1926 – 29 – 1i

8. Lindknud Sogneraadsprotokol 14. Nov. 1928 –

 

Aar 1928 d. 14. Nov. holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende sager behandledes:

 

Pastor Barfod Petersen havde fremsendt Fødselsanmeldelser for Okt. Maaned

11/10 født en Søn af Bmd. Bent Jakob Nielsen og Hustru Magrete Katrine f. Petersen af Okslund

12/10   –     –    –     –  Husm. Carl Marius Hansen og Hustru Mette Marie f. Thisen, Klelund

 9/10    –     – Datter af   –     Jens Fænø Thomsen og Hustru Marie f. Nissen af Lindknud

16/10   –           –       –  Bmd. Knud Peter Knudsen Og Hustru Margrete f. Knudsen af Okslund

29/10   –           –       –     –     Boe Schak Schmidt og Hustru Nanna Karoline f. Runge af Lindknud

 

Døbte i Okt. Niels Hansen f. 17/8, Murer H.S. Hansen, Hovborg.

Erik Henriksen f. 1/9, Jens Th. Henriksen. Henry Jakobsen f. 5/9, Chr. Jakobsen, Klelund. Arne Niels Peter Andersen f. 15/9, Peter Madsen Andersen. Gerda Axelsen f. 18/8 ugifte Ella Nielsen, Okslund. Anne Nikolajsen f. 23/8, Nikolaj Jeppe Nikolajsen, Hovborg.              Til Efterretning.

 

2. Cirkulære af 18/10 28 om at kaste Grus paa Vejen i glat føre.                                     –

3.       –              12/10  –    – Valgret og Valgbarhed ved det forestaaende Kommunalvalg.

4. Ændringer i Lov No. 101 af 29/3 1924 om Kommunale Valg.

5. Cirkulære af 16/10 28 angaaende Lov No. 551 af 23/12 1922 Jf. Cirkulære af 24/5 2 om Laan til Boligforanstaltninger.                                                                                             Til Efterretning.

Side 260.

6. Overvejinspektøren i Københ. har fremsendt et Cirkulære hvorved Opmærksomheden henledes paa at der er oprettet et Vejlaboratorium der gerne ønsker at staa i Forbindelse med Vejstyrelserne over hele Landet.                                                                                                      Til Efterretning.

7. Forslag til Vejarbejder i 1929 behandledes.

8. Vejlicitationen samt Licitation over Gravning og Stuvning af 100,000 Tørv, Levering til Skolerne m. m. afholdes i Kroen d. 26 ds. Kl. 2½.

9. Betaling for Stenslaaning som sidste Aar.

10. Schønnick Lund og Theodor Schaffer. Efterf. har forespurgt om de kan faa Lov til at slaa Sten til Skjærver. Johannes Johansen?

11. Laan til Opdyrkning af Hede og Moser. Ribe Stiftamt har i Skrivelse af 9/10 meddelt Tilladelse til at Lindknud Kommune optager et Statslaan paa 1500 Kr. til videre Udlaan til Hans M. Petersen mod Pant i Ejendommen Matr. No. 4a, 4b, 4e af Assersbøl næst efter 1. Prioritet til Sønderjyske Kreditforening paa 26,300 Kr. og et tidl. Statslaan paa 1500 Kr.                           Til Efterretning

12. Statslaan som ovenfor. Hans Knudsen Jensen af Vittrup meddeler at han er bevilget et Tillægslaan i Kreditforeningen til i alt 5000 Kr. Han ansøger i den Anledning om Tilladelse til at Statslaanet

Side261

maa rykke tilbage mod Pant i Ejendommen Matr. No. 9e af Vittrup næstefter de nævnte 1500 Kr.

Ansøger om yderlig at faa Penge af Statslaanet til et Skab.                Det sidste kan ikke bevilges.

13. Uddrag af Regnskabet for Surhave Fattiggaard for 1927/28 henlagdes.

Samlet Indtægt 21779,13 Kr. Udgift 22980,46 Kr. Underskud 1201,32 Kr. Ejendommens Værdi 70300 Kr. Indestaaende i Banken 12424 Kr. = 82,724,25 Kr. Gjæld 47298,67 Kr. Formue i Ejendommen 35425,58 Kr.                                                                                          Til Efterretning.

14. Landstingsvalget. Valgbestyrelsen for 5. Landstingskreds har fremsendt Regning for Lindknud Kommune paa Udgifter ved Valget der er ansat til 71,62 Kr. og til Valgbestyrelsen for Ribe Amt 66,44 Kr.                                                                                                                Til Efterretning.

15. Skatteraadet har sendt følgende Rettelse til Skattelisten, Bagersvend Anton Christensen nedsat fra 1100 til 800 Kr.

16. Steffen Rasmussen, Hovborg har klaget til Landsoverskatteraadet over sin Skatteansættelse til Statsskat for 1928/29. I den Anledning udbeder Skatteraadet sig Sogneraadets Erklæring om hvad nævnte passende kan ansættes til.                                                   Undersøges og besvares.

17. KFUM Soldaterhjem i Københ. har sendt Beretning og ønske om Bidrag.           Bidrag 10 Kr.

18. Kirkens Korshær har sendt Beretning og beder om Bidrag                                           –

19. Vejassistent H.P. Christensen, Grindsted har sendt Regning for Vandbilen for Kørsel af Vand ved Grundforbedring af Vej No. ! i 58 Timer a´3 Kr. = 174 Kr.                      Til Efterretning.

Side 262.

20. Pastor Barfod ansøger om Tilladelse til at afholde Bibellæsninger i Klelund, Okslund og Vittrup Skoler i Vinteren 1928/29 Lighed med tidligere Aar.                                        Til efterretning.  

21. Dispensation fra Brandlovens § 4. Murer Møller og Tømrer Højbjerg, Skodborg har ansøgt Politimesteren i Ribe om Dispensation fra ovennævnte § med Hensyn til Savværksværkstedet i Hovborg. Sagen har været forelagt Bygningsbrandforsikringen i Ribe Stiftamt der foreslaar Værkstedets Vægge beklædt med brandfri Materialer og at Olietønder anbringes andetsteds. Sogneraadets Erklæring udbedes.                                                                              Tiltraadtes.

 

22. Nævninge – Grundlisten. Præsidenten for Vestre Landsret, Friis har meddelt at Gdr. Søren Stejner af Hyldelund pr. Holsted er valgt som Formand for det Udvalg der foretager de aarlige Valg til Nævninge – Grundlisten i Stedet for afdøde Peter Nielsen.                                 Til Efterretning.

23. Ribe Amts Plejehjemsforening har sendt Opgørelse til Kommunen over følgende Børn:

No. 688 Karl Hansen 120 Kr minus Faderens Bidrag 72 Kr.            = 48 Kr.

 –    715  Ebba Viola Christensen  som ovenfor                                 =  48  –

 –    797  Karen M. Andersen 125 Kr. minus Faderens Bidrag 84 Kr = 41 Kr  I alt Udgift 137 Kr.

24. Kørselsregning fra Læge Teglhus Jensen paa 84 Kr. Navne paa 8 Patienter er nævnt.

Side 263

25. Børn af Enker. Kirstine Vad Sørensen. Regning fra Malt Sogneraad paa 22,50 Kr. Til Efterr.

26. Hans P. Petersen. Regning fra Læge Lange, Grindsted + Apotek 8,75 Kr.                      –

27. Rasmus Hansen. Spangsbjerg Sanatorium har sendt Regning for 92 Dg.s Ophold 92 Kr. –

 

28. Gift for Rovdyr. Otto Juhl, Vittrup har sendt Ansøgning til Ribe Amtsraad om Tilladelse til at udlægge Gift for Rovdyr paa en Deel Ejendomme i Okslund og Nr. Vittrup. Sagen tilstilles Sogneraadet til Erklæring                                                                                            Anbefales.

 

29. Klelund Plantage. Dommerfuldmægtig Richter, Holsted har paa Stamhusbesidder Schesteds Vegne fremsendt Sagen angaaende for meget betalt Ejendomskat til Stat, Amt Og Kommune i Henhold til Lov af 1/5 1923. Sagen tilstilles Sogneraadet til Erklæring. Besvares af Formanden.

 

30. Pantefoged. Sognefoged Peter Hermansen, Klelund har fremsendt Ansøgning om at blive fritaget for Opkrævning af Skatter til Stat, Amt og Kommunen, henstiller til Sogneraadet at ansætte en Pantefoged. Han oplyser at der det sidste Aar har været ca. 860 N. paa Restancelisten a´50 Øre pr Nr. = 430 Kr. for den vestlige Sognefogeddistrikt. Udsættes til det ny Sogneraads Afgørelse.

Side 264

31. Invaliderenter. Husmoder Ellen Marie Hansen j. Jensen af Lindlnud har fremsendt Anmsøgning om Forskud paa I.R. Ansøgning om Renten er indsendt 4/6 28. Fra 1/12 28 bevilgedes 25Kr.pr. Md.  

I.R. Johs. Jensen. Raadet udbeder sig Oplysninger.                                     Besvares af Formanden. 

32. Skolesager. Forsømmelseslister forelaa for Sept. og Okt. Maaneder. Mulkter paaføres af Form.

33. Lærer Frandsen, Vittrup agter at afholde Aftenskole i Tiden fra 12/11 28 til 1/3 29, 6 Timer om Ugen deraf 4 Timer til Dansk og Regning. Og de 2 Timer til Husholdning for de kvindelige Elever og Husflid for de mandlige. I den Anledning ansøges om om fri Lokale, Lys og Varme + et Tilskud pr. læst Time.                                                                                                        Bevilgedes

34. Kul til Skolerne. Købes naar det anses for nødvendigt.

Klelund Skole. Lærer Thomsen agter at afholde Aftenskole i den kommende Vinter Ansøger om fri Lokale, Lys og Varme + Tilskud.                                                                         Bevilgedes.

Aldersrentesager.

35. Mathilde Christensen. Regning fra Gjesten Apotek paa 197,89 Kr.                 Til Efterretning.

36. Johanne Adamsen            –                   –             –       –   189,00  –                                –

37. Daniel Petersen                –              Holsted       –       –     25,80  –                                –

38. Ane Marie Jensen, Lindknud Regning fra Læge Teglhus 19,50  –                                –

39. Thomas Kr. Therkelsen              –           –   Hejnsvig       209,25 –                                 –

Side 265

40. Laurids Clausen Pedersen Regning fra Vejle Kommune           24,58 Kr.         Til Efterretning

             Samme                             –         –   Odense   –                    300,00  –                      –

41. Bengtha Johansen                   –         –  Aastrup    –                    157,50  –                      –

42. Ane Kirstine Sørensen            –                 –          –                    340,25  –                       –

43. Vilhelm Jepsen                       –          –   Vejen      –                    215,55  –                      –

44. Jakob L. Jakobsen                   –         –      –           –                    518,93  –                      –

45. Anna Katrine Hansen               –         –    Kolding   –                 191,25  –                      –

46. Bertel Pedersen                        –         –    Folding    –                  180,00  –                      –

47. Sønnick Iversen Lund ansøger om at faa sin A.R. forhøjet da han ingen Arbejde har.

                                                                                                                      Fremskaffes ny Skema.

48. Ane Kirstine Buck Regning fra Skanderup Kommune paa 134,90 Kr.               Til Efterretning.

Fattigsager

49. Ane Marie Hansen f. Nielsen af Klelund. Sindsygehospitalet i Viborg har sendt Regning 165,85

50 Maren M. Christensen. Regning fra Vejle Kommune paa 312 Kr.                         Til Efterretning.

51. Carl Mortensen har et par Gange personlig beklaget sig over at han ingen Brændsel havde og manglede Penge at købe for. Man har i den Anledning givet ham en Seddel paa 10 Kr. til Brændsel

                                                                                                                     Kan sende Ansøgning!!!

52. Margrete Sørensen. Regning fra Gjeldsted Kommune paa 85,20 kr.             Til Efterretning.

Side 266

53. Ingerlene Nielsens Søn Ingvard Nielsen. Aandssvageanstalten i Ribe har sendt Regning for et ½ Aar 202 kr.                                                                                                             Til Efterretning.

54. Mads Kr. Nielsen. Regning fra Vejen Kommune 169 Kr.                                         –

55. Morten Mortensen       –                        –                 54,50 Kr.                                    –                         

56. Lene Jepsen                 –            Vandel       –         300 Kr.                                          –

57. Villiam Th. Nielsen     –            Vejstrup     –           49,50  –                                       –

62. Svend Anton Knudsen er anerkendt forsørgelsesberettiget i Snejbjerg  Kommune    –

58. Gunder Adamsen, Regning fra Gjesten Kommune 446 Kr.                                         –

59. Karl Kr. T. Bonde      –          –   Vorbasse     –            60  –                                           –

60. Cigarmager Iver Jepsen Regning fra Viborg Kommune i Henhold til Fattiglovens §63 112,87

61. Villy Bengtson f. 7/3 1903 paa Frederiksberg har henvendt sig til Kommunen med Begæring om Understøttelse som Arbejdsløs. Ifølge givne Oplysninger er han hjemmehørende paa Frederiksberg. Han rejste sammen med en Dame. Man gav ham 10 Kr.

                                                                                 Der er sendt meddelelse til Frederiksberg.

63. Svend Stølsvig Jepsen. Politikontoret i Horsens har sendt Regning for udlagt Alimentationsbidrag 96 Kr. Jepsen har selv betalt 30 Kr.                                          Til Efterretning.

Side267

64. Hans Nissen Hansen. Politikontoret I Vejle meddeler at der forskudsvis er udbetalt Børnebidrag til ugifte Kirstine Elisabeth Iversen af Vejle til det d. 7/6 1928 fødte Barn, Kaj Kr. Hansen med 162 Kr. hvorfor udbedes Refusion                                                                                      Til Efterretning.

75. Lenart August Jensen. Politikontoret iOdense meddeler at der forskudsvis  er udbetalt Børnebidrag til ugifte Cecilia Kirstiane Hansen til det udenfor Ægteskab fødte Barn med 96 Kr.   –

 

66. Poul Nikolajsen ansøger om Tilladelse til at Matr. No.1bv og 1bu maa udgaa af Pantet for Grundforbedringslaanet paa 1500 Kr.                                                                               Anbefales.

67. Hansine Olsen ansøger om bibeholde Understøttelsen til Barnet Gunnar Olsen indtil videre. Han har været syg.                                                                                    Bevilges. Meddeles til Søllerød.

69. Søren Poulsen Jensen har sendt Regning for Kørsel med Bilen til Kolding 32 Kr. Til Efterretn.

70. samme Regning fra Chr. Kjeldgaard, Kolding for Bil Kolding – Hovborg   10 –             –

71. Post Jeppe Jepsen, Holsted har sendt Regning for Kørsel med de gamle paa 14 Kr.        –

72.    Samme.   Kørsel med H. P. Madsens Barn til Sygehuset I Varde            14,80  –          –

73. Eline Bonde ansøger om extra Betaling for Rengøring af Skolen 25 Kr.                          –

Side 268.

74. Bilkørsler til Læger og Sygehuse sættes til 10 Kr. for Kommunen

68. Rosa Jepsen. Bevilgedes Understøttelse for Damgaard Jepsen for et ½ Aar.

75. Niels Jepsen, Klelund har 2 Børn i Skole men han mangler Bøger.                   Bevilgedes.

76. A.R.Sager. Andreas Jakobsen, Klelund ansøger om A.R., oplyser at hans Formue i Ejendommen, Besætning og Penge er ansat til et Beløb af 2500 Kr. Udsættes til næste Møde.

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Niels Jørgensen, Marius Madsen, Ths. Thomsen, Oluf Jepsen, H.M.Petersen

 

Aar 1928 d. 26/11 holdt Lindknud Sogneraad extraordinært Møde i Lindknud Kro.

 

Anders Chr. Andersen agter at indgaa Ægteskab. I den Anledning forespørges Sogneraadet om man vil  udstede Forsørgelsesattest.                                                                              Bevilgedes.

Iver Nielsen, Vittrup har henvendt sig til Sogneraadet om Hjælp til at faa nyt Tag paa Udhuset der næsten er blæst af i Stormen.                                 Der søges Forhandling med Gjørding Sogneraad.

Side 269

Raabjergvejen. N. Garder, Søren Ditlefsen og Jens P. Jensen har klaget over Vejen, anmoder om at faa den betydeligt forbedret. Der kan faaes Sten paa Raabjerg.

Niels Jørgensen, Chr. Heick og Ths. Thomsen seer paa Vejen og stiller Forslag til næste Møde.

Udvalget foreslaar at Vejen snarest paaføres ekstra 3 Kbf. Sandgrus.

Gravs Nielsen har tilbudt harpet Grus og Kørsel for 4 Kr. pr Meter mod at Sogneraadet betaler for Harpning.

Niels Hansen jun. har givet et lignende Tilbud paa samme Betingelser.

 

Aar 1928 d. 12/12 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende Sager behandledes.

Pastor Barfod Petersen havde sendt Fødselsanmeldelser for Nov. Md.

2. Nov. født en Søn af Gdr. Niels Garder og Hustru Maren Petrea Christensen. Barnet døbt Axel

                                                                                                                         Mogensen Garder

11. –       –           –     –  Magnus Baagø og Hustru Marie Hansen, Assersbøl

25. –       –           –     –  Bmd. Axel Chr. Marinus Christoffersen og Hustru Hansine K. Esbensen, A

Døbte Svend Trøst Andersen f 11/19 28 af Jakob Andersen, OPkslund

   –     Peter M. Søgaard Hansen f. 12/10 28 af Carl M. Hansen, Klelund

   –     Petrine Emilie Knudsen f. 27/10 28 af Peter Knudsen, Okslund

   –     Erna Runge Schmidt f. 29/10 af Boe Schak Schmidt                                    Til Efterretning.

 

2. Cirkulære af 10/11 28 angaaende Betingelser for at deltage i det forestaaende Kommunevalg.

Side 270

4. Udstykning. Landbrugsministeriet meddeler Tilladelse til at Matr. No. 5ad Bække Sogn til Chresten Glerup af ?                                                                                                  Til Efterretning.

5. Hillerød Maskinfabrik har fremsendt Tegning af en Grussorterer m. m.                       –

6. Holsted Sparekasse har af Kassens Pverskud fremsendt 208 Kr. til Uddeling i vældædig Øjemed. Beløbet fordeltes saaledes: Til Sygekassen  150 Kr. og til Bogsamlingerne 58 Kr.  Til Efterretning.

7. Afholdsforeningen Blaa Kors har fremsendt Ansøgning om Bidrag.                     Henlagdes.

8. Sygekasseudvalget har siden d. 4/6 28 afholdte Møde besluttet at nedennævnte udtræder som nydende Medlemmer af Lindknud Sogns Sygekasse nemlig:

Fru Jenny Hansen , Debelgaard                                 Fru Marie Nielsen, Gildbjerggaard   

Gdm Hans Chr. Hansen sen. og Hustru Hyldelund

    –      –       –         –        jun.                          –          Lærer S.Thomsen Sørensen og Hustru, Klelund

Møller Peder L. Nielsen og Hustru, Lindknud.         Kroejer Sofie Petersen, Lindknud.

Uddeler Chr. Christensen og Hustru,      –                 Gdm. Søren Nielsen og Hustru, Okslund.

Gdm. Chresten Petersen    –      –      , Okslund.          Fru Johs. Sørensen, Vittrup

   –     Kristen H. Petersen og Hustru, Hovborg.                                                           Til Efterretning.

9. Politikontoret i Ribe meddeler at Ordensbetjent Nis Poulsen, Ribe én Gang om Maaneden Tirsd. eller Fred. vil fortage Eftersyn af Folkeregistret for om muligt at finde efterlyste Personer. Til Efterr

Side 271.

10. Kommunens Overslag for 1929/30 var til første Behandling. Man gennemsaa Regnskab og Overslag. Sagen henvistes til anden Behandling.  N. Jørgensen maa betale noget af sin Skat!!!

11. Grusharpning. Det vedtoges at lade 50m3 Grus harpe ved Gravs Nielsen. Der forsøges at faa en Deel til Afbetaling af Skat.

12. Steen til Vej No. 1.

13. Steen til Vej No. 27 Baldersbæk. Der kan faaes Steen hos Margrethe Madsen.

14. Der henligger 1 Kbf. Stenslag hos Søren Brandt

15. Kørselsregning fra Læge Møller, Brørup 46 Kr. Navne paa 4 Patienter er nævnt.Til Efterretning.

16. Hans P. Petersen, Hyldelund. Regning for Ophold paa Grindsted Sygehus i 9 Dg a´5 Kr. 45 Kr.

17. Marius Peter Hansen f. 19/9 1908 antagelig Søn af Aleander Hansen tidligere Vittrup. Vejen Sogneraad meddeler at den har udstedt Kautionsbevis til Ophold for ham paa Filadelfia, desuden skal han muligvis have noget Tøj. Han er Medlem af Vejen Sygekasse, der betaler 2 Kr/Dg i 91 Dg. Der forespørges om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud.                     Anerkendes.

Side 272

18. Invaliderenter

No.43892 Arbejdsmand Jeppe Petersen Rasmussen, Vittrup f.d.16/51872 er af Arbejdsforsikringsraadet tilkendt I.R. Invaliditeten skønnes at være vedvarende. Der er indsendt Meddelelse om hvor stort et Beløb han har faaet udbetalt i Forskud paa Renten.    Til Efterretning.

19. Børn af Enker. Gunnar Olsen, Søn af Enke Hansine Olsen, Okslund. Søllerød Kommune meddeler at de har intet at erindre mod Sogneraadets Beslutning om at Moderen faar Understøttelsen udbetalt indtilvidere.

20. Marianne Sørensen. Brørup Sogneraad har fremsendt Regning for et ½ Aar for Barnet Povl Sørensen paa 60 Kr.                                                                                                     Til Efterretning.

21. Skolesager.

Cirkulære af 10/11 28 angaaende Lønningsmæssig Virkning af Suspension i Henhold til Lønningsloven § 23.                                                                                                     Til Efterretning.

22. Kul til Skolerne. Vittrup Skole har faaet 2000 Pund Kul

23. Okslund og Lindknud Skoler vil ligeledes faa en Deel leveret i den nærmeste Fremtid. Vognmanden afhenter dem fra Lager i Esbjerg.

Side 273.

Aldersrentesager.

24. Ane Katrine Hansen. Kolding Byraad meddeler at der tilstaaet hende et personligt Tillæg til Brændsel paa 10 Kr.                                                                                                    Til Efterretning.

25. Anders Hansen. Vonsild Sogneraad har sendt Regning paa 169,86 Kr.                            –

26. N.P. Madsens Enke, Brørup   –                 –             –             135, 00 –                              –

27. Jens Kr. Nielsen      Føvling   –                 –              –             166,50  –                              –

28. Jens Veldt               Gjørding  –                 –              –             295,50  –                              –

29.Sønnick Iversen Lund af Lindknud har ifølge Opfordring fremsendt ny Skema med Ansøgning om at faa sin A.R. forhøjet. Han oplyser at hans Formue er ca. 800 Kr. han har ingen Indtægter. Hans nuværende Understøttelse er 27,75 Kr. pr. Md. Bevilges efter 65aarige pr. Md. 33,50 Kr.

30. Andreas Jakobsen. Den ved sidste Møde fremlagte Ansøgning om A. R. udsattes paa Grund af manglende Oplysninger, disse er nu skaffet til Veje. Det fremgaar deraf at Jakobsen og Hustrus Indtægt i 1923 har været opgjort saaledes Formue i Ejendom 5100 Kr. Foræret sin Søn ved salg af Gaarden 6800 Kr. Indtægter Mælk og fri Lejlighed 260 Kr. Forsk.240 Kr. renter af Formue og Kapital 316 Kr. I alt 1350,50 Kr.

Sagen tilstillesa Amtet med Forespørgsel om man i Henhold til Ribe Stiftamt og Indenrigsministeriets Beslutning kan tilstaa paagældende A.R. og hvor meget.

Fattigsager.

31. Marinus Petersen Buhl. Politikontoret i Kolding udbeder sig Refusion for Udlæg Alimentationsbidrag til Pigen Viola Jensine Kirstine Laursen f. 22/1 1914 for et Aar med 96 Kr. Ifølge Sagen vedlagte Oplysninger er Barnet f. T. indlagt paa et Hospital eller Sanatorium. Til Eft.

Side 274.

32. Cigarmager Iver Jepsen. Politikontoret i Kerteminde udbeder sig Refusion for udlagt Børnebidrag til Barnet Else Margrete Nielsen f. 21/10 1917, 72 Kr.                        Til Efterretning.

33. Mourits Peter Jensen. Politikontoret i Holsted udbeder sig Refusion for udlagt Børnebidrag til Barnet Ester Marie Rønne f 12/4 1918 70 Kr.                                                            Til Efterretning.

34. Skræddersvend Charles Christensen, Varde. Politikontoret i Varde udbeder sig Refusion for udlagt Børnebidrag til sin fraseparerede Hustru og Barn med 72 Kr.                        Til Efterretning.

35. Gerhardt Nielsen. Vonsild Sogneraad har sendt Regning for Contant Understøttelse, Husleje og Sygehjælp paa 45 Kr.                                                                                                  Til Efterretning.

36. Simon Hansen Simonsen, Tved, Okslund. Politikontoret i Lemvig meddeler at paagældende forgæves har været afkrævet én ham paahvilende Alimentationsbidrag som er betalt af hans Forsørgelseskommune.                                                                                                Til Efterretning.

37. Andreas Hansen, Bøgeskov foresapørger om de ikke faa lidt til Flæsk eller Kød i hver Uge hos Slagteren i Lighed med forrige Vinter til deres kartofler.

Det foreslaaes at der kan købes Varer for 15 Kr. i Brugsforeningen og for 5 Kr. hos Slagteren om Maaneden.

38. Carl Mortensen, Lindknud har flere Gange henvendt sig til Sogneraadet om at faa en højere Understøttelse.

Han har faaet 5 Kr. ekstra. Er det ikke bedst at udbetale Understøttelsen i hver Uge? Og hvor meget, der udbetales fremtidig ugentlig 9 Kr.

Side 275

39. Knud Sørensen. Agerbæk har atter sendt 10 Kr.                                    Afleveret til Kassereren.

40. Invaliderenter. Tjenestekarl Johs. Jensen, Lindknud  har sendt Ansøgning om Forskud paa I.R.

                                                                                                     Tilstodes 35 Kr. pr. Md fra 1/12 28.

41. Hans Brink, Vittrup har indsendt Ansøgning om Forskud paa I.R.

Man har endnu ikke modtaget Meddelelse om at Ansøgningen er modtaget.           Henlagtes.

42. Rasmus Hansens Hustru har sendt Ansøgning om at faa en ekstra Understøttelse til Julen. Rasmus Hansen kommer hjem til Juleaften.                                           Bevilgedes 15 Kr. til Julen.

43. Amtsvejinspektøren forspørtger om Kommunen ønsker at Amtsvejvæsenet skal udføre Tromling paa Kommunens Veje og hvor meget.

Paa Vej 1c 1 ½ Km Grundforbedring og Tromling. No. 27 Tromling af ca. 3 Km, med lille Tromle.

44. Ribe Amts Plejehjemsforening har sendt Ansøgning om Bidrag.                    Bevilgedes 20 Kr.

45. Høstindberetning. Statistisk Departement har sendt Skemaer til Indberetning om Høstudbytte.

                                                                         Det overdroges Formanden at sende Indberetningen.

46. Vurderingen af Klelund Plantage. Tilbagebetaling af Skat.

                                                    Sogneraadet overdrog Sagen til Vurderingsmændenes Afgørelse.

Side 276

47. Benzintank Chr. W. Thomsen. Lindknud Borger – og Haandværkerforening har sendt Klage over at Tanken er for langt ude paa Gangstien og senerer Færdslen.

48. Kørselsregninger. Chauffør Sørensen, Brørup har sendt Regning for Kørsel med Sygebil til Johs. Madsens Anna paa 10 Kr. og for Johanne Dam 8 Kr.                                 Til Efterretning.

49. Hans P. Petersen, Hyldelund Ansøger om en større Understøttelse.

   Bevilgedes 20 Kr. til Brændsel til Julen. Maa hente 2 Læs Tørv i Kommunens Mose.

50. Andreas Jensen ansøger om Godtgørelse for Rejseudgifter til Augustenborg Hospital med hans Datter paa 8 Aar 20 Kr.

Det undersøges om Kommunen har Pligt til at yde fri Befordring til Augustenborg.

51. Vej No. 27. Søren Sørensen, Hejnsvig er gaaet ind paa at levere 20m3 harpet Grus paa Vejen efter Østerbygaard for 160 Kr.                                                                               Til Efterretning.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1½

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Marius Madsen, Ths. Thomsen, Niels Jørgensen, Oluf Jepsen, H.M.Petersen

Side 277.

 

Aar 1929 d. 9. Jan. holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

 

Pastor Barfod har fremsendt Fødselsanmeldelser for Dec. Maaned.

Pige født 14/2 1928 af ugifte Karoline Kronborg, Tjemestepige i Risbøl. Noteres i Hejnsvig.

                                                                                                                   Døbt Inger Marie Kronborg

2/12 født en Søn af Jens P. Hansen Tarp og Hustru Ane Katrine M. Jensen af Hovborg

                                                                                                         Døbt Jeppe Theodor Hansen Tarp

13/12 født en Søn af Gdm. Niels Nielsen og Hustru Meta Kruse, Vittrup

23/12   –           –      Uddeler Chr. Robert Christensen og Hustru Dagmar S. Christensen, Hovborg.

4/12     –        Datter af Chresten Jesper Christensen og Hustru Maren Christiansen, Vittrup

20/12   –           –       – Bmd. Peter Christensen og Hustru Marie Katrine Madsen, Lindknud

Døbte:

Svend Aage Petersen f. 14/9 28 af Frederik Petersen, Axel M. Garder 2/11 28 af Niels Garder

Verner J. Baagø f. 11/11 28 af Magnus Baagø, Anders Andr. Christoffersen f.25/11 af Axel Chr.

Petrine Emillie Knudsen f. 27/10 28 af Peder Knudsen

 

2. Cirkulære af 7/12 28 angaaende Udarbejdelse af Valglister til Sogneraads og Hjælpekassebestyrelsesvalg.                                                                                Til Efterretning.

3. Cirkulære om Lægers Tilsyn med Beboelsesbygninger.                                              –

4.      –          af 12/12 28 angaaende Overenskomster med Finland, Sverige og Norge vedrørende Understøttelse af Trængende.                                                                               Til Efterretning.

5. Bekendtgørelse af 12/12 28 angaaende Reglerne for ydelse af Understøttelse til Trængende fra de nordiske Lande.                                                                                                      Til Efterretning.

Side 278

6. Landoverskatteraadet indbyder Sogneraadet til Møde paa Hotel Spangsbjerg i Esbjerg d. 16/1 29 Kl. 2.                                                                                           Sogneraadet lejer en Bil.

7. Ribe Stiftamt Cirkulære af 12/12 28 om Tilskud og Laan til Arbejdsløshedsunderstøttelse.

8. Normalbidraget er i Henhold til Lov af 22/12 19 ansat saaledes

For de første 4 Leveaar Byerne 204 Kr.  Landkommuner 168 Kr.

     Fra 4 til 10        –            –     180   –               –               144  –

        –  11 – 14       –            –      156  –                –               120  –

       –   15  – 18       –            –      120  –                                  96  –                            Til Efterretning.

9. Udstykning. Landbrugsministeriet har godkendt Udstykning Af Matr. No. 1bd, Hovborg saaledes: 1bd P. Nikolajsen 2 Alb., 1by Niels Kr. Larsen 1 Alb.                              Til Efterretning.

10. Grusharpning hos Graves Nielsen. Da Graves N. har bortbyttet sin Ejendom og har taget Bopæl i Nordenskov i Læborg har man meddelt ham at man ikke regnede med han fik Leverancen da han fraflyttede, men han har senere bedt om at faa Kørslen. Pengene maatte gaa af i Skat .

                                                                           Det henstilles at faa det kørt der resterer i Skat.

11. Graves Nielsens Efterfølger Panikovski har ligeledes bedt om at faa Lov til at levere og køre en Deel Grus.                                       Man har tilbudt ham at levere Steen til 27 Kr. pr Favn

12. Aksel Petersen har forespurgt om han kan faa noget Grusharpning. Overdroges at harpe en Deel.

13. Lindknud Sygekasse ansøger om et Bidrag paa 500 Kr.                                        Bevilgedes.

Side 279.

14 Købmand V. Schmidt har sendt Regning paa 5 Stk. Saltglasserede 12 T. Rør 21,25 Kr. Til Efterr.

15. Kommunens Overslg var til 2. Behandling. Det vedtoges for Regnskabsaaret 1929/320 at udskrive en samlet Skat af 75,000 Kr. fordelt med 2/5 paa fast Ejendom og 3/5 paa Indtægt og Formue.

Valglisterne berigtiges d. 20 Feb. Prøvevalg afholdes Lørd. 16. Feb Kl. 3 i Lindknud Kro.

16. Sogneraadsvalget afholdes Mand. d. 4. Marts i Lindknud og Hovborg Kroer. Valgstyrere er Sogneraadets Medlemmer.

17. Valg af Hjælpekassebestyrelse Mand. 11 Marts i samme Kroer. Valgstyrere det samme.

18. Frikørsler. Regning fra Læge Kofoed Jensen paa 202,50 Kr. Navne paa 28 Patienter er nævnt.

Side 280

Regning fortsat. Yderlig 12 navne paa Patienter er nævnt og Regningen tilføjes 43 Kr. Til Efterr.

19. Kørselsregning fra Læge Henriksen, Vorbasse Erik Skov Petersen 5 Kr., Karen Skovbjerg 4 Kr

20              –                 Chr. Hansen for 4 Ture til Grinsted med H. P. Hansen, Hyldelund 32 Kr.

21. Rasmus Hansen ansøger om at faa nyt sæt Tøj. Han ønsker det helst syet hos Skrædder Ravn.

                                                                                                     Bevilgedes 80 Kr. til et sæt Tøj.

22. Skatteklager. Alfred P. Dideriksen hos J. Skovbjerg har sendt Klage over Skatteansættelse. Han er sat til at betale 13 Kr. pr. Kv.                                                                 Skat efter 600 Kr.

23. Jens Hansen, Vittrup er ligeledes sat til 13 Kr/Kv.                                  –      –       –

24. Holger Lundgaard, Petersminde har sendt Klage over Ansættelsen giver samtidig en Fremstilling af sin økonomi. Han er ansat til 70 Kr. pr ½ Aar.                  Nedsættes til 1800 Kr.

25. Bække Trælasthandel hat sendt Regning paa 100 Stk. 10 T. Drænrør 108 Kr.  Til Efterretning

Side 281.

26. Invaliderentesager. No. 48711 Ellen Marie Hansen. Direktoratet for Sygekassevæsenet anerkender Modtagelse af Meddelelse om at Kommunen har tilstaaet hende Forskud paa I.R.

27. No. 51194 Murer H. N. Brink, Vittrup. Samme Direktorat meddeler at hans Ansøgning om I.R. er modtaget 10/12 28. Bevilgedes et Forskud paa 25 Kr. pr. Md f. T. 1/1 til 31/3 29.

28. Skolesager. Forsømmelselisterne modtaget for Nov. og Dec. 28.           Mulkterne paaføres.

29. J. Lauritsens Kulforretning har sendt Regning for 2000 Kg Kul til Lindknud Skole 49 Kr.

30          –                      –                      –          –         –  1000   –     –    –   Okslund      –      24,50 Kr.

Lindknud ny Skole Mick Glarbjerg. Regning for Tagrender m. m. 129,50 Kr.          Til Efterretning.

31. Aldersrentesager

Marie Kirstine Henriksen f. 31/7 1845 i Malt hun skal være meget svagelig, ligger mest til Sengs Ejer ingen Formue er Medlem af Sygekassen. Er forsørgelsesberettiget i Malt. Hun har sendt Ansøgning om A.R.. Malt Sogneraad meddeler at hun har oppebaaret A.R. efter 65aarige 31,50 Kr. pr. Md. + personlig Tillæg 18,50 i alt 50 Kr. Renten er udbetalt til 1/1 29.      Bevilges som hidtil.

32. Regning fra Læge Kofoed Jensen paa 62 Kr. for Lægebesøg + Kørsel. 5 Patientnavne er nævnt.

Side 282

Regninger fra Gjesten Apotek for Ane Thomsen, Lindknud 49,80 Kr., Petrine Christensen, Okslund 12,65 Kr., Enke A. Christensen Okslund 8,40 Kr., Søren Nielsen, Vittrup 2,35 Kr. Til Efterretning.

Fattigsager.

33. Mads Kr. Nielsen. Regning fra Læge Kofoed 26,75 Kr.

34. Samme Regning fra Grindsted Apotek 2,10 Kr                                                               –

35. Mads Kr. Nielsen. Ribe Stiftamt har  i en Skrivelse af 19/12 28 meddelet at paagældende der f. T. bor paa Vejen Vestermark og nyder offentlig Understøttelse af Vejen Kommune men har i de sidste ca. 19 Aar havt Bopæl og nydt Understøttelse i Lindknud Kommune. I den Anledning maa Amtet holde paa at Lindknud Kommune i Henhold til § 51 Stk 6 i Fattigloven er pligtig til at yde fuld Refusion eller modtage Familien til Forsørgelse i Hjemstedskommunen.        Til Efterretning.

36. Villy Benzon. Frederiksberg Kommune meddeler at der ikke kan ydes Refusion for den ham ydede Hjælp.                                                                                                              Til Efterretning.

37. Niels Anton Henry Nielson der blev indlagt paa Fattiggaarden i Surhave. Ribe Stiftamt meddeler at den ham ydede Hjælp kan forventes Refunderet efter Reglerne i Fattiglovens § 27 naar der indsendes Opgørelse mrk. 997.                                                                            Til Efterretning.

38. Helga Andersen. Forstanderen for Hjemmet Rødsten foreslaar hende anbragt under Foreningen Fredehjem.                                                                                   Forsøges anbragt under Fredehjem.

Side 283.

39. Hans Jørgensen. Regning fra Brejninge paa 135 Kr.                                            Til Efterretning.

40. Knud Sørensen. Politikontoret i Varde udbeder sig Refusion for udlagt Alimentationsbidrag med 72 Kr.                                                                                         Foranstaltes indsat til Afsoning.

41. Hans Nissen Hansen. Politikontoret i Vejle udbeder sig Refusion for udlagt Bidrag til Kristine Elisabeth Iversen med 102 Kr.                                                                                   Til Efterretning.

42. hans Nissen Hansen meddeler at han har været i Københ. men ikke faaet Hyre er nu atter i Vejle. Han anmoder om at resterende Fagforeningsbidrag for 4 Md maa blive betalt med 36 Kr.

43. Samt om at hans Restance til Sygekassen maa blive betalt 43,95 Kr.

44. Har modtaget før Jul 45 Kr.

 

Kresten Krestensen. Læge Kofoed Bæøkke har fremsendt Regning for Behandling og Kørsel m. m. paa 110 Kr.                           Der forespørges om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Føvling.

 

Knud Peder Hansen. Sagen er paany af Ribe Stiftamt tilstillet Lindknud Sogneraad til Erklæring.

Da det er blevet en meget omfattende Sag der indeholder ikke enslydende Rapporter blev det overdraget til et Udvalg at gennemgaa sagens Akter og at give en Erklæring.

Valgt blev H.M.Petersen, M. Madsen og Niels Thøgersen.

Udvalget har afgivet en Erkæring i Sagen hvori der protesteres imod at Forsørgelsen kommer til at paahvile Lindknud Kommune.

Sygekassebidrag. Man har modtaget følgende Liste:

Rosa Jepsen Lindk. 10,30 Kr.        H.P. Nielsen Hyldelund 30,90 Kr. Ernst Søgaard Assersb. 18,30

Julie Hansen   –        20,60  –         N.P. Hansen, Hovborg    27,45  –   Murer Brink, Vittrup      30,90

S.P. Sørensen, Klel. 32,10  –         Andr. Hansen, Bøgesk.   36,10  –   Th. Kr. Thomsen, Lindk.30,90

Side 284

Andr. Hansen, Vittrup 30,90 Kr., Anders Kr. Andersen L.  16,05 Kr. Harald Pedersen Hovb.  20,60

                                                                                                                   Restancerne betales.

Frederikka Jespersen er d. 4. Jan.29 afgaaet ved Døden. Snedker Poulsen har sendt Regning paa en Ligkiste til hende paa 69 Kr.                                                                               Til Efterretning.

Klaus Jensen. Regning for klinikophold i Kolding i 12 Dg. a´5,60 Kr.

Hans P. Petersen, Hyldelund ansøger om extra Hjælp for Jan. og Feb. Maaneder. Bevilges 40 Kr.

Mødet sluttet. Næste møde Kl. 1½ .

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Marius Madsen, Oluf Jepsen, Niels Jørgensen , Ths. Thomsen, H.M.Petersen.

 

Aar 1929 d. 13/2 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende Sager behandledes:

Fødselsanmeldelser er fremsendt af Pastor Barfod P.

5/1 født en Søn af Skovarbejder Kresten Lyst Lund Sørensen og Hustru Anne M.B. Petersen

25/1 –     –     –   – Arbejdsm. Boleslav Panikovski og Hustru Marie Lorentsen, Aabenraa

Side 285

13/1 29 født en Datter af Arbejdsm. Hans P. Jensen og Hustru Abeline Sørine Sørensen, Lindk.

                                                                                                                    Døbt Marie Kirstine Jensen

Døbte: Ove Nielsen f. 13/12 28 af Niels Nielsen, Vittrup

Inger Nielsine Chrestensen f. 4/12 28 af Chr. J. Christensen, Vittrup

Anna Kristensen f. 20/12 28 af Peter Kristensen, Lindknud.

Vejen Sogneraad meddeler at ugifte Hanne Brink d. 28/1 29 har født et Drengebarn. Fødslen bliver at notere i Lindknud Kirkebog. Der fordres Daabsattest.                                          Til Efterretning.

 

2. Bekendtgørelse om Regler for Rangering paa private Havnespor af 9/1 29.                      –

3. Cirkulære af 22/12 28 vedrørende Grundforbedringslaan.                                                  –

4. Udstykning. Landbrugsministeriet har godkendt Udstykning af Matr. No. 4a Hovborg O.P. Simonsens Ejendom saaledes 4a O.P. Simonsen Hartkorn 7 Skp. 1 Fjk. 1 ¾ Alb.

                                                4k Marinus Hansen   –          1  –      1  –     1      –

5. Samme Ministerium har godkendt Udstykning af Henrik Thomsens Ejendom, Klelund saaledes at: Henrik Thomsen beholder 11q       2 Skp.  2 Fjk. ½ Alb.og 4p 0  0  2 Alb.

     Hermes Thomsen faar 11f og 11t   0   –      3   –     3   –                                          Til Efterretning.

6. Blindehjemmet i Vejle har sendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.                  Henlagdes.

7. Landkommunernes Ulykkesforsikring har sendt Aarsberetning og Regnskab for 1928. Samme har sendt Skema til Indberetning i Lighed med tidligere Aar. Kommunen har i 1928 ladet slaa hele Skjærver. Antal Arbejdsdage.                                                              Udfyldes af Formanden.

Side 286

8. Ansvarsforsikring. Landkommunerne forespørger om der ønskes en Ansvarsforsikring.

En saadan er tegnet i Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring

9. Blindehjemmet i Vejle har sendt Aarsberetning og Ansøgning om Bidrag.             Henlagdes.

10. Regning fra Olaf Barfod forskjelligt 14,25 Kr.                                                    Til Efterretning.

11. Boghandler Fredslund, Brørup Skattemeddelser 6,50 Kr.                                               –

12. Vejen Trælast saldoregning 31 Kr.  Er vist betalt!!

13. Kirkeskat. Stiftsøvrigheden har sendt Skema til Indberetning til Brug ved Beregning af Kirkeskat for 1929/30. Der forlanges et Overslag fra Menighedsraadet. Skemaet afleveret til Kass.

14. Indberetning om Plejebørn under Ribe Amts Plejehjemsforening.                     Til Efterretning.

15. Laan til Opdyrkning af Heder og Moser. Iflge Ansøgning har Landbrugsministeriet bevilget Lindknud Kommune et Laan paa 1500 Kr. til videre  Udlaan til Gdr. H.M.Petersen(Kidholm)mod Pant i Ejendommen Matr. No. 4a, 4b og 4c af Assersbøl næst efter 1 Prioritet til Kreditforeningen paa 26,300 Kr. og et Stats Hedelaan paa 1500 Kr. Et Gældsbrev følger til Underskrift.

Underskrives og indsendes gennem Amtet til Ministeriet.

16. Driftslaan til Haandværkere. Kolding Oppebørselsstue udbeder sig Oplysning om nedennævntes økonomiske Forhold:

No. 4573 M.N. Brink, Vittrup resterer 34,50 og No. 4574 Nis H. Ravn resterer 31 Kr.

                                                                                                                            Ordnes af Formanden.

Side 287.

17. Driftslaan til Jordbrugere. No. 2094 Th. C. Thomsen Restlaan 98 Kr. Restancer 15,96 Kr

                                                  –    5309  Ernst Søgaard       –            –             –              –

                                                  –    5304  Andr. Nikolajsen  –            –             –              –

18. Do fra Vejle Amtsstue        – 15025  Laues Hansen, Okslund og No. 15072 Jakob Andersen

                                                                                                                      Indberettes af Formanden

19. Kørselsregning fra Læge Teglhus Jensen paa 92 Kr.          13 Patienters navne er nævnt. 

20               –             –     –      Kofoed     –        -299,50 Kr.        40      –             –       –      –

Side 288.

Kørselsregningen fortsat. Yderlig 3 navne paa Patienter er tilføjet samt 19 Kr. til Regningen.

21. Kørselsregning fra Anders Graversen, Holsted. Søren Ditlefsen Klelund 6 Kr., og Else Poulsen 6 Kr. i alt 12 Kr.                                                                                                      Til Efterretning.

       Do. M. J. Mikkelsen, Holsted. Jens Povlsen Jensen, Klelund 5,50 Kr.                      –

22.  Do. Læge Kirkebjerg, Holsted 85 Kr. Navne paa 9 Patienter er nævnt.                     –

23. Anders Lindet, Okslund har fremsendt Regning for hans Hustru 7 Ture med Rutebil Lindknud – Kolding a´4 Kr. pr. Tur = 28 Kr. Han ansøger om at faa Regningen Refunderet.  Til Efterretning.

24. Peter Mikkelsen, Hovborg har sendt en Regning for Kørsel med Marius Thonnesen til Grindsted Sygehus paa 10 Kr. til Hejnsvig Sogneraad. Regningen er returneret til Lindknud S. Til Efterretning

 

25. Rasmus Hansen. Spangsbjeg Sanatorium har sendt Regning for Jan Kv. 1929 paa 91,25 Kr.

26. Samme ansøger om lisdt Penge til en Kasket, Reparation af Stvler + andre Smaating. Fik 15 Kr.  

27Harry Marius Asbjørn Hansen, Hyldelund. Birkerød Sogneraad meddeler at den har maattet

Side 289

udstede Kautionsbevis for paagældende til Indlæggelse paa Silkeborg sanatorium med 1 Kr/dag

Der forespørges om paagældende anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune og om lovmæssig Refusion kan forventes. Afhøring følger. Han er født 8/1 1909.       

                                                                                                  Anerkendes og Refusion garanteres.

36. Abeline Karoline Nikolajsen. Løgumkloster Landsogn Sogneraad meddeler at den har maattet udstede Kautionsbevis for hende (f. 29/5 1908) til Indlæggelse paa Tønder Amtssygehus.

Der forespørges om paagældende anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune og om lovmæssig Refusion kan forventes.                                                  Anerkendes og Refusion ydes.

27. Invaliderentesager. No. 48711 Ellen Marie Hansen. F. Jensen. Invalideforsikringsraadet har i Mødet d. 27/12 28 bevilget paagældende I.R. fra Begæringens Dato. Invaliditeten skønnes at være vedvarende.                                                                                                           Til Efterretning.

28. No. 47294 Ane Elisabeth Eline hansen, Klelund. Invalideforsikringsraadet har i Mødet 28/12 28 bevilget hende I.R. fra Begæringens Dato. Invaliditeten skønnes at være forbigaaende. Til Efterret.

29. Skolesager.

Kul til Skolerne. J. Lauritsens Kulforretning i Esbjerg har sendt Regning for 12/1 29 paa en Saldo 73,50 Kr. + Regning fra 9/1 1200 Kg. Kul 30 Kr. + 29/1 1500 Kg. 37,50 Kr. + 6. Feb. 2000 Kg. 54 Kr.                                                                                                                            Til Efterretning.

Side 290

30. Aldersrentesager. Regninger fra Læge Kofoed Jensen, Bække for  ??

31. Enke Petrea Marie Christensen, Okslund 13,25 Kr.                                           Til Efterretning.

32.    –     Petrine Christiansen 17,50 Kr.                                                                             –

33.    –     Ane Thomsen, Lindknud 86,50 Kr.                                                                     –

34. Søren Nielsen, Vittrup 5,00 Kr.                                                                                     –

35. Enke Anne Marie Jensen, Lindknud. Regning fra Læge Teglhus  19,50 Kr.                –

36. Marie Kirstine Henriksen, Gildbjerg. Anerkendes forsørgelsesberettiget i Malt           –

37. Enke Else Christensen ansøger om at faa sin A.R. forhøjet med 5 Kr./Md.    Kan ikke bevilges.

Fattigsager.

38. Chresten Chrestensen Eg, Føvling er af Føvling Sogneraaad anerkendt forsørgelsesberettiget.

Da Føvlig S. mener at Thøger Hansen har en Ulykkesforsikring hvorfra Christensen venter at faa en Deel Erstatning henstilles det at søge Regningen betalt derfra.

Der rettes en Henstilling til Ulykkesforsikringen om at betale Regningen.

39. Eftergivelse af Fattighjælp. Arbejdsm. Jens Chr. Rasmussen af Vejle ansøger om eftergivelse af Fattighjælp. Vejle Byraad oplyser at paagældende i Tiden fra 29/1 1923 til 6/4 26 har modtaget i alt 2697,20 Kr. Man mener ikke der er Udsigt til at Rasmussen kan betale den ham ydede Hjælp tilbage.                                                             Det vedtoges af eftergive ham den ydede Fattighjælp.

Side 291.

40. Helga Andersen. Fredehjemmet Rødsten har sendt Regning for Pleje i Okt. Kv. 219,80 + Sygekassebidrag 7,20 Kr.                                                                                            Til Efterretning.

41. Frederikka Jespersen. Regning fra Holsted Apotek 27,75 Kr.                                         –

42. Carl Johs. Hansen. Regning fra De Sjællandske Aandssvageanstalter 135 Kr.               –

43. Fyrbøder Emil Thorvald Møller Hansen. Politikontoret i Nykøbing Mors anmoder om Refusion af 90 Kr. som udlagt Børnebidrag til Paula Kristine Aagaard eller Moderen Anna M. Aagaard.

Hansen tilbyder at betale 10 Kr./Md. fra Januar at regne.                                           Til Efterretning.

44. Hans Nissen Hansen, Vejle ansøger om at faa Hjælp til Husleje m. m. paa 35 Kr. Det søges oplyst om han ikke kan faa Nødarbejde eller Arbejdsløshedsunderstøttelse.           Bevilges 35 Kr.

45. Knud Sørensen har sendt et Brev angaaende sin resterende Børnebidrag.

                                                                                                        Sagen stilles i bero indtil videre.

Forskelligt.

46. Rasmus Hansens Hustru ansøger om Brændsel og lidt ekstra Hjælp.

                                                                      Bevilges 2 Læs Tørv. Ekstra Hjælp kunde ikke bevilges.

47. Maler Anton Bonde forespørger om han kan købe en Byggegrund Nord for Forsamlingshuset.

                                                                                                                          Kan f. T. ikke købes.

48. Peter Højer Hansen, Vittrup ansøger om Tilladelse til at faa sin Statslaan rykket tilbage mod Pant i Ejendommen efter 26,500 Kr.                         Bevilges. Værdi i Handel og Vandel 35,000 Kr.

Side 292.

49. Morten P. Mortensen, Vittrup ansøger om at blive fritaget for Bestillingen som Snefoged af Helbredshensyn.                                       Bevilgedes. Niels Nielsen jun. valgtes som ny Snefoged .

50. Andreas Hansen, Bøgeskov.  Der rettes Henstilling til Politimesteren om at undersøge Forholdene særlig med Hensyn til Besætningen.

51. Niels Hansen jun. Lindknud ansøger om at faa Lov til at levere noget harpet Grus til Betaling af Skat.                                                                                                                           Bevilgedes.

52. Niels Hansen sen. Lindknud. Der kan faaes harpet Grus for 7 Kr. pr. favn. Kommunen beholder Kampestenene. Han har 1 Favn Steen. Det vedtoges at modtage Tilbuddet til 27 Kr/Favn.

53. Axel Petersen forespørger om han kan faa Lov ttil at slaa Steen, da han ikke kan harpe paa Grund af Frost.                                                               Maa slaa Grus hos Niels Hansen foreløbig.

54. Pantede Genstande hos Erik Johansen og Laurits Gammelgaard. Der rettes Henstilling til Dommerkontoret om at faa Genstandene solgt.

55. Kørselsregning fra Læge Møller. Peder Chr,. Ehmsens Enke, Assersbøl 38,30 Kr.

Elias Dams Hustru, Lindknud 12,30 Kr.       Hans C. Ravns Hustru, Lindknud 50,90 Kr

Chr. Mogensen, Vittrup           13,00  –         Axel Christoffersen, Assersbøl      38,65  –

                                                                                        Regningen returneres synes alt for høj.

56. Post I Stokholm har sendt Regning paa Kørsel for Holger Lundgaard til Lægen 8 Kr. og for Rasmus Hansen 2 Ture til Brørup 10 Kr.                                                             Til Efterretning.

Side 293

57. Niels P. Hansen ansøger om at blive bevilget fuld I.R.

Der rettes Forespørgsel til Invalidenævnet om hvorledes denne evt. Lægen seer paa Forholdene.

58. Peter M. Andersen ansøger om at faa 1/3 Deel af sin Skat eftergivet for de sidste 2 Aar. Nægtes.

59. Sogneraadsvalg  afholdes 4. Marts Kl. 10 i Hovborg og Lindknud Kroer.

60. Som Valgstyrere valgtes i Hovborg Chr. Heick, Ths. Thomsen og Oluf Jepsen.

61.    –            –             –          Lindknud H.M.Petersen, Marius Madsen og Niels Thøgersen

62. Johs. Petersen ansattes til Skat fra 1/7 28 til 31/3 29 45 Kr. 

63. Laanet til Skolebygninger. Der ansøges om ? 5000 Kr.

64. Chr. Hansen, Okslund forespørger om han ikke kan blive fritaget for at betale sin Skat f. T. 1/111 27 til 1/11 28. Hans Husbonde har modtaget hans Skattekort men undladt at betale Skatten, desuden havde han 300 Kr. til gode af sin Løn.

Det vedtoges at eftergive han ½ Deelen af skatten for det anførte Tidsrum.

65. Hjælpekassevalg. Afholdes i Lindknud Og Hovborg Kroer Mand. D. 11 Marts Kl. 10 Form. Valgstyrere som ved Sogneraadsvalget.

Mødet 20/2 fastsattes til Kl. 3 Efterm. Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Ths. Thomsen, Chr. Heick, Oluf Jepsen, Niels Jørgensen, Marius Madsen, H.M.Petersen     

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *