Lindknud / Brørup protokol 1d

 

Brørup-Lindknud Sogneraadsprotokol

Protokol nr. 2. (!904-1909). Endelig revideret.

 

Materialet er afskrevet fra de originale protokoller hjemlånt fra landsarkivet i Viborg i 2009

af Peter Christensen

 

År 1904 den 8. febr. afholdt sognerådet det ordinære møde på arbejdsgården i Surhave, hvor følgende sager behandledes:

Fattigsager

1/ Skr. fra Fredericia angående Sønke Jensen Beirholms forsørgelse. Beirholm erkjendes forsørgelsesberettiget her i kommunen og er man villig til at refundere efter loven.

2/. Skr. fra Eltang Sdr. Vilstrup sogneråd angående Villiam Thorvald Nielsens stedsøn

Niels Laurids Sørensens behandling på Kolding Sygehus. Da Niels Laur. Sørensen er forsørgelsesberettiget her i kommunen indtil sit 18. år, er man villig til at refundere efter loven.

3/ Mads Daugård, Brørup. Det vedtoges at foreslå manden, at forsørgelsen fremtidig ordnes således, at hans 3 børn forpleies gjennem plejehjemsforeningen, og at han selv tager ophold hos en slægtning mod en betaling af indtil 12 kr. mdl. event. indlægges på årbeidsgården. Det overdroges Dahl at give tilbudet og aflægge beretning næste møde.

4/ Andragende fra Marie Sørensen, Brørup St. om forhøjelse af understøttelsen. Det vedtoges at forhøie understøttelsen til 2 kr. 25 øre ugentlig fra 1. jan. at regne.

5/ Skr. fra Gesten sognråd angående Sørine Louise Kirstine Petersens forsørgelse.

Udsattes til næste møde.

6/ Skr. fra Esbjergs udvalg for fattigvæsenet angående Christiane Poulsens forsørgelse. Da der nu er tilstået hende en understøttelse af 5 à 6 kr. ugentlig, anmoder man udvalget om at lade en læge afgive erklæring om hun kan flyttes, og i så tilfælde forlange hende hjemsendt til fattiggården, hvortil man må antage at have hjemmel efter loven da hun er fast fattiglem.

7/ Den gamle fattigsag angående Jens Sørensens forsørgelse fremkommer på ny, med nye oplysninger. Det vedtoges at formanden og N. Nicolaisen foretager nogle undersøgelser med hensyn til et brev, og hvis der herved ikke fremkommer noget bevismatr, da at anerkende familien som forsørgelsesberettiget her i kommunen.

8/ Da der er meddelt sognerådet at det må ansees for uforsvarlig opdragelse, Iver Pedersen (hjemmeh. I Vork Hejnsvig) børn få, overdroges det til formanden og And. Andersen at undersøge forholdene og event. forlange af forsørgelseskommunen, at børnene bliver anbragt gjennem pleiehjemsforeningen.

9/ Der tilstodes Laurits Nielsen Lindknud en fattigunderstøttelse af 30 kroner mdl. fra 1. febr. at regne.

10/ Den i Gjørding-Veirup kommune hjemmehørende Thomas Jensens enke, der hidtil har

modtaget fast fattigunderstøttelse i Esbjerg, mod ref. af Gjørding-Veirup, tilstodes 15 kr. mdl. fra 1. feb. at regne.

b/ Alderdomssager

1/ Knud Sørensen Oxlund. Der nægtedes i forrige møde underst., og fremlagdes nu en klage fra ham til amtet. Det vedtoges at svare at manden er arbejdsdygtig og rask, så han ved sit eget arbejde og den lille aftægt han har, kan ernære sig selv, samt at alderdomsforsørgelsen, dersom alle der ere stillede som ham skulle have alderds. underst., ville tage et for stort beløb og overstige lovens mening herom. Særlig i anledning af hans kones mindre gode helbred, tilståes ham 8 kr. mdtl. for vintermånederne, hvorimod man fremdeles må anse det for unødvendigt at yde understøttelse i sommermånederne.

2/ Maren Nielsen, skr. fra Ørum-Daugård sognrd. at der er tilstået hende 60 kr. årlig.

Til efterretning

3/ Peter Husted, Brørup St. andrager om lidt understøttelse, der tilståes ham 5 kr. mdl. for vintermånederne. (Han er hjemmehørende i Malt-Folding.)

4/ Chr. P. Gårde, Brørup St. andrager om understøttelse, han får 12 kr. mdl. og 25 kr. til brændsel, der tilstodes en extrahjælp af 20 kr. i anledning af hans sygdom.

5/ Henning Madsen, andragende om extra understøttelse. Der tilstodes extra 10 kr.

6/ Ole Olsen, Gilberg, andragende om extra understøttelse. Der tilstodes extra 25 kr.

7/ Maren Jensen hos N. J. Nielsen, forsørgelsesberettiget i Grindsted, ønsker at flytte til Grindsted, det vedtoges at forespørge Grindsted-Grene sogneråd om det kan og vil skaffe

plads til hende, da man i modsat fald må leie hende ind her og dette ikke kan lade sig gjøre uden en temmelig stor betaling.

8/ H. Jepsens enke, Eskelund, får 4 kr. mdl. og 40 kr. i husleiegodtgørelse, der tilstodes hende 8 kr. mdl. fra 1. jan. at regne.

c/ Skolesager

1/ Meddelelse fra formanden om indstillingen til lærerembedet ved Eskelund Skole.

2/ Andragende fra lærerinde Maren Nielsen om fast ansættelse. Anbefales.

d/ Forskjelligt

1/ Fremlagtes skr. fra amtet med gældsbrev om hedelån til Jacob Jensen og Chr.Christensen,

i Vittrup. Sagen udsattes til næste møde da låntagerne muligvis ikke ønsker pengene.

2/ Til brandfoged for Gildberg erden 1. jan. 1903 beskikket Anders Niels Knudsen, i Debel, der ønsker sig entlediget; I henhold til foreliggende forhold vedtog man at fritage ham for bestillingen og indstille Carsten Runge i Debel

3/ Til ligningsmand i Lindknud i stedet for Niels L. Hansen og Hs. Peter Andersen, der have begjæret sig entlediget, vedtoges det at indstille Hans P. Brandt, Lindknud og Knud B. Petersen, do. og suppleant Hans Jensen, Debel

4/ Circulære fra Indenrigsministerium, om skole statstilskud til bogsamlinger.

Til efterretning og senere behandling.

5/ Meddelelse om fremstilling af heste i krigstilfælde.

6/ Fremlagdes skr. fra J. Lauridsen om indsamling til de brandlidte i Ålesund, det vedtoges

at anmode præsterne om at opfordre til bidragydelser i kirken.

7/ Andragende fra Schouenborg, Holsted, om tilladelse til at anbringe telefonpæle på kommunens veie i Lindknud, det vedtoges at give tilladelsen på betingelse af at pæle m.m. anbringes i den indre grøftekant og i det hele taget ikke kommer til at genere færdselen i nogensomhelst måde på kommunens veie.

Skolesager

8/ Det er meddelt sognerådetat lærer Lustrup, Lindknud har hugget træ i den kommunen

tilhørende plantage ved Lindknud Skole. Da lærer Lustrup i henhold til aftale ved salget af lodden (se skoleprotokol d. 8. juli 1901), har modtaget erstatning for afståelsen af hele skolelodden, er han formentlig uberettiget til at afbenytte nævnte plantage. Man vedtog at forespørge Lustrup om det fortalte forholder sig således at han har hugget træet, og i så

fald at indanke sagen for øvrigheden.

9/ Skatteklager

a/ Provisor C.A. Gregersen er ved tillægsligningen pålignet skat 15 kr. for januar kvartal.

Efter det oplyste vedtoges det at nedsætte skatten til 10 kr. for jan. kvartal.

b/ Theodor Nielsen, Brørup St, er ved tillægsligningen pålignet skat kr. 12,50 for jan. kvartal.

Efter det oplyste nedsættes skatten til 10 kr. for jan. kvartal.

10/ Mandtalslisterne udfyldtes.

Mødet sluttet

V. Smidt, A. Søltoft, A. J. Andersen, Andreas Dahl, Niels Thøgersen, N. Nicolajsen,

E. C. Sørensen, Chr. Nielsen, Niels Kr. Nielsen.

 

Mandagen den 14. marts 1904 afholdt sognerådet sit ordinære møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes.

1/ Skolevæsen

Fremlagdes skrivelse fra skoledirektionen angående kaldelse af lærerinde til forskolen i Eskelund Skole. Da den i forskoleembedet ved Brørup Hovedskole konstituerede lærerinde Jenny P. Jensen ikke kan modtage pladsen fordi hun har fået en anden ansættelse, hvorom hun har forsømt at sende meddelelse, og da den som nr. 2 indstillede Gertrud Pedersen, ligeledes efter sket henvendelse har meddelt at hun har fået anden ansættelse, skal direktionen herved tjenstligt anmode sognerådet om at foretage en ny indstilling. Man henviser til den tidligere tilsendte liste over ukvalificerede, hvilke yderligere ere betegnede med et blyantkryds på de hoslagte ansøgninger.

Malt m. fl. Herreders Skoledirektion

d. 12 marts 1904. P. D. V. J. Nissen

Til

Brørup-Lindknud Sgrd.

 

I henhold hertil vedtog sognerådet følgende:

Man henholder sig til sognerådets skrivelse 19. januar d. år og må fremdeles fastholde sogne-

rådets berettigelse til at indstille som sket, idet man den gang indstillingen skete, ikke havde modtaget den i lovens § 16 2. stykke omtalte fortegnelse, men derhos må man fastholde, at de af sognerådet indstillede lærerinder i henh. til lovens § 17 må anses for kvalificerede samt at senere min. skr. ikke forandre noget i lovens bestemmelse (hvad en min. skr. selvfølgelig heller ikke tilsigter), men kun anviser en udvej ved konstitution, vedkommende lærerinde ikke tidligere har øvet praktisk skolegjerning. Da tilmed den af sognerådet som No. 3 indstillede lærerinde endnu ikke har embede og hun efter de af sognerådet indhentede oplysninger er en dygtig og flink lærerinde, anmoder man skoledirektionen om at vilde konstituere denne i embedet. Skulde direktionen ikke kunde gå ind herpå, overdrages det formanden, at afgive indlæg i sagen og forsvare sognerådets adfærd, samt derefter udbede sig minist. afgjørelse.

2/ Skr. Fra provst Nissen at andenlæreren Fr. Hansen Egebjerg bliver kaldet til lærer i Tjæreborg. Formanden har derefter antaget Mads Albrechtsen af Holsted som vikar indtil 1. mai, hvilken ansættelse er godkjendt af provsten.

3/ Andragende fra lærer H. J. Hansen, Surhave om bidrag til aftenskole i vinteren 1903/4. Der tilstodes 10 kr.

4/ Skr. Fra provsten at der er meddelt lærerinde Maren Nielsen i Vittrup fastansættelse ved Vittrup forskole.

5/ Skolemulkterne påførtes forsømmelseslisterne

6/ Det overdroges Chr. Nielsen og N. Thøgersen at anskaffe brændsel til Lindknud Skole.

b. Fattigsager

1/ Sørine Petersen, der er forsørgelsesberettiget i Gesten kommune er fraflyttet kommunen

for ca. 3 uger siden.

2/ Mads Daugård (see mødet 8. feb. a 3.) Det vedtoges foreløbig for 2 måneder at yde understøttelse som hidtil.

3/ Rosenkilde, Gjerndrup tilstodes 10 kr. for marts, 5 kr. for apr, 10 kr. til brændsel.

4/ Skr. fra Esbjerg med lægeattest at Christiane Marie Povlsen ikke kan hjemsendes.

5/ Skrivelse fra Ribe Byråds udvalg for fattigvæsen, angående Hs. Jensens enkes, Ane Katrine Jensens forsørgelse, der er tilstået hende en understøttelse af 10 kr. månedlig. I skrivelse af 27/2 d. år har man erkjendt hende forsørgelsesberettiget her i kommunen.

Til efterretning.

6/ Andreas Madsen, født i Flensborg. Skr. fra amtet at han vil blive forsørget i henh. til fattiglovens § 27, og udgifterne refunderes fra amtet.

7/ Christian Povlsen Hedegård, tidligere tjenende hos Niels Jensens enke, Thuesbøl, er udlagt som barnefader til Ane Dorthea Albertsens uægte barn (moderen opholdt sig 10 mdr. dagen før fødselen hos Niels Jensens enke, Thuesbøl) og vedtoges det at søge oplyst hans opholdssted gjennem herredskontoret, for at få ham idømt alimentationsbidrag.

8/ Skrivelse fra Gjørding-Veirup sgrd. hvori erkjendes at Thomas Jensens enke, boende ved Brørup St. er forsørgelsesberettiget i Gjørding-Veirup, der er villig til at yde fuld refusion.

c. Forskjelligt

1/ Andragende fra fængselshjælpen om bidrag, kunde ikke bevilges.

2/ I fortsættelse af behandlingen i forrige møde (sag c 1.) om lån til opdyrkning af hedelodder, der var bevilget Jac. Jensen og Chr. Christensen af Vittrup, meddeles af sognerådsmedlem

Chr. Nielsen at Jac. Jensen i Vittrup ikke ønsker det bevilgede lån, derimod fremlægges i dag andragende fra Mads Fred. Thomsen, Vittrup om at få et lån stor 1000 kr. , det vedtoges herefter at andrage om, at det af min. bevilgede lån til Jac. Jensen må blive overført til Mads Fred. Thomsen. Chr. Nielsen påtog sig at anmode Jac. Jensen om at sende skriftlig bevis for at han ikke ønsker lånet og Mads Fr. Thomsen om at sende Hedeselskabet erklæring og kulturplan.

3/ Skr. fra amtet om grunden til at Andreas Nielsen Knudsen allerede nu er entlediget

endskjondt hans funktionstid først er udløbet 17. jan. 1906. Man vedtog at svare, at manden også er snefoged, og at hans tid ikke tillader ham at have begge embeder

4/ Regulativ over gangstier udfærdigedes.

5/ I henhold til den nye skattelov er det tilladt kommunen at bestemme, at bygningsafgiften, der påhviler bygninger, der benyttes til industrielle foretagender m.m., at denne skat, der hidtil er tilfaldet statskassen, under visse betingelser, særlig den, at der fradrages de beløb, som disse bygninger senere kommer til at svare til stat, amt og kommune i eiendomsskyld,

fremtidig under navn af grund skat, tilfalde kommunen. Da man anseer det for rigtigt at disse

bygniger ligesåvel som eiendomme med hartkorn, bidrage til kommunen såvel efter eiendoms skyld, som efter hartkorn og grundskat, undtages det i herværende kommune at opkræve den omtalte grundskat efter lovens bestemmelser. Samtidig vedtoges det at forhøie formue og leilighedsskatten i forhold hertil.

6/ Beretning om tilsyn med pleiebørn fremlagtes.

d. Alderdomssager

1/ Der tilstodes Henning Madsen en brændselshjælp af 10 kr. for i vinter.

2/ Der tilstodes Niels Martinsen en extra hjælp i anl. af sygdom af 5 kr. Mødet sluttet

V. Scmidt, A. Søltoft, Chr. Nielsen, Andreas Dahl, N. Nikolajsen, Niels Thøgersen,

A. Andersen, Niels Kr. Nielsen

 

Onsdagen den 30 marts 1904 var sognerådet samlet til et extraord. møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til som delegeret for sognerådet at deltage i valget af medlemmer,(den større halvdel) til amtsrådet, ved valget der foretages i Esbjerg den -22. april d. å valgtes Chr. Nielsen, Vittrup

 

V. Scmidt, Andreas Dahl, A. Andersen, Niels Chr. Nielsen, Niels Thøgersen, N. Nikolajsen,

Chr. Nielsen

 

Den 6. april 1904 var sognerådet samlet til et extraordinært møde, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Til vandsynsmand i stedet for Jacob Refslund og Peder Jensen vedtoges at indstille

Søren Jacob Sørensen, Hulvad, og Balser Nielsen, Thuesbøl. I Lindknud gjenvalgtes

Jens Peter Sørensen, Oxlund

2/ Alderdomssager

a/ Andragende fra Ellen Marie Pedersen (Maihofs enke) i Tirslund, hjemhørende i Malt-Folding kommune; hun har tidligere modtaget 10 kr. mdl. af Malt-Folding kommune.

Der tilstodes 16 kr. månedlig fra 1. april at regne.

3/ Tilstodes Hs. P. Jensen, Adsersbøl tillæg 2 kr. mdl. om sommeren (altså 108 kr. årlig)

Mødet sluttet

 

V. Scmidt, Andreas Dahl, A. Andersen, Niels Chr. Nielsen, Niels Thøgersen, N. Nikolajsen

Chr. Nielsen.

 

Den 12. april 1904 var sognerådet samlet til et ord. møde, hvor følgende sager

forhandledes:

1/ I stormen d. 6. ds. indblæste taget af Vittrup Skole, i dag fremlagdes overslag over nyt tag m.m. , således at udhuset, der er en del beskadiget, og ligger ubekvemt, flyttes. Overslaget lyder på i alt kr. 538,83, for hvilken betaling undertegnede snedker Freudendahl og murer H. P. Hansen af Brørup St. påtage sig at fuldføre arbeidet efter aftale, i alle måder solidt og godt, ligesom at tillægge de manglende materialer i gode varer. Arbeidet skal være fuldført for hovedbygningens vedk. Inden 1. mai, og betale entreprenøren 10 kr. dagmulkt for hver dag der overskrides.

T. Freudendal, H. P. Hansen

a/ Fattigsager

1/ Rasmus Hansen før i Vittrup nu i Ribe forsørgelsesberettiget i Gjesten modtog fattigunderstøttelse fra nov. 1902 til marts 1903, hvorfor hans i Vittrup d.12.dec. 1903 fødte

barn formentlig vil være at indføre i Gjesten kirkebog.

2/ Skr. Fra herredskontoret i Holsted at Chr. Povlsen Hedegård ikke har været efterlyst

og at hans ophold der er ubekjendt; han formenes at være født på Skjern eller Ringkjøbing egnen. Da han ønskes idømt alimentationsbidrag, søges oplysning om hans opholdssteder hos herredsfuldmægtig Krabbe (udgiver af landpolitiforretninger) i Viborg.

3/ Skr. Fra amtet at udgifterne ved Joh. Heinrich Krohus forsørgelse ville blive ref. i henhold til bestemmelserne i fattiglovens § 27 1.

4/ Skr. Fra amtet hvorved bestemmes at Jens Sørensens forsørgelse påhviler herværende

kommune. Derefter vil der være at yde refusion til Kolding for havte udgifter.

5/ Skr. Fra Esbjerg at Hs. Chr. Kahl vil blive forlangt hjemsendt, dersom han efter 1st. april eller næste vinter begjærer understøttelse.

6/ Beretning om tilsyn med de af pleieforeningen, her i kommunen forsørgelsesberettigede, i pleie satte børn, gjennemgående lyde indberetningerne gunstige. Dog anføres for barnet Jeppe Johs. Jepsen i pleie hos Jeppe Jan Andreasen, Eskelund, pleieforholds beskaffenhed ”nogenlunde”og for barnet Maren Dorthea Petersen, i pleie hos Mads S. Haar, Præstkjær ”godt”. Man vedtog at anmode de tilsynsførende om at tilse de anførte 2 hjem, med særlig bemærkning at man har grund til at ansee særlig Maren Dorthea Petersens hjem for mindre heldigt.

7/ Trende skr. Fra Eltang-Vilstrup sgdr. angående Laurits Sørensen (Villiam Th. Nielsens stedsøn) der forlanges hjemsendt hertil. Man vedtog at svare, at drengen kan sendes hertil og vil være at anbringe, foreløbig på herværende arbeidsgård.

8/ Skr fra amtet angående Christian Lauritsens forsørgelse, hvorefter udgifterne ved hans forsørgelse ville blive refunderet efter reglerne i fattiglovens § 27 1. (Hs. Mogensens stedsøn)

9/ Mads Daugård, Brørup St. ønsker, at hans 2 børn bliver udsat i pleie, det overdroges

Dahl at få navn, alder, samt påtænkte pleiehjem opgivet, hvorefter børnene ville være at anbringe i pleie af pleiehjemsforeningen.

b/ Skolesager

1/ Fra provsten modtog man sagen mod lærer Lustrup, med anmodning om at indhente

skolekommissionens erklæring og derefter tilbagesende sagen med sognerådets erklæring. Sagen er sendt til pastor Fenger i Lindknud. Til efterretning

2/ Skr. Fra provsten at embedet som lærerinde ved Eskelund Skole på ny er opslået ledigt

og, at ansøgningsfristen udløber d. 5. mai. Til efterretning

c/ Alderdomssager

1/ Skrivelse Eiler Eskildsen i Krog, Billund p. Veile, at han ikke kan have Maren Jensen i pleie, da Maren Jensen har forlangt sig sendt til Grindsted, vedtoges det at anmode

Grindsted–Grene sogneråd om at skaffe plads til hende.

2/ Andragende fra Ole Hansen Jensen, forsørgelsesberettiget i Malt-Folding kommune, om

understøttelse, der tilstodes 8 kr. månedlig fra 1. april at regne.

3/ Andr. fra Morten Tullesen om større understøttelse, han modtager nu 10 kr. mdl.

Der tilstodes 15 kr. mdl. fra 1. april at regne

d/ Forskjelligt

1/ Meddelelse fra amtet at der fremtidig ikke kan ventes tilskud til dækning af omkostningerne ved ophold på amtets sygehuse når andrageren ikke have indmeldt sig i en almindelig anerkjendt sygekasse jfr. amtsrådsfhdl. 11. marts – no. 11.

Det vedtoges at få dette bekjendtgjort ved at sgrdmdl.. hver i sin kreds søger at få dette bragt til offentligheden, samt ved at henvende sig med anmodning om det samme til bestyrelsen for de anerkjendte sygekasser i kommunen.

2/ Amtsrådet har givet till. til (11/3 04 no. 33), at der af kommunens kasse udredes et tilskud

af 200 kr. til privat vei. Til efterretning

3/ Andragende om tilskud til besøg på høiskole fra: Holgine Elise Hansen og Knudine Dorthe Hansen begge døtre af Jens Hansen, Vittrup. Anbefales.

4/ Andragende fra borgerforeningen ved Brørup St. om at få en sundhedsvedtægt for

kommunen, samt indbydelse til, at nogle af sognerådsmedlemmerne måtte overvære et møde for at foretage de fornødne foreløbige skridt, hertil valgtes:

Anders Andersen, Anders Søltoft og Niels Thøgersen

5/ Skolesager

Andragende fra lærerinde Karen Christensen om at lærerinde Kirstine Sørensen, der har

ledet undervisningen ved nederste klasse ved Brørup St. Sk., må blive antaget til også i sommer at lede undervisningen i nederste klasse, således at K. Christensen kan give heldagsundervisning for 2 d. klasse. Det vedtoges for i sommer at antage lærerinde Kirstine Sørensen til som i andragendet ønsket at lede undervisningen i underste klasse. Man vil dog særlig bemærke at dette ikke skal være begyndelsen til at få en fast ansat lærerinde mere; skulde dette udledes af den af sgrd. idag gjorte indrømmelse, må man fremtidig holde sig strengt til skoleplanen, hvorefter en lærerinde formentlig vil være nok til at lede undervisningen.

6/ Formandens løn for året 1904/05bestemtes til kr. 600.00 øre, hvortil amtsrådets samtykke vil være at indhente. Mødet afsluttet.

V. Scmidt, Niels Thøgersen, E. C. Sørensen, Andreas Dahl, A. Andersen, Chr. Nielsen,

N. Nikolajsen.

 

Lørdag den 30. april 1904 afholdt sgrdt. et extraordinært mode hvor følgende forhandledes:

1/ Skatteklager:

No.1/ Provst Nissen skattenedsættes til 173,60

Nr. 44/ Dines Petersen, Gjerndrup nedsattes til kr. 57,60

-145 Math. Møller, Eskelund nedsattes til kr. 29, 60

-128 Thyssen Hansen?, Adsersbøl nedsattes til kr. 18,00

-145 P. Pedersen, Adsersbøl nedsattes til kr. 54.00

-187 Johs. Schmidt, Thuebøl nedsattes til kr. 11.20

Urmager Hermansen, Brørup kan ikke forandres

-182 Chr. Andersen, Thusbøl kan ikke nedsættes

Skrædder Maimburg, Brørup St. kan ikke nedsættes

-56 Jørg. Christensen, Gjerndrup kunde ikke nedsættes

-226 Møllebygger Christensen, Brørup St. nedsattes til kr. 11.60

-281d Jacob Jacobsen, Brørup St. nedsattes til kr. 5.20

-7 Povl Pedersen, Hulkjær nedsattes til kr. 22.00

-48 H.V. Sørensen, Gjerndrup nedsattes til kr. 3.20

-6 P. Jensens enke, Hovborg kunde ikke nedsættes

-62 Jens Jensen, Gjerndrup kunde ikke nedsættes

-83 And. P. Andersen do. nedsattes til kr. 25.20

-98 Th. Crafack, Eskelund, kunde ikke nedsættes

-148 Ths. Thomsen, Eskelund, kunde ikke nedsættes

-150 Mads Clausen, Eskelund nedsattes til kr. 32.80

-169 Niels Mortensen, Thusbøl nedsattes til kr. 64.00

-189 H. Petersen, Brørup St. kunde ikke nedsættes

-196 Jens P. Jensen, Brørup St. kunde ikke nedsættes

-198 P. Smidstrup Jensen, Brørup St. kunde ikke nedsættes

-206 O. Lamp, var ikke mødt og kunde ikke nedsættes

-208 S. Sandager, Brørup St. nedsattes til kr. 52.80 øre

-131 Hs. Cl. Ravn, Adsersbøl nedsattes til kr. 7.60

-224 Dreier H. Jørgensen, Brørup St. nedsat til kr. 2.40

-233 Eskild Mortensen, Brørup St. kunde ikke nedsættes

-258 Petera Møller, Brørup St. forhoiet til 4.40

-311 Partik. A. Nielsen, Brørup St. nedsattes med kr. 9.40

-274 Niels Nielsen do. kan ikke nedsættes

-262 Elæse Marie Christensen do. Nedsættes til 18 kr.

-260 Portør Bartels, Brørup St. kan ikke nedsættes, da han er beskattet efter selvangivelse

-252 Nicolai Pugh ligeledes

-251 Portør H. P. Hansen ligeledes

-250 Portør Henriksen ligeledes

-26 And. Nielsen, Hovborg nedsat til 8 kr.

-65 Niels Jørgensen, Klelund kan ikke nedsættes

-69d Henrik Thomsen, Klelund, kan ikke nedsættes

-108d Søren Christensen Gilberg, kan ikke nedsættes

-36 Mort. P. Jacobsen, Hovborg nedsat til 18 kr.

-14 cb S.P. Henriksen, Adsersbøl. Efter opgiven indtægt 600 vilde han komme til at give mere. Ingen nedsættelse

-212 Hs. Mogensen, er beregnet som af ham opgivet. Kan ikke nedsættes

-228 Bryde H. Pedersen, Vittrup, nedsat til 8 kr.

-22 Jens Chr. Ditlevsen, Hovborg nedsat til 6 kr.

-127c Hs. Chr. Hansen, Hyldelund, kan ikke nedsættes, med hensyn til Søren Steiner bemærkes, at hans moder svarer af hans formue

-6 Jens Chr. Jensen, Hovborg kan ikke nedsættes

-208 Carl Buhl, Vittrup nedsat til kr. 8.40

-27 Niels S. Nielsen, Hovborg nedsat til kr. 6.80

-28 Mads Chr. Clausen, Hovborg nedsat til kr. 8.40

 

2/ Den i forrige møde ad b 1. omtalte sag contra lærer Lustrup forelå til sognerådets erklæring; man vedtog at svare:

I anledning af denne sag tillader man sig at udtale at man ikke tør påtage sig at udtale sig om den juridiske del af sagen, hverken for eller imod Lustrup. Det synes bestemt at fremgå af sagen, at forholdet imellem lærer og beboere mere og mere tilspidses, og at beboerne gjennemgående ere meget kjede af at skulde sende deres børn i skole hos Lustrup, hertil kommer at skolekommissionen, der på nærmere hold end sognerådet har kunnet iagttage Lustrups færd, i den nu indhentede erklæring udtaler sig meget bestemt imod læreren.

At Lustrup, til dels vel på grund af de huslige forhold, hvori man dog er tilboielig til også at give konen sin store skyld, er meget nervøs, ja nervesvækket, er afgjort og at hidsigheden, som følge deraf, meget ofte løber af med ham og han derfor bliver mindre skikket til at lede undervisningen, synes bevist i flere tilfælde.

Faktisk er det at der findes et meget dårligt forhold imellem beboerne og læreren, og hvor hjem og skole ikke kan virke sammen vil udbyttet vel som regel blive dårligt.

Man antager derfor, at det er såvel i skolens som lærerens interesse, at forholdet bliver hævet på en lempelig måde ved at læreren formåes til at søge sin afsked, i hvilket tilfælde man absolut må anbefale ham til at få sin fulde pension, idet man er overbevist om, at der hos lærer Lustrup har udviklet sig en sådan nervøsitet at han ikke vedblivende kan udholde at lede undervisningen, særlig under de nuværende forhold, og at skolen i alt fald i længden ikke kan være tjent hermed. Mødet sluttet.

V. Scmidt, Andreas Dahl, E. C. Sørensen, E. C. Sørensen, Niels Thøgersen, A. Andersen,

N. Nikolajsen, Chr. Nielsen, Niels Chr. Nielsen

 

Den 9. mai 1904 afholdt sgrdt. et ordinært møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Skolemulkterne påførtes forsømmelseslisterne

2/ Andragende fra lærerinde M. Nielsen i Vittrup om erstatning for lidt skade ved stormen, da taget blæste af skolen Der tilstodes 25 kroner.

3/ Da Mads Fr. Thomsen endnu ikke har modtaget beregningen fra Hedeselskabet, vil der være at meddele Landbrugsministeriet, at man kun ønsker de 1000 kr. af udlån til hedekommuner, der er bevilget Chr. Christensen, Vittrup, hvorimod Jac. Jensen, Vittrup ikke ønsker lånet.

Alderdomssager

1/ Andragende fra Margrethe Jensen, Gjerndrup, hun modtager nu 3 kr. mdl. og har desuden aftægt 60 kr. årlig, enkepension 48 kr. årlig, foruden bolig og brændsel.

Tilstodes extrahjælp kr. 5.00-

2/ Andragende fra Ole Hansen Jensen, Adsersbøl om forhoiet understøttelse i anledning af sygdom. Der tilstodes en extrahjælp i anledning af sygdommen af kr. 20.00-

3/ Mette Marie Hansen, Adsersbøl, tilstodes 10 kr. til brændsel

4/ Andr. fra Hs. P. Dam om underst. til klæder. Der tilstodes extra 15 kr.

Fattigsager

1/ Chr. Sørensen Adsersbøl tilstodes som tidligere 10 kr. i 2 mdr. af den fri fattigkasse. Meddelelse herom vil være at tilstille Carl M. Pedersen, Gilberg.

2 Andragende fra Johs. Christensen, Bov, om en understøttelse, man vedtog at anmode den fri fattigkasse om at yde ham et bidrag

Forskj.

1/ Valget af et sognerådsmedlem i stedet for Ebbe Sørensen, Hyldelund, der er fraflyttet bestemtes til at foretages mandagen den 11. juli. kl. 3 efterm. Til sammen med formanden at udfærdige valglisterne til sognerådsvalget, valgtes And. Søltoft og Chr. Nielsen.

Laust Nielsen, Lindknud, der har længe været syg og derfor modtog 30 kr. mdl. i fattigunderstøttelse, er afgået ved døden, understøttelsen til enken nedsattes til 20 kr. månedlig.

Surhave Bro trænger til omlægning, det overdroges Niels Chr. Nielsen, Andr. Søltoft og And. Andersen at fremskaffe overslag og lade arbeidet udføre. Mødet sluttet.

V. Scmidt, A. Søltoft, Andreas Dahl, N. Nikolajsen, A. Andersen, Chr. Nielsen,

Niels Thøgersen, Niels Chr. Nielsen.

 

Efter forudgået bekjendtgjørelse afholdt sognerådet sit ord. møde på Gjæstgivergården ved Brørup St. den 13. juni 1904. Følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Skr. fra Føvling-Holsted sgdr. angående Peder Larsen Heinsen Lauridsens (søn af tidligere snedker Anders Lauridsen i Lindknud) forsørgelse idet han er sindssyg. Han har i 1897 modtaget understøttelse (til vagthold) der rimeligvis et refunderet herfra, men da det af afhøringen fremgår, at manden siden 1897 har opholdt sig i hjemmet hos faderen And. Lauridsen med korte afbrydelser og de i 1897 havte udgifter til vagthold og lægehjælp formentlig ikke egne sig til refusion, overdroges det formanden at søge nærmere oplysning i sagen.

2/ Drengen Laur. P. Sørensen, der er hjemsendt fra Eltang-Vilstrup og nu anbragt på arbeidsgården i Surhave, vedtoges det foreløbig at lade blive på arbeidsgården.

3/ Circulaire fra amtet, hvoraf det pålægges sognerådet nøie at overholde kun at kautioner for folk, der indlægges på sygehus, når de ere under fattigfors. eller alderdomsforsørgelse, samt i modsat fald udtrykkelig at bemærke at patienten selv betaler. Til efterretning.

5/ I henh. til attest fra læge Stouur? i Vorbasse er det nødvendigt at Jens Laur. Hansen, 20 år, født i Lindhnud (søn af Jens Hansen Gilberg) indlægges på et sanatorium for fuldstændig at blive helbredt for tuberkulose, det vedtoges at anmode læge Stouur om at søge patienten optaget på et folkesanatorium imod at herværende kommune betaler.

Eftr opgivende af Jens Laur. Hansen har denne penge tilgode hos sin farbroder, Joh. Jesper Hansen i Bøgeskov, denne nægter dette imidlertid og overdrages det, Niels Thøgersen og Chr. Nielsen, at søge oplysning i sagen evnt. søge tilgodehavendet inddreven hos Johs. J. Hansen.

 6/ Skr. fra red. af politiefterretninger, hvoraf det fremgår at når sgrdt. abonnerer på bladet (4 kr. årlig) kan man gratis søge efterlysninger i bladet.

Det vedtoges at abonnere på bladet og søge efterlyst Chr. Povlsen Hedegård ca. 27 år gl. formentlig født i Ringkjøbing eller Herning egnen. Han er set reise vestpå i de sidste dage ad Ribe eller Esbjerg.

7/ Hans Mogensen, Vittrup andrager om betaling for stedsønnens, Chr. Laursens ophold (statsfattig) denne er hjemkommen fra sygehuset og er uheldbredelig.

Der tilstodes 1 kr. daglig fra 1. juni at regne.

8/ Kathrine Lauridsen, datter af Else Lauridsen, Hyldelund er indlagt på Kolding Sygehus efter ordre fra læge Møller. Hun er forsørgelsesberettiget her i kommunen. Til efterretning.

9/ Hans Albert Pedersen, Tirslund, forsørgelsesberettiget i Harthe-Bramdrup andrager om større understøttelse (12 kr. mdl.) han modtager f. t. 6 kr. mdl. sommer – (10 kr. vinteren), da manden er svagelig tilstodes ham 8 kr. mdl. for denne sommer, fra 1. juni at regne.

10/ Da Christian Sørensen i Varde, der er forsørgelsesberettiget her i kommunen i forrige år har modtaget 367 kr. + 25 % i understøttelse, hvilken understøttelse man finder vel høi, vedtoges det at meddele fattigudvalget, at dersom familien ikke kan nøies med en betydelig mindre understøttelse vil det tages under overvejelse at forlange familien hjemsendt.

 b/ Alderdomssager

1/ Karen Jensen, enke efter Niels Jensen, der tidligere har modtaget alderd.. underst. ref. fra Malt-Folding andrager om understøttelse. Der er midlertidig udbetalt hende for april måned og mai måned kr. 12.50-, og er hun nu fraflyttet kommunen. Til efterretning og godkjendtes.

2/ Søren Olander andrager for hans fader Hans Olander (forsørgelsesberettiget i Harthe-Bramdrup) om hjælp til sengetøi og klæder. Da manden er ene boer hos sin søn, samt er arbeidsdygtig, og modtager alderdomsunderst. 200 kr. årlig, kunde man ikke gå ind på andragendet.

3/ Chr. Gårde modtager 25 kr. til brændsel men klager over at det ikke kan slå til og ønsker brændsel leveret, man tilstod ham 15.000 tørv leveret af fattiggården.

4/ Kirstine Greve tilstodes som sædvanlig 2 læs tørv, der leveres af fattiggården.

5/ Hans P. Dam, (forsørgelsesber. i Malt-Folding) tilstodes som sædvanlig 3 læs tørv, der leveres fra fattiggården.

6/ Enke Ane Buch, Lindknud, enke efter arbeidsmand Chr. Buch, andrager om understøttelse 12 kr. i Leirskov-Jordrup. Der tilstodes 12 kr. mdl. Fra 1.mai at regne.

7/ Ane Lauridsen, enke efter Iver Lauridsen, før i Vittrup, forsørgelsesberettiget her i kommunen, og tidligere nydt understøttelse her og i Kolding mod ref. herfra.

Tilstodes 15 kr. mdl. fra 1. juni at regne.

8/ Knud Sørensen, Okslund tilstodes extraordinært, i anledning af sygdom kr. 20.00-

c/ Skolesager

1/ Maddelelse fra skoledirektionen at Bolette Jørgensen Vig er konstueret i embedet som forskolelærerinde ved Eskelund skole. Til efterretning.

2/ Det vedtoges fremtidig i begge sogne at gjøre akkord med postbudene om at opkræve skolemulkterne, og den påfølgende måned at udskrive restancelisten.

3/ Der anskaffes 18 lærebøger til Surhave skole, disse anskaffes af A. Søltoft og lærer Hansen.

4/ Til opførelsen af Adsersbøl skole vedtoges det at søge optaget et lån paf 3500 kr.

5/ Dagligstuen og sovekammeret i Vittrup skole oliemales, og gulvene ferniseres. For at væggene først kan blive gennemtørre, udsattes arbeidet til sommerferien.

6/ Der anskaffes 1 pult til Adsersbøl skole, det overdroges Niels Thøgersen at få en sådan anskaffet.

d/ Forskjelligt

1/ Skr. fra et forretningsudvalg i Herning om forslag til statsbaneanlæg i midt og vest Jylland, samt anmodning til sgrdt. om at lade sig repræsentere ved et møde på højskolehjemmet i Herning den 30. juni d.å. kl. 2 efterm. Det vedtoges at lade sig repræsentere af Niels Nicolaisen.

2/ Gjeldsbevis til statskassen for lån kr. 1000- til Chr. Christensen, Vittrup, til opdyrkning af hedelod underskreves.

3/ Andr. fra Viborg fængselsselskab om bidrag. Kunde ikke bevilges.

4/ Da der langs Kolding-Varde landevei er plantet træer, som nu stadig af hensyn til telegrafen, må holdes kappede så der ikke er nogen pynt ved dem, og der nu formentlig skal foretages en fornyelse af telegrafpælene vedtoges det at andrage om amtets hjælp til at pælene må blive flyttet til den søndre side af grøften på veialenen.

5/ Til bygning af broen ved Surhave vedtoges det at anskaffe jernbaneskinner i stedet for jernbjælker, og overdroges det formanden at skaffe 6 stk. á 7½ alens længde.

6/ Til revisor i stedetfor S. Jac. Sørensen, der på grund af at han har været formand endel af året ønsker sig fritaget for hvervet, valgtes Niels Nicolaisen.

7/ Da den hidtil brugelige måde at bekjendtgøre sagerne på ”ved kirkestævne” viser sig høist uhensigtsmæssig vedtog man fremtidig at søge bekjendtgjørelser m.m. bragt til offentlig kundskab ved opslag i bekjendtgjørelses kasser, der ville være at opsætte ved

Hovborg Kro, Lindknud Kro, Brørup Kirkehus, Brørup Stationskro og i Eskelund, og at anskaffe de nødvendige kasser.

8/ Andragende fra J. August Jørgensen om tilladelse til anlæg og drift af en elektrisk lysstation, samt koncession for et tidsrum af 10 år fra 15. aug. 1904 til 15. aug. 1914 til at forsyne beboerne i Brørup Stationsby med strøm til lys og motorbrug, samt at anbringe pæle med ledning på kommunens veie fra Stationen forbi læge Møllers bolig.

Fra sognerådets side er intet til hinder for den ansøgte koncession for, så vidt angår Brørup Stationsby, desuden gives tilladelse til at anbringe pæle med ledning, dog således at disse anbringes på den udvendige side af veigrøften, altså ikke på den side af grøften der vender ind til veien, og således at de ikke generer færdslen, navnlig fremhæves at hvor ledningen skal føres over veien må denne være anbragt i sådan en høide at den ikke i mindste måde generer færdslen også med korn og hø læs. Endvidere bliver det selvfølgelig koncessionsansøgerens sag at holde sig de forskjellige min. ciculærer og anordninger efterrettelig.

9/ Povl Sørensen, Klelund, der har fungeret som brandfoged i Klelund distrikt i 3½ år har begjæret sig entlediget og vedtog det at at indstille til embedet

Chr. Hermansen, Klelund som brandfoged og Jes L, Søgård begge af Klelund til vidner.

e/ Skattesager

1/ Fra provst Nissen, Præstkjær klages til amtet over skatteansættelsen.

Man fandt ikke at klageren har krav på nedsættelse og henholder sig til sit svar til klageren.

2/ Fra S. Sandberg, man har tidligere nedsat ham i henhold til fornyet angivelse og formener at skatten nu er passende.

3/ H. P. Andersen, Thuesbøl, man kan ikke erkjende klagens rigtighed, navnlig formener man sig fuldt berettiget til at ansætte ham til 1000 kr. erhverv, hvilket klageren også selv erkjender for rigtigt idet han i klagen siger at hans erhverv består i at administrere sin formue, hertil tror man også at manden er ret dygtig og det er dette erhverv som man formener retfd. at kunne beskatte med 1000 kr. indtægt.

4/ E. Ebbesen, Esbjerg sattes i skat her til kommunen som erhvervskommune.

Eiendomsskyld                                                              40.000 kr.

/ Prior. gæld                                             17.000 kr.

Kapital                                                                           23.000 kr.

4% renter                                                                        kr. 920

Indtægt af forretning                               kr. 2200

/ bestyrerløn                        ”                    kr. 1100-      kr. 1100-

afrundet til                                                                     kr. 2000-

Kommune skatteprocent:   2/85              kr. 57.00-

deraf 2/3                                                                         kr. 34.00-

 

5/ Der tildeltes formanden bemyndigelse til at træffe aftale med Malt-Folding sgrd. angående skat til erhvervskommunen for N. Pedersen, Ladelund, A. From, Estruplund og

P. F. Vinding, Estrupmark

6/ Skr. Fra V. Vedsted sgrd. at Klaus Johansen er ansat til skat til erhvervskommunen af

kr. 1.31 øre-. Til efterretning.

7/ Knud H. Møller, Gjerndrup, i henhold til skrivelse fra Esbjerg som erhvervskommune en indtægt af kr. 532- der er beskattet med kr. 18.00-, det overdroges formanden at indhente oplysning hos K. H. Møller og evt. gjøre indvending mod skattens ansættelse

( Skatten er anført i brevet fra Jcb. Søltoft, og er d. 14/6 meddelt Esbjerg at J. Søltoft boer i Esbjerg. ( anført i margin ))

8/ Skr fra skyldrådet med fortegnelse over ansættelsen til eiendomsskyld, der vil være at fremlægge i Hovborg Kro, Lindknud kro, Abeidsgården og Brørup Stationskro. hvert sted 5 dage

9/ Til som delegeret at overvære et evt. møde med skatterådet valgtes formanden.

10/ Den fra skatterådet sendte berigtigelse blev gennemgået, hvorefter der vil blive nærmere konfereret med skatterådet. Mødet sluttet.

V. Scmidt, A. Søltoft, Andr. Dahl, A. Andersen, Niels Thøgersen, Chr. Nielsen, N. Nikolajsen, Niels Chr. Nielsen

 

Den 14. juni 1904 indsendt andragende til nationalforeningen til tuberkulosens bekjæmpelse i København om optagelse i et af folkesanatorium af Jens Laur. Hansen, født i Lindknud den 7. mai 1884 (søn af Jens Hansen, Gilbjerg), betaling kr. 1.20- daglig, erlægges af herv. kommune.

 

Mandagen den 11. juli 1904 var sognerådet samlet til et ordinært møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Skr. fra Københavns magistrat angående Nancy Hansens søns indlæggelse på sygehus.

Til efterretning.

2/ Skr. Fra Esbjerg om indførelse i Brørup ministerialbog af Hans Chr. Kahl barn af Martha Marie Kahl, f. 10/1.- 04. Da forældrene på barnets fødselstid nød fattighjælp (husleiehjælp) vil anmodningen være at tage til følge.

3/ Jens Laur. Hansen, Oxlund, kan nu optages på National sanatoriet i Silkeborg, og overdrages det Niels Thøgersen at anskaffe de nødvendige klædningsstykker til ham.

4/ Skrivelse fra læge C. F. Pedersen, Hovedgård om betaling af lægehjælp til smed Jens Christensens hustru. Sagen er kommunen uvedkommende.

5/ Ingeborg Christensen, Brørup St., forsørgelsesber. I Herslev, tilstodes 10.000 tørv fra fattiggårdens mose.

b/ Alderdomssager

1/ Niels Christensen, Brørup St. andrager om brændsel, der tilstodes ham 10.000 gamle tørv

af fattiggårdens mose.

2/ Niels Nielsen, Debel, tilstodes:

a/ et månedlig tillæg af 5 kr., b/ 12.000 gamle tørv af fattiggårdens mose.

3/ Jørgen Iversen, Lindknud, tilstodes 10.000 gamle tørv fra fattiggårdens mose.

4/ Karen Thomsen, Brørup St., andrager om understøttelse i anledning af at hun har brækket kravebenet. Der tilstodes extraord. 30 kr.

c/ Skolesager

1/ Andragende fra lærer Lustrup, Lindknud, om entledigelse med pension er fremsendt til sgrdts. erklæring, tilligemed udtalelse om den fremstillede beregning over pensionens rigtighed. Idet man erkjender rigtigheden af beregningen vedtoges det at anbefale andragendet.

2/ Til indretning af kjøkken m.m. i Eskelund Skole i lærerindens leilighed, fremlagtes overslag til beløb kr. 108.00 øre til hvilken betaling formanden har betinget arbeidet udført.

Godkjendtes.

3/ Andragende fra lærerinde Rigmor Andersen, Adsersbøl Skole, fremkom andragende om godtgjørelse for bolig og brændsel i månederne decbr. f.å. til 30. juni d.å. Udsattes til næste møde.

4/Forsømmelseslisterne påførtes mulkter for forsømmelser. Da der kun gives sgrdt. meget ufyldestgjørende oplysninger om skoleforsømmelser vedtoges det at henstille til skolekommissionen om det ikke var heldigt at man modtog en fuldstændig udskrift af skoleprotokollerne, således som man i tidligere år har modtaget.

5/ Da lærer Lustrup ønsker at få afsked til efteråret vil det være nødvendigt at bygge ved Lindknud Skole

1/ En Klasse

2/ Beboelsesleilighed til læreren

3/ do til 2 lærerinder

Huset skal ligge til syd og vest for den nybyggede skolebygning. Det overdroges formanden hos murer Jørgensen at fremskaffe overslag og tegning, hvorefter der afholdes et sognerådsmøde i Lindknud Kro.

d/ Skattesager

1/ Andragende fra Tirslund plantage, Holm Petersen og Aphoteker Mikkelsen om fritagelse af eiendomsskyld i de første 20 år efter beplantningens begyndelse. Anbefaledes.

2/ Skr. Fra Esbjerg med protest imod at E. Ebbesen er ansat til at svare erhvervsskat, idet der påståes at der ingen skattepligtig indtægt haves. Formanden har skriftlig (en kopibog) 5/7 1904) vedlagt indsigelse imod denne protest. Godkjendtes.

3/ Skr. fra Esbjerg at den Ole Johan Søltoft (Knud Møller) pålignede erhvervsskat er annuleret.

4/ Circulaire fra indenrigsmin. angående skatternes virkninger. Da man i år første gang benytter de nye love, har man selvfølgelig for lidt erfaring deri til at man kan udtale andet end formodninger herom, dog forekommer det sognerådet at lovene vilde virke bedre og mere retfærdig, dersom man havde ret til at forhøie de indtægter med 50% og evt. fik retten til det frie skøn forhøiet noget udover de 800 kr. indtægt.

Man er derhos tilbøielig til at antage at en stor del af utilfredsheden med de nye skatteprincipper ikke så meget ligger i skatteloven som deri, at der hidtil er ansat skat til dels efter skøn, medens den nu bliver beregnet efter nogenlunde faste regler; denne forandring, der selvfølgelig må ansees for mere retfærdig end et skøn, har vakt utilfredshed, særlig hos dem, der ere blevne forhøiede i skat. Man er tilbøielig at antage at en indførelse af beregning i stedet for skøn, som hidtil, også uden at skatteloven var fremkommen, vilde have vakt endel modvilje, særlig hos dem, der ved beregningen vilde have vist sig at have betalt for lidt skat tidligere.

5/ Af ny tilflyttede beboere sattes i skat:

a/ Søren Thomsen Jensen Eskelund

                      Kapital                                                      kr. 25.000-.

                      deraf renter 4 %                                       kr. 1000-

                      +tillæg                                                      kr.. 500-

                      Alm. Erhverv                                            kr.   500-

                                                                                        Kr. 2000-

efter tabellen skattepl. indk.                     Kr. 1850-

der af 4 %                                                 kr. 74.00- årlig

Skatten vil at være at beregne fra 1. mai d.å.

6/ Hvid, Østerbygård

Indtægt                                                                          kr.800-

(2 børn) efter tabellen         skattepl.                              Kr.360-

4 % skat                                                                         kr. 14.40- årlig

Skatten beregnes fra 1. juli

7/ Søren Sørensen, Oxlund

Indtægt                                                                          kr. 60-

2 børn efter tabellen           , skattepl.                            kr. 160-

4 % skat                                                                         kr. 6.40- årlig

Skatten beregnes fra 1.juni.

8/ Niels Nielsen, Lindknud

Indtægt                                                                          kr. 600-

2 børn efter tabellen                                                       kr. 160-

4 % skat                                                                         kr. 6.40- årlig

Skatten beregnes fra 1.juli

9/ A. Busch, Debel             Indtægt                               kr.600-

3 børn efter tabellen                                                       kr. 120-

Skat 4 %                                                                         kr. 4.80- årlig

Skatten beregnes fra 1. mai.

e/ Forskjelligt

Til brandvidne i Klelund i stedet for Bertel Søgård, der boer i Hovborg distrikt valgtes

Jens Chr. Didlefsen i Klelund.

2/ Til Bernstorffs mindesmærke bevilgedes kr. 20.00-

3/ For gymnastiklokale i Lindknud Forsamlingshus forlanges 30 kr. årlig, det vedtoges at byde byde bestyrelsen 15 kr. ligesom hidtil.

Næste ord. møde afholdes den 8. aug. efterm. Kl. 2.

Mødet sluttet.

V. Scmidt, A. Søltoft, Chr. Nielsen, N. Nikolajsen, Niels Chr. Nielsen, Niels Thygesen,

A. Andersen

 

Den 27. juli 1904 var sognerådet sanlet til et extraord. Møde i Lindknud Kro for at tage bestemmelse om bygning af en ny skole v. Lindknud. Det nye medlem Niels Kruse var mødt og formanden bød ham velkommen under tilslutning af sognerådets medlemmer.

Det vedtoges at lade murer Jørgensen forfærdige tegning og overslag og at udbyde opførelsen af bygningen i Sydj. Folkeblad, og ved opslag i Brørup St. Kro, Gjæstehjemmet, samt evt. i bekjendtgjørelseskasserne. Det overdroges Niels Thøgersen, Niels Kruse og Chr. Nielsen, at besørge byggepladsen ryddet. Mødet sluttet

V. Scmidt, N. Nikolajsen, Niels Thøgersen, A. Andersen, N. Kr. Nielsen, N. N. Kruse,

A. Søltoft

 

Den 8. aug. 1904 var sognerådet samlet til et ord. møde på arbeidsgårdeni Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

Fattigsager

1/ Fødselsanmeldelsen fremlagdes, og fandtes intet at erindre.

2/ Det vedtoges at de medlemmer af anerkjendte sygekasser, der kunne få fri kjørsel med læge, for fremtiden må forskaffe rekvisition hos et sognerådsmedlem, og at rekvisitionen fremtidig ville være at vedlægge lægeregningerne.

3/ Mads Daugård vil i henhold til tidligere beslutninger være at fradrage endel i understøttelsen, da han nu er mere rask og fortjener noget selv, desuden 3 af børnene ere satte i pleie gjennem pleiehjemsforeningen.

Det vedtoges indtil videre at yde ham:

Husleiehjælp og brændsel som hidtil samt desuden varer for 3 kr. ugentlig, og dersom han ikke mener at kunne komme ud hermed tilbyde ham ophold på kommunens arbeidsgård.

b/ Alderdomssager

1/ Knud Sørensen, Oxlund andrager om en understøttelse af 15 kr. månedlig.

Der tilstodes ham 8 kr. mdl. hele året fra 1. aug. at regne.

2/ Iver Lauridsens enke, Vittrup andrager om større understøttelse på grund af sygdom og svaghed. Der tilstodes 20 kr. mdl. fra 1. aug. at regne.

4/ Morten Tullesen i Oxlund tilstodes 15.000 klyne fra fattiggårdens mose.

c/ Skolesager

1/ Andragende fra lærer H. Jensen Bork, Klelund om fast ansættelse. Anbefales.

2/ Det vedtoges at udsætte bygningen af en ny skole i Lindknud til foråret idet man frygter for at det bliver for sent i år. Embedet vil derfor ved vacance blive at opslå således at læreren indtil den nye skolebygning bliver færdig, må nøies med de 2 lærerindeværelser i den gamle skole, medens lærerinderne mod en godtgjørelse selv må leie værelser.

d/ Forskjelligt

1/ Andragende fra flere beboere fra Nørre Klelund Mark om en vei fra Knud Hummellunds østre markskel, over Chr. Hansens, John Hansens og Chr. Hermansens jorder til Holsted- Hovborg chausse. Kirke og skolevej.

Der var nogen stemning for at imødekomme andragenderne, dog måtte det først og fremmest være på grundlag af, at beboerne yde frit jord til veiens anlæg. Til at foretage nærmere syn om veiens retning evnt. forhandle med beboerne, valgtes et udvalg bestående af

Niels Nikolajsen, Niels Thøgersen og formanden, hvorefter sagen vil være at forhandle ved næste sognerådsmøde.

2/ Andr. fra Ormslev Børnehjem om understøttelse. Kunde ikke f. t. bevilges.

e/ Skattesager

1/ Følgende ansattes til erhvervsskat;

Veien-Læborg kommune    .                     værdi, indtægt. 2.85 %. Skat.

1/ Hads Jensen, enke, Nyby,                    1000 kr. 40 kr.    ”            1.14-

2/ Morten Povlsen, Nyby, 500 kr.   20 kr.    ”               57-

3/ Jes P. Gehlert, Kjeldbjerg,                   1000 kr.  40 kr.   ”             1.14-

4/ Hs. Petersen, Kjeldbjerg,                     1000 kr.  40 kr.   ”             1.14-

Føvling-Holsted kommune.

1/ Jør Th. Terp, Føvling,                           4000 kr. 160 kr.  ”              4.56-

2/ Af ny tilflyttede skatteydere sattes i skat:

Provisor Berthelsen, Brørup,                                                               kr.24.80- årlig

ligesom den bortreiste provisor Gregersen

Næste møde bestemtes til afholdelse på arbeidsgården mandagen den 12. septbr. Kl. 2 efterm.

Mødet sluttet.

V. Scmidt, A. Andersen, Chr Nielsen, Andreas Dahl, Niels Kr. Nielsen, Niels Thøgersen,

N. Nikolajsen, N. N. Kruse, A. Søltoft.

 

Onsdagen den 14. septr. 1904 var sgrdt. samlet til et ordinært møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

Fattigsager

1/ Skrivelse fra Varde byråd angående Vilhelm Joh Heinr. Sørensen, Brørup, der har andraget om at få en fattighjælp fra Varde eftergivet. Det vedtoges at svare:

Vedk. Er skræddersvend og arbeider hos skrædder Svenning, Brørup St. Manden lider af tuberkler og er næppe halv arbeidsdygtig, og skønnes ikke at kunne tilbagebetale noget. Efter udtalelser fra manden ønsker han at komme på et sanatorium og frygter for, at det kunde forhindre ham heri, at han er fattiglem.

2/ Der tilstodes Mads Daugård 10.000 klyne fra fattiggårdens mose.

3/ Skr. fra Esbjerg at der er tilstået Hs. Chr. Kahl tøi til et barn i alt kr. 5,85 øre.

Til efterretning.

4/ Skr. fra Silkeborg sanatorium at Jens Laur. Hansen er afgået ved døden og begravet ved Silkeborg. Udgifterne ville være at refundere efter regning.

5/ Skr. fra Jens Chr. Nielsen, Oxlund, om tilskud til reiseudgifter til Finsens lysinstitut.

Kunne ikke bevilges.

Det må nærmere undersøges om der ikke kan fås amtsunderstøttelse til fattiges ophold på lysinstituttet.

b/ Alderdomsunderstøttelse

1/ Andragende fra Hs. Friis, Vittrup om større understøttelse, han modtager nu 8 kr. om vinteren og 6 kr. om sommeren. Tilstodes 12 kr. månedlig fra 1. oktbr. at regne.

2/ Andragende fra Karen Mortensen, Brøruo St. om større understøttelse. Hun modtager nu 4 kr. mdl. Da man ikke antager at hun egner sig til at få underst. i penge, tilstodes hun varer for 8 kr. månedlig. fra 1. okt. d.a. at regne. Varerne udleveres af købmand Madsen,

Brørup St.

3/ Andr. fra Morten Povlsen, Lindknud. Kunde ikke bevilges.

4/ Andr. fra Frands Nielsen, Brørup St. om understøttelse. Der tilstodes ham 12 kroner månedlig fra 1. oktbr. at regne.

5/ Andr. fra Jørg. Iversen, Lindknud, andrager om større underst.; han modtager nu 12 kr. månedlig. Der tilstodes ham 16 kr. månedlig fra 1. oktbr.

6/ Andr. fra And. Pedersens enke, Gjerndrup, Kirstine Marie Pedersen. Der tilstodes hende 15 kr. fra 1. octbr.

7/ Der tilstodes Mette Marie Hansen, Adsersbøl 10.000 gl. tørv fra fattiggårdens mose.

8/ Der tilstodes Niels Chr. Christensen, Brørup St. 5000 nye tørv fra fattiggårdens mose foruden det tidligere bevilgede brændsel.

c/ Skolesager

1/ Andragende fra lærerinde Karen Kristensen om at få leiligheden og køkkenet oliemalet

Tilstodes og overdroges til Dahl at accordere med maleren.

2/ Det vedtoges at opsige leiligheden og skolelokalet hos Lustrup til 1. octbr. 1905 ved stevningsmanden.

3/ Mulkterne påførtes forsømmelseslisten.

4/ Andragende fra lærer Bork, Klelund, til skolerådet om embedslån til anlæg og mærgling af haven. Man vedtog at garantere for lånet.

5/ Skr. fra skoledirektionen om at lærer Bork er fast ansat.

d/ Skattesager

1/ Andr. P. Busch, Debel der i mødet d. 11. juli d.a. sattes i skat indk. Kr. 600- skat 4.80- klager over denne og nedsattes til indtægt kr. 500- skat 1.60-

2/ Skattelisten (statsskat) fremlagdes.

e/ Forskjelligt

1/ Til sognefoged i Brørup sogn i stedet for afdøde H. M. Mortensen indstilles Søren Jac. Sørensen, Hulvad.

2/ Skrivelse fra amtet med udkast til regulativ for snekastningsbyrdens fordeling.

Regulativet er tiltrådt af formanden på sgrdts. vegne. Godkjendtes.

3/ Circulaire fra kommunernes kreditforening om valg af repræsentanter i stedet for

folketingsmand Blem.

og landstingsmand J. P. Dalsgård

Til repræsentanter valgtes folketingsmand M. P. Blem og landstingsmand J. P. Dalgård

4/ Skr. fra amtsrådet at der fra min. Side er truffet foranstaltning til at beløbet kr. 1000- som hedelån til Chr. Christensen, Vittrup, bliver anvist sgrdt. Til udbetaling ved Ribe Amtstue.

Som følge deraf vil der være at træffe foranstaltning til at Chr. Christensen af Vittrup til Brørup-Lindknud kommune udsteder obligation med første prior. panteret i bemeldte hedelod, samt desuden panteret i hele eiendommen næst efter kreditforeningslån.

5/ Mads Fr. Thomsen, Vittrup, har tidligere andraget om et hedelån af 1000 kr. og fremsender nu hedeselskabets beregning og overslag, hvorefter der vil være at søge lån hos landbrugsministeriet.

6/ I anledning af en skr. fra Malt-Folding sgrd. At denne kommune muligen ønsker at nedlægge fattiggården og indleie nogle fattiglemmer på herværende arbeidsgård, fremkom forslag om at indlede forhandlinger om at endel af egnens fattiggårde kunde nedlægges og istedetfor oprettes nogle af disse til alderdomsasyler. Det overdroges formanden at indlede forhandling med Malt-Folding sgrd. På denne basis, hvorefter sagen vil blive behandlet ved næste sgrdsmøde.

7/ Skrivelse fra amtsveiinspectøren med tilladelse til at nedlægge 9” saltglaserede rør, eller betonrør i veigrøften udfor Klelund skole, på følgende betingelser:

1/ at sgrdt. i overkørslen lader anbringe 6 alen lang ledning af ovennævnte rør med så stort vandslug som veivæsenet til enhver tid skønner nødvendigt, og som for tiden ansættes til 9 tommer.

2/ at såvel det første anlæg som den fremtidige renholdelse med rørledning skeer ved sgrds. foranstaltning og på dets bekostning, samt i enhver henseende efter amtsveivæsenets anvisning og under dets tilsyn, samt at overkjørslen er anbragt på tilfredsstillende måde inden 15. septbr. d.a.

Da det ikke kan lade sig gjøre at få arbeidet udført til den fastsatte tid vil der være at ansøge om fristens udsættelse til 15. octbr. d.a.

8/ Det overdroges Niels Kruse og Niels Thøgersen at få sat en ny stenkiste ved Adsersbøl, efter aftale.

Næste møde den 10. octbr. kl. 10 form. Mødet sluttet.

V. Scmidt, Niels Thøgersen, Andr. Dahl, Chr. Nielsen, Niels N. Kruse, A. Søltoft, A. Andersen, N. Nikolajsen, Kr. Nielsen

Efter mødets slutning leiedes bestyrer Niels Schack på samme vilkår som hidtil for 1 år fra 1. nov. for løn kr. 400-

p. s. v. V. Scmidt

 

Tirsdag den 11. octbr. 1904 var sgrdt. samlet til et ord. møde, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Alderdomssager

1/ Andragende fra Niels Nielsen, Brørup St. om forhøiet alderdomsunderstøttelse, der tilstodes 12 kr. mdl. fra 1. nov. at regne.

2/ Skr. fra stiftamtmanden med klage fra Morten Povlsen, Lindknud. Da manden har mere at leve for end dem der modtager alderdomsunderst., kunde man ikke tilstå understøttelse.

3/ Andr. fra Mette Marie Hansen, Adsersbøl, der er truffet foranstaltning til at der bliver leveret 2 læs nye klyne; derimod findes ingen anledning til at forhøie pengeunderstøttelsen.

b/ Skolesager

1/ Skr, fra skoledirektionen, at ministeriet har bevilget Lustrups andragende om afsked til 1. nov. Med en pension af 954. 11 øre. Til efterretning.

3/ Skrivelse fra skoledirektionen om besættelsen af lærerembedet i Lindknud; Direktionen foreslår begyndelsesløn kr. 825-, hvori afkortes 187 kr. for offer og accidenser (se min. skr. af 5/3 og 12/11 1901) desuden kirkebylærerløn 50 kr., kirkesangerløn 100 kr. anordningsmæssig bolig, brændsel og have, dog således, at læreren indtil der til næste forår kan blive bygget en bolig, må nøies med den foreløbige bolig, som sognerådet er pligtig at skaffe tilveie.

2/ Direktionen finder det derhos rigtigst at den opprobere den foreløbige leilighed.

3/ Direktionen henstiller endvidere at embedet opslåes vacant således at der er forpligtelse for læreren til at spille orgel.

4/ Endvidere at kommunen yder en årlig løn af mindst 50 kr. som løn for orgelspil.

5/ At der, da besættelsen af embedet ikke kan ske til 1. novbr. bliver indstillet en

vacancelærer.

I anledning heraf vedtoges det at godkjende den under ad. 1. anførte løn m.m. , hvorimod man må fraråde at embedet opslåes vacant med forpligtelsen til at spille orgel, idet man frygter for at der er for få lærerinder der besidder denne færdighed og man således kunde være nødt til at antage en mindre dygtig lærer.

Man kan derimod gå ind på at yde et årligt bidrag af 50 kr. årlig for orgelspil, dersom der på anden måde kan fås en til at spille orgel.

Da tiden for embedets besættelse rimeligvis vil trække ud til efter nytår, foreslår man direktionen at der bliver ansat en vikar indtil 1.mai, så at den nykaldede lærer da kunde tiltræde embedet. Grunden hertil er også den at det er meget vanskeligt at forskaffe en nogenlunde passende bolig, idet man vanskelig kan forskaffe anden bolig ved de 2 lærerindeværelser i den gamle skolebygning; dersom den nye skolebygning muligen ikke skulde være helt færdig til 1. mai, kunde så den nye lærer, for en kort tid også benytte skolestuen.

2/ Meddelelse fra skoledirektionen at denne har antaget de af sognerådet indstillede vinterlærere og vinterlærerinder for tiden 1. nov. d.a. til 30. april 1905. Til efterretning.

3/ Det overdroges Dahl og And. Andersen at anskaffe en ny kakkelovn til Klelund skole, hvorimod den nuværende kakkelovn i Klelund skoles privatbolig vil være at opsætte i lærerindens leilighed i Adsersbøl skole.

4/ Der anskaffes 5 nye skoleborde til Surhave skole, som det overdroges Dahl at anskaffe.

5/ Det overdroges Niels Thøgersen og Niels Kruse at få gravet brønd og forsynet med træpumpe, ved Lindknud ny skole.

c/ Skattesager

1/ Peter Jørgensen, Brørup St. ansættes til indtægt kr. 1000-.

Skatten beregnet af kr. 670,00- er kr. 26,80 øre årlig.

2/ Niels Bondegård, Gjerndrup, eier en kapital af kr. 3000- ansattes til skat kr. 6,00 kr. årlig.

3/ I henh. til loven om statsskat vil fra 1. octbr. være at anmelde til skatterådet

Søren Thomsen Jensen, Eskelund.

d/ Fattigsager:

1/ Skr. fra Joh. A. Bov, om en understøttelse, man vedtog at anmode den fri fattigkasse om at yde ham 20 mark.

2/ Af en behandling ved amtsrådsmødet fremgår at amtet yder et tilskud for ophold på Finsens institut, når den fri fattigkasse betaler noget. Det vedtoges fremtidig at lade vedk. Der ønsker ophold på Finsens lysinstitut, selv betale og søge til amtets fri fattigk. om et tilskud. Ligeledes ved oph. på Kysthospitalet.

2/ Andragende fra Marie Petersen af Houborg, datter af Niels Petersen, om bidrag til udgifterne ved et ophold på Reiermans sanatorium i Lyngby. Udgifterne har til dato udgjort 330 kr. og vil formentlig nå op til 700 kr. inden hun er helbredet. Man vedtog at henvise hende til den fri fattigkasse. Overgaves til Niels Nikolajsen.

e/ Forskjelligt

1/ Til brandfoged og vidner i Gjerndrup distrikt indstilledes:

Brandfoged                        Hans Møller, Gjerndrup

Vidner                                Carsten P. Nielsen, ”

                                            Kasper Pedersen, ”

2/ Andr. om bidrag til de hjemløses venner. Kunde ikke bevilges.

3/ Til sogneboniteringsmand i stedet for H. M. Mortensen, indstilledes A. Søltoft, Gjrdp.

4/ Til brandfoged og vidner i Hovborg distrikt er indstillet:

Brandfoged.                       Mort. P. Simonsen, Hovborg.

Vidner.                                                     Bertel Søgård, og Søren A. Hansen. Godkendtes.

5/ I henh. til det ved forr. møde vedtagne er leiligheden hos Lustrup opsagt. Attest herfor fra stævningsmanden fremlagdes.

6/ Skrivelse fra Holsted Sparekasse at der af overskuddet er tilstået

Brørup sogn                        kr. 333,91 øre

Lindknud sogn                   kr. 176,95 øre

Uddelingen udsattes til næste møde.

7/ Der fremlagdes udkast til en sundhedsvedtægt for Brørup Lindknud kommune. Sundhedsvedtægten vedtoges således, dog med tilføielse at § 8, kun gjælder for nyopførte bygninger og nyanlagte møddinger og for ældre bygninger ved Brørup Stations By, samt at der tilføies en ny paragraf § 15, hvorefter kommissionens afgjørelse efter paragrafferne 6, 8, 10, 11, 12, 13 og 14 kunne forelægges oversundhedskommissionen til afgjørelse.

8/ Det vedtoges at et udvalg skal syne veiene i kommunen og til næste møde fremkomme med forslag om arbeidet m.m. Til udvalget valgtes:

Niels Thøgersen, Niels Kruse, Anders Andersen, og Niels Chr. Nielsen.

Veiarbeide licitation i Brørup på arbeidsgården den 14. novbr. efterm. Kl. 1, og i Lindknud kro den 18. novbr. efterm. Kl. 1.

Næste møde fastsattes til onsdag den 9. nov. Kl. 10 form.

V. Scmidt, N. Nikolajsen, Andreas Dahl, A. Søltoft, Chr. Nielsen, N. Kr. Nielsen, N. N. Kruse, A. Andersen, Niels Thøgersen

 

Onsdagen den 9. novbr. 1904 var sognerådet samlet til ordinært møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

Andragende fra Mads Chr. Nielsen, Starup, om tilbagebetaling event. Eftergivelse af fattighjælp d. e. ophold på Ribe sygehus i 1902 og underst. i hjemmet. Det vedtoges at undersøge hvor meget der er betalt i alt og da man antager at hele udgiften kun har været rigelig 9 kr., at anmode ham om at tilbagebetale beløbet.

2/ Andragende fra Laust Nielsens enke, Lindknud, hun modtager nu 20 kr. mdl.

Der tilstodes yderligere 5 kr. mdl. for i vinter.

3/ Skrivelse fra Andsager sogneråd at den her i kommunen hjemmehørende Jens Laugesen er anbragt i pleie for 55 øre daglig fra 1/11 04-1/5 05. Til efterretning.

4/ Andragende fra Vilhelm Joh. Heinrich Sørensen, forsørgelsesberettiget i Varde, andrager om understøttelse til ophold på Nationalsanatoriet. Der er skreven til Varde om fattigudvalget vil refundere de 3/4, imodsat fald kan man ikke indgå på at yde kaution.

5/ Skr. fra Esbjerg, hvorefter denne kommune har ydet Christiane Marie Povlsen en ugentlig understøttelse af 4 kroner, foruden årlig husleie 120 kr., i alt en regning for ½ år

kr. 167,11øre. Det vedtoges at give Esbjerg byråd meddelelse om at hvis bemeldte Christiane M. Povlsen ikke fremtidig kan nøies med 12 kr. mdl. i alt, ønskes hun hjemsendt.

6/ Andr. fra Ane K. Andresen, Brørup St. om klæder, det overdroges Dahl at anskaffe det fornødne.

7/ Der tilstodes Karen Pedersen, Gjrdp., (forsørgelsesberettiget i Vorb.-Heinsvig) 1000 klyne fra fattiggårdens mose.

b/ Alderdomsunderstøttelse

1/ Skr fra amtet at dette ikke har fundet anledning til at pålægge sgrdt. at yde Morten Povlsen i Lindknud, nogen understøttelse.

2/ Andragende fra samme om understøttelse, man henholdt sig til tidligere forhandling og kunde f. t. ikke bevilge noget.

3/ Andr. fra Chr. Gårde, Brørup St. om større understøttelse, han modtager 12 kr. mdl. og tilstodes ham et tillæg af 4 kr. mdl. om vinteren.

c/ Skolesager

1/ Skr. fra provst Nissen, hvori godkjendes at lærer Sørensen antages som vikar i lærerembedet i Lindknud. Til efterretning.

2/ Skr. fra samme at embedet i Lindknud er opslået vacant og at ansøgningsfristen udløber 16. novbr.

3/ Skr. fra provst Nissen at han efter aftale har antaget seminiarist J. Andersen, Floystrup til vinterlærer ved Eskelund skole. Til efterretning.

4/ Mulkterne påførtes forsømmelseslisterne.

5/ For at holde syskole i den forløbne sommer i Surhave skole bevilgedes der Karoline Nielsen 20 kr.

d/ Forskjelligt

1/ Klelund Kirkevei. Den udnævnte kommission har forhandlet med beboerne om veien.

Alle beboere over hvis mark veien gåer stille sig velvillig og tilbød at yde grunden gratis, med undtagelse af Chr. Hermansen, der forlangte 350 kr. Udsattes til næste møde.

2/ Det vedtoges at forsikre samtlige kommunens bygninger mod stormskade og overdroges det formanden at søge forsikringen ordnet.

3/ Skr. fra menighedsrådet i Lindknud at dette i henh. til min. circ. af 30. juni d. a., jfr. lov af 29 marts 1904 § 13 har antaget en ringer ved Lindknud kirke mod en betaling af 80 kr. årlig.

I henhold til min. circ. af 30. juni d.a. påhviler det kommunen forskudsvis at udrede lønnen til ringeren, medens den kan forlange det refunderet af kirken. Det vedtoges derefter at kommunen betaler 30 kr. til hver af kirkerne, hvorimod resten af udgiften til ringeren refunderes kommunekassen af vedk. Kirke.

4/ I forrige møde vedtoges det at nægte betaling for div. regninger om kjørsel til læge Møller. Da Møller meddeler at han har handlet i god tro til gammel praksis, vedtoges det at betale de omhandlede kr. 15-

5/ Veiudvalget beretter at der skal anskaffes

Til veiene:                           i Lindknud sogn ca.30 f. stenslag, og ca. 10 f. sandgrus

Til veiene                            i Brørup sogn ca. 30 f. stenslag

6/ Det vedtoges at optage et lån kr. 3500- i Holsted Sparekasse a 4½ %, at afdrage i 28 år til dækning af udgifterne til Adsersbøl skole i henh. til amtets tilladelse.

Extraordin. Møde afholdes i Lindknud kro den 18. nov. kl. 5 efterm.

Næste ord. møde afholdes d. 14. decbr. på arbeidsgården i Surhave kl. 10 form.

Mødet afsluttet.

V. Scmidt, A. Andersen, A, Søltoft, Andr. Dahl, Niels Thygesen, N. N. Kruse, Niels Nikolajsen, Chr Nielsen, Niels kr. Nielsen

 

Den 18. nov. 1904 var sgrdt. samlet til et extraord. møde i Lindknud kro, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Obligation til Holsted Sparekasse kr. 4500- til 4½ % og afdrag i 28 år, underskreves.

V. Scmidt, Niels Thøgersen, A. Andersen, N. Kr. Nielsen, N. N. Kruse, Chr. Nielsen,

Andreas Dahl, A. Søltoft.

 

Den 13. dec. 1904 afholdt sgrdt. møde på arbeidsgården i Surhave, (fraværende på grund af sygdom Niels Nikolajsen). Følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

 1/ I anledning af andr. Fra Joh. Heinr. Sørensen /hjemmehørende i Varde) er der i henh. til forhandling ved forrige møde ad. 4, skreven til Varde og er fattigudvalget gået ind på at betale de 3/4 dele af omkostningerne ved ophold på Folkesanatoriet for et ½ år, der er herefter udstedt kautionsbevis, med påtegning at denne kun gjælder for ½ år fra indlæggelsesdagen.

Til efterretning.

2/ Skr. fra Vonsyld at der er tilstået Carl Pedersen Ullerup 3 kr. ugentlig. Til efterretning.

3/ Skr. fra Esbjerg (see forhdl. f. møde ad 5.) at Christiane Povlsen i henh. til meddelelse af febr. d.a. ikke kan flyttes. Det vedtoges at forlange attest fra distriktslægen om hun fremdeles ikke kan flyttes.

4/ Andr. fra Anton Jensen, Vittrup mølle om kautionsbevis til ophold på et folkesanatorium. Det vedtoges at give kautionsbevis foreløbig for 3 måneder.

5/ der tilstodes Ths. Jørgensens enke, Brørup 10.000 tørv fra fattiggårdens mose.

b/ Alderdomssager

1/ Mette Marie Christensen, Vittrup andrager om større underst. , der tilstodes 12 kroner mdl. fra 1. jan. at regne.

2/ Henning Madsen, Brørup St. andrager om større understøttelse der tilstodes for denne vinter 15 kr. mdl. fra 1. jan. at regne, desuden tilstodes extraord. for denne måned 10 kr.

3/ Andragende fra Søren Chr. Hansen, Gjerndrup om understøttelse, da der tiltrænges flere oplysninger udsattes sagen til næste møde.

4/ Andr. fra Mette Margrethe Jensen, Gjerndp. Der tilstodes extraord. for denne måned 5 kr., samt desuden 5000 tørv fra fattiggårdens mose.

5/ Andr. fra Niels Pedersen, Oxlund om større understøttelse, der tilstodes 12 kr. mdl. fra 1. jan. at regne.

6Andr. fra Jørgen Chr. Barsøe, Brørup St. Kunde ikke bevilges.

7/ Andr. fra Chr. P. Gårde, Brørup St. om større understøttelse, der tillagdes ham større underst. i forrige møde og fandtes ikke anledning til yderligere forhøielse.

8/ andr. fra Rasmus Nielsen (Baarse) om større understøttelse. Kunde ikke bevilges, hvorimod der tilstodes ham extraord. for denne måned 10 kr.

9/ Andr. fra Morten Thullesen, Oxlund, der tilstodes en extrahjælp af 10 kr. i decbr. Og 10 kr. i januar, på grund af sygdom.-

10/ Der tilstodes H. P. Dam, Brørup St. 5000 tørv, (see fol 42)

c/ Skolesager

1/ Skr. fra provsten at skoledirektionen har kaldet H. P. Skøtt til lærer og kirkesanger i Lindknud, fra 1. dec. at regne. og at embedet tiltrædes inden 15. decbr.

2/ Forsømmelseslisterne fra sept. og oct. fremlagdes på ny tilligemed en skr. fra skoledirektionen. På grund af omstændigheder vedtoges det at søge mulkterne for de pågjældende 2 måneder eftergivet.

3/ Til Adsersbøl skole vedtoges det at anskaffe anskuelsesbilleder, der fås hos boghandler Kirk for 6 kr. Overdroges formanden at anskaffe.

4/ Til Surhave skole anskaffes 1 bord.

d/ Skattesager udsattes til næste møde.

e/ Forskjelligt

1/ Det vedtoges at lade arealet til den nye kirkevei over Chr. Hermansens mark, expropriere og overdroges det formanden at foretage det fornødne hertil.

2/ Skrivelse fra ministeriet med stadfæstelse p.gr.a. fundats for Søren P. Andersens og hustrus legat. Til efterretning.

3/ Skrivelse fra stiftamtet og fysikatet angående flytning af jordemoderboligen til Lindknud By. Det vedtoges at anbefale forslaget, samt anmode amtet om muligt snarest at få en jordemoder ansat i distriktet.

4/ Det vedtoges at få brandassurancen for løsøre og besætning på arbeidsgården forhøiet til ca. 18 à 19.000 kr.

5/ Det vedtoges for indeværende år fra ¼ 1904 til ¼ 1905 at yde et bidrag af indtil 600 kr. til den fri fattigkasse.

6/ Andragende om bidrag til totalforeningen i Gjerndrup. Der tilstodes 5 kr.

7/ Andragende fra pleiehjemsforeningen for Ribe amt om bidrag for indeværende år.

Der tilstodes 20 kr.

8/ Skrivelse fra amtet at den indsendte sundhedsvedtægt ikke kan stadfæstes i den foreliggende form. Overgaves det stående udvalg til forandring i overensstemmelse med de i skrivelsen og bilagene værende rettelser.

9/ Andragende fra 7 beboere på Adsersbølmark om en skolesti til Adsersbøl skole.

Udsattes til næste møde for at få sagen nærmere undersøgt.

10/ Der anskaffes en bekjendtgjørelseskasse der ophænges ved Vittrup mølle.

11/ Gjældsbevis for 2500 kr. til Brørup Sparekasse, som midlertidig lån underskreves.

12/ Ved fornyet behandling bestemtes lønnen for sgrds.formanden til 600 kr. for indeværende år. –Næste møde bestemtes til 11. jan. kl. 10 form. Mødet sluttet.

V. Schmidt, A. Andersen, Niels Thøgersen, Chr. Nielsen, N. N. Kruse, Andreas Dahl,

Niels Kr. Nielsen, A. Søltoft

 

Den 11. jan. 1905 var sognerådet samlet til et ord. møde på arbeidsgården. Fraværende på grund af sygdom var Niels Nikolajsen. Følgende sager forhandledes:

a/ Alderdomssager

1/ Skrivelse fra Ørum-Daugård at understøttelsen for Maren Nielsen er forhøiet til 75 kr.

Til efterretning.

2/ Andr. fra Ole Hansen Jensen, Adsersbøl om større understøttelse, der tilstodes 12 kr. mdl. fra 1. jan. at regne.

3/ Andragende fra Marie Svenning, S. C. Svennings enke, om understøttelse, der tilstodes 12 kr. mdl. fra 1. jan. til 31. decbr. d.a.

4/ Andr. fra Chr. P. Gårde, Thuesbøl, om understøttelse; der tilstodes extraord. 20 kr.

5/ Morten Thullesen blev i forrige møde bevilget 10 kr. i dec. og 10 kr. i jan., disse 20 kr. ere udbetalte ham i decbr. md.

6/ Der tilstodes Jørg Iversen, Adsersbøl 4000 klyne fra fattiggårdens mose.

b/ Skolesager

1/ Andragende fra Rigmor Andersen, Adsersbøl om fast ansættelse. Anbefales.

2/ Andragende fra lærerinderne Thaarup og Knudsen, Lindknud, om vederlag for værelse og brændsel for i vinter, dertilstodes 30 kr. til hver.

3 Skr. fra skoledirektionen at lærer Skøtts tjenestealder som førstelærer på landet vil være at regne fra 1. juli 1902. Til efterretning.

4/ Skolemulkterne for novbr. decbr. mdr. dikteredes.

5/ Det overdroges Dahl at få anskaffet 6 skoleborde til Lindknud skole.

6/ Det overdroges Dahl at at anskaffe 50 stk. naturhist. anskuelsesbilleder til Adsersbøl skole.

c/ Skattesager

1/ Fremlagdes et brev fra S. Sandager om hans skatteansættelse.

Der kan, som før meddelt, ikke tages hensyn til hans vedvarende og ubeføiede klager.

2/ Skr. fra direktoratet for Kjøbenhavns skattevæsen, at fabrikant C. Jensen før i Brørup er tilflyttet Kjøbenhavn med forespørgsel om hans skatteansættelse her. Vedkommende har ikke haft fast ophold her i kommunen og er derfor ikke ansat til skat.

3/ Ansættelse af skat af ny tilflyttede skatteydere.

a/ Apotheker Thaarup

Formue                               5000 kr. = kr. 200- + 50 %                       kr. 300-

Indtægt                               3300 kr.                                                     ”   3300-

                                                                                                             kr.3600-

Efter tabellen                      kr. 4020-

Er årlig skat                        kr. 160,80øre

b/ Provisor Madsen, Brørup ansat til skat 10 kr.

c/ Jens Chr. Eskildsen, Eskelund,

Formue (eiendom i Malt)

Nu kapital                                                                                            kr. 12.700

Indtægt (Malt-Folding)                                                                       kr. 1266,00øre

Efter tabellen                                                                                       kr. 960-

Er årlig skat                                                                    kr. 38,40-

d/ P. Skov, Gjerndrup ansat til skat                                                     kr. 6,00-

e/ Chr. Andersen, Vittrup formue                                                       kr. 1500-

ansat årlig skat                                                                                     kr. 8,00-

f/ Terkild Kund, Brørup St., indtægt                                                  kr. 680,00-

efter tabellen                                                                                        kr. 340,00-

årlig skat                                                                                              kr. 13,60-

g/ Bødker Didriksen, Brørup

Indtægt                                                                                                kr. 700-

Efter tabellen                                                                                       kr. 360-

Årlig skat                                                                                             kr. 14,40-

h/ Gartner Kjeldgaard, Brørup

Pension         168,84.          Indtægt                                                    kr. 643,84-

Løn               350-               efter tabellen                       kr. 110-

Kosten          100-              

                      618,86-2+2 = 4 børn årlig skat                                       kr. 4,40-

i/ P. Christensen, Brørup, St.                    årlig skat                             kr. 12,00-

k/ Slagter Christiansen, Brørup, årlig skat                                           kr. 8,00-

l/ Frøken Vede, Brørup St.                       årlig skat                             kr. 10,00-

m/Niels feldskov, Eskelund                     årlig skat                             kr. 12,00-

n/ Søren Nielsen, Vittrup                         årlig skat                             kr. 10,00-

o/ Niels Nielsen, Lindknud, (Carl Schvabes eiendom) årlig skat        kr. 6,00-

d/ Forskjelligt

1/ Høstberetning udfærdigedes.

2/ Skr. fra amtet om sgrdt. vil garantere at der kan fås en af fysikatet godkendt bolig for jordemoderen til en løn af årlig 150 kr. Man vedtog at svare at sgrdt. ikke kan påtage sig garanti herfor, men man formener at en god leilighed kan skaffes for 150 kr. årlig, idet man dog udbeder sig meddelelse om størrelsen af leiligheden, fysikatet forlanger.

3/ Garanti for et lån kr. 150- til lærer Bork, Klelund, (havelån) overtoges og underskreves.

Garantibevis på obligationen.

Det overdroges N. Nikolajsen at føre tilsyn med at beløbet anvendes til beplantning.

4/ Skr. fra amtet om der kan ventes oldenborrer i år. Formanden har besvaret dette med at man ikke ventede disse dyr i år. Godkendtes.

5/ Andr. om bidrag til Danmarks Afholdsforening. Kunde ikke bevilges.

6/ Det vedtoges at lade expropriere jord over Chr. Hermansens jorder til den ny Klelund kirkevei, og overdroges det formanden at aftale tiden for taxationen med formanden for landboniteringsmændene, hvorhos det overdroges formanden, Niels Thøgersen og N. Nikolajsen at overvære forretningen.

7/ Til formand for næste år valgtes V. Schmidt.

8/ Til revisorer valgtes J. P. Justesen og Niels Nikolajsen.

9/ Til sammen med formanden at udfærdige folkethingsvalglisterne valgtes Niels Thøgersen og Anders Andersen.

10/ Andr. fra Brørup forsamlingshus om større betaling for Brørups afbenyttelse af gymnastikhuset. Man fandt for i år ikke anledning dertil.

11/ Til hegnsynsmænd og vurderingsmænd for mark og veifred valgtes for treåret 1. apr. 1905 til 31. marts 1908

Hs. Chr. Nielsen, Eskelund, Hs. Klindt, Firing, Søren Jepsen, Vittrup og som suppleant Chr. Nielsen, Vittrup.

12/ Fra menighedsrådet forelå et andragende til ministeriet om offerets afløsning således at de offerberettigede modtager som årligt offer, gjennemsnittet af de sidste 8 år +10%.

Afløsningen skeer under hensyn til mulige forandringer i overensstemmelse med en event. lov om afløsning af offer, og således at afløsningssum revideres efter hver almindelig folketælling.

Efter opgjørelsen tilkommer der:

Sognepræsten                     kr. 535- årlig

Læreren i Eskelund             kr. 283-   ”

Læreren i Surhave              kr.   97-   ”

Læreren i Tirslund              k r.  43-   ”

Andragendet tiltrædes.

13/ Til medlemmer af skolekommissionen i Lindknud valgtes:

Niels Nicolaisen, Niels Thøgersen, Chr. Nielsen og Peter Petersen

I Brørup

And. Søltoft og Mads B. Henriksen

Næste ord. møde afholdes onsdag d. 8. febr. d.a. kl.10. Mødet sluttet.

V. Scmidt, A. Andersen, Andr. Dahl, A. Søltoft, N. N. Kruse, Niels Kr. Nielsen, Chr. Nielsen, Niels Thøgersen

 

Den 8. febr. 1905 afholdt sognerådet sit ordinære møde på arbeidsgården i Surhave. Fraværende på grund af sygdom var Niels Nicolaisen. Følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Skr. fra Gjesten sgrd. at der er tilstået Knud Kristensen, der er forsørgelsesberettiget her i kommunen i henh. til extraord. hjemstedsbevis, 50 øre daglig fra 1. febr. d.a. Til efterretning.

2/ Jens P. Beierholm og Sønke Beierholm ere blevne hjemsendte fra arresten i Herning. Den sidstnævnte var anbragt på fattiggården men har absenteret sig.

b/ Alderdomssager

1/ Jeppe Larsen Rendbo, Lindknud er flyttet til Jordrup. Til efterretning.

2/ Andragende fra Rasmus Nielsen, Brørup St. om extra understøttelse på grund af arbeidsløshed. Tilstodes extraord. 10 kr.

3/ Andragende fra Niels Chr. Jensen, Hovborg om understøttelse. Der tilstodes 40 kr. for i vinter.

4/ Andragende fra Morten Povlsen, Lindknud, om understøttelse. Der tilstodes 34 kr. årlig.

5/ Andragende fra Iver Lauridsens enke, Vittrup om større alderdomsunderstøttelse. Hun

modtager 20 kr. mdl. , kunde ikke bevilges, særlig da hun har noget aftægt.

6/ Jørg Iversen, Lindknud andrager om penge til en dyne. Tilstodes og overdroges det Niels Kruse at anskaffe dynen for kommunens regning.

c/ Skolesager

1/ Skrivelse fra skolekommissionen, med klage over Chr. M. Christensens børn fra Høllund, hvilke børn, der opholde sig hos en halvbroder i Gjerndrup, opføre sig mindre heldigt i skolen, så læreren har fundet anledning til at klage over dem.

Det vedtoges at give faderen tilhold om at tage børnene hjem, idet man ikke anseer den opsigt de ere under for tilfredsstillende.

2/ Andragende fra lærerinde Karoline Nielsen, Surhave, om godtgjørelse for bolig og brændsel. Der tilstodes 30 kr. for denne vinter.

3/ Skrivelse fra Lustrup om husleien i Lindknud gamle skole. Da man ikke havde forpligtelse til at give Lustrup leilighed efter den dag han tog sin afsled, 1. nov. 1904, vil leien kun blive at beregne for den del af lokalerne, som siden 1. nov. benyttes til skolelokale og lærerindeværelserne, medens der i den samlede leieafgift kr. 175- må fradrages for Lustrups bolig, og vedtoges det i henhold dertil at byde Lustrups kone en leie af kr. 120- årlig, altså for de 11 måneder fra 1. nov. 1904 til 1. oktbr. 1905 i alt kr. 110,00-

d/ Skattesager:

1/ Andragende fra fra Lindknud forsamlingshus om fritagelse for grundskat. Tilstodes.

Fortsat skolesager

4/ fremlagde tegning, overslag m.m. over en nybygning i Lindknud skole, der vil være at ansøge om skoledirektionens approbation og derefter overdroges det formanden at indbyde arbeidet ved bekjendtgjørelse i Sydj. Folkeblad, Kold. Avis.

e/ Forskjelligt

1/ Fra flere beboere i Gjerndrup klages over at kirkestien fra Gjerndrup er ufremkommelig.

Stien findes på regulativet, ligesom der tidligere (jfr. forh. prot. 9/9 1893 og 5/1 1900) er truffet overenskomst med lodseierne. For at få fastslået retningen af stien og få en fast aftale om stiens vedligeholdelse vedtoges det at afholde et åstedsmøde og valgtes til at repræsentere sognerådet formanden og And. Andersen.

2/ Andragende fra ledvogter N. M. Jensen, Brørup om betaling af kr. 10-, som han har udbetalt i vognleie for at få sin søn kjørt til Kolding sygehus. Tilstodes.

3/ Andragende fra de samv. Jyske husmandsforeninger om et bidrag.

Kunde for tiden ikke bevilges.

4/ Til medlem af sygekasseudvalget gjenvalgtes A. Søltoft.

5/ Grændserne for den nuværende stationsby fastsattes således:

I syd sogneskellet

I nord Wittendorfs hus (tidligere Freudendal) matr. n

I øst en linie parallel med landeveien og 800 alen fra denne.

I vest en linie parallel med landeveien og 800 alen fra denne.

Næste ordinære møde afholdes den 8. marts d.a. kl, 10 form. Mødet sluttet.

V. Scmidt, Andreas Dahl, A. Andersen, Niels Thøgersen, Chr. Nielsen, Niels Kr. Nielsen,

Niels N. Kruse, A. Søltoft.

 

Onsdagen den 8. marts 1905 holdt sognerådet det ord. møde på arbeidsgården i Surhave. Fraværende på grund af sygdom var Niels Nicolaisen. Følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Skrivelse fra Kolding byråds fattigudvalg hvori i henh. til fattigl. § 51 forlanges hjemsendt eller fuld refusion for understøttelsen til Jens Sørensens enke. Man erkjender det berettigede i udvalgets forlangende og vedtog at anmode udvalget om at beholde hende til forsørgelse i Kolding indtil barnets konfirmation, idet man mener det for urigtigt at tage barnet hjem forinden. Efter konfirmationen skal pigen selvfølgelig ud at tjene, og vil moderen da blive modtaget til forsørgelse her i kommunen.

2/ Skrivelse fra amtet ang. Mads Petersens forsørgelse, da man ikke kan være enig med amtet i at Mads Petersen ikke har opholdt sig 5 år i Esbjerg, vedtoges det at forlange ministeriets resolution.

3/ Skrivelse fra Veile byråds udvalg for fattigvæsen angående Niels Christensens forladte hustrus forsørgelse. Udsattes til næste møde.

4/ Skrivelse fra Esbjerg byråds udvalg for fattigvæsenet med meddelelse at Christiane Marie Povlsen er afgået ved døden den 21. jan. Til efterretning.

5/ Skr. fra Viuf sogneråd hvori dette erkjender Søren Chr. Hansen, Gjerndrup forsørgelsesberettiget i Viuf kommune. Til efterretning.

b/ Alderdomssager

1/ Der tilstodes Ole Hansen Jensen, Adsersbøl 10.000 klyne.

2/ Der tilstodes Mette Marie Hansen, Adsersbøl 5000 klyne.

3/ Andragende fra Henning Madsen om hjælp til klæder til børnene. Det tilstodes og overdroges det A. Dahl at anskaffe det nødvendige; imod dækning i børnenes løn.

Det vedtoges endvidere, idet man må ansee hjemmet for mindre heldigt for børnene, at den ældste dreng, der skal konfirmeres til forår skal have en plads hos en pålidelig mand her i kommunen fra 1. nov. d.a. til 1. nov. 1906, hvorimod den yngste ønskes anbragt gjennem pleiehjemsforeningen.

4/ Andr. fra P. N. Pedersen om yderligere understøttelse, der tilstodes 15 kr. mdl. om vinteren og 10 kr. mdl. om sommeren fra 1. april at regne.

5/ Andr. fra Hs. Olander om større understøttelse. Man fandt f.t. ikke anledning til forhøielse.

6/ Andr. fra Karen Mortensen om husleiehjælp og at få udbetalt noget af den øvrige understøttelse kontant, i stedet for i varer..

Der bevilgedes årlig 30 kr. i husleiehjælp fra 1. april at regne, hvorimod man fremdeles må holde for at det er rigtigst at der leveres hende fødevarer.

7/ Andragende fra Iver Lauridsens enke til fornyet behandling (se fhdl. prot. 8/2 05 ad 5.).

Af den i dag fremlagte aftægtskontrakt fremgår at andragerinden eier en aftægt bestående af fri bolig samt mælk med mere til værdi 55 kr.; da hun modtager 20 kr. mdl. understøttelse har hun altså årlig ca. 300 kr. og fri bolig. Der tilstodes i anledning af sygdom extraord. 20 kr.

c/ Skolesager

1/ Andr. fra lærer Skøtt, Lindknud om et tilskud til aftenskole. Der tilstodes for denne vinter 20 kroner.

2/ Licitation over brændsel til skolerne afholdes i Lindknud kro tirsdag d. 4. mar. Kl. 2 og vil der være at anskaffe klyne ligesom i fjor, med undtagelse af skolerne i Eskelund og Surhave og Brørup St., hvortil der vil være at anskaffe

Eskelund                               900 kbfod klyne

Surhave                               1200 ”           do

Brørup St.                             600 ”           do

Samt kul:

Eskelund skole                   20,000 pd.     kul

Surhave skole                     10,000  ”      do

Brørup St. skole                  10,000  ”      do

3/ Skr. fra skoledirektionen at lærerinde ved Adsersbøl forskole, Rigmor Andersens tjenestealder vil være at regne fra 1. decbr. 1903. Til efterretning.

4/ Andragende fra lærerinde Karen Christensen at der i lighed med sidste år må blive ansat en hjælpelærerinde for forestående sommer. Udsattes til næste møde.

5/ Andragende fra frk. Christensen, Brørup St. om betaling 50 kr. for at have undervist nogle af hovedskolens piger i håndgerning. Det må bero på en misforståelse når hun beråber sig på skolelovens § 21-6. stk., idet der i dette kun er tale om at der tilkommer de lærerinder hvem undervisningen i håndgjerning i vedk. hovedskole pålægges. Da det formentlig ikke er pålagt frk. Christensen at undervise i hovedskolen, og de piger hun har undervist i håndgjerning ville kunne henvises til sådan undervisning i hovedskolen hvor man har de fornødne lærerindekræfter dertil, kunde andragendet ikke bevilges, særlig også for konsekventoirens skyld.

6/ Mulkterne for skoleforsømmelser for jan. og febr. mdr. dikteredes.

7/ Skrivelse fra skoledirektionen med approbationen af plan til en ny skole med lærerbolig i Lindknud. Til efterretning.

8/ Til opførelse af den ny skolebygning er der indkommet 5 tilbud.

H. P. Hansen, F. Freudendal, og Chr. Bendixens tilbud til opførelsen af bygningen efter tegning, beskrivelse og konditioner var på 6105,29 øre, hvilket tilbud det vedtoges at modtage, og således overdrage nævnte konsortium arbeidet m.m.

9/ Efter skoleplanen har ældste klasser i kommunens skoler fri skolegang om sommeren, da skolegangen derved for disses vedk. meget uregelmæssig, vedtoges det at indgå til skoledirektionen med andragende om forandring i skoleplanen, således at skolegangen, som hidtil bliver fri, men at de børn der ønsker at søge skolen om sommeren må melde dette om foråret og ved forsømmelser blive at mulktere.

d/ Forskjelligt

1/ Det i forrige møde behandlede andragende fremlagtes på ny. En skolesti som den omtalte vil medføre forholdsvis stor bekostning uden at veien for børnene bliver mere end 1000 alen kortere, derhos skal stien gå over et stykke mose, hvor der vil blive dårlig gang. I en så udstrakt Kommune som Brørup-Lindknud findes der mange andre steder hvor der er større grund til anlæggelse af en skolesti end her, hvor det tilmed kun dreier sig om nogle få beboere, og hvor disse have en god vei at færdes på.

2/ I henhold til den af jordboniteringsmændenes udskrift af forretning foretagen i anledning af expropriationen af et stykke jord af Chr. Hermansens gård, til anlæggelse af en ny vei (kirkevei) fra Klelund mark ad Hovborg, er der afgivet den kjendelse at Chr. Hermansen skal have jorden betalt med kr. 140- pr. tdr. land, (heri indbefattede jordens afsavn af eieren) og for ulempe i alt kr. 120.-

Da Chr. Hermansen ikke har forlangt overtaxation, vil den således bestemte betaling være at ansee som betalingen der skal ydes.

Veien skal gå således som ved åstedsmødet bestemt og være 11 alen bredindbefattet grøfterne. Det vedtages at henstille til Chr. Hermansen om han for det således omtalte stykke jord vil have 250 kr. eller om man skal lade det opmåle af en landinspectør.

3/ Andragende fra fængselshjælpen om bidrag. Kunde ikke bevilges.

4/ Andragende fra Brørup skyttekreds om bidrag. Tilstodes 15 kroner.

5/ Sundhedsvedtægten for kommunen fremlagtes på ny idet den nu er ændret i henhold til de fra fysikatet, amtet og herredskontoret modtagne anmærkninger.

Næste ord. møde afholdes på arbeidsgården onsdag den 12. april d.a. kl. 10. Mødet sluttet.

V. Scmidt, A. Søltoft, Andreas Dahl, A. Andersen, Niels Thøgersen, Niels N. Kruse,

Chr. Nielsen, Niels Kr. Nielsen.

 

Onsdagen den 29. marts 1905 var sognerådet samlet til et extraord. møde på arbeidsgården i Surhave. Fraværende på grund af sygdom N. Nikolajsen.

1/ Formanden mindedes det siden sidste møde afdøde medlem af sgrdt. Anders Søltoft og udtalte en anerkjendelse af hans virksomhed som medlem af sognerådet. Sognerådsmedlemmerne gav deres tilslutning hertil ved at rejse sig.

a/ Fattigsager

1/ Skr. fra Erritsø sgrd. angående Frederikke Beirholms forsørgelse. Sagen overgaves til formanden til nærmere undersøgelse.

2/ Den i sidste møde behandlede sag angående Jens Sørensens enkes forsørgelse i Kolding, behandledes på ny, det fremgår af skrivelsen fra Kolding at hun har stillet sig vel fordringsfuld. Det vedtoges at forlange hende hjemsendt.

3/ Skr. fra Vonsyld sgrd. at der er tilstået Carl Petersen (Ullerup) en understøttelse af 3 kr. samt fri læge og medicin. Til efterretning.

4/ Skr. fra sindssygeanstalten i Middelfart at Marie Schvartz nu er helbredet og skal afhentes. Formanden har truffet foranstaltning til at få hende hentet hjem og foreløbig passet i et hjem her. Til efterretning.

Skr. fra Kjøbenhavn ang. Nancy Hansens forsørgelse. Det har været nødvendigt at give et af børnene sygehjælp i hjemmet. Til efterretning.

b/ Alderdomssager

1/ Skr. fra Leierskov -Jordrup sgrd. at der er tilstået Jeppe Larsen Rendbo 14 kr. mdl. fra 1. marts at regne.

2/ Mette Margrethe Jensen, Gjerndrup beklager sig over at aftægtsgiveren uagtet givet tilhold

Ikke har gjort hendes leilighed i stand, og da leiligheden er utæt overdroges det Anders Andersen at få sagen undersøgt, hvorefter der vil være at give Chr. M. Christensen tilhold om uopholdelig at få manglerne afhjulpne, evnt. søge rettens hjælp. Understøttelsen forhøies til 4 kr. mdl. fra 1. april at regne.

3/ Sagen ang. Henning Madsens børns forsørgelse behandledes på ny (see forr. møde ad 3.) det overdroges Dahl at anskaffe det nødvendige tøi. Henning Madsen meddelte at Niels Chr. Nielsen, Høllund, Vorbasse sogn vil tage børnene til sig fra 1. novbr. ; det overdroges formanden at korrespondere med Niels Chr. Nielsen om sagen.

c/ Skolesager

1/ Andr. fra Astrid Nielsen om erstatning fordi hun ikke har afbenyttet værelse og brændsel; da der står værelse til hendes rådighed i skolebygningen, kunde andragendet ikke bevilges.

2/ Andr. fra lærer Skøtt til amtet om understøttelse til aftenskole. Anbefaledes.

3/ Andr. fra lærer Bork, Klelund, om bidrag til aftenskole, han oplyser at have undervist i ca. 70 timer og at skolen gjennemsnitlig har været besøgt af 20 elever. Tilstodes 20 kroner.

4/ Det i forrige møde behandlede andragende fra Karen Kristensen om at der i lighed med forrige år må blive antaget en lærerinde til til hjælp i den forestående sommerbehandledes på ny. Det vedtoges at antage Ingge Lund for forestående sommer på samme betingelse som i fjor. ad.5. see forneden.

d/ Forskjelligt

1/ Andragender om optagelse på valglisten.

Følgende vedtoges det at optage på valglisten som berettigede dertil:

                      1/ Jens P. Laugesen, Tirslund                   34 år

                      2/ Jens Jensen, Tirslund                            30 år

                      3/ Skomager Petersen, Brørup St.            30 år.

                      4/ Mikael Povlsen, Gilbjerg                      35 år

                      5/ A. P. Lustrup, Lindknud                      47 år

                      6/ Daniel Nielsen, Tirslund 31 år

7/ A. Bush, Debel                                     50 år

                      8/ Andr. Jensen, Thuesbøl  60 år

ad 5. Ved den nu skolebygning i Lindknud vedtoges det at lade bygge kjælder under kjøkkenet og det på tegningen som sovekammer betegnede værelse. Der gjordes accord med murer H. P. Hansen at han bygger kjælderen således som på hans overslag anført, samt tillægger sten til en brønd i kjælderen, og forsyner brønden med dæk, endvidere tillægger og nedlægger 2” saltgl. rør fra udløbet i kælderen til skjelgrøften, og murer, med alle tillæg den i accorden omtalte sokkel, således at der intet extraarbeide bliver således som bygningen nu er aftalt. Herfor modtager murer Hansen kr. 637,13 øre udover den accorderede betaling. Således vedtaget. H. P. Hansen

2/ Med amtets skr. af 27.d.m.modtoges oversigt over de nye statsskatter, der fremlagtes.

3/ Fremlagdes circulære fra min. hvorefter offeret i Brørup sogn er afløst fra 1. januar d.a. at regne og tilkommer der derefter årlig:

Sognepræsten                                           kr. 535-

Læreren i Eskelund                                  ”   280-

Læreren i Surhave                                    ”     97-

Læreren i Tirslund                                    ”     43-

                                                                 kr. 958,00

Der vil være at påligne de offerpligtige procentvis efter formue og indtægtsskatten til kommunen.

4/ Andr. fra gymnastikforeningen i Lindknud om bidrag. Der tilstodes 15 kr. for i år.

5/ Skr. fra Chr. Hermansen, Klelund, hvori han indgår på at tage imod sognerådets tilbud om en betaling af 250 kr. for afståelse af jord til Klelund kirkevej, således som denne i mødet 8. martsd.a.ad.2. er beskreven.

6/ Andragende fra Søren Madsen, Tirslund, til landboforeningen om understøttelse til at deltage i korte kursus i landbrug. Anbefales.

7/ Til brandfoged i Tirslund i stedet for And. Husman, der har begjæret sig entlediget, indstilles Daniel H. Nielsen, Tirslund, og til vidner Chr. Toft, Tirslund og Plouborg Christensen af Tirslund.

8/ Til brandfoged i Hyldelund, i stedetfor Chr. Mortensen, der har begjæret sig entlediget, indstilles

Peter Madsen Pedersen, Hyldelund, og til vidner

Joh. Madsen, Hyldelund, og Hans P. Andersen, Hyldelund

9/ Det vedtoges at komunens veimand for fremtiden skal opgive datoen, veistrækningen og udført arbeide for hver måned.

10/ Det vedtoges fremtidig ikke at opkræve grundskat. Endvidere for det kommende år at påligne 32 kr. pr. tdr. hartkorn, 1 kr. pr. 1000 kr. eiendomsskyld, og halvdelen på formue og leilighed.

11/ Det overdroges formanden, And. Andersen, Andr. Dahl og Niels Chr. Nielsen at lade foretage forandringerne i fattiggården, således at der bliver indrettet et værelse til sognerådsmøder, samt anskaffe de nødvendige møbler til værelset.

Næste ordin. møde afholdes på arbeidsgården den 10. mai kl. 1 eftermiddag. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Niels Thøgersen, Niels N. Kruse, A. Andersen, Niels Kr. Nielsen, Chr. Nielsen,

 

Den 27. april 1905 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Lærer Jensen, Eskelund, mødte for at forhandle om havejorden, idet han formentlig skal afstå ca. ½ skæppe havejord til lærerinden, eller betale det årlige vederlag herfor15 kr. Jensen tilbyder at betale 5 kr. årlig, idet han mener ikke at have de 3 skpr. Land, der skal være lovet ham. Man enedes med Jensen således at embedet enten afstår ½ skp. .land til lærerinden, eller betaler 15 kr. for den havejord der er formeget til embedet, og at der således faktisk tillægges lærerindeembedet ret til havejord af hovedlærerens have.

Da det imidlertid vil være en gene om haven skal deles, bestemtes det at læreren årlig betaler 15 kr. til lærerinden for afsavn af den have han har formeget, for så vidt ikke skoleøvrigheden forlanger havejord afstået til lærerinden. Sålænge lærer Jensen har embedet vil komunekassen betale halvdelen af de 15 kr. til lærerinden, men det benævnes udtrykkeligt at dette kun er et personligt tillæg til Jensen og ikke gjælder ligeoverfor fremtidige lærere i embedet.

J. K. Jensen

a/ Skattesager

1/ Niels Nielsen, Brørup St. (n.324) mødte og indrømmede at hans indtægt havde været 600 kr. i fjor, hvorfor skatteansættelsen passer.

2/ P. Sveistrup Jensen, Brørup St. (n. 249) mødte og kunde ikke nedsættes.

3/ Theodor Pedersen, Brørup St. (n. 264) oplyser at han har gæld 3900 kr. eier altså 700 kr. mindre og vil være at nedsætte i indtægt 4 % heraf kr. 28-, altså skattenedsættelse efter 14 kr. er 56 øre.

4/ H. P. Andersen, Brørup St. (n. 226) mødte personlig. Under henvisning til hans forklaring om skatteforhld. prot. fol 35. kunde ikke tilståes nedsættelse.

5/ Snedker Schulz, Brørup Station, (n. 266). Efter selvangivelsen har han 1300 kr. indtægt efter klagen i dag har han 1600 kr. indtægt. Klagen kunde ikke tages til følge.

6/ Søren Jepsen, Vittrup. Da manden er ansat efter sin selvangivelse, kan der ikke tages hensyn til klagen.

7/ Klage fra Maren Nielsen, Vittrup over at lærer Skøt og Rigmor Andersen i forhold til hende give for lidt, hun kan ikke nedsættes i skat, derimod:

8/ Lærer Skøt, hvis løn i fjor var pensionsberettiget således:

Løn                                     600 kr.

+ 15 %                                90 kr.

Skatteindtægt                     690 kr.           Skat 14 kr.

 

9/ Rigmor Andersen

Indtægt + 15 %                  460-

+ bolig og brændsel            150-

I alt skatteindtægt              kr. 610. Skat kr. 10,80.

10/ Søren Nielsen, Vittrup, opgiver at han har en syg datter og at hans økonomiske stilling er alt andet end godt. nedsattes til skat af formue + leilighed til 3 kr.

11/ Hjuler Steffen Christensen, Debel, kunde ikke nedsættes.

12/ Hs. P. Andresen, Hyldelund, kunde ikke nedsættes.

13/ Søren P. Sørensen, Klelund plantage. Da han meddeler at han har et barn nedsattes skatten til 6 kr.

14/ Morten P. Jacobsen, Hovborg, kunde ikke nedsættes.

15/ I henh. til klage over at efternævnte ikke findes på skattelisten ansattes:

a/ Kommis Sørensen, Hovborg,

Løn                                                           400 kr.

Kost m.m.                                                 200 ”

I alt                                                           kr.  600-

Efter tabellen                                            kr.  260-

4 % deraf                                                  kr. 10,40-

 

b/ Jørg Simonsen, hos Steffen Rasmussen, Hovborg

Løn                                                           250 kr.

Kost m.m.                                                 200”

I alt                                                           kr. 450”

Efter tabellen                                            kr. 120-

Deraf 4 %                                                 kr. 4,80-

 

c/ Ebbe Ebbesen hos Chr, Hermansen

Løn                                                           250-

Kost m.m.                                                 200-

                                                                 kr. 450-

Efter tabellen                                            kr.120-

Deraf 4 %                                                 kr. 4,80-

 

d/ Hs. Carl Nielsen (Niels Mart. Nielsens søn)

Løn                                                           250-

Kost m.m.                                                 200-

Efter tabellen                                            kr. 450-

Deraf 4 %                                                 kr. 120- skat 4,80-

16/ Eskild Mortensen, Brørup St., (see skatteprot. fl. 33).

Kunde ikke bevilges.

17/ Marius Johansen hos Refslund meddeler at han har været soldat fra 6/3 1903til 8/10 1904.

Skatten eftergives.

18/ Jens Chr. Eskesen, Brørup St. kunde ikke nedsættes, da der er taget hensyn til sygdom, ved nedsættelse til skatteindtægt.

19/ Klage over at Petrea Møller, Brørup St. er ansat for lavt. Ansattes 160 kr. høiere i indtægt. Forhøiet 4,80-i alt kr. 9,20-

b/ Svend Andersen, Brørup St. opsattes 200 kr. i erhverv, forhøiet 8,40. i alt 16,80.

c/ P. Andersen, hos Carl Jørgensen er forglemt på skattelisten og ansattes til

alm. Erhverv kr. 600

                                            kr. 260

deraf 4 %                            kr.   10,40-

d/ Skomagersvend Munnicki, Brørup St. ligeledes, ansattes indtægt kr. 600 kr. kr. 10,40.

20/ Jens Thomsen, Eskelund, da det i klagen påtalte er fradraget af sognerådet før påligningen, kan yderligere nedsættelse ikke gives.

21/ Søren Block, Eskelund, kunde ikke nedsættes.

22/ Andr. Sørensen, Thuesbøl mølle, kunde ikke nedsættes.

23/ Hans Holm, Eskelund, kunde ikke nedsættes.

24/ Frederik Chr. Jensen, Eskelund, nedsattes i indtægt med 200 kr. i alt skat 11,20.

25/ Kjøbmand Sandager (see skattepro. fol. 34) kunde ikke nedsættes.

Fattigsager

Jens Sørensens enke, Kolding, tilstodes husleie 80 kr. og 2 kr. ugentlig, og vil der herfor blive givet fuld refusion til Kolding.

Alderdomssager

1/ Niels Nielsen, Debel, tilstodes extraord. 10 kr.

Næste ord. møde onsdag den 10. mai kl.2 eftermiddag. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Andr. Dahl, Chr. Nielsen, N. N. Kruse, A. Andersen, Niels Kr. Nielsen,

Niels Thøgersen

 

Den 10. mai 1905 var sognerådet samlet til et møde på arbeidsgården . Formanden meddelte at sognerådsmedlem N. Nicolajsen er afgået ved døden og mindedes ham ved at udtale en anerkendelse som virksomt og dygtigt medlem af sognerådet, hvilket medlemmerne gav deres tilslutning.

a/ Fattigsager

1/ Laust Nielsens enke tilstodes fremdeles 25 kr. månedlig.

2/ Hs. Albert Pedersen, Tirslund, andrager om at få tillæg til sin fattigunderstøttelse. Kunde ikke bevilges.

3/ Skr. fra Esbjerg at Hans Kahls hustru den 28. marts er indlagt på sygehuset. Til efterretning.

4/ Skr. fra Grimstrup med regning over udgifter i anl. af Mads Pedersens forsørgelse. Da man har indanket amtets resol- til ministeriet, kunde man ikke indlade sig på at betale forinden en min. resol. foreligger.

5/ Skr. fra Andsager angående Jens Laugesens forsørgelse, hvorefter han er leiet i kost for 40 øre daglig for i sommer. Til efterretning.

6/ Katrine Lauridsen, Hyldelund, der er syg og svagelig boer hos Laurids Lauridsen, Hyldelund og påtog Laur. Lauridsen, Hyldelund sig til at give hende ophold og pleie for 50 øre daglig fra 1. mai at regne.

b/ Alderdomsunderstøttelse

1/ Mikkel Hansen, Eskelund andrager om større understøttelse. Han modteger nu 8 kr. mdl. om vinteren. Der tilstodes 5 kr. mdl. om sommeren fra 1. mai at regne.

2/ Henning Madsen, Brørup, andrager om større understøttelse. Han modtager nu 6 kr. mdl. om sommeren. Der tilstodes fra 1. mai at regne månedlig varer for 8. kr. hos kjøbmand Madsen, og desuden 2 kr. månedlig kontant. Henning Madsen har tidligere meddelt at Niels Chr. Nielsen (Utoft) vilde tage hans børn i pleie. Denne meddeler nu at han ikke har givet løfter derom. Udsattes til næste møde.

3/Der tilstodes Mette M. Hansen, Adsersbøl, et tillæg af 2 kr. mdl. fra 1. april at regne.

4/ Andragende fra Søren P. Madsen, Brørup St. om underst.  Der oplyses at han hidtil har modtaget 8 kr. mdl. om vinteren og 4 kr. mdl. om sommeren, der er bleven refunderet af Veien-Læborg, som forsørgelseskomune. Siden den tid er manden flyttet hjem til konen, der eier et sted ved Brørup St. vurderet til 2950 kr. hvorpå efter opgivende hviler gjæld 1100 kr.

Da der således er forandrede forhold tilstede, fandt man for tiden ingen anledning til at yde understøttelsen.

5/ Andragende fra Chr. Gaarde, Brørup St. Der tilstodes 16 kr. mdl. hele året. Desuden tilstodes et læs træ, som det overdroges Dahl at anskaffe.

6/ Der tilstodes Jep Jan Andresen en extraunderstøttelse af 10 kr.

7/ Der tilstodes Niels Nielsen Gilberg en extra underst. af 10 kr.

c/ Skolesager

1/ Forslaget om at de børn, der ønsker at søge skolen om sommeren (altså børn over 10 år) skulle anmelde det om foråret og mulkteres hvis de udebliver, fremlagdes på ny ledsaget af skoledirektionens, skolekommissionens og lærernes erklæringer. Sagen udsattes til efterår, idet tiden nu er så langt fremskreden at forslaget næppe får stor betydning i denne sommer.

2/ Mulkterne påførtes forsømmelseslisterne.

d/ Skattesager

1/ Klage over skatteansættelse af kommis S. Simonsen, Hovborg. Kunde ikke nedsættes.

2/ Skrivelse fra Malt-Folding om i henh. til lovens § 11 sidste stykke gjensidig ikke at opkræve erhvervsskat af beboere i den anden kommune, der have jord i denne.

Det vedtoges at træffe aftale med nabokommunerne i henhold hertil.

3/ E. Ebbesen, Esbjerg, sættes i skat til herv. kommune som erhvervskommune af en indtægt på 3000 kr.

4/ Følgende ny tilflyttede skatteydere ansattes til skat fra 1. juni at regne:

a/ Niels Østergaard, Thuesbøl, eier en kapital af 18000 kr.

                                            deraf 4 %                            kr. 720-

                                            + 50 %                                ”    360-

                                            i alt                                      kr. 1080-

                                            deraf             4 %                kr. 43,20.

 

b/ Bestyrer Madsen, Gjerndrup, beskattes efter indtægt                    500 kr.

                      efter tabellen                                            kr. 160-

                      deraf 4 %                                                                       kr. 6,40-

 

c/ Gjæstgiver Yde, Brørup St.

ansat kapital                                                                   kr. 15000-

deraf renter                                                                                          kr. 600-

+ 50 %                                                                                                 ”   300-

                                                                                                             kr.  800-

Alm. Erhverv                                                                                        ”  1000-

                                                                                                             kr. 1900-

                                                                 Heraf 4 %                           kr.    76,00

 

d/ Bestyrer Frode Christensen, Adsersbøl

ansat indtægt                                                                                       kr. 600-

efter tabellen                                                                  kr. 260-

deraf 4 %                                                                                             kr.   10,40-

 

e/ Kjøbmand Møller, Brørup St.

ansat indtægt                                                                                       kr. 2000-

heraf 4 %                                                                                             kr. 80,00

 

f/ Jens Madsen hos veiassistent Smidt

løn                                                                                                        250 kr.

kostp.                                                                                                   200 kr.

                                                                                                             kr. 450-

efter tabellen                                                                                        kr. 120-

deraf 4 %                                                                                             kr. 4,80

 

g/ Niels Poders enke, Præstkjær ansat til skat                                     kr. 5,00

e/ Forskjelligt

1/ Skr. fra amtet, med Justitsmin. resol., at amtets forslag til flytning af jordemoderboligen i Gilbjerg til Lindknud by, bifaldes. Til efterretning.

2/ Til at afgive indberetning til kapitelstakstens fastsættelse for treåret 1905-1907valgtes bestyrer H. Hansen, Brørup St. Mølle.

3/ Til den fri fattigkasse bevilgedes for året 1904/5 kr. 600-

4/ Circulære fra landbrugsministeriet at der i indeværende finansår vil kunne udlånes et beløb af 20.000 kr. til udlån til hedeopdyrkning. Til efterretning.

5/ Til boniteringsmand i stedet for afdøde A. Søltoft valgtes Anders Andersen, Thuesbøl.

6/ Til medlem af sygekassens bestyrelse i stedet for A. Søltoft, valgtes Andreas Dahl, Brørup St.

7/ Til revisor istedetfor afdøde N. Nicolaisen valgtes P. Pedersen, Adsersbøl.

8/ Til medlem af skolekommissionen i stedet for A. Søltoft valgtes And. Andersen, Thuesbøl.

Næste møde afholdes på arbeidsgården i Surhave den 14. juni kl. 2 efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Andr. Dahl, N. N. Kruse, Niels Kr. Nielsen, A. Andersen, Chr. Nielsen.

Niels Thøgersen.

 

Onsdagen den 14. juni 1905 var sognerådet samlet på arbeidsgården. Fraværende på grund af sygdom, Chr. Nielsen. Følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Skr. fra amtet med klage fra Hs. Albert Petersen, Tirslund, hvori han forlanger større understøttelse. Man må fremdeles fastholde at den nuværende understøttelse er tilstrækkelig.

b/ Alderdomsunderstøttelse

1/ Andragende fra Jes Carl Nielsen, Brørup St. Kunde ikke bevilges.

2/ Henning Madsen, Brørup St., tilstodes brød for 7 kr. hos bager Frandsen, Brørup St.

3/ Søren P. M. Sørensen, Brørup St., hjemmehørende i Veien-Læborg kommune, andrager atter om understøttelse og oplyser at han er separeret fra konen og derfor ikke har nogen part i hendes eiendom. Efter det nu oplyste tilstodes han 4 kr. mdl. om sommeren og 8 kr. mdl. om vinteren fra 1. juni at regne.

4/ Andragende fra Ane K. Greve, Brørup St. om for fremtiden at få 3 læs klyne i stedet for hidtil 2 læs. Tilstodes.

5/ Andragende fra Niels Martinsen, Brørup St. om husleie og brændsel. Det første kunde ikke bevilges, derimod tilstodes fremtidig 2 læs, 10.000 tørv.

6/ Jacob Jensens enke, Gjerndrup, andrager om brændsel, der vil være at levere hende 1 læs klyne, det første de ere tørre, ventelig i løbet af 14 dage.

7/ Henrik Jensen, Lindknud, andrager om større understøttelse. Tilstodes extraordinær 20 kr.

8/ Andragende fra Johanne Marie Nielsen, Thuesbøl, forsørgelsesberettiget i Kalvslund, Der tilstodes 10 kr. mdl. fra 1. juni at regne.

9/ Der tilstodes Karen Mortensen 5000 klyne.

c/ Skolesager

1/ Andragende fra lærerinde Bolette Vig, Eskelund om fastansættelse. Anbefales.

2/ Meddelelse fra skoledirektionen at der vil være at betale Karen Christensen, Brørup St.

50 kr. for at have undervist nogle piger af hovedskolen i håndgjerning, idet skoleplanen pålægger hende dette. Der vil derefter være anledning til at søge skoleplanen forandret i så henseende. Forslaget udsattes til næste møde, for at der kan søges flere oplysninger.

3/ Andragende fra lærer Bork, Klelund, om at få malet kontor og gang. Tilstodes.

Ligeledes tilstodes et antal tavleregningsbøger og skriftlæsningsbøger. Overdroges Niels Thøgersen.

d/ Skattesager

1/ Skr. fra Lustrup, hvori han meddeler at han vil ansees for havende domicil her i kommunen fra 1. juni d.a. Da Lustrup tidligere har meddelt at han har domicil her, og senere igen fragik dette er denne sag tidligere indsendt til amtet. Udsattes til svar fra amtet foreligger.

2/ Skr. fra Føvling-Holsted sgrd., at dette indgår på at der gjensidig ikke opkræves erhvervsskat, altså med undtagelse af provst Nissen hos hvem Føvling-Holsted sgrd. formener at kunne få skat af tienden i Holsted.

3/ Skrivelse fra kjøbmand Møller, Brørup St. hvori han oplyser at han eier en kapital af 18.000 kr., derefter vilde han komme noget høiere op i skat, men vedtog man at lade skatten stå som vedtaget i mødet den 10. mai d.a. altså kr. 80 årlig.

4/ Meddelelse fra Hjarup-Vamdrup at man har ansat P. Albrechtsen i skat efter indtægt

kr. 60,00 og skat kr. 1,44.

Da Albrechtsen næppe eier noget af sit hus i Vamdrup, søges nærmere oplysning derom og protesterne imod ansættelsen. Overgivet Niels Chr. Nielsen til undersøgelse.

5/ Skrivelse fra Esbjerg ligningskommission og E. Ebbesen med klage over sammes skatteansættelse. Det vedtoges at fastholde at eiendommen til eiendomsskyld er ansat til 40.000 kr. og at indtægten må regnes derefter.

6/ Skr. fra Ø. Vedsted at Klavs Johansen, Eskelund er ansat til erhvervsskat indtægt kr. 150- skat kr. 1,41 øre. Til efterretning.

7/ Skr. fra Esbjerg at der er pålignet Knud H. Møller, Gjerndrup, erhvervsskat af sin eiendom i Esbjerg. Indtægt kr. 376- skat 13 kr.

I skr. af 10/6 1905 har formanden nedlagt protest mod ansættelsen. Til efterretning.

8/ Ansættelse af skat for nytilflyttede skatteydere.

a/ Chr. Heick, Hovborg (i Thyge Sørensens sted) see skatteansættelsen n. 30 i alt kr. 19,20.

9/ Skrivelse fra gjæstgiver Yde, Brørup St. med klage over skatteansættelsen i mødet d. 10. mai d.a. Det oplyses at Yde har havt indtægt + formue således:

Formue                                                     kr. 9500-

4 % deraf                                                  kr. 380-

+ 35 %                                                      kr. 133-

+ alm. Erhverv                                          kr. 1000-

                                                                 kr. 1513-

(har 4 børn) nedsat 10 %    kr. 1,51.

                                                                 Kr. 1362-

heraf 4 %                                                  kr. 54,48 øre fra 1. juni at regne (årlig)

10/ Følgende sattes i skat fra 1. juli at regne.

1/ Ole Sørensen hos kjøbmand Møller     kr. 6,40

2/ Kommis B. Schmidt hos samme                                ”   8,00

3/ Bagersvend Buchwaldt hos Vittendorff                   ”  10,00

4/ Chr. Askov hos Schulz                                              ”  10,00

5/ Jørgensen hos samme                                                 ”    8,00

6/ Carl Jensen hos samme                           ”    8,00

7/ Ths. Thomsen hos Bendixen                                        ”    8,00

8/ Chr. Rasmussen hos olbryggeren                                  ”   6,40

9/ Snedker Feldt hos Frydendal                                       ”   8,00

10/ ” Larsen hos samme                                                     ”   8,00

11/ Tømrer Nielsen hos N. Pedersen                                  ”   8,00

12/ Assistent Andreasen                                                    ”  10,00

13/ Jac Sørensen hos Yde                                                  ”   6,40

14/ Petersen hos A. Jørgensen                                           ” 10,00

15/Aksel Vinter hos samme                                                ” 8,00

16/ Holger Jørgensen hos samme                                        ” 10,00

17/ Fredr. Egelund, Eskelund                                             ” 4,00

18/ Chr. Kallesen hos Svend H. P. Hansen                        ” 6,40

19/ Povl Madsen hos Andr. Dahl                                       ” 6,40

20/ Chr. Jepsen hos skrædder Frydendal      ” 6,40

21/ Skomager R. Holt, Eskelund                                        ” 6,40

22/ Hs. Ellegaard hos L. Fredslund                               kontorist

23/ J. Bjørholm, Gjerndrup og

24/ Niels Chr. Sørensen                            sendt skema d 16/ 6

25/ Niels Nielsen (Laust Nielsens søn) , Vittrup                  ” 4,80

26/ Nicolaisen hos maler Schjøtt                                          ” 6,40

 

11/ Skr. fra skatterådet med 40 antagelser over skatteansættelserne. Sagerne behandledes og overdroges til formanden, Andr. Dahl og And. Andersen, til at mødes med skatterådet til mundtlig forhandling i Brørup St. kro mandag d. 19. juni kl. 2 efterm.

e/ Forskjelligt

1/ Skrivelse fra amtet om værgeråd, det vedtoges at svare at man kun ønsker et værgeråd.

2/ Til sognefoged i Lindknud sogns vestre distrikt vedtoges det at indstille:

Jes Lar. Christiansen, Klelund, Peder Hermansen, Klelund og Hs. P. Hansen d.y., Klelund

3/ Andragende fra Carl Tøstesen, Holsted, om erstatning for arbeide og rugsæd på jordemoderlodden i Hulkjær, i alt 15 kr. Anbefaledes.

4/ Det overdroges formanden at anskaffe en vogn til Hs. Klemmensen.

5/ Skr. fra herredskontoret med meddelelse at der er udstedt næringsbevis til

gjæstgiver Niels Johansen Yde, Brørup St. Til efterretning.

6/ Skr. fra herredskontoret om fastsættelse af normalbidrag til børn, fødte udenfor ægteskab.

Foreslåes 50 kroner.

7/ Skrivelse fra amtet under henvisning til sag n. 499 i amtsr. forhdl. af 25. nov. 1904. angående fastsættelsen af af regulativ for snekastning. Det vedtoges at foreslå at der stilles ½ mand daglig for hver 6000 kr. skyldværdi.

8/ Andragende fra Aksel Nielsen, Eskelund, om statslån til husmandsbrug. Aksel Nielsen agter at kjøbe 6 td. land fra sin faders Niels Chr, Nielsens gård i Eskelund til en pris af 400 kr. pr. td. Land. man finder prisen passende og beliggenheden ved en god vei, så at lodden må ansees for passende til øiemeddet.

9/ Valg af 2 sgrds. medlemmer fastsattes til mødet den 12. juli d.a. kl. 4 efterm., med event. prøvevalg kl. 3.

Næste møde afholdes onsdag den 12. juli kl. 9 formiddag. Mødet sluttet.

V. Scmidt, Niels Thøgersen, Andr. Dahl, Niels Kr. Nielsen, N. N. Kruse

 

Onsdagen den 12. juli 1905 var sognerådet samlet til et ordinært møde, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ I henh. til skrivelse fra Starup sogn af 30. juni er der ydet Mads Chr. Nielsen af Galsthoe, der er forsørgelsesberettiget her i kommunen, en fattigunderstøttelse af 10 kr., da man finder det underligt at der ydes en mand fattigunderstøttelse i den bedste arbeidstid om sommeren, når der ingen sygdom er i familien, har man formanet Mads Christian Nielsen til at møde i dag, og afgiver han følgende forklaring:

I foråret døde hans ko og han henvendte sig da den 25. juni til sognerådsformanden for Starup kommune for af denne at få ham til at skrive et bønskrift som han kunde gå omkring med og få folk til at yde et bidrag til en ko, således som det meget ofte bruges på egnen. Formanden henviste manden til et par andre mænd i sognet, men disse vilde heller ikke have med sagen at bestille. Dagen efter mødte sognerådsformanden og sognerådsmedlem Jørgen Jørgensen i Mads Chr. Nielsens hjem, hvor de uagtet manden ikke havde forlangt understøttelse, tog en afhøring over manden, medens de samtidig udtalte til Mads Chr. Nielsen, at nu havde han jo gået omkring og spildt tiden i nogle dage, så det kunde jo gjerne knibe for ham, og han måtte derfor hellere få 10 kr. som de derpå udbetalte Mads Chr. Nielsen imod kvittering. Mads Chr. Nielsen sagde til sognerådsmedlem Hans Hansen at han ikke vilde have pengene hvis han ikke kunde betale dem tilbage, da han ikke vilde have fattighjælp og dertil svarede Hans Hansen at det var der selvfølgelig intet i veien for. Mads Chr. Nielsen anså derfor de 10 kr. som et lån og først bagefter gik det op for ham at det var en fattigunderstøttelse der var pånødet ham. Efter at manden havde modtaget de 10 kr. meddeltes ham, at nu vilde sognerådet skrive til Brørup-Lindknud sgrd. om tilladelse til at udbetale ham kr. 130 til en ko.

2/ Peder Hansen, Brørup St., andrager om en huleiehjælp af 7 kr. Manden er formentlig hjemmehørende i Viby pr. Århus. Det overdroges Dahl at tage en afhøring, hvorefter der tilståes ham ønskede 7 kr. fra 1. juli (han har tidligere modtaget underst. i Malt)

b/ Alderdomssager

1/ Maren Skov (enke efter Chr. Skov)andrager om underst. til brændsel. Der tilstodes 25 kr., dersom hun alt har kjøbt brændsel, ellers 10.000 klyne fra fattiggårdens mose.

2/ Karen Mortensen, Brørup St. tilstodes 10.000 klyne

3/ Andragende fra Johanne Marie Lauridsen (Andr. Lauridsens enke), Eskelund kjær, født 2. juli 1845, om understøttelse. Der tilstodes 12 kr. mdl. fra juli md. at regne.

4/ Andr. fra Knud Sørensen, Oxlund, om større understøttelse. Der tilstodes 12 kr. mdl. fra 1. juli at regne.

5/ Andr. fra Mette Kirstine Jensen, Oxlund, født 21. mai 1845. der tilstodes 6 kr. mdl. fra 1. aug. at regne. Hjemhørende her.

6/ Chr. P. Gaarde, Brørup, om husleiehjælp 60 kr. Der tilstodes 30 kr. årlig, hvorhos det tilkjendegives ham at man nu ikke ønsker at yde mere, tilmed da han jo eier endel i huset.

7/ Niels Chr. Nielsen (Utoft) tilbyder at tage Henning Madsens ældste barn i pleie fra

1. nov. 05-1.nov. 06 imod at kommunen betaler ham 25 kr. til klæder for dette år.

N. C. Nielsen beholder dernæst drengen 1 år længere imod at give ham klæder m.m.

c/ Skolesager

1/ Skolemulkterne dikteredes.

d/ Skattesager

1/ Meddelelse fra Hjarup-Vamdrup sgrd.at dette efter de modtagne oplysninger frafalder erhvervsskat for P. Albrechtsen.

2/ De i skat satte tjenestekarle, der er under 18 år, fritages for at betale kommuneskat.

3/ Følgende skatteydere eftergives skatten for indeværende år.

                      a/ Snedkersvend Th. Thomsen, Brørup St. på grund af sygdom.

                      b/ do. Chr. Askov, Brørup St.                  I militærtjeneste

                      c/ Bertel Klindt, Firring                                                 do.

                      d/ Snedkersvend Johansen, Brørup                               do.

4/ Skatteansættelse af ny tilflyttede skatteydere:

                      a/ Jo. Bjørholm, Gjerndrup

                      angivet formue                   kr. 6500-

                      4 % renter                           kr. 260-

                      Alm. Erhverv                      kr. 600-

                                                                 Kr. 860-

                      Efter tabellen                      kr. 530-

                      4 %                                     kr. 21,20 øre

 

                      b/ Niels Chr. Sørensen, Eskelund             .                     30 kr. årlig

                      c/ Montør Rasmussen, Brørup St. indt.    kr. 1000-

                      (4 børn) efter tabellen                                                    kr. 480-

                      4 %                                                                                 kr. 19,20 øre

e/ Forskjelligt

1/ Skr. fra herredskontoret med meddelelse at P. Hermansen, Klelund er beskikket til sognefoged i Hovborg distrikt.

2/ Andr. fra A. Hansen, om fuldmyndighedsbevilling. Anbefales.

3/ Skr. fra amtet at normalbidraget for børn avlet udenfor ægteskab for 5 året fra 1/7 d.a. til 30/6 1910 for amtets vedkommende er fastsat således:

For børn under 2 år 60 kr. årlig, derefter 50 kr. årlig. Til efterretning.

4/ Der fremlagtes 2 regninger fra A. Hansen, Gjerndrup for 1903/4 ialt kr. 7,40 øre, som det vedtoges at betale.

5/ Det vedtoges at optage lån til dækning af udgifterne ved Lindknud skole i kreditforeningen for kommuner i Danmark i 4 % serien.

6/ Der udstedes skøde på gl. Adsersbøl skole til P. Petersen, Adsersbøl.

7/ Til medlem af skolekommissionen i Hovborg valgtes Laur. Simonsen, Hovborg.

8/ Til viceformand i stedet for A. Søltoft valgtes And. Andersen.

9/ Det vedtoges at fastsætte formandens løn for året 1905 til kr. 600-

10/ Det nyvalgte medlem Vilh. Schlosser var tilstede og vedtoges det at overdrage til ham at have tilsyn med Surhave skole og de veie Andr. Søltoft har havt tilsyn med, ligeledes til at lave tilsyn med arbeidsgården sammen med A. Andersen og N. Thøgersen.

Næste møde afholdes den 9. aug. 1905, kl 2 efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, N. N. Kruse, N. Chr. Nielsen, Andr. Dahl, A. Andersen, Chr. Nielsen,

Niels Thøgersen.

 

Onsdagen den 9. aug. 1905 var sognerådet samlet til et ordin. møde på fattiggården i Surhave. Fraværende var Dahl på grund af sygdom.

Formanden bød de 2 nyvalgte medlemmer V. Schlosser og P. Nicolaisen velkommen.

a/ Fattigsager

1/ Skr. fra amtet angående Carl Chr. Terkildsen f.t. Kjøbenhavn. Da manden er født i året 1874 og der ikke er vedtegning i kirkebogen om at forældrene ikke havde et til erhvervelse af

forsørgelsesret egnet ophold i Veirup, samt da det efter så mange års forløb ikke kan oplyses om faderen opholdt sig på Adsersbølgård, kunde man ikke erkjende Carl Chr. Terkildsen som forsørgelsesberettiget her i kommunen.

2/ Skr. fra Ribe angående Petrea Nielsen Jensen uægte barn (født 1. sept. 1904). Barnet er af pleiehjemsforeningen anbragt i et hjem i Gredsted. Til efterretning.

3/ Skr. fra amtet, hvorefter min. har godkjendt amtets afgjørelse af Mads Pedersens forsørgelseshjem. Derefter vil Mads Pedersen være forsørgelsesberettiget her i kommunen. Til efterretning.

4/ Skr. fra Kalvslund at alderdomsforsørgede Jens Nielsens enke, Thuesbøl, erkjendes forsørgelsesberettiget i Kalvslund. Til efterretning.

5/ Skr. fra amtet med klage fra Hs. Alb. Petersen, Tirslund, ledsaget af politirapport.

Klageren har ikke af sognerådet forlangt klæder m.m. men kun penge, og derfor har sgrdt. ikke heller havt anledning til at nægte ham disse. Sker der andragende om klæder, skal sagen blive undersøgt, og trænger han til dem, vil han selvfølgelig få dem. Pengehjælp finder man fremdeles ingen anledning at yde ham udover de 8 kr. mdl., han nu modtager.

6/ Laust Nielsens enke, Lindknud, tilstodes 30 kr. til brændsel.

b/ Alderdomsforsørgelse

1/ Andragende fra Niels Nielsen, Debel, om større understøttelse. Der tilstodes 20 kr. mdl. fra 1. aug. at regne, desuden tilstodes 12.000 klyne.

2/ Niels Martinsen tilstodes 20 kr. i husleie og 30 kr. til brændsel.

3/ Andr. af Hs. Olander om klædningsstykker, det overdroges Dahl at undersøge forholdene og anskaffe det fornødne.

4/ Der tilstodes Jørg Iversen, Lindknud, 4000 klyne.

5/ Der tilstodes Mette Marie Hansen, Adsersbøl, 8000 klyne.

c/ Skolesager

I anledning af at min. har godkjendt skoledirektionens afgjørelse således at man skal betale forskolelærerinden ved Brørup St. 50 kr. for at undervise nogle af hovedskolens pigebørn i håndgjerning, og man frygter for at følgerne heraf vil være, at der også fra andre biskole distrikters beboere vil blive stillet krav om mere undervisning i håndgjerning i skolerne, stilledes til behandling om for hele Eskelund skoledistrikt at henholde sig til bestemmelsen i skoleplanen, hvorefter der tilkomme børnene i hovedskolen ½ dags undervisning i håndgjerning og søge skoleplanen for stationsskolens distrikt forandret, således at alle piger af hovedskolen henvises til hovedskolen til undervisning i håndgjerning. Vedtoges.

2/ Skr. fra skoledirektionen at der er meddelt lærerinde Bolette Vig, Eskelund, fast ansættelse.

3/ Skr. fra min. med forslag til vedtægt for skolelokalernes renholdelse i henh. til lov af 14. apr. d.a. Sognerådsforeningen for Ribe amt vil formentlig den 30. aug. holde møde om sagen, og udsattes behandlingen derfor til næste møde. Til som delegeret at repræsentere sognerådet ved foran omtalte sgrds. foreningsmøde valgtes formanden og And. Andersen.

d/ Skattesager

1/ Skr. fra Esbjerg at Esbjerg kommune har fritaget Knud H. Møller, Gjerndrup, for at betale erhvervsskat.

2/ Af nytilflyttede skatteydere ansattes til skat, fra 1.aug. at regne:

Vilh. Vind, Hyldelund (aftægtsmand)                                                kr.4,80

Hs. Nissen, Eskelund                                                                           ” 12,00

Snedker Hs. Povlsen, Eskelund                                                           ”  8,00

Chr. Høegh, Vittrup, (Chr. R. Christensens eiendom)  ”   6,00

e/ Forskjelligt

1/ Sundhedsvedtægten modtoges fra min. med forskjellige bemærkninger. Overgaves til det stående udvalg.

2/ Ved anden behandling vedtoges at formandens løn ansattes til 600 kr.

3/ Legaterne uddeltes således:

Jørg Hansens enke, Oxlund, Ths. Jepsen, Eskelund.

4/ Det reviderede regnskab fremlagdes.

5/ Til bestyrer på arbeidsgården fra 1. nov. d.a. til 1. nov. 1906 antoges Schack på samme betingelse som i fjor.

Næste møde afholdes tirsdagen den 12. sept. kl. 2 efterm. Mødet sluttet.

V. Scmidt, V. Schlosser, Chr. Nielsen, N. N. Kruse, N. Kr. Nielsen, A. Andersen,

Niels Thøgersen, P. Nicolajsen.

 

Skrivelse fra Andst sogneråd at der er tilstået Chr. Hansen i Geising 180 kr. årlig fra 1. sept. d.a. at regne.

 

Tirsdagen den 12. sept. 1905 var sognerådet samlet til et ordinært møde på arbeidsgården i Surhave. Fraværende Povl Nicolaisen. Følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

Skrivelse fra Egtved sgrd. angående den med extraord. hjemstedsbevis forsynede Niels Jensen Borks hjemsendelse til herværende arbeidsgård. Til efterretning.

2/ Skr. fra Viby sgrd. med anerkjendelse af forsørgelsesret for Peter Hansen, Brørup St.

Til efterretning.

3/ Skr. fra amtet hvorefter det med Hans Albert Petersens forsørgelse har sit forblivende ved sognerådets afgjørelse.

4/ Laur. Lauridsen, Oxlund, tilstodes fra 1. sept. at regne 75 øre daglig for ophold og forpleining af Katrine Lauridsen.

b/ Alderdomsforsørgelse

1/ Andragende fra Bertram Hansen, Eskelund, om understøttelse. Andrageren er forsørgelsesberettiget her i kommunen. Der tilstodes i anledning af sygdom 10 kr. mdl. i de første 2 måneder (sept. og oct.) da man antager at sygdommen til den tid vil være hævet, og han altså kan ernære sig selv.

2/ Der tistodes Hs. P. Dam, Brørup St. et tillæg af 5 kr. mdl. til husleie.

3/ Der tilstodes Ole Olesen kr. 10- extraord. i anledning af sygdom.

c/ Skattesager

Følgende tilflyttede ansattes til skat:

1/ Mathias P. Hansen, Vittrup (Jørg Kruses efterf.) Udsattes til næste møde.

2/ Iver Pedersen, Eskelund (Jens M. Nielsens eiendom) årlig kr. 8,00. fra 1.sept..

3/ Følgende beboere af Tirslund, Føvling sogn ansattes til offerskat for indeværende år:

Chr. Skrydstrup                  kr. 2,50

Bertel Knudsen                  ”   1,25

Niels Johansen                      ”  1,25

M. Laur. Fredslund              ”  7,12.

4/ Kjøbmand A. Hansen, Gjerndrup ansattes til årlig skat kr. 12,00 fra 1. sept.

a/ Skolesager

1/ Skr. fra min. at Bolette Vigs tjenestealder vil være at regne fra 1. juni 1904.

2/ Indstilling af vinterlærerinder og lærere. Man vedtog at indstille:

a/ Dorthea Knudsen til lærerinde ved Eskelund skole

b/ Kristen Nielsen, Thisted, Marius Jensen, Farre og Fr. Sørensen Sneum, Bramming

c/ Inger Lund til lærerinde ved                                      Brørup St.

d/ Margrete Søltoft             do                                       Surhave

e/ Sigrid Thaarup                do (mellemkl.)                    Lindhnud

f/ Marie Nielsen                  do (nederst. kl.)                         do

g/ Lor. Ravn                       lærer ved                             Klelund skole

3/ I henhold til lov om foranstaltninger til tuberkulosens bekæmpelse og min. circ. af 26. juni 1905 vedtoges følgende forslag til vedtægt for skolernes renholdelse:

                                                                 I

Klasseværelsernes gulve skulle være fuldkommen tætte; den fornødne udkitning mellem brædderne foretages og vedligeholdes. Gulvene skulle være ferniserede.

Ved fremtidig indretning af nye klasseværelser skal det iagttages at væggene glittes.

                                                                 II

Klasseværelserne skulle daglig udluftes såvel før undervisningens begyndelse som i fritiden mellem timerne og efter undervisningens slutning, hvilket påhviler vedkommende lærer og lærerinder.

                                                                 III

Skoleborde med bænke, kateder og vinduesbænke skulle en gang ugentlig aftørres med en våd klud.

                                                                 IV

Gulvene feies daglig og overmales med støvfri fernis så ofte det tiltrænges, efter sognerådets bestemmelse.

                                                                 V

Klasseværelserne skulle mindst en gang om året underkastes en hovedrengjøring.

                                                                 VI

Det er ubetinget forbudt at spytte på gulvene i klasseværelserne, ligesålidt som spyt må anvendes til rensning af tavlerne, vægtavler såvelsom håndtavler. For så vidt anbringelse af spytkummer i værelserne ansees for nødvendigt skulle disse kummer stadig være forsynede med vand og daglig renses.

                                                                 VII

Skolernes retirader skulle til enhver tid holdes rene og det må nøie overholdes at de tømmes forinden de ere overfyldte og mindst 1 gang ugentlig. Pissoirerne skulle samtidig udskylles og desuden jævnlig desinficeres med klorkalk eller karbol.

                                                                 VIII

De ovenfor under I-VI fastsatte bestemmelser kommer efter omstændighederne også til anvendelse på forstuen.

                                                                 IX

Skolebørnene må kun i tilfælde af ugunstigt veir opholde sig i skolelokalerne i fritiden mellem timerne, herfra undtages dog timerne mellem formiddags og eftermiddagsundervisningen.

                                                                 X

Det påhviler sgrdt. at drage omsorg for, at skolelokalerne renholdes i overensstemmelse med nærværende vedtægt.

                                                                 XI

Skolekommissionen har at forvisse sig om denne vedtægts forskrifters nøie overholdelse; medens det daglige tilsyn føres af læreren.

 

e/ Forskjelligt

1/ Skr. fra amtet at bidraget til Ribe amtsrådskreds på de faste eiendommes værdi for 1905-6 er fastsat til 5 øre pr. 100 kr. skyldværdi. Til efterretning.

2/ Til ligsynsmænd i Lindknud sogns vestre distrikt valgtes

Andr. Jacobsen, Klelund, Laur. Christoffersen, do. og som suppleant: P. Donslund Jensen, Hovborg

 3/ Til snefoged i Vittrup distrikt i stedet for Jørg Kruse, der er fraflyttet, indstilles

Chr. Sørensen, Vittrup.

4/ Andragende fra afholdsforeningen i Gjerndrup om bidrag.

Der tilstodes 10 kr. for indeværende år.

5/ Andragende fra beboere i Oxlund og Gilberg om at Gilberg – Klelund bæk må blive optaget som offentligt vandløb. Overdroges formanden til videre foranstaltning.

Næste møde afholdes onsdag den 11. octbr. kl. 10 form. Mødet sluttet.

V. Scmidt, A. Andersen, Andr. Dahl, Niels Kr. Nielsen, Niels Thøgersen, Niels N. Kruse,

Chr. Nielsen, V. Schlosser.

 

Onsdagen den 11. octbr. 1905 afholdt sognerådet et ordinært møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Niels Jensen Bork (statsfattig) er hjemsendt fra Egtved og indlagt på herværende fattiggård. Til efterretning.

2/ Skr. fra Fredericia at Sønke Chr. Beirholm er af politiet indleveret til Fredericia fattigvæsen med forespørgsel om hvor han skal afleveres. Man vedtog at anbringe ham på tvangsarbeidsanstalten på Fanø i 3 mdr.

3/ Petrea Nielsine Jensen er indlagt på arbeidsgården. Efter tilbud fra Magdalenehjemmet vil hun efter sin nedkomst søges anbragt i dette.

4/ Hs. Alb. Petersen, Tirslund, andrager om at få noget tøi. Overdroges til Niels Chr. Nielsen, til undersøgelse og videre foranstaltning.

5/ Skr. fra sindssygeanstalten i Saxkjøbing angående Ane Povlsen Frydendals hjemsendelse. Formanden har søgt om at få hende anbragt i Viborg sindssygeanstalt. Godkjendtes.

6/ Ane K. Andresen, Brørup St. andrager om noget tøi. Overdroges til Dahl til undersøgelse og videre foranstaltning.

7/ Der tilstodes Laur. Lauridsen, Oxlund, 1 krone daglig for Katrine Lauridsens ophold og forpleining fra 1. nov. at regne.

8/ Henning Madsens yngste dreng, Peter, søges anbragt i pleie, gjennem leiehjemsforeningen. Forlangt dåbsattest hos præsten.

b/ Alderdomssager

1/ Skr. fra Ribe byråd at alderdomsunderstøttelsen til Marie Christine Andersen er forhøiet fra 16 til 18 kr. mdl. Til efterretning.

2/ Andr. fra Ane Katrine Sørensen (Knud Sørensens enke), Oxlund, der tilstodes 5 kr. mdl. fra 1. octbr. at regne.

3/ Andr. fra Ole Olesen om større understøttelse, der tilstodes 5 kr. extraord. i anledning af konens sygdom og desuden et tillæg af 2 kr. mdl. om vinteren fra 1. nov. at regne.

4/ Andr. fra Chr. Pedersen Gilberg om større understøttelse, han modtager nu 24 kr. årlig. Der tilstodes 6 kr. mdl. fra 1. januar 1906 at regne.

5/ Andr. fra Hs. N. Jensen, Vittrup, om større understøttelse; han modtager nu 5 kr. mdl. Tilstodes 8 kr. mdl. fra 1. nov. at regne.

c/ Skolesager

Det overdroges A. Andersen at anskaffe en kakkelovn til lærerindeværelset i Eskelund skole.

2/ I anledning af min. circ. af 6. juni d.a. angående oprettelsen af børnebogssamlinger vedtoges det at bevilge kr. 75- i dette øiemed og at søge om statstilskud. Sagen ønskes ordnet således at der til hver af kommunens øverste 5 klasser, anvendes 1/5 del af det til rådighed havende beløb, og at der til hver klasse anskaffes forskjellige bøger, der da kunne ombyttes jævnlig mellem klasserne. Sognerådet valgte formanden, til medlem af bestyrelsen, medens det overdroges lærer Hansen, Surhave, der var tilstede, at foranledige valg af 2 lærere eller lærerinder, som medlem af bestyrelsen.

3/ Skrivelse fra skoledirektionen at denne efter samråd med sgrdt. har antaget seminarist A. J. Andersen af Ørsted til vinterlærer ved Eskelund skole.

4/ Skrivelse fra skoledirektionen at de af sgrdt. indstilledes vinterlærerinder ere antaget, og have modtaget pladserne.

5/ Andragende fra lærer Hansen, Surhave om anskaffelse af: 2 stole, 1 danmarkskort, 25 stk. sangbøger, 25 stk. læsebøger, 2 stk. facitbøger I + II del.

Det overdroges V. Schlosser at anskaffe det nødvendige. Ligeledes overdroges det Schlosser at lade foretage nogle forandringer og reparationer ved Surhave lærerbolig.

6/ Skrivelse fra skoledirektionen at denne efter samråd med skolekommissionen og de stedlige lærere, ikke kan tiltræde sgrdts. forslag om en forandring i undervisningsplanen med hensyn til håndgjerningsundervisningen i Eskelund skole.

Til efterretning og udsattes til nærmere forhandling.

a/ Skattesager

1/ Math. P. Hansen, Vittrup.

Kapital                                                                           1000 kr.

Indtægt         4 %                                                                40,00-

Do                                                                                     520,00-

                                                                                          560,00-

+ 50 % af 40 kr.                                                                  20,00-

                                                                                       kr. 580,00-

ansat skat                                                                       kr. 16,00- fra 1. oct.at regne

 

2/ Stationsforst. Petersen, Brørup

Ansat indtægt                                                                kr. 2200-

+ 15 % som pens. ber.                                                            330-

                                                                                       kr. 2530-

+ tillæg 20 %                                            kr.   508-

kr. 3038-

heraf 4 %                                                                        kr. 121,52 øre fra 1. oct. at regne

3/ Kjøbmand Larsen, Brørup St.

Ansat indtægt                                                                kr. 700-

Årlig skat                                                                       kr. 20,00 fra 1. nov.

(Margin: Offer 2,50)

4/ Snedkersvend Frandsen hos Bendiksen, ansat skat kr. 8,00 fra 1. nov.

(Margin: offer 1,00)

5/ Do.            Hein              hos Schulz                                                      8,00 “   “

(Margin: Offer 1,00)

6/ Skomagersvend H. Thomsen hos Dahl ansat skat     kr. 6,40 fra 1. nov.

(Margin: Offer 80 øre)

7/ Niels Hansen (P. Ravns efterf.), Eskelund. (Margin: skrive til Veien-Læborg).

Udsattes til næste møde.

e/ Forskjelligt

1/ Til at foretage syn over kommunens veie valgtes A. Andersen, Niels Chr. Nielsen, Niels Thøgersen og Niels Kruse, og vedtoges det at erstatte dem deres udgifter til befordring m.m. efter regning.

2/ Til brandvidne i Gjerndrup, i stedet for Carsten P. Nielsen, der er afgået ved døden, valgtes Julius Jørgensen, Gjerndrup.

3/ Til brandfoged i stedet for Hs. Cl. Ravn, der har begjæret sig entlediget vedtoges det at indstille Markus Sørensen, Adsersbøl, og til vidner: Morten Mortensen og Jørg Hansen

begge i Adsersbøl.

4/ Andragende fra urmager Hermansen om bevilling til foruden bevilling som detaillist at måtte erhverve næringsbevis som urmager. Anbefales.

5/ Klage over veien fra Brørup kirke over Damgård, særlig over at der vendes med ploven på veien. Det vedtoges at give Hs. Iversen, Anelyst, pålæg om ikke at bruge veien som forager.

6/ I henh. Til lov no. 72 af 14. april 1905 er der indgivet andragende om at kommunen må komme til at bestå af 2 værgekredse, hvilket dog muligen nu er for sent. For det tilfælde at der kun bliver et værgeråd valgtes:

Af sgrdts. medlemmer: Vilh. Schlosser, suppleant:And. Andersen

Udenfor sognerådet: Fru Augusta Petersen, L.Veum og Mads Chr. Clausen, Hovborg

Suppleanter:

Fru Kirstine Scmidt, Ålykke og Chr. Mortensen, Vittrup

Dersom der skal være 2 værgeråd valgtes i Brørup: Af sgrdts. medlemmer: Vilhelm Schlosser, Gjerndrup, Suppleant: A. Andersen, Thuesbøl

Udenfor sgrdt.:Fru Augusta Petersen, Eskelund, suppleant Fru Kirstine Smidt, Ålykke

+ Mads Henriksen, Brørup St. og suppleant Fru Lindemeier, do.

I Lindknud: Af sgrds. medlemmer: Niels Thøgersen, Oxlund, suppl. Povl Nicolaisen, Hovborg

Udenfor sgrdt: Mads Chr. Clausen, Hovborg, suppl. Fru Marie Petersen, Adsersbøl

Chr. Mortensen, Vittrup, Suppl. Fru Lene Sørensen, Vittrup

Næøste møde afholdes den 8. nov. kl. 10 form. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Niels Thøgersen, A. Andersen, Niels Kr. Nielsen, Niels N. Kruse, Chr. Nielsen,

Andreas Dahl, P. Nikolajsen, V. Schlosser.

 

Onsdag den 8. nov. 1905 afholdt sognerådet et ordinært møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Skrivelse fra Magdalenehjemmet at pigen Petrea Nielsine Jensen vil blive modtaget der.

Til efterretning.

b/ Alderdomssager

1/ Skr. fra stiftamtet at dette ikke har fundet anledning efter Mette Margr. Jensens klage over utilstrækkelig understøttelse, f.t. at foretage videre i sagen.

2/ Andragende fra Jørgen Iversen, Lindknud om større understøttelse. Tilstodes et tillæg af 4 kr. mdl. altså i alt 20 kr. fra 1. nov. at regne.

2 b/ Der tilstodes P. Husted et tillæg af 3 kr. mdl. om vinteren.

3/ Andragende fra Mette Marie Christensen, Vittrup, om større understøttelse, tilstodes 4. kr. tillæg altså i alt 16 kr. mdl. fra 1. dec. at regne.

4/ Andragende fra Jens Jacobsen Grundal, Eskelund mark, forsørgelsesberettiget i Malt-Folding kommune, han har tidligere modtaget 100 kr. årlig. Tilstodes 8 kr. mdl. fra 1. nov. at regne.

5/ Andragende fra Maren Skov (Chr. Skovs enke), Brørup. St., om alderdomsunderstøttelse.

Tilstodes 5 kr. mdl. fra 1. nov. at regne.

6/ Der tilstodes Chr. Petersen, Gilberg, extraord. i anl. af sygdom 10 kr.

c/ Skolesager

1/ Skrivelse fra skoledirektionen med meddelelse at lærerinde Maren Nielsen, Vittrup, er kaldet til lærerinde i Merløse-Tudse herred, og godkjendelse af Ane Pedersen som vikarlærerinde.

2/ Andragende fra lærer Hansens hustru, Surhave, om vederlag for at have afholdt syskole i sommer. Tilstodes 20 kr.

3/ Det af sognerådet indsendte forslag til renholdelse af skolen fremlagdes atter med skrivelse fra skoledirektionen med en del forandringer. Af disse vedtoges det at tiltræde

§ 1. Tilføies ”Eller på anden lignende måde være beskyttet mod fugtighed”

§ 3 Forandres således:

”Skoleborde med bænke og kateder og anden inventar samt vinduesbænkene skulle aftørres hver dag med en våd klud, således at de ere fri for støv ved undervisningens begyndelse. Kakkelovnene bør holdes pudsede, og vinduesruderne renholdte.”

§ 4 Gulvene overmales med støvfri olie ”dustless oil” med de i så henseende normerede redskaber, hvorved bemærkes

1/ ”at påføringen skal finde sted 4 gange årlig, for så vidt lokalet afbenyttes

2/ at de pågjældende gulve forinden hver imprægnering vaskes grundigt med soda og sæbevand

3/ at gulvene daglig feies for åbne vinduer”

4/ Samtidig med at gulvene påføres ny støvfri olie og altså samtidig med den forud derfor gående rengjøring af gulvet, afvadskes døre og paneler med sæbevand.

§ 7 tilføies ”sæderne og gulvene i retiraderne vadskes en gang ugentlig”

§ 9 tilføies: samtlige skolebørn samt voksne der søger aftenskolen, skulle være forsynede med skiftesko, som ikke må benyttes ude. Endvidere tilføies som ny paragraf:

§ 12 Tobaksrygning i timerne forbydes.

§ 13 Benyttes skolelokalerne til aftenskole ere de voksne elever underkastede de samme bestemmelser som foranført i § 6.

Forskjelligt

1/ Sundhedsvedtægten for Brørup-Lindknud kommune fremlagtes atter og er nu, i overensstemmelse med de tidligere af min. og amtets foreslåede forandringer, affattet og godkjendte hvorefter den vil være at indsende til ministeriets approbation.

2/ Til brandvidne i Hyldelund distrikt i stedet for Joh. Madsen, der er bortreist valgtes Carl Lebæk Jessen, Hyldelund.

3/ Til forligsmægler i tyendesager vedtoges det at indstille såvel den nuværende forligsmægler Søren Moltesen, Stensvanggd. som suppleanten Balser Nielsen, Thuesbøl, til genvalg.

4/ Til anskaffelse af bøger til lærerbogsamlingen bevilgedes for indeværende år 75 kr.

Veilicitationen afholdes på arbeidsgården den 16. nov. kl. 2.

Næste møde afholdes des 13. dec. Kl. 10 form. Mødet sluttet.

V. Scmidt, Andreas Dahl, Niels Thøgersen, N. N: Kruse, A. Andersen, P. Nikolajsen,

Chr. Nielsen, V. Schlosser, Niels Kr. Nielsen.

 

Mandag den 18. decbr. 1905 afholdt sognerådet et ordinært møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Skr. fra Vorbasse–Heinsvig sgrd. at dette går ind på indtil videre at betale Mads Adamsen 50 øre daglig for Vilhelm Schwabes underhold.

2/ Skr. fra Grindsted-Grene sogneråd, hvori erkjendes Elias Madsen forsørgelsesberettiget i Grindsted-Grene. Til efterretning.

3/ Det vedtoges at anbringe Petrea Nielsine Jensens barn Amalie Jensen i pleie gjennem pleiehjemsforeningen.

4/ Skr. fra Malt-Folding angående Carl Ullerups forsørgelse, der er tilstået ham midlertidig 

4 kr. men vil yderligere understøttelse være nødvendig. Til efterretning.

5/ Peder Hansen, Brørup St., forsørgelsesberettiget i Viby, andrager om en underst. af 25 kr. mdl. foruden husleie 7 kr. mdl. Der tilstodes indtil videre for 15 kr. varer men også at søge ham hjemsendt snarest.

6/ Skr. fra Århus fattigudvalg at der er tilstået Johanne Nielsen og hendes den 10. aug. d.a. fødte uægte barn en månedlig underst. af 6 kr. Johanne Nielsen erkjendes forsørgelsesberettiget her i kommunen, og vil der være at yde refusion efter lovlig regning.

b/ Alderdomssager

1/ Der tilstodes Chr. Gaarde extraordin. 20 kr.

2/ Andr. fra Karen Maren Mølgaard, forsørgelsesberettiget i Veien-Læborg. Tilstodes 10 kr. mdl. fra 1. dec. at regne.

3/ Der tilstodes Rasmus Nielsen en extraord. underst. af 10 kr. for denne måned.

4/ Der tilstodes Ole Hansen Jensen et tillæg af 3 kr. mdl. om vinteren fra 1. jan. 1906 at regne. Desuden tilstodes en extraord. understøttelse af 5 kr. til julen, og desuden 10.000 klyne.

5/ Bertram Hansen, Eskelund, andrager om underst. kr. 120 årlig. Man har tilbudt ham forpleining, men har han meddelt at han ikke trænger dertil, men til penge, da han imidlertid ikke egner sig til at få penge, overdroges det formanden at understøtte ham på bedste måde.

6/ Skr. fra Gjørding-Veirup sgrd. angående Maren Nielsens forsørgelse, der er tilstået hende 5 kr. mdl. Til efterretning.

7/ Skrivelse fra Veien-Læborg sgrd. at man har forhøiet Gjertrud Hansens underst. til 10 kr. mdl. Til efterretning, idet det dog vil være at meddele Veien-Læborg sgrd. at konen har penge i Holsted sparekasse, så der fremtidig vil være anledning til at holde igjen med understøttelsens forhøielse.

8/ Andr. fra Chr. Hansen, Vittrup, om understøttelse, man antager ikke at han er trængende dertil og må i alt fald først have yderligere oplysninger om forholdene, særlig hvor meget hans søn betalte ham for eiendommen og om der slet ingen aftægt blev til ham. Desuden om den årlige fortjeneste idet sognerådet anseer det opgivne beløb 50 kr. for at være meget for lavt ansat.

9/ Der tilstodes Niels Chr. Jensen, Hovborg, 40 kr. til anskaffelse af beklædning, og overdroges det Povl Nikolajsen at anskaffe det fornødne.

10/ Der tilstodes Frederikke Lauridsen, Thuesbøl, forsørgelsesberettiget i Brøndum-Nebel kommune, 10 kr. mdl. fra 1. jan. at regne.

c/ Skolesager

1/ Fra bestyrelsen for gymnastikhuset i Lindknud fremlægges forlangende om at kommunen skal betale 50 kr. årlig for at benytte huset til børnenes gymnastik. Man vedtog at gå ind på forlangendet for 1 år, altså 1906.

2/ Andragende fra ungdomsforeningen i Hovborg om afbenyttelse af skolelokalet i Klelund til møder, (oplæsning, sang og foredrag). Det vedtoges at give tilladelsen på følgende betingelser: 1/ Foreningen besørger skolelokalet rengjort, overensstemmende med vedtægterne, efter hvert møde, forinden børnenes skolegang næste morgen begynder.

2/ Foreninger og disses medlemmer ere underkastede de samme betingelser som i vedtægterne ere fastsatte for elever der besøge aftenskolerne.

3/ Det overdroges Niels Thøgersen og Niels Kruse at foranledige hegn sat om Linknud skoles have og afløbet ordnet.

4/ Det vedtoges i juleferien at lade samtlige skolelokaler rengjøre, gulvene alvorlig renset for olie og derefter overmales med støvfri olie. Endvidere vedtoges det at udbyde renholdelsen af skolerne i henh. til vedtægterne.

d/ Skattesager

1/ Statsskat

Som ny tilflyttede skatteydere ansattes hertil

a/ Niels Østergaard. I henhold til selvangivelse har han

Formue                                                     kr. 18.000-

indtægt                                                       ”       671-

Godkjendtes.

b/ Jens Bjørholm, Gjerndrup

I henh. til selvangivelse har han

formue                                                        kr. 6000-

Godkjendtes

Og ansattes indtægten til      kr. 860-

c/ Mads Madsens enke, Klelund

har ikke selvangivet og ansattes til samme formue og indtægt som hendes afdøde mand, efter hvem hun hensidder i uskiftet bo.

2/ Til kommuneskat ansattes til:

a/ Provisor Gjerulf, Brørup, indtægt                              kr. 1600-

årlig skat                                                                         kr. 64,00 ( 11/1 06 nedsat til 48 kr)

b/ Maler Nielsen, Brørup St.                                          årlig skat       10 kr.

c/ Skrædder Petersen, do                         ”     ”                                   10 kr.

d/ Skræddersvend B. Petersen hos Svenning                årlig skat       8 kr.

e/      ”              ”     Boysen           ”     samme                    ”      ”        8 kr.

f/ Snedker Sørensen                       ”        hos Schultz        ”      ”         9 kr.

g/ Skrædder A- Andersen            ”          hos P. Jensen     ”      ”         8 kr.

h/ Skomager Jørgensen                             hos Petersen         ”     ”       8 kr.

i/ Smed Iversen                                        hos Smed Andersen             8 kr. 10/1 06 nedsat til 6 kr. k/   ”                      Hansen                                hos C. Jørgensen                 8 kr.

l/ Tømrer Struve, Brørup St.                                                                10 kr.

m/ Tømrer Hansen,   ”                                                                          10 kr.

n/ Hotelkarl Søren M. Nielsen ”                                                          5 kr.

o/ Billedskjærer Jes Pedersen, ”                                                           30 kr.

p/ Skomager Lautrup, Hovborg                                                           10 kr.

q/ Maks Nissen (Hs. Madsens eid. ) Tirslund                                      12 kr.

r/ Ledvogter Jonassen, Tirslund                                                             2 kr.

e/ Forskjelligt

1/ Til medlemmerne af sundhedskommissionen valgtes:

Læge Møller, Brørup St., Dreier Jørgensen, Brørup St., M. B. Henriksen, Brørup St.,

Søren Moltesen, Stensvanggaard., Møller P. Jensen, Hulkjær, Hs, A. Hansen, Lindknud,

Jes L. Christiansen, Hovborg.

2/ Til brandvidner i Hyldelund distrikt i stedet for Carl L. Jessen,

udnævntes Peder Raben, Hyldelund

3/ Til brandfoged i Lindknud i stedet for Niels Kruse indstilles Niels L. Hansen, Lindknud

og til vidner: Hs. P. Petersen, Damhus, Lindknud og And. Christensen, Lindknud

4/ Da Eskelund nye branddistrikt på grund af stationens tilvækst er vel stort, andragedes der hos amtet om deling af distriktet, således at Brørup St. danner et distrikt for sig og det øvrige Eskelund 1 særskilt distrikt, derhos vedtoges det i stedet for Aug. Jørgensen, Brørup St., som har begjæret sig entlediget at indstille til brandfoged i Brørup St. distrikt møllebestyrer Hansen, og til vidner Carl Jørgensen, Brørup St. og Snedker Schultz, Brørup St.

og til brandfoged i Eskelund, Hans Nielsen, Eskelund, og til vidner:

Niels Chr. Sørensen, Eskelund og Søren Th. Jensen, do

5/ Til tællingskommissærer ved forestående folketælling valgtes:

I vestersognet undtagen Firring

Klaus Moltesen, Gravengd., og Chr. Thygesen, Surhave. Suppleant A. Andersen, Sølvdal

I Gjerndrup og Hulvad

Hans Møller, Gjerndrup, Claus Madsen, do, Jørg. Koed, do

I Eskelund, nord for chausseen

Godske Knudsen, Eskelund

I Eskelund syd for chausseen

And. Pedersen, L.Veum

I Thuesbøl og Firring

N. C. Snabe, Thuesbøl, Ludvig Andersen, Stenbrogård

I Brørup St. nord for banen

Snedker F. Freudendal, Brørup St., Møllebestyrer Hansen do

I Tirslund

Jens Mortensen, Tirslund, P. Holst, Tirslund

I Hovborg

Bertel Andersen, Hovborg, Niels P. Hansen, do

I Klelund og Sønderlund

Hs. P. Hansen d.y. Klelund, Chr. Burkald do

Jens Sønderg. Jørgensen, Råbjerg, Niels Jørgensen, Sønderlund

I Oxlund

Jens P. Sørensen, Oxlund, Niels Andr. Nielsen, Oxlund

I Gilberg

Peder Nielsen, Gilberg & suppleant Carl M. Pedersen, Gilberg

I Hyldelund

Suppleant Hs. Peter Andreasen, Hyldelund, P. M. Petersen, Hyldelund

I Adsersbøl & Kirkholm

P. N. Pedersen, Kidkolm

Thyssen Hansen, Adsersbøl

I Debel

Hs. A. Hansen, Debel

I Lindknud

Hs. Gr. Hansen, Lindknud, Ths. Thomsen, do

I Vittrup

Jeppe Sørensen, Vittrup, Jacob Jensen, do, Marius Madsen, do

6/ Skrivelse fra Justitsministeriet at dette har tiltrådt sgrdts. indstilling om at der oprettes 2 værgerådskredse, altså 1 i hvert sogn, herefter henvises til valg af medlemmer i mødet den 11. octbr. d.a.

Af lærerne er valgte:

I Brørup lærer Jensen, Eskelund

I Lindknud lærer Bork, Klelund

7/ Andragende fra Ribe amts pleiehjem om bidrag. Tilstodes 20 kr. for 1905.

8/ Legaterne uddeltes således:

Jørg Hansens enke, Oxlund, Klaaborg Christensen, Tirslund

9/ Obligation for hedelånet til Fr. Thomsen, Vittrup kr. 1000- underskreves

10/ Obligation kr. 8000- til kommunekreditforeningen underskreves.

11/ Andr. til landbrugsministeriet om forandring i tiendeloven underskreves.

12/ Der tilstodes 10 kr. for indeværende år til Brørup Afholdsforening.

13/ Til formand for året 1906 valgtes V. Scmidt.

Til viceformand valgtes And. Andersen.

Næste møde afholdes 10. jan 06 kl. 10 form. Mødet sluttet.

V. Scmidt, Niels Kr. Thøgersen, Andreas Dahl, Chr. Nielsen, P. Nikolajsen, Niels N. Kruse,

Niels Kr. Nielsen, A. Andersen, V. Schlosser.

 

Den 10. jan. 1906 afholdt sognerådet et ordinært møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes.

1/ Fattigsager

Skr. fra Vorbasse-Heinsvig sgrd. hvori Vilh. Schwabe begjæres hjemsendt til herværende fattiggård. Drengen er herefter foranlediget hjemsendt.

2/ Der tilstodes P. Hansen Brørup St. indtil 1. april d.a. :Fødevarer for 15 kr. mdl. mælk som hidtil og brændsel, hvilket sidste det overdroges formanden at anskaffe.

2/ Alderdomssager

a/ Jes Carl Nielsen, Brørup St. har klaget til amtet over, at der er nægtet ham alderdomsunderstøttelse, man må fremdeles fastholde at manden ikke er trængende dertil og at han selv har betaget sig midlerne til at leve for, ved at bortgive til sine børn hvad han havde af kapital. Da manden desuden har 300 kr. årlig indtægt foruden fri bolig, anseer man ham, selv fraset at han har bortgivet, hvad han eier, som anført ikke trængende til underst.

Det overdroges formanden nærmere at få undersøgt forholdene.

b/ Skr. fra Brøndum-V. Nebel sgrd. at dette anerkjender Frederikke Lauridsen for forsørgelsesberettiget.

c/ Skrivelse fra Veien-Læborg sgrd. hvori dette erkjender Karen Marie Mølgaards forsørgelsesret.

d/ Der tilstodes Jens Grundal, Brørup St. et tillæg af 7 kr. mdl. altså 15 kr. mdl. fra 1. jan. at regne.

e/ Matte Marie Hansen, Adsersbøl, andrager om større understøttelse. Der tilstodes et tillæg af 2 kr. mdl. for i vinter, hvorhos det overdroges Niels Kruse at søge afhjulpet de værste mangler ved husets utæthed.

f/ Da det er oplyst, at Niels Chr. Christensen, Brørup St. ikke egner sig til at få kontante penge, som understøttelse, og sønnen Ole Christensen i København tager sig noget af ham, vedtoges det at skrive til denne og få aftalt en bedre måde at forpleie ham på.

g/ Chr. Hansen, Vittrup, andrager om understøttelse. Efter de nu modtagne oplysninger, i hvorvel man dog ikke kan godkjende rigtigheden af den af ham opgivne årsfortjeneste, fandt man anledning til at tilstå ham 5 kroner mdl. om vinteren fra 1. febr. at regne.

Meddeles at han tjener 1 krone om dagen foruden kosten. Skal have delt sine eiendele mellem børnene, en datter i Middelfart og en søn.

c/ Skolesager

1/ Renholdelse af skolerne er nu udbudt og modtoges følgende tilbud:

a/ Eskelund skole

Marie Nørgaard, Thuesbøl mølle

Renholdelse af de 4 klasse + forstuerne årlig kr. 175-

       Do          af retirader og pissoirer             ”     ”     50-

b/ Brørup St. skole

Alma Madsen, Brørup St. renh. af skolen og forstuer   årlig 100 kr.

Jens P. Jensen, Brørup St. renh. af ret. + pissoire                                   ”        6kr.og gødningen

c/ Lindknud skole

1/ Ane Sørensen, Lindknud, skolelokaler + forstuer vinter 15 kr. mdl. sommer 10 kr. mdl.

2/ Klaus Jensen, Lindknud. Skolelokale forstue, årlig   100 kr.

                                            Retirader + pissoirer 40 kr. årlig, eller 20 kr. og gødningen

                                                                                                                                   Side 91

3/ Landpost Svabe, Lindknud, for klasseværelser + forstuer      årlig kr. 195-

                                                                  for retir. + pissoirer             årlig kr.   35-

4/ Morten Povlsen, Lindknud.                 for retir. + pissoirer            årlig kr.    25-

d/ Vittrup skole

1/ Helene Marie Nielsen, Vittrup.                                  Skolestue+forst. årlig    50 kr.

                                                          Retir.+pissoir           ”      10 kr.

2/ Hans Petersen, Vittrup              Skolestue + forstue ”       55 kr.-

              Retir.+pissoir.            ”       25 kr.-

Renholdelsen vedtoges det at bortgive således:

1/ Gulvene i skolestuerne + forstuerne feies daglig for åbne vinduer. Kommunen tillægger koste.

2/ Borde, bænke og kathedre og vinduesbænke + hylder aftørres daglig med en våd klud. Spyttebakken renses.

3/ Vinduesruderne holdes rene.

4/ Hvor der findes cementgulve i forstuerne vadskes disse hver anden dag. Fodtøishylderne holdes rene.

Retirader og pissoirer.

Retirader tømmes så ofte det er nødvendigt inden de overfyldes, mindst en gang ugentlig.

Pissoirerne skylles engang ugentlig og disinficeres jævnlig med karbol, der leveres af kommunen.

2/ Hvor der holdes aftenskole i lokalerne skal rengjøringen finde sted enten om aftenen eller om morgenen, alt for så vidt det ikke medfører forøgede udgifter for kommunen.

1/ På foranførte betingelser overdroges det at overdrage til formanden og A. Andersen at leie til Eskelund skole.

2/ endvidere overdroges det:

Dahl at slutte accord for Brørup St. skoles vedk. med:

Alma Madsen og Jens P. Jensen

3/ Niels Thøgersen overdroges at slutte accord for Lindknud skole med:

Klaus Jensen for lokalernes rengj.

Morten Povlsen for retirader + pissoirer

4/ Chr. Nielsen overdroges at slutte accord for Vittrup skoles vedk. med

Helene Marie Nielsen

5/ Povl Nicolaisen overdroges at slutte accord for Klelund skole om begge rengjørelser med

Morten P. Jacobsen for 125 kr.

6/ Niels Kruse overdroges at slutte accord for Adsersbyskoles vedk. på lignende betingelser som for Vittrup skole. (I margin: Surhave see slutning af forhld.)

2/ Andragende fra Brørup forsamlingshus om betaling af 50 kr. årlig for børnenes afbenyttelse af gymnastikhus. Bevilgedes for 1 år, altså 1906. (for så vidt det ikke forbydes af skoledirektionen) og således at bestyrelsen sørger for renholdelsen af lokalet.

e/ Skattesager

1/ Smed svend G. Iversen, Brørup St., klager over skatteansættelsen. Nedsattes til 6 kr.

2/ Provisor Gjerulff klager over skatteansættelsen og oplyser at hans indtægt er

I år                Løn                                     kr. 1020-

Kost + logi                          kr.  400-                                                  

I alt                                                           kr. 1420-

Men da indtægten forrige år kalenderår var 200 kr. mindre, ansættes han for i år til

Indtægt                                                    kr. 1200-

4 % skat                                                    kr. 48,00

3/ Ansættelse af skat for ny tilflyttede skatteydere:

a/ Holger Hansen, Eskelund                     Udsattes til næste møde

b/ Hs, Chr. Sørensen, Gjerndrup                     ”        ”     ”         ”

f/ Forskjelligt

1/ Andr. fra Danmarks Afholdsforening om tilskud. Kunde ikke bevilges.

2/ Forespørgsel om der i året 1906 kan ventes oldenborrer. Man antager ikke.

3/ Skr. fra amtet at min. har stadfæstet sundhedsvedtægten for Brørup-Lindknud

Kommune, og at et antal trykte exemplarer vil blive eftersendt.

4/ Andragende om bidrag til privat vei fra Eskelund kro og i nord. Der tilstodes 25 kr.; og finder sgrdt., at de andre lodseiere, der ikke bo i Eskelund kjær, men dog benytter veien også give deres bidrag.

5/ Andragende fra borgerforeningen, Brørup St. om bidrag til en stenkiste ved privat vei ved Slankenhof? (Side 93). Der tilstodes 9 stk. 6” cementrør og 10 kr. kontant.

6/ På Skotteveien og Lindknudveien ere grøfterne forskjellige steder fyldte for at skaffe indkjørsel til markerne. Det vedtoges at forhandle med vedk. lodseiere om nedlæggelse af rør i grøfterne ved de nødvendige overkørsler. Kommunen tillægger rør og lader arbeidet udføre, men vil vedk. lodseier senere have flere overkørsler, må han selv lade arbeidet udføre og tillægge rør. Fyldning af grøfterne er absolut forbudt. Til at forhandle med lodseierne udvalgtes for Lindknud veien, Schlosser, og for Skotteveien formanden.

7/ Skrivelse fra amtsveinspectøren med tilladelse til at nedlægge en drainrørsledning

(3” drainsrør) i bunden af den østre landeveisgrøft ved Foldingbro-Veile landevei i en længde af 60 favne på betingelse af:

1/ at nedlægningen, såvel med hensyn til dybde som længde, udføres ved sognerådets foranstaltning og på dets bekostning samt i enhver henseende efter amtsveivæsenets anvisning og under dets tilsyn.

2/ at sognerådet påtager sig den fremtidige vedligeholdelse af ledningen samt forpligter sig til uopholdelig at bortfjerne ledningen og istandsætte grøften når sådant måtte fordres af amtsveivæsenet, samt

3/ at sognerådet forinden noget arbeide udføres på landeveiens grund, tilstiller amtsveivæsenet en udskrift af dets forhandlingsprotokol hvoraf

Det fremgår at sognerådet indgår på de stillede betingelser.

8/ Høstberetning udfærdigedes

9/ Til brandfoged i Thuesbøl i stedet for N. C. Snabe, der har begjæret sig entlediget indstilles: Chr. Hansen, Thuesbøl, og til vidner: Hs. M. Bovlund, Thuesbøl, og P. Hummelgaard do

Til brandfoged i Gilberg-Debel distrikt i stedet for And. Nielsen Knudsen, der har begjæret sig entlediget, indstilles:

Hans Ingv. Johansen, Gilberg

Og til vidner:

Mads Nielsen Adamsen, Debel og P. Chr, Schmidt, Gilberg

11/ Listen over heste + vogne i henh. Til lov 16/6 1876 udskreves.

12/ meddelelse fra amtet at hedelånet til Mads Fredr. Thomsen nu er anvist til udbetaling ved Ribe amtsstue.

13/ Det overdroges V. Schlosser at slutte accord om Surhave skoles renholdelse på ligende vilkår som Brørup St. skole.

Næste møde afholdes 14. febr. Kl 10 form. Mødet sluttet.

V. Scmidt, Niels Kr. Nielsen, Niels N. Kruse, Andreas Dahl, P. Nikolaisen, Niels Thøgersen,

V. Schlosser, Anders Andersen, Chr. Nielsen.

 

1/ Meddelelse fra Farup sogneråd, at ugift Petrea Nielsine Jensens barns fødsel (Amalie Jensen) er tilført Farup sogns ministerialbog. Barnet er født på arbeidsgården i Surhave den 16. nov. 1905.

2/ Meddelelse fra Føvling-Holsted sogneråd at barnet Else Marie Jacobsens fødsel er noteret i i Føvling sogns ministerialbog. Barnet er født 13. oct. 1905 og efter sit 18. år forsørgelsesberettiget i Føvling på grund af at faderen oppebærer vedvarende fattigunderstøttelse med refusion fra Føvling-Holsted.

 

Den 14. februar var sognerådet samlet til et ordinært møde, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Skr. fra Vonsild at Mads P. Rosendal er indlagt på sindssygeanstalten i Middelfart. Manden erkjendes forsørgelsesberettiget her i kommunen. Til efterretning.

2/ Skr. fra tvangsarbeidsanstalten i Mariager, at Sønke Chr. Beirholm, den 3. marts d.a. vil blive hjemsendt hertil efter udstået straf, 60 dages tvangsarbeide.

Han vil indtil videre være at indlægge på arbeidsgården.

3/ Skr. fra Viby sgrd. at dette ikke ønsker P. Hansen hjemsendt. Såsnart han tiltrænger yderligere hjælp vil han dog atter søges foranlediget hjemsendt.

4/ Andr. fra Steffen Hansen, Thuesbøl om eftergivelse af sygehjælp kr. 236-

Understøttelsen sftergives.

b/ Alderdomssager

1/ Andr. fra Chr. Gaarde, Brørup St. om større understøttelse, man fandt ingen anledning til at forhøie den månedlige understøttelse, hvorimod der tilstodes ham 30 kr. halvårlig til husleie fra 11. juni 1906 at regne, og til hjælp til husleie for decbr. termin extraord. 10 kr. Endvidere overdroges det formanden at anskaffe ham en bunke træ og overdroges det Dahl at få leveret ham nogle kul.

2/ Skr. fra Ole Chr. Christensen, Kjøbenhavn at han giver sin fader Niels Chr. Christensen, Brørup St. fri beboelse og desuden middagsmad, der af ham betales med 25 øre daglig; det overdroges Dahl at gjøre accord med vedk. om at give ham hele kosten, imod at sognerådet betaler det det koster udover middagsmaden. Hvorefter den månedlige understøttelse og levering af varer bortfalder. For vask og klæder + brændsel vil sognerådet ligeledes betale.

3/ Skr. fra Gjørding-Veirup sgrd. at der er tilstået Maren Nielsen 12 kr. mdl. fra 1. jan. at regne. Til efterretning.

4/ Andr. fra Jeppe Larsen Rendbo om alderd. understøttelse. Detr tilstodes 16 kr. mdl. fra 1. jan. at regne. Har modtaget fra Leirskov for jan., altså nu fra 1. febr.

5/ Skr. fra Randers, at der er tilstået Karen Thomsen Mortensen en underst. af 120 kr. årlig

Til efterretning.

6/ Andr. fra Povl Jørgensen, Lindknud, forsørgelsesberettiget i Føvling-Holsted. Der tilstodes 18 kr. mdl. fra 1. febr. at regne.

c/ Skolesager

1/ Skr. fra skoledirektionen at Signe Knudsen er konstitueret som lærerinde i Vittrup.

Til efterretning.

2/ Andragende fra Signe Knudsen om udsættelse med at tiltræde pladsen som lærerinde i Vittrup til 1. mai. Sagen er anbefalet af provsten og Lindknud skolekommission.

Da befolkningen i skoledistriktet ikke er fornøiet med den nuværende ordning, vedtog man at forlange at hun tiltræder pladsen snarest.

3/ Andr. fra vinterlærerinderne i Lindknud om erstatning for brændsel. Kunde ikke bevilges.

4/ Andr. til skolerådet fra lærer Skøtt, Lindknud., om et lån af 100 kr. til anlæg af have. Andragendet anbefales og påtager sgrdt. sig at føre tilsyn med, at pengene anvendes som angivet.

5/ Der tilstodes vikarlærerinde Ane Petersen, Vittrup, samme løn som embedet er tillagt dog kun fra 1. decbr. at regne.

6/ Det overdroges Dahl at anskaffe et verdenskort til Stationsskolen.

d/ Skattesager

Holger Hansen, Eskelund ansattes til skat således:

                                            Formue          14.700 kr.

                                            Indtægt            1762 kr.

Derefter sættes han i skat 4 %

Årlig kr. 70,48 øre fra 1. decbr. at regne

2/ Hs. Chr. Sørensen, Gjerndrup ansattes således:

Formue          19.000 kr.

Indtægt 4 % kr. 760

+ 35 %                                kr. 266

Efter skala                          kr. 1450

                                            kr. 2476

/ personlig skat                    kr. 110

                                            kr..2366

4 %                                     kr. 94,64

3/ Skr. fra skatterådsmedlem Hansen at han møder den 26. kl. 9 form.for at overvære ansættelsen af formue og indtægt. Til efterretning.

e/ Forskjelligt

1/ Skr. med andragende til regering og rigsdag fra foreningen til fremme af automobilkjørsel i Danmark. Det vedtoges at svare at man af sikkerhedshensyn for de beboere der kjøre med heste f.t. ikke kan anbefaleandragendet, man anseer det for rigtigst at de nuværende bestemmelser for lokomobilkjørsel foreløbig fastholdes.

2/ Andr. fra sygepleieforeningen i Brørup om tilskud. Tilstodes 20 kr. for indeværende år.

3/ Til sammen med formanden at udfærdige folkethingsvalglisterne valgtes:

Anders Andersen og Niels Thøgersen.

4/ Til brandvidne i Thuesbøl i stedet for P. Hummelgaard, der har nægtet at tage imod valg, på grund af alder, valgtes P. Nielsen Jensen, Thuesbøl.

5/ Til brandfoged i Vittrup i stedet for Alexander Hansen, der har begjæret sig entlediget vedtoges det at indstille Chr. Andersen, Vittrup, og til brandvidner valgtes

Marius Madsen og Søren Nielsen.

6/ Det vedtoges at påligne ligesom i fjor 32 kr. pr. td. hartkorn og 1 kr. for 1000 kr. eiendomsskyld.

7/ Til at undersøge forholdene og fremkomme med forslag om et event. alderdomsasyl valgtes:

Formanden, And. Andersen, Vilh. Schlosser.

Næste extraord. møde afholdes på arbeidsgården til ansættelsen af formue og indtægt den 26. febr. kl. 9½ form. Mødet sluttet.

V. Scmidt, Niels Kr. Nielsen, Niels N. Kruse, V. Schlosser, P. Nikolajsen, Chr. Nielsen,

Anders Andersen, Niels Thøgersen, Andreas Dahl.

 

Den 14. marts 1906 afholdt sognerådet et extraordinært mode på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Alderdomssager

1/ Skr. fra Føvling-Holsted sgrd. Hvori Povl Jørgensen, Lindknud, erkjendes forsørgelsesberettiget der, og at han har modtaget understøttelse f febr. md.

3/ Der tilstodes Rasmus Nielsen, Brørup St. extraord. 10 kr.

3/ Skr. fra amtet med klage fra Niels Chr. Christensen, Brørup St. Man fastholder sgrdts. tidligere bestemmelse, idet hans omgangsfæller er af den art, at det har vakt forargelse, ligesom han i længere tid forinden sgrdts. bestemmelse, har spist på samme sted.

4/ Skr. fra Veien-Læborg sgrd., hvori Andr. Lauridsens enke, Johanne Marie Lauridsen af Eskelund erkjendes forsørgelsesberettiget der.

5/ Andragende fra H. P. Frederiksen, Thuesbøl om underst. Kunde f.t. ikke bevilges.

6/ Skr. fra amtet med klage fra Hs. Olander, Eskelund. Manden har ansøgt sgrdt. om større underst, og modtager foruden underst., også klæder m. m.

b/ Skolesager

1/ Skr. fra skoledirektionen at lærerinde Rigmor Adersen efter ansøgning, har fået sin afsked, og at embedet i Adsersbøl er opslået vakant, samt at ansøgningsfristen udløber den 1. april.

Til efterretning.

2/ Andragende fra B. Vig om under sygdom at måtte ansætte Asta Jensen som vikar fra 5. marts at regne, mod en betaling af kr. 1,50 pr. dag. Andragendet er anbefalet af provsten. Anbefales.

3/ Mulkter for skoleforsømmelser dikteredes.

4/ Noget malerarbeide i Eskelund skole overdroges det A. Andersen at foranstalte udført.

c/ Forskjelligt

1/ Skrivelse fra amtet hvorefter det påhviler herv. kommune, i henh. til lov om eiendomsskyld af 15. mai 1903 § 13, at indbetale til amtsstuen kr. 576,81 øre

2/ Der tilstodes 10 kr. for indeværende år til Lindknud afholdsforening.

3/ Andr. fra Veien og Omegns Biavlerforening om bidrag. Kunde f.t. ikke bevilges.

4/ Andr. om optagelse på valglisten er fremkommen af følgende:

1/ Lærer H, J. Hansen, Surhave, født 18. aug. 1876.

2/ Max Nissen, Tirslund, født i 1873.

3/ Træskomager Niels Nielsen, Brørup St. f. i Egtved 25. nov. 1870.

4/ P. Beier, Stilde, født i Jernved d. 5. april 1875.

5/ Laur. Gaarde, Stilde, født i Brørup 19. juni 1873.

6/ P. Sørensen, Henriksen, Vittrup, f. i Eskelund mølle i 1875.

7/ Murer Søren Sørensen, Brørup, f. i Slesvig.

8/ Niels A. Schmidt, Brørup, f. i Ribe 14. aug. 1871.

Og vedtoges det at optage på valglisten:

1/ Lærer H. J. Hansen, Surhave, fra 18. aug. 1906

2/ Max Nissen, Tirslund, fra 1. octbr. 1906

4/ P. Beier, Stilde

5/ Laur. Gaarde, Stilde

8/ Niels A. Schmidt, Brørup St.

Derimod nægtedes optagelse af:

3/ Træskomager Niels Nielsen, Brørup, da han arbeider som svend hos Terkild Vinter

6/ P. Sørensen Henriksen, Vittrup, da han er i tjenende stilling. Sammenligningen med

Chr. P. Jørgensen passer ikke da denne er bestyrer og i uafhængig stilling.

7/ Murer Søren Sørensen, Brørup St., da han ikke har indfødsret

5/ Andr. fra Mads Chr. Clausen, Hovborg om at tage et barn i pleie. Man kan anbefele hjemmet som et særdeles godt hjem for et pleiebarn; dog bemærkes at manden er syg og veed man ikke om han lider af tuberkulose og om sådant kan være en hindring for at få pleiebarnet.

6/ Andr. fra Peder Povlsen Jensen, Hovborg, om at tage et barn i pleie. Man kan anbefale hjemmet som et godt pleiehjem.

Skolesager

1/ Andr. fra lærer Skøt om tilskud til aftenskole. Der oplyses at der er undervist 25 elever, og undervist i 54 timer. Der tilstodes 20 kr.

2/ Andr. fra gymnastikforeningen i Lindknud om bidrag, fordi skolebørnene benytte gymnastikredskaber. Der tilstodes 15 kr.

3/ Andr. til amtets skolefond fra lærer Skøtt om tilskud til aftenskole. Anbefales.

Fattigsager

1/ Niels Jensen Bork andrager om at måtte konsulere en øienlæge i Kjøbenhavn. Tillodes.

Næste møde afholdes på arbejdsgården i Surhave, onsdag den 11. april kl. 2 efterm.

Mødet sluttet

V. Schmidt, V. Schlosser, Andr. Dahl, P. Nikolajsen, Niels Kr. Nielsen.

 

Den 11. april 1906 var sgrdt. samlet til et ordinært møde på arbejdsgården i Surhave, Fraværende Dahl.

Følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Der tilstodes bager Chr. Jensen, Brørup St. varer for 5 kroner ugentlig, mælk for 50 øre ugentlig og brændsel 28 kr. årlig.

2/ Skrivelse fra Kjøbehavns magistrats 3die afdeling, hvori Axel Villiam Sivertsen erkjendes forsørgelsesberettiget i Kjøbenhavn.

3/ Kasper Petersen, Gjerndrup andrager om eftergivelse af 35 kr. som betaling for hans kone på sygehuset. Understøttelsen eftergivet.

b/ Alderdomssager

1/ Hs. P. Dam, Brørup St. andrager om en klædning. Overdroges til Dahl.

2/ Maren Stengård f. Mortensen, Oxlund, andrager om understøttelse. Hun er formentlig hjemmehørende i Vorbasse-Heinsvig kommune. Tilstodes 8 kr. mdl. fra 1. maj at regne.

3/ Ole Olesen, Gilberg andrager om hjælp i anledning af sygdom.

Tilstodes extra underst. af 15 kroner.

c/ Skolesager

1/ Det vedtoges at antage Johanne Andreasen som sommerlærerinde ved Brørup St. skole.

2/ Til det ledige forskolelærerindeembede i Adsersbøl var fremkommen 8 ansøgninger og vedtoges det at overdrage til medlemmerne i Lindknud, sammen med skolekommissionen at fremkomme med indstilling.

d/ Skattesager

1/ Meddelelse fra Føvling-Holsted sogneråd, at følgende skatteydere i Tirslund er ansatte således til formueskat:

Chr. Skrydstrup kr. 21.00, B. Knudsen, kr. 9.00, N. Johansen kr. 12.00, L. Fredslund kr. 64.80

Til efterretning

2/ Skr. fra Stiftamtet om sgrdts. bemærkninger angående skattevedtægtens revision, der skal finde sted i indeværende år. Man vedtog at svare, at man ikke finder anledning til at anbefale en nedsættelse af tillæggene, og opsættes kan disse efter loven jo ikke, da man i så fald kunde ønske en forhøielse udover de 25 % for tillæg af de større indtægter.

e/ Forskjelligt

1/ Andragende fra Hovborg afholdsforening om bidrag. Tilstodes 10 kr.

2/ Til hegnssynsmænd, samt vurderingsmænd for mark og vejfred istedet for Hs. Klindt, der er fraflyttet og Søren Jepsen, der er afgået ved døden, vedtoges det at indstille:

Søren Moltesen, Stensvanggd. og Jeppe Sørensen, Vittrup

3/ Skr. fra amtsvejinspektøren med forslag om påføring af ler på vei no. 10. Leret er påført.

4/ Til brandvidne i Tirslund, i stedet for Klåborg Christensen, der er afgået ved døden, valgtes Max Nissen, Tirslund

5/ Det overdroges Schlosser at få rækværket ved broen over Stilde å istandsat evnt. fornyet.

6/ Veien Adsersbøl efter Kidholm ønskes rettet noget over Adsersbølmark, og vedtoges det at opfordre telefonselskabet til at flytte telefonpælene. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Niels N. Kruse, V. Schlosser, P. Nikolajsen, Niels Thøgersen, Niels Kr. Nielsen,

Chr. Nielsen, Anders Andersen.

 

Onsdagen den 9. mai 1906 var sgrdt. samlet til et ord. møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Hs. Alb. Petersen, Tirslund andrager om et tillæg til brændsel. Det overdroges Niels Chr. Nielsen at besørge anskaffet 8000 klyne.

2/ Regning fra sygehuset for Klåborg Christensens ophold der, kr. 37.55 fremlagdes, og overdroges det Niels Chr. Nielsen at forhandle med enken om evt. betaling.

3/ Andragende fra And. Nielsens hustru, Vittrup om fri kur og pleie på Frederiks hospital.

Anbefaledes.

4/ Der tilstodes Laust Nielsens enke, Lindknud 30 kr. til brændsel.

b/ Alderdomssager

1/ Andr. fra Johanne Lauridsen, Eskelundkj., om tilskud til brændsel. Tilstodes 30 kr. årlig.

2/ Iver Jørgensen, Lindknud, forsørgelsesberettiget i Vejen-Læborg, andrager om understøttelse. Tilstodes 15 kr. mdl. fra 1. mai at regne.

3/ Andr. fra Ingeborg Schmidt, Brørup St., forsørgelsesberettiget i Veerst-Bække kommune.

Tilstodes 10 kr. mdl. fra 1. mai at regne.

4/ P. Nielsen Pedersen andrager om større underst. om sommeren. Tilstodes 12 kr. for sommeren, fra 1. juni at regne.

5/ Andragende fra Johanne Marie Jørgensen Brørup St., forsørgelsesberettiget her i kommunen. Tilstodes 4 kr. fra 1. juni at regne.

6/ Andr. fra Ane Johanne Mathiesen, Brørup St., forsørgelsesberettiget i S. Stenderup Kommune. Tilstodes 200 kr. årlig fra 1. april.

c/ Skolesager

1/ Tilbud på malerarbejde i Lindknud skole (se kopibog fl. 269) fremkom fra

Maler Nielsen, Brørup St.   kr. 86.90 uden tapet

Maler Møller, Askov                                kr. 90.55 med    do.

Maler Schøtt, Brørup St.    kr. 57.00 med    do            

Arbejdet overdrages til maler Schøtt for tilbudte kr. 57.00, og overdroges det Niels

Thøgersen at føre tilsyn med arbeidet.

2/ Lærer Skøt andrager om stakit om haven ca. 30 al., bevilgedes ligesom til Vittrup skole, – ca. 20 al., overdroges Niels Thøgersen og Chr. Nielsen.

3/ Andr. fra Margrethe Søltoft om vederlag for værelse og brændsel. Tilstodes 30 kroner.

4/ Meddelelse fra skoledirektionen at denne har konstitueret Karen Sørine Lehmann som forskolelærerinde i Adsersbøl.

5/ Meddelelse fra Johanne Andreasen at hun modtager pladsen som sommerlærerinde ved Brørup St.

6/ Lærer Hansen, Surhave, andrager om at få malet. Sovekammeret oliefarve 3 gange, loftet oliefarve 1 gang, vinduerne 2 fag 2 gange. Dagligstuen, væggen plettet desuden 2 døre en gang malet og 4 døre repar. & lakkeres på 1 side og 21 fag vinduer malet 1 gang udvendig, ligesom 4 yderdøre malet 1 gang udvendig og 4 fag vinduer indvendig. Overdroges formanden at gøre accord med maleren.

7/ Det overdroges Dahl og A. Andersen at få opført et pissoir ved Brørup St.

8/ Skolemulkterne dikteredes.

d/ Skattesager

1/ Skatteklager

a/ Morten P. Jacobsen. Kan ikke nedsættes.

b/ No. 378 Jes Petersen, Brørup St. nedsattes til 16 kr. 13 øre

2/ Ansættelse af skat for nytilflyttede skatteydere

1/ Hs. Hansen Ågård (Falks ejendom, Eskelund)

Formue 5000 kr. , kr. 200 + 50% + pers. erhv. 200. Skat kr. 8.00

3/ Gårdeier Trøk, Firring

Formue                                                                           kr. 25.000

4 % renter                                                                         ”    1.000

+  50%                                                                              ”       500

alm. erhverv                                                ”       400

                                                                                         ”     1900

deraf 3 ¾ %                                                                     ”         71,25

 

4/ E. V. Petersen, Brørup St.

Kapital                                        Kr. 10.000,                 4% -400-

+ 50%                                                                                      200 – 600

Eiendom                                              5000,                   4%  200

+ 3.5 %                                                                                       70  270

alm. erhverv                                                                500

                                                                                                  kr  1370

nedsat til                                                                      kr. 1200

3 ¾ %                                                                                        kr. 45.00

 

5/ Kirstine Petersen (sammes datter)

Kapital                                                                       kr. 10.000 -4% 400

+ 50%                                                                                                  200

alm. erhverv                                                              kr. 200

                                                                                                       kr. 800

nedsat til                                                                                        kr. 600

3 ¾ %                                                                                             kr. 22.50            

 

6/ Bager Gadeberg, Brørup St.                                      Skat 10.00

7/ Malersvend skomager? Toft                 ”                       ”      7.88

Forskjelligt

1/ I henh. til min. circ. af 30te f.m. foretoges valg af et medlem af valgbestyrelsen for det forestående valg til folkethinget. Valgt blev V. Schmidt.

2/ Til Magdalenehjemmet vedtoges det at yde et bidrag af 30 kr. for indeværende finansår.

3/ Til revisorer valgtes J. P: Justesen, Brørup og P. Pedersen, Adsersbøl

4/ Til børnebogsamlingerne for indeværende finansår bevilgedes 75 kroner, jfr. min. circ. 6. juni 1905.

5/ Til lærebogsamlingerne bevilgedes 50 kroner, jfr. min. circ. 18. juli 1905.

6/ Det vedtoges at yde møller P. Jensen, Hulkjær kr. 50 for at istandsætte veien til Hulkjær mølle (Driverveien) og påføre den 2 favne ler og 3 favne harpet grus.

7/ Andr. fra O. Lamp om tilladelse til at nedlægge 9” rør under 1st vei (Ladelundvei). Tilladelsen meddeltes på betingelse af at arbeidet udføres uden at forstyrre færdslen af veien, og at veien sættes i god og forsvarlig stand efter arbeidets udførelse og ledningen i fremtiden vedligeholdes af andrageren.

8/ Andragende fra H. P. Brandt, Lindknud, om fri proces i en sag mellem ham og lærer Lustrup om et engstykke. Manden er uformuende og anbefales andragendet.

9/ Circulære fra amtet, hvori forlanges en udtalelse om skattelovens virkninger. Formanden fremlagde et udkast til svar, som hoslagt er vedføiet, og vedtoges det at indgive dette som svar.

Mødet sluttet.

V. Schmidt, N. N. Kruse, Andr. Dahl, Niels Kr. Nielsen, Chr. Nielsen, V. Schlosser,

Niels Thøgersen, P. Nikolajsen, A. Andersen.

 

I anledning af min. circ. af 25. april d.å. udtales:

I lov no. 85 af 15/5 1903 kunde man ønske foretaget den ændring at der for store indtægter og større kapitaler kunde tillægges mere end de tilladte 25 % og vilde ansee det for heldigt om man der kunde tillægge indtil 50 %, idet det jævnligt ved skatteligningen viser sig umuligt at ramme skatteevnen tistrækkeligt hos disse, således at der bliver et passende forhold imellem dem og de mellemstore indtægter. Med hensyn til de små indtægter har sgrdt. jo, efter loven, frit skøn indtil 800 kr. indtægt og ansees en forandring heri unødvendigt, ja man vil endog anse en forandring med et skattefrit beløb af 600 kr., som der tidligere har været foreslået i folkethinget, for høist uheldigt, idet derefter ingen tjenestekarl kan komme til at betale skat, og disse med den store løn, de nu oppebære, bedre end en stor del af de andre skatteydere har råd til at yde et bidrag til kommunen.

Endvidere vilde en sådan delvis fritagelse for at betale kommuneskat af et bestemt beløb, ansees for meget uheldigt, idet et sådant forhold vanskeligt kan fastsættes for hele landet; hvad der passer på de bedre egne på østkysten, hvor der er forholdsvis få indtægter på 600 kr. eller derunder passer ikke på den mindre gode egn, og særlig ikke på hedesognene i Vestjylland, hvor det overveiende antal indtægter ere små, så der vil blive for få, der i det hele taget vil komme til at betale formue og indtægtsskat og følgen vil være at skatteprocenten vil gå i det dobbelte og indtægtsskatten bliver for trykkende for mellemklassen.

I herværende kommune findes i alt 732, der svare indkomstskat til kommunen, heraf ere 390, der have under 600 kr. årlig indtægt.

Dersøm yderligere statistiske oplysninger om skatteforholdene her i kommunen ønskes vil disse kunne gives med kort varsel.

Af skatteklager er fremkommen

i året 1903                           19, hvoraf 12 nedsattes

”   ”    1904                         48, hvoraf 23 erholdt mindre nedsættelser og 1 forhøielse

”   ”    1905                         25, hvoraf 3 nedsattes, og 4 forhøiedes

”   ”    1906   2

 

Det store antal klager i 1904 fremkom formentlig på grund af den forandring skatteloven foreskrev ved beregningen og hvorved flere feil end tidligere ansættelser efter skøn rettedes, hvilket selvfølgelig gav såvel tilfredshed hos de nedsatte, som utilfredshed hos de forhøiede. Forresten antager man at enten beregning, der, selv uanset skattelovene, var bleven indført i stedet for den gamle ansættelse efter skøn, vilde have frembragt ligeså mange klager. At antallet af skatteklager nu er dalet og nu iår kun er fremkommen 2, turde være et tegn på at der kan arbeides med skatteloven, som basis for skatteansættelse til kommunen.

Man ville anse det for heldigt, dersom det kunde forlanges af skatteyderne at disse vare forpligtede til på tro og love at opgive formue og gjæld; som det nu er, er det ligningskommissionen, der skal føre bevis for denne antagelses rigtighed, hvilket er sågodtsom umuligt.

Dersom skatterådsinstitutionen skal bibeholdes, turde det anbefales, at der i dettes virksomhed indførtes en forandring, således at dens opgave nærmest, hvad den i grunden

også nu er, mere bestemt opgaves at være undersøgelse af skatteansættelsernes forhold mellem kommunerne indbyrdes, og ikke, som nu sker, en kritik over endel skatteyderes

ansættelse i kommunen.

Skatteansættelsen af kommunens skatteydere, såvelsom forholdet imellem disse indbyrdes, formener man at sognerådene, der er kjendt med de i kommunen boende skatteyderes skatteevne, bedre kan bestemme end skatterådet, idet disse 3 mænd umuligt kan have det kjendskab til den enkelte skatteyder som sgrdt. Det foreslåes derfor at en sådan indblanden i de indre forhold af kommunens beskatning afskaffes. Er der begået feil af sgrdt. har jo vedkommende skatteydere ret til at klage til amtsrådet, og dette turde være bedre garanti for en retfærdig beskatning end tilsyn af skatterådet, og tilmed uden grund, kan næppe befrygtes, hvorimod det er i høi grad ubehageligt for sgrdt. ligeoverfor skatterådet, at skulle forsvare ansættelserne efter at man har gjort sit bedste for en ligelig fordeling af skatteansættelsen, og hvorimod skatterådet dog kun kan have løse formodninger uden grund eller bevis”

 

Den 13. juni 1906 var sognerådet samlet til et ord. møde, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Skr. fra amtet med resolution at smedesvend Carl Chr. Therkildsen vil være at anse som forsørgelsesberettiget i Gjørding-Veirup kommune. Til efterretning.

2/ Skr. fra Vium-Sjørslev-Almind sgrd. pr. Kjellerup med forespørgsel om kommunen må understøtte løsladt straffefange, arbeidsmand Carl Marius Gravesen, forsørgelsesberettiget

i Vium-Sjørslev-Almind kommune, f. t. på Adsersbølgård, direkte fra forsørgelseskommunen. Det vedtoges at svare, at man ikke har noget imod familiens ophold her i kommunen, men at man ønsker at denne forsørges af herv. kommune, imod fuld refusion fra forsørgelseskommunen.

b/ Alderdomssager

1/ Andr. fra P. Husted om tillæg af 3 kr. mdl. også om sommeren. Man fandt ingen anledning

til forhøielse.

2/ Skr. fra Vorb.-Heinsvig sgrd. at dette erkjender Maren Steengaard fororsørgelsesberettiget

i Vorbasse-Heinsvig. Til efterretning.

3/ Andr. fra Jeppe Jan Andresen om større understøttelse. Tilstodes extraord. kr. 20 i anledning af konens sygdom.

4/ Andr. fra And. Petersen, Lindknud om understøttelse. Man fandt ingen anledning til at yde understøttelse for i sommer, idet man har grund til at antage, at han i alt fald i sommer ikke trænger dertil.

5/ Andr. fra Povl Jørgensen, Lindknud om 15 kr. til brændsel. Tilstodes 15 kr.

d/ Skattesager

1/ Skr. fra Esbjerg med meddelelse at Knud H. Møller, Gjerndrup er ansat til erhvervsskat 15 kr. Da Knud Møller påstår ikke at have nogen indtægt af sit hus i Esbjerg, har man protesteret imod ansættelsen til amtet.

2/ Klage fra Morten P. Jacobsen, Hovborg, over hans skatteansættelse, ledsaget af skr. fra amtet hvori sgrdts. udtalelser udbedes. Man henholder sig til svaret til klageren.

3/ E. Ebbesen, Esbjerg, meddeler at hans indtægt af ejendomme og forretning i Brørup har været 1380 kr., hvilket tages til følge, og vil skatten heraf blive kr. 21, 85 øre.

4/ Hs. Hansen Ågård klager over den i forrige møde foretagne skatteansættelse, og meddeler at han kun eier 2000 kr. Skatten nedsattes til 4 kroner.

5/ Skrivelse fra Veien-Læborg sgrd., hvori sgrdt. går ind på herv. sgrds forslag om gjensidig ikke at påligne erhvervsskat; således at der ikke fra nogen af siderne pålignes eller opkræves erhvervsskat.

6/ Skr. fra Veien-Læborg sgrd. at man har pålignet Ingvardt Hansen erhvervsskat af 2000 kr. (3,52 %) kr. 47. Henvises til ad. 5.

7/ Apotheker Clausen, Kjøbenhavn, ansættes til erhvervsskat af Brørup apothek. Forpagtningsafgift kr. 1800, heraf erhvervsskat kr. 34.80 øre

8/ Mikal Iversen (Hs. Nissens efterf.), Eskelund ansættes i skat ligesom Hs. Nissen kr. 13.13 øre.

9/ Assistent Welling, Brørup St., udsattes til næste møde.

Forskjelligt

1/ Andr. fra Frelsens hær om bidrag. Kunde ikke bevilges.

2/ Andr. fra Brørup skytteforening om bidrag. Tilstodes 15 kr.

3/ Til som repræsentant ved sognerådsforeningens generalforsamling i Esbjerg den 23. juni d. å. at repræsentere sgrdet valgtes And. Andersen.

4/ I henhold til skattedepartementets skr. af 12. f. m. vil der være at foretage lodtrækning

og nyvalg af en vurderingsmand og stedfortræder, som medlem af vurderingsrådet.

Ved lodtrækning afgik Niels Chr. Nielsen og suppleant Johs. Hansen og gjenvalgtes begge.

Mødet sluttet

V. Schmidt, Niels N. Kruse, A. Andersen, P. Mortensen, Andr. Dahl, V. Schlosser, Niels Thøgersen, Niels Kr. Nielsen,

 

Den 11. juli 1906 afholdt sognerådet et ordinært møde, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

Jes Bjørholm, Gjerndrup, der er forsynet med extraordinært hjemstedsbevis No. 2223, er kommen hertil kommunen den 30. juni fra Sønderjylland og andrager om understøttelse.

Der tistodes 15.000 klyne, at levere med 5.000 stk. strax, 5.000 ” i decbr., 5.000 ” i febr.

Husleie 4 kr. mdl., desuden fødevarer for 10 kr. månedlig.

2/ Da Peter Hansen, Brørup St. fremdeles nyder fattigunderstøttelse, vedtoges det at søge ham hjemsendt.

3/ Skr. fra amtet, hvorefter der foreligger min. resol. for, at herv. kommune skal refundere

de omstridte 10 kr. for Mads Chr. Nielsen. Til efterretning.

4/ Ane Pugh, har efter hjemkomsten fra Varde sygehus taget ophold hos broderen Nic. Pugh, Brørup St., hvem der tilstodes daglig 50 øre for hendes underhold + forpleining fra 8. juni at regne.

5/ Skr. fra kgl. Frederiks hospital Kjøbenhavn at Niels Jensen Bork kan modtages til operation for stær. Betaling er kr. 1,20 pr. dag. Det vedtoges at lade bestyrer Schack ledsage manden til Kjøbenhavn.

6/ Skr. fra Vium-Sjørslev-Almind sogneråd at dette indvilger i at yde fuld refusion for C. M. Gravesens underhold. Der tilstodes indtil videre 7 kr. mdl. husleie og 15.000 klyne således:

5000 stk. klyne strax, 5000 ” i decbr., 5000 ” i febr. og indtil manden bliver fri, ugentlig varer for 5 kr. + 2 kr. kontant.

7/ Skr. fra Veien-Læborg sgrd. med forlangende at få Hs. Mortensen Pedersen Bloms fødsel tilført Brørup sogns kirkebog. Barnemoderen ugift Helene Marie Blom opholdt sig 10 mdrs. dagen før fødselen hos Nic. Jensen, Gjerndrup. Til efterretning og videre foranstaltning.

b/ Alderdomssager

1/ Maren Skov, Brørup St. andrager om brændselshjælp. Tilstodes kr. 25,00.

2/ Andr. fra Ane K. Greve, Brørup St. om større understøttelse. Tilstodes 4 kr. mdl. husleiehjælp fra 1/7.

3/ Skr. fra amtet med tidligere behandlede klager fra Hs. Olander, tilligemed politirapport, hvoraf det fremgår at Søren Olander har skreven andragendet, og at den gamle ikke har det godt, idet han navnlig kun har et værelse på 3×4 alen til sovekammer, opholdssted, og spiseværelse og ikke må komme i sønnens værelse. Herredskontoret forespørger amtet

om dette ønsker kriminel tiltale mod Søren Olander, hvilket man dog må fraråde.

Med hensyn til mandens opholdssted henstilles det til sognerådsmedlemmerne at forsøge at opdrive et andet hjem for ham.

4/ Skr. fra Stenderup sgrd., hvori sgrdt. anerkjender Ane Johansen Mathiesens forsørgelsesret og er villig til at refundere. Til efterretning.

5/ P. Husted andrager om brændsel. Tilstodes 5000 klyne.

6/ Det overdroges P. Nicolaisen at kjøbe 7000 klyne hos Andr. Jacobsen, at levere til Ane K. Greve, Brørup St.

c/ Skolesager

1/ Skolemulkterne dikteredes.

2/ Det overdroges Chr. Nielsen at få anbragt panel under vinduerne i Vittrup skole, samt få oliemalet dette og væggen i samme hvide.

d/ Skattesager

1/ Et udvalg af sgrdt. (se forrige møde) har havt møde med skatterådet. Samtlige sognerådets skatteansættelser godkjendtes, med undtagelse af Theod. Crafack, hvis indtægt ansattes til 900 kr.

Ny tilflyttede skatteydere ansattes i skat:

1/ Frede Fuglsang, Eskelund, ansat i Malt-Folding således:

Formue                                                     9800 kr. (selvangivelse)

Indtægt                                                    1210  ”            ”

+ tillæg 50 % af indt. af kapital                 200  ”

I alt indtægt                                             1410 kr.

nedsat til                                                   1270 kr.

Skat kr. 47,62 øre fra 1. juli

2/ A. Hundebøl, Thuesbøl.

Selvangivet indtægt                                 3100 kr. (Formue), deraf skat 116,75., fra 1. juli

3/ Søren Veirup, Thuesbøl

Selvangivet indt.                290 kr.           Kapital 7500 kr.

+ tillæg 50 % kap.              145  ”

                                      kr. 435,00

nedsat til                       kr. 300

deraf skat                      kr.   11, 25 fra 1. juli

4/ Snedkersvend Askov hos L. Schulz Brørup St. Skat kr. 10,00 fra 1. juli

5/ Syerske frk. Jensen Brørup St. Skat kr. 4,00 fra 1. juli

6/ Snedkersvend Larsen hos Bendixen. Skat kr. 7,88 ø. fra 1. juli

7/ Bestyrer Sletskov, Brørup St., udsattes til næste møde, og sendes opfordring til selvangivelse. (Sendt skema 14/7 1906)

8/ Maskinmester Hansen, Brørup St. Skat 10 kr.

9/ Bager Jensen, Brørup St. Skat 10 kr.

10/ Niels Iversen, Tirslund. Skat 8 kr.

11/ Bager Nielsen, Lindknud. Skat 10 kr.

12/ Jens Nicolaisen, Klelund, skat kr. 8,00

13/ Henrik Schmidt, Eskelund mark. Skat kr. 10,00

c/ Forskjelligt

1/ Skr. fra Stiftamtet at Indenrigsminsteriet har givet meddelelse om, at der er anvist kommunen kr. 156,66 som tilskud til den fri fattigkasse.

2/ Der bevilgedes kr. 600 som tilskud til den fri fattigkasse; for 1906/7.

3/ Til på sgrdts. vegne at møde ved sessionen i dette efterår, valgtes Niels Chr. Nielsen.

4/ Andragende fra H. P. Hansen, Bendixen og Freudendal om at de tilbageholdte kr. 400 for bygningen i Lindknud, nu må blive dem udbetalt.

Det overdroges N. Thøgersen og N. Kruse at efterse om der er nogen brøst ved skolebygningen og dersom udvalget finder bygningens tilstand tilfredsstillende, da at udbetale de 400 kr.

Næste møde afholdes den 8. aug. d. å. kl. 2 efterm. Mødet afsluttet.

V. Schmidt, Niels Thøgersen, Niels N. Kruse, Niels kr. Nielsen, Chr. Nielsen, Andr. Dahl,

V. Schlosser, A. Andersen, P. Nikolajsen.

 

Den 8. august 1906 var sgrdt. samlet til et ordinært møde. Fraværende P. Nicolaisen.

Følgende sager forhandledes:

1/ Skrivelse fra Viby sgrd. ang. P. Hansen, Brørup St. Viby sgrd. nægter at tage imod ham ved hjemsendelse, ligesom sgrdt. nægter at give fuld refusion. Det overdroges formanden at foranledige sagen fremsendt således at familien kan blive hjemsendt.

2/ Carl V. Gravesen, Klelund, meddeler at hans søster Katrine Lauridsen ønsker at komme til sin søster i Kolding, for der at kunne fortsætte kuren hun har begyndt. Tillodes og vil der være at rette en anmodning til Kolding fattigudvalg om tilladelse til at hun tager ophold i Kolding imod fuld refusion af alle udgifter.

4/ Ane M. Hansen, Vittrup. Bertel Pedersen, Vittrup forlanger 50 øre daglig i extra pleieløn i anledning af hendes sygdom. Tilstodes for 20 dage a 50 øre kr. 10.

b/ Alderdomssager

1/ Skr. fra amtet angående H. Olanders forsørgelse. Det vedtoges at svare, at Hans Olander bestemt modsætter sig at flytte, og påstår at han har det godt som han nu har det, ligesom det er oplyst, at han er en mindre behagelig person, der er slemt fordrukken. Man har derhos

ikke, af sidstnævnte grund kunnet forskaffe noget andet hjem til ham, og da der nu vil blive indsat en kakkelovn i hans værelse, vedtog man indtil videre at udsætte sagen medens man dog vil holde tilsyn med forholdene.

2/ Skr. fra amtet at dette ikke finder anledning til at foretage videre i anledning af Niels Chr. Christensens klage. Til efterretning.

c/ Skolesager

1/ Det overdroges skolepatronerne for de forskjellige skoler at besørge klasserne kalkede, hovedrengjøring foretaget og gulvene ferniserede.

2/ Det overdroges Niels Kruse at besørge et værelse i Adsersbøl skole tapetseret.

3/ Det overdroges And. Andersen at anskaffe en stol m.m. til 2. klasse i Eskelund skole.

d/ Skattesager

1/ Ingeniør H. Petersen, Hulkjær, udsattes til næste møde.

2/ Assistent Welling, Brørup St.

Selvangivelse                      Formue                               0

                                            Indtægt                     kr. 760

/ 50 %                                              ”  380

Skatteindtægt                                                       kr. 380

Skat                                                                      kr.   14,25 øre

 

3/ Bestyrer Sletskov Brørup St.

angiver formue                                                        2000 kr.

indtægt                                                                     500 kr.

Det oplyses fra anden side, at manden har actier i Harbjerg for 8000 kr., og man ansatte ham derfor således:

Formue                                                     kr. 10.000

deraf renter                                                         400

+ 50 %                                                                200

anden indtægt                                                     500

I alt                                                                     1100

deraf skat                                                 kr. 41,25 øre

 

4/ Elvinus Andersen. Brørup mejeri         Skat 3 kr.

5/ Pouli Jensen                    ”                    Skat 3 kr.

6/ Skr. fra Esbjerg ligningskommission at denne har fritaget Knud H. Møller for at svare erhvervsskat til Esbjerg.

e/ Forskjelligt

1/ Skrivelse fra amtet om fastsættelse af forholdet mellem påligningen på fast eiendom og på formue og leilighed for tidsrummet 1907-1909.

Det vedtoges for det næste treår at påligne som hidtil halvdelen på fast eiendom og halvdelen på formue og leilighed.

2/ Det vedtoges for indeværende år at bevilge til den fri fattigkasse for indeværende finansår indtil kr. 600.

3/ Til løn for formanden for indeværende år bevilgedes kr. 600.

4/ Bestyrer Schack leiedes for næste år til en løn kr. 450.

5/ Til Kirstine Beses ophold på efterskolen i Holsted bevilgedes 25 kr.

Næste møde afholdes d. 12. septbr. kl. 2 efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Niels N. Kruse, Chr. Nielsen, Andr. Dahl, V. Schlosser, A. Andersen,

Niels Kr. Nielsen, Niels Thøgersen.

 

Den 12. sept. 1906 var sognerådet samlet til et ordinært møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Skrivelse fra Esbjerg om at eftergive H. C. Kahl den modtagne og herfra refunderede fattighjælp indtil 29. jan. d. å. Eftergives.

2/ Jeppe Olsen, der nyder alderdomsunderstøttelse og er indleiet hos Dines Petersen i Gjerndrup ønsker at få ophold på arbeidsgården. Det overdroges formanden at tale med vedk., og særlig lade ham vide at han, som fattiglem på arbeidsgården, selvfølgelig er arbeidsanstaltens husregler underkastet, og fremtidig skal blive på arbeidsgården. Ønsker

han derefter fremdeles at komme på arbeidsgården, vil han være at anbringe der.

3/ Skrivelse fra Kolding udvalg for fattigvæsen angående handelsagent Lars Chr. Madsens

forsørgelse. Vedk. er forsørgelsesberettiget i Hammerum-Gjellerup kommune, men blev syg her i kommunen, hvorefter han reiste til Kolding, hvor han blev indlagt på sygehuset. I henhold til fattiglovens § 43 jfr. min. skr. af 3. juli 1903, vil det påhvile herv. kommune, hvor han blev trængende til hjælp, at bære den del af forsørgelsesudgifterne, der påhvile opholdskommunen. Til efterretning.

4/ Skr. fra amtet at Indenr. min. i skr. af 11. f. m. har resolveret at Brørup-Lindknud

kommune skal udstede hjemstedsbevis for Karl Peter Sørensen, Brørup St. , hvis fader Hs. Sørensen modtog fattigunderstøttelse i henh. til extraord. hjemstedsbevis, i henh. til fattigl.

§ 27-2 stk. ? i hvilket bevis vil være at optage bemærkning at det kun er forpligtende for kommunen for det tilfælde der fra udlandet stilles forlangende om hans hjemsendelse her til riget. De udgifter der måtte blive påførte kommunen ved pågjældendes forsørgelse ville blive erstattede af statskassen.

5/ Ane Dorthe Albertsen i Thuesbøl har et uægte barn i pleie Leo H. Schaffer i Gilberg, der til pigen har udtalt at han ikke vilde beholde barnet. Det vedtoges at søge barnet Karen Dorthea Albertsen anbragt i pleie gjennem pleieforeningen.

(Sendt begjæring til pleiehjemsforeningen 27/9 06)

b/ Alderdomssager

1/ I anledning af Hs. N. Jensens sygdom vil det være nødvendigt at sørge for pasning og pleie, og overdroges det Chr. Nielsen at antage Viggo Damkjærs kone til at pleie ham mod betaling af 25 øre daglig.

2/ Andragende fra Henrik Jensen, Lindknud, om extra underst. i anledning af sygdom og til reparation af huset; der tilstodes 50 kroner.

3/ Skr. fra Skanderup kommune at der er tilstået Jørg. Iversen en underst. af 275 kr. årlig.

Til efterretning.

5/ Fremlagtes skr. fra amtet ang. alderdomsasylet, hvoraf fremgår at den laveste takst for underhold + forpleining der kan beregnes på et alderdomsasyl er 80 øre daglig foruden udgifterne til beklædning, læge, medicin samt særskilt vagthold. Det overdroges udvalget at fremkomme med et sandsynligt overslag over asylets anlæg og drift, og vil sagen blive behandlet ved næste møde.

c/ Skolesager

1/ Skrivelse fra skoledirektionen at lærer Hansen, Surhave, er kaldet som lærer ved Topshøi skole, Sjælland, og at embedet som følge deraf vil blive opslået vakant. I opslaget forlanges indført, at læreren skal finde sig i at jordlodden event. bortsælges mod at han får det for

jordlodden ansatte årlige vederlag, kr. 110 udbetalt i penge.

2/ Til vikarlærer i Surhave har formanden antaget seminiarist Thomsen fra Høm.

Godkjendtes.

3/ Andragende fra Lærer Skøt, Lindknud, om anskaffelsen af Eschers anatomiske billeder,

der opklæbet ville koste kr. 9,50. Bevilges og overdrages til N. Thøgersen at anskaffe billederne.

d/ Skattesager

1/ Fremlagdes klage over skatteansættelsen fra bestyrer Sletskov, Brørup, der fastholder at hans formue kun er                       kr. 2000,

og indtægt forrige år           ”     500,00

Skatten nedsattes derfor således:

Renter af 2000 kr. a 4 % kr.  80,00

+ 50 %                                ”     40,00

anden indtægt                         500,00

                                            kr. 620,00

deraf skat 3 3/4 %              ”     23,25

 

2/ Jens Mikkelsen, Eskelund ansattes til formue + leilighedsskat       kr. 4,50 fra 1. juni at regne.

3/ Meierist Johs. Rossou, Hovborg

af indtægt                           kr. 600,00

deraf skat                            kr.    10,00 fra 1. juli at regne.

e/ Forskjelligt

1/ Ved anden behandling vedtoges ligesom i forrige møde at bevilge 600 kr. til løn for formanden for året 1906.

2/ Ved anden behandling vedtoges ligesom i forrige møde at bevilge 600 kr. tilskud til den fri fattigkasse.

3/ Andragende fra S. Sandagger, Brørup, om anbefaling på et andragende om at blive lotterikollektør. Kunde ikke anbefales.

4/ Andr. fra andelsforeningernes sanatorium om et bidrag til anskaffelse af bogsamlinger m. m. Bevilgedes 10 kr.

5/ Til brandfoged for Surhave distrikt i stedet for H. Søberg, der har begjæret sig entlediget, indstilles Jes Tang, Brørupgård og til vidner Hs. Iversen, Anelyst og Hs. Chr. Madsen, Damgård.

6/ I henhold til circ. fra amtet foretoges indstilling af snefogeder i kommunens snefogeddistrikter:

1/ Eskelund sdr.                  distrikt:         Jens Fr. Vilker, Lundgård.

2/       ”         ndr.                distrikt:         Jens Thomsen, Eskelund.

3/ Thuesbøl                         distrikt:         L. Andersen, Eskelund.

4/ Gjerndrup                           ”                Nic. Jensen, Gjerndrup.

5/ Vester sogn                         ”                Jac. Hansen, Damgård.

6/ Tirslund                              ”                Carl Holst, Tirslund.

7/ Hovborg                             ”                P. Donslund Jensen, Hovborg.

8/ Klelund                               ”                Hans P. Hansen d. y., Klelund.

9/ Sønderlund                         ”                Skovrider Jensen, Klelund.

10/ Hyldelund-Adsersbøl     ”                  Hs. Chr. Hansen, Hyldelund.

11/ Oxlund                             ”                Terkild Jepsen, Oxlund.

12/ Gilberg-Debel                   ”                Hs. A. Hansen, Debel.

13/ Lindknud                          ”                Elias dam, Lindknud.

14/ Vittrup                              ”                Bryder Hs. Pedersen, Vittrup.

 

Til de ledige vinterlærerpladser vedtoges det at indstille:

Eskelund skole: Johanne Høgsberg, Holsted

eller Anna Elbæk, Hadrup, Hundslund, Horsens.

Brørup St. dr.: Margrethe Søndergaard, Høiskolehjemmet, Varde.

Surhave     dr.: Kirstine Hansen, Surhave.

Lindknud  dr.: Sigrid Thårup, Lindknud.

                   dr.: Marie Nielsen, Vittrup.

Klelund     dr.: Lor. H. Ravn, Klelund.

Vinterlærer Eskelund skole:

                      1/ Hans Chr. Fog, V. Hornstrup pr. Jelling

                      2/ H. P. Larsen, Stenmagle pr. Nyrup St.

                      3/ H. C. Laurberg, Enner skole pr. Horsens

Næste møde bestemtes til 10. octbr. d. å. kl. 2 efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, V. Schlosser, A. Andersen, Niels Thøgersen, O. Nikolajsen, N. N. Kruse,

Chr. Nielsen, Niels Kr. Nielsen.

 

Barnefødslerne

Marie Hansen født 12. juni 1906 og Andreas Hansen født 12. juni 1906 i Brørup St. by, børn af den i Viby kommune forsørgelsesberettigede P. Hansen, ere tilførte Viby sogns ministerialbog og noteret ligeledes i Brørup sogns ministerialbog.

Attest herfor findes i brevbogen.

 

Onsdagen den 10. oct. 1906 var sgrdt. samlet til et ordinært møde hvor følgende sager forhandledes: Fraværende Povl Nicolaisen.

a/ Fattigsager

1/ Skr. fra Hjortshøi-Egå sgrd. angående pigen Marie Iversens uægte barn Søren Hedegård

Laursens forsørgelse. Udsattes til næste møde for at få indhentet oplysninger om barnemoderen. Se kopibog den 6. oct. 06.

2/ Bertel Petersen andrager om større understøttelse til pigen Ane M. Hansen.

Tilstodes 300 kr. årlig fra 1. octbr. at regne.

3/ Skr. fra Finsens institut angående Petrine Nielsens fornyede behandling på instituttet i 3 à 4 uger. Tilstodes.

4/ Andr. fra Viggo Damkjær om indlæggelse på folkesanatoriet. Tilstodes.

5/ Skr. fra pleiehjemsforeningens formand, Lamb. Hansen at barnet Karen Dorthea Albertsen vil være at bringe til Bramminge St. d. 11. oct. med toget kl. 1.15 fra Brørup. I Bramminge vil barnet blive overtaget af gårdeier Jens Ibsen i Bramminge.

Overdroges til Niels Thøgersen.

b/ Alderdomssager

1/ Andr. fra Niels Martinsen, Brørup St. Bevilgedes 10 kr. for septbr. og fra 1. octbr. 16 kr. mdl., (der er udbetalt midlert.), samt brændsel.

2/ Andr. fra P. Lund, Tirslund, om større underst. Tilstodes 6 kr. mdl. sommer og 8 kr. mdl. vinter og for i år 10 kr. til brændsel fra 1. octbr.

3/ Meddelelse fra Veien-Læborg sogneråd at der er tilstået Jeppe P. Rendbo 16 kr. mdl. fra 1. oct. at regne.

c/ Skolesager

1/ Skr. fra skoledirektionen at embedet i Surhave nu er genopslået ledigt og at ansøgningsfristen udløber den 3. novbr. Embedet er opslået således, at læreren skal finde

sig i at jordlodden evnt. bortsælges, mens at afkortningen af embedets begyndelsesløn bortfalder, dog således at læreren har krav på, efter vurdering at modtage godtgjørelse for mulig anvendt bekostning ved jordloddens forbedring. Til efterretning.

2/ Skr. fra skoledirektionen med anerkjendelse af at lærer Thomsen, Høm, er ansat som vacancelærer i Surhave. Til efterretning.

3/ Skrivelse fra skoledirektionen at skolemulkten for Chr. Sørensen, Adsersbøl er eftergivet.

Til efterretning.

4/ Det vedtoges at levere kul til:

 Eskelund skole                  20000 pd.

Brørup St. skole                    5000 pd.

Surhave skole                       5000 pd., og overdroges det formanden at anskaffe kullene.

5/ Andr. fra Lærer Bork om at få en lille stue istandsat. Det overdroges til Povl Nicolaisen at besørge værelset sat i stand:

Loftet hvidtet eller malet med limfarve, væggen tapetseret, dør, vinduer og fodpaneler malet.

Resten af det ønskede udsattes til senere forhandling.

6/ Der anskaffes til Klelund skole 25 stk. sangbøger (Rasmus Lilmark) og Max Eschers anatomiske vægbilleder, og overdroges det lærer Bork at anskaffe dette.

d/ Skattesager

1/ Niels Iversen hos Sørensen indsættes i skattelisten no. 310 i stedet for Ludvig Iversen.

e/ Forskjelligt

1/ Meddelelse fra amtet at dette har beskikket Jørgine Jensen af Rodebæk til jordemoder for Lindknud distrikt. Til efterretning.

2/ Forespørgsel fra udvalget til oprettelse af en amtsfattiggård, om man vil slutte sig til en sådan. Det vedtoges at svare nej, særlig ikke på den foreslåede betingelse at underskuddet dækkes i forhold til kommunens folketal.

3/ Andr. fra Gjerndrup afholdsforening om understøttelse. Bevilgedes for et år 10 kr.

4/ Fra Holsted sparekasse er fremsendt af sparekassens gevinst

for Brørup                           kr. 271,50

  ”  Lindknud                        ”  168,00

Til efterretning og vil der være at bekjendtgjøre, at bidrag kan søges i almennyttigt øiemed.

5/ Andragende fra beboerne af Nørre Gjerndrup og Adsersbølmark om skolestier, udsattes til nærmere undersøgelse.

6/ Til at syne kommunens veie valgtes Anders Andersen, Niels Chr. Nielsen, Niels Thøgersen og Niels Kruse.

Næste møde afholdes den 7. novbr. kl. 10 form. Mødet sluttet.

V. Schmidt, A. Andersen, N. N. Kruse, Niels Kr. Nielsen, Niels Thøgersen, Andr. Dahl,

Chr. Nielsen, V. Schlosser.

 

Onsdagen den 7. nov. 1906 afholdt sgrdt. et ordinært møde hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager:

1/ Marius Schwartz, der er død på sindssygeanstalten i Middelfart har efterladt sig en bankbog på ca. kr. 220, det vedtoges at udbetale beløbet til moderen efter fradrag af begravelsesomkostningerne.

b/ Alderdomssager

1/ Niels Martinsen andrager om husleiehjælp 5 kr. mdl. Udsattes til nærmere undersøgelse.

2/ Hans Olander andrager om at få en kakkelovn til sit værelse, overdroges til undersøgelse af Dahl og evnt. at anskaffe en lille kakkelovn.

3/ And. Petersen, Lindknud, andrager atter om understøttelse. Udsattes til næste møde og vil der være at forlange et nyt skema, idet det gamle skema ikke passer med hensyn til indtægt og

formue.

4/ Skr. fra amtet at amtet ikke fandt anledning til at foretage sig videre i sagen angående Jes C, Nielsens alderdomsunderstøttelse.

c/ Skolesager

1/ Skr. fra skoledirektionen at denne har godkjendt indstillingen af vinterlærer og lærerinder.

2/ Andr. fra Sigrid Thårup om vederlag for brændsel. Tilstodes 10 kr.

3/ Med skoledirektionens skr. af 5. novbr. modtog man 11 ansøgninger om det ledige skolelærerembede i Surhave. Samtidig modtog man fra beboerne i Surhave skoledistrikt et andragende om at få ansat den nuværende vikar Hans Thomsen, som lærer i det ledige

lærerembede. Da andragendet er underskreven af den langt overveiende del (næsten alle) af beboerne i distriktet vedtog man, da Thomsen ikke er kvalificeret til fast ansættelse, alligevel at indstille ham som no. 1, og andrage om at han må blive konstitueret i embedet foreløbig

og senere fast ansat. Indstillingen vedtoges derefter således:

1/ Hans Thomsen, Surhave

2/ M. Ballerup Hansen, Vindblæs pr. Haverdal St.

3/ M. J. Brunsbjerg, Råsted pr. Holstebro.

4/ I henhold til skr. fra provst Nissen er skolerne i Brørup St. og Eskelund ved at blive overfyldte, og bestemtes, med provstens samtykke, som en midlertidig ordning at den underste klasse ved Brørup St. således at halvdelen af børnene få skolegang 3 timer om formiddagen og resten 3 timer om eftermiddagen. Da flere af skolerne i kommunen ere ved

at blive overfyldte, må der i en nær fremtid træffes en ordning, og da man ikke mener at kunne forsvare atter at bygge nye skoler, efter at kommunen nu har pådraget sig en ny stor byggegjæld ved nybygning af skoler, vil der blive taget under overveielse at få indført en ny skoleplan; til at fremkomme med forslag om en sådan, og underhandle med provsten + skolekommission herom nedsattes et udvalg, hvortil valgtes:

Formanden, Andr. Dahl og Povl Nicolaisen

5/ Andragende fra lærer Bork i Klelund om en ny kakkelovn behandledes igjen og vedtoges det at sælge den gamle kakkelovn til V. Schlosser for 45 kr. og at anskaffe en søileovn til lærer Borks leilighed. Det overdroges Povl Nicolaisen at anskaffe en søileovn.

d/ Skattesager

1/ Søren Knudsen Pedersen, Eskelund, ansattes til skat kr. 32,40 øre fra 1. oct. at regne.

e/ Forskjelligt

Udkast til regulativ for Gilberg og Klelund bæk vedtoges.

2/ I henhold til tidligere andragende fra beboerne i Adsersbøl om en skolesti, overdroges det til Niels Kruse at kjøbe stien således: Peter Petersen, Adsersbøl og Morten Petersen, Adsersbøl får hver 35 kroner for at lade stien gåe over deres mark, som nærmere aftalt, og for at sætte stien i god og forsvarlig stand.

3/ Veilicitationen afholdes på arbeidsgården i Surhave den  15. nov. kl. 2 eftm. og i Lindknud kro den 17. novbr. kl. 1 efterm.

4/ Veiudvalget meddeler at det har bestemt til veiene i Brørup 32 f. stenslag, 6 f. harpet grus, 27 ½ f. leer, ca. 1100 f. rabatafgr. m. m. ca. 280 favne grøftrensning, og til veiene i Lindknud 33 f. stenslag, 26 f leer, 29 f sandgrus, endel rabatafgravning m. m. ” grøftrensning

5/ Det vedtoges at afholde valg af 4 sognerådsmedlemmer og bestyrelse af den fri fattigkasse onsdag den 12. decbr. kl. 1. efterm.

6/ Til medlemmer af valgbestyrelsen valgtes Formanden, And. Andersen og Niels Thøgersen.

7/ Overskuddet fra Holsted sparekasse uddeltes således:

til Lindknud sogn kr. 168, til Brørup sogn kr. 271,50 øre

Alderdomsunderstøttelse

Ole Hansen Iversen, Adsersbøl andrager om større underst. i anledning af konens sygdom.

Tilstodes extraordinært 10 kr.

Næste møde bestemtes til 12. dec. kl. 9 form. Mødet sluttet.

V. Schmidt, A. Andersen, Andr. Dahl, V. Schlosser, Niels Thøgersen, N. N. Kruse,

Chr. Nielsen, P. Nikolajsen, Niels Chr. Nielsen.

 

Den 13. decbr. 1906 afholdt sognerådet et ord. møde på arbeidsgården i Surhave hvor

følgende sager forhandledes:

1/ Johs. Christensen fra Bov, der er forsørgelsesberettiget her i kommunen, vil i henhold til min. skr. af 20. nov. d. m. blive hjemsendt hertil; da det af et brev fra amtstforstanderen i Bov af 4/12 d. å. fremgår at konen bliver hos familien i Bov vedtog man, forinden hjemsendelse

finder sted, at der fremkommer en udtalelse fra manden at det er med hans villie at han skilles fra konen, i modsat fald forlanger man både manden og konen hjemsendt, idet man

finder det urigtig, at skille de to gamle ad.

2/ Skrivelse fra Vonsild sgrd. at Mads Rosendal den 18. octbr. er bleven udskreven af sindssygeanstalten.

3/ Viggo Damkjær, Vittrup og Søren Jensen, do ere indlagte på sanatoriet i Silkeborg for kommunens regning. Til efterretning.

4/ Skr. fra Grimstrup sgrd. at der er tilstået Mads Petersen 15 kr. Til efterretning.

5/ Skr. fra Kjøbenhavn at hjælpen til Nancy Hansen er nedsat til 5 kr. mdl. Til efterretning.

6/ Carl Ullerup er midlertidig anbragt på fattiggården, det overdroges formanden at søge ham anbragt i en fast plads og at bestyre hans løn. Der tilstodes ham et par støvler, der ere bestilt hos skomager Holdt.

7/ Det vedtoges at anbefale P. Jensens enke, Hovborg, som pleiehjem.

8/ Jes Bjørholm andrager om større understøttelse, der er for denne måned ydet ham

extraord. af fmd. 5 kr. Tilstodes for denne måned 10 kr. extraord.

b/ Alderdomssager

1/ P. Husted andrager om 35 al. lærred. Overdroges Dahl.

2/ Ole Olesen andrager om større underst. Tilstodes extraord. 10 kr. for decbr.

3/ Maren Skov andrager om større understøttelse. Tilstodes 8 kr. mdl. fra 1. dec. at regne, og desuden 5 kr. extraord. for denne måned.

4/ Enke Ane Marie Jensen, Vittrup, forsørgelsesberettiget i Vamdrup, andrager om

understøttelse. Tilstodes 15 kr. mdl., fra 1. januar.

5/ Rasmus Nielsen, Brørup St. tilstodes extraord. 10 kr., samt noget tøi, som det overdroges

Dahl at få anskaffet.

6/ Skr. fra Veien at der er tilstået Jeppe Larsen en mdl. underst. af 18 kr. fra 1. nov. at regne.

Til efterretning.

7/ Der tilstodes Viggo Damkjær 1 kr. daglig fra 1/12. for at passe og pleie Hs. N. Jensen, Vittrup.

8/ Der tilstodes Niels Martinsen 2 læs klyne samt extraord. for denne måned 20 kroner.

c/ Skolesager

1/ Skr. fra pens. lærer Lustrup, hvori han kræver et beløb af kr. 1302,47 øre betalt inden 15. decbr., idet han formener at have dette beløb til gode ifølge en lov af 1833.

Man nægter at betale ham nogensomhelst erstatning, og overdroges det formanden at besvare skrivelsen.

2/ Der tilstodes vikarlærer Thomsen i Surhave løn som vikar fra 8. sept. til 31. dec. 3 2/3 md. a 60 kr. i alt kr. 220.

d/ Skattesager

1/ Mads Laursens enke, Klelund

Kapital                                kr. 3000 kr. er 120 kr.

+ 50 %                                                            60  ”

Et hus                                   ”  1500  ”          60  ”

+ 35 %                                                             21  ”

Aftægt                                                           400  ”

+ 25 %                                                           100  ”

I alt indtægt                                             kr. 761,00

heraf skat 3 ¾ % er                                  kr.   28, 54 øre

fra 1. decbr. d. å.

2/ Niels Jensen, Vittrup fra 1. dec.          4 kr årlig

3/ A. J. Andersen, Gilberg fra 1. dec.         kr. 6 ”

4/ A. P: Lustrup, Lindknud

Indt. som livsfors. agent                                                1440 kr.

pension                                                     500 kr.

+ 25 %                                                      125 kr.              625,00                             

Skattepligtig indt.                                                      kr. 2065

deraf skat 3 ¾ %                                                        kr. 77,44 øre

fra 1. decbr. at regne.

5/ Jens Hansen, Tved                               kr. 4,00 fra 1. decbr. at regne

e/ Forskjelligt

1/ Andr. om bidrag til privat vei fra Eskelund kro til kjæret. Tilstodes kr. 35-

3/ Det overdroges Chr. Nielsen at anskaffe en ny træpumpe til Vittrup skole.

4/ Andragende fra husmandsforeningen i Lindknud sogn om bidrag.

Bevilges kr. 5 – for 1906/7.

5/ Som bidrag til pleiehjemsforeningen for Ribe amt bevilgedes kr. 20-.

6/ Andragende fra skrædder Svenning, om dispensation fra næringslovens § 24.

Anbefales.

7/ Til brandfoged og vidner i Oxlund distrikt indstilles Jens P. Sørensen, Oxlund, til vidner

Søren Nielsen af Oxlund og Jens Chr. Nielsen, do

8/ Andragende om bidrag til Himmelbjerggården. Kunde ikke bevilges.

9/ Veimændene Niels Møller og Hs. Sørensen andrage om løn ligesom veimændene i Lindknud: ¼-1/!0-2 ½ kr. daglig. 1/10 – 30/11, 2 kr. daglig. Tilstodes.

10/ Obligation til Brørup sparekasse på kr. 4000– som midlertidig lån underskreves.

11/ Jens Mikkelsen, Thuesbøl andrager om fritagelse for bestillingen som snefoged i Thuesbøl distrikt, på grund af sygdom, det vedtoges at indstille Ludvig Andersen, Stenbrogd.

12/ Legaterne udbetaltes således: Jørg. Hansens enke, Oxlund, Svend L. Svendsens enke, Brørup St.

13/ Til midlertidig formand valgtes V. Schmidt.

Der tilstodes extraord. til julen:

Alderdomsunderst.

Hs, Fris                                                     5 kr.

Mette Hansen                                           5 kr.

Mette M. Jensen, Gjerndrup                    5 kr.

Mikkel Hansen                                         5 kr.

Jens Grundal                       5 kr.

Johanne Laursen                                       5 kr.

Jeppe Jan Andresen                                  5 kr.

Fattigunderstøttelse

Laur. Nielsens enke                                  5 kr.

Næste møde den 9. jan. 1907 kl. 10 form. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Niels Kr. Nielsen, Andr. Dahl, V. Schlosser, P. Nikolajsen, Chr. Nielsen,

Niels N. Kruse, A. Andersen, Niels Thøgersen.

 

Meddelelse fra Veerst-Bække sogneråd at barnet Elna Adamsen (datter af ugift Christiane Karoline K. Adamsens) fødsel (9. marts 1906) er indført i Veerst kirkebog under 15/11 1906.

Modtaget attest fra Lindknud pastorat at der er gjort bemærkning herom i kirkebogen.

 

Onsdag den 9. jan. 1907 var sognerådet samlet til et ordinært møde på arbeidsgården i Surhave. Formanden bad de nyvalgte medlemmer velkommen; hvorefter følgende

sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Johs. Christensen (Bro) er anbragt i pleie hos broderen, Otto M. Christensen, men da denne ikke vil beholde ham, vedtoges det at anbringe ham på fattiggården.

b/ Alderdomssager

1/ Andr. fra Ole H. Jensen, Adsersbøl om brændsel, da han boer hos sønnen fandt man ingen anledning til at tilstå brændsel.

2/ Andr. fra Povl Jørgensen, Lindknud om et tilskud af 2 kr. mdl. Tilstodes et tillæg af 2 kr. mdl. fra 1. feb.

3/ Andr. fra Andreas Petersen, Lindknud om underst. Tilstodes 5 kr. mdl. om vinteren

fra 1. jan.

4/ Andr. fra Chr. Petersen, Gilberg, om en understøttelse af 14 kr. mdl.

Tilstodes 10 kr. mdl. fra 1. februar.

5/ Det overdroges Schlosser at anskaffe en kogeovn til Mette M. Jensen, Gjerndrup.

6/ Skr. fra Leirskov-Jordrup sgrd. at Jeppe L. Rendbo atter er flyttet dertil. og at der er tilstået ham 15 kr. mdl. fra decbr. at regne. Til efterretniong.

7/Skr. fra Ribe at underst. til Marie C. Andreasen er forhøiet til 20 kr. mdl. Til efterretning.

c/ Skolesager

1/ Til medlemmer af skolekommissionen valgtes i Lindknud:

P. Petersen, Niels Thøgersen, Laur. Simonsen, Chr. Nielsen

og i Brørup: And. Andersen, Andr. Dahl

2/ Det overdroges Henriksen at undersøge om der ved Brørup St. skole mangler hylder til træsko og i så fald få dem anskaffet.

3/ Afgrøden af Surhave skolelod vil være at taksere for fordelingens skyld og valgtes hertil for sgrdts. vedkommende Vilh. Schlosser; ligesom Hansen, Tophoi skole pr. Sorø opfordres til

at udnævne en mand.

4/ Den i forrige møde behandlede sag, pens. lærer Lustrups klage og fordring af 1302 kr. 47 øre, fremlagdes på ny tilligemed en stævning fra lærer Lustrup til møde ved forligskommissionen i Holsted lørdag den 12. jan. kl. 10 form. Man er enig om ikke at indgå på forlig med Lustrup men afvise sagen som ubeføiet og evnt. søge om fri proces. Det overdroges formanden at sætte sig i forbindelse med en sagfører i Ribe og varetage det fornødne i henh. til foranstående.

5/ Skr. fra skoledirektionen at denne har kaldet lærer Martin Bollerup Hansen til lærer ved Surhave skole.

6/ Skolemulkterne dikteredes.

d/ Skattesager

1/ Klage fra Lustrup til amtet over skatteansættelsen, man fastholdt i princippet ansættelsen

men kunde dog tage til følge en mindre indtægt af pensionen, og skatteansættelsen vil derfor

være således:

Indkomst af pension                                kr. 434. –

+ 25 %                                                            109. –

                                                                  kr. 543. –

do som livsfors. agent                                   1440. –

skattepl. indtægt                                      kr. 1983. –

deraf skat 3 ¾ %                                      kr.     74,64 øre

og vedtoges det at svare amtet, see kopibog fl. 115/07

e/ Forskjelligt

1/ Til medlem af bestyrelsen af sygekassen valgtes M. Henriksen.

2/ Skr. fra menighedsrådet i Lindknud at dette har antaget Nis. Hoier til ringer og kirkebetjent fra 1. jan. 1907 at regne. Til efterretning.

3/ Andragende om bidrag til biavlerforeningen for Veien og omegn. Kunde ikke bevilges.

4/ Høstberetning udfærdigedes.

5/ Til formand for året 1907 valgtes V. Schmidt. Til næstformand valgtes A. Andersen.

6/ Som tilsynshavende med arbeidsgården og forestå omsætningen med besætningen valgtes:

Anders Andersen, Graves Nielsen og Vilh. Schlosser

7/ Til at fremkomme med forslag om en omordning af skoleforholdene (jfr. forh. prot. 7/11 1906. fol 123) valgtes i stedet for A. Dahl, M. Henriksen.

Hs. A. Petersen, Tirslund andrager om at få bevilget betræk til en overdyne et par træskostøvler og et par uldne benklæder. Overdroges Jac. Hansen.

Næste møde afholdes onsdagen den 13. febr. kl. 10 form. Mødet sluttet.

V. Schmidt, V. Schlosser, M. B. Henriksen, Graves Nielsen, Peder Pedersen, Niels Thøgersen,

P. Nikolajsen, A. Andersen.

 

Renholdelse af skolerne for året 1907 overdroges:

Eskelund skole                   Maren Nørgård

for renholdelse                                                               kr. 175.00

for hovedrengjøring                                                               60.00

i alt                       235.00

do latrinerne + pissoirer Lærer Jensen                                    25.00

                                           

Brørup St. skole                  Alma Madsen

Renh. + hovedrengjøring    kr. 140 –          kr. 140.00

 

Surhave skole                     Frands Lund

Renh. + hovedrengj.                                 kr. 130 –          kr. 130.00

Lærer B. Hansen, latriner +pissoir                                    kr.  10.00

 

Lindknud skole                  Klaus Jensen

renh. + hovedrengj.                                                           kr. 150.00

Lærer Skjøt, latriner + pissoirer                                        kr.   15.00

 

Klelund skole                     Lærer Bork

Renh. hovedrengj. + latrinerne                                         kr. 160.00

 

Vittrup skole                       Marie Nielsen

Renh. + hovedrengj.                                                         kr. 65.00

+ renholdelse af retirader                            kr. 15.00

 

Adsesbøl skole                   S. Henriksen

renh. +hovedrengj.                                                            kr. 65.00

 

Onsdagen den 13. febr. 1907 var sgrdt. samlet til et ordinært møde, hvor følgende sager forhandledes:

a/ fattigsager

1/ Skr. fra Malt-Folding angående Karoline Christensen (Tullesen), med henstilling at frafalde fordringen om fuld refusion. Man fandt ingen anledning til at frafalde princippet.

2/ Skr. fra Malt-Folding sgrd., hvori dette tilstår Marie Caroline Glibstrup, Eskelund 8 kr. mdl. for feb.-marts-april imod fuld refusion fra Malt-Folding.

3/ Skr. fra Hjortshøj-Egå sgrd. om den tidligere forhandlede sag om forsørgelsessted for Marie Povline Iversen. Det er nu oplyst at hun er forsørgelsesberettiget her (barnets navn er Søren Hedegård Laursen). I henhold til skrivelsen fra Hjortshøi-Egå sgrd. vil barnefaderen Søren Lauridsen, Hjortshøilund gerne beholde barnet i sin nærhed i et godt pleiehjem og vil bidrage resten, dersom herv. sgrd. vil bidrage 50 kr. årlig. Man vedtog indtil videre at bidrage

50 kr. årlig.

4/ Chr. Christensen, Nyby,. andrager om at få Niels Bork i pleie mod en betaling af 25 kr. mdl. (for kost, pleie og klæder) og da man har for lidt plads på fattiggården, vedtoges det at gå ind på Chr. Christensens forslag.

5/ Skr. fra Grimstrup sgrd., hvori Mads Petersen forlanges hjemsendt. Det vedtoges at forlange ham hjemsendt til herv. fattiggård.

6/ Skr. fra herredskontoret i Middelfart at Sønke Chr. Beierholm f. t. er arresteret i Middelfart, og vil blive hjemsendt efter udstået straf. Til efterretning.

7/ Det vedtoges at søge Hs. Egelunds søn anbragt på åndssvageanstalten.

b/ Alderdomssager

1/ Der tilstodes Ole H. Jensen. 1 favn træ fra Klelund plantage.

2/ Der tilstodes Rasmus Nielsen, Brørup St. extraord. underst. kr. 10.

3/ Det til undersøgelse af forholdene ved alderdomsasyl nedsatte udvalg meddeler at det har kjøbt læge Freislebens hus til en pris af 2700 kr., og som indrettet til alderdomsasyl antagelig vil komme til at stå i 4000 a 4500 kr.; Kjøbet er sket under forbehold af sgrdts. samtykke, og ligeledes under forbehold af at asylet kan blive anerkjendt af amtet.

Kjøbet af huset til alderdomsasyl godkjendtes og valgtes til udvalget for at foretage det

fornødne med hensyn til istandsættelse (nyt tag m. m.) og indretning af huset til asyl, det tidligere valgte udvalg, suppleret med M. B. Henriksen.

c/ Skolesager

1/ Andr. fra lærerinde Signe Knudsen, Vittrup, om fast ansættelse. Skolekommissionens erklæring vil være at indhente forinden.

2/ Andragende fra Margrethe Søndergård om at måtte beholde pladsen som lærerinde ved sommerskolen ved Brørup St. Bevilgedes på gamle betingelser.

d/ Skattesager

e/ Forskjelligt

1/ Skr. fra amtet at der i indeværende år vil være at indsamle oldenborrer. Det vedtoges at overdrage modtagelse af oldenborrer til:

i Hovborg hos meieribestyrer Rossou

i Østerbygård hos Carlsen

i Klelund hos Søren Johansen

i Oxlund hos Terkild Jepsen

i Hyldelund – Adsersbøl hos Søren Johansen

i Lindknud på meieriet

i Debel – Gilberg ligeledes

i Vittrup hos Chr. Sørensen

i Vestersognet, P. Schmidt, Skovhøi

i Gjerndrup, Knud Møller

i Thuesbøl og Eskelund, Meieriet

i Brørup St. ligeledes

 

2/ Andragende fra fængselshjælpen om tilskud. Kunde ikke bevilges.

3/ Gangstiregulativ for perioden 1908-1911 udfærdigedes.

4/ Til ligsynsmænd i Lindknud sogns østre distrikt, i stedet for Klaus Jensen, H. P. Brandt og Knud. B. Petersen, der have begjæret sig entlediget, vedtoges det at indstille: And. N. Knudsen, Debel, Carsten Runge, do, og Hs. A. Hansen, Do.

5/ Skr. fra amtet hvorefter kommunekassen vil have at betale kr. 111,25 øre som sin andel af udgifterne ved vurdering til eiendomsskyld i året 1905/6. Til efterretning.

6/ Andr. fra beboere i Brørup sogn ang. at få et af markederne ved Foldingbro, flyttet til Brørup St. evnt. bestemt afholdelsen af et nyt marked midt i sidste halvdel af april måned.

Anbefaledes.

7/ Andr. fra statistisk bureau for kommuner om oplysninger og bidrag.

Sidste kunde ikke bevilges.

8/ Til sammen med formanden at foretage berigtigelse af valglisterne valgtes:

Niels Thøgersen, Oxlund og And. Andersen, Thuesbøl

9/ Til revisorer af kommuneregnskabet valgtes:

J. P. Justesen, Brørup og meieribestyrer H. Christensen, Lindknud

10/ Lærer Bollerup Hansen andrager om at måtte få mergel fra fattiggårdens mergelgrav til skolelodden uden vederlag. Tilstodes.

11/ Samme andrager om at måtte sælge den fra formanden overtagne avl, da han ingen

besætning har, imod at han kjøber kunstgjødning og påfører:

Agermarken, årlig for 20 kr. pr. tde. land, hver gang en mark tages med til pløjning, og til hver kornafgrøde; så længe der ikke holdes besætning på eiendommen, således at hele afgrøden opfodres. Til at tage bestemmelse om engens vedvarende overrisling og bibeholdelse af vandingsretten valgtes et udvalg bestående af: Vilh. Schlosser og Jac. Hansen

Det overdroges samme udvalg at fremkomme med overslag og forslag om indhegning af

lodden, samt om en opgang til loftet.

12/ Andr. fra Brørup afholdsforening om bidrag for finansåret 1906/7. Bevilgedes 10 kr.

13/ Fremlagtes en status opgjørelse for det løbende finansår, hvorefter det vedtoges at foretage påligning af skatter til næste år ligesom i dette år:

32 kr. pr. td. hartkorn, 90 øre pr. 1000 kr. eiendomsskyld og halvdelen på formue + leilighed.

14/ Det vedtoges at betale veimændene følgende arbeidsløn:

Marts til octbr. (begge incl.) 2 ½ kr. daglig.

Novbr. – febr.        ”       ”      2     kr. do

Næste ordin. møde afholdes den 13. marts d. å. kl. 10 form. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Graves Nielsen, Niels Thøgersen, Peder Pedersen, Jakob Hansen, P. Nikolajsen, A. Andersen, V. Schlosser, M. B. Henriksen.

 

Den 25. febr. 1907 afholdtes et extraord. møde på arbeidsgården i Surhave. Et udvalg af amtsrådet har holdt møde ved Brørup St. og har taget bestemmelse om at der ved Brørup St. skal bygges et amts sygehus og epidemihus. Amtsrådet forlangte at kommunen skulde vise sin interesse for foretagendet ved at give fri byggegrund samt anlægge kloakledning fra bygningen, samt anlægge vei omkring bygningen. Til mødet var indbudt sognerådsformanden og enedes han, under forbehold af sognerådets samtykke, med udvalget om at der tilbydes:

1/ Fri byggegrund, 4 tdr. land, hvorpå amtsrådet får frit og ubehæftet skjøde herpå. Denne byggegrund give stationen med flere beboer gratis.

2/ Anlægges en septi-tank ved sygehuset.

3/ Anlægges det nødvendige kloakvæsen udenfor bygningen.

4/ Anlægges vei omkring bygningen. Veien skal makedamiseres.

Overenskomsten godkjendtes.

V. Schmidt, A. Andersen, P. Nikolajsen, Peder Pedersen, Graves Nielsen, M. B. Henriksen,

Niels Thøgersen, V. Schlosser, Jac. Hansen.

 

Den 13. marts var sognerådet samlet til et ordinært møde, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Andr. fra fattiglem Karoline Glibstrup om at måtte beholde 2 pleiebørn i pleie. Børnene ere

1/ Ane Marie Kirstine Hansen 6 år gl. Moderens navn: Ane Kirst. Hansen, Horsens

Betaling 95 kr. årlig

2/ Kristian Andersen 8 år gl. Moderens navn: Ane Ebbesen. Faderens navn: Emil ”, Randers

Det vedtoges at lade børnene blive i hjemmet indtil vidre og at få hjemmet undersøgt.

2/ Andr. fra Maren Margrethe Hansen, Veile om yderligere understøttelse af 35 kr. årlig.

Man henstiller sagen til udvalget for fattigvæsenet i Veile.

3/ Andr. fra Max Nissen, Tirslund om tilladelse til at have et pleiebarn. Tilladelsen gaves.

b/ Alderdomssager

1/ Hs. N. Jensen, Vittrup, har efterladt sig en sparekassebog på kr. 41.00 som henstå i sparekassen i Brørup. Karen Hoegh, Lindknud har bevis for at skulle arve hans efterladenskaber, men må man først forlange begravelsesomkostninger godtgjorte af

efterladenskabernes kontante beløb.

2/ Andr. fra Kirstine Sørensen, Hulhjærmark, om understøttelse. Da sagen er noget uklar vil der være at indhente nærmere oplysninger.

3/ Meddelelse fra Leirskov-Jordrup sgrd. at der er tilstået Niels P. Juhl en understøttelse af 20 kr. mdl. fra 1. marts at regne. Til efterretning.

5/ Andr. fra Chr. Gårde om større understøttelse, man har grund til at antage at manden ikke er så trængende som han angiver, og navnlig at han eier endel mere end opgivet. Overdroges til undersøgelse af M. B. Henriksen, og er der virkelig trang tilstodes da at yde ham midlertidig underst. af 10 kr.

6/ Meddelelse fra Frederikke Lauridsen, Thuesbøl, at hun har modtaget en arv på 2500 kr. og nu ikke længere er trængende til alderdomsunderst.

c/ Skolesager

1/ Andr. fra lærer Bork, Klelund, om tilskud til aftenskole; der tilstodes 10 kr. for indeværende år.

2/ Meddelelse fra Margrethe Søndergård at hun modtager pladsen som sommerlærerinde ved Brørup St. skole. Til efterretning; dog vil det være at tilkjendegive lærerinden at hun selvfølgelig er underkastet skolekommissionens bestemmelser om undervisningen.

3/ Andragende fra Signe Knudsen, Vittrup om fast ansættelse. Anbefales.

4/ Andragende fra lærer Skøt om bidrag til gymnastikforeningen for børnenes slid på gymnastikapparatet. Tilstodes 15 kr.

5/ Andr. fra lærer Skøt om tilskud til aftenskole, Tilstodes 20 kr.

6/ Skolemulkter dikteredes.

7/ Det i forrige møde nedsatte udvalg til at undersøge forholdene ved indhegningen af Surhave skolelod afgav erklæring. Det vedtoges at indhegne markens 3 ydersider med hegnspæle og tråd, medens den 4de side hegnes af bækken. Til hegn skal bruges 125 hegnspæle, som det overdroges formanden at kjøbe hos skovrider Jensen, Klelund, endvidre

at anskaffe tråd no. 8 således at der kan hegnes med 3 tråd, i alt 600 favne. Det overdroges V. Schlosser at lade arbeidet udføre.

d/ Forskjelligt

1/ Andragende fra sygepleieforeningen om tilskud. Tilstodes 30 kr. for indeværende år.

2/ Skr. fra amtet at der er anvist sgrdt. kr. 1378,49 øre som tilskud til udgifter ved alderdomsforsørgelse 1905/6. Til efterretning.

3/ Skrivelse fra amtet at amtsrådet har vedtaget at opføre et sygehus på 18 senge og et epidemihus på 12 senge ved Brørup stationsby samt at modtage det af sognerådet i skr. af 2. d. m. fremsatte tilbud om at give amtsrådet frit og ubehæftet skøde på en byggegrund på 4 tdl. øst for og umiddelbar op til plantagen, syd for jernbanen, samt at bekoste anlæget af en

septiktank på det sted hvor det måtte blive forlangt, fornøden kloakering fra bygningerne og chausseret vei ind til og omkring disse.

4/ Skrivelse fra bestyrelsen for vandværket ved Brørup St. om at være interessent for skolens vedkommende, samt overtage solidarisk cautionsforpligtelse sammen med de øvrige interessenter. Under forbehold af amtsrådets samtykke vedtog man at deltage i den solidariske garanti; dog må der selvfølgelig være thinglæst deklarationer på de eiendomme hvis nuværende eiere indtræde som garanter.

Næste møde afholdes tirsdag d. 9. marts kl. 9 form., dagsorden skatteligning.

Næste ordin. møde den 10. april kl. 2 efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, M. B. Henriksen, Gregers Nielsen, V. Schlosser, Peder Pedersen, P. Nikolajsen,

Niels Thøgersen, A. Andersen, Jac. Hansen.

 

Onsdagen den 10. april 1907 var sognerådet samlet til et ordinært møde på arbeidsgården i Surhave. Fraværende Povl Nicolaisen.

Følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Meddelelse fra Grimstrup sgrd. at Mads Petersen er afgået ved døden den 6. marts d. å.

Til efterretning

b/ Alderdomssager

1/ Andr. fra P. Lund, Tirslund, om en extra underst. af 25 kr. til indkjøb af brændsel i forestående sommer. Tilstodes.

2/ Fornyet behandling af andragende fra Kirstine Sørensen f. Stub, Hulkjærvej. Da manden er hjemkommen og således har forsørgelsespligten, kan der ikke tilståes konen alderdomsunderstøttelse.

3/ Fornyet behandling af andragende for Chr. P. Gårde om større tilskud og linned.

M. Henriksen oplyse at Chr. Gårde har 1000 kr. gjæld på sit hus der har en værdi af 2600 kr.

Man anseer den tilståede understøttelse for tilstrækkelig og afviser andragendet, idet det vel er tvivlsomt om manden, der altså eier 1600 kr., kan få alderdomsunderstøttelse.

4/ Andr. fra Ole Olesen om en brokbandage til konen. Tilstodes og overdroges til

Niels Thøgersen.

5/ Andr. fra Andr. Lauridsens enke, Eskelundkjær om at få noget repareret ved huset. Det overdroges A. Andersen at undersøge forholdene, event. få andragerinden anbragt i en leilighed i doktor Freislebens hus.

c/ Skolesager

1/ Skr. fra skoledirehtionen at M. Bollerup Hansens tjenestealder som enelærer vil være at regne fra 1. juli 1905. Til efterretning.

2/ Skr. fra skoledirektionen at dette har givet lærerinde ved Vittrup skole Signe Knudsen, fast ansættelse. Til efterretning.

3/ Andr. fra lærerinde Signe Knudsen, Vittrup om at få hegnet om haven. Det overdroges Graves Nielsen at få plantet i hegnet, hvor der er udgåede planter.

4/ Marie Nielsen, Vittrup, andrager om godtgjørelse for brændsel, idet hun boer i sit hjem i Vittrup. Tilstodes 10 kr.

d/ Skattesager

1/ Af de ved skatteansættelsen forbigåede ansattes til skat:

2/ Jens Jensen hos Veimann                                           kr. 7,35-

3/ Kasper Hansen h. H. I. Hansens enke    ”   5,60-

4/ Jens Jepsen h. samme                                                   ”   5,60-

5/ P. V. Sørensen h. smed H. P. Hansen    ”   5,60-

6/ Laur. Sørensen h. Fredslund                                        ”   5,60-

7/ Johs. Schlosser h. samme                                             ”   3,00-

8/ Entreprenør Leth Nissen, Hulkjær

Indtægt                               1500 kr.

Efter tabellen                      1230 kr. a 3 ½ %                  ”  43,05-

e/ Forskjelligt

1/ Andragende fra vært Brorsen til ministeriet om at den bevilling afholdsforeningen har til at drive afholdsbeværtning ved Brørup St. og som udløber i dette år må overdrages til vært Brorsen, der har kjøbt eiendommen. Anbefales.

Næste møde afholdes den 8.de mai kl. 2 efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, M. B. Henriksen, Graves Nielsen, V. Schlosser, Peder Pedersen, Niels Thøgersen,

Jac. Hansen, A. Andersen.

 

Onsdagen den 8. mai 1907 afholdt sgrdt. et ordin. møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Skrivelse fra Føns-Ørslev kommune at Hans Nygrd. Hansen Hummelgård er indlagt på sygehus i Middelfart. manden er forsørgelsesberettiget her i kommunen, og vil der være at

refundere efter lovlig regning. Endvidere fremlagdes skr. fra Hummelgårds kone, der nu er enke, hvori hun meddeler at hun har indleiet sine 2 børn hos sin moder for en betaling af 80 og 100 kr. årlig og anmoder sognerådet om at betale herfor. Man vedtog at svare hende, at

man ikke finder anledning til at betale pleiebørn. Skal man underholde børnene vil man udsætte dem gjennem pleieforeningen, idet man der ved at de få gode hjem, og man kan

have dem billigere der. I alt fald må man også have en udtalelse fra Ø. Tørslev sgrd. om hjemmets beskaffenhed.

2/ Meddelelse fra amtet at udgift ved skræddersvend Jens Olsens ophold på sygehuset i

Kolding og begravelse vil blive afholdt efter fattigl. § 27. Til efterretning.

3/ Skrivelse fra udvalget for fattigvæsenet i Veile hvori dette anbefale at yde Maren Margrethe Hansen en understøttelse af 35 kroner kvartalet fra april flyttedag at regne.

Af udvalgets skr. fremgår at en konfirmeret datter er ude at tjene for 5 kr. månedlig og ligger hjemme. Da hjemmet efter konens tidligere forhold ikke egner sig til at give ophold for en ung pige, må man gjøre til betingelse for i det hele taget at yde understøttelse, at pigen kommer ud at tjene, uden at få ophold i hjemmet, og vil konen ikke gå ind herpå ønsker man hende

hjemsendt, idet man ikke vil have datteren ødelagt.

4/ Skrivelse fra Kjøbenhavns magistrats 3die afdeling angående drengen Johs. Chr. Nielsen, hvori magistraten tiltræder sgrdts. forslag om at forskaffe et andet pleiehjem til drengen. Det overdroges et udvalg at forskaffe en plads.

5/ Andr. fra Hs. Alb. Petersen, Tirslund, om større understøttelse. Tilstodes 10 kr. mdl. hele året.

b/ Alderdomssager

1/ Der tilstodes Mette M. Jensen, Gjerndrup, 5 kr. mdl fra 1. juni at regne. Desuden tilstodes lærred til 2 særke.

2/ Chr. Sørensen, Adsersbøl har solgt sin eiendom, på hvilken der hviler en lille aftægt til Mette M. Hansen, han anmoder om at aftægtskontragten slettes, imod at han i forhandlingsprotokollen underskriver bevis for at han fremtidig i sit nye sted giver Mette M. Hansen, fri bolig og det accorderede mælk.

3/ Der tilstodes Povl Jørgensen 20 kr. til brændsel for året 1907/8.

4/ Andragende fra Birthe Marie Svendsen, Brørup St. om alderdomsunderstøttelse.

Tilstodes 5 kr. mdl. fra 1. juni at regne og 10.000 klyne.

5/ Hans Fris, Vittrup, er indlagt på sygehuset, og efter at han er reist dertil viste det sig at

der fandtes rigelig 300 kr. i sengehalmen, dette beløb skal sønnen Jens Fris i Lintrup have taget efter forlydende i forvaring.

Det vedtoges at meddele Jens Fris at disse penge ville være at indbetale til sognerådsformanden, således at kommunen opbevarer pengene indtil videre.

c/ Skolesager

1/ Andr. fra lærerinde Kirstine Hansen i Surhave om erstatning for manglende bolig og brændsel. Tilstodes 30 kr.

2/ Andr. fra lær. Ravn, Klelund om erstatning for brændsel. Tilstodes 10 kroner.

3/ Andragende fra Karen Lehmann, Adsersbøl om fast ansættelse.

Overgaves til skolekommissionens erklæring.

4/ Skolemulkterne dikteredes.

d/ Skattesager

1/ A. O. Lustrup, Lindknud. Sognerådets ansættelse fastholdes.

2/ Fru M. Lustrup nedsættes til kr. 26,95-

3/ Leth Nissen, Hulkjær. Sognerådets ansættelse fastholdes.

4/ Niels Chr. Nielsen, Tirslund. Nedsattes kr. 7,35-

5/ Ledvogter N. M. Jensen, Brørup St. Sognerådets ansættelse fastholdes.

6/ Th. Chafack, Eskelund. Sognerådets ansættelse fastkoldes.

7/ S. Sandagger, Brørup. Sognerådets ansættelse fastholdes.

8/ Murer Jens Madsen, Brørup St. Sammenligningen med S. Sørensen er ikke rigtig idet denne har 3 børn og Jens Madsen 1 barn, desuden har Jens Madsen opgivet 50 kr. mere indtægt end Jens Sørensen.

9/ Chr. Hermansen, Klelund. Sognerådets ansættelse fastholdes.

10/ Ansættelse af ny tilflyttede.

Erhvervsskat

a/ Harbjerg kalksandstensværk

Indtægt                                                    kr. 3890-

/ renter af 50000 kr

fra 10/4-31/12

er 234 dage a 4 %                                       ”  1300-

rest                                                            kr. 2590-

Skat 2 ½ %                                                                     kr. 64,75-

 

Erhvervsskat

Apotheker Clausen

Indtægt                                                    kr. 1800

à 2 ½ % kr. 47,00- deraf 2/3 del skat                               ”  31,33-

c/ E. Ebbesen, Esbjerg                              kr. 2500-

à 2 ½ % kr. 62,50 øre deraf 2/3 del skat    ”  41,67-

 

d/ N. C. Snabe, Eskelund

Jes P. Hansen                                                                 skat               kr.  10,00-

e/ P. Puggård, Klelund                                                   do                    “   24,00-

 

e/ Forskjelligt

1/ Fra Balser Hansen, Lundtofte er modtaget udkast til et andragende om jernbanens retning

fra Grindsted over Hovborg til Holsted. Udsattes.

2/ Andr. fra hjemmet f. vanføre andrager om tilskud. Kunde ikke bevilges.

3/ Andr. fra tyendespareforeningen i Veien om tilskud. Udsattes for at indhente oplysninger

om antallet af sparere her i kommunen.

4/ Regnskabet for den fri fattigkasse i Brørup fremlagdes.

5/ Andragende fra beboerne i Gjerndrup over kirkestien, idet disse ikke ere tilfredse med at stien slår et knæk ved markveien. Sognerådet måtte for endelig at få en ende på denne gamle sag, fastholde rigtigheden af den fastsatte retning.

6/ Andragende fra endel beboere i Brørup sogn om adskillelse af sognene i 2 kommuner.

I princippet anseer man det rigtigt at kommunen bliver gjort mindre, forså vidt en retfærdig fordeling kan finde sted.

Til at foretage en foreløbig undersøgelse af forholdene og fremkomme med indstilling valgtes.

Peder Pedersen, Adsersbøl, Niels Thøgersen, Oxlund, V. Schmidt, Brørup,

M. Henriksen, Brørup.

Næste møde afholdes den 12. juni kl. 2.efterm. Mødet sluttet.

V. Sghmidt, A. Andersen, Graves Nielsen, M. B. Henriksen, P. Nikolajsen, V. Schlosser,

Peder Pedersen, Jac. Hansen, Niels Thøgersen.

 

Da alderdomsforsørgede Mette Marie Hansen, der nyder aftægt hos sin svigersøn Chr. Sørensen i Adsersbøl nu på grund af at sidstnævnte har solgt sin eiendom i Adsersbøl, har givet afkald på sin ret til aftægt og ladet aftægtskontrakten slette af pantebogen, så erklærer, og forpligter jeg undertegnede Chr. Sørensen af Adsersbøl mig til, så længe forannævnte, min svigermoder Mette M. Hansen lever at give hende fri bolig, bestående af 2 værelser med egen indgang, samt plads til fornødent brændsel, et stykke havejord, desuden at levere hende daglig nymalket mælk ½ pot daglig om vinteren og 1 pot daglig om sommeren.

p.t. Brørup den 9. mai 1907. Kristen Sørensen

til vitterlighed V. Schmidt, Ludvig Andersen.

 

Onsdag den 12. juni 1907 afholdt sognerådet et ordinært møde, hvor følgende sager forhandledes.

a/ Fattigsager

1/ Skr. fra udvalget for fattigvæsenet i Kolding ang. Sønke Chr. Beirholm, der som

subsistensløs er anbragt på fattiggården i Kolding, efter at han har afsonet en bøde for drukkenskab. Det vedtoges at søge ham anbragt på tvangsarbeidsanstalten i 3 md.

2/ Skr. fra amtet at Jørg. Boysen (under no. 206) vil være at forsørge i henh. til fattigl. § 27. Til efterretning.

3/ Skr. fra Kellerske anstalter at Harald Egelund vil blive optaget på anstalten så snart der bliver plads, formentlig i sept. d. å. Til efterretning.

4/ Skr. fra Århus at ugift Johanne Nielsens uægte barn Hilmar Nielsen er indlagt på sygehuset. Til efterretning.

5/ Der tilstodes Hs. Alb. Petersen, Tirslund 10.000 klyne som det overdroges Jacob Hansen

at anskaffe.

6/ Da Laust Nielsens enke i Lindknud vil sælge sin eiendom, vedtog man at meddele hende at sgrdt. forbyder hende dette, og er man evnt. villig til at betale renterne, ca. 50 kr. årlig, for hende indtil vidre.

7/ Mads Daugård, Brørup St. er syg og trænger til en pleierske, det overdroges Henriksen at

besørge en sådan, dersom det kun er for en kort tid, skulde sygdommen trække ud i længere tid må han anbringes på sygehuset event. på fattiggården. En dreng ca. 12 år, der er hjemme er bydreng hos cykelhdl. Jørgensen; det overdroges Henriksen at få undersøgt hvor meget drengen, der får kosten i hjemmet, tjener, og overdroges det M Henriksen og And. Andersen event. at få drengen anbragt i en plads hos en landmand.

b/ Alderdomssager

1/ Meddelelse fra amtet at man vil kunne beregne 80 øre daglig foruden klæder, læge og medicin, for hver lem, (min. skr. af 4. sept. 1906) for ophold på alderdomsasylet.

Til efterretning.

2/ Rasmus Nielsen, Brørup St. andrager om større understøttelse. Der tilstodes 15 kr. månedlig fra 1. juli at regne, desuden 2000 pd. kul og 5000 klyne årlig.

3/ Andragende fra Ole H. Jensen, Adsersbøl, om større understøttelse. Der tilstodes extraord. 20 kr. som det overdroges P. Pedersen at udbetale efter behov.

4/ Andr. fra Jørg. Hansen, Brørup St. om større understøttelse. Tilstodes 30 kr. årlig til brændsel, men kunde man efter det oplyste da han eier rigelig 1500 kr. i sit hus, og har indtægt af en udleiet leilighed kr. 108- samt fortjeneste henimod 150 kr. desuden har han 12 kr. mdl. i alderdomunderstøttelse. ?

c/ Skolesager

1/ Meddelelse fra skoledirektionen at lærerinde Signe Knudsens tjenestealder vil være at beregne fra 1. febr. 1906. Til efterretning.

2/ Til Klelund skole anskaffes 35 stk. læsebøger overdrages P. Nicolaisen.

3/ Ved Klelund skole skal foretages følgende arbeide:

1/ Vinduerne kittes og såvel som udvendige døre males, plettes og males 1 gang.

2/ Tagudhængets spær males.

3/ Væggen i spisestuen males i 2 alens høide fra gulvet, 3 gange.

4/ I Surhave skole (den nye klasse) males væggen i 1 alens høide fra gulvet, 3 gange.

I den gamle klasse anbringes panel på begge ydervægge, i høide med vinduebænkene.

Overdroges V. Schlosser.

5/ Andragende fra lærer Skøt om dyrtidstillæg eller forhøielse af begyndelseslønnen.

han oplyser at hans løn er: Begyndelsesløn                   kr. 835,00

   Kirkesangerløn                  ”  100,00

   Kirkebylærerløn                 ”    20,00

                                                                 i alt                kr.  945,00

fradrages livsfors. renter & afdrag                                 ”   160,00

6/ Ligeledes andragende fra lærer Bork,

hvis begyndelsesløn er                                                   kr. 700.00

Kirkesangerløn                                                                 ”   100,00

Kirkebylærerløn                                                               ”     20,00

                                                                                        kr. 820,00

Der tilstodes hver af de to andragere 75 kr. som personligt tillæg for indeværende finansår. Tillæget gives idet lønnen er mindre og begge endnu ikke har opnået statstilskud.

d/ Skattesager

1/ Meddelelse fra Munkebjergby sgrd. at dette har ansat enkefru Jensen (Vedde) Brørup St. til en skat (erhvervsskat) af indtægt kr. 300.- kr. 3,18 øre. Til efterretning.

2/ Meddelelse fra Bramminge at S. P. Møller er ansat til erhvervsskat af indtægt kr. 175- kr. 6,50-. Til efterretning.

4/ Meddelelse fra Fåborg sgrd. at Hundebøl, Thuesbøl, er ansat til erhvervsskat af indtægt kr. 49,00 kr. 2,16-. Til efterretning.

5/ Skrivelse fra ingeniør Petersen, Hulkjær, der meddeler at han til Fredericia kommune har opgivet sin indtægt til kr. 5855.-, og at han kom hertil 5. mai, og forbliver her indtil lidt ind i septembr.

Skatten ansættes således:

Indtægt                                                    kr. 5855,00

+ 25 %                                                        ”  1464,00

                                                                 kr. 7319,00

Skat 3 ½ %                                               kr.   256,17 øre årlig

6/ Aksel Holst hos And. S. Andersen Tirslund

                                            løn 300,00

                                     kost m. 200,00

                                             kr. 500.00

skat af kr. 160                       kr.    5,60

7/ Sypige Marie Janum, Brørup St.

Indtægt                                 kr. 600,00, skat af kr 250   kr.    8,75

8/ P. Linds karl

løn                                       kr. 350-

Kost m.m.                             ”  200-

                                            kr. 500-

Skat af                                kr. 160- kr. 5,60

9/ Simon Simonsen (Heicks efterf.)

Løn + kost                          kr.  500

Skat af kr. 160                    kr.     5,60 fra 1. mai

10/ Pastor Nielsen, Lindknud. Skat fra 1. april             kr. 20-

11/ Theodor Ehlmsen h. P. Hansen, Hulvad

Løn                                     350-

+ kost                                  200-

                                            550-

Skat af kr. 210                    kr. 7,35

12/ Johs. Christensen h. P. Hansen,

Løn                                     280-

+ kost                                  200-

                                       kr. 480-

Skat af                           kr. 140 kr. 4,90

13/ Jørg. Kr. Hansen hos P. Hansen. 8 kr. fra 1. juni

14/ Elfstrøm, Brørup St.

Indtægt                               kr. 2400-

Skat af kr. 2400 kr. 84,00 fra 1. mai.

15/ Jens Jørgensen, Brørup St. kr. 10.00 fra 1. juni

16/ Chr. Thullesen do. indtægt 800 kr. skat af 460 kr. kr. 16,10 fra 1. juni

17/ Holger Tullesen h. dr. Møller Indtægt kr. 500. Skat af kr. 150- kr. 5,60 fra 1. april

18/ Peter Karlsen på teglværket, boer i Eskelund. Indtægt 500 kr. Skat af kr. 160 kr. 5,60 fra 1. april

Skatteklage til amtet fra S. Sandager, Brørup St. Man fastholder ansættelsen.

19/ Skatteansættelse af dyrlæge Olesen, Brørup St. Undersøge hvorfra kommer.

e/ Forskjelligt

1/ Til medlem af voldgiften for handel med husdyr er indstillet S. Moltesen. Godkjendtes.

2/ Andr. fra Magdalenestiftelsen om tilskud. Tilstodes 30 kr. for 1 år.

3/ Det overdroges formanden at lade veiinspektør Hoier i Ribe overtage den tekniske

ledelse af veianlæg og kloakering ved sygehuset; samt at anmode arkitekt Hansen om teknisk

ledelse af septiktanken.

4/ Andragende fra tyendesparekassen i Veien, idet der oplyses at der i Brørup er 21 sparere med 2550 kr. Staten bidrager 2/5 % Tilstodes for i år 10 kr.

5/ Andr. fra Hovborg afholdsforening om tilskud. Tilstodes kr. 10-

Næste møde afholdes den 3de juli kl. 2 efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, M. B. Henriksen, Niels Thøgersen, Peder Pedersen, V. Schlosser, Graves Nielsen,

P. Nikolajsen, J. Hansen, A. Andersen.

 

Den 3. juli 1907 var sognerådet samlet på fattiggården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Fattigsager

1/ Mads Daugårds søn, Hs. Nielsen Daugård.

Chr. Daugård, Brørup St. tilbød at ville tage drengen i pleie når han udsættes igjennem pleiehjemsforeningen. Man tilbød Chr. Daugård at tage drengen uden vederlag og således at han behandler ham som en af sine egne børn, selvfølgelig under sognerådets og pleietilsynet tilsyn. Herpå giver Chr. Daugård besked i løbet af 3 dage, og for det tilfælde at han ikke vil gå ind på disse betingelser overdrages det til Povl Nicolaisen og Niels Thøgersen, at søge drengen anbragt på disse betingelser hos Ole Sørensen.

2/ Mads Daugårds efterladenskaber, komode, skab & klæder overlades børnene, og påtog

Mads Daugårds brødre sig at fordele det mellem børnene. Derimod vil tøirullen være at sælge

hvilket overdrages M. Henriksen, til fordel for kommunekassen.

3/ Man har i skr. af 22. juni anmodet Niels H. Christensen Dam at betale lægeudgifter & kjørsel for drengen Johs Nielsen i alt kr. 16- inden juli. Dette har han ikke efterkommet og

vedtoges det endnu engang, i anbefalet brev, at anmode ham om betaling, inden 15. juli, i modsatfald vil manden blive anmeldt på herredskontoret for mishandling.

4/ Skr. fra Kreditforeningen af eiere af mindre eiendomme på landet angående Laust Nielsens

eiendom; det vedtoges at betale renter m. m. pr. juni termin kr. 30,80 og indtil vidre at betale renterne til kreditforeningen. En ko kan i år ikke fodres på eiendommen, da der ingen forårssæd er lagt, og sådant er for sent i år.

5/ Skrivelse fra stiftamtet af 25. juni 1907 hvori meddeles at Johs. Christensen (Bov) vil være

at forsørge af herv. kommune. Da man antager at Johs. Christensen i henhold til lov af 19. marts 1898 har tabt sin indfødsret, kan man ikke være tilfreds med amtets afgjørelse og overdroges det formanden at søge ministeriets afgjørelse.

6/ Skrivelse fra herredsfogden at han f. t. ikke finder anledning til at give tilladelse til Sønke Chr. Beirholms anbringelse på en tvangsarbeidsanstalt. Til efterretning.

b/ Alderdomssager

1/ P. Husted, Brørup tilstodes 5000 klyne.

2/ Der tilstodes P. Husted daglig tillæg af 5 øre for Niels Christensens underhold.

3/ Der tilstodes Chr. Petersen, Gilberg kr. 20 til brændsel.

4/ Skr. fra Andsager ang. Hs. Fris´ forsørgelse. I herv. sogneråds skr af 25. juni d. å. (kopibog fl. 353) har man oplyst at manden har opgivet falskt i sit andragende og indtil vidre frarådet

at yde ham alderdomsunderstøttelse. Regningen til sygehuset i Kolding kr. 53,05 vedtoges det at betale.

5/ Alderdomsasylet

Der fremlagdes et rids over indretningen af asylet, der i princippet godkjendtes og overdroges det udvalget at lade arbeidet udføre.

6/ Skr. fra læge Freisleben at han har opsagt den prioritetsgjæld, der står i eiendommen, og ønsker, beløbet for eiendommen udbetalt i juli måned. Det overdroges formanden at søge

at bevare prioritetsgjælden, event. at hæve beløbet midlertidigt til dækning

c/ Skolesager

1/ Skr. fra skolekommissionen om anskaffelse af gymnastikredskaber til Surhave skole. Overdroges V. Schlosser

2/ Skrivelse fra skolekommissionen, hvori foreslåes at der 1. nov. d. å. ansættes en fast

andenlærer ved Brørup St. og en fastans. af 2. d.  lærer ved Eskelund skolen i stedet for

den nuværende vinterlærer. Man anseer det for nødvendigt, at der ved Brørup St. ansættes en andenlærer til foruden den fastansatte lærerinde og en pogeskolelærerinde om dette er

fornødent. Man foreslår derhos at nederste klasse deles i 2 afdelinger således at hver af disse får undervisning ½ dag, daglig. Ansættelse af 2den lærer i Eskelund fandt man ikke nødvendigt.

3/ Andragende fra lærer Bollerup Hansen, Surhave, om forskjellige istandsættelser, det overdroges V. Schlosser at lade udføre følgende arbeider:

1/ Opgang til loftet

2/ Nyt gulv i forstue, kontor og køkken.

3/ Loftet i kjøkken og kontor tættes.

4/ Reparation af gulve i værelser og lo.

5/ Bryggerset kalkes.

6/ Gulvene i svinestierne omlægges.

d/ Skattesager

1/ Dyrlæge Olesen, i henh. til meddelelse fra Flade-S. Dråby sgrd.

Kapital 3000 kr. Indtægt 1755 kr.

ansættes således: Renter af 3000 kr. kr.   120-

+ 50 %                                                    ”       60-

anden indtægt                                         ”  1635-

                                                                 kr. 1815-

har 2 børn      skatteindtægt                      kr. 1490,00

fra 1. mai at regne                                    kr.     52,15

e/ Forskjelligt

1/ Det overdroges Povl Nicolaisen at anbringe nyt rækværk og sliddæk ved Østerbygårds

bro.

2/ Meddelelse fra stiftamtet at der er tilstået sgrdt. fri proces i anl. af sagen pens. lærer Lustrup, og at sagfører Nors, Ribe, er beskikket til at føre sagen for sognerådet.

4/ I henh. til beslutning i forrige møde har formanden truffet aftale med veiinspektør Hoyer i Ribe om teknisk assistance ved anlæg af vei, kloak og septiktank ved sygehuset. Endvidere

fremlagdes skr. fra stiftamtet med tilladelse for amtsveiinspektøren til at overtage ledelsen af disse arbeider.

5/ I anledning af rotteloven vedtoges det at anmode følgende mænd om at modtage rotterne:

i Lindknud:

i Hovborg: Svend Kolbæk

i Klelund: Andr. Jacobsen

i Oxlund: Svend S. P. Lauridsen

i Gilberg, Lindknud & Debel: Svend Runge

i Adsersbøl & Hyldelund: Hs. P. Andersen

i Vittrup: Jacob L. Jacobsen

i Brørup:

i Vestersognet: Mads S. Haar, Præstkjær

i Gjerndrup: Rasmus Rasmussen

ved Brørup St.: Smed Andersen

i Eskelund: Smed H. P. Hansen

 

Man vedtog at betale 10 øre pr. dræbt rotte og 3 øre pr. stk. til modtagerne. Modtagerne aflevere halerne til V. Schmidt, Brørup, Povl Nicolaisen, Hovborg, Niels Thøgersen, Oxlund.

6/ Til på kommunens vegne at overvære sessionen i Holsted valgtes: Jac. Hansen.

7/ Til i henh. til circ. om arealets benyttelse at foretage optegnelserne valgtes:

i Hovborg: Bertel Andersen, Hs. Chr. Petersen, Mort. P. Sørensen

I Klelund: Hs. P. Hansen d. y., Chr. Burkald, Jens Sønderg. Jørgensen, Niels Jørgensen

i Oxlund: Jens P. Sørensen, Niels A. Nielsen

i Gilberg: Peder Nielsen, Carl M. Pedersen

i Hyldelund: Hs. P. Andersen, P. M. Pedersen

i Adsersbøl: Thyssen Hansen

i Debel: Hs. A. Hansen

i Lindknud: Hs. Gr. Hansen, Niels Kruse

i Vittrup: Jeppe Sørensen, Jacob Jensen, Marius Madsen.

i Vestersognet (undtagen Firing), men med Tirslund: Klaus Moltesen, Chr. Thygesen,

Niels Chr. Nielsen, Tirslund & Jens Mortensen, Tirslund

i Gjerndrup og & Hulvad: Hs. Møller, Claus Madsen, Jørg. Koed

i Eskelund (nord for chausseen): Godske Knudsen, Laur. Rasmussen

i Eskelund (syd for chausseen): Andr. Pedersen, L. Veum, P. Lind

i Thuesbøl & Firing: Ludvig Andersen, Niels Østergård, Suppleant: Chr. Hansen

i Brørup St., syd for banen: Sveistrup Jensen

6/ Bestyrer Schack leiedes for 1 år fra 1. nov. d. å. på samme betingelser som sidste år

Næste mødeafholdes den 14. aug. kl. 2 efterm.

Mødet sluttet.

V. Schmidt, A. Andersen, P. Nikolajsen, M. B. Henriksen, Peder Pedersen, Niels Thøgersen,

Graves Nielsen, V. Schlosser, Jac. Hansen.

 

Onsdagen den 14. aug. 1907 var sognerådet samlet på arbeidsgården i Surhave hvor

følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Viggo Damkjærs enke, Vittrup, tilstodes alt i alt 25 kr. mdl.

2/ Der tilstodes Chr. Jensen, Brørup St. fra 1. juli at regne i alt for 6 kr. ugentlig varer og tillæg til brændsel 20 kr. årlig.

3/ Skr. fra Malt-Folding sgrd. at det overlades herv. sgrd. at udbetale Karoline Tullesen, for hvem der ydes fuld refusion, indtil 130 kr. årlig underst.

Forlanger hun udover dette vil hun være at hjemsende.

4/ Peter Hansen, Brørupgård, der i henhold til skr. fra Malt-Foding sgrd. af 29. de juli

erkjendes forsørgelsesberettiget i sidstnævnte kommune andrager om at få sin kone, der er sindssyg, anbragt på en sindssygeanstalt. Der er gjort forgæves forsøg på at få hende anbragt

i Middelfart og Århus. Det overdroges formanden at søge hende anbragt andetsteds.

5/ Johs. Christensen (Bov) har man andraget om at få forsørget efter fattigl. § 27, men er dette nægtet af amtet. Da man nu har fundet en sådan nægtelse rigtig efter loven, vil han altså ansees for forsørgelsesberettiget her i kommunen.

b/ Alderdomsforsørgelse

1/ Andr. fra Birte Svendsen om 10 kr. extra til brændsel. Tilstodes.

2/ Andr. fra Ole Olesen om et tilskud af 25 kr. til dækning af kreditforeningsgælden.

Tilstodes extraord. 25 kr., men er det ikke meningen hermed, at man fremtidig vil betale

renterne for ham.

c/ Sklesager

1/ Andr. fra lærer Bollerup Hansen om et lån 210 kr. til mergling og enganlæg. Sgrdt. påtager sig at føre tilsyn med arbeidets forsvarlige udførelse og garanterer for renter & afdrag.

2/ Andr. fra endel beboere i Klelund skoledistrikt om opførelse af et gymnastikhus ved Klelund skole. Man kan af pekuniære grunde, og særlig på grund af de store udgifter den daglige rengjørelse af lokalet, der efter min. skrivelse og skoledirektionens forlangende, ere en følge af selv at eie et gymnastikhus, ikke gå ind på f. t. at bygge et gymnastikhus.

Man vedtog at tilbyde beboerne, dersom de muligen, ligesom i Lindknud og Eskelund, selv bygger et forsamlingshus og sørge for forsvarlig renholdelse, da at yde samme årlige leie af lokaler for børnenes gymnastik som nævnte to steder, eller at træffe aftale med P. Nicolaisen, Hovborg, således at skolebørnene kunne afholde gymnastik i hans nybyggede sal.

3/ Hs. Petersen, Vittrup, har leveret klyne til Brørup St. skole, disse vare imidlertid ikke efter konditionerne, idet de ligesom de klyne, han leverede i fjor, vare våde. Formanden har udbetalt ham 50 kr. i forskud og vedtoges det at betale de resterende 15 kr., dersom det viser sig at han leverer de andre skoleklyne, som han har påtaget sig, i god stand.

4/ I henhold til det i forrige møde vedtagne har man hos skoledirektionen andraget om at der ved Brørup St. skole oprettes et andenlærerembede fra 1. novbr. d. å. med en løn kr. 650- og anordningsmæsseig bolig og brændsel.

d/ Skattesager

1/ S. Simonsen, Lindknud brugsforening, ansattes til skat kr. 12,00 fra 1. aug. at regne.

2/ Handelsbetjent N. Jørgensen, Hovborg, Indt. 500 kr. skat kr. 5,60 fra 1. aug. at regne.

3/ E. Ebbesen, Esbjerg, der vil være at foretage en henvendelse til ham om selvangivelse.

4/ Meddelelse fra skatterådet at dette har nedsat Lustrups indtægt, hvorefter indkomstskat til staten beregnes til kr. 1300-

e/ Forskjelligt

1/ Andr. fra beboere i Gjerndrup om en skolesti; til fornyet behandling. Der nedsattes et udvalg bestående af And. Andersen og M. B. Henriksen, til at undersøge forholdene, indlede forhandlinger med beboere og lodseieren, samt derefter at stille forslag om stiens retning.

2/ Til brandfoged i Klelund i stedet for Chr. Hermansen, der har begjæret sig entlediget, vedtoges det at indstille Laur. Christoffersen, og til vidner: Søren Povlsen Jensen, Klelund og

Søren Johansen Sorensen, do

2/ Til brandvidner i Adsersbøl distrikt i stedet for Jørg. Hansen, der er bortreist, valgtes

Morten Petersen, Adsersbøl.

4/ Andr. fra ”Hedebruget” om bidrag, man vedtog at indmelde kommunen som medlem med et årsbidrag af 10 kr.

5/ Meddelelse fra amtet at der under 9. juli er givet Morten Peder Brorsen bevilling til gjæstgiveri (krohold), uden at udskjænke brændevin, skattepligtig øl og andre berusende

drikke, samt at han på dette næringsbrug erhverver næringsbevis.

Til efterretning

6/ Listerne over arealets benyttelse gjennemgikkes og rettedes.

Næste møde afholdes tirsdag den 10. sept. kl. 2 efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, M. B. Henriksen, A. Andersen, Graves Nelsen, Jacob Hansen, V. Schlosser,

Niels Thøgersen, Peder Pedersen, P. Nikolajsen.

 

Barnefødsel. Abeline Johansen, født den 1. mai 1907, datter af ugift Dorthea Bolette Marie Sommerlund af Tirslund og udlagt barnefader, skomager Niels Chr. Johansen af Holsted.

Forældrene blev senere viede (1. juni 1907). Moderen opholdt sig 10 mds. dagen før fødslen i Holsted. I henh. til meddelelse af provst Nissen er barnefødslen den 21. aug. 1907 noteret i Holsted sogns kirkebog. Attest herfor findes i brevbogen.

 

Tirsdag den 10. sept. 1907 var sgrdt. samlet på arbeidsgården i Surhave.

Fraværende Graves Nielsen.

Følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Skr. fra Holsted sgrd. at der er tilstået Ane Katrine Jensen 12 kr. mdl. Til efterretning.

2/ Johanne Hansen, P. Hansens hustru, forsørgelsesberettiget i Malt-Folding kommune, er som sindssyg indlagt på Viborg sindssygeanstalt. Til efterretning.

b/ Alderdomssager

1/ Andragende fra Jørg. Iversen, Lindknud, om alderdomsunderstøttelse. Han har modtaget og fået udbetalt underst. i Skanderup indtil 1. octbr. Tilstodes 20 kr. mdl. fra 1. oct. at regne.

2/ Andragende fra Jens Larsens enke, Maren Larsen f. Christensen, Vittrup om understøttelse. Tilstodes 8 kr. mdl. fra 1. sept. at regne.

3/ Tilstodes Mette Margr. Jensen, Gjerndrup 5 kr. extraord.

4/ Mette Marg. Hansen tilstodes nyt dynebetræk

c/ Skolesager

1/ Malerarbeidet ved skolerne overdroges maler Schøt, Brørup.

2/ Til vinterlærer og lærerinder i kommunen for vinteren 1907/8 vedtoges det at indstille

a/ Eskelund skole

1a/ Holger Sørensen, Heinsvig

1b/ Magda Jørgensen, Hoppeshave, Vonsild

b/ Surhave skole

1a/ Kirstine Hansen

c/ Lindknud skole

1a/ Sigrid Thårup

1b/ Margrethe Petersen

d/ Klelund skole

1a/ Lor. Ravn

e/ Brørup St. skole Asta Jensen

3/ Skolemulkterne dikteredes.

c/ Skattesager

E. Ebbesen, Esbjerg, meddeler at hans indtægt af Brørup St. mølle kun har været kr. 205,31 øre. Man enedes om ikke at opkræve erhvervsskat hos manden.

d/ Forskjelligt

1/ Til voldgiftsmand til afløsning af hoveri m. m. i henh. til lov 4. juli 1850 for 3året 1907-9 valgtes Søren Moltesen.

2/ Anmodning fra kommunekreditforeningen om at vælge repræsentanter til foreningen.

Man enedes om at vælge kammerherre Bech, Engelsholm og etatsråd Valentiner, Gjeddesdal

3/ Til snefoged i Eskelund søndre distrikt istedfor Jens Frederik Vilker, der er bortreist, valgtes Jac. Refslund, Eskelund.

4/ Til medlemmer af en kommission til at undersøge og få ordnet forholdene i fattiggårdens mose valgtes Niels Thøgersen, Peder Pedersen, And. Andersen, V. Schlosser

Næste møde afholdes den 9. oct. efterm. kl. 2. Mødet sluttet.

V. Schmidt, M. B. Henriksen, Jac. Hansen, Peder Pedersen, A. Andersen, P. Nikolajsen,

Niels Thøgersen, V. Schlosser.

 

Onsdagen den 16. octbr. 1907 afholdt sognerådet et ordinært møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Jes Bjørholm andrager om større understøttelse. Da manden har havt og har godt arbeide, fandt man f. t. ingen anledning til forhøielse.

2/ Skr. fra Kellerske anstalt at Harald Egelund nu kan modtages efter 15. novbr. d. å., det overdroges Niels Thøgersen at foranledige det nødvendige og forlangte klædningsdele anskaffet, samt for ledsagelse.

3/ Andragende fra Laust Nielsens enke, Lindknud, om at få en brønd kastet. Overdroges

Graves Nielsen at få udført det fornødne.

4/ Skrivelse fra Kjøbenhavn, at det har været nødvendigt at yde Nancy Hansen større understøttelse i anl. af sygdom. Til efterretning.

5/ Andragende fra Hummelgårds enke om at yde tilskud til sine børns opdragelse. Børnene ere (se side 145) anbragt hos deres bedstemoder. Det overdroges formanden at få undersøgt hvorledes hjemmet er, og dersom der herpå indløber tilfredsstillende svar, da at yde et tilskud af 100 kr. årlig fra 1. mai d. å. at regne.

6/ Skr. fra Niels Christensens enke, Høllund, at hun ikke vil beholde drengen Johannes Madsen længere, man har bortfæstet drengen til Jac. Refslund fra 1. nov. d. å., for en løn kr. 150- årlig.

7/ Skr. fra Veerst-Bække sgrd. hvori meddeles at Morten Petersens kone, der opholder sig hos datteren i Veerst er trængende til understøttelse. Det overdroges Gr, Nielsen at tage en afhøring over MortenPedersen.

8/ Skr. fra Veien-Læborg sgrd. med meddelelse om at Hans Petersens enke (Østerbygård), som sindssyg er indlagt på sygehuset i Ribe. Foreløbig kan hun selv betale.

Hun erkjendes forsørgelsesberettiget her i Kommunen.

9/ Det meddeles sognerådet at Peter Hansen, Brørupgård, der er forsørgelsesberettiget i Malt-Folding, og hvis kone er anbragt på sindssygeanstalten i Viborg, er fraflyttet kommunen og har fået ansættelse ved Middelfart sindssygeanstalt. Til efterretning.

10/ Der tilstodes Viggo Damkjærs enke husleiehjælp 4 kr. mdl. for i vinter, desuden 1 læs klyne af fattiggårdens mose.

b/ Alderdomssager

1/ Andragende fra Laur. Jensen, Eskelundkjær, forsørgelsesberettiget i Veerst-Bække, om

understøttelse. Manden meddeler, at han foreløbig får 25 kr. månedlig for et adoptivbarn.

Sålænge han modtager denne betaling, (endnu i ca. 8 mdr.), fandt man ingen anledning til at bevilge understøttelse.

2/ Der tilstodes P. Husted 10 kr. mdl. om sommeren.

3/ Der tilstodes Niels Christensen, Brørup St. 16 al. lærred til lagner.

4/ Skr. fra amtet med bilag angående Hs. Fris`alderdomsunderstøttelse, man må fremdeles holde for at manden ikke har fulgt sandheden, særlig kan man ikke godkjende gjælden

kr. 400- til sønnen, og må forlange politiforhør optaget i den anledning.

Særlig er det også mærkeligt at eiendommen er solgt til 750 kr. til en mand, der aldeles

intet eier, for en pris der ikke er høiere end besætningens og avlens værdi, så også her kunde der tiltrænge politiforhør. Overdroges Gr. Nielsen til nærmere undersøgelse.

5/ Skr. fra Gjørding-Veirup sgrd. at der er tilstået Maren Nielsen et tillæg af 2 kr. mdl. fra 1. oct. at regne. Til efterretning.

6/ Andragende fra Ole Olesen, Gilberg, om større understøttelse. Tilstodes mdl. 2 kr. tillæg for vinteren altså. 10 kr. mdl. om vinteren og 8 kr. mdl. om sommeren.

c/ Skolesager

Bevilgedes for indeværende finansår til børnebogsamlingen kr. 75.

Lærerbogsamlingen kr. 50.

2/ Skr. fra skoledirektionen at de til vinterlærere indstillede lærere har fået plads, og da man fandt de resterende ansøgere for ung, har man i bladet ”Folkeskolen” søgt en vinterlærer, hvorefter man forventer nye andragender, og overdroges det formanden samt M. Henriksen at antage en vinterlærer til Eskelund skole.

3/ Skr. fra skoledirektionen med meddelelse at min. har godkjendt at der oprettes et nyt 2den lærerembede ved Brørup St. skole med begyndelsesløn kr. 650- årlig foruden fri bolig og brændsel. Til efterretning.

4/ Til det foran ad 3 omtalte 2d. lærerembede ved Brørup St. er indkommen 6 ansøgninger og vedtoges det at indstille:

1/ N. K. Nielsen Skovbjerg, Jexen skole

2/ J. P. Hansen, Sørup skole

3/ A. Sten, Nibe kommunalskole

5/ Skr. fra skoledirektionen at Signe Knudsen i Vittrup har fået embede i Føvling, og vedtog man at udtale ønsket at embedet opslåes som tidligere, d. e. 450 kr. årlig løn samt bolig og brændsel.

d/ Skattesager

Chr. Engelund, Præstkjær, udsattes og vil der være at sende ham selvangivelsesblanket.

e/ Forskjelligt

1/ Veiudvalget, hertil valgtes And. Andersen, Jacob Hansen, Povl Nicolaisen, Niels Thøgersen

2/ Andragende om bidrag:

Tilstodes for indeværende finansår: Husmandsforeningen i Lindknud kr. 5,00

Gjerndrup afholdsforening kr. 10,00

3/ regulativ over Gilberg-Klelund bæk er approberet af amtet. Til efterretning.

4/ Skøde på alderdomsasylet er nu modtaget, og fremlagtes.

5/ Ved mødet den 13. marts 1907 (side 143) vedtoges det at garantere sammen med beboerne ved Brørup St. for det beløb der agtes lånt til opførelse af et vandværk; da der nu er thinglæst deklaration på samtlige eiendomme ved Brørup Station, vedtoges det på de i nævnte møde (side 143) anførte betingelser at garantere for et lån af 24.000 kroner.

Næste møde afholdes tirsdag den 12. novbr. kl. 2 efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, M. B. Henriksen, Niels Thøgersen, V. Schlosser, Graves Nielsen, Peder Pedersen,

Jac. Hansen, P. Nikolajsen, A. Andersen.

 

Tirsdag den 12. novbr. 1907 var sognerådet samlet til et ordinært møde hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Skr. fra Veile byråd angående Niels Christensens forladte hustru. Man vedtog at anmode fattigudvalget om for octbr. at udbetale hende kr. 17.50 og overdroges det formanden at få

underhandling i stand med hendes børns fader, G. Brudsig, om nu at betale sit bidrag, i modsat fald vil der være at søge alimentations resolution.

2/ Skr. fra Ø. Tørslev sogneråd, hvori meddeles at det hjem Hummelgårds enkes børn har hos deres bedstemoder, enke Christiane Jensen Ø. Tørslev by og sogn, er tilfredsstillende. Som

følge deraf vil der (jfr. forrige møde) være at udbetale et tilskud af 100 kr. årlig fra 1. mai at regne.

3/ Skr. fra Hjortshøi-Egå sgrd., at det har været nødvendigt at indlægge barnet Søren Hedegård Laursen på sygehus til operation. Til efterretning.

4/ Skrivelse fra Andsager sogneråd at der nu betales en pleieløn af 55 øre daglig for Jens Laugesen. Det vedtoges at svare, at man vil refundere efter denne pleieløn, efter lovlig regning, men skulle pleielønnen stige yderligere vil man forlange manden hjemsendt.

b/ Alderdomssager

1/ Andragende fra Marie Frederikke Tradsborg, enke efter Chr. Tradsborg, Eskelundmark,

andrager om understøttelse. Tilstodes 8 kr. mdl. fra 1. dcbr. at regne.

2/ Andragende fra Johanne Kirstine Christensen, Gjerndrup, forsørgelsesberettiget i Vorbasse-Heinsvig, andrager om understøttelse, hun meddeler, at hun tidligere har modtaget 120 kr. Tilstodes 10 kr. mdl. fra 1. novbr. at regne.

3/ Birthe Svendsen, Brørup St. tilstodes et tillæg af 3 kr. mdl. altså 8 kr. månedlig.

4/ Jeppe Jan Andresen tilstodes 12 kr. mdl. fra 1. dec. at regne.

5/ Mikkel Hansen, Eskelund, tilstodes et tillæg af 4 kr. mdl. om vinteren, altså 12 kr. mdl. vinter og 6 kr. mdl. sommer.

6/ Johanne Lauridsen, Eskelund tilstodes i alt 15 kr. mdl. fra 1. decbr. at regne.

7/ Skr. fra Leirskov-Jordrup sgrd. at der efter ordre fra Ribe stiftamt er tilstået Jeppe Larsen Rendbo en månedlig understøttelse af 18 kr.

c/ Skolesager

Det i anledning af en skolesti fra Ø. Gjerndrup til Surhave skole nedsatte udvalg har afgivet beretning og foreslået stiens retning således:

a/ Fra Chr. Balles gård i syd til næste agerlængde (100 f.), derfra i syd til skellet (Hs. Chr. Sørensen 95 favne) og i øst langs med skellet 12 favn fra Chr. Balles mark, langs med en grøft på Hs. Chr. Sørensens mark (112 favn) og følgende Hs. Chr. Sørensens markvei (297 favne).

b/ Endvidere foresloges at børnene følge Lindknudveien til Klaus Madsens eiendom og derfra følge stien fra landeveien og til Hs. Chr. Sørensens gård, hvor den støder til Gjerndrup- Surhave veien, på denne sti gav Hs. Chr. Sørensen ved sognerådsmødet lov til færdsel for skolebørnene.

Da det i hvert fald vil være umuligt for børnene nu i vinter at følge den under a. beskrevne sti, vedtoges det foreløbig for denne vinter at henvise børnene til at færdes ad den under b. beskrevne sti.

2/ Skr. fra skoledirektionen at dette ikke har noget at indvende imod at Anna Petersen er antaget som vakancelærerinde.

3/ I samme skr. meddeles at embedet i Vittrup er opslået vakant og at ansøgningsfristen udløber de 18. novbr. Det vedtoges at overdrage de 4 sogne rådsmedlemmer i Lindknud, sammen med skolekommissionen på sgrdts. vegne, at indstille lærerinder til embedet.

4/ Skr. fra skoledirektionen at det godkjender indstillingen af vinterlærerinder.

5/ Udvalget til at antage en vinterlærer til Eskelund skole har antaget lærer C. Lundgård, fra hvem der fremlæstes skr. hvori han modtager pladsen, og forpligter sig til at blive i pladsen indtil 1. mai 1908. Skoledirektionen har i skr. af 31. octbr. godkjendt valget.

6/ Skr. fra skoledirektionen at denne har kaldet seminiarist N. K. Nielsen Skovbjerg, Jexen skole til 2den lærer ved Brørup St. skole. Til efterretning.

7/ Til Surhave skole anskaffes et palæstinakort. Overdrages Schlosser.

8/ Ved det leiede lokale til 2den klasse ved Brørup St. må bygges en forstue, det overdroges

Henriksen at foranledige opført en forstue af brædder.

9/ Der tilstodes lærer Skovbjerg, Brørup St. kr. 100- som vederlag for leilighed & brændsel

for i vinter.

10/ Skolemulkterne dikteredes.

d/ Skattesager

1/ Kjøbmand Gellert, Brørup St. Efter meddelelse fra Fredericia ligningskommission er han ansat til indt. kr. 1000- formue 0. Da man antager at manden har formue, ansattes han til skat:

Formue                               kr. 5000. deraf renter kr. 200-

+ 50 %                                                                       ”   100-

                                                                                  kr. 300-

indtægt                                                                       ”  1000-

                                                                                   ”  1300-

efter tabellen (5 børn)                                                kr.  750-

deraf skat 3 ½ %                                                        kr.   26,25 øre

 

2/ Chr. Engelund, Præstkjær,

formue 5000- 4 %                                                       kr. 200-

+ 50 %                                                                           ”  100-

eiendom 2300 kr. 4 %                                                         92-

+ 35 %                                                                                 32,00

Indtægt                                                                             700-

                                                                                  kr. 1124-

nedsat til                                                                     kr.   800-

skat 3 %                                                                         kr. 28,00

 

3/ Anton Christensen hos Carlsen, Østerbygd.

Indtægt                                                                          kr. 600,00

efter tabellen                                                                  kr. 260-

skat 3 ½ %                                                                     kr.     9,10-

 

4/ Andr. Frost, Thuesbøl udsattes til næste møde. (Kom fra Malt-Folding)

 

5/ Morten Knudsen, Oxlund

Eiendom                             2000 kr. 4 % kr. 80-

+ 35 %                                                                              ”  29,00

Indtægt                                                                           ” 600-

                                                                                         kr. 709-

efter tabellen                                                                    kr. 360-

deraf skat                                                                       kr. 12,60

 

6/ Forstander Østerby, Adsersbølgård, ankom hertil fra Solhjem drankerasyl pr. Haslev, udsattes til næste møde.

7/ Værkfører Jensen, ankom hertil fra Odense, udsattes til næste møde.

e/ Forskjelligt

1/ Veilicitationen bestemtes til: på arbeidsgården i Surhave d. 9. decbr. kl. 1 efterm.

i Lindknud kro den 7. decbr. kl. 12 form.

2/ Til brandfoged & vidner i Gjerndrup i stedet for Hans Møller, der har begjæret sig entlediget, vedtoges det at indstille Anders Jacobsen, Gjerndrup & til vidner:

Frands Lund og Chr. Lauridsen af Gjerndrup.

3/ Skr. fra fiskeriselskabet Hulkjær med henstilling til sgrdt. om i henh. til lov af 4. mai d. å. § 11, at udnævne opsynsmænd ved Holsted å, Brørup sogn. Man fandt ingen anledning til

f. t. at efterkomme henstillingen.

4/ Andragende fra endel beboere i Gjerndrup om tilskud og grus til privatveien fra A. Søltofts gård og til Præsteveien, foruden at sgrdts. assistance i henh. til lov om privatveies vedligeholdelse forlanges.

Til udvalg til at foranledige afholdt et åstedsmøde valgtes:Anders Andersen og Jac. Hansen.

Der tilstodes frit grus fra kommunens grusgrav i Gjerndrup.

5/ Andragende fra Steffen Hansen og Hans M. Bovlund om forandring af Thingveien således at den går langs med hegnet mellem P. Nielsen Jensen og Hans M. Bovlund og støder til Damgårdsveien. Overdroges veiudvalget, og udsattes til næste møde.

6/ Det i forrige møde behandlede andragende om kommunens adskillelse var til fornyet behandling. Man enedes om i hvert sogn for sig, at afholde møder om sagen i løbet af tiden inden næste sgrds. møde.

De fra Holsted sparekasse modtagne penge fordeltes.

Næste møde afholdes den 10. decbr. kl. 1 efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, M. B. Henriksen, V. Schlosser, Graves Nielsen, Peder Pedersen, P. Nikolajsen,

Niels Thøgersen, Jac. Nielsen, A. Andersen.

 

Fra det i forrige møde nedsatte udvalg er foreslået følgende indstilling til lærerindeembedet i Vittrup, hvilken indstilling d. 30. nov. er indsendt til skoledirektionen.

1/ Marie Marentha Nielsen, Engholm pr. Vrøgum

2/ Anna Pedersen, Vittrup

3/ Magdalene Laursen, Thingstrup pr. Thisted

 

Tirsdagen den 10. decbr. 1907 var sognerådet samlet til et ordinært møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Meddelelse fra Malt-Folding sgrd. at der er tilstået Carl Ullerup 20 kr. til hjælp til beklædning. Til efterretning.

2/ Skrivelse fra amtet, hvorved det pålægges Eltang-Vilstrup sgrd. at refundere ¾ del af forpleiningsudgifterne for Dorthea Andersen, medens Brørup-Lindknud kommune selv som opholdskommune, må afholde udgifterne til læge, jordemoder& begravelse. Til efterretning.

3/ Skr. fra Malt-Folding sgrd. at Jensine Sørensen (Chr. Sørensens enke) erkjendes forsørgelsesberettiget i Malt-Folding og at denne kommune er villig til at yde fuld refusion, samt er der indtil videre er tilstået hende 7 kr. månedlig fra decbr.-april. Til efterretning.

b/ Alderdomssager

Andragende fra Morten Petersen, Lindknud om alderdomsunderstøttelse.

Efter den foreliggende afhøring over konen må han ansees forsørgelsesberettiget i Malt-Folding. Der tilstodes 15 kr. månedlig fra 1. novbr. at regne. Pengene vil være at udbetale til Morten Petersens kone, der er syg og sengeliggende og opholder sig hos datteren Marie Petersen i Veerst skov.

2/ Skr. fra Leirskov-Jordrup at der er tilstået Niels P. Juhl et tillæg af 5 kr. mdl. fra 1. nov, at regne. Til efterretning.

3/ Andr. fra Ole Hansen Jensen, Adsersbøl, om større understøttelse.

Det oplyses at konen nu er død, og da det særlig var under hensyn til hendes lange sygeleie at han hidtil har fået 15 kr. mdl., medens han nu, da konen er død, og han selv er rask og arbeidsstærk, ikke tiltrænger så stor understøttelse. Der tilstodes ham nu: 3 kr. mdl. til husleiehjælp og desuden understøttelse om vinteren 10 kr. mdl. og om sommeren 5 kr. mdl.,

desuden tilstodes extraordinært 10 kr. til linned.

4/ Andragende fra Nis Hoien, Lindknud, om større understøttelse, han får nu 7 kr. mdl. om vinteren. Tilstodes 10 kr. mdl. om vinteren fra 1. jan. 5 kr. mdl. om sommeren.

5/ Andr. fra arbeidsmand Niels Lauridsen ved Brørup St., han er forsørgelsesberettiget i Malt-Folding.

Da manden opgiver at have en indtægt af 200 kr. årlig og desuden fri bolig, samt at han eier en kapital af 700 kr. kunde man ikke tilstå understøttelse.

6/ Niels Chr. Jensen, Hovborg, tilstodes til klæder 40 kr.

7/ Til julen tilstodes efterfølgende alderdomsforsørgede 5 kr. hver:

1/ Niels Nielsen, Gilberg

2/ Hs. Jespersens enke, Eskelund

3/ Peder Lund, Tirslund

4/ Jeppe Jan Andresen, Lindknud

5/ Nis Hoien, Lindknud

6/ Peter Andresen, Brørup

7/ Mette M. Jensen, Gjerndrup

8/ Ole Olesen, Gilberg

9/ Hs. P. Jensen, Adsersbøl

10/ Mikkel Hansen, Eskelund

11/ Morten Povlsen, Lindknud

12/ Maren Skov, Brørup St.

13/ Mette K. Jensen, Oxlund

14/ Birthe M. Svendsen, Brørup St.

15/ Ane D, Hansen, Oxlund

16/ Hs. P. Dam, Brørup St.

17/ Ane Buch, Lindknud

18/ Johanne Lauridsen, Eskelund

18/ Marie Tradsborg, Brørup St.

og til fattige

1/ Laust Nielsens enke, Lindknud

2/ Viggo Damkjærs enke, Vittrup

 

c/ Skolesager

1/ Skrivelse fra skoledirektionen om anskaffelse af gymnastikredskaber til Surhave skole.

Lindknud skole, Vittrup skole, Adsersbøl skole, det overdroges sognerådsmedlemmerne Schlosser, Gr. Nielsen, og P. Pedersen hver i deres distrikt at anskaffe sving tov og hoppe tov.

I Lindknud skole haves redskaberne i forsamlingshuset, med undtagelse af tovene, der vil blive anskaffet af N. Thøgersen. Det overdroges derhos formanden at anskaffe de øvrige ting hos snedker Povl Madsen, Dons pr. Kolding.

2/ Skrivelse fra skoledirektionen om at kaldelsen af den ny lærerinde til Vittrup skole ikke kan ventes før 1. jan. event. 15. jan. og at der derfor må søges en vacancelærerinde. Overdroges Gr. Nielsen.

3/ Til brug til børnenes gymnastik ved Brørup st. skole er leiet gymnastiksalen i gæstehjemmet for 25 kroner, godkjendtes.

4/ Der skal bygges en ny skole ved Brørup St., og der foreligger tilbud om byggeplads fra foreningen Brørup Plantage; Til at fremkomme med forslag, fremskaffes rids m. m. nedsattes et udvalg, hvortil valgtes M. B. Henriksen, A. Andersen, og formanden.

d/ Skattesager

1/ Andr. Frost, Thuesbøl, har ifølge meddelelse fra Malt-Folding, der været ansat således: formue kr.7900-

indtægt kr. 1060- og har betalt skat indtil 31. octbr.

ansattes til indtægt             kr. 1060-

(2 børn) nedsat til                 ”    630-

deraf skat 3 ½ %                kr.     22,00, fra 1. decbr. at regne.

 

2/ Værkfører Jensen Brørup St.

indtægt                               kr. 1500-

nedsat til (1 barn)               kr. 1170-

Skat 3 ½ %                         kr. 40, 90-, fra 1. dec. at regne.

 

3/ Forstander Østerby, Adsersbølgd.

ansat indtægt                      kr. 700-

nedsat til                             kr. 500-

deraf skat 3 ½ %                kr.    17,50 fra 1. decbr. at regne.

 

4/ Gert Hansen Jørgensen, Thuesbøl, (B. Såtrups efterfølger) ansat til

indtægt                                     800 kr.

2 børn nedsat                      kr. 360-

skat 3 ½ %                          kr. 12,60 øre

at regne fra 1. octbr.

 

5/ Alfred Nielsen (kommis) Hovborg

indtægt                               kr. 600-

nedsat til                             kr. 260-

skat 3 ½ %                          kr. 9,10-

 

e/ Forskjelligt

1/ Til at undersøge og ordne forholdene ved kommunens grusgrav valgtes

V. Schlosser og A. Andersen.

2/ Andr. fra Brørup afholdsforening om tilskud. Tilstodes kr. 10-

3/ Til brandfoged og vidner i Hovborg distrikt valgtes, til brandfoged Steffen Rasmussen, Hovborg, til vidner Marius J. Rasmussen, do og Jacob Nielsen do

4/ Til Snefoged i Sønderlund distrikt i stedet for skovrider Jensen valgtes plantør Niels Jørgensen, Sønderlund.

5/ Legaterne uddeltes til: Jørg. Hansens enke, Oxlund, og Jørgen Lund, Tirslund.

6/ Veiregulativet er udfærdiget og fremlagtes, der foreslåes følgende forandring:

a/ Det lille veistykke fra vei no. 10 og i sydvest til Folding sogneskel nedlægges, og overdroges det det i anledning af skolebygningen nedsatte udvalg at indlede forhandling med lodseierne om køb af grunden.

b/ Fra Hs. M. Bovlund er fremkommen anmodning om en lille forandring i Thingveiens retning, således at den går fra ved det nordøstlige hjørne af Steffen Hansens mark og går øst for skjellet mellem H. M. Bovlund, Steffen Hansen og P. N. Jensens marker til Damgård veien.  Forandringen tillodes på følgende betingelse:

1/ At der der hvor veien støder til Damgård veien bliver tilstrækkelig plads til god og bekvem omkørsel.

2/ At veistykket anlægges og indgrøftes uden udgifter for kommunen, og vedligeholdes af de pågjældende interesserede, Hans M. Bovlund og Steffen Hansen, i 1 år, uden udgift for kommunen, og afleveres til kommunen efter 1 års forløb i god og antagelig stand. Med hensyn til snekastning påtager H. M. Bovlund sig at holde veistykket ryddelig for sne, eller lade færdslen gå over sin mark.

2/ Andragende fra beboere ved Stationen og Tirslund om optagelse på regulativet af den nye vei fra vei no. 12 ved Thyge L. Iversens mark, matr. no. 9 b og ad Tirslund for så vidt den går over Brørup-Lindknud kommunes grund.

Det vedtoges at overtage veien og optage den på regulativet, når den afleveres i god og antagelig stand.

3/ Til brandfoged i Thuesbøl distrikt i stedet for Chr. Hansen, der er fraflyttet, indstilles

P. Nielsen Jensen, Thuesbøl, og til vidne i stedet for denne valgtes A. Hundebøl, Thuesbøl.

4/ Fremlagtes et andragende fra musikker Anton Nielsen Schmidt om dansk indfødsret. Anbefales.

 

(Brev fastgjort i protokollen på disse sider)

I anledning af et fra Hans Møller Jørgensen Havegård til sognerådet indgiven klage over den private bivej der går over Frands Lunds og Julius Jørgensens jorder i Gjerndrup blev der i sognerådsmødet den 12. novbr. 1907 nedsat et udvalg, (A. Andersen og Jacob Hansen) til i henhold til lov af 14. april 1865 om istandsættelse og vedligeholdelseaf private veie, at forhandle med de færdselsberettigede beboere om vejens istandsættelse.

I henhold hertil lod udvalget ved brev til klageren de færdselsberettigede indbyde til åstedsmøde hos Julius Jørgensen tirsdag den 26. novbr. 1907 efterm. kl. 1.

De færdselsberettigede ere A. Søltofts enke, A. Jacobsen, Julius Jørgensen, Frands Lund, Kasper Petersen, Karsten P. Nielsens enke, Ernst Svarts, Hans Møller, V. Schlosser, Jeppe Jacobsen.

Udvalget foreslog at lade veien sammenpløje eller regulere til 8 alens brede vest for granhegnet og således at veibanen får en oprunding af 8 favne over vejrabatten med passende fald udad og derefter påføre veien 1 fv. sandgrus til, pr. 33 løbende favne.

Over Fands Lunds ejendom skal kun den nordligste del af vejen påføres sandgrus.

Forslaget tiltrådtes af alle de færdselsberettigede.

Reguleringen må påbegyndes den 1. marts og skal være færdig inden 1. maj 1908.

Sandgruset skal påføres inden 1. oktober 1908.

Vejen udgår fra Præsteveien lidt nord for Frands Lunds ejendom og støder til Gjerndrup Byvej vest vor A. Søltofts enkes gård, dens længde er over Frands Lunds ejendom 72 fv.

Arbejdet fordeltes således, og begynder fra nord til skjellet mellem Frands Lund og Julius Jørgensen, derfra i syd til Gjerndrup Byvej.

Frands Lund                       ca. 48 fv.

Ernst Svarts   ”  24  ”

Hans Møller   ”  60  ”

Vilhelm Schlosser                 ”  32  ”

Karsten P, Nielsens enke   ”  32  ”

Kasper Petersen                    ”  32  ”

Jeppe Jacobsen                     ”  10  ”

Julius Jørgensen                    ”  66  ”

A. Søltofts enke                   ”  60  ”

A. Jacobsen                          ”  20  ”

Jeppe Jacobsen mødte ikke.

Undertegnede beboere erklærer sig herved tilfreds med foranbeskrevne beslutning om vejens istandsættelse og vedligeholdelse i 5 år.

Jul. Jørgensen, A. Søltofts enke, V. Schlosser, K. P. Nielsens enke, Kasper Petersen, Frands Lund, Hans Møller, Ernst Schvartz, A. Jakobsen.

A. Søltofts enke var repræsenteret ved Julius Jørgensen.

p.t. Gjerndrup den 26/11 07

A. Andersen, Jac. Hansen.

 

Til fornyet behandling var sagen om kommunens deling

Der er holdt møder såvel i Brørup som i Lindknud om sagen og er ved møderne i Brørup sogn udtalt, at Brørup sognerådsmedlemmer i det forslag de har stillet Lindknud om at overtage gjælden og udbetale til dette sogn et større beløb kontant var vel flot og mødtes dette med endel uvilje fra vælgernes side. Sognerådsmedlemmerne i Brørup opfordredes derhos på det kraftigste til at søge en deling af kommunen fremmet. Ved møderne i Lindknud er det bleven fastholdt at vælgerne ikke ønskede en deling af kommunen af pekuniære hensyn og at de navnlig ikke kunde gå ind på en forhandling på det af sognerådsmedlemmerne i Brørup opstillede forhandlingstilbud.

Da der således ikke er udsigt til i sognerådet at opnå enighed om kommunens deling, må sagen indgå til amtsrådets afgjørelse.

I resolutionen vedtaget på mødet i Lindknud, er der derhos udtalt som en grund imod delingen:

”Vi beklage at spørgsmålet om en adskillelse i kommunal henseende er fremkommen, da vi frygter at det skal forstyrre det fremtidige gode samarbeide”.

 

Sognerådsmedlemmerne i Lindknud underskriver protokollen med den bemærkning, at de ikke kunne gå ind på at anbefale sagens indstilling til amtet.

Næste møde afholdes den 8. jan. 1908 kl. 1 efterm.

Mødet sluttet.

V. Schlosser, A. Andersen, Jac. Hansen, M. B. Henriksen, Gregers Nielsen, P. Nikolajsen, Peder Pedersen, Niels Thøgersen, V. Schlosser.

 

Den 8. jan. 1908 var sgrdt. samlet til et ordinært møde hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Skrivelse fra beboere i Eskelundkjær at Caroline Glibstrup fører et usædeligt liv, desuden fremlagtes skrivelse fra værgerådets formand, provst Nissen, hvori værgerådet forlanger at pleiebørnene bør tages fra hende,

Det vedtoges at forlange hende hjemsendt til Malt-Folding, under påberåbelse af foranstående.

2/ Skr. fra Kolding fattigudvalg, at det har været nødvendigt at yde Jens Frederik Jensen en underst. af 3 kr. ugentlig. Til efterretning.

Da vedk. eier Vittrup Mølle overdroges det til Gr. Nielsen at undersøge forholdene.

b/ Alderdomssager

1/ Meddelelse fra Føvling sgrd. at understøttelse til Alb. Sørensen er forhøiet fra 14 til 16 kr. mdl. Til efterretning.

2/ Skr. fra Malt-Folding sgrd., hvori nægtes Morten Petersen er forsørgelsesberttiget der. Ved nærmere eftersyn må man erkjende at han er forsørgelsesberettiget i Brørup-Lindknud.

3/ Andr. fra Morten Povlsen, Lindknud om understøttelse i anledning af konens sygdom.

Tilstodes extraord. 10 kr.

c/ Skolesager

1/ Circ. om gymnastikhuse, man fandt f. t. ingen anledning til at bygge gymnastikhuse.

2/ Meddelelse fra skoledirektionen at Anna Pedersen er konstitueret som lærerinde ved Vittrup skole.

3/ Andr. fra Sigrid Thårup om erstatning for brændsel. Tilstodes 10 kr.

4/ Skolernes renholdelse i 1908, der er indkommen tilbud:

1/ f. Eskelund skole Marie Nørgård         kr. 250-

2/ f. Surhave skole Bollerup Hansen        kr. 140-

incl. latrinerne (10 kr.)

& Jeppe Jacobsen                                     kr. 130- uden latriner

+ for latr.                                                  kr.   25-

3/ f. Lindknud skole lærer Skøt               kr. 140-

f. latr.                                                                25-

Cl. Jensen                                                 kr. 150-

4/ Klelund skole, lærer Bork                    kr. 160-

heri også letrinerne

5/ f. Vittrup skole, Marie Nielsen             kr.   65-

And. Nielsen, f. latriner                           kr.   15-

6/ Adsersbøl skole              intet tilbud

herefter overdroges det

f. Eskelund skole,               Marie Nørgård

f. Surhave skole,                 lærer Bollerup Hansen

f. Lindknud skole,              lærer Skøt

f. Klelund skole,                 lærer Bork

f. Vittrup skole,                  Morten Nielsen & And. Nielsen

f. Adsersbøl skole, overdroges P. Pedersen:

S. P. Henriksen som hidtil

Ernst Søgård f. latriner do

f. Brørup St. skole,             Birte Svendsen 150 kr.-

latr. Jens P. Jensen                                            10 kr.-

 

5/ Klage over skolestien i Gjerndrup.

Det vedtoges at meddele andrageren, at der i vinter næppe vil kunne foretages noget, men vil der træffes endelig ordning om den af andrageren foreslåede sti tidlig i foråret.

6/ Til formand valgtes V. Schmidt, til næstformand And. Andersen, til revisorer Justesen & Christensen.

7/ Der tilstodes formanden løn kr. 600-

8/ Til medlemmer af sundhedskommissionen gjenvalgtes S. Moltesen, P. Jensen, Hulkjær,

M. B. Henriksen.

9/ Tilskud til hjælpekassen bevilgedes indtil kr. 600-

10/ Fra beboere i Brørup fremlagdes et andragende fra omtrent samtlige beboere i Brørup om at få en adskillelse af sognene, og at søge amtets tilladelse dertil, hvilket herefter vil blive gjort.

Sognerådsmedlemmerne fra Lindknud underskrive med den bemærkning, at de ikke kunne være med til at anbefale en deling af kommunen.

Næste møde afholdes den 12. febr. 1908 kl. 10 form. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Graves Nielsen, Niels Thøgersen, Peder Pedersen, P. Nikolajsen,

M. B. Henriksen, Jac. Hansen, V. Schlosser, A. Andersen.

 

Onsdag den 12 febr. afholdt sgrdt. et ordinært møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Joh. Fr. Jepsen er anbragt på åndssvageanstalten i Ribe. Til efterretning.

2/ Caroline Glibstrup vil nu, jfr. forhdl. i forrige møde, blive hjemsendt i de nærmeste dage.

3/ Bager Jensen andrager om at få lærred for ca. 10 kr. Tilstodes.

4/ Viggo Damkjærs enke andrager om mere brændsel. Overdroges Gr. Nielsen. Tilstodes.

5/ Jes Bjørholm tilstodes varer for 14 kr. om vinteren og 7 kr. om sommeren, mdl.

b/ Alderdomsunderstøttelse

1/ H. P. Mikkelsen, Vittrup andrager om underst. Tilstodes kr. 30-, i anledning af sygdom, desuden fri læge & medicin under sygdommen.

2/ P. Husted andrager om dagligt tøi. Kunde f. t. ikke bevilges.

3/ Andr. fra Mads B. Adamsen, Debel. Manden oplyser, at han eier en sparekassebog stor kr., 326-, eiendom værdi kr. 700-/ gjæld 300-, invalidefors. 178 kr., aftægt 50 kr. Kunde ikke bevilges.

4/ Andr. fra Vilh. Vind, Hyldelund om hjælp i sygdomstilfælde. Tilstodes betaling på sygehuset i Ribe, samt fri læge og medicin.

5/ Andr. fra Niels Nielsen, Gilberg i anl. af sygdom. Tilstodes 10 kr. til lærred.

6/ Andr. fra Laur. Jensen, Eskelund. Manden og hustru har taget et pleiebarn til sig og herfor modtaget betaling en gang for alle 500 kr. Der kan derfor ikke være tale om at yde underst. også for et barn, der formentlig er hjemmehørende i Fredericia. Familien er forsørgelsesberettiget i Veers-Bække. Bevilges 8 kr. mdl. for månederne febr. marts og april d. å.

7/ Andr. fra Mette M. Hansen, Adsersbøl. Kunde f. t. ikke bevilges.

8/ Andr. fra Hs. P. Jensen, Adsersbøl. Tilstodes i alt 12 kr. mdl. fra 1. febr. at regne.

c/ Skolesager

1/ Skrivelse fra skoledirektionen med anerkjendelse af vikarlærerinde Marie Nielsen i Vittrup og Marie Pedersen i Adsersbøl. Endvidere at embedet i Adsersbøl er opslået ledigt og ansøgningsfristen udløber 24. febr.

2/ Andragende fra endel beboere i Tirslund om at få bygget et gymnastik & forsamlingshus ved Tirslund skole. Andragendet er ledsaget af skrivelse fra Føvling sgrd., hvori andragendet anbefales. Man vedtog at svare, at man ikke finder anledning til at gå med til bygning af et gymnastikhus, særlig også af hensyn til rengjøringsspørgsmålet, idet dette sidste efter de fordringer ministeriet og skoledirektionen stiller vil antagelig koste 200 à 250 kr. årlig.

Hvis beboerne i Tirslund selv vil bygge et forsamlingshus er man villig til sammen med Føvling sogn at leie huset til gymnastiklokale for skolebørnene, og betale herfor i lighed med hvad der ydes i Eskelund, Lindknud og Hovborg, navnlig 50 kr. årlig.

3/ Der fremlagdes tegning og overslag over ny skolebygning ved Brørup St. Tegningen godkjendtes, og vil der være at søge skoledirektionens godkjendelse, hvorefter arbeidet vil være at udbyde ved licitation.

d/ Forskjelligt

1/ Andr. fra sygepleieforeningen om tilskud. Tilstodes kr. 20-

2/ Andr. fra Magdalenestiftelsen om tilskud. Tilstodes kr. 30- for året 1908.

3/ Andr. om bidrag fra fængselsselskabet. Kunde ikke bevilges.

4/ Andr. fra Ribe amts pleiehjemsforening om bidrag. Tilstodes 20 kr.

5/ Andr. fra beboere af Eskelundkjær om tilskud til privatvei. Tilstodes 20 kr.

6/ Andragende fra bestyrelsen for vandværket i Brørup om dispensation således at den på eiendomme ved Brørup St. thinglæste deklaration som sikkerhed for lånet til vandværkets anlæg må gå tilbage med sikkerhed næst efter lån af offentlige midler (såsom kreditforening, hypotheksbank, og lign. institutioner), hvorfor der ikke samtidig stilles caution.

7/ Til hegnsynsmand og vurderingsmand for mark og veifred valgtes H. C. Nielsen, Eskelund, S. Moltesen, Stensvanggd., Jeppe Sørensen, Vittrup, og som suppleant Chr. Nielsen, Vittrup.

8/ Til brandsynsvidne i stedet for Chr. Sørensen, Gjerndrup, der har begjæret sig entlediget på grund af sygdom, valgtes Ditlev Bjørholm, Gjerndrup.

9/ Til medlem af bestyrelsen af sygekassen valgtes M. B. Henriksen.

10/ Til medlemmer af valgbestyrelsen, og til sammen med formanden at udfærdige valglisterne til folkething og hjælpekassen valgtes:

Niels Thøgersen, Oxlund og Anders Andersen, Thuesbøl.

11/ Til at afgive votum til fastsættelse af kapiteltaksten for næste treår valgtes møllebestyrer Hansen, Brørup.

12/ Til maskinsynsmand i Lindknud sogn i stedet for Chr. Thomsen, der har begjæret sig entlediget valgtes: Karsten Runge, Debel.

13/ Fremlagtes plan og overslag over Kloak, septitank og veie ved Brørup sygehus.

Sognerådet antager at udgifterne herved kunne nedsættes endel, særlig ved anvendelse af betonrør (navnlig fra septitanken og til den åbne grøft) ligeledes ved nedsættelse af forbruget af materiale til veiene, og vedkommer gårdspladsen (se fol. 143) formentlig heller ikke sgrdt.

Det overdroges formanden at virke for at udgifterne nedsættes til det mindst mulige og at træffe de fornødne anstalter til arbeidets udførelse.

14/ Det vedtoges for finansåret 1908/9 at påligne 40 kr. pr. td. hartkorn og 110 øre pr. 1000 kr. eiendomsskyld.

15/ Det vedtoges at søge amtsrådets till. til at optage lån til bygning af en skole ved Brørup St., erhvervelse af Freislebens hus samt anlæg af kloak, vei & septitank ved sygehuset i alt kr. 22.000 på 28 år, samt endvidre til dækning af underbalance ca. 5000 kr. at afdrage i 4 à 5 år.

16/ Antallet af bestyrelsen for hjælpekassen fastsattes til 7.

Valget foretages på arbeidsgården i Surhave mandag den 30. marts kl. 2 efterm.

17/ Der fremlagtes udkast til et andragende til amtet om kommunens deling.

Det vedtoges med 5 stemmer, medlemmerne fra Brørup sogn, imod 4 stemmer, medlemmerne fra Lindknud sogn.

Næste møde afholdes den 24. febr. kl. 8 form. (på arbeidsgården i Surhave) for at fastsætte ligningen til statsskat.

Næste ordinære afholdes den 11. marts kl. 9 form. Mødet sluttet.

V. Schmidt, M. B. Henriksen, Graves Nielsen, A. Andersen, Niels Thøgersen, Jac. Hansen, Peder Pedersen, P. Nikolajsen, V. Schlosser.

 

Skrivelse fra stiftamtet af 13. feb. 1908 hvorefter den i Kløging, N. Lygum sogn, Slesvig, den 1. marts 1886 fødte Mads Mathiesen Jepsen vil blive at forsørge efter reglerne i fattiglovens § 27, når dokumenteret opgjørelse mærket No. 363 indsendes til amtet efter udløbet af hvert halvår.

 

Skrivelse fra Kjøbenhavn at And. Chr. Sørensen, født i Klelund, d. 17. oct. 1868 er indlagt på sygehuset i Kjøbenhavn for lungetuberkulose. Han er søn af Beierholm, men det fremgår ikke af de gamle forhandlingsprotokoller at han har fået nogen fattigunderstøttelse i tiden 1868 og før. Er senere oplyst at han er forsørgelsesberettiget her i kommunen.

 

Onsdag den 11. marts 1908 var sgrdt. samlet til et ordinært møde, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

Iver Petersens søn, Leonard Christian Pedersen, født i Damgård 22. april 1895 er til dels blind og er søgt anbragt på blindeinstituttet, man har i den anledning brevvekslet med Vorbasse-Heinsvig sgrd., hvor faderen er forsørgelsesberettiget.

I henh. til skrivelse fra Blindeinstituttet er der rimelighed for at drengen kan anbringes der for en betaling af 120 kr. årlig, dersom sgrdt. vil forpligte sig til at yde et tilskud af 300 kr. engang for alle til værktøi eller lignende, når drengen forlader blindeinstituttet, efter uddannelsen.

Da drengen efter sit 18. års fylde er forsørgelsesberttiget her i kommunen vedtoges det at foreslå Vorbasse-Heinsvig sgrd. at dette betaler for drengen indtil det 18.de års fylde, hvorimod herv. kommune betaler de 300 kr.

b/ Alderdomssager

1/ Skrivelse fra Veerst-Bække sgrd., at underst. til Peter Hansen er forhøiet til 20 kr. mdl. fra 1. marts at regne. Til efterretning.

2/ Skr. fra Veerst-Bække sgrd. at dette anerkjender Laur. Jensen, Eskelund, som forsørgelsesberettiget i Veerst-Bække. Til efterretning.

3/ Andragende fra Hs. Christensens enke, Tirslund om større underst. Tilstodes i alt 5 kr. mdl. fra 1. marts at regne.

4/ Andr. fra Jacobine Hansdatter, Vittrup, om større understøttelse. Tilstodes 10 kr. mdl. fra 1. apr. at regne.

5/ Andragende fra Niels Mortensen Henriksen, Vittrup. Efter de givne oplysninger, da han meddeler at have formue 8000 kr. og årlig indtægt 300 kr. kan ikke bevilges. Da man imidlertid ikke antager at manden har 300 kr. indtægt nu, må han fremkomme med yderligere oplysninger.

c/ Skolesager

1/ Skr. fra skoledirektionen at lærer ved Brørup St. N. C. N. Skovbjergs tjenestealder vil være at regne fra 1. nov. 1907. Til efterretning.

2/ Plan over skolebygningen ved Brørup St. fremlagtes atter i en lidt forandret skikkelse, og vil planen nu atter blive indsendt til skoledirektionen. Det overdroges derhos udvalget at tage nærmere bestemmelse med hensyn til stenene og taget, samt fremskaffe tilbud om opførelsen.

3/ Til Surhave skole anskaffes en ny kakkelovn. Godkjendtes.

d/ Skattesager

1/ Møde med skatteydere, hvis selvangivelse ikke er taget til følge, afholdes i Lindknud kro, den 19de marts kl. 1 ½ efterm., og overdroges det sgrds. medlemmerne i Lindknud at møde på sgrdts. vegne

2/ I Brørup afholdes møde med skatteyderne ved Brørup St. i hotel Yde den 17de marts form. kl. 9. Til at møde valgtes af sognerådet formanden, A. Andersen og M. B. Henriksen.

e/ Forskjelligt

1/ Andr. fra lærer Skøt om tilskud til aftenskole, der har været 25 à 30 elever. Tilstodes 20 kr.

2/ Andr. fra Lindknud gymnastikforening om tilskud på grund af at skolebørnene benytte gymnastikredskaberne. Tilstodes 15 kr.

3/ Andr. fra biavlerforeningen om tilskud. Kunde ikke bevilges.

4/ Andr. fra Brørup St. gymnastikforening om tilskud som vederlag for at skolebørnene benytte gymnastikredskaberne. Tilstodes 15 kr.

5/ Andragende fra teknisk aftenskole ved Brørup St. Der er f. t. 14 elever. Tilstodes 30 kr.

6/ Ved anden behandling vedtoges at optage det under punkt 15 i mødet den 12. febr. anførte lån.

7/ Endvidere vedtoges ved 2den behandling at påligne 40 kr. pr. td. hartkorn, og 110 øre pr. 1000 kr. eiendomsskyld.

8/ Endvidere ved 2den behandling formandsløn 600 kr.

9/ Det overdroges det stående udvalg for bygningen af en skole ved Brørup St. at kjøbe byggegrunden for 1050 kr.

10/ Det vedtoges at meddele de leverandører af stenslag, der ikke har leveret stenslaget, at der vil blive afkrævet dem mulkt i henh. til konditionerne.

11/ Det vedtoges at fastansætte antallet af bestyrelsesmedlemmer til hjælpekassen til 9 medlemmer, i stedet for 7, som vedtaget ved forrige møde.

12/ Overslag over indtægter og udgifter i året 1908/9 underskreves.

13/ For året 1908 pålignedes ½ på fast eiendom, se ad 7. og ½ på formue & leilighed. Skatteprocenten er 4 ¼ procent.

Næste ord. møde afholdes den 8. april kl. 1 ½ efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, Peder Pedersen, P. Nikolajsen, V. Schlosser, A. Andersen, M. B. Henriksen, Niels Thøgersen, Jacob Hansen.

 

Den 8. april 1908 var sgrdt. samlet på arbeidsgården i Surhave til et ordinært møde, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Skr. fra Malt-Folding at der for sommeren må udbetales Jensine Sørensen, Eskelund 35 kr. til husleie & 30 kr. til brændsel. Til efterretning.

2/ Skr. fra Vonsild sgrd. at Mads Rosendal atter er indlagt på sindssygeanstalten i Middelfart. Til efterretning.

3/ Skr. fra Vorb.-Heinsvig sogneråd som svar på herv. sgrds. tilbud (jfr. forhdl. prot. d. 11. marts 1908) at Vorb. Heinsv. sgrd. vil betale 60 kr. til Blindeinstituttet indtil drengen Leonard Chr. Petersens 18. års alder. Man har givet Vorb.-Heinsvig et godt tilbud i forrige møde og finder det småligt at sgrdt. nu kun vil tilbyde et bidrag. Indsendes til amtets afgjørelse.

4/ Drengen, Joh. Chr. Nielsen, der er sat i pleie hos V. Schlosser har f. t. brækket en arm og vil der være at betale lægehjælp m. m.

Schlosser meddeler at han ikke vil beholde drengen idet han i flere retninger viser utilbørlige forhold; da man ikke kan skaffe nogen plads til drengen, vedtoges det at meddele Kjøbenhavns magistrat at dette selv må sørge for et andet hjem til ham. Drengen trænger til at komme under stadig opsyn, og anseer man det for heldigst at han anbringes på en opdragelsesanstalt, dog helst et sted hvor han ikke får for mange prygl, da han heraf har fået for meget i et tidligere pleiehjem.

5/ Viggo Damkjærs enke har hidtil om vinteren fået husleiehjælp 4 kr. mdl. og andrager om at få husleiehjælpen også i sommer; da hun modtager underst. 25 kr. mdl. og nok kan tjene endel selv, vedtoges det at nægte husleiehjælp for i sommer.

b/ Alderdomssager

1/ Andr. fra Laur. Bennedsen, Brørup St. . Efter det i andragendet oplyste findes der f. t. ingen anledning til at tilstå understøttelse.

2/ Andr. fra Bertel Saattrup om underst. Da andrageren er flyttet til Harbæk i Nyby, kan der ikke tilstås understøttelse her.

3/ Andr. fra Jeppe Jan Andresen, Eskelund på grund af sygdom. Tilstodes midlertidig 20 kr.

4/ Andr. fra Rasmus Nielsen, Brørup St. om større underst. på grund af alder & svagelighed.

Tilstodes 3 kr. mdl. til husleie.

5/ Andr. fra P. Lund, Tirslund. Tilstodes 10 kr. mdl.

6/ Andr. fra Laur. Jensen, Eskelund. Der er tidligere (mødet 12. febr. 08) tilstået ham 8 kr. mdl. for de 3 vintermåneder. Kunde ikke tilståes underst. for sommeren.

7/ Ole H. Jensen, Debel, andrager om noget brændsel. Tilstodes 1 favn træ, der besørges anskaffet af Peder Pedersen.

8/ Andr. fra Niels Mortensen Henriksen, Vittrup, om understøttelse. Tilstodes 12 kr. mdl. fra 1. mai at regne.

9/ Andr. fra Ole Olesen, Gilbjerg om 25.000 klyne. Tilstodes 40 kr.

10/ Andr. fra S. P. M. Skov om større underst. Tilstodes et tillæg af 4 kr. mdl. om sommeren.

11/ Andr. fra Terkild Sørensen, Adsersbøl. Han har hidtil fået 14 kr. i Veien-Læborg imod refusion herfra. Tilstodes 14 kr. mdl. fra 1. april at regne.

a/ Skolesager

Andr. fra Bollerup Hansen om tilskud til aftenskole. Tilstodes 20 kroner.

2/ Meddelelse fra skoledirektionen at Kirstine Buhl af Grimstrup er kaldet til lærerinde ved Adsersbøl forskole fra 1. april at regne, og skal tiltræde inden 15. april. Til efterretning.

3/ Andr. fra Kirstine Hansen, Surhave skole om vederlag for afsavn af bolig og brændsel i vinteren 1907/8. Tilstodes kr. 30,00.

d/ Skolesager

e/ Forskjelligt

1/ Der er afholdt vandsyn over afløbsforholdene ved Brørup St., og har vandsynsmændene foreslået en midlertidig ordning, men da man ikke kan tiltræde dette forslag, og overdroges det formanden at foranledige sagen forelagt til kjendelse af en landvæsenskommission.

2/ Til vurderingsmænd for udlån af umyndiges midler, (ifl. lov 19. marts 1869 § 3), vedtog man at indstille: Niels Chr. Nielsen, Eskelund og Peder Pedersen, Adsersbøl.

3/ Mads Chr. Nielsen, Vittrup har i året 1905/6 modtaget fattighjælp, som man vedtog at eftergive ham.

4/ Obligation kr. 6000- til Landmandsbanken underskreves.

5/ Obligation til P. Chr. Hansens enkes dødsbo kr. 2150- som midlertidig lån underskreves.

Næste møde afholdes 13. mai 1908 kl. 1 ½ efterm.

V. Schmidt, Jac. Hansen, Graves Nielsen, P. Nikolajsen, Niels Thøgersen, A. Andersen, Peder Pedersen, V. Schlosser, M. B. Henriksen.

 

Onsdagen den 6. mai 1908 var sognerådet samlet til et ordinært møde, hvor følgende sager forhandledes:

1/ Carl Ullerslev og kone er efter konens ønske anbragt på herværende fattiggård, og vil konen foreløbig blive her.

Da Schack tilbyder at Ullerup og konen må bo i hans hus i Gjerndrup, imod at forrette noget arbeide som husleie tilbødes det familien at flytte derind, dog på betingelse af så snart Carl Ullerup atter begynder på sit tidligere liv med drik og sviregilde vil familien strax igjen blive indlagt på arbeidsgården.

2/ Endel regninger fra læge Larsen for årene 1907 til 1908 fremlagdes. For flere af regningernes vedk. nægtedes betaling, da der ikke er rekvireret læge af sognerådsmedlemmerne. Andre regninger kunne ikke betales da man ikke kjender vedk., og endelig findes endel regninger over lægehjælp til alderdomsforsørgelsesberettigede fra tidligere år, om disse er der indsendt forespørgsel til amtet om man er berettiget til at betale dem, og vil sagen derefter blive behandlet ved næste møde.

3/ Skrivelse fra Kolding udvalg for fattigvæsen at Niels P. Olesen er indlagt på Kolding fattiggård. Han erkjendes forsørgelsesberettiget her i kommunen, og vedtoges det at anmode Kolding fattigvæsen om at lade manden reise til sin plads i Harreby, event. hjemsende ham hertil.

4/ Det vedtoges at betale kreditf. renterne for Marie Nielsen, Lindknud, hvis de ikke ere betalte. Det overdroges Gr. Nielsen at udleie græsningen på eiendommen.

b/ Alderdomssager

1/ Fremlagdes skr. fra amtet, hvorefter der gives amtsrådets tilladelse til at erhverve Freislebens hus til alderdomsasyl og indrette det til et sådant.

Det overdroges det nedsatte udvalg at foranledige huset istandsat og indrettet som foreslået godkjendt af amtet. Ved næste møde vil der være at vedtage regulativ for anstaltens benyttelse.

2/ Andragende fra Terkild Sørensen, Adsersbøl, om større understøttelse.

Til stodes 20 kr. mdl. fra 1, juni at regne.

3/ Andragende fra P. Husted om større understøttelse. Kunde ikke bevilges.

c/ Skolesager

1/ Skolemulkter dikteredes.

2/ Der er kun fremkommet 1 tilbud om bygning af den nye skole ved Brørup St., nemlig fra H. P. Hansen, C. Struve, Hans Jørgensen og Chr. Bendixen, der tilbyde at opføre skolen for 10202 kroner.

Da der i tilbudet er flere dele, der trænger til en nærmere aftale, overdroges det det stående udvalg at afslutte accord om skolens opførelse, dog således at tilbudssummen ikke overstiges.

3/ Murer Hans Jørgensen har lavet tegning, overslag og beskrivelse over skolebygningen, og forlanger herfor kr. 100-; godkjendtes, dog pålægges det udvalget at forsøge at få denne betaling til at bortfalde i lighed med som sket ved tidligere bygninger, når vedk. selv får arbeidet.

4/ Skr. fra lærer Bork, med andragende om en skoleprotokol og nogle anskuelsesbilleder.

Overdroges Povl Nicolaisen.

5/ Ved Eskelund skole, blive 2 lofter m. m. at male.

6/ Ved Lindknud skole nedlægges 6” rør udenfor skolen i veigrøften. Endvidere istandsættes hegnet ved at anbringe egepæle. Overdroges Thøgersen.

d/ Skattesager

1/ Skatteklager

a/ K. Simonsen, Brørup St. meddeler at han har 1400 kr. årlig indtægt og 3 børn.

Da hans skat også er beregnet herefter kunde skatten ikke nedsættes.

b/ Snedkersvend O. Lange Brørup St. opgiver at være svagelig m. m. og har store udgifter til læge og medicin. Det vedtoges at nedsætte hans indtægt til 400 kr.,

er skattepligtig indtægt 80 kr., deraf skat kr. 3,40-

c/ Valdemar Rasmussen opgiver at have løn kr. 360 + kost & ophold kr. 200- i alt kr. 560-. Nedsattes til indt. 560 kr. deraf skattepl. indtægt kr. 220-, skat kr. 9,35 øre .

d/ Hs. Holm, Eskelund opgiver at have havt stort tab ved ildebranden, idet navnlig hans erhverv har hvilet i 3 mdr. Desuden et tab af 9000 pd. mælk.

Nedsattes til alm, erhverv kr. 1000- i alt indt. kr. 1573 skattepl. indt. kr. 1250- skat 53,13 øre.

e/ Skovrider Pedersens enke, Brørup St. angiver kun at have 400 kr. pension og er svagelig samt 77 år gl. Skatten nedsættes til 2 kr. i alt.

f/ Theod. Pedersen, Brørup St. opgiver at hans kapital er 2000kr. Formue i eiendom 1500-.

I henhold hertil nedsattes hans indtægt til kr. 800, skattepligtig indt. 400, deraf skat kr. 19, 55 øre.

g/ S. Sandagger klager over for høi skat, dette er såmeget mere forunderligt som man har ansat ham i skat efter hans eget opgivelse. Kunde ikke nedsættes.

h/ Niels Hansen, Eskelund meddeler at han eier et sted værdi 4500 kr., gjæld 3200 kr. er 70 år gl. Nedsattes til 1300 kr., formue renter kr. 52-, alm. erhverv kr. 300-.

Skatteindtægt kr. 50,00, deraf skat kr. 2,13-.

i/ Jac. Jensen, Vittrup opgiver at have kreditf. gjæld 3800 kr. Sparek. gjæld 700 kr.

Nedsattes: Formue kr. 1000- deraf renter kr. 40, + 14

Alm. erhverv                              ”  650.      704,00

skattepligtig indt.                                           kr.310.

deraf skat                                                       kr.  13,18-

k/ Hs. Chr. Hansen, Vittrup meddeler at han ikke har nogen kapital og ikke så stor fortjeneste. Han er ansat til indtægt kr. 600-, hvilket man ikke skønner at være for meget.

Kunde ikke nedsættes.

I erhvervsskat ansattes:

1/ Grosserer C. Jensen,, Nørregade 30, Kjøbenhavn, indtægt kr. 2000-, skat 43,33.

2/ Brøndborer Beyer, Flensborg kr. 2000 skat 65,00.

3/ E. Ebbesen, Esbjerg kr. 2000 skat 43,33.

4/ Harbjerg sandstensværk kr.

e/ Forskjelligt

1/ Til brandfoged i Tirslund indstilles: Niels Chr. Nielsen, Tirslund, og til vidner: Jens Mortensen, Tirslund og Jens Laugesen, do

2/ Til brandfoged i Oxlund i stedet for Jens Chr. Nielsen valgtes Magnus Magnussen, Oxlund.

Næste møde afholdes den 10. juni kl. 1 ½ efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, M. B. Henriksen, Peder Pedersen, Jac. Hansen, Niels Thøgersen, V. Schlosser,

A. Andersen.

 

Skrivelse fra Veien-Læborg, hvori barnet Jørgen Christensens fødsel forlanges indført i Brørup sogns kirkebog. Barnet er født i Veien den 2. marts 1908 og søn af ugift Else Dorthea Christensen, der 10 mdrs. dagen før fødslen opholdt sig på hotel Yde, Brørup St.

Udlagt barnefader snedker Hans Påske, Brørup (nu Andst.)

Fødslen er den 19de mai 1908 tilført Brørup kirkebog.

Onsdag d. 10. juni var sognerådet samlet til et ordin. møde på arbeidsgården i Surhave. Følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager

1/ Skr. fra Andsager sgrd angående Jens Laugesens forsørgelse, se kopibog 21/5 08.

2/ Skr. fra Esbjerg at Jens Chr. Jensen atter er indlagt på sygehuset. Til efterretning.

b/ Alderdomssager

1/ Andragende fra Ole H. Jensen om større understøttelse. Man fandt ingen anledning til forhøielse nu i sommer.

2/ Andr. fra Hs. P. Mikkelsen, Vittrup om understøttelse i anl. af sygdom.

Tilstodes 20 kr. en gang for alle.

3/ Andr. fra Morten Povlsen om extrahjælp i anl. af sygdom. Tilstodes 15 kr.

4/ Niels Martinsen andrager om at måtte rådføre sig med en øienlæge i Kolding, tilstodes.

c/ Skolesager

1/ Andragende fra beboere i ved Brørup St. om at yde lærer Skovbjerg et tillæg til lønnen af 100 kr. årlig. På grund af de vanskelige forhold ved Brørup St. skole, og for at kunne beholde lærer Skovbjerg, der er afholdt som en dygtig og nidkjær lærer vedtoges det at yde ham et personligt løntillæg af 100 kr. årligt fra 1. april d. å. dette løntillæg er foreløbig et personligt tillæg og meningen er ikke derved at skabe en praksis med at give tillæg, fordi en lærer meddeler at ville reise.

2/ Circulære fra ministeriet om statistiske oplysninger om skolebørns erhvervsmæssige arbeide, ledsaget af de dertil fornødne skemaer. Det overdroges skolekommissionerne at foranledige læreren til at udfylde skemaerne og sende dem til sgrdt. inden 1. juli d. å.

d/ Skattesager

1/ Skr. fra ingeniør H. Petersen, Granholdt, at han er tilflyttet kommunen den 5. mai og vil blive her til begyndelsen af septbr. måned, samt at hans indtægt i det forløbne år har været kr. 7360.-

Ansættes således: Indtægt kr. 7360

+ 25 %                                   ”   1840

   kr. 9200

heraf skat 4 ¼ %                    kr.   391,00 årlig.

2/ Skr. fra grosserer C. Jensen, Nørregade 30, Kjøbenhavn, hvori han beklager sig over at være ansat til erhvervsskat kr. 2000- idet han meddeler at han har havt underskud af forretningen i Brørup St. kr. 1918,36 øre. Sognerådet må fastholde sin ansættelse.

3/ Skatteklage fra tjenestekarl Chr. L. Christensen, da klagen indkom for sent afvises han.

4/ Skatteklage fra sadelm. Hermansen, Brørup. Ligeledes.

5/ Skrivelse fra Esbjerg byråd at Ebbesen kun har havt indtægt af 1682 kr. af Stationsmøllen i Brørup. Skat 36,44-. Til efterretning.

6/ Skr. fra Holsted sgrd. at dette har ansat provst Nissen efter tiendeindtægt kr. 600- til en erhvervsskat af kr. 16,00-. Til efterretning.

7/ Skr. fra Ø. Vedsted sgrd. at dette har ansat Kl. Johansen til indtægt af erhverv kr. 150-, til skat kr. 2,55øre.

8/ meddelelse fra Fåborg sgrd. at dette har ansat A. Hundebøl til erhvervsindtægt kr. 32,00, skat kr. 1,40-.

9/ Meddelelse fra Kolding at ligningskommissionen har ansat H. P. Nielsen, Gjerndrup til erhvervsskat kr. 4,13 øre. Vedk. findes ikke på kommunens skatteliste.

10/ Meddelelse fra Munkebjergby sgrd. at dette har pålignet enkefru Kirst. Jensen (Vedde) erhvervsskat af indtægt kr. 300 kr. Skat kr. 3,30 øre. Til efterretning.

11/ Skatteansættelse af ny tilflyttede skatteydere.

a/ Manufacturhdl. Thomsen, Lindknud, indtægt    kr. 1500-,

har 3 børn (efter tabellen)                         kr. 1070,00

skat 4 ¼ %                                                                     kr.     45,48 øre

b/ Skovrider Kamm, Klelund, indtægt    kr. 1400,00  ”

Skat af det fulde beløb                                                  kr.     59,50 øre

c/ N. H. Jensen, Gjerndrup, indtægt                              kr.    800-

ingen børn, efter tabel                                                    kr.    460,00

Skat 4 ¼ %                                                                     kr.      19,55øre

d/ Martin Hansen, Vittrup, skolen                                 kr.   8000-

deraf renter 4 %                                                             kr.     320,-

+ 35 %                                  ”      112-

                                                                                       kr.      432-

alm. erhverv.                                               ”       600-   

                                                                                       kr.     1032,00

ingen børn, efter tabel                                                    kr.       700,00

deraf skat                                                                       kr.         29,75

e/ Hs. Chr. Akselsen, Oxlund, formue                           kr.     5000-

deraf 4 %                                                                       kr.        200-

+ 35 %                                                                              ”           70-

                                                                                       kr.         270-

alm. erhverv                                                ”          600-

                                                                                       kr.         870-

har 2 børn (efter tabel)                                                   kr.         530,00

skat                                                                                 kr.           22,53

 

f/ Lær. P. Hansen, Oxlund, skat kr. 4,00 årlig.

g/ Peder Erik Nielsen, Klelund, (Erik Pedersens efterfølger)

skat kr. 41,65 øre, (ligesom Erik Petersen)

h/ Lærerinde Kirstine Horsbøl, Oxlund,

indtægt                                                                           kr. 400,00

efter tabellen                                            kr.    80,00

Skat                                                          4 ¼ %            kr.       3,40-

i/ Lærerinde Kirst. Buhl, Adsersbøl,

indtægt                                                                           kr.    500-

efter tabellen                                            kr.    160-

Skat                                                                                kr.        6,80.

k/ Meieriet, Lindknud indtægt                                      kr.    560-

efter tabellen                                                                  kr.    220-

Skat                                                                                kr.        6,80.

l/ Kommis Petersen, Lindknud, indtægt kr.    500,-

efter tabellen                                            kr.    160,00.

skat                                                                                 kr.        6,80

m/ Niels M. Mikkelsen jun., Vittrup, skat                      kr.        2,00.

n/ Anton Nielsen, Vittrup, skat                                      kr.        4,00

e/ Forskjelligt

1/ Det vedtoges at yde P. Jensen, Hulkjær, en betaling af kr. 50,00 for veiarbeide på Driverveien, (se prot. 9/5 1906, fl. 105.)

2/ Et par lægeregninger fra læge Larsen godkjendtes.

3/ Til vandsynsmænd i stedet for S. Jac. Sørensen og Balser Nielsen, der har begjæret sig entledigede, valgtes: P. Hansen, Hulvad (Formand), Klaus Johansen, Eskelund.

og i Lindknud: Jens P. Sørensen, Oxlund, og P. Nielsen, Gilbjerg.

4/ Det vedtoges at ordne de lån, der med amtsrådets samtykke agtes optaget i dette år, således at man optager kr. 6000- til dækning af underbalance og med afbetaling i 4 år i landmandsbanken, og til opførelse af skolen ved Brørup St.                    kr. 14.000,00

til kloakanlæg m. m. ved sygehuset                                                     kr.   6.000,00

til alderdomsasylet                                                                               kr.   5.500,00

                                                                                       i alt                kr. 25.500,00

i kommunekreditforeningens 4 ½ % afdeling.

5/ Aktieselskabet i Surhave til opførelse af et forsamlings og gymnastikhus andrager om byggeplads på skolelodden i Surhave, og om at bekoste byggegrunden fraskilt skolelodden.

Tilstodes for ½ à 1 skp. land på foranstående betingelser, dog således at læreren giver afkald på det omhandlede stykke jord, uden vederlag, og under forbehold af amtsrådets samtykke.

Foranstående tiltrædes og giver jeg afkald på den omtalte ½ à 1 skp. land uden vederlag.

M. Bollerup Hansen

 

6/ Fra Sofus Larsen, Firing, andrager om at få anbefalet et andragende om at få statslån til erhvervelse af et husmandsbrug! Man giver følgende anbefaling: Oplysningernes rigtighed bekræftes, dog bemærkes ad 6 at andrageren delvis har ernæret sig som teglværksarbeider. Lodden ansees for passende til husmandsbrug og veiforholdene ere gode, idet der går en offentlig vei forbi lodden. Den på jordlodden satte pris skønnes at være passende.

7/ Fremlagdes skr. fra amtet af 6. juni d. å. i anledning af kommunens deling, og har amtsrådet i sit møde den 26. f. m. vedtaget at der skal foretages en afstemning over spørgsmålet, og at der således skal foretages en formelig afstemning over delingen blandt de personer i kommunen, der er berettigede til at deltage i valg til sognerådet.

Afstemningen skal foretages af vælgerne i hvert sogn for sig. Over afstemningen optages nu protokol. Det vedtoges at bestemme dagen forafstemningen til torsdag den 2. juli d. å. kl. 9 form. på arbeidsgården i Surhave, eller dersom amtet finder det lovligt at der holdes afstemning 2 steder, altså med et valgsted i Brørup og et valgsted i Lindknud da afholdes afstemningen i Brørup i Brørup forsamlingshus den 2. juli kl. 1 efterm. og i Lindknud kro den 2. juli kl. 1 efterm.

Til sammen med formanden at udfærdige sognerådsvalglisterne valgtes And. Andersen og Niels Thøgersen.

Til valgbestyrelse, dersom afstemningen skal foretages et sted, tiltrædes hele sognerådet, og skal valget foregå 2 steder, vælges til valgbestyrelse for valget i Lindknud Povl Nicolaisen,

Peder Pedersen. Gr. Nielsen, Niels Thøgersen, og til valgbestyrelse i Brørup sogn de øvrige 5 medlemmer af sognerådet.

Afstemningsdagen vil være at bekjendtgjøre i de 5 blade:

Kold. Avis, Kolding Folkeblad, Venstrebladet, Sydj. Folkeblad og Folkebladet, hvor der samtidig sker bekjendtgjørelse om valglisternes fremlæggelse.

Næste sognerådsmøde afholdes den 15de juli kl. 1½ efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, M. B. Henriksen, Niels Thøgersen, Jan Hansen, Graves Nielsen, P. Nicolaisen,

J. Schlosser, Peder Pedersen, A. Andersen.

 

I henhold til skr. af 12. juni 1908 fra udvalget for fattigvæsenet i Veile, er ugift Mette Marie Hansen, Kaltofts barn, Kristian Emil Kaltoft Madsens fødsel (født 9. juni 1908) tilført

Brørup sogns kirkebog.

 

Den 15. juli 1908 var sgrdt. samlet til et ordin. møde, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager.

1/ Skr. fra amtet, hvori fastsættes normalbidrag til uægte børn for femåret 1/7 1908 til 31/8 1913.

For børn i deres 2 første leveår                                                        72 kr. årlig

og derefter                                                                                       60 kr. årlig

Til moderen:

Underhold 1 md. før fødsel                                                               kr. 12-

Til barselfærden                                                                                  ”   12-

Underhold 1 md. efter fødslen                                                            ”  12-

2/ Skr. fra Kjøbenhavns magistrat at der er tilstået Nancy Hansen 20 kr. mdl. fra 1. juli at regne. Til efterretning.

3/ Skr. fra Århus at Johanne Nielsen er indlagt på kommunehospitalet i Århus.

4/  Skr. fra amtet af 20/6 08, at Georg Felber vil være at forsørge efter reglerne i fattiglovens § 27. Til efterretning.

5/ Det vedtoges foreløbig at anbringe Caroline Glibstrups pleiebarn på fattiggården, og overdroges det formanden at få barnet ført til fattiggården ved politiets hjælp, samt endvidere at få oplyst hvor det andet barn befinder sig.

6/ Statsfattig Marie Sørensen andrager om på grund af sygdom og svaghed at blive sat i pleie hos sønnen, denne forlanger 75 øre daglig. Tilstodes fra 1. juli at regne.

6/ Viggo Damkjærs enke andrager om brændsel. Tilstodes 24 kr.

b Alderdomssager.

1/ Andragende fra Johanne Jørgensen, Brørup St. om at få 12 kr. mdl. Hun får nu 4 kr mdl.

Tilstodes 6 kr. mdl.

2/ meddelelse fra Gjørding-Veirup sgrd. at der er tilstået Maren Nielsen en brændselshjælp af 15 kr. Til efterretning.

3/ Andr. fra Ole H. Jensen, Lindknud, om større understøttelse på grund af sygdom.

Tilstodes lige som hidtil 13 kr. mdl. samt desuden fri bolig i det, kommunen tilhørende hus, hvor hun nu boer.

4/ Skr. fra Fåborg sgrd. at dette har tilstået Ane Falk 10 kr. mdl. fra 1. juli d. å.

Til efterretning.

5/ Andr. fra Jeppe L. Renbo, Lindknud. Tilstodes 15 kr. mdl.

6/ Andr. fra Ane D. Hansen om større understøttelse. Tilstodes 10 kr. mdl. fra 1. aug. at regne.

7/ Andr. fra Ole Olesen, Gilberg om 25 kr. til kreditforeningsrenter. Tilstodes for i år 15 kr.

8/ Andr. fra Jens Moff Christensen, forsørgelsesberettiget i Grindsted-Grene, om understøttelse. Han har tidligere modtaget 50 kr. årlig. Tilstodes 50 kr. årlig fra 1. juli.

9/ Andr. fra Maren Skov, Brørup St. om understøttelse i anledning af sygdom.

Tilstodes midlertidig 10 kr.

c/ Skolesager.

1/ Andr. fra L. H. Ravn om erstatning for afsavn af brændsel i vinteren 1907/8 , som

vinterlærer i Klelund. Tilstodes 10 kr.

2/ Andr. fra lærer Bork om en treklassedeling af skolen. Udsattes til nærmere undersøgelse.

3/ Skr. fra skoledirektionen af Kirstine Buhls (Adsersbøl) tjenestealder vil være at regne fra 1. apr. d. å. Til efterretning.

4/ Skolemulkterne dikteredes.

5/ I henh. til lov om lønning for lærere og lærerinder fastsattes begyndelseslønnen således:

1ste lærerembedet i Eskelund                                                          kr. 1125,-

Enelærerembedet i Surhave                                                             ”     975,-

1ste lærerembedet i Lindknud                                                         ”   1025,-

Enelærerembedet i Klelund                                                             ”     900,-

2den lærerembedet i Brørup St.                                                         ”    750,-

Det nye 2den lærerembede i Brørup St.                                            ”     700,-

Forskolelærerinde embederne                                                            ”     550,-

Vinterlærerinde embederne                                                                ”    350,-

6/ Fra skoledirektionen modtog man skr. at det er nødvendigt at ansætte en andenlærer mere i Brørup St, -Eskelund skoledistrikt. Man vedtog at indstille til skoledirektionen at der ansættes en andenlærer mere i distriktet, således at han ansættes ved Brørup St. med

forpligtelse til også at undervise i Eskelund skole. Begyndelsesløn ansættes til kr. 700,-samt fri bolig og brændsel. Tiltrædelse 1. nov. d. å.

7/Skr. fra lærerinde Karen Christensen, Brørup St. med andragende om at renholdelsen af skolelokalerne må blive overdraget hende fra 1. novbr. at regne. Man fandt foreløbig ikke anledning til at gå ind på forlangendet, da man har leiet til renholdelse indtil 1. jan. 1909.

d/ Skattesager.

1/ Klage fra C. Jensen, Kjøbenhavn, om skatteansættelsen til erhvervsskat, Man henholder sig til den i mødet den 10de juni afgivne erklæring.

e/ Forskjelligt.

1/ Skr. fra amtet hvori forlanges opgjørelse af størrelse og værdi af den byggegrund

man agter at bortgive til Surhave forsamlingshus. Størrelsen er 1200 kv. alen, værdi 40 kr.

2/ Det vedtoges at afholde 2 møder i Lindknud sogn og 1 møde i Brørup forsamlingshus

for at forhandle med beboerne om en forandring af skoleplanen, således at denne bliver til hver anden dags skolegang hele året. Udgiften til skolevæsenet, der årlig vokser, og medens den nye lønningslov pålægger kommunen større byrder, (for flere embeders skyld ganske

vist berettiget) særlig med hensyn til ansættelsen af vinterlærerinder, vil det inden længe være nødvendigt at ansætte flere lærere og rimeligvis bygge flere lokaler.

Disse udgifter vil lidt efter lidt overstige kommunens kræfter, og da dertil kommer at endel af sognerådets medlemmer anse en ordning med hver anden dags skoleundervisning, således som det jo er over størstedelen af landet, for mindst lige så god som den nuværende skoleplan, vedtog man at erfare beboernes mening om sagen, der derefter vil være at beslutte ved næste møde.

Møderne afholdes i Brørup forsamlingshus 1st. aug. kl. 6 efterm. i Lindknud forsamlingshus 31. juli kl. 6 efterm. i Hovborg kro 1. aug. kl. 6 efterm. og ledes i hvert sogn af sogneråds-

medlemmerne i vedk. sogn. Det overdroges formanden at lade trykke bekjendtgjørelser og

sende disse med posten til samtlige bosiddende beboere i kommunen.

3/ Der tilstodes Hovborg afholdsforening et bidrag af 10 kr. for indeværende år.

4/ Andr. fra Martin Petersen, Brørup St. om hedelån 500 kr. udsattes til næste møde.

5/ Det vedtoges at udleie Johs. Madsen til Hans Nielsen i Eskelund for en løn af rigelig 200 kr.

og overdroges det form. at ordne sagen.

6/ Til suppleant til maskinsyn valgtes møller P. Jensen, Brørup St.

7/ Andragende til amtsrådet fra Andreas Jepsen, Lindknud, om tilladelse til at drive afholdsbeværtning i Lindknud. Man fandt f. t. ingen anledning til at anbefale andragendet.

8/ Der har været afholdt sognerådsforeningsmøde i Esbjerg den 4de d. m., hvortil

A. Andersen mødte som repræsentant for sognerådet.

Bl. a. forhandledes om ulykkesforsikring for landbruget i henh. til loven herom, og anmodedes sgrdt. om at vælge en repræsentant til at varetage kommunens ulykkesforsikring for landbrugeres interesse i Kommunen.

Da mejerierne her i kommunen allerede har taget sig af sagen og fået tegnet størstedelen af de forsikringsforpligtede, fandt man nu imgen anledning til at arbeide vidre for sagen.

Næste møde afholdes den 12. aug. kl. 2½ efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, M. B. Henriksen, Graves Nielsen, Jac. Hansen, Peder Pedersen, V. Schlosser, Niels Thøgersen, P. Nicolajsen, A. Andersen.

 

Den 12. aug. 1908 var sognerådet samlet til at ord. møde på arbeidsgården i Surhave. Følgende sager forhandledes:

1/ Skr. fra Kolding byråd, med andragende fra Jens P. Petersen om eftergivelse af fattighjælp. Han har modtaget sygehushjælp kr. 21,15 hvoraf Kolding fattigvæsen har betalt

kr. 5,29 øre., som byrådet har eftergivet ham. Den modtagne fattigunderstøttelse

eftergives.

2/ I henhold til det under ad5 i forrige møde behandlede, har formanden udleiet

Johs. Madsen til Hs. Nielsen Eskelund for 210 kr. årlig fra 1. nov. 08 til 1. nov. 09.

3/ Karen Pedersen, Gjerndrup, andrager om et tillæg af 5 kr. mdl. Tilstodes i alt 15 kr. mdl. fra 1. sept. at regne.

4/ Marius J. Rasmussen, Hovborg, andrager om at måtte tage et barn i pleie.

Tilladelsen gaves.

b/ Alderdomssager.

1/ Skr. fra Grindsted-Grene sogneråd, hvori Jens Moff Christensen, erkjendes forsør-

gelsesberettiget i Grindsted-Grene kommune. Til efterretning.

2/ Skr. fra Veerst-Bække sogneråd at Morten Petersens kone andrager om større understøttelse. Tilstodes 5 kr. mdl. tillæg, altså 20 kr. mdl.

3/ Marie Tradsborg andrager om et beløb til brændsel. Tilstodes 20 kr. årlig.

4/Frands Nielsen, Brørup, andrager om hjælp til brændsel. Tilstodes 20 kr. årlig.

5/ Andragende fra P. Rasmussen, Brørup St., der antages at være forsørgelsesberettiget

i Malt-Folding, om understøttelse. Han oplyser at han i det sidste år har tjent 100 kr. og føden, og at han eier en kapital af 400 kr. Da man antager at manden kan påtage sig en plads som røgter, ligesom hidtil og han jo i hvert fald ikke er øieblikkelig trængende, fandt man

foreløbig ikke anledning til at tilstå understøttelse.

c/ Skolesager.

1/ Slrivelse fra skoledirektionen om ansættelse af vinterlærerinde, og da der skal indsendes

ny skrivelse i anledning af vinterlærerindelønningerne, vedtoges der at indstille at lærerindelønnen for vinteren ansattes til 350 kr. for vinteren, for forskolelærerinder, men at man, i betragtning af de store udgifter lønningsloven lægger på kommunen, og da man antager at en ueksamineret lærerinde vil kunne undervise pigerne andrager om til disse

vinterlærerindeembeder, at leie unge, dertil kvalificerede piger, til en meget mindre løn. Det ser også lidt underligt ud at en ung ueksamineret pige (hvis ingen eksaminerede søger pladseerne) lønnes under 350 kr. for en vinter, medens examinerede forskolelærerinder lønnes med 550 kr. årlig.

I anledning af et ønske fra skoledirektionen om at forhøie lønnen for den ny 2den lærer, der skal ansættes ved Brørup St. til 750 kr., i lighed med lærer Skovbjergs løn, da formener man det rigtigst at lade det bero med en begyndelsesløn af 700 kr.

Skoledirektionen anmodes om i henhold til samme skr. af 11. aug. d. å. at opslå følgende vinterlærerindeembeder ledig:

1 vinterlærerinde ved Brørup St. skole

1           do                ”   Eskelund skole

1           do                ”   Surhave      ”

1           do                ”   Klelund       ”

2            do               ”   Lindknud    ”

for så vidt man ikke kan få tilladelse til at leie ueksaminerede lærerinder, uden at pladserne opslåes ledige.

2/ Det i forrige møde behandlede andragende fra lærer Bork besvares med at nederste klasse deles i 2 klasser, der hver især undervises ½ dag daglig af vinterlæreren.

2/ Det overdroges M. Hanriksen og A. Andersen at anskaffe de nødvendige kakkelovne til Brørup St. skole.

d/ Skatteansættelser.

1/ Jens Jørgensen, Brørup St. ansættes til 15 kr. årlig.

2/ Bager Chr. Bjerregård, Brørup St. ansættes til 12 kr. årlig.

Bager Famme?, Brørup St. er ankommen hertil fra Frederikshøi, udsattes til næste møde, og oplysninger om skatteevnen indhentes.

4/ RentierErnst Knorr, Brørup St. er kommet hertil fra Ribe, udsættes til næste møde. Oplysning om hans skattesvne indhentes.

e/ Forskjelligt.

1/ Skr. fra Hedeselskabet om at stemme på repræsentanter, da der er 2 forslag og man ingen af dem kjender, vedtoges det ikke at stemme.

2/ Skr. fra overretssagfører J. B. Jørgensen Viborg at denne efter sgrdts. opfordring

overtager at føre sgrdts. sag ctr. Lustrup for overretten, og har ansøgt om fri proces samt udtaget stævning for overretten. Til efterretning.

3/ Andragende fra Martin Petersen, Brørup St. om et hedelån kr. 500- se forrige

møde. Tilstodes, dog under sgrdts. tilsyn.

4/ Til på sgrdts vegne at overvære sessionen i Holsted valgtes Jac. Hansen.

5/ S. Simonsen, Lindknud, andrager om fuldmyndighedsbevilling. Andragendet blev anbefalet af formanden. Godkjendtes.

6/ I anledning af vandløbsforholdene nord for jernbanen. Formanden og A. Andersen indgik på sgrdts. vegne følgende forlig:

H, J. Jørgensen, Vamdrup, giver lov til at der igjennem hans lod, kastes en grøft til at tage vandet, der løber igjennem stenkisten under jernbanen. Sgrdt. lader kaste grøften og vedligeholder denne. Denne ordning gjælder indtil kloakledningen ved Brørup St. endelig ordnes, og vil der da være at nedlægge lukket ledning. Til efterretning.

7/ N. H. Schack leiedes for næste år på samme betingelser som sidste år.

Mette M. Jensen andrager om større underst., kunde ikke bevilges, derimod overdroges det Schlosser at anskaffe den nødvendige beklædning.

Næste møde afholdes den 9. septr. kl. 1½ efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, M. B. Henriksen, Graves Nielsen, Peder Pedersen, Niels Thøgersen, Jac. Hansen,

P. Nicolaisen, A. Andersen, V. Schlosser,

 

Mandagen den 14. septbr. 1908 var sognerådet samlet til et ordin. møde på arbeidsgården i Surhave, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager.

1/ Skr. fra Lamb. Hansen om drengen Hs. P. Madsens anbringelse i skomagerlære. Drengen

skal lære i 4 år og have ophold samt fodtøi, men holdes med klæder af kommunen. Pleiehjemsforeningen er villig til at betale 1/3 del.

Man vedtog at henstille til Lamb. Hansen at få betingelserne forandret, således at mesteren også sørger for vask, og går for resten ind på forslaget om at betale 2/3 af beklædningen i 4 år.

2/ Skr. fra amtet af 5/9. 08, hvori Nic. Fredr. Petersen erkjendes forsørgelsesberettiget i henh. til fattiglovens § 27-1.

b/ Alderdomssager.

1/ Skrivelse fra Andst sogneråd at det har været nødvendigt at forhøie Chr. Hansens alderdomsunderstøttelse til kr. 300- fra 1. septbr. at regne. Til efterretning.

2/ Andr. fra Marie Tradsborg om større alderdomsunderstøttelse. Der tilstodes 10 kr. mdl. fra 10. octbr. at regne.

3/ Skr. fra Randers at der er tilstået Karen Mortensen 2000 tørv foruden medicin.

4/ Andr. fra Jens Hansens enke, Debel, om alderdomsunderstøttelse. Tilstodes 10 kr. mdl. fra 1. sept. at regne.

5/ Andr. fra Niels Lauridsen, Brørup St. om understøttelse. Manden oplyser at han er 80 år gl-, eier en kapital af 700 kr. og har fri bolig i missionshuset. Han er forsørgelsesberettiget i

Malt-Folding kommune. Tilstodes 3 kr. mdl. fra 10. octbr. at regne.

6/ Andr. fra P. Jensen Husted om forhøiet understøttelse (20 kr. mdl.) han har hidtil 

modtaget 5 kr. mdl. sommer og 10 kr. mdl. om vinteren. Der tilstodes midlertidig 10 kr. i anledning af sygdom, og overdroges det M. B. Henriksen at få forholdene undersøgt.

7/ overstreget

8/ Den gamle sag i anl. af Hs. J. Fris´s alderdomsunderstøttelse fremlagdes atter efter at der er foretaget politiforhør i sagen. Da manden er 90 år gl. finder man ikke anl. til at fortsætte

undersøgelserne, endskjøndt man langtfra finder sagen oplyst, og fremdeles mener at der er noget muggent ved sagen.

c/ Skolesager.

1/ Til de ledige vinterlæreindepladser

var der fremkommet 26 andragender

og vedtoges det at indstille:

Til Klelund skole                                                                              lær. H. Ravn

  ”  Lindknud skole                                                                          Sigrid Thaarup

  ”  do                                                                                               Margrethe Petersen

  ”  Surhave    “                                                                                 Margrethe Søltoft

  “  Eskelund   “                                                                                Sofie Fritshgen

og event.                                                                                          Gudrun Kamp Petersen

Da lønnen kr. 350- er fastsat uden bolig og brændsel, vil der dog være at fradrage 50 kr. for bolig og brændsel. Endvidere vil der, dersom min. går ind på at lønnen som andraget om, nedsættes til 200 kr. være at tilkjendegive de indstillede at det er den løn de får.

2/ Mulkterne dikteredes.

d/ Skattesager.

1/ Bager Faumer, Brørup

Kapital                                                                                             kr. 7500-

deraf 4%                                                                                          kr.  200-

+ 50 %                                                                                              ”     150-

indtægt                                                                                               ”    700-

I alt skattepligtig indt.                                                                     kr.  1150-

Til skatteberegning                                                                             kr.   900-

Skat 4 ¼                                                                                             kr.  38,25 fra 1. mai 08

 

2/ Ernst Knorr, Brørup St. capital                                                    kr. 10.100-

4% renter                                                                                          kr. 404.00

+ 50 %                                                                                               ”    202.00

                                                                                                         kr. 606,00

alm erhverv                                                                                        ”  300,00

                                                                                                         kr. 906,00

ingen børn                                                                                        / ”       0,00

skattepligtig indtægt                                                                               906,00

skat 4 ¼ %                                                                                       kr. 38.26 øre fra 1. mai 08

3/ Bestyrer på Skovhøj indtægt                                                       kr. 600-

Skattepligtig

skat                                                                                                   kr. 11,05 fra 1. mai 08

e/ Forskjelligt.

1/ Andr. fra skovrider Kamm, Klelund, om at udlægge gift for ræve. Anbefales.

2/ Andr. fra en ny oprettet Good Templar orden ved Brørup St. om bidrag.

Tilstodes 10 kroner.

3/ Andr. fra Chr. Christensen, Vittrup, om at de 1000 kr., han har lånt af kommunen til opdyrkning af hede og mose, må gå tilbage for et yderligere lån i kreditforeningen på 2000 kr., dog således at kommunen beholder 1st pant i mosen matr. no. 6al af Bække. Bevilgedes.

4/ Der vil fra Mads Fredr. Thomsens enke, Vittrup, fremkomme andragende om at få ca. 21 tdr. land af det opdyrkede moseareal og matr. no. 7d ud af pantet for de 1000 kr. han har lånt af kommunen til opdyrkning af moselodder. Det overdroges formanden at meddele tilladelse hertil.

5/ Skr. fra amtet med anvisning kr. – 35 øre som amtsfondens andel i udgifterne ved indsamling af oldenborrer.

Næste møde afholdes den 14. oct. kl. 1½ efterm.

Mødet sluttet.

V. Schmidt, M. B. Henriksen, Peder Pedersen, Jac Hansen, Niels Thøgersen, P. Nicolaisen,

Graves Nielsen, A. Andersen.

 

Onsdag den 14. octbr. var sognerådet samlet til et ordinært møde. Fraværende Gr. Nielsen og Jac. Hansen. Følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager.

1/ Skr. fra Herslev sgrd. at man har tilstået Villiam Thorv. Nielsen en fattighjælp af 7 kr. ugentlig. Til efterretning.

2/ Skr. fra Kellerske anstalter at Harald Egelund i henh. til min. ordre er indlagt på Døveinstituttet i Fredericia. Til efterretning.

3/ Skr. fra Kolding at der er tilstået Jens Fr. Jensen en underst. af 5 kr. ugentlig.

Til efterretning.

4/ Skrivelse fra Ribe amts pleiehjemsf. at underholdningsbidraget fremtidig er for børn

0-2    år                                                                                             130 kr. årlig

2.8     ”                                                                                             110   ”     ”

8-11   ”                                                                                               70   ”     ”

11-14 ”                                                                                                50  ”      ”

og at amtets bidrag og fremtidig

er for børn

indtil 2 år                                                                                          kr. 25. årlig

    ”    8  ”                                                                                            ”  20     ”        

    ”  11  ”                                                                                            ”  15      ”

    ”  14   ”                                                                                             ”  10    ”

Til efterretning.

5/ Skr. fra amtet at betalingen for tvangsfanger på anstalten på Fanø fremtidig, fra 1. jan. 1909, er 1 kr. daglig. Til efterretning.

6/ Skr. fra Peter Jensen, Katrinegade Kolding at han ikke vil beholde Katrine Lauridsen længere end 1. nov. Man vil forsøge at få hende anbragt hos Trine Husted eller dersom tilskud kan fås fra amtet, da på St. Josephs hospitalet i Fredericia, hvor betalingen er

kr.1,60 øre daglig.

b/ Alderdomssager.

1/ Andragende fra Ellen Katrine Vilhelmine Hansen, Brørup St. Tilstodes 5 kr. mdl. og 1000 pund kul.

2/ Andragende fra Jens Hansens enke, Debel om større understøttelse. Der tilstodes 40 kr. husleie (20 kr. halvårlig) og 15 kr. mdl. fra 1. novbr. at regne.

c/ Skolesager.

1/ Skr. fra skoledirektionen, hvorefter direktionen har godkjendt sgrdts. indstilling af vinterlærerinder

2/ Skr. fra skoledirektionen at pladsen som 2den lærer ved Brørup St. endnu ikke har

kunnet opslåes ledig og vil der derfor være at søge en vikar til 1ste novbr.

Overdroges formanden, Henriksen og A. Andersen.

3/ Skrivelse fra skoledirektionen af 21. sept. hvori der i henh. til min. skr. henstilles til sgrdt. at der ansættes en førstelærer ved Brørup St. og at der derefter af min. vil blive givet tilladelse til at ansætte af den påtænkte 2den lærer ved Brørup St. med forpligtelse til om vinteren at undervise i Eskelund skole.

Der fremlagdes udkast til svar, (se kopibog) den 14/10 1908 og vedtoges det med alle

stemmer undtagen M. B. Henriksen, at godkjende dette svar.

4/ Skr. fra skoledirektionen, hvorefter lønnen for vinterlærerinderne vil være at ansætte til 300 kr., foruden bolig og brændsel, der ansættes til 50 kr. årlig. Der vil blive stillet bolig og brændsel til rådighed for samtlige vinterlærerindeembeder, med undtagelse ved Surhave skole.

5/ Skr. fra skoledirektionen at der vil være at tillægge begyndelseslønnen for embederne i Eskelund og Surhave, begge for forhøielsen af offer og første-                          nævnede tillige 75 kr. for tillæg for afsavn af jordlod. I henh. til min. skr. af 12. apr. 1901 godkjender man at der tillægges begyndelsesløn for embedet i Eskelund de 75 kr. for afsavn af jordlod, derimod kan man ikke gå ind på tillæg for offer for høialm; et sådant tillæg skal i henh. til min. circ. af 12. april

1901 kun tillægges hvor offeret ar fastsat til et fast årligt beløb, men derimod ikke hvor offeret beregnes ved at ofret ansættes efter antallet af offerpligtige, idet det i sidstnævnte tilfælde betragtes som en særlig lønningsdel, og at den øvrige pengeløn udbetales med den engang fastsatte afkortning. Da offeret her i sognet udbetales efter antallet af de offerpligtige, beregnet efter folkeantallet efter hver folketælling, finder man i henh. til nævnte min. circ. ikke at skulle tillægge embederne begyndelseslønforhøielse for offerets forøgelse.

6/ Andragende fra lærer Skøt om forskj. skolerekvisiter. Overdroges Niels Thøgersen.

7/ Andragende fra beboerne i Oxlund om større tilskud til Oxlund privatskole, de mod-

tage nu 375 kr. årlig.

Udsattes til næste møde for at undersøge om der kan fås tilskud fra statskassen.

8/ Til Klelund skole vil der være at anskaffe 5 latrinspande, overdroges M. B. Henriksen.

9/ Andragende fra lærer B. Hansen om nye regnebøger, henvistes til skolekommissionen

og sangbøger og læsebøger, hvorved han ligeledes henvistes til skolekommissionen, hvorfra

der ventes meddelelse og udsattes sagen til næste møde. Foruden de bevilgede gymnastikredskaber ønsker lærer B. Hansen, madraster, henvises til

at anskaffes af gymnastikforeningen.

d/ Skattesager.

1/ Ernst Knorr, Brørup St. klager over sin skatteansættelse (se forhdl. prot. 14. sept. 08)

Man vedtog derefter at ansætte ham således:

Kapital                                                                                             kr.10.100.-

4% renter                                                                                            ”       404,00

+ 50% tillæg                                                                                        ”       202,-

                                                                                                         kr.   606,00

nedsat til                                                                                          kr. 500,00

deraf skat 4 ¼ %                                                                              kr.    21,25øre

 

2/ Peder Nielsen, Surhavegård

indtægt                                                                                             kr. 800-

nedsat til (tab.)                                                                                 kr. 460,-

skat 4 ¼ %                                                                                       kr. 19,55-

 

3/ Møllersvend Pedersen, Lindknud

indtægt                                                                                             kr. 560-

nedsat (tab)                                                                                      kr. 220-

skat 4 ¼ %                                                                                       kr. 9,35

e/ Forskjelligt.

1/ Fra Holsted sparekasse har man mod-

taget 0verskud:

til Brørup sogn                                                                                 kr. 269,20

til Lindknud sogn                                                                            kr. 188,20

til uddeling i almennyttig øiemed.

Til efterretning.

2/ Skr. fra amtet at distriktjordemoderen Jørgine Jensen i Lindknud, er afskediget efter ansøgning. Det vedtoges at andrage hos amtet om at der hurtigst muligt må blive ansat en ny jordemoder.

3/ Til forligsmægler i tyende og aftægtssager fra 1. jan. 1909 vedtoges det at indstille:

Søren Moltesen, Stensvang, og som suppleant maler Nielsen, Thuesbøl.

4/ Til afholdsforeningen i Gjerndrup bevilgedes 10 kr.

5/ Andragende fra borgerforeningen i Brørup om tilskud til gadebelysning. Tilstodes 75 kr.

6/ Skrivelse fra stiftamtet, at der i henh. til min. skr. af 7. oct. d. å. er tilstået sgrdt. fri proces

for overretten i sagen crt. Lustrup og at overretssagfører J. B. Jørgensen, Viborg er beskikket til at udføre sagen. Til efterretning.

7/ Andr. fra Brørup håndværkerforening om tilladelse til at benytte den lille skolestue i Stationsskolen. Tilstodes, desuden tilstodes brændsel for i vinter.

8/ Til veimand i stedet for Niels M. Nielsen, Vittrup, vedtoges det at antage Niels

M. Nielsen pr. Vittrup ?.

9/ Til at syne kommunens veie valgtes:

Niels Thøgersen, And. Andersen, P. Nicolaisen og Jacob Hansen

10/ I henh. til amtsrådstidende er derbevilget Kommunen halvdelen af udgifterne ved Frands Jepsens ophold på åndssvageanst. i Ribe. Til efterretning.

11/ I henh. til amtsrådstidende er der tilstået Jens Chr. Nielsens hustru for ophold på Finsens lysinstitut kr. 93,50 øre.

12/ I henh. til amtsrådstidende er der givet till. til at erhverve byggeplads til skolen ved Brørup St. for 1050 kr. Til efterretning.

13/ I henh. til amtsrådstidende har amtsrådet vedtaget adskillelsen af sognene fra 1. april 1909 at regne under forbeh. af indenrigsmin. approbation.

Næste møde den 11. novbr. kl. 1½ efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, M. B. Henriksen, P. Nicolaisen, A. Andersen, Peder Pedersen, Niels Thøgersen,

V. Schlosser.

Ugift Marie Cecilie Nielsen Søgårds uægte barn Peder Chr. Marius Søgårds fødsel er noteret i Brørup sogns kirkebog, idet moderen 10 mds. dagen før fødslen opholdt sig i Eskelund kro.

Udlagt barnefader Andreas Christian Peder Pedersen af Estrup, Malt sogn.

 

Onsdagen den 11. novbr. 1908 var sgrdt. samlet til et ord. møde. Fraværende P. Nicolaisen.

Følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager.

1/ Skr. fra Andsager sgrd. at pleielønnen for Jens Laugesen er forhøiet til 75 øre daglig

fra 1. nov. d. å. at regne. Til efterretning.

2/ Andr. fra Chr. Toft og Chr. Gammelgård begge af Tirslund om tilladelse til hver især at tage et barn fra pleiehjemsforeningen i pleie. Tilladelse meddeltes.

3/ A. P. Buschs datter, Marietta, er efter hvad der er meddelt sgrdt., indlagt på Kolding sygehus, formodentlig som lidende af syfilis. Det overdroges formanden at forsøge hende anbragt på Magdalenestiftelsen eller en anden lignende stiftelse.

4/ Katrine Lauridsen er indlagt i pleie hos P. Husted, Brørup St. mod pleieløn 1 kr. daglig.

Til efterretning.

6/ Viggo Damkjærs enke andrager om et bidrag til beklæædning. Udsattes til næste møde.

b/ Alderdomssager.

1/ Jørgen Hagen, Eskelund, tilstodes fri lægehjælp og medicin, desuden 25 kr. til klæder.

2/ Laur. Jensen, Brørup St. Tilstodes 8 kr. mdl. om vinteren, og 10.000 klyne og 1000 pund kul.

3/ Skr. fra Andsager at der er tilstået Jeppe L. Rendbo 18 kr. mdl fra 1. oct. at regne

Til efterretning.

4/ Andr. fra Mette M. Hansen, Adsersbøl om større understøttelse. Tilstodes 15 kr. mdl. fra 1. dec. at regne.

5/ Ane Kirstine Petersen, Brørup St. andrager om større understøttelse. Tilstodes 15 kr. fra 1. decbr. at regne, desuden 10.000 klyne og 1.000 pund kul.

6/ Andr. fra Birthe Svendsen, Brørup St. Tilstodes 12 kr. månedlig fra 1. dec. at regne

endvidere 10 kr. extraord.

7/ Andr. fra Bertel Sattrup, Brørup St. Det antages at han, da han for 1 år siden solgte sit sted fik en obligation på ca. 1000 kr. og har han drukket disse op, er trangen jo meget

selvforskyldt. Tilstodes 10 kr. mdl. for i vinter.

8/ Det overdroges udvalget for asylet at antage en økonoma til alderdomsasylet.

9/ Udkast til regulativ for alderdomsasylet fremlagtes og underskreves.

c/ Skolesager.

1/ Til bogsamlingen bevilgedes

Læsebogsamlingen                                                                           50 kr.

Børnebogsamlingen                                                                         75 kr.

2/ Skolemulkterne dikteredes.

3/ Andr. fra lærer Skovbjerg om at modtage 25 kr. årlig i erstatning for havejord. Udsattes for at indhente erklæring fra Karen Christensen og få havejorden opmålt.

4/ Andr. fra borgerforeningen i Brørup St. om at der strax ansættes en 1ste lærer ved Brørup St. skole. Man henviser til erklæringen fra sgrdt. til ministeriet, angående dette spørgsmål.

5/ Andr. fra lærer B. Hansen, Surhave om anskaffelse af en madras til børnenes gymnastik.

Overdroges til M. B. Henriksen.

6/ Andr. fra lærer Skovbjerg, Brørup St. om anskaffelse af rullegardiner til to klasser.

Overdroges til M. B. Henriksen. Ligeledes fremkom fra samme andragende om nye læsebøger. Da der er anskaffet nye læsebøger, efter lærer Jensens anvisning, forrige år (for 1 år siden), fandt man ingen anledning til for tiden at anskaffe nye læsebøger.

7/ Andr. fra lærer Jensen om nogle nye læsebøger. Det overdroges til skolekommissionen at undersøge nødvendigheden heraf og at anskaffe de manglende. Endvidere anskaffes et danmarkskort.

8/ Formanden og M. B. Henriksen har antaget lærer Mikkelsen som vikar i Eskelund, Brørup St. skoledistriktet, da denne imidlertid stiller fordring om indrettelse af kjøkken m.m. overdroges det formanden, And. Andersen og M. B. Henriksen at indlede underhandlinger, samt antage som vikar lærer N. A. Larsen, Rørvig, Nykøbing Sj. der i dag har søgt pladsen.

9/ Det overdroges M. B. Henriksen at leie gymnastiklokale ved Brørup St. for 50 kr. årlig.

d/ Skattesager.

1/ Møller Nielsen, Gjerndrup, ansattes

til skat efter indtægt                                                                        kr. 700

Skat                                                                                                  kr. 20,00

2/ Harbjerg sandstensværk ansattes

efter indtægt                                                                                    Skat

3/ Hejde Iversen, Præstkjær (udsattes til næste møde.)

e/ Forskjelligt.

1/ Andragende om optagelse af Stilde å som offentlig vandløb.

Det overdroges P. Pedersen og V. Schlosser at give formanden de nødvendige oplysninger og vil denne derefter have at foretage de forberedende skridt til at få vandløbet optaget.

2/ Andragende om optagelse af en bæk i Klelund plantage som offentlig vandløb.

3/ det overdroges Niels Thøgersen og Gr. Nielsen at kjøbe 100 favne sten af Niels Jørgensen,

Oxlund til en pris af 13 kr. pr. favn leveret ved Lindknud kro, eller i nærheden deraf, og at N. Jørgensen leverer 15 à 20 favne årlig.

4/ Chr. Sørensen, Adsersbøl, andrager om at få stien over sin mark indkastet for at børnene ikke skal gå i hans sæd, man mener ikke at have nogen forpligtelse til at indkast stien og dette vil heller ikke kunne forhindre at børnene gå udenfor stien.

5/ Andragende fra vandværket om en yderligere caution for 5000 kr. Det vedtoges at cautionere for dette beløb på samme vilkår som den tidligere for vandværket påtagne caution, og under forbehold af amtsrådets tilladelse.

6/ Andr. om bidrag til afholdsforeningen i Lindknud. Tilstodes 5 kr.

8/ Da møllebestyrer Hansen ikke ønsker at indberette til kapiteltaksten vedtoges det, for så vidt amtet giver sit samtykke dertil, at indstille Elvstrøm, Brørup St.

9/ Skr. fra amtet, hvorefter min. i skr. af 19. octbr. er sindet at bevilge kommunens deling, men forinden ønsker Amtets indstilling om vilkårene for delingen. I den anledning udbeder

amtet sig sognerådets detaillerede forslag til vilkårene for delingen. Til veiledning ved affattelsen heraf henvises til fordelingen af den tidligere Føvling-Holsted kommunes

activer og passiver (amtsrdsm. 6/12 1907-no. 513). Mødet sluttet.

V. Schmidt, A. Andersen, Niels Thøgersen, Graves Nielsen, V. Schlosser, Jac Hansen,

M. B. Henriksen, Peder Pedersen.

 

Mandagen den 16. nov. 1908 var sognerådet samlet til et extraord. møde for at forhandle om delingen af kommunen. Der fremlagdes skr. fra amtet sålydende: Indenrigsmin. har under 19de d. m. tilskrevet amtet således: ” I anledning af det med amtets skr. af 22. f. m. (a. r. j. 59/08), hoslagt tilbagefølgende andragende med bilag, hvori Bøørup-Lindknud sogneråd anholder om, at Brørup sogn må blive adskilt i kommunal henseende fra Lindknud sogn således at sognene fremtidig kommer til at udgjøre 2 selvstændige kommuner, skulde man til efterretning og vidre fornøden bekjendtgjørelse tjenstlig melde, at ministeriet vil være sindet til sin tid at approbere den anmeldte deling, men at man, forinden videre foretages, måtte ønske at modtage nærmere indstilling fra amtsrådet angående vilkårene for delingen.

Med svaret i sagen bedes bilagene tilbagesendte. I denne anledning udbedes tjenstligst

sognerådets detaillerede forslag til vilkårene for delingen. Til veiledning ved affattelsen henvises til fordelingen af den tidligere Føvling-Holsted kommunes activer og passiver i amtsrådsmødet den 6. dec. 1907 no. 513.

Steeman.

 

I anledning af forestående vedtog man at indstille delingen således:

1/ Kommunens skoler. Disse skulle med tilliggende jord tilhøre den kommune, i hvilken de ere

beliggende.

2/ Fattiggården.

Denne overtages af Brørup kommune mod et vederlag af 38.000 kr. Lindknud kommune har ret til så længe fattiggården opretholdes som sådan, at indlægge fattige på denne mod et dagligt vederlag af 60 øre for en voksen og 30 øre for et barn + tillæg for klæder og tillæg for udgifter til læge & medicin.

Dog har Brørup kommune ret til at afvise personer, der lide af kronisk sygdom, eller kunne blive indlagt på sygehuset. Dette vederlag gjælder dog foreløbig kun for 10 år fra 1. april 1909, hvorefter vederlaget på ny skal fastsættes, i mangel af enighed mellem sognerådene af

amtsrådet.

3/ Alderdomsasylet.

Dette overtages af Brørup kommune mod et vederlag af 5.300 kroner.

4/ De nævnte vederlag kr. 38.000 og kr. 5.300, afgjøres derved at Brørup kommune forlods overtager en hertil svarende del af kommunens gjæld. Denne der den 1. april 1909 vil udgjøre

Kr. 100.886- fordeles herefter således:

Brørup kommune overtager 32/45 dele af denne                                41.724,48,00

desuden som vederlag for alderdomsforsørgelse i Lindknud,

som denne kommune beholder til forsørgelse

udover hvad der tilkommer denne                                                        12.637,00

i alt                                                                                                   kr. 54.361,00

Endvidere vederlag i henhold til ad4                                              ”    43.300,00

                                                                                                          kr. 97.661,00

Lindknud kommune overtager af

gjælden 13/45                                                                                   kr. 16990.

/ vederlag for alderdomsunderst.                                                            12.637.

i alt                                                                                                   kr. 4.353.

 

(fra margin: I denne bergning er indløbet en feil, se den rigtige beregning side 230 )

Eventuel restgjæld udbetales af den pr. 1. april 1909 tilstedeværende kassebeholdning, eller betagtes, hvis denne ikke strækker til, som underskud pr 1. april 1909.

5/ den pr 1. april tilstedeværende kassebeholdning, eller underbalance fordeles når regnskabet for 1908/9 er revideret og decideret mellem Brørup og Lindknud kommuner i forholdet 16 til 6,5.

6/ De personer der den 16. novbr. 1908 nød alderdomsundestøttelse fordeles til fremtidig forsorg blandt kommunen således:

Brørup kommune.

P. Lund, Tirslund

Chr. Gaarde, Brørup St

Peder N. Pedersen, do

Jeppe Jan Andreasen, Eskelund

Mette M. Jensen, Gjerndrup

Mikkel Hansen, Eskelund

Katrine Christensen, Tirslund

Frands Nielsen, Nrørup St.

Maren Skov, Brørup St.

Bertram Hansen, Eskelund

Johanne Jørgensen, Brørup St.

Niels Martinsen, do

Birthe M. Svendsen, do

Marie Tradsborg, do

Chr. Hansen, Andst

Barbara Petersen, Veien

Niels P. Juhl, Leirskov

Mikkel Johansen, Brande

Marie C. Andresen, Ribe

Karen Mortensen, Randers

Jens Jessen, Varde

Bertel Saattrup, Brørup St.

Jørgen Hagen, Eskelund

Ellen K. V. Hansen, Brørup St.

Ane Falk, Føvling

Dorthe Terp, Holsted

27 i alt

 

Lindknud kommune

Chr. Pedersen, Gildberg

Niels Nielsen, do

Jacobine Hansdatter, Vittrup

Jens Hansens enke, Debel

Mette M. Hansen, Adsersbøl

Niels Chr. Jensen, Hovborg

Nis Hoyen, Lindknud

Ole Olesen, Gilberg

Hs. P. Jensen, Adsersbøl

Morten Povlsen, Lindknud

Mette K. Jensen, Oxlund

Ane K. Sørensen, Oxlund

Chr. Hansen, Vittrup

And. Pedersen, Lindknud

Jørgen Iversen, Lindknud

Jens Larsens enke, Vittrup

Hs. P. Mikkelsen, Vittrup

Morten Pedersen, Lindknud

Terkild Sørensen, Adsersbøl

Niels M. Henriksen, Vittrup

Jeppe L. Rendbo

Mette M. Nielsen, Gjørding

Albert Sørensen, Føvling

Peder Hansen, Bække

Gertrud Hansen, Læborg

Hans Friis

26 i alt

 

7/ De personer der den 16. nov. 1908 nød fattigunderstøttelse fordeles til fremtidig forsorg således:

Brørup Kommune

Niels Jørg Nielsen, Bregning

Frands Jepsen, Ribe

Susanne Christensen, Middelfart

Ane Sofie Frydendal, Saxkjøbing

Mads P. Rosendal, Middelfart

Maren Kirst Jepsen                         Pleiebørn

Johanne Marie Jensen                         ”

Mary N. Daugaard                                ”

Mads N. Daugaard                                ”

Karen M. N. Daugaard                          ”

Harald B.F Jensen                                 ”

Johanne Beese                                       ”

S. Aug. Attermann, Holsted

Chr. Johansen, Holleskov

Søren Mathiesen, Holsted

Nancy Hansen, Kjøbenhavn

Sophie Johansen, Søften-Foldby

Jens P. Petersens enke, Vorbasse

Ane M. Jensen, Kolsted

Carl Ullerup,

Søren Hedegaard Laursen, Hjortshøi

Hummelgaards enke

Jens Chr. Jensen, Esbjerg

Hs. Klemmesen

Marie Beese

Joh Hagen

Jeppe Olesen

Mikkel Hansen

Marie Nielsen, Lindknud

Katrine Lauridsen, Brørup St.

Sønke Beierholm

Ane Laugesen, Andsager

Johanne Nielsen, Århus

34 i alt

 

Lindknud kommune

Viggo Damkjærs enke

Jens P. Beirholm

Chr. Chr. Sørensen, Varde

Niels Christensens hustru, Veile

And. Chr. Sørensen, Kjbhvn

Jens Fr. Jensen, Kolding

Villiam Thorv. Nielsen

Albert S. Albertsen                                                                          Pleiebørn

Chr. M. Christensen                                                                                 ”

Karen Dorthea Albertsen                                                                         ”

Niels Chr. Petersen, Brejning

Kirsten Thomsen, Middelfart

12 i alt

 

Endvidre fastsattes at når der i fremtiden, altså efter den 16. nov. d. å., opstår spørgsmål om hvilken af de 2 kommuner, Brørup eller Lindknud, der vil have at forsørge de trængende som inden 16. novbr., 1908 enten ifølge fødsel, eller på grund af ophold, måtte være eller blive forsørgelsesberettigede i den tidligere samlede kommune, men som den 16. nov. 1908 ikke ere under offentlig fattigforsørgelse eller nyder alderdomsunderstøttelse, bliver det at iagttage som regel:

1/ At hvor fødslen begrunder forsørgelsesretten, påhviler forsørgelsesbyrden den kommune, under hvilken efter adskillelsen, det stedhører, hvor fødslen foregik, for så vidt dette efter de sædvanlige regler må betragtes som føde hjemmet, og

2/ at hvor forsørgelsesretten er vundet ved ophold, bliver de pågjældende at forsørge af den af de nye kommuner, inden hvis område under det, forsørgelsesretten begrundende ophold, have tilbragt den længste tid og dersom de have opholdt sig lige lang tid på begges territorium da af den kommune, på hvis territorium de senest have havt ophold.

8/ Det antal heste og vogne, der i medfør af lov af 16. juni 1876 påhviler Brørup-Lindknud kommune at fremstille, fordeles således:

Brørup kommune 6 heste og 2 vogne. Lindknud kommune 3 heste. 0 vogne.

9/ Den til fattiggården hørende mose beliggende i Hyldelund deles mellem Brørup kommune og Lindknud kommune i to dele af lige stor værdi og overtager hver af de to nydannede

kommuner en del.

De fire sognerådsmedlemmer fra Lindknud sogn forlange skrevet følgende separat votum til protokol: ”Da Lindknud sogn som bekjendt er et både udstrakt og fattigt sogn er som følge deraf udgifterne til vei og skolevæsen uforholdsmæssig store i sammenligning med de tilsvarende udgifter til samme i Brørup sogn, som desuden er langt heldigere stillet med

hensyn til veivæsen, idet det er gjennemskåret af amtsveie både fra øst til vest samt fra syd til nord.

Udgifterne til skole & veivæsen i de to sogne Brørup og Lindknud har derfor også for året 1907/8 været henholdsvis således, til skolevæsenet kr. 6.158- imod kr. 5.398-og til

veivæsenet kr. 2554- imod kr. 2298-.

At en udligning af et sådant misforhold absolut vil være nødvendig hvis Lindknud sogn ikke skal udsætte sig for at forarmes ved skilsmissen siger næsten sig selv, da skatterne allerede i forveien ere så høie at det vil være meget betænkeligt at sætte den endnu høiere op.

Vi undertegnede medlemmer af sognerådet fra Lindlnud sogn, der i øvrigt ikke har noget at

indvende imod ovenstående forslag, må derfor fastholde at udgifterne til skole og veivæsenet i en bestemt årrække, f. ex. 10 år fordeles efter samme forhold som de øvrige udgifter.

Mødet sluttet.

V. Schmidt, Peder Pedersen, Graves Nielsen, Niels Thøgersen, Jac Hansen, P. Nicolaisen,

M. B. Henriksen, A. Andersen, V. Schlosser.

 

I margin: Se den rigtige fordeling næste side

I den i forrige møde side 224 beregnede fordeling af gjælden er der begået en feil, idet fordelingen er sket efter gjælden uden fradrag af afdraget i året 1908/9.

Gjældens fordeling er således:

Gjælden udgjør den 1. april 1908                                                    kr. 78.175,00

+ optaget lån i 1908                                                                         ”   25.500,00

i alt                                                                                                   kr. 104.675,00

der vil i 1908/9 blive afdraget                                                          ”       2.775,00

¼ 1909 er derefter restgjæld                                                            kr. 100.900,00

herefter overtager Brørup forlods

for arbeidsgården                                          kr. 38. 000,00

for asylet                                                          ”     5.300,00                43.300,00

til fordeling restgæld                                                                       kr. 57.600,00

deraf Brørup 32/45 dele                                                                   kr. 40. 960,00

          Lindknud 13/45 dele                                                             ”    16.640,00

                                                                                                         kr. 57. 600,00

Som erstatning for alderdomsunderstøttelse som Lindknud beholder, overtager Brørup af

denne gjæld (beregnet efter livsforsikringstabel) kr. 12.637,00 hvilket beløb altså fradrages

i den del af gjælden Lindknud skal overtage. Derefter bliver fordelingen af gjælden således:

Brørup kommune forlods                           kr.  43.300,00

32/45 del af restgjælden                                ”   40.960,00

+ som erstatning for alder-

domsforsørgelsen (se foran)                          ”    12.637,00

i alt                                                                   kr. 96.897,00

 

Lindknud kommune

13/45dele af restglælden                                 kr. 16.640,00

/ som erstatning for

alderdomsunderstøttelse(se foran)                 ”  12.637,00    

                                                                           kr. 4.003,00

er i alt                                                                                               kr. 100.900,00

 

I foranstående beregning er imidlertid også begået en feil idet alderdomsunderstøttelen er beregnet af det fulde beløb, medens statskassen, som bekjendt tilskyder halvdelen af

udgifterne til alderdomsunderstøttelse. Beløbet der fradrages i den del af gjælden, som Lindknud kommune overtager, vil derfor være at nedsætte med halvdelen altså til

kr. 6.318-. Forholdet vil derefter være således at

Brørup sogn overtager                                                                       kr. 43.300.

                                                                                                         + ”  40.960

                                                                                                         + ”    6.318

i alt                                                                                                     kr. 90.578

Lindknud sogn kr. 16.640

/                                  6.310                  i alt                                              10.322

i alt gjæld                                                                                                 100.900-

 

Det i forrige møde afgivne seperatvotum af de 4 medlemmer fra Lindknud sogn, kunne vi medundertegnede 5 medlemmer fra Brørup sogn ikke tiltræde. Vi finder i det hele taget

den tanke meget uheldig at Brørup kommune skal deltage i udgifterne til veie og skoler i Lindknud kommune, idet vi anser udgifterne til skole & veivæsen at være af en noget anden art med de punkter hvorom der er opnået enighed, og en fordeling af disse efter samme forhold som de punkter hvor.om hele sognerådet er enig vil efter forlangendet fra Lindknud kommune medføre at Brørup kommune skal til Lindknud kommune i et tidsrum af 10 år tilskyde en årlig sum af 2500 kr. eller en sum engang for alle af 19.000 kr.

Det samlede sogneråd er besjælet af den tanke at få foretaget en retfærdig fordeling; man er derfor enig om delingen, med undtagelse af det sidstomtalte punkt, hvori hver af de 2 sognes sognerådsmedlemmer fastholde sit standpunkt, og man udbeder sig derfor det høie amtsråds mægling, event. kjendelse heri. Mødet sluttet.

V. Schmidt, A. Andersen, V. Schlosser, Niels Thøgersen, Jac Hansen, P. Nicolaisen,

Peder Pedersen, Graves Nielsen, M. B. Henriksen.

 

Torsdagen den 10. decbr, 1908 var sognerådet samlet til et ordin. møde, fraværende Graves Nielsen. Følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager.

1/ Niels P. Olesen er bleven hjemsendt fra Varde, hvor han var bleven straffet for betleri.

Han er foreløbig indlagt på arbeidsgården. Til efterretning.

2/ I anl. af Viggo Damkjærs enkes andragende om klæder, se forrige møde, vedtoges det at overdrage til Graves Nielsen at anskaffe det nødvendige.

b/ Alderdomssager.

1/ Formanden har i novbr. md. tildelt Niels Nielsen, Gilberg en extra undestøttelse

i anledning af sygdom. Godkjendtes.

2/ Skr. fra Holsted sgrdt. at der er tilstået Hans Friis en underst. af 15 kr. mdl.

Til efterretning.

3/ Andr. fra Marie Dorthea Nielsen, Vittrup (Jesper Th. Nielsens enke) om understøttelse.

Tilstodes 5 kr. mdl. fra 1. dec. at regne.

4/ Andragende fra Karen Mølgård (forsørgelsesberettiget i Veien-Læborg) om under-

støttelse. Tilstodes 12 kr. mdl. fra 1. nov. d. å. at regne, for så vidt hun ikke har modtaget underst. fra Andsager for nov. md.

5/ Andr. fra Maren Skov, Brørup St. om større understøttelse. Tilstodes et tillæg af 2 kr. mdl. om vinteren og husleie 20 kr. halvårlig, første gang i decbr. 1908.

6/ Andr. fra H. P. Mikkelsen, Vittrup, om understøttelse for vinteren. Tilstodes 15 kr. strax og 15 kr. i jan. eller febr.

7/ Niels Chr. Jensen, Hovborg tilstodes som sædvanlig 40 kr. årlig til klæder.

Efterfølgende tilstodes extraord. til jul: hver 5 kroner.

2/ P. Lund, Tirslund

2/ Jeppe Jan Andreasen, Eskelund

3/ Nis Hoyen, Lindknud

4/ Peder Andresen, Brørup St.

5/ Mette M. Jensen, Gjerndrup

6/ Ole Olesen, Gilberg

7/ Hs. P. Jensen, Adsersbøl

8/ Mikkel Hansen, Eskelund

9/ Morten Povlsen, Lindknud

10/ Maren Skov, Brørup St.

11/ Mette K. Jensen, Oxlund

12/ Birthe M. Svendsen, Brørup St.

13/ Ane D. Hansen, Oxlund

14/ Hs. P. Dam, Brørup St.

15/ Ane Busch, Lindknud

16/ Johanne Lauridsen, Eskelund

17/ Marie Tradsborg, Brørup St.

18/ Mette M. Hansen, Adsersbøl

19/ Hs. P. Mikkelsen, Vittrup

20/ Ellen K. V. Hansen, Brørup St.

21/ P. Husted, Brørup St.

22/ Maren Stengård, Oxlund

23/ Jens Moff Albrectsen, Lindknud

og fattige

1/ Laust Nielsens enke, Lindknud

2/ Viggo Damkjærs enke, Vittrup

3/ Ingeborg Christensen, Brørup St.

c/ Skolesager.

Andr. fra Anna Pedersen, Vittrup om fast ansættelse. Anbefales.

2/ Skolernes renholdelse i 1909 indkom følgende tilbud:

a/ Eskelund skole,  Marie Nørgård kr. 250-

b/ Surhave skole     Bøllerup Hansen kr. 130- med latriner

                                 Jeppe Jakobsen  kr. 127,00 uden latriner

c/ Lindknud skole   H. P. Skøt 175 kr. + 25 kr. f. latriner

d/ Brørup St. skole Alma Madsen 225 kr. uden latriner

                                 Jens P. Jensen f. latriner 3 kr. pr stk. & affaldet

e/ Vittrup skole       Karen Christensen

                                  Marie Nielsen 65 kr. + 15  ” f. latriner

og vedtoges det at overdrage renholdelsen for året 1909 således:

a/ Eskelund skole, Marie Nørgård                                                   250 kr.

b/ Surhave skole, Bollerup Hansen                                                  130 kr. med latriner

c/ Lindknud skole, lærer Skøt                                                          kr. 150 + 25 f. latriner

d/ Brørup St. skole                                                                           200 kr.

latrinerne Terk. Vinter                                                                      for affald

e/ Klelund skole, lærer Bork                                                            160 kr. heri latriner

f/ Vittrup skole, Marie Nielsen                                                        65 kr. + 15,00 f. latriner

g/ Adsersbøl skole, S. P. Henriksen                                                 som i fjor

                                  latrinerne overdr. P. Pedersen

d/ Skattesager.

1/ Andr. fra Augusta Christiansen, Brørup St. om eftergivelse af skatter. Eftergives.

2/ Nytilflyttede skatteydere:

a/ Jens Andersen hos Bertel Andersen, Hovborg

Kapital                                                                                                5000-

er renter                                                                                                 200-

+ 50 %                                                                                                   100-

                                                                                                         kr. 300-

alm. erhverv                                                                                     ”   300-

                                                                                                          kr. 600,00

Skattepligtig indt. efter tabel                                                           kr. 260,00

4 ¼ % skat                                                                                       kr.   11,03 fra 1. dec.

 

3/ Heide Iversn, Præstkjær

Eiendom                                                                                           kr. 5000-

Renter                                                                                              kr. 200-

+ 35 %                                                                                              ”     70-

 alm. erhverv                                                                                    ”   700-

                                                                                                         kr. 970-

har 3 børn skattepl.                                                                          kr. 490-

4 ¼ % skat                                                                                       kr. 20,83. fra 1. dec.

e/ Forskjelligt.

1/ Fra premierløitnant Christensen, Ålborg, er fremsendt lister til andragende til rigsdagen om at veteranerne fra 1864 nu måtte få hædersgave.

Da der ved lovforslagets behandling om hædersgave, af rigsdagen er vedtaget at spørgsmålet om en hædersgave til veteranerne fra 1864 først kan reises 1914, finder man ingen anledning

til at ombære listerne.

2/ Gjældsbrev kr. 500- for hedelån til Martin Pedersen, Brørup St. underskreves, og overdroges det formanden at udbetale ham pengene, efter at Martin Pedersen har givet pantobligationen i sin eiendom, og efter hånden som Jac Hansen & And. Andersen oplyser at arbeidet er udført.

3/ Andr. fra Esbjerg byråd om støtte til at få Esbjerg bestemt som tingsted for næringskredsen, Veile & Ribe amter. Henlagdes.

4/ Høstberetning udfærdigedes.

5/ Legatrenterne uddeltes således:

Jens Thiesen, Tirslund, Jørg Hansens enke, Oxlund.

Næste møde afholdes den 13. jan. 1909. kl. 12½ efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, V. Schlosser, Jac Hansen, Peder Pedersen, P. Nicolaisen, Niels Thøgersen,

M. B. Henriksen, A. Andersen.

 

Den 23. decbr. 1908 afholdt sgrdt. et extraord. møde i anledning af kommunens deling.

Udvalget af amtsrådet var mødt for at søge at mæglet forlig om det punkt sognerådet var uenig. Efter en længere forhandling viste det sig at forlig ikke kunde opnås, hvorfor afgjørelsen overlodes til amtsrådet. Man er så på begge sider tilfreds med den kjendelse

amtsrådet afsiger.

2/ Til formand for tiden indtil 1. april 09 valgtes V. Schmidt.

3/ Formandslønnen bestemtes som hidtil til 600 kr. årlig.

4/ Det vedtoges at optage et midlertidigt lån af indtil 10.000 kroner.

5/ Fremlagtes andragende fra hoteleier Yde, Brørup om bevilling til foruden gjæstgiveri at drive værtshushold. Anbefales.

6/ Alderdomsunderstøttelse.

Karen Kirstine Hoeg af Vittrup, andrager om alderdomsunderstøttelse hun er forsørgelsesberettiget i Vorbasse. Tilstodes 8 kr. mdl. fra 1. decbr. md. om vinteren og 6 kr. mdl. om sommeren. Desuden extraord. 10 kroner.

V. Schmidt, Jac Hansen, V. Schlosser, A. Andersen, Peder Pedersen, Graves Hansen,

P. Nicolaisen, Niels Thøgersen, M. B. Henriksen.

 

Den 13. jan. 1909 var sognerådet samlet til et ordin. møde hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager.

1/ Skr fra Lustrup-Tved-Tange kommune hvori Olivia Kirstine Christensen Fogtmann erkjendes forsørgelsesberettiget i denne kommune.

2/ Skr. fra Kolding at der er tilstået Jens Fr. Jensen 3 kr. og ½ td. kul. Til efterretning.

b/ Alderdomssager.

1/ Andr. fra enke Mette Katrine Andersen i Eskelund, forsørgelsesberettiget i Seem-hun er 92 år gl. Tilstodes 20 kr. mdl. fra 1. jan. at regne.

2/ Andr. fra P. N. Pedersen, Eskelund, om brændsel. Tilstodes 1 favn fagot.

3/ Skr. fra Randers at der er givet Karen Mortensen et tilskud af 36 kr. årligt, nu i alt 156 kr. årlig. Til efterretning.

4/ Andr. fra H. P. Frederiksen, Brørup St. om understøttelse. Tilstodes 10 kr. mdl. om vinteren  fra 1. jan. at regne.

5/ Andr. fra Chr. Nielsen Christiansen Brørup St. om understøttelse. Tilstodes 5 kr. mdl. om vinteren, fra jan. at regne.

6/ Andr. fra Benned Hansen, Lindknud, forsørgelsesberettiget i Vorbasse-Heinsvig kommune,

Under forudsætning at andragendet fås underskreven af 2 mænd, tilstodes ham 5 kr.månedlig fra jan. at regne.

7/ Til økonoma på alderdomsasylet har fmd. & And. Andersen antaget G. Mahler for løn kr. 200- og frit ophold, desuden 15 kr. årlig af hvert lem, der indlægges på asylet. Tiltrædelse

så snart sgrdt. forlanger det, dog betaler sgrdt. hende løn fra 15. jan. d. å. Godkjendtes.

c/ Skolesager.

1/ Skolemulkterne dikteredes.

2/ Til vikar ved Brørup S. – Eskelund skoledistrikt har formanden antaget Svendsen, Leirskov. Godkjendtes.

3/ Skr. fra skoledirektionen at der er givet konstitueret lærerinde Anne Pedersen, Vittrup, fast ansættelse. Til efterretning.

d/ Skattesager.

1/ Maskinfabrikant Thornø, Brørup ankom hertil 1. novbr. 08.

ansættes til kapital                                                                           kr. 10.000-

deraf 4 %                                                                                         kr.      400-

+ 50%                                                                                                 ”        200-

ansat indtægt                                                                                     ”      1500-

                                                                                                          kr.    2100-

deraf skat 4 ¼ %                                                                              kr.    89,25

fra 1. decbr. 1908 at regne.

2/ Hs. P. Jensen hos Niels Jensens enke Thuesbøl. Indtægt:

Kapital                                                                                             kr. 1000-

deraf 4 %                                                                                         kr.     40-

ansat indtægt                                                                                     ”     700-

                                                                                                         kr.     740-

skattepligtig indt.                                                                             kr.      400-

deraf skat 4 ¼ %                                                                               kr. 17,00

3/ Anders Staal, Skovhøi

indtægt                                                                                             kr. 600-

skattepligtig indtægt                                                                        kr. 260,00

skat                                                                                                   kr. 11,03

fra 1. dec. at regne.

4/ Henrik Søndergaard, Surhave (hos Schack). Indtægt                 kr. 600-

skattepligtig indtægt                                                                        kr. 260-

skat                                                                                                   kr. 11,03

fra 1. dec. at regne.

5/ Iver Bjerrum hos V. Schmidt, Eskelund. Var soldat i fjor.

6/ Andreas Berg hos Søltofts enke, Gjerndrup.

Indtægt                                                                                            kr. 600-

Skattepl. indt.

                                                                                                         kr. 260-

Skat                                                                                                  kr. 11,03-

7/ Chr. Jensen hos Hs. Chr. Sørensen, Gjerndrup

Indt.                                                                                                 kr. 600-

Skattepl. indt.                                                                                  kr. 260-

Skat                                                                                                  kr. 11,03

8/ Anders Jensen hos Schlosser, Gjerndrup

Indt.                                                                                                 kr. 500-

Skattepl. indt.                                                                                  kr. 160-

Skat                                                                                                  kr. 6,80

9/ Ole Jepsen hos Jens P. Jepsen, Debel

Indt.                                                                                                 kr. 600-

Skattepl. indt.                                                                                  kr. 260-

Skat                                                                                                  kr. 11,03

10/ Hs. Hansen hos P. Hansen, Oxlund

Indt.                                                                                                 kr. 500-

Skattepl. indt.                                                                                  kr. 160-

Skat                                                                                                  kr. 6,80

11/ Ansgar Søvang, Adsersbølgd.

Indt.                                                                                                 kr. 550-

Skattepl. indt.                                                                                  kr. 210-

Skat                                                                                                  kr. 8,93

12/ Johs. Terkelsen hos S. Johansen Sørensen, Klelund

Indt.                                                                                                 kr. 600-

Skattepl. indt.                                                                                  kr. 260-

Skat                                                                                                  kr. 11,03

13/ Chr. Jensen hos skovrider Kann

Indt.                                                                                                 kr. 600-

Skattepl. indt.                                                                                  kr. 11,03

14/ Niels Nielsen, Brørupgd.

Indt.                                                                                                 kr. 600-

Skattepl. indt.                                                                                  kr. 260-

Skat                                                                                                  11,03

15/ Jens Glibstrup hos A. Andersen, Thuesbøl

Indt.                                                                                                 kr. 500-

Skattepl. indt.                                                                                  kr. 160-

Skat                                                                                                  kr. 6,80

e/ Forskjelligt.

1/ Skrivelse fra stiftamtet om fremstilling af heste og vogne i henh. til lov af 16de juni 1876. Der skal fremstilles 9 heste og 2 vogne. Brørup 6 heste og 2 vogne, Lindknud 3 heste

2/ Andr. fra forsamlingshuset i Tirslund om tilskud. Det vedtoges, sammen med Føvling

sgrd. at anskaffe gymnastikredskaber i lighed med hvad der gjort ved Surhave

skole, dertil kommer at man sammen med Føvling yder en årlig leie af 50 kr. for børnenes gymnastik. Allerede af hensyn til forsamlingshuset i Gjerndrup, hvor man ikke har strakt sig videre, kan man ikke gå med til at yde større tilskud.

3/ Andr. om tilskud fra fængselshjælpen. Kunde ikke bevilges.

4/ Andr. fra Danmarks Totalforening om tilskud. Kunde ikke bevilges.

5/ Andr. fra Ribe Pleiehjemsforening om tilskud. Tilstodes 20 kr.

6/ Andr. fra Himmelbjerggården om tilskud. Kunde ikke bevilges.

7/ Andr. om bidrag fra arbeidsløshedskasserne fra Jern & Metalarbeidernes Arbeidsløshedskasse, fra Tømrerforbundets do, fra Murersvendenes do, fra Snedkerfagets do

fra Kedel & Maskinpassernes do

Da der kun findes meget få medlemmer her i kommunen, og der f. t. ikke hersker arbeidsløshed her i kommunen, fandt man f. t. ingen anledning til at yde tilskud.

8/ Andragende fra Holger Petersen om at måtte udsætte gift for ræve i Baldersbæk plantage.

Anbefales.

Til næstformand valgtes A. Andersen, og de øvrige sgrdsmedlemmer beholde de hverv de hidtil har havt.

10/ Til medlem af sygekasseudvalget valgtes M. B. Henriksen.

11/ Til medlemmer af skolekommissionen valgtes for Brørup:A. Andersen og Andr. Dahl

og for Lindknud: Niels Thøgersen, Laur. Simonsen, P. Petersen & Chr. Nielsen

12/ Til 2den behandling vedtoges at yde formanden kr. 600 i løn.

13/ Skr. fra herredskontoret i Holsted om fornyelse af bevilling til at drive biografteater ved Brørup St. Man anbefaler andragendet, på samme betingelser som hidtil

14/ Til brandfoged i Lindknud indstilles Hs. Gr. Hansen, Lindknud. Vidner Hs. P. Brandt

& Elias Dam.

Næste møde afholdes den 10. febr. 1909 kl. 1 ½ efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, A. Andersen, M. B. Henriksen, Jac Hansen, V. Schlosser, Graves Nielsen,

P. Nicolaisen, Niels Thøgersen, Peder Pedersen.

 

I henh. til skr. fra Vamdrup sogneråd

af 26de nov. 08 er Marie Terkildsens barns, Anna Maria Clausen f. d. 22. oct. 1908, fødsel indført i Lindknud sogns kirkebog.

 

Den 10. febr. 1909 var sognerådet samlet til et ordinært møde, hvor følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager.

1/ Carl Ullerup andrager om understøttelse. Tilstodes: for 10 kr. fødevarer, for 5 kr. beklædning og 2 kr. kontant.

2/ Skr. fra Veien sgrd. at der er tilstået skrædder Niels P. Nielsen kr. 12 ugentlig fra 31. jan. at regne.

3/ Skr. fra Herslev sgrd. at der er tilstået Villiam Thorv. Nielsen en underst. af 3 kr. ugentlig.

Til efterretning.

4/ Skr. fra Magdalenestiftelsen angående Petra Nielsine Jensen, der nu forlader

Magdalenehjemmet. Der er tidligere tilbudt en hjælp, af kommunekassen, til en symaskine.

Der tilstodes 60 kr., der vil være at sende til bestyrelsen for Magdalenehjemmet.

5/  Skr. fra Holsted sgrd. angående Ane Katrine Jensen, hvis fattighjælp er forhøiet til 14 kr. mdl., fra 1. febr. at regne. Til efterretning.

6/ Skr. fra Kjøbenhavn, hvorefter der er udbetalt for Jan Andr. Jepsens alimentationsbidrag

kr. 144-, man skal refundere dette beløb, men vedtoges det at lade Jan Andr. Jepsen afsone bidraget.

7/ Andr. fra Jørgen Peder Lauridsens enke, Esbjerg, om eftergivelse af en før 1899 modtaget fattighjælp. Bevilgedes.

b/ Alderdomssager.

1/ Andr. fra Hs. P. Jensen, Adsersbøl, om brændsel. Det overdroges P. Pedersen at anskaffe 1 favn brænde til ham

2/ Andragende fra Morten Povlsen om større understøttelse. Udsattes til næste møde.

3/ Slr. fra Bække sgrd. angående Christoffer Andersens understøttelse. Manden forlanger 20 kr. mdl., men da han har givet sin søn pengene, han havde, i altfald tabt dem hos sønnen har denne jo forpligtelse til at underholde den gamle, og man finder derfor ikke anledning til at yde understøttelse så længe sønnen kan ernære ham.

4/ Andr. fra Ellen K. V. Hansen, Brørup St. om større understøttelse.

Tilstodes midlertidig 8 kr.

c/ Skolesager.

1/ Andragende fra lærer Bork om anskaffelse af 10 regnebøger. Overdroges P. Nicolaisen.

2/ Andr. fra lærer Skovbjerg, Brørup St. om anskaffelse af læsebøger og anskuelsesbilleder.

Overdroges skolekommissionen til nærmere undersøgelse & event. anskaffelse.

3/ Skr. fra skoledirektionen med skr. fra ministeriet af 23. jan. d. å., hvorefter ministeriet går ind på sognerådets forslag om ansættelse af en andenlærer ved Brørup St. med

forpligtelse til at undervise i Eskelund skole om vinteren. Embedet vil nu blive opslået vacant med løn kr. 700 samt fri bolig og brændsel samt erstatning for havejord.

d/ Skattesager.

e/ Forskjelligt.

1/ Det vedtoges at indstille at der i Lindknud kommune vælges 7 medlemmer

og i Brørup kommune 9 medlemmer.

2/ Valget af sognerådsmedlemmer foretages i:Brørup kommune den 3die marts kl. 10

form. i Brørup forsamlingshus med valgbestyrelse: samtlige sgrdsmedlemmer i Brørup

Lindknud kommune den 2. marts kl 10 form. i Lindknud kro, med valgbestyrelse:

samtlige sgrdsmedl. i Lindknud og sognerådsformanden.

3/ Til brandfoged i Adsersbøl i stedet for Markus Sørensen, der har begjæret sig entlediget indstilles: Peder N. Pedersen, Adsersbøl, og til vidner: Daniel Pedersen, Adsersbøl,

Niels Chr. Hansen do

4/ Til brandfoged i Oxlund i stedet for Jens Peter Sørensen, der er afgået ved døden

indstilles H. P. Pedersen, Oxlund

5/ Til brandfoged i Gilberg-Debel indstilles Hs. A. Hansen, Debel og til vidner:

Carl M. Pedersen, Gilberg, And. J. Andersen, do

6/ Andragende om tilskud til privatvei, af beboerne i Eskelund kjær. Tilstodes 20 kr.

7/ Andr. fra borgerforeningen ved Brørup St. om anskaffelse af brandslanger.

Det er nødvendigt at anskaffe 300 al. slanger med tilbehør, forskruninger, strålerør og vogn.

Det overdroges Henriksen og formanden at indhente tilbud, og event. at forhøre i Veien hvorledes sagen der er ordnet. Udsattes til næste møde.

8/ Fortegnelse over det dobbelte antal af de selvskrevne vælgere til landsthinget fremlagdes.

9/ Andr. fra Ernst Søgaard, Adsersbøl om hedelån kr. 500-. Udsattes til næste møde.

10/ Fra amtet modtaget meddelelse om at kommunens andel i taksation til eiendomsskyld kr. 90, 55, vil være at indbetale til amtsstuen. Til efterretning.

11/ Til at udfærdige folkethingsvalglisterne valgtes:

i Lindknud: Niels Thøgersen, Peder Pedersen, Povl Nicolaisen,

i Brørup: Formanden, M. B. Henriksen, And, Andersen

12/ Der tilstodes Ths. Mortensen 5 kr. til bidrag til at fylde brønden ved Maltbæk veien.

13/ Til at foretage den i betingelserne for kommunens deling vedtagne deling af fattiggårdens

mose valgtes:

Peder Pedersen, og Niels Thøgersen, V. Schlosser og Jac. Hansen

14/ Valglisterne berigtigedes.

Næste ordinære møde afholdes den 10. marts 1909 kl. 1½ efterm. Mødet sluttet.

V. Schmidt, P. Nicolaisen, Niels Thøgersen, Graves Nielsen, M. B. Henriksen, PederPedersen,

V. Schlosser, A. Andersen, Jac.. Hansen.

 

Barnefødsel.

Mary Buhl, født i Brørup Stationsby 24. nov. 1908 af ugift Ingeborg Petersen Buhl og udlagt barnefader Carl P. Olesen af Illinois Nord Amerika. I henh. til meddelelse fra Fåborg sogne

råd af 18/2 1909 er barnefødslen tilført Fåborg sogns ministerialbog og provst Nissen, Brørup er den 6/3 1909 anmodet om at tilføre anmærkningen i Brørup kirkebog.

 

Onsdag den 10. marts 1909 var sognerådet samlet til et ordinært møde på fattiggården i Surhave. Samtlige medlemmer vare mødte. Følgende sager forhandledes:

a/ Fattigsager.

1/ Laust Nielsens enke andrager om et stykke lærred. Overdroges Gr. Nielsen at anskaffe

50 alen lærred.

 b/ Alderdomssager.

1/ Rasmus Nielsen, Brørup St. andrager om 1 sæt tøi samt lærred m.m. Overdroges til

M. B. Henriksen.

2/ Morten Pedersen, Lindknud andrager om underst. 15 kr. mdl. Hans kone er hos datteren i Veerst og får underst. 15 kr. mdl. Der tilstodes 8 kr. mdl. for månederne marts og april d. å., under forudsætning af at han ikke svirer.

3/ Chr. Pedersen, Gilberg andrager om forhøielse fra 10 til 15 kr. mdl. Tilstodes extraunderst. 10 kr. i anl. af sygdom.

4/ Andr. fra Chr. Gaarde, Brørup St. om større underst., navnlig lærred. Manden eier et hus ved Brørup St., takseret til eiendomsskyld kr. 2500- Han har herpå gjæld til kreditf. kr. 1000-

og eier således kr. 1500. Det skal meddeles ham at han efter loven ikke kan få nogen understøttelse, da han eier 1500 kr. I betragtning af at de er gamle tilstodes der dem dog denne gang 8 kr. til lærred.

5/ Skrivelse fra Vorbasse-Heinsvig sgrd. at Benned Hansen i Lindknud erkjendes forsørgelsesberettiget i Vorb.–Heinsvig.

6/ Slrivelse fra samme, hvori Karen Kirstine Høegh, Vittrup, erkjendes forsørgelsesberettiget i Vorbasse-Heinsvig kommune.

7/ Andr. fra Morten Povlsen om større understøt. Manden eier et hus værdi kr. 1400-, hvorpå han har gjæld 700-, har en livrente årlig kr. 186-, alderdomsunderst. kr. 36-, & tjener ved renholdelse af latriner i skolen kr. 25-. Da han således har ca. 18 kr. mdl. foruden fri bolig, finder man ingen anledning til forhøielse af understøttelsen.

8/ Skr. fra Ole Christensen med meddelelse at Niels Chr. Christensen, Brørup St. er død på Ribe sygehus og forlanger O. Christensen som refusion for begravelsesomkostningerne.

Man vedtog at refundere

for ligkiste & ligklædning kr. 35-

graverløn                             ”      5-

i alt                                       kr. 40-

9/ Andr. fra Mette M. Hansen, Adsersbøl, om linned. Tilstodes lærred til 2 særke, overdroges P. Pedersen.

10/ Fornyet andragende om understøttelse fra Laurids Andersen, Brørup St. (se forhdl. prot. 8. april 1908, fol 191). Man fandt f. t. ingen anledning til at yde understøttelse.

c/ Skolesager.

1/ Andr. fra Bollerup Hansen, Surhave skole om at få malet dagligstue og kjøkken. Overdroges V. Schlosser.

2/ Skr. fra skoledirektionen med meddelelse om at Ane Petersens (Vittrup) tjenestealder vil være at regne fra 1. januar 1908. Til efterretning.

3/ I henh. til skoledirektionens skr. med meddelelse om at min. for kirke og undervisning har forlangt anskaffelse af en svaber med kasse til Eskelund skole, og det må derfor ansees for påtrængende nødvendigt at få anskaffet en svaber, overdroges det til A. Andersen at anskaffe svaber.

4/ Skolemulkterne dikteredes.

e/ Forskjelligt.

1/ Aprobation fra amtet, på sognerådets andragende om at medlemstallet for de nye sgrd. bliver således: for Brørup kommune 9 medlemmer, for Lindknud kommune 7 do.

Til efterretning.

2/ Skrivelse fra indenrigsministeriet hvorefter dette bifalder kommunens deling på de foran side 222 til 232 fastsatte betingelser, se for øvrigt hosliggende skr.

3/ Til brandfoged i Adsersbøl i stedet for P. N. Pedersen, Kidholm, de boer udenfor distriktet, vedtoges det at indstille Ernst Søgaard, Adsersbøl.

4/ Til brandfoged i Hyldelund-Kidholm i stedet for P. M. Petersen, der har begjæret sig entlediget indstilles Chr. Mortensen, Hyldelund og vidner Hs. Chr. Hansen, Hyldelund

og Jens Povlsen do

5/ Til brandfoged i Vittrup i stedet forChr. Andersen, Vittrup, der har begjæret sig entlediget, indstiiledes Jacob Jensen, Vittrup, og til vidner Jac. Lebæk Jacobsen, Vittrup.

6/ Til brandvidne i stedet for Carl M. Petersen, der på grund af alderen (61 år) ønsker sig fritaget for valget, valgtes Karsten Runge, Gilberg.

7/ Til revisorer valgtes J. P. Justesen, Brørup, og mejeribest. Christensen, Lindknud.

8/ Det vedtoges at optage et midlertidigt

lån af kr. 4000- til Lindknud kommune.

 

Siderne 248 og 249 er en i protokollen indsat maskinskrevet skrivelse fra stiftamtet sålydende:

 

Ribe Stiftamt                                                                                                             A.R.I. 59 / 08

 

Ribe, den 20´ Februar 1909.

 

Indenrigsministeriet har under 18´d.M. tilskrevet Amtet saaledes:

                      ”Ved at meddele, at Ribe Amtsraad i det den 15´ Septem-

ber f. A. afholdte Møde i Anledning af et derom fremkommet Andra-

gende fra Flertallet af Vælgere i det med Lindknud Sogn i kommunal

Henseende forbundne Brørup Sogn i Medfør af § 1 i Lov om Landkommu-

nernes Styrelse m.v. af 6´Juli 1867 har vedtaget under Forudsætning

af Indenrigsministeriets Samtykke at adskille de nævnte Sognes Kommu-

nalvæsen fra den 1´April 1909 at regne, har Amtet senest i Skrivel-

se af 9´ d.M. indstillet denne Amtsraadets Beslutning til Ministe-

riets Stadfæstelse.

I denne Anledning skulde man——————————————————–

————————————— til Efterretning og videre

fornøden Bekendtgørelse tjenstlig melde, at Indenrigsministeriet

efter Omstændighederne samtykker i, at bemeldte Sogne fra den 1´April

1909 at regne adskilles i kommunal Henseende for fremtidig at ud-

gøre tvende særskilte Kommuner.

                      Det tilføjes, at Ministeriet maa have det overladt til

Amtsraadet at træffe den endelige Afgørelse af Delingen mellem Sog-

nene af Fattig- og Skolevæsenets Aktiver og Passiver samt af de

andre Indretninger, som maatte være fælles for Sognene. Hvad sær-

lig Mellemværendet med Hensyn til Fattigvæsenet angaar, vil det være

hensigtsmæssigt, at der træffes Bestemmelse om, hvilke af de Perso-

ner, der paa Tidspunktet for Adskillelsen nyde fast Fattigunderstøt-

telse, hver især af de nydannede Kommuner har at drage Omsorg for;

lignende Bestemmelse maatte rettest træffes angaaende de Personer,

som paa nysnævnte Tidspunkt nyde Alderdomsunderstøttelse i Henhold

til Lov Nr. 56 af 13´Marts 1908. Man maa derhos anse det rigtigst,

at det fastsættes, at naar der i Fremtiden maatte opstaa Spørgsmaal

om, hvilken af de to Kommuner – Brørup eller Lindknud – der vil have

at forsørge de trængende, som inden den 1´April 1909 enten i Følge

Fødsel eller paa Grund af Ophold maatte være blevne forsørgelsesbe-

rettigede i den tidligere samlede Kommune, men som paa Adskillelses-

tiden ikke ere under offentlig Forsørgelse, bliver det at iagttage

som Regel:

  1. at hvor Fødslen begrunder Forsørgelsesretten, paahviler Forsør-

gelsesbyrden den Kommune, under hvilken efter Adskillelsen det Sted

hører, hvor Fødslen foregik, for saa vidt dette efter de sædvanlige

Regler maa betragtes som Fødehjemmet og

  1. at hvor Førsørgelsesretten er vundet ved Ophold, blive de paagæl-

dende at forsørge af den af de nydannede Kommuner, inden hvis Om-

raade de under det Forsørgelsesretten begrundede Ophold have til-

bragt den længste Tid, og dersom de have opholdt sig lige lang Tid

paa begges Territorium, da af den Kommune, paa hvis Territorium de

senest have haft Ophold.

 

Man undlader derhos ikke at henlede Opmærksomheden

paa, at Amtsraadet i henhold til Landkommunallovens § 2 vil have ef-

ter Indstilling af Sogneraadet at tage bestemmelse om Antallet af

de tvende nye Sogneraads Medlemmer og at træffe Foranstaltning til,

at Valget af disse forberedes saa betids, at de nydannede Sogneraad

kunne træde i Virksomhed til det for Sognenes Adskillelse fastsatte

Tidspunkt.

 

Det bemærkes, at der af Amtsraadet vil være at fore-

tage en Fordeling mellem de 2´nye Kommuner med hensyn til Udredel-

sen af det Antal Heste og Vogne, som det i Medfør af Lov Nr. 87

af 16´Juni 1876 paahviler den oprindelig samlede Kommune at fremstille,

om den saaledes stedfundne Fordeling maatte der sendes Meddelelse

til Krigsministeriet.

 

Et Bilag følger hermed tilbage.”

 

Hvilket herved tjenstligst meddeles til behagelig

Efterretning.

 

Man udbeder sig herefter snarest belejligt Forslag til

Fastsættelse af Antallet af de tvende nye Sogneraads Medlemmer samt For-

slag til Fordelingen af Heste og Vogne i Henhold til Lov 16´Juni 1876.

 

                                Underskrift

 

 

Til

 

Brørup – Lindknud Sogneraad.

 

9/ I henh. til tidligere aftale (se under kommunens deling side 222-232) har udvalget

foretaget en deling af fattiggårdens mose, og foretoges lodtrækning, hvorefter

Brørup kommune fremtidig eier det vestre skifte med påliggende hus og Lindknud kommune fremtidig eier det østre skifte med påliggende hus.

I henh. til udvalgets meddelelse er mosen kileformet og 98 favne bred i den søndre ende (beregnet efter den del af mosen, der ikke er opgravet) og 16 favne i den nordre ende. Mosen foreslåes delt således:

Hele stykket deles ved en linie på langs, i syd og nord således at det østre stykke bliver i nordre ende 8 favne og i den søndre ende 45 favne, det vestre stykke i nordre ende 8 favne

og i søndre ende 53 favne og således at det hus, der ligger længst til vest, altså det største hus hører til det vestre skifte, og det andet hus til det østlige skifte.

10/ Til midlertidig formænd valgtes:

i Brørup kommune: Anders Andersen

og i Lindknud kommune Peder Pedersen.

11/ Det vedtoges at dele kommunens eiendele således:

Brørup kommune beholder:

1/ Lovsamlingen

2/ 1 stemmekasse

3/ 1 kopipresse

samt samtlige protokoller m.m.,

der høre til arkivet.

Lindknud kommune får:

1/ 1 jernpengeskab

2/ 1 stemmekasse

3/ 1 kopipresse

desuden overdroges det formanden at anskaffe 1 stemmekasse, 1 kopipresse samt mapper, brevsamlere, kopibøger, samt protokoller m.m. til brug for begge kommuner.

Da Brørup kommune beholder arkivet vil denne kommunes formand selvfølgelig være forpligtet til at give formanden for Lindknud kommune, de oplysninger denne måtte forlange af arkivet. Mødet sluttet

V. Schmidt, Niels Thøgersen, Graves Nielsen, Peder Pedersen, O. Nicolaisen, V. Schlosser,

M. B. Henriksen, Jac. Hansen, Anders Andersen.

 

Den 16. marts 1909 var medlemmerne af sognerådet fra Lindknud samt sognerådsformanden

samlet til et møde i Lindknud kro. Til mødet var indbudt og mødt de nyvalgte medlemmer

af Lindknud sogneråd. Ved mødet forhandledes følgende:

Overslag for året 1909/10 fremlagdes og underskreves. Det vedtoges at udskrive skatterne

således:

på hartkorn 41 kr. pr. tdr. på eiendomsskyld kr. 1,40 pr. 1000 kr. og halvdelen på formue og leilighed. Derefter pålignedes formue og leilighedsskatten for Lindknud kommune, hvorved

det viste sig nødvendigt at påligne 5 % af skattepligtig indtægt.

Obligation kr. 4000 til sparekassen i Holsted, som midlertidigt lån til Lindknud kommune,

underskreves, af såvel de gamle som de nye medlemmer af Lindknud sgrd. Mødet sluttet.

V. Schmidt, P. Nicolaisen, Niels Thøgersen, Graves Nielsen, Peder Pedersen.

 

Den 17. marts 1909 var sognerådsmedlemmerne for Brørup kommune samlet på arbeidsgården i Surhave, til hvilket møde de nyvalgte sognerådsmedlemmer vare indbudte.

Følgende sager forhandledes:

Overslag for året 1909/10 fremlagtes og underskreves, Det vedtoges at beregne kommuneskat-

ten for dette år på hartkorn 48 kr. pr. tdr. på eiendomsskyld kr. 1, 10 pr 1000 kr. og halvdelen på formue & leiligheden. Påligning af formue og leilighed for Brørup kommune foretoges derefter, og vil der blive pålignet 4 % af skattepligtig indtægt.

Der fremlagtes circulære fra Christiansborg tegnestue, hvori kommunen anmodes om at give 10 stk. tilhuggede granitblokke efter nærmere opgivet mål. Det overdroges Niels Chr. Nielsen,

Gjerndrup, at få de omtalte sten tildannet og leveret ved Brørup Station.

Der tilstodes lærerinderne Sigrid Thaarup og Margrethe Petersen af Lindknud, hver især 10 kr. som erstatning for brændsel. Mødet sluttet.

V. Schmidt, A. Andersen, Jac. Hansen, V. Schlosser.

 

Onsdag den 31. marts 1909 var de ny valgte sognerådsmedlemmer for Brørup kommune samlet til et konstituerende møde på arbeidsgården i Surhave hvor følgende sager forhandledes:

Alle medlemmer var mødte.

1/ Til formand for året 1909/10 valgtes Anders Andersen.

2/ Til næstformand valgtes mejeribestyrer J. P. Justesen.

3/ Til medlemmer af skolekommissionen valgtes Andreas Dahl, Brørup St. og

Niels Chr. Nielsen, Gjerndrup.

4/ Til medlem af sygekasseudvalget valgtes M. B. Henriksen.

5/ Til at føre tilsyn med brandslangerne ved Brørup St. valgtes Terkel Vinther.

6/ Til at føre tilsyn med arbeidsgårdens drift valgtes:

Vilhelm Schlosser, Jacob Refslund, Niels Chr. Nielsen, Tirslund

7/ Til at føre tilsyn med Eskelund skoles bygninger valgtes Jacob Refslund

8/ Til at føre tilsyn med Brørup St. skolebygninger valgtes M. B. Henriksen.

9/ Til at føre tilsyn med Surhave skolebygninger valgtes Vilhelm Schlosser.

10/ Tilsynet med kommunens veje overdroges således:

J. P. Justesen. Vei nr. 13 Skottevejen.

Niels Chr. Nielsen, Gjerndrup. Vej nr. 1., fra Gjerndrup kro til Lindknud sogneskjel.

Vej nr. 8, fra Østergjerndrup til Surhave skole.

Vilhelm Schlosser. Vej nr. 14, Adsersbølvejen fra Stilde bro til Lindknud sogne skjel.

Vej nr. 15, Møllevejen fra vej nr. 14, til Hulkjær Mølle. Vej nr. 16, Præstevejen.

Niels Chr. Nielsen, Tirslund. Vej nr. 2, fra vej nr, 30 i Tirslund, til Folding sogneskjel.

Vej nr. 3, Driftsvejen. Vej nr. 4, fra nr. 3, nord for Tirslund til Varde-Kolding landevej

vest for Brørup kirke til nr. 30 i Tirslund. Nr. 30, Holsted. Foldingbro vejen.

Therkel Vinther. Vej nr. 7, vejen fra Brørup kirke, over Damgård til vej nr. 5.

Jacob Refslund. Vej nr. 9, fra Eskelunds nordre til Eskelund søndres udflyttere. Nr. 10, fra Brørup St. efter Langeskov. Nr. 11, Ladelundgårdsvej.

A. Andersen. Nr. 5, Tingvejen igjennem Thuesbøl. Nr. 12, Thuesbøl stations og kirkevej.

Nr. 14, Adsersbølvejen fra kirken til Stilde bro.

 

11/ til at føre tilsyn med opdyrkningen af Martin Petersens hedelod og derefter anvise lånet til udbetaling af kommunens kasse valgtes M. B. Henriksen og Therkel Vinther.

12/ For at præstere de påløbende udgifter vedtoges at optage et midlertidigt lån på 5000 kr.

13/ Det vedtoges at anskaffe et jernpengeskab.

14/ leveringen af støvfri olie til brug ved kommunens skoler overdroges kjøbmand J. P. Jørgensen.

15/ Næste ordinære møde onsdag den 14. april 2009 kl. 2 efterm. Mødet sluttet.

A. Andersen, Jens P. Justesen, Jakob Refslund, V. Schlosser, M. B. Henriksen,

P. Brorsen, Niels Chr. Nielsen, N. Chr. M. Nielsen, Th. Vinther.

 

I henh. til skrivelse af 30/3 1909 fra stiftsamtet vil udgifterne ved den i Fürstenau i Prøjsen den 15. marts 1875 fødte Otto Schulz blive refunderet i henh. til fattiglovens § 27 I.

 

Onsdag den 14. april 1909 var sognerådet samlet til et ordinært møde på arbejdsgården i Surhave hvor følgende sager forhandledes:

Alle medlemmer var mødte.

ad.1. Alderdomssager.

1/ P. Husted andrager om at få sin understøttelse forhøjet til 10 kr. mdl. for sommerhalvåret.

Tilstodes 8 kr. mdl. fra 1/5 1909 at regne.

2/ Laurids Jensen andrager om 8 kr. mdl. for sommerhalvåret Andragendet nægtedes.

3/ Bertram Hansen andrager om at få lov til at få fri bolig i alderdomsasylet. Tilstodes, og

lejen fastsattes til 4 kr. mdl. fra ¼ 1909 at regne.

4/ Marie Svenning andrager om større tilskud i anledning af sygdom, bevilgedes 15 kr.

5/ Ellen K. Hansen andrager om at få sin understøttelse forhøjet til 14 kr. mdl. Tilstodes 12 kr. mdl. fra 1. maj 1909 at regne.

ad. 2. Skolesager.

1/ Skr. fra provsten om at andenlærerembedet ved Brørup St. skole på ny er opslået, da der ingen ansøger har meldt sig.

2/ Andr. fra lærer Skovbjerg om at modtage 25 kr. årlig i erstatning for havejord. Tilstodes.

3/ Vikarlærer Svennesen andrager om at blive antaget som vikar ved Brørup St. skole fra 1. maj. Det overdroges skolekommissionen, samt J. P. Justesen til at træffe nærmere aftale med Svennesen. Ansattes på de tidligere betingelser.

ad.3. Forskjelligt.

1/ Skr. fra Ribe stiftamt af 13. maets 1909. Under henvisning til s. 29 1ste stk. i lov af 20. april 1908 om kommunal valg, hvorefter ved valg af 1 eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser kan kommunale revision eller lignende forholdstalvalg måden skal anvendes når sådant haves af noget medlem af vedkommende kommunale råd, det vedtoges at anvende den i ministerielle circulære af 15. december 1908 side 23.

2/ Skr. fra Ribe stiftamt af 4. feb. 1909.

I lov om landkommunernes styrelse m.v. af 6. juli 1867 s. 14 sidste punktum, er der fastsat, at såfremt et sogneråd ønsker, at der gives nærmere bestemmelse enten om forretningsorden eller i øvrigt angående udførelsen af dets forskjellige forretninger, kunne sådanne bestemmelser med amtsrådets samtykke gives i en særlig vedtægt.

Det vedtoges at man ingen særlig vedtægt ønskede.

3/ Skr. fra stiftamtet om at der er givet N. Yde tilladelse til at holde værtshus.

4/ Til brandfoged i Eskelund n. indstilledes Laurids Rasmussen, til vidner valgtes

Thøger Jørgensen og Jens Thomsen,

5/ Til brandfoged i Eskelund s., Brørup St., indstilledes cigarhandler Frederiksen, til vidner valgtes montør Rasmussen og murmester H. P. Hansen.

6/ Andr. fra Brørup afholdsforening om et bidrag til foreningen. Bevilgedes 10 kr. for 1909-10

7/ Skr. fra Vejen-Læborg sogneråd angående Ing. Hansens skat. Under forudsætning af Lindknud tiltræder følgende afgjørelse vedtages det tilbyde Vejen-Læborg kommune i erhvervsskat for Ing. Hansen 90 kr.

8/ Fuldmagten til formanden underskreves.

9/ Formandens løn fastsattes til 450 kr. for året 1909-10.

10/ Til at føre tilsyn med Gjerndrup grusgrav valgtes Niels Kr. Nielsen, Gjerndrup og

V. Schlosser.

11/ Som tilsynsførende med alderdomsasylet valgtes Jac. Refslund og Jens P. Justesen.

12/ Det vedtoges at fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer til Brørup hjælpekasse til 7.

13/ Til valgbestyrelse for hjælpekassevalget, valgtes formanden, Jens P. Justesen og

P. Brorsen.

14/ Valg af hegns og vurderingsmænd for mark og vejfred. Der valgtes S. Moltesen, formand

L. Andersen, L. Fredslund, F. Hansen, Hulvad, suppleant.

15/ Andr. om tilskud til Hedeselskabet, bevilgedes 10 kr.

ad.4. Skatteansættelse.

1/ Kirstine Buhl, Brørup sygehus

ansattes til kapital                                                                            1000 kr.

4 % deraf                                                                                              40 ”

50 %                                                                                                       20 ”

ansat indtægt                                                                                      500 ”

                                                                                                            560 ”

skattepæigtig                                                                                       320 ”

Deraf 4 % skat                                                                                 12 kr. 80 øre

2/ Arbejdsmand Peder Pedersen, Gjerndrup

ansattes til kapital                                                                            500 kr.

4 % deraf                                                                                         20 ”

50 %                                                                                                 10 ”

ansat indtægt                                                                                   550 ”

                                                                                                         580 kr.

skattepligtig                                                                                     150

Deraf 4 % skat                                                                                 6 kr 00 øre

3/ P. Nielsen, møller, Gjerndrup

ansattes kapital                                                                                 2500 kr

4 % deraf                                                                                         100 ”

50 %                                                                                                 50 ”

ansat indtægt                                                                                   500 ”

                                                                                                         650 ”

skattepligtig indtægt                                                                        410

deraf 4 % skat                                                                                  16 kr. 40 øre

4/ Ingv. Hansen, Gjerndrup

ansat indtægt                                                                                   500 kr.

skattepligtig indt.                                                                             160 kr.

deraf 4 % skat                                                                                  6 kr. 40 øre

Skatten af ovennævnte beregnet fra ¼ 1909.

Næste ordinære møde afholdes den 12. maj 1909.

A. Andersen, Jens P. Justesen, P. Brorsen, V. Schlosser, Th. Vinther, N. Chr. M. Nielsen,

M. B. Henriksen, Niels Kr. Nielsen, J. Refslund.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *