Petersen

 

Aar 1918 16/9 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. P. D. Jensen og H. I. Johansen fraværende. Følgende Sager forhandledes:

1.´Fødselsanmeldelse fra Pastor Nielsen

6. Aug. født en Dreng af Ugifte Alma Kirstine Marie Jensen, Debel. Noteres andetsteds.

15. –       –          –       –  husm. Valdemar Chr. Lorentsen issen og Hustru Betty Oline Flink, Klelund

1.   –       –      Pige      –  Gdr. P. Kr. Pedersen og Hustruu Mette Marie Karstensen, Okslund

31.         –        –         –     –   Jes P. Schmidt og Hustru Marie Sofie Rek, Klelund

side 273

2.´Fødselsnotering. Det d. 9/6 18 af Oskar Julius Svensen fødte Barn Erik Devier Svensen vil ikke faa Hjemstedsret i Lindknud efter sit fyldte 18. Aar, hvilket er tilført Kirkebogen

28 Aug 1 Dreng af Bm,d. Lars Jensen Larsen og Hustru Anna Marie Pedersen, Vittrup.

3.´Bekendtgørelse af 29/8 vedr. Befolkningens Forsyning med Smør, Maksimumspris paa samme

4.´                            27/8      –         –                   –          –    Brød og Meel m. v.   Til Efterretning.

5.´          –                 28/8 om Tilvirkning af og Handel med meeel fremstillet af Rug, Byg og Hvede. Rugbrød fremstillet af 67 Kg. Rug, 24 Kg. Byg og 12 Hvedeklid.

6.´Bekendtgørelse af 28/8 om Udstedelse af Rabatmærker paa Byggryn eller Rugbrød. Til Efterretning.

7.´         –                   7/8    – Sikring af Saasæd og Hestefoder ved Overtagelse af Ejendom.

8.´         –                   8/8 ang. Forbud mod Tørring og Konservering af Grøntsager.

9.´        –                   14/8 Sogneraadet bemyndiges til at give Dispensation fra Bestemmelse om Fedt.

10.´      –                   15/8 ang. Formaling af Gryn og Maksimalpris paa Byggryn.  Til Efterretning.

11.´      –                   15/8  vedr. Befolkningens Forsyning med Flæsk og Fedt               –

12.´      –                   24/8  om Handel med Kunsthonning                                             –

13.´      –                   24/8   –      –          –   Sirup.                                                          –

side 274

14.´Bekendtgørelse af 23/8 vedr. Befolkningens Forsyning med Kød.                        Til Efterretning.

16.´        –                  27/8 om Fastsættelse af Maksimalpris paa Meel.                                –

17.´        –                  27/8  – Maksimalpris paa og Handel med Sukker.                              –

18.´        –                  29/8  ang. Flæsk og Kødrationeringen i Sept.                                     –

19.´Cirkulære af 27/8 om Nedsættelse af Prisen paa Rugbrød med ca. 26 Øre, Sigtebrød 14 Øre/Stk.

20.´     –              3/8 om Aflevering af Sukkerroer i Stedet for Korn, Kornloven af 20/3 18.

21.´     –            31/8 om Optælling af Svin og Hvidkaalsarealer d. 10/9.                      Til Efterretning.

22.´    –             22/8 om Indberetning om Udgifter til Dyrtidsforanstaltninger i April Kv. Kan forventes refunderet 2/3 fra Staten. Skemaer indsendes inden 30/9.

23.´Indberetning om Dyrtidsforanstaltninger i Henhold til Lov 1397 af 28/12 16 og Lov 165 af 21/3 1918

24.´Cirkulære af 22/8. I)ndenrigsministeriet vil ikke modsætte sig at den i Loven §2 anmeldte Nedsættelse paa Brændsel skeer ved at der udbetales et kontant Beløb til dem der forsyner sig selv med Brændsel og Belysning svarende til den Rabat der kan ydes til nævnte Vare.

 Der nedsættes et Udvalg bestaaende af Niels Thøgersen, Hans I. Johansen og Ole P. Simonsen.

25.´Snefoged Hans Kr. Hansen har fremsendt Klage over at han er udnævnt til Snefoged. Har for 3 Aar siden været Brandfoged og ogsaa Vidne.                                                   Indstillingen fastholdes.  

side 275

26.´Hedebruget har fremsendt Aarsberetning. Tilstodes 10 Kr. Der kommer vistnok Opkrævning paa Beløbet.

27.´nationalforeningen til Bekæmpelse af Tuberkulose har sendt Aarsberetning. Nægtes Bidrag.

28.´Landstingsvalget. Valgbestyrelsen for Valget i Herning 11/5 18 har fremsendt Regning paa Udgifter hvoraf Lindknud skal betale 61,32 Kr.                                                          Til Efterretning.

29.´Sygekassen Enigheden af 1880 har tilbagesendt en Regning paa 18 Kr. for Lægekørsel for et Feriebarn. Det er Sygekassen uvedkommende.                           Beløbet betales under Frikørsler.

30.´samfundet og Hjemmet for Vanføre har sendt Aarsberetning, ansøger om Bidrag. Tilstodes 10 Kr.

31.´Brændselsolienævnet har fremsendt Meddelelse om at der er tilstaaet Lindknud 174 Kg. Petrolium og 84 Kg. Spindelolie til Tæskning. Der vil blive Kommunen tilstillet mod Efterkrav til en Pris af 2,12 Kr./Kg. hvoraf Kommunen kan forvente 82 Øre godtgjort for hver Kg. Petrolium.    Til Efterretning.

32.´Statistisk departement har fremsendt Besværing over at 18 Bundter Sukkermærkert ikke var paaført Antal og Adresse. Fordrer at dette sker for Fremtiden.                                              Til Efterretning.

33.´Mandtalskortene. Statistisk Departement har sendt Cirkulære hvori Kommunalbestyrelsen opfordres til snarest efter 10/9 at indsende  Kuponerne af Mandtalskortene til Fordelingskontoret paaført de nødvendige Oplysninger.                                                                                           Til Efterretning.

34.´Samme Departement udbeder sig Oplysning om Kommunens Udgifter ved Indkøb og Oplagring af Flæsk.                                             Kommunen har ingen Flæskelager.

side 276.

35.´Statstilskud. gennem Ribe Stiftamt har Lindknud Kommune modtaget 200 Kr. som Forskud for Regnskabsaaret 1917 – 18, Tilskud til Børn af Enker.                                                                                    Til Efterretning.

36.´Plejehjemsforening. Modtaget Statstilskud fra Stiftamtet 15 Kr minus Porto 18 Øre.                –

37.´I Henhold til Dyrtidslovens § 2 kan der anvendes indtil 10 Kr./Indbygger til Nedsættelse af Prisen paa Brændsel og Belysning. I Henhold til § 7 tilkommer der Kommunen efter at Regnskabet er afsluttet Godtgørelse for mulige Rentetab ved Optagelse af Laan til Administrationen af Lovens § 2 – 3-4 og 5 ved Forpligtelse ved Befolkningens Forsyning med Flæsk, Kartofler, Mælk, Brændsel og andre Livsfornødenheder svarende til den af Kommunen selv ydede Renter. Sagen ang Befolkningens Forsyning m. v. overdroges til Udvalget omkr. Brændsel og Belysning.

38.´Huslejenævnet bestaar af 1 Formand valgt i Retskredsen, Underdommer samt 1 Suppleant. Desuden vælger Kommunalbestyrelsen af Vælgerne af el. udenfor sin egen Midte 4 Medlemmer med 4 Suppleanter hvoraf 2 skal være Husejere og Udlejere 2. Valgene foretages efter Forholdstal.             Vedtoges ikke at nedsætte et Nævn.

39.´Vittrup Vorbasse Bro. Det overdroges til Vorbasse at faa Broen sat i Stand.

39a.´2 Klager over Kornligningen nemlig fra Hans P. Andresen og Anton Jepsen er kommen tilbage. Peder Nielsen og Hans Kr. Hansens Erklæring udbedes.

39b.´Lærerinden ved Adsersbøl Skole Fru Mortensen ansøger om at faa et Værelse indrettet paa Loftet i Skolen. Sogneraadet finder ikke Anledning til at Bevilge det ansøgte.

side 277.

Skolesager.

40.´Forsømmelseslister for Juli og August forelaa. Det overdroges til Formanden at paaaføre Mulkterne.

41.´Klelund Skolebygning. Jens Andresen, Hovborg har fremsendt Tilbud paa Oplægning af Tagsteen for en Pris af ca. 40 Øre/Kvadratalen. Rygning med Tillæg af Steen 160 pr. Alen.              Sagen overlodes til Byggeudvalget.   

42.´Fastsætteælse af Løn for evt Vinterlærerer og Andenlærer. Bestemmelse om hvorvidt Pladsen ved Klelund Skole skal besættes med en Lærer el. Lærerinde fastsattes som Forslag Aarsløn 850 Kr. Vinterlærer 550 Kr. der ansættes en Vinterlærerinde ved Klelund Skole til en Løn af 440 Kr. alt + fri Bolig, Brændsel evt Have.

43.´Indberetning til Ribe Amts Skoleudvalg om forskellige Forhold vedr. Kommunens Skolevæsen.

44.´A. D. Burkardt, Kolding Regning paa 10 Kg. Fernis til Skolerne a 8,50/Kg = 85 Kr + en Dunk Retur 3 Kr.

45.´Ungdomsskolen. Udvalget for Lindknud Skoledistyrikt mener ikke der er nogen Grund til at rette personlig henvendelse til de unge men udsteder Bekendtgørelse om at interesserede kan melde sig.

Sagen udsættes indtil man hører fra Udvalget for det vestlige Distrikt.

45a.´Ricks, Brørup. Regning paa et Komfur til Vittrup Skole 146 Kr.                         Betales minus 5%

Alderdomsunderstøttelse.

46.´Maren Nielsen. Esbjerg Byrads Udvalg har 31/8 meddelt at hendes Understøttelse er forhøjet fra 30 til 50 Kr./Md fra 1/8.                                                                                                             Til Efterretning.

47.´Marie Mogensen. Sagen ang. Alderdomsunderstøttelse til hende var til 2. Behandling, man har ikke kundet faa Oplysninger om hun er ejer af nogen Kapital.

Tilstodes 6 Kr./Md fra 1/10 18 under Forudsætning af at hun ikke harKapital.

side 278

48.´Henrik Theodor Fode. Ribe Stiftamt har i en Skrivelse af 3/9 meddelt at Lindknud Kommune kan forvente fuld Refusion fra Amtet ved Betaling af 1032 Kr. til Københavns Magistrat.   Beløbet indbetales.

49.´Villiam Thorvald Nielsen. Starup Nebel sogneraad har i Skrivelsen af 20/8 meddelt at Nielsens Understøttelse er forhøjet fra 12 til 15 Kr./Md fra 1/6 18                                               Til Efterretning.

50.´Mads Kr. Nielsen. Fabrikken Phønix har yderlig fremsendt Regning paa Materiel til Mads Kr. N. s Brønd til Beløb 47,40 Kr. + Mursteen hos Murer Brink. Ansøger om yderlig 50 Kr. som Forskud paa Brønden og til Renter.. Nægtedes.Sælge Grus fra Brønden overdroges til Marius Madsen.

51.´H. A. Lundenmeier har fremsendt Saldoregning til Kommunen 47,45 Kr. fra hvem??

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2.

Niels Thøgersen

P.M. Pedersen, Marius Madsen, Ole P. Simonsen, H.M.Petersen

 

Aar 1918 d. 9/10 holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Fraværende P. D. Jensen

Følgende sager forhandledes:

1.´Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen forelaa………………..

7/9 født en Dreng af Fotograf Anders Chr. Andersen og Hustru Jordemoder Marie Viktorie Hansen

16/9 –    –  Pige af Husm. Thorsten Hansen Thorstensen og Hustru Ane Mathilde Andersen Jæger

side 279

26/9 født en Pige af Arbejdsm. Gunder Chr. Adamsen og Hustru Magdalene Vinding, Vittrup.

2.´Bekendtgørelse af 18/9 18 vedr. Handel med Fuorage.                                  Til Efterretning.

3.´         –                  17/9 om Handel med Bælgsæd.                                                 –

4.´         –                      –  vedr. Ernæringskort.                                                           –

5.´         –                    9/9 om Befolkningens Forsyning med Flæsk og Fedt.                –     

6.´         –                     –  ang Oliekager og Foderblandinger                                        –

7.´         –                   14/9 ang fremstilling af og Handel med Kartoffelmel.                  –

8.´         –                    8/9   – Maksimalpris paa og Formaling af Havregryn                 –

9.´         –                    24/9 ang. Flæske og Kødrationeringen                                     –

10.´       –                      –   om Handel med Lyng samt fremstilling af Lyngmeel             –

11.´       –                    21/9 ang. Handel med Miniralvand. Patentflasker og Kasser til Transport af Øl m.

12´.´      –                    18/9 ang. Maksimalpriser paa Superfosfat.                           Til Efterretning.

13.´Cirkulære af 6/9 ang. Udryddelse af Rotter. Det er måske formaalstjenlig at foranstalte noget.

14.´      –            5/9 ang Udbetaling af Lønnen til Medlemmer af det kommunale Kornnævn

15.´     –            30/9  – . Kommunale Honorarer.                                                    Til Efterretning.

side 280

15.´Rabatmærker paa Gryn indfries af kommunalbestyrelsen med 18 Øre/Mærke.          –

16.´Gift for Ræve. Gdr. Sofus Olsen, Kjeldbjerg har gennem Ribe Amt fremsendt Ansøgning om Tilladelse paa flere Ejendomme i Læborg og Lindknud Sogne at sætte Gift for Ræve. Sogneraadets Erklæring udbedes

Det overdroges Formanden at afgive Erklæring. Er sendt til Sofus Olsen.

17.´Forlystelsesskatten for 1. halvaar April til Sept 18 har for Kommunen udgjort 21 Kr., deraf modtaget 1/3. Beløbet er modtaget minus Porto 6,94 Kr.

18.´Vej Nr. 1. Amtsvejinspektøren har under 25/9 fremsendt følgende Bemærkning ang. Vejen: Kørebanen er mange Steder forslidt og hullet. rabataftagning flere Steder nødvendig. Store Steen bør fjernes. Til Efterr.

19.´Til at foretage Syn over Kommunens Veje og fremkomme med Forslag til Vedligeholdelse valgtes Hans I. Johansen, Peder D. Jensen og Niels Thøgersen.

20.´Brændselsolienævnet har fremsendt Cirkulære med Opfordring til at sende bestilling paa Tran og Sennepsolie. Prisen er 2,50 og 7 – 7 Kr./Kg. der er indsendt Bestilling paa 80 Kg. Tran, ingen Sennepsolie. Til Efterretning.

21.´Ribe Stiftamt har under 21/9 sendt Forslag til Ændring i Politivedtægten ang. Kørsel med Motorvogne, Motorcykler og alm. Cykler og udbeder sig Sogneraadets Erklæring.     Forslaget tiltrædes.

21a.´Olie til Tæskning. Brændselsnævnet har fremsendt 174 Kg. og 87 Kg. Spindelolie. Tønderne returneres.

side 281.

22.´holsted Sparekasse har fremsendt 147,85 Kr som det Lindknud Sogn kan tilkomme af Overskuddet. Sparekassen udbeder sig Kvittering for Beløbet samt Meddelelse om hvorledes Pengene bruges.

Sygekassen faar 100 Kr. og Sygeplejeforeningen 47,85 Kr

Kartofler

23.´Efter forudgaaende Bekendtgørelse har en Deel Beboere fremsendt Bestilling paa ialt 125 Tdr. Kartofler. Nævnte Parti er af Ernæringsraadet anvist til Udlevering af Peter Kalle, Hundsbæk Mark pr. Vejen.

Formanden har sendt Skrivelsen tilbage med Opfordring til at faa Kartoflerne anvist i Lindknud Kommune. Ernæringsraadet har endvidere fremsendt Skemaer til Bestilling af Kartofler, Bestillingen gælder kuns til Kommunens Beboere ikke Staten.

24.´Sogneraadet har indsendt Ansøgning om 429 Tillægsbrødkort. Departementet foreslaar 105 Kort slettet.

Sogneraadet fastholder sin fremsendte Krav.

25.´Cirkulære af 5/10 18. de Husstande der har erklæret at vilde være selvorsynende med Flæsk kan dog faa udleveret Flæskekort indtil 1/11. Efter den Tid er det slut.                                     Til Eftyerretning.

26.´Arbejdsløshedskasser. Kedel og Maskinpassere ansøger om Tilskud til 2 Medlemmer a´2,08 Kr pr Medlem for Regnskabsaaret 1919-20. Der søges oplyst hvem der er Tillidsmand og hvem der er Medlem.

26a.´Arbejdsløshedinspektoratet København har fremsendt Regning paa 10 Kr. for Regnskabsaaret 1917-18.

Man udbeder sig tilsendt Andragende om Tilskud samt Oplysning om hvem der er Medlemmer.

26b.´Landarbejdernes Arbejdsløshedskasse har fremsendt Andragende om Tilskud 10 heltbetalende Medlemmer a´2 Kr. pr. Medlem for Kommunes Regnskabsaar 1919-20.         Man udbeder sig en Fortegnelse over Medlemmer.

side 282

27.´´ I henhold til tidligere vedtaget har Formanden infsendt Ansøgning til Ribe Amtsraad om Tilladelse til at optage et Laaan i Landkommunernes Kreditforening. Amtsraadet har indhentet Amtsrevisorenss Erklæring der gaar ud paa at skaffe sig oplyst paa hvilke Betingelser Laanet kan faaes med hensyn til rentefod, Kurstab, og Afdragstid. Revisoren mener at der f.T. kan optages Laan billigere i en Sparekasse. De nævnte Oplysninger samt Sogneraadets Erklæring udbedes.

Det overdroges til Formanden at søge Oplysning om paa hvilke betingelser Laanet kan faaes i Kreditforening eller en anden Pengeinstitution.

28.´Fornyet Behandling af Spørgsmaalet om Ændring af Reglerne for Opkrævning af kommunale Skatter

29.´Snefoged. Gdr. Hans Kr. Petersen, Hovborg har fremsendt Begæring om at blive fritaget for Hvervet pga. Sygdom. P. P. Jensen indstilledes i Stedet. sagen sendt til Amtet.

Skolesager.

30.´Formanden har rettet en Forespørgsel til Provsten ang. Besættelse af Vinterlærerpladserne. Provsten har i en Skrivelse af 27/9 meddelt at Pladserne som Lærer el. Lærerinder godt kan opslaaes ledige traks hvorefter man har anmodet Provsten at opslaa Pladsen ledig for 1 Vinterlærer ved Lindknud Skole Løn 550 Kr. og 1 Vinterlærerinde ved Klelund til Løn 450 Kr.

Man har frabedt sig personlige Henvendelser.

Da der paa dette Tidspunkt ikke kunde skaffes et Lokale ved Lindknud Skole henstillede man til Provsten at Børnene paa 10 Aar forbliver i Vittrup og Okslund Forskoler. Man har senere faaet Tilbud paa lokale hvilket meddeles Provsten pr. Telefon.                                                                 Til Efterretning.

side 283

31.´Vittrup Skole. Chr. L.Hansen, Vittrup har sendt Regning for Opstilling af Komfur med Tillæg af Materialer paa 10,58 Kr.                                                                                     Til Efterretning.

32.´Elisabetk Mortensen, Adsersbøl Skole ansøger om Tilladelse til for egen Regning at indrette et Loftsværelse i Skolen.                                                          Tiltrædes og meddeles.

33.´Frk. Olsen. Pladsen ved Klelund Skole fra 1/11 18 at regne. Der forelaa en Løn af 90 Kr./Md.

32a.´Lærer Skovbjerg ansøger om at faa en Deel Lærebøger til ældste Klasse samt sangbøger supplerede, samt Rørledning gennem Haven der antages at være stoppet.

Det overdroges til Hans I. Johansen at undersøge og ordne Sagen.

33.´Jakob L. Jakobsen ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet fra 1/10 grundet paa at han nu skal købe Brændsel, leje Lejlighed maaske ogsaa til Drengen samt betale Kosten og meddeler at han ikke har tjent noget nævneværdigt i Sommer. Udsættes da man agter at regulere Understøttelserne.

Jes H. Schaffers Enke ønsker Understøttelsen forhøjet. Udsættes ligeledes.

34.´Holsted Apotek har sendt Regning for Maren Larsen, Lindknud 9,25 Kr., hans Vind Poulsens Hustru 5,15, Ane Marie jensen Grøn, Klelund 80 Øre, Læge Lange for samme 3 Kr., Søren Krestensen, Lindknud 1,35 Kr.                                                                                               Til Efterretning.

35.´Ole Olsen, Gildbjerg. Regning fra Købm. Lundemeier paa Lærred til Ligklæde 9,55 Kr.

36.´Fattigsager.

Niels P. Christensen. Silkeborg Forsørgelsesvæsen har fremsendt en Sag ang Christensen der var indlagt paa Silkeborg Fattiggaard med Forespørgsel om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud hvor han er født 14/10 1908. Kirkebogen udviser at han er født ovennævnte Dato men da Moderen 10 Maanedersdagen før Fødslen opholdt sig i Sønderjylland bliver

side 284

hans forsørgelse at foretage af Moderens Forsørgelseskommune der i dette Tilfælde er Holsted idet Kirkebogen udviser at Fødslen er foranstaltet noteret der. Formanden afgiver Erklæring om Sagen.

37.´Bodil hansen. Købmand H. A. Lundemeir har fremsendt Regning paa bekædningsgenstande for  37,90 Kr. Er afleveret til Kassereren

38.´Mads Kr. Nielsen. Brørup Apotek har fremsendt Regning p 16,15 Kr. Han ansøger Endvidere om at Sogneraadet vil betale hans Kreditforeningsrente26 Kr. og at faa Understøttelsen fastlagt for Vinteren.

Kredtitforningen betales og han tilstodes 45 Kr./Md fra 1/11 18 samt betale en Syregning til Marie Pedersen, Gildbjerg paa 7,75 Kr.

39.´Maren Margrethe hansen., Vejle Fattigvæsen har frtemsendt følgende: Hushjælp 15 Kr./Md, Tøj til hjemmeværende Børn 15 Kr./Md samt Understøttelse 60 Kr./ Md.

Sogneraadet vedtog at forlange hende hjemsendt og indlagt paa Fattiggaarden samt Barnet udsat i Pleje.

Forskjelligt.

Sofus Nielsen, Holsted har fremsendt Regning paa 8 Cementrør til Adsersbøl Kidholm Vejen 28 Kr.

Niels Kruse, Lindknud ansøger om Tilladelse til at nedlæøgge en Rørledning under Skolestien. Tillodes.

side 285

Det ved sidste Møde nedsatte Udvalg har udarbejdet Forsla til Deling det af Staten i Henhold til Kornloven af 20/3 18 Lindknud tilkommende Tilskud. Udvalget foreslaar:At tilstaa enlige Personer 20 Kr. At tilstaa alle andre Husstande 30 Kr. Derefter deles alle Husstande efter Skøn i 4 Skalaer hvor der tilstaaes et bestemt Beløb pr. Person saaledes 1. pr. Person 6 Kr., 2. 4 Kr. 3. 2 Kr. og 4. intet. Forslaget vedtoges.

Endvidere vedtoges det at udbetale Pengene sammen med den næste Uddeling af Ernæringskort.

Samme Udvalg har udarbejdet Forslag til Uddeling af Resten at Tilskuddet til Mælk saaledes at der uddeles 52 Mærker a´1,50 Kr. = 894 Kr. Forslaget vedtoges.

Revision af Alderdomsunderstøttelsen.

Næste Møde Kl.2.

Niels Thøgersen

Ole P. Simonsen, Marius Madsen, P. M. Pedersen, Hans I. Johansen, H.M. Petersen

 

Aar 1918 d 21/10 holdt Sogneraadet ekstraordfinært Møde i Lindknud Kro. P. D. Jensen fraværende.

Følgende Sager forhandledes:

1. Indstilling af 2 Vinterlærere til Lindknud og 1 Lærerinde til Klelund Skole. Skolekomissionen og Førstelærererne var indbudt og mødt.

Der var indkommen ialt 16 Ansøgninger til Lærerpladserne og 4 til Lærerindepladsen

side 286

Efter en Deel Forhandling indstilledes følgende: Lærere til Pladsen ved Lindknud skole

Første Plads: Svend Trøst Steffensen, Styvel pr. Jelling

Valdemar Petersen Rask Grauballe, Silkeborg

Kr. Blickfelt, Bjerget, Trøstrup

Anden Plads: Chresten Knudsen, Aasted Skole, Kvissel

Karl Johansen Back, Givskud, Jelling

Kr. Blickfelt, Bjerget, Frøstrup

Til Lærerindepladsen ved Klelund Skole indstilledes:

Mette Kirstine Bruun, Vinten Skole pr. Enner

Ester Skadhauge Fuglebjerg pr. Sorø

Karen Jørgensen, Jordløse Skole pr. ?

2.´Provst Gad Veerst har i Henhold til en Forespørgsel fra N. Thøgersen meddelt at Vinterskolen kan ordnes paa den Maade der anses for mest praktisk. Hvorledes skal Ordningen være til Vinter?

Et Forslag fra Skolekommissionen  om at ansætte 2 Vinterlærere ved Lindknud Skole tiltraadtes af Sogneraadet hvor der bliver at foretage Indstillinger.

3.´Cirkulære af 7/10 med Opfordring til at fremme kommunale Arbejder til Afhjælpning af Arbejdsløsheden. Indberetning indsendes inden til Amtet 1/11 18.

Det overdroges Formanden at sende Beretning af Skolebyggeriet, andet kan ikke ??

4.´Endvidere meddeles at der endnu ikke erholdes Laan af den midlertidige kommunale Laanekasse hvoraf ca. 2 Mill. endnu haves til Raadighed. Ansøgninger indsendes inden 1/12. Laanet kan forventes udbetalt i Marts 1919.

5.´I Henhold til Beslutningen under Punkt 27. ved sidste Møde har Formanden rettet Henvendelse til Kommunekreditforeningen, til Fyns Stifts Sparekasse, Vejen Sparekasse

side 287

Holsted Sparekasse, Brørup Sparekasse samt til Lindknud Sogns Andelskasse om et Laan paa 26,000 Kr.

Andelskassen tilbyder Laan til 5% Renter, Kurs Pari, Afdragstid efter Ønske. Forsaavidt Andelskassen kan tilbyde gode Betingelser foreslaaes Laanet optaget der, ellers i Vejen Bank.

6.´Vikarløn for Lærerinden i Okslund Skole fra 1/11 18 fastsattes til 70 Kr./Md.

7.´Lærerindeembede ved Klelund Skole. Provst Gad har under 31/10 meddelt at Ministeriet bifalder at Embedet oprettes.

Stearinlys. Brændselsnævnet har meddelt at der muligvis vil blive indskrænkninger i ?mærker for Petrolium hvorfor Kommunalbestyrelsen opfordres til at indkøbe Stearinlys til Erstatning.

Stearinlys koster 2,40 Kr./½Kg. bergnet til 1/3 Kg.pr Husstand. Betalingen er indsendt pr Postanvisning. Det bekendtgøres for Befolkningen, der opfordres til at afgive Bestillinger.

Cirkulære af 10/10 ang. Løntillæg af 25% for Fastansatte Lærerer og Lærerinder samt for faste Vikarer. Det overdroges Formanden at sende Oplysninger om Lønningerne for samtlige Lærere og Lærerinder.

Mødet sluttet

Niels Thøgersen

Ole P. Simonsen, Marius Madsen, P. M. Pedfersen, H. I. Johansen, H.M.Petersen

side 288

Registrering af Alderdomsunderstøttede deraf 6 hjemmehørende andetsteds og Fattige fra 1/11 18 Pr. Md + Dyrtidstillæg

Navne paa 30 Alderdomsunderstøttede og paa 3 Fattigunderstøttede.

side 289

 

Aar 1918 d 14/11 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Følgende Sager forhandledes.

Fraværende P. M. Pedersen og P.D. Jensen

1.´Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen for Oktober

17. født en Dreng af Smed Steffen P. Steffensen og Hustru Anne Kirstine Pedersen, Debel

24.   –           –         Cementstøber Jens Sønderrgaard Andresen og Hustru Magdalene Hansen, Hovborg

30.   –           –        Landm. Mads Andersen og Hustru Karen Marie Madsen, Hovborg

26.   –        Pige      Husm. Niels Martin Nielsen og Hustru Ane Katrine Jørgine Nielsen, Vittrup

30.   –     2   – r     Gdr. Anton Jepsen og Hustru Karen Caroline Hansen, Gildbjerg.

2.´Cirkulære af 5/10 hvorved der tilstilles Prisreguleringkommissionen 60 Kr. til Deling. Tilsendes Form.

3.´     –            31/10 om Sikring af Kartofler til Befolkningens Forbrug 1 Hkt/Indb. Til Efterretning.

4.´Bekendtgørelse af 5/10 om Opgivelse af Beholdninger af og Forbud mod Udlevring af Benmel og andre Fosforsyreholdige Produkter                                                                  Til Efterretning.

5.´Bekendtgørelse af 5/10 ang. Forbud mod Slagtning af Lam                                 –

6.´           –               6/11  om Maksimalpriser i Offentliggørelse.                             –

7.´           –               8/10 om Handel med Kogeærter og Priser paa samme            –

8.´           –               9/10  –  Befolkningens Forsyning med Kød. Priserne paa Delene findes angivet.

side 290.

9.´Bekendtgørelse af 11/10 om tilrejsendes Forsyning med Ernæringskort. Udlændinge. Til Efterretning.

10.´      –                      –     vedr, Maksimalpris paa dansk saltet Sild.                                       –

11.´      –                   12/10  –  Formaling af Rug og Hvede.                                                     –

12.´      –                   16/10 om Begrænsning af Forbruget af Lys og Brændsel i Butikker o. lign.

13.´      –                   18/10  –  Forbud mod mod Handel med Høstbindegarn                  Til Efterretning.

14.´      –                   19/10  ang. Gul Sennep, Sennepsolie og Sennepskager                            –

15.´      –                   26/10 vedr. Runkelroe og Gulerodsfrø.                                                    –

16.´      –                   25/10 Kartofler til Levering til Stat og Kommune maa ikke opfodres        –

17.´      –                   26/10 om Barbersæbekorts Gyldighed.                                                    –

18.´      –                   29/10   –  Handel med Eddikesyre.                                                          –

19.´      –                       –    ang Regulering af Priserne paa Arbejdskørsel.                                –

20.´      –                       –   vedr. Flæskerationeringen i Nov. Rygflæskmærker har Ret til Køb af 200 Gr.

21.´      –                   31/10  –   Handel med Fourage.                                                      Til Efterretning.

side 291

22.´Bekendtgørelse af 31/10 om Sikring af Kartoffelforsyningen. Bestillingsfrist indtil 15.Nov.     –

23.´         –                      –   vedr. Handel med Frø angivelse af Pris paa forskellige Sorter.         –

24.´         –                 19/10 ang. Hugst i Skove og Plantager og handel med Brændselseffekter m. v.

25.´Cirkulære af 19/11. Ministeriet foreslaar at der for hver Kommune nedsættes Udvalg. fordelingsudvalg bestaaende af mindst 2 af Sogneraadet samt een eller flere Tillidsmænd af Kommunalæbestyyrelsen valgte.

P. M. Pedersen i Forbindelse med H. P. Hansen, Klelundf

26.´I Henhold til det ved sidfste Møde under Punkt 26 behandlede Sag har Formanden rettet Henvendelse til de respektive Kassers Tillidsmænd og udbedt sig nærmee Oplysninger. Arbejkdsløshedsinspektoratet oplyser at der er et?? af Handels og Kontorhjælpernes Kassde Aarsbidrag 6 Kr. Kommunens Bidrag 1/3 = 2 Kr. Murerfaget 1 Medlem Aarsbidrag 24 Kr. 1/3 = 8 Kr. Til Kedel og Maskinpassers Arbejdsløshedskasse 2 Medl. 4,16 Kr. Landarbejdernes Kasse mangler Oplysning om hvem der er Medl. Sagen henlagtes. De to Medl. betaler.

278.´Rotter, A. Farborg tilbyder sin Hjælp til Udryddelse af Rotter.                                     Henlagtes.

28.´Boghandler Chr. hansen, Kolding har fremsendt Regning paa Skemaer til Forsømmelseslister 2,18 Kr.

29.´Amtsbrændselsinstitutionen har fremsendt Opfordring til snarest at foretage Bestilling paa Brændsel.

Formanden har meddelt at Kommunen selv agter at klare Sagen.

Side 292

30.´Kartofler. Lindknud Kommune har gennem Ernæringsraadet modtaget 121 Tdr. Kartofler til Fordeling blandt en Deel af Kommunens Beboere der ikke selv har avlet tilstrækkelig til Spisebrug. Ernæringsraadet har godkendt den foretagne Ordning og har fremsendt Regning paa 1089 Kr. = 9 Kr./Tdr. Nævnte Beløb forlanges tilstillet Ernæringsraadets Kartoffelafdeling.     Til Efterretning.

31.´Laan til Kommunen. Lindknud Andelskasse har tilbudt et Laan til Dec. Termin paa 26,000 Kr. Pari Kurs, Renter 5 %, Afdrag 26 Aar.

Formanden har indsendt Ansøgning til Amtet om Tilladelse til at ordne det nævnte Laan.

Der er endnu ikke indløbet Svar fra Amtet.

32.´Frikørsel for Abeline Sørensen Kjeldbjerggaard til Læge Poulsen, Bække 10 Kr. Abeline Sørensen f.T. Vittrup 15 Kr.

Møller H. P. Hansen, Vittrup 15 Kr., Poul Sørensens Hustru, Lindknud 7 Kr. Theodor Schaffer, Lindknud 7 Kr. og Maler Nørgaard, Lindknud 1 Kr.

32a.´Niels Nielsen, Vittrup indlagt paa Kolding Sygehus for Fnat. Regning paa 3,50 Kr.

33.´Vederlagsfri Behandling. Vejrup Sogneraad har fremsendt en Skrivelse hvoraf fremgaar at Tjenestepige Ingelene Nielsen har været indlagt til Behandling i Henhold til Epedemiloven § 35. Da bemeldte Ingelæene der er født i Lindknud d 10/5 1896 ifølge vedlagte Afhøring ikke har vundet Forsørgelsesret i nogen anden Kommune indgaar Sogneraadet paa at betale Regning der er fremsendt paa 6,08 Kr.                                                                       Regningen betales.

Side 293

34.´I henhold til Lov Nr. 558 af 1/11 18 om Befolkningens Forsyning med Smør, Mælk, Flæsk og Ost jf. Bekendtgørelse af 7/11 18 samt Mælkeorganisationens Skrivelse af 7/11 bliver der at nedsætte et Mælkeudvalg, valgt blev Ole P. Simonsen, Hans I. Johansen og Niels Thøgersen.

Det toges under Overvejelse om der kan foretages Nedsættelse af Prisen paa Børnemælk.

35.´Stearinlys. I henhold Brændselsnævnets Cirkulære af 10/10 er der tilbudt Kommunen Stearinlys til en Pris af 4,80 Kr/Kg. Efter foretagen Bekendtgørelse har man modtaget Bestilling paa 44,5 Kg., men har hos Nævnet bestilt 100 Kg. Hvorfor der er indsendt kontant 480 Kr. Faktura paa 492 Kr. 12 Kr. for Embelage fra L.P. Holmblad.

Det vedtoges at udlevere Lysene for 5 Kr./Kg

36.´Vejlicitation samt Licitation over Tørvegravning og Stuvning af 250,000 Tørv afholdes i Lindknud Kro Lørdag 23/11 Efterm. Kl. 1.

Alderdomssager.

37.´Marie Schaffer, Gildbjerg og Karen Petersen, Klelund Regning fra Læge Poulsen inclusiv Kørsel 33 Kr.                                                                                                      Til Efterretning.

38.´Chr. Hansen, Vittrup er af Føvling Sogneraad tilstillet 35 Kr./Md. Afhøring findes vedlagt, der er udbetalt 25 Kr. for Nov. Md. Tilstodes 30 Kr./Md. fra 1/12 18.

39.´Niels P. Madsen, Regning fra Starup 56,25 Kr.                                           Til Efterretning.

40.´Ane Katrine Hansen, Kolding, Regning paa 75 Kr.                                               –

41.´Maren Nielsen, Esbjerg er tilstaaet 1 Ton Tørv, 6 Kr./Md + Dyrtidshjælp 20% i alt 225 Kr.

side 294.

42.´Kirsten Marie Sørensen, Regning fra Holsted 10,25 Kr.                      Til Efterretning.

43.´Fastsættelse af Nis Højens Enkes Understøttelse. Efter Begæring er der tilstaaet 2 Læs Tørv

44.´Niels P. Madsen, Fastsættelse af hans Understøttelse fra 1/11 18  ?

44a.´Regninger fra Veerst Bække for N. M. Henriksen 196 Kr. og Mads Adamsen 142,30 Kr.

Fattigsager

45.´Vederlagsfri Behandling efter Fattiglovens § 63 Ane Magdalene C. Jakobsen, Regning fra Odense Kommune 10,50 Kr.                                                                            Til Efterretning.

46.´Maren Kirstine Due s Barn Harry Due. Den af Overværgeraadet som Plejefar for nævnte Harry har sendt Brev hvori meddeles at Harry s Moder har taget Barnet med sig uden Plejeforældrenes Tilladelse. Plejeforældrene har affordret Starup Sogneraad senere Niels Thøgersen til at udbetale Plejeløn. Udbetalingen er foreløbig nægtet begge Steder idet der er betalt til 24/8 og man knap ved til hvilken Tid Moderen har medtaget Barnet. Starup Sogneraad oplyser at der fra Starup Værgeraad er sendt Indberetning til Overværgeraadet.

Man agter ikke at foretage videre i Sagen før man faar nærmere Oplysninger.

47.´Villiam Thorvald Nielsen, Starup Nebel Sogneraad har sendt Regning fra 1/4 til 30/9 116,70 Kr.

48.´Maren Margrethe Hansen, Vejle fattigudvalg har sendt Regning for 1 ½Aar 227 Kr.

Side 295.

49.´Maren M. Hansen. I henhold til Sogneraadets beslutning I det sidste Møde har Formanden rettet en henvendelse til Vejle Byraad om pga. Den store Understøttelse at faa hende Hjemsendt og indagt paa surhave fattiggaard. Byradet har I Skrivelse af 19/10 meddelt at de forventer Understøttelsen snart gaa ned og henstiller at Sagen sættes I Ro da hun nødig ville hjemsendes.

Sogneraadet vedtog midlertidig at udsæøtte Sagen indtil 1/1 1919 og forventer at Understøttelsen kan gaa ned.

50.´Mads Kr. Nielsen. P. Billund, Vejen har fremsendt Regning paa Brøndrør paa ialt 30 Rør a´11 Kr. Mads Kr. Nielsen ansøger om at Sogneraadet vil betale hans Mergel 50 Kr. og til Tøj.

Tilstodes 75 Kr

50a.´Mette Kirstine Andresen. Helsingør Fattigudvalg har fremsendt en Skrivelse hvori meddeles at hun er indlagt paa Øresunds Hospital, forespørger om hun anerkendes forsørgelsesberettiget I Lindknud. Afhøring er vedlagt.                                                      Anerkendes. Refusion ydes.

Skolesager

51.´Forsømmelseslisterne for Sept. og Okt. Forelaa. Mulkterne paaføres af Formanden.

52.´Gymnastiksko til Børnene. Sagen optages til 2. Behandling. Udsættes.

53.´Skolekommissionen har foranlediget Skolerne lukkede pga. Af den Spanske Syge. Der ønskes en Udtalelse eller Beslutning om hvornaar Sklen antages at kunde tage sin Begyndelse igen og hvilke Forholdsregler der bør tages. Man foreslaar at lade Klelund Skole begynde paa Mandag paa Betingelse af at Hjemmet har været fri for syge i 14 Dage.

54.´Som Vinterlærere ved Lindknud Skole er antaget til 4. Klasse Svend Trøst Steffensen, der er lejet et Værelse til ham hos Poul Sørensen antagelig for 48 Kr. for Vinteren. Til 3. Klasse Lærer Chr. Knudsen. Et Værelse hos Præstens for 48 Kr. for Vinteren. Lejet Skolelokale hos Andreas Jepsen for 180 Kr. for Vinteren med Rengøring.

Side 296

54.´Klelund skole. De 3 indstillede Lærerinder til Vikarembedet har alle faaet anden Plads. Provsten foreslaar at vi selv søger at faa Pladsen besat ialfald midlertidig. Der er lejet et Værelse hos P. J. hermansen til 48 Kr. for Vinteren.

Det overdroges til Niels Thøgersen at forsøge at skaffe en Vikar.

55.´Formanden hat indsendt en Indberetning ang. Begyndelseslønningerne for Lærere. Til Efterretn.

56.´Klelunds nye Skolebygning er nu rejst hvilket skete d 11/11. Arkitekten samt Tømrer, Murer og Snedker var tilstede, der var mødt 2 af Byggeudvalgets Medlemmer.

57.´Skolesagen I Lindknud.

Skoledirektionen har under 22/10 18 sendt følgende Skrivelse:

Undervisningsministeriet har under 14/10 tilsendt Direktionen følgende:

Efterr Modtagelse af Direktionens Skrivelse samt af 9/8 ang. Den tidligere hertil indkomne Andragende ang. Ordningen af Skoleforholdene I Lindknud, Okslund og Vittrup Skoledistrikter ved en nærmere angivet Udvidelse af Lindknud Skole skal man herved meddele Direktionen til Efterretning og videre Bekendtgørelse at Ministeriet efter det i Sagen oplyste derunder navnlig det om Afstandsforholdene til Lindknud Skole fremførte, vil anse det for ønskeligt at Beboernes Andragende om Omdannelse af Forskolelærerembederne i Okslund og Vittrup til Enelærerembeder imødekommes, medens der fra anden Side ikke f. T. er nogen Nødvendighed for Udvidelse af Lærerkræfterne ved Lindknud Skole.

Man skal derfor anmode Direktionen om at vilde henstille til Sogneraadet at imødekomme Beboernes Ønske

side 297

om Omordningen af Skoleforholdene I de nævnte Distrikter. Om hvad der videre foregaar i Sagen imødeser Ministeriet Indberetning.

I henhold til foranstaaende skal Direktionen altsaa opfordre Sogneraadet til at skride til en Overvejelse og Plan for Fremtidens Skoleforhold I de nævnte Distrikter og i god Tid fremskaffe Tegninger og Overslag til de nødvendige Udvidelser af Vittrup og Okslund Forskoler saa at Opførelsen kan fuldføres til næste Sommer.

Det fra Skoledirektionen og Ministeriet modtagne tilstilles Skolekommissionen.

 

Bestyrelsen for Lindknud Sogns Sygekasse ansøger om et Tilskud paa 600 Kr. Tilstodes 600 Kr.

 

Derefter foretoges en Deel Skatteansættelser

17 Personer blev ansat til at betale Skat fra 1/11 18. Ansættelserne er mellem 2,50 til 10 Kr.

Side 298

yderligere 16 Personer blev ansat til Skat fra 1/11 18 ligeledes 2,50 til 10 Kr.

Næste Møde afholdes frta Kl. 1.                                       Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

H.I. Johansen, Ole P. Simonsen,Marius Madsen, H.M.Petersen

 

Aar 1918 d. 2/12 holdt Sogneraadet ekstraordinær Møde i Lindknud Kro. Fraværende pga. Sygdom Ole P. Simonsen.

Følgede Sager forhandledes;

I Henhold til Indenrigsministeriets Cirkulære af 20/11 bliver der at foretage Tælling af Svinebestanden og Arealer. Som Tællingskommisærer valgte:

Hovborg østre             Andr. Nikolajsen  Suppleant J. Skovbjerg

               vestre           Jørgen Simonsen        –          N. P. Hansen

Klelund nordre            Jes P. Christiansen                  S. Ditlefsen

              søndre           P. J. Pedersen                         N. P. Hansen

Sønderlund                 Erik Johansen                         N. Jørgensen

Hyldelund                   Poul Poulsen                          P. H. Pedersen

Adsersbøl                    Jens P. Bonde                        Daniel Pedersen

Lindknud                     Niels Hansen sen .                 J. Jørgensen

side 299

Debel Distrikt              Chr. Sørensen                        N. Adamsen

Gildbjerg                     Jens Jakobsen                         Aksel Petersen

Okslund østre              M. P. Nielsen                          Kr. Clausen

              vestre             N. Kr. Vase                            Søren Nielsen

Vittrup søndre             Hans P. Andresen                   Chr. Sørensen

             nordre             Hans Chr, Nielsen                   Holger Hansen 

 

Brændselshjælp

Formanden har rettet en Forespørgsel til Ertnæringsraadet om hvorvidt Dyrtidshjælpen skal udbetales efter Mandtalslisterne af 10/9 eller den kan udbetales til de Familier og Personer der er tilstede ved Hjælpens Uddeling.

Sagen er gennem Ministeriet og Amtet fremsendt til Sogneraadets Erklæring.

Lindknud Kommune har allerede foretaget Fordeling og har uddelt til de Husstande og Personer der f.T. har Ophold I Kommunen.

 

Abeline Simonsen datter af Laurids Simonsen der f.T. Opholder sig paa Gedved seminarium har sendt Ansøgning til Ribe Amtsraad om Understøttelse til Seminarieopholdet.

Seminariet har medsendt en udmærket Anbefaling. Stiftamtet udbeder sig Sogneraadets Erklæring. Sagen anbefales.

 

Klelund Skole

Som Vikar ved Skolen har Vinterlærerinde Johanne Jensen givet Tilsagn om at overtage Pladsen fra 4/12. Den 30/12 har man endvidere faaet Tilbud fra Kommunelærerinde Marie Christensen, Granly Vinderup.

Det vedtoges at antage Johanne Jensen som Vikar ved Klelund Skole.

 

Udbytte af Roer og Foderkartofler 80 Tdr. Gulerødder 80 Tdr. Runkelroer 125 Tdr. Kaalroer 150 Tdr. Turnips 150 Tdr.

 

Næste Møde Mandag d 9/12 Kl. 10

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *