1929 – 14/12 1932 – 1c

3. Sogneraadsprotokol 9 juli 1930 –

Side 61.

Ordinært Sogneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro d. 9. Juli 1930

1. Fødselsanmeldelser:

Født d. 14. Juni 1930 Søn af Tjenestekarl Aage Andersen og Hustru Anna Katrine Hansen, Vittrup.

Født d. 2. Juni 1930 Datter af Gaardmand Anders Frode Boesen Christensen og Hustru Henny Theodora Hørlykke Petersen, Risbøl.

Født d. 11. Juni 1930 Datter af Vognmand Ejnar Lund og Hustru Mette Marie Kristensen, Hovborg

Født d. 18. Juni 1930 Datter af Husmand Karl Marius Hansen og Hustru Mette Marie Thise, Klelund.

Født d. 17. April 1930. Datter af Savværkarbm. Peter Jørgen Schmidt Christiansen, Hovborg. Barnets Navn Cecilie Andrea Christiansen

2. Formanden meddelte at i Anledning af at Glejbjerg og Omegns Mergelselskab ogsaa omfatter en del af herværende Kommune havde Sogneraadet været indbudt til deltagelse i et Møde afholdt i Holsted d. 23. Juni.                                                            Formanden mødte.

3. Landbrugsministeriet meddelte approberet Udstykning af fire Byggetilladelser fra A.N. Knudsens Ejendom i Debel.                                                                          Til Efterretning.

4. Fra Ribe Stiftamt forelaa Andragende fra Rutebilejer Chr. Christensen i Bække om Tilladelse til Udvidelse af Kørslen til ogsaa at omfatte Søn- og helligdage.

Amtet tillader under Forudsætning af at Sogneraadet intet indvender.            Anbefales.

5. Ribe Stiftamt meddeler at der af Socialministeriet er anvist Sogneraadet som Forskud som understøttelse til Børn af Enker 300 Kr. for Aaret1929/30. Senere under samme Restbeløb 68,75 Kr. for Aaret 1928/29.                                                                        Til Efterretning.

6. Ribe Stiftamt meddeler Tilladelse til Optagelse af ansøgte Statslaan til Chr. Buhl, Lindknud 1500 Kr. under 25. Juni 1930.                                                                       Til Efterretning.

7. Formanden har under 27. Juni 1930 kautioneret for Indlæggelse af Frode Andersen født 27/12 !912 paa Aandssvageanstalt og samtidig anmodet om at Lindknud Sogneraad da maatte overtage Forældremyndigheden.

Side 63

8. Invalideforsikringsraadet udbeder sig Oplysninger om Husmoder Emilie Nielsen, Vittrup.

                                                                                                       Formanden udfylder Skemaet.

9. Ingvard Damgaard, Lindknud forespørger om Sogneraadet er til Sinds at anbefale en Udstykning som omfatter fra nævntes Ejendom seks Tdr. Land af den sydøstlige Hjørne. Til Ejendommen hører for Tiden 34 Tdr. Land.                                                         Anbefales.

10. Andragende om Statslaan til Oprettelse af Husmansbrug i Henhold til Lov af 29 Marts 1924 forelaa fra Jens M. Jensen, Hovborg.                                                                    Anbefales.

11. Fra Landinspektør Gregersen, Grindsted forelaa Andragende om Udstykning for

1. Møller P. Mikkelsen, Hovborg.   Anbefales

2. Johannes P. Madsen, Lindknud.        –

3. Niels Chr. P. Vase, Okslund.             –

12. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at Kommunens skyld pr. 1. Juli udgør 7799,09 Kr.

13. I henhold til Cirkulære fra Socialministeriet af 10/5 1930 om Eftergivelse af Fattighjælp havde Formanden og Kassereren udtrukket en Del af hvilke man udtog følgende:

Side 64

   I Hans Mogensen, Ansager.            Eftergives

   II Søren Gehlert, Lindknud                   –           Martin Madsen

   III K. Thøgensen Bonde, Harboøre.     –            Aage Andersen

   IIII Abeline Karoline Nokolajsen         –            Kirstine Jørgensen

   V   Hans P. Jensen.                               –            Murer Brink.

   VI Poul Ditlef Schults                          –

14. Regninger. Gesten Apotek. Søren Nielsen Vittrup 2,65. Kr.                    Kan selv betale  

                                                  Hans P. Pedersen, Hyldelund 26,20 Kr.

                                                  Samme                                      2,65  –            Til Efterretning

15. Svend Fredslund, Brørup for Materialer til Skolerne Vittrup 20,03 kr. Okslund 41,25, Samme  1,00 Kr.                                                                                               Til Efterretning.

16. Fra Poul Madsen, Dons 301,00 Kr.                                                                        –

17. Østifternes Aandssvageanstalt  for Carl Johannes Hansen 125 Kr.                       –

18. Brejning                 –                   –   Hans Jørgensen            125  –                         –

19. Fra Læge Henriksen, Vorbasse for Sygekassemedlemmer 124,50 Kr.                  –

20. Fra Rødsten for Helga Andersen 217,20 Kr. Forstanderen forespørger om Synspunkt.

21. Aldersrente fra Føvling for Jens Chr. Nielsen 166,50 Kr.                           Til Efterretning.

Side 65

Fattigsager.

22. Fra Politimesteren i Vejle Alimentationsafkrævning for Hans N. Hansen 102 Kr.   –

23.  –                –          – Bogense for Lennert A. Jensen 78 Kr. Til Efterretning. Skal afsone.

24. Sogneraadet i Bække havde fremsendt Fortegnelse over herv. Beboeres Ansættelse som Erhvervsskat til Bække Kommune for Aaret 1930/31

           Hans P. Ravn,        Vittrup            500 =  21,67 Kr.

           Jens L. Jensen            –                    –    –      –      –

           Morten Mortensen,    –                  300  –  12,67  –

           Chr. Jørgensen           –                     –    –      –     –

           Ejner Mortensen        –                  200   –   8,67  –

           Holger Hansen,         –                   150   –  6,50  –                                     Til Efterretning.

25. Fra forehv. Møllersvend Viggo Svendsen forlaa Klage over Skatteansættelse han er ansat til 1000 Kr.                                                                                                               Fastholdes.

26. ”Arbejde Adler” søger om Tilskud og henviser til at have hjulpet en Mand fra herv. Kommune nemlig Olaf Svendsen Olsen.                                                          Bevilgedes 10 Kr.

27. Forsømmelseslister forlaa.

Side 66

28. Cirkulære fra Landbrugsministeriet af 30/5 1930 meddeler at Areal og Kreaturtælling skal foretages d. 15 Juli 1930. Til at foretage nævnte Tælling valgtes:

Øster Hovborg       A. Nikolajsen              suppleant  Peder Jensen

Vester Hovborg   Marinus Jensen                    –         Marinus Rasmussen

Nordre Klelund   Niels Garder                         –         Nikolaj Søndergaard

Søndre Klelund   Jens P. Jensen                       –         Søren Pedersen

                            Hans Hansen                         –         Karl Jakobsen  

Sønderlund       Nikolaj Houborg                     –          Niels Christensen

                         Jens Johansen                          –          Niels Schults

Hyldelund        Hans Chr, Hansen jun.            –          Hans P. Madsen

                         Poul Poulsen                           –           Nis Hansen

Assersbøl         Ejnar Ravn                              –           Viktor Ehmsen

                         Magnus Baagø                        –           Anders Sørensen

Lindknud          Niels Kruse                             –           Anders Thomsen

                         Chr. Lund                                –           Jens Thomsen

Debel                Julius Jepsen                           –           Chr. Brandt

                         Johs. Pedersen                         –           Conrad Thomsen

Gilbjerg            Mathias Friis                           –           Johs. Olander

                         Anders Andersen                    –           Hans Ingv. Johansen

Søndre Vittrup M.M.Christensen                    –           Morten Mortensen

                         Marius Madsen                       –           Ejnar Bæk

Nørre      –        Søren Storm                            –           Peder Jæger

                         Otto Juhl                                 –           Anton Nielsen

Øster Okslund  Jakob Andersen                      –           Martin Stokholm

                         Frederik Jepsen                       –           Herman Pedersen

Vester    –         Oluf Jepsen                             –           John P. Madsen

                         Niels P. Vase                          –           Hans Chr. Akselsen

29. Aldersrenteansøgning forelaa fra Hans Pedersen Brandt. Han ansøger om Aldersrente for sin Hustru som er 62 Aar idet han henviser til at han er syg og kan intet fortjene.

                                             Man ansøger Ministeriet om Dispensation ifølge Aldersrenteloven.

Side 67

30. Fra Direktoratet for Sygekassevæsenet forelaa Sagen om Niels Brinks slettelse af Sygekassen i Hejnsvig til Udtalelse angaaende et Ophold i Vorbasse Kommune.

Formanden paategner paa Sogneraadets vegne.

31. Hans N. Hansen beder om Sogeneraadet vil betale resterende Sygekassekontingent.

                                                                   Sogneraadet sender 15 Kr. til Arbejdernes Sygekasse

32. Glarmester Karl Mortensen, Lindknud mødte personlig og bad om et sæt billigt tøj.

                                                                                                                     Kunne ikke bevilges.

33. Direktoratet meddeler at Enevold Ehmsen har indgivet Begæring om Invaliderente.

                                                                                                                     Til Efterretning.

34. Hans S. Pedersen beder om Tørv til Vinterbrug.                                 Bevilges to Læs.

35. Fra S. Mikkelsen forelaa Kørselsregning Aksel Mikkelsen til Sygehuset i Esbjerg 20 Kr. Samme for Fru Jensen 70 Kr. og Murer Hansen 8 Kr. samme for Sygekassemedlemmer 74 Kr.

36. Enkefru Fogtmann ansøgte om Tilskud til Medicinregning 32 Kr.        Bevilgedes 16 Kr.

Johs. Nielsen

Hans Chr. Hansen, Jes Schmidt, Peder Christensen, P. Jensen Hermansen, Ths. Thomsen

H.M. Petersen.

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro d. 13 Aug. 1930, hvor følgende forhandledes:

1. Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsanmeldelser

  Født d. 27/5 1930 Søn af Boelsmand Niels Hansen og Hustru Marie Dorthea Dam. Navn:  

  Viggo Hansen.

  Født 16/7 Ernst Kristian Julius Jensen Lund og Hustru Karen Kruse en Dreng og en Pige.

  Født 210/7 1930 Søn af Boelsmand Ingvard Damgaard og Hustru Maria Augusta Larsen.

  Født 31/7 1930 Søn af Niels Nielsen og Hustru Metha Kruse, Vittrup

  Født 14/6 Søn af Aage Andersen og Hustru Anna Katrine Hansen, Vittrup. Navn Verner H.

  Født 2/6 1930 Datter af Gaardmand Anders Frode Boesen Christensen og Hustru Henny  

  Theodora Hørlykke Christensen. Navn Sine Hørlykke Christensen.

  Født d. 11/6 1930 Datter af Vognmand Ejnar Lund og Hustru Metha Marie Christensen. Navn

  Ruth Kirstine Lund.

  Født d. 18/6 1930 datter af Husmand Karl Marius Hansen og Hustru Mette Marie Thiesen.

  Navn Erna Amalie Hansen, Klelund.

  Født d. 4/7 1930 datter af Gaardmand Karl Laurids Pedersen Vase og Hustru Bengtha Maria    

  Thomsen, Okslund.

  Født d. 6/7 1930 Datter af Boelsmand Christen J. Christensen og Hustru Maren Christiansen,

  Vittrup.

  Født 13/7 1930 Datter af Vejmand Frederik Hansen Johansen Pedersen og Hustru Karen N.

  Larsine Irene Christiane Hartmann, Vittrup.

Side 69

2. Fra Ribe Stiftamt forelaa Cirkulære fra Socialministeriet af 18 Juli 1930 angaaende Overenskomst om Betaling af Nødhjælpsarbejde.

3. Fra Samme af 3 Juli 1930 angaaende Medlemsret til at staa i Sygekassen m. m. Saafremt Udvalg skal Vælges sker det ved næste Møde.

4. Fra Samme af Justitsministeriet af 30 Juni 1930. Henstilling om Overholdelse af Brandpolitiloven. Formanden svarer at Zonesprøjten kan tilkaldes meget hurtigt. Ligesaa maa tages Hensyn til spredte Bebyggelser.

5. Fra Samme forelaa Forslag til Brandvedtægt for herv. Kommune.

6. I Anledning af Oprettelse af Mergelselskabet i Glejbjerg forelaa fra Dommerkontoret i Holsted Udskrift af Landvæsenskommissionens Protokol.                       Til Efterretning.

7. Fra Ribe Amtsstue forlaa Forespørgsel om økonomisk Stilling for Peder Hansen, Lindknud. Anledning han beder sig fritaget for videre Betaling af et Driftslaan stiftet i 1918. Laanets Størrelse oprindelig 280 Kr. Formanden paategner at vedkommende intet ejer og Indkomsten er 200 Kr.

8. fra Ribe Amts Sogneraadsforening forelaa indbydelse til Generalforsamling i Esbjerg Lørdag d. 22 /8 kl. 2. Samtlige Medlemmer tager derud.

9. fra Johs M.Jakobsen, Hovborg forelaa Andragende om Ændring i Rutebilkørsel med Forlængelse til Holsted By og Kørsel to gange daglig i hver Retning. Anbefales af Sogneraadet. 

10. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddeler at der ikke vel kunde tilstaaes Anders Hansen Andersen Invaliderente idet det har vist sig at Optagelse i Sygekassen er sket under urigtige Forudsætninger.                                                                                           Til Efterretning.

11. Samme meddeler at Begæring om Invaliderente er Søren Jørgen Ditlefsen, Hovborg

12. Ribe Amtsstue forespørger om økonomiske Forhold for Andreas Nikolajsen, Hovborg, Ernst Søgaard, Assersbøl og Conrad Thomsen, Lindknud. Ernst Søgaard kan næppe betale. De øvrige kan betale.

13. Kolding Oppebørselsstue ligesaa for Murer Brink, Vittrup. Ejer intet, men har nogenlunde god Indtægt.

14. Vejle Amtsstue ligesaa for Laust Hansen, Okslund.

15. S’øren Ditlefsen, Hovborg anmoder om at maatte udtræde af Værgeraadet pga. Helbredet. Suppleanten rykker ind hvilket meddeles. Som Suppleant valgtes Petrine Pedersen Hustru til Hans Chr. Pedersen.

16. Paa given Foranledning forelaa Ansøgninger fra Lærer og Læreinde Kaaberbøl og Catrine Clausen om Pladserne igen for Vinteren. Man vedtog at tilkalde Kommunens Førstelærere og Skolekommissionen til Møde her d. 19/8 kl. 7

17. Regning fra Amtssygehuset i Kolding. Lærer Vinthers Datter 26, 95 Kr.  Til Efterretning.

18. Fra P. Nielsen, Lindknud

Kørselsregning for Jordemoderen 2 Gange til Holger Hansens Datter, Vittrup 6 Kr.

Afhentning af Ernst Søgaards Søn i Gørding 15 Kr.

For Jordemoderen til Frederik Pedersen, Vittrup 5 Kr.

Til Kolding Sygehus med P. Christensen, Lindknud 16 Kr.

For Anders Christensens Hustru til Læge i Brørup d. 17/5, 31/5, 20/6 15 Kr.  Til Efterretning.

19. Fra Georg Thomsen, Lindknud, for Anders Hansens Hustru til Læge i Vorbasse 8 Kr. Samme Sygekørsel 12 Kr., og 8 Kr. for Kirstine M. Jensen 5 Kr.                     Til Efterretning.

Side 72

20. Regning fra Brejning Aandssvageanstalt for Frode Andersen til 30/9 84,24 Kr. Benklæder 12 kr.                                                                                                                   Til Efterretning.

21. Sindssygehospitalet i Viborg for Kirstine Jepsen til 30/9 176 Kr.                         –

     Fra Sht. Joseph Hospital i Esbjerg for Samme 235 Kr.                                           –

22. Kristelig Forening for Frode Andersen 322,12 Kr.                                                 –

23. Jepsen, Holsted for Kørsel for Ludvig Christensen, Assersbøl til Sygehuset i Esbjerg 17 Kr.

      For de Gamle til Udflugten 82 Kr.                                                                 Til Efterretning.

24. Fra Brørup Sygehus Restbeløb som er forglemt under Fremsendelse af Regning for Carl Mortensen 16 Kr.                                                                                                 Til Efterretning.

25. Henriksen, Brørup for Kørsel til Brørup Sygehus med Anna Madsen 7 Kr.           –

26. Læge Mynster Kørsel med Meta Pedersen, Hovborg 10,50 Kr.                              –

27. Vagner, Brørup Kørsel for Jordemoderen til Andreas Kristensen, Kjeldbjerg. 5 Kr. Lindknud  Kommune uvedkommende.

28. Sogneraadet i Vejen Restbeløb for Mads Chr. Nielsen 30 Kr.                      Til Efterretning.

29. Læge Møller Tuberkuloseattest for Hans Christensen, Assersbølgaard 10 Kr.     –

Fattigsager

30. Odense Byraads Udvalg for social Forsorg meddeler at have tildelt Fodermester Laurids Clausen Petersen en Støvle 60 Kr.                                                                       Til Efterretning.

31. Politikontoret i Holsted meddeler at have udlagt Alimentationsbidrag for Niels Nikolajsen, Hovborg 96 Kr.                                                                        Maa Betragtes som Fattighjælp.

32. Fra Politimesteren i Odense forelaa Afkrævning for nævnte Beløb 96 Kr.         Skal afsone.

33. Fra Politikontoret i Holsted forelaa Afkrævning over udlagte Alimentationsbidrag for Knud Sørensen, Agerbæk.                                                                                              Til Efterretning.

34. Fra Magistraten for Carlo Christensen 72 Kr. Formanden tilskriver om Afsoning.

35. Fra Politimesteren i Haderslev Johan Chr. Damkjær 108 Kr. Skal Afsone.            –

36. Værgeraadet i Lindknud meddeler at Forældremyndigheden over Frode Andersen overdrages Sogneraadet.

Side 74

37. Paa herfra given Foranledning meddeler Forstanderen paa Rødsten at han mener at Helga Andersen har hjemme paa Fredehjem.                                                                Til Efterretning.

38. Mødrehjælpen fremsender Aarsberetning og bad om Tilskud.                      Henlagdes.

39. Østifternes Aandsvageanstalt fremsender Beretning                                     Til Efterretning

40. Nationalforeningen ligesaa og bad om Tilskud.                           Bevilgedes som sidste Aar.

Skattesager

41.Meddelelser fra Landsoverskatteraadet.

42. Skatteraadet for Andst m. fl. Herreder fremsendte Ansøgning fra Jens Skovbjerg, Hovborg som gaar ud paa at nævnte ønsker at omlægge sit Regnskab til at gælde fra 1 Juni til 31Maj.

Sogneraadet finder ingen Anledning til anbefaling idet det ingen Grund ser.

43.Forsømmelseliste fra Vittrup Skole forelaa, var for sent fremkommet til sidste Møde.

44. Hans N. Hansen mødte personlig og bad om Hjælp til Betaling af Fagforeningskontingent  i tre Maaneder og Husleje i to 27 Kr + 18 Kr.= 45 Kr.                                        Bevilgedes 39 Kr.

45. Niels Østergaard Nielsen ansøgte om Fritagelse for at svare en Del af sin Skat pga. i sin Tid Sygdom.                                                                                             Kunde ikke imødekommes.

Side 75

I Anledning af at Sine Nielsen, Gildbjerg er svækket af Alderdom og på Helbredet vedtog man at forsøge at faa én til at tilse hende et par gange om Dagen. Hans Chr. Hansen gør et Forsøg.

Johs. Nielsen

Ths. Thomsen, Hans Kr. Hansen, Peder Christensen, Jes Schmidt, P.J. Hermansen,

H.M. Petersen.

 

Aar 1930 d.19. August afholdtes Møde i Lindknud Kro for at foretage Indstilling af Lærer og Læreinde, indbudt var Skolekommissionen, samt Kommunens Lærere. Det vedføjes at Lærer Vinther er udrejst og Indbydelsen er kommet her tilbage.

Der forelaa Ansøgning fra Lærer Kaaberbøl og Catrine Clausen begge har haft Pladserne sidtse Vinter. Man forhandlede om man skulde antage dem begge igen hvilket eenstemmig blev vedtaget. Det overlodes til Formanden at indsende til Provsten nævnte Indstilling.

Derefter drøftede man Skoleplan som skal indsendes i dette Aar. Man overlod sagen til Skolekommissionen og vedtog at indkalde til Fællesmøde omkring d. 20. Nov. Kommissionen vil da møde med Forslag.

Sogneraadet forhandlede Spørgsmaalet angaaende Komfur og Kakkelovn i Klelund Skoles Lejighed der blev fremhævet at det alt er opbrændt. Man vedtog at indhente Priser paa ti Kakkelovne og et Komfur ligeledes evt. Pris paa centralvaarmeanlæg.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Peter Christensen. Peder Jensen Hermansen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, H.M. Petersen.

 

Aar 1030 d. 10 Sept. afholdtes Sogneraadsmøde i Lindknud Kro hvor følgende forhandledes:

1. Pastor Hansen fremsendte Fødsler for August Maaned.

   Søn af Marius Thomsen og Hustru Elna Marie Rasmussen, Vittrup født 4/8 1930. Vagner   

   Storm Thomsen.

    Søn af Aage Andersen og Hustru Anna Katrine Hansen født 14/6. Verner Andersen

   Søn af Chr. Lund og Hustru Karen Kruse født 16/7.Verner Lund.

   Datter af Karl Vase og Hustru Bengtha Thomsen født 4/7 . Sigrid Margrethe Pedersen Vase

   Datter af Chr. Christensen og Hustru Maren Christiansen født 6/7. Edith Alise Christensen.

   Datter af Chr. Lund født 17/7. Astrid Lund.

   Datter af Købm. Sv. Aa. Thomsen og Hustru Elise Kirstine Nielsen født 30/6.Gerda Thomsen  

Side 77

Cirkulære fra Socialministeriet  26/8 1930 om Listeforbund mellem Lister til  Hjælpekassevalg.

2. Invalideforsikringsraadet fremsendte Spørgeskema for Enevold Kristian Ehmsen, Lindknud.

                                                                                                   Formanden paafører Skemaet.

3. Samme meddeler at have tilskrevet Svend Østergaard Nielsen, Vittrup om Muligheden af at kunde lære at tilvirke Smørdritler og forespørger om Sogneraadets Formodning desangaaende.

                                                 Formanden svarer at man anser paagældende nogenlunde egnet.

4. Ribe Stiftamt meddeler under 1. Sept. at man skal foretage Valg af Snefogeder for Treaaret fra 30 Nov.1930 samt affatte Snekastningslisterne og fremlægge samme til lovmæssig Eftersyn.

Som Snefogeder valgtes for Huldelund, Assersbøl Distrikt Søren Steiner.

For Lindknud afgaar Niels Hansen. Chr. Lund valgtes for Lindknud

For Vittrup afgaar Niels Nielsen. I stedet valgtes Nikolaj Nikolajsen.

For Okslund afgaar Niels Chr. P.Vase. I stedet valgtes Anton Christensen

For Hovborg afgaar Hans Chr. Pedersen. Valgtes Andreas Jensen.

Side78

For Klelund afgaar Jens Poulsen Jensen. Valgtes Laurids Laugesen.

For Sønderlund valgtes Johannes Johansen

For Debel afgaar Hans Chr. Hansen. Valgtes Peder Pedersen, Lindknud

5.Den af Ribe Stiftamt fremsendte Brandvedtægt forlaa paany. Man paaførte vedtægten Forslag

6. Afnoterede Fødsler i Lindknud Sogns Kirkebog Marie Kirstine Jensen født 12/1 1929 Datter af Hans S. Jensen, Lindknud. ? Maanedsdagen

Svend Jon Fibiger Jensen født d. 30/9 1926 søn af Ungpige Edith Emilie Pedersen, Vittrup.

 ? Maanedsdagen.

Anna Laura Nielsen født d. 11/4 1930 Datter af Anders Vilhelm Nielsen, Risbøl.

7. Provst Mouridsen meddeler under 22/8 1930 at Lærter Otto Kaaberbøl og Lærerinde Catterine Clausen er kaldede til henholdsvis Lindknud og Klelund Skoler for Vinteren 1930/31.

8. Statistisk Departement forespørger under 30/8 om Antal Beværtnings – og Udskænkningssteder indenfor Kommunen.                                             Formanden har svaret.

9. Forsørgelsesattest udstedt til Jens Hansen, Gilbjerg født 10/12 1901 i Hovborg. Udstedt 31/8 1930.                                                                                                                    Til Efterretning.

10. Enevold Ehmsen ansøger om Forskud paa Invaliderente. Bevilgedes 40 Kr. pr Maaned.

11. Landinspektør Gregersen, Grindstyed ansøger om Udstykning af Matrikel Nr. 7a Ingvard Damgaard, Lindknud for en Parcel solgt til Bernhard Larsen, Lindknud.                     Anbefales.

Fra Samme. Udstykning af Matr. 1a Hovborg Poul Nikolajsen solgt til Forsøgshaven.      –

12. Ribe Stiftamt meddeler at Niels Boisen Hansen Tved, Okslund er Forsørgelsesberettiget efter § 27 mrkt. 1527.                                                                                       Til Efterretning.

13. Socialministeriet meddeler under 25/8 1930 Tilladelse til at Emma Brandt, Lindknud modtager Aldersrente som 65aarige, er ansat fra 1. Sept 1930 sammen med Manden til 61,25 Kr. pr. Maaned.                                                                                                 Til Efterretning.

Side 80

14. Regninger Grindsted Sygehus for Laurids Laugesens Hustru og Barn. 30 Kr.     –

15. Læge Kofoed Jensen. Kørselsgregning for Sygekassemedlemmer 192 Kr.          –

      For Hans S. Pedersen, Hyldelund                                                     20 Kr.           –

16. Læge Teglhus Jensen for Sygekassemedlemmer                            165 Kr.

      For Hans Brandt 38,25, for Klaus Jensen 25,25, Karl Staal 4,00 Kr.                    –

Det undersøges om Lægehjælp kan faa Fattighjælpsvirkning saafremt Vedkommende opfylder Betingelserne for at kunde staa i Sygekassen.

17 Fattigsager.

Johan Chr, Damkjær, Jelsbjerge, Sommersted anmoder om Fritagelse for Afgsoning idet han fremfører at være svagelig og staar ikke i nogen Sygekasse.          Betales.   Til Efterretning. 

18. Politimesteren i Kolding anmoder om udlagte Alimentationsbidrag for Emil     Fr. Møller Hansen, Hotel Kolding 78 Kr. Alimentanten har givet Tilsagn om at indbetale Beløbet paa Politimesterens Kontor inden d. 15 ds. Saafremt Beløbet ikke indgaar Afsoning.Til Efteretning.

19. Samme fremsender for Ove Skovdal Nielsen Agtrupvej 7, Kolding. 90 Kr. Han har tilbudt at betale fra 1. Sept. (side 81) pr. Maaned 15 Kr.                                                  Til Efterretning.

20. Samme for Marinus Pedersen Buhl 48 Kr.                                                                   –

21. Politimesteren i Nykøbing Mors for H.N. Hansen, Vejle 66 Kr.                                  –

22. Regning for Kristelig Forening for Børn. Regning for Frode Andersen for Ophold paa Reballegaard 320,25 Kr.                                                                                       Til Efterretning.     

23.H.N. Hansen, Vedelsgade 89, Vejle beder om Fagforeningskontingent. Kunne ikke bevilges.

24. Skattesager. Skatteraadet meddeler at Boelsmand Poul Jensen, Hovborg for Aaret 1929/30 er nedsat fra 3000 Kr. til 2400.                                                                             Til Efterretning.

Samme meddeler Ansættelser fra 1930/31

No. 72. Peder Chr. Schmidt              Indkomst  2000 Kr.     Formue 0

 –   119 Chr. R. Christensen                     –         3000  –             –       1700

 –   467 Jens Fr. Hansen                           –         2600  –             –        8200

 –   547 P.Chr. Jørgensen                         –         4500  –             –      18700

 –   132a M. Hansen                                 –         1200  –             –        9200

 –   172a  J. Sørensen                                –         1200  –             –        6300

       Klager

 –    41   Karl Gotfredsen                          –         1500                 –            0

 –   277  M. Søholm Jensen                      –          2600  –             –            0

 –   215  Svend Thomsen                          –          2000  –             –            0           Til Efterretning.

Side 82

25. Skovridder Christensen har fremsendt Opgørelse over Skattebeløb for Klelund Plantage regnet saaledes af Grundskyld 46,400 Kr. Bygninger 22.900 Kr. Samlet Ejendomsskyld 91,300.

Man foreslaar saaledes at svare af en Bygningsskyld stor 23,900 som fremkommer derved at Ejendomsskylden paa selve Plantagen andrager 42000 og Grundskylden er 2800. Differencen 14000 fradrages i Henhold til Lov om Plantagernes Fritagelse for at svare Kommuneskat i de første 60 Aar saafremt Grunden ikke ved Plantningstiden har været ansat til over 200 Kr. pr ha.

Grundskyld 46,400, Bygningsskyld 44,900 differencen –14,000 samt 7000 = at svare af 23,000.

                                                                                                            Udsat til næste Møde.

26. Forsømmelseslister forelaa.

27. Gigtsanatoriet i Skive bad om Tilskud.  Henlagdes. Fængselshjælpen ligesaa. Henlagdes. Sønderskovhjemmet ligesaa. Henlagdes. Til Kræftens Bekæmpelse ligesaa. Henlagdes. Hjemmet for Vanføre ligesaa. Henlagdes.

Side 83

28. Regning fra Sygehuset i Kolding for Kørsel med Johs. Nikolajsen.24,85 Kr. Til efterretning

29. Niels Christiansen, Lindknud ansøger om Brændselshjælp.                      Bevilgedes 30 Kr.

30. kirstine Jensen, Lindknud ansøger ligesaa om Brændselshjælp.                  Henlagdes.

31. Sine Nielsen skylder 20 Kr. for Tørv som eftergaves..

32. ida Jensine salling Simonsen ansøger om Understøttelse til sine to Børn. Laurids født 23/1 1916 og Anne Marie født 12/9 1921. Bevilges fra 1 Sept. 1930 lovmæssig Understøttelse 120/160 Kr.

33. Hans Chr. Hansen, Klelund beder om Tilladelse til Antagelse af et Plejebarn. Anbefales.

34. Hans P. Pedersen ansøger om 25 Kr.                                                           Bevilgedes.

Side 84

Man enedes om at anskaffe til Klelund Skole et Tilbud fra Jens Sørensen, Holsted Komfur og én Kakkelovn samt Istandsættelse af én Kakkelovn Kr. 410. Saafremt sidstnævnte Kakkelovn ikke kan sættes i Stand tages mod Tilbud No. 2  Kr.615. Sogneraadet vedtog at yde det af nævnte Beløb som bliver paakrævet plus de Udgifter som maatte fremkomme ved oprettelse, til Lærer Thomsen, Klelund, mod at han indlægger Centralvarmeanlæg og erholder den Merudgift, som dette vilde medføre.

Det vedtoges at købe 12 Tons Kul til Levering suksesive indtil 1 Jan. 1931.

Simon Simonsens Enke ansøger om Eftergivelse af Kommuneskat fra 1 Sept. 1930 idet Manden er død i Aug. og hun saaledes ser sig ude af Stand til at betale.

Johs. Nielsen

Peder Christensen, P.Jensen Hermansen, Jes Schmidt, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen

H.M. Petersen.

 

Side 85

Ekstraordinært Møde afholdtes i Klelund Skole Lørdag d. 20 Sept 1930 hvor alle Medlemmer var mødt.

Peder Jensen Hermansen oplyste at der forelaa Tilbud paa Morsø Støbegods til privat Lejlighed to Kakkelovne plus Komfur til en samlet Pris opsat Kr. 515. Endvidere forelaa fra Samme Tilbud paa en Kakkelovn til Skolestuen Kr. 300 minus 15 Kr. for den gamle Ovn.

Det vedtoges at anskaffe det nævnte.

Det vedtoges ligesaa at saafremt Lærer Thomsen indlægger Centralvarme i privatLejlighed og anskaffer bevilgede Kakkelovn til Skolestuen erholder han det samlede Beløb 800 Kr.

Det vedtoges at ansætte Timeløn ved Snekastning til 75 Øre.

I Anledning af at Kommunens Bygninger efter Sogneraadets Skøn var ansat for højt ansættes de nu saaledes: Lindknud Skole   nuværende 38,628 Kr.  fremtidig 35,000 Kr.

                         Gymnastikhuset          –            3000   –             –         2,000  –

                         Assersbøl Skole          –          11,500  –             –       10,000  –

                         Vittrup Skole              –            4,000  –                        3,000  –

                         Klelund Skole             –          45,000  –             –       40,000  –

                         Okslund Skole            –          24,000  –             –       21,000  –

                         Gymnastikhuset          –         10,000  –              –        8,000   –

                         Ibsen                           –            1,000                           1,000  –

                         Bolighuset i Lindknud              4600  –              –         4500  –

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Peder Christensen, P.Jensen Hermansen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen

H.M.Petersen.

Side 86            

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *