1929 – 14/12 1932 – 1b

2. Lindknud Sogneraadsprotokol fra 9. April 1930 til Juni 1930

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdt i Lindknud Kro Onsdag d. 9. April 19,30 med følgende Sager til Behandling

Pastor Hansen havde fremsendt Anmeldelser for Fødte og Døbte::

1. a Døbte. Eva Nielsen datter af Boelsmd. Christian Nielsen og Hustru Rigmor Kirstine Knudsen født d. 26. Januar 1930

b. Ruth Thomsen datter af Lmd. Jens Fæhnø Thomsen og Hustru Marie Nissen født d. 8. Feb. 1930

c. Søn af Boelsmd. Jens Christiansen og Hustru Mette M. Jensen. Kaj Lykke Christiansen født d.  7. Feb. 1930

d. Søn af Lmd. Thomas Lauridsen Knudsen og Hustru Lene Kirstine Henriksen. Leif Knudsen født  

    4. Jan. 1930

e. Fødte. Søn af Forpagter Niels Pedersen og Hustru Marenta Kirstine Magdalena Mahler

f. Søn af Bent Niels Petersen og Hustru Anna Marie Jensen 

 

2. Ribe Stiftamt havde fremsendt Stadfæstelse over Regulativet Gilbjerg Klelund Bækken med ændring til kuns at skal synes én gang Aarlig nemlig i August Maaned.         Til efterretning                                                                                                            

3. Kolding Oppebørselsstue om Oplysninger om Betalingsevne hos Murer Brink, Vittrup samt Skrædder Ravn, Lindknud.

Formanden svarer at for Brink er Sagen tvivlsom derimod Ravn kan betale.

4. Ribe Stiftamt har meddelt at Andragende om Fritagelse for at betale Afdrag til Landsbanken i Esbjerg stor 3750 Kr er nægtet.                                                                               Til Efterretning                                                                                                                     

5. Samme meddeler Tilladelse til at Kommunens Kasse udreder til Sygekassen 1000 Kr. af Regnskabet 1929/30.                                                                                               Til Efterretning

6. Landinspektør Gregersen, Grindsted ansøger om Udstykningstilladelse

    for Jens L. Christensen, Lindknud

      –   Ejner Bæk, Vittrup

      –   Katrine N. Højen , Lindknud

      –   K. N. Knudsen,            –                                                                                  Anbefales alle

7. I Anledning af Fru Thomsen Sørensens Sygdom har været antaget en Vikar nemlig Lærer Peder Leonhard  ? for Godkendelse af nævnte Antagelse er stillet Ansøgning til Skoledirektionen.

                                                                                                                           Til Efterretning

8. Som Tilskud til Lærerlønninger er modtaget 636, 37 Kr.                               –           –

9. Handelsbanken i Esbjerg meddeler at vores Skyld pr. 31. marts udgør 7683,73 Kr.

                                                                                                                            Til Efterretning

10.Regulativ for ansatte Skorstensfejere i Ribe Amtsraadskreds forelaa

     1. For skorstensfejning 60 Øre for hver Skorsten med 1 Etage for hver Etage derudover 25 Øre

     2. Tilkaldelse af Skorstensfejer til Udbrænding af Skorsten 1,60 Kr. pr Time

     3. For Udførelse af det i Brandpolitiloven § 51 forudsatte Brandsyn der normalt afholdes hvert   

         Efteraar inden 1. Nov. betales 25 Øre på Ejendom hvor den ansatte Skorstensfejer udfører

         Fejningen og 50 Øre hvor dette ikke er Tilfældet. For Udførelse ad de i § 51 ommeldte                                                                                                                          

         Eftersyn betales ingen Honorar.                                                                 Til Efterretning

11. Fra Socialministeriets Cirkulære af 19 Marts 1930. Personlige Tillæg forhøjes for Landkommuner fra 1/8 til 1/7 Del af Kommunens Udgift til Aldersrentenydere. Til efterretning                                                                             

12. I. Esbjerg Toldkammer forespørger i Skrivelse af 31 Marts 1930 om Antal Udskænkningssteder eller Handelssteder af stærke Drikke i Kommunen. Formanden har svaret.                                                                                        

     II. Omsætningsbeløb af hvilket hver enkelt er ansat til at svare Brændevinsafgift fra 1 April 1930 til 31 Marts 1931 ?   Oplysninger indhentes.                                                         Til Efterretning

13. Arbejderforsikringen meddeler under 25/3 1930 at Niels Jørgensen, Lindknud, der kom til Skade d. 14/1 1930 betragtes som helbredet uden Erstatningsberettiget Forringelse af Arbejdsevnen.

                                                                                                                                Til Efterretning

14. Fra Undervisningsministeriet meddeles at forskellige Mangler ved Skolerne i Lindknud, Okslund og Vittrup maa afhjælpes omgaaende.                   Manglerne afhjælpes som foreskreven.

15. Statens Direktorat for Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsforsikring meddeler at Kommunen maa udrede 16,97 Kr. Nydende Medlemmer i Kommunen er A. Sørensen.           Til Efterretning.

16. Paa herfra given Foranledning forelaa Skrivelse fra ”Rødsten” ledsaget Lægeattest for Helga Andersen hvoraf fremgaar at hun formentlig kan overføres til et af Fredehjemsforeningernes Hjem hvor Statstilskud kan opnaas.                                                                                 Søges anbragt.

17. Fra Malt Herreds Vurderingskreds forelaa ansæætelse af Klelund Plantage gældende fra 1. Jan. 1928. Samlet Ejendomsskyld 110,000 Kr.

                            Grundværdi   63,000  –

                       Lindknud Ejendomsskyld 91,300 Kr. Grundværdi 46,400 Kr.

                        Holsted             –                 1300  –           –               1300  –

                       Aastrup              –              17,100  –           –            15,000  –

                       Faaborg              –                   300  –           –                 300  –

Fradrag for 5 Lejligheder i hver Kommune.                                                             Til Efterretning

18. Direktoratet for Sygekassevæsenet meddelelse under 2 April 1930 at Invaliderente er begæret af Anders Hansen Andersen, Lindknud.                                                                        Til Efterretning

19. Ribe Stiftamt har fremsendt Cirkulære fra Landbrugsministeriet af 26. Marts 1930 at der i Henhold til Lov Nr. 299 af 22 Dec. 1928 i Finansaaret 1930/31 er stillet 1 Mill. Kr. til Udlaan for Grundforbedringer.                                                                                                     Til Efterretning

Samme Cirkulære af 24 Marts 1930 om Udryddelse af Oksebremselarver i Henhold til Lov af 9. Feb. 1926. H. Schønning mødte og indgik  paa at synet pr. Stk Kreatur 5 Øre, behandlede Dyr 20 Øre.

Samme fra Skattedepartementet af 18 Marts 1930 angaaende Valg af Vurderingsmænd til faste Ejendomme samt Stedfortrædere.

Man valgte følgende:

Som Formand Oluf Jepsen, Okslund, Stedfortræder Peder Jensen, Hovborg

                        Poul Poulsen, Hyldelund, Stedfortræder Niels M. Nielsen, Vittrup

Samme forespørger om Udgifter i Henhold til Lov Nr. 76 af 8 April 1913. Synsmænd om Udpegning af Heste. Han har ingen Udgifter haft.

Samme fra Indenrigsministeriet af 27. Marts 1930 om Oplysning af Skatteudskrivning m. m. i Regnskabsaaret 1930/31.                                                                                           Til Efterretning

                                                                                                                            

Regninger

20. Lauridsens Kulforretning af 22. Marts       39,00 Kr                                            Til Efterretning

21. Smed Runge Okslund Skole                     157,40  –

                           Vittrup       –                             3,00  –

                           Assersbøl   –                           72,00  –

                           Lindknud   –                           60,55   –

                           Forsamlingshuset                     1,50   –

22. Aandsvageanstalten Brejning for Hans Jørgensen fra ¼ til 30/6 1930  125 Kr.   Til Efterretning

23. Østifternes for Carl Johannes Hansen samme tid                                   125 Kr.     –           –

24. Spangbjerg sanatorium for Rasmus Hansen fra 6/1 til 31/3 1930        87,65  –        –          –

25. Brørup Apotek for Hans Brandt, Lindknud                                             7,25  –      

           –           –        –   Marie Christensen, Okslund

Oplysninger indhentet om Efterladenskaber 50,40 Kr.

      Brørup Apotek for Rasmus Hansen                                                          3,85 Kr. Til Efterretning

          –           –        –    Poul Nielsen                                                             34,90  –      –         –

26. Gesten Apotek for Hans P. Pedersen Hyldelund                                    21,65  –      –         –

           –          –         –  Søren Nielsen, Vittrup                                                2,40   –      –         –  

27. V. Schmidt   11,50 Kr.                                                                                               –         –

28. Fra Graver J. Hansen, Vamdrup for Gravkastning til Hans Christensen 15,00  –    

      Man formoder Stenhugger Jakobsen skal betale

29. Lindknud Brugsforening Lindknud Skole     135,77 Kr.

                                               Vittrup        –           54,46   –

                                               Okslund      –           59,24   –

                                               Assersbøl    –           19,85   –

                                               Kommunen              48,37  –

                                               Anna Rasmussen     18,50  –  

                                               Andreas Hansen       58,68  –

                                                     –           –           134,88  –

                                               Hans S. Pedersen      29,95 –

                                               Rasmus Hansen        45,55  –           Afleveret              Til Efterretning

30. Boghandler Kirk, Holsted: Til Kommunen       25,12 Kr.

                                                  Lindknud Skole   237, 86  –

                                                  Assersbøl    –          17,13   –

                                                  Hovborg      –        105,65   –

                                                  Værgeraadet             2,60   –                                        Til Efterretning

Fattigsager

31. Løgumkloster Sogneraad har fremsendt Regning for Jens Nikolajsens Hustru Ophold paa Tønder Sygehus fra 6/8  til 13/8 1929  65,25 Kr.

Man tillader sig at gøre Indsigelse grundet på Regningens Dato.

32. Rasmus Hansen beder om Rejsepenge idet han bliver udskrevet d. 12. ds.            Afsendt 10 Kr.

33. Paa herfra given Foranledning har Sogneraadet i Holsted tilsendt Afhøring af Erik Clausen Ravn, Holsted St. af hvilket fremgaar at han er forsørgelsespligtiget i herværende Kommune

                                                                Til efterretning herværende Kommune forlanger Afsoning

34. Politimesteren i Horsens fremsender Alimationsafkrævning for udlagt Bidrag for Svend Kølsvig Jeppesen 96 Kr.                                                                                            Han maa udrede Beløbet.

                                                                                                                      

35. Politimesteren i Nykøbing Mors ligesaa for C.N. Hansen, Vejle, 66 Kr.              Til Efterretning

36. I Anledning af Paakrav herdra om Indsættelse til Afsoning af Johan Chr. Damkjær, Ørsted Mark for udlagte Alimationsbidrag har Politimesteren indhentet Afhøring som der foreligger af hvilket fremgaar at Paagældende er noget svagelig og opgiver at have haft en Indtægt sidste Aar af 300  – 350 Kr. + Kost og Logi.                                                                      Man fastholder indsættelsen.

37. Fra Politimesteren i Nakskov forelaa Meddelelse om Underholdsbidrag, 78 Kr. er udlagt for Hans Georg Prangsbøl, Assersbølgaard.                                                                     Til Efterretning

38. Fra Politimesteren i Kolding for Marinus P. Buhl, 48 Kr.                     Man forlanger Afsoning.

39. Døstrup Sogneraad har i Skrivelse af 12 Marts 1930 anerkendt Forsørgelsesret for Karl Staal

                                                                                                                                    Til Efterretning

40. Enevold Ehmsen anmoder om Beklædningsgenstande saasom Tøj, Strømper og Uldtrøje.

                                                                                                                                       Bevilgedes

41. Anders J. Andersen forhv., Vittrup er under 21/3 1930 anerkendt forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune.                                                                                                   Til Efterretning

42. Magistraten i København fremsender Alimationsafkrævning for Smedesvend Martin Bertelsen, Paradisgade 12, Rønne. 114 Kr.

43. Chr. Christensens Enke forespørger om man vil betale noget af hendes Sygekassekontingent idet hun ikke ser sig i Stand til at betale det hele selv.               Man vedtog at betale 2 Kr. Aarlig.

44. Gigtsanatoriet Krabbesholm ansøgte om Tegning eller Tilskud.                                Henlagdes.

45. Julie Hansen beder om ekstra Tilskud i Anledning af Konfirmation samt Forhøjelse i Understøttelsen idet Rasmus Hansen kommer hjem.

                                   Punkt 1 kunne ikke bevilges. Understøttelsen fastsættes til 40 Kr. pr. Uge

46. Regning fra Fredslund, Brørup til Vittrup Skole 25,58 Kr.

      Samme                                        – Okslund   –     14,65  –                                   Til Efterretning

47. Ferdinand Jepsen Kørsel til Kolding Sygehus 16 Kr.                                            –          –

48. Fra Købmand Thomsen, Hovborg 8,81 Kr.                                                            –         –

49. Sanginspektøren har paabudt til Klelund Skole Anskaffelse af 32 Stk. Sangbøger.

                                                                                                   Man anskaffer Bøgerne Danmark.

50. Lærer Skovbjerg anmoder om Erstatning af forbrugt Lys i Skolelokalet, Frk. Rasmussens som   gaar paa hans Maaler. Har intet faaet for sidste Vinter og i Aar er afholdt Husholdningsskole.

                                                                         Lærer Skovbjerg anmodes om møde ved næste Møde.

      Anmoder ligesaa om Grusning omkring Skolebygningerne.

51. Hans S. Pedersen forandres saaledes at Vedkommende faar i Penge 30 Kr.

      Brugsforeningen i Hovborg                                                                 50  –

                               Bevilgedes forskellige Beklædningsgenstande. Jes Schmidt ordner det fornødne.

52. Takster for Brug af Gymnastikhuset i Klelund ansættes saaledes:

       Naar Fyring sker pr. Aften 3 Kr., uden Fyring intet.

53. Amtslæge Bundsgaard har paabudt at Askemøddingen skal være indlukket.     Henlagdes.

54. Man ansatte i Lejeafgift for Lærerinde Cathrine Clausen til 75 Kr. Lys og Brændsel 35 Kr.

      Lærer Kaaberbøl, Lindknud, Brændsel 30 Kr.

55. Thomas Knudsen, Okslund tilbyder en Favn Stenslag til 70 Kr.                             Antoges

56. Det vedtoges at Murer Brink, Vittrup skal betale Husleje fra 1 Maj.                   Meddeles.

57. Familien Theodor Schaffer maa ogsaa betale fra samme Dato

                                                                                                                       

Næste Møde Kl.5 Efterm. d. 22 ds.

Johs. Nielsen

Hans Chr. Hansen, Peter Jensen Hermansen, Peder Christensen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen

H.M.Pedersen

 

Ekstraordinært Sogneraadsmøde afholdt i Lindknud Kro 22/4 1930

Følgende sager behandledes:

1. Lærer Skovbjerg ansøgte om Vederlag for Lys til Husholdningsforeningen i Vinteren 1929/30 samt Forbrug under Rengøring af Skolestuen for to Vintre. Bevilgedes det ansøgte Beløb 30 Kr.

2. Sogneraadsformanden i Gesten forespørger pr. telefon om man fastholder Begæringen om fuld refusion for Rasmus Hansen idet han gør opmærksom paa at Sogneraadet i Gesten vil honorere for Gunner Momsens Vedkommende.  Man vedtog at afbie og se hvad Rasmus Hansen kan tjene.

Skatteansættelser

Fra 1 April 1930 Husbestyrerinde Helga Pedersen, Lindknud    600 Kr.                             400

                            Boelsmand Karl Hartvig Pedersen,     –          1000  –                               800

                            Tjenestekarl Mads Chr. Jørgensen, Okslund    900  –                               600

                                 –       pige Metha Hansen                  –          800  –                               500

Regning  Kørsel med Lægen 3 gange a´1,50 Kr. = 4,50 Kr.                                      Til Efterretning

 

Okslund Skole mangler Brændsel.                                                        Formanden sørger herfor

I Aledning af at man herfra har anket over det sene Tidspunkt fra Løgumkloster Sogneraads Anmodning om Anerkendelse af Jens Nokolajsen meddeler Sogneraadet at de havde forment at han selv betalte Regningen.                                               Man vedtog at betale Regningen på 65 Kr.

Jeppe Rasmussen mødte og begærede Invaliderenten for svære Former fortsat.      Bevilgedes

Ernst Søgaard beder om Erstatning for udlagt Kørselsregning fra Sygehuset i Grindsted 9 Kr.

                                                                                                                                    Bevilgedes.

Næste Møde Kl. 2 ½ Eftermiddag

Johannes Nielsen

Jes Schmidt, Peder Christensen, P. Jensen Hermansen, Hans Chr. Hansen, Ths. Thomsen

H.M.Petersen

 

 

Ordinært Sogneraadsmøde afholdtes i Lindknud Kro Onsdag d. 14 Maj 1930 følgende sager behandledes:

Pastor Hansen havde fremsendt Fødsler til Indførelse.

Pige født d. 11/4 1930 datter af Husmand Anders Vilhelm Nielsen og Hustru Johanne Laura Mortensen, Risbøl.                                                                                                                          

Pige født 16/4 1930 Datter af Gaardm. Magnus Baagø og Hustru Marie Hansen, Assersbøl.

Pige født 25/2 1930 Datter af Forpagter Carl Chr. Andersen Thorup og Hustru Elna Kristine Eskildsen, Klelund. Barnets Navn Rosa Elvira Thorup

Pige født 17/4 1930 datter af Savværksbestyrer Peter Jørgen Christiansen og Hustru Cecilie Katrine Holdt, Hovborg

Dreng født 26/3 1930 Søn af Forpagter Niels Pedersen og Hustru Marenka Kirstine Magdalene Hansen Mahler. Barnets Navn Arne Pedersen.

Dreng født 30/3 1930 Søn af Boelsm. Niels Chr. Nielsen og Hustru Anna Marie Jensen, Klelund. Barnets Navn Svend Aage Nielsen.

 

2. Ribe Stiftamt havde fremsendt Cirkulære. I Henhold til Lov af 15 April 1930 om Tilskud til særlige Vejarbejder.                                                                                              Til Efterretning.

3. Socialministeriet af 1 April 1930 til udarbejdning af Forslag til Folkeforsikring udbedes paa medfølgende Liste Aldersrentenyderes Indtægt og Formue i herværende Kommune.

                                                                                                                               Til Efterretning.

4. Indenrigsministeriet af 5 April 1930 om Foranstaltning til Udryddelse af Rotter.

                                                                                                                               Til Efterretning.

5. Lov af 22 Marts 1930 om Afgift af Omsætning af stærke Drikke forelaa.         –         –

6. Invalideforsikringsfonden udgør for 1929 1771,84 Kr. hvilket Beløb bedes fremsendt fordeler sig saaledes:  Thomas Thomsen                    605, 01 Kr.

                Marie Bothilde  Mette Høgh    111,56   –

                Niels Christensen                      605,01  –

                Marie Ellen Hansen                  450, 00                                                  Til Efterretning

7. Direktoratet meddeler tillige at Begæring om Invaliderente er indgivet af Emilie Nielsen, Vittrup

                                                                                                                                 Til Efterretning

8. Godkendelse af Vikar Ansættelsen ved Klelund Skole forelaa                             –           –

Side 46

9. Amtsvejinspektøren forespørger om Sogneraadet i Henhold til Lov af 1 Feb. 1930 angaaende Oversigt ved Vejkryds agter at ansøge om Tilskud.                        Formanden svarer benægtende.

10. Ribe Stiftamt meddeler at den af Lindknud Sogneraad som foreløbig anerkendte Forsørgelsespligt for Anne Dorthea Hansen født i Vittrup d. 5. April 1909 vil være at fastslaa.

                                                                                                                                   Til Efterretning

11. Iver Nielsen, Vittrup fremsendte Ansøgning om Forskud af Invaliderente for sin Hustru.

                                                                                                    Bevilges 35 Kr. fra 1. Maj at regne.

12. Chr. Buhl, Lindknud ansøger om et Statslaan stor 1500 Kr. til Opdyrkning af hede og Mose. Laanet kan indføres paa Ejendommen Matr.9i, 9g, 4f næst efter Gæld til Holsted Sparekasse 8600 Kr. og til Jeppe Jepsen Holsted 5500 Kr.

       Bevilges. Hans Chr. Hansen, Hans M. Petersen og Formanden valgtes som Tilsynsførende.

13. Aksel Pedersen, Lindknud forspørger om Sogneraadet er til Sinds at anbefale at han lægger til sin Ejendom ca. 10 Tdr. Land fra  Johs. P. Madsens Ejendom.                 Sogneraadet svarer Ja

14. Ejnar Ravn, Assersbøl anmoder om Rejsegodtgørelse til Rigshospitalet i København i Anledning af Rejse med sin Søn som er 4 Aar gammel. Rejsen har andraget 58 Kr.

                                                                          Forespørger om Drengen har været Sengeliggende.

 Side 47.

15.Direktoratet for sygekassevæsenet meddeler at Undersøgelse er iværksat over om Anders Hansen Andersen, Lindknud berettiget er optaget i sygekassen.               Til efterretning.

16. Regninger

Plejehjemsforeningen i Ribe fremsender Regning for Børnene for Halvaaret til m. til 30/4 1930

  Nr. 698 Karl Hansen                                     120 Kr.

   – 699 Ruth Kirstine Marie Andersen               0  –

   – 715 Ebba Viola Kristensen                          95  –

   – 791 Karen Margrethe Andersen                120  –

   – 838 Anne Marie Rasmussen  til m. 31/3   145  –

Udgifter til Medicin til Nr. 797                        17,85  I alt 498,85 Kr.

Opfostringsbidrag for Nr. 688                          72 Kr.

              –                –    –    715                          72  –

              –                –    –    797                          84  –   Rest 270,45 Kr.           Til Efterretning.

17. Lauridsen Kulforretning Regning af 12/4 1930 13 Kr

                                                     –          26/4     –    26  –                                  –          –

18. Chr. Madsen, Silkeborg for Tøj til Ehmsen 121 Kr.                                    –          –

19. Fra Teglhus Jensen, Brørup Lægeydelse til Carl Staal      4,00  Kr.

                                                          –             – Hans Brandt 32,25   –

      Samme Kørselsregning for Sygekassemedlemmer  240 Kr.                         –          –

20. Læge Henriksen, Vorbasse for Sygekassemedlemmer 125 Kr.                     –          –

21. Læge Mortensen, Holsted     –                   –                   167  –                       –           –

Side 48

22. Fredehjemmet ”Rødsten” for Helga Andersen fra 1/1 – 31/3 1930, 207Kr.  –          –

23. Kristelig Forening for Børns Redning for Frode Andersen, 283 Kr.              –          –

24.Chauffør Jepsen, Holsted. Kørsel for Andr. Jepsen, Lindknud til Sygehuset i Odense 25 Kr.

                                                           Kan ikke betales udover Rutebil til Kolding Takst 4 Kr.

25. Mekaniker A. Andersen, Hovborg. Forskellige Ting samt to Kørsler i alt 40,40 Kr.

                                                                                       Til Efterretning. Regning afleveret.

26. Mads Poulsen, Lindknud Rutebilen til Kolding 30/8, 12/9, 11/12 1929, 12 Kr. Til Efterretning.

27. Georg Thomsen, Lindknud Kørsel til Læge d. 3/3 1930 for Elias Dam  5 Kr.

      d. 17/2, d. 26/2 og 3/3 for Conrad Thomsen                                           14  –

      d. Holger Hansens Dreng til Sygehuset i Kolding                                  16  –

      d. 12/4 Katrine Sørensens Børn til Sygehuset i Brørup                            5   –

      d. 17/4,!9/4, 22/4, 28/4 for Kirstine M. Jensen til Brørup Sygehus         20  –   Til Efterretning.

Aldersrentesager.

28. Kirstine Marie Jensen, Lindknud beder om Forhøjelse i Aldersrenten idet hendes Formue er gaaet til Regninger.                                                        Ansættes til 28,25 Kr. fra 1. Maj 1930.

29. Holsted Sogneraad fremsender for Daniel Petersen, 34,88 Kr.                          Til Efterretning.

30. Samme Invaliderente for Daniel Petersens Hustru  97,48 Kr.                              –           –

Side49

31. Gørding Sogneraad for Jens Veldt                    241,13 Kr.                                   –           –

32. Engum         –            – Kresten Krestensen         50,25   –                                     –            –

33. Kolding                     –  Enke Anna K. Hansen  209,13   –                                     –            –

34.    Samme                   –   Anders Hansen            215,83   –                                     –            –

35. Folding Sogneraad    –   Bertel Pedersen           180,00   –                                     –            –

36. Aastrup       –             –   Bentha Johansen          175,88   –                                     –            –

37. Vonsild       –             –   Anders Hansen 1 Mdr.   28,31   –                                     –            –

38. Odense                      –   Laurids H. Pedersen og Hustru 322,10 Kr.                      –            –

39. Vejen           –            –   Vilhelm Jepsen              215,72  Kr.                                 –            –

40. Samme                      –   Jakob Lebæk Jakobsen  494, 63  –                                    –            –

41. Gesten          –            –   Johanne A. Lauridsen    198,00   –                                   –             –

42. Samme                      –    Mathilde Christensen    210,00   –                                    –            –

43. Hejnsvig       –           –    Johanne Nielsen            141,75   –                                    –             –

44. Thyregod      –           –    Kristen Kristensen           54,50   –                                    –             –

Side 50

45. Enkebørnsunderstøttelse Brørup for Kirstine Vad Sørensen 52,50 Kr.

                        –                         –        –   Marianne Sørensen       60,00  –                      –             –

46.                   –                     Folding  –         –              –              22,50  –                      –             –

Fattigsager

47.Gesten Sogneraad fremsender for Gunner Mamsen             675, 58  –                      –             –

48. Andst Sogneraad forespørger om Mads Chr. Nielsen anerkendes Forsørgelsesberretiget i herv. Kommune.                                                                            Formanden anerkender Vedkommende.

49. Harte Bramdrup har anerkendt Forsørgelsespligt for Hans Jakob Jessen, Vittrup født 9/12 1861 i Harte Bramdrup Kommune.                                                                                       Til Efterretning 

50. Randbøl Kommune fremsender Regning for Lene Jeppesen, Vandel 300,00 Kr.      –         –

51. Læborg        –                  –                –         –   Ingvard Nielsen            187,50   –        –          –

52. Vamdrup     –                   –                –        –    Anders J. Andersen      191,93   –        –          –

53 Vejstrup        –                  –                –         –   Villiam Nielsen             603,82   –        –          –

54. Løgumkloster                  –                –         –   Jens Nikolajsens Hustru 65,25   –        –           –

55. Birkerød                          –                –         –  Harry M. Asbjørn Hansen 42,75  –        –           –

56. Gjelsted                           –                –         –   Margrethe Sørensen         79,16  –        –            –

57. Vejen                               –                –         –   Morten Mortensen            60,75  –        –           –

58.  Samme                                                            Mads Chr. Nielsen         288,55  –        –           –

Skattesager

59. Bække Sogneraad har fremsendt Anmodning om Erhvervskat fra følgende for Aaret 1929/30:

      H.P. Ravn, Vittrup           21,67 Kr.

      Jens A. Jensen, Morten Mortensen, P.Chr. Jørgensen, Holger Hansen, Ejnar Mortensen, Jens 

      Chr. Christensen alle Vittrup og alle er sat til hver 12,67 Kr.

60. Smedemester Carl Johnsen, Vittrup anmoder om Slettelse af Kommuneskat for Sønnen idet han lærer Haandværket hos Faderen.                                                        Slettelse for Skat for 1930/31.

61. Regning fra Oluf  Barfod              7,20 Kr.                                                           Til Efterretning.

Fattigsager

62. Fra Harboøre Engbjerg Regning for Carl Christensen Tygesen Bonde 15 Kr.    Til Efterretning.

63. Fra Politimesteren i Holsted Alimentationsbidrag for Laurids Peder Jensen 18,50 Kr.    –

64. Mælk til Andreas Hansen, Bøgeskov 18,60 Kr., Ulykkesforsikring 15,36 Kr.

Side52

65. Ane Marie Jensen, Lindknud anmoder om 15 tusind Tørv.                         Bevilgedes.

66. Læge Kofoed Jensen fremsender Regning for Hans P. Petersen 18,75 Kr.

                        Samt for Enkefru Marie Christensen                          75,75  –

                        Kørselsregning for Sygekassemedlemmer                310,50  –

                        Medicin for Hans P. Petersen og kørsel for Samme      6,40  –  Til Efterrretning

67. Lærer Skovbjerg ansøger om Tilskud til Folkebogsamlingen og Børnebogsamlingen.

                                                                                                               Bevilgedes som sidste Aar.

68. Maren Hansen, Baldersbæk Regning for Medicin 3,75 Kr.

69. Forsømmelseslister forelaa for Lindknud, Okslund, Vittrup og Klelund Skoler. Multker paaføres

70. Værgeraadsmøder afholdes ved Nyborg Strand i Dagene 24 til 26/6. Til Rejsen bevilges 30 Kr.

71. Licitation over Vejmaterialer fra Grundforbedringen i Klelund ca. 20 Favn Stenslag samt Sand(Kørsel) afholdes Onsdag d. 28ds. Aften Kl. 7 i Hovborg Kro.

Næste Møde Kl. 2 ½.

Johs. Nielsen

Jes Schmidt, Peder Christensen, P.J.Hermansen, Hans Kr. Hansen, Ths. Thomsen, H.M. Petersen.

Side 53.

 

Ordinært Sogneraadsmøde d. 11/6 1930.

Pastor Hansen havde fremsendt Fødselsmeddelelser samt de Døbte.

1. Søn født d 27 Maj 1930 af Boelsmand Niels Hansen jun. og Hustru Marie Dorthea Dam, Lindknud.

Datter født d. 16/4 1930 af Vejm. Harald Petersen og Hustru Kristiane Frederikke Kock, Hyldelund.

Datter født d. 11/4 1930 af Husm. Anders Vilhelm Nielsen og Hustru Johanne Laura Mortensen, Risbøl. Navn Anna Laura Nielsen.

2. Fra følgende Beboere i den vestre Del af Sognet forelaa en gennem Ribe Stiftamt fremsendt Klage over Sogneraadets Uvillighed til Istandsættelse af Raabjergvejen.

Otto Hansen, Vognmand, Niels Garder, Lindknud Sogn, N.J. Nikolajsen, Vognmand, Søren Ditlefsen, Ejner Lund, Jens Poulsen Jensen, Bengt Nielsen, Jens S. Jørgensen, Julius K. Pedersen, O.A. Adelholt, Kristen Velth, Jens A. Kristiansen, Ejner Nielsen, Niels Hansen.

Formanden paategner Klagen.

Side 54

3. Ribe Stiftamt meddeler at Kommissionens Andel som Forskud i Motorafgiften for Aaret 1929/30 er beregnet til 41 Kr. Beløbet er modtaget.                                                    Til Efterretning.

4. Samme fremsender fra Socialministeriet Cirkulære af 10. Maj 1930. Eftergivelse af Fattighjælp i Anledning af 10 Aarsdagen for Genforeningen. Formanden og Kassereren undersøger og kommer med Forslag til næste Møde.

5. Samme fremsender Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 8. Maj 1930. Forandring i Skatteansættelse af Sømænd.                                                                           Til Efterretning.

6. Samme fremsender Meddelelse om Tilskud til Aandssvage og Sindssyge for 1929/30 hvorved anvises 965,12 Kr.                                                                                            Er indgaaet.

7. Samme fremsender Cirkulære af Indenrigsministeriet af 14. Maj 1930 angaaende Henstand med Renter og Afdrag af Statsboligfondslaan.                                                         Til Efterretning.

8. Samme af Ministeriet for Offentlige Arbejder af 15. Maj 1930 angaaende Sikring af Vejkryds.

                                                                                                                            Til Efterretning.

9. Samme meddeler under 4. Juni at Kommunens Tilskud til Aldersrentenyderer udgør 846, 75 Kr. for Aaret 1928/29                                                                                                Til Efterretning

Side 55

10. Samme Cirkulære af Indenrigsministeriet af 30 Maj 1930 hvori Kommunens Indbetaling for Ophold af Aandssvage fremskyndes.                                                                   Til Efterretning.

11. Landbrugsministeriet meddeler approberet Udstykning af følgende:

      Matrikel No.3ø Nielssine K. Nielsen.

            –         –   3bl Chr. Christensen

            –         –   1bv Poul Nikolajsen

            –         –   1cb Micael Lauritsen                                                                   Til Efterretning.

12. Invalideforsikringsraadet har fremsendt et Spørgeskema angaaende Henriette Hansen, Lindknud

13.                       –                   –          –          –         –                    –           Karoline Jensen, Assersbøl.

                                                                                                          Formanden udfylder Skemaerne.

14. Fra Socialminiseriet under 28 April 1930 forelaa Meddelelse om Ændring i Sygekasseloven om Indtægtsgrænserne. Indtægtsgrænsen paa Landet 2800 + 300 for hvert Barn under 15 Aar.

15. Fra Landinspektør Gregersen var fremsendt Anmodning om Anbefaling af Udstykning fra Matr. 1m. Byggepladsen parcel 2 til Chr. Christensen, 3 til Chr. Hansen, 4 til H. Møller.   Anbefales alle.

Side 56

16. Skema med Cirkulære fra Undervisningsministeriet forelaa. Skemaet skal udfyldes over Skoleplanen. Lærerne afæskes en Plan over Undervisningen.

17. I Anledning af Forespørgsel herfra til Udvalget for Fattigvæsenet i Esbjerg om Forsørgelsesret for Christoffer Jensens Hustru Kirstine Margrethe født Jepsen for hvem herv. Sogneraad har udstedt Kautionsbevis for Indlæggelse på St. Josephs Hospital i Esbjerg meddeler Udvalget i Skrivelse af 7. Juni 1930 at Omhandlede er forsørgelsesberettiget i Thorning pr. Kjellerup. Mandens Adr. Ryesgade 118, København.

18. Niels Thøgersen havde på Lindknud Menighedraads Vegne fremsendt Anmodning om Godtgørelse af evt. Udgifter for Kørsel ved De Gamles Udflugt til Jels Voldsted d. 1. Juni d. Aa.

                                                                                                                                 Bevilgedes.

19.Regninger. fra Vognmand Jepsen, Holsted, Kørsel for Andreas Jepsen til Sygehuset o Odense d. 25/4 1930, Kr. 25.                                                                                            Bevilgedes Beløbet.

20. Fra Ejnar Ravn Kørsel til Rigshospitalet i København 58 Kr.                   Bevilgedes 56 Kr.

21. Fra Jepsen, Holsted, Kørsel for L.P. Madsens Hustru til Sygehuset i Varde 17. Kr.

      Samme for P. Kristensen, Hovborg med Jordemoderen 8 Kr.                       Til Efterretning.

22. Nationalforeningen. København for Enevold Ehmsen, Rejsepenge.               –          –

23. Fra Spangsbjerg Sanatoruim for Rs. Hansen for tiden ¼ til 12/4 12 Kr.          –          –

24. Fattigsager. Regninger. Fra Sygehuset i Kolding for H.P. Pedersen fra 24/4 til 3/5 50 Kr.

25. Fra Vejle Fattigvæsenet for Anna Dorthea Hansen 108,80 Kr.                      Til Efterretning.

      Samme for Niels Christensens fraskilte Hustru 392,46 Kr.                              –        –

26. Sygekassedirektoratet meddeler at Kommunen som Tilskud til kronisk Syge maa udrede til Sygekassen 120,16 Kr.                                                                                           Til Efterretning.

27. Pastor Bertelsen, Skanderup meddeler at Helga Andersen ikke skønnes egnet til Fredehjem, men bør formentlig henvises til Aandssvageanstalt. Man henvender sig til Forstander Norrild, Ribe med Forespørgsel om Optagelse.

Side 58

28. Politimesteren i Lemvig meddeler at S.L.Simonsen har modtaget Fattighjælp. Til efterretning.

29. Fra Politikontoret i Holsted bedes om Alimentationsbidrag for L. C. Fynbo. Kr. 190.     –       

30. Karruselejer Marinus Buhl har tilskrevet Sogneraadet i Anledning af herv. Sogneraads Vedtagelse om Pågældenes Afsoning af Alimentationsbidrag. Han bemærker bl. andet at have sørget for sig og sine alle Dage og vil nødig til Fattigvæsenet med Familien, men tilbyder at evt afdrage Beløbet. Skal ikke afsone Beløbet. Formanden tilskriver Politimesteren i Kolding.

31. Anders Andersen Gammelby har fremsendt Forslag til Ændringer i Skatteansættelser for 30/31.     

      No. 66 Hans Ingvard Johansen                                                   3600 til 4018

       –    72  S.Chr. Schmidt                                                                1500  – 2000

       –  119  Uddeler C.R. Christensen                                                2700  – 3000

       –  277  M.S. Jensen                                                                      2200  – 2600

       –  467  Jens Fr. Hansen                                                                2600

       –  547  P.Chr. Jørgensen                                                              4000  –  4500

       –    41  Forvalter Godtfredsen                                                      1800  –  1500

       –  215  Svend Thomsen                                                                2000

Side59

32. Landbrugministeriet meddeler at have approberet Udstykning fra Matr. 7a til Viggo Mogensen 7z                                                                                                                               Til Efterretning.

33. H.N. Hansen, Vejle mødte personlig og opgav at være arbejdsløs, men vilde rejse til Frederikshavn og søge Arbejde.                                                                         Bevilgedes 48 Kr.

34. Tilsendte Kommunal Aarbog vedtog Kommunen at betale med 6,52 Kr.

35. Formande ansøger Amtet om Tlladelse til at udbetale til Form. og Kasserer 1000 Kr. + Folkeregister150 Kr. + telefon til Form. 35 Kr. og 25 Kr. til Kasserer.

36. Politimesteren i Nykøbing meddeler at C.N. Hansen som har været efterlyst er hos Adr. Vedelsgade 89, Vejle.

37. Marie Mogensen, Vittrup anmoder om Godtgørelse af Lægeregning 9 Kr. Saafremt Omhandlede faar i Aftægt 10 Kr. pr. Maaned nægtedes Andragendet.

38. Birgitte Sørensen ansøgte om Aldersrente. Ansættes til 15 Kr. fra 1. Juli at regne.

39. Idet Rs. Hansen har begyndt at tjene lidt nedsættesd Understøttelsen til pr. Uge 25 Kr. at regne fra 1. Udbetalingsdag.

Side 60

Skatteansættelser

Inger Kristensen Adr. Karl Hermansen                                                     ansat til        600   400

Martin Chr. Hansen, Tved                                                                                            1000   800

Mette Karoline Heich                                                                                                     800   500

Poul Henry Hansen adr. Murer Hansen, Vittrup                                                           1000  800

Gdr. Ths. Bruun, Hovborg                                                                                            1300  1300

Chr. Peder Nielsen adr. Ludvig Christensen, Assersbøl                                                800    500

Terkel Nielsen Teilmann adr. H. Ullerup, Vittrup                                                        1000   800

Kirstine M. Hansen adr. Marie Nielsen                                                                         600    400

Maren Nikolajsen, Villa Baldersbæk                                                                              800   500

Nielsine      –             –            –                                                                                        800   500

Leo Thisen adr. Hans Chr. Hansen, Klelund                                                                      0

Eleonora Christine Christensen, Brugsf. Hovborg                                                          600    400

Niels B. Hansen to Børn                                                                                                  600    400

Henry Hansen, Hovborg Mejeri                                                                                     1000    800

Gerda Pedersen, adr. H.Chr. Pedersen, Hovborg                                                             600    400

Johanne Tonnesen adr. Ejnar Ravn                                                                                  600    400

Jørgen Gustav Jensen, Assersbøl                                                                                    1000    800

Ane Hansen Jessen, Assersbøl Skole                                                                               800     500

Thyra Paaske adr. P. Jessen                                                                                              600     400

 Chr. Jensen, Hovborg Savværk                                                                             600 – 200     400

Hansine Hansen adr. Margrethe Madsen, Klelund                                                           800     500

Vagn Christiansen adr. Ths. Bruun                                                                                 1000     800

Evald Sørensen, Lindknud                                                                                               1000     800 

Det vedtoges at tilbageholde Aldersrenten samt Understøttelse af Marie og Ane Schaffer Halvdelen af hver til Dækning af husleje.

Næste Møde Kl. 21/2

Johs. Nielsen

Hans Chr. Hansen, P. Jensen Hermansen, Peder Christensen, Jes Schmidt, Ths. Thomsen

H.M. Pedersen        

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *