1926 – 29 – 1c

Lindknud sogneråds forhandlingsprotokol 9. marts 1927

Side 70

Aar 1927 den 9/3 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende sager forhandledes:

1. Fødselsanmeldelser for Februar.

3. Feb. født en Søn af Købmand Jens Kr. Petersen og Hustru Olga f. Hansen, Hovborg

6.   –      –     –     –    –  Gmd. Niels Garder, Raabjerg og Hustru Maren Petrea f. Kristensen

17. –      –     –     –    –  Bmd. Morten P. Mortensen og Hustru Hedvig Oline f. Henriksen, Vittrup

9.   –      –    2 Døtre –  Fodermester Ejner Nielsen og Hustru  Thyra Thøgersen, Hovborg.

Døbte Karl Thomsen, Hovborg født 10/1 27, Thomas Thomsen f. 18/1 27, Hovborg, Krestine Severine Petersen f. 24/1 27, Jens Jensen Bonde f. 26/1 27, Ellen Petersen f. 3/1 27,  Anna Kirstine Jakobsen f. 5/1 27.                                                                                                       Til Efterretning.

2. Folketingsvalget. Ribe Amtsstue har under 17/2 fremsendt Opgørelse over Udgifterne i Anledning af Valget, som for Lindknud Kommune andrager 14,70 Kr.                     Til Efterretning.

3. K.F.U.M. Soldaterhjem har fremsendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.

4. Den Sjællandske Aandssvageanstalt har sendt Beretning for T. ¼ 22 til 31/3 26.

5. Dansk Aftenskole og Ungdomsskole Forening har fremsendt en Opfordring til Sammenslutning af samtlige Foreninger, Institutioner og private. Formaalet er at arbejde hen til at virke for god Oplysning og Opdragelse for Samfundets brede Lag. Forslag til Vedtægter er vedlagt. Til Efterretn.

6. hans Knudsen Jensens Statslaan til Opdyrkning af Heder og Moser er nu ordnet saaledes at Hans Jensen og Nebel Sparekasse har givet Afkald paa de 600 Kr.

Side 71.

saaledes at Hans K. Jensen maa faa hele Laanet udbetalt i Forhold til som Arbejdet bliver udført, han har allerede modtaget 400 Kr. Obligationen er til Tinglæsning.                          Til Efterretning.

7. Frikørsler. Læge Teglhus Jensen, Brørup har fremsendt Regning paa Frikørsler for følgende:

Maler Bonde, Lindknud   32 Kr.      Chr. Skov, Gilbjerg          6 Kr.    Elise Christoffersen      23 Kr.

J. Dam, Okslund                9   –        Ernst Søgaard Asserb.      7   –      Chr. Mortensens Hustru  6  –

Mads Madsen, Asserb.     32  –        Niels J. Jensen, Lindk.     30  –      Iver Iversens          –        6  –

N.C. Lund, Hyldelund       7  –         Marie Jespersen   –           30  –     Boe Schmidt, Debel         6  –

Jens Christensen, Lindk.    6  –        Iver Nielsen, Vittrup         16  –     Skomager Bonde, Lindk.40 –

Johs. Johansen        –          6  –        Murer Christensen, Lindk.  6  –     Graves Nielsen, Lindk.     6  –

                                                                Til Efterretning forsaavidt de er Medlemmer at Sygekassen.

8. Postkører J. Jepsen, Holsted. Regning for Kørsel med Jordemoder til Maler Bondes Hustru 19.95

9. Klockmann, Vejen har tilstillet Peder Knudsen, Okslund Regningen for Sygekørsel hvorefter P. Knudsen paany har afleveret den under Henvisning til at Indlæggelsen paa Sygehuset var ordineret af Lægen grundet paa at det Difteritis.                                                                   Undersøges.

Grundforbedringslaan til P. Nikolajsen paa 1500 Kr. er bevilget. Ifølge Pantebogsattest er Gjælden større end tidligere angivet, der forespørges om man alligevel vil stille den ønskede Garanti.

Povl Nikolajsen oplyser at Kriditforeningslaanet paa8100 Kr. for længst er udbetalt saa Gjælden bliver ifølge Tinglæsningerne 28.900 hvoraf en Deel er udbetalt.

Den tidligere angivelse var 47,500 Kr.

Side 72

Sagen overdroges ordnet saaledes at P. Nikolajsen faar sin Kassekredit ordnet i Overensstemmelse med tidligere Opgivelser altsaa paa 3000 Kr. i Stedet for 12,000 Kr. Som Tilsynsførende valgtes C. heick.

Murermester H. Staal, Holsted St. har fremsendt regning paa bestilt Drænsrør til P. Nikolajsen som Grundforbedringsarbejde og udbeder sig en Erklæring om at Regningens paalydende 689.20 Kr. forlods maa blive ham tilstillet af Laanet der foranstaltes udbetalt til Sogneraadet i Stedet for til P. Nikolajsen.

Fuldmagt fra P. Nikolajsen til H. Staal er vedlagt.                                          Henlægges.

11. Helge Andersen. Man har gjort A. Kr. Andersen bekendt med at Sogneraadet er villig til at yde ham en Deel Hjælp fordi hun maa gaa hjemme. Andersen svarede at Føden fik hun nok, derimod blev det maaske nødvendigt at hjælpe hende med noget Tøj før hun skal rejse.

Man har havt Forbindelse med Kvindehjælpen i Aarhus, og der er Udsigt til at hun efter Nedkomsten kan blive anbragt der, i al fald en Tid, men maa vist anbringes paa Fødselsstiftensen under Føde – Tiden. Om ca. en Maaned antager man at Politiet kan foretage en Undersøgelse af hvem der kan være Fader til det ventede Barn.

Helge Andersen forsøges anbragt paa Fødselsstiftelsen maaske derefter paa Kvindehjælpens Hjem i Aarhus.

12. Peter Petersen, Vittrup meddeler at det bliver nødvendigt at faa foretaget en større Reparation af Huset hvilket vil koste ca. 1000 Kr. og forespørger om han ikke kan købe den Tinglæste Obligation af Kommunen for 800 Kr.                         Bevilgedes under Forudsætning af Amtets evt. Tilladelse.

Side 73

13.Skolesager. Forsømmelseslisterne for Jan.og Feb. fremlagdes. Mulkterne paaføres af Formanden

14. Tørvehusene ved Lindknud Skole trænger til Reparation evt. Ombygning. Der foreslaaes lagt Bølgeblik paa Husene ovenpaa Paptaget.

15. Renholdelse af Skolerne. Der er indkomne følgende Tilbud:

Til Vittrup Skole. Peter Petersen Hustru, Vittrup paa 175 Kr.                                        Antaget.

  –     –           –       Karl Johnsens    –             –         –    200  –

 Lindknud   –        Peter Andersen, Lindknud               450  –

        –           –       Maler Bonde,          –                        375  –                                           Antaget.

Klelund Skole      Meta Ibsen, Klelund for Renholdelse af Skolen og Gymnastiksalen for et Aar fra ¼ 27 300 Kr. Rengøring af Salen efter Møder uden Fyring 1 Kr. Med Fyring 2 Kr.      Antaget

Klelund Skole Botild Jakobsen for Renholdelse af Skolen og Gymnastiksalen  325 Kr.

16. Lærer Skovbjerg har flere Gange beklaget sig over at de manglede Plads bl. a. at de ikke havde et Gæsteværelse. Har endvidere udtalt at de havde Ret til Loftet over deres Lejlighed.

Man spurgte Provsten om dette sidste var ham bekendt rigtig.

Lære Skovbjerg har spurgt om der ikke kunde blive en anden Lejlighed til Lærerinden mod at Vinterlæreren beholdt et Værelse.

Der søges Oplysning om hvorvidt en Lærer har Ret til Loftet over sin Lejlighed samt Ret til Gæsteværelse.

Side 74

17.Aldersrentesager.

Dorthea Fogtman, Hovborg ansøger om at faa sin A.R. forhøjet.                        Tilstilles et Skema.

18. Dyrtidstillægget til A.R. nydere er som hidindtil indtil 1/10 27 for Ægtepar 42 Kr. for enlige Personer 21 Kr. for 6 Maaneder.                                                                            Til Efterretning.

19. Jens Kr. Nielsen, Tirslund Føvling Sogn tidligere Brunbjerg f. 29/11 1859 er Medlem af Sygekassen. Indfødsret? Han ejer fast Ejendom vurderet til 8500 Kr. Prioritetsgæld 7000 Kr., andet Gæld 2800 Kr.. Lejeværdi af Bolig 200 Kr.

Der forespørges om han anerkendes forsørgelsesberettiget samt om der er Anledning til Bemærkninger angaaende de angivne Oplysninger. Anerkendes. Ingen Anledning til Bemærkning.

20. Gunder Adamsen. Gesten Sogneraad meddeler at han nu er oppe paa en maanedlig Understøttelse af  80 Kr. + ekstra Hjælp under Sygdom. Forespørger om der kan ventes Lovmæssig Refusion.                                                                                                                   Til Efterretning.

21. Morten Madsen. Bække Sogneraad meddeler at den ganske midlertidig har forhøjet hans Understøttelse til 30 Kr. ugentlig.                                                                             Til Efterretning.

22. Andreas Søgaard har nu betalt bidraget med 84 Kr.                                                      –

23. Jørgine Jørgensen, V. Vedsted. Sygekassen har opsagt sin Kaution til ¼ 27. Formanden har paa Sogneraadets

Side 75

Vegne udstedt Kaution fra den tid                                                                            Til Efterretning.

24. Iver Jepsen har ved en Sagfører udbedt sig en Forsørgelsesattest, man har foreløbig nægtet at udstede en saadan.

25. Ernst Thorvald Møller Hansen. Politimesteren i Kolding beder sig det udlagte Beløb 90 Kr. indbetalt da Alimenten er forsvunden.                  Til Efterretning. Foranstaltet indsat til Afsoning.

26. Arbejdsm. Chresten Adam Chrestensen f. i Haurum 24/3 1889 er d. 25/3 27 indlagt paa Fattiggaarden paa herv. Kommunes Regning. Er anerkendt forsørgelsesberettiget i Haurum, Sall Kommune, Bøstrup.                                                                                                  Til Efterretning.

27. Forskjelligt. Udstykninger. Landinspektør Hjort Gregersen, Grindsted ansøger paa Poul Nikolajsen Vegne om Tilladelse til Udstykning af en Byggegrund fra Matr. 1a Hovborg, agtes solgt til Sognefoged P. Hermansen, Klelund.                                                                   Anbefales.

28. Samme ansøger paa Hans Kr. Axelsens Vegne Tilladelse til Udstykning af Matr. 7c, Okslund og Tilladelse til at sælge en Parcel paa 17½ Tdr. L. til Sønnen Lorenz P. Axelsen.

Sogneraadet anseer Sagen for at være uheldig, kan ikke anbefales.

29. Svend Østergaard Nielsen anerkendes Forsørgelsesberettiget i Holsted.          Til Efterretning.

30. Oxebremselarvens Udryddelse. Cirkulære af 8/2 27 der bliver at foretage en Undersøgelse hos samtlige Kreaturholdere af deres Kreaturer om hvorunder findes Larver og dernæst en Behandling af de angrebne Dyr. Der udstedes Bekendtgørelser for Kreatur-

Side 76

ejerne gaaende ud paa at Kreaturejere, der fremskaffer en Dyrlægeattest er fri for Tilsynet.

Hans Schønning tilbyuder at foretage Eftersynet for 10 Øre pr. Kreatur + for Behandling yderligere 10 Øre pr. Kreatur. Eftersynet paabegyndes 15/4.

31. Frikørsel. Peter Runge har fremsendt Regning for Kørsel med Anna Mahler paa 55 Kr. Til Efter.

32 Niels Petersen, Kidholm forespørger om Kommunen vil købe en Deel Kampesten  til 30 Kr. pr. Favn. Ønsker at købe 5 Favn til den anførte Pris

33. Kulgrosserer Lauridsen, Esbjerg har sendt Regning for 1000 pund Kul til Lindknud Skole for 15,50 Kr.                                                                                                                   TilEfterretning.

34. Niels Garder Raabjerg ansøger Landbrugsministeriet om at faa Udsættelse med sit Grundforbedringsarbejde og den bevilgede Grundforbedringslaan indtil ¼ 1928.   Anbefales.

35. P. Mikkelsen. Regning for Kørsel med Niels Chrestensen til Læge Hansen, Esbjerg 10 Kr. Forsøges refunderet af Arbejderforsikringsretten.

36. Jeppe P. Jepsen Regning for Rensning af Kloak 57 Kr.                                     Til Efterretning.

37. Niels Kr. P. Vase har tilbudt at han vil levere 2 Kubikfavn Stenslag paa Vejen ved John P. Madsen for ca. 70 Kr. pr. Favn.                                                                               Bevilgedes.

38. Mads Kr. Nielsen ansøger om Konfirmationstøj til Datteren. Hat, Sko, Kaabe og Kjole.

                                                                                                                    Bevilgedes 70 Kr.

Side 77.

39. Mads Kr. Nielsen. Arbejdsforsikringsraadet har fremsendt et Skema til Udfyldning angaaende hans Sundhedstilstand og Arbejdsevne m.v.                                          Besvares af Formanden.

40. Jørgen J. Dam, Okslund. Understøttelsen nedsættes fra 20 Kr. til 12 Kr pr Uge.

41. Frederik Madsen har tilbudt at levere 1 Kbf. Steen paa Surhavevejen for 85 Kr.  Antaget.

42. Vinterlærer Hansen, Lindknud betaler for Brændsel ca. 25 Kr.

43. Fru Astrid Rise. Husleje, Brændsel og Lys 90 Kr.

            Sogneraadet konstituerede sig.

Til Formand valgtes Niels Thøgersen, Næstform. Marius Madsen, Kasserer Hans M.Petersen og til Revisor Thomas Thomsen.                                                                      Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Olaf Jepsen. Chr. Heick, Ths. Thomsen, Niels Jørgensen, Marius Madsen, Hans M.Petersen

 

Aar 1927 den 13 April holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt

 

Pastor Barfod har fremsendt Fødselsanmeldelser for Marts Maaned.

1. Marts født en Datter af Bmd. Jens Holger Hansen og Hustru Kirstine Birgitte D. S. Stenager

5.    –        –    –      –        –    –      Andreas Julius Jepsen og Hustru Ane Kirstine Pedersen, Debel.

Side 78

7.  Marts født en Datter af Forpagter Erik Johansen og Hustru Else Marie Nielsen, Klelund

21   –        –      –     –        – Niels Peter Hansen og Hustru Hansine S. Rasmine Jensen  –

21.  –        –      –     –        – Bmd. Frederik Jepsen og Hustru Marie Andrea Hansen, Okslund

24.  –        –      –     –        – Forpagter Harald Petersen og Hustru Kristiane Frederikke Koed, Lindk.

30.  –        –      –     –        – Plantør Simon Simonsen og Hustru Petrea N. M. Krestensen, Baldersbæk

                                                                                                                    Fødslen noteres i Hejnsvig.

Døbte. Aksel Petersen f. 3/2 27 Købmand J.C. Pedersen, Hovborg. Johannes Mogensen Garder 17/2 27 Niels Garder, Raabjerg. Mette Petrine Hansen f. 20/1 27 Nis Nielsen Hansen, Brunbjerg

2. Ensomme Gamles Værn har fremsendt Ansøgning om et Bidrag.                          Henlagtes.

3. Udstykning. Landbrugsministeriet har under 9/3 27 meddelt Samtykke til Udstykning af Matr. 8k og 8m saaledes at 8k faar Hartkorn 1 Alb., 8m 1 Skp, 2 ¾  Alb. forbliver i én Ejendom, medens 8q ¼ Alb., 8r ¼ Alb. sælges til Købmand Erik J. Jensen alle Vittrup.                           Til Efterretning.

4. Nævninge Grundlisten. Stiftamtmanden meddeler at Kommunalbestyrelsen har at udvælge 3 Mand til at foretage Valg til Grundlisten der gjælder for Tiden 1/7 27 til 30/6 31. Genvalg bør som Regel ikke finde Sted medmindre vedkommende erklærer sig villig til at modtage Genvalg. Valgt blev Sognefoged Peter Hermansen, Tømrer Sørensen og Joh. Nielsen, alle Genvalg.

5. Kassekreditten i Handelsbanken i Esbjerg. Banken meddeler at Kommunen d. 31/3 27 skylder 15000 Kr. + Resterende Renter 244,75 = 15,244,75 Kr. der bedes anerkendt af Sogneraadet. Anerk.

Side 79.

6. Udskrift af Amtsraadets Forhandling d. 11/3. Klagen fra Agerbæk Borgerforening over Agerbæk Klelundvejen var til Behandling i nævnte Møde. Da Lindknud Sogneraad har givet Løfte om at sætte Vejen i farbar Stand stilles sagen i Bero.                                                     Til Efterretning.

7. Vej No. 18 som nu befærdes af Rutebilen vil muligvis trænge til en Deel extra Materiale.

                                                                                                                Overdroges til H.M.Petersen.

8. Brandpolitiloven af 31/3 1926. Ribe Amtsraad har i Skrivelsen af 17/3 27 meddelt at Sognene Lindknud, Læborg, Malt, Folding, Brørup skal danne 3. Skorstensfejerdistrikt og udbeder sig Indstilling af Skorstensfejer. Ved et 21/3 afholdt Møde i Vejen, hvor alle Kommuner var repræsenterede kunde der ikke pånaaes Enighed omen fælles Indstilling. Der 3 Sogne Folding, Brørup, Lindknud med Tilslutning fra Malt ønsker Distriktet deelt i 2 med Skorstenfejer i Vejen og Brørup. Sidstnævnte Kommune protesterer mod Amtsraadets Beslutning og indsender Ansøgning omen Deling som anført.

Brandvæsen og Brandmateriel. Ved Mødet i Vejen aflagte Jeppe Nielsen Beretning om dette Spørgsmaal, meddelt bl.a. at Direktør Falk havde under Overvejelse at oprette Brandzoner med fast Station i Brørup medevt andre Stationer forsaavidt Sagen fik almindelig Tilslutning. Udgiften vil antagelig blive ca. 20 Øre pr. Indbygger.

Under 7/4 27 har Ribe Amts Sogneraadsforening indbudt til Møde paa Hotel Kikkenborg i Bramminge Fredag d. 22/4 Kl 2 hvor en Repræsentant fra Redningskorpset samt Stiftamtmanden vil komme tilstede. De valgte Repræsentanter anmodes om at møde med fornødent Bemyndigelse. Valgt blev Chr Heick og Niels Thøgersen.

Side 80

9. Grundforbedringslaan til Poul Nikolajsen. Ifølge modtagne Oplysninger vil Laanet faa Prioritet i i Ejendommem efter 57,000 Kr. nemlig til Vest – og Sønderjydske Kreditforening i alt 45,000 Kr.

En Kassekredit i Vejen Bank løbende 12,000 Kr.. Sogneraadet vedtog med 5 Stemmer at garantere for Laanet 1500 Kr. næstefter 57,000 kr. 2 Stemmer imod M. Madsen og H.M. Petersen.

10. Formandens og Kassererens Løn for 1927/28 fastsattes til 1000 kr. til Deling.

11. Folkeregisterførerens Løn sattes til 150 Kr. Kassereren faar Meddelelse om Flytning.

12. Skatteklager. Iver Bendix, Gildbjerg har fremsendt Klage over sin Skat til Kommunen, henvises til Peter Kristian Schmidt, Gildbjerg.

13. Købmand J.C. Petersen, Hovborg har fremsendt Klage over at han og Broederen Chresten PÅetersen ikke er ansat lige Indtægter. Dersom Sogneraadet ikke vil ændre dette ønskes Meddelelse herom for at de kan faa Lejlighed til at klage til Overskatteraadet.

14. Margrete Madsen, Klelund har fremsendt Besværing over at hendes Formue er forhøjet fra ca. 29,000 Kr. til 42,000 Kr. og at Indtægten er sat til 7,000 Kr, ansøger om at faa det nedsat.

15. Ifølge Forespørgsel til Sogneraadstidende og den derefter modtagne Svar har Peter Knudsen, Okslund ikke Ret til fri Kørsel medmindre paagældende Sygehus ifølge sin Vedtægt yder fri Kørsel for Epedimipatienter.                                     Der søges Oplysning paa Brørup Sygehus.

Side 81.

16. Frikørsler. Regning fra Læge Kirkebjerg, Holsted.

Slagtersvend N. Jensen, Hovborg 17 Kr.        Knud Hansen, Baldersbæk 19 Kr. 

Steffen Rasmussen, Hovborg        50 Øre       Murer Krestensen, Hovborg 50 Øre

H. Kristoffersen, Klelund               –    –          Jørgen Jørgensen, Klelund   21 Kr.

Th Thorstensen Hovborg                –    –          Agnete Hansen, Hovborg      8,50 Kr.

Slagter Nielsen      –                       34 Kr.        Ejner Nielsen          –            17,50  –

Simon Simonsen    –                      36   –          Chr. Larsen, Klelund                50 Øre

Skomager Nielsen  –                       50 Øre      Katrine Jessen, Hovborg            –   –

Søren Jepsen           –                      1 kr.          Mette Iversen. Assersbøl       15 Kr.

N.P.Hansen            –                        9 Kr.        M. Søholm, Klelund                9   –

                                                                                                                       207 Kr.   Til Efterretning

17. Regning fra Læge Møller.

Købmand Rise, Lindknud   12 Kr.                 H.L. Andersens Børn, Lindknud 18 Kr.

Maler Bonde           –            18 –                    A.C. Andersens Hustru     –          12  –

Hans Schønning     –              6  –                    P.H. Ehmsens Enke          –          18   –

Murer Hansen, Vittrup         15  –                                                                      99 Kr. Til Efterretning.

18. Møller Peter Nielsen, Lindknud. Regning for to Bilture med Anders Andersens Barn, Vittrup til Brørup Sygehus.                                                                                                       Betaler selv 14 Kr.

19. Iver Iversen, Arbejdsforsikringsraadet har d. 5/4 meddelt at Sagen nu vil blive afsluttet. Man har meddelt at Kommunen har ydet ham en Understøttelse af 30 Kr. om Ugen samt at han intet Arbejde har udført.

20. Forsørgelsesattest til Brug ved Indgaaelse af Ægteskab er udstedt Marinus Christensen søn af Chresten Christensen forhen Okslund, han er født i 1900.                                Til Efterretning.

21. Iver Jepsen, Gravene 22, Viborg. Man har rettet en Forespørgsel til Ribe Stiftamt om hvorvidt man er pligtig til at udstede Forsørgelsesattest for ham til Indgaaelse af Ægteskab, da man har betalt 1000 Kr. i Børnebidrag for ham. Amtet mener man skal udstede Attesten.        Til Efterretning.

Side 82.

22. Invaliderentesager. J.N. 37310 Ragnhild Schønning, Lindknud. Invalideretten har fremsendt et Spørgeskema der bedes udfyldt og tilbagesendt.                                             Besvares af Formanden.

23. J.N. 42569. Ernst Petersen Søgaard, Assersbøl. Invalidefonden meddeler at den har modtaget hans Ansøgning om I.R. d. 12/3 1927.

24. Samme ansøger om Forskud paa I. R. grundet paa at han ikke godt kan taale at arbejde.

                                                                                    Bevilgedes 50 Kr. pr. Maaned fra 1/5

25. Niels Krestensen, Klelund er bevilget 20 Kr. til Bilen til Esbjerg.            Til Efterretning.

26. Skolesager. Christian Holm, Høllund ansøger om at faa Tilladelse til at en lille Pige maa søge Okslund Skole, grundet paa den lange Vej til Nebel. Bevilgedes paa Betingelse af at Lærer Vinther ikke har noget derimod og mod en Betaling af 44 Kr.. aarlig.

27. Har Lærer Skovbjerg Ret til Loftet over sin Lejlighed. Sogneraadet meddeler ifølge Forespørgsel, at en Lærer har Ret over Loftet medmindre der ved Kaldelsentil Embedet er taget Forbehold herimod. Jvnf. Undervisningsministeriets Skrivelse af 28 Maj 1888.

Mary Kirstine Holm. Ribe Stiftamt meddeler at Drengen Holger Holms Ophold paa Aandssvageanstalten skal betales af Holsted Sogneraad.

28. Andreas Hansen, Lindknud. Regning fra Brørup Apotek 1,90 Kr.

Side 83.

29. Aldersrentesager. Regninger fra Brørup Apotek. Peder Christensen, Okslund Skole  16. Kr.

30. Petrine Borck Christensen, Okslund                                              17,25 Kr.      Til Efterretning.

31.Ane Marie Hansen, Vittrup. Kendes ikke.

32. Iver Jensen, Okslund                                                                        1,70  –

      Samme Læge Møller Sygebesøg. Henstiller til Petersen at betale

33. Karen Hansen, Lindknud                                                                13,25  –                      –

34. Maren Hansen, Vittrup                                                                    50,75  –                     –

35. Kirstine Sørensen, Lindknud                                                            9,70   –                     –

36. Ane Thomsen                                                                                   77,05  –                     –

37. Hans Jespersen Gehlert, Møller P. Nielsen Kørsel                            7,00  –                     –

      Samme Læge Møller Sygebesøg                                                      23,00  –                    –

          –       Regning fra Brørup Sygehus                                                80,00  –                     –

38. Johs. Hansen, Lindknud. Læge Teglhus Jensen                               81,00  –                     –

39. Ole Henriksen, Vittrup.  Læge Møller                                                5,00  –                     –

40. Jens P. Veldt Regning fra Gjørding paa                                           21,38   –                     –

      Samme                –                    –             Brændsel                           15,00   –                     –

41. Vilhelm Jepsen. Regning fra Vejen, Brændsel                                 15,00  –                      –

42. Kristian Jørgen Petersen, Klelund har fremsendt Ansøgning om Aldersrente. Han er født i Lindknud Sogn d. 6/10 1861, er forsørgelsesberretiget her, er gift, har dansk Indfødsret, er Medlem af Sygekassen. Opgiver en Indtægt af 400 Kr., har Landejendom men ingen Formue.

Indtægten ansættes til 800 Kr., efter dette tilkommer han i Aldersrente 22 Kr. + Dyrtidstillæg 3,50 fra 1/5.

43. Brændsel til Aldersrentenydere. Opgørelsen sendes til Amtet snarest mulig inden 15/6. Til Eftr.

Side 84.

44. Fattigsager. Mads Kr. Nielsen. Regning for Medicin Brørup Apotek 18 Kr.

                                    –                      –           –        –        Gesten      –       78  –

                                    –                      –    for Øjenlæge Kjølby, Kolding   36  –

                                    –         s Datter –     –         –           –             –           12  –

                                    –               –      –   for Medicin Løveapoteket          20  –

Mads Kr. Nielsen har modtaget i Rejse penge til Kolding for ham og

Datteren                                                                                           i alt     35 Kr.

Samme Fastsættelse af den Maanedlige Understøttelse pr. Maaned fra 1/5 til 31/10 1927. Bevilges 20 Kr.                                                                                                                       Til Efterretning.

45. Frederikke Jespersen Klelund. Regning fra Læge Kirkebjerg, Holsted paa i alt  31 Kr.

Er det ikke en Fejltagelse med 26 Kr. pr Tur?

46. Jeppe L. Jepsens Hustru. Randbøl Sogneraad meddeler at Hjemsendelsen stilles i bero indtil 1/10 1927.                                                                                                                 Til Efterretning.

47. Hans Jørgensen. Anstalten I Brejning har sendt Regning for April Kv. 150 Kr.        –

48. Mary Holms Barn Helge Holm. Holsted Sogneraad undslaar sig stadig ved at overtage en Opholdskommunes Forpåligtelse overfor Barnet, hvorfor man har sendt Sagen til Amtets Afgørelse

49. Emil Torvald Møller Hansen, Kolding. Politikontoret i Nykøbing Mors udbeder sig Refusion for udlagt Børnebidrag til det af Anna Marie Aagaad d. 17.Januar udenfor Ægteskab fødte Barn Poula Kristine Aagaard med 120 Kr.. Bidraget er forgæves afkrævet Barnefaderen og erklære uerholdelig ved Udpantning. Hansen foranlediges indsat til Afsoning af Beløbet. Til Efterretning.

Side 85.

50. Jørgine Jørgensen Sindssygehospitalet i V. Vedsted. Bogholderkontoret i Viborg har sendt Regning for April Kv. 182 Kr.                                                                                   Til Efterretning.

51. Ane Marie Hansen, Klelund samme Regning paa 182 Kr.                                              –

52. Charles Christensen og Hustru Florinka Krestensen er ifølge Ribe Stiftamts Resolution af 3/2 27 Separerede. Forældreretten over ders fælles Barn er overdraget til Moderen. Charles Christensen er tilpligtet at betale Biodrag til Barnemoderen efter de i Ribe Amt fastsatte Normalbidrag for Landdistrikter. Politikontoret i Varde meddeler at Bidraget for ½ Aar indtil 19/4 27 forskudsvis er udbetalt Moderen med 78 Kr. Beløbet er forgæves afkrævet Faderen, der menes ikke at kunde skaffes Dækning ved Udpantning hvorfor Politikontoret udbeder sig Dækning af Forsørgelseskommunen Lindknud. Christensen indsættes til Afsoning.                 Til Efterretning.

53. Hans Nissen Hansen. Politikontoret i Nykøbing Mors udbeder sig Refusion for udlagt Bidrag til hans fraseparerede Hustru Dagmar J. Jensen 78 Kr.                                                Til Efterretning. Samme ansøger om at faa et sæt Tøj, da han skriver at han næsten ingen Tøj har. Fik Penge da han mødte personlig 40 Kr.

54. Hans Kr. Fynbo. Politikontoret i Holsted har forskudsvis udbetalt Bidraget til hans fraseparerede Hustru Margrete Fynbo med 324 Kr. Da H.C. Fynbo erklærer ikke at kunne betale og Udpantning er forgæves udbedes Refusion af det udlagte Beløb.                           Til Efterretning.

55. Carl Johs. Hansen, Aandssvageanstalten Ebberødgaard har sendt Regning for April Kvartal. paa 150 Kr.                                                                                                                     Til Efterretning.

Side 86.

56. Helga Andersen, Lindknud. Jordemoder Fru Lytken har nu udstedt Attest. Sagen gaar nu til Politiet for at der kan fortages en Undersøgelse af hvem der er Fader til det ventede Barn. Fødselsstiftelsen i Aarhus har som Svar paa en Forspørgsel meddelt at Helga Andersen kan optages paa Stiftelsen 3 a´4 Uger for Fødslen naar hun medbringer daglig Tøj og Linned til Skiftning. Baade hun og Barnet bliver der som Regel 10 a´12 Dage efter Fødslen.

Kvindehjælpen i Aarhus har meddelt at Helga Andersen efter endt Barselsleje kan optages der nærmest paa et Sinkehjem , medens Barnet i saa Tilfælde skal foranstaltes anbragt paa Ribe Amts Plejehjemsforening.

57. Andreas Hansen, Lindknud har forespurgt om Kommunen ikke vil købe nogle Kampesten naar han leverede Styenene ved Vejen. Han siger at han ikke kan taale at at slaa dem i Skærver og han mangler Penge til Kreditforeningsrenter, der skal være betalt senest 15 April.

Det vedtoges at Kommunen betaler Renterne til Kreditforeningen. Andr. Hansen kan saa levere en Deel Sten ved Brørupvejen for 25 Kr. pr. Favn.

Marie Jespersen, Lindknud, der er afgaaet ved Døden er tilslaaet Invalideansøgningens Dato.

Fattigsager.

Frederikka Jespersen ansøger om mere i Understøttelse. Bevilgedes yderlig 10 Kr/Md. i den Tid hun er syg, beregnet fra ¼ 27.

Anna Albertsen ansøger om 10,000 Tørv. Bevilges 6000 Tørv

Side 87.

Aldersrentesager. Møllebygger Johan Nielsen tilstodes A.R. pr. Maaned 15,75 + 3,50 Kr.

Abelone Hansen, Lindknud 32,50 + 3,50 Kr.

Vej Nr. 27 Hovborg _ Baldersbæk. Ejeren af Baldersbæk Plantage tilbyder at yde et Tilskud til Vejen paa 500 Kr. mod at Sogneraadet sætter Vejen i god Stand, der tilbydes at yde ½ Deel Udgifter. Sagfører Engelberg, Krystalgade 28 København.

Peter Poulsen Jensen tilbyder at sælge harpet Grus til Kommunen for 50 Kr. pr. Favn uden Kørsel.

                                                                                                                                         Antaget.

Mødet sluttet. Næste Møde kl. 2 ½

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Niels Jørgensen, Oluf Jepsen, Chr. Heick. H.M. Petersen     

 

Aar 1927 d. 11/5 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødte.

Følgende Sager forhandledes:

1. Pastor Barfod har fremsendt Fødselsanmeldelser for April Maaned

 

D. 7/4  født en Søn af Lærer Petersen Jensen og Hustru Katrine Nielsen, Kokær, Klelund

 –  14/4   –    –    –      –   Hmd. Karl Staal og Hustru Ester Magdalene Nielsen af Lindknud

 – 23/4    –   –     –       –    –   Peter Madsen Rasmussen og Hustru Magda Kristine Gissemann, Klelund

 – 24/4   –    –     –      –   Arbm.Peter Kr. Germansen og Hustru Christine Johansen af Lindknud

Side 88.

d.29/4  født en Søn af Bmd. Jens Søndergaard Andresen og Hustru Magdalena af Hovborg

Døbte Hans Peter Hansen f. 29/1 Peter Niels Hansen, Olga Hansen f. 1/3 Jens Holger Hansen, Jenny Petrea Jepsen f. 5/3 Julius Jepsen, Debel, Asta Johansen f. 7# Erik Johansen, Klelund.

2. Nævninge. Præsidenten for Vestre Landsret i Viborg meddeler at Sognefoged Peter Nielsen er genvalgt som Form. for Udvalget der skal vælge til Nævningsgrundlisten.

3. Klelund – Agerbækvejejen. Amtsvejinspektøren udbeder sig Oplysninger om hvilke Resultater det nedsatte Udvalg er naaet til med Hensyn til Forbedring af Vejen. Vejen er nu til dels sat i Stand det foreslaaes at paaføre Vejen 2 Kbf. Leer og 1 kbf. Stenslag.                                  Godkendt.

4. Udstykninger. Landbrugsministeriet har godkendt at Anton Chr. Sørensen afhænder Matr. No. 4f Gilbjerg til Chr. Mortensen, Lindknud.

Og godkendt Udstykning af Matr. No. 8c og 8o, Vittrup saaledes at Chr. Mortensen faar 8q Hk. 1 Skp, 2 Fdk 2½ Alb. og beholder 8o ¾ Alb. Ejnar Mortensen faar 8s 1 Skp. ¼ Alb. samt 8y ¼, 8 a. 8ø ¼ Alb.

Og godkendt at Handelsmand Hans Kr. Nielsen, Vejen overdrager til Murer Jens L. Christensen Matr. No. 3bk Debel.

Og godkendt at Poul Nikolajsen, sælger Matr. 1bp. Hovborg til Sognefoged P. Hermansen, Kleluind.                                                                                                        Til Efterretning.

5. Iver Iversen. Arbejdsforsikringsraadet har under 22/4 27 meddelt at Iversens

Side 89

Arbejdsevne ikke skønnes at være forringet med 5% ellerderover, saa der kan ikke ydes ham nogen Erstatning. Iversen har atter henvendt sig til Læøgen og hævder at han ikke kan taale at arbejde eller faa Hovedet nedad. Sagen er indsendt paany. Der bliver sendt Refusionsreging til Forsørgelseskommunen. Det vgedtoges imidlertid at yde ham en Understøttelse af 30 Kr. pr. Uge, der forlanges fuld Refusion.

6. Brandpolitiloven. Redningskorpset har tilbudt at anlægge en fast Brandvagt med Hovedstation i Holsted eller Brørup og med Bizoner i Bramminge, Vejen og Grindsted.

Abonnementsprisen bliver højst 20 Øre med fuld Tilslutning fra alle Kommuner 17 Øre pr.

Indbygger. Forslag til Kontrakt forligger til Underskrift. Ifølge en Udtalelse af Stiftamtmanden ved Mødet i Bramminge vil der ikke foreløbig blive stillet krav til Kommunerne om lokale Foranstaltninger. Det fremsendte Forslag til Kontrakt tiltrædes og underskrives.

7. Voldgiftsmand i Anledning af Tvistigheder om Handel med Husdyr Lov No. 234 af 12/6 1922. Ifølge Amtets Skrivelse af 21/4 27 bliver der at foretage Indstilling af en Mand. Valget foretages af Amtet og gældet for 5 Aar (P.Peter Nielsen) Sogneraadet instillede P. Nielsen.

8. Meddelelser fra Landsskatteraadet.

9. Ribe Amts Plejehjemsforening har fremsendt Regning for Bodil D. Hansens Barn paa 120 Kr. og Rigmor Andersens Barn Ruth Kirsten M. Andersen 120 Kr. Undersøges hos Plejehjemsforeningen.

10. Kirkeministeriet meddeler at Lindknud Kommune skal udrede en Kirkeskat af 1117 Kr. Beløbet indbetales til Stiftskassen.                                                                                      Til Efterretning.

Side 90

11. Laanet til Opdyrkning af Heder og Moser. Hans Knudsen Jensen, Vittrup ansøger om af sit Statslaan at faa yderlig udbetalt 250 Kr.

Forspørges om han har faaet noget lavetsiden sidst.

12. Tjenestepige Kirsten Hansen hos H.C. Hansen i Hyldelund har sendt Klage over at hun skal betale Skat, da hun skal betale 15 om Maaneden til sit Barns Pleje.              Ansættelsen fastholdes.

13. Thomas Thomsen, Lindknud har 1 Kbf.Sten slaaet, som han gerne vil levere, skal man ikke anvende det til Reparation af Brørupvejen?                                                    Tiltraadtes.

14. Niels Jørgensen har anmodet om Tilladelse til at slaa flere Grus, da han intet Arbejde har faaet endnu.                                                                                                 Maa søge andet Arbejde.

15. Frikørsel. Læge Lange, Grindsted har sendt Regning paa Kørsel til Knud Hansens Hustru af Vester Hovborg paa i alt 67,50 Kr.                                                                           Til Efterretning.

Udgifter til Lokale, Lys,Varme, Fortæring for 1926/27 i Lindknud Kro 591,40 Kr.         – 

16. Invaliderentesager. Invalideforsikringsfonden meddeler at Kommunen har at betale til Fonden for Th. Thomsen indtil 31/12 26 400 Kr. Bothilde Høgh, Vittrup 333 Kr. I henhold til Lovens§ 5 og 6 til Fonden 1309 Kr. Tilsammen 2042,75 Kr.                                                         Til Efterretning.

17. Gjertrud Sofie Hansen, Okslund der for anden Gang søger Invaliderente. Invalkideretten har udbedt sig sig en Udtalelse om hendes Helbredstilstand, Arbejdsevne økonomiske Forhold m. m.

                                                                                                           Besvares af Formanden.

Side 91

18. Nop. 43191 Husmoder Julie Hansen, Lindknud. Invalidefonden meddeler at hendes Ansøgning om Invaliderenter d. 26/4 27                                                                                     Til Efterretning.

19. Jensine Marie Jespersen der er afgaaet ved Døden er tilstaaet Invaliderenter fra Begæringens Dato.                                                                                                                          Til Efterretning.

20. Ernst Pedersen Søgaard, Assersbøl. Invalideforsikringsretten har fremsendt Spørgeskema angaaende hans Helbredstilstand, Arbejdsevne m. m.                               Besvares af Formanden.

21. Skolesager. Forsømmelselisterne for Marts og April Maaneder fremlagdes. Mulkterne paaføres af Formanden.

Brændsel til Lærerne?

22. Lærer Skovbjerg ansøger om Tilskud til Folkebogsamlingen 75 Kr. Tilstodes 60 Kr

                                                         –         –  Børne      –                 –    –         –          –

                                                         –         –  Lærer      –                25   –         –        20  –

23. Assersbøl Skole. Fru Mortensen ansøger om Tilladelse til at flytte en Skillevæg i Skolegaarden.                                                                     Bevilgedes. Overlodes til H.M.Petersen 

Side 92

24. Aldersrentesager. Johanne Busk. Regning fra Bække Sogneraad 18 Kr.

                                           –                     –       Brændsel                     11  –

25. Ane K. Hansen fra Kolding                                                         190,80 Kr.

26. Karl K. Buhl    Regning fra Holsted S.                                        210,90   –

27. Daniel Petersen    –                   –                                                     60,70   – 

28. Johanne Adamsen Regning fra Hejls                                           162, –     –

           Samme                 –                   –   Brændsel                              15,  –    –

29. Enke Else Chrestensen, Lindknud. Forsørgelsesberettiget i Grene.

30. Nicoline Jørgensen, Lindknud er nu fyldt 65 Aar. Aldersrenten forhøjet fra 1/5 27 pr. Maaned til 12,50 Kr. + Dyrtidstillæg 3,50 i alt 16 Kr.                                                               Til Efterretning.

31. Fattigsager. Regninger for: Marlene Madsen fra Bække Sogneraad  322,75 Kr.

32. Marius P. Buhls Hustru Maren K. Due fra Fredericia                            3.95   –

33. Villiam Thorvald Nielsen fra Vejstrup                                                138,26  –

34. Jeppe L. Jepsens Hustru Line Jepsen     –  Randbøl f. Tiden 1/10 til 31/3 27 138,26 Kr.

35. Lenert August Jensen, Bogense Politikontor udbeder sig Refusion for udlagt Alimentationsbidrag til Cecilie Kristiane Nielsen til Barnet Doris

Side 93. Johanne Jensen f. 30/10 1925. Refusionsbeløbet for ½ Aar indtil 30/4 27 102 Kr. Til Efterr.

36. Andreas Gerken f. 12/2 1901 i Ribe. Ribe Fattigudvalg har i Skrivelse af 5/5 27 meddelt at paagældende anerkendes Forsørgelsesberettiget i Ribe                                          Til Efterretning.

37. Mads Kr. Nielsen og Datteren Abelone, Vittrup. Løveapoteket i Kolding Regning paa Medicin paa henhv. 4,10 og 5,90 = 10 Kr. Til Rejsen til Kolding 5 Kr.                               Til Efterretning.

38. Thygesen Bonde Aastrup Sogneraad har fremsendt Refusionsregning for ydet Fattighjælp 182,25 Kr.                                                                                                                Til Efterretning.

39. Emil Th. Møller Hansen har indgaaet paa at betale 90 + 120 Kr. med 100 Kr. i indeværende Uge og Resten i Juni 27.     

Margrethe Sørensen. Regning fra Gjelsted paa 30, 83 Kr.                                      Til Efterretning.

40. Aldersrentesager Bengta Johansen Aastrup S. har sendt Regning 128,75 + brændselshjælp 15 Kr

41. Ane Kirstine Sørensen. Regning fra Aastrup paa 167,81 + 15 til Brændsel = 183,81

42. Laurits Klausen Petersen, Vejle Aldersrenteudvalg har sendt Regning 168,99 + Brændsel 15 Kr.

43. Skorstensfejerdistrikt. Ribe Amtsraad fastholder at Vejen, Læborg, Malt, Folding, Brørup og Lindknud Kommuner skal være samlet til én Skorstensfejerdistrikt.                        Til Efterretning.

Sider 94.

44. Forskelligt. Udstykning. Landinspektør Hjort Gregersen ansøger paa Vegne af Jens L. Christensen om Tilladelse til at udstykke Matr. No 1ao, Lindknud og sælge Parcel 2 sammen med Matr, No. 3sk, Debel til Bebyggelse.                                                                       Til Efterretning.

45. Lindknud Værgeraad ansøger om Tilskud til Deltagelse i et Møde paa Nyborg Strand d. 22 og 23 Juni til Rejseudgifter.                                                                              Kunde ikke bevilges.

46. Skorstensfejerdistrikt. Ribe Amtsraad  meddeler at Vejen, Læborg, Malt, Folding, Brørup og Lindknud Kommuner danner én Distrtikt. Dersom Brørup og Folding lader Sagen gaa til Ministeriet gaar Lindknud med.

46a. Rutebil Lindknud, Bække Kolding. Chresten Chrestensen, Bække ansøger om at faa Lindknud Sogneraads Anbefaling til at køre med Rutebil paa Kommunens Vej. No. 28 fra Bække Skjel til Lindknud 2 Gange Daglig.                                                                                 Sagen anbefales

47. Skatteklage. Bager Christen Christensens Enke ansøge om en ret betydelig Nedsættelse af sin Skat grundet paa, at hun har solgt sit Bageri, har ingen Formue og næsten ingen Erhverv. Skatten er 100,65 Kr. Nedsættes til 2 Kr. pr. Kvartal.

48. Aldersrentesager. Jakob L. Jakobsen. Regning fra Vejen Sogneraad paa 343,13 Kr.

49. Dorthea Nielsen                                       –                –               –               257,12  –

50. Vilhelm Jepsen                                        –                –               –               187, 02 –    Til Efterr.

Side 95

51. Assersbøl Skople. Der klages over Afløbet fra Rendesten og Brønd, der forespørges om der ikke kan nedlægges en Rørledning. H.M.Petersen, Oluf Jepsen og Niels Thøgersen ser på Forholdene.

Mødet sluttet næste Møde Kl. 2½

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Oluf Jepsen, Chr. Heick, Niels Jørgensen, Ths Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1927 d. 8 Juni holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Oluf Jepsen var fraværende.

Følgende Sager behandledes:

1. Pastor Barfod har indsendt Fødselsanmeldelser for Maj Maaned

16.Maj født en Søn af Husm. Niels P. Hansen og Hustru Petrea Dorthea Kristine f. Tonnesen, Hovb

31   –     –           –         Bmd. Chr. Jesper Chrestensen og Hustru Maren f. Christiansen, Vittrup

10   –     –       Datter Marius Jørgensen og Hustru Johanne f. Mikkelsen af Risbøl. Noteres i Hejnsv.

2. Døbte Arvid Langgaard Jensen f. 7/4 Søn af Lars P. Jensen, Ernst Nielsen Staal f 14/4 Søn af Carl Staal, Lindk., Vagn Arnfred Rasmussen f. 23/4 Søn af Peter Rasmussen Klelund, Klara Hansen f. 21/3 Datter af N.P. Hansen, Klelund, Kirstine Karoline Jepsen Datter af Fr. Jepsen Okslund, Edith Petersen f. 24/3 Datter af Harald Petersen,

Ruth Elisabet Simonsen f. 30/3 datter af S. Simonsen, Baldersbæk. Noteres i Hejnsvig

Side 96

3. Oxebremselarvens Udryddelse. Hans Schønning har efterset 2143 Kreaturer a´10 Øre pr Stk. 214,30, og deraf behandlet 557 a´10 Øre 55,70 i alt 270 Kr. Udgift til Hymbol 143,45 Kr. Til Efterr.

4. Klelund – Agerbækvejen. Vejassistent Christensen har ifølge Ordre fra Amtsvejinspektøren været ude at se paa Vejen sammen med Niels Jørgensen. Assistenten sender nærmere Indberetning til Amtet.

5. Udstykning. Landbrugsministeriet har godkendt Udstykningen af Matr. No. 1u, Lindknud. Ejer Møller Peter Nielsen saaledes at 1u beholder Ejeren medens 1ap Hartkorn 0 maa sælges til Johan Nielsen smst.                                                                                                       Til Efterretning.

6. Arbejdsløshedskassen. Direktoratet har fremsendt Opkrævning af Kommunens Bidrag. Arbejdsmændene Iver Iversen af Lindknud og Niels Jensen Høgh Rohde, Vittrup paa tilsammen 26,52 Kr.                                                                                                              Til Efterretning.

7. Kreditforeningen af Kommuner i Danmark. Grundet paa at Minister Klaus Berntsen er afgaaet ved Døden, skal der foretages Valg at en Stedfortræder for ham, hver Kommune har een Stemme. En Stemmeseddel er vedlagt. Regnskabet for 1926 findes vedlagt.                    Henlagtes.

8. Skorstensfejer. Ribe Stiftamt har meddelt at Skorstensfejer Arnold Heinrik Viggo Nielsen af  Ribe Amt er ansat som Skorstensfejer for Vejen, Læborg, Malt, Folding, Brørup og Lindknud

Side 97. Kommuner. Paagældende var indstillet af Vejen, Malt og Læborg Kommuner, medens Brørup, Folding og Lindknud har indstillet Murer Niels Volther Brørup St.

De 3 sidstnævnte Kommuner har vedtaget at rette Forespørgsel til Minsteriet hvorvidt Amtsraadet er berettiget til at kunne lægge saa stor en Distrikt under én Skorstensfejer mod Kommunernes Vilje samt en Henstilling om at faa Distriktet deelt som anført.                             Til Efterretning.

9. Udpantning af Skolemulkter til et Beløb af 65 Kr. er foretaget d 27/1 27 hos Enkefru Anna Hub, Okslund. Hun er imidlertid rejst til Frørup pr. Stepping, Sønderjylland. Der er næsten intet at foretage Udpantning i.                                                                                   Henlagtes.

10. Rosa jepsen, Lindknud har henvendt sig til Sogneraadet med Anmodning om at betale afdøde Charlotte Jepsens Ligkiste et Beløb af ca. 90 Kr. da hun ikke seer sig i Stand til at betale den selv.

                                                                                                                        Kunde ikke bevilges.

10a. Søren P. Sørensen, Klelund ansøger Sogneraadet om Tilladelse til at antage et Plejebarn.

                                                                                                                       Kan ikke anbefales.

11. Lindknud Skoles Tørvehuse. Reparation ca. 125 Kr., Tagplader paa det lille Hus 93 Kr., Tagplader paa det store Hus 107 Kr.

Det vedtoges at oplægge Plader paa begge Huse.

12. Forsamlingshusets Gulv er atter itu. Et nyt Gulv af 5/4 ” Brædder med Gulvleder, Arbejdsløn m. m. vil koste ca. 465 Kr. + Udgravning af Jord, Muring af Gulvpoller til Leder m. m.

                                                                                                                              Gulvet repareres.

13. Afkortning i Læreres og Lærerinders Løn mod at Kommunen leverer Brændsel til deres private Forbrug.

Side 98

Lærer Skovbjerg for 1926/27 Afkortning 200 Kr for 1927/28 Afkortning 200 Kr

   –      Thomsen             –              –                 –                 –              –            –

Lærer Frandsen             –              –            160 –               –             –           160  –

Frk Rasmussen              –              –              75 –               –              –            75  –

Fru Mortensen faar for at levere Brændsel til Skolen. Til byder det samme som i 1927/28

Lærer Vinther for 1926/27. Holder Skolen ren mod at faa fri Brændsel.

14. Børn af Enker. Marianne Sørensen til Drengen Poul Regning fra Brørup S. 60 Kr. Til Efterretn.

15 Aldersrentesager, Anders Hansen, Regning fra Vonsild S. 140 Kr + 15 til Brændsel      –

16 Th.K.Therkelsen                                 –           – Hejnsvig     180  –                                    –

17. Bertel Petersen                                   –              Folding      180  –  + Brændsel 15 Kr.     –

18 Mathilde Christensen.                         –            – Gjesten      205,91 + 15 Brændsel           –

19. N.P. Olesen                                        –            –  Brørup      220 Kr.                                  –

Side 99.

20. N. P.Madsen                                      –             –     –            323,70 + 15 Kr for Brændsel  –

21. Ingerline Nielsen født i Gildbjerg, Lindknud Sogn d. 10/5 1886 Datter af Gotlib Nielsen og Hustru. Læborg S. meddeler at hun har én udenfor Ægteskab d. 6/6 1919 født Dreng, der er indlagt på Aandssvageanstalten i Ribe. Ifølge medfølgende Politiafhøring er Moderen ude af Stand til selv at betale for Opholdet. I den Anledning forespørger Læborg S. (som har udstedt Kautionsbevis for Barnets Indlæggelse) om Ingeline Nielsen anerkendes Forsørgelsesberretiget i Lindknud K. samt om lovmæssig Refusion af de i forannævnte Udgifter kan forventes.

NB. Lindknud S. har i Mødet d. 11/11 1918 anerkendt omtalte som forsørgelsesberretiget i Lindknud og betalt en lille Regning. Der søges Oplysninger hos hendes Søskende Niels Nielsen, Karen Nielsen og Søren Madsen i Vejrup.

22. Maren Margrethe Hansewn. Vejle Fattigudvalg har fremsendt Regning for½ Aar paa 376,75 Kr.

23. Helga Andersen, Lindknud har d. 17/5 1827 født et Barn(Pige) døbt Karen Margrete Amndersn. Barnet er ca. 1/6 modtaget paa Ribe PÅlejehjemsforewnings Optagelseshjem i Bramminge, mod Kommunens Kaution. Der er oprettet en Kontrakt med Plejehjemsforeningen.

Helga Andersen bliver i de nærmeste dage anbragt paa Kvindehjælpens Sinkeafd. I Aarhus. En Sygeplejerske fra Brørup ledsager hende derop.

Side 100

24. Aage Andersen f. T. Lindknud. Regning fra Brørup S. for Ophold hos Otto Haugaard, Gjerndrup fra ¼ til 1/11 25. 11½6,62 minus 29,15 Kr = 87,47 Kr.                              Til Efterretning 

25. Poul Ditlef Schultz  Regning far Brørup S. for Ophold paa Fattiggaarden i 6 Dg. 6,30 Kr.  –

26. Gunder Adamsen. Regning fra Gjesten S. for Fattighjælp fra 1/10 26 til 31/3 27 + Medicin 408

27. Iver Iversen Cigarmager Gravene 22, Viborg til hvem der ni i Foraaret er udstedt Forsørgelsesattest til Brug ved Indgaaelse af Ægteskab har ved Sagfører Thøger Jensby udtalt at han gerne ønskede sit Mellemværende med Lindknud K. bragt i Orden, og tilbyder i den Anledning at betale 200 Kr. mod at faa Saldokvittering.

Ifølge en Redegørelse for hvor han hat opholdt sig siden det 18.Aar har han havt fast Ophold i Viborg fra 1921 til Dato. S. vedtog at modtage hans Tilbud om at betale 200 Kr. mod at faa en Saldokvittering .

28. Jørgen J. Dam, Okslund. Efter Opfordring har Politibetjent Martine, Holsted foretaget Eftersyn og afgvet Rapport om den af J. Dam beboede hus i Okslund. I den Anledning har Politimesteri Ribe Strøjbæk i Skrivelsen af 27/5 27 gjort opmærksom paa at Husets Indretning er i Strid med Brandpolitiloven og ulovlig og uforsvarlig som Menneskebolig, hvorfor der rettes Henstilling til S. om at skaffe en anden Bolig. Svar imødeses.

Der rettes en Forespørgsel til Dam om han selv sørger for en anden Lejlighed, i modsat Fald er Kommunen villig til at skaffe en saadan.

Side 101

Renter af Skatterestancer. Sognefoged Peter Nielsen var forhindret i at give Møde men henstiller at der forhandles med et Udvalg af Sogneraadet. Man vedtog: Er Skatten ikke betalt inden 15/6 paalægges 3 Maaneders Rente og yderlig 10% umiddelbart efter d 1. i paahver følgende Maaned.

 

De Gamles Udflugt. Lindknud Sogns Menighedsraad agter at arrangere en Udflugt for de Gamle til Endrup og Vejrup. I den Anledning ansøges Sogneraadet om at bevilge det fornødne Beløb til Leje  af Biler.                                                                                                                              Bevilges

 

Ole Simonsens Skat. Starup S. udbeder sig Forslag til Deling af Skatten, mellem Starup og Lindknud Kommuner. Der foreslaaes at betale Starup 50 Kr.

 

Niels Madsen, Brørup. Brørup S. meddeler at Niels Madsen og en Datter har været indlagt paa Sygehus til Behandling for Scubies ???

Der forespørges om Madsen anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud, han har boet i Lindknud fra 1916 til 24. Det undersøges om han har modtaget Hjælp af Hjælpekassen og hvor længe.

 

Mads Kr. Nielsen mødte personlig og meddelte at der var for lidt Vand i Brøden. Spørger om der kan faaes Brændsel. Hans Anton Nielsen vil fylde Huset for 75 Kr. Spørger om han maa faa nogle Egeris til Sommerbrændsel.. Vil gerne selv have hele Huset! Pigen mangler Penge til Rejsen til Lægen i Kolding.

Brønden, det forsøges at faa Lars Jepsen til at paa Brønden. Brændsel overdroges Marius Madsen, Egeris ligeledes. Rejsepenge nægtedes.

Side 102

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *