1923 – 26 – 1g

7. Lindknud Sognerådsprotokol 10 juni 1925 –

Aar 1925 d. 10 Juni holdt Sogneraaadet ordinært Møde i Lindknud Kro med følgende Dagsorden. Marius Madsen ikke mødt.                                                                                                                    1. Fødselsanmeldelser fra Pastor Barfod Petersen.                                                                               30/5 født en Søn af Murer Rasmus Hansen og Hustru Julie Ficher, Lindknud                                    4/5     –       Datter af Ernst Chr. J. Jensen og Hustru Karen Kruse, Debel. Døbt Grete Lund               11/5   –            –     –  Skrædder Søren Chr. Jepsen og Hustru Kristine Dinnesen, Hovborg          

24/5   –            –        Boelsm. Søren Jensen og Hustru Martine Kætty Thomsen, Vittrup                  Døbt. 21/5 Hans Chr. Hansen, (Thøger Hansen, Okslund) 24/5 Jens Chr. Haahr Mortensen (Træskomand N. Mortensen, Hovborg) 15/5 Gudrun Madsen ( Mads Madsen, Adsersbøl)             side 182                                                                                                                                                 2. Fødselsnotering i Hejnsvig Jakob Nielsen Søn af Bmd. Chr. Jørgen Nielsen, Risbøl                       3. Landbrugsministeriet har godkendt salget af Matr. No.3b af Okslund til Herman Petersen.            4. Samme har godkendt Udstykning og salg af Matr. Nop. 4A, Hyldelund saaledes 4a Hartkorn 1 Fdk 1½ Alb H.P. Hansen, 4h til samme H.P.H., 4g til samme H.P.H.                                                   5. Vakscination afholdes i Lindknud Kro 22/6 Kl. 2½, i Klelund Kl.3½.                                            6.Cirkulære af 16/5 25. Erhvervtællingen udsættes grundet paa Strejke og Lookout. Til Efterretning. 7. Maskintilsyn. Fabriksinspektøren har fremsendt Cirkulære med nærmere Vejledning med Hensyn til Maskintilsyn.                                                                                                            Til Efterretning. 8. Andragende om Statshusmandsbrug. Jens Føns Thomsen, Søn af Th. Thomsen, Lindknuds agter at oprette et Husmandsbrug paa den Deel af Faderens Jord der ligger øst for Bøgeskovvejen. Der er 18 Tdr. L. deraf ca. 11 opdyrket, Resten Hede. Sagen er fremsendt til Sogneraadets Behandling og evt. Anbefaling.                                                                                                            Sagen anbefales Som Maskinsynsmand genvalgtes C. Runge, som Stedfortræder S. Kolbak                                       side 183.                                                                                                                                                9. Kultivering af Bække Mose. Bække Sogneraad har stillet Kommunegaranti for den Deel af Mosen, der ligger i Lindknud Sogn.                                                                                                     10. Vederlagsfri Behandling. Hansine Hansen, tidligere Lindknud har et Barn der er indlagt paa Brørup Sygehus til vederlagsfri Behandling. Brørup Sogneraad forespørger om hun anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud smt om der kan forventes anordningvis Refusion.      Anerkendes. 11. Fri Læge og Befordring. Læge Teglhus Jensen har fremsendt Regning for Aksen Petersen af Lindknud paa Lægehjælp og Befordringsgodtgørlse.                                              Betalingen nægtes. 12. Invaliderenter. Niels P. Hansen af Hovborg. Direktionen for Invalideforsikringsfonden har under 14/5 25 meddelt at Rentebeløbet vil blive tilstillet Lindknud Sygekasse, hvorfra Kommunen kan faa udbetalt sit tilgodehavende.                                                                                          Til Efterretning. 13. Th. Thomsen . Samme Direktion har fremsendt Refusionsregning for Th. Thomsen for 1924/25 paa 400 Kr.                                                                           Til Efterretning. Lovens § 5 og 6 831 Kr. 14. Anna C. Hub, Okslund J. No.24844. Invalideforsikringsretten meddeler                                   side 184                                                                                                                                                  at den, den 12/6 1924 har modtaget hendes Begæring om I.R.                                    Til Efterretning. 15. Theodor Jepsens af Hyldelund har paa sin Hustrus Vegne fremsendt Ansøgning om Forskud paa I.R. Fra d. 1/4 25 med 50 Kr. pr. Maaned grundet paa at Hustruen er saa svag at hun næsten intet kan bestille og at han har faaet sit ene Been slaaet saaledes at han heller ikke kan udføre noget Arbejde.         Ansøgningen modtaget d 16/3. Bevilgedes som Forskud 50 Kr. pr Maaned fra 1/4 25. 16. Vejsager. Vejen gennem Lindknud By. Bestyrelsen for Mejeriet har hævet Rendestenen og afbrudt Afløbet fra Hjørnet ved Mejeriet under Adsersbølgaardvejen mod øst ud til Lavningen i Mejeribestyrerens Jord. Rørledning under Vej No. 1 øst for Mejeriet.                        Sagen udsættes. 17. Vej No. 23 Kjeldbjerg Lindknud. Mads Kr. Nielsen har forespurgt om Kr. Kruse maa overtage Pasningen af den nævnte Vej.                                                                                                Udsættes. 18. Kommunens Pengeforhold. Kommunen staar i en ret stor Gjæld til L. Andelskasse grundet paa at man endnu ikke har modtaget Statstilskud for 1924/25 til A.R., samt paa at der er meget store Skatterestancer. I den Anledning kan det maaske                                                                               side 185                                                                                                                                            blive nødvendigt at foranstalte optaget midlertidig Laan forsaavidt saadanne kan faaes  i Banker eller Sparekasser. Formanden og kassereren fik Bemyndigelse til evt at ordne et midlertidigt Laan. 19. Lindknud Værgeraad ansøger Kommunen om Dækning af Udgiften til deltagelse i Raadets Medlemmer i et Møde paa Nyborg Strand.                                                                           Nægtedes. 20. Skolesager. Adsersbøl Skoles Tørvehus. Det ved sidste Møde nedsatte Udvalg har sammen med Tømrer Sørensen været ude at se paa Forholdene. Udvalget foreslaar at lade opføre et nyt Hus 12 Alen lang og 6 dyb med en støbt 1 Alen høj Sokkel og indrettet efter medfølgende Tegning. Huset vil antagelig komme til at koste ca. 1500 Kr.                                                        Planen godkendtes. 21. Lindknud Skole. Frk. Rasmussen ansøger om at faa malet i Køkkenet samt Vinduerne i Stuen og Lofterne kalket med Limfarve.                                                                                           Bevilgedes. 22. Okslund Skole. Maling i gangen repareres, dagligstuen tapetseres, Dørtene lakeres, Kakkelovnspladsen repareres, Vinduerne males samt de ydre Døre, Vægge i Skolen males forneden. 23. Klelund Skole. Hegnet om Skolen repareres. Niels Jørgensen leverer Pæl 25 Øre/Stk. Overdroges til Ths Thomsen.                                                                                                               Side 186                                                                                                                                              .24. Aldersrentesager. Niels P. Madsen. Brørup sogneraad meddeler at der er tilstaaet Madsen fri Læge og Medicin.                                                                                                         Til Efterretning. 25. Marie Schaffer ansøger om fri Læge o Medicin. Læge Teglhus jensen har fremsendt Erklæring.  26. Niels M. Henriksen. Læge Haldbo, Give har fremsendt Regning for 2 Sygebesøg paa tilsammen 12 Kr.                                                                                                                            Til Efterretning. 27. Indenrigsministeriet har under 27/5 25 meddelt at Lindknud Kommune ikke kan faa Deel i det Beløb der i Henhold til A.R.lovens § 16 Stk.2 er stillet til Raadighed til Ministeriet til Fordeling til Kommuner der har uforholdmæssig store Udgifter til A.R..                                       Til Efterretning. 28. fattigsager. Carl V. Andersen. Politikontoret i Holsted udbeder sig Dækning for udlagt Alimentationsbidrag for det d. 9/10 1915 fødte Barn Jens P. Bonde f. T. 9/4 til 9/10 25 72,75 Kr.     29. Martin Madsen forhen boende i Lindknud har henvendt sig til Randbøl Sogneraad med Begæring om Fattigunderstøttelse. Madsen er ifølge vedlagt Afhøring født i Ørum ved Grenaa    side 187.                                                                                                                                                d. 29/4 1870, er gift og har 7 ukonfirmerede Børn, har boet i Lindknud fra 1910 til 21. Randbøl Sogneraad meddeler at familien har modtaget ca. 200 Kr. til Føde og Beklædning, forespørger om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud, samt om lovmæssig Refusion  kan forventes. Ja.

 

Jørgen Jørgensen Dam, boende i Vittrup er tilflyttet Kommunen i Maj 25 født 9/12 1885, er gift og har 4 ukonfirmerede Børn. Manden foregiver at være svagelig, de har ingen Besætning og intet at leve af, er forsørgelsesberettiget i Alslev Hostrup Kommune. Ansøger om en Understøttelse af 25 til 30 Kr. om Ugen.                               Bevilgedes 25 Kr. pr. Uge fra 10/6 25. Fuld Refusion forlanges. Jens Sørensen Jensen der f. T. arbejder hos P. Kr. Jørgensen i Vittrup ansøger om et sæt Tøj.           Bevilgedes en Arbejdsbluse og et par Arbejdsbenklæder.                                             Skatteansættelser.                                                                                                                             Ejner Mortensen, Vittrup 1/4 64 Kr., Hans Brorsen Nielsen, Hovborg 1/4 100 Kr., Aksel Nikolajsen, Raabjerg 1/4 56 Kr., Anna Johanne Jensen 1/4 42 Kr., Karl hos N.H. Hansen ?, Marinus Hansen, Klelund 1/4 28 Kr.                                                                                     Mødet sluttet.                            Niels Thøgersen                                                                                                                                         Oluf Jepsen, Ths. Thomsen, Chr. Heick, Niels Jørgensen, H.M.Petersen                                

 

Aar 1925 d. 8/7 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt                                       

 

1.Fødselsanmeldelser fra Pastor Barfod Petersen.                                                                             18/6  Søn af Hmd. Niels Hansen og Hustru Marie Dorthea Dam af Lindknud                                   27/6    –    –   Vognm. Peder Højer Hansen og Hustru  Hansine Simonia R. Jensen, Klelund                  31/5 Datter af Bmd. Niels P. Hansen og Hustru Marie Margrete Jørgensen, Klelund                              3/6 Datter af Bmd. Niels Hansen Christensen  og Hustru Marie M. Jørgensen, Klelund                       19/6  –       –  Gmd. Jens Holger Hansen og Hustru Kirstine Birgitte D.S. Stenager, Vittrup           25/6  –       –  Cementstøber Søren P. Lytken og Hustru Kirstine M. Poder af Lindknud(Jordemoder)

Bekendtgørelse af 29/5 25 og 1/7 om hvilke fag der er berettiget til Arbejdsløshedsunderstøttelse 3. Cirkulære af 22/6 ang. Kreatur og Arealtælling, der bliver at foranstalte foretaget d. 15/7 25. Areal og Kreaturtælling. I den Anledning bliver der at foretage Valg af Tællingskommissrer. Hovborg østre Distrikt P. Poulsen Jensen                Suppleant Marius Rasmussen                                             Hovborg vestre    –       P. D. Jensen                                –         Poul Poulsen Klelund nordre    –        Jes Schmidt                                –         N. Lehmann Klelund søndre    –       Hans Hansen                                –         N. P. Hansen Sønderlund           –      Johs. Johansen                             –        Nikolaj Houborg Hyldelund            –      Hans P. Madsen                            –        Nis N. Hansen Adsersbøl             –      Ejner Ravn                                   –         M. Baagø Lindknud             –       Ingv. Damgaard                           –         Andr. Thomsen Debel og Byen     –      Andr. Jepseen                                –        Conrad Thomsen Gildbjerg              –      Alfred Jensen                                –        J. C. Lund Okslund østre       –      Jens Christensen                           –        Jakob Andersen Okslund vestre     –      Chr. Pedersen                                –         H. C. Axelsen Vittrup søndre      –      Vilhelm Christensen                      –        Kr. Nielsen Vittrup nordre       –     Otto Juhl                                         –        Marius Thomsen side 189                4. Ribe Amts Plejehjemsforening har sendt Aarsberetning.                                        Til Efterretning. 5. Kommunens Pengeforhold. Midlertidig Laan. Ifølge Raadets Beslutning ved sidste Møde har Formanden og Kassereren faaet ordnet et Veksellaan paa 10,000 Kr. paa 2 Maaneder i Brørup B.             6. Formandens og Kassererens Løn paa 1000 Kr. til Deling er nu 22/6 godkendt af Amtsraadet       7. Dansk Indfødsret. Indenrigsministeriet har under 10/5 25 meddelt at Hmd. Peter Petersen af Okslund født 1869 i Bylderup Sogn, Tønder Amt i Henhold til Lov af 18/4 25 har erhvervet Indfødsret.                                                                                                                                                   8. Husvilde. Hansine Olsen har henvendt sig til Kommunen med Anmodning om at faa anvist en Lejlighed til 1/8 el. 1/9 grundet paa at Huset hun bebor er solgt og skal afstaaes d. 1/8. Det overdroges N.Jørgensen og H.M.Petersen at tale med M. Mortensen om at hun kan flytte ind i hans Lejlighed.                                                                                                                                                    9. Anders Kr. Andersen med Familie har endnu ikke faaet en Lejlighed, hvad skal der foretages? Sagen udsættes indtil videre.                                                                                                                        10. Forslag fra Skatteraadet om Forhøjelse af Indtægt el. Formue for følgende Skatteydere. Nr.55 Peter Chr. Schmidt Indtægt 1400, Formue 3800, Forhøjet til 1800 – 3800 F.fremgang 600 Kr.              No. 58 Hans Chr. Hansen              4700      –      47400,       –           5300  – 47400     –           2350  – No.67. Søren Steiner             –       5600      –      45400        –           6000  – 45400     –           3100   – Aftægten sat til 1000 Kr.                                                                                                                      side 190                                                                                                                                                        No. 119 Jakob Nielsen     Indtægt  500  Formue 6100   Forhøjet     1200 – 6100  F.fremgang 400 Kr. No.160  Søren Detlefsen     –         2700     –       14000       –            3500  – 14000      –           1100  – No. 175 Jens Poulsen          –         3000     –        1500        –            3500  –  1500       –           1000  – No. 200 Jes P. Schmidt       –         2300     –         8400        –            3000  –  8400       –           1000  – No. 211. Hans P. Andersen  –         2200     –       16200        –                                                                No. 245 Andr. Jepsen          –         2000     –         3500        –           2000   –  5800                                  No. 314 Søren Nielsen                  5300     –        32000        –          6200   – 32000       –        3700 Kr. No. 374 Johs. Nielsen                   2200      –         2200        –          2600   –   2200                                        No. 278 Chr. Sørensen         –        1200      –      13600 uforandret                                                     No. 360 Købmand Jensen                                                                                                                         No. Henrik Thomsen  bevares For følgende Skatteydere forhøjes Skatteindtægten P.C. Schmidt, H.C.Hansen, S. Stejner, Søren Ditlefsen, Søren Nielsen og Johs. Nielsen.                                                                                         11. Købmand Nielsen. Edith Nielsen. Ang. Sagen om Hjælp til Nielsens Steddatter, meddeler Amtet at da Henvendelse til det Offentlige første Gang er sket til Lindknud Kommune bliver det denne, der har Forpligtelse til at yde Hjælp. Men de Udgifter Stedfaderen har havt før Henvendelsen skete anses Sogneraadet ikke forpligtede til at afholde.                                                    Til Efterretning.   12. Vederlagsfri Behandling. For Hansine Hansens Datter har Brørup Sogneraad sendt Regning paa 22,50 Kr.                                                                                                                   Til Efterretning.  Side 191                                                                                                                                                 13. Frikørsler. Regning fra Læge Teglhus Jensen paa 329 Kr. for 10 Patienter                                   14.      –               –           –     –      Kirkebjerg, Holsted   paa 196,50 for 12 Patienter.                        15. Invaliderenter. Invalideforsikringsfoden meddeler at Begæring fra Mary Johanne Dam er modtaget 10/6 25.                                                                                                    Til Efterretning.    16. N. Kristensen, Klelund. Fonden har d. 14/5 modtaget Meddelelse om at der ydes Forskud.        17. Kirstine M. Jepsen, Hyldelund. Fonden har d. 10/6 modtaget –       –     –          –         –       .     Skolesager.                                                                                                                            18.Forsømmelseslister forelaa for Maj og Juni. Formanden paafører Mulkter.                            Vinterlærerindepladsen ved Klelund Skole. Frk. Bidstrup forespørger om hun kan                        side 192                                                                                                                                                   kan vente at komme i Betragtning ved Besættelsen af Pladsen for Vinteren 25/26. I bekræftende Tilfælde ønskes Meddelelse herom. Pladsen vil blive opslaaet. De vil sikkert komme i Betragtning. 19. Vinterlærer og Lærerindepladsen foranstaltes opslaaet ledige.                                                      20. Lindknud Skole. Lærer Skovbjerg ansøger om at faa Vægene malet i 3. g 4. Klasseværelser samt Dørene i alle 3. Klasseværelser.                                                                                 Bevilgedes. Klelund Skole. Lærer Thomsen ansøger om at faa Gulvene Ferniseret i de 2 Klasseværelser. Gulvene tættes og Gæsteværelset tapetseret.                                                                               Aldersrentesager.                                                                                                                                21.  Bertel Petersen, Lindknud har fremsendt Ønske om at blive optaget paa Vejen Alderdomshjem. Han har tidligere spurgt, hvilket er besvaret bekræftende. Betalingen kan ikke opgives nøjagtig men vil komme til at ligge omkr. 3 Kr. pr. Dag. B.P. Har forespurgt om Kommunen kan gaa ind paa at betale noget mere end A.R. Og hvor meget.                                                                                     Forsaavidt han tager Ophold paa Hjemmet gaar Sogneraadet ind paa at forhøje Renten med 25%.  22. Ole Henriksen ansøger om fri Læge, Medicin og Kørsel grundet paa at han lider af Vattersot og har Besværlighed med at lade Vandet og maa af den Grund have Lægehjælp. Erklæring fra Lægen forligger.                                                                            Bevilgedes saalænge Sygdommen varer.   23. Marie Schaffer. Regning fra Læge Teglhus J. for ydet Lægehjælp paa 42 Kr.     Til Efterretning. Side 193.                                                                                                                                              Gjertrud Jensen, Hovborg er d. 5/7 afgaaet ved Døden.                                                        –         Fattigsager.                                                                                                                                          24. Iver Jepsen. Ifølge forespørgsel har Folkeregistret i Viborg meddelt at der er en Cigarmager Iver Jepsen f. i Kolding 11/10 1885, er gift og bor til Leje i Gravene hos Glarmester Knudsen.

                                                                 Det undersøges om det er en Søn af Snedker H.P. Jepsen.   25. Jørgen Jørgensen Dam, Vittrup. Alslev Hostrup Sogneraad meddeler at Dam anerkendes forsørgelsesberettiget i nævnte Kommune og der kan forventes lovlig Refusion. De i Afhøringen nævnte 500 Kr. var ydet Familien til overtagelse af en Cykelforretning i Videbæk, ikke som Hjælp til at overtage en Ejendom her i Vittrup.                                                                                                         Der forespørges om Alslev Hostrup vil yde fuld Refusion.                                                                 26. Niels Jakob Thomsen. Regning fra Sindssygehospitalet i Middelfart til 30/9 paa 184 Kr. Til Eft. 27. Ane Marie Hansen V. Vedsted. Regning fra Bogholderiet i Viborg indtil 30/9  –   184 Kr.      –    28. Hans Jørgensen. Regning fra Brejninge f. T. indtil 30/9 paa 150 Kr.                                        –    29. Karl Johs. Hansen. Der kan ikke faaes Statstilskud for ham.                                                    –    30. Ane Dorthea Albertsen ansøger om et Læs Tørv.                                                 Bevilgedes.       Side 194                                                                                                                                        Skattesager. Lærer Thomsen, Klelund. Københavns Skattevæsens Forslag i sin Tid at den Lærer Thomsen paalignede personlige Skat fordeles lige mellem Københavns og Lindknud Kommuner saa længe Opholdet i København varede. Sagen har senere været forlagt Ministeriet der ifølge Skrivelse af 10/6 25 givet Københavns Kommune Medhold. Skatten skal deles lige.                     Thomsen var her i Kommunen fra 16/12 24 til 2/2 25 med Flyttebevis.                                      Skatteklage. Ejner Mortensen, Vittrup klager over den ham paalignede Skat paa 64 Kr. grundet paa at han var paa Højskole og at Lønnen den foregaaende Aar var ca. 600 Kr.    Ansættelsen fastholdes. Skatteansættelser.                                                                                                                             Marie Nikolajsen, Hovborg          32 Kr.             Karen Hansen Adsersbøl Skole 32 Kr.                  Aage Henningsen, Lindknud        60  –                Otto Mikkelsen, Vittrup            30  –

Forstander Sørensen, Adsersbøl  280  –               Magnus Magnussen, Okslund   54  –

Chr. Schmidt, Adsersbøl              48  Kr.              Mads Hansen, Klelund          48 Kr.

Aage Kjærgaard, Hovborg           48   –                 Karoline Horn, Vittrup          32  –

Frederik Madsen Adsersbøl                                   Hans Knudsen Jensen           15   –

Helga B. Schvartz     –                   32   –                Frederik Bernbaun, Oksl        30   –                             side 195                                                                                                                                                 Anton P. Christensen, Bager         45  Kr.              Alfred Petersen, Møllersvend  48 Kr. 

Lavrids Gammelgaard, Vittrup     30    –                Kirstine N. Petersen, Vittrup    18  –

Anna Sørensen, Østerbygaard      32    –                Marius Schmidt                        48  –

Malersvend Hub, Kidholm            24   –                Johanne Jakobsen, Hovborg     32  –

 

Aldersrentesager. Niels Karstensen f. 3/4 1841 i Aastrup, Enkemand, forsørgelsesberettiget i Holsted, er ikke Medlem af Sygekassen, ejer en Formue af 8000 Kr.                                                Bevilgedes A.R. Pr Maaned 13,50 Kr. + Dyrtid i alt 18 Kr. fra 1/8 25                                               

 

Der forespurgtes om Sogneraadet vil bevilge Betalingen til Bilerne til De gamles Udflugt d 20/7. Det vedtoges at bevilge til de nævnte Udgifter.

 Som delegerede til Sogneraadsforeningens Generalforsamling valgtes N.Thøgersen, H.M.Petersen evt. Marius Madsen.      Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2½

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Oluf Jepsen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, Niels Jørgensen, H.M.Petersen

 

Aar 1925 d. 12/8 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Fraværende Niels Jørgensen.

Følgende Sager behandledes:

Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Juli Maaaned.                                          Side 196                                                                                                                                                     28/7 født en Søn af Gmd. Karl Ingvard Jakobsen og Hustru Marie Nielsine Nielsen, Klelund                27/7   –     – Datter af Arbejdsm. Niel P. Larsen og Hustru Pouline Marie Schønning, Hovborg.                   2. Bekendtgørelse af 28/7 25 om hvilke Fag der er inde under Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring.                                                                                            Til Efterretning. 3. Betalingstakster for kommunale Forsørgelsesanstalter. Ribe Stiftamt har ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse af 11/7 meddelt at Refusionstaksterne for Ophold paa Forsørgelsesanstalter i T. fra 1/4 25 til 31/3 26 er fastsat pr. Dag til 1,40 Kr. for voksne og 1 Kr. for Børn.                                                                                                                            Til Efterretning. 4. Udstykninger. Landbrugsministeriet har under 9/7 meddelt Tilladelse til at P.J. Hermansen maa sælge Matr. No. 3P,Klelund til Metha Ibsen.                                                               Til Efterretning. 5. Samme Ministerium har under 6/7 meddelt Tilladelse til at N.C.P. Vase af Okslund fra sin Ejendom maa sælge Matr. No. 1P, Okslund til sin Søn Niels P. Petersen Vase til selvstændig Ejendom.                                                                                                                      Til Efterretning. 6. Søren Jepsen, Hovborg har fremsendt Ansøgning til Landbrugsministeriet om Tilladelse til at sælge Matr. No. 2C og 2d, Klelund til N. P. Petersen Vase, Okslund og udbeder sig Sogneraadets Anbefaling.                                                                                                                   Til Efterretning. 7. Brandfoged i Lindknud. Andr. Thomsen har fremsendt Beskikkelse og Instruks og side 197. beder sig fritaget for Hvervet. Vidnerne Ingvard Damgaard og Chr. Petersen ligeledes. Som Brandfoged indstilledes Elias Dam og som Vidner Søren Nielsen og Chr. A. Pedersen. 8. Privat Engvej. Ejeren af Høllund Søgaard Plantage kommiteret Dalgas har ved Skovridder Sørensen fremsendt Besværing over at en Vej eller Hedespor der i mange Aar har gaaet fra Okslund Høllundvejen i nordøstlig Retning over et Stykke Hede Matr. No. 2A, Okslund ned til en Englod Matr. No. 1I, Okslund der hører ind under Høllund Søgaard. Ejeren af Matr. No. 2A Chr. V. Sørensen mener ikke at være forpligtet til at give Færdselsret til det nævnte Engstykke, medens Ejeren af Arealet mener sig berettiget til at bibeholde Vejretten. I foranstaaende Anledning har Skovridder Sørensen paa Ejerens Vegne rettet en Henstilling til Sogneraadet om at foranledige Paterne indvarslet til et Aastedsmøde og forsøge Sagen ordnet ved Forlig.                                         Til at foretage det videre fornødne valgtes Oluf Jepsen, Chr. Heick og Niels Thøgersen.                 Aastedsmødet afholdt Torsd. 27/8 Kl. 5, følgende var indkaldt til Møde, for Ejeren af Høllund S. Skovridder Sørensen, samt Chr. V. Sørensen, Peter Knudsen, Poul Jessen og Hans A. Axelsen alle af Okslund. Følgende Forlig opnaaedes:                                                                                                  Chr. V. Sørensen afstaar en 6 Alen bred Vej fra Vej No. 22 mod øst over Matr. No. 2a langs dennes nordre Skjel og Skjellet til Matr. 7A og c. til Matr. No 1d mod et Vederlag af 50 Kr. Anlæg og Vedligeholdelse af Vejen paahviler Ejeren af Matr. No. 1d, 2a og 7a, der graves en Grøft langs Vejens søndre Side 1 Alen bred foroven og 1 Alen dyb. Ejeren af 2a har Brugsret af Vejen og Pligt til at holde Grøften oprenset.                                                                                                               Side 198                                                                                                                                                9. Meddelelser fra Skatteraadet se side 190                                                                                           10. Vejarbejdet og Vejmaterialerne. Det vedtoges at N.R.Hansen, Hovborg skal have Vej No. 20 -21og 22 til Tved. No. 27 fra Østerbygaard til Vorbasse Skjel.                                                          11. Hjørnet ved Forsamlingshuset. Dersom P. Andersen ikke faar Jorden renset besørges dette af Sogneraadet.                                                                                                                                       12. Harpet Grus. Søren Lytken har tilbudt harpet Grus for 35 Kr. pr. Favn. Tilbuddet modtages.    13. Lejlighed til Husvilde. Udsættes.                                                                                                 14. Midlertidig Laan i Brørup Bank er forfalden til Betaling d. 18/8. Laanet udbetales.                  15. Driftslaan. Ribe Stiftamt har sendt Meddelelse om at følgende resterer Afdrag og Renter og udbeder sig Erklæring om Restancerne kan inddrives ad retslig Vej.                                                  Peter Andersen, Lindknud 120,60 Kr. Th. C. Thomsen 82,36 Kr. Derudover skylder 16 Laantagere hver 17,92 Kr.                                                                                                                                    side 199.                                                                                                                                                    16. Frikørsler. Læge Møller har fremsendt Regning paa 114 Kr. for Kørsel til til 6 Patienter.           17. Invaliderenter. Invalideforsikringsfonden meddeler at den under 8/8 har modtaget Begæring om I.R. fra Meta Ibsen, Klelund. Medlemsnr.559.                                                            Til Efterretning. 18. Skolesager. Undervisningsministeriet har ifølge Gymnastikinspektørens Indberetning fundet Anledning til Følgende Bemærkninger: Adsersbøl Skole. Rubrikkerne 7 og 8 bedes fremtidig udfyldte. Lindknud Skole Det henstilles at lade bygge en Forstue til Salen.

Lindknud og Klelund Skoler. Efter Rubrik 8 undervises alle Børn i Gymnastik. Efter 10 ingen Piger. Rubrikker udfyldes fremtidig overensstemmende.              Forstuen tages senere under Overvejelse. 19. Vinterlærer og Lærerindepladser. Fristen for Ansøgningernes Indsendelse er sat til 15/8. Til Eft. Indstilling af Lærer og Lærerinde fortages d 19/8 Kl. 6 Efterm. i Lindknud Kro.                            Side 200.

A.R.sager. Bertel Petersens Hustru Chatrine. Snedker Askov,  Brørup har sendt Regning for Kiste og Ligklædning paa 90 Kr. Man mener Anna Petersen skal betale Regningen, der tilstilles Bertel Petersen.                                                                                                                                                   21. Niels P. Olesen. Brørup Sogneraad har sendt Regning for Forsaaling af et par Støvler 5,81 Kr. 22. Martin Hansens Hustru af Hovborg er d. 12/8 indlagt paa Brørup Sygehus. Der er udstedt Kautionsbevis af Formanden.                                                                                   Til Efterretning. Ole Henriksens Hustru. Regning for Læge og Kjørsel 41 Kr.                                              –                  23. Fattigsager. Martin Madsen har indtil 1/7 af Randbøl Sogneraad modtaget 450 Kr. Er fremdeles bevilget 100 Kr. pr. Maaned.                                                               Til Efterretning.                            24. Rigmor Andersen agter at rejse til Norge for at holde Bryllup med en Nordmand og har i den Anledning udbedt sig en Forsørgelsesattest. Hendes Barn er udsat i Pleje i Ølgod. Plejehjemmet agter at adoptere Barnet og vil give Afkald paa Bidrag fra Moderen.         Der udstedes Attesten.            25. Karl Joh. Hansen. Regning fra Aandssvageanstalten Ebberødgaard for Juli Kvartal paa 150 Kr. 26. Aage Andersen. Brørup Sogneraad har sendt Regning for 1 1/4 Aar paa 187,50 Kr. Til Efterr. Side 201.                                                                                                                                                    27. Hans Nissen Hansens fraseparertede Hustru Dagmar f. Jensen. Karby Hvidbjerg Redsted Sogneraad har sendt Regning f. T. 1/4 24 til 31/3 25 paa 225 Kr.                        Til Efterretning.             28. Samme. Politikontoret i Nykøbing Mors udbeder sig refusion for udlagt Underholdsbidrag til Dagmar Jensens Barn for et halvt Aar med 78 Kr. Samme har modtaget af Kasseren 5 Kr.               29. Jørgen J. Dam ansøger om at faasin ugentlige Understøttelse fprhøjet med 30 Kr. om Maaneden og ansøger endvidere om Sogneraadet vil bevilge ham til Renter til Kreditforeningen. Renter og Afdrag til Sparekassen + Renter til private. Gjælden er i alt ca. 6000 Kr.                         Nægtedes. 30. Mads Kr. Nielsen, Ulykkesforsikringen, Arbejderforsikringsraadet meddeler at forsaavidt forulykkede inden 13 Uger efter 13/3 25 er Arbejdsdygtig uden varig Meen skal der sendes Meddelelse des ang,    Anses for helbredet                                                                                         Samme. Regning fra Læge Møller for ydet Lægehjælp 5 Kr.                                                         Samme.      –         – Uhrmager Hermansen, Brørup 3 Kr.                                                                  Samme.  Sønnen Laurids er fra 18 Juli indlagt paa Børnesanatoriet ved Hjerting efter at man har udstyret med reglementeret Beklædningsgenstande.                                                                        Samme forespørger om han maafaa hele den nordre Have og vil i saa Tilfælde rense Tjørnene, ønsker særsilt Indgang til hver af de to Lejligheder, eller en anden Lejlighed.                                 Det vedtoges at Mads Kr. N. faar hele Haven som han ønsker mod at faa Tjørnene renset fra 1/11 . Resten henlagtes.                                                                                                                               Side 202.                                                                                                                                                 31. Morten Nielsen. Regning fra Læge Møller for Undersøgelse samt Lægeerklæring til Aandssvageanstalten i Ribe. 15 Kr.                                                                             Til Efterretning. 32. Skatteklage Anna Hansen klager over sin Skat 32 Kr. fra 1/7. Nedsættes til 18 Kr.                     33. Caroline Horn, Vittrup ligeledes.                                                            Ansættelsen fastholdes.   34. Laurids Gammelgaard og Hustru klager over deres Skatteansættelse, foregiver at de har betalt Skat for et ½ Aar. Kvittering fra Gammelgaard forligger.                                                                  Det undersøges om Hover Kommune har Ret til et ½ Aars Skat.                                                          35. V. Andersen, Hovborg ansættes fra 1/7 25 til 75 Kr.                                                                     36.  Niels Jensen, Hovborg ansøger om Nedsættelse af den ham paalignede Skat grundet paa at han har været syg og en Tid ligget paa Grindsted Sygehus.                     Nedsættes til 2 Kr. pr. Kvartal.  37. Samme ansøger om Forskud paa I.R. 50 Kr. pr. Maaned. Bevilgedes 50 Kr. fra 1/9 forsaavidt Ansøgning bliver modtaget af Invalideforsikringsfonden til den Tid.                                                Til Københavns Skattevæsen om Lærer Thomsens Skat.                                                         Hovborg Plantage ansattes i Skat. Oplysning!!                                                                            Brugsforeningens Indkomsskat?                         Mødet sluttet.                                                            Niels Thøgersen

 Oluf Jepsen, Chr. Heick, Marius Madsen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen                                   

side 203                                                                                                                                              Aar 1925 d. 19/8 holdt Sogneraadet ekstraordinært Møde i Lindknud Kro . Skolekommissionen og Førstelærerne var indbudt.

Følgende forhandledes:                                                                                                                         1.    Indstilling af Vinterlærere til Lindknud og Klelund Skoler. Til Pladsen i Lindknud var der indkommen 10 Ansøgninger. Til Klelund 26. Efter en Deel forhandling indstilledes følgende:  Til Lærerpladsen I Lindknud 1. Johs. P. Hansen, Erericavej, Søborg, 2. Hans Maj, Gjedved ved Horsens. 3. Lars P. Pedersen, Dreslette, Flemløse.                                                                           Pladsen i Klelund. 1. Astrid Bidstrup, Kjølsen pr. Løgstrup. 2. Karen Andersen, Ejby Centralhotel, 3. Bertha Storm, Helnæs pr. Ebberup.                                                                                          

 

Udbetaling af Statslaan, Chresten Chrestensen af Vittrup agter at optage Laan i Kreditforeningen og samtidig udbetale et Statslaan oprindelig paa 1000 Kr. ifølge Obligation af 14/111 1904 læst 10/1 1905. I den Anledning udbeder Kreditforeningen sig Obligatinen tilstillet i kvitteret Stand hvorefter Restbeløbet vil blive Sogneraadet tilstillet. Obligationen underskrives af alle Sogneraadsmedl.     Side 204

Børn af Enker. Oline Kirstine Nielsen tidligere Pkslund nu boende io Lindknud har fremsendt Ansøgning om Understøttelse. Hun har en Pige paa 10 Aar Elly f. 1/5 1915. enken oplyser at hendes Formue er 0.                                                           Bevilgedes efter efter de i Loven anførte Takster.  Hegnspæle.

Peter Andersen, Lindknud har faaet 20 Stk. Pæle rest Lindknud Skole, Chr. Nielsen 8 Stk             Prisen fastsattes til 20 Øre pr. Stk.

Husvilde Familier. Sagen ang A.C. Andersen. Sogneraadet vedtog at rette en Henstilling til Andersen om han selv i Løbet af 8 Dage kan skaffe sig en Lejlighed. Sogneraadet maa ellers søge anden Udvej. Forsaavidt Andersen ikke til den angivne Tid selv faar en Lejlighed vedtog Sogneraadet at bygge et Husvildehus til 2.

Der rettes en Henstilling til Peter Petersen om at betale Renter af de 2000 Kr. Kommunen har tilgode med 5%.

Til Murer Brink om at betale Renter og Afdrag af sine Statslaan til Forfaldstid.

Niels Thøgersen

Oluf Jepsen, Chr. Heick,Niels Jørgensen, Ths. Thomsen, Marius Madsen, H.M.Petersen              side 205

 

Aar 1925 d 1/9 holdt Sogneraadet ekstra Møde

Man behandlede paany Spørgsmaalet om Plads til den Husvilde familie.

Trods Eftersøgning af en Lejlighed er dette ikke lykkedes, og Familien kan jo ikke bo i Forsamlingshuset til Vinteren, dels bliver det for koldt og dels fordi Huset skal være disponibelt til Gymnastik til Skolebørn og Unge.

Sogneraadet vedtog følgende:

At købe en Byggegrund syd for Kr. Mortensens Hus, men hele Trekanten. Prisen bliver ca. 600 Kr

Lade opføre et lille Beboelseshus i den søndre Ende af nævnte Grund ca. 12 Alen lang og 10 alen dyb, der skal være Gang, Stue, Soveværelse, Køkken, Spisekammer, og Vaskerum.

Der rettes Henvendelse til Tømrer Sørensen om at lave en Regning og Overslag. Det tages under Overvejelse om Haandværkerne skal have Akkord paa Arbejdet, eller levere Materialerne efter Regning og Arbejdet efter Dagløn.

Niels Thøgersen

Oluf Jepsen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, H.M.Petersen  

 

Aar 1925 d. 9/9 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt

Følgende sager behandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser.

13/8 født en Søn af Grd. Hans Andr. Christensen og Hustru Sørine M. Sørensen af Risbøl. Noteres i Hejnsvig.

16/8 født en Søn af Husm. Søren Nielsen og Hustru Frida Riber. Døbt og død sanmme Dag.          Side 206

25/8 født en Søn af Tømrer Niels Kr. Larsen og Hustru Sørine M. A. Meng af Klelund

12/8  –      –  Datter af Niels Christiansen og Hustru Ane Johanne Iversen af Hovborg.

 

2. Bekendtgørelse af 28/8 25 om hvilke Fag der er berettiget til ekstra Arbejdsløshedsunderstøttelse.

3. Cirkulære af 26/8 25 om Iværksættelse af Arbejder til Imødegaaelse af Arbejdsløshed.

 

4. Udstykning. Landbrugsministeriet har under 1/9 approberet Udstykning af Matr. 3H, Debel tilhørende Jens Kr. Thomsen til 3h og 3bi uden Hartkorn.                                Til Efterretning.          . 5. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har fremsendt Beretning og søger samtidig om Bidrag. Henlagtes.

6. Til at revidere Snekastningslisterne er valgt Marius Madsen, Niels Jørgensen og Niels Thøgersen. Ved Lejning til Snekastningen foreslaaes en Takst af 1 Kr/Time.

 

 

7. Ifølge Stiftamtets Skrivelse af 27/8 25 skal der fastsættes Takster for Betaling af Snekastning i større Plantager. Behandles af Udvalget. Side 207.                                                                               8. Den almindelige Brandforsikring har fremsendt Beretning og regnskab for 1924.  Til Efterretning

Brandfogeder. Politikontoret meddeler at Murer Hans S. Hansen er beskikket som Brandfoged for Hovborg Distrikt fra 25/8 25                                                                                        Til Efterretning. 10. Samt at Elias Dam er beskikket for Lindknud Distrikt fra samme Dato.               Til Efterretning. 11. Missionen for Hjemløse Mænd ansøger om Bidrag.                                              Henlagtes.       12. Kredeitforeninger af Kommuner i danmark meddeler at der er Valg af 2 Repræsentanter. Folketingsmand Klaus Berntsen og Amtsraadsmedlem G. Jensen Voth afgaar.      Stemmer ikke.     13. Offentlig Bal. Lindknud Sportsforening( Fodbold) ansøger om Tilladelse til at afholde offentlig Bal i Lindknud Kro sidst i Okt. 25.                                                                                    Nægtedes under Hensyn til at Foreningen nylig har havt offentlig Bal.                                                              14. Driftslaan til Haandværkere. Kolding Oppebørselsstue har fremsendt Meddelelse om at følgende Haandværkere ikke har betalt forfaldne Renter og Afdrag.                                               Tømrer Sørensen, Lindknud, Murer Brink , Vittrup, Skrædder Ravn, Lindknud, Vognmand N. Nielsen, Simon Simonsen, Hovborg skylder hver 65,50 Kr.                          Besvares af Formanden. Side 208                                                                                                                                                  15. Steenslag til Vej No. 1. Alfred Jensen, Gildbjerg har tilbudt at levere Kommunen 50 Meter Steenslag = 7½ Favn for en pris af 45 Kr pr. favn paa Strækningen fra Lindknud Kro til Landevejen ved Klelund. Dette Tilbud gælder altsaa for de raa Steen + Kørsel og Opsætning paa Vejrabatten efter Anvisning. Derimod maa Kommunen lade Slaaningen udføre ved evt Arbejdsløse.          Tilbuddet antoges paa Betingelse af at A. Jensen leverer Gruset efterhaanden som de bliver slaaet, hvorefter Betalingen kan hæves.                                                                                                        16. Vejsyn foretages af Udvalget, Marius Madsen, Chr. Heick og N. Thøgersen.                               17. Invaliderentesager. Invalideforsikringsretten Meddeler at den d. 1/9 25 har modtaget Ansøgning fra Murer Niels Jensen af Hovborg under No. 32885. Han er tilstaaet Forskud fra 1/9 med 50 Kr/Md

 

Bolighus. Ifølge Sogneraadets Beslutning i Møde d. 1/9 har Tømrer Sørensen udarbejdet Tegning paa et Hus 12 Alen lang og 10 dyb og tilbudt at foranstalte opført Huset med alt tilbehør fiks og færdig, dog med Undtagelse af Støbegods og Maling, samt faa gravet en Brønd og sat Brøndrør for en Sum af 3,775 Kr.  Det vedtoges at overdrage Sørensen Arbejdet paa de angivne Betingelser for en Pris af 3775 Kr.                                                                                                                                Der er oprettet Slutseddel paa Køb af Matr. No. 3bi, Debel af Tømrer Sørensen og Uddeler Christensen. Prisen er 550 Kr. + Omkostninger til Udstykning og Skøde.               Til Efterretning.   Side 209.                                                                                                                                             20. Skolesager.  Forsømmelseslisterne forelaa. For  Jule og Aug.  Mulkter paaføres af Formanden.  21. Klelund Skole. Metha Ibsen ansøger om at faa ekstra betaling for Vaskning af Skolens Gulve, grundet paa at der nu bruges Expres i Stedet for støvbindende Fernis, hun foreslaar 100 Kr.           Det vedtoges at betale 20 Kr. mere i alt 450 Kr.                                                                                    Samme om Tilladelse til at benytte elektrisk Lys i 4. Klasse.                                                               Er Sogneraadet uvedkommende da det gaar ud over Thomsens Maaler.                                           22. Vinterlærer og Lærerinde. Seminarist Johs. Peter Hansen og Forskolelærerinde Astrid Bidstrup har meddelt at de agter at overtage Pladserne for Vinteren 1925/26 ved h.h.v. Lindknud og Klelund Skoler. Provsten har i Dag meddelt at de begge er kaldede til Embederne.            Til Efterretning.   23. A.R.sager. Dyrtidstillægget til A.R.nydere er f. T. 1/10 25 til 31/3 26 fastsat til 78 Kr. for Ægtepar der begge er fyldt 65 Aar. For andre Ægtepar og Enlige Personer til 39 Kr. Til Efterretn.   24. Peter Hansens Hustru af Gildbjerg, Karen Hansen f. Christensen er d. 4/9 afgaaet ved Døden paa Brørup Sygehus.                                                                                                Til Efterretning.   25. Marie Jensen, Th. C. Therkelsens Hustru er d. ? afgaaet ved Døden.                        –             Phetrea Chrestensen, Okslund Skole har fremsendt en Regning fra Læge Møller paa 30 Kr. Lægeerklæring er vedlagt                                                                                         Til Efterretning. Side 210                                                                                                                                                  26. Fattigsager.Mads Kr. Nielsens Søn Laurids August Nielsen f. T. paa Sanatoriet ved Hjerting. Nationalforeningen har fremsendt regning f. T. indtil 30/9 25 paa 95 Kr.               Til Efterretning. 27. Morten Nielsen. Forstanderen for Aandssvageanstalten i Ribe har sendt Afskrift af det oprettede Kontrakt. M.N. er bevilget  840 Kr./Aar der udbetales kvartalsvis bagud, af de 840 Kr. betaler Staten 300 Kr og Kommunen 540 Kr. Kan Morten Nielsens Tiskud nedsættes fra Kommunen pga. større Arbejdsfortjeneste kan dette fradrages i Kommunens Tilskud.

Man ser Tiden an om han kan fortsætte med Arbejdet.                                                                       28. Alimentationssag. Tjenestekarl Lennart August Jensen, Søn af afdøde Møller Jens Fr. Jensen og Hustru tidl. boende i Vittrup. L.A. J. er født i Vittrup 1/2 1899.                                                    Ifølge en Sagen vedlagt Politirapport har han ingen Steder siden det fyldte 18 Aar opholdt sig i 5 Aar. Kolding Politi forespørger om han, der er anset for at være Fader til et endnu ikke født Barn, anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud.                                                     Anerkendes.            29. Alimentationssag. Marinus Pedersen Buhl. Kolding Politikontor meddeler at den forskudsvis har udbetalt Bidraget for for M.P. Buhl til det af Emma M.D.M. Laursen af Gamst                       side 211.                                                                                                                                                  den 22/1 1914 udenfor Ægteskab fødte Barn Viola Jensine Kirstine Laursen. Bidraget f. T. til 22/1 1926 60 Kr. bedes tilstillet Politikontoret i Kolding. Buhls Opholdssted er ubekendt. Til Efterretn.  30. Jeppe Larsen Stølsvig Jepsens Hustru Helene f. Nielsen, Randbøl Sogneraad meddeler at de grundet paa at J.L. S. Jepsen er rejst bort fra sin Hustru(sammen med en anden Mands Hustru) har maattet tilstaa Helene f. Nielsen 50 Kr./Md. som Fattigunderstøttelse.                                                 Der forespørges om J.L.S. Jepsen anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud.      Anerkendes.

 

Privat Vej i Sdr. Lindknud.. Gravs Nielsen, Lindknud henvendte sig personlig til Sogneraadet med Anmodning om Raadets hjælp til at faa en Vej fra sin Ejendom Matr. No. 6 ud til Vej No. 23 Lindknud Kjeldbjergvejen.                                                                                                                   For at forsøge Overenskomst ang. Vejen nedsattes et Udvalg bestaaende af M.Madsen, Niels Thøgersen og H.M.Petersen.                                                                                                    Skattesager. Skatteraadet meddeler ifølge Forespørgsel at Hovborg Plantage er ansat til en Skatteindtægt til Staten af 4202 Kr.                                                                                               Hovborg Brugsforening 3543 Kr. Lindknud Brugsforening 15,772 Kr.                                     Ansættes til Kommuneskat i Henhold til Skattelovens nugældende Regler.                                     Side 212                                                                                                                                  Skatteklage. W. daugaard Andersen, Hovborg har sendt Klage over den ham paalignede Skat. Henviser til han har amerikansk Statsborgerskab, agter snart at forlade Danmark, mener i det hele ikke at han er pligtig at betale Skat.                                                     Sagen undersøges i Loven. Høllund Bro. Dækket paa Broen er rådden og det er næsten farlig at færdes over den.                     Det foreslaaes at lade lægge et nyt Plankedæk af 2½ Toms Planker forsaavidt Vorbasse Sogneraad vil deltage i Udgiften. Sagen overdrages Oluf Jepsen.                                                                    Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1½.                                                                                                   Niels Thøgersen                                                                                                                                      Oluf Jepsen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, Marius Madsen, Niels Jørgensen, H.M.Petersen

 

Aar 1925 d. 14/10 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende Sager behandledes:

1..Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Sept.

1/9 født en Søn af Bmd. Frederik H.J. Petersen og Hustru Karen Adelheid L.I. C. Hartmann        side 213.

26/9 født en Søn af Bmd. Alfred Chr. Christensen og Hustru Ester Sofie M. Raarup, Okslund

30/9   –           –     – Forpagter Niels Petersen og Hustru Kirstine M. H. Mahler, Kidholm.

19/9   –       Datter af Bmd. Alfred Gunde Jensen og Hustru Jenny Julie Bjerregaard, Gildbjerg

27/9   –            –        Købmand Jens Kr. Petersen og Hustru Olga Hansen, Hovborg

29/9   –            –        Lmd. Frederik G. Bierbaum og Hustru Marie Katrine Hub, Okslund

2. Cirkulære om Hundeafgift. I Henhold til Lov No. 127 af 18/4 25. Loven kan bringes til Anvendelse i Landkommuner forsaavidt Kommunalbestyrelsen vedtager Beslutning herom. Afgiften er fastsat til 20 Kr./Aar.                                                                                                         O.O. Barfod Regning paa 7,20.                                                                                                            3. Cirkulære af 10/9 25 ang. Folketælling der bliver at fortage d. 5/11 25 paa Skemaer der senere vil blive fremsendt. Tællingen skal foretages og tilendebringes den nævnte Dato .                                 4. Cirkulære af 4/10 25 fra Statisk Departement indeholdende Regler for Folketællingen og Revision af Folkeregistret. Til i Henhold til foranstaaende at foretage Tællingen valgtes for           Hovborg vester Distrikt              Ole Simonsen og       som Stedfortræder Jørgen Simonsen                

      –       østre       –                    Steffen Rasmussen                    –               Jens Skovbjerg                   

Klelund nordre     –                    Jens S. Jørgensen                      –               P.J. Hermansen                  

      –       søndre     –                    Jakob Jakobsen                          –               Andr. Jensen                    

Sønderlund           –                    Nikolaj Houborg                        –               Kr. Larsen                          

Hyldelund            –                     Hans Chr. Hansen jun.               –              Nis Hansen                                                 Adsersbøl             –                     Niels Petersen                            –              Hans .Hansen                  .                      

side 214                                                                                                                                                Lindknud Mark     –                    Peter Kristensen                        –              N. Hansen           Lindknud By         –                    Peder Riise                               –               Joh .Jensen                Debel                    –                     Bo Schmidt                               –               Mads Poulsen         Vittrup søndre       –                     Johs. Nielsen                             –              S.P. Hansen                             –           nordre        –                    Otto Juhl                                    –             Marius Thomsen        Okslund østre         –                   Martin Stokholm                        –              Chr. V. Sørensen                     –            vestre               –             Magnus Magnussen                   –             Jens F. Hansen                 5.  Cirkulære af 23/9 ang. Indberetning om Arbejdsløshedsforsikring.                       Til Efterretning. 6. Samfundet og Hjemmet for Vanføre har sendt Aarsberetning og søger om Bidrag. Tilstodes 10 Kr. 7. Sønderskovhjemmet ansøger om Bidrag.                                                                       Henlagtes.  8. Fængselshjælpen          –         om    –                                                                                    –                      9. Olaf O. Barfod har fremsendt Regning for en Deel Skemaer m. m. 7,20 Kr.      Til Efterretning.     10. Ribe Stiftamt meddeler Tilladelse til at der ydes Folkeregisterføreren et Honorar for 1925/26 paa 150 Kr.                                                                                                                  Til Efterretning.  11. Holsted Sparekasse har af sit Overskud tilsaaet Lindknud Kommune et Beløb af 121,68 Kr. Beløbet fordeltes med 60,84 Kr til Sygekassen og 60.84 til Bogsamlingen.                                       12. Vejsyn foretages.                                                                                                                         Side 215                                                                                                                                                   13. 1. Klassevejen. Materialerne er nu opmaalt og antagne af Vejassistent Christensen, Grindsted.  14. Anna Petersen, Gildbjerg ønsker at sæølge 1 Kubikfavn Steenslag.          Købes for ca. 100 Kr.   15.  Husvildeboligen er nu snart færdig. Der er købt 2 Kakkelovne paa Surhave Fattiggaard til 25 Kr.  pr. Stk. samt en Gruekedel til 55 L. Vand med alt Tilbehør. Prisen bliver 35,40 Kr.. Man lader A. Bonde grunde Dørene og fernisere Gulvene.                                                                                16. Andr. Hansen, Lindknud har meddelt at de vist ikke kan bo i deres Hus til Vinteren.               Man sætter Huset Istand saaledes at de kan bo der i Vinter. Til at foranstalte det fornødne valgtes H.M.Petersen, Marius Madsen og N. Thøgersen.                                                                                     17.  Ribe Amts Plejehjemsforening har fremsendt Regning paa Kommunens Tilskud til de af Lindknud Kommune under Foreningen anbragte Børn nemlig: Karl Hansen 36 Kr., Ruth Kirstine Marie Andersen 36 Kr., Ebba Viola Chrestensen 48 Kr,                                            Til Efterretning. 18. Vederlagssfri Behandling. Brørup Sygehus har fremsendt Regning for Tjenestepige Abeline Sørensen af Vittrup paa 20 Kr.  Oplysninger!!                                                                                          19. Frikørsler. Regning fra Læge Kirkebjerg paa 127 Kr. 8 Patienters Navne er nævnt. Til Efterr.  Side 216                                                                                                                                                  20. Invaliderenter er tilstyaaet J. No. 21080 Tjenestekarl Søren Kr. hansen, Klelund fra Begæringens Dato. Renten skønnes at være vedvarende.                                           Til Efterretning 21.Skolesager. Okslund Skole. Regning fra Boghandler Fredslund paa Skolemateriel 17,75 Kr.  –  22. Vittrup. Lærerinde i Haandgerning for Skolens Piger.                     Overlades til Marius Madsen 23. Lærer Frandsen, Vittrup ansøger om at faa Soveværelset malet.                                Bevilgedes.  Lindknud Skole. Skorstenene trænger haardt til Reparation. Adsersbøl Skole. Det ny Tørvehus er færdig og afleveret. Regningen er paa 1565,06 Kr.                                                      Til Efterretning  24. A.R.sager. Peter Hansen af Gildbjerg er grundet paa Hustruens Død beregnet til A.R. Fra 1/10 25 saaledes 26,50 Kr. + Dyrtid 6,50 i alt 33 Kr.                                                      Til Efterretning  25. Mads Nielsen Knudsen af Okslund har fremsendt Ansøgning om A.R. og giver følgende Oplysninger: Han er f. 7/8 1853 i Føvling, har boet her i Kommunen i ca. 35 Aar, er ikke Medlem af Sygekassen. Ejer en Formue paa 5000 Kr., der indestaar i Sønnens Ejendom.                               Side 217.                                                                                                                                                  26. Fattigsager. Alimentationssag. Iver Jepsen. Odense Politikontor har fremsendt Krav paa Refusion for udlagt Børnebidrag til Barnemoderen Karoline Hermine Petrea Henningsen til det d. 21/10 1917 fødte Barn Else Margrete med 85 Kr. f. T. indtil 21/10 25. Iver Jepsen opholder sig efter foreliggende Oplysninger i Viborg,                                                                                                       27. Bogholderkontoret i Viborg har sendt Regning for Ane M. Hansen, V. Vedsted paa 184 Kr.       28. Hans Jørgensen. Aandssvageanstalten i Brejninge. Regning til 31/12 25 150 Kr. Til Efterretning. 29. Mads Kr. Nielsen ansøger om et par Træskostøvler.                                                 Bevilgedes.   30. Samme ansøger om at faa Vinduerne repareret.                            Overdroges til Marius Madsen. Samme. Regning fra Læge Møller paa 5 Kr. Regning paa Brørup Apotek 2 Kr.       Til Efterretning. 31. Udstykning. Landinspektør Gregersen, Grinsted ansøger paa Th. Thomsens Vegne om Tilladelse til at udstykke Matr. No. 9b, Lindknud og sælge den udstykkede Parcel til Jens Thomsen. Anbefales 32. Ligsynsmænd. Poul Sørensen og Andr. Jepsen beder sig fritaget for Hvervet.                           Th. Conrad Thomsen, Karl Lebæk og  K. Jensen f. Thomsen.                                                                 33. Fattigsager. Marie Nielsen, Regning fra Brørup Apotek 4,70. Morten Nielsen do. 36,40 Kr.    side 218.                                                                                                                                                 34.  Aldersrenter. Bertel Pedersens Hustru. Regning fra Brørup Apotek 9,20 kr.       Til Efterretning. 35. Marie Schaffer                                            –                  –                  16 Kr.                     –           36. Ole Henriksen, Vittrup                               –                   –                                                           Skattesag. Lærer S. Thomsen. Kjøbenhavns Skattevæsen meddeler at der til kommer Kjøbenhavns Kommune skat for 134 dage 83 Kr.                                                                                     Skatteansættelser Marie Nissen Dam Indtægt 870 Kr. fra 1/10 25 22 Kr., Charlotte Jepsen, Okslund 22 Kr., Maren Ravn, Lindknud 22 Kr., Niels Nikolajsen, Hovborg 25 Kr., Jens Theodor henriksen, Lindknud 50 Kr., Kirstine Simonsen, Østerbygaard 22 Kr., Jens Kr. Rasmussen, Hovborg 28 Kr., Andr. Jensen, Hovborg fra 1/7 36 Kr., Julius Hansen, Gildbjerg fra 1/7 30 Kr., Marinus Hansen, Hovborg fra 1/7 48 Kr.                                                                                                                          Lærer  Thomsen agter at holde Aftenskole i Vinterhalvaaret, ansøger om gratis Lokale, Lys og Varme.                                                                                                                                 Bevilgedes. Næste Møde Kl. 1½

Niels Thøgersen

Oluf jepsen, Chr. Heick, Marius Madsen, Niels Jørgensen, Ths. Thomsen, H.M.Petersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *