1915 – 19 – 1e

1e. Lindknud Sogneraads Protokol 14 Februar 1917 –

 

Aar 1917 d. 14/2 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager forhandledes:

1. Fødselsanmeldelser for Januar fra Pastor Nielsen

15/1 født en Pige Dagmar Margrethe Johansen Pedersen af Arbejdsm. Niels P. Johansen Pedersen og Hustru Gertrud Chatrine Thomsen, Klelund.

18/1 født en Pige af indkaldt Otto Rikardt Nikelmand og Hustru Anna Katrine Nissen f. T. Okslund. Hjemmehørende i Sejrslev pr. Højer i Sønderjylland. Foranstaltes noteret der.                                  24/1 født en Pige af Hans P. Hansen Madsen og Hustru Anna Amalie Lønborg, Kongens Vase         31/1   –           –      – Steenfabrikant Jens Søndergaard Andresen og Hustru Magdalene Hansen, Hovb   2. Cirkulære af 9/1 17 Optælling af Rugbeholdning udsættes indtil videre.                Til Efterretning.  3.        –         – 30/1  –  om Udarbejdelse af og Fremlæggelse af Valglister. Senest 3 dage efter Fremlæggelsens Forløb sendes skriftlig Begæring om Optagelse paa Listen. Klagerne indkaldes  med 3 Dages Varsel. Listerne udfærdiges med stor Nøjagtighed og Omhu og fremlægges fra 1 – 8 Februar.                                                                                                                                                  4. Cirkulære af 1/2 17 hvorved der gives de Kommunale Prisreguleringskommissioner Ret til som førhen at frigive Brødkorn til Opfodring indenfor nærmere bestemte Grænser.                                  5. Bekendtgørelse af 1/2 17 om Handel med Foderkager og Majs samt Pligt for de handlende om at sende Indberetning om Beholdningernes Størrelse 1 Gang om Ugen.                                                 6. Bekendtgørelse om Fremlæggelse af Valglister af 30/1 17.                                                             7.          –               af 1/2 17 Forbud mod Udnyttelse af Konjunkturerne, der maa kuns tages normal Fortjeneste.                                                                                                                                          Side 104                                                                                                                                                   8. Bekendtgørelse af 1/2 17 om handel med Kul, Koks m.m.                                                                 9.           –                 31/1  – om Maksimalpris paa kartofler leveret paa Købers eller paa nærmeste Jernbanestation. Prisen er indtil 31/3 8 Kr. pr. 100 Kg., for April 8,25 Kr., efter 1/5 8,50 Kr.               10. Bekendtgørelse af 1/2 17 hvorved det forbydes at forsyne sig med Flormel for mere end højst 14 Dage.                                                                                                                                                        11. Bekendtgørelse af 27/1 17 hvorved det er forbudt at sælge Skoveffekter, Brændsel eller Gavntræ ved offentlig Auktion.                                                                                                                                  12. Bekendtgørelse af 2/2 17 hvorved det tillades at tage en højere Pris end den fastsatte Maksimalpris for Korn til Saasæd samt Læggekartofler naar der af Køberen afgives en Erklæring om at det købte anvendes til Saasæd.                                                                        Til Efterretning.  13. Landsoverskatteraadet har sendt Meddelelse om Ligningen for 1916/17                      –               14. Oluf Barfod. Regning for Rugerklæringer 3,50 Kr.                                                        –              15. Kulkontor København om Kul til Kommunen.                                                               –              16. Udstykningsaprobation for Chr. Hermansens Gaard, Klelund                                        –              17. P. Billund, Vejen. 10 cementrør til Adsersbølbro 54 Kr.                                                 –              18. Landkommunernes Ulykkesforsikring har fremsendt Beretning                                    –              19. Cirkulære af 6/1 17 om Fremstilling af Meel til Brød.                                                    –             20. Buchardt og Søn, Kolding. Regning for Fernis 72,99 Kr.                                               –               21. Ribe Amts Plejehjemsforening. Pga. Dyrtiden er Plejelønnen forhøjet for Vinterhalvaaret for Børn indtil 11 Aar med 20 Kr. og fra 11 til 14 Aar med 10 Kr.                                   Til Efterretning.  21a. Cirkulære af 1/2 17. Det alm. Regnskabsaar bør benyttes ved Selvangivelsen.            –             side 105                                                                                                                                                  22. Lov No. 397 af 28/12 1916 om Kommunale Dyrtidsforanstaltninger                            –              23. Cirkulære af 6/1 1917               –            –                    –                                                   –             24. Beretning fra Frederik d. 7 Stiftelse                                                                                 –             25.       –           –   Danmarks Afholdsforeninger                                                                    –              26. Skolesager. I. O. Branddorff, Kolding. Regning for Kakkelovn til Klelund Skole 238,75 Kr.     27. Brændsel til Lindknud Skole 10,000 Pund Kul, Træ og Tørv.                             Til Efterretning.  28. Kristian Mortensen, Hyldelund har givet Tilbud paa Levering af Tørv. Lindknud Skole 2 Huse a´900 Kbf. for en Pris af 170 Kr. pr. Hus.                                                           Tilbuddet antages.      29. Alderdomssager. Morten Pedersen, Lindknud har fremsendt Ansøgning om Understøttelse ønsker 20 Kr./Md. fra 1/2 17 at regne.                               Tilstodes 20 Kr./Md. fra 1/2 17 at regne.  30. Morten Pedersen. Københavns Magistrat 3.Afdeling har under 24/1 17 meddelt at der er tilstaaet Pedersen en Alderdomsunderstøttelse af 15 Kr./Md. fra 1/12 16 samt Dyrtidstillæg af 4 Kr./Md. Forespørger om han anerkendes samt om der kan ventes lovmæssig Refusion.               Anerkendes. 31. Anders Pedersen, Give. Læge Frankel, Give har fremsendt Regning paa 2 Kr.  Til Efterretning.  32. Maren Nielsen. Esbjerg Byraad har under 26/1 17 meddelt at der er tilstaaet hende et Dyrtidstillæg af 20%.                                                                                                  Til Efterretning.  Side 106                                                                                                                                                   33. Jens P. Veldt. Gjørding Sogneraad har i Skrivelse af 2/2 17 meddelt at der er tilstaaet ham en Alderdomsunderstøttelse af 10 Kr. Der forespørges om Veldt anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud og om der kan forventes lovmæssig Refusion.                   Anerkendes. Refusion betales.  33a. H. Jensens Enke, Lindknud. H. Lorentzen Ligklædning betales 7,80 Kr.                                            34. Cirkulære af 18/1 17 hvorved der henstilles til Kommunalbestyrelsen at yde Dyrtidstillæg til Alderdomsunderstøttelse i Henhold til Dyrtidsloven af 28/12 1916.                                                  34a. Frederik Heick. Chr. Heick, Hovborg har fremsendt Regning for Kiste, Klædning, Ringning og Ligsyn i Anledning af Faderens Begravelse i alt 48,68 Kr.                                      Til Efterretning.  35. Fattigsager. Bodil Hansen. Regning fra Skomager Dahl 3,75 og Lorentsen, Brørup 50,86 Kr.    36. Mads Kr. Nielsens Hustru. Regning for Støvler 22 Kr. Regning fra Læge Jensen, Gjørding 4 Kr. 37. Peter Nielsen vist Hovborg. Læge Jensen, Gjørding 5 Kr.            Hvem er Peter Nielsen??         38. Jens P. Bejerholm. Regning fra Lorentsen, Brørup 14,35 Kr.                         Til Efterretning.      39. Marie Andersen, Ribe Sanatorium 239,60 Kr.                                                           –                      40. Anders Julius Chr. Jensen, Adsersbølgaard anerkendes forsørgelsesberettiget i Københ. Lovmæssig Refusion kan forventes fra Københ. s Magistrat.           Betales af Adsersbølgaard.       41. Harald Egelund. Den Kgl. Døvstumme Højskole har under 20/1 17 meddelt at der er rettet Henvendelse til Chokoladefabrikken i Kolding om Plads for Egelund. Fabrikken er indgaaet paa at tage ham paa Prøve et par Dage. Kan det ikke gaa anbefales det at faa ham anbragt i en lettere Plads ved Landbruget.                                   Moderen opfordres til at skaffe en Plads ved Landbruget.    Side 107                                                                                                                                                42. Laust Jensens Enke, Lindknud ansøger om at faa Tørv til at holde Ild med sammen med det grønne Træ.                                            Kommunen har ingen Tørv. Tilstodes 10 Kr. til Brændsel.   43 Morten Nielsen. Epilepsihjemmet ved Nyborg har under 1/2 17 meddelt at Betalingen for Morten N. s Ophold er forhøjet til 700 Kr. aarlig pga. Dyrtiden.                      Til Efterretning.        44. Forskjelligt. Bekendtgørelse om udlevering af Chilesalpeter fra Lager uanset om der foreligger Salgskontrakter er forbudt.                                Cirkulæret af 20/11 16 staar fremdeles ved Magt.   45. Bekendtgørelse af 5/2 17 hvorved det paahviler enhver Landbruger eller andre der ligger inde med Beholdninger af udenlandsk eller indenlandsk Korn, Foderstoffer, Kartofler, Mel samt om Vintersæd realiseres, Benyttelse og om Kreaturbestanden.                                                                  46. Bekendtgørelse af 8/2 17 ang. Pligt til at opgive Beholdninger af Byg, dog ikke Partier paa under 50 Tdr, beregnet fra 9/2 Aften.                                                                                                  47. Valg af Hegnssynsmænd samt Vurderingsmænd for Mark og Vejfred Lov No. 53 af 25/3 1872. Genvalg af Poul Nikolajsen, Formand N. A. Nielsen, Søren Steiner. Suppl. Ole P. Simonsen og Martin Stokholm.                                                                                                                                Sogneraadsvalget fastsattes til Fredag d. 2/3 henholdsvis i i Hovborg og Lindknud Kroer.              Som Valgbestyrelse for Hovborg valgtes H.P. Hansen, L. Simonsen, Kr. Hermansen og Peter Mikkelsen. For Lindknud P. Nielsen, P.N. Pedersen, Chr. Mortensen og N. Thøgersen.                                         .                                                                                                                                                            Renholdelse af Skolerne. Bekendtgørelse om Renholdelse af Kommunens Skoler samt Lindknud Forsamlingshus udbydes. Tilbuddene skal være skriftlige indsendes til Sogneraadsformanden senest 8/3 17. Ret til at vælge mellem Tilbuddene forbeholdes.                                                                     Side 108                                                                                                                                                  50. Til at revidere Rigsdagsvalglisterne valgtes P. Nielsen, H. P. Hansen og Niels Thøgersen.                                          .                                                                                                                                               Sukkerkortordningen. Cirkulære af 9/2 17 vedlagt Blanketter til Brug ved Udbetaling af Godtgørelse af Sukkermærker.                                                                                                            .            .                                                                                                                                                Alderdomssager. Mette Marie Hansen. Adsersbøl ansøger om Lærred til Lagner og Linned. Tilstodes 10 Kr.                                                                                                                                    Cirkulære om Dyrtidstillæg behandles senere.                  Mødet sluttet. Næste Møde 14/3 Kl. 1   Niels Thøgersen                                                                                                                                      P.N. Pedersen, P. Nielsen, Laurids Simonsen, Chr. Hermansen, Chr. Mortensen, H. P. Hansen                                                                                                                                                       .                                                                                                                                                           Aar 1917 d. 5. og 6/3 foretog Sogneraadet i Forbindelse med de nyvalgte Medlemmer Ansættelse af samtlige Kommunens Skatteydere til Kommuneskat.                                                                          Der skal udskrives en Formue og Indkomstskat af 15,000 Kr.                                                          Kommunens Skattepligtige Indkomst er ifølge Ligningen 304,520 Kr. En Skatte% af 5 giver en Skat af 15,226 Kr. Det vedtoges at beregne Skatten efter 5 %.                                                          Niels Thøgersen                                                                                                                                       P. Nielsen, P.N. Pedersen, Chr. Hermansen, H. P. Hansen, Laurids Simonsen                                 side 109                                                                                                                                                   Aar 1917 d. 14/3 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.                                                Følgende Sager forhandledes:                                                                                                              1. Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen for Februar maaned.                                                                        Den 11/2 født en Dreng af ugifte Pige Sørine Kirstine Hansen af Vittrup. 10Maanedersdagen for  Nedkomsten opholdt sig hos Faderen Jørgen Th. Hansen, Vittrup.                      Til Efterretning.      2. Forsømmelseslisterne forelaa for Jan. og Feb. Maaneder.           Formanden paafører Mulkterne.   3. 2 Bekendtgørelser af 17/2 17 ang. Handel med Skoveffekter samt om evt. Vurdering af samme for at henføre dem under de rette Klasser ang. den fastsatte Maksimalpris.                                       Til sammen med Skovejerne eller dennes Stedfortræder at fopretage de nævnte Vurderinger valgtes H. P. Hansen, Klelund. Samme valgtes til Kommunens Tillidsmand ved evt. Fordeling af Brændselseffekter til Maksimalprisen.                                                                                                    4. Cirkulære af 21/2 17 om Begrænsning af Forbruget af Benzin.                           Til Efterretning.    5.        –          – 22/2   –    –   Maksimalpris paa Skoveffekter.                                             –                  6. Bekendtgørelse af 17/2 17 om Begrænsning af Forbruget af Lys og Brændsel i Butikker, Restauranter, Forlystelsesanstalter m. v.                                                                                              Bekendtgørelse af 8/2 17 som ovenanført. Der maa ikke serveres varmt Mad efter Kl. 9 Aften.        7.       –               – 27/2 17 hvorved det er forbudt at tage højere Pris for Læggekartofter end den fastsatte Maksimalpris.                                                                                           Til Efterretning.     8. Bekendtgørelse af 3/3 17. Forbud mod Udstrøning af Chilesalpeter.                          –                    9.           –                      –      om Opgivelse af Beholdning af Kaffe for Partier over 60 Kg.                Findes ikke Lager af den Størrelse i Kommunen.                                                   Til Efterretning.   Side 110                                                                                                                                                10. Bekendtgørelse af 12/2 17 om at vise Sparsommelighed med Forbrug af Gas og Elektricitet.           11.             –                   6/3  –  om Lokaler Valgdagen.                                            Til Efterretning.    12.            –                      –       ang. Spritfabrikation og Handel med Spiritus. Det er forbudt at fabrikere Spiritus eller før det i Handelen med Undtagelse af hvad der anvendes til Teknisk Brug og kuns mod en Erklæring paa Tro og Love.                                                                 Til Efterretning.   13. Cirkulære af 9/3 17 ang. de til Sikringsstyrken indkaldte Værnepligtiges Deeltagelse i Kommunale Valg.                                                                                                       Til Efterretning.  14. Cirkulære af 26/2 17 om Statens Godtgørelse for det i Tiden fra 1/1 til 15/3 leverede Brødkorn.  15. Ribe Stiftamt har under 27/2 17 meddelt Lindknud Kommune Tilladelse til at udskrive en direkte Skat hos Kommunens Skatteydere paa 25,000 Kr hvilket er 3125 Kr. mere end der kan udskrives uden Amtsraadets Tilladelse.                                                                     Til Efterretning.  16. Ribe Stiftamt har i Skrivelse af 7 Og9/3 17 meddelt at Amtsraadet har valgt Plantør Pinholt, Vejers og Skovridder Sørensen, Høllund Søgaard som Opmænd til at tiltræde Vurderingen for nævnte  Brændselseffekter dersom der ikke opnaaes Enighed.                                Til Efterretning.   17. Ribe Stiftamt har i Cirkulæret af 3/3 henledt Opmærksomheden paa at Kommunen kan foretage Prisregulerende Foranstaltninger til Gavn for hele Befolkningen i Henhold til Lov af 28/12 16 §2 og udbeder sig en Erklæring i den Anledning.                                                                                   Sogneraadet  agter ikke at foretage Prisnedsættelser paa bestemte Varer.                                          Side 111                                                                                                                                                18. Chr. Hansen, Holbæk har fremsendt Tilbud paa Gymnastiksko til Skolebørnene.     Henlagtes.       19. Indberetning om Eftersyn af 1.Klasse Biveje.                                                       Til Efterretning. 20. Lindknud Gymnastikforening har ved Nielsen, Vittrup fremsendt Ansøgning om Tilskud fra Kommunen for Skolebørnenes Benyttelse af Foreningens Redskaber.                      Tilstodes 15 Kr.  21. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse.                    Nægtes. Meddeles Foreningen.  22. Godtgørelse for leveret Rug er anvist til Udbetaling fra Ribe Amtsstue med 2062,42 Kr. Godtgørelsen er udbetalt til Rugleverandørerne.                                                       Til Efterretning.  23. Arbejdløshedskasse, Arbejdsløshedskontoret har fremsendt Beretning for Kassens Virksomhed vedlagt Regning paa 8 Kr. for et her i Kommunen hjemmehørende Medlem, Murer Jens Christensen.                                                                                                    Vedtoges at betale 8 Kr.  24. Snedker Schultz, Brørup. Regning paa 12 Alen Fodlister 1,35 Kr. Betales.                                    Murer H. Jørgensen, Brørup har fremsendt Regning for Eftersyn af Kakkelovn i Vittrup og Klelund Skoler paa 5 Kr.                                                                                                           Tilstodes 5 Kr.   Købmand V. Scmidt, Brørup har under 15/2 sendt Faktura paa 5930 Kg. Kul til Lindknud Skole paa 93,35 Kr. Samme Saldoregning fra Juni 1916 paa 37,85 Kr.                                   Til Efterretning.    25. Tilbud paa Rengøring af Skolerne. For Vittrup Skole Anders Nielsen for et Aar fra 1/4 17 70 Kr.. For Okslund Skole Kirsten M. Jessen for 75 Kr., Lindknud Kr. Poulsen for 165 Kr. og Karoline Jepsen for 180 Kr.                                                                                                                               Vittrup Skole overdroges Anders Nielsen, Okslund Skole Kirsten M. Jessen. Lindknud Skole 180 Kr. og Forsamlingshuset 35 Kr. overdroges Karoline Jepsen for samlet 215 Kr.                                     26.  Købmand N. P. Nielsen. Regning for en Kakkelovn til Vittrup Skole 78 Kr.     Til Efterretning.   Side 112                                                                                                                                                   27.  Brandfoged i Hovborg. Møller Peder Mikkelsen af Hovborg har fremsendt Besikkelse og Instruks og beder sig fritaget for Hvervet som Brandfoged.                                                                Sogneraadet indstillede Johs. Jensen til at være Brandfoged for de næste 3Aar og valgte som Vidner Søren Kr. Pedersen Vase og Andr. Nikolajsen.                                                                                        28. Skovarbejdsmand Niels Krestensen, Klelund ønsker at antage et Plejebarn og udbeder sig Sogneraadets Anbefaling.                                                                                                Anbefales.   29. Ribe Bogtrykkeri har fremsendt Tilbud paa Kassebøger for Kommunens Regnskab og Dyrtidsregnskab m. m.                                                                      Overdroges til Kassereren.        30. Aldersrentesager. Maren Nielsen. Esbjerg Byraad har fremsendt Meddelelse om at der er tilstaaet M. N. en Dyrtidshjælp fra 1/3 af 6 Kr. + 33 = 39 Kr.                                                             Regning  for M. N. fra 1/4 17 til 30/9 paa 148,50 Kr.                          Behandles som Dyrtidshjælp  31. Anders Petersen. Give Plejehjem har fremsendt Begæring om at forhøje hans Understøttelse med 2,50 Kr. om Maaneden pga. Dyrtiden.                                     Tilstodes 2,50 Kr./Md. fra 1/4 17. 32. Hans A. Egelund ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet pga. Helbredstilstanden.               Tilstodes 3 Kr./Md fra 1/4 17 som Dyrtidshjælp.                                                                                33.   Ole Olsen, Gildbjerg ansøger om at faa lidt ekstra Hjælp pga. hans Hustru er saa svag at hun ikke kan udrette noget, saa de maa have Hjælp til Rengøring og Vask.                                               Tilæstodes Dyrtidshjælp 2 Kr/Md.. fra 1/4  17.                                                                                    side 113                                                                                                                                                   34. Regninger fra Holsted Apotek for Hans P. Nielsen, Mette Marie Hansen og Niels M. Henriksen paa 35,85 Kr.                                                                                                                                           35.   Ane Katrine Hansen. Hejnsvig Sogneraad har i en Skrivelse af 27/2 17 meddelt at hendes Understøttelse er forhøjet fra 15 til 20 Kr./Md. fra 1/1 17 + 5 Kr. til Jul.                Til Efterretning.   36. Kresten Hansen, Vittrup ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet til 30 Kr/Md.                                            Behandles som Dyrtidshjælp.                                                                                                        Fattigsager.                                                                                                                                             37.  Mads Kr. Nielsen, Vittrup. Regning fra Holsted Apotek 4,60 Kr. Ifølge Begæring tilstodes der ham til Datterens Konfirmation 60 Kr. til Tøj og Sko. Hhv. hos Lorentsen og Skomager Dahl.       38.  Peder Søren Pedersen Sindssygehospitalet ved Aarhus har fremsendt Regning f. T. fra 1/4 til 30/6 17 paa 68,50 Kr.                                                                                                                                 39.  Anders C.S. Sørensens Enke. Herredskontoret i Middelfart har i en Skrivelse af 17/2 meddelt at bemeldte Enke er idømt en Straf paa 8 Dages simpel Fængsel. Forespørger om hun anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud.                                                                                   Anerkendes.  Nævnte Enke er d. 25/2 17 af Politiet afleveret paa Brørup Station og foranstaltet indlagt paa Fattiggaarden i Surhave. Henvendte sig personlig til Formanden med begæring om Tilladelse til at rejse til Borris til sin Moder, foregav at hun der kunde faa Arbejde.                                                 Tilstodes 5 Kr. til Rejsepenge paa Betingelse af at hun afholdt sig fra at begaa Ulovligheder.            Regning fra Herredskontoret i Middelfart for Enken 9,95 Kr.                                Til Efterretning.   40. Harald Egelund. Marie Egelund har i et Brev af 3/3 17 meddelt at Harald fra 1/3 er sat i Arbejde paa Chokoladefabrikken i Kolding hvor han erholder 9 Kr./Uge, men skal betale 12 Kr. for          side 114                                                                                                                                                    Kost  og Logi. Ansøger Sogneraadet om at yde Lidt Hjælp til Opholdet.                                        Tilstodes 15 Kr./Md, ved større Fortjeneste forbeholdes Ret til at nedsætte Understøttelsen.           41. Harald Egelund Døvstummehøjskolen har fremsendt Regning for Haralds Ophold paa Skolen I Jan. og Febr. Maaneder 50 Kr.                                                                                    Til Efterretning.    Forskjelligt.                                                                                                                                          42. Lærer Skovbjerg, Lindknud har fremsendt Beretning over Virksomheden ved Ungdomsskolen. Undervisningen har omfattet følgende Fag: Dansk 30 Timer, Regning 19, Historie 8, Fysik 4, Sang 3, Bakterier 3, Regnskabsføring 2, Samfundslære 4 i alt 76 Timer+ Landbrugslære 4 Timer, Havebrug 3, Husholdning 3  og Husdyr 3 Timer.                                                                                43.  Brændsel til Skoler. Okslund 2 Læs Tørv hos N.M. Olesen, Klelund, Adsersbøl 1 a´2 Læs Tørv hos H.P. Hansen, Klelund.                                                                                                                  43a. Bekendtgørelse af 8/3 17. handel med Hvede gennem Kornkontoret.                                                44. Landkommunernes Ulykkesforsikring har fremsendt Beretning og Regnskab for 1915/16.       45. Bekendtgørelse af 8/3. Forbud mod indtil videre at udsaa Svovlsur Ammoniak.  Til Efterretning.  46.            –                    –  om Handel med Hvede.                                                                   –        47.  Lærer Skovbjerg ansøger om Tilskud fra Kommunen til Vikarløn.                                           Sagen udsættes men optages til ny Forhandling i det nye Sogneraad.                            Mødet sluttet.  Niels Thøgersen                                                                                                                                      P.N. Pedersen, Chr. Mortensen, Chr. Hermansen, Laurids Simonsen, H.P. Hansen, P. Nielsen        side 115                                                                                                                                                    Understøttelser d. 1/4 1917.                                                                                                                     27 Personer er nævnt der faar Alderdomsunderstøttelse fra 5 til 35 Kr. + Dyrtidstillæg pr. Maaned.                        6        –        af disse er forsørgelsesberettiget andetsteds, Refusion kan forventes.                                4 familier faar Fattigunderstøttelse 15 – 30 Kr./Md, 2 af disse er forsørgelsesberettiget andetsteds.   3 Enker faar maanedlig Fattigunderstøttelse.                                                                                       Side 116                                                                                                                                                  Aar 1917 d. 22/3 holdt det nyvalgte Sogneraad konstituerende Møde i Lindknud Kro.      Sogneraadet konstituerede sig som følgende:                                                                                        Som Formand        valgtes Niels Thøgersen.                                                                                               Som Næstformand      –     Marius Madsen

    –   Kasserer              –     Hans M. Petersen

Til at tiltræde Kirkebestyrelsen valgtes for Lindknud Hans I Johansen og Hovborg Ole Simonsen.   Tilsyn med Skolerne Klelund: P. D. Jensen, Adsersbøl: P. M. Pedersen, Lindknud: Hans I. Johansen, Vittrup: Marius Madsen, Okslund: Niels Thøgersen.                                                                             Til Udvalget for Brørup Fattiggaard valgtes Nils Thøgersen.                                                             Tilsyn med Jordemoderboligen Hans I. Johansen.                                                                                     Tilsyn med Mosen valgtes Per M. Pedersen.                                                                                         Til Medlemmer af Skolekommissionen valgtes af Sogneraadet Niels Thøgersen og P. Donslund Jensen. Udenfor Sogneraadet Peder N. Pedersen, Kidholm og Chr. Christensen, Vittrup.                  Som Revisorer valgtes Hans P. Hansen og P. M. Pedersen.                                                                Der udsendes Dagsorden til Sogneraadsmedlemmerne 2 dage før Mødet.         Mødet sluttet.           Niels Thøgersen

P. Donslund Jensen, Marius Madsen, Ole P. Simonsen, H.M.Petersen, H. I Johansen, P.M. Pedersen side 117

Aar 1917 d. 27/3 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro. Fraværende var P. N. Pedersen, P. Nielsen og Chr. Hermansen.

Følgende forhandledes:

1. Sukker og Brødkort fordeltes blandt Medlemmerne.                                                                         2. Andragende fra Andr. Hansen om Tilladelse til at flytte Vejen forbi hans Gaard pga. at han vil bygge en Lade ud paa Vejen.                                                                                                               Tilladelse gives paa Betingelse af at Sogneraadet forbeholder sig  Ret til om den finder det fornøden at rette Vejen paa begge Sider af hans Gaard og at han overtager de med Flytningen forbundne Udgifter eller Dele deraf.                                                                                                                           3. Andragende fra Poul Nikolajsen, Hovborg om Erstatning fordi Færdslen foregik over hans Agre ved Siden af Vejen mens Vejen blev anlagt.                                                                                              Sogneraadet vedtog ikke at yde Erstatning pga. deels at der er gaaet saa lang Tid, deels at andre finder det urigtigt at yde Erstatning til den Enkelte.                                             Mødet sluttet.             Niels Thøgersen                                                                                                                                         H.P. Hansen, Chr. Mortensen, Laurids Simonsen.                                                                                                                                                       .

Aar 1917 d. 10/4 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle var mødte.                            Følgende Sager forhandledes:                                                                                                                1.  Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen for Marts.                                                                              8. Marts  født en Dreng af Arbejsmd. Andr. Hansen og Hustru Henriette Pedersen af Hovborg.        16.  –         –            –       –  Gdr. Peder Jensen Pedersen og Hustru Karen Krestensen, Klelund.      Side 118                                                                                                                                                    23.  Marts født en Dreng af Gdr. Carl Hansen Hartmann og Hustru Kirsten Larsen af Vittrup         27.     –        –        Pige af Arbejdsm. Gunder Chr. Adamsen og Hustru Magdalene Vinding, Lindk.    3. Cirkulære af 12/3 om Befolkningens Forsyning med Brændselseffekter.              Til Efterretning.  4.         –            13/3  –  Statstilskud til kommunale Dyrtidsforanstaltninger.                      –               5.         –            20/3  Statens Overtagelse af Beholdninger af Brødkorn og Foderstoffer.  –               6.         –            16/3 Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde.                                         –              7. Bekendtgørelse af 13/3 Fiskefangst og Handel med visse Arter af Fisk og røget Sild.    –              8.            –              –   10/3 Handelen med Mel.                                                                     –             9.            –              –   12/3  Fastsættelse af Maksimalpris for Vinterhvidkaal.                      –           10.          –              –   12/3 Tillæg til Bek. af 8/2 om Begrænsning af Forbruget af Lys og Brændsel i Butikker, Restauranter samt Forlystelsessteder m. v.                                                  Til Efterretning.  11. Bekendtgørelse af 13/3 Fremstilling af Mel og Brød                                                        –            12.              –                   –   Tillæg til Bekg. af 31/1 om Maksimalpris paa Kartofler.            –              13.              –                23/3 Ophævelse af Forbud mod handel med og Udskænkning af Spiritus samt om Maksimalpris paa samme.                                                                              Til Efterretning. Side 119                                                                                                                                                14. Bekendtgørelse af 13/3 Tillæg til Bekg. Af 31/1 om Maksimalpris paa Kartofler!!         –          15.            –                  17/3 Udstrøning af Chileslpeter og kunstige Kvælstofgødninger samt Angivelse af Beholdninger deraf.                                                                                Til Efterretning. 16. Bekendtgørelse af 29/3 Forbrugere af Kvælstofgødninger vedr. Udstrøning af disse.      –          17.            –               –    –    Forhandlere af               –                –       Udlevering af disse.      –         18.            –               –  26/3 Handel med og Maksimalpris paa Tørv.                                      –           19.            –               –  28/3  Fastsættelse af Vægt paa Brød.                                                    –        20.            –               –  29/3 Indenlandsk Svineavl. Udskæring af Svinekroppe, Maksimalpris   –       21. Tilbud paa Lovsamling, Ret og Hvermandseje.                                                     Til Efterretning.  22. Statistisk Departement, Sukkerkontoret. Ved Formaling af egen Rug til Brød skal der afleveres Brødmærker.                                                                                                                 Til Efterretning. 23. Ribe Stiftamt. Brændselsnævnet tilbyder sin Hjælp ved Indkøb og Udlevering af Brændselseffekter til mindrebemidlede.                                                                       Til Efterretning. 24. Meddelelse fra Engelsen og Schrøder om at der er tilsendt Kommunen 1450 Stk. Brødkort og 450 Stk. Vejledninger for hver af Maanederne April, Maj og Juni.                                                     Formanden har senere rekvireret 100 Stk. Brødkort for hver Maaned.                       Til Efterretning.  25. Kommunernes Kulkontor har fremsendt Lister til Bestilling paa Kul.                             –          26. Fødselsnotering for det af Otto Richardt Nikkelmann d. 18/1 17 fødte Barn har været indsendt til Stiftamtet der udbeder sig Fødselsattest og Vielsesattest for Barnefaderen.                                     Side 120                                                                                                                                                27.  Som Brandfoged i Okslund i Stedet for Hans P. Andreasen, der er fraflyttet har Formanden foreslaaet Niels Jørgensen, Okslund.                                                                                                         28. Som Brandvidne valgtes Peder Hansen.                                                                                                29. Offerskat. I Henhold til Folketælling d. 1/2 17 er Kommunens Indbyggertal steget med 42 personer. Som følge heraf tilkommer der Præsten i Tillæg for et Aar 21,16 Kr. Fra 1/10 16 10,58 Kr. Læreren i Lindknud for et Aar 14,37 Kr. Fra 1/10 1916 7,19 Kr. Kirkesangeren i Klelund 17,34 Kr. Fra 1/10 1916 8,67 Kr.                             Det vedtoges at betale Beløbene til de Offerberettigede.   30. Andr. Jepsen, Lindknud. Godtgørelse for Renholdelse af Forsamlingshuset for Vinteren 1916/17.                                 Det overdroges Hans I. Johansen at finde en Ordning med  A. Jepsen.  31. Ribe Stiftamt. I Henhold til Lov No. 115 af 9/3 17 foretages herved for Ribe Amts Vedkommende nedeennævnte ændrede Fastsættelse af Normalbidrag for saa vidt angaar Tidsrummet 1/4 17 til 31/6 1918 saaledes at denne fastsættels kommer til Anvendelse m.H.t. Bidrag der forfalder 1/4 17 eller senere.                                                                                                          For Landkommuner: Børn i og udenfor Ægteskab 2 første Leveaar aarlig 96 og Resten af Tiden 84 Kr. Moderen udenfor Ægteskab 15 Kr. aarlig.                                                          Til Efterretning.  32. Ribe Stiftamt har under 23/3 17 anvist til Udbetaling paa Ribe Amtsstue 123,75 Kr. som Statstilskud til Børn af Enker og under 29/3 957,18 Kr. som Statstilskud til Alderdomsunderstøttelse, under samme Dato 2271 Kr. som Tilskud i Henhold til Lov af 22/12 16 § 12 til Dyrtidsforanstaltninger.                                                                                    Til Efterretning.  33. Lærer Skovbjerg har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Vikarløn.                    Nægtedes.      Forskolelærerinde Martha hansen forespørger om hun skal fratræde Pladsen til Maj.                           Bliver foreløbig til 1/6. Søger nærmere Oplysning hos Anna Petersen.                                                 Side 121                                                                                                                                                   34. Alderdomssager Brørup Apotek har sendt Regning paa Medicin Hans Th. Petersen 1,95 Kr., Ole Olsen, Gildbjerg 2,90 Kr.,                                                                                                                            35. Holsted Apotek har sendt Regning for Niels M. Henriksen, Lindknud 36,35 Kr., Fr. Heick, Hovborg 1,25 Kr., Hans P. Jensen, Adsersbøl 2,05 Kr. og Mette M. Hansen 11,05 Kr.    Til Efterr.    36. Øjenlæge Egil hansen, Kolding har sendt Regning for Karl M. Pedersen, Okslund paa 265 Kr.  37. Ansøgning fra Karl M. Petersen om Alderdomsunderstøttelse. Ansøger om 265 Kr. til Betaling af Lægehonorar. Beløbet kan forventes tilbagebetalt saafremt Ansøgeren bliver tilkendt Erstatning fra Ulykkesforsikringen.                                                                                                                            Tilstodes 265 Kr. paa forannævnte Betingelser.                                                                                          37. Fattigsager. Mads Kr. Nielsen, Regning fra Brørup Apotek 7,80 Kr.                    Til Efterretning. 38. Harald Egelund. Døvstummehøjskolen Regning paa 60 Kr.                                             –          39. Marie Andersen, Ribe Sanatorium har fremsendt Regning paa 225,10 Kr.                                        40.    –          –          har sendt Forespørgsel om hun ikke kunde faa en lille Lejlighed til Ophold, hvor hun kan forvente at tjene lidt ved Syning m. m. da hun ikke tør paatage sig nogen Tjenesteplads. Forventes at blive udskrevet til Pinse. Søger om et par Kr. til Smaafornødenheder.                                                                                               Sogneraadet vil forsøge at finde en Lejlighed. Tilstodes 5 Kr. til Smaafornødenheder.                     Side 122.                                                                                                                                                    Formandens og kasserens Løn var til 1. Behandling. Det vedtoges at foreslaa 600 Kr. til lige Deling.                     .                                                                                                                                                     Sukker og Brødkort. Der foretoges Optælling af de udleverede Sukker og Brødkort samt vedtoges at indsende Begæring om ? Stk. ekstra Brødkort.                                                                                       Hegn ved Lindknud Skoles Legeplads.                                                                                                 Poul Sørensen og Knud B. Pedersen har flere Gange beklaget sig over at Skolebørnene færdes i Poul Sørensens Have og Knud Pedersens Plantage, ønsker at faa forsvarlig Hegn.                          Det overdroges til H.I. Johansen at faa Sagen ordnet paa bedste Maade.                                            

 

Brændsel til Skolerne og Alderdomsunderstøttede.

Det overdroges til P. M. Pedersen at faa gravet 50,000 ekstra Tørv i Kommunens Mose og leveret ved Lindknud Skole.

 

Indkvartering af 10 Menige og en Sergent til Skovarbejde i Klelund Plantage. Peder Hermansen foreslaar at indkvartere dem i Klelund Skoles Gymnastiksal, ansøger om Sogneraadets Tilladelse.

 

Tillidsmænd. Korntælling.

Som Kommunens Tillidsmænd ved Statens Overtagelse og Fordeling af Brødkorn og Foderstoffer valgtes Peder Mikkelsen og Peder Nielsen.

Indkvartering af Soldater.

Sognefoged P. Hermansen og Ritmester Jessen har meddelt at Kommunen skal modtage 12 Menige Soldater og 1 Sergent, foreslaar at faa dem indkvarteret samlede i Skolens Gymnastikhus.

Man har henvendt sig til Poul Nikolajsen, Hovborg Kro, der er gaaet med paa at paatage sig hele Indkvarteringen for en Betaling af 1,50 Kr/Mand for Kosten + 25 Kr. for Leje af Krosalen dog kuns for en Maaned.                                                                                   Sidstnævnte Forslag vedtoges. Side 123

Lærer Skovbjerg om at faa gruset omkr. Skolen, desuden tiltrænges en Deel Reparation ved Skolen. Det overdroges H. I. Johansen at ordne det fornødne.

Lærer Skovbjerg ansøger om Tilskud til Børne- Lærer- og Folkebogsamlingen.

Tilstodes henholdsvis 25, 15 og 15 Kr.

Morten Petersen, Adsersbøl og Kr. Hansen Okslund ansøger om hver for sig at faa deres Drenge, der bliver konfirmerede fri for Skolen fra Konfirmationsdagen til 1 Maj.                Nægtedes.

 

Derefter holdt Sogneraadet, den kommunale Hjælpekasse og Prisreguleringskommissionen fælles Møde ang. Administrationen af Dyrtidsloven.

Følgende vedtoges:

1. Der ydes kuns Hjælp til den Mindrebemidlede Deel af Befolkningen.

2. Hjælpen udbetales af Hjælpekassens Bestyrelse i Form af Penge, dog for den enkeltes vedkommende ved Anvisning paa Varer hos Købmænd eller Brugsforening.

3. De der anses for berettigede til at komme i Betragtning deles i 2 Klasser til 1. Klasse udbetales indtil videre 4 Kr. om Ugen 2. Klasse 2 Kr.   Denne Skala træder i Kraft 1. Maj.

4. Det overlades til Hjælpekassens Bestyrelse at ændre nedennævnte Hjælp evt. at medtage andre.

5. Der opslaaes Bekendtgørelse om at Familier eller Personer der anser sig berettiget til at komme i Betragtning kan henvende sig til Hjælpekassens Bestyrelse med skriftlig Begæring.

Nævnte Bestyrelse afgør i saa Tilfælde Sagen.

Side 124                                                                                                                                                     1. Skala 4 Kr. om Ugen tilstodes: Navne paa 16 Personer/Familier er nævnt.                                      2.   –      2  –             –         –        :        –       –  10                –                    –      .                                    Mødet Sluttet.                                                                                                        N. Thøgersen                                .                                                                                                                                                               Aar 1917 d. 21/4 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro. Fraværende P. M. Pedersen samt H. I. Johansen sidstnævnte pga. Sygdom.                                                                                                     Skatteklager:                      

 Niels P. Nielsen hos Sognefoged P. Nielsen klager over at han er sat for højt i 13 Kr. da han ikke er 18 Aar, andre over 18 Aar svarer kuns 8 Kr.                            Skatten nedsættes til 8 Kr. for et Aar.   Jes Poulsen hos S. Poulsen, Klelund fremsætter lign. Klage.       –            –                –                –   .   Fattigsager.

Mads Kr. Nielsen, Vittrup ansøger om at faa 4 a´500

side 125

Pund Havre til Saasæd samt 200 Kg. Kartofler til Lægning.

Sogneraadet vedtog at stille Kaution for 300 Pund Havre samt 200 Kg. Kartofler til Lægning. Han maa selv sørge for at fremskaffe det nævnte.

 

Ribe Stiftamt har fremsendt én af Marie Schaffer til Amtet indsendt Klage over at hun ikke er bleven tilstaaet Dyrtidshjælp i Lighed med andre Alderdomsunderstøttede.

Sogneraadet forlanger at vedkommende indsender skriftlig Begæring om Forhøjelse. Det overdroges Formanden at afgive Svar paa Klagen.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 3.

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Ole P. Simonsen, P. Donslund Jensen. H.M.Petersen

 

Aar 1917 d 9/5 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle var mødte.

Følgende Sager forhandledes: 

1. Cirkulære af 16/4 17 om Oplagring af Brødkorn.                                                 Til Efterretning.

2.      –             10/4  –    – Overenskomst med en Læge til Behandling for værdigt Trængende uden Fattighjælp.         Der rettes Henvendelse til en Læge.                                                                         3. Cirkulære af 11/4 17. Der bør drages Omsorg for at intet, der kan anvendes til Foder spildes.        4.      –                3/4   –  om forsvarlig Oplagring af Brødkorn. Statens Godtgørelse for Rug ophæves fra 1/5 17.                                                                                                                   Til Efterretning.   5. Bekendtgørelse af 14/4 17. Maksimalpris paa Byg, Blandsæd og Havre. Maksimalpris af 23/11 16 staar fremdeles ved Magt ogsaa for udenlandsk Korn.                                         Til Efterretning.   6. Kornpriserne for Høstaaret 1917/18. Brødkornet foreslaaes sat højere end Foderkorn.     –            side 126                                                                                                                                                      7. Bekendtgørelse af 18/4  om Maksimalpris paa Læggekartofler gældende indtil 10/5.  Til Efterr.    8.             –                   –   til Forhandlere af Chilesalpeter, samt Udlevering og Udstrøning af denne Gødning.                                                                                                                    Til Efterretning.  9. Bekendtgørelse af 14/4 17. Anvendelse af Foderkorn.                                                    –                 10.        –                –   3/4    – om Maltbyg. Ingen Byg maa anvendes til Maltning.            –                11.        –                –      –     –  – Statens Overtagelse af Beholdning af Brødkorn. Godtgørelse for Rug ophæves 1/5 17.                                                                                                          Til Efterretning.                                                                                                                                    12. Bekendtgørelse af 27/4 om Indkøb af Majs til Heste mod Erklæring om at man intet Korn har til Foder og højst for 1 Maaned.                                                                                      Til Efterretning. 13. Bekendtgørelse af 25/4 om Maksimalpris paa Kaffe.                                                       –                                       .                                                                                                                                                                   14. Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen forelaa for April.                                                                Den 19/4 1 Dreng af Boelsm. Andr. Hansen Thomsen og Hustru Helene Marie Nielsen, Lindknud.     Den 24/4 1 Pige af Snedker Luis Vilhelm Jensen og Hustru Erikka Kirstine Sørensen, Hovborg      14a. Boghandler Petersen, Holsted Regning. 93,65 Kr. Hjælpekassen betaler selv.   Til Efterretning. 15. Forsømmelseslister forelaa for Marts og April. Mulkterne dikteredes.                Til Efterretning.    16. Hjælpekassen. Ribe Stiftamt har i Skrivelse af 1/5 meddelt at der findes ingen Lovhjemmel for at betale Honorar til Kassens Bestyrelse, dog kan Kommunalbestyrelsens Samtykke udrede mindre Udgifter til Afholdelse af Medhjælp for Hjælpekassebestyrelsen.                                                      Det vedtoges at føre Posten som Hjælp til Formanden.                                                                        17.  Landkommunernes Ulykkesforsikring omfatter enhver                                                             side 127                                                                                                                                                 Person der er beskæftiget i Kommunens Tjeneste ogsaa Lærere. Skrivelse af 20/4.  Til Efterretning.  18. Herredskontoret meddeler at Jakob N. Jakobsen ejer af Matr. No. 3b overtager den Matr. No. 3a,  Klelund paahvilende Gaardpligt.                                                                                 Til Efterretning. 19. Regnskabs skemaer til affattelse af Kommuneregnskaber faaes hos Nielsens Boghandel ved P. Vinter, Varde. Telf. No. 21.                                                                                                                      20. Olaf Barfod Regning for Rugerklæringer 8,05 Kr.                                               Til Efterretning. 21. Læge Møller, Brørup Befordringsgodtgørelse 18 Kr. for Kørsel til 3 Patienter.            –              22. Brørup Sygehus. Regning for Chr. Asmundsens Hustru 32,50 Kr. Opfordres til selv at betale Regningen. Der er udstedt Kautionsbevis. Regningen tilstilles Asmundsen.                                           23. Ribe Stiftamt 14/4 17 Det paalægges Sogneraadet at benytte Barfods Skema ved Aflæggelse af Kommunens Regnskab for 1916/17.                                      Er meddelt Kasseren til Efterretning.     24. Ribe Stiftamt 29/4 17. Der bliver at foretage Valg af en Mand til at indberette til Kapiteltaksten i treaaret fra 1/7 17 til 30/6 1920.                                      Valgt blev Møller P. Mikkelsen, Hovborg.  25. Ribe Stiftamt 21/4 17. Forslag om en Mand til i Tiden 1/7 17 til 30/6 1920 at foretage Vurdering af umyndiges offentlige Midler.                                   Sogneraadet foreslaar P. Nielsen til Genvalg.  26. Ribe Stiftamt 14/4 17 Meddelt at Gdr. Anders Brun, Gjesing er valgt til som Tørvekyndig Medlem at tiltræde Brændselsnævnet.                                                                         Til Efterretning. 27. Frelsens Hær har virket i 30 Aar, fremsender Beretning, ansøger om Bidrag.        Nægtedes.      Side 128                                                                                                                                                  28. Ribe Amts Plejehjems Forening har sendt Regning for No. 253 Karen Dorthea Albertsen for et Aar til 30/7 17 52 Kr.                                                                                                 Til Efterretning.  29. Kreditforeningen for Kommuner i Dk. Har fremsendt Beretning og Regnskab for 1916 .  –        30. K. Korner. Nogle Bemærkninger om Affattelse af Kommuneregnskaber. Pris 1,50 Kr.             Det vedtoges at købe Bogen.                                                                                                    Alderdomssager.                                                                                                                                 31. Hans M. Gehlert. Regning fra Læge Møller 5 Kr.                                                                            32. Ole Olesen                –                        –          3   -. Ansøger endvidere om forhøjelse af Understøttelsen til 25 Kr. og Forhøjelse af Dyrtidshjælpen til 5 Kr. om Maaneden fr a 1/5 17.        Tilstodes 25 Kr./Md. fra 1/5 17. Dyrtidshjælp 2 Kr./Md.                                                                      33. Anders Pedersen, Give Plejehjem fra Give Apotek 14,85 Kr. Endvidere Ansøgning om 5 ´ 10 Kr. til et par Sko.                                                                         Tilstodes 8 Kr. til Hjælp til et par Sko.   34. Marie Schaffer ansøger om Tillæg til sin Alderdomsunderstøttelse + Brændsel pga. Dyrtiden.    Tilstodes 10 Kr./Md. fra 1/5 17, ingen Brændselshjælp.                                                                        35.  Morten Petersen. Københavns Magistrat har fremsendt Regning 69,56 Kr.    Til Efterretning.  35a. M. Adamsen. Lejrskov Jordrup Regning 107,44 Kr.                                                   –         Fattigsager.                                                                                                                                            36. Villiam Thorvald Nielsen. Starup Nebel Sogneraad har fremsendt Regning for Tiden 1/10 16 til 31/3 17 paa 52,50 Kr.                                                                                                                          37.  Maren K. Due. Vejen Apotek har fremsendt Regning for                                                            side 129                                                                                                                                                        Barnet Harry hos N. Hartmann paa 4,60 Kr. Alimentationsbidraget er rekvireret paa Herredskontoret. Moderens Opholdssted ubekendt.                                                  Til Efterretning.  38. Marie Andersen har meddelt at hun ønsker helst at komme til at bo i Lindknud, men er f.T. syg og ved ikke hvornaar hun kan blive udskrevet, men vil rejse saa snart hun kan faa Tilladelse dertil, forespørger hvor meget hun kan fa at leve af.                                                                                          Poul Sørensen har tilbudt en Stue for 6 Kr./Md, har lovet at lade den staa aaben foreløbig, varer det længe vil han maske forlange lidt ekstra.                                                                                 Formanden har sendt Forespørgsel til Overlægen i Ribe. Kan hun ikke forventes at blive udskreven i den nærmeste Tid holdes Lejligheden ikke disponibel.                                                                      39. Chr. Jensen, Adsersbølgaard. Regning fra Læge Møller 2 Kr.                                             Regningen overlodes til H.M.Petersen at ordne det med Kastbjerg?                                                 40.  Morten Nielsen .Epileptikerhjemmet anmoder om Betaling For Jan. og April Kv. I alt 340 Kr.   41. Mads Kr. Nielsen. Regning fra Læge Møller 6 Kr. og Læge jensen, Gjørding 4 Kr.. Samme ansøger om at faa Sogneraadets Kaution for 600 Pund Havre og saa ingen Kartofler.           Sogneraadet henholder sig til sin tidligere Beslutning, dog kan det tillades at ombytte 100 Pund Havre med 1 Tdr. Kartofler naar Havren benyttes til Saasæd.                                                                 42. Harald Egelund. Moderen har meddelt at Harald ikke kan klare sig med de 15 Kr./Md. Chokoladefabrikken har senere meddelt at Harald er rejst fra Kolding pga. Fabrikken havde for lidt at bestille. Deels at Fortjenesten var for lille i Forhold til hvad Lejligheden koster.                          Det  overlodes Formanden at faa Sagen nærmere undersøgt evt. faa ham sat i Virksomhed.            43. Maren M. Hansen. Vejle Byraad har under 12/4 meddelt at hun under 10/3 er tilstaaet 10 Kr. ekstra til Underhold + 6 Kr. til Brændsel og d. 28/4 50 Kr. til en Datters Konfirmation.                      Nægter at betale til Konfirmationen.                                                                                                    M. M. Hansen. Vejle Byraads Fattigudvalg har fremsendt Regning for sidste Halvaar 1916/17 201,80 Kr.                                                                                                    Der betales 151,80 Kr.  side 130.                                                                                                                                                  44. Brændsel til Skolerne. Det overlodes til de enkelte Skolepatroner at sørge for Brændsel.          45. Behandling af Kommunens Skolespørgsmaal.                                                                                  46. Skolestien fra Nørre Vittrup. I Henhold til til én i sin Tid fra Niels Thomsen til Ribe Amtsraad indsendt Klage over Stien har Amtsraadsmedlemmerne Skøde, Veerst og Andersen, Gammelby været herude d. 2/5 17. Udvalget fandt ikke der var væsentlig Grund for Klagen, det henstilles at faa afhjulpet et par mindre Mangler.                                                                               Til Efterretning.   47. Formandens og Kasserens Løn var til 2. Behandling.              Der vedtoges 600 Kr. til Deling.   48. Skatteansættelser. 17 Personer blev sat i Skat fra fra 6 til 24 Kr. for et Aar. De fleste var Tjenestefolk.                                                                                                                                       49. M.P. Madsen. Regning for Steinkes Haandbog  6 Kr.                                                                 side 131.                                                                                                                                                    Poul Nikolajsen, Hovborg har sendt Regning for Indkvartering af 11 Menige og 1 Underofficer i 11 Dage for Leje af Sal, af 22 Lagener, Bespisning m. m. 91 Kr.                                                              50. Sogneraadet finder at Regningen er for stor i Forhold til den korte Tid.                                         Det overdroges Ole Simonsen og P. D.Jensen at forhandle med Nikolajsen.                                           51. Stiftamtet har anmeldt Godtgørelse for Rug 5094,42 Kr. Kan hæves paa Amtsstuen.                 52. Kassereren gør opmærksom paa at han ikke er i Stand til til at klare de ordinære Udgifter.       Det overdroges Formanden og Kasseren at forsøge enten at overtrække Kassekreditten i Vejen Bank eller at laane indtil 3000 Kr paa en Veksel eller paa anden Maade at skaffe Driftskapital.               53.  Det vedtoges at rette en Henvendelse til Vejen Folkeblad, Venstrebladet og Socialdemokraten i Kolding for at slutte en Akkord ang. Bekendtgørelser.                                                                            Mødet Sluttet. Næste Møde Kl. 2½.                                                                                                        Niels Thøgersen                                                                                                                                     Ole P. Simonsen. Marius Madsen, P. D. Jensen, P. M. Pedersen, Hans I. Johansen, H.M.Petersen              

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *