1915 – 19 – 1h

1h. Lindknud Sogneraadsprotokol 27/12 1917 –

Aar 1917 d. 27/12 holdt Sogneraadet Møde ang. Administrationen efter Dyrtidslovens § 2 hvortil Prisreguleringskommissionen og Hjælpekassebestyrelsen var indbudt.                         

 

Efter at sagen var drøftet en Deel blev det vedtaget at administrere i Henhold til Lovens §2 i Forbindelse med §1. Sogneraadet lader i den Anledning foranstalte Rabatmærker der giver Ret til for hver Person at købe Varer for 2 Kr./Md.

Efter at Hjælpekasse bestyrelsen var bleven bekendt med de vedtagne Foranstaltninger blev det overladt til nævnte Bestyrelse selv at bestemme hvorledes de i Fremtiden vil administrere efter Lovens §1.

Det vedtoges at indbyde Kommunens Skatteydere til Møder til Drøftelse af Skoleforholdene i Kommunen

Side 195

i Lindknud fredag d. 11/1 Kl. 1½ i Lindknud Krosal og Lørdag d. 12/1 i Hovborg Kl. 1½.

Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

Ole P. Simonsen, Marius Madsen, P. D. Jensen, Hans I. Johansen, P.M. Pedersen, H.M.Petersen

 

Aar 1918 d. 9/1 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle var mødt.

Følgende Sager forhandledes:

Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen var fremsendt for December Md.

1. De 26/12 født en Dreng af Bmd. Frands N. Frandsen og Hustru Mette Marie Ravn, Adsersbøl.

2. Forsømmelseslisterne for Novb. og Dec. vare fremlagte. Mulkter paaføres af Formanden.

3. Cirkulære af 11/12 17. Efter Indstilling af Landbrugsudvalget er Honoraret for det kommunale Kornnævn f. T. fra 1/9 17 til 31/8 1918 fastsat til 300 Kr. til Deling for hvert Nævn.

I Dagpenge uden for Hjemmet betales for indtil 4 Timer 4 Kr., over 4 Timer 6 Kr pr. dag.

Dette Beløb udredes af Kommunen der kan faa ½Delen refunderet af Staten.     Til Efterretning.

4. Cirkulære af 15/12 17. Enhver Landbruger er pligtig til at være i Besiddelse af det for enhver Ejendom nødvendige Saasæd.                                                                                Til Efterretning.

Bekendtgørelse af 4/12 17. Forbud mod handel med Frø.                                                –                           6. –                –  5/12  17 ang. Udlevering af Foderkager og Blandinger.                        –                           side 196                                                                                                                                                            7. Bekendtg. 11/12 17 ang. Kaffe og Kaffeblandinger og Erstatninger.                                –                            8.       –              –          vedr. Indsendelse af Rationeringsmærker.                                         –                           9.       –              –         Tillæg. Maksimalpris paa Oliekager.                                                  –                         10.     –           12/12  –  vedr. Befolkningens Forsyning med Smør.                                        –                            11.     –           13/12   –    –            –                       –           –    Flæsk og Fedt.                          –                                            12.     –           12/12   –  om Maltning af Byg til Hjemmebrygning.                                        –                          13.     –            15/12  –    – Rugbrødsmærkers Ombytning til Sigtebrødsmærker.                   –                      14.     –            15/12  –   ang. Overtagelse af Korn i Kvægløse Landbrug.                             –                             15.     –            17/12  –     –     Brugen af elektricitet til Opvarmning.                                     –                              16.     –             7/12   –   om Opgivelse af Beholdninger af og om Forbud mod Udlevering af Svovlsur Amoniak.                                                                                                      Til Efterretning. 17. Bekendtg.  7/12 17 om Aftærskning af Korn. –                                                                                            18.        –          7/12  –    – Handel med Destruktionsfedt.                                                      –                          19.        –          8/12  –   om Byernes Forsyning med Mælk.                                                  –                            20. Uddrag af Ribe Amtsraadsforenings Forhandlingsprotokol fra 12/9 og 28/11 17.          –                            21. Indberetning om Eftersyn af 1. Klasses Biveje.                                                               –                         side 197.                                                                                                                                                              22. Cirkulære fra Stiftamtet af 2/1 18 om at iværksætte kommunale Arbejder til Afhjælpning af Arbejdsløsheden.                                                                                                      Til Efterretning. 23. Høllund Bro. Regning fra V. Schmidt paa Planker 23,76 Kr. Vorbasse betaler ½Deelen.              24. Lindknud Sygeplejeforening har paany fremsendt Ansøgning om Tilskud. Tilstodes 75 Kr.       25. Kassekredit. Vejen Bank har i Skrivelsen af 27/12 17 meddelt at den ikke har noget imod at Kommunens Kassekredit forhøjes indtil 25,000 Kr.                                                                              Der sendes en Fortegnelse over Sogneraadets Medlemmer inden Dokumentet kan udfærdiges.        26. Statslaan, Chr. Johansen. Herredsfuldmægtig Svensen, Holsted har fremsendt en Obligation paa 1000 Kr. som Gdr. Johansen udsteder til Lindknud Kommune for det Kommunen bevilgede Laan til Laantagerens Underskrift. Udgifter til Stempling og Tinglæsning m. m. 12,75 Kr. der betales af Chr. Johansen. Obligationen underskrives af Johansen naar han modtager Laanet eller Dele deraf.         27. Ribe Amts Plejehjemsforening ansøger om Tilskud.                                           Tilstodes 10 Kr.  28. Stiftamtet har under 15/12 17 meddelt at Skovridder Sørensen Høllund Søgaard er valgt som Opmand ved Sager ang. Skovhugst.                                                                           Til Efterretning.  29. Stiftamtet har i Cirkulære af 22/12 17 meddelt at Kommunalbestyrelsen kan give Tilladelse til at Selskabslokaler, Forsamlingshuse o. lign. kan holdes aaben én Dag om Ugen indtil Kl. 1 Nat.        30. Stiftamtet Cirkulære af 14/12 17 om at sætte kommunale Arbejder i Gang.        Til Efterretning.   31. Ændringer i Reglerne for Grindsted og Brørup Sygehuse.                                               –          32. Bestyrelsen for Fredehjem har fremsendt Ansøgning om et Bidrag.                  Tilstodes 5 Kr.   33. Esbjerg Svineslagteri forespørger til hvilken Adresse Kommunens tilkommende % Deel af Fedtproduk-                                                                                                                                               side 198                                                                                                                                                     tion skal sendes.                                                                                                                                Formanden har meddelt Slagteriet at det skiftevis kan sendes til til Lindknud og Hovborg Brugsforeninger. Fedtet udleveres til de mindre bemidlede mod Aflevering af Smørkort. Til Efterr.  Skolesager.                                                                                                                                             34. Vittrup Skole. Forskolelærerinde Anna Pedersen, Nebel, Vorbasse har tiltraadt Pladsen fra 1/1 18.                                                                                                                              Til Efterretning.  35. Blikkenslager Glarberg har fremsendt Regning paa Materialer til Lindknud Skole 17,25 Kr.     36. Støvfri saavel som andre Fernis koster 6 Kr./Kg.                                                                            Det foreslaaes saavidt mulig at undgaa Ferniseringer fra nu af og til Efteraaret.                   Alderdomssager.                                                                                                                                      37. Regning fra Brørup Apotek for Medicin til Nis Højen,Lindknud., Mette M. Hansen, Adsersbøl., Jesper Nielsens Enke, Lindknud., O.C. Olesens Hustru, Gildbjerg., Marie Schaffer,  i alt 13,45 Kr.  38. Bennet Hansen. Regning fra Snedker Askov, Brørup for Kiste og Ligklædning 55 Kr. Til Efterr. 39. Mads B. Adamsen. Veerst Bække Sogneraad har tilstaaet ham 15 Kr./Md. i Alderdomsunderstøttelse fra 1/12 17. Forespørger om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud og om der kan ventes Refusion.                                            Anerkendes. Refusion ydes. Side 199.                                                                                                                                                 40.  Niels Mortensen Henriksen. Veerst Bække Sogneraad har meddelt at der er tilstaaet ham 35Kr./Md. i Understøttelse fra 1/12, forespørger om han anerkendes i Lindknud og om der kan ventes Refusion.                                                                                   Anerkendes. Refusion ydes.  41. Maren Larsen, Lindknud ansøger om lidt til Brændsel. Har faaet 10,000 Tørv. Tilstodes et Læs.  Fattigsager.                                                                                                                                                 42. Regning fra Brørup Apotek for J. Frederiksens Hustru 2,50 Kr.                         Til Efterretning.  43. Københavns Magistrat har under 18/12 17 meddelt at Oluf Madsen Andersen, Adsersbølgaard anerkendes. Refusion kan forventes.                                                                                    –             44.  Maren M. Hansen. Vejle Fattigvæsen har meddelt at der er tilstaaet hende en ekstra Hjælp til Julen paa 10 Kr.                                                                                                                    –             45. Villiam Th. Nielsen, Starup Nebel Sogneraad har under 14/12 17 meddelt at der er tilstaaet ham en Understøttelse til Sengesteder, Sengetøj m. m. til et Beløb af 248,50 Kr. samt en ekstra Understøttelse af 20 Kr., anser det nødvendigt at hæve Understøttelsen.                   Til Efterretning.  46. Chr. L. Andersen. Regning for Ophold paa Brørup Sygehus 27 Dage 54,05 Kr.             –           47.  Sagen ang. H.Th. Fode er sendt til Stiftamtet. Refusion forventes efter §27. Morten Pedersen betaler 50 Kr. i Anledning af Sønnens Begravelse. Kommunen betaler Resten.                                     Side 200                                                                                                                                                 48. Bekendtg. 20/12 17  Opgivelse af Beholdninger af og Forbud mod Udlevering af Superfosfat. 49.       –          21/12  –    om  Handel med Frø.                                                         Til Efterretning.    50.      –           22/12  –      –        –          –    Boghvede.                                                            –             51.       –          22/12         –   Afstaaelse af Kartofler.                                                               –         52.       –          29/12  –   Fastsættelse af Maksimalpris paa Sukker til Husholdning.              –          53.       –          22/12  –  vedr. Befolkningens Forsyning med Mælk m.v.                                –          54. Cirkulære af 22/12 17 om evt. Afstaaelse af Mælk til Byerne.                                          – Skatteklager.                                                                                                                                             55.  Martin Nissen Bestyrer, Østerbygaard har fremsendt Klage over den ham paalignede Skat 10 Kr. fra 15/11. Oplyser at han ingen Løn faar kuns Bolig og Kosten indtil 31/3 18.                       Ansættelsen fastholdes.                                                                                                                              56. Bestyrer Bengtson, ”Arbejde Adler” klager over den ham paalignede Skat 55 Kr. fra 1/10 17. Oplyser at han har en Løn af  75 Kr./Md. + Kost og Logi.                                                                  Skatten nedsættes til 35 Kr for et ½ Aar. Der gives en Redegørelse for Ansættelsen.                               57. Understøttelse til Børn af Enker.                                                                                                  Therkel Jepsens Enke Rosaura Jepsen, Okslund har fremsendt Ansøgning om Understøttelse i Henhold til Lov No. 124 af 29/4 1913, Børn af Enker, og oplyser at har i alt 8 ukonfirmerede Børn nemlig: Jeppe Jørgen fra 1906, Valborg 1907, Niels 1909, Asta og Elin fra 1910, Karl Rikardt 1911, side 201                                                                                                                                                Robert Leonhardt fra 1912, Damgaard Jepsen fra 1913 og Villy Evald 1915.                                  Ejendommen er i 1916 ansat til Ejendomsskyld fast Ejendom 9300 Kr. Nuværende Besætning 2 smaa Heste, 4 Køer, 4 Kalve, Gjæld til Kreditforening oprindelig 4900, Brørup Sparekasse 750 Kr., Vekselgæld 1375 Kr., Restgæld paa Mergel  660 Kr. i alt 8190 Kr.                                                       Ejer en Livsforsikring der ventes udbetalt snart paa 1000 Kr.                                                                Det vedtoges at tilstaa hver af Børnene 60 Kr./Aar indtil det fyldte 14 Aar. Understøttelsen træder i Kraft fra 1/1 1918 og udbetales Maanedvis.                                                                                               58. Peder Nygaard, Tvilho har meddelt at der paatænkes anlagt et Højspændingsværk i Esbjerg og forespørger om Lindknud Sogn evt vil være med.                                                                                  Sagen foreslaaes bragt frem paa Skolemøderne.                                                                                          59. Det hos Peder J. Pedersen, Klelund staaende Dødsbo efter afdøde Marie Andersen, Roager, hvoraf Kommunen tilkommer Refusion for Begravelsesomkostningerne foranstaltes solgt under Haanden evt. ved Auktion.                                                                                                                      Til at forestaa det fornødne valgtes Peder M. Pedersen, Peder D. Jensen og Niels Thøgersen.        60. 2, Behandling af Budgettet for 1918/19.   Det vedtoges at opkræve en direkte Skat paa 33,000 Kr. fordelt saaledes at der af dette Beløb udskrives 3/5 paa Formue og Indtægt og 2/5 paa Hartkorn og Ejendomsskyld.                                                                                                   Mødet sluttet.      Niels Thøgersen.                                                                                                                                      Ole P. Simonsen, Marius Madsen, P. M. Pedersen, Hans I. Johansen, P. D. Jensen, H.M.Petersen.                                                                                                                                         .                                                                                                                                                            Side 202                                                                                                                                                     Aar 1918 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro. Fraværende P.D.Jensen pga. Sygdom.                                                                                                                                                  I Henhold til tidligere vedtagen Beslutning blev der d.11.og 12. Januar h.h.v. i Lindknud og Hovborg Kro afholdt Møder, hvor Sogneraadet forelagde sin og Skolekommissionens Forslag om Oprettelse af en 2.den Lærerembede ved Lindknud og Klelund Skoler.                                                   Forud for Mødet i Lindknud modtog Sogneraadet 2 Adresser fra Vittrup og Okslund Forskoledistrikter med Ansøgning om at faa oprettet 2 Enelærerembeder.                                             Nævnte adresser var underskreven af 29 Beboere i Okslund og 45 i Vittrup.                                       Begge de nævnte Forslag sattes under Behandling og sluttede med en Afstemning hvorved Sogneraadets Forslag forkastedes.                                                                                                       Der stilledes Forslag om at nedsætte et Udvalg bestaaende af repræsentanter fra de forskjellige Distrikter for at finde en Form for en fremtidig skoleordning.                                                        Ogsaa dette Forslag forkastedes.                                                                                                           Ved Mødet i Klelund Distrikt vedtoges Sogneraadets Forslag med 26 for og 19 imod.                        Den 14/1 18 havde Beboerne i Adsersbøl Hyldelund Skoledistrikt indbudt til Møde om Skolesagen. Efter en Deel Forhandling blev der ved Afstemningen afgivet 11 Stemmer for Sogneraadets Forslag medens 3 for Enelærerembede.                                                                                                              Følgende Forespørgsel rettedes til Okslund og Vittrup:                                                                    Lindknud Sogneraad retter herved en Forespørgsel til Beboerne i Vittrup og Okslund om de fastholder deres Krav om Oprettelse af Enelærerembeder, eller om de evt. kan gaa med til Oprettelse af Kommunelærerindeembeder                                                                                            side 203                                                                                                                                                saaledes at Børnene kan forblive i de respektive Biskoler indtil 11 – 12 Aars Alderen.                      Man vil fremdeles sætte Pris paa at Distriktet evt. lader sig repræsentere ved et Udvalg paa 2 Mand. Svar udbedes senest 26/1 d.  M.                                                                                                              .                                                                                                                                                                     I Henhold til Indenrigsministeriets Cirkulære af 4/1 18 Stk. 2. ang. Forespørgsel om hvorvidt Sogneraadet ønsker Dyrtidsloven forlænget og hvilke Ændringer der kunde ønskes indført i den nye Lov vedtoges følgende:                                                                                                                          Loven skal absolut fortsættes. Man betragter det i den nye Tillægslov No. 637 1917 indførte Skattefri Beløb som en ret væsentlig Fremskridt som man vil foreslaa bibeholdes samt at Dyrtidskatten fremtidig kuns lignes paa Formue og Indtægter.                                        .                                                                                                    .                                                                                                                                                                  P. J. Hermansen, Klelund ansøger om Tilladelse til at antage et Plejebarn,                      Anbefales.     I Henhold til Sogneraadets Beslutning d. 9/1 har man faaet tilstillet et Dokument ang. en Kassekredit i Vejen Bank paa 25,000 Kr.                                                                                                Dette Dokument underskrives af Sogneraadets Medlemmer.                                                                Nis Højen tilstodes 8000 Tørv.  Laust Nielsen s Enke tilstodes 4000 Tørv.                                             Den Lindknud  Kommunes tilkommende %Deel af Fedtproduktionen udleveres kuns til familier hvis Indtægter er højst 600 Kr.                                                                           Mødet Sluttet.                     Niels Thøgersen                                                                                                                                       Hans I. Johansen, Ole P. Simonsen, P. M. Pedersen, Marius Madsen, H.M.Petersen                                    side 204                                                                                                                                                    Aar 1918 d. 13/2 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Fraværende Marius Madsen og Ole P. Simonsen.                                                                                                                                Følgende Sager forhandledes:                                                                                                              1. Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen for Januar.                                                                                   D.6/1 en Dreng af Arbejdsm. Niels P. Larsen og Hustru Pouline Marie Schønning, Sønderlund.        d. 7/1          –      – Manufakturhandler Th. Conrad Thomsen og Hustru Maren Frølund Krestensen .    d. 9/1          –      – Boelsm. Niels Hansen Kristensen og Hustru Andrea Petrine Olesen, Okslund.       d. 18/1        –      – Husm. Jakob Nielsen Jakobsen og Hustru Kirstine Holm,Klelund.                             d. 31/1  2  Drenge af Gdr. Mads Chr. Johansen og Hustru Ane Petrea Krestensen, Gildbjerg.           2. Bekendtg. 5/1 om Udfærdigelse af Rigsdagsvalglister fra 1/4 18 til 31/3 19.        Til Efterretning.  3.      –           7/1 om Handel med Saasæd til Foraaret 1918.                                                   –            4.      –          14/1 vedr. Maksimalpris paa Kartoffelmel.                                                         –            5.      –          14/1  om midlertidig Forbud mod Handel med Fiskegarn.                                 –             6.      –          21/1   –  Handel med Risengryn og Sagogryn.                                                     –            7.      –          21/1   –  Maksimalpris paa Riis og Risengryn.                                                     –            8.      –          21/1   –            –              –   Sagogryn (Tapioca).                                                  –            9.      –          21/1   –            –              –   Peber.                                                                         –           10.    –          21/1  vedr. Fremstilling af og Anvendelse af Grynmel.                                        –           11.    –          21/1 om Maksimalpris paa Sagomel.                                                                    –           12.    –          21/1  ang. Maksimalpriserne paa Kartoffelmel (Tillæg)                                       –      side 205                                                                                                                                                  12. Bekendtg. Af 23/1 ang. Formaling af Havregryn og Maksimalpris paa samme. Til Efterretning.  13.      –            –  29/1 om Handel med Risen og Sagogryn (Tillæg)                                –                    14.      –               30/1 ang. Overtagelse af beskadiget Korn, Mel, Gryn, Brød m. v. dog ikke over 2000 Kg, for Større Partier gøres Indstilling til Indenrigsministeriet.                       Til Efterretning.   15. Cirkulære af 5/1 ang. kommunale Dyrtidsforanstaltninger.                                           –                16.       –              5/1 om Afstemningskredse og Valglister, fremlægges til Eftersyn           –                17.       –             15/1 –   Forhøjelse af Understøttelse til Arbejdsløse.                                 –                18.       –             23/1  –  Byernes Forsyning med Mælk.                                                      –                   19.       –             24/1 ang. Kreaturtælling, Tælling af Korn, Roer, Kartofler m. m.             –               20. Lov No. 637 – 1917. Ændringer i og Tillæg til Lov No. 397 af 29/12 1916 om kommunale Dyrtidsforanstaltninger.                                                                                              Til Efterretning.  21. Dyrtidsforanstaltninger. Indenrigsministeriet har under 9/2 gennem Stiftamtet meddelt Samtykke til at Kommunen i Tiden fra 1/1 til 31/3 1918 udsteder Rabatmærker a´50 pr. Person om Ugen til Indkøb af Brød, Smør, Fedt, Flæsk og saadanne Kolonialvare der kan henregnes under Livsfornødenheder samt at Kommunenen senere fremsender Indstilling om Udskrivning af Tillægsskat.                                                                                                                                                 22. Oluf Barfod har fremsendt Regning paa Skemaer til Beløb 7 Kr.                     Til Efterretning.   23. Brændselsolienævnet har under 17/1 fremsendt i Chek 575 Kr. til Indløsning af Tranmærker.     Side 206                                                                                                                                                24. Foreningen til Hjælp for ulykkeligt stillede Mødre har sendt Ansøgning om Bidrag.      Nægtes.  25. Brændselsolienævnet har under 19/1 meddelt at ubenyttede Tranmærker kan forventes indløst af Nævnet 1. til 15. Marts, efter den Tid indløses ingen Mærker.                                 Til Efterretning.    26. Prisreguleringskommissionerne. Stiftamtet har under 10/1 meddelt at der ikke er fastsat nogen Grænse for de valgtes Funktionstid.                                                                          Til Efterretning.  27. Landsoverskatteraadet har fremsendt Cirkulære og Skala for Værdiansættelse af Besætninger.    Statslaan.                                                                                                                                                 28. Finansministeriet har under 17/1 meddelt samtykke til det af Lindknud Kommune ønskede Statslaan paa 1000 Kr. til videre Udlaan til Kristian Johansen, Gildbjerg til Opdyrkning af Hede og Moser. Laanet forrentes med 4 %. Renten betales 1. Gang 11/3 f. T. fra 21/2 og fremdeles 11/3 og 11/9 men er Afdragsfri indtil 11/3 1923.                                                                                           Renter og evt. Afdrag  indsendes gennem Ribe Amtsstue. Det ovennævnte Laan er modtaget af Amtsstuen, hvoraf 700 Kr. er udbetalt til Johansen, der ved Modtagelsen har underskrevet et Gældsbevis paa hele Beløbet 1000 Kr. til Lindknud Kommune.                               Til Efterretning.   29. Ribe Amts Plejehjemsforening har fremsendt Skema til Indberetning om Plejebørn.  Anbefales.  30. Brandfoged for Hovborg. Stiftamtet har under 17/1 fremsendt Beskikkelse for Bertel Andersen, Hovborg som Brandfoged for Hovborg Distrikt fra 17/1 1918.             Tilstilles Bertel Andersen.      31. Brandfoged og Brandvidner i Okslund. Niels Jørgensen har fremsendt Beskikkelse, Instruks og Protokol og beder sig fritaget for                                                                                                         side 207                                                                                                                                                       Hvervet ligesom Vidnerne Niels H. Kristensen og Peter Hansen af Okslund beder sig fritaget.       Som Brandfoged indstilledes Magnus Magnussen og som Vidner N. H. Kristensen Dam og Henrik Nissen.                                                                                                                                                      31a. H. I. Johansen, Gildbjerg beder sig fritaget for Hvervet som Brandfoged. Som ny Foged indstilledes Knud B. Pedersen og som Brandvidner Julius Jepsen og Hans Kr. Fynbo.                            32. Brandfoged Niels Jørgensen, Sønderlund har fremsendt Beskikkelsen og beder sig fritaget for Hvervet Sønderlund, Hyldelund Distrikt (Fristen udløber 31/3).                                                       Som ny Brandfoged indstilledes Hans P. H. Madsen og som vidner Theodor Jepsen og Hans Chr, Hansen Jun.                                                                                                                                                        33. Fedt. Esbjerg Andelssvineslagteri har under 5/1 meddelt at der er tilstillet Lindknud Brugsforening 25 Kg. Fedt og ligeledes Hovborg Brugsforening.                                                      Formanden hat tilstillet hver af Brugsforeningerne en Liste over til hvem Fedtet maa udleveres.      34. Forlystelsesskat. Lærer Skovbjerg har fremsendt Andragende om at den Deel af Forlystelsesskatten fra Dilletantforestillingen i Lindknud der tilfalder Kommunen maa blive tilstillet Foreningen til Børnenes Juletræ.                                                                                                          Tiltrædes. Skatten fra forrige Aar er indbetalt til Kommunen Matrs 1917.                                        35. Dansk Sundhedstidende. Professor Carl Lorentsen har fremsendt en Anbefaling for Tidendet og opfordrer Sogneraadet til at tegne Abonnement.                           Sogneraadet ønsker ikke dette.    35a. Hans Jørgen Hansen, Brørup har fremsendt Regning for Kørsel med Anders Nielsens Hustru, Vittrup til Brørup Sygehus 12 Kr.                                                                                       Betales.       35b. Læge Poulsen, Regning paa Frikørsel til P. Sørensen, Brink, Lindknud, Sofus Hansen, Vittrup, Anders M. Nielsen, Hovborg i alt 43 Kr.                                                                Til Efterretning.   Skolesager.                                                                                                                                                37. Maler A. Burchardt, Kolding. Regning paa Støvfri Fernis til Skolerne 72,25 Kr. incl. Embalage.                       Side 208                                                                                                                                                     38.  Lærerinde ved Okslund Skole Frk. Marie Korsgaard har meddelt at hun er kaldet som Lærerinde ved Staby Forskole fra 1/2 18 og af den Grund fraflyttet Okslund 8/2 hvilket er meddelt Provsten.                                                                                                                                                    38a. Klelund Skole. Sommerskolen ?                                                                                                        39. Formanden har i ovennævnte Anledning henvendt sig til Kommunelærerinde Anne M. Mary Jensen, Hansted Skole pr. Thisted om at overtage Pladsen som Vikar fra d. 15 ds.                           Frk. Jensen har pr. Telegram meddelt at hun overtager og tiltræder Pladsen fra 15/2 18.                      40. Besættelse af Pladsen ved Okslund Skole. Der rettes Henstilling til Skoledirektionen om Tilladelse til foreløbig at lade Pladsen bestyre af en Vikar indtil den eventuelle Skoleplan bliver vedtaget.                                                                                                                                             Alderdomssager.                                                                                                                                           41. Mette Marie Hansen. H.P. Reenberg, Brørup Kirkehus har fremsendt Regning for Gravkastning til Mette M. Hansen paa 7 Kr.                                                                                Til Efterretning.        Marie Schaffer. Læge Poulsen, Bække har fremsendt Regning for M. S. paa 32 Kr. + Kørsel for samme 19 Kr.                                                                                                                                        Marie Schaffer ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet med 8 Kr./Md + Brændsel.                Forhøjelsen nægtedes med den Motivering at da hun nu har faaet 1000 Kr. udbetalt kan disse Penge anvendes først. Tilstodes et Læs Tørv.                                                                                                    42. Therkel Sørensens Enke, Adsersbøl ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet med 10 Kr./Md.           Det vedtoges at nægte Forhøjelsen da saagodt som ingen faar højere Understøttelse. Side 209                                                                                                                                                       43. Anders Petersen, Give Plejehjem ansøger om 2 Lagener samt et Pudevaar til sin Seng 15 a´16 Kr.                                                                                                                  Tilstodes 15 Kr.             43a. Hans M. Gehlert. Der indbetales 10 Kr./Md. paa Brugsforeningen. Resten udbetales Kontant fra 1/2 18 10 Kr.                                                                                                                                       44. Bengtha Johannesdatter ansøger om at faa lidt Tørv. Sine Nielsen har ladet hende faa en Deel af hendes Tørv  i den senere Tid da hun intet havde at brænde.            Tilstodes Sine N. 2 Læs Tørv.    45. Esbjerg Byraad har meddelt at der er tilstaaet Maren Nielsen 18 Kr. til Koks og Brænde.            Fattigsager.                                                                                                                                                 46. Karl Ejner Jensen, Adsersbølgaard er d. 7/2 indlagt paa Brørup Sygehus, men da man ikke har modtaget nogen Afhøring vides endnu ikke hvor han er hjemmehørende.                                           Kautionsbevis henlægges indtil man har modtaget Afhøringen.                                                          47. Chr. Landil Andersen er ifølge Skrivelse af 7/2 forsørgelsesberettiget i København.                   48. Oluf Andersen, Adsersbølgaard. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Kur og Pleje til Beløb 106,05 Kr.                                                                                                       Til Efterretning.   49. Maren Margrethe Hansen. Vejle Fattigudvalg har under 16/1 meddelt at der er tilstaaet hende en Brændselshjælp paa 25 Kr. mod fuld Refusion.                                                        Til Efterretning.   50. Harry Due. Niels Hartmann har gennem Lærer Dixen meddelt at Overværgeraadet i Skrivelsen af 12/12 1917 har fastsat Plejelønnen for Barnet Harry Due til 120 Kr./Aar indtil 24/2 1919 + 20 Kr./Aar saalænge Dyrtiden varer. Efter Barnets fyldte 8. Aar nedsættes Plejelønnen til 100 Kr./Aar.    51. Bodil Hansen. Regning fra H. Linden ?? 10,27 Kr.                                                                      side 210                                                                                                                                                     Bodil Hansen. Regning fra H. Lorentsen 3,25 Kr.                                                    Til Efterretning.    52. Karl P. Morten Pedersen,Adsersbølgaard for hvem Formanden har udstedt Kautionsbevis for Indlæggelse paa Brørup Sygehus er ifølge Skrivelse af 11/2 anerkendt forsørgelsesberettiget i København hvorfra der kan ventes lovmæssig Refusion. Original Afhøring er sendt til København men ikke returneret.                    Magistraten udbeder sig meddelt hvilken Sygdom han lider af.    Forskjelligt.                                                                                                                                            53. Lærerinde Anna Pedersen, Vittrup Skole tilstodes Dyrtidstillæg af 30 Kr./Aar fra 1/1 1918.         54. Johannes Hansen, Lindknud beder sig fritaget som Boniteringsmand. I hans Sted valgtes Søren Detlefsen, Klelund.                                                                                          Mødet sluttet.                 Niels Thøgersen                                                                                                                                         P. M. Pedersen, Hans I. Johansen, P. Donslund Jensen, H.M.Petersen                                                 .                           .                                                                                                                                                                     Aar 1918 d. 13/2 afholdtes Møde ang. den fremtidige Skoleordning, hvortil Sogneraadet, Skolekommissionen samt 2 af Beboerne i hver enkelt Skoledistrikt dvs. Lindknud, Klelund, Vittrup, Okslund og Adsersbøl samt Lærerne Skovbjerg og Thomsen var indbudt.                                         .                                                                                                                                                              Formanden gav en Fremstilling af hvorledes Forslaget efter at der har været afholdt Møder i de forskellige Distrikter forelaa.                                                                                                                   Efter de af Beboerne i Klelund Distrikt vedtagne Beslutninger, nemlig Ansættelse af en Kommune side 211                                                                                                                                                    lærerinde, Ansættelse af 1 Vinterlærer, Bygning af eet Klasseværelse m. m. dog har Beboerne intet at indvende mod at Bygningen udsættes 1 a´2 Aar.                                                                             Beboerne i Lindknud fortsætter som hidindtil med 1 Førstelærer, 1 Forskolelærerinde og 1 Vinterlærer, desuden gik Beboerne ind paa at Sommerskoleen udvides til 2 Dage a´4 Timer for 4. Klasse og 3. Klasse 3 dage a´4 Timer.                                                                                                    Adsersbøl Distrikt har vedtaget at fortsætte med Forskolen og lade Børnene over 10 Aar gaa til Lindknud Skole.                                                                                                                                    Beboerne i Vittrup og Okslund har derimod fremsat Krav om at faa oprettet 2 Enelærerembeder. Sogneraadet har rettet Henstilling til begge Distrikter om at der oprettes 2 Andenlærerembeder, men begge Distrikters Beboere fastholder Kravet om Enelærerembeder.                                                    Efter at de forskellige Sager var behandlet vedtoges det at give Tilslutning til de fra Møderne i Klelund og Lindknud fremkomne Udtalelser i alt væsentlig.                                                                For Okslund og Vittrups vedkommende blev der billiget at der ved evt Oprettelse af Enelærerembeder gaaes over til for 1. Klasse 2 hele Dage og 2 halve Dage om Vinteren og 3 hele og 2 halve Dage om Sommeren, for anden Klasse 3 hele og 2 halve Dage om Vinteren og 1 hel og 2 halve Dage om Sommeren.                                                                                                                    Byggeplanen i Hovborg fik ligeledes Tilslutning. For Vittrups vedkommende fandt Mødedeltagerne det forkastelig at bygge saaledes at en Forandring kan betragtes som nær forestaaende.                    Der blev fra flere Sider rettet Henstilling til Repræsentanterne fra Vittrup og Okslund om at tage under nøje og velvillig Overvejelse at tilslutte sig en Ordning gaaende ud paa Oprettelse af 2.Lærerembeder, hvilken Plan Adsersbøl giver sin Tilslutning.                            Mødet sluttet.       Niels Thøgersen,                                                                                                                                       Ole P. Simonsen, Marius Madsen, Hans I Johansen, H.M.Petersen                                                             side 212                                                                                                                                                            Aar 1918 d.20/2 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro.                                                                .                                                                                                                                                                    Bengtha Johannesdatter f.T. Gildbjerg ansøger om Dansk Indfødsret. Herredskontoret udbeder sig i den Anledning Sogneraadets Erklæring.                                                                    Sagen anbefales.  Rationeringskort uddeles for den østre Distrikt i Lindknud Kro Onsd. d 27/2 fra Kl. 4 og i Hovborg Kro 28/2 Kl. 2.                                                                                                                                      Rabatmærkerne for Marts a´ 2,50 Kr. pr. Person uddeles sammen med Kortene.                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                            Lærerinden i Klelund tilbydes en Løn for Undervisning i Sommeren 1918 af 400 Kr.                    Berta Andersen hos Valdemar Nissen, Klelund født 4/2 1847 i Malling ved Aarhus anseer sig forsørgelsesberettiget i Sdr. Broby pr. Brobyværk ansøger om 15 Kr./Md.       Tilstodes 15 Kr./Md.  Mødet sluttet.                                                                                                                                           Niels Thøgersen,                                                                                                                                             Ole P. Simonsen. Hans I. Johansen, P. M. Pedersen, Marius Madsen, H.M.Petersen                                   .                                                                                                                                                                 Aar 1918 d. 13/3 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.                                                             Følgende forhandledes:                                                                                                                               1. Forsømmelseslisterne forlaa for Jan. og Feb. Mulkterne paaføres af Formanden.                              Side 213                                                                                                                                                      2. Fødselsanmeldelser for Feb. fra Pastor Nielsen.                                                                                     D. 18/2 en Dreng af Husm. Mads Kr. Nielsen og Hustru Ane Johanne K. Sørensen, Vittrup.               2/2 2 Piger af Husm. Niels Jakob Jensen og Hustru Johanne Sørensen, Lindknud.                              7/2 en Pige af Boelsm. Hans Bejsnap Hansen og Hustru Karen Kirstine Hansen, Klelund.                26/2      –            –         Niels Hansen Christensen og hustru Maren M. Jørgensen, Okslund.                  3. Bekendtg. om Maksimalpris paa Tjære, Fiskeriredskaber og l. hos Producenter og Forhandlere.   4. Maksimalfortjeneste paa Hø, Halm, Hakkelse, Roer, Lyng, Gulerødder, Ærter, Vikke her i Landet ifølge Bekendtg. Af 8/2.                                                                                                                        5. Bekendtg. af 14/2. Rekvisitation fra Apoteker skal ske af Læger.                           Til Efterretning.                                                       6.      –             –  9/2 om Fremstilling af og Handel med Sæber.                                             –             7.      –               18/2 ang. Kartofler.                                                                                        –             8.      –               19/2 om ekstra Rationering af Varer efter Lægeattest.                                   –            9.      –               19/2  – Ændringer af Regler for Handel med fint Brød.                                 –           10.    –               21/2  om Fastsættelse af Maksimalpris paa Gær.                                           –             11.    –               21/2 vedr. Handel med Ost.                                                                            –            12.    –               23/2 ang. Formaling og Maksimalpris paa Havregryn.                                  –         side 214                                                                                                                                                          13. Tillægsbekendtg. af 26/2 vedr. Handel med Kaffe.                                                                           13a. Cirkulære af 5/3 om Uddeling af ekstra Kaffe a´100 Gram til Personer over 60 Aar, hvor der ikke er Børn.                                                                                                                                         14. Bekendtg. 28/2 ang. Maksimalpris på Superfosfat og Svovlsur Amoniak.         Til Efterretning.  15. Cirkulære af 7/2 om Statstilskud paa indtil 3/4 % Renter af Laan til Udførelse af Kommunale Arbejder til Afhjælpning af Arbejdsløshed.                                                               Til Efterretning.  16. Cirkulære af 11/2 efter hvilket der kan ydes Dyrtidshjælp i Henhold til Dyrtidsloven til arbejdsløse ud over hvad der modtages af Arbejdsløshedskassen.                            Til Efterretning.  17. Cirkulære af 19/2 med angivelse af nærmere Regler for Uddeling af Ernæringskort.    –               18. Anordning af 6/2 som Tillæg til Kgl. Anordning af 7/5 og 1/10 1915 fastsatte Vedtægt for den midlertidige Kommunale Laanekasse af 1914.                                                          Til Efterretning.  Forskjellige Sager.                                                                                                                                   19. Valg af Formand valgt blev Niels Thøgersen, Næstform. Marius Madsen og Kasserer H.M.Petersen.                                                                                                                                       20. Forhandling om fortsat Dyrtidsforanstaltninger efter Dyrtidslovens §2.             Sagen udsattes.    21. Forhandling om Opkrævning af ekstra Skat.                                                                 –               21. Ribe Bogtrykkeri har fremsendt Tilbud paa Levering af Kassebog.     Overlodes til Kasseren.    22. Cirkulære af 6/3. Kommunernes Flæskebeholdninger skal bringes i Handelen.                             P.M. Pedersen retter Henstilling til Esbjerg Slagteri om at faa tilstillet de bestilte 500 Kg. Flæsk.  Side 215                                                                                                                                                 23. Cirkulære af 7/3 fra Stiftamtet. Der indsendes Beretning om evt. skifte af Brændselstillidmand.   24. Stiftamtet. Cirkulære af 7/3 om at Statskassens Refusion til Alderdomshjem, Opdragelsesanstalter m. m. kan forhøjes med 25 %.                                                                            25. Stiftamtets Cirkulære af 19/2. Grundet paa at Tegl – og Tagstensfabrikker har saa store Beholdninger af Mursten og Tagsten at de i nær Fremtid maa standse Arbejdet hvilket vil medføre yderlig Arbejdsløshed opfordres Kommunerne til at lade Byggearbejder udføre.    Til Efterretning.  26. Stiftamtet har under 19/2 paa Amtraadets Vegne givet sin Samtykke til at der for Regnskabsaaret 1918/19 udskrives en samlet Skattebeløb paa indtil 33.000 Kr.                                Til Efterretning.  27. Beretning om Elektricitetssagen fra Mødet i Varde d. 2/3 17.                  Toges til Efterretning.    27a. Indsendt 70 Tranmærker hvorfor man har modtaget Tilstaaelse fra Brændselsnævnet.              28. Ægteskabsattest er af Formanden udstedt for Karl Jørgen Sørensen Søn af Niels Sørensen og Hustru, Egtved forhen Okslund.                                                                                Til Efterretning.  29. Sendt Indberetning om Uddeling af Ernæringskort.                                                      –                30. Landoverskatteraadet har fremsendt en Opgørelse over Skatteligning for 1015/16 og 16/17.       31. Stiftamtet har under 16/2 sendt Opgørelse over Kommunens Udgifter ved Vurdering  til Ejendomsskyld for 1916/17 til Beløb 428,78 Kr.                                                     Til Efterretning.    32. Stiftamtet har fremsendt Skemaer til Opgørelse over Udgifterne til det Kommunale Nævn for T. fra 1/9 17 til 31/3 18.                                                                             Afleveres til Kassereren.    Side 216                                                                                                                                               33. Stiftamtet har under 2/3 meddelt at der paa Ribe Amtsstue i Henhold til Lov No. 162 af 7/8 1914 jf. Lov No. 387 af 15/12 1916 er anvist 1908 Kr. Beløbet er modtaget. Kvittering indsendt.     34. Folketingsvalglisterne har været fremlagte til Eftersyn. De modtagne Klager behandledes. Overdroges til Valglisteudvalget.                                                                                                        35. Reparationer af Broer og Steenkister paa Holsted, Adsersbøl, Brørup, Lindknud og Lindknud – Okslund Vejen.                                                                                                              Det overdroges til Sognerads medlemmerne at undersøge Forholdene hver i sin Distrikt.                                              35a. Cirkulære af 15/2. Superfosfat til nyopdyrkede Hedejorder.                                            Alderdomssager.                                                                                                                                         36. Anders Petersen, Give ansøger om en Forhøjelse til 1,25 Kr. pr. Dag, faar  f.T. 32,50 Kr. Tilstodes 35 Kr. fra 1/4 1918.                                                                                                                       37. Kassekredit, Vejen Bank. Stiftamtet har unde 21/2 paa Amtsraadets Vegne meddelt Tilladelse til at Kommunen optager en Kassekredit paa 25,000 Kr. til Dækning af Dyrtidsudgifterne. Kreditten udbetales i Løbet af Regnskabsaaret 1918/19.                                                                                  Fattigsager.                                                                                                                                                    39. Marie Adamsens Dødsbo modtaget 100 Kr. Betalt P. J. Pedersen 50 Kr. Pastor Thyssen til Drengen Peder Andersen, Ø. Vedsted 50 Kr.                                                       Til Efterretning.       40. Maren Margrethe Hansen. Byraadet ønsker Regningen betalt snarest. Kan vente til Aarets Slutning.                                                                                                                                                41. N. P. Nielsen, Hovborg. Øjenlæge Schneider, Kolding har fremsendt Regning for Operation og Behandling til Beløb 193 Kr. Antager ifølge vedlagt Skrivelse at det bliver nødvendigt at foretage endnu en Operation hvilket imidlertid ikke kan foretages før om nogle Maaneder pga. Betændelse. Forespørger om Sogneraadet ønsker en saadan Operation                                                                 Side 217                                                                                                                                             skal foretages. Sogneraadet vedtog følgende: Forsaavidt Lægen mener at en Operation vil kunde hjælpe ham til at faa bedre Syn, vil man ikke modsætte sig at en saadan foretages.                              42. Laust Nielsens Enke, Lindknud ansøger om at faa lidt flere Tørv.                 Tilstodes et Læs.   43. Chr. L. Andersen, Adsersbøl. Brørup Sygehus har sendt Regning 100,55 Kr.           Til Efterr.   44. Karl P. M. Pedersen, Adsersbølgaard. Regning Brørup Sygehus 78,55 Kr.                      –            45. Villiam Nielsen. Starup Nebel Sogneraad har i Skrivelsen af 13/2 meddelt at der er tilstaaet ham 25 Kr. til Brændsel.                                                                                                   Til Efterretning.    Skolesager.                                                                                                                                                  46. Provst Gad har i en Skrivelse af 25/2 18 meddelt Samtykke til at Lærerinde Anna Marie Jensen antages som Vikar ved Okslund Skole og at Pladsen ved nævnte Skole bestyres af en Vikar indtil Skolesagen bliver ordnet.                                                                                             Til Efterretning.    47. Formanden har ved Bekendtgørelse udbedt sig Tilbud paa Renholdelse af Kommunens Skoler og Gymnastikhuse f.T. Fra 1/4 18 til 31/3 1919.      Følgende Tilbud var indkommet:                       For Vittrup Skole Anders Nielsen, Vittrup for 75 Kr. Tilstodes Anders Nielsen                                                                               For Okslund Tove Jessen Skolen 75 Kr., Smaa Huse 15 Kr. Tilbuddet antoges.                                     For Adsersbøl Frk. Ovesen for 90 Kr.                                                                                                  side 218                                                                                                                                                      For Lindknud Skole overdroges Slagter Jepsens Husbestyrerinde for 210 Kr for et Aar fra 1/4 18. Smaahusene overdroges H. Th. Petersen for 30 Kr.                                                                                  For Klelund Skole Kirsten Hummellund, Klelund. Tilbud paa Renholdelse af 3 Klasseværelser med gange 210 Kr.                                                                                                           Tilbuddet antoges.  47a. Frk. Olsen overtager Pladsen som Lærerinde ved Klelund Skole i Sommeren 1918 for en Løn af 400 Kr.                                                                                                                                             48. Der udarbejdes Regulativ for Rengøring af Gymnastikhusene. Til at ordne Sagen nedsattes et Udvalg bestaaende af Hans I. Johansen, O.P. Simonsen og Niels Thøgersen.                                     49. Udhugning af syge Træer ved Lindknud Skole. Det overdroges Hans I. Johansen at ordne det fornødne.                                                                                                                                               50. Forhandling om hvorvidt der skal bygges ved Klelund Skole i indeværende Aar eller man skal søge om Udsættelse indtil videre.                                                                                                           Det vedtoges at foretage Bygning i indeværende Aar. Det overdroges det tidligere nedsatte Udvalg at foretage det fornødne til fremme af Sagen.                                                                                        51. Skolekommissionen har fremsendt Forslag til en ny Skoleordning til Sogneraadets Behandling og Erklæring. Sogneraadet vedtog med 5 Stemmer nemlig Marius Madsen, H.M.Petersen, Hans I. Johansen, Ole P. Simonsen og Niels Thøgersen at give Kommissionens Forslag sin Tilslutning sidstnævnte i Henhold til tidl. Motivering. P.D. Jensen og Peder M. Pedersen stemte imod.               Sammen med Sagen sendes en Redegørelse for hvorledes Sagen i sin Helhed er behandlet indtil nuværende Tidspunkt. Det overdroges Niels Thøgersen at affatte en nærmere motiveret Skrivelse der vedlægges Sagen til Skolekommissionen.                                                                                     Side 219.                                                                                                                                                    52. Ungdomsskolerne i Lindknud og Klelund. Lindknud 16 – 20 Elever, Klelund 13.                        Lærerne Skovbjerg og Thomsen har fremsendt Beretning og Redegørelse for Undervisningen.             De med Sagen forbundne Udgifter opføres paa Regning der indsendes gennem Skoledirektionen til Ministeriet.                                                                                                                                                Fattigsager.                                                                                                                                                53. Henrik Th. Fode. Københavns Magistrat har paany fremsendt Sagen ang. Betaling af ca. 100 Kr. til H. Fodes Børn og bedt Stiftamtet om at formaa Lindknud Kommune til at betale Beløbet.             Stiftamtet udbeder sig Sogneraadets Erklæring.             Sogneraadet nægter at betale dette Bidrag.   54. Harald Egelund. Forstanderen for Døveinstituttet i Nyborg har fremsendt Regning for Harald E. for indeværende Aar paa 49,75 Kr.                                                                                                        55. Skovridder Hegnet er Formand for Amtets Brændselsnævn i Stedet for Plantør Pinholt.              56. Hovborg Afholdsforening ansøger om Bidrag.                                                  Tilstodes 5 Kr.      Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1.                                                                                                         Niels Thøgersen                                                                                                                                               Hans I. Johansen, Ole P. Simonsen, Marius Madsen, P. M. Pedersen, P. D. Jensen, H.M.Petersen.                                                                                                                                                 .                                                                                                                                                                  Aar 1918 d. 25/3 holdt Sogneraadet i Forening med Hjælpekassebestyrelsen og Prisreguleringskommissionen Fællesmøde til Forhandling om hvorvidt der skal fortsættes med     side 220                                                                                                                                    Dyrtidsforanstaltninger efter § 2 eller man skal gaa over til kuns at Administrere efter § 1.                Efter at der var fremkommen en Deel Udtalelser om at fortsætte efter § 2 indtil 30/5 under Hensyn til at det vil blive strængt for en Deel mindre Landboere hvis Ejendomme er for store til at der kan tjenes noget ved Siden af Driften. Ingen udtalte sig herimod.                                                               Det vedtoges at administrere efter § 2 indtil 30/5 saaledes at der udstedes Rabatmærker for April Md. paa 2,50 Kr. og for Maj 2 Kr. til Indkøb af Brød, Flæsk, Smør, fedt, Sukker, Meel og Gryn.       Efter 1. Juni gaar man ud fra der kuns skal administreres efter § 1.                                                       Derefter vedtoges det at overlade til Hjælpekassebestyrelsen at tage Bestemmelse om hvorledes de ønsker at anvende § 1.                                                                                                     Mødet sluttet.    .                                                                                                                                                         Derefter holdt Sogneraadet Møde.                                                                                                              1. Til at tiltræde Valgbestyrelsen ved det forestaaende Folketingsvalg valgtes Niels Thøgersen.                2. Som Valgstyrere ved Valget valgtes for Hovborg Klelund Ole P. Simonsen, P. D. Jensen og P. M. Pedersen. Udenfor Sogneraadet H.P. Stejner og Peder Mikkelsen.

For Lindknud valgtes Marius Madsen, H.M.Petersen, Hans I. Johansen og Niels Thøgersen. Underfor Sogneraadet Chr. Nielsen.                                                                                                         3. Provst Gad har fremsendt Skrivelse ang. nogle Oplysninger om Forholdene ved Lindknud Skole med Forskolerne i Okslund og Vittrup. Spørgsmaal om hvor mange Børn fra Vittrup og Okslund der søger Lindknud Skole. Hvor meget                                                                                                        side 221                                                                                                                                               Udvidelse af Lindknud Skole til 2. Lærerembede vil koste. Hvor meget det antages at vilde koste at udvide Vittrup og Okslund Forskoler til Enelæreembeder.                                                                    Det overdroges Hans I. Johansen og Niels Thøgersen at fremskaffe de nødvendige Oplysninger.        4. Et Udvalg fra Hovborg har forespurgt hvorvidt Sogneraadet ved et evt. Anlæg af et lille Elektricitetsværk ved Hovborg Mølle vil gaa ind paa at der leveres Elektrisk Lys til Skolen i Klelund.                                                                                                                   Bevilgedes.           5. Lærer Skovbjerg ansøger om at faa nogle Tørv til Skolen til at bruge ved Siden af Træet.            Tilstodes et Læs Tørv.                                                                                                                                  6. Det ved sidste Møde nedsatte Bygningsudvalg har henvendt sig til Arkitekt Grue, Vejen for at faa udarbejdet Tegning og Overslag til Bygning ved Klelund Skole. Grue har lovet at skaffe Tegning og Overslag færdig i Ugen efter Paaske.                                                                                                       Udvalget henvendte sig derefter til Jens Andresen ang Cementtagsten og Mursten og fik Tilbud paa Levering af Tagsteen til 150 Kr./pr. 1000 og Mursteen til 65 Kr./ pr 1000.                                           Søndergaard gik ind paa at staa ved sit Tilbud, man modtog Overslaget.                                              Niels Thøgersen,                                                                                                                                     P. M. Pedersen, Marius Madsen, Ole P. Simonsen, H.M.Petersen, Hans I. Johansen.                                 .                                                                                                                                                                    Aar 1918 d. 10/4 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.                                                 Følgende Sager behandledes:                                                                                                                    1. Fødselsanmeldelser fra Pastor Nielsen for Marts Maaned.                                                                5/3 en Dreng af Gdr. Peder J.Hermansen og Hustru Karen Irene Jensen af Klelund                                9/3         –          Hmd. Niels P. Hansen og Hustru Hansine Simone Rasmine  Jensen, Klelund        side 222.                                                                                                                                                   19/3 en Dreng af Boelsm. Henrik Nissen og Hustru Kirstine Marie Henriksen af Okslund.                  26/3         –          Lærer N. Chr. N. Skovbjerg og Hustru Kirstine Petersen af Lindknud.                    31/3      Pige       Skovarb. Niels Chr. Sille Larsen og Hustru Sørine M. Pedersen Meng, Sønderlund  12/3         –          Ugifte Dorthea Nielsine Ahrenkil af Okslund.                                                           Moderen f. 16/2 1896 paa Brandsø, Husby  pr. Assens. 10 Maanedersdagen før Fødslen opholdt sig paa Gamborg pr. Kauslunde. Barnefaderen Frederik Marius Schmidt f. 17/5 1892 i Endslev pr Ejby, Fyn opholder sig f.T. Hos Vognmand Rasmussen Holte.     Fødslen foranstaltes noteret andetsteds.     2. Kgl. aaben Brev af 18/3 18. Der afholdes Valg til Folketinget d. 22/4 18 og Valgmandsvalg til Landstinget 30/4.                                                                                                                                     3. Cirkulære af 20/3 indeholdende Regler for det anførte Valg.                              Til Efterretning.     4. Valgbestyrelsens Formand for Ribe Amts 4. Valgkreds, Sogneraadsformand Hofskov, Bække har fremsendt Reglerne for Valgets Afholdelse m. m. og har udbedt sig Meddelelse om Navnene paa Medlemmer af Valgbestyrelsen og Valgstyrere antal Vælgere hvilket er meddelt, samt indbyder Valgbestyrelsen til Møde i Bække Løverdag 20/4 18 Kl. 1.                                                                     Vælgere paa Hovedlisten 249 Mænd 211 Kvinder og Tillægslisten 14 Mænd og 10 Kvinder.             5. Cirkulære af 15/3 Tilbud paa Bogværket Sociallovgivning.                              Til Efterretning.      6. Cirkulære af 11/3 om Valg af Vurderingsmænd og Stedfortrædere til Vurdering af Ejendomsskyld. Nuværende Mænd er Chr. Mortensen, Vittrup og Niels Thøgersen. Stedfortrædere Niels M. Nielsen, Vittrup og Hans I. Johansen, Gildbjerg                                                                    side 223                                                                                                                                                    Valgt blev Chr. Heick, Hovborg Supl. Oluf Jepsen. Og Niels Thøgersen, Supl. Niels M. Nielsen.      7. Cirkulære af 14/3. De Kommuner der inden 15/4 sender Indberetning til Amtet om afholdte Udgifter til Alderdomsunderstøttelse, Børn af Enker, Sikringsstyrken, Hjælpekassen hvorefter det Kommunen tilkomne Statstilskud vil blive anvist til Udbetaling.       Et Eksemplar  til Kassereren.   8. Cirkulære af 6/3 om at bruge de hensaltede Flæskebeholdninger.                          Til Efterretning.   9.       –             5/3 Reglerne for Udskrivning af ekstra Skat til Dækning af Dyrtidsforanstaltninger.   10.     –             4/3 Om indkaldte Værnepligtiges Optagelse paa Valglisterne.           Til Efterretning.   11.     –            22/3 ang. Hjælp til Arbejdsløse.                                                                      –                   12.    –            23/3 Indenrigsministeriet meddeler at Fristen for Indlevering af Begæring om Laan af den Kommunale Laanekasse er forlænget indtil 1/5 18.                                                                        13. Cirkulære af 23/3. Brændevinsafgiften kan nedsættes eller eftergives men ikke forhøjes.             14. Bekendtg. af 21/3 ang. Fordeling af Norgessalpeter, der er beregnet 40 % af Købet fra 1917.      15.       –               6/3  om Aflevering af Korn.                                                                                           16.       –             22/3    –  Fastsættelse af Maksimalpris paa udenlandsk Havregryn. Til Efterretning.    17.       –             21/3    –  Forbud mod Forhandling med Fordelingskort.                              –             18.       –              7/3     –  Maksimalpris paa Eddike.                                                              –          side 224                                                                                                                                                     19. Bekendtg. 8/3 vedr. Salg af Fiskenet og Fisketvist m. m.                                    Til Efterretning.  20.        –         8/3 ang. Tilvejebringelse af Korn i Anledning af Vareudveksling med Norge.  –           21.        –         7/3   vedr. destilleret Spit.                                                                                   –           22.        –         2/2 vedr. Runkelroer og Gulerodsfrø                                                                  –          23.        –               Maksimalfortjeneste ved Salg af Klipfisk og Saltfisk.                                 –           24.        –        14/3 om Fremstilling af og Handel med Sæbe                                                     –          25.        –        25/3 vedr. Rationering af teknisk Sprit.                                                               –          26.        –        11/3 om Handel med Ærter, Vikker, halm, Hø, Roer m.m. af Aarets Høst         –           27 Ribe Stiftamts Cirkulære af 21/3 om iværksættelse af Kommunale Arbejder til Afhjælpning af Arbejdsløsheden vedlagt en Resolution fra Malernes generalforsamling i Københ.  Til Efterretning.  28. Cirkulære af 19/3 om Indberetning om Antallet at kommunens Vælgere til Folketingsvalget.      Er indsendt til Ministeriet.                                                                                                                       29. Indberetning om Levering af Materialerne til 1. Klasse Bivej No. 1. Ansøgning om Tilskud til samme fra Amtet.                                                                                                       Til Efterretning,   30. Esbjerg Slagteri har under 23/3 meddelt at der tilstillet Lindknud Brugsforening 25 Kg. Fedt.    31. Stiftamtet har under 16/3 tilbagesendt                                                                                            side 225                                                                                                                                                   Beskikkelse og Instruks for Niels Jørgensen, Okslund pga. at han kuns har fungeret et Aar.               Da N. Jørgensen har solgt sin Ejendom og flytter til Lindknud fremsendes Sagen paany idet Magnus Magnussen er indstillet.                                                                                                                         31. Som Brandvidner i Klelund valgtes Mads Andersen og Lehmann i Stedet for A. Houborg og S. Ibsen der er rejst.                                                                                                                                    32. Frikørsel. Jeppe Th. Tarp har fremsendt Regning for Kørsel Hovborg – Brørup Sygehus 15 Kr.  33. Formanden har under 18/3 udstedt Kautionsbevis for Henrik Jensens Hustru, Hovborg for Indlæggelse og Behandling paa Varde Sygehus.                                                    Til Efterretning.    34. Modtaget af Ribe Amtsstue den Kommunen tilkomne Andel af Forlystelsesskatten fra Dilletantforestillingen 11,42 Kr.                                                                                                                34. Vederlagsfri Behandling. Peder Runge er indlagt paa Tarm Sygehus. Hoven Sogneraad forespørger om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud.                         Anerkendes.      Alderdomssager.                                                                                                                                    35. Regninger fra Brørup Apotek for Medicin til Marie Schaffer, Ole Olsen og Kirstine Sørensen 17,40 kr. og fra Holsted Apotek for Nis Højen og Hans P. Jensen 9,70 Kr.            Til Efterretning.  36. Morten Petersen, Lindknud ansøger om lidt Tørv.                                            Tilstodes et Læs.   37. Karl H. Buhl. Bryndum V. Nebel Kommune har i en Skrivelse af 4/4 18 meddelt at der er tilstaaet ham en Maanedlig Alderdomsydelse af 35 Kr. fra 1/4 18 at regne, forespørger om han anerkendes i Lindknud og om Refusion kan forventes.                       Anerkendes. Refusion ydes.    38. Bertha Andersen, Klelund. Sdr. Broby Sogneraad har under 5/4 18 meddelt at benævnte anerkendes der og at Refusion kan forventes.                                                        Til Efterretning.     Side 226                                                                                                                                                  39. Ane Marie Jensen, Klelund ansøger om en Understøttelse af 35 Kr/Md fra 1/4 18. Hun anses for at være forsørgelsesberettiget i Vorbasse, har kuns faaet 20 Kr. indtil 1/4. Tilstodes 30 Kr./Md.      Fattigsager.                                                                                                                                            40. Epilepsihjemmet ved Nyborg har under 2/4 18 meddelt at Betalingen for Patienter fra 1/7 18 til 1/7 19 forhøjes til 200 Kr./Kvartal.                                                                          Til Efterretning.    41. Brørup sygehus har fremsendt Regning for 4 Patienter fra Adsersbølgaard Karl Ejner Jensen 57,50 Kr. Vitus Vrønding 110,50 Kr., Oskar J. Liljendahl 60 Kr., Poul Jensen 20 Kr..

Sidstnævnte betales af Adsersbølgaard pga. at han ikke tidligere har modtaget Fattighjælp.            42. Julius Oskar Johannes Liljendahl. Formanden har udstedt Kautionsbevis for hans Indlæggelse paa Brørup Sygehus. Er ifølge Afhøring og i en Skrivelse af 23/3 anerkendt i København.                Kolding Fattigudvalg meddeler at Liljendahl er indlagt paa Forsørgelsessygehuset i Kolding. Betragter hans Sygdom som en Fortsættelse af Opholdet paa Brørup Sygehus idet han ingen Erhverv har havt i Kolding før Indlæggelsen. Forlanger at Lindknud Kommunen skal udrede 1/4 af Udgifterne.                                                                                                                                                 Man nægter at betale den omhandlede Refusion. Manden var helbredt da han blev udskrevet fra Brørup Sygehus.                                                                                                                                     43. Vitus Vilhelm Vrønding er 10/2 indlagt paa Brørup Sygehus mod Lindknud Kommunens Kaution. Anses efter Afhøring at være forsørgelsesberettiget i Birkerød, men er ikke endnu anerkendt der.                                                                                                                                        Side 227                                                                                                                                                  44. Carl Ejner Godtfred Jensen er ifølge Skrivelse af 4/4 18 anerkendt Forsørgelsesberettiget i Københ.                                                                                                              Til Efterretning.               45. Poul Jensen, Adsersbølgaard. Formanden har udstedt Kautionsbevis for Indlæggelsen paa Brørup Sygehus fra 23/3.    Forstander Castberg har meddelt at Opholdet betales af Adsersbølgaard. 46. Dorthea Nielsine Ahrenkiel, hos Jens Hansen, Okslund er d. 12/3 nedkommen med en lille Pige. Moderen er f. 16/2 1896 paa Brandsø Husby Kommune ved Assens har 10 Maanedersdagen før Fødslen opholdt sig i Gamborg pr. Kauslunde. Barnefaderen Frederik M. Scmidt f 17/5 1892 i Endslev pr. Ejby, opholder sig f.T. Hos Vognmand Rasmussen, Holte.              Til Efterretning.        47. Niels P. Nielsen, Hovborg. Starup Sogneraad nægter at refundere for hans Ophold paa Kolding Sygehus idet Ministeriets Afgørelse af hvor han skal være forsørgelsesberettiget endnu ikke foreligger.                                                                                                                                                     Det meddeles Øjenlæge Schneider at Sogneraadet indgaar paa at Behandlingen fortsætter.                       48. Laus Nielsen Enke, Lindknud ansøger om fremdeles at beholde den hende for Vinteren tilstaaede Huslejehjælp.                                                       Tilstodes 5 Kr = 30 Kr./Md fra 1/5 1916. 49. Chr. P. Jensen. Snedker Schultz, Brørup har fremsendt Regning paa Kiste 28 Kr.                         50. Mads Kr. Nielsen, Vittrup. Brørup Apotek har fremsendt Regning paa 11,65 Kr. Samme ansøger om fremdeles at beholde den ham for Vinteren tilstaaede Understøttelse. Tilstodes 20 Kr./Md. fra 1/5 til Novb. 1918.                                                                                                                                side 228                                                                                                                                                       51. Frederik Hansen, Lindknud ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet, faar f.T. 10 Kr. + 2.      Tilstodes 25 Kr./Md. fra 1 Maj 18.                                                                                                  Forskjelligt.                                                                                                                                                52. Cirkulære af 4/4. Der foretages Optælling af Svin Onsdag 10/4 paa dertil modtagne Skemaer. Efter endt Tælling skal Skemaerne tilbagesendes ti Statitisk Departement senest 17/4.                      Som Tællingskommisærer valgte for Hovborg Poul Poulsen og Peder P. Jensen. Bertel Søgaard vest for Landevejen og P. J. Hermansen, Hans Chr. Hansen jun. Hyldelund, Morten Pedersen, Adsersbøl, Niels Kruse, Lindknud, A. Jepsen, H. S. Hansen, Anton Nielsen, Marius Thomsen, Chr. V. Sørensen  53. Statslaan. Finansministeriet har under 5/4 meddelt at det til Lindknud Kommune tilstillede Laan paa 1000 Kr til videre Udlaan til Chr. Johansen, Gildbjerg kan tilbagebetales gennem Ribe Amtsstue naar der vedlægges Stempelmærker til 20 Øre + Renter 4 % pro Anno.                                             Skrivelsen overdroges Kasseren der foranstalter Indsendelsen af Laanet.                                                                54. Bekendtg. af 30/3 ang. Begrænsning af Forbruget af Lys, Brændsel i Butikker og Lager.             55. Buchardt, Kolding har fremsendt Regning paa 4 Ankere hvorfor der foreligger Kvittering 12 Kr.  56. Chr. Hansens Boghandel, Kolding har fremsendt Regning paa Skemaer paa 5,15 Kr. Anbefaler sig med forskellige Skemaer og Stemmekort til Valget.                                           Til Efterretning.  Side 229.                                                                                                                                                  57. Statstilskud. Indenrigsministeriet har under 26/3 gennem Stiftamtet anvist Kommunen 3859 Kr. som Tilskud til den mindre bemidlede Befolkning i Forsyning med Mælk i Henhold til Lov No. 107 af 22/12 17 jf. Cirkulære og Bekendtgørelse af samme Dato.                                                                  Det nedsattes et Udvalg til at søge nærmere Oplysning om Sagen. Valgt blev Ole P. Simonsen, Hans I. Johansen og Niels Thøgersen.                                                                                                            57a. Lindknud Andelsmejeri har fremsendt Ansøgning om at en Deel af ovennævnte Tilskud maa blive tilstillet Mejeriet.                                                                Sagen udsættes foreløbig.                 58. 2. Behandling af Sagen ang. Opkrævning af ekstra Skat til Dyrtidsforanstaltninger.                     Efter at der er foretaget Opgørelser har Kommunens Udgifter andraget ca,. 17,200 Kr., deraf forventes 10,600 refunderet fra Staten, medens Resten 6600 Kr. udskrives som Dyrtidsskat.            Skatten udskrives med 3960 Kr. paa Indtægter og Formue 1050 paa Hartkorn. Denne Skat udskrives af alt Hartkorn. Ved Paaligning af Skat paa Ejendomsskyld fritages alle Ejendomme der er vurderede til 8000 Kr. og derunder.                                                                                                           Formue og Indkomsskat paalignes saaledes at der paaa alle Skatteyderes Indtægter fradrages 1200 Kr, hvorefter der paalignes med lige stor %.                                                                                        59. Lærer Skovbjerg har fremsendt Ansøgning om Tilskud til Børne- Lærer- og Folkebogsamlingen. Tilstodes henhv. 30, 15 og 15 Kr.                                                                                                           60. Lærer Skovbjerg har ansøgt om nogle Tørv til Skolen Tilstodes 1 a´ 2 Læs.                                 61. Det ved sidste Møde nedsatte Udvalg                                                                                             side 230                                                                                                                                                     har ved Arkitekt Grue, Vejen fremskaffet Tegning og Overslag paa en Bygning ved Klelund Skole. Overslaget lyder paa 22,000 Kr.                                                                                                              Der rettes en Henstilling til Arkitekte om der ikke kan foretages en Deel Ændringer eller Indskrænkninger i det foreliggende Overslag.                                                                                       62. Samme Udvalg har henvendt sig til Tømrer Sørensen, Lindknud for at faa en Skønsom Overslag over Enelærerembede i Vittrup. Tilbygning til Okslund Skole samt en Forskole i Lindknud.                   Der er antaget 17,000 – 6,000 og 12,000 Kr.                                                                                        Formandens og Kasserens Løn fastsat til 800 Kr. til lige Deling.                                                           Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2.                                                                                                           Niels Thøgersen,                                                                                                                                         Ole P. Simonsen, Marius Madsen, Hans I. Johansen, P. D. Jensen P. M.Pedersen, H.M.Petersen                                                                                                                                  .                                                                                                                                                            Aar 1918 d. 17/4 holdt Sogneraadet Møde i Lindknud Kro. Fraværende P. D. Jensen og P. M. Pedersen.                                                                                                                                                       Forhandling om hvorvidt der skal fortages Tilbygning til Klelund Skole.                                          Arkitekt Grue der har udarbejdet og fremsendt Tegning, Kondicioner og Overslag til Bygning af en Skolelokale med et mindre Brændselsrum, Vaskerum, Pigeværelse samt Lejlighed foroven til en Lærerinde eller Andenlærer.                                                                                                                 Denne Bygning er beregnet til til at være 22 Alen lang, 15  dyb og med en lille Mellembygning samt ligeledes Tegning og Kondicioner paa et Udhus 16 Alen lang og 12 dyb til 4 Brændselsrum og til Latriner.                                                                                                                                         Side 231                                                                                                                                                 Overslaget til begge Bygninger er ansat til 22,000 Kr.                                                                             Hr. Grue var tilkaldt for om der muligvis kunde foretages en Nedskrivning af Overslaget ved at benytte nogen mindre Dimensioner af Tømmer, men Grue udtalte at han fandt det mest praktisk at lade Overslaget staa og evt. faa Arbejdet udført til under Overslaget.                                               Sogenraadet vedtog at indsende Overslag, Tegning og Kondicioner til Skoledirektionen og Ministeriet til Godkendelse, samt naar Planen bliver godkendt da at lade Arbejdet udbyde ved offentlig Licitation .                                                                                                     Mødet sluttet.    Niels Thøgersen,                                                                                                                                       Ole P. Simonsen, Hans I. Johansen, Marius Madsen, H.M.Petersen.                                                                            .                                                                                                                                                                    Aar 1918 d. 8/5 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle var mødt.                           Følgende Sager behandledes :                                                                                                                      1. Bekendtg. 25/4. Brødmærkernes Gyldighed ophører til dato for Kortene af 1/3.   Til Efterretning.  2.        –            –    de uddelte Flæskemærker gælder for 100 og Rygflæskemærker 140 Gr.      –       3.        –         23/4   om Tilvirkning og Handel med Meel fremstillet af Rug.                              –       4.        –         19/4  ang. Fremstilling af Steenkulstjære.                                                               –       5.        –          9/4   om Udlevering af Sæbe.                                                                                 –       6.        –            –     ang. Kartoffeldyrkning.                                                                                  –          7.        –           3/4  om Beværtningernes Lukning Valgdagene.                                                    –                    

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *