1929 – 14/12 1932 – 1f

6. Lindknud Sogneraadsprotokol fra 8. April 1931 –

Side 142

Ordinært Sogneraadsmøde afholdt i Lindknud Kro 8. April 1931.

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser.

Pige født 4/3 1931 datter af Boelsm. Karl Hartvig Pedersen og Hustru Helge Pedersen. Navn Kirstine Engholm Pedersen.

Pige født 5/3 1931 Datter af Husm. Nikolaj Thomsen Houborg og Hustru Augusta Verner. Navn Poula Henriette Houborg.

Pige født d. 6/31931 Datter af Boelsm. Jens Christiansen, Okslund og Hustru Mette Marie Jensen.

Pige født 11/3 1931 Datter af Tømrer Niels Kr. Silles Larsen, Hovborg og Hustru Sørine M.P. ?

Pige født 12/3 1931 datter af Husm. Torkild Poulsen, Hovborg og Hustru Anne Marie Hansen. Navn Inger Hansine Poulsen.

Dreng født 25/ 1931 Søn af Boelsm. Niels P. Hansen, Klelund og Hustru Hansine Simonie Rasmine Jensen.

Dreng født 28/3 1931 Søn af Thomas Bruun, Hovborg og Hustru Sigrid Larsen. Navn Henning B.

2. Landbrugsministeriet meddeler Udstykningstilladelse af Matr. No. 1a, 3d i Hovborg, Poul Nikolajsen.                                                                                                                 Til efterretning.

3. fra Politimesteren i Ribe er fremsendt Bøde tilfaldende Kommunen 5 Kr.                   –

4. Sparekassen i Horsens meddeler at Udlaansrenten er nedsat fra 5½ til 5 en kvart pro Anno fra Juni Termin at regne.                                                                                                 Til Efterretning.

5. Der forlaa den ny Lov Giftes med Rekvieiensblanketten ?? Lov af 28/2 1931.                 –

6. Ribe Stiftamt meddeler at man i Henhold til Lov af 7/8 1922 Vurdering af fast Ejendom maa indbetale til Ribe Amtstue 80,51 Kr.                                                                         Til Efterretning.

7. samme meddeler under 23/3 at Statens Tilskud til Tuberkulosepatienter pr. Sygedag nedsættes fra ¼ 1931 til 2,90 Kr. pr Dag.                                                                                        Til Efterretning.

8. Samme under samme dato hvor man henstiller til fortrinsvis at benytte dansk Arbejde.   –

9. Samme udbeder sig Indberetning om Udgifter til Synsmd. ved Udpegning af Heste. Ingen Udgift.

Side 144

10. Fra Kolding Oppebørselsstue forespørges om økonomiske Forhold for Murer Brink, Vittrup.

                                                                                                                      Kan betale i Sommeren.

11. Invalideforsikringsraadet fremsender Spørgeskema for Anton Nielsen, Vittrup.

                                                                                                    Formanden udfylder skemaet.

12. Samme for Ane Eline Hansen, Klelund.                         H.M.Petersen udfylder Skemaet.

13. Provst Mouridsen har under 31/3 1931 paa Skoledirektionens Vegne godkendt Vikarantagelsen af Dahl Nielsen indtil 30/4 d. Aar. I Anledning af at Dahl Nielsen har faaet anden Plads har man fra d. 5. ds. antaget Seminarist Harald Iversen, Jellinge Aaret ud.                                   Til Efterretning.

14. Holsted Sogneraad har anerkendt Forsørgelsespligt for Peder Pedersen og den anmodede Notering herfra vil finde Sted.                                                                                     Til Efterretning.

15. Samme meddeler under 21/3 1931 at have Forsørgelsespligt for Frode Andersen født 21/12 1912 i Holsted.                                                                                                             Til Efterretning.

16. Sogneraadet i Tim forespørger om man anerkender forsørgelsesberettiget her Ellen Bertelsen, Datter af Kr. Bertelsen, Vittrup idet sidstnævnte er indlagt paa Sindssygehospitalet.  Anerkendes.

Side 145.

17.Svend Jeppesen bedr om Forsørgelsesattest har Ads.? Vandel.       Skal ifølge Loven udstedes.

18. Landbrugsministeriet meddeler under 30/3 1931 at man maa gøre Foranstaltning til Ødelæggelse af Oksebremselarven og herom fremsende Indberetning inden 1. Juni.

19. Fra Indenrigsministeriet Cirkulære af 27/3 1931 angaaende Fremsendelse af Oplysningsskema for Skatteudskrivningen i 1931/32.                                                 Formanden udfylder Skemaet.

20. Regninger. Fra Aandssvageanstalten i Ribe for Anna Hansen 96,15 Kr.         Til Efterretning.

      Samme for Niels Knudsen Nielsen 156,15 Kr.                                                            –

           –        –   Morten Nielsen 275 Kr.                                                                             –

21. Lauridsens Kulforretning Regning af 14/3 12 Kr., 18/3 12 Kr. 19/3 24 Kr.                –

22. Fra Fredehjemmet Rødsten for Helga Andersen 217 Kr.                                             –

               Formanden henstiller at Forstanderen selv meddeler Nedsættelsen når Tiden er dertil.

Side 146

23. Fra Sygehuset i Brørup for Chr. Pedersen Assersbølgaard 70,15 Kr.                Til Efterretning.

24 Fra Østifternes Aandssvageanstalt for Carl Johs. Hansen 125 Kr.                                 –

25.  –   Brejninge for Frode Andersen  og Hans Jørgensen hver 125 Kr.                            –

26. Gesten Apotek for M.S. Petersen 43,15,Carl Mortensen 2,45, Rs.Hansen 8,20 Kr.     –

27. Stinus Eskildsen Sygebil for Niels Christensen, Klelund 20 Kr.                                  –

28. Snedker Askov, Brørup Ligkiste til Maler Bondes Hustru 76,50 Kr.,Mads Chr. Nielsen 83,50 29. samt til Marie Schaffer 75,50 Kr.                                                                  Til Efterretning.

30. Fra Læge Lind, Bække for Rs. Hansen 9 Kr., samme 24 Kr. M.S. Pedersen 5 Kr. og for Sygekassemedlemmer 65 Kr.                                                                               Til Efterretning.

Side 147.

31. Fattigsager.

Fra Politimesteren i Nykøbing Mors for N.H.Hansen Alimentationsbidrag 66 Kr.        –

32. Fra Magistraten for Charles Christensen. Skal selv betale 40,50 Kr.                         –

33.  –   Politikontoret i Holsted for Erik Clausen Ravn 48 Kr. Skal selv betale.              –

34. Sogneraadet Hejnsvig har udbedt sig Anerkendelse M.N.Hansen. Udlæg et par træsko og et par Strømper.                                                                              Formanden har anerkendt nævnte.

34. Viktor Sørensen født 30/8 1885 har henvendt sig her og faaet udleveret et par Støvler til 16 Kr.

35. Conrad Albert Schmidt er herfra indlagt paa Fattiggaard født 5/9 1888.      Til Efterretning.

36. Regning fra Brørup Sygehus for Mads Chr. Nielsen 290,15 Kr.                              –

37. Lauridsen Kulforretning 24 Kr.                                                                                 –

38. Man forhandlede Boligspørgsmaalet for Harald Pedersen, Hyldelund. Det overlodes til Jes Schmidt at forhøre om han selv agter at bygge et Hus eller hvad de agter at gøre idet deres nuværende Lejlighed kuns var for Vinteren.

Side 148.

39. Hjælpekassebestyrelsen har henvendt sig her med Forslag om at man forhandler med Niels Jensen, Lindknud om Transport af hans Arbejdsfortjeneste til Varer i Brugsf. for hans Families Ophold.                                                                                                         Sagen henlagdes.

40. Hvad skal man gøre ved Tørvehusene ved Lindknud Skole?

41. Man vedtog at aflevere Mads Chr. Nielsen Tøj til Sønnen Laurids med undertøj og det hele, derimod hans private Genstande udleveres til den ældste Søn Niels Nielsen i Holsted.

42. Hans S. Pedersen, Hyldelund bad om Understøttelse til Betaling af Renter samt Tøj til datterens Konfirmation. Bevilgedes 25,55 Kr. Til Tøj til Konfirmationen 25 Kr. hvad det det koster derudover skal man herfra udlægge og modtage i Pigens Løn. Formanden tilskriver Margrethe Madsen at hun maa tilbageholde i Lønnen.

43. Rasmus Hansen har nu faaet Arbejde og man ansatte da Understøttelsen pr. Uge til 10 Kr. indtil næste Møde.

Side 149.

44. Snedker Niels Chr. Nielsen ansøger om Tilladelse til at adoptere deres Plejebarn Margrethe ca. 5 Aar.                                                                                                                             Tillodes.

45. Man ansatte Aldersrenten for Jens Chr. Hansen, Klelund til 30,25 Kr. pr. Maaned.

46. Fra Lærer Skovbjerg var fremsendt nyt Regulativ for Skolerengøringen. Henlagdes indt. videre.

Læreren indbydes til Forhandling desangaaende til Lærerindstillingen.

47.Hans Schønning mødte op og meddelte at han var villig til at besørge Udsmøring af Oksebremselarven med  Ugemol?? som før.  Som Vederlag enedes man om for Syning pr. Stk. 5 Øre og for behandlede i alt derunder forstaaes Syning tillige 20 Øre pr. Stk. Paabegyndes d. 18.ds.

48. Andreas Nikolajsen paalægges omgaaende at betale af sin Skyld for Statslaanet

                                                                                               Formanden tilskriver vedkommende.

49. Fra Marinus Nikolajsen forelaa Kørselsregning til Lindknud Jordemoder. Nikolaj Houborg 9 Kr., Chr. Larsen 8 Kr. Torkild Poulsen 8 Kr.                             Sidstnævnte skal selv betale.

Side 150.

50. Regning fra Købmand for jens Tharps hustru. Kørsel til sygehuset 8 Kr.

51. Man enedes om at gøre Forsøg paa at indkassere Skatterestance hos Anders Knudsen og Peder hansen ved at lægge Beslag paa Arbejdsfortjenesten. Formanden søger Oplysning hos en Sagfører.

52. Det paabydes H.P. Pedersen, Hyldelund at henvende sig til Jes Schmidt naar han skal til Lægen.

Næste Møde d. 20. ds. kl. 7½. Skatteklager. Ordinært Sogneraadsmøde i Maj Kl. 2½

 

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Ths. Thomsen, P. Jensen Hermansen, Peter Christensen, Hans Kr. Hansen,

H.M. Petersen.

 

Ekstraordinært Møde afholdt d. 20. april 1931 hvor følgende forhandledes:

Man ansatte for Lærerinde Frk. Knudsen, Klelund Lejeværdi til Kr. 50, Forbrug af Brændsel 20 Kr. Otto Kaaberbøl, Lindknud, Brændsel 25 Kr.

Side 151.

I Anledning af at Murer Rasmus Hansen har Arbejde det meste af Tiden forhandlede man om Understøttelsen. Ifølge indhentet Oplysning formoder man at han fra 1. Maj kan have en Fortjeneste af 10 Kr. pr. Dag. Saafremt Arbejdet holdes i gang slettes Understøttelsen fra 1. Maj.

Hans Chr. Hansen oplyser at Tømrer Sørensen udtaler at Tørvehusene v. Lindknud Skole med smaa Huse kan istandsættes for ca. 35 Kr.                                                                              Tiltraadtes.

Johs. Nielsen

Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen. Jes Schmidt, P.Jensen Hermansen, Peter Christensen

H.M.Petersen.

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro Onsdag d. 13. Maj 1931 hvor følgende forhandledes:

1. pastor Hansen fremsendte Fødselsanmeldelser.      (Først bagefter dagsordenen)

Side 152

2.Landbrugsministeriet har meddelt Tilladelse til Udstykning fra Ejner Ravn Ejendom i Assersbøl.

3. Ribe Stiftamt har fremsendt Tilskud til Aandssvage og Sindssyge for 1929/30 999,32 Kr.

4. Ministeriet for Offentlige Arbejder har fremsendt Cirkulære af 15/4 1931 angaaende Opslag af Tavle med Oplysning om Redningskrav.                                                              Til Efterretning.

5. Cirkulære af 21/4 31 angaaende Skatteansættelser Oplysning paa Folketællingsskemaer.

6. Cirkulære af 28/4 31. Meddelelse om at der af Landbrugsministeriet stilles et Beløb af 1 Mill. Kr. til Raadighed til Grundforbedringsarbejder. Rente 4,5 %.                                    Til Efterretning.

7. Fra Socialministeriet er modtaget yderligere Tilskud til Aldersrenteudgifter for Aaret 1929/30 372, 94 Kr.                                                                                                             Til Efterretning.

8. Fra Ribe Stiftamt er modtaget Forskud af Motorafgifter 4800 Kr.                             –

9. Frede Hansen, Højskolelærer meddeler at man i Forsamlingshuset maa anskaffe en stor Maatte at lægge udenfor Omklædningsværelset samt anstille en Kakkelovn i Huset.

Sogneraadet anser ikke at Varme i Gymnastiksalen er nødvendig. Andre Steder hvor Kakkelovn findes gøres ingen Brug deraf.

Side 153.

10. Som yderligere Tilskud til Børn af Enker er modtaget 137,50 Kr.                   Til Efterretning.

11. Alfred Hygum ansøger om at der maa anbefales Udstykning fra Laust Hansens Ejendom ca. 35 Tdr.L. fra den vestre Side af Ejedommens 70 Tdr. L.. Samt Anbefaling af Statslaan paa nævnte Lod. Valgtes tre Mand til at bese Forholdene Johs. Nielsen, Hans Kr. Hansen og Peter Christensen.

12. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at vores Skyld pr. ¼ 1931 er 3882,39 Kr.  Til Efterretning.

13. I Henhold til Skrivelse herfra til Forstander Korsbæk om Nedsættelse af Plejeløn for Helga Andersen forelaa Skrivelse fra Forstanderen som besvarer Anmodningen noget afvisende. Til Efter.

14. Landinspektør Gregersen anmoder om Anbefaling af Udstykning af en Parcel tilhørende Henrik Thomsen, Klelund beliggende i Hovborg.                                                                Anbefales.

15. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at man maa betale til Invalideforsikringen 1574 Kr.

Side 154.

16. Læge Henriksen, Vorbasse fremsender regning for Sygekassemedl. 202 Kr.      Til Efterretning.

17. Cold Mortensen, Holsted ligesaa stor 302 Kr. Enkefru Fogtmann 20 Kr., Kirsten Jensen 28 Kr.

18. Doktor Møller ligesaa 135,50 Kr., Erik Hansen 23 , Hans J.Gehlert 5 og Mads C. Nielsen 7 Kr.

19. Olaf Barfod 34,70 Kr.                                                                                           Til Efterretning.

20. Stinus Nielsen (Rykker)

21. Brørup Boghandel 0,50 Kr., Klelund Skole 59,70 Kr. Vittrup Skole 14,13 Kr.            –

22. Flensborg Lager, Holsted til Hans P. Pedersen, Hyldelund 78,02 Kr.                           –

23. Fra Plejehjemsforeningen i Ribe Amt 161,90 Kr.                                                          –

Side 155.

Aldersrente. Regninger

24. Fra Brørup Enkebørnsunderstøttelse for Mariane Sørensen 45 Kr.                               –

25. Fra Aastrup for Bentha Johannesen 157,50 Kr.                                                             –

26. Fra Vejen for Jakob Lebæk Jakobsen 341,25 Kr.                                                          –

       –        –     for Vilhelm Jensen 257 59 Kr.                                                                      –

27.  –    Kolding for Anders Hansen 245,25, for Anna K. Hansen 208,76 Kr.                    –

28.  –    Odense for Laurids Clausen Pedersen og Hustru 324,77 Kr.                                  –

29.  –    Aarhus for Hans Simon Hansen og Hustru 230, 63 Kr. (Politiafhøring) Formuen?  –

30   –    Gørding for Jens Veldt 244, 80 Kr.                                                                         –

31.  –    Holsted for Daniel 60,75 og sammes Hustru Invaliderente 97,47 Kr.                    –

32.  –    Hejnsvig for Johanne Nielsen 141,75 Kr.                                                               –

            Brørup Sygehus for Hans Jespersen 10 Kr.                                                             –

Side 156.

33. Fra Horsens forelaa Anerkendelse af Viktor Sørensen født d. 30 Aug. 1885 i Horsens. –

34. Fra Politimestern i Fredericia Alimentationsafkrævning Mourids S.Jensen 78 Kr.       –

35. Fra Politimesteren i Vejle for Marinus Buhl 102 Kr.                                                      –

36.   –   Engbjerg for Christen Thygesen Bonde  37,50 Kr.                                                   –

37.   –   Vamdrup for Anders Andersen 27,30 Kr.                                                                 –

38.   –   Vandel for Lene Jepsen 331 Kr.                                                                                –

39.   –   Andst for Anna Nielsen 67,58 Kr.                                                                             –

40.   –    Vejstrup for Villiam Nielsen 480 Kr.                                                                       –

41.   –    Gjelsted for Margrethe Sørensen 74,81 Kr.                                                             –

42.   –   Vejen for Morten Nielsen 150,83 Kr.                                                                       –

43.   –   Filskov for Hans Nissen Hansen 3,38 Kr.                                                                –

Side 157.

44.  Fra Holsted for Anna Nielsen 434,10 Kr.                                                          Til Efterretning.

45.    –   Hejnsvig for Hans Nissen Hansen 4,95 Kr.                                                              –

46. Politimesteren i Næstved meddeler af Alimentationsbidrag er udbetalt for Iver Martin Nielsen, Vittrup                                                                                                                        Til Efterretning.

47. Iver Nielsens Hustru beder om mere Understøttelse idet hendes Mand er paa Sygehuset og skal paa Sanatoriet.                                                                   Bevilges 5 Kr. pr. Uge samt 15 Kr. til Tøj.

48. Emil Th. Møller Hansen født d. 21/2 1895 anmoder om Forsørgelsesattest. Formanden udsteder.

49. Aksel Christoffersens Hustru Kørsel til Lægen i Haderslev. 12 Kr.       Kvaksalver betales ikke.

50. Forsømmelseslister forlaa.

51. Skattesager. Olga Pedersen, Hyldelund tilbagesender Skattekort for 1931/32 idet hun fremfører at have været Lærling og kuns tjent 50 Kr. For sent. Ansattes at svare af 200 Kr.

52. Kresten Sørensen, Klelund klager over Ansættelsen under 24/4 31.     Ansættelsen fastholdes.

     Til Okslund Skole Ekoramme ?? 2 Kr.

Side 158.

53. Begæring om aldersrente fra Hans Johansen Schultz født 17/4 1866. Ny Begæring maa skaffes.

54. Fra Sygehuset i Kolding Regning for Sygebil til Jens Chr. Pedersen, Vittrup 32,10 Kr.

55. Fra Brande Regning for Harald Pedersen 150 Kr.                                               Til Efterretning.’

56. Olivia Thomsen, OPkslund anmoder om Betaling af udlagte 4 Kr. til Lægekørsel.    Bevilges.

57. Fra Fredehjemmet Rødsten for Helga Andersen 217,80 Kr.                                 Til Efterretning.

58. Niels Christensens fraskilte Hustru fra Vejle 382,92 Kr.

59. Fra Gesten for Mathilde Christensen 238,50, Johanne K. Lauridsen 237, 75 Kr.           –

60    –       –       –    Gunnar Adamsen 490,50 Kr.                                                                   –

61. Landsretssagfører Jørn Nordentoft, Grinsted fremsender Transport paa de af Anton H. Nielsen i sommeren 1931 leverede Tørv ca. 1/8 1931 Kr. 155 saafremt Kommunen ikke har noget Skat til Gode til nævnte. Til ham kan man ikke have noget at indvende, men maa ellers først gøre sig betalt.

Side 159.

62. Engum for Kresten Christensen 785,38 Kr.

63. Lærer Skovbjerg ansøger om Tilskud til Folkebogsamlingen og Børnebogsamlingen.

                                                                                                                      Bevilges 50 Kr. til hver.

64. Regning fra Georg Thomsen (Kørsel) for Else Ehmsen og Chr. Pedersen 5 Kr. Anders Hansens Hustru 8, Katrine Bonde 10, Else Ehmsen og Morten Pedersens Hustru 5, Peder M. Pedersens Søn 5, anton Nielsens Hustru 5, Bodil Brandt 5, Valdemar Brock 5, Rasmus Hansen 5, Maler Bonde 5, Harald Pedersen Hustru og Ernst Søgaard 5, Aagaard Knudsen 1,50 Kr.

Henstilles til Søren Chr. Vase at han maa betale Kommuneskat. Slagter Niels Jensen faar samme Henstilling.

Hans P. Pedersen maa henvende sig til Kassereren naar han skal til Lægen, sidste Bestemmelse annuleres.

Side 160

Fra 1. April 1931 Niels Brandt Pedersen                               1000 Kr. 800

                            Sofus Sørensen, Møllersvend, Lindknud   1000  –    800

                            Metha Nielsen, Østerbygaard                      700   –    400

                            Alma Pedersen, Assersbøl f. d. 20/2 1910   800   –    500

                            Chr. Thorup adr. Peder Jensen                     600   –    400

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

 

Pige født d. 19/1 1931 Datter af Husm. Iver M. Nielsen, Vittrup og Hustru Emilie Bonde. Navn Tove Bonde Nielsen.

Pige født d. 6/3 1931 Datter af Boelsm. Jens Christiansen, Okslund og Hustru Mette Marie Jensen. Navn Anna Katrine Christiansen.

Pige født 11/3 1931 Datter af Tømrer Niels Chr. Silles Larsen, Hovborg og Hustru Sørine Mathilde Pedersen Meng. Navn Lydia Meng Larsen

Pige født 22/4 1931 Datter af Simon Simonsen, Baldersbæk og Hustru Petra Nielsine Margrethe Kristensen. Navn Karen Marie Simonsen.

Pige født d. 25/4 31 Datter af Husm. Andres Vilhelm Nielsen, Risbøl og Hustru Johanne Laura Mortensen.

Side 161.

Pige født d. 29/4 31 Datter af Husm. Chr. Buhl, Lindknud og Hustru Petra Jørgine Henriksen.

Dreng f. d. 4/4 31 Søn af Hans Peder Pedersen, Hyldelund og Hustru Anna Magdalene Dael. Navn Svend Aage D. Pedersen.

Dreng f. d. 14/4 31 Søn af Arbejdsm. Kristen Peder Hendriksen, Vittrup og Hustru Petra Christine Christensen. Navn Kaj Tage Hendriksen.

Dreng f. d. 19/4 31 Søn af Niels Kristensen Hansen, Okslund og Hustru Marie Kirstine Huusmann.

Dreng f. d. 21/4 31 Søn af Arbejsm. Peder Madsen Andersen, Lindknud og Hustru Ane E. Andersen

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro Onsd. 10/6 1931 hvor følgende forhandledes:

1. Beretning fra Udvalget som var udpeget til at besigtige Forholdene ved Laust Hansens Ejendom i Okslund angaaende Udstykning og Antagelse af en Del af Ejend. S Areal som Statshusmandsbrug.

Udvalget udtalte sig imidlertid ikke idet Ansøgeren efter Meddelelse fra Formanden havde frafaldet sin Ansøgning i det hele taget.

Side 162.

2. Formanden meddelte at have bevilget til Sognets Værgeraad som Udgifter ved nævntes Møde paa Nyborg Strand samme Beløb som af Sogneraadet bevilget sidste Aar Kr. 30. Til Efterretning.

3. Formanden meddelte at have kautioneret for Indlæggelse paa grindsted Sygehus af Frk. Elfride Trøjborg, Hyldelund. Nævnte søges anerkendt i Ovre Vejstrup, Fyn.                    Til Efterretning.                                                  

4. Surhave Fattiggaards Regnskab for Aaret 1930/31 forlaa og udviste et Driftsunderskud paa 4912,06 Kr.                                     Afdraget 2269,31 Kr.                                       Til efterretning.

5. Panteobligationen af Lindknud Kommune paa P.N. Pedersens Ejend. i Assersbøl er tilladt af Ribe Stiftamt under 18/3 1931 mrkt. A.R.H.9/31.                                                           Til Efterretning.

6. Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 28/4 1931 angaaende den ny Lærerlønningslov som træder i Kraft d.1. Juli forelaa. Lønnen saaledes:

       Første og Enelærere 2700 Kr. stigende hver 3. Aar med 300 Kr. indtil 4680 Kr.

       Andenlærere             2250  –        –           –     –   –      –    300   –      –      3120  –

                                                               Derefter hver 3. Aar 330   –   indtil 3780 Kr.

       Forskolelærerinder   1710  –  stigende hver 3. Aar med 150 Kr.     –      2010  –

                                                      Derefter hver 3.Aar med   180  –       –      2730  –

       Vinterlærere              960   –  stigende hver 3. Aar med  150  –      –       1260  – Til Efterretning.

Side 163.

7. Cirkulære fra Ministeriet for Offentlige Arbejder af 15/5 1931 angaaende Ændring af Lov No. 133 af 15/4 1930. Nuværende Lov er 135 af 28/4 1931.                                            Til Efterretning.

8. Finansministeriet anmoder om Besvarelse af forskellige Indkomsters Betaling i Kommuneskat samt Kirkeskat. Formanden har udfyldt Skemaet.                                                     Til Efterretning.

9. Ribe Stiftamt at der som Statstilskud Resttilskud for 1929/30 til Hjælpekasseudgifter er anvist Kommunen 137 Kr. Beløbet er modtaget.                                                                  Til Efterretning.

10. Formanden har under 30/56 1931 udstedt Forsørgelsesattest for Jens Peder Arnold Simonsen født i Lindknud d. 15/8 1908.                                                                                     Til Efterretning.

11. Landbrugsministeriet meddeler Abprobering af Matr. No. 1 Debel og 1m Lindknud Andreas Jepsens Ejendom til Kirkegaardsjord. Samme for Andreas Jepsens Ejendom en Parcel til Uddeler Christensen.                                                                                                                Til Efterretning.

12. Invalideforsikringsraadet meddeler at Renten er tilstaaet Anton Nielsen Remmer, Vittrup.

13. Niels Thøgersen, Lindknud ansøger Kommunens Afholdelse af Udgifter ved de Gamles Udflugt. Udflugtsstedet er ikke afgjort.                                                                      Bevilgedes.

Side 164

14. Sogneraadsformanden i Holsted har indbudt Fmd her til Møde i Holsted d. 9.ds. i Anledning af paatænkte Planer om Nedlæggelse af Dommerembedet i Holsted hvilket Fmd. paa Sogneraadets Vegne protesterer imod.                                                                                              Til Efterretning.

15. Laust Iversen og Hustru, Vittrup ansøger om Hjælp til Medicin idet de fremfører at Hustruen hyppig søger Læge og har meget maattet indskrænke sig med Tilkaldelse Grundet paa Økonomi.

                                                                                                                  Bevilges det halve Medicin.

16. Regninger. Fra Sygehuset i Grindsted for Elfrida Trøiborg  65 Kr.                    Til Efterretning.

17. A.S. Straarup, Frydensborg for 2 Tons Tørv til Vittrup Skole 44 Kr.                           –

18. Holger Henriksen, Brørup for Kørsel for Sygekassemedlemmer 36 Kr.                       –

      For Arnold Sørensen 10 Kr. til Andst kan man ikke betale.

19. Læge Kofoed Jensen forhv. Bække 602,50. Samme for Hans P. Pedersen 35 Kr. Mads Chr. Nielsen 5 Kr. Carl Mortensen 5 Kr. Rasmus Hansen 5 Kr.                                        Til Efterretning.

20. Fra Folding for Bertel Pedersen 200,25 Kr.                                                                      –

Side 165.

21. Fra Odense for Fodermester Laurids Clausen Pedersen og Hustru 324,77 Kr.  Er kvitteret.

22. Aldersrenteskema forelaa paany fra Hans Johansen Schultz. Ansat til 33,50 fra 1/5 1931.

23. Sogneraadet i Vejen meddeler at Morten Mortensen er tilstaaet et Sæt Tøj. Til Efterretning.

24. Politimesteren i Odense meddeler at Andreas Ferdinand Andersen født 14/9 1904 har modtaget Fattighjælp i Form af Alimentationsbidrag.                                                                Til efterretning.

25. Ligningskommissionen i Ribe udbeder sig Skatteansættelse for Carl Alfred Pedersen.

                                                                                                                                     Ikke ansat her.

26. Skatteraadet foreslaar følgende Ændringer i Ansættelsen 1931/32.

   No. 63 Mathies Friis                        fra 2000 til 2400 Kr.

    –    85. Hans Chr. Hansen sen.          –  4020  –  4020  –  (36,300 til 38000)

    –  165  Peder Jensen                          –  2000  –  2400  –

    –  297  Jens Skovbjerg                       –  2200  –  2500  –

    –  564  Peder Thomsen                      –  1700   –  2100  –

    –  583  Chr. A. Hansen                      –   1000  –  1000  –  (3900)

    –  594  Søren Jensen                          –   2400  –  3000  –

    –  620  Ejnar Mortensen                    –   1400  –  1800  –

    –  655  Chr. Sørensen                        –   3500  –  4000  –

Forsøger Forhandling med Skatteraadet.

Fra Marinus Nikolajsen Kørsel for Sygekassemedlemmer Søren Ditlefsen 5, Skrædder Jensen 4 Kr.

Side 166.

27. H.N. Hansen, Vejle mødte og bad om Understøttelse. Fik frit Valg. Fattiggaardsophold eller 10 Kr. i Understøttelse.

28. Det vedtoges at avertere i Vestkysten i kommende Tid

29. Landbrugsministeriet har approberet Udstykning af Matr, No. 1al Hovborg tilhørende Henrik Thomsen, Klelund.                                                                                                   Til Efterretning.

30. Niels Christiansen, Lindknud ansøger om Brændselshjælp.                         Bevilgedes 30 Kr.

31. Hans P. Pedersen, Okslund ansøger om Betaling af Ligkiste og Klædning for Svigermoderen Elise Hansen formentlig Forsørgelsesberretiget i Vorbasse i alt 84 Kr. havde Ophold i Nr. Vilstrup Forsørgelsesberett. i Vorbasse.                                                                            Bevilgedes.

32. Det henstilles til Murer Brink at han maa betale Huslejen.

33. Iver Nielsen, Vittrup bevilgedes til Familien til Underhold pr. Uge 20 Kr.

34. Bernhard Larsen, Lindknud tilbyder Levering af Grus til Kommunen. Hans Kr. Hansen og H.M. Pedersen søger Køb af et Parti.

Side 167.

Skatteansættelser fra 1.Juli.

Marie Katrine Pedersen 100 Kr. minus 80 = 20 Kr., Thyge Bruun, Vittrup adr Bruun 1000 = 800 Kr. Olga Ravn adr. Anders Sørensen 800 = 500, Murer Frits Chr. Hansen adr. Hans Chr. Akselsen 1400 – 1400 Kr., Mette Heich 800 – 800 Kr. Thora Pedersen, Okslund 600 – 400 Kr., Marie Damhus 100 – 80 Kr., Eva Madsen Okslund Skole 500 – 300 Kr., Margrethe Nikolajsen, Villa Baldersbæk 800 – 500 Kr., Maren Nikolajsen 800 – 500 Kr., Katrine Pedersen, Klelund Slot 1000 – 800 Kr., Niels Chr. K. Christensen 1000 – 800 Kr.,

 Hans Schults 100 – 80 Kr., Kamille Holm, Hovborg Mejeri 800 – 500 Kr., Forstander Frederiksen 4182 + 200 – 3982 + 700 = 4772 Kr., Eljnar Karlsen, adr Aksel Nielsen, Vittrup 1000 – 800 Kr., Gertrud Jensen adr Chr. Jakobsen 1100 – 900 Kr., Dagmar Schmidt adr. Bruun, Hovborg 800 – 500 Kr., Mette Hansen, Hovborg Kro 600 – 400 Kr., Birgitte Olander, Gilbjerg 800 – 500 Kr., hans Nielsen, Vittrup 1200 – 1000 Kr., Andrea Madsen ved samme 700 – 450 Kr., Dorthea Tonnesen adr. Aksel Nielsen 800 – 500 Kr., Frants Hjort, Hovborg Mejeri 1000 – 800 Kr., Emilie Nielsen, Klelund Slot 800 – 500 Kr., Marie Dansen Klelund Slot 800 – 500 Kr., Fra ¼ Jørgen J. Hansen 1000 – 800 Kr. rejst til Dødsmosegaard Vester Ulslev pr. Øster Ulslev.

Side 168.

Adolf Nielsen, Vittrup fra ¼ 1000 – 800 Kr., Chr. Hansen, Kidholm fra ¼ 1000 – 800 Kr., Emil Mathiesen Tømrer, Lindknud 1000 – 800 Kr.

Johannes Nielsen

Peter Christensen, Hans Kr. Hansen, P.J. Hermansen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

 

Aar 1931 d. 19.Juni samledes Sogneraadet i Lindknud Kro i Anledning af at Skatteraadet vilde give Møde for at forhandle om Ændringer i følgende Skatteansættelser:

Aaret 1931/32 No. 63 Mathies Friis                  Indtægt 2000   Formue  Indtægt 2400 + Formue.

                               85. Hans Chr. Hansen                      4020    36300                 4020     38000

                             165 Peder Jensen                                2000      900                   2000       900

                             297  Jens Skovbjerg                           2200          0                   2500

                             248 Karsten Baggerd                            600     19300                 600      19300

                             564 Peder Thomsen                           1700                                1700

                             583  Chr. L. Hansen                           1000                                1000        3900

                             594 Søren Jensen                               2400                                 2500

                             620  Ejnar Mortensen                         1400                                1400

                             655  Chr. Sørensen                             3500      21500                3500      21500

Poul Nikolajsen, Hovborg ansøger om at Landejendommen som er solgt til Jens A. Jensen maa udgaa af Pantet for Grundforbedringslaanet til herv. Kommunes Restsum Kr. 975, tilbage bliver Matr. No. 1a og 3h.                                                                                        Sogneraadet svarer Nej.

Side 169.

Da der ved sidste Møde var valgt et Udvalg til at anskaffe Grus til Grundforbedring hos Bernhard Larsen og det viste sig at nævnte havde solgt valgtes et Udvalg til at sikre en Del Grus til Kommunen. HansM.Petersen, Hans Chr. Hansen og Formanden.

Føvling Sogneraad forspørger hvad Katrine Stengaard er ansat til i Indkomst for Skatteaaret 1931/32.

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen, P.J. Hermansen, Hans Kr. Hansen, Ths Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1931 d. 8. Juli afholdtes ordinært Sogneraadsmøde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser for Maj Maaned.

Pige født d. 29/4 1931 Datter af Husm. Chr. Buhl, Lindknud og Hustru Petra Jørgine Henriksen. Navn Erna Elvira Buhl.

Pige født d. 19/5 31 Datter af Træskom. Holger Poulsen, Lindknud og Hustru Lydia Amalie Sørensen. Navn Elly Kirstine Poulsen.

Dreng født 19/4 31 Søn af Boelsm. Niels Christensen Hansen, Okslund

Side 170

Og Hustru Marie Kirstine Husmann. Navn Gudmund Hansen.

Dreng født 21/ 31 Søn Af Arbejdsm. Aksel Peder Madsen Andersen, Lindknud og Hustru Ane Elisabeth Andersen. Navn Andreas Andersen

Dreng født d. 9/5 31 Søn af Gaardm. Jens Peder Hansen Brandt og Hustru Ane Kirsten Jakobsen. Navn Villy Jakobsen Brandt.

2. Landinspektør Gregersen ansøgte om Anbefaling af Udstykning af en Parcel fra Poul Nikolajsen til Søren Mortensen.                                                                                                   Anbefales.

3. Cirkulære angaaende Jord i Henhold til Loven 4/10 1919 forelaa.                       Til Efterretning.

4. Ribe Stiftamt meddelte at Kommunens Tilskud til Aldersrenteudgifter andrager for Aaret 1930/31 14,200 Kr.                                                                                                    Til Efterretning.

5. Departementet for Told og Forbrugsafgifter havde fremsendt et Kommunen tilkommende Beløb Kr. 230.                                                                                                                       Til efterretning.

6. Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 17.Juni angaaende Grundstigningsskyld.               –

7. Ribe Stiftamt forespørger om Kommunen ikke har anslaaet et for højt Beløb til Alders – og Enkebørnsunderstøttelse nemlig 24,500 Kr. Udgifter for 1929/30 androg 24,457 Kr. Svar udbedes.

                                                                           Maa fastholde Overslaget 24,500 Kr.

Side 171

8. Conrad Thomsen, Lindknud ansøger om Anbefaling for et Laan til Opdyrkning af Hede (Statslaan) ca.. 10 Tdr. L. Ansøger om 1000 Kr. som kan indføres paa Ejendommen Matr. No. 3n næst efter Kreditforeningsgæld 7,500 samt 2. Prioritet 1000 Kr. paa Matr. No 3e. 7,500 Kr. samt 2. Prioritet 1800 Kr.

Sogneraadet anbefaler nævnte Laan mod at Laanet indføres som 1. Prioritet i det Areal som paatænkes grundforbedret samt 2. Prioritet paa  Landejendommen i Lindknud.

9. Forpagteren af Klelund Slot Hans Middelbo meddeler at han ikke formener at skal tilflyttes herv. Kommune i Registeret idet han ejer Ejendom paa Fyn. Formanden gør Foranstaltning til at nævnte Hr. Middelbo bliver tilført Registret saafremt Loven dette betinger.

10. Fra Kirkeminsteriewt forlaa fremsendte Ansøgning om Afdragsfrihed af to Laan 2000 og 1500 Kr. til Juni Termin 1933 med Forespørgsel om ikke det fornødne Beløb til betaling af Kirkelige Udgifter allerede er paalignet for Aaret 1931/32.

Formanden svarer at Overslaget vanskelig kan holde idet Tab er undgaaelige.

11. Regninger. Fra Fredehjemmet Rødsten for Helga Andersen 207,20 Kr.               Til Efterretning.

12. Gesten Apotek for Hans P.Pedersen, Hyldelund 6,80 Kr.                                                  –

13. Fra Østifternes Aandssvageanstalt for Carl Johannes Hansen 125 Kr.                              –

14. Aandssvageanstalten i Brejning for Hans Jørgensen 125, for Frode Andersen 125 Kr.    –

Side 172

15. Kørselsregning for H. Schønning, Lindknud 61 Kr., samme 111 Kr.

16.          –                –   Georg Thomsen 63 Kr., samme 62 Kr. Man vedtog at betale halvdelen af Udgifter for Laust Iversen, Vittrup

17. Læge Lind, Bække 174 Kr.., samme 54,25 Kr.                                             Til Efterretning.

18. Hvad skal man gøre for at faa nedbragt Kørselsudgifter til Læge?? Det vedtoges at Sygekassemedlemmer som vil køre til Læge paa Kommunens Regning maa erholde Kørselsattest? hos én af Sogneraadsmedlemmerne.

19. Vorbasse Sogneraad meddeler under 29/6 31 Anerkendelse af Elise Hansen (død i Lindknud)

20. Fra Politimesteren i Ribe forelaa herfra fremsendte Anmodning om Afhøring af H.S. Hansen, Aarhus medfølgende Rapporten for Belysning af nævntes Formueformindskelse. Det fremgik navnlig at Afhørte har udlaant en Del Penge for hvis Sikkerhed er tvivlsomt bl.a. hos Sønnen Niels Carl Hansen, Asbo. Det indhentede Materiale sendes til Alderrenteudvalget i Aarhus.

21. Invalideforsikringsraadet anmoder om Oplysning angaaende Johanne Catrine Jensens Arbejdsevne samt Skatteansættelse evt. m. m.                                                Formanden svarer.

Side 173

22. Fra Politimesteren I Aarhus Alimentationsafkrævning for Hans Nissen Hansen 96,80 Kr.

23. Politimesteren i Ribe forespørger i Henhold til at Skomager J.P. Bonde, Lindknud er udlagt som Fader til et Barn som Ungpige Anna Cartrine Pedersen, Agerbæk venter at føde, om nævnte Bonde anerkendes Forsørgelsesberettiget i herv. Kommune. Anerkendes Forsørgelsesberettiget her.

24. Sogneraadet i Ovre Vejstrup anerkender Forsørgelsespligt for Elfrida Trøjborg p.t. Hyldelund.

25. Magistraten har anerkendt Christian Pedersen Asserbølgaard født 19/11 1907 i København.

26. Politimesteren i Ribe forespørger om Sogneraadet vedblivende anbefaler Indfødsret for Erik Tharp.                                                                                                                               Anbefales.

27. Politikontoret i Holsted fremsender Afkrævning af Alimentationsbidrag for Knud Sørensen, Agerbæk. 75 Kr.                                                                                                   Til Efterretning.

28. Hans Nissen Hansen, Vejle beder om Betaling af Kontingent til Fagforening og Sygekasse.    Sogneraadet betaler Sygekassen men ikke Fagforeningen.

29. Morten Mortensen, Assersbøl meddeler at have opsagt Lejeren Harald Petersen fra 1/8 1931.

               Sogneraadet valgte til at forsøge at skaffe ham Lejlighed Ths. Thomsen og H.M.Petersen.

Side 174.

30. Arbejde Adler bad om Tilskud.                                                     Bevilgedes 10 Kr.

31.  Sogneraad fremsender til Notering her Gerda Thomsen Datter af Købm. Sv. Aage tomsen og Hustru Elise Kirstine Nielsen, Hovborg samt Henry Christensen Søn af Murer Thomas Christensen og Hustru Margrethe Mejer, Hovborg.                                                                         Noteres.

32. Fra Bække Sogneraad forelaa Ansættelse af Erhvervsskat følgende:

      Hans P. Ravn         Indtægt 500 Kr. =  21,66

      Jens L. Jensen            –        300  –        13,00

      Morten Mortensen     –        300  –        13,00

      Christian Jørgensen    –          –    –            –

      Ejnar Mortensen         –        200  –          8,60

      Chr. Bruun                           150   –         6,50

33. Forsømmelseslister forelaa.                                                 Formanden paafører evt. Mulkter.

34. Andreas Jepsen og Hustru, Lindknud ansøger om Aldersrente Grundet paa Sygdom og kan af Aldershensyn ikke faa Invaliderente. Formanden forsøger at indhente Aldersrente regnet efter en Indkomst af 440 Kr.

Side 175.

Departementet fremsendte Tællingsskema til Areal og Kreaturtællling d. 1½5. Juli 1931

Øster Hovborg valgtes   Søren Poulsen Jensen  suppl.  Jens Skovbjerg

Vester     –            –        Poul Jensen                       –      Torkild Poulsen

Nordre Klelund    –        Karl Hermansen               –       Chr. Poulsen

Søndre    –            –        Niels P. Hansen                –        Hans Burkal

Sønderlund          –         Nikolaj Houborg              –        Niels Jørgensen

Hyldelund           –         Hans Chr Hansen sen.      –        Søren Steiner

Assersbøl            –         Frands Frandsen               –        Aksel Christoffersen

Lindknud            –         Chr. Buhl                          –         Hans Skov

Debel                  –          Boe Schmidt                    –         Julius Jepsen

Gilbjerg              –           Anton Jepsen                   –         Søren Brandt

Sønder Vittrup   –          Niels Nielsen                   –          Viggo Mogensen

Nørre       –          –         Marinus Høgh                   –         Marinus Mikkelsen

Øster Okslund     –         Fr. Jepsen                         –         Niels Chr. Hansen

Vester    –            –          Chr. Pedersen                   –         Jens Hedegaard

 

Johs. Nielsen

Peter Christensen, Jes Schmidt, P. Jensen Hermansen, Hans Kr. Hansen , Ths. Thomsen

H.M.Petersen 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *