1923 – 26 – 1d

4. Lindknud Sogneraads Protokol 11 Juni 1924

 

Aar 1924 d. 11/6 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende Sager forhandledes:

1. Udvidelse af Baldersbækvejen.

Vejudvalget i Forbindelse med Th. Thomsen, Hovborg har den 28. Maj holdt Møde om Udvidelse af Vej N. 27 Hovborg Baldersbæk Vejen over Engen ved Niels P. Hansens Ejendom og traf Aftale om at udvide Vejen ca. 3 Alen mod vest. At nedlægge 3 a´4 Brøndrør til Forlængelse af Broen.

N.P. Hansen gik ind paa at nedhugge en Deel stor Graner for at Vejen kan faa bedre Retning og for at skaffe Udsigt over Vejsvinget. Han gik endvidere ind paa at afstaa det fornødne Jord fr en Sum af 60 Kr.

Jeppe Th.Tharp af Hovborg paatog sig at grave en Grøft over Engen efter afsatte Mærker, opfylde Vejen i passende Højde samt nedlægge Brorør efter Anvisning mod en Betaling paa 100 Kr.

side 84.

2. Benzintank. Købmand J. Petersen, Hovborg ønskede Tilladelse til at nedlægge en Benzintank i den nordre Side af Vej No. 27 vest for Landevejen og opsætte en Stander i Vejens nordre Vejkant.

Tilladelse gives paa Betingelse af at det ikke generer Færdslen eller Rensning af Grøften, samt uden Udgift for Kommunen.                                                                                        Til Efterretning.

 

3. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Maj Maaned

10.Maj født en Søn af Arbejdsm. Johs Møller Johansen og Hustru, Klelund

10. –       –          –     –       –           Mads Kristensen Nielsen og Hustru, Vittrup

15  –      –           –    –     Hmd. Thomas Laurids Knudsen og Hustru, Okslund

5.   –       –      Datter af Murer Rasmus Hansen og Hustru Lindknud

14   –            –      –        Arbejdsm. Marinus Hansen og Hustru, Vester Hovborg

 

4. Udstykninger. Landbrugsministeriet har meddelt Tilladelse at Poul M. Poulsen overdrager sin Ejendom Matr. No. 2l, 2m, 11q, 11 r Klelund til Jeppe Madsen medens Matr. 1B ejes af Søren Poulsen Jensen, Hovborg.                                                                                       Til Efterretning.

5. Steffenshjemmet, Menighedshjem for Kronisk syge ansøger om Bidrag.         Bevilges 10 Kr.

6. Mødrehjælpen har fremsendt Beretning og beder om Bidrag.                            Henlagtes.

7. Landsoverskatteraadet har fremsendt Meddelelser.

8. Dansk Vejtidsskrift. Professor Chrestensen, København har fremsendt et Hæfte og opfordrer Sogneraadet til at tegne sig som Abonnent paa nævnte Skrift, – 8 Kr. aarlig.          Henlagtes.

Side 85.

9. Landkommunernes Ulykkesforsikring Lov No. 205 af 6/7 1916. Selskabet har fremsendt en ny Forsikringspolice i Henhold til den nævnte Lov, vedlagt Anmeldelsesskemaer og Vedtægter.

10. Ribe Stiftamt har under 3/6 24 udbedt sig Indberetning om Forligsvæsenet.        Er indsendt.

11. Samme om hvem der er valgt til Fmd. for Sogneraadet for 24/25.                                –

12. Ribe Stiftsøvrighed har under 230/5 udbedt sig Indberetning om Kommunens virkelige Indtægtsbeløb for Skatteaaret 1924/25                                                                          Er indsendt.

13. Den kommunale Laanekasse har under 1/6 24 meddelt at der af Indenrigsministeriet er bevilget Lindknud Kommune 420 Kr. til delvis Forrentning af Kommunens Laan i Horsens Sparekasse pr. 11. Juni Termin.                                                                                   Afleveret til Kassereren.

14. Branddirektoratet i Holsted har meddelt at den Alm. Brandforsikring har nedsat Præmien for Bygninger under 6. Tarifgruppe en Præmienedsættelse af 30 %, herunder henhører Kommunens Skoler m. m.                                                                                                     Til Efterretning.

15. Brandfogedbeskikkelse. Politimesteren i Ribe har fra 3/6 24 beskikket Møller P. Nielsen, som Brandfoged for Gildbjerg, Debel Opsynsdistrikt for et Tidsrum af 3 Aar fra nævnte Dato. Til Efterr.

16. Og under samme Dato beskikket Gdr. Peter Chr. Petersen af Okslund, som Brandfoged for Okslund Opsynsdistrikt, ligeledes for 3 Aar.                                                      Til Efterretning.

17. Gdr. Hans Kr. Hansen sen. Hyldelund ansøger om Tilladelse til at flytte Vej No.14 udfor hans Gaard lidt mod Nord, idet han ønsker at bygge en Lade, der vil gaa helt ud paa Vejen.

                                                     Det overdroges til Vejudvalget at undersøge evt. at afgøre Sagen.

Side 86

18. Driftslaan til Haandværkere og Næringsdrivende. Kolding oppebørselsstue forespørger om nedennævntes økonomiske Forhold grundet paa resterende Afdrag og Renter paa Laan:

No. 4571 Tømrer N.V. Sørensen Lindknud Restance 34,50 Kr.

 –    4573  Murer M.N. Brink, Vittrup              –               –

 –    4574  Skrædder Nis H. Ravn, Lindknud    –              –

 –    4613  Vognmand Niels Nielsen,   –            –               –

 –    2196  Smed Simon Simonsen, Hovborg    –               –       Overdroges til Formanden at svare.

19. Vittrup og Omegns Mergelselskab.

Ribe Amtsraad har i sin d. 31/5 24 afholdte Møde vedtaget at give Lindknud Kommune Tilladelse til at garantere for et Laan til Selskabet paa 25,000 Kr. +  tidligere Laan 13,000 Kr. = 38,000 Kr.

Laanene afdrages over 10 Aar.                                                                                Til Efterretning.

20. Beboelse i Jordhuler.

Den ved sidste Møde under Punkt 19 behandlede Sag angaaende 2 Familier, der havde taget Bolig i Jorden blev henvist til Værgeraadet. Et Udvalg af Værgeraadet nemlig Chr. Heick og Søren Ditlefsen, Klelund i Forbindelse med Formanden for Sundhedskommissionen Søren H. Steiner, har undersøgt Forholdene, og mener at disse Boliger er aldeles uforsvarlige. Søren Steiner mener at Hans Lauridsens er villige til straks at flytte derfra naar der kan anvises dem en Lejlighed.

Der spørges om Sogneraadet er i Stand til at give en Anvisning paa en Lejlighed. Det undersøges.

21. Broen mellem Vittrup og Vorbasse.

Hans Kr. Nielsen m. fl. af Nr. Vittrup har beklaget sig over at Vandet under Tøbrud i Foraaret har skyllet en Deel Jord samt Beklædningsbrædder bort ved Broen over Aaen mellem Vittrup og Vorbasse. Der forespørges om Sogneraadet er villig til at lade Broen sætte i Stand.

NB. En Deel Beboere fra Okslund og Vittrup

Side 87

der har købt Tørvejord nord for Aaen, har ligeledes forespurgt om Sogneraaadet ikke sætter Broen i farbar Stand.

Sogneraadet finder ikke Anledning til at deltage i Broens Istandsættelse, da det er privat Vej.

22. Vejsagen i Sdr. Lindknud. Brørup Sogneraad har meddelt, at den ikke i sit Arkiv kan finde noget som helst Oplysning om den omhandlede Vejs Optagelse eller Nedlæggelse.

                                                                                                          Sagen tilbagesendes til Amtet.

23. Sundhedskommissionen.

I Mødet 10/2 15 blev valgt følgende som Medlemmer af Kommunens Sundhedskommission, Søren Steiner, Andr. Thomsen, L. P. Thomsen, Vittrup, Niels A. Nielsen, Okslund og Ole Simonsen, Hovborg. Da N. A. Nielsen er afgaaet ved Døden og Lars P. Thomsen er fraflyttet Kommunen, bliver der at foretage Supplering eller Nyvalg.

Som tiltrædende Medlemmer valgtes Martin Stokholm, Okslund og Nicolaj Nicolajsen, Vittrup.

24. Brandvidner.

Da Hmd. Povl Sørensen af Lindknud ved sidste Møde blev valgt til Brandvidne for Lindknud Distrikt er fraflyttet, valgtes i Stedet Chr. Povlsen.

25. Sygekørsel.

Kolding Sygehus har fremsendt Regning for Sygebil til at køre Aksel Nielsens Hustru til Kolding Sygehus paa 35 Kr.                                                                               Kommunen nægter at betale.

26. Statslaan til Oprettelse af Husmandsbrug.

Landbrugsministeriet har fremsendt Lov. No. 81 af 29/3 1924 om Oprettelse af Husmandsbrug. Tillægslov om Vilkaar for bortsalg af Jorder i offentlige Eje af 4/10 1919 vedlagt. Cirkulære af 30/5, Fortegnelse over Ejendomme hvorfra Jord sælges, Vejledninger og Ansøgningskemaer.

                                                                                                                               Til Efterretning.

Side 88.

27. Plejebørn.

Politikontoret i Ribe har sendt Meddelelse om 3 Plejebørn, der er anbragt i Pleje nemlig Elise Hansen hos Morten Holm, Vittrup, Bidraget f. T. indtil 8/8 24 er udbetalt af Politiet med 72 Kr.

28. Jens Chr. Christensen hos Niels Christensen, Klelund. Bidrag betalt til 9/11 24 med 72 Kr.

29. Gudrun Leonhardt Johansen hos Herman Nielsen ? Bidrag indtil 9/11 24 med 72 Kr. Til Eft.

30. Invaliderenter.

Invalideforsikringsfonden har under 30/5 24 meddelt at Arbejdsmand Peter Petersen, Vittrup har indsendt Begæring om I.R.                                                                                    Til Efterretning.

31. Udgifter ved Folketingsvalget d. 11/4 24 har for Ribe Amts vedkommende andraget i alt 1230 Kr., deraf skal Lindknud Kommune betale 16;11 Kr. der inden 17/6 betales til Ribe Stiftamts Kontor.                                                                                                                    Til Efterretning.

31a. Grundet paa at rejsen til Mødet paa Nyborg Strand vil medføre en Udgift af 40 – 50 Kr. vedtog Værgeraadet ikke at sende nogen Repræsentant, og hæver ikke de 25 Kr.              Til Efterretning.

Skolesager.

32. Angaaende Afløbsforholdene ved Okslund Skole har Oluf Jepsen og Niels Thøgersen truffet Aftale med Marius Nielsen, Okslund om at han

1. Nedlægger en Rørledning paa 45 Alen fra den murede Kloak mod Nord ned i den nordvestre Hjørne af Haven.

2. Murer en Kloak paa 2 ¤ Alen og 1½ Alen dyb uden Bund, hertil er anskaffet 3½ Toms Cementrør 300 Cementsten og 1 Sæk Cement.

3. Lægge og omlægge Stenbroen langs skolens nordre Side og vestre Gavl.

4. Planere Jorden nord for Huset saaledes at der kan blive Afløb for Vandet. Arbejdet udføres for Dagløn.                                                                                                                    Til Efterretning.

Side 89.

33. Børn af Enker. Søllerød Sogneraad har under 15/5 24 meddelt at de er villig til at yde Lovmæssig Refusion for tilstaaet Enkebørns Understøttelse til Enke Hanne Olsens Søn H. P. Olsen indtil 15/1 1925.                                                                                                     Til Efterretning.

33a. A.R.sager. Enke Kirstine Elisabet Lytken hos Søren Lytken, Lindknud f. 6/4 1858, er Medlem af Sygekassen, ejer 900 Kr., har ingen Erhverv, har modtaget A.R. i Holsted Kommune indtil 1/6 24 300 Kr. aarlig + Dyrtidstillæg. Vedkommende har sendt Ansøgning om A.R. fra 1/6 24.

Hun er forsørgelsesberettiget i Holsted.                              Tilstodes 300 Kr. aarlig + Dyrtidstillæg .

34. Anders Hansen. Vonsild Sogneraad har fremsendt Regning for Understøttelse i 2. Halvaar 119,06 Kr.                                                                                                                Til Efterretning.

35. Smed Hans Hansen ønsker 20,000 Tørv af Kommunen.                                  Bevilgedes.

35a. Prisen for Brændsel til A.R.nydere sættes til 4 Kr. for 1000 Tørv med Kørsel. Fra Hus om Vinteren 5 Kr.

Fattigsager.

36. Carl Johs. Hansen. Aandssvageanstalten i Ribe har meddelt at han vil blive indlagt paa Ebberødgaard forsaavidt der er Plads. Der vil blive udstedt Kautionsbevis for Betalingen. Til Eft.

37. Frederikka Jespersen. Ribe Stiftamt har under 30/5 24 meddelt at der i løbet af nogle Dage vil blive anvist Lindknud Kommune 240 Kr. til Udbetaling paa Ribe Amtsstue, som Refusion for andet Halvaar 1923/24.                                                                                                   Til Efterretning.

38. Ane Marie Nielsen. Regning fra Grindsted Sygehus for Ophold paa Epidemiafdelingen i 2 Dage = 10 Kr.                                                            Der søges Oplysninger. Kommunen betaler 5,50 Kr. 

Side 90.

38. Karl V. Andersen. Politikontoret i Holsted har forskudsvis udbetalt Alimentationsbidrag til Barnet Jens Peter Bonde f.  9/10 1915 med 72 Kr., hvorfor Refusion udbedes.

Bidraget er forgæves afkrævet Alimentanten, beløbet skønnes uerholdeligt ved Udpantning. 

                                        Der rettes en Opfordring til K.V.A. om at betale Bidraget til Sogneraaadet.

39. Sindssyge og Aandssvage der opholder sig paa Anstalter eller i Hjemmene. Der sendes Indberetning til Amtsrevisor Okholm om Udgifter til nævnte Patienter for Regnskabsaaret 1922/23 og for 1923/24 sammen med det reviderede Regnskab.                                            Til Efterretning..

40. Mads Kr. Nielsen ansøger om et par Sko eller Støvler. Bevilgedes Sko eller Støvler til indtil 20 Kr. Han retter en Henstilling til Sogneraadet om at hans Ejendom maa blive solgt og at Familien maa faa den gamle Skole i Vittrup til Ejendom eller til Beboelse.                             Udsættes.

Desuden maa han midlertidig købe Kød hos Slagteren for 4 Kr. om Ugen.

Forskjelligt.

Lærer Frandsen, Vittrup tilbyder at der maa ske afkortning i Lønnen for 1924/25 med 150 Kr. mod at Kommunen leverer fornøden Brændsel til hans private Forbrug.           Tilbuddet antoges.

Brandfoged.

Christen Mortensen, Vittrup har fremsendt Beskikkelse og Instruks, og beder sig fritaget for Hvervet som Brandfoged.

Som ny Brandfoged indstilledes Anton Nielsen. Som Vidner valgtes Kristian Nielsen og Søren Peter Hansen.

Side 91.

Assersbøl Skole.

Fru Mortensen ansøger om at faa Vinduerne i Skolen malet indvendig, at faa malet en Vægtavle og faa Væggene malet. I Lejligheden ønskes Loftet i Dagligstuen malet og Væggene Tapetseret. Soveværelset malet samt Døre, Vinduer og Væggene malet i Køkkenet.

Det ansøgte bevilgedes med Undtagelse af Vægtavlen og maling af Væggene i Soveværelset.

Det overdroges til H.M.Petersen at foranstalte det fornødne foretaget.

Klelund Skole

Der har været indsendt en Prøve af Brøndvandet ved Skolen til Undersøgelse paa Ladelund Kemiske Laboratorium. Efter Analysen erklæres Vandet for brugelig til Drikkevand, men ikke særlig godt til Vask og Husholdning.

Samtidig har man modtaget en Regning for Undersøgelsen paa 25 Kr.            Til Efterretning.

 

Skatteansættelser.                                            Johan Johansen, Østerbygaard Skat fra 1/7 24   12 Kr.

Kirstine Nielsen, Okslund fra 1/7 24      34 Kr.,   Jens Thomsen hos Th. Thomsen            –      51  –

Margrete Petersen hos Skrædder Jepsen 34  –  .   Søren Sørensen hos Baagø                     –       51  –

Iver Mikkelsen, Kidholm                        39  –  ,   Catrine Petersen Asserbølg.                    –       18  –

Almisen hos N. Krusen                            51  – ,   Anna Jepsen, Præstegaarden                   –       34  –

Dagmar Magnussen, Hovborg Kro          34  – ,   Mathilde Andersen, Hovborg Kro          –        18  –

Jens Mejrup Jensen, Hovborg                  24  – ,  Peter Jensen hos J.K. Jensen                    –        51  –

Marie Madsen hos Jeppe Madsen            34  – ,   Christen Nielsen Assersbølg.                  –        36  –

Kirstine Hansen, Enke (skal ejer 18,000) 57 – ,        –        Jensen, Mejerist, Hovborg        –        45 –

Side 92

Sigrid Sørensen, Vittrup Skat fra 1/7      34 Kr.,  Simon Mortensen, Vittrup Skat fra 1/7         51 Kr.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2½

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Ths. Thomsen, Oluf Jepsen, Chr. Heick, Knud Pedersen, H.M.Petersen 

 

Aar 1924 d 7/7 holdt Sogneraaadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt

Følgende Sager forhandledes:                                                                                                       

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Juni Maaned

16. Juni født en Søn af Landpost Ingvardt Stokholm og Hustru, Lindknud

19    –      –           –     –  Landmand Peder Nikolajsen og Hustru, Hovborg

24    –      –        Datter – Gmd. Peter Madsen Petersen og Hustru, Hyldelund

Fødselsnotering. Jenny Salomonsen datter af Chresten Salomonsen og Hustru, Risbøl f. 13/4 24. Fødslen er noteret i Hejnsvig Kirkebog

2. Bekendtgørelse af 27/6 24. Fag der berettiger til ekstra Arbejdsløshedsunderstøttelse i Henhold til Lov af 4/3 24.                                                                                                              Til Efterretning.

3. Regler for Arbejdsgivernes Bidrag til samme Lov.                                                            –

4. Cirkulære af 19/6 24 om Eftergivelse af Fattighjælp ydet indtil 5/6 24 uanset Bestemmelserne i Lov No. 57 af 9/4 1891 og Lov No. 305 af 28/6 20.

5. Cirkulære af 10/6 24 angaaende Boliglovgivningen.

Side 93

6. Ministeriel skrivelse af 23/5 24 til Ribe Stiftamt. For Ophold paa Sognekommuners Forsørgelsesanstalter samt disses Sygeafdelinger i Tiden indtil 23/5 1925 kan der forventes Refusion fra Staten til en Takst der ligger 100 % over de den 31/12 1914 gældende Takster, dog ikke højere end Kommunernes virkelige Udgift.                                                         Til Efterretning.

7. Arbejdsanvisningskontoret i Esbjerg har meddelt at der afholdes Møde for Repræsentanter fra Sogneraad evt. Hjælpekasser i Ribe Amt paa Hotel Spangsbjerg d 5/7 24.                Ingen mødte.

8. Herberget for rejsende Svende i Holsted, der omfatter Holsted med omliggende Sogne, har fremsendt Ansøgning om et Bidrag til Herbergets Drift.                                         Bevilgedes 10 Kr.

9. Skatteraadet for Andst m. fl. Herreder har under 22/6 24 meddelt at Raadet har foretaget følgende Ændringer i den for 1924/25 foretagne Ansættelse til Statsskat.

Nr. 7. Marius Rasmussen, Hovborg ansat til Indtægt 2400 Kr. og Formue 6800 Kr.

                                                     Forhøjet til     –       3000 Kr.            –      6800  –

 –  33. Hans Kr. Hansen        –      ansat til Indtægt til  1300  –              –      9000  –

                                                  Forhøjet til    –            1300  –              –    13,000  –

 – 186. Jens Kr. Nielsen, Brunbjerg                               400   –              –      5000  –

                                                   Forhøjet til    –             700  –               –    15,000 –

 – 334 Peter Kr. Jørgensen, Vittrup                              2300  –               –     20,400 –

                                                   Forhøjet til    –           2300  –  nedsat til     14,500  –

10. Harald Egelund. Københavns Skattevæsen har meddelt at H. Egelund, der er tilflyttet Lindknud Kommune er ansat til Statsskat af en Indtægt af 2300 Kr.

Side 94

11. Mejerist J. Chr. Christensen har meddelt at han er indkaldt til Militærtjeneste paa Charlottenlund Fortet fra 16. Juni.                                                                              Til Efterretning.

Frikørsler.

12. Læge Dammegaard har fremsendt Regning paa Frikørsler paa 188 Kr. Navne paa 17 Patienter er nævnt, deriblandt Aksel Mortensen som der skal søges Oplysninger om.

Vederlagsfri Behandling.

13. Brørup Sygehus har meddelt at Villy Ditlefsen Søn af S. Ditlefsen, Klelund fra 25/6 24 er indlagt til vederlagsfri Behandling paa Sygehuset.                                                    Til Efterretning.

14. Tjenestepige Ane Marie Nielsen, Jersig er Datter af Niels Nielsen, Risbøl f.h. Lindknud. Se Punkt 37 i forrige Møde.                                                                                             Godkendes.

15. Ribe Stiftamt har under 12/6 meddelt at Takster for Ophold paa Forsørgelsesanstalter og Fattiggaarde i Ribe Amt indtil videre er fastsat saaledes: For voksne 1,40 Kr. og for Børn 1 Kr. pr. Dag.                                                                                                                            Til Efterretning.

16. Samme har ansat Forskud paa Understøttelse for 1924/25 ???

Side 95.

Aldersrente.

17. Daniel Petersen. Den af ham i sin Tid indsendte Klage over A.R. er paany tilstillet Sogneraadet til Erklæring.                                                                  Overdroges Formanden at afgive Erklæring.

18.. Eskild Sørensen f. i Lindknud d. 21/11 1850 har fremsendt Ansøgning om A.R. og giver følgende Oplysninger. Han er Enkemand, ejer ingen Formue. Er ikke Medlem af Sygekassen. Er forsørgelsesberettiget i Sinding Kommune pr. Herning. Er tilstaaet A.R. derfra indtil 1/7 som 66aarig = 366 Kr. eller 30,50 Kr. pr. Maaned + Dyrtid.                               Tilstodes det samme.   

19. Maren Larsen. Brørup Sygehus har fremsendt Regning f. T. fra ¼ til 30/6 = 91 Dage a´5 Kr. 455 Kr.                                                                                                                            Til Efterretning.

20. Ribe Stiftamt har under 12/6 24 meddelt at for Ophold paa Alderdomshjem? har Ribe Amtsraad fastsat som Takst der lægges til Grund ved Refusion for Landkommuner i Ribe Amt saavel som fra Statskassen til 2,50 Kr. pr. Dag.                                                                              Til Efterretning.

Fattigsager.

21. Mads Kr. Nielsen. Brørup Sygehus har sendt Regning for M.K N.s Hustru paa 140,20 Kr. og for et Barn 70 Kr. = 210,20 Kr.                                                                               Til Efterretning.

22. Ane Marie Hansen, Klelund. Sindssygehospitalets Bogholderi i Viborg har fremsendt Regning f. T. 1/7 til 30/9 24 184 Kr.                                                                                       Til Efterretning.

23. Niels J. Thomsen. Sindssygehospitalet i Middelfart har sendt Regning for T. 1/7 til 30/9 24 paa 184 Kr.                                                                                                                       Til Efterretning.

24. Hans Jørgensen. Aandssvageanstalten i Brejninge har sendt Regning f. T. til 30/9 paa 150 Kr.

Side 96.

25. Cigarmager Iver Jepsen. Politikontoret i Odense har sendt Regning paa Refusion for udlagt Alimentationsbidrag for ½ Aar indtil 21/10 24 til Barnet Else Margrete Nielsen f. Henningsen 78 Kr

26. Ane Marie Hansen, Odense. Ribe Stiftamt har i Skrivelsen af 24/6 24 meddelt at A.M. H. efter de foreliggende Oplysninger maa anses for Forsørgelsesberettiget i Læborg Kommune. Til Efterret.

Forskjelligt.

27 Afløbsforholdene ved Jakob Poder, som forespørger atter om Sogneraadet ikke kan foretage en Ordning af Forholdene saaledes at Vandet, der kommer, deels fra Conrad Thomsens Marker, deels langs Vejen fra Vittrup, ikke skal løbe gennem hans Have.

Sagen er behandlet tidligere se Side 14 og 62. Der nedsættes et Udvalg til at forhandle med Conrad Thomsen om at skaffe Afløb samme Sted for Vandet, der samles paa Vittrup Vejen.

Der valgtes H.M.Petersen, Knud Pedersen og Niels Thøgersen.

28. Sofie Petersen agter at ansøge Ribe Amtsraad om Tilladelse til at drive Afholdsbeværtning i Debel Kro. I den Anledning udbeder hun sig Sogneraadets Anbefaling.                      Anbefales.

29. Tilsyn med Plejebørn. Socialministeriet har under 4/7 24 meddelt Tilladelse til at Lindknud Sogneraad overdrager den ifølge Lov No. 122 af 28/3 23 dem paahvilende Tilsynspligt til Lindknud Værgeraad.                                                                                                                   Til Efterretning.

Side 97.

30. A.R. Andreas Jakobsen, Klelund. Klagen fra Jakobsen er paany tilstillet Sogneraadet til Erklæring. En Politiafhøring findes vedlagt, men i den er der ikke fremkommet noget nyt af Betydning.                                                                 Det overdroges Formanden at afgive Erklæring.

Forskjelligt.

31. Skatteklage. Magrete Petersen hos Skæder jepsen, Hovborg har fremsendt Klage over den hende paalignede Skat 34 Kr. fra 1/7 24 til 31/3 25.                                                 Ansættelsen fastholdes.

Udstykning.

32. Landinspektør Hjort Gregersen, Grindsted ansøger påaa Søren H. Stejners vegne Landbrugsministeriet om Tilladelse til at afhænde Matr. No. 1g, h, i, k, l og en til Assersbølgaard og udbeder sig Sogneraadets Anbefaling.                                                                  Anbefales.

33. Areal og Kreaturtælling. I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 19/6 24 bliver der d. 15/7 at foranstalte foretaget Optælling af Jordarealer til samtlige Landejendomme i Kommunen og Antallet af Husdyr paa samme.

Skemaerne samles af Kommunalbetyrelsen og indsendes til Statistisk Departement inden 1/8 24.

Som Tællingskommissærer valgtes for:

Hovborg østre Distrikt     Andr. Nikolajsen,          som Suppleant Bertel Andersen

      –       vestre    –            Ole P. Simonsen                           –        Chresten Petersen

Klelund nordre    –            Aksel Hermansen                         –        Peter Hermansen

    –        søndre    –             Karl Jakobsen                              –        Andr. Jensen

Sønderlund         –             Erik Johansen                               –        Niels Jørgensen

Hyldelund           –             Hans Chr. Hansen jun.                 –        Hans Chr. Hansen sen.

Assersbøl            –             Magnus Baagø                             –        Niels Pedersen

Lindknud            –             Niels Kruse                                  –         Jens Brandt

Debel                  –              Julius Jepsen                               –         Søren Lytken

Gildbjerg            –              Mathies Friis                               –         Søren Th. Thomsen

Vittrup nordre    –              Marius Thomsen                          –         Søren Jensen

    –      søndre     –              Johs. Nielsen                                –         S. P. Hansen

Okslund østre     –              Niels P. Nielsen                            –         Thøger Hansen

     –        vestre   –              Jens Fr. Hansen                             –         Peter Petersen

Side 98

Fattigsager. Anders Chr. Andersen, Assersbøl. I Henhold til Indenrigsministeriets Cirkulære af 12/6 24 angaaende Eftergivelse af Fattighjælp vedtog Sogneraadet at eftergive A.C.A. den ham tilstaaede og ydede Fattighjælp indtil Dato.

Der rettes en Forespørgsel til Fattigudvalget i Vejle om Chr. Rasmussen endnu oppebærer Fattigunderstøttelse evt. hvornaar det er ophørt, – har han intet modtaget efter at Loven er traadt i Kraft eftergives det modtagne.

Gunder Adamsen. Det vedtoges at eftergive han den ham ydede Fattighjælp.

Skolesager. Forsømmelseslisterne forelaa for Maj og Juni. Mulkterne paaføres af Formanden.

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Marius Madsen, Knud Pedersen, Oluf Jepsen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1924 d. 13/8 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende Sager behandledes:

Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Juli Maaned.

6/7   født en Søn af Skomager Jens P. Bonde og Hustru, Lindknud.

24/7   –          –     –  Bmd. Christian Nielsen og Hustru, Vittrup.

Side 99.

24/7  født en Søn af Arbejdsm. Enevold Christian Ehmsen og Hustru, Lindknud.

29/7    –          –  og en Datter (tvillinger) af Bmd. Jakob Nielsen og Hustru, Okslund.

2. Cirkulære af 4/6 24. Ifølge Klager fra de danske Motorejere over forskjellige Forhold angaaende Vedligeholdelse af Vejene.                                                                                        Til Efterretning.

3. Cirkulære af 30/6 24 angaaende Arbejdsanvisningsforsikring. Kommunen faar efter Regnskabsaarets Slutning 2/3 Dele af sine Udgifter Refunderet af Arbejdsløshedsfonden Lov No.47 af 4/3 24.                                                                                                                    Til Efterretning.

4. Cirkulære af 14/7 24. Ifølge Lov No. 58 af 14/3 24 er der foretaget en Deel Ændringer i Fattiglovens § 61 gaaende ud paa at en heel Deel Sygdomme, hvortil der ydes offentlig Hjælp, ikke har Fattighjælpsvirkninger, samt at Forsørgelsesretten er hvilende saa længe Hjælpen vedvarer.Til E  

5. Klelund Plantage. Københavns Diskontobank og Revisionsbank ønsker Sogneraadets Tilladelse til at indtræde som Medejer af Plantagen i Stedet for Direktør H. A. Villendorf, København. Hr. Villendorf beholder selv Matr. No. 8a, som nu beboes af Jørgen Aarø Jørgensen.    Tiltrædes.

6. KFUM Soldaterhjem i Aarhus ansøger om et Bidrag.                                                     Henlagtes.

7. Frelsens Hærs Eftersøgelseskontor har rettet en Forespørgsel til Sogneraadet om hvorvidt denne er villig til at yde Kontoret et aarligt Bidrag paa 10 Kr. mod at Kontoret foretager Eftersøgning

Side 100

af forsvundne Alimentanter e. lign.                                                                                      Henlagtes.

8. KFUMs Soldaterhjem i Viborg har fremsendt Regnskab for 1923/24 og ansøger om Bidrag. –

9. Landsoverskatteraadet har sendt Meddelelse om afsagte Kendelser m. m. i 1924.

10. Skatteraadet for Andst m. fl. Herreder har meddelt at de af denne foretagne Ændringer i Ansættelsen til Statsskat for No. 7., 33., 186., 334. fastholdes. Se Side 93.                Til Efterretning.

11. Ringsted Jernstøberis Traktortromle til Veje anbefales.                                          Henlagtes.

12. Arbejdsdirektørens Indberetning for 1922/23 er tilstillet Sogneraadet.

13. Udstykning. Landbrugsministeriet har meddelt Samtykke til at Th. Conrad Thomsen fra sin Ejendom Matr. No. 3q, Debel udstykker og sælger No. 3bf til Peter Germansen.      Til Efterretning.

14. Samme Ministerium har meddelt samtykke til at Klaus Jensen fra sin Ejendom Matr. No. 3ad, al, og do sælger Matr. No. 3an til Peter Germansen.                                                    Til Efterretning.

15. Brandfogedbeskikkelse. Politikontoret i Ribe har under 31/7 24 beskikket Anton Nielsen af Vittrup som Brandfoged for Vittrup Opsynsdistrikt for et Tidsrum af 3 Aar.             Til Efterretning.

Side 102

16. Kartotek til Brug ved Folkeregister. Hertz Jernstøberi tilbyder at levere Staalskabe til Brug ved Folkeregistrering efter Kortsystem.                                                                              Henlagtes.

17. Vittrup Mergelselskab. Har modtaget Tilbud paa et Laan i Livsforsikringsselskabet Hafnia paa 17,000 Kr. Kurs 95. Renter 5½ %. Afdragstid 10 Aar, men paa Betingelse af, at Kommunen med Amtsraadets Samtykke forpligter sig som Kautionist og Selvskyldner og hæfter for skødesløs Betaling af det paatænkte Laan. Laanet er uopsigeligt. Der stilles kuns almindelig Kommunegaranti.   

18. 1. Hjælpekassebestyrelsen forespørger Sogneraadet hvorledes den mener at Hjælpekassen skal forholde sig overfor Hans Lauridsen, Hyldelund, der nu har modtaget fast og vedvarende Hjælp i over 1½ Aar.

Sogneraadet ønsker ikke at udtale sig om den Sag, men overlader det til Hjælpekassebestyrelsen.

      2. Andreas Hansen, Lindknud

      3. Hans Peter Nielsen, Hyldelund.

      4. Ernst Søgaard, der f. T. henligger paa Brørup Sygehus

19. Hans Jespersen Gehlerts Hustru er indlagt paa Brørup Sygehus mod Kommunens Kaution.

20. Vederlagsfri Behandling. Kolding Sygehus har under 23/7 24 meddelt at Anton Andersen Nielsen, Søn af Aksel Nielsen, Vittrup er indlagt til vederlagsfri Behandling for Scarlatind ??

Side 102.

21. Et Udvalg af Sogneraadet nemlig Marius Madsen. Knud Pedersen, H.M.Petersen og Niels Thøgersen har været oppe hos Th. Thomsen, Lindknud for at se paa noget Naturgrus, idet man tænkte sig Muligheden af at køre et tykt Lag paa Vejen, deels for at faa Vejbanen, hvori der er mange Huller opfyldt, deels for at give Vejbanen passende Runding, saaledes at Vandet ikke kan staa eller løbe i Sporene.

Th. Thomsen tilbød at vilde køre en Deel af det nævnte Materiale paa Vejen mod en passende Dagløn, derimod skal Kommunen skaffe Mandskab til at læsse Gruset.

Det første Stykke tænkte man sig nærmest som en Prøve, hvortil Th. Thomsen vilde give gratis Materiale.                                                            Der foretages et Forsøg evt. i Oktober Maaned. 

22. Therkel Lund, Brørup har sendt Regning paa 18 3/4 Al. 12 Tommer Rør til Nedlægning under Vejene paa 69,40 Kr.                                                                                           Til Efterretning.

 

23. Frikørsler. Læge Møller, Brørup har sendt Regning for Kørsler for 8 navngivne Patienter paa 98,50 Kr.                 Der nægtes at betale for Bestyrer Hansen.                          Til Efterretning.

24. Simon Simonsen, Hovborg har fremsendt Regning paa Kørsel til Læge med Maren Klausen, Kirstine Hummelund og Aage Mortensen til Brørup Sygehus 25 Kr.                 Til Efterretning.

Side 103

25. Tilsyn med Plejebørn. Politikontoret i Holsted har meddelt at der er udbetalt Børnebidrag til Barnet Kristian Magnus Krestensen f. 13/7 1923, der sammen med Moderen Rosa M.K. Krestensen opholder sig hos Thøger Hansen, Okslund. Udlagt Barnefader Viggo Jørgen Christensen. Til Efterr.

26. Politikontoret i Holsted har ligeledes udbetalt Faderens Hans Kr. Hansen Fynboes Bidrag for 5 Børn til hans fraseparerede Hustru Magrete f. Karlsen.                                           Til Efterretning.

27. Barnefødsel. Ugifte Tjenestepige Karoline Thomsen der f. T. opholder sig hos Bmd. Niels Madsen, Lindknud har d. 10/8 født et Barn (pige).

Der bliver at foranstalte fortaget Afhøring af Niels Madsen for at Fødslen kan blive foranstaltet noteret i Kirkebogen andetsteds.                                                                              Til Efterretning.

Skolesager.

Fru Mortensen Assersbøl Skole ønsker Rørledning til Afløb for Vandet. Sogneraadet mener at der evt. kan lægges Rendesten og lede Vandet nord om det lille Hus over i Granerne.

28. Man har under 4/8 24 bedt Provsten foranstalte Pladsen som Vinterlærer ved Lindknud Skole og som Vinterlærerinde ved Klelund Skole opslaaet ledige. Ansøgningsfristen foreslaaes sat til 25/8 og Ansøgningerne tilstillet Sogneraadet.                                                                      Til Efterretning.

29. Okslund Skole. Therkel Lund, Brørup har sendt Regning paa 45 Stk. 4 Tommer Rør til Kloakledning paa 38 Kr.

30. Samme. Der er fortaget en Deel Reparationer ved Skolens gamle Tørvehus af Tømrer Sørensen.

Side 104.

31. A.R. Daniel Petersens Klage. Ribe Stiftamt har under 19/7 meddelt at den ifølge de modtagne Oplysninger udgør Daniel Petersens samlede Indtægt 750 Kr., hvorefter han tilkommer som A.R. 3,50 Kr. pr. Maaned + Dyrtidstillæg.                                                                          Til Efterretning.

32. Bertel Petersen. Læge Møller, Brørup har sendt Regning for ydet Lægehjælp paa 24 Kr.  –

33. Valborg Højen. For en Dødsattest d. 7/11 23 2 Kr.                                                              –

34. Mette Katrine Andersen for ydet Lægehjælp 5 Kr.                                                              –

35. Eskild Sørensen anerkendes som forsørgelsesberettiget i Skanderup Kommune. Til Efterretning.

36. Andreas Jakobsen. Den af A. Jakobsen fremsendte Klage er af Ribe Stiftamt paany tilstillet Lindknud Kommune til Erklæring idet det ønskes oplyst;

1. Om Aftægtsydelsen er mere end 200 Kr. værd aarlig

2. Hvor stort et Beløb der kan sættes som Indtægt af de 15 Tdr. L. Agerjord der hører til hans nuværende Ejendom.

Aftægtsydelse + Husleje, Indtægt af Agerjorden 40 Kr. pr Tdr. L. = 600 Kr.

37. Fattigsager. Niels J. Thomsen. Ifølge én fra Ribe Stiftamt rettet Forespørgsel har Amtet under 8/7 24 meddelt at der er rettet en Henvendelse til Dommeren i Middelfart om at foranstalte beskikket en Værge for N.J. Thomsen

Side 105.

Naar dette er sket vil Sogneraadet modtage nærmere Meddelelse om Sagen.            Til Efterretning.

38. Kristian Rasmussen. Ifølge en Forespørgsel har Vejle Byraads Fattigudvalg under 23/7 24 meddelt at Rasmussen fremdeles modtager Fattigunderstøttelse. Der kan altsaa ikke være tale om Eftergivelse af Fattighjælp.                                                                                          Til Efterretning.

39. Samme Udvalg har meddelt at Kr. Rasmussens Hustru d. 23/6 24 har født Tvillinger (to Piger) Elly og Ruth Schønning Rasmussen. Under Hensyn til at Forældrene da Børnene fødtes oppebar Fattigunderstøttelse bliver Fødslen i Henhold til Fattigloven § 18 og 20, at foranstalte noteret i Lindknud Kirkebog.                                                                                                     Til Efterretning.

40. Hans Nissen Hansen. Politikontoret i Nykøbing Mors har meddelt at den har udbetalt Børnebidraget til hans fraseparerede Hustru for ½ Aar indtil 19/1 25 med 72 Kr.                  –

41. Marie Nielsen (Post). Holsted Apotek har fremsendt Regning for Medicin paa 2 Kr.      –

42. Karl Johs. Hansen. Kristelig Forening til Børns Redning har fremsendt Regning for Ophold paa Iagttagelseshjem paa 278 Kr. Beklædning i 3 Maaneder 45 Kr. Lægetilsyn 2 Kr. i alt 324 Kr. Til Eft

43. Mads Kr. Nielsen. Læge Møller har fremsendt Regning for ydet Lægehjælp 98,50 Kr. + Befordring 20 Kr. + 2 Børn 38 Kr.                                                                               Til Efterretning.

Side 106

44. Mads Kr. Nielsen har fremsendt Klage over at Taget paa Huset er saa utæt at de næsten ikke kan være der i Regnvejr. Henstiller at faa huset lavet i Stand. Tørvehuset ligeledes. Søger om Brændsel.

Der nedsattes et Udvalg der faar Bemyndigelse til at ordne det fornødne. Valgt blev Oluf Jepsen, Marius Madsen, Knud Pedersen og Niels Thøgersen. Der mødes hos Mads Kr. Nielsen Lørdag Efterm. Kl. 7.

Aldersrente.

Hans J. Gehlert har fremsendt Begæring om A.R. H.J.Gehlert født d. 6/121852 hans Hustru Karen født 30/12 1855. De ejer en Formue i Ejendom 4800 Kr, kapital 600 Kr. De er ikke Medlem af Sygekassen.         Tilstodes som A.R. fra 1/9 24 at regne med 31,25 Kr.pr. Maaned + Dyrtidstillæg.

Benzintank.

Købmand J. C. Petersen har fremsendt Ansøgning om at faa Tilladelse til at anlægge Benzintank ved den nordre Side ad Vej No. 27 Hovborg, Baldersbækvejen umiddelbart vest for Landevejen. En Situationsplan findes vedlagt.                               Sogneraadet har intet at indvende mod Anlægget.

Skatteansættelse.

Laurids Vestergaard, Okslund      Skat fra 1/7  30 Kr.

Niels Bjørnskov, Vittrup                –                  30  –

Povl Lemann, Hyldelund                –          ¼     68  –

Helga Hansen, Hovborg                  –          1/7   34  –

Aksel Petersen, Lindknud               –             –    30  –

Mette Nielsen hos A. Jensen, Klelund        ¼     30  –

Side107

Murer Brink, Vittrup  Skat fra 1/7 24     15 Kr.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2½

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Oluf Jepsen, Chr. Heick, Knud Pedersen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1924 d 1/9 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde Lindknud Kro.

Følgende forhandledes:

Fordeling mellem Skat paa fast Ejendom, og Formue og Indtægt.

1. Ribe Stiftamt udbeder sig Forslag til Deling eller Fastsættelse af Forholdet mellem Paaligning af Skat på ovennævnte.

F.T. er 1/3 Deel paa fast Ejendom og 2/3 Deel  paa Formue og Indtægt.

Det foreslaaes at fortsætte som hidtil.

2. Snefogeder. I Henhold til Stiftsamtets Skrivelse af 14/8 bliver der for T. fra 1/12 24 til 30/11 27 at fortage Valg af Snefogeder i samtlige Snekastningsdistrikter og at meddele Valget til Amtets Godkendelse inden 5/10 24

                                Nuværende Fogeder                         Nyvalgte

Hovborg Distrikt            A. Nikolajsen                            Jens Skovbjerg

Klelund       –                  M. Jensen                                   Karl Jakobsen

Sønderlund                     Erik Johansen                            Nis Hansen

Hyldelund/Assersbøl      Søren Stejner                             Hans Chr. Hansen sen.

Lindknud  Distrikt          Niels Hansen sen.                      Jens Brandt

Vittrup          –                 Morten M. Christensen              Vilhelm Christensen

Side 108

Gilbjerg/Debel Distrikt   Anders Knudsen                        H. I. Johansen

Okslund               –          Chr. Petersen                              Martin Stokholm

Udskrivning af Listerne overdroges H.M.Petersen, Knud Pedersen og Niels Thøgersen

3. Snekastningsregler. Ribe Stiftamt har under 28/8 24 meddelt følgende:

a. Paa alle offentlige Veje kastes Sneen i en Bredde af 3 M. med 10 M. lange Mødesteder for hver 200 M. Mødestederne angives ved tydelige Mærker der kan ses fra det ene Mødested til det andet.

b. Paa Veje der ikke benyttes til Postruter e. l. kan Bredden indskrænkes til 2½ M.

c. Snekastningen skal føres til Bunds og skal udføres paa Kørebanen.

d. Under Snekastning henhører Arbejder til Afløb for Vandet under Tøbrud.   Til Efterretning.

4. Afløbsforholdene ved Lindknud. jakob Poder og Conrad Thomsen var mødt og enedes med Sogneraadet om at der maa graves en Grøft i Thomsens Mark nord om Poders Have til Afløb for Vandet fra Okslund Vejen, mod at der skaffes Afløb fra Thomsens Mark mellem Johs. Hansens Hus og Missionshuset mod syd under Vejen ned gennem den østre Side af Karl Jessens Have.

5. Skatteklage. Hilda Hansen hos Skrædder Jepsen, Hovborg har fremsendt Klage over den hende paalignede Skat 34 Kr. fra 1/7 24. Foregiver hun har været suyg og er f.T. Lærling. Skatten slettes.

6. Niels M. Henriksen der f. T. henligger paa Brørup Sygehus kan vist ikke bo hos Thomas Knudsen til Vinter. I den Anledning har man rettet en Forespørgsel til Give Plejehjem om han kan optages.

Side 109

Hjemmet tilbyder at modtage ham for 2,50 Kr. pr. Dag. Fornøden Tøj skal medbringes.

Der er ligeledes rettet Forespørgsel til Bramminge Sogneraad om Plads paa Alderdomshjemmet.

Sogneraadet meddeler at N.M. Henriksen kan modtages mod en Betaling paa 3 Kr. pr. Dag. Læge, Medicin, Sygepleje og Beklædning iberegnet. Dog ikke Nattevagt.

                                                                  Indlægges paa Alderdomshjemmet i Bramminge.

Indstilling til Vinterlærerere til Lindknud Skole og Vinterlærerinder til Klelund Skole. Skolekommissionen og Lærer Skovbjerg, Lindknud og Thomsen, Klelund var indbudt.

Til Vinterlærerpladsen No.1. Charles Aagaard Jensen, Christiansdal pr. Jellinge

                                           2. Chresten B. Gregersen, Gjesing, Esbjerg

                                           3. Mogens N.G. Petersen, Højergaard pr. Herløv

Til Lærerindepladsen   No. 1. Forskolelærerinde Astrid Bidstrup, Kjølsen pr. Løgstrup

                                            2. Agnes Mikkelsen, Svanninge Mark pr. Faaborg

                                            3. Mathilde M. Madsen, Vejgaard, pr. Aalborg

Andreas Hansen, Lindknud ansøger om Forskud paa hans Hustrus I.R. 300 Kr. til Indkøb af 1 Ko. Ansøgningen blev Indsendt først i Marts Maaned. Bevilgedes 50 Kr. pr. Maaned fra ¼ 24.

Side 110

Simon Simonsen har fremsendt Regning for Kørsel til Varde Sygehus med Ole Schmidt 30 Kr.

 

Vittrup og Omegns Mergelselskab har faaet Tilbud paa et Laan i Forsikringsselskabet Hafnia paa 18,000 Kr. paa Betingelse af at Sogneraadets samtlige Medlemmer underskriver Obligationen, som Kautionist og Selvskyldnere for Laanet sammen med Mergelselskabets Bestyrelse.

Sogneraadet vedtog at underskrive paa de angivne Betingelser under Forbehold af Amtsraadets Tilladelse.

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Oluf Jepsen, Marius Madsen, Chr. Heick, Knud Pedersen, Ths. Thomsen, H.M;.Petersen    

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *