1921 –

 

Side 164

Lindknud Sogneraads protokol 18 April 1921 –                                             

 

Aar 1921 d. 18/4 holdtes ekstra Møde til Behandling af Skatteklager.

Følgende vare fremkommen:

1.´Alfred Nielsen, Bagerlærling, Lindknud klager over sin Skat oplyser at hans Løn er 200 Kr. og kuns 16 Aar.                                                                                                         Skatten slettes.

2.´Maren Madsen, Klelund oplyser at hendes Løn er 20 Kr. om Maaneden og er svagelig. Formue 1200 Kr.                                                                                                       Nedsattes til 600 Kr.

3.´Chr. Schultz klager over sin Skat han er ansat til, oplyser at han har ligget paa Sygehuset i 5 Maaneder.                                                                                                    Nedsattes til 600 Kr.

4.´Hans Krestensen, Lindknud. Klager over at være sat for højt i Forhold til andre der faar 10-1200 Kr. i Løn.                                                                                                     Ansættelsen fastholdes.

5.´Kirstine Nielsen klager over Skatten, oplyser at hun var paa Højskole i 3 Maaneder, hendes Løn var 350 Kr.                                                                    Nedsættes til 750. Nedsættes med 1/4 Deel.

6.´Otto Petersen klager over Skatten grundet paa at han har et daarligt Been, gaar hjemme og ikke noget videre.                                                                                               Nedsættes til 1000 Kr.

7.´Thomas Sørensen, Vittrup klager over at Skatten er for høj, oplyser at Lønnen er 800 Kr

                                                                                                                    Ansættelsen fastholdes.

8.´Kirstine Madsen klager over Ansættelsen.                                            Oplysning?

9.´Christoffer Christoffersen klager over sin Skat, oplyser at han lider af kroniske Sygdomme, har været paa Hospitalet sidste Aar og ikke tjent noget videre, har 3 Børn. Ansat til en Indtægt til Statsskat 3000 Kr. Formue 15,000 Kr.                                                       Ansættelsen fastholdes.

Side 165

10.´Formandens og Kasserens Løn for indeværende Aar. Sattes til 1200 Kr. til Deling mellem Formand og Kasserer.

11.´Jørgen Holm, Høllund har forespurgt om han kan faa et Barn til Okslund Skole til Sommer. Bevilgedes paa Betingelse af at han betaler 4 Kr. om Maaneden og Læreren vil modtage Børnene og der er Plads i Skolen. Feriemaaneden ikke iberegnet.

12.´Kristian Therkelsen, Høllund. Skolepengene sattes til 4 Kr. pr. Maaned pr. Barn. Feriemaaneden ikke iberegnet, for et Aar 4 Kr.

13.´Okslund Skole Lærer Rungø har søgt til Skoledirektionen om Afsked fra 1/6 1921. I Tilfælde af at Afskeden bevilges overlades det til Formanden at faa Pladsen besat med en Vikar. Og i Tilfælde at Afskeden bevilges da at foranstalte Pladsen opslaaet ledig snarest.

14.´Klelund Skole. Thomas Thomsen har undersøgt Forholdene angaaende Istandsættelsen af Leligheden ved Lærerens Lejlighed. Maler Hjort, Hejnsvig har set paa Lejligheden og tilbyder at male Spisestuen, Soveværelse og Kontor for en samlet Sum af 370 Kr.

Overlades til de 3 Medlemmer fra Hovborg.                                                           Mødet sluttet.

Niels Thøgersen

H.M.Petersen, Chr. Heick, Oluf Jepsen, Knud Pedersen, Ths. Thomsen, Marius Madsen

 

Aar 1921 den 11 Maj holdt Sogneraadet ordinær Møde i Lindknud Kro. Alle vare mødte.

Følgende Sager behandledes:

Pastor Barfod Petersen har fremsendt Anmeldelser af Fødsler                                                          side 166

1.´ i April Maaned 1921

Den 11. født en Datter af Skovarbejder  Niels P. Johansen og Hustru, Klelund

Den 14    –             –      –   Murer Rasmus Hansen og Hustru, Lindknud  

Den 21   –              –      –   Husmand Chr. Brandt og Hustru, Debel

Den 28   –              –      –   Bmd. Jens M. Jensen og Hustru, Okslund.                 Til Efterretning.

2.´Fødselsnotering. Et af Tjenestepige Erna Kirstine Schmidt af Hovborg udenfor Ægteskab de 28 Dec 1920 født Dreng (ikke døbt) er under 30/4 21 foranstaltet noteret i Ødsted Sogns Kirkebog og faar altsaa legal Fødekommune i Ødsted ved Vejle, hvilket bliver at notere i Lindknud Kirkebog.

3 .´ Cirkl af 2 April 1921 angående Boliglovgivningen ifølge Huslejeloven af 31 Oktober1919.

If lov No 47/9 af 10 Sept. 1920.        Til Efterretning.

4; Cirkl af 9/4 21 Indenrigsministeriet udbeder sig Bemærkninger med hensyn til lov No 124 af

29 April 1913 med senere Tillægslove angående Understøttelse til Børn af Enker.Svarsendes in-

Den31/5-1921  overlades til O Jepesen  H M Petersen  N Thygesen.

 

5; Cirkl af 23/4 21  Indenrigsministeriet ønsker Oplysninger om de enkelte Skatteyderes Ansættelse 

Til Statskat, Disse Oplysninger bliver at påføre Folketællingsstederne af ½ 1921 i det listerne  på

ny bliver tilstillet Sognerådene til Brug i den Anledning Overlades til  Knud Petersen og M Thøger

sen.

 

6; Ribe Stiftamt har under 30/4 21 udbedt sig Meddelelse om hvem der på Komunens vegne skal

Indsende Forslag til Fastsættelse af  ?

Møller Peter Mikkelsen vil påtage sig dette Arbejde.

 

7;Ribe Stiftamt har under 14/4  21 sendt Opfordring til Lindknud Komune om at indbetale til Arbejdsløshedskassen fra 1/1 til 31/3 20 Skyldige Beløb 63 Kr 17 Ører.

I Tilfælde af at Ansøgningen om Fritagelse helt eller delvis Betaling bliver imødekommet vil

Beløbene blive tilbagebetalte.

 

8;Statslåner Andreas Nicolajsen af Hovborg ansøger om Tilladelse til forud for de 2 Statslån på

150 Kroner, Obligationer underskreven 27/11 1915 og på 1000 Andels  Skrivelser af 21/12 18 og

1/2  1919 at optage et første Prioritetslån på 10 – a 11000 Kr i Vest og Sønderjyllands Kreditfor-

Ening.

Sognerådet gav sit Samtykke til at Pantet må rykke tilbage udsl  ef evt  Lån i Kreditforeningen

Pålydende 1100 Kr og under Forbehold af Stiftamtet evt Sanktioner.

 

9;Holsted Lindknud Hovborg Donslund Baner.

Formanden for Forretningsudvalget Hr. Dommer Frost ,har fremsendt en Opfordring til Sognerådet

Om påny at tage Sagen om Komunens Tillskud til Banen op til fornyet overvejelse,evt  fremsætte nyt  Tilbud på Ydelse af Bidrag. Det har været en Forudsætning at de interiserede Kommuner skul-de tegne en Garantifor mindst 35% af Anlægssummet,hvoraf er tegnet af Holsted 15% Aastrup 1% Hejnsvig 4% og Lindknud 12% =32%

I  henhold til hvad der tidligere er foretaget kan Sognene ikke foretage sig noget i sagen på indevæ-rende Tidspunkt.

 

10; Brandfoged i Vittrup.    Søren Storm Thomsen har fremsendt Ansøgning om at blive fritaget for  

Hvervet som Brandfoged i Vittrup , grundet på at han fra 1/5 1921 er ansat som Kontrolassistent for

Lindknud Sogns Kontrolforening.

Til Brandfoged Indstilles Christian Mortensen.

 

11; Lndknud Kirke.    Pastor Barfod Petersen oplyser at der ifølge Overslaget formentlig vil blive et

Underskud på Kirkens Regnskab på 264,90 Kr forespørger om Kommunen vil dække Underskudet

Bevilgedes . Fremtidig ønskes en genpart af Overslaget.

 

12;Gangsti og Rendesten gennem Lindknud By er nu færdig og afleveret,der er sat Kantsten og Rendesten i en samet længde af 332m. a 1Kr 25 Øre pr.m.                                       540 Kr.

Sat Kantsten ien længde af 89m a 65 Ører                                                                   57Kr 85 Ører

                                                                                                                                     —————-

 Komunens Tiskud bliver                                                                                             597Kr85 Ører  

 Til Efterretning

13; Klelund Gymnastikhuset`s  Afbenyttelse til Møder med Varme Til Foredragsforeninger

9 Gange Indremission 4 GangeBrugsforeningen 2 Gange Afholdsforeningen 2 Gange Menig-

Hedsrådet 1 Gang.   Udgør Tilsammen 18 Gange.

Skolen er afbenyttet til Kursus 3 g. Bibellæsning 4 g. Ungdomsmøder Foredragsforenigen 4

Gange Venstreforeningen 1 gang Kirkeligsamfund 1 gang. Det vedtages at der betales for 5

Møder Kursus Venstreforening og KirkeligSamfund.

 

14; Vederlagsfri Behandling 27/4 21

Tjenestepige Anna Schmeid førhen Hovborg Kro er anerkendt forsørgelsesberetiget i Fjeldstrup

Komune Haderslev Amt    Regningen er afleveret til Kasseren.

 

14a; Ribe Stiftsamts Kassekredit Skr af 6/5- Mrk A.R.H. 33/2 Tilladelse til for et Tidsrum af

2 År fra ¼ 1921 at optage en Kassekredit på 15000Kr i Lindknud Andelskasse.

     

      Ekstra Skat     Til Efterretning

14b; Ribe Stiftsamt 3/5 -21 M.R.I. 5/10 21 Tilladelse  til at indskrive ¼ Års ekstra Skat for

Regnskabsåret 1920/21.

     

      Skolesager        Til Efterretning.

 

15;Gymnastikredskaber vdr. Okslund og Vittrup Skoler . Undervisningsministeriet forespørger

Om de vednævnte Skoler af Gymnastikinspektøren udsatte mangler er afhjælpere,der er anbragt

Ribber ved begge Skoler samt Barerne og Springstøtter ved Okslund Skole men ingen Buk.

 

16; Okslund Skole          Lærer Runge ansøger om Tilladelse til at bo i Okslund Skole  i Juni evt.

Juli Måned mod at betale for Brændsel og Husleje , og vil påtage sig at holde Haven i Orden i

Den Tid han beboer lejligheden Bevilges mod at han betaler Huslejen  i henhold til loven ,afstår

Lejligheden til Vikaren . Brændsel gratis mod at passe haven. Bevilgedes Lejen til 27kr.50 pr. måned.

 

17, Skolederektionen har under 20 /4 21 meddelt at Lærer Runge“s Begæring om Afsked er be-

Villiget fra 1/6 21           Til Efterretning.

 

18;Formanden har under 22/4 anmodet Provsten om foranstalte Pladsen som Enelærer ved Okslund

Skole opslået ledig.Grundløn 2640 kr. Fradrag for Bolig haven og Brændsel for et År indtil 30/9-

1922. 300kr. til at forrente og Afdrage et Hævelån på 200kr. samt Pligt til Lejlighedsvis at Synge i

 

Kirkerne mod en af samme ydet passende Vederlag.      Til Efterretning.

 

19;Søren Vikær ved Okslund Skole har Formanden antaget Komunelærerinde Frk.Abeline Simonsen af Hovborg,under Forbehold af Skolederektionen `s Acepcion. Pladsen tiltrædes første

Juni 1921.  Løn 20 Kr. pr. Måned  indtil 1/8 21.         Til Efterretning

 

20; Tørvehuset ved Okslund Skole. Det ved sidste møde nedsatte Udvalg enedes om følgene For

Slag . At bygge et lille Tørvehus med  ¾ Alen støbt Sokkel, resten af Stolper og Brædder. Huset skal

Være 12 Alen lang 6 Alen bred eller dyb.  5Alen høj mod Syd   3 Alen mod Nord , skrå Tag af Brædder og Tagpap , Huset deles med et Skillevæg i 2 Rum .  Det tidligere Tørverum anvendes til

Hønsehus og Materialerum .        Forslaget antages.

 

21;  Vittrup Skole Lærer Mortensen har fremsendt Ansøgning om Tilladelse til at antage Lærer Steffesen som Vikar  , grundet på at Lægerne har tilrådet ham  at lade sig indlægge på et Senatorie .

Ansøgningen er godkendt af Formanden , og af Skolekommisionen og sendt til Direktionen .

22;  Klelund Skole det ved sidste Møde behandlede Forslag om Maling i Lærer Thomsen;s lej-

Lighed var til fornyet Behandling , overdraget  TH. Thomsen og Oluf.

 

23;  Undervisningsplanen for Komunens Skoler er på ny tilbagesendt ,i det der forlanges angivet

Skolens Mål , man har nu fremskaffet Skemaer til dette Brug . Cirkulære af  13/4 findes vedlagt.

 

24;  Forsømmelseslisterne for Marts og April Måneder fremlagtes .  Det overdrages Formanden

at påføre det.

 

24a;  Adserbøl Skole  ansøger om at få en sort Tavle malet samt en Skærekasse , bevilgedes , over

Lades til H M Petersen.

 

         Alderdomssager.

25;  Mie Nissen af Okslund        Ribe Stiftamt har under  21/4 meddelt at Mie Nissen må anses for

At være Forsørgelsesberettiget i Lindknud.

                                                                                Til Efterretning.

 

26;  Niels M Henriksen har ansøgt om at få et læs Tørv    bevilligiet

 

27;  Johanne Adamsen ansøger om at få noget Brændsel , eller penge til at betale det med.

Tilbyder ?    Tørv mod at han selv besørger hjemkørslen.    

 

         Fremsendte Regninger.

28;  Karl  H Biehl  Holsted Sogneråd for Marts Måned 21                33 Kr  75 øre

samme Gørding Sogneråd for Understøttelse 345kr. Brørup Sygehus 360 kr 55 øre

 

29;  Kirsten Sørensen      do     for et År                                                435.00

 

30;  Jens P Veldt               do     for et År                                                357,75

 

31;  Niels P Olesen  Brørup Sogneråd   Regning for 5 Måneder            135,75

 

32;  Jakob L Jakobsen     Vejen Sogneråd  Regning                                496,13

 

33;  Iver Jensen  ansøger om et tilskud på            Kr. til Tøj

 

33a;  Ane Katrine Hansen Kolding    Udvalg for Alderdomsunderstøttelse

har fremsendt Regning for ½ Aar                                                               221,67

                                                         Til Efterretning

        Fattigsager

34;  Tine Katrine Klausen , hos Laurids Simonsen Hovborg  , hvor huntidligere har været

I pleje.  Født  30/4  97    anses for at være Forsørgelsesberettiget i Jerne ved Esbjerg,

Har for ca 2År siden modtaget Hjælp til Sygehusophold, kan fremdeles grundet på sin Syg-

Dom intet fortjene.  Får Føden hos L Simonsen for at hjælpe dem til rette , ansøger om

150 Kroner  til Tøj.                        Bevilligedes

 

35;  John Andreas Jepsen;s Barn       Brørup Sogneråd

Har  fremsendt Regning på 13/45 – Del af 144 Kr    =  41 Kr            Til Efterretning

 

36;  Jens Fr. Jensens Enke har rettet en Forespørgsel til Overlæge Bojsen angåendede de

Tidligere omtalte  2Piger;s Sygdom og Behandling    bl.,a, forespurgt , om der er fare for

Smitte på andre Personer.  

Overlægen udtaler at der ikke er Fare for Smitte når Børnene gennem et Tidsrum af c 2 Aar

For c3 Måneder bliver indlagt til Kur efter Behandling på Sygehuset.

Der foretagesintet vidre i denne sag på nuværende Tidspunkt.

 

37;  Gunder Adamsen      Købmand Sørensen Brørup har forespurgt om Gunder Adamsen kan

Få tilladelse midlertidig at bo i Vittrup gamle Skole  og mod hvilken Leje .Købmand Sørensen

betaler Lejen.               Andragendet nægtedes

 

38;  Mads Kr. Nissen  ansøger Sognerådet om at betale hans Fører Steffen Krestensen , samt om

Tilladelse til at købe  1 L  Gjødning og 200 pund Havre på Kommunens Regning.

    Bevilligedes 30,000 Tørv  1 L Kunstgødning og 200 pund  Havre.

 

Lindknud radikale Venstreforening ansøger Politimesteren om Tilladelse til at afholde Dans ved

Grundlovsfest i Lindknud den 5  Juni . Forslaget fremvist til Politimesteren .

Oven for mod en Tiltrædelses ansøgning af Sognerådet .     Chr. Heick stemmer i mod .

 

Lærer Skovbjerg ansøger om at få Soveværelse og Køkken , Kalket med Limfarve , Gangen Tapeseret ,  Skarnkassen repareres.

                       Overdrages til Knud Petersen

 

Christian Jensen har udført en Del Grøftrensning  på Adserbølgård Holsted Vejen.  P.M Petersen

Har lovet ham 60 Ører for behærde Vejfaren ,  hvilket anses for at være for meget, det overdrog

H M Petersen og Knud Petersen at ordne sagen.

 

        Skatteklage

Oluf Jepsen Hovborg Mølle  klager over Årsindkomstsættelsen    , klagen for sent indkommen

Afvistes

 

        Skatteansættelser

Johannes Andersen   for Marius Rasmussen      Skat  fra 1/5  –  55 Kr

Christian Jakobsen   for  P Mikkelsen                     ”         ”        55 ”

Andreas Nielsen       for  Hans Kr. Petersen            ”         ”        55 ”

Katherine Nielsen   Lærer Thomsen   Måned fra    ”        1/6        3 Kr. 30 Øre

Camille Dalberg      B Andersen                              ”         ”           ”        ”

Marie Hansen           P Madsen                                ”         ”           ”        ”

 

Nielsen Adserbølgård                                                   fra 1/5       55 Kr

Søren Mortensen  Adsb.                                                fra1/6        30  ”

Komunens eftf. Villa   oplysning

Mads Hansen Lindknud ansat til Statsskat

Indtægt 2500 Kr  Formue 23000 ,

Indtægter                            2500 Kr

Abeline Simonsen Lærerinde  fra 1/5           Måned 5 Kr 55

Mejerist Steffensen                         1/6                             55

Niels Højen Lindknud   ansat fra     1/6                             15

Rigmor Knudsen Debel                    1/5                             30

Aksel Nielsen  Karl Christen Thomsen  1/5                       50

              Do—              Pige ingen

Peder D Jensen Hovborg  fra  1/5                                        44

Andreas Jensen       do        ”   1/5                                        44

 

Folketælling  den ½ til  779   Mand   741 Kvinder i alt 1510

Børn fra  7 – 15 År 270  under 7År 255

Middeltidig fraværende 10 Personer

 172

Mødet sluttet

                               Niels Thøgersen

Chr. Heick      Kr.Thomsen

 

                                   

 

  H.c.Petersen  Knud Pedersen  Oluf Jepsen  Marius Madsen

 

År 1921 den 8 Juni holdt Lindknud Sogneråd møde  i Lindknud Kro

Alle var mødt.

 

Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser fra Maj.

Den  14 Maj  er Søn af Købmand Nicolaj Kr.Nicolajsen og Hustru af Hovborg

Den 16  do  en Søn af Bedemand Niels Hansen Christensen  og Hustru Okslund

Den 21  en Søn  af Bent Ernst Kristian Julius  Jensen og Hustru

Den 27 en Søn  af  Skrædder Søren christian Jepsen og Hustru af Hovborg

Den  2 Maj en Datter  af Tømrer Niels V Sørensen og Hustru Lindknud

Den  11 do  en Datter af Knud Thomas Laurids Knudsen og Hustru  af Okslund

Den  20 do  en Datter af Forpagter Erik Johansen og Hustru  Klelund

Den  21 do  en Datter af Gårdejer Niels Nielsen Kruse og Hustru af Lindknud

Den  24 do  en Datter af Murer Mads Nielsen Brun og Hustru Vittrup

Den  25 do  en Datter  af   ?   Niels Peter Hansen og Hustru Klelund

 

Til Efterretning

173

Fødselsnoteringer i andre Komuner

1 Søn af ugifte Erna Kristine Schmidt født  28/12 1920 Indført i Ødsted Kirkebog

Johan Dyreby Siem Søn af Gårdejer Johan Chr.Siem Risbøl født  16/2 1920 Indført i Hejnsvig Kirkebog

Harry  Christian Jørgensen Petersen Søn af  Jens Sørensen Petersen Risbøl 17/11 1920      do

Mette Katrine Jensine Jensen  Datter af ugifte Elise Jensine Jensen  Okslund  13/2  1921 indført i Vorbasse Kirkebog

For alle de nævnte Fødsler er der ført Bemærkninger i Lindknud Kirkebog

 

3;Dansk Fælleskomite for Hjælp til de Krigshærgede lande har fremsendt  en Opfordring til at modtage et Barn i 3 Måneder                    Til Efterretning

4;Kreditforeningen af Komuner i Danmark har fremsendt  Regnskab for Året  1920.

                                                                    Til Efterretning

5; Statslån til Opdyrkning af Hede og Mose.

Ribe Amtråd har under 24/5 meddelt samtykke til at de 2 Statslån  har Andreas Nicolajsen

Hovborg på  h.h.v. 1500 og 1000 Kr.må rykke tilbage som 2 den. Priorietet næst efter 1 første Priorietet på 1100Kr. i vest og sønderjydske Kreditforening.          Til Efterretning

 

6;Rotter  Lov om Foranstantlinger til udryddelser af Rotter.

Ifølge derom kender erholder Statestikken til dette Formål en del Udtalelser eller Anbefalinger

For anvendelse af Ratin fundet anført.           Til Efterretning

 

7; Komuneregister m  mere.

Amtstuefuldmægtig C. Madsen Holbæk udbeder sig bliver  Komunens  Adresse afgivetb til brug ved

Udarbejdelser af en Håndbog hvori bliver bliver anført en Fortegnelse over samtlige Kommuners

Retskredse Amtstuedestrikter Forligskredse Politi – Skyld – Skattekredse m m for hele Landet.

Prisen på Bogen vil blive ca. 6 Kr.

Det vedtages at Købe 2 Eksemplarer af Bogen.

 

8; Derektioner  for Arbejds og Fabrikstilsyn ,har fremsendt påbud om at foretage Valg af Maskin-

Tilsynsmand og Stedfortræder til at træde i funktion fra  1ste Juli 1921.

Der henstilles at der vælges yngre og raske Mænd, valget gælder for 4 År. Som Maskintilsynsmand

Genvalgt Carsten Ring  som stedfortræder Søren Kolbæk

 

174

 

9; Den midlertidige Kommunale Lånekasse af 1914 har under første Juni 1921 sendt Meddelelse

Om at Stats tilskud til Kommunens Lån i Horsens Sparekasse kan ?  udbetalt, når der fremsendes

Bevis for at Renter  m m  er betalt.

Statstilskudet pr 11 Juni  Termin er 420 Kr.        Afleveret til Kassereren

 

10; Holsted  Donslund  Banen.

Bevilgningshaverne for Holsted Banen har fremsendt Regning for Lindknud Kommunes Andel i

Udgifter til Holsted  Lindknud  Donslund Banen til Beløb  484 Kr 35 Øre.

Der søges til Amtet om Tilladelse til at afholde nævnte Udgift  hvorefter Beløbet betales.

 

11;  Bekendtgørelse af 21 Maj.1921

Mandtalsregisteret fortsætter som hidtil , efter at ? af Ernæringskort evt. ophører. Fra  og Tilflytning

Skal meldes til de respektive Kommunalbestyrelser. ligesom Kommunerne har  Pligt til at sende Meddelelse til den Kommune hvor den fraflyttede tager Ophold om hvorledes vedkommende er  ansat til Skat.             Til Efterretning

 

12; Cirkulære af 24 Maj 1921 hvori  meddelelser af Loven om arbejdsløse Fiskere forlænges

Indtil 30/11 1921. Et Eksemplar er tilsendt Hjælpekassens Bestyrelse.    Til Efterretning

 

13; Vederlagsfri Behandling.

Holsted Sogneråd  har fremsendt Regning for Helene Hansens Behandling på Brørup Sygehus

For Difteritis på i alt  20Kr 25Øre

 

14;Jens Chr. Skalkhøj Jensen er under 25/5 anerkendt forsørgelsesberettiget i Jernved Kommune.

 Følgende har været indlagt på Brørup Sygehus til Behandling for Difteritis.

175.

 

15; Maren Hansen, Datter af Marie Nielsen (født) Lindknud,Forsørgelsesberettiget i Brørup.

Solvej Petersen , Datter af Chr. A. Petersen Lindknud

Krista Søgård Datter af Søgård  Østerbygård  Skanderup

Alma Søgård                     do               do

 

16; Børn af Enker.

Sønderomme Sogneråd  har fremsendt Regning over Understøttelse til Barnet Poul Sørensen ,

Søn af Søren J. Sørensen , Enke for tiden 1/12 20 til 31/3 21  til Beløb 66,67-16,67= 50 Kr.

Brandfogeder

Politimesteren i Ribe har fra 19 Maj 1921 beskikket Gårdejer Hans Kr. Hansen af Debel som

Brandfoged for Gildbjerg Debel  og Gårdejer Niels Chr. Petersen Vase som Brandfoged for

Okslund Destrikt.      Til Efterretning

Skolesager

17;Cirkulære af  13/5-21 om Undervisningsplanerne for Folkeskolen , udtaler at den af Danmarks

Lærerforening udarbejder Normalundervisningsplan kan tjene som et godt og brugbar Vejledning

Men kan ikke fuldtiet grundet på at den er ,på flere Punkter i Strid med de gældende Love bl, a.

Religions Undervisning. Repetering af tidligere gennemgået Sløjd – Gymnastikundervisning, m m

Til Efterretning.

 

Ungdomsskolen

18; Den af Lindknud Sogneråd udsendte Undervisningsplan samt Regnskab over Udgifterne til Sommer for Vinteren 1920-21 er godkendt af Ministeriet ifølge Skrivelse af  26 Maj 1921.

I samme Skrivelse meddeler Ministeriet at der gennem Ribe Amtstue vil blive anvist Kommunen et

Statstilskud på 348 Kr i det Kommunens udgift til Lærere 5 Kr pr Time ,er lagt til grund ved Udregning af Statstilskudet.         Til Efterretning

176

 

19;  Okslund Skole

Lærerinde Frk.Abeline Simonsen har tiltrådt som Vikar ved Skolen fra 1ste Juni 1921

Løn 220 Kr om Måneden + Bolig og Brændsel.          Til Efterretning

 

20; Bygningen af et Tørvehus ved Okslund Skole er overdraget Tømrer Sørensen , der er ikke afsluttet nogen Akort om Arbejdet , idet han helst vil levere Materialerne for Regning og udføre Arbejdet pr dagløn.         Antaget

 

21; Klage over Skolemulkterne.

3 af  Plantagearbejderne har fremsendt en Klage over de dem idømte Skolemulkter til Sognerådet

Erklæring.     Sendes til Skolederektionen.

 

22; Thomas Knudsen af Okslund , har fremsendt  ansøgning om at hans Datter Marry , må blive fri for at gå i Skole, for et tidsrum af indtil 14 Dage , grundet på at hans Hustru er indlagt på Brørup Sygehus og af den grund må beholde hende hjemme , for at passe mindre Søskende.

 

23; Lærer Mortensen er fra 4/6 21 indlagt på Sanatoriet i Slkeborg.    Til Efterretning

 

24; Indstilling af Lærere til Embedet i Okslund.

Skolederektionen for Andst mfl Herreder har den 1/6 fremsendt de indkomne Ansøgninger til Embedet som Enelærer ved Okslund Skole i alt 10 , deraf er 8 fuldt Kvalificerede medens 2 er for unge. I den Anledning har Sognerådet besluttet at foretage Indstilling til nævnte Embede, hvortil Skolekommicionen samt Førstelærerne Thomsen Klelund og Skovbjerg Lindknud var indbudte ,de var alle mødt.

Skolekommisionen i Forbindelse med Lærerne Thomsen og Skovbjerg har først gennemgået Ansøgningerne og følgende indstillet Nr. 1 Carl Andersen Nr. 2 Jens Vinther Nr. 3 Poul Ekenreick.

Efter en del Forhandling vedtog Sognerådet at foretage følgende Indstilling.

Nr.1 Ingolf Petersen  Bramminge

Nr. 2 Carl Andersen Døstrup pr Døstrup

Nr. 3 Jens Vinther Sørensen Manø Ribe

Og i Tilfælde af at Nr. 2 har andet Embede rykker Nr. 3 Poul Ekenreick op .

De 3 første indstiller sendt til prøvelse den 14/6 21.

Adserbølskolen;s Tørvehus trænger hårdt til Reparation eller Ombygning. Det foreslåes at få Huset repareret og at overdrage til Hans M. Petersen at få Arbejdet udført.

 

25; Alderdomssager

Ribe Stiftslav har under 12/5 21 ifølge Ministeriets Godkendelse meddelt at der for Alderdoms

Understøttede, der opholder sig Alderdomshjem for regnskabsåret 1920 -21 og 1921-22 fastsættes til 2 Kr. pr. Dag ,samt at de mellemkomunale Refucioner sættes til 2.40 pr.Dag.

 

Refucionsregninger.

 

26; Marie Jensen Hejnsvig Sogneråd har fremsendt Regning for 1År  101,25

27; Maren Nielsen Esbjerg Komune Regning 2;d Halvår                      35,85

28; Mathilde Christensen   Bække        do               do                           207,26

29; marie Egelund               Føvling      do                do                          138,11

30; Steffen Petersen                do           do                do                          394,44

31; Karen Hansen født Larsen født 5 Juli 1856 boende i Lindknud har fremsendt Ansøgning om Alderdomsunderstøttelse på grund af Alderdom, opgiver at eje en Formue på 11oo Kr  , til gode har Hans Kr. Fynbo.   Ansøger om 30Kr. om Måneden + 15000 Tørv  fra ¼ 1921

Bevilgedes fra 1 Juni 30 Kr Måneden + 15000 Tørv for indeværende År

 

178.

 

Fattigsager

32; Thilde Chathrine Klausen er ifølge Skrivelsen af 30/5 -21 anerkendt forsørgelsesberettiget i Jerne Kommune ved Esbjerg          Til Efterretning

33; Niels Severin Hansen Søn af Rasmus Hansen og Hustru Amalie .  Vamdrup Sogneråd har fremsendt Regning for hans Ophold på Brørup Sygehus til Beløb i alt 129Kr20 Øre – ¼ Del

32Kr 30 Øre = 96Kr 90Øre             Til Efterretning

34; Mads Kr. Nielsen.  Købmand Schmidt Bække har fremsendt Regning på 1 sæk Superfosfat 20 Kr og 200 Pund Hedehavre 42 Kr. = i alt 62 Kr         Til Efterretning

35; Cigarmager Iver Jepsen Odense Politikontor har fremsendt Opkrævning af 90 Kr  som Alimentationsbidrag til Karoline Hasmine Petrea Hemmingsen;s Barn Else Margrete Hemmingsen 

   Bidrag er Betalt

 

36; Gunder Adamsen  Kolding Politikontor har fremsendt Opkrævning på Alimentationsbidrag til Barnet Ane Marie Mathiasen   66Kr.           Bidraget betales

 

Forskelligt         Statslån til Oprettelse af Husmandsbrug

Niels ?  Nielsen  Indsidder i Lindknud født 15 Februar 1874  Ansøger om Statslån til Oprettelse af Husmandsbrug i Henhold til Jordlovene af 4 Oktober 1919.

Ønsker Jord fra Malt  evt. Lejrskov Præstegård  c 10 Td. Land og ønsker Statslån både til Jord og Bygninger, foregiver ar være Ejer af  2500Kr. Courant + Indbo

Ansøgningen er befalet af Peter Nielsen Gildbjerg og Hans P –Poder Lindknud .

Ansøgeren ønsker Sognerådet;s erklæring og Anbefaler det overdrages Formanden at afgive en Erklæring

179

 

Hovborg Elektricitetsværk

En Deputation på 2 Mand nemlig Poul Nicolajsen og Skomager Nielsen af Hovborg på Elektricitetsforeningen;s Vegne med en Ansøgning til Sognerådet om evt. at Kaucionere for et Lån i Komunekreditforeningen på 100.000 Kr.

Ifølge Selskabet;s Love hæfter Selskabets Medlemmer solidarisk for nævnte Lån ,følgende Udtalelse vedtages.

Sognerådet finder at Selskabet er lille i Forhold til Lånet;s Størelse og k.f. ikke imødekomme Andragenet om den ønskede Kaucion.

 

Statslån til Oprettelse af Husmandsbrug

Plantagearbejder Jens Nicolajsen Klelund Plantage født 26 Maj 1879 har fremsendt Ansøgning om Statslån til Opførelse af  Husmandsbrug Både til Indkøb af Jord og til Opførelse af Bygninger .

Ønsker et Jordstykke på c 15 td.land ved Bjørnholmsminde i Aastrup og opgiver  at være Ejer af en Besætning til Værdi af 2500Kr + Indbo.

Anbefales.       Det overdrages til Formanden at afgive en Erklæring.

 

Angående Renter af Restangser søger nærmere Oplysninger

      Mødet sluttet     Næste møde Kl. 3

      Niels Thøgersen         Th Thomsen      Oluf Jepsen  H M Petersen  Marius Madsen

       Chr. Heick   Knud Pettersen

 

180

 

År 1921 den 13 J uli holdt Lindknud Sogneråd ordinært Møde  i Lindknud Kro ,alle var mødt

Følgende sager forhandledes.

1; Fødselsanmeldelser for Juni Måned var fremsendt af Pastor Barfod Petersen.

Den 9 Juni født en Søn af Husmand Jørgen Simonsen Hovborg     39  Til Efterretning

 

2;Bekg;s  af 31/5 -21  Jvf Lov  No 150 af ¼ 21 § Statstilskud til Boligbyggeri.  Til Efterretning

 

2a; Bekendtgørelse af 8 Juni 1921 om Sygehjælp for Militære Indvalide i de Sønderjyske Landsdele

Til Efterretning.

 

3; Cirkl. af 28/5- angående Statstilskud til   ?      ?  ydede Hjælp til Arbejdsløse.  Til Efterretning.

 

4; Cirkulære af  10/6 i henhold til Lov af 6 Maj  21  No 24 om Præmiering for Udrydelse af Rotter

 

5; Lov No 245 af 6 Maj om Urydelse af Rotter.     Til Efterretning

 

6; Cirkulære af 18 Juni som følge af Lov af 6Maj 21.

Der er på Finansloven for 1921-22  stillet  1 mill. Til Rådighed til Udlån til Grundforbedringsarbejde Lånesummen er højest 500 Kr. Renter 5% afdrages i 10 År . Kommunen afgiver  Erklæring og stiller Sikkerhed for Lånet.   Til Efteretning.

 

7; Cirkulære af 18 Juni angående Fikti udgave af Boligloven  Lov No.150 af 1 April 1921.

Til Efterretning.

 

8; Cirkl. af 18 Juni 1921 hvori  meddeles at der er berammet Kreatur og Arealtællng til den 15 Juli.

Formanden har i en Anledning udsendt de dertil modtagne Skemaer til dertil udpegede Tælningskommisærer og Supleanter.    Til Efterretning.

 

9; Ribe Stiftamt har fremsendt Cirkulære den 7/7 hvori meddeles at den Kommunens tilkommende

Statstilskud til Hjælpekassen 36,67 ikke vil blive udbetalt før Kommunen har indbetalt det som overordentlig Hjælp til Arbejdsløse 447Kr 77Øre bliver indbetalt .    Se side 141.

Samme har anvist Kommunen som Tilskud til Hjælpekassen 36Kr 67 Øre    Til Efterretning

 

10; Holsted Donslund Banen

Ribe Stiftamt har under 25/6 meddelt Tilladelse til at der af Kommunens Kasse betales 484Kr35 Øre til Dækning af Udgifterne ved Planlægning af nævnte Bane.     Til Efterretning

 

11; Folketællingskemaerne.

Statestik Depardementet har under 5/7sendt opfordring til Sognerådet om at udfylde Folketællingslisterne af 1/2 21 med de enkeldte Personers Skattebeløb , Skemaerne  er endnu ikke modtagne.      Til Efterretning

 

12;  Vilhelm Kirk har sendt Regning for Indbinding af  Lovtidender , Sognerådstidende ,Amtsråds og Skolerådsforhandlinger for 1918-19         30Kr75Øre        Til Efterretning

 

13; O.O.Barfod  har sendt Regning for Skemaer til Ansøgning om Statslån   stor  2Kr50 Øre

Brandprotokol til Gildbjerg Debel     11Kr        Til Efterretning

 

14; K.F.U.M.s Soldaterhjem i Viborg har sendt ansøgning om Tilskud fra Kommunen. Henlagt

 

15; Postfuncionæret.

Indenrigsministeriet har gennem Ribe Stiftamt fremsendt Cirkulære  af 14 Juni hvori meddeles at afskedigede Postfuncionærer kan få udbetalt Arbejdsløshedsunderstøttelse gennem den Kommunale Hjælpekasse i henhold til Lov No.693 af 22/12 20  Jaf Lov No.147 af ¼ 21  Til Efterretning

  182

 

16; Ribe Stiftamt har under 9 Juni 21 meddelt Amtsrådet Samtykke til at der af Kommunens Kasse

Yder et Tilskud til Lægning af Rendesten og sætning af Kantsten gennem Lindknud By a 1Kr 25 Øre for løbende Meter ,dog højst 600 Kr.       Til Efterretning

 

17; Tombola

Kolding V Landboforening agter at afholde Tombola ved Dyrskuet i Lindknud den 30 Juli . I den Anledning udbeder man sig Sognerådets Erklæring  e v t  Anbefaling.   Tilrådedes Anbefaledes

 

18;  Plejebarn

Hans Kr. Nielsen af Vittrup ansøger om tilladelse til at antage en lille Dreng på ca.2 ½ År  (Aksel Lind) i Pleje.      Tilladelse gives

 

19; Ribe Amts Sognerådsforening afholder Generalforsamling på Højskolehjemmet i Esbjerg  Fredag  den 22 Juli Kl. 1        N. Thøgersen       O . Jepsen

 

20; Hjælpekassebestyrelsen har fremsendt Ansøgning om Tilladelse til af Kassens Midler  at afholde Udgifterne til en Rejse til Vejle til de samvirkende Hjælpekassers Delegerede møde ,for en eller flere medlemmer.     Der bevilges Tilskud til et Medlem.

 

21; Frikørsler   Chauffør J. M. Mikkelsen Holsted har fremsendt Regning  på Frikørsel til J.S.Andresen  Hovborg på  10 Kr.

 

22; Sogn Oplysning

Læge Dammegård Holsted  Regning for Frikørsel til Laurids Simonsen s Hustru Hovborg 3 Kr.

N.P. Hansen V Hovborg  21,80   -Maren Clausen Hovborg  2 Kr     Kalbæks Hustru  V Hovborg 22,75     Niels Pagh Hovborg  9Kr 40 øre    Jørgen Simonsen s Hustru  41.60

Mejeribestyrer Rosau;s Barn  Hovborg     1Kr   Kristoffer Christoffersen Hovborg  18Kr 20øre

Johanne Poulsen Hovborg   1Kr.20 Øre  Snedker Nielsen Hustru   1Kr 20 øre

Lærer Thomsen Klelund  1Kr 20øre    Barn Klelund  36.40    Niels P. Hansens Barn  Ø Hovborg

22,10     Mette Petersen Kidholm    13Kr         Til Efterretning

183

 

23; Skolesager

Forsømmelseslisterne for Maj og Juni Måneder  fremlagtes og Mulkterne påførtes af Formanden.

 

24;Skolemultker, der ved sidste Møde forelagde Ansøgning fra Arbejdere i Klelund Plantage om Fortagelse for at betale Skolemultker er af Skolederektionen tilstillet Sognerådet til Erklæring.

Kan ikke Anbefales.

 

25; Vikar     Skolederektionen har under 23 Maj godkendt at Frk. Abeline Simonsen er antaget som Vikar ved Okslund Skole.     Til Efterretning

 

26; Opgørelse med Ribe Amts Skoleråd over Lærerlønninger for Januar Kvartal 1921 ,dertilkommer Kommunen 310Kr 50øre       Til Efterretning

 

27; Skolederektionen har under 11/7fremsendt Undervisningsplanen for samtlige Skoler i Lindknud Kommune der under 20 Juni 1921 er godkendt af Derektionen Samme forlanger Afskrift af Planen

I hl Skoleplanen

 

28; For Oplæringsmaterialer til Vittrup Skole er leveret af Marius Madsen der tilstøder  6Kr.

Til Efterretning

 

29; Klelund Skole ansøger om en Globus til Brug ved Undervisning i  de ældste Klasser ? .

Overdrages til Lærer Thomsen og Frk Thomsen.

 

30; Alderdomssager

Brørup Sogneråd har under 6/6 21 at der er tilstået forhenværende Lærerinde ved Okslund Skole Nicoline Kilskov en Alderdomsunderstøttelseaf 25Kr. om Måneden +25 Kr. i Dyrtidstillæg + Læge ,Medicin og 3 Fani Tørv . En Afhøring vedlægges ,Der forespørger om hun anerkendes Forsørgelsesberetliget i Lindknud Kommune samt om lovmæssig Refuecion kan forventes.

   Anerkendes    Der ydes lovmæssig Refucion.

184

 

31; Iver Jensen Lindknud ansøger Lindknud Sogneråd om 100Kr. til Kløder .  Bevilligedes.

 

32; H.A. Egelund ansøger Sognerådet om 150Kr. til Kløder ,samt om at få sin ordinære Understøttelse forhøjet. Tilstøder indtil 150Kr.til 1 sæt Tøj samt en del Undertøj .

Understøttelsen forhøjedes til 50 Kr. om Måneden fra 1/8.

 

33; Mathildte Juul. Øjenlæge Sckrejder Kolding har fremsendt Regning for Koncolutation 12Kr.

  Til Efterretning.

 

34; Ane Jensen Grøn. Holsted Apothek har fremsendt Regning for Medicin til Ane Jensen på 8Kr 10 øre…    Til Efterretning

 

35; Valborg Højen  ansøger om at få sin Understøttelse forhøjet.   Tilstøder 50 Kr. om Måneden fra 1/8

 

36; Sidsel Kjerstine Kristensen Vittrup ansøger om at få sin Understøttelse forhøjet fra 50Kr til 100Kr om Måneden.          Tilstøder 60 Kr. fra 1/8

 

36a; Frederik Hansen Lindknud ansøger om at få sin Understøttelse forhøjet , Konen er f.t.syg 

Samt ??   Tilstøder 30Kr. til  ? Understøttelsen forhøjedes til 60Kr. fra 1/8.

 

37; Fattigsager

Maren Magrete Hansen , Vejle Fattigvæsen har fremsendt Regning for 2del Halvår  1920-21 på tilsammen  521 Kr.  mod fuld Refucion               Til Efterretning

 

38; Anders Marinus Olesen , Søn af Mads Mathias Olesen  f.h. Klelund.   Ansøger Sogneråd , forespørger om nævnte A.M.Olesen anerkendes forsørgelse berettiget i Lindknud Kommune samt om ?  Refucion for de grundet på hans Indlæggelse på Varde Sygehus  + Omkostninger ved hans Begravelse kan forventes.         Anerkendes Lovmæssig Refucion kan forventes.

 

38a; Chatrine Clausen , Regning for Kørsel  Læge Dammegård   3Kr.  Til Efterretning

 

185

39; Harry Due Børnehjemmet ved Vejle Fjord  ,har fremsendt Regning for Harry Due for April Kvartal på 150 Kr.        Til Efterretning

 

40; Frands Hansen Vinding  Lejrskov Jordrup Sogneråd ,har sendt Regning for den ydede Understøttelse i Tiden fra 1/10 20 – til 31/3 21   75 Kr. deraf ¾ = 56Kr.25 øre   Til Efterretning

 

40a; Niels P. Christiansen  anmeldt fra Nyborg

 

41; Morten Nielsen er F. T. hjemme på Ferie , Hjemmet ved Nyborg ønsker ikke at beholde ham længere i det de betragter ham som Helbredet , dog kan han ikke udføre streng Arbejde , har heller ikke lært noget bestemt Håndværk eller særlig Beskæftigelse , men kun udført Arbejde i Haven  o.l. Hjemmet kan ikke anvise ham nogen Plads , men mener det var bedst om han kunde anbringes på en Landejendom og der udføre lidt let Arbejde .

For tiden hjælper han Johannes Jensen med at slå Læder på Træskoer , og synes at befinde sig godt dermed . Tøj har han næsten intet af . Da det er en vanskelig sag at få ham anbragt ,Nedsættes et Udvalg til at forsøge en Ordning, hertil valgtes Marius Madsen , Knud Petersen og N. Thøgersen.

Der rettes Henstilling til Hjemmet om at forsyne ham med noget bedre Tøj.

 

42; Alderdomssager

Marie Mogensen Vittrup ansøger om at få sin Alderdomsunderstøttelse forhøjet .  Tilstødes 15Kr. Månedlig fra 1/8 21.

 

43; Jørgensine Jørgensen ,der opholder sig i Bylderup Kommune Tønder Amt , har ansøgt om og er ?  et Alderdomsunderstøttelse . I den Anledning har Bylderup Sogneråd forespurgt om hun anerkender forsørgelsesberettigelse i Lindknud Kommune hvor hun er født 18/8 1858  ,dette nægtedes .

Ribe Stiftamt  har under 12/7meddelt at hun er Forsørgelsesberettiget i Bylderup

 

43a; Flemming Castborg    Søn af  f.h.v.  Forstander Castborg Adserbølgård født  26/6 1914  er fra 4/7 21 indlagt på Kolding Sygehus til Behandling for Charlagnsfeber  der forespørges om han anerkendes forsørgelsesberettigelse  og om lovmæssig Refucion kan forventes.    Anerkendes

186

 

44; Skattesager

Hans Andersen Grisbæk  Debel  har fremsendt Klage over den ham afkrævede ekstra Skat , mener han har betalt for meget.     Ansættelsen fastholdes

 

45 Skatteansættelser

Anton Nielsen Gildbjerg  ansættes fra 1/721  til  18Kr.

Niels Dam fra Holsted   Jens Kr. Nielsen fra 1/7 21  til 45Kr.

Peter Thøgersen  Hovborg Brugsforening  for 1 År  til 81 Kr.—1/7 60

Sigrid Sand              ”                ”                for 1 År  til  40,80 Kr—1/7 30

Thorvald Jepsen Lindknud      for 1 År   til   40.oo   1/7  30

Anton Jørgensen  Slagter Hovborg  oplysning

J Belle Adserbøl  Slotskat Indtægt   1000Kr. Termin 330 for et Barn.    Skat for et År  30 Kr.

Chr. Poulsen Klelund  søges oplysning  Ansættes for et År til 96Kr.

Ejner Lund    Poul Poulsen Klelund  for et År  60 Kr.

Frøken Jensen Adserbølgård for et År  36Kr.     1/7  27 Kr.

 

46; Skolesager

Morten Mortensen  Adserbøl ansøger om at få  125 Kr.  for levering af fornødent Brændsel til Adserbøl Skole        Bevilligedes

 

47; Da det så ud til at Conrad Thomsen ikke kunde få de af ham tilbudte Tørv leveret ,har man købt et No- af Søren Stejner . Imidlertid vil Thomsen levere begge No-  man vedtog at lade Thomsen levere Tørvene og e.v.t. sætte denne i Stak.

 

48; Chr Heick har hentet nogle Skoleborde i Lindknud til Klelund Skole  hvorfor han ønsker 5 Kr.

         Bevilligedes

 

49; Samme har kørt et Læs Planker og Tømmer til Broerne ved Klelund og Østerbygård

Hvorfor tilstødes  15 Kr.

 

50 ;Mads Kr. Nielsen ansøger om Cement og 100 pund Kalk.      Nægtedes

 

Knud Petersen    Chr. Heick  Th.Thomsen  Marius Madsen  H.M. Petersen   Oluf Jepsen

                          Mødet sluttet  N. Thøgersen

 

187

 

År 1921 den 2 August holdt Lindknud Sogneråd ekstra ordinært Møde i Lindknud Kro

            Fraværende Oluf Jepsen

 

Murer Brink Vittrup har henvendt sig til Sognerådet og fremsendt Begæring om at få Tilladelse til at flytte ind i en lille Lejlighed der f.t. er ledig i Vittrup Gamle Skole  snarest mulig.

Det vedtages at overlade ham Lejligheden på følgende Betingelse .

1; Der oprettes Lejekontrakt før Brink flytter ind .

2; Kontrakten affødes med gensidig Opsigelsesret ,således at Lejligheden fra flyt med højest en Måneds Varsel

3; Lejen fastsættes til 20 Kr. om Måneden mod at Lejligheden efter Afbenyttelsen afleveres i samme stand som ved Indflytningen .

Lejen betales forud en Måned af gangen.

 

Mødet sluttes.   Th. Thomsen  Marius Madsen  N.Thøgersen  Knud Petersen  H.M.Petersen   Chr. Heick

 

 

År 1921 10 August  afholder Lindknud Sogneråd ordinært Møde i Lindknud Kro

 

Fødselsanmeldelser for Juli Måned var fremsendt af Pastor Barfod Petersen

1; Den 8/7 født en Datter af Gårdmand Jens Povlsen Jensen og Hustru Marie født Christiansen Klelund.

Den 17/7 1 Datter af Knud Niels Hansen og Hustru Marie Dam Lindknud

 

2; Cirkulære af 12/6 21    Fristen for Indsendelse af Ansøgning om Statslån i henhold til lov af 22/6 1917 og Lov af 6/5 21 er forlænget til  September 1921.      Til Efterretning.

 

3; Cirkulære af  7/7 21 ifølge Lov No_693 af 22/12 21  Lov No_147 af  ¼ 21 til kommer der Kommunen 3/5 del af de afholdte Udgifter som Statstilskud i Anledning Arbejdsløshedsunderstøttelse . I den Anledning ønsker Ministeriet Oplysning om Udgifternes  Størrelse i Tiden fra 1/3 til 30/6  1921.           Til Efterretning

 

4; Cirkulære af 7/7 21  Det pålægges Sognekommunerne inden 1ste. Sept. Til Amtet at indsende Oversigt over Kommunens Indtægter og Udgifter for Regnskabsåret  1920-21 samt over Formue og Gæld.         Til Efterretning

 

5; Ribe Stiftamt  har under 30/7 21 i henhold til Lov No_343 af 6 Maj 1921 § 34 om Retsforholdet mellem Husbond og Medhjælpere , opfordret til at foretage Valg . Forligskommicioner , hertil vælges 3 Medlemmer   Dels af Arbejdsgivere og dels af Arbejdere samt Stedfortrædere  , Valget gælder for 4 År, afgår et Medlem , vælges et nyt.

Som Medlemmer af Kommicionen valgtes    Søren Ditlefsen Klelund  Chresten Vad Sørensen Okslund   Carsten Runge  Debel   Hans I. Johansen Gildbjerg    Chresten Larsen  Klelund Plantage

Niels Kristensen Gildbjerg

 

6; Ribe Stiftamt har under 21/6 21 fremsendt en Meddelelse angående Valg af en Kontrolør for Arbejdsløse.           Henlagtes

 

7; Arbejdsløshedshjælp.      Hjælpekassebestyrelsen har under 5/8 21 fremsendt følgende Skrivelse

Grundet på at Thorvald Jepsen i Henhold til et Ministeriel Cirkulære af  14/6 21  har henvendt sig til Hjælpekassens Bestyrelse ,med Anmodning om gennem Hjælpekassen at få udbetalt Arbejdsløshjælp , vedtog Bestyrelsen at rette en Henstilling til Sognerådet om at sætte Arbejde i gang for e.v.t. Arbejdsløse.          Til Efterretning

 

8; Forbundet af Krigsblinde i Østrig har fremsendt  et Opråb til det Danske Folk om økonomisk Hjælp.    Henlagtes

 

9; Brandfoged i Vittrup.

Politikontoret i Ribe har under 20/7 fremsendt Beskikkelse og Instruks for Christian Mortensen Vittrup som Brandfoged for Vittrup Brandfogeddistrikt.

 

10; Politikontoret i Ribe har under  15 Juli i Henhold til et Ministeriel Cirkulære af 24/6 21 hvorved Sognerådet skal henlede Brandfogedernes Opmærksomhed på at.

1. Hvor der forefindes snævre Skorstene i stråtækte Bygninger der benyttes meget , skal disse renses jævnlig og mindst 4 gange årligt. 2.  At der ikke i tiden fra 1Juli til 15 Sept. Må afbrændes Heder, eller på roden stående Lyng.      Meddeles til Brandfogederne  til Efterretning.

 

11; Amtsnævntet for Ribe Amtsrådskreds har fremsendt Opfordring til Sognerådet om e.v.t. give Oplysninger om Check sk 202670 for 1919/20 til beløb  Kr. 0,88  og

                              ”       ”   232694           ”               ”      Kr. 2,00          Til Efterretning

 

12; Udstykningsbevilling.

Landbrugsministeriet har under 8/8 21 afroberet Udstykning af Matt. No_ 9d Lindknud By og Sogn således : Matt. 9d Lindknud Hartkorn 3 Fdk 11/2 Alb til hørende L. P. Petersen Eskelund

                  ”  ?   g       ”               ”       3   ”    1 ¾    ”           ”         H.J.Hansen Brørup

           Til Efterretning

 

13; Statslån

Andreas Nicolajsen Hovborg .  Vest og Sønderjydske Kreditforening har under 30 Juli 21 tilbagesendt de 2 af Bent Andreas Nicolajsen af Hovborg til Lindknud Kommune udstedte Panteobligationer til Sikkerhed på Statslån på h.h.v. 1500 og 1000 Kr. efter at pantet ifølge Påtegning Tingløse 1Juli 1921 er rykket tilbage for et Lån i Vest og Sønderjydske Kredit-

Forening på 11000 Kroner.    Obligationerne afleveredes til Opbevaring af Kassereren

 

190

 

14; Vederlagsfri Behandling.

Brørup Sygehus har fremsendt Regning for vederlagsfri Behandling for Difteritis.

Maren Hansen Datter af Marie Nielsen Lindknud   17 Dage     12Kr. 70øre

Solvej Petersen    ”      ”  Chr. A. Petersen      ”         18  ”          13 ”   50

Krista Søgård       ”      ”  Søgård     Østerbygård        2  ”            1   ”  50

Alma Søgård                       ”           Hustru                18  ”          13  ”  50

       Sognehjemmehørende i Skanderup

Maren Hansen i Brørup Kommune

 

15; Brandfogeden i Hovborg .   Man forventer Ansøgning om Fritagelse for Hvervet fra N.P. Hansen Hovborg

 

16; Elektricitetsværk.

Poul Nicolajsen har som Formand for Hovborg Elektricitetsforening forespørger om Sognerådet ønsker at være aftager til Klelund Skole ,uden at være Medlem af Foreningen.

Udgiften anslåes til  1Kr. for  K.V.T.

 

17; Lærer Thomsen Klelund  ansøger Sognerådet om at lade indlægge Elektrisk Lys i Klelund Skole

Gymnastiksal m.m.

Der nedsættes et Udvalg til at undersøge Forholdene og fremkomme med Forslag . Valgt blev Chr. Heick  Oluf Jepsen  og Th. Thomsen

 

18; Skolesager

Okslund Skole

Den Hidtilværende Vikar  Frøken Simonsen er fratrådt Pladsen den 1. August.

Besættelsen af Pladsen

 

19; Som Svar på en til Provsten rettet Forespørgsel , har man modtaget følgende dateret 8/8 21

I anledning af Deres Forespørgsel skal vi hermed oplyse at Indstillingen som skal til Ministeriet er

Afsendt herfra til Ribe Stiftamt den 20/6 , men jeg har ikke hørt fra dem siden . Jeg har i Dag desangående rettet Forespørgsel til Stiftamtet.       Mouridsen

 

191

20; Der er truffet Aftale med Maler Bonde om at kalke køkkenet og måske Gangen  i Lejligheden i Okslund Skole med Limfarve ,samt reparere Tapetet i Dagligstuen .

Og med Karl L.Jensen om at kalke Skolestuen med Gang og måske Vaskerum og Kælder.

Kirk Holsted har fremsendt Regning på Skolemateriel til Okslund Skole på Kr. 10,30

Skal man lade den nye Tørvehus indsmøre i Karboliner ? Det vil antagelig koste ca. 15 Kr.

 

21; Lærer Runge har afleveret en Redegørelse for Anvendelsen af  ? til Okslund Skole på 200Kr.

 

22; Vittrup Skole

Lærer Mortensen har meddelt at han vanskelig kan overtage Skolegerningen ved Vittrup Skole før til Foråret 1922 og samtidig meddelt , at Lærer Steffensen  har opsagt Pladsen som Vikar ved Skolen fra 1. August 1921.  I den Anledning har Mortensen forespurgt om Sognerådet vil foranstalte Pladsen besat med en Vikar , eller han selv skulde besørge dette. Efter at have rettet Henvendelse til et Bureou for Vikarer har man modtaget Ansøgning om Pladsen fra Simnarist Johan Frandsen Assedrup  født 2 Maj 1890 . Demiteret fra Skavrup 1920.

Man har stillet ham i udsigt at han så vidt Sognerådet ikke har noget der imod kan få Pladsen mod at træffe Aftale med Lærer Mortensen om Løn ,Bolig m.m.          Til Efterretning

 

23; Cirkulære af 15/7 21  Skoledirektionen har fremsendt nævnte Cirkulære hvori Sognerådet opfordres til at sende Indberetning om hvorvidt der har været vederlagsfri Børnebespisning i Skolerne .   Er den 2/8 besvaret af Formanden     Til Efterretning

 

24; Klelund Skole

Lærer Thomsen Klelund  har søgt Optagelse på en Klinik ved Silkeborg i et par Måneder . Frk. Abeline Simonsen er af Lærer Thomsen antaget som Vikar ved Skolen.

 

25; Bænke og Bukke i Klelund Gymnastiksal trænger til Reparation.   Overlades til Elektricitetsudvalget.

 

192

26; Alderdomssager.

Marie Maltsen;s datter Lindknud

Gartner Hansen Brørup har fremsendt Regning for 1 Krans til Maltsen;s datters begravelse i Juni 1921  på 4 Kr. 25øre          Til Efterretning

 

27;  Fattigsager.

Anders Marius Olsen  Søn af M.M. Olsen .

Andsager Sogneråd har fremsendt Refucionsregning på Omkostningerne ved Anders Marius Olsen Begravelse på  81 Kr. 75 øre         Til Efterretning

 

28; Jens Fr. Jensen;s  Enke Vittrup

Kolding Sygehus har til Ribe Stiftamt sendt Meddelelse om at Børnene  Johanne Marie og Agnete Elise Larsen atter har været indlagt til Behandling for smitsomme Sygdomme , samt sendt Andragende om at Udgifterne ved nævntes Kur og Pleje må blive afholdt i Overensstemmelse med Fattigloven § 62.

Sagen er af Stiftamtet tilstillet Lindknud Sogneråd til Erklæring.     Overdrages Formanden at afgive Erklæring

 

29; Hans Nissen Hansen

Vejle Politikontor har fremsendt Begæring om Indbetaling af den ham ved Recolucion  af 11 Marts  1920  i dømte Børnebidrag til Barnet  Vagn Åge Hansen  født 9/1  1920 for T. fra  9/1  til 9/7 21 med   102 Kr.      Til Efterretning

 

30; Thermine  Chatrine  Clausen

Flemborglageret i Holsted By har fremsendt Regning på Beklædningsgenstande til bemeldte  Thermine  Ch. Clausen  ti Beløb    147 Kr.     Til Efterretning

 

31; Mads Kr. Nielsen  mødte personlig  og ansøgte om Uldtøj til nogle af Børnene og Fodtøj , samt Ansøgning om 1 ? cement og 100 pund Kalk og 5 Pund Uld til Strømper. En par Støvler til Konen

Sognerådet bevilligedes  50 Kr. til Undertøj og Fodtøj til Børnene , en par Støvler til Konen  samt Uld til Strømper

 

193

 

32; Martin Nielsen Lindknud  er bevilliget  20øre for hver par Træsko han slår Læder på .

I den Anledning  blev der Udbetalt ham i alt   17Kr. 80 øre

Marie Nielsen har fremsendt Ansøgning om at få Understøttelse til Martin .

Det overdrages det nedsatte Udvalg ar forhandle med Marie Nielsen

 

33; Magrete Clausen født Karlsen

Andreas Thomsen har fremsendt Regning for Magrete og Børns Ophold  hos ham

Magrete og 3 Børn  i  13 Dage  a 4 Kr.         52 Kr

     ”        og  5   ”     i    3    ”      a 6  ”          216 Kr.

Det vedtages at sende Meddelelse til Peter Karlsen om Sagen  , og dersom der ikke ad Privat Vej skaffes Dækning for Regningen  , da at rette en Henstilling til Hjælpekassebestyrelsen om at betale Regningen af den ordinære Hjælpekasse.

 

34; Skattesager

Johannes Koren  ansøger om at blive fritaget for at betale Tillægsskat .

     Kunne ikke bevilliges

 

35; Magnus Sørensen Vittrup  ansættes i Skat i Lindknud Kommune fra 1/7 til  48 Kr.

Rigmor Andersen  har   ?     ?     fra 1/7   til 24 Kr.

Niels Nielsen  Vittrup Skat           ”  1/8    ”  16 Kr

 

36; Legat Renter

Renterne af Ebbe Petersens  Legat tilstødes  Hans Olesens Enke Okslund          

    Mødet sluttet    Næste Møde Kl. 2

 Knud Petersen  Oluf Jepsen  Niels Thøgersen  Th. Thomsen  Marius Madsen  Chr. Heick

         H.M. Petersen

194

 

År 1921 den 14 September  holdt Sognerådet ordinær Møde i Lindknud Kro alle var mødt.

 

Følgende Sager forhandledes.

1; Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for August Måned.

Den 17 født en Søn af Husmand Jørgen Thomsen Larsen og Hustru af Vittrup

Den 23  1 Søn af Bend Jens Hansen Jæger  og Hustru  Lindknud.

Den 29  1 Søn af Lærer Ole Hartvig Mortensen og Hustru  Vittrup.

Den 28  1 Datter af Bend Anton Marius Christiansen og Hustru  Risbøl . Sidstnævnte foranstalles  noteres i Hejnsvig Kirkebog . Fødslen er den 12/10 21 noteret i Hejnsvig.

Attesten er den 20/10 sendt til Hejnsvig    Til Efterretning

 

2; Cirkulære af 16 August 21  angående Leje af Skolens Tjenesteboliger og Lejligheder til Skolens Tjenestemænd i Henhold til Loven for Tjenestemænd af 12 September 1919.  Til Efterretning

 

3; Cirkulære af 10/9 21 fra Ribe Stiftamt om Indberetning af Skatteprocenter og Ligningsprocenter for 1921 /22

Skatte % 6  Ligninger % 6,8   Er meddelt       Er Indberettet

 

4; Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har fremsendt Årsberetning og ansøger om Bidrag      Tilstøder 10 Kr.

 

5; Vej No 1 .

Amtsvejinspektøren har under 26/8  rettet en Henstilling til Sognerådet om at foranledige at de til nævnte Vej udliciterede Vedligeholdelsesmatreialer snart bliver leverede , i det Mulkparagrafferne  atter vil blive gjort gældende.

At sende Indberetning  når Materialerne er leverede.    Til Efterretning

 

6; Ribe Stiftamt har under 11/8  21 opfordret til at sende Indberetning om Kommunens Tilskud til Hjælpekassen  i Anledning af Arbejdsløshed fra 1/3 -30/6 21.

Ingen Tilskud udbetalt i nævnte Tidsrum ,hvilket er meddelt .     Til Efterretning

 

7; Cirkulære af 13/8 21  fra Ribe Stiftamt der meddeler at der i henhold til Lovene No190 af 1/4 1919 No 363 af 30/6 19  og No 596 af 31 Oktober 1919 er anvist Statstilskud til Ribe Amtsrådskreds , Samtidig oplyses at der er anvist Lindknud  530 Kr 30 øre mere end den har krav på for Regnskabsåret  1919/20       Til Efterretning

 

8; Cirkulære af 27 August 21 fra Ribe Stiftamt angående Sygehjælp til Militære Indvalider i de Sønderjyske Landsdele i henhold til Lov No 558 af 15/12 1920 .

 

9; Nødhjælpsarbejder

 Cirkulære af 30/8 21 Ribe Stiftamt  angående Nødhjælpsarbejde til Afhjælpning af Arbejdsløsheden , i det der forespørges om Kommunen  skønner at kunde foranstalte iværksat større

Arbejder til en Løn der ligger ca 25% under de almindelige Arbejdsløn .

Der vil kunne forventes Statstilskud i henhold til Lov af 22 Desember1920  med indtil 4% Årlig i 10 År.

Et vedlagt Skema ønskes udfyldt og tilbagesendt snarest.

Sognerådet mener ikke at der kan blive tale om større Arbejder inden for Kommunen.

 

10; Cirkulære af 24/8 21  fra Indenrigsministeriet angående en af Amtsassessor E.Bang udgivet Bog om Forsøgelseslovgivning i de Sønderjyske Landsdele , samt Reglerne for Dansk Indfødsret . Bogen udkommer fra Schultz Forlag København til en Pris af  6 1/2 Kr. for Eksemplar .

      Til Efterretning

 

11; Andragender om Statslån i henhold til Lov af 1917.

Skovarbejder Johannes Johansen Klelund Plantage og Skovarbejder Jesper Hansen Nielsen Hovborg Plantage  har begge efter Begæring fået udleveret Skemaer til Ansøgning om Statslån til Oprettelse af Statshusmandsbrug . Formanden har afgivet Erklæring angående nævnte Mænds Forhold og Kvalifikacioner .      Til Efterretning

 

196

 

12; Statslån til Opdyrkning af Heder og Moser.

Bend Henrik Thomsen Klelund har fremsendt Ansøgning om et Statslån på 1000Kr. til Opdyrkning af ca. 10 Td. Land Hede og Mose under Matrikel No. 11g. Ejendommens samlede Areal er 50 Td. Land , Besætning 10 Kreaturer , 2 Heste . Prioriteter til V og Sønderjyske Kreditforening 6310 Kr.

2den Prioritet 1074 Kr.

Et udvalg har set på Forholdene anbefaler Lånet . Sognerådet anbefaler Lånet på følgende Betingelser . Når Jorden er pløjet første gang ,udbetales 1/3 Del af Beløbet og når Jorden er Mærglet og færdig til Tilsåning Resten ,alt beregnet pr. Td. Land.

 

13; Surhave Fattiggård . Uddrag af Regnskabet for 1921

           Indtægt                                                            Udgift

Solgt Kreaturer    for  Kr. 9915,40                    Lønninger      Kr. 3841, 67

   ”     Mælk          ”     ”   16750,77                   Forplejning     ”    5041,81

Solgt Korn        for     Kr. 3408, 69                     Driftsudgifter       Kr. 15571,48

Forskelligt          ”      ”      571,64                       Vedligehold Bygninger  1027,69

Indtægt af Fattige       ”     2470,40                      Fattiges Arbejde                 60,00

                                                                             Andre Udgifter      Kr.    3780,25

                                                                             Års Overskud         ”      3794,00

Samlet Indtægt   Kr.  33116,90                            Balance                   ”    33116,90

Gæld til Kreditforening   15969  Kr.                    Indestående i Banken ca. 7800Kr.

Fyns Sparekasse        Kr. 42639,80

        I alt                     ”   58608,80

Der forelå Opfordring til at fordele Overskuddet mellem de interresserede Kommuner.

Udvalget vedtog at foreslå at Overskudet fremdeles som hidtil føres i Fattiggårdens Regnskab

 

14; Udstykninger.

Søren Jepsen af Hovborg , Tidligere Ejer af Malt No-2c -2d –og 3i  Klelund ansøger Ministeriet om Tilladelse til at sælge Matt. No-3i  af Klelund  af Hartkorn  1 Skp 1 Fdk 1 ½ Alb og selv beholde  Matt. No-c og 2d .

Tilladelsen gives af det samlede Sogneråd .       Sogneanbefales

Andreas Jepsen Lindknud ansøger Landbrugsministeriet om Tilladelse til at Udstykke og dele den

? og Th. Lauersen Thomsen af Lindknud tilhørende fælles Ejendom Matt. No-4d af Lindknud By og Sogn således at A. Jepsen beholder den nordre Del af nævnte Parcel og Conrad Thomsen den sydlige Del  h.h.v. c 12 og 9h .

Samme agter at magelægge en Del af nævnte Parcel med Hans Niels M Nielsen af Lindknud således at A, Jepsen får den søndre Spids af Matt. No-9c  Lindknud .   Anbefales

 

Niels M. Nielsen af Lindknud ansøger om Tilladelse til at magelægge foran nævnte Jordstykke fra Parcel Matt. No-9c  med c 11/2 ha. Fra Parcel Matt. No-4d Lindknud  tilhørende A. Jepsen .

       Anbefales

 

Thomas Conrad Thomsen ansøger Ministeriet om Tilladelse til at udstykke  og sælge c4 Skp. Land fra sin Ejendom Matt. No-3c af Debel Lindknud Sogn til Lindknud Husmandsforening til Forsøgshave.

Alle de nævnte Ansøgninger forelægges det samlede Sogneråd til Erklæring.      Anbefales

 

15; Snefogeder.

I Henhold til Erindringslisten i Sognerådstidende af 31 August bliver der at foretage Valg af Snefogeder for samtlige Snefoged –Destrikter for 3 Året fra 1 December 1921 til 30 November  1924 og indsende Valget til Amtets Godkendelse .

Afgåede : Hovborg Distrikt  P.P. Jensen            Nyvalgt blev     Andreas Nicolalsen

      ”         Klelund      ”         Laurids Laugesen        ”         ”      Andreas Jensen

      ”         Sønderlund  ”        Thomas Nielsen          ”         ”      Erik Johansen

      ”         Hyldelund –Adserbøl  Hans Kr. Hansen   ”         ”     Søren Stejner

      ”         Lindknud     ”         Hans G. Hansen          ”         ”     Niels Hansen

      ”         Vittrup         ”          Chr. Thomsen             ”         ”    Lars P. Thomsen

      ”         Gildbjerg Debel       Anton Jepsen             ”          ”   Anders Knudsen

      ”         Okslund       ”          Chr. Petersen              ”          ”   Anders J. Andresen

 Betaling for Snekastning sættes til 1 Kr. pr. Time

Til at Revidere Snekastningslisterne valgtes    Chr. Heick     Marius Madsen  og N. Thøgersen

 

198

 

16; Afløbsforholdene i Lindknud By .

Grundet på at man ved Lægning af Rendesten i Lindknud By ikke fik Afløbs forholdene ordnede vil det blive nødvendig at tage den sag op .

Det overdrages vejudvalget midlertidig at undersøge Forholdene og fremkomme med Forslag .

 

17; Vejmaterialer.

Nis Ravn Klelund har forespurgt om der kan forventes Arbejde af Kommunen . Man har tilbudt ham Stenslag ved Christian Petersens Gård i Okslund . Prisen sættes til 60 Kr. pr. Favn

 

18; Vej No-1   Mads Poulsen har tilbudt at køre Stenslag fra Chresten Thomsens i Vittrup til 1 st Kl. Vejen mellem Kr. J. Pedersens og Jens P. Petersens for en Betaling af 35 Kr.pr. Favn .

Til Efterretning

 

19; Vederlagsfri Behandling.

Vorbasse Sogneråd har under 31 August meddelt at Viola Petersen ikke er forsørgelsesberettiget i Vorbasse Kommune ,men formentlig i Køber ,det drejer sig kun om 75 Ører.

 

20; Brørup Sygehus har meddelt at Anna Hansen – Niels Hansens Hustru fra 9/8 er indlagt på Brørup Sygehus til Behandling for Difteritis .

 

21; Orgelet i Hovborg Kirke er for Tiden underkastet større Reparation der vil koste 500 Kr.

I den Anledning har Pastor Barfod Petersen på Kirkebestyrelsens Vegne sendt Ansøgning til Sognerådet om at påligne det nævnte Beløb fra Menighedens Medlemmer og afholde nævnte Udgift.        Beløbet bevilligedes.

Fremtidig ønsker Sognerådet  at der i god tid bliver fremsendt Overslag over Udgifterne .

 

199

 

21a; Skolesager

Forsømmelseslisterne for Juli Måned fremlagdes : Mulkter påføres ar Formanden

 

22; Opgørelse over Lærerlønninger for April Kvartal har været fremsendt af Skolerådet , der tilkommer Kommunen  221 Kr. 09 Ører.        Til Efterretning

 

23; Vikar Lærer O.B.Deichmann Poulsen fra Fjeldsø pr. Ålestrup, er antaget som Vikar ved Okslund Skole , Løn 250 Kr. pr. Måned + fri Bolig .

Ansættelsen er godkendt af Skoledirektionen .    Til Efterretning

 

24; Renholdelse af Okslund Skole er overdraget Povl Jensen Okslund indtil 1/4 1922 for 12Kr. 50 Øre pr. Måned .       Til Efterretning

 

25; Provst Mouridsen har meddelt at Embedet i Okslund  kan forventes besat fra 1ste. Oktober  med J. Vinther Sørensen fra Manø , der var indstillet som Nr.3 .   Til Efterretning

 

26; Brandforsikringen  for Okslund Skole er forhøjet med 1000 Kr. til i alt 22820 Kr.

   Afleveret til Kasseren

 

27; Lindknud Gymnastikhus .  Taget på den søndre Side af Huset var blæst  en Del af ,så det kunne regne ned . Et Udvalg bestående af  Knud Petersen   Marius Madsen og N. Thøgersen  har set på forholdene , det blev overdraget Knud B. Petersen at få nyt Tagpap på den søndre Side af Huset og lade foretage andre fornødne Reparationer.        Til Efterretning

 

28; Klelund Skole Elektrisk Lys.

Bestyrelsen for Hovborg Elektricitetsværk har fremsendt et Eksemplar af Foreningens Vedtægter og tilbyder at levere Lys til Skolens Brug for  1Kr. pr. K.V.T.    I tilfælde af at Gennemsnits forbruget  i 5År  går under 1Kr. pr. K.V.T. godt gøres 10%

200

 

29; Det ved sidste Møde angående Elektrisk Lys til Skolen nedsættes Udvalg  Chr. Heick , Oluf Jepsen  og Thomas Thomsen  har fremskaffet Oversigt over Udgifterne samt Forslag til Indlæget  i det der foreslåes . Til Skolestuer  , Gymnastiksal , Køkken og Gang , Gang til Skolen , Biblioteksværelset samt Vinterlærerindens Lejlighed i alt 14 Lampesteder færdige til Tænding for en Sum af 485 Kr.

Lærer Thomsens Lejlighed i alt 16 Lampesteder foruden Pærer og Lysekroner til en samlet Sum af 470 Kr.   Der foreslåes 2 Målere . Én for Gymnastikhuset og en for Lærerens Lejlighed samt Skolen m.m. Det at Udvalget stillede Forslag vedtages og overdrages til Udvalget at ordne det fornødne med bestilling og udførelse .

 

30; Indstilling af Lærerinde til Klelund Skole.

Skoledirektionen for Andst mfl. Herreder har fremsendt de indkomne Ansøgninger til Vinterlærerinde –Embedet i Klelund i alt 4 nemlig . Elna Møller  Ølgod , J.T. Hoven Kvendeskole

Inger Bundesen Hoven , bliver begge demiterede i Oktober

Ellen Munck Jensen  Bakkjær  Bryrup . Har læst i Silkeborg i 2 År.

Johanne M. Jensen Klelund

Der har ingen Ansøger meldt sig til Vinter –Embedet i Lindknud.

Provst Mouridsen forespørger om Vinterlærer –Embedet ønskes opslået på ny.

Til Lærerinde-Embedet i Klelund Indstilledes .

No1Johanne M. Jensen Klelund

No 2 Ellen Munck Bryrup

No 3 Inger Bundesen Hoven

Embedet i Lindknud  opslåes på ny og kan søges af Lærerinder

 

31; Ungdomsskolen         Sognerådet stiller Lokaler og Lærerkræfter til Rådighed

201

 

31a; Kirsten Hemmelund har fremsendt Krav om lidt Godtgørelse for ekstra Rengøring i Klelund Skole , Grundet på Møder således Bibellæsning .5. Kirkelig Samfund .1. Venstreforening .1. Ungdomsråd .        Der bevilliges 4 Kr.

 

32; Alderdomssager.

Chresten Hansen Lindknud ansøger om at få sin Understøttelse forhøjet.  Tilstøder 50 Kr. Månedlig fra 1/10

 

33; Niels P. Madsen ansøger om hjælp til Brændsel samt om at få sin Understøttelse forhøjet med 5 Kr. pr. Måned.    Bændsel nægtedes .   Tilstøder 25 Kr. Ekstra

 

33a; Fattigsager.

Rudolf  Åge Osvald Andersen  Søn af Chr. Andersen født den 9/7 1889 i København , har meldt sig til Fattigvæsnet som Supsistensløs og blev den 25/8 indlagt på Surhave Fattiggård , er senere indlagt på Brørup Sygehus som lidende af Delerium , hvorfra han forventes snart at blive udskrevet.

Bemeldte Andersen der tidligere har været straffet , må anses for at være Forsørgelsesberettiget i  København , hvortil forespørgsel er sendt.

Københavns Magistrat har under 2/9 meddelt at Rudolf Åge Osvald Andersen  anerkendes forsørgelsesberettigelse  i København , hvorfra lovmæssig Refucion kan forventes .

    Foranstaltet Hjemsendt.

 

34; Morten Nielsen   , det ved sidste Møde nedsatte Udvalg  Knud Petersen   Marius Madsen og Niels Thøgersen har truffet Aftale med hans Moder om at  ?  indtil Dato får 50 Kr. til hans Forplejning  + de 20 Ører for hver par Træsko han slår Læder på.

Morten Nielsens Understøttelse fastsættes midlertidig til  25 Kr. pr. Måned fra 1 Oktober .

Da han desuden mangler Tøj bevilligede Sognerådet ham . Det overdrages Knud Petersen  at foranstalte anskaffet det fornødne.

Formanden har rettet en Forespørgsel til Epeleptige hjemmet om han ikke derfra kunne få en del til Beklædningsgenstande . men ikke modtaget Svar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *