1926 – 29 – 1h

7. Lindknud Sogneraadsprotokol 8.aug. 1928 –

 

Aar 1928 d. 8/8 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

 

Følgende forhandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har sendt Fødselsanmeldelser for Juli Maaned.

15/7 født en Søn af Bmd. Søren Pedersen og Hustru Margrethe M. Kirstine Johansen, Gildbjerg

Side 233

23/7 født en Søn af Hmd. Andreas Vilhelm Nielsen og Hustru Johanne Laura Martinsen, Risbøl.

                                                                                                             Noteres i Hejnsvig

27/7  –     – Datter af Gdr. Marius Thomsen og Hustru Elna Marie Rasmussen af Vittrup

Døbte Bengt Pedersen f. 19/6 Niels Pedersen, Kidholm, Agnete Petersen f. 24/5 Harald P., Klelund

Ruth Meng Larsen f. 3/6 Datter af Niels Kr. Larsen, Klelund.                      Til Efterretning.

2. Landtingsvalget.

Cirkulære af 21/7 218 angaaende Udarbejdelse af Valglister til Valg af Valgmænd til at vælge Medlemmer til Landstinget. Valglisterne udskrives paa Grundlag af Folketingsvalglisterne og Listerne fremlægges til Eftersyn fra 25/8. Udarbejdelse af Valglister overdroges Udvalget N. Jørgensen, H.M.Petersen, Niels Thøgersen. Alle valgberettigede medtages

3. Bekendtgørelse med Fortegnelse over Antallet af Valgmænd i de forskellige Valgkredse der for Bækkekredsen er 300 Valgmænd.                                                                         Til Efterretning.

4. Cirkulære af 10/7 28 angaaende Kommunens Indberetning til det statistiske Departement. Indberetningen tilstilles Amtet inden 1/9 28. Skemaerne afleveret til Kassereren. Til Efterretning

5. Cirkulære af 29/6 28 ligeledes angaaende nævnte Indberetning                                     –

6.       –          –  14/6 28 fra Indenrigsministeriet angaaende Rensning af Spildevand før det løber ud i Ferskvandssøer og Vandløb.                                                                                     Til Efterretning.

7. Skatteraadet har fremsendt Meddelelser fra Landsoverskatteraadet.                              –

8. Nationalforeningen til Bekæmpelse af Tuberkulose har sendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag.                                                                                                                        Henlagdes.

Side 234

9. Brændevinsafgiften. Ribe Stiftamt udbeder sig Forslag til fastsættelse af Brændevinsafgiften for 1928/29.                                                                    Foreslaaes fastsat til for Hovborg Kro 100 Kr.

10. Grundforbedringslaan.

Axel Pedersen, Lindknud meddeler at han har rettet forespørgsel til H.C. Nielsen, Vejen om at lade sin Pant rykke tilbage for et Grundforbedringslaan til Mergling.

11. Axel Pedersen ansøger om at faa Pladsen som Vejmand i Stedet for Mads Kr. Nielsen der skal være bortrejst. Desuden har Mads Poulsen, Debel og Frederik Petersen, Vittrup personlig rettet Forespørgsel om at faa Pladsen.                                                           Pladsen opslaaes ledig.

12. Statslaan til Opdyrkning af heder og Moser. Ribe Stiftamt meddeler Samtykke til at den Niels Schultz, Klelund modtagne Statslaan paa 800 Kr. maa rykkes tilbage med Pant i Ejendommen næst efter 7500 Kr. i Husmandskreditforeningen.                                                Til Efterretning.

13. Ansøgning om Statslaan til Oprettelse af Statshusmandsbrug i  Henhold til Lov af 29/3 1924. Ungkarl Peter Thomsen af Okslund har fremsendt Ansøgning om Statslaan til Oprettelse af Husmandsbrug i det han har en Lod fra Matr. No 3a, Okslund paa Haaanden bestaaende af Ager, Hede og Plantage i alt ca. 50 Tdr. L. til en samlet Pris af 6000 Kr. evt. 1½ Tdr. L. Eng.

Sagen tilstilles Sogneraadet til Erklæring.                                               Sagen anbefales.

Side 235

14. Benzintanke hos Købmand Chr. V. Thomsen, Lindknud. A/S Dansk/ Engelsk Benzin og Petroliumsselskab, Nørrevoldgade 2, Københ.K. ansøger om Tilladelse til at nedlægge en Benzintank med Stander udfor Conrad Thomsens Ejendom efter medfølgende Situationsplan. Politimesteren i Ribe har fremsendt Sagen til Sogneraadets Erklæring.

Der rettes forespørgsel til Borgerforeningen om der findes noget at indvende mod Planen. Standeren rykkes ud til Vejkanten.

15. Kirkestien fra Nr. Vittrup. Man har modtaget Meddelelse om at Niels Adamsen hat pløjet Stien i Lighed med Iver Nielsen.                                                          Der sendes forespørgsel til Amtet.

16. Driftslaan til Landbrugere. Ribe Stiftamt  har fremsendt Meddelelse om at nedennævnte resterer med deres ½årlige Ydelser og forespørger hvorvidt det vil være mulig at inddrive Restancen ad retlig Vej. No. 2094. Th. Conrad Thomsen, Debel Restance 126 Kr. Ydelse 32 Kr.       Kan betale!

                  –    2104   Chr. V. Sørensen, Okslund       –             –                –        –         Han er Død.

                  –    6304 Andr. Nikolajsen, Hovborg         –             –                –       –            Kan betale.

17. Frikørselsregninger. Stinus Eskildsen Regning for Sygebil til Okslund. Han skriver at Regningen er efter Taksten for Sygebil 25 Kr.                                                   Til Efterretning.

A.P. Graversen Regning for Kørsel med Læge Larsen, Holsted til Th. Laugesen, Vittrup 21 Kr., Margrete Jørgensen, Hovborg 7 Kr., Søren Jensen 10,50 Kr., Oluf Jepsen, Okslund 8,50 Kr., Murer Hansen, Hovborg 7 Kr., Andr. Jakobsen, Klelund 7 Kr., S. Detlefsen, Hovborg 10,80 Kr. Til Efterr.

Side 236

19. Kørselsregning fra Læge Teglhus Jensen paa 84 Kr.    9 Navne paa Patienter er nævnt.        –

20. Anna Elisabeth Knudsen. Regning fra Kolding Sygehus for Sygebil 26,25 Kr.                      –

21. Rasmus Hansen er d. 6/8 indlagt paa Spangsbjerg Sanatorium i Esbjerg. Har modtaget som Rejsepenge 12 Kr. Ugentlig Understøttelse til Familien 25 Kr.                              Til Efterretning.

22 Skolesager. Lindknud Skole.

Arbejdet er nu begyndt med Hensyn til Overbygning og Indretning af Lærerindelejlighed over den lille Skolebygning. Hvilken slags Tagsten skal der bruges til Tag?

Tørvehusene er nu alle fyldte med Tørv i Henhold til Licitationen

Invalide Renter No. 49173 Johs. Jensen, Lindknud. Invalideforsikringen har under 14/7 meddelt at Ansøgningen d. 9/7 28 er modtaget.                                                                        Til Efterretning.

23. A.R.sager

Laurids Clausen Petersen forhen Vejle er nu flyttet til Odense. A.R.Udvalget har meddelt at der fra 1/5 28 er bevilget han en maanedlig Understøttelse af 67 Kr..

Der forespørges om han anerkendes.                                                                     Til Efterretning.

Side 237.

24. Fattigsager.

Ove Skovdal Nielsen, Skomager f. i 1906 i Hovborg ansøger om Tilladelse til at blive gift grundet paa at han forlovede snart venter sin Nedkomst. Tilbyder saa at betale af paa sin af Sogneraadet udlagte Bidrag til Marie Birgitte Petersen.                              Er det hende han vil giftes med??

25. Kirstine Elisabeth Iversen (Hans Nissen Hansen) meddeler at hun d.7/6 har født et Barn døbt Kaj Kr. Hansen som Hans Nissen Hansen er udlagt som Fader til. Samtidig ansøger hun h. v. Sogneraad om (godvillig) at betale hende det første ½aars Bidrag med 162 Kr. eller 100 Kr. Der foreligger ingen Resolution.

Kommunen udbetaler ingen Bidrag før der foreligger Resolution angaaende Barnefaderen.

26. Svend Anton Knudsen, Tved ansøger om at faa én Gang for alle 75 Kr. da han saa kan faa Hjælp andetsteds fra.                                                                                     Kan ikke bevilges.

27. Anna Elisabeth Hansen, Tved. Søren Lytken har sendt Regning for 2 Ture til Kolding 30/6 og 17/7 28, 30 Kr.                                                                                              Til Efterretning.

28. Rasmus Hansen. Jordemoder Fru Lytken ansøger om at faa sit Honorar for Fødselshjælp hos Rasmus Hansens Hustru betalt af Kommunen med 15 Kr.                             Til Efterretning.

29. Ligeledes Honorar for Fødselshjælp hos d P. Sørensens Hustru, Klelund 28/5 28,15 Kr.

Side 238

30. A.R.nyder Ane Marie Jensen af Lindknud ansøger om fri Læge og Medicin.  Bevilgedes.

31. Lærerindelejligheden. I Henhold til Sogneraadets Beslutning ved sidste Møde er der sendt en Ansøgning til Amtet om Tilladelse til at optage et Laan paa 3500 Kr. i Holsted Sparekasse.

Efter Brevveksling med Provsten har Amtet forlangt Tegning og Overslag skal godkendes af Ministeriet. I den Anledning udbeder Provsten sig nævnte tilstillet snarest belejligt.

NB. Provsten har i Skrivelsen af 9/9 27 henstillet at Sagen ikke sendtes til Ministeriet.

                                                                                                                   Det begærte indsendes.

32. Frikørsler. Møller Peter Mikkelsen, Hovborg har sendt Regning paa 112 Kr for Kørsler med følgende: 11 navne er nævnt paa Folk der har skullet til Læge eller Sygehus. Til Efterretning.

33. Hans P. Petersen. P.Mikkelsen Kørsel til Grindsted Læge 8 Kr.                          –

34. Vittrup Skole. Vinduer og Døre trænger til Maling udvendig.                              –

Side 239.

35. Vinterlærerindens Værelse i Klelund Skole trænger til at blive sat i Stand. Overdroges Th. Thomsen.                              Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 2

Niels Thøgersen

Niels Jørgensen, Chr. Heick, Marius Madsen, Oluf Jepsen, Ths Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1928 d 6/9 holdt Lindknud Sogneraad extraordinært Møde i Lindknud Kro. Foruden Sogneraadet var Skolekommissionen og Kommunens Førstelærere indbudt.

 

1. Indstilling af Lærere til Vinterlærerpladsen i Lindknud

         –            – Lærerinde               –                   Klelund.

Til Pladsen i Lindknud var indkommet 115 Ansøgninger og i Klelund 53.

Efter at have set en Deel paa nogle af Ansøgerne, der havde de højeste Karakterer foretoges Indstilling til Pladsen i Lindknud. 1. Svend Ingemann Hansen, Kommuneskolen i Fredericia

                                                       2. Erling Magnus Vindeballe, Ullerslev, Fyn

                                                       3. Asker Lund, Søby Skole, Hornslet

Til Lærerindepladsen i Klelund instilledes følgende Forskolelærerinder:

                                                       1. Bothilde Mikkelsen, Holsted St

                                                       2. Signe Marie Jensen, Skovgaard

                                                       3. Alma Jensen, Kommuneskolen i Otterup

Side 240

Efter at foranførte Indstillinger var foretaget behandledes  følgende Sager:

 

Helga Andersen. Kvindehjælpen i Aarhus meddeler at Fredehjem har købt Holmstrupgaard ved Brabrand og opfordrer i den Anledning Sogneraadet til at indsende Ansøgning om Optagelse paa medfølgende Skema.                                                                   Ansøgningen indsendes.

 

Statshusmandsbrug. Andreas Hansen af Lindknud har købt en Jordlod bestaaende af Matr. 9e og 12be af Lindknud  i alt ca. 31 Tdr. L. Hede. For en købesum af 4350 Kr.. Paa Jordtykket agtes opført Bygninger hvorefter han ønsker Statslaan til Statshusmandsbrug og anmoder i den Anledning om Sogneraadets Erklæring i Sagen. Andr. Hansen opgiver at være ejer af en Kapital paa 4000 Kr.

                                                                                                                                      Anbefales.

Landstingvalglisterne der har været fremlagt til almindelig Eftersyn i den lovbefalede Tid, der er fremkommet én Ansøgning om Optagelse, der toges til Efterretning. Valglisterne godkendtes.

 

Andreas Nikolajsen, Hovborg forespørger om han i Tilfælde af at han højst kan opnaa 17,000 Kr. i Kreditforeningslaan, maa bibeholde begge Hedelaan paa i alt 2500 Kr.

                                                                Bevilgedes, henstiller at han betaler til rette Tid.

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Oluf Jepsen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, Niels Jørgensen, H.M.Petersen

 

Aar 1928 d. 12/9 holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.

Følgende forhandledes;

 

Pastor Barfod Petersen havde sendt Fødselsanmeldelser for Aug. Md.

1. 18/8 f. en datter af ugifte Ella Margrete Nielsen, Okslund, Datter af Maren Nielsen. Der er ingen      Oplysninger om Faderen til Barnet.

17/8 født en Søn af Hans Severin Hansen (Murer) og Hustru Ellen Marie Nielsen, Hovborg

23/8   –     –  Datter af Vognm. Nikolaj Jeppe Nikolajsen og Hustru Johanne f. Jakobsen, Hovborg

Døbte Sigfred Johansen Brandt f. 15/7, Fader Søren Brandt, Kresten Mortensen Nielsen f. 23/7, Fader Andr. V. Nielsen, Risbøl, Elna Marie Lauesen f. 29/6, Fader Rikardt E. Lauesen, Risbøl, Ebba Elise Storm Thomsen f. 17/7, Fader Marius Thomsen.                                                                                Til Efterretning.

 

2. Landstingsvalget. I Henhold til Kongelig aaben Brev af 15/8 1928 bliver der Fredag d. 14/9 foretaget Valg af 30 Valgmænd indenfor Ribe Amts 4, Valgkreds, disse skal d. 24/9 vælge Medlemmer til Landstinget.                                                                             Til Efterretning.

3. Cirkulære af 22/8 28 om Anvendelse af § 25 i Lov om Invalideforsikring af 16/7 1927.

4. Udstykning. Landbrugsministeriet har under 14/8 28 godkendt Udstykningen af Matr. No. 1ap af Hovborg saaledes: Matr. No. 1ap beholdes af Chr. Jepsen og 1bx til Hovborg Mejeri. Til Efterretn.

Side 242

5. Sønderskovhjemmet, Nykøbing Falster  sendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag. Henlagdes.

6. Samfundet og Hjemmet for Vanføre         .                 –             –       –         –       –    Bevilges 10 Kr

7. Den Almindelige Brandforsikring har sendt Aarsberetning.                                   Til Efterretning.

8. Missionen blandt hjemløse Mænd   –     –    Ansøgning om Bidrag.                            Henlagdes.

9. Kreditforeningen af Kommunerne i Danmark har under 28/7 28 meddelt at der bliver at foretage Valg af 2 Repræsentanter, Gdr. Carl Madsen, Klelund afgaar efter Tur, Købmand M. Bertelsen Kellerup er død. En Stemmeseddel findes vedlagt.                                                          Henlagdes.

10. Mødrehjælpen har sendt Aarsberetning og ansøger om Bidrag                                        –

11. Ribe Amts Arbejdsanvisningskontor i Esbjerg anmoder om i Tilfælde af at der udbetales Arbejdsløshedunderstøttelse at insede Beretning hver Torsdag med angivelse af fulde Navn, Fag og Bopæl samt meddele om paagældende er organiseret eller ikke organiseret Arbejder. Til Efterretn.

12 Driftslaan til Haandværkere. Kolding oppebørselsstue har fremsendt forspørgsel angaaende Murer Brink og Skrædder Ravns økonomiske Stilling. Restancen er for:

No. 4574 Skrædder Ravn, Lindknud Restance 31 Kr.     Anses for at kunne betale.

  –   4575 Murer Brink, Vittrup                 –       34,50 Kr.     –      – ikke  –         –

13. Olaf Barfod har sendt Regning for 6 Stk. Overslag 3 Kr.                                      Til Efterretning

Side 243

14. Hans P. Pedersen, Hyldelund har sendt 2 Kvitterede Regninger med Anmodning om at den godtgjort nemlig fra Læge Lange, Grinsted for Konsultation 4 Kr. og Grindsted Apotek for Medicin 3,90 Kr.                                                                                                                         Betales.

15. Samme Regning fra Læge Kofoed Jensen, Bække for Konsultation 4 Kr.                –

16. Samme har rettet Forespørgsel til Sogneraadet om Kommunen ikke kan yde ham et Laan paa 100 Kr. til Køb af en Hest til Mælkekørsel idet han udtaler at Mælkekørsel snart er det eneste han kan beskæftige sig med.                                                                                            Kan ikke bevilges.

17. Rasmus Hansen, Lindknud. Læge Kofoed, Bække har sendt Regning for Konsultation paa 17 Kr.                                                                                                                            Til Efterretning.

Ludvig Iversen ansøger om en Maaned Husleje fra Vinteren paa 20 Kr.                         Nægtes

18. Vejmandspladsen i Vittrup. Laurids Gammelgaard, Vittrup, Frederik Petersen, Vittrup, Viggo Mogensen, Mads Poulsen, Debel, Peter Germansen, Lindknud, Axel Pedersen Lindknud og Carl Pedersen, Klelund har søgt Pladsen.                                           Frederik Petersen, Vittrup antoges.

19. Kirkestien til Nr. Vittrup. Da Iver Nielsen, Rosenlund trods gentagne mundtlige og skriftlige Henstillinger ikke har været til at formaa til at aabne Stien for Færdsel og da Niels Adamsen havde fulgt hans Eksempel og ligeledes pløjet Stien op sendte man Indberetning til Amtet men fik Sagen tilbage med Bemærkning om at det var en Politisag. Der

Side 244

efter lod man Sagen gaa til Politiet. For nogle dage siden kom Politibetjent Martini og udbad sig nogle Oplysninger og blev vist regulativet. Man fulgte med Politiet til N- adamsen og Iver Nielsen, efter en Deel Forhandling gik de begge ind paa atter at bringe Stien i farbar Stand. Samtidig forlangte I. Nielsen at de andre Lodsejere bl. a. N. Adamsen og H. Chr. Hansen, Debel udlagde en Sti hvor det var mulig at færdes til Fods eller paa Cykel og saaledes at Mælkevognene ikke ødelagde den med Vognene.                                                                                 Til Efterretning.

20. Brandfogederne.

Ribe Stiftamt har gennem politikontoret i Ribe fremsendt Beskikkelser og Instruktioner for de 3 nyvalgte Brandfogeder dateret 5. Sept. 1928, med Anmodning til Sogneraadet om at tilstille de paagældende foruden Beskikkelse og Instruks de ifølge Loven paabudte Protokoller m. m. samt et Eksemplar af Brandpolitiloven til

1. Kreds Gdr. Anders Nielsen Knudsen, Debel. Kredsen omfatter Lindknud, Debel, Assersbøl samt Deel af Hyldelund.

2. Kreds Møller Peter Mikkelsen af Hovborg. Kredsen omfatter Hovborg, Klelund samt Deel af Hyldelund og Okslund.

3. Kreds Boelsm. Kresten Jesper Christensen, Vittrup. Kredsen omfatter Okslund,, Vittrup og Gildbjerg. Der anskaffes 3 Ekspl. af Brandpolitiloven til Fogederne.

21. Overværgeraadet.

Marie Margrete Jensen, Datter af Hans Jensen og afdøde Bine f. Laugesen. F.T. i  Pleje hos John

Side 245

Petersen, Vranderup pr. Agerbæk, paagældende er bevilget et Beløb til Beklædning i Anledning af Konfirmation. Lindknud Kommune er pligtig til forskudsvis at afholde Udgifter. Til Efterretning.

22. Skattesager.

Landsoverskatteraadet har gennem Skatteraadet sendt Meddelelse om at der ikke har kunnet tages Hensyn til den af Knudsen fremsendte Klage over Skatteansættelsen for 1927/28. Klagen er for sent indkommen.                                                                Ansættelsen af Indtægten 2000 Kr. fastholdes.

24. Bidrag til Arbejdsløshedskassen for 1926/27 for Arbejsmd. Søren Christensen, Hovborg 20,60 Kr. og Murer Peter Jørgensen, Lindknud 36 Kr. I alt 56,60 Kr.                          Til Efterretning.

25 Kørselsregning fra Læge Kofoed Jensen, Bække for April Kv. Navne paa 27 Patienter er nævnt.

Side 246

Kørselsregning fortsat. Navne paa yderlig 38 Patienter nævnt. I alt er Regningen paa 768,50 Kr.

26.Skolesager.

Forsømmelseslisterne for Juli og August Md. fremlagdes. Mulkterne paaføres af Formanden.

27. Ribe Amts Skoleraadsforhandlinger fra Mødet 12. Maj fremlagdes.

28. Lindknud Skole. Lærerindelejligheden

Gavlmurene til Loftet har været nede endvidere den vestre Gavlmurs ydre Skal har været nede til Soklen. Dette har medført at der vist er Brug for ca. 8000 Teglsten, til Gengæld er der kuns brugt ca. 400 Cementsten. Saalbænkene ved Vinduerne trænger til Reparation, Skorstenene paa Hovedhuset ligeledes.

Side 247

29. Hvorledes skal Forholdene ordnes med Hensyn til Bolig for Vinterlæreren? Det vedtoges at lade Lærer Skovbjerg beholde Frk. Rasmussens Stue og køkken mod en aarlig Leje af 75 Kr. Skovbjerg holder Lejligheden ved lige. Lejen kan af begge Parter opsiges  med ½ Aars Varsel. Sogneraadet beholder Komfuret.

30. Ansøgning om Tilladelse til at indrette en Lejlighed til Lærerinden er gaaet til Ministeriet sammen med en Tegning af den nye Lejlighed og en Plan over den gamle. En Arkitekt Havning har rettet et par Spørgsmaal om Planen, der er besvarede.                                      Til Efterretning.

31. Laan til Bygningen

Holsted Sparekasse er villig til at yde Kommunen et Laan paa 3500 Kr. og lade denne gaa sammen med det tidligere Laan naar der foreligger Tilladelse fra Amtet.                          Til Efterretning.

32. Invaliderentesager. Niels Madsen. Brørup Sogneraad meddeler at der er fra 1/9 28 yderlig bevilget ham 10 Kr. pr Md. som Forskud paa I.R. = i alt 30 Kr.                           Til Efterretning.

33. A.R.Sager. Klaus Jensen, Lindknud ansøger om fri Læge og Medicin.              Bevilgedes.

34. Mathilde Juhl                           –        ligeledes.                                                            –

Læge Kofoed Jensen, Bække har sendt Regning for:

35. Ane Thomsen, Lindknud paa                     84 Kr.

36. Petrea Marie Chrestensen, Okslund  14 – 50 Kr.

37. Marie Schaffer, Klelund                    20  – 50  –                                             Til Efterretning.

Fattigsager.

38. Mads Kr. Nielsen Regning far Læge Kofoed 42,50. Samme Regning paa 53 Kr. Samme Regning paa 36 Kr. I alt 132,50 Kr.              Der er vel ikke nogle af Regningerne for Magnus?

Side 248

39. Mads Kr. Nielsen. Købmand Jensen, Vittrup har indleveret en Regning paa Varer som Mads Kr. Nielsen har faaet Tid efter anden paa Kredit til en samlet Beløb Af 62,91 Kr. Købmand jensen mødte personlig med Regningen og rettede ved den Lejlighed en henstilling til Sogneraadet om at betale Regningen da han daarlig havde Raad til at tabe Pengene.                    Betaling nægtes.

40 Hans Nissen Hansen, Vejle. Politikontoret i Nykøbing Mors hat sendt Begæring om Refusion af udlagt Bidrag 78 Kr.                                                                                          Til Efterretning.

41. Samme. Vejle Købstads Politikontor har sendt forespørgsel om H.N.H. kan anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune. En Afhøring vedlagt.                    Anerkendes.

42. Samme Sømændenes Forbund, Vejle forespørger om Kommuneen vil betale resterende Bidrag med 12 Kr.. Samtidig meddeles at han nu har faaet Hyre og skal sejle ret hurtig.   Betales.

43. Samme. W.Coops, Vejle har fremsendt Regning for følgende Beklædningsgenstande der d. 11/9 er udleveret til H. N. Hansen, nemlig 1 par Søstøvler 34 Kr., Oliekappe 21 Kr., 1 Sydvest 3,20 Kr., 1 Madras 6 Kr., Arbejdstøj 15 Kr. i alt 79,50 Kr.                                                       Til Efterretning. 

44. Ove Skovdal Nielsen, Læsøgade 45, Kolding meddeler at det ikke er Marie Birgitte Pedersen han agter at gifte sig med, det er en anden. De udlagte Børnebidrag tilbyder han at betale med 75 Kr. inden 1.Novb. og 105 Kr. efter Jan.. Hans tilkommende Svigerfar vil hjælpe ham i Gang med en Forretning. Han vilde gerne

Side 249

have Forsørgelsesattesten inden 1. Okt.                                           Der udstedes Forsørgelsesattest.

Samme. Politikontoret i Kolding udbeder sig refusion for udlagt Børnebidrag fra O. S. Nielsen til Birgitte Petersen f. T. Vonsild med 75 Kr.                                                          Til Efterretning.

45.Knud Sørensen. Politikontoret i Holsted udbeder sig Refusion for udlagt Bidrag til Marie Madsen, Bjerndrup for Tiden 31/5 til 31/11 28 med 72 Kr.                                Til Efterretning.

46. Politimesteren i Ribe har i Skrivelse af 11/9 28 meddelt at da Sognefoged og Lægdsmand Peter Nielsen, Gildbjerg er afgaaet ved Døden anmodes Sogneraadet om at fremsende Indstilling til de nævnte Posters Nybesættelse.

Der indstilles 3 i Distriktet og til begge Poster egnede Mænd med angivelse af fulde Navn, Fødselsdag og Sted m. m. Følgende indstilledes:

Gaardmand Marius Madsen, Vittrup, Gmd. Johs. Nielsen, Vittrup og Gdm. Hans Ingvart Johansen, Gildbjerg.

47. Mads Kr. Nielsen, der er flyttet fra Lindknud til Vejen Vestermark, hvor han har købt et Hus til Beboelse. M.Kr. Nielsen oplyser til Afhøringen at naar han har købt det nævnte Hus er det ved Hjælp af Penge han har faaet af hans voksne Børn. Sogneraadet i Vejen forespørger om han anerkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud K. , i bekræftende fald forlanges der fuld Refusion i Henhold til Fattiglovens § 51 Stk. 6. Dwer rettes forespørgsel til Amtet desangaaende under Henvisning til at han bor i egen Ejendom.

Side 250

48. Ebbe Nielsens Legatrenter tilstodes H.P. Nielsen.

49 Invaliderenter. Chr. Nymand Madsen, Okslund har personlig overfor Sogneraadet beklget sig over at Invalideretten har inddraget hans I.R. fra 1/ 28. Han agter nu at indsende ny Ansøgning  og ønsker gerne i den Anledning om Sogneraadet vilde give en Erklæring som Anbefaling af sagen.

                                                                                                             Tiltrædes af Sogneraadet.

50. Peter Madsen Andersen forespørger om Træerne Nord for Forsamlingshuset ikke skulde ryddes. I saa Tilfælde tilbyder han at fælde og rydde Træerne, Kulegrave Jorden for at faa Træet. Dersom A.C. Andersen skal, om han vil, have Part i Arbejdet. Arbejdet kan udsættes til Vinteren.

51. Der kan nu faaes 10 Tommers Drænrør fra Bække Trælast. Der aftages 100 Stk. Rør.

52. Hans M. Petersen agter evt. at ansøge om et Hedelaan paa indtil 1500 Kr. med Panteret næst efter et tidligere Hedelaan paa 1500 Kr.                                                           Bevilgedes.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1½

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Chr. Heick, Oluf Jepsen; Ths. Thomsen, Niels Jørgensen

 

Aar 1928 d. 10. Okt. holdt Lindknud Sogneraad ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt

 

Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Sept. Maaned.

D. 1/9 født en Søn af Mejerist Jens Theodor Henriksen og Hustru Margrete Eriksen af Lindknud

                                                                                                                         Døbt Erik Henriksen

–   5/9   –           –     – Møllersvend Jens Kr. Jakobsen og Hustru Bothilde Kirstine Burkal, Klelund

–   14/9 –           –     –  Frederik H. J. Petersen og Hustru Karen Adelheid L. I. C. Hartmann, Vittrup

–   15/9 –           –     – Vejmand Peder M. Andersen og Hustru Ane Elsebeth Andersen, Lindknud

                                                                                                                                Til Efterretning.

1. Cirkulære af 31/8 1928 om Arbejdsløshedsunderstøttelse der ikke maa udbetales til Aldersrentenydere uden særlig Tilladelse.                                                              Til Efterretning.

2. Cirkulære af 12/9 28 om Ydelse af Tillæg til Invaliderentenydere i Henhold til § 4 – 14 i Lov No. 197 af 16/7 27.                                                                                                         Til Efterretning.

3. Cirkulære af 10/9 28. regninger for ydet Fattighjælp og A.R. betales senest 6 Uger efter hver Halvaars Begyndelse.                                                                                                Til Efterretning. 

4. Kassekreditten. Handelsbanken meddeler at Kommunens Skyld til Banken pr. 1/10 28 var 15244,68 Kr.                                                                                                              Til Efterretning.

5. Lindknud Borgerforening har rettet en Henstilling til Sogneraadet om at lade Vejsvinget udvide ved Mejeriet efter Assersbølgaard.                                               Sendes til Mejeriets Bestyrelse.

Side 252

6. Vej No. 1. Grundforbedringsarbejdet fra Brørup Skeel til Niels Hansens Ejendom er nu udført. Der har været arbejdet fra Mandag Morgen til Fredag Aften 9 Timer pr. dag. De Arbejdere der ikke er Vejmænd har fremsat Krav om om en Timeløn af 98 Øre, dvs. 8,82 Kr pr. Dag

                                                                   Der forhandles med de lejede Arbejdere om Daglønnen.

7. Til at foretage det ordinære Vejsyn valgtes det staaende Udvalg.

8. Saustrup Drengehjem har fremsendt Beretning.

9. Kirkens Korshær har fremsendt Beretning og ansøger om Bidrag.                          Henlagtes.

10. Fængselshjælpen ansøger om et Bidrag.                                                                         –

11. Beskikkelse som Sognefoged.

Ribe Stiftamt har under 21/9 28 meddelt at Gaardmand Johs. Chr. Nielsen af Vittrup Dags Dato er beskikket til at være Sognefoged for Lindknud Sogns østre Sognefogeddistrikt i Stedet for afdøde Peter Nielsen.                                 Foranstaaende er Bekendtgjort ved Kirkestævne Sønd. 23/9 28 .

12. Pantefoged.

Ribe stiftamt har ifølge Ansøgning meddelt Tilladelse til at der ansættes en Pantefoged i Lindknud Kommune.                                                                                    Sagen udsættes indtil videre.

Side 253

13. Nedlæggelse af Dommerembedet i Holsted.

Sogneraadsformand P.N. Petersen, Holsted har i Skrivelsen af 13/10 28 meddelt at Ministeriet havde Planer fremme om at nedlægge en Deel Dommerembeder der i blandt Embedet i Holsted. I den Anledning har samtlige Sogneraadsformænd været samlet tilæ Møde paa Hotel Brørup d 17/8 28 hvor Sagen drøftedes og der nedsattes et Udvalg til evt at sætte sig i Bevægelse dersom Sagen kommer til Behandling i eller udenfor Rigsdagen.

Udvalget bestaar af Formændene for  Vejen, Brørup, Holsted, Gørding og Føvling Sogneraad.

Endvidere ønskedes Sagen sat under Behandling ved de interesserede Sogneraads Møder.

Sogneraadet vedtog at støtte Sagen til Bevarelse af Dommerkontoret i Holsted.

14. Jordemoder Fru Lytken, Lindknud udbeder sig Honoraret for Fødselshjælp udbetalt af Kommunen paa følgende: Anna Elisabeth Hansen, Tved. 15 Kr.                          Til Efterretning.

15. Frederik Petersens Hustru, Vittrup, Kørsel                     6  –                                       –

16. Elle Nielsen, Okslund                         –                           7  –                                       –

17. Hans Peter Petersen udbeder sig Dækning for Udgifter til Læge Lange Grindsted paa 4 Kr. + Grindsted Apotek for Medicin 6,25 Kr.                                                                    Til Efterretning.

18. Frikørsler.

Mikkel J. Mikkelsen for Kørsel med Læge Larsen til Margrete Jæger, Hovborg 13,20 Kr.  –

Side 254

19. Kørselsregning fra Læge O.B. Henriksen,Vorbasse på 37 Kr. 4 patienters navne er nævnt.

20. Hjørnet ud for Forsamlingshuset. Frede Olsen, Kolding Planteskole har fremsendt Regning for Planter i kvitteret Stand.

21. Skolesager.

Klelund Skole. Justitsministeriet har i Skrivelse af 20/9 28 meddelt Dispensation fra Brandpolitiloven § 8 i Lov No.174 af 31/3 1926 angaaende et Kakkelovnsrør over Loftet.

                                                                                         Naar Sagen er i Orden sendes Meddelelse.

22. Lindknud Skole, Lærer Skovbjerg har under 27/9 meddelt at han modtager Sogneraadets Tilbud om at faa Raadighed over hele Loftet i hans Beboelseshus mod en aarlig Lejeafgift af 75 Kr.

23. Lærer Skovbjerg ansøger om et Hold Læsebøger 15-16 Stk til 3. og 4. Klasse.        Bevilgedes.

24. Samme agter at afholde Aftenskole i den kommende Vinter i 2 Dage/Uge a´2 Timer. I den Anledning ansøger han om fri Lokale, Lys og Varme + et Tilskud af Kommunens Kasse. Bevilges.

Side 255.

25. Provst Mouridsen meddeler at Seminarist Svend Ingemann hansen er kaldet til Vinterlærer ved Lindknud Skole og Forskolelærerinde Bothilde Mikkelsen som Vinterlærerinde ved Klelund Skole for Vinteren 1928/29.            

26. Lærerindelejligheden ved Lindknud Skole. Frk. Rasmussen forespørger om hun maa faa Fliser paa Væggen over Komfuret samt et par Rækker paa Gulvet.                                          Bevilgedes.

27. Ministeriet har sendt Sagen  angaaende Lejligheden til Lærerinden tilbage og har foreslaaet nogle Ændringer i Planen. Formanden har personlig været hos Provsten og talt med ham om Forholdene. Provsten lovede at medgive den oprindelige Plan sin Anbefaling og paany indsende Sagen til Ministeriet.                                                                                             Til Efterretning.

28. Skorstenssynet har gjort opmærksom paa at den ene Skorsten er revnet. Det er overdraget til Jens Christensen at udbedre Skaden og reparerede 2 Skorstene over Taget over Skovbjergs Lejlighed.                                                                                                                Til Efterretning.

28. Okslund Skole Boghandler Fredslund har sendt Regning for Skolemateriel paa 36,15 Kr. Og Vittrup Skole paa 70,19 Kr.                                                                                    Til Efterretning.

29. Aldersrentesager. Laurids Clausen Pedersen. Udvalget for A.R. i Odense har under 22/9 28 meddelt at der tilstaaet ham Støvler til 55 Kr. Lovmæssig Refusion forbeholdes. Til Efterretning.

30. Klaus Jensen Sht. Hedvigs Klinik i Kolding har sendt Regning paa 65 Kr.               –         

Side 256

31. Gjesten Apotek har fremsendt Regning for Ane Thomsen, Lindknud 68,40 Kr., Mathilde Juhl 8,90 Kr., Petrea M. Christensen, Okslund 2,45 Kr.                                                 Til Efterretning.

32. Fattigsager.

Mads Kr. Nielsen Regning fra Vejen Apotek 7,55 Kr. Samme Regning fra Gjesten Apotek 6.25 Kr. 33. Carl J. Hansen. Regning fra Den Sjællandske Aandssvageanstalt for Okt. Kv. 120 Kr. Til Efterr.

34. Frederikka Jespersen. Regning fra Holsted Apotek for Medicin paaa 78,30 Kr.                   –

35  Hans Jørgensen. Anstalten i Brejninge. Regning for Okt. Kv. 135 Kr.                                  –

36. Anna Hansen, Lindknud. Grundet paa at den for hende ansatte Tilsynsværge Sognefoged Peter Nielsen er død bliver der at vælge en anden, valgt blev Hans I. Johansen, Gildbjerg.   Anerkendes.

37. Carl Chr, Thygesen Bonde. Harboøre Engbjerg Kommune forespørger om paagældende kendes forsørgelsesberettiget i Lindknud Kommune og om Lovmæssig Refusion kan forventes.Anerkendes

38. Helga andersen. Kvindehjælpen i Aarhus har d. 8/9 meddelt at der er bleven en Plads ledig paa Rødsten Optagelseshjem og at

Side 257

Helga Andersen d. 21/9 28 er overført fra Aarhus til Rødsten. For samme er der fremsendt Regning for Ophold 165 Kr. + Omkostninger ved Flytningen 34,90 Kr. I alt 199,90 Kr.         Til Efterretning.

39. Andreas Hansen ansøger om at faa Skorstenen ommuret,, den er kasseret, samt betale Renter og Kongelig Skat for dem.                                                                                                Til Efterretning

40. Skomager Ove Skovdal Nielsen, Kolding. Man har ifølge Begjæring sendt ham en Forsørgelsesattest til Brug ved indgaaelse af Ægteskab.                                                           –

41. Af Motorskatten har Lindknud Kommune for Tiden indtil ¼ 1928 modtaget 3079 Kr.

42 Hans P. Poder forespørger om Kommunen vil betale for Læsning af Grøfterensningsjord, når han lader Jorden køre bort.                                                                                    Kunde ikke bevilges.

43. Lindknus Skole. Regning fra Brørup Trælast paa 152,25 Kr. Kirkeregningen paa 5,88 indgaar. Der søges oplyst hvor meget Saltsyre der er brugt. Ballon sendes Retur.

44.Kørselsregning fra Læge Kjirkebjerg Holsted for Slagter Nielsen Hovborg 7 Kr., Søren Jepsen, Hovborg 8 Kr., Lærer Nielsen, Hovborg 7 Kr., H. Christensen, Hovborg 8 Kr., Andr. Nikolajsen 16 Kr., P. N. Petersen, Kidholm 6 Kr. Lærer Thomsen betaler selv 7 Kr.                   Rest 45 Kr.

45 Ribe Stiftamt forespørger om Kommunen har Tilslutning til Falk – Zone Brandvagt og om Kommunen er i Besiddelse af Brandmateriel. Forslag til Brandvedtægt indsendes.

                                                                                               Formanden sender Svar paa Skrivelsen.

Side 258

46. Rasmus Hansens Hustru ansøger om at faa sin ugentlige Understøttelse forhøjet, hun siger det er umuligt for hende at faa Understøttelsen til at slaa til.

Sogneraadet giver Tilladelse til at købe Beklædningsgenstande for indtil 50 Kr.

47. Gift for Ræve. Murer Th. Chrestensen, Hovborg ansøger om Sogneraadets Anbefaling til at udsætte Gift for Ræve paa nedennævntes Marker:

Andr. Jensens, Ole P. Simonsens, Chr. H. Pedersens, Jens S. Andresens, Kresten Petersens, Th. Thomsens, Hans Kr. Hansens, Andreas Hansens, hans Kr. Pedersens, Jens Tarp og Peter J. Hermansens, Klelund.                                                                                               Anbefales.

48. Klelund Skole. Lærer Thomsen ansøger om at faa lagt Loft over Hønsene.      Bevilges.

49. Kul til Klelund Skole. Der bevilgedes 6000 Pund Kul, der købes gennem Brugsforeningen.

Mødet sluttet. Næste Møde Kl. 1½

Niels Thøgersen

Chr. Heick, Niels Jørgensen, Oluf Jepsen, Marius Madsen Ths. Thomsen, H.M.Petersen

 

50. Regninger fra Brørup Apotek. Lindknud Kommune for Hymbol 138,50 Kr.

51. A.R.nydere. Enke Petrea Marie Chrestensen, Okslund Medicin 35,55 Kr

                             –     Petrine Christiansen                 –               –       2,65  –

                             –     Ane Marie Jensen, Lindknud                    –      3,60  –

                             –     Ane Thomsen               –                           –       5,50  –       Niels Thøgersen   

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *