1923 – 26 – 1h

  1. 8.      Lindknud Sogneråds protokol 11/11 1925 –

Aar 1925 d.11/11 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt

 

1. Fødselsanmeldelser fra Pastor Barfod Petersen for Oktober

1/10 født en Søn af Gmd. Peter Chr. Petersen og Hustru Mette Marie Chrestensen af Okslund.

29/10 –      –   –     –  Hmd. Andreas Hansen og Hustru Henriette Pedersen af Lindknud

1/10   –      –  Datter af Sognepræst Clemens Barfod Petersen og Hustru Asta Dalsgaard, Lindknud

17/10 –      –      –       –  Bmd. Hans P. Hansen Madsen og Hustru Anna Amalie Lønborg, Kongens V.

31/10 –      –      –       –  Skomager Jens P. J. Bonde og Hustru Louise J. K. Møller, Lindknud

Døbte: Søn af Murer Rasmus Hansen Carl Ficher Hansen, Søn af Hans A. Christensen Alfred Christensen, Risbøl, Søn af Alfred Chr. Christensen Sofus Mads Christensen, Datter af Alfred Gunder Jensen Henny Bjerregaard Jensen, Gildbjerg, Datter af Frederick georg Birbaum Marie Friedericha Bierbaum, Okslund.

2. Cirkulære af 15/10 25. I Henhold Lov No. 348 af 7/8 22 er der stillet ½ Mill. Kr. til Raadighed til Fordeling blandt de Kommuner hvis Udgifter til A.R. For Aaret 1924/25 har været særlig store i Forhold Alderdomsunderstøttelse for 1922/23. Ansøgningen der skal indsendes senest 15/11 skal indeholde Oplysning om A.R. for 24/25 og 22/23 der er afholdt af Kommunen. Antallet af A.R.nydere pr 31/3 1925 og antallet af Alderdomsunderstøttelse pr. 31/3 1923. Desuden Kommunens Ligning for 1922/23 og 24/25.                                                              Til Efterretning.

3.    Cirkulære af 10/10 25 ang. Indberetning om A.R.. Enkebørn m. m. Jævnf. Cirkulære af 3/3 20

side 220

4.   Cirkulære af 16/10 25 ang. Regler for Udbetaling af ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse

Ribe Amtsraad har meddelt Tilladelse til at Kommunen maa optage et midlertidigt Laan til Dækning af Udgifterne ved opførelse af et Beboelseshus i Lindknud samt Køb af Byggegrund Matr. No. 3bi, Debel. Naar Huset er opført kan der ansøges om Tilladelse til at optage et Laan.                               6. Holsted Sparekasse har ifølge derom fremsat Ansøgning bevilget Kommunen et Laan paa 6000 Kr. til Dækning af Udgifterne ved Opførelse af et Bolighus i Lindknud og et Tørvehus ved Adsersbøl Skole mod en foreløbig Rente af 6% og 10 Aars Afdrag. Dog paa Betingelse af Amtets Godkendelse foreligger. Man har sendt den modtagne Tilladelse fra Amtet til Sparekassen og anmodet om at faa Laanet ordnet som fast evt. midlertidig Laan snarest. En saadan foreligger til Sogneraadets Underskrift paa 6000 Kr. for et ½ Aar.                                                                            7. Da Kommunens Kassebeholdning er gaaet betydelig ned og Skatterne indgaar meget sparsomt vil det blive nødvendigt at optage midlertidigt Laan i en Bank eller en anden Pengeinstitut. Sogneraadet gav Formanden N. Thøgersen og Kassereren H.M.Petersen til paa Kommunens Vegne og indtil videre at optage et midlertidigt Laan i en Bank el. lign. Pengeinstitut paa indtil 10,000 Kr. side 221                                                                                                                                                 8. Nødhjælpsarbejdsudvalget for Ribe Amt opfordrer Sogneraaadet til i saa stor Udstrækning som mulig at sætte Arbejder i gang til Imødegaaelse af Arbejdsløsheden.                      Til Efterretning.   9. Foreningen Danmarks Blinde har sendt Beretning og Regnskab og ansøger om Bidrag. Henlagtes 10. Blindehjemmet i Vejle                  –          –                      –                             –                       –               11. Hedebruget                                   –           –                      –                             –                      –              12. Kirkens Korshær                          –           –                      –                             –                       –   

 13.Vejsager. Peder Pedersen af Okslund har sendt Klage over Jordemodervejen, særlig ang. en Stenkiste vest for hans Ejendom samt en Deel Huller i Vejen over Kæret, man har bedt ham om at køre nogle Kampesteen i Hullerne.                                                                                                     14.  Samme har besværet sig over at Enkefro Hub, Tved pløjer og harver paa Vejen, der fører fra hans Ejendom til Vej No. 22 ved Tved, samt at der som Regel henstaar Vogne og Redskaber over Vejen ved Fru Hubs Ejendom, saa han ikke kan færdes ved Nattetid skjønt han ifølge Skjøde har Færdelsret paa Vejen.                                          Sagen er henvist til Udvalget for Mark og Vejfred.   15. Vejsyn er foretaget af Vejudvalget d 30 og 31 Okt., der foreslaaes leveret ca. 42 Favn Steenslag og 24 Sandgrus eller Harpet.                                                                                                            Side 222                                                                                                   

16. Vej og Tørvelicitation afholdes i Lindknud Kro d 28/1 Kl. 2. Levering af 100 Favn Steenslag og ? Favn Leer, samt Gravning, Stugning og Kørsel af 20 Tusind Tørv i Ko0mmunens Mose og Levering af Tørv til Skolerne.                                                                                                             17. Statslaan. Den af Chr. Christensen, Vittrup ifølge Obligation af 13/4 1904 modtagne Statslaan paa 1000 Kr. til Opdyrkning af Hede og Mose er nu fuldt indbetalt idet Obligationen er d. 22/10 25 kvitteret af Ribe Stiftamt.                                                                                          Til Efterretning. 18. Brandbog til Gildbjerg Distrikt. Boghandler Kirk, Holsted har fremsendt Regning for ovennævnte paa 8 Kr.                                                                                                 Til Efterretning. 19. Pastor Barfod Petersen ansøger om Tilladelse til at afholde Bibellæsninger i Vinteren 25/26 i Klelund, Okslund og Vittrup Skoler.                                                                    Bevilgedes.           20. Surhave Fattiggaards Regnskab for 1924/25. Der er Indtægter paa 33,025,22 og et Overskud paa 5,743,22 Kr.

Gaard, Besætning og Inventar 70,300 Kr., Indestaaende i Banken 11,991,13 Kr., Gæld til Kreditforeningen 13,480 Kr., Gæld til Sparekassen 38,218,40 Kr.                           Til Efterretning.  Side 223.                                                                                                                                                 21. Frikørsler. Regning paa 226,50 for Kørsel til 20 navngivne Personer.                            –             22. Invaliderenter. Enkefru Anna Katrine Hub, Tved, Okslund søger I.R., hvilket er meddelt af Invalideforsikringsretten. Nævnte Ret udbeder sig Oplysninger om Ansøgerens helbredstilstand, Arbejdsførlighed, Økonomiske Forhold og Skatteansættelse for T 1922 – 26 m. m.                                                    Søges Oplysning og sendes Indberetning.                                                                                           23. Skattenedsættelse. Thyra Thøgersen ansøger om Fritagelse for at betale Skat for Juli Kv. Grundet paa at hun var paa Højskole fra Maj til August.                                     Bevilgedes.            24. Husvildeboligen er nu færdig, man har købt et brugt Komfur med Messingstang paa Brugsforeningen for 35 Kr. Huset er antaget af Udvalget og Familien er flyttet ind. Lejen sættes til 200 Kr.                                                                                                                                                 25. Forsamlingshuset. Peter Andersen kalker Huset og hans Hustru har paataget sig at gøre Huset rent. Komfuret bliver altsaa staaende, Gulvet repareres.                                                                  Side 224                                                                                                                                                26. Lærer Frandsen, Vittrup ansøger om Tilladelse til at holde Aftenskole i Vinteren 25/26 med fornøden Brændsel, Renholdelse og Lys. Ansøger om Tilskud pr. Time. Skolen agtes afholdt i ca. 25 Aftener a´3 Timer pr Aften.                                                                                                                 Der ydes fri Lokale, Lys og Varme, det henstilles at Eleverne selv foretager Renholdelse. Meddelelse ogsaa til Klelund Skole.                                                                                                   27. Cirkulære af 22/10 25 ang. Kommunale Ungdomsskole. Statstilskud ydes i Forhold til en Løn af 3,60 Kr. pr. Time.                                                                                                        Til Efterretning. 28. Forsømmelseslister for Sept. og Okt. forelaa.                          Mulkterne paaføres af Formanden. Klelund Skole. Elektrisk Lys i 3. Klasse bevilgedes, dersom Lokalet skal benyttes til Aftenskole. 

 

Ligsynsmænd. Grundet paa at Poul Sørensen og Andreas Jepsen har bedt sig fritaget for Hvervet har Sogneraadet indstillet Husmændene Klaus Jensen og Jens Kr. Thomsen af Lindknud til at overtage Hvervet med Tømrer Karl Lebæk som Suppleant.                                                                              29. Frederik Hansen, Lindknud er d. 1/11 afgaaet ved Døden. Sønnen Niels Hansen har indleveret en Regning for Ligkiste og Klædning paa 96 Kr. og rettet en Henstilling til Sogneraadet om at betale Regningen.                                                                                                         Til Efterretning. 30. Bertel Pedersens Hustru. Regning fra Læge Kofoed J., Bække paa 21 Kr.                       –            side 225.                                                                                                                                               31. Jakob L. Jakobsen. Regning fra Vejen Sogneraad for 1. Halvaar paa 343,13 Kr.              –          32.  Jens P. Veldt               –          –   Gjørding     –                     –               248,83  –                –           33.  Anna K. Hansen         –              Kolding Fattigudvalg        –               205.92  –                –        34.  Karl H. Buhl               –         –   Holsted Sogneraad            –               218,29  –                –         35. Danile Petersen            –         –                      –                      –                 74,25  –                –        36. Bertel Pedersen            –         –   Folding      –                       –                 64,50  –                –       37. Johanne Buck  Regning fra Veerst Sogneraad for 1. Halvaar paa 147,37 Kr.        Til Efterretning. 38. Mads N. Knudsen, Okslund oplyser at han har fri Ophold hos Sønnen, men ingen bestemt Værelse. De 5000 Kr. han ejer indestaar i Ejendommen, men er rentefri saalænge han bor hos Sønnen. I Tilfælde af at han fraflytter skal han have 300 Kr. om Aaret. Kapitalen kan opsiges.      Bevilges A.R. Pr Maaaned 9,16 + Dyrtid 6,50 Kr. fra 1/11 25.                                                          39. Andreas Nielsen, Lindknud har fremsendt Begæring om A,.R.. Er f. 25/12 1854 i Hyldelund, ejer ingen Formue og har ingen Gjæld.   Bevilgedes A.R. 32,50 + Dyrtid 6,50 Kr. fra 1/12 25.     side 226.                                                                                                                                                  40. Anne Petersen, Gildbjerg har fremsendt Ansøgning om A.R.. Hun er f. i Holsted d 1/7 1864. Ejer en Landejendom. Ejendomsskyld 4800 Kr. Gjæld i alt 4500 Kr. Besætning 2 Køer I Kvie 1 Hest. Er ikke Medlem af Sygekassen. Forsørgelsesberettiget her.                                                  Tilstodes A.R. Fra 1/12 25 pr Maaned 8,33 + Dyrtid 4,17 Kr.                                                              41. Fattigsager. Jeppe Larsen Jepsens Hustru, Randbøl Sogneraad meddeler at der i T. fra 1/10 til 31/3 26 er tilstaaet hende Brændselshjælp pr. Maaned 5 Kr.                                   Til Efterretning.  42.  Carl Hansen, Ebberødgaard. Regning f. T. 1/4 til 1/10 paaa 150 Kr.                           –                43. Marie Nielsen. Læøge Kofoed Jensen har sendt Regning for ydet Lægehjælp 40 Kr.     –            44. Maren M. Hansen. Vejle Fattigudvalg. Regning for 1. Halvaar paa 212 Kr.                    –           45. Jens Chr. Rasmussen.  –           –                –        paa ydet Understøttelse 358 Kr.             –           Aldersrenter. Laurids Kl. Petersen. Vejle Kommune 197 Kr.                                                 –            Mathilde Christensen. Gesten Kommune. 1. Halvaar 220,50 Kr.                                           –           side 227.                                                                                                                                                  46. Mads Kr. Nielsen. Læge Kofoed J. har sendt Regning for ydet Lægehjælp til hans Hustru og Børnene + Befordring 240 Kr.                                                                              Til Efterretning.  Samme. Regning fra Crome og Goldschmidts Forretning, Brørup for en Habit og en Stortrøje til Drengen Laurids paa 62,50 Kr.                                                                                                                Samme Fastsættelse af Understøttelse pår. Maaned for Vinteren 50 Kr. fra 1/11 25 til 30/4 26.    Samme Ansøgning om 2 par Underbenklæder og 2 Uldtrøjer. Mangler til Føden.                               Tilstodes 15 Kr. til Varer i Brugsforeningen.                                                                                   Renterne af Ebbe Petersens Legat. Ane Kirstine Elisabeth Hansen, Adsersbøl.                            Mødet sluttet.                                                                                                                                    Niels Thøgersen

Niels Jørgensen, Chr. Heick, Marius Madsen , Ths Thomsen. Oluf Jepsen, H.M.Petersen. 

 

Aar 1925 d. 9/12 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.

Følgende forhandledes:

Pastor Barfod Petersen har sendt Fødselsanmeldelser for Novb.

5/11 født en Søn af Bmd. Kresten Hansen Petersen og Hustru Johanne M. Hermansen, Hovborg  28/11 –          –     –  Gmd. Ejnar Clausen Ravn og Hustru Mary Lund, Adsersbøl                            side 228.                                                                                                                                            27/11 født en Datter af Arbejdsm. Johs. Møller Johansen og Hustru Mette A. Thorstensen, Klelund.  Døbte i Novb. 6 Børn.                                                                                              Til Efterretning.    2. Lov af 1/12 25 om Foranstaltninger til Modvirkning af Arbejdsløshed. Ifølge nævnte Lov kan der af Social og Finansministeriet bevilges Laan til Udførelse af visse Arbejder ligesom der evt. kan ydes Tilskud af Staten. Cirkulære af samme Dato følger med nævnte Lov.             Til Efterretning.  3. Forslag til Lov om Barselshvile, fremsat i Folketinget d 8/10 25 af Socialminister Borgbjerg. Forslaget gaar ud paa at en Kvinde der har født skal være fritaget for Arbejde i Fabriksvirksomhed i mindst 6 Uger efter at hun har født. Ministeriet har gennem Amtet udbedt sig Oplysning om hvilke Udgifter de enkelte Kommuner har havt til fødende Kvinder før og efter Fødslen.   Til Efterretning.  4. Cirkulære af 2/12 25 ang. Statslaan i Bolighuse. En saadan Ejendom kan ikke overdrages til en anden Ejer med mindre Kommunen fremdeles stiller Garanti for ½ Deel af Laanet, og det henstilles at Kommunen gør dette forsaavidt det anses for at være solide Købere.                Til Efterretning.   5. Udstykninger. Landbrugsministeriet har under 11/11 meddelt Tilladelse til at Hans Ravn af Vittrup maa udstykke og sælge følgende Matr. No. Af Bække By og Sogn nemlig 6m, Bække og 11b.                                                                                                                                                    Side 229                                                                                                                                              endvidere Matr. No. 6Cx, 11f, til Mads Najbjerg af Gjerndrup og 6ca, og 11g til M. Mortensen af Vittrup. En Vej over No. 4B, 4y, og 5b paa 3,77 M. er noteret.                                 Til Efterretning.  6. Samme Ministerium har d. 21/11 24 approberet Udstykning af Matr. No. 2C, Klelund tilhørende Cementstøber  S. Jepsen Hovborg saaledes 2c, Klelund beholder S. Jepsen og 2p sælges til N.P. Vase, Okslund.                                                                                                         Til Efterretning.   7.  Samme Ministerium har under 12/11 approberet Udstykning af Matr. No. 9B, Lindknud saaledes Th. Thomsen beholder 9b, Jens Thomsen faar 9l og S.L. Svenning 9m.                Til Efterretning. 

8. Samme Ministerium har meddelt Tilladelse til at Jens Chr. Thomsen maa sælge Matr. No. 3bi af Debel ved Lejlighed og ikke som tidligere meddelt til Chr. Christensen.              Til Efterretning.   Ansøgninger om Bidrag.                                                                                                                       9. Steffenshjemmet i Aarhus.                                                                                                Henlagtes. 10. Ribe Amts Plejehjemsforening.                                                                        Tilstodes 20 Kr.      11. Kvindehjælpen i Aarhus                                                                                               Henlagtes.   12. Samfundet og Hjemmet for Vanføre                                                                  Tilstodes 10 Kr.     13. K.F.U.M. Soldaterhjem i Københ.                                                                             –       10 Kr.   14. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, Ribe Amts Kredsforening.   Henlagtes.       Side 230                                                                                                                                                  15. De danske Gasværker henleder Opmærksomheden paa Tjæren som Vejmateriale. Til Efterretn. 16. Inddrivning af Skat. Ribe Stiftamt har under 26/11 25 ifølge Henstilling fra Indenrigsministeriet meddelt at Restancer af personlige Skatter  i.h.h.t. Lov No.149 af 10/4 1922 om Indkomst og Formueskat til Staten og Lov No.73 af 29/3 24 om personlig Skat til Kommunen kan bringes til Anvendelse overfor ugifte, Værnepligtige og Tjenestemænd ved Kommunen.       Til Efterretning.   17. Ribe Stiftamt har under 26/11 25 henledt Opmærksomheden paa Punkterne 4. og 5. i Cirkulære af 4/6 24 om hvordan der udlægges Skjærver paa Vejene og at disse altid skal tromles til eller dækkes med Jord eller lign.                                                                                    Til Efterretning.    18. Folkeregistret. Fremtidig sendes Indberetning til Statistisk Departement Kvartalsvis. Ifølge Opgørelsen Af Folkeregistret efter Folketællingen d. 15/11 25

 var der i Kommunen 792 Mænd og 732 Kvinder = 1524 Personer. Deraf i Lindknud Kirkedistrikt 957 og i Hovborg 567 samt i Risbøl 71 Personer.                                                                               Indenfor Lindknud Sogn er der født 44 Børn og døde 15 Personer.                       Til Efterretning.    19. Det nye Bolighus er brandforsikret i Den Alm. Brandkasse for 4000 Kr. Policen fremlagtes.      N.B. Skal man flytte Latrinen ved Forsamlingshuset eller faa anskaffet et nyt? Der anskaffes nyt.    20. Kommunens Overslag for 1926/27 var til 1. Behandling. Henvistes til 2. Behandling.              Side 231                                                                                                                                               21. Beretning om Høsten 1925. Gennemsnitsudbytte pr. Tdr. L. sendes til Statistisk Departement. Der udsendes Spørgeskemaer.                                                                                                              22. Værgeraadsmøde. Esbjerg Værgeraad har indbudt samtlige Værgeraad i Ribe Amt til Møde i Esbjerg d. 11/12. Der forespørges om Kommunen kan bevilge et Tilskud til Dækning af Rejseudgifter.                                                                                                   Bevilgedes 25 Kr.

Som Suppleant i Stedet for Knud Pedersen valgtes Marius Madsen.                                                  23. Skolesager. Lærer Skovbjerg har ansøgt om lidt Kul til Hjælp til Tørvene ved Lindknud Skole. Der er også for lidt Brændsel ved Okslund Skole. Der købes 1000 Pund Kul hos Købmand Riise.   24. Under Snestormen er der væltet en Deel Graner ved Lindknud Skole. Skal man ikke lade en Deel hugge og rydde samt plante et Underlæ af Løvtræer ind mod Poul Sørensens Have?               Det overdroges A.K. Andersen at rydde Træerne.                                                                              25. Cirkulære af 3/22 25 ang. Ministerielle Anbefalinger af Lærebøger i Folkeskolen. Til Efterret.  Børn af Enker. Marianne Sørensen. Regning fra Brørup Sogneraad paa 60 Kr.       Til Efterretning.  Side 232                                                                                                                                                   26. Aldersrentesager. Lov om Ydelse af Brændsel til A.R.Nydere i Vinteren 1925/26.                    Brændsel kan ydes til A.R.nydere der af Kommunalbestyrelsen anses for Trængende dertil i natura eller ved Mærker saaledes Samlevende Ægtefæller hvor begge er fyldt 65 Aar højst indtil 30 Kr. og for enlige 30 Kr. Af Kommunens Udgift refunderer Saten indtil 1/4 dog ikke over 500.000 Kr. Til Opholdskomunen 3/4. Følgende bevilgedes Brændsel for Vinteren 1925/26 med 30 Kr.:                Maren Nielsen, Debel, Sine Nielsen, Gildbjerg, Eskild Sørensen, Marie Schaffer, Mathilde Juhl, Johs. Hansen, Karen Hansen, Ane Thomsen, Klaus Jensen, Lorents P. Hansen, P. Hansen,, Poul Andersen, Marie Kolbæk, Hovborg, H.J. Gehlert, Iver Jensen, Ane M. Jensen, Hans Cl. Ravn, H. Hansen, Jens Chr. Thomsen.                                                                                                               27. Anders Hansen Vonsild Sogneraad Regning paa 147,38 Kr.                          Til Efterretning.       28. N.P. Madsen    Brørup         –                –          –   268,22  –                                       –                  29. N.P. Olesen          –               –                –              223,65  –                                       –                   30. Johanne Adamsen ansøger om 15,000 Tørv leveret i Sommeren 1926                     –                               Gravs Nielsen fyldt 65 Aar 30/7 25 A.R. pr. Maaned 24 Kr. + Dyrtid 6,50                     –                   31. Fattigsager. Jørgen J. Damm, Okslund  fremsendt Ansøgning om ekstra Penge til Julen.  30 Kr. side 233.                                                                                                                                               32. Ane Dorthea Albertsen anmoder Sogneraadet om at faa noget mere i Understøttelse da hun ikke kan leve af 25 Kr. om Maaneden.                                                              Bevilgedes 15 Kr. til Julen. 33. Poul Ditlef Schultz meldte sig d 30/11 til Indlæggelse paa fattiggaarden. Den 1/12 henvendte han sig personlig til Formanden og forklarede at han i lang Tid havde gaaet Arbejdsløs og af den Grund ikke havde kunnet betale sit Bidrag 2,40 Kr. om Ugen til Fagforeningen og nu resterede ca. 36 Kr., men naar han kunde komme til Københ. Og faa nævnte Beløb betalt kunde han efter 14 Dages Forløb faa ekstraordinært Understøttelse 18 Kr. om Ugen + Hjælp til Husleje.                   Efter Forhandling med Kassereren blev vi enige om at betale ca. 50 Kr. og lade ham rejse. Bestyrer P. Lauesen lovede at købe Billet til ham og forsøge udstedt en Check i Brørup Bank til Betaling af de 36 Kr. + Rejse 13,10 + Rejsepenge 5 Kr.                                                 Til Efterretning.            34. Martin Madsen. Randbøl Sogneraad har sendt Regning for ydet Fattigunderstøttelse 388.37 Kr.  35. Jeppe L. Jepsens Hustru Randbøl Sogneraad har sendt Regning for Understøttelse   112,50  –   36. Hans Nissen Hansen fra Vejle mødte for 8 Dage siden personlig og meddelte efter at have udstaaet en Straf blev han og hans Hustru enige om atter at flytte sammen lejede en lile Kvistlejlighed. Hvorfor skulde betales ca. 13 Kr. om Maaneden, men han resterede Husleje for 2 Maaneder og de vilde om faa Dage blive smidt paa Gaden. Hans Hustru ventede sin Nedkomst. De havde Pantsat et Sæt Tøj for 25 Kr.                                                                                                   Efter Forhandling med Kassereren blev vi enige om at betale Huslejen samt give ham Penge til Indløsning af Tøjet i alt 51 Kr.                                                                        Til Efterretning.        Side 234                                                                                                                                                 37. Mads Kr. Nielsen. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har sendt Regning for Laurids Nielsen i 92 dage 115 Kr. Han er ni kommen hjem. M.C. Nielsen afhentede ham i Esbjerg og fik til Rejsen 15 Kr.                                                                                    Til Efterretning.         Mads Kr. Nielsen har henvendt sig til Sogneraadet og beklaget sig over at han intet kunde da der var Frost og Sne og de havde intet at til Føden. Han fik Tilladelse til at købe Varer i Brugsforeningen for indtil 15 Kr.. Henvistes i øvrigt til Marius Madsen.                                                                     Efter Ansøgning bevilgedes Varer paa B.f. For 20 Kr. + 10 Kr. kontant. Evt. til Julen 20 Kr.

Cigarmager Iver Jepsen, Gravene 2 i Viborg er ifølge Politirapport indgaaet paa at betale sidste halve Aars Bidrag 85 Kr. senent 15/12 og fremtidig betale forfaldne Bidrag til 21/4 26. Til Efterretn. 39. Jørgen J. Damm. Ifølge Ansøgning til Ribe Stiftamt om at det maa blive paalagt Alslev Hostrup Sogneraad at yde fuld Refusion til Lindknud for den nu og i Fremtiden ydede Understøttelse til Familien Damm, har Stiftamtet ifølge Skrivelse af 19/111 25 afgjort Sagen derhen at der ikke f. T. findes at være Betingelser tilstede der kan begrunde Hjemsendelse af Familien saa at der kuns skal ydes 3/4 som Refusion. Efter Modtagelsen af denne Skrivelse har man henvist til at Alslev Hostrup Sogneraad umiddelbart før Tilflytningen hertil havde ydet familien et direkte Beløb af 500 Kr. m. m.  og anmodet Stiftamtet om at tage Sagen op til fornyet Behandling.                                                              Til Efterretning.                                                                                                                                 Side 236.                                                                                                                                                  Johs. M. Johansen forespørger om Kommunen vil betale for Kjørsel efter Jordemoder, hvorfor betaltes 20 Kr.                                                                         Bevilgedes 15 Kr.       Mødet sluttet.                                                                                                                                            Niels Thøgersen.                                                                                                                                    Ths. Thomsen, Marius Madsen, Oluf Jepsen, Niels Jørgensen, Chr. Heick, H.M.Petersen                

 

Aar 1926 d 13/1 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro.

Følgende Sager forhandledes:

1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Dec. 1925                                            15/12 25 født en Datter af Boelsm. Peder B. Christensen og Hustru Karoline Friis, Okslund                    26/12 Døbt en Datter af Skomager Bonde. Irma Lilli Reimann Bonde.                Til Efterretning.                                              2. Laan, Ribe Amtsraad har meddelt Tilladelse til at Kommunen optager et Laan i Holsted Sparekasse paa 6000 Kr at forrente med 6% og afdrage i 10 Aar.                          Til Efterretning.    3. Normalbidrag for Ribe Amt er ansat saaledes:                                                                                    For de første                 4 Leveaar for Købstad 204 Kr. andre Kommuner 168 Kr                                    De næste        5 til 10           –                    –       180                   –                144  – –       –                                                                                    1                      10 – 14           –                            156                   –                126  – –       –                                      1                      15 –  18           –                            120                   –                  96  –    Til Efterretning.                                                                             4. Skattemøde for Ribe Amt afholdes paa Paladshotellet i Esbjerg 19/1 Kl.1½.     Der lejes en Bil. Side 237                                                                                                                                                      5. Registerbog for Sogneraad og Folkeregisterførere.                                                Henlagtes.               6. Overslaget for 1926/27 var til 2. Behandling. Efter at have gennemgaaet Overslaget, sammenholdt med de i forrige Aar enedes man om at udskrive 27,000 Kr. paa fast Ejendom og 54,000 paa Indtægt og Formue. Naar Sogneraadet vedtager en Forhøjelse paa 3000 Kr. er det særlig under Hensyn til at Kommunens Kassebeholdning har været stærkt nedadgaaende i Regnskabsaaret 1924/25 eller at Udgifter har været stigende.                                                                                            7. Landkommunernes Ulykkesforsikring har fremsendt en Beretning og Regnskab for 24/25. Samtidig er fremsendt et Skema til Indberetning om Kommunens samlede antal Arbejdsdage. Til E. 8. Der er udstedt Forsørgelsesattest til Brug ved Indgaaelse af Ægteskab for Ludvig Grundtvig Christensen f. 11/1 1891 Søn af Oluf Christensen, Okslund. Og ligeledes til Axel Bertelsen f. 26/1 1903, Søn af Chresten Bertelsen, Vittrup.                                                                    Til Efterretning.             9. Lindknud Sygekasse har fremsendt Ansøgning om et Tilskud af Kommunens Kasse paa 400 Kr.. Sygekassens Regnskab vil antagelig slutte med et Underskud paa 1500 Kr.        Bevilgedes.             10. Ansøgning om Betaling af Bidrag for følgende: Niels Jørgensen, Lindknud 3 Kv. 25,05 Kr., Niels P. Larsen, Hovborg 3 Kv. 29,10 Kr., Hans P. Nielsen Hyldelund 3 Kv. 29,10 Kr., A. Kr. Andersen, Lindknud 9,20 Kr.                                                                                                    Betales.   Side 238                                                                                                                                                 11. Benzintank hos Møller P. Nielsen, Lindknud. Politimestern i Ribe har fremsendt Sagen ang. Anlæg af en Benzintank hos Møller P. Nielsen vedlagt Situationsplan og udbeder sig Sogneraadets Erklæring over Sagen.                                                     Mod foranstaaende vides intet at erindre.  12. Boe Schmidts Børn har været indlagt paa Brørup Sygehus til Vederlagsfri Behandling for Difteritis.                                                                                                                       Til Efterretning. 13. Frikørsler. Læge Kirkebjerg, Holsted har sendt Regning 8 Sygekassemedlemmer 97 Kr.     –  13a.  Ansøgning fra Hovborg Borgerforening til Politimesteren om Nedsættelse af Kørehastigheden gennem Hovborg By.                                                                                                            Anbefales.          14. Forsømmelseslister forelaa for Nov. og Dec. 25.                         Mulkter paaføres af Formanden. 15. Anna Hub, Okslund ansøger om Fritagelse for at betale Mulkter, som hun ikke mener at være forpligtet til. Drengen har havt daarlige Øjne.                                                                     Nægtedes.  Side 239                                                                                                                                                 16. Lindknud Skole. Blikkenslager Glarbjerg, Brørup. Regning for et Nedløbsrør paa 12 Kr. Til  E. 17. Vittrup Skole. Lærer Frandsen ansøger om et nyt Danmarkskort, samt Stænger og Gardinkapper til 2 Fag Vinduer.                                                                                                               Bevilgedes.  18. Invaliderentesager. Alfred Jensen, Gildbjerg er af Invalideretten nægtet I.R.        Til Efterretning.  19. Ag ? s Gehlert er af Brørup Sogneraad bevilget et Forskud paa I.R. med 30 Kr./Md. Der forespørges om Refusion kan forventes.                                                 Anerkendes. Refusion ydes. 20. Aldersrentesager. Johanne Buck, Bække Sogneraad har meddelt at hun er bevilget en Brændselshjælp af 20 Kr.                                                                                             Til Efterretning. 21. Ane Kirstine Sørensen. Glejbjerg Aastrup Sogneraad meddeler at hun er bevilget I.R.                De nødvendige Oplysninger mangler.                                                                                    Udbedes. 22. Chresten Rasmus Cgrestensen, Okslund har fremsendt Begæring om A.R. Han er f. i Sct Jørgens Sogn ved Roskilde d. 23/12 1860, er Enkemand, er Medlem af Sygekassen, ejer ingen Formue, er ifølge Oplysninger forsørgelsesberettiget i Kolding.                                                                         Bevilgedes A.R 297,50 Kr. + Dyrtid fra 1/2 26 under Forbehold af at Kolding godkender Sagen.    Side 240                                                                                                                                              23. Laurids Simonsen, Hovborg har fremsendt Ansøgning om A.R., er født 30/9 1855, er Medlem af Sygekassen, har en Formue af 1800 Kr. i Ejendommen, sidste Indtægt 540 Kr.                                   Bevilgedes som A.R. pr. Maaned fra 1/2 1926  27,33 Kr. + Dyrtidstillæg.                                         24. Ane Marie Jensen beklager sig over at hun kuns fik 2 Læs Tørv til 15,000, spørger om der ikke kan faaes et Læs mere.                                                                                                        Undersøges. 25. ane Albertsen ansøger om at faa sin Understøttelse forhøjet. Bevilgedes 25 Kr. pr. Md. Fra 1/2  26. Ane M. Hansen, Klelund paa V. Vedsted S.Hospital. Regning fra Bogholderiet i Viborg 180 Kr. 27. Hans Jørgensen, Regning fra Anstalten i Bregninge paa 150 Kr.                         Til Efterretning. 28. Karl Joh. Hansen. Regning fra Ebberødgaard paa 150 Kr.                                              –           29. Ane Kirstine Søgaard. Holsted Sogneraad har sendt Regning for ydet Understøttelse paa 123,75 Der søges Oplysninger om den evt. Resolutions Indhold.                                                                   30. Abeline K. Nicolajsen er indlagt paa Varde Sygehus. Varde Byraad forespørger om hun anerkendes, samt om der kan forventes lovmæssig Refusion.              Søges nærmere Oplysninger.  Side 241                                                                                                                                                31. Aksel Herman Christensen f. 10/11 1896 i Okslund Søn af fhv. Hmd. Kresten Krestensen har været indlagt paa Vejle Sygehus og er afgaaet ved Døden. Der forespørges om han anerkendes forsørgelsesberettiget samt om Refusion kan forventes.                              Omhandlede anerkendes. 32. Lenart August Jensen. Politikontoret i Assens har betalt Alimentationsbidrag til Cecilie K. Nielsen af Ringe med 178,75 Kr. Der er søgt Udpantning, men der fandtes ikke at være Værdier til Dækning af Beløbet eller en Deel deraf.                                                                      Til Efterretning. 33. Marlon Madsen. Bække Sogneraad forespørger om Madsen anedkendes forsørgelsesberettiget i Lindknud om der kan forventes Refusion for ydet Understøttelse.          Anerkendes. Refusion ydes. 34. Maren Kirstine Buhl, født Due. Fredericia Byraad  har fremsendt Meddelelse om at hun af Udvalget er bevilget 18 Kr. til Husleje + en ugentlig Understøttelse grundet paa at hun er Arbejdsløs og ingen Understøttelse kan faa af Hjælpekassen. Hun har opholdt sig i Fredericia siden 1919, men grundet paa Hjælpekassehjælp har hun ikke opnaaet forsørgelsesret. Der spørges om hun anerkendes og om Refusion kan forventes.                         Undersøges om Buhl er født i Lindknud. Side 242  

Hans Nissen Hansen, som Svar paa en Forespørgsel til Vejle Byraads Fattigudvalg ang. nævnte Hansen, har Udvalget meddelt at da han ikke samlever med Familien og intet erhverver til den Underhold, har man tilbudt at indlægge ham paa Fattigvæsenet og hjemsende ham til Forsørgelseskommunen.                                            Der søges Oplysning ved Folkeregistret i Vejle. Mads Kr. Nielsen klager over at Pumpen er raadden, mener der skal en ny til. Ønsker 1000 Pund Kul til en Pris af 2,10 pr. 100 Pund.                                            Kullene bevilges, Pumpen udsættes. Hovborg Elektricitetsværk ansøger om Tilladelse til at anbringe elektriske Standere ved Vej No. 1 fra Landevejen gennem Hovborg By.                                                                                 Bevilgedes. 37. Plejebørn. Ribe Amts Ålejehjemsforening har fremsendt Fortegnelse over de i Lindknud Kommune værende Plejebørn og udbeder sig Indberetning.                     Henvistes til Værgeraadet.  38. Peter Petersen forespørger om Kommunen evt. vil købe noget harpet Grus som han mener findes i hans Mark. Det overdroges til Marius Madsen at undersøge Forholdene og forhandle med ham om Prisen.

Samme ønsker at bytte Mergel med Nikolaj mod at faa 1 Kr. pr. M. i bytte, disse Penge maa gaa af i Petersens Skyld for Mergel.                                                                                       Til Efterretning.  Side 243.                                                                                                                                         Regning fra Peter Mikkelsen for Kjørsel med N.P. Hansen til V. Vedsted 35 Kr., Hjemkørsel 30 Kr. Kjørsel med N. Kristensen til Lægen i Holsted 7,50 Kr.     Regningerne søges betalt Invalideretten. 

 

Som Betaling for evt. Rabatarbejde paa Kommunens Veje fastsattes en Pris paa fra ca. 15 til 25 Øre pr. Vejfavn. Grøfterensning til ca. 10 Øre pr. Favn.                                                                       Skatteansættelser.

Julius Kr. Nielsen,   Vittrup  1/1 26  16 Kr.          Alfred Knudsen, Hovborg       16 Kr.

Ane M. Jørgensen, Klelund              10   –           Valther Trøjborg, Debel            16  –

Erling Krestensen, Klelund               16  –            Johs. Damgaard , Lindknud       7  –

Karen Holst, Lindknud                      10  –            Marius    ?       , Hovborg         14  –

Viggo Nikolajsen, Hovborg               16  –            Ejner Knudsen, Østerbygaard  82  –

Amalie Sørensen, Hovborg Kro         10  –           Elly M. Hansen, Klelund           8   –

Laura Petersen, Klelund                     10  –           Stoffine Pedersen, Adsersbøl    10  –

Jakob Hub, Okslund                            7   –           Else M. Nielsen Brunbjerg         7  –

Ebbe Lauridsen, Brunbjerg                16  –            Margrete Johansen, Gildbjerg   10  –

Johs Schmidt                                      16  –            Carl Pedersen, Adsersbøl          16  –

Klemmen Mahler, Kidholm               16   –           Niels P. V. Hansen, Adsersbøl    16  –

Peder J. Nedergaard, Debel                14   –           Th. Knudsen, Debel                   16  –

Niels H. Juhl, Vittrup                          25   –                                                                                        side 244

Viggo Sørensen, Klelund Plantage     21 Kr.         Niels N. Garder , Raabjerg        26 Kr.

Harald Madsen, Adsersbøl                  16  –           Jens Sørensen Nielsen, Okslund  6  –

Marie  ? hos M. Rasmussen                10  –           Frederik Jepsen, Okslund          32  –

 

Der rettes en Henstilling til Sognefogeden om saavidt mulig at faa Restancerne ind umiddelbart efter at Restancelisten er modtaget.                                                                         Mødet sluttet

Niels Thøgersen

Marius Madsen, Chr. Heick, Niels Jørgensen, Oluf Jepsen, Ths Thomsen, H.M.Petersen

 

Aar 1926 d. 10 Feb. holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro

Følgende Sager behandledes.

Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Januar Maaned.

7/1 født en Datter af Bmd. Anders Andersen og Hustru Elna Bladt, Hovborg

28/1  –          –              –      Kr. Nielsen og Hustru Rigmor Knudsen, Vittrup                                         Døbt 17/1 Helge Thorstensen Johansen, Hovborg.

Cirkulære af 14/1 26 ang. nærmerte Bestemmelser om Arbejdsløses Deeltagelse i Nødhjælpsarbejde. Cirkulære af 31/3 1924.                                                   Til Efterretning.

Ribe Stiftamts Cirkulære af 14/1 26. Ifølge Anmodning fra Ministeriet rettes der en Henstilling om i saa stor Udstrækning som mulig at anvende dansk Arbejde. Til Efterretning. 4. Cirkulære af 21/1 26. Eén af Indenrigsministeren nedsat Kommission der har til Opgave at udarbejde Forslag til en Revision af Sociallovgivningen har fremsendt en Deel Spørgeskemaer der skal besvares af Sogneraad, Værgeraad, og Hjælpekassebestyrelse og indsendes til Stiftamtet inden 1/3 26. Der nedsattes et udvalg: H.M.Petersen, O.Jepsen, M.Madsen og N. Thøgersen.

 

5. Cirkulære af 29/1 26  vedr. Skattepligt for Kontingenter til Arbejdsgiverforeningen. Til Efterretn. 6. Valg af Hegnsynsmænd. Ifølge Lov af 6/3 1869 § 14 bliver der at foretage Valg af 3 Mand deraf den ene som Formand. Valget gælder for 3 Aar fra 1/4 26 at regne. Valget tilstilles Amtet til Godkendelse. Der vælges nogle Suppleanter.                                                                                      7. Vurderingsmænd for Mark og Vejfred. Ifølge Lov af 25/3 1872 § 13 bliver der at foretage Valg af 3 Mænd som Vurderingsmænd for Mark og Vejfred. Valget gælder for 3 Aar fra 1/4 26 at regne, samtidig vælges Stedfortrædere. Valget tilstilles Amtet til Godkendelse. Der er intet til hinder for at begge de nævnte Forretninger sorterer under et Udvalg.                                                                   Sognefoged Peter Nielsen, Gildbjerg, Chr. M. Pedersen, Hovborg og Johs. Nielsen valgtes. Andreas Thomsen, Lindknud og Chr. V. Sørensen, Okslund valgtes som Suppleanter.                                   Side 246                                                                                                                                                      8. Okslund Husflidsforening ansøger om Tilskud fra Kommunens Kasse til Brændsel og Husleje. Foreningens Udgifter dertil er ca. 55 Kr.                                                                  Bevilgedes 20 Kr.  9. Kirkens Restaurering. Menighedsraadet for Lindknud Kirkedistrikt har fremsendt Ansøgning om et Tilskud til Hjælp til Restaureringen.            Bevilgedes 200 Kr.                                                                                                                   10. Menighedsraadet har fremsendt Fortegnelse over den forventede Underskud.                       Lindknud Kirke 400 Kr. Kirkebetjeningskassen 936 Kr. Menighedsraadskassen 30 Kr.                     Hovborg     –      597   –                   –                    909  –                     –                    30  –     Præstelønningskassen, Offer og Acidencer ? 796 Kr. Underskud 263, 95 Kr.            Til Efterretning. 11. Rasmus Hansen har en Datter der af Lægen er beordret indlagt paa et Sanatorium eller Kysthospital. Da han efter foregivende ikke selv er i Besiddelse af de Midler, der er nødvendig til at anskaffe de for Indlæggelsen nødvendige Beklædningsgenstande har han anmodet Sogneraadet om at afholde de dermed forbundne Udgifter.                  Bevilgedes. Varerne købes i Brugsforeningen.                                                                                        Side 247.                                                                                                                                              12. O.O. Barfod har fremsendt Regning for en Deel Skemaer 11,20 Kr.         Til Efterretning.        13. Læge Kofoed Jensen har sendt Regning for Udstedelse af Attest for Mary Holms aandssvage Søn 15 Kr. Søges refunderet.                                                                                     Til Efterretning. 14. Frikørsler. Møller P. Nielsen, Lindknud har sendt Regning for Kjørsel med Rasmus Hansens Barn til Kolding Sygehus + senere Afhentning 25 + 25 Kr.                                    Til Efterretning.  15. Læge Kofoed Jensen har sendt Regning for Befordring til Murer Rasmus Hansen, Landpost Stokholm, Skomager Bonde, Poul Sørensen, Jens Bro og Anna Iversen 69 Kr.        Til Efterretning.                                                                                                                      16. Læge Kirkebjeerg. Regning for Befordring til Theodor Jepsens Hustru, Hyldelund 70 Kr.        16a Kørselsregning fra Læge Lange, Grindsted 16. Kr. Oplysning om hvem det er??                        17. Invaliderentesager. Invalideretten har meddelt at Enkefru Anne K. Hub, Okslund erhvervsevne ikke skønnes nedsat til 1/3 eller derunder.                                 Til Efterretning.                               18. Niels Kristensen, Klelund. Retten udbeder sig en Udtalelse om hans Sygdom, Arbejdsevne, økonomiske Forhold m. m.                                                                                      Til Efterretning. Side 248                                                                                                                                                  19. Anna Mortensen født Friis. Retten udbeder sig en Udtalelse om hendes Sygdom, Arbejdsevne, Økonomiske Forhold m. m.                                                                                         Til Efterretning 20. Folketingsvalglisterne revideres og fremlægges til Eftersyn fra 1 til 8/3.                        –            21. Skatteklage Niels H. Juhl har fremsendt Klage over hans paalignede Skat for Jan. Kv.    Nægtes. 22. Skolesager. Maler N. Nielsen, Bække har fremsendt Regning for Maling i følgende Skoler:   Lindknud Skole paa 202 Kr., Okslund Skole 299 Kr., Vittrup Skole 74,75 Kr.           Til Efterretning. Lærer Skovbjerg, Lindknud Skole beklager sig over at de ikke har flere Kul. Man har givet Peder Hansen Ordre til at tage 3000 Pund Kul hjem fra Kolding eller Esbjerg.                                    Samme ønsker en Kakkelovn paa Loftet. Udsættes.                                                                         Okslund Skole. Hegnet ønskes repareret. Overlodes til Oluf Jepsen. Pælene faaes i Lindknud.                                                                                                                              Side 249                                                                                                                                                 23. Aldersrentesager. Mekaniker N. Andersen, Hovborg har sendt Regning for Kørsel med Poul Andersen til Lægen paa 10 Kr.                                                                                 Til Efterretning. 24. Ane Kirstine Sørensen. Aastrup Sogneraad meddeler at de 2000 Kr. hun har tilgode er intet Værd, hvorfor hun er bevilget højeste Takst 32,50 Kr. + Dyrtid 6,50.                     Til Efterretning.  25. Frederik Hansen, Lindknud. Læge Kofoed Jensen har fremsendt Regning for Sygebesøg + Kørsel 31 Kr.                                                                                                           Til Efterretning.  26. Chr. R. Christensen. Kolding Byraadsudvalg for A.R. Har udbedt sig nærmere Oplysninger, hvilket er meddelt.                                                                                                                               27. Bengte Johansen. Aastrup Sogneraad har sendt Regning paa 48 Kr.                   Til Efterretning. 28. Fattigsager. Murer Brinks Søn Hans skal til Københ. til Hjemmet for Vanføre, ansøger om Rejsehjælp.                                                                                                             Bevilgedes 25 Kr.  29. Andr. Søgard. Holsted Sogneraad har ifølge fremsat Ønske sendt en Afskrift af Separationsresolutionen. Det undersøges om Regningen er udstedt før 10/9.                                   30. Statstilskud til Bolighuse. Statsboligfonden forespørger hvorvidt Postbud Stokholm ønsker det tidligere omhandlede Statslaan grundet paa at der ikke er tilgaaet                                                         side 250                                                                                                                                             Fonden de Oplysninger der er begæret. Man forespørger Chresten Nielsen om han evt. ønsker at overtage Laanet.                                                                                                                              Hans Nissen Hansen, Vejle mødte personlig for Sogneraadet i gaar med Begæring om at faa en Deel Hjælp grundet paa at han var arbejdsløs. Hans fraseparerede Hustru som han foregav at bo sammen med venter sin Nedkomst ret snart samt at han vanskelig kan komme i Arbejde fordi han har været straffet. Hansen tilligemed 3 andre Kollegaer havde lejet en Bil herud hvorfor skal betales 32 Kr.    Da man regner med at Hansen slaar os en Deel Plader, vedtoges det at et Udvalg paa 2 Mand rejser til Vejle og undersøger Forholdene.                             Valgt blev Marius Madsen og N. Thøgersen.                                                                         Kock, Klelund har klaget over Hyldelund Klelundvejen, ønsker et Læs Lyng paa ved Rørledningen.     Overdrages N. Jørgensen.                                                                                                                 Rasmus Hansen har forespurgt om han kan faa Arbejdsløshedsunderstøttelse skønt han ikke er i Fagforening.                 Administeres evt. gennem Hjælpekassen.                               Mødet sluttet.   Niels Thøgersen                                                                                                                             Marius Madsen, Niels Jørgensen, Chr. Heick, Ths. Thomsen, Oluf Jepsen, H.M.Petersen             side 251                                                                                                                                               Aar 1926 d. 10/3 holdt Sogneraadet ordinært Møde i Lindknud Kro. Alle mødt.                               Følgende Sager forhandledes:                                                                                                               1. Pastor Barfod Petersen har fremsendt Fødselsanmeldelser for Feb. Maaned.                                     Den 8/2 f. en Søn af Bmd Marinus Søholm Jensen og Hustru Anna M. Rasmussen, Klelund              D. 14/2           –     –          Jens Søndergaard Andresen og Hustru Magdalene Hansen, Hovborg          –   17/2           –       Skovarbejder Jens Nikolajsen og Hustru Anna M. Sørensen, Baldersbæk             –  18/2            –                 –          Niel P. Johansen og Hustru Gertrud Chatrine Thomsen, Klelund      –  6/2          Datter af Hmd. Søren P. Larsen og Hustru Ane Marie Sørensen, Vittrup                           –  27/2           –       –  Vejmand Peder Madsen og Hustru Else E. Andersen, Lindknud                       Døbte 7/2 Bernhardt Lund Ravn, Søn af Ejner Ravn Assersbøl, 28/2 Mary Andersen, Datter af Anders Andersen, Hovborg.                                                                                    Til Efterretning      2. Cirkulære af 24/2. Det henstilles at udsætte Ligningen for de faste Kommunale Skatter, da et Lovforslag desangaaende forventes gennemført i den nærmeste Fremtid.             Til Efterretning.    3. Cirkulære af 27/2 26 ang. Tilskud til Arbejdsløshedsforsikring i Henhold til Lov No. 47 af 4/3 1924.                                                                                                                           Til Efterretning.

4. Cirkulære af 20/2 26 ang. Regler for Fradrag ved Ansættelse til Statsskat.                     –               5. Til Ejendomsskyldvurdering. Ribe Stiftamt meddeler at det paahviler Lindknud Kommune at betale et Beløb af 110,22 Kr. til Ribe Amtsstue.                                                        Til Efterretning. Side 252                                                                                                                                                6. Vurderingsmænd ved Udlaan af Umyndiges Midler. Ribe Stiftamt meddeler at der for 3 Aar 1/7 26 til 30/6 29 bliver at foretage Valg af 1 Vurderingsmand. Sognefoged P.N. Nielsen fungerer f.T.. Samme indstilledes for ny Periode.                                                                                                       7. Benzintankanlægget hos Møller P. Nielsen er nu bevilget. Anlægget skal være ??. En Attest herom skal være tilstillet Politimesteren før Tanken tages i Brug.                           Til Efterretning.  8. Brandfoged og Brandvidnerne i Adsresbøl har bedt sig fritaget for Hvervet. Fristerne udløber i Marts.. Som Brandfoged i Stedet for Frands Frandsen indstilledes Morten Pedersen. Som Vidner valgtes Mads Madsen, Hans L. Hansen, Ejner Ravn.                                                                           9. Niels Nielsen sen af Vittrup har sendt Ansøgning om at blive fritaget for at betale Resten af sin Skat da han ingen Fortjeneste har havt siden Jul.                                                Skatten eftergives.    Samme forespørger om det ikke kunde lade sig gøre at faa Sogneraadets Hjælp til at betale de Penge han søgte om i Anledning af Steddatteren Edit Petersens Sygdom, han opgiver at have laant Pengene, men ser sig ikke i Stand til at betale den tilbage.                                           Nægtedes.     Samme har personlig spurgt om det ikke var muligt at der kunde blive noget Arbejde til hans Søn Svend Nielsen. Man lovede ham lidt Rabatarbejde forsaavidt han kan udføre dette. Kan Nielsen ikke gaa med?                                                                                                                                         Side 253                                                                                                                                                10. Værgeraad. Ifølge Bekendtgørelse i Sogneraadstidende f. T. fra 174 26 for et Tidsrum af 4 Aar. De valgte Værgeraadsmedlemmer genvalgtes. Det er en Fejltagelse. Valget foretoges efter hvert ordinært Sogneraadsvalg.                                                                                                                    11. Ulykkesforsikring. Arbejdsm. Iver Iversen af Lindknud fik fik d. 24/2 under Arbejdet ved Stenslaaning for Kommunen hos Alfred Jensen en Stensplint i Øjet. Dagen efter henvendte han sig til Lægen, man har sendt Indberetning læedsaget af en Lægeerklæring til Kommunens U.forsikring og samtidig forespurgt om han kan faa Dagpenge straks. I den Anledning har Selskabet meddelt at Dagpenge formentlig kan forventes når Arbejdsforsikringsraadet har godkendt Sagen.                    Der udbedes Oplysninger om forulykkede kan arbejde  og om hans Indtægter.                                Iver Iversen har foreløbig modtaget Hjælp af Hjælpekassen indtil Sogneraadet holder Møde, men vil for den Tid nægte Hjælpen under Henvisning til Fattiglovens § 63.                                               Da der er Udsigt til han faar Dagpenge i den nærmeste Fremtid bevilgedes der ham som Forskud paa Dagpenge 20 Kr. om Ugen saalænge han er arbejdudygtig.                                                          12. Sogneraadet konstituerede sig for det kommende Aar saaledes. Formand Niels Thøgersen, Næstformand Marius Madsen, Kasserer H.M.Petersen, Folkeregisterfører Niels Thøgersen.  Formandens og Kassererens Løn ansattes til 1000 Kr.  Folkeregisterfører 150 Kr.                          Kassereren til Telefon 20 Kr.                                                                                                               Vittrup Husflidsforening ansøger om et Tilskud.                                                   Bevilgedes 20 Kr.   side 254                                                                                                                                               13.  Invalideforsikringsretten har meddelt at Husmoder Kirstine Marie Jepsen af Hyldelund er bevilget I.R. Fra Begæringens Dato.                                                                           Til Efterretning.   14. Dansk Indfødsret. Indenrigsministeriet har under 25/2 meddelt at Husmoder Henriette Hansen f. Petersen af Lindknud f. 7/8 1889 i Hovborg i Henhold til Lov No. 123  af 18/4 25 har generhvervet dansk Indfødsret.                                                                                                           Til Efterretning.        15. Frikørsler. Møller Peder Mikkelsen, Hovborg har sendt Regning for Læge og Jordemoderkørsel. 29/1 For Th. P. Petersen til Lægen i Grindsted, 18/2 samme og N. Jensen ogsaa til Lægen i Grindsted, 14/2 Kørsel for Nikolaj Jensen, V. Hovborg efter Jordemoderen i Lindknud 2 Gange, 17/2 Kørsel for N.F. Johansen, Klelund wefter Jordemoderen i Lindknud 2 Gange, 21/2 Kørsel for Sv. Aa. Rasmussen, Klelundd efter Jordemoder i Lindknud 2 Gange i alt 68 Kr.   Til Efterretning.    16. Invaliderenter. Thomas T. Petersen af Hopvborg meddeler at han har indsendt Ansøgning om I.R. Og udbeder sig i den Anledning Forskud paa samme 50 Kr. pr. Maaned fra 1/4 26.         Bevilgedes naar man har modtaget Meddelelse om at Ansøgningen er modtaget.                          Side 255                                                                                                                                          Skolesager. For Renholdelse af Skoler og Gymnastikhuse er der indkommen følgende Tilbud for et Aar fra 1/4 1926.                                                                                                                                    17. Lindknud Skole Peder M. Andersen Tilbud paa Skolen, smaa Huse samt Gymnastikhus 450 Kr.  18. Klelund Skole. Kirsten Hummelund, Klelund Tilbud paa Skolen, smaa Huse og Gymnastiksal for 450 Kr.. For Rengøring af Salen efter Møder pr. Møde 1 Kr., for Fyring af Salen 1 Kr.             19. Vittrup Skole. Kirstine Johnsen. Tilbud paa Skolen med smaa Huse 175 Kr.       Til Efterretning.   20. Forsømmelseslisterne forelaa for Jan. og Feb. Mulkterne paaføres af Formanden.       –                      21. Lindknud Skole. Der tiltrænges en Reparation af Hegnet om Legepladsen. Plantning af en Række Sitkagraner ved Legepladsens søndre og østre Side, Omlægning af Stenbro ved den lille Skole samt til harpet Grus ved Husene.                                                                                               Lærer Skovbjerg ansøger om at faa et nyt Komfur, bl. a. kan Vandgryden ikke bruges og Ovnen er tildels opbrændt.                                                                                                               Bevilgedes. Side256.                                                                                                                                                 22. A.R.sager. Dyrtidstillægget til A.R.nydere er ifølge Bekendtgørelse af 12/3 26 nedsat til for Ægtepar hvor begge er fyldt 65 Aar fra 13 Kr. pr. Maaned til 9 Kr. Fopr enkelte fra 6,50 til 4,50 Kr. For Ægtepat hvor kuns den ene er 65 Aar 4,50 Kr.                                                     Til Efterretning. 23. Hans P. Brandt, Lindknud ansøger om at faa lidt Brændsel.   Bevilges et læs Tørv mod Betaling. 24. Chresten Rasmus Chrestensen. Kolding Byraads Fattigudvalg har under 24/2 meddelt at C.R.C. Anerkendes forsørgelsesberettiget i Kolding og at lovmæssig Refusion kan forventes. Til Efterretn.  Maren Mogensen. Læge Kofoed Jensen, Bække har sendt Maren M. Regning for Sygebesøg og Befordring, hun har derefter tilstillet Sogneraadet Regningen paa 7 Kr.                             Nægtedes.  Fattigsager.                                                                                                                                         Hans Nissen Vesterbrogade 55 Vejle. Ifølge Sogneraadets Beslutning i sidste Møde har Marius Madsen og N. Thøgersen været i Vejle og søgt Oplysninger om Sømand H.Nissen Hansen. I Henhold til de herved fremkomne Oplysninger og til en senere fra Politikontoret i Vejle modtagen Rapport fremgaar at han har fortalt vitterligt Usandheder for at faa Ting, bl.a. har hans fraseparerede Hustru Dagmar Jensen ikke som angivet havt Ophold i Vejle i lange Tider.                                      Hansen og et par andre kom en Aften i Bil og han vilde atter have Penge, var grov og uforskammet. Hansen fik ingen Penge, men blev henvist til Fattiggaarden alle 3, men gik atter derfra efter et par Dages Forløb.                                                                                                                                   Side 257.                                                                                                                                          Hans Nissen Hansen. Politikontoret i Nykøbing Mors har udbedt sig Refusion for udlagt Børnepenge til Dagmat Jensen til det udenfor Ægteskab fødte Barn Vagn Aage Hansen f. 19/1 1920 med et Beløb af 78,60 Kr.  f.T. fra 19/1 til 19/7 26.                                                   Til Efterretning.  Marius Petersen Buhl. Politikontoret i Kolding udbeder sig Refusion for udlagt Alimentationsbidrag 60 Kr. til Emma M. D. M. Laursen til det d. 2271 1914 udenfor Ægteskab fødte Barn Viola J. K. Laursen f. T til 22/7 26  60 Kr.                                                              Forlanges indsat til Afsoning.  Mads Kr. Nielsen har henvendt sig til Læge Kofoed Jensen, Bække ang. en Muskelsprængning i højre Arm. Lægen har udtalt at Armen skal holdes i ro i mindst 10 Dage.                                             I foranstaaende  Anledning har det været nødvendig at yde ham en Deel Hjælp til Familiens Underhold.                                                                                                                                             M. Kr. Nielsen  mødte pesonlig og beklagede sig over at han endnu ikke kunde taale at arbejde, de manglede noget at leve af samt Brændsel. Samtidig ansøgte han om Konfirmationstøj til en Dreng. Bevilgedes Varer i Brugsen for 15 Kr, Brød hos Bageren og Flæsk m. m. for 5 Kr. Brændsel et Læs Ris fra Krattet hos Fr. Pedersen eller Juhl + 100 Pund Kul eller Briketter alt om Ugen saalænge han atter kan komme i Arbejde for Armens Skyld.                                                                             Endvidere gav Sogneraadet Tilladelse til at købe Konfirmationstøj for et Beløb indtil 70 Kr paa Kommunens Regning.                                                                                                                   Cigarmager Iver Jepsen har intet betalt, betaler han ikke forlanges han indsat til Afsoning.           Side 258                                                                                                                                             Niels Jakob Thomsen. Ifølge én til Ribe Stiftamt rettet Forespørgsel ang. Betalingen for hans Ophold paa Sidssygehospitalet henvistes til tidligere modtaget Skrivelse fra Indenrigsministeren. Endvidere meddeles at Svend Hansen, Askov er ansat som Kurator. Det vedtoges at søge Forhandling med Sv. Hansen.                                                                                         Mødet sluttet Niels Thøgersen                                                                                                                                 Marius Madsen, Oluf Jepsen, Chr. Heick, Ths Thomsen, Niels Jørgensen, H.M.Petersen                                

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *