Små tilfældige udpluk fra Lindknud sogneråds forhandlingsprotokol.

9/7 1919 Selskabet til ædruelighedens fremme ansøger om 2 kr. til arbejdet. Nægtes

 

5/7 1919 Stiftamtet har videresendt Indenrigsministeriets cirkulære om husleje og nedbrydningsloven og spørger om den ønskes forlænget og om der ønskes ændringer i loven. Sognerådet har ikke praktiseret noget efter loven og ønsker ikke at udtale sig.

 

Okt. 1914. I præstens fødselsanmeldelse for september måned er født en pige i Vittrup mølle af H. P. Hansen og hustru, som har fået navnet Nikoline Serafia Adolfine Jensen.

 

9/4 1919 punkt 35. Fra borgmester Dresel, Århus har man modtaget en forespørgsel om hvorvidt Sognerådet kan give sin tilslutning til oprettelse af et universitet i Jylland.              Anbefales.

 

15/4 1915 Cirkulære fra Stiftamtet ang. anbringelse af tavler ved bivejene med angivelse af kørselshastigheden for motorkøretøjer i henhold til bekendtgørelse af 3/4.            Henlagtes

 

8/4 1914 Motorkørsel på kommunens veje. Sognerådet vedtog at ansøge amtsrådet om tilladelse til at lukke for kørsel med motorkøretøjer hvis egenvægt overstiger 2 ton på følgende veje 1 – 8. Vejudvalget skal tage sig af det videre fornødne.

 

1914. På sognerådets møde drøftes om en ny pumpe ved Vittrup skole skal være af gran, eg el. jern.

 

1888. På sognerådsmødet i nov.. Lærer Lustrup ansøger sognerådet om at få dobbeltdøre mellem stalden og skolestuen og at få cementgulv i forstuen.        Rådet finder ingen grund til at efterkomme ønskerne.

 

10/5 1905. Forældre til børn over 10 år, som ønsker at søge skolen i sommerhalvåret skal anmelde det om foråret.

 

24/2 1915. Andst, Slags og Jerlev herredskontor har meddelt at der er betalt alimentationsbidrag for Marius P. Buhl hans uægte fødte barn Viola Jensine Kirstine Lauridsen for et ½ år med 36 kr.

Man vedtog at betale beløbet, men da man mener at det er uforsvarlig at så ung og arbejdsdygtig en mand at falde det offentlige til byrde da at forsøge at få ham til at afsone beløbet.

 

14/10 1914 punkt 27 på dagsordenen. Benned Hansen har fremsendt ansøgning om at få hjælp til en overdyne. Tilstodes 12 kr.

 

12/4 1916 punkt 3. Menighedsrådet har forespurgt om hvorvidt sognerådet er villig til i tilfælde af at der anskaffes et orgel til kirken da at bekoste en organist samt evt. en bælgtræder til at betjene orglet.                                                                                             Det vedtoges at yde 50 kr.

 

12/9 1923. Regulativ for skole og kirkestier i Lindknud sogn forelagdes til behandling evt. til revision.

 

24/11 1916. Cirkulære ang. afstemning om afståelse af De vestindiske Øer, der skal foregå med ja eller nej på dertil indrettede stemmekort. Der valgtes valgstyrere i både Hovborg og Lindknud.

 

1916 marts. Sognerådet vedtog at hjælpe familier, hvor manden er indkaldt til sikringsstyrken ( 1. verdenskrig) med at få forårsarbejdet gjort. Det blev fordelt mellem sognerådets medlemmer at sørge for hjælpen.

 

Under 1. verdenskrig indføres der en masse restriktioner og rationeringer af alt muligt, men især gælder det fødevarer for at sikre forsyninger til befolkningen. Der er 20 – 25 bekendtgørelser om det på hvert sognerådsmøde. Sognerådet kan kun tage bekendtgørelserne til efterretning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *