Lindknud / Brørup protokol 1a

Brørup-Lindknud Sogneforstanderskabs Protokoller

for årene 1841-?.

 

Protokollerne er venligst transskriberet af Ruth Randeris og Gerda Philip i årene 2009-2011.

 

(Siderne 0-30 er tidligere afskrevet af Kaj Larsen, Lindknud, og afskriften findes antagelig under en eller anden form på arkivet, og bør naturligvis tilføjes her. Februar 2011 P.C.)

 

side 31

der ikke var fremkommet saadanne Oplysninger om Aagaards Skeel, skjøndt de i Forhold til Udfæste paa Jorder vel blev anseet at have været ikke ubetydeligt at Coll? kunde deraf sættes i stand til at bedømme O ? gel og    ? af den omhandlede Skade for  de ?  ?

da det navnlig derved maatte komme i Betragtning blev  ?   ? om skaden har været total eller partiel, hvor meget der i sidstnævnte Tilfælde deruagtet har været indhøstet i Juli, hvilken Indflydelse eller tilføiede Tab maatte koste   ? Agerbrug m.v. , og da det derefter vilde  ?

paa Resultatet af saadanne detallierede Oplysninger, om nogen   ? eftergivelse  kunde tilstaaes ”,  hermed tjenstlig indstilles D May til videre behgl.? Bekjendtgjørelse for et   ? 

Hvilket hermed  meddeles Sogneforst.skabet til Efterretning.

Endrupholm d. 13. Febr. 1843

J. P. Münster

 

Copie

Til det Höikongelige Rentekammer!

Amtsraadet for Ribe Amt har i dets Forhandlinger af 31te Jan. d. A. som nu ved  ? ere bekendtgjorte, antaget at den i Aaret 1835 og følgende Aar anlagte mindre Landvei imelem Foldigbroe og Holstebroe bør udgaae af Landveiens Classe, og i Fremtiden betragtes som Bivei.

Undertegnede Sogneforst.skab for Br. og  Lindk. Sogne i M. Herred , Ribe Amt tillader sig underdanigst for det höi kgl Amtsc at andrage paa  at bemeldte Vei, der ved Thieslund  gaae ud fra den mindre Landvei  mellem Foldingbroe og Varde, og løber over Hulkjær, Houborg og Donslund, og som nu for største Delen er saal. anlagt som det høie Collegiums Skr. af Jan.

1836 fastsætter, i Fremtiden maae vedblive at være mindre Landvei , støttende vort Andragende paa følgende Grundlag.

1/ Bemeldte Vei er den nærmeste Vei fra Holstebroe  til alle de østlige Kjøbstæder i Hertugd.  Slesvig, som fortsætter, nemlig Flensborg, en mængde Varer transporteres til Vogns til Landstaden Holstebroe, hvorfor ogsaa denne Vei,

 

side 32

hvor den er farbar, benyttes af mange Fragtvogne mellem Kjøbstad og Kjøbstad, og dens Antagelse blandt de mindre Landveie kommer saal. ikke i Strid med den af Amtsraadet fulgte Grundsætning.

Saa denne Vei er af megen Vigtighed for den indre Samfærdsel, da der som bekjendt, fra det store Hammerum ?   ?   ? . Herred udføres en Mængde strikket Vare, der   ? denne Vei til Hertugdømmerne.

   ? Veien benyttes særdeles meget af Kreatur og Hestehandlere. Hele Aaret igjennem føres mange Drivter Quæg og Svin og mangfoldige Heste ad denne Vei, som derfor upaatvindelig bør holdes i nogenlunde god Stand.

Da det vil tilvisse overstige de fattige vidtløftige og derfor tyndt befolkede Sognes Kraft, gjennem hvilke denne Vei gaar, i Fremtiden bestandig at holde den ved lige. Det er den eneste Landvei, der gaar igjennem Heinsvig, Voerbasse, Lindknud og den nordlige Deel af Holsted Sogne.

Det er deres Vei til Stiftsstaden, hvor de betale Skatter og handle deres Kjøbmandsvarer. Det ligger i Sagens Natur, at da de midterste Egne af Landet maae lide mere ved Naturel

Arbeide paa Landveiene, end Kystboerne fordi disse der dog beboer de frugtbareste Egne, og bedst kunde afsætte deres producter, Linknud herved droyer 7/4 Miil til den ene Side, medens hine maae arbeide til begge Steder.

Ved den nye Vei-Forordning var der Haab om, at denne Ulighed kunde hæves, efter som Naturali Arbeidet efterhaanden aftog. Det synes derfor Frygt om dette Haab skulle skuffes; i det den næste Landevei, hvoraf en saa stor Landstrækning betjener sig, skulle overgaae til Biveienes Classe, og

 

side 33

altsaa dens Vedligeholdelse bestandig paalægger begge Sognenes Ansvar,   ?  Pengebidrag til Veivæsenet stiger, og navnlig    ? nelse af det  nye Hartkorn fremdeles vil stige i høi Grad.

Vi gjentager derfor vor underdanigste Bøn, at den omhandlede mindre Landvei imellem Foldingbroe og Holsted og navnlig det Stykke af samme fra Thieslund til Grindsted Bye, hvorfra Fortsættelsen til Sønderomme af Amtet er antaget at burde være Landvei, maae i den fulde Udstrækning fremdeles vedblive at høre til de mindre Landveie.

Brørup og Lindknud Sogneforstanderskab i Malt Herred Ribe Amt d. 10. Marts  1843?

underdanigst

Tolstrup

 

Regnskabsførende V. J. Søltoft, Niels Vedstesen, Morten Nielsen, J. Chr. Sørensen,

Claus Madsen, Niels Simonsen, Graves Nielsen.

 

Gjenpart.

Til det Høie Amtsraad for Ribe Amt

Paa Br. og Lindk. Sogneforst.skbs Vegne giver jeg mig den Frihed at ansøge om Amtsraadets Samtykke til , overensstemmende med d. 13. Aug. 1841 Paragraf 15 at inddrage begge Sognes specielle Skolekasses Indtægter under det almindelige Skolevæsens Regnskab, imod at de af

Kommunen forsvarligen sørger for at Skolefornødenheder der skulle bekostes af deres Kasser. Det bemærkes, at ingen af disse Sognes specielle Skoleklasser eie ingensomhelst  Kapital, og at der i Brørup Sogns er Halvbalance? Af omt. 1.Rbd,  i Lindk. Sogn Overskud af omtr. 8 Rbd der dog i Aar vil bruges til nogle allerede bestilte Læsebøger.

 

Allerærbødigst Tolstrup

Præstkjær d. 15. Marts 1893

 

Gjenpart af Møller Hoilms Erklæring  / v. pg 30 / :

Til det Høie Amtsraad for Ribe Amt.

Ifølge Sogneforstanders for Br. Sogn        ?  af 10. Decbr.  1842? forsynet med Stiftamtets Paategning af 11. Febr. d. A.   ? Broformater? og Veidæmningen, som udgjøre tillige Dæmningen

 

side 34

og min Mølledam, tillader jeg mig herved underdanigst at meddele min Betænkning.

Jeg finder ikke, at Vandet, kan gjøre Veidæmningen, som driver mit Mølleværk mindste Skade, da Vandet ingensinde faae en saadan Høide, at Dæmningen eller Veiens Overflade overskylles, naar Dæmningen naturligviis bliver helt forfalden, da her er  Omløbsbro, som / : hvor/ Vandet har sin Gang, at det ikke kan overstige sin sædvanlige Høide, derimod finder jeg, at de mange Stude, som For-og Efteraar driver og trækker og befarer Veien, gjøre Dæmningen sin Skade , hvorfor jeg finder mig ikke behøvet til at indgaae paa Sogneforstanderens Forslag samt tage min Deel i omhandlede Dæmning, end lige med Sognets Beboere, da jeg er fuldkommen vis paa min Mølledam ikke gjør Veien  nogen Skade; jeg tager lige Deel, som Rimelighed og Billighed fordrer, i Sognets andre Steders nævnte Dæmninger, hvor der løber Veie. Jeg finder ingen grund til at antage, at Sognet i den omhandlede Dæmningens Istandsættelse og Vedligeholdelse skulle have nogen Frihed , og  Byrder overskyde? paa mig, at Studedrivter og   ? forvolde. Jeg ønsker hjertelig, dersom jeg skrev underdanigst maatte bede, at en Commitee af Amtsraadets Medlemmer maatte blive udnævnt for at tage Sagen i Betragtning for at bedømme min underdanigst Erklæring, vedtagelse.? Resolutionen med det høie Amtsraad forblev, at Sognebeboerne, som hidtil stillet vedbliver at holde Veidæmningen ved lige, eller om det høie Amtsraad, skulde antage, at der maatte ydes Hjælp af det Offentlige, til Dæmningens Vedligeholdelse i Fremtiden.

underdanigst 

Hulkjær Mølle   A. G. Kjelstrup, A. N. Holm.

 

side 35

I ? Overensstemmende med Stiftamtets Skr. af 11. Febr. d. A. tillader? jeg? mig at vedføie Sogneforastanderskabets Betænkning over  ? ved Møller Holms Erklæring. Det vil af denne ?

der intet er er anført imod det subsidiære Forslag, at ? burde vedligeholde Rabatten paa Veidæmningens østre   ? samt Broformatvei? saal. den nordre Omløbsbroe i   ?   ? især lidt ved Vandstemmingen og Slusen.   ? kan jeg henholde mig til Sogneftsk.skabets Skr. af 27de Febr.?   ? denne Sag vedskr., hvori oplyses, at Mølledammen har ført havt en anden Dæmning, som Møllens Eier selv? vedligeholdt, og en anden Sluse, der ikke, stod i Forbindelse? med Broen. Maatte det behage Amtsraadet underdanigst af dets Medlemmer at iagtage de locale Forhold   ? man let overbevise sig om den stedlige Indflydelse paa?

Mølledammens Udviddelse og Slusens Flytning har paa Veidæmningen.

Brørup Sogneforstanderskab d. 11. April 1843

paa Vegne af

Tolstrup

Formand

 

Copie/Efterat have af Hr. Stiftcassesrer Andersen erholdt Wei   ?     , ? at han ved denne Tid vilde indgive til den høie Stiftsøvrighed en Oversigt ove Stiftets disponible Midler, tillade jeg mig allerærbd.? paa br. –Lindk. Sgn.ft.st.sk. Vegne at udbede mig Tilsagn om et Pengelaan til

Sognenes   ?  af Stiftets offentl. Midler til hvilket Laans Optagelse Sgnfst. er bemyndiget  iflg. et Sl? D: Cancellies skr af 18 Aug  f. A. efter et nøie Overslag vil Arbeids Anstaltens Købsforening Indtasting modtage omtrent 2400 Rbd. Sølv, hvoraf Halvdelen er forfalden

til Udbetaling 11te Juli d. A., de øvrige 1200 Rbd til Decbr. Termin d. A.  – Dersom det er muligt, beder jeg, at disse Laan maatte erholdes mod saadant Afdrag, som Stiftsøvrigheden maatte bestemme. Skulle imidlertid den hele Sum ikke kunne erholdes endnu i disse 2 Terminer, da er det min ydmygede Begjæring, at saa stor en Deel deraf som muligt maa overlades i den, og da hen til Juni Termin 1844.

 

Præstkjer d. 5. Mai 1843

Paa Sogneft.sk. Vegne

allerærbd. Tolstrup

 

Til den høie Stiftsøvrighed i Ribe

 

side 36

 

                     ? tre? Aar for Biveiene i Brørup og Lindknud

 

                   ? forfaldet i Overensstemmelse me Fa. af

 

            ? Veien fra Thirslund til Præstkjær.

 

            ? Veien fra Thirslund til Brørup Kirke.

 

           ? Veien, som noget østen for Skovhøi forlader

 

          ? Amtsveien? imelem Varde og Colding og gaar over

 

   Suurhauge til Lindknud og videre over Oxlund.

 

Veien som noget sønden for Brørupvadforlader Veien

 

        ?c og gaar til Thuesbøl forbi Brørupgrd og Firing.

 

       ? Veien fra Eskelund nordere Udflyttere over Landeveien imellem Varde og Colding til Eskelund søndre Udflyttere, hvor den, efterat være forenet med en Vei for de østre Udflyttere gaaer over i Sydvest til den mindre Landevei mellem Ribe og Viborg. –

f/ Veien som noget norden Hulvad forlader den mindre Landvei mellem Ribe og Viborg, og gaaer over Østergjerndrup Mark gjennem Gjerndrup Bøgeskov efter Lindknud.

g/ Veien fra Østergjerndrup gjennem Byen til Suurhauge hvor den forener sig med Veien litra C.

h/ Veien, som kommer fra Aastrup Sogn, og gaaer over Houborg til Vorbasse. –

i/ Veien, som kommer fra Faurskov i Holsted Sogn og gaaer i Nord efter Adsersbøl, Lindknud og Vittrup til Bække.

k/ Veien, som kommer over Læborg og Kjelberg og gaaer over Lindknud og Klelund efter Starup.

l/ Veien fra Houborg over Oxlund til Vittrup hvor den falder i Veien litra i .

m/ Veien fra Houborg til Nebel i Vorbasse Sogn.

n/ Veien fra Adsersbøl over Hyldelund til Klelund, hvor

 

side 37

den støder til Veien mellem Hulkjær og Houborg.

o/ Veien , som gaaer ud fra Veien imellem Hulkjær og   ? over Kidholm og Hyldelund tilOxlund.

p/ Veien mellem Vittrup og Kjeldbjerg. —

q/ Veien, som kommer fra Nybye i Læborg Sogn og efter Lindknud.

r/ Veien, som sønden for Povl Povlsens Huus gaae   ? litr.ci over Stieldaae til Adsersbøl. –

 

Ribe Stiftamthuus d. 4de Mai 1843

Paa Amtets Vegne?

Sponeck

 

Ved at attestere  Rigtighed af forestaaende Gjenpart     ? med videre ifl. Amtets Skr. af 4de Mai !843

 

f/ Veien, som kommer fra Thiislund og gaae over Holsted Mølle til Houborg og videre gjennem Voerbasse Sogn, for saavidt  denne Vei gjennemkjører Br. og Lindk. Sogne, hvilken Vei hidtil har været sat i Klasse med mindre Landveie; men herefter bliver at betragte som Bivei.

 

Endrupholm d. 15de Mai 1843

J. P. Münster

 

Gjenpart/ Amtet har under 4de til   ? mig saal. det for Aarene 1843-44 og 45 antagne Regulativ for Veivæsenet forsaavidt Feil maatte findes at være indløbne, maatte Amtet derpaa gjøres opmærksomt;  thi uagtet Sognef.st.skbernes Forslag i alt væsentlig er fulgt, og Veibetjent Tronier? Har af Amtsraadet været overdraget at indhente Oplysning i Eiertilhold

er det som følger af forskjellige Benævnelser paa Veiene og at Huuseiere de maatte tages til saadanne Veie der gjennemløbe flere Sogne, hvortil i Almindelighed kun er det Sogneforstanderskab har taget Hensyn til i sit Forslag for hvilket Veien er meest nødvendig dog at befrygte, at Veiligheder kunde være ind      ?  era hvilke jeg ønsker rettet

 

side 39

Mødet d. 1ste Juni 1843

I Anledning af Deres Velværdigheds Skr. af 15te tillader Sogneforstanderskabet sig at foreslaae følgende Arbeide paa Veiene i Brørup og Lindknud i denne Sommer.

1/ Veiene imellem Thiislund og Hulkjær Mølle, hvis Opkastelse blev begyndt, bør først fuldendes, overensstemmende  med bekomment Skr. af 2. Jan. 1836.

2/ Veien fra Eskelund nordre Udflyttere og gjennem Kjær   ? I Regulativet under Litr.: e. Ved denne Vei skal Grøfterne oprenses efter Veienes anordningsmæssige Bredde, og tilstrækkeligt Gruus paaføres.

3/ Sogneveien fra Skovhøi til Lindknud Kirke, skal planeres og enkelte Steder paaføres Gruus. Veien er i Regulativet anført under Litr. c. –

4/ Veien Litr. f , som noget norden Hulvad forlader den mindre Landveie imelem Ribe og Viborg, og gaaer over Østergjendrup Mark gjennem Gjerndrup Bøgeskov efter Lindknud, skal hvor det behøves, jævnes ved fælles Arbeide efter Sognefogdens Anvisning. –

5/ Af Veien Litr. i , det Stykke fra Adserbøl til Lindknud skal jævnes og enkelte Steder paaføres Fyldning. –

6/ Af Veien Litr. n bør et Stykke imellem Adsersbøl og Hyldelund opkastes og paafyldes. –

7/ Paa den forrige mindre Landvei imellem Hulkjær og Donslund vil enkelte Steder have Opkastning og Paafyldning. –

8/ Flere Biveie kunne i dette Aar ikke komme under Arbeide, da især Lindknud Sogn, skal foretage en meget betydlig Forbedring paa alle Landveie = Stykker. Angaaende Tiden formeente man at Arbeidet burde være færdigt til Juli Maaneds Udgang. –

Angaaend Regulativet tillade man sig at bemærke at Veien lige i Nord fra Brørup Kirke over Kokvad

 

side 40

til Suurhauge, hvor den forener sig med Veien Litr. c som ? formeentlig bør anføres i Regulativet, og    lade? i Aar reparere med Sløifen og Paafyldning. –     ? litr. K, som kommer fra Læborg og Kjeldberg og ? gaar over Lindknud og Klelund efter Starup, trænger i høieste Grad til en Hovedforbedring;  men Sogneforstanderskabet turde i Aar ikke indstille den til at

    ? under Arbejde, med mindre det til Amtet  indgivet? Andragende om Hjælp til Landveis Arbeidet     let? bliver paaagtet. – her ?Efter  blev det overdraget Formanden at forfatte og

indsende bemeldte Ansøgning. –  Intet videre fandtes at foretage i Sogneforstanderskabets Møde, hvorpaa det sluttede og underskreves af samtlige Tilstedeværende.

 

Præstkjær d. 1ste Juni 1843

Tolstrup, Niels Villumsen, Niels Vedstesen, J. Christensen, Morten Nielsen, Niels Simonsen, O. J. Søltoft, Graves Nielsen.

 

Den 23de Juni 1843 afholdtes et Sogneforstanderskabsmøde i Adsersbøl, hvorved følgende Sager blev foretagne.:

1/ Bertel Hansen udstedte Skjøde paa anordningsmæssigt stemplet Papir efter at Kjøbesummen var berigtiget, hvorom det Fornødne findes anført i Fattigprotocollen  fol 194, b etc. –

2/ Der blev foretaget Ligning over et Exstra Pengebidrag til Fattigkassen v. fl. 193. –

3/ De nu indkomne Renter af Legater for 1842 bleve uddelte til 5 Trængende. –

4/ Der blev sluttet Akkordt med Morten Madsen om at

 

side 41

afskrevne Mergelgrav 6 Al lang  og 18 Alen lang    ?  

Intet videre fandtes at forhandle, hvorfor først   de undertegnedes af samtlige Sogneforstaderskabets Medlemmer.

 

Tolstrup, J. Christensen, Niels Villumsen, Morten Nielsen, Claus Madsen, Niels Simonsen, Niels Vedstesen, Graves Nielsen.

 

Paa en Ansøgning fra Niels Vilumsen, Hulvad om Tilladelse til at anlægge en brænderie afgav Sogneforstanderskabet følgende:

Altunderdanigst Erklæring

Undertegned Sogneforstandere af Brørup Sogn tillader sig herved allerunderdanigst at indstille denne Ansøgning idet vi bevidner Rigtigheden af det Anførte, og tilføier at Ansøgerens Personlighed og Samme Omstændigheder era fuldkomne Borgen  for at  Værket vil blive anlagt med Orden ¨drevet med Kraft og benyttet med Reskaffenhed. Imod vi ikke maatte anlægge Landveie udenfor Toldgrændsen ville et Brenderie tæt udenfor Samme være hen saa hensigtsmæssigt og bidrage meget til at fremme   ?   ? fra det Slesvigske især paa denne Egn, der    ligger saa langt fra Kjøbstæder og altsaa vanskeligt derfra kan forsynes med Brændvin som ikke man transportere indenfor Toldgrænsen efter Solens Nedgang.

 

Præstkjær 24. Aug. 1843

Tolstrup, Niels Wedstesen, O. J. Søltoft, Morten Nielsen.

 

side 42

? 1843 d. 11. Novb. blev efter foregående    ? afholdt et Sogneforstanderskabs Møde

i Adsersbøl, hvorved følgende Sager bleve foretaget:

1/ Der fremlagdes en Skrivelse fra Herredsfogden saalydende:

I Amtsraadets Møde den 9de Mai d. A. blev det bestemt, at et mindre Landveie efterat have modtaget den fornødne Istandsættelse burde planeres i det mindste hver 14de Dag, og da det er uhensigtsmæssigt og tidsspillende at dette Arbeide udføres af hver enkelt Mand paa sin Veipart, fandtes det derimod  rigtigt, at det, Gaar med et bestemt Antal Arbeidere, der bliver at ligne paa Sognenes veiarbeidspligtige Hartkorn, saal. at en vis Quotadel af dette leverer i Forening visse Arbeidere, saasom hvor stort eller circa 8 Td at afgive hver 14de Dag en Mand, hvorfor jordløse Huusmænd og Indsiddere da kunne affordres 1 Dags Plovnings Arbeide  om Aaret. Medmindre v / Mai sidste at commisaire ? samtlige medkl.? Sognefogder det af Amtet og probieret Forslag til Dagsrationer Arbeidet paa de mindre Landveie for i Aar, blev der tillige givet dem Ordre til , hver paa sit Sogns Veistrækning at foranstalte

Plounvingsarbeidet udført efter den ovenmeldte  Regel.

Jeg har nu under 19de d. modtaget en Cirkulair Skrivelse fra Amtet, hvori jeg er anmodet om at conferere med Sogneforstanderskaberne om den hensigtsmæssigste Maade at fordele Byrden med det ovenmeldte Planeringsarbeide og i særdeleshed om det ikke maatte findes vigtigere i Stedet for, som ovenmeldte at udtage det fornødne Mandskab dertil efter Omgang i Beboere?, at accordere den med Enkelte om for Betaling at udføre Arbeidet visse Dage, nemlig en Gang hver

 

side 43

14de Dag , og derefter at ligne Udgivten paa det veiarbeidspligtige Hartkorn, hvorfor Amtet end videre har tilføiet en Bemærkning:

Som en i flere Sogne ukjendt Indretning ved Clausul, at man vil betragte det som nu ny Byrde som indtil Erfaring har viist Nytten, men jeg stoler paa at den fornuftigere Deel af Sognemændene ville indsee, at Raadet ikke blot har haft de Veifarendes Interesse, og ogsaa de Veipligtiges Tarv for Øie. –

Paa Grund heraf udbeder jeg mig snarest muligt fortalt Sognefst.skbs. behagl Erklæring og Forslag om, gerne om den Maade, til hvilke Tider og hvor mange mand hver Gang, enten af Sognets eget Mandskab eller af leiede Folk Planeringsarbeidet formeentlig bør udføres paa

Brørup Sogns Veistrækning paa Veien imellem Endrup Mølle og Andstbroe, og Lindknud Sogns Veistrækning paa Veien imellem Foldingbroe og Bække, for at jeg derefter kan føre de videre fornødne Foranstaltninger, og gjøre befalet Indberetning til Amtet om, hvorledes Forholdet er blevet ordnet i ethvert Sogn.

 

Endrupholm d. 28. Octbr. 1843

Münster

 

Til Sogneforstanderskabet for Br. og Lindk.

 

Herpaa blev svaret

1/ Planeringsarbeide antager man udføres  hensigmæssigst paa  samme Maade som  hidtil, med Mandskab af Sognene, der tilsiges rodviis. Paa Brørup Sogns Landveistykke bruges hver 14de Dag 11 Arbeidere, paa Lindknud Sogns 10 til at udføre Planeringen. At lade Arbeidet udføre ved leiede Folk, vilde medføre nye Udgivter, som de af høie Communene Afgivter bebyrdede Sogne, ingenlunde kunne udrede.

2/ Dernæst bleve foretaget en Fattigligning til nogle

 

side 44

vedlagte Regninger, hvilket alt er inført i Fattigprotocollen fol 195 o f sp.

Hans Læbæk og Hustru bleve atter husede for Aaret fra 1. Mai 1844 til Mai 1845 for 50 rdl Courant, og    ? og Græsning til til 4 Faar med Yngel. –

Da intet videre var at forhandle, blev Forretningen afsluttet og undertegnet af samtlige Tilstædeværende.

 

Tolstrup, Niels Vedstesen, J. C. Sørensen, O. J. Søltoft, Niels Simonsen, Graves Nielsen, Morten Nielsen.

 

I Anledning af Reparationen paa Veien fra Eskelund nordre Udflyttere indtil Landveien  / Regulat. Litr. e/ havde Sogneforstanderskabet været nødsaget til lade Mads Iversens Veistykke opkaste ved leide Folk, hvorfor Sognefogden havde udbetalt 1 rbd 5 M 111/5 sk  S og E.

Derover blev indgivet Restanceliste som af Amtet opprobieredes med tilhørende, at der skulle

erlægges lige saa meget i  Mulkt af Mads Iversen.

I Anledning heraf indgav Mads Iversen til Amtet et Andragende, hvori han formener sig fritaget, fordi Veien som Bivei betragtet burde vedligeholdes efter Hartkornet som Markvei derimod af Brugerne, blandt hvilke han ikke længere hørte. Han    ? over Sogneforstanderens Myndighed  i at leie for ham alene, da de Andres Vejstykker vare ligesaa forsømte, og forlange Udpantningen standset og Sagen nøiere undersøgt.

Over dette Andragende forlangte Herredsfogden først Sogneforstanderskabets Erklæring inden det tilstilledes Amtet. –

Foranlediget heraf samledes undertegnede Sogneforstandere af Brørup Sogn og afgav følgende

 

side 45

Erklæring:

Ved at Veimitten? til D Velbef. ? forfølgende Andrag af 14de dennes fra Mads Iversen i Eskelund tillade vi os at afgive følgende Erklæring:

Den i bemeldte Andragende omhandlede Vei Regulativet for Veienene i Brørup og Lindknud Sogne? anført under Litr.c, og i sin Tid udlagt som Sidevei for Eskelunds nordre Beboere er under 1823 af daværende Sognefoged Hans Hansen    ? Opsynsmændene Hans Mortensen og Jesper Nielsen var i Forening med de veipligtige Beboere bleven skiftet af Vedkommende og hver Mand tog imod sit Veistykke vare villig og blev dermed tilfreds, hvilket udtrykkeligt er skrevet i Sognefogdens Indberetning desangaaende af samme Dato til Herredskontoret. Mads Iversen boede allerede dengang i Eskelund og kjender altsaa godt denne Veideling, efter hvilken Veien siden den Tid, rimeligt er bleven vedligeholdt. Denne Indklag har ogsaa

Analogien for sig, idet Veiene igjennem  de øvrige Byer vedligeholdes af de respektive Beboere.

Ved Hr. Cancillieraadens Skrivelse af 16de August 1844, blev det Sognefogden paalagt at foranstalte denne Vei forstandigen istandsat paa en beleilig Tid efter at Sognefogdens Skjønnende, og for det Tilfælde at nogen skulde efterlade at istansætte sin Part efter den ham meddelte Ordre og Anvisning skulde Sognefogden foranstalte Arbeidet udført paa den der da forsømmeliges Bekostning ved dertil leiede Folk. Den vedholdende Regn i Efteraaret 1841 tillod ikke at foretage nogen Reparation

 

side 46

Af  bemeldte Vei før i næste Foraar, da Foraarsplanen? var lagt, mødte efter Sognefogdens Anmodning d. 22de Juni 1842 samtlige Sogneforstandere af Brørup    ? paa bemeldte Vei, hvor de fleste Beboere    ?  disse. Mads Iversen ogsaa var tilstede for at foretage Anvisning til Veienes Istandsættelse. Mads Iversen havde dengang intet at erindre mod Delingen, kun var der imellem ham og hans Nabo Uoverensstemmelse angaaende Skjellet imellem deres Veistykker, hvofor det bemærkes, at de øvrige tilstedeværende bymænd bekræftede at Mads Iversen havde det fulde Stykke Wei at vedligeholde, hvilket man senere leiede  opkastet for

hans Regning. Men uagtet Sognefogdens Tilsigelse til at istandsætte Veien, af 24de Juni 1842 samt af 22de Mai og 30te Juni og 17de Juli 1843 blev intet foretaget. Efterat Sogneforstanderneskabernes Forslag til Reparation paa Biveiene af Hr. Cancellieraaden var bifaldet, mødte alle Sognefogder og 3 af Sogneforstanderskabets øvrige Medlemmer paa bemeldte Vei, hvor de fleste Arbeidspligtige var tilstede. Da man nu vilde give Anvisning til Veiens Reparation erklærede Mads Iversen at han aldeles frasagde sig bemeldte Veistykkes Vedligeholdelse og Istandsættelse, eftersom han ingen Brug have af denne Vei.

 

side 47

Hans Huus ved Veien blev nemlig nu en Tid?, og ikke som man af hans Andragende   ?

for nogle Aar siden   ?. Da Hans    for-    ? brydelse imidlertid, idet mindste ikke kunde være med tilbagevirkende Kraft, og fra allerede plan?   ? man opfordret til at reparere Veiene imedens   ?   ? den, tog man ingen Notice af hans  faste   ? da han efter gjentagne Tilsigelser ikke istandsatte Veien; leides der paa hans Regning   ?   ? for ham alene kom deraf, at der ingen Beboere afhjalp de værste Mangler og erkjender sig pligtige til Veienes fremtidige Vedligeholdelse.

Vi formener / udelades, at Sogneforstanderskabet ikke har brugt nogen uventet Fremfærd i denne Sag og kunne ikke sigte? Mads Iversens Andragende for andet end tomme Udflugter:

 

Brørup Sogneforstanderskab d. 21. Novb. 1843

 

Tolstrup, Niels Vedstesen, Niels Villumsen, O.J. Søltoft, Morten Nielsen.

 

Anno 1843 den 14de Decbr. samledes Sogneforstanderskabets samtlige Medlemmer i Præstkjær, hvor følgende Sager bleve foretagne:

1/ Der bleve lagt Forsørgelsesplan og forfattet Ligning Over Fattigvæsnets Udgivter i 1844, indført i Fattigprotokollen fl 198. –

2/ Sognepræsten valgtes atter til Formand for næste Aar. Da intet Videre fandtes at forhandle blev For

 

side 48

    ? sluttet og undertegnet

 

Tolstrup, Niels Villumsen, J. Sørensen, Niels Simonsen, Niels Vedstesen, Claus Madsen, Morten Nielsen, O. J. Søltoft, Graves Nielsen.

 

         ? 8. Febr. 1844 var Sogneforstanderskabet forsamlet i Fattiggaarden i Adsersbøl hvor følgende Sager bleve foretagne:

1/ Fattigkassens Status blev gjennemgaaet, hvorom det fornøden indføres i Fattigprotokollen

2/ der bleve indgivet en Ansøgning til H M Kongen saaledes:

No 4

Til Kongen

Sogneforstandeskabet for                                              Efter at derved Forretning af 24.Juni 1840?

 

Br. og Lindk. Sogne i Malt Herred         var allernaadigst befalet Indførelse af

 

Ribe Amt ansøger efter Sogne-               en nye Skyldsætning af Jordeiendommen

 

beboernes Opfordring allerunder-          m. v. blev det ved Placat af samme

 

nigst om 1 Aars Forlængelse                  Dato allernaadigst tilladt enhver Jord-

 

af den Tid hvori atter tilladt                     eier eller Bruger, som formente at

 

at den nye Hartkorn=An-                        hans Jord var ved den nye Matikel

 

sættelse undersøge.                                  For høit ansat at erholde Ansættelsen

 

                                                                 paa ny undersøgt, naar han inden

 

                                                                 en vis Tid, derom indgav Begjæring

 

                                                                 og deponerede 3 rbd Sølv  for hvert Tdr.

 

                                                                 nyt Matricule-Hartkorn.

 

                                                                 Flere og fra disse Sogne de navnlig

 

Allerunderdanigst overgivet                    som kunde tilveiebringe det Bestemte

 

til Sogneforst.skabets Formand              Depositum, benyttede denne allernaadigst

 

Tolstrup Sognepræst                               givne Tilladelse, og Følgen var, at de

 

                                                                 Alle erholdt betydelig Nedsættelse,                               

 

Dette brevtil Kongen (side 48) omskrives fuldstændig. PC

 

 

side 49

Nogle endog næsten Halvdelen af det ny paalagte Huus Tillæg, men den langt større Deel af Beboernes   ? Undersøgelse have, fordi de ikke kunde tiln? Sum, der skulle deponeres. –

Opfordret af disse, som med følgende Bilag videre undertegnede Sogneforstanderskab sig den Frihed allerunderdanigst at ansøge om en Forlængelse af endnu et     ? Hvori saa denne Undersøgelse kunne foretages, og    ? Korter med paategnet Taxter erholdes.

Maaskee maatte det ogsaa allernaadigst tillades, at forlangte Undersøgelse, kunne fritages for at deponere naar, de, saafremt Undersøgelsens Resultat gik derimod, forpligtedes til at betale den Priis, der ellers skulle have været deponeret, i 2 nærmeste Skattebetalings-Terminer, under samme Tvang, som andre offentlige Afgivter. Hvis dette ikke kunde tillades, vilde det dog være muligt for mange, efter dette Aars Heldige Rug Høst, at tilveiebringe det bestemte Dage fitrum? medens de 3 foregaaende  Aars ringe Afgrøde ikke tillod saadant.

Ikke at tale om hvor trykkende og nedslaaende det er for den Fattige at fra sin Ringe Eiendom for bestandig bebyrdet med uforholdsmæssige Afgivter, fordi han

savnede Evne til at benytte den allenaadigste tilladte Undersøgelse af den nye Maticule, saa heller ikke de sørgelige Følger udebliver: mange Beboere, som fik til kun med Møie have kunnet ernære sig for Resten? forholdsviis Betydelige Capitaler. Naar nu Pant? høie-? de forøgede Afgivter forringes vilde Kapitalerne

 

side 51

formener man, at den nye Matricule Hartkorn  ligger til Grund, og det saa meget mere, som den maa være? at angive Forholdet imelem de Tiendepligtige Jorder     ?

 

Paa Songneforstanderskabets Vegne

Præstkjær d. 2. April 1844

allerærbødigst Tolstrup, Formand.

 

Genpart/ Efterat have modtaget Sogneforstanderskabets Erklæring denne var en af Kirkeværge Thomas Hansen indgiven Forespørgsel om , efter hvilken Maalestok Udgivterne til Kirketiende paalignes, maa Amtet, der tiltræder den af Sgfrstsk. g? Skrivelse, anmode samme om at ville meddele Spørgeren i Overensstemmelse hermed, og med Tilføiende at F 13 + 829 Paragraf 4 bestemmer, at Ligningen skal staa efter det tidl ? ?  Hartkorn , naar ingen anden Maalestok haves, saal. fore- ? holdt er i Lindk. Sogn, og da nu ifl. før 24. Juli 18    ?

det gl. Hartkorn ikke længere exsisterer under denne Bestemmelse, maa det nu være det nye Matrikels Hartkorn.—

 

Ribe Stiftamthuus 15. April 1844

Sponnick

 

Til  Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud

Eierne , kommende med foranskrevet Skrivelse er hverken meddelt: Thomas Hansen under 21. April 1844 . –

 

Den 9de Mai 1844 holdtes et Sogneforstanderskabsmøde i Adsersbøl, hvor følgende Sager bleve foretagne:

1/ en Deligation til Amtet bleve nu underskrevet nedført i Brørup Skolevæsens Forhandlingsprotocoll.

2/ En Fattigsag bleve afgjort, saa Fattigprotocollen Fol 206, b. –

3/ Angl. Biveiene bleve bestemt, at de først skulle opmaales og paa ny inddeles, førendt Forslag til Reparation kunne foretages.

Intet videre fandtes at forhandle; hvorfor Mødet sluttedes ved   ?

 

Tolstrup, Niels Vedstesen,  Morten Neilsen, J. Sørensen, Graves Nielsen, Claus Madsen,

O. J. Søltoft, Niels Svensen.

 

side 51

formener man, at den nye Matricule Hartkorn   ?   ? til Grund, og det saa meget mere, som den maa være? at angive Forholdet imellem de Tiendepligtige Jorder     ?

Paa Songneforstanderskabets Vegne

Præstkjær d. 2. April 1844

allerærbødigst

Tolstrup, Formand.

 

Genpart/  Efterat have modtaget Sogneforstanderskabets Erklæring Denne var en af Kirkeværge Thomas Hansen indgiven Forespørgsel om, efter hvilken Maalestok Udgivterne til Kirketiende paalignes, maa Amtet, der tiltræder den af Sgfrstsk. globale? Skrivelse, anmode samme om at meddele Spørgeren i Overensstemmelse hermed, og med Tilføiende at  F 13     + 829 Paragraf 4 bestemmer, at Ligningen skal staa efter det tidl ? ?  Hartkorn, naar ingen anden Maalestok haves, saal. fore- ? holdt er i Lindk. Sogn, og da nu ifl. før 24. Juli 18  ? det gl. Hartkorn ikke længere exsisterer under denne Bestemmelse, maa det nu være det nye Matricule Hartkorn.—

 

Ribe Stiftamthuus 15. April 1844

Sponnick

 

Til  Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud

Eierne , kommende med foranskrevet Skrivelse er hverken medtalt? Thomas Hansen  under 21. April 1844 . –

 

Den 9de Mai 1844 holdtes et Sogneforstanderskabsmøde i Adsersbøl, hvor følgende Sager bleve foretagne:

1/ En Delegation til Amtet bleve nu underskrevet nedført i Brørup Skolevæsens Forhandlingsprotocolle

2/ En Fattigsag bleve afgjort, saa Fattigprotocollen Fol 206, b. –

3/ Angl. Biveiene bleve bestemt, at de først skulle opmaales og paa ny inddeles, før et Forslag til Reparation kunne foretages.

Intet videre fandtes at forhandle; hvorfor Mødet sluttedes ved   ?

 

Tolstrup, Niels Vedstesen, Morten Neilsen, J. Sørensen, Graves Nielsen, Claus Madsen,

O. J. Søltoft, Niels Svensen.

 

side 52

Amtet har under 16de f. M. tilskrevet mig saal. udlagte Andragende fra Lodseierne i  Feuling og Holsted, det har givet mig Anledning til den under No 31 saa    ? af Amtsraadets Forhandling d. 6te Febr. sidst?   ? Bestemmelse, hvorefter en Omdeling skulde    ?      ? til samtidig Vedligeholdelse indtil Grundforbedring  kan indtræde af efternævnte mindre Land-

vei fra Varde til Andst Broe, Holstedbrohuus til Foldingbroe, Foldingbroe til Lindknud Sogns Veistykke paa Veilevei    lich? at denne    ? fordeles foruden paa Malt Herreds    ? Sogne, ogsaa paa Plougstrup Byes Veiarbeidspligtige Hartkorn. –

 

Naar da Amtsraadet har ønsket, forinden en endelig Beslutning fattes, at høre Sogneforstanderskabets Mening, skulde jeg anmode dem, at foranledige en Sammenkomst

med Deres Velbyrd. Og en eller to dilegerede fra hvert af de respektive Sognefr.st.skab. for saal. i Forening at behandle Sagen. Forsaavidt der ved dette Møde maatte blive Spørgsmaal om Omkostningerne ved disse Veistykkers Udskiftning, saavel Sognenes, som herefter imellem de indkaldte Lodseiere i Sognene, da formener Amtet at denne Udgivt maa falde Repartitionsfonden til Fordel, og at Forretningen rigtigst udføres ved en Landmaaler f. Ex. Landmaaler Thobøll. –

Denne Omdeling af Veistykkerne vil imidlertid ikke kunne indtræde forinden til Foraaret 1845, saa at ethvert Sogn for indeværende Aar beholder og maa i forsvarlig Stand

vedligeholde sit Veistykke. –

Hver omtalte Sogne, efterat have modtaget Deres nye Veiquarter grundforbedre disse for egen Bekostning saaledes at de kunne overtages af Amtet til fremtidig

 

side 53

Vedligeholdelse, er det en Selvfølge, at disse Sogne dermed?           ?

sig for bestandig for Veibyrder paa disse mindre Landveie            

blive saaledes langt tidligere fritagen for Vedligeholdelse              

aar de maa oppebie det Tidspunct, at  Amtsraadet lader

forbedringen  udføre for Amtets Bekostning.—

Kunde Sognene ved denne Leilighed mellem sig formidle        ?

en vis Følgeorden, hvori dens egne Veistykker, skulde optages. Ved ?    

Grundforbedring af Amtet, ville Amtsraadet sikkert da tages

meget Hensyn i Fremtiden; men existeret en saadan hensyns-

he, var det ønskeligt, at det tillige kunde bestemmes, om? hvert?

Sogn, som saaledes uden Byrde for sig afleverede til Veien?

skulle komme de andre Sogne i Herredet til Hjælp imod? en?                                                                Bevaring af samtlige Veistykker have fundet Sted. ” –

      Ved at meddele Foranstaaende, skulde sig tjenssligt  anmode           ? 

Sognefr.st.skab.om, efterat have erkyndiget sig om , hvad de av

Beboernes Mening og Ønsker angl. imllem Bestemmelse og

Forslag, Veiarbeidet paa de mindre Landvei i Malt Herred

vedkl t vilde udnævne 2de af alle Medlemmer til at deltage

i et Møde, som jeg har berammet til Afholdelse i Holsted

Kro Onsdagen d. 29de eft. Kl. 4, for med mig at overveie

hvorl. den forehavende Omdeling af Landveien hensigtsmæssigst

kan iværksættes, samt tage Beslutning om, hvad der saavel

med Hensyn til denne, som øvrige Poster i Amtets Skrivelse

vil være at gjøre Indstilling om. –

       Endrupholm d. 4de Mai 1844                           Münster

Til Sognefr,st,skabet for Br. og Lindk. Sogne

Sognefogderne Niels Vedstesen og J. Chr. Sørensen bleve udnævnte

til at møde ovennævnte Tid og Sted. –

Copie/ Med Hensyn til det for indeværende Aar herved

Er Reparationsarbeide paa Biveiene, som føre igjennem

Brørup og Lindknud Sogne udbeder jeg mig snarest muligt

meddelt Sogneforstanderskabets behagelige Forslag om

 

side 54

147/8520,369*-+ ikke er det Offentlige Tilsyn med? Vei ijgennem Sognene der i Særdeleshed i Aar snarligen behøve Reparation.

Beskaffenheden og Omfanget af det Arbeide, som paa Disse Veie i Aar maatte behøves for at sætte dem i forsvarlig Stand, og den herved brugnede Fremgangsmaade for? Tiden som til Arbeidets Udførelse formenes at være den? hensigtsmæssigste og for Sognebeboerne bequemmeste da der har været ført Klage over den maadelige Tilstand af Veien, som kommer fra Læborg og Kjelberg og gaar igjennem Lindknud Sogn efter Starup/ paa

Regulativet under Litr. K/ saa maa jeg især henlede Forst.skabets Opmærksomhed paa denne Vei, hvis Indkastning og Planering tildels ogsaa Forlægning efter en ligere Linie og paa sine Steder over et høiere Terrain end den hidindtil har gaaet, formeentlig vil være nødvendig.

 

Endrupholm d. 21de Mai 1844

J. P. Münster

 

Til Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud

 

I Anledning af forestaaende Skrivelse mødte Sogneforstanderskabet til et Møde i Adsersbøl d. 4de Juni, hvor følgende Sager bleve foretagne:

1/ Der bleve forfattet følgende Svarskr. til Herredsfogden:

”I Anledning af Hr. Cancellieraadens Skr. af 21de f. M. Biveiene betræffende, tillade vi os at foreslaae: i Brørup Sogn Reparation paa Veien fra Brørup Kirke til Præsteveien nordenfor Suurhauge, og paa Veien fra Brørupgrd. til Sogneveien. Disse Veie maa og kastes, planeres og paa andre Steder grøftes; de øvrige Biveie holdes farbare. –

Inden Juli Maaneds Udgang formener man, at dette Arbeide bør være tilendebragt. – Foruden at afhjælpe de væsentligste Mangler ved de øvrige Biveie, vil Lindknud Sogn være

henvist til Veien Litr. K, over hvilken der er ført Klage.

Saafremt der ikke faaes Hjælp til samme, kan

 

side 55

i Aar kun de vanskeligste Steder paa samme Strækning? reparerede inden Juli Maaneds Udgang. Hvis desforuden? fornøden Hjælp erholdes, vil den hele Vei blive at? forbedre med Opkasten, Planeres og tildels Flyttes høiere og fastere Jordsmon. Ang. den fornødne Hjælp har? Sognefogden under Dags Dato indgivet Andragendet overensstemmende med Fn 24. Septbr. 1841 Paragraf 28, til Amtsraadet.

2/ En Fattigsag i: Fttgprt. fl. 106,b  3/ Angl. Poul Lassen? er? bestemt at hans og Datterens Sygdom skulle andrages    ? som mistænkelig. – Intet videre fandtes at forhandle.

 

Tolstrup

Niels Villumsen, Johan Chr. Sørensen, N.Vedstesen, Claus M.    ?, Morten Nielsen,

O. J. Søltoft, Niels Simonsen, Graves Nielsen,

 

Copie/ Ved Amtsraadets sidste Møde den 2den Januar? blev det bestemt, at Brørup Sogn skulde komme Lindk. Sogn  til Hjælp med ½ Spand dags eller 1½ Gangdages Arbeide pr Tdr Hartkorn til det forestaaende Grundforbedringsarbeide paa Sognets Veistrækning paa

Biveien fra Læborg igjennem Lindknud efter Starup Sogn. Paa Grund heraf og i Henhold til Sgn.forst.sk. Forslag i behagelig Skr. af 4de f. M. har jeg under Dags Dato tilskrevet Sognefogden og in Specie?  paalagt Lindknud Sognefoged, at foranstalte bemeldte Arbeide, nemlig Veiens Indkastning, efterat Linien først er afsat snarest muligt lige, og i øvrigt paa den hensigtsmæssigste Maade og derefter skeer Planering og Gruusning til Siderne , udført hurtigt inden      ? Maaneds Udgang  næstf.. – Hvad Veiliniens Afsætning angaar, da var det vistnok vigtigst, at samme bleve foretaget af en Veibetjent med nogle af Forstanderskbs. Medlemmer, og Stiftamtmanden har ogsaa mundtlig til mig efter at vor Samtale om denne Sag, at Tronier maatte komme derud for at udføre dette Hverv, men skulde det ikke skee snart, vilde jeg nødt? til at indgive fornyet Andragende til Amtet herom.

I alt fald maatte Linien afsættes af Forstanderskabet selv  paa den hensigtsmæssigste Maade, samt i anordnet  Stand, nemlig i det mindste 10 Al imellem Grøfterne. Ved Opsynet med

 

side 56

Arbeidets forsvarlige Udførelse, anmodes ogsa Forstanderskabet om at yde Sognefogden eller gods Assistance.   ? udstedt ? Ordre til Sognefogden om at foranstalte de   ? i Forslag bragte Forbedringer paa Biveiene i Brørup og Lindknud Sogne iværksatte og udføre inden bemeldte Tids Forløb.

Endrupholm d. 10. Juli 1844

Münster

 

Soneforstanderskabet for Brørup og Lindknud

Hr. Cancillieraad, Herredsf. Münster har i Skr.: af 10de d. A. Br. og Lindk. Sgfssk. Blandt andet anført, at Veilinien til den    paa?, som skal grundforbedres i Lindk. Sogn burde efterses af en Veibetjent, samt at D. Høiebf. ? havde mindlig ytrert, at Veibetjent Tronier maatte komme her for at udføre dette Hverv. I den Anledning tillader jeg mig paa Sgn.fst.skbs. Vegne at forespørge, til hvilken Tid Hr. Tronier kan ventes herud, da en Deel Naboer  af Link. Sogn ønskede snart at begynde med Arbeidet. –

 

Præstkjær d. 15. Juli 1844

allerærbødigst   Tolstrup

 

Høivelbaarne  Hr. Kammerherre Stiftamtmand Greve v Sponneck Commendør af

Dannebrog og Dannebrogsmand

 

Den 12te Aug. 1844 holdtes et Sogneforstanderskabsmøde i Adsersbøl Arbeidsanstalt, hvor følgende Sager bleve foretagne:

1/ Der bleve fremlagt en Ansøgning fra en Morten Hansen, født i Gjerndrup, tjenende for Kammerherre Bordenfeldt i Kjøbenhavn, om Tilladelse til at etablere en Handel med grove Varer i Gjerndrup, eller subsidaliter? i Lindknud. Over denne afgaves følgende

allerunderdanigst Erklæring:

 

Undertegnede Sogneforstanderskab finder ingen Grund til at anbefale dette Andragende. En Handel alene med

 

side 57

grove Varer ville paa en Egn som denne ikke? kunne have Søgning og skjønnes heller ikke at

være nødvendig og nyttig. Ansøgerens egne Forældre ere begge døde?, en Stifmoder boer i Gjerndrup, samme er ? Enke- ? kone?. Hos hende vilde der altsaa ikke være mulighed til at drive Handel af   ?   ?

Skulde den ansøgte Koncession fremstaae? i et ? almindeligt Landhøkning, da er det   ?   ?

at 2de bosatte Mænd her af Sognene ansøger? om? Tilladelse til at anlægge saadanne. Vi finder? han? er os ubekjendt eftersom han ikke i mange Aar har opholdt sig i Hjemmet, agter vi det at være i Sognebeboernes Interesse saafremt slige Høkeriere som Amtsraadet har foreslaaet skal etablere et Privilegium betroes til boesiddende og vederhæftige Mænd af Sognene.

Brørup og Lindknud Sogneforstanderskab d. 12te Aug. 1844

Tolstrup

Niels Villumsen, J. C. Sørensen, Claus Madsen, Morten Nielsen, Niels Simonsen,

Niels Vedstesen, Graves Nielsen, Claus Madsen, Niels Simonsen.

 

Da Intet videre fandtes at forhandle sluttedes Forretningen med samtlige Sogneforstanderes Underskrift.

 

Tolstrup

J. C. Sørensen, Niels Villumsen, Morten Nielsen, O. J. Søltoft, Niels Vedstesen,

Graves Nielsen, Claus Madsen, Niels Simonsen.

 

Til det Høie Amtsraad i Ribe

Det er vist Amtsraadet tilstrækkelig bekjendt, at det allerede i Forveien tungt bebyrdet Lindknud Sogn derved at den forøvrig mindre Landvei imellem Hulkjær og

 

side 58

og Donslund overgik til Biveienes Klasse, blev paalagt en stor? Byrde? Som det fattige og tyndt befolkede Sogn ikke formaaede at bære. Paa bemeldte Veistrækning er der en Veidæmning ved Houborg Broe, som i en Længde af omtrent hele? Veien? trænger til en Paafyldning  af 1 til 2 Alen   ?

De af Amtsraadets Medlemmer, som selv have seet dette Veistykke, have let kunnet overbevise andre om Rigtigheden af denne Angivelse. Den flytter den? Grus? Vei, der for Kreaturhandlen uden Modsigelse er den vigtigste i hele Jylland, behøver vi vist intet at tale om Formaalet, ligesaa lidt som om Lindknud Sogns Uformaaenhed til at foranstalte med egne Kræfter, den omtalte nødvendige Grundforbedring. Vi tillader os derfor allerærbødigst at ansøge det Hø. A. om af Amtsvejsregulitionensfondet erholde en passende Pengeunderstøttelse, for at lade Arbeidet eller i det mindste en Deel af samme udføre ved Licitation eller Akkord. Ved samme Leilighed undlader vi ikke at anmelde , at Houborg Bro, som i de samme Aar har modtaget flere Reparationer, nu er i den Grad brøstfældig og raadden, at der efter kyndiges Dom vil opføres en ny Bro, som, for at kunne hæve? Vandet til enhver Tid bør være 1 Fag længere end den nuværende, da Veidæmningen ellers ødelægges. Som yderligen Grund til at den begjærte Understøttelse til Veienes Vedligeholdelse

tilstaaes Sognet, kunne vi endnu tilføie, at Veien gjennem Klelund Hede gaae over Klyne saa

som det koster megen Arbeide at dæmpe

 

Allerærbødigst

Brørup Lindknud Sogneforstanderskab d. 26. Aug. 1844

 

Tolstrup, J. Chr. Sørensen, Gr. Nielsen, Niels Simonsen, Claus M.

 

side 59

1844 d. 21de Septbr. Mødte efter Amtets Besked Herredsfoged Cancellieraad Münster og Brørup Lindknud Sogneforstanderskab i Klelund for at overvære  ?  ? af de 2de af Veibetjent Jacobsen og andre   ?  ? paa Veien fra Starup efter Lindknud    ?   ? følger, videre igjennem Klelund Plantage?  ? efter den gamle Vei, eller norden ?  ?   ? Byen forbi Peder Madsens Gaard.   ?  ? lagde et Andragende  fra Sogneforst.skabet  i Brørup? tilligemed en Deel af Lindknud Sogns   ?   ? 26de f. M. med Amtets paategnede    ?   ? dennes? , og den dermed fulgte Indberetning fra Veibetjent Jacobsen, samt at Claus Madsen   ? tet omtrentlig Afrids af begge Veilinier.

Efterat have passeret begge Linier blev man efter nøie  Overveielse enig om at foreslaae den gamle Veilinie igjennem Klelund, skjøndt den er lidt længere, og det af følgende Grunde:

1/ Paa den nordre Linie, der forøvrigt gaaer over ligesaa god Grund, vil udfordres

2 Steenkister mere.

2/ Veien vilde af den nordre Linie blive mindre bequem som Kirkevei for Lindknud Bye og

3/ Endeligen vilde den nye Linie, der skulde gjennemskære en betydelig Deel Agerland, blive meget kostbarere for det fattige Sogn, som Veilinien foreslaaes altsaa: en lige Linie fra

Raabjerg til det saakaldte store Sand og derefter lige forbi Jørgen Frichs`s Huus. Derpaa følges den   ? Vei til Klelund , hvor den forlægges sønden om til Claus Pedersens Toft, og støder her til Faaborg Veien og gaaer igjennem Byen, hvor den østen for Hans Sørensens Hauge forlægges norden for Slaaengjærdet. Østen for Byen følges den af Veibetjent Jacobsens opmaalte søndre Linie. Lars Pedersen mødte paa sin Moders

 

side 60

Peder Larsen Enkes Vegne, og erklærede, at han ingen Godtgjørelse forlanger, for hvad han kommer til at afgive af    ? Jord for at give Veien en bedre Linie og føre den over et høiere Terrain  end hidtil.

Forretningen? blev oplæst og sluttet med Underskrift.

 

Münster, Niels Villumsen, Johan Chr. Sørensen, Morten Nielsen, Claus Madsen,  O. J. Søltoft, Graves Nielsen, Lars Pedersen.

 

  ?   ? var mødt d. 9. dennes blev besluttet, at den af Sogneforstanderskabet og Politimesteren foreslåede Retning af Veien fra Starup efter Lindknud og Læborg, nemlig den søndre Linie, som fører gjennem Klelund Bye, vil blive at tage til Følge istedetfor den af den af Amtet opproberede kortere Linie norden om Klelund Bye.

Som Følge heraf, har jeg idag tillagt Veibetjent Jacobsens Ordre til at afslutte den nu bestemte Linie, for at Arbeidet derefter straks kan begyndes.

 

Ribe Stiftamthuus d. 14. Octbr. 1844

Sponnick

 

Til Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud . –

Ved et Møde den 22de Octbr. blev forelagt et Andragende  fra Oxlund Byes Beboere , hvori de klage over Veien fra Oxlund til Houborg, hvilken Vei om Vinteren ogsaa benyttes til

Møllevei. De forlanger at faae Veien repareret inden Vinteren saa meget mere som den

flere Steder er overpløiet saa at man ikke ved hvor man kan kjøre. Sogneforstanderskabet

mindes om at faae Veien afstukket i Efteraaret, for til næste Sommer at sætte

 

side 61

den i farbar Stand.

 

Copie/ Marts 15de f. M. har Amtet tilskrevet mig saaledes:

”Ved at tilstille Deres Velbyrdighed vedhæfter Skrivelsen? af Ribe Amtsraads Forhandlingsprotocol for Mødet den 9de dennes, skulle Amtet tjenstligen anmelde Dem om, angaaende Lønningsmaaden for Arrestforvareren ved det nye Arresthuus i  Holsted? m, v. at vilde informere ved? Sogneforstanderskabet samt derfor med deres Erklæringer indsende Deres gode Betænkning over Sagen.

Ved at meddele forestaaende, samt hvad den der sidste Amtsraadsmøde den 9de f. M. blev

forhandlet, angaaende Arrestforvarens Lønning, saaledes Lydende:

Da det vil være nødvendigt betimelig at paatænke Reguleringen af Arrestforvarerens Løn, der aarlig bliver at udrede af Gjørding Malt Herred, foreslog Amtmanden at denne bestemmes til 50 rbd aarlig, foruden frie Bolig, Afbenyttelse af den bestemte Jordlod, samt

Ildebrændsel. – Raadets øvrige Medlemmer indvilgede at Sogneforstanderskaberne i den paagældende Jurisdicition affordres Betænkning med Hensyn til Lønningsmaaden i Almindelighed.”

Skulde jeg tjenstlig anmode Sogneforstanderskabet om behageligen at meddele mig sin gode Betænkning angaaende Lønningsmaaden for den Arretsforvarer, der vil blive udnævnt ved

det nye Ting og Arresthuus i Holsted, hvorfor jeg bemærker, at det forekommer mig at Arrestforvarerens Løn ikke burde være mindre end 100 Rd. aarlig.

I øvrigt maae vi endnu bemærke, at Arrestforvareren for?   ?   ?  ? en nyeste Godtgjørelse af , Amtsrepartitionsfondet af 24 Rbd ugentlig for hver Arrestant, men denne Betaling kan

efter det Antal Arrestanter der i de senere Aar har været i Gørding Malt Herreder, næppe anslaaes til mere end i det høieste 20 Rbd om Aaret.???

Om man nu forudsatte at ovenmeldte Sum findes at være en billig Løn, vil Varetægtsfangerne komme

 

side 62

til Afdrag heri, og om det i saa Fald maatte findes rigtigst, hellere at complettere Varetægtsfangerne til 100 Rbd r. S., at bestemme Lønnen ved Siden af disse det være nu lidt, eller meget, til en fast Sum, f. E. 80 Rbd r:S hvilket sidste er min Mening, af den Grund, at det synes at Godtgørelsen for Arrestanternes Varetægt burde staae i Forhold til den Uleilighed, samme foraarsager, henstilles til nærmere Overveielse og beder jeg mig Sogneforstanderskabet herpaa grundede Erklæring om Sagen tilsendt om mueligt inden indeværende Maaneds Udgang. –

Endrupholm den 6te Novbr. 1844

Münster

 

Til Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud

Erklæring

 

Da Emolutionen ved Arrestforvarerendestillingen ikke er ubetydelige, og Udgivterne til dette formodentlig skal erholdes af det Offentlige, lover undertegnede Sogneforstanderskab, og da et heraf som foreslaaet Pengeløn af 50 Rbd r. S. vil være fuldkommen tilstrækkelig, med Hensyn til de Qualiteter, de udfordres for en saadan Bestilling.

Det forudsættes derfor, at Arrestfovareren selv skulde sørge for sin Embedsjords Drivt, da Betalingen derfor i modsat Fald maatte fradrages Lønnen. Man tillade sig tillige at gjøre opmærksom paa, at, saafremt Arrestforvareren i sin Tid tillige skulde blive Opsynsmand ved

den projecterede Arbeidsanstalt, Lønnen

 

side 63

som Arrestforvarer, da mueligt kunde nedsættes efterdi opsynsposten vilde medtage hans meste Tid, og altsaa give den større Løn, saasom det vilde være ubilligt, at Gjørding-Malt Herreder skulde betale Løn for hele Amtet.

 

Brørup-Lindknud Sogneforstanderskab d. 26. Novbr. 1844

Tolstrup

Niels Villumsen, H. C. Sørensen, Morten Nielsen, Niels Simonsen, O. J. Søltoft,

Niels Vedstesen, Claus Madsen.

 

Ved Sogneforstanderskabets Hovedmøde d. 6te Decbr. blev foretaget følgende Sager:

1/ Der blev foretaget Ligning til Fattigvæsenets Udgivter i 1845! – : Fattigprotk. – Fol. 207.

2/ Paa Forespørgsel blev indberettet, at Sognene foretrak at forrette visse Ægter i nature frem

for at betale med Penge.

3/ Legatpengene bleve uddelte v. Fttprotcl  210

4/ I Anledning af Amtets Skr. af 29. Nov., hvori paalægges Sogneforstanderskabet at have Indseende med Veien imellem Hulkjær og Donslund, som det er paalagt Sognefogeden at faae saale. repareret, at de uden Fare kan passere, og hvori man anmoder om at udnævne en Mand til at deltage med Veibetjent Jacobsen i at lægge en Arbeidsplan til Veien Forbedringer

i næste Forsommer, bleve man enig om at overdrage dette Hverv til begge Sognefogder frem for til Sognes Vedkommende.

 

Tolstrup, Niels Villumsen, H. C. Sørensen, Niels Vedstesen, Morten Nielsen, Claus Madsen,

Niels Simonsen, O. J. Søltoft, Graves Nielsen.

 

side 64

Gjenpart af et Andragende angaaende en Reparation ved Hulkjær søndre Bro, som var foretaget med Herredsfogdens Tilladelse, af Møller Holm, og hvorover? dgl. stor 3 rbd Sølv  ere indsendt af Sognefogden.

 

Til Amtsraadet for Ribe Amt

Amtsraadet har i dette Møde d. 9de Octbr. d. A. fremsendt medfl. Regl. Over en Anpart paa Jordbeklædningen ved Hulkjær søndre Bro, med Hensyn til Summens Størrelse og Sognets Forfatning til Udbetaling af Communens Kasse, som det dertil pligtige Fond.

I den Anledning tillader undertegnede Sogneft.st sk. sig at andrage paa, at denne Bestemmelse maa blive forandret derhen, at Summen udbetales af Repartitionsfondet.

Som bekjendt førte Veien, hvorpaa den reparerede Broe findes forhen til de mindre Landeveie, men bleve i sin Tid af Amtsraadet udslettet ad disses Classe, for at regnes til Biveiene. Sognef.st.sk. for Brørup og Lindk. Sogne indgik derfor mod et Andragende til det høie Kgl. Rentekammer imod denne Bestemmelse, paa Grund af VeiensVigtighed, og fordi vi indsaa, at dens og Broernes Vedligeholdelse vilde overstige de fattige Sognes Kræfter.

Dette sidste synes Amtsraadet, i dets Erklæring over Andragendet ved Mødet den 9de Mai 1843 selv at have indrømmet, og det fandt derfor, at de paa denne Vei værende Træbroer burde vedligeholdes for Repartitionsfondets Regl. Ved at den

 

side 65

her omhandlede Bekostning ikke betydelig; men det vil ogsaa udfordre flere saadanne Aaret igjennem /: en Reparation paa den nordre Broes Jordklædning er med Herredsfogdens Tilladelse senere foretaget. / og den hele aarlige Udgivt vil saal. ikke blive ubetydelig for et andet Sogn; og, naar Amtsraadet forandre sin egen Bestemmelse Erklæringen af 9de Mai 1843, og etableres som Hensigt at Veienes Størrelse og Sognets Forfatning, hvilken man dog ikke kan forlange, at det i alle Tilfælde skulde kjende skal gjøre Udslaget i, hvorvidt den Fre.? 29de Septbr. 1841 Paragraf 18 omhandlede Veivedligeholdelse og Istandsættelse af Broer paa Biveiene for Amtsrepartionen fandtes ? Reg. i det concrete Tilfælde bør anvendes, uagtet den for hele Veiens Broer er tilsagt, da indser vi at Grændsen for, hvad Sognet hertil skal udrede

bliver ganske vilkaarlig.

Hvad i øvrigt Sognets Forfatning angaaer, da ere vi overbeviste om, at de forøgede Veivæsens Afgivter, det store Bidrag til Repartitionsfondet , forenet med det mest byrdefulde Fttvæsen? I Egnen eller maaskee i Amtet, og de mange andre offentlige Avgivter, deriblandt den eventuelle Udgivt til det nye Fange- og Arresthuus, Afdrag paa Skolevæsenets Gjæld etc.,

ere især efterat Sognets Hartkorn er mere end fordobblet, i den Grad trykkende, at mange af

Beboerne, der næsten uden Undtagelse forrente Kapitaler , nødes til at gjøre større Laan, eller forringe deres Besætning. Hensyn til at disse Broer var byggede udenfor den gamle Vei

 

side 66

af en Privatmand; men i sin Tid bleven kjøbt af Amtet: at Veien selv oprindelig var mindre

Landvei, og endnu især bruges som Drivevei, Fragtvei og Kjøbstadvei til Ribe fra de nordlige

Sogne retfærdiggjøre vist, ligesaa meget som Sognenes Beskaffenhed, hvorigjennem den gaaer, den af Amtsraadet den 9de Mai 1843 antagen Mening, at Træbroerne paa denne Vei bør vedligeholdes for Amtsrepartitionsfondets Reg.

Tillidsfuldt vente vi derfor, at dette vort Andragende  maa vinde Amtsraadets (Dere? Bifald, og at derfor saavel denne, som de fremtidige Reparationer paa bemeldte Driveveis Træbroer maae ifl. den først tagne, ofte citerede Bestemmelse, afholdes af Repartitionsfondet

Brørup Lindknud Sogneforstanderskab d. 15. Decbr. 1844

Tolstrup, Niels Vedstesen, Morten Nielsen, Claus Madsen, Niels Simonsen, Niels Villumsen,

H. C: Sørensen, Graves Nielsen.

 

Paa en Forespørgsel fra Herredsfogeden var svaret:

I Anledning af det Kongl. Rentekammers   ? Skr. af 9 Novbr. d. A. , som igjennem Amtet er Deres Velbyrdighed meddelt, om, hvorvidt de i Fr. 8. Juli 1840 angl. Amtets Eggebrøsales? m.v. indholde Agter kunne være anvendelige, saavel hvad Inddrivelsen af Commune Avgivter ang., som med Hensyn til Sagen  ?   svæsenet for Commune-Indtægterne baade i Tilstanden

 

side 67

og paa Landet, samt hvor Praxis er, tillader jeg mig paa Br. Lindk. Sogneft.sk. Vegne at meddele, at det i den nævnte Henseende før har været Praxis, og ihvor er det jo blot at Rentekammeret spørges, først at advare Restancedragerne, inden Listerne indsendes til Approbation.

Efter Approbationen leveres Restancelisterne til Sognefogden, som ved Kirkestævnet bekjendtgjøre Udpantning 14de Dag derefter vil finde Sted. Over det udpantede Gods er ingensinde blevet holdt Auction, da Restancen inden 1 Maaned er blevet betalt.

Regnskaberne aflægges efter Schema fra Amtsraadet , og føres naturligviis saal., saa dette Schemas Udfyldning udfordrer Reglerne for Amtsraa Æggebovsales?? , Fr 8de Juli 1840 vilde vist være uanvendelige ved et saa ubetydeligt Regnskabsvæsen, som en Landcommunes. Desuden ere vore Afgivter navnlig til Skole og Fattig Væsen hverken reelle eller personlige, men begge Dele paa een Gang, Afgivterne lignes jo ikke blot efter Hartkorn men tillige efter Formuen o.s.v. Vi gjøre en Ligning, naar det behøves, indkræves den, naar det Lignede skal bruges, og inddrive Restancerne paa oven anførte Maade.

Brørup Lindk. Sogneforstanderskab d. 16. Decbr. 1844

 

Tolstrup

Formand

 

N.B. Det bemærkes at Hr Cancellieraaden have funden anden for i dag.?

 

Velbyrdige Hr Cancillieraad Münster –

 

side 68

1845

Den 10de Januar holdtes et Sogneforstanderskabsmøde i Adsersbøl, hvorved Regnskaberne bleve fremlagte og destibuered, saavel hvad Skolen som Fattig Væsenet angaaer.

Til Formand valgtes atter Sognepræsten.

Hans Peter Jensen og Peder Povlsen valgtes til Skoleforstandere i Brørup Sogn, Graves Nielsen og Thomas Hansen i Lindknud Sogn.

De øvrige 4 fungerer som Fattigforstandere.

Opsynet med Arbeidsanstalten føres fra Dato i følgende Orden: Søren Povlsen fra 5te Januar i 14 Dage, herefter Peder Povlsen, Thomas Hansen, O. J. Søltoft, Christ. Sørensen,

Morten Nielsen, Graves Nielsen, Hans Peter Jensen, hver i 14 Dage. – Da intet videre var

at forhandle, bleve Forretningen sluttet og undertegnet af samtlige Sogneforstandere.

 

Tolstrup

Morten Nielsen, J. C. Sørensen, Graves Nielsen, Søren Poulsen, Thomas Hansen,

Peder Povlsen, Hans Peder Jensen.

 

Ifølge Amtets Communisation af 31te Marts foretages der d. 6te Mai Form. Kl. 10 i Jes Pibers Krogaard Valg af 2 Amtsraadsmedlemmer og 1 Supplant . Valglisterne findes paa Valgstedet.

 

Den 30te April holdes et Sogneforstanderskabsmøde I Adsersbøl, hvorved følgende Sager bleve foretagne:

1/ Fattigvæsenets Udgivter bleve indførte i Fattigproto

 

side 69

collen og Regnskabet med Hans Lebek, der nu fratræder som Opsynsmand, bleve opgjort.

2/ Til at møde som Vælger af Amtsraadsmedlemmer valgtes Morten Nielsen i Eskelund.

3/ Græsning af Arbeidsgaardens Fælled leides bort til Peder Jepsen og Morten Madsen for 1 rbd 4 sk hver for denne Sommer.

4/ I Anledning af at Peder Møller i Oxlund tilstaaet Forskud af 2. skpr Rug mod at pantsætte 1 Faar, bleve tilskrevet Thomas Jepsen i Oxlund, at Sogneforstanderskabet vilde paasee, at Aftægtscontracten blev overholdt, nemlig, at der bleve saaet aarlig i skyl-? dig. Høsten, og at Brændselslæssene vare forsvarlige.

5/ Angaaende Houborg Bro bleve tilskrevet Amtet:

Under 26de Aug. 1844 tillod Sognefst.sk. sig i et Andragende til Amtsraadet at gjøre opmærksom paa Houborg Broes Brøstfældighed. Da Broen ligger paa den forrige mindre Landevei imellem Hulkjær og Donslund, vil de jo ifl. Amtrds`s Erklæring, blive vedligeholdt for Amtsveiobtiverfondts? Regl. Sognefogden og 2 andre af Sogneforst.sks Medlemmer have

nu fundet Broen i en saadan Tilstand, at den ikke uden Fare kan passeres, hvorfor vi bede, at den maa blive istandsat. Flere af Pælene ere raadne, een af dem er faldet, Bjælkesiderne er aldeles raadne, Stokværket er faldefærdigt.

Formentlig bør Broen være 4 Fag, for nogenlunde at kunne trække Vandet.

Brørup Lindknud Sogneforst.sk. den 30. April 1845 (Underskrevet)

 

6/ Angaaende den ved Lindknud nedfaldne Steenkiste? bleve bestemt, at der skulde opsættes med bukke. Folk af Beboerne ? mindre Veiladning af Thomas Hansen hvis Marker, de nyder 16 sk  i Dagløn og under Tilsyn af Sognefog

 

side 70

ne der sørger for Folkenes og Vognenes Tilsigelse.

7/ Den nye Opsynsmand ved Arbeidsanstalten tiltræder imorgen sine Forretninger, og nyde i aarlig Løn for sig og Konen 50 Rbd Sedler, samt 1 Lp Uld og 1 Lp Linned frit spundet, mod at Konen for øvrigt arbeider for Anstalten. –

Mødet sluttet, Forretningen oplæst og undertegnet.

 

Tolstrup, Peder Poulsen, J. C. Sørensen, Hans Peder Jensen, Morten Nielsen, Søren Poulsen, O. J. Søltoft, Thomas Hansen, Graves Nielsen.

 

Copie/ Amtet har under 6. dennes tilskrevet mig saal.:

Under Henvisning til Amtsraadets Beslutning d. 29. Jan. 1845 No 19 skulle Amtet overdrage v. Melb. efter Consession Med Sognefst.sk. at træffe Foranstaltning til Veiens Istandsættelse imelem Hulkjær og Grindsted saal., at den til enhver Tid er farbar.

Veibetjent kan ikke faaes; men Sognefogderne ere pligtige til Opsyn og ansvarlige for Udførelsen, som Herredsfogden inden Midten af Juli bedes at bese og derom gjøre Indberetning til Amtet.

Sogneforstanderskaberne bedes Underrettedes om, at Hjælp ikke kan faaes, hverken i natura eller Penge og at Rentekammeret definitivt har afgjort, at Veien ikke qualificerer sig til mindre Landvei; skjønt Amtsraadet tidligere har erklæret sig for at ville vedligeholde Træbroerne paa samme.

I Anledning heraf og ved hoslagt et fremsendt et af Veibetjent Jacobsen forfattet Forslag til en fuldstændig Istandsættelse af indbemeldte Vei med Amtsraadet for Tiden har fundet fyldestgjørende, skulde jeg nægte? at henvise til Raadets Forhandlinger af 29. Jan. No 19 tjenstl. anmode Forstanderskabet om ved i det mindste 2 af dets Medl. fra hvert Sogn især, hvoriblandt Sognefogden maatte være

 

side 71

den ene at lade undersøge, hvilke Reparationer maatte være nødvendige, og i hvor mange Aar disse kunde udføres og hvilke Strækninger hvert Aar m.m. Herom bedes forfattet et Forslag for hvert Sogn især, hvilket fremlægges, ved et Møde i Houborg Kroe d. 21. Mai næst. Eftermiddag Kl. 3, hvortil Sogneforst.skbrs. Delegerede indbydes, for med mig at gjennemgaae Forslagene og tage Bestemmelse, for at Arbeidet straks kan begynde. Det herved følgende Forslag bedes medtages ved Mødet.

Forslag til Forbedrings og Reparations-Arbeide paa Sogneveiene udbedes, og Tiden som skjønnes beleiligst til Udførelse deraf. I denne Henseende henleder jeg især Opmærksomheden paa Veiene fra Kjeldberg igjennem Lindk. Sogn efter Starup som i fjor efter Amtets Ordre blev tagen under Grundforbedring, at navnl. Jordarbeidet i dette Foraar bør fuldføres, hvor det endnu maatte staae tilbage, og det fornødne Planerings og Paafyldningsarbeide derefter iværksættes, samt de nødvendige Steenkister anbringes; for at Veien overalt kan blive i farbar Stand.

 

Endrupholm d. 30te April 1845

J. Münster

 

Til Sognefst.skb. for Br.: og Lindk.

Svar for Br.: Sogns Vei Kl.: I Anledning af Hr. Cancillieraadens Skr. af 30te f. M. betræffende Reparationerne paa Brørup Sogns Biveie, have undertegnede Sogneforstandere i Dag været forsamlede; og tillader vi os at foreslaae følgende Reparationer, som skal være fuldendte inden Octbr. Maaneds Udgang d. A.

1/ Den i Amtets Skr. af 6te f. M. omtalte Vei fra Thirslund efter Houborg vil, paa dens fulde Længde i Brørup Sogn, blive sat i forsvarlig Stand inden juli Maaned.

2/ Præstens Sognevei til Lindk. jævnes og planeres.

3/ Veien fra Br. Kirke over Kokvad til Suurhauge sættes i farbar Stand

 

side 72

4/ Veien fra Hulvad over Gjerndrup Mark efter Lindk. jævnes og planeres.

5/ Veien igjennem Eskel. fra Landeveien forbi Niels Vedstesen opkastes, hvor det behøves og

paaføres paa enkelte Steder Gruus.

6/ Veien igjennem Gjerndrup Bye til Suurhauge repareres, hvor den trænger dertil, forsaavidt der paa de øvrige Biveie  skulde findes Huller i Veien repareres de.

Til det i Houborg d. 21. Mai berammede Møde, vil foruden Sognefogden , som vare tilkaldt, mødte Sogneforstander Hans P. Hansen i Gjerndrup.

Brørup Sogneforst.skab d. 7. Mai 1845

 

Tolstrup, Niels Vedstesen, O. J. Søltoft, Peder Povlsen, H. P. Jensen.

 

Til Hr, Cancillieraad Herredsfoged Münster

 

in Tiden copie

Tolstrup

 

for Linknud Sogns Vedkommende blev svaret:

I Anledning af Hr. Cancillieraadens Skr. af 30. f. M. tillader undertegnede Forstandere for Lindk. Sogn sig at foreslaae, at Biveien fra Kjeldberg efter Starup i Aar fuldføres, hvilket Arbeide vil medtage paa saa meget Tid og Bekostning, at Sognet maa indskrænke sig dertil i Aar, dog at de ringeste Steder paa de andre Veie istandsættes –

Lindknud Sogneforstanderskab d. 11. Mai 1845

 

Tolstrup, J. C. Sørensen, Søren Poulsen,

 

73

Ved det under Dato afholdte ordinære Møde i Sogneforstanderskabet fremlagdes en Skr. fra Amtet saalydende:

”Det er bekjendt af Amtsraadets Forhandlinger under 13. Septbr. 1842, 9. Mai 1843, 6. Febr. og 9. Octbr. 1844, at Oprettelse af en Arbeids og Forsørgelsesanstalt er paatænkt, samt at mange for at sikre sig et Jordtillæg og en Byggeplads paa et passende Sted har betingelsesviis kjøbt en saadan i Holsted Sogn for 1600 Rbd Sølv.

Planen til Indretningen har været forlagt Ledelse med et Andragende fra Amtsraadet om at erholde til dens Realisation et Laan af 6000 Rbd med Forrentning og Afbetaling med 6 pct., og Collegiet har, næst at fremsætte  adskillige Betænkeligheder erklæret sig ikke utilbøielig til at gaae ind paa Sagen og ved sin Anbefaling bevirke Laanet paa Finanserne.

Men da næsten 3 Aar ere henrunden siden  Sogneforstanderskaberne afgave deres Betænkning og Martricuelserne? om denne Gjenstand sal.: kunne være mednævnte og forandrede, har jeg paa Amtets Vegne fundet det rigtigst at udbede mig ethvert ? Sogneforstanderskabets Betænkning , samt opgivende af det Antal Individer i ethvert

Sogn, som for indeværende Tid fandtes qualificerede Optagelse i en ssaadan Stiftelse.

Befolkningen i en saadan Inretning skulle efter Planen bestaae af følgende 3 Klasser.

1/ Saadanne Individer, som uagtet de er arbeidsføre henvende sig til Ftt.væsenet om Understøttelse og hvis personlige og huuslige Stilling, er af den Beskaffenhed, at de uden Ubillighed kunne henvises til Arbeidsanstalt, for der at erholde den Beskæftigelse de ikke

selv kunne forskaffe sig.

2/ Modvillige og usædelige Fattige, der kunne indsættes Efter Pl. ? 14 Decbr. 1810 Paragraf 21 og 22 , og i øvrigt maatte beskæftiges i et særskilt fra de andre Lemmer adskilt Værelse.

 

side 74

3/ de fra Straffeanstalten løsladte Forbrydere, som ikke kunne forskaffe sig lovligt Erhverv og de Individer, som Politiet i Medfør af Fa? 21 Aug.1819 skal, man i Almindelighed ikke kan paavise Arbeide.

Opsynspersonalet ved en saadan Stiftelse er antaget at burde være: en Inspecteur, en Huusholderske og en Spindemesterinde, samt en Avlskarl, hvis Lønninger nogenlunde anholdtes Lovene, ned til 400 Rbd aarlig. Naar det nu antages, at 6000 Rbd bliver magnimum for Jordlod og Bygning samt Inventarium, ville Forrentning og Kapitalafdrag andrage 360 rbd, og naar hertil kommer ca. 140 rbd aarlig til Skatter og Bygningsreparationer, vilde Udgivterne andrage 900 rbd aarlig. Heraf kunde imidlertid Amtsskattekassen formentlig tilskyde 200 rbd aarlig . – Indtægten ville være Lemmernes Arbeide. Der bleve altsaa at fordele Amtets 700 rbd aarlig paa Amtets Hartkorn norden for Kongeaaen giøre 10.000 Tdr. Betalingen for Lemmernes Indholdelse vilde for den egentlige Underholdning andrage 6 sk.

daglig.

Jeg har troet, at burde meddele denne circa omtrentlige Udsigt, for at Forstanderskaberne kunne have et Udgangspunkt for Deres Raadslagning, om et sligt Institut bør oprettes eller ikke. De Herr Sognepræster haaber jeg ville paasee, at Betænkningerne indkomme til mig inden Midten af Juni Maaned.

 

Ribe Stiftamthuus d 1ste Mai 1845

Sponnick

 

1/ Over denne Skrivelse bleve afgivet følgende Erklæring:

”Undertegnede Sogneforstanderskab tillader sig herved i Anledning af Stiftatets Circulair, Skrivelse

 

side 75

af 1ste f. M. indeholdende en omtrentlig Udsigt over den paatænkte Amts Arbeidsanstalt i Holsted og en Opfordring til desangaaende at afgive Betænkning , at fremsende følgende Erklæring:

Den under 2 den Novbr. 1842 afgivne Erklæring, i at dette District ikke ønsker en saadan Anstalt oprettet efterdi den herværende Forsørgelses og Arbeids-Anstalt i enhver

Henseende har viist sig at være fyldestgjørende, vedblive vi endnu, saa meget mere, som vi ingen saadan de Individer have, eller i de sidste 10 Aar have havt under Forsørgelse, der kunne ansees qualifisieret til at optages i den Projekterede Anstalt.

2/  Der blev tillagt Peder Sørensen 2 Skp Rug –

3/  Markskjellet imellem Arbeidsanstalten og Christen Thomsens Hede og Mose blev afsat overensstemmende med Kortet.

4/  Med den ny antagne Opsynsmands og Kones Arbeide og Bestyrelse fandt man sig fuldkommen tilfreds. – For øvrigt fandtes Intet at forhandle, hvorfor Forretningen sluttedes, oplæstes og undertegnedes af samtlige tilstædeværende Sogneforstandere.

 

Brørup Lindknud Arbeidsanstalt d. 6te Juni 1845

Tolstrup

Peder Poulsen, O. J. Søltoft, Morten Nielsen, Joh. Chr. Sørensen, Graves Nielsen, Hans Peder Jensen, Thomas Hansen.

 

Copie/  Til det Kongl. Stiftamt i Ribe

Ved Licitationen over Opførelsen af en ny Bro ved  Houborg blev Tilslaget givet paa 2 forskjelligt betingede Maader, nemlig: den ene med Forpligtelse for Entreprisningen

selv at befordre de fornødne Materialer og forrette

 

side 76

Haandlanger Arbeidet, den anden uden saadan Forpligtelse!

I den Anledning er det mig overdraget af Sgf,st. allerærbødigst at ansøge Stiftamtet om, at den først nævnte Maade, hvorved Sognet fritages for Befordring og Pligtarbeide ved benævnte Broes Opførelse, maae, i Analogie med, hvad der er skeet ved Donslund Bro paa samme Vei bliver opproberet. Lindknud Sogns ringe Arbeidskraft: der findes kun 12 Par Heste i hele Sognet og:Den almindelige Fattigdom, da hverken, tillader Beboerne at leie udensogns Befordringer eller holde flere Tjenestefolk, end høist nødvendigt, gjøre det næsten umuligt for Beboerne at overkomme mere Arbeide, end det, der udfordres til Vedligeholdelse af deres Landeveisstykke, og vidtløftige Biveie. Paa Sognef.skabets Vegne

 

Præstkjær d. 23de Juni 1845

allerærbødigst

Tolstrup

Formand

 

1845 d. 14de Juli holdes et Sogneforstanderskabs Møde i Adsersbøl, hvorved

1/ indgaves Forslag til Veiregulativ i de næstpaafølg. 3 Aar.

Forslaget er ordlydende med Regulativ; for de foregaaende Aar, undtagen at der til Arb?

er føiet ” og derfra over Kokvad til Suurhauge, hvor den støder til  Ltr.c  og Ltr. S er

udtaget saal., Veien, som noget søndenfor Præstebroen forlader Ltr. c og gaaer forbi Brørupgaard

 

side 77

og Firing gjennem Thuesbøl i Sydøst, indtil den lidt norden for Peder Gammelbyes Huus støde til Ribe-Viborg Landeveien, endvidere er tilføiet:Ltr. t, Hulvad Kirkevei, der fra Søltofts Gaard løber i Sydvest til (Colding-Varde) Landvei, som den støder til noget vesten for Colding-Varde Stensvanggaard.

1/  til Veien fra Klelund til Agerbæk i Faaborg Sogn

2/ 30 Al Lærred bleve bestemt til Uddeling, og det fornødne  vare indført i Journalen.

3/  Skolelærerne? i Brørup Byskole blev antagne; og indførte i Skoleprotocollen.

4/  En Obligation til Hans Lebek bleve udstædt. –

Da intet videre var at forhandle blev Forretningen sluttet med Underskrivt.

 

Tolstrup

Morten Nielsen, Søren Poulsen, O. J. Søltoft, Peder Poulsen, Graves Nielsen, J.C. Sørensen, Thomas Hansen

 

Copie/ Amtsraadet har fundet det hensigtsmæssigst, at en ligelig Udvidelse af  Fribefordring over hele Amtet bør finde Sted, og i den Anledning gjort et Forsøg paa at faae en

Veioverenskomst med vedfl. Embedsmænd om en Pengegodtgjørelse istedetfor samme?, men Amtsraadet har fundet en del af Amtsraadsmændenes Fordring alt for høit ansat efter de

hidindtil afgivne Befordringer. Commiteen har derfor fundet sig beføiet til at foreslaae

Befordringernes Udredelse, saa hidindtil af vedfl. Communen imod at de , som udreder Befordringen erholder en Betaling af 3 Mark 8 sk Sølv pr. Miil, for Lægdsmændene derimod

 

side 78

det Halve, 1 Mark  12 sk S   Da  her godtgjøres saavel for Tuer som Retour, der da vil blive at fordele over hele Amtets, saavel frie som ufrie Hartkorn, samt Skov og Mølle, Skylds Hartkorn. Pengevederlaget for Fribefordringer heri Amtet vil, efter det paa Oversigten anførte Miletal, og beregnet til 3 Mark 8 sk S pr. Miil, beløbe sig til 980 Rbd 3 Mark 8 sk S, og naar denne Sum fordeles paa hele Amtets frie og ufrie Hartkorn , samt det Halve af Skov og Mølleskyld, vil andrage 6 Rbd pr Td Hartkorn . Ved denne Beregning er Lægdsmændenes Befordring ansat til samme Betaling, som de øvrige Embedsmænds, men Retouren udeladt. –

Det her af Commiteen gjorte Forslag fandt man burde være gjældende for 3 Aar. Dfo ? Sogneforstandere ville behagelig herover indstille mig Deres Betænkning og tilstille mig samme forinden d. 20. Septbr førstk., og maatte denne min Skr. circulere til Efternævnte.

Jordrup d. 17. Aug. 1845

M. Brødsgaard

Medlem af Commiteen

 

1845 d.12 te Septbr.: holdte et Sogneforstanderskabs Møde i Adsersbøl, hvorved følgende Sager bleve foretagne:

1/  der blev besluttet følgende svar til M. Brødsgaard:

i Anledning af ovenstaaende Skrivelse. –

I Anledning af Deres omt. Circ. Skr. af 17de f. M. betræffende Betaling  for Friægter undlade undertegnede Sognef. st.skab for Br. og Lindk. ikke at meddele :

Vi vedblive vor engang afgivne Erklæring, at

 

side 79

Ægterne bøe forrettes paa samme Maade, som hidtil uden Betaling. Vi formene, at denne Maade at præstere Afgivten paa, er lettest at overkomme for Beboerne i Almindelighed. Den foreslaaede Maade ved at betale Ægterne at tilveiebringe en ligelig Fordeling, vil i mange Henseender være skadelig og uforholdsmæssig for denne Egn, især hvad det for Landveie blottede Lindk. Sogn  ang:

Et Expl. vil oplyse Sagen: at Lindk. S. tilsiges aarlig Befordringer for Sessionens Regulerede fra Lintrup Kro til Damgrd. For en saadan Ægt vilde efter det Foreslaaede Betalingen blive 7 Rbd.? uagtet der til Mødestedet er cirka sk.? 3 Miil, og for Damgrd, 2 a 3 Miil til Hjemmet, altsaa omtrent 7 Miil Kjørsel for 7 rbd  imedens de ved Routen Boende erholdt samme Betaling for 2 Miil. Vi tror saal. at den Ulighed i Ægtkjørslen, hvorover der hidtil er klaget, maaske er tilsyneladende, idet de fjernt liggende Sogne, om at vedgjøre færre Ægter, maa

gjøre samme saa meget længere borte, at Miletallet bliver forholdsviis det samme. –

For øvrigt ved vi ikke, hvorvidt det frie Hartkorn især hvad Lægdsmændenes Befordring ang. kan være  pligtigt til at deltage i Ægtkjørslen”

2/ en Fattigsag ang. en Regn. Fra Amtssygehuset indført i Fattigprotocollen fol. 217. –

3/  Opsynsmanden og hans Kone bleve leiede igjen for Aaret fra 1ste Mai 1845 til samme Tid 1846 mod at erholde i Løn 40 Rbd. Courant, og for øvrigt paa samme Vilkaar som hidtil. –

Forretningen sluttedes med Under Skrift.

 

Tolstrup

J. C. Sørensen, O. J. Søltoft, Peder Poulsen, Graves Nielsen, Thomas Hansen, Søren Poulsen

 

side 80

Copie/ Til det høitærede Amtsraad i Ribe.

Raadet har i dette Møde d. 1ste Juli d. A. bestemt at Materialkjørsel af en Veilængde indtil 2 Miil og Haandlangerarbeide ved Reparationer af Broen ved Hulkjær og Opbygningen af Broen ved Houborg begge paa den forhenværende mindre Landvei mellem Foldingbro og Holstebro skulde forrettes af Br. og Lindk. Sogne resp.? og ifl. de førte(?) Forhandl. d 21 afslaaet Sogneforst.sk.ernes Andragende om at fritages for ovenanførte Arbeide ved Houborg Bro paa det Grund, at det stred mod det hidtil fulgte Principi, derimod skjænkedes Materialierne af den gl Bro til Sognet. Da imidlertid Grendsted Bro  der ligger paa samme Vei, som begge de nævnte, strax efter bleve ombygget, uden nogen Byrde for Sognet, og den Lindknud skjænkede Bro efter at være bragt paa Land, viser sig at være af en saadan Beskaffenhed, at der kun er budt 16 rbd. for samme, saa bede vi, at det høitærede Raad vil tilstaae Sognene en passende Godtgjørelse, samt at Br. Sogn ved den nu forestaaende Opbygning af den bortflyttede Bro ved Hulkjær maa fritages for disse Præstationer.

At det hidtil forrettede Arbeide ikke har været ubetydelig vil indsees af medfl. Fortegnelse? fra Sognefogden.

allerærbødigst

Præstk. D. 13.Octbr. 1845

paa Br. Lindk. Sognefr,st.sk.s Vegne

efter alles Opfordring

Tolstrup

 

hermed fulgte fra Br. Sognefoged Fortegnelse over 4 Ægter 9 Vogne til at kjøre Gruus og 62 Haandlangere og fra Lindknud  41 Ægter og 118 Haandlangere.

 

side 81

D. 2de Januar 1846 ankom en Skrivelse fra Amtet af 20de Decbr. 1845 forsaget af en do. fra Snedkerne Knudsen og Rasmussen, som Entrepreneurer for Opførelse af JuriDistionens Tinghuus i Holsted til Amtsraadet i hvilken Skrivelse disse Mænd ansøge Amtsraadet om, at bevirke dem godtgjort det Tab, de havde lidt, ved ikke uvigtige Overslag, hvorefter de paatoge sig Opførelsen. De have nemligf maatte tillægge udenfor Overslaget 22 Tylt Brædder 6 Al lange 10 Tomme brede                            115 Rdl 24 Mark

10 Tylt 6 Al Undermansbrædde med Søm                  30 –        ”

78 ¤ Al Zink a 44 Mark pr. ¤ Al                                   71 –      24

217 Rdl Courant

Desuden have Stenene været dyrere end var angivet i Overslaget . De modtage Entreprisen til 550 rbd under? Overslaget. Mændene er fattige. Bygningen er antaget, og af Commiteen erkjendt god. –

Amtet bekræfter Rigtigheden af ovenstaaende Calcul. Og raader til at tilstaae 4 rbd? pr. Tdr. Hartkorn, hvorved en liden Deel vilde erstattes dem. Forøvrigt forlanges Resultatet af Sogneforstanderskabets Forhandling  denne Sag vedkommende Amtet tilstillet.

 

den 11. Febr. holdtes et Sogneforstanderskabs Møde i Adsersbøl, hvorved følgende Sager bleve forhandlede:

1/  I Anledning af foranstaaende Skrivelse bleve Forhandlingernes Resultat, at Sogneforst.sk. ikke troede sig competent til at tilstaae nogen Udgivt for Districtet især vidste desuden? at Beboerne var saa meget mere utilbøielige dertil, som man saae, at Bygningen allerede var

meget forfalden.

 

side 82

Efter Anmodning fra Herredsfogden om at udmelde 3 a 4 Mænd i hvert Sogn til at foretage Taxationer i Anledning af Skade ved Veiarbeide blev foreslaaet at Brørup Sogn Gaardmændene Niels Nielsen Hansen i Thuesbøl, Morten Nielsen i Eskelund ,

Hans Hansen Schmidt i Eskelund, Hans Peter Jensen i Gjerndrup og

af Lindknud Sogn :

Gaardmand Søren Poulsen i Oxlund, Jens Pedersen i Houborg, Søren Storm Jensen i Vittrup.

3/ Det blev fremsat som ønskeligt at Arbeids Mandskabets blev fulgt; da man imidlertid ikke ganske kjendte Sognebeboernes villie i saa henseende, blevman enig om at sammenkalde et Møde af samtlige Hartkorns Eiere for at vælge Alternative hvorfor Pla-? liteten, delt efter efter Hartkornets Couittal?, maatte erklære sig. Saafremt Gaardens Salg besluttes, vil man ved samme Leilighed søge at indtinge en Deel af de Fattige i Forpleining hos Sognebeboerne.

Efter at disse Forhandlinger vare sluttede, mødte Sogneforstanderen fra Holdsted for at fatte Bestemmelse angaaende en Jordemoderbolig. Man med Jordemoderens Mand om de  endnu i et Aar skulle vedblive at modtage  25 rbd. istedetfor de dem tilkommende Emolumenter* Af Lindknud (Ekstraindtægter)*Sogn maa Konen ingen Betaling fordre, naar Hun ei benytter, hvorfor de andre 2 Sogne ville yde et Bidrag af 3 rbd.

Forhandlingen sluttet og oplæst.

 

Tolstrup

Christen Hansen, Niels Holm, Morten Nielsen, Peder Larsen, H. C. Sørensen,

Thomas Hansen, Søren Poulsen, Hans Peder Jensen.

L.S., J. Søltoft, Graves Nielsen, Peder Poulsen.

 

side 83

Copie/  Skrivelse af 7de Febr. fra Amtet gjennem Herredsfogden.

Da Misbrug stedfinder i flere af de privilgerede Kroer med siddende Gjæster og Svieren?, skulde jeg anmode  — — at betyde Kromændene, at de have at holde dem efterrettelig den i deres Privilegium indførte Bestemmelser, at Værthuusholderen under Privilegiets Fortabelse og Straf for uterlig Krohold, ei maa holde Kro for Sognets Bønder eller Andre af Almuen der ikke ere veifarende ligesom det ogsaa paalægges Sognefogder samt Opsynsmænd i Byerne at

anmelde for dem, naar Overtrædelse heraf stedfindes, hvorefter den Paagjældende bliver at tiltale til Privilegiets Forbrydelse, samt til Straf for uterlig Krohold.

Ved samme Leilighed ønskes tilkjendegivet at det kongl. Danske Cancellie i en Skr. til Ribe Amtmandskab af 21de f. M. har paa Forespørgsel fra en Embedsmand svaret at Forbuddet i Paragraf 13 i  F.  20. Marts s. A. er almindeligt og gjældende saavel om private som offentlig. Maskerade og Baller, foranlediget med viste Eqme?? om en speciel Kreds ved Bryllup der holdes Dagen før en Søndag. eller Helligdag, og hvori de dertil indbudte Gjæster tage Deel er tilladelig.

 

Den 11te Marts 1846 holdtes et Sogneforstanderskabs Møde, hvorved der blev anmeldt de i Fattigprotocollen fol. 22b anførte Indtægter og Udgivter det bleve bestemt, at der skulde holdes Auction over Arbeidsgaarden, om muligt den 4de April.

Forhandlingen sluttet med Underskrift.

 

Tolstrup

Thomas Hansen, Graves Nielsen, (L.S.), J. Søltoft, J. C. Sørensen, Hans Peder Jensen,

Søren Poulsen, Peder Poulsen.

 

side 84

1846 den 25de Marts holdtes et Sogneforstanderskabsmøde i Adsersbøl Arbeidsanstalt, hvor følgende Sager bleve forhandlede:

1/  foretages forskjellige Fattigsager som findes indførte i Fattigprotocollen Folie 229

2/  fremlagdes en Skrivelse fra Søren Storm Jensen, Opsynsmand i Vittrup angaaende Vittrup Kirkevei og herover Amtet fik nye Erklæring.

Sogneforstanderskabet besluttede at svare at der? ved sin Arbeids Plan som indgives til Herredsfogden skulle blive tagne fortrinlig Hensyn til denne Vei.

Forhandlingen blev dermed sluttet og undertegnet.

 

Tolstrup

Morten Nielsen, H. C. Sørensen, Thomas Hansen, Søren Poulsen, Peder Poulsen, O. J. Søltoft, Graves Nielsen, Hans Peder Jensen.

 

1846 den 21de Mai var Sogneforstanderskabets Medlemmer af Brørup Sogn samlede for, i Henhold til Amtets Skrivelse af 30te Marts d. A. ledsaget af Skrivelse fra Herredsfogden af

21de f. M. at overlægge hvorledes Biveiene i Brørup Sogn skulle deles efter det nye Hartkorn, som og for at give Forslag til Forbedringer paa Biveie, hvor samme findes meget nødvendige.

Forstanderskabets  Medlemmer ansaa det for passende at Veiene i Regulativet betegnet Nr. 9 Litr a fra Thislund til Holsted Skjel over Hulkjærmølle og Litr d nemlig Præsteveien deles til fremtidigt Vedligehold til det veipligtige nye Hartkorn saaledes at hver Hartkornsbruger i Sognet faaer sit Stykke paa heraf bemeldte Veie.

De  øvrige Biveie i Sognet anseer man det vigtigst

 

side 85

at dels saaledes til Istandsættelse og Vedligehold at hver Bye eller hvert Dikostning saa vidt muligt tildeles Vei som er mest beleilig og af Vedkommende kan ventes at blive mest brugt.

For muligen at undgaae den Bekostning som Veienes Opmaaling og Bonitering overensstemmende med Amtets, have  i tvende? Skrivelse 3de Post anmelder, endnu mindre passende at sammenkalde Sognets Hartkornsbrugere for at gjøre Forsøg paa at dele Veiene i Mindelighed saaevel til foreløbig nødvendig Istandsættelse som fremtidig Vedligeholdelse.

De Strækninger paa Biveien som isærdeleshed trænge til Istandsættelse ere:

1/ igjennem Thuesbøl Bye paa Veien litr e,

2/ Veien fra Eskelund nordre Udflyttere og igiennem Byen og omtrent til Niels Vedstesens Gaard.

3/ Veien Litr t Veistykket igjennem Gjerndrup Bye.

Forstanderskabets Medlemmer navnlig Søltoft i Hulvad

Morten Nielsen i Eskelund P. Poulsen i Brørupgaard og

H. P. Jensen i Gjerndrup lovede at foranstalte den paatænkte Fordeling af Veiene uden Præstveien, hvorefter det videre Fornødne vil blive foranstaltet.

Slutteligen blev holdt et Skolecommisions Møde hvorved det Forhandlede blev indført i vedkommende Protocol.

Hulvad  Datum utsupra

 

? N. Hansen

Peder Poulsen, H. P. Jensen, Morten Nielsen, J. Søltoft.

 

side 86

1846 den 25de Maj samledes Sogneforstanderskabet for Lindknud Sogn, i den Hensigt at overlægge hvorledes Biveiene skulle deles efter det nye Hartkorn som og har at gjøre Forslag, til de nødvendige Forbedringer paa bemeldte Veie i Henhold til Amtets Skrivelse af 30te Marts sidst.

Forstanderskabets Medlemmer anseer det meget passende at Veiene, anførte i Regulativet under No 9 litr a – litr d Til Lindknud Kirke og litr. m, saavidt disse gaae over Lindknud Sogns Grund, boniteres af Mænd udnævnte efter Forstanderskabets Foranstaltning  og deles derefter efter det nye Hartkorn, saaledes at hver Veipligtig faar sit Stykke beleiligen paa een af de anførte tvende Veie

De øvrige Biveie i Sognet anslaar man det hensigtsmessigt at dele saaledes:

1/ Veien litr k holdes norlige fra Houborg til Hølund Mark af Houborg Beboerne, og om

Klelund Mark af Klelund Beboerne. Desuden reparerer Houborg Beboere de vanskeligste Steder paa Veiene litr a efter Nebel over Houborg Mark.

2/ Veien litr l fra Faurskov og til Adsersbøl Bæk og Veien litr s fra Adzersbøl til Suurhauge V? holdes ved lige af Beboerne i Adzersbøl.

3/ Veien litr p fra Adserbøl til Hyllelund, Veien fra Kidholm efter Adsersbøl og do fra Hyldelund til Kidholm vedligeholdes af Hyldelund og Gilbjerg beboere.

4/  Veien fra Houborg efter Oxlund do fra Aastrup efter Houborg og fra Hyllelund efter Klelund vedligeholdes af Klelund beboere

 

side 87

5/  Veien fra Houborg efter Oxlund og Veien fra Høllund efter Lindknud vedligeholder Beboerne i Oxlund Lindknud saae vidt disse gaae over deres Mark. Sidstmeldte Vei holdes

herefter vedlige af de Byers Beboere over hvis Mark den gaaer til Lindknud Kirke.

6/  Veien fra Adzersbøl efter Vittrup holdes vedlige af Debel Beboere fra Adsersbøl Bæk og saavidt deres Mark naaer.

7 /  Lindknud Beboere istandsætte og vedligeholde Veien litr. g fra Præsteveien til Gjerndrup Mark.

8/  Veien litr. l fra Debel Mark til Bække Mark og Veien fra Vittrup til Kjeldberg Mark vedligeholdes af Vittrup Beboere.

Samtlige Steenkister som behøves paa Biveiene sættes op og vedligeholdes for Sognets Regning.

Veiene litr a – d og nu deles og istandsættes uden Henstand.

De Steder som paa de andre Veie  saaledes trænger til Istandsættelse ere:

a/ et Stykke af Veien fra Vittrup efter Lindknud.

b/ et   do   og fra Høllunds Aae opfyldes af Oxlund Beboere.

c/ et Stykke paa Veien  imellem Houborg og Oxlund paa Søren Poulsens Mark og,

d/ et Stykke paa Veien sønden Adzersbøl. De under a – i  og d nævnte Stykker istandsættes

Saaledes, at der tilsiges af Sognefogden 2 mandag af hver Veipligtig stede i Sognet, til at fuldføre det fornødne Reparations Arbeide paa de anførte Stykker.

Endnu bemærkes: at Lindknud Beboere vedligeholde Veien

 

side 88

derfra efter Nyby over deres Mark, og Klelund Beboere Veien derfra efter Agerbæk.

Houborg dat uts efter Ordre fra hr. Pastor Tolstrups Vegne

N. Hansen

H. Sørensen, Søren Poulsen, Thomas Hansen, Graves Nielsen

Efter foregaaende Aftale samledes Forstanderskabet fra Brørup Sogn den 5te Juni 1846 i Hulvad betræffende Deling til Istandsættelse og Vedligehold af Sognets Biveie. Den i Forstanderskabet Samlingen den 21de Mai sidst paatænkte Sammenkaldelse  af Sognets Hartkornsbrugere har fundet Sted, og ifølge Indvarsling mødte en stor Deel af Sognemændene i Brørupgaard den 24de Mai sidst om Eftermiddagen, hvor de Tilstedeværende enedes om hvorledes ovenmeldte Sognets Biveie i Mindelighed skulde deles, hvilket blev optegnet, og af de Mødte vedtaget med Underskrift, saaledes som herefter i Protocollen findes indført pag –

Da der ingen begrundede Indvendinger mod en saadan mindelig Deling var indløbne, blev det nu bestemt at Delingen skulde iværksættes, og altsaa Veiene fra Tirslund til Holsted Skjel forbi Hulkjær Mølle boniteres af Niels Villumsen og Hans Møller ved hjælp af

Sogneforstanderne Peder Poulsen og Hans Peder Jensen, og Præsteveien af hr Hellfods og Hans Peter Thygesen ved Morten Nielsen og Søltofts Veiledning og Assistence, Alt saafremt Vedkommendes Ledighed tillader, og senest inden midt i denne Maaned. Under Boniteringen

maae tillige bestemmes hvor nye Steenkister paa Veien

 

side 89

findes fornødne eller de stedfindende trænge til Reparation.

Forinden der skrides til Delingen af de øvrige Biveie i Almindelighed; sammenkaldes vedkommende Districters Beboere ved de Stykker som ere bestemte til at erholde Reparation dette Aar, for at enes om den foreløbige Deling til den nødvendige Istandsættelse. I denne Henseende foranstalter Peder Poulsen det Fornødne paa Veiene i Tiislund og Beboeres District. Hans Peter Jensen i Gerndrup og Suurhave District, Søltoft i Hulvad og Thuesbøl

Districter og Morten Nielsen i Eskelund District.

Fra Fattigcommisionen i Hjortlund modtog man Dags Dato Skrivelse om at afhente Fruentimret Woldborg Andersdatter og hendes Barn, der vare erkjendte Forsørgelsesberettigede i Brørup Lindknud District.

Morten Nielsen paatog sig med Hest og Vogn at afhente benævnte Fruentimmer med Barn i Hjortlund næste Søndag for 1 rd. Cou. Og aflevere hende tilligemed hendes Sager hos hendes Fader Anders Stephansen i Eskelund Fattighuus.

 

Dokt uts. Paafr. Pastor Tolstrups Vegne efter Ordre N. Hansen

Peder Poulsen, Hans Peder Jensen, Morten Nielsen, O. J. Søltoft

 

Ifølge tagen Beslutning i Sogneforstanderskabsmødet

Copie Ifølge tagen beslutning i Forstanderskabets møde den 21de dennes, var de veipligtige Hartkornsbrugere Tilvarslede at møde i Brørupgaard den 24de Mai om Eftermiddagen Kl. 6, til hvilken Tid og Sted Sognemænd ogsaa indfandt sig, og blev man der enig om i Henhold til

Amtets Skrivelse af 30te Marts d. A.  at dele Biveiene til Istandsættelse og Vedligehold saaledes:

 

side 90

1/Biveien fra Tiislund forbi Hulkjær Mølle til Holsted Skjel boniteres af tvende Sognemænd, som Sogneforstanderskabet dertil udnævner hvor næst denne Vei deler til Istandsættelse

og Vedligehold ganske efter Hartkornet, saaledes at hver faar sit Stykke. Sydligst tager Tiislund, dernæst Eneboerne, Thuesbøl, Eskelund, Hulvad, Gjerndrup og Suurhave.

2/ Paa samme boniteres og deles Præsteveien over Brørup Sogns Grund.

3/ De øvrige Biveie i Sognet blev man enig om at dele saaledes:

A/ Veien litr c og i nemlig mellem Tiislund og Præstkjær og imellem Tiislund og Kokvad forbi Brørup, boniteres af trende fra Gjerndrup eller Suurhave udnævnte Mænd, og klare kræfter til Istandsættelse og Vedligehold efter Hartkorn af Tiislund, Møllen, Nørgaard, Gravensgaard, Skovhøj, Damgaard, Tveraad og Brørupgaard.

B/ Veien litr. e, nemlig fra Præsteveien ved Brørupgaard forbi Firing, igiennem Thuesbøl og til Landeveien i Nærheden af Peder Gammelby boniteres af tvende fra Eskelund eller Hulvad udnævnte Mænd, og deles herefter til Istandsættelse og Vedligehold af Thuesbøl Bys Udfløttere og Firing.

C/ Veien litr f fra Eskelund nordre Parcellisters til Landeveien ved Nørbølling Mark boniteres af tvende fra Thuesbøl eller Hulvad udnævnte Mænd, og deles derefter til

Istandsættelse og Vedligehold imelem Eskelund Byes Beboere og Udfløttere.

D/  Veien litr h, nemlig fra Landeveien ved Laust Simonsen igjennem Gjerndrup Bye til Præsteveien ved Suurhave og fra Suurhave til Kokvad boniteres af trende i Tiislund eller blandt Eneboerne udnævntes herved og deles derefter til Istandsættelse og Vedligehold imellem Beboerne i Gjerndrup

 

side 91

Suurhave og Aagaard, dog med Vedtagelse af Mads Nielsen og Hans Olesen Poder – Niels Thomsen Jespersen undtagen –

E ?3/? Veien litr g fra Laust Simonsen over Gjerndrup Mark igjennem Bøgeskov boniteres af tvende i Eskelund udnævnte Mænd, og deles derefter til Vedligehold imellem Hulvad Mænd, saaledes at disse tage Deel hver efter 8 Tønder Hartkorn, samt Mads Nielsens og

Hans Olesens Roder i Gjerndrup /: af sidste  er henlagt til Eskelund Niels Thomsen Jespersen :/ For øvrigt tage Mændenne i Hulvad Kirkevei derfra .

Istandsættelsen som med det allerførste bliver at iværksætte, bliver

a/ igjennem Gjerndrup  By!

b/ over Mads Nielsens Mark paa Veien efter Bøgeskov.

c/ Veien igjennem Thuesbøl.

d/ de næste Stykker over Eskelund Mark og

e / ligedeler de vanskeligste Stykker paa de Tiislund og Eneboerens tildelte Veie.

 

4/  Naar Delingen er fuldført, som maa være inden midt i næste Maaned, afgives en Fortegnelse over hvor, og hvormange Alen, enhver af Vedkommende er tildelt paa de anførte Veie.

5/ Saavidt det maatte befales at en enkelt eller flere af de anførte Veie heel igiennem skal opkastes, da tage vedkommende Veipligtige forlods saa meget som kan ligne Veiarbeidet, der paahviler andre Districter paa de dem særlig tildelte Biveie, og det øvrige af saadanne Veie overtages i det hele af Sognet.

6/  Saavidt flere eller andre Biveie over Sognets Mark befales opkastede eller iststandsatte, bliver saadanne Veie at antage af hele Sognet efter Hartkornet, i Lighed med hvad der er

bestemt betræffende Veien forbi Hulkjær Mølle og og Præsteveien.

7/ De nødvendige Steenkister i de under A B C S og E anførte

 

side 92

Veie besørger og bekoster hvert District for sit Vedkommende.

8/  Til at bonitere Veien forbi Hulkjær Mølle udnævntes Niels Villumsen i Hulvad og Hans Hansen Schmidt i Eskelund, og til at bonitere Præsteveien Hans Peter Tygesen af

Suurhave og hr Kallfach af Gjerndrupholm.

9/ Det bemærkes at man anseer det at være rigtigt at Møller Holm og Adzer Pedersen i Nørregaard tildeles Veiret ved Mølledæmningen.

 

Saaledes vedtaget.

Brørupgaard den 24. Mai 1846 efter Ordre paa Hr. Pastor Tolstrups Vegne.

N. Hansen

Morten Nielsen, H. P. Jensen, Peder Poulsen, O. J. Søltoft, Niels Vedstesen, Niels Villumsen, Kallfach, Mads Nielsen, Laust Simonsen, Søren Sørensen Koed, Niels Nielsen Hansen,

Anders Jepsen, Peder Simonsen, Christen Pedersen, Jens Laursen, Hans Peter Tygesen,

Hans Iversen  Niels Madsen  Peter ?  ? Nielsen

      m f p                      m f p

Hvem var det der underskrev med ført pen? PC

Laust Andersen, Jacob Jepsen, Søren Bertelsen, Hans Christiansen, Poul Poulsen,

Mads Laursen, Jørgen Pedersen, Simon Hansen, Hans H. Schmidt, Jens Mikkelsen,

J. Nielsen, Chr. Holdt,  Niels P. Jensen, Johann Bertelsen, Niels Jespersen, Jens Madsen, Jeppe Madsen, Knud Christensen, Peter Jørgensen, Christen Hansen.

 

rigtig Afskrift

N. Hansen

 

Efter foregaaen de Aftale samledes Sogneforstanderskabets Medlemmer i Hulvad den 30te Juli 1846, hvor der blev forhandlet som følger:

1/ Da vor agtede og elskede Sognepræst, som hidtil har været Forstanderskabets Formand siden sidste Møde ved Døden er afgaaet, startes først til at vælge en Formand, som midlertidig kunde styre

 

side 93

Forhandlingerne og modtage Fattigkassen.

 

Med de fleste Stemmer faldt Valget paa Morten Nielsen i Eskelund.

2/  fra Høiærværdige hr Provst Petersen var i den sidste Tid af Præstens Sygdom indløben Circulaire Skolesigneret ? betræffende, som Kirkesanger Hansen havde besørget indført i Skoleforhandlingsprotocollen. I Anledning af dette Circulaire holdtes Skolecommisions Møde

hvorom det fornødne indføres i vedkommende Protocol.

3/ Saaledes som forhen bestemt over Veien forbi Hulkjær Mølle, litr. y Præsteveien opmaalt og boniteret og vil Maalet og Delingen  for Brørup Byes vedkommende blive indført i denne Protocol. Det samme vil blive Tilfældet med først meldte Vei, som og Veien fra Starup efter Læborg igjennem Lindknud Sogn.

4/ Bestyreren som forhen havde været paa Fattiggaarden i Adzersbøl var mødt for at give Afregning, samt aflevere Journal. Det i denne Anledning passerede findes indført i Fattigvæsnets Protocol.

5/ Sognefoged Niels Vedstesen mødte med en Ordre fra Forligelsescommisair Jensen; hvorefter der i næste Uge skal udføres betydeligt Haandlangerarbeide ved en Broe ved Hulkjær Mølle, men da Høhøsten ikke er endt og Kornhøsten begyndt, anseer man det fornødent at andrage Amtet om Udsættelse af dette Arbeide indtil Høsten er forbi. Andragende blev forfattet saalydende #

Af ilagte Ordre fra Forligscommisair Jensen vil Amtet at der straks affordres Brørup Sogn betydeligt Haandlanger arbeide

 

side 94

til en Reparation paa en Broe ved Hulkjær Mølle men da Høhøsten ikke er endt og Kornet høstes allerede af flere her i Sognet begyndt saa kan dette Haandlangerarbeide ikke afgives i denne Tid uden alt for stort Tab og Skade og da Broen befindes i saadan Stand at Kjørslen derover er meget god tillader vi os underdanigst at bede Amtet om at foranstalte Reparationer paa bemeldte Broe udført indtil Høsten er forbie.

 

Underdanig

Forstanderskabet for Brørup Sogn den 30te Juli 1846

Morten Nielsen, Peder Poulsen, O. J. Søltoft, A. P. Jensen.

 

Nærværende Protocol, Fattigvæsnets Protocol samt Brørup Skolevæsens Forhandlingsprotocol blev, tilligemed endeel dertil hørende Brevskaber modtaget af Formanden

Lindknud Skoleforhandlingsprotocol blev modtaget af

J. Chr. Sørensen.

 

Morten Nielsen

Hans Peter Jensen, Thomas Hansen, O. J. Søltoft, Søren Poulsen, Peder Poulsen,

Graves Nielsen, H. Sørensen.

 

Copie/ Sees paa Fst.sk. Ændring af 30. Juli

Broen skal være færdig til den 16de Septbr. næstkommende  ifølge Conditionerne for den afholdte Licitation og den heri med Entrepreneuernes  Samtykke ikke gør nogen Forandring enten det er Sognet beleiligt eller ikke.

Naar det imidlertid kunne være Sognet til nytte saa stor Nej ?som ikke lettelig kan blive for Entreprisen til Veien formedelst herunder i Mølledammen dersom Entrepreneurerene dertil vil give sit Samtykke saaledes at Arbeidet udsættes en kort Tid da maa Fristen for Broens Opførelse meget gjerne udsættes til 1ste Octbr. næstkommende; men Forstanderskabet have især i denne Henseende til frivillig Overenskomst med

 

side 95

Entrepreneurerne, eftersom det ikke staaer i min Magt at forandre det meget uhensigtsmæssig  Bonit. ?

 

Ribe Stiftamthuus d. 1ste Aug. 1846

Sponnech

 

Ved Amtets Circulairskrivelse af 30te Marts d. A. som under 21de April næstefter er communiceret Sogneforstanderskaberne i Giørding Malt Herred, er det befalet Udskiftningen

af hvert Sogns Biveie imellem Beboerne efter det nye Matrikuls Hartkorn skulle være fuldført inden 3 Maaneder hernæst det var mig paalagt efter de herom fra Sogneforstandeskaberne modtagne Meddelelse at afgive en almindelig Indberetning af denne Forretning var tilendebragt  i samtlige Sogne.

Paa Grund heraf, og da ieg endnu ikke have især modtaget nogen Meddelelse for Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud udbeder jeg mig behagelig det

 

allersnarest muligt og i alt Fald saa betimeligen at min Indberetning kan blive indsendt til Amtet inden den næstforestaaende Amtsraadsmøde meddelt hvad der i bemeldte Sager er foretaget til Biveienes Udskiftning og hvorledes denne er overensstemmende med den givne Forskrift.

Det bemærkes at man i adskillige Sogne har begiort Udtalelse mod Biveienes endelige Udskiftning i det hele i 3 a 4 Aar for at Veiene imidlertid ved aarlig at stille en vis Deel af Arbeidet til Licitation kunde blive indkastede og satte i en saadan Stand at de overalt vare omtrent af ens Beskaffenhed og derved tillige den Retning som de skulle have og beholde blive endligen bestemt

 

side 96

og at Udskiftningen af samme imellem Mand og Mand til fremtidig Vedligehold først derefter

skulle iværksættes hvilken Fremgangsmaade saafremt den af Sogneforstanderskabet maatte blive bragt i  Forslag ieg formoder vil vinde Amtets Bifald.

 

Endrupholm den 22de Juli 1846

J. P. Münster

 

I Henhold til Deres Velbyrdigheds Skrivelse af 22de f. M. Inddelingen af Brørup og Lindknud Sognes Biveie Betræfende tillader undertegnede Sogneforstanderskab sig underdanigen at melde for Lindknud Sogn

1/ Veien Litr a som kommer fra Hulkjær Mølle og gaaer efter Houborg og videre mod Nord er med egen og af ??Sfsks.?  udnævnet Mand boniterede Beregningen har paa til Deling imellem Gerndrup Veien efter det nye? Matricule Hartkorn er af Sogneforstanderskabet

overdraget til Kirkesanger Nissen i Lindknud men er paa Grund af hans indtrufne Sygdom ikke rigtig færdige og kan altsaa ikke insendes.

2/ Veien Litr m som kommer fra Læborg og Kjeldberg gaaer over Lindknud Klelund efter Starup i Skads Herred er behandlet paa samme samme Maade som ovenover førte Vei. –

3/  Veien Litr d  som ved Skovhøi i Brørup Sogn saaledes Varde Colding Landeveien gaaer over Brørup nordre Biveie og Suurhauge til Lindknud og videre over Oxlund er overdraget til Bestandig vedligehold ved Lindknud Debel Gilbjerg og Oxlund Beboere ? for

Bye saavidt Veien løber over samme Mark.

4/  Veien Litr C; som kommer fra Fauerskov i Holsted Sogn og gaaer efter Adsersbøl, Lindknud, Vittrup til Bække er vedtaget til Bestandig Vedligehold af Adsersbøl Debel Vittrup Beboere af enhver Byes forsaavidt den løber over ?Vase ?

5/ Veien Litr K som kommer fra Aastrupvej og gaaer over Houborg til Vorbasse vedligeholdes af Klelund og Houborg af en ansvarlige saavidt den Berører Sammes Marker

6/ Veien Litr n fra Houborg over Oxlund til Vittrup hvor den forener sig med Litr C vedligeholdes og

 

side 97

Klelund, Oxlund og Vittrup Byers Beboere af enhver Bye især paa deres Vase.

7/ Veien Litr O fra Houborg efter Nebel i Vorbasse Sogn vedligeholdes af Houborg Byes Beboere saaledes derses Mark stræker.-

8/ Veien Litr p fra Adsersbøl over Hyllelund til Klelund hvor den støder til Hulkjær Houborg Veiene Vedligeholdes af Adsersbøl over sammes Vedligeholdelse? af Gilbierg Beboerne fra Adsersbøl klynlagt ? til Niels Christensens opland? i Hyldelund. Den øvrige Strækning paa Hyldelund o.s.v. af samme Beboere som ordineres Byernes? og endelig af Klelunds Beboere over dieres Byemark

9/ Veiene Litr g som gaaer ud fra Veiene imellem Hulkjærmølle og Houborg over Kidholm og Hyldelund til Oxlund vedligeholdes af Hyldelund Beboere saavidt deres Mark rækker og Adsersbøl og Kidholm over sidste gaaende V.st.

10/ Veien Litr r mellem Kjeldbjerg og Vittrup Forbindelse var mellem litr m og n Vedligeholdes af Vittrup Beboere.

11/ Veien litr s som sønden P. Poulsens Huus gaaer fra Litr d over Stilde Aae til Adsersbøl vedligeholdes af Adsersbøl Beboere —

12/ Vei Litr t fra Klelund til Agerbek i Faaborg Sogn vedligeholdes af Klelund Beboere. –

1/ Veien fra Kidholm efter Lindknud forbi Adsersbøl hvor den støder til Litr C vedligeholdes af Adsersbøl og Kidholm Beboere. –

2/ Veien fra Houborg efter Baldersbek og Skovende og Tofterup i Starup Sogn vedligeholdes af Houborg Beboere saaledes MJ.? Der er 2de Veie  hvor Sgfstsk. troede at burde tilhøre med

Delingen da de var aldeles undværlige –

Af alle de ovenanførte Veie skal det især være Sogneforst.sk. Meget paaligende saa snart muligt og senest inden Octbr. Maaneds Udgang at drage Omsorg for at Veien Litr a erholdes forsvarlig Reparation og ligeledes at Veien Litr m repareres saaledes at den er i god og farbar Stand og dernæst Veien Litr et som reguleres ? med som de øvrige er anførte mindre vigtigeVeie repareres da behøver man vel næppe at gjentage hvad der er? Saa vel det kjære Amtsraad som Deres Velbyrdighed Betegnede af det fattige Lindknud Sogn har nu alt for uforholdsmæssig Deel Vedligeholdelse? ved Biveien og Sogneforstanderskabet mene de? der kun under den og at foreslaa. – At de mindre vigtige Veie maatte som det første kan blive ? og den paa disse er ?

 

side 98

Beboere? overdragne Reparation og vedligehold ikke udstrækes videre end at fylde Huller og Slag? I de overtagne? Strækninger og at holde disse i farbar Stand.

2/ Da man ingenlunde overseer det gavnlige i Veiene efterhaanden opkastes foreslaaes i denne

Henseende at der Aarligen paa disse Veie opkastes et Stykke f. Ex. 12 Alen pr Tdr. Hartkorn paa Steder hvor samme mest behøves efter Sg.forsk. der? indgivende Forslag. Da Deres Velbyrdighed især er de Sociale Sager her i Sognet bekendte tillader Sg.fs.sk. sig at Bede De vilde anbefale ovenstaaende Forslag her saa meget muligt at lette Sognets Byrder i den nævnte Henseende. –

Forstanderskabet for Lindknud Sogn

den 31te August 1846

Underdanig

Münster, H. Sørensen, Graves Nielsen, Søren Poulsen.

 

Ifølge Deres Velbyrdigheds Ordre af 22de Juli angaaende Biveienes udskiftning efter det nye Hartkorn tillader undertegnede Sogneforstanderskab sig undedanigst at melde

For Brørup Sogn

 

1/ at man for at lette Arbeidet saa meget som muligt ansees det gavnligt at Beboerne erholde deres Veistykke saa nærliggende som muligt i denne Hensigt havde Sognefosrstanderskabet under 21de Mai sidst berammet et Møde i Brørupgaard hvortil ogsaa Sognets beboere vare tilvarslede? og blev man da enig om

1/ at Veien Litr A som ved Thiislund forlader Foldingbroe og Holsted Landevei gaae over Hulkjær og Houborg efter Grindsted skulle boniters af 2de af Sogneforstanderskabet udnævnte Mænd derefter deeles til enhver Beboer i Sognet efter Hatkorn saaledes at Thiislund tager sydligst dernæst Eneboeren Thuesbøl  Eskelund

 

side 99

Hulvad  Gjerndrup og Suurhauge paa samme maade skulde Præsteveien Lit d boniteres og deeles. Boniteringen paa Veien Lit A blev efter Forstanderskabets udnævnelse og under dets Veiledning udført af Niels Villumsen, Hulvad og H. H. Schmidt af Eskelund og paa sidstnævnte med Litr d betegnede Vei paa samme maade ved Hr. A. P. Hellfach af Gjerndrupholm og Gaardmand Hans Peter Thygesen af Suurhauge. Beregningen herover samt inddelingen til Hartkorn formaaede Forstanderskabet Kirkesanger Hansen til at udføre, hans indtrufne Sygdom har forvoldt at dette arbeide ikke er aldeles færdig og kan altsaa ikke indsendes, de øvrige Biveie i Sognet blev man enig om at Deele saaledes:

Veien Lit B og C nemlig imellem Thiislund og Præstkjær mellem Kokvad og Thiislund antages til Istandsættelse og Vedligehold af Thiislund, Hulkjærsmølle, Nørgaard, Gravengaard, Skovhøi, Damgaard, Tveraad og Brørupgaard, Veien Litr e som ved

Brørupgaard forlader Lit d gaaer gjennem Thuusbøl og støder til Ribe Viborg  Landveien ved Peder Gammelbys Huus overtages til istandsættelse og skulle vedligehold af Thuusbølbye udflyttere og Fiiring. Veien Lit f fra Eskelund nordre udflyttere gaaer over Colding Varde Landeveien og videre mod syd indtil den støder til Ribe Viborg Landevei overtages af Eskelund beboere og udflyttere til istandsættelse og Vedligehold indtil Skjællet imellem Folding og Brørup Sogne, Veien Lit h som gaaer fra Ribe Landevei ved Laust Simonsens Gaard igjennem Gjerndrup til Litr l ved Suurhauge og derfra og fra Suurhauge til Kokvad antages til istandsættelse og vedligehold af Gjerndrup Suurhauge Aagaard med undtagelse af Mads Nielsens og Hans Olesens Roder.

e/ Veien Lit g fra Laust Simonsens Gaard over Gjerndrup mark igjennem Bygeskov overtages af Hulvad Beboere

 

side 100

saaledes at disse 2de gaarde tager Deel hver efter 8te Tønder Hartkorn Mads Nielsens Rode efter 8te Tønder Hans Olesens 7tdr og 2 Skp da Niels Thomsen Jespersen fradrages denne Rode som henhørende til Eskelund.

f/ Kirkeveien Lit i derfra den søndre Gaard i Hulvad løber mod syd vest til Varde Colding Landveien overtages af Hulvad Beboerne, da nogle strækninger paa de sidst anførte mindre vigtige med a b c d e  og f hvorpaa enhver District for sit Vedkommende ligeledes skal oprette og vedligeholde de nødvendige Steenkister vare i en meget maadelig forfatning, har man for at sætte disse i Farbar Stand  udført en deel af det arbeide Sogneforstanderskabet af Deres Velbyrdighed ved Skrivelse af 19. Juli befaldne Plan bestemmer, det øvrige vil blive udført inden den i bemeldte Skrivelse fastsatte Tid.

For at faae Veibyrderne i Fremtiden ligeligen fordeelt tillader man sig underdanigst at foreslaae at visse Strækninger efter Amtets og Politimesterens Bestemmelse istandsættelse i hver District Aarlig for at Veiene forinden den endelige Deling skeer kuun blive af omtrent af ens beskaffenhed, samt at Sognet erholder et Tidsramme af 3 til ? Aar til at udføre dette Arbeide

Sogneforstanderskabet for Brørup Sogn

den 1ste Septbr. 1846

Morten Nielsen, Peder Poulsen, O. J. Søltoft.

f. e, Formand             #                  #

 

Den 10de Septbr. holdtes et Sogneforstanderskabsmøde hos Poul Poulsen Gjerndrup, hvor de følgende Sager bleve foretagne.

1/ Mødte Huusmand Ole Pedersen Gilberg hvis kommende Sagsbehandling i Fredericia og hvorfra han havde

 

side 101

erholdt Underretning om at Hun nu maatte komme hjem. Han erklærede ikke at kunne tilveiebringe Vognleien, da det tillige var Sf.st.skabet bekendt at Hans Forfatning / som Følge af nogle tilstødte Uheld og især ved hans Kones nu paa 6te Aars vedvarende Sygdom:/ er meget ringe, besluttede man forskudsviis at ligne og forstrække ham med 2de Hl ? til at

til at leie en Vogn for til førnævnte Kone.

2/ Fra Amtsskoledirectionen var ankommen en Skrivelse hvorved Sogneforstanderskabets Ytringer om Forbedringer i Skolelærerens Huus med Hensyn til Plan 22 Mai 1839 forlanges; men da dette kræver en nøiere Overveielse og Bedømmelse samt flere Oplysninger ved Sogne-

forstanderskabet for Tiden kan være i Besiddelse af, besluttede man at udsætte Besvarelsen heraf indtil en Præst her blive ansat. Visitationens Skrivelse blev indført i vedkommende Skoleforhandlingsprotocols Paig.

3/ Da, der allerede er temmelig lang Tid forløben siden Sf.st.skabets Andragende om Fritagelse for Mulctering ? ? blev Skoledirektionen tilstillet, og maa endnu saavidt Svar har modtaget og altsaa maa antage at det skal have sit Forblivende ved det i Circulairet om Mulcteringen bestemte, besluttede man strax at iværksætte det Befalede og i denne Hensigt strax at affordre vedkommende Skolebørns Forsømmelseslister til videre Foranstaltning, og vedtog m.m. tillige enhver i sin Kreds at virke alt muligt for at tilveibringe en stedlig Ord

 

side 102

ning. Fornævnte Forsømmelseslister overtog Skoleforstanderen at affordre Skolelæreren.

Forhandlingen blev oplæst og underskrevet af de Mødende

 

Morten Nielsen

H.C. Sørensen, Thomas Hansen, Graves Nielsen, Hans P.  Jensen, Søren Poulsen,

Peder Poulsen.

 

Copie/

Amtsraadet har i Mødet 11te dennes tilstedt Lindknud Sogn en Pengehjælp af 20 rbd til

Opførelse af den ved Vandskyl beskadigede Dæmning for Houborg Broe samt bestemt at dette Beløb anvises af Amtet naar det efter anstillet Undersøgelse  af en Veibetient godtgiøres at denne igen er forsvarligen opført.

 

Ribe Stiftamtshuus d. !4.Sep. 1846

Sponnech

 

Til Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud

 

Copie/ 

Under Dags dato har ieg tilskrevet samtlige Sogneforstanderskaber saaledes:

Foranlediget af Andragender fra forskellige Forstanderskaber om Indskrænkninger i Tilladelse til at holde Legestuer eller Ungdomsgilde hvor Eierens Folk have Adgang til dands

og Beværtning for Betaling forisig ? taget følgende Bestemmelse.

1/ For førstkommende Mikkelsdag ind. ? vil nye Tilladelse til at afholde saadanne Forsamlinger herfra blive meddelt med mindre Vedkommende

 

side 103

ved at giøre Begjæring derom med indbringe en Attest fra Sogneforstanderskabet om, at de ere ordretlige og skikkelige Folk som ere værdige til den ansøgte Begunstigelse og at der for øvrigt intet findes derimod at erindre.

2/ Den i hvis Huus der her foranstalterUorden ved saadanne Leiligheder eller som ikke holder sig den givne Forskrift efterrettelig saavel ved at forevise Tilladelsen forinden den afbenyttes for Formanden i Sogneforstanderskabet og for Sognefogden som ved at opsøge Forsamlingen til den bestemte Tid kan ikke vente atter  at blive meddeelt lignende Tilladelse. Hvilket herved tjenstlig tilmeldes undertegnede Sogneforstanderskaber til behagelig Efterretning, hvorfor ieg føler mig forvisset om at Sog.fst.sk.; selv illigen? vil virke til Ærindet Og maaske ved at benytte den Adgang Komunalanordningen Paragraf 20 til ved Enkelte af dens Midte skifteviis at være tilstede og føre fornøden Opsigt med god Ordens Overholdelse ved de nævnte Sammenkomster i Henhold til Cancelli leveret ? af 26. Aug. 1843.   Endrupholm d. 17. Aug. 1846.

Münster

 

Til Sogneforstanderskaberne i Brørup og Lindknud

 

Den 12. Octbr. Holdtes et Sogneforstanderskabs Møde i Houborg og bleve følgende Sager foretagne:

1/ Huusmand Ole Pedersens Kone var siden sidste Møde af 10. Aug. hiemkommen fra Fredericia. Sogneforstanderskabet havde ved

 

 

side 73 Denne side er noteret som side 104. Det skal tjekkesom det er rigtig fordtået.PC.

Ved det under Dato afholdte ordinære Møde i Sogneforstanderskabet fremlagdes en Skr. fra Amtet saalydende:

”Det er bekjendt af Amtsraadets Forhandlinger under 13. Septbr. 1842, 9. Mai 1843, 6. Febr. og 9. Octbr. 1844, at Oprettelse af en Arbeids og Forsørgelsesanstalt er paatænkt, samt at mange for at sikre sig et Jordtillæg og en Byggeplads paa et passende Sted har betingelsesviis kjøbt en saadan i Holsted Sogn for 1600 Rbd Sølv.

Planen til Indretningen har været foelagt Cancelli (?) med et Andragende fra Amtsraadet om at erholde til dens Realisation et Laan af 6000 Rbd med Forrentning og Afbetaling med 6 pct., og Collegiet har, næst at fremsætte adskillige Betænkeligheder erklæret sig ikke utilbøielig til at gaae ind paa Sagen og ved sin Anbefaling bevirke Laanet paa Finanserne.

Men da næsten 3 Aar ere henrunden siden  Sogneforstanderskaberne afgave deres Betænkning og Anskuelserne om denne Gjenstand saal: kunne være meddelt nævnte og forandrede, har jeg paa Amtets Vegne fundet det rigtigst at udbede mig ethvert ? Sogneforstanderskabets Betænkning , samt opgivende af det Antal Individer i ethvert Sogn, som for indeværende Tid fandtes qualificerede til Optagelse i en saadan Stiftelse.

Befolkningen i en saadan Inretning skulle efter Planen bestaae af følgende 3 Klasser:

1/  Saadanne Individer, som uagtet de er arbeidsføre henvende sig til Ftt.væsenet om Understøttelse og hvis personlige og huuslige Stilling, er af den Beskaffenhed, at de uden Ubillighed kunne henvises til Arbeidsanstalt, for der at erholde den Beskæftigelse de ikke

selv kunne forskaffe sig.

2/ Modvillige og usædelige Fattige, der kunne indsættes Efter Pl. 14 Decbr. 1810 Paragraf 21 og 22, og i øvrigt maatte beskæftiges i et særskilt fra de andre Lemmer adskilt Værelse

 

side 105

Forfatning er som under Paig 100 anført Sogneforstanderskabet bekiendt. Sogneforstanderskabet beslutter derfor foreløbigen af Fattigkassen at indfrie sin Forpligtelse for Vedkommende i Fredericia samt i øvrigt at andrage om Hjælp af Amtsfattigkassen, da det lod sig befrygte at man ved strax at tvinge ham til at tilbagebetale Fattigkassen Udlaget ganske ville sætte Manden ud af sin Virkekreds og saaledes forvolde Komunen ? med større

Byrder. Begieringen til Amtet desangaaende blev indført i vedkommende Fattigprotocol Fol. 233

Afgiørelsen imellem Sogneforstanderskabet og Bestyreren Hans Chr. Nielsen blev som Fattigvæsnet ved kommende indført i Fattigprotocollen.

En Skolesag blev indført i vedkommende SkoleForhandlingsprotocol. Forhandlingen blev oplæst og underskrevet af de Mødende

 

Morten Nielsen

H. Sørensen, Peder Poulsen, Søren Poulsen, Thomas Hansen, Hans P. Jensen, O. J. Søltoft.

 

Paa Grund af Veibeklædningen og Indkastningen ved den nordre Broe her ved Hulkjær Mølle i stedet for at disse dele ved Licitationerne betimeres? vare bestemt til at holde 4 Al kun holder næppe 2½ Alen brød Vandet sig et Løb paa den nordre Side Natten mellem den 2den og 3de August sidstleden og paa Samme Maade giør Vandet endnu daglig Skade

 

side 106

ved den søndre Side saa at den naar ieg  ikke vil see min Næringsvei standset maae hver dag lade forrette Arbeide, og læge Materialer til for at hindre et fulstændig Gennembrud.

Det vil være Amtsraadet indlysende at ieg ikke kan være tient hermed og ieg stoler paa at det vil forhiælpe mig til ikke blot at Broerne / den søndre trænger vel ikke saa haardt men er dog heller ikke god; og Deformigerne? sættes i saadan forsvarlig Stand at det ikke forvolder mig Skade i min Næringsbrug men og til Erstatning for det Udlæg ieg allerede har faaet hvilket Udlæg ieg er saa fri at opgive saaledes:

1/ Ved Gennembruddet i August 20 Karle hver dag i 3 dage a 10 Mark er      12 rbd 24 Mark

5 Vogne foruden min egen hver dag i 3 dage med Kjøresaand a 16 Mark          5 –

3 Tylter 3 Alens Brædder 50 Spiger 100 Søm                                                          6 –     35

2 Tømrermænd i 3 dage foruden Kosten 16 Mark  i Dage                                    2 –

Kosten til disse a 12 Mark                                                                                          1 –       2

 

2/ For at forhindre Gennembrud nu ved Juletid ½ gange 3 Al Brædder –          1 –     24

dette Arbeide varede kun 1 dag derfor beregnes Intet.

medens Broerne var ubrugelige blev min Eng opkjørt

men derfor beregnes Intet                                                                               I alt  24 rbd  35 Mark                                              

eller 45 Rbd 5 Mark 12 4/5 sk. rede? Sølv

Vil bemærkes at efterholdt? et Solutioner nemlig 20 J?

 

side 107

1831 er det Brørup Holsted og Lindknud Sogne hvem det paaligger at vedligeholde Dæmningen og Befaringerne ved bemeldte Broer. Det vil være Amtsraadet

bekjendt, at der forhen har været hævet Bropenge i Hulkjær Mølle for disse Broer som da vedligeholdtes af Møllens Eier / mig og min Hustru før mig / ieg ville igien  indgaae derpaa alene for at kunne sikre mig for saadanne Afbrydelser i min Næringsvei som ieg nu lider under endskjønt Bropengene ingenlunde ville dække alle Udgivter og ieg evner at anbefale det hermed til Amtsraadets Opmærksomhed.

Hulkjær Mølle d: 22de Jan. 1845

A. Holm

 

Til Amtsraadet for Ribe Amt

rigtig copie

Morten Nielsen

 

Copie/  Andragende til den Højtæredes Amts Raads forsamsamling for Ribe Amdt

Paa grund af min forhen Indgiveres Regning af 22. Jan. 1845 som er indsendt til den høie Amtsraads besluttede Afgiørelse. Mon ieg maa herved gøre den ærede Amtsraad opmærksom paa at ieg endvidere har erholdt noget Godtgiørelse 28 rbd -35 Mark Sølv

derfor endnu hvilken indbetalte da ieg min Tjenestemands  Bygning i alt + 45 Rbd 5 Mark 124/5 Sk. som ieg ærbødigst beder den ærede Amtsraads end ville give mig Anvisning paa at de maatte blive mig udbetalt? da ieg  for længe siden har udført disse Reparationer i højt nødvendige tilfælde og da ieg har udført det saameget billigt som muligt endskøndt mig selv til Skade som ieg nu kan være foragtet paa, samt

 

side 108

ved faa Leiligheder at Vandet har gjort mig? Skade baade før og siden nemlig meget ved Mølleværkets Standsning samt mange senere Afgiørelser? som der er indfalden til forskjellige Tider samt tillige ved Veiens Upassabelighed har maattet yde Hjælp med Folk og ved Engens Overdrivt og Kiørsel som ei har faaet Erstatning for eller har anført til nogen Godtgiørelse, derfor tror ieg mig i min Enfoldighed og beder den ærede Amtsraad om som er indlysendes nok og som ieg tror nogle af Amtsraadet er bekiendt derfor tror ieg nok at den af mig Erstatning maatte blive anvist og udbetalt da ieg er sikker overbevist om at det, vi ville, have bleven udført for den Priis ved nogen Licitation.

Jeg maa giøre den ærede Amtsraad opmærksom paa at der da i Efteraaret 1845 da Vandet bortskyllede den nordre Broe saa opførte ieg en Afdæmning og Veiens Passabelighed hvorfor ieg nød en liden Godtgiørelse af 4 rbd da samme Afdæmning kostede mig over det tredobbelte men da der sidst i Decbr. 1845 indtraf en meget stor overskyllende Vandflod som bortskyllede og bundsendte en meget stor Hul i Veien og Dæmning men da ikke alene den nye Vei og

Dæmning men og den gamle Vei i vester igennem min Enge Jorder og giorde hele Veien  for

upasabel da nu veien var upasabel og min Næringsvei var ude af Stand og det vi kunne opfattes til der blev indhentet nye Ordrer eller Befæstning til Istandsættelse saa ansees det for nødvendigt baade for Reisende og for mig selv at blive nedgiort saaledes at det kunne passere Vand.

 

side 109

hvorfor ieg med egne Heste og Vogne og Folk samt dertil Leide Heste Vogne og Folk til Arbeide som paastod i flere Dage lykkes det mig at ieg fik en Afdæmning sat og Veien blev saaledes at den kunne passeres derfor indlader og ombeder ieg den ærede Amtsraadsforsammeling til et Afgiørelse og at bevilge mig den meget billige Godtgiørelse, derfor til Udbetaling af 8 rbd som ikke er saa nær det udlagte men da ieg har været billig i min hele Fordringer saa har ieg heller ikke anordnet dette ieg maa endnu giøre den ærede Amtsraad opmærksom paa at ieg har afgivet en hel Deel Jordareal saa som til Veldt ? Afgravning samt til Jord og Leer Forbrug saa til det som Sognet har udført for Veiens Istandsættelse som det der er medgaaet til 2de Afdæmninger dersom Amtsraadet ikke

tro mig, saa vil ieg ansætte det meget billigt som ieg er vis paa at ved Taxering vil overstige min forlangte Sum nemlig 16 Rbd derpaa indlader ieg min Andragende til den høie ærede Amtsraadsforsamlings Afgiørelse, og bærer den Tiltro til dens? at her af mig forlangte maatte bevilges.

ærbødigst

Hulkjær Mølle den 12te August 1846

A. Holm, Møller

rigtig copie Mads Nielsen

 

Sgfst.sk. Erklæring var affordret af Herredsfogden under 6te Octbr. herpaa blev førende

I Henhold til Amtets ? tilkravsgivet ved Skrivelse fra Deres Velbyrdighed af 6te dennes tillader undertegnede Forstanderskab        ?                   ?          ?   ved? 2de Andragender fra

 

side 110

MøllerHolm i Hulkjær at meddele følgende

Undredning ? Erklæring

Sogneforstanderskabet finder intet at indvende imod at Møller Holm erholder den ?  Godtgiørelse som han har beregnet sig da det er bekiendt at Vandet nemlig bryder igiennem og forvolder megen Arbeide og Standsning i Malingen. Derimod tillader man sig at bemærke at det egentlige er Sognebeboerne her i Brørup der i Anledning af Vandets saa mulige Gennembrud sees alt for uforholdsmæssigen megen Arbeide afstillede? er os at anføre.

Det maae vel egentlig være Møllerens Sag at holde Dæmningen for sin Mølledam vedlige for

det man i Almindelighed ellers finder at være Tilfældet

2/ Mølledammens Dæmning har for her en 15 a 16 Aar siden havt en ganske anden Retning og først ved den nye Veis Anlæg har Mølleren ladet Vandet støde ind imod Veienene hvilket er Aarsag i at Pasagen saa lidt Vei er vanskelig og og endog umulig og Veien der anvendes som Dæmning fordrer saa megen Vedligehold hvorledes dette nu kan være bleven tilladt

for ovenmeldte Møller at benytte Veien som Mølledæmning da det ellers aldeles ikke er tilladt

at opstemme Vandet til Skade for nogen Vei

 

side 111

dertil kiende vi ikke Grunden.

3/  Denne Vei eller rettere Mølledæmning foraarsager for Brørup Sogn som forhen anført

et ? uoverseeligt og næsten uoverkommeligt Arbeide denne Vei er optaget blandt Landeveiene endskiøndt det er bekjendt nok at den benyttes mest til Færdsel mellem de nordlige

og sydlige Steder i Lindk? især med Studedrivter og af Handlende men for disses Grund

til at vente at ovenmeldte Veie optages iblandt de mindre Landeveie saa meget mere da det er den eneste Forbindelsesvei imellem Skoleveiene i Holsted og Grindsteddal.

 

Sogneforstanderskabet

 

for Brørup d. 12te Octbr. 1846

Morten Nielsen p.t. Formand

Peder Poulsen, Hans Peder Jensen, O. J. Søltoft.

 

Copie/ 

Ved at tilstille Sogneforstanderskabet i Sagen anlagt mod Huusmand Søren Godthardsen af Eskelund Mark for formeentlig uden at idenliggende?anmoder Amtet Sogneforstanderskabet at afgive Erklæring om sammes Medlemmer have havt Leilighed til af Sligte at erfare noget om at der i Søren Godthardsens Huus stedfinder Udsalg af forskjellige Vareslags og ville man derhos beshage at

 

side 112

opgive de dette Sted nærmest boende Naboer samt navnet paa Opsynsmanden i Districtet.

 

Ribe Stiftamthuus  d. 5te Octbr. 1846

Sponnech

 

Til Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud

 

Herpaa blev svarede I Henhold til Amtets Skrivelse  af 5te den. betreffende om ulovlig Handel har fundet Sted i Søren Godthardsens Huus i Eskelund tillader Sogneforstanderskabet sig i underdanig Gensvar at melde:

Gaardmand Hans Hansen Schmidt er Opsynsmand i Eskelund, Søren Godthardsens Naboer er hans Svoger, Sognefoged Niels Vedstesen, Gaardmanden Peder Christian Christiansen og Jeppe Madsen

 

Sogneforstanderskabet for Brørup d.  Octbr. 1846

Morten Nielsen, p.T.  Formand

Peder Poulsen, Hans Peter Jensen

 

Til det Høikongelige Stiftamts Huus i Ribe

Den Tvivl som i flere Sogne hindrede den af Amtsraadet forskrevne Udskiftning efter det

nye Hartkorn af de offentlige Biveie nemlig om Omfanget af sit Hartkorn der skulle indgaae under Ligningen af den communale Veibyrde er nu hævet ved Cancellie Circulaire af 19de dennes og da Antallet af de offentlige Biveie ogsaa nu fornyst er bestemt at Amt(raa)?

 

side 113

det for Aarene 1846 til 1848 ind? saa skulle ieg tienstlig anmode deres Velbyrdighed med deres Juridictivene Sogneforstanderskaber at foranledige Udskiftning af Veistykkerne paa de offentlige Biveie fuldbyrdet efter det nye Matriculs Hartkorn i de Sogne hvor denne Veiudskiftning endnu ikke maatte have stedfundet og er Amtet forventende? Inden 3 Maaneder fra Dato  at modtage Indberetning fra dem om at denne Forretning er tilendebragt i samtlige Sogne saaledes som i Amtsraadet den 9de Octbr. 1844 under No 15 den trykte Extract re bestemt med Hensyn til Fremgangsmaaden ved denne Veiskiftning og Veiens paafølgende Grundforbedring er til Amtsraadet indløbet flere Spørgsmaal hvilket ieg benytte den nærværende Anledning besvare som følger

1/ Det kan ikke tillægges nogen Indflydelse ved Veibyrdernes Fordeling at ét Sogn er deelt i 2, Sognefogderne ligesaalidet som den forhenværende Biveis Fordeling kan komme i Betragtning.

2/ Hver Sogn og hver Sidevei bør aflevere sit nuhørende Veistykke i forsvarlig Tilstand saaledes som ogsaa af Amtsraadet tidligere er antaget førend denne Udskiftning stedfinder, da Billighed taler for

 

side 114

at Veistykkerne afleveres i omtrent lige god Tilstand af de fratrædende og de tiltrædende Lodseiere.

Hvor alle Paagældende derimod ere tilfredse, kan Veiudskiftningen vel skee uden forudgaaende Bonitering men i modsat Tilfælde maa den rigtige Fremgangsmaade blive at der af ? ten udmeldes 2de Mænd udenfor Sognet som under Veiledning af en dertil af Sogneforstanderskabet valgt sagkyndig foretages Boniteringen og maa Bekostningen saavel hertil som Betalingen til den Sagkyndige som udfære Beregningen og fastsætter enhvers Veipart kunne af Sogneforstandeskabet lignes paa Sognets Veipligtige Hartkorn

4/  Da det fri Hartkorn ikke i Reglen tager deel i Veiarbeidet in  natura Fo 29de Sep. 1841 saa

kan dette Hartkorn selvfølgelig ikke paalægges Pengeudgivt til Biveienes Grundforbedring eller Vedligeholdelse.

5/ Ifølge Paragraf 17 af Landkomune Anordningen af 2den? Aug. 1841 kan Sogneforstanderskabet, naar Politimesteren deri er enig, lade Grundforbedringsarbeidet og Brobygning paa Biveiene udføre ved Licitation, dog er der foruden lagt en ordentlig Plan til Arbeidet saavel med Hensyn til Grøvtopkastning som til Materialets Anskaffelse

 

side 115

og at dette Arbeidsforslag er blevet forelagt Amtet

6/ Naar Grundforbedringsarbeidet paa Biveiene fratages hvad enten dette skeer ved Materialearbeide eller ved Licitation træder den hidtil værende Veimelding ud af Kraft saalænge indtil Arbeidet er fuldført, da saadant Arbeide indvirke? saa ? de Sogn vedkommende Udgivtsbyrde. Saafremt det af Amtsraadet i Mødet den 8. Mai 1844 antagne

7/ Ved Forslaget til sligt Arbeide maae sees hen til Amtsraadets Bestemmelse i Mødet den 6. Feb. 1844 No 21 hvorefter Biveiene ikke mere være under 10 Al og ei over 12 Alen imellem Grøfterne med mindre dertil erhverves speciel Tilladelse af det Kongelige Rentekammer

8/  Sognefogderne maa anses pligtige, at føre det daglige Tilsyn med Grundforbedrings Arbeiderne og saa fornødet, at paase at det paa Biveiene befalede Arbeide bliver udført forsvarligt i hvilket Henseende anvises til Amtsraadets Forhandling under No 19 den 8de April 1845.

9/ At licitation over Arbeidets Udførelse paa Biveiene skeer uden Betaling ifølge Cancellie

Skrivelse 22. Decbr. 1842.

Foranstaaende ønskes meddelt samtlige Sognefor

 

side 116

standerskaber til Efterretning for disse og fra Sognefogderne, hvorfor ieg endvidere maa tiføie Anmodning om at der inden 1ste Marts 1847 tilstilles mig Forslag fra ethvert Sogn, ledsaget med Deres Velbyrdigheds gode Betænkning over det Arbeide som paa Biveiene skal udføres i Løbet af samme Aar og saa fremdeles udføres i Overensstemmelse med Amtsraadets Befaling i sidste Møde under No 44 –

 

Ribe Stiftamthuus den 30te Marts 1846

Sponnech

 

Til Hr Cancellieraad Herredsfoged Münster

Idet ieg til Behagelig Efterretning for Sogneforst.sk. og Sognefogderne i Brørup og Lindknud hoslagt fremsendes en Afskrift af Amtets Skrivelse til mig af 30te f. M., udbede ieg at den

fornødne Foranstaltning til de offentlige Biveies Udskiftning imellem Mand og Mand efter det nye Matricules Hartkorn snarest mulig maatte blive iværksat, og at ieg inden Forløbet af den foreskrevne Tid af 3 Maaneder maatte blive meddelt Underretning om denne Udskiftningsforretning er tilendebragt for derefter at kunne indgive Indberetning til Amtet desangaaende.

I Henseende til de enkelte Poster af Amtets Skrivelse maa ieg gøre følgende Bemærkninger:

Naar det under No 2 hedder at Veien og de omforandrede Veistykker bør afleveres i forsvarlig Stand forinden Udskiftningen finder Sted da ligesom her kun kan være selv om saadanne Veie der forhen har været udskiftede

 

side 117

saaledes kan ogsaa ved forsvarlig Stand her kunne foreslaaes som ogsaa det Følgende tilkiendegives omtrent lige god og passabel Stand og de Forskjelle der dog nødvendigviis maa blive formedelst Jordbundens Beskaffenhed og Veistykkernes høiere og lavere Beligenheder det der skulle afhjælpes ved Boniteringen.

De Tvistigheder der muligen kunne opstaae i denne Anledning anmodes Sogneforstanderskabet i Forening med Sognefogden efter Billighed at søge bilagt i Mindelighed eller i alt Fald med sin Erklæring at forelægge mig samme til Afgiørelse.

Dersom man i Henhold til 3de Post finder en foregaaende Bonitering nødvendig til Udskiftning under Veiledning af en dertil antagen sagkyndig Mand og om hvem der antages til at betjene Forretningen for at Mændenes Udmeldelse i Retten derefter kan finde Sted.

I Henseende til 5te og 9de Post bemærkes at den citerede Cancellieskrivelse af 22 Decbr. 1842 egentlig kun angaae Arbeide paa mindre Landeveie og Biveie som efter offentlig Foranstaltning er stillede til Licitation, hvorimod naar en Kommune selv ønsker det Samme ellers in natura, anliggende Veiarbeide bortliciteret , det ikke skiønnes at have Hiemme i Lovgivningen at Amtsoverforvalteren skulde foretage Reiser og anvende sin Tid til slige

Forretninger uden Godtgiørelse. I Henhold hertil og hvad Cancelliet forhen har udtalt 1 Ex. 2. Skr. 23. Sep. 1823 at Kommunerne ikke er fritagne for at erlægge Gebyhr for Lønsatserne som de forlanger afholdte for sig ogsaa hidindtil beregnet mig kvartalsmæssig Betaling for saadanne Forretninger. – Imidlertid har ieg intet mod at man

 

side 118

sammen i Sognet afholder et Slags Licitation eller ved en Forsamling af Beboere overlader Veiarbeidesom man ønsker udført for Betaling til den Mindstbydende.

Hvad angaaer det Arbeide som i indeværende Aar bliver at udføre paa Biveiene i Brørup og

Lindknud Sogne udbede ieg mig snarest muligt meddelt Sogneforstanderskabets behagelige Forslag angaaende hvilke af Biveiene der især bør underkastes Forbedringer, hvilket Arbeide der paa hver især bør udføres og den dertil beleiligste Tid hvilket Forslag bedes meddelt særskildt for hvert Sogn for at kunne tilstilles vedkommende Sognefogder

Med Hensyn til dette Forslag henleder ieg i Særdeleshed Sogneforstanderskabets Opmærksomhed paa Veiene No 9 litr a c d h m litr r maatte fornemmelig I Lindknud Sogn over hele Strækninger opvurderes fornøden Istandsættelse med Grøfternes Opkastning samt Paafyldning og Planering og de Beskadigelser som det vaade Vinterveirlig har foraarsaget

paa Dæmningen ved Houborg og Kongensvase Broe igien afhjælpes, litr m vil paa adskillige af de især indkastede Strækninger vistnok behøves inden Gruuspaafyldning /  B  Da ieg har bragt i Erfaring at et Stykke af Veien som erbetegnet under No7 tiltagende i Regulativet under No 7 litr ? gaaer over Thislund Mark i Brørup Sogn vil dette Veistykke være at medtage ved Udskiftningen skulde det være Thislund Mark i Feuling Sogn at denne Vei gaar over beder ieg mig derom meddelt Underretning.

Endrupholm d. 21. April 1845

J. P. Münster

 

Til Sogneforstanderskabet for og Sognefogderne i Brørup og Lindknud

 

Disse 2 sidste Skrivelser være ankommen i sal. Tolstrups Sygdom og er først nu blevet nuværende Formand bekjendte, henhøre under Pag 84

rigtig Copie Morten Nielsen

 

side 119

I Overensstemmelse med den i Sogneforstanderskabets Møde under 24de Mai d. A. tagne Beslutning blev Veien fra Thislund efter Houborg boniteret til Deling imellem Sognebeboerne af Niels Villumsen i Hulvad og Hans H. Schmidt i Eskelund saaledes:

 

virkeligt Maal

boniteret

virkeligt Maal

boniteret

        200 Alen

        100 –

          80 –

        340 –

          65 –

        100 –

        180 –

          40 –

          50 –

          20 –

 

         90 –

         60 –

         20 –

       425 –

         20 –

       360 –

       100 –

       440 –

        30 –

      300 –

      100 –

       60 –

 

 

 

 

   200 Alen

   120 –

     90 –

   340 –

     75 –

   100 –

   200 –

     50 –

   150 –

     25 –

 

    90 –

    80 –

    50 –

  425 –

    25 –

  360 –

  200 –

  440 –

    40 –

  300 –

  120 –

    70 –

        160 Alen

           20 –

         100 –

         142 –

         400 –

         135 –

 

           80 –

         100 –

           28½

           50 –

         160 –

         120 –

         200 –

           30 –

           70 –

           20 –

           70 –

         120 –

         450 –

           30 –

         160 –

           60 –

 

 

 

 

 

 

  230 Alen

    25 –

  110 –

  142 –

  400 –

  135 –

 

  12o –

  100 –

 

 

  200 –

  140 –

  200 –

    40 –

    70 –

    25 –

  160 –

  200 –

  450 –

    40 –

  160 –

    65 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulvad og Eskelund d. 5. Juni 1846

Hans H. Schmidt

 

side 120

Efter Foranstaaende tilkommer Beboerne at modtage til Vedligehold efter deres Hartkorn

som følger:

fra Landevien ved Thislund

 

Ejer            No

               Navn

    Hartkorn

   Veistykke

 

                                      Kr.

Tdr5/8   Fj      Alb

      Alen

Thislund        1

                       2

                       3

                       4

                       5

                      6

                      7

                      8

                      9

                    10

                    11

Graungrd.    12

 Skovhøi      13

 Damgdr.     14

                    15

 Tveraad      16

 Brørupgrd.  17

 Thuesbøl    18

                    19

                    20 

                    21

                    22

 Jens Jensen                   2

 Jens Laursen                 3

 Christen Jensen               1

 Peder Nielsen                 – 

 Søren Olesen                  ?

 Niels Madsen                 1

 Niels Chr, Christensen   –

 Jens Chr. Jensen             –

 Jens Jensen                     –

 Christen Andersen          –

Christen Christensen       –

 Jørgen Thygesen            4

 Peder Simonsen              2

 Jacob Sørensen               1

 Hans Gr. Madsen            1

 Christen Pedersen           1

 Peder Poulsen                 5

 Jes Iversen                      5

 Iver Pedersen                  5

 Jens Mikkels./Mads P.def 3

 Christen Jensen               2

  Niels N. Hansen             5              

   4        2      2

   5         3     13/4

   1         1      1

   4         3        ¾

   2         –       1½

    1        2      1½

    3        1      2

    4        –      2 3/4

    2        2      2

    4        1      13/4

    2        2      2½

    2        2      2

     .         3       ¼

    3        3     2½

    3         .     21/4

     2        3      3/4

     4        2    2½

     =        .     13/4

     5        =      =

     6        =       =

     7        2       ¼

   

        80

        90

        37

        17

         8

        33

        12

        15

        10

        1o

        10

      135

        68

        49

        46

        44

      172

      150

      130

        66

        91

      120

 

 

 

 

 

 

 

 

side 121

 

  Ejer             No

               Navn       

       Hartkorn                 

 Vejstykke

 

                                        Kr.

P2g      FJ     Alb

   Alen

Thuesbøl       23

                      24

                      25

                      26

                      27

                      28

                      29

                      30

                      31

                      32

                      33

 Eskelund     34 

                     35

                     36 

                     37

                     38

                     39

                     40

                     41

                     42

                     43

                     44

                     45

                     46

                     47

                     48

                     49

                     50

                     51

                     52            

 Jens Olesen                      –

 Anders Post Sørensen      –

 Anders Jepsen                  4

 Niels Chr. Jensen              3

 Hans Pedersen                  –

 Hans Hansen                    –

 Hans Thygesen                1

 Niels Henriksen               –

 Kirkesanger Hansen         –

 Peter Kristensen               –

 Ane Jensdatter                  –

 Degneboligen                   1

 Jørgen Nielsen                 4

 Niels Chr. Jørgensen        1

 Peter Chr. Christensen     3

     –   –    do   –    –              3

 Niels Eskildsen                –

 Niels J. Jørgensen            3

 Niels Vedstesen               4

   –    –    do    –     –             –

 Morten Nielsen                2

   –   –    do    –    –               –

 Johan Bertelsen                3

  –    –    do   –   –                 3

 –     –    do  –     –                – 

 Christen Hansen               –

 Christen Mathiesen          –

 Christen Holst                  – 

 Jeppe Madsen                  4

 Hans Hansen Schmidt     6    

  3         1             ½

  6          3           ¾

  1          1        1 ¼

  1          3        1 ¼

  7          3        1 ¼ 

  4          1            ¾ 

  4          2        1  

   3          .            ½

   4          –            ¾

   2          2        1 ¼

   2          1           ½

   1          .         2

   4          .         .

    .          .         13/4 

    3         1        1

    6         2        11/4

    3         1       1 ¼

    3          1       2½

    5          .          ½

    2          2         ¼

     .          3      1 3/4

     2         1         .

     4         3     1 ¾

     4          .       .

     6         .       1

     2         2         ½

     2          3     2½

     3          2      –

     .           2       3/4

     2          2      1½

 

 

 

 

       !4

       28

     136

     106

       32

       28

       44

         7

       11

         9

        6

      38

     146

      33

     111

      79

        7

      62

     151

      10

      69

        9

     118

     104

       25

       11

       12

       14

      132

      187

 

 

 

 

 

 

 

side 122

 

Ejer            No

            Navn

    Hartkorn

Veistykke

 

 

                                

Tdr  Sk     Fj  Alb

   Alen

 

Eskelund     53

                    54

                    55

                    56

                    57

                    58

                    59

                    60

                    61

                    62

                    63

                    64

                    65

                    66

                    67

 Hulvad       68 

                    69

 Firing         70 Gjendrupholm

                    71

                    HulkjærMølle

                    72

 Nørgaard    73

 

 

 

Gjerndrup   74

                    75

                    76

                    77

 

                    78

                    79

                                                               

 Jens Sørensen

 Peter Holdensen

  D. og Jes Madsen

  Christen Pedersen

  Søren Pedersen

  Fattighuset

  Thomas Nielsen

  Jens Chr. Nielsen

  Morten Smed

  Johannes Mikkelsen

  Mads Bødkers Enke

  Peder Loft

  Niels K. Jensen

  Mads Christensen

  Jørgen Nielsen m. f. ?

 Niels Villumsen

  Ole Joh. Søltoft

  Anders Jensen

 

  Hellfach

 –  do m. fl. –

 

 E. Holm

Adzser Pedersen

 

 

 

Peder Chr. Hansen

Hans Peter Jensen

 Jørgen Pedersen

 Anders Christensen

   –  –    do  –   –    

  Nis Sørensen

  Mads Nielsen

  

 

     98

    105

        6

       26

       17

         6

       42

       29

         9

         8

         6 

         7

        32

        17

         2

      327

      339

        16

 

      197

          8

 

      165

 

    

 

 

      110

      124

        23

        36

          2

          6

       162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemlig 150 Alen østen

Møllen og

Norden do

 

Deraf 50 Al

Norden L

34 imellem Com

81 norde og

I øster til

Hollesens Vei

 

 

side 123

 

Ejer                  No

             Navn

           Hartkorn

  Veistykke

 

 

Tdr    Sk        Fj     Alb

     Alen

Gjerndrup         80

                         81

                         82

                         83

                         84

                         85

                         86

                         87

                         88

                         89

                         90

 Suurhauge       91 

                         92 

                         93 

                         94

                         95

                         

 

  Søren Lund

  Laust Simonsen

  Hans Olesen

  Ole Christensen

  Stephen Pedersen

  Anders Pedersen

  Søren Bertelsen

  Jacob Jepsen

  Poul Poulsen

  Laust Andersen

  Mads Larsen

  Hans K. Thygesen

  Peder Stephansen

  Christen Jørgensen

  Hans Jepsen

  Simon Hansen

 

 

 

  2        4         3       . 

  2       7          1        .   

  3        2         2       –  

  3       3          2       2

   –        –         2       1 ¼

   –         1        –       1 ¼

   3        1        1       2

   3        1        –       1 ¼

    –        7       .       2½

    3        –       3       1½

    –        6       1      1½

    5        3       1      2 ¼

     –        1       –      1 ¼

     5        2       –      1

     –         3       3        ¼

     1        5        –      1½

 

       

 

   

 

 

 

 

 

        78

        55

        50

         66

           2

           4

         74

       102

         29

       101

         26

       172

           4

       166

         15

         49

 

 

 

 

P Heinsen

O. J.  Sørensen?, Peder Poulsen, Søren Poulsen, Thomas Hansen, Morten Nielsen,

Hans P. Jensen, G. Nielsen, O J. Søltoft.

 

side 124

Efter foregaaende Bestemmelse samledes Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud hos Morten Nielsen i Eskelund, hvor der forhandledes:

1/ Skolevæsenets Sager hvorom det fornødne er indført i vedkommende Forhandlingsprotocoller.

2/ Fattigvæsenssager, hvorom det derangaaende er anført i Fattigprotocollen.

3/ Bleve bestemt at Forsørgelsessag her og Ligning over Udgifterne til de Fattiges Underhold nyt Aar, skulle affattes Tirsdagen den 15de dennes for Søren Poulsen i Oxlund.

 

P. Heinsen

Morten Nielsen, Søren Poulsen, Peder Poulsen, O. J. Søltoft, Graves Nielsen, Thomas Hansen, Hans P. Jensen.

 

Den 15de Januar 1847 afholdes et Sogneforstanderskabsmøde i Hulvad  hvorved følgende Sager bleve foretagne:

1/ Fattigvæsenets Indtægter og Udgivter bleve nøiagtigen gennemgaaede og de samme

vedkommende Bilage rigtige befundne og undertegnede

2/ En Skolesag hvorom det fornødne blev indført i vedkommende Skoleprotocol.

3/ Steder til Valget af en Formand for indeværende Aar Ved de fleste Stemmer faldt

Valget paa Sognepræsten Hr Pastor Heinsen.

 

side 125

Da intet videre var at forhandle blev Protocollen sluttet med Underskrift

 

P. Heinsen

Søren Poulsen, Morten Nielsen, Thomas Hansen, Peder Poulsen, Hans P. Jensen, O. J. Søltoft, J. Sørensen

 

Ifølge forangaaende Aftale samledes undertegnede Brørup og Holsted Sogneforstanderskabs Medlemmer i Holsted Kroe, i den Hensigt at tage Bestemmelse om, hvor den paa begge Sogne beskikkede Jordemoder bequemmigst for Vedkommende kunne skaffes Jord og Bolig.

Sogneforstander Christen Hansen fra Lintrup anmeldte at Møller Holm idag havde yttret, at han var villig til for billig Betaling, at overlade den til til en Jordemoder fornødne Jordlod. Som følge heraf tog man strax hen til Hulkjær Mølle for at træffe Accord herom.

Efter nogen Samtale med Møller Holm mødes man saaledes:

1/ Møller Holm overlader fra østre Side af sin Lod Ager og Hede saavel norden som Sønden Landeveien indtil Præstegaardens Mark, saa megen Jord som erhvervfornøden

 

side 126

til ovennævnte Brug, Tilleie i de næstfølgende 200 Aar.

2/ Paa denne Jordlod maa opføres hvor Vedkommende finder for godt Huusbygning og indhegnes Heede.

3/ Parterne ere enige om herved at udnævne Sognefogderne Johan Chr. Sørensen i Houborg og Mads Christensen i Bolding, til at udvise hvor megen Jord de finde passende til det anførte Øiemed, samt hvor stor aarlig Afgift Sognene derfor bør svare til Møllen, og vil man paa begge Sider være fornøiet med benævnte Sognefogeders Bestemmelse.

4/  Af den anmeldte Jord erlægges aldeles ingen anden Udgift end den eventuelle Leieafgift, dog maae Jordemoderen selv afgive Præste tiende naar der er Sæd i den til hende udlagte Jord.

5/ Saavidt Præsten eller Mølleren vil have Hegn omkring ovenmeldte Jordlod opført eller vedligeholdt bliver dette Sognene og Jordemoderen uvedkommende.

6/  Leiecontract herom bliver overensstem

 

side 127

mende med Foranstaaende og med Tilhørende af øvrige fornødne Conditioner, at oprette

og  tinglyse paa Sognenes Bekostning , saasnart Loddens Størrelse og Afgifter er bestemt.

 

Hulkjær Mølle den 5. Marts 1847

P. Heinsen

Niels Ibsen, Christen Hansen, Peder Lassen, Peder Poulsen, O. J. Søltoft, A. Holm.

 

Den 6te Marts samledes Sogneforstanderskabets Medlemmer i Hulvad og bleve følgende Sager forhandlede:

1/  bleve de Fattige indtingede hos adskillige Beboere fra 1ste Mai næstkommende til 1ste Januar 1847, hvorom det fornødne blev indført i Vedkommende Fattigprotocol Folie 242.

2/ vedtog man at der for dette Aar skulle fortsættes Forsørgelsesplan, for samtlige Fattige, og bestemte i denne Hensigt et Møde i Brørupgaard den 9de Marts næstkommende, hvortil samtlige uindtingede Trængende ligeledes skulle indvarsles, bemeldte Plans Affattelse

har hidtil været opsat da man ikke før har kunnet vide med Vished hvor meget Fattiglemmernes Pleie og Ophold ville koste for Beboerne.

Datum utsupra

 

P. Heinsen

Peder Poulsen, Morten Nielsen, Thomas Hansen, Hans P. Jensen

 

side 128

Den 20de Marts 1847 afholdtes et Sogneforstanderskabsmøde i Houborg, hvor følgende Sager bleve forhandlede:

1/ Ifølge Ordre fra Herredsfogden Cancillieraad Münster af 15de dm om at inkomme med Forslag om hvilke af Biveiene der især bør underkastes Forbedringer, hvilke Arbeider der bør udføres og hvilken Tid der maatte ansees beleiligst til Arbeidets Udførelse afgav man for

disse Sognes Vedkommende Betænkning saalydende:

Forslag til Biveienes Istandsættelse i Brørup Sogn for Sommeren 1847

Litr a/ Drivtsveien fra Thislund til Holsted Markskjel og efter Høide? planeres og Grøvten opkastes.

b/ Præsteveien som østen Skovhøi forlader Varde Colding Landeveien gaaer over Brørupvadsbroe forbi Suurhauge efter Lindknud planeres og Grøvterne opkastes. Det bemærkes, at man har anseet disse 2de Veie for at have størst Vigtighed, samt at de efter Sognefostsk. Foranstaltning ere boniterede og derefter inddelte til Hatkornsbrugere i hele Sognet saaledes som vedlagte Delingslister Bil. A og B viser.

For de Veie som man antager at være af mindre Vigtighed foreslaaes:

Veien litr b og d og e erholdes en saadan Reparation at de ere i god og farbar Stand paa den sidste af disse Veie nemlig paa Strækningen gennem Thuesbøl Bye er i forrige Sommer udført betydelige Reparationer.

Veien litr f fra Eskelund nordre Udflyttere igiennem Byen og videre mod syd til Ribe Viborg Landeveien bør paa de Steder hvor det er meget nødvendig opkastes og Gruus paaføres 3 St ? mere

 

side 129

nemlig 1 ved Bugten for Niels Peter Jensens Mark og 1 tæt Nord for? Morten Nielsens Gaard og 1 ved den sydøstlige Hiørne af Carsten Pedersens Mark hver ¾ ¤ Alen i Aabningen bør opføres denne Vei erholdt ligeledes ikke ubetydelige Reparationer forrige Sommer

Veien litr g der ved Laust Simonsens Gaard forlader Ribe Viborg Landeveien gaaer igiennem Bøgeskov til Lindknud Mark hvor den forener sig med Præsteveien litr b repareres hvor det behøvede paa samme beskadigede Standkister istandsættes Veien Litr h fra ovennævnte Landvei ved Laust Simonsens Gaard igiennem Gierndrup Bye til Præsteveien ved Suurhauge

opkastes hvor det behøves og en nye Standkiste 1 ¤ Alen i Aabningen lægges over Gierndrup Bæk; en ikke ubetydelig Dæmning vil ligeledes behøves ved den nævnte Steenkiste. Opkastningen bør derfor kun udstrækkes til de allernødvendigste Steder for dette Aar

Veien over Thislund Mark No 7 litr i istandsættes og planeres saavidt den gaaer over Brørup Sogns Grund ved fælles Arbeide af hele Sognet De under litr b c e f g h anførte mindre

Biveie istandsættes derimod af de nærmest boende Beboere ifølge skriftlig Overenskomst imellem disse af 24de Mai s. A. som medfølger under Bilag C. Arbeidet bør være færdig inden Slutning af Juli.

Forstanderskabet for Brørup

Datum uts.

 

P. Heinsen

Morten Nielsen, Hans P. Jensen, O. J. Søltoft, J. C. Sørensen, Peder Poulsen, Søren Poulsen, Graves Nielsen.

 

Forslag til Biveienes Istandsættelse i Lindknud Sogn for Sommeren 1847. Litr a Drivteveien fra Hulkjærmølle efter Houborg og videre mod nord planeres og Grøvterne opkastes.

Litr m som kommer fra Læborg over Kjeldberg Lindknud Klelund

 

side 130

1847 og efter Starup i Skads Herred istandsættes ligesom den foran nævnte Det bemærkes at disse 2de Veie ere de vigtigste  og at de desaarsag efter Sfstskabernes Foranstaltning ere boniterede inddelte til samtlige Hartkornseiere saaledes som vedlagte Delingsliste Bilag D viser. For de veie som antages at være af mindre Vigtighed foreslaaes:

For Veiene litr d, l, k, p, q som man næst efter de Foranførte ansees for de vigtigste, foreslaaes at disse overalt holdes i god og farbar Stand og at der desforuden paa de trængte Steder efter Sognefogdens nærmere Bestemmelse opkastes 4 Favne Vei pr Tdr Hartkorn fra Vei litr l opsættes en Standkiste 1 ¤ Alen i Aabningen med Grøvt paa begge Sider og hvor det maatte

findes tilstrækkelig for det Første at hiælpe sig med én Grøvt da 6 Favne løbende Vei pr Tdr. Og mener man at Arbeidet bequemmest kan udføres i Jni Juli Maaneder og altsaa være færdig inden sidstnævnte Maaneds Slutning.

 

Sogneforstanderskabet for Lindknud

Datum uts

P. Heinsen

Morten Nielsen, J. H. Sørensen, O. J. Søltoft, P. Poulsen, Søren Poulsen, Graves Nielsen.

 

Ifølge Skrivelse fra Hr Cancellieraad Herredsfoged Münsters Skrivelse af 6. Marts d. A. angaaende Sognefogdernes Fritagelse for Bolig til Gørding Malt Herreders Ting og Aresthuus afgav Sogneforstanderskabet følgende Erklæring:

Omendskjøndt Omkostningerne til bemeldte Ting og

 

side 131

1847 ikke ere ubetydelige med Hensyn til anførte Herreders Hartkorn og Formueomstændigheder og Beboerne derfor kunne trænge til al den Lettelse

som er mulig, saa har Forst.sk. dog intet imod at Sognefogderne fritages for Bidraget til Samme, dersom Saadant er overensstemmende med Lovene navnlig med Cancelliargl? : af 5. Oct. 1830 og i Aarligere med Pl af 5. Juli 1820. Men hvis dette ikke er Tilfældet vove vi ikke at give vort Samtykke til en Forøgelse af Udgivter som allerede i og for sig selv ere trykkende nok for disse 2de smaa Herreder.

 

Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud den 20de Marts 1847

 

P. Heinsen

Morten Nielsen, O. J. Søltoft, Peder Poulsen, Hans P. Jensen, Graves Nielsen, Søren Poulsen.

 

Ifølge den under 5de Marts d. A. / Pag 125, 26 og 27/ indgaaede Forening imellem Møller Holm af Hulkjærmølle og Sogneforstanderskabets Medlemmer fra Brørup og Holsted indgaaede Forening hvorved begge Parter have erkendt at være tilfredse med Vedertagnedes Skjøn, saavel med Hensyn til det Areal der bør henlægges til Jordemoderboligen som med den Godtgiørelse Brørup og Holsted Sogne fremtidigen bør haves til Møllen for Afstaaelsen af bemeldte Jord

 

side 132

1847

vare vi i dag mødte paa Stedet efter Parternes Opfordring og afgiver herved vort Skjøn saaledes:

1/ Jordemodeloden bliver paa den østlige Side af Møller Holms Agerjord indtil Præstegaardens Skjel begynder med den nordre Ende ved Engen Brede? bestemmes til 20 Favne hvilken Brede det beholder helt igiennem nemlig fra Engen og til Landeveien, Sønden for Landveien fortsætter Linien indtil den støder mod Præstegaardens Skjel og kommer

den saaledes sønden Veien beliggende Stykke Hede i Form af en Trekant ligeledes til Jordemoderloden.

2/ Skatter og andre Udgivter af bemeldte Jordlod udredes om af Møllens Eier dog undtagen Præstetidenden der svares af Brugeren.

3/  Hegnet om bemeldte Jordlod skal hvis det af vedkommende Naboer forlanges opføres og vedligeholdes for Sognenes Regning og er saavel Mølleren som Jordemoderen fri for Bekostning i denne Henseende.

4/ Som Vederlag herfor svares af Sognet til Møllens Eier næstkommende 29de Sept. d. A. 20 rbd er tyve Rigsbankdaler rede Sølv som Vederlag for det paakjørte Mergel een Gang for alle.

5/  Hvert Aar første Mai svares af Sognene til Møllens Eier 12 12 rbd 48 sk er tolv Rigsbankdaler 48 sk Førstegang til Mai 1848

6/ Lovmæssig Contract om fornævnte Jordlod skal oprettes samt tinglæses og protocolleres med Prioritet næst efter 300 Rbd rede Sølv. Omkostnigerne herved afholdes af Sognene

uden Udgivt fra Møllerens Side.

 

side 133

7/ Ifølge den imellem Møller Holm og Sogneforstanderskabets Medlemmer under 5te Marts indgaaede Forening beholder Sognene paa foranførte Vilkaar efternævnte Lod til Jordemoderboligen i 200 Aar fra dette Aars første Mai at regne.

Hulkjærmølle den 21. April 1847

Mads Christensen, H. Sørensen.

 

Med Foranstaaende Bestemmelse ere Undertegnede i enhver Henseende fornøiede

A. Nielsen Holm, Peter Heinesen, Niels Ibsen, Hans P. Jensen, Morten Nielsen,

Christian Hansen, Peder Poulsen.

 

Efter foregaaet offentlig Bekjendtgjørelse vare de respektive Sogneforstandere for Brørup og Holsted forsamlede i Hulkjær Mølle, for at bortlicitere Arbeidet til Opførelsen af den foranførte Gjordemoderbolig efter en foreliggende Tegning. Per Larsen ? og Murermester Mikkel Jensen af Klelund og Hans Henningsen paa Nørbølling Mark paatager sig Arbeidet paa følgende Vilkaar:

1/ Alt Kørselsarbeide forrette ovenanførtede sognebeboere uden Undtagelse, saa at al Materiale skaffes paa Byggepladsen. Med den skal følge Een af de anførte Mestre følge uden videre Godtgjørelse med til Colding for at udtage Materialerne ligesom Entrepeneuren ogsaa paa egen Bekostning skulle lade læsset aftage Og og hvad de ellers udleverede, naar Materialerne ere paa Pladsen.

Snedkere Tømmere og Murerarbejde paa egen Kost   30 Rigsdaler.

Guvlæggere og Stenbroelæggere          ”       ”      ”         4         ”

Haandlangerarbeide                             ”       ”       ”       10         ”

Lovtrafter ? og Kalkflager?                 ”       ”        ”        4         ”

Grundmaling udvendig Dørre og Laager faaet Vindues i Rammer ind- og udvendig tilligemed Sprosserne at indkitte. 2        ”

Tilsammen mer

 

side 134

1847

Tilslaget skete til de anpførte Mestre 47 Rbd og 3 Mark fyrretyve Rigsdaler Sølv? 3 Mark Hamburger Courant paa Vilkaar at Bygningen skal være færdig til 1ste Aug. indtil Tækingen under Straf  at 1 Species Afkostninger i Arbeidslønnen for hver Uge som gaaer over den Tid førend de blive færdig til Aabningen? Og det Hele færdigt den 1ste September

Mikkel Jensen, Hans Henningsen.

 

P. Heinsen

Niels Ibsen, Hans P. Jensen, O. J. Søltoft, Peder Poulsen, Peder Larsen.

 

Tilsynsmænd ved Arbeidet bleve udnævnte Sognefoged Niels Ipsen i Holsted og Gaardeier Peder Poulsen i BrørupGaard under Vilkaar af Godtgiørelse for hvad de derved forsømmer. Det blev endvidere bestemt at der skulle møde 13 Vogne i Colding løverdagen den 29. Mai for at hente Materialerne, saa ville Præsten være? forpligtet til at tage Mikkel Jensen med. Taget? til Tækning skulde lignes med 24  ?   Tag pr Tdr Hartkorn og det som muligen lade mangle skulle tættes med Lyng.

 

P. Heinsen

Niels Ibsen, Peder Poulsen, Peder Larsen, Hans P. Jensen, O. J. Søltoft.

 

Fredagen den 16. Juli var Sogneforstanderskabet forsamlet i Præstegaarden, alle Medlemmer med Undtagelse af Hr. Søltoft mødte. G ? Mødet fremlagde Pastor Heinsen Regnskaberne og Beretning om hvad der siden sidste Møde vare forefaldet. Derpaa bleve Afsættelserne paa

Fattige- og Skolevæsenets Regnskaber for Aaret 1846 gennemgaaede og besvarede, og vedtagen fremlagt at grovt? Brug? fra Hr. Pastor Hempel hvis Besvarelser, ligesaa Udstedelse af Skjødet og den færdige Fattiggaard efter først indhentet Oplysning om det ikke maatte udstedes paa ustemplet Papier blev Pastor Heinsen

 

side 135

1847

overladt. Forstanderskabet billigte det siden sidste Møde af Pastor Heinsen Udførte , uden at hele Commissionen havde været forsamlet.

 

P. Heinsen

Morten Nielsen, Peder Poulsen, T. Hansen, Søren Poulsen, Hans P. Jensen, H. Sørensen, Graves Nielsen.

 

Løverdagen den 20. Novbr. var Sogneforstanderskabet forsamlet hos hos Sogneforstander Hans Peder Jensen i Gjerndrup , hvor der bleve

1/ udskrevet en liste en  duplo over alle Valgbare og Valgberettigede i Brørup Lindknud Pastorat, hvilke Lister strax bleve overleverede til Vedkommende for at fralægges til offentlig Eftersyn hos Gaardeier Peder Poulsen paa Brørup Gaard og Hr. Kirkesanger Nielsen i Lindknud. –

2/  En Ansøgning fra Sogneforstander Peder Poulsen om at træde ud af Sogneforstanderskabet paa grund af Alder (han er 61 Aar gammel) og svageligt Helbred, blev bevilget, for saa vidt Sogneforstanderskabet kan gjøre dette.

3/ Der blev skreven en Quittering for Modtagelse af 10 Rbd 1 Mark 4 Sk. som Godtgjørelse for Kjørsel og     sendelse? fra de Kongl Amts.? i Ribe, hvilken Quittering bleve overleveret Pastor Heinsen til at have Pengene for og da aflevere til Sognefoged Sørensen til Uddeling blandt Beboerne i Lindknud Sogn. –

4/ Det blev eenstemmigen bestemt , at det forestaaende Valg til Supplering af Sogneforstandere, der agter at udtræde ved Begyndelsen af Aaret 1848 skulde holdes hos Hr. Gjæstgiver Hansen i Debel, og at ved samme Lejlighed de Fattige skulle bortliciteres for Aaret 1848. –

5/ Endligen anmeldte Pastor Heinsen, at han foreløbigen havde udrecorderet et fra  OdenseTugthus hjemkommet Fruentimmer fra October indtil 1ste Januar 1848 for 12 Sk.? om Ugen til Gaardmand Jeppe Thygesen i Gravengaard. –

 

side 136

6/ I Anledning af den ved Amtsraadsmødet den 26. Novbr. forrige Aar tagen Beslutning at Houborg Aae skulle overgaae til de mindre Vandløb og altsaa undergives Tilsyn som Saadan, formeente Selskabet at det ville være gavnligt at denne getydelige Strøm ansættes blandt de større Vandløb og saaledes undergives Amrsraadets Tilsyn i det mindste til eller forbi

Høllund hvortil man mener at dette Vandløb igen synes?. Et Andragende herom blev besluttet at indgive til Amtsraadet som Formanden overtog at forfatte for siden at

undertegnes af Selskabets Medlemmer in plena.

7/ En Broe over Høllund Aae / Grænsen mellem Malt og Slaugs Herred :/ erkjenner man at

være nødvendigen. Veiens Vigtighed den betydelige og undertiden meget farlige Aae. Lindknud Sogns Fattigdom giver grundet Haab om at Amtsregulationsfondet overtager Opførslen. Ansøgning i den nævnte Retning overtog Formanden ligeledes at forfatte til Selsskabets. Underskrivt med denne Ansøgning kunne det imidlertid udsættes indtil videre da dog Broen ikke kan slaaes? i dette Efteraar.

Dat uts

P. Heinsen

Morten Nielsen, H. Sørensen, Søren Poulsen, Hans P. Jensen, Thomas Hansen.

 

side 137

1847 den 11te Decbr. Samledes Sogneforstanderskabet i Eskelund Skole i den Hensigt at træffe de fornødne Foranstaltninger til Skolestiernes Istandsættelse og Vedligehold.

a/ Skolestien fra Thuesbøl til Eskelund Skole har hidtil ikke været istandsat, men forrige Efteraar enedes samtlige Beboere fra Thuesbøl, Damgaard og Tveraad om at Skolestien derfra skulle stilægges og istandsættes ad den Vei som ved Thuesbøl Byes Udskiftning er udlagt ved østre Side af Niels Chr. Jensens Lod nemlig paa Poul Hansens forrige men nu Jes Iversen tilhørende Lod; men da dennes Vei er længere end den ville blive hvis den anlagdes nærmeste Vei, hvorimod Jordbunden der er meget siid? og en Sti vanskelig at istandsætte og

vedligeholde: saa har Jes Iversen ved sin Underskrivt tilladt at Børnene en betydelig Deel af

Aaret maae følge den gamle Stie imod at der ikke gives nogen Istandsættelse. Forstanderskabet minder om at den paapegede Foening imellem de Paagjældende indføres ordret i Skolevæsenets Forhandlingsprotocol og at Vedkommende tilholdes uden Henstand istandsætte den betegnede Vei; saaledes at Børnene des

 

side 138

uden kunne passere uden grundet Klage. Saa snart Aarstid og Veirlig tillade maa Arbei-

det tage sin Begyndelse efter Forstanderskabets nærmeste Tilsigelse.

b/ Skolestien i øster fra Skolen over J. Bertelsens Jord gives kun den nødvendigste Istandsættelse, da Benævnte var mødt og anmeldte at Han agter denne Sti flyttet noget mod Syd, hvor om det fornødne i sin Tid blive at afhandle.

c/  Betræffende en Gangbroe over S     aae? Var for en Afbygger paa Suurhauge Mark da overlades det til Sogneforstander H. P. Jensen at tilstaae Vedkommende saadan Bidrag dertil som Han maatte finde passende.

d/ Til en Reparation paa Gangbroen over Aaen ved Graungaard tilstaaes Pastor Heinsen

i Forening med Peder Poulsen saadant Bidrag som de ansaa dertil maatte udfordres.

e/ Skolelærer Bang har anmeldt at Skolen i Thislund ikke kan rumme de skolepligtige

Børn Præsten og Skoleforstander H. P. Jensen paatage sig at eftersee og foranstalte hvad der midlertidig kunne gøres for at skaffe Plads.

 

P. Heinsen

Peder Poulsen, Hans P. Jensen, Morten Nielsen.

 

side 139

1847

Mandagen d. 20. Decbr. var Sogneforstanderskabet forsamlet i Præstkjær hvor baade Forsørgelsesplanen blev lagt for det følgende Aar og Ligningerne, Hjælpepengene bleve i Brørup Sogn udbetalte til Niels Henriksen, Anne Sofie Johannesdatter og Johannes Bødker til Hver især med 20 Sk., og i Lindknud Sogn til Niels Madsen med 30 Sk og Maren Sørensdatter, Vittrup med 30 Sk. Næste Samling skal efter Bestemmelse holdes i Debel Kro Fredagen den 21. Januar. Til Revisor? af det af Præsten forfattede Regnskab bleve udvalgte Morten Nielsen i Eskelund og Christoffer Sørensen i Houborg til hvilke Mænd Præsten skal aflevere Regnskabet efter at det har henligget 14 Dage til til offentlig Eftersyn. –

 

P. Heinsen

J. C: Sørensen, Thomas Hansen, Søren Poulsen, Graves Nielsen, Peder Poulsen, O. J. Søltoft, Hans P. Jensen.

 

Den 18. Februar 1848 afholdtes et Sogneforstanderskabs Møde i Debel, følgende Sager bleve forhandlede:

1/ Fremlagdes det af Hr Pastor Heinsen affattede Fattigregnskab for det forløbne Aar 1847 som efter at være nøiagtig gennemgaaet af Sogneforstanstanderskabet og befundet rigtig blev undertegnet af dets Medlemmer in pleno.

2/ Et Andragende fra Arrestforvarer Petersen i Holsted, hvorved denne ansøger Amtsraadet om forhøiet Løn, var oversendt til Sfstskabets Erklæring som blev afgivet saalydende:

paa Grund af det lidte? Vanfheld? og de trykkende

 

side 140

Kornpriser i Sommeren 1847 anbefales Sogneforstanderskabet Ansøgningen for Aaret 1847 saa der udbetales ? et Tillæg af 30 Rbd for den ansatte Tid men fordi Byrderne for Gørding-Malt Herreder ved Opførelsen af Ting og Arresthuset allerede i og for sig ere trykkende fraraades der at yde Paagiældende et aarligt Bidrag.

p.t. Debel den 18de Febr. 1848

P. Heinsen

Thomas Hansen, Hans P. Jensen, Søren Poulsen, Jens Pedersen, Søren Larsen, Mads Nielsen, Hans Schmidt.

 

3/ Paa en Ansøgning fra Gaardmand Søren Vig af Adsersbøl om Sammenlæggelse af de 2de Adsersbøl Gaarde blev udlæst saaledes:

Med Forbehold af de personlige Præstationer for Ex. Kirke og Skolearbeide kan Sogneforstanderskabet ikkun anbefale Ansøgningen paa det bedste, da Gaarden virkelig faaer forhøiet Værd ved at sammenlægges uden at Sognets øvrige Beboere derved taber noget. Paa Grund af at Sogneforstanderskabet ikke er i Besiddelse af Commentar angaaende Datum paa Rentekammerets Bevillinger til at de Paagiældende Gaarde maatte udstykkes kan i denne Henseende ingen Oplysninger gives.

p.t. Debel den 18de Febr. 1848

 

P. Hansen, H. P. Jensen, Mads Nielsen, Thomas Hansen, Søren Poulsen, H. Schmidt,

Jens Petersen, Søren Storm.

 

side 141

4/ Dernæst skredes til Valget af en Formand for indeværende Aar hvorved de fleste Stemmer

faldt paa Sognepræsten Hr Pastor Heinsen.

5/ Efter Formandens Opfordring bleve dernæst Overensstemmende med Paragraf 14 Forretningerne delte saaledes :

I Lindknud Sogn overtager Thomas Hansen, Debel og Jens Pedersen, Houborg Skolevæsenet og Fattigvæsenet af (Hans Hansen) Søren Storm og Søren Poulsen.

I Brørup Sogn overtages Fattigvæsenet af Hans Hansen Schmidt Eskelund og Mads Nielsen

af Gjerndrup og Skolevæsenet af Hans Peter Jensen, Gjerndrup og De øvrige Sogneforstanderskabet paahvilende Forretninger som i særdeles bleve at forhandle i samme Møde besluttede man fælles at overtage da intet videre var at afhandle blev Protocollen

sluttet med Underskrivt af samtlige Mødende Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud d. 18. Febr. 1848

 

P. Heinsen

Mads Nielsen, Hans H. Schmidt, Hans P. Jensen, Thomas Hansen, Søren Storm,

Søren Poulsen, Jens Pedersen.

 

side 142

1848

Tirsdagen den 2. Juni vare Sogneforstanderskaberne for Brørup Holsted Forstanderskab, for at holde Licitation over 15000 Stk. Klyne. Da Fordringerne vare for store saa blev Forstanderskaberne enige i at Brørup Sogn Skolelærere 10000 Stk som strax bleve ? for 10 M ? højst af Poul Poulsen af Gjerndrup mod at Beboerne selv skulle hente dem. Holsted Sogneforstanderskab blev derimod enig i at levere dem efter Omgang. Al Klyne skulle leveres Onsdagen d. 5. Juli. –

 

P. Heinsen

H. H: Schmidt, Mads Nielsen, Niels Ipsen, Peder Larsen .

 

Fortegnelse over Udgifterne til Opførelsen af Jordemoderboligen paa Hulkjær Mark side Pag. 133 at jeg           ? Courant                                                Rbd   Mark    Sk

1/ For Tømmer, Bræder, Lægter ect. i Colding       ”                      76       5        10

2/ 7000 Mursten hos Simon Hansen Aagaard         ”                       19      ”         14

3/ 2900 Ditto af Niels Sørensen   Seekjær               ”                          9       4           ?

4/ 1000 Ditto af Jens Lauridsen   Thieslund            ”                         4        4           8

5/ For Vindueglas             ”                   ”                 ”                           2        4           3

6/ Lokkum-undere?          ”                   ”                 ”                          6         3          1

7/ 200 Stykker tækkereb?                     ”                 ”                          1        1          8

8/ Søm af forskellige Slags                   ”                 ”                            1         2         4

9/ For Overslag og Tegning                  ”                 ”                         11         3         1

10/ En Rejse til Colding efter Tømmer                   ”                          1          ”        ?

11/ Smedearbeide og Vinduesbeslag                      ”                           5          1        ?

12/ Leveret og betalt for Brændsel                          ”                          8          5         ?

13/ Gjordemoderløn for ¾ Aar                                ”                       11          5         ?

14/ Den forrige Gjordemoder  betalt                        ”                        1         2          ?

15/ Mikkel Jensen og Hans Henningsen for Opførelsen                  47         3          ?

16/ For en Kakkelovn betalt til Hulkjær Møller       ”                     10        ”          ?

17/ gilde? ved Tilsyn til Niels Ipsen og Peder Poulsen                       4        ”          ?

18/ ?  til Møller Holm                            ”                                           12        3         ?

19/ For Brøndgravning                                                      ”                1          2        ?

20/ For Kakkelovnen at opsætte                                  ”                ”            13/4     ?

 226  Rbd  3Mark 14 Sk

 

side 143

1848

Transport                                                                                           226 Rbd  3 Mark 14 Sk

21/ En Ramme til Brønden                                                                               2            8

22/ Liecontraktens tinglæsning                                                             1         ”           8

Udgift                                 Summa summarum                                228 Rbd  ” Mark 8 Sk

 

Deraf er betalt fra Brørup Sogn , som skal have 222 Tdr 6 Skp 2 Fjk ½ Album   4 Mark pr

Tdr   ”  ”   ”                                                                                                              148 Rbd 3 Mark 1 Sk     

Holsted Sogn                                                                                       227 Rbd 4 Mark 6 Sk

114 Tdr a 4 Mark       76 Rbd        ”          ”

Beholdning fra forfald 1 – 2                                                             227   ”     4   ”     6  ”

Underbalance                                                                                                     2 Mark 2 Sk

 

Denne Sum er paa følgende Maade begiert for fra Brørup Sogn tilligemed 4 Rbd 2 Mark for Tækkeløn, hvilket Brørup Sogn maatte alene betale Paa Grund af , at dette ikke leverede det bestemte Quantum Tag mindst 4 Mark  2 Sk pr Tdr Hartkorn

 

Bopæl

Ydernes  Navn

    Hatkorn

 Rbd  Mark  Sk

 

Præstkjær

Hulkjær Mølle

Nørgaard

Gravengaard

Skovhøi

Brørupgaard

Firing

Damgaard

       ”

Tveraad

Suurhauge

          ”

          ”

         ”

Aagaard

Gjerndrup

        ”

        ”

        ”

 

Pastor Heinsen

And. N. Holm

Adzer Pedersen

Jeppe Thygesen

Peder Chr. Schmidt

Peder Poulsen

Anders Jensen

Jacob Sørensen

Hans Chr. Madsen

Christen Pedersen

Hans P. Thygesen

Christian Jørgensen

Christian Jespersen

Hans Jepsen

Simon Hansen

Mads Lauridsen

Jørgen Pedersen

Poul Poulsen

Søren Bertelsen

             Summa

Tdr  Skp  Fjk   Album

  9      1      3        1 

  3      3      1        21/4

  2       ”      3       21/4

  4       ”      2       2½ 

  2       ”      3       21/4

  5       4      2       2½

  ”       6       ”         ¾

  1       3       3       2½

  1       3       ”       21/4

  1       2        3        ¾

  5       3        1      21/4

  ”       1         ”     13/4

  5       2         ”     1

   ”       3        3       ¼

   2       2        1      ¾

   ”       6        1     1½

   ”       6         1     2

   ”        7         ”    2½

   3        1         1   2

 

 

  6        3       3

  2        2        9

   1        3        ”

   2         5      6

   1         2     15

    3        5     12

    ”        3       3

    1        ”     11

    ”        5     15 

     ”       5     12 

     3        5     2  

      ”        ”   10

     3        4      6  

      ”       2      1

      1        4     3

       ”        3    7

       ”       3     7

       ”       3   14

       2       1    9

    36        1    1

 

 

side 144

1848

Bopæl

Ydernes Navne

Hartkorn

Penge

 

 

Gjerndrup

          ”

          ”

         ”   

         ”

         ”

         ”

         ”

         ”

         ”    

         ”

         ”

  Hulvad

        ”

Eskelund

        ”

        ”

        ”

        ”

        ”

        ”

        ”

        ”

        ”

        ”

        ”

        ”

        ”

        ” 

        ”

        ”

        ”

        ”

        ”

       

 

          Transport

Jacob Jepsen

Laust Andersen

Hans P. Jensen

Jens Pedersen

Gjerndrup Holm

Niss Sørensen

Mads Nielsen

Søren Koed

Hans Olesen

Laurids Simonsen

Ole Christensen

Peder Chr. Hansen

Niels Willumsen

O. J. Søltoft

N. Thomas Jespersen

Jens N. Jespersen

Christen Holst

Christen Hansen

Niels Nyemand

Niels P. Jensen

Knud Christensen

Jens Madsen

Peder Chr. Christensen 

Jørgen C. Conrad

Morten Nielsen

Iib og K. Jensen

Niels Vidstesen

Christian Mathiasen 

Mads Jepsen

Jens Sørensen

Carsten Pedersen

Thomas Nielsen

Henrik  Voss

Jens Chr.Olesen

Tdr   Skp   Fjk  Album

 

 3        1       ”       11/4

 3        ”       3       1½

 4        3       3         ¾

 1         1       2      21/4

  6        7        3     1½

   ”        1       1      3/4

  5        ”        3    1 ¾

  2       4        3       ”

  3        2       2       ”

   2       7        1      ”

   3        3        2     2

   4        1        2      1

  10       ”        1      2

  11       ”        2      ¾

    ”        5       2     ¾

    4        4       ”      ”

    ”         3       2     ”

    ”         2       2       ½

    ”         2        ”      ” 

    ”         7       3   23/4

    ”         2        ”      ”

    ”         2        ”      ” 

    7        1       3   21/4     

     ”        ”      3      ”

    2        ”       3    13/4

    ”        2       ”       ” 

    3        5       ”       ½

    ”         2       ”      ” 

    4         2       ”     ¾

    3         4       3    2 ½

    1        1       ”    13/4

    1        3        1    2 ½

     ”        7       2   13/4

    ”         2       ”      ”

Rd   Mark   Sk

36        1         1

   2        1         6

   2        1        3

   3        1         ”

    ”        5        3

    4        5      11

     ”        ”      11

    3        3      11

    1       5         1

    2       2         1

    2        ”        6

     2       2      12

     2       5      14

     7       ”      12

     7      5        1

     ”       2      15

     3       1        2

      ”       1     15

      ”       1     15

      ”       1       1

      ”       4       2

      ”       1       1

      ”       1       1

      5       ”      11

      ”        ”       6

      1        2     15

      ”        1       1

      2        3       5

      ”        2       2

      3        ”       3

      2       3        5

      ”       4      11

      ”        5     15

      ”        4       1

      ”        1       1      

 103        1      12       

 

 

 

side 145

1848

    Bopæl

     Ydernes navne

      Hartkorn

       Penge

 

 

Eskelund

       ”

       ”

       ”

       ”

       ”

       ”          Estrup Mark

         ”

         ”

         ”

Eskelund  

        ”     

Tuesbøl

       ”

       ”

       ”      

       ”

       ”

       ”

       ”

       ”

       ”

       ”

       ”

       ”

       ”

       ”

Eskelund

Tiislund

       ” 

       ”

       ”

       ”

       ”

       ”

       ”

       ”

       ”

       ”

 

                      Transport

Morten Thomsen

P. K. Lauridsen

Niels J. Jespersen

H. H. Schmidt

Bertelsen

Kirkes. Hansen

Skolelodden

Peder Jørgensen

Laust Fransen

Mads Hansen

Jens Hansen

Mads Jepsen

P. Holdensens Sted

Hans  Jversen

Jes Iversen 

Jens Michelsen og

Mathias Pedersen

Niels Chr. Jensen

N. N. Hansen

Anders Sørensen

Jens Olesen

Chr. Jensen

Anders Jepsen

Hans Thygesen

Hans Hansen

Peder Gammelby

Knud Nielsen

Hans Pedersen

Søren Gothardsen

Jens Jensen

Niels Chr. Christensen

Jens Chr. Jessen

Jens Lauridsen

Niels Madsen

Christen Jensen

Søren Olesen

Jens Jensen

Peder Dinnesen?

Christen Andersen

Christen Christensen

Tdr  Skp   Fjk  Album

 

  ”      2      ”         ”

  ”      1       2      1 3/4

  3      3       1      2 ½

  6      2       2      1 ½

  7      3       3      1

  ”      4        ”      2

  1       1       ”       ” 

  ”       2        1        ¼  

  ”       7        2       ¾

  ”       7        2    2 ¾

  ”       4        1       ½

  ”       3        ”       ½

  1       6        ”    2 ½

  5       5        ”       ” 

  5       ”        ”    1 ¾

 

  3       6      3      2

  3       1      3      1 ¼

  5       ”       ”     ”

  ”        6      3       ¾

  ”        3      1       ½

  2        7      2       ¼

  4        1      1     1 ¾

  1        4      2     1

  ”        4      1        ¾

  ”        2      2     1 ¼

  ”        2      1     1 

  ”        7      3     1 ¾

  1        ”      ”       ”

  2        4      2     2

  ”        3      1     2

  ”        4      ”     2 ¾

  2        5      3     1 ¾

  1        1      2     1 ½

  1        1      1     2

  ”        2       ”     1 ½

  ”        2       2     2

  ”        4       3        ¾

  ”        4       1     1 ¾

  ”        4       2     2 ½

Rbd   Mark    Sk

103        1          2

   ”         1          1

   ”         1          ”

   2         2          9

   4         3          1

   5         1          2

   ”         2          2

   ”         4        10

   ”         1          3

   ”         4          1

   ”         4          1

   ”         2          4

   ”         1        10

   1         1         8

   3         5       15

   3         3         4

 

   2         4         7

   2         1       13

   3         3        4

   ”         3         9

   ”         1       12

   2         ”         8

   2         5       12

   1         ”       10

   ”         2         4

   ”         1         6

   ”         1         2

   ”         4         ”

   ”         4         2

   1         5         ”

   ”         1       13

   ”         2         3

   1         5         9

   ”  ?      5        2

   ”          5        2

   ”          1        1

   ”          1        6

   ”          2        8

   ”          2        6

   ”          1        6

Summa summarum          Éen Hundred Sølv             153         1        6

Tresindstyve?  og tre Rigsdaler sex Skilling

 

side 146

1848

Den 28de November blev aflagt Regnskab i Hulkjær Mølle over Jordemoder-Bolig, især med Hensyn til Brønden, som nu var færdig.

1/ Den aarlige Leie til Mølleren for 48-49 =                                     16 Rd  1 Mark   8 Sk

2/ Brøndsteen fra Petersen i Foldingbro =                                        7   ”     1    ”       4  ”

3/ Jens Christensen for 9 Dages Arbeide =                                        2   ”     3    ”      12 ”

4/ Niels Christian og Peder Christian i Thislund                              6    ”    –    ”      12 “

5/ Mikkel Jensen i Lindknud for at sætte den                                   4    ”    –     ”       –  ”

6/ For Brændsel forrige Vinter                                                            2   ”    –     ”       –  ”

7/ 400 Brøndsteen fra Holsted                                                             2   ”    2     ”       6 ”

8/ 600 Muursten fra Faurskov                                                            2    ”    –      ”      –  ”

9/ Bjelker til Brøndkarmen                                                                 1    ”    1     ”      –  ”   

10/ 100 Søm til Samme                                                     –                         ”    1     ”     –   ”

11/ Niels Ipsen til gode fra forrige Aar                                               4    ”      2  ”

12/ For tre Dags Arbeide med at udvise Vand                                                4     ”      8  ”

13/ Brøndpenge for 2 Aar nemlig 48-49                                             1    ”      –     ”    12  ”

14/Til Vinde og Spand                                                                          2    ”      –     ”     ?   ”   

15 For at indhegne Haven                                                                    1    ”      3    ”      ?   ”

16/ For Smedearbeide                                                                           –     ”      4    ”      2  ”

17/ Til Møller Holm for Planker til Rammen paa

Bunden af Brønden                                                                              1    ”

Summa summarum                                                                                51  Rbd   4 Mark  8 Sk

 

Det blev bestemt at ligne 1 Mark dansk pr. Tdr Hartkorn af begge Sogne hvorved det udad bemærkes, at Pastor Heinsen betalte desforuden 3 Rdr for 10.000 Klyn til Poul Poulsen i Gjerndrup,  Side?  Pag 142

 

Hulkjær Mølle den 28. Novbr. 1848

P. Heinsen

Mads Nielsen, Hans P. Jensen, Niels Ipsen, Lorens Snedker og Peder Larsen

 

side 147

Ligning over Udgifterne til Gjordemoderhuset for 1848 og 49

 

Bopæl

Beboernes Navne

Hartkornet

Penge

 

Præstkjær

Hulkjær

Nørgaard

Gravengaard

Skovhøi

Brørupgaard

Firing

Tveraad

Damgaard

       –

Suerhave

      –   

      –            

      –    

Aagaard

Gjerndrup

       –         

       –  

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

Hulvad

      –

Eskelund

      –

      –

      –

      –    

      –

 

Pastor Heinsen

A. M. Holm

Adser Pedersen

Jeppe Thygesen

Peter Chr. Schmidt

Peder Poulsen

Anders Jensen

Christen Pedersen

Jacob Sørensen

Hans Chr. Madsen

Hans P. Tygesen

Kristian Jørgensen

Christian Jespersen

Hans Jepsen

Simon Hansen

Mads Lauridsen

Jørgen Pedersen

Poul Poulsen

Søren Bertelsen

Jacob Jepsen

Laurits Andersen

Hans P. Jensen

Jens Pedersen

Jes Tonnesen

Niels Sørensen

Mads Nielsen

Søren Koed

Hans Olesen

Laurids Simonsen

Ole Kristensen

Peder Chr. Hansen

Niels Willumsen

Ole Søltofte

N. Thomsen Jespersen

Jens N. Jespersen

Chr. Holst

Niels Nyemann

Christen Hansen

Niels Pedersen

 

 

Tdr Skp Fjk Album

  9    1      3      1

  3    1     Gotisk   3    

  2     ”      3      2 ¼

  3      5     1      1 ¾

  2      ”     3      2 ¼ 

  5      4     2      2½

  ”       6     ”      ¾

  1       2     3     ¾

  1       2     3     ¾

  1       3     ”    2 ¼

  5       3      1   2 ¼

  ”        1      ”   1 ¾

  5       2      ”    1

  ”       3      3      ¼ 

  2       2      1     ¾

  ”       6      1    1½

  ”       6      1    2

  ”       7      ”    2½

  3       3      1   1 ¼

  3       1      ”   1 ¼

  3       ”      3   1 ½

  4       3      3     ¾

  1       1      2   2 ¼

  6       7      3   1 ½

  ”       1      3      ¾

  5       ”      3   1 ¾

  2       4      3     ”

  3       2      2    ”

  2       7      1     ”

  3       2      2    2

  4       1      2    1

 10      ”      1    2

 11       ”     2      ¾

  ”        5     2     ¾

   4      4      ”      ”

   ”       3     2      ”

  ”        2     ”      ”

  ”        2      2     ½

   ”       7      3  2 ¾

Rd  Mark Sk

  1      3     4     bet.

  ”      3      7    bet.

  ”      2      2    bet.

  ”       3    11   bet.

  ”       2       2  bet.

  ”       5     10   bet

  ”       ”      12  bet.

   ”       1       6  bet.

   ”       1       6  bet.

   ”       1       6  bet.

   ”       5       7  bet.

   ”       ”        2

   ”       5        4

   ”       ”        8  bet.

   ”        2       5 bet.

   ”        ”     13  bet

   ”        ”     13 bet.

   ”        ”     14 bet.

   ”         3      3 bet.

   ”         3      3 bet.

   ”         3      2 bet.

   ”         4      8 bet.

    ”        1      3 bet.

    1        1      ” bet.

    ”         ”      2 bet.

    ”         5      2 bet.

    ”         2      9 bet.

    ”         3      5 bet.

    ”        2     15

    ”         3      7

    ”         4      3 bet.

    1         4     1 bet.

    1         5     1 bet.

    ”         ”    12 bet.

    ”         4      8 bet.

    ”         ”      7 bet.

    ”         ”      4 bet.

    ”         ”      6

    ”         1      ” bet.     

   

 

  

 

Summa                                                                                                             19         5      9

 

side 148

Ligning over udgift til Jordemodervæsenet for 1848 og 49

Bopæl

Beboernes Navne

Hartkornet

Penge

 

 

Eskelund

       –   

       –

       –

       –

       –

       –

       –  

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       – 

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

Tuesbøl

      –

      –

      –

      –

      –

      –

      –

      –

     –

 

               Transport

Knud Christensen

Jeppe Madsen

Peder Chr. Christensen

Morten Nielsen +

H. Jensen

Søren Godthardsens Enke

Niels Vidstesen

Christian Mathiasen

Mads Jepsen

Jens Sørensen

Carsten Pedersen

Thomas Nielsen

Henrich Voss

J. Christen Olesen

Morten Tomsen

P. H. Lauridsen

Niels J. Jespersen

Hans H. Schmidt

Bertelsen

Kirkes. Hansen

Skolelodden

Peter Holdensens Sted

Peder Jørgensen

Laust Sørensen

Mads Hansen

Jens Hansen

Hans Iversen

Jes Iversen

Jens Mikkelsen

Mathias Pedersen

Niels Christ. Jensen

Niels M. Hansen

Anders Sørensen

Jens Olesen

Christen Jensen

Anders Jepsen

Tdr  Skp  Fjd Album

 

  ”      2      ”       ”

  ”      2      ”       ”

  7      4      2      1

 

  2       5     3      1 ¾

  1       ”      ”        ”

  3       5      ”        ½

  ”       2       ”       ” 

  4       5       ”    1 ¼

  3       4      3     2 ½

  1       1      ”     1 ¼

  1       3      1     2 ½

  ”       5       ”      ”

  ”       2       ”      ”  

  ”       2       ”      ”

  ”       1       2    1 ¾

  3       3       1    2 ½

  6       2       2    1 ½

  7       3       3    1

   ”      4       ”     2

  1      1       ”     ”

  1       1      ”     ”

  ”       2       1      ¼

  1       2       ”   1 ¾ 

  ”       7       2      ¾  

  ”       4       1       ½

  5       5       ”      ”

  5       ”       ”    1 ¾

  2       7       1    1 ½

  ”       6       3       ¾

  3      1        3    1 ¼

  5      ”       ”        ”

  ”      6        3       ¾

  ”      3        1       ½

  2      7       2       ¼

  4      1       1     1 ¾

Rd  Mark Sk

 19     5       9

  ”      ”       4

  ”      ”       4  bet.

  1       1      9  bet.

 

  ”       2    12  bet.

   ”      1      ”  bet.

   ”      3    10 bet.

   ”      ”       4 

   ”      4     11 bet.

   ”      3     10 bet.

   ”       1      2 bet.

   ”       1      7 bet.

   ”       ”    10 bet.

   ”       ”      4 bet.

    ”      ”      4 bet.

    ”      ”     4  bet.

    ”      2     7  bet.

    1      ”      6 bet.

    1      1      8 bet.

    ”      ”      9 bet.

    ”      1      9

    ”      1    12 bet.

    ”       ”      5 bet.

    ”       1      ” bet.

    –        1     ” bet.

    ”      ”       9 bet.

    ”      5    10 bet.

    ”      5      1 bet.

    ”      2    15 bet.

    ”      ”     15 bet.

    ”      3      4 bet.

    ”      5      ” bet.

    ”      ”    14 bet.

    ”      ”      7 bet.

    ”      2    15 bet.

    ”       4     3 bet.

Summar                                                                                                              32      4      8 

 

side 149

 

Bopæl

Beboernes Navne

Hartkornet

Penge

 

 

Tuesbøl

     –

     –

Thierslund 

       –  

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

 

                Transport

Hans Tygesen

Hans Hansen

Peder Gammelbye

Jens Jensen

Niels Chr. Christensen

Jens Chr. Jessen

Jens Lauridsen

Niels Madsen

Christen Jensen

Christen Hansen

Søren Olesen

Christen Olesen

Christen Christensen

Peder Nissen

Christen Andersen

Tdr Skp Fjk Album

 

 1     4      2     1

 ”     4       1       ¾

 ”      2      3    1 ¾

 2      4      2     2

 ”      4      ”     2

 ”      4      ”     2 ¾

 2      5      3     1 ¾

 1       1     2    1 ½

 1       1      1    2  

 ”       ”       ”     ¾

 ”       2      ”   1 ½

 ”       2      2    2

 ”       2      2    2 ½

 ”       4      3      ¾

 ”       4      1   1 ¾ 

  Rd Mark Sk

 

 32      4      8

   ”       1      9   bet.

   ”      ”       5   bet.

   ”      2      10   bet.

   ”       ”       7   bet.

   ”       ”       2  bet.

   ”       2      10 bet.

   ”       1        3 

   ”       1        3 

   ”       ”        1     

   ”       ”        4

   ”       ”        6 bet.

   ”       ”        5

   ”       ”      10 bet.

   ”       ”       9  bet.

            

                                                                                                   35 Rd 4Mark 14Sk

Tuesbøl, Hans Pedersen                                                            7        3    –    1 ¾    1  ”           bet.

 

Af den Pag 146 anførte Regning for Brørup Sogn

                                                                                       Betalt 36 Rd 9 Mark 6 Sk

Holsted Sogn                                                                      ”    19 ”

                                                                                       I alt    55 Rbd 5 Mark 6 Sk

 

men Udgifterne var paa                                                  51   ”  4    ”    8  ”

Overbalance                                                                           4 Rbd        14 Sk

 

Deraf fra Hr Larsen i Holsted                                     1Rbd        40 Sk

og Heinsen i Brørup                                                      2   ”           70 ”

hvilket herved bevidnes Holsted den 25 Marts 1849

P. Heinsen, Jes Sørensen.

 

side 150

Ligning 149 over Udgifterne til den af Niels Willumsen for Brørup Lindknud Sogne stillede Hof

 

Bopæl

Ydernes Navne

Hartkornet

Penge Bemærkn.

 

Præstkiær

Hulkjær

Nørgaard

Gravengaard

Skouhøi

Brørupgaard

Firing

Tveraad

Damgaard

      –   

Suurhauge

      –

      –

      –

Aagaard

Gjerndrup

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

Hulvad

      –

Eskelund

      –

      –

 

Pastor Heinsen

A. N. Holm

Adzer Pedersen

Jeppe Tygesen

Peder Chr. Schmidt

Peder Poulsen

Anders Jensen

Christen Pedersen

Jacob Sørensen

Hans Chr. Madsen

Hans P Thygesen

Christian Jørgensen

Christen Jespersen

Hans Jepsen

Simon Hansen

Mads Lauritsen

Jørgen Pedersen

Poul Poulsen

Søren Bertelsen

Jacob Jepsen

Laurids Andersen

Hans P. Jensen

Jens Pedersen

Johs. Tonnesen

Niss Sørensen

Mads Nielsen

Søren Koed

Hans Olesen

Laurits Simonsen

Ole Christensen

Peder Chr. Hansen

Niels Willumsen

O. J. Søltoft

N. Th. Jespersen

J. N. Jespersen

Christian Holst

Tdr Skp Fjk Album

  9     1    3      1

  3     3     1     2 ¼

  2     3     ”     2 ¼

  3     5     1     1 ¾

  2     ”     3     2 ¼

  5     4     2     2 ½

  ”      6     3       ¾

  1      2     3      ¾

  1      2     3      ¾

  1       3    ”    2 ¼ 

  5       3    1    2 ¼

  ”       1     ”   1 ¾

  5      2     ”    1

  ”       3     3     ¼

  2       2     1     ¾

  ”       6     1    1 ½

  ”       6     1    2

  ”       7     ”    2 ½

  3       1     1    2

  3       1     ”    1 ¼

  3       ”     3    1 ½

  4       3     3      ¾

  1       1     2    2 ¼

  6       7     3    1 ½

  ”       1     3      ¾

  5       ”     3    1 ¾

  2       4     3     ”

  3       2     2     ”

  2       7     1     ”

  3       2     2     2

  4       1     2     1

10       ”      1     2

11       ”      2      ¾

  ”       5      2     ¾

  4       4      ”     ”

  ”       3      2     ”

Rd Mark Sk

  2     1    12

  ”      5     2

  ”     3    10

  ”     5      8

  ”     3      3

  1      2     6

  ”      1     2

  ”      2     ”

  ”      2     ”

  ”      2      2

  1      2      2

  ”       ”      4

  1       ”    14

  ”       ”      2

  ”       3      7

  ”       1      4

  ”       1      4

  ”       1       6

  ”       4     12

  ”       4     12

  ”       4     10

  1       ”     11

  ”       1     13

  ”       4       7

  ”       ”       5

  1       1     10

  ”       3     14

  ”       5      ”

  ”       4       6

  ”       5       ”

  1       ”       5

  2       3       1

  2       4       2

  ”        1       ”

  1        ”     12

  ”        ”     10

                                                          29        1        3

 

 

side 151

Ligning over

Udgifterne til Den af Niels Willumsen stillede Høst? for Brørup og Lindknud Sogne

Bopæl

Ydernes Navne

Hartkorn

Penge    Beærkn.

 

 

Eskelund

        –

        –

        –

        –

        –

        –

        –

        –

        –

        –

        –

        –

        –

        –

        –

        –

        –

        –

        –   

        –

        –

        –

        –

        –

Estrup mark.

       –

       –

Thuersbøl

       –

       –

       –

       –

       –

       –

 

                   Transport

Niels Nymand

Christen Hansen

Niels Pedersen

Knud Christensen

Jens Madsen

Peder Chr. Christensen

Conrad Christensen

M. Nielsen og H. Jensen

B. Gothardsens Enke

Niels Vidstesen

Christian Mathiesen

Mads Jepsen

Jens Sørensen

Charsten Pedersen

Thomas Nielsen

Henrik Vass

J. Chr. Olesen

P. H. Lauridsen

N. J. Jespersen

H. H. Schmidt

Joh. Bertelsen

Kirkebtj. Hansen

Skolelodden

P. Holdensens Sted

P. J. Enemark

Laurits Frandsen

Mads Hansen

Jens Hansen

Hans Iversen

Jess Iversen

Jens Mikkelsen

Mathias Pedersen

N. Chr. Jensen

N. N. Hansen

Anders Sørensen

Tdr  Skp Fjk Alen

 

  ”      2      ”      ”

  ”      2      2       ½

  1      2      ”    2

  ”       2     ”       ”

  ”       2     ”       ”

  7       4     2     1

  ”       ”      3     ”

  2      5     3    1 ¾

  1      ”      ”      ”

  3       5     ”      ½

  ”       2      ”      ” 

  4       5      ”   1 ¼

  3       4      3   2 ½

  1       1      ”    1 ¾

  1       3     1    2 ½

  5       ”     ”       ”

  ”       2     ”       ”

  ”       1     2    1 ¾

  3       3     1    2 ½

  6       2     2    1 ½

  7       3     3    1

  ”        4     ”   2 ½

  1        1     ”   2

  1        6     ”   2 ½

  ”        2    1    1 ¼

  ”        7    2   2 ¾

  ”        7    2   2 ¼ 

  ”       4     1      ¼

  5       5     ”      ” 

  5       ”     ”   1 ¾

  2       7     1      ½

  ”       7     2      ½ 

  3       1     3   1 ¼

  5       ”     ”      ”

  ”       6     3      ¼

Rbd Mark Sk

 29      1      3

   ”      ”       6

   ”      ”       8

   ”       1    15

   ”       ”      6

   ”       ”      6   

   1       1      6  

   ”       ”      2

   ”       4      1

   ”        1     8

   ”        5     7

   ”        ”      6

   1        ”    15

   ”        5      7

   ”        1     11

   ”        2      2

   ”        ”     15

   ”        ”       6

   ”        ”       5

   ”         5      2

   1        3      8

   1        5      5

   ”        ”     13

   ”        1     12

   ”        2     10

   ”        ”       7

   ”        1      6

   ”        1      6

   ”        ”    13

   1       2      7

   1       1      8

   ”       4       6

   ”        1      6

   ”        4    14

   1        1      8

   ”        1      4

Summa                                                                                      47        3     14

 

side 152

Ligning over

Udgifterne til den af Niels Willumsen for Brørup og Lindknud Sogne stillede Høst

 

Bopæl

Ydernes Navne

Hartkornet

Penge     Bemærkn.

 

 

Thuersbøl

       –

       –

       –

       –

       –

       –

Tierslund

       –

       –

       –   

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

       –

 

              Transporten

Jens Olesen

Christen Jensen

Anders Jepsen

Hans Tygesen

Peder Gammelby

Knud Nielsen

Hans Hansen

Jens Jensen

N. Chr. Christensen

Jens Chr. Jessen

Jens Lauridsen

Niels Madsen

Christen Jensen

Christen Hansen

Søren Olesen

Christen Olesen

Christen Christensen

Peder Nissen

Christen Andersen

Tdr Skp Fjk Album

 

  ”     3     1         ½

  2     7     2        ¼

  4     1     1     1 ¾

  1     4     2     1

  ”      2     2    1 ¾

  ”      2     1       ½

  ”      4     1      ¾

  2      4     2    2

  ”      3     1    2

  ”      4     ”    2 ¾

  2      5     3    1 ¾

  1      1     2    1 ½

  1      1     1    2

   ”     ”      ”     ¾

   ”     2      ”   1 ½

  ”      4      1   1 ¾

  ”       2     2    2 ½

  ”       4     3      ¾

  ”       4    1   1 ¾

 Rbd Mark Sk

  47     3     14

   ”      ”      10

   ”      4        7

   1      ”        4

   ”       2       5

   ”       ”       7

   ”       ”       7

   ”       ”      12

   ”       3      15

   ”       ”      10

   ”       ”      13

   ”       4       2

   ”        1     12

   ”        1     12

   ”        ”       1

   ”        ”       6

   ”        ”     13

   ”        ”       8

   ”        ”     14

   ”       ”      13

Summa af Brørup Sogn                                              52        5       9

Eskelund, Mads Christensen                                 ”       2    3     9/16       ”         ”       5

 

Summen for de her anførte Høst? er Sognet tilbage betalt af Amtet under October 1849

Pastor Heinsen for afhentet dem? paa  Herredscontoret i Holsted og afleveret dem til

Niels Villumsen og til de Andere der havde betalt deres Andeel dertil.

Præstkjær den 1. Novbr. 1849 – 

P. Heinsen .

 

Siderne 153, 154 og 155, Originalerne mangler.

 

side 156

1849

For Nørrejyllands Jntendantur har Amtet modtaget til Brørup Sogn? Betaling for nogle Præstationer, som erea ydede til de derefter Arandan-? ter? Derover indsendt Beregning, dog kun forsaavidt at der for disse Præstationer har kunnet fremlægges Quittering, hvilken Betaling efter den medfølgende i Jntendanturen omarbeidede Beregning udgjøre 119 Rbd

hvilket Beløb Sogneforstanderskabet anmodes om, at ville foranstalte videre fordelt til Vedkommende, Samt mod Quittering fra Sogneforstanderskabet for Beløbets Modtagelse tilbagesende Amtet den vedtagne Beregning. –  Ligesom der ved denne Udbetaling er af Jntendanturen er forbeholdt sig Ret til Tilbagebetaling for saadanneQuantiteter som det senerere maatte oplyses kunde være betalt tidligere, saaledes er ogsaa givet Tilsagn om, at, naar Quitteringer kunne tilveiebringes for Resten? 4 Tdr  2 12/16 Skp Havre  19 Lispund 8 Pund Hø og 1 Lisp. 12 P. Halm vil Godtgjørelse for disse Quantiteter blive udbetalt.

 

Ribe Stiftamthuus den 25. Novbr. 1849

Sponneck

 

Fortegnelse over af Brørup Sogn, Ribe Amt, leveret Fourage til forskjellige Troppeafdelinger

i Tidsrummet fra 30. April til 7de Septbr. 1848.

 

Dato

Bilag

Havre

Halm

Til hvem leveret

 

April 30

–              

Juli 13de

 

August 21

+   Sept

   ”       4

No

 1

 2

 3

 

 

4

5

Tdr    Skp

 8  2 14/16

 3       6

10      4

 

 

 3      3 ½ 

 8      ”    

Lisp   Pund

 46      13

 26       4

 33       ”

 

 

  ”        ”

  ”        ”

 

 

Lisp. Pund

 53       8

 30       ”

 53       ”

 

 

  ”        ”

  ”        ”

 

3. Dragon regiment

 ”       Samme

Jagds Patrouillen

           Corps

 

   ”       Samme

   ”       Samme

I alt     34    6/16       106     1         136      8       Disse Quantiteter beregnet saaledes:

34 tdr 6/16 Skp Havre a 16 Mark pr Tdr                  90 Rbd    76 Sk

106 Lisp. 1 P. Hø a 16 Sk pr Lispund   17    ”      65   ”

136 Lisp. 8 p. Halm a 8 Sk pr Lispund 11    ”      36   ”

Tilsammen 119  Rbd    81 Sk

Hvilke Et Hundrede og Nitten Rigsbankdaler 81 Skilling er udbetalt af Nørejylland Jntendantur  hvorfor quitteres.

Eskelund Sogneforstanderskab den 27. Novbr. 1849

P. Hansen

Niels Villumsen, Hans H. Schmidt, Mads Nielsen.

 

side 157

1849

Fortegnelse over, hvad følgende Beboere af Brørup Sogn have udredet og modtaget i Godtgjørelse af de paa foranstaaende Side anførte Penge.

Bopæl

Havre

Tdr   Skp

Lisp    P

Halm

Lisp   P

Modtaget i Betaling

Danske Courent

Rbd Mark  Sk

Anmærkning eller Modt.

Navne

 

Hulvad

     ”

     ”

    ”

Eskelund

     ”  

     ”   

     ”

     ”

     ”

     ”

     ”

     ”

     ”

     ”

     ”

     ”

     ”

     ”

Thuesbøl

 

     ”    

 

     ”

   

    ”

         

 

 

     ”

 

 

 

     ”

 

 

 

    ”

 

   ”

 

Brørupgd.

 

Præstkjær

 

     ?

 

Surhauge

 

Gjerndrup

 

    ” 

 

 

 

  1       3  

  1       4 ½

  ”     2  ¼

  1     2

  ”     2 ½

  ”     7

  ” 1 15/16

  ”     5  

  ”     2 ½ 

  ” 1 15/16

  ”     1 ¼

  ”     1 ¼

  1     4 ½

  ”      2 ½

  1      7 ½

  ”       5

  ”       ”

  ”      3

  ”      5

 1      3 ½

 ”    5 9/16

 1      4

”      6 ¼

  ”      5

 1       ”

  ”      5

 2      3 ½

 ”       7

 ”       5

2       4

3       ”   

”   1 15/16

2       ”

3       2

”       6 ½

2      7

38   15/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6      2

   8     12

   1     12

   7      ”

   1    12 

   ”      ”

   1     5

   3      8

   1    12

   1      5 

   ”    14

   ”    14

   ”     ”

   1    12

   ”      ” 

   3      8

   1    12

   3     ”

   3     8

   1    12

 

  3    15

 

  ”     ”

 

 3       ”

 

 3      8 

 

4       ”

 

3       8

 

14     4

 

2       ”

 

3       8

 

10     11

 

2        ”

 

1        5

 

”         ”

 

6        ”

 

6        ”

 

6       ”

 

119   

    7     ”

 10     ”

  2      ”

  8      ”

  2      ”

  ”      ”

  1      8

  4      ”

  2      ”

  1      8

  1      ”

  1      ”

  ”       ”

  2       ”

  ”       ”

  4       ”

  1     12

  2      8

  4      ”

  1     12

 

4       8

 

”       ”

 

3       ”

 

4       ”

 

3       ”

 

4       ”

 

15     ”

 

 1       8

 

 4        ”

 

11       8

 

 2        ”

 

1        8

 

”        ”

 

6        ”

 

6        ”

 

6        ”

 

228    ”

 

  6       5       1           NielsVillumsen

 

  3       4       5          Ole Joh. Søltofte

  ”       4       8          Jens Jespersen

 

  1       5       6          Morten Nielsen  

  1       3        1  P. Chr.Christensen       

  ”       8        ”         Mads Jepsen

  ”       3        8         Jens Sørensen

  ”       2        5         Thomas Nielsen

  ”       2        5         Niels P. Jensen

 

  3       ”        9        Niels Vedstedsen

 

  4        4       2       Hans H. Schmidt

 

 

 2         3      1       Joh. Batelsen

 

 

 4        ”      11       Hans Iversen

 

 2        1        8        Jes Iversen

 

 

 

 3        ”       14    Jens Michelsen

 

 

 

 3        3         8 Niels Chr. Jensen

 

 

 

5        5         9   Niels N. Hansen

 

3        ”      10  Christen Jensen

 

5       2     12    Anders Jepsen

 

4       4     14   Peder Poulsen

 

”       3       8     Heinsen

 

3       ”       ”       Holm

 

4       4      14   Hans P. Thygesen

 

2       ”      15   Jacob Jepsen

 

5        1       8    Mads Nielsen

 

76      1      14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

De fraværende Beboere hvor hver især have modtaget Det herpaategnede  Tilgodehavende enten personlig eller ved Anden satte Maade bevidne

Stensvanggaard den  10. Decbr. 1849

Morten Nielsen, Niels N. Hansen.

 

side 158

1849

Amtet har under 13. dennes tilskrevet mig saaledes:

”Under 19de f. M. modtog jeg fra vedkommende Ministerium Beretningerne over Tab og Skade under den fjendtlige Occupation i Aaret 1848 –

J Overensstemmende med de Sognene bekjendte i Veile mellem flere af Jydske Amtmænd afholdte Forretning, udi August Maaned har jeg foretaget de Lettelser i Sognenes Fordringer, som de ere anseete godkendt til, Værdierne til Gjenstandene for Skade, samt til at da disse Begjering ikke af Præsten kunnet opnaae de fulde 2/3 Deel af Fordringerne.—

Deres Velbyrdighed anmodes nu, med ovenstaaende Ansættelse til Sogneforstanderskaberne i dets Juristiktion, at tilstille disse hoslagte Jndberetningerne, med Anmodning fra mig, at de alle behage in pleno at underskrive Quitteringerne for det modtagne, samt derefter at ville udbetale de Enkelte hver for sit Vedkommende, hvad dem tilkommer efter Beretningen, og derfor forsyne sig med Forstaaelse –

Beløbet, som vil blive udbetalt Sognene

For Brørup Sogn  ”         ”                            340 Rbd   69 Sk

  ”  Lindknud  ”     ”        ”                            135   ”      56  ”

hvorefter jeg fra Sogneforstanderskaberne forventer at modtage Beretningerne uden Bilage, som Sognene beholde tilbage med Quitteringen. –

Derfor har Amtet ved samme Leilighed tilladt sig, at Pengene endnu ikke er sendt da ingen af Restancen paa hvilke for F             ? var givet      drag? For Øieblikket er i stedet at gjøre Udbetaling, hvilket imidlertid forventes at kunne have i Ugen imellem den 25. og 30. December, hvorefter jeg nær skal tilmelde Forstanderskabet, naar det Sognene tilkommende Beløb ved at af dens Medlemmer, som dertil bemyndiges, kan afhentes hos mig. –

Imidlertid anmodes Sogneforstanderskaberne i dets afholdte Møde, hvorledes da ethvert Sogn især tilkommende Pengesum skal reposteres til de Enkelte, af hvem Ydelserne i sin Tid var præsterede, og til hvem altsaa en forholdsmæssig Deel af Godtgjørelsen bliver at udbetale. – De Beretningerne paategnede Quitteringerne bedes ved dens Leilighed underskreven af Sogneforstanderskabet in pleno for at Beregningerne, saaledes quitterede Sum tilstilles mig ved det Medlem som afhenter Pengene.

De Beretningerne vedlagte Bilage, som ligeledes følge, bedes derimod tilbagesendte.

Holsted den 20. November 1849

Münster

 

side 159

1849

No 25

Beretning om ydede Præstationer af Fødevare, Fourage, Heste, Kjørsler, m.m. til den preusiske Arme og Forbundstropperne i løbet af Mai Maaned 1848 af Brørup Sogn, Malt

Herred, Ribe Amt. –

NB. Da Værdien af den i Brørup Sogn udplyndrede Høst er medregnet under Eet for alle Sages Vedkommende i den i Slutningen af Amtets Generalberetning anførte Sum, bliver fra den her anførte total Sum             ”      ”        ”           ”                                    542 Rbd 32 Sk

at fradrage den for Høsten ansatte Værdi                                                 112   ”    ”    ”

                                                                                                                        430 Rbd 32 Sk

som findes i Amtets Beretning

Vide Pagina seg

 

side 160849

 

Amt

Præstationer af Fødevare og

andre Gjenstande in nature

Vaaben

Hestetøi Vogne

 

 

 

Ribe Amt

 

 

 

Malt Herred

 

 

Brørup Sogn

 

 

a/  til Magasinerne     b/ directe

Efter Bilag A B C og D

 

Magasinet i Kolding

Bankegryn 260 P a 4 SK 10Rd 80Sk

 

Brød 3752 P a 4 SK       156 ”   32 ”

 

Smør 369 P a 20 Sk         76 ”    84 ”

 

Hø 928 P a 16 Sk P           9 ”    64 ”

 

Halm 928 P a 10  Sk         6 ”     4 ”

     

Havre 27 Tdr 7½ Skp

a 2 Rd 64 Sk                   74 “    40 “    

                       Summa  334 Rd 24 Sk

 

 

 

Fra 18. Mai boede

 

En Afdeling Garde-

 

Husarer I Holsted

 

Hest værdsat til-

 

staaet et Sæt Se-

 

letøi formedelst

 

værdisat til

 

Summa 118 Rd ?

 

 

 

side 161

1849

Heste og Stafetter

Lidt Skade

paa Mark

Eng eller

Husge-raad

total Sum

Anmærkningerne

3. Mai 1848 afgivet

5 Vogne til Befordring

til en Deel af de fjendtlige

Arme efter Sogne         ?

som ikke er tilstede, fra

Foldingbro til Brenderup

9½ Miil, fra alle 15 Sog-

ne udgjøre i alt      ? Andel

67½ Miil a 80 Rbsk pr

Miil = 56 Rbd 24 Sk

og Fourage til Magasi-

net i Kolding , 10 Vogne,

i alt 40 Miil a 80 Sk pr

 Miil = 33 – 32 Sk

 

 

 

 

 

 

 

 –   ”   –    

 

 

–   ”   –

 

 

–   ”  –

 

 

 

 

 

 

Summa

 

 

 

 

 

 

 

118 Rbd 48 Sk

 

334 Rbd 24 Sk

 

 89 Rbd 56 Sk

 

 

 

 

 

5½ Rbd 32 Sk

 

Ved at beregne Priserne paa de

til Magasinet hørende Gjenstande

er der alene taget Hensyn til den

Priis, Varerne havde her i Sog-

net paa den Tid Leverancen

skeete. –

 

De udtagne Hestes Værdi er be- stemt ved lovlig Taxation af dertil

udmeldte Mænd i Kolding. –

Heste Quitteringer fra de preusiske Jnten- danter under

 Litt A,B,C og D for Summen

af de foranførte Fødevare og Fourage m.m.

Kjørslerne var alle beregnede efter

Vognmandstaxt a 80 sk pr Miil

Kjørslen den 3. Mai fra Foldingbro

til Brenderup skeede efter Rekvisition

af Ajudant Rouson ved første

Bataillon. –

Eskelund den 7. Okbbr 1848

Niels Vedstesen

Sognefoged

 

Vide Pag seg

 

side 162

1849

Brørup Sogn

Efter Amtets Generalberegning udgjør den af Sognet opgjorte

Sum                                                                                                                  430 Rbd     ?        

Ved at ansætte Gryn til 3 Sk pr Pund        udgaar    2 Rbd 68 Sk

   ”    ”      ”      Brød  ” 3  ”    ”     ”           ”           39    ”      8  ”

   ”    ”     ”       Hø   ”  12 ”   ” Lisp.        ”              2    ”     40  ”

   ”    ”     ”   Halm  ”    8 ”   ”  Lisp.        ”              1      ”   20 ”

   ”    ”    ”   Havre  ”  2 Rbd 48 Sk pr Tdr  ”          4      ”    63 ”

  ”     ”   ”    67½ Kjørsler a 56 Sk pr Miil  ”         16    ”     84 ”

  ”     ”   ”   32 Miil Transport a 56 Sk pr Miil ”    14    ”    64 ”

                                                                                    81 Rbd  59 Sk —   81 ”     3  ? Sk

                                                                                                                 Igjen 348 Rbd 3? Sk

 

138 Vogne for 10 Sogne, der i Forehold til Leverancernes Quantitet ikke kunne bruges, undtagen forsaavidt de tillige var afgaaede til Holdepladsen, og ved at ansætte de herefter kjørte 32 Miil til 56 pr Miil udgaar 14 Rbd 64 Sk. –

Som herved følger tilligemed de til denne Sag hørende ved Amtet ikke længere brugelige Bilage.

Ribe Stiftamthuus den 13. Novbr. 1849

Sponneck

 

For Modtagelsen af ovenstaaende 348 Rbd 49 Sk, der udgjøre Den Erstatning, som Sognet tilkommer for Tab og Skade i Anledning af den fjendtlige Occupation i Aaret 1848 meddeles Quittering.

 

Sogneforstanderskabet for Brørup Sogn den 21. November 1849

P. Heinsen

Niels Willumsen, Hans P. Jensen, Hans Holck,? Mads Nielsen.

 

NB Den anførte Sum er af Pastor Heinsen afhentet paa Herredskontoret i Holsted Løverdagen den 15. Decembr. 1849, hvilket herved bevidnes fab side pastorati. –

 

Præstkjær den 5 Decembr. 1849

P. Heinsen

 

side 163

1849

Beretning No 26 over ydede Præstationer af Fødevarer, Fourage, Kjørsler m.m. til den prøjsiske Armee og Forbundstropperne i Løbet af Mai Maaned 1848 af Lindknud Sogn, Malt

Herred, Ribe Amt. –Vide Pag. Seg.

 

side 164

 

                                                                 1849

 

Amt

Præstationer af Fødemidler og andre

Gjenstande in natura

Vaanben

m.m.

Heste og Hestetøj?

 

a/ til Magasinerne

b/ directe

 

 

 

Ribe Amt

 

Malt Herred

 

Lindknud Sogn

Til Magasinet i Kolding

a/ Bankedgryn 48 Pund

   a 4 Sk = 2 Rbd   “  Sk

b/  Brød 1544 Pund

  a 3 Sk = 48 Rbd 24 Sk

c/ Smør 160 Pund 

  a 20 Sk = 53 Rbd 32 Sk

d/  Hø 304 Lisp. 16 Sk.

  pr Lisp. = 4 Rbd

e/ Halm 384 Lisp.

  16 Sk. pr Lisp.= 4 Rbd

f/ Havre 12 Tdr a 3 Rbd

 2o Sk = 38 Rbd 48 Sk

          

 

 

 

 

Summa                                                    130 Rbd  8 Sk

Johan Chr. Sørensen

Sognefoged i vestre Fogderi

 

side 165

1849

Heste og Stafetter

Lidt Skade

paa Mark

Eng eller

Husgeraad

Total Sum

Anmærkninger

 

 

 

 

 

Transport af Viktualier

-hauge til Magasinet i Kolding 8 Vogne a 6 Miil  = 48 Miil a 48

Rbsk pr Miil

udgør 48 Rbd

 

 

 

 

 

 

 

  –    ”    –

 

 

 

 

 –    ”     –

 Summa

 

 

 

 

 

 

 

130 Rbd 8 Sk

 

 

 

 

 40   ”   –   ”

170 Rbd 8 Sk

Ved at beregne Priserne paa de til

Magasinet i Kolding leverede Gjen-

stande er alsaa taget Hensyn til

den Værdie, Varerne havde her i

Sognet paa den Tid Leverancerne

skeete.

 

Heste Quitteringer a b c d e f

for de preusiskeJntendanter i Kolding

for Leverance af foranførte Føde-

varer og Fourage m. m.

 

Kjørslerne var alle beregnede efter

Sogneraads Taxt Capt. A 80 Sk. pr Miil

 

Omendskjøndt Quitteringerne ikke ude-

stemmer med de her anførte Bemærkninger

era disse dog rigtige efter de af os førte

nøiagtige Optegnelser over det leve-

rede. –

 

 

Lindknud Sognefogeder den 7. October 1848

Niels Rasmussen

Sognefoged i østre Fogderie

Vide Pag. Seg.

 

side 166

1849

Lindknud Sogn

Efter Amtets Generalberegning udgjør den af Sognet afgivne Sum   170 Rbd.ed at sandsætte Gryn til 3 pr Pund udgaae                40 Sk

Hø  12 Sk pr Lisp     ”                            1 Rbd    –    ”

Halm  8  Sk pr Lisp.   ”                      2   ”     –     ”

Havre  3 Rbd 48 Sk pr Tdr                    8   ”     48  ”

30 Miil Transport a 56 Sk pr Miil        22   ”     48  ”

                                            34 Rbd   40  Sk       34  ”   40 Sk

                                            35 Rbd ? Sk

5 Vogne for 8 Sogne, de i Forhold til Leverancernes Quantitet ikke kunne bruges, undtagen forsaavidt de tillige ere afgaaede til Holdepladsen og ved at nedsætte de herefter kjørte 30 Miil til 56 Sk pr Miil, afgaaer 22 Rbd  48 Sk. Som herved følge tillige med de til denne Sag hørende ved Amtet ikke begære      ? bilage.

 

Ribe Stiftamthuus den 13. Novbr. 1839

Sponneck

 

For Modtagelsen af ovenstaaende 135 Rbd 56 Sk, de udgjøre de Beløb som Sognet tilkommer for Tab og Skade i Anledning af den fjendtlige Re-? pation? i Aaret 1848 meddeles Quittering.

 

Sogneforstanderskabet for Lindknud Sogn den 21 Novembr. 1849

P. Heinsen

Jens Pedersen, Søren Poulsen, Thomas Hansen, Søren Storm.

 

NB Foranstaaende Sum er af Pastor Heinsen afhentet paa Herredscontoiret i Holsted Løverdagen den 15. December 1849, og Dagen derpaa afleveret til Sogneforstanderskabet in pleno, der enstemmigen besluttede at oplegge pengene hos Joh. Christ. Sørensen i Houborg til exstraordinær Besøg, da hele Sagen allerede for længe siden er ligeligen fordeelt over hele Sognet, hvilket herved bevidnes.

Præstkjær den 17. Decembr. 1849

P. Heinsen

 

side 167

1849

Den 21de December 1849 var Forstanderskabet  for Brørup Sogn samlet i Stensvanggaard for til Vedkommende Beboere at udtælle Erstatningen for Leverancer og Kjørsler til Tyskerne f. A. og blev da udtalt som følger:

til Niels Villumsen for et sæt Trækketøi                                          6 Rbd 3 Mark  ”  Sk

til Hans Iversen for 20 Brød, 2 Tdr Havre

7 Lispund Høe, 7 Lisp. Halm, 4 Pund Smør                                    6   –     5    –     4  –

Jes Iversen for 15 Brød, 2  Tdr Havre,

7 Lisp. Høe,7 Lisp. Halm, 24 P. Smør                                              8   –    4   –     12  –

O. J. Søltofte  20 Brød, 6 P. Smør                                                    3   –    ”    –      9  –

Bertelsen i Eskelund 17 Brød,

7 Lisp. Høe, 7 Lisp. Halm, 7 Lisp. Smør                                          5   –   ”    –     14  –

Morten Nielsen 17 Brød, 1 Tdr. Havre, 4 P. Smør                         4  –    ”    –       5  –

Hans H. Schmidt 26 Brød, 2 Tdr. 64 P Smør                                14  –    1   –       ”  –

Niels Vedstesen 14 Brød, 2 Tdr. Havre                                            4  –    4   –      9   –

Niels N. Hansen 26 Brød, 1 Tdr Havre, 8 P. Smør                         5  –    3   –     10  –

Anders Jepsen 21 Brød, 2 Tdr. Havre, 8 P Smør                           6  –    3   –      8  –

Niels Villumsen 57 P.? Smør                                                             7  –    ”   –     12 –

Laust Simonsen 15 Brød                                                                   1  –   4    –      8 –

Hr Holm  26 Brød, 6 P. Smør                                                           3  –   4    –    10 –

Mads Nielsen 20 Brød                                                                       2  –   2    –      1  –

Christen Jensen 15 Brød, 1 Tdr. Havre, 6 P. Smør                        4  –    ”   –         6  –

Jens Mikkelsen 20 Brød, 2 Tdr. Havre, 7 Lisp. Høe,

7 Lisp. Halm, 8 P. Smør                                                                    7  –   2    –      4   –

Niels Chr. Jensen 20 Brød, 1 Tdr. Havre, 6 P. Smør                     4  –   2    –      7   –

Matias Pedersen 4 Brød                                                                    ”  –    1    –     13  –

Jens Jespersen 8 P. Smør                                                                  1   –    ”    –     ”   –

 

side 168

1849

Transport

Rodemændene Hans Peter Jensen, Laust Andersen,

Jes Tonnesen, Peder Chr. Heinsen, Mads Nielsen og

Hans Olesen 656 Pund brød, 3 Tdr. 7½ Skp Havre

10 Lisp. Høe, !0 Lisp. Halm, 47 P.  Smør                                         23 Rbd   ”  Mark 1 Sk

 

modtaget af Mads Nielsen, Niels Villumsen, Søltoft, Hans Iversen, Jens Jensen Tiislund for 656 P. Smør, 164 p. Gryn,

4 Tdr 10 Lisp Høe, 10 Lisp Halm, 52 p Smør                                  26 Rbd 5 Mark   10 Sk

 

modtaget af Niels Villumsen Peter Chr. Christiansen, Jens Sørensen, Morten Nielsen

for 314 P smør, 48 P Gryn, 2 Tdr Havre,

5 Lisp Høe, 5 Lisp Halm, 23 P Smør                                                13 Rbd  4 Mark  5 Sk

 

modtaget af Mads Jepsen, Niels Vedstesen, Johan Bertelsen og Hans Schmidt

for 350 p Brød, 48 P Gryn, 2 Tdr

Havre , 5 Lisp Høe, 5 Lisp Halm, 24 P Smør                                   14 Rbd  3 Mark 4 Sk

 

modtageten af Vedkommende. – For Kjørseltourene:

til Hr Pastor Heinsen 2 Vogne 9 Miil                                                5 Rbd 1 Mark 8 Sk

Niels Villumsen     2       –     9    –                                                       5    –   1    –     8   –

Søltoft                          2      –      9   –                                                   5   –    1    –     8   –

Niels N. Hansen     1     –    4 ½  –                                                       2   –   3     –    12  –

Laust Andersen      1     –   4 ½  –                                                       2   –   3    –     12  –

Peder Chr. Hansen 1    –    4 ½  –                                                       2   –   3    –     12 –

Hans P. Jensen      1    –    4 ½  –                                                         2  –    3   –     12  –    

Hans P. Tygesen  1    –   4 ½  –                                                           2  –    3   –    12  –

Chr. Jespersen     1    –   4 ½  –                                                           2  –    3  –    12  –

Mads Nielsen      1   –    4 ½  –                                                             2  –    3  –    12  –

 

side 169

1849

Transport

til Jes Tonnesen, Gjerndrup, 1 Vogn 4 ½ Miil                                2 Rbd  3 Mark 12 Sk

Peder Poulsen, Brørupgaard, 1    –     4 ½    –                                  2    –     3    –    12   –

Leverancetourene vare nedsatte fra 10 til 8 Toure, men da man antog at det vilde være

upassende ved Lodtrækning eller paa anden Maade at fritage Tvende for Erstatning, bleve

man enig om at dele Beløbet som vare tilstaaet de 8 imellem de 10 som havde afgivet Befordringen saaledes:

Hans H. Schmidt               1 Tour                                                      1 Rbd  1 Mark   ”  Sk

Hans Iversen                     1    –                                                          1    –    1    –       ”    –

Jes Iversen                         1    –                                                          1    –    1    –       ”    –

Jens Mikkelsen                  1    –                                                          1    –    1    –       ”    –

Hans P. Jensen                  1    –                                                          1    –    1    –       ”    –

Laust Andersen                1    –                                                          1    –    1    –       ”    –

Jes Tonnesen                     1    –                                                          1    –    1    –       ”    –

Peder Chr. Hansen           1    –                                                          1    –    1    –        ”   –

Mads Nielsen                     1    –                                                          1    –    1    –        ”    –

Hans Olesen                       1    –                                                          1    –    1    –        ”    –

 

side 170

1849

Liste over de af Brørup Sogn hidtil i Aaret 1849 til de tydske Armeer afgivne Leverancer ? 

for samme, samt til For     ning? fra Hr. Cancillieraad Münster de citerede

 

Sogn

Præstationer af Fødevarer,

 Fourage

og andre Gjenstande in natura

a/ til Magasiner b/ Direkte til Troppeafdelinger et?

for Kommandoer

Naturforplejning hos Gaardenes

Værter

Hestetøi?

Brørup

Præstationer V.

                   R. S.

Præstationerne    V.

                           R. S.

Den militære Styrke    V.

og Vognetallet?     R. S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1/

 

      2/

 

      3/

 

      4/

 

      5/

 

 

       6/

 

      7/

 

 

      8/

Til Magasinet i Kol-

ding er Brødføde-

vare? leveret, fra følgende Optegnede

deligerede og udlagte

Repositioner og Quitteringer  ?    

           ?

8749 P Høe

              1275 86

1989 P         ?

a 21 Sk  421 93

24923 P Brød

a 2 Sk   519 24

24 Tdr Rug a

3½     ?   84   ”

400 5/8 Tdr

Korn a

3 Rbd   1201 84

 2880 Pund a

3 Sk        90  “

1748 Pund Høe

a 1 Mark P

              182 15

 1820 Pund

a 1 Sk  117 93 

          3893 11

Efter Præstationer   og Quittering

af  S           ? de Bredsdorff ? og

S           ?  Quarter     e r leveret

paa Søndeskov og Estrup

300 Pund Brød 

a 20 Rbsk?         6  24  

19½ Tdr Korn a

3 Rbd                58 48

50 Pund Gryn

a 4 Sk                  2  8

850 Pund Høe a

1 Mark pr Pund  8 82

850 Pund Halm a

1 Sk pr Pund       5 50

Ifølge Ordre og

Quittering

af Assessor

Jacobi har

Brørup Sogn

leveret

57 Lisp Høe men

da              ?

           ?          ?

fordreres for en

Fradrag paa

30.000             ?

ved?       ? ikke,

om de fik?

fraregnes til det
Præsten skal

erstatte          280 68

 

 

 

 

            13. Mai

40 Officerer 1 døgn    4    ”

 

1 Mand    Ditto       30  32

 

96 Heste , a Dag

2 Rbmark?                32   ”

 

24 Mand 1 Dag          4  64

 

14 Heste Ditto           4  64

 

          17. Mai

10 Officerer 1 dag     1

 

45 Mand     Ditto      15   ”

 

29 Heste   Ditto          9 64

 

          30. Mai

2 Mand 2 Heste

a. ? Døgn                 1 32

 

6 Diverse?

a.? Døgn                  2  ”

 

17       ? Græs Ditto   1 40

 

            5. Juli

7 Mand 7 Heste

a.? døgn                   4 64

 

             13. Mai

3 Mand 3 Heste

2½ Dag                   5  ”

                          115 72

 

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

                   

 

Saaledes fundet, taxeret og beregnet i Brørup Sogn

den 10. August 1849

P. Heinsen, Niels Viollumsen, Hans Schmidt.

 

side 171

1849

Med? følger Fortegnelse over Rekvisitionerne, derefter leverede Naturalier og Quitteringerne

Beboere? Og Quitteringer?

 

Stafetter og Gangbud

Andre Tilfælde

Lidt Skade paa Mark, Eng eller Bygning

Lidt Skade paa Heste eller Vogne

Andre Gjenstande

Anmærkning

? Sager og       Værd.          

Bøde               R.   S.

? Sager og

Bøde

                  ?

 ?  fyldte ?       ?

  ?  44 RBd

?  a  Rbd   3       132  ”

for? Proviant?

til Col-

ding 119 Dager

Kjørsler

a 3 Rbd            337

?   42       ?     ?

             ?

Gangture?       34 46

Rester Aaret

i Sag

derfor? Intet

besørget           ”    ”

                     523 46

    

 Skade    Værd.

Skade  Værd.

Skade    Værd.

                R.  S.

 

Af Beboer-

ne hos

Søltofte

taget 3 Stude

taxeret     80  ”

 

 

 

Hos Jens

Jensen

Tiislund

have       ?

i Holsted?

er taget

3 Tdr Rug

a 3 Rbd   10 48

 

 

 

 

90 Pund

Brød a

a 2 Sk       1 84

               93 20

 

 

 

 

 

 

 

Tilstaaelse

herom

følge til Forsikring

 

 

 

 

 

 

 

Herfra er ingen

Tilstaaelse

givet

?

paalidelige

Medborgere

 

6538 35

Sogneforstanderskabsmøde i Stensvanggaard

Hans ? Schmidt, Mads Nielsen, Hans Pedersen.

Niels Vedstesen

Sognefoged

 

side 172

1850

Til Velbaarne Hr. Cancillieraad, Herredsfoged Münster

Til Sognefogederne i de nævnte Steder i Lindknud Distrikt og i Brørup Sogn har jeg herved den Ære at instille paa Forstanderskabets Votei:

et i Lindknud Sogn i Niels Rasmussens Plads

1/ Jørgen Pedersen Buurkal i Debel med Hartkorn 2 Tdr 2 Sk 2 Fjk? ” Album

2/ Søren Jensen Storm Vittrup           ”       ”      ”                           2  –    4   –  2  –      ”     –

3/ Claus Madsen Vittrup                    ”        ”     ”                            2   –    1   –  1  –     2    –

Alle 3 er retskafne, uden at jeg vover At anbefale Nogen for de andre Sogne Beboeres Stemning for den første, der ogsaa boer bequemmest i Distriktets Midte.

for Brørup Sogn indstilles underdanigst:

1/ Peder Christian Christiansen i Eskelund hvis Hartkorn 7 Tdr 2 Skp 3 Fjk “  Album

2/ Johan Bertelsen Eskelund  Eskelund         “      “      “    7   –    3   –    3  –     “      –

3/ Hans Hansen Schmidt i Eskelund              “      “       “               6    –    2   –    2   –    1     –

Uden ogsaa her at ville anbefale Nogen frem for de Andre er ¨ jeg efter Overveielse med Forstanderskabet kommet til? den Overbevisning, at Beboerne med faa Undtagelser kan

ønske de to Første indstillede, for desto sikkere at erholde den? Sidste til Sognefoged om hvis Stadelighed?  og Venlighed? for? Beboerne have en meget fordelagtig Mening. Hver har

en smuk Gaard taler lidet og er af en fast Karakter, saaledes, at han haver?  paa fornuftige Grunde. Det  er ikke blot Forstanderskabet, men Sognets samtlige?

 

side 173

Beboere, som ønske ham til Sognefoged. –

 

Præstkjær den 18. Marts 1850

Underdanigst

P. Heinsen

 

I anledning af en Udpantnings Ordre Hans Sørensen i Klelund har erholdt af vor gode Amtmand paa Assesser Kjærs Gaard i Klelund har Amtmanden forlangt af Forstanderskabet Oplysning om, vor benævnte Hr. Assesser har Skjøde paa de to Gaarde i Klelund, der efter Beboernes Mening tilhører ham. Da Sogneforstanderskabet nu er uvidende i denne Henseende saa bedes Hr. Cancillieraaden ærbødigst om de forlangte Oplysning, for at kunne opfylde Amtmandens Forlangende.

Ærbødigst

Datum et Sopra –

P. Heinsen

 

I underdanig Henhold til Amtets høigunstige Tilkjendegivelse om Bidrag til Sognebeboere som vi have erlagt Ianus ? Clement? til Poul Jensen? afgivne til den tjenslige Armee? forrige Sommer bekjendtgjort ved Skrivelse af 26. f. M. fra Herredscontoret, stillede Forstanderskabet sig herved at anmelde følgende Beboere, hvoraf Sognet med Bemærkning at Beløbet paa Hartkorn her i Sognet bliver for Hver Tønde Hartkorn 9 Rd 3 Sk Courant Rb, 15 rbd 43 1/5 s hvorunder dog ikke er indbefattet Befordring med Samme lige saa lidet som Ægter eller Holdetoure?

 

side 174

1850

De paa omstaaende Side anførte Beboere anbefales til Understøttelse.

Sogneforstanderskabet for Brørup underdanig den April 1850

 

Bopæl

Beboere

Hartkorn

                    ?

       ?

 

 

Eskelund

 

     ”   –

 

    ”   –

    ”   –

*

   ”    –

   ”   –

   ”   –

Thuesbøl

   ”   –

   ”  –

Gjerndrup

Tiislund

 

Niels Jensen Jespersen

Christen Pedersens

Enke

Henrik Dorf

Frands Christensens Snedker Hagen

Hans Chr. Hansen

Johannes Mikkelsen

Anders Poulsen

Mathias Pedersen

Niels? Henriksen

Hans Hansen

Ole Christensen

Christen Jensen

Tdr Skp Fjk Alb.

 

 3     3      1   2 ½

 

 1     1     1 ¾   ?

 ”     5     2     ”

 

 ”     4     ”    1 ½

 ”     1    1    1  ¼

 ”     2    1       ”

 ”     1    1    2

 ”     7    2      ½?

 ”     3   3 ½   5

 ”   11    1       ¾

 3     3    2     2

 1     1    1     2

Rbd Mark Sk

 

  35     ”     ”

 

    2     ”      ”

  10     ”      ”

 

    7     3      ”

    3     ”      ”

  11     ”      ”

    2   11      ”

  10     ”      ”

  11     ”      ”

   6      ”      ”

 112   3       ”

  10   

 

 

Har en ?

 

Manden havde

mange ?

 

fravigelig   ?

ringe Sted

ringe Sted

ringe Sted

ringe Eiendom?

usselt,  ?

mange Børn

mange,  ?

ringe Eiendom?

 

 

Forstanderskabet for Brørup den 12 April

1850

 

side 175

1850

Han er    ? , mange uopdragne Børn, stor Gjæld Manden   ?  Vattersot nu død. Gjælden næsten saa stor som Eiendommens Værdi –  mange smaa  ? Børn , stor Gjæld, ringe Sted.

svagelig betydelig Gjæld. ringe sted     mange Børn, Aftægt at svare.

ringe sted  Gjæld, eneste Søn der         ? hjælpe? forøver ? i Krigstjeneste.

ringe sted        selv  i Krigstjeneste.

ringe  Eiendom   mange Børn, stor Gjæld.

      ? Sted gammel, svag og fattig, to Sønner i Krigstjeneste.

mange   børn megen Gjæld.

mange? Børn, megen Gjæld, Konen? lægger? til Krøbling paa  høire Haand af en      ?      

ube       ?                 ?

ringe Eiendom    mange Børn, betydelig Gjæld.

 

paa hele Forstanderskabets Vegne

P. Heinsen

 

side 176

Indberetning

I Anledning af Cancillieraad Herredsfoged Mynsters Skrivelse af 26. f. M. om behageligen

at opgive de blandt Sognets Beboere, der ikke nu have erlagt deres paalignede Bidrag til den

fjendtlige Armee, og for hvem Udredelsen maatte være særdeles trykkende, bliver hermed vedstaaende Beboere optegne samt Restancernes Størrelse.

 

Bopæl

Beboernes Navne

Restance deraf B.

 

 

Lindknud

 

 

 

 

 

 

Vittrup

 

Klelund

 

Hyldelund

 

Niels Christensen

Hans Jørgensen

Ole Clausen

Jørgen Svane

Jørgen Iversen

Hans Chr. Hansen

Rasmus Laugesen

Absalon Clausen

Anders Holm

Niels Jensen

Christoffer Berthelsen

Anders Hansen

 Rbd    Mark     Sk

   1          2          1

   2          2        12

   ”          1        13

   4          2         8

   2          ”         9

   1          2         5

   1          2         3

   4          1         9

   ”          5         9

   1         4        15

   2         ”         4

   ”         1       10

 

 

Det bemærkes at Restancelisten paa de omanførte Restancer     ?                           ? til Uddrivelse ved Udpantning paa revurderet Maade, hvilket er foretagen, men Auctionen igjen

afbestilt mod antagelig Caution

Præstkjær den 12 April

P. Heinsen

1850

 

paa Forstanderskabets Vegne

 

side 177

Forslag

Til Veienes Istandsættelse i Brørup Sogn for Aaret 1849, samt hvilke Veie der for Fremtiden bør optages paa Regulativet, eller udelades. –

I næste Sommers løb trænge til Forbedring følgende Veie:

a/ Veien Littr g  der ved Laust Simonsens Gaard i Gjerndrup tager sin begyndelse ved Ribe-Viborg Landevei og gaaer gennem Bøgeskov til Lindknud Mark, hvor den forener sig med Præsteveien Littr d, bør absolut i standsættes, og, hvor det gjøres behov forsynes med Stenkister. –

b/ Veien Littr h fra Viborg-Ribe Landevei Laurids Simmmensens Gaard gjennem Gjerndrup By til Præsteveien ved Suurhauge, som i Aaret 1847 erholdt Grundforbedring og forsynedes med Stenkister, bør atter eftersees, og navnlig i Byen ved Bækken et Par Tommer. Gruus paaføres, ligesom den overalt trænger til Planering. Den forener sig med Veien Littr q og bør indtil denne Forening istandsættes.

c/ Veien Littr f fra Eskelunds nordre Udfltere gjennem Byen og videre mod Syd til Ribe-Viborg Landevei bør overalt eftersees, Grøfterne renses, eller, hvor det endnu ikke er skeet, og kastes paae sine Steder betydelig Gruus paaføres, og Stenkister sættes, hvor dette ikke er sket 1847, og hvor dette er sket, renses. Stenkisterne bør være hver ¾ Alen brede,

nemlig 1 ved Niels Peder Jensens Mark, 1 sønden for Morten Nielsens Gaard, og 1 ved den sydøstlige Ende Carsten Pedersens Mark. Det nærmere bør efter Forstanderskabets Skjønne overlades til Sognefogedens bedømmen. –

Præsteveien, der tager sin Begyndelse østen for Skovhøi paa Varde-Colding Landevei littr g ? bør

 

side 178

1850

Eftersees og navnlig i lidet ved Suurhauge indtil afsætter Littr h gjennem Gjerndrup By, forbedres Veien fra Suurhauge over Hestvad? indtil Brørup Kirke bør saaledes forbedres at den kan befares, alt dette Arbeide bør udføres forinden Juni Maaneds udgang.

Forandringer, som bør foretages i Regulativet, ved Forstanderskabet ei at anføre. –

Præstkjær den 30. April 1849

Peter Heinsen

Niels Villumsen, Mads Nielsen, Hans Hansen Schmidt, H. Peder Jensen

 

Indberetning og Forslag til Veienes Forbedring  i Aaret 1850 i Lindknud

Littr a

a/ Hovedforbindelsensveien, eller den saakaldte Drivvei, skal overalt eftersees, grøfterne renses og enkelte Steder Gruus paaføres, og, hvor det er nødvendigt, Kanterne opsættes, det Nærmere bør efter Forstanderskabets Skjønne overlades Sognefogdens Omdømme.

b/ Veien Littr. l Adsersbøl til Linknud bør overalt indkastes, enkelte Steder, hvor det er nødvendigt opfyldes, og hvor det er nødvendigt, forsynes med Kister. Det nærmere herved overlades bedst til Sognefogdens Bedømmelse ved Arbeidets Udførelse. –

c/ Veien Littr m bør overalt eftersees, Grøfterne renses, Kanterne paa sine Steder opsættes og Gruus paaføres, især ved Stenkisterne, kort i hver Henseende forbedres, hvilket alt sammen over

 

side 179

lades bedst til Sognefogdens Bedømmelse. –

d/ Den saakaldte Præstevej Littr c, bør eftersees og planeres.

e/ Vejen Litt n fra Houborg over Oxlund skal paabegyndes og, saavidt muligt, indkastes og gjøres farbar i det mindste en Strækkes saa den næste Aar kan fuldendes. Desuden bør Hovedlandeveien mellem Colding og Varde ideligen efterses og planeres, Grøfterne ved Siden holdt rene, at Vandets Løb videre findes. Hovedforbedring derimod behøver den Vej efter Forstanderskabets Mening ikke.

Alt bør være færdigt forinden Juni Maaneds Udgang. –

Debel den 1ste Mai 1850.

P. Heinsen, Søren Poulsen, Jens Pedersen, Thomas Hansen. –

 

Kjørselsliste for Lindknud Sogns østre Fogdie 1850 etc.

 

Bopæl

De kjørepligtiges

Navne

Alt Hkorn

som udgjør

1 Ægt

Det fulde Hartkorn

Tdr Skp Fjk Alb

Anmærkninger

    ?

 

    ? 

 

    –

    –

    –

    ?

    –

    –

Thomas Hansen

 

Jeppe Sørensens Enke

Søren Jensen Storm

Niels Peder Nielsen

Claus Madsen

Søren Sørensen Vig

  Ditto

Jørgen Pedersen Burkal

 

 

 

      2

 

 

      2

      2

 

      2

      2

      2

 

      2

     

  2     7     2     ”

 

 

  2     6     3     ”

  2     4      2    ½

  2     3      ”   1½

  2     1     1   2 ¼

  3     2     1      ¼

  2     4     3   1 ¾

 

  2     2     2      ½

  

Har udredet

1 Par Heste

 

 –   1 Par   –

 –   1 Par   – 

 –   1 Par   –

 –   1 Par   –

 –   1 Par   –

 –   1Par    –

 

 –   1 Par  –

 

 

Forstanderskabet for Lindknud Sogn  den 1ste Mai 1850

P. Heinsen, Søren Poulsen, Jens Pedersen, Thomas Hansen.

 

side 180

Kjørselsliste for Lindknud Sogn vestre Deel Anno 1850 etc.

 

No    Bopæl

De Kjørselspligtiges Navne

alt Hkorn som

udgjør 1 Ægt

Det fulde Hkorn

Tdr Skp Fjk Alb.

Anmærkninger

 1/   Hyldelund

 2/     ”      –

 3/   Klelund

 4/      ”     –

 5/      ”     –

 6/     ”      –

 7/  Houborg 

 

 8/    ”      –   

 9/    ”      –  

10/   ”      –  

11/   ”     –  

12/ Oxlund

13/   ”     –

14/   ”     –

15/  Houborg

16/  Oxlund

 

Morten Hansen

Niels Christensen

Hans Sørensen

Hans Jensen

Peder Madsen

Peder Eriksen

Joh. Christoffer Sørensen

Graves Nielsen

Laurids Ebbesen

Jens Pedersen

Jens Hansen

Niels Simensen

Peder Poulsen

Jeppe Olesen

J. Chr. Sørensen

Søren Poulsen

 

 

 

    2

    2

    2

    2

    2

    2

 

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

 2      2     2   1 ½

 2      1     ½     ”

 2      5     3      ”

 2      7     2?   2

 2      1    1  2 7/8

 2      2    2    1½

 

 5      5    3      ¼

 2      6     2   1 ¼

 2      6     1   2 ½

 2      7     ”   1 ½

 2      3     2   1

 2      6     ”   1 ½

 2      1     1   2 ½

 2      2     2   1 ½

 ”      ”      ”     ” 

 3       5     1    ¾ 

Holde Stude

Vei ?            ?

Holdt Heste

Heste

Heste

Stude?

 

kan faa andet     ?

Hans Heste

Heste

Heste

Heste

Heste

Stude pt ?

Heste

Vide N ?

Er Sognefoged i Lindknud Bye

Fogde

 

Forstanderskabet for Lindknud Sogn den 1ste Mai 1850

P. Heinsen. Søren Poulsen, Jens Pedersen, Thomas Hansen.

 

side 181

1850

Kjørselsliste for Brørup Sogn Anno 1850 etc.

 

BOPÆL

De kjørselspligtiges

Navne

Det Hkorn som udgør

1 Ægt

Det fulde Hartkorn

 

Tdr  Skp  Fjk  Alb

Anmærkninger

Hulvad

 

   ”    –

 

Præstkjær

Klelund

   ”    –

 

  ”     –

Brørupgdr.

Suurhauge

  ”      -Tuesbøl

  ”     –

  ”     –

  ”     –

Eskelund

  ”     –

Hulvad

  ”     –

Præstkjær

Eskelund

Gjerndrup

   ”      –

 

   ”      –

   ”      –

   ”     –

   ”     –

   ”     –

   ”    –

Eskelund

  ”     –

 

 ”      –

 

 ”      –

 

 ”      –

 ”      –

Hulkjær

 ”     –

 ”     –

 ”     –

Ole Johan Søltofte

 

Niels Willumsen

 

P. Heinsen

Johan Bertelsen

Peder Chr. Christiansen

Hans H. Schmidt

Peder Poulsen

Hans P. Tygesen

Christen Jespersen

Hans Iversen

Jes Iversen

N. N. Hansen

Anders Jepsen

Niels Vedstesen

Jens Jespersen

Ole Johan Søltofte

Niels Willumsen

Pastor Heinsen

Jep Madsen

Jes Tonnesen

 Peder Christen Hansen

Hans P. Jensen

Mads Nielsen

Ole Christensen

Hans Olesen

Laurids Simonsen

Søren Koed

Johan Bertelsen

Peder Christ.

Christiansen

Hans Hansen Schmidt

Niels Jensen Jespersen

Ole Joh: Søltofte

Niels Willumsen

Møller And. Holm

Adzer Pedersen

Tyge Jepsen

Simon Hansen

       2

 

       2

 

       2

       2

 

       2

       2

       2

       2

       2

       2

       2

       2

       2

       2

       2

       2

       2

       2

       2

       2

      

       2

       2

       2

       2

       2

       2

       2

       2

 

       2

 

       2

 

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

 

 11     ”      2         ¾

 

 10     ”      1     2

 

  9     1      3     1

  7     3      3     1

 

  7      1      ”   2 ¼

  6      2      2   1 ½

  5      4      2   2 ½

  5      3      1   2 ¼

  5      2      ”   1

  5      5      ”   ”

  5      ”      ”   1 ¾

  5      ”      ”   ”

  4       1     1  1 ¾

  4       5     ”      ½

  4       4     ”    ”

  ”       ”     ”     ”

  ”       ”     ”     ”

  ”       ”     ”     ”

  4       ”     2    ¾

  6       7     3   1 ½

 

  4       1     2    1

  4       3     3      ¾

  5       3     ”    1 ¾

  3       3      2   2   

  3       2      2    ”

  7       7      1    ”

  2       4      3    ”

  ”        ”      ”    ”

 

  ”      ”      ”     ”

 

  ”      ”      ”      ”

 

  3       3     1      2 ½

  ”       ”      ”      ”

  ”       ”      ”      ”

  3       3      1     2 ¼

  2       2      1     1 ¼

  3       5      1      4/5

  2       2      1    1 ¾

Skade paa udredt

2 Par Heste

Liget? Paa

2 Par Heste

  ”      ”  2 Par

  ”      ”  1 Par

 

  ”      ”   2 Par

  ”      ”   1 Par

  ”      ”   2 Par

  ”      ”   1 Par

  ”       ”  1 Par

  ”       ”  1 Par

  ”       ”  1 Par

  ”       ”  1 Par

  ”       ”  1 Par

  ”       ”  1 Par

  ”       ”  1 Par

Vide N 1

  ”     –   2

  ”     –   3

  ” 1 Par Heste

  ” 1 Par    ”

 

  ” 1 Par     ”

  ” 1 Par     ”

  ” 1 Par     ”

  ” 1 Par     ”

  ” 1 Par     ”

  ” 1 Par     ”

  ” 1 Par     ”

  ”  Vide 4.

 

  ”      ”   5.

 

  ”      ”   6.

 

  ”  1 Par H.

  ”  Vide N 1.

  ”     ”    ”  2.

  ”  1 Par  ”

  ”   1 Par ”

  ”   1 Par ”

  ”   1 Par ”

 

 

 

 

side 182

Kjørselsliste for Brørup Sogn Anno 1850 etc.

 

N

Bopæl

De Kjørselspligtiges Navne

Act.? Hkorn

som udgør

1 Ægt

Det fæølles Hkorn

 

Tdr Skp Fjk Alb

Anmærkninger

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72            

Præstkjær

Thirslund

  ”      –

Eskelund

  ”      –

Gjerndrup

   ”     –

     ?

Brørupgdr.

Skovhøi

Hulvad

  ”    –

Thuesbøl

  ”     –

 ”      –

 ”      –

Suurhauge

 ”      –

Præstkjær

Eskelund

 ”      – 

 ”      –

 ”     –

 ”     –

Hulvad

 ”    –

Gjerndrup

 ”    –

 ”    –

 ”    –

 ”    – 

Eskelund

Thuesbøl

  ”    – 

  ”   –

Pastor Heinsen

Jes Jensen

Jes Lauridsen

Morten Nielsen

Jens Jørgensen

Jes Tonnesen

Jacob Jepsen

Laurids Andersen

Peder Poulsen

Peder Schmidt

O. J. Søltofte

N. Willumsen

Hans Iversen

Jes Iversen

N. N. Hansen

Anders Jepsen

H. P. Thygesen

Chresten Jespersen

Pastor Heinsen

Joh. Bertelsen

P. Chr. Christiansen

H. H. Schmidt

Niels Vedstesen

Jens Jespersen

O. J. Søltofte

N. Willumsen

P. Christian Hansen

H. P. Jensen

Mads Nielsen

Jes Tonnesen

Søren Bertelsen

Jesper Madsen

Niels Chr. Jensen

Jens Mikkelsen

Christen Jensen

 

      2

      2

      2

      2   

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

  ”     ”     ”     ”

  2     4     2     2

  2     5     3       ¼

  2     3     3    1  

  3     5     1    2 ¾

  ”     ”      ”      ”

  3     1     ”    1 ¼

  3     ”     3    1 ½

  ”     ”      ”    ”

  2     ”     3       ¼

  ”     ”     ”     ”

  ”     ”     ”     ”

  ”     ”     ”     ”

  ”     ”     ”     ”

  ”     ”     ”     ”

  ”     ”     ”     ”

  ”     ”     ”     ”

  ”     ”     ”     ”

  ”     ”     ”     ”

  ”     ”     ”     ”

  ”     ”     ”     ”

  ”     ”     ”     ”

  ”     ”     ”     ”

  ”     ”     ”     ”

  ”     ”     ”     ”

  ”     ”     ”    ”

  ”     ”     ”    ”

  ”     ”     ”    ”

  ”     ”     ”    ”

  ”     ”     ”    ”

  ”     ”     ”    ”

  ”     ”     ”    ”

  ”     ”     ”    ”

  ”     ”     ”    ”

  ”     ”     ”    ”

Vide 3

1 Par Heste

1 Par   –

1 Par

 

Vide N 20

1 Par

1 Par

Vide N 17

1 Par

Vide  1.

–             2.

–             10 .

–             11.

–             12.

–             13.

–              8.

–              9.

–              3.

–              4.

–              5. ?

–              6.

–             14.

–             15.

–              1.

–              2.

–             21.

–             22.

–             23.

–             20.

1 Par

Vide 19.

1 Par

1 Par

1 Par

 

 

 

 

Eskelund den 30. April 1850

P. Heinsen, Hans H. Schmidt, Mads Nielsen, Hans P. Jensen.

 

side 183

At foranstaaende Kjørselsliste for Brørup Sogn Anno 1850, er saaledes forandret

 

No

Bopæl

De kjørselspligtiges Navne

Det Hartkorn

som udgjør

1 Ægt

Det fulde Hartkorn

 

Tdr  Skp  Fjk  Alb

 

  1

16?

 2

18?

62

 2

17

19?

49? 

33?

 3

18?

   ?

56

 4

28?

51?

 7?

 5?

 

29?

58?

  6

  7

26?

  8

54?

  9

55?

10 50?

11

  ?

12

  ?

13

  ?

 

 

 

 

 

Hulvad

 –   ”   –

 –   ”   –

 –   ”   –

 –   ”   –

 –   ”   –

 –   ”   –

 –   “   –

 –   “   –

–    “   -Præstkjær

 –    “   –

 –    “   –

 –    “  –

Eskelund

 –   “   –

 –   “   –

Hulkjær

Eskelund

 

 –   “   –

 –  “   –

Thuesbøl

Brørupgdr.

  –   “   –

Suurhauge

  –   “    –

  –    “   –

  –    “   –

Thuesbøl

  –  “    –

 –   “    –

 –    “   –

 –   “    –

 –   “   –

 –   “   –

 –   “   –

Ole Johan Søltofte

      Do

      Do

      Do

      Do

Niels Willumsen

      Do

      Do

      Do

      Do

Pastor Heinsen

       Do

       Do

       Do

Johan Bertelsen

       Do

       Do

Anders Holm

Peder Chr. Christiansen

       Do

       Do

Christen Jensen

Peder Poulsen

      Do

Hans Peder Thygesen

       Do

Christen Jespersen

       Do

Hans Iversen

       Do

Jes Iversen

      Do

Niels Nielsen Hansen

      Do

Anders Jepsen

      Do

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

 

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

  ”      ”      2        ¾

 

 

 

 

 10    ”      1       2

 

 

 

 

 9     1       3      1

 

 

 

 

 

 

 3     3      1     2 ¼

 

 7     1      ”     2 ¼

 

 

 2     7      2       ¼

 5     4      2    2 ½

 

 5     3      1    1 ¼

 

 5     2     ”     1

 

 5      5     ”    ”

 

 5      ”      ”    1 ¾

 

 5      ”      ”    ”

 

 4      1      1     1 ¾

 

 

 

side 184

Kjørselsliste for Brørup Sogn Anno 1850

 

No

Bopæl

De kjørselspligtiges Navne

Hartkornet

som udgjør

1 Ægt

Det fulde Hartkorn

 

Tdr  Skp  Fjk  Alb

 

14

60

15

61

19

69

20

43

67

21

 

64

22

65

23

66

24

25

26

27

30

31

 

35

36

37

39

40

 

 

 

 

Eskelund

  –   ”   –

 –   ”    –

 –   ”    –

 –   ”   –

 –   ”   –

Gjerndrup

 –   ”   –

–    ”  –

–   ”   –

 

–   ”  –

–  ”   –

–  ”   –

–  ”   –

–  ”   –

–  ”   –

–  ”  –

–  ”  –

–  ”  –

Thuesbøl

–   ”  –

 

Nørgaard

Gravengaard

Aagaard

Thierslund

–   ”   –

Niels Vidstesen

        Do

Jens Jespersen

        Do

Jeppe Madsen

       Do

Jes Tonnesen

      Do

      Do

Peder Christian Hansen

      Do

Hans Peder Jensen

      Do

Mads Nielsen

      Do

Ole Christensen

Hans Olesen

Laurids Simonsen

Søren Koed

Jens Mikkelsen

Niels Christian Jensen

Adzer Pedersen

Thyge Jepsen

Simon Hansen

Jens Jensen

Jens Lauridsen

 

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

 

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

        2

 

        2

        2

        2

        2

        2

        2

 4       5     ”          ½

 

 4       4     ”        ”

 

 4       ”     2         ¾

 

 6       7     3      1 ½

 

 

 4       1     1       1

 

 4       3     3         ¾

 

 5       ”      3        ¾

 

 3       3      2      2

 3       2      2      ”

 2       7      1      ”

 2       4      3      ”

 3       6      3      2

 

 3       1      3     1 ¼

 2       2      1     1 ¼

 3       5      1       ¾

 2       2      1    1 ¾

 2       4      2    2

 2       5      3       ¼ 

 

 

 

 

 

side 185

Kjørselsliste for Brørup Sogn Anno 1850

 

No

Bopæl

De kjørselspligtiges Navne

Hartkorn som udgjør 1 Ægt

Det fulde Hartkorn

Tdr  Skp  Fjk  Alb

11

12

14

15

17

68

59?

70

71

72

Eskelund

  ”     –

  ”    –

  ”    –

Skovhøi

Gjerndrup

Eskelund

  ”      –

 ”      –

 ”      –

Morten Nielsen

Jens Sørensen

Jacob Jepsen

Laurids Andersen

Peder Schmidt

Søren  Bertelsen

Hans Hansen Schmidt

             Do

             Do

Niels Jensen Jespersen

         2

         2

         2

         2

         2

         2

         2

         2

         2

         2

  2      3     3      1

  3      5     1      2 ¾

  3      1     ”      1 ¼

  3      ”      3      1 ½

  2      ”      3         ¼

  3      1

  6      2      2      1 ½

 

 

  3      3       1     1 ½

 

Saaledes udarbeidet af Pastor Heinsen efter Ordre fra Forstanderskabet af 16. Juni i Hulvad.

Tilbagesendt og approberet og derpaa udleveret til Sognefoged H. H. Schmidt i Eskelund

 

Ved Mødet i Præstkjær den 27. September blev H. H. Schmidt i Eskelund valgt til Formand indtil 1ste Jan. 1851.

P. Heinsen

 

side 186

1850

Ved Sogneforstanderskabets Møde den 25de Octbr. 1850 fremlagdes en Skrivelse fra Amtet, om at Comunen skulde modtage til Forsørgelse den i Kolding Sygehus værende veneriske Patient Niels Eriksen fra Lindknud, men da den medfulgte Lægeattest indført i Fattigprotocollen pag giver Anledning til at befrygte Smittens Udbredelse ved den nævnte Patient blev Forstanderskabets Medlemmer enige om at andrage for Ministeriet om at Patientens Cuur, Pleie og Underholdning maatte fremdeles afholdes af Amtets Repartitions?

hvilket Andragende foranstaltes skrevet af Formanden. Dernæst tilskrev man Gaardeier Schmidt i Vimtrup om? Pigen Karen Marie Marendes Skudsmaal.

I samme Møde udnævnte Forstanderskabet per pl ? vota Sognefoged og Formand Hans Hansen Schmidt i Eskelund til Voldgiftsmand i Henhold til Lov af 4de Juli 1850 om Hoveri og Pligtarbeidets Afløsning, og ved eenstemmigt Valg udnævntes i Overensstemmelse med Lov om Udnævnelse til Jordbonitering af faste Taxationsmænd, Gaardmand og Gjæstgiver Johan Christopher Sørensen i Houborg og Gaardmand Niels N. Hansen i Thuesbøl.

Endvidere enedes Forstanderskabet med Snedker Hagen om at han i Erstatning for den Aftægt han ifølge Contract af 15de Decbr 1846 er pligtig at yde Peder Lofts Enke aarlig saa længe hun lever skal betales til Sognets Fattigkasse i Penge rd Cour. Desuden maa aarlig imidlertid graves eller stryges til Sognets Fattige i hans

 

side 187

Mose 10.000 Klyne. Bemeldte Enke er nemlig vanvittig og desaarsag indtinget for Fattigvæsenets Regning hos hendes Svigersøn Mads i Varde.

Hans H. Schmidt, Hans P. Jensen, Thomas Hansen, Jens P. Jensen, Søren Poulsen,

Mads Nielsen, Søren Storm.

 

Copie/

Det Kongelige Stiftamthuus i Ribe har i Skrivelse af 14de dennes  / : underdanig her vedlagt : /  opfordret Brørup og Lindknud Pastorat at modtage til Forpleining den veneriske Patient

Niels Eriksen fra Lindknud, som er indlagt og endnu ligger paa Sygehuset i Kolding; men da den medfulgte, ligeledes her underdanigst vedlagte Erklæring fra Distriktslæge Bloch tydelig viser at der er Grund til at befrygte denne væmmelige og farlige Sygdoms Udbredelse ved ovennævnte Person, og vi ikke vide Nogen der vil tage imod ham til Forpleining, ei heller ansee vi det for overensstemmende med Foranstaltningerne som ere trufne til Forebyggelse af saadan Smittes Udbredelse, at animere nogen dertil.

Vi have derfor anseet det for Pligt, at indstille Sagen til det høie Collegiums modne Bedømmelse, med en underdanig Bøn om, saafremt vor Ængstelse er grundet, og som er tro da frrder ? Medhold i Forordningen af 8de Juni 1830, indstille Sagen vil vedkommende Ministerium, som vi da forvente, her gunstigen vil bestemme, at indbemeldte veneriske Patient Niels Eriksen fra Lindknud fremdeles erholder Kuur Pleie og Underhold for Amtsrepartionsfondens Regning, indtil han uden Form for at besmitte, kan leve sammen med

 

side 188

1850

andre Mennesker.

 

Brørup og Lindknud Sogneforstanderskab i Ribe Amt

den 25de Octbr, 1850

 

Copie/

I Henhold til Sogneforstanderskabets Erklæring af 10de dennes hvorved Niels Eriksen Lindknuds Forsørgelsesret i Lindknud Comune erkjendes, undlader Amtet ikke herved at fremsende et Transportpas paa Vognbefordring til hans Hjemsendelse, hvorfor vedlægges en Skrivelse fra Distriktslæge Bloch til Veiledning ved de Foranstaltninger som træffes til hans

Forpleining i Sognet.

Amtet tilføier derfor , at Paagjældende fra idag af ligger paa Sygehuset for Sognets Regning og at Sygekassereren derom er undererttet herfra

Ribe Stiftamthuus 14de Octbr. 1850

Sponech

 

Til Sogneforstanderskabet i Lindknud og Brørup

 

Copie/ Med Hensyn til det Kongelige Stiftamthuses beh. Skrivelse af 30te f. M. angaaende Niels Eriksen, Lindknud tjener til Svar, at der vel ikke vil være nogen Smitte at befrygte ved

at være sammen med ham, men at det dog med Hensyn til den Lugt, hans Saar kan udbrede, og den Modbydelighed, det vilde være nødvendigt, at han om Natten afholde sig afsondret

fra Andre og har sine Uttensilie og Vask for sig selv.

 

side 189

1850

Jeg maa endnu tilføie at Niels Eriksens Opførsel under hans lange Ophold paa Sygehuset har været meget rosværdige

Colding , den 2den Octbr. 1850

Bloch

 

Til det Kongelige Stiftamthuus i Ribe

 

Copie/ Transport Plan

Da Niels Ericsen af Lindknud, der har henligget paa Sygehuset i Kolding for venerisk Sygdom nu som immurabel? skal hjemsendes her til Forsørgelsesstedet i Lindknud Sogn, saa bliver, som overensstemmende med Pl 14de Decbr. 1810 at befordre dertil ved Vogn som afgives af Leirskov Sogn fra Kolding til Gjesten og derfra til Lindknud.

Vedkommende Sognefoged anmodes derfor at foranstalte det fornødne til Tilsigelse af Vognbefordringen mod den fastsatte Betaling, samt meddele Amtet Paategning derom.

 

Ribe Stiftamthuus den 14de Octbr. 1850

Sponech

 

(L. S.)

28de Novbr. 1850 samledes Brørup Lindknud Sogneforstanderskab i Debel Kro for at indtinge de Fattige som vi selv have Tilflugtsted til Forsørgelse i det næstfølgende Aar, hvorom det Præsterede findes indført i Fattigvæsenets Protocol sag 279.

Ved samme leilighed bleve besluttet et Valg af Medlemmer til Forstanderskabet i de udlovdendes? Sted skulle foretages i Hulvad Kro for begge Sognes Vedkommende næstkommende 16de Decbr. om Fmd. Kl. 9. Liste over de Valgberettigede i Pastoratet bleve forfattet og derfor bestemt at det ved Kirkestevne Søndagen den 1ste Decbr. ved Brørup og Lindknud Kirke skulde bekjendtgjøres at den anførte Liste henlægges til Eftersyn i de næste 14 Dage saavel i Hulvad Kro

 

side 190

1850

som Debel Kro, og ved samme Kirkestævne indvarsles til Valgmøde til Valget bestemte Tid og Sted.

Hans H. Schmidt, Mads Nielsen, Hans P. Jensen, S. Poulsen, Jens Pedersen, Søren Storm, Thomas Hansen

 

I Sogneforstanderskabets Møde den 4de Decbr. 1850 fremkom Kromand Johan Cristopher Sørensen i Houborg Kro med en til hver? Ministerie stilet allerunderdanigst Ansøgning om Tilladelse til at handle saavel Colonial som grovere Varer. Da Forstanderskabet havde giort sig bekjendt med Ansøgningens Indhold og Grunde, var det enig om paa det bedste at anbefale det ansøgte, og meddelte derpaa Ansøgningens Erklæring saalydende:

De af Supplicanten i nærværende allerunderdanigste Ansøgning anførte Grunde, erkjendes af os Alle for fuldkommen rigtigt. Derfor tillade vi os allerunderdanigst at tilføie: Supplicanten som er kjendt i Sognet og Omegn, som en forstandig, paalidelig og uegennyttig Mand, hvorfor vi efter bedste Overbevisning anbefale mermeldte allerunderdanigste Ansøgning til Deres

Majestets allernaadigste Bevilling.

allerunderdanigst

Forstanderskabet for Brørup og Lindknud 4de Decbr. 1850

Hans H. Schmidt, Mads Nielsen, Hans P. Jensen, S. Poulsen, Jens Pedersen, Søren Storm, Thomas Hansen.

 

Efterat Sogneforstanderskabet havde modtaget den Brørup Sogn tilkommende Erstatning for Leverancer, Kjørsler og tilføiet Skader under Ocupationen i Aaret 1849 i alt til Beløb 4658 Rbd 3 Mark nemlig i Obligationer 3250 Rbd, C ontanter 1408 Rbd 3mark, samledes Rodeformændene med flere Beboere her i Sognet,  efter Forstanderskabets Indbydelse, med dette i Hulvad Croe

Onsdagen den 4de December for at modtage den hver Rode tilkommende Erstatning.

Foreløbigen bleve samtlige Mødende erindrede om, Hvad der forhen var aftalt og bestemt om denne Gjenstand, nemlig:

 

side 191

Efter at den fjendtlige Armee havde forladt Jylland, sammenkaldte Forstanderskabet Rodeformændene i Sognet, af hvem Leverancerne og Kjørslerne i Almindelighed vare præsterede, for at optage en Fortegnelse over hvormeget der af hver Rode var præsteret saavel i Naturalier som Penge og Kjørsler, for derefter at udfinde det Beløb som Enhver havde afgivet for, paa det at man i sin Tid kunde meddele enhver Rodeformand saa meget af den forventede Erstatning som retlig maatte tilkomme ham. Ved denne Leilighed blev det betydet Formanden, at hver i sin Rode maatte kunne gjøre Rigtighed med de øvrige Deeltagere. I denne Samling bleve følgende Priser fastsatte som gjældende for Erstatnings Beregning og Deeltagelse i Tabet, saavidt Sognebeboernes indbyrdes Forhold i denne Henseende angik nemlig:

et Pund Flæsk 12 sk, et Pund Brød 1 sk, en Tønde Rug 2 rd, en Tønde Byg 1 rd og 4 sk, ligesaa en Tønde Havre, 1 Pund Gryn 2 sk, en Lispund Høe 8 sk, et Lispund Halm 5 sk, en Dags Kjørsel eller Hold 1 rd 1 Mark 8 sk . Alt i Courent. Endvidere blev vedtaget:

1/ Saavidt Beløbet af det Afgivne  for nogen Rode oversteg 80 rd Cour: skulde deraf den overskydende Deel tilstaaes Vedkommende Rente 4 procento pro anno fra Dcbr. 1849 indtil Erstatning eller Udjævning fandt Sted.

2/  Beboere som være i fattige Omstændigheder, eller hvor Manden var i Krigstjeneste skulde være fri for Bidrag til ovenmeldte Ydelse.

3/ Saavidt Erstatningerne ei i sin Tid vilde række til, skulde Tabet dækkes ved ligelig Fordeling paa det bidragydende Hartkorn.

4/  Afhændede Nogen sin Eiendom forinden Erstatning erholdtes, da skulde Godtgjørelse tilfalde den eller dem der havde præsteret Ydelsen saavidt Overdragelsesdocumentet ei  bestemmer anderledes. Hernæst hvad man til Uddeling af de modtagne Obligationer og Penge, saaledes som det følgende viser, efter fornøden Afkastning 1 rd Cour. Pr Tdr

Hartkorn. Da Beboerne ikke seer sig i stand til f. A. at tilveiebringe de fornødne Penge som skyldtes for Corn, Køreture m.v.kjø’bt for Sognets Regning i den ovenmeldte Anledning maatte Laanet og Restancerne til Beløb 395 Rbd ” Mark 5 sk naturligviis først udredes.

 

side 192

Beløbet for de forskjellige Præstationer

 

Nr

Bye

Formændenes Navne

For Natu-

Ralier

Rd  M  sk

Penge

 

Rd  M  sk

Kjørsler

 

Rd  M   sk

?

Rbd?

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 

  8

  9

10

 

11

12

13

14

15

16

 

17

18

 

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

28

Gjerndrup

        –

        –

        –

        –

       –

Hulvad

 

      –

Eskelund

      –

 

      –

      –

      –

      –

      –

Thuesbøl

 

      –

      –

 

      –

      –

Tiislund

Hulkjær

Graungaard

Skouhøi

Brørupgaard

Suurhauge

Thuesbøl

 

Præstkjær

 

Hans Peder Jensen

Laust Andersen

Jess Tonnesen

Peder Chr. Hansen

Mads Nielsen

Hans Olesen

Niels Willumsen

5/4 Rode

Ole Johan Søltofte

Jens Jespersen

Peder Chr. Christiansen

Jens Sørensen

Morten Nielsen

Niels Vedstesen

Johan Bertelsen

Hans H. Schmidt

Hans Iversen

¾  Rode

Jes Iversen

Niels Christian Jensen

Niels N. Hansen

Anders Jepsen

Jens Jensen

Anders N. Holm

Jeppe Tygesen

Peter Schmidt

Peder Poulsen

Hans Peter Tygesen

Christian Jensen

¼  Rode

Pastor Heinsen

 49   2   2

 49   2  11

 50   1   ”

 52   4  12

 51   ”  13

 43   2  15

 

 66   2    3

 54   2    3

 39   5    5

 

 54   ”    7

 43   5  13

 51   1  14

 51   1  14

 53   ”    ”

 54   1    4

 

 43   3   12

 49   4   11

 

 47   1   11

 51   5     4

 46   2   13

 44   2     1

 50   4     4

 49   2   10

 51   4     4

 50   ”     4

 49   5   11

 

 10   3   15

 50   5     4

 16   1     2

 16   1     2

 16   1     2

 14   1     2

 16   1     2

 11   1   12

 

 20   3     6

 16   1     2

 16   1     2

 

 16   1     2

 12   3     8

 15   2   13

 16   1     2

 16   1     2

 12   3     6

 

 12   1   14

 16   1     2

 

 14   1     2

 16   1     2

 16   1     2

 15   3   15

 14   1     2

 13   3   10

 16   ”     6

 16   1     2

 16   1     2

 

  3    ”    5

16    1    2

 32   1     2

 38   2   10

 30   5   10

 33   2   10

 35   5   10

 34   4     2

 

 33   2   10

 37   1     2

 39   4     2

 

 29   4     2

 32   1     2

 35   5   10

  ”    ”     ”

 35   5   10

 34   4     2

 

 35   5   10

 35   5   10

 

 35   5   10

 40   5   10

 27   3     ”

 26   1     8

 40   5   10

 33   2   10

 33   2   10

 33   2   10

 33   2   10

 

 10   ”     ”

 33    2  10

 

 

 156

 166

 155

 160

 165

 143

 

 193

 172

 137

 

 159

 141

 164

 108

 168

 162

 

 147

 163

 

 155

 174

 144

 138

 169

 154

 161

 159

 159

 

   37

 160

 

 

side 193

Den uddelte Erstatning

Rodeformandens Underskrift

 

Præsta-

tioner?

Contanter

Rd    M    sk

Renter

 Rd    M    sk

Inquartering

 Rd    M   sk

Som Quittering

     ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ? 

    ?

 42    4       4

 52    ”     12

 40    4      4

 46    4      3

 47    5    13

 30    4      8

 28    5    15

 41    4      2

 25    ”      8

 46    ”      5

 29    2    13

 50    1      7

 28    ”      4

 53    4      7

 48    ”      ”

 36    3      8

 42    1    13

 59    2      7

 31    3      6

 36    5      4

 37    3      2

 40    3    14

 49    ”      4

 45    4      8

 51    5     2

  9     4     ”

46     5     ”

    1     ?     13

    1     3      4

    1     ”     13

    1     2      ”

    1     2       7

    ”      3      9

    2      2      ”

    1     4     13

    ”      2     ”

    1     1     10

    ”     3       7

    1     2      8

    ?     ?      ?

    1    3      10

    1     2       6

    1     2     12

    1     ”     13

    1     5      4

    ”     4      ”

    ”     2      6

    1     4      ”

    1     ”      7

    1     2      7

    1     1    10

    1     1    10

    ”     ”      ”

    1     2      ”

   2     3      –

   ”     ”      ”

   3     2     ”

   ”     2     8

   ”     5     ”

   ”     5     ”

   9    4      ”

   6    5     8

   1    4     ”

   3    2     ”

   ”    ”     ”

   ”     ”    ”

   3     2    ”

   6     1    8

   3     5    8

  16   4     ”

   1    4     ”

   ”    1?    5

   1    4     ”

   ”     ”     ”

   ”     ”     ”

   ”     ”     ”

   ”     ”     ”

   ”     ”     ”

   ”     ”     ”

   ”     ”     ”

   ”     ”     ”

 Hans P. Jensen

 Laust Andersen

 Jes Tonnesen

 Peder Christian Hansen

 Mads Nielsen

 Hans Olesen

 Niels Willumsen

 Ole Johan Søltofte

 Jens Jespersen

 Peder Christian Christiansen

 Jens Sørensen

 Morten Nielsen

 Niels Wedstesen

 Johann Bertelsen

 Hans H. Schmidt

 Jes Iversen

 Niels Christian Jensen

 Niels N. Hansen

 Anders Pedersen

 Jens Jensen

 Anders N. Holm

 Jep Tygesen

 Peter Schmidt

 Peder Poulsen

 Hans Peter Thygesen

 Christen Jensen

 P. Heinsen

1119   5    9       32     ”       9      67     1    –

 

side 194

1850

Ifølge Foranstaaende er udbudt Obligationer til Beløb                  3000 rbd  ? Mark

vexlet Obligationer for 250 rbd derpaa tabt                                        25   ”    ?     ”

uddeelt i Contanter                                                                            1119  ”    5?   ”

Dito for Indquartering                                                                          67  ”    1?    ”

Renter i Overensstemmelse med 1ste Post                                           32  ”    ?     ”

Gjelden til Jens Andersen i Vejen                                                      320  ”    ?     ”

deraf 1 Aars Rente                                                                                12  ”    4     ”

Niels Villumsens Forskud i alt                                                              62   –    1

Erstatning til Peter Chr. Christiansen for at give Kost og Logi

1 Nat til 6 Drivere samt Græsning til 17 Stk. Kvæg taget af ?            2  ”     2    ”

I Henhold til den 2den Post er udbetalt                                               10  ”     3    ”

nemlig i Hans Schmidts Rode                                                                 2 rbd   ”   –  3 1/5 sk

Anders Jepsens Rode                                                                              1   –    3   –  11 1/5  ” 

Niels N. Hansens Rode                                                                            ”   –    3   –    3 1/5 ”

Møller Holms Rode                                                                                  2   –    4   –  12 ¾  ”

Bertelsens Rode                                                                                        ”   –    4   –  12 4/5 ”

Peder Schmidts Rode                                                                              ”   –    5  –    3 1/5 ”

Jens Sørensens Rode                                                                               1  –    5  –    3  1/5 ”

beløben                                                                                                4652 rbd  ”  Mark

hele Erstatningen                                                                               4658  –      3     –

                                                                                       Igpant?               6 rbd   2 Mark

 

Dette Overskud var man enig om at tillægge Balzar Hansen der har gjort adskillige Rejser med Leverancer til Kolding.

Efter at Fordeling af Erstatningen til Rodeformændene viste? under 4de Decbr. og man havde ved Kirkestenen gjort opmærksom paa at saavel Forhandlingen var til alle Vedkommendes Eftersyn som og at Forstanderskabets Medlemmer var villige til at hjælpe med Fordelingen af Erstatning i de enkelte Roder, saafremt Nogen maatte ønske det, samledes Forstanderskabet tillige med Rodeformændene ved Indvarsling i Hulvad Kro den 3de Januar 1851, og meddelte da at ?Formændenes Quittering for den modtagne Erstatning og Ingen ? sig med nogensomhelst Indvending. Sluttelig bemærkes, at hvis man har erholdt mere i Papirer af sin Erstatning end ¾, har saa dog erholdt 10 procent i Godtgjørelse, ligesom de der have erholdt mere end? Kontanter, er af dette afkortede 10 procent.

Forstanderskabet for Brørup Aatumd? Utimpra

 

Hans H. Schmidt, Niels Willumsen, Hans P. Jensen,  Mads Nielsen.

 

side 195

Den 10de Decbr. 1850 var Brørup Lindknud Sogneforstanderskab samlet for at meddele Oplysning om nedlagte Bøndergaarde m.m. samt for at afgive Erklæring om en af Kromand Niels Villumsen indgivende allerunderdanigst Ansøgning om Udvidelse af hans Høkeribevilling med Hensyn til Søgte afgav Forstandersakabet Erklæring saalydende:

Den i Indenrigsministeriets Circulaire af 10de August 1850 fordrede Oplysning, er af Hr Pastor Heinsen meddelt i større Udstrækning end det ville have været muligt for os.

I de tvende sidste Aar er her i Sognene ikke foregaaet Forandringer, hvorom vi tro, der skal gives Indberetning.

Her i Sognene var saa godt som Alle Selveiere, og vi formene at Bestemmelserne fornemlig angaae Fæstere. Og der kan vist nok ikke være noget imod om en Mand arver eller kjøber en Gaard eller et Sted, og lader samme drive ved egne Folk.

Forbud herimod vilde stride mod den Selveieren tilkommende Handlefrihed, mod praxis og hvor det er tilraadeligt. Med Hensyn til anden Gjenstand:

Allerunderdanigst Erklæring Saavel med Hensyn til at  Supplicanten? allerede i flere Aar har havt Bevilling til at drive Høkeri som især fordi han formedelst hans bekjendte Forstandighed, Retsindighed og gode Formueforstandighed fortrinlig er skikket til at have saadan Handel, tillade vor allerunderdanigst at anbefale nærværende Ansøgning paa det bedste. Hvorfor vi allerunder

 

side 196

1850

danigst tillader os at bemærke: at da vi formene flyttede? Bevillinger maae meddeles i de Omboendes, og i Bevilingshaverens Interesse, saa er det vigtigt at nogen Concurance kan finde Sted, saavel med? Hensyn til Varernes Godhed, som Priisbillighed; der-? for er det ikke saaledes, som hvor Anlæggets Indretning og Drift, fordrer betydelig Indsigt og ? ? hvor dette er Tilfældet er Enebevilgelse i et ringe? Omfang vel i Alle Vedkommendes Interesse, men da gives ogsaa i mange Tilfælde bestemte Tal.

allerunderdanigst

Brørup Lindknud Sogneforstanderskab den 10de Decbr. 1850

Hans H. Schmidt, Thomas Hansen, S. Poulsen, Jens Pedersen, Søren Storm, Hans Petersen, Mads Nielsen.

 

Den 16de Decbr. 1850 var Sogneforstanderskabet samlet i Hulvad Kro hvor da foretoges:

1/ Valg af 4 Sogneforstanderskabs Medlemmer at tiltræde i de afgaaedes Sted 1ste Januar 1851, hvorom det Vedkommende er tilført Valgprotocollen.

2/ Fattigvæsens Sager indført i Fattigprotocollen fol 27?

 

Hans H Schmidt, S. Poulsen, Thomas Hansen, Søren Storm, Mads Nielsen,  Jens Pedersen, Hans P. Jensen.

 

Efter indvarsling af holtes et Sogneforstanderskabsmøde I Hulvad Kroe den 31. December 1850 hvorved følgende Sager bleve forhandlede:

1/ Ifølge Skrivelse af 23 dennes fra Provst Pedersen Leirskov foretoges Udnævnelse af 2de Skoleskifte? for af Løsningen af? Husmænds Pligt Arbeider.

 

side 197

Og Blev da eenstemmigen dertil udnævnt Gaardmand Hans Peder Thygesen i Suurhauge samt Gaardmand og Gæstgiver Johan Christoffer Sørensen i Houborg.

2/ Under 14de Dennes har Amtet forlangt nøiagtigere Oplysning Betræffende Nedlægelse og Sammenligelse af Bønder Gaarde og Navnlig om Betingelse ved Bevilling af 17. August 1778 ved Nedlegelse af Tvende  Gaarde i Eskelund er efter Boniet, Nemlig at opføreTvende Huuse, det ene 4   ?     1 Fierdingkar 2 5/8 Album Hartkorn

det Andet med 1 Tønde 2 Fierdingkar 2 ¼ Album. Det Tviden? paa Gaardens grunde Mens

der ingen af de tilstedeværende har om Gaarde fornøden Kundskab, Blev? denne Sag udsat til et Følgende Møde?, for imidlertid at skaffe sig nærmere Oplysning.

3/ Uddeltes af Legatsrenter hvor om det vedkommende ? tilførtes Fattigprotokolen.

 

Forstanderskabet for Brørup og Lindknud d. u.

 

Hans H. Schmidt, Søren Storm, Jens Pedersen, Niels Willumsen, Mads Nielsen,

Hans P. Jensen.

 

I Henhold til Amtets Opfordring af 14de f. M. havde Forstanderskabet gjort sig Uleilighed for at tilveiebringe de bedst mulige Oplysninger i Henhold til Indenrigsministeriets Circulaire af 10de August f. A., og hvoraf Resultatet blev som følger:

1/ Betræffende Nedlæggelse af 2de Gaarde i Eskelund Brørup Sogn som skal være bevilget Estrupgaards Eier under 8de Aug. 1778, da er det ikke muligt for Forstanderskabet at udfinde hvilken den ene Gaard er, hvorimod det er bekjendt at en Gaard i den ældre Tid imens Eskelund hørte under Estrup er bleven deelt og beboes af tvende Mænd endnu til Dato.

2/ Peder Holdensens Gaard i Eskelund der under 24de April 1847 er bevilget nedlagt, deraf er endnu tvende Parceller bebygte og beboede.

3/  Peter Chr. Christiansen i Eskelund anmeldte, at han havde indgivet Ansøgning om at sammenlægge tvende ham tilhørende Gaarde, men at

 

side 198

1851

har endnu ikke erholdt Bevilling.

4/  Søren Sørensen Viig i Adzersbøl  foreviste efter Opfordring kongelig Bevilling af 27de Octbr. 1849 til at sammenlægge tvende Gaarde i den Bye.

5/ Den hosfølgende Beretning fra Sognepræsten af Dato 5te Marts 1848 den? No 2 i Lindknud Sogn nævnte tvende Gaarde i Klelund eies endnu saavidt vides, af Assessor Kjær; men den ene er uden Beboere, den anden beboes af en Indsidder, begge tegner til at blive øde? saavel paa Bygning som Avl.

Pastor Heinsens utroede? Indberetning følger herhos tilbage.

 

Brørup Lindknud Forstanderskab 3de Januar 1851

underdanigst

Hans H. Schmidt, Niels Willumsen, Mads Nielsen ?

 

I samme Forstanderskabs Møde uddeltes Erstatning for Fourage afgivet til danske Militærheste 179? – i April 1849 til Vedkommende med 43 rbd 4 Mark 14 sk.

 

Den 6te Januar 1851 var Forstanderskabet  for Brørup Lindknud Pastorat samlet i Præstkjær hvor der foretages følgende Sager:

1/ Blev Planen lagt til de Fattiges Forsørgelse i indeværende Aar, hvornæst Ligning over Beboernes Ægter? dertil blev affattet. Alt tilført Fattigvæsenets Protocol.

2/ blev det bestemt at følgende Medlemmer af Forstanderskabet skulde fornemlig antage sig Skolevæsenet:

i Brørup Sogn Hans H. Schmidt, Eskelund og Mads Nielsen i Houborg.

i Lindknud Sogn, Niels Rasmussen, Gilberg, Jens Pedersen, Houborg.

Ved Fattigvæsenets Bestyrelse ansattes formentlig:

i Brørup Sogn, Johann Bertelsen og Kirkesanger Hansen Eskelund

i Lindknud Sogn, Søren Storm i Vittrup og Niels Christensen i Hyldelund?

3/ Saasnart Fattig og Skolevæsenets Regnskab for det forløb

 

side 199

ne er aflagte udtræde af Forstanderskabet i Brørup Sogn Niels Villumsen i Hulvad og Hans P. Jensen i Gjerndrup og

Lindknud Sogn – Thomas Hansen i Debel og Søren Poulsen i Oxlund.

Valgt til Formand Kirkesanger Hansen i Eskelund.

Sluttelig enedes Man om at samles i Gierndrup hos Hans P. Jensen Torsdagen den 9de dennes om Middagen for at opgiøre Fattig- og Skolevæsens regnskaberne For det forløbne Aar samt udfylde det tilsendte Schma over de Gaarde og Huse tilliggende Hartkorn i begge Sogne.

 

N. Heinsen, I. C. Kjær, Hans H. Schmidt, Niels Villumsen, Hans P. Jensen, Mads Nielsen, Johann Bertelsen, Thomas Hansen, Søren Poulsen, Søren Storm, Jens Pedersen,

Niels Rasmussen, Niels Christensen.

 

I Henhold til Ovenstaaende vare Undertegnede mødte hos Gaardmand Hans Peder Jensen i Gjerndrup, hvor da Fattigvæsens Regnskab for det forløbne Aar blev opgjort og derfor bestemt:

At Afskrifter af Forsørgelsesplan og Ligning over Udgifterne til Fattigvæsenet dette Aar fra næste Søndag af den befalede Tid fremlægges? Til Vedkommende Eftersyn i Hulvad og Debel Kroer, hvorom det Fornødne bekjendtgjøres ved Kirkestenen næste Søndag samme Tid i Lindknud som Brørup. Samme Tid bekjendtgiøres ligeledes , at Fattigvæsenets Regnskab for

afvigte Aar er til Eftersyn hos Kirkesanger Hansen, Tirslund.

At de til Fattigvæsenet palignede Pengebidrag indkræves til Betaling, for Brørup Sogns Vedkommende hos Johann Bertelsen ved et Møde i Hulvad den 2den Febr. næste? ved? Kl. 10 samt Korn? for de Beboere som nærmere? kommer? fra Lindknud Sogns Vedkommende have

 

side 200

1852

disse Skolers istandsættelse samt et Forslag over Bekostningerne derved. –

Endelig afgav Forstanderskabet en anbefalende Erklæring paa en Ansøgning fra Dannebrogsmand Ole Chr. Hansen om Understøttelse af Fondet for trængende Dannebrogsmænd. –

 

Gjerndrup d. 19? Jan. 1852

I.S. Kjær, Johann Bertelsen, N. Hansen, Hans H. Schmidt, Mads Nielsen, Søren Storm,

N. Rasmussen, Niels Christensen.

 

Den 20. Februar 1852 var Forstanderskabet forsamlet hos Jørgen Pedersen i Gjerndrup, hvor følgende Sager bleve forhandlede:

1/ Skoleregnskabet fremlagdes og revideredes for Brørup Sogn.

2/ Skrivelserne til Skoledirectionen i Anledning af nye Skolebygninger oplæstes og billigedes.

3/ Angaaende Skole- og Kirkestien besluttedes at der af hvert Sogns Forstandere skulde forfattes et Regulativ snarest muligt, i alt fald til næste Møde.

4/  Angaaende Gymnastikken i Biskolerne besluttedes at Anskaffe Springmaskine? (Springmasterne?) og Balancebræt til hver Skole.

5/ Der bestemtes at Hjorts Børneven og de nødvendigste Landkort skulde anskaffes saavelsom de Nye Testamenter til Skolerne.

6/  Birthe Marie ? Beierholm og Karen Bentsen fandtes at have forsømt Skolen i Januar saa

at der dicteredes Mulcter rafg.? 12 rbsk og 30 rbsk

 

side 201

1851

Leverance og Betaling af Beboernes Bidrag til den Tid vedkommende Forstander nærmere bestemmer.

3/ Skolesøgteregnskaber? kunne ikke opgiøres forinden Man om adskillige derhen hørende Gienstande har erholdt nærmere Oplysning.

 

Gierndrup den 9de Januar 1851

N. Hansen

Hans H. Schmidt, Thomas Hansen, Mads Nielsen, Niels Willumsen, Hans P. Jensen,

Johann Bertelsen, Niels Rasmussen.

 

I anledning af Forstanderskabets Erklæring blev affordret over en Ansøgning fra Ib S. Andersen i Debel Kro om allernaadigst Konfirmation paa den hans Formand tilstaaede Handelsret samt Udvidelse af Samme  til Kolonial og Manufactur.

Mere? bleve  et Møde holdt den 17de Juni 1851 og afgjorde saalydende allerunderd. Erklæring:

 

Forstanderskabet tillader sig allerunderdanigst at anbefale nærværende allerunderdanigst Ansøgning hvor den gaar ud paa at Supplicanten ønsker lige Handelsret som i sin Tid er tilstaaet hans Formand, hvad derimod angaar Udvidelse til Kolonial og Manufaktur Varer, da maa vi allerunderdanigst høre? hvorvidt saadanne Bevillinger i det hele maatte være tilraadelige.

Betræffende allerunderdanigste Bevillig til Handel med nogle med nogle Kolonial varer har Forstander skabet tilladt sig allerunderdanigst at anbefale Afgørelsen fra Johan Cristoffer Sørensen i Houborg derom og her ihvor ? vi? og at kunne anbefale denne Ansøgning

allerunderdanigst

 

N. Hansen, Søren Storm, Jens Pedersen.

 

Skabet tilladt sig

 

side 202

til Selveiendom og især naar der, som her i Eskelund er Tilfældet, snarere kan være Anledning til at befrygte at de bliver for mange med for faa Huse /: her er

nemlig 15 Huse med Tillæg af Jord imellem 1 og 6 Skp Hartkorn og 11 Huse deels med halvanden Jordtillæg :/ men hver ?

 

underdanigst

N. Hansen, Formand

Sognefoged

Eskelund den 27de Jan. 1851

 

afleveret med Posten 30te Januar 1851 tilligemed Indberetning om Hartkornets Fordeling i Brørup og Lindknud Sogne

 

side 203

Fortegnelse over Gaarde og Steder i Brørup Sogn efter Hartkorn

 

Bye

Beboere

Hartkorn

   Tdr   Skp   Fjk  Album

Præstkjær

Hulvad

     –   

 

Eskelund

    –

    –

    –   

    –

    –

    –

Thuesbøl

     –    

     –

     –

     –

 Suurhave

     –  

Brørupgaard

Gjerndrup

      –

      –

      –

 

hr. Pastor Heinsen

Ole J. Søltoft

Niels  Willumsen

3  Gaardmand

Peter Chr. Christiansen

         Do          –

         Do          –

Jens Jespersen

Niels Vedstesen

Mads Jepsen

Hans H. Schmidt

Hans Iversen

Jess Iversen

     Do    _

Niels N. Hansen

Anders Jepsen

Hans P. Thygesen

Christen Jespersen

Peder Poulsen

Jess Tonnesen

Peder Chr. Hansen

Hans P. Jensen

Mads Nielsen

16   Gaardmænd

      9      1      3         1

    11      ”      2            ¾ 

    10      ”      1         2

    30      2      3         1

      3      3      1         1

      3      5      3         1 ¼

       ”      1      2        2 ½

      4       4      ”         ” 

      4       5      1       1 ½   

      4       3      2       1 ¼

      6       2      2       1 ½

      5       5      ”        ”

      4       7      ”        ”

      ”       3      ”        ”

      5       ”       1       2 ½

      4       1       1       1 ¾

      5       2       1       2 ¼

      5       2       ”       1

      5       4       2       2 ½

      6       7       3       1 ½

      4       1       2       1

      4       3       3          ¾

      5       ”       3       1 ¾    

    84       3       3          ¾             

 

side 204

 

Bye

Beboere

Hartkorn

   Tdr   Skp   Fjk    Album

Eskelund

 

 

 

 

 

Thuesbøl

      –

      –

Skovhøi

Grauengaard

Aagaard

Gjerndrup

     

     

     

     

 

 

Hulkjær

Tiislund

Niels  J. Jespersen

Morten Nielsen

Bertelsen

   do   –

   do   –

Jens Sørensen

Jens Mikkelsen

Christen Jensen

Niels Chr. Jensen

Peter Schmidt

Jeppe Tygesen

Simon Hansen

Søren Koed

Laust Simonsen

Hans Olesen

Ole Christensen

Søren Chr. Sørensen

Jacob Jepsen

Laust Andersen

Anders N. Holm

Jens Jensen

Jens Lauritzen

21 Gaardmænd

     3       3       1         2

     2       3       2         2

     3       1       3         ”

     3       4       ”         ”

     ”       6       ”         1

     3       5       1         2

     2       7       1         1 ½

     2       7       2            ¼

     3       1       3         1 ¼  

     2       ”       3            ¼

     3       5       1         1 ¾

     2       2       1         1 ¾  

     2       4       3          ”   

     2       7       1          ”  

     3       2       2          ” 

     3       3       2          2

     3       1       1          2

     3       1        ”         1 ¼

     3       ”        3         1 ½

     3       3        1        2 ¼

     2       4        2        2

     2       5        3        1 ¾

   64       5        1        1       

 

side 205

Bye

Beboere

Hartkorn

  Tdr   Skp    Fjk    Album

Eskelund

 

 

 

 

Thuesbøl

Damgaard

       –

Tveraad

Gjerndrup

Tiislund

 

 

Eskelund

 

Skolelærerembedet

Hansens Eiendomsjord

Peder Carstensen

Thomas Nielsen

Niels P. Jensen

Hans P. Thygesen

Hans Chr. Madsen

Jacob Sørensen

Christen Pedersen

Jens Pedersen

Christen Jensen

Niels Madsen

11 Gaardmænd

Niels T. Jespersen

Christen Hansen

Jens Olesen

Christen Mathiasen

Christian Holst

Frands Christensens Enke

Henrik Voss

Morten Tonnesen

Johannes Mikkels. Enke

Mads Christensen

Peder Enemark

    ”          ”        til gode

Jens Madsen

Niels Christensen

    1        1       ”         2    

    ”        4       ”         2 ¼ 

    1        1       ”         1 ¾

    1        3       1         2 ½ 

    1        2       ”         2     

    1        4        1         2   

    1        3        ”         2 ¼

    1        3        3         2 ½

    1        2        3           ¾

    1        ”        3         1 ¾

    1        1        1         2

     1       1        2         1 ½

   14       6        2         1 ¼ 

     ”       5        2            ¾

     ”       3        1         1 ¼ 

     ”       2        2           ½

     ”       2        3         2 ½ 

     ”       3        2         ” 

     ”       4        ”         1 ½

     ”       5        3         2 ¼

     ”       2        1           ¾ 

     ”       2        1         ”

     ”       4        ”            ¾

     ”       2        1           ¼

              1                  2 ¼ 

     ”       3        ”        1 ¾

     ”       2        2           ½     

                                                                                                   5      4        2           ¾

side 206

 

Bye

Beboere

Hartkorn

  Tdr   Skp    Fjk   Album

 

Thuesbøl

 

 

 

 

 

 

 

 

Suurhauge

Firing

Gjerndrup

 

 

Thiislund

 

 

 

 

 

 

 

Eskelund

 

Suurhauge

Gjerndrup

                      Transport

Mathias Pedersen

Jens Olesen

Anders Sørensen

Poul N. Jensen

Hans Nielsen

Hans Hansen

Peder Nielsen

Peder Christensen

Knud Nielsen

Jep Hansen

Anders Jensen

Jørgen Pedersen

Poul Poulsen

Mads Lauritzen

Peder Chr. Nielsen

Søren Olesen

Niels C.Christensen

Jens C. Jessen

Christen Olesen

Christen Andersen

Christen Smed

34 Huse med

Anders Nielsen

Hagen Snedker

Christen Jørgensen

Niss Sørensen

4 Huse med

 

    5       4       2            ¾

    ”       1       2            ½

    ”       3       1            ½

    ”       6       3            ¾

    ”       5       ”            ¼

    ”       7       3          1 ¼

    ”       4       1             ¾

    ”       3       ”             ½

    ”       2       2          1 ¾

    ”       2       1             ½

    ”       3       3             ¼

    ”       6       ”             ¾ 

    ”       6       1          2

    ”       7       ”           2 ½

    ”       6       1           1 ½

    ”       4       3              ¾

    ”       2       ”           1 ½

    ”       3       1           2

    ”       4       ”           2 ¼

    ”       2       2           2

    ”       4       1           1 ¾

    ”       2       2           2 ½

   17      5       2          1 ¼

    ”       1        1          2

    ”       1        2           1 ¼

    ”       1        ”           1 ¾

    ”       1        1              ¾

    ”       5        1           2 ¾             

 

side 207

 

Bye

Beboere

Hartkorn

  Tdr   Skp    Fjk    Album    

Thiislund

 

Estrupmark

 

 

 

 

 

Gjerndrup

Christen Hansen    

ubeboede skyldsatte Lodder 

Laust Frandsen  

   ”         ”          fragaar      

Mads Hansen

Jens Hansen

Søren Eriksen

H. Jensen og Morten Nielsen

Stephen Pedersen

Anders Pedersen

Jørgen Cornelius

Sognets Kirkejord

Fattigvæsenets Jord

Fællesjord i Eskelund

Smedejord i Gjerndrup

Fællesjord  ibd

      Do        Do

    ”       ”        ”             ¾

 

    1       2        ”         2 ¾ 

              1                  2 ¼

    ”        7        2           ¾

    ”        4        1           ½

    1        1        ”         ”

    ”        2        ”         ”

    ”        ”        2         1 ¼

    ”        1        ”         1 ¼

    ”        ”        3         ”

    ”        6        1            ¼ 

    ”        1        2         2 ½ 

    ”        ”         1           ½ 

    ”        2         1          ¾

    ”        ”         1           ½

    ”        ”         ”           ½

                                                                                                                 5        6        3           ¼

 

Gaarde over 10 Tdr Htk                                             30 Tdr  2 Skp   3 Fjk   1    Alb

Do          do     4   do                                                      84   –     3   –      3     –     ¾    –

Do  over          2  do                                                      64   –      5   –       1    –   1        –

Do over           1  do                                                      14   –      6   –        2     –  1  ¼    –

Huse over 2  Skp                                                          17   –     5   –        2      –  1 ¼     –

Huse under 2 Skp                                                           “   –     5   –        2        –   ½      –

samt ubebygget Jord                                                      5   –    6    –       3        –    ¼     –

Fæstegaard                                                                     2     –   “    –       3      –   2 ¼     –

                                                                                        220  Tdr   5  Skp   1   Fjk   2 ¼ Alb

 

side 208

1851

Onsdagen den 12te Febr. 1851 samledes undertegnede Forstanderskabs Medlemmer, hvor følgende Sager forhandledes.

Bemeldte Niels Vedstesen i Eskelund at han har overladt Leien af Fattighusets Jord til Johannes Bertelsen, mod hvilken Overdragelse Man ikke havde noget at indvende. Peder Holdensen og Niels Vedstesen havde nemlig overensstemmende med Contract, indført i Fattigvæsensprotocol for 1827 og flere Aar fol. 119 i 20 Aar havde denne Jord i Leie og Niels Vedstesen havde fornyet Leien efter ? med Pastor Heinsen. i Aaret 1847, for de 10 derefter følgende Aar, alt paa samme Vilkaar som i det citerede Document ere anførte dog imod at svare af? 6 rbd Courant . Johann Bertelsen overtog nu i Et og Alt Niels Vedstesens Rettigheder og Pligter med Hensyn til indbemeldte Jord, dog saaledes, at saafremt samtlige Forstanderskabs Medlemmer finder passende forøges den anførte Leietid til 10 leies fra sidste Nytaarsdag at regne, og at Bertelsen ved Afleveringen afgiver med Jorden uden Erstatning 11  Tdr Engjord er der lagt inden i Afleveringsaaret erholder som derfor Betales og er der mindre erstatter han det manglende efter uvillige Mænds Skjøn.

Niels Vedstesen.

 

2/ Fremlagdes en Skrivelse fra Indenrigsministeriet saa man fandt passende at svare:

Foranlediget ved Indenrigsministeriets Circulaire f. M. meddeles herved:

 

side 209

Her i sognet er forige Aar ikke bemærket større trang til Huusly for Familier end almindelig.

Hvis en Familie har henvendt sig til Forstanderskabet om Huusleilighed i afvigte Aar, og denne har selv indtnget sig, mod at Forstanderskabet indestaar for Huusleien.

Bemeldte Familie har stadigen boet til Leie og i Almindelighed selv betalt Leieafgivten.

Da her i Pastoratet ingen Fæstehuse ere hvoraf Pligtarbejde er bleven eller bliver præsteret finder naturligviis heller ingen Afløsning Sted af saadant Arbeide, som kunde foraarsage

Opsigelse af Huusleilighed.

Man indseer ikke at her i Pastoratet er Grund eller Leilighed til at anbringe Huusmænd som mueligen andensteds bliver opsagte.”

Som Svar paa Amtets Skrivelse af 30te f.M. meddeles: ”I Brørup og Lindknud Sogne befindes for nærværende Tid ingen der ere i Besiddelse af de i Valgloven bestemte Betingelser for Valgbarhed til Landstinget.

 

N. Hansen, Hans H. Schmidt, Johann Bertelsen.

 

Om overensstemmende med Valglovens Lydende en Liste over de Valgberettigede berigtiget og har henligget den befalede Tid uden at herved er givet nogen Anmærkning

 

side 210

1851

Efter foregående aftale samledes Forstanderskabet hos Jørgen Pedersen i Gjerndrup hvor følgende Sager bleve forhandlede:

1/ Fremlagdes Documenter betræffende Leiresagen? Jørgen Pedersen i Tønder faar Henstandsret i den? ?nye tilfælde? det herom passerede findes indført i Fattigprotocollen.

2/ hvad der siden sidste Møde er passeret Fattigvæsenet betræffende.

3/ I Henhold til Amtets Skrivelse af 5te dennes ? paa Valg af et Medlem af Forstanderskabet til ? deltage i Valg af Amtsraadsmedlemmer i Holsted næste 29de om Fmd. Kl. 9. Ligeledes bleve i ? til samme Skrivelse valgt et Medlem til samme Vej og Sted at deltage i Ordning af Heste ? Distrikter ifølge Loven af 16de Marts d.A.

Til ? valgtes med de fleste Navnene Sogneforstander og Skolelærer Hansen i Eskelund, og den

anden Sognefoged og Sogneforstander Hans H. Schmidt i Eskelund. Valglisterne blive der meddelte.

4/ Fremlagdes Herredsfogedens Skrivelse betræffende Biveienes Reparation i Brørup og Lindknud.

For Lindknud Sogns Vedkommende var man enig om at Delingen af Biveiene under 31te Aug. 1846 indført i denne Protocol pag 96 – 97 og 98 maatte blive bestemt.

Sogneforstanderskabets Medlemmer paatager sig at opfordre Sognefogderne til at tilholde Beboerne i næste Maaned at istandsætte deres Anpart paa Veiene litr. a og m samt sætte tydelige Skjelstene imellem Lodderne.

Paa de øvrige Biveie tilholdes Vedkommende planere?? og kaste op og reparere Steder som behøves fra Assersbøl Kirkevei, samt et Stykke paa Vittrup Kirkesti.

For Brørup Sogns Vedkommende ansaae man det passende at Delingen af Biveiene ifølge Forening af 24de Maj 1846 fremdeles staar ved Magt, og

 

side 211

fandt man det rigtigt at opfordre Præsten og Mølleren for deres nu arbeidspligtige, Hartkorn, Veistykke.

? 1/ fra Nørbølling Mark til Landeveien at i standsætte og vedligeholde. –

Sognefogeden paatog sig at tilholde Beboerne at istandsætte deres Veiparter paa litr a og paa

Præsteveien, samt imellem Lodderne at sætte Skjelsten med paamalet No. Alt i løbet af næste Mai Maaned.

Af de øvrige Biveie ansaae Man at Stykket fra Udflytterne i Eskelund Kjær til Landeveien – ditto paa begge Sider af Kokvad, Veien til Vester Gjerndrup.

2/ fra Laust Simonsens efter Lindknud uden Huusstand repareres.

Det bemærkes, at Man til Reparation især regner her??til, at Grøfterne tilbørlig renses, Veien planeres og hvor fornødent gruses, paaføres tjenlige Materialer.

Sognepræsten anmeldte at han havde befundet, at de mange Skoleforsømmelser sidste Vinter havde fundet Sted i begge Sogne, ifølge hans Forslag besluttede Forstanderskabet, at Beboerne alvorlig maatte tilholdes at lade deres Børn søge Skolerne i den bestemte Tid. Ligesaa besluttede Man at tilholde Læreren ogsaa i Eskelund at øve Drengene i Gymnastik.

Da intet videre i dette Møde var at forhandle sluttedes med Underskrift.

Gjerndrup 22de April 1851

 

N. Hansen

Kjær, Søren Storm, Niels Christensen, Mads Nielsen, Jens Pedersen, Hans H. Schmidt,

N. Rasmussen.

 

side 212

1851

Sogneforstanderskabet for Brørup Sogn havde modtaget Skrivelse fra Herredsfogden om? Erklæring over en ?magtpaalæggende Ansøgning fra Peder Chr. Christiansen i Eskelund

om Kroholderbevilling, samt Skrivelse fra Sognepræsten i Rødding om at Fattiglems Børn herfra Kommunen.

I denne Anledning samledes Forstanderskabets Medlemmer i Eskelund den 3de Juni 1851, hvor der om disse Sager bleve foretagne saaledes:

1/ ”Ifølge Øvrighedens Opfordring tillode Forstanderskabet sig at meddele følgende allerunderdanigste Erklæring:

Supplicantens Gaard er, som anført, ligesaa passende beliggende for Giæstgiveren som Stensvanggaard omtrent Midtvejs imellem Holsted og Veien.

Leilighed for Reisende findes at være ret god og saafremt Færdselen forøges i den Grad, at

flere Giæsteværelser og udviddet Staldrum. Hvis    ? fornøden borger Suppliecantens Evne og velforstaaede Interesse for at Samme tilveiebringes uden Savn for Reisende.

Ogsaa maa Man med Grund vente af Supplicantens Forstandighed og Ærekjærhed, og han vil holde over at Ædruelighed og Orden bevares og haandhæves i hans Huus.

 

Brørup Forstanderskab

allerunderdanigst

3de Juni 1851

N. Hansen Kjær, Johann Bertelsen.

 

Betræffende den anden Sag tilførtes det Fornødne Fattigprotocollen.

5te Juni anbefalet Jens Hansen i Tiislund Ansøgning om Udflytning

 

side 213

Erklæring om? et Andragende fra Møller Holm i Hulkjær.

Ifølge Møller Holms Opfordring tillader undertegnede Forstanderskabs Medlemmer sig underdanigst at meddele, at vi er bekjendt at der i Vandløbene til Hr Holms Mølle findes Opstemninger af Vandet paa enkelte Steder, ligeledes er det os velbekjendt at Kornmalingen i hans Mølle særdeles i denne Tid gaaer langsomt og ofte maa standse af Mangel paa det fornødne Vand.

 

Eskelund 5te Juni 1851 N. Hansen  Johann Bertelsen

 

Ifølge Skrivelse af 26de Mai 1851 constitueret Formand for Valgbestyrelsen i 11te Landsthingskreds Hr Herredsfoged Stephansen i Varde blive samtlige Vælgere i Brørup Lindknud Kommune varslede ved Kirkestenen, først den sjette Søndag efter Paaske og dernæst i Pindsen til at møde i Hulvad Kro Torsdagen den 12te Juni Formd.: Kl 9, for der i Overensstemmelse med Valglovens Bestemmelser at udnævne Valgmænd til at møde hos Gjæstgiver Nielsen i Varde Torsdagen den 26de Juni Formd.: Kl 10, for der i Forening

Med de øvrige Valgmænd af Valgkredsen at vælge et Medlem til Landstinget i stedet for afdøde Adjunkt Adler i Ribe.

Forbemeldte 12te Juni mødte Undertegnede af Brørup Lindknud Sogneforstanderskabs Medlemmer bestemte Tid og Sted hvor da Udnævnelse af Valgmænd blev foretaget af

de mødte Vælgere saaledes som vedlagte Protocol derover viser. Af de Valgberettigede mødte kuns meget faa og de fleste af de Mødende stemte paa Johan Christoffer Sørensen i Houborg og Kirkesanger N. Hansen i Eskelund. Sidste var tilstede og Førstnævnte vil i morgen blive adspurgt om han kan modtage Valg, hvilket man ikke betvivler. Imidlertid bleve Valgbreve

 

side 214

1851

udstedte og  underskrevne – d : u : S .

Kjær, N. Hansen, Johann Bertelsen.

 

Den 14de Juni 1851 modtog Brørup Sogn Distriktshest 776 som tilligemed Fortegnelse over Sammes Sted, Alder og Beskaffenhed blev overleveret til Gaardmand Ole Johan Søltoft paa følgende Accord:

Gaardmand Ole Johan Søltoft i Hulvad modtager den Brørup Sogns Lægd No 14 tilfaldne Distriktshest og overtager i hver navnlig Maade alle de Forpligtelser som paaligger eller paalægges Sognet med Hensyn til saadan Hest i de næstfølgende 10 Aar til Aarets Dato at regne og det paa følgende Vilkaar;

1/ Sognet oppebærer selv den forbemeldte Hestes Foder, Græsning og Vedligehold af det Offentlige tilstaaede hvorimod Det imidlertid aarlig betaler til ovennævnte Ole Johan Søltoft 20 Rbd nævner tyve Rigsbankdaler rede Sølv.

2/ Dersom Ovennævnte uden egen Skyld mister Hesten eller om Hesten ved noget særdeles Tilfælde bliveruduelig ei alene til Tjenesten, maa og foruden til sædvanligt Trækarbeide, da erstatter Sognet Modtageren toTrediedele af det Tab, som kyndige upartiske Mænd skjønner at saadan muligt Uheld har foraarsaget.

3/ Den hermed overleverede Hest ansætter vi til Værdi af Rbd 64 nævner tredsindstyve og fire Rigsbankdaler og ved Forløbet af de 10 Aar afleverer fornævnte Ole Johan Søltoft, Hulvad til Sognet en i Tjeneste staaende erkjøbte

 

side 215

tjenstdygtig Hest, som bliver at taxere af tvende Kyndige udensogns boende Mænd. Taxeres saadan Hest for over 64 Rbd, udbetaler Sognet sligt Overskud ved Afleveringen, ? og i Tilfælde Hesten ansættes til lavere Priis udbetaler ovenmeldte Ole Johan Søltoft til Sognet det i 64 rbd Manglende.

4/ Forandringer med Hensyn til indbemeldte Hests Stilling og Hold samt Anvendelse, hidrørende fra Lovgivning og Administration er Overtagerne underkastet, hvorimod Forandring i den Sum det Offentlige afgiver for saadan Hest er ham uvedskommende.

5/ Enhversomhelst mulig opstaaende Tvist hidrørende fra foranstaaende Accord imellem Ole Johan Søltoft og Brørup Sogn maa ikke blive Gjenstand for Retstrætte, men afgjøres ved tvende Mænds Skjøn, af hvilke hver af Parterne udnævne Éen, og de tvende udnævner den Tredje, hvad de fleste Stemmer under saadan eventuel Tvistighed bestemme, skal være gjældende for begge Parter uden nogen Appel.

 

Foranstaaende Accord bekræftes med Underskrift.

Steensvanggaard den 14de Juni 1851. –

O. J. Søltoft, N. Hansen Johan Bertelsen, Hans H. Schmidt, Mads Nielsen.

 

side 216

1851

Copie/ Amtet har under 6te dennes tilskrevet mig saaledes.

Deres Velbyrdighed anmoder herved tjenstligen om at være med ved udsendte Cirkulaire at underrette samtlige Poster i deres underhørende Jurisdistion om, at Amtet fra Bestyrelsen ?

militaire Underklassens Pensionering og for Innentidsforslag?? ifølge Loven af  9de April d. A. har modtaget til brug for dem som ogsaa ansøgePension eller Forsørgelse  efter bemeldte Lov følgende    ? nemlig:

1/  for  Pensionister

2/   ”         de`s       Enker

3/   ”    maaltids  Officerer

4/   ”    dieses  Enker tilligemed Børn

5/   ”    saadanne Officerers forældreløse Børn

6/   ”   Invalider af Underklasserne

7/   ”    saadanne Invaliders Enker tilligemed Børn

8/  ”   for disse Invaliders forældreløse Børn, samt at der paa nærmere Forlangende vil herfra blive udbetalt det fornødne Antal af disse til Vedlæggelse af Pensionsbegjæring.

I det Amtet bemærker, at de Abbyter? og Oplysninger etc de samt  efterkommende maatte forlanges blive ifølge Lovens Paragraf 48? af samtlige Embedsmænd at udfærdige uden Betaling og noget Slags Gebyhr, saaledes Opmærksomheden paa at Alle og Enhver der anser sig berettigede til Hjælp eller Forsørgelse efter Loven, som, uden Hensyn til om tidligere Ansøgninger er indgivet eller om Undserstøttelse fra Centralcommiteen eller andet haves, at indsende behørigge udfyldte og attesterede Schemater i ne til Bestyrelsen, hvilket ligeledes gjælder om dem der i Henhold til Loven ansøger Forsørelse.

Hvilket herved tjenstligen communiceres Sogneforstanderskaberne.

 

side 217

tjenstlig Efterretning og videre Bekjendtgjørelse for de i de respektive Kommuner boende? militaire Personer, Invalider, disses efterladte Enker eller Børn der i Henhold til Lov af 9de April d. A. qualificerer sig til at erholde Pension eller Forsørgelse.

 

Holsted den 14de August 1851.

J. Münster

 

Denne? allerunderdanigst Ansøgning fra Christen Bennetzen i Steensvanggaard om at han i eget Navn maa af Amtet ? allernaâdigst formodes Privilegium til Krohold paa Undertegnede saalydende:

Allerunderdanigst Erklæring

Under 3die Juni d. A. har Forstanderskabet afgivet Erklæring her ?en allerunderdanigst Ansøgning om Kroholdsprivilegium efter Peder Christian Christiansen i Eskelund, som ifølge

sin Ansøgning vedlagt Contract, havde kjøbt Privilegiet af Jes Iversens Enke med hendes nuværende Mands Supplement Raad og Samtykke.

Forstanderskabet formene allerunderdanigst herpaa at burde gjøre opmærksom, uden at ytre nogen Mening om hvorvidt saadan Contract kan have nogen Gyldighed, eller være hinderlig med Hensyn til nærværende Ansøgning.

Supplicantens personlige Qualification til at være Kromand har vi ingen Grund at drage i Tvivl, og at der i Steensvanggaard er passende Gjæsteværelser og Rejsestald er Herredets og Amtets høie Oversyn     ? bekjendt.

 

Eskelund den 25de August 1851

allerunderdanigst

N. Hansen,  Johann Bertelsen.

 

Underdanigst Erklæring – Laust Andersens Ansøgning om Udstykning:

Velbekjendte med at det forholder sig som anført, at Supplicanten har besluttet den næste Vei der være ham aaben for at redde sig, og i en Overbening at begge Parter ville være forlegen? om Udstyknings=Aprobation nægtes dem, da de allerede hver for sig beboer og dyrke den dem tillagte Vei?

 

side 218

1851

som og hver af disse data under almindelige Forhold skjønnes passende for en Familie saa tillade vi os underdanigst at anbefale Tilladelse til Samme af den attraaede Udstykning.

Da hele Eiendommen, efter Beregningens Udvisende ikke har den for? Hovedparcel anordnede Størrelse, og da Hovedlodden dog beholder over 2 HartKorn, indseer Man ikke om Bevilling til  Gaardens Nedlæggelse er i saadan Tilfælde nødvendig.

 

Brørup Sogneforstanderskab  6te  Septbr 1851

underdanigst

N. Hansen, Hans H. Schmidt, Johan C. Bertelsen.

 

Efter foregaaende Aftale samledes Forstanderskabet for Brørup Lindknud i Lindknud Skole den 14de Sept 1851 om Eftermiddagen, hvor da følgende Sager bleve foretagne:

1/ Fra Herredscontoiret vare fordret Oplysning om hvor de militaire Heste til Lindknud og Brørup vare opstaldede og pa hvilke Vilkaar. Herpaa blev svaret: For Lægdet No 13 er Hesten opstaldet hos Gaardmand Værtshusholder Joh. Chr. Sørensen i Houborg i 10 Aar for samme Betaling plus? Lægdet af det Offentlige er tilstaaet og samme Betingelse som gjælde for Lægdet.

For Lægdet No 14 er Hesten opstaldet hos Gaardejer O. J. Søltoft i Hulvad i 10 Aar paa samme Vilkaar som ovenstaaende dog med den Forskel at den aarlige Betaling er 20 rbd til ham , hvor til Sognet bærer 2/3  Dele af Tabet over Hesten foruden?

2/ Tvende Fattigsager, hvorom det Fornødne er indført i vedkommende Protocol.

Da intet videre denne Gang var at forhandle

 

side 219

sluttedes med Underskrift.

 

N. Hansen, Mads Nielsen, Hans H. Schmidt, Johann Bertelsen, N. Skou? , N. Rasmussen,

Jens Pedersen, Niels Christensen, I. S. Kjær.

 

Ifølge Øvrighedens Opfordring afgav Forstanderskabet paa Ansøgning af Bennedsen og Christiansen om Flytning af Kroholdets Overslagning saalydende:

Underdanigst Erklæring

Paa allerunderdanigst Ansøgning fra samme Suppli cant Peder Chr. Christiansen, om Kroholdsprivilegium har Sogneforstanderskabet under 3de Juni d. A. yttret sig saaledes.

Supplicantens Gaard er som anført ligesaa godt beliggende for Gjæstgiverie som Steensvanggaard omtrent Midtveis mellem Holsted og Veien. Leilighed for Rejsende findes

være ret god og saasnart Færdselen forøges i den Grad at flere Gjæsteværelser og udvidet Staldrum findes fornødent borger Suplicantens Evne velforstaaende Interesse for at samme

?    centbruger uden Savn for de Reisende.

Saa? maa man med Grund vente af Supplicantens Forstaaenhed og Ærekjærhed at han vil holde over at Ædruelighed og Ordenssans og haandhæves i hans Huus.

Hertil ved Forstanderskabet intet videre at tilføie end dette, Bennedsens Kro Steensvanggaard er i Regulativet for Valgstederne bestemt som Valgsted for Ribe Amts 4de District.

Efter Opfordring havde begge Supplicanter erklæret sig for at Stedet fremdeles for det nævnte Kreds maatte blive den eventuelle Kro i Eskelund. Da nu Samme er af fuldkommen saa passende Beliggenhed som Valgsted for ovenmeldte Kreds tillader Forstanderskabet sig at anbefale den betegnede Fordring, for det Tilfælde at det høie Ministerium maatte

 

side 220

1851

finde at der bør træffes nogen Foranstaltning saalydende.

 

Forstanderskabet for Brørup Sogn

underdanigst

Ribe Amt den 18de Novbr. 1851

N. Hansen

 

Efter foregaaende Indvarsling samledes Forstanderskabets Medlemmer i Debel Kro hvor følgende Sager bleve forhandlede:

A Fattigsager

1/ Betreffende  Kirkesanger Niels Pedersen i  Tønov   ?

2/ Marie Kirstine Møller fraskilt Peder Nielsen  Tod    ?

3/ Skomager Mads for Peder Lofts Enke

4/ Indtingen af Fattiglemmer for næste Aar hvorom det fornødne findes indført i Fattigvæsenets Protocol.

B Skolesag

1/ Om Skolestien fra Thuesbøl til Eskelund

2/ Om Gymnastikken i Biskolerne

3/ Erklæring paa en Forestilling af Propritær

vide Skoleprotocollen

C andre Sager

Fremkom Johan Chr. Sørensen Houborg, der under 16de Januar d. A. var bleven enig med Beboerne om at overtage Distriktshesten for Ribe Amt 13de Septbr. No 785, og erklærede: sig forbunden til de næstfølgende 10 Aar er Ti Aar, i alle Henseender at overtage alle de Forpligtelser som paaliger trettende Lægd med Hensyn til formeldte Hest, saaledes at han

beholder den indsatte Hest, modtager den aarlige Græs- ? ning 24 rbd  r. S. og naar de 10 Aar ere udløben, Saasom Lægdet er i Tjeneste staaende Hest der bliver at taxere af 2 kyndigste? Mænd af hvilke Sog ? udnævner den ene og Johan Chr. Sørensen den anden.

 

side 221

Kunne disse tvende Mænd ikke enes om at ansætte Prisen udnævner de selv en tredje Mand, og da afgjøres Prisen ved fleerstemmighed. Ansættes Hesten til over 64 rbd betaler Lægdet Johan Chr. Sørensen Overskudet, men ansættes den under nævnte Priis har Johan Chr. Sørensen at tillægge det manglende. –

Skulle det indtræffe at Erstatning for Hestens Hold ansættes nøiere eller lavere end 24 rbd bliver saadan en Forandring Lægdets Sag.

Det er en selvfølge at de 10 Aar beregnes fra 16. Janu. 1851.

 

N. Hansen, H. Kjær, N. Rasmussen, Søren Storm, Niels Christensen, Jens Pedersen,

H. C. Sørensen.

 

Skrivelse fra Amtet af 30te Octbr. 1851 hvorefter Lindknud Bye tilkommer for i Aaret 1848 afgivet Fourage til Danske blev med paategnet Quittering afgivet til Karen? Sørensen Vig der havde afgivet bemeldte Fourage.

For at lægge Plan til de Fattiges Forsørgelse næste Aar og forfatte Ligning over Udgifterne

dertil, bestemtes et Forstanderskabs Møde i Præstkjær Tirsdagen den 9de dennes Fmd. Kl. 8.

Brørup Lindknud Forstanderskab den 2den Decbr. 1851

 

Samme Dag forhørte Forstanderskabet sig ifølge Amtets Skrivelse af 10de f. M. om Assessor

Kjær havde disponeret over de ham tilhørende 2de Gaarde i Klelund. De Oplysninger man haver erholdt gik ud paa, at Rygtet gik at Assessor Kjær skal have solgt sine Gaarde i Klelund, men at Aaret 1848 afgivet Fourage

 

side 222

Kiøberne ei senere have villet modtage samme? og at meremeldte Gaarde følgelig andetsteds vare ledige. Hvilket det blev overdraget Formanden til Amtet at indberette.

Indberettet 5te Dcbr.

 

Torsdagen den 12te Decbr. 1851 afholdtes det paa forrige Side anmeldte Møde, som paa Grund af Præstens       ? var bleven udsat til nævnte, 12te, Forsørgelsesplan og Ligning blev lagt og tilført Fattigprotocollen.

Endvidere blev berammet et Møde at afholde paa Hulvad Kro Torsdagen den 18de om Middagen, hvortil Beboerne i begge Sogne indkaldes, for at tage Bestemmelse om Fattighuset i Eskelund, om Flytning af Brørupvads Broe til Kokvad og flere Ting. Forinden dette Møde opmaales Præsteveien fra Skovhøi til Suurhave Gyde over Brørupvads Broe, og fra

Skovhøi efter Kirken over Kokvad, for at udfinde Foskjellen paa Veilængden.

Denne Opmaaling paatog Bertelsen og Kirkesanger Hansen sig at besørge.

Sluttelig deltes Legat, saadanne, hvorom det Foreslaaede tilføiedes Fattigprotocollen.

Brørup Lindknud Forstanderskab d. s.

 

N. Hansen, I. C. Kjær, N. Rasmussen, Søren Storm, Niels Christensen, Jens Pedersen,

Johan Bertelsen, Hans H. Schmidt?.

 

Ved den foran betegnede Samling i Hulkjær bleve ingen Beslutning tagen om den anførte?

Huses? Flytning. Efter foregaaende Ind

 

 

side 223

varsling samledes Forstanderskabets Medlemmer i Præstkjær den 8de Janu. 1852 betreffende Opgiørelse af Fattigvæsenets Regnskab, hvorom det Fornødne tilførtes Fattigprotocollen.

I samme Møde foretages Valg af en Formand for indeværende Aar, og blev da ved de

udlagte Stemmer Sognepræsten hr. Pastor Kjær valgt til Formand. –

Dernæst berammedes et Møde til Afslutning af Fattig- og Skole- Regnskabernes Aflæggelse Torsdagen den 15. Januar 1852 kl. 9 hos Jørgen Pedersen i Gjerndrup.

 

I. C. Kjær, Hans H. Schmidt, Johan Bertelsen, S. Hansen, Søren Storm, Jens Pedersen,

N. Sørensen, Mads Nielsen, Niels Christensen.

 

D. 15de Januar 1852 afholdtes Forstanderskabsmøde hos Jørgen Pedersen i Gjerndrup, hvor

Regnskabet for Fattigvæsenet i 1851 fremlagdes og revideredes; ligeledes forhandledes nogle andre Fattigsager hvorom vide Fattigprotocollen.

Med Hensyn til Skolevæsenet, da fremlagdes og revideredes Skoleregnskabet for Lindknud

Sogn, hvorimod Regnskabet for Brørup Sogn endnu ikke kunne fremlægges. Angaaende bemeldte Skrivelse fra Skoledirectionen om Istandsættelse af Lindknud, Klelund, Gjerndrup og Tirslund Skoler, hvilke Skrivelser findes i Skoleprotocollen, bestemtes at Forstanderen i Lindknud for dette Sogns Vedkommende, samt Skolelærer Hansen og Sognefoged Hans Schmidt fra Brørup Bye? Vilde til næste Møde fremlægge et Forslag til

 

Mangler side 224

 

 

side 225

7/ Angaaende Kurvemager Niels Pedersen i Tønder bestemtes, at antage Tønder Fattigvæsen Fordring: at de Børn som fødes af bemeldte Ægtefolk i Tønder, medens De forsørgedes for Brørup Sogns Regning, skulde betragtes som fødte i Brørup Sogn, og at Lægen skulde betales herfra, dersom han vil indgaae paa en billig fast aarlig Accord; dog forbeholdes Ret til at forlange Familien hjemsendt, dersom Omkostningerne i Tønder maatte blive for betydelige. –

8/ Folketingsvalglisten vedtages og Hr Kirkesanger Hansen paatog sig at underrette Stiftamtmanden om, at ingen Valgbare til Landstinget findes i Sognene. – Valglisten vil blive fremlagt til Eftersyn hos Jørgen Pedersen i Gjerndrup.

9/ Dernæst paalignedes Bidrag af Brørup Sogn  1, til Reparation af Kirkegaardsdiget 21 Rbd 2 Mark  2, i Leie af Jordemoderlodden for 1849, 50, 51             24 Rbd 4 Mark 8 sk  3,

af Sognefogdens og Budfogedernes Hartkorn                                12 Rbd 5 Mark  4,

Skatter af Jordemoderboligen                                                            1 Rbd 3 Mark  5,

til Kirkes. Hansen og Niels Willumsen

Reiseomkostninger til et Valgmøde                                                  10 Rbd 6,

Til Peder Poulsen og Hans Schmidt for Broreparationen m. M.    2 Rbd 2 Mark 10 sk.

               i alt 72 Rbd 5 Mark 2 sk,

hvilket Beløb lignedes paa Hartkorn med 1 rbd sk af hvert Fjerdingkar. – Listen overleveredes Sognefogeden til Indkrævning.

10/ Kirkes. Hansen havde paa Fstdskbts. Vegne kjøbt Den gamle Hulvad-Bro, men da Fstdskbt nu ikke havde Brug for den, samtykkedes i at denne Handel betragtedes som Kirkes. Hansens private Foretagende.

 

I. S. Kjær, N. Hansen, Mads Nielsen, Søren Storm, Niels Rasmussen, Jens Pedersen,

Hans H. Schmidt

 

side 226

1852

D. 25. Marts 1852 var Forstanderskabet forsamlet paa sædvanligt Sted i Gjerndreup, og blev da forhandlet:

1/ Fattigsager

De siden Nytaar forefalden overer,kentlige ?Udgifter anmeldtes vide Fattigprotokollen

2/ Skolesager

I Anledning af de i Skoleprotokollerne indførte Skrivelser, hvormed Forslagene til

Istandsættelse eller Opførelse af Skolebygningerne i Gjerndrup, Tirslund,  Lindknud

og Klelund vare approberede, besluttedes at andrage?paa et Laan paa ca. 600 Rbd til Brørup Sogn at forrente og afdrage i 12 Aar. Forstanderen Niels Rasmussen og Søren Storm lovede

at besørge Indkjøb af Materialier til Lindknud og Klelund Skoler. Der besluttedes at bortlicitere Arbeidet paa en nærmere bestemt Dag. SogneFoged (Hans Schmidt og Gaardmand Mads Sørensen paatager sig at besørge Arbeidet borliciteret for Brørup Sogns Vedkommende saaledes at Forstanderskabet forbeholdt sig Ret til at udsætte Antagelsen af Tilbudene til Directionens Svar paa Begjæringen af Laanet kunde indløbe.

3/ Regulativet for Sognenes Stier kunde endnu ikke vedtages, men dets Affattelse burde paagjældende Forstandere at fremskynde.

 

I. S. Kjær, Hans H. Schmidt, Mads Nielsen, Niels Rasmussen, Niels Christensen, Søren Storm.

 

side 227

D. 17 Mai 1852 holdtes Møde i Gjerndrup, hvor forhandledes:

1/ Fattigsager vide Fattigprotocollen.

2/ Veisagen

Herredsfogden havde under 16 April forlangt opgivet hvilket Arbeide der skulle foretages paa Biveiene og om nogen Forandring onskedes i Regulativet. Herpaa bestemte F.skabet at svare, at ingen Forandring ønskedes i Reguilativet; at følgende Biveie skulde forebedres:

i Lindknud Sogn: a,  ltr m imellem Debel Kro og Lars Pedersens Gaard i Klelund samt Vest for Klelund By; der paaføres Lyng, Grøfterne opkastes saavel og Veien planeres helt igjennem. –

Ogsaa i Klelund By findes et Stykke paa samme Vei, der vil blive at forbedre paa samme Maade. – b Veien litr. a paaføres Lyng enkelte Steder. – c, Veien litr. d og ? er fleste øvrige Biveie trænger til nogen Reparation hist og  her. – I Brørup Sogn: Brørupvadsbro paa

Veien Litr. d trænger til Reparation; et Stykke paa samme Vei paa Bakken nord for denne Bro; fremdeles ved Suurhave og sønden for Jørgen Pedersens Gaard i Gjerndrup trænger til Udbedring. – Veien Litr. e for saavidt den gaar over Brørup Sogns Mark forbedres enkelte Steder. – Veien Litr. h forbedres ved Skolebygningen.

Disse Veiarbejder udføres i løbet af Juni Maaned under Sognefogdernes Anviisning og Tilsyn.

Dernæst forfattede Sfstskbt. følgende Regulativ for Kirke og Skolestier

Brørup Sogn:

a/ Kirkestien fra Gjerndrup over Peder Christian Hansen,

 

side 228

1852

Hans P. Jensen, Niels Andersen, Jacob Jepsen, Laust Petersens Mark, derpaa over en Spang over Aadalen fra over Peder Poulsens Mark til Brørup Kirke.

b/ Skolestien fra Christian Jørgensens Sted paa Suurhave Mark over en Spang over Stilaa til M         ? Lauridsens og Jørgen Pedersens paa Gjerndrup Mark, derfra over H. P. Jensens Mark til Moseveien, som derpaa følges til Gjerndrup. –

c/ Skolestien fra Suurhave nordre Gaard over dens Mark langs ad Skjellet imellem Søren Christiansens         ?  og Jacob Jepsens Mark; derpaa fra Vestergjerndrup følges Veien til Skolen. –

d/ Kirke- og Skolestien for østlige og sydlige Beboere fra Eskelund Mark fra Mads Jepsens over Jacob Sørensens Lod til dennes Gaard, derfra ad Veien til Morten Nielsens Gaard, over dennes og Johan Bertelsens Lodder til Skolen. –

e/ Skolestien for Beboerne i Thuesbøl Damgaard og Tveraad fra Thuesbøl By paa vestre Side af Bennedsens Lod ned ved Hegnet imellem dennes og Niels Christian Jensens Mark til Landeveien. –

 

Lindknud Sogn

f/ Kirke- og skolestien fra Claus Madsens Gaard paa Vittrup Mark i Skjellet mellem Steffen Christensen og Rasmus Hansens Mark, over Stokbro over Søren Jepsens og Søren Storms Mark, over Niels Christensens Mark, Jørgen Burkals do til Kirken.

 

g/ Kirke- og Skolestien for de nordre Udflyttere af Vittrup fra Iver Pedersens Huus over dennes og Jørgen Burkals Mark, hvor den forenes med Stien litr. f.

h/ Stien fra Jørgen Burkals Gyde: over Kirkejorden til Skolen. Dette Regulativ skal være gyldigt  indtil første Mai 1855. – Fremlagt til off. Eftersyn fra    ? til 21 Juni, uden at nogen Indvending mod Regulativet fremkommer.

 

side 229

Med Hensyn til det for Brørup Sogn nødvendige Brændsel til Skolerne, Fattige og Jordemoderen bestemtes for især at tilveibringe det ved Ligning paa Hartkornet. –

3/ Skolesagen

Det til de nye Skolebygninger, Fattighuset og Jordemoderhuset i Brørup Sogn fornøden Tag bestemte man at skulle udredes af Brørup Sogns Hartkorn med 4 Lispund pr. Tdr.

 

I. C. Kjær, N. Hansen, Mads Nielsen, N. Rasmussen, Jens Pedersen, Søren Storm.

 

Den 27de Juni 1852 var Forstanderskabet samlet paa det sædvanlige Mødested i Gjerndrup, hvor der blev forhandlet:

1/ Et af Kirkesanger Hansen modtaget Laan til Skolevæsnet i Lindknud 400 nævner fire Hundrede Rigsbankdaler blev overleveret til Skolepatron Niels Rasmusen, Gilberg og Obligation derfor udstedt og af Forstanderskabet undersskrevet.

2/  Et ligeledes af Kirkesanger Hansen til Brørup Sogns Skolevæsen modtaget Laan 150 nævner eet Hundrede og halvtredsindstyve Rigsbankdaler Sølv blev overleveret til Skolepatron Hans Hansen Schmidt i Eskelund, derfor blev asjou? Obligation udstædt og underskrevet.

3/ Blev foretaget Valg paa et Medlem til Valgbestyrelsen

 

side 230

til det nu forestaaende Folketingsvalg, og blev dertil af samtlige Tilstedeværende udnævnt Sognepræsten hr Pastor Kjær.

 

N. Hansen, J. Bertelsen, Hans H. Schmidt, Niels Christensen, Niels Rasmussen, Jens Pedersen,

 

D. 16 Aug. 1852 holdtes et Sfstskbmøde, her forhandledes:

1/ Fattigsager fra Fattigprotokollen

2/ Bertelsen havde anmeldt at han paa Grund af Svaghed ikke kunde besørge forefaldende Sogneforstanderskabsforretninger og derfor har han sig entlediget. Forstanderskabbet antog hans anførte Grund som fyldestgjørende; til at foranstalte et nyt Valg udnævntes

Niels Rasmussen og Kirkesanger Hansen. –

Derefter fremlagdes en Indbydelse til deltagelse i en privat Assurance-Forening for Landbygninger i Jylland, for hvis bekjendtgjørelse etc? man havde udbedt sig Forstander-

skabets Medvirkning

3/ Skolesagen; Da Directionen tilbyder at overlade Brørup Skolekasse et Laan af Skolehjælpekassen paa 150 Rbd strax at modtage, vi tillader at modtage dette Tilbud. –

Endvidere havde Directionen begjært Forstanderskabets Erklæring, om det maatte ansees

saa hensigtsmæssigst at bestemme et større Antal Skoledage for Sommerhalvaaret end i Planen oppebærende. Forstanderskabet var enig i at formode dette. –

 

side 231

1852

Endelig fremlagdes et Skema til en Fortegnelse over Sognenes Tiendehartkorn, som ønskedes

udfyldt af Forstanderskabet.

 

I. C. Kjær, N. Hansen, Jens Pedersen, Niels Rasmussen, Mads Nielsen, Søren Storm.

 

I Sogneforstanderskabsmødet d. 13 Sept. 1852 anmeldte den til Valget af en Sogneforstander udnævnte Bestyrelse, bestaaende af Kirkesanger Hansen og Gmd. Niels Rasmussen foruden Formanden, at der samme Dag var afholdt Valg paa en Sogneforstander efter foregaaende Indvarsling, samt at Udfaldet af Valget var følgende:

Gmd. Hans Peter Thygesen af Suurhave erholdt fjorten Stemmer

Christen Jespersen af Suurhave  erholdt een Stemme

Mads Jepsen af Eskelund ligeledes een Stemme

saa at altsaa Hans Peter Thygesen var valgt til Sogneforstander.

 

I samme Møde anbefalede Forstanderskabet et Andragende fra nogle Beboere i Lindknud, som gik ud paa, at den Vei som gaar forbi Hulkjær Mølle ad Houborg maatte udgaae af Biveienes Classe og overgaae til de mindre

 

side 232

1852

Landveie, der vedligeholdes paa Herredets Bekostning. –

 

I. C. Kjær, N. Hansen, Hans H. Schmidt, Mads Nielsen, Søren Storm, Niels Rasmussen,

Niels Christensen.

 

Den 24de Nov. 1852 var Sognebeboerne indbudt til et Forstanderskabsmøde her i Debel Kro

for at der kunde træffes Accord med de der maatte ønske at modtage nogen af de Fattige i Kost og Logie for Aaret 1853.

Angaaende de trufne Overenskomster findes det fornødent anført Fattigprotocollen.

Fra Skoledirectionen var tilsendt til Forstanderskabets Erklæring en Ansøgning fra

Abelone Christensdatter i Tirslund, om at erholde Erstatning for Tirslunds Skoles Byggeplan,

Fortug, Legeplads og Gangstier. Formanden bemyndiges til at afgive den Erklæring,

at man vel fandt det billigt, at Ansøgerinden fik Erstatning for den udvidede Byggeplan, men at da der ellers ingen Forandring foretages uden dette, at Huset var ombygt udvidet, kunde der formentlig hverken i Henseende til Legeplads eller Gangstien tilkendes hende Erstatning.

 

I. C. Kjær, N. Hansen, Mads Nielsen, Hans Peter Thygesen.

 

side 233

D. 8 Dec 1852 var Forstanderskabet forsamlet i Præstkjær, og blev da forhandlet Følgende:

1. Gaardmand N. N. Hansen i Thuesbøl havde inden 18de f. M. indgivet et Andragende til Amtsraadet, om at det vilde bevirke, at en Vei anlagdes fra Thuesbøl til Landeveien langs med Skjellet mellem Bennedsen og N. Chr. Jensens Lodder. – Herover var forlangt Forstanderskabets Erklæring, hvilken blev vedtaget saaledes:

Det forholder sig rigtigt, som anført af Andrageren, at der mellem en Deel Beboere i Thuesbøl, hvis Børn skulle gaae til Eskelund Skole er indgaaet skriftlig Forening indført i Brørup Skolevæsens Forhandlingsprotokol, hvoraf Indskrift underdanigst vedlægges. – Paa samme Sted hvor den betegnede Vei skulde anlægges, er der i Regulativet for Kirke- og Skolestier fastsat, at en Skolesti skal anlægges; Veienes Anlæggelse, der skjønnes at være vigtig for Thuesbøl Beboere, for saa saavidt ogsaa Interesse for Sognet, som dette derved

kunde indgaae at anlægge en Skolesti paa dette Sted.

Forstanderskabet har derfor søgt at bevæge Underskriveren af hiin Forening til at anlægge nævnte Vei, men da de ikke dertil fandtes villige og da Fstskb. ikke anseer sig bemyndiget til at anlægge en Vei, som ikke er optaget paa Regulativet, blev Sagen stillet i bero. – Skjøndt Forstanderskabet saaledes erkjender, at Anlæggelsen af denne Vei er ønskelig, da Veien vilde have Vigtighed for Sognet istedetfor Skolesti, og for Thuesbøl Beboere tillige som Kjørevei, saa inseer Forst. dog ikke, at det kan paalægges trende af? Veieirne?? af ovennævnte

 

side 234

Bilag 55

Forening som Pligt at anlægge Veien, da denne Forening ogsaa maa betragtes som en privat Biveien Eccept?, og ligesaa lidet kan Veianlæget paalægges Forst.: – Imidlertid er Forst. villigt til at lade udføre og bekoste større Deel af Veianlæget, som det kan skjønnes at en Skolesties Anlæggelse vilde koste, imod at Veien plaineres af Foreningen eller Thuesbøl Beboere, lade udføre den? øvrige Deel af Arbeidet, hvorom Forst. vil søge at træffe Accord? langt? med disse: Skulde oftnævnte Vei ikke kunde komme i stand, så vil Forst. see sig nødt til at lade anlægge en Skolesti paa en passende Aarstid i 1853; at den ikke allerede er anlagt hidrører paa, at man har haabet paa at bringe dette Veianlæg i stand.

2. En Ansøgning fra Invaliden Jakob Jensen fremlagt til Erklæring; Ansøgeren anbefaledes paa det Bedste til en til en forøget Kausion.

3. Forsørgelsesplan og Ligning over Fattigvæsens Udgifterne for Aaret 1853 lagdes saadan

som Fattigprotokollen udviser.

4. Derpaa foretoges Valg af en Formand for næste Aar, den vikarierende Sognepræst

gjenvalgtes.

Præstkjær d. 8 Dec. 1852

 

I. C. Kjær, N. Hansen, Niels Rasmussen, Niels Christensen, Søren Storm, Hans H. Schmidt,

Hans P. Thygesen

 

D. 12 Jan. 1853 var Forstanderskabet samlet i Præstkjær og bleve da forhandlet:

1. Fattigvæsens Regnskabet for 1852 fremlagdes og revideredes. Desuden forhandledes nogle andre Fattigsager, som findes indførte i vedkommende Protocol

 

side 235

2. Skolesagen vide Skoleprotocollen

3.  En Erklæring afgaves paa en Ansøgning fra Gaardeier Bennedsen og flere Beboere

i Thuesbøl om Erstatning for forøget Veiarbeide paa en Bivei fra Landeveien igjennem

Thuesbøl. Forstanderskabet tiltraadte en af Ingeniørcapt Lunde derom afgiven Erklæring:

 

I. C. Kjær, N. Hansen, Hans H. Schmidt, Hans P. Thygesen.

 

D. 16de Marts og d. 13de April holdtes Møder refr. af Lindknud og af Brørup Sogns Forstandere for at paaligne dette Aars Udgifter til hvert Sogns Skolevæsen, hvorom det Fornødne findes indført i vedkommende Skoleprotokoller.-

 

Sogneforstanderskabets Møde i Gjerndrup d. 2 Mai 1853:

Adskillige Fattigsager behandledes som anførte i Fattigprotokollen.

Med Hensyn til Veivæsenet i Lindknud Sogn besluttedes at Veien litr m istandsættes inden Juni Maaneds Udgang overensstemmende med et af Niels Rasmussen og Niels Christensen udarbeidet Forslag: –

Dernæst foretoges Valg paa et Medlem til at indtræde i Valgbestyrelsen for Ribe Amts 4de

Folketingskreds. – Kirkesanger Hansen valgtes. – Udnævnelsen af Valgmænd til

 

side 236

Landstingsvalget berammedes til at foretages i Hulvad d. 13de Mai Sønd. Kl. 6

 

I. C. Kjær, N. Hansen, Hans H. Schmidt, Mads Nielsen, Hans P. Thygesen.

 

Fredagen den 13de Mai 1853 foretoges i Hulvad efter behørig Bekjendtgjørelse Valg paa tvende? af Pastoratets Vælgere for som Valgmænd at deltage i det til 3de Juni d. A. berammede Valg til Landstinget. – Med Stemmeflerhed? valgtes Kirkesanger og Skolelærer N.Hansen i Eskelund og Gaardmand Johan Christoffer Sørensen i Houborg. –

 

Forstanderskabets Møde i Præstkjær d. 24 Mai 1853

Præstevejen

Herredsfogden havde forlangt en Opgivelse af hvilke Veiarbejder der burde udføres i dette Aar, samt paa hvilken Maade og Tid Arbeiderne skulle udføres. I den Anledning bestemte Forstanderskabet, at paa Veien litr. c., der er delt imellem Beboerne, planeres i sin hele Strækning; Stykket fra det Dige, som gaaer imellem Skouhøie og Brørupgaards Mark, til Banken, hvor Veien dreier mod Nord, paaføres 2 Tommer og Grøfterne oprenses vel. – Derfra til Broen  opfyldes og paaføres Leer, et Læs paa hver 6 Alen løbende Vei, den norden for Broen beliggende Banke

 

side 237

forhøies i Midten med jævnt Skraaning til Grøfterne. Suurhave Gyde paaføres 3 Tommer Gruus, og Grøfterne opkastes med 1½ Alens Vidde foroven og passende dybde.— Fra Gyden til Banken Nord for Klynehuset paaføres et Læs Leer paa hver 6 Alen løbende Vei. Hvor Veien skjæres af en Markvej syd for Poul Poulsens paaføres nogle Læs Smaasteen og fornødent Gruus. –

Fra H. P. Jensens nordre Skjel til der hvor en Sidevei gaaer ind til Mads Lauridsens Gaard paaføres Smaasten paa de fugtige Steder og i hele Strækningen 2 Tommer Gruus. – I Lavningen paa det nordligste af Peter Petersens Mark paaføres Gruus i Veisporet, derfra til Lindknud Sogneskjel paaføres 1 Læs Leer paa hver 6 Alen løb. V.

Litr. e. Fra Thomas Christensens Gaard til hvor Veien deler sig imod Nord paaføres Smaasteen og 2 Tommer Gruus.— Ligeledes fra lidt Syd for Morten Nielsens Gaard til forbi Niels Vedstesens Gaard. – Veien planeres og Grøfterne opkastes i sin hele Udstrækning. –

Litr.f. Fra Mads Nielsens høie Agre til forbi den første Steenkiste paaføres 2 Tommer Gruus og Grøfterne oprenses. Forøvrigt planeres Veien.

Litr. g. Fra Foldingbro Landvei til forbi Dammen forhøies ½ Alen og paaføres Gruus. Fra Steenkisten i Byen til Teglovnspladsen oprenses Grøfterne og paaføres 2 a 3 Tommer Gruus. Fra P. Chr. Hansens Gaard forbi Skolen til de høie Agre kastes

 

side 238

eller oprenses Grøfterne og paaføres 3 Tommer Gruus, tæt Vest for Skolen lægges a`10 Læs Steen i Bunden. – Den øvrige Strækning jævnes, og paa enkelte Steder paaføres Gruus. Samme Vei fra Suurhave til Kokvad udjævnes og paaføres Gruus. –

Litr. c (i det nye Regulativ) Grøfterne opkastes og Veien jævnes. –

Bestemmelse om Veistykket mellem Thuesbøl og Landeveien udsættes indtil videre.

Litr. a? forbi Hulkjær Mølle Grøfterne renses og Veien planeres;

Bakkeskrænten Nord for Møllen forhøies i Midten med jævn Skraaning til Siderne. Oven

for Bakken er et moradsigt Sted, hvorpaa kjøres Gruus. –

litr. b. Fra Kokvad forbi Brørup Kirke, Tveraad og Damgaard efter Tirslund planeres og paaføres Gruus (især imellem Damgaard og Tveraad) enkelte Steder efter Sognefogdens Bestemmelse.

Med Hensyn til Tiden for disse Arbeiders Udførelse bestemmes, at Veien litr. c., Veien forbi Hulkjær Mølle og litr. e., samt fra Suurhave over Kokvad til Feuling Veien istandsættes inden Juni Maaneds Udgang; det øvrige inden 1. Octbr., alt i Naturaliearbeide, med Undtagelse af Litr. c. i det nye Regulativ, der udføres efter Licitation. –

Tillige oplæstes en Skrivelse fra Provsten

 

side 239

angaaende Mulctering for Skoleforsømmelser hvorom vide Brørup Skoleprotokol. –

 

I. S. Kjær, N. Hansen, Mads Nielsen, Hans P. Thygesen.

 

D. 27de Juli 1853 var Brørup Forstanderskab samlet i Suurhave, og bleve da forhandlet:

1. Almindelige Sager

Formanden anmeldte at der var indkommen en Regning fra Forligelsescommisair H. Jensen, stor 1 rbd 10 ¾ sk, for forfattelsen af et Skjøde; denne Regning anvistes til Udbetaling af Fattigkassen.

Fremdeles anmeldtes, at fra Herredsfoggden var begjæret Erklæring over en af Jordemoderen til Amtet indgiven Klage over, at de hende tilkommende Præstationer af Brørup Sogn ikke ydedes ordentlig og i rette Tid. Det overdrages Formanden at afgjøre denne Erklæring.

Dernæst fremlagdes og oplæstes Justitsministeriets Cirkulaire af 8 Juli d. A. angaaende Foranstaltningen mod Cholera. Forstanderskabet besluttede at anmode Sognebeboerne om at iagtage Forsigtighed med Hensyn til Nydelsen af ufriede Næringsmidler, at vaage over Renlighed, at anmelde mistænkelige Sygdomstilfælde uden Ophold for en Sogneforstander etc. –

Bidraget pr Tdr Hartkorn til Communens udgifter bestemmes til 32 rbsk? 

2. Veisager

Der anmeldtes, at fra Amtsraadet var vedtaget det nye Regulativ for Biveiene.

 

side 240

Fra Gaardeier Bennedsen m. Fl. forelagdes der et Andragende til Amtsraadet, om at Det paa Regulativet opkastet? Stykke Vei fra Thuesbøl østen for N. C. Jensens Toft atter maatte udgaae og den gamle Thingvei beholdes som Bivei, hvorover var forlangt Forstanderskabets Erklæring. Herpaa afgaves følgende Forklaring:

Nærværende Andragende, der gaar ud paa, at det Stykke af Veien litr b, ”som fra Thuesbøl By skulle gaae Østen for N. C. Jensens Toft følgende den udlagte Mark ned indtil denne falder i Varde – Kolding Landevei” hvilket Stykke nyligt er optaget paa Regulativet – atter skulle udgaae af dette og i dets Sted sættes ved den gamle Thingvei til Landeveien, tillader Forst. sig at tiltræde. – Forst. har ikke tilraadet dette nye Veistykkes Optagelse paa Regulativet. Vel har Forst. i en anden Anledning under 4 Dec. f. A. erklæret, at denne Vei kunne have Betydning for Sognet istedetfor en paatænkt Skolesti; men en Skolesti kunde dog anlægges med langt mindre Bekostning end Veien, fremdeles ytrede Forst., at Veien kunde have Vigtighed for Thuesbøl Beboere; imidlertid er Forst. kommen til Kendskab om, at dette udlagt mindre nøiagtigt, at det er kun faa af Thuesbøl Beboere, der ønsker denne Vei, hvilket

fremgaaer af næsten alle Lodseiere i Thuesbøl har underskrevet nærværende Andragende. Da saaledes denne Veis Anlæggelse ville paadrage Sognet stor Bekostning uden at yde tilsvarende nytte, da fremdeles Thuesbøl By som Helhed modsætter sig Veiens Anlæggelse, og da det ingensomhelst Vigtighed kan have

 

side 241

en Minoritetsnota enten forandre Dele af Brørup Sogn eller har tilgrænsende Sogne enten dette Veistykke optages paa Regulativet eller den saakaldte specielle Thing Vei bibeholdes som Bivei, tillader Forst. sig ærbødigst at tiltræde dette Andragende saa meget mere saa Lunderskovvejen  har nogle af de største Lodseiere  i Sognet og det saaledes fremgaaer, at der er en betydelig, efter vor Mening velbegrundet, Modstand i Sognet mod dette Veistykkes Anlæggelse.

Brørup Sogneforstanderskab d. 27 Juli 1853

 

I. S. Kjær, Mads Nielsen, Hans H. Schmidt, Hans P. Thygesen.

 

Undertegnede kan ikke tiltræde ovenstaaende Erklæring, men er af den Formening , at det høie Amtsraads Ordning af Sagen er saavel hele Sognet som de enkelte Vedkommendes rigtig forstaaende Interesse, da Bivei, Skolesti og             ? forenes under Eet og følgelig maae blive mindst bekostelig.

N. Hansen

 

D. u. s.?

Skolesager

De under 4de Mai og 6te Juli d. A. modtagne Skrivelser fra Skoledirectionen, hvilke findes anførte i Skoleprotocollen, oplæstes, ligeledes Skoledirectionernes Skrivelse af 23 Mai: hvori meldes at Ministeriet for bemeldte har bevilget Skolelæreren i Eskelund et aarligt Tillæg af 15 Tdr Byg fra 1 Juli 1852 at regne. – Det overdrages Formanden og Mads Nielsen at dictere Bøder for Skoleforsømmelser.

 

I. S. Kjær, N. Hansen, Mads Nielsen, Hans H. Schmidt, Hans P. Thygesen.

 

side 242

D. 31 Juli 1853 var Sogneforstanderskabet (Afdelingen for Lindknud) samlet i Lindknud Skole: foretages den Bestemmelse, at Lindknud Sogns Kommuneudgifter (udenfor Fattig- og Skolevæsen) dækkes ved at opkræve 12 rbsk? Pr Tdr Hartkorn. –

Fremdeles vedtog man at udstede en lignende Bekjendtgjørelse, som den der for Brørup Sogn under 27 Juli var vedtaget i Anledning af den i Kjøbenhavn og a. St. forekommende Cholera  = Epidemica.

I. C. Kjær

 

I Sogneforstanderskabets Møde (for Brørup Sogns Vedkommende) d. 17 Oct. 1853 bemyndiges Præsten til at anskaffe 14 Exemplarer af Leonhards Skriftlæsningsapparat?, samt 5 Exemplarer af ”Bibelen i Ordbog”? ved Müller, hvoraf Kirkesanger Hansen tilbød at forære 2 Exemplarer af hver Værk til Eskelund Skole. –

Fremdeles bestemtes at da der er tilstaaet Kirkes. Hansen et lønningstillæg af 15 Tdr Byg aarlig fra 1 Juli 1852 – skulde 7½ Tdr betales efter L og -. Taxten for 1851 med 4 rbd   ?

12½ Tdr efter L og -. T. for 1852 med 3 rbd   ? hvorved altsaa dette Tillæg er betalt inden

 

side 243

1 Nov. d. A. – 1853.

Jordemoderen havde anmeldt, at haver udlagt 4 Mark C for nogle nødvendige Reparationer, hvilke hun ønskede godtgjort. Forstanderskabet bifaldt at den paa Brørup Sogn faldende Andeel udredes.

 

N. Hansen, Mads Nielsen, Hans H. Schmidt, Hans P. Thygesen.

 

D. 30 Nov. 1853 afholdtes et Forstanderkabsmøde i Præstkjær, hvor der lagdes

Forsørgelsesplan og Ligning for Fattigvæsenet for 1854, samt forhandledes nogle Fattigsager og Skolesager, hvorom det Fornødne findes tilført vedkommende Protocoller. – Lister over Vælgere til Sogneforstanderskabet affattedes og det forestaaende Valg af Forstandere fast-

sattes til Mandagen d. 19 Dec. Fmd. Kl. 9 hos Peter J. Petersen i Riisgaard.

Til at indtræde i Valgbestyrelsen udnævntes Mads Nielsen og Niels Rasmussen.

I samme Møde affattedes og underskrives en en Ansøgning til Justitsministeriet om en forandret Anmeldelse? (Anvendelse?) af      ?-legangen. –

 

I. C. Kjær, S. Hansen, Hans H. Schmidt, Mads Nielsen, Søren Storm, Niels Christensen,

Jens Pedersen, Hans P. Thygesen, Niels Rasmussen.

 

side 244

I Forstanderskabets Møde d. 19 Dec. 1853 anmeldte Formanden at han havde modtaget følgende Skrivelse:

Amtet har under 10de ds tilskrevet mig saaledes:

Det med Hr. Cancillieraadens behagelige Skrivelse af 31 August sidstleden tilbagesendte

Andragende, hvori Gaardeierne Bennedsen og Anders Jepsen m. Fl. Beboere af Brørup Sogn

anholdte om, at den paa det sidste Regulativ opførte nye Biveie fra Føvling efter Thuesbøl

atter maa udgaae af Regulativet og derimod den hidtil afbenyttede saakaldte gamle Thingvei optages i dens Sted, blev tilligemed De derover fremkomne Erklæringer forelagt Amtsraadet i

dets Møde den 30 f. M. –

I Anledning af dette Andragende ytrede derefter Amtsraadet, at det ikke fandt

tilstrækkelig Anledning til at forandre det vedtagne Regulativ forsaavidt den omhandlede Vei angaaer. –

Idet jeg tjenstlig skulde meddele Hr Cancillieraaden den Foranstaaende til behagelig Efterretning og Bekjendtgjørelse for Sognef. og Andragenet skulde jeg lige tjenstlig have Dem anmodet om at paalægge Sognef. snarest muligt at foranstalte det Fornødne til den nye

Afsætning og Istandsættelse paa behørig Maade,

 

side 245

hvorfor jeg beder Dem at meddele Forstanderskabet de Oplysninger, som indeholdes i Deres over Sagen afgivne Erklæring, og hvoraf fremgaaer at Gaardeier Bennedsen, over hvis Eiendom den nye Veilinie vil komme til at gaae formodentlig vil være pligtig til uden Godtgjørelse at afstaae Sognet den fornødne Jord. –

Indberetning om at Sagen er ordnet bedes behagelig meddelt i sin  Tid. –

Ved at meddele Forst. Forestaaende til behagelig Efterretning undlader jeg ikke tillige at oplyse, at jeg i min Erklæring over Sagen af 31 Aug. d. A. ganske har henholdt mig til den af Minoriteterne i Sogneforstanderskabet søgeret? afgivne Erklæring, og navnlig gjort opmærksom paa, at da den omhandlede nye Vei i sin Tid ikke allene er afsat paa Egnens Udskiftningskort men ogsaa paa Kortet over den af Bennedsens Formand Jes Iversen kjøbte Parcel ved dennes vestre Side – og saaledes undtaget fra sammes Maal og Taxt, kan det formentlig ikke være Tvivl underkastet, at den af Bennedsen maa overlades Sognet uden Erstatning, hvorimod en særskilt Skolesties Anlæg i nærmeste Retning mod Skolen – hvilken ved den ny Veis Istandsættelse vilde kunne besværes medens den ellers ville blive nødvendig – vil medføre en betydelig Areal – Godtgjørelse.

I Henhold til Foranstaaende maa jeg derfor anmode Forst. om først og fremmest at optage den omhandlede Vei paa det forventede Forslag over de Veiarbejder, som bliver at udføre

paa Biveiene i Brørup Sogn i det kommende Aar for at Veianlægget snarest muligt kan blive

 

side 246

fuldført og jeg dernæst til Amtet kan give den forlangte Indberetning.”

Holsted d. 15 Dec. 1853

J. Münster

 

Forst.

Endvidere anmeldtes at Stiftamtmanden i en Skrivelse paalægger Sogneforstanderskaberne herefter at affatte Ligningerne i Rigsbankpenge og at fremtidig ingen Restanceliste vil blive approberet til Inddrivelse naar deri forekommer brøker hvorunder Courantberegningen skjuler sig.

Ligeledes anmeldtes at fra Herredsfogden var modtaget Extract – Udskrift af Amtsraadets

Forhandlingsprotocol i Mødet d. 30 Nov. 1853, hvori indeholder, at Raadet uagtet de fremkomne Indvendinger fra de de af Sogneforstanderskabernes Delegerede, ikke fandt nogen Betænkelighed ved at approbere de skete Licitationsbud over Arbeider, som skulle foretages paa Malt Herreds mindre Landeveie i Aaret 1854.

I Mødet i Præstegaarden d. 25 Jan. 1854 forhandledes følgende:

Til Formand for 1854 gjenvalgtes Præsten. Til at forestaae Fattigvæsenet i Brørup Sogn

valgtes Hans P. Thygesen og Kirkes. Hansen; og i Lindknud Claus Madsen og Niels Christensen, til at forestaae Skolevæsenet i Brørup Bennedsen og Jens Jensen, i Lindknud

 

side 247

Niels Rasmussen og Christoffer Sørensen; til Opkrævning af andre Communeafgifter valgtes

Bennedsen. –

Derefter fremlagdes Fattigregnskabet for 1853, som revideredes og befandtes rigtigt.

Der anmeldtes at Kludekræmmer Hans Hansen har tilbagebetalt 11 rbd; fremdeles en

Regning for foreløbig Understøttelse i Haderslev til den i Lindknud hjemmehørende Anders

Jensen til Beløb 33 rbd 3 Mark 10 sk fra Mai til sidste Nytaar; denne anvistes til Udbetaling.

Man besluttede at nævnte Anders Jensen fremdeles kunne forblive i Haderslev, hvor han nyder en ugentlig Understøttelse af 4 rbMark 1 sk.

Formanden anmeldte at Peder Christian Nielsen i Tirslund havde et 3 aarigt Barn i Pleie, Søn

af Enken Ane Christiansdatter, og at da Moderens Opholdssted ikke kjendtes og han af hende ingen Betaling modtog, kunde han ikke underholde Barnet uden Hjælp. Man besluttede at tilstaa ham foreløbig 1 Skp Rug maanedlig. –

Da det fandtes fornødent at sikkre Sognet en Beholdning af Rug, kjøbte Forstanderskabet efternævnte Quantum til en Priis af 5 rdl C af Christ. Sørensen 1 Tdr, Bennedsen 1 Tdr, Jens Jensen 4 Skp, Hans P. Thygesen 1 Tdr, Hansen 1 Tdr, Hans Schmidt 1 Tdr, Claus Madsen og Søren Storm 4 hver Skp, hvilket de forpligtede sig til at holde i Beredskab til Høsten

 

side 248

Endvidere fandtes det rigtigst at opfordre Folk til at tegne sig for et vist Quantum til nærmere

Priis, ligeledes at holde i Beredskab for Forst. til enhver Tid. –

I Anledning af nogle begjærede Oplysninger om de tiendepligtige Eiendomme besluttedes at anskaffe en Hartkorns extract.

Man vedtog at de Sager der kun angaar et af Sognene fremtidig afgjøres i Møder der kun bestaar af vedkommende Sogns Forstandere tilligemed Formanden.

Skoleregnskabet for Lindknud fremlagdes og revideredes; ligeledes Skoleregnskabet for Brørup.

 

I. C. Kjær, N. Hansen, J. C. Sørensen, Bennedsen, Claus Madsen, Niels Rasmussen,

Niels Christensen

 

Den 5 April 1854 var Forstanderskabet samlet i Gjerndrup, og bleve da Følgendeforhandlet:

1/ Kurvemager Petersen i Fattighuset ønsker at faa sin Datter anbragt i en Familie for det Tilfælde at hans Kone maatte reise fra ham. Forstanderskabet tillod, at hun kom i Huset hos Grd. Bennedsen for 1 Aar og at der tilfaldes ham Erstatning for Klæder.

2/ Der var fra Østerlinnet anmeldt, at Erik Olesen er afgaaet ved Døden

 

side 249

og at hans Familie var i Trang. Forstandersk. Anerkjender Familiens Forsørgelsesret og man

besluttede som Følge heraf at refundere det Udlagte og at Familien skulle tages hjem og anvises Bolig i Tirslund Skole. –

3/ I Anledning af Past. Kjærs Bortreise til 1 Mai valgte Forstanderskabet Pastor Heinsen til Formand for dette Aar. –

Derefter fremlagde Bennedsen et Andragende til Amtsraadet om den nye Bivei i Thuesbøl, som Pluraliteten af Forst. tiltraadte.

 

I. C. Kjær, N. Hansen, J. C. Sørensen, Bennedsen, Niels Rasmussen  Claus Madsen,

Niels Christensen.

 

Onsdagen d. 19 April 1854 vare Forstanderskabet (Afdelingen for Brørup Sogn) forsamlet i Præstkjær; der fremlagdes et Andragende fra Peter Christian Christiansens Kone i Eskelund, hvori hun hos Amtet andrager paa sin Mands Vegne Færdiggjørelse, hvorover ønskedes Forstanderskabets Erklæring. Forstanderskabet fraraader Andragendet. –

I Anledning af Sognefoged Hans Schmidt harbegjæret sig entlediget, har Heredsfogden forlangt 3 Mænd foreslagne til denne Post.

Forstanderskabet foreslaar Ben

 

side 250

nedsen, Hans P. Thygesen og Mads Nielsen –

 

I. C.Kjær, N. Hansen, Bennedsen, Hans P. Thygesen, Jens Jensen.

 

1854 den 19de Mai var Sogneforstanderskabet forsamlet hos Peder Jørgensen , Gjerndrup for at forhandle følgende Sager:

1/ Ifølge Sfstskabets Ordre skulde der møde et Medlem af Sogneforstanderskabet til at afgive dets Stemme til Valget af to nye Amtsraadsmedlemmer og en Suppleant, Mandagen den 22 d. M. Dertil valgtes eenstemmigt Pastor Heinsen. –

Med Hensyn  til

2 Louise Olesen, der formedelst Jldebrand allerede for nogen Tid siden har søgt og erholdt Huusly af Brørup Lindknud Sogns Fattigvæsen og efter at hun er afhørt paa Herredsontoiret i Holsted, paastaaer at ville tilbagebetale Godtgjørelse for Huslyet, blev besluttet at hun skulde henvises til Hjemstavnen, Præsten erholdt Fuldmagt til at gjøre de nødvendige Skridt i denne Anledning.

3/ J Anledning af Aftægtsmand Mads Iversens Klage i Eskelund over at han skal udrede 2 Mark S M til Fattigvæsenet: saa bemærkes enstemmende af alle Forstanderskabets Medlemmer, at efter dets Skjønne denne Summe ikke er for høi i Forhold til hans Formue og Størrelsen af den aarlige Aftægt han modtager af Peder Christiansen. Og ydermere har han ikke begjæret Understøttelse i den rette Tid, da Ligningen laa til offentlig Eftersyn hvorfor Forstanderskabet ei skjønnede bedre, end at skulle blive ved den første Ansættelse.

I et Formanden erholdt Fuldmagt til at melde høiere Vedkommende. –

4/ Sogneforstanderskabet gav Sognefoged Bennedsen  Fuldmagt til at tilsige Vogne til at transportere Erik Olesens Enke fra Skolehuset i Thirslund, hvor hun hverken kan faae Vand eller Mælk, til Fattighuset i Eskelund. –

5/ To Ansøgninger, en fra Klelund og en i Debel om Tilladelse til Afholdelse af et Kreatur- og Træmarket, bleve eenstemmigen anbefalet til Afholdelse i Klelund sidst i September og den i Debel til sidst i Marts førstk.

6/ En Ansøgning fra Peder Madsen i Klelund om Udstykkelse af Eiendommen Matrii 3 a i Klelund blev eenstemmigen anbefalet. –

 

side 251

1854

Med Hensyn til Biveiens Istandsættelse: Saa besluttede Forstanderskabet først at syne alle Veie og der forinden næste Uges Udgang at tilkalde Formanden til videre Forsendelse til høiere Vedkommende at sende en Fortegnelse over de Veie, der skulle istandsættes.

 

P. Heinsen, J. C. Sørensen, Hans P. Thygesen, Bennedsen, N. Hansen, Niels Rasmussen,

Claus Madsen.

 

Ribe Amt og Amtstuedistrikt, Malt Herred, Lindknud Sogn, Klelund By den 3de April

1854

 

Peder Madsen, Gaardeier, ansøger om Udstykningsapprobation for Eiendommen Matr No 3a i Klelund efter vedlagte 7 Stk. Bilag. –

 

Underdanigst conuperet? af Henr. Jensen, Christianshøi, Sognefoged i Malt Sogn

Til Indenrigsministeriet!

For endmere at kunne faae Gaardvidtløftign Jorder under Kultur og ordentlig Drift, og for at at faae Brød af den til flere, har jeg solgt og afhændet først dens Hoveddeel til min Svigersøn Claus Chrestensen og dernæst en langt fraliggende Kjærlod til Hans Christian Pedersen til Forening med anden af ham kjøbt og umiddelbart tilgrænsende, beboet Jordlod, en Deel af Matr. No 6 a, for paa lovbefalet Maade  at erholde disse Salg og Afhændelse fuldførte, har jeg foretaget det Befalede, hvorfra de erholdte Documenter vedlægges underdanigst, nemlig:

Amtsstuens Hartkorns Attest, Boniteringsforretningen, 4 Stk Kort, Hartkorns Beregningen og Forretningen, som er udført under Hrr Landmaaler Oxholm. –

Jeg tillader mig derfor herved underdanigst at ansøge og bede om at Udstykningen af min Gaards Jorder overensstemmende dermed naadigst maa bevilges og tillades, omendskjøndt

Hovedparcellen ikke har den ved Frdn 3 Decbr 1819 foreskrevn den

 

side 252

ne Størrelse; men det er iøienfaldende, at den alligevel er stor nok for at yde en Mand Virksomhed og en Solid Udkomme, saameget meere da Mergelbrug fornylig er bleven mulig ved sammes Opdagelse i Marken. –

underdanigst

Peder Madsen

 

Endnu tillader jeg mig at tilføie som antages for nødig Oplysning at den Parcel No 3, som er udsat i Forretningen er bestemt til Forening med Parcel No 2 og Matricule No 6, hvilken Sidste er bebygget og beboes af Hans Christian Pedersen, og at samme Jordlod No 2 og ikke er endnu selvstændiggjort, men at en, saadant vedkommende Udstykningsforretning om meget kort Tid være indsendt.

underdanigst

Peder Madsen

 

Sogneforstanderskabet skjønner ikke andet, end at foranstaaende Boes Qualifaction er baade til Supplicantens og til Stedets Fordeel, og tillader sig derfor underdanigst eenstemmigende at

anbefale samme. –

 

Brørup – Lindknud Sogneforstanderskab

den 19 Mai 1854

 

P. Heinsen, Bennedsen, N. Hansen, Hans P. Thygesen, I. C. Sørensen, Claus Madsen,

Niels Rasmussen.

 

Debbel i Lindknud Sogn Malt Herred, Ribe Amt den 8 Mai 1854

Kromand Ib Søren Andersen og Sognefoged Jørgen Burkal med flere Beboere i Lindknud Sogn ansøge allerunderdanigst om allernaadigst Tilladelse til et Markeds Holdelse aarlig

sidst i April Maaned ved Debbel Kroe fornemmelig med Qvæg og Trævare. –

 

Efter Supplicantens Begjæring allerunderdanigst forfattet af

P. Beck i Læborg

Skolelærer

 

Allernaadigste Konge!

Som boende langtfra Kjøbstad ude i Jyllands skovlø-?sede Egn; hvor Naturen yder Frugter i sparsommere Mængder?

 

side 253

og hvor der for enhver liden Erhvervs Hjælpekildes Frembringe ikke skaaner Møie sog Besvær, har vi anseet det gavnligt for os at her blev aarlig afholdt et Marked i April Maaned,

fornemmelig med Qvæg og Trævare.

Som Grunde herfor, vove vi allerunderdanigst at anføre vores Tillæg af Kreaturer er paa Denne skarpe og ringe Egn af mindre anselig Slags; ved omhyggelig Røgt og Foring om Vinteren kan det vel blive i nogenlunde Stand og tjenlig til Salg i Foraaret, men den lange Vei til Marked eller til Kjøbstad, sætte Kreaturerne, særdeles i daarlig Vejr og Føre, i en uanseeligere Tilstand, saa de vanskelig sælges, og ved den lange og ofte forgjæves Reise frem og tilbage lides, ikke ubetydelig Tab. –

Vi bor i en Skovløs Egn, har lang Vei til Skov og derfor Mangel paa Trævare, hvilke vel stedse ere brugelige, men ere endog ganske nødvendige, især om Sommeren og derfor er det særdeles bequemt at kjøbe Samme om Foraaret. –

Skovbeboerne og Enhver som har Trævare til Forhandling ville sikkerligen her finde god Afsætning paa deres Vare, hvoraf de om Vinteren sædvanlig har tilstrækkelig Forraad. –

Vi har over 4 Mile til nærmeste Kjøbstad Kolding, og omtrent 5 Mile til enten Ribe, Varde eller Veile, og da her bruges for en Deel Stude til Jorddyrknings Arbeide og Kjørsel, saa er den lange Vei til Kjøbstad saameget mere besværlig og langsom og desto bekostligere. –

Her er en privilegeret Kroe og herigjennem gaar Veien fra Kolding eller Kolding Landevei i nordvest efter Starup og desuden støder her til 4 andre forskjellige Veie nemlig fra Brørup, Holsted, Vorbasse og Bekke Sogn.

Der er ingen andre Steder her i Sognet hvor der støder saa mange Veie sammen, og da her som meldt tillige er Krohold ansee vi Debbel Kroe for den mest passende Markedsplads her i Sognet. –

I allerunderdanigst Foirhaabning at de anbragte Grunde maatte ansees at være af tilstrækkelig Vægtighed ansøge vi allerunderdanigst, at der aarlig sidst i April Maaned

 

side 254

ved Debel Kroe maatte holdes Marked fornemmeligen med Qvæg og Trævare.—

allerunderdanigst

Ib Søren Andersen

 

Burkal, Thomas Hansen, Terkel Thomsen, Hans Cristian Thomsen, Nielsen Kirkes.,

Hans Olesen, Søren Storm, Christian Hansen, Anders Pedersen, Jens Hansen,

Hans Christensen, Stephan Christensen, Lauritz I. Aalling, A. C. Smidt, Ole Pedersen, Anders P. Madsen, Lauge Kock, Jørgen Peter, Hans Henrik Lange, Peder Jensen,

P.? Sørensen, Hans Jespersen Gelert, Søren Thomsen Andersen?, P. C. Høiberg,

Lauritz Pedersen, Niels Christensen, Anders? Nielsen, Niels Kruse, Villum Laugesen,

Mikkel L. Pedersen, Jep Olesen, Peder Poulsen, Peter Roer ? , Søren Sørensen Vig,

Jep Pedersen, Gregers Hansen.

 

Forstanderskabet tillader sig underdanig at anbefale et Markeds Afholdelse paa det antydede Sted høigunstig bevilges aarlig sidst i Marts Maaned.

Brørup – Lindknud Sogneforstanderskab

den 19 Mai 1854 –

P. Heinsen, N. Hansen, Bennedsen, Hans P. Thygesen, I. C. Sørensen, Niels Rasmussen,

Claus Madsen.

 

Ribe Amt Malt Herred  Lindknud Sogn  Klelund Bye den 19 April 1854.

Endeel Beboere ansøge underdanigst om at 1 – 2 Markeds afholdelse der i Byen for Kreatur og andre Vare.

Underdanigst concigeret af Ib Jensen, Christianshøi Malt Sogn,Gaardeier og Sognefoged.

 

Til Indenrigsministeriet!

Her boende i den Egn af Herredet, ja, maaske af Amtet som Naturen har aflagt tarveligst, er det, at man tænker sig ? haved Forbedringer, ønsker Hjælp og Opkomst; vi have fra meget befærdede og krydsende Veie; den Vei hvormed de fra Midten af Jylland drivende Kreature færdes, gaaer her, den er stundom fuld af Qvægdrifter, som ofte overnatte ved vore Heder og paa vore Marker; til alle Sider, man ikke nærmere?

 

side 255

End 1 = 2 a 3 Miil, i Vorbasse, Bække, Sønderomme, Veien og Holsted afholdes der aarlig Markeder, og er det derfor ønskeligt, at der for os i Midtpunktet for disse Markedssteder ogsaa blive afholdt aarlig 1 eller 2 Markeder med Kreaturer og andre Vare.

Det er en afgjort Sag, at vore Kræfter, for at reise til Andre ere svage, svagere end andre Egnes Beboeres, vare forhen til Andre Tidsspildende for os,  naar vore Kreaturer trækkes til

Marked taber Endeel af det gode Udseende frem for deres der bor Markedspladsen nær, tillige vide vi, at Markeds Afholdelse altid er til Hjælp og Gavn i flere Henseender for den

Bye og Egn hvor samme afholdes.

Disse Betragtninger og Forvisningen om, at Alle have Villie og Sindelag til at forekomme og fremme vores og vor tarvelige Egns billige Ønsker og Tarv, gjøre  os saa Frimodige, at vi herved fordriste os til at ansøge det høie Ministerium om naadigst Tilladelse til at afholde paa

en passende og af Politiet udseet Plads her ved Byen aarligen et alle? (eller)? to offentlige Markeder til de Tider som maatte findes mest passende, hvortil foreslaaes Marts og Slutningen  af Septbr. Maaneder, og at saaledes Folk til disse enkelte Tider maatte komme til os, naar ellers vi skulle reise til dem.

Nogle af de Indvendinger, som hermed ville gjøres, ville vi ikke undlade at udtale os om ; der vil saaledes bemærkes at Byen er ikke saaledes bebygt at en Markedsforsamling kan være tjent dermed; men da de Markeder, som her ville foregaa, altid ender paa en Dag; og der kuns faa Handeler foregaae i Husene, kunde vi ligesaavel, hvor et godt stort Kroe er nær og endeel Beboere gives, forskaffe de tilreisende det Behørende som Foldingbroe, hvor man ikke har Flere.?

Naar Hedeegnen tørre og magre Byer skulle udsees for Markedspladser, saa forbigaaes de større og bedre Byer; hertil vil vi anføre  ” Stedet er ikke anderledes tørt end at en god Vanddam og flere af de bedste Brønde gives, samt at der ikke er saa langt til Bæk eller Aaløb til syd og nord.

Godt Brændsel er Byen og Egnen rigeligt forsynet med, og kunne vi med Hensyn til disse Nødvendigheder for en god Markedsplads mer end maale os med Vorbasse, hvor Marked nu

er voxet op til et af de største Landsbymarkeder i Landet.

 

side 256

og hvis Gavn og Nytte for Landmanden i en vid Kreds er ubeskrivelig.

Naar som vi haabe det høie Ministerium naadigen vil høre disse vore Forestillinger og Bønhøre denne vor Ansøgning, forvisses vi dermed om, at der for os ogsaa gives Omsorg til

vor Egns Jorders stigende i Priis og vore Produkters Afsætning og Omvexling, samt Erholdelsen af Nødvendigheds Sagen for os og vore Tyender; thi som mest koster det Tid, Offre? og Penge at reise til andre Steder, og vi ere her paa Egnen fremfor Andre bunden til Stedet, de nemlig, som ikke have Befordring og ikke vil kunne gaae langt.

Saaledes som anført føle vi os forvisset om, at Markedets Afholdelse hersteds ville baade være og blive hensigtsmæsige gavnlige og henleve vi i Haab om naadigst Bønhørelse.

underdanigst

 

Mads Hansen, Peder Olesen, Jens Sørensen, Niels Jensen, Hans Hansen, Peder Eriksen,

Hans Sørensen, Hans Jepsen, Jens Søndergaard Pedersen, Houborg, Graves Nielsen,

Jens Pedersen, Oxlund, S. Poulsen, Kidholm, Peder Mortensen, Adserbøl, Peder Stephansen, I. C. Dahl, Peder Madsen, Claus Christiansen, Søren Hansen, Lars Pedersen, Hans Eriksen,

Hans Chr. Nielsen, Bertel Kristoffersen, Christoffer Bertelsen, Houborg, Simon Nielsen,

Jens Hansen, Hyldelund, Morten Hansen, Peder Nielsen, Mads Thomsen, Jes Nielsen.

 

Forstanderskabet tillader sig underdanig, eenstemmig at anbefale at et Markeds Afholdelse paa det antydede Sted høiest gunstiget bevilges aarlig sidst i September Maaned.

 

Brørup – Lindknud Sogneforstanderskab den 19 Mai

 

P. Heinsen, N. Hansen, Bennedsen, Hans P. Tygesen, I. C. Sørensen, Niels Rasmussen,

Claus Madsen. –

Udskrivt

af Gjørding Malt Herreders Skjøde og Pantebog Aar 1813 den 9 Juli blev læst følgende Document.

No 4 – 1ste kl. Panteobligation St ? 812 – 1 rd 66sk

 

Underskreven Niels Mortensen i Søgaard, Malt Sogn og Herred

 

side 257

Ribe Amt gjør vitterligt: at være skyldig til Ungkarl Jeppe Thygesen i Vester Gjerndrup den Summa 120 Rigsdaler. Thi forpåligter jeg mig og mine Arvinger hertil er alene af bemeldte Kapital at betale aarlig i Snapsting Juni Termin til Kreditor, eller Arvinger lovlige Renten

4 p.c., men endog efter et halvt Aars lovlig Opsigelse fra enten af Siderne at udbetale Kapitalen Eet Hundrede og Tyve Rigsdaler igjen, i den gjældende Dansk Courent skadesløs i

enhver Henseende. –

Og paa det Kreditor fornævnte i Jeppe Thygesen og hans Arvingers destobedre kan være betryggest for skadesløs Betaling i sin Tid pantsætter jeg herved til Forsikring med 3die Prioritets Panteret, næstefter 2600 rd siger to Tusinde og sex Hundrede Rigsdaler Dansk Courant, min eiende og paaboende Gaard Søegaard i Malt Sogn med Bygninger og tilliggende Eiendomme efter Skjøde af Dato 30te Juni 1812 staaende for Hartkorn 2 Tdr 4 Skp 1 Fjk, tilligemed alt mit eiende. Ind og Udboe ved hvad Navn nævnes kan intet undtagen i nogen Maade, hvilket alt skal være og blive bemeldte Jeppe Thygesen og hans Arvinger til Tredie Prioritets Panteforsikring indtil ovenanførte Summa Et Hundrede og Tyve Rigsdaler med Renter og Omkostninger skadesløs i alle Maader er bleven udbetalt. –

 

Denne af mig udgivne Panteobligation maa uden Varsel beses og protocolleres hvor og naar forlanges. –

 

Til Bekræftelse vidnefast under min Haand og Segl

Søegaard den 30 Juni 1812

Niels Mortensen

(L. S.)

Til Vitterlighed efter Begjæring Jens Jensen af Eskelund, J. Jensen af Christianshøi.

m.f.p.

I Følge Forordningen af 5te Januar 1813 omskrives denne Panteobligations paalydende Summa 120 rdl til 30 rbd S. W. siger Tredive Rigsbankdaler Sølv Wærdie, hvilket vidnefast

bekræftes. –

Wester Gjerndrup og Søgaard den 24 Jubi 1813

Niels Mortensen

 

Til Witterlighed underskrives af Begjæring

Jens Jeppesen af Eskelund, J. Jensen Christianshøi.

med  vedholden Pen

 

Udskriftens Rigtighed bekræftes

J. P. Münster

Gebyhr = 1 Mark  9/0

Tinglyst            5                                              

Stempel  Papirer 1 – 8                            For Hereedsfogden

med Porto 3 Mark 6 sk                                      betalt

er for Mark og Skill  Km:                                 Jørgensen

 

side 258

Ribe Amt  Malt Herred  Malt Sogn Søegaard den 3 Mai 1854.

Gaardmand Søren Nielsen ansøger allerunderdanigst om Mortifications Bevilling for en bortebleven Pamteobligation paa 30 rbd S. M., hvoraf Pantebogs Udskrift følger vedlagt,

Samt at meddeles same aldeles gratis.

Allerunderdanigst contiseret af Hrr Jensen  Christianshøi,

Stedets Sognefoged

 

Til Kongen

Der befindes paa min Eiendomsgaard Søegaard fra min Formands Tid hæftende en ubetydelig Gjæld til derværende Ungkarl Jeppe Thygesen i Wester Gjerndrup stort 30 rbd Sølv Wærdie, hvortil den er omskreven ifølge Forordning 5 Januar fra dens oprindelige Beløb 120 rdlr d C. for Aaret 1812 . Obligationen der er dateret 30 Juni 1812 tinglæst 9 Juli 1813 har aldrig været at finde, og da alle Vedkommende ere døde saa er jeg sikker paa at den aldrig kommer tilstæde, at den i sin Tid er indbetalt og indfriet veed man noget om og dette har? al Sandsynlighed gaaet for sig.

I hvor ubetydelig denne Sag end er, saa er jeg dog nu da jeg skal bortskjøde endeel af min Jord, nødsa-? get til at erholde bemeldte Panteobligation af Pantebogen udslettet.

En formelig Udskrift af meerbemeldte Panteobligation vedlægges.

Jeg tillader mig derfor herved allerunderdanigst, at ansøge og bede om: allernaadigst Bevilling til ved Stævnings Aar og Dags Varsel , gjennem Ribe Stifts Avis og den Berlingske Tidende, at indkalde Den eller Dem som maae have bemeldte Obligation i hænde til paa den Retsdagen til Stævningen med saadant Varsel undtages, at fremkomme med Obligationen og bevise sin lovlige Ret til samme, med den Retsvirkning at om Ingen melder sig, som kan bevise sin lovlige Ret til den, den da ved Dom bliver motificeret og af Protocollen udslettes

med Hensyn til dens Paalydendes Ubetydelighed og dens bortebliven ikke kan tilregnes mig, ansøger jeg tillige allerunderdanigst om Bevillingens Meddelelse gratis

 

side 259

ligesom jeg af Amtet forhaaber i sin Tid fri Sagsførelse

allerunderdanigst

Søren Nielsen

 

Til

Herr Cancillieraad, Herredsfoged og Thingskriver i Gørding – Malt Herreder,

Mûnster i Holsted.

 

Med Hensyn til Gjenparten af medfølgende af Niels Mortensen Søegaard i sin Tid til Ungkarl Jeppe Thygesen i Wester Gjerndrup udstedt, oprindelig paa 120 Rigsbankdaler Sølv omdskreven Obligation: saa har Aftægtsmand Jeppe Thygesen Gravengaard under Dags Dato afgivet følgende Forklaring til Forstanderskabet for Brørup Lindknud Sogn hvilke Udsagn han er villig til enhver Tid at bekræfte med Eed, hvis det skulle forlanges: –

a/ ”Han (nemlig Jeppe Thygesen) er identisk med den Jeppe Thygesen i Wester = Gjerndrup, paa hvilken en under 30 Juni 1812 af Niels Mortensen Søgaard udstedt og den 9de Juli 1813 tinglæst Obligation, stor oprindelig 120 Rigsdaler men ifølge Forordningen af 5te Jan 1813 til 30 Rigsbankdaler Sølv Wærdie omskreven Obligation lydende –

b/ Han erindrer sig aldrig at have været i Besiddelse af Obligationen men har altid været af den Mening at Obligationen lød paa sin Broder Erik Thygesen der nu for kort Tid siden er afgaaet ved Døden i Østerlinned Sogn indtil for nyligen ved en Udskrift Gjørding-Malt

Herreders Skjøde og Pantebog er overbeviist om sin Vildfarelse desangaaende. – At bringe Obligationen til stede eller at give nærmere Oplysning om dets Tilstedeværelse et eller andet Sted er ham umuligt. –

c/ Han har personlig i sin Tid (efter hans Mening allerede i Aaret 1815) modtaget af Niels Mortensen Søegaard de forhen nævnte 30 Rbd Sølv Wærdie og har givet Quittering herfor og tillige Tilladelsen til, at den derfor, oprindelig paa 120 Rdl lydende Obligation maatte udslettes af Gjørding = Malt Herreders Skjøde og Pantebog inden at erindre at den at den derpaalydende Obligation er ham affordret eller at han nogensinde har været i Besiddel-

se af samme. Modtagelsen erindrer han ganske tydeligen

 

side 260

1854 den 26de Mai

og  giver derfor for sit Vedkommende herved anden Gang tilladelse til Udslettelsen af denne Obligation i Skjøde og Pantebog, idet han sig hermed frasiger eller giver Afkald paa ethvert

Krav derpaa.

Forstanderskabet for Brørup og Lindknud Sogn den 29 Mai 1854.

paa Sogneforstranderskabets

Vegne Peter Heinesen

 

At Meningen af mine Udsagn, angaaende en af Niels Mortensen Søgaard til mig i sin Tid udstedt Obligation Endelig? lydende paa 120 Rigsdaler, ere indeholdende i den

Foranstaaende, hvilket er tydeligen oplæst for mig, bekræftes hermed ved Underskriften.

Gravengaard i Brørup Sogn den 29 Mai 1854

Jeppe Thygesen

 

Forslag til Veienes Forbedring i Lindknud Sogn i Aaret 1854

 

Ved et Forstanderskabs Møde den 19de Mai d. A. blev det bestemt at Undertegnede i Forening skulde bereise Lindknud Sogns Biveie for derefter at forfatte et Forslag til dets Jstandsættelse i dette Aar.

Det blev bestemt saaledes som følger:

Paa Vejen Litra  a ved Houborgbroen ere 318 Alen Fælledbro? der behøve 20 Læs Leer ligeledes paa samme Vei ved Kongens Vasebro ere 52 Alen Fælledsvei, der behøve Paafyldning. Paa Jeppe Olesens og Lauge Thomsens Veistykke (paa samme Vei a) i Oxlund

skal føres Leer eller Lyng, og ligeledes paa Peder Poulsens og Jens Clausens saavelsom Therkel Thomsens i bemeldte Oxlund.

Paa den Nordre  Ende af Niels Christensens Veistykke i Hyldelund til Fællesveien ved Kongens Vasebro skal paaføres et Lag Lyng 5 Alen bred. Angaaende det øvrige af Veien: saa oprenses Grøften og Veien planeres efter Sognefogedens Anvisning. –

Paa Veien fra Starup til Læborg skal fra Lindknud Skole af til Peder Eriksens Agre i Klelund paaføres Leer eller Lyng. Altsaa bemærkte, at den Østerdeel af Jens Nielsens Veistykke i Wittrup behøve meget Leer eller Lyng saavelsom Paafyldning, da det mangler fra

 

Side 261 ?

1854 den 26de Mai

forrige Aar. Omtrent 300 Alen ved Dahls Gaard i Klelund behøve Leer eller Lyng; ligeledes 300 Alen af Søren Vigs Veistykke i Adsersbøl, Lass Pedersens, Hans Sørensens, Claus Christensens og noget af Hans Jensens Veistykke i Klelund behøve ligeledes Leer eller Lyng. Idethele bør Grøfterne oprenses og Veien planeres. Det bemærkes, at ved Hr. Dahls Gaard i Klelund er det Halve af Veibanen paa en Længde af 120 Alen langs med den nordre Side gjort upassabel ved en Mængde Steen som ere væltede ud af diget form?. Steenkløveren der spaltede Steen til Varde Gade, hvilket ansees for billigst, at Veivæsenet skaffer bort eller og at det erstattes Vedkommende for at rydde Pladsen saaledes, at de Veifarende Dag og Nat kunne passere veien uden Fare.

Med Hensyn til de øvrige Biveie, hvoraf enhver By er tildelt sit Stykke, hvori Præsteveien ogsaa er indbefattet, og hvilke Veie tilsammen udgjøre en Længde af omtrent 8 Mile, er det vedtaget at der aarligen af hver Skjæppe Hartkorn opkastes tre Alen, saavelsom iøvrigt at eftersee de allernødvendigste Skader saaledes, at disse nogenlunde til enhver Tid ere passable, hvorved det ogsaa for dette Aar maa have sit Forblivende. –

Af det Foranførte er efter vort bedste Skjønne attesteres ved vore Hænders Underskrift, idet vi herved tilstille dette Forslag Hr Pastor Heinsen som Formand i Forstanderskabet i Brørup  Lindknud Sogne til Underskrivning og videre Godkendelse.

 

Houborg den 26 Mai 1854.

I. C. Sørensen, Niels Rasmussen, Niels Christensen.

 

At foranstaaende Forslag er saaledes efter Forstanderskabets eensstemmige Skjønne udarbeidet og Gjenparten aldeles overensstemmende med Originalen, bevidnes herved paa Embeds Vegne af Peter Heinsen, Sognefoged

 

side 262

1854 den 6te Juni

 

Forslag til Biveienes Forbedring i Brørup Sogn 1854.

Efter Anordning af Forstanderskabet i Møde den 19de Mai tillader jeg mig hermed at foreslaae følgende Biveie for Brørup Sogns Vedkommende forsætte i Løbet af denne Maaned saaledes:

Litra a/ planeres og paa et Par Veistykker paaføres nogle Læs Gruus.

b/ henstilles indtil videre, for om ikke en mere hensigtsmæssig Veistykke kunde arrangeres. –

e/ Syd for Brørup Kirke over Vandløbet lægges en Steenkiste paa begge Sider deraf opkastes Veien en Strækning, og fra Suurhauge til Kockvad planeres Veien og nogle Læs Gruus paaføres strax syd for Aaen.

f/ ? planeres, Gruus paa nogle Steder paaføres, formentlig i Suurhauge Gyde, og sammesteds paa en Strækning renses Grøfterne. – flere Læs Gruus i Eskelund Gyde paakjøres, nogle Læs et Stykke syd for Morten Nielsens Gaard. –

De øvrige Biveie anseer jeg for mindre væsentlige, og har jeg forbigaaet Lidt af den Grund, at det i Sommerens Løb forekommer meget mere hensigtsmæssigst at licitere dem bort , naar de øvrige Biveie endelig gaar over til Licitation.

Ærbødigst. Steenvangsgaard den 2 Juni 1854.

Bennedsen

 

Første Pindsedag den 4de Juni 1854 valgte Forstanderskabet, der var forsamlet ved Kirkerne ifølge Loven af 4de Juli 1850 og efter Opfordring af Hr Landvæsenets og Landscommissair Wandborg i Janderup pr. Varde til Voldgiftsmand ved Afløsningen af Huus Mandsfavorit for Tidsrummet fra 1ste Mai 1854 til 1ste Mai 1857 i stedetfor Gaardeier Joh. Chr. Sørensen i Houborg og Hr Gaardeier Hans P. Thygesen i Suurhauge

 

side 263

1854 i Juni Maaned

Hr. Sognefoged Bennesen Stensvanggaard, Brørup Sogn, og Hr Sognefoged Jørgen Burkal i Debel, Lindknud Sogn og til Voldgiftsmand ved Afløsningen af Gaardmandshoveriet i stedet for Hans H. Schmidt i Eskelund, Hr. Gaardejer Søren Poulsen i Oxlund, Lindknud Sogn,

hvilket blev paalagt Formanden at indføre i Protokollen og indberette til Vedkommende snarest muligt. –

Peter Heinsen

 

Onsdagen den 19de Juli d. A. var Forstanderskabet forsamlet i Riisgaard, efter forud offentlig Bekjendtgjørelse, hvor der blev forhandlet:

1/ Ifølge Amtshusets Skrivelse af 3. Juni d. A. blev til Forligelsescommissair i Tyendeanliggende ifølge Loven det? Christianborg Slot, den 10de Mai 1854 eenstemmingen valgt:

a/ til Forligelsescommissair med 6 Stemmer Gaardeier Morten Nielsen i Eskelund, og

b/ til Suppleant Gaardeier og Gjæstgiver Niels Willumsen i Hulvad.

2, En Ansøgning fra Gaardeier Søren Sørensen Vig i Adsersbøl, Lindknud Sogn, om at erholde Skjøde tinglyst paa en Engparcel, som han kjøbte af Søren Andersen blev eenstemmigen anbefalet.

En Ansøgning fra Farversvend Laurids Madsen i Eshelund om Tilladelse til at anlægge og drive et Farverie i Veien Sogn blev særdeles godt anbefalet.

Forstanderskabet for Brørup Lindknud Sogn

 

P. Heinsen, J. C. Sørensen, Hans P. Thygesen, Niels Christensen, Jens Jensen.

 

side 264

1854

D. 20de Aug. var Sogneforstanderskabet forsamlet i Riisgaard, hvor blev forhandlet:

1/ Der blev anmeldt, at Præstebroen var brøstfældig. Beslutningen var, at den straks skulde eftersees og saaledes repareres, at den indtil næste Foraar sikker kunde passeres. Jmidlertid agter Sogneforstanderskabet til Foraar at lægge Broen hen over Kokkevad, hvilke Forandring at være baade i Sognepræstens og næsten alle Beboernes Interesse, vare

nemmelig alle Beboere i Byen Gjerndrup. –

2/ En Ansøgning til Kongen af Simon Jørgensen Gjerndrup om at Karle i Nærheden af Fredericia og paa Als maatte afhøres af Retten med Hensyn til Oprindelsen af hans Armskade der gjorde ganske uduelig til enhver Forretning, blev paa det Bedste anbefalet.

3/ Angaaende efterfølgende Skrivelse fra Herredsfoged Münster havde Forstanderskabets fleste Medlemmer sig til Medforstander og?      ? Sognefoged Bennedsen, betræffende Foranstaltning til Jstandsættelse af det Stykke Byvei overf hans Lod, som af Amtsraadet ere bestemt, at skulle gaa fra Thuesbøl til Kolding Varde Landevei.

Bennedsen svarede hertil, at han i saa vigtigt et Anliggende ønskede at erklære sig skrivtlig og skulde saadant skee til Tiden i løbet af denne Uge. –

Hele Forstanderskabet for Brørup Sogn var enig om at de travle Høste og Sodetid? ville falde alt for byrdefuldt og bekosteligt, ligesom ogsaa i det vaade Efteraar for vanskeligt at gjøre

Veien i stand, da en Deel af Terainet er meget lavtliggende og maatte derfor ansøges om Udsættelse indtil videre. –

Forstanderskabet for Brørup Lindknud Sogne.

 

P. Heinsen, N. Hansen, H. P. Thygesen, Jens Jensen.

 

side 265

Amtet har under 2den dennes tilskrevet mig saaledes:

Den med Hr. Cancillieraadens Yttringer af 3die Juni sidst tilbagefulgte Skrivelse, hvori Sogneforstanderskabet for Brørup Lindknud Sogn atter har optaget den senest i Amtsraadets møde d. 30 Novbr. f. A. N 37 afgjorte Sag, betræffende Forandring i det gjældende Regulativ for Biveie med at udskyde Biveie litr f? i Brørup Sogn, og i dens Sted at optage den tidligere afbenyttede saakaldte gamle Tingvei, blev atter forelagt Amtsraadet i dets Møde den 21 f. M.

Amtsraadet yttrede derefter at det ikke fandt at der var Anledning til at fravige de tidligere afgivne Resolutationer i denne Sag, hvorefter den omhandlede Bivei bør forblive paa

Regulativet,- – da derfor Forstanderskabet, uagtet Paalæg af Politimesteren, aldeles Intet har foretaget til Veiens  Anlæg, vedtages det at forelægge Sogneforstanderskabet en Frist af 8 Uger til Veiens fuldstændige Istandsættelse, og blev det overdraget Formanden, saafremt dette Paalæg ikke efterkommes, at foranstalte det Fornødne ved Licitation paa Sognets Bekostning.

Hvilket hermed tjenstlig communiceres Hr. Cancillieraaden.

Til behagelig Efterretning og Bekjendtgjørelse for Sogneforstanderskabet, og anmodes da derfor saafremt Veien ikke inden Forløbet af den fastsatte Frist er anlagt og behørigen istandsat, behageligen herom at ville meddele Amtet Underretning, for at det Fornødne derefter kan blive foranstaltet.

Indberetning imødesees i ethvert Fald. Hvilket herved meddeles Sogneforstanderskabet til behagelig Efterretning, idet jeg maa have det anmodet om, snarest muligt at træffe fornødne Foranstaltning til indbemeldte Veies Anlæg og Istandsættelse inden den bestemte Tid samt

derefter hertil gjøre Indberetning.

 

Herredscontoret i Holsted d. 7 August 1854

Til Münster

 

Brørup og Lindknud Sogns Forstanderskab

 

side 266

Til

Det Kongelige Stiftamthuus i Ribe.

 

Af Sognefogden heri Brørup Sogn blev jeg under 22de dennes, saaledes som vedlagte Tilsigelsesordre udviser, befalet for den brandlidte Niels Nielsen i Tiislund at hente hos

Lundsgaard eller Jelsgaard et Læs Træflid. Hvorvidt Sognefogden er berettiget til at meddele slige Ordrer ere ubekjendt og derfor udførte jeg Ordren og befordrede med Heste og Vogn et stort Læs Gavntræ fra Jelsgaard Skov Haderslev Amt til Thislund, som udgjør en Veilængde frem og tilbage 7½ Miil. –

Da jeg ikke kender noget Lovbud, der paabyder slig Kjørsel og jeg anseer Sognefogden uberettiget til at tilsige Sognets Beboere til at forrette saadanne Kjørsler, beder jeg underdanigst at den fornødne Undersøgelse herom maatte være foranstaltet og i Tilfælde af at Sognefogden ikke har Hjemmel for denne hans Tilsigelsesordre, beder jeg ham tilholdt at erstate mig denne Kjørsel og for 4 Timers Ophold samt mit Arbeide i Skoven, med 5 Rd eller hvad samme af kyndige og uvillige Mænd maatte ansættes til.

Tillige tager jeg mig den Frihed, underdanigst at forespørge om det er lovligt at inddele Huusmændene i Roder i forening med Gaardmændene hvilket er tilfældet her i BrøSogn. –

 

Underdanigst

Eskelund d. 27 Juli 1854

P. C Christensen

 

Af Peder Chr. Christensens Rode i Eskelund vilde en Vogn næstkommende Mandag hente et Læs Træflid til den brandlidte Niels Nielsen i Tirslund enten i Lundgaard eller Jelsgaard, eftersom Vedkommende der selv kommer Mandag Morgen og følger med Vognen og giver Anvising.

Steensvanggaard 22 Juni 1854.

Bennedsen

 

Eftersom Touren til Jelsgaard i Forhold til andre Sognetoure er forholdsmæssig lang, afskrives i Sogneprotokollen 2de Sognetourer af P. Chr. Christiansens Rode.

Stgaard 28 Juli 1854. Bennedsen

 

side 267

Hr Cancillieraad Herredsfoged Münster anmodes behageligen at ville meddele mig deres Yttringer i Anledning af foranstaaende Andragende med Bilag efter at Sognefogden har været givet Leilighed til at erklære sig. –

 

Ribe Stiftamtscontor 9 August 1854

Lüttechau

 

I Anledning af en Besværing til Amtet fra P. Chr. Christiansen i Eskelund af 27. f. M. over en Kjøretour til Jelsgaard for den brandlidte N. Nielsen i Tirslund, tillader jeg mig herved

ærbødigst paa Opfordring at svare: at hvad jeg i denne Retning har foretaget, det er sket ifølge Ordre fra Sogneforstanderskabets Formand Hr. Pastor Heinsen, ligesom  det er mig bevidst at de øvrige Medlemmer af Sogneforstanderskabet have været enige med Hr Past., i at bemeldte Kjørsel burde ske paa den Maade den er gjort.

Steensvanggaard 13 August 1854.

Ærbødigst

Bennedsen

 

Til det Kongl. Stiftamt i Ribe

Ved at fremsende hoslagte Besværing med Bilag fra P. C. Christiansen i Eskelund, hvori han besværer sig over at være tilsagt til Kørsel for den brandlidte Niels Nielsen Thislund samt ved at vedlægge den af Sognefogden derover afgivne Erklæring, tillader jeg mig, da det af denne fremgaar at Ordren til Kjørselen er sket efter Forstanderskabets Ordre, at udbede mig

Sogneforstanderskabets behagelige Erklæring over dette Anliggende, ved tilbagesendelsen af Sagen.

Herredskontoret i Holsted d 15 Aug 1854

Münster

 

Til

Brørup og Lindknud Forstanderskab

 

side 268

1854

Den 4de Octbr. var Sogneforstanderskabet forsamlet, for i Overenstemmelse med Forskriften i Valgloven af 16de Juni 1849 at modtage de i Brørup Lindknud Sogne boende stemmeberettigede Mænds Vota til Udnævnelse af tvende Valgmænd, der have at møde i Varde Løverdagen den 7de Octobr. for i Forening med de øvrige Valgmænd at stemme paa et Medlem til Landstinget for 11te Landstings Kreds, istedetfor Herr Kammerjunker Fillisch, og derefter at udfærdige og indsende de ved de fleste Stemmer udkaarne Valgmænd de til Legitemation fornødne Valgbreve Sognefoged i Lindknud Jørgen Pedersen Buurkal valgtes eenstemmigen og Kirkesanger og Skolelærer Hansen i Eskelund havde 14 Stemmer og Sogneforstander og Gaardeier Hans P. Thygesen i Suurhauge

5. Da Hansen imidlertid er udnævnt til Forligelsescommisair i en Sag imellem Pastor Tetens og Sognefoged H. Jensen og vi vare enig om han skal møde næste Løverdag eller først den 14de d. M., saa blev Slutningen, at Hr. Hansen er udnævnt til Valgmand samt han ei den 7de skal agere Forligelsescommisair, hvorom fra her da at underrette Formanden morgen; og i det Tilfælde, at han paa Valgdagen skal være Forligelsescommisair, skal H. P. Thygesen som Valgmand til Varde.

Endvidere anbefales en underdanigst Ansøgning af Kirstine Hansen i I Eskelund om Udstykning af sin Jordlod paa det bedste.

Sogneforstanderskabet for Brørup Lindknud Communer.

 

P. Heinsen, Hans P. Thygesen, Bennedsen, N. Hansen, N. Rasmussen, Claus Madsen.

 

side 269

1855

Den 6 Januar var Forstanderskabet for Brørup Lindknud forsamlet i Præstegdn. for at lægge Forsørgelses Planen for de Fattige for indeværende Aar og ligne Udgifterne – Ved samme Leilighed valgtes Pastor Heinsen atter til Formand. Fattigregnskabet blev det paalagt snarest muligt at aflægges, ligesom det ogsaa paalagdes Pastor Heinsen at indføre Forsørgelsesplanen

og Ligningen i Fattigprotokollen.

Brørup Lindknud Sogneforstanderskab Datum et supra

 

P. Heinsen, N. Hansen, Bennedsen, Hans P. Thygesen, J. C. Sørensen, Jens Jensen,

Niels Rasmussen, Niels Christensen.

 

Den 2den Febr. 1855 var Sogneforstanderskabet for Brørup-Lind. senest forsamlet i Riisgaard, hvor der blev forhandlet: –

a/ Fattigregnskabet og Skoleregnskaberne for begge Sogne revideredes og underskreves ligesom ogsaa Sognefoged Bennedsen aflagde Communalregnskabet.

b/ Kirkesanger og Forstander Hansen udnævntes til Regnskabsfører for Communalafgifterne.

c/ Erik Olesens Enkes ældste Søn overdrages til Gaardeier Kruse i Lindknud indtil første Januar 1856 imod at han skal have 6 Skp Rug og Drengen passe fede Kreaturer, hvorimod

Kruse skal holde Drengen i Skolen, og forsyne ham med Træsko og Strømper og lappe Klæderne.

d/ Løverdagen den 10 d. M. skulle Kornet leveres og det halve af Pengene betales. –

e/ Forstander Sørensen i Houborg erholdt Fuldmagt til at forsyne Hr. Dahls Familie i Klelund med det fornødne indtil Hr. Dahl og kone kommer hjem. Jligemaade befuldmægtiges han til, at

 

side 270

1855

sørge for, at Dahls Kreaturer ikke omkomme, dog skulde Formanden først desangaaende indhente Resolution fra Amtmanden.

 

P. Heinsen  Bennedsen, I. C. Sørensen, Hans P. Thygesen, Niels Rasmussen, Claus Madsen,

Niels Christensen.

 

Til Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud Sogne!

Foranlediget af Indenrigsministeriets Resolution af af 5 Debr. s. A, der under 4. f. M. er mig commiert til paa mit Andragende til bemeldte Ministerium om at fritages for at udlægge Jord til den af Amtsraadet paa Regulativet for de offentlige Biveie optage Vei over min Mark og om at bemeldte Vei maa udgaa af Regulativet undlader jeg ikke at meddele det ærede Sogneforstanderskab, at jeg ikke ved denne Resolution finder mig forpligtet til at udlægge Jord til bemeldte Vei eller at tillade at saadan Vei lægges over min Mark.

Jeg agter derimod, saafremt Veiens Anlæg desuagtet skulde blive fremtvungen, at gjøre min Ret gjældende gjennem Domstolene, enten imod det ærede Sogneforstanderskab eller imod Amtsraadet, alt efter den Anledning der fra disse Authoriteter maatte gives.

Jeg skal derfor ikke undlade at meddele Det ærede Forstanderskab de Grunde, hvortil jeg sætter min Formening om ikke at være forpligtet til at udlægge Jord til eller taale den paa Regulativet opførte Vei, nemlig:

1/ Ifølge Frd. 29 Sept. 1841 Paragraf 28 skulde der nemlig kun forfattes Regulativ over hvilke af Amtets Veie

 

side 271

der skulde henregnes til Biveienes Classe. I Valget af disse Veie var der hos Amtsraadet nedlagt en afgørende Myndighed. Denne Bestemmelse angik imidlertid ikkun tilværende Veie, altsaa de, der vare i Brug, Bestemmelsen indeholder ingen Berettigelse til i Forslaget til Regulativet eller i selve Regulativet at optage Veie, hvor der ikke forud vare Vei.

Da der over min Mark aldrig har været Vei; saa antager jeg, at Amtsraadet har været uberettiget til at anordne en Vei over samme ved at optage en saadan i Regulativet, Noget

der desuden den Tid stod i Strid med Grundloven Paragraf 87?

2/ Var det end Tilfældet, at det Areal af min Mark, hvorover Amtsraadet har optaget en Vei i Regulativet, var udlagt til Vei ved Udskiftningen; vilde dette dog ikke kunne berettige

Amtsraadet til at bestemme ved Regulativet, at en Vei skulde gaae der, da ingen Vei fandtes paa dette Sted. Den Eiendom, jeg er i Besiddelse af, kunde nemlig til den Tid ikke berøves mig uden Lov eller Dom.

3/ Det omhandlede Areal, hvorover der fordres Vei, har aldrig forhen været benyttet til Vei, og jeg kan ikke indrømme eller erkjende, at det ved Udskiftning eller Udstykning har været udlagt til Vei. Det har bestandig og for umindelige Tider været benyttet og dreven i Forening med de øvrige Jorder af Parcellen, og hvortil det til enhver Tid har været anseet at henhøre. Selv i det Tilfælde , at det havde været udlagt til Vei, maatte der til min Gaard være vunden Hævd paa samme, som i Lovgivningen er anseet for en ligesaa gyldig Erhvervelsesmaade, som en Veistrækning fra rette Vedkommende –der vel i øvrigt kun kunne blive Spørgsmaal herom, naar den i Udstykningen var udlagt som Bivei; men da Amtsraadet i dets

 

side 272

1855

Forhandlinger har anmeldt den som udlagt til Markvei altsaa som privat, saa vil Spørgsmaalet om dens Retning ved Udskiftningen ingen Indflydelse have paa Sagen og

4/ Foruden den Fremgangsmaade, som ved Lov af 20 Mai 1813 er anordnet hos Jords Afgivelse til Biveie er iværksat, anseer jeg mig ikke pligtig til at afgive nogen Jord til den omhandlede Vei og da ikke uden fuld Erstatning. –

Det var mig derfor kjært, hvis Sogneforstanderskabet heraf vilde tage Anledning til at foranledige Spørgsmaalet, om jeg skal afstaae den forlangte Jord til Vei eller ikke, afgjort ved Domstolene, hvortil jeg forventer, at den aldeles egner sig, saafremt ikke Sagen i det hele kan

falde, da jeg nemlig ikke agter at anlægge nogen Vei foruden Eindommen bliver mig berøvet, som derfor? komme til at gaa ud paa at erholde Eindommen til i samme Stand, den er befundens altsaa under vanskeligere Forhold , nemlig, efterat Veien er anlagt, end Tilfældet er nu.

Steensvanggaard 15 Febr. 1855

Ærbødigst

Bennedsen

 

Til Sogneforstanderskabet for Brørup Lindknud Sogne

Underdanigst Bøn om Stifts-Amtets gunstige Erklæring paa en Orginal medfølger

af Sognefoged og Gaardeier Bennedsen i Steensvanggaard til Forstanderskabet for Brørup-Lindknud Sogne rettet Skrivelse angaaende udlæggelsen af Bivei? til en af Amtsraadet paa Regulativet for samtlige Biveie optagen over hans Mark foruden, Vei fra Thuesbøl til Ribe Varde Landevej.

 

Til det Kongl. Stiftamthuus i Ribe

Paa Grund af at undertegnede Forstanderskab for Brørup Lindknud Communer Svar end paa medfølgende Skriveldse af Sognefoged og Gaardeier Bennedsen i Steensvanggd. er paa Regulativet for samtlige Biveie optagne Vei der skal gaae over hans Mark tillader sig underdanig at bede om Stiftamtets naadige Forslag.

Ærbødigst og underdanigst

Peter H. ?

 

side 273

1855

5te Marts var Forstanderskabet forsamlet i Steensvanggaard, for at     ? hans? veie:

Foranstaaende Skrivelse fra Herr Sognefoged og Gaardeier Bennedsen angaaende en af Amtsraadet paa Regulativet imellem de offentlige Biveie optaget Vei over hans Mark, ere af ham forandret uberettiget, og hvorimod han af den Grund protesterer og ønsker at gjøre sin Ret gjældende ved Domstolene.  Sogneforstanderskabernes Beslutning var, at Formanden skulle ingive Andragendet til Amtet, for at faa Spørgsmaalet besvaret.—

De af Skoledirektionen tilbagesendte lister til Mulktering bleve fremlagte og besluttet, at hver Dag, de uden lovlig Grund var forsømt, skulde mulkteres med 3 sk., og i Fremtiden fordobles men hidindtil Summen? 3 sk, fordi Vedkommende ikke betids var mulkteret.

3/ Angaaende en Anordning med Tilladelse til at Understøtte Saadanne, der ikke var under Fattigvæsenet, saa besluttedes der ikke at tage nogen Bestemmelse, forinden ogsaa Forstanderskabet i Lindknud var tilstede. –

Steensvanggaard den 5te Marts 1855

 

P. Heinsen, Bennedsen, J. Bertelsen, Hans p. Thygesen.

 

Fredagen den 20de Marts var Sogneforstanderskabet forsamlet i Riisgaard, hvor der blev forhandlet:

a/ Til Delegeret i et Møde i Holsted Tingsted Løverdagen den 24de d. M. for at erfare Vilkaarene , under hvilke Amtet vil overtage Vedligeholdelse af adskillige mindre Landeveie i Malt Herred, valgtes Hr Gaardeier Bertelsen i Eskelund og Niels Rasmussen i Gildberg.

b/ J Anledning af Loven af 15de Febr 1855, hvorved i Kommunalbestyrelsen bemyndiges til ved overordentlig Understøttelse at hindre Bystedets? Obl.? Paa Uformuende besluttedes eenstemmigen, hellere at Skjøde Saadanne nogle Skæpper Korn, end at give Denne Rettigheder, at misbruge.

c/ Der blev sendt en Jndberetning Angaaende Jordemødrene ifølge Amtets Skrivelse af 28de f. M., til Herredskontoret.

 

side 274

1855

d/ Communeregnskaberne bleve overdragne til Forstander Peder Jørgensen i Gjerndrup. –

e/ Approbationen af Sogneforstanderskabets Valg af 23 Febr d. A. ansees som Udløbet under 17 d. M. –

f/ Det blev overdraget til Pastor Heinsen at forfatte og indsende den ifølge Valglovens Paragraf 53 og 57 forlangte Jndberetning, ligesom Jndberetning angaaende Distriktssession. –

g/ Forstanderskabet blev enig om, at hver enkelt Forstander der udebliver i Møderne uden lovlig Aarsag, hvilken dog maa angives, skal betale to Rigsmark i Mulkt. –

 

P. Heinsen, Bennedsen, Johan Bertelsen, Hans P. Thygesen, Peter Jørgen Petersen,

I. C. Sørensen, Claus Madsen, Niels Rasmussen, Niels Christensen.

 

Tirsdagen den 27de Marts var Sogneforstanderskabet forsamlet i Hulvad for at raadføre sig med Beboerne, der i Forveien vare indbudte til at møde, angaaende Afhændelse af Fattighuset med tilhørende Jorder. Jfølge Afstemningen besluttedes med afgjørende Majoritet, at Jorderne frasolgtes uden Huus, dog hørende Alle til, at de ikke havde Noget imod Afhændelsen af baade Huus og Jorder, hvis de tilsammen kunde koste meget Mere, at deraf kunde opføre et nyt Fattighus eller ud       ? tre Gaarde Udeelt?. dog skulde Forstanderskabet i sidste tilfælde forbeholde sig en Hjørne af Grunden, hvorpaa de Baade? opfødes, et nyt Græs saas og fornøden Havejord. –

Det blev eenstemmigen besluttet, at overlade Jens Jakobsens Datter, der har pleiet og passet  sin syge Moder, deres Efterladenskaber.

Det blev eenstemmigen besluttet, at Drengen Andreas Nielsen der tjente Poul Poulsen i Gjerndrup, uden Forstanderskabets Tilladelse for Eftertiden ikke maae lade sig bortleie, saalænge han ikke har opnaaet

 

side 275

Vdr. ? – Hr. Veiopsynsmand Nielsen mødte for at erfare hvor bred de af Amtsraadet

bebudede over Hr Sognefoged og Sogneforstander Bennedsens Jorder anlæggede Vei skulde være. Svaret var, at samme Autoritet har bebudet Veiens Anlæggelse, ogsaa maatte bestemme dens Brede. –

 

P. Heinsen, Hans P. Thygesen, JohannBertelsen, Bennedsen, P. J. Pedersen, Niels Rasmussen,

Niels Christensen, Claus Madsen.

 

Forstanderskabet for Lindknud Sogn var Søndagen den 6te Mai efter endt Gudstjeneste forsamlet i Lindknud Skole, hvor der blev forhandlet.

a/ En Ansøgning fra Jordemoderen i Lindknud Anne Cathrine Madsen om Forflytning til Øse og Næsborg anbefaledes.

b/ Ligeledes anbefaledes en Ansøgning fra Christopher Batelsen om Tilladelse til at udstykke sin Gaard.

c/ En Skrivelse fra Provsten indført i Lindknud Sogns Skoleprotokol, angaaende at Skjolelærerne i Klelund i stedet for 11 Tdr. Byg efter frivillig Accordt Løn har modtaget 30 Rbd 4 Mark for Vinterhalvaaret 1853-54 blev det Præsten paalagt enten selv eller ved Christopher Sørensen i Houborg at formaae Mads Hansen til at give Forstanderskabet et Skriftligt Bevis, at han er tilfreds med da modtagne Løn. –

 

P. Heinsen, I. Chr. Sørensen, Niels Rasmussen, Niels Chr. Jensen, Claus Madsen. –

 

Amtet har under 29de f. M. tilskrevet mig saaledes:

” Foranlediget af Hr. Cancillieraadens behagelige Skrivelse af 21de dennes  og ved at remittere? det dermed fulgte Bilag skulde jeg ikke undlade Hiøftligt at tilbagemelde, at Amtet forgjæves har søgt Oplysning om Grunden til de af Hr. Cancillieraaden paapegede Sla – ?

 

side 276

ning ? Bemærkning i Amtsraadets Skrivelse af 20 Octbr. 1845 betræffende Vedligeholdelse af Broerne ved Hulkjær Mølle, og hvori det i Anledning af Kjørselsarbeidet med Dæmnigsjord til Broenderne sammesteds hedder, at det bliver sidste Gang, at Sognet udfører saadant, da Mølleren og for Fremtiden overtager dette Arbeide.

Forsaavidt det imidlertid, som af Cancillieraaden bemærket ikke ved det med Møller Holm oprettede og tinglæste Contract om selve Biveiens Vedligeholdelse, tillige er gjort ham til Pligt at vedligeholde Dæmningen for Broenderne, hvilken Forpligtelse, efter Amtets Formening ikke have følger af de, som har paataget sig for selve Broernes Vedkommende, skjønner Amtet ikke rettere, end at Sognecommunen efter de almindelige Regler i Forordning af 29de

Septbr. 1844 Paragraf 28 maa udføre det hertil fornødne Arbeide da Veiene er optaget paa Regulativet for de offentlige Biveie og paa det forventes ikke heri gjøre nogen Forandring, at Amtsraadets Yttringer i den oven citerede Skrivelse afvige herfra naar de ikke finde udtrykkelig Hjemmel i Contracten. –

Da de paa Dæmningen ved begge Enderne af den nordre Bro skete? Beskadigelse ikke kan henstaae uistandsat, anseer jeg det vigtigt, at der paalægges vedkommende Sogneforstanderskab uden Ophold og uden dennes Frist, at drage Omsorg for Istandsættelsen, og saafremt dette Paalæg ikke efterkommes, da at lade Arbeidet udføre paa Sognets Vegne extra ved Accordarbeide , eller saafremt det er større da ved Licitation, hvis det kan udsættes herefter dog af Sognet selvfølgelig og recineres? Sagen med Møller Holm, forsaavidt der maatte paahvile sig nogen Forpligtelse  i saa Henseende enten efter Contracten eller efter almindelige Retsregler, hvis Afgjørelse i øvrigt henhører under

Domstolene” –

Overensstemmende hermed anmoder Sogneforstanderskabet

 

side 277

1855

behageligen snarest muligt, og senest inden denne Maaneds Udgang at ville foranstalte det Fornødne og derefter meddele Jndberetning om Udfaldet i Herredscontoiret i Holsted den 1 Mai 1855

Münster

 

Til Brørup-Lindknud Sogneforstanderskab.

 

En Afskrift af den bemeldte Contract imellem Amtsraadet og Møller Holm følger Gjenpart

Jmellem Amtsraadet for Ribe Amt og Eieren af Hulkjær Mølle i Brørup Sogn blev i Dag i Amtsraadsmøde sluttet følgende Overenskomst. –

1/ Jstedetfor de Amtsraadet paatænkte Forlægning af Veien og Anlæg af den ny Bro vesten for Møllen, tilbyder Amtsraadet at lade opføre en ny Bro i stedet for den nylig bortskyllede, samt ligeledes at give den sydlige nærmest ved Mølleværket værende Bro en Hovedreparation, imod at nuværende Møller og fremtidige Eiere af Hulkjær Mølle forpligter sig derefter at holde disse Broer for egen Bekostning i en forsvarlig Stand, saaledes som Amtet til enhver Tid maatte ansee det for nødvendigt, samt at disse Forpligtelser, som at onus* reale?  maatte løses *byrde til liege.

Disse Vilkaar underkaster? jeg Andreas Holm mig med det tilføiende, at den nye Bro, som Amtsraadet lader opbygge, skal opføres paa samme Sted, som den afbrudte Bro stod, at den opføres alene af Egetræe og med Pæle af forsvarlig Længde, samt at Hovedreparationen af den gamle Bro ligeledes staar med Eeg og gjælder det samme ere Beklædningen om  Pæle for Brohovederne eller Fløiene. –

3/ Det er forøvrigt en Følge af deres Overenskomst, at ligesom der ikke ogsaa svares Bropenge, saaledes skal Møllerens Overtagelse af, at Istandsætte Broerne vi fælles i Fremtiden dertil berettige ham eller Møllens efterfølgende Eiere, samt at Mølleren , naar de ny opførte Bro

 

side 278

1855

er fuldført og de gamle givet de fornødne Reparationer, da har at sende Amtsraadet Quitteringen for Afleveringen. –

Saaledes indgaaet i Amtsraadsmødet i Ribe den 20 Octrobr. 1845

 

Sponneck, Kode Massmann, ? Jens Nielsen, P. Jakobsen, S. Holm, M. Brødsgaard, Lautrup,

A. Holm.

 

Nærværende Contract bedes tinglæst paa Amtets Bekostning samt paa Hulkjærmølle Eiendom hæftende Byrde. –  Med Hensyn til at Documenter er skrevet paa ustemplet Papir, bemærkes, at det Fornødne med Hensyn til Stemplingen i Rentekammeret vil blive foranstaltet af Amtet. –

Ribe Stiftamthuus den 7 November 1845

Sponeck

 

Læst i Gørding = Malt Herreders Ret den 14de0 November 1845 og derefter indført i Skjøde og Pantebogen Fol.

Münster

 

In sidem

Münster

 

Afskriftens bogstavlige og ordrette Overensstemmelse med de foranstaaende af Cancillieraad Herredsfoged Münster sidemerede ?* Gjenpart atteste –godkendte ?* res herved paa Embeds Vegne  sak fide pastorale ?: –

Præstkjær den 7 Mai 1855

P.Heinsen

Sognepræst til Brørup og Lindknud

 

Mandagen den 7de Mai  var Sogneforstandeerskabet for Brørup Sogn forsamlet hos

Medforst. Hans P. Thygesen i Suurhauge, hvor følgende forhandledes:

1/ En af Selveiergaardmand Niels Jensen Jespersen til Jndenrigsministeriet stillet

underdanigst Ansøgning om naadigst Tilladelse til at faae 2 Parceller

 

side 279

1855

for de øvrige Jorder separerede, saa den sydlige Deel tilskjødes Fæteren Thyge Olesen og den nordlige Deel sælges enten til Søsteren eller og til Forening med de den beleiligt liggende Eiendomsjorder blev eenstemmigen anbefalet.

En underdanigst Ansøgning af Jnvalid Simon Jørgensen Gjerndrup til Invalidepensionen for Jinvalidefondet om aarlig Pension eller Understøttelse anbefaledes eenstemmigen. –

Med Hensyn til en Skrivelse fra det Kongel. Amthuus i Frittau? af 25 April d. A. , som er indført Fattigprotokollen, hvori at anerkjende barnet, Ludvig Hansens forsørgelsesberettigelse her i Frittau Amt ? , men ønsker at barnet forbliver her i Sognet notra? imod en aarlig Godtgjørelse eller imod en Sum Penge engang for alle svaredes, at Communen ønsker snarest muligt at sende Barnet til sit Forsørgelsessted og at modtage Erstatning for de udlagte Penge. –

4/ Med Hensyn til foranstaaende Skrivelse hvor det Høie Stiftamthuus af 29. f. M. og Hr. Cancillieraad Herredsfoged Münsters Paalæg, snarest muligt og senest inden denne Maaneds Udgang at udføre Jordarbeidet ved Broerne i Hulkjærmølle saa var Forstanderskabet den Mening at være frie derfor ifølge en Amtsraads Skrivelse af 20de Octbr. 1845 der findes

nedenfor, og hvori det udtrykkelig hedder: ”Hvilket bliver sidste Gang der Mølleren og for Fremtiden overtager dette Arbeide” og kunde derfor ei indlade sig paa Udførelsen af Paalægget; forinden Forpligtelsen dertil var avvigeligt?. –

 

P. Heinsen, Bennedsen, Johan Bertelsen, Hans P. Thygesen.

 

Amtsraadet for Ribe Amt har under 20 dennes tilskrevet mig saaledes:

Overslag eller vigtigere Materialet til at forfatte et saadant over den forestaaende Ombygning af den nordre Bro ved Hulkjær Mølle fremsendes herved med Anmodning, at De derefter ville behage at foranstalte et Overslag forfattet over den egentlige Broe, da det i Bilaget anførte Sluseværk ikke vedkommende Amtet. Man har i dag truffet Overenskomst med Møllens Eier om at Amtet naar den nye Bro er færdig skal til ham i forsvarlig Stand afleveres.

 

side 280

1855

hvorefter han vide Brofagets Oppebærsel overtager den fremtidige Veligehold.

Som en Følge deraf er det Raadets Mening at Bro og Sluse skal være af Egetræ i alle Dele forsvarlig. Materialernes tilførsel beregnes i Overslaget, den Udgift betales af Amtet,. Hvorefter Brørup Sogn alene har at udføre Kjørsel af Dæmningsjorden for Broenderne, hvilket bliver sidste Gang, da Mølleren og for Fremtiden overtager dette Arbeide. –

Paa Grund heraf skulde jeg ved at oversende det modtagne Forslag anmode Dem om efter Conference med Hr Lautrup og Møller Holm at foreslaae  et Overslag over Bekostningen ved Opførelsen af den nodre Broe ved Hulkjær Mølle, nemlig den egentlige Broe udenfor Sluseværket. Da jeg imidlertid seer af det indlagte, at det er hensigtsmæssigst at Broe og Sluse bygges paa engang og Møller Holm saaledes muligen bekoster bemeldte Sluseværk liciteret til Opførelsen samtidig med Broen, saa ville De saafremt han ønsker dette, ogsaa over Sluseværket forfatte et særskilt Overslag paa hans Bekostning, der saa efter det foranførte selv har at bære Omkostningen ved Slusens bygning. –

Overslagene forventer jeg med det vedlagte at vedtage inden næste Onsdag Aften den 29 dennes da Licitationen er berammet til Søndag den 31 Octobr.

Endrupholm den 23 Octobr. 1845

Münster

 

Til Hrr. Forligelsescommesair Jensen og Tømrermester Marius Pedersen.

At forestaaende Gjenpart er bestavlig ordret og stemmende i Originalskrivelsen attesteres herved paa Embeds Vegne hab side pastorat?

Præstkjær den 6 Mai 1855 –

P. Heinsen

 

side 281 (omskrevet i 2010)

1855

I Henseende til offentlige Biveie i Brørup og Lindknud Sogne udbeder jeg mig snarest muligt meddelt Sogneforstanderskabets Jndstilling om hvilke bemeldte Vei der indeværende Aar ville være at underkaste fornødne Forbedringer, hvilke Arbeider der ville være at udføre paa enhver Vei i Særdeleshed, og den beleiligste Tid, under hvilke de skulle være fuldførte.

Forslaget bedes meddelt paa et særskilt Stykke Papir for hvert Sogn især for derefter at kunne tilstilles vedkomne Sognefoged til videre Foranstaltning.

I Særdeleshed henledes Opmærksomheden paa Veie litr a og f i begge Sogne, litr c, som paa den Strækning, den gaaer over Thirslund Mark til Landeveien imellem Holsted og Foldingbro bør udkastes ligesom dette allerede er sket i Folding Sogn, hvor ogsaa yderligere Forbedringer af denne ikke uvigtige Vei i Aar ville blive iværksatte, litr e i og k I Brørup og litr m, o og p i Lindknud Sogn –

Hvad angaaer Jstandsættelse af de ved Gennembrud skeete Beskadigelser paa Dæmningen ved den nordre Bro ved Hulkjær Mølle, da har jeg, ligesom jeg ligesaalidt i den med Møller Holm indgangne Contract, som i Amtsraadets Forhandlinger vide Ex tracten for Mødet den 20de Octobr 1845 under No 14 og for Mødet den 26 Novbr 1846 under No 24 har kunnet finde nogen Hjemmel for, at dette Arbeide kan paalægges Møller Holm alene at lade udføre paa nye gjort Jndstilling til Amtet om at dette Arbeide, som paa ingen Maade taaler Opsættelse længere, end høist nødvendigt, men som Majoriteten i Sogneforstanderskabet modsætter sig at ville drage Omsorg for, maae blive stillet til Licitation i Henhold til Amtets Resolution af 29. f. M.

J Henseende til den projecterede Forlægning af Præsteveien litr f paa det Stykke fra østen for Scouhøi indtil Suurhauge- til fra Brørup Kirke at holde sammen med den allerede paa Regulativet optagne Vei litr e, og at i Stedet for Brørupvads Bro paa det først meldte Veistykke, en Bro opførtes over Aaen ved Kockvad, der vil denne Forandring ikke ret vel kunne iværksættes, og navnligen det førstmeldte  Veistykke

 

side 282

været aflægges og Broen afbrydes førend der ved Nytaarstid vil blive indgivet Forslag til et nyt Regulativ for Biveiene.

Jmidlertid maa den gamle Vei blive hvor den er, og Brørupvads Bro saaledes afkastes og istandsættes, at den kan passeres uden Fare. Men for at gjøre en Begyndelse til den attraaede Forandring, har jeg herved henledt Opmærksomheden paa den ovennævnte Bivei litr e for

at samme i Sommerens Løb kunde blive sat i god farbar Stand, ligesom det ogsaa var ønskeligt, at samtidigen en Bro eller større Stenkiste kunde blive bygget over Kockvad, hvilket jeg henstiller til Soneforstanderskabets behagelige Foranstaltning. Ved den

nye Regulativs Forfattelse kan der da blive taget Bestemmelse om den gamle Veis og Bros Aflæggelse og beder jeg at Forslaget herom maatte blive ledsaget med Erklæring fra Simon

Hansen i Aagaard, om hvilke Jndvendinger han har mod denne Forandring, som ønskes af Sognets øvrige Beboere, og  paa hvilke Grunde han støtter disse Jndvendinger. –

 

Holsted den 15 Mai 1855

Münster

 

Til Brørup Lindknud Sogneforstanderskab. –

Deres Velværdighed har meddelt os Høierværdige Hr          ? Ramsings Skrivelse betræffende særdeles Flytning og Istandsættelse af Ligjorden ved Brørup Kirke. I denne Anledning tillade vi os underdanig at anføre:

1/ Fra Kirkeeiernes Side er der i Almindelighed ikke nogen Hindring for Portens Flytning, ogsaa formanden i Gjerningen at have vist at vi i den Tid vi have været Kirkeværgere have bestræbt os for at fremme

 

side 283

1855

hvad der ham hører til Forbedring og Forskjønnelse af Kirken Vi have ikke kunnet flytte Kirkeporten hidtil, høist for den Hindring der var for at have Gang over Gravstederne og nu senere har tilstødende Gaardeier Peder Poulsen af Brørupgaard yttret at han, ikke Kirken, eiede Grunden der imellem Landeveien og Kirkegaardsdiget skulde benyttes som Fortog.

Vi have nu en Murer ved at reparere de gamle Piller ved Ligjorden – hvilket vi ønske og vente maa blive en spildt Bekostning – da vi med nogen Grund antage at Portens Flytning som ønskelig og mulig ogsaa snart skal blive Virkelighed.

Hulvad og Eskelund d 31 Mai 1855

 

Niels Willumsen, Morten Nielsen.

 

Velværdige Hr Pastor Heinsen til Præstkjær

At Amtet Dags Dato har beskikket Jordemoder Ane Cathrine Madsen i Lindknud til Jordemoder for Øsse og Nesberg Distrikt, hvilken Bestilling hun vil have at tiltræde saasnart som muligt, tilmeldes herved tjenstlig Sogneforstanderskabet til behagelig Efterretning med Tilføiende, at Jordemoder Anna Helene Termansen af Skodborg, der tillige har ansøgt om det nu besatte Distrikt, muligen vil erholde Ansættelse i Lindknud.

Ribe Stiftamtscontor, den 26 Mai 1855

H. Nielsen

 

Til Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud

 

side 284

1855

den 17 Juni 1855 var Sogneforstanderskabet forsamlet Kl 4 om Eftermiddagen i Riisgaard, hvor der forhandledes følgende Gjenstande:

1/ Ventileredes en Skrivelse fra Justitsministeriet af 18 Mai i Aar angaaende en Forøgelse af Jordemødrenes Indtægter, hvilken Skrivelse findes nedenfor Pag. Anført:

”Jordemoderen bør have saa stor en Jordlod, at de derpaa baade Vinter og Sommer kunne holde en Ko, hvor dette ikke er tilholdt, bør Loddet forstørres eller ydes den paa en eller anden Maade et passende nedslag derfor.

b/ En tredobbelt forhøielse af den taxmæssige Betaling for enhver Betjening anseer Sogneforstanderskabet ikke for passende, dette fordi med faa Undtagelser, alle Jordemødre, som gjøre sig umage i deres Embedsforretninger, erholdt næsten altid en passende Godtgjørelse, om ikke i Sognet, saa dog paa anden Maade, der overstiger den anførte Sum, dels paa ligegyldige og letsindige Jordemødre, som saa lidt bekymrer sig om at erhverve Tillid og Tilfredshed og derved ere aldrig fornøiede med en saadan Forhøielse af den fastsatte Løn, endnu ville blive mere ligegyldige, og overlade Arbeidet ved Betjeningen til andre Jordemødre, dersom de blot kunne faae Betalingen skulle de Ængstede? heraf, bør Forstanderskaberne afgjøre Sagen

c/ Jmod en Forhøielse af den af Repartionsfonden udbetalte Løn for værdige Jordemødre med Tilgang til en anden større Forhøielse har Forstanderskabet Jntet at indvende. –

2/ Fattighuset med tilhørende Jord i Eskelund overlades til Lodseier Hans Nielsen i

Eskelund for en Sum af 1100 Sdl R M paa følgende Vilkaar:

a/ Forstanderskabet forbeholde sig Ret til Forbeholdelse af en Hjørne paa den anførte Jordlod til Opførelse af et nyt Fattighus, hvor ogsa passende Havelod tildeles.

b/ Første Mai 1856 modtager Hans Nielsen Jordloden og betaler fle-? re og øvrige derpaa hæftende Udgifter fra 1ste Jan 1856 ind

 

side 285

til Mikkelsdag 1856 søgt Huset ?

c/ Kjøbesumma betales til 11 Decbr Termin 1856 uden Renter, til hvilken Tid Huset med tilhørende Jorder tilskjødes ham saa at hver Part betale den halve Deel af Omkostningerne. –

d/ Da Hr Gaardeier Bertelsen har leiet Jorderne for 6 Rbd Courant indtil 1ste Mai 1857, saa tilstedes ham eenstemmigen af Forstanderskabet 16 Rbd i Godtgjørelse for Afstaaelsen. –

3/ Paa et Andragende fra Michael Thøgersen af Silkeborg om Tilladelse til at undervise smaa Børn, kunde Forstanderskabet ikke for Huset Silkeborgs Vedkommende anbefale dette, da alle omkringboende Naboer enten høre til Feuling eller Holsted Sogn og fandt det desaarsag for hensigtsmæssigst, at overlade Afgjørelsen og nærmere Bestemmelse af indtil hvilken Alder Børnenes Undervisning kunde overlades til ham, til Feuling og Holsted Forstanderskab.

I øvrigt finder Forstanderskabet Michael Thøgersen som en retsindig, samvittighedsfuld Mand, som i det mindste kan lære Børnene Begyndelses Elementer. –

 

P. Heinsen, Bennedsen, Hans P. Thygesen, Johan Bertelsen, Peter J. Petersen,

Niels Rasmussen.

 

For No 2 Fattighuset med tilhørende Jords Vedkommende

Hans Nielsen.

 

Justitsministeriet har under 18 dennes tilskrevet Amtet saaledes:

Idet det fra forskjellige Sider er bleven andraget, at mange af de offentlige ansatte Jordemødre ere underkastede uforholdsmæssig slætte Kaar og at de navnlig og hyppigst savner Vinterfoder til en Koe, hvortil der i Reglen er tilstaaet dem Sommergræsning; var det forhenværende danske Cancillie

 

side 286

efter at have indhentet Betænkning fra samtlige Amtmænd og Amtraad, i Begyndelsen

af 1848 findet at andrage paa allerførste Approbation paa et af samme udarbeidet Udkast

en? st legat? der væsentlig gik ud paa, at der i de Distrikter, hvor der ikke var eller ikke

maatte blive Jordemødrene tillagt en Jordlod? der var tilstrækkelig ikke almen til Sommergræsning til en Ko, men også til Avling af den dertil fornødne Vinterfourage,

skulde udbetale dem en Godtgjørelse af 10 Rd, der skulde tilveiebringes ved Ligning paa Distriktets Hartkorn. – Paa Grund af de indtjente Omstændigheder blev denne Sag imidlertid stillet i Bero, indtil den igjen blev optaget af det 121 Sundhedscollegium, der med Ministeriets Samtykke gjennem vedkommende Beviser har indhentet nærmere Oplysninger angaaende Jordemødrenes Køer og Midlerne til disses Forbedring. – Ved disse Oplysninger er Ministeriet nu kommet til den Overbevisning, at Jordemødrene paa  Stedet  høiligen ere trængende til en Forbedring i deres oeconomiske Vilkaar. –

Denne Forbedring bør uden Tvivl nøie søges opnaaet med en passende Forhøielse af den i Reglementet af 21 November 1810 Paragraf 19 faste taxtmæssige Betaling, der, naar man tager Hensyn til den meget forøgede Velstand iblandt Landalmuen og til de paa betydeligst Sagen? (Sogne)? Priser? paa alle Lønfornødenheder, maa erkjenne

 

side 287

der at være meget under hvad den, naar den nogenlunde skulle svare til Forholdene, turde

være, men da taxten dog altid, naar den ikke skal blive trykkende for de til enhver Classe hørende mindre velstaaende Familier maa holdes paa et nogenlunde lavt? Punct? Og Indtægterne af den private Praxis langt fra factisk ville stige i samme Forhold som Taxten, finder man det nødvendigt ligeledes, at forbedre de Emolumenter, der er Jordemødrene tillagte. – De Forandringer, som Ministeriet i Henhold hertil troer at kunne være Anledning

til at foretage ere følgende:

1/ Den i ovenmeldte Reglemendt ? Paragraf 19 foreskrevne taxtmæssige Betaling forhøies til det tredobbelte, altsaa til erfg.? 2 Rd 1 Mark og 3 sk.  – Om nogen skal ansees som Gaardmænd eller Huusmænd, maatte i førstkommende Tilfælde , som hidtil afgjøres efter ethvert Steds Begreber.

For de høierestaaende Classer af Beboere, saasom Præster, Herregaardsforpagtere og desl., vil der formentligen ingen Taxt behøves. Ministeriet erkjender, at det kunde have adskilligt for sig at der erlagtes en lav Betaling for Betjeningen af Fruentimmer som hører under Fattigvæsenet, men man befrygter at dette i Sognene vilde fremkalde en Uvillie, der paa anden Maade vilde komme til at gaa ud over Jordemødrene.

2/ Den faste Løn af Amtsregulationsfondet forhøies til 30 Rd med Adgang til et Tillæg af 10 Rd. efter 10 Aars god Tjeneste i samme Amt. –

 

Side 288

3/ Der tillægges Jordemødrene Vinterfourage til en Ko, i Overensstemmelse med det foroven er bemærket, at det forhenværende danske Cancillie var paatænkt, dog at Pengevederlaget

bestemmes til 12 Rd der muligen endda turde være temmelig knapt. –

I øvrigt har man anseet det som afgjort, at Udgivterne til Jordemoderhusets Vedligeholdelse

maa afholdes af Distriktet, og at dette ligeledes maa erlægge de deraf og af Jordlodden gaaende Afgifter, medmindre Jordlodden er større end den, Jordemødrene anordningsmæssig kan faa i hvilket Tilfælde hun selv maa afholde de samme paahvilende Afgifter. – At Districter skal tilsvare Bekostningen med Husets Forsikring mod Ildsvaade er udtrykkeligt bestemt ved allerhøieste Resolution af 15 April 1818 bekjendtgjorte Circulaire af 25: f. M.

Idet Ministeriet endnu sluttelig bemærke at man ikke skjønner at der er Anledning til at

udvirke nogen Forandring i de med Hensyn til Kjøbstadsjordemødrenes Lønning gjældende Bestemmelser, skulde man forinden Videre foretages til denne Sags fremme, tjenstlig her anmode Hr Stiftamtmanden om behageligen, at ville forelægge vedkommende Amtsraad

de ovenanførte Forslag til Forbedring af Landjordemødrenes Stilling, og ønskede man at Amtsraadet i Forbindelse dermed ville tage under Overveielse, om ikke de Regler, hvorefter

 

side 289

Jordemødre siden efter velført Tjeneste formedelst Alder og Svaghed afgaar fra deres Bestilling for Tiden bliver pensionerede, maatte kunne behøves Forandring, der vel nærmest maatte bestaa deri, at der ogsaa tillagdes dem en forholdsmæssig Pension med Hensyn til de Emolumenter, der udredes af Jordemoderdistrictet. –

Med Amtsraadets Betænkning, som man maatte udbede sig meddelt saahenseende som Omstændighederne tillade det, forventer man tillige at modtage de nærmere Yttringer hvortil de maatte finde dem foranlediget.”

Ved at communicere Forestaaende til behageligt Efterretning, skulde jeg tjenstligt efter Omlagte Begjæring, have Sogneforstanderskabet anmodet om behageligen snarest muligt at tilstille mig sammes Erklæring over de anførte Puncter for at jeg kan indsende denne til Amtet Ifølge med min Betænkning. –

Holsted den 1ste Juni 1855

J. Münster

 

Med Hensyn til, at der for det næste Terminen skal udarbeides et nyt Regulativ for de

offentlige Biveie, skulde jeg efter Amtets Ordre hermed tjenstligen udbede mig meddelt

Forstanderskabets Betænkning om hvilke nye Veie der mueligen ønskes optagne i Regulativet eller hvilke ældre Veie der formenes at burde udgaa m. v. Da Amtet

 

side 290

har begjært Forslaget indsendt inden 1ste August næstkommende tillader jeg mig

at bede mig Forstanderskabets Betænkning behageligen meddeelt allersnarest muligt.

Holsted 30 Juni 1844

J. Münster

 

P. S. Annexveiens Forlægning saaledes at den i Stedet for at gaae over Brørupgaards Broe til Skouhøj, kommer fra Suurhauge til at følge den allerede paa Regulativet optagne Vei Ltr e : fra Suurhauge over Kockvad til Brørup Kirke bedes optaget paa Forslaget. Da Brørupvads Broe derved vil blive aflagt, vil maaske ogsaa en Forandring ved Veien Litr g  /3 ? for bemeldte Vei sydlig for Brørupvads Broe forbi Brørupgaard og Firring efter Thorsted

blive nødvendig.

J. Münster

 

Da det nu gjældende Regulativ for Retsankevæsenet? som gjælder for de 3 Aar, der udløbe med indeværende Aars Udgang, eller skulde vedtages for at gjælde for de paafølgende 3 Aar, i alt Fald med de Forandringer i samme maatte ansees ønskelige, saa har Amtet i Skrivelse af

23de f. M. anmodet mig om i saa Henseende at conferere Med Sogneforstanderskaberne i Gjørding-Malt Herreds Jurisdiction.

Bemeldte Regulativ, som er aldeles overensstemmende med det Udskrift, som findes indført i Extracten af Forsamlingerne i Amtsraadet ved mødet den 7 Decbr. 1847 under           ?

er nu ved Erfaring befundet at være i alle Henseen

 

side 291

der hensigtsmæssigt, og jeg kan derfor ikke andet end ønske, at samme maatte forblive uforandret hvorom jeg imidlertid, i Henhold til Foranførte, udbeder mig Sogneforstanderskabets Erklæring behageligen snarest muligt tilstillet.

Holsted den 2 Juli 1855

Münster

 

Til Brørup Lindknud Sogneforstanderskab

 

Søndagen den 15de Juli Eftermiddagen Kl 5 var Sogneforstanderskabet forsamlet i Riisgaard, hvor der forhandledes:

1/ bestemtes at Regulativet for Retsvidenvæsenet for det næste Terænium fandtes Jntet at bemærke, uden at Sogneforstanderskabet troede at kunde foreslaae en anden istedetfor Terkel Gunnesen som siden sidste Bestemmelse er forflyttet til Skodborghus og derfor efter vor Mening ei til enhver Tid er disponibel, Husmand Jens Mortensen i Holsted eller Dannebrogsmand Niels Christensen sammesteds. –

2/ Optages paa Regulativet for Veiene:

Veien fra Brørup Kirke forbi Damgaard, følgende den gamle Vei ud til Litr b til Føuling. –

3/ Fra Veien Litt f nordenfor Suurhauge over Stilde gjennem Stil krat til Litr a til Houborg

Udslettes paa samme Regulativ.

a/ Litter b, Fra Varde-Colding til Thuesbøl følgende den udlagte Markvei og istedet derfor den saakaldte gamle Tingvei fra bemeldte Landvei til Thuesbøl. –

b/ Litra e fra Thirslund til Brørup Kirke.

c/ Littr l fra Hulvad i sydvest til Varde-Colding Landvei østefra ved? Steensvanggd. –

e/ Littr f Fra Varde-Kolding Landvei østfor Skouhøi over Brørup Vadsbro til Suurhauge dog saaledes at der lægges en Spang, hvor nu Broen er.

f/ Littr u Fra Veien mod Littr f sydfor Poul Poulsens Huus over Stilde

 

side 292

G Lindknud Sogn udlukkes?:

u/ Littr r fra Houborg til Nebel i Vorbasse Sogn. –

3/ Jens Jakobsens Aftægt solgtes med Forbehold af Amtsraadets Approbation til Gaardeier Niels Kruse for et aarligt Penge Vederlag af 45 Rbd – femogfyrretyve Rigsdaler – som betales halvaarlig inden 1ste Mai og den 1ste November, første Gang den 1ste Novbr. d. A. for de forløbne 6 Maaneder. –

Ifølge Ordre fra Amtet af 29 f. M. skal da jeg herved gunstigen anmode Sogneforstanderskabet om behageligen inden 1 Juli d. A. at indbetale til mig til videre Indsendelse til Amtet Omkostningerne ved den sidste Istandsættelse af Veidæmningen ved

Hulkjær Mølle paa Biveien No 9 litr a , nemmelig:

selve Licitationssummen                                                                                          130 r          ?

og Omkostninger for Licitationen                                                                              7 r           ?

                                                                                                                      i alt      137 r

for hvilken Sum Amtsrepartionsfundet staaer i Forskud. –

Med Beløbet bedes da hermed følgende 3 Bilage remitterede.

Holsted d. 5 September 1855

J. Münster

 

Til Brørup og Lindknud Sogneforstanderskab

 

side 293

Til Bestridelse af Udgivterne ved Ting og arresthuset i Holsted, forhøie til Bygningerne og In-

ventariets Vedligeholdelse, Ildebrændsel, Arrestforvarerens og Retsvidnernes Lønninger etc., for Aaret 1855, vil da sidste Regnskab viste en Underballance? af over 150 rdl behøves et Bidrag af Juridictionen stort 16 sk pr. Tdr Hartk., som for Brørup Sogns Hartkorn 222 Td 4 Skp 3 Fidk 2 ¼ Alb (Mølle Skyld regnet halvt med Ager og Engs Hartkorn) udgjør 37 rd 10 sk, og for Lindknud Sogns Hartk. 121 Td 6 Skp 1 Fjdk 1 ¼ Alb, udgjør 20 rd 1 Mark 13 sk tilsammen 57 rd 2 Mark 7 sk, som jeg udbeder ved Sogneforstanderskabets gode Foranstaltning reparteret ogf ved Sognefogdernes Assistance opkrævet hos Sognenes Beboere, hvorefter jeg udbeder mig bemeldte Beløb behageligen sarest muligt tilstillet.

Holsted den 4 August 1855

J. Münster

 

Til Brørup Lindknud Sogneforstanderskab.

Med Hensyn til Herr Cancillieraad Herredsfoged Münsters Skrivelse af 5te Septbr. d. A. betræffende Betalingen af den Regning for Udførelse af Jordarbeidet og Omkostningerne for Licitationen samt Jstandsættelsen af Veidæmningen ved Hulkjær Mølle paa Biveien No 9 littra a i alt 137 Rbd 40 sk, saa er Forstanderskabet og alle Beboere den Mening, at Sognet

Jntet med Dæmningen har at gjøre, deels fordi der i Skrivelsen og Paalægget af 1ste Mai d. A. kun er halv? om Jordarbei

 

side 294

det ved Broenderne, deels fordi Veiens Jstandsættelse og Vedligeholdelse mellem Broerne ved Dæmningen og i Nærheden af Broerne i en mindelig Overenskomst iblandt Beboerne

 

+ sidetekst fra margen venstre side her

 

om at Forstanderskabet sørge for Dæmningen er allerede her ved Licitationen havde tilsagt Vedkommende at udføre dette Arbeide og endelig fordi Sognefogden paastaaer at have gjort Cancillieraaden opmærksom derpaa, hvorefter da Arbeidet har begyndt. – (sidetekst slut)

 

Under 24 Mai 1846 er tildelt og modtaget af Møller Holm og Adser Pedersen i Nørgaard dels fordi ingen Udsættelse var sket paa Veien dels fordi Sognefoges ikke var paamindet, men er ikke  desto mindre villig til, at betale foreløbig hele Summen, af Føielighed med Øvrigheden, maa forbeholde sig Ret til at erholde  Tilbagebetalingen af den Deel af Summen, Dæmningens Jstandsættelse har kostet og beder Amtet herved ærbødigst en Oplysning, hvorledes vi kan

komme til vor Ret, ligesom i Fremtiden protestere imod ethvert Dæmningsarbeide ved Hulkjær Mølle, fordi saadant efter vor Mening paaligger alene Møller Holm og Adser Pedersen. – Slutteligen forbeholder Sogneforstanderskabet sig Ret, at være ganske fri for alt Arbeide , ogsaa Jordarbeide ved Hulkjær Mølle, dersom det ad Rettens Vei derfor som bestemt saa at de ved Betalingen af den omtalte Regning Jntet af det til at være fri for dette Arbeide er eftergivet for Fremtiden.

 

Hulvad den 18 Septbr. 1855

Ærbødigst og underdanigst

 

P. Heinsen, Bennedsen, Johann Bertelsen, Hans P. Thygesen, Peter Jørgensen.

 

Til

Det Høie Kongel. Stiftamthuus i Ribe

Med Hensyn til Hr. Cancillieraad, Herredsfoged Münsters Skrivelse af 5te September

 

 

side 295

betræffende Betalingen af en Regning for Udførelsen af Jordarbeidet og Omkostningerne for Lissitationen samt Istandsættelsen af Veidæmningen ved Hulkjær Mølle paa Biveien No 9? (e; ?) Littr a, ialt 137 rd 40 sk, saa er Sogneforstanderskabet og alle Beboere den Menig, at Sognet Intet har med Dæmningen at gjøre, deels fordi er i Skrivelsen og Paalægget af 1ste Mai d. A. kun er Tale om Jordarbeidet ved Broenderne deels fordi Veiens Jstandsættelse  og Vedligeholdelse imellem Broerne og i Nærheden af Broerne er i en mindelig Overenskomst blandt Beboerne under 24 Mai 1846 tildelt og modtaget af Møller Holm og Adser Pedersen i Nørgaard, dels fordi iforveien ingen Udsættelse var skeet paa Veien, deels fordi Sognefoged ikke iforveien var paamindet om, at sørge for Dæmningens Jstandsættelse og allerede forinden Licitationen havde tillagt Vedkommende at udføre dette Arbeide, og endelig fordi Sognefoged paastaaer at have gjort Hr Cancillieraad Münster opmærksom paa alt det, forinden Arbeidet  var begyndt, men er ikke desto mindre villig til, at betale foreløbig hele Summen, af Føielighed mod Øvrigheden, man forbeholder sig Ret til, at erholde Tilbagebetalingen af den Deel af Summen Dæmningens Jstandsættelse har kostet, og bede Amtet ærbødigst om Oplysning, hvorledes det bedst kan komme til sin Ret, ligesom det i Fremtiden pro

 

side 296

1855

testere imod ethvert Dæmningsarbeide ved Hulkjær Mølle, fordi saadant efter dets Mening alene paaligger Møller Holm og Adser Pedersen. Slutteligen forbeholder Sogneforstanderskabet sig Ret til at være ganske fri for alt Arbeide, ogsaa Jordarbei-

det ved Hulkjær Mølle, dersom der ad Rettens Vei kan forsvares, saa at der ved Betalingen af

den omtalte Regning Jntet eftergives af Retten til at være fri for dette Arbeide i Fremtiden.

 

Hulvad d. 18 September 1855  Ærbødigst og underdanigst.

 

P. Heinsen, Bennedsen, Johannes Bertelsen, Peter J. Petersen, Hans P. Thygesen.

 

Ifølge det af Amtsraadet reviderede og rigtig befundne Regnskab over Omkostningerne i

Anledning af Landstingsvalget den 20 Juni d. A., hvoraf en Extract hosfølger, for Brørup Lindknud Commune i Forhold til det af samme valgte Antal Valgmænd, af disse Udgifter at udrede 12 rd 67 sk, hvilket Beløb jeg i Henhold til Loven af 20 Marts d. A. Paragraf 3 imødeseer hertil oversendt senest inden to Maaneder fra Dato. –

 

Ribe d, 15 September 1855

Nielsen Formand: Valgbestyrelsen for 11. Landstingskreds

 

Til Sogneforstanderskabet for Brørup Lindknud.

 

side 297

1855

Søndagen eftermiddag Kl. 4 Den 23 Septbr. var Sogneforstanderskabet forsamlet i Riisgaard, hvor der blev forhandlet:

1/ Sogneforstander Hans P. Thygesen foreviste Qvitteringen for at have betalt 4 Rd 38 Sk til Amtsrepartionsfondet. –

Der løb Efterretning ind fra Greis Hansen, Søn Gmd. Hans Gregersen i KleLund, og tjenende hos Peder Schmidt i Tved Dalby Sogn, at han havde Øiensygdom og resikerte at blive ganske blind, hvis han ikke strax fik Hjælp.

I denne Henseende besluttedes, at skrive straks til Overlæge Justitsraad Nielsen i Fredericia, og hvis han vilde antage sig af ham, da strax at gjøre Foranstaltning, at den syge blev derhen transporteret. –

c/ Det var paalagt Forstanderskabet at indbetale 12 Rd 67, i Andledning af Valgmændene til Varde, hvilke 12 Rd 67 Sk skulde reporteres paa Brørup Lindknud Sogn i Forhold til, hvert Sogns Hartkorn. –

d/ Endeligen lovede Sogneforstanderne indtil idag 8 Dage at samle Herredspengene saa Formanden kunde indbetale samme.—

 

P. Heinsen, Hans P. Thygesen, Peter Jørgen Petersen, Niels Rasmussen, Claus Madsen,

Niels Christensen.

 

Amtet har inden 6 Marts tilskrevet mig saaledes:

Med Hensyn til den ved Hr Cancillieraadets behageligen Skrivelse af 29 f.M. fulgte Erklæring fra Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud Sogne hvoraf fremgaaer, at man er villig til foreløbigen at betale de til Dæmningens Istandsættelse ved Hulkjær Mølle medgaaende Sum, med Forbeholdelse af Ret til Tilbagebetaling af den Sum, selve Dæmningens Jstandsættelse har kostet, skulde jeg tjenstligen som der anmodet om, behageligen at ville tilkjendegivet Sogneforstanderskabet, at, da Veien er offentlig Bivei, har det Offentlige alene at holde sig til Sognecommunen for de anvendte Bekostninger til Dæmningens Istandsættelse i det hele uden Hensyn til, om da muligen i Sognet existerer private Foreninger om en enkelt

Deel af Dæmninmgens Vedligeholdelse end nogen Anden. Amtet maa derfor gjøre

 

side 298

Fordring paa, at det af Amtspartionsfondet forskudte Beløb uden Grund refonderes, hvorved man dog ikke vil afskære Sogneforstanderskabet Reservationer, det maatte have i Sinde, at fremsætte i Anledning af de i Sognet bestaaende Contractsforhold. –

Saafremt Sogneforstanderskabet imidlertid ikke inden 14 Dage gjøre Udvei for Beløbet, anmodes Hr Cancillieraaden behageligen at ville det? samme reportere paa Sognets veipligtige Hartkorn, og derefter beordre Sognefogeden til strax at indfordre det, eller, saafremt det ikke inden 8 Uger erlægges, foretage Udpantning. –

Forsaavidt Sogneforstanderskabet endeligen har protesteret imod ethvert? fremtidigt Vedligeholdelsesarbeide ved bemeldte Dæmning fordi det efter sammes Mening retteligen paafalder Private maa Amtet faa Forstanderskabet til at faa Spørgsmaalet om den formentlig tilkomme Forpligtelse afgjort ad Rettens Vei, idet det Offentlige heri har nogen Part maa altsaa holde sig til Sognet, angaaende  Udførelsen af det nødvendige Vedligeholdelsesarbeide.

Ved at meddele Sogneforstanderskabet Forestaaende, udbeder jeg mig behageligen inden 14 Dage tilstillet det tidligere omskrevne Beløb 137 Rd 40 Sk, eller i manglende Fald inden samme Tid sendt en Hartkornsskrivelse med udført Repartion, hvorefter Udpantningen i saa Fald foranstaltes. –

Holsted den 10 Oktobr. 1855

Münster

 

Til Brørup og Lindknud Sogneforstanderskab –

 

Forstanderskabet for Brørup og Lindknud Sogne var Onsdagen den   ? Octobr. 1855 forsamlet i Riisgaard, hvor der blev forhandlet:

a/ Med Hensyn til nærmest Forestaaende Paalæg af Amtet ble det énstemmigen besluttet at paategne uopholdeligen den anførte Sum 137 Rd 40 Sk det veipligtige Hartkorn og derpaa indkræve og sende Pengene, hvortil Pastor Heinsen bemyndiges til , i Forstanderskabets Navn at indmelde til høiere Vedkommende

 

side 299

1855

Anmeldelsen af et Hesteskifte af Bostedeholderen? Søltofte i Hulvad paalagdes Pastor Heinsen tillige med Jindsendelsen af alle Oplysninger i saae Henseende. –

Med Hensyn til en Bøn fra Jordemoder at erholde en større Kakkelovn med Kogeredskaber i, saa besluttedes at Forstanderen H. P. Thygesen og Bertelsen skulle da 2den Decbr. d. A. efterse Kakkelovnen, og hvis den tilstedeværende Kakkelovn fandtes altfor liden der, da anskaffedes en større og om muligen med Kogeredskaber i.

 

P. Heinsen, Hans P. Thygesen, Peter Jess. Petersen.

 

Indenrigsministeriet har under 12 dennes tilskrevet Amtet saaledes:

I den af Ribe Amts 4de Valgkreds valgte Folketingsmand, Daniel Eiler inden 8de d. M.

hertil har indberettet, at han har nedlagt sitMandat, som Folketingsmand, vil det være

nødvendigt at der skrides til Valget af en anden Rigsdagsmand i hans Sted. –

Man skulle derfor herved tjenstlig anmode Hr. Stiftamtmanden om behageligt at ville paalægge samtlige i Valgkredsen værende Communalbestyrelser uopholdeligen hver for sig at foretage Valg af et eller flere af Deres Medlemmer overensstemmende med Valglovens Paragraf 19, til at indtræde i den Valgbestyrelse der vil have at lede det foreliggende Valg – Naar Valgbestyrelsen saaledes er dannet, maatte selve Valghandlingen, der snarest mulig bliver at foretage i øvrigt i Eet og Alt iværksættes i Overensstemmelse

 

side 300

med Valglovenes Forskrifter, og overlades til Valgbestyrelsen at beramme Dagen paa

hvilken Valget af Rigsdagsmanden bliver at afholde. – Hvilket herved meddeles til

fornødent Foranstaltning, og ere samtlige Sogneforstanderskaber anmodede om at underrette Pastor Heinsen i Brørup om Valgene.

Ribe Stiftamtcontoir d 18 Octobr. 1855 paa Stiftamtmandens Vegne

Rosenvinge

 

Til

Sogneforstanderskabet for Brørup – Lindknud

 

Søndagen den 26 Octobr. var Forstanderskabet forsamlet i Stensvanggaard for at vælge en Formand ved et forestaaende Rigsdagsmandsvalg, hvortil Pastor Heinsen valgtes. –

Forstanderskabet for Brørup Lindknud den 26 Octobr. 1855

 

P. Heinsen, Bennedsen, Johann Bertelsen, Hans P. Thygesen.

 

Onsdagen den 14de November 1855 var Sogneforstanderskab forsamlet hos Forstander Hans P. Thygesen, hvor der blev følgende Gjenstand forhandlet:

1/ Forstanderskabet besluttede eenstemmigen at der skulle opføres en Dig mellem Selveiergaardmand, Hrr Bertelsens Jorder og Skolelodden. Den Digen skulle være 3 Alen bred mellem Grøfterne en Quarters            ? Side til Fodstykke, saa Digen bliver halvtredie Alen i Foden, 2 Alen høj og skal til næste Foraar beplantes med to Rad Stikpiil. Opføringen af Digen og Bortaccorderingen etc. overlades til Hr Selveiergaardmand og Sogneforstander Bertelsen og Sognefoged og Medforstander Bennedsen saa faar?Sogneforstanderskabet erklære? For eenstemmig Beslutning hvad disse Mænd i denne Henseende foranstalte. –

2/ Paa Forestillingen af Selveiergaardmand Thyge Jeppesen Gravengaard og Kirkeværgeren for Brørup Kirke, angaaende Magelægningen? af et?

 

side 301

Stykke Kirkeeng bleve Sognefoged Bennedsen og Medforstander Hans P. Thygesen udnævnte til at afgive deres Erklæring i Forstanderskabets Vegne.

Forstanderskabet besluttede eenstemmigen, at betale Jens Frederik Christensen Gammelby 5 Rdr. til næste Mai i Huusleie for Marie Pedersdatter.

Det paalagdes Pastor Heinsen at indgive et Supplik til det Kongel. Stiftamthuus i Ribe angaaende denne Autoritets Medvirkning til at det maatte planlægges det Kongel. Posthuus i Kolding til enhver Tid at modtage Penge fra Raadet til videre Forsendelse  da der i den senere Tid er kommet flere Exempler paa, at de med Buden sendte Penge vare komne tilbage med Besked , at saadanne Penge kun modtages om Fredagen, hvilket er en stor Uleilighed da flere af Pastoratets Beboere ere henimod 5 Mile bort fra Kolding, og det ei sjeldent er en Velkendt Sag, at Pengene strax sendes dets Bestemmelse i møde.

 

P. Heinsen, Bennedsen, Johann Bertelsen, Hans P. Thygesen.

 

Efter forudgaaende offentlig Bekjendtgjørelse fra Prædikestolen var Sogneforstanderskabet Mandag den 3 December 1855 forsamlet i Riisgaard, hvor der blev forhandlet.

a/ Listerne til det nye Sogneraad eftersees og 1/5 Deel af de Valgberettigede uddroges, hvoraf det større Raad skulde vælges, Valget til det Første bestemtes til idag  D    ?   og til det større? til i dag 14 Dage paa hvilken Dag ogsaa de Fattige skulde bortaccorderes.

b/ En Ansøgning fra Niels Lauridsen i Eskelund om Bevilling til Krohold anbefaledes betingelsesviis.

c/ En Ansøgning til Amtsraadet om en fast Læge i Eskelund , da vedrørende Distriktslæge Afgang eller Forflyttelse skulle tillægges Distrikt, blev forfattet og indsendt. –

 

P. Heinsen, Bennedsen, Johann Bertelsen, Hans P. Tygesen, Claus Madsen,

Peder Jørgen Pedersen, Niels Rasmussen.

 

side 302

1856

den 16 Januar var Forstanderskabet i Præstegaarden hvor der blev forhandlet:

1/ Regnskabet for Fattige og Skolevæsenet aflagtes og Udgifterne for Fattigvæsenet ligeledes.

2/ Til Formand for Sogneforstanderskabet valgtes Morten Nielsen.

3/ Hr. Bennedsen skulde være Regnskabsfører for Fattigvæsenet, Hr Peder Jørgensen for Skolevæsenet og Hans Chr. Madsen for Communevæsenet.

 

P. Heinsen, Morten Nielsen, Peder Jørgen Pedersen, Hans Christian Madsen, J. C. Sørensen?, Mads Holm?, Morten Madsen, Søren Jepsen.

 

No 13

Idet jeg hermed som edsvoren Gjordemoder for Holsted og Brørup tager jeg den underdanigst Frihed at ansøge det højtærede Amtsraad om endnu i denne Vinter, at maatte erholde en ny Kakkelovn  i stedet for den Gamle anbragt i min Bolig i Brørup og dernæst tillagt saa megen Jord at derpaa holdes en Ko med Foder og Græsning saa tillader jeg mig at oplyse hvorfor Nødvendigheden tvinger mig til at fremkomme med nærværende Andragende.

Den nuværende Kakkelovn er nemlig saaledes indrettet at den giver Varme gjennem Væggen til 2 Værelser, hvilket ikke er tilstrækkelig, da jeg og min Mand – 76 Aar gl. og mine 4 smaa Børn derved ikke kan er-

 

side 303

erholde den fornødne Varme, især den da mig Amtets Skrivelse af 16de Juni 1848 tilstaaede 15000 Stk. Klyne ere af en saa maadelig Bonitet, at de næsten ere ubrændbare. Dernæst er det ogsaa beklagelig for mig at jeg om Vinteren dersom jeg ønsker at beholde Koen, enten maa hentye til veldædige Folks Hjælp om Fourage alene Kjøbesummen, hvilket gaar over mine Evner, da min Mand paa ? sin høie Alder ikke formaar at erhverve Noget til Livets Ophold. –

Endvidere tillader jeg mig ved samme Leilighed at gjøre opmærksom paa Skorstenen, som for omtrent 10 Aar siden blev bygget, endnu ikke siden den Tid er bleven rengjort. –

At jeg saaledes gunstigst maa erholde denne min underdanigste Begjæring opfyldt, derom beder underdanigst

Hulkjær Mark, Brørup Sogn d. 27 September 1855

Gjordemor paa Hulkjær Mark

Divertlise? Sørensen

Brørup Sogn

 

I Anledning af forestaaende Andragende anmodes Hr Cancillieraad Herredsfoged Münster

behageligen at ville indsende vedkommende Sogneforstanderskabers Erklæring saa vel som de i øvrigt fornødne Oplysninger og derefter tilstillet Amtet sam

 

side 304

me ledsagede af deres egne Yttringer.

Ribe Stiftamt den 12 Januar 1856

M. Nielsen

 

I Henhold til Amtets Paategning paa vedlagte Andragende fra Jordemoder Divertlise Sørensen skulle jeg sammes Tilbagesendelse tjenstvilligen udbede mig Forstanderskabets Erklæring behageligen meddelt ledsaget af de Oplysninger, som maatte være i Stand

til at give angaaende de forskjellige Poster i Andragenet. –

Ligeledes skulle jeg overt det endvidere næstfølgende Andragende fra Johan Bertelsen Eskelund udbede mig Forstanderskabets Yttringer behageligen meddeelt ved samme Tilbagesendelse. –

Holsted 21 Januar 1856

J. Münster

 

Til Amtsraadet!

No 2 indf. Skoleprotokol.

I en række af Aar har der tvært over en Mark gaaet en Skolesti til Eskelund Degnebolig omtrent en 330 Favn lang uden at man nogensinde har tilbudt en Erstatning herfor. At bemeldte Sti ikke medtager en ubetydelig Strækning Jord og at ensaadan Færdsel nemlig i fugtigt For- og Eftersommer over min bedste Jorder, jo maa være meget til Tab, det ville det ærede Amtsraad vistnok

 

side 305

indrømme ligesaavel som at det ogsaa er ubilligt, at en enkelt Mand skal udlægge Jord for en heel Commune uden mindste Godtgjørelse. Og føier man endvidere dette til, at de Lodseiere, som ved det nye Arrangement af Skolestien fra Thuesbøl af have erholdt bemeldte Sti indlagt

under deres Jorder igjen uden derfor at erlægge Noget enten til Communen eller til den Mand, som i deres Sted har maattet afgive Jord til denne Sti, saa synes der end mere at være Grund til, for at Communens Byrder og Fordele kunne vorde lige, at jeg erholdt en saadan Godtgjørelse som Afsavn af Jord til bemeldte Sti og de dermed forbundne Ubehageligheder, billigviis maatte medføre. –

Jeg tillader mig derfor herved ærbødigst at bringe Foranstaaende til Amtsraadets gunstige Overveielse og vil jeg i hver Henseende være tilfreds med hvad det maatte behage det ærede Amtsraad at bestemme i denne Anledning.

Ærbødigst

Eskelund d 4 Decem. 1855

Johan Bertelsen

 

I Anledning af forestaaende Andragende anmodes Hr Cancillieraad Herredsfoged Münster

behageligen at ville indhente vedkommende Forstanderskabets Erklæring og derefter tilstille Amtet samme ledsaget af deres egne Yttringer. –

Ribe Stiftamt d 12 Januar 1856

Morten Nielsen

 

side 306

 

Side 3 ?.

Til det høitærede Sogneforstanderskab for Brørup og Lindknud.

Vi undertegnede Beboere fra Oxlund finder os foranlediget til at andrage for Forstanderskabet, at Veien fra Oxlund over Klelund Marker til Houborg, som er optaget paa Vejregulativet under Ltr N., paa flere Steder ufarbar især over Klelund Bech, hvor en ny Bro

er nødvendig i Veiens Retning og Istandsættelse, alt efter Forstanderskabets Skjøn, saaledes at benævnte Vei bliver i farbar Stand og i Lighed med andre Biveie i Sognet. –

Skulle Forstanderskabet ikke opfylde vores Begjæring til Tilfredshed, da at give os Un-

derretning derom snarest mueligt, da Veien er os en nødvendig Byvei til Houborg og

Møllevei til Donslund Mølle.

Ærbødigst

Oxlund d 2ode? December 1855

 

Lauge Thomsen, Hans Christian Thomsen, Søren Poulsen, Peder Poulsen, Jens Clausen,

Anders Peder Madsen, Niels Simonsen, Jeppe Olesen.

 

En, med ovenstaaende enslydende, Andragende er ankommen, undertegnet:

Houborg d 6 Januar 1856

 

Graves Nielsen, Jens, Pedersen, Jens Hansen, Simon Nielsen.

 

At Amtet Intet har fundet at erindre imod de af Brørup – Lindknud Commune i Henhold til Loven af 22de Marts d. A.

 

side 307

og under Iagtagelse af de foreskrevne Formænds foretagne Sogneforstanderskabsvalg meddeles herved tjenstligt. –

Ribe Stiftamtscontoir d 24 December 1855 –

H. C. Nielsen

 

Side 3?

Ved Mødet den 6te Februar blev efterskrevne forhandlet i Riisgaard.

Da det er undertegnede tilkendegivet at der om den paaklagede Vei hersker nogen Meningsforskjel især om Linien dertil følges, beder de i Lindknud Sogn boende Sogneforstandere J. C. Sørensen, Mads Hansen, Søren Jepsen, Morten Nielsen at sammenkalde samtlige Interesserede for at tilveiebringe mindelig Forening hvorefter der da skal træffes Foranstaltning til Sammes Istandsættelse.

Ved Sogneforstanderskabets Møde i Riisgaard d 6 Febr. 1856

 

Morten Nielsen, P. Hansen, Peter Jørgen Petersen.

 

Gaardmand Morten Nielsen af Eskelund anmeldte for Sgfstskabet at han efter at have tjent som Synsmand for de mindre Vandløb i den lovbefalede Tid nu ønskede sig entlediget. Da Sogneforstanderskabet maatte give hans Begjæring Medhold tillader man sig at foreslaae Gaardeier Johan Chr. Bertelsen af Eskelund, og bede at Han maatte antages i den Afgaaendes Sted, samt at der  istedetfor den ved Døden afgaaende Ligsynsmand, Gaardmand Jens Sørensen Klelund, maatte beskikkes Gaardmand Lars Pedersen af Klelund.

underdanig

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, H. C. Sørensen, Peter Jes Petersen, Mads Hansen,

Morten Madsen, Søren Jepsen.

 

side 308

Endvidere forhandledes samme Tid og Sted Erklæring paa No 1 Pag

Ved Tilbagesendelse af vedlagte Andragende for Jordemoderen  for Brørup og Holsted tillader Sogneforstanderskabet sig herved underdanig at erklære:

Efter Jordemoderens Anmodning lod Sogneforstanderskabet 12te Jan d. A. en Komfurindretning opsættes i Jordemoderboligen og beholdt Hun desuden den gamle Kakkelovn, hvad Hun altsaa her kan have at klage over indseer man ikke, medmindre Hun nu vil have det anderledes.

Af Klyne har Hun modtaget det befalede Quantum og af forsvarlig Bonitet naar undtages et Læs som kuns var daarlig; men disse var allerede antagne af hendes Mand forinden Sogneforstander Peder Jørgen Pedersen kom tilstede og kan altsaa ikke lægges under denne eller Sogneforstanderskabet til Last.

Jordloddernes Størrelse blev bestemt og udlagt i Aaret 1845 ved et Skjøn hvortil Sognefogderne Joh. Chr. Sørensen Houborg og Mads Christensen Bolding  valgtes, til disse Mandaters Afgivelse havde saavel Grundeiere som Forstanderskabet ganske overgivet Sagen da deres Kyndighed og Redelighed var fuldkomne erkjendt under selve Forretning og? blev maaske til Overflod, i fra Forstanderskabets Side yttret at man hellere ønskede Lodden for stor end for lille. Grundgodtgjørelsen skulle derefter senere bestemmes. Om Loddens Størrelse mener man altsaa ikke at han/ hun? kan have nogen yderligere Fordring da det tillige er erkjendt Sandhed at lige gode Jordlodder dog ikke stedse har lige Udbytte og at dette ogsaa kan grunde sig paa andre Omstændigheder.

 

side 309

Justitsministeriets Forslag af 18de Mai 1855 om Forbedring i Jordemødrenes Kaar har dette Forstanderskab ved Skrivelse af 17de Juni næstefter tildeels billigst og saaledes giort Sit til at en saadan Lov maaske udkommer  men indtil en saadan animeres? drister man sig ikke til at paaligne Beboerne noget i den nævnte Retning.

At Skorstenen ikke har været renset i 10 Aar har man undret over ikke alene fordi at Huset ikke har staaet meget over 9 Aar, men især derfor at Almuefolk – hvortil Jordemoderen dog kun kan henhøre – pleie omhyggelig enkelte maaskee undtagen selv at besørge Saadant da her ingen Skorstensfeiere findes, dog har Forstanderskabet ved en leiet Mand besørget dette Arbeide udført for Sikkerhedens Skyld.

Slutteligen tilføies at Jordemoderen maaske allerbedst selv kunne forbedre hendes Kaar især om hun forstod at gøre sig mere afholdt af Beboerne end man skjønner Hun for Tiden er men saadant maa naturligviis overlades hende selv.

I Sogneforstanderskabets Møde den 6te Febr. 1856.

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, B. Jørgen Pedersen.

 

Paa Andragendet No 2 fra Gaardeier Bertelsen blev afgivet Erklæring som indf. i vedkommende Skoleprotocol Pag

En Sag Fattigvæsenet vedkommende indf. I Fattigprotocol Folio

Fattigregnskabet for det forløbne Aar blev revideret og indskrevet.

Skoleregnskabet ligeledes.

Communaludgivterne for Brørup i 1856 overtog Peter Jørgen Petersen at fordele paa Sognets Hartk. efter 4 Mark pr Tdr.

Forhandlingen blev sluttet og underskreven

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Peter Jørgen Petersen.

 

side 310

Det bringes herved i Erindring, at den i Valgloven af 16de Juni 1849 Paragraf 53 og 57 omhandlede Liste over de Valgbare til Landstinget blive at indsende til undertegnede Formand for Valgbestyrelsen i 11te Landstingskreds inden 1ste Marts kommende.

Ribe d. 20de Febr. 1856

Nielsen

 

Til Sogneforstanderskabet for Brørup Lindknud

 

hertil blev svaret:

Til det høikongelige Amtshuus i Ribe

Ifølge Valgloven af 16de Juni 1849 angaaende Liste over de Valgbare til Landstinget have Pastor Heinsen og Gaardeier N. Hansen i Hulvad begiært for Fremtiden at optage i Listen.

Da? begge har gjort deres Ret giældende som stemmeberettigede til Rigsraadet af den Førstes Indtægter og Udgivter medfølger en varificeret? Fortegnelse og da den anden har over 17 Tdr Hartkorn / hans Andel af Hundsbæk medregnes og staar høit ansat i Commune Afgivter, saa kan der næppe Tvivl finde Sted især da hans Valgrettighed til Rigsraadet er anerkiendt. Andre gives der ikke i Brørup Lindknud Pastorat.

Eskelund 23 Febr 1856

paa Sogneforstanderskabets Vegne

Morten Nielsen

Formand

 

I Henhold til Loven af 22de Marts s. A. Paragraf 8 skulle ijeg herved tjenstlig have Sfstskabet anmodet behageligen snarest muligt og senest inden 8 Dag efter Modtagelsen af dets Midte at ville udnævne den Deligerede som ifølge det citerede Paragraf skal deltage i Valget af den større Halvdel af det Amtsraad som nu blive at vælge ifølge Lovens Paragraf 7. Jeg imødeseer derefter Indberetning om den Valgtes navn.

Ribe den 20 Febr. 1856

Nielsen

Formand i Valgbest.

 

Til Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud

 

side 311

Ifølge Deres Højvelbaarenheds Skrivelse af 20de d. M. bleve foretaget Valg i Brørup Lindknud Sogneforstranderskab for af dets Midte at udnævne den Delegerede som ifølge Loven af 22de Marts 1855 Paragraf 8 skal deltage i Valget af den større Halvdeel af det Amtsraad som nu bliver at vælge ifl. Loven § 7 og valgtes da Sognepræsten Hr. Pastor Heinsen af Præstkjær, som herved indberettes underdanig.

Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud d. 29 Febr. 1856

 

Morten Nielsen, Bennedsen, Peter J. Pedersen, H. C. Madsen, J. C. Sørensen,

Morten Madsen, Mads Hansen, Søren Jepsen.

 

I Anledning af Sogneforstanderskabets behagelige Skrivelse af 6te f. M. til Cancillieraad Herredsfoged Münster meddeles herved tjenstlig, at Amtsraadet i Mødet den 28de f. M. har approberet Valget at Gaardeier Johan Christopher Bertelsen i Eskelund som Sognemand for de mindre Vandløb i Brørup og Lindknud Sogne.”

Ribe Stiftamt d. 8de Marts 1856

H. C. Nielsen

 

Til Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud.

Amtet har under 20de dennes tilskrevet mig saaledes:

”I Henhold til Hr. Cancillieraadens Indstilling i Behagelig Skrivelse af 13de dennes beskikkes Lars Pedersen af Klelund herved til Liigsynsmand i Lindknud Sogn istedet for den ved Døden afgangne Jens Sørensen i Klelund i hvilken Egenskab han har at rette sig efter Plt 13 Jan. 1832 vedhæftede Anvisning.

Hvilket herved tjenstligen meddeles Sogneforstanderskabet til behagelig Efterretning og Bekjendtgiørelse for Vedkommende.

Holsted 27 Febr. 1856

Münster

 

Til Brørup-Lindknud Sogneforstanderskab.

 

En verificeret? Gjenpart er meddelt Vedkommende

P. Heinsen

 

side 312

Hans Maiestæt Kongen har under 12te dennes iskre-? beret Amtet saaledes:

”Vor synderlige Bevaagenhed! Vi give dog herved tilkiende, at vi efter den derom allerunderdanigst giorte Ansøgning samt de i denne Anledning oplyste Omstændigheder allernaadigst ville have bragt at den Mulct af 10 rd til Ribe Amtsfattigkasse for vedkommende Udordningdlægd? under det dig anbetroede Amt ved sidst afholdte Landsession er dicteret for uden Tilladelse at have ombyttet bemeldte Aars Disriktshest? No 776 med en Anden maa medfølge? til 2 rd. Derefter du dig altunderdanigst har at rette det videre Fornødne at iagtage.”

 

Ved efter Amtets Ordre at communicere Forstanderskabet Foranstaaende skulde ieg tillige tjenstligt udbede mig tilstillet Mulctbeløbet 2 rd for at indsendes til Amtet.

Holsted 23 Febr. 1856

Münster

 

Til Brørup Lindknud Sogneforstanderskab.

Indbemeldte Mulct 2 rd Eer? Betalt

Münster

 

Til Brørup Lindknud Sogneforstanderskab

Amtet har under 8de dennes tilmeldt mig mig at Ærindet i Mødet d. 8. f. M. i Anledning af et Andragende fra Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud Sogne om Ansættelse af

en Læge i Eskelund eller i Nærheden af Apoteket refiterede? saaledes som af herfølgende Extractr Udskrivte? af Forhandlingsprotocollen vil erfare, hvilket herved medeles Sfstskabet til behagelig Efterretning.

Holsted 1ste Marts 1856

Münster

 

Brørup Lindknud Sogneforstanderskab, Sfstskabet for Malt og Folding som har mig indgivet

et Andragende i Lignende Retning er blevet givet saamme Besked.

 

side 313

Extract af Ribe Amtsraads Forhandlingsprotocol i Mødet d. 28 Febr. 1856 No 35, Andragende fra Sogneforstanderskabet for Brørup-Lindknud Sogne om at Amtsraadet vil bevirke at en Læge ansættes ved Eskelund eller i Nærheden af Apoteket. –

 

Amtsraadet udtalte den Formening? At de vedkommende Sogne for saavidt de maatte attraa    Oprettelsen af en af Staten lønnet Lægepost derom maatte indgaaes med allerunderdanigst Ansøgning gjennem vedkommende Ministerium”

in sidem? Nielsen

 

1/ I Anledning af Amtets Skrivelse af 12 Marts 1856 betræffende hvorvidt Districtshesten i dette Udretningslægd? har været indkaldt til Tjeneste allerede tillader Sogneforstanderskabet sig hermed at indberette, at ingen Hest her af Lægdet har været indkaldt.

2/ Ytringen af Lindknud Sogns Forstanderskab i Anledning af Jordemoder Ane Helene Termansens Ansøgning om Forflyttelse fra Lindknud Jordemoderdistrict til Veerst, Bække.

/Forlangt? 3.Marts 1856

gemen? 20 f. M./

 

Jordemoder Ane Helene Termansen har i den Tid hun har fungeret i Lindknud Sogn vist Dygtighed i sit Embede og har ei heller givet Anledning til Klage inden for Embedet. Men med Hensyn, at Sognets skiøn den anlagte Vintertur? og Beholde? samme i Kald??

 

side 314

uden nogensomhelst Godtgjørelse 16 rd hvoraf Sognet har betalt de 12 rd og Sognepræsten de 4 rd deels forskudsviis og tillige 44 forskudsviis for en Ko, hvor af hidindtil? kun 20 rd ere Tilbagebetalte, Forundrer det Forstanderskabet saalegen? at hun allerede nu søger at komme herfra, forinden hun endnu er rigtig kjendt, og paa denne Maade søger at unddrage sig Forpligtelsen af Tilbagebetalingen, og det hun have mere, da den større Løn, hun i sit nærværende Cald erholde af Repartionsfondet magelig opveie hvad hun i Veerst og Bekke

District mueligen kan fortjene som Jordemoder.

Vi bede derfor endnu en Tidlang at maatte beholde hende, indtil hun med Tiden kan erkende af tid? sin  Duelighed svarende Kald, efter at hun har faaet Leilighed at vise sig skiønsom? og ved sin Virken gjort sig fortjent til et bedre Kald. Vi haver Intet imod, at hun betjener Barselkoner i  Veerst og Bekke District, men paa Grund af, at kun yderst faa Beboere i Lindknud Jordemoderdistrict have Heste kunne vi undvære en Jordemoder i vort Sogn og

bytte hvis hun desuagtet skulde vorde forflyttet Godtgørelse for Udlæg af Forskud? da vi ere for uformuende til hvert halve aar at udrede saadanne extra ordinaire Udgifter og en tilkommende Jordemoder næppe uden en saadan exstraordinair Sjæl vil kunne leve saae dersom hun ikke har privat Formue.

Underdanig

 

P. Heinsen, J. C. Sørensen, Mads Hansen, Morten Madsen, Søren Jeepsen.

 

side 315

3/ Med Hensyn til en af Amtsraadet under 9 Mai 1843 afgivne Erklæring i Anledning af Dæmningsarbeidet ved Hulkjær Mølle, som ikke forhen var indført i Sogneforstanderskabets Protocol besluttede man at lade samme afskrive; og ere Amtsraadets Ord i denne Sag følgende:

” I den fra sidste Møde til nærmere Undersøgelse udsatte Sag angaaende Dæmningen ved Hulkjær Mølle fremlagdes Sogneforstanderskabets og Møllerens nærmere Erklæring, hvorefter Amtsraadet ansaae det billigt, samt overensstemmende med det mest sædvanlige i Amtet, at Møllerne vedligeholde Dæmningerne ved deres Møllerværker uagtet Veipassage færdes over samme, at Mølleren deltager i Veidæmningens Vedligeholdelse paa den af Sogneforstanderskabets foreslaaede Maade, nemlig ved at vedligeholde med Fyldning Brohovederne fra den nordlige Omløbsbro samt Rabatten paa Veidæmningens østre Side,

det forsaavidt Parterne ikke maatte kunne forenes om en anden Afgiørelsesmaade, saasom at Mølleren tilstaar en eller anden Moderation ved Deeltagelse i Opfyldning for andre Brohoveder paa Sognets Biveie imod at besørge Dæmningerne ved Broerne ud for Møllen.”

At forestaaende Erklæring er overensstemmende med Amtsraadets Erklæring den 9de Mai 1843, attesteres herved paa Embedets Vegne

fab fele pastorale P. Heinsen

 

side 316

Efter forudgaaet Bekjendtgjørelse var SogneForstanderskabet forsamlet i Houborg Krogaard, hvor følgende Sager forhandledes:

1/ En Ansøgning til Ha. Mjst. Kongen om en Læge i Brørup i Nærheden af Apoteket blev forfattet og undertegnet saaledes lydende:

 

Til Kongen

Ved i Aaret 1848 allernaadigst at resolvere at et selvstændigt Apotek skulde oprettes her i Egnen i samme Aar at meddele Cand. pharm. J. O. Hübert Priviligeredes et saadant Anlæg i Brørup Sogn afhjalp d. M. et længe dybt følt Savn især da en duelig practiserende Læge noget tidligere havde nedsat sig i Nærheden af det nuværende Apoteke.

I forrige Aar døde Lægen og Egnens? Beboere befandt sig  nu som forhen 4 a 5 Mile fjerner fra Distrikts Lægen i Ribe og ligesaalangt fra Lægerne i Colding, og følte nu Savnet saa meget tungere som oprettes i Nærheden af Brørup Apotek med et kassen paa Grund af Egnens lange Afstand for District og Kjøbstadslægerne.

forfattet af Morten Nielsen

Brørup Lindknud Sogn

 

S, forstanderskabets Formand

 

No. 4 Fjerde Cloise?

42 Sep:?

Dato og Aar

 

Dette skal godt nok nærlæses sammen med originalen. PC

 

man i det vanskelige Tilfælde var bleven forvænt til at have Hjælpen nærmere.

Næste Forslag der ere gjorte for at faa en Læge til at nedsætte sig, haver stedse

været forgjæves. Apoteket bestaaer endnu og er meget fra afmenteret? endogsaa af Spandt?

behøvende,? men Samme af en Repart? for ofre i denne Manker været meget tilfældig da flere her betænkelige Sygdomstilfælde ere indtrufne, de trænger til hurtig Lægehjælp, og kunne uagtet al Anstrengelse dog maatte udeblive temmelig længe.

Sognefst. tillader sig derfor hermed allerunderdanigst at ansøge D. M. om allernaadigst at bevilge, at en Lægepraxis oprettes i Nærheden af Brørup Apotek med et Lønningstillæg fra Statskassen, hvilket dog efter vor Formening ikke behøver at være fast, da den næstkommende Læge ligesom den afgangne vistnok snart vil erholde betydelig Praxis og det længe var indtrædende Vacance? muligen kunde ændres derhen, at det District tillagte

sammeVedkommende Autoriteter Comite? ?Stiftsfysicatet have Herreds og Stiftamtsøvrigheden formaaende Erklæringer tillader Sognefstsk. underdanig at udbede

Allerun.

 

M. Nielsen, P. Heinsen, Bennedsen, J. P. Sørensen, P. J. Pedersen, Søren Jepsen.

 

side 318

2/ Efter mundtlig begjæring fra Sognefoged J. P. Buurkael i Lindknud om Entledigelse bleve

følgende 3de Mænd indstillede til Amtet:

Joh. Chr. Sørensen af Houborg

Søren Jensen Storm af Vittrup

Søren Jepsen  ibed.

 

Herved J. C. Buurkael i bestallingskrav som Ansøgningen om en Sognefoged i hans Sted blev saaledes Formanden med samtlige Medlemmers Underskrivt tilstillet Herredsfogden.

3/ I Anledning af en til Sogneforstanderskabet indgivet Andragende fra Beboere i Oxlund indf. Pag 306 og samme Forslag til mindelig Forenings Opnaaelse inf. Pag 307 blev følgende vedtaget, som det overdrages Formanden at tilstille Klagerne saalydende:

”Beboerne af Houborg og Oxlund have andraget for Sogneforstanderskabet at den Vei der paa Regulativet er anført som Forbindelsesvei imellem disse Byer maatte gives Istandsættelse, men da man erfarede at der herskede Meningsuligheder om Veiens Retning overdrog Forstanderne i Brørup de i Lindknud Sogn boende at sammenkalde de Indsendte for at tilveiebringe  mindelig Forening. Da en saadan imidlertid ikke opnaaedes var Sfstsk. in pleno en Dag samlet paa Stedet for nærmere at tage Sagen under Overveielse.

Man var da enig om at Bivei fra Hulkjær Houborg Vei noget syd for Houborg og til Oxlund ud ville være en Deel nærmere Veien litr n  nemlig Kirkeveien over Klelund ad Oxlund, men paa den anden Side kan det ikke nægtes, at en saadan Vei ville være saare bekostelig for det fattige Sogn at istandsætte, da den for en Deel maatte opkastes og gruses paa flere Steder

forsynes med Stenkister og Terainet ingenlunde er gunstig for et Veianlæg. Hertil komme at den omtalte Veilinie egentlig

 

side 319

kuns kan betragtes som Forbindelsesvei imellem Houborg og Oxlund, og vil blive saare lidt befærdet af de faa Beboere som disse 2de smaae Byer indholde. Man mener altsaa, at Veianlægget paa den ønskede Bivei ville medtage en altfor stor Bekostrning uden at yde tilsvarende Nytte. Dette er man især bleven opmærksom paa idet der paa den foreslaaede Bivei saagodtsom ingen Vei er kendelig – navnlig paa flere Steder.

Ifølge Regulativet er der vel optaget en Forbindelsesvei mellem Houborg og Oxlund under Litr u, men dette hidrøre derfra at den blev optagen i Aaret 1842 fordi den dengang til enkelte Tider blev brugt uden at nogen bestemt Retning blev angiven. Senere er den blevet

staaende af den Grund at man ikke har tillagt den mere Vigtighed end ovenanført .” /Samtlige 9 Medlemmers Underskrivter/

 

Forhandlingen blev oplæst og undertegnet og Mødet sluttedes.

I Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud 8 April 1856

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Bennedsen, H. C. Sørensen, M. C. Madsen, Peter J. Petersen, Morten Madsen, Mads Hansen, Søren Jepsen.

 

Den 20 April 1856 holdtes et Sogneforstanderskabs Møde i Riisgaard, følgende Sager forhandledes:

Ved det nye Veiregulativ har Amtsraadet ifl. Sogneforst.skabets Forslag leder Præsteveien over Brørupvadsbroen udgaaet af samme og derimod antaget den ligere Linie over Suurhauge Kockvad efter Kirken. Da Simon Hansen, Aagaard ved Broens nødvendige Flytning fra Brørupvad til Kockvad ville have Vei over Aaen til Brørup

 

side 320

Kirke burde han og Gaardeier Lassen af Suurhauge mødtes for i Sogneforstanderskabets Ov erværelse at vedtage følgende:

Contract

1/ Ved den nye Ordning af Præsteveien og Flytningen af Broen fra Brørupvad til Kockvad forbinde Gaardeier C. Lassen af Suurhauge sig til fra den Dag af da Brørupvadsbro optages

at udlægge eller afstaa til Simon Hansen og Efterkommere af Aagaard den Vei der over Lassens Mark fra Kockvad Veien gaar omtrent lige mod vest efter Simon Hansens Gaard, dog kuns til fælles Brug med Gaardens Eiere.

2/ Den Vei Simon Hansens Gaards Beboere hidtil have havt Ret?  til fra Aagaard til Brørupvadsbroe frafaldes herved for ham og Efterkommere fra ovennævnte Tid af.

3/ Fra ovennævnte Vei over Lassens Mark nemligen nye udlægges en Stie ned til den Spang som det i Forstanderskabets Møde under 15 Juli blev vedtaget at plane og vedligeholde for Sognets Regning dog kuns ere for Aagaards Beboeres Brug.

Saaledes vedtaget stedfæstes med begge Parters Underskrivt.

p.t. Riisgaard d. 20 April 1856

Simon Hansen, C. Lassen.

Til Vitterlighed

P. Heinsen, Morten Nielsen.

 

Med Hensyn til Veianlæggets og Brobygningen over Aaen blev det vedtaget at opfordre Sognets Beboere til at næstkommende Søndag Eftermiddag efter endt Gudstjeneste med Paalignede? for i Forening med Sogneforstanderskabet at tage Bestemmelse om Vei og Broanlægget ved Kirken?

 

side 321

Mødestedet bestemmes hos Hr. C. Lassen i Suurhauge.

 

”Paa Grund af nogle Udtryk, som Ribe Amtsraad har brugt imod mig under en imellem det

og mig opstaaede Rets trætte Betræffende et Stykke Veianlæg over min Mark paa Skriverhøi? til Landeveien – vedr. at nemlig de 2de med den nye Vei parallelløbende Veie ligesom ogsaa Skolestien fra Skinnerhøi? (Skriverhøi?)

Måske er det ”Skovhøj”, der her er tale om. PC.

ved Anlæggelsen af Anmeldte Veistykke ganske ville kunne undværes; tillade jeg mig saavel at bede det ærede Sogneforstanderskab, hvis Localkendskab og Interesse har det Almennyttige? i Sognet ligefrem er en Forudsætning for at besvare mig følgende Spørgsmaal.

1/ Hvorvidt forholde det sig saa i at de Beviser? den nye anlagte Bivei Litr l paralel løbende Vei ligesom ogsaa Skolestien fra Thuesbøl nu ere overflødige, efter at det nye Veistykke er sat istand.

2/ Er den nye Vei Anlæg i det Almenes og navnlig i Sognets Ineresse eller hvem her mon Sfsk..? ?

 

322

nærmest er anlagt for?

3/ Hvad har man anseet som Bevæg-grund her, at Suplicanten N. N. Hansen af Thuesbøl paa det anførte: Med Andrag om en Vei?

4/ Kan forhenværende Sfst. Cirkes. planen antages saa aldeles upartisk i ovennævnte Sag, da faae bestaaende Sfsk. Erklæring at Minoritets i Varde af 27 Juli 1853 og i hvilket Slægtskabsforhold staae han hos Suplicanten?

Ærbødigst

St.gd.? 19 April 1856

Bennedsen

 

Haaber saa Sfst. til den Ære at svare den 1ste. Ingen af de 2de Veie skjønner man ere snart overflødige ved det nye Veianlæg, og Skolestien er meget længere ad den nye Vei end hvor den tidligere var. den? 2 og 3de/

I denne Henseende skal man henvise til Sfst. tidligere Udtalelser mandag 27 Juli 1853. Den

almindelige Mening ligesaavel

 

side 323

som Sfsk. er, at M. M. Hansen har andraget om at faae den nævnte Veiafstand? fornemlig for at faae en kortere og bedre Markvei.

Li 4 / At forhenværende Sfsk. Kirkes. Hansen skulle være aldeles upartisk, maa man tvivle om, da Suplicanten N. N. Hansen er en Søn af ham.

Sfsk. For Brørup og Lindknud 20 April 1856.

 

Morten Nielsen, Fmd., Peder Jørgen Pedersen, H. C. Madsen, Søren Jepsen, Morten Madsen.

 

Forhandlingerne sluttet og stadfæstet  med Underskrifter.

 

Morten Nielsen, P. Heinsen,  Bennedsen, Peter J. Petersen, Hans Christensen Madsen.

 

Circulære

Indenrigsministeriet

Kjøbenh. D. 31 Marts 1856

Under en mellem dette Ministerium og Krigsministeriet stedfunden Confjendande? , der var

foranlediget ved en hertil indkommen Besværing over at en Districtshest her i afvigte Efteraar havde været indkaldt til Tieneste og ved Afmønstringen var bleven henføret ?  (konfiret?) var af vedkommende Regiment foranstaltet bortsolgt ved Auction endskjønt Hesten uden nogen

 

side 324

Fordring paa Godtgiørelse var begiert tilbage til ham af Udrederen som derfor uagtet Amternes grænse et udgivde 140 rd ikkuns var bleven godtgjort Hestens Fegutivne? værdie 90 rd, har sidstnævnte Ministerium meddelt; at det hidtil fra Krigsbestyrelsens Side er her

været fulgt som Regel at lade de Districtsheste ved Afmønstringen ere blevne Kasserede bortsælges ved offentlig Auction, hvorimod Udrederen ere bleven godtgjorte Hestens Segetive? Summa og at der saameget mindre er fundet nogen Betænkelighed ved at benytte denne Fremgangsmaade som den Godtgiørelse der er tilflydt Udrederne stedse har været større end det indkomne Auctionsprisværdi pr. Hest, men at bemeldte Ministerium imidlertid erkjender at Forholdet hertil i Reglen ikke ville stille sig saa gunstigt for Udrederne naar de ubetinget i mødende Tilfælde skulle være forpligtede til at nøies med sin Godtgiørelse, samt at de utvivlsomt maa kunne renoncere paa denne og giøre Fordring paa at faa den kasserede Hest tilbageleveret naar de efter Omstændighederne maatte finde sig bedst tiente hermed, hvorfor Krigsministeriet vil lade vedkommende Regimenter tilkiendegive det i Overensstemmelse i  hermed Fornødne til fremtidig Iagtagelse.

Wed tienstligt at tilmelde Hr. Amtmandens Forslag de til Efterretning og videre Bekiendtgiørelse fra det der

 

side 325

inbiterede? Amts vedkommende skulle man derfor efter Krigsministeriets Opfordring districtsligt bede vedkommende Udreder givet Paaleg om,at de for Fremtiden lade de Sendebud, ved hvem de afhente de Disrictsheste der have været indkaldte til Tieneste møde med fornøden Fuldmagt til at erklære hvorvidt en bestemt Hest ønskes tilbage eller om heller dens Repationssum allerede er udbetalt imod at Hesten tilfalder Landmilitaireteten?

Dahl / Fischer

 

Til Amtmanden over Ribe Amt

 

Den 27 April 1856 holdes et Sogneforstanderskabsmøde  hos Gaardeier C. Lassen i Suurhauge, følgende Sager forhandledes:

Ifølge Sogneforstanderskabets Beslutning ved sidste Møde den 20de dennes vare nogle af Sognets største Lodseiere tilkaldt og mødt for i Forening med Sogneforstanderskabet at tage endelig Beslutning om Kokvads Weiens litr e Retning og den nye Broes Bygning.

Man blev da enig om:

1/ At Veien skulle gives den Retning som den anvises hermed, nemlig en lige Linie fra den nordøstlige Hjørne af Hans P. Thygesens søndre Led. Linien bliver saaledes fuldkommen lige derfra ned over Engen og Aaen mod syd over Peder Poulsens Mark indtil den optages af den gamle Kokvad Vei som den siden følger over               ?  Mark til Kirken.

2/ Da Hr. Lassen ved at få den gamle bugtede Vei udlagt mister megen Jord erklærer han herved at han frafalder Godtgiørelse,

 

side 326

for den Grund han nu kommer til at afstaa til det nye Veianlæg ligeledes tilstaaer han for det Tilfælde at Veien som den for hans Gaard maatte ansees for at være for smal at de østre Vold af Skjelgrøvten mellem Veien  og Hans P. Thygesens Mark maa udjevnes paa Veien og Skjelgrøvten, saaledes at tiene som østlig Veigrøvt. Hans P. Thygesen erklærer intet at have imod dette Arrangement for sit Vedkommende.

3/ Om Grundgodtgiørelsen syd for Aaen over Peder Poulsens Mark ville Sogneforstanderskabet træffe mindelig Overenskomst med ham, og haaber dette saa meget lettere som den nye Vei ogsaa der bliver kortere end den Gamle. Kan Saadant ikke opnaaes vil man foranledige lovlig Taxation for at faa Vederlaget bestemt.

4/ Overslag over Brobygning og Arbeidet overtager Sognefoged Bennedsen og Sogneforstander Hans Christian Madsen at forfatte og indgive til Amtet.

5/ Da denne Ordning sker med nuværende Sognepræst Hr. Krogs? Minde og i Samsteming  med Ham, overtog Han at gøre di fornødne Skridt hos Stiftøvrigheden for at sidstnævnte Vei

kan blive stedseværende Sognevei for hans Eftermand i Embedet.

Forhandlingen blev sluttet og undertegnet.

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Bennedsen, Hans Christensen, Peder Jørgen Pedersen,

Hans P. Thygesen Madsen.

 

I Henseende til de offentlige Biveie i Brørup og Lindknud Sogne udbeder ieg mig behageligen snarest muligt meddelt Sogneforstanderskabets Indstilling om hvilke bemeldte Veie der? i indeværende Aar ville være at underskaste samme Forbedringer hvilke Arbeider der ville være at udføre paa hver Vei især og den beleiligste Tid inden hvilken

 

side 327

da skulle være fuldløste.

Forslaget bedes meddelt paa et særskilt Stykke Papir for hvert Sogn især for derefter at kunne tilstilles vedkommende Sognefogeder til videre Foranstaltning.

Navnligen henledes Opmærksomheden paa Veien Ltr a, b, c, e, h, k, n og r, og med Hensyn til efternævnte Veie maa ieg i særdeleshed bemærke følgende:

Om Veien litr c har Amtsraadet yttret sig derfor, at den heelt igennem burde indkastes efter først at være afsat ved en Veibetient.

Om Veien litr c har ieg i det tvende foregaaende Aar foreslaaet at den burde indkastes og

planeres paa den Strækning af samme som gaaende over Thislund Mark i Brørup Sogn og sættes i samme Stand som denne Vei allerede er gennem Folding Sogn hvilket imidlertid endnu ikke er skeet. Jeg maa derfor paa ny særligen anmode om at dette Veiarbeide bliver optaget paa Forstanderskabets Forslag.

Da Veien litr e nu i det nye Regulativ er forlagt i den af Sogneforstanderskabet foreslaaede

nye Retning nemlig fra Brørup Kirke over Kokvad til Suurhauge saa vil Opførelsen af en Bro eller større Seenkiste over Kokvad blive nødvendig, ligesom ogsaa maaske en Spang eller Gangbro der som Brørupvadsbroe nu er, hvilket Sogneforstanderskabet anmoder om snarest mulig at foranstalte og derom giøre Bemærkning paa Forslaget i Forbindelse med det Arbeide der for øvrigt ansees nødvendigt til

 

side 328

denne Veis Istandsættelse.

En Skrivelse fra Søren Jepsen og Morten Madsen af Vittrup dateret 21de dennes, men hvis Mening ieg ikke ret har kunnet forstaae og udbedes tilbage med Sogneforstanderskabets Yttringer.

Da Veien litr k i sin Tid efter Forstanderskabets eget Forslag er optaget paa Regulativet, og da efter hvad ieg har bragt i Erfaring Mændene i Hulvad ved en privat Vei Inddeling endog skal have fra denne Vei til deres Anpart at holde vedlige som de i Amtsraadet ikke er gaaet ind paa Sogneforstanderskabets seneste Forslag om at denne Vei atter skulle udgaa af Biveienes Classe saa kan den nu ikke aflægges selv om de Mænd der have fortrinligen Nytte af Samme dertil udtrykkelig er stiltiende give deres Samtykke. Jeg maa derfor bede optaget paa Forslaget til denne Vei opkastes i en Breede af 8 Alen foruden Grøfterne er det mindste i Aar paa dens halve Strækning fra Kolding – Hjerting Landvei til Hulvad Skjel, hvor den allerede paa nogle  Steder formedels Veiplannig er ganske forsvunden og i næste Aar paa den øvrige Strækning. – Der kunne maaske ogsaa indgives et nyt Andragende til Amtsraadet om at denne Vei maatte udgaae af Regulativet, men som i saa Fald maatte forsynes med

Erklæring fra Manden i Hulvad der i Særdeleshed kunde have Interesse ved denne Metiaer?. Men saafremt at Svarene Andragende bevilgedes vilde formen

 

side 329

ligen en ny Veiuddeling bliver uudveien? ihvormed Hulvad Mændene fik deres Vejstykker istedetfor den udlagte andet Sted paa Biveiene.

Saafremt Sogneforstanderskabet ikke skulde være enige med mig i hvad jeg ovenfor har anført, nemlig med Hensyn til Biveiene litr C og K, maa jeg udbede mig i Forbindelse med Veiforslaget i en særskilt Erklæring under samme Formening og Grundene derfor, saa at jeg derefter kan indstille Spørgsmaalet til Amtsraadets Afgiørelse i Henhold til Landcommunalordningen Paragraf 17.

Holdsted?? 25 April 1856

Münster

 

Til Brørup Lindknud Sogneforstanderskab

 

I. ? . Hrr Cans. Münster

Efter et ogsaa afholdt Sfstmøde i Riisgaard pr Gjerndrup blev af Sfst. foreslaaet, at

Broeen over Brørupvad paa Præsteveien skulde forflyttes til Kokkevad syd.

for Suurhauge, som forhen er bevilget, vil derimod at der skulle slaaes en Spang fra?(for?) Broen? er efter Foreningsprotocollen for Brørup Lindknud den 15 Juni 1855

 

side 330

Men Suurhave Beboere protesterede mod en Gangsti dersom den gamle Veien?? og Brørup Sfst. gav Medhold uden at agte paa et forhen givet løfte og hvor i Lindknud østre Sogn værende Opstand gjorde Modstand blev Gangstien aflagt saaledes at alene Simon Hansens Hus af Aagaard skulde passere bemeldte Spang, men da saadan er af Vigtighed  for Lindknud østre Sogn, da Veien forhen er den længste til Præstegaarden og nu endda forlænges betydelig ved den nye Broes Anlæg især for Confirmanterne.

Og da vor Mening er at bemeldte Indførsel i Foreningsprotocollen vil af vedkommende Tinglyses bede vi Dem om de ikke vil tilbageholde samme saa om muligt en mere hensynssvarende Contract for Lindknud østre Sogns Vedkommende kunne erholdes.

Ærbødigst

Søren Jepsen, M. Madsen.

Vittrup 21 April 1856

 

Et Andragende for Marie Kirstine Andersen af Læborg om at maae nedsætte sig som Syerske i Brørup Sogn hvorpaa Sogneforstandersk. Bedste Anbefaling var begiort at Suplicantinden bleve meddelt saalydende:

Foranstaaende

 

side 331

Andragende anbefales hermed af Brørup Sogneforstanderskab med det Forbehold at bemeldte Commune? Ret til Henvisning til Hiemstedet Læborg i Trangstilfælde reformeres. Brørup Sogneforstanderskab  22 April 1856

 

Morten Nielsen, Bennedsen, P. Heinsen, P. J: Petersen, Hans Christ. Madsen.

 

I Anledning af Amtets Ordre skulle ieg tienstlig have Sogneftsk. Anmodet om i Henhold til Bestemmelsen af 4 Juli 1850 om Afløsning af det Pligtarbeide der forinden Kendudgivelsen??  Af F. ?  27 Mai 1848 er betinget at Huse og Boliger paa Landet i hver Commune at foranstalte 2de nye Voldgiftmænd udnævnte om hvilket Valg Sfstskabet ligeledes anmodes om mødet hos

Kammerraad Vandberg i Janderup pr. Varde  Underretning.

Holsted 14 April 1856

Münster

 

Til Brørup Lindknud Sogneforstanderskab.

1856 den 10 Mai var Sognefst. forsamlet i Riisgaard. Følgende Sager behandledes:

1/ Et Andragende bleve forfattet læst Sfsk. Har tilsendt Amtet saalydende:

Til det høie Amtsraad for Ribe Amt?

Under 15 Marts 1842 blev af Brørup Lindknud Sfstskab. Den saakaldte Hulvad Kirkevei foreslaaet Amtet til Optagelse blandt Brørup

 

side 332

Sogns mange Biveie, og endskjøndt man allerede dengang ansaae den mindre vigtig, troede Fleertallet dog ikke at den burde udelades uden Hulvad Eieres Samtykke. Ved Sfsk. senere

Forslag har man fulgt det Gamle Uden at giøre nogen Forandring, hvad denne Vei angik, indtil 15 Juli s. A. da det endelig blev foreslaaet at udslette denne af Regulativet; men da vedk. Brugers Tilstaaelse ikke medfulgte, gik Amtsraadet vistnok af den Grund ikke ind paa Forslaget.

At en i Brørup Sogn under 24 Mai 1846 foretaget Delingsplan over Sogne Veie af hvilken en Gienpart vedlægges forsaavidt Hulvad Gaarde og deres Vei angaaer, vil det næsten skjønnes,

at fornævnte Endevei allerede da har været anseet for mindre vigtige at bevarene ? i Almindelighed, eftersom Hulvad kun er bestaaet? omkring 5 Tdr Hk. for at holde denne betydelige Veistrækning ved lige, og de øvrige 16 Tdr. ere henlagte til andre Steder?

Da oftnævnte Vei ltr R nu

 

side 333

er en af dem, som især siden Landeveiforbedringerne allermindst befærdet her i Sognet, tillade Sfstsk. sig underdanig at ansøge det høie Amtsraad om, at den maa udgaae af Biveienes Classe, og holdes farbar og udbedre? vei? kanten? (udbedes vei fonden)? H. Cancil.

Herredsf. Münster formaaende i Anbefaling saameget mere som man ved straks at foreslaae de engang optagne Veie har faaet et efter vort Skjøn alt for stort Antal Biveie baade i Brørup

og Lindknud. – Hulvad Mændenes Tilstaaelse  have at tidsvarende Vei ikke af den øster som Bivei, tillade Sfsk. sig at vedlægge.

Sfstsk. for Brørup og Lindknud 10 Mai 1856

 

Morten Nielsen, Bennedsen, Hans Chr. Madsen, Peder J. Pedersen.

 

2/ En Skolesag for Brørup og een for Lindknud bleve afgjorte, hvorom det Fornødne bleve

indførte i vedkommende Skoleforhandlingsprotocoller.

Forhandlingen bleve sluttede

 

side 334

og undertegnet.

Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud d 10 Mai 1856.

 

Morten Nielsen, Peter J. Petersen, Hans Chr. Madsen, Bennedsen.

 

Den 25 Mai 1856 holdtes et Sogneforstanderskabsmøde hos Morten Nielsen i Eskelund, følgende Sager forhandledes:

Da Flytningen af Brørupvadsbroe og en forandret Retning i en lige Linie af Veien vil forvolde Sognet en meget betydelig Bekostning vedtog man for at sikre Sognet mod fremtidig Flytning af Broen at indgive et Andragende til Stiftøvrigheden, som blevaffattet saalydende:

 

Til den høie Stiftøvrighed i Ribe

Allerede for flere Aar siden har man fundet det passende at henlægge Præsteveien over Hulvad Aae, der hidtil har gaaet noget vesten om Brørupgaard til lidt østen om Brørupgaard nemlig ved et Vadested, hvor der ogsaa tit er bleven kjørt af  Præsten mellem Kirkerne som og af mange andre, men hver Gang der er arbeidet paa denne Forandring harden stødte? paa

en eller anden Forhindring.

 

side 335

Nu er man bleven enig med vedkommende Landbrugere? ligesom og med Sognepræsten om bemeldte Veis og Broes Forlægning, og Tiden indtil findes saa meget mere beleilig, da den gamle Broe er saa godt som ganske ubrugelig, men vi finde dog endnu nogen Betænkelighed

ved at paaføre Sognet en saa stor Bekostning, dersom vi ikke først kunde blive aldeles forsikrede om, at ingen i Fremtiden skulde kunne drive det dersom at Veien skulle forlægges og Broe igen opføres hvor den gamle Brøstfældige endnu staaer.

Underdanig tillader Sogneforstanderskabet sig derfor at bede den høie Stiftsøvrighed om at skaffe os saadan Forsikring som Høisamme finder betryggende, for at Præstevei og Broe fremdeles maa forblive hvor den nu agtes flyttet til nemlig i en lige Linie fra Suurhauge til Brørup Kirke.

Herover udbedes saavel Sognepræstens før kaldte Erklæring som den nærmeste vedkommende som og Hr. Cancillieraad Münster, der kiender Situationen.

Sogneforstanderskabet for Brørup den 25 Mai 1856

 

Morten Nielsen, Bennedsen, Peder J. Pedersen, Hans Chr. Madsen.

 

Forslag om Biveienes Reparation  for dette Aar blev forfattet og tilføies Protocollen.

Forhandlingen bleve sluttet og undertegnet.

Forstanderskabet for Brørup d. 25 Mai 1856

 

Morten Nielsen, Bennedsen, Peter Jørgen Petersen, Hans Christian Madsen.

 

side 336

Sogneforstanderskabet for Brørup Sogn tillader sig herfor at foreslaae følgende Reparationer paa Biveiene fordeles Litr a planeres Huller og Slag? Udfyldes, og Grøfterne oprenses, hvor saadant behøves.

Med Hensyn til Mølledæmningen bemærkes at et saadant Arrangement kan ogsaa sees ved

Mølleren A. P: Thermansen, som i Amtsraadets Møde af 9de Mai 1843 er udtalt?

b/ opkastes for en en Deel, Resten over den faste færdige Agerjord pløies og harves og dannes forøvrigt med Spade og Skovl til en farbar Vei.

Forstanderskabet ønsker i særdeleshed at en Veibetient maatte være behjælpelig med at afstikke Biveien.

c/ opkastes saavidt behøves, planeres for øvrigt.

d/ planeres paa enkelte Steder , Gruus paaføres.

e/ er paatænkt en betydelig Reparation saavel ved at rette Biveien som ved Udgravning?

Engbakkernes Dæmning over Engen / over ? 80 Al Brobygning m.v. Forstanderskabet  har hvad nævnte Vei angaaer forfattet et Andragende til Stiftøvrigheden om at den maa blive bestandig Præstevei og saasnart den forhaabentlige Bekræftelse desangaaende indløbe skal Forstanderskabets Forslag synet? denne? Vei vedkommende om dens Retning Opkastning Brobygning m.v.

 

side 337

ufortøvet blive indsendt: For øvrigt planeres Veien, Gruus paaføres og Grøfterne renses hvor saadant behøves .

g/ opkastes paa en Strækning syd for Peder Carstensens Mark hvor ogsaa en Stenkiste vil blive nødvendig.

h/ opkastede man 100 Favn imod nord fra det at hver? opkastede omtrent 200 Favne længere mod nord pløies og planeres. Paa den sydlige Deel fra Landeveien af, hvor Veien er meget lav vil en Fylding være at foretage paa en Strækning af over? 100 Alen med i det mindste en Højde som tilstrækkelig kan modstaa     ?

Sogneforstanderskabet for Brørup Sogn den 26 Mai 1856

 

Morten Nielsen, Bennedsen, Peter Jørg. Petersen, Hans Chr. Madsen.

 

 I Anledning af deres Velbyrdigheds ærede Skrivelse af 25de f. M. tillader Sogneforstanderskabet sig at foreslaa følgende offentlige Biveie i Lindknud Sogn der i indeværende Aar i særdeleshed ere at underkaste fornøden Veibundsændringer og hvilke Arbeider der ville være at udføre, samt til hvad Tid det skulle være fuldførte, navnligen foreslaaes Veiene litr a og n, paa disse bør Grøfterne godt oprenses og Veibanen afrundes,

deels ved Paafyldning af ved at afstikke Kanderne? paa Rabatterne samt opsætte Kanten hvor den mangler, og paaføres Leer eller Lyng hvilket overdrages Sognefogden, som den der har nærmest Tilsyn med Arbeidet at bestemme.

 

side 338

I øvrigt har Sognefogden at drage Omsorg for at de øvrige mindre vigtige Veje som er tildelt hver Bye? paa sin Mark holdes nogenlunde i farbar Stand og at Arbeidet udføres efter den Plan som herfra er lagt til disses Istandsættelse ligeledes ville der opføres en Steenkiste paa Veien litr e over Klelund Bæk som og af Sognet bliver at bekoste, samt en Do bliver at omsætte paa Veien litr a.

Dette Arbeide formener Forstanderskabet skulle være udført til Septb. Maaneds Udgang d A

Lindknud d. 25 Mai 1856

 

Morten Nielsen, J. C. Sørensen,  Mort. Madsen, Mads Hansen, S. Jepsen.

 

Ved at tilstille mig til Erklæring en Udstykningssag fra Christian Christensen Thullesen, Tirslund, har Amtet paalagt mig at indskiærpe Sogneforstanderskabet for Brørup Sogn fra hvem Andragendet antages at være directe indsendt, Amtets Cirkulaire om deslige Andragenders Indsendelse giennem vedkommende Herredsfoged, Hvilket saaledes tienstligen meddeles til behagelig Iagtagelse.

Holsted 28 Mai 1856

Mûnster

 

Til Brørup Sogneforstanderskab

 

side 339

16. Juni 1856

Om et Andragende fra Gaardmand Anders Jepsen Thuesbøl om Tilladelse til at udstykke hans Gaard i 2 Parceller erklærede Sogneforstanderskabet at det aldeles intet havde at erindre mod den attraaede Udstykning og anbefalede Ansøgningen. En lignende fra Jens Pedersen og Thomas Kjems af Gierndrup om Magelæg af deres Jorder blev ligeledes anbefalet med Tilføiende, at man ansaa Magelægget gavnligt for begge Parter, begge bleve med tilhørende Bilage under Forsegling addresserede til Herredsfogden tilsendt

Suplimenterne? til Besørgelse til Herredscontoret, de underskrivende Medlemmer vare

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Bennedsen, H. C: Madsen, P. J. Petersen.

 

Ifølge Høkerhandels Loven af 8de Marts d. A.  § 3 anmeldes herved for Sogneforstanderskabet, at ieg agter at drive den i Loven tilladte Handel i Forening med mit Krovirke, hvorfor ieg desangaaende har henvendt mig til Politiøvrigheden om en Patent derpaa.

Houborg 5te Juni 1856

J. C. Sørensen

 

Til Brørup Lindknud Sogneforstanderskab

Annullere? Skolevæsenet  vedkommende

”En til Skoledirectionen vedkommende Forespørgsel om Forældre ere berettigede til at tage deres Børn som Forstanderskabet erkiender for at være flinke og som der fra Kundskabernes Side ikke er Anledning til at nægte Tilladelse ud af Skolen om Foraaret, naar de derfor vedgaae at de ville sætte

 

side 340

Børnene ud at tiene om Sommeren men til Vinteren atter ville lade dem søge Skolen  ” en besvarelse følger:

Eftersom Loven af 2den Mai f. A. § 1 kun tilsteder at Forpligtelse til Skolegang for Skolebørn under 12 Aar maae bortfalde naar Forældre eller Værger erklære selv at ville sørge for deres Undervisning, og regelmæssig efter Tilsigelse lade dem møde til Overhøring i Districtets Skole, ved hver ordentlig Examen, saa længe Børnene ved afholdt Prøve befindes tilbørlig underviste.

Alle Forældre eller Værger selvfølgelig være aldeles ubeføiede til at fritage deres skolepligtige Børn for Skolegang anderledes end ved at afgive bestemte Erklæring at de selv ville sørge for Børnenes Undervisning, saadan Erklæring bør afgives saaledes at den til enhver Tid kan være vitterlig og bevislig.

For at det derefter ved senere afholdende Prøver bedømmes hvorvidt de paagældende Børn i Hiemmet eller andetsteds ere tilbørligt underviste eller ikke i Examensprotocollen naar de afgaae fra Skolen tilføies nøiagtig Antegnelse om hvorvidt Barnet i det forskjellige Undervisningspligtige er kommet og saaledes det Gennemgaaede er lært, for at det derefter ansøgte Examen eller ved Barnets Genoptagelse i Skolen kan erindre om det har fulgt sine jævnaldrende i Skolen?

 

side 341

eller ikke.

Er det sidste Tilfældet, ville Barnets Forældre eller ville Værger have forspildt deres Ret til fremtidig blot ved den i Loven § 1 ommeldte Erklæring at fritage Barnet for Skolegang, og til saadan Fritagelse vil siden behøves Indvilgelse af Skolebestyrelsen, hvilken Indvilgelse ikke rettidig kan eller bør gives uden at Skolebestyrelsen har faaet tilfredsstillende Sikkerhed for at Barnet virkelig vil blive tilbørlig undervist.

Forsaavidt det fremsatte Spørgsmaal tillige skulle være paa Brørup Børn, hvorvidt et saadant paa Forældrenes Forlangende kan fuldstændigt udskrives af Skolen vil dette ifølge Lovens § 3, beroe paa om Barnet af Skolebestyrelsen behøvdes at have opnaaet det Maal af Kundskaber og Færdigheder til hvilket Skolen bør føre Børnene.

Tildels paa Grund af indsendte Examenslisters Udvisende, finder Skoledirectionen sig foranlediget hermed tienstligt at meddele denne Besvarelse af den fremkomne Forespørgsel til behagelig Efterretning – og skal Directionen for derfor at kunne føre Tilsyn ved Overholdelsen af de i Loven af 2den Mai f. A. fastsatte Bestemmelser tienstligt anmode Sogneforstanderskaberne i Malt og Slaugs Herreder om behagelig for Fremtiden paa Examenslisten:

 

side 342

a/ at anføre alle saaledes for Skolegang fritagne Børn i en særskilt Afdeling med de ellers forlangte Oplysninger om deres Alder og Fremgang.

b/ at tilføie Bevidnelse om at lovforeskrevne Erklæring om eller eventuelt Sikkerhed for Børnenes Undervisning andetsteds af Forældre eller Værger angivet og af Forstanderskabet befundet fyldestgørende efter Loven af 2den Mai s.A.  § 1

c/ samt ligeledes ved Børnenes derpaa følgende Indstilling til Examen at tilføie Bemærkning om Forstanderskabet har befundet dem tilbørlig underviste i den Tid de ikke har søgt Skolen eller ikke og om fremtidig Frihed for Skolesøgning tilstaaes eller nægtes.

d/ saavelsom med Hensyn til Børn som ifølge Loven § 3 fritages ved 13 Aars Alder at oplyse at de have ogsaa? et befalet Kundskab.

Skoledirectionen for Gørding m. fl. Herreders Provstier den 14, Juni  1856

Nielsen, Ramsing.

 

Til Sogneforstanderskabet for Veien, Læborg Sogne, Brørup, Lindknud Sg. og Folding og derfra til Darum.

Amtet har under 11te dennes tilskrevet mig herved:

”Paa dertil given Anledning fra Propriatair Nielsen

 

side 343

til Endrupholm som Formand for Jagtafløsningen i Ribe Amt efter Lov af 5te Marts 1851 skulle ieg  tienstligen have Hr Cancilieraaden anmodet om behageligen at ville anmode samtlige Sogneforstanderskaber i deres Jurisdiction om snarest at ville foranstalte Valg af 2 nye Voldgivtsmænd til Afløsningf af Jagt? om? hvilket Valg og de Valgtes Navne. Forstanderskaberne have derefter at meddele Proprietair Nielsen Underretning directe”

Hvilket herved tienstlig meddeles Forstanderskabet til behagelig Efterretning og Efterlevelse

Holsted 19de Juli 1856

Münster

 

Til Brørup Lindknud Sogneforstanderskab

I Henhold til Herredsfogeden Cancillieraad Münsters Skrivelse af 19de Juni d. A. om at udnævne 2de Voldgivtsmænd ved Afløsning af Jagten, tillader man sig at melde Deres Velbyrdighed at Gaardmændene Peder Poulsen af Brørupgaard og Søren Vig af Adsersbøl

ere valgte i ovennævnte Egenskab for dette Sogneforstanderskabsdistrict.

Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud d. 10 Juli 1856

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, J. C. Sørensen, Søren Jepsen, Mads Hansen, Morten Madsen,

 

S: T:  Hr. Proprietair Nielsen til Endrupholm

 

side 344

Med Hensyn til Loven af 8de Marts d. A. § 1. Jordemoderens Lønnig aabner de Districtsjordemødre som i 10 Aar have tient i samme Amt Adgang til et Alderstillæg af 10 rd Aarlig skulde ieg tienstligen have Sogneforstanderskabernes anmodede behageligen at ville give Districtjordemoderen Leilighed til at godtgiøre sin Adkomst til paa Grund af Tienestetid at komme i Betragtning ved dette Tillæg, hvornæst ieg i bekræftende Fald imødeseer Indberetning herom ledsaget af Sogneforstandernes Ytringer om hendes Qualification iøvrigt til at forundes Tillægget; ifra den citerede Lovs § 1 , 2det Stykke.

Ribe Stiftamt d 21 Juni 1856

Nielsen

 

Sogneforstanderskaberne for Brørup og Holsted

Bestallingen for Jordemoderen i Brørup og Holsted er udstedt under 23de Octbr. 1846 den for Helene Termansen i Lindknud under 11 Juli 1855

Hvilket herved bevidnes paa Embedets Vegne

P. Heinsen

 

At Jordemodern Duartlise? Sørensen ifølge Ovenstaaende først har tient i 10 Aar d. 22 Octbr. d. A., og altsaa endnu ikke kan være qualificeret til Alderstillægget if. Loven af 8de Marts sidst, dette overtog Pastor Heinsen at indberette.

Morten Nielsen

 

Til Bestridelse af Udgifterne fra Gørding Malts Herreders Ting og Arreshus saasom Bygningerne og Inventar, Vedligeholdelse, Ildebrændsel   Ang.?  1?  herværende  og Arbeidende? , Lønninger

 

side 345

m.v. vil paa Grund af at Bygningerne i indeværende Sommer skal underkastes en betydelig Reparation, udfordredes et Bidrag af Jurisdictionen stort 16 rd  pr Tdr Hartkorn; som for Brørup Sogns Hartkorn 222 Tdr 4 Skp 3 Fjk 2 Alb Mølleskyld regnet halvt ved Ager og Enges Hartkorn udgiøre 37 rd 10 sk og for Lindknud Sogns Hartkorn 12 1Tdr 68 Skp

1 Fjk 1 ¼ Alb udgiøre 20 rd, 1 Mark 13 sk tilsammen for begge Sogne 57 rd 2 Mark 7 sk som ieg snarest muligt udbedes ved Sogneforstanderskabets gode Foranstaltning repartieret

og ved Sognefogdernes Assistance opkrævet hos Sognets Beboere hvorefter jeg udbeder mig bemeldte Beløb behageligen tilstillet.

Holsted 2 Juli  1856

Münster

 

Til Brørup Lindknud Sogneforstanderskab

Et Andragende fra Morten Hansen i Hyllelund om Tilladelse fra Indenrigsministeriet til at udstykke fra hans Gaard blev af Sogneforstanderskabet anbefalet med følgende Paategning:

Ved at fremsende nærværende Andragende maa Sogneforstanderskabet afgive følgende

Underdanigst Erklæring:

Man maa finde den attraaede Udstykning meget hensigtsmæssig ligesom der fra Forstanderskabets Side aldeles intet findes at erindre mod Gennemførelsen af det Ansøgte.

 

side 346

Hvad den sidst i Andragendet ansøgte Byggestykssag?? angaaer, tillader Sogneforstanderskabet sig underdanig at ytre: at naar det Høigunstigt maatte behage det høie Ministerium, at giøre nogen Iagtagelse fra Gaarde med store Hedestrækninger, i Lindknud Sogn, da maatte egne sig til saadan Begunstigelse; dette mener man især i nærværende

Tilfælde da man har grundet Haab om at en fornuftig Anvendelse af den indkommende Kjøbesum for Parcellen No 2 til en bedre Drivt af Hedeparcellen vil bringe denne til ligesaagodt om end bedre at svare en  Hovedparcels Forpligtelser end den samme vidtløftige Gaard for Tiden er.

Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud 18 Juli 1856

 

M. Nielsen, J. C. Sørensen, P. Heinsen, S. Jepsen, M. Hansen, Mort. Madsen.

 

Justitsministeriet har under 8de dennes tilskrevet Amtet saaledes:

”I Anledning af den med Hr Stiftamtmandens behagelige Erklæring af 18de f. M. hertil indkomne Ansøgning hvori Forstanderskaberne for Brørup og Lindknud S., Folding og Holsted Sogne anholde om at der af Statskassen  maa blive tilstaaet et aarligt Bidrag for at

bevirke at en Læge tager Bopæl i Nærheden af Apoteket i Brørup, skulde man til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgiørelse tienstligt melde, at det Ansøgte først i alt Fald vil kunne komme under Overveielse, naar det oplyses, at der af Beboerne

 

side 347

selv have gjort passende Opofrelser for at sikre sig en Læges Nedsættelse iblandt dem.”

I Anledning heraf anmoder ieg Sogneforstanderskabet om behagelig at ville sætte sig i Forbindelse med de øvrige Sogneforstanderskaber i Malt Herred

/: ieg har ogsaa tilskrevet Sogneforstanderskabet for Veien og Læborg Sogne om at deeltage i denne Comferents, uagtet samme ikke directe har deeltaget i Ansøgningen;/ for at det derved kunne blive bestemt, hvad ethvert Sogn efter sin Størrelse og Folkemængde maatte være villig til at untribuera? til Løn for en practiserende Læge som ville bosætte sig her i Egnen og som burde tage Bopæl i Nærheden af Apotheket vel rettest i den vestlige Deel af Brørup eller den østlige Deel af Holsted Sogn. – Da Apotheket er beliggende i Brørup Sogn hvorfra vel ogsaa

Ansøgningen oprindelig er udgaaet anmoder ieg Brørup Lindknud Sogneforstanderskab om til de øvrige Sogneforstanderskaber i Malt Herred at lade udgaae den fornødent Indbydelse til Afholdelsen af bemeldte Conferents paa et for Alle passende Sted  til Ermelte? Eskelund Kroe , og ere de øvrige Forstanderskaber herfra underrettede om den saaledes af mig stillede Opfordring til at lade Indbydelse udgaae til Dem?

Om Udfaldet beder ieg mig i sin Tid behagelig med-

 

side 348

deelt Underretning.

Holsted 25 Juli 1856

Münster

 

Til Brørup Lindknud Sogneforstanderskab

 

Til Det høie Amtsraad for Ribe Amt

Undertegnede Beboere i Brørup Sogn have bragt i Erfaring at der skal paa sidste Regulativ her?for Biveie efter Forslag være optaget en Vei fra Suurhauge over Stilde Aae og igennem Suurhave Hede og Krat efter Veien imellem Hulkjær og Houborg.

Vi skjønne ikke at der er nogen Rimelighed endnu mindre Trang for Anlæg af den betegnede Vei, sjælden og meget faa ville benytte merbemeldte Vei som Bivei.

Dens Nytte ville være liden for ikke at sige ingen i Forhold til Bekostningen dens Anlæg og Vedligehold vilde foraarsage.

Veien over Møllebroerne føre mod Nord og nordvest Præsteveien mod nord. Upartiske kyndige Mænd ere vist enige med os at den oftmeldte Vei er overflødig, underdanigst tillade vi os derfor at andrage om at den maae udstryges af Regulativet

Brørup Sogn

 

side 349

den 9de Juli 1856

Underdanigst

Niels Villumsen, Hulvad, Hans Jacob Søltofte, Niels Jespersen, Mads Jepsen, Hans Iversen, Niels Lauritsen, Hans Hansen Schønberg, Mads Nielsen, Hans Olesen, Søren Sørensen Koed, Peder Christian Hansen, Jesper Thonnesen, Laust Simonsen.

 

I Anledning af nærværende Andragende anmodes Hr Cancillieraad Herredsfoged Münster behageligen at ville indsende og hertil indsende Sogneforstanderskabets Erklæring ledsaget af deres egne Ytringer ved Andragendets Tilbagesendelse.

Ribe Stiftamt d. 9. Juli 1856

Nielsen

 

I Henhold til Amtets Paategning paa vedlagte Andragende bedes Sogneforstanderskabets  Erklæring mig meddeelt ved Tilbagesendelsen, idet det derfor bedes oplyst om den i Andragendet Betegnede Vei ikke er den samme som rigtignok med en noget anderledes Betegnelse findes optaget paa det forrige Regulativ under litr u, hvilket ieg i alt Fald antager har været Amtsraadets Mening.

Holdsted 22de <Juli 1856

Münster

 

Til Brørup Lindknud Sogneforstanderskab

 

side 350

 

Til Det høikongelige Stiftamt i Ribe

Fra Hulvad efter Thuesbøl har gaaet en Vei saalænge Noigen kan mindes som og fra første Tid Regulativ blev taget over Biveie har derpaa staaet anført og staar endnu under Navn af Hulvad Kirkevei. Denne Vei er en Deel af Biveien fra Feuling Kirke og er stedse bleven meget benyttet naar den har været i farbar Stand; thi den er ¼ a 1/3 mil kortere end om ad Landeveiene, men nu har Sognefoged Bennedsen aldeles efterpløiet samme over Størstedelen af hans Mark. Det Offentlige vil dog vist tage sig af denne Sag og ikke taale slig egenraadig Adfærd. Man ser ingen Grund til at betvivle at Sognfogeden tilskrives? uden Henstand at sætte bemeldte Vei i farbar Stand thi dermed bør Sognebeboerne efter Omstændighederne formentligen ikke bebyrdes.

Thuesbøl 7de Aug. 1856

underdanigst

Niels N. Hansen

Jens Christensen

 

I Anledning af foranstaaende Andragende melder Hr. Cancillieraad Herredsfoged Münster behageligen at ville indsende og hertil indsendte Sogneforstanderskabets Erklæring ledsaget af deres egne Ytringer om?

 

side 351

Andragendets Tilbagesendelse

Ribe Stiftamt d. 13de Aug 1856

Nielsen

 

I Henhold til Amtets Paategning paa vedlagte Andragende udbedes Sogneforstanderskabets Erklæring behageligen meddeelt ved sammes Tilbagesendelse.

Holsted  15 Aug  1856

F. Münster

inst.?

 

Det 2den Artilleri Regiment har under 9 d. M. tilskrevet Amtet saaledes:

1/ Gennem det  ærede Stiftamt har Regimentet nu den 7 dennes modtaget Meddelelse  samt Attest for den dragende? Districtshest No 785 af Ribe Amt, ligesom ogsaa et Andragende fra Foderværten paa Udredningslægdets Vegne om, at dette maa erholde fra den Dag Hesten er ergeret? 8 Ugers Henstand til Anskaffelsen af en anden Hest.

Med Hensyn til denne Henstand da fører? Regimentet sig kun istand til at give den dersaavidt  der den 27 dennes til Brug i Exercertiden stilles en tienstdygtig Intremirhest?, i modsat Fald maa en nye anskaffet Hest præsenteres den 27de dennes for Regimentets Mynstringscommition i Kolding. Hvilket herved tjenstlig meddeles Sogneforstanderskabet

til behagelig Efterretning.

Ribe Stiftamt 15de Aug 1856

Paa Stiftamtmandens Vegne

Rosenvinge, Fm.

 

Til Sogneforstanderskabet i Brørup og Lindknud

 

side 352

Stilleren af omtalte Hest tilsendte hermed Amtets Skrivelse af 13de d. M. en ærbødgst Anmodning om, at en til Brug i Karenstiden passende Hest afleveres den 27 denne Maaned, Kl 8 om Morgenen paa Kolding Slot Ridebane og med? Advarsel, at Stilleren har, i modsat Tilfælde, at bære alle deraf flydende Regninger og Utidigheder. –

Sogneforstanderskab for Brørup Lindknud Sogne den 17 Aug 1856

 

P. Heinsen, Morten Nielsen, H. Sørensen, Morten Madsen,  Søren Jepsen, Peter J. Petersen, Bennedsen, H. Chr. Hansen.

 

Til Velærede Herr Gaardeier og Borger A? Michaelsen?

Den 18de Aug holdtes et Sogneforstanderskabsmøde i Riisgaard, følgende Sager forhandledes:

1/ 2de Skolesager hvorom det Fornødne bli`r tilføiet vedkommende Skoleprotocoller.

2/ Anmeldelse om den Pag 351 anførte Hest og Begæring om Henstand i 8 Uger med at stille en Nye bleve forfattet og afgives til Regimentet gennem Amtet.

3/ Erklæringer om en Veis Udflettelse af Regulativet?

4/ Do over N. K, Hansens og Jens Christensens Andragende over Hulvad Kirkevei.

5/ Do over Sognefoged J. C. Sørensens Andragender om at udgaa af Forstanderskabet

Erklæringen overtog Formanden ordret at tilføie Protocollen.

Forhandlingen blev sluttet og undertegnet.

Riisgaard den 18 Aug 1856

 

Morten Nielsen, Bennedsen, H. C. Madsen, H. C. Sørensen, Peter J. Peterssen, Søren Jepsen, Morten Madsen.

 

2/

 

side 353

Erklæring til No 3 indført Pag 348.

Ved at tilbagesende nærværende Andragende maa Sogneforstanderskabet herved underdanig erklære:

At man maa være enig med Andragerne i, at den paapegede Vei ikke har en saadan Betydning at den bør ansees og behandles som Bivei.

En Vei af lignende Betydning var paa det forrige Regulativ ansat længere mod nord ogsaa over Stilde Aae under litr. u . At den blev flyttet til det angivne Sted grunder sig efter de fra forrige Forstanderskab endnu i Nærværende siddende Medlemmers Forklaring, fornemmelig paa at de da tilstedeværende Medlemmer anseer den nye Veilinie for at være mere passende og ikke troede at burde udslette den Gamle uden at sætte en Nye i Stedet, især da det var bekjendt, at nogle af Underskriverne som Sogneforstanderne herfor selv havde været med at bibeholde den udgaaende Vei.

Forstanderskabet for Brørup og Lindknud d. 18 Aug 1856

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Bennedsen, Peter J. Petersen, J. C. Sørensen, Morten Madsen, Hans C. Madsen, Søren Jepsen.

 

Erklæring  til No 4 indført Pag 350:

Ved Tilbagesendelsen af foranstaaende Andragende tillader Sogneforstanderskabet sig herved at afgive følgende Underdanigst Erklæring:

Det forholder sig rigtigt at Hulvad Kirkevei saalænge Nogen kan mindes har gaaet paa det angivne Sted, og ligeledes at

 

side 354

den i Aaret 1842 af Forstanderskabet blev foreslaaet til Optagelse paa det første Vejregulativ, endskjønt kuns Mindretallet  /  Hulvads Mænd /  ønskede dens Bibeholdelse. De overtoge dog senere imod at faa inden? 5 Tdr Hartkorn fri selv at holde den vedlige og maa erindre?, da ikke at kunne fratage Hulvad den gamle Rettighed? og ansaa ikke fornævnte Hartkorn for nogen betydelig Godtgtiørelse for den rigtignok ogsaa ubetydelige Vei.

At den er en Deel af Biveien fra Feuling Kirke har man ikke vidst ligesom dette heller ikke sees af Regulativet og at den skulle være ¼ a 1/3 del kortere end Landeveien tror man ikke, især naar den gamle bugtede tilgroede dog indtil for et Aar siden kiendelige Spor skulle følges.

At Veien er efterpløiet over en Deel af Bennedsens Mark er ligeledes sandt skjøndt Færdselen  som der ikke kan være Tale om nogen ved Brak i denne Sommer dog ikke kan siges at være synderlig hindret ; men det Stykke af samme som fører til Klagernes nørre Lodder er ubrugt,

skjønnes ikke rettere end at dette især maa være en Sag imellem Hulvad Mænd og Sognefogden da Veien som foranmeldt vedligeholdes efter Overenskomst af disse. Dette antages ogsaa at være Grunden til at det forhenværende Sogneforstanderskab under 15 Juli s. A. har foreslaaet den til Udslettelse af Regulativet. Sognets det nuværende Sogneforstanderskab under 10de Maj d.A. med Hulvad

 

side 355

Eieres Erklæring indgav et Andragende i samme   ? Betydning.

At sidstnævnte Vei er blevet meget benyttet maa vist nok forstaaes om mange Aar tilbage i Tiden siden Landeveien  blev endog i nogenlunde Stand og længe før den blev Chausse er den næsten ikke bleven brugt til Færdsel imellem Sognets Beboere og endnu mindre af Reisende. Sogneforstanderskabet for Brøerup og Lindknud 18 Aug 1856

 

Morten Nielsen, Peter J. Petersen, J. C. Sørensen, Søren Jepsen, P. Hansen, Morten Madsen, Hans Christian Madsen.

 

Da nærværende Andragende saa directe angaae mig, kan ieg ikke undlade at tilføie et par Ord, uagtet det ærede Sogneforstanderskab allerede har sagt temmelig meget i denne Anledning.

Jeg kan ikke nægte at det er meget     ? at have Grund til at formode at det ikke er Sagen Selv, men personlig Uvilje kun, som har givet Anledning til nuværende Klage, at ieg har iævnet Veien med Plov og Harve  er vist men saadan som Veien gik saa hist og saa her i Bugter det fandt ieg upassende, og tænkte ieg derfor i det Tilfælde, at det ærede Amtsraad ikke ville remusere paa bemeldte Vei som Bivei at give den en mere lige og hensigtsmæssigen Retning. Noget ingen upartisk Mand vil kunne have det mindste imod.

For øvrigt overlader ieg det Hele til det ærede Amtsraad og agter ikke at detailere en Sag videre, der synes saa ugrundet som denne her.

d u s

Bennedsen

 

Sagen No 5 ikke indført

Undertegnede tillader mig herved at andrage for det høie Amtsraad følgende:

Efter at ieg da Communalordningen af 13 Aug 1841 udkom

 

side 356

sidst blev valgt til Sogneforstander og fungerede i 6 Aar, hvorpaa ieg indtraadte, og efter at ieg igien havde været Sogneforstander i 2 Aar, da den nye Sammensætning af Sogneforstanderskaberne blev beordret ved Loven af 22de Marts, 1855 blev ieg igen ved det nye Valg i afvigte Efteraar atter valgt til Sogneforstander, men da ieg noget senere i April Maaned sidstleden tillige er beskikket til Sognefoged i Lindknud Sogn, tillader ieg mig underdanigen at andrage paa at maatte blive befriet for at være Medlem af Sogneforstanderskabet, da ieg allerede har nok at gøre med at passe min Bedrift som Landmand og Kroeier og Sognefoged for et saa vidtløftigt Sogn, hvis nordlige Udkant min Gaard er beliggende.

Da det er mig bekjendt at lignende Andragender ere bleven bevilgede paa andre Steder, nemlig i Ringkøbing Amt og netop begrundet paa at Vedkommende er blivet beskikket som Sognefoged tillige, saa haaber ieg en gunstig Resolution paa dette mit Andragende.

Houborg d. 8de Aug. 1856

Underdanigst

J. C. Sørensen

 

Til Amtsraadet for Ribe Amt

 

Paa Grund af et ved Sognefogdernes Udtrædelse af Forstanderskaberne de bedste Kræfter i

 

side 357

mindelighed ville tabes, og den for omhandlede Hr. Sørensen næppe for nærværende Tid kan fuldstændig af Andre erstattes, kan Sogneforstanderskabet vi indvilge i Hr Sørensens Udtrædelse af Forstanderskabet, og er eenstemmig overbevist om at hvis Paagjældendes Andragende muligen tillades af høiere Vedkommende, dette vil være til stor Skade for Lindknud Sogn.

Underdanig og erbødigst

Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud Sogne d. 17de Aug 1856

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Bennedsen, Peter Jørgen Petersen, Hans Christian Madsen,

Morten Madsen, Søren Jepsen.

 

Den 28de Septbr 1856 om Eftermiddagen kl. 4 samledes Sogneforstanderskabet i Riisgaard, følgende Sager forhandledes:

1/ I Anledning af en Skrivelse fra Præsten angaaende Lønning til Kirkesangerne i Brørup og Lindknud for Kordeines Arrangerede Commumenternes Optagelse, da blev det foruden tilføiet vedkommende Skoleprotocoller og Sfstskabets Mening desangaaende høie Vedkommende meddelt.

2/ En Ansøgning fra Ane Nielsen om Tilladelse til at sye Modepynt blev paa det bedste anbefalet.

3/ Blev det vedtaget at indgive i øvrigt i en tidligere indgivet Andragende om en Lægeplads i Brørup deeltagende Sogneforstanderskaber til et Møde i Eskelund

 

side 358

Kroe Torsdagen den 2den Octbr om Eftermiddagen Kl.  ? for at tage Sagen under nærmere Overveielse .

Da intet videre var at forhandle bleve Mødet sluttet og undertegnet af de Mødende.

Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud dat udf

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Peter Jørgen Petersen, Hans Christian Madsen, Søren Jepsen,  Morten Madsen, Mads Hansen.

 

Til Sagen No 2 var Sfstskabets Erklæring saalydende Underdanigst Erklæring:

Om Ansøgerinden Ane Nielsen Datter af forhenværende Sognefoged nu Aftægtsmand N. Niel-

sen er det Forstanderskabet bekiendt at hun allerede i en tidlig Alder paa Grund af hendes svage Helbred har lagt sig efter fiin Syning og at Hun senere under en erkjendt duelig Lærerindes Veiledning har uddannet sig videre i valgte Fag.

Man tillader sig derfor herved paa det Bedste at anbefale det Ansøgte da man saavel af hendes som hendes Forældres moralske Quractier for det bedste Haab om hendes Kunder ville erholde reel og billig Behandling. I Forstanderskabet for Brørup ste

 

side 359

og Lindknud d. 28 Sep 1856

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Hans Chr. Madsen, Peter Jørgen Petersen, Bennedsen.

 

Amtet har under 27de f: M: tilskrevet mig saaledes:

Den med Hr Cancillieraadens behagelige Skrivelse af 4de Juni sidst tilbagefulgte Indstilling

for Brørup og Lindknud Sogne om at den paa det nugiældende Regulativ for offentlige Biveie under litr k i Brørup sogn optagne Vei, den saakaldte Hulvad Kirkevei atter maae udgaae af Regulativet blev forelagt Amtsraadet i dets Møde af 17de dennes hvor Raadet resolverede, at Veien bør forblive paa Regulativet saalænge dette er giældende.

Hvilket herved meddeles Sogneforstanderskabet til behagelig Efterretning.

Holsted 6 October 1856

Münster

 

Til Brørup Lindknud Sogneforstanderskab

Sfstskabets Indstilling og Erkl: indf Pag 332 og 354 og 55 over vedlagte Ansøgning skulle ieg efter Amtets Ordre tienstligen udbede mig meddelt Sogneforstanderskabernes Erklæringer ved Sagens Tilbagesendelse, idet ieg derfor anmoder Brørup Lindknud Sogneforstanderskab om at erhverve og belægge Ansøgningen

 

side 360

med en skriftlig Erklæring fra Niels Willumsen om, at han er villig til at afstaae  sit Kroholdprivillegium til Fordel for Supplimenten Thomas Johansen.

Holsted 4de Octbr 1856

Münster

 

Til Brørup Lindknud og Veien Læborg Sogneforstanderskaber

 

Amtet har under 21de dennes tilskrevet mig saaledes:

I Anledning af det med Hr Cancillieraadens behagelige Skrivelse af 14de d. M. tilbagefulgte Andragende hvori Marie Kierstine Andersen af Eskelund anholder om at ernære sig ved at sy Fruentimmerklæder og Modepynt meddeles herved bragt til behagelig Efterretning og videre Bekiendtgiørelse for Suplicantinden, at hun uden Bevilling er berettiget til at sye Klæder for Personer af sit eget Kjøn eller til den egentlige Skræddersyning, men forsaavidt hun tillige ønsker Bevilling til at sye Modepynt eller Forfærdigelse af Hatte Kapper og andet Hovedtøi for Fruentimmer paa Landet, da maa hun derom indgive Ansøgning paa Stempelpapir stilet til Indenrigsministeriet fr?  Cancel Skrivelse 3 Febr 1843 Indenrigsministeriets Skrivelse af 31. Aug 1849 (: deg T: ? No 59 1849).

Foranstaaende meddeles herved Sognefogeden til Bekjendtgiørelse og Efterretning for bemeldte Marie Kierstine Andersen.

Holsted 26de Juni 1856    Münster

 

Til Brørup Sognefoged.

 

side 361

Paa det af Sognefoged Johan Chr Sørensen indgivne Andragende om Fritagelse for at være Medlem af Sogneforstanderskabet for Amtsrtaadet i dets sidste Møde resolveret, at Samme fandt Betænkelighed ved at indrømme det Ansøgte for ikke at berøve Forstanderskabet nogle af dets Kræfter. Hvilket efter Amtets Ordre tienstlig meddeles.

Holsted 11te Octbr 1856

Münster

 

Til Brørup Lindknud Sogneforstanderskab

 

Extract af Ribe Amtraads Forretningsprotocol i Mødet den 17, Septbr  1856

 

No 36 Fremlagdes et Andragende fra Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud om

at Veien mellem Øster Gjerndrup og Suurhauge litr k paa det forige Regulativ der formentlig ved Forglemmelse er udeladt af det sidste Regulativ atter maa optages paa samme.

Da Amtsraadet maatte antage, at der

 

side 362

ved Regulativets Affattelse var indløbet en Forvexling imellem Veien litr k i det nye og Veien litr k i Forslaget til det gamle Regulativ, hvorved den sidstnævnte feilagtig er udeladt havde man intet at erindre imod at denne optages.

In sidem

Nielsen

 

Ifølge modtagne Meddelelse af 16de dennes har Kirkeministeriet under 6te dennes tilskrevet Stiftøvrigheden som følger:

I Anledning af at med Hr Stiftamtmandens og deres Høiærværdigheds behagelige Skrivelse af 28de August sidst hertil indsendt Andragende hvori Forstanderskabet for Brørup og Lindknud Sogne anforder om en Garantie for at den paatænkte Forandring af Sogneveien mellem Brørup og Lindknud Kirker hvorved Broen over Hulvad Aae flyttes til det lige i nord

for Brørup Kirke værende Vadested østen for Brørupgaard ikke skal kunne fordres og for at af en senere Sognepræst skulde man tienstligt melde til behagelig Efterretning

 

side 363

og videre Bekiendtgiørelse ved Ministeriet for Sognekaldets Vedkommende i Henhold til nuværende Sognepræsts samt Hr Stiftamtmandens og deres Høiærværdigheds Erklæring

beholder den paatænkte Forlæggelse af den nuværende Sogne og Anexvei saaledes at

der ikke af en efterfølgende Sognepræst skal kunne giøres Paastand paa, at den atter gives sin nuværende Retning.

Dette tilmeldes herved tienstlig deres Velærværdighed til behagelig Efterretning og videre

Bekiendtgiørelse.

Andst m fl Hereders Provsti d: 21 Octbr 1856

Ramsing

 

Velærværdige Hr Sognepræst Heinsen i Præstkiær

 

Den 11te Novbr afholdtes et Sogneforstanderskabsmøde i Hulkiær Mølle, følgende Sager forhandledes:

1/ Et Andragende fra Thomas Johansen dateret Nybye Læborg Sogn 18 Septbr 1856 blev fremlagt hvorved Suplicanten ansøger om Kroholdsbevilling, hvorpaa Sfstskabets Erklæring var forlangt.

2/ Do fra Hans Peter Jensen af Gierndrup betræffende en Udstykning hvorved nogen Fritagelse

 

side 364

var indløben ved Parcellens litr og Grund-(Gammelskats)? skatsfordelingen som senere ifølge Skrivelse fra Herredsfogeden Cancillieraad Münster af 23de f. M. var berigtiget i Matriculeringscontoriet og Uoverensstemmelsen hævet saa at yderligere Oplysninger fra Sælgeren Hans P. Jensen ikke skiønnedes nødvendige /  blev fremlagt til Sogneforstanderskabets Erklæring.

3/ I Anledning af Loven 8de Marts d. A. om Forbedring i Jordemødrenes Kaar og navnlig med Hensyn til det i bemeldte Lov bestemte om Foder og Græsning til en Koe, var Sogneforstanderne fra Holsted mødt for at træffe et Arrangement for i denne Vinter at

tilveiebringe det fornødne Fourage og iøvrigt at skaffe et saadant Jordtillæg til Jordemoderloden som ovenciterede Lov bestemmer.

Erklæringen over No 1 og 2 overtog Formanden at tilføie Protocollen over 3de Post blev

derimod følgende Handel afsluttet mellem Sogneforstanderskabet og Møller A. P. Thermansen:

I Det under 21 Apr 1847 bestemte Jordstykke til

 

side 365

Jordemoderlod som Sognene siden den Tid har havt til Leie bliver fra 1ste Mai Brørup og

Holsted Sognes Eiendom.

2/ Møller Thermansen forpligter sig til samme Tid at udlægge af hans Jord på vestre Side

af Jordemoderlodden saa meget Jord som kan være tilstrækkelig til og naa en saadan Størrelse som Loven af 8de Marts d, A. fastsætter efter uvillige inden Retten udnævnte Mænds Skiøn har saa med denne Lov stemmende Jordemoderlod.

Kiøbesummen herfor er 100 rbd  pr Tønde Land, for det Tilfælde at nuværende Jordemoderlod maatte indeholde mere end 3 Tdr Land, promatisk indeholder Loden derimod ikke fulde 3 Tdr Land skal der lig fuldt betales 300de siger tre Hundrede Rigsdaler for den Lod Sognene nu have i Leie.

4/ For Tillæget af Jord Mølleren kommer til at afgive uden for den forhen leiede Lod, skal Sognene betale 220 rd., nævner to Hundrede og Tyve Rigsdaler pr Tdr. Land og skal det have ens Brede heelt igiemmen indtil det støder mod Biveien litr a efter Thislund som begrænser baade nuværende Jordemoderlod og Tillæget mod sydøst.

 

side 366

5/ Eiendomsrettigheden og de med samme følgende Pligter indtræder med 1ste Mai næstkommende, og Kjøbesummen  betales uden Rente d. 11te Juni Termin næstkommende

6/ Udstykningen og Adkomstdocumenterne betales af Sognene uden Udgivther for Møller A. P. Thermansen.

Hulkjærmølle 11 Novbr 18565

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Bennedsen, Peter J. Petersen, Jes Sørensen, H. C. Thomsen,

A. P. Termansen

 

Den 18de Novbr afholdtes ovennævnte Anledning et Sogneforstanderskabsmøde i Brørupgaard, hvortil Brørup Sogneboere vare tilvarslede i særdeleshed for at erfare disses Mening om ovenanførte Ordning af Jordemodersagen og om Maaden, paa hvilken det Udgivsbeløb der saaledes kommer til at paa-hvile Brørup Sogn paa mindst besværlige Maade

kunne tilveiebringes. Kuns meget faa Hartkornseiere var mødte, men disse vare aldeles tilfredse med det ovennævnte Arrangement. Kiøbesummen eller i det mindste 300 rd Jord?

ønskede man tilveiebragt ved Laan, enten af of

 

side 367

fentlige eller private Midler, som Sognet saaledes forrenter, og den øvrige Deel af Kjøbesummen skulde tilveiebringes ved Ligning paa Sognets Hartkorn til den foran bestemte Tid.

Sogneforstanderskabet var enig med Beboerne og overtog saaledes paa foranførte Maade at arangere Laanet til fornævnte Brug.

Sogneforstanderskabet for Brørup 18de Novbr 1856

 

Morten Nielsen, Bennedsen, Hans  Christian Madsen, Hans H Schmidt, Peder Poulsen,

Jens Christensen, Johann  Bertelsen.

 

Om Sagen No 2 11/11 Pag 363 var Herredsfogedens Ordre saalydende:

”Efter at vedlagte Sag og navnlig Kortet nu er berigtiget i Matriculeringscontoret, og den i Ansøgningen ommeldte Uoverensstemmelse med Hensyn til Parcellernes litr nu er for at faa at yderligere Oplysninger fra Hans Peter Jensen ikke skjønnes nødvendige, udbeder ieg mig behageligen allersnarest mulig meddelt Sfstskabets Erklæring over Ansøgningen ved Tillægssendelsen af samme med Bilag.

Holsted 23 Octbr 1856

Münster

 

Til Brørup Lindknud Sogneforstanderskab

 

Paa Ansøgningen blev erklæret:

Da det er Forstanderskabet bekiendt af Kortet er berigtiget og Uoverensstemmelsen med Hensyn til Parcellerne litra ?

 

side 368

her, at har man intet at indvende og tillader sig saaledes at anbefale nærværende Udstykning

Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud d 11te Nov 1856

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Bennedsen, Peter J. Petersen.

 

Til Sagen No 1  11/11 56 Pag 363:

Sogneforstanderskabet har intet at indvende imod, at det hidtil ved Niels Villumsens Gaard i Hulvad dennes Krohold forflyttes ud af Sognet.

Den i Ansøgningen paapegede Tilstaaelse fra Niels Villumsen tillader man sig at vedlægge,  Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud 11 Novbr 1856

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Bennedsen, Peter Jørgen Pedersen.

 

Til Det høie Amtsraad for Ribe Amt

 

Efterat Amtsraadets Resolution af 17 Septbr d. A. over den saakaldte Hulvad Kirkevei i Brørup Sogn var bleven Forstanderskabet meddelt saaledes at Veien bør forblive paa Regulativet saalænge dette er giældende ”, og bemeldte Resolutation var blevet Grundeieren Sognefoged Bennedsen meddelt tilkjendegivet, paaviste han den ved hans Paategning til Amtet af 18de Aug sidst lavede ny Vei istedetfor den overpløiede.

Om denne Veilinie antager Forstanderskabet at den vel egentlig vil blive lidt længere end den

 

side 369

(den?) gamle, endskjøndt Forskjellen naar dennes smaabugtede Løb skulle medberegnes bliver endnu mindre; dens Fortrin bestaar især i, at den kommer til at gaae over et fastere

Terain og at Reparation altsaa bedre kunne svares, og man tillader sig derfor underdanig

at foreslaae den paaviste nye linie for den endnu tilbageværende Deel af dette Triconium?, at oftnævnte Vei hidindtil har henlagt næsten uden Brug og Reparation og saaledes været

uændset, forsaavidt den ikke benyttes som Markvei er vistnok Grunden til, at Sognefoged Bennedsen ikke tidligere har henvendt sig til sine høie Foresatte om en forandret Veilinie, som han vistnok har anseet for saa ubetydelig at han ikke burde bebyrde Amtsraadet dermed, dette og ikke Egenraadighed, som man ikke finder stemmende med hans Caracteer er vistnok den egentlige Aarsag til, at Forandringen sildigere blev foreslaaet.

Forstanderskabet for Brørup d 17 Novbr 1856

Underdanigst

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Peter Jørgen Petersen, Hans Chr. Madsen.

 

Med Amtets Skrivelse af 8 Novbr modtog Sfstskabet en Stamliste saalydende:

/  cerb ?

 

side 370

Stamliste ver nedenstaaende Districtshest der er bleven indsat i Nummer af det 2de Artilleriregiment Mynstringscomission?

 

 

Amt

Udredningslag

ditto Løbe No og

Kommunens Navn

Hestens

No

Hestens kjøn

Hestens Farve

og

Aftegn

 

Høi

 

Quarter Tom

Indsat

 

Aaret 

         med

       Alder

 

 

Qar      ter?

Ribe

       13de

   Lindknud

 og Brørup

785

Hoppe

Mørkebrun

skimlet paa Næsen

skimlet Snip

højre Bagkode

hvid med sorte Pletter

i Kraven?

10           2

27 Aug   6

1856    Aar

 

                 

 

Taxationssum 200 Rd

Rendsborg den 14 Oct 1856

Kähl, Oberstleutenant og Regimentmand?

 

Den 3de Decbr? 1856 blev et Sogneforstanderskabsmøde afholdt i Riisgaard, følgende Sager forhandledes:

1/ Et Andragende til Amtsraadet fra Sognefoged Joh. Chr: Sørensen Houborg om at maatte entlediges som Medlem af Sogneforstanderskabet paa Grund af, at han i Foraaret var udnævnt til Sognefoged blev fremlagt til Sfstskabets Erklæring, et tidligere Andragende i samme Retning blev indgivet af ham under 18 Aug sidst.

2/ En Ansøgning til Ministeriet fra Rasmus Svendsen i Debel Kro om Fornyelse af Ib Sørensen Andersens Privillegium paa Kroholdet paa bemeldte Sted var anmeldt, men udeblev.

 

side 371

3/ Niels N. Hansen havde anmeldt, at han ønskede sig entlediget fra Vandsynsmandsbestillingen.

4/ Ifølge Amtets Ordre skulle Forst.skabet udvælge Jordboniteringsmænd istedetfor J. C. Sørensen og Niels Nielsen Hansen, som nu have tient den befalede Tid. I disse Mænds Sted valgtes og indstilledes Gaardmændene Hans Peter Thygesen Suurhauge og Søren Jepsen, Vittrup, og istedetfor Niels N. Hansen valgtes Sognefoged Bennedsen Stensvanggaard.

4/ For at bortanordere de fattige til Forsørgelse i det kommende Aar blev bestemt, at et Møde skulle afholdes i dag 8te Dage, altsaa 10. Dec.næstk, Formiddag Kl. 10. Tilvarsling skal næste Søndag foregaa ved Kirkestævne for at de Beboere som muelig kunne ønske at antage sig Fattiglemmer kunne møde for at træffe Anord. med Forstanderskabet.

Erklæringerne over ovennævnte Sager overtog Formanden ordret at tilføie og besørge til høiere Vedkommende.

Forhandlingen blev sluttet og undertegnet

Riisgaard d 3. Decbr. 1856.

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Hans Christian Madsen, Bennedsen, Søren Jepsen.

 

Andragendet   Til det høie Amtsraad for Ribe Amt No 1 3/10 56

 

Amtsraadet har i sit sidste Møde 17de Sept sidst leden ikke villet gaa ind paa mit underdanige Andragende

 

side 372

om at maatte udtræde af Sogneforstanderskabet paa Grund af den mig i dette Aar overdragne Sognefoged Bestilling.

Som det synes, er Amtsraadet ledet til dette Resultat ved den Betragtning, at Sogneforstanderskabets Kræfter ville svækkes ved min Udtrædelse, formodentlig fordi ieg i mit forige Andragende tillod mig at ytre allerede tidligere har været Sogneforstander og saaledes selvfølgelig bør kende mere til de dermed forbundne Forretninger end andre, der ikke har havt dermed at giøre – men da det Tilfælde at nye Kræfter og nye Personer til forskiællige  Tider maa komme ind i Sogneforstanderskabet ei dog ikke kan undgaaes, saa tillader ieg mig under Henvisning til det i mit forige Andragende paaberaabte Grunde, og i det Haab at Amtsraadet ikke har fundet mit Andragende ubilligt, hvilket i det mindste ikke er antydet i Resolutionen, underdanigst at gientage min Bøn om at maatte udtræde af Forstanderskabet, hvor min Plads Rettelig vil kunne udfyldes ligesaavel nu som senere, naar min Tur til Entledigelse vil komme, eftersom der er flere Mænd i Sognet, der besidde fuldkommen fornøden Indsigt og ligesom ieg kan overtage Forretningerne, og ved sidste Sogneforstanderskabsvalg viste det sig, at andre omtrent havde lige Stemmer med mig

 

side 372

om at maatte udtræde af Sogneforstanderskabet paa Grund af den mig i dette Aar overdragne Sognefoged Bestilling. Som det synes, er Amtsraadet ledet til dette Resultat ved den Betragtning at Sogneforstanderskabets Kræfter ville svækkes ved min Udtrædelse formodentlig fordi ieg i mit forige Andragende tillod mig at ytre, allerede tidligere har været Sogneforstander og saaledes selvfølgelig bør kjende mere til de dermed forbundne Forretninger end andre, der ikke har havt dermed at giøre – men da det Tilfælde, at nye Kræfter og nye Personer til forskiællige  Tider maa komme ind i Sogneforstanderskabet ei dog ikke kan undgaaes, saa tillader ieg mig under Henvisning til det i mit forige Andragende paaberaabte Grunde, og i det Haab at Amtsraadet ikke har fundet mit Andragende ubilligt hvilket i det mindste ikke er antydet i Resolutionen underdanigst at gientage min Bøn om at maatte udtræde af Forstanderskabet, hvor min Plads Rettelig vil kunne udfyldes ligesaavel

nu som senere, naar min Tur til Entledigelse vil komme, eftersom der er flere Mænd i Sognet

der besidde fuldkommen fornøden Indsigt og ligesom ieg kan overtage Forretningerne, og ved sidste Sogneforstanderskabsvalg viste det sig at andre omtrent havde lige Stemmer med mig.

 

side 373

Endelig turde ieg maaske gientage som Støtte for mit Andragende at der mig i flere Tilfælde bekiendt at lignende Tilladelser ere meddelte paa andre Steder under samme Forhold, i hvilken Henseende ieg tillade mig at vedlægge en Afskrift af en Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvori dette formentligen har givet Primiget ? Medhold idet det har bifaldet en i en ganske lignende Tilfælde af Ringkøbing Amtsraad afgiven Resolution.  Houborg d. 14. Nov 1856

Underdanigst

Johan Christoffer Sørensen

 

Sogneforstanderskabet maa ganske henholde sig til sine tidligere Ytringer af 17de Aug sidstleden, hvorfor man dog maa tillade sig at bemærke, at den vedlagte ikke bekræftede Gienpart ikke efter af en Skrivelse fra Hammerum Herredscontoier og de i samme citerede  § § 4 og 10 ikke efter vort Skiøn passer paa nærværende Tilfælde, ligesom man heller ikke ville ønske at de deri nævnte Entledigelser = Aarsagen nogensinde maatte finde Anvendelse paa Supplicanten. Sfstskabet for Brørup og Lindk. 3 Dec1856

Underdanigst

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Bennedsen, H. C. Madsen, P. J. Petrersen, S. Jepsen.

 

Gienpart/

Amtet har under 24de f. M. communiceret mig en Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 11te f. M. saalydende:

Efter i behagelig Skrivelse af 19de f. M. at have modtaget Hr. Grevens Ytringer betræffende det dermed tilbagefulgte Andragende, hvori Sognepræst C. Christiansen som Formand for

Skarild og Arnborg Sogneforstanderskab har besværet sig over at Sognefoged Niels Birkebæk i Arnborg ved Ringkøbing Amts

 

side 374

raads Resolution  af 19de Febr d. A.fritages for det paa ham faldne Valg som medlem af bemeldte Sfstskab, skulle man til Efterretning og videre Bekiendtgiørelse tienstlig melde, at det i Henhold til Anordningen af 13de Aug 1841 § 10 in fini. Der ikke forsaavidt er forandret ved den af Andrageren paaberaabte Besrtemmelse i § 3 Lov 22de Marts s. A. om Sogneforstanderskabernes og Amtsraadenes Sammensætning og Valg maa have sit Forblivende  ved den foranmeldte af Amtsraadet afgivne Resolution Forestaaende, communiceres? herved tienstlig Deres Velærværdighed til Efterretning

Hammerum Herredscontor? Nørholm 9de Juli 1856

Federsen

 

Til Velærværdige Hr Pastor Christiansen i Skarrild.

Gaardeier Niels Nielsen Hansen af Thuusbøl har anmeldt for Sfstskabet at han ønskede at enlediges som Synsmand ved de mindre Vandløb, og da det er bekiendt, at han havt denne Bestilling i nogle Aar over den befalede Tid, tillader man at foreslaa hans Entledigelse og i hans Sted at foreslaa Sognefoged Bennedsen Stensvanggaard til Synsmand for de mindre Vandløb i dette District.

Sfstskabet for Brørup og Lindknud 3 Dec 1856

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, P. J. Petersen, S. Jepsen,  H. C. Madsen.

 

Til Amtsraadet for Ribe Amt

 

side 375

Til Amtsraadet for Ribe Amt

I Henhold til det høie Amts Ordre om at udnævne nye Jordboniteringsmænd blev af dette af Forstanderskab foretaget Valg i den nævnte Henseende og bleve Gaardmand Hans Peter Thygesen, Suurhauge, Brørup Sogn og Gaardmand Søren Jepsen, Vittrup, Lindknud Sogn

valgte hvilke Valg man herved tillader sig at indberette.

Sfstskabet for Br. og Lindk. d. 3de Decbr.1856

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, H. C.  Madsen, Bennedsen, Søren Jepsen.

 

Paa en Udstyukningsansøgning fra Erik Sørensen blev erklæret:

Sogneforstanderskabet finder intet at erindre mod nærværende Udstykning og tillader sig derfor paa det bedste at anbefale nærværende Andragende.

Brørup Lindknud Sogneforstanderskab 30 Decbr 1856

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Bennedsen, H. C. Madsen.

 

Thyge Olesens Udstykningsandragende  blev paategnet saalydende:

Hertil tillader Sfstskabet sig underd. at ytre at man finder Foreningen af Parcellen No 2 med

Laust Hansens tilgrændsende Sted meget passende, da Eieren udelukkende beskjæftiger sig med landlige Sysler; Den bebyggede Parcel No 1 anseer man for at

 

side 376

være en passende Bopæl for en Haandværker, da Parcellen tillige har den i Andragenet anførte Fortrin at Jorderne kan forbedres uden stor Bekostning; man tillader sig af disse Grunde at anbefale det ansøgte.

Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud 29 Decbr 1856

Underdanigst

 

Morten Nielsen, P. Heinsen, Bennedsen, H. Chr. Madsen.

 

Den 23de Jan 1857 afholdtes et Sogneforstanderskabsmøde i Riisgaard, følgende Sager forhandledes:

1/ Bortaccorderes Opførelsen af de 3 Fattighuse, de Vilkaar paa hvilke Arbeidet overtages, tilføies Sognenes Fattigprotocol.

2/ Da Valget af en Formand for næste Aar ifl. Kommunalanordningen af 13de Aug. 1841 § 11 ikke var foregaaet i sidste Møde, paa Grund af den Aftrædendes Sygdom, skrides i dag til Valg og faldt de fleste Stemmer paa Sognefoged Bennedsen, der saaledes er Formand for det kommende Aar.

Forhandlingen blev sluttet og undertegnet.

 

Morten Nielsen, H. C. Sørensen, Morten Madsen, P. Hansen, Søren Jepsen, Mads Hansen.

 

side 377

1857

Tirsdagen d 10 Februar var Brørup Lindknud Sogneforstanderskab ifølge forudgaaet bekjendtgjørelse forsamlet i Riisgaard. Følgende Sager forhandledes:

1/ Ifølge en fra Indenrigsministeriet af 3 Dec 1856 indløben Circulaire inden, som blev modtagen d 24 Januar s. A. betræffende Afrids af Fattighuse m. m., blev den nævnte ligeret om, hvad der i denne Anledning var at gjøre, og var det Fornødne herom findes indført i Fattigprotocollen Fol.

2/ Valglisten blev gjennemgaaet og fuldfør, og vil den fra       bringste?  være at hidligge?  til Eftersyn den befalede Tid.

3/ En Anmeldelse fra Huusmand  Jørgen Clausen af Gjerndrup om Høkerbevilling ifølge Loven af 8 Marts 1856 bleve fremlagt og anbefalet.

Forhandlingen sluttet og undertegnet.

 

Bennedsen

P. Heinsen, Morten Nielsen, Peter J. Petersen, Søren Jepsen, Morten Madsen, K. Sørensen,

Mads Hansen.

 

Den 17 Februar 1857 var Brørup Sogneforstanderskab efter Tilvarsling forsamlet i Præstkjær.

Følgende Sager behandledes:

1/ Skoleregnskabet for 1856 blev revideret og

 

side 378

underskrevet, og Skoleligningen for dette Aar med det samme lagt. Det Fornødne herom i Skoleprotocollen tilført.

2/ Blev Communalregnskabet fremlagt, revideret og underskrevet og et summarisk Overslag gjort paa hvad der for næste Gang var at indkræve.

3/ Et Andragende til Stiftamtet blev forfattet og underskrevet betræffende Tilladelse til at

opføre 3de nye Fattighuse: 2 i Brørup og 1 i Lindknud – vedr Fattigprotocollen.

Forhandlingen sluttet og undertegnet

 

Bennedsen

Hans Christian Madsen, Peter J. Petersen, P. Heinsen, Morten Nielsen.

 

Fredagen d 6 Febr Marts 1857 var Sogneforstanderskabet efter forudgaaet Tilvarsling forsamlet i Riisgaard. Følgende Sager forhandledesar:

1/ Ifølge Amtets Skrivelse af 28 Febr d. A. blev et Overslag over samtlige 3de Fattighuse affattet og i Forening med den fremlagte Tegning indsendes? til nyt i Amtsraadsmødet d 11 Marts d. M. ledsaget med et stilet Andragende desangaaende,og vil det Fornødne herom Fattigprotocollen tilført.

2/ Fremlagdes 2de Andragende i Udstykningsapar

 

side 379

respeatens ? fra Hans P. Jensen i Gjerndrup og fra Assessor Kjær i Lindknud. Det første Andragende anbefaledes af Sogneforstanderskabet; men da kun Faa fra Lindknud af de egentlig Bevalgte rede? Vare mødte, enedes man om at opsætte Sagen desangaaende Adsesser Kjærs Andragende vedkommende til Mandagen næstkommende.

3/ Angaaende en Skrivelse fra Amtet betræffende hvorvidt der maatte være Nogen, som maatte prøve sin Ret som valgtes til Landstinget et gældende m. m., blev det overdraget Formanden i denne Henseende at foretage det Fornødne.

Forhandlingen sluttes og undertegnes.

 

Bennedsen

Morten Nielsen, Mads Hansen, P. Heinsen, Morten Madsen, Hans Christian Madsen.

 

1/ Pag. 132 og 365 om Jordemoderlodden.

Til Amtsraadet!

Ved Jordemoderens Ansættelse her i Brørup og Holsted Sogne kom de respektive Sogneforstandere under 21 Apr 1847 til Accord ved Mølleier A. Holm om Afstaaelse af saamegen Jord til Brug for Jordemoderen som 2de uvillige, af begge Parter udnævnede

Mænd maatte finde passende til fornøden Græsning og Fourage for en Ko og nogle Faar imod en aarlig Godtgiørelse af 12 rd 48 sk. – Det har imidlertid vist sig, at bemeldte Jordlod ikke var tilstrækkelig til et saadant Øiemee, og da Loven af 8de Marts 1856 udkom, bestemt til Forbedring i Gjordemo

 

side 380

derens Kaar, traadte vedkommende Sfstsk. atter sammen for saavidt som muligt at efterkomme de i bemeldte Lovs staaede Fordringer – At leie mere Jord af Mølleren, var ikke muligt til nogen antagelig Priis, og at faae et saadant Tillæg af Præstegaardens Jords Eiendomme – trængte, der umiddelbar grænsede indtil Jordemoderlodden – ansaae man af flere Grunde for mindre passende . – Man bleve derpaa under 21 Nov s. A. enig med Mølleren om:

1/ at den Jordlod, som begge Sogne hidtil have havt i Leie, fra 1ste Mai d. A., imod en Betaling af 100 r pr tdr Land – Renterne altsaa lig Lovafgifter – skulle overgaae til at blive Sognenes Eiendom.

2/ og for det Tillæg af Jord, som 2de uvillige under Retten udnævnte, sagkyndige Mænd under en Landinspekteuers Ledelse maatte finde fornødne her i Forening med den øvrige Jord at opnaae en saadan Størrelse, som bemeldte Jordemoderlov fastsætter, skulle Mølleren have 200 r pr Tdr Land og derhos vil han være fri for aar? ved Udstykningen og Adkomstdocumenternes Oprettelse forefalden Gebyrer,

Idet undertegnede Sfstsk. herved underdanigst tager sig den Frihed at indberette Foranstaaende, tillader man sig lige gunstig at udbede det ærede Amtsraads Samtykkes hvad der i denne Anledning er passende.

Brørup Sfst. 16 Marts 1857

Underdanigst

Sfstsk. Underskrifter:/

 

I Henhold til Assessor Kjærs Andragende om Udstykning af hans Gaard i Lindknud – vide Sfst. Møde af 6 Marts No 2 – har jeg under 8 Marts ved Sfst. J. Chr. Sørensen modtaget Sfstsk. Erklæring for Lindknuds Vedkommende , der gaaer ud paa at Ansøg

 

side 381

ningen, uagtet Chr. Sørensens tidligere Udtalelser derimod alligevel burde anbefales. Og da Sfst. for Brørup i sidste Møde ogsaa var af samme Mening, anholdt bemeldte Ansøgning

følgende Paategning:

Imod nærværende Andragende finder Sfst for Brørup Lindknud Intet at erindre.

? 9 Marts 1857

Paa Sfst. Vegne  underd.

Bennedsen

 

/ : Til Pag 322 1ste Kap? :/

Gaardmand Jens A. Christensen Thuuesbøl bedes herpaategnet at tilkjendegive mig, om han muligen kunde lade sig bevæge til at frafalde den af ham hidtil bruge? Markvei, nemlig den saakaldte gamle Tjingvei.

Eskelund 19 April 1856

Morten Nielsen

Sfstsk. Formand

 

Paa ovennævnte Spørgsmaal maa jeg ganske ligefrem svare, at jeg paa ingen Maade hverken kan eller vil undvære forbemeldte (saakaldet)? Markveien

D. æ. S. Thuesbøl

Jens A. Christensen

 

Copie:/

I Anledning af Amtets Skrivelse af 28. f. M. betræffende Indkaldelsen af den i Valgloven af 16 Juni 1849 § 53 og § 57 omhandlede Liste over de Valgbare en Rundskrivelse fra Brørup og Lindknud Sogne, tillade jeg mig herved underdanigst at meddele, at de eneste To i disse Sogne, der i fra? Valgloven kunne være tale om, Hr Pastor Heinsen og Gaaredeier N. Villumsen nemlig, (Nedfr)a? at gøre deres Ret gældende.

Paa Sfst Vegne

Underdang.

Skr? 9 Marts 1857

Bennedsen

 

Til

Det kongel. Stiftamt i Ribe

 

side 382

Copie/

Til Kongen

 

Ribe Amt, Malt

Herred Marts 1857

 

 

Brørup og Veien Sogne-

forstanderskaber ansøge

allerunderdanigst om

Ansættelsen af en District-

læge med Forpligtelse

til at tage Bolig i Brø-

rup Sogn i Nærheden

af det etablerede Apo-

htek.

 

Malt Herred ligger i en Afstand fra

de nærmeste Kjøbstæder, Ribe, Kolding

og Varde af over 4 Miil – betragtes

fra dets Midte – til hvilken af disse

Steder Beboerne om henvende sig om

Lægehjælp. Af denne Grund har den 

Allerede flere Aar havt en prak-                                

tiserende Læge i Estrup Skovhus.

Denne er imidlertid i Foraaret 1855

afgaaet ved Døden og har aldrig

kunnet stifte den Nytte, som en

Districtlæge ville have kunnet,

fordi Beboerne dog i Tilfælde af

smitsomme Sygdomme og ved

mange andre Leiligheder vare

nødsagede til at henvende sig til

Districtlægen i Ribe – en Afstand                                 fra Herredets yderste Sogne, Veien

Læborg og Lindknud, af cirka 5 Miil

Hvilket baade med Hensyn til den

Private og offentlige Pracis alle

er forbunden med betydelige Ulem-

per, Tidsspilde og forøgede bekost-

ninger.

En stor Trang til en Districts-

læge har der allerede i lang Tid

været her i denne ei ubetydelig af-

sides Egn, hvis Afhjælpelse Re-

geringen ogsaa synes at have

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

side 383

samt en Anmod? var for flere Aar tilbage at ? Oprettelsen af et Apotek i Brørup Sogn, hvilket

Apotek, hvor godt det end i hver Henseende er, dog er til saare liden Nytte for Beboerne, saalænge de for at consultere en Læge ere nødsagede til at foretage lange Rejser eller lade Lægen hente og da først kunne anholde de fornødne Hjælpemidler paa Apoteket.

Af disse Grunde, der letterlig kunne forøges mere med flere, andrage vi derfor nu om Afhjælpelsen af det allerede i længere Tid dybt følte og tidligere stedse savn af en særegen Districtslæge, da Embedet i Ribe , af hvilket Malt Herred hidindtil  har udgjort en Deel, for nærværende Tid er vacant. Districtet der i Syd tager detrs begyndelse ved Møgel Tønder i Hertugdømmet Slesvig omfatter alle i dette Hertugdømme liggende Enklaver og udskiilte sig her en Deel af de i Vesterhavet liggende  Øer, foruden den ikke ubetydelige Deel af samme, der ligger Norden for Kongeåen – ville efter min Formening med Oprettelsen af et Læge-

district her i Egnen dog blive af betydelig Omfang, ligesom man ogsaa formener, at det allerunderdanigst attraaede District her, der formodentlig, foruden Malt Herred m.m. ifølge

Øvrighedens især Stiftsfysikantens? herom: og paa eller ved en allerunderdanigst: affattet særskilt Forslag enten straks eller senere ved indtrædende Vacance ville forøges med flere

tilgrænsende Sogne, og saaledes ogsaa dette District bliver af en saadan Størrelse, at det ganske kan lægge Beslag paa en duelig menneskekjærlig og hjælpsom Districtlæges Kræfter og Liv.

Allerunderdanigst

Underskrifterne

side 384

Circulaire/

for at kunne anvise den Amterne ifølge Loven af 16de Marts 1856 § 8 tilkommende Godtgiørelse Districthestes Underholdning m. m. har Krigsministeriet bekendtgjort sig de hidtil nødvendige Oplysninger med dette inden dette Aars Marts Maaneds Udgang for det forløbne Finansaar, regnet fra 1 April til 31 marts, fra Amtets Skrivelse af 20 Marts 1814.

Jeg skulle som følge heraf tjenstlig have Udredningslægdet anmodet om hertil at indberette hvorvidt den allerede har Lægdet faldende Opstandsliste idet forløben Finansaar have været indkaldte til Tieneste den samme Sted af 2 Maaneder eller derover haves i betragtende Fald hvor?  længe Hjemmestedet har varet eller om de saa stood vacant i et saadant Tidsrum if. Amtsraadsforhandlingen 12 Sep. 1855 No 2

Ved samme Leilighed maatte det derfor opgives, hvor Districtes tilkomne ”Fodringspenge for vedlachte Heste if. Amtsraadetsforhandling 30 Novbr 1853 No 7 ved Justitsm. Opgørelse det blive at iagtage at Miletallet for hvad hver Hest har passeret frem og tilbage anføres, saaes at

det, der heraf overstandne hele Miil ikke tages i Betragtning.

Ribe Stiftamtcontor 14 Marts 1857

H. Nielsen

 

Til Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud Sogne

Herpaa har Formanden tilladt sig at svare:

I Henhold til Amtets Skrivelse af af 14 Marts i N.? (s. M. ?) betræffende, hvorvidt de i Brørup og Lindknud

 

side 385

Sogne faldende Districtsheste i det forløbne Finansaar have været indkaldte til Tjeneste m. m. tillader jeg mig herved underdanigst at meddele, at Districtshesten i Brørup No 776 og Do i

Lindknud No 785 begge have været indkaldte og mødte da efter Ordre 21 Mai 1856 paa Kolding Slotsplads og recalleredes atter til samme Sted 29 Sept næstefter, saa det omtrentlig udgør en Tid af 4 Maaneder, Hestene have været i Tjeneste. – Dog bemærkes med Hensyn til Districtshesten i Lindknud No 785, at da der under 15 Aug 56 gjennem Amtet indløb Skrivelse fra Regimentet om, at bemeldte Hest vare død, og at en ny Hest mod en Frist af 8 Uger fra den Dag, Hesten var hengaaet, maatte stilles istedetfor den afgaaede for Regimentets

Mynstringssommerplan i Colding 27 Aug s.a. – hvilket skete – har saaledes dette No staaet vacant i 8 Uger.

Ved samme Leilighed er jeg saa fri at tilføie, at Districtshesten No 776 har passeret Tour og Retour 8 fulde Miil, Do nr 785 10 fulde Miil.

Stgd. 18 Nov. 1857

Paa Sogneforstanderskabernes Vegne

Underdanigst

Bennedsen

 

Til det kongelige Stiftamt i Ribe

Paa 2de Ansøgninger fra Hulkjær Mølle derom Høkeri Kroholdsbevilling og der om Tilladelse til et Dampbrænderi paa 48 Tdr Kornrum og paa et Andragende fra Kirke og Skolelærer Andresens Enke om forhøiet Pension har Sfstsk afgivet følgende Erklæring:

1/ Supplicanden er os saa meget Bekjendt at man maa antage, han er vel skikket til Kromand, og da det i Hulkjær Mølle allerede er tilstrækkelig Leilighed baade hvad Gjæsteværelser og Hestestald angaaer

 

side 386

har man al Grund til at anbefale nærværende under nye Andragende.

Allerund.

Sfstsk. i Brørup 20 Marts 57

Sfstsk. Underskrifter

2/ herpaa tillader Sfstsk. sig allerunderdanigst at ytre:

Vi ere Alle enige med Supplicanden i, at et Dampkedel forblive af et saadant Omfang som det allerunderdanigst attraaede har, ville være af væsentlig Interesse for omliggende Sogne med Hensyn til Afsætning af Kornproducter. Vel er der allerede et Brænderi i Veien; men da det er for ubetydeligt; at det næppe anstaar her at andrage nogen endelig Concurence, er der kun en Udvei for Landmanden: enten at kjøre sit Korn 3 – 4 Miil til et af de nærmeste andre Brænderier eller at befærde en ligesaa fuldkommen Veilængde til Kjøbstaden.

Og naar nu hertil kommer, at Suplicanten er i Besiddelse af personlig Vægtighed? og Forstand og tilmed ret gode Formuer anstændig og seder, maa Sfstsk. allerunderdanigst

anbefale nærværende Andragende paa det bedste.

Sfstsk. i Brørup 20 Marts 57

Allerunderdanigst

Sfstsk. Underskrifter

 

3/ Bemeldte Enke efter afgangne Kirs. og Skol. Andersen i Veerst har i flere Aar boet her i Sognet hos én af hendes Børn og er af os bekjendt som en flittig, tarvelig og skikkelig

gammel Kone, og er der al Grund til at betvivle, at hendes Person ville være tilstrækkelig til det der forundes for hende, dersom hun ikke kunde erholde Understøttelse af sine Børn. Sfstsk. tillader sig derfor herved underdanigst at Anbefale hendes Andragende.

Sfstsk. i Brørup 20 Marts 1857

Underdanigst

Sfstskabets Underskrifter

 

side 387

Den 31. Marts var Sogneforstandeskabet efter Aftale forsamlet i Gjerndrup, og bleve forhandlet Følgende:

1/ Fremlagdes en Ansøgning om Udstykning fra Niels Sørensen i Oxlund, og bleve saadan anbefalet.

2/ Vedtog man at dele Opsynet og videre Foranstaltninger ved Fattighusenes Opførelse, saaledes at Peder J. Pedersen og Hans Chr. Madsen forestaar det fornødne Andragende

ved Gjerndrup Fattighuus, Morten Nielsen og Bennedsen ved Eskelund Do –

Forhandlingen sluttet og undertegnet.

 

Bennedsen, M. Nielsen, Peder J. Pedersen.

 

Copie:/

At Amtsraadet i dets Møde den 11de dennes (No 12) har approberet Valget af Sognefoged Bennedsen paa Steensvanggaard som Synsmand paa de mindre Vandløb, meddeles herved tjenstlig.

Ribe Stiftamt d 25 Marts 1857

H. Nielsen

 

Til Sogneforstanderskabet For Brørup og Lindknud.

 

side 388

Løverdagen d. 2 Mai 1857 var Sogneforstanderskabet efter forudgaaet Tilvarsling  forsamlet i Riisgaard. Samtlige Medlemmer var tilstede. Følgende forhandledes:

1/ Fremlagdes 2de Andragender fra Søren Sørensen Vig og Jens Clausen, begge af Lindknud, om Approbation paa Udstykning – hvilke bleve anbefalede –

2/ Bleve bestemt at Listen over de Valgbare i 11. Landsogns Kreds for Tidsrummet af 1. Juni 1857 til 31. Mai 58 skulde henlægges til almindeligt Eftersyn paa Steensvanggaard i 8 Dage fra Dato, og overdrages det til Formanden at indsende den fornødne Indberetning desangaaende til Bestyrelsens Formand, Stiftamtmand Nielsen. –

3/ Valgtes der ifølge Loven af 4 Juli 1850 § 2 Gaardeier Peder Poulsen, Brørupgaard for Brørup Sogn og Peder Poulsen af Oxlund for Lindknud som Voldgiftsmænd til Afløsning af det Gaarde og Boelsteder paahvilende Hoveri og lignende Pligtarbeide m. m., og overtog Formanden at indstille Valget til Kammerraad Vandberg.

4/ Foreslaae Pst. Heinsen Indenrigsministeriets Approbation om Opførelsen af 3de Fattighuse og approberet i Brørup og Lindknud, dateret 15 April 1857.

Approbation tilføies Fattigprotocollen. Ogsaa denne Sidement?

5/ Atter en Indberetning givet ved Hr Pst. Heinsen om hvor meget der ved Lovene af 27. Novbr 53, 15 Febr. 55 og 15. Januar 56 af Communalbestyrelsen er udredet ved en overordentlig Understøttelse for at lindre Sogneforstanderskaberne m. m. og underskrives den af samtlige Medlemmer.

6/ Fremlagde Formanden en Klage fra flere Beboere i Tuuesbøl over Biveien litr f. Klagen tilligemed Sognefst. Ytringer i denne Anledning overtog Formanden at indsende og at tilføie Protocollen. –

 

side 389

7/ Blev et Andragende forfattet til Cancillieraad Münster, betræffende Oprettelsen af vidende Skolesti for at forebygge de i denne Aarsage (farefulde og befrygtede)?   ? m.m. bemeldte Andragende, vedtog Formanden at tilføie Protocollen og herpaa at besørge det underskrevet fra flere Sfst.

8/ Fremlagde Pst. Heinsen et Andragende fra Jordemoder Ane Kirstine Pedersen om Ansættelse som saadan i Lindknud Sogn. Bemeldte Andragende anbefaledes paa det bedste af Hr Pst. Heinsen og Lindknud Sogneforstandere.

9/ Indstillede Sognefoged Bennedsen sin beskikkelse som Sognefoged og Lægdsmand til Cassation efter at havde godtgjort at have været i denne Bestilling den befalede Tid. Sogneforstanderskabet tillod sig at foreslaae:

Gaardeier Hans P. Thygesen i Surhauge, Do. J. Ch. Bertelsen  i Eskelund og Do.

Peter J. Petersen i Riisgaard. –

Formanden overtog at indstille Valget til høie Amtsforretnings Afgiørelse.

10/ Fremlagde Pst. Heinsen et Andragende fra Gaardeier Bertelsen til Sogneforstanderskabet om snarest mulig Opførelse af det Stykke Hegn, som paa Sognets Veie staaende til Rest imellem Bertelsen og Kjærlodden.

Paa Grund af de stedherskende Forhold enedes man om at give en Indstiilling med 0

Gisning om; hvorledes Sagerne for Tiden staar ledsaget med Spørgsmaal om, hvad Sognedforstanderskabet i denne Henseende har at gjøre. Dette overlod Sfst. til Hr. Pst. Heinsen.

I Riisgaard Mai 1857.

 

Bennedsen, P. Heinsen, Morten Nielsen, H. C. Madsen, H. Sørensen, Morten Madsen,

Mads Hansen, Søren Jepsen, Peter J. Petersen.

 

side 390

Til Amtsraadet!

At en Vei er ujævn og besværlig at kjøre paa. Det fik andre at gaae, skjøndt det er slemt nok, men at den derfor, naar man just ikke har Dagen for sig var paakommende Tilfælde er meget farlig at passere det er værre. Saaledes forholder det sig med den Vei der gaar fra Tuuesbøl i sydøst og staaer anført blandt Sognets Biveie under f. Fandtes? denne Vei mulig fra Niels N. Hansen læsse flere Mergelhuller? og det saa tæt, at der efter den Gjeldende  Landmaaler Jensens sidste Sommer udagte? ikke blot er ved at skyde selv Veigrøften maa endog en Deel af Veien selv. Og hvor let kunde ikke paa et saadant Veisted træffe en Ulykke, da Mange færdes der dels til Mølle og dels til Kjøbstad foruden ved at den ogsaa er meget brugt som Mølvei af mig og flere.

At det Offentlige ikke nu taaler en saadan Indgreb i de Veifarendes Sikkerhed derom er jeg overbevist, og jeg tillade mig derfor underdanigst at lade det høie Amtsraad om at bemeldte N. N. Hansen uden Henstand paa egen Bekostning maa blive tilpligtet at fylde disse Mergelhuller saadan, at man uhindret kan passere der forbi.

Underdanigst

Thuesbøl 15 Februar 1857

Niels Chr. Jensen, Hans Nielsen, Anders Jepsen, Anders Sørensen.

 

side 392

Indenrigsministeriet har under 15 d. M. tilskrevet Amtet saaledes:

Med Hr Stiftamtmandens Skrivelse af 28 f. M. har Ministeriet modtaget et Andragende, hvor Sfst fra Brørup og Lindknud Sogne anholder om Approbation paa at den hermed tilbagefølgende Tegning og Overslag ligesaa? til Grund ved Opførelsen af 3de nye Fattighuse rejst i Eskelund,. Gjerndrup og Lindknud, uanset at Gulvenederefter ville blive belagte med Fliser af brændte Steen istedetfor som i Ministeriets Circ. af 3 Dec. f. A. foreskrevet, med Kvadre.

I denne Anledning skulde man til Efterretning og Bekjendtgiørelse herved tjenstlig melde, at den ansøgte Approbation efter Omstændighederne maaske dog at Værelserne i de omhandlede Lejl.? (Fløj?) nøje? erholde en højde af 4 Alen, idet man lige tjenstlig skal tilføie, at Ministeriets Approbation burde have nævnt ansvaret paa Valget af Communens hidtil værende Fattighuus, hvilket Valg imidlertid ligeledes efter Omstændighederne approberes, saavelsom at den har samme udvunden Kjøbesum anvendes til Opførelsen af de projekterede 3de nye Fattighuse.

Hvilket herved tjenstlig meddeles Sfstsk. til behagelig Efterretning og Iagtagelse, idet de 2de omhandlede Bilag hoslagt følger.

Ribe Stiftamt 18 April 1857

M. Nielsen

 

Til Sogneforstanderskabet for Brørup og Lindknud

 

side 393

Tirsdagen d 12 Mai var Brørup Sogneforstanderskab forsamlet paa Steensvanggaard. Man forhandlede Følgende:

1/ Facier? man ane eftersom der ud i sidste Møde § 10 ikke er given nogen Indstilling, Hegnet imellem Bertelsen og Heinsen vedkommende –, at der allerførst skulde giøres et Forsøg for Bertelsen, om bemeldte Hegns Opførelse ikke maatte opsættes til Efteraaret, og for det Tilfælde dette ikke kunne skee, da ufortøvet at indberette hele Stillingens Forhold til høiere

Vedkommende ganske som det forholder sig med Spørgsmaal, hvorledes Sogneforstanderskabet i dette Tilfælde have at forholde sig.

2/ Vedtog man, i Henhold til Cans. Herredsfogdens Skrivelse af 30. April d. A. angaaende Sogneforstanderskabets Forslag til Alumnernes Fordeling i Brørup Sogn , at udstille Følgende:

1/ Biveien litr a planeres, Gruses og Slag opfyldes og hvor giøres fornødent opkastes Grøfterne.

2/ b, stiller de krav indtil den af Hr Cancillieraadens ansøgte Veibetjent kan komme Sfst. til

Hjælp ved Veiens Afstikning m. m.

3/ c, ? Resten pløies og afrundes med Harve, Spade og Skovl.

4/ f, Som tidligere meldt – ved i forrige Møde i Erklæringen til Niels Chr. Jensen om et Andragende – kan Sfst. ikke befatte sig med Anmeldte Hus Istandsættelse, førend Skjellemur lades ved hvilken den, skal gaae, er udsøgt.

5/ g, opkastes paa en ikke ubetydelig Strækning, Gruses paa en Deel, muligen ogsaa sættes en Steenkiste og for øvrigt dannes saa Resten

 

side 394

med Plov og Harve.

6/ h, placere Vaderne paa det Sted, hvorhen der sidste Aar bleve saneret ved Planen og indtil Krattet maa for øvrigt have adskillige Reparationer paa den Strækning der efter blev nedgjorte??.

 

7/ Veien igjennem Gierndrup By dannes med Plov og Harve og afrundes for øvrigt fra Dammen ved Landeveien hen til Søren Roeds Gaard. I Byen selv fra Smedens af og hen til P. Christensen opkastes Veien, sættes en Steenkiste og paaføres et Læs Grus paa hver Favne Vei. Derfra og noget fra Vesten hen hvor Veien gaar i Nord, men ved A. Tonnesens Gaard opkastes Veien og  paaføres adskillige Læs Gruus efter Sfstsk. nærmere Anvisning.

Dog bemærkes herfor, at adskillige Reparationer ved de øvrige Veie ligefulde ville være fornødent.

Brørup Sfst. d. 12 Mai 1857

Bennedsen, P. Heinsen, Morten Nielsen, Peter J. Petersen, Hans Chr. Madsen.

 

Copiee: At Amtet har beskikket Jordemoder Ane Kirstine Petersen af Ørte til at være Jordemoder for Lindknud Sogn meddeles herved Sfstsk. til fornøden Efterretning og med Anmodning at foranstalte hende overleveret de til Bestillingen hørende Instrumenter.

Ribe Stiftamt 13 Marts 1857

M. Nielsen

 

Til Lindknud Brørup Sfst.

 

side 395

Copie/? No 3, Fjerde Klasse 1857 20 Skilling

Udmeldelse

I følge derom indkommen Begjæring fra Sfssk. for Brørup Sogn paa vedkommende Jordemoderdistricts Vegne og paa møde Landinspecteurs Veiledning? at faae bestemt, hvor megen Jord der endlien behøves at tillægges den for Brørup og Holsted Sogne beskikkede

Jordemoder foruden hendes allerede havende Jordlod eftersom et saadant Stykke Jord kan erholdes tilkjøbt af Naboen Møller A. B. Termansen i Hulkjær Mølle, udmelder herved Sognefogderne M. M. Chr. Jensen af Christianshøi og Steffen Iversen af Dortheasminde til under Hr Landinspecteuer Eriksens Bestemmelse at afholde denne Forretning navnlig at paaskjønne hvor stort et Tillæg Jordemoderlodden behøver fra Møller Termansens tilstødende Gaard for at kunne afgive tilstrækkelig saavel Vinterfoder som Græsning til en Koe.

Forretningen som afholdes efter foregaaende Varsel saavel til Sfstsk. som til Jordemoder Divertline? Sørensen med Mand og Værge Og Møller A. B. Termansen, der alle have at paatage samme om de finde noget derimod at eridre, have de udvalgte Mænd for øvrigt at afholde efter Samvittighed og bedste Skjønnende og saaledes som de  paafordret forinden Retten edelig at afhænde.

Gjørding Malt Hr Cantour Malthe? 1Ste Mai 1857

H. Münster

 

Slutning:

11/ fv p 2 f ? ne

 

side 396

Aar 1857 den 18 Mai modskriver af retten ifølge denne Udmeldelse dertil assisterende? Mænd

 

H. Iversen, Dortheasminde og M. Jensen, Christianshøi efter Tilvarsling til og i Overværelse af Vedkommende, nemlig Sfst i Breørup ved deres undertegnede Medlemmer og af Holsted Feuling Sfst ligesaa Herman Thomsen i Møller Termansen og Gjordemoderens Mand Ole Sørensen for at syne taxere og afgive Skjøn over hvor stort Tillæg Gjordemodrens Parcel skal gives for at kunne afgive tilstrækkelig Underhold, Foder og Græs for en Ko Hr Landinspecteuer Eriksen var ligeledes tilstede og leder Forretningen. Denne oplyste specielt, at Lodden saaledes som den nu er indeholder circa 2 5/8 Tdr Land Agerjord og circa 1Tdr 6 skp Hedejord tjenlig til Opdyrkning. Efter Overveielse af alle foreliggende Omstændigheder fastsatte vi Følgende til Efterretning:

De vedkommende Sogne have i Løbet af 4 Aar fra Dato, hvert Aar ¼ Deel at lagde pløie, bemergle med 200 Cubic Alen god Mergel pr Tdr Land og igen fællespløie al den Hedemark som er og tilhører Gjordemoderlodden, og bør der i det første Aar betales 12 r og de 2det til 12, til Fourageanskaffelsen. – Lodden som den er udvides 6½ Skp Land med Tillæget af et Stykke Agerland og Hede ved vestre Side ligebred i begge Ender.

At denne Forretning af os er afholdt efter Samvittighed og bedste Skjønnende som vi edelig

vide bekræfte stedfæste er svared.

Hulkjær Mølle D us.

C. A. Eriksen, M. Jensen, S. Iversen.

 

side 397

Vi have overværet denne Forretning og erklærer os tilfredse med dens Bestemmelse og Udfald.

Brørup og Holsted Sfst  D u s

Bennedsen, P. Heinsen, P. J. Pedersen, Hans Chr. Madsen, Termansen, Ole Sørensen.

m. f. p. A. P. Termansen

Gjordemodermand, Grundeier. ????

 

Torsdagen d 4 Juni mødte undertegnede Delegerede af Brørup og Holsted Sogneforstanderskab i Hulkjær Mølle, og indgik man følgende Accord med Mølleeier A. P.

Termansen, betræffende den Hedemarks Opdyrkning og Mergling, der ved den Møde? 18 Mai sidstleden afholdte Forretning. Sammesteds tilkjendtes Jordemoderen i disse Communer m. m.

1/ Møller A. P. Termansen forpligtede sig til i Løbet af 4re Aar fra Dato at bryde, pløie og i det hele opdyrke al den Hedemark, der haves til Gjordemoderlodden og derhos paaføre i den 200 Cubik Alen Mergel pr Tdr Land saaledes at den første Fjerdedel bliver færdig og uden Grund til Klage tjenlig til Vintersæd i Efteraaret 1858 og saa fremdeles bestandig ¼ Part indtil Heden er opdyrket og bemerglet nemlig 1859, 60 og 61.

2/ I Godtgjørelse herfor tilstod undertegnede Sogneforstandere ham en Erstatning af 24 r  aarlig eller 96 r, skrives seksoghalvfemsindstyve Rigsdaler i det Hele, og erlægges bemeldte Summe til Møller Termansen saasnart ovennævnte Forpligtelse af ham er udført og af Sogneforstanderskabet anlanget respectial sædvanligviis? eftersom hver Fjerdepart bliver færdig.

pt. i  Hulkjær Mølle 4 Juni 1857

A. P. Termansen.

 

side 398

Tirsdagen d 16 Juni 1857 var Sogneforstanderskabet forsamlet i Riisgaard. Følgende Sager forhandledes:

1/ Tvende Andragener fremlagdes til Sfst Erklæringer respecteret fra Jeppe Hansen af Debel om Kroholdsbevilling og Handelsret og fra Ane Dorthea Mainborg om udvidet Handel. Begges Andragender bliver allerunderdanigst anbefalede og overtog Formanden at tilføie Sfst. Erklæring til Protocols.

2/ Blev bestemt at de Fattige skulde flytte i de nye Fattighuse Torsdagen næstkommende.

3/ Udnævnte man Formanden til at assistere ved Biveien efter litr. b.s Afsættelse efter Folding

samme Dag.

4/ Overtog P. Jørgensen, Riisgaard, Leverencen af 10.000 Klyne til Fattigvæsnet, imod Godtgiørelse 6 r 3 Mark.

Brørup Lindknud Sfst. i Riisgaard

16 Juni 1857

 

Bennedsen, P. Heinsen, Morten Peter J. Petersen, Søren Jepsen, Mads Hansen.

 

1/ Til Jeppe Hansens Ansøgning blev svaret:

Suplecanten er os meget bekiendt fra hans Ophold i Brørup Sogn og efter dette at dømme

maae vi antage, han ikke er uskikket til Værtshusmand hvad hans Barndomsgaard i Debel

angaar som Bosted, da ved vi ikke nogen mere passende Plads i Lindknud end netop denne,

da der allerede er nye Bygninger opført.

 

side 399

tilmed en rummelig Gjæstestald, saa der er tilstrækkelig Leilighed for Rastende, kan Sfst. ikke andet end anbefale bemeldte underdanige Andragende paa det Bedste

allerunderd.

Brørup Lindknud Sfst. 16 Juni 57

 

Bennedsen, P. Heinsen, Søren Jepsen, Mads Hansen, Morten Nielsen, P. J. Petersen.

2/ Over Chr. Sørensens Andragende. Man er ganske enig med Supliecanten i, at en udvidet

Handelsret paa et saadant Sted som Houborg Krogaard vilde være af væsentlig Interesse for Omegnens Beboere der, som meldt, der have langt til Kjøbstad og der i det Hele kun simpelt ere forsynede med Befordring; og da Chr. Sørensens Personlighed og gode Formueanstand opførtes er os en sikker Realitet og Acuratesse, har man al Grund til saaledes at anbefale nærværende allerunderdanigste Andragende.

Brørup Lindknud Sfst 16 Juni 1857

 

Bennedsen, P. Heinsen, P. J. Petersen, M. Nielsen, Mads Hansen, Søren Jepsen.

Løverdagen d 4 Juli 1857 var Sogneforstanderskabet efter Tilvarsling forsamlet i Damgaard for Brørup Sogns Vedkommende.

Pastor Heinsen og P. J. Petersen gave ikke Møde.

Følgende forhandledes:

1/ Blev Hans Nielsen Eskelund tilvarslet om inden 8 dennes at berigtige Kjøbesummen

for Eskelund Fattighus, da den ellers

 

side 400

i modsat Fald ville blive   ?   ?

2/ Vedtog man at Mette Maria i Præstkjær? skulle flyttes op i Eskelund Fattighuus inden Udgangen af denne Maaned til Jeppe Mikkelsens Enke.

3/ Bleve bestemt, at der, for at udrede Betalingen til Møller Termansen for Jordemoderlodden skulle paalignes 3 Mark? (sk.?) pr Tdr Hartkorn. Saaledes passeret og modtaget med Undertegnede I Brørup Sogneforstanderskab

D. u. s.

 

Bennedsen, Morten Nielsen, H. C. Madsen, Peter J. Petersen.

 

Tirsdagen d. 28 Juni var Brørup Lindknud Sogneforstanderskab forsamlet i Riisgaard: Christoffer Sørensen, Morten Nielsen og Søren Jepsen vare ikke mødte.

Følgende forhandledes:

1/ Formanden fremlagde en Skrivelse fra Stiftamtet af 17 Juli 1857 betræffende Udnævnelsen af de sidste af 4. Marts d. A. bestemte Sognetaxationsmænd med Hensyn til Forandringen i Brandforsikring ved bemeldte Love § 14.

For Brørup Sogns Vedkommende foreslog man Gaardeier Bennedsen Steensvanggaard, Mikkel Jensen, Snedker og Tømmermester af Gjerndrup og Hans P. Thygesen af Suurhauge; og for Lindknud: Christoffer Sørensen Houborg Krogaard, Jens Christensen, Snedker og Tømmermester i Klelund og Søren Poulsen af Oxlund.

Bemeldte Valg overtog Formanden at indberette til Branddirecteuren.

 

side 401

Resten af materialet tilføjes, efterhånden som det bliver transskriberet.

2011-02-19

Peter Christensen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *