1926 – 29 – 1f

Nr. 6. Lindknud Sogneraads protokol 11/1 1928

 

Aar 1928 d. 11/1 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt

Følgende sager behandledes:

Fødselsanmeldelser for Decb. Maaned 1927 var fremsendt af Pastor Barfod

5.  Dec. 1927 f. en Datter af Husm. Hans K. Jensen og Hustru Hansine Frandsen af Vittrup

19.  –        –                –          Murer Mads N. Brink og Hustru Tora Tomine f. Adamsen, Vittrup

20   –        –                –          Arbjdsm. Poul N. Poulsen og Hustru Else Marie f. Hansen af Lindknud

Døbte eller navngivne Christian Bernhardt Damgaard, Søn af Ingvard Damgaard f. 27/ 11 27, Rasmus Søholm Jensen Søn af Marius S. Jensen f. 18/11 27, Verner Mortensen Søn af Ejner Mortensen, Vittrup f. 11/11 27

2. Cirkulære af 29/12 27 om nedsættelse af Statsskatten. Opkrævningsbeløb for Statsskat.

3.        –            27/12   –    – paa Mandtalslisterne at anføre Fødestedet.           Til Efterretning.

4. Bekendtgørelse af Regler for Tilbageholdelse af Arbejdsløshedsunderstøttelse til Dækning af Alimentationsbidrag. Dog højst 1/3 Deel.                                                          Til Efterretning.

5. Brændevinsafgiften. Ribe Stiftamt har fremsendt Fortegnelse over den sidst ansatte Afgift af Handel med stærke Drikke. Da Amtsraadet agter at foretage en Regulering af Ansættelsen vged Forhøjelser og Nedsættelser foreslaaes en halvering af differencen mellem Kommunens og Amtets Ansættelse.                                                                                                          Til Efterretning.

Side 166.

6. Ribe Stiftamt udbeder sig Oplysning om hvorvidt det anvendes Naturalarbejde evt. hvor meget. En Skrivelse fra Amtsvejinspektoratet vedlægges.                                                  Til Efterretning.

7. Udstykning. Landbrugsministeriet har under 14/12 27 godkendt Udstykning af Matr. 1a Hovborg til P. Nikolajsen saaledes 1a Hk. 1 Tdr m.m. 1br kan afhændes, 1af kan afhændes, 1bs ingen Hartkorn.                                                                                                                   Til Efterretning.

8. Grundforbedringslaanene til Jens Karl Jensen er i Orden og Laanet 1500 Kr er formodentlig udbetalt. Niels Kr. P. Vase. Pantebrevet er indført i Tingbogen og sendt gennem Amtet til Ministeriet 1250 Kr. Niels P. P. Vase. Pantebrevet er sendt til Dommerkontoret til Tinglysning 550 Kr.                                                                                                                              Til Efterretning.

9. Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser til videre Udlaan til Niels Schultz Klelund paa 800 Kr., Peter N. Petersen, Kidholm paa 500 Kr., er modtaget i Checks. Til at bestemme naar Laanene kan udbetales valgtes Niels Jørgensen og Chr. Heick.

10. Andst m. fl. Herreders Skatteraad har fremsendt et Cirkulære angaaende Udfyldning af Selvangivelser m. m.                                                                                                Til Efterretning.

11. Vejskilte. Vejvisere fra J.S. Hess og Søn, Middelfart.                                       Henlagtes.

Side 167

12. Amtsvejinspektøren udbeder sig i Skrivelsen af 30/12 27 Meddelelse om hvor meget Materiale der agtes anvendt til de Vejstrækninger der agtes tromlet. Hvilket er meddelt.       Til Efterretning.

13. De jyske Skjortefabrikker tilbyder at overlade Kommunen Ral og Grus til ½ Deel af den Vejstrækning der agtes Grundforbedret gratis i Jernbanevogne. Kommunen betaler Fragten fra Rosmus Station.

14. Følgende har spurgt om der kan faaes Stenslaaning eller lignende Arbejde hos Kommunen nemlig Anders K. Andersen, P. Germansen, Axel Pedersen, Peter Andersen.

                                                                         Der anskaffes 2 Harper paa almindelig Størrelse.

15. Steen. Peter Madsen Petersen har forespurgt om Kommunen vil købe nogle Kampesten.

                                                                                            Der anses at være for mange Flintesteen.

16. Vej No. 20. En Deel Beboere i Øster Okslund har fremsendt Klage over Okslund – Vittrupvejen og retter en Henstilling til Sogneraadet om at faa den sat i Stand.                Overdroges Vejudvalget.

17. Vejene fra Damgaardene m. flere.

18. Afløbsforholdene ved Lindknud By. En Deel Beboere i den nordøstlige Deel af Lindknud har sendt en Beklagelse over de Ulemper og den Skade den stærke Vandstrøm under stærk Nedbør og Tøbrud forvolder paa deres Ejendomme. Der rettes en Anmodning

Side 168

til Sogneraadet om at iværksætte Foranstaltninger til Modvirkning af fremtidige Oversvømmelser. Klagerne imødeser Sogneraadets Svar og forbeholder sig at gøre Retskrav overfor Sogneraadet for den Skade der tilføjes deres Ejendomme.

Der nedsættes et Udvalg bestaaende af Marius Madsen, Niels Thøgersen og H.M.Petersen tilsammen med et Udvalg fra Lodsejerne til at undersøge Sagen.

19. Landsforeningen af Vanføre og Lemlæstede ansøger om et Bidrag.                 Henlagtes.

20 Brandfogedkredsene. Skorstensfejer Nielsen, Vejen udbeder sig Meddelelse om Brandkredse med Inddeling og Brandfogedernes Navne og Bopæl.                                         Til Efterretning.

21. Indstillingen til Brandfogeder er godkendt af Stiftamtet og Politimesteren . Samme beder sig tilsendt de tidligere Brandfoged beskikkelser.                                                      Til Efterretning.

22. Der er indsendt 3 Brandsynsprotokoller til Autorisering af Politimesteren én for hver af de 3 Kredse.                                                                                                                   Til Efterretning.

23. Brørup Trælasthandel har sendt Regning paa 12 Stk. glaserede Rør a´2 Kr.           –

24. Cirkulære af 28/9 27 angaaende særlige Foranstaltninger til Kontrol med Kommunens Pengevæsen og Regnskabsføringen m. v.                                         Sagen udsættes til næste Møde.

Side 169

25. Bekendtgørelse af 19/9 27 om Arbejdsanvisning, Arbejdsløshedsforsikring m. m. indeholdene Bestemmelser vedrørende Nødhjælpsarbejder.                                                       Til Efterretning.

26. Cirkulære af 19/9 27 angaaende Sygekasseloven.                                                      –

27. Landkommunernes Ulykkesforsikring  har fremsendt sin 25. ende Beretning. Samme udbeder sig Indberetning for 1926/27.                                                                         Overdroges Formanden.

28. Kommunens Budget for 1928/29 var til 2. Behandling. Efter at have gennemgaaet Forslaget til Budget vedtog Sogneraadet for nævnte Aar at udskrive 78,000 Kr. fordelt med 2/5 Dele eller 31,200 Kr. paa fast Ejendom og 3/5 Dele eller 46,800 Kr.paa Formue og Indtægt. Overslaget slutter med en Kassebeholdning paa 19,400 Kr.

29. Kørselsregning for Okt. Kv. 1927 fra Læge Kirkebjerg (10 patienter navne er nævnt) Regning lyder samlet paa 106,30 KLr.

30. Regning fra A.P. Graversen, Holsted St. for Kørsel med Læge Larsen 100 Kr.  Til Efterretning.

Side 170.

31. Skolesager. Forsømmelseslisterne forelaa for Novb. og Dec. Md. Mulkterne paaføres af Formd.

32. En Repræsentant fra de Danske Brandforsikringsselskaber har efterset de elektriske Installationer i Skolerne. Der er fundet en Deel Mangler ved Installationerne i Fru Thomsens Lejlighed i Klelund Skole som skal bringes i Orden i nær Fremtid. Skriver til N. Andersen. Til Eft.

33. Gymnastikinspektøren har gennem Undervisningsministeriet fremsendt Fortegnelse over manglende Redskaber ved Vittrup Skole ! Bomstøtter, 6 fag Ribber 2 Bænke med Ligevægtbræt, 1 lille plint og !5 Sjippetov. Henvises til de Tilsynsførende.

34. Okslund Skole mangler 2 Bænke med Ligevægtsbræt, 1 lille Plint 15 Sjippetov. Skrivelsen tilbagesendes med Oplysning om hvorvidt Paalægene er efterkommet.

35. Lindknud Skole Lærer Skovbjerg har forespurgt om der ikke kan blive hegnet med Pæle og Traad om Legepladsen og plantet en Række Sitkagraner langs Hegnet.      Bevilgedes.

36. Samme ønsker gerne at faa Resten af Granerne fældede Nord for Skolen og faa Tilladelse til at benytte Jorden.

171.

37. Der er anskaffet en Deel Kul til Lindknud, Okslund og Vittrup Skoler.         Til Efterretning.

38. Forsamlingshusets Gulv trænger stadig til reparation. Var det ikke hensigtsmæssig at faa lagt nyt Gulv?                                                            Der søges Oplysning om hvad et nyt Gulv vil koste.

39. Hvad skal der foretages ved det Stykke Jord syd for Forsamlingshuset?

40 Blikkenslager Glarbjerg har sendt Regning for reparation af Tagrender v. Lindknud Skole 14 Kr.

41. Invaliderentesager. Cirkulære af 19/9 27 under Henvisning til Lov No. 197 af 16/7 27 om Invaliderenter

42. No. 37051. Husmoder Henriette Hansen, Lindknud er ifølge Skrivelse af 4/1 1928 tilkendt I.R. fra Begæringens Dato. Invaliditeten skønnes at være vedvarende.                         Til Efterretning.

43. No. 44250. Husbestyrerinde Metha Ibsen, Klelund. Invalideforsikringsraadet har under 23/12 27 meddelt at Udbetalingen af Invaliderenten er standset.                                            Til Efterretning.

44. Jordemoderhonorar. Jordemoder Kirstine Lytken meddeler at hun forgæves har afkrævet N.M. Nielsen, Vittrup Betaling for Fødselshjælp i 1926 15 Kr. forespørger om Sogneraadet vil betale Regningen.                                                                                                                  Betales.

Side 172.

45. Cirkulære af 23/12 27. I Henhold til Lov No 134 af 1/7 27 maa der i Tiden 1/10 27 til 31/3 28 kuns ydes ekstra Hjælp 1740 Deel af Udgifterne til A.R. i Regnskabsaaret 1926/27.

47. Smed H. Hansen. A.R. Ribe Stiftamt meddeler ifølge Forespørgsel at H. Hansen og Hustrus A.R. skalæ beregnes efter 67 aarige Ægtefolk 60 Kr. pr. Md. fra ½ 28.              Bevilgedes.

47. Marie Kolbæk. A. Graversen, Holsted har sendt Regning for Kørsel med Læge Larsen for 3 Ture 21 Kr.                                                                                                              Til Efterretning.

48. Iver Iversen. Hanbjerg Sogneraad har tilbagesendt regning for 1926/27 med Bemærkning om at de 75 Kr. der er ydet som Lægehjælp ikke er er Refusionsberettiget. Regningen er betalt med Undtagelse af 50,75 Kr. Der forespørges om Sogneraadet godkender dette.

                                                                         Man fastholder Kravet om at faa de anførte 56,75 Kr.

49. Frederikke Jespersen. Læge Kirkebjerg har sendt Regning for Rejse og Kørsel 22,50 Kr. Til E.

50. Carl Mortensen. Viuf Sogneraad meddeler at de ikke har noget imod at der bevilges ham en ½ Kiste Glas ekstra naar det anses for nødvendigt.                                                Til Efterretning.

Side 173.

51. Knud Peter Hansen f. i Maj 1875 i Vorbasse. Gram Sogneraad har gennem Ribe Stiftamt fremsendt Sagen angaaende paagældende med Forespørgsel om hvorvidt han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud. Man har bestemt nægtet Anerkendelsen under Henvisning til tidligere Skrivelser den Sag vedrørende. Afskrift haves.                                     Til Efterretning.

52. Jes P. Petersen. Sagen har paany været fremsendt men er atter returneret. Anerkendelse nægtet.

53. 2 rejsende. Murersvend Jens Bøgh f. 27/12 1897 i Vester Hornum ved Løgstør og Murersvend Godske Hansen Varming f. 20/10 1904 i Øster Gasse, Skjærbæk fik Tilladelse til at bo i Kroen een Nat.

54. Hans Jørgensen. Aandssvageanstalten Brejninge har sendt Regning paa 150 Kr. Til Efterretning.

55. Jørgine Jørgensen, Vittrup er blevet udskrevet af Hospitalet d.? Nov. Kommunen har atter modtaget for meget indbetalt Penge.                                                                    Til Efterretning.

56. Mads Kr. Nielsen. Sag v. Ulykkesforsikringen er nu afsluttet derhen at han ikke faar Erstatning for Invaliditet. Derimod vil der vist blive udbetalt Dagpenge.

Man har indsendt Begæring om at Beløbet maa blive udbetalt til Sogneraadet.         Til Efterretning.

57. Helga Andersen. Kvindehjælpen i Aarhus har sendt Regning f. 3 Md. 183,50 Kr.       –

Side 174.

58. Knud Sørensen. Politikontoret i Holsted har sendt Begæring om Refusion for udlagt Børnebidrag til Tjenestepige Marie Madsen til et udenfor Ægteskab født Barn med 78 Kr. Barnets Navn er Lilly Leervad Madsen. Beløbet er afkrævet men skønnes uerholdeligt. Betales el. Afsoning  

59. Lenart August Jensen. Politikontoret i Bogense har udbedt sig Refusion for udlagt Alimentationsbidrag til Barnemoder Cecilie Christiane Nielsens d. 30/10 25 fødte Barn Doris Johanne Jensen med 102 Kr. Alimentanten er forgæves efterlyst.                     Betales.

59a. Chr. Thygesen Bonde. Aastrup Sygekasse har sendt Regning paa resterende Bidrag 32,20 Kr.             Betaler paa Betingelse af at han fremdeles er Medlem.  

60 Skatteklager Mejerist Holdensen, Hovborg synes at Skatten er for høj opgiver som Løn 488 Kr. + Kost og Logi.                   Ansat til 21 Kr. pr. Kv.                                          Nedsættes til 15 Kr.

61. Hansine Espensen synes Skatten er for høj. Er ansat til 6 Kr.          Ansættelsen fastholdes.

62. Lindknud Sygekasse ansøger om 600 Kr. som Tilskud af Kommunens Kasse.   Bevilgedes.

63. Følgende Sygekassemedlemmer resterer Bidrag Niels Jørgensen, Lindknud 24,81 Kr., Rosa Jepsen, Lindknud 4,61 Kr., Andreas Hansen, Lindknud 50,02 Kr., Niels P. Larsen, Hovborg

Side 175.

Hans P. Nielsen, Hyldelund 28,62 Kr., Anders Kr. Andersen, Lindknud 23,71 kr., Søren P. Sørensen, Klelund 31,38 Kr. i alt 216,08 Kr.                                                             Betales.

64. Værkstyrer Kristian Jensen, Lindknud ansøger om Sogneraadets Anbefaling som Installatør for Lindknud Elektricitetsværk.                                                                                     Anbefales.

65. Installatør A. Christiansen, Brørup ansøger ligeledes om Sogneraadets Anbefaling for samme Elektricitetsværk.                                                                                                      Anbefales.

Begge Ansøgninger anbefales af Bestyrelsen for Værket.

66. Fortegnelse over Kommunens Veje, der har været fremlagt til almindelig Eftersyn i 4 Uger skal forsynes med Sogneraadets Underskrift og indsendes til Amtet. Ingen Klager modtaget.

67. Hans P.Petersen. Da Underholdet af familien ikke medfører Fattighjælp -Virkninger har Kommunen overtaget Underholdet. I den Anledning bevilgedes der Varer paa Brugsforeningen for 25 Kr. og 10 Kr. i Penge.

Samme ansøger om et mindre Beløb til Dækning af smaa Udgifter.  10 Kr. bevilgedes.

Side 176.

Cirkulære af 23/1½2 27 Lov om Tillæg til Lov af 1/7 27. Brændsel som personlig Tillæg

Sine Nielsen, Gildbjerg 35 Kr. (21 andre m. Navn blev bevilget hver 25 Kr. i Tillæg)

Ribe Amts Plejehjemsforening har fremsendt Blanket angaaende Tilsyn m. Plejebørn der fremlagtes for Sogneraadet.

Skatteansættelse. Slagtersvend Hans P. Kristensen, Hovborg 1100 Kr. 13,50 Kr

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen. Chr. Heick. Niels Jørgensen, Marius Madsen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

Side 177.

 

Aar 1928 d. 11/2 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud kro. Alle mødt

Følgende Sager behandledes:

Pastor Barfod har fremsendt Fødselsanmeldelser for Januar Maaned.

5. Jan. født en Søn af Skovarbejder jens Nikolaj Jensen og Hustru Ane Marie Sørensen, Hovborg

17. –     –     –     –     –   Hmd. Niels Jakob Jensen og Hustru Johanne Sørensen af Lindknud.

2. Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsforsikringen har fremsendt beretning.   Til Efterretning.

3. Udstykning. Landbrugsministeriet har under 21/1 28 meddelt Tilladelse til Udstykning af Matr. 1p Hovborg tilhørende Møller P. Mikkelsen saaledes 1p Hartkorn 1 Fdk., 2 1/4 Alb. P. Mikkelsen

                                                                                      1bt                   –          ¼     –    M. Jensen

4. Cirkulære af 14/1 28 angaaende Fordeling af Motorskatten.Der sendes Indberetning om Udgifter til Vejvæsen for Aarene 1923/24 og 24/25. Fremtidig bliver der at sende Indberetning i hvert Aars Marts Maaned. Lov No. 148 af 1/7 27 § 9.                                                         Til Efterretning.

5. Cirkulære fra Ribe Stiftamt af 14/1 28. Ifølge en henstilling fra Forenede Motorejere om ikke at anvende Flintesten til Belægning eller vedligeholdelse af Vejene har Stiftamtet ladet Henstillingen gaa videre til Sogneraadene om saa vidt muligt at undgaa Anvendelse af Flintesten eller indskrænke brugen hvor Vejene ikke tromles.                                                                 Til Efterretning.

Side 178

6. Første Kl. Vejene. Vejassistent Christensen, Grindsted har sammen med H.M.Petersen og Niels Thøgersen været ude at se paa Vejstykket der agtes Grundforbedret. Her forslaaes:

1. at Vejen indgrøftes paa hele Linien i saa stor en Bredde som Grøfterne tillader.

2. At der nedlægges 1 a´2 Rørledninger under Vejen nord for Præstevejen og Vandet ledes ud mod vest i Mosen.

3. Mente man som Dæklag ved Tromling kan anvende Sand og Grus fra Ths. Thomsens Grusgrav meget bekvemt.                                                                                                        Til Efterretning.

7. Præstevejen trænger meget haardt til at blive reguleret og Grøfterne til at blive rensede maaske lidt Sandgrus fyldt paa i Lavningen, den er næsten ufarbar.

8. Afløbsforholdene i Lindknud by. Det ved sidste Møde nedsatte Udvalg har sammen med et Udvalg af Lodsejere foranstaltet en Nivilering af Terænnet ved Peter Jensen, Holsted. Sagen tænkes ordnet saaledes

1. Der nedlægges en 10 Tommers Drænrørledning fra Hjørnet nord for Vittrupvejen, øst for Okslundvejen mod syd langs samme denne munder ud i Vejgrøften ved Skovbjergs Have i alt ca. 200 Meter lang. Grøften skal være 60 til 180 cm. dyb. Lodsejerne tilbyder at grave Grøften naar Kommunen anskaffer og nedlægger Rørene. Rørene vil koste ca. 400 Kr. + Fragt. Forslaget vedtaget.

Side 179.

9. Vejsagen i Vester Okslund. Ifølge Beslutningen ved sidste Møde har Lodsejerne søgt Forhandling med de Lodsejere over hvilke Vejen tænkes udlagt. Et Udvalg paa 3 Mand mødte og forespurgte om Sogneraadet vilde være behjælpelig med at faa Vejen udsat paa tilfredsstillende Maade. Sogneraadet anser det for bedst at de selv ordner Forholdene med hvorledes Vejen gaar og skaffe lovlig Adkomst til Jorden.

10. Poul Nikolajsen ansøger om Tilladelse til at Matr. No. 1br af Hovborg Hartkorn 1½ Alb.Areal ca. ½ Tdr. L. hvorpaa er opført Bygning til Savværk maa udgaa af Pantet for det stiftede Grundforbedringslaan paa 1500 Kr                                                              Anbefales.

11. Grundforbedringslaanet til Niels P.P. Vase paa 500 Kolstedr. Pantebrevet er nu indført i Tingbogen og skal underskrives af Sogneraadet før det indgaar til Ministeriet.                        Underskreves.

12. Eftersyn og Kontrol med Kommunens Regnskab og Pengevæsen. Cirkulære af 28/9 27. Sagen udsættes paany. Det forventes at Stiftamtet tager sagen op.

Side 180

13. Holsted Sparekasse. Kommunen har af kassens Overskud modtaget et Beløb af 160 Kr. der fordeles saaledes: Lindknud Sogns Sygekasse 100 Kr., Folkebogsamlingen 30 Kr., Børnebogsamlingen 30 Kr.

14. Olaf Barfod, Københ. har fremsendt Regning paa en Deel Skemaer, Attester m. m. 44 Kr. Til E.

15. Hans P. Petersen, Hyldelund er atter kommet hjem fra Sanatoriet, men udtaler at han ikke maa og heller ikke kan taale at arbejde og seer sig af den Grund ikke i Stand til at klare sig uden Hjælp. Regning fra Læge Kofoed 19 Kr., Familien underholdes af Kommunen.         Til efterretning.

16. Rasmus Hansen har under Steenslaaning faaet en Finger slaaet, har været hos Læge. Sagen er indberettet til Ulykkesforsikringen. R. Hansen erklærer at han ikke kan arbejde og har ingen Penge at leve for. Dersom han melder sig kan der ydes ham indtil 4 Kr. pr. Dag i Understøttelse + Forskud paa Invaliderente 45 Kr. pr. Md. Meddeles Forsørgelseskommunen.

17. Skatteklager. Møllersvend Alfred Petersen, Lindknud har sendt Klage over sin Skat 27 Kr. for Jan. Kv., opgiver at han kuns har 100 Kr. pr Md. + Middagsmad, anmoder om betydelig Nedsættelse.                                                                                                 Nedsættes til 22 Kr.

18. Slagterlærling Hans Frandsen Christensen, Hovborg klager over Skatteansættelsen for Jan. Kv., siger han har været arbejdsløs en Tid og paa T. ingen Løn kuns Kosten.     Nedsættes til 8. Kr.

19. Driftslaan til Haandværkere. Kolding Oppebørselsstue har fremsendt

Side 181

Forespørgsel om hvorvidt nedennævnte maa anses for at være i Stand til at betale deres Restancer, nemlig No. 4573 Murer M.N. Brink, Vittrup 34,50 Kr., og No. 4574 Skrædder Nis H. Ravn, Lindknud 31 Kr.                                                                                    Besvares af Formanden.

20. Læge Teglhus Jensen, Brørup har sendt Regning for Kørsler 123 Kr.(11 navne paa Patienter)

21. Læge Kofoed Jensen, Bække Regning for Okt. Kv. 211 Kr. (26 navne paa Patienter) Til Efterr.

Regning fra Kofoed for Ejler Johansen Søn Attest, Kørsel 40 Kr.

Regning fra Chauffør C. Sørensen for Kørsel med Læge og Sygehus 26 Kr.    Til Efterretning.

Side 182

23. Aldersrentesager. Regninger fra Gesten Apotek Marie Christensen, Okslund 6,90 Kr., Pethrine Bork Christensen, Okslund 2 Kr., Ane Thomsen 5,50 kr.                                           Til efterretning.

24 Regning fra Læge Kofoed f. Lægehjælp til de samme tre i alt 87 Kr.                              –

25. Maren Kølbak, Hovborg Lægekørsel 3 Gange A.P.Graversen. Skal Kommunen betale??

                                                                                                                                   Sendes til Kølbak

Ane Katrine Hansen. Kolding Fattigudvalg meddeler at hun er tilstaaet 5 Kr.+ 5 Kr. til Brændsel

26. Fattigsager. Gerhard Madsenhof Nielsen, Skrædersvend boende Piledamsvej 56b i Vonsild f. 13/5 1904 i Lindknud, Søn af Niels P. Nielsen. Har begæret Fattighjælp af Vonsild Kommune. Der forespørges om paagældende anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud samt om lovmæssig Refusion kan forventes.                                                                                               Anerkendes.

27. Maren Kirstine Due er af Fredericia Fattigudvalg paa Grund af Sygdom tilstaaet som ekstra Hjælp 60 Kr.                                                                                                      Til Efterretning.

28. Marinus Petersen Buhl f. i Lindknud d 8/1 1891. Gift anden gang 10/7 1928 i Aabenraa der er i alt 4 Børn. Vejle fattigudvalg meddeler at Hustruen

Side183

er indlagt paa Sygehuset i Vejle til Behandling for en Betændelse. Der forespørges om paagældende anerkendes forsørgelsesberettiget og om lovmæssig Refusion kan forventes.        Til Efterretning.

29. Villiam Thorvald Nielsen. Sagen er sendt til Ministeriet.

30. Knud Sørensen har meddelt at Bidraget vil blive betalt d. 25/2 28.

31. Helga Andersen. Læge Guldstad har fremsendt en detaljeret Beretning om hendes legemlige og aandelige Tilstand og Evner. Han udtaler at hun naturligvis vil have godt af at blive noget længere paa Hjemmet. For Undersøgelsen er sendt en Regning paa 50 Kr.                         Til Efterretning.

32. Svend Stølsvig Jepsen Søn af Jeppe L. Jepsen f. 27/4 1909 i Lindknud er udlagt som Fader til et af ugifte Pige Erna Frida Petersen af Sønder Vissing d. 23/1 1927 fødte Barn Finn Gunni Petersen. Politimesteren for Voer Nim Herreders Kontor har fremsendt Begæring om Refusion for udlagt Bidrag til Barnemoderen paa i alt 252 Kr.                                                               Til Efterretning.

Der forlanges at han skal betale i modsat Fald vil der blive forlangt Afsoning.

33. Arbejdsmændene Niels Mortensen f. 10/10 1891 i Stenild pr Rørbæk og Jørgen Mortensen f. 29/9 1879 i Rønnebæk paa Sjælland. Efter Begæring er de begge indlagt paa Fattiggaarden 30/1 28.

Side 184

34. Mads Kr. Nielsen, Vittrup. Der er modtaget Regninger fra gesten apotek 59 Kr., Læge Kofoed for M.K. Nielsen, og for Hustruen 13 Kr., og Børnene 71,50 Kr., Vognmand 8 Kr., i alt 193,50 Kr.

35 Mads Kr. Nielsen. Regning fra Brugsforeningen 51 Kr.

36. Anna Hansen, Lindknud. Læge Kofoed har sendt Regning for Udstedelse af Attest 25 Kr.

37. Mads Kr. Nielsen mødte og meddelte at han led af Brokskade og vil anse det for bedst at blev underkastet en Operation. I Tilfælde af Operation forespørges hvor meget Familien kan faa at leve af. Hvor meget Brændsel?. Der er 4 Børn.

I den Tid M. .Kr. Nielsen skal indlægges paa Sygehus bevilgedes der Familien Varer i Brugsforeningen for 10 Kr. om Ugen + 100 Pund Briketter og 5 Kr. i Penge

38. Niels J. Thomsen. Renten af de 2000 Kr. indbetales snarest til Overformynderiet for Fremtiden paa Dommerkontoret i Holsted, betales af Søren Storm.

39. Okslunds Husflidsforening ansøger om et Bidrag til Foreningen.              Bevilgedes 10 Kr.

40. Lindknud Brugsforening har sendt Regning for Andreas Hansen, Bøgeskov for Varer 221 Kr.

Side 185

41. Regning for Jens Sørensen Jensen, Dragon 3,65 Kr., Lindknud kommune 44,50 kr., Lindknud Skole 147 Kr., Adsersbøl Skole 21,45 Kr., Okslund Skole 79,17 Kr., Vittrup Skole 89,90 Kr., Gamle Skole 80,50 Kr.

42. Murer Brink. Regning for Reparation af den gamle Skole i Vittrup 468,78 Kr.

43. Samme Regning for Vittrup Skole 14 Kr.

44. Følgende Installatører ansøger Lindknud Sogneraad om at blive autoriseret som elektrisk Installatør ved Hovborg Elektricitetsværk nemlig: Chresten M. Schultz, Holsted St., N.E. Kou, Holsted St., Niels Andersen, Hovborg. De er alle anbefalet af Bestyrelsen for Værket. Anbefales.

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Ths. Thomsen. Niels Jørgensen, Marius Madsen, Oluf Jepsen, H.M.Petersen 

 

Side 186.

Aar 1928 d. 14/3 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødte.

Følgende sager behandledes:

1. Fødselsanmeldelser fra Pastor Barfod for Februar.

D. 3. Feb. 28 født en Søn af Gmd. Carl Ingvardt Jakobsen og Hustru Marie Nielsen, Klelund

 –  29  –      –     –           –       Førstel. Johan Bernt Frandsen og Hustru Anne Margrethe f. Elmholt.

 –  5.   –      –     –     Datter  –  Bmd. Jens Christensen og Hustru Mette Marie f. Jensen, Okslund

Døbte Martha Brink f. 19/12 27 af Murer Brink, Margrethe Kristine Poulsen f. 20/12 27 af Arbm. P.N. Poulsen, Lindknud.

2. Cirkulære af 7/3 28. Der maa ikke ydes Rejsende Svende Forplejning og Logi uden det gaar ind under Fattigforsørgelse.                                                                                      Til Efterretning.

3. Benzintank. Købmand J.C. Petersen har ansøgt Stiftamtet om Tilladelse til at flytte sin Tank, kunne ikke bevilges.                                                                                           Til efterretning.

4. Vejen fra Vester Okslund. De 4 Beboere fra Damgaard med Naboejendomme har nu faaet udlagt en Vej fra Martin Stokholms vestre Skjel mod øst ind til Lindknud – Okslundvejen og reguleret samme. Beboerne har fremsendt Ansøgning om at faa nævnte Vejstykke maalt op og taget paa Regulativet som III Kl. Vej. Vedtoges med 4 Stemmer, Oluf Jepsen, C. Heick, N. Thøgersen og Niels Jørgensen,                                Vejudvalget undersøger om Vejen er i Orden til Optagelse.

5. Afløbsforholdene i Lindknud er nu ordnede ved en 8 Tommers Rørledning fra Højens Hus ned til Skolen samt en kort 4 Tommers Rørledning

Side 187

Cement fra den nordre Rendesten ved Brørupvejen hen til en muret Kloak. Der er købt Rør for 530 Kr. pr. 1000 + Fragt f5ra Bække 20 Kr.                                                              Til Efterretning.

6. Grusharpning. Anders K. Andersen og  P.Germansen  arbejder ved Grusharpning hos Graves Nielsen, man har regnet at lade dem harpe 100 m3.                                              Til Efterretning.

7. Grundforbedringslaanet til Niels Kr. P. Vase. Landbrugsministeriet har meddelt at Laanet 1250 Kr. vil blive udbetalt af Finansministeriet.                                                              Til Efterretning.

8. Hans P. Petersen, Hyldelund. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har fremsendt Regning for Sanatorieophold paa 52,15 Kr.                                                            Til Efterretning.

9. Sygekasseloven af 14/7 27 § 4B er Kommunalbestyrelsen pligtige til at vælge et Udvalg til at undersøge om der inden for Sygekassens findes nydende Medlemmmer hvis Indtægter eller Formue er saa store at de ikke er berettigede til Statstilskud.

1. Der vælges af Sogneraadet én Mand der ikke er Medlem af Sygekassen, han skal være Formand

2. En Læge evt. et andet Medlem. Det 3. Medlem vælges af Sygekassen. Valgt blev Søren Steiner, Hyldelund og Læge Kofoed, Bække.

10. Indenrigsministeriet udbeder sig Indberetning fra 1921 om

1. Forholdet mellem Ligning paa fast Ejendom og Formue

2. Ligning % paa Ejendomsskyld og Grundskyld

3. Skatterestancernes Størrelse for Ejendomsskatter og personlige Skatter samme Tidsrum

4. Størrelsen af uerholdelige Skattebeløb paa fast Ejendom og personlige Skatter.

5. Regler for Forhøjelse og Nedsættelser efter Formue og Lejlighed.           Overlades til Kassereren.

Side 188

11. Foranstaltninger til Bekæmpelse af Oxebremselarver Cirkulære af 3/3 1928. hans Schønning paatog sig Arbejdet mod en Betaling af 10 øre for Eftersyn 10 Øre for Behandling pr. Kreatur.

12. Frikørsler. Regning fra Læge Møller 176 Kr. (12 Patienter nævnt ved Navn) Til Efterretning.

13. Anders C. Andersens Hustru. Dødsattest 2 Kr.                                                            –

14. Skolesager. Forsømmelseslister for Jan. Feb. Maaneder fremlagtes. Mulkter paaføres af Formd.

15. Cirkulære af 26/1 28. Plan for Undervisning i kvindelig Haandgerning. Inventar og Undervisnings Apparater m. m.

16. Tilbud paa Rengøring af Skolerne, med Gymnastikhuse og smaa Huse f. T ¼ 28 til 31/3 29 fra Mette Mogensen, Lindknud 320 Kr., Maren Christensen, Lindknud 300 Kr., Eline Bonde, Lindknud 320 Kr., vil selv lægge Koste og Gulvklude til (overdroges Eline Bonde), Else Andersen, Lindknud 400 Kr.

Side 189

17. Klelund Skole. Meta Ibsen, Klelund 300 Kr. for Renholdelse af Salen efter Møder pr. Møde 1 kr. (overdroges Meta Ibsen) Bothilde Jakobsen, Klelund 300 Kr.

18. Vittrup Skole. Lærer Frandsen tilbyder at foretage Renholdelse af Skolens Lokaler med smaa Huse mod at Kommunen leverer fornødent Brændsel til privat Brug.            Tilbuddet antoges.

19. Gymnastikinspektøren har fremsendt stærk Kritik over Forholdene i Lindknud Forsamlingshus til Skolekommissionen. Denne har drøftet Sagen i et Møde og vedtaget at tilstille Sogneraadet Skrivelse. Der nedsattes et Udvalg til at undersøge Forholdene og fremkomme med et Forslag hertil. Valgt blev Marius Madsen, H.M.Petersen og Niels Thøgersen.

19. Søren Gehlert har tilbudt at købe det fældede Træ ved Lindknud Skole for 60 Kr.

20. Stiftøvrigheden udbeder sig Indberetning om Kommunens samlede virkelige Skatteindtægter for 1929 – 29 uden Tillæg eller Fradrag. Valgmenighedsmedlemmer samt Skatteydere der staar udenfor Folkekirken medtages ikke.                                                                             Til Efterretning.

21. Invaliderentesager. No. 37528 Svend Østergaard Nielsen er tilstaaet Invaliderenter fra Begæringens Dato. Invaliditeten skønnes at være vedvarende.                        Til Efterretning.

22. No. 42569 Ernst Søgaard Assersbøl er tilstaaet I.R. fra Begæringens Dato. Invaliditeten skønnes at være vedvarende.

23. No. 47294 Ane Elisabeth Hansen, Klelund har 23/2 28 fremsendt Begæring om I.R. Til Efterr.

Side 190

24. Olivius Otto Emanuel Roos er d. 3/3 efter Begæring indlagt paa Fattiggaarden i Surhave. Paagældende er anerkendt forsørgelsesberettiget i Fødekommunen Kastrup, Amager. Til Efterret.

25. Dagmar Johanne Jensen. Hans Nissen Hansens fraseparerede Hustru. Politikontoret i Nykøbing Mors udbeder sig refunderet udlagt Bidrag med 78 Kr.                                  Til Efterretning.

26. Hans Nissen Hansen har været her og faaet udbetalt i Understøttelse 20 Kr., har senere pr. Brev ansøgt om yderlig 25 Kr. og til Seperationssagen 33 kr.                               Bevilgedes 15 Kr.

Dersom han kommer personlig inden næste Møde bliver han henvist til Fattiggaarden. 

27. Glarmester Carl Mortensen ansøger om et Laan paa 60 Kr. til Indkøb af Materialer paa Maanedlig Afdrag.                                                                          Bevilges 30 Kr. Meddeles ham.

28. Iver Iversen ansøger om en ekstra Understøttelse til Brændsel og Beklædning m.v. paa 50 Kr.

                                                                                                       Er bevilget. Meddeles.

29. Karl Kristian Thygesen Bonde, Vorbasse Sogneraad forespørger om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud om Lovmæssig Refusion kan forventes. Anerkendes. R. er ydet.

30. Knud Sørensen, Agerbæk. Politikontoret i Holsted udbeder sig refusion for udlagt Alimentationsbidrag for ½ Aar til 31/5 28 72 Kr. Sogneraadet foranlediger ham indsat til Afsoning.

Side 191

31. alimentant Otto Christensen f. 21/12 1895 I Lindknud. Politimesteren I Slagelse forespørger om h.v. Sogneraad kan give Oplysning om hans Adresse.                                 Opholdssted ubekendt.

32. Jørgen Mortensen. Rønnebæk Sogneraad pr.Næstved meddeler at paagældende anerkendes forsørgelsesberettiget i Rønnebæk Kommune.                                                        Til Efterretning.

33. Helga Andersen. Kvindehjælpen meddeler at det anses for rigtigst at hun forbliver paa Hjemmet Sommeren over. Der kan saa være Mulighed for at hun kan komme ud i en Tjenesteplads i et mindre Hjem.                                                                                                                Til Efterretning

34. Svend Stølsvig Jepsen, Nørholm. Forvalter Jensen meddeler at han har faaet Tilhold fra Politiet om ikke at udbetale hans Løn.                                                                                    Til Efterretning.

35. Andreas Hansen, Lindknud Mark har beklaget sig over at I.R. ikke er tilstrækkelig til deres Underhold har grundet paa at de ikke kunde faa Varer paa Kredit i Brugsforeningen, modtaget Varer paa Kommunens Regning f. 20 Kr. Sogneraadet vedtog at bevilge Andr. Hansens Hustru Invaliderenter indtil 800 Kr. pr. Maaned hvoraf Kommunen betaler 260 Kr.

37. Klavs Jensen. A.R. Oplyser at hans Indtægt er 220 Kr. mindre end opgivet.

                                                                                                  Omregnes til 37,75 Kr. pr. Maaned.

Side 192

38. Kørselsregning fra Peter Mikkelsen. Savværksarbejder Peter Christiansen 6 Kr., Karen Sørensen hos P.J.Hermansen 6 Kr., Samme 8 Kr., John P. Madsens Hustru 6 kr.

                                                                       Det undersøges om de er Medlemmer af Sygekassen.

39. Som Vejmand i Stedet for Lavst Simonsen der afgaar og Ernst Søgaard der er beviolget I.R. vedtog Sogneraadet at opslaa begge Pladser ledige.

Tilbud (Skriftlig) tilstilles Sogneraadet inden 8.April.

40. Henrik Schønning tilbyder at levere savet Træ til Brændsel til Lindknud Skole for 7 Kr. pr. M. og til Vittrup og Okslund for 8 Kr.

41. Bordene i Klelund Gymnastikhus trænger til Reparation. Bevilgedes, overdroges Th. Thomsen.

42.Villiam Thorvald Nielsen, Vejstrup. Indenrigsministeriet har tiltraadt Ribe Amts Resolution gaaaende ud paa at Lindknud Kommune er pligtig til at modtage paagældende til Forsørgelse i Kommunen evt. yde fuld Refusion.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2½

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Ths Thomsen

Side 193

43.Sogneraadet konstituerede sig saaledes som Formand Niels Thøgersen, Næstformand Marius Madsen, Kasserer H.M.Petersen

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Ths. Thomsen, Chr. Heick, Niels Jørgensen, Oluf Jepsen, H.M.Petersen

 

Aar 1928 d. 11 April holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro.

Fraværende Chr. Heick. Følgende Sager behandledes:

1. Pastor Barfod har fremsendt Fødselsanmeldelser for Marts Maaned

D. 5 Marts født en Søn af Thorvald Mogensen og Hustru Petrea f. Iversen af Risbøl. Not. i Hejnsvig

 – 16   –        –           –    Landm. Peter Nikolajsen og Hustru Kirstine M. Thøgersen, Hovborg

 – 3.    –        –       Datter Hmd. Thøger Kr. Hansen og Hustru Rosa M. K. Krestensen af Okslund

 – 23   –                   –      Gmd Jens P. Hansen Brandt og Hustru Ane Kirstine f. Jakobsen, Lindknud

 – 31   –                   –      Bmd. Johs Møller Johansen og Hustru Mette Andrea f. Thorstensen, Klel.

 – 29 Feb.    –      Søn af Førstel. Johan Bernt Fransen Og hustru  ? Elmholdt, Vittrup Barnet er født i Aarhus. Fødslen er indført i Lindknud Kirkebog.                                                    Til Efterretning

2. Til samtlige Kommunalbestyrelser. Lov om Tilskud og Laan til Kommunerne, og Arbejdsløshedskasser af Arbejdsløshedsfonden.                                                                   –

3. Cirkulære af 2/3 28. Kommunalbestyrelsen har pligt til saavidt gørlig ved samlede Bebyggelser at foranledige Vandsteder eller Brønde holdt i Orden til Benyttelse ved evt. Brand.    Til Efterretning.

Side 194

4. Cirkulære af 26/3 28 § 22 Stk 7, Lov 79 af 20/4 1908 Jvf Lov No 101 af 29/3 1924. Ministeriet har udsendt Oplysningsskema vedr. Skatteudskrivningen for 1928/29 m.m. Skemaerne indsendes inden 1/5 28 til Amtet.                                                                                Til Efterretning.

5. Cirkulære af 23/3 28. A.R. Regnskab aflægges i 2 Dele ¼ til 30/9 og 1/10 til 31/3. Til Efterretn.

6.        –                –         Brændsel til A.R. nydere. Regnskab over Udgifterne tilstilles Amtet 15/6 28

7. Ribe Stiftamt har fremsendt Skemaer til Indberetninger i Henhold til forannævnte Cirkulærer.

8. Kommunal Revisor K. Klausen Møller, Jyderup tilbyder sin Assistance som Kommunal Revisor.

9. Amtysraadsvalg. Ribe Stiftamt har fremsendt et Cirkulære 17/3 28 hvorved det paalægges Sogneraadet af sin egen Midte at foretage Valgmænd til Valg af Ribe Amtsstue. Valgmandvalget fortages efter Forholdstal men Sogneraadet kan ogsaa samle sig i én Valggruppe. For de valgte vælges Stedfortrædere. Amtsraadsvalget foregaar 27/4 Kl.9 Formiddag paa Raadhuset.

Valgt blev Marius Madsen Stedfortræder Oluf Jepsen

    –       –   Niels Jørgensen           –            Chr. Heick

    –       –      –    Thøgersen           –            Ths. Thomsen

Side 195

10. Valg af Medlemmer til Husmandskommissionen. Ribe Stiftamt har under 21/3 28 anmodet Sogneraadet om at fortage Valg af 2 Valgmænd til d. 27/4 Kl. 2 Efterm. at deltage i Valget af nævnte Kommisionsmedlemmer. Valgt blev Marius Madsen og Niels Thøgersen. Suppleanter N. Jørgensen og Ths. Thomsen.

11. Formands – og Kasserer Løn for 1929/29 fastsattes til 1000 Kr. til lige Deling.

12. Folkeregisterførerens Løn for samme Periode 150 Kr.

13. Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser. Andr. Nikolajsen, Hovborg har fremsendt Ansøgning om at hans 2 Laan paa oprindelig 1500 Kr. og 1000 der f. T. staar indført med Pant i Ejendommen Matr. No. 1a, Hovborg næst efter en 1. Prioritet til Kreditf. paa 14,000 Kr. maa blive rykket tilbage for et Tillægslaan i nævnte Forening paa indtil 4,000 Kr.= i alt 18,000 Kr. Nuværende Besætning 2 Heste, 10 Køer, 10 Stk. Ungkvæg, 11 Svin.       Udsættes til næste Møde.

14. Vejmandspladserne i Hovborg og Assersbøl. Der er indkommen Ansøgninger fra Ernst Søgaard Assersbøl om at holde Pladsen indtil videre. Samme holder Vejen Surhave og Faurskov.

15. Søren Poulsen Jensen, Hovborg. Pladsen i Hovborg.

Side 195 (2)

16. Jakob Friis Andersen, Læborg

17. Theodor Jepsen, Hyldelund, for Assersbøl.

18. Harald Petersen, Assersbøl

19. Peter Germansen, én af Pladserne.

20. Anders Kr. Andersen, Lindknud. Antoges for Assersbøl m. m.

21. Frederik Madsen, Assersbøl

22. Hans P. Nielsen ønsker at faa 1. Klassevejen fra Jordemoderboligen ud til Landevejen

22a Ejler Johansen, Klelund, Hovborg. Antoges for Hovborg m. m.

22b Mads Poulsen, Debel.                               Vejene fordeles mellem Vejmændene.

23. Sygekasseudvalget. Læge Kofoed Jensen har erklæret sig villig til at være Medlem af Udvalget.

Frikørsel. Regning fra Læge Kirkebjerg 117 Kr. ( 13 Patienters navne er nævnt)   Til Efterretning.

24. Kirkeskat. Kirkeministeriet har under 26/3 28 meddelt at Kommunen for Skatteaaret 1928/29 skal betale en Skat paa 1414 Kr. der indbetales til Stiftøvrigheden.                     Til Efterretning.

Side 196

25. Frederik Madsen, Assersbøl har en Tid gaaet med en daarlig Arm, foraarsaget ved at der under Stenslagning er sprunget en Steen op og slaaet hans Arm saa han ikke kunde Arbejde. Sagen blev indberettet til Ulykkesforsikringen.

I den Anledning har han sendt en Ansøgning om at erholde Forskud paa forventet Dagpenge af Ulykkesforsikringen i alt 60 Kr. til Betaling af Kreditforeningsrenter mod at Kommunen faar Ret til at hæve evt. dagpenge. Bevilgedes, dog bliver han gjort opmærksom paa at Beløbet dersom det ikke bliver tilbagebetalt betragtes som Fattighjælp.

26 Jeppe Rasmussen f. T. hos Morten Holm, Vittrup har fremsendt Ansøgning om Forskud paa I.R. 45 Kr. pr. Maaned fra ¼ 28 at regne. Paagældende foregiver at være Forsørgelsesberettiget i Granslev Kommune og at have modtaget Forskud paa I.R. derfra..             Bevilgedes 35 fra ¼ 28.

27. Skolesager. Lærer Frandsen, Vittrup ansøger om et Tilskud fra Kommunen til den i Vinteren 1927/28 afholdte Aftenskole a´50 Øre pr. læst Time.                            Bevilgedes 50 Ør/Time.

28. Lærerindelejligheden ved Lindknud Skole.                    Der forlanges en specificeret Regning .

29. Lindknud Forsamlingshus. Ifølge Beslutningen paa sidste Møde har det nedsatte Udvalg sammen med Tømrer Sørensen set paa Forholdene. Sørensen tilbyder at opbryde det gamle Gulv fjerne 6 Tommer Jord, mure Piller til Gulvledere 5/4 Gulv af 5/4 toms Brædder lave Trækhuller gennem Muren, reparere Vinduer og Buestolper for en Pris af 760 Kr.   Udsættes til næste Møde.

Side 197

30. Lindknud Skole har faaet et par Hundrede Pund Briketter hos Chr. Thomsen

31. Okslund Skole 500 P. Briketter og r Læs Tørv fra Kommunens Mose.

32. Vittrup Skole 1000 P. Kul og 2 Læs Tørv

33. Lærer Hansen, Lindknud. Fastsættelse for Afkortning i Løn for Brændsel til privat Brug 25 Kr.

34. Lærerinde M. Kvorning, Klelund. Fastsættelse af Afkortning i Løn for Bolig for Vinteren 1927/28. For Bolig, Brændsel og Lys i alt 110 Kr.

35 A.R. Sager. Regninger fra Brørup Apotek Ane Thomsen for Medicin 34,90 Kr.

36 Petrea Marie Christensen Okslund                                                –       38,10  –

37 Ane Thomsen, Lindknud                                                               –       25,30  –

38 Enke Ane Thuesen, Lindknud                                                       –         8,00  –

39. Thomas Laugesens Hustru er afgaaet ved Døden. I den Anledning har man foretaget en Omregning i Th. L. s A.R. saaaledes at han fra ¼ 28 pr. Md. faar 8,75 Kr            Til Efterretning.

40. Ane M. Jensen er atter tilflyttet Lindknud. Hendes A.R. er fra ¼ 28 ansat til 31,50 Kr.   –

Side 198

41 Fattigsager. Regninger fra Gesten Apotek Mads Kr. Nielsen, Vittrup    4,95 Kr.

42.                                           –                      Hans P. Pedersen, Hyldelund 29,25  –

43.                                                                 Mads Kr. Nielsen                     6,60   –

44. Hansine Jepsen Forsørgelsesberettiget i Skanderup                                 2,65  –

45. Carl J. Hansen. Regning fra Ebberødgaard paa 150 Kr.                                  Til Efterretning.

46. Steentrykker August H. Chr. Grott f. 21/5 1858 i Flensborg. Forsørgelsesberettiget § 27 har d. 4/4 28 modtaget 5 Kr. til Rejsen til Kolding som man regner med at faa refunderet af Ribe Stiftamt.

47. Ove Skovdahl Nielsen f. 8/6 1906 i Hovborg Søn af Skrædder N.P. Nielsen og Hustru nu boende i Vonsild. Paagældende er ifølge Sagen udlagt som Fader til det af Pigen Birgitte M. Petersen af Vonsild d. 30/1 28 fødte Barn Kristian Marinus Petersen.. Politikontoret i Haderslev forespørger om paagældende er anerkendt forsørgelsesberettiget i Lindknud K.       Anerkendes.

48. Hans Kr. H. Fynbo. Politikontoret i Holsted udbeder sig Refusion for udlagt Bidrag til hans fraseparerede Hustru og Børns Underhold for ½ Aar indtil 13/4 28 med 300 Kr. Til Efterretning

Side 199

49. Helga Andersen. Politikontoret i Holsted har fremsendt 3 Stk. resolutioner om hvorved følgende er udlagt som Fædre til det af hende 17/5 27 fødte Pige døbt Karen Margrete Andersen nemlig Tjenestekarl Hans Marinus Petersen, Vorbasse, forsørgelsesberettiget i fødekommunen Øse, Næsbjerg. Tjenestekarl Søren Kr. Anker Hedegaard Petersen forsørgelsesberettiget i Salling Outrup Kommune. Gunnar P. M. Hansen af Hjelm. Forsørgelsesberettiget i Nykøbing paa Falster. Resolutionen er tilstillet Ribe Amts Plejehjemsforening med Anmodning om at foranstalte Bidragene indbetalte.

50. Helga Andersen. Tandlæge Rose, Aarhus har sendt Regning paa et Tandsæt til Helga paa 120 Kr.

51.   –           –       Kvindehjælpen i Aarhus har sendt Regning f. T. 1/1 til 31/3 28 paa 183 Kr.

52. Ane M. Hansen. Bogholderkontoret i Viborg har sendt Regning f.T. ¼ til 30/6 28 paa 182 Kr.

53. Frederikka Jespersen. Regning for Læge Kirkebjerg for Konsultation 5 Kr.  Til Efterretning.

54. Villiam Thorvald Nielsen, Vejstrup Sogneraad meddeler at der er bevilget Hjælp til Sønnens Konfirmation. Samtidig forespørges om han ønskes hjemsendt. Man har svaret at man ikke f.T. har Lejlighed til ham.

Samme. Indenrigsministeriet har i Skrivelse af 2173 meddelt at Ribe Amts Resolution tiltrædes V.Th. Nielsen s Forsørgelses paahviler Lindknud Kommune ved Hjemsendelse eller fuld Refusion.

                                                                                                                         Til Efterretning.                                                                                                                                           

Side 200

55. Hans Nissen Hansen har sendt Brev foruden de 15 Kr. til Husleje m. m. betalt + Medlemsbidrag til Sygekassen med 9,15. Hansen mødte personlig og bad om 24 Kr. til Husleje + 8 Kr. til Indløsning af Fagforeningsbog + lidt til at leve for                                                Bevilgedes 35 Kr.

56. Svend Stølsvig Jepsen. Voer Nim Herreders Politikontor i Horsens udbeder sig Refusion for udlagt Alimentationsbidrag til Pigen Erna Frida Petersen og Barnet Finn Gunni Petersen af Sdr Vissing med 96 Kr. Han tilbyder at betale 150 Kr. til Maj og Resten i løbet af Sommeren. Bevilges.

57. Knud Sørensen har d. 26/3 pr. Brev meddelt at han vilde sende 80 Kr. til d 30/3, men endnu er der ingen kommen.                                                                                  Udsættes til næste Møde.

58. Mads Kr. Nielsen. Brørup Sygehus har sendt Regning for Laurids Nielsens Ophold paa Sygehuset i 31 Dg. a´5 Kr + Porto 155,15. Kr.                                                           Til Efterretning.

Lindknud Værgeraad

59. Ansøger om et Tilskud af Kommunens Kasse som Rejseudgifter til Detagelse i et Møde for Børnesager der afholdes i Københ. d ¾ Maj 28                                                         Bevilges 35 Kr.

Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser. Niels Schultz ansøger om at faaa sit Statslaan paa 800 Kr. rykket tilbage for et Banklaan paa 1000 Kr. hvorfor han agter at bygge en Lade. Bevilges.

Mads Kr. Nielsen ansøger om en Skovl idet den han havde er bleven stjaalet. Forespørger om de ikke kan faa hele Huset til beboelse.                              Kunde ikke bevilges. Bevilges en Skovl.

Side 201

Mads Kr. Nielsens Understøttelse fastsættes til 20 Kr. pr. Md. for Sommeren.

Ribber til Okslund Skole det vedtoges at lade Tømrer Sørensen sætte Stolper af Eg.

Kassekredit. Der sendes en Ansøgning til Amtet om at bibeholde Kassekreditten i Handelsbanken i Esbjerg til ¼ 1929

Der rettes en Henstilling til Sognefogederne om at foranledige de store Skatterestancer indkrævede eller inddrevne.

Understøttelse til Børn af Enker. Rosa Jepsens Sønner bibeholder Understøttelsen for et Aar.

Hansine Olsen Karl Johan Olsen bibeholder Understøttelse for yderlig et Aar paa Betingelse af  Forsørgelseskommunens Tilladelse.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2½

Niels Thøgersen

Chr.Heick, Niels Jørgensen, Marius Madsen, Oluf Jepsen, Ths Thomsen, H.M.Petersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *